Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.6 MB
2023-02-22 10:26:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
153
276
Rövid leírás | Teljes leírás (520.74 KB)

Zalai Közlöny 1879. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i
ffAGY-ElSlZíU, 1879. február 2 án.
UseBBjolcsadlk évfolyam.
<F*^Btt»té«l ár Jegész évre . . 8 frt.[ fél érre . . 4 „ negyed évre . . 2 „
ElitHtéilár:
legén érre fél érre . . 4 negyed érre . 2
Egy stám 10 fcr Hirdetések
6 hasábon petitsorban 7, másodszor 6 3 minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr fizetendő
H
J
unaen kfllőnf
-^Sffl
Mtl
A lap szellemi részét illető közlemények szerkesrtShöz
anyagi részét illető kSslemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendók: NAGY-KANIZSA WlstsJStkáZ-
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatér saktél fogadtatnak el
Késiratok rinu küldetnek.
előbb: ,Z A Ij A-BO M OGlT I KÖZLŐN
N.-Kanizsa város helyhatóságának, „n.-knnlzsiü önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi g Ipnrbnnk«, „n.-kanii«aj takarékpénztár«, a „xnlaaegyel^álUláaes Unitétea" tillet", a „n.-kanizsai kisded-nefeló egyesület", a „soproni kereskedelmi fl Iparkamara n.-kanizsai kfUválnntraánya" s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesítője.
lKéziri
Melenklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A pestis, mirigyvész.
A betegség fenébe átmenő mirigy daganatokkal, pokolvarral, borzasztó erős láz-zaj, hányással, agy bántalommal, az erők gyors hanyatlásával, rothadásba átmenő vér-aláfolyásokkal, szóval a leggyorsabban fejlődő fenével, üszökkel vet véget az életnek, némely esetben 24 óra alatt, legtöbbször 3 — 4 napi időközben.
Az országos hírlapok utján azon rémületes hir lón elterjesztve, hogy a pestishez közel állunk, várhatjuk a veszélyt, mert terjeszkedése mindinkább aggasztó mérvet ölt, s igy a mire eddig gondolnunk sem lehetett, most rettegnünk kell tőle.
Uton-utfélen kérdezik: ugyan mi lehet az a pestis?
Sok ember már félig megholtnak képzeli magát, s alig foglalkozik mással, mint saját rémképeivel, nem tudva mit tegyen, mihez nyúljon, hogy a veszélyt kikerülhesse.
Ezek rémületes aggodalmainak elhárítására irányul felszólalásom, tudva, hogy az aggodalom, szemben a rémképpel elvégre lelki beteggé teszi az embert,
A pestisnek nem hazája Magyarország. Hozzánk csak pestises betegek hozhatják ; nem kapja meg e nyavalyát más, mint aki a pestis beteggel közvetlen érintkezik ; levegő nem éleszti, nem terjeszti; belégzés-sel a tüdők vérbe nem viszik. Van tehát mód annak behozatala ellen, veszteg- és határzárak felállításával intézkedni; a netán i becsempészett betegséget megszoritani, megszüntetni közkórházak felállításával, a betegeknek elkülönítésével. Vannak ragály fertőtlenítő szereink, melyek nagyhatasuak érintkezés esetében is, minők: a carbolsav, a chlormészoldat, a chlorviz, az olaj, me-
lyekkel az orvosok, a betegápolók testük födetlen részeiket bekenik, megmossák; a kézre kezty üt húznak. A tüz mindent megemészt.
Igaz, hogy a betegség természete: fe-nés rothídás, s 24 óra, kedvező viszonyok közt 3-s-4 nap elég, hogy véget vessen az életnek, de az még sem igaz, hogy okvetlen bele kell halni. A jég legfőbb gyógyszere ; ez az ami leggyorsabban gátot képes ejteni a fenés felbomlásnak, és elég eset merült fel, hogy a már megholtnak vélt beteg is felélledett és meggyógyult, midőn teste jéggel dörzsöltetett.
Ennyi sokoldalú kedvezmény közepett senki se csináljon magának alaptalan rémképet.
Mindenesetre intézkedni fog a magas kormány az iránt, hogy veszteg- és határzárak állíttassanak fel. Az egyes törvényhatóságok elfogják rendelni, hogy minden község jégvermet építsen, és tartsa tele jéggel.
Ennyit tenni egyelőre elég.
Biztosan lehet arra számítani, hogy a kellő szigorral alkalmazandó veszteg- és határzárlatok megmentik hazánkat ezen pusztító betegségtől.
TERSÁtfCZKY JÓZSEF,
megyei t. orvos.
- ^
Csáktornya, 1879. január 29.
(NSiegylet Csáktornyán. — Műkedvelői előadás.
Színészeink.) —
Csáktornyán a nemes czélu egyletek sorába ismét ^Jgy^ többet iktathatunk be, — még pedig a sok nemes czélu között talán a legnemesebbet, melyet gyengéd nők hoztak létre, melyet jó szivü nők alkotnak: a szegények, árvák, betegek felsegélyezéséreés a kisdedóvás emelésére alakult „női egyletet."
TÁRCZA.
Emlékkönyvbe.
A gondtalan ifja kor csendes hajnalán Elmerengve üdvözöljük a roggi pirt, Mvly az élet hideg-rideg sivatagán A csüggetegbe nj életet öntni birt. Kpedö sóhajunkat virágillatár Tartja ölébe, és mi ? — Én elfognltan Beismerem, mert érzem, hogy elrepült már „A szerencse, melyről egykor daloltam."
A nap forró heve lassan elűzi A magasztos reggeli virányt. — Ai ifjúkor tovább-tovább fttzi Ábrándot képeit egyaránt .... Pedig a harmatcsókolta virág is Lágy kelyhét hervadásra hajtja, Velők a büvös-bájos madárdal is .Elhangzott, mint a hárfa hangja.*
M*jd lázas kéjben «lobog a sxiv. Mi ex ? Messze száll a csapongó képzelet : Világot világra teremt, áthelyez, Felforgatja a nagy természetet, — Egy pillanatra a lélek kéjrészeg, — A test vesztegel életfosztottan .... Mi vala ez? Felébredve tudom meg: „A tavaszillat, melyről álmodoztam."
Ereszük: a varázs hatalom Elbűvöli egész valónkat, Mely az égben virág, földön gyom. És e tndat kissé megnyugtat. Mórt nevezzük hát szerelemnek ? Mert nagy, szent s varázs a hatalma, S büvölését érezzük ennek : — .Eltűnt, mint némult — szivem lantja."
Elvonulva a világ zajától,
Öveznek édes ábrándképeink;
Emberelői, e gépektől — távól
Virágos sőH pázsit nyugalmst int.
Ah 1 mi isteni a lét e magánya:
„Mert él még bennem as emlék — világa!"
A gyorsirászat történelme honunkban
1848-ig.
Irta: Knncze Leo. III.
A gyorsírás alkotmányos időszaka.
1832-1848. (Folytatás.)
Miután ezen időszak, mint czime is ígéri, bővebb, hálásabb adatokkal szolgál, a rendelkezésünkre álló történeti anyagot két részben adjuk elő. Külön tárgyaljuk ugyanis az alkotmányos korszakban kiváló gyorsírókat, külön a gyorsirászat ügyét; vagy más szóval s a felvett időszak cziméhez alkalmazkodva, lássuk a gyorsírás ügyét külön as országházon kivül, külön azon belül.
A gyorsiráai ügy állapota az országházon kivül.
Az utoljára idésett sserző (Borsos) az e szakba vágó magyar irodalmat egy második (első önálló) öt táblával'' ellátott 26 lapra terjedő Munkával11) gazdagította, mely habár mélt. gr. Andrássy György és Gr. Károlyi Gy. buzgó ügypártolók nagylelkűségéből 100 aranynyal díjastatott is, a legkevesebbek előtt ismeretes.
") Borsot M. Gyorsiráai oktatás. Pesten 1838.
Es egylet már születése előtt megkezdette áJdásdus működését azzal, hogy majdnem ezer forintra menő pénz — és egyéb segélyt gyűjtött össze boszniai sebesültjeink javára.
Január 26-án tartatott meg az alakuló közgyűlés, szép számmal megjelent női közönség jelenlétében kimondatott, hogy a tagság három évre kötelező havi 3 rendű (40, 24 és 16 krajezáros) befizetéssel. Ugyanekkor ejtetett meg a tisztikar választása. A női egylet elnöke: Deurbányi Elekné urh. alelnöke: Ziegler Kálmánná urh. pénztárnoka: Dugovics Pálné urh. titkára: Margitai József ur; másod titkára: Margitai Jóssefné úrhölgy lett. — Választmányi tagokul megválasstattak: Bencaák Fe-renezné, Bölcs Jóssefné, Hegedül Béláné, Ko-nyáry Mihályné, Krasovetz Ignáczné, Laub-heimer Jóssefné, Luperszbeck Józsefné, Molnár Elekné, Pálya Mihályné, Rbédey Ferenczné, Sárossy Lászlóné, Sóra istvánné, Szeifert An-talné, Szilágyi Gyuláné, Szirtey Györgyné, Tódor Józsefné, Zakál Henrikné, Ziegler Lajosné úrhölgyek. — Az egylet jósaivü alapítók, adakozók és havi befizetésekből tartja fent magát. Adja ég, hogy a nemes csél továbbra is tüzelje jó hölgyeink keblét és örökké lángolva ér estesse jótékony melegét a szegényekkel és kisdedekkel 1 —
Ugyanez egylet alaptőkéje gyarapítására, vagyis inkább alaptőkéje létrehozására, műkedvelők színművet játszottak; még pedig Kisfaludy Károly „Csalódások," esi mű vígjátékát. A szereplőket illető beható, részletes kritika írásától felmentenek t. olvasóim ; csupán azt mondom általánosságban, hogy ügyesen, folyékonyan, szépen játszottak derék műkedvelőink. Az érdeklődő közönségnek ügyes játékuk által élvezetdus estét «serestek. A tok taps és kihívásból bátran követkestethetem est. íme a derék ssereplők névsora, a szinlapról olvasva: Verbancsics N. ur, Velzer A. urh. Vlasics Gy. ur, Gerzó J. ur, Mareorits J. urh., Konyári M. urh., Kollay A. ur, Vrabec L. urh., Király Lajos ur, Plichta K. ur, Babica S. ur. — A rendezői, tanítói és súgói tisztet Balogh A. ur színtársulata tagjai vállalták magukra. Vajba gyakrabban találkozhatnák derék műkedvelő-
inkkel a színpadon! A közönség is zagy érdeklődést tanúsított as előadás iránt. A terem zsúfolásig tele volt. — A nemeskeblü emberbarátok: a műkedvelők, a felűlfisetők és as érdeklődő művelt közönség 116 frtnyi tiszta hasznot hoztak a nőegylet javára Az összes bevétel 224 frt volt.
Vasárnap 26-án lépett fel, harmadfél havi itt tartóskodása alatt utoljára, Balogh A. igazgatása alatti színtársulat Csáktornya színpadán. Derék ssinésseink összesen 35 előadást rendestek. A közönség pártolása nagyon kielégítő volt. Ssinésseink megtollasodva mentek Veszprémbe. Sok szerencsét!
MARGITAI JÓZSEF.
Pettau és műemlékei.
(Néhány Isp uti naplómból) Végre sípolt a vonat. A rithmusos lökö-lödések lassankint enyhültek, és a siketitő szapora dörömbölés vigasztalóbb ketyegésekre idomult át. Mindig ritkábban és ritkábban sóhajtozott alattunk a kenetlen vaggon kerék, és csak vontatva jelent meg utána as obligát pü-fögés. Alig hangzik el a vezető személyzet kiállása: Peltau tünf Minuten, és az ajtók felpattognak, és dűl ki belőlök emberi és asszonyi állat oly tömegekben és oly rohamosan, mintha hátukon volna a tőrök vagy mintha az árvíz kergetné őket. Nem csoda. A kanikulában vagyunk. Rekkenő melegség, fojtó porfellegek és irtózatos izzadtság kiszárította a torkot. Mindenki ital után lármázott. Volt dolga és re-bachja a furfangos steier pinczéreknek. Addig kotonoztak zsebjökben apró pénz után, mig a vonat szerencsésen elrobogott és az öreg bankó a kétségbe esett pinczérek kezében maradt.
Nekem nem volt sürgős dolgom. Hisz Pettauban akarok néhány napot tölteni, mit törődöm én a sürgő-forgó néppel vagy aszeren-csés utat kívánó Zahlkelnérrel. Hagytam neki időt, hogy as egyszer-egyet el ne hibázza.
Kitekintettem szállítási alkalom után. Boldog Isten, mekkora ez a várva várt Pettau 1 Egy szál viszontagság látott confortáble féle képviselte a vendégváró fiacre-népet. Itt talán
Alkonyodik, esteledik végre, Nyugalomra hajtja fejét minden, Csnk a bús szivü tekint aa égre, Mert a földön megértője nincsen. Ej.h, dehogy nincs! sóhajtja magába'': „Ó maradt csak ssivem est-imája I''
BÁTORFI.
Okát ennek leghelyesebben a munka minőségében kereshetjük, mely saját mesterének sorsában osstoskodott. Borsos ugyanis ekképen panaszkodik. (A gyorsírás) nálunk Magyarországban csak épen a jelen orssággyülés alatt vette kesdetét. De mig ason gátok, melyek ellenszegülnek, a kormány és nemzeti viszonyok által el nem hárittatnak, addig előmenetelét sikerrel remény leni nem lehet, publicitásra, hitelre nem kaphat. . . Midőn teljes igyekezettel fáradoztam megtanulásában, hazámhoz vonzó szeretet volt főrugója törekedésemnek, magam előmenetelét is remélvén. Asonban a körülállások, melyeket itten fejtegetni nem akarok, reám nésve kedvesők nem voltak. S egy szóval, fáradozásom hajótörést szenvedett. Valóban tissta igyekezettel óhajtottam hazámnak szolgálni, s ezen szép mesterséget divatba hozni, meg lévén győződve jó és hasznos hatásáról, azért is készi-tém e munkát... Külső körülállásaim meg nem engedték a jelen orssággyülésen folytatni gyakorlásomat s a lehető tökélyességet elérni . . . s nem is vigasztal egyéb, minthogy nekem lehetett szerencsém es uj tudománynak első kezdetében csekély tehetségem szerint hazámnak asolgálni, . . . meg sem is szünök egy nap is gyakorlás nélkül nyugodalmamat keresni, hogy annak idejében készen is állhassak hívásira."
Elismerésre s azért megemlítésre is méltó ily buzgóság, ily ügyszeretet; de valamint a szerző mint „gyakorlati gyorsíró" sohasom tűnt fel ,a) ugy munkája is feledésbe ment s háttérbe ssorult annál is inkább, minthogy egymásután már 1843—1844-ben két uj munka látott nap-
**) Ugyanott 10—11 lapon. ") Fenyressy kimerítő tank. 17. 1.
világot; melyek kösül az első (D ...jé) 1843-ban jelent meg e czimmel: „Gyorsírás Taylor rendszere után." Szerzője Dobrossy J. ki 48 lapos munkájához (Pest. Geibel) 12 (Kőre metszett) táblát is mellékelt. A második Lukács János ssombathelyi ügyvéd tanítványáé, Gyurits Antalé, ki a gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekintetben értekesvén, olvasóit épen mesterére tessi figyelmesekké. Pozsonyban, Schmidt Antal betűivel 8-ad alakban nyomatott munkájához egy kőnyomata táblát is csatolt.
Koller szerint emiitett Lukács J. is ki 1863-ban halt meg, dolgozott ki egy gyors-irási rendszert, mely nem egyéb magyar nyelvre alkalmazott Novák-féle gyorsírásnál.14) Koller sejtelme s Fenyvessy állítása szerint16) e munka idáig csak kéziratban maradt fenn. Aj alőadottak szerint nem állott tehát, mit 1862-ben Gasner mondott1S) hogy „magyar nyelven irt művet csak kettőt bírunk." Bebizonyítottak ugyanis 2 kézirat 1 értekezés és 3
önálló munkának létezését már 1844 ben :
• * • • ''■.''..•„. ...
Lássuk Lukács J. buzgó egyéb működéseit. Eltekintve azon jeles csikkétől, melyet a gyorsírásról a „Pesti Hírlap" 1847. folyama számárav irt leginkább azt emeljük ki, hogy Zalában és Vasban t6bb ifjút tanított, kik mesterükkel együtt a megyei gyűlések legréssletesebb tudósításait kűldék be a hírlap sserkesztőségéhez, z hogy Deák Ferenesnek több beasédét a lapok szokatlan terjedelemben csak as fáradozásai nyomán közölhették. A debreczeni és szegedi országgyűlés tanácskozásait tanítványai segélyével ő szerkessté; Pesten pedig a nemzetgyü-.
") S rendszer nálnnk leggyöngébb maradt; tudtomra méf esak Pásztóry foglalkozott vele.
TIZENYOLCZADIK ÉVFOLYAM-
ZALAI KÖZLÖNY.
FBAR án 1879.
az ablakokhos futnak a pettaui szépségek, ha ez alkotmányon egy egy eltévedt szerencsétlen utast a döczögos köveseten a „vörös ökörhöz* vagy a .fekete Kristófhoz" szállítanak«.
Kezembe vettem Bedaekeremet ét elindultam gyalog. Nem mintha Pettanban Bedae kerre volna szükség, hanem hogy útközben kibötüzsem belőle, hog;y micsoda nevezetesség is van e fészekben, s hogy melyik ivodában is mérik a legjobb sört. Praktikus ember es a Bedaeker. Tudta a kópé hogy könyvének legjobb ajánló levele a jó restauratiók és sörödék lelkiismeretes megnevezése. Hiában, az utazó pub-licum gyomra sem telik meg szem és fül élde-lettel, zsarnokoskodik itt is mint mindenütt, kivánván maga részére a legeslegjobb falatokat és kortyokat.
Útközben látok tornyocskát kandikálni a szomszédházak közül. Sipkája nyúlánk, mint a német sógor hálófejtakarója. Bizonyára kis góth egyház. Igazam volt. utt állott előttem, mintha régi kedves ismerősem volna, kit magyarhoni testvérei őrnek állítottak a határra. Örültem rajta, nem tagadom, hogy a régi jó idők ily derék képviselőjére akadtam. Hiába csúfolják sötétnek a középkort. Volt nagy köz-szelleme, roppant áldozatkészsége és lángoló szeretete Isten és ember iránt. Pedig ez a fel-fuvakodott XIX századnak nincs. Van telephon, kábel, gőz és villanygépek ezrivel, de nincs korunknak szive, és ezt nem pótolja a perpetuum mobile sem.
Feléje tartottam a kis egyháznak. Dombon állott és bástyával volt körülvéve. Temetői kápolnának készült; ott nyugszanak mai napig Pettau halottjai, szépen csöndesen egymásután, pedig valaha esek közül is kikerült kis Bismark és czimeres nagyszájú hasafi. Jól van ez igy, ez az élők morálja, példaképe; kár, hogy kevesen törődnek vele.
Mugam voltam a kis temetőben. Igazi siri csönd honolt e szent helyen. Ha le nem köt a kedves imola, bizony elandalogtam volna én is a múltba szomorú és bánatos emlékeim közt, hogy csevegjek elhunyt jó anyámmal és felejt-hetlen barátommal oly élénken, oly bensőséggel és szomorúan, mint tegnap a K . . , temetőben a halvány özvegy kis fiacskájával, midőn merev tekintete a legjobb férj sirhalmán nyugodott, és gondolatai, érzései az (elmúlt) napok örömeibe és bánatába elmerültek.
Szegénykék, de korán lettek árvák l Ha mertem volna, bizony oda mentem volna vigasztalni őket. Észrevették résztvevő tekintetemet s jól esett nekik. Van is valami titok-szerü nyelv a szemnek fényében és forgatásában. Ugy megkülönböztetjük a sivár kíváncsiságot az önzéstelen részvételtől, mintha homlokunkra volna írva.
A kis templomkának sajátságai más gondolatokra vezettek. Már első pillanatra meg-
lés tanácskozásainak szerkesztésében Hajnik Károlylyal együtt munkálkodott.
Ezeken kivül a gyorsirászattal még Stul-ler Ferencz, továbbá Szily DAniel foglalkozott, ki 1843-ban a pesti választmány által rendezett gyorsirási verseny alkalmával a kitűzött díjban is részesült. Fénye, dísze azonban a gyorsirá-szatnak kétségbevonhatlanul Hajnik Károly volt, ki az 1832-ki országgyűléstől fogva a magyar alkotmány megszünteig „majd egyedül, majd tanítványai s gyorsiró társai segítségével vitte a magyar és erdélyországi hongy ülések naplóit*11). — Nem lesz érdektelen, sőte helyen méltó és méltányos, hogy Hajnik Károlyról — e kor hőséről — ki .Magyarországnak első gyorsirója" volt, kissé bővebben megemlékeznünk.
Hajnik Károly, ki 1806. decz. 10 én Pozsonyban születeti, Pesten végzett tanulmányai és -vizsgái után 1832-ben temesme-gyei aljegyző lón; nem véve igénybe semmi jutalmat, egyedül ügyszeretetből lépett fel, mint első gyakorlati gyorsiró a magyar- ée erdélyországi gyűléseken, kilencz izben egymásután. Az országos naplók nagyobb hűsége és tetemes bősége az ő érdeme. Lelkesttltségének köszönhető továbbá a főrendi naplónak 1839-ben tér* tént megállapítása, melynek szerkesstéeeért méltányos díjban részesült, mintán Deák F. (Zalában) azon inditványt tette, hogy országos gyorsíróvá neveztessék ki, mi 1848 ban meg is történt Mint gyorsirófőnök a naplókat, országos iratokat s törvényeket ő adu ki; ^a hivatalos közlönyöket ő szerkeesté, de a szabadságharca megszűntével őis a nyugalmasabb magán életre tért. Gyorsirási ügyességét eléggé tanúsítja a nyert jutalomdíj, ö Tajlor rendszerében a non plus ultra határait valósággal elérte; ugy any-nyira, hogy maga Qabelsberger bevallá előtte; Ha valali bár ross rendszer szerint ennyire vitte mint ön, nem fogja magát elhatározni) hogy azt mi benne hassá és véréré vált, magából kitépje és egy ujabb bár sokkal iobb^ rendszer elsajátításához fogjon. Ha ön belátva rend-
,T) FenyT«§«y: kimerít« tank. 16. 1,
tetszettek szép hármas tagozatú külső támjai. A legalsóbb egyszerű rézsútot lapból állott'' mely a tám karcsitására vezetett A középső ss ablakok alatt környékeste as egész szentélyt Gyönyörűen vette ki magát s tiszta esvető párkány tat, amint a falon végig halad, és a közbe eső sűrű támakat megkerüli. A legelső tagosat csak a tám külső oldalára szorítkozott Tamtoronkanem volt; a rézsútos boritéklap azonban nem volt egészen csapass. Legelői ssép fedéloromba sáródott a támlap, mely tettben simult az eress slá.
Még meglepőbb volt a három keleti tám alakja Soha sem láttam ilyent, előrésze nem egyenes, hanem szögben végződött. A hármas tagozat ezt is követte; a befejeséanél as egy orom helyett kettőt képezett, mely hátrafelé egymásba forrott és ugy a tám boritóba vegyült Mit nem lát az ember temetőben!
(Folytatása következik.)
Helyi hírek
— A creton-bál, mely a kisdednevelő egyesület alaptőkéje javára jan. 29-én tartatott meg várakozáson felül jól sikerült. Tekintve, hogy a hó végén s hét közepén rendeztetett, mégis 228 egyén vett részt s a jótékonyczélra 200 frt körül jövedelmezett, melyről egyébként tüzetes jelentést fogunk közölni. A rendező bizottság lelkesült elnökei Plihál Ferenczné és Laky Kristófné úrhölgy ő nagyságaik fárad ságot nem kiméivé minden lehetőt elkövettek, hogy a jótékonyczélra minél eredményezőbb legyen. Nemes törekvésük sikerült A díszes közönség kossorujában láttuk a két elnöknőn kivül : Albanich Kálmánné, Belus Józsefné Emília leányával, Bauer Miksáné, Chinorány Gé záué, ClementLipótné, Dr. Dietríchsteinné leányával, Dobrin Gyuláné, Deutsch Móriczné, Gózony Marcsa, Hoffer főhadnagy né leányával, Koch Zsófi, Kovács N. Knáusz Boldizsámé, Krugné leányával, Portier Julcsa, Scherz Irén, Scherz Matild, Ssalmay századosné leányával, Tnpammer Róza, Weiser Józsefné, Weisz Adolfné leányéval, Welisch Józsefné leányával, Wieberné leányával sat úrhölgyeket; a karzaton: Hencs Antalné, Oroszváry Lujza, Schreyer Lajosné, Zerkovicz Albertné, Ma-schanzker Mórné úrhölgyeket sat. A második írancziát 52 pár tánczolta. Szünóra alatt a tombolatárgyak játszattak ki, mely közül két órát vett igény be. Ennek befejeztével a táncz folytat-tátott reggeli 5 óráig; vigan és kedélyesen töltve el az éjt. A tombola tárgyak beszerzéséhez adományozni szíveskedtek: Blau Pál né 3 frt, Blau Eugénia 1 frt, Belus Józsefné 1 frt, Eisinger Henrikné 1 frt, Fesselhofer Józsefné 2 frt, Györffy Jánosné 1 frt, Hencz Antalné 1 frt, Knáusz Boldissárné 1 frt, Laky Kristófné
szerem tökéletesebb voltát, hazájában ennek meghonosításáért fáradoznék, megelégedném."
Később Stolze rendszerével is megismerkedett, miut kutató buzgóságától várni is lehetett: s ime ő, ki e téren mindenesetre irányadó, kinek Ítéletére lehe:etlen nem sokat fektetni, több ízben nyíltan és határozottan állitá, misze rint Stolze rendszere Gabelsbergerét meszsze túlszárnyalta.
Valóban sajnálhatjuk Gasznerrel, hogy „csak gyakorlatilag müveivén e tudományágat, nem közié a világgal hosszú évek során szerzett tapasztalatait. Lehet, hogy ennek oka az e tárgyban uralkodott közönyösség volt."19) — E közönyösség vádja azonban csak a közönséget sújtja, mert az országházon örvendetes érdekeltséget, sőt mondhatni, buzgóságot lelünk, a mint azonnal látni fogjuk.
(Vége következik.)
Muraközi horvát népdalok.
L
Hiába vagyonom Gyémántul ékítve, Qa tőled elvettek Kedvesem, örökre.
Hiába van minden : Fényes ifjúságom, Ha szivem mosolygó Örömét nem látom.
Isten veled ! régre így szólok, virágom : Nem smeretjfik többé Egymást e világon.
Pedig sok jé eatét Vidáman töltöttünk, -A míg együtt laktunk És együtt örültünk.
II.
Ének a komám asszonyokról.
Komámassxonyhos kell mennem, Mert igen f^j; zúg a fejem ; Nem aludtam ki magamat, Fél ójt tölték a táncz alatt.
!S\
) „A magyar gyorsiró" szaklap 1871. érf. M2. ss. 4. lapján.
n) Gasaner gyorsír. 11. 1.
j 1 frt, Práger Teréz 1 frt, Plihál Ferenczné 1 '' frt, Rosenfeld Adolf 3 frt, Scherz Irén 1 frt, Szukics Nándorné 1 Irt, Schreyer Lajosné 1 frt, Unger Lőrinczné 2 frt, Újvári Illésné 2 frt, Vágner Károly né 40 kr, Weiser Józsefné 2 írt, és Zadubánssky Lajosné 60 kr. összesen 27 írt. Krogné egy szivartartót. Ezeken felül a titkári hivatalba ez alkalommal a czél javára Győrffy Jánosné 2 írt Simon Gtabor ügyvéd 2 irtot szíveskedtek küldeni. Fogadják mindannyian a nevezett úrhölgyek ét urak hálás köszönetünket.
— A nagykanizsai torna-egylet kezdd tornászok számára külön osztályt ala-kitott. A gyakorlatok ~hetenkint hétfőn, szerdán és pénteken tartatnak as esteli órákban.
— A tiszt i önsegélyző izövetkezet múlt pénteken este megtartotta rendes évi közgyűlését, melyről jövő számunkban bővebben szólunk.
— A fögymnasiumi\{]u&ign&}s. táncz-koszorúval egybekötött hangversenye febr. 5-én, szerdán lesz; a tiszta jövedelem szegény tanulók segélyesésére fordíttatván, felhívjuk a t. közönség figyelmét és pártfogását.
— Szuper Károly magyar színtársulata készül Nagy-Kanizsára; előadásait már-cziusbko kezdendi meg a .Szarvas" vendéglő dísztermében. Ugy értesülünk egyelőre 12 előadásra nyit bérletet.
— A zala-egerszegi iparos ifjúság több tagja f. 1879. évi február 15 én a .Zöldfa« szálloda nagytermében a városi kórház javára polgári tásczvigalmat rendes. Belépti dij : személyenként GO kr. Kezdete 8 órakor. Felül-fizetéaek köszönettel fogadtatnak, s hirlapilag közzététettnek. Felkéretnek a t. nők egyszerű öltözékbe megjelenni.
— A Ralaton megszokott áldozatait már elrabolta. A „Veszprém" szerint egy halász bele fuladt a jégen leszakadva, a .Keszthely" szerint pedig egy másik halász megfagyva Utáltatott a Balaton jegén.
— Zala-eger szegi Kalocsay József gyógyszerész, január 26-án váltott jegyet bájos Berkes Zsófia kisasszony nyal, Somogyme-gy ében.
— Alsá-Lemlva 1879. jan. 27. Van szerencsém értesíteni, miként a lenti-beliek sem maradtak el a mulatság rendezésével, mivel í. hó 25-én nagyszámú és válogatott vig kedélyű társaság gyűlt össze a lenti vendéglő ízletesen feldíszített termében s reggeli 7 óráig kitartó jó kedvben mulatott Borosnak ősz-hangzó nótái mellett. Nem mulaszthatom el felemlíteni, hogy a legkitűnőbb tánezosnők Horváth Berta kisasszony és Kelemen Imréné, Zsídeg Jánosné és Deák Józsefné úrnők voltak — ott láttam még Pollák Janka, Vojta Ma-
D<>!gozik a bor erejo, Mert csak üt pintet szedtem bo ; Testvérkéim * velem voltak Hasadtáig a hajnalnak.
Fürjeinken mind kifogtunk. Mondván, hogy templomban voltunk, Pedig voltunk a csapszékben, Oboroztuak özönében.
A pinexében öten ültünk, Majd ész nélkül mindenikünk; Beszélgettünk össze-vissza.
Jó pogácsát falatodra.
Mond elaö : komám, »gyék, Eszünkre most nincsen szükaég; Az Istenhez fohászkodik S pohárra néz a második
Harmadik sóhajt bűnével, Éa a borba kenyeret szel; A negyedik férjét oxidja, S ukiévpl üt az asxUira.
ÖtOdik sxól: haza menjünk, Jót alug)iok, jót pihenjünk: Hejh, de a mint felállottak, Össze-vissza b.illároxtak.
Emelgették egymást sorba, , Isten «egita I" kiáltozva; Szép sárosan el is mentek, S ajtajukra alig leltek.
III.
Korán kelek, még a hajnal
Föl se pillantott, Éa lehűlni ki a söldbe Sietek legott.
Meglátok ott egy leánykát,
Kertbél jön épen, Piroa sxóllöfürtőt tart az Egyik kesében.
A másikban rozmarin ág,
Ekésen rezeg; Nyújtsd ide, nyújtsd ido kedves, Hadé szagolom meg. f^
Hargitai J. fordítása után versbe szedte :
HAJGATÓ SÁNDOR.
* PajtáauSim.
riaka, Deák Mariska és Koch Janka kisasszonyt, valamint Dani Jówéfné, Horváth Ató}o#né. Vojta Ferenczné és Hruska Nándorné úrnőket. Egerráry Jenő.
— Gyászhír. Tisstelt munkatársunk, Szerényi Endrét családi gyász érte, melyről a jelentés igy szól, részvéttel közöljük: Szerényi Endre és neje Lehotzky Matild, a szülői sziv legmegkapóbb fájdalmával tudatják egyetlen gyermekük Szerényi Vandának f. évi január hó 29-én reggeli ö3/t órakor, 2 éves és 7 hónapos korában, görcsök következtében tőrtént jobb létre ssenderfthét. A kedvee halott hiilt részei f. évi január hó 30-án délután 3 órakor tétet nek as újvárosi sírkertben örök nyugalomba; — az engesztelő szent-mise pedig január hó 31-én, délelőtt 8 órakor fog az elhunyt lelkéért a Mindenhatónak bemutattatni. Győr, 1879. január hó 29 én. A béke lebegjen hamvai felett !
— A zala egerszegi takarékpénztár febr. 15-én tartja közgyűlését. Jövedelmi kimutatása 73.590 frt 24 kr. Forgalmi kimuta-táaa 1.869.736 frt 38 kr. Mérlege pedig 752.756 frt 50 krt mutat föl. Jótékony czé-lokra 1201 firtot fordított a mult évben.
♦ — Köszönet nyilvánítás. Alulirotuk, a csáktornyai női egylet nevében, mindazon nemeskeblü urak és hölgyeknek, a kik a nőegylet alaptőkéje gyarapítására, a jan. 28-án rendezett műkedvelői azini előadásban közreműködtek, nem különben a szives felultizetők-nek adományaikért, a legforróbb köszönetünket fejezzük ki. Csáktornyán, 1879. jan. 29. Deurbányi Elekné, a nőegylet elnöke, Margitai Józsii az egylet titkára.
— Csáktornyán, jan. 28-án rendezett műkedvelői előadás alkalmával, a csákt. nőegylet javára felülfizettek: Göncz Etelka urh. 4 frtot, Granitz J. ur 50 krM Hartman N. ur 3 frt 70 krt., Hirschler H. ur 4 frtot, Klein L. ur 50 krt., Konyáry M. ur 3 frt 50 krt., Lisziák ur 50 krt., Szilágyi L. ur 50 krt., Werbaucaics J. ur 40 krt., Vrabecz J. ur 20 krt., Zakál H. ur 2 frt 80 krt., Ziegler K. ur 2 fr''ot., Zíegler L. ur 1 frt. 70 krt., ösazeaeu : 24 frt 30 krt.
— Hallatlan olcsóság. Következő 10 czikk egy diezes dobozban elhelyezve úgymint : 1) 50 iv levélpapír 2) 50 hozzá illő boríték 3) egy teljes doboz kitűnő aczéltoll 4) három tolltartó 5) három igen jó irón 6) egy vonallap 7) egy iv szivó papír 8) egy darab pecsétvíaszk 9) egy törlögumí 10) egy szép jegyzék könyv. Ara összesen Bécbben egy forint és 5 krajezár és Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedésében csak 85 k r. Postai rendelések bár hova is 1 frt 5 kr, beküldésével ajánlva bérmentve küldetnek.
Muraközből kapjuk a következő örvendetes sorokat: Mult hó 26 án délutáni vonattal érkezett Kotoriba és azonnal Domboruba ment Apáthy István ésMokry N. országos építészeti felügyelő a Drávát megvizsgálni* Mind a ketten a plébános, község elöljárói és Hirschler urakkal iáradságot nem kímélve csónakokkal győződtek meg azon veszedelemről, melyet mult évi 81. 82. számainkban már emiitettünk sót segélyt sürgettünk, látva kitéve Domborut a Dráva rakonczátlanságának. Mokry ur őnagysága 27 én a déli vonattal mentviBsza Bpestre; képviselő ur tiszteletére pedig 27-én domborui plébános Molnár Antal ur vendégszerető házában díszebéd tartatott, a hol az ott levők mind egyike igyekezett szeretett képviselőjük ott léte felett örömüknek a legmelegebb szavakban kifejezést adni- Légrádot képviselte az ottani evang lelkész és biró, Perlakot a szolgabiró, Kotorit Dr. Rózsay, Domborut pedig Hirschler urak, innét délután 4 órakor T.-Szerdahelyre utazott.
— Rövid hirek. Wolf Lipót szombathelyi asztalos öncsukó ajtót talált fel. — A berlini „DeutschesMontagsblatt" monarchiánkból kitiltatott. — A tatár felkelés egyre növekszik. — Kolozsvárit aa állami vraggongyár leégett. — Sopronban önként jelentkezett Dr. Pottyondy Ágost ügyvéd váltóhamisítás miatt letartóztattatok — Boszniában rablóbandák garázdálkodnak. — Románia fejedelme 100 nőnek is adott érdemjelet. — Dr. Rózsahegyi Aladár a pestis tanulmányozására küldetett Asztrachanba. — Borsod megyében a farkasok nagyon elszaporodtak. — Miskolczon egy közhuszár bitó fán végeztetett ki gyilkosságért. — A delegatiok febr. közepén össze hivatnak. — Arábiában lázadás tört ki. — Kohlenhofban (Sopron megye) a plébános szülei gyémánt (75 év) menyegiójöket ülik február 2-án. — Phillippovich a pápától a Gergelyrend nagykeresztjét nyerte. — Az üllői uti rablógyilkos elfogatott, 17 éves. — Kolozson tánczközben egy egyén meggyilkoltatott. — Nagy-Váradon a kertekben már pillangókat fogdosnak. — Mac-Mahon franczia köztársasági elnök leköszönt, helyére Grévy Gyula választatott meg. — Molnár György a kolozsvári ssinhás művezetője lett.

TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
i-..
Ki nyert?
Prága, jan. 29-én : 6, 34, 64, 16, 49. Szeben, » 18, 45, 51, 64, 66. Lemberg, , 34,47,71,55, 1.
Irodalom
— Uj köngvek. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek: „Olcsó könyvtár" 59—70. füsete. Tartalma: 59. füzet: Dajka Gábor költeményei. Fűzve 20 kr. 60. füset: Bácsmegyeinek gyötrelmei Németből átdolgozta Kazinczy Ferenc«. Bevezetéssel és jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól. Fiizve 30 kr. 61.füzet: Bulyba Tárász. Beszély. Irta Gogoly Miklós. A második javított kiadás uiáu oroszból fordította Almási László. Fiizve ;3U kr. 62. füzet: Irene. Szomorújáték öt felvonásban. Irta Kisfaludy Károly. Először adatott Pest városa színházában május 25. 1824. Fűzve 30 kr. 63. füzet: Kupeczky János. Irta Zsilinszky Mihály. Fűzve 20 kr. 64. füzet: Zrinyi. Szomorújáték öt felvonásban. Irta Kör-ner Tivadar. Németből ford. Szemere Pál. Korner Zrínyijéről. Bírálat Irta Kölcsey Fe-rencz. Fűzve 40 kr. 65. füzet: Ódák. Két kö tétben. (1794 — 1804). írta Csokonai Vitéz Mihály. Für ve 20 kr. 66. füzet: Regék és intsék. Irta Andersen. Fordította Milesz Béla. Fűzve 30 kr. 67. füzet: Kisfaludy Károly. Yig beszélyei. Fűzve 40 kr. 68. füzet: Egy pár kis taczipó. Beszély. Irta Ouida. Angolból ford. Jielényesi Gábor. Fűzve. 40 kr. 69. füzet: A Jiuzavirágék háza. Beszély. Irta Theuriet. Francziából lord. Ujkéri. Fűzve 30 kr. 70. hizet: Mózes küldetése. Irta Schiller. Fordította Jurany Gusztáv. Fűzve 20 kr. Találmányok küny ve. Ismeretek a kézműipar és műipar meze jéről A földmivelés , ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniaterium megbízásából átdolgozta Frecs-kay János. 31, 32. füzet. (IV. kötet, 1. 2. füzete.) Ára fűzve 80 kr. Tartalma : A mindennapi élet chemiája. — Bevezetés. —Szerves elemek. — SzerveB vegyületek. — Szerves savak. — Szerves aljak. Táplálkozási anyagok. — Az őrlés.
— A malmok szerkezete. — A malomkövek.
— Hengermalmok. — A kásamalmok. — A sütés. — A liszt és kenyér chemikai tekintetben. — A kenyérsütés. —Az élesztős sütemény.
— A sütókemencze. — A gyurógépek. — A ezukor. — Történeti adatok. — A ezukornád.
— A répac-.zukor. — répaezukorgyártás. — A derités. — A szűrés. — Az elpárolás. — A nyers czuk.-r. — A juharezukor. — A czirok-ezukor. — A pálmaezukor. — A forrázatok.
— A káv«>. — A kávécserje. — Kávéültetvé-nyek. — A kávéital készítése. — A czikoria.
— A théa. — A chinai théa. — A théacserje természete s ápolása. — Elbánás a levelekkel.
— A théa levél chemiai összetétele. — A théa élettani hatása. — Más országok théapótló Bzerei. — A kakaó csokoládé. — A kakaofa termesztése.
— Aigner Lajos bizományában Solymosi Elek, a bpestí népszínház tagjától egy igen szép kiállítású könyv jelent meg: „Egy czim nélküli könyv" czimmel. El mefuttatás az obsoeen férfiak és a prostituált nők jelleméről. Ára 1 frt 20 kr.
— U) zenemű. Megjelent Táborszky és Parach urak nemzeti zenemű kereskedésében : „M edicus csárdás." Eredeti magyar. Zongorán» szerzé liácz Pál. Ara 60 kr.
— PettijS összes költeményeinek füzetes kiadásából megjelent ujabban Mehner Vilmosnál a 22 — 27 füzet számos igen szép metszettel ára egy-egy füzetnek 40 kr.
Vegyes ¿Írek
— A t. cz. gazda- s kerttulajdonosokat különösen figyelmeztetjük a mai számunkhoz mellékelt főárjegyzékre az „Első magyar ker-tész-gazdászati ügynökség" Freund Adolf D. magkereskedéséből Pudapesten. Ezen évek óta fennálló czég minden tekintetbeni kielégíthetne és csak valódi fris eredeti magvak nzálli-tása által oly hírnevet szerzett magának, hogy vevőinek száma sok ezret túlhalad. Amint az igen pompásan kiállított árjegyzékben olvassuk, minden rendelő kap i n g y o n jobb tájékozás végett, különösen a kerttulajdonos részére egy díszesen kiállított müvecskét, következő tartalommal: I. Mikor s mikép végezzük a kertben teendőinket IL Spárgami velés III. Dinny észét IV. Articsóka mivalés V. 120 ábra a legkülönbözőbb növényekről. Mindenki e könyvecskét szívesen fogja átvenni s mi ezen szép eszmeért a czéget üdvözöljük, olvasóinknak is nagyon melegen ajánlhatjuk.
— Feltűnő öngyilkosság. Megdöbbentő eset adta magát hó 4-én M. Szigeten Geiszt János kincstári segédmérnök revolverrel szivén lőtte magát, s rögtön szörnyet halt Geiszt tul volt már a férfikor delén, de külseje nem árulta el a 60 évet. Szép, deli külsejii férfi volt, csinos megjelenésű, kedves modorú. Évek óta különválj?» élt nejétől, ki Sziget városának egyik
legtiszteletreméltóbb hölgye s fiatal leányát, Irmát csak néhány hét választotta el esküvőjétől Kohlmann kincstári számtittttel. Geiazt többet költött, mint amennyi jőredelme volt, vagyonos neje — Bár különállva éltek — többször fizetett érette adósságokat. — Derék, müveit férfi volt, kit csak as a hibája, hogy a külső fényt kedvelte, vitt be as anyagi zavarokba. As adósságok egyre nőttek s belátta, hogy a fia és leánya vagyonát lelketlenség volna az apának megrövidíteni. A pénztavar végre arra a lejtőre vitte, amelyről nem volt többé menekvés. A hitelezők ma ismét megtámadták és ő öngyilkos lett. Bukás és halál közül az utóbbit válasstá. A szigeti társaságok kedvelt alakja igy végeste életét, intő példájául a gondatlan pasarióknak.
— Az első bulgár nemzet gyűlésről, mely oly hosszas vajúdások után e hó folytán végre összesülni fog, a kővetkező adatokat közli a Pol. Corr. ruscsuki levelezője: A bolgár nota-belek tirnovai gyűlése, melynek hivatása alkót-mányozó gyűlést képezni, 286 részint választott, részint a kosmány által kinevezett tagból fog állani és három csoportra oszlik: Az első csoportba tartoznak a) minden kerület három tanácsának (municzipális, közigazgatási és igas-ságügyi) elnökei, s miután Bulgáriában 38 ily kerület van, ez ad 144 képviselőt: b) minden szandsák felső közigazgatási és igazságügyi tanácsának elnökei; Bulgáriában 5 szandság van, melyek főhelyei: Ruscsuk, Varna, Tirnova, Viddin és Szófia. Az igazságügyi tanácsok elnökeit a kormány nevezi ki, ugy hogy az első csoportbeli képviselők közül 43 at a kormány designál, 81-et a nép választ. A második csoportba tartozik 120 képviselő, ugyanannyi kerületből választva ; esik egyre egyre 10000 lakós. Minden 22 éves bolgár választó, kinek birtoka vagy üzlete van. Kizáratnak a szavazati jogból a tanonezok, cselédek, napszámosok. Bulgária lakossága 1,200,000 főre tétetik. A harmadik csoportba tartoznak: a keresztény magas klérus 10 tagja, u. m. 9 bulgár püspök, és a várnai görög püspök; b) a viddini mufti és a szófiai nagyrabbi, c) 30 tag, kiket Bulgária kormányzója nevez ki; 10—11 mohamedánt fog kinevezni a mohamedán lakosság képvise letére, melyet 100,000 főre tesznek. A gyűlés megválasztja majd az elnökséget, Dondukoff berezeg meg fogja nyitni az első ülést, s helyetteséül Sfcukianoffot jelöli ki. Az első ülésszak 4 — 6 hétig fog terjedni, aztán elnapoltatik a gyűlés és aprilisban ismét össze fog hivatni. De akkor a második csoporthoz tartozó képviselők száma megkétszereztetik, vagyis 240 tagból fog állani. — Mind a három csoporthoz tartozó képviselők minden különbség nélkül ugyanazon jogokat élvezik.
— Megható jellemvonás egy 10 éves gyermek életéről. A külső váczi uton egy korcsma hátulsó részében lakott egy munkás család. Az apát elvitték Boszniába s ott el is esett. Az anya beteges volt, az öt gyermekes család nyomorgott. Nemsokára meghalt az anya, s| az árvákról nem gondoskodott senki. A 10 éves fiúcska tehát elhagyta a házat, koldulni ment s az igy szerzett pár krajezáron kenyeret s más élelmi szereket vett és igy tartotta kis testvéreit 8 napon át. Ezt a kerületi elöljáróság megtudván, gondoskodott a szegény teremtések ellátásáról.
— Végzet. Plaskovics Péter stináczi lakos, nős ós három gyermek atyja, e hó 18-án késeit megköszörülendő, a szomszédba ment. Ott elvégezvén a köszörülést, haza sietett, de a jeges uton elcsúszván, oly szerencsétlenül esett, hogy az élesre köszörült kések szivét járták át.
— Bili''iabóL január 16 iki kelettel írják lapunknak : A hadi törvényszékek a szigorú hadi czikkek alapján még folyton eszközlik a ki végeztetéseket Bosniában. Ma ismét három török lövetett agyon Bihács városában, és még 15 re ugyanezen aors vár, kik mindannyian fegyvernemüek eltitkolásával vádoltatnak. A mult héten történt, hogy két tötök a Bihács kruppai országúton ökrös szekerükön egy le-szegzett koporsót vittek. A mellettük elhaladó őrjárat parancsnokában gyanút keltett a szerény halotti menet, és megállitá annak késérőit, kik az őrparancsnok felszólítására a koporsót semmi áron sem akarták felnyitni s váltig erősiték, hogy halottat visznek a közeli temetőbe. — Az őrparancsnok gyanúja ezek után még inkább fokozódott és felnyittatá legényei által a koporsót, melyben halott helyett fegyvernemüsket talált, miket késérőikkel együtt Bihácsba hozott, és igy ma-holnap a buzgó halottkisérők lesznek a halál áldozatai.
— Iszonyú szerencsétlenség. Péntek délután a váczi távirdai állomásfőnök pinczéjébe a vidékről bort szállítottak. A hordó lebocsátáaa körül oly könnyelműen jártak pl, hogy még kötelet sem alkalmaztak. Az állomásfőnök lenn állt a pinczében, midőn egy nyolca akós hordót eresztettek le, mely egyszerre lezuhant, s a szerencsétlen főnököt ledöntött«, összetörte. A még fia^l családos férfiú pár órai kínlódás után méghalt.
—" Megrepedt a szive. Szotyorban m. hó 19-én halt meg N. . . vagyonos gabonakereskedő. — Nejét, kivel a leggyöngédebb hásas életben volt a boldogult, férje halála felett ki* mondhatatlan fájdalom tölté el. A csapás annyira megrendité, hogy e szívszaggató sikoltással félje holttestére borult s pillanat alatt halva rogyott össse ő is férje oldalánál* A szegény nőnek szive repedt meg. Mindkettőt a napokban temették el általános réesvét mellett a közös sirba.
— PetSji sajátkezű rajzáról tesz említést Dolinay Gyula barátunk a „Házi kincstár,* „Hasznos Mulattató0 és Leányok lapjaa derék szerkesstője. £ rajzot a nsgy költő saját fiacskájáról csakhamar születése után késsité. A hirt a táborban kapta s azonnal Debrecsenbe sietett, fogta a picziny gyermeket, maga elé tette s lerajsolta egy papirra, aláirta; „Zoltán fiam 3 napos korában, rajzoltam én atyja Petőfi Sándor" aztán visssa sietett a táborba. E rsjsot több emlékkel együtt Zoltán fiának hagyta, ki halálo* ágyán adta ast Dolinaynak, mint barátjának s ez a fővárosi árvagyámságnak számolt vele be.
FEBRÜAR 2-án 1879.
ii Ji''nni''i J.IÍ.H
Üzleti szemle.
Nafy-Kssiztis, 1879. február 1.
E héten nagyobbrészt enyhe és boras időnk volt, utolsó napokban havazott.
Üzleti folyamatunk e héten is felette aditlen volt Vevők visszatartózkodók voltak és Tárlataikat csak a legközelebb szükségletük fedezéséig ter-jeszték. Az általáno* hangalat változatlan áiak mellett lanyha volt, s a forgalom szűk határok k&zé »■ontva.
Busa bágyadt volt; csak finom fajták részeiül tek némi figyelemben. Árak nem változtak.
Rozs iránt jobb kereslet uralgott: árak behatolva e kedvezőbb hangulattól valamivel javultak.
Arna és sab egyformán el voltak hanyagolva; árak csak névszerintiek.
Knkoricza e héten sem változá lanyha irányzatát, melyet már bosszú idő óta kSvet Eladások e czikkben a legnagyobb engedmények mellett is nehezen létesülhetnek.
Bab iránt minden figyelem megszűnt; árak még mindig nyomódnak.
Bükkönyben e héten is csak csekély üzlet fejlődött. Némi korai rendeletek, melyek a csikkben történtek, nem voltak képesek annak áraiban változást előidézni.
Minőség szerint:
Buza .... Rozs .... Árpa .... Zab .... Zab nj . . . Knkoricza . . Rppcze . . . Bab (fehér) Bab (tarka) Bükköny . .
K. B.
6-50 — 8 10 kr
5 — — 540 _ —•_ •
4-50 — 680 — —
5 15 — 540 --•— »
4.— — 4 20 --•— * r>
6-70 _ 690 . _ • f
5 — — 515 ■— —■ — n
4 — — 4-20 --•— ■
Papírszeletek
Bemegy az ur a boltba, s játékot kér kis fia számára.
— Minő játékszert tetszik parancsolni. ? — kérdi a kereskedő.
— No hát tessék behozni a kirakatból azt a fa szamárkát.
— Oh kérem, — viszonzá a boltos — nem szükséges azt onnan behozni, idebenn is vaunak szamarak.
A vendéglőben múltkor csaknem egy ló halálának voltam szemtanúja, mondá egy étkező a vendéglőben.
„Hogyan kérdé a mellette ölő. — „Itt hajtott egy egyfogatú kocsis és egyszerre megállott lova. A kocsis ostorozta azt, de nem birt tovább menni. Végre oda érkezett rgy „állatkínzás elleni társulat" tagja és megmagyarázta a dolgot, hogy a kocsiban ülő angol olyan erős szivart szit mit a kocsi elé fogott ló nem bir el.
Csak gondolta. aIgaz e hogy gazembernek nevezte szomszédját? — kérdi a biró a vádlottat. .Az i?az, hogy a szomszédom gazember, de én azt nem mondtam"I Felel a vádlott.
— Te asszo-jy, hallgass már egyszeri
— De kedves fürjem^ ha snindig van valami
mondani valóm. fi*
Az orosz-törSk háborúban részt Tett orosz harezosok hadi érmére ez van irva: .Nem mi, hanem as Isten tette."
As ivásról. Azt mondják : — Sok ember eliszzza az eszét 1 — Ez nem áll, mert a ki sokat iszik, annak nincs eaze, mert ha volna esze, nem innék annyit. Azok tehát, kik sokat isznak, csak azért teszik ezt, mikép elfelejtsék, hogy ész hiányában vannak.
Sapbir nem volt műértő. Tánczvigalom alkalmával figyelmezteti valaki Saphirt egy delnőre, kinek arezán feltűnően szép színek ragyogtak : kérdezvén őt egyszerszsind nem tadja-e ki legyen. — Nem értek a festészethez! — válaazolá a humorista, ki rOgtdn észrevette hogy a szinek nem tenné -ssetesek.
Ugyan v issza vágott! — Hölgyeink a távolból tekintve ragyogó gyémántok, ha azonban köselebbról ismerkedünk meg velük, rendesen hamis köveknek bizonyulnak, — mondá egy élczwkMÓ
fiatal ember. — Ham különben a férfiak, — vágott vissza egy nó. — Eleinte finomak mint a szattyán, később azonban ugy taláJjnk. hogy esupa bocakorbőr.
Az atya istéeeket ad fiának.
— Gondold meg gyermekem, hogy minő idővesztegetés a kártya 1 - «
— Igenis apám — felel a fia — főleg a kártya-osztás.
Etfoye de csinos olcsó kalendáriumok ezek: ugyan hány vau még belőlük ? •
Epesi öt darab. -«■ h. '' ''
Na, megveszem mind legalább ellátom magamat öt évre.
i
Minden embernek meg van szenvedélye, mely szive mélyét maija ép agy, miként minden gyümölcsnek meg vau férge.
X. gróf inasa ura télikabátját kefélte az elő-szo bábán, mikor belép egy idegen, s agy levelet ad át aszal, hogy sürgősen kézbesítse a grófnak. Az inas beviszi a levelet, átadja a grófnak, ki hangosan olvassa :
.Méltóságos gróf ur 1 ha sikerül, ugy is jó, ha nem sikerül úgyis jó."
Gróf és inas nagyot bámulnak a furcsa levélen.
.Bolond as as ember .— jegyzó meg » grófcí — kérdezd meg mit akar ?» " * -- - \
Az inas kimegy, de a máaflt pillanatban két-J ségbeesve rohan be; t ,»•
„Óh
gróf ur, sikerült. A gazember elvitte a
télikabátot."
Szerkesztői üzenet
3277. A „Debrecien-oagyváradi Értesítő« kiadóját kéljük a czim szalag kija-vitására. „Zala" helyett „Nagy.Kanizsa" Írandó. 3878. .A szépről" köszönettel vettük.
3279. „Budapest" t. szerkesztőségének. Köszönet I
3280. L. F. Amint lehet, intézkedünk.
3281. A. Jánoshása. Valamit közlftnk belőle ; as egészet nem lehat.
3288. W. Igaza van; forr, a talán ki forrrrja magát; hisz:
Keskeny a Zalának vize, de sebes. Árva éltem jsj de nagyon keserves. Sir a szivem akkor is ha dallozok, Mert a régi szeretőmre gondolok.... A Zalán át nagyon keskeny a bürü. Kedves rózsám mért vagy olyan kőszivü ? Aztán:
Sorsom útját más irányba jelölte; S szerelmemet távolléted megölte, írtam egyszer, de arra sem feleltél. Kora tavasz — ne kérd'' mért lecz ojra tál. HŐ szerelmem télbiddeggé változott Tudom, hogy a kutyasors elátkozott. Oh pedig, te magad voltál a hibás, — — Szeressen hát — én nombánom — bárki más.
sat.
3283. K. B. Közölhetetlen.
3284. „Amazonhoz* szinte.
3285. „Bálban" Ott jó lehet, de itt . . . olyan nincs.
3286. Z. Pária. Mindenesetre megteszBzük.
3287. E. Elment s megvitte.
Fsfersár 2-tél febrzár 8-1« 1879.
Hó- és heti-oap
Kath. és prot. naptár
G ö r B g naptár
9
atj
5. Krisztus hajócíkájáról. Máté Vili.
5j VtSáraspjE. 4. Oy. sz. 3; Hétfő Bálás p. 4 Kedd I Veronika Szerda Agata Csütörtök: Dorottya Péntek Romuald Szombat {M. János
b.
1ET5 Triód.
,22 Tim.
23 Kelemen
24 Xénia u
25 Gergely
26 Xenopbon
27 Chrys. J. t

m
m
M
V a s u t 1 menetrend*
A buda-pesti idótmuUtó óra szerint,
Indul Katiissáről
7onat hova: t.
■aáns ^ Ora Pere. Id8
306 Eszék, líoháes,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
215 „ „ „ „ 2 30 délat. 212 Bada-Pestre . . . . 4 58 reggel
202 ...........26 dáln^
204 .......... «11" 80 estv^
313Bécsbe (Szombathely, Bécs Ujhely fe«)6 • 8 reggel
315 Sopronyba .....''. . 8 Í8 délat
*03 Triesztbe és Pragerhofon keresztfll
Grácz és Béesbe...... 4 50 reggel
201 Triesatbe ée Prágerhofon keresztBl
Gráes és Bécsbe ......t 47 délet
Érkezik
Kssiusrs
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiamából 1 41 délat 206 „ „ „ „ 11 11 estvsi
203 Bada-PeatrŐl........ 4 20 regg*
201 „ ........2 5 délat.
211 „ ......... 9 44 eetve»
314 Bécsből (Szombatb. Bées-Ujhely)feiől 10 27 estvoi
991 99 : é !: U; .< « . í I 6 reggel
316 8opronyból ........11 58 délel
S14 Bécsből Grács, Marbarg, Pragerhof j
felől ......... 4 12 reggel
20« Trieszt- 4« Bécsból Marbarg, Pragerhof felől .........1 21 délut.
204 Trieszt* és Villaehból Prágorbof felől 11 — estv«7 Marbargba csatlakozás Vtllaoh ás Francesfestl
Fizncosfestbl

V
I
FEBBÜAB 2-áa 1879.
T 2*2
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gjógyereje, elválasztó, érlelő 8 fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b 6 r k é a-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzöít daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-ssu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a külöuben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét ée fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely nek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli a legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményeső raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszeré«« urnái, király-utcza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros,Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy poatai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 28 —50)
Legfinomabb gnnml és balholyagok.
Legfinomabb
Oummi és bólyagok.
-si ill
? ® c o
* - -¿nth**
n iii
Raktár
mindennemű franczia ét angol
gummi-készletekból.
Wallewsií E. i
sérvkőtö és ővszer-keres- „ „___
Jcedése Wien I BoflserflasseNr. l.»| o 3 S.Jg - -1
, • * <3 1 CT- ^
Árjegyzékek bérmentve és ingben.
itiiH*
fs • «i SI *
Angol
föresér-kapezik
(7S6 3—12)
Nm^y TiUaztéku nktir mindcnfílc «xer-íctü «ir» kötökből, itup^iiioriamok. rfcll-llxök teittartái-ogyenetittik, beléffzítl kfr-«Olékek, TixeUeturtók, rejpiratorok, ku-tuló axuhmnyok é* fec«kwidÖkbí.l.
3 * S.
^ x- 7'' rj.
¿JÍ_2-
Frar.czia Irrigatearok ét olysosoponpsk.
A legszebb párisi és bécsi
fűső gyártmányok
„ZUR SCHÖNEN TAILLE1 Béoa
Tnchlanben Nr. 17.
Árak 6—8, egész 12 frtig.
Levél általi megrendeléseknél kéretik a mérték centiméterekben megírni, és pedig:
1. Egész átmérete a mell és hátnak, a hónaalatt mérve.
2. Átmérete a deréknak.
3. Átmérete csípőnek. 770 11 20
4. Hossza, a hónaaljtói a derékig.
A mérték a testen a ruhán át mérendő.
la 40 - 50 smalial olcsi mint teman!
(791 2-3)
T. Cz.
Nagy-Kanizsa, január hó 1879.
Alulírott van szerencsém tudomására hozni, miszerint divat-áru raktáramat megkisebbítettem s e czélből egy
egy havi végeladást
rendesek ós 30—50 asásalékkal olcsóbban, mint eselőtt elárusítom áruimat.
Különösen felhívom becaea figyelmét folyó áru-raktáramban levő rumburgi vásznaimra, melyek közül:
Fonál vásznak 53/» frt lói fölfelé.
Oxfort szópáru 18—30 krig.
Pecal , 16-25 ,
Creton; finom franczia 30 kr. Chiffon 16 kr, legfinomabb 30 krig.
Kanavász 6 írttól fölfelé.
Zsebkendők 7 krtól ,
Szalvéták, Asztalkendők, uri és női fehérruhák, különösen szép párisi divatú derék füzük, fekete ternó nagy vAlasztékban rendkívüli oIchó árért kaphatók.
Ezen kedvez»") alkalmat igen olcsó, jó és szép áruk beszerzésére elhalasztani ne méltóztassék.
Tömeges látogatásért eBd és magát ajáolja:
Márkus Frigyes.
OLL SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi,
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű betegségek és emésztési akadályok, (mint étrágyhiány hasssortüá«), vér-tslalás én araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik 015 életmódot folytatnak. .
Hamisítások tírvéiyllsi feBatettetiek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. 0. é.
MILHOFEH JÓZSEF
ekszer^sz,
J Öu tez a a város ház átellenében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s más kövü gyűrűkben, úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
!! Részletfizetésre is eladatik!!
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
A legmegbiihntobb önsegélyző szere a szetívedó emberiségnek
minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebe*, rákfekélyek, üszök, síeraRÜHadás, mindennemű bénulás és sérülés sth. stb. ellen.
Üvegekben használati utasitissal együtt 80 kr. o. é.
Hiy-majolíij.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen U-Umáj-záirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvobi ezélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt 0. é.
FŐ 82 állitá B Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tnchlanben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füsser-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben ré«e«üluek.
A t. cx. kö*«nscg kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem ós aláírásommal vannak ellátva.
tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (777 2 — 12)
Raktárak: N.-Kanizsa Práger Béla gy^gy. Rosenberg Ferencz Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem Fesselhofer József. Uosenfeld Adolf. — Zala-E gersxeg „Gyógyszertár a Sxt lélekhez. — Barcs Dorn er S. Csáktornya Göncz L. v. gyótrysxerész Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncra Werli M. gyógy. K 6 t * e g Csacsinorica 1st. gyógy. Küttcl 1st. gyógy. Keuthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Ráts Ján. Szombathely Pillich Ferenc« gyógy. S o p r o n Me*ey And. gyógy B á n ok-S * -G y ö r g y A. C. Fibic gyógy. Zágráb Mittlbach S. gyógy. Irg&lmasho* gyógy. Sx al onak Schwarz Gusatáv gyógy. (.766 5—52)
C&ásxár királyilag or-
$
sxágosan engedélyexett
mosd és vászonáru gyár.
&
F. R udvari stálUtók. — Főraktár: Bécs, i. TachllubeB Dr
hirne .es bevásárlási ^
13.
! ; 111 ''til f. \ A- *
forrAs. mindenu^mii uri. aói és gyermek fehérruhák, vasznak, asztali mhák és zsebkendőből a legolcsóbb eredeti gyári árakon.
A 115 lapból áll és 300 rajttal, meny asszonyi, gyermek és csecsemő ruhák mintáival ellátott minta árjpgygékün-ket ingyen és bérmentve küldjük meg. Állandó raktár tfi-
Megrendelések utánvét''.! mellett teljesíttetnek.
mor menyasszonyi ruhákból.
Jelentékenyen leszállított áru 10 000 tucrat fehér és sr.ines vászon és batiszt zsebkendők.
w Különlegesség: ba-tistkendők, beszőtt, valódi szinö sz-gély és stikkelt, elegáns nagy betűkkel, beszegve és megmosva 4 drb csak 1 frt. (Az egész abc-e előtétben van.)
(761 15—20)
l
k postai s£áUiUs-d$j
0
0 0 0 0
187S november 1-seje óta 5 kiló sulyn csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállonásáig W csak 3u kr. és igy mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiségben és lagybaai eladás tzeriati árakoa (en gros) hozatni magának házi szügséglete fedezésére kivét, rizst, déli fyBariloait, ztldaé«ae«St és más e félét.
I. readü legHaéwabt gyöngy-kávét egy klle 1 frt 80
piy
THT
Rio . epr klle arab vaiédl aiakka kávét ajy kilo leffflaoaubb Java-kávét egy kilo
"TFT TT
70
frt TT
73
45
43/t kilós tartalma zsákocskákban nt¿nr.<tcn*i »liiutok uüa WuMé ■
PILEPSIA
uyaralyatörás irásilaf gy ágyitta tik Dr. Kiiliscb specialista által Dresdábcn
Neustadt (Szászország).
Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 731 9-12
Részletes árjegyzékeket,
kirioatrz bérmenie-*«n izire««B köldök.
Singer G.
Triesztben
(Magyar kia<l¿«)
FérflgySngfiséc
Az 9aa*féria
Laiirentiug u\
T. oactiUó férfiak szántára minden korban. M>jf|y
Gyöngességiállapotban
Bizonyitóknl. hofy t> lilá^hirt mfi amd-n • »lakhan «vlJij; m«(y«lont k«".nyr«t f«l öl balad, elejcnd« Imi r^tctalit^ni. hogy Laormtia* műre mir im 6 ij^fcennyrlr; r«nilla»tkban m^fjrteat • «nn«l togr* egjrbb 1eid¡CM-rtw nrm -toral.
Ax rre4e(l kládán l.*nrrntiui U1 Lipr^-k»n eiynyolczdretQ 23? Upnyi kúUUwo 6o bonczUni ibráklu] minden kóayTker«ak«déab*a d« a azerx¿*¿! U I^ipiif, Sophi«natraM« 7 B '' BMcr«Bd«Jt«U>«tik. Ara 60 Kr. •. é.
(752 18—24
TITKOS BETEGSÉGEK,
kfll önösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hngycsdfoljások (maró befecskendesét nélkül) hólyagbántalmak, bujakóroi daganatok, bőrkiütések, ha «éf oly idültek is, további köszvény, fehérfolyis, hósaámgörcaök, a hivatásbaili megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módos, bason-sseavi szerek alkalmasása által bámalatocan gyors és gyökeres gyógyításra találnak.
Sok eser szerencsésen kigyógyult egyén kössönft-irata kézselfoghatólag bizonyítja e*en gyógyrendsxer áidásonágát.
A gyógykezelés levél ntján is történhetik. Gyógyszerek kívánatra megküldetnek.
Dr. EUiXBT T., Pesten, két-sasutcaa, 24.
Ugyanott kapható a híres, mindenki számára nélkülözhet! en könyv: „Az ftssefély, mely oktatást ad a nemi visso-nyokról, ifjúkori bűnökről, tehet«tieőségről, stb. és biztos véd-ssert tartalmaz ragályesás stb. eUen. (Ara 2 frt) (779 5—62)

Nagy-Kaaizsin, nyomatott & kiadó laptulajdonos Wajdits Jóxsef gyorssajtójáa.
I
NAGY-KANIZSA, 1879. február 6 án.
x

&Q l

8 frt [
Elitzstéll ár
gé«z évre . . fél évre . . 4 negyed évre . . 2
Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 9 minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték minden
áegyes hirdetésért kölönf 30 kr fiaetendS. k
1 A lap szellemi részét Sr '' illet« közlemények a '' »erkeertíhSz.
szellemi részét illet« közlemények sserkeertShSz.
anyagi réttét illet« kOaleautoyek pedig a kiadéhos bérmentve intésendfik: NAGY-XÁNIZSA WlassJssfcáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár '' saktől fogadtatnak '' el.

