Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.22 MB
2023-02-22 10:28:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
148
270
Rövid leírás | Teljes leírás (567.15 KB)

Zalai Közlöny 1879. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

^AGY-KANIZSA, 1879. márczius 2-án.
Tizennyolczadik évfolyam.
H?
8 frt [
Elftftzetéal ár:
legés* érre . fél érre . negyed érre . Egy nxám 10 kr
4
2
Hirdatéiek
6 hanAbos petitsorban
7, má»odfsor 6 s min.len további torért 5 kr. NYILTTÉRBEN
i, «őrönként 10 krórt tetuek fel. Kincítiri illeték minden (egyes hirdetőért külfinf 30 kr fisetendS.
ét*ét r
sk a V
A lap raellemi réssét
illeti kQstemények
•aerk«art£h5s. ¡1
anyagi réixét illetS kOslemények pedig a kiadóhoz bérmentve intétendők :
NAGYKANIZSA
Wlatalatkáz.
Bénnentetlen levelek, eaak ismert maukatár ■aktái fogadtatnak el
különf
lKéairatok rlana küldetnek.
nem
előbb: ,Z A L A-S O MOQYI KÖZLŐN y.«
M.-K»nl7.s»Táro8 helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanlzaai kereskedelmi s iparbank«, „n.-kanizgai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanltótes" tület«, a „n.-kanizaai kisded-neveló. egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kül választmánya* 8 több megyei és táros! egyesület hivatalos értesitfje.''
iietenkhil kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tartalmú lap.
Hazai iparosaink érdeke. III.
(Vége.)
Az ipartörvény tehát Magyarországban rósz, mert az ország lakosainak körülményeivel nem kedvező viszonyban áll; azaz" ezen törvény a külföldi ipartörvény kaptájára van ütve, holott'' népünk még a jelen időben az ily törvény mellett csak veszt, és veszteni fog mind addig, mig töke pénzeseink az ipart fel nem karolják, s a kormány a belföldi iparczikkeknek kül piaezot nem teremt.
Magyarországon pár százezer iparos van, tehát pár százezer család van fűzve hozzája. Az iparosok most nem képesek megélni kézi munkájok után, annál kevésbé tudják adójukat fizetni. Mig tehát az ipartörvény az országnak pár százezer koldus családot adott, addig ugyan annyi adó fizetőtől fosztja meg az ország pénztárát. —
Az ipar egyesületek vállalatai, az országos kiállítások nagy vívmánynak tűnnek fel. Nem tagadom, hogy erkölcsi értéke van, de valóban csak annyit igazol, hogy Magyarország müipara jeles, és hogy iparosaink hivatva vannak versenyre kelni más nemzetek iparosaival, mert az ott kiállíttatni szokott hazai iparczikkeink ha nem emelkednek is csín kérdésében a külföldi hasonczikkekkel azonos színvonalra, de tagadhatatlan, hogy keveset engednek maguk elejbe, mig.bel becsét tekintve merem állítani, hogy azokat felülmúlják, mert tartóságuk, jóságuk erejével azokat túlszárnyalják, s használhatóság tekintetéhen a fogyasztóknak kedveznek, mert a külföldi gyártmányok mint: kályha, vas-nemüek, szövetek, bőrök stb. csak addig | jók, mig használatba vétetnek; a kályhák | sokszor az első vagy második erős tüzelés alatt megrepednek, a zárok, kilincsek egy héti használat után igazításra szorulnak, a szövetek az első gyűrődés után ócskává lesznek, a bőrön repednek. Vannak még, kik emlékezhetnek, hogy régebben, a c z é h e k idején jó nevü hazai iparosaink által kiállított kályhák örökségül és egy állapotban szállottak a háztulajdonosra-; a zárok örök időket állottak ki használható állapotban ; a szövetek tartósága és jóságáról öreg uraink máig mintha mesét hallanánk, beszélik : hogy egy kabát vagy nadrág évekig tisztcséges kinézéssel bírt folytonos használat mellett; a bőrök jóságát hirdette az, hogy p. o. egy csizma 2 — 3 talpat kiállott stb.''
Ily esetek önkényt bizonyítják, hogy mig hazai iparunk jó és tartós czikkeket termelt, addig a fogyasztó közönség nem volt kitéve ama szükségnek, hogy lépten nyomon ujjitsa kiadásait. Egyrész a z iparczikkekért a fogyasz tók nagyközönsége által milliókat képviselő tóke a hazai iparosok között jött forgalom ba, másrészt a fogyasztó közönség sokkal ritkábban kényszerült kiadásokat tenni.
Nem vonhatom tehát, ismétlem kétségbe azt, hogy a hazai iparczikkek kül-
csín tekintetében érdekessé, sót szükségessé teszik az ipar egyesületi kiállításokat, mert ezek által a gyártmányok külbecsc emelkedik, de másrészt a czél, t. i. iparunk emelkedésével közvetve, iparosaink anyagi javulása — elérve nincsen mert nem csak azon kell lenni, hogy a hazai ipar emelkedjék, hanem főleg arra kell törekedni, hogy hazai iparosaink értékesíthessék termékeiket, azaz a termékeknek p i a c z kell.
A termékeknek tehát piacz kell, és azt a kormánynak áll kötelességében teremteni. A kiállítások piaezot nem képeznek; a kiállításokra csak néhány jobb módú iparos adhat tárgyat, a kevésbé vagyonosak annak költségeit nem bírhatják meg, mert legyen bár termékük kifogástalan, állítsanak erejök megfeszítésének áráu bárminő remeket ki, azon költséget, melybe az nekiek került, az időt, mely alatt a müvet végezték, a szállítási kiadásokat, a kiállítás ideje alatt eltöltött idejöket, ott tartózkodásuknak pénzbeli szükségleteit stb. mivel fizeti meg a kiállítás? felelet: éremmel. Az éremmel a szegény jeles iparos haza jő, vagy azt utánna küldik, s mig azt hiszi czél ját elérte, azalatt hon családja éhezik, mert a termék előállításához és egyéb kiadásaihoz kénytelen volt rendelkezése alatti anyagi forrásait kimeríteni. -- Adó és egyéb végrehajtások által terhelve lett, magán nem segíthet, fizetni nem tud, a nyert érem felmutatása egyik végrehajtót sem fogja szerény lakától eltávolítani, s szűkölködő családját egyszer sem képes vele kibékíteni.
A tények ezt igazolják,
A dolgon segíteni kell, mert ha régebben csak itt-ott találkozott egy iparos egyén, ki munkája után tiszteségesen meg nem élhetett, az is hanyagságának vagy más hibájának tulajdoníthatta azt. Ámde vissza lehet még gondolni, s azt hiszem vannak sokan, kik ismertek régibb iparosaink között számosakat, kik kézi munkájuk után nem ritkán tetemes vagyont szereztek, átalán véve pedig az egész osztáiy megelégedett anyagi viszonyban élt. Pedig czéhek voltak csak, és a híres ipartörvény még elméletben sem volt meg.
Tömörülni kell tehát hazai iparosainknak, s egyetértóleg hatni oda, hogy a hazai ipar emelkedjék, de az iparosok élni is tudjanak; tegyék virágzóvá az ipart, de ne ámítsák magokat, hogy az érem munkájuk kiérdemelt bérét képviseli. Egyesüljenek és tanácskozzanak a fölött, hogy mily módon lehetne, s kellene a hazai iparnak emelkedését előbb és előbb vinni, és emellett ne felejtkezzenek meg azon fontos kérdéséről se, hogy az ipart azért űzik, mert utánna élni, gyarapodni vannak jogosítva. Hogy pedig ebbeli czél-jukat elérve lássák, azon legyenek, hogy a hazai iparnak védtorvényt nyerjenek, és ez legyen első törekvésük, a kiállítások csak másodfoka törekvésük legyenek.
Szerény nézetem szerint az ország iparosainak egyesülni kellene, vállvetve a magas kormányhoz fordulni, ott előterjeszteni szakavatottan az iparosok hanyatlását, adó fizető képtelenségét, kimutatni, hogy százezerekre menő iparos család maholnap koldus bottal fog járni, a közönség milliói az országból idegen földön termelt iparczikkekért kiszivárognak, a fogyasztó közönség pedig zaklatva van az által, hogy szükségletei és igy kiadásai a rosz czikkek gyors elhasználása miatt folytonosak stb. s mindezek után a hazai iparnak — de iparosainknak is védtorvényt eszközölni.
Ha ez sikerül, hazai iparosaink érdeme lesz, hogy az évenként idegen gyártmányokért kivándorolni és soha visszatérni nem szokott milliók — bent maradnak, és rövid idő alatt az ország bó pénzforgalomnak örvend, s ha már hazánk tengerek hiányában nagy kereskedő országgá nem válbatik is, de az ipar fejlesztése, abból szükségképpen folyó gaz-dagulás általa foldmivelés is nagyobb lendületet nyer, a kereskedésre jótékonyan hat, s hamvaiból még egyszer a haza felemelkedhetik.
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ.
köx- ét váltó flgyréd.
Beliatüicz, febr. 21. 1H19.
Hogy ugyanazon egy államban hivatalos nyelv csakis egy lehet, azt ugy hiszem minden elfogulatlan ember be fogja látni. — De ugy is van ez Európa-szerte mindenütt, pedig hát Európában nem csak hazánk az, a melyben több féle nemzetiség lakik együtt, hanem kivéve Dániát, Vürtemberg Baden és még egy két kisebb államot, kisebb nagyobb mérvben valamennyi vegyes nemzetiségű állam," igy például Franczíaor-szágban, Bretagneban arégicelta, a pirenei departamentekben — bask, az északi megyékben vallon nyelven beszélnek. — Spanyolhonban ott van a spanyol mellett a bask, és az úgynevezett román nyelv. — Belgiumban a franczia, vallon és fiám nyelvek vanuak elterjedve. — az olasz állam ban Udine vidékén szlovenek, a déli részeken Nápolyban albánok és görögök is laknak. Szerbiában a lakosság ötödrészét oláhok teszik ki. A kis Szászországban a németeken kivül vendek, vagyis saját nyelvükön nevezve, szerbek is vannak, de hát mit mondjunk a terjedelmes orosz birodalomról. a hol mintegy 80 féle nemzetiség lakik, azonban valamint ott, ugy a többi államokban csakis egy a hivatalos nyelv, következve hazánkban is csak egy lehet, és pe-diga magyar, nemcsak azért, mert a magyar az államalkotó nemzet, nemcsak azért, mert számban nagyobb minden egyes itt lakó nemzetiségnél, hanem már csak azért is, mert egy tömegben az ország közepét, az ország szivét lakja. — Avagy mit mondanának az északnyugati megyékben lakó tót atyánkfiai, hogy ha az ország délkeleti megyéiben dívó oláh nyelv emeltetnék hivatalos nyelvvé és viszont. — Hogy tehát ezek szerint hazánkban csaki» a magyar lehet a hivatalos nyelv, az bizonyos, hacsak, hogy
az országot darabokra szaggatni nem akarnánk, de hát akkor is szerb testvéreinknek alig ha jntna ország, mivel hogy oly mérnök nem létezik széles e világon, a ki képes volna számukra esak egy közép nagyságú megyét is hasítani, minthogy sehol sem laknak nagyobb tömegben együtt, — Igy állván a dolog, az államnak kötelessége alkalmat nyújtani tehát, hogy a közös haza azon nem magyarajku polgárok gyermekei, kik anyagi helyzetüknél fogva nem képesek gyermekeiket vidéki magyar helyeken taníttatni, — a magyar, vagy is az államnyelvet, oda haza is megtanulhassák, ezt azonban csakis az által lehet eszközölni, hogy ha a népiskolákban a magyar nyelv köteles tantárgynak vétetik fel. — Különben is nincs vegyes nemzetiségű állam Európában, a hol az államnyelv a népiskolákban ne taníttatnék, sőt a legtöbb ily államban ez az egyedül tannyelv.
A nép örömmel fogja fogadni ezt az intézkedést, csak ne izgassák, aminthogy jelenleg is több nem magyar ajkú község belátva ennek czélszerüségét, ős hasznát a közéletben, megköveteli az iskolatanitótól, hogy a gyermekeket magyar nyelvre is oktassa, és van is eredménye és haszna, mert már is többen az ifjabb nemzedékből, anélkül, hogy nemzetiségükből kivetkőztek volna, képesek magukat bármely hatóság előtti megjelenésük alkalmával, tolmács közbejötte nélkül megértetni, és pedig rendesen több eredmény nyel, minthogy a tolmácsok a mellett, hogy drágák, igen gyakran akár helytelen felfogásból, akár rosz lelkiiség-ból ferdén adják elő az ügyet. — H»»gy az efféle tolmácsok aztán ama törvényt, mely a magyar nyelvnek taníttatását elrendelné nem szívesen vennék, tudni való, és nem is csoda hogyha ezek, a magyarul nem tudó iskolatanitókkal együtt, minden alkalmat és eszközt megragadnak, hogy a népet a magyar nyelv ellen izgassák. — No de ennek mégis van értelme, hogy hát mi okból, habár helytelenül is, történnek az izgatások, de hogy műveltebb nem magyar nemzetiségű egyének is találtatnak, kik be nem látják azt, miként nemzetiségűk az által még nincs veszélyeztetve, hogy ha az állam azt kívánja tőlük, hogy az állam nyelvét tanulják meg, valóban nem lehet érteni és csak is rosz akaratuknak lehet tulajdonítani. — Sajnos dolog tehát, hogy akadtak olyanok is, kik nem átalották küldöttségileg arra kérni ő felségét a királyt, hogy a m. kir. vallás és közoktatási miniszter által tervezett azon törvény javaslatot, mely a magyar nyelvnek a népiskolákban kötelező tantárgyként való felvételéről szól, egyelőre ne szentesítse. — Avagy nem czélszerübb volna-e, hogy ha azok az urak inkább azt mondanák a népnek, — íme mi is tudunk magyarul és velünk együtt sok ezer nemzetiségűnkbeli, de azért se mi, se azok, nem tagadtuk meg nemzetiségünket, nem is kívánja azt az állam, hanem csak is alkalmat akar nyújtani, hogy a szegényebb sorsra nem magyar ajkú, de ugyanazon haza polgárai, az állam nyelvet oda haza az iskolában megtanulhassák. — Két év előtt Romániában a pitesti magyar iskolát bezáratta
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLNY
MÁZIS 1879.
a román kormány azért, mert nem volt benne egyszersmint romántanitó is alkalmazva, — de hát a pitestiek azért nem lázongtak, Bukarestbe se mentek küldöttségileg, hanem fogadtak román tanítót, mert be látták, hogy ennek igy kell lennie.
A magyar sohse kívánta a hazánkban lakó nemzetiségeket nemzetiségüktói megfosztani, mert ha ez lett volna czélja, akkor meg nem történhetett volna az, a mi sajnos megtörtént, hogy p. o. Zemplén, Abanj, Ung és más felsó megyékben részint Erdélyben is egész magyar vidékek, amott eltótosodtak, emitt eloláhosodtak. — A magyar mindenkor loyális volt a nemzetiségek iránt, és az érdemet vallás és nyelv különbség nélkül jutalmazta, a minek fényes tanúbizonysága, a hazánkban lakó sok ezer szláv és román nemesség, kik valamint vallásukat, ugy nyelvüket is hiven megőrizték. — Bizony bizony sokkal áldásosabb volna kezet fogva, egyesült erővel munkálkodni a közös haza felvirágzásán.
MOCSÁKY JÁNOS.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a Tiagy-kanizsai kir. törvényszéktől.
1879. évi márczius G-án :
14/79. Farkas Péter éa társai súlyos testi sértéssel vádollek elleni ügyben végtárgyaláa.
