Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.23 MB
2023-02-22 10:18:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
99
192
Rövid leírás | Teljes leírás (567.91 KB)

Zalai Közlöny 1879. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1879. január 2-án.
f^EMfeftésI Ér
Je^éss érre . .
r*|
* frt f
jm.
l-BŐ
Tizennyolesadik évfolyam.
«
fél érre . . 4 nefyed ¿vre . . 2
Egy szám 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr.
NYILTTÉKHKN soronként 10 krért vétetünk fel. Kincstári illeték minden egyet hirdetésért kfilönf 30 kr fisetendS. |
előbb:
-BOMOG
ÖZLON
lap (MÜerni rímét r illet« költemények a \ sserke«st£b5s,
anyagi rétiét illet« kOsleminyek pedig * kiadóhoz bérmentve inté*eud5k: . NAQT.KAMI18Á Wluiüikár.
Bénnentetlen lertlek. csak ismert moskatár
k vitm nemf küldetnek. |
S.-Kani7«a város helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbaak«, „n.-kanizsai takar ék pénztár«, a „xalamegyel általános tanítótestület", a „n.-kanlzsal kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálasztmluiya« s több megyei és városi egyesület hivatalos értesiftéje.
Hrjenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kérelem a lap t. pártolóihoz.
1879. évi jelen első számmal a
„Zalai Közlöny"
18-ik évfolyamába lépett, bizalommal felkérjük a megyében e legrégibb lap t. pártolóit, hogy valamint előfizetéseiket megujitani,ugy e lapot terjeszteni sziveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányosán közöltetnek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható. Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-IIIVATAL.
1879. január 1.
Ismét egy év merült az enyészet feneketlen tengerébe, — egy örökemlékezetü év, melyet Clio gyászkerettel vés a történelem lapjára.
És méltán!
Mert az egész év küzdés és szenvedés szakadatlan lánczolata volt. Küzdöttünk, fáradtunk, és mégis mennyi édes remény hiusult meg, mennyi szebbnél szebb terv dőlt dugába! Bíztunk, hogy ez az év majd megvalósitja óhajtásainkat, enyhíti sorsunkat, de a mostoha végzet kikaczagta várakozásainkat.
Minden megmaradt a régi kerékvágásban, csak a szomorúság, keserűség, elégedetlenség, czifra nyomorúság és földhöztapadt szegénység nőtt egy fejjel nagyobbra a társadalom minden rétegében.
Nehéz megpróbáltatásoknak voltunk kitéve, sok viszontagságon mentünk keresztül, — de ez ne lankaszsza életkedvünket, hanem inkább erősítse meg lelkünket, s munkakedvre serkentsen mindnyájunkat. A sopánkodással, panaszkodással nem segítünk magunkon, — tennünk kell megin-gathatlan elhatározottsággal. Ne feledjük el azt a közmondást: »Segíts magadon, s az Isten is megsegít. *
Sokat szenvedtünk, sokat küzdöttünk ! De hisz ez bére születésünknek. Mit is érne az élet küzdés nélkül, mikor vágyainkat a legcsekélyebb akadály legyőzése néR''ül elérhetnénk. Ez a küzdés adja meg az életnek az ingert, ez a küzdés teszi az embert igazán emberré, ez a küzdés próbaköve az egyéni jellemnek, ez a küzdés mutatja meg, hogy ki mit és mennyit ér? Csakis arra a kenyérre vagyunk érdemesek, mit verejtékünkkel szereztünk.
A lefolyt évben Pandora szelenczéjé-ből szükmarokkal hullott közénk a szerencse és áldás. Hanem e veszteségünket talán kárpótolják politikai sikerek. — Vessünk egy pillantást a politikai térre. Bizony itt is...