előbb:
N.-Kan
ÖZLON
izsavároR helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a ^.-kanizsai kereskedelmi s Ipnrbank«, „n.-kaniz»ü takarékpénztár«, a
„zalamegyei Általános Unité tea-.;
tület", a „n.-kanizsai kisded-neteló egyesület", a „soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanlzsai küJTálasztmánya" s több megyei és Tárosi egyesület hltatalOS érteíltéje.
Hetcnklut kétszer, vasárnap- s csűtörtökóu uiegjeleuő vegyes tartalmú lap.
Országos régészeti
és embertani társulat. Magyar Nemzeti Ahizeum Budapest.
A „Zalai Közlöny" szerkesztőjének Nagy-Kanizsán.
Azon örvendetes mozgalom, mely az
utoisó évtizedekben, különösen pedig az 1876-ban hazánk fővárosában Összegyűlt nemzetközi ősrégészeti és embertani kon-gressus alkalmából országszerte a régészet terén keletkezett, létesítette az Országos Régészeti és Embertani Társulatot is.
Ez egyesület van hivatva összekötni mindazon testöleteket és társulatokat, melyek hazánkban a régészeti és embertani szakot mivelik, ez van hivatva mintegy gyupontban összefoglalni azon számos szak-erőt és műkedvelőt, kik máris mindenfelé szakunk fólvirágoztatásán fáradoznak, végre első sorban ez az egylet lesz hivatva a még hazánk földjében rejlő régészeti kincseket tudományosan fölkutatni és népünk minden rétegeiben a szakot népszerüsiteni.
A társulat magas hivatását azonban csak ugy töltheti be, ha mindenütt pártfogókat talál és ha sorainkba beáll min-denki, ki honi közmiveltségünk ügyeért lelkesül.
Azért kérjük t. cz. uraságodat, szíveskedjék hozzánk csatlakozni és saját körében tarsuJatunk érdekében buzgólkodni.
A társulat működéséről tagjait havi folyóirat utján folyton tudósítani fogja és gondja lesz, hogy minden tagja tagdija fejében megkapja a társulati szakközlönyt, az „ Arcliaeologiai Értesítőt «.
Továbbá lehetőség szerint minden évben egy rÉvkönyv" kiadása által az egész
hazában történt régészeti mozgalomról számot fog adni.
Vidéki kirándulásai alkalmával a társulat egyes, régészetileg fontosabb pontokat fog fölkutatni és népszerű előadásokban egyes szakkérdéseket közérthető módon fog a nagy közönség elé hozni.
Midőn tagjainknak mindezeket ígérjük, bizton reméljük, hogy t. cz. uraságod hathatós közreműködésére számithatunk.
Kérelmünk kapcsán idezárunk egy gyűjtő ivet és a társulati alapszabályokat és kérjük, hogy az ivet legfölebb egy hó lefolyása után társulatunk titkári hivatalához (Nemzeti Muzeum) beküldeni szíveskedjék.
Társulatunk ügyét ismételten hazafias pártfogásába ajánlva maradtunk
Budapesten, 1878. november 26-án. PULSZKY FERENCZ,
társulati elnftk.
HAMPEL JÓZSEF,
társulati titkár.
A társulat tisztviselői és választmánya. Tiszteletbeli elnökök: Gróf Erdődy Sándor, Ipolyi Arnold. Elnök: Pulszky Ferencz. Másodelnök: B. Nyáry Jenő. Titkár : Hampel József. Pénztárnok : Cza-nyuga József. Ügyész: Dr. Kaan Ago«t.
1. Az ősrégészeti és embertani szakosztály elnökei: Dr. Rómer F. Ferencz, Dr. Lenhossék József. Előadó % Cs. Jelenik Elek.
2. Az antik emlékek és éremtani szakosztály elnöke: Pulszky Ferencz. Előadó: Bovnichich Iván.
3. A magyar emlék-, érem-, czimer-, pecséttani és fegyvertani szakosztály el-
nöke: bf Nyáry Albert. Előadpi Dr.Ttutf-lóczy Lajos.
4. Az egyházi régészeti szakosztály elnöke: Dr. Henszlmann Imre. Előadó: Dr. Ballagi Aladár.
A választmány tagjai: Bubics Zsigmond, Deák Farkas, Dobóczky Ignácz, Dr. Hegedűs Candid Lajos, Hunfalvy Pál, Dr. Czobor Béla, Dr. Fraknói Vilmos, György Aladár, Havas Sándor, gr. Hunyady László, Nagy Imre, Német Imre, br. Nyáry Albert, Dr, Lenhossék József, Péchy Jenó, Majláth Béla, Nagy Gyula, hg: Odescalchi Arthur, Ormós Zsigmond, br. Radvánszky Béla, Ráth György, Dr. Rómer F. Ferencz, Salamon Ferencz, Dr. Szabó József, Schu-lek Frigyes, gr. Zichy Jenő, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán, Dr. Vincze Gábor, Zsigmondy Gusztáv, Zsilinszky Mihály.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a z.-egerszegi kir. törvényszéktől. 1879. évi február 7-én.
2341/B. 878. S«. 1. Vég János hamis esküvéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
2795/B. 878. Let. Bombái Pál és tártai
tolvajlással vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalás.
3118/B. 878. Sz. 1. Molnár József bik-kaszlás&al vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
3163/B. 878. Sz. J. Gerencsér Mihály ós társa toWajlással vádoltak elleni ügyben. Vég tárgy alás.
3246/B. 878. Sz. 1. Barabás János ujjonca állítás elöli szökéssel vádolt elleni ügybon. Vég lárgy alás.
18/B. 879. Sz. 1. Balogh Károly súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgy alás.
Február 14-é n.
2862/B. 878: Sz. h Paukovita Gábof uj-joncz állitáa elöli »tőkéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
2996/B 878. Sz. I. Székely Alajos súlyos testi sértésééi vádolt .ellani ügyben. Vég-tárgy alás.
3082/B. 878. Sz. 1. Zv<fc Márk és társa súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.'' -
3247/B. 878. Sz. 1. Szabó Szidónia gyermek öléssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
3280/B. 878. Sz. 1. Orbán Mihály életbiztonság elleni vétséggel vádo/f elleni ügy " ben. Végtárgyalás . ..
. 3340/B. 878. Sz. 1. Mojzer Lőrinc« és társai tolvaj lássál vádolt elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
35/B. 879. Sz. 1. Laki István és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügybeni Végtárgy alás.
50/B. 879. Sz. 1. Koczek Márk és társai '' hamis okirat készítéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
Február 20áo.
2988/B. 87$. Sz. L Xaj Mihály tolvaj lássál vádolt elleni ügyben. III-ad bíróság ítélet hirdetéa.
3106/B. 878. Sz. 1. Deutsch Mózesné birói végrehajtásnak ellenszegülésével vádolt elleni ügyben. Kir. t. itelet hirdetés.
'' 3185/B. 878. Sz. 1. Láncz János sikkasa- . tással vádolt ellőni ügyben. >; Kir. %, , ítélet hirdetés. \ '' - - -V •
¿235/B. 878. Sz. 1. Dani Karoly és társai súlyos testi sértésnél vádoltak elleni ügyben. III-ad bírósági ítélet hirdetés.
Február 21-é n.
3012/B. 878. Sz. 1. Szabó János és társía tolvajlással vádoltak elleui ügyben. Vég-tárgyalás. •....•
•3165/B. 878 Sz. KTóth István és Urak súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Vég árgyalás.
3217/B. 878. Sz. L Stefanica István tol-vaj lássál vádolt elleni ügyben. Végtárgyaláa. .
TÁRCZA.
Ki bánatos.
Ki bánatos sötétlő éjben Könyezve nem feküdte ágyát, Ki napjait át C''te kéjiieu És megvetette más fájdalmát; Nem ismer téged isteni hatalom !
Ismerlek én, ki bánat kö«ött Taiiottem < 1 it''ju éltemet,
S kinek v»ír«-*G H7.»vc fölött Knybitó lágy z^pliir nem lengett. Ismerlek téged isteni hatalom!
K II.
A gyorsirászat történelme lio-nunkban
1848-ig. Irta: Kuncze Leo.
Folytatás és vége. b)
A gyorsírás alkalmazása és ügyének vitatása az országházi gyűléseken.
Az országgyűlési tárgyalások, mint emii-tém, elóssör 1832-ben jegyeztettek fel Steno-graphia utján, 8 mondhatni, hogy a gyorsiráa átalán véve csakis e czélokra használtatott ea időszakban. Helyesen mondja Fnuer L. 1867-ki évkönyvében, hogy: .Agyorsirászat Magyarországon exoticus növény volt. Néhány ember foglalkozott vele, ha az országgyűlés egybe gyűlt; mihelyt azonban szétoszlott ezen emberek maguk is elfeledték, hogy ók gyorsírók. 1832-tÓl fogva tehát a közönség nem r i- *
tudott ezen ismeretág létéről20) Midőn fehérmegye az 1839 ki országgyűlés után a gyorsírás érdekében felszólalt, minek következtében a begyülendö segély kiosztása a jobb gyorsirók közt Pestmegyére bízatott, ismét Hajnik volt az, ki a gyorsírás tanítására önként ajálkozék. Gaszner szerint 1847 ben 250 tanítványa volt; ezek közül azonban 1861-ig csaR kettő maradt, kiknek a gyűléseken hasznát vehette.
Lássuk már most közelebbről az országgyűlésnek ez ismeretág iránti érdekeltségét. Az 1843-ki országgyűlés határozá el először, hogy mindkét kamara országgyűlési naplója gyorsirók által szerkesztessék. Láttuk, hogy ez meg is történt. Az ögy fontos voltának érdeké bői meg a kerületi ülések tanácskozásaira is óhajtatott ezen intézkedés.
De miután a rendelkezésre állott néhány gyorsíró raóg aa országos gj ülésekben is túlterhelve volt olyannyira, hogy sokszor fülváltás nélkül 4 — 5 óráig is dolgozott, a kerületi ülések számára gyoisiró nem maradt, mi a rendek kö vetkező határozatából is kitűnik: „Az alkotandó törvények elsó indítványozása, megvitatása és szerkesztése a kerületi üléaekben történvén, másrészről azon felelősségek tekintete is, melylyel a karok és rendek táblájának tagjai küldőik iránt tartósnak, megkívánja, hogy a kerületi üléseken történő nyilatkozatok nyom nélkül el ne hangozzanak: a karok és rendek kerületi tanácskozásaikról gyorsírók által sz^r kesztett rendes naplóból óhajtottak vezettetni, minthogy azonban az e részbeni előleges, ér;e kezésre meghívott ker. elnökök jelentése szerint ezen terhes munka teljesítésére ez alkalom
Fea«r L. 1867. Évk 19. I.
mai vállalkozó nem találkozott, abban állapodtak meg, hogy a kerületi napló röviden sser-kesztessék."
i. i .
Az említett túlterheltség szülte hibák s a követeknek ezek miatt panaszaik megszüntetése védett 1844 ben az alsóház következő fel-iratot szándékozott a fejedelemhez intézői.: Minél inkább fejlődik hazánk alkotm ányosélete s ezzel a közügyek tárgyfdááit jiisérőrész vét no vekszik, annál inkább erezik knztanácdkozásaídk jegyzetei eddigi eszközeink hiányosságát p e tekintetben! czélszerü javi''ások szükségét : ennélfogva, miután a gyorsírás más nemzetek tanácskozó házaiban a nyilvánosság oly siker-teljes emeltyűje lett, sőt ez hazánkban is csak néhány magán egyén saját buzgalma és fárad-•ága után már is kedvező eredménynyel mutatkozik, felhiva érezzük magunkat, a nyilvánosság e hatályos szerének mivelését a közfel ügyelőt alatt levő tudományok és művészetek közé iktatni és ez által azt eszközölni, hogy az abbani tökéletes kiképeztetés mindenkinek költség nélkül lehetóvé tétessék.
Ez szerint tehát egy gyorsíró; tanszék felállítása kérelmezhetett; de miután a főrendek nem egészen helyeselhető nézetekből'' indultak ki, e feliratot nem fogadták el, a karok és rendek intézkedő válasza is engedékenyebbé vált. A főrendek egy kedvező módosítást engedtek e szavakkal: »A gyosirás hasznát a főrendek is elismervén, hogy anhak terjesztésére sikeres lépés tétessék, abban ők is megegyeznek. De mintán . . . tanulásira sokkal kevesebb id4 kívántatik, sem hegy annak tanítására állaadd tanszék felállítása akár szükséges akár c>élss«rö volna ... a gyorsíróknak a következő ország- ''
gyűlésre bizonyos számbani alkalmazása eleve biztosíttassák.
Kérik a rendeket ily értelemben készítendő kimerítő javaslat elóterjesstésére." Mire a rendek emiitett engedékenyebb válasza «képen hangzott: „hogy a tanszék felállítását-áj ból is szükségesnek tartják, a mennyiben e téren i is • több rendszer támadt ujabb időben ^ Egyébiránt a -főrendek ttéfceteire hajolván''-a rendek néháriy -egyóa- azínfáM a. legközelebbi országgyűlés aa''Országos pénstárbói segedelemképen háróm '' év leiályta alatt évenként 400 p. irtot, rendeltek. „Az országgyűlés ason- ó ban már beíejezettnek nyilvánitaték, még mielőtt e válasz a felsőházhoz visszaérkezett volna. Minek következtében az oly szép fejlődéssel kecsegtető ügy eredménytelenül romba dölt.
Egy óbb iránt nem mondhatni hogy 1848. felé Hajnik működésétől eltekintve a gyorsírás tanítása vagy legalább ismertetése ügyében mi sem történt. Találkozott egyén, ki mint hallám helyről-helyre utazva csekély díj mellett egy-egy előadást tartott. így pl. bizonyos, hogy 1847-ben a rév-komáromi gymnái^umban ily egyén, ha nem csalódom, Taylor rendszerével ismerteté meg tanítványainkat f mi által, ha több nem, legalább annyi mégis eléretett, a mennyi es időszak végefelé elég örvendetesnek mondható, hogy as uj ismeret létezéséről általános minőségéről nyerének illő fogalmat.
Mindeat felhozni, mi az országgyűlésen e tárgyról előfordult, felesleges. Befejezésül elég legyen az 1843/4-k^ főrendi napló következő helyeire utalni: A
a) A naplórrak gyorsirók -általi folytatáaa elhatároztat!k és bírálatára bizottmány neveztetik ki (főrendi napló I. k. 3. 227.) <

•V I
tizennyolczadik tyTp^Y^M
3227/B. 878. Ss. I Bedő Ignác« sikkasztással vádolt elleni ügyben. Végtárgyaláa.
3279/B. 878. Ss. 1. Lakat István és tártai sulyo» testi sértéssel vádoltak elleni ügyben.
Végtárgyalás.
3294/B. 878. Ss. 1. Gömbös Pál súlyos testi sértéssel rádőlt elleni ügyben. Vég-tárgy aláa.
3304/B. 878. Sa. I. Fehér látván súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
3314/B. 878. Ss. 1. Mutics György sik-kasstássál vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
Február 27 én.
3244/B. 878. 8s. 1. Nátrán Jóasef ujjonca állítás elöli szökéssel vádolt elleni ügyben. Legf. itélő széki Ítélet hirdetés.
49/B. 879. Sa. 1. Balázsok Iván emberöléssel vádolt elleni ügyben. EQ-ad bir. Ítélet hirdetés.
80/B. 879. Sa. 1. Böhm Lőriaca hamis esküvéssel vádolt elleni ügyben, ül ad bir. ítélet hirdetés.
Kelt Z.-Egerssegen, 1879. évi febr. 2-án.
MUZSIK KALMAN,
iroda igazgató.
ZALAI. K Ö 2LL öf2£ Y
Pettau és műemlékei.
(Néhány lap nti naplómból.)
(Folytatás.)
A segrestye ajtó nyitva volt. Jó nép lakhatik itt, nem félnek a lopóktól; még pén-sért se mutogatják a templomot, mint a bajor és sváb lutheránusok. Még imádkozni sem saabad bennök határozott időn kivül. Meg is jártam egy alkalommal az ulmi dombon. Termetes kis kese honleány képeste vesetómet, ki nemének őssinteségével és nyelvének mozgékonyságával egy szussszal elis mondta kilétét, miiétét. A münster keresztelő atyját, meg a város iegnyelvesebb leányát is elősorolta nekem, pedig bisony nem voltam rá kíváncsi. Hanem as csak érdekelt, mikor a jezsuitáknak mutatta a templomot, u és egy jezsuita egyedül a nagy templomban! Es ő nem félt; — sőt tetszett neki a saép pap megnyerő modora. Fel is vesette a torony legmagasabb csucscsára, azon a ssük folyosón át, meg a meredek lépcsőkön fel a legeslegsaélsőbb ablakig. S gondolja csak — fordult bisalmasan hozzám — min mesterkedett as én jezsuitám 1 Bisony osan meg akarta fojtani, vagy tőrét szivébe mártani, vagy az ablakon kidobni, vagy . . . felelék hasonló pat-hossal.
Dehogy, dehogy, egészen más.....
Meg akart téríteni 1 Meg-e? kérdesém óly ar-czal, minőt körülbelöl akkor csinálunk, mikor komolynck is kellene lenni, és kíváncsiságot is mutatni. Igen, igen, ismétlé saép vesetőm, meg akart téríteni. Pedig én csontoaodott protestáns vagyok, s atyám a templom főgondnoka. Most én rajtam volt a sor igazi bámulatba esni. Meg nyúlt as arcsom! Hisz e gyönyörű góth épület katholikus épületnek késsült, benne van most
b) gyorsírói tanssék felállítása iránti ki. vánat 1. Ht 18 p.
c) sérelmek: 18 p. Arad megye kivánata a gyorsírói tanszékek felállítása iránt V. 230.
d) a gyorsírás tanítása az egyetemen rendi isenet és felírási javaalat köziratra megy VL 313.
e) Tárgyaltatik. VI. 338.
f) a főrendi válasz köziratra megy XI. 360.
g) meghitelesiitetik VI. 361.
Bővebb adatokat Dobrosy, Gyurits és Hajnikról a magyar írók életrajai gyüjtemé nyében (Ferencay J. és Dauielik J.) találhatni. — A gyorsírás általános történetéről legújabban ir a „m. gyorsiré«.« IL évf. 1878/9. okt nov. deca. seámaiban (Kapható a ,a. gyorsíró kör- pénstárnokánál: Bpest IV. Zöldfa utcaa: 37. saám.)
Eszembe jatottál...
Eazembe jutottál Boldogságom vége, 8 első szerelmemnek Hőn imádott képe.
Bodor barna fftrtfl Bogár saemú angyal, Nyájasan mosolygó Bózsa piros arcscaal.
Te valál életem Hulló csillagfénye, Báeatos saiveanek Csalékony reménye.
Szerettelek hiven, 8 csalatkoztam benned ; ~~ Hqjh mert szalmaláng volt --
Rózsám a szerelmed.
m. yÁRADT FERENCZ.
A ssépről.
— Karcsolat — Mi jt asép?
Nem hissem, hogy csak egy halandónak is sikerült volna eaen gordiusí csomót megöl-
is páratlan saentaég-háza, a kanonoki padok mestermúvi faragványai, a szárnyoltárok, a diazmennyezet alatti ssobrok és szentképek egéss légiója. Tehát ez is anektáltatott! — A bámulatnak azonban még nem volt vége. Ennyi száj-koptatás vesetőm résééről, gondoltam magamban, megéri, hogy egy egéss márkkai jutalmaa tassék; különben is ason voltam, hogy a magyar renomét meg tarteam, bár gyakran gyomrom rovására intézett merényletnek bisony ult Egéss illedelemmel oda caurtatám kesébe as esüstöt. Sserénységét senkinek sem akarom •érteni, asért gyakran ugy ársem mintha bocsánatot kellene kérnem, hogy merészkedem nekik többet adni, mint a mennyit megér a fáradságuk. Már késsültem as édes mosolyra, meg a kecses bókra, mint ilyen alkalommal gyors késmosdulattal és néhány rögtönzött értelmetlen hanggal, a mi a szokásos „kérem kérem"-mel tökélyeteeen felér, — véget vetni a hálál-kodásnak, midőn legnagyobb ámulatomra a ssösske Brunhilde positurába helyezi magát, tenyerét a pénzzel kitárja és elém be tartva kesét, félig felhusott szájszéllel eseket mondja: „Uram, nekem törvényzserint egy ée fél márk jár." Majdnem hanyatt vágtam magamat. Éreztem, hogy a vércirculatió fejemet választá gyakorló térül, s hogy rettenetesen elszégyenlettem magamat e váratlan oldal támadásra. Alig mertem tudakozódni ama határosat után, mely a touristának kötelességevé tessi tis pereznyi szolgálatot nem ötven hanem 80 krral jutalmazni. Ezer bocsánat kérés mellett mégtoldottam a hiánysóval. Lám, gondoltam magamban, a protestáns atyafi milyen élelmes; nem csak Sae-benben circumspectus a szász zsellér, otthon ha-hazájában sem különb. Elvessik a katholíku-sokból remek egyházaikat, hogy utódaiknak pénzért mutogathaaeák!
Beléptem kis templomunk segrestyéjé nek nyitott ajtaján és minthogy a templomba vezető ajtó is tárva volt, oda is sompolyogtam. Két ájtatos végezte imáját benne. Feltűnt a rendkívüli tisztaság és az egyszerű, de csinos berendezés.
A kis templom szentélye stylszerüen állott még; a hajó és annak végén két oldalkápolna renaisance modorú. Aa oltárok mind a ezopf iiléat mutatják. Épen mint basánkban. Ha valahol ily régi tisztes emlékre akadunk, még örülhetünk, hogy a rococo csak a bútorzatra terjedt; legtöbbnyire még as épületet is megrongálták. Gyakran azt sem tudja az ember szomorkodjék-e ily badar, islés nélküli, hasson-talan csikornyákon, vagy hahotára fakadjon oly gusztus felett, mely szellem nélküli divatkórságában szervesen fejlődött müveket leront, hogy helyókbe idomtalanságokat állítson. Dr. Henslman mondja román és átmeneti stylben épült emlékeink gyönyörű müvében, hogy még a tatár sem pasztitott annyit, mint e korszak kóros izlésü emberei. Az újjászületés ragyogó elnevezés ugy látszik elkábította őket, és a megörökitési vágy annyim terjeszkedett szivükben, hogy a jósán ítélet cserben maradt, midőn
dani: a szépnek helyes, mindenek véleménye szerint alapos, határozott stereotyp — definiti-oját adni; hejh mert est nem lehet ám oly köny -nyedén és pláne általános bámulatra s közhelyeslés között valami modern Nagy Sándornak simplíciter csak ketté vágni. Itt as nem megy 1 Manap már sokkal is másabb világot élünk mintsem a Nagy Sándor-télé megoldások kielégítenének.
Pedig vannak ám emberek, lévén annak a menyben lakosó Isten ur Ő felségének igen sok féle koestoea itt lest a földön, akik ily dolgokkal — vagy, hogy határosottan a tárgyhoz ssóljak — a „szép" értélyeséeével foglalkoznak. Azonban e „nagy szellemek" elméleti s nyilat-kosatai nem forrhatnak egygyé, nem jöhetnek egyöntetűségre a fogalom tágas- ssélee köre, a „szép" szás meg ssás válfajai és as islésnek — mindenkiben másként nyilvánuló — külön félesége miatt.
Válfajról ssóltam? íme néhány specíá-litás: müvéssi ssép, terméeseti ssép, a tüneményben jelentkeaó ssép, kedély — életünk velünk ssűletett törvényeinek megfelelő kép-seleti, eszmei, léteső alaki — szép stb.
Egy német tudós — Golts Bogamii — e fogalomról így elmélkedik: „A szépség as életnek kösvetlen aseznlélhető harmóniája, ki-engeastelődéee és összeolvadása minden világi ellentétnek. A ssépség aa éssnek és érsésnek, a szellemnek és alaknak harmóniája; ha es as alak maga egyesülése ét kibékülése szellemnek ós anyagnak, létnek ée nem létnek, nyugvásnak és mozgásnak, oknak és okosatnak, a világ minden sarkának és ellentétének."
Egy honi tudósunk oly ssavakkal ád de-fioitiót, hogy tökéletesen asép csak as lehet, mi a nyngodtaág, boldog, gyönyőrteljee stb. érse-tét kelti fel bennünk, de — szavai aserínt — ép asért nehés a népséget értélyesni, mert ami egyikünknek tetssik s egyikünkben eme érse-
a legragyogóbb emlékeket kiirtásra ssánták. Csak a tehetetlenségnek és a ssegénységnek kőssönhetjük meglevő klassiknt műemlékeinket Lebény, Ják, Árpás, Dömölk, Zsámbék st nagyobbrészt már a tatárok betörése előtt késsültek, s mégis megvannak mainapig. Ok megelégedtek a templomok kifoestáaával és felpemelésével, a későbbi ivadéknak pedig nem volt annyi tehetsége, hogy a tatarosáson kívül még többet költekezzék. Nem így van es Győrött, Fehérvárt, Kalocsán, Egerben, Esster-gom- s sok más városban, hol hiába keresnők ama románkori basilikákat, melyek as Árpádkor fényét és hatalmát dicsőiték.
(Folytatása követkesik.) Á. J.
Helyi hírek
— Űrményi József cs. kir. kamarás Zalamegye főispánja, febr. 5 én ünnepié Ötven évee tisztviselői jubileumát ó méltósága félasá-sados pályája alatt igen nagy tevékenységet fejtett ki s több intését köesöni neki lételét
— A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület által alaptőkéjének gyarapítására 1879. január 29-én megtartott creton-bál alkalmával felülfizettek: Grünhut Alfred 1 frt 50 kr, Oltay Guidó 3 frt 50 kr, Hanny Elek 50 kr, Freyler Adölf 50 kr, Blau Lajos 1 frt 50 kr, Kovács János 50 kr, N. N. 50 kr, Rosen-berg Ernő 50 kr, Hirschel Gusztáv 50 kr, Unger Lőrinczné 1 írt, Tőttősy Béla 1 frt, Caesznyák Miklós 1 frt 20 kr, Belus József 5 frt, Oszessly Antal 3 frt50kr, Schulteis hadnagy 50 kr, Plihál Ferencz 4 frt 50 kr, Alba-nich Kálmánné 1 frt, Bettlheim Sigfrid 2 frt, Fleischer Gyula 2 frt, Varga György 1 frt, Varga János 1 frt, Tripammer Rezső 50 kr, Dr. Weiss Zsigmond 50 kr, Landler Pál 50 kr, Wagner Károly 50 kr, Karczag István 16 frt 50 kr, Hofer fhadoagy 50 kr, Waxel Wladi-nir 50 kr, Baboss László 50 kr, Osterhuber 50 kr, Weiser J. C. 1 frt, Schertz Richárd 50 kr, Simon Gábor 2 frt, Győrffyné 2 frt, Stoj-kovics Ssilárd 5 frt. Összesen 64 frt 20 kr. Fogadják mindannyian az egyesület hálás kössönetét. Nagy Kanizsán, 1879. február hó 1 én Knáuss Boldizsár egyesületi pénztárnok.
— A nagy-kanizsai kereskedelmi testület e hó 2 án tartotta rendes évi közgyűlését, melynek lefolyásáról a követkesőket tartjuk közlendőknek. A közei lefolyt két évről ssóló számadási jelentés kideríti, hogy a testület, dacsára hatásköre korlátoltságának, több irányban sikeresen működött; azután a muh kösgyülés megbízásából elkészített alapssabá-lyok felolvasásra kerülvén, egyhangúlag elfogadtattak. Említésre méltó ezeknek második szakasza, mely a kereskedő ifjak szellemi ki-képeztetését a testületnek kötelességévé tévén, szakiskolák felállítását kilátásba helyezi, és van jogos reményünk, hogy a szakiskolák eszméje az alapszabályok jóváhagyása után nem marad pium dftsiderium. A megejtett vá-laaatás eredménye a következő : Elnök, Gelsei
teket felkelti, az lehet, hogy a másiknál ellenkezőleg hat I
Egy harmadik aeathetikus spartaiaa rövidséggel igy értélyes: „A ssép oly ssabály-szerűség, mely egyéni én-űnk belső szabályszerűségével össhangzik." (Mi az a vach parádé.) Ebből én annyit értek: Ami nekem tetazik, az (nekem vagy előttem) szép, vagy megfordítva! így már nem csodálom, ha majd minden fiatal nő, ki tükör elé állva, a toilette asztal mellett kacsér hajfürtjeit rendesi, tetssik magának s eo ipso magát asépnek tartja.
* És most néhány példával bemutatom mennyire különbözik a ssépség fogalma ée mennyire elütök as aesthetíkai és illemtani követelmények a különböző népek folfogáaa szerint
Khinábau legnagyobb szépségül tartatik az emelt magaa agy, hosszú köröm s a növésben gátolt nyomorék kis láb; azért a nők fá-csipőt viselnek, mely a láb fejlődését akadálya«». A khinai illemtan megköveteli, hogy a kérdjek mindig a legudvariasabban tétessenek fel, a feleletek azonban határtalan szerénységgel adassanak. Igen gyakran hallani ott ily párbeszédeket: Hol áll uraságod pompás palotája?" „Nyomorult tanyám a városon kivül fekssik.* — „Hány kitűnően nevelt gyermeke van önnek?" öt haasontalan buta kölyküm ▼an.fl — „Szabad tudnom becses nevét kegyednek?" „Haasontalan, semmittevő nevem N.« „Hogy érzi magát legtissteletreméltóbb neje?" „Alávaló teleségem egészséges."
Egyik nemsetnél a szépen görbült orr, a másiknál a sima, dombor arca, harmadiknál as egyenes homlok: a ssépség elengedhetetlen föltétele. 6
De mit szóljak as arca festés fonák isié-séről? Es mindenütt dívik. As arcs festést korán kezdik a még ások is featik magokat kik a tiszta víz használata mellett ssebbek maradnának.
FEBRUAB 6-án 1879.
Gatmann Henrik ur; alelnök Epenspanger Lipót ur;pénztárnok Maachanskerilórur, jegyző, Wolheim Ernő ur; választmányi tagok: Foasel-hofer József, Stolzer Gusztáv, Stern J. Mór, Weiss Samu, Hirschel Ede, Engländer Lajos, Löwinger Ignács, Sommer Miksa, Rosenberg Israel, Wellisch József, Weiss H. I. és Dobrin Benő urak. A helybeli kir. törvényszék mellé kereskedelmi ülnököknek megválasztattsk: Gelsei Gutmann Henrik és Epenspanger Lipót urak rendes tagoknak, Belus Jóssef és Rosen-berg Israel urak pedig póttagoknak. Végre több tag által beterieestett indítványok tárgyaltatván, azok végleges elintésésével a választmány megbízatott Egyéb tárgy a napi renden nfm lévén elnök ur a gyüléet befejesettnek nyilvánította.
— Magyar színészet. Szuper Károly jól rendezett színtársulata márczius 15-én kezdi meg előadásait Nagy-Kanizsán a „Szarvas" dísztermében. Jelenleg Marcsaliban működnek.
— A dohánycsempészek, kik a „Sas" vendéglő udvarán a kir. péusügyóröket megtámadták, s melyről lapunkban, már említést tettük, Raffay István derék foglyár-parancsnok erélyes fellépése folytán elfogattak, sőt a kocsi dohány is be lett szállítva, nem különben a kétcsövű puska, balta ésfadorongok is előkerültek, s valamint a tettesek, ugy a tárgyak a szolga-bíróság utján a kir. járásbíróságnak további hivatalos eljárás végett átadattak.
— Városi kapitányi hivatalunk ellen a a „Pester Journal" sérelmes csikket közölt, melyet több magyar Up is átvett mintha a hivatal egyik tisztviselője leány kerítésben bűnrészes volna. A tisztikarra e szégyenitő közlemény folytán vizsgálat tétetven, merő koholmánynak bizonyult. Intézkedések tétettek a német lap e sensationális közleményének kellő helyeni megtorlásara.
— Mult szombaton volt a „Magyar Király" vendéglő helyiségeiben a czizmadia iparegyesület jótékonyczélu tánczvígalma. A polgárság szép számmal jelent meg, jól mulatott A polgárnők szépei szinte számosan valá-nak jeleo, szólt a zene világos viradtig.
— Hollán Ernő honvédtábornok kíséretével együtt febr. 9 én Nagy Kanizsára érkezik, hogy az állandó barakkén tábor létesítését eszközölje, mint értesülünk 6 ezer gyalogos és 600 lovas számára.
— Országos régészeti és embertani társulat elnökségének>a]áirási felhívása s alapszabálya küldetvén be sserkesztőségi irodánkba, tisztelettel felkéretnek mindazok, kik e tudományos egyesület tagjai kívánnak lenni, hogy a nálunk letett 965 számú íven aláírni szíveskedjenek. Tagsági díj évenkint 5 frt Bővebb értesítéssel készséggel szolgálunk.
— Felkéretnek mindazok, kiknek balatonvidéki magyar muraközi szláv, vssmegyei vend, fehérmegyei magyar ée tolnamegyei német népviseletet ábrázoló képei, rajs-, kőnyomat, színnyomat, avagy fényképei vannak, szíveskedjenek a költség szíves megtérítése mellett
Grönlandban az arezot fehér és sárgára másolják, miként nálunk fehér és pirosra (Bocsánat!) A tarai nőkről ast olvassuk, hogy csak férjhes menetelök előtt feetik arezukat. (Nálunk mindig.)
A kaliforniaiak kifúrják orruk czimpáját s lehetőleg tele akasztják függőkkel. (Európában es tudvalevőleg a fülre nésve áll.)
Nálunk, még a szépnek érzete sincs eléggé felkeltve népünk között: ízlése a fejlettségnek nagyon alantos fokán áll. Csak egy példát legyen szabad ea állitásom bizonyitáaára felhoznom ! Akárhányszor voltam szem- és fQltanuja egy rőföskereskedő- vagy ruhakelméa — bolt kirakata előtt, két pór aaszony kösött lefolyt párbessédnek ; hol is a rikító piros vagy tarka — barka 27 krajcsáros kendő égig magasztaltatik. „No ezt — úgymond egyik — ha s ludaimat vagy csibéimet eladhatom, tüstéfl* megveszem"; mig a mellette lévő drága, do szerény ssinesetü kendő figyelembe sem vétetik, vagy legfellebb becsmérlő száj-pittyegetés-se 1 jegyzi meg a másik, hogy es már, sehogy se kellene, ez olyan „se-asinü". Hogy még egy példával szolgáljak; egy barátom beszélé; midőn a Balaton vidékén utaaott és csodálkozva dicsérte a fönséges tájat, háta mögött felssólal egy földmivelő, hogy „ronda vidék bis'' es uram, avagy nem látja-e milyen köves ?"
Azért a tanítónak mint nevelőnek kötelme növendékeiben a becsület, igazság, hála stb, érseteivel együtt ée karöltve a szépérvetet is művelni, amit ugy esskösölhet, ha például kinálkosó alkalommal figyelmessé tessi őket a terméeset szépségeire, éneknél as őszbengsatra s m. eff.; azonban tekintettel legyen arra, hogy a növendék magtanulja népérzetét mindenkor az erkölcsi érzelem alá rendelni, mert különben kéjencsesé éa élvvadáesóvá fajulhat
BÉKEFI ELEK,
TIZENNYOLCZ ADIK , ÉVFOLYAM.
Z,A b A, I K Ö Z,L, ö N. X.
FEBRUÁR 6 in 1879.
akár e lap szerkesztőségéhez, akár Heksch S.
F. irótársunkhos Pozsonyba (Sétatér 95) küldeni, nagy köszönettel vétőinek.
— A .Polgári Egyletu álul febr. 2-án megtartatni szokott alakulási emlékünnepély az idén sokkal nagyobb mérvben síké rült az elóbbi évieknél; a díszvacsorán 91 résztvevő volt jelen. A könyvtár javára rendezett jux-tombola ugyancsak megnevettette a jelen levőket s szép anyagi eredménye lett A rende zőség, különöseu Lendvay József fáradhatlan-ságaért elir merést érdemel. A pohárköszöntések felvillanyozzák a mulatókat; legsikerültebbeket mondottak: Darás Zsigmond, Kovács Béla, Nuosecz József, Komlóssy Ferencz, Belus József, Svastics Károly, Földy Ferencz és Simon Sándor urak. Kováts Gábor és Grünbaum egye sült zenekara mint mindig, most is kitűnően játszották. Ez alkalommal Kossuth Lajos nagy hazánkfiához következő távirat küldetett: Kossuth Lajosnak Collegno al Baraccone Turin. Tisztelt hazafi! A nagy kanizsai polgár egylet, mely 46 évi fennállása óta a politikai változásokat rendületlenül átélte, alakulásának évfordulóján változatlan hazafias érzületből kifolyólag kívánja: éltesse a magyarok istene sokáig.
— Szombaton folyó hó 1. Morgenbesser Ján os polgáriskolai igazgaió ur népszerű tudo mányos előadást tárta szépszámú hallgatóság «-lőtt a helybeli kereskedelmi ifjak önképző egyletének helyiségében az időjáráatanból, illetőleg az időjárási viszonyok keletkezésérő). — E tághatáru és egy könnyen ki nem meríthető themát előadd ur oly szerencsésen tudá fejtegetni, hogy kiki feszült érdekeltséggel és teljes megelégedéssel követé a folyó szellemdus és humorral fűszerezett előadást, melyet befejezésekor egy tapsvihar és szűnni nem akaró éljenzés jutalmazák. K. B.
— Lapunk mai számához van mellé-kelv«, Földessy Lajos jó hirnevü s 14 óv óta tennálló magkereakedéöének terjedelmes árjegyzéke. Fóldessy ur Európa és Amerika legszilárdabb és leghirnevesebb termelőivel lépett üzleti összeköttetésbe s gyakorlati tapasztalása után teszi ajánlhatóvá áruczikkeit, mely körülményre felhívjuk a gazdaközönség figyelmét.
— A xaUt-8*ent-grótlii kórház javára rendezett sorsjáték húzása február 1 én megej telvén, a nyerő-számok kimutatását lapunk jövő száma hoz/a.
— A bucsuszt.-lászlái olvasó-egylet, könyvtárának gyarapítása czéljából f. é február 2 án a tervszerinti szini előadással egybekötött tánczvigalmat, a mai viszonyokhoz képest, jó erecUnónynyel tartotta meg; díszes vendégek jelenlétében ¡11. részvételével. Egyletünk tagjain kivül, becses megjelenésükkel megtiszteltek bennünket; T. Ehrenreich István ur köztiszteletben álló s. szolgabíró, T. Sipos Imre ur járási orvos, T. Kerkápoly Mór ur. T. Nyáry Kálmán ur, T. Krób Pál ur m. tanfelügyelő, becses családjaikkal, stb. közbecsülésben és tiszteletben álló urak és úrhölgyek, s községünk lelkes polgárai. A befizetett összeg 73 frt 80 kr. a tiszta jövedelem 23 frt 80 kr. felül-fizottek: t. K. M. 3 frt 80 kr, t. Ny. K. 2 frt 20 kr, t. K. P. 2 frt 10 kr, t. P. L. 40 kr, t. S. J. 40 kr, t. E. J. 40 kr, t. S. L. 40 kr, t. Parrejcz Imre ur 1 frt, ft. Ladócsy Leander ur 1 frt, Jakabfy Péter ur 20 kr, Ssij József 20 kr, Balogh János 10 kr, Böhm S. 50 kr, N. K. 20 kr, N. N. 20 kr. Zomody József 40 kr, B. A. 20 kr, Z. J. 20 kr, J. B. 40 kr, mely jótéteményeik »11. megjelenésükért vegyék kegyesen az olvasó-egylet hálás köszönetét. Nem mulaszthatom el, hogy az egylet nevében köszönetet ne mondjak a jótékonyczélu előadásban ténykedett műkedvelő úrhölgyek és uraknak; névszerint t. Sohár Anna k. a., t. Böhm Hermin k. a., t. Bozoiédy Gy., Faics J., Bélit ényi A., Benkő L., Porpáczy L., Szabó L., urak, fogadják szívélyes köszönetét az egyletnek. Különösen pedig, t. Faics Viktória u. n. ki megteremtője volt az eszmének, s lelke az egylet javára irányzott törekvéseknek, fogadja e becses lapok utján is különösen, köszönetünket és örök hálánkat. Még köszönetet kell mondani ft. Gyurász Engelbertalház főnök, s az egylet v. tagja, ugy ft. Suppauer Gáspár hitszónok és e. könyvtárnok jegyző uraknak, kik fáradhatlan ügy buzgalmukkal a czélt elősegíteni oly hazafiúi készséggel törekedtek, és kikszivesek voltak az olvasó-egylet könytárá-nak 13 kötet hasznos könyvet ajándékozni; vegyék érte az egylet hálás köszönetét. Végül bátorvagyok megemlíteni, hogy egyletünknek, „nép könyvtár czimen közel 200 kötet könyve van. Bucsu-szt.• Lászlón, 1879. febr. 3 án.
Az egylet elnöke.
— Rőv^d hirek. Angliában macska adót akarnak behozni. — A francai a kamara el nőkévé Gambetta választatott meg.— Albrecht fhg. Boszniába megy. — Berangernak Párisban szobrot emelnek. — A varsói barátok zárdájában titkos nyomda redeztetett fel. — A hannoveri király 48 milió értékű vagyona a porosz kincstár javára elkoboztatott. — Csernajeff Belgrádban mulat. — Msgyarkorona tartomá-
nyaiban 508 hirlap s folyóirat jelenik meg, 184 vegyes nyelven, többi magyar. — Hárságy vidékén edy czigányasszonyt a farkasok megettek. — A Kisfaludy Társaság 43 pályamunka közül egyet sem jutalmazott. — Donadio Bianca 3 vendégszerepben lép fel a nemzeti színházban. — Az Oroszországból jövő levelek desin-ficiáltatnak (calborsavon megfüstöltetnek.)
Irodalom.
— Weiszmann Testvérek kiadásában megjelent a „Világtörténet a legrégibb időktől korunkig" czimü vállalat első kötetének első füzete, melyet a müveit közönség számára Sebestyén Gyula ir. Ára 30 kr. Kiállitása csinos és őskori fegyver-ábrákkal van diszesitve.
— üj zenemű Táborszky és Parsch urak zenemükereskedésében megjelent és beküldetett hozzánk: „Telephon" polkamazur, zongorára szerzé ifj, Fahrbach F. Ára 50 kr.
— Munkácsy Mihály világhírű festvény e: Milton, tollba mondja leányainak az „Elveszett, édent" néhány nap múlva látható lesz a műcsarnokban. A „Képzőművészeti Szemle" most meg jelent második (februári) száma a nagyérdekü müvet jeles franczia metszetben mutatja be s a művész arczképét s életrajzai közli. Ez érdekes füzet kivételesen külön is kapható 50 kr.-ért s ajánlatos az különösen a vidéki közönségnek, melynek nincs alkalma az eredeti festvényt láthatni. A pénz posta-utalvány nyal a „Képzőmű v. Szemle" kiadó hivatalában : Budapest, Zöldfa-utcza 39. sz. a. küldendő.
— Somogyi Ede által nagy szorgalommal szerkesztett .Magyar Lexikon" 19. és 20-ik füzetei megjelentek; egyik a tartományanyagokvegyészeti összetételének grafikai ábrázolását, másik a reimsi és kölni székesegyházak építészeti rajzait hozza. Most már teljes 2 kötet jelent meg. Ara 6 frt. Egyes füzet 30 kr.
— Vahot Imre, érdemes veterán írónktól ifjú hévvel irt regény indult meg, melyből az első füzet megjelent. Czime : „Egy magyar zsidócsalád és a falu szépe." Egy füzet ára 50 kr.
Vegyes hírek
— Elfogadható ajánlat. Általánosan felvett szokás a szenvedő emberiségnél, rohamó gyakran ismétlődő bajoknál, szak orvos helyett közelben eső embertársai és barátai tanácsa után indulni, rendesen a bajok meggyökerezvén, a legmakacsabb ideg bajjá fájulnak, számtalanok állapota Kétségbeejtő s azon tévúton járva, mintha bajok orvosolható nem volna, elhanyagoló k azt. — Ezen bajban szenvedőknek melegen ajánljuk Dr. Alvarez rendelvénye szerint fris Coca levekből készült labdacsait, melynek hatását nagy hirü Humbold Sándor, Dr. Reis, Dr. Schwaibe és Dr. Mautagazza tanár is hirdették Dr. Alvarez Coca labdacsai III. 100 db. 2 frt. egyedül Budapesten V. k. Marokkai u. 1. magyar királyhoz czimzett gyógyszertárban kapható.
— A ,fekete asszony" (így nevezi az orosz köznép a pestist) két hét óta nagy izgalomban tartja az orosz belügyminisztériumot; szünetlenül dolgoznak, tanácskoznak, intézkednek a borrasztó ragály ellen, mely az asztra-káni és szaratovi kormányzóságoknak már több kerületében pusztít s egyre nagyobb mérvben. Az Asztrakánból kapott hivatalos jelentés ab szolute legyőzhetetlennek mondja a betegséget; a kit elér, az belehal; a megbetegedettek közül még egynek sem sikerült életét megmenteni. A janetojevi kerületben elhaltak száma oly nagy, hogy — magánértesitések szerint — a holttesteket «1 ««m lehet temetni. Drága pénzért sem lehet embert kapni a temetés veszélyes munkájára. Rendszerint meg is betegszik mindenki, a ki belép a pestis pusztító körébe. Az orvosok és hivatalnokok sem jönnek már ki a katonai kordonon, ugy, hogy szemtanutói tudósítást nem lehet szerezni. A kormány csak a kevésbé ijesztő híreket közli, de a titkolódzás még jobban uU4a»l*«tte a népet. — Navrotszki, ismert
orosz tudós, nyilt -------- "«p-
hez a mentés müvében való részvételre. Siessetek — úgymond — munkára, a míg a téli hideg megakadályozza a ragály elterjedését s a munkásokat benn tartja a házban. Ne feledjétek, hogy a vész a Volgán lépett föl s hogy a melegebb évszak beálltával a természet szövetségesévé szegődik a veszélyes ellenségnek. A mint a Volga megszabadul dermesztő jégtömegtől, a kereskedelmi hajók széles Oroszországban mindenütt elfogják terjeszteni a halált és pusztulást!" Ez a fölhívás eléggé jellemzi a helyzet veszélyes voltát. — A pestis, mint két orvosi tekintély a f. hő 10-én a belügyminisztériumban tartott gyűlésen kétség-bevonhatlan érvekkel bebizonyította, valóban az ázsiai pestis. Igen érdekes a ragálynak most már konstatált keletkezése. Egy vetlejankai kozák az ázsiai harcztérről kendőt hozott s azt menyasszonyának, egy 19 éves leánynak, adta. Alig viselte a leány a kendőt két napig, midőn
megbetegedett, és oly külső jelek közt, melyek a pestisre vallanak, elhunyt. A következő nap alatt az egész hat tagból álló család kihalt ha sonló betegségben. As elzáró vonal, melyet im már megvontak, messzire terjed; Stanítsa-iáaam janovszkánál kezdődik, a Volga mindkét partjánál húzódik végig a Batajevszkánál végződik. Vesztegzárakat állítottak Szerepta-Iva novkánál, Utradánál és Zarininnál; ezek dr. Norden föl ügy elete alatt vannak, A kormányzók nagyon panaszkodnak orvosok hiánya miatt, minthogy a veszélyek nagysága távol tartja az orvosok nagy részét a pestises helyektől. Jambovból voltak kénytelenek egészségügyi személyeket hozatni, kiket azonban nagyobb-ára elpusztított a ragály.
— Egy ember-faj elpusstulása. Azóta, hogy Amerikára as európai „csivilisátió" reá tette a kesét, milliókból alig néhány százezerre olvadt le az indiánok száma. Szegényeknek még most sincs békéjük. Angol lapok uj „indián lázadás*-ról beszélnek. A hatalmasnak joga van a nyomorultak élethalálharczát igy keresztelni el. Oly helyről, hol már nem volt mit enniök, kivándoroltak. Az angol katonai parancsnokság elrendelte, hogy térjenek vissza előbbeni helyükre. — Az időjárás Amerikában ezen a télen tudvalevőleg roppant kemény s a szegény indiánok tömérdeket szenvednek. — Kérelmeikre a „kegyes" kormány megigérte, hogy gyermekeiket elveszi s gondoskodik róluk, de ők menjenek vissza — éhenhalni. Az indiánok azt válaszolták, hogy inkább ott vesznek el. 85 nő s gyermek és 40 férfi körülsán-czolta magát s nem engedte, hogy eltolonczoz zák. Ez a „lázadás." Az angol lapok diadallal vannak tele. Öt zászlóalj lovasság s egy csapat jól fölfegyverkezett gyalogság diadalt aratott. S a czivilizátió áldozatai már némák, nejeik s gyermekeik társaságában holtan fekszenek lerombolt primitív erődeikben 8 a megmenekül-teket a dicső angol lovasság diadallal üldözi to vább. — S igy foly es már három-négy század óta. Az indiánokra kimondta a végzet a halál-itéletet 8 a „czivilizátió" nem ismer irgalmat.
a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságának
1879. évi január havi forgalmi kimutatása.
BEVÉTELEK.

s —
a x
ft
kr
Pénztár mar adván jr 1878. decz.|| 3l-én ......
Pénztár »zárni* , 19 Hitelezőnek. Betét számlának Váltó
K5lcs5n .
Kötvény és váltó kamat számi. Előlegezési „ Kamat .
Beiratási dij „
Késedelmi kamat . Költség Százalék
Házjöyedelem „
Hátra levő kamat ügyvédi előleg költség Betét kamat 3°/0 illeték Házbér hátralék „ Frank betét „
Vegyes „
Betét arany „
Ingatlan birtok Értékpapír Értékpapír szelvény „ Bánatpénz letét Arany kölcsön
61
425
270
36 —
31,65951
74,644 84 97,396;63 5,546 —
3,908: -8,57028 940 44 03 7 08
864 2,755 42 4
383
04 72 30 36
123 13
152 40 6,495 50 8,844 88
>»i
lton
KIADÁSOK: 20 Adós Pénztár szawi.
Betét számla
Váltó
Vegyes „
Betét kamat ,, Költség Kamat
»«.jvioueiem „
Tiszti fizetés „
Elolegezési „
Bánatpénz letét „
Betét kamat 3°|0 Uleték „
Értékpapír »
Százalék „
Kölcsön „
ügyvédi költség előleg „
Ingatlan birtok .
Arany és frank kamat »
Arany betét „
Franc betét ,,
Pénzkészlet 1879 jan 31-én Összes forgalom.
Nagy Kanizsa, 2/1.
209792 09
20
77
) JOO
%
65.208 45 070 123 9744 107 im 27 451 3910 160 1536 36,000 3
39740 4o7 248
52
202,997 93
_ 38453
67
l i94j i39U(i I533Ö3J55 1879.
DARÁS,
könyvvivő.
Piaczi árak.
100 kilóg, számítva. Székesfehérvár: Baza 7.40—7 80. Bozs 6 50 5.70. Árpa 5*10—5-30. Zab 5 10—5 40. Kukoricza 3 80—4.
26 76 13 57 71
46
94 66
70
45
87 62 8Ü
. ____ Bnza 7-30-8-50. Rozs 5-80-640.
Árpa 5-60—6-60 Zab 5-70—6 10. Knkoricza 4-70—5 —.
Péc»: Bnza 6 70—7 40. Rozs 5--5-20. Árpa
4-20—4-40. Knkoricza 3-80—4 —.
Szombathely : Bnza 7 60—8.40 Rozs 6—7-40— Árpa 5 -5 40. Zab 520—5 60. Knkoricza 440—
4-60.
Pápa: Bnza 6 80-8-20 Rozs 4-60—5 40 Árpa. 4 40-—5 Zab 4-40—6 60. Knkoricza 3-40—4 —.
GySr: Bnza 8-12—8 25. Rozs 6''—.—6 20. Árpa
5-70—5 90. Zab 5-40—5 80. Knkoricza 4 40. Kaposvár . Bnza 7-10—7 60. Rozs 5 40—5-80.
Árpa 5-20—5-60. Kukoricza 3 80—3*90. Zab 5-20—5-40.
Papírszeletek
— Beh szép görcahuzta haja van e gyönyörű barnalánynak !
— Micsoda? görcshuzta haja!
— Igen, no nem látod göndörfürtjeit ....
— Eredeti gondolkozásmód. .Menjen el barátom, hozzon nekem egy akó bort" — szólt egy ur egy napszámoshoz. „Nem mehetek él, mert meg-hagyták, hogy itt várakozzam"! — felelt a napesá-moi. .Hát hozzon csak fél akót!8 — .Azt már lehet!
Egy tisztet hitelezője fizetésre szólította fel.
Mi is uraságod neve ? Kérdi á tiszt.
Zíllner, volt a válasz. — „C''-vel, vagy .Z«-vel írja a nevét? — „Z''-vell Akkor sajnálom, önnek még várakoznia kell, mert én adósságaimat A. B, C.-rendben fizetem.
egyik kérte, teme-köpö-
— Mi az a servus ? Többször hallotta a czigány, hogy a tisztelendő nr mindig azt felelte köszöntésére: „szervusz czigány" Fuidalta tehát a kíváncsiság a czigányt, hogy mi lehet as a szervusz? Egy alkalommal ismét Utálkozik a plébánossal, aki köszöntésére azt felelte: „szervus czigány"- No moit megkérdezem, gondolta a czigány, hogy mi az a szervusz ? de mire eltökélte magát, arra a tisztelendő ur már eltávozott.
Egy mellékuton gyorsau elébe került a tisztelendő urnák és leemelve kalapját igy köszöntötte :
— 8erencsis jő napút adjon aas Isten, tiste-lendő sent Atyám 1
— 8zervusz czigány!
— Meg keretem a tisztelendő sent atyát, cso-kulom sent kezsit, lábát, mondja meg mi aas a szervusz ?
— Egy szervusz az öt húszas, mondá mosolyogva a pap.
— Kesenem alássan, hogy megmondta.
Néhány hét mulra meghalt a czigány
fia. Szomorú képpel ment el a paphoz és hogy mind a négy harangot húzassa meg a tésen, a mester verset mondjon fiára, hogy nyegben temesse el, hogy nagy misét mondjon érte, majd ő hálásan megfizet érte.
A czigány kívánsága teljesedett. A temetéskor a 4 harangot húzták, a pap köpenyben temette, a kántor verset mondott a rajkó felett, másnap nagy misét mondtak a lelke üdvősségire.
Harmadnap a plébános egy embert küldött a czigáuyhoz, hogy jöjjön fizetni. A czigány meg is jelent és neheztelve azt mondta a plébánosnak:
— Tistelendő sent atyám miért küldött értem, hiszen in ugy is eljöttem volna fizetni. Csak sámitsa össe a tistelendő ur, hogy mennyivel tartozom, in mindjárt kifizetem.
— Temetés, énekelés, mise, harangozás összesen 25 hnszas.
— De tistelendő atyám nekem nincs ám ápro pinzem.
— Nem tesz semmit csak fizess, majd visszaadok, szólt megörülve a pap azon, hogy mily kész fizetőre talált.
— Egy servns, két servus, három servus, négy, öt, hat, hét, nyolez servns, összesen 40 húszas vonja le ebből a tisztelendő ur a 25 húszast, a többi 15 húszast meg adja vissza, mert szükségem van a pinzre. Kompolth.
Egy nr megrendelte szolgájának, hogy délre hozza neki a vendéglőből azt, a mi a világon legjobb.
A szolga nyelvet hozott.
Másnap pedig azt a rendeletet adta ki, hozza azt a mi legrosszabb.
A szolga nyelvet hozott.
Kérdőre vonatván igy felelt: Uram böles Salamonnal szólva a legjobb a világon a nyelv, de legrosszabb is lehet, életet és halált egyaránt
— Furcsa felelet. .Mily nagyszerű - _ ^ Kiált fel elragadtatásában egy természetbúvár. „Csak akkor tessék majd megaézni, ha felépül, akkor méf pompásabb, elragadóbb lesz 1" — jegyzé meg ntitár««
Szerkesztői üzenet
3288. Sz. Győr. Fogadja részvétünket!
3289. IQ. V. F. .Megöl a bú . . .« Jobbat is kérünk.
3290. D. Kiliman. A könyveket megkaptuk.
3291. Irma. Csáktornya. Köszönjük a figyelmet, de már előbb kaptunk tudósítást.
3292. A. D. 8ajnáljuk. Már ki volt szedve.
3293. F. B. Fiume. Köszönettel vettük.
3294. .Egykor és most, — „A bün," — „ Mond" nem közölhetők. Magán levelet írni — nincs időnk.
3295. L. Szeged. Megküld «tett azonnal, üdvözlet I
3296. M Zs. A Hl-ik kötetet expediáltuk.
3297. Sz. 8. Magán levelet írunk a hosszú l^vélro*
3298. Vése, intézkedtünk.
3299. V. Budapest Megkaptuk s azonnal kés-besitettük.
3300. W. Egyik papírsselet jó.
Felelős szerkesztő :~BátÖrfl LajOtT

TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUAR 6 in 1879.
JE-JC
CsAMzár f^SfliWVffii ltirályilag
kizárólagosan szabadalmazott
PURITAS
hajifjitó-tej.
A Puritas ncui hajfesték, banem tejnemü tolyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakut mcgifiiL azaz lassaukint 1,1 pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama .szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
A legújabb és legdíszesebb
(Coliilon Orden) ós
ig©a díszes táaesreaáefe.
kaphatók
Wajdits József papír-, iró-, rajzszer- ós könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férlí hajat éa szakállát.
Egy üveg „Purlta8u ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több..
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toill• ttc- zor ;»fn képes a kik^l<-ti hóvirággal jóság és kitílnőségbeu versenye>ui. Olajo« i* :ítG alkatrészekből állítva elő, rövid időn elhárítja ezen szer a «z.plőt, bőratkát. jör-senést, májfoltot stb. a az arctbőruek vakító tVl.ó: .«.''•. «•«. üdeséget é» gyöngédséget kölcsönöz. — Ára p&laczkonként 1 frt. sr.i.lilással 20 krral több — PostautáiiYét vagy a pénz megküldés«! mi-llett kapható a készítőnél
Francz Ottó, Bfccs, Mariabilfstrasse 38. szám.
Na*y-Kanizsán valódi minőségben PráQCr Béla gyógyszerész árnál." <73u 15—2M
Oiaprar kiadAi)
Ferllty&ncfssec
!KIia,<±ds
Az 5M»e|rormt
Laurentius w
T?nic«<l«5 f^rflak miinnra mindin korbaa. »eföly
ßyöngessegiällapotban
Bixmyitekril. hi>(rr « viligfcirfi mfl minden e Kiakban eüiiii; luo^jeion: k"njrr«t fe''.ülhalad.elejendO folemliUni. Laurentius mftre mir i» 6
i''io^fnnylvi forrll* x *oK hmi • cnnel
fojfra tjryrbS in''i!:c*«rrsro notn Toral.
Ai errtlcli kl.-ida» l.aurrntlan Ui!Llpc»f-ben er;yn;.-o!.-aJr..tfi ?3-'' Jarnyi Htctbcn 60 boncxtini ibr^kkal min<i*a kö3j-rk«re»kodi«I>^B ce a »i''nünel is Leipzig. SophMfutnuM 7 B. raeyrtadpltithotik. Ära 60 Kr. e.
rtb.
A postai sxéUitás-dtj
1878. porember 1-seje ÓU 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország barwely p«staállo»ásáif W csak 3« kr. -TM
és igy mindenkinek kinalkozík a kedvező alkalom kis mennyiség
ben és aagybaai eladás szerinti árakon (en gros) hozatni magának házi szükséglete fedezésére kávét, rizst, déli gyikzölosít, zöldségaemüt és más e félét.
I. reád a legünotabb gySagy-kávét egy kilo 1 frt 80 -:--.-Caba . egy klU 1 frt 70
RI«
arai 75gg —kka kávét legfinoaabb Java-kávét
egy klle 1 frt 20 egy kilo í frt 50 egy kilo 1 frt 45
(752 19 - 24
0 43/» kilós tartalma zsákocskákban nuar^ei «aiimok
~ Részletes árjegyzékeket, klTáMt~ Mra~t- ^
mindenfelé
(7S4 6—20)
•en txÍTe*«n küldök.
Singer G.
Triesztben
Csásrár királvilag or-
siág-) an ong^délyezott
mosó és vászonáru gyár.
W EUJDXiEm.
F. H. Udvari szállítók. — Főraktár
hírneves bevásárlási forrás, miudonnemü url. aői és gyernek feherrahák. vaszaak, asztali ruhák és zsebkendőből a K-g-
oK-sóhb eredeti gyíri árakon.
A 115 lapból álló ós 300 rajzzal, menyasszonyi, gyermek es csecsemő ruhák mintáival ellát-Ht minta, árj «''gyxéküu-k<*t ingyen és bérmentve küldjük meg. AU.ndú raktár tö-
M -^rendelések utánvétel mellett teljesíttetnek.
& BXJDTFI
. Béos, I. Tuchlauben nr. 13.
mör menyasszonyi ruhákból.
Jelentékonyn leszállított áru 10 000 tncratteher és színes vászon és batibzt wiebkendők.
W Külön-1 e g e s s é (f : ba-tístkendők, hefizőtt, Va''ódi szinü szegély és btikkeit, elegaus nagy hetükkel, be-szrgve és megmosva 4 drb csak 1 frt. (Az egész abc-e előlét-ben van.)
l76. ¡6—20;
A legszebb párisi és bécsi
fűző gyártmányok ^
„ZUR SCHÖNEN TAILLE*
T uc h I a üben Nr. 17.
Árak 6—8, egész 12 frtig.
Levél általi megrendeléseknél kéretik a mérték
centiméterekben megirni, és pedig:
1. Egész átmérete a mell és hátnak, a hónaalatt
mérve.
2. Átmérete a deréknak.
3. Átmérete csipónek. ?7o 20
4. Hossza, a hónaaljtói a derékig.
A mérték a testen a ruhán át mérendő.
&
3 *
•K *
* * * «
Halljuk !
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsáii
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható :
Halljak a szép szót!
Magyar felkftszüntő (toast) könyv, szerkesztették: W ajilits József és Hátorti Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővitett kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköbzöntcst tarta!niíi<cváo. diszcs kiállii/is* és tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság ügyeimébe ajánlható. HSO lapra téried s diszcs kiállitásu. Az I-so kitdás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata : Klószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára. Diszünnepélynél. Diszebédnél. Hölgyekre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor Menyegzőben. Beigtatásnál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felk^szöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a pohárt ?
Magyar felkttszöntő kíSnyv. Szerkesztette Hajgató Sándur. Ara díszes kemény kötésben csak 1 frt. Ezen eredeti felköszönteseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadáB. E nagy szorgalommal összeállított mű közöl 1000 válogatott dalt taltalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operott,; dalokkal bővitett mű, színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maea nemében páratlan mű, mely már több niiax.. tiz*¡nnsAU.— t—9 <» Kozonstóg Kezén. Ára a 300 lapra teru*1- 1 ««80 kr. aranymetszósü diszkötés 2.GO kr. Gyűjtötte Wajdits
József -i''*—itonndalok, katonai dalok, indulok, t^rmészetdalok, románczák. élez- és gúnydaluk, «¿»reiemdalok, bordalok,tánczdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operetté-dalok sat
Rajta nul£ vlgaajunü!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása. 96 kr.
Rajta leányok muiasvunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyű jtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszésü diszkiadá&nak 2 frt 60 kr. — TartaJom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Ultözéksioba Illemtan. Jeles moudatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmáuyok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés .Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánrzkönyv és záradék.
Rajta párok tánexoljunk!
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
KetoeinansoK.
Újévi, név- és születésnapi s az élet ejryób viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben. Irta: Hoffman Mór, díszes nyomatú kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedórt!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, azerclmos párok számára, Szívélyesből. Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Szegényből lesz gazdag
Vidóltl megrendeléseit posta fodultával
jo számvetéssel, gyors és biztos segitő minden adás- és vevésnél, ''/, krtól kezve 10 frtig. Evi jővinle-Icm 1 frttól 1000 frtig. Teli és üres hordók megmérés« kiszámítása. A gömbölyű fák kubik tartalmának meg határoztalhatábáróli táblázat. A sulymértékek vámsulyr való átváltoztatásáróli táblázat. Csolédbtrt és árendát mutató tábla. Ellési és kotlási idő számítása. Törvényszerinti bélyegrovat Táblázat a fatörzs ki számításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetése-, és a góbék görgetésének eredményéróli táblázatok. Ára Kötve e dUzesen kiálliiott zsebkönyvnek 90 kr.
„A fánksül és titka.** Irta : Fouquet Jaques III. Napóleon udvari főszakácsa néhány étkek készítési titkaival. Ára 60 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptomi álmoskönyv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma : Álom mhgya-ráz^»*. Titkos kaballa. nagy müvésxot. Maltai kereszt. Lépcsős kaballa. NaKy k-reszt. Sors-játék-^rszabály, Ára 50 kr.
Lenormand
A biros czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással éa «zö-veggel, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, öüetek, élezek egyvelege, (iyüjt. Nevető Vilmos több felfedéseden tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt -10 kr.
Ungarn im-Spiegel deutschor Dichtang.
Magyarország a némít V3l«.«?azct tükrében, díszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkot«siH»u aniny8zva 2 Irt 80 kr.
ür. Krlf«l«r N6r: .önmrntíV
vénymintákkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Krieglcr Mór: Az elveszett ¡degerónek vi*azapótlá«a,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, dísze* kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juhá*z: Szépirási mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnzk csak 28 kr.
Gyönyörű magyar katb. ímakönyvek mint: Mázsáikért, üdvötsefl ösvénye, lelki vezér tibb-féie kiadásba» 40 krtól kezdve 12 frti|, papir, bir, selyem ét bíreeey kítésekbez.
Megjelenik „Csokor és b illik om!" magysj- kösz«ntŐ éa felkögzöntS ereded költemények. IrU: Városy Mihály. Második tetemesen bővített kiadás. Ó íélsége által 10 aranynyal kitüntetett mfl ára igen diszes kiállításban kemény kötésben csak 1 írt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr.
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
Kagy-Kaoizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Mell-Syrup.
H: ÉLZlszer
nem ffi/óí/t/fízvr,
csupán káratlHii, do a moll-Bzervekot üdítő és pyógyitó füvekből álló, töhb mint 20 óv óta minden megliUtó« által ttlöfordult toruk- mell bajoknál ismeretes. Fárisbau l8G7-b«n dijaztatott.
Mindenkor kbphutó: Nagy-Ka-nizsán l''ráger Béla győgyszertá-ban. (iyárak Kécbbcn és Boroszlóban G A. \Y. Mayirnál.
Hottmayr Jakab Worfen-bnn Salzburg mellett 1870. julius 18 ikáról költ levelében irja: Küldjön nékont Iiéceből mielőbb( következik a rendelés fohór mell-Sy rupot. Ez akoli-hurut szenvedőknél, kik itt so-k«u vannak nagyon jó liutáé-sal volt. (755 X1-*)
k
yAGY-KASIZSA, 1879. február 9 én.
Tixennyolczadik évfolyam.
i^^EHtosté»! ár: ^
Jegész érre . . 8 frt.{
Eliftzetéil ir
sgés* érre
fél étre . 4 _
/ negyed évre . . 2 „ Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 haaábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden ''további sorért 5 kr. ■ NYILTTÉRBEN
Koronként 10 krért vé-
teiuek fel. Kincstári illeték mindeu egyes hirdetésért kü!8n| 30 kr fizetendő.
előbb:
I KÖZLON
A Up szellemi rktü illető közlemények a szerkón tShös.
anyagi ránét illet« közlemények pedí( a kiadóhoz bérmentve intáseadök : NAGY-KABIZSA WliuiuUz
Bérmentetlen levelek, cuk isnert mnnkatir síktól fogadtatnak SL
iKéziratok vissza küldetnok.
jKfain