19/79. Molnár János erőszakos némi közösüléssel vádolt elleni ügyben végtárgjaláa.
220/79. Jakupák István csalással vádolt elleni ügyben Il-od bírósági itélet hirdetése.
219/79. Molnár József tolvajláasal vádolt elleni ügyben II-od bírósági ítélet hirdetése.
301/79. Henczi József tolvajlással vádolt elleni ügyben Il-od bírósági itélet hirdetése.
350/79. Sifter József talált vagyon jogtalan elsajátításával vádolt elleni ügyben Il-od bírósági itélet hirdetése.
362/79. Korgits József súlyos testi sér-téaael vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
M á r c z i u s 7-é n:
15/79. Szabó Józaef sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
18/79. Ilóbor Ádám és társa közhatósági közeg ellen erőszakkal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
TÁRCZA.
Sátorhalma.
Távol a földtől, melyen legelüszür I>obbant meg szivem érted drága bou, Messze az ambrák illatos lehétől Váljon mi zajlik ott a dombokon ? Erősebb ¿let, tarka zagyvalékok Özöne fut el szemeim előtt, Talán Rákóczy várából jövének A bős leventék venni uj erőt ?
Nem bös leventék, uj kor szülemény«'', A gőz erője veri ott a port. Nem az ágyuknak fíiatje száll az égre. A mozdony okádja ott a fiistgomolyt. Letarlott rétek közepén kígyóként liuzódik végig egy ut csillogón. Mellette mintha katonák lennéuek, A huzaltartók állnak egy soron.
Idyli csönded, mit gyerkóctkoromban Dévaj diákok zaja bonta meg, Kibalt egí-szeu. A Ilonyva partjain Elő zsibaj zavarja lelkemet. Mit a nép .ördög lová*-nak neveze, Uj éltet fakasztott határidőn. Hogy hegyeidnek aranyaxin nedűjét Vigye világgá, ne vegzszen itthon.
A Várhegy,1) melyen jó vörös baiátok (íyakorlák egykor a szende erényt Leejté fője drága ékességét, „Boglyaska"2) helyett kopaszszá levén. „Kopaszkának"'') méltó szomszédja igy lett Az egykor ékes, most tar fej ti hegy „Gyilkostól"''1) gépek vontatják világba, Mit feldolgoznak szőlőművesek.
Az ősi Sátorhegy váljon mit vétett? Alján amelynek oly gyümölcs terem, Hogy midőn a jó súlyom'') jő piaezra, „Hajagos»6) akkor sem gyümölcstelen,
'') Bábahegynek ia nevezik azon a váró« dél-
nyugati oldalán elterülő hegyet, melyen az ntolső
váromladék 186G. Ur-napján összedőlt, a melyet alakjáról vasorrú bábának ia elnevezett az anyák s dadák nyelve.
*) A szőlős gazdák a Várhegyet Boglyaskának is hívják.
5; Exen hegy alatt terül el S.-A.-üjhely
nagy része.
*) A Boglyaska hegylába a város végén e
óévvel illettetik. Itt a vasnti állomás is elég hely-
telenül a város keleti oldala helyett
•'') Három csúcson tokmányba foglalva termő
• gesztenye izü gyflmölcs, melyet guba vagy suba-
darabokkal halásznak a Tisza-, t Bodrogból
A Sátorhegy háta mögötti gyümölcs-
termő völgy.
255/79. Virág István tolvajlással vádolt elleni ügyben III ad bírósági itélet hirdetése.
280/79. Kohn Gábor jövedéki kihágáasal vádolt elleni ügybea Ill-ad bir. itélet hirdetése.
379/79. Makovecz Mátyás jövedéki kihá-gással vádolt elleni ügyben I só bírósági itélet hirdetése.
394/79. Hanzaekovita Borbála jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben I-aő bir. itélet hirdetéae.
395/79. Poaatrácai Lukáca jövedéki kíhá-gásaal vádolt elleni ügyben I-ső bírósági itélet hirdetése. M á r c z i u s 13-á n:
3501/78. Hegedűs János tolvajláaaal vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
3545/78. Bencsics János ujjoncz állitás előli szökéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
3687/78. Baranasits József jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben I-ső bírósági itélet hirdetéae.
318/79. Kem György éa társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben Il-od bíróság itélet hirdetése.
361/79. Blázsits Iván lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
M á r c z i u s 14 én.
3502/78. Kisa Józaef birói zártöréaael vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
173/79. Horváth István tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
M á r c z i u s 20-án.
3507/79. Ujj György éa társa jogosulatlan nőaüléaael vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
303/79. Herczeg Vendel éa táraai tolvajláa bünréazeaaégével vádoltak elleni ügyben vég tárgy aláa.
M á r c z i u a 21-én:
7/79. Kováts József éa társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
8/78. Petrócii György sikasztáasal vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
M á r c z i u b 27 én :
341/79. negedüs József éa társai súlyos és könnyű testi sértéssel vádoltak ellőni ügyben végtárgyaláa.
Kelt: Nagy Kanizaán 1879. február 28.
Kiadta: WLASSICS EDE,
iroda igazgató.
A „Nagy-kanizsai dalárda*
végvonaglásban.
K kérdés elég fontos arra nézve, hogy e helyütt ismét megfelelő figyelemre méltaaank.
Többször hangsúlyoztuk már, hogy ez egylet városunk életében nagy jelentóséget vívott ki magának egyrészről, mig másrészről
Talán azért is áll fője oly büszkén Odafenn mint egy tábor sátora. Mert innen nézték Árpád hős vitézi ,Nóma" ellen, hogy fut két czimbora.
A régi ,Long"-nak7) zöldelő cserfáin Teremnek-e még lépes gyöngyszemek ? És a csae.->og4, tarkít seregélyek Most is csoportosan özönlenek ? Az ősi élet e nyomát nem veszté sátorhalraáuak tán emlékeUl, Nevezzék bármint ott a hegy tövében. Avagy bár Sátoralja-Ujhelyül.*)
J.S Vályi rézitezéje ott van-e még*) A május kúthoz lánczolvn váljon V Jóízűt íváu abból minden ember, (■ondoktél űzve, hogy meg ne haljon. A meredek és kies Zsólyomkár* Ax uri társaság kimegy-e még? „Circum dederunt"-tal eltemetni, Kinek Noé elvette a fejét.
Ungvár! te báromszáz sáros kincsbánya, Ki az aranyt csapokon folyatod,10) lláuy nagy beteget állítottál lábra, Mióta ti ad — ah! — nem láthatott? I''edig fájó szemében bus lelkemnek Képed mindig édesden tün'' elő, Ahányszor tollam kezembe ragadom Neved leírni drága, jó szülő !
Megváltozál szinedben, meg helyedben, De munka és erényben régi vagy. Hirdeti ezt a klastrom kis harangja, ¿b«ren tartva, hátra ne maradj ! Épülj is testben, mint szívem kivánja : Légy a szellemben vezér és király ! Ha majdan sorsod ugy hozza magával, A aikra bármely társaddal kiáij !
SZERÉNYl ENDRE.
T) Erdőség neve. Innen történt fogadásból a futtatás Retel patakán, illetőleg a mostani Ronyran át a Némahegy felé a honfoglalás idején.
") Midőn még 8.-A Tjhely a Bodrog kiöntéseivel birt daczolni, a Némahegy alatt elterülő uuy nevezett Longordö helyén feküdt, és Sátor halma nevet vitelt
*) Vályi István a jeles szónok s ref. lelkész a Kopaszka és Várhegy Valamint a Sátorhely által képezett regényes völgy legbenső tövéből forrásozó .május kut"-ho« e<ry réaitczét lánczoltatott, hogy ha májusi hajnalokon ide telt kirándulásai alkalmával honn feledné poharát, segítve legyen a friss vi*. ivájkor feledékenységén.
19) A Magashegy" tövében 300 pincze terül
«•1, melyek messziről nézve, egész városi képet mutatnak, a .Ungvár" név alatt ismeretesek.
hivatáaának természeténél fogva társadalmunkban ia lényegea szereplésre vergődött.
Éb er figyelemmel kisérve léte mindegyik mozzanatát — hű visszatükrözői voltunk szá-moa fénypontjának; örömmel jártunk ügyéhez, ahol pártolása-, terjedéae- éa emeléséről volt a szó.
Fáj tehát, ha ma iránta a közönyösség félreismerhetlenül annyira növekedett, hogy léte tán még caak napok kérdése; — de még inkább fáj, hogy a felmerült vészért nem a pártoló közönség, hanem as ügygyei közvetlenül foglalkozó működő tagok vádolandók.
A szellemi törekvéseknek végre aikerült — ez egylet részére — daczára annak, hogy már többizben ia tévea útra került — a közönség melegebb érdeklődését, — részvétét és pártolását állandósítani ; de belélete — a kezelési erők hiányosak. — Az alapszabályok sokszori megkerülése és az azokban foglalt némi hézagok is — okozzák leginkább fenn tarthatása oly sokszori veszélyeztetését.
Az alapszabályok legérezhetőbb hézaga pedig az, hogy a tagsági képesség szűkebb korlátokra szorítva nincsen ; bizonyoa — éret tebb életkorra suly épen nem iektettetik; — az elemek lényegesen eltérőkké válnak éa tartósan egymás mellett meg nem férhetnek. — Meghasonlás meghasonlást követ és a választ mány ügye — az egylet sorsának intézése is utóvégre oly kezekre kerül, a melyek gyengeségük mellett az egylet jövőjére nézve garan-cziát nyújtani nem képesek.
Reconstitutiót — gyökeres ujjá alakítását kívánjuk tehát amaz egyletnek!
Hol is vagytok, ti derék daltestvérek régibb időből, kik az egylet zászlaját dicsőségesen lobogtatva — oly tetterősen és neraeskeb-Iüq fáradoztatok a kitűzött czél érdekében''?! Ilát romokba dőljön a verítékkel, nehéz mun kátokkal egykor oly fényessé tett siker? — Ott hagyjuk azt most gyermekjátékul, — hogy vele kénye kedve szerint mindenki azt tehesse, ami neki tetszik, hogy büntetlenül a haláldö-fést adhassa neki ? ?
Talpra, férfiak ! Sorakozzatok velünk ama háromsziuü lobogó alá, amely bennünket oly meleg testvériséggel barátságra, szeretetre és minden jó és nemesre lelkesített!
Dalárda kell nekünk, kell a közönségnek, koll városunknak éa kell drága hazánknak, hogy dicsőíthessük magasztaló zengzetes dallamokkal ! Éljen a »nagy-kanizsai dalárda" !
N. Kanizsa, 1879. febr. 25.
ifj. SINGEK SAMU.
Helyi hírek
— A kis birtokosok földhitelintézetének ügyében összehívott vegyes bizottság befejezte működését, az alapszabályokban foglalt eltéréseket a kereskedelmi törvénytől tárgyazó tvjavaslat elkészült és egy emlékirat kíséretében már elő is terjesztetetl a kormányhoz, azon kérelemmel, hogy az a lehető leggyorsabban nyujisa be a tvjavaslatot a képviselőháznak, hogy az még a folyó évi állami költségvetés tárgyalása közben letárgyaltassék s ehez képest a megajánlott állami segély összege még az idei budgetbe felvétethessék. A létesítő bizottság egyidejűleg azon kérelemmel is járult a kormányhoz, hogy engedtessék meg az intézetnek zálogleveleket nyeremény dijakkal kibocsátani, továbbá, hogy a kilátásba helyezett állami kölcsön ne öt évre, hanem állandó kamatmentesen adassék az intézetnek.
— Húshagyó k&ld estéjén a „Koronádban szokatlan zsibongás volt észrevehető: a jövő nagyreményű készitői, politikus és nem politikus lábtyú- s egyéb művészei, bár j.elen-leg még serdülönczök, köznyelven: inasok tar tottak ott bált 10, mond tiz krajezár belépti dij mellett. A jelen krónikája csak annyit jegyez fel, hogy szörnyen sikerült, mert a vége akkor lett, mikor egymást kikergették a teremből.
— JialaUm vidékéről két egymás után nagyon rövid időközben végrehajtott öngyilkossági esetről kell becses lapját értesítenem; — a dolog annyival is inkább megdöbbentő, mert mindkét esetben egy még élete tavaszát élő egyén lőn ezen napjainkban már a nép alsóbb osztályánál is lábra kapott bűnös és balfogalom áldozatává. Ugyanis Guoth Imre 26 éves alsó eörsi földmivea február hó 16-án több társával a községi korcsmában egéMi reggelig a legszilajabb, minden esetre erőszakolt jókedvvel mulatván, ennek bevégeztével pajtásaitól érzékenyen elbúcsúzott, haza ment, s ott egy máre czélra előkészített pÍ8ztolylyal magát aziven lőtte. A másik áldozat az előbbinél még ifjabb. Belányi Juli 20 éves kővágó-eőrai hajadon február hó 18-án a boltban 2 csomó gyufát vásárolván ezt egy pohár vízben megáztatta, a a folyadékot megitta, — minek következtében még azon nap borzaaztó kinok között meghalt.
Az öngyilkosság valódi oka ismeretlen, a bir azouuan azt beszéli, bof ? különösen az utóbbi
esetnél szerencsétlen aterelem volt a catastropha
előidézője.
— JÓ fogást tettek a tihanyiak; — nevezetesen eselőtt mintegy 8—10 nappal a mikor a jég pusztulása miatt a halászati java idény már már végéhez közeledett a halászok egy öreg társuk tanácsára az aszó fői bozotoa partot vévén munka alá, — mig egéaz télen át alig tudtak a saját azükségletükre néhány apróbb süllőt isszekaparni, — ez alkalommal oly rend kivüli szerencsés fogást tettek, hogy a maguk hasznára visszatartott kóstolón felül 1780 frtot kaptak a több, mint 100 mázsára rúgott hal készletért. — A fogott halak között igen szép példányok voltak, s mint mondják, csak nem egy mázsásak. — A zsákmány legnagyobb része nyomban a fogás után Bpestre lett szállitva.
— A Silineghi takarékpénztár mult évi kimutatása szerint az üzlet forgalom 726.064 frt 50 kr., mérlegszámlája 413821 frt 4 kr. s veszteség-nyereség számlája 36.353 frt 17 kr. Nyereség 7338 frt 79 kr., melyből jó-tékonyczélra 146 frt 76 kr. adatott s 400 részvény után a 80%> vagJ18 részvényenkint 14 frt 67 kr. fizettetik ki.
— A balatoni halászok egy küldöttsége járt e napokban Kemény Gábor b. kereskedelmi ministernél, kérve őt, hogy a halászati ipar emelésére s a hazai halászok sorsának javi-tása iránt a kormány kebelében akár törvényhozási akár közigazgatási uton némi intézkedés történjék. — A miniszter a küldöttség tagjait válaszában biztosítá, hogy a kormány a halászati ipar érdekében egy törvényjavaslatot készített, mely legközelebb kerül az országgyűlés elé, s mely a halászok sorsán javítani fog.
— JSyilvános köszönet. A keszthelyi takarékpénztár részvény társulat és a csabren deki takarékpénztár a jótékony czélra szánt ösz-szegből folyó évbeu is tiz tiz forintot, tekintetes Szép László ur pedig két darab aranyat adományoztak a b.-füredi szeretetház számára. Ezen nemeskeblü adományokért a nevezett adományozóknak e helyen is hálás köszönetét fejezi ki az intézet igazgató tanácsa nevében Nagy Aron igazgató.