N.-KanizsaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tüzoltó-egyleta, a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", wn.-kanlzsal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános UnitőteS-tület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai kültálaaztraánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitáje.
Ueteukiiit kétszer, vasárnap- s csülOrtOkoii megjeleiiő vegyes tartalmú lap.
A pestisről. Mirigyvész.
(Folytatás.)
Szóba hoztuk e lapokban a pestist, haljuk mit irnak Astrachanból. A folyó évi orvosi hetilap 5-ik száma 101. hasábján olvassuk, hogy Moskowában és Szt.-Péter-várt m. hó 25-ig, meddig a megbizható tudósítások terjednek, pestisben megbetegedés nem fordult ngyan eló, mindamellett a pestis ellenében Európában megindult mozgalom igen helyén van, mert Szt.-Péter-várra üdvös befolyást gyakorol s az gyökeres intézkedéseket eredményezhet. így ott komolyan foglalkoznak azon terv végrehajtásával, hogy a pestises helyiségek gyújtassanak fel és égettessenek el, minthogy csak csupán faépOletekből állanak, s ezeknek elpusztítása sokkal kevesebb költséggel jár; mint mennyi kárt az orosz határon a szigorúan foganatosított vesztegre okozhatna. Határainkon kormányunknak pedig szándéka, hogy az Oroszországból érkező személy-, levél- és áruforgalom csak két erdélyi Szorosra és Orsovára korlátol -tassék, hol a levelek és az áruk fertőtlenítésnek fognak alávettetni; mig az embereknek ki kell mutatniok, hogy 20 nap óta a járvány által sújtott helyen nem voltak. Szükség esetén a levélforgalom teljesen me« lesz szüntetve s az érintkezés csak távsürgönyzés utján engedtetik meg. A veszlegintézetek életbeléptetése szükségszerint szintén meg fog történni s az országos egészségügyi tanács a belügyérség által fel-szóllittatott, hogy azok berendezése iránt sürgősen véleményt adjon.*
E közlemény ujabb megnyugtatására szolgálhat a t. cz. olvasó közönségnek, mert általa tudomásul veheti, hogy a pestis ter-
jeszkedésében alább hagyott, a kormányhatóságok pedig teljes erélylyel intézkedtek azon veszélyes betegség visszatorlása iránt, mennyiben a határon veszteg zár állíttatik fel, a fertőtlenítés pedig kiterjeszkedik személyre, levél és áruezikkekre, melyek esetleg a ragály anyagot továbbozhatnák.
Ujj mutatás az arra, hogy pestises helyről semmiféle tárgyat sem kell elfo-gadui, mert ez is egyik mód a betegség behozatalára szól.
A pestis terjeszkedésére vonatkozó első czikkemból egy lényeges kitétel kimaradván, azt e helyen vagyok kénytelen helyre hozni, hogy félre ne értessem, és ez a következő: »hazánkba a pestist csak pestises betegek hozhatják be* — méltóztassék ehez ér tel mezni „és a pestis által fertőztetett tárgyak4, mely azt vonja maga után, hogy annak terjeszkedéséhez a pestises betegekkel és az e ragálylyal fertőztetett tár-gyakkali közvetlen érintkezés szükséges.
TERSANCZKY JÓZSEF,
megyei tiszti orvos.
Jegyzőkönyv
a nagy-kanizsai általános ipart ár xidat választmányának 1879. évi Jebrnár 4-én tartott rendkívüli üléséről.
Jelenvoitak: Elnök: Hencz Antal alelnök: Kápli Antal, Szakonyi József, Pái-Sándor, Rothmann György, Topolic« József,Gáapár Ferencz, Weisz-berger Zsigmond, Kiss lgnácz, Hartmaon lg nácz, Eger lgnácz, Nagy Károly, Dávid János, Földy Ferencz, Muraközy Lajos, Vass Karoly, Kocsis Ferencz, Tóth György, Löbl lgnácz, Le ber lgnácz, Soramer Károly, Sallér Lajos, Benézik József választmányi tagok; Farkas János és Grátz Antal, vendégek.
TÁRCZA.
A ranka lányomnak.
(1876. jan. 30-án.)
Eioá fagy volt, szaka-U a hó S orditott a bősz fergeteg . . . Hittem, liogy rám esik a ház, Ajtó s ablak Ugy reszketett. Hold ¿8 csillag nem ragyogott: Vak éj boroagott a tájon ; Zimankós tel uralkodott, Midőn te szQlettól, lányom*.
Halva feküdt Deák Ferencz, A haza legnagyobb bölcse ; E nemzeti csapás miatt Minden magyar mély gyászt ölte. 8irt még a királyi pár is . .. Honfi vagyok ; sziv-világom Sóhajba és vérkönybe szállt, Midőn te születtél, lányom 1
A« országban, melyet ugy is Elég átok fenyegetett, Dühöngő árviz avatott Temetővé nem egy helyet. Ilyen szerencsétlenségre Melyik szíy nem vírne fájón? Ezrek halltak koldusbotra, Midőn te születtél, lányom!
Én se voltam ment a bajtól; Hisz engemet a szerencse Soha sem kedvelt, de tartott Vadul a balsors ölelve, Tenyeremtől törekedtek Megfosztani minden áron . . . Keserű köoyet hullattam, M^dőn te születtél, lányom 1
Nem pillanthatok jövódbe; Nem látom a magamét sem .. . Hisz bezárt könyv a jövő, ki Nem Dyithatjqk gemmiképen,
Zokogva tekintek reád, Ámbár to vagy boldogságom . . . Nem mondom e egykor: oh bár Nem születtél volna, lányom !
VÁROSY MIHÁLY
Viszontlátás tíz év múlva.
(Beszély.)
Szép holdvilágos, csillagos ¿jszakán két vándor halad bó öltönyükbe mólyen beburkolva egy sürü erdőn keresztül. — Óvatosan tekintenek körUl, a legkisebb zörejre megállnak és aggódva hallgatóznak, azután kettőztetett gyorsasággal folytatják utjokat.
Egyszerre megdöbbenve látják magukat utasaink egy magas, szikár férfiú átelleuében, kinek, mintán széles szalmakalapja erősen szemére van húzva, arezvonásait le nem Írhatjuk. — Mereven szótlanul álltak meg előtte. — utasaink egyike ájultan rogyott le, — a másik meg kezeit''görcsösen összekulcsolva és e szót .kegyelem" hebegvén, önkénytelenül térdelt le ezen férfiú előtt, ki csengő, de fájdalommal vegyült hangon igy szóla:
„Mit kerestek ily késő éjszakán ily elhagyott helyen ? mi dúlja lelkiismereteteket, hogy menekülve a nappal világossága eló), éjnek idején keresitek föl, az emberek köréből száműzöttek tanyáját, — mondjátok, — tárjátok fel sziveiteket, egy, mint látjátok, sorsotokat osztó, sokat szenvedett, megtört lélek előtt, s bárkik legyetek is, segítségemre, támaszomra bizton számíthattok."
Ezen meleg, résztvevő szavakra utasaink magukhoz tértek és mig as egyik hálásan ra gadja meg ezen éji kóbor kezét, a másik, ki futó pillanatot vetett e rejtélye« férfiúnak ar-
Elnöklő: Kápli Antal melegen, üdvösli a megjelent választmányi tagokat, • egyszersmind óhaját fejezi ki a társulat ügyeinek lelkes fölkarolása iránt
As ülés mozzanatai a következőkben öszpontosulnak :
1. Elnöklő nagy érdekeltséggel és beható érveléssel ssól a székesfehérvári ipar kiállítás horderejéről,és sajnálatát fejezi ki, hogy ily nagy fontosságú ügyben a társulat tagjai az Ő jelen nem létében oly feltűnő részvétlenséget tanúsítottak. Ide vágólag felolvassa Gr. Zichy Jenő levelét és figyelmezteti a választmányt az adott szó szentségére. — Erre a közgyűlésen felmutatott, de akkor részvétlenül fogadott meghívás elővétetyén, számos aláíró jelentkezik. Elnöklő köszönetét fejezi ki a nyilvánuló érdeklődésért.
2. A tagsági dijak behajtása iránt a társulat ügyésze megkerestetni határoztatik.
3. Dancs Kálmán Írásbeli megkeresése folytán a tagok sorából vsló kitöröltetését kéri. — Földy Ferencz rosszalólag szól as ily indokolatlan kitöröltetés iránt, és indítványozza, hogy a kilépni óhajtók jövőre minden rágalmazásoknak helyet ne adjanak, Dancs Kálmán a tagok sorába maradandónak nyilváníttatok. Helyesléssel fogadtatik.
4. Olvastatika munkások „Betegsegélyző Egylet* jegyzőkönyvi kivonata a gyűlés helyiség egyesítése tárgyában. Tudomásul vétetik. Ezzel kapcsolatban kérdésbe jó as eddigi gyűlés helyiség meg vagy nem tartása. — Miután a helyiség tulajdonoss kijelenté, hogy a szerződés szabta 1/i évi előleges felmondás mellőzésével -- ha a választmány a helyiségét egyelőre megtartja — kész a felmondást bármikor elfogadni: — elnöklő indítványára három tagu bizottság neveztetik ki uj gyűlés-helyiség kiszemelése czéljából, melynek tagjsú: Lengyel Lajos, Sallér Lajos és Hartmann Ignács.
5. Jegyző, indítványozza, hogy az ipar-társulat választmánya bizottság utján esskö-zölje az iparos-tanonezok összeírását. Fogana-tosittatik.
6. A székesfehérvári iparkiállitáshoz czik-kek készítésére válalkozók felhivatnak, hogy
készítményeiket a választmány előtt marcaius sak egy bizonyos közszemlére jelólt napján be mutassák.
Kmf. KÁPLI ANTAL,
társ. alelnök. Jegyzette: JUHÁSZ PÉTER,
ipartársulati jegyző.
Jegyzőkönyv
a „zalamegyei általános tanító-testület* központi választmányának 1879. február 1-én tartott üléséről.
Jelen voltak: Kápli Antal és Kreider Frigyes urak mint vendégek, Schmidt Károly -elnök, Győrffy János, Horváth Pál, Páros Endre, Tóth István, Rózsavölgyi Antal, Juhász Péter, Boronkai Károly, Venczel Rezső, Bum Samu, Váry József, Saalay Sándor, Be-recz Imre, Kráusz József, Meozl Henr. és Németh lgnácz választmányi tagok.
A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Horváth Pál és Juháss Péter urak kérettek fel.
1. Elnök jelentért tesz a Ill-ik egyetemes gyűlés által kiküldött végrehajtó bizettaág működéséről, valamint as arad vidéki tanító-egylet legújabb válaszáról, a tanítók országos szövetkezete tárgyában. Egyszersmind fölolvastatja a végrehajtó bisottság fölssólitását, valamint a fönt emiitett aradvidéki tanitó egylet válaszát ezen felszólításra, és indítványozza, hogy a zalamegyei ált. tanitó-testület központi választmányának tavaii határozata alapján fogadtassanak el azon módosítások is, melyeket a központi végrehajtó-bizottság as eredeti s általunk is egyhangúig elíogadott arad vidéki alapszabályzat-tervezeten tenni jónak látott.
Hosssabb vita után mellőzve a külön bizottság kiküldését a módosítások még egyszeri tüsetes megvizsgálása végeit, határosatilag kimondja a központi választmány :
a) A budapesti közp. végrehajtó bizottság halaszsza el as alapszabályoknak a kormányhoz fölterjesztését és várja be minél több tanitó testület véleményét a legújabb módosításokra vonatkozólag.
czára, mert mint már mondánk, ezt, a lehúzott, széles szalmakalap egészen elfödte, — de testalkatára 4e mozdulataira, ijedten forditá el ar-czát és erősen ragadta meg útitársa karját, — őzen alak minden esetre ismerősnek látszott előtte. —
Ezen utas, daczára, hogy a legnagyobb elővigyázattal volt férfi ruhába átöltözve, a gyakorlott szem azonnal felismerte a gyengéd vonásokban, a kezek kecsességében a kényelemben felnevelt urihölgyet.
„Ursm! ssólt e hölgy kísérője, — mert most már tudjuk, hogy utasaink egyike férfiú, a másik pedig nő, — ön szíves volt minket a felbátoritás hangján megszólítani, s anélkül, hogy tudná kilétünket, utainkat, nemeslelküen ajánlja fel segítségét; — hálátlanok lennénk, ha ezen nemeslelküségét őszinteséggel nem viszonoznék ; miért is bátran tárjuk fel önnek sziveink legmélyebb rejtekeit, — egy őssinte vallomást teszünk le kezeibe, — nem kérdezem, vájjon jól el lesz e titkunk rejtve, mert lelkem azt sugallja, hogy igen."
Utasunk a felbátorító szót be sem várván, kezdé:
„Én szegény szülőktől szár másom, kik korán elhaltak, — ketten voltunk testvérek.
A vidék jótevője Arsdi ur engem s testvéremet magához vett s mint gyermekeit neveltetett — Jól tevőmnek volt egy nálamnál két évvel ifjabb leánykája, ki irántam mindjárt meleg hajlammal viseltetett, én viszont gyer meteg ragaszkodással csüngtem rajta. — Érzelmeink, éveink haladtával fokozódtak, s forró szerelemmé változott. — Midőn szerelmünk többé már nem lehetett titok, kitártem
szívemet nevelő atyám eJétt, megvaltam neki mindent, s kértem, hogy boldogítson Adelhsid kezével.
Aradi ur, kinek egyedül leánya boldogítása feküdt ssivén és tul volt a világ előítélete iránt, engedett s mivel név és vagyon nélkül álltam a világban, adoptált, — és leányát, — útitárs nőmet, — nőül adá nekem.
Hogy mily boldogan éltünk, egyedül csak egymásnak és egymásért, mondanom fölösleges ; — de a kérleíhetlen sors nam hagjá sokáig csendes boldogságunkat élvezni, atyáik egészsége naponkint fogyott, mig végre a; halál könyitett nehéz földi pályáján.
Vessteeégüak pótolhatlan volt, — hozzá csatlakoztak még a jelenlegi ellenséges mozgalmak, minek következtében, helységünk meg-szál látott, felgyújtatott és alig maradt időnk, — mint látja álruhákban öltözve, — mezítelen életűnket megmenteni; mert as ellenség üldözőbe vett s most is nyomunkban van, — egy szóval uram, a még tegnap, neje szerelmében boldog, atyjától öröklött kincseivel gazdag Vékáay Alfréd, mint menekülő, mint koldms áll ön előtt, — és most önhöz könyörgök ismeretlen jéltevőm, — tudja multunkat, tudja jelenünket, — legyen őrző angyalunk, mentsen, szabadítson meg bennünket üldözőink saskeselyű karmai elől, mert önmagunk, kifáradva a hosszú útban, még ossk kevés ideig tarthatjuk magunkat elég távolságban ellenségünk előtt*
Éji kalandorunk, mintha a hozsá intézett könyörgést mégsem hallotta volna, — legalább ugy látssott, — közönyösséggel veté oda:
„Uram, ön testvárénői, kiről elbeszélése •lején test említést, teljesen megfeledkezni
./.
YAA
ZALAI KÖZLÖNY
- b) Ugyanazon végrehajtó-bizottság slsp-'' ssabály-tervezetének 11. fejezet 65. §-át, a melyben a kormány as alapszabályok megnem tartása esetében kötelessége teljesítésére uta-sittatik, mint fölöslegest egysserüen hagyja ki.
c) At aradvidéki tanitó-egylethea hasonlóan a salamegyei ált. tanitó-testület kösponti választmánya is kifogásolja a talán tolságosan is tervesett ülések számát, annyival inkább, mivel talán egy vidéki tanitó-egyesUlet sincs s nem is less abban a helyzetben, hogy annyi szövetkezeti válasstmányi ülésre a kellő száma képviselőket elküldhetné. Daczára ezen lé-- nyegbe úgysem vágó kifogásoknak, a módo-; süásokat, melyeket a végrehajtó-bitottság az eredeti alapszabálysat — tervezeten tett,egéss-ben véve a központi választmány elfogadja, magáévá teszi és a tervezett szövetkezet eszméjéhez való csatlakozását ez úttal is ünnepélyesen kijelenti.
2. Az ülés ezen első tárgyának fontossága
az ^¿idézett, az idő nagyon előre haladván, többen ezen ülée második tárgyául kitűzött felolvasást elhalasztatni kérik. Szavazat alá bocsátatván az elhalasstás kérdése, — a többség a felolvasás megtartása mellett nyilatkozik. .Az iskolai fegyelem'' Ssalay Sándor tagtárs felolvasásának tárgya.
Feszült figyelemmel hallgatja meg a központi választmány minden tagja szerzőnek szakavatott és kimerítő fejtegetéseit és azon általános óhajnak kiván ezennel jegyzőkönyvileg is kifejezést adni, bár minél többször lenne alkalma a központi választmánynak hasonló talpraesett értekezéseket hallani és megvitatni.
Több tárgy nem levén, elnök különösen a vendég urak ssives megjelenéseért köszönetét nyilvánítván, az ülést berárja.
Kmf. SCHMIDT KÁROLY,
a maiam. ált. Un. testület elnöke.
Jegyezte: NÉMETH IGNÁCZ,
a salam. ált. tan. testület főjegyzője.
következtében és a hosszú vita miatt, melyet
A zala-szt.-grótlii
kórház alap javára rendezett sorsjáték f. évi febr. hó 1-én történt húzásának eredménye
Az l-ső főnyereményt nyerte a 25. sor 140. szám. A 2-dik „ . , 24. , 285. „
A többi 148 nyeremény a következő «zámu sorsjegyekre esett:
1 8 4 848 8 141 12 445 18 134 21 730 27 272
0 86 * 994 • 187 n 515 271 0 741 0 565
7) 360 5 453 7) 247 13 56 » 352 0 754 0 972
71 518 n 644 V 328 » 486 w 483 0 787 0 972
n 533 71 914 71 332 B 897 0 887 22 10 28 66
* 572 T) 951 * 438 14 54 19 482 0 411 ff 164
» 674 6 152 n 745 s 823 0 635 23 602 ff 259
n 754 0 331 9 238 T» 838 0 913 0 698 ff 542
2 301 m 513 * 492 15 150 20 80 24 153 700
m 714 • 758 71 564 71 600 0 191 n 252 19 946
0 731 1) 766 10 500 W 701 0 212 0 540 29 96
» 812 » 804 » 671 n 703 0 508 25 38 ti 194
0 834 7 87 m 686 • 758 0 511 0 179 rf 231
0 868 7) 195 * 794 16 20 71 555 0 207 fi 312
3 222 » 405 n 882 » 44 0 611 m 705 JJ 354
» 732 0 605 11 55 V 185 21 81 0 959 n 641
71 822 0 769 » 252 • 228 0 104 26 11 30 5
4 404 n 893 • 828 w 314 71 124 w 218 yf 41
JJ 929 7) 936 m 846 • 483 71 328 w 287 0 116
T) 501 » 991 12 24 0 544 0 353 • 430 0 150
n 511 8 38 X 242 17 925 0 683 27 31 71 » 368 732
Helyi hírek
— ÍJrményi József Csáktornyán! , Folyó évi február 4 és 5-én Csáktornyát még eddig először érte azon kiváló szerencse, hogy egy főispán fél százados közmunkálkodásának
napján lakóit látogatásával szerencséltette; mint a hirlapokból már tudjuk Ürményi József ur ő méltósága, Zalavármegye főispánja a tágabb nézpontu magyar királyság határszélén Fiúméban 1829. évi február 5 én lépett köz-
szolgálatba s a szorosabb nézpontu Magyarország határ városa Csáktornya részese lett fél század múlva a tettdus férfiút üdvözölhetni. As aradalmi tisztség vendégjeként érkezése napján a tiszteletére rendezett estélyen vett részt — a midőn is Molnár Elek, aradalmi ügyész meleg szavakban üdvözlé, melyekre ő méltósága válaszolt s atyai gondoskodásáról városunkat biztositá; az estélyt követve részt vett a polgári egylet javára rendezett táncz-koszorúban. Másnap a városi tanács és összes értelmiség valamint as egész vidékből összegyűlt községek elöljárói által üdvözölve, — különösen a hegyvidékieket a hegyvámváltságnak könyebbitéséről biztositá. Óhajunk, hogy derék főispánunkat megyénk s igy a haza javára a mindenható számos évekig éltesse!
— Intés. Egy német lapban olvastuk, hogy Berlinben egy iskolás gyermek nyelve hegyén fekély támadt, mely oly veszedelmesen terjed, hogy éleiéhez kevés a remény. Az orvos utánvizsgálta, váljon mitől eredhetett s kitűnt, miszerint a tintás tollat nyelvével tisztította meg. E veszedelmes dologra figyelmeztetjük az ifjúságot.
— A fögymnaslumi ifjúság hangversenye s tánczkoszoruja oly népes volt, hogy a tágas termekben alig lehetett mozogni; pezsgő élet mindenütt. A hangverseny minden egyes darabja kitűnően sikerült; volt tapsvihar szűnni nem akaró; általános elismerés ko szoruzta mind a derék tanári kart, mind a törekvő lelkes ifjúságot. A tánczkoszoruban mind a helybeli, mind a vidék szépei, de legszebbjei oly számosan valának jelen, hogy az első négyest 120 pár lejtette. Knortzer Frigyes ur Ízletes konyhája s Kováts Grünbaum zenekara csak fokozta a derült jó kedvet. A jövedelem ugy halljuk 600 frtnál többet tesz ki. E bájos koszorúban láttuk a következő kisasszonyokat . Bauaz nővérek (Berény), Belus Emilia, Bezerédy Ilonka (Hencse), Bittó Ilka (Mesztegnye), Darás Jozefa, Darás Róza, Dob-rin Irén, Ditrichstein nővérek, Etl N. (Keresztúr), Francuk Hona (Tapsony), Fülöp Gizella és Katicza (Sórszeg), Giesinger Hermin (Gelse), Heckenast Maria (Gelse), Horváth Tilda, Kaán Anna, Kováts Etelka és Irén, Kovácsics Irma, Knáusz Margit, Krug Emma, Keller Marcsa, Lackenbacher Kamilla, Lisziák Ilka (Perlak), Lerch Mariska (K.-Komárom). Matosh Vilma, Fábián Mariska (Kis-Komárom), Neumann nővérek, Köhler Anna, Petrovic* Emilia, Péczely N. Portier Julcsa, Rosenberg Joseía, RÓS3 Vilma (Csurgó), Rózsavölgyi Borcsa és Gizella, Skublics Eugénia (Besenyő), Siegerer Madeleine Scherz nővérek (Boglár), Stelzl Julcsa, Scherz Tilka, Sólyomy Malvin (B. Ederics), Stefanics Aranka (Rada), Stoczek nővérek, Scbiffer Julcsa, Szabljics Izabella, Szobovics nővérek, Tripammer Etelka és Róza, Vasdényey Ciemi (R*jk), Welisch Babetta, Verly Irma, Weisz Karolin, Weinberger Lujza, Zók Lenke sat. A szép asszonyok koszorújában láttuk a következő úrhölgyeket: Albanics Kálmánná, özv. Babos Pál né, özv. Barabásné, Belus Józsefné, Berecz Imréné, Bezerédy Elekné, Clement Lipótné, Cimponeriu Dénesué, Darás Zaigmondné, Da rás Gusztávné, Darás Farkasné, Dobrin Selina Ebenspanger Lipótné, Frid*czky Józsefné. Fülöp Mórné, Garay Benőné, Ileucz Antalné, Kaán Károly né, Knáusz Boldizsárné, Kuglerné, Le*znerné, Matoshné, Máninger Józsefné, Neumann Ró?a, Pap Sándorné (N. Atád), Plihál Ferenczné, Perczel-Veszprémy Katalin, Ragyák Istvánné, Idősb Skublics Lászlóné, Szalay Lajosné, Varga Imréné, Vachtel N né, Weiser Józsefné, Verly Antalné, Weiler Mórné, özv. Viosz Lászlóné, Zathureczky Zsigmondné, Zlamál Vilmonné, Zalay Lajosné stb. stb. Ki tudná miüd elszámlálni még a jelen voltakat. A rendezőség derék elnökükkel fogadják elismerésünket; a rend egy perezre sem zavartatott meg. Kedves emlékezettel s megelégedéssel gondolhatunk a főgymn. ifjúság idei hangversenye- s táncsvigalmára.
— A nagy-kanizsai csizmadia ipar-társulat által febr. 1 én tartott jótékony czélu tánczvigalom alkalmával felül fizettek: Babo-csay György polgármester 3 frt, Ebenspanger Leo 4 frt, Szakonyi József főkapitány 1 frt, Simon György 2 frt, Szmettena Ferencz 1 trt, Khon Gábor 1 frt, Ring Pál 1 frt, Bedének János 1 frt, Mantuáno József 1 frt, Bartos János 40 kr, Vati István 20 kr, Csemics Károly 1 frt, Samu József 50 kr. Fogadják mindnyájan az ipartársulat hálás köszönetét.- A rendezőség.
— A főgymn. ifjúsági könyvtár számára beszerzendő „Vasárnapi Újság* összes folyamainak megvételére adományozlak folytatólag: Karczag Béla 2 frt., Schmidt Frigyes 1 frt., Hauser János 2 frt., Zók Nándor 1 frt., Herte-lendy Béla 1 frt., Wlassics Ede 1 frt., Gr. Hu-gonay Kálmán 2 frt., Kántor Pál 1 frt., Dr. Laky Kristóf 1 frt., Erdődy Lajos l frt., Árvay Sándor 1 frt., Nucsecz József 1 frt., Tóth Lajos 1 frt., Plihál Ferencz 1 frt., Hencs Antal 1 frt., Weiser József 1 frt.; Ebenspanger fiai 3 frt.,
Ondrus Ágoston 1 frt., Vágner Károly 50 kr. Seitl Ágoston 1 frt., Bartos János 1 frt., Berényi József 1 frt, Belus József 2 frt., Varga Lajos 1 frt., Darás Zsigmond 1 frt., Fárnek Kálmán 1 frt., Dr. Benczik Ferencz 1 frt., Oroszváry Gyula 1 frt., Knáusz Boldizsár 1 frt., Garai Benő 1 frt., Unger Alajos 1 frt., Svastics Károly 1 frt. Wellisch Samu 1 frt., Szigricz Róbert 1 ff*., Donáth Lajos 1 frt., Berg Antal 1 frt., Chinorány Géza 1 frt., Valbach Mór 1 frt., Grönhut Fölöp i frt. Weiser Józsefné l frt. Összesen 45 frt 50 kr. Előbbi kimutatás 9 frt. — Összesen befolyt eddig 54 frt 50 kr.
— Szép jelét tanusitá Tarányi Ferencz földbirtokos ur hazafias érzületének s tanúbizonyságát a vidéki sajtó küzdésteljes munkásai iránti méltányoló figyelmének, midőn lapunk 9 ik számában megjelent s dicsőült nagy hazánkfia Deák Ferencz halálozásának kegyeletes megemlékezése alkalmával közölt Lób Ignácz munkatársunk hatásos csikkéért viszonzásul a dicsőültnek saját kézi munkáját, (tölgyfából készült papirmetsző kést) kézbesítés végett hozzánk küldeni szíveskedett; fogadja ő nagysága hazafias köszönetünket a nagybecsű ajándékért, melylyel egyik munkatársunkat s kösvetve összes munkatársainkat megtisztelni kegyeskedett. A ritka becsű eiek lyét a levéllel együtt szerzőnek postailag elküldöttük.
— Uebr. 4-én volt a csáktornyai polg. egyleti tánczkoszoru. Kevés, de diszes közönség volt jelen. Néhány éve már, hogy a csárdás oly hosszú és oly vig volt mint e tánczkoszorun. Az ifjúság jó kedve még az idősbbeket is táuczra tüzelte. így aztán öreg ifjú, boldog, boldogtalan jó kedvvel járta reggeli 4 óráig. A táuczkoszo-runak magas állású vendége is volt: megyei főispán urunk. A polg. egylet elnöksége Dr. Schw.vrz A. és Freitag Géza uraknak szives felülfizetésükért e helyen íb köszönetét fejezi ki.
— öngyikosság. Keszthelyen egy Pontőr József nevü, 50—60 év körül levő ács szerdán délelőtt saját lakásán agyonlőtte magát. A hulla bonczolás végett a kórházba szállhatott.
— A Cai*neval Csáktornyán a febr 1-én rendezett tűzoltói bállal köszöntött be. írják, hogy tánczvigalom nem volt oly látogatott, mint az előbbi években. A jó kedv azonban nem hiányzott. A szives felülfizetók nevei im a következők: Neumann József 2 frt, Juatus N. I frt. Fejér József 1 frt, Neuwirth Mór 4 frt, Pecsornik Ignácz 1. Dr. Schwarz 50 kr. Deur-bányi Elekné 2 frt. Ziegler Kálmán 2 frt, Be-nedikt E. 2 frt, Ziegler Lajos 1 frt, Szeiwirth Antal 2 frt, Mayer Salamon 1 frt, Horváth Lajos 2 frt, Maraodini Bálint 5 frt, Huszár Nándor 2 frt, Milde Venczel 2 frt. Bartos N. 1 frt. Összesen 31 frt. 50 krajezár.
— Keszthely város képviselő testülete folyó hó 3 án ülést tartván, az iskolaszék tagjait következőleg választá meg: Bálás Árpád, Vértessy Iván, Dr. Csanády Gusztáv, Beck Sándor, Sparszam Pál, Trsztyánszky Lajos, Dr.Singer Bernát, Dr. Preisach Lipót, Lupersz-bek Sándor, Király Elek, Práger Farkas, Nagy Sándor, idsb. Reiachel Venczel, Lénárd Ernő, Garay Sándor, Molnár Pál, Pintér János, Rády György, Götz Ferencz, Bíró József, Neiger István és Unterberger Ferencz urak. Az iskolaszék megalakulása legközelebb várható.
— A keszthelyi, február hé 15 én tartandó tánczvigalomra az előkészületek nagyban folynak. A rendező bizottság minden lehetőt elkövet, hogy a tánezostély, — melyen K o-vács Gábor nagy kanizsai zenetársulata fog működni — minél szebben és jobban sikerüljön. Az előkészületekből itélve a tánczvigalom igen fényre leend.
— A dunántúli (soproni) verseny -egylet által rendezett tavaszi lóverseny npril 6-án lesz, az őszi pedig szeptember 27 és 28 án.
— Silmeghen febr. 2-án a .Polgári Önképzőkör" által rendezett tánczvigalom, kedélyes és fesztelen volt. Standi zenekara Szombathelyről eléggé igyekezett fokozni a bálokban szükséges hangulatot, — nem is hiányzott er, miután a vig társaság reggel felé oszladozott szét. Tiszta jövedelem ötven forint; mit az érdemes kör, könyvtára javára fordit.
— Kapronczán febr. 3-án nagy or szágos vásár volt; érzékeny panaszt hallunk, hogy derék horvát testvéreink Zalából, Soinogv-ból a marhákat nem eresztették át a határon ; sót a Bosniába menő magán fuvarosokat is megakadályozzák. 5lily mindennemű nyomást kell ennek a szegény magyarnak eltűrni!
— A keszthelyi műkedvelő társulat
megalakult. Védnöknőkül HanyNándorné és Beck Vilmosné úrnők kérettek fel. Elnökké választatott Dr. Csanády Gusz táv, művezetővé : Garay Sándor, titkárrá: Vértessy Kálmán urak. Választmányi tagokká: Gleiman Györgyike és Weltner Adél úrhölgyek, továbbá: B e 1 á n y i Tivadar, ifj. G a-r a y Sándor, Galba Béla és Za-kár József urak választattak. A legközelebbi előadás márczius hóban leend.
v
látszik, ugyan mi történt ezzel, mert mondotta, hogy önnel együtt vétetett át Aradi ur neveltetésébe."
„Uram, szólt utasunk, testvérem egy napon a háztól eltűnt, nem tudjuk hová. — Aradi ur, sokáig kerestette, de miután a legszorgosabb kutatások sem vezettek eredményhez, — mint holtat sirattuk meg.*
.Mint holtat siratták meg, szólt keserűen kalandorunk, és soha sem kutatták eltűnése okát, tevé hozzá nyomatékosan ; de bocsánat, önöknek egészen más szinben tűnhetnek fel kárdezgetődéseim és élettörténetök iránti érdeklődéseim, mint es valósággal van, s igy nem folytatom, és föl is mentem önt erre adandó válasza alól, mely önökben hihetőleg csak ke serü visszaemlékezést ébresztene, de legyen Habad uram amaz ajánlatomat tenni, szerény kunyhómat önöknek éji pihenőül, hol ellenségeik üldözése elöl legalább egyidöre mentve lennek, — éji pihenőül felajánlani, ha önnek is, de szép útitársnőjének, ki teljesen kimerültnek látunk, less nyugalomra szüksége. — Köressenek.
Önkénytelenül követték utasaink a férfiút. — Pár száz lépésre haladtak már, midőn távoli többszörös lódobogás lőn hallhatóvá. — Menekülőink. reszketve karolták át egymást, mintha az ellenség haláltosstó csapásai elől akarnák egymást födösni és a férjkövetkezőleg szólitá meg kalandorunkat, ki anélkül, hogy a dobogásra és utasaink félelmére ügyelt volna, gondolatokba merülve haladott előre.
„Uram, távoli-zaj hallatszik, mely mindig kőaeJebb érkezik, esek hihetőleg üldözőink, siessen, rejtsen el bennünket mondá esdeklően."
Ezen szavakra kalandorunk, mintha egy őrült álomhói ébredett volna fel, kezeit ököllé összeszorítva, dörgő hangon igy válaszolt:
•És kik vágytok ti gazok, kik elég vakmerők vagytok, engem segítségetekre felhívni, tudjátok-e, gyanítjátok e, hogy kinek kezei közé vezéréi nyomorult végzeteié, — tudjátok e, hogy elérkezett az idő, melyben boszuszomjamat rajtatok csillapíthatom, — halljátok ezennel Ítéletetek:
„Én Vékásy Elemér vagyok, az elkergetett, megvetett szerető, mondá őrült kacsagáara fakadva. i
«Aradi Adelheid, emlékszel-e még szavaidra, midőn mint csak Isten előtt szokás, térdeltem előtted, kérvén szerelmedet és te kigyó, nem elég, hogy szerelmemet jéghidegen minden kö-nyör nélkül utasítottad viBsza; de megtiltottad atyád házát is, elűztél, — te kőszirt — még azt sem engedéd, hogy közeledbe lehetve, ugyanazt a levegőt szivjam be, a melyet te. — Menjen, távozzék, hagyjon el engem, hagyja el e vidéket örökre, mondád könyör nélkül, — majd őrült gondolatai más irányt veendenek, midőn a távolban, a magányban előbbi elméjét vissza-nyerendi. — Elkergettél, — lesújtottál, jéghidegen kimondott ítéleteddel, — án megtört sziv-vei távoztam, — nézz rám, felismered-e ss sg gastyánban, a kóborban, az őrültben az elűzött Elemért? — ugy e megtört a lefolyt tiz év keserve? megtört testben és lélekben; mert folyton és mindenütt a te üldöző, megvető ar-ezod lebegett előttem, — Oh! — hogy e nyomorult képet soha sem voltam képes szivemből kitépni.
Vékásy Alfréd testvérem, de vetélytársam, megvetve, elüsve, tudd meg, hogy véres bosznt állok rajtatok.
Te hevesen verő sziv, csillspodjál, — ne őrjöngj annyira örömödben a közeli bosszuáll-hatás miatt, — te felháborodott elmém, te felizgatott kedélyem, csak perczig engedjetek helyet a józan meggondolás folyamának, hogy vezérelve a vadak kárörömétől boszum miké-peni végrehajtását hidegen átgondolhassam. — Oh! reszkessetek, mert boszum irtóstató lesz."
(Vége következik.)
Talány.
Sióban s alakban, Szabadban • a lakban, As állatortzágban
Mily kic«i vagyok, Ugy ártok nagyot f Ki« lényem előtt Képzelj névelőt É. •sói majd a bölcs : Ex édes gyömölm Ád itteni nedvet, Ad istsni kedvet, Kapát ide s tölu !
WITT F.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM-
— Rőrfd hírek. Mária Antoniette rQk-kája Páriából hazánkba került. — Asztrachan-ból jó hirek érkeznek, a pestis szűnik. — A székes fehérvári indóháznál egy vasúti kalauz agyonzuzatott. — Mosonmegye főispánja gr. Ilédervárí Khaen Károly lesz. — A szentpétervári tanulók közt ismét nagy elfogatások töriéntek. — Stambulban egy czipö foldozó halt meg, ki az ókor classikur«ait sikeresen tanulmányozta. — A glasgowi kir. szinház leégett. — Munkácson 240 fegyencz fellázadt, katonaság csillapitá le. — A bpesíi népszínház sorsjátéka 22,092 frt 60 krt jövedelmezett. — A halottak elégetése ügyében Budapesten erús mozgalom van. — Pécsett Kubner honv. fh ad nagy adósság miatt főbe lőtte magát.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRÜAR 9 én 1879.
Ki nyert ?
Temesvár febr. 1 én: 82, 3, 2, 41, 84.
Bécs, * 9 65, 19, u, 66, 51.
Grácz, • » 46, 10, 07, 68, 64.
Brünn, „ óén: 69, 84, 44. 79, 41.
Irodalom.
— Az „ Apollo* zenemüfolyóirat legújabb (február havi) száma következő tartalommal jelent meg. 1. Variations sur unc chanson populaire slovaque, coroposées par J. L. Bella. 2. Felejtsd el őt. gyepke zongorára szerzéBüky (iyörgy. 3. Aphorismes par Louis Fanzler. 4. Czigány induló F. K.-tól. 5. Szomorú füz ága, népdalátirat Siposs Antaltól. 6. Népdalgyön gyük Csepreghy^ F. „A sársa csikó'' czimü népsziumüvcből. I- Hejh gazd'' uram adja ki a bérem. II. Tul a Tisz*n az a módi. III. Csárdás kis kalapot veszek. Zongorára átirta Yág-völg\ i M. Béla. Az Apollo előfizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, Verbőczy utcza 197. ezám.) czimezve küldendő be, legeszélszerüebben posta utalvány utján. Az Apollo hét évi fenállása alatt h&zai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zenemüvet is megismertet előfizetőivel s bármily zenegyüjte-mény diszére válik és ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk. A t. előfizetők a folyó évben már megjelent számokat is megkapják.
— Dr. Rxbáry Ferencztöl Mehner Vilmos kiadásában .K épes világtörténet*
van sajtó alatt, mely füzetekben jelenik meg. Ara 30 kr.
— A képes családi lapok 7-dik füzete Mehner Vilmos kiadásában megjelent a következő tartalommal : A legyőzhetetlen. Elbeszélés. Irta : Balázs Sándor. Adrienne grófnő. Elbeszélés Méry tői. Fordította Ujváry Fe-rencz. Uj-évre. (Vers). No, sir. Történet a tengerész éléből. Littrow H.-tól. ^Vége). Az eltemetett gyémánt. Töriénetaz uruguayi pusztáról. Rosenthal L.-tól. Aitato. Abyssziniai szerelmi es vadászkaland. F.-''.ől. A tél Oroszországban. Alíezny Gy.-tól. A coca és e pentsao. Fr*nkenburg Adolf. Az alamizsna. Algíri regélő. A téli éjben. Fé.+zket rakó halak. A béka és fejlődése. A természetből. Hasznos tudnivalók. Egy kutya életéből. Sajátmaga által elbeszélve. Különfélék. Apróságok. Gon dolatok. Képek : Frankenburg Adolf. Uj-évre. Az alamizsna. Algiri regélő. A téli éjben. A törpe tüskehal. A gurami, vagy szaglász. A béka fejlődése. Egy kulya életéből.
Vegyes hirek
— A bécsi asszonyokról. Egy északi német következő megjegvzéket tesz közé a bécsi nőkről a kölni lapban: Ha az a valóban nem alaptalan tétel, hogy a nemetet lábbelijéről lehet legkönnyebben megismerni, elfogadható, akkor a bécsiek, különösen a nők kivételt képeznek e szabály alól. A cseh varga még nagyobb művész, mint a cseh muzsikus, s a bécsiekben rendkívül hálás publicutnra talál. A bécsi asszony sokat is tart az ő kis lábára, és pedig joggal. - -Az idegen, ki Bécsbe vetődik, nem egyszer megáll az utczán, hogy a legkö zönségeaebb mosónénak is utánna nézzen, oly elegáns lábbelit viselnek itt. — A németek azt tartják, hogy minden német város közt Bécsben van a legtöbb szép asszon}''. — A bécsi nők azonban nem csak tudják, hogy oly szé pek, hanem éreztetik is, hogy tudják. Némelyek ezt rósz nÓ7en veszik tólök ; ugy fogják tel, mint kihívást, pedit* épen az ellenkező az: a férfival szemben való biztonság érzete, s a legszebb bizonyítvány, a mit a férfiak részére ki lehet állítani, hogy állalok a nők tiszteltetve
8 kétértelműség nélkül csodáltatva érzik magokat. — A bécsi nő a férfiakkal szemben biztos n ugalmat tanúsít, mely soha sem változik abbeli félelemmé, hogy tán valaki félreértheti. S ha más városbeli nőkön ezt a félelmet gyakran könnyen észre lehet venni, ez mind a két nemre nézve kedvezőtlen jslnek tekinthető. A ki mindenütt veszélyt lát, sokat kellett gondol nia a veszély leketőségére, vagy pedig sokat emlékeztették arra. Midőn nem rég Bécsben egy mükiállitáson két ismerős hölgygyei találkoztam, egy bécsi művésznek akkor közbeszéd tárgyát tevő képe előtt, melynek alakjai közt I több meztelen szépség volt látható, azt kérde-zém a hölgyektől, kik egyátalán nem látszottak lelkesülteknek: „Nos, nem tetszik önöknek művészünk e remekmüve— Az északi német nő bámulni fog a válaszon : .Meg nem foghatjuk, felelt az egyik hölgy, mit tudnak a férfiak e képen oly csodálatra méltót találni, olyan szépek, mint azok ott mind összevéve — s a képre mutatottt — nemde Fáni még mi is vagyunk." Fonákság lenne e szavakban mást akarni látni, mint azt az állítást, hogy a legszebb bécsi asszonyok még korántsem azok, kik a bár ünnepelt művésznek mintául szolgálnak és hogy az, a mi ott le van festve, még korántsem éri el a női szép»ég legnagyobb mér vét a mi Bécsben található.
— Pannonhalmán mult hétfőn szép ünnepély volt A benczés rend egyik köztiszteletü tagjának Jedlik Ányos István nyugalmazott egyetemi tanárnak a vaskorona rend hármadik osztályú keresztjét nyújtották át. Számos egy házi és világi vendég vett részt az aggtudóst kitüntető ünnepélyen, melyet diszebéd zárt be s a pohárköszöntések egész sora fűszerezett.
— Fényképezés éjjel Párísban egy Lieber nevü fényképész ugy módosította készülékét, hogy azzal villaoyos világítás mellett, éjjel is fényképezhet. Jövedelme e találmánynak ideje óta rendkívül emelkedett. Ugyanis nemcsak azok járnak el hozzá magukat levétetni, kinek e nap folyamában erre idejök egyáltalában niues, hanem most a farsangon különösen a nők látogatják, kik bálna menetelők előtt a fényképészeti műteremhez hajtatnak és báli öltözékben vétetik le magukat.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsán, 1879. február 8.
E héten fölötte enylie, ködös és esős időjárásunk volt. Hóolvadásük által orssáfaUűnk oly ro »znk I ttek, hogy a közlekedés rajtok csak legnagyobb nehézségpel eszközölhető.
üzleti életünkben e héten mély csend nralko dott, melyet a legcsekélyebb mozgalom sem háboritá'' Kiadók ét« vevők versenyezének egymással * visssa-t*rtó»kodásban, mig a r»sz utak végett he/ifisár -lnk is majdnem minden hozau! nélkül maradának. Gabna-árak többnyire megtarták maitheti álláspontjukat s igy j> gyezzük ma :
Minőség szerint:
I u/.a .... Rozs .... Árpa
Zab .... Zab nj . . . Kukoricza . . Repcze . . . Bab (.fehér) Bab (tarka)
Bükkönv . . --.---•— 9
K. B.
650 — 810----
5 — — 5 40--•—
450 — 6 80 --•_
5 20 — 5 50 ----
• — — •—_
4.- — 4 25 --•—
•— — ■ _ __ « _
650 — 6-70--
5 — — 5-20--•—
tudóai-válasso-
Szerkesztoi lizenet.
3301. G. Gy. Győr. — ? —
3302. IL L. jövőre is kérjük becses
tásait.
3303. Dr. W. Levetünk™ szíves dat kérjük.
3i04. V. A. Martonvásár. Azonnal feleltünk. 3305- Zala-Egerszeg. A helytelen tréfát res-teljük, dementá''ását még időhöz kötjük.
3306. Egy pacsai földmivesnek. A czikket nem értjük, alkalmilag ne sajnálja fáradságát a szerkesztőségi irodába jönni s szóval előadni mondókáját.
3307. Veszprém. Helyes 1 Mielőbb közöljük.
3308. L. S. Azonnal válaszoltam.
3309. S-h Bpest Vigasztaló leveled lehan-goltságomban jót esett. Jó az I*ten, majd megsegít.
Február 9 tói február 15-ig 1879.
ITó- és hoti-aap Katii, és prot. nap tár Görög naptár 5) «tj
6. A szőllőrnunkásokról. Máté XX.
a Vasárnap fc. S^ptuag. 10 Hétfő Scholastic 11 Kedd Dezsér p. 12 Szerda Eulália 13 Csütörtök Agab pr. l4; Péntek 1 Bálint lő Szombat Fauát J. 2b G 1 Sept. | <&» 29 Ignácz. ££ 30 Bas. G. ^ 31 Cyrus rtc 1 Ó Febr. !(# 2 Gy. sz. b. (ft 3 Simeon. jft
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajos.
Moll seidi itz- pora.
pínu m1*1wu> vnlÁ/lí '',rt n,''l"ÍLMI doboz ezimlapján a sas V^MUV UKKtH \<IHM11, lir ¿u gokszorositott ezégem van
lenyom va.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomorbetegségek és emés/tési akadályok, mii t ét vágy hiány, haaszorulás). vér-tolulás aranyér ellen. Külouösen ol/ <gyén kuok ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. ó.
H I RDETfiSEK;
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
i| A legnifgl''ixhat •)ib ü:iS«*»<élvir.<» •»•/.er»» a szent edó emberitógnek mindi''ii belső «''* külső gyulladásnál, a legtöbb hi''lí''gség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, tül- ói fogfájás, régi sérvek és nyilt Htibek, rákfel, élyek Üszök, M/.eingy Ull.idás, mindennemű bénulás és sérülés stb.
Stb. «II.MI.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Ilaj-mnjolaj.
Krokn M. és 1 firsAtó* Bcrgeiibeu
(Norvégiában).
fcjsen li ilinAj-ziirol i) vala<n*.tt®, >i kereskedelemben .''lőfor-dilló faj közölt a/. egyedüli, uu-ly orvosi czélokra használható.
I Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. ó.
Fö »zallitás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Uécs,
Tuclilanben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedésébeu. lUktár nélküli hely légekben magánügyének nagyobb nugi érleléseknél megfelelő árlxengedésben rétzenülnek.
A t. ez. közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendeluí és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vaunak ellátva.
Raktárak: y.-Kanizsa Prági''r Béla gyógy, ltoseuberg Forencz Fesselhofer József, liosijiifeld Adolf. — Z a 1 a-E g e r a a e g «Gyógyszertár a Szt. lélekhez, — l! a r e s Dorn er 8. Csáktornya Göurz L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Tli. Kecskéssy gyógy. a p r o 11 o z a Werli M. gyógy. Kőszeg C''gacsiuovios Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Kör in ond Katz Ján. Szombathely Pillich FerencZ gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. Bánó k-S z.-Q y ö r g y A. C Fiblc gyógy. Zágráb Mittlbaeh 8. gyógy. Irgalmashoz gyógy. Szalouak Schwarz Gusztáv gyógy. (7dö ß—62)
TITKOS BKTKGSKGKK,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hugyciőfolyások (maró bi-fecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bujakóros daganatok, bőrkiütések, ha még Oly idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás, hószámgörcsök, a hivatásbani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szeuvi szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyöke-res gyógyításra találnak.
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszönŐ-irata kézzelfoghatóig bizonyítja ezen gyógyreudszer áldásossagát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kivonatra nii''gküldetuek.
IDr. Sm^JSO? Xj. Pesten, két-aasuteza, 24.
Ugyanott kaphntő a híres, mindenki számára nélkül >z-hetién könyv: rAZ önsegély", mely oktatást ad a nemi viszonyokról, iljukori bűnökről, tehetetlenségről, stb. és biztos véd-szert tartalmaz ragályozás stb. ellen. (Ára 2 frt ) (770 tJ—f»2)
Ü9S& Távirat "TgBi
Ily tartalmú táviratot kaptunk'': A bécsi bevitel- es kivitelháznak Bécsben.
Adja el ön oly gyorsan a mint U-het a/, önnél raktárban levő árukat minden áron, a/, üzlet Jiquidált.
JaqucH Firtlaiix,
prokuratora a Grandé Maison Industriello Tárisban Ezen megbízás folytán elhatároztuk egy »50 darab áruból álló gyűjteményt, m<-ly kiváló cr.élsreiü és szilárdul olkészitetr tárgyakból áll, értékének felfért eláiusitaiií, csak hogy a raktárt lehető leggyorsabban üríthessük
E/en összi-s gyűjtemény ára csak /» A OX mely a követk.zfl Öfi darabból áll. " °°
1 Fénykép album 50 képn-k • 1 kitrtntf jó járájii gonfer féle
disjceseu kötvo valódi arany- I óra :i legjobS szerkezeit-I ü
motszéssel é 8 ezüstoxyd { két évi jótállással
zárral. I 0 jó asztali kés erős tokbau 1 Csinos petrolenm lámpa sza- •''» . . villa . „ badalmnzott Windsor-f é 10 Ö , evőkanál „ „ égotővil. G kávéskanál roíiiolliatlan 1 Japán szivartárrza, csinos <> kristály késttrtó
bőrből selyemmel bélelve. 3 éleztárgy, a leguagyobb tréfa l Znebkendó-oassette szép ci- felnőttek és Ujaknak.
rá.-lával és kis tükörrel. tí drb. Dr. Dupont-féle dijja-t Thea-főlő készülék legjobb zott egészségi szagos sznp.
szerkezettel ---
20 szép siker teljes kép 3 szo- i gg darab
lm díszítéséül. i
Ksek mind egy bevonva az egészben öti drb, elárusítjuk csak azért, bogy a raktárt oly gyorsan amint lehetséges üritsltk csak 0 frt 3f> krért
Vidéki megrendelések a pénz előleges beküldés« vagy utánvét mellett eszközölhetnek. — Provincziális ajánlatokat így kérünk czimeani. 1 — ti]
Wiener Import- und Export-Haus,
Wleii, I., Helurlchshof.
Pályázati hirdetmény.
Csáktornya mezőváros elöljárósága részéről ezennel köz hiuró tétetik, hogy az 1876-ik évi XIV. törvényezikk 144-ik szerint a község részóről egy orvosi álloniáa pályázat fog betöltetni. (799 1—1)
A községi orvos ¿vi lizotése 200 írtban lévén megállapítva, ezen fizotése mellett tartozik a megválasztott orvos a községi szegényeket díjtalanul gyógyítani, a városi ispotály illetőleg szegények-házára felügyelni és ott az orvoslást is végezni.
Orvon tudoroknak előny biztosíttatik.
Felhivatnak mindazok kik fent megnevezett orvosi állásért pályázni óhajtanak, miszerint folyamodásaikat íolyó évi február hó 20-ig a városi elöljáróságnál nyújtsák be.
Kelt Csáktornyán, 1879. február hó 5-ik napján.
Huszár, Martincsevics József,
jegyző. vároibiró.
TIZENNYOLZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUR 1879.
i
Különösen figyelemre méltó a hírneve«
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiatosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű balokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, ő r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) mgg-lepó gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömraéreg, vadhús, tagszivacs, caont-szu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes nói mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülheilen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésévei — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs ós méh fullánkja csupáu ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecslilhetlen gyógyszer, mely nek jelensége leghitelesebb egyének számos s különös kiváuatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elúmertetett — rendkivüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és fehünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi külderaényező raktár: Pesten TÜKÜK. JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza T-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Bel us József gyógyszertárában, AIsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárába u. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay-tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 29-50)
A pastai sxálüt&8«düyj
1878. november l-seje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig csak 3u kr. ¿a így mindenkinek kinálkozik a kedvező alkalom kin mennyiségben és nagybaol eladás szerinti árakon (en gro») hozatni magának házi szügséglete fedezésérc kávét, rizst, déli gyüaölosSt, zöldségneműt és más e félét. I. renda
0 0
Cuba efly kilo 1 *rt 70
II * Rio egy kilo 1 frt 20
1» arab valódi aiokka kávét W klio 1 frt 50
• legfinomabb Java-kávét ®fly kilo 1 frt 45
43/% kilós tartalma zsákocskákban nunv«ciiei «untok min^nwí-
Részletes árjegyzékeket, kMnnento-
(784 8—20)
•cn txiveten küldök. tW
Singer G.
Triesztben
(Miyyar tiadá.«)
FérflrySnffuég
kx 5m»pfóTáí
Laurentius wi
Tanácwdó férfiak iximirx minden korban, ly
Gyöngességiállapotban
*tb.
30 éven kipróbált!
Anatheriii-szájviz
ós. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognorgasso 2.
Minden más fogvixnek elibe teendő mint óvszer fog és szájbetegségek ellen, a fogaknak romlása ¿9 lukassága ellen, kellemes ize és szaga által, erősiti a toghust és felülmúlhatatlan szerül használható a fogak tisztítására. (787 1/ 2 — 12) py Ezeu kedvelt s nélkülözhetlenné lett készítmények megszerxésére mindenkinek megkönnyítessék különböző nagyságú üvegek, u. m. 1 nagy üveg 1 frt 40 kr, egy középszerű nagy«águ 1 frt és egy kis üveg 50 krért kaphatók.
Anatherin-fogtapasz,
a fogaknak tisztítására é« épentartására, eltávolítja a rósz szagot és a fogkövet Ára egy üveg adagnak I frt 22 kr.
A Popp-féle szagos fogtapasz legkitűnőbb szer a szájüreg és fogak ápolasa és fentartáaára. Egy
darab ara 35 kr. X övé ny fogpor. Me-gtiazitja a fogakat. eltávolítja a fogkövet és tiszta fehér fényt ad a fogaknak. Egy doboz ára 63 kr.
Popp-féle fogplonbe
lukas fogaknak magunk általi megtöltésére. FüszercM gyógytani növény s z a p a n j a vegytanilag vizsgálva s a császári orvosi tudománykar által
Bécsben és még számos gyógytani társulatok CS kitűnő orvosi egyéniségek álul K u r ó p á b a n mint a legjobb és legtisztább szer ismertetett cl a bőr ápolására. Egy da^ab á(a 30 kg.
Sziyes fljryeiineztetésól!
A hamisítástól v*ló övakodásra tigyrimesaé te»»zuk a tisx-telt közönséget, hogy az Anatherin szájvíz minden üveg nyakán egy védjegy van ^a Hygea és Anatherin készítmény czépgel) valamint minden üveg epy kü!*''''> borítékkal van körülvéve, mely után látható- víznyomóban a birodalmi sast és czéget mutatja
Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Béla gv^gysxerész urnái. Rosenberg és Fesselhoffer József lü-izerkcreskedtíailkbeu. — Pápán : Tschepen J., és Beruiüller J.-nél — Keszthelyen : Pfíszte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszerész — Kapronczáu : Werli gyógyszerész. — Varasdon : Malter gyogysz.
— Sümegben : Dorner Rajét. — Szombathelyen : Pillich Ferenc* es Rudolf gyógyszer. — Határőrvidéki Sz.-tiyürgy''»n : Fibic E. C.
— Veszprémben : Tuszkau és Társa, Quthard Tivadar és fiainál, ngy Ferenczi gyógyszerész. —Székesfohérvárott : Braun J., H.osz-mann, és Dieballa gyógysz — Lovas-Berényben: Mcisler gyögysz*
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott: Kolin J. Scbrődor és Darás g)ógysz. Sxeg-szárd : Brahsay gyógysz. — Bocyád<>n : Kramolin J. — Baján: Michitsch St , Herzfcld fiai, és B"*zek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. és E., Zách, Knnz, Kovács, és 8ipócz radon : Zadubánszky gyó^ys«. — Marczalihan Tolna : Fichtl 8 gy-''Kysz. — Dunaföldvárott
— Szent-Györgyön : Nötbig — Alsó-Lendván : Robonczon : Simon gyógyszerész uraknál.
im*
gyógysz. — Ká-Kiss ^ógysz. — Lnkáo^N^yúgysz. Kiss gya»ysz —
Császár király ilag or-
szágosan engedélyezett
moso és vászonáru gyár.
MT.l-IT.MI-l &
F. R udvari szállítók — Főraktár . Bécs, I. Tacblauben nr. 13
hírneves bevásárlási forrás, mindennemű
uri, nöi és gyermek febérrnhák, vasznak, asztali rubák es zsebkendőből a legolcsóbb eredeti gyári árakon.
A 115 lapból álló al, menyasszonyi , gyermek és csecsemő ruhák mintáival ellátott minta árj egy «ékünket ingyen és bérmentve küldjük meg. Állandó raktár tö-
n
ó fi I •
és 300 rajzzal, meny-
K
BizonTiWW!, hofy « vilighirfl mű mindsn a iitkbtn «Jdij: nM«*l«QtkdBjTSt feJülhxlsd, «U^endö len í«Uinlit*ni, no;? Laorentiaa műre már I* fl ld»if«nn7*M r»r<tltá««kkftn m''gje>nf i »nnél fo^T» ejy«>bb («ldicsfrésre n«m -zoral. Ix eredeti kladái Laurentius WILlpfié.
kfl''*tb«n «0
T
Líipiif. Sophienstra«»« " B. m*frond«;uth»Uk, An 60 Kr. o. «.
ken ejryujroleadrfcM 23S Upnyi
ÍoncxUai ibrmkkal nindea kdnrrker«sksdé«>^a • a »x^rzón^l u L«iptif. Soph
(752 20-24
Megrendelések utánvétel mellett teljesíttetnek.
m<>r menyasszonyi ruhákból.
Jelentékeuyen le-szállitott áru" 10 000 tuc/at fehér és szines vászon és batiszt zsebkendők.
|T Különlegesség: ba-tistkendók, beszőtt, valódi színű sz- gély és stikfcelt, elegaus nagy betűkkel, beszegve és megmosva i drb csak 1 frt. (A* egész abc-e élőiéiben van.)
(761 17—20)
Cotilloo-fordalók.
Minden tánezmesteri segély nélkül bárki It a legszebb és legpomp > sabb cotillon-fígorákat
rendesheti. Álarca-fordulók ft. 1.20 180
Fortuna-fordulók ft 2, 3 Cstökös-fordulók 8)
csom.) ft. 1.50
Csőrege-fordulók (12
csom.) ft. 2 20
Jockey-fordaitfk feletóbb pompásak ft. 3 60 Tombola-fordulók ft. 2,
3, 4-6
KPZtyü -fordulók ft. I Humor-fordulók ft. 1.80 520
Világtáj fordulók — 75 Halász-fordulók ft 2.50 Papncs- ós doboz-fordulók ft. 2.50 j Hal- és rák-ford.ft.2.50 Borospohár-ford ft. I 80 Páva fordulók nj ft. 5.— Margit ford. ft 2 — Zeneszorxö-ford ft. 3 — Jósda és Delphi ft. 13.— Erdei-fordulo ft. 1.60 Zenésze''i-forduló finom
ft 2.50 és 4.50 Iskolás gyermek-forduló ft 3 60
, Tréfás majom fordulók
fu 3 60
Denevér-fordulók, tréfás
ft. 3 50
Havanna-ford. ft. 2 20 Quodiibet-ford. ft. 2.50 (Lovag) paizs-fordulók ft. 1.25
Babérkoszorú és rAzsa-fordulók, finom ft. 7 20 Nagyapó-fordulók ft. 3 Lámpás és kulcs-ford.
ft. 3.80
Rágós !egyezó-fordulók
frt. 5
Százízorizép-ford. finom
ft. 5.50
Virágcserép-ford. csiuos frt. 4
Arany levél- és gyümölcs-fordulók ft. 1 50 Arany és ezüst-fordulók
_ ft 1.50, 2 50
* Azonkívül még számtalan sok más forduló égés* 12 frtig.
Cotillon pattanóezukor-
kák 12 darab finoman
begöngyöli, ve: áiarezos sipkával 75 kr, ft. 1. 1.50. 2 2.50, álatfejekkel ft. l.őO, 2. 1 ft. 50 kr. egész álarcros öltözettel ft. 6, 9, 12 ft.
Egyedül csak Witte Ede.
Berendezve 1863. Béoa, I., veri. Kárntneratraase 59.
Tréfás Cotillon-fordnlók és
rendjelek,
mint szinte valamennyi ^ báli cziklcek ; ékszer, legyeafl atb.
-rél
Cotil on rendje ek
csoportozatokban 50 db.-jával.
Mird n csoporto-zathoz finom crepes fényes rendjelek vannak
mellékel vp. 1 esoportoxat50drb -bal Nr. 0 I II Hl IV
ft 1, 1.50. 2, 2.50, 3. Nr. V VI YII VIII X
ft. 4, 5, 6 50, 7.50, 10 Catilloi - vIrágcsokroc8-
kák tökéletesen pótolja
a friss virágokat. 50 darab ft 4.50, 5, 6, 7.50, 10, 12.60. Tánoz rendek. 100 drb. ft. 6.50, 10, 15. Díszítve ft 20, 25, 30, 40. Lövész- és teke-fgyle-tek, tűzoltók-, rokkantak-, tornászok-, korcsolya-, polgár-egyletek és kereskedők számára pgy telje» minta-gyűjtemény 2.50 egész 5 friig.
A legolcsóbb "Mi étkezési jegyek, meghívó jegyek, teremdiszitékek, életnagyságú képekkel, lampioirok és zászlók. Kgy csoportozat tu-
zliáték vészéi mentes.
büz nélkül égtSk 1 frt 60 ké, 3, 5 frt.
Ugyanaz a szabadban: használatra a legpontosabban beszereztetik.
Pattaaó szalagok, cotillon sortűz 50 egész
10C löv. s 150 és 3 ft.
Áiarezos öltözékek számára.
Farsangi trombiták 12
drb 75 kr, ft. 1, 1.50 ft. Más egyéb lármás hangszerek 12 drb. 1, 2 egész 5 frtig. Egész török muzsika 3,
6, 10 frt.
Álarcz rajzok. 50 drb-ból válogatva* —lOft Óriási érdemrerdek jeligével vujjy anélkül drbja 50 kr, 1.50 2,
3 frt.
Lampionok ''>0 drb 6,
7.50, 10 én 15 frt 99* UJü afrikai ék
szer nyakék, fülbevaló, melltü 2.50 egész
4 frt.
Dévaj—tombola
tombolajátékkal, gyakorlati és tréfás tárgyakkal, 35 darab 4 ft. ktválóbb tárgyakkal 5, 6, 7, 8, 10, 15 frt.
Bá l :egyezók.
Díszesek s övet, selyem és atlaszból díszes le -gve*5 övvel együtt 1 db. 75 kr, 1 frt 50 kr, 2 frt, 3 frt 4 frt 5 frt. A legfinomabb 6 ós 7 ft. Gyakorlati rahatartó, báli öltözékekhez illó drbja 50 kr, 75 kr,
1 frt 50 kr, 2 frt. Illatszerek: rexodajoc-
key-ciub, esbonquet, viola 20, 30, 50, 75 kr, 1 frt.
Utánzott gyéaáatgyBr ük,
fülbevalók, gombok és tűk, éksxerészi foglalatokban, drbja 75 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr,
2 frt, 3 frt 50 kr, 4 frt. Franozia viaszgvöngyök
1 füzér 8, 10, üf>, 30 kr. 6 karát, doablearany
keresztek ft 1, 1.50, 2, 3, 4 frt. 6 karát, doabelearany madaillon 50, 80 kr, ft. 1.20,2, nagy 2.50, 3. 6 karát, doablearany noi és hossza férfi óralánczok, a legfinomabb munka, darabjait. 4, 5 50 és 7 ft. 6 karát, doublearany rövid férfi óralánczok arany kivitelben 1.80,
2 50, 4, 5.50, 8 frt. Konty fésSk teknőcs
utánzat 20 kr. egész
1 frt finom arany dismitékkel 2/>0 egész 4 frt. Hajtűk és ag-raffok 30 kr. egész
2 25 krig.
Báli es színházi ékszerek. 1 garnitúra 50, 80 kr.
Álarczok. Gyermek, híSlpyek és nrak számára drbja 8,10,15,25,30,40,60 kr. Jellem álarczok p. o. Napoleou, Bismark, Vilmos császár, IX. Pius pápa stb. dbja 40,75 kr, 1, 150, 2 ft, a fi''jro 50 kr, 1, 2, 3 frt. Bársony áiarozok dbja 15, 20. 30, 60 kr., állat-álarczok dbja 40,
50, 75 kr, 1 frt. állat-négyesek 4, f>t 7.50 óriási fejjel 12.50 egész 15 frt. Orrok dbja 8, 10, 15,
20, 40, 50 kr. Bobóoz-sapkák 50 db.
8, 10, 12, 15. 20 frt. Bohóoz-rajzok 40 drb. válogatva 4, 6, 8. 10, 12, 15, 50 frt.
WITTB MDB-nél!
Bécs. Stadt, veri. Kartnerstrasae 59. Ecke Qiseltatrise.
Sürgönyczim: Witte, Wien, Kurntnerstrasse.
Megküldetik utánvét mellett. Egyletek és ismételadóknak
árkedvezmény. (793 2-3)
A legszebb párisi és bécsi
füső gyártmányok
„ZUR SOHÜNEN TAILLE*
T nc h l a oben Xr. 17
Árak G—8, egész 12 frtig.
Levél általi megrendeléseknél kéretik a mérték centiméterekben megirni, és pedig:
1. Egész átmérete a mell és hátnak, a hónaalatt mérve.
2. Átmérete a deréknak.
3. Átmérete csípőnek. <7o 13 20
4. Hossza, a hónaaljtói a derékig.
A mérték a testen a ruhán át mérendő.
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
Gyomor-só
(Emésztő-por)
a n n Q- y u 1 á. t ó L
8 o h a u
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek ŐA*zetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésxtéi és vértisatulásoál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyeimekeknél : halvány arezszin, lesoványodás, sárgaság és köszvény ellen. Folytonoi használat által ez ax egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkóros kedélyhangulatnál.
A. „Medicinische Wohenschrift* április 15. száma a következőket irja : .A stockeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésatési bajoknál, gyomorgyengülés és hurutfái, valamint as étrágyhiány ttb.-nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak biaonyult be. — Összetétele a legpróbáltabb füaxerekből oly kitűnő batáau, mely a legújabb időkben elósxör jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idé*» elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a baszonraforditisnAl éléretttek ; ós igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott eméaztc«, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán: csak Práger Bél» gyógyszerész urnái kapható. t708 l{)"]0)
N agy - Kani zsáD, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1879. február 13 &n.
Ttaennyolozadlk évfolyam.
4
4
Előfizetési ár:
ígész érre . . 8 frt.| fél érre . negyed évre
Egy ftxám ÍO kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr. NYILTTÉRKKN
soronként 10 krórt vétetnek fel Kincstári illeték minden >egyes hirdetésért különf i 30 kr fizetendő. k gU-e—s--''^''^Gfli
1 A li
I illeti
»zét r >k a S
lap szellemi részét illető közlemények szerkesztőhöz anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendök : NAQY-KANIZSA WlassJasfcáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert man ka tár saktól fogadtatnak" el.
VKéűratok vissza nem/ i küldetnek. . k
Bg^-
előbb: ,Z AL A-SO MOQYI KÖZLÖNY.''
N.-Kani/sftTároH helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kaniz&ai kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a »zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsai kiaded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara iu-kanizsai kűl választmánya" a tőbb megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heieuklnl kétszer, vasárnap- s csűlörlOkon megjeleiiő vegyes tartalmú lap.
Megliivó.
A nagy-kanizsai takarékpénztár rész-»¿ny-társaság folyó 187 0. évi február hó 18-ik napján délelőtti 10 órakor saját helyiségében XXXIV. évi rendes közgyűlését tartandja, melyre a t. cz. részvényesek ezennel tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgyai:
1. Elnöki jelentés.
2. Az igazgatóság leszámolásának megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása, a felügyelő-bizottság jelentése alapján.
3. Az alapszabályok 2-ik §-a értelmében az uj részvények kibocsájtási ideje és módozatai meghatározása.
4. A takarékpénztári ellenőri állás rendszeresítése, s ezzel kapcsolatban az alapszabályok 50. §-ának módosítása.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése, és az igazgatóságból sorrend szerint kilépő 10 rendes igazgatósági tag. névszerint: Maschanzker Mór, Stern 1. M., Somuier Sándor, Chinorányi Géza, Belus József. Blau Pál, öreg Jack Frigyes, Welisch Samu, Gutmann Vilmos, és Scherz Albert, — valamint az időközben behívott Sommer Miksa, Gutmann Simon és Dr. Szűkíts Nándor, póttagok, — mégis a felügyelő-bizottsági tagok, névszerint: Ollop Samu, Vágner Károly és Juhász György, helyett, és pedig az elöl megjelelt 10 igazgatósági tagságra 3 évi időtartamra, az utóbbi 3 igazgatósági tagságra 2 évi időtartamra, a felügyelő-bizottsági tagságra podig 1 évi időtartamra ujjak választása, vagy ezek isméti megválasztása.
G. Netáni indítványok.
Jelentése a felügyelő bizottságnak a
nagy-kanizsai takarékpénztár részvény-tár-saság XXXIV-ik évi rendes közgyűléséhez.
Tisztelt közgyűlés i
Van szerencsénk jelenteni, hogy a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságnak üzletvezetését a lefolyt 1878-ik évben törvényszerüleg ellenőriztük. A társaság könyveit, pénztárait, valamint a havi mérlegeket egyenkint, ugy az ezen üzleti év lezártával az igazgatóság részérói kiküldött számvizsgáló bizottsággal egyetemben az üzleti könyveket, a péuztárakban lévő értékeket, u. m.: a kötelezvényeket, váltókat, — az elólegkölcsönökre letett értékpapírokat, a társaság tulajdonát képező magyar arany járadék, vasúti és szólővált-sági kötvényeket megvizsgáltuk. A könyveket kifogástalanoknak, az értékeket hiánytalanoknak, és az évi mérleget a valódi helyzettel megegyezóleg találtuk; miért is az igazgatóság által indítványozott 70 frtnyi osztalék felosztását ajánljuk.
Záradékul bátrak vagyunk a minket megillető feladathoz képest a tisztelt közgyűléshez azon tiszteletteljes jelóterjesztést tenni: miszerint méltóztatnék az igazgatóságnak 1878. évre — a számvitelre vonatkozólag — a felmentvényt megadni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1879. jan. 20.
A felügyelő-bizottság:
VÁGNER KÁROLY. JUHÁSZ GYÖRGY.
OLLOP SAMU.
Jegyzet. A t. ez. részvényes tagok szavazólapjuk átvételére, a takarékpénztár helyiségében, folyó 1879. évi február hő lG-ik napján megjelenni felkéretnek, azon hozzáadással, hogy ar. alapszabályok 54 $-a sr.erint szavazati jogot csak az igényelhet, kinek részvénye 4 héttel a közgyűlés idejo előtt nevére átiratott.
Az Országos
régészeti és embertani társulat alapszabályai.
I. A társulat ezime, székhelye, czélja működésének köre és pecsétje.
1. §. A társalat czime „Országos Régészeti és Embertani Társulat".
2. §. A társulat székhelye Budapest.
3. §. A társulat czélja első sorban az ős-történelemnek és kapcsolatban az embertannak művelése, kifejtése, a a hazai közönség körében megkedveltetése. E főczélját rendszeres ásatások eszközlése, nyilvános gyűlések tartása, szakdolgozatok fölolvasása, azoknak kiadása, a hazai gyűjtők és szakkedvelők egyesítése, s a magyar birodalom különböző vidékeire e czélból teendő kirándulások által igyekszik megvalósítani.
4 §. A társulat munkakörébe tartozik még a római, a középkori s a magyar régészet is, melyeknek művelését főczéljával párhuzamosan indítja meg.
Ehhez képest a társulat egyelőre következő szakosztályokból fog állani:
a) őstörténelmi és embertani,
b) antik emlék és éremtani,
c) magyar emlék-, érem-, czimer, pecsét-és fegy vertani,
d) egyházi régészeti osztályokból.
5. §. A társulat pecsétje köriratban „Országos Régészeti és Embertani Társulat," a pecsét belsejében az alapítási év 1878.
II. A társulat szervezete.
6. §. A társulat tagjai: a) alapitó, b) évdi-jas, és c) külföldi tiszteletbeli tagok.
a) Alapitó tag ki az „Országos Régészeti és Embertani Társulat" czéljainak magvalósítására legalább 100 (száz) o. é forintot készpénzben vagy ielj-s biztosítékot nyújtó 5% os megfelelő értékű papirban adományoz.
b) Évdijas taggá választathatik egy tag ajánlatára, minden, a régészet és embertan iránt érdeklő, ki kötelezi, magát, hogy három éven át a társulat pénztárába 5 o. é. forintot tízet.
c) Külföldi tiszteletbeli tagul választathatik a régészet és embertan iránt kitőnőleg érdemesült s annak általános színvonalát művei által
előre mozdított külföldi tudós, kiknek megerősítésére a kir. kormány jóváhagyása szükséges.
7. §. A társulat tisztviselő kara áll:
a) az elnökből és másodelnökből,
b) a titkárból,
c) a pénztárnokból és
d) az ügyészből.
8 §. Társulati elnökké a régészet vagy embertan körül érdemeket sserzett férfiú válasz-tátik. Tisztében áll: a társulatot képviselni, az üléseken elnökölni, rendkívüli üléseket egybehívni, a másodelnökkel s a tisztikar tudomásá-val a választmány utólagos jóváhagyása mellett, sürgős esetekben intézkedni. Pénzt indokolt esetekben 50 forintig válasstmányi határozat nélkül is utalványozhat.
9. §. A másod elnök szükség esetében as elnököt helyettesíti, s a pénztárt elienőrsi.
10. §. A társulat országos hirü férfiakat tiszteletbeli elnökökül megválaszthat.
11. §. A társulati titkár a társulat folyó ügyeit vezeti, a beérkezett küldeményekről jelentést tesz, a jegyzőkönyvet szerkeszti, s az esetleges könyvkiadásokra felügyel, gátoltatása esetében egyik osztályjegyző által helyettesi-tetik.
12. §. A pénztárnok a társulat anyagi ügyeit kezeli, annak vagyonára felügyel s ha-vonkint jelentést tesz, évenkint pedig mérleget készít, s az elnök és a titkár által aláirt utalványokat kifizeti. A pénztárt a 9. §. értelmében a másodelnök ellenőrzi, a mérleget s az évi számadás megvizsgálását a választmány kiküldött tagjai által eszközölteti.
13. §. A titkár s a pénztárnok a társulat vagyoni állapotához mért b választmányilag megállapított tiszteletdíjban részesülnek.
14. §. Az ügyésza társulat jogi képviselője.
15. §. A társulat minden tisztviselője a választmányi üléseken szavazattal bír; egyenlő szavazatok esetében az elnöki szavazat dönt.
III. A szakosztályok szervezete.
16. §. A társulat minden tagja szabad választása szerint a 4. §.-ban körülirt osztá lyokba soroztatik.
TÁRCZA.
Kórházban.
Tehát ide jutottunk végre is, Addig ílzött, vert a sors zord haragja Míg letiport, mig összetört vádol, Kétaégbe''sé* között magamra hasjyva. Agyhoz Azeg.''/.v«« fekszem mint a rab, A fájdalom s a kin viraszt velem, A nyugalomra nincs egy pillanat. Jnj Istenem ! Jaj ugy fáj mindenem
Huszonhárom tavaszt élt e kebel, De boldog emlék nincs ezek kö».ntt, Már elhagyának tört reményeim, Ábránd, öröm minden elköltözött. S vigasztalásul egy barát se jön Midőn itt feksze.m árván, betegen ? Kinek keblén kitúrhatnám magam . . . Jaj istenemi Jaj ugy fáj mindenem !
Óh ! de igen, — van egy két jó b.irát, A kik letörlik kön.iyeim szelíden. Kik enyhülést hoznak, s vigasztalást Lelkemre kiims szenvedéseiben, 8 csak ez a mi rnfljrg''dve még nem liágy Csak ez, ami f< ntartja élet''-m. Uh, jöjjetek kedves barátaim . . . Jaj istenem ! Jaj ugy fáj mindenem !
Leszállt az éj szelid homálya rég, Mély altató csend fii a föld felelt; Lenyugodott, einémolt a világ : Mégis nekem aludni nem lehet : KI eljön az álom c hú barát, Szolid kezével befogja «zomem, — 1).- elűzi a durva fájdalom . . . Jaj isteuem I Jaj ugy fáj mindenein.
Vájjon mi ez V Mily menny«i zene I Ki rezget itt ily börös dallamokat ? Táu égbt szálló lelk«m hattyú dala. Vagy égi szózat, mely oda bivofSt.
Nem-nem, csak éjjeli zene közel. Mindig jobhau-jobbsu kiismerem : Oh. ez nem égi ez c«ak földi nóta ! „Be szomotu ez élet énnekem."
Megszűnt a dal, de hangja viss''.a <*i*ei.>g Lelkembe még ar. itán is .«okáig — K* fölriaszt ott minden but, panasz'', Megnedvesíti két S*omem pilláit. K« igy múlik i:msan a hosszú éj, Aloin helyett künybcu u-zik szemem, Két hónap óta sóhajtom nyögő m : Jaj istenem ! Jaj ugy fáj mindenem !
Ilyen az éjjelem » a nappalom, Latsin malik ■ fájdalma* mind a kettő. Ob, hát mikor less vége kinomnak,
Min Un könyörgés, ima s fohász meddő ? Vajh elhagyom-e b hogyan e helyet ? Ki mankó, vagy sz^nt-mihály ló viszen ? Vagy mondhatom-e azt még valaha : Hála i»t«*n már nem fáj semmi sem?!
KKLKFI GY.
Viszontlátás tiz év múlva.
(B''-szély.)
(Folyt, és vége.)
Az előbb hallatszott távoli lódobogás, mindig közelebb éikezett, ugy, h<»gy már kive hető volt az üldözők beszélgetései — Adeiheid eszméletlenül feküdt a földön. — Alfréd neje mellett térdelve összekulcsolt kezekkel fordult kalandorunkhoz, testvéréhez Elemérbe«, - kit s egyébként utasainkat is nevökön fogjuk elbeszélésünk további folyamában szólítani.
„Elemér, — kiálta Alfréd, auyánk emlékére, kit miatUd, — az ollenség már köael van hozzánk, — felodd boszu terveidet rojt« — oh I gondolj anyánkra, ki köuye« szemekkel néz le ránk as egekből, reánk, boldogtalan gyermekeire, — oh, siess, rejts el bounUuket.*
Ezen szavakra, mintha villám czikázta volna át Elemér elméjét, Adelheidot gyengéden karjaiba emelve, — sietett Alírednak ót követni, — sebesen fordult be balfa az erdőbe,
— néhány száz lépésre egy tisztás helyen letette a könnyű tehert és nyugodt hangon mondá: — „most már veszélyen tul vagyunk."
Itt minden ki''elhetőt elkövetett, Adel-heidot magához hozni, — sikerült is. — Adelheid egy mély sóhajjal nyujtá jobbját neki s gyenge hangon mondá:
.Köszönöm édes Elemér."
Elemér letérdelt Adelheid előtt, kezeit megfogta, szenvedélyesen szorította szivéhez és a fájdalmat átérző hangon igy szólt:
.Adelheid! On testvérem neje, s igy rokonikötelékek fűznek bennünket egy be, engedje meg tehát, hogy igy szóllithassam meg, — oly jól esik ez szivemnek."
„Elemér, szólt Adelheid, mit akkor tettem, midőn én önt atyám házából száműztem,
— oh, bocsássa meg ezen lépésemet, melyet csak Alfred iránti szerelmem és ön iránti be esülésem parancsolt tennem, — Azon gondolat vezérelt — látváo irántami nagy szerelmét, mely folyton növekszik, ha közelembon vau, s félve is, hogy ön és Alfred kőzött, — megtudván, miszerint mint vetélytársak álluak egymás ellen, továbbá ismervén heves, meggondolatlan ifjúi természetüket, egy csapással önök és az én boldogságomat könnyelműen el-játszhatják, — az idő majd elfeledteti önnel Adelheidot, ki nem tudott és nem akart szivének színlelést felerőltetni, midőn őszintén meg vállá ézrelmeimet.
Oh ! bocsássa meg ezen nyílt vallomásomat, — de menj és parancsold a folyamnak,
hogy az kövesse a természettől kiszabott útját, — végzé be lelkesülten szavait Adeiheid.
Alfréd fájdalommal legelteté szemeit Ele méren, ki komolyan, szótlanul tartá még folytonosan Adeiheid kezeit az övéibe, — ugy látszott, mintha lelke távol lett volna a hallottaktól, — de egyszerre lelkesülten emelé fel eddig lecsüggesztett fejét, megüvegesedett szemeiből túlvilági öröm sugárzott, — felkelt térdelő helyzetéből, oda rohant Alfrédhoz, hevesen szoritá keblére és zokogva mondá:
„Engedjetek sírnom, oly rég nem sírtam, ezek örömkönyek, megkönyitik szivemet, — azután könyüit letörölvén mondá:
Visszaadtatok önmagamnak, — én nyu-'' gott vagyok, — mert Adelheidot a te karjaidba látom, ti boldogok vagytok, én szerencsésnek nevezem magamat, — mert nekem jutott osztályrészül titeket megmenteni.
Üldözőitektől, folytatá, nem kell már tartanotok, ők nem is gyanitanak erre benneteket, ezen csak nekem ismeretlen helyen, tusé tovább gondolatait, szoktam időm nagy részét tölteni, itt idéztem fel füstbe ment ábrándjaimat, — de hagyjatok, mondá elkomorulva, mert fejem zúgni kezd, és nem magamról, de rólatok, ssabadulástok felől kell beszélnem.
Innét egy félóra, — a határszélen, — hajóra keltek és elmentek egy más basába, hol kincsszomjazó ellenségeitek üldözése elöl mentve lesztek, hol békésen, háborítatlanul, munka mellett fogjátok boldogan további napjaitokat átélni. — Jöjjetek.
Karöltve érkeztek a mondott helyre.
Elemér eltávozott, pár peres múlva egy öreg révéssszel tért visssa s mondá.:
TIZETTNYOLCZADIK ÉVFOLYAM-
17. §. A mint 12 tag bizonyos szakoss-tyályba jelentkezik, a azakoaztály megalakul, elnököt s jegyzőt három évre választ.
18. §. Az osztályelnök» a jegyző a válaast-
mány tagjai.
19. §. Az osztály jegyzők a saját ssakukba vágó közleményekről és küldött tárgyakról jelentést tesznek, s a társulat vidéki kirándulásainál természetes kiküldöttekként szerepelnek.
IV. Társulati választmány.
20. A választmány a tisztikaron, az osztályelnökökön s jegyzőkön kivül 30 tagból áll. Julíua éa agusztus hónapokat kivéve, rendes havi ülést tart.
21. A választmány az elnökök vezetése alatt a társulat mindennemű anyagi és szellemi ügyeit igazgatja.
22. §. A választmány két rendbeli tagokból alakittatik. Felerészben a közgyűlés által állandólag, felerészben három évi tartamra vá-lasztatik. Mindkét rendű választmányi tagok egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel birnak.
23. A választmányi tagok a havi üléseken felolvasásokat tarthatnak, jelentéseket tehetnek, a társulat mindennemű ügyeiben indítványozó és szavazati joggal bírnak; az ülé sekben résztvesznek, b egyes megbízatásokat teljesítenek.
V. Társulati ügyrend.
24. §. A társulat körében minden választás titkos szavazással történik.
25. §. Elnököt, másodelnököt általános szótöbbséggel három évre a közgyűlés választ.
26. A választmány mindkét rendbeli a a 22. §. ban meghatározott tagjait a közgyüléa választja. A minden harmadik évre kilépő választmányi tagokra uj szavazás történik, a kik újra megválaszthatók.
27. §. A társulat minden tisztviselőjét a választmány három évre választja az öaszea tagok sorából. A választó üléa egy hóval előbb hirbpilag közzé teendő.
28. A társulat minden hóban, a juliuai éa auguaztuai szünidőt kivéve, székhelyén rendes választmányi ülést tart. Ez ülések nyilvánosak, szavazati joggal azonban csak a választ mányi tagok birnak.
E azaküléaek mellett a társulat népszerű felolvasásokat rendez. Rendes választmányi ülés tartására az elnökön kivül legalább 4, tisztviae-lűválaaztó gyűlésre legalább 15 tag jelenléte Bzüksége8.
29. §. A havi ülések tárgyát felölvaaáaok, folyó ügyek előterjesztése, egyen leletek vagy régiségek éa jelentések bemutatása, ismertetése, a pénztári számadás stb képezik. A nép8zerü felolvasásoknál egyea fontoaabb a a nagy közönséget is érdeklő leletek éa régiségek mutattatnak be.
30. §. Az üléseken kivül a táraulat évenként közgyűlést tart, melyen a tagok egyaránt szavazatra képesek. Közgyűlés megtartására
ZALAI KÖZLÖNY.
„Gábor, ezen urakat, Altred éé Adel-heidra, mutatva, — fogod a túlpartra szállítani.
Ertem, felelt az öreg.
Elemér most Alfréd és Adelheidhoz fordult éa fájó tekintetet vetvén az utolsóra akadozó hangon mondá:
„Üljetek a ladikba, ezen becsületes öreg fog átvinni benneteket.
„Éa te, szóla Alfréd, mo8t, hugy a aora öeszehozott bennünket, most hogy őrző angyalunk vagy, elakarsz bennünket hagyni, — nem jöaz velünk?
„Én nem követhetlek benneteket, caak háboritója lenne boldogságtoknak komor te kintetem, — menjetek, én itt maradok, — itt, a hol minden perezben elibém varáz8olhatom multam fájdalmait, melyek mégis enyhitőleg esnek kifáradt lelkemnek, én itt maradok, — itt akarok meghalni.
„Elemér, szólt most Adelheid, én kérlek, én könyörgök hozzád, ne hagyj el bennünket, megmentéd életemet, engedd e tettedet, te és férjem közt megosztott szerelmemmel meghálálni.
Ezen szavak nem téveszték el hatásukat szótlanul nyujtá Elemér jobbját Adelheidnak éa vele együtt lépett a ladikba. — Alfréd és az öreg révészt követték.
II.
Két hosszú év múlt el ezen eset óta. — X. falu csendes uri lakában szokatlan zaj, sür-gée, forgás uralkodik.
Idegen, ha e faluba érsz, és e zaj okát kérdezed, a legkisebb gyermek is ujjongva fogja mondani:
„ Visszajött az urunk és asszonyunk. — Vékásy Alfréd ur visszajött, és átvette eddig elkobzott vagyonait."
Ünnep, a boldog visszatérés ünnepe van ma Véttásy házában, a közel és távoli ismerősök, barátok és rokonok egész serege gyűlt itt össze, üdvözlőtöket nyílvánitandok.
Tizenegy óra van éjjel, — a vigalom tetőpontját érte, midőn egy öreg cseléd lélekszakadva rohan a vigadók közé, és ezen szóval:
legalább 20 Ug jelenléte szükséges, ennyi námu tagnak meg nem jeienéee esetén uj köegyülés hirdetendő, mely tekintet nélkül a megjelentek saámára határos.
31. §. A társulat évenként ásatással s régészeti kutatásokkal egybekapcsolt kirándulásokat rendez.
32. §. A kösgytilés tárgyát képezi a társulati elnökség m^választása,az alapesabályok megválasztására csélzó indítványok tárgyaláaa, mi a közgyűlés kihirdetésekor külön tudtul adandó, kimutatás a pénatár évi állapotáról, tudományos értekezések felolvasása stb. A közgyűlés programmját az elnök s a titkár állapítják meg.
VI. A társulat kiadványai.
33. §. A társulat hivatalos közlönye egyen lőre az „Archaeologiaí Értesítő,« később pedig pénz erejéhez mérve folyóiratot s eredeti munkákat is kiad.
VII. A társulat vagyona a jövedelme.
34. § A társulat vagyonát képezik az alapítványok, a tagdijak, egyesek ajándékai ós hagyományok. Az alapítvány tőkét elkölteni nem szabad.
35. §. A társulat az ásatások által birtokába került vagy a neki ajándékozott tárgyakat a magyar nemzeti muzeum régiségtárában téte-ményezi le, a többes példányokból azonban a vidéki muzeumokat is réazesitendi.
VIII. A társulat feloszlása.
36. §. A táraulat feloszlik, ha az e czélra egy hóval előbb kihirdetett közgyűlésnek ''/.-j-da a feloszlást elhatározza.
37. §. A táraulat összes vagyona feloszlása esetében a magyar nemzeti muzeumra száll.
38. §. Az esetben, ha az egylet az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, — a kir. kormány által, a mennyiben további működé-aéuek folytatása által az állam, vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüggesztetik 8 a folfüggeaztés utáu elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oazlattatik, vagy eaetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.
46852. Bzám.
Látta a magyar királyi belügyminiater.
Budapesten, 1878. évi november hó 15 cn
a miniszter helyett P. II. B. KEMÉNY,
'' államtitkár.
Alsó-Lendván, 1879. február 7.
A jótékonyczélu uűegyletüuk által f. hó 5-én rendezett tánczkoazoru minden várakozásunkat felülmulta, — nem volt tehát alaptalan a mult április hóban ezen becses lapban kifejezett reményünk, hogy sikerülni fog, bár küzdelmek között is, kis városunk nemealelkü
„Tűz van!" lerogyik.
Vékásy uri laka telje» tűzben állott. — A tolongás igaz nagy volt, mindenki saját elete megmentéséről gondolkozott éa igy senki sem vette Adelheidot észre, ki ezen szavakkal: „hol van gyermekem?" ájultan rogyott le az ajtóban, csak Elemér, ki nem törődve a tolongással, redőkbe szedett arczczal járt még fel ós alá egyedül a teremben. — Már az ajtót, melynek küszöbén Adelheid ájultan feküdt ragadták meg a lángok, — Elemér ki ezt észrevette, oda rohant, karjaiba emelte Adelheidot és sértetlenül vitte el a veszély színhelyéről, — azután nem törődve a mindig jobban terjedő tűzzel futott tel, de most már eltorzult vad arczczal az első emeleti lakosztályba, hol Katinka, Adelheid kis leánya feküdt édes álomba elszenderedve — felvette bölcsőjéből a gyerme ket, hevesen szorította szivéhez és elrejtve ruhájába, daczolva as elviselhetlen meleggel, mely már haját és arczát megperzselte, vitte le a gyermeket a még ájult anyáhos és ezen szavakkal :
„Meghoztam gyermekedet" ő is lerogyott. — Ezen szavak életre hozák as anyát, keblére szorította már elveszve hittgyermekét és észrevéve Elemér állapotát, reá borult a arivre-pesztő jajveszékléssel mondá: Nem szabad meghalnod, mert kétszer mentetted meg életemet, vissza adtad gyermekemet, kit éltemnél jobban szeretek, ébredj, kelj lel, hogy hálás anyai keblemre szoríthassalak, — azután csókokkal halmozá el már a minden iránt érzéketlen tes tet, — de egyszerre felnyíltak a már megtört szemek, ajkai alig érthetően ezen szavakkal mondák:
„Adelheid bocsáss meg, én gyujtám fel házatokat, — még egyszer akartam oly boldog lenni, mint minőnek akkor éreztem magara, midőn as erdőbe, emlékszel, — jobbodat nyuj-tád nekem. — Ugy-e megbocsátasz? nem gyűlölsz?
Adelheid szomorúan inte f*jév*l igent, és ezen szavakkal: „Most boldog vagyok, oda át
hölgy közönségének, a többi nőegyletek példá jára, jótékony körben egyesülni.
Mondhatjuk, hogy egyletünk, mely csak rövid idő óta alakulisi életét éli, most már a rendes kerékvágásban forog, és már is virágzásnak örvend.
A táucz mulatság ban, mely viradtig kedélyesen folyt, községünk kedves kísaassonyai-ból, fájdalom, néhányan résst nem vehettek ugyan, de a hiányt pótolták vidékünkből is öissejött szép fiatal úrhölgyek, kik a táncz-kossoru lelkét alkotva, megjelenésük által kitűnő, kedélyes mulatságot idéztek elő.
Fölülfizetni szívesek voltak következő urak és hölgyek, kiknek egyletünk nevében ezennel mélyen érzett köszönetünknek kifejezést adni kedves kötelességünknek tartjuk.
Zabolyek László 5 frt, főt. Stirling esperes 4 frt, Lenk Ödön 4 frt, Skublíts Imre 3 frt, Isoó Ferencz 3 frt, Dr. K. 3 frt, Tőtőssy Béla 2 frt, Hajós Mihály 2 frt, Karabélyos Elek 2 frt, Lendvay Mátyás 2 frt, tiszt. Pap Dávid 2 frt, Zárjeczky Vincze 2 frt, Szilassy Károly 2 frt, Rath János 2 frt, Reverencsits 2 frt, Blásek 2 frt, Löbl Ignácz 2 frt, Jenők 2 frt, Gutbier 2 frt, Kiss Béla 2 frt, Travnik Lajos 2 frt, Egerváry Jenő 1 frt 71 kr, Kelcz Gyula 1 frt. Palliach Mór 1 frt, Schnórfeil 1 frt, Néme.h Lajos 1 frt, Hencz Lajoa 1 frt, Tausz Ferencz 1 frt, Vojta Ferencz 1 frt, Nabráczky Lajos 1 frt, tiszt. Balaton József 1 frt, Pollák Lázár 1 frt, Zakály Henrik 1 frt, Reich János 1 frt, Ehrenreich János 1 frt, Trombitás Gy. 1 frt, Iványi Andorné 1 frt, Przibil Ferencz 1 frt. (őszesen : 69 frt 71 kr.
Ezen kivül bevett az egylet Brüll Iler-miu úrnő által ajándékozott ágyszónyegért 10 frt 10 krt belépti dijt 90 frtot; mind öaszeaen tehát 169 frt 81 krt. — Kiadások vohak 9ü frt 36 kr, maradt tiszta jövedelem 74 frt 45 kr.
Végre kötelednek érezzük magunka-Eg rváry Jenő és Jakab uraknak azivea fára-dozáauk éa példás buzgalmukért legmélyebb köszön*-fütikot kifejezni.
KIRÁLY RÓZA,
nfjegylí''ti elnök.
HAJÓS TERÉZ,
alelnök.
A föuebb irt tiszta jövedelmet, hetven négy frt 45 krt a nőegylet pénztára átvette.
IVÁNYI ANDORNÉ,
nőfgy. pénztárnok
FREYER BET N,
ellen5r.
Helyi hírek
— löispán ur ő méltóságának vasárnap tisztelgett Zala-Egerszeg képviselő testű lete, jókivánatait s örömét tolmácsolva az 50 éves jubilaeum alkalmával; este roppant nép-
találkozunk, az éj felé mutatva, — kiadá Elemér lelkét.
III.
Vándor, ha X. falun keresztül vezet utad, tekints az egyszerű falusi sírkertbe, hol egy zöld koszorúkkal behintett sirdomb fölött emelkedő kereszt mutatja Vékásy Elemér örök nyughelyét. Térdelj le a kereszt mellé éa küldj egy hő imát a sokat szenvedett lélekért az Egek urához.
SCHTR JÓZSEF.
Megöl a bu...
Megöl a bu és a bánat, Hogy cihagyám a babámat, A ki enfcem agy szeretett, Mint bárány az anyatejet.
Visszamennék, de hasztalan Neki már más kedvese van, Más csókolja, más öleli A *•« jobban megérdemli.
Neaze czigáuy minden pénxtim Uffy s^m kell már a miut érzem, Olyan nagyon oda vagyok, Talán még ma meg is halok.
Finnem azért utoljára Gyújts rá még egy víg nótára, Búbánatos beteg lelkem Más világra vigan menjen.
. .. Elég.... elég, hadd a vigat Fájó lelkem igy sem vigad; Hej fájdalmas szedtevette Inkább bosat huzz helyette!
Hnzd el ezigány )a<san szépen Azt a kedves nótát nékem, A mely nótát ottan hnztál, Ott annál a kis ablaknál.
Hnszad, hnxzad csak csendesen, Hadd ébredjen képzeletem, 8 hadd képzeljem, hogy ott vagyok, Hol ai a szép lányszem ragyog.
IQ. VÁRADY FERENCZ.
FEBRÜAR 13 án 1879.
tömeg jelenlétében fáklyás zenével is megtisz-teltetett,-as üdvözlő beszédre főispán ur lakásáról lejött ■ szűnni nem akaró éljensés közt köszönte meg a figyelmet.
— Meteorologial észleletek a nagykanizsai főgymnasiumnál 1879. évi január hónapban. Kösép légnyomás: 748-36 milliméter; legnagyobb légnyomás: 757*1 mm. 13-án este 9 órakor:legkisebb légnyomás: 736*4 mm 10-én reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet:
— 1-15°C; legmagasabb hőmérséklet; -J-10.1®C 2-án délatán 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: — 89°C 2l-én reggel 7 órakor.
— Közép páranyomás: 3 9 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 90.9°/o; legcsekélyebb nedvesség: 35% 24 ón délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tol 10 ig számítva): 7-7. Egészen derült ég (0-val jelölt) észleltetett 3-szor, teljesen borult (10-zel jelölt) 57-szer. — Közép szélerősség (0-tól 10 ig számítva :) 1*7 5-nel erősebb szél nem észleltetett. 93 észlelet közül jegyeztetett összesen 87 szél, és pedig: éazaki 22, északkeleti 6, keleti 15, délkeleti 14, déli 17, délnyugati 4, nyugati 5, északnyugati 4; szélcseud pedig 6 szor. — A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 29*75 mm. Eső esett 2 napon, havazott 8 napon, köd volt 6 napon ; legtöbb csapadék (9 mm. eső) mér« tett 4 én. E hóuap 5 .:<ső napja fagypont fölötti hómérsékkel folyt le, többi része azonban átalan véve eléggé télies volt, de anélkül, hogy keményebb hideg tartósan uralkodott volna. A hónap elejétől 8 ig nem volt hó a mezőkön ; de a 9. és 10-én beállott elég bő havazás ismét ellepte az egész vidéket, ugy, hogy a hótakaró egész végig, a 23 — 25 én végbement jelenté keny olvadáa daczára sem enyéazett el teljesen.
F.
— A nagy-kanizsai főgymnaaium ifjúsága által f. é. febr. ó-én, saját segélyző éa zeneegylete javára rendezett hangverseny tiszta jövedelme 607 frt 55 kr. Fólültizettek: Nmlgu Kovács Zsigmond püspök ur 10 frt, Dornay István 2 frt, Pap Károly eap. 3 frt, Bosnyák Gusztáv (Lelléről) 5 frt, Groazmann Ignácz 2 frt. Berzay Elek 3 frt 50 kr, Merényi Lajos 50 kr, Berkes Imre 50 kr, Piutér Elek 50 kr, Seitz Alajos 50 kr, N. N. 50 kr, Freiler Adolf 50 kr, Hauaer Jánoa 3 frt 50 kr, Rátz Antal 3 frt, S. B. 1 frt, R. J. 1 frt, Fischl Pál 1 írt 50 kr, Tarányi Ferencz 3 frt 50 kr, Nucsecz József 50 kr, Scherz Zsigmond 1 frt, N. N. őt) kr, Bezerédy Elek 5 frt 50 kr, Péczeli N. 50 kr, Sólyomy Lipót (B Edericaről) 1 frt, Kohn Ede 50 kr, Kiefert Frigyes 50 kr, Lűwinger Ignácz 2 frt, Talabér Kálmán 2 frt, Ilegyi Jánoa 50 kr, Varga N. 50 kr, Legény Jánoa 50 kr, Hirschl Ede 1 frt 50 kr, Sztojkovics Szilárd 5 frt, Stolczer Gusztáv 50 kr, Etl látván apát 5 frt, Dr. Horváth Antal 1 frt, Vágner Károly 50 kr, Klein 11lés 2 frt, K''>caisa F. 1 frt, Knausz Boldizsár 2 frt, N. N. 50 kr, Dömötör N. 50 kr, N. N. 1 frt, 50 kr, Tőttősy N. 1 ezüst frt, B lua József 3 frt 50 kr, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, Nagy Béla 50 kr, Viola J. 50 ki, Pammer Lajos 2 frt, ifj. Fesaelhoffer József 3 frt 50 kr, Ebenapanger Lipót 2 frt, Bartoa János 1 frt 50 kr,Schönfeld N. 50 kr, Ebenspanger Leon 5 frt, Grünhut N. 1 frt 50 kr, ifj. ¡Seidl Gusztáv 50 kr, Simon Gábor 1 frt, Plihál Ferencz 3 frt 50 kr, Lovák Kde 50 kr, Oszeazly Antal 1 fit 50 kr, Kar-czag István 8 frt 50 kr, Wajdits József 1 frt 50 kr, Győrtfy János 5 frt. Összesen 123 frt 50 kr. A terem fölszereléséhez azük.-égea anya gok és dísztárgyak szíves felajánláaa által kiválóan elősegítették az ünnepély fényét: Weisz Samuné és Hencz Antalné ő nagyságaik, továbbá a Táraaskör elnöksége, Hirschl éa Bachrach, Zerkovicz, Nucsecz éa Strém urak. Az ifjueág mind ezen nagylelkű pártolóinak, s átalában a város és vidék nagyérdemű közönségének, minden várakozást fölülmúló érdekeltsége* és pártfogásáért, ezennel legmélyebb köszönetét nyilvánítja. Nagy Kanizsán, 1879. febr. 9. A főgymn. igazgatóság.
— Dalárdánk a lét és nemlét kérdé-sével küzd ; sajnálattal halljuk e azomoru hírt, pedig a sylveazteri dalestély alkalmával is meggyőződtünk, hogy társadalmi életünk felelevenítése a élénkítésére műélvezetet képes nyújtani, kiválólag oly jeles zenetanár azakér-telme8 vezetése mellett, mint Berecz Imre zenetanár ur, ki sok oldalú elfoglaltsága mellett i<* városunkban a zenetanitáa terén oly tapintatos és hazafias szellemben működik, hogy méltán büszkék lehetünk reá. Caak legutóbb is, a fó-gymna8Íumi hangverseny alkalmával, mily osztatlan, fényes elismerésben, általános dicséretben részesült. Egyébként a Dalárda érdekében még külön közleményt hozunk, visszapillantva annak múltjára, s múltjának lehetőleg kimerítő méltatására.
«/ — Hymen. Ifj. Singer Samu egykori mukatársunk febr. 16 án tartja esküvőjét a helybeli izr. imaházban a bájos Práger Ida kisasszony nyal. Boldogság kisérje frigyüket!
— Zürichből irják lapunknak: Gróf Hugonay Vilma urnő a tud ori szigorlatot kitü
TIZENYOLCZADIK ÉVFOLYAM
nően letette, összes tanáraitól megdicsértetett ; alapos és mély tudományt tanusitó müve a következő : Das erste Hundert Croup — Operationen in Zürich. Inaugural Dissertation. Vorgelegt der hohen medic. Facult&t der Universität in Zürich von Gräfin Vilma Hugonay, Genehmigt auf Antrag von Herrn Prof. Ed. Rone. Üdvözöljük a nemes grófnőt, ki a magyar névnek bátoraágával ily kiváló elismerést szerzett a tudományival úttörő lön a női eman-czipaczio terén.
— Hollán Ernő tábornok ur, mint előre jeleztük, febr. 9-én városuukba érkezett az állandó barakken-tábor létesítése érdemében, naponta folynak a tanácskozások, az eredményt végmegállapödáe ulán közölni fogjuk.
— A /ÖVdróni gyorsíró egylet febr. 6-án tartott közgyűlésében Markovics J. elnök jelentést tett a lefolyt évről, meiy alkalommal jelezé, hogy őt a franczia közoktatásügyi minister, mint a magyarországi <*yorsirászat alapitóját az akadémia t. tagjává nevezte ki és a párisi világ kiállításon nyert érmet megkiildó, melyet Grün-bäum által az egylet ne7ében készített gyorsírászati minta gyűjteményért szavazott meg. E kitüntetett jnunkáért Grüubaumnak az egyesülőt nevében, 20éves gyorsírászati tevékenysége elismeréséül is, érickes arany gyürüt adott át gyorsírászati felirattal. Egyszeratnint az egylet tiszteletbeli tagjául neveztetett ki.
— Mint értesülünk, a csabrendeki takarékpénztár, megyénk egyike legvirágzóbb & kitünőleg vezetett pénzintézeteinek, e hó 6 án tartotta rendes évi közgyűlését. Az intézet ez évben 400 részvény után 5200 frt osztalékot fizet; azon kivül tetemes összeget fordít jóté kony czélokra; a többek közt az intézet derék elnökei tek. Barcza Sándor a Chernel Gyula urak intensiója következtében, az ottani állami iskola, szegény tanulók ruháztatására 47 frt utalványoztatott; melyhez még Barcza áándor ur sajátjából — 12 tanulónak «szükséges lábbelit készíttetett. Hála nekik a tanügy a a szegények nevében! Ugyan e gyűlésnél az igazgatósági tagok ia választattak, né^szerint : Barcza Sándor elnök, Chernel Gyula, Bogyay János, Oazterhuber Lajos, Kohn Ignácz, Böhm Vilmoa, Kohn László, Lob Ignácz slb. Kisérje az intézetet továbbra ia a kiérdemelt szerencse,
„mely ily kitűnő s szakértő vezetésénél nem ia hiányozhat. L.
— A balatoni halfogyalkozás okairól. A liajdan bőhalu Baiatoa már évek óta rendki-viil csekély keresetet nyújt a partjain nagy számmal élő halász népnek. A halfogyatkozás okáról többféle vélemény uralkodik. Legújabban Sigray István, siófoki j-gyző, a következőket irja e tárgyban. A nagy mérvű halfggyai-kozás logérezhetőbben már mintegy 10 éyvel előbbre tehető, s ma már a szó teljes értelmében gi^á*i munka a Balatonban való halászat, mert azánHalan tanyát
húznak 300 — 400 ól átmérőben s 1000 ól hosszúságban — tehát óriási területű — anélkül, hogy csak 20 — 30 font halat fognának, holott a régi jó időkben, sokkal tökéletlenebb szerekkel éa jóval kevesebb fáradtsággal 100 és 1000 mázsára menő halat fogtak, és hal mindig volt. Mi tehát az oka, hogy most nincs? Nézetem bzerint elaő sorban oka a Bala ton megtörtént lecsapolása, minek következtében uzon nádasok, csuhus és kákás részek, melyek úgyszólván a halak ivarzási telepeik voltak, a Balatonnal, illetve viz ükrével folytonos egybe-köttetésben nincsenek s a lerakott ikrákról a viz lefutván, — a gyors kiszáradással együtt elvesznek. Ezen ok azonban 10 — 20 év alatt elenyéazhetőnek állitható, mert a lecsapolás óta, mely mint egy 20 évet már számlál, szokott vízállás állíthat elő iámét rondes nádas, csuhus és kákás területet, a mint hogy az fejlődött is. Tehát ez idő szerint a halaknak újból van ivarzási tanyájuk és igy ezen ok, nem főok a halak fogyatkozásában. Mi lehet tehát a főok? Másod sorban és főoknak állítom én a siofoki Sió-zsilipet, melyet évente nemcsak hogy 4-azer, 5-ször lezárnak a ez által a Balatonnak a Dunával való összeköttetését elzárják, hanem minden elzárással több ezer mázaára menő halat megölnek, mert, ugy a Sió medréből, mint a vele kapcsolatos nagy terjedelmű bozótságról, tavakról, a víz lefutván, a csekély pocsolyákba azo-rult halak megdöglenok, s nyáron meg épen bűzt is terjesztenek; a melyek pedig még élhetnének a csekély vízben, azoknak a folyam mentén levő faluk lakosai neki mennek a igen könnyű szerrel, ellenőrzés nélkül} kifogdossáa éa elharácsolják, továbbá pedig a zsilip által, miként már emlitém, a Dunával való összeköttetés különben is akadályozva van, a igy a halak nem jöhetvén fel a Dunából a Balatonba, meg lehet ezen akadály még a halfajok ivar képességére is befolyással van. Ezt valódi tudományos szempontból is érdemes volna kutatni. De ha ez nem állana is, mindenesetre áll a«, hogy millió éa millió iái a Balatonba be nem vándorolhat, és ebből származhatik a jelenlegi halfogyatkozás. Annyi bizonyos, hogy míg a lecsapolás és a Sió zsilip nem volt, volt hal bőven, s most nincs.
ZALAI KÖZLÖN
FBRARán 1879.

— Székesfehérvári 1879-ki országos kiállítás. Mindazokat, kik a folyó évi május 10-én megnyitandó országos mü-, ipar , termény-és állat kiállításban résztvenni óhajtanak, bátrak vagyunk ideje korán tiszteletteljesen figyelmeztetni, miszerint a bejelentési határidőé hó végével lejár, a később beérkező bejelentéseket pedig a mutatkozó nagy részvétel miatt figyelembe alig fogjuk vehetni. A székesfekérvári 1879 iki országos kiálliiás végrehajtó bizottsága.
— Törvényellenesen távollevő hadkötelesek. Felső Hahóton 1855-ik évben született Horváth József, Komárvároson 1855 ik évben született Andrasíts János, Kapolcson 1855-ik évben született Grosz Ignács éa Tapol-czán szintén 1855 ik évben született Horváth József s Kursaneczi Vinczek József póttartalékosok mult évben foganatosított állítástól távol maradván, azok elmaradásuk okai iránt kihall gatandók lennének,azonban tartózkodási helyeik kipuhatolhatok nem voltak. Kelt Z.-Egerszegen, 1879. Január 2 án Alispán.
— Gyászhír Csincsica Alajos puszta-kápolnai nyugalmazott ispán meghalt; Kis Komáromban február 9 én volt temetése. Béke hamvain !
— Zala-Egerszeg és vidéke fiatalsá-gáuak febr. 8 án tartott tánczvigalma kitűnően sikerült; a második négyest 36 pár tánczolta.
— Gyászhír. Alsó Lendváról értesítenek bennünket, hogy a megyei pártélet egyik tevékeny tagrja, a Deákpárt állandó pénztárnoka Iaoó Ferencz gyógyszerész mult vasárnap éjjel vízzel töltött puskával főbe lőtte magát. Pár év óta mély búskomorság uralgoti a haza ez egyik hü polgárán 8 a magyar irodalom hő pártolóján. Béke hamvain!
— Alsó-Leiulva, 1879. febr. 8-án. Mult azerdán febr. 5-én Lendva városa víg zene azótól hangzott, a az ottani nagy vendéglő terme, jó kedvvel mulatozó diazea közönséggel dicsekedhetett. — Az alaó lendvai nőegylet rendezett itt ugyaniB kedélyes tánczestélyt, meiy a nő-egyleti elnök és alelnök tapintatos és figyelmes eljárása s a helybeli és vidéki intelligentia ró széről'' a nagyszámú megjelenéssel tanusitott részvét folytán fényesen aikerült. Az ujjonan kifestett terem már 9 órakor örömmel zárta körül a szépeket éa caak a hajnali harangszó figyelmeztette őket a távozásra. A táncznál nagy volt a kitartás és jó kedv, a négyeseket 34 pár tánczolta. A legrokonszenvesebb hölgyek közül kitűntek Mariovits Irma k. a. Csáktornyáról, — Kis Gizella és Hajós Ilonka k. a. Lendváról és Jenek Bianka k, a. Újfaluból, — továbbá: Keserű Ferenczné Vörcsökről, Skublica Imréné, Isoó Ferenczné, Stein Antalné éa Keller Gyu láné, s még igen sokan, kik a szép koszorúnak egy egy kedves virágát képezék. Egy jelenvolt.
— Megégett. Z.-Szt.-Gró.hon e napokban általános részvét mellett temettek el egy ifjú leányzót, ki p^troleumhalállal műit ki iszonyú két beti szenvedés után; a szerencsétlen egyik pste mint cseléd, úrnőjét várta haza egy látogatásból a midőn a házi csengetyü jelezte ennek megérkezését, sietett le a kapuhoz, sietségében meglökte az asztalt, a petróleum lámpa lábáról és az aaztalról leborulván, eltörött, a szoba ki gyúlt, a midőn a megrémült leány a lángokat oltotta, belegyult a ruhájába is. Mire segítség jött, gyógyithatlanul összeégett.
— Vakmerő gyilkolás történt e hó 6 án este 10 orakor Cfáford községben. Egy napszámos régibb boszuból fejszével egy Kosta János nevezetű földmivelőnek a haoát ugy felhasította, hogy iszonyú kinok között néhány óra múlva kimúlt. A tettes még azon éjjel Sü-meghre a bírósághoz kisértetett.
— Rövid hirek. A pétervári földhitel intézet pénztárnoka 2 miliő rubelt sikkasztott, Siberiába deportáltatott. — Jókainak több regénye lengyel nyelvre fordittatik. — Dr. Pser-hofer Samu Pápán meghalt. — Kabulban polgárháború tort ki. — Orsorán szigorú veszteg-^ zár állíttatott fel. — 0 felsége a királynak 1845 bői kézi rajzai vannak kiállítva a bécsi graphikai klubban. — Moutonegroban 25 ezer egyén küzd éhhalállai. — A száz milliós uj kölcsön 14 szótöbbséggel szavaztatott meg. — 251 magyar nő távírász van hazánkban --Kun-Félegyházán roncsoló toroklobban 1008 egyén halt meg. — Párisban rongy szed ők egylete alakult.
Ki nyert?
Budapest, febr. 9 én: 80, 38, 57, 30, 37. Lincz, „ „ 26, 76. 60, 84, 78. Tri est, „ «37, 23, 55, 89, 23.
Irodalom.
— Uj zenémiivek. Táborszky és Parsch zeneműk eres kedésében megjelentek: Szentir-may Elemértől 6 eredeti dal zongorára külön vagy énekre zongorakísérettel. 1. Mit tehet a kis lány róla? 2. Kínyilott a napra forgó. 3. Betyár-dal. 4. Este van a faluba... 5. Had
szidjon az irigy világ. 6. Három rózsa egy sorjában mind piros. Ára 80 kr.
— Ifj. Várady Ferencz sajtó alá adta költeményeit, melyek közül lapunkban ia jelent meg néhány. A tehetséges ifjú költenek e kötetére előfizetési ár 60 kr, mely Pécsre kül dendő febr. 28 ig.
— A bírósági végrehajtó szervezése és végrehajtási eljárásra vonatkozó javaslat sajtó alá adatott, s az f. évi február 20-án meg fog jelenni. Megrende léai ára 1 írt. A megrendeld lések Nagy-Kanizsán Fábián Ferencz bírósági végrehajtónál eszközölhetők.
— Megjelent és beküldetett: „Honpolgár* magyar folyóirat német közönség számára, szerkeszti a .Levélszerinti oktatás a német nyelv oktatására," „Brieflicher Unterrichtzum Selbst-studium der ungarischen Sprache" a más nyelvészeti müvek szerzője Roder Adolf. E folyóirat czéljául a magyar nyelv díszes kiállítású éa változatos tartalmú 1. szám után Ítélve el is fogja érni. A szöveget nemcsak tárgyi és nyelvi magyarázatok kisérik mindenütt hanem betű soros szójegyzék is követi, mely a kevésbé közönséges szavak jelentményét foglalja magában. A csekély előfizetési dij egész évre 2 frt), mely a „Honpolgár" kiadóhivatalához Szombathelyre intézendő, könnyűvé teszi e folyóirat megszerzését.
Vegyes hirek
— Beöthy Ödönről Biharmegye egykori alispánjáról s a negyvenes évek kiváló alakjáról érdekes adomát beszól el gróf Teleki Sándor. Egy ízben alispáni évnegyedes jelentését irta a megyeházánál, — a hajdúnak megparancsolta fejvesztés terhe alatt, hogy egy élő lelket se eresszen be hozzá. Azonban a hajdú valami mulhatlan dologba eltávozott, — s as alatt két ember besuhant a Beöthy dolgozó szobájába Ödön ur észre sem vette, annyira el Tolt merülve munkájában. A bejöttek közül as egyik háta mögé lopódzik, s rákezdi nagy fennszóval, aSbn a kenetteljes hangon, melyet a prédikáló székekből ismerünk. „Tekintetes első alispán ur 1 Nagy érdemű hazafi!" Beöthy felugrott ülőhe Íjéból, s mint egy felbőszült tigris a szoba közepén termett, — szemei szikráztak, hajszálai égnek meredtek, de a szónokot azért nem hozta ki sodrából a azon módon folytatá: „Én vagyok azon szerencsétlen evangeliko re''ormált vallású lelkész, kinek nagyreményű csikóját ezen ember polturá8 kanczája, egy meg nem gondolt rúgással, örök időkre tönkre silányitotta" Beöthy elordította magát, mint egy oroszlán : „Hajdúk !! — — lökjenek ki engem 1 . . ••
— Ember kereskedés. Arábiában és Abiszi-niában az emberkereskedést még mindig gyakorolják. Különösen a nőkkel űzik azt nagyban. Egy fiatal arab leány átlagos ára 500 frank, de az abisziniai szépek egy-egy példánya 1000 — 1200 frankon kél eJ.
— Magyar fogoly* Szibériában. Ezelőtt tizenegy évvel egy C»ollák György nevü fiatal ember, nagy-toronyai néptanító, magyar szol gabirói útlevéllel kiutazott Galicsiába. As oross határon összetalálkozott egy kozák őrjárattal; az útlevele daczára, elfogta s magával vitte. Az eltűnt atyja folyamodott a magyar kormányhoz elfogott fiának fölkerestetése végett. A magyar éa a közös külügyi kormány rögtön megkezdte a aivánt nyomozást. Es most, a tizenegyadik esztendőre, érkezett meg Szibériának, Irkuczk kerületéből a kormányzó tudósítása, hogy egy Csollák György nevü, magyarországi ssületésü férfi tis esztendő ota ctt dolgozik az ólombányákban. — Érdekes kér dés, hogy micsoda nemzetközi jog alapján küldhet az orosz kormány egy magyar útlevéllel utazó magyar honpolgárt a szibériai ólombányák ba?
— Sok feleség. Aschanti királyának as ország törvényei szerint minden hajadon leány jogos tulajdona, kiket csakis ő felségének van joga valakihez férjhez adni, persze a leány szépségéhez mért saliáriumért. A legszebb leányok azonban semmi áron sem eladók, azokat a király maga veszi feleségül, miután neki joga van 3333 feleséget tarthatni.
— A villanyos világítással Párisban tett kísérletekről a „Journal des Débats" hosszabb czikket közöl. A czikk konstatálja, hogy a villanyvilágítás minőségre nézve tetemesen fölülmúlja a gázt; de összehasonlithatlanul drágább. A mely párisi helyiségeknek gázzal világítása most évenként 21,041 frankba kerül, ugyan-azoknakvillanynyal való világítása 55086 frankba kerülne. A gázzal tebát34y044 frank megtakarítás jár azon helyiségekben, a hol a villanyvilágítással kísérletet tettek, mely kísérletek Pá-rís városának 47,000 frankjába kerülnek. — A „Débats" azzal végzi czikkét, hogy Jablockhoff találmánya igen figyelemreméltó, de -nevezetes tökéletesítésére van szüksége, hogy a nyilvános világításban elfoglalja a gáz helyét.
Piaczi árak.
100 kilóg, számítva.
Budapest: Buxa 8 65—9 45. Rom 660—5-80. Árpa 7 40—8-50. Zab 5 40-6.60. Knkoricza 4-80— 4-45 Repere 12 50—13 25. Bab 9-44—9-60. Borsó 10—12. Lencse 9 10—9-50. Köles 4*75—6.20. Mák 17-18. Szilva 14-50—1660. Más nyers 80—82. Sárga 40—52. Via« 123-186.
Mofcáoa: Busa 7-—7-30. Rom 5 —-—. Árpa
--. Zab 5 —40. Kukoricza 8-50—8 60.
Sopron: Bnza 720- 8 50. Rom 5 90—6-10. Árpa 6 60—6 80 Zab 5-70—6-10. Kukoricza 4-60—4-90.
Pécs: Busa 6 60—7-20. Rsss 5-—frlO. Árpa 4-20 -4 40. Zab 5 20-540. Kukoricsa 3 80-4—.
Szombathely : Busa 7-40—8.40 Ron 4—5-40— Árpa 5-20-6 60. Zab 5 20-540. Kukoricsa 4 20— 4-60.
Pápa : Busa 6-80—7-40 Rost 4-60—5 40 Árpa 4-40-—5 Zab 4-20—6 50. Kukoricaa 3 60—4-90.
Gráez: Buta 6-30-8-20 Boas 4 8—4 64- Árpa 4-8-6 4. Zab 2-80 -3*20 Kukoricza 8-60 -8-90.
Kaposvár : Bo*a 7---7 60. Rom 5 40—5-80.
Árpa 5-20—6-60. Kukoricaa 3 80—3- 90. Zab 6 20—5*40-Székesfehérvár: Bum 7.40—7 80. Rom 5 bo. 5 60. Árpa 5-10—5-20. Zab 5 20—5 30. Kukoricaa 3-90-4.10
Papírszeletek
Rettenetesen rosx testimóniumot vitt hasa a diák. Ab apja csak nézi-nési hossxaaan, egyszer
aztán nagy sxomoruau axt mondja:
„Nem bixonyitvány ez édes fiam, hanem bizony hitvány."
Egy törvényszéki elnök meglátogatta valamelyik területi hatáskoréhes tartosó járásbíróságot, s bámult axon, hogy a rabok milyen könnyen vallanak. „Mi ax oka" ? kérdé a járásbirőtól, „talán csak nem piskótával tartják őket?" „Nem bizony hanem kenyérrel és vízzel, de ugy, hogy egyik nap csak vixet, másik nap csak kenyeret adunk."
A fecsegő. Nagy lakoma volt s egymáshoz préselve ültek ax emberek, de volt köztük egy fecsegő, kinek taglejtéseit alig birta szomsxédja parírozni: végre a hadonászó is ésxre vette kiálhaUt-lanságát s igy mentegette magát: agy össxe van as ember itt szorítva, hogy azt sem tudja, hová tegye a kezét, — legjobb le«, tegye a ssájárs — feleié megkínzott szomszédja.
Az indóbáxi étteremben — rövid levén az étkerésre kiszabott idő — mohón kapott egy utas a
forró leveshez. Midőn szomszédja látt«, hogy sxemeit törölgeti, kérdi tőle, hogy mi baja?
— Ma van esztendeje — úgymond — apám
halálának.
A szomszéd e kész feleleten megnyugodva, hasonlóan hörpenté be az első kanál forró levest ; dc ennek is könyeket csalt szemébe.
— Hát kegyed miért sir ?
— Sajnálom — feleié bossusan, — hogy apád halálakor téged is föl nem akasztottak.
Szerkesztői üzenet.
3311. K. B. Nyitra. Sxó sincs róla, már t. i. alkalmatlankodásról.
3312. .Szegény Muraköz"! Bocsánat, asm közölhetjük
3313. B. Bagouya. Köszönettel vettük.
3314. .Itt-ott«, Nincs irodalmi becse.
3315. „Volnál enyém" Amen. Nekünk nem kell.
3316. Kn. Zs. Bécs. £ hó végén megküldhetjflk.
3317. T. Ruma. Már 3 levelünkre nem válaszoltál.
3318. „Borásxatunk ügye törvényhosásank előtt" olvastuk, sajnáljuk, de mi nem közölhetjük.
3319. Sz. E. Győr. Mindkettő j6. A példányokat küldendjük.
3320. .Elismerés ax érdemnek." Hibát, vagy hiányt találni könnyű. A szakácsné ha elhíbássa as ételt, árért a gazdasszonyt nem engedjük sértegetni.
3321. „Ringó árnyak". Mielőbb.
3322. Mint minden jelentéktelen levél, ugy a kérdéses ia megsemmisíttetett.
Vasúti menetrend.
A bada-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kanlssáről
Vonat hova:
•sám Ora Pero. Id8
205 Essék, Mohács,Dombóvár s Fiaméba 4 48 reggel
215 „ „ „ 2 30 délat. 212 Buda-Pestre , . ....... 4 68 reggel
202 „ r . <.......2 6 délat.
204 . . . , . ...... 11 30 estve
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely f«lé)5 8 reggel
301 „ ............11 48 estve
315 8opronyba ........ 8 38 délat
203 Triesstbe és Prsgerhofon keresetül
Qrácx és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesstbe és Prágerhofon keresetni
Oráee és Bécsbe ...... 8 47 délet
Érkezik Kaulzunra
honnét;
216 Essék, Mohács, Dombóvár a Fiaméból 1 41 délat
206 „ „ . 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 rsgge
201 „ ........2 5 aálut.
211 t» .......... 9 44 eetrs.
314 Bécsből (fl»omb»th. Bécs-Ujl»ely)rel5l 10 27 estve.
302 „ „ „ „46 reggel
316 Sopronéból ........11 53 iélel
214 Bécsből Qrácx, Marbarg, Pragerhof
felöl ......... 4 12 reggel
201 Tríesst- é< Bécsból Merburg, Prsger-
bof felől.........1 21 délut.
204 Triosst- és Villscliból Prágerhof felöl 11 — eetve. Marburgb* csatUkos** Villech és Krsnoesfestbe
^ .,m « • . Krsnoeefestből
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOt.
TIZENNYOLCZAD» ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUAR 13-án 1879.
£3
Császár
kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
PURITAS
haj i fj itó-tej.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék, mely majdnem xton csodálatos hatással bír, bogy ősz hajakat megifjU, a»az lassankint ** pedig legkésébh tlzeanégy lap alatt ama «int visgzaadja, melylyel eredetileg birt!
nem fest, hanem ifjitja és pedig a Ieghosssabb és legdnsabb női hajza-tot és a férfi hajat és szakállát ^^ ^^_
Egy üveg „Pnrltas" ára 2 frt (postai aaétküldésnél 80 krral több.)
Kikeleti hóvirág*.
A hatábt tekintve, semmitéle toillette-sxer sem képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos üdítő alkatrészekből állítva eló, rövid időn elhárítja ezen szer a szeplőt, böratkát, pőr-senéat, máj foltot stb. s az arcabőrnek vakitó fehérséget, üdeséget es gyöngédség i-t kölcsönöz. — Ara palaczkonkénf 1 frt, szállítással 20 krral több — Postautánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítőnél
Fraucz Ottó, B£cs, Mariahilfstrasse 38. szám.
Na^y-Kanizsán valódi minőségben PrágOr Béla gyéfySZO
urnái." (730 16—25)
A postai s*41litás«dtöj
1878. november l-aeje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Ma-gyarország bar»ely postaállMásájf w csak 3o kr. és így mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiségben és nagybani eladás azeriatl árakaa («» gro«) hozatni magának házi szügséglete fedezésére kávét, rizst, déli gyiaílosit, zöldségnennit és más e félét
I. rendű leafino»abb gyöngy-kávét egy kJlo 1 frt 80
4s/i Ülés tartalmú zsákocskákban utánvéténél «xsmtok mindcnfew
Részletes árjegyzékeket, ÍZ
Singer G.
(784 9—20) Triesztben
A legszebb párisi és bécsi
füső gyártmányok
„ZUR SCHÖNEN TAILLE*
TachUnben Nr. 17.
Arak 6—8, egész 12 frtig.
Levél általi megrendeléseknél kéretik a mérték centiméterekben megírni, és pedig:
1. Egész átmérete a mell és hátnak, a hónaalatt mérve.
2. Átmérete a deréknak.
3. Átmérete csípőnek. 77o 14 20 .4. Hossza, a hónaaljtói a derékig.
A mérték a testen a ruhán át mérendő.
(MscTU kUdis)
Férftgytageaiég
371* ^isuiáus
Az SBMefóris
Lanrentius wi
Tanácsadó férfiak síimir» mind«n korban, softly
«II«.
Győngességiállapotban
Bixonyit>kúl. hojr n riliphirO mO minden • •ukb&n eddi(f m«jú«Ient k.>njnr«t felülhalad.elegendő l«sx felemlíteni, hojry Laor*mtiu» műre már 11 6 idénnyelt: r*rdlta«tkk«n megjelent ■ ennél fogra egyebb (tldicnerérre nem >xora).
Ax eredeti kiadás I.»urentla» tói Lipcséken ej^niTolcadretö ÜSS lapnyi kö''.etben fio boncitam ábrákkal minden kónyrkerejkedéiben ■1« a «xerxönrl u Lei pup. ^phion»lra*»« 7 B. megrendel te the tik. Ara 60 Kr. o. é.
(752 21 -24
T. Mayer G- A, W. urnák
Boroszlóban.
Ezennel felkérem uraságodat szíveskedjék nékem mellsy-rnpjából ismét 4 üveggel beküldeni, a mely, az egyik üveg tartalmáról ítélve, nálam nagyon jó hatással volt, különösen megerőltetett szólás és éneklés után.
Uraságodnak alázatos szolgája
Xachalewskl, helyettes plébános. Laskowitz, Kreis Schwetz in Westpreussen 1870. junina 28-án.
Császár királyilag or-^^^^ szágosan engedélyezett
mosö és vászonáru gyár.
Sc BUDIS
F. R. udvari szállítók. — Főraktár : Béoi, I. Tncblaabea ar.''13.
. hírneves bevásárlási | forrás, miodennemü / ari, ail éa gyeraiek ''tf fehérrahák, vaszaak, asztali rnbák és zsebkeadBMI a leg-. olcsóbb eredeti gyári '' árakon.
1 A 115 lapból álló i és 300 rajzzal, meny-, asszonyi, gyermek éa csecsemő ruhák 1 mintáival ellátott '' minta árjegyaékün-ket • ingyen és bérmentve küldjük meg. Állandó raktár ta-
ni ör menyasszonyi ruhákból.
Jelentékenyen leszállított áru 10.000 tuczat fehér és színes vászon és batiszt zsebkendők.
Különlegesség: ba-tistkendők, beszőtt,! valódi szinü sz-gély és Stikkelt, elegáns j nagy betakkel, beszegve és megmosva , 4 drb csak 1 frt (Az egész abc-e élőiét ben van.)
A valódi 1867-ben Páriaban dijaztatott G. A. W. Mayer-fele fehér mellaymp; legbistosabb szer mindeouemü köhögés, rekedtség, benyálkásodás, mellbajok, nyakbajok, vérköpés, mellszorulás sat ellen.
Kapható Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyazertá-rában. (755 I. 2—
Wajdits József
ajánlja
nyolez különféle géppel jól bereudezett
könyvnyomdáját
Programmok, falragaszok, tánczvigalmi meghi -vók, stb. nyomtatványok gytfrs, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó árt biztosit. Ajánlja továbbá e téli idényre díszesen felszerelt
könyvkereskedését,
melyben az iskolai s egyébb könyveken kivül papir, rajz és Íróeszközök stb. a legjntányo-
sabb áron kaphatók.
Továbbá igen olcsó
üevélpapsrfcjfc
monogrammal és a nélkül.
10 angol levélpapír, 10 boríték egy díszes takaróban
ára csak...........15 kr.
10 angol levélpapír és 10 boríték nagyobb . . 20 kr. 20 levélpapír 20 boríték és 40 monogrammal . 25 kr. 50 angol levélpapír 50 boríték monogrammal díszes
dobozban ..........90 kr.
100 levélpapír egy csomagban 50 krajczártól egyész
1 forint 20 krajezárig.
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Nagy-Kanitrin, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI;
legelső |
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az „YPSILANTI'' liOZ
Budapesten, váczi-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész ffcrfl-, női és gyermekfehérnemttek, vásznak és
asztalnemfiek
a legnagyobb választékban éa kitűnő minöaégbsn a legjutányosb árakon
i
Férfiingek, rumbnrgi, hollandi vagy irlandi vászonbői, darabja 3, 3 60, 4.— , 5, 6, 7, 8, 10, 12 ftt.
Férji (Rgek, hímzettek, madspolanból, melle vászon, darabja 8, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 frtig.
Férfl-nudapalaa-lafek, darabja 2, 2.60, 3, 8.60, 4 frt
Fér« azlaea tagak, 1.60, 2, 2.60, 3, 3 60 frt Két külön gallérral 2.60, 3, 8 60 frt.
Férll sziass aagnl nxfnrdlngek, darabja 2.60, 4.76, két külön gallérral darabja 2.80, 6 frt.
Férll gatyák, magyar, félmagyar vagy fran-caia azabáara, pamutbél 1.20, 1.30, 1.60, vászonból 1.60, 1 60, 1.76, 2 frt. rum-burgi vászonbél 2.26, 2.60, 8, 8 frt 60.
Fért-febérbaHaayák, pamutból fehér vagy asinea tuczatja 4, 4.60, 6, 6.60, 6, 6.60.
7, 7 60, 8—14 frtig, czérnábél, fehér tuczatja 8 60, 4, 4 60, 6, 6, 7, 8, 9 frt, 14 frtig. félharisnyák, fehéritetlen vászonból varrottak, tuczatja 4.60, 6. 7 frt.
Férfi zsebkeadtk, fehér vászon tucsatja 8, 8 60, 4, 4.60, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfi zsbkaadik, vászonból, fehér asinea széllel 6 —, 7*60, 9 — frt. batiaztból azines lel 7 frt 8 frt 60, azinea pamutsaebken-dők dbja 80 kr, 35 kr, 40 kr. pamut batiaztaaebkendők asinea széllel tuczatja 3 frt.
Férfl-ullérak, minden formában, legfinomabb tezatja 8 frt, 8 frt 60.
Férfl-kézellk, tuczatja, 12 pár 6 frt, 6 frt
Nll Ingek, rumburgi vászonból, aima, dbja 2.26, 2.60, 8, 3.60, 4 - frtig, alingelt 3, 8.60, 4, 6 frtig francsia mellvarrással éa bimsettek 8.60,4 —, 4.60, 6.60, 6, 7, 8, 16 frtig, madapolanból sima 1.60, 2 frt alingelt 2.60.
N6I llálé-oorzattek, madapolanból egyaxe-rüek 1.80, 1 60, diazitett 1.76,2.86, 2.60
8, 8.60, 4, 4.60, 6, 10 írtig.
Nfl lábravalik, madapolanból, aima sse« gélyzett. dbja 1.60, slingelt 1.90, diasitett 2.26, 8, 3.60, 6 frtig.
Ntl alaészskayák, madapolanból, ssegélyek-kel éa diasitéasel, darabja 2.60, 8, 3.26, 8 60, 4, 4.60, 6, 16 frtig, uizálylyal 4, 6,
6, 7, 8, 20 frtig.
Nil harisnyák, pamutból kitUnß minőségben tuczatja 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig sziuesek pamutból, párja 76, 80, 90, kr. l.''iO, 1.80, 1.60, 3.60 krig.
Nfl zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2 60, 3, 8.60, 4, 6, 6, 7, 8, 16 frtig, angol csérnabatiastból, fehér, 4, 4.60. 6, 6,
7, S, 30 frtig.
Nél fraaozla derék fűzik, (Mieder,) dbja 1.30, 2 80, 8, 3.Ö0, 4—, 4 frt 60 krig.
Fia Ingek, 6 évesek azámára madapolanból, dbja 1. 1.40, azinea, 1 frt 26, 1.40, vá-azonból 2.10, 2.40, félmagyar gaiyák 1.10, 1.20, 8 évesekuek ingek madapolanból 1.10, 1.60, azinesek 1.26, l.b6, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; 10 éveseknek, madapolanból 126, 1 95 színesek 1 60, 1.75, vászonból 2.30, 2.60 gatyák 1.36,1.60, 12 éveseknek,
ingek madapolanból 1.30, 1.80, színesek 1.66, 1 90, váaaonból 2 írt 40, 8, 8.60, gatyák 1.66, 1.80; 14 éveseknek ingek madapolanból 1 írt 40, 1.90, ssine-sek 1 75, 2.10. vászonból 2.65, 3.16, 4 írt, gatyák 1.66, 2 frt; 16 éreseknek madapolanból 1 50. 2.10, szineaek 1.75, 2-20, vászonból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1.76, 2- 2.20.
Kétz ftfcéraeariek leányok számára, minden nagyságban éa minőaégben, ugyazinte cae-caemSk azámára, melyekről kívánatra nagy árjsgyaéküuket bérmenteaen beküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon áa aszUlnemüekben.
Rnabargi vászna, 42 méter (54 r6f) vége 28, 24, 26, 26, 27, 28, 80, 32, 36, 38, 40, 42 46, 60, 120 frtig.
HaltaaáJ vagy Irlaadl vászon. 30 méter (60 rőf) 28, 23, 24, -, 2tí, 2ö, 30, 32, 84, 88, 40, 46. 60, 100 frtig.
Hsllaatfi vászna, gyermek-fehérnemüekre éa ágynemtUkre 323/4 méter (42 rőf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 60 frt.
Craaa vászna 28''/, méter (30 rőf) vége 10.60, 11, 11.60, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, «0, 80 frtig.
lepadi vászna egy szélben, 29 méter (38 rőf) 12 lepedőre vége 33, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48, öt), 100 frtig. .
Fehér pamatoslavat, ágyuemüekre, 1 méter 38, 46, 48, 68 kr.
Madapalaai vagy Chilfon, vége 40 méter (5l''/i rőf) «720, 10.40, 10.80, 12, 13.60 14, 17, 18. 21.
Szlnaa kaa&vász, 28''A méter (30 rőf) 9, 9.60, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt.
8zlass rabapnrkálok, dus választékban 1 méter 86, 88, 48, 6U, 52, 64, 56 kr.
Vásxsaxaabkaadlk, hölgyek és urak számára, tuczatja 2.50, 3, 3.60, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—80 frtig.
Tlrllklzők, tlaxta vászon tuczatja 5.80, 6, 6.90, 7.60, 8, 9, 10, 20 frt.
Asztal kaadék, tiszta len, tucsatja 4, 4.60, 6, 6.50, 6 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Daaiast asztali teríték, 6 személyre 6.50, 6, 6.60, 7. 7.60 9, 10, 24 frtig, 12 aze-mélyre 12, 12.60, 13, 14.50, 16, 18, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 26. 23, 82, 48 frtig. 23 aiemélyre 32,34, 40, 60, 63, 75 frtig.
KAvéskeadlk, MÍnes éa fehér, darabja 8,
3.60, 6, 6.50, 6, 11 frtig, caemege-kendők tucsatja 8, 3.60, 4.50, 5.58 krig.
CelpkefBfglaylk, 1 ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 6. 6 60, 6.60, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Agyterlték, darabja 4.60, 5, 6, finom rip«. böl 9.60; aaztalteritók 3.80, 4, 6 frt ripaből 7 frt 50 kr.
Agypnkréezek, 4.50, 6.50, nagyobb 6, 6.50, 7-60, 8.60, 11, 14 forint 50 kr. Mony-asasonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, kész fehéruemfi és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzákUuket kívánságra bérmentesen küldjük.
f
Az árok legjntányosban szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenue, 14 nap alatt, ha az árszelvécyünkkel el van látva, nemcsak »zíveitn kicseréltetik, de kivánaágra az érte fizetetett Összeg ia vissiaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, különös figyelemmel éa pontosan eazkösöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk. (780 3—*)
NAGF-KAfllZSA, 1879. február 16 fcn.
Tizennyolcadik évfolyam.
Hlrdstéaek
6 hasábos petitaorban 7, trÁ»oH««or6 s minden további «őrért 5 kr.
nyilttébben
«őrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden pgyes hirdetésért külö 30 kr fiaetendS
Bénáén tétlen levelek, csak iámért muokxtír saktól fogadtatnak el.
Késiratok tíhh k&Idetnek.
előbb: »ZALA-SOMOGTI KÖZLÖN
N.-Kanl7«aTAroB helyhatésásának, „u.-kanizsai onk. tüsoltó-egylrt«, a „n.-kanizaai kereskedelmi s Iparbank«. „n.-kaniwwl takarékpénztár*, a „xalamegyefáltalánoa tanitétes tűiét", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület«, a „soproni kereskedelmi n iparkamara ■.-kanizsai kűl választmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesiUje.
Heteiiklnt kétszer, vasárnap- s csülOrtökúii megjelenő vegyes tartalmú lap.
A nő hivatása és neveltetése.
I.
Századunk gőzerővel halad. A tudományban, az ipar terén, a társadalmi életben ; szóval az emberi munkásság összes ágaiban oly lázas tevékenységet fejt ki, milyet eddig egy század sem bír felmutatni, és nem mondunk merészet, ha azt állítjuk: jövőben sem fog egy is felmutathatni.
Némely szakban sót annyira elóha-ladottaknak hiszszük magunkat, hogy a jelen követelményeinek már megfeleltünk s most a jövő számára készítünk mun-kaprogrammot és jelölünk irányt. Ki ne hallott volna már a „Zukunftsphilosophiá-ról" sat.
Mondom lázas munkásságot fejt ki századunk; de hogyis ne, mikor jelszava: , Az idő pénz!"
Egyfelől a mult századok mulasztásait akarják pótolni, másfelől meg a jövőnek is elébe vágni; s mindezek mellett meg a maga szénáját is rendbe rakni.
S kinek mi kifogása ez ellen? ha megfelel az elvállalt feladatnak.
Akkor____Akkor____senkinek sincs
kifogása.
De ha meg nem felel, — ugy nemcsak joga, hanem kötelessége is mindenkinek a korszellem ellenszavát hallatni.
És hogy századunk nem felelt meg ezen elvállalt kötelezettségnek, sót saját maga dolgait sem rendezte ugy, ahogy kellett volna, ezt bizonyítja a sok közül a „nőkérdés* is.
Ezen ítéletre feljogosít bennünket részint a ténynyé vált „nőcmenczipaczió" Amerikában, részint az ez ügyben megtar-
tott „couferenziak* és megjelent ,bro-schűrök.«
Idáig eljutva, korántsem kezdek az imént emiitettek ellen polemizálni, hanem elmondom szerény nézetemet a „nőkérdés* megoldását illetőleg.
Semmiből sem lehet jobban megtudni valamely létezőnek hivatását, mint annak lényegéből, mivoltjából, ha ezt a maga valójában felfogjuk ; mert ezzel felfogtuk az illetőnek rendeltetési czélját, hivatását is.
A nő lényegével, természetével megismerkedtünk már ugy ahogy ; s különben is minden elfogulatlan, természetes ész tisztában van e tekintetben önmagával, miért is egyenesen a nő hivatásának fejtegetésére áttérhetünk.
Madách Imre „Az ember tragödiája* czimü nagy müvében Éva egy helyen ily szavakban ad érzületének kifejezést:
„Nekem meg büszkeségem az csupán, Hogy a világnak anyja én leszek."
Igen, anyának lenni legelső és legszebb hivatása minden nőnek, mert legter-mészetesb is. A nő az anyai hivatást a természettől nyerte osztályrészül és ezen a természettől kitűzött czélt elérni, az adott feladatot megoldani, hivatását betölteni első és legszentebb kötelessége a nőnek.
NEMO.
Pettau és műemlékei
(Néhány lap nti naplómból )
(Folytatás.)
Pettauban is ily szellem működött. A kis templom hajója irtózatosan el van ferdi ve. És mivel egyetlen nyomára sem akadhattam a
TÁRCZA.
A kis Vanda halálára.
Vasmarka a végzet Nagy óriásának — Bár szivünk ugy vérzett, Mintha örök bánat Siállt volna reája — Letépte az élet Virágát, a szépet Kegyetlen szigorral.
Kimbócskánk letörött Életünk fájáról. Aunyi keserv között Éretted ki gsámol ? Egyetlen gyermekünk I
Számolhat-e anyád
Oly ér*5 kebele !
Mely egész élten át
Bánatul lesz tele,
Mondd meg kis gyerineküuk!
Avagy sebhedt szive Szerető atyádnak Számot adhatna-e? Mikor oly nagy bánat Gyötri érted folyton 1
Szivünknek te valál Drága gyöngye, éke; 8 oly korán j5 halál, Hogy róla letépje E gyöngyöt örökre 1
Szülogondok árja Merre vette útját ? Tán, hogy eléd tárjn Örök álmod'' s ugy át — Alugyad az éltet!
Mért nem térhettek ó Vissza édes gondok ? Mikor nincs oly echó, Melyre méltóbb hangot Adna vissza lelkem, Mint épen az édes, Mint épen a kedves, 8zülől nagy gondok I
De azért ne hidd el, Hogy nincs reád gondnok Ciprus- • nefelejucsel Hozzád kivándorlnnk Gyakran, búban, gyászban ! Szellemeddel ott fog Kgyesülni bántod Felett fájó lelkünk!
SZERÉN*Yl ENDRE.
A szerencse bánija.
— Valter Fog! elbeszélése. —
Forditá: Kub&nyi Béla.
„Éljon a mi Rndolf urunk !* „A mi öreg mesterünk !" „Munkásainak atyja — éljen!" Harsogva hangoztatá legbensőbb üdv-ki vánatainak e kifejezéseit a városi munkássereg, melyet egy valóban ünnepélyes óra Rudolf ácsmester házában egybegyűjtött
Harminca évnél hosszabb, szerencsétói kísért munkásság után a ház ura megérdemlett nyugalomba lépett. Hosszú beszédben bucsu-zott el hü társaitól, őket utódja-, öregebb fiához utasitva, ki az 6 szellemében fog tovább működni és haladni. A megnevezett jóindulata s kissé barnás arczu, deli termetű fiatal ember apja oldala mellett ült, az Öregnek kezét szorongatva. Fekete szemeiben könyek csillogtak, midőn Rudolf mester Vilmosának derékségét
góth stylnek a szentélyen kivitt, igen valószínű, hogy ez maga képezte hajdanában a temetői kápolnát, melyet aztán XVIII. században ily Ízléstelenül nagyobbítottak.
A 18 lépés hosszú éa 7 lépés széles szentély kárpótol a templom egyéb kinövéseiért. Négy osztályok hossztagozata kedvesen emelkedik ki a padlóig lefutó, henger alakú gerincz-hordók közül. A gerinczezet bit ós, ablak mér-müve nyomott lóherlevél kétosztályos kővá-iasztékkal. Dél felől tagozatos csucsrves kapu, melynek béllete a közepén erősen kinyaló körtetag mellett két-két mély hornyot és ugyanannyi hengertagot számlál. Szentély ülőkéje is van, de ez a felette levő ablak miatt nem csúcs ivü, hanem köridomu. Kíváncsiságom az oltár mögé is vitt, mekkora volt meglepetésem, midőn a nyolca szögnek három hajlását nem találtam, hanem helyette egyetlenegy sarkot, melyben a szentély záródás végződött. Nem hittem szememnek; oda mentem, tapogattam. Csakugyan agy volt. Két kara szentély záradék előtt állottam, örültem rajta, mintha kincset találtam volna, pedig semmi nevezetes nincs benne, fillenkesőleg, a hanyatló korszak egyik tévedését látjuk ezen szerkezetbe. A mi engem annyira megörvendeztetett nem is az alaprajz ezen alkotmánya, mint inkább felette nagy ritkasága. Van nekünk is egy pé''dányunk, melyről Dr. Ipoly is allitja, hogy az kontárkodás.
A tarssakálosi templom ugyanis szintén két oldallal záródik, a gyöngyösi templomban szintén a főtengelyre esik a záradék egyik szöge. De nem szabad ezen alakítást végleg elitélni, mert vannak példák, melyek ezen záródás daczára a műemlékek magaslatán álianak. Ilyen a freiburgi münster. Szentély és sugárkápolnái ily szerkezetet mutatnak. Gyönyörű épület, bár nem ment egyes furcsa alakú sajátságoktól. A münstert épitette 1471-ben Nie-sunberger János gráczi építőmester. Hogy tehát Steyerhon déli részén, hazánk tőszomszédságában hasonló alkotmányra akadtam t urasa-kálosi épületünkkel, s hogy a nevezetes irei-burgi Münster is agyán e sajátságokkal ellátott épület, és steyer születésű építőmester al-
. • -kotnrfnya: senki sem veheti roez néven, hogy
némi összeköttetést kerestem ezen épületek, között, s hogy örültem, hogy lenézett turzsaká-losi unicumunk ily nevezetes és hihetőleg közel álló rokonságára akadtam.
Megemlítem még, hogy a pettaai tem-plomka szentély-záradékának középső gyámoss-lopa levél és gyümölcs díszes fejezetet matatott. A flóra maralis tehát még e korban sem hiányzott teljesen. i / ;< ;:<]
Bacsut vettem a kis imolától. Eszemben volt állomásom, czélom, gyengélkedésem, gondoltam működési pályámra, édes és keserű napjaimra, pillantást vetettem a jövőbe is, mely folyton komoly és sötét képekkel ijeszt, és — tettem a mi kötelességem: irgalmas atyánk kesébe sjánlottam mindenemet, Domine, dooe me facére volántatem toam. '' .
Ai élet zajától indultam útra. Az a kérés humor, mely sokszor kisegített kedélyem ködös és borult napjaimban, és zivataros hullámzásokban szerényen ragyogó csillag gyanánt tűnt fel láthatáromon, tökéletesen elveszett midőn sürgő-forgó nép közé kerültem, kik bámészkodva néztek rám, s kik közt egyetlen ismerős arcsra sem akadtam. Könnyű ast mondani, hogy szép az atazás. Magányosan bizony ez sem különb, mintha rengeteg erdőben atat keresünk, kiáltunk és hang után hallgatunk. A síri csend ezen érzete majdnem hasonló mindkettőben. Hiába, az ember nem magán veréb féle sorsra, hanem társas életre van teremtve; ha onnét kissakittatunk, sinlődünk mint a kalitkába zárt madár.
A Sst.-Péter téren áll a fekete, zömök magányos caapanile. Szegény öreg! Mily sötét, időbarnult az arcza; mintha legalább is vitssa-emlékesnék azon dicső napokra, midőn a hatalmas hun király Dráva melletti sikján udvart tartott. A monda szerint atyja Rochua síkjában fekszik eltemetve. Mutatják a kis halmot, mely a sziklából kiemelkedik, s mely arany ezüst és vaskoporsóban zárja be Attila maradványait. Hihető ennek nyomán keletkezett Szt.-Péter magán tornyáról azon hir, hogy ez hajdan vigyázó torony volt, honnét a kalandozó magyarokat megfigyelték. Rosz szomszédok leheltek
magasztalta, mely neki a legjobb kezességül szolgált arra nézve, hogy lelke soha sem fog s jogtalanság, gőg és felfuvalkodás posványába sülyedni. „És ezt" folytatá tovább, „hogy házunk számára örök időkre megtartsam, emlékül akarom hagyni gyermekeim- és esek gyermekeinek, hogy nagyapjuk egyszerű származását soha se feledjék. íme, e bárddal — s akkor elővette a nevezett szerszámot, mely njjo* nan ki volt esissolva és ugy fénylett mint az ezüst, noha nyele a hoaasas használat nyomairól tanúskodott — vándoroltam egykor, mint szegény ácslegény e város kapuján keresztül. Jó snyám otthon, a kis faluban adá nekem bucsuajándékul. „Alapítsd meg vele szerencsédet" mondá, s ez volt utolsó saava hozzám, mert többé nem láttam őt. Óhaja teljesült, mert ezen bárddal dolgoztam e váró« első építőmesterénél Albert urnái, kinek tetszését és leánya szivét nyertem meg ; e bárddal szereztem ma gamnak vagyont és tiszteletet — megérdemli tehát, hogy a „szerencse bárd" jának neveztessék és a ház legazebb szobájában, melyet a család feje Istentől megáldott otthonául kivá* lasztand, fölakasstassék. A te keseidre, Vilmosom, mint utódoméira bisom a szerencse bárdját; vajha Irten áldása maradna vele továbbra isi — De ti, gyermekek, menjetek most a terembe, egy kis lakomát készíttettem számotokra, a bucsu pohárt veletek együtt akarom kiüríteni 1*
Ujjongva távozott el a munkások osa-patja. Bár közel volt az öreg ur búcsúja, tudták, hogy utódjának érzülete mi hátrány nyal sem less viszonyukra.
As spa és fia egyedül maradtak az egy szerűen, de finom ízléssel dissitett helyiségben.
A nap ünnepélyességének emelésére a nagy ajtósaárnyakat guirlandok és szegélyek éke-siték, s a nyugalomba lépő székét, kihez éppen akkor fia közeledett s őt szeretetteljesen karjaiba zárta, illatos, msgss növények vették körül.
„Kössönöm atyám, ssólt meghatottan, „köszönöm ajándékodat s engedd meg, hogy tiszteletben tarthassam azt, mint állapotunk, szorgalmad és hivséged jelvényét."
Az öreg aroza egyszerre elkomorodott. „Hála a Gondviselésnek" szólt „könyüvé és fényessé tette öregségem napjait s mégis vau egy sötét pont életemben, melyet neked nem kívánok. Nyugodt vagyok; munkásaimmal, daczára a nehéz időknek, békében élek s mégis--*
Vilmos sóhajtott. „Értelek atyám ; Ojs kárra gondolsz —u
„Ofckárra, a te öcsédre. Mily boldog volnék, ha nálsdnál is Vilmos, derekabb gyáros válik belőle. Hányszor változtatta élet pályáját, mily sok pénsembe került?»És minden hiába! könnyelműsége és hevessége miatt sehol sem maradhat meg állandóan. Korhely társainak sivár üzelmei be sodortatva minden nemesebb érzést kiöl kebelében; haaztalan keresték őt es ünnepélyes órában is szemeim.
„Ne aggódjál, atyám; Oszkár öt évvel fiatalabb mint én,, talán még megjavul; nem oly rosz szivü ö.*
„Dicséretre meltóaa montege led őt mint bátyja, pedig tudom, kegy neked is kesssei pauassaid vannak hevessége miatt" » . . i
„Hagyd est, atyám, én most már jó lábon állok vele," viszonsá Vilmos, „másról
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM, elődeink még a XII. században is, mert a pet
tauikronikásokjajgatvaemlegetik,hogy 1 lyy-ig
a mig Magyarország határa Pessnits folvóig terjedett, kevés nyugta volt a civisesnek. Építettek is nyakra főre árkot, töltést és várfalat, valahányszor ac elviharozó hadak után a romokban ismét találkoztak szétüzött lakói. Pedig ily sors nem egyszer érte a várost. Már a romaiak alatt, mikor pedig legnagyobb virágaásnak indult, volt rá eset, hogy a lázongó légiók felperzselték és védmüveit szét dúlták.
A népvándorlás idejében ismétlődött a pusztulás, mert lakói az özönlő tömegnek nem tárták ki kapuikat.
Ily szerencsétlenség érte a várost a magyarok alatt is, mikor a sarezot megtagadták-és kirohanási útjaiknak ellenszegültek. Ciliivel együtt Pettau is azon római útban feküdt, mely Pannoniát a világbirodalommal összekötötte. Ezen vonultak el elleneik is, ha Talián országba száguldoztak prédáért és kincsekért. Emlegetik is mainapig. A torony azonban nem látta e napokat. Épült 1684-ben renaisance stylban s pedig disze8 rusticában, A fél körű bejárás valamint rokonidomu ablakai első látszatra romanismusra emlékeztetnek. A sötét időtől barnult falazat még erősítené ezen hitünket; azonban a nyílások túlságos tágossága, és bélleleteinek, valamint rézsútos falazatainak tökélyetes hiánya, ugy szintén a párkányzat uj szerkezete egészen más gondolatokra vezet. A mü szép; a Pitti palota körekesztési módja kicsiben megvan, csak az a kár, hogy a torony aljának falait muBeummá változtatták át. Szép az öregek törekvése: római emlékeiket az utókor számára megmenteni, s talán ennek köszönik a pettaui maradványok mainapiglani létezésüket; de ennek jobb helyet ia szerezhettek volna födött helyiségében. Akkor a római emlékeket is jobb karban látnók és a tjrony alja sem volna symet-ria nélküli emléktáblákkal eléktelenitve. Mindeniknek meg van a maga helye.
A torony előtt áll a körül-belől 3 meter magas votlo tábla, melyet Pettauban találták és a város diszitésére két lépcsős talapzatra a torony előtti térre helyeztek. A római emlék meglehetős ép: sok alapjában és felosztásában azonban legkevésbé nyilatkozik a classicitás művészete. Domborművei nehézkesek és esetlenek, mint általában mindeu késői római emlék, mely modorosságá7al és hiányos technicá-jával a légiók kőfaragóira utal. Van nekünk is elég ilyen emlékünk. A csavart oszlopok feletti fordított attica, a lapos orom, az oromtér néhány istenei, és az orom alatti reliefek mindeniknél előfordul, mely kissé nagyobb móreteket mutat a tervezetben. Ezek még a szépek. Csekélyebb méretű emlékek nagyobbrészt egyedül történeti értékkel bírnak. Kár velők túlságos hűhót csinálni.
A falba-helyezéa szokása valószinüleg a góth styl általánosabb terjedése idejében lett divattá. A románkor síremlékei majdnem mind födőtáblák alakjában vannak készitve, mi eredeti helyzetünkre nyilvánosan utal. A góth styl a maga idejében olyan pusztítást tett a
akarnék veled ez órában tanácskozni. Csak az imént beszéltél házamról, 25 éves vagyok, kenyerem is van s köszönet e jóságodért. —*
Az öröm sugára vonult a mester barázdás homlokára. »Te nősülni akarsz" kiáltott az apa. .Régóta várakoztam e nyilatkozatommal s gondoltam, hogy ez fog kijönni belőle."
„A leányka, a kit kiválasztók magamnak, áldásodra méltó. Hasberg Marlha, első pallérod leánya.''
»Derék leány, kit őrömmel üdvözlök leányomul. Ssivesen beleegyesem s szonnsl meg-vissem híveimnek is es örvendetes hirt Elvárom, Vilmos, hogy utánam jösz.
Vidáman indult meg az öreg s fájdalmas érzete, melyet ifjabb fiának gondolata keltett benne, lecsillapult. Az idősebb vallomása szinte ifjúvá lette őt.
Gondolkodva vevé Vilmos a bárdot kesébe és ismét letette. „A szerencse bárdja", mondá magában; „egy kéz se érintse többé, legyen annak emlékére szentelve, hogy nem lesz a Danaok ajándéka, a melyről a gymna-siumban tanultam."
Most föltárult a szoba ajtaja s azon Rudolf Oszkár az ácsmester másik fia lépett be. Bátyjának erőteljes termetével ellentétben a fiatal ember gyöngéd, mondhatni nőies jelensége sápadt arczával, bágyadt vonásaival, melyek idegességre mutattak, inkább a jeunesse dorée tagja-, mint egy becsületes gyáros fisként tünt fel. Toiletteja a legújabb divatú volt, dlegans kabátján selyem-zsinóron arany lorgnon függött alá.
„Hála Istennek! magad vagy ? Az unalmas Ünnepély véget ért már?- As ifjú hangja bágyadt és tompa volt.
„Azt a ssép, komoly órát érted, melyben egy derék, becsületes ember, ki hozsá a
ZALAI KÖÍLÖNY.
román egyházaknál, mint későbben a rabiatus rokoko a góth emiékeken. A megmenthetőt beillesztették a falba.
Gyakran ugyan jobb lett volna, ha a ledöntött egyhássk nem ritka műremekeit gyűjtötték volna össze, mintsem, hogy s polgármester és neie bombssstikus sirtáblájára akkora gondot fordítottak. Ez asonban már ugy szokott történni, hogy as önzés éa hiúság ezer szálai minden időben erősebb hatalmat gyakoroltak, mint a műér telem és művészet becsülése kifejthetett volna.
Nevezetes családoknak külön kriptáik voltak a templom belsejében ; világiaknak főkép a mellék hajók hosszú sora, vagy, ha léteztük, az oldalkápolnák szolgáltak sírhelynek. A templom átépítésénél a kripta-fedők az oldalfalba vándoroltak. A minorum gentium maradványai a templom körül feküdtek. A templom fal közvetlen szomszédságában feküdni esek között is kitüntetés volt A temető gyakori megtelése következtében a pusztán álló emlékek eltűntek, főkép ha nem volt hálás utóduk, mig a falhoz támasztott- vagy belemélyesztették mai napig hirdetik emlékűket.
A jó pettaui ősök hihetőleg e szokást követtek, mikor a római legionáriusok és veze tők szétszórt emléktábláit összegyűjtötték, és a torony külső falába illesztették. Olvastam vagy 27 darabot. Köztük van hárem nagy zsidó feliratú tábla is. Hogyan kerültek ezek a pannóniai légió harezosainak emlékei közé,nem ludom.
Á. I.
(Folyt, következik.)
Helyi hírek
— A txagy-kanixsai iparossegédek betegsegélyző egylete febr. 9-én magyar konyhája- s jó boráról ismert Knortzer Károlynál társas vacsorával ülte meg alakulásának évfordulóját; a vidám kedvet fokozta Boros Jancsi derék népzenészünk zenekara. Zajos éljenzés közt mondottak pohárköszöntést Németh Sim>n, Hirschler Mór, Heiszenberger János, Dattler János, Doór István, Kápli Antal sat.
— A nagy-kanizsai társaskör vigalomrendező bizottságs több tag lemondása folytán nagy részben újból alakulván, annak jelenlegi tagjai következők: Elnök : Gróf Hugonnay Kálmán, titkár : Lovák Eie, pénztárnok: Fischl Pál. Bizottsági tagok : Csesznák József, Ebenspanger Leo, ifj. Fesselhofer József, Gózony László, Gó-zony Sándor, Haás Dezső, Hanny Elek, Lengyel Lajos, Muraközy Ferencz, Oazterhuber László, Weber Károly. És ez uj bízottság febr. 24-én a kör helyiségében zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti dij tagoknak 1 frt, nem tagoknak 1 frt 50 kr. Óhajtjuk, hogy mint az előb-birek, ugy ez is látogatott legyen és az idei farsang bezárása kedélyesen s jó kedvvel történjék.
— Értesítés. A nagy-kanizsai tiszti -önsegelyző szövetkezet t. cz. tagjai értesíttetnek, hogy a szövetkezet helyisége f. hó 11-től fogra a Caengery utcza 11-ik számú, Kocsis urnák házában van, hol a befizetések minden hó 1—6-ig
mi atyánk, áldásdus munkásság után nyugalomba vonul; midőn a tiszteletre méltó férfiak nagy sokaságának hódolatát elfogadja? kik benne gondviselőjükre ismertek ? — az unalmas ünnepély, hogy megvigasztaljalak — már elmúlt. Az apa keresett, helyed üresen maradt."
„Annál nagyobb pontossággal tölthetted be te a helyedet, nemde? Persze te már előre tudtad e komédiát — hü fiu, példányszerü compagnon, utód és birtokos — talán Oszkárnak kellett volna ünnepélyesen ráadni as áldást?-
„Osskár!" Felindulva fordult el Vilmos. „Ravasznak és örökség vadássónak tartasz? Nem rajtad áll-e, hogy inkább a dandy t, mint a kézmivest játszani, hogy ma már az üzlet terhei, mindkettőnkéi helyett, egyedül az én vállamat nyomják ?"
Oözkár vállat vonva elfordult.
„Még egyszer feléd nyújtom kezemet, hogy az örvény széléről, melyhez könnyelműséged folytán jutottál, visszaragadjalak. Nem kértem-e csak ast as egyet tőled, hogy térj magadba, változtasd meg életmódodat és lépj biztos életpályára ?!"
„Oh! igen, elhiszem, hogy megtennéd ezt. Mily nagy diadal volna is ae rád nézve, ha atyánk és a város összes nyárs polgárainak consortiuma elé léphetnél s azt mondhatnád : jme, a ragadozó farkast szelíd báránynyá változtattam."
„Osskár I Te vagy haragos, vagy ré szeg vagy.«
Fenyegetőzve villogtak erre Oszkár sze mei, ökölre fogta kezeit; de mérge mégis le czillapodott • hanyagul így szólt:
„ Közbenjárásodat szeretném igény be venni atyánknál. Te talán megnyerheted. Egy öeszegre van szükségem, mely jövőmet biztosítsa, lehet, hogy megházasodom."
és azontúl minden héten csütörtöki napon d. u. 7*2-7,3 igteljesíthetők. Nagy-Kanizsán 1879. február bó 12-én. Manhard.
— A „ Társas Kör" ben ma, febr. 16-án délután Győrffy János ügyvéd ur a „Hitel viszony okról" felöl vasáat fog tartani, és ez által ismét kezdetét veszi as érdekes cyclus, mely a „Társas-Kört" a múlt évekből társadalmai életünkben oly kedvessé tette. Üdrösöljük a kezdeményezőt, munkatársunkat; az érdekes felolvasásra felhívjak olvasóinkat.
— Lapunk mai számához van mellékelve Fleischmann és Weber m. kir. udvari szállítók mag és növény árjegyzéke. Ajánlatossá teszi már a&on körülmény is, hogy mü-, disz- és kereskedelmi kert-, fa- iskola-birtokosok.
— Sajátságos időjárás. Február 12-én este 9 órakor nyugat felől villámlás és menydörgéssel galambtojás nagyságú jégeső-esés vonult e vidéken keresztül. Utána erős sápor esőnk is volt
— A hemyóirtás ügyében a kereskedelmi miniszter következő körrendeletet intézte a törvényhatósághoz: Azon nagymérvű károk, melyek csak a m. év folytán is a kártékony hernyók és rovarok irtásának elmulasztása által a gyümölcs tenyésztést érték fokozotw kötelességévé teszi a törvény hatóságoknak minden rendelkezésre álló uton és módon oda hatni, hogy különösen a hemyóirtás kellő időben szigorúan eszközöltessék. A hernyók irtásának elmulasztása nem csak a mulasztást elkövelőoek okoz érzékeny kárt, hanem a hernyók terjedése által kárositja az irtást, esetleg teljesített szomszédokat is. Az általános érdek megkívánja tehát az irtást és ennek folytán megújítva ezennel az 1S72. évben 2090. sz. a. kelt rendeletet, felhívom a törvényhatóságot, hogy esetleg több törvényhatóság példájára alkotmányos jogaival élve szabályrendeletet is alkotva, de e nélkül is intézkedjék, mentül előbb és sikeresebben a hernyóirtás ügyében.
— A hírneves florenczi-négyes társaság márczius 17-én Nagy-Kanizsán egy hangversenyt ad. A clasaicus zenét kedvelő műbarátok figyelmét előre is felhívjuk.
— „A régészeti és embertani társulat" szerkesztőségünkben le''.ett ivére Palini Inkey László récsei földbirtokos ur jegyeztette b°. ma gát s az első évi tagsági dij'' 5 frtoi be is küldötte; felkérjük vidékünkön ez ügy iránt érdeklődőket, hogy e hó végéig jelentkezni szíveskedjenek; az igazgatóság kívánalma szerint ekkor küldjük vissza az ivet.
— Csabrendeken olvasókör alakult. Ez alkalomnál, nemesszivüségéről, a művelődés iránti lelkeaüléséről ismert, megyénkben köztiszteletben álló Barcza Sándor ur, uj szép jelét adta jóazivüségéuek ; u^yan is : az olvasókör bud-getjában, — mint ezt sajnos mi, magyarok, már annyira megszoktunk, hogy nem is képzelhetünk ilyet deficzit nélkül — 20 frt hiányzott: és igy az olvasókör életbeléptetése nagyon kerdé-sea volt. Ekkor Barcza Sándor ur felajánlá a hiányzó 20 frtot, mit is a tagok, hangos éljen-
Vilmos, daczára minden komolyságának, nem birta nevetését elfojtani. Lángoló pir futotté erre végig öcacsének arczát.
„Nyilatkozatom oly nevetséges? vigyázz magadra, mindent el tudok tűrni, csak a meg vcttetéat nem."
„Azt hiszed, hogy atyánk minden szó nélkül összegeket fog kidobni, hogy te bolond kívánságaidat kielégíthessed, és én ezért legyek közbenjáró?"
„Az lész, ha nem akarod,hogy alattomos nak tartsalak."
„0*zkár, ha te bármely életpályán derék ember volnál és valami szerencsétlenségtől sújtva szegényen állnál itt, utolsó falatomat is testvériesen megosztanám veled; de igy nem látok benned egyebet, mintegy üres képzelődőt. Bocsáss, atyára vár."
„Vilmos, ón örülésig Bzeretek egy leány kát. Mindenemet fölajánlottam neki, ajándé kaimat, ígéreteimet, egész szeretetreméltóságomat, s mindhiába, ő ellen állott; de éppen ez érdekessége miatt vágyva-vágyom őt birni s noha alacsony származású nőmül veszem a kis ördögöt."
„Es ehhez én legyek segélyedre ?" kérdó Vilmos felháborodva. „És kicsoda az a érdekes kis ördög?
„Te ismered őt, első pallérunk leánya."
(Folytatása következik.)
Nem voltál a bálban.
(Ferencz Seaémnek )
Kijött a pompás bál, Rsólt a tündér aene, Melynek hangja hatott Mint itiréa éneke. Uasott minden gaiv a Boldogság árjában... 8 Öcsém I te nem voltál, Nem voltál e bálban.
FEBRUÁR 16 án 1879.
zés között, hálája nyilvánítása mellett, elfoga dott. Csak az, ki Csabrendek viszonyait ismeri, tedja, hogy ott a társas élet minden kapcsa hiányzik, osak as tudja méltányolni a nemes adakozó jótéteményét. Legyen néki a közművelődés nevében, hála s köszönet mondva. Kötelességünknek tartjuk itt felemliteni, hogy az olvasókör létre hozásánál különösen Böhm Jakab s Föcse József urak fáradoztak. Az olvasókör tisztviselői: Elnök: Barcza Sándor, IL elnök: Chernel Gyula, jegyző: Löb Ignáca, pénztárnok: Knstos Elek, könyvtárnok: Gosz-tony Jóssef, háznagy : Német János, bizottsági tagok: Kohn Ignácz, Böhm Jakab, Haradik Lipóth, Csík Boldizsár, Föcze József urak. Engedje az ég, hogy ez olvasókör Csabrendeken a közművelődés valódi csarnoka legyen, s ne más.
L.
— A Csáktornyái takarékpénztár febr. 27 én d. u. 3 órakor tartja évii rendes közgyűlését.
— TJj postautalványok. A belföldi posta forgalomban most használatban levő levél-jegygyel ellátott postautalvány! Űrlapok elfogy-tával — uj alakú postautalványi űrlapok fognak kiadatni, — melyek levéljegygyel ellátva nincsenek. Ez uj postautalványi űrlapok a ki-, postahivataloknál darabonként fél krért kaphatók. Az utalványozott összegért járó posta dij levóljegyekben ragasztandó az uj utalványi űrlap megjelölt helyére.
— A csálctomyai polgári egylet 1879. évi február hó 22 én saját helyiségében zártkörű jelmez tánczkoszorut rendez. A hölgyek tisztelettel kéretnek lehetőleg egyszerű öltözetben megjelenni. A tiszta jövedelem a polgári egy let könyvtára javára fordittatik. Felülíiz<i-tések köszönettel fogadtatnak Belépti dij 1 frt. Kezdete 8''/a órakor.
— A „zala-eger szegi Dalárda" 1879. évi február hó 22 én a „Zöldfa" szálloda nagytermében tánczczal egybekötött dalestólyt rendez. Belépti dij : tagok számára 50 kr., nem tagok számára 80 kr. Kezdete 8 órakor. Müsorozat. 1. Szózat. 2. Megbántott a rózsám. 3. Bordal. Wachanertól. 4 .Irma, Gra-nádából. 5. Kéri pusztán. 6. Magyar dalárdák indulója.
— Rövid liirek. A pestis szünéséről megnyugtató hirek érkeznek. — A szombathelyi reáltanoda létesítéséhez szükséges Összeg nem Íratott alá. — Darvin 71 éves. — München ben Gabelsbergernek szobrot emelnek, —■ Táv-irják, hogy Csernr jeff szerb hadügyministerré neveztetik ki. — Rácz Pali bandája Bukarestbe megy h<tngveraenyezni. — A székes fehérvári kiállításon szegedi halászcsárda ia épül, szegedi mönyecskék főzik benne a hirös halászlét. — Bolla Gábor „Mag\ar dal albuma" Németországban nagy keletnek örvend. — Egy angol hadoszlopot a zuluk megsemmisítettek. — Berlinben két tanuló pisztoly párbajt vivott, egyik azonnal meghalt. — Az Ardahldról egy orosz vaautvonat a vizbe esett, a eltűnt. — New-Yorkban nagy tűz volt, a kár 2 — 3 milió dollár. — Orlicő, a hirea lottomathematikus Ber-
Egtek a csillárok. Ragyogott a szála
8 villámlott a sok hölgy Szemeinek lángja. Szédült minden lélek E vara»* szem lángban . . . S öcsém ! te nem voltál, Nem voltál c balban !
Dagadt minden kebel S minden aic* kipirult: Itt is, ott is csnpa Úrömrófcsa Timit, üdvösség hullámzott A men.iyei tánexban . .. S öcsém! te nem voltál, Nem voltál e bálban!
Agyhoz tán bet-''g^g K.-\r;ai s7.egp7.tek ? Időd nem volt avaey Bú 8 gond tépte lelked ? Oh nem ? rengtél vidor F.gésr.ség karjában .. . S öcsém ! te nem voltál, Nem voltál e báll-an 1
Meghalt apád, anyád, Testvéred, roknuod ? Nem vala öltönyöd Vagy pénzed elfogyott ? Nem, nem'' sőt fUrodtél Pénr. oczeánjában . . . S öcsém ! te nem voltál, Nem voltál e bálban !
R ennek mi volt oka ? Nem több, csupán ennyi : Czilindorben kellett Ottan megjelenni, Drágalátos frakkban S porczellán-nadrágban . . .
Kedves öcaém 1 e«ért Nem voltál a bálban.
YÁROsr MIHÁLY.
TIZENYOLCZADIK ÉVFOLYAM
lioben Ausztria-Magyarország számira 8 segédet foglalkoztat. — Szentesen egy szerelmes ifjú választóvízzel ölte meg magát, 6 napig kiulódot*. — Az oroszok vesztesége a lefolyt orosz török háborúban 274,060 ember és 2618 ló. — A „Cornevilleí harangok" aterzóje Páris-ban meghalt. — Bosniában aggasztó mérvben dühöng a typhus. — Teplitz mellett egy bányába viz hatolt s 26 bányász belefuladt. — A nemesitett Deutse.h testvérek 20 ezer frtot adtak a m. tud. akadémiának. — Liszt Ferencznek 100,000 írt. kamatozó vagyona van. — Kraj-nából tömegesen vándorolnak Boszniába. — Debreczenben egy csendbiztosi fogtak el bankjegy hamisítás miatt.
ZALAI KÖZLÖNY
Ki nyert?
Prága, fbbr. 12-én: Lemberg, „ Szeben,
30, 78, 19, 46, 33. 28, 20, 13, 23, 15. 87, 20, 49, 77, 8.
Vegyes hírek
— Őrjöngő gyilkos. Vasárnap dilelóvt — mint az „Újvidék" írja, vérlázító tett hozta izgalomba a lemerini uteza lakóit. Kéracz Lázárt, kit Újvidéken már régóta bolondnak tartottak, az emiitett napon őrültséggel oly dühvel lepte ineg, hogy fejszét ragadott, melj lyel nejét és gyermekeit akarta megölni. Az asszony éá gyermekei menekülvén, kikerülték a halált, hanem az őrült az utczára rohant és véletlen épen azon kuruzsló asszonyt hozta elébe, ki ót valaha mindenféle erős füstölgéssel gyógyítgatta. — E gyógy-kezelésének esett a szerencsétlen áldozatul — némelyek állítása szerint, — mert az erős, izgató szerek értelmétől fosztották meg. A fejszével vad állati diihvel rohanó, tajtékozó ajakkal támadta meg a kuruzsló nőt, kit néhány perez alatt a favágó fejszével a sző szoros értelmében darabokra vagdalt. A dühöngő azután lecsendesült s erőszak alkalmazása nélkül lehetett a fogházba kisérni. A szerencsétlennek borzasztóan visszataszító kinézése van; arczán hordja őrültségének iszonyú jeleit oly annyira, hogy a legbátrabb íértí is hideg borzalmat érez látásán.
— Ijesztő butaság. Nagy Küküllőmegyé-bűi irják a „Kelet"-nek: Miként lehetséges a roncsoló toroklob-járvány t a lehető legrövidebb idő alatt megszüntetni, erre nézve igen egyszerű módot taláit föl Nagy Küküllőmegyé Hidegvíz községének pópája. Nevezett községben már jó ideje tízedegette áldozatait ez a borzasztó betegség, azonban csupán a község egyik utczájában és ott is csak szórványosan. Végre megsokalták
pópák a dolgot 8 elhatározták, segíteni a dolgon; összeült tehát 7 község 7 pópája, össze-g\ iijiötték a község kicsinyeit és nagyjait, egész
Bégéit és betegeit a falu közepén álló feszület körül és szluzsbát tartánakjállottpedigaszluzsba abból, hogy miután különféle ceremóniák után a népet megszentelték, megcsókoltatták mindenkivel a feszületet, beteggel és egészségesael egyaránt, és lett a szluzsbának az eredménye az, hogy már másnap az egész községben el volt terjedve a járvány s pár nap múlva a 900 leiket számláló helységben egyszerre tizenegy halott feküdt a ravatalon. A községben ezideig az elhaltak száma a 150 et meghaladja; elpusztult tehát 16 százaléka a lakoaságnak. Ily borzasztó következménye van azok butaságának, a kiknek jó tanácscsal és orvosszerrel kellene ily nagy veszély idején a népen segíteni.
4
— Ti zenkilenc z óv múlva. Mirnitzben, felső Steierországban a következő sajátságos eset történt: 19 évvel ezelőtt egy Klemmer nevü szolgáló törvénytelen gyermeket szült, a azt egy idegen pap által rendesen megkereszteltette. — A szolgáló ezután több helységben szolgált, gyermekét azonban néhány hét múlva megölte, s egy erdőben elásta. Minthogy a gyermek Mirnitzben volt beirva, s az idén mára katona-állítás alá került volna, tudakozódni kezdtek anyja után, hogy tán felvilágosítást kapnak tőle fia holléte felől. Midőn a rendőrség Klemmer Máriát jelenlegi gazdájánál megtalálta, és felelősségre vonta, a megrémült asszony elfutott és a Murába ugrott. A vizből azonban ki fogták, s rögtön átadták a törvényszéknek, hol a gyilkos gonosz tettét egész terjedelmében bevallotta.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsán, 1879. február 14.
E héten nagyon változékony időjárásunk volt. Mig nappal szép lányba, éa derült volt ai idő ritka éjjel műit esőzés nélkül. Szerdán este nálunk egy jelen időszakban ritka esemény, — zivatar volt észlelhető. Ugyanis ekkor egészen rf''.gtön villámlás és dörgés kíséretében egy heves jégeső következett be.
Az üzlet e lefolyt héten a fővárosok xz''l&rdabb tudósiúsai folytán nálunk is kissé kedvezőbb alakot öltött anélkül azonban, hogy az árak felemelkedtek volna, vagy csak a forgal ni űlénkebbfllt volna meg. A hozatalban e héten nagy fogyatkozás volt észrevehető.
Buza finom nemekben meglehetősen kedvelt volt mig aláreudelt fajták csekély figyelemben része-i sültek.
Rozsban kissé szilárdabb haugulat uralgott ; árak egy keveset javultak.
Árpa és zab nem vá''tozák irányzatukat ; e cxikkekben semmi forgalom sem frjlödött
Tengerinek szintén jobb kelendőség árak azonban nem változáuak .
volt
Bal) véglegesen el volt hanyagolva ; «• nálunk eladhatatlanná vált.
ez
r.ikk
Minőség szerint:
Boza .... 6 80 — 8 10
Ro*s .... 5--5 45
Arpa .... 420 — 6-80
Zab .... 5-20 — 5 50
Kukoriesa . . 4.— — 4 40.
Bab (fehér) . 6 60 — 6.70 •
Bab (tarka) . 6-----
Bükköny 4''--
> ■ *
4-20--
K. B."
Papírszeletek
Kérelmezett a gyógyszerész a miniszteri tanácsosnál.
— Hagyjon békét, his» tele van már a fejem pestissel.
Kivetted a vámot? — kérdi a molnár-legénytől gazdája.
— Igen, kivettem.
— Látta a p arass t ?
— Nem.
— No hát vedd ki újra, hadd lássa.
— Kaptál koronázási érmet ? — kérdi egy paraszt komájától a koronásás után.
— Én nem kaptam mot dá a kérdezett, hanem van nekem egy ismerősöm Vácion, annak meg egy pajtása Kecskeméten, annak pedig egy rokona Kőrösön, hát annak a kocsisa sógorának a komája beszélte, hogy ó majdnem kapott, hanem a mint a nagy tolongásban zsebébe akarta tenni kiütötték a kezéből.
Újságért küldték a bamba szolgálót a boltba, ki ott u j zsákot kért.
bort.
boron.
Mit adjak áldomásul János ? Pálinkát-e vagy — Kezdje kérem a pálinkán s végezze a
Legszebb nóták azok, amelyek a .Phos bu-gyellárisban vannak; t. i. banknóták.
Bükkönyben az előbbiek.
csekély élet fejlődött ; árak
— Kocsis, jöjjön segítsen összehajtani ezt a . plaidet; meleg van, aa ülésbe akarom tenni. «
— Ejnye, de csak derék egy darab jószág! De jó volna ez nekem is.
— Ugyan már mire használná kend ?
— Hát a mire az úrfi: lovat takarni.
— Kónök: Legyen szíves majd emlékeztetni, hogy holnap a ministerhez kell mennem. — Segéd : Mikor kérem alássan? délelőtt, vagy délután? — Főnök : Délelőtt tizenegy érakor. — Segéd : Jő less, kérem, csak teasók majd aztán figyelmeztetni.
— Elvesztette az étvágyát. — Doktor ur ! — mondá egy nagy evő házi-orrosának — elvesztettem étvágyamat. Ne adja az Isten — válaszolá röviden a megszólított orvos — hogy egy szegény találja meg, mert akkor két nap alatt éhen veszik el.
FEBRUAR 16-án 1879-
Szerkesztői üzenet.
3323. Gy. .Anyám airján.« Mielőbb jő.
3324. M. Nem lehet, agyán akkor van nálunk ia, melyben okvetlen ott kell lennünk.
3326. S. 8. Kassa. Köszönet. Beváltak.
8326. .Boaniába és vissza'' terjedelmességé-nél fogva időt igényel átolvasása; mielőbb meg-teasssük. '' *
3327. L. A levelek nem adhatók; elég volt am»t közöltünk a kérdéses tárgyról. A 3322 8z'' üzenet ia önnek szólt.
Frtraár 16-til fekraár 22-l|l879.
Hó-
és hetinap
Kath. ét prot , _ naptár
Görög naptár
* •tj
7. A vetőről és magról. Lnkács VIII!
m>; VaaSraaj K Sexag.
17 Hétfő 8abbaa P.
18 Kedd Kálmán 19'' Szerda Zsuzsán. 20, Csütörtök Eleuther 21! Péntek Orsó la 12-2: Szombat [Üsz. Péter
rnmnr
! 5 Agata
6 Vukol
7 Parth.
8 Tódor
I 9 Nicetaa 10 Charal.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kanizsáról
Vonat hova:
Ora Pere. Idő
206 Eszék, Mohács,Dombovár a Fiaméba 4 48 reggel
215 . - . . 2 30 délnt.
212 Buda-Pestre........4 59 reggel
202 ...........2 6 délit.
204 . .......... 11 30 estve
313 Bécsbe (8sombathely, Béca-Ujhely felé)6 8 reggel
301 . .........1148 eatve
315 Sopronyba ......... 38 <Miut
203 Triesztbe éa Pragerhofon keresztül
Grács éa Bécabe ...... 4 50 reggel
201 Trieastbe is Prágerhofon keresztül
Grács éa Bécabe ...... 2 47 d é In
Érkeiik Kanlsaára
honnét:
216 Esaék, Mohács, Dombovár s Fiaméból 1 41 délnt 206 . , , , 11 11 estve 203 Buds-PestrSl........4 20 reggé
201 „ ........2 5 délnt.
211 „ ......... 9 44 eatve.
314 Bécsből (Szombath. Bécs-Ujhely)fel5l 10 27 estve.
302 „ „ n reggéÍ
316 Sopronyból ........11 53 délel
214 Bécsből Grács, Marburg, Pragerhof
fe''ßl ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Prager-
nof felől.........1 21 délnt.
2«4 Trieszt- és Yillachból Prágerhof felől 11 — estve. Msrbnrgba csatlakozás Víllach és Francesiestba • a • ■» Piancnsfesthől
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
!! Vívmány
? ? • 1
Wajdits József könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán megjelent:
FARSANGI FÁNK,
bábakei) yér
(l\ugelbu|>f)
és k d t s z er-sült
készítési titka. Irta:
FOUQT7ET JAQUES.
Ili ik Xapolron ml vari ÍT.*7»kir«a.
rr H<'':néii\i toldalék- é« »zal«>n ¿üT" ná< pogácsa, jA kalács és sr.-''— narétes készítési módjával
bővítette: egy mütyür 110.
E díszes kiállítású mürecakének ára (»() kr. Postai rendelések
70 kr. beküldésével ajánlva bérmentesnn küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerült sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k p©§tai sxá!!it᧫dxj
1 -*7.S november 1-sejp óta "» kiló snlyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaallamásái| csak 3o kr.
én i.„''y uiiiuleiikiiiek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiség-
ben és nagybani eladás szerlatl árak»« (en gros)
hozatni magának hár.i szügséglete fedezésére
kavet, rizst, déli gyümölcsöt. zolrfségae«Qt és más e félét.
I. rendű leaflnoma >b gyöofly kávét egy kii» 1 frt 80
m C«ba nf "k ü." 1 ~7Ö
Rí» w kii» l frt 20
n arab valódi m»kka kávét w kit» 1 iA 50
legfinomabb Java-kávét m Ith» i 45
4V» kilós tarlalmn zsákocskákban ^^¡w «ahju*
Részletes árjegyzékeket, ÍZ
Singer G.
(7-M 10—20) Tri"»«tben
(Magyar kiadás) FérflgyongeMNég
37!* Kiadás
Az ftstnopoTju
liftureniiiiK um
T.-nirnaiió fi»rfiak «riniára min-lrn k<>rl>m. -«»c-It