— Csáktornyáról írják, hogy a 22-iki jelmezes-tánczkoszoru jól sikerül* ízléssel készült jelmezekot lehetett látni. — A polg. egylet könyvtára javára felülfizettek. — Fehér J. 1 frt, Huszár N. 1 frt, Szeifert a. 1 frt, Szakon} i Zs. 5 frt, CsesznákS. 1 frt, Majercsák N. 1 frtot. A szives adományukért köszönetet mond az elnökség. — Ilamvazó szerdán pedig a polg. egylet helyiségeiben jelentek meg szép szám mai az egyleti tagok családjaikkal „hering-schmausra." A legutóbb tartott választmányi ülésen elhatároztatott, hogy az egylet tagjai számára ezentúl gyakrabban rendeztetik ily élveretdus estély.
— Szt.-Crróthról irj&k, hogy f. hó 23 án d. u. 3 órakor ott orkánszerü szélvész dühöngött erős menydörgés, villámlás és mogyoró nagyságú jégesés közt oly nagy erővel, hogy a legvastagabb fákat gyökerestől kiszakitá éa az utczákon szétrepité. Az orkán éa jégesés égy negyedóráig tartott éa csak ennek megszűntével lehetett a szélvész által okozott iszonyú károkat konstatáíni. A rom. kath. templom tornyát a vihar a földre levetette, a toronyóra mutató-lapjai a falak közül kiszakittattak, egy ottani polgár négy tehenét, melyek fölött az istálló összedűlt, vesztette el. Egy ház sem maradt megkímélve, az ablakok összezúzattak, sok házról a fedelek egészen hiányzanak, sok bedőlt vagy düledező félben és igy lakhatatlan álla pótban van. Legnagyobb kára azonban az uraságnak van, kinek juh istállója, melyben 5 — GOU juh és bárány volt, beszakadt és az ott levő sze gény állatok majdnem felét romjai közé temeté, továbbá a 2 emeletea uradalmi magtár teteje lehordatott és szétromboltatott. Ember élet nem esett áldozatul. — Zala folyó a tömérdek esőzés folytán kilépett rendes medréből.
— A zala egerszegi nőegylet 1879. márczius 15 én az „Arany bárány* szálloda casinói nagytermében sorsjátékkal egybekötött tánczkoszorut fog rendezni. Belépti dij 1 frt., Egy nyeremény sorsjegy 20 kr. A tiazta jöve delem az egylet czéljair^ fog fordíttatni. ¿\ nemes törekvést melegen'' ajánljuk a közönség méltó pártfogásába, mely a következő érzetteljes felhívásban foglaltatik: Felhivás. A zalaegerszegi nőegylet, hivatáaáhoa megfelelőleg, a szegények éa nyomorultak aegélyezéaét, a azen-vedők ápolását valláa különbség nélkül tűzte ki működésének főczél jául. Ezen feladat megoldása annál nagyobb éa fonto<»abb kötelességévé válik az egyletnek, minél sanyaruabbak az idő viszonyok a szegényekre nézve, és minél nyomasztóbb a helyzet, mely reájuk nehezedik. S hogy valóban elég sajnos és szomorú a helyzet, mutatja azon körülmény, miszerint a szegénység napról napra kiterjed, a szűkölködők száma folyton növekedik, és sokan azok közül, kik eddig egyletünket, h»bár csak filléreikkel támogatták, ma annak segélyezésére vannak utalva. De egyletünk csökkenő jövedelme ko- , ránt sem képes a fokozódó igényeket, melylyel
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
MZIS 1879.
a szűkölködők hozzánk fordulnak, csak némi-kép Í8 kielégíteni. Oly eszkftzrtkhös kell tehát egyletünknek folyamodnia, melyek jövedelmét szaporítják és ezáltal képessé teszik arra, hogy ügyefogyottaknak segélyt nyújtson. Ezen czél-ból a nőegylet elhatározza egy sorsjátékkal egybekötött tánczkoszoru rendezését, melynek jövedelme az egylet fenti czéljára lesz forditandó. Azon alázatos kérelemmel járulunk tehát a város ós vidéke nemesszivü honleányaihoz, miszerint ezen szent czélhoz, bár mily igénytelen nyeremény tárgygyal hozzá járulni szíveskedjenek. Az egylet elfogad készpénzt ugy, mint minden más adományt, a legcsekélyebbet ép oly mély köszönettel, mint bár mily értékes tárgyat, és az adakozók neveit a „Zala0 és „Zalai Közlöny41 czimülapokban közhírré fogja tenni. Kéretnek a nemes adakozók a nyeremény tárgyakat f. évi márczius 12-ik napjáig Rosen-berg Henrika urnfi, mint az egylet elnöknéjé-hez elküldeni. Azon reményben, miszerint ezen felhívás nem fog eredmény nélkül elhangzani, fogadják a t. adakozók már előre is hála kifejezésünket melylyel maradtunk mély tisztelettel Zala-Egerszegen, 1879. február havában. A nőegylet nevében: Rosenberg Henrika.
— A zala-egerszegi polgári ifjúság tánczvigalma alkalmával tett felültizetők és adományozók névsorából kimaradt Honváth M. ur neve 2 frttal és Horváth Szidónia urnő neve ] frttal, melyet ezennel helyre igazítunk.
— Jégzajlás a Balatonon, Mult pénteken egy roham megindította a Balatonon a j«get. Egy nagy jégtábla a füredi furdóháznak zúdult b annak felét — a férfi osztályt — nagy reczegés közt összezúzta. A kár több ezer forint a minthogy a viz állás rendkívül maga*, még a jég eltisztuláaa után is érheti a főrdőhá-zat veszély
— Sorozás. F. évben Süraeghen megtartott sorozás alkalmával a hadkötelesek közül be vált a közöshadsereghez: ötvenkilenc«, két póttartalékos; a honvédséghez harmincz. Szt.-Uróthon a közös sereghez : harmincz, és négy póttartalékos. — A honvédséghez került: har-minczöt.
— Dr. Krasovecx Ignácz urat gróf Festetics György ur ő excja Csáktornyán uradalmi orvossá nevezte ki.
— Rövid hírek. Petrováczon (Bosnia) 14 ftmbor éhtypusban halt meg. — Poroszországban a marhavész még mindig dühöng. — A székes-f''-hérvári kiállítást kormányunk 2000 frttal segélyezte. — Mészáros Károly a „Ludas Matyi" szerkesztője a fővárosi Rókus-kórházban meghalt. — Hg. Esterházy Pál jegyet váltott Frigyes főhftrozeg nejének nővére — Croy Eugénia herez^gnővel. — Hirlik, hogy az állam-
hivatalnokok ezentúl ezüstben kapják fízeté« sokét. — A mármrosi törvszéki elnök meghalt. Zsedényi, as »ország gazdászának" hagyatéka
300,000 frt. — Vasúti és gőzhajózási ezüst árkeletpótlék márczius hóra nem számíttatik. — A bécsi oriental-muzeum Bpesten kiállítást rendes. — A lipótmezői tébolydábsn egy őrfilt agyon szúrta a főápolót. — N.-Váradon 20 krosokst hamisítókat fogtak el. — A „Pester Lloyd« mult évben 41.599 frt 93 krt jövedel ; mezett. — A czarkovri kormányzó sebében meghalt.
KI nyert?
Prága, febr. 26 án: 37, 47, 87, 17, 57. Lemberg, „ „ 1, 46, 75, 81, 19. Szeben, „ , 68, 90, 79, 49, 82.,
Vegyes hirek
— Jubileum Fiúméban april 23-án és 24-én Fiume Magyarországhoz történt csatol-tatásának 100-ik évfordulóját, s egyúttal a királyi pár ezüst lakodalmát is meg fogja ünne pelni. Az ünnepély rendezésére kiküldött bízott 8ág már javában működik.
— Elhasznált posta bélyegeket ismét kezdik gyűjteni a chinaiak számára. Braunschweig mellett van ugyanis egy hülye intézet, hol az ilyen bélyegekből szőnyegeket készitenek, melyek China és Japánban vándorolnak ki, i ott nagy keresletnek örvendenek.
— Oda a vőlegény, de még más is. Kis" llalámoson a mult vasárnap egy lakodalomnak kellett volna végbemenni. Az örömapa még az esküvő előtt átadta leendő vejének a kicsinált hozományt, 400 forintot A vőlegény egyszer kiosont, s vissza sem tért többé. Megugrott a hozománynyal.
Irodalom.
— Rautmann Frigye* vállalkozó szellemű kiadó ismét egy igen czélszerü és közhasznú vállalatot indított meg: „Magyar vasúti Lexikon" czimen, mely vasúti alkalmazottak, vala mint a vasúti ügyek iránt érdeklődő müveit közönség számára szerkeszt Wührl Jákó a magyar k»r. államvasutak főkönyvvezetőj«. Az. első füzet Stephenson György arczképét és a gőzmozdony rajzát hozza. Ara a csinos kiállítású füzetnek 50 kr. Óhajtjuk, hogy nemcsak ha zánkban, de külföldön is méltó elismerésre ta láljon, miután hiteles adatok alapján összeállítja és felöleli mindazt, mi az illető körök nek kézi használatra szükséges.
— Hézagpótló vállalatot indított meg Rautmann Frigyes fővárosi könyvkiadó, t. i. A magyar szent korona országainak megyei térképeit, rajzolva Hatsek Ignácz az országos statistikai hivatal térképrajzolója álul. As első füzet Pest Pilis-SoIt-Kískunmegyét, Temes, Krassó és Kolosmegyét tartalmazza: előfizetési ára a 80 térképnek 15 frt s hossá még a bekötési tábla ingen adatik. Különben egyes megyék térképeinek ára nagyobbaké 30 kr,kiseb beké 20 kr. £ legújabb adatok szerint késsftlt térképeket a belügyminister körlevéHleg ajánlja a törvényhatóságok pártfogásába. Örvendünk, hogy végre a német térképeket mellőzhetjük s speciális hasai müvet bírhatunk, azért a legmelegebben ajánljuk mind hatóságok, egyletek iskolák s egyáltalán a magyar közönség méltó fig) elmébe. As első füzet szerkesztőségi irodánkban megtekinthető.
Üzleti szemle.
Nagy Kssiztss, 1879. márezins 1.
E béti idSjárisnnk valódi áprilisi váltosékony-sága által tüntet* ki magit. Napjában rendesen több-izöröuként változott as id5. Most sötétkék égbolt pompázik felettünk, alig egy óra mulv* «9tét felhők borítják a láthatárt é« nemsokára záporeső ssa-kad reánk.
As őrletben oly csekély változás történt, bogy S helyzet jelsésére utolgó tudósításunk majdnem merőben irányadó lehetne. A forgalom psng; a gyakori esősének országúinkat annyira elronták, bogy hetivásáraink majdnem minden hosatal nélkQl maradnak.
Buxa. Finom minőségek figyelemre találnak mig rossabb fajták iránt a kereslet hiányaik. Árak nem váltostak.
Rozs kissé jobb irányzatot köretett; árak valamivel javultak.
Árpa és zab egészen elvoltak ha*y*goIvs, árak hanyatlottak.
Tengeriben tulajdonosok tolságos követelései végett csekély üzlet fejlődhetett. Árak nem váltostak.
Fehér bab a végsóig ellanyhnlt; eladások csak potomáron történhetnek.
Bükköny iránt némi érdeklődés volt észrevehető, minek következtében árak Valamivel emelkedtek.
Minőség szerint:
Buza . . Rozs . . Árpa
Zab . . Kukori''-za Bab (fehér) Bah (tarka)
Bilkkönv
6-50 — 8 10------,
5 20 — 5 50------,
4-50 _ 7--------„
5 20 — 5 50--„
4.10 — 4 40------„
C---6.50------,
5--------.
4--- 4 25 --„
K. B
3352. Ifj. 8. rétért számolunk.
3353. T. A.
Szerkenztői öze net.
S. A csikk megjelent; becses igé-„Bucsnasó* jó, többi nem.
3354. O. P. A jelzett tárgy febr. 10-én ada-tott fel a vasúton; levelem felr. 28-án a postán 3365. F. M. Bpest Jövő számra maradt. 33i6. 8p. Rondbe hozzuk. 3357. M. Nem közölhető.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
Indái Kanizsáról
Vonat fiova:
Ora Perc. Idő
205 Essék, Mohács,Dombovár • Fiúméba 4 48 reggel
SS.-, „ - • ■ 2 30 212 .................... 58 r<sg?tll
gj e • . . :......2 Sdélut.
, ............ 30
313Béesbe (Saombathely, Bées-Ujhely felé)5 8 reggel
• .........11 48 estva
315 8opronyba ......... 38 déInt
SOd Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Gráca és Bécsbe ......4 50 reK(ftí|
201 Triesstbe és Prágerhofon keresztül
Qráea és Bécsbe ......,47 ¿¿lu
Erkemik KauiasÁra
honnét :
216 Eaaék, Mohács,Dombovárs Flumébél 1 41 délot
2K D » ».. • • 1111
203 Bud.-Pe.tr5I......... 20 regg*
jVf »• • .......2 5 délut.
01 í r>» . " .......... 44 estve.
314 Bécsb5I (Ssombatb. Bécs-Ujhely)f«15l 10 27 eatve
tul fl " KA. " • « 4 5
316 8opronyból ... 1 .... 11 53 dilel
tl4 BécsbSl Gráca, Marburg, Pragerhof
^ f*181 ......... 4 12 r*gg,)
208 Trieaat- és Bécsből Marburg, Prager-
hof f®18''.........1 21 délut
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felSl 11 - e«tv«. Marburgba csatlakozás Villach és Franceslestbo
s ■ a a Ftanousfttstliől
Mim!«» 2-téf arfrezias 8-1« 1879.
Hó- és hetinap
Kath. és prot. naptár
G ö r ö g naptár
JD
atj
9. Jézus megkísértetik a lélektől. Mite IV.
2 Vasárasp
3 Hétfő
4 Kedd 5, 8zerda
6 Csütörtök
Péntek 8aombat
¡E. 1 lnvoc. Kuniguud. Theophil Kántor f Frigyes I A. Tam. f ¡1st. Ján. f
18 G. 4. böjt.
19 Arch.
20 Leo c. 2t Timoth. 22 Eugen.
¡23 Polyk. 1 24 Xénia
Bfr
B* iff f*
Felelős szerkesztő: Bátor fi Lajos. H I R D E T É S.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gy.lgjittatik I»r. Killisch specialista álul DresdAbnu NeusUdt (8záaeor»zág).
Már tőbb mint 11,000 .¡körrel gyógyíttatott 734 11 — 12
„Ö11 s c g c I y"
hü tanácsadó tórtiak számára (779 9-52)
gyengeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyfiiiKCftég
liajkiliulláa-, valamint idült bujasenjvben szenvednek,
esen a iua|(a nemében egyetlen 111Ű által tanácsot éa nyftkeren sei(élyt uyernek. Megrendelhető kö-
vetk«2»S a helyen :
Dr. Ernst L.,
Hudapest, két easulcza 24. (Ara 1 írt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel elütött kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
MILIIOFEU JÓZSEF
ékszerész,
J ö utaz a a városház átellenében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s más kővü gyűrűkben, úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
!! Részletfizetésre is eladatik!!
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző fárgyak készségesen kicseréltetnek. (777 3 — 12)
GR A ETZ GYULA
ajánlja a következő
Jacobi Th.-fcle aranyer-
növény-gyökér
(egy általános eityhitű-Hier aranyérben szenvedők nek továbbá arsnyér-bélgurcs gyomornehézségek, be-nyálkásodás és mindennemű kiütés, étvágyhiány, meg szorulás, bélfájdalmak, lép vész, máj betegség és lépkór ban szenvedőknek. Kgy Üveg ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalványnyali I fit 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula főraktár-uoknkl, Bées, VI., larlahilferHtrasse Nr. 79.