Gyöngességiállapotban
l:!xonyiti*kúl, hogy « \ili-hirű mfl min<l,,n » «akban mr-^lrnt k>>njrr*t f«-:rilhila<l,»!^pn«l.''
l. nT Io!oinii''.cn;. Uopy Lauri''nliun inür* mur ik A i.Ip^cnny^lvi r«rdilá«oKl*Mii mAQcl. n'' * lojra f-pyfbS Í» ■l-.fniTMr.'' n^m /.oral.
Az Predni ki idu« l.aiirciif Iti« tói I.ipr^r-brn «/ynvolrailrotil ,''XJ l.-i|>n)i k<V.c«lv>a l«in<-il..ui ábrákkal min-lpn k..ny»k*r<.«k*.lr.;-«-ii •I« a szrrr^nr! is Ix ipzij:. .-''ApiiiPn«!!^« 7 B mAsron<I^M«"th<>tik. Ara fi" Kr, <• »
(752 22-24
TITKOS BETEGSÉGEK,
külr>n5sen
férfi-tehetetlenség,
rrajjflnilósok, hngycsőf.d > ások (maró bffeftgkrndezés nélkül) bólyagbántalmak, bnjskóros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is. továbbá köszvény, fehérfolyás, hószátngftreaök, a hivatáübani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szenvi szerek alkalmazása által bámnlatoaan gyors és gyökeres gyógyításra találnak.
8ok e»er szerencsésen kigyógynlt egyén köszöoő-irata kézzelfoghatólag bizonyttja e«en gyógyrendazer áldásoaaagát.
A gyógykoaelés levél utján is történhetik Gyógyszerek kívánatra megküldetnek.
TYv HtRXST Ii. Pesten, két-sasnteza, 24.
Ugyanott kapható a bires. mindenki számára nélkül''.z-hetlen könyv: „A 1 íatefély", mely oktatást ad a nemi viszo-. nynkról. t»i«ikori bűnökről, tehetetlenségről, stb és bhttos «é.l--tz«rt taruimaz ragá''yozáa stb. ellen. (Ára 2 frt) (779 7 — f»2)
Távirat
Ily tartalmú táviratot kaptánk: A bécsi bevitel- es kivitelháznak Bécsben.
Adja el ön oly gyorsan a mint Irhet az önnél raktárban leTŐ árukat alMtal ár»», az üzlet liquídált.
Jaqnefl Pirdaax,
proknratora a Orande Maison Indnstrielle Párisban.
Ezen megbízás folytán elhatároztak egy 66 darab áruból álló gyűjteményt, melj kiváló czélszerü és szílirdnl elkéwtíteU tárgyakból ál», értékének faléért elárnsitani, esak hogy a raktárt lehető leggyorsahbao üríthessük
E*en összes gyűjtemény ára csak n QK
>• a követk.ző G6 darabból áll. ° 1 ^
mely
1 Fénykép album 50 képu«k díszesen kötve valódi aranymetszéssel é s ezüstoxyd zárral.
1 Csfa»s petrolen» láapa szabadalmazott Windsor-f é 1 e égetővel. 1 Japáa szivartárcza, csinos
bőrből selyemmel bélelve. 1 Zaehkeatfl-caaaatte szép ci-
ráclával és kis tükörrel. 1 Tkea-f.ZÖ készülék legjobb szerkezettel 20 szép «iker teljes kép 3 szoba díszítéséül.
1 kitűnő jó járású genfer-féle öra a legjobb szerkezettel s két évi jótállással 6 jó asztali kés erős tokban
. p villa . ,
6 r evőkanál , „
6 kávéskanál romolbktlan 6 kristály késtartó 3 élcztárity, a legnagyobb tréfa
felnőttek és ifjaknak. G drb. Dr. Dnpont-féle díjja-zott egés»«égi szagos Szap.
66 darab
Ezek mind egy bevonva az egészben 66 drb, elárnskjnk esak azért, hogy a raktárt oly gyorsan amint lehetséges ürítsük •sak 6 frt 35 krért
Vidéki megrendelések a péox «lólegas beküldése vagy ntáa-vét metlett eszközölhetnek. — Provinciális ajánlatokat igy térünk czimezní, - (796 2 - 6)
Wiener Import- und Export-Haas
» Wien, I., Hejari

TIZENNYOLZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUR 1879.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gjógyereje, elválasztó, érlelő 8 fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbistosabb s egy-ssersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b 3 r k é »-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égéa által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meg-lepö gyors fájdalomcsillapítással — rögzőtt daganatok, gümók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagssivacs, csont-szu, kiíiczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-sett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktói, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bármiuemü Bzálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely nek jelecsége leghitelesebb egyének számos a különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásáuál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Bel us József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Píllich P. gyógyszertárban.
A t. cz, gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓ HOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. ^ (658 30-50)

M
OLL SEIDLITZ - PORA.
P''aolr olrlrrki* irolArlí h* minden dobom cximlapján a sas vSttK CIKKÜL YcllUlIlj ¿a u ¿q sokszorosított czégem vau
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gytaor-betegségek é. emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás). vér tolalás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik Q15 életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büstettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
Cl___________________________„k
i A legmegbízhatóbb önsegély*«» «zere a szenvedő emberisednek
L minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- én fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyekj üszök, szemgyülladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ellen..
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Egyedül csak Witte Ede. ""!
Berendezve 1863. Béos, I.. veri. Kiratserstrasie r>9
Tréfás Cotillon-íordulók és
rendjelek,
mint szinte valamennyi báli czikkek ; ékszer, legyr-ző sfb.
Coti 1 on rendje sk
csop )rtoza(okban 50 db., jávai.
IV Mirdn csopnrto zathoz finom orspes fényes rendjelek vannak
mellékelve. 1 esoportozatöOdrb -bal Nr. 0 I II III IV
Haj-májolaj.
i
Krohii M. és társító Bergenben
(Norvégiában).
r
Ezen halmáj-sáirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduld faj közön az egyedüli, mely orvo-i rzélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Hamisítás ellen minta és Tédjegygyel biztosítva.
Gyomor-só
(Eraésztő-por)
Sohau xxl a n n QyuléitóL
9
Aa országos gyógytár tulajdonosától Stockerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkosatai »»érint a legismertebb fflszerek összetétele által, ktUöoős hatása gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés éc vértisstqláanál, valamint ezek kövétkestnéoyeínél, ogy-mint a fOlöslegea gyomorta-mál, étvágyhiány, gyomorháv és ssomlások-nál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : halvány arenazin, lesoványodás, sárgaság és köszvény ellen. Folytonos használat által em as egyedüli biztos szer, buskolyság éa lépkóros ke. délyhangulatnál.
A ,Medicinische Wohenschrift* április 15. száma a következőket ¡íja: ,A stockerani gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésatési bajoknál, gyomorgyengtllés és hurutnál, valamint az étvágyhiány stb.-nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bisonyult be. — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legnjabb időkben először jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditásnAl éléretttek ; él igy mindenki, ki tudja, mily határozottan kárositja az egészséget a . háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja sgy ( üy szernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Yldékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelbetó.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán: csak Práger Béla k gjégyuerészurnál kapható. (800 1-10)
PILEPSIA §
nyavalyatörés írásilag gyógyittatik Dr. O ¡ülliich specialiau által Dresdábaa O IfoustaÄt (Szászorsráf). '' '' TÓ wV |J Már több mint 11,000 sikerrel gyó- U gyíttatott, 784 10—IS O
©2"ífc
- - - -
—_
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlauhen.
Raktár a« állam minden hirncves gyógyszertárában vapy fűszer kereskedésében. Raktár nélküli helységekben msgánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleongedésben részeaülnek.
A t cz. közönség kéretik határozottan Moll-íéle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: 5Í.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Z a 1 a-E g e r s x e g .Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — Bare« Dom er S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyópy. Kőszeg Csacsinovics Ist. gyógy. Küttel Ist gy^jry- Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Ritz Ján. S « o m b a t h e 1 y Pillich Fereucz gyógy. Sopron Mczey And. gyógy. Bánó k-S z -G y 3 r g y A. C Fibic gyógy. Zágráb Mittlbaoh S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalonak '' Schwarz Gusztáv gyógy. (705 7—52)
Császár királyilag or-

szágosan engedélyezett
mosó és vászonáru gyár.
& BXJDIH
F. R. udvari szállítók — Főraktár: Bécs, L Tncblsubea »r. 13.
hírneves bevásárlási forrás, mindennemű ■rt, Bői és gyermek fsUémhák. vászaak, asztali ruhák és zsstksadiMl a legolcsóbb eredeti gyári árakon.
A 115 lapból álló és 300 rajzzal, menyasszonyi, gyermek és csecsemő ruhák mintáival ellátott minta árj egjxékün-ket ingyen és bérmentve küldjük meg. Állandó raktár tö
mör menyasszonyi ruhákból.
Jelentékenyen leszállított ám 10.000 tuczat íehér és smines vásson és batiszt zsebkendők.
Különlegesség: ba-tistkendők, beszőtt, valódi bzíuű sz-gély és stikkelt, elegáns nagy -betűkkel, beszegve és megmosva 4 drb csak 1 frt. (Az egész abc-e elölét-ben van.)
ft. 1, 1.50, 2, 2.50, 3. Xr. V VI VII VIII X ft. 4, 5, 6 50, 7.50, 10 CstiUtn - virágcsokrocs-kák tökéletesen pótolja
a friss virágokat. 50 darab ft. 4.50, 5, 6, 7.60, 10, 12.50. Tánc* rendek. 100 drb. ft. 6.50, 10, 15. Diszitve ft 20, 25, 30, 40. Lövész- és teke-egyletek, tűzoltók-, rokkantak-, tornászok-, korcsolya-, polgár-egyletek és kereskedők számára egy teljes minta-gyüjte-mény 2.50 egész 5 frtig. ■V* A legolcsóbb étkezési jegyek, meghivö jegyek, tereadiszitékek, életnagyságú képekkel, lampionok és zászlók. Kgy csoportozat tö-
zllátek vészéi Mieaies,
büz nélkül ég*jk 1 frt
00 ké, 3, 5 f:t.
Ugyanaz a szabad-bani használatra a legpontosabban beszereztetik.
Pattanó szalagok, co-tlilon sortSz 50 egész 1W lőv. s 150 és 3 ft.
Á''arczos öltözékek számára.
Farsangi trombiták 12
drb 75 kr, ft. 1, 1.50 ft. Más egyéb lármás hangszerek 12 drb. 1, 2 egész 5 frtig. Egész török muzsika 3,
6, 10 frt. Álarcz rsjzok. 50 drb-ból válogatva* -10ft Óriási érdemrendek jeligével vngy anélkül drbja 50 kr, 1.50 2,
3 frt.
Lampionok ¿0 drb 6,
7.50, 10 és 15 frt. B*- UJÜ aft lkai ékszer nyakak, fÜlbo-való, melltü 2 50 egész
4 frt.
DéraJ—tombola
tombolajátékkal, gyakorlati és tréfás tárgyakkal, 35 darab 4 ft ktválóbb tárgyakkal 5, 6, 7, 8, 10, 15 frt.
Cotlilon-fordalék.
Minden tánermesteri segély nélkül bárki is a legszebb és legpompásabb cotillon-figurákat
rendezheti. Álarcz-fordulók ft. 1.20 180
Fortuna-fordulók ft. 2, 3 üstökös-fordulók 8)
csom.) ft. I 50
Csőrege-fordnlók (12
csom.) ft 2 20
isokey fsrdaidk feJetébb
pompásak ft 3 60
Tombola-fordulók ft. 2,
3, 4-6
Keztyü-fordalók ft. I ílumor fordulók ft. i.80
5 20
Világtáj fordulók — 75 llalasz-fordulók ft 2 50 Papucs- és doboz-fordulók ft. 2 50 Mai- és rák.ford ft2 50 Borospohár-ford. ft. I 80 Páva fordulók uj fr.5.— Margit ford. ft 2 — Zeneszerzo-ford ft. 3.— Jósda és Delphi ft. 13.-Erdei-forduló ft. 1.60 ZeuészeTi-forduló tinóm ft 2.50 és 4 50 Iskolás gyermek-forduló
ft 3 60
Tréfás majom fordo''.ók
ft. 3 60
Donevér fordulók, tréfás
ft. 3 50
Ilavanna-ford. ft. 2 20 Quodlibet-ford. fU 2.50
(Lovag) paizs-fordulók
ft. 1.25
Babérkoszorú és rózsa-fordulók, finom ft. 7.20 Nag> apó-fordulók ft. 3 Lámpás és kulcs ford.
ft. 3.80
Rugós legyező-fordulók
frt. 5
Száxszorszép-ford. finom
ft 5.50
Virágcserép-ford. csicos frt. 4
Arany levél- és gyümölcs-fordulók ft. 1.50 Arany és ezüst-fordulók
ft. 1.50, 2.50
Bf* Azonkívül még számtalan sok más forduló égés* 12 frtig.
Cotillon-pattanócznksr-
kák 12 darab finoman begöngyöli v<>:
á''arczos sipkával 75 kr, ftl. 150, 2 2 50, álatfejekksl ft. 1.50, 2. 2 ft. 50 kr. egész álaro/os öltözettel ft. 6, 9, 12 ft.
ElgyedtU osak wn
Bécs. Stadt. veri. Kartierstrass« 59. Ecke Giseltstrsse.
Sürgönyczim: Witte, Wien, Kirntnerstrasse.
Megküldetik ntánvét mello tt - Egyletek és ismételadóknak
árkedvezmény. (793 3—3)
Bál legyezók.
Díszesek s övet# selyem és atlaszból diszes legyező övvel egyiltt 1 db. 75 kr, 1 frt 50 kr, 2 frt, 3frt 4 frt 5 frt A legfinomabb 6 és 7 ft. Gyakorlati rubatartó, báli öltözékekhez illő drbja 50 kr, 75 kr,
1 frt 50 kr, 2 frt. Illatszerek: rezodajoc-
key-clnb, esbouquet, ▼iola 20, 30, 50, 75 kr, 1 frt.
Utáazottgyémántgyirfik.
fülbevalók, gombok és tük, ékszerészt foglalatokban, drbja 75 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr,
2 frt, 3 frt 5« kr, 4 frt. Fraaozia viaszgyösgyök
1 füsérg, 10,25, 30 kr. 6 karát, doubiearany
keresztek ft 1, 1.50, 2, 3, 4 frt. 6 karát, doubsiearany madaillon 50, 80 kr, ft. 1.20,2, nag>- 2 50, 3. 6 karát, doubiearany női és hossaa férd óraláaezok, a legfinomabb mnnka, darabjait. 4, 5 50 és 7 ft. 6 karát, doubiearany rövid férfi óralánczok arany kivitelben 1.80,
2 50, 4, 5.50, 8 frt. Konty fésik teknőc»
utánzat 20 kr. egész
1 frt finom arany díszítékkel 2.50 egész 4 frt. Hajtűk és ag-raffok 30 kr. egész
2 25 krig.
Báli es színházi ék-
szerek. 1 garnitúra 50, 80 kr. Álarozsk.
Gyermek, hölgyek és urak számára drbja 8,10,15,25,30,40,50 kr. Jellem álarezok p. Napoleon, Bismark. Vilmós császár, IX. Pius pápa stb. dbja 40,75 kr, 1, 150, 2 ft, a fejre 50 kr, 1, 2. 3 frt Bársony álarezok dbja 15, 20, 30, 50 kr., állat-álarczok dbja 40,
50, 76 kr, 1 frt. állat-négyesek 4,5 7.50 óriási fejjel 12.50 egész 15 frt Orrok dbja 8, 10, 15,
20, 40, 50 kr. Bahócz-sapkák 50 dh 6, 8, 10, 12, 15, 20 frt. Bthloz-rajzok 40 drb. válogatva 4, 6, 8. 10, 12, 15, 60 frt
_186_ 1879
szám.
Megrendelések atánvétel mellett teljesíttetnek. i (761 19—20)
LeQÜBtmsbb
ét baJMIyag«k.
- ■ -
Asgai
gnresér-kapezák
(786 5-12)
Raktár
mindennemű
fraaczia és aagsi
gnmmi-késxletekből.
Waltowsü E. t.
sérvkőtó éa áwt*er-kerea~ kedéae Wie« I BognergasssWr. 1.
Árjegyzékek bérmentve és ingyen.
Nscrvilasstflmaaitir ariadenMe «ar> seta sér» kMUtML MaytesottaaMk, vfcn-RUÖk tmMuMa ny—MI, b«Mgz<«4 U-txüUkak, Tisenetttttdk, nsfbstorok, i tau mxhaayok 4» ÉttímmMML
gamml
ét bóiysgsk.
tutt
rllll?
Frau ez ia Irriyattarok ét olyttttptftt
Árlejtési hirdetmény.
A pozsony-varasdi államuton árrí« álul rongált 239. sz hid meghosszabbítása, egy vízmedenczo és ezzel kapcsolatos utfeltöltése. a nagyméltóságú közmunka és közlekedés ministeriom 1879. évi febr. hó 9 én kelt 19496/878. számn magas rendeletével 1»35 frt 48 krnyi ösz-sxeggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1879. évi február hó 28-án reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni résztvevős esetére, magukat a fent kitett összeg ö^-vel mint bánatpénzzel ellásák, mely vállalkoxá« esetében azonnal 10% biztosítékra lesz kiegészítendő.
As írásbeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kíteendő; továbbá ssámmal és szóval kiírandó aion száztóli elengedés, melyért esen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejesendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
As Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°l«-je késspémben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfisaerelvények éa feltételek as alulírott hivatal irodájában a ssokott hivatalos órákban megtekiothetók
(801 1-2)
Zala-Egerszegen, 1879. évi febmár hó 13-in.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Nagy-Kanizsá, nyomatott a kiadó laptajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGF-KAAIZ8A, 1879. február 20 *d.
i •
Ttzennyolezadlk évfolyam.

8 frt.f
EUtzstésI ár
jegén ávra . . fél ÓVTe . . 4 , negyed évre . . 2 ,
Egy szám 10 kr
Hirdetés sfc
6 hanáhoü petitaorban 7, másodszor 6 i minden további sorért 5 kr. | SY1LTT ÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden |egyes hirdetésért különf 30 kr fisetendS. i
lA la7
# :n.tir
tsetleim r était W Uletfi kftalemények a ] ra«rkomrt5h0s.
anyagi rétxét illeti k&zlemények pedig a kiadóho* bérmentve intézendók : NAGY-KANIZSA Wlasilssbáz.
Béntaentetlen levelek, csak »mert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
előbb:
-ao mog
ÖZLON
^Kéziratok viMsa | küldetnek.