A halási-olaj
Dr. Schmhlt fó-törzs-orvostől gyógyít minden süketséget, ha nem vele ssületett. (Nehfcz hallást, fQlzugist azonnat elhárit). Egy fivog ára használati utasltüssal együtt 2 frt. Vidékre postautalvány mellettit frt 40kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle liallásl-ohut (ezen kitűnő h&lásí szert) részesitík, s mely a tiszta hallást, részint több éveken át a siketséghöl viszszaadja — szaporodnak naponkint !!!
Bizonylat. Exer ó» ismét «ser köszftnSt a oék«m kiildOtt hallási olajért, mely tübbniörős Laaználat után aa én el-
veasett halásomat latén »cfólyóvol ism«>t vi«axaadta. Oly nűket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom kfiaelében volt lakásom ; mig mo»t aa bórára tik-tak ketyc-géaeit is oly tökéloteaen meghallom, miatha soha sflkrt nem lettem volna. Kter asivbeli Qdvöaletét küldi önnek örök le-kötelesettje
Stelner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B s b o c a a, deexemher 22-én 1878. t
Faraktár firattz Gysiássl, Mm, VI , MsHsWlferstr. 79
forintot
kitiinő külöul<*g»^8égQÍt: \_
300
fizetek annak, ki a
Dr, Hartung-fele száj- és fogviz
használata nlán, - egy üveg használati utasítással 60 kr. — valamikor fogffcjdalniat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékr« 1 frt 50 kr postHUtalványnyalí beküldés után 2 üveg foc meff-köldetni.
Két üvegen alul nem küldetik.
Fő-raktár Graetz Gyulánál, Bécs, TI., Maria-hllferstrasse Nr. 79.
Edzétek ereiteket!|!
Igu Dr. Bock prof. Lipcsében !
Ezen (TÉMdzít) lapja mindaz, lí a
Jacobi Tb.-féle
aczél-csepp-szeszt isiml
Ezsa sozél-osspp szesxt egy rsdikállstzer vérszegénység és Mask kSvstkszméayel elles s. ■ fehérkór B elchsacht; stb. ttb Ezsa sozél osepp-szssz rOvid baaználst után már s vérsxp-génjask aj ef^asa^es vért, tehát aj életerSt vslamint srcssziut is sd, erSúti as idegskst és iv-hurokat as emberi testben uj tevékenységre, egy isávsl ason élet szervezetet uj tett ervr.* óbressti! — ¿anok következtében e kitünS hitíszern. k nem volns sxabad egj hástartásból sem biányosnis. Ezen *o*él mopp. szesznek jóltevC ssaga van és igy teljes hatalommsl a lúggy.Mi-géüebb nőkoek U jó lélekkel ajánlható I
Egy üveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékr« 1 frt 60 kr. postautalvány uij .ui beküldte mellett bérmentve ssállittatik.
Főraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban: Graetz Gyula, Bécs, VI., Mariakilferstr. 79.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLNY.
MÁZIS n 1879.
Különösen figyelemre méltó a hirneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasstó, ¿rleW s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbistosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl külőnoemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, sturás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrásások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (oontusiók) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögsött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagssivacs, csont-szu, kifícsamitás és megrándulások, helyi csux; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy daráss és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira elótünik, hogy azután a testből közönségesen szabad készei, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetien gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének ssámos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek hassnálata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár:'' Pesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcsa 7-ik ss. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában , Bel as Jónef gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborasky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer késsitőjéhes FORTI LÁSZLÓHOZ czimesve: Budapest (Káczváros,Bocskay-tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
B^F* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéozbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 32—50)
Zala-szenl-lvánl
vasút állomás mellett 60 hold szántó föld és rét, agy s zintén egy szép tégla épfilet, örök árért vagy bérbe adandó.
Közelebbi tudósítás RUFF fóvadász urnái
Zalabér
(804 2-3) a/ T ö 1 c s á n y. .
Hamisítás ellen minta és védjegygyel biztosítva.
Gyomor-só #
(Emésztő-por)
8 o h a u
yulátóL
As országos gyógytár tulajdonosától Stockeraa.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatása gyógyki vonatnak bisouynlt be az emésztés és vértisztnláanál, valamint esek következményeinél, ogy-naint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhíány, gyomorhéT és szomlások-nál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők éa gyermekeknél : halvány srezszin, lssoványodás, sárgaság ás küszfény ellen. Folytonos használat által es as egyedali bistos szer, baskolyság és lépkóros kedélyhangulatnál.
A „Medicinische Wohenschrift" április 16. ásáma a következőket irja : „A stockerani gyógytárból való gyomor-só hasznos nter emésztési bajoknál, gyomorgyengQlés és hnmtnál, valamint as étvágyhiány stb.-aél igen jól működik, sőt több mint jó batásnnak bizonyait be. — Őssse-titele a legpróbálubb fűszerekből oly kitflnS hatása, mely s legajabb időkben először jntott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idéai elő, és tnl szárnyalj a azokat, melyek eddig a hassonraforditásnAl él érett tak ; ét igy mindenki, ki tndja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Tldékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhetó.
Valódi minőségben Nagy Kanizsán: csak Práger Béla yógysseréss árnál kapható. (800 3-10)
OLL SEIDLITZ - PORA.
fkak akkor víilíWli h* min/en ?ob0* c*ímUPÍAn m w
tthJVUi Y(liUUl) u (,n sokssorositott czégem van
lenyomva.
30 ér óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyosior-btttftéftk és taétztétJ sksdálysk. (mint étvágyhiány, baaszorulá*), vér-tslaiás és srasyér ellen. Kölönösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hasiisitissk tirvésyflsf bistettstsek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o é.
185 kr.
3 10 kr. 70 kr.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb ftnsegélyzu nzere a szenvedő emberiségnek . minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rákfekélyek üszök, szemgyülladás, mindennemű bénnlás ós sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Haj-májolaj.
Krohn M. és társé tó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj-zsírolaj valamennyi, * kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő ssállitás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlaubeo.
Raktár az állsm minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben réjzeaüluek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-léle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyom és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: N.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Rosenl»*rg Ferencz Fesselhofer József. Kosonfeld Adolf. — Z a 1 a-E g e r s s e g „Gyógyszertár a 8zt. lélekhez. — Barcs Dorner S. C s á k t o r-n y s Göncz L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsínovics Ist. gyógy. Kiittel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógy Bánó k-S z -G y ö r g y A. C. Fibic gyógy. Zágráb MitUbach 8. gyógy. Irgalmashoz gyógy. Saalonak Schwars Gusztáv gyógy. (765 9 — 52)
A piastas sxáiütás^dij
1878. november 1-seje óta & kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely psitaálisaásiig BV csak 3o kr. és így mindenkinek kínálkozik a ked^aző alkalom kis mennyiségben és istyfcasl elsdás szériát! árakéi (en gros) hozatni magának házi ssügséglete fedezésére kávtt, rizst, déli gyteölcsit, zildségmit és más e félét
Jjp Majdnem ingyen. ^S
A mostanában megbukott nagy británia ezüst-gyár csődtömeg választmányitór íölszólittattunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi británia ezüst-árukat a csekély fuvar- és munkálj negyedének megtérítése mellett elajáadéktzzak.
A mindeu egyes csikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''ett csupán az Angolországból Bécsig járó szállitási dij és a mn> kadij egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a követkesöket ''/4 részért valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem is«yta. (806 1—12) 6 drb. -ritánia-ezüst evfkasál, 6 drb. ugyanilv ká-vétkatál, összesen 12 drb. ezelótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen...........
6 drb. britania-exüst ssztall két angol aeséléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ese-
lőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb.....
1 drb. tsjszsdt-kssál, tömörsulyu, ezelőtt 3 frt. most 1 drb. levssszsds kssál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezüstből, ezelőtt 4 frt. most.......... i 20 kr.
6 drb. késtartó británia ezüstből eselőtt 2 frt most 65 kr.
1 drb ezukorfogó brítanía-ezüstből előbb 1 frt most 65 kr.
Ezenkívül díszes asztali gyertyatartók, páronkint 1 frt 2.-, 2.60, 3.— ; tálezák 50, 75, 80 kr., 1 frt és 1. 40 kínjával; • kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 ffc; ezukorssórok á 25, 40,75, 90 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák «2.50, 2 80, 3.50, 4.75,5 frt; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, levestálak aljjal együtt á frt 1 60, 2.50. 3.—. V
!! Hallatlan olcsó !!
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi ftstzt-állítás, mely 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és lepjobb britauiai-exüstből van kiállítva, páratlan olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig: 6 drb. kitűnő jó asztali kés británia-ezüstnyúlle),
valódi angol aeséléllel. 6 drb. legfinomabb villa britania-ezüst egy drbból. 6 drb. nebéz británia-ezüst evőkanál
0 drb. britaniai-ezüst kávéskanál, legjobb minőség.
1 drb tömör britania-ezüst ftejtzedő kanál 1 drb nehés britaniai-exüst levssaeri kanál. 6 Hrb. britania-ezüst késtartó. 1 drb kitűnő britauiai-ezüst oznkorfogó.
33 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaníai>ezüktből készítitek, mely az egész világon azon egyedüli, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttől 20 évi használat után sem különböztethető meg, ezért kezesség válsltstik-
Miudenkinek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában : hihető az árnkat hova előbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak : General Depot der Britannia-Silber-Fabrikeii:
BLAU & KANN, Wien, 1. Elisabethstrasse N. 6.
I

^ O a*
m''
-SjfS s5
S
(I < w _
m J. 4 a
O JÉ ® B
•a t^^-o « •S-S 2° l ''a E¿Sc

A böjti idényre
orosz szsrdlsák dobozokban 5 kilós hordókban 1 frt tezelt hollandiai tfljberisg 5 kilós hordókban 2 frt 40, nélkül 5 kiló 2 frt 50 kr istr. besózott sardeds 5 frt klsszsrdel* 5 kilo 2 frt 25 kr, 2''/, kiló 2 frt 20 angclna egy doboz á 4''/, kiló csak 4 frt 50 kr ; mind ■estet Osztrák-Magyarhon minden helységébe utánvétel mellett, a utánvételeink tehát 3 krba kerülnek, mint szállítási költségek minden további teher nélkül Nem kielégítő minőségeket utánvéttel visra váltjuk.
»55 kr, beecze-rollherlag caoi.t 20 kr, sicsilizi kr, beeczetezett vám és partéra i
Triest, (807 l-l)
A. L. Mohr.
uross szardinált helyből vaspálján megrendeléseknél 10
frttol hordónkint 1 frt 35 kr. ''/3 előleg beküldése mellett szállíttatnak. A többi utánvéttel küldetik meg.
I. resdü
kilo 1
80
• n CBbS ■ ••y küs T "frT T5
n » RiS ■ mf klle 1 írt" "ió
arak vaiédi mskka kávtt tiy kilo 1 frt lé
leg«ss«sbb Java-kávét ®fy küs 1 frt ks
43/» kilós tartalma zsákocskákban nun*6u>n*i ssáiutok mina.nf.-u
Részletes árjegyzékeket, IZSZXZSSSi ZS
Singer G. X
Triesztben q
Távirat
Oj tartalmú táviratot kaptánk:
A bécsi bevitel- es kivitelháznak Bécsben. 0
Adja el Gn oly gyorsan a mint lehet az önnél raktárban levő árukat aisdes áron, az üzlet líquidált.
Jaqaet* Pirdnux.
prokuratora a Grandé Maison Industrielle Páriában.
Ezen megbízás folytán elhatároztak egy 66 darab árubői állő gyűjteményt, m*-ly kiváló czélszerü és szilárdul elkészített tárgyakból áll, értékéaek feleért elárusítani, csak hogy a raktárt lehető leggyorsabban üríthessük
K*en összes gyűjtemény ára csak ^ ^ ^
(784 14—20)
Letflssaabb
ét balMlysfsk.
Baktár
mindennemű
f ras oris és
grnnimi-készletekból.
I alto? sB E. t.
sérvkötő és bvszer-keres-ketlése Wis«, I. BogsergsiseNr. 1.
Árjegyzékek bérmentve ét ingyen.
és Miyaftk.
1 kitűnő jó járású geufer-féle őr* a legjobb szerkezettel s két évi jótállással 6 jó asztali kés erős tokban 6 . „ villa , 6 „ evőkanál s .
ti kávéskanál romolhktUn ti kristály késUrtő 3 éleztárgy, a legnagyohb tréfa
felnőttek éa iQaknak. 6 drb. Dr. Dupont-féle dijja-zott egészségi szagos szap
Ü
Angol
g''^roiér-kapozák
(786 7—12
Nagy TilauMkrua^tar mindenféle iior-keirtü • ért kÁtokból, «napéntorinmok, ráll-ruzñk te<tUrUa-e(QrenetHOk, bclétpt««i k«-iiüWkck, vj*clleU*rtrtk, re»pir»torok, tíaz-tnló tsohanjok fMtkeadAkbAl.
Frat.ezit irrlgstesrsk ét
olytttpM^tk
mely a követki ző 60 darabból áll.
1 Fésykép albssi 50 képnek dítuses kötve valódi aranymetszéssel é s ezELstoxyd zárral.
1 Cslsss petreiessi lásips szabadalmazott Windsor-f é 1 e égetővel.
1 Japáa szivartárcza, csinos bőrből selyemmel bélelve.
1 Zsebkesdá eassstte szép ci-ráclával és kis tükörrel.
1 Thsa-főtő készülék legjobb szerkezettel 20 szép siker teljes kép 3 sso- darab ba díszítéséül.
Kaek mind egy bevonva az egészben Sti drb, elárnaitjuk csak azért, hogy a raktárt oly gyorsan amint lehetséges ürítsük csak 6 frt 36 krért.
Vidéki megrendelések a pénz előleges beküldése vagy utánvét melleit eszközölhetnek. — Provincziális ajánlatokat így kérünk czfmazni, (796 4 — 6)
Wiener Import- und Export-Haus,
Wien, I., Helnrichshof.
Nagy-Ktniaán, nyomatott t kiadó laptníajdono« Wajdits Jónef gyorssajtóján.
V
1
AGY-KANIZSA, 1879. márezhis 6 án.
Tizennyolczadik évfolyam.
a 1
8 frt [
Előfizetési ár
egész évre . . fél évre . . 4 „ negyed évre . 2 , Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodsr.or 6 S min<l««n további sorért 5 kr. NYÍLTTÉRI* EN soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték minden (egyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő. i
«sét I k i ^
gffl* ''--—
1 A lap Kellemi résaét f illető közlemények •serken t6h8a, anyagi részét illet? köziem Anyek pedig a kiadóhoz bérmentve intézendök :
NAGY-KANIZSA Wlassloshaz
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
előbb :
V//tWT ^----"^ÜSI
N^-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk tulet", a „n.-kanizsai kisded-neTeló egyesölet",
^Kéziratok vissza nem küldetnek.

nem r * ^¡a
yi közlőn y/
tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanlzsai takarékpénztár«, a „zalamegyei"általános tanítóul a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmknya« s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitdje.
Iletenkliit kétszer, vasainap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki földhitel.
— Felolvastatott a „Társas-Köriben február 16-án 1879. —
A ki leiolvasásom ezime után azt hiszi, hogy én valami magas íinancz tudományra adtam fejemet, vagy valamely általam feltalált világrenditó pénzügyi politikával akarom a hazát boldogítani, az nagyon fog csalódni, ilyesmire se képesnek, sem hivatottnak nem érzem magamat.
Felolvasásom, nagyszabású czime daczára szerény határok közt fog mozogni, tárgyát közönséges, hétköznapi tapasztalatok képezendik s honbolcogitó eredeti tervekben nem fog bővelkedni.
Minden nemzefgazdász által elfogadott s a gyakorlati élet eredményei által is igazolt, általános vélemény az, hogy a hitelforgalomban a szabad verseny, a con-currenczia az árakat mérsékli, annak kizárása pedig azt, a kinálat és a kereslet közti természetes egyensúly és szabályozó arány megzavarását idézi elő.
Ezen vélemény oly természetes, oly világos, hogy bizonyítgatni is felesleges; inert ez már az összes világkereskedelmi piaezokon ugy is igazolta magát és mégis nálunk Magyarországon ezen megdönthet-lennek látszó igazság nem igazolta magát, ez az igazság itt nálunk egészen fordított alakban jelentkezett.
A magyar törvényhozás azon nemzet-gazdászati elvből kiindulva, hogy az árakat evedül a kereslet és kinálat közti aránv szabályozza, egy merész és a kor szellemének megfelelő szabadelvű intézkedésre határozta el magát. A külföldi államok után indulva az 1868. 31. t. czikkben eltörölte az uzsora törvényt s ez által a hitelforga- | lomban korlátlan tért nyitott a szabad ! versenynek, független határokat biztosított I a kamatláb hullámainak. Ezen szabadság, ezen függetlenség megfelelt ugyan a kereskedelem, a nemzetgazdászat modern fogalmainak, de eredményeiben nem felelt meg a várakozásnak. Részint az uzsora törvény eltörlése következtében, de még inkább és különösen az uj alkotmányos élet beálltával felébredt a pezsgő politikai élet és éltető hatása alatt a bankok és minden nemű pénzintézetek egész sora keletkezett; lássuk minő eredménynyel:
Addig, mig nálunk néhány szerény takarékpénztár állt csak fenn, mig néhány bank dominálta a helyzetet, Magyarország hitel igényei, ha nem is teljesen de tűrhető mértékben s általában mérsékelt kamatok mellett volt kielégítve, mikor azután meglepett bennünket az alapítási szédelgés, mikor a házi szolga is gründolt, mikor minden utcza sarkra kiírták, hogy: „Gcld für alles!* nem lehetett pénzt kapni sehol, vagy ha igen csak méreg drága s a tökét magát is felülmúló uzsora kamatok mellett, 1867-ben volt Magyarországon 55 takarék pénztár 68.037.991 frt forgalmi és alaptökével 7 bank 9.457.524 frt forgalmi és alaptőkével, 1875-ben már 296 takarékpénztár S7 különféle bank s 85 szövetkezet '') csábitotta kölcsönre a hitelszomjas
'') Barcal József „Hitelviszonyaink ós az Vriora törvényjavaslat 187S.*
közönséget s mig az 1867-ben működött 67 pénzintézetnél 6%-toli, legfellebb 8% kamatra lehetett kölcsönt kapni, 1875-ben már a 478 és még ezentúl is évről évre szaporodó nagy számú pénzintézetnél a kamat 7 perczenttói kezdve egész 18 % -lg felcsigáztatott, sót voltak pénzintézetek,
molveknél a különböző czimeken szedett
* *
illetékek, még ezt a százalékot is meghaladták ; nevezetes e mellett még az, hogy mig a kevesebb pénzintézet képes volt a magán tózséreket a pénzpiaczról, ha nem is teljesen leszorítani, de üzlet kötéseiket legalább némileg mérsékelni, addig épen akkor, mikor körül voltunk rakva roppant sok pénzintézettel a magán uzsoráskodás leginkább felburjánzott, akkor űzte lelketlen fosztogatásait legmértéktelenebüül, legszabadabban, minden tartózkodás nélkül.
Ezek a tények mindenki előtt ismeretesek s ezekből kitűnik, hogy nálunk a szabad verseny nem szülte azt a hatást a mi rendes viszonyok közt a szabad verseny természetes következőién ve szokott lenni. Mikor aztán elviselhetlenné kezdett válni a helyzet, mikor az ország minden részéből egymást érték a feljajdulások, mikor már türhetlen állapotot idéztek elő az egyes fosztogató uzsorások vakmerőségig magas kamat zsarolásai, általánossá vált az óhaj, hogy az állapoton segíteni kell. Tarsadalmi téren indult meg a mozgalom az elhagyott iránv felé s a társadalmi mozgalom tevé-
v O
kenységre sarkalta a kormányt.
A kormány egy bizottságot hivott össze, melynek feladata volt a bajok or voslásának módjára véleményt adni.
A bizottság abban a véleményben állapodott meg, hogy a bajon törvényhozási uton kell segíteni, igy született meg az 1877/8-ik törvényezikk, mely az uzsora törvénvt vissza állította azon módosítással, hogy a törvényes kamat lábot 8fl/0-ban állapította meg.
Mikor ezen törvény létre jött, életbe lépett, azt hittük segitve van a bajon s nyugodtan vártuk az eredményt.
Senki sem kétkedett s máig sem kétkedik abban, hogy az uzsoráskodók visszaéléseit teljesen meggátolni, az uzsorát teljesen kiirtani, megtörni és megsemisiteni, ezzel a törvénynyel sót még szigora bün-tetó-törvénynyel sem lehet, mint nem tudták ezt megtörni Galicziában, a hol pedig szigorú büntető törvény áll útjában az uzsorának, bár a kamatláb határozott fokban nincs megállapítva s egyik legnépszerűbb pénzintézete a „Rustikal kredit Ans-talt* és 12 Vo-lék™ kölcsönöz, de az 1877/8. törvczikktól mégis más eredményt vártak mint a mi tényleg bekövetkezett. Körül-be-lül másfél éve annak, hogy az uzsora-törvény életbe lépett s az eredmény mindenki előtt ismeretes. A hitelforgalom lendületet
nem nvert, olcsó kölcsönöket kötni nem « /
lehet, az uzsora és pedig az előbbinél most már sokkal veszedelmesebb alakban az általánossá vált váltó kölcsönök alakjában teljes virágzásban van ma is, és ezt az uzsorát a váltó jogi és forgalmi természeténél fogva ellenőrizni, korlátozni és akadályozni nem lehet.
A váltó a kereskedelmi forgalomra nézve igen szerencsés találmány, mert a kereskedelmi életben hivatva van közvetíteni a pénz és áru forgalmat, könyiteni a száliitást, rövidíteni a kereskedelmi ügyletekből származó követelések kölcsönös kiegyenlítését, de hivatása csak is ez és nem egyéb. A ki azonban tudja, hogy Magyarországban mily kevés az ily kereskedelmi váltó- és még is mily általánossá vált a váltó használata s mily roppant mennyiségű váltó használtatik fel a kölcsön ügylet kötések körül, az be fogja látni, állitásom valóságát, hogy az uzsora virágzik s pedig veszedelmesebb alakban mint eddig.
A váltó olyan embernek való, ki annak kellé icit, természetét s jogkövetkezményeit ismeri, érti s előnyeit felhasználni tudja, olyan embernek, ki kereskedelmi ügyleteket köt vagy ilyeneket közvetít s általában ilyenekkel foglalkozik, a kinek ennélfogva jövedelmi forrását naponkénti forgalma képezi, de az olyan embernek is csak akkor, ha a váltó létrejötte valamely megelőző kereskedelmi ügyleten alapul és folytonos, naponkénti forgalma mellett számolása körül felmerült pillanatnyi zavarait akarja kiegyenlíteni. Ellenben aki jövedelemre csak határozott időközökben számithat, a kiiek bevételei csak az év bizonvos szakaira vannak szorítva, azt a váltás, vagyis a gyártott váltó, mely kereskedelmi váltónak nem nevezhető, tönkre teszi. A váltó szigorú feltételeinél, rövid lejár atánál fogva olyan kölcsön ügyleteknek, melyeknek feladata volna olcsó hitelt befektetésre alkalmas, gyümölcsöző tőkét szerezni nem alkalmas, mert a kölcsönzött tőke csak az esetben lehet gyümölcsöző vagyis productiv, ha olcsó és hosszú lejáratú s a j váltónál mindkét eset lehetetlen. A pénzinté- \ zetek azon vannak, hogy részvényeseiket | minél nagyobb osztalékkal lepjék meg, ezt csak a forgalmi tőke minél nagyobb hasznosítása mellett érhetik el, a mit mü nyelven legmagasabb fructiíicatiónak neveznek, s erre csak a váltó alkalmas, melynél az eljárás szigorú gyors, kifogást nem tűr, a kamat korlátlan s a tőkét egy évben négyszer vagy többször is megforgatja sokszorozott jövedelemmel. Addig mig a kamat korlátozó törvény nem volt, azért volt drága a hitel, mert a sok uj nyerészkedési vállalat, „Bau verein* ,Rente bank" s különféle czimek és nevek alatt alapított intézet, a közforgalomtól a tőkét elvonta, most midőn a csupán nyerészkedés czéljából alapított vállalatokat az 1873. pénzügyi vihar halomra döntötte és elseperte, azért drága a hitel, inert a hitelre szorult ember a pénz szerzés a kölcsönnyerés legkönnyebb, leggyorsabb módját kénytelen elfogadni, a mi könnyű és gyors ugyan, de eredményeiben veszélyes t. i. váltót ir alá, azért, mert a hitelező csak váltóra hajlandó hitelt nyitni.
Azon országokban a hol a kereskedelem virágzik, a hol kivitel a behozatalt túlszárnyalja, a hol az ipar előre haladott, a hol ennélfogva a nemzeti vágjon fó-forrá-sát nem a földbirtok nem a földmivelés, hanem a kereskedelem és az ipar képezi, a gyártott váltó üzlet következményeiben n$m oly káros, nem oly hátrányos és nem
oly veszélyes a hitelviszonyokra, mint ott, a hol a nemzet egyedüli vagyona a termő fold. Magyarországnak, a magyar nemzetnek e tekintetben, kivételes helyzete van. Nálunk a nemzeti vagyon értékét a földbirtok képezi, a mi jövedelmünk a termés minőségétől függ, a földbirtok azon alap, azon központ, honnan vagyoni képességünk ereje kisugárzik, a földjövedelem képezi létfeltételét s éltető napját kereskedelmünk és iparunk fejlődésének is. Nálunk a földmivelés, a földbirtok egy központi erő, melynek hatalmas ér ütéseit megérzi az ipar a kereskedelem s megérzi társadalmunk minden osztálya. Ha a földbirtok nem termel, ha a földbirtokos terményét potom áron kénytelen, — a kedvezőbb piaczi ár bevárása nélkül, — elvesztegetni, ha a földmi-velónek pénze nincs, ha tőkét gyűjteni nem bir, szegény a kereskedő, nem bir lábra kapni az ipar, elszegényül az egész nemzet, mert nálunk a kereskedelem korlátolt ösz-szeköttetéseinél fogva, az ipar fejletlensége miatt nem képes pótolni azt, a mi a földbirtoknál a nemzeti vagyonra elveszett s nem birja helyre állítani hitelviszonyainkban az egy évi rósz termés által megzavart egyensúlyt, mint történik ez kiterjedtebb kereskedelemmel, és fejlettebb iparral biró más országokban, a hol a belföldi tőkék nem vándorolnak külföldre az ipar és kereskedelmi czikkek beszerzése végett. Mi minden intézményeinknél, s igy hitelviszonyaink megszilárdításánál, szervezésénél is kiindulási pontul s minta-képül a külföldet tekintjük, nagyszabású hitelműveletekkel, complicált íinancz operatiókkal, nagy liirü bankok alapításával experimentálunk s mig a magas politikán törjük fejünket, mig külföldi eszményképeken ábrándozunk elhanyagoljuk vitális érdekeinket, elvesztjük hivatásunkat, ignoráljuk hazánk agro-nom érdekeit, azután mikor azt tapasztaljuk, hogy hitelviszonyaink javulás helyett roszabbakká válnak, mikor látjuk, hogy évről évre szegény ülünk, sallangós politikai szónoklatokban szidjuk a kormányt, hogy a bajon nem segit.
Ne méltóztassék megijedni, hogy felolvasásomban a politikát és a kormányt felemiitettem, mind ennek daczára én nem fogok a politika, de legkevésbé a párt politika terére átcsapni, csak azt akarom egyszerűen constatálni, hogy anyagi érdekcink romlásának okai részben magunk vagyunk, mert nem ott keressük a bajuak gyökerét, a hol az valóban létezik.
Helyesen mondja egyik elismert nagyhírű nemzetgazdász Roscner Vilmos, hogy „a nép gazdasága bizonyos természet törvények behatása által kifejlesztendő orga-nicus egész s az ebben rejlő gazdasági élet jelenségeinek megvizsgálása, az ebben jelentkező elveknek felismerése vezethet csak a gazdasági élet fejlődési törvényeinek megalapítására.* Én abban a szerény véleményben vagyok, hogy hitelviszonyaink javítására a mozgalmat társadalmi uton kell megindítanunk, s e mozgalmat, mint földmiveló országnak, egy időre Kizárólag földmivelési érdekeink előmozdítására, felvirágozására kell irányoznunk.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
MZIS 6 n 1879.
Mindenki előtt ismeretes, azért hosszasabb bizonyitgatásra nem szorul az a körülmény, hogy a terményeknek ára nincs, az ingatlan földbirtok elértéktelenedett, iparunk és kereskedelmünk pang és a magyar nemzet évről-évre, napról napra szegényül es mi folytonosan keressük ennek okát.
Ennek pedig igen egyszerű és természetes oka van. Mezői gazdáink nem juthatnak hitelhez, nem birnak productiv befektetésre alkalmas tőkét szerezni s nincsen osy oly hatalmas, az egész országban elágazó hitelszervezet, mely mező gazdasági érdekeinket támogatná.
Hiányzik a befektetési alap, a forgalmi tőke, az olcsó hitel. Egyetlen intézet létezik, melynek c/.élja a földhitel igények kielégítése s ez az 1848-iki XIV. t. cz. által lett már kilátásba helyezve, de a mely. a bekövetkezett politicai viharok miatt csak később lett tényleg felállitva, a provizorius kormány által 500,000 frt. állami dotatió-ban részesittetett s melyet ö felsége a magyar király 1802. évi augusztus 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával erősitett meg. Ezt azt egyetlen intézetet az ujabb alkotmányos törvények kiváltságokkal, a parlamentaris kormány pedig anyagi segély nyújtás törvénybe iktatásával támogat s a támogatást meg is érdemli, ez a „Magyar földhitelintézet."
(Folyt, köv.)
A gazdakozönségnek fontos gép.
A „Gazdasági Lapok- mult évi október lő-én kiadott 42, — úgyszintén a „Földmive-Icsi Erdekeink" czimü gazdasági lapnak ugyancsak mult évi október 7 én kiadott 40 ik számában egy olyan gép lett ismertetve, mely a csöves kukoriczát csutkájával együtt egy időben morzsolja, töri, zúzza, darálja, ugy, hogy a garatba öutött csöves kukoricza, kívánathoz képest, durvább avagy tinomabb daraminőségben folyik alá a gép alsó részén: a gép pedig egy ló által a garat alá helyezett farud segélyével hozatik működésbe.
E közlemény alföldi gazdáink egyikének, Kovács Ferencz urnák figyelmét fólköltvén, miután meg volt győződve arról, hogy a kuko-riczacsutákban tápláló erő s anyag van, ezen gép által az darává alakíttatván át, a takarmány- s abrakfélcket nagy mértékben szaporítja, s ezért a mi gazdaságainkban hasznos tényező leend: elhatározta azon gép meghozatalát 8 meg is hozatta részére Fehér Miklós budapesti gépraktáros ur Amerikából, honnan az a párisi világkiáilitáson több példányban kiállítva volt.