N.-KanizaavároR helyhatóságának, „u.-kanizsai onk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizf»al kereskedelmi t Iparbank«, „n.-kanlzaal takarékpénztár«, a „xalamegyel általános UnItótestölet", a ,n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara a.-kanizsal külTálasxtraánya« 8 több megyei éa Yáretl egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A nagy-kanizsai
kereskedelmi- és iparbank- részvénytársalat XI. rendes közgyűlését f. é. márczius 16-án délelőtti 10 órakor saját helyiségében tartandja, melyre a t. cz. részvényes nrak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgatóságnak 1878 iki üzlet-évról szóló jelentése.
2. A zárszámadás és mérleg előterjesztése s ezzel kapcsolatban a felügyelő bizottság jelentése s az igazgatóság fel-mentesítése.
3. Az osztalék meghatározása.
4. A szavazatszedó bizottság választása.
5. Az alapszabályok 20. §-a értelmében kilépett 4 igazgatósági tag, é. p. Blau Pál, Lowy József, Rosenberg Izrael és Weiss Samn urak helyett ujak választása vagy azoknak újbóli megválasztása.
6. Egy három tagu felügyelő bizottság választatása.
7. A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
Nagy-Kanizsán, 1879. febr. 1-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.
Jegyzet: 1. A közgyűlésen résat venni szándékozd részvényes urak felkéretnek, hogy részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál, innen nyerendő téritvény mellett az alapszabályok 52 §-a értelmében f hó 24-ig letenni szíveskedjenek, mely téritvény egyúttal belépti jegyül szolgálatid.
2. Ar. alapszabályok 4G §-a értelmében caak azon részvényes bir szavazati joggal, kinek részvénye legalább is 14 nappal a közgyűlés előtt rész-vénykönyvilpg az o nevére van beirva.
Hazai iparosaink érdeke.
I.
A gyakorlati élet azt mutatja, hogy minden ember csak annyit ér, a mennyi
erkölcsi vagy anyagi ereje van. Közelebbről meghatározva pedig annyit ér: a menynyire képességét vagy tehetségét felhasználni tudja.
Ilogy az élet nagy színpadján ez így áll, mutatja a mindennapi tapasztalás. A tapasztalás az élet nagy mestere. A gyakorlat adja a könnyűséget a munkához, melyet magunknak választottunk. A gyakorlat csak a könnyűséget adja, de nem a szorgalmat is. A szorgalom két fő okból állhat elő, egyik: az anyagi szükségletek elóállithatása; a másik: az önbecsérzet szüleménye.
A szorgalom létele éppen ugy elke-rülhetlen a sors által megáldott gazdagoknál, kik tőkéiket általa fentarthatják, mint a munkás osztályhoz tartozóknál, kik tőkéiket az élet fentartásához eszök, vagy kézi munkájok által szerzik meg.
Én jelen alkalommal az utóbbiak érdekében koczkáztatom szerény füzetemet, melyet ha nem is mint szakértő, de ezen tárgy fölött gondolkodni tudó, s némi tapasztalással bíró nem hallgathatok el hazai iparosaink érdekében — legalább jóakara-tulag — felemlíteni.
A tárgyhoz aztán azok, kik mélyebben tudnak beletekinteni, s szakértelemmel is birnak, hozzá szólhatnak, s lehet, de kétlem, hogy nézetemben megváltoztathassanak. Különben czélom nem az, hogy ellene és mellette való kérdések böfejtegetésébe ereszkedjem, éa iparosaink iránti érdeklődésemért gazdagon leendek jutalmazva, ha czik-kem jóakaratulag leend fogadva.
Lehetőleg rövid szeretnék lenni, ha a tárgy maga már nem lenne oly bő, mely felől sokat kell, — s nem-volna eléggénagy-
TÁRCZA.
Ringó árnyak . . .
Ringó árnyak, bűvös képok Multunkból fel s frlénk lépnek ; Hivaak mosolygva... s »okogra . . . Az idő int: tova ... tova''...
Feltámadó uj remények Ujabb vágyak, érzemények Lelkünket Ugatva nyomva Ködbe borul multunk nyoma .... Ifjúkori tündér álmok Édes-kinog csalódások Fel felmerülő emléke Bár szivünkig «« ilt • tőrt b*\ Mind a gyönyör • a kin mind miud Ki alszik halkan egyenkint, 8 mely reage legfájóbb jajtól Aa a Ün legelőbb némul Ha termő talajba ereaat Szilárdan tartó gyökeret, 8 ize« gyümölcsei kínál a Jelenünk viritó fája; Ha keblünk e sátor alatt Undorítót nem takargat; 8 ba lelkünk óhaja a vágya Mint Ábel oltáii lángja Egyenesen égre nállva Az ö r ök j ó ságot áldja.
GUOTH GYULA.
A szerencse bárdja.
— Valter Fogl elbesxélése. — Forditá: Knbknyl Béla.
(Folyt, és vége.)
Most lobbant fel először Vilmos haragra. Hoaasa idő kellett, míg s harag parassa békéé lelkében lángra lobbant, de asután nem volt ssalma tüz.
. Azért* szólt reszkető hangon „azért volt tehát Mártha oly »avart, elfogult, midőn rólad folyt a szó. Vigyázz ficzkó, hogy még csak gondolatban se sértsd meg Hasberg Mártha jó hírnevét. A mit te érdekességnek tartottál, as sérthetetlen szüzességének elutasítása volt, mely nem lehetett elég kemény azon férfiú iránt, ki nemsokára sógora leend. Hasberg Mártha as én jegyesem !*
»A te jegyesed ?• Oaxkár arcza halálai-padt lón. .Én is szeretem őt és én nem engedek . • .
Arczvonásai eltorzultak, szemei ide-stova tévőd estek a végre az asztalon fekvő bárdra asegsé ások aL
Vilmos mindkét kesével megragadta szikár öeacséaek vállait. „Nem engedsz ? — mi - szemedet szúrja e bárd, roelylyel atyánk lisslulslnt és vagyont szerzett s melyet fia as utcsára akar kidobni ? Használd fel legalább mindjárt, hogy magadat vetélytársadtól megszabadítsad, mert hogy ast becsületes munkára haasnáljad, ahhoz ta nyomorult vagy !*
,Vilmosf vigyázz magadra!« — kiáltott a dühöngő, miközben fenyegetőzve emelé fel a gyilkos eszközt • csikorgatva verte öassefogait.
„Mint egy veszett ebre: Vilmos egy hatalmas fogással megkisérlé, hogy O skártól a vészthozó eszközt, melyet az erősen markolt meg, eltávolítsa. Heves küzdelem állt be, egy villanás, egy emelés — egy velőtrázó kiáltás éa Vilmos a földre terült. A vér ssétfecscaent a szőnyegen; Oszkár pedig mintegy megmeredve állt ott, lásrohama meg ssünt s a bárd, melyet bátyjának vére pirosra festett, kiesett keséből. i
fontosságú, mely miatt igen komolyan 8 behatóan szükséges szólani.
Eszmémet a hazai iparosoknak küszöbön álló székes-fehérvári országos kiállítása adja, mely iránti nagy érdeklődés engemet bámulatba ejt, — nem azért, hogy a kiállítás iránt nagy az érdekeltség, oh 1 nem ; hanem azért, mert a czélt, melyre a kiállítás irányozva lenni látszik, nem látom elérhetőnek.
Itt újra tévedhetek, mert a czél lehet erkölcsi, s lehet anyagi. Az első elérhető, arról hazánk jeles iparosai biztos garantiit nyújtanak; hanem az anyagi érdeket éppen ugy nem vélem ezúttal is elérhetni, mint nem értük el a szegedi nagy kiállításban sem.
Kísérletet teszek bővebben kifejezni magamat, hogy érthetőbb legyek.
A világ, melyben élünk ezelőtt erkölcsi és anyagi érdekeket tételezett föl, s tett szükségessé. Fájdalom ma már azt mondhatjuk : anyagi és erkölcsivé vált a szükséglet. A mottó tehát szerepet cserélt. Ma már sokkal inkább tárgyilagos a világ mint volt ezelőtt két három évtizeddel, mamára pénz-aristokratia megbuktatta — legalább kívülről tekintve — a szellemi nagyságot; 8 ez utóbbi öntüzében semmisülhet meg, ha az előbbi nem támogatja. Ezt tudja mindenki, érzi mindenki s a ki nem tudja, az tudni nem akarja; a ki nem érzi, az érezni nem szereti, s mindkét esetben a tagadás szellemével áll szövetségben; s e mellett van még egy harmadik párt is, mely a magyar közmondás szerint: zavarosban szeret halászni. —
Tehát mint mondám a világ, melyben élünk: anyagi. Ne is ámitsuk magunkat,
mert bensőnkben mindnyájan igazat adunk annak ki állítja, hogy az élet fó feltétele a pénzl Nem akarok machiavelli eszméket áUitani fel, de mert iparosaink érdekében akarok szólani, annál fogva másként nem fejezhetem ki magamat. Miért ? '' Megmondom következő soraimban.
Százezerekre megy azoknak száma, kik hazánkban az ipart űzik. Százezerekre megy tehát azon családok száma is, kik az ipar után élnek. Az ipart nem azért űzik mestereink, hogy az által csupán erkölcsi előnyt érjenek el; sőt nem tévedek ha állítom, hogy az ipart űzők azért foglalkoznak müveikkel, hogy keresményeikből magukat és családjukat megérdemlett jólétben tarthassák fenn. Ezért áldoztak ifjú éveikből a választott ipar behatóbb megtanulására, a müvek tökéletesebb elóállithatásá-nak elsajátítására; ezért hoztak anyagi ál-'' dozatokat övéik, kik nem ritkán az utolsót is ezen áldozat oltárára helyezték.
Kérdem: el van-e érve a czél ? Élhetnek-e iparosaink hazánkban ugy mint fáradságos munkájuk s meghozott áldozatuk után élni jogosultak volnának ?
Én, fájdalom, az ellenkezőt tapasztalom. Hazánk iparosai a helyett, hogy va-gyonosodaának, anyagilag pusztulnak, s ha statistikai kimutatást készítenének, kézzelfogható lenne, hogy iparos osztályainkban a legjózanabbak a nyomor és küzdés részeseivé lettek ma, míg a régibb időben hazánkban számosabb jómódú, sőt gazdag kézművest iparost találunk, s ezért még azok is, kik kfeép kort értek el, kell, hogy el« ismerjék, mert ha vissza gondolnak azon számos jómódú iparos családra, kiket ismertek, elfogul szivök, hogy azoknak he-
.Nyomorult! Légy átkozoH^ Kiáltott as sjtóban megjelent öreg ács mester, míg mögöttes lármára oda sietett munkássereg tolongott. A borzas»tó látvány, mely eléjük tárult, mintha kővé váltostatta volna őket.
Rudolf mester lasssui oda lépett a padlón elterült fiához, föléje hajolt, kezét vizsgálódva halvány arcsára tevé, asután szivére,
„Még él" ssólt remegő hangon, „az istenért, hamar orvosért, orvosért; még él s ki tudja, meddig élhet még vénségem örömére és gyámo-litásárá. Te pedig« fblytatá tovább Oszkárhoz fordulva .menekülj innen, mig bátyád teteme ss éghes nem kiált bossuért, mig a hatóság keze itt nem ér. Esen péns pedig41 s ekkor egy erszényt ragadott ki zsebéből lábaihos vetve .legyen ntravslód. Takarodjál, légy átkozott!«
És Osskár távozott Vándorló ssoborként lépkedett s munkások során keresstül; lasssn ment, mintha a visasahivó szóra várt volna. E szót hiába várta, hanem igen hallhatta az öss szakállú öreg legény eme sssvsit: „óriskedjetek s Kain késtől I"
Osskár vállat vonva, arcsát két kesébe rejtve elfutott.
A fentebbi események után nyolcs ér mult el, mely rövid ugyan a népek fejlődési történetében, de elég hosssu egyse emberek
életében.
Ama orsxáguton, mely L. nagy városba Veset s hol töiténetünk ssálai tovább fűződnek, egy deli, ifjú ember egyszerű,''de asért nem durva ntasó öltözetben ballagott; vándorbotja kezében, nti táskája oldalán, szalmakalapja pedig sötét barna fürt® fejébe volt nyomva.
Néha-néha levette fejéről kalapját, hogy nap barnította arcsán, melyet erős zsskál vett Itö-rül, az izzadság felssáradjon. As esti lég tik-kaastó meleg és nyomasztó volt Sötét felhők boriták as eget, sivatar volt késsülőben. A vándor megkétszerezte lépteit, hogy még a vihar kitörése előtt elérjen valami pnenhelyet. azonban hasztalan volt minden igyekezete, mert, jóllehel aa éj még be nem állott, egyszerre sötétebb lőn ; az első nehéz eső cseppek nulioiUjc a s meny dörgés, az ég e hatalmas hirnöke, tompán súgott s távolban, a vándor terebélyes, nsgy fa alatt állapodott meg.
„Be kár0, mondá bossussn „mint verettem volna még as éj beállta előtt a városba; érni, most már bisonyossn minden nyugalomban less, midőn, megér késtem s vendéglőben kell msjd ssállást keresnem .... vendéglőben . .,, de utoljára, mert astán: atyán házába, a szeretett, régi, hü atyai hásba megyek 1"
Közelebb vonta meg most magát s törzshez, mert erősebben csepegett ss eső. .A villámok élesen csikástak, egyre hevmebb ét kevesebb lett a vihar.
„A hasatérőnek otthoni fogadtatása éppen nem less kellemes* mondá nevetve, „ha oda ■intek, is ama bsráUágos, a sflldbe rejtett kis háshos, melynek földszintéről a fény oly barátságosan hívogatva int felém. Rajul Oszkár, te más viharokat állottál ki aa óceánokon, a , különben is annak, 8 évig volt távoj hónától, nincs elvesstegetai vsló ideje. Nyoloz évi* folytatá tovább magán beszélgetését, mialatt egyre hangosabban meny dörgött s egy re negyobb, fényt árasatottak szét a villámok. .Vájjon rám ismernek-e? Bizonnyára senki sem fogja gyanítani, hogy hasatérek, külsőleg ugy, mint

ZALAI KÖZLÖNY.
Nem tulosunk, ha ast merjük mondani, hogy a terem ugy tünt szemeink elé mint egy a legválogatottabb virágokkal diszitett kert, melyben * legszebb virágok nyílnak.
A rendező-biaottaág, mint est * táncz-vigalom alkalmával tapasztaltuk nem kiméi te a költséget, hogy % tánczvigalom minél fényesebben, — nem a fáradságot, hogy az minél jobban sikerüljön.
A hölgyek réasére rendelt fehér, rózsaszín ét kék selyem Morzsányi-féle táncsrendefc, a hölgy-választásnál kiosztott jelvények, a füzér-táncs, az arak részére kiosztott s élő virágok bél álló 200 —300 drb. gyönyörű csokor, melyek mindegyikében egy-egy camelia is volt, — mind oly szépek és díszesek voltak, minőt vidéki városban eddig nem láthattunk.
A buzgó rendezőség fáradozását, ha nem is koronázta a kellő anyagi siker, de a díszes s igen ssép számmal megjelent közönség elismerése s a mamák ajkairól jött aaon őszinte nyilatkozat, hogy : .Ilyen szép és fényes bált, habár több helyen részt vettünk már, még nem láttunk.*
Füzzük a jelenvolt virágokat egy koszorúba s ismertessük e koszorú egyes virágait meg a közönséggel.
A diszes hölgy koszorúban láttuk báj és kellemben tündökölni: Csessnák Mariska, Galba Emilía, Gárger Eugénia, Glazer Tinka (Kis Komáromból), Gleiman Györgyike, Grő-ber Lujza, Halassy Erzsike, Hervelendy Pepsa (Kustány), Hitel Matild, Kayser Irén, Lippe Alexandrina baronesse (Tördemiczról), Mezner Ilon, Nagy Mariska (Vitáról), Pataky Mariska ós Lujza, Regensberger Irma és Gizella, Sa-morsil Antónia, Sipos Ilona (Pacsáról), Só-lyomy nővérek (B.-Edericsről), Stieder Laura, Stocker Vilma, Töreky nővérek (Vitáról) és Szabó Etel úrhölgyeket, mégis Bálás Árpádné, Bohner Istvánné (Karmacsról), Csanády Gusz-távné, Garay Sándorné, Hanty Károlyné, Nagy Pálné, Szép Lászlóné és Villásy Pálné umők.
Reggeli fél 7 órakor szétbomlott az annyi ssép és válogatott virágból összefont gyönyörű koszorú virágsi elhagyván a kertté alakított táncztermet, s így a fiatalság, de különösen s renderőség részére oly szép emléket és teljes elismerést hátrahagyó fényes tánczvigalom, melyen a négyeseket 34 pár tánczolá, véget ért.
Végül elmulaszthatlan kötelességünknek tartjuk a rendezőbizottságnak, ezen oly kellemesen lefolyt, párstlan fénynyel rendezett a el-felejthetlen emléket hátrahagyó táncsvigalomért a nyilvánosság előtt köszönetet mondani.
Pettau és műemlékei.
(Néhány lap uti naplómból ) (Folytatás.)
Az idegen lég és sok járás kelé* gyomro mat arra késztette hogy, jogát a természet rendjében fentartsa, és nekem eszembejuttassa, h°gy> utolsó gondjaim közé épen nem sorolhatók igényei. Kerestem tehát szállodát. Eszembe jutott, hogy Bedaeker egyet ajánl. Után na jár-
tam, és sok jobbra balra igazitás után, végre ráakadtam csimerére.
Majdnem megjártam. Ssőke píaczér leány fogadott. Malheur 1 Evvel bajom lesz, a szőkék ugy látssik kellemetlen batásaal vannak rám. Furcsa képet vágott már, mikor ebédet kértem. Állt. mozdulatlanul is meresztette reám szemeit. Kiolvastam tejszinü csillagjaiból — lucus a non lacendo — meglepetését és töprenkedését.
Jóra való ember négy órakor délután ozsonnát kér és nem ebédet! Ez a német életrend megdönthetten szabálya j pedig a sógor osökönös és rendszerető; róla mondják, hogy Amerikában kivándorlottjai eUő feladatnak tekintik a politzei-chef választását, ha hárman összekerülnek.Polítzei nélkül nem tudnak aludni testvérek között sem. Beh sajnáljuk a jámbort. Mi nem is tartjuk az éjjelt nyngvási időnek, — már tudniillik az urak — a paraszt nem számit. Azért fizetjük a tömérdek léha várot-hajdut és foglárt, hogy legyen nekik költeni valójok éjjeli dózsölések alkalmával. Versenyt is kurjogstnak éjfélkor kocsissal, kanászszal. Mit nekünk! Nem ur a paraszt, az ur pedig nem azért kel fel délre, hogy éjfélkor ismét az ágyat nyomja. A betyár-mondókák és az utcza hobszat viszhangzó, rekedt hangú symphonia a kártya compániának Tafelmusik, mely nemes foglalkozásuk között arról győzi meg őket, hogy az urak nappala csakugyan tart még.
Boldog isten, mi máakép van ez szomszédunknál! A pinczérné megijed már, ha négy órakor délután ebédet kér a vendég. És jogosan. Sem képem nem árulta el a mágnási vonásokat, sem orrhangon nem beszéltem hozzá; de még jokey öltözetem sem volt, ostort sem tartottam kezemben, kupámban sem ült a kalap és a négy fogatú telivér nem prüazszögött a kapu alatt. Ilyen ember fiának künt is azük a mindennapi kerékvágás. Már, hogy ne csodálhattam szőke pinczér-kisasszonyomat, hogy ájulásba nem esett excentrikus kívánságaim és spies-burger kinésésem összeegyezhetlensége felett.
Ily sentimentalis alakulások azonban nem váltak gyomrom Ínyére. Megindítottam a kőbálványt. „Balra át, indulj"- és lóbáltam a konyha felé. Benne volt Sára természete. Viaz-aza-viasza nézett, mintha utóhatásoktól tartott volna. Mély resignatióval vártam az eleven étlapot. Meg is jött az termetea húsos szakácsné képében. Csípőre feszitett karjaival, hátra vetett méltóságos chignonnal és rettenetesen lehusott szemöldökével rohsm-indulásban közeledett felém. A ssőke pincsérkis&sazony védett területen kullogott háta mögött. Három lépésre megállott előttem ; fixirozott tetőtől talpig. Kemény állapotom volt. Soha ily kritikának nem voltam alávetve. Éreztem e pillanat súlyos következményeit. Arról volt a szó: emberségem érdemes-e tudományára vagy — kaachama-diener!
A szőke súgott valamit fülébe, melesleg oly mozdulatokat tett jobb kezével a homlokán, mi kérlelhetlen párbajra ösztökélt volna engem ha ő a fehérnép és gyongenemhes nem tartozik, és én tisstességes keresstény katholikus ember és pap nem lettem volna.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM-
_ - '' '' ___
lyét a csak véres verejtékkel szerzett, 8 középszerűségnél s csekélyebb módú iparosok foglalják el. A jóból lett rosz.
Mi ennek az oka ? A rosz ipar törvény, és a még roszabb status oeconomia, melyek mindenike megérdemli, hogy jövő közleményemben rámatassak a ben nők feltalálható fekete pontokra.
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ.
Levelezés.
Keszthely, február hó 1879.
Köselednek a farsang végnapjai s. elér-kezésük által, — hogy a mulatni vágyó fiatalságot az oly sok és szép élvesettől megfoszthassák, — ismét egy évre veendnek tőlünk bucsut.
Egy év, mily hosszú idő ez ! Ki tudja, hányan élvezhetik azok közül, — sík a jelen évi farssngon mint valami istennők ragyogtak, kik oly vidám kedvtelés, oly irigylendő felkarolásban részesültek — a jövő farsang kellemes napjait.
Keszthelyen a jelen évi farsangon két tánczvigalom volt. Egyik a helybeli gazdászok által segély-egyletük javára-, míg a másik Keszthely és vidéke fiatalságának több tagja által folyó hó 15-én rendeztetett.
A gazdászok által rendesett táuczviga-lomról annak idejében megemlékeztünk, illő tehát, hogy ez utóbbi tánczestély lefolyásának leírására is némi figyelmet fordítsunk.
Óhajtvs várta mindenki ama napot, melyre a tánczvigalom kitűzve volt. Lehetett látni a vendéglő nagytermében a rendezők bus-gólkodását.
Eljött végre ama szép nap, a rendezőbizottság tagjai a terem lépcsőseténél egybe gyűlve várták az érkezendő vendégeket.
Lépjünk a gyönyörű — és izlésteljes díszítés által valódi virágos kertté átalakított s fényben uszó tánezterembe s vizsgáljuk az ott fel s alá sétálgató diszes hölgykoszorú egyes
virágait.
A teremben Kovács Gábor és Grünbaum nagy-kanizsai zenetársulata mulattatta válogatott zenedarabokkal a már megérkezett vendégeket.
Este 9 órakor Petyi barátunk a czigány-vajda lassú csárdást husat • ezzel a tánczvigalom kezdetét vette.
A kíváncsiság az egész közönséget (természetes, hogy e sorok íróját is) a terembe csalta.
A terembe lépésünk alkalmával annak gyönyörű éa izlésteljes díssitése meglepett bennünket.
A terem felső részén a királyi pár nagy olajnyomatu arcsképeik zöld koszorúval voltak bevonva, mely felett Magyarország czimere alul zöld koszorú felső részen rózsaszínű díszítéssel. A terem két felső sarkán élővirágok voltak rakva.
belsőleg egéazen megváltozva. De elhissik-e majd nekem ezt? — Vaunak bizonyítványaim, megmutathatom nekik, hogy ugy tudom a bárdot forgatni, amint egy derék ács csak tudhatja
— a bárd--"
E szavaknál mélyen elszomorodott. Tűnődve nézett néhány perczig maga elé s ugy tetszett neki, — mintha nehés álomból ébredt volna fel. „Távozzatok multam borzasztó képei!* kiáltott fel a menydörgés robsját és az eső suhogását tul hangoztatva. „De nagy Isten I —
mi az?---
Mintegy megvakítva hátrált, kápráztató világosság villant fel szemei előtt s kénszerü szag kezdé bódítani.
Recsegve hangzott a mennydörgés feje fölött „Mindenható, nagy Isten t a villám csapott le és ott.... ott ..
A fehér éz barátságos kis épületre, melyet illatot, zöld gyep övezett körül s mely már az előtt magára vonta figyelmét, ssegzé szemeit. A hegyes tető láagokbsn lobogott s kékes tftsten-gerként világított messzire — a villám gyújtotta meg. Segítség sehol sem volt látható. „Siess lakóinak megmentésére 1* E gondolst villsnt fel a vándor agyában; feledve lón a terhes ut, feledve eső és vihar, sietett előre/ a veszély színhelyére.
Az égő ház földszintjéből egy ifj u nő rohant ki, egyik kezét körülbelül 7 éves gyermek kulcsolta körül, másik kaiján pedig egy kicsikét vitt. „Meg vagytok mentve! kiáltott zokogva „az Isten védett meg benneteket, drága, szeretett gyermekeim la
Aztán a nedves fűre rogyott, kicsinyeit erősen szorítva keblére.
A láng egyre magasabbra csapott, a famü sziporkázott, as ablakok szétpattogzottak. A Ingáét is sovárgva nyaldosá körül a láng.
Szolga és éltes nőcseléd hagy ták most oda sebesen futva a hásat. Valami jósságot vihettek magukkal. Az idegen eléjök rohant.
„Vannak még e házban ?a kérdé tőlük. E pillanatban felelet helyett, az emeletről segély kiáltás hangzott alá.
„Szent Isten! valaki van oda fenn!* „Azöregúr!" kiáltott zcseléd, „Segítség! segítség !•
As ifjú nő gyorzan felugrott a gyepről. „Atyám!* kiáltott szintén „mentsék meg, mentsék meg!
A vándor minden gondolkosás nélkül leveté kabátját. „Esen levél táskát* kiáltott a szolgához „Rudolf Vilmos ácsmesterhes vigye a városba, ha netalán többé visssa nem térnék — és most Isten nevében, előre!*
A következő pillanatban eltűnt a füstben és a sziporkázó lángok közt előre sietett a kis náz emeletére; a lépcső ingott és ropogott léptei alatt. Végre felért félig elbódulva és fuldokolva. Itt megint segély kiáltás hallatszott. A hang atán indult, de a füst oly sürün verődött szemei közé, hogy minden kísérlettel, innen tovább hatolni, fel kelle hagynia. A legközelebb eső szoba ajtaját fölrántotta, e mellett kellett lennie azon helynek, hol a segélytelen öreg időzött.
As egyszerűen bebutorzott helyiségben körülnézett, hogy a mellék szobába nyiló bejá rást megtalálja, de hasztalan. Künn e gerendák már ropogtak s fejére szikra eső hullt a megrepedezett tetőről.
„Segítség, segítség!* hallá a mellékszobából. „Segitség! segítség!* hangzott odalenn; szó mindenütt, tett sehol.
„Csak egy bárdot!" kiáltott a kétségbeesés legnagyobb fokán a bátor mentő. „Három csapáasal a vékony fal keresztül van törve!"
Czéltalanul tévedezett körül tekintete a szobában.
„Nagy Isten! mi az? — —•
Egy csillogó bárd függött a sötét szőnyeggel bevont falon — nem volt mit késedelmeskedni, oda rohant és as eszközt lekapta a szögről.
Nagyot sújtott a falra, melyen a harmadik csapáara rést ütött. A fojtó s átláthatlan füstön keresztül egy öreg ember támolygott a mentő felé.
„Isten angyala! légy áldott!" szólt reszkető hangon.
A mentő izmos karjaira ragadva az aggot as ablakhoz sietett, mely a kertbe nyilt; ez azonban magas volt, viasza kellett tehát mennie azon az uton melyen jött, karján a teherrel — visssa — az élet és halál utján !
Füst ée lángok kösött hatolt keresztül az ingó lépcsőn, mely nagy robajjal omlott öss-sze utána.
Egy cseppet sem látott már, a szikra ten ger egészen megvakitá. Csupán az ön fen tartás ösztönétől vezéreltetve csukott szemekkel rohant előr^, szikrák csspódtak izzadó arczába, a láng pedig *nár megperzselte hajátlés szakállát. Egyszerre frÍ8sitőleg érzé a hűsítő eső cseppjeit. Könyebben emelkedett most az összeszorult kebel. «Levegőt . . . levegőt! nyögé.
Ugy tetszett neki, mintha a távolból vis-sugást hallana, gyöngéden levevé nyakáról a megmentett • elájult öreget s as előtte térdelő iQu nő ápoló kezeire bizta. Azután összerogyott, a bárd pedig, melylyel a megmentés nagy mű
vét végrehajtotta, melléje esett.
_ i
Világos, tágas szobában ébredt fel másnap a bátor mentő újra otthonában, lelkileg > testileg felfrissülve. A kelő nap oda szórta fényét fekhelyére; ő pedig felemelkedett s ke-
FEBRUÁR 20 áa 1879.
Szerencsémre a vaskos konyha-szellem más nézetben vólt. Láttam a szerencsés fordulatot szemében. Titkos mimikai purparlesek a háta mögé posztérozott szőkével nyilvánosan az utóbbi ő vereségére vezettek.
En az egész idő alatt teljes semlegességben tartottam magamat. Vártam a némberek stratégiájának eredményét.
Mikor a szakácsné ssemöldökei rendes helyükre indnltak, a ciipőre tett kezek pedig a fehér kötény csúcsait keresték, és főkép midőn a hátra vetett chignon ismét a fej tetejére került és kétkedő billentéssel elárulta a fej habozását : csináljon e tisztességes bókot, vagy elég lesz e egy „kéremalássan, mit tetszik parancsolni" — íel emelkedtem ülésemből éa hsnyag lábvetéssel oda léptem a szakácsné elé.
Kedves asszonyságom, szólék barátságos hangon, tudna-e nekem egy kis harapni valót szerezni, mert hát lássa, én ma reggeli hat órától fogva rágó szerszámaimnak nem adtam még foglalkozást.
— Miért nem uram, felele egykedvüleg a donna.
— Talán egy szelet rostélyos, vagy borjúsült pasirt vagy unpasirt állapotban hálás érzelemre gerjeszti gyomromat hírneves tudománya iránt.
— Szívesen uram.
A s/akácané szemmel láthatólag fokozta a szívélyes titulusokat. Mikor végre is bölca belátására bíztam az étlap elrendezését, az előzékenység superlativuaában mondta az önérzetes szavakat: Uram, meglesz velem elégedve.
Hohó ! Volt becsületem ! szegény szőkém olyan pillantásokat kapott, raplyekről a köznép állitja, hogy felérnek a vasvillával. Mintha mondani akarták volna: lám nem eszikmeg.de még tud becsületet is! — A szóké azonban nem szelídült meg. A tisztességes távolt megtartotta végig. Jobban is szerettem, mint azon kulláncaokat, kiket kiállhatlan tolakodásukkal alig lehet lerázni. Pedig ilyen is van ám elég. Nem csoda. Ha valamire való formája van arczának és alkatának, nem győzi hallgatni a sok ízetlen bókot. A minő kevés esze van a libának, készpénznek veszi a tiáradákat. Végre is azt hiszi, hogy ily tömjénfüst nélkül el sem lehet; kivánja, elvárja a vendégtől épen ugy mint az ebéd végén a borravalót. Ha nem tesz-szük meg, elhanyagol. Pedig ily jószág ugyan csak érti a boszuállást. Hatszor rendelünk va lamit; valamennyi aürgetésrea stereotyp válasz: mindjárt, mindjárt, éa mégiB ott kuksolunk éa várjuk a levest, midőn későbben érkező, óa a dolog bibéjét praktikusabban gyakorló szomszédaink már szivarra gyújtanak éa eltávoznak.
Á. I.
(Folyt, következik.)
llelyi hírek
— Tiix volt mult szombaton éjjel Tala-bér Zsigmond ur házában elhelyezett katonai nyilvántartási hivatal irodájában; derék tüzol tóinknak már másodizben sikerült e házban kiütött tüzet szerencsésen eloltani, most is csak a gerendásatban volt némi kár; as irományok-
zével homlokát dörzsölte, mintha az ótolsó órák történetét akarta volna omlékébe visszaidézni. Kendőkkel volt bekötözve s csekélyebb fájdalom minden utángondolkodásnál hamarabb eszébe juttatott mindent. •
„Hol vagyok ?" kérdé körül tekingetve, a mennyire fejét mozgathatta. Barátságosan mosolygott feléje minden — és arczán mégis a nyughatatlanság kinyomata tükröződött vissza.
„Akár hol legyek" szólt majdnem hangosan magánbeszélgetésében „itt nincs az én helyem. Atyám házába megyek, hová, hála Istennek, egy nemes tett megnyugtató tudatával térhetek vissza."
„Tieid között vagy!" hangzék a megindulástól reszkető hangja Vilmos bátyjának.
E pillanatban az ajtó kinyílt és egy kedves, szőke fürtű gyermek a bárdot hozta a megzavarodva körültekintendő férfiú ágyához; nyele virágokkal volt körülvéve. A kicsike mögött fiatal nőtől táraogattatva egy öreg ember lépett be as ajtó küszöbén s kitárta karjait.
„Fiam . . . fiam I öreg, beteg atyád megmentője, légy áldott — mindörökre áldott! Ezen levéltáska tartalmáról, melyet a szolgának adtál át, ismertünk reád.*
„Atyám! Vilmos! — szeretteim!*
Rudolf Oazkár óvéítől környezve ült ágyán, bátyjától is szívélyesen üdvözöltetve, ki e rettenetes éjjel távoh volt s szintén egy utazásából tért volt vissss.
A nap sugarai enyelegve játzsottak a boldog arczulatján s bearanyozták a végzetteljes eszközt, mely még ma nap is a legméltóbb helyet foglalja el a Rudolf család hásában, bár Gáspár mester már régen, régen a boldogok hazájában nyugszik.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ban semmi hiány és semmi hiba sincs; a veszély helyéről elhordattak. A tüz a fütő kály-hából eredettnek látszik.
— Következő emberbaráti felhívás bocsáttatott ki, melyet a legmelegebben ajánljuk h t. közönség pártfogásába: „Felhívás!" Keleti György, a „Zalai Közlöny" munkatársa, széptehetségü író súlyos betegen a közkórházban fekszik, a felüdülést orvosi vélemény szerint csak fürdő nyújthatja, bátor vagyok tehát a nemes emberbarátokat ennek lehetségesitésére felkérni. Nagy-Kanizsa, febr. 15. 1879. Orosz-váry Gyula. Dr. Benczik Ferencz. Adakoztak eddig: Lövinger Ignácz 1 frt, Oroszváry Gyula 5 frt. Dr, Benczik Ferencz 1 frt, Hunho Ede 2 frt, Weissmayer Mór 1 frt, Bátorfi 3 frt, Dr. Schreyer 1 frt, Hoffmann Mór 1 frt. Dr. Laky Kristóf 10 frt. Kováts János 1 irt. Hajgató Sándor 50 kr, N. N. 50 kr. Összesen: 27 frt.
— Az I. n.-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete szombaton azaz f. hó 22. saját helyiségében (casino) nyilvános felolvasási estélyt rendezend, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghivja a választmány. Elő-adatik: Főtisztelendő Szilvágyi Gyula evang. lelkész ur által: A darvinismus kritikája; tekintetes Berecz Imre zenetanár ur által: a ze nérűl. Kezdete 8''/a órakor.
— Scliultz Károly nagy-kanizsaii pol-gáriakola rajztanárát, a vallás- és közoktatásügyi minister, állomásán végleg megerősítette.
— A tűzoltók tánczvigalma, következő szombatod, febr. 22-én levén, ujolag felhívjuk a t. közönség figyelmét.
— Gr y őr ffy János ügy ved ur által a „Társas Köru-beu mult vasárnap tartott felolvasás zajos éljenzéssel fogadtatott; az érdekes éa vonzó felolvasás külön lenyoma''ban megjelenik, melyről, ha, (mint ígérve volt,) nem lapunkban jelenik meg, bővebben szólandunk.
— Biztos forrásból értesülünk, hogy a folytatólagosan felállítandó állami bankfiókok egyike Nagy-Kauizsán lesz elhelyezve.
— iiglovszky JE. bűvös lámpájával ^Laterna magica) hétfőn a főgymnasium rajz termében, kedden pedig a polg. iskola rajztermében az ifjúságnak érdekes ködfátyolképeket mutatott be.
— Kottoriban az állomásfőnök ur ven dégszerető házánál mult szombaton kitűnően sikerült batyubál tartatott, a vidám társaság több tagja festői jelmezben jelent meg éjfél tájban, mely a derült kedvet még inkább fokozta.
— Eziist menyegzőjét tartotta febr. lő én Fülöp Mór sárszegi körjegyző ur; vidám társaság gyűlt egybe a boldog párnál.
— Véletlen halálozás. Kele János sor-mási lakós a homokkomáromi erdőben mult pénteken testvérével fát vágott, a fatörzs reá esett s agyonütötte, nőt s kiskorú gyermeket hagyott hátra.
— Kis-Komáromban Semetke Lajos tiszttartó \jr irodáját f. hó 13-án éjjel feltörték ; az íróasztal fiókjából 4<X)frtot raboltak el.
ZALAI KÖZLÖNY
Muraközi horvát népdalok.
IV.
Búslakodó madár galamb, Egyetlen szerelmem;
Kn kedvesem, j• > madárkám, Mórt búgsz oly keserven?!
Megcsalt talán társad, a mely Követett szeretve? Repült pusztán, mezon, És elhagyott végre.
A kivel a régi, száraz S viruló fán ültél, Vele majd bút, m.-ijd örömet Egyformán élveztél.
Első galambod elrepült, El magasra tőled, Hogy szemeid soha többé Meg ne lássák őtet-
Mibez kezdjek most bánatos ? Párom elvesztettem, Ki Csatán soha többé Nem törődik vélem.
Bús galamb erdőbe szállt, hol Koly a patak árja, Ott meg egy más galambot lelt Szelíden sétáivá.
Nyájasan szól, köszönt engem. Köblét is kitárja, Iiivemnek ezt választottam, Ez lesz szivem párja. —
V.
É<i ek a nyúlról.
Tegnap puskával mentem ki, Láttam a nyalat felkelni, Azután megrázta fülét, 8 a bokorból ugy néze szét.
A mint ide-oda nézdel, Szomorúan igy énekel : Fajom ah mily szerencsétlen Nyugtom nekem sehol síucsen.
— Gyászhír. Febr. 13-án temették el Felső Eőrsön elhalt Fischer Ignácz közbecsülésben állott férfiút; gyászbeszédet tartottak Spitzer veszprémi rabbi, Jeiteles Kaposvárról és Cseh Sándor ref. lelkész.
— Gelse és vidékebeli több család által 1879-ik évi február 20. Gelsén az indóház termében batyu bál tartatik. Kendező bízottsági <»lnök: Pálffy Elek. R. .b. tag: Bakó Gyula és Petrich Lajos. Kezdete 8 órakor. Szállásokról Biczó postamester ur fog gon doskodni.
— Silmeghen f. évi febr. 15 én meg tartatott a helybeli casinó javára rendezett tánczvigalom, — mely elegantia tekintetében nem hagyott kívánni valót; selyem uszály, frakk, lacfc — nem hiányzott! Részt vett ezen viga-lomban Zala- és Vasmegyének több intelligens családja. A rendezőségre maradt hetven frt, deficitet, a kedély és az együtt volt szép koszorú báj rózsáinak emléke egyensulyoztatja.
— Légrád városa, mint értesülünk,fényes ünnepélynek leend szemtanuja folyó hó 23 án midőn fő*. Gadó plébános ur installatióját tar-t&ndják, — kívánjuk, hogy ezen igtatási ünnepély folytán valamint eddig, — ugy ezután is vallásos érzelmeinket ébresztő és nemesítő lelkész urat az ő hivatalos működésében igen soká üdvözölhessük! Ezen üonepély alkalmával az egyházi beszéd megtartására a szivet és lelket egyformáu emelő megyénk jeles szónoka Ujlaky József pacsai plébános ur lón meghiva. — Az ünnepélyt 80 terítékű lakoma követendi.
— Rövid hírek. Bérezy Alajos aradi postamester lakásán meggyilkoltatott. — Nagy-Váradon tévedésből egy leány t állítottak katona sorozás alá. — A bpesti nemzeti kaszinó tavai könyvekre 1000 frtot, kártyára 5499 frt 50 krt. költött. — Zágráb mellett egy postakocsis meggyilkoltatott, 43 frt lett elrabolva. — A mezei rendőri törvényjavaslat elkészüit. — Gráczban az „Arminia" czimü tanulók egyletét a helytartóság feloszlatta. — Az országos iparos con-gressua május 31. és junius 1-én tartatik meg Bpesten. — Szegeden a gyalogutakat aszfaltozzák. — Bpesten a házmesterek egyletet alakítottak.
dolgozást bízzák, de bízhatják is a tanítóra, nálunk adni kell még nyomról nyomra eljárási módot is.") „Népiskolai olvasó és nyelvkönyv kapcsolatban az összes reáliákkal és késimunka tanításával* e mű szerkesztése, u. m. a m. kir. egyetemi nyomdában megjelent „Számolási Gyakorlat könyv" jav. miniszteri tanterv és legújabb szakirodalom nyomán egy kötetben bár, de évfolyamokra osztva (szinte vezérkönyv vei ellátva) kapcsolatban a számvitel- és mértan nal való átdolgozása czéljából pályázat kihirdetése végett a nm. vallás- és közoktatás ügyi minisztériumhoz indítványt nyújtott be. — E tanügyünkre nézve uj lendületet hozni hivatott indítványhoz, mely vajha mielőbb visz-hangra találna, szívből gratulálunk, mert ez esetben a szegény szülők egy egész kis könyvtárt tartalmazó könyvek megvásárlásától a gyermekek pedig azok hurczolásától felmentetnének, paedagogiai szempontból a haszon még nagyobb, nem tulzunk, ha azt mondjuk: „a csoportosítás előnye megbecsülhetetlen
FEBRUÁR 20-án 1879.
Fin: kTe papa" egy ember van odakint, a ki Isten tudja mit adna aaért, ha téged láthatna. Apa -. Hát ki az fiacskám ? Egy világtalan.
Lakó: Uram, ctiniltasaa már mec a tetAt mert nyakamba szakad az e«S. *
vaa- hf*ij.ttr: 7" •Önnek mo lehet eleget tenni. Edd* mindig esőt óhaj tett é, most, hogy
csepp esik, panasrkodni kezd 1" ^
Konstábler: Ne csináljon ön olyan lármát >< emberek azt hfarfk, hogy tudj'' Isten li töí^M
!*,Lne» K»ik " ®mberek, mert ha
SW* ^ ^ - bizonyosan
nem
Irodalom.
— Üj zenemil. Táborszky éa Parsch urak zenemükereskedésében Budapesten gyönyörű erimképes kiállításban megjelent: „Fleurs d''Oranges" kiríngő, XII. Alfona spanyol királynak van ajánlva, zongorára szerzé Ifj. Fahr-bach Fülöp. Ara 80 kr.
— Róth 8. Mór néptanító (Tapsonyban u. p. Nemcsvid Somogy m ) tudomásunk szerint egy két kötetü az osztatlan néptanoda igényeinek teljesen megfelelő szükséges illustrátiók és térképekkel, valamint „minta leczkékben" irt „vezérkönyvvel" ellátott (mert úgymond: „a ho! a népiskolai tanügy fejlettebb állapotban van, raiut nálunk elég, ha csak az anyagát adják a közlendő tantárgynak, a methodikus fel-
Kárt senkinek nem csinálok, Mégis űznek a vadászok ; Fejem vastag, ugy érezem, Azonban nem érett eszem.
IIosszu fülem és bajuszom. Mintha volnék macska rokon; Fülem hosszú, szilk a szájam, I)e bordámon semmi hájam
Gyors a lábam szerencsére: Ha agarak futnak érte, Mire elér, én lebuktam, És keresztül subán rajtam.
Jaj, de ha az agár megfog, A vadász is felém mozog. Elvesz tőle nagy örömmrl, Felfordít és tovább czipel.
Kereskedést üz velem ó, Fele áron kap a vevő, így nem sokat tekint reám, Legfólebb a konyhára száu.
A lokác meg fog keményen 8 egy táblára haz egészen, Lenyuzogat meztelenre, Önmagamnak szégyenemre.
A hátamat meghájazza, Hogy jobb ízü legyen busa, Felszur aztán nyársra szépen, Éa a tűzhöz közel tészen.
Zsírral öntözi húsomat, Hogy jól érezzem kínomat;
8 ha már eljött az ideje, Levesz onnan egyszeribe.
Akkor az asztalra visznek, Hol reám mind merőn néznek ; A mi rajtam jobb, lemetszik, A roszat meg kiborsroérlik.
Csontom a kutyáknak vetik, Ob, hogy ártana meg nekik t — Kedvei nyulak, rokouaág»m,
Őrizkedjünk, azt ajánlom!
Margitai J. fordítása után versbe szedte:
HAJGATÓ SÁNDOR.
Vegyes hírek
— Az egri sortjáték. A kormány Eger városának, a szenvedett árvizcsapások némi enyhitésére, sorsjátékot engedélyezett. A sorsjáték-rendező bizottság erre vonatkozólag a következő felhívást bocsátotta ki: Jól ismert a t. közönség előtt azon csapás, mely Eger városát a mult évi aug. 31-iki s ismételten a szept. 27-iki árvíz által sújtotta. A nemeskeblü emberbarátok részvéte, mely annyi oldslról s oly becses adományokban nyilvánult szerencsétlen lakostársaink nyomora enyhítésére, elenyész-hetlen emlék*, t magaután mindnyájunk lelkében s hálánkat örökre biztositá a jótevők iránt. Ámde ott, hol egyesek annyi kár s veszteség nyomait sinylik, képzelhetni, hogy a város, mint község közutai, hidai, védmüvei s épületeiben mennyire megrongál tátott a bőszült elem rombolása által. A kár annál nagyobb, minél képtelenebb a város csekély anyagi tehetsége folytán annak elviselésére Hosszú évtizedek, századok lassú működésének, a város emelésére irányzott erőkifejtéseknek eredményei tönkre mentek, s kérdés, hogy a kultura követelő haladása várhat-e nem évtizedekre, hanem csak évekre is, hogy a csekélyebb anyagi tehetség hangya-szorgalma ismét kipótolja az elvesztőket, kiigazítsa a rombadöntötteket? Eger város jövendő fejlődése, léte forog kérdésben, mely város ugy kulturális mint történeti tekintetben becsületes helyet foglal el a magyar nemzet ezredes múltjában s kiván elfoglalni a jövőben is. Nemcsak az okozott károkat helyre pótolni, hanem a várost hasonló esetlegességek ellen ssilárd müvekkel biztositanunk kell, hogy közönsége megóva legyen s meg ne zavartsssék fejlődésében. Anyagi erőnk csekélysége folytán e czél elérésére sorsjáték rendezését indítottuk meg miniszteri engedély mellett. Háromszáz ezer 50 kros sorsjegy bocsáttatik ki, a nyereménytárgyak összes értéke 20eser frt. A busás napja ez évi november hó elseje leend. Tisstelettel fordulunk a nemes czélokat mindig szívesen fölkaroló t. közönséghez, hogy részvét s rokonszenvét velünk ez alkalommal is éreztetni és sorsjegyeink értékesítésével a mélyen sújtott város jövendője biztosításához járulni szíveskedjek. Az egri sorsjátékrendező bizottság nevében
Tavasy Antal, polgármester. Almásy Félix, b. elnök. .
— Az országos gazdasági egyesület igaz- I gató választmányi ülésén Bossányi László in- \ ditványt tett, miszerint az egyesület intézzen feliratot az országgyűléshez a végett, hogy szavaztassak meg a földmivelési minisztériumnak a mezőgazdasági érdekek emelésére évenként legalább is 150,000 frt, hogy ezen öszeggel az ország ezen legvitalisabb érdekeit némileg is felkarolni lehessen. Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatott, s a felirat megállspitásával egy bizottság azonnal megbízatott.
Az egy éves önkéntea tiszti vizsga tételekor e kérdést kapja a földrajzból ; hol terem a kávé ? az önkéntea habozott, nem todta a feleletet reá adni; a kérdező, hogy könyitaen a kérdésen hozzá tsvé; hát honnan hozatja apja a kávét? (a kérdezett egy nagy kersskedS fia Isvén) azt felelte rá, engedelmét uram, azt nem mondhatom meg, mert üzleti titok.
Postahivatalnok: Ezen'' levél nagyon nehés, ezért még egy bélyeget k«U rátennie 1
Paraszt: De hiszen akkor még nehezebb lesz 1
Ur: Nekem ugy tetszik, hogy te nagyon korán kezded a koldulást
Koldusleány : Kérem, az atyám azt akarja, hogy alaposan megtanuljam 1
Tanár: Cserepezi, kérem mikor lesz ön már készen rajzaival ?
Tanítvány : Kérem én nem vagyok Cserepesi, hanem Caepreghi.
Tanár: Oh kéiem azért n« tessék neheztelni; én midőn a bécsi egyetemen jártam, mondtam hogy Cséka Károlynak hivnak, és mégis miudig Csikó Károlynak szóUitott a tanárom.
Egy akót városban a tanácsülésen elnök kérdést intés egyik tanácsbelihez, bogy miért maradt el az ntolaó ülésről. — Feleségemet temettem. — C.Z alapos ok, — feleié az elnök, — bár mindnyájan ily jó mentséget tudnának felhozni mulasztásunkkal szemben.
A feleserélt négykrajezároa. Küldi egy nap a hadnagy szolgáját gyufa éa czipőfénymázért. adván neki két darab négykrajcsárost, a mondván ; — Nesze Jankó ezen a kétgarasoson hozasz masinát, eseu pedig subiczkotl — Kevés vártatva viasza jő a pri-vátdiener, kérvén arát, utasitaná még egyszer : — Mert úgymond — felcseréltem a két darab kétgara-sost, s most nem tudom, melyikén hozzam a masinát, melyikén a snbickot.
Egy unalmas udvarló egy téli napon majdnem egész nap imádottja oldalánál forgolódott, mig
végre egy izben átszellemülve, igy szól szive bálványához :
— Nagysád ! tudja-e, hogy ma van a legrövidebb nap ez évben ?
Est épen nem tapasztalom. Volt a rövid, de lefőző válass.
Szerkesztői fizenet.
3328. Dr. W. Köszönet a válaszért. Várunk !
3329. Kaazthely. Bocsánat, két csárdába egy dudás nem lehet.
3330. N. Á. Intézkedtünk, azives üdvözlet I 3381. Ruma. örvendünk, hogy egéazségpa vagy,
ha a novi-bazári azomoritó hir valósul, kérjük ss«-ves tudósításaidat lapnnk számára
3332. B. K. .Feledni,- „8. barátomhoz", „Vígan úsznak* gyunge kísérletek, p :
.Te is bennem barátodat leled, Isten, Isten Isten legyen veled -,"
Igy aztán könnyű rímet csinálni.
3333. ,Néma vagyok". Legyen is.
Piaczi árak.
100 kilóg, számítva.
Bsdapest: Buza 863—8*90. Rozs 5-70-5-90 Árpa 5 57-5-60. Zab 5 50-5.60. Kukoricsa 4 40— Mohács: Buza 7—7*30. Rozs 5--—. Árpa
--. Zab 5 —40. Kukoricza 3 50—3 70.
Sspres: Buza 870 - 9 20. Rozs 6-10.—6-40 Árpa 5-80—6 30 Zab 5-70—6 10. Kukoricza 4-60—4 90.
Péos: Buza 6-80—7-40. Rozs 5-5-20. Árpa
4 80-4 50. Zab 5 20- 5 50. Kukoricza 3 80-4—.
Szoabathefy : Buza 7 40—8.40 Rozs 5 — 40-—6 Árpa 5-20 — 5 60. Zab 5 20-5 40. Kukoricza 4 20— 4 60. »
Pápa : Buza 6 40- -8 — Rozs 4-50—5 50 Árpa 4-40 —5. 7.ab 4-70—6-50. Kukoricsa 3-40—4—
Székesfehérvár: Buza 7.10—8 30. Rozs 5 bO
--Árpa 4-50—5 20. Zab 5-5-10. Kukoricsa
390 4 —
Vasutl menetrend.
A hada-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kanizsáról
hova i
Papírszeletek
— Kardot vett elő egy vitéz, kirántja és azt mondja : a« a kard, melyiyel egy bosnyák karját levágtam.
— Mért nem a fejét? veti oda egyik hallgató
— Mert már nem volt feje.
Vonat
asám Ora Perc. Idő
205 Fazék, Mohies,Domhovár a Fiúméba 4 48 reggel
215 „ „ , „ 2 80 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 .........4.96 délut.
204 ...........11 30 estve
813 Bécsbe (Ssombatbely, Bécs-Ujhely felé jó 8 reggel 801 „ .........11 48 estvs
315 8opronyba ........ 8 38 délut
203 Triesztbe és Pragsrhofon keresztül
Qráes éa Bécsbe ...... 4 50 reggsl
201 Trissstbe és Prágerhofon keresetül
Qráes és Bécsb........ 47 dilu
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, lfoháes, Dombovár • Fiúméból 1 41 délut
206 „ „. „ „ 11 11 sstvs
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggs
201 „ ........2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estvs.
314 Bécsből (8*ombath. Bécs-Ujhely)felől 10 27 sstvs. 302 „ „ . „45 reggel
316 Bopronyból........11 53 délsl
«14 Bécsből Qráes, Marbarg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggsl
20« Trieszt- éa Bécsből Msrburg, Pragsr-
bof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt- éa Viliachból Prágerhof fslől 11 — eatvs. Marburgba csatlakozás Villach és Francestestbs
„ . . . Fianoesfesthől
Felelős szerkesztő: Batorfl Lajos.
tizennyolczadik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUAR 20 ¿o 1879.
C¡* Ászár
kizárólagosan
királyüag
szabadalmazott
PURITAS
haj i f j i t ó -1 e j.
A Puritss nem hajfesték, hanrm tejnomü folyadék, moly majdnem azon csodálaton hatással bir, hogy ősz hajakat megiffit, az»* lassankint még periig legkésőbb tizennégy nap alstt ama szint visszaadja, melylyol eredetileg birt!
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot ¿a a férfi hajat és srakállát.
Egy üveg .Psritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több."»
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toillette-szer sem képes a kikeleti hóvirággal jósnj és kitűnőségben versenyezni. Olajos üdítő alkatrészekből állítva oló. rövid ¡dón elhárítja oz<>n szer * szeplőt, bőratkát, pör-senést, májfoltot stb. * az arezhőrnek vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonként 1 frt, Beállítással 2<> krral tiihb — I''osUutánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a ké8»!Ít"liél
Franci Ottó, Bi^cs, Mariabilfstrasse 38. szkni.
Na*y-Kanizsán valódi minőségben PrágBl* B6Í3. gyógyszerész urnái." (730 17—25)
Dijaztatott 1867-ben Párisban!
fehér mell-Syrup
Mayer A. G. W.-töl Boroszlóban és Bécsben.
1858. óvi deczcmbor hó 7-dikéról kelt 130/045. szám alatt kiadott cs. k. szabadalmazván}'' szerint védjegy által hamisítás és utánzás elól biztosítva.

Megpróbált hnsiftxer.
Sok orvosi tekintélyességtol 20 év óta ajánlva köhögés, tartós rekedtség, benyxlkásodás, köhhurot, köb, toroklob, gŐgsipgyu-ladás, éles- éa idült tfidó-hnrut, vérköbögés, vérpökés éa fuladozás ellen. Valódi minőségben csakis Práger Béla gyógyszerész urnái Nagy-Kanizaán kapható. (755 II. 2—*)
■ szam
Császár kíráljilag or-

szágosan engedélyezett
moso és vászonáru gyár,
&
F. R. udvsii szállítók. — Főraktár: Bécs, I. hírneves bevásárlási
¿1, ¡¿Sí"''-*
o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 §
A postai sxáMMs«diij
187$. november l-sejo óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig iV csak 3u kr. és így mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiségben és nagybani eladás szerinti árakon (en gros) hozatni magának házi szügséglete fedezésére kávét, rizst, déli gyömölcsöt. zöldségnemut éa más e félét
1 rend»
kilo 1 írt 80
Cubs egy kilo 1 frt 70
Rio egy kilo l frt 20
n srsb valódi mokka kávét egy kilo i frt 50
n legfinomabb Java-kávét egy kilo l frt 45
43/i kilós tartalmú zsákocskákban utánvt''tvUcl R/illitok iniuilcufclc
Részletes árjegyzékeket,
k irinaíra Wrmonto-kcn uiTctcn kuldOk.
(784 11—20)
Singer G.
Triesztben
8 0 0 0
0 §
0
0 §
0 0 0 0
forrás, mindennemű uri, sói és gyeraek fehérrohak. vasznak, asztali ruhák és zsebkendőből a legolcsóbb eredeti gyári árakon.
A 115 lapból álló f « »U és 300 rajzzal, meuy-asszonyi, gyermek V^v éa csecsemő ruhák \V V mintáival ellátott m i n ta árj t''gyaékfi likét ingy«<n és bérmentve kiiIdjük mog. Állandó raktár tö- /"i/''

■ . , í
íi''it 1
Megrendelések utánvét-1 mállott teljesíttetnek
Tnchlasbes sr. 13.
mör menyasszonyi ruhákból.
Jelentékenyen leszáll» tott áru 10.000 tucz&t fehér és színes yászon éa batíszt ^¿^¿f zsebkendők.
■f- Különlegesség: ba-tístkendők, beszőtt, valódi színi'' sz-gély és stikkelt, elogan-nagy betrikkel, beszegve éa megmosva 4 drb csak 1 frt. (A* egész abc-e élőiét-ben van.)
(TG: 20—20
Ml^''fí
I I-
Árlejtési hirdetmény
A pozsonv-varaadi államuton árvíz álul rongált 239 « b.d meghosszabbítás''», egy vízmedencze és ezzel kapcsolatos atfsltffltf»». a nagyméltóságú közmunka és közlekedés mmistennm 1879 év, febr. bó
9-én kelt 19496/878. számú magas rendeletével 1935 frt 48 krnyi bsz-
szeggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1879. évi február hó 28-án reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésben» résztvevős esetére, magukat a fent kitett összeg 5°|„-vel mint bánatpénzzel elláaák, mely vállalkozás esetében azonnal lO9/«, biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása ós polgári álláaa pontosan kiteendő; továbbá számmal éa szóval kiírandó azon száztól! elengedte.
melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmat ismer, és elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati öjazeg 10"|o-je készpénzben vagy tnagyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvények és feltételek « alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők
(801 2—2)
Zala-Egerszegen, 1879. évi febmár hó 13-án.
a
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Vetőmag eladás.
(M»gyár kiadás)
Férflgyftngesség
Az ő»«*(rór»»
Ii n n r e n t i 11 * w
T.<náe«»du férfiak ozÁin»ra minJcn kortan.
Gyöngességiállapotban .....
l''.ixonjnUkúI, e rilághirfl mfl minUrn r>
• jakl<aa e.ítiip mi»cj»!rnt k .njrrt felülhalad..''IriimJ.. I«*sz fnlciniiU''ni, U<>XJ I.aur*nlÍB» míir» mar A ide^nnjreM f*rililii«okb»n BWQeUnl • ennél foifT» ejjycbb <«''«l:r»rrv»ro n«»» -romi.
Az rrrrfrtl kUda* l.aurcitllii^ tél l,ipr«r-bf n í>i-jTKo!r.\4rct 6 '':X1 lapnyi kA''.rtb^n f<i) Sonczt-.ni Ábrákkal minit^n kónjrV«r*»kc<l«»l—n rlo a «z^rzAníl in l^ipztg, S<-phiín«»ra>''«« 7 B. m*gr*ndelt<<Ui«tik. Ara Co Kr. o. *>.
(752 ''2 S 24
Az alsó-lendvai fúbérnokségi magtárban készletben lévő 240 Hektoliter tavaszi vetó buza, és 60 „ , rozs eladásra bo-
csájtatik.
A búzának ára a Csáktornyái pálya udvarhoz szállítva 8 frt 50 kr., — a rozsé pedig 8 frt meter mázsánként.
Az Alsó-Lendva és nempthi urodalmak
(863 1-3) főbérnöksége.
A legújabb és legdíszesebb
füzértánoz-J elvényele
(Cotillon Orden) és /n^
ígea díszes táflesrdaciék
kaphatók
Wajdits József papír-, iró-, rajzszer- és könyvkeres kedésében Nagy-Kanizsán.
Halljuk !
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
megjelent éa minden könykeroskedésben kapható :
Halljuk !
Halljuk a szép szót!
Magyar felköjzöntő (toast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen minden-^ ^^ nemű felköszöntést tartalmazván, díszes kiállítás» és tö-
^X mött tartalma, ngy hasznos és mnlattató voltáuál fogva
mindenkinek, de különösen az ifjnság figyelmébe ajánlható. 3S0 lapra terjed s diszes kiailita.su. Ar. I-so kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kolt el, mely eléggé bizonyítja « könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata : Kloszó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára. Disztlnnepélynél. Díszebédnél Hölgyekre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegr.óben. Beigtatásnál. Kgyleti ünnepélynél. Yegyes köszöntések Összesen 243 felkös»öntést tartalmaz.
Kiért emeljük a poh&rtí
Magyar felköazöntő könyv. Szerkesztette Hajgató Sándor. Ára díszes kemény kötésben csak 1 frt Ezen eredeti felköszöntéseket tartalmazó kötetet ajánljnk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1000 válogatott dalt taltalmar. ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bővített mű, színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű, mely már több mint tízennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszés.'', diszkötés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indulók, t-rmészetdalok. románczák, élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operette-dalok sat
Rajta nuls
1 Magyar dalkönyv olcsó kiadása. 96 kr.
Rajta lányok mulasunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára. gyüjtötteWajdits Józacf. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó köaöntégnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszésü diszkiadásnak 2 frt HO kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözékszoba. Illemtan. Jeles mondatok. Nőnevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártva-veté». Emlékkönyv. Névrejtő emlék versek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyvéa záradék.
Rajta párok táncsoijunk! Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arcxképével sa szöveg közé nyomott tánexábrákkal, díszes czimborákkai. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
K e to.e 1 h a n g o l£.
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött ég kötetlen beszédben. Irta: Hoffrnan Mór, diszes nyomatú kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd Mxivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezéaek változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyeaitől. Csinos bOTitékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Szegényből lesz gazdagjó számvetéssel, gyors és biztos segitő minden adás- és vevésnél, */* krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól lOuO frtig. Teli és üres hordók megm érése kiszámítása. A gömbölyű fák kuhik tartalmának meg -határoztatliatásáróli táblázat. A Salymértékek vám sulyr való átváltoztatásárólí táblázat. Cselédbért és árendát r#,
mufató tábla. Kllési és kotlási idő számítása. Törvényszerinti bélyegrovat. Táblázat a fatör*s kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetése-, és a göbék görgetésének eredményéről. Láblázatok. Ára kölve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Il»a : Fouquot Jaqnes III. Napóleon udvari főszakácsa néhány éik*k k''*>szité-»í titkaival. Ára 60 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptomi álmo«köi»yv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma: Alom magyarázat*. Titkos kahalU, nagy művés*ot. Maltai kereszt. Lépcsős kaballa. Nagy knreszt. Sorsjáték-árszabály, Ára 50 kr.
Lenormand
A híres cxígánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szö-veggol, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisxtikns eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára diszcsen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, díszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. Kriegler Mór: „önmentő*
vénymintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór: Az elvenzett idegerönek viHMzapótlÁHa,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, dísze» kiállitásban, 1 frt 60 kr.
Juhnas: Szépiráni mintalapok,
közép- reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar éa német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Muaáskert üdvösség ösvénye, lelki vezér többféle kiadásb&a 40 krtél kezdve 12 írtig, papír, bér. selye« és birsony kötésekben.
Megjelenik „Csokor én b illik om magyar köszöntő éa fHköszöntő eredeti költemények. Irta: Városy Mihály. Második tetemesen bővített kiadás. Ó félsége álul 10 aranynyal kitüntetett mü ára igen díszes kiállításban kemény kötésben csak 1 frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr.
un. eszközöltetned: "Mi Wajdits József könyvkereskedő Nagy Kanizsán.
ag-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KAflIZ8A, 1879. február 23 &n.
ie-11s: azátm
v * « •
Tizeanyotcaallk évfolyam.
I^^DItxttéi! ár Jegén ívre . .