A gép november hó végén meg is érkezett s az óta a szükséghez képest folyvást működésben van K. F. ur valahányszor darálta-tott, mindig hívott meg gazdákat, kiknek véleménye szerint a gép a gazdaságban kitűnő szolgálatot tesz. Mult évi decz. hó 21-ik napján pedig a helybeli gazdászati iskola szaktanárát, Takó Ferencz urat Bartha Mihály jómódú gazdatársunkkal hivta meg szemlére s bírálatra, s mint halljuk, Takó Ferencz ur annyira el volt ragadtatva a gép kitűnő munkája s hasznossága fölött, hogy kijelentette: miképan annak rendkívüli előnyeit a gazdaközönség érdekében a helyi lapokban megismertetni kötelességének ismerendi, sót annak a minta-gazdaság Bzámára is meghozatalát illető helyen ssinte javaslatba hozandja.
K. F. ur a darát lovak és sertések számára készítteti. Lovak számára sós vissel meg-paráholva kitűnő abrak ; sertések — a szecskává vágott luezernát és darát forró visben le-öntve, föleresztve — rajta jól telelnek. Marhahizlalásnál kétségbe sem vonható sikeres alkalmazása.
A kísérlet, uraim ! áldozsttal jár; de ha sikerül; az áldozat nemcsak a kísér lette vőnek, de a nagy közönségnek is hasznára válik. Várva várjuk tehát Takó urnák ígért közleményeit; s ugy vagyunk meggyőződve, hogy Takó ur a gazdaközönség elismerésére tarthat számot akkor, midőn azt értesíti arról, hogy van egy gyakorlati értékkel biró gép, mely a mi gazdasági viszonyainkba sikerrel válik be az által, hogy gazdáink az eddig vagy végkép veszendőbe ment, vagy csakis tüzelő anyagul hass-nált nagymennyiségű kukoricsa csutkát darává alakítva jószágaik táplálására, javítására fordíthatják.
A gép ára Budapesten 130 frt; Kanizsára gyorsárukép szállítva 150 frt
Ily dara-mutatvány lapunk szerkesztő-
ségi irodájában megtekinthető.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a zala-egerszegi kir. törvényszéktől.
1879. évi mircsius 6 á n:
3350/B. 878. Ss. 1. Paczona György és társa súlyos testisértései vádoltak elleni ügyben III-ad birósági Ítélet hide''és.
139/B. 879. Ss. 1. Németh János tolvaj-lással vádolt ellőni ügyben III sd birósági Ítélet hirdetés.
155/B. 879. Ss. 1. Bólé József lopással vádolt elleni ügyben III-ad birósági ítélet hirdetés.
M á r c s i u b 7-én.
183/B. 879. Ss. 1. Egyed György végrehajtásnak ellenszegüléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
218/B. 879. Ss. 1. Barát János vesztegetési kísérlettel terheltelleni ügyben végtárgyalás.
219/B. 879. Ss. 1. Dömök Vendel és társa súlyostestisérléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
269/B. 879. Ss. 1. Farsang Lássló tolvaj-lással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
271/B. 879. Sz. 1. Smodits Gábor és tár sai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
278/B. 879. Sz. 1. Vizsi Mihály és társai végrehajtás ellenszegülésével vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
330/B. 879. Ss. 1. Egyeg Erzse sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
375/B. 879. Sz. I. Kiss Károly és társai súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
424/B. 879. Sz. 1. Bogár István ember öléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
585/B. 879. Ss. 1. Babocsehay Sándor sikkasztás és közokirat hamisítással vádolt elleni ügyben III-ad birósági Ítélet hirdetés.
M á r c z i u s 13-á n .
171/B. 879. Sz. 1. Márton János sikkasztással vádolt elleni ügyben kir. t. ítélet hirdetés.
M á r c z i u s 14-é n :
2937/B. 878. Ss. 1. Fürst Ferencz és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
3296/B. 878. Ss. 1. Kamarás János és társa tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
197/B. 879. Soós Görgy és társa tolvaj lássál vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
253/B. 879. Sz. 1. Kovács Zsigmond sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
391/B. 879. Sz. 1. Török János súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
433/B. 879. Sz. 1. Barkóczi György nyilvános erőszakossággal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
474/B. 879. Sz. 1. Horváth Pásztor Ferencz emberöléssel vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
502/B. 879. Ss. 1. Farkas Imre tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
MirciiuB 20-á n:
68/B. 879. Ss. 1. Vizsi Pál súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben II-od birósági ítélet hirdetés.
134/B. 879. Ss. 1. Tóth Mihály és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben III ad bírósági ítélet hirdetés.
& 140/B. 879. Ss. 1. Horváth Lizi, Virág Genovéva tolvajlással vádoltak elleni ügyben III-ad birósági ítélet hirdetés.
157/B. 879. Ss. 1. Magyar István és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben II-od birósági ítélet hirdetés.
284/a 879. Ss. 1. Horváth Rigó Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt ellsni ügyben U od birósági ítélet hirdetés.
359/B. 879 Lt. Németh Gelsa Ferenci és társai emberöléssel vádolt elleai ügyben II od bírósági ítélet hirdetése.
377/B. 879. Ss. 1. Olass AnUl súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben II-od birósági ítélet hirdetés.
418/B. 878. Ss. 1. Öreg Kis Ferencz tol-vajlással vádolt elleni ügyben II od birósági ítélet hirdetés.
Márcsiu8 21-én:
304/B. 879. Ss. 1. Zsizsek István és társa sikkasstással vádoltak elleni ügyben végtárgy alás.
444/B. 879. Ss. 1. Koczeth Márk és társai hsmis okirat késsitéssel vádoltak elleni ügyben vég tárgy alás.
M á r c s i u s 27 é u:
104/B. 879. Ss. 1. Németh Görhes János tolvajlással vádolt elleni ügyben IH ad bírósági ítélet hirdetés.
172/B. 879. Ss. 1. Kovács Vendel sikkasstással vádolt elleni ügyben fl-od birósági ítélet hirdetés.
436/B. Ss. 1. Balogh Ferenci súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben II od birósági
Ítélet hirdetés.
Kelt Zala-Egerssegen, 1879. évi már-czius 2 án.
MUZSIK KÁLMÁN,
iroda ifazgstó.
Jegyzőkönyv
felvétetett a sümeghi járás tanítói kor
választmányának J. évi febrtiár 9-én tartott üléséről.
Jelen voltak:
Elnök : Könnye József, Ádám Iván, Varga József, Bánfi Alajos, Németh Béla, Scharf Károly, Csigó Mari k. a. Károlyi János v. tagok.
1. Elnöki megnyitó után olvastatott a mult v. ülés jkönyve, mely módosítás nélkül hitelesíttetett.
2. Tárgyaltatott: a .Magyarországi tani-tóegyletek szövetsége". Sümegh tanító köre a végrehajtó bisottság javaslatát általánosságban magáévá teszi, azonban észrevételeit a követ kezőkben nyilvánítja:
IV. fejeset. 4. §. b) Minden társegylet év-dijat űzessen; a felvéti dij fizetés tekíutve az úgyis elég kiadást egyes tanítók s jköröknek — hagyassék fel.
VI. fej. 6. §. A központ* válasz tmány GO helyett 100 tagból álljon, hogy az esetleg elmaradókon kívül a havi gyűlések határozat képesen akkor is megtarthassanak, ha csak fele jelennék is meg; e 100 fővárosi tanerő legyen, mert az egyletek küldötteinek megjelenésére, már az anyagi viszonyok miatt sem lehet számítani. Ha figyelembe vesszük a teendőt, a hármas ügy kezelést, 100 tag bizonnyal nem fog fölösleges lenni.
VII. fej. 17. A szövetségi közgyűlésen birjon minden jelen levő szövetkezett egyleti tag tanácskozási és szavazati joggal, az ügy érdeke azt követeli, hogy a jogosított képviselőkön kívül minél több tanférfiu vegyen részt a vidékeken megtartandó gyűléseken, ha pedig ily alkalommal szavazati jog nem adatik, bizonnyal nem lesz rá nézve oly vonzó, oly érdekes a gyűlésre való menetel vagy abban résztvétel.
IX. fej. 39. §. A társegyletek határozati javaslataikat, munkálataikat tartozzanak vétel ut)<n két hó alatt a központ által kitűzendő idő tartam alatt beküldeni. Tapasztalás bizonyítja, hogy a .lehető rövid kitétel" nem fogna a kívánt czélnak megfelelni.
XI. fej. 55. §. Egyetértünk az arad vidéki tanító-egylettel. Ha a szövetség működésében bármikor ellenes törekvés nyilvánulna, az állam betiltó hatalma úgyis érvényben van és marad.
3. Bánti Alajos a történet tanítási módszertanát nagy szakavatottsággal adta elő, hozzá szóltak : Ádám Iván reál igazgató, Könnye József s többen; melyből igen üdvös eszmecsere fejlődött.
4. Elnök bejelenti: Gállik Mari helybeli tanítónőt, ki a kör tagjai közé magát felvétetni kívánja. Kartársi üdvözlettel fogadtatott.
5. A jövő gyűlésre Németh Béla ovoda vezető, .Mily viszonyban áll as ovoda, az elemi tanoda első osztályával" Könnye József pedig a gyermekek fogadásáról fognak értekezést tartani.
6. A jövő gyűlés márczius 2-ik vasárnapjának délelőtti 8 órájára tüzetett ki.
Egyéb tárgy nem levén, elnök az ülést bezárta.
Kmf. KÖNNYE JÓZSEF,
elnök.
KÁROLYI JÁNOS,
Pettau és műemlékei.
''Néhány lap uti naplómból.)
(Folytatás.)
Mikor körvonalaiban jegyzőkönyvembe lekaptam a síremlék alakját és körülírását, szerencsém volt találkozhatni a portás urasággal is. Nem tetssett neki, hogy oly soká jegyezgetek a kapuban. Talán ispionnak nézett es is mint a fraknói vár felügyelője, ki munkám körepében avval állott elő, hogy tekintsem szegénységét ét családját és ne tegyem szerencsétlenné őtet és apró cselédjeit. Hiában okoskodtam vele, a jámbor tele volt félelemmel. Kénytelen voltam abban hagyni felvételemet és jobb időkre halasztani.
A pettaui zatyafiról sem mondhatom, hogy a finom társalgót valaha olvasta; szörnyű marcsona képet vágott. Német construc-tjóira valamely nyelvtanár ssörnyet halt volna. Én tűrtem fülemnek e kínszenvedését és vártam, míg kibetűzhettek vslami okos ssót feltett kérdéseimre. Kérdezősködtem a vár ura után, itt lakik-e jelenleg, szabad-e a termeket is megtekinteni és hasonlókat mást. Figyeltem,
mint as amerikai indián; hasztalan,. semmit sem értettem! pedig ugyaúcsak kerepelt portásnyelve.
A vár ujabbszerü épület: régibb létesé sét tanúsítja a bástya néhány része és a vár udvarán tevő alagút félkör-záratu bejáráss. A vasrostélyos ajtó sárva volt; belsejét nem nézhettem meg, de a faragott kőből rakott bástya sserü fal, a kitűnő falragass és as ajtózárás legalább is a XIV. ssázad elejére utal. Kérdezősködtem monographia után. Ast válaszolták, h°!gy «Ifogyott. Fides penes auctorem.
A kastély a vár udvarán emelkedik; gyönyörű helyen vetekedik ily nemű épületek fekvésével. A szűk határba szorított kis város, a Dráva ezüst fonalú kigyósása, as erdős szi getek, eleven színű terjedelmes rétek, a falvakkal, erdőkkel és szántóföldekkel vegyitett tág sik és annak végkerületén köröskörül a változatos hegylánczolatok oly festői képet szereznek, melynek emléke éveken át sem mosódik el emlékezetünkből. Van valami a mi e görbe világot aj meg uj kellemmel ruhássá: as örökkén üde söld pázsitok és eleven szinü lombozatok. Nem kopár és sivárba föld tartójában semmi. Alig sar-lózzák a kalászos tagokat, már ott van a fiatal hajdina, luczerna, répa, vagy minden vetemény hiányában a felburjánzó gas. Minálunk a kánikula rekkenő hősége ezt is megfojtja. Sárga vagy sötét barna a föld, a meddig a szem ellát; mintha tűz perzselte volna le a természet minden ékességét. Hiányzik nálunk az üditő harmat, mely hosszú száraz időkben az esőtis pótolgatja. Nem így v°l* el hajdan. Mikor falu és mező vetekedett fáival az árnyékos erdővel, és nem oly kényesen feszelgette hébe hóba egy egy árva hek-tikás szil- vagy jegenyefa, nem volt annyi panasz a tartós szárazságról. Irtották mód nélkül a fát, a hol látták, és nem gondoskodtak fiatal pótlásról. A gondatlan gazdálkodásnak most iszszuk meg a levét.
Az uj épületet csinos két emeletes tago-zásával kényelmes lakást és élvezetes tartózkodást adhat; mübecse azonban nincs. Ott hagytam és lementem a városba. A Dráva partját kerestem. Szeretem kimondhatlanul a csörgedező, folydogáló vagy hullámzó vizeket. N*rn tudom az okát, de jól esik már az, ha partján állhatok, és tünedező hullámaiba merenghetek. Keresem az eviczkéló ífju halivadékot és gyönyörködöm virgoncz fürge mozdulataiban. Mint a gondolat sziporkázik egy másik halifjoncz a vizlükör felett, hogy a következő pillanatban a mélységbe rohanjon. Nem hiába mondják: jól érzi magát, mint a hal a vízben, ugyancsak meglátszik rajta, hogy vigan éli napjait. Ha kedélyem kissé elborul, patakot vagy tócsát keresek. Elpusztul tőle a szív baja, mintha szentelt vízzel kergetnők az ördögöt. Mikor módomban van, leülök egy kiálló sziklára vagy korhadt fatörzsre, és építek vízesést, gátonyo-kat, hidakat és czölöplakot. Nem vagyok magam ; ott van képem a víztükrében, ott ezernyi ezer gondolatom, mely légvárakat segít építeni, midőn kezem a primitív hídfők és a vizépi és elemeivel foglalkozik.
Mily kimondhatlan jó érzés az, ha apróságaink sikerülnek; a kezdetleges malom forog, a vízesések ezer változatban csötlenek-botlanak sziszegve, sustorogva a mélybe. A test elfáradt: keresünk számára heverő eleven pamlagot, honnét ssemünk kényelmesen élvezheti a vizet ós apró müveit.
Ilyen a világ. Nagy dolgok véghezvitelére ritkán születnek az emberek. Azok is egy egy sikerdus fontos esemény után kifáradnak és visszadülnek, hogy aprólékos dolgokkal ismét aczélozzák tetterejüket. A nagy tömeg kicsinységekkel bíbelődik mint mi, ós arra való, hogy a nagy emberek müveit megtapsolja.
Essembe jutott Pettau fénykorából egy eset, mely a világ nagy embereinek elismeréséről és fényes tettek különböző felfogásáról és megítéléséről hatalmas tanúságot tesz. A vár előtti síremlék tulajdonosának egyik hasonnevű őse lehetett, ki a XU,század elején elég népszerűséget szerzett magának avval, hogy a közelfekvő magyar falvakat és pusztákat zsoldosaival megrohanta és kifosztotta. Dusán megrakodva prédákkal visszatért pettaui fészkébe, hogy torbélyozásban elköltse a rablott jósságot és uj alkalmat várjon betörésekre és pusztításokra. Hogy dicsőítették övéi, hogy magasztalták őtet! Geiza királyunk intette és figyelmeztette, de hasztalanul. És midőn Eberhard salzburgi érsek felszólítására sem hagyott fel g"*«dft életével, as Úristen zabolázta meg kellőleg. Rögtön meghalt. — Hol vannak ez ember maradványai, hol van dicsősége, hol van emléke ? Ott a hol a többi nagy emberek emléke, kik nagyságuk hírére ezer és ezer halandó jajkiáltásának árán jutottak 1 így volt es mindig, és ez lesz örökségök azoknak is, kik hasonló minőségben napjaink nagynevű férfiai! As igasi nsgyságok nem ily anyagból valók, s nem is
ilyen a jutalmuk 1
Sok kalandossás után végre sikerült a Dráva partjához jutni. Egyszerű gyalog ut vezeti a sétálót a folyó hosssában. Mindjárt a visp^Uól
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ L ''O N Y.
MÁHOZIÜS 6 An 1879.
emelkedik a balom, mely a Drávát északfelé keriti. Lombosatoe oldala visszatükrözik a folyó vizében. Itt ott még néhány czölöpre épült házikót is láttunk, melyek regényes fekvésével csak düledezett rozzant alkotmányuk vetekedik, mely kitűnő motívumot ád ugyan a tájképesőnek, de elég nyomorúságos menhelyet viharos időkben a lakóknak. Hogy irigyeltem ezen egyszerű emberek sorsát!
A vizpart lestői emelkedésén lakhatni, mily élvezet és gyönyörűség lehet! Szokásom ily idyli helyeken azon pontot kikeresni, melyen letelepedném, melyre építtetném egyszerű hajlékomat, ha . . . módomban volna. Legkevésbé sem zavar azon gondolat, hogy még eddig nincs meg a kellő nervus, de még okszerű kilátás sincs rá, hogy a közeli időben annak birtokába játok. Mindegy. Egyelőre élvezem a lehető helyzetet tervezésekbe, a valóság ugy is meg szokta fosztani himporától a legkedvesebb com-binatiókat. Ezen eljárásnak megvan jó oldala két irányban. Először is nem kerül pénzbe, a mi a mostani világban nagy előny, mikor a Krisztus koporsóját sem őrzik ingyen; adó alá sem vetik, pedig a sok fej-, személy-, föld- és ebadó mellett az üzlet megadóztatása is jelentékeny terhet ró a becsületes mesteremberekés iparosokra. E tervezgetésekről továbbá áll az, hogy sem emberbarátom érdekét nem sértem vele, sem anyagi aprólékesságokkal nem vesződöm.
Ez sem megvetendő nyereség. Az annec tálás jelen korszakában az emberek egymás vállán kapaszkodnak az uborkafára, és mikor elérték helyüket, eltaszítják láb alól a lépcsőnek használt vitézeket, hogy teljes kényelem mel és szabadsággal lóbálhassák drága járművöket. Persze, hogy még sserencse, ha az uborkafás eleven lépcsőit narancs módra kifacsarja és elhánjja és nem ül a nyakukra, hngy onnét drezzirozza hála fejében birkát! — Az anyagi vesződségek alóli felmentés meg tiszta nyere mény. Az öröm megvan, ha képzeletemben kü lönféle modorban a legszebb pontokra helyezem villáimat, és a rögtön kész nyarolókba azonnal behurczolkodom, rendezkedem és minden irányban élvezem gyönyörűségei:. Ha nem tetszik, lerontom és építek mást helyébe, vagy tetszek oly változásokat, melyek kivánataimnak megfelelnek.
És mindez a pillanat müve. áldozat, segit-aég, csalatás és mérgelődés nélkül, mit az bi-zonnyára nem mondhat, ki valaha már valóban építtetett. Örömöm tehát tisztább és szellemibb, minthogy csakis észményben letezik, és sokkal tartósabb, mert az élv tudvalevőleg a vágyak ¿8 remények stadiumában a legjobb eszű, mig a valóság legtób''onyire sírásója neki.
Nem tagadom, van bennem jó adag kép zelődés fény és árny oldalaival. De kibe ne volna ez árnyék világban, hol a halomra szö-vekedő csalódások megfosztják minden hitelétől a prózai ígéreteket. Még jó, ha meláncho-liába nem esünk ; a tömérdek kellemetlenség és bajtól kitellenék. Szerencsémre van jó portio köunyelműségűnk is, és ez legtöbb esetben kiegje-nliti a kedélynek tiltott uton csúszómászó kinövéseit. A helyes sarjakat kissé kan tározzuk, a tulcsapongásokat nyesegetjük, és meg van az arany közép at, mely a földi boldogságra, a megelégedésre vezet. Ez a millioná rius koldus tarisznya, mely százszorta többet ér, mint a telhetetlen aranyzsák. Jól érzem magamat vele. Nyugodt és gondatlan az ember, mint a légben röpülő daláraink, annak védelme alá futunk, ki a mező virágait táplálja, ruházza, s ki czáfolhatlanul ígérte: Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. — ó maga tanított arra, hogy földibe helyezzük bi-zodalmunkat, hanem éljünk azon örömömbe, melyet a túlvilág adand, ha kötelmeteket becsületesen teljesítjük. — Magunk fajta ember a szükségből erenyt is csinál. Hiába, bennünk lappang a régi Adám; teszszük veszszük, de mindig csak annyit, hogy meg ne erőltessük magunkat. Természetes, hogy addig a lelki szegénység is igen gyanús lábon áll, mig kapcsolatban van vele a koldustarisznya. No de emberek vagyunk, és azért mondjuk el min dennapí imankban: és ne vigy minket a kísértetbe.
Á. I.
(Folyt, következik.)
Helyi hírek
~ Köszönet nyilvánítás. A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság f. é. febr. hó 18-án tartott közgyűlésében a nagykanizsai ág. hit. ev. leánygyülekeset részére 3íx frt segélyt szavazott meg, mely összeg nevezett czélra már át is adatott. Ezért a ne mes lelkű segély adományért fogadja a hazafias és jótékony czélok előmozdítását anyagi áldozatok nyújtásával is szivén viselő részvénytársaság az ev. gyülekezet őszinte köszö netét. a gyülekezet elnöksége.
— Érdekes tárgyalás tartatott mult csütörtökön a nagy kanizsai kir. törvényszék
bünfenyitő osztályában, amidőn gyermekgyilkolással vádolt Nagy Vendel merenyei lakós, ki négy hó óta letartóztatva volt s kire a kír. ügyészség 20 évi börtönbüntetést kért, azonnali szabadlábra helyezésével a vád alól felmentetett. Védő ügyvéd Dr. Fárnek László volt, ki ez alkalommal begyőző, hatalmas védbeszédet tartott.
— A nagy-kanizsai iparossegédek önképző egyesületének alapszabályait a belügy -ministerium a bemutatási záradékkal ellátta.
— A műkedvelői előadás minden kívánalmat meghaladón kitünőleg sikerült. A díszterem ssufolásig megtelt, mint halljuk 620 frt volt a bevétel. Kohn Hedvig kisasszony művészi játékát már többször hallottuk, mig Gulyás Gizella kisasszonyét először s valóban meglepő volt, a viharos taps után önállólag is játszott. Bachrach Győző ur szép magyar dalai igen tetszettek. A vígjátékban szereplők egytől egyik teljes igyekesettel oldották meg ssere peiket 8 minden jelenés után megtapsoltattak. Fogadják Pollak Karolina, Milhofer Paula kisasszonyok és Stern Ignácz, Klein Dezső, Ledofszky Lajos, Kaufmann Béia és Práger Gyula urak nyilvános elismerésünket, a kiváló köszönetüoket, hogy a derék műkedvelők ma gyar darabot vettek elő. Országh István veterán szinész szíves fáradozásaiért szintén köszönetet vívott ki. Az előadást tánczkoszoru követte s elképzelhető a népesség, midőn az első négyest 126 pár lejtette.
— A* ixr. iskola helyiségeiben mult vasárnap este zártkörű nagy lakoma tartatott.
— Tűzoltók figyelmébe. A király 25 éves kormányzása alkalmából 1873. decz. 2 án több biztosító társaság alapítványt tett oly tűzoltók számára, a kik kötelességük teljesítése közben súlyos beteggé vagy nyomorékká lettek ; valamint azok hátramaradt családjai részére, a kik életüket tűzoltásnál elvesztették. Ez alapból az 1879 ik évre 25 stipendium iog kiosztatni 50 forintjával. A kik erre igényt tartanak, folyamodványaikat Colditz vezérigazgatónál (Bécs, Schottenring 13.) nyújtsák bo. Ugy magyar, mint osztrák alattvalók segélyére van ez az alapítvány, valamint a pillanatnyi segélyre is igényt tarthatnak a szerencsétlenül járt magyar tűzoltók s az ez iránti folyamodások az év folyamán bármikor elfogadtatnak.
— A hirneves florenczi négyes társulat márczius 17 én ad egy hangverseny t a »Szarvas* dísztermében. Jegyek már kaphatók Práger Béla ur gyógytárában, mire különösen a vidéki közönséget figyelmeztetjük, nehogy ké sőbb jegyet ne kaphassanak.
— ciément Lipót, palini bérlő ur egy érdekes kis munkát irt ezen czim alatt: A lótenyésztésről, különös tekintettel Zalamegye lótenyésztésére. A munka sajtó alatt van s legközelebb fog megjelenni.
— A sátor-tábor ügyét néhány lap elég meggondolatlanul előre szellőzteti, holott az még a kezdet kezdetén van. Egyébként Cserhalmay Ferencz honvédbizottsági főnök ur ez érdemben következőleg"nyilatkozik: A »Független flirlap" febr. 27 ki számában az V. honvéd kerületben tervezett sátor tábor építés ügyében megjelent közleményre következő felvilágosítással szolgálhatunk. Ezen tábor építési ügy a honvédelmi minisztériumban még érdemleges tárgyalásra nem jutott, mert, eddig a kerületi parancsnokság csak tájékozó javaslat tételére utasittatott, — mire nézve azonban jelentése es ideig nem terjesztetett felf Pécs város ajánlata pedig csak febr. 23 án — tehát a kanizsai tárgyalások után — kösvetlenül a a miniszterhez terjesztetvén fel, a két város ajánlata itten összehasonlítható sem lévén, a a hely iránti elhatározás még szóba sem jöhetett .Egyébiránt e tárgyban minden körülmények között csak azon érdekek lehetnek irányadók, melyek a helyi viszonyok tekintetéből, a tábor rendeltetésének elhelyezési, közlekedési, gyakorlati s harczászati s e mellett különösen költségkímélési szempontból leginkább megfelelők; oly érdekek azonban, melyek az idézett közleményben érintett protekciórs vonatkozhatnának, a miniszter elhatározására befolyást nem gyakorolhattak.
— Érdekes mutatványok, Sneider Emil tanár Brassóról városunkba jött és mutatványokat készül adni, amelyek azonban as egyszerű ködfátyolképektől annyiban különböznek, hogy késsüléke négyszeres heliostst; gyönyörű tájképeket mutat Drumond féle fény mellett, mely Hydroozygén gáz által a közönség szemei előtt fejlesztetik. Azonkívül 18 csillagászati képet mutat, melyek naprendszerünkre vonatkosnak.
— lenyes esküvő. Február hó 22-én Farkas József földbirtokos oltárhoz vezette Sü-meghy Róza kisasszonyt, ösv. Sümeghy Fe-renezné bájos leányát. Nyossolyóleányok Mariska, Magda (a szép menyasszony két testvére) és Kerkápoly Magda, vőfélyek Gózony László és Botka Ferencs; as esketést Svaatics Károly apát ur végeste. — Esküvő után a boldog pár Felső-Bagódba, a vőlegény birtokára utazott.
— Halál a korcsma asztal mellett. Monostor Apátiban, olvassuk a „K*-ben, egy vig kedélyű foldmives nem akarta a csak most elmúlt farsangot ssomoruan bezárni. Betért tehát húshagyó kedden a falu korcsmába s először bevett egy jó nagy adag pálinkát, utána bort egész nap as elégnél is többet. A hamvazószerda is a korcsmába érte a gyomros emberünket. Ivott egész nap, mint a csap. Éjfélkor még egy liter bort hozatott ssstalára. Ebből már nem ihatott; egy perez alatt meghalt, szélhűdés érte.
— jUöeid hírek. Berlinben egy korcsmáros ingyen adja a sört, de az illetőknek enni kell. — Laibachban egy nőt orgyilkosságért akasztófára ítéltek. — Karczagon Nagy Lajos ügyvéd »Óriási per a jászkunságból a m. kir. kincstár ellen" czimü történelmi s jogitanulmányt adott sajtó alá. — A soproni hadaatyán egyesületnél a sássióanyai tisztet királyné ő felsége elfogsdta. — Zsedényi Ede jótékony-czélokra 160 eser frtot hagyományozott. — A muraszombati vásár febr. 17. helyett spr. 17-én tartatik meg. — Galicsiában dühöng a marhavéss. — a drinápolyi görög érseket a bolgárok sgyonverték. — Csonka Sándor esztergommegyei 3-sd éves hittanhallgató febr. 19-én meghalt. — Bosniába szóló levelekre 5 kros bélyeg helyett 10 kros teendő. — A Lipótmezőről elszökött őrültet megfogták. — Bécsújhelyen egy czipész 3 gyermekét s önmagát meggyilkolta. — As »Ellenőr" megszűnik. — Serajevoban nincs ügyvéd. — Kolozsvárott az unió emlékére nagy szobor felállítását tervesik. — A Tisza áradása sok helyett veszélyes.
Ki nyert ?
Bécs, márczius 1 én: 53. 25. 40. 17. 50. Grácz » » 48. 32. 83. 71. 82. Temesvár „ 70. 80. 39. 75. 22.
1864 ki államsorsjegy marcz. 1-én történt busásában következő sorosatok nyertek :
217. 296. 894. 1066. 1120. 1329. 1771. 1904. 1921. 2436. 2909. 3094. 3412 és 3524.
Irodalom.
— Megjelent Lampel Róbert bizományá-ban Dr. Duday Józseftől :A fekete asz-s z o n y, vagy as oroszországi pestis, annak keletkesése, óvszerei és orvoslása. Ara 30 kr.
— Pestalozzi válogatott paedagogiai munkáiból as első kötet első füzete megjelent Zsengeri Samu fordításában, ki egyssersmint magyarázatokkal is ellátja. Ára 50 kr. A fordító saját kiadása levén, nála rendelhető meg. Zsengeri urna* hazafias köszönettel tartozunk e nagy műnek nyelvünkre történt átültetéseért, hiszssük, hogy a nevelés barátai méltólag felkarolják.
— üj zenemüvek. Táborssky & Parsch urak zenumükereakedésében megjelent »Ni-niche" polka française zopgorára szersé ifj. Fahrbach Fülöp. Ára 50 kr. — Továbbá: »Hadd szóljék hát az a csöndes!" 1. Jurátus nóta. 2. Egy kis lány sétál a váczi utczán (Mokány Bérezi nótája) két eredeti dal zongorára szerzé Szentirmay Elemér. Ára 60 kr.
— Magyar czipészek lapjának 5 ik száma is megjelent magyar és német szöveggel és egy minta melléklettel ; tekintve a czélt, hogy a külföld alól akarja emancipalni a magyar lábbeli ipart, kivánatos, hogy az érdekelt hasai csizmadia és csipéas közönség pártolja. Ha-vonkint 2 szer jelenik meg, ára évnegyedre csak 1 frt.