8 frt.''
fél érre . . 4 negyed étre . . 2 .
ssám 10 1
Hlrdetéisk
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 i min.len további sorért & kr. NY1LTTÉRBEN
soronként 10 krért ré-
letuek fel Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért kfllönf J 30 kr fizetendő. k
gjjr^^r-r:----- '' '' ^j»
A lap Melleim réséét jf illeti közlemények a ] sserkesi tőhöz.
anyagi réséét illeti kBslemények pedig • kiadóhox bármeneve intéxendók : NAGY-KANIZSA Wlssslssház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mankatár s akt ól fogadtatnak el.
előbb:
Kéziratok visssa küldetnek.

nem^
ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY/
N.-KanizsRTároR helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizf.al kereskedelmi 8 Iparbank«, „n.-kanlmal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitótes tület", a „n.-kanizsai ktoded-neteló egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkaraara n.-kanizsai k&lválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hiiatalos értesitíje.
Hctenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenj vegyes tartalmú lap,
Hazai iparosaink érdeke.
II.
Azt mondám: rá fogok matatni a fekete pontokra, melyek az ipartőrvényt bé-lyegzik, és a status oeconomia roszasága miatt a kormányt vádolják.
Hazánk iparosainak aggasztó helyzete nem egy kisded kép, melyet színtelenül is zsebre lehessen tenni; nagyobb az sokkal, mint a minőnek lenni státus férfiaink képzelik.
Egy nemzet, egy egész ország létérdeke fűződik hozzá, s a lenni és nem lenni nagy kérdését kell abban megfejteni. Talán sokan lesznek a kik aggályomat fölöslegesnek, vagy legalább is nagyobbnak fogják állítani, mint az a valóságban létezik; de ezen optimisták tévednek, a gyakorlat embere nem fog urnájoknál összeseregleni.
Sajátságosnak tűnhetik fel az is, hogy iparosaink érdekét azonossá teszem a haza érdekével, s bogy azt állítom, hogy a lenni és nem lenni kérdése iparosaink részéről, — kihat a hon anyagi létére is. Pedig ha ugy ítélünk ezen tárgyban, a mint kell, bírálatunk beható és elfogulatlan marad, meggyőződhetünk róla, hogy mi magyarok foldmives és iparos nemzet lévén, szükségleteinket ezenkívül az állat-tenyésztés és kereskedés pótolja; földmivelésünk ered-ménytelenné válik a haszon kérdésében,
er ''
mert nem tudjuk, nem lehet azt kellően értékesíteni. Az állat tenyésztés hatalmas korlátot talál a földmivelés eredménytelenségében ; kereskedelmünk pedig tengerek-hiányában, s a kormány intézkedései folytán külföldhöz viszonyítva : kiskorúságban
tengődik. Ezen három gazdálkodás bármelyikének emelkedése csak káprázat, szemcsalódás ; kívülről piros almát ábrázol, belől rothadásnak indult A gazdálkodás ezen három ága nem fogja jelen czikkemnek tárgyát képezni, czélul csupán az ipart jelöltem meg, s a kereskedést is csak annyiban fogom az előbbiek után futólag, s helyenként érinteni, a mint azt közleményem az ipar érdekében elkerülhetetlenné fogja tenni.
Tekintsünk Francziaországra, vájjon a nagy porosz háború után reája erőszakolt mesés hadi sareznak még mesésebb hamarsággal való lefizetését mi okozta? Minő talány, s hol fogja megoldását lelni, ha csak nem az ott virágzó ipar kincs aknáiban nem. — Azt állítják: Francziaország nagy és világ kereskedéssel bir, hitele kiapadhatatlan, népe külellenséggel szemben egyetértő. — Igaz. — És, hogy Frankhon külelleneivel szemben egyetértő, s ,a haza minden előtt" elv lelkesíti népét, az tagadhatatlan, a történelmet hol ezen elvének annyi fényes bizonyítékát mutatta be a világnak, - meghazudtolni nem lehet; de, hogy Croesus kincsét nem a kereskedés bocsátja rendelkezésére, vagy legalább nem csak a kereskedés, azt bebizonyítom, s állítom, hogy Francziaország éppen ugy meg lett volna törve, s a határt nem ismerő porosz győzelem legalább is egy fél századra löki azt vissza, ha csupán kereskedésére leendett utalva, hanem az ipar, a kézmű fejti ott a magában termő kincsét, s nemzetének, népének hazájának történetében a félszázadot készpénzzel váltotta be, s a drága zálogot, hazájának szeretetében örökre meg is fogja hűen őrizni. — Francziaország
TÁRCZA.
Anyám sirján
(1877.)
Jó, hogy pihensz már rég a sir ölébon,
Jó, bogy bevégiéd özvegy napjaid ; Isten csudája. hogy ily kort t-Iértél Mi tartott más sem téged ? — mint Bennem vetéd reményed horgonyát Pedig éltem baj krtrt usró naszád.
Özvegységed buját, baját feledve
A csal vigasxtalád mindig magad Kit a sors messse tárol Qsőtt tőled Fiad lakása egykor befogad. Ottan fogod le él ni életed Kevés perexét, mit ég enged neked.
Rámnésve ex lett volna tán szerencse?
Er egyet is megvontad tőlem Ég I Itt térdelek bedőlt sírhalma mellett Szememben a keservnek könnye ég. Lakod kihalt miként e bús kedély, A melyben a csalódás férge él.
Te itt a mély sirnak nyugodt ölében
Kim érzess többé semmi földi bajt; Fiad, ki itt térdel mostan sírodnál Lehullt levél, mit a sors vésze hajt. Kedvesb helyet nem lelhetek sehol: Sírodnál, melyre szemem könnye foly.
Jó, hogy piheQSi már rég a sir ölében Jó, bogy nem éned szivem bánatát; Mert meg repedne SZÜd a fájdálómtól Fiad boldognak, bogy nem láthatád. Az ég oly jó volt, sxender fátyolát Terité rád, mely néked nyngtot ád.
Te,agg napodnak alkonyát megérted Én sirba szállnék éltemnek delén ; Mit ér oly ¿lat, mely csalódást ismer ?
hit
Jólét, szerencse nem mosolyg felém. Ha majd kereszted sírodról ledül Éu állok ottan hűn emlék-jelül!
GYÚROM ANTAL.
Elvira.
— Novellette. — Irta: Ifj. Tárady Ferencz.
Isten tudja, hol, hol nem, elég az hozzá egy valamely városban éldegélt egy jó módú család. A családapa ős nemesi származására büszke lóvén nagy úrias házat vesetett. Nagyreményű leánya, Elvira kisasszony mellett még franczia nevelőt is tartott, hanem hát es volt a bökkenő, es volt az, a mi a ház csendes nyu galmát felzavarta.
Elvira kisasszony addig-addig pötyögött, azaz, hogy társalgott a nevelővel francziául, mig hamarosan magyarul belészeretett. A nevelő magyarul is értett, még pedig jól; de semmikép sem akarta Elvira lángoló szerel* mét megérteni. Mind a mellett ritka színészi tehetséggel tetette magát, mintha százszorta nagyobb hévvel szerette volna. Elvira igen-igen boldognak érezé magát a nevelő karjai között; kedvezett is neki, a mint csak lehetett. Mindenben a legjobból, a legszebből réssesité; sőt olykor olykor egy kis «sivárrá valót is csusstatott éhes ssebébe. A nevelő persze snnál inkább tette a szépet.
Furcsa, furcsa. Ugyan hát már mért nem szerette igazán, őszinte ssivvel ezt a szegény szerelmes kis libát?
Talán csúnya volt?
Dehogy is volt csúnya. Hisz olyan gyönyörű, bűbájos teremtés volt, a minőt a leg-
nagy, mert nem csak kereskedő ország, de az ipar és kézmű viligcsarnoka is.
A törvényhozó kötelessége a nemzetet, annak érzületét, szellemét, intentióit, s italán kül- és bel viszonyait ismerni, — mielőtt számára törvényt alkotni akar. Ha ezeket nem ismeri, ha bölcsességét ezek mérlegelése nem vezeti, a legjobb szándék káros gyümölcsöt terem, a nemes törekvés nemzetét tapodja le, hazájának átkát viszi jutalmul sírjába. A jó szándék, — nem tudva miként használhatunk vele, csak véletlenül eredményez jót.
Legelőször is Magyarhon ipartörvénye nem jó. De nem csak nem jó, hanem inkább rosz; rosz pedig azért mert intentioiban inkább a kormány — de nem ám a status gazdászat — érdekeit óvja, mintsem az iparosok előnyét biztosítaná. Rosz az ipar törvény főleg azért, mert mindenkit jogosít annak gyakorlására, még olyanokat is, kik az ipart nem foglalkozásul, hanem nyerészkedés végett űzik. Magyarhonban a szabad ipar nem termi meg a kivánt gyümölcsöt nem eredményezi azt, a mit általa Anglia és Frankhon felmutathat. Miért? Azért mivel a nevezett két ország világ kereskedelemmel bírván, népei gazdagok, s a pénzaristokratái is gyártulajdonosok, gyártmányaikat hazájuk jeles intézményei folytán a világ nagy piaczára képesek szállítani, s mert nagy mennyiségben állittanak elő, kevés nyeremény mellett is a nagyforgalom kellő nyereményt hoz; nálunk a pénzarístokraták gőgjeiknek élnek, a világ bálványainak hódolnak, tőkéiket fényűzés által olvasztják, az iparos osztály előttük kis pont, és sokkal többre becsölik ma-
gukat mintsem, hogy kereskedést űznének, vagy épen iparos gyártmánynyal foglalkoznának, sőt szükségleteiket is külföldről szerzik meg, a hazai ipar terményei előttük értékkel nem bir; ezen betegség ragályos, átszivárog a közép osztályra, és erről a népre, 8 a kárt növeli a külföldi gyártmányoknak nálunk nagy mennyiségű felhalmozása, mi a rosz vám törvény mellett lehetővé teszi a külföldi gyártmányoknak (leginkább a tőkepénzesek) terményeiket nálunk a versenypiaezra tenni, hol a hazai czikkek általunk kivannak szorítva. A kiszorítást könnyűvé teszi a) mert roppant mennyiségben szállítják be, b) mert a nagy forgalom mellett csekélyebb haszonra adhatnak, c) a fogyasztók azonnal kielégíthetők, s végre d) mert a kiváló csin azokat kelendővé s kapóssá teszi.
Pedig az anyag, melyből ama termékek elóállitvák, nagyrészt hazánkból kerül ki, a nyers termény olcsón kivándorol a gyártmányt drága pénz árán vissza váltjuk, s tőkéink aprónkint de mégis milliókban szivárognak külföldre, s mi magunk sem tudjuk miképpen, csak látjuk, hogy elszegényedtünk.
Igen is, elszegényedünk, mert pénzeink kifelé szállíttatnak s nagyobbrészt ipar czik-kekért, melyeknek bent kellene iparosaink által termeltetni, s az ugy kivándorolt tőkéknek hazai iparosaink között kellene s lehetne megosztva lenni, s az ily módon az országban maradott pénz. — a pénzforgalmat idézné elő, a mi kétségtelenül a népek minden osztályára kedvező viszonyt állítana elő. Csak ily módon maradnak a milliók bent valamely országban, s mert Anglia és Francziaország kormánya azt tudja, azért
merészebb költői képzelem is cssk véletlenül teremhet magának.
Talán vénecske volt?
Dehogy is volt vénecske. Hisz szellemben dus életének legszebb kora tavassában virult.
No talán ross volt?
Ah 1 dehogy is volt ross. Hisz oly jó volt mint a falat kenyér.
Ez som, az sem; hát váljon mi volt a dolog bibébe?
Csak as, hogy a nevelő a szobalányba volt szerelmes. De est igen ügyesen titokban tartá. A hí-siak soha, de soha sem vették éssre; de még csak nem is gysnitották, hogy a szobalány és nevelő között mily ssoros vissony fejlődött ki.
Ssó smi szó, a nevelő igen jól játszotta intrikus ssurepét, még c*ak súgóra sem ssorult. Gyakran leborult Elvira lábai előtt és égre földre esküdözött csalhatatlan hü szerelmet a siríg — sőt még talán ason túlit is!
Elvira hitt a méses-másss szavaknak. S napról-napra mindig hörpentett fel többet többet a szerelem varázs italából, mig végre mámorossá lett, ssivecskéje ficzkándosni kezdett, ébredt benne as érsékiség s elssunynyadt agyában a karakán ideák között as ész, a jósán gondolkodó éss.
Egy darabig csak képes volt rejtegetni kedves ssülei előtt a dolog mivoltát, de bisony nem sokáig. Ilyen a leány, ka ki nem jönne a száján a mit dobogó keble érés, bison bison as oldalát furaá ki és ott jönne ki; de benn a világ minden kincséért sem maradna.
Történt egy alkalommal, a tisztes uri családot valamelyik rokonuksak lakodalmára hivták meg, már erősen késsültek s hátiak,
csak Elvira maradt vesztegen. Folytonosan ssemecskéit törölgeté s as ablak előtt ábrán-dosott egy frsnesia regényt ssoritván kezecskéiben. A jó ssülöknek asonnal feltűnt Elvira maga viselete s kérdesték: mi bsja, mi'' bántjs a lelkét, ó csak hallgatag maradt, még mindig nem mondá ki eper ajka, mit ssive érzett. A sok kérdesgetés, vallatás után fájdalmas hsngon tört ki belőle a ssó, hogy ő nem és nem megy el s lakodalomra.
A szülők mit sem sejtvén, mondák:
Hát ha csak as a baj, akkor nem megyünk el, itthon maradunk.
Elvira asért még is csak folyton folyton busóit Napjában eser meg ezerszer sóhajtott, de oly nagyokat, hogy ki sem mondhatom.
Végre egy borongós délután, midőn a papa is a mama is látván, hogy Elvira makacs magatartása nem hogy megszűnnék, hanem egyre nő; erősen ostromolták, hogy kivegyék belőle a lappangó, titkos but. Mit volt mit tenoi Elvira már tovább nem tarthatta, pironkodva, könnyező szemekkel kitálalá, hogy ő bison s nevelőbe hslálig, kimondhstlanul szerelmes és csak ss boldogíthatja és csak annak késs jobbját nyújtani és ha hozzá nem engedik menni nőül, ugy vége vége mindennek; mert Ő akkor kntba ugrik!
És ... és ... és majdnen kővé váltostak ennek hallatára a nemes ssülők, különösen pedig a nemesi kutyabőrre oly büsske családapa.
Nos feleség! — szól kétségbe esetten a mamához — mit ssólss ehhez ?
Hát mit ssólnék mást, — mond a gyengéden szerető mama — mint, hogy ha már igy van a dolog, hát Isten neki, boldogítsák egymást!
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM-
lettek ők a világ uraivá, s azért nem tehette Francziaországot az ellene el-tiprás végett vezetett poroszhábora sem tönkre. Az ily ország mint Phönix képes hamvaiból megifjodva ébredni fel.
E mellett a gyártmány czikkek természetesen olcsók ; olcsókká lehetnek mert igen olcsón vihetik ki a nyers terményt, miután bennt nincsenek elég műhelyek. melyek azokat szükségelhetnék, előáll annak folytán a szép de rosz gyártmány, s a mellett olcsó is. A fogyasztó közönség elhiteti magával, hogy olcsón vett. mert azon véleményben él, hogy a mi olcsó, az jó; pedig téved, mert a mi jó az az olcsó. Jót csak hazai iparosaink tudnak készíteni, s jó nevü iparosaink termékei 10 annyi idóig tartanak mint a gyári czikkek, de mert iparosaink a fentebbi okból drágábban állíttatnak kissé elő minden czikket, azért a közönség a gyáriakat, mint olcsót szereti, iparosaink pedig felhalmozhatják készleteiket, s ha örökké nem akarják megtartani, kénytelenek az árt leszállítani, s kezökbe a vándorbotot venni.
Dr. FARNEK LÁSZLÓ. Levelezés.
A sümeghi kaszinó-hál
— 1S79. február 15. —
Elmerengve, egyedül ülök szobámban» merőn bámulva kandallóm hamvadó tüzét; de gondolatom másutt — a mult emlékei között tévedez. — Körülöttem néma csend honol s csak néha-néha riaszt fel almaimból a zordon téli szél, amint ablakomhoz ütődik, s rémes dalokat dúdolva száguld tova.
Oh, pedig oly jól esik igy bál után álmosan, végig nyújtózva a pamlagon szivar füst mellett álmodozni a tegnapi ,kaszinó-bál" átélt eseményeiről s visszaidézni emlékünkbe a közel mult édes perczeit.
Leikem a mult s jelen közölt mereng s mintha még mindig álmodnám, tündéri képek vonulnak el szemeim előtt, a zene most is fülemben zsong s a széditő keringők trillái összefolynak, édes ellankadástól mámoros agyamban a tüzes csárdások szikráival. Újra hallom az epedő sóhajokat, a lázasan verő szivek hangos dobogását, érzem azoknak a piczi bársony kezeknek villanyos érintését, látom azokat a túlvilági tündéreket, kik a tegnapi, rövidnek tetsző éjen át, oly igézően röpködtek a táncz-terem fényes csarnokában s újra felélénkülnek emlékezetemben a gyönyörű arezok — az ifjúság bűbájos sugár-koronájával, égő fekete s ábrándos kék szemekkel, — mint ragyogó álomképek a közel mult valóból. Lelkem önkényte-lenül visszaszáll az örök-tavasz virányos mezejére, hol a csevegő madarak dala annyi édes, varázsló hangban csendült meg tánezosnőim rózsa-ajkairól elreppenő szavaiban. Végig szárnyalok gondolatban az elmúlt bál tüudéri látványain s az édes emlékek kéjiitasaá tesznek s ha véletlenül, amott az Íróasztalomon heverő
Mit? Micsoda ? Ezer ördög a pokolban, hosszú haj, rövid ész, szokás mondás. Majd mindjárt rendbe szedem én a doleot. Lányom a nevelőről le kell mondanod! Érted? Nevelővel az én évszázadokon át nemes ari családomat nem fogod raegszégyeniteni 1 Érted ? Akad még számodra valahol, hozzánk illő, rangos ember is. De ezt még a herkopáternak sem engedem meg! Értetted?
Ugy hát — mond El vira kitörő szenve-délylyel — vagy birom ót, vagy meghalok.
Halj meg inkább, as sem fog ugy fájni atyai szivemnek, mint ez, a hogy fájna, ez a gyalázatos házasság. Ezzel fejébe csapta Magyar Miskásan a komót sapkát és kirohant.
A mama utana kiáltott :
ITova, hova az- Isten szerelméért, oly dühösen?
Kiadom ennek a semmire való nevelőnek a ház helyet, hogy még ma eltisztuljon a házamból. Hangzék a folyosón.
No de kérlek.......Már későn volt.
Dühös haraggal berontott az öreg ur, a nevelő szobájába.
On boldogtalanná tette leányomat.
De nem, kérem ...
Semmi, de nem kérem ! Vág közbe az öreg ur. Itt előre bárom havi fizetése.
Igen szépen köszö ....
Semmi igen szépen kérem! Vág ismét közbe az öreg ur. Szedje össze holmiját.
Igen értem ....
Semmi igen kérem ! Még ma hagyja el házamat. Adieu! Exzel hátat fordított és távozott.
ZALAI
zöld levélkén akad meg tekintetem, vagy ha arra a csinos cotillon jelvényre tekintek", me lyet puha kis kacsóival „ő* tűzött, égő szemeivel megsebzett szivemre, keblem még hango-sabban dobog s érzem, hogy addig addig néztem azokba a menyországot rejtő szemekbe, mig nem a lángtekintet rabbá tőn.
Dj kinek is maradhatott volna helyen szive az oly fényesen Bikerült február 15 iki kaszinó-bálban, mely városunk s vidéke legszebb leányai s menyecskéinek volt közös találkája s a hol az a Bok szépség, szőkék, bar-n-ík, se nem szőkék se nem barnák ugyancsak igénybe vették a fogékony szivek sóhajait.
Esti 9 óra lehe;ett, midőn a fényben úszó teremben felharsant a zene s a fény, a ragyogás, az édes mosolyok csakhamar feledtettek mindent, a kábitó illat, az enyhe lég, a sziveket édes álmadozásba ringató zene hangjai, a közelgő bókok, epedő pillantások lorró kézszori-tások, édes szerelmi vallomások mámorossá tették a párokat, kik a vidámság mosolygó derűjével aprózták a csárdást, lejték a négyest, fo-rongtak a keringőben s repültek tova a széditő galoppban, mig fel nem jött a hajnali csillag s bucsut kellett mondani a földi paradicsomnak. — Az ábrándos leánykák, fiatal bájos menyecskék még egy sóvár pillantást vetettek a táncz-terem bűvös ajtajára, a „garde des dámotok még egyet ásítottak, a papák utolszor tapinták meg lapitott tárczáikat, azután előálltak a fogatok, tova repültek az angyalok s következett az álom — az édes álom !....
Egyik ablak mélyedésből gyönyörködtem egy ideig a zene édes hangjai mellett mulató ifjúságban, mely mindent szépnek talál s ma gát mindenek között legszebbnek, melynek a virág csak illatot lehel, mely örök-tavasz fényből bző szűz lepnie kedvesének, melyet egy mosoly, egy forró kézszorítás képes tulboldoggá tenni s mely a csillogó ssemek, andalitó magyar nóták mellett elfeledve az élet ezernyi bajait, oly jól érzi magát itt, a táncz terem fényes csarnokában, hol boldogságtól ragyog minden szem, megelégedést tükröznek vissza a rózsa piros arezok, epedő, reménykedő sóhajokkal van telo a lég s hol a puha kacsók villanyos érintése oly könnyen lángra lobbantja a szerelem^sovár sziveket... .
Te éjszemü barna leányka, te aranyfürtű szőke szépség, — te mosolygó kis menyecske, jertek, jertek csak ide, nézzétek mint vigad, mint repked a gondtalan ifjúság a jókedv rózsaszín felhőiben, hallgassátok csak mily édesen szól a zene, mily lázasan doboguak a szivek ! olt egy gondoson őrködő mama mellé éppen most ül le a tüzes csárdásban kipirult leánykája, a mama egy — kettőt igazit haj ékén s gyönyörrel legelteti szemeit legnagyobb kincsén, ki ugy elfáradt, alig piheg szegényke. Nem csuda, hisz ma van előssör bálban! — Ott egyik ablak mélyedésben, felre vonulva a mulatók zajától, ábrándos ifjú suttog édes szerelméről imádottjának, — hangjukat nem hallja senki; de a tüzes szemek annál többet beszélnek, amott egy „csiribiri* gavallér epe-dez szive bálványa előtt, itt a falhoa dőlve egy kifáradt tánezos liheg, amott meg ugyancsak czifrázza a csárdást néhány tiizosverüs eladón. -- De a jó példa nem is mar id soká követők néikül, iáuezra perdül minden pár s Themis komoly fiai, technicusok, niedicusok, filosophu-
A nevelő nagy hahotára fakadt.
Pompás véletlen! Már korábban kicsinált terv szerint e nap volt, azon nsp, melyet a szobalány nyali szökésre kitűzött; gondolá magában: ha, ha, ha nekem már nem kell szökni, csak szöktetni.
Fütyörészve előnzedé holmiját éa erősen packol. Midőn javában rakosgat a bőröndbe, hát nyilik az ajtó. Váljon kijött be ? Hát ó.
De ki ő?
A kisasszony 1
Váljon mi hozta be ?
Mi ám, mi más, mint az a ellenálihatlan szerelem.
Benn volt mint egy öt perczig némán, dé még egy árva szót sem ejtett ki ajkán. Csak sirt, csak sirt és törölgette gyengéden finom selyem kendőcskével szenvedő arczának köny-nyéktől harmatos rózsáit. Kis, rövidke várlat után mégis megszólalt a kis bus gilicze:
Nevelő ur kérem, nem szólt önnek vala mit a papa?
Nekem e . . . édes kisasszony e . . . nem mondott e . . . semmit.
Nem ? 1____Hát mért packol ?
Ja vagy ugy i most értem mire czélos a kisasszony. Hát bison a papája azt mondá, hogy föl is ut, meg le is ut.
És ön......itt megszakadt kínos szava
és lerogyott a pamlagra, magán kívüli állapotba esett.
(Folyt, következik.)
KÖZLÖNY.
_ - ■ i- __
---——
sok, journalÍ8ták, ugyancsak tüzesen kezdték rugdalni Standi tüzes nótáira maguk alatt a türelme« padlót.
Elmerengtem a sok szépségen, el voltam bűvölve s akaratlanul eszembe jutottak a német költő király szavai:
„Ehret die Frauen aie flechten und weben
Himlische Rosen ins irdizehe Lében."
Igen szépek, bájolók voltak ők mind; de ha azt kérdeznétek tőlem, ki volt mégis a legszebb azt mondanám, hogy oly szép, oly igéző, oly bájos volt .0« ezüst levelekkel s fekete bár aonynyal díszített fehér kasmir .toilette''-ában, mint a mosolygó tavasz, mint sz aranykalászon rengő gyöngyharmat, mint a puszták délibábjával enyelgő napsugár, mint egy túlvilági tündér, ki csak azért jött a földre, hogy megtanítsa a férfi szivet igazán szeretni, vagy talán nem is tudnék zavaromban felelni, ha azok a kis bársony kezek megkötni nem segítik as est virágaiból azon diszes koszorút, melyből ki ki tetszése szerint választhatja meg legkedvesebb virágát.
Először is tehát a százszorszepet Vilmát, ábrándjaim mosolygó királynőjét fűzöm a koszo ruba, azutau oda tűztük a piros rózsát Izabellát, Laurát a gyöugy virágot. Karolint a came-Üt, az aranyhajú Vilmát a nefelejtset, Jankát a karcsú liliomot, Lujzát a kék búzavirágot, Irmát, a fehér rózsát, Marcsát a szerény ibo lyát; most fonjunk a csokorba egy kis örökzöldet, azután tűzzük oda.....de ne, ne folytassuk tovább, tépjük széjjel phant&siánk koszorúját, hisz minden szépet ugy sem egyesíthetne magában és mert annyian aspirálnak a királynői korouáért, hogy talán a görög trónért sem versenyeztek többen, minden diploma-ticus hajbakapások kikerülése végett terjesz-szük inkább választás alá a trónkövetelőket:
Bxboss Marcsa, (fehérben.) Bogyny nővérek ; Botka Polin (fehér tarlatán toiletteba) Cheruel Gyuláué (kék selyem, créme szin tu-ni(jue) Forintos Irma (fehérben) Gyömörey Vinczéné (vadgalambszin selyemben) Haczky Gizella (fehér, vörös atlasz diszszel) Horváth Iza (mezei virágokkal diszitett elegáns sárga atlasz toilettcban) Jobban Irma (rózsaszín tarlatán fehér virágokkal.) Kijácz Elekné (kék selyemben) Kijácz Gyuláné, Mojzer Janka, Merkly Gabriella (rózsaszín tarlatán) Noszlopi k. a. Ossterhuber Péterné (vörös selyemben fehér diszszel) Pintér Lujza (kek tarlatán, ezüst diszszel) Poltzer k. a. Reile Józsefné (lila selyemben) Székely Gusztávné(vörös s fekete at-laszszal ékített elegáns fehér terno toiletteban) Szmodiss Károlynő (íekete selyem) Szentmihályi Etelfca (rózsa szin tarlatán) Takács nővérek (csinos fehér tarlatán toilletteban) Takács Laura ízléses, fekete bársony nyal díszített rózsaszín tarlatánban) Vörös Menich Vilma (fekete bársony s ezüst levelekkel díszített elegáns fehér kasmir toiletteban) Vlassics Nina és még számos szépek, mind, mind megérdemlik a koronát, csak a közvélemény nagy hatalmasságától függ, kinek itéli azt oda.
Sokat, nagyon sokat mondhatnéa még a február 15-iki kasinó bálról; de mert az égő szemek s olvadékony szivek harczárói, az elesettek s megsebesültek számáról beszélni nem szabad, i»zt pedig, hugy hány szív lett boldog a hány boldogtalan, hogy mily sok mosolyba, köny be s pénzbe került az, megmondani ugy sem tudnám, leteszem fáradt tollamat, gyertyám ugy is utolsót pislant, szemeim álomra csukódnak. — Mielőtt azonban Morpheus karjaiba ajánlanám magamat, arra kérlek benneteket szép leánykák, bájos menyecskék, kik égő szemeitekkel, oly sok férfi homlokról simítottátok le az élotgoudok szántotta redőket 8 oly sok kebelből űztétek el a fájdalmat, tegyetek el a hajaiokba font nefelejts virágokból egy kis ágacskát, e íelejtbetlen est édes emlékeül, hisz ugy is tudjátok, hogy a nefelejts az emlékezet virága! — ? —
Pettau és műemlékei
(Néhány lap uti naplómból) (Folytatás.)
Valahányszor e nőpinczéreket látom, mindig eszembe jut egy öreg barátom mondása: a cseléd legyen cseléd és ne kisasszony. Van sok jó oldala ennek az intézkedésnek, de elég kellemetlen is. Ha összeszámítjuk a pro és contrá-kat, alig ha fel nem emelkedik a nőpinczérke-dési intézmények serpenyője. Kényelem épen nem található mellettök. Már az, hogy a vendég mindig genirosva van beszédébeu és rendezke-désében saját tetszése szerint eljárni igen nagy hátrányára válik ezen intézménynek. Nem értem én a tisztesség tökéletes negligálását. A kik mosdatlan siájuak, azokat a nő jelen léte sem fékezi De értem azon otthonias ságot, azon családi kedély ességet, mely mint a tiszta hegyi patak csörgedez akkor, mikor hallgatózástól, pletykától és rágalmazástól nem kell tartani. É nőcselédeknek azonban más hátránya is van, mely még inkább megerősíti
FEBRUÁR 23 án 1879.
bennem as ellenszenvet. Már mi tagadás benne» az általános többség kdsőttük bizony gyenge erkölcsi lábon áll. Ha olykor találkozik is de* rék, solid nő, Cfkfeamar azon álternativs eWtt áll, hogy vagy változtat önnönmagán, vagy a tulajdonos kiad rajta, mint ki vendégei iránt semmi vonzerőt nem gyakorol. Tadjak pedig, hogy ez üzleti kérdés, és a legjobb fogadós sem tehet különben. Pedig a nő ezen existentiája ily körülmények között a nőiességnek, a szelíd, érzékeny, vallásos kedélynek hátrányára, sőt legtöbb esetben lerontására van. Hol volna azon nő, ki ezen ezernyi csábitásnak szóban, mimikában, sikamlós nyilatkozásokban és általános hitegetésekben ellene tudna állani — et lau-dabimus eam ! Mindenféle ember un íormát látja, rajta a gyalolatban napszámos és a ledér kövezet-tapadó élezeit és émelgŐB édességei egyaránt gyakorolhatók. Senki sem védi, mindenki azt hiszi, hogy ez nem lehet máskép, azért pin-ezérnő, azért nyilvános helyiségek cselédje.
Tudjuk továbbá, hogy a szép nem eredeti bűneihez tartozik a hiúság, a csacákaság és a feledékenység. A mázas, mézes szavak az ő kigyói, melyeknek ritkán áll ellent. Eleinte tűri, későbben kedveli, mig végre kívánja és provocálja. Fője tele képzelődésekkel, mikor a rendes imádó sei eg nincsen jelen, és tökélye-tesen kifordított, mikor azok sóhajai, intései, pillantásai és bókjai mindenhová kísérik. Ó érzi, hogy mozgását, beszédét figyelemmel kisé rik, és — figyelmetlen a többi vendégek iránt. Két urnák nem lehet szolgálni. Tetszelegni seladonokkal és prompt, körültekintő szolgálat nem fér össze.
Nagy baj még az is, hogy ezen pinczér-kisasszonyok kitűnően tudják, mivel tartozik jóravaló férfiember csupa illemből a gyenge nemnek. Figyelmetlenségökért kissé dorgálni, szórakozottságukra figyelmeztetni vagy pláne simulékony, naiv megjegyzéseiket közönynyel fogadni vagy rendre utasítani — erimen laesae. A kis kigyó kezd sziszegni es keres alkalmas helyet és időt, hogy megmarjon. Mintha sértet-lenségi szabadalmuk volna, a donessáknak I
De meg világos dolog, hogy a nő természete nem is a nyilvánosság terére való. O otthon kipótolhatlan. A kis családi kört egyedül ő képes paradicsommá változtatni. A kis tér teljesen hatalmában van. Intézkedik, rendezkedik páratlan Ízléssel és ritka türelemmel. A nyilvános étterem tágas és tarka publicuma erősebb kezekre és szigorúbban fegyelmezett szolgákra szorul. És ez annál inkább ott, hol a publicum véralkata hevesebb és forróbb, és a népszokás a nőnek családiabb és rejtettebb tért szabott. Igy keleten a nőpinczérkedés valóságos botrány volna, a mini a Chinában és Japánban előforduló esetek bizonyítják. Európa déli tartományban sem honosíthatták meg e szokást, bár elég kísérleteket tettek, bizonyítják. De még minálunk is elítélte a publikum azon személyeket, kik ily foglalkozásra vállalkoztak, amint tény is, hogy jóravaló uőt nem is kapnak ily üzleti czélokra.
Egészen más a nő helyzete oly népeknél, de ott is kiveendők a nagyobb városok éttermei és ivócsarnokai, — hol, mint szokás mondani, aludt tej vérű vendégei oly sokáig sohasem hevülnek, hogy az által a köz-erkölcsiség megsértetnék.
Már csak képzeljük el azon esetet, mikor jókedvű fiatalságunk mulatozásánál csinos nymphák hordoznák a fogyasztásra szánt enni és inni valót, és mikor különben is lelkes phau-tasiája mellett felhevült érzelmei nyilatkozásainál határt nem irmer és nem akar: hol volna az a család, mely ily társaság mellett megférne, de hol az a komoly ember, kit ezen viselet legszelídebb alakja is meg nem undorítana?
Jelen voltam több esetben és különféle helyeken tarsas mulatságoknál, melyek az Isten őrizte, hogy valóságos bachanaliákban nem végződtek. Mint mindenült, ezeken is nem a tüzes fiatalság, hanem a tehetetlen vének képezték a garázdaság coripheusait. Tisztelet becsület a kivételnek!
Vannak ezen intézménynek jó oldalai is, nem tagadom.A nő rendszerint tisztább, hívebb, készségesebb, nem csavargó és nem iszákos,_és mindenek felett: a legolcsóbb személyzet. Önérzetes leányok megállják kellő felügyelet mellett a sarat tisztességes helyeken. Sok helyen szelídebb természetük miatt igen jó befolyással lehetnek kicsapangóbb vendégeikre. De ezen eredmények mind csak attól függnek, hogy a nőszemélyzet felfogja-e erkölcsi és polgári hivatását vagy sem. Mert ellenőrizni a rosz aaazony t tudvalevőleg a teljes lehetetlenség egyike-
Mig én hasonló gondolatokkal fűszereztem ebédemet,addig ijedős pinczér-kisasszonyom távolról nézte, hogy végzem én at evésnek műtétét. Ha meg nem sérteném vele, azt tenném fel felőle, hogy természetvizsgáló tag, ki-éles megfigyelés mellett kitudja, váljon a ragadozók közé sorolandó-e előtte rágdifcsáló vendége, vagy pedig a szelídebb természetű gázlók közé tartozik-e? Ezen finom distinguálás kiis-merése nem tartozik a lehetetlentégek közé.
TIZENYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Ha a hotelek szoba-pinczérje egy pillantásra kiveheti vendégét, mely emeletre szállásolhatja rangja szerint, ugy bizonyára lehetséges az it, hogy az ily gyakorlott női szem észre veszi as ebéd elköltés különféle módjaibél, kinek mi a legkirivóbb lelki kinövése. Már kinek ne tünt volna fel vasúti állomásokon ebédeső társaság nál az állati mohóság, a két pofára való gyö-möszülés és az el- és kikapkodása az ételeknek és italoknak a szolgálók keze.bői stb. Mások, szelídebb természetünk, állva, futva nem tud nak enni. Keresnek maguknak helyet, hogy a megszerzett gyomortöltelóket kényelemmel el költhessék. Lassúságukkal még a conducteurok-nek is szereznek bajt. Figyelmeztetik, kérik, könyörögnek, lármáznak és szidják, hogy elkésnek, itt hagyják. Mind haszontalan. Végre belelökik a vaggonba éa tovább robognak. — Mekkora különbség a természetben! Az ügyes pinczérkisasazony meg ne tudná, hogy e külső nyilatkozatoknak belső rugói vannak?
Á. I.
(Folytatása következik.)
Helyi lilrek
— Meghívás. A nagy-kanisaaí tiszti
önsegélyző Szövetkezet igazgatóságának t. tag
jait 1879. évi februáris hó 27-én estve 6 órakor saját helyiségében tartandó igazgatósági rendes ülésre tisztelettel meghívom. Tárgy. 1. A mult igargatósági üléa jegyzőkönyvének felolvasása ós hitelesítése. 2. Bátorfi Lajus és Zók Nándor igazgatósági tag urak lemondása. 3. Kérvények elintézéae. 4.Hátralékok elintézése. 5. Netaláni indítványok. N.-Kanizsán, 1879. évi február hó 21-én. Manhardt.
— A nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank 1878-ki zárszámadásában a mérleg-azámla 174,886 frt. 66 krt, a veszteség és nye reaégszámla pedig 17,962 frt 23 krt tüntet föl. Tiszta nyeremény 6174 frt. 43 kr.
— A nagy kanizsai bankegyesület márczius 16-án délután tartja ötödik évi rendes közgyűlését.
— Hlükedveíoi előadást rendez márczius 1-cn az I. nagy-kanizsai kereskedelmi itjak önképző egylete, mely tánczvigalommal lesz egybekötve; a tiszta jövedelem három részre ajánltatott fel, egyrész a kisdednevelő egyesületé, másik rész az izr. jótékony nőegy-leté b a harmadik rész saját könyvtára gyarapítására fordittatik. A nemes törekvést üdvözöljük 8 valamint a kiedednevelő egyesület női választmányát, ugy az izr. nőegylet tagjait a egyáltalában a minden jó szép- éa nemesért kevülő közönséget méltó pártfogásra felkérjük. Az érdekes müaorozat a következő : Müsorozat. Bethoven Rondo, zongorán négy kézre előadva: Kohn Hedvig éa Gulyás Gizella kisasszonyok által. 2. Dalok a „piros bugyelláris* czimü népszínműből, énekli Bachrach Győző ur. 3. Jaell „Norma". Zongorán előadja: Kohn Hedvig kisasszony. Ezt követi: „A Közügyek" Vígjáték 1 felvonásban Bérezik Árpádtól. Személyek : Kenderfalvi IIibér Ferencz, gazdag polgár Stern Ignácz ur. Etel, Olga leányai Pollák Karolina k. a., Milaofer Paula k. a., Lakos Andor, Olga vőlegénye Klein Dezső ur, Ivóránt, ügyvéd Ledofazky Lajos ur, Gócsi Muki Kaufmann Béla ur, Itas Práger Gyula ur.
— A rendőrség figyelmébe. Ma midin a mindinkább fenyegető pestis elhárítása végett az ország majd minden városában szigorú óvintézkedéseket foganatosítanak,meglepő, hogy városunkban a közegészségügy valóságos guny-jára a legnagyobb tisztátalanság tapasztalható, az udvarok bűzhödt mocsár, sár és hulladékokkal telvék, oly annyira, hogy a tavaszi olvadás és langyos időjárás esetén ezen rothadékokból fejlődő kigőzölgés egymaga elég, hogy a járványos bajok befészkeljék magukat városunkban. Figyelmeztetjük tehát az érdekelteket, tegyék meg a szükséges elhárító intéskedése-. ket, mivel baj esetén a felelősség első sorban őket fogná terhelni, szolgáljon mintául a kassai városi kapitányság e tekintetbeni legújabb intézkedése, mely szerint a háziurak és házfelügyelők felszólittatnak, hogy a házaik udvaráról a télen át felhalmozott havat és szemetet f. hó 25-ig kihordassák éa a pecegödröket kitisz-titaaaák, mert elmulasztás esetén az 1876. 14. t. czikk 7. §. szerint egész 300 forint erejéig fognak megbüntettetni. A fuvarosok annyira megterhelik szekereiket életes zsákokkal, hogy a szekér elé fogott szegény párák kimerülve kénytelenek meg-megállani, a mikor aztán oly ütlegelés és isténteleni állatkínzás következik, hogy minden jó érzésű embernek föl kell háborodnia. Az ily állatkínzás jogosan büntethető. A kassai kapitányság közelébb 100 frttal bírságolt egy fiákerest, ki lova nyelvét kissakitá. — Kérjük nálunk is a szigorú büntetés behozatalát az állatkínzókra.
— Gerőfi Andor színtársulata Kassáról vidékünkre jó, húsvét hétfőjén Kanizaán kezdendi meg előadásait, a fürdői idényig itt szándékoziklenni, a fürdői idényt Keszthelyen töltendi, s innen az őszre Ssombathelyre megy.
Gerőfi ssintársulata a vidék legjobbja, nemcsak dráma- és vígjátékban, de operetteben is. Örvendünk idejövetelének I A közönség bizonyára müélvezetes előadásokban részesül. Est megelósőleg marcsius 15-től virágvasárnapig Szuper színtársulata less nálunk, Marcsaliból érkesnek ide.
— A „Rendészeti Közlöny'' f. évi 34. száma, a rendőrhatóságok figyelmébe ajánlja ujolag azon körülméoyt, hogy a gyors kőrösé-Bek, mind a közönségre, mind a rendőrhatóságok rs nézve fölöttébb előnyösek. A közönség azon tagjai, kiknek érdekében közzétételnek az ily körözések bizonyosan a legssivesebben térítik meg a költséget, melybe az ily hírlapi közzétételek kerülnek. S mégis, a legkevesebb rendőr tisztviselő hassnálja fel a „Rendészeti közlönyt" e csélra, pedig es csak a legolcsóbb, s egyszersmind a legelterjedtebb eszköz annak elérésére; — restellik bizonyozan az ily közlés beküldetésével járó fáradságot. — Végül kijelenti az emiitett lap, hogy — az ily gyors kö rözvényeket a közönség érdekében ezentúl minden dij nélkül veszen fel.
— öngyilkosság. Gottschalk Ágoston poross-sleaiai vagyonos molnár Mura-Keresstur és Kanizsa közti vasúti posta-vonaton febr. 19 én este szíven szúrta magát egy vastag zsebkéssel ; s kocsiban 13 katona és négy más utas volt jelen s csak a tett elkövetése után vették észre. A boldogtalan őrdlési rohamban gyilkolta meg magát, már Zákánynál kiakart a kocsiból ugrani ; nőt és 4 gyermeket hagyott hátra, 37 éves volt és zsebében csak 2 frt 83 kr. találtatott. Unokatestvére is vele utazott.
— Régi patriarchalis szokást elevenített fel néhány szőlőbirtokos, t. i. különböző szőlő hegyen összejövetelek tartatnak és pedig csütörtöki napon, az első Németh György komár-városi derék biró karosi szőlejében volt febr. 20-án, a gazdag magyaros ebéden Kovács János ügyvéd ur hatalmas felköszöntésben mondá el e régi szokás eredetét. A borkezelés megbeszélése mellett vidám beszélgetés fűszerezte az ó és ujbor fogyni nem akaró kóstolását. E hegyen az ujbor hectoliterje 6 frt 40 krajezáron kel.
— Mi haszna volt, hogy nyert ? A zala egerszegi kis lutrit szenvedélyesen rakta egy baki (Zala-Egerszeg melletti) ember, a sors végre kedvezett neki, s mint írják 1600 frtot nyert a mult héten, a mely összeget rögtön fel is vette. Hazament egy — útközben eső — vendéglőben feleségével együtt hatalmasat mulatott, s midőn hazaért, azt vette észre, 1100 forintot elveszített, mely összeget még máig sem sikerült megtalálnia.
— A zala egerszegi iparos ifjúság által 1879. febr. 15 én a városi kórház javára rendezett tánczvigalom összes jövedelme 103 frt. 10 kr; ebből levonva a kiadást, maradt tiszta jövedelme 30 frt. Ehez járultak mint adományozók, tek. Horváth Miklóa ur gyűjtése folytán : Árvay István 2 frt, és Farkas Dávid 5 frtot. adományoztak: Kesseldor Mihály 2 frt, Fischer László 1 frt 40 kr. Theodorovits Károly 1 frt 40 kr, Tretter Viktor 40 kr. Estve a pénztárnál felülfizettek Hollósy Lajos gyógyszerész 4 frt 40 kr. Dr. N. N. 1 frt 40 kr, Deutsch Ödön 1 frt, Krausz L. 40 kr. Rigó Ferencz Orvos 60 kr, Vöczköndy László 40 kr, Roza Ferencz 40 kr, Sipos János 40 kr, Schutte Péter 40 kr, Fischer Lajos 40 kr, Stein Samu (Budapestről) 50 kr. Fischer Miksa 40 kr, Rigó Ignácz 40 kr. Boschán Emil 40 kr. N. N. 80 kr. Mojzer Antal 40 kr. Németh Endre 40 kr. Jónás Orbán 40 kr, mely ssép adományok és felüWzetéliekért hálás köszönetét nyilvánítja a rendező ifjúság«
— Tapolczáról írják nekünk, hogy ott a tűzoltóknak felszerelésük gyarapítására febr. 16-án rendesett jelmes bál 300 frtot jöve delmezett s így várakozáson felül jól sikerült, volt egy pár jelmez is, de aránylag kevés tán-ezos nő, vidékről sok jelent meg s daczára a kis teremnek és a sok népnek, kivilágos kivirad tig mulattak.
— A csabrendeki állami elemi népiskola tanítóit Qosstony József, Lőb Ignácz, Galambos Lajos éz Ssabó Herminet a valláséi közoktatásügyi miniszter állomásukon végleg megerősítette.
— Rövid hirek. Az ócsai járásbíróságot kirabolták. — Bartók Lajos szerkesztő és Horváth Gyuls képviselő párbsjban mindkető megsebesült. — Győrött május 1-én nyittatik meg a bankfiók 1 millió dotatioval. — Csik-Szeredán a tanulók kört szembetegség ütött ki.
— A tepliczi hires gyógyforrás eltűnt. — Zse-dényi Ede jeles hazánkfia, febr. 20-án meghalt. — Az *tH|kai expedítióra ajánlkozott hazánkfiai nem váltak be. — Csiky Gergely hosszsbb időre kOlföldre utazott. — Királynénk ő felsége febr. 20-án elutazott Irlaadba.
— A körmöczi pénzverdében tavai 10.518,121 db. magyar póas veretett 8.315,064 frt 94 kr. értékben.
Elnyert?
Brünn, febr. 19 én: 89, 72, 80 50, 56.
Irodalom.
— TetUi Nándor ét Tárta könyvkereskedésében Budapesten megjelent s beküldetett hozzánk „A közelmúlt titkaiból« czimü aagyérdekű munkának második füzete is; e röpirata muszka intervencziótól a dunai konfoederáczioig szól. Ára e 10 ives tömött kiállítású könyvnek cssk 40 kr. Kapható Wajdits Jóssef könyvkereskedésébén is.
— Zalamegye tehetséges ssülöttje, ifj. Donássy Ferencz élénk tollából megjelent „Lidi Croovet Ella* ozimü eredeti regény, 25 ives vastag kötetben. Ara 2 frt A derék s igyekező fiatal ssersőnek e müve megrendelhető Wajdits József könyvkereskedésé ben. A mü átolvásása után hozzá szólunk.
— A w8*áaadoku czimü történelmi folyóiratnak február havi füzete mint mindig, most is gazdag tartalommal jelent meg, nagynevű történetírónk Szilágyi Sándor szerkesztésében. Tartalma: Dr. Pauler Gyulától: Szent István ét alkotmánya. Dr. Fraknói Vilmostól; A Martinovics-féle összeesküvés. Továbbá Pezty Frigyes, Dr. Ortvsy Tivadar, Dr. Marcsali Henrik és Dr. Lipp Vilmostól vsnnak érdekes köslemények.
Weitxmcmn Testvérek kiadásában megjelenő „Világtörténet* első kötetének második fŰsete is beküldetett Khufu ét Khefren királyok pyramisánsk s as emberfajok fi&bb typusai arczképeinek rajzaival. E füzetes kiadványt Sebestyén Gyula vonzó modorban írja, ára 30 kr.
Veg^ea hírek
— A paradicsom Egy külföldi lap azt bizonyítgatja, hogy azon vidék, melyet a mai tu domány a bibliai édennek tart, tudniillik a ba-byloniai síkság, mely sz Euphrat két oldalánál terül el, a világ legegészségtelenebb vidéke b egyszersmind kútforrása az ázsiai pestisnek. Itt vonul el a síita-zarándokok ntja, kik éven-kint gyakran teszik meg a hosszú utat as irá-niai fönnsiktól as Euphraton tul levő passió-helyekig; mégpedig többnyire as ugynevssett halott karavánok kíséretében, melyek gazdag és igen jámbor perssák földi maradványait ssállitják s nemset védssentjei: Ali és Hussein nyughelyéhez. Az e helyen összegyűlt temérdek hullát és esek hanyag eltemettetését tartják a pestis okának.
— Uj foglalkotáe, mely Párisban divik. Vannak egyének, kiknek lakásukon levő czim-táblájukoL, vagy finom visitkártyájukon ki van irva, hogy „N. N. tisennegyedik.* Ezek oly egyének, kik nagyobb ebédek vagy vacsorák színhelyén tartózkodnak, a legfinomabb ruhában és jó étvágygyal felfegyverkezve, hová azért hivatnak meg, hogy áz ominozus 13 szám elkerültessék. Többnyire jó társalkodók, kik minden újságot tudnak, és méltóság és tartózkodással lépnek fel. Ott, hol as ilyenre mint 14-dikre szükség van, nem fogad el fisetést, csak kitűnően eszik és iszik. Fizetést a bor- és élelmi szerek árusaitól kap, kiknek italait és ételeit ajánlgatja.
— ¿s orotiorttdgi pestit iránt. A 9Mar-marosiban olvassuk: Kérdés intéstetven megyénk főispánja által a belügyminisster úrhoz as iránt, hogy mivel Máramaros as országnak határszéli megyéje, a mely tehát legközelebb esik a per i* által inficziált Oroszországhoz, ne kelljen-e megyeileg is intézkedéseket tenni a Bukovina ésGslicaia felől eső határsséleken levő psssusokon, a hol a kereskedők által legkö-nyebben behurcsolható s véss: a belügyminiszter ur megyénk főispánjához a következő távirat válaazt küldötte: Marmarosmegye főispánjának. Budapest, 1879. január 18. As a hir, hogy Odessában éa Kissenefben pestis esetek merültek volna fel, nem valósnlt. Aa osztrák kormány intéskedése folytán Bukovinában Novoazelitza állomáson as orvos-rendőri megfigyelés és útlevél-vizsgálat már tényleg életbe léptetteteti.To váb bá a vámhi vstglokGalicsiában és Bukovinában utasittatak, hogy as Oroszországból hazatérd felső-magyarországi házalókat orvosok kösbejöttével vizsgáltassák meg és málháikat fertótlenittessék. Ugyanerre utasíttatott a sziléziai országos kormány hatóság is. Ennek folyt ám M áram áros megye részéről e tekintetben intézkedésre sstikaége nincs. Tisza.
— Székesfehérvárról Írják, hogy Vay Sarolta fiatal grófnő nagy feltűnést kelt férfi ruhájával. A grófkisssssony különc zsége neas ismeretlen a fővárosiak előtt. Legújabban nadrágot, nemes kalapot, kesében atuczczeres pál-czát hord, ajkai köat pedig szivart ssopogat. Most már nem kísérgetik ugy as ntezán, a suisterinaaok, mint ezelőtt, mert fel sem tűnik, hogy as a csinos gavallér voltaképsa egy kisasszony, míg eddig félig férfias, félig pedig asszonyos öltözéke nem egyszer csődítette össse as utcaai bámészkodókat.
FEBRUÁR 23-án 1879.
ji
Papírszeletek
Egy skót városban a tanácstllésen elnök kérdést intés Sfjrik tanácsbelihez, hogy miért maradt el as utolsó ülésről — Feleséjemet temettem. — Ex alapos ok, — feleié as «Inők, — bár mindnyájan 0y jó mentséget tudnánk * felhozni mulasztásunkkal izemben.
Kevélység és büszkeség. — ön nagyon kevély kisasszony! — mond az ura5 a nevelőnőnek. — Taián csak büazke, — válaasolá emes. — Mi különbség van-e kettő köst, ha szabad kérdeznem ? — Az, hogy kevélyléggel másokat «értünk, büszkeséggel pedig önmagunkat védjük! — rolt a felelet.
Már elmúlt egy év, még egy krajezárt sem fizetett a lakó. — Beront hoszá egy reggel a házior és nagy bölcsen rárivall:
— Ha as urnák nincs pénze házbért fizetni, akkor miért nem vess maginak házat ?
Szerkesztői üzenet.
3334. Pécs. „Azt mondjátok.'' Kőzöljnk.
3335. V. M. As ojabb 3 költeményt megkaptuk.
3336. 8Qmegh- Az illető helyre megküldetett mai tsámonk
3337. R. 8. M. Megtettük. A „Fünfkirchner Zeituag''-gal nem vágynak csereviszonyban 8 igy a jelzett csikket nem is olvashattuk.
3338. Kassa. „A furcsa kaland« leírását meg-kaptak, majd helyet szorítunk.
3339. Sz. Tspolcsa. örvendünk a toll felvételének, csak minél gyakrabban történnék. Többire nézve intézkedtünk.
3340. K. Sümegh. Megkaptuk, közöljük
5341. W. A. Bpett. Mielőbb elintézzük.
3342. G. A. Kasza. Utána járunk a megírjak; mi örvendenénk s sikernek.
3343. P. G. Szent-Péteren. Köszönjük az intézkedést. Várjuk I
3344. K. B. Még egyszer megemlékezünk.
Fskraár 23-téi aározlas Mg 1879.
Hó- éa heti- j Kath. és prot. '' Görög T aap | naptár J naptár |ntj
8. Jézus világtalant gyógyít meg. Lukác« XVIII.
rc Vasárasf E Qninq.
24 HétfS
25 Kedd
Mátyás Húshagyó
26 Szerda ! Hamvas
27 Csütörtök;Leander
28 Péntek &oman 1 Szombat jAntónia
"TTO. 3. Sör.
•ff* ff* ff* ¡ff*
m
12 Melet.
13 Martiu
14 Auxeot
15 Pamph.
16 Onisi.
17 Tódor
V a 8 u t I menetrend.
A bnda-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kanizaárél
Vonat hova :
»«ám Orz Perc. Idő
206 Eszék, Mohács,DomboYÍr » FinmAha 4 48 reggel
*l5 • . » 2 30 délut. 2l2 Hada-Pestre........4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ...........1130 «ütve
313Bécsbe (Seombatkely, tíées-Ujbely telé)5 3 reggel
801 • .........II 48 estve
315 8opronyba ........3 38 délut
208 Triesztbe és Pragerhofoa keresztül
Grács és Bécsbe ......4 50 reggel
201 Triesztbe éa Prágerhofon keresztül
Grács és Bécsbe ......1 47 délu
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Essék, Mohács, Dombovár a Fiaméból 1 41 délut 206 s * . . II 11 estve
203 Buda-Pestről........4 20 regge
h .........25 délut.
211 M ......... 9 44 estve.
814 Bécsből (Ssombetk. Bées-Ujhely)íelőt 10 21 estre. „ „ „ .45 reggel
31« Sopronyból ........11 53 délel
114 Bécsből Grács, Marbnrg, Prsgerhof
fcNH ......... 4 12 reggel
90t Trieszt- és BéesMl Marbnrg, Prager-
kof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Vlliacbbél Prágerhof felől 11 — estve. Marborgba csatlakozás Vlllscb és Francesfestbe
• • a , Fiancesfestből
• Felelős szerkesztő: Bátorfi-LajOS.
HIRDETÉS
Vetőmag eladá&
Az alsó-lendvai főbérnökségi magtárban készletben lévő
240 Hektoliter tavaszi vető buza, és 60 „ , , rozs ela-
dásra bocsijtatik. (803 2 — 3)
A basának ára a Csáktornyái pálya udvarhoz sziüitva 8 frt 50 kr., — a rozsé pedig 8 frt méter mázsánként.
Az Al*é-Landva és nempthi ur odaírnak ftbérooksóge.
TIZENNYOLZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 2 1879.
2±S S
i. i i*
Távirat
Ily tartalmú táviratot kaptunk:
A bécsi bevitel- es kívftelháznak Bécsben. j
Adj» el ön oly gyorsan » mint lehet az önnél raktárban levő árukat nulodei árot, az üzlet liquidált.
Jaqaes Pirdaux.
prokaratora a Qrande Mai«on Indngtrielle Párisban.
Ezen megbizás folytán elhatároztak egy 66 darab árnból álló gyűjteményt, mely kiváló csélsserfl és szilárdul elkészített tárgyakból áll, értékének feleért eláruntani, csak hogy a raktárt lehető leggyorsabban üríthessük
Ezen össaes gyűjtemény ára csak £ ff 9£ tkczS 66 darabból áll. U 1L UfJ
mely a köveik
1 Fésykép-albsa 50 képnet díszesen kötve valódi aranymetszéssel é s esfljtozyd sárral.
1 Csinos petroleaa-láapa szabadalmazott Windsor-f é I e égetővel.
1 Japán szivartárcsa, csinos b5rb51 selyemmai bélelve.
i Zsebkssdd-oassstte szép ci-ráciával ég kis tükörrel.
1 Tbsa-foxó készülék legjobb sserkezettel 20 szép siker teljes kép 3 szoba diszitéseUl.
1 kitűnő jó járáan genfer-féle óra a legjobb szerfcszettel s két évi jótálláasal 6 jó asztali kés erő« tokban 6 . , villa , »
6 . evőkanál „ .
6 kávéskanál romolhktlan 6 kristály késurtó 3 éles tárgy, a legnagyobb tréfa
felnőttek és iQaknak. 6 drb. Dr. Dupont-féle dijja-zott egészségi szagos szap.
66 darab
Esek mind egy bevonva az egészben 66 drb, elárusitjuk csak azért, hogy a raktárt oly gyorsan amint lehetséges ürítsük csak 6 frt 35 krért.
Vidéki megrendelések a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett eszközölhetnek. — Provincaiális ajánlatokat igy kérünk eztmezni. (7% 3—6)
Wiener Import- und Export-Haus,
Wien, I., Helnrichshof.
Legfinomabb gummi ¿8 halhólyigok.

_ iíí S "CÍS-!^ ti c rS
¿M '' M« 3 8 Ili
C * - m
S «Ml«*
«

Angol görosérkapozák
(786 6—12
Raktár
mindennemű fraaczia és angol
gnmmi-készletekból.
Waliowsti E. 7.
sérv kötő és óvazer-keres-kedése Wien I. BogiergaueNr. 1.
Árjegyzékek bérmentve és ingyen.
TüajrtéltriiAJ( tAr mindeuiílc tter-kcxrtü itrr köt>">kbC>l, »u«jvín«oriainok. vili-fUx&k l*«tt®rU*-íforene»iU)k, boMgséai k6-txüiíkcV, »iíellfttarWlc, rosplralorok, lUi-tuló »zuhanyok 6a fcctkendCkbOl.
Legfinomabb
él bólyagok.
1| 3 3
ers
cr c:
5-b
3
— S
5« ~* S, se
r- c — '' rllll?
•«»s
Ti
Franezia Irrlgatesrok ét olysospompok
§ A postai sxáUit&s-d^
0 1878. november 1-seje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Ma-
Q gyarország btr*ely postaállomásáig 0V csak 3o kr.
Q és igy mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiség-
Q ben és tagybaal eladat szerinti árakon (en gros)
A hozatni magának házi szűgséglete fedezésére
a kivét, rizst, déli gyüm8lc»lt, z51d»égne«Bt és más e félét. T I. renda legfinomabb flvBnay-kávét egy kilo 1 frt 80
«i -:-fcn—— kilo 1 frt 70
f* Rio •«y kilo i frt 20
ft arab valádi aakka kávét ««y kilo 1 frt 50
n lefllsoasbb Java-kávét sgL kilo 1 tA 45
43/t kilós tartalmú zsákocskákban uunré*u«i «xiiutok mindenfelé
Részletes árjegyzékeket, ¡iíKiíSSS: 35
Singer G.
(784 12—20)
Triesztben
Hamisítás ellen mhrta és védjegygyel biztosítva.
** Gyomor-só
(Emífítí-pör} "
B o h a u m a n n G-yulátóL
As országos gyógytár tulajdonosától Stockeraa.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés éa vértisstnlásnál, valamiat esek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágy hiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél: halvány arcsszin, lesorányodás, sárgaság és köszvény ellen. Folytonos használat által es as egyedüli biztos szer, bnskolyság éa lépkóros kedélyhangulatnál.
A „Medicinische Wohenschrift* április 16. száma a következeket irja : .A iWekeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengülés és hurutnál, valamint as étvágyhiány stb.-nél igen jól működik, tőt több mint jó hatásúnak bizonyult be. — Összetétel« a lagpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatása, mely a legújabb időkben elóször jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idési el8, éa tnlssárnyalja azokat, melyek eddig a kassanraforditásnAl éléretttek; ét igy mindenki, ki tudja, mily határosottan károsítja sz egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le á testi állapgtot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni. •
Egy doboz ára 75 kr. Yidékre utánvétel mellett a legkevesebb két dobos rendelhető.
Valódi minőtégben Nagy-Kanizsán: csak Práger Béla gyógyaserész urnái kapkató. (800 2-10)
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr, Fortí-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 8 egy-8»ersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ó r k ó a-barnaság, hártyáagyik (Croup, angina) min-dennemü megsértések, harapás, ssurás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darán- vagy méhsaarások, konok fekélyek, suaatok (coniusiók) meg-lepó gyors fájdalomeaillapitáasal — rögsött daganatok, giimők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), meg kemény kedések , genyedések , vérkeléaek, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagasivacs, oaont-sau, kifíesamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen élet-veazélyes sebészi műtétnek mellő*ésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bernélyedt bárminemű szálka, vagy daráas és méh fullánkja csopán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeleasége leghitelesebb egyének számos s külöuös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kíssebb szállítmány nem teljesi Itetik.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcsa 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllíttatoak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve : Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
fl^1* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 31-50)
CXngjiT kiziAa)
Férflgyöngestég
As iiMfrórii
LanrentinH ui
Tiftáecad« í*r)Uk iiántn min.l«n korkan, »)t»ly
Gyöngességiállapotban
RiznnjriUflral. Hnicr k »ilichiríi mQ mtadrn . Ililkn »ddijf rm<tjy«l«nt kónjr.t rftlOlbalad.-U^-n''l . Imi («lamlitrm, hogy I.aoreatia» «öt« mar >« a r*r«Htá«»kban mrQ''lral • «nn.! lof*a »({yrbb U;dic*^re«7o n«n »tor«!.
Ai ererfetl kiadat I.anrentiuw túl Upenr-ben «¿Tnyola^lrrtQ 2S lapnyi kóvthen iio bonextam ábrákkal ain<l*n k6njrker«rk«tl4<u.i a asvirftn^l u L«ipxif. Sophianatra«*« 7 B. ■Mfrtadsltettetik. Ara 60 Kr. 0. á.
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
flftftlr nlrlrnr val^Hi h* min4Íen dobo* «^^pí111 » »"
aJHJlUr VitlUUl, ás as én sokssorositott caégem van
Unyomva.
30 év 6ta a legjoob sikerek mellett fennáll mindsnnemQ gy»«or-betegséflek ¿s eaiésztésl akadályok, (mint étvágybiány, hasszorulás), vér-talalát és araayér ellen. KQlonSsen oly egyéneknek ajánlva, kik Qlő életmódot folytatnak.
Haaisltátsk «rvéaylls| huatettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző «««re a szenvedő emberiségnek minden belsS éa külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesütések, fej-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rikfekólyek, üsaök, szemgyülladás. mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.
Híy-májol^j.
Krohn M. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
B*en h ilmáj-siirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvoxi cxélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasitással I frt e- ó.
(752 24-24
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Béén,
Tuchlauben.
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füsser-kereskedéseben. Raktár nélküli helysógokben magánegyének nagyubb megreudelésekuél megfelelő árleengedésben részegülnek.
A t. cz. közönsóg kéretik határozottan Moll-féle kés«»traényt rendelni <s csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak : X.-Kanízsa Práger Béla gyógy. Rosenberg Ferenc« Feaselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Z a 1 a-E g e r s a e g .Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Ka proncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacaínovics 1st. gyógy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Ssombathely Pillich Ferenc« gyógy. Sopron Mexey And. gyógy. Bánó k-S % -G y ö r g y A. C Fibic gyógy. Zágráb Mitllbach 8. gyógy. Irgalmanho« gyójcy. Szalonak Schwarz Gusztáv gyógy. (765 8—52)
„Önsegély"
(779 8-52)
hü tanácsadó férfiak saámára
gyijngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlée-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, esen a maga íremében egyetlen mQ által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető következő a helyen:
Dr. Ernst L.,
Budapest, két-sasuteia 24. (Ára 1 írt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, khánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megk&ldTe.
Az Anatherin-szájviz hamisításai
elővigyázatra intik as orvosi köröket, miután ezen érték nélküli hamisítványoknak káros következményeit Taponta tapasztaljak, sőt gyógyithatlan"^»I)betegBégt Tg idéztek már''e''Ijr"
Figyelmeztető levél Or. Popp J. 6. cs. kir. udv. fogorvos urnák Bécsben.
Stadt, Bognergasse Nr. 2. (787 IIL 1 — 3) Szendrő, 1878. jaö. 25.
Tisstelt uram 1 Már több év óta használom dicséretesen ismert Anatherin szájvizét a legjobb eredménynyel, asonban as már annyira utánosva van, hogy elhatározása magamban valódi árut nyerendő nraságodhoa fordulni axon kéréasel, szíveskedjék nekem pésta utján utánvétel mellett 4 üveg Anatherin-sxájvieet éa 2 skatulya fogport küldeni
— Miután kérésemet ismételném, mély tisztelettel maradtam uraságodnak őszinte tisztelője.
Dr. Mlchuets Lajos, k. kerületi orvos.
Kapható : Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógysxeréas urnái. Rosenberg és Fesselhoffer József ftUzerkereskedésükbeu. — Pápán : Tsehepen J., és Bermüller J.-oél — Keszthelyen: Pfiszta-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszeréi». — Kapronczán : Werli gyógysznré««. — Varasdon : Halter gyogyaa.
— 8ümeghen: Dorner Kajet — Szombathelyen: Pillich Ferenc» es Rudolf gyógyszer. — Határőrvidék! Ss.-Györgyön : Fibic E. C.
— Veszprémben : Tuszkau és Társa, Guthard Tivadar és fiainál, ugy Ferencsi gyógysaerés». — Saékesfehérvárott: Braun J., Brosz-mann, és Diaballa gyógys* — Lovas-Berényben: Heisler gyógy»»*
— Kalocsán: Horváth K. gyógyszeré«» — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógy»«»-rés» — Kaposvárott: Kohn J. 8chr5der és Darás gyógy»». 8»eg-tzárd : Brahsay gyógyss. — Bonyádon : Kramolin J. — Baján: Michitsch 8t, Hersfeld flai, és Bőszek gyógy»». — Pécsett: Zeol-nay W. és E., Zách, Kun», Kovács, és 8ipócs gyógy«». — Ká-rádon : Zadnbánszky gyó^y«z. — Marcaaliban : Ki»« gyógy««. — Tolna: Fichtl 8 gyógy«» — Dunaföldvárott: Lukács gyógys».
— Ssent-Györgvön: Nöthig — Alsó-Lendván: ©«« ryéfy»«- — Rohoncson : Simon gyógyszeré«» uraknáL
Nagy-Kanizsá, nyomatott a kiadó laptajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1879. február 27 én.
Tlzennyolczallk évfolyam.
- - ------
Előfizetési ár
egén« évre . . fél évre . . 4 negyed évre . . 2
co 1
f5?
8 frt f
Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 3 min«len további sorért 5 kr. NYILTTÉRREN soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték minden |egyes hirdetésért külön 30 kr fizetendő
lap szellemi részét illető közlemények • sxerkesrt5höz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendSk : NAGY-KANIZSA Wlassfstkáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
különf
(Kéziratok vissza küldetnek.
}Kézin gjw-^-
"1

előbb: ,Z A L A-S O M O Q Y I KÖZLŐN Y.''
N.-Kanizsa város helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tözoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi s iparbank«, „n.-kanlzsal takarékpénztár«, a „zalamegyeráltalános tanitótes-tület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaniz8ai külválasztmánya" s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesítője.
Hetcnklnt kctszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap,
A nagy-kanizsai takarékpénztár köréből.
Az igazgatóság jelentése a közgyűléshez.
Tisztelt nagygyűlés!
Egy intézet, mely mint a nagy-kanizsai takarékpénztár az utóbbi idóben majd évről évre gyarapodva, előrehaladott,- és részvényeseit a kijutott nagy osztalékok által már némileg elkényezteté, — oly intézet nagyon is megelégedhetik, ha egy áltálján kedvezőtlen év letelte után azon tényt constatálhatja : miszerint helyét erősen megállva, elért magas színvonaláról lelépni nem kénytelenittetett!
Önök valamennyien t. urak ismerik a lefolyt 1878. évben fennállott — és még jelenleg is létező — mostoha pénz és hitelviszonyokat.
Általános pénztelenség mindenütt 1
Minden üzletágban pangás, — a terménynek ára a lehetőségig alányomva, — és a nagy terhek által sújtott ingatlan birtok értéke majd felére megcsökkenve!
És, hogy az ily áltálján érezhető szomorú viszonyok egy nagyobb pénzintézetre hatás nélkül nem maradhainak — azt nem is kell különösen kiemelnünk.
Mindezen mostoha viszonyok daczára a nagy-kanizsai takarékpénztár hátrameneteit mégsem szenvedett, — hanem ellenkezőleg több tekintetben még ujjabb haladásnak is indult.
Ilogy a nagy közönségnek intézetünk iránti bizalma még mindinkább növekedett, — arról tanúskodik a tény, hogy betéteink a mult évben ismét szaporodtak, — és hogy az intézet jelentősége s tekintélye szélesebb és távolabb eső körökben is érvényre emelkedett, bizonyítja azon körülmény, hogy más pénzintézetek, — mesz-szebb helyekről is — most már rendesen hozzánk fordulnak, midőn fölös - pénzeik biztos elhelyezéséről gondoskodni akarnak.
Jól tudjuk t. urak! hogy egy pénzintézetnek haladása közönségesen csak a kézzelfogható eredmény, — vagy is más szóval a magasabb osztalék után szokott megítéltetni. — Azonban oly intézetben mint a nagy-kanizsai takarékpénztár, hol a mindössze csekély számban létező részvények legtöbbnyire erős kezekben vannak, és hol azok birtokosai nemcsak a pillanatban kézre vett hasznot, hanem a részvény belértékének emelését is szem előtt tartani akarják, — oly intézetben mondjuk, a részvényesek még a kisebb osztalék mellett is hajlandók lesznek elismerni a haladást, mely az intézet szilárdabbá tétele és jövője biztosításában nyilvánul. — És hogy ez utóbbi irányban csakugyan elvitázhatlan eredményeket mutathatunk fel, — azt a következő részletes adatok fogják igazolni.
A mi a tavali év kimutatásában több oldalról — és tán jogosan is — nehezmé-nyeztetett, az volt a 86825 frtnyi kamathátralék, melyek néhány évi rósz termés, valamint vidékünket ismételve pusztított nagyobb jégcsapások következtében, kintlevő jelzálogi kölcsöneink után felszaporodtak.
Megvalljuk, mi magunk is némü aggodalommal néztük a kamathátralékok ezen nagy felszaporodását, — azonban ama szerencsétlen viszonyokkal szemben még sem találtuk tanácsosnak a kíméletlen szigor alkalmazását, — hanem igenis jobbnak láttuk bevárni az idő kedvezőbb fordulatát és annak bekövetkeztével azután annál nagyobb erélylyel a behajtást foganatba venni.
Ezen általunk várt jobb fordulat ugyan még nem állott be azon mérvben, a mint azt óhajtottuk volna ; — de habár a terménynek csekély is az ára, — mégis a mult évben legalabb volt szép termés, — és van a foldmívelőnek mit eladnia.
Hogy tehát most már ezen jelentékeny hátralékok behajtása mihamarább és minél erélyesebben keresztül vitethessék, és hogy egyszersmind az ügykezelés ellenőrzése állandóan megszigorittassék, — az igazgatóság egy külön ellenőrzési bizottságot küldött ki kebeléből, melynek feladatául tétetett: figyelmét és gondozását az ügykezelés összes ágaira kiterjeszteni.
De mert ezen bizottság tagjai egész idejüket az intézet ügyeinek fel nem áldozhatják ; — és mégis az igazgatóság határozatainak pontos teljesítésére, valamint az egyes tisztviselők működése feletti őrködésre oly közeg kívántatott, ki idejét kizárólag az intézetnek szentelve, mindenkor a hivatalban jelen lenni és az itt tör»-télitekért a felelősséget viselni tartozzék, — az igazgatóság szükségesnek látta még a mult üzletév elején szervezni azon uj tiszti állomást, melynek a t. nagygyűlés általi rendszeresítése a mai napirendnek egyik tárgyát képezi.
Hála ezen czélszerü intézkedéseknek, sikerült is az említett nagy hátralék összeget szépen leszállítanunk; — 86825 írtból behajtottunk az év folytában nem kevesebbet mint 38199 frtot. "
Az idei mérleg ugyan még mindig a jelentékeny 63122 frtnyi kamathátralékot tünteti fel, -• azonban ez ama körülményben találja magyarázatát, hogy mind azon kamat és tőkeösszegek után, melyekre nézve a beperlések korábban történtek — és melyek most már nagyobb részben birói végelintézés alatt is állanak — az utolsó évben a kamatok természetesen be nem folyhattak. — De miután ezen peres ügyek a mint emiitettük jelenleg nagyobb részben már véglebonyolitás alatt vannak, joggal remélhető, miszerint azon korábbi időből származott hátralékok ez év végéig nagyobb mérvben fognak leapasztathatni. És, hogy ezentúl — ha csak ismét rendkívüli viszonyok be nem következnének — a kamathátralékok újból fel ne szaporodjanak, — arra különös gondot fogunk fordítani.
Mielőtt jelentésünket a mérleg főbb tételeire kitérjcsztenók, helyén látjuk itt megemlékezni még azon sajnos eseményről is, mely annak idejében általunk a helybeli lapokban köztudomásra hozatva, — némi feltűnést okozott.
Értjük azon rendkívüli esetet, hogy az intézet pénztárnoka, ki e hivatalában
j több mint 10 évig működött és az előtt 1 mindig megbízhatónak ismertetett, — közvetlenül a tavali nagygyűlés után egy elkövetett jelentékenyebb sikkasztás tettén ugy szólván rajtéretvén, — az igazgatóság kénytelen volt őt helyéről azonnal eltávolítani és ellene a bünvizsgálatot megindítani.
Ez eset ismételjük, felette kellemetlenül hatott az igazgatóságnak minden egyes tagjára, — azonban más lényeges hátrányok abból nem származtak az intézetre nézve; — mert a hiányzott összegnek nagy része még akkor mindjárt helyre térült, — a többire pedig kellő biztosítási fedezetet nyertünk, — és így itt említésre méltó nagyobb veszteséget alig fogunk szenvedhetni.
A mérleghez áttérve ki kell emelnünk, miszerint annak felállításánál a lehető legnagyobb szigorral jártunk el. — Leirtunk nem kevesebbet mit 13415 frtot, — még pedig nem csak oly követeléseket, melyek némileg kéteseknek mutatkoztak, hanem nagyobb törléseket is vettünk elő azon ingatlanok értékéből, melyek az utolsó idóben az intézet tulajdonába átszállottak.
Ezen ingatlanok 20112 frttal szerepelnek ugyan a mérlegben, azonban ezekből közben már többen el is adattak, még pedig ugy, hogy ott a felvételhez képest még némü haszon is maradand.
A kimutatás utolsó 3 tételében kitüntetett 23466 frt 95 krnyi jövedelem illetőleg tiszta nyereményen kívül, még egy 3394 frt 50 krnyi haszon is mutatkozik a mérlegben.
E haszon azon többletet képezi, mely a megállapított árfolyamban felvett, azonban kisorsolva, teljes névértékben beváltott szólóváltsági kötvényeink után befolyt; és ezt az igazgatóság — a tavali nagygyűlés határozatához képest s/4 részben vagy is 2545 frt 87 krral a részvény tóke szaporítására, illetőleg a kibocsátandó uj részvények javára, — l/« részben vagyis 848 frt 63 krral pedig az intézeti ház javára azaz értékének leszállítására fordította.
Azon kisorsolt papírokat azonnal ujjakkal is pótoltuk; — de mert a jeizálogi kölcsönök nagyobb mérvű kiadása a jelen viszonyok között nem igen tanácsosnak mutatkozik, — értékpapiraink állagát még lehetőleg emelni igyekeztünk, mi által nagyobb összegek szükség esetébeni könnyebb folyóvá tétele eléretett.
A tiszta nyereményből az igazgatóságot megillető 12 száztóli, — továbbá a tisztviselők nyugdijalapjára 5 száztóli levonása után még 26466 frt 95 kr. tiszta haszon marad a t. nagygyűlés rendelkezésére ; — mely ha abból — az általunk ajánlatba hozott 925 forintnyi ajándékozási czélokra szánt Összeget levonjuk, —- még elegendő nagy, hogy osztalékul* 80 frtot fizetni s azon felül még 1541 frt 95 krt a jövő évre előírni lehessen.
Azonban az igazgatóság mégis az osztáléknak csak 70 frtbani megállapítását ajálja a t. nagygyűlésnek, míg. a részvényenként maradó 10 frt vagyis 3000 frt az említett íeles 1541 frt 95 krral együtt
nyeremény tartalékul a jövő év re volnának átviendők.
Egyébiránt ugy hiszszük 70 frt még mindig oly magas osztalék, melylyel mindenki szívesen megelégedhetik. — És ha különösen tekintetbe vonjuk azon két körülményt, hogy 1-ször jelenleg majd összes kiadott kölcsöneink l/a %-tel kevesebb kamatot hoznak mint az előtt, — (mert előbb fizettünk betéteink után 7% és kiadtuk kölcsöneinket 9 V2 %-ért, — mig most fizetünk 6% és csak beveszünk 8% — a mi 1 millió 3 százezer frtot meghaladó jeizálogi kölcsöneinknél 6500 frtot vagyis egy-egy részvényre 20 frton felüli különbséget tesz) — továbbá másodszor azon körülményt, hogy ez évben 13415 frtot a nyereményből leirtunk, — ha mondjuk mindezeket tekintetbe vesszük, — akkor nyilván fekszik a tény, hogy idei mérlegünk még jóval is kedvezőbb az eddigieknél.
Egészben véve tehát csak megelégedéssel tekinthetünk a lefolyt évnek eredményére; — és az általunk több mint egy pontban jelzett haladás, — bármi is mondassék — annál elvitázhatlanabb — mivel a részvényesek ez időben érdekei kielégítése mellett, az intézet jövőjét is lehetőleg szem előtt tartani igyekeztünk.
Azonban t urak az igazgatóságnak bármely intézkedései is kell, hogy hasztalanok maradjanak, ha a t. nagygyűlés, — a részvényesek összesége, nékünk az intézet jövője, — annak további emelésére czélzó törekvéseinkben segédkezet nyújtani nem fog.
Ha intézetünket erősíteni akarjuk, — ha azt oly állapotba hozni óhajtjuk, melyből az idő bármely esélyeinek is bátran | és bizton eleibe nézhessen, — akkor í mindenekelőtt szükséges, hogy részvénytőkénk és tartalék alapunk nagyobb mérv-beni szaporításáról gondoskodjunk.
Élvben ugyan már néhány év előtt kimondtuk, miszerint eddigi 30000 frtból álló részvénytőkénket megkétszerezni akarjuk ; — azonban az általunk megállapított eljárási módozat szerint e czél még csak több év múlva volna elérhető.
Nehogy tehát az idő bennünket készületlenül találjon, és oly események által meg ne lepessünk, melyeknél fogva utóbb talán kényszerűségből és rögtönözve kellene megtennünk azt, a mit ma önként és legcsekélyebb megerőltetés nélkül könnyen keresztülvihetünk, — az igazgatóság jónak de szükségesnek látta a tárgysorozat 3-ik pontjában foglalt indítványt a mai napirendre kitűzni. — Reméljük, hogy a t. nagygyűlés helyeslésével találkozni fog.
Jegyzőkönyv
felvéve Nagy-Kanizsán 1818. évi február
hó 18-án, a nagy-kanizsai takarékpénztár
részvénytársaság közgyűlésében.
Jelenlevők:
Tóth Lajos első igazgató elnöklete alatt, Daráa Zsigmond titkár, mint jegyző könyvvezető, és Axenti György, Belus Józaef, Blau Pál, Blau Lajos, Blau Nándor, Bettelheim Samu, Ohinorány, Géza, Bbcnspanger Lipót, Ebcn-spanger Leo, Euglander Lajua, Foseclhofür József, Fischer József, Gar*i Benő, GeUei
TIZENYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRR n 1879.
Gutmann S. H., Gutmann 8imon , Hal-phen Lázár, Hauser János, Hofftnann Salamon, öreg Jack Frigyes, Juhász György, Kilik Ferencz, Lfiwínger Izrael, Mantuano Józaef, Maschantzker Mór, Nucsecz Józaef, Olop Samu, Plosser Ignácz, Práger Henrik, Dr. Pressbur-ger Jakab, Rosenfeld Sándor, Ritter János, Rosenfeld Adolf, Kosenberg Izrael, Scherts Albert, Strem és Klein, Stern J. M., Sommer Sándor, Som mer Miksa, Sanweber József, Dr. Szukits Nándor, Vagner Károly, Valbach Mór, Weiss Manó, Weiss Samu, Welisch Samu, Weiser József, Weiszmayer Mór, Blau I^ázár, éa Schertz Lipót öszvesen 51 részvényes tag, kik mindöszve 179 darab részvényt képviselnek.
Elnöklő igazgató ur, üdvözölvén a megjelent részvényeseket, nyilvánítja, hogy a részvényesek határozat képee számban vannak jelen, minek folytán a közgyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nucaecz Józaef és Weiser Józseí urakat kérvén fel.
I. Megnyílván a közgyűlés elnök ur fel .olvastatta, az*/, alatt mellékelt jelentését a takarékpénztár állásáról és a lefolyt évi üzletéről, mely teljes megelégedéssel tudomásul vétetett
II. Felolvastatott ezután a felügyelő bizottságnak a közgyűléshez intézett, a lefolyt évi mérleggel együtt kinyomattatolt, és az alap szabályok 47 értelmében a részvényesek kezeihez kellő időben eljuttatott, itt 2/v alatt csatolt jelenlése, melyben a mérleget a valódi helyzettel megegyezőleg felvettnek nyilvánítván, a tiszta nyereményből részvényenkint 70 frt osztaléknak kiadását, s az igazgatóságnak a lefolyt 1878. évre a felmentvény megadását ajánlja.
A közgyüló ugy a felolvasott felügyelő bizottsági, valamint az elnöki jelentésekből teljes meggyőződést nyervén, az igazgatóság leszámolásának, és a mérleg felállításának helyességéről és alaposságáról, a mérleget minden változtatás nélkül megállapítja, a nyeremény osztalékot részvényenkint 70 frtban felosztatni határozza, s az igazgatóságnak a befolyt évi üzleti kezelésre, a felmentvényt megadja egy szersmind a jótékony czélokra fenntartott 925 frtnyi összeget az igazgatóság ajánlatára, következőkép határozza felosztani u. m.
1. A főgymna8iumi museumnak 20 frt.
2. A polgári iskola szegény sorsú növendékeinek tanszerek és ruházatra ......40 ,
3. A népiskola szegénysorsu nö-vendékeinekszintéu tanszerek
és ruházatra......135 „
4. Az izraelita iskola segélyezésére 135 „
5. Az evaugelikus iskola segélyezésére ........35 „
6. A görök k. iskola aegllyes&lre 25 frt
7. A keresztény kórhás javára 70 „
8. A» israelita kórház javára . 70 ,
9; Kereastény hási szegények segélyezésére ......145 ,
• 10. Israelita hási szegények segélyezésére ......145 ,
11. A kisdedovoda javára . . 25 ,
12. A tűzoltó egylet javára . . 50 „
13. A betegaegélyező egy let javára 30 ,
Ossvesen 925 frt.
iII. A társaság részvénytőkéjének az alapszabályok 2. §-a értelmében 60,000 frtra leendő felemelése, illetve 300 db. egyenkint 100 frt névértékű uj részvény kibocsáj tása tárgyában, korábbi közgyűlési határozatok nyomán, az igazgatóságnak az elnöki jelentésben is kifejezett — azon javaalatát terjeszti elő Gelseí Guttmann S. H. másod igazgató ur, hogy miután az uj részvények javára ez ideig a nyereményből 10,045 frt 87 kr. már előiratolt, -mint ez a mérlegben kitüntetve van, határozza el a közgyűlés, miszerint a részvényesek által minden uj részvényre folyó évi april 15 tői május hó l-ig terjedő időközben 20 trt befizettessék, — határozza el továbbá, hogy az 1879. évben kisorsolt, és még kisorsolandó ezőlővált-sági, Kötvényekből eredő nyeremény egészben a részvénytőke kiegészítésére fordittassék ; az ezek után még a G0,000 frt részvénytőkéből hiányzó összeg mikénti befizetése iránti rendel kezés pedig a jövő évi közgyűlésnek hagyas sék fent.
A közgyűlés méltányolván az igazgatóság javaslatának indokait, a javaslatot elfogadja, s az uj részvényekre egyenkéut 20 frttal folyó évi april 15 tői május l-ig terjedő időközben, a kötelező befizetést elrendeli, továbbá a folyó évben kisorsolt éa még kisorsolandó szőllővált-sági kötvényekből eredő nyereméuyt egészben a részvénytőke kiegészítésére fordítani határozza, u további befizetés iránti rendelkezést pedig a jövő évi közgyülésuek feuthagyja.
IV. Elnöklő igazgató ur, a felölvásott jelentésében már kellőkép kifejtett okukból ajánlja a takarékpénztári ellenőri állás rendszeresítésének elhatározását, s ezzel kapcsolatban, az ellenőrnek miut meghatalmazásbóli czégvezetővé képesithetése végett az alapszabályok 50. § aakkénti módosítását, hogy ebben a czégjegyzésre, a társaság hivatalnokai között az ellenőr is feljogosittassék.
A közgyűlés elnöklő igazgató ur ajáula lát egyhangúlag elfogadja, és a takarékpénztári ellenőri állás rendszeresítését, valamint az alap szabályok 50. § ának módosítását elhatározza, ez utóbbit következő módosított szövegezéssel:
50. §.
,A czég as illetékes kir. törvényszéknél bejegyestetvén, a czég jegysésére az első és másod igazgató, az időkori igazgatósági tagok, cs a társasig hivatalnokai a. m.: titkár, ellenőr, pénztárnok és könyvvezető sat. sat.*
V. Következvén a tanácskozási sorosat 5 ik tárgya a választások; elnöklő igazgató ur felhívja a közgyűlést a szavasatszedő bizottság megválasztására, ajánlván illyenekül Weiss Samu, Blau Lajos, Belus Jósaef, Ebenspanger Leon és Hauser János urakat megválasztani. — Mely ajánlatot a közgyűlés elfogadván a kiküldött bizottság a beadott szavazatokat ösz-veszámiálva a választás eredményéről következőkben tessi jelentését, u. m. :
Beadatott öszvesen 179 szavazat ebből kapott, az igazgatósági tagságra.
1. Gelseí Gutmann Vilmos 179 szavazatot
2. Sommer Sándor . . 177 „
3. Belus József ... 177 „
4. Stern J. M.....1 75 „
5. Maschantzker Mór .170 9
6. Blau Pál . . . . 1G7
7. Schertz Albert . . . 155 „
8. Gutmann Simon . 153 ,,
9. Chinorány Géza . . 145 ,
10. Som mer Miksa . 142 „ kikís 3 évre megválasztottaknak még is:
11. Oreg Jack Frigyes . 139 szavazatot
12. Weíisch Samu ... 124
13. Dr. Szukits Nándor . 115 „
kik is 2 évre megválasztottaknak, és
1. Blau Lajos .... 7f> szavazatot
2. Weiser Józaef ... 62 „
3. Berényi József ... 49 ,, kik is póttagoknak megválasztottaknak nyilváníttatnak. — Továbbá a felügyelői bizottsági
tagságra:
1. Olop Satuu . . . .179 szavazatot
2. Juhász György . .103 „
3. Vágner Károly . . 160
kik is felügyelő bizottsági — tagoknak ogy évre megválasztottaknak nyilváníttatnak.
VI. Elnöklő igazgató ur felhívja a közgyűlést miszerint ha valakinek indítványa volna, ezt terjessze elő, — felhívásra azonban a közgyűlésből senki sem jelentkezett.
Miután ekképen a tanácskozás tárgysorozata elintézve lett, elnöklő igazgató ur köszönetet mondva a megjelent részvényeseknek érdeklődésükért, a közgyűlést befejezettnek nyilvánította, mely után a jegyzőkönyv bezáratott és aláíratott.
Kmf. Jegyzette: DAKÁS,
titkár.
Még a szülők benn voltak.
A nevelő szomorú arczkifejezéssel, tapintatos hamissággal buesut vett mindnyájaktól és távozott.
Elvira kezet csókolt szülőinek, jó éjt és boldog felviradást kivánt. — Mire a szülők szépen elhallgattak a hálóterembe magára hagy ván Elvirát.
Alig pár perez múlva Elvira künn termett a szobalánynál és ruhát cserélvén vele beküldé szobájába, hogy ott az üvegajtónak hátat fordítva az asztalon lévő ruhákon ékszereken babrálódjék, mind addig, mig csak a háió szobábau ki nem oltják a világot. Ezek után mint ha szellő szárnyán szállott volna tova, gyorsan mint a gondolat megjelent a kitűzött helyen ós várva-várta az imádott ifjút.
Mi alatt a szobalány összeszedvén kisasz-szonyának mindennemű holmiját; elillant az indóházhoz és a már ott reá várakozó franczia nevelővt'' vagonba ültek, — elszöktek.
Elvira csak vár, csak vár, hogy majd jő az epedve várt. Csak vár, csak vár kétség és remény közt; de bizon nem jött. Egyaser csak elrobog előtte az állomástól visszatérő, utasokkal tömött „omnibus". Bámul és felsóhajt:
Oh! én boldogtalan — csalódtam, igen nagyon csalódtam.
Bolyong a sötét utczákon át, olykor meg-meg áll és felnéz a borús égre, s mintha azt mondaná magában : Oh szakadjatok rám sürii setét felhők és oltsátok ki szenvedésímet gyászos életemmel együtt!
Szegény Elvira csak téveleg, csak téve leg a nagy szégyen és fájdalom miatt nem találja a haza vezető utat. Már-már öngyilkosságra határozza el magát. Uj irányt választott utjának s a város szélén lévő tó felé közeledett, hogy abba belé vetvén magát kioltsa kinszen vedő életét. Már olt állt közel a tóhoz, de im — e* őrjárat, megjelentek a rendőrök.
És uram fial Szegény Elvirát,mint éjjeli csavargót elfogták s az őrházba kiaérték.
Itt azután mindenféleképen kérdezgették, szép szóval, meg még goronbán is, hogy ki ő, mi ő? De nem szólt. A szégyen éa fájdalom egéasen megzúzta ifjú könnyelmű lelkét.
Az idő gyorsan haladt. Megviradt, reggel lőn.
Vettau és műemlékei.
(Néhány lap uti naplómból) (Folytatás.)
Nagyon sajnáltam, hogy ily magasztos bölcsészeti elmélkedésekben félbe kellett őtet szakasztanom. Szobát kértem hálásra. Megint meghökkent. Hol van még az est, éa már meg szoba kell neki, gondolhatá magában; éa bu-gyora, táskája, szóval egy csipet holmija sincs, mely biatositékot nyújtana, hogy nem rosz szándékú vendéggel van dolga. Ki-kifutott, és nem szólt. Végre kérdezém, hogy kapok-e szobát. Mire látszólagos zavarban igenlőleg inkább intett mint felelt. Mint gyanakodtam, csakugyan megtörtént. Nem biztosított számomra szobát, 8 majd hogy sikerült vacsora után egyet nyernem. Istenem, sóhajcozám fel elvégre a tiszta puha párnákból, menta meg minket a pinczér kisasszonyoktól!
Pettau legnagyobb ékesséke szép ép vára és főtemploma. Sokat botorkáltam, míg a várra való feljárást találtam. Szűk sikátorokon át fatalapu emelvényekre akadtam, melyek repüiő híd gyanánt a keritő vár fal oldalán a magas kapualjba vezettek. — Ott vettem észre, hogy a széles és jókarban tartott kocsiút a város nyugati részén kanyarodik a magasba. A kapu heveder alatt megálltam. Hogy tudtára adjam a kapu cerberusának szándékomat, elővettem marineureinet és bámészkodtam jobbra balra. Nem mentem beljebb, mert már sokszor megjártam. Velenczcben a Lido sziget erőditvó-nyében két óra hosszat ténferegtem. Midőn már másfél órai utat tettem, • rebelliskedik az egyik ágyü-őr ellenem, követelvén, hogy azon az utón takarodjam viasza a honnét jöttem. Akartain a hadfit megszeliditeni. Ötven lépésnyi távolságban kezdtem vele pxrlérozní. Nem használt semmit. Mikor látta, hogy én még mindig nem retirálok, és uj meg uj mentege dőzéseket kapok elő, levette válláról a puskát és kurtán azt kiáltotta felém : Ritornateo spiro ! A hóbortos taliáutól még kikerül, hogy igazán rám lő. Vége volt az okoskodásnak. A Dyers hatalomnak engedtem, de fogadtam, hogy soha többé vármüveket nem szaglálok ki, a melyek különben elég érdektelenek rám nézve, a ra<*ny -nyib°n szú természetem inkább a régiségekben leli gyönyörűségét. Szidtam magamban a furfangos venturinit, ki a kapun szó nélkül beeresztett cs másfél órai irtózatos izzadságos kalandozás uián — épen délben történt az emlé kezetes takarodás — ugyanazon az uton visz-szahajtott.
Valahányszor ily védmüves kapu előtt állok, eszembe jut lidoi gyönyörűségem. Kiszemléltem azért előbb a terrenumot. Két nyi-
Otlhon óriási aggodalom tölte el a szülők keblét. Keresték Elvirát, az egész házat felkutatták érette. Még a kútban is keresték. De fájdalom — sehol, sehol még csak nyoma sem volt.
Már majdnem megfagyott a velő csontszáraikban. Nem tudták elgondolni, hogy mitévők legyenek. Nincsenek, nincsenek.
Sem a kisasszony ! Sem a szobalány.
Mig a szülői házban a borzasztó aggodalom nőttón nőtt, az alatt Elvira a rendőrségnél kiderié kilétét. Nyomban egy rendőr jelentést vitt a szereucséilen szülőkhöz a szánalmas dologról.
Szegény szülők az első pillanatban, a mint kedves egyetlenegy lányuk életben léteiéről vettek tudomást; rendkívüli örömtől ragadtattak el. De csak hamar a gyalázatos való a pillanatnyi örömet százszorozta nagyobb égo tőbb szomorúsággal váltotta fel.
Elvirának ruhát akartak küldeni, hogy ott átöltözzék; de most látják csak, hogy min den, de minden merő üresség.
Borzasztó impertinenczia! Rival fel az öreg ur — Röktön elfogatom a gazembert, ez mind annak a müve. IIol a nagy kabátom, kalapom, meg a bambus botom ? Megyek, megyek és elfogatom. H;t mindjárt minden vagyonom rá is megy ; de mégis elfogatom! Oh ! Oh ! Ki hitte volna, megszöktette az aljas franczia gazember a szobalány nyal lányomat! kedves egyetlen-egy lányomat örökre szerencsétlenné tette. Szegény Elvira, haza jött s miként a hév ütött virág, lassan hervadt. Sorvadásba esett Három hó múlva, alig szólt, alig evett, alig ivott. A hervadó ősz a madárkák végső dalával rideg s kopár virágtalan domb alá te-meté őt.
Szegény kis Elvira, most már békén álmodik. Naptól távol, földön alól, hol a sötétség karja ölel, ott lel csendes nyugalmat minden kebel.
X szökevények kézre kerültek. Az igazság szava elitélte őket bűnökhöz méltóan s a börtön rideg falai között kellett bűnöknek büntetését leszenvedni.
TÁRCZA.
Elvira.
— Novellette. — Irta: Ifj. Yárady Ferencz.
(Folyt, és vége.)
Tyű terengette! A nevelő megszöppent és hamarosan karjai közé szoritá Elvirát és ébreszté szép hangzású szavakkal.
Egész valómmal szeretem, öné az én egéaz életem, Oh kisasszony térjen magához !
Elv ira a szép szavak elhangzása után felocsúdott fél ájulásából s remegő ajkát e szavakra nyitá fel:
Oh tehát szeret!
Igen, szeretem.
De ön elmegy tőlüuk ?
El... el. Fájdalom !
Rövid tétovázás után, habozva mondá Elvira:
Én .... én kész vagyok, igen kész, önnel megszökni:
Erre már a furfangos észjárású nevelő is zavarba jött, nem tudá hamarosan kivágni magát, nem tudott szabadulni és épen e miatt szepegve sejté tervének meghiúsulását.
Elvira rá szólt: nos mit tűnődik ? S majd szelíden fülébe sugá édes bizalommal:
Együtt megyünk, én a sírig követni fogom.
Elvira! Gondoljon szüleire.
• Nem senkire a világon, csak önre.
Mit volt, mit tenni a nevelő cselhez folyamodott.
Jó tehát ma éjjel a 10 órai vonattal elutazunk.
Igen, igen el; de hogy ?
Az már legkevesebb, bizza csak reám. Hát.... hát, hogy is lesz legjobban .... aha! megvan ! Eszmém támadt, pompás, nagyszerű eszme; Kegyed vacsora után azt fogja mondani kedves szüleinek, hogy elmegy a lakodalomra éa egy kissé fenn lesz ruháit tüzögetni és ék-
szereit tisztogatni. Ezek után pedig ruhát cserél a szobalánynyal és megmondja neki, hogy menjen a szobába és ugy viselje raagat ott, mintha kegyed volna. Ha netán az öregek az ablakon át betekintenének, hogy csakugyan ott van-e kegyed ; hát igy optikai csalódásba esvén, szépen nyugalomra hajtanák fejőket. Most már ha ezek igy megtörténtek, akkor kegyed drága Elvira kisasszony a szobalány öltözékében ezen és e^en az utcza szögletén fog megvárni.
Kitűnő terv! Örvendve kiált fel Elvira. Ön csupa lángész. No de most már jó lenne, ha a szobaleánynyal is értekeznék ez ügyben hogv körmünkre ne égjen.
Valóban már innen onnan este lesz. De csak bizza reám.
Igen, igen önre bizom. íme egy tömött erszény a szobaleány megvesztegetéséhez. Ezzel mosolyogva távozott.
Ilyen a leány ezelőtt pár perczczel sírt rit, ájuldozott, s már most kaczagva illan tova, mint az erdők vadgalambja.
A nevelő ez álnok róka, szépen kísom-polygott és értesité egyedüli boldogságába szép, kaczér szobalányt mindenről, hogy csak okosan viaelje magát. Semmi gyanút keltő jelt e1 ne áruljon.
Úgyis történt, eljött ez est, meglett a vacsora. A kisasszony Elvira elmondá Bzüleínek, hogy ezért és azért, ugy és ugy előbbi szándéka megváltozott; kedve kerekedett elmenni a lakodalomra. De előzőleg bocsánatot kért a kis hamis, hogy az előbb megharagította őket.
Örültek az öregek, hogy mily hamar magához tért az ő kedves egyetlenegy leányuk. Örültek rengeteg módon.
Jól van kedves leányom — mond az atyus — csak hogy ily hamar kiábrándultál.
Össze-vissza csókolták. Semmi rosszat sem sejtvén a mama át adá a szekrény kulcsot is.
Elvira kihosá a ruháit, ékszereit és kiraká az asztalra.
Ha ! nyílik az ajtó .... belép a nevelő kezében egy böröudöt, vállán egy plaidot tartván.
ZALAI KÖZLÖNY
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
hogó konyha comtesse iramodott mellettem a várba. Kisasszonyoknak tituláltam. Azonnal
megálltak. Tőlük tudtam meg, hogy a betekintés és körülnézés minden veszély nélkül jár, éa hogy a jókedvű kouyhások ereiben .Svatop-lukvér buzog. Most jöttem rá arra is, me»t nem értetlem én meg az utczán ögyelgó pór nép be szédét! Pettau a horvát, vend és német taj szöglet pontja. Benne előfordul mind e népből képviselő; a várostól északra a német elein, délre a horvát, és nyugatra a vend foglalja a vidékeket. Keletre hazánk nyelvéből is akadnak példányok a derék muraköz lakói közül. Pettauban csak a magyar kapu és a város hála mögött elhúzódó szóllős hegy gerincz neve era léke/tot honi nyelvünkre. Nem kétlem azon batt, hogy a kis városka hangya szorgalmas iparosaiból nem csak névleg, hanem tényleg is akad jókora csomó hazánkfia.
Miadjárt a kapu alatt szép meglepetés várt rám. Jobbra a falban áll ugyanis pompás góth siremlék, mely hihetőleg valamely egyház vagy temetői kápolnától került ide. Tiszta góth faragmánya meglepő precis és oly izlésü, hogy a szekaui Ulberagker pÜBpök (1477) remek emléktáblával inéitán vetekedik. Az emlék az akkori szokás szerint a vitézt panczél-ban ábrázolja, feje vánkoson fekszik, jobb keze zászlót tart, mig baljával a kardmarkolatát tartja. Lábai alatt nyugszik a hű vadász-eb. Aczimerek az emlék alsó részét foglalják el, a 1 első rész gyönyörű góth menyezot alakú mér-müvei van diszesitve. A szélen körülfutó ininu-aonlák jelentik, hogy a vitéznek neve Frigyes veit, ki Pettaunak ura és az egész Steierország „< )brister Marschall" ja, hf.rom király napjáu halt meg 1417-beu. Az emlék anyaga vörös márvány.
Ily síremlékekben mi sem vagyunk szegények. Műremekeket ugyan nem birunk»felmutatni. de vannak darabjaink, melyek nem fsak történeti tárgyuk, hanem jó techuicájuk miatt is a nevezetesebbek kezésorolhatók. Ilyen például a gyulafehérvári Hunyadiak ravatala gazdag dombor müveivel, a szent-györgy i egyházban bariui György gróf nálunk ritka töké lyetes emléke (1467.) Székesváralján Zapolya Imre és István (1486 éa 14lJ9) nádoroké, és a hajdani székesfehérvári ba*ib"cából több nevezetes töredék. A tizennegyedik századból is birunk egynéhány síremléket. Ezek között nevezetes a pécsi székesegyház D meter püspök rmlék«; teljes fúpapi díszben, a beszterczei (Erdély ismeretlen pánczélyos vitéze, Győrben két préposté (1304), Gyulafehérvárt három püspöké. Pannonhalmán két apáté ^Sigfrid és < >nody Czudar László) stb. A XIII. századból egyetlenegy domborművet és egy bemélyített vonatokból (en creux) állót ismerünk; az egyik a s/amos-ujvár némethi templomban van Er délyben. a másikat a nagybányai toronyfala tartotta fel számunkra.
Á. I.
(Folyt, következik.)
Helyi hírek
I
Valiot Imre.
Elborult kcdélylyel veszszük a tollat ke zünkbf, inidőn a magyar iiodalom egyik I feiikölt bajnoka, az ifjabb irói nemzedék önzetlen pártfogója, szellemi atyja s igénytelen lapunk kedves munkatársának el hunytát jelezzük. Utolsó munkája a dí-csóültnek lapunk f. évi 7-dik számában jelent meg, melyet meleg hangon irt előszóra! kísért; ez előszót szerénységből nem közöltük. A törhetlen kedélyű, de már testileg beteges veterán irót Kani zsán és vidékén hazafias melegr rokon-szenvvel fogadták s önzetlen vendégszeretettel jutalmazták érdemeit, ugyszólva viszonozták barátai s az ifjú nemzedék iránti szeretetét. A tavaszra is készült hozzánk jönni, azonban „ember tervez, Isten végez". Ott nyugszik már az anyaföld kebelében, fáradalmait piheni.... szelleme velünk van s a hazai, ntmzcti ügyek munkás szeretetére serkent... Áldás emlékeden, béke lengjen pomd fölött, megérdemled! — Isten veled a viszont látáaig!
— Nyilvános felöl vasások tartattak mult szombaton azaz e hó 22. az I. n. kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egyle.tének helyiségében főtnzt. .Szilvágyi Gyula ev. lelkész ur, és tek. Berecz Imre zenetanár ur által Szilvágyi ur Darvin theoriáját tárgyalá, melyet éles kri tikájának bonczkése alá helyezé éa beható, mély tanulmányozás eláruló módon oly sikerülten fejtegeté, hofey hallgatóság teljes érdekkel követé éa élénk tetszésben rénzesité az előadást. Berecz ur a zenészét keletkezéséről és fejlődé-
séről olvasott és tárgyát oly vidor és humoros alakba tudá ölteni, hogy a hallgatóság szemei, melyek Berecz bácsink eddigi előadásainál annak kezein szoktak csüngeni, a midőn ezek hangszere billentyűzetén, vagy hurain átsiklanak, most egyszer szájára voltak függesztve, kilesvén abból az elmésnél elmésebb ötleteket. Hosszas taps és éljenzés követték a felolvasásokat, mi világosan kifejezé a gyülekezet óh íját: előadó urakat nemsokára ismét az egyletben hallgathatni. K. B.
— A műkedvelői előadás marczius 1 én szombaton tartatik meg, a jótékonyczél tekin tetbe vétele mellett a méltó pártfogásra s lehető
részvételre felhívjuk a tisztelt közönség figyelmét; ulkalmunk volt a jeles vígjáték próbáján jelenlenni, s valóban meglepettünk a kerekded, összevágó előadás sikerülésén s bizton mondhatjuk: műélvezetet mulaszt el, ki az igye kező, derék műkedvelő hölgyek és ifjak ezen előadását meg nem hallgatja. Az előadást tánczvigalom kiséri Belépti jegy l frt, család jegy 2 Irt 50 kr. melyek a „Szarvas" vendéglő dísztermében válthatók.
— 1értesítés. Mindazok, kik szombaton folyó hó 1. az I. n.-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete által rendezeudő miiked-velőielőadásra még meghívót nem fogadtak és ilyenre igényt tartanak, szíveskedjenek e végett a helybelidoháuy tetőzsdébeu jelentkezni. A rendezőség.
— Jlulatság mulatságot érts mondhatni az idei farsangtol vigan bucsuztuuk el. Szora-batou a helybeli öukéutes tűzoltók tombolával egybekötött tánczvigalma látogatott és jól sikerült voW, vasárnap délben a szent Ferencz ren diiek adtak díszebédet, este ismét a „Korona" vendéglőben volt a tűzoltók hangversenye. Hétfőn a „Társas Kör" fényes tánczvigalma volt, keddeu délben a kegyesrendiek adtak díszebédet s este befejezésül a „Polgári egylet" látogatott tánczvigalma tartatott meg.
— Szeszélyes időjárásunk van. IJszunk a locs-poc>bau s a feneketlen sár miatt utaink járhatatlanok, minek következtében az adás-vevés szünetel, az üzleek pangnak.
— Zalamcgye útépítési mérlege az 1878-ik évről. (I ) Bevételek : 1-szőr Az 1 «78. évi I-ső összeírás szerint 49.815 frt 90 kr. 2-szor. Az 1878. évi pótösszeirás szerint 3953 frt 85 kr. összesen 53.709 frt 75 kr, levonva az összes kiadásokat: 51.233 frt 4 krt. teszen az 1879 re áteső positiv pénzmaradvány : 253G frt 71 krt. Ehez járul az 1877 és előbbi évekrőli birság péuzek, váhsági hátralékok és 1877 évről tényleg átesett pénztári maradvány állaga: 4549 frt 49 kr., melylyel az 1879 ik évre áteső rendelkezési alap : 7086 frt 20 kr. — (II.) 1879 ik évi előirányzat. Bevételek: 1-ször váltsági ösz-szegek: 51.444 fri 25 kr. 2 szór 1878-ik évről áteső rendelkezési alap 7086 frt 20 kr. A bevételek összege : 58.530 frt 45 krt. — Kiadások: 1. Tapoiczai járás 7308 írt. 2. Sümegi járás: 4741 frt. 3. K.-szthelyi járás: 4324 frt 88 kr. 4. Kanizsai járás: 7868 frt 80 kr. 5. Pacsai járás 3453 frt 46 kr. Jegyzet: A keszthely-baki útra azonkívül a magas minis-térium által már adományozott 8000 frt és még kilátásba helyezett 2000 frt. fog fordíttatni. G. Egerszegi járás 9864 frt. 7. Novai járás 3051 frt. 20 kr. 8. Alsó-Lendvai járás 8081 frt 71 kr. 9. Perlaki járás 7102 frt 20 kr. 10. Csáktornyai járás 2734 frt 80 kr. A kiadások ösz-szege: 58.530 frt 45 kr. S igy az 1879 ik évi utépitészeti kiadások és bevételek mérlege teljes egyensúlyban áll. A zala megyei kir. építészeti hivatal: Sturm György s. k. kir. főmérnök.
— Légrndon Gadó Mátyás plébános urnák beigtatási ünnepélye, miut lapunk értesül, mult vasárnap fényesen ment végbe; a város köz- és magán épületein nagy mennyiségű három8zinü zászló lengett. Kora hajnalban mo zsarak dörgése jelezte a nap ünnepélyességét. Nagyszámban érkező vendégek közt csakhamar megjelentek Gr. Feslet.ca G\örgv ó exjnak, mint kegy uraságnak uradalmi képviselői a csáktornyai urad. jószágkormányzó s urad. ügy viselő. Pont ¡0 órakor fényes egyházi segédlet mellett kezdődött a szertartás, bevezettetve a város lelkésze zágrábi blbornokcrsek ő főma gasságának e ténykedésnél törvényes megbízottja a hazafias érzelmű ktr. esperes Láposy Márton ur által; az evangélium után szószékre lépett a kitűnő egyházi szónok UjUky József pacsai plehán-oa ur és egy általáuos elismerésben részesült szent beszédet tartott a zsúfolásig megtelt hallgatósághoz, amelyek eg) es kitűnőbb pontjai voltak: hol a szülőket figyelmeztette gyermekeik vallásos és hazafias neveltetésére, tanulják meg szeretni az istent, hazáf, királyt, drága alkotmányt és a sokat szenvedett nemzetet, melynek nagy hatásuk volt, különösen Muraközben hazánk végpontján, hol a nemzetiségi áramlatok ugy se.m hiányzanak. Fényes ebéd zárta be az ünnepélyt, hol jelesebbnél jelesebb pohárköszöntések mondattak, melyek közül kiemeljük Molnár Elek urét, aki az egy házmegye főpásztorára s utóbb az egvbázi jeles
szónok Ujlaky Józsefre nagyszabású pohárköszöntés t mondott; nem különben Ziegler Lajos urét, ki a nsp ünnepeltjére; a házi urét, ki a vendégkoszorura ás különösen Ujlakyra. mint a megyei élet mozgalmai körül hatalmas tényezőre. Láposy ker. esperesét, ki minden vallás közti egyetértésre; Ujlakyét, ki a házi gazdára, ker. esperesére, s a patron a tus képviselőire általános lelkesedés közt emelt poharat A nagyszámú kedélyes társaság csakis hajnalban a legjobb kedvben oszlott szét.
— Hymen. Krauss Ignácz jánosházai kir. postamester a napokban váltott jegyet Kauders Emma kisasszonynyal, Kauders nagykanizsai kereskedő bájos leányával. Sok szerencsi kívánunk.
— Az alsó-leildvai takarékpénztár mult évi kimutatása szerint forgalma: 533.848 frt 16, veszteség és nyereményszámlája 16,337 frt 78 kr, mig mérlegszámlája 160,539 frt 64 kr. Tiszta nyeremény 5153 frt 31 kr, melyből osztalékra 3313 írt adatik ki 20 ezer frt részvény töke után az évi rendes közgyűlés marczius 18-án tartatik meg a polgári olvasó egyesülettermében.
— Balaton - Füreden körorvosnak Ernszt Márkus ur választatott meg.
— A nagyatádi takarékpénztár mult évi forgalma 690.930 frt 34 kr. volt; nyeremény és veszteség számlája 17.598 frt 80 kr. zármérlege pedig 172.361 frt 20 krt tüntet föl; osztalékul egy részvényre 10 frt 80 krt ad a részvénytőkére cső 6°/o kamat adásán felül.
— ZalaEgerszegröl írják nekünk: Vasárnap d. u. roppant dörgés és villámlás keletkezett mit olyan, széllel párosult jégeső követett, hogy mintegy 10 perez eltelte után az egész utcza fehér és jéggel fedett volt.
— Rövid hírek FI»y nald érsek 25 ezer frtot adott jótékony czélokra ő felségeik ezü*t-menyegzőjük emlékére. — Luther eredeti vég-rendeleto a bpesti ev. hitközség birtokában van. —Marczius 19 én lesz Ercsiben az Eötvös szobor leleplezve. — A bö''.cskei postamester felakasztotta magát. — 50 szerecsen színész érkezett h.izánkba. — A bolgár fejedelemválasztás elhalasztatott. — Magne a franczia császárság pénzügyministere meghalt. — Paál László festesz Páriában megőrült. — Somoskeói Olaszországban elfogatott, egy gazdag angolnővel utazott -- A királyi kabinetil ódába 40 folyamodvány érkezett nemességért. — A vámfi zctésekuél ezüst árkeletpótlék marcziusra 17°/0. — Don C«.rlos a spanyolországi polgárháború történetének megírásán dolgozik. — Montenegró uj fővárosa Danilovgrad lesz. — B.-Újfaluban egy ^zigány a sárba fuladt. — Egyik szerbminister fia Temesvárott a vendéglőben öngyilkos lóu. — Mosonmegye főispánjává Miske Imre fehérmegyei alispán neveztetett ki.— Chakowbsn a kormányzó berezeg Kira potkint oálboli hazatértekor veszélyesen meglőtték.
Ki nyert ?
Bpcst, febr. 22 én: Gl, 14, 80,37,85
Lincz, , „ 37, 4, 6, 30, 45.
Triest, „ „ 4, G0, 13, 24, 10.
Irodalom.
— „Honvéd* czitnü heti szaklap jelenik meg Szinay Zsigmond tapintatos szerkesztése alatt. Kiálütása csinos, tartalma vonzó és érdekes; mégis ragadjuk az alkalmat s felhívjuk a társas köröket és egyleteket, hogy e hézagpótló vállalatot pártolják. Ha valamelyik nemzet büszke let honvédjeire, mi méltán az lehe-hetünk s midőn a mult dicsőségére hivatkozni szeretünk, óhajtjuk azt a netáni közeljövőben hatvanyozva bírni, addig is a szellemi kapocs legyen üdvözölve a honvédség és nép között, virágozzék erősen; de ez ugy éretik el, ha nevezett lapot minél több helyre megrendelik. Ára félévre 3 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt80 kr.
— Uj zenemüvek. Táb )rszky és Parsch zenemükereskedésében megjelentek. „V á 1 o-gatott dalok" a legkedveltebb- nép színmüvekből, lluszárcsinyből. 1. Huszár vagyok. 2. Ha tc elmégy. 3. Sárga csikó. T ü n d é r 1 a k b ó 1. 4. Jer szi vemhez. 5. Mariskám. Csikós-ból, 6. Végig mentem. 7. Azért, hogy kend. 8. Beszegődtem Tamoczára. Malom alatt ból. 9. Volt szeretőm. 10. Eunek a legénynek. Énekhangra zongora kísérettel vagy zongorára külön srikalmazta Erkel Elek, Ára 1 frt.
— Somogyi Ede által nagy szorgalommal szerkesztett .Magyar Lexikon" harmadik kőtelének első, vagyis 21 -ik füzete megjelent, erőmütani két ábrával. A bankról terjedelmes közleményt hoz Ara 30 kr.
— mK*J>es világtörténet* diszkiadásának első és második füzete megjelont, melyet Dr. Ribáry Ferencz ír és Mehner Vilmos ad ki. Ára 30 — 30 kr. A kiadvány valóban felette érdokea és gyönyörű képekkel vau illuulrálva.
FEBRUÁR 27-én 1879.
Ugyancsak Mehner Vilmosnál megjelenő .Képes családi Lapok" 9-ik füzete is megjelent változatos és gazdag tartalommal és egy szin-nyomatu képpel. Tartalma: A legyőzhetetlen. Elbeszélés. Irta: Balázs Sándor. (Vége.) Adrienne grófnő. Elbeszélés Méry tői. Fordította Ujváry Ferencz. (Folytatás.) Sznem. Egy arab leány története. Vincenti Károly tól. Az anya gondja. (Költemény.) A hidegviz-gyógy-möd napjainkban. A nyasza tónál. Dr. Wei-land D. F.-től. (Színnyomatu képpel.) Csak egy bádog-kanna. Humoreszk. Brentano F. a tán. Ribáry Ferencz. Az első lépés. A Nagy-boldogásszonyrol nevezett budavári főtemplom. A falu boszorkánya. A katona sorsa. Az életből. Schüter A. tói. Egy kis tévedés. Az elszállt halhatatlanság. Két indán monda. A gyermeki test ápolásának fontossága. Brunold F.-től. Különtélék. Apróságok. Képek: Ribáry Ferencz. Az első lépés. A Nagy boldogasszonyról nevezett budavári főtemplom. Az anya gondja. A nyasza tónál. A falu boszorkánya. A katona sorsa. Egy kis tévedés.
Vegyes hírek
— Az olóh papokról. Kolozsvárt egyik román esperesnél a napokban egyházi gyűlés volt; e gyűlésen egy világi tag magyarul talált felszólalni. Erre az esperes ur egészen magán kivül lett 8 mérgesen tiltakozott, hogy abban a gyűlésben valaki csak egy szót is ki ne mer-jea mondani magyar nyelven. A magyarul fel 8zólalónak azonban volt annyi energiája, hogy nem hagyta magát terrorizálhatni s kereken ki-jetentette, hogy a magyar nyelvet nem gyűlöli nagyobb részt használja is, miután magyarok között és azok után él s nem fogja őt senki eltilthatni attól, hogy h& neki épen ugy tetszik bárhol magyarul beszéljen. — Az oláh lelkiatyák legutóbbi föllépése ilyen jeleneteket kezd már előidézni, romáuok és románok közt. — Mihályi Viktor lugösi püspöknek az ismeretes deputáczióhoz csatlakozásáról a „Mármaros" a következőleg ir : „Hogy Mihályi Viktor is a tévedők között van: az nekünk megyebelieknek valóban fáj. Nem volnánk ősziuték, ha elhallgatnék, hogy egy kiváló magyar nemesi család sarjadékától nem vártuk, s különöseu fel nem tettük egy mármarosi románról. Mikor Erdélyben és az ország déli részén testvérharezra usziták a románt a magyar ellen : Máramaros-ban a magyar szabadságharcz szervezésének élén két román ajkú ferfiu állott, Mán József és Mihályi Gábor. Becsülettel meg is feleltek a re^jok bizott feladatnak s panasztalau megadással, mint a haza hü fiai, tűrték el a kimért fogságot. Ennek a Mihályi Gábornak a fia Viktor, a lugosi püspök."
— Kirendezte a saját temetését. Emiitettük, hogy Jánossy nem rég elhalt hirlaplró özvegye a napokban szintén elhunyt. Most. utólag följegyzik a lapok, hogy a boldogulhat, férje halála annyira meghatotta, hogy folyvást csak a halálra gondolt. Két héttel özvegy léte után jan. 17 én egy helybeli temetkező társulattal kialkudta saját temetésének költségeit 325 Írtban. Meghatározott minden legkisebb résílelet, még a szalagok színét s díszítő fodrok számát is. E rendelkezést felvette végrendeletébe s mi dón f. hó 17-dikén, épen egy hóval a szerződés megkötése után természetes halállal kimúlt, egészen rendelkezése szerint temették el.
— Hadseregek száma az európai szárazföldön, Egy nemrég megjelent statisztikai ösz-szeállitás a következő számokat tartalmaza az európai hadseregek békeállományáról: Belgiumban van 45,970, Dániában 18,106, Németországban 418,821, Francziaországbau 496,354, Görögországban 12,000,01aszországbaa220,690, Luxenburgban 513, Montenegróban 100, Németalföldön 32,000, Norvégiában 12,750, Ausztria Magyarországban 267,005, Portugálban 35,733, Oláhországban 11.613, Oroszország-ban 575,000, Svédországban 37,504, Szerbiában 4222, Spanyolországban 100,000 és Törökországban 150,000 katooa. Az összes hadseregek békelétszáma tehát tesz 2.435,444 ember. Ehez
jön még a haditengerészet 200,000 emberrel,
ugy, hogy a főösszeg 2.637,444 ember. E hadseregek évenkiut 1500 millió frtba kerülnek.
Piaczi árak.
100 kilo?. szAmitva.
VeszpréB : B<i*a 7-60— 8 50. Ro*< 6.40 —5 60
Árpa 5 20—6 —. Zab 510—620. Knkoricz* 4 10 _4
6ySr : Biua 8 25-8 40 Ros« •—.— —. Árpa ____.— Zab 5 80—6 10. Kokoricz* 4 30-4 40.
Budapest: Bna 840-9-40. R.»r.» 5"75-5-80 Árp* 5-40-5-70. Z*b 5 40-560 Kukoricsa 4 40 — 4 50 Gyapjaílzlet. Budapest. Középszer« egynyíretü gyapjú 86—92 frt, hibátlan bác»k*i gyapjú 76—77 frt, homok-gyapju 62—64 frt, hegyi kétnyiretü és nyári 90—92 frt, ti«z*vidéki 81—8J frt 56 kilóukint.
Mohács: Bu«* 7—7*30. Rozi 5—-—. Árpa --. Zab 5 -40. Kukoricxa 3 50—3 80.
Ssprss Buza 8 60-920 Kor.« 610.—C. 40 Árpa 6 30—6 70Zab 5-90-6-10 Kukoricza 4 SO-4 90.
Péos: Bu*a 7 10 -7 40. Koz* 5--5-2«». Árpa
4 3)-4 50. Zab 6-20-5 50. Kukoricza 3 90 -4 10.
TIZENNYOLOZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUAR 27 éa 1879.
Szombathely: Bnza 7 GO—8.40 Rozs 5-40—G Árpa 5---5-60. Zab 5---5 40. Kukoricza 4''20—
460.
papa : Buza 6 50—7-40 Rozs 5-20—5 40 Árpa 4 40-—5. &ab 4-80—5-50. Kukoricza 3 50—4 —.
Papírszeletek
_ Ékes magyarság. Mifka F. 1. nr bankháza popronból következő magyarsággal küldi részi, t-jegyeit eláruaitás végett „Partal-comod. A ádhozás-nak ezen Pártial-comodnak, fog a a »j reség, a melik az utólso njenség; húzásnál a első Március 1879 á''/ — 1S39 kai állam jegy sorzas s/.am. Kzen esetre esni rauszei, a behúzni, a behúzni, vagy előbb, gyün a 20-dig rézs az alulirt valtó-üztéa ^ kéz penz-vel kifizetve, ezenol Iiiterims-viszafiíotés-comod .i 11 fl. 50 lesz. Fog a 1. Julius ho 1879. a njereség nem behnzva, bát elvan veszítve. Sopron Januaris ho 1879.
— Kedves fiam! — feddé az iskolában egyik hanvag tanulót a tanár, — te naponkint kamasz-kodol s csak nyargalsz felfelé, mint a fa. Ideje volna már valahára gyümölcsöket is hoznod. — Kérem alássan, tanár ur, — szólal fel a megdorgált mellett egyik kis pajtása, — 5 már sokszor l.oz-tt gyümölcsöket. Tegnap is ebéd alatt beszökött a tisztelendő nr kertjébe S teli hozta a kalapját pogácsa almával.
Nem utolsó mesterség az élczcskcdést a halálos ágyig vinni. Spenacr Kdmund angol költő azon ritka természetűek egyike volt, kik humorukat Cltök véglehelletéig meg tudják tartani. Lord kíTex
meghallotta, hogy az ünnepelt hósköltó nélkülözés- i ben él a nagy betegen fekszik, azért is hnsa ara- J nyat küldött neki. Spenrer azonban visszaküldte az •
ajáudékot ezzel az üzenettel; .Köazönom, de már nincs időm meghálálni kegyét, mert épen meg akarok halni."
Pénzért horkol. Egy bécsi hordárhoz e napokban oda megy egy ur az utczán, s kérdezi túlo tud-e hoikolni? ,Hát hogyne!" mondja a hordár. „No ugy ma éjj*l helyettem fog horkolni* szólt az ur, „s öt forintot kap azért * A hordár kapott az alkalmon. De mi volt a dologban? Az illető a* e»te barátjával akart mulatni, és hogy neje, ki a szomszéd szobában aludt azt higyje, bogy otthon van. a hordárnak az ur ágyában kellett aludni és horkolni mint a hogy az asszony ahhoz volt szokva. A | férj téhát jó éjt mondott nejének, aztán kiment és felöltözött, mig a horlár a sötétben levetkőzött, s az ur ágyába feküdt. Ott aztán hatalmasan horkolt, hogy az asszony egy izben kijött;: »Kérlek Károly ne horkolj oly irtózatosan." A hordár érthetlenül mormogott valamit és megfordult, mire az asszony j egyet sóhajtva . . . távozott. Négy órakor haza jött , a "férj és ágyat cserélt a hordárral, elóbb zonban \ kiűzette az öt forintját.
— Kenyérért ment a legénység a pék elé. , Egy szerelmes hadnagy igy kiáltott a sorba állit«tt legénységhez: „vállhoz I* Az őrmester előlép s igy j szóll a hadnagyhoz : .jelentem aláson, a legénység- | nél nincsen fegyver!" „Az ördögbe is! min"» szórakozott vagyok !" válassolá a hadnagy, és kijavítandó, Önmagát igy kiáltott: „lábhoz!"
I
— Miről jó a gukker. Ugyan nem fárad el a szemed a folytonos gukkerezéaben ? mondja a színházban egyik kis lány a másiknak. Hsgyd el, feleli ez sokkal jobban hallok, ha a gukker a szemem olőtt van.
— Egy betöréssel vádolt rablótól kérdé a bíró : „hol szerezte a nála talált álkulcsokat ? !" Ez feleié: „Kralékek ezek nram a megboldogult apámtól I*
— Fgy óriás asszony mutogatta magát pénzért. Egy kíváncsi férfi amint jegyet váltott a csinos, szép j(»g)árua nőtől, hogy vele szót válthasson, igy szólt: „NYrnde édesem a csodanő a kegyed anyja ?" „Nem !" — feleié az meglepetten — „pz édesapám !''
Szerkesztői üzenet.
3345. K. K. Gy. „A vőlegény." Gyenge költemény.
3146. Bellatincz. Mielőbb közöljük.
3317 „Furcsa Kaland'', bővebb kidolgozást igényel. Megkapta a lapokat? Az „Egy krajezár" történetire kíváncsiak vagyunk.
3318. Tapolcza. Magán levelet írunk.
3349. Légrád. Mindenkor szívesen veSzszük tudósítását
3350. A két öngyilkossági esetet már csak jövő számunk hozhatja
3351. IV B. megkésett.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
Indul KauisNnről
Vonat hova:
azám Ora Per«. Idő
205 Eszék, Mohács,Dombóvár s Fiúméba 4 48 reggel
2l5 . „ „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58
202 ........... 2 6 délnt
204 „ ..........11 30 estvo
3l3Bécabo (8zonibathely, Bécs Djbftly feléj5 8 reggel
301 „ .........U 18 estve
315 Sopronyba ........3 <8 <lélnt
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Orárz éa Bécsbe ...... 4 50 reggej
201 Triesztbe és Prágorhofon keresztül
Gráca é« Bécsbe ...... 2 47 délu
Érkezik Kaniisnra honnét:
916 Eszék. Mohács, Domborár s Finméból 1 41 délnt 206 , „ . „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről........4 20 regge
201 .......... 2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estve.
314 Bécsből (Szombath. Bécs-Ujhely)íel5l 10 27 estve.
302 „ n „ „45 reggel
316 Ropronyból ........11 53 délel
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
, felől ......... 4 12 reggel
I 20i Trieszt- és Bécsból Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut
204 Trieszt-ós Víllachból Prágerhof felől 11 — estve.
Marburgba csatlakozás Villach és Frauceslestbn „ . Fianc«sf^stJ-nl
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
H>
oooooooooooooooooooooo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k gostaí s2áílitás«(iíj
1878. november 1-scje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig csak 3o kr. és igy mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiségben és nagybani eladás szerinti árakon (cn gros) hozatni magának házi szügséelete fedezésére kavet, rizst, deli gyümölcsöt, zöldségnemüt és más c félét.
1. renda
kilo 1 frt 80
0 0 0 0 0 0 0 0
Császár kizárólagosan
r+jr
királyilay
szabadalmazott
Ycíőma" eladás.
f» Cubs egy kilo l frt 70
n Rio egy kilo i frt 20
n arab valódi mokka kavet egy kilo i frt 50
n legfinomabb lava kávét m kilo l frt 45
0 43/» kilós tartalmú zsákocskákban uan»aoUci .unitok mimunr.10 Q
0 Részletes árjegyzékeket, ^T^XV. ÍZ £
S Singer G. S
g (781 13—20) Triesztben q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PURITAS
li a j i f j i t <> -1 0 j.
A Puritas nem hajfesték. hanem tejuemii toiyad«-k, mely majdnem azon csodálatos hatással hir, hogy ős* hajakai megifjit, azaz lassankint még pedig iegkesőbh tizennégy nap aiatt ama «zint visszaadja, melylyel erodeiilog birt!
Zali-szoiil-ivánl
vasút állomás mellett 60 hold szántó föld és rót, ugy szintén egy szép tégla épület, örök árért vagy bérbe adandó.
Közelebbi tudósítás 11UFF fóvadász urnái
(804 1-3)
Zalabér
a/ T ö 1 c s á u y.
uem fost, hanem ífjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb noi hajz.i tot és a férli hajat és szakállát.
Egy üveg „PoritaS"'' ára 2 írt. (postai szétküldésnél 20 krral több.
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiléle toill«?ttc->zer sem képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos üdítő alkatrészekből állitva elő, rövid időn elhárítja ezen szer a szcplőt, bóráikat. pör-senóst, májfoltot stb. s az arezbőrnek vakitó fehérséget, üdeséget é* gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonken'' 1 frt, szállitás^al 20 krral több — Postautánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a késziteuél
Franc» Ottó, Bt''cs, Mariahilfstrasse 38. száni.
Xa^y-Kauizsán valódi minőjégben Prager Béia gyógyszerész urnái." (730 18—25)
Az alsó-lendvai fóbérnökségi magtárban készletben lévő
240 Hektoliter tavaszi vető buza, és GO „ „ rozs ela-
dásra bocsájtatik. (803 3 -3)
A búzának ára a csáktornyai pályaudvarhoz szál-litva 8 frt 50 kr., — a rozsé pedig 8 frt meter rná-: zsánként.
Az Alsó-Lendva és nempthi urodalmak főbérnöksége.
(J. A. W. Mayer feher mcll-syrupja
Dijaztatott Párisban 1SG7. évben.
Kitűnő gyógy- és enyhítő szer, rendkívüli kedvező sikere által 20 év óta magas kegyben áll a n. é. közönségnél. Minden rangtl éa minden mAvoltaégfoku magas és alrendü állású egyénektől, nemkülönben sok orvostól is, a kik ezen szert gyakorlatukban alkalmaznak, elismert m''nt biztos gyógyszer kony-nyebb meglifitéseknél, bárminő köhögésnél, benyálkásodásnál, rekedaéguél, torokbajoknál, a torokdió és a gőg.-ip eyuladásá-nál, és hurutnál ; — elismort továbbá mint segítő- és enyhitő-szer a mell- és lélekző-szerrck idült bajainál, .aszkórnál, különösen köbhurutnál, minden gyermekbetegségeknél, melyek tó-roklobbal vannak összekötve, vérköpésnél és mellszorulásnál.
Valódi minőségben kapható egyedül : Práger Béla gyógyszertárában Nagy-Kanizsán. (755 111. 2—*)
i
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI í
legelső J
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban } az „ YP8ILAN TI - - hoz 3
UudapeHteii, váczi-ulcza 5. sz. alatti áruházban \
kaphatók 1 minden nemű kész ^ríl-, női és gyerinekfehérnemiiek, vüsznnk és J
aMztalnemfiek >
a legnagyobb választékban (s kitűnő minóségbeu a legjutáuyosb árakon 1
é
Férfi ingek, rumburgí, hollandi vagy irlandi vászonból, darabja 3, 3 5o, 4.—, 6, 6, 7, 8, 10, 12 írt. Férfi Ingek, hímzettek, madspolanból, melle vászon, darabja 3, 4, 5, ti, 7, 8, 10, 12, 14—20 frtig. Férfl madapolan-lngek, darabja 2, 2.50, 3, 3.60, 4 írt.
Férfi színes Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 350frt.
Két külön gallérral 2.5(1, 3, 8 50 írt. Férfi szines angol oxford Ingek, darabja 2.50, 4.75, két külöu gallérral darabja
2 80, 5 frt.
Férll gatyák, magyar, fe''inauynr vagy fran-csia szabásra, pamutból 1.20, 1.30, 1.&0, váazonból 1.50, 1 M, 1.76, 2 frt rum-burgi vásíonból 2.25, 2.ÖU, 3, 3 frt 50. Ferfl-feherbarlsnyák, pamutból fehér vagy azinea tuczatja 4, 4.50, 5, 6.50, f», 6.50. 7, 7 60, 8—14 frtig, czéruából, fehér tuczatja 3 60, 4, 4.50, 6. ti, 7, b, 0 frt, 14 írtig, félharianyák, fehéritetlen vászonból varrottak, tuczatja 4.50, G. 7 írt. Férfi zsebkendők, fehér vábzou tuczatja 3, 3.50, 4, 4.60, 5, G, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfi zsbkendök, vászonból, fehér sziuea széllel G—, 7''50, 9 — írt. batisztból szines lel 7 írt 8 írt f>0, azinea pauiutzaehken-dők dbja 30 kr, :J5 kr, 40 kr. pamut hatiszlzaebkendftk sziuea széllel tuezat-ja 3 frt.
Férfl gallérok, minden formában, legfinomabb texatja 3 frt, 3 írt 50. Férd kézelők, tuczatja, 12 pár 5 frt, G írt NŐI Ingek, rumburgí vászonból, siuia, ibja
2.25, 2.60, 3, 3.50, 4-— írtig, aWngelt 3, 3.50, 4, 5 írtig fr<tnczÍH mellt arráasal éa hímzettek 3.50, 1 —, 4.50, 5.50, G, 7, 8, 15 frtig, madapolanból sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60.
N6Í háló oorzettek, madHpolanból egyszerűek 1.30, 1 50, diszitett 1.76,2.25, 2.50 3, 3.50, 4, 4.50, 6, 10 írtig. NŐI labravalók, madapolanból, sima sze-gélyzett, dbja 1.U0, slingelt l.''JU, diszitett
2.26, 3, 3.50, 6 frtig.
NŐI alsiszoknyák, madapolanból, szegélyekkel óa disziiéssel, darabja 2.60, ''3, 3.25,
3 60, 4, 4.50, 6, 15 $lig, uszálylyal 4, 5,
6, 7. 8, üO frtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tuezatja G, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig azineaok pamutból, pária 75, 8(J, 90, kr. I SO, 1.30, 1 50, 3.50 krig. NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2 50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 1G frtig, un-pol czéruabatiaztból, fehér, 4, 4.50. 5, G,
7, 8, 30 frtig.
NŐI franozfa derék fűzök, (Mieder,) dbja
1.30, 2 30, », 3.60, 4 —, 4 írt 50 krig. Fill Ingek, G évesek számára madspolauból, dbja 1, 1.4<), szines, 1 frt 25, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagyar gályák 1 10, 1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból 1.10, 1.50, sziueaek 1.26, 1.55. vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40 ; 10 év e s e k u e k, madapolanból 1 25, 1.95 színesük 1 tíu, 1.75, vászonból 2.30, 2 60 gatyák 1.36, l.tiO, 12 éveseknek,
ingek madapolanból 1.30, 1.80, színesek 1.65, 1 90, vászonból 2 írt 40, 3, 3.50, gatyák 1.65, 1.80 ; 14 éveseknek ingek madapolanból 1 frt 40, 1.90, sziue-sek 1 75, 2.10. vászonból 2.G5, 3.15, 4 írt, gatyák 1.G5, 2 írt ; IG éveseknek madapolanból 1 5ü, 2.10, 6ziti(''sek 1.76, 2 20, vászonból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok szántára, minden nagyságban és minőségben, ugyszinte csecsemők számára, melyenröl kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentesen beküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és aaztalneiüückhcn.
Rumburgí vászon, 42 méter (54 rőf) vége 23, 24, 25, 20, 27, 28, 30, 32, 85, 38, 4o, 42 45, 50, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandi vászon. 3''.i méter (60 rőf) 22, 23, 24, —, 2h, 28, 3o, 32, 34, 38, 40. 45. 60, 100 frtig.
Hollandi vászon, gyermek-fehériieniüekrt* és agynemüokre 82s/4 méter (-12 rőf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 81, 22, 23, 24, 2G, 28, 30, 50 frt.
Cress vászon 23''/, méter (30 rőf) vége 10.50, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80 írtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter ^is rőf) 12 lepedői»- vége 33, 3C, 38, 40, 42,'' 44, 46, 48, 60, 100 frtig.
Fehér pamutcslnvat, ágyuemückre, 1 méter 38, 46, 48, 6H kr.
Madapoiam vagy Chiffon, vége 40 mét*-r (51 ''/, rőf) 9-20, lu.40, 10.80, 12, 13 50 14, 17, 18, 21.
Színes ksnavasz. 23''/t méter (30 rőf) 9, 9.60, 10, 11. 12, 13, 14, 15 írt.
Szines ruhaperkálok. du» valasztékhau 1 méter 36. 38, 48. 50, 52, 64, 5G kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, tuczatja 2.50, 3, 3 5o, 4, 5, G, 7, 8,
9, 10—20 ír:ig.
Törülközők, tiszta \ ászon tucsatja 6.80, G,
6 90, 7 50, H, 9, 10, 20 írt.
Asztal kendők, tiszta len, tuczatja 4, 4.60,
5, 6.50, G 30, 7, 8, 9, írt, abroszok G, 8,
10, 12, 1«, 24 személyre, darabja 1 írt 90 krtol 14 írtig.
Damast asztali teritők. G vzcmélyre 6.5o,
6, G.50, 7. 7.50 9, 10, 24 fitig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.60, 16, 1G, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 25, 23, 32, 48 írtig. 23 személyre 82,34, 40, 50, 53, 75 írtig.
Kávéskendők, szines és fehér, darabja 3, 3.Go. 5, 5.5o, 6, 11 írtig, csemege-kendők tuczatja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig
Csipkefüggönyök, 1 ablakra 3, 3.50, 1, 4.50, 6 5 50, 6 50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Ágyterltők, darabja 4.50, 5, G, tinóin ripw. bŐl 9.60; asztalterítők 3.80, 4, 5 frt, ripsbtíl 7 írt 50 kr.
Agypokróozok, 4.50, tí.50, nagyobb 6, 6.50,
7 60, 8.50, 11, 14 forint 50 kr. Menyasszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, ké?z feliérnemfí és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzékünket kívánságra bérmentesen küldjük.
Az aruk legjntányosbau »zabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem ¡enne, 14 nap alatt, ha az árszelvényünkkel el van látva, nemcsak »ziveseu kicseréltetik, de kívánság''* hz érte tízetetett összeg is visszaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, külöuös figyelemmel és poutosau eszközöhetuek és csomagolási dijt nem számítunk. (7b0 4—*)