Vegyes hirek
— Az első magyar biztositó-társulat, — mely ő felségeik jubileuma alkalmából huss-eser frt slapítványt tesz, és pedig tízezret az akadémia javára, tízezret a tűzoltásnál megsérült tűzoltók részére — a múltévre 1.454,000 forint nyereséget mutat föl, a melynek következő fölosztását fogja az igasgatóság a márczius 15 iki Közgyűlésen inditványosni; 600,000 frt a részvényesek között való elosztásra, tehát részvényenkint 200 forint; 600,000 frt a tőketartalék számára; 126.000 frt a meglevő értékpapírok árfolyam-különbözetei számára szolgáló külön tartalék fölemelésére; 128,000 frt leiráb il a társaság két házának értékéből; Összesen 1.454,000 frt.
— Torz szülött. Gscsén egy özvegy asz-ssony a mult héten egy csoda szülöttet hozott s világra. Mondják, hogy valóságos nyul fülei voltak, csak egy szeme és bal kesén hat ujjai E torz gyermek, mely az utczán látott napvilágot, a midőn az asssony ép a malomba ment, még másfél óráig élt és meg is kereszteltetett.
— Fog ültetés. A tudomány haladása nem sokára lehetővé fogja tenni, hogy a fog. orvosok a beteg fogat műtermükben kirepe-rálják, mi alatt a jogos tulsjdonos ssép csendesen otthon ül. Az orvos a fogat kiemelni, hazaviszi kitisztítja, eltávolítja róla a szuvas részt s az fán vissza viszi a patiensnek s vissza ülteti fogát eredeti helyére. Henri de Parville
természettudományi író Magitot, Pietkievics s Th. Dávid orvosoknak több ilyen eredeti müveletét hozza föL Már Hippokrates tanitá azt, hogy a fog kihúzható s sikerrel ismét visszaültethető. E régi tant az amerikai sebészek ismételten megerősiték. Hunter, Cooper, Philippean a fogakat állatok bőrébe oltották s azok ott is tenyésztek. — A gyakorlatban most kesdik e tényt kihasználni, — a beteg szuvas foggal jelentkezik as orvosnál, mely helyéből eltávolítandó. E fog a felső állkapocsban van. Ugyané betegnek as alsó állkapocsban van egy más egészséges, de ross helyen levő foga, amely amellett fölösleges is. Az orvos kihusza mindkét fogat, a szuvast eldobja a as épet sddig fúrja, faragja, mig a beteg fog helyére beillik. Itt est egy kis késsülékkel megerősíti s tis nap múlva s fog gyökeret vert. A helyettesítés sikerült. Dr. Pietkievicz Páris-bsn ily módon a napokban cserélte föl egy fiatal nő két fogát. Magitot már 62 ily műtétet végzett. Mindannyiszor a beteg fogat kiemelte; otthon tetszés szerint bánt el vele, egészségessé tette s aztán ismét visszaültette.
— E 62 müvelet kősül 57 sikerült. Dávid a maga részéről 22 esetet jelent, melyek közül csak egy nem sikerQlt.
— Hogy jár a ki Tisza Kálmánnal levelez. Egy ssabadkai polgár, mint a »Szabadkai Ellenőr" irja, levélben Tisza Kálmánhoz fordult, panaszkodva a pénzügyminisztériumnál heverő ügye elintézésének késedelmessége miatt. A levél hivatalos beadványnak vétetvén, meglele-teztetett. Sajátságos, hogy a fél hamarabb megkapta a többszörös bírságot rárovó fizetési meghagyást, mint a szorgalmazott határozatot.
— A pestis. Pétervárról azt távirják, hogy Prokopjev, az a paraszt, kin az állítólagos pestist észlelték, már egészen meggyógyult 8 legköselebb el fog bocsáttatni. Egy pétervári orvos állitása szerint nincs kisárva az as eshetőség, hogy as asztrachani pestis hasonló betegség, mint Prokopjevé, a mi az érzéki élvekbe merült s rendkívüli ross egészségi viszonyok közt élő nép köst nem is lenne feltűnő. Különben az oroszok most is azt hirdetik Pétervárról, hogy as Asstrachánban jelenleg egy beteg sincs.
— Berlinben tegnap as a hír volt elterjedve, hogy ott kiütött a pestis. A hir a börzén borzasztó zűrzavart okozott. A hir onnét eredt, hogy egy sörház személyzete borsókás hus élvezése miatt trichinosát kapott, s ezt egy orvos foltos typhusnak nyilvánította. Ahirt természetesen rögtön megcsáfolták, a lapok azonban nem hallgathatják el, hogy az orvosok nem merik biztosan trichinosának állítani a sörházban ésslelt betegséget, mivel as bizonyos ismeretlen tünetekkel van egybekapcsolva.
— Egy rendkívüli nagyságú hógörgeteg Bleibergben (Karinthia) egy egész utczát a község hiUsal és gyógyssertárral együtt temetett hó alá. A gyógyszerész és egész családja meghaltak. Hány ssemély van még a hó ha lm az és házromok alá temetve, nem tudni. Eddig csak nyolcsat mentettek meg. Dalmácziából és a partvidékekből szintén szomorú hírek érkeznek az utóbbi napokban ottan dühöngött orkán puastilásairól. — A peitinii világítótorony szétromboltatott, valamint a sastelnuovo, trau és castel staffileoi kikötők erődítvényei is. — A poreri világítótorony nagymérvű sérüléseket sseavedett, a voloskai, abasai, rovignoi, seccai és a felonegai vasúti gátak pedig teljesen ssét-romboltattak.
— Német lapok körülményesen irnak egy allgaui tehénről, mely süketnéma, Londonban pedig egy ökröt mutogatnak, mely egy mély nyakáig érő visbe esvén egész éjjen át abban vesstegelt,s aggodalmában reggelre megőszül U
Piaczi árak.
100 kilóg. számitfa.
Seprős: Búza 8"--8 60. Rom 6-20.—6 40
Árpa 5 90—6 10 Zab 5-70—5 90. Kukoricxa 4-60—4 80.
Szssibstbely : Baxa 7 60—8.40 Rozs 5 —40 —6.
Árpa 5*--5 40. Zab 5 10-5 40. Kakoricxa 460—
4 80.
Péos : Buxa 7 10--7 30. Ross 5 10—5-20. Árpa
4 30—4 70. Zab 6 30—5 50. Kakoricxa 4-410.
Pápa: Basa 7--8-40 Roxs 5---5 60 Árpa
4 60*—5 40. Zab 5-10—6 40. Kakoricxa 4---4 30.
Veszpréa : Bnza 7-60—8-60. Roxí 6.——5.60 Árpa 6-80—5 80. Zab 5 10—5 20. Kakoricxa 4 10 —4 50/
Bsdapest: Basa 8 36 - 9*70. Ross 6 70--
Axpa 6^0--. Zab 5 50--. Kakoricxa 4 50 —
Köle» 5 35.
Mobáos: Busa 7 —7*30. Ross 5 —*—. Árpa
4 80. Zab 5—40. Kakoricxa » 50—3 80.
Bées . Buza 9-25-9-30. Ross 6 20—6 40. Zab 6-7-6*10. Kakoricxa 5-30 - 6 90. Repcxeolaj — —. Sscsz. —''—. »
6y >r: Bata 8 20 -8 90 Ros< 5 90 —6 10. Arp* Zab 5-80—6 90. Kukoricxa —•—•—.
Kapssvár : Boxa 7*50—8 —. Roxs 5 40-5-80. Árpa 5 20 —6-60. Kpkoricxa3-70—4 20. Zab 6 20-&-40. Székesfehérvár Busx 7 50—8 10. Ro*s 6 bo.
5 70 Árpa 4-70—5 20. Zab 4-70—190. Kukoricxa 380—4 —
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Papírszeletek
— Fogfájás ellen: végy egy kanizsai nemlét, dugd a fájós fog üregébe él használni fog.
ZALAI KÖZLNY
— Fogbaj ellen: huzz rá jó vartag háló sipkát, ne gondolj semmire, még arra sem, hogy fejed van, és nem fog többé fájni.
• — A bor megsavanyodása ellen : ki kell inni, mielőtt megsavanyodhatnék.
Torokfájás ellen: readkivül szoros nyakra-ravaló gyorsan segit, főkép, ha jóféle kenderből készült, ámbár némely helyeken a selyem is hasonló szolgálatot tesz.
Szörnyen udvarias. Egy első osztályú vasúti
kocsiban :
— Ah, Z____nr örvendek, hogy oly hosszú
idő múlva viszont láthatom.
— Bocsánat asszonyom ... de .:. igazán ... nem emlékszem.
— Én Lablandné vagyok.
— Ah csakugyan 1... ezer bocsánat asszo-. nyom . .. Néhány év ÓU annyira megöregedtem, hogy nem ismertem már kegyedre.
Meghalt a czigány fia. Midőn az asszony a lelkész előtt sirt és panaszkodott, ez azzal vigasztalta, hogy hisz a fiának jó dolga van már most, oda fenn az angyalok közt. — Hát isen áza meglehet, ides főtistelcndó urám. De ázg ángyálok se fogják bánni, hogy olyán jó kis hegedist kaptak.
— Ha én király volnék ! — sóhaj tá a disznópásztor.
— Hát akkor mit tennél ? — kérdik tőle.
— Mit? Hát akkor lóháton őrizném a disznókat! — volt a felelet.
— Hogy hijják kendnek ? kérdi a bach-kor-szakbeli hivatalnok a kérelmező paraszttól. Paraszt : Szilágyi János.
Hivatalnok: Wass Sic : írom kendnek Lágyi János. — Azt gondolta a lurkó, hogy a paraszt titu-láltatui akarja magát.
Egy fodrász és egy borbély azon vitatkoztak, hogy melyiknek a mestersége elsőbb.
Uram — szólt végre a fodrán — mire való ez a sok haszontalan beszéd? kegyed előtt mindenki fején tarthatja kalapját, mig én előttem a király is leveszi!
Rothschild báró Párisban szóvitába elegyedett egy francaia katonatiszttel. A milliók ura Mak-Mahon elnökről valami sértőt talált mondani, mire
ó¿ a tiszt párbajra hitta. — Ha szai
szabad kérnem, — szólt Rothschild a kihívásra — micsoda viszonyban él ön az elnökhöz ?
— Elző segéd tisztje vagyok, mondá büszkén a tiszt
— Jól van, válaszolt erre nyugodtan Rothschild — tehát majd megbizom első könyvvezetőmet, hogy verekedjék meg önnel.
A kővetkező eset természetesen nem Nagy-Kanizsán történt
A férj belép és látja, hogy a liári barát megcsókolja fele«égét.
Méltatlankodva felkiált:
— Hogy lehet ily gondatlan asszonyom ? — Ha most más valaki lepte volna meg!
Bankár: Hogyan, ön leányom kezét szándékozik megkérni? Mi foglalkozási van önnek?
Kérő; Most még csak diurnista vagyok, de igen szép kilátásaim vannak.
Bankár: Jaj barátom a szép kilátáshoz látcső kell nem feleség.
Börtönőr: — Fogja be a száját! ha mondom impertinens kötekedő ember, igazán megérdemlené, hogy kidobják az utczára.
Fogoly : — Oh tessék, könyörgöm alássan, a sors e csapását is zúgolódás nélkül fogom venni.
Kömivea nyáron: Hallja maga! hogy az a borjuezomb avval a farokkal ? !
Kömives télen: Ugyan kérem, alássan tekintetes mészáros ur, hogy az a tüdő avval a torokkal ?
tré-
Lgy fiatal ember, ki nagyon szerette a fát, ekként mutatta be barátját egy hölgynek :
— Van szerencsém X. — urat bemutatni biztosítom kegyedet, hogy ő nem oly ostoba, mint a milyennek látszik.
es
| — Kegyelmes asszonyom, — mondá ekkor a '' bemutatott ifja, éppen ax a különbség köztem és j barátom közt _
Panaszkodik a szakácsné a hentesnél, hogy nagyon csontos volt a hus.
— De kérem, — mondja ekkor a hentes,. — én arról nem tehetek, mert nézze csak, nekem, magának, de általában minden disznónak vannak csontjai !
— Magyar helyesírás. Édes anyanyelvünk helyesírása ellen magyar városinkban a vendéglőkben naponkint követtetnek el merényletek, melyek megszüntetését csak oly uton véljük eszközölhetni, ha a corpus delictit nyilvánosságra hozzuk. íme egy példa: Étlap. Büfsztők. Rostilos. Rantat horcsa. Fisttet kobbósz (füstölt kolbász.) Riskásá liebua próleki (libaaprólékkal.) Kaachani Virstli. Sonkó. Paprikos Szalona. Moszkó hal. (Muszkahal) Sőr. Bakator 78, 77, 72. Bor. Bikszadi. Olibnyi viz. Fekete fejher kávé. Tbéá (Thea).
Az orvos inté a cxigányokat cholera idején, Őrizkedjenek, nehogy a cholerát megkapják.
— Jaj tekintetes ur! nem szorultnnk mi a cholerára — éhen is meg tudunk mi halni.
Szobaleányt fogad egy úrnő.
— Mindenek előtt tudni akarom, van e önnek kedvese ? 1
— E pillanatban nincs, de ez nem nagy akadály, ha parancsolja, a jövő vasárnap már gondoskodom egyről.
Látogatók vannak a mamámnál.
Bevezetik a kis Gyulát Természetesen mindenki kedveskedik neki, megcsókolja s kérdez tőle valamit.
Hát én szép vagyok-e kis fiam ? — kérdi tóle egy, az elvirágzás felé siető hölgy.
Gyula ránéz a kérdezőre és — hallgat.
— Nos miért nem felelsz? sürgeti a kérdező.
— Mert ha felelnék .. . tudom előre, hogy vérért kapnék a mamától.
Szerkesztői fizenet.
3338. K.—K.—cs. A gondolat jó, de a kidolgozás felette gyenge.
3350 V. M. .Az ékszerek" czimü közleményt megkaptuk.
MÁZIS 6n 1879.
3360. M. Bpest. Jövőre is kérjük.
3361. W. A. Várjuk a választ
3362. B. M. Mindenkor készséggel.
3363. „Palotától a kunyóig» Közöljük.
3364. F. F. „Viszhaug''-ot közölni fogjak, mihelyt a megkezdett czikk sorozat befejezve lesz. Azért kérjük a többit is.
3365. M. könyvbirálatát mielőbb közöljük.
3366. B. A. tárczalevél féle közlemény hosszú, terünk most felette igénybe van véve.
Vasat! menetrend.
A bnda-pesti idótmntató óra szerint,
fndnl Kanizsáról
Vonat hova:
szám Ora Perc. Idő
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . . . 2 30 délut.
2l2 Buda-Pestre........ 4 68 reggel
■202 , . . . :...... 2 6 délut.
204 ........... 11 30 estve
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 „ .........II 48 estve
315 8opronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe és Pragerhofo n keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Gráca ís Bécsbe ......í 47 déli»
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délnt
206 , , »11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 regge
201 „ ........2 5 délnt.
211 „ ......... 9 44 estve.
314 Bécsből (SKombath. Héc«-Ujhely)felől 10 27 estve.
302 „ „ „ „46 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel
ál l Bécsből Gráca, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 rnggel
20Z Trieszt- és Bécsből M«rburg, Prager-
hof felől.........I 21 délut
204 Trieszt- és Viilacliból Prágerhof felől 11 — estve.
Marbnrgba csatlakozás Villach és Franceslesl be a „ ■ » Kiancesf^stbői
--
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
GRAETZ GYULA," főraktárnok,
ajánlja a következő
JAKOBI TH.-FÉLE ARANYÉR ELLENI
növény-szeszt
(egy általános enyhitö-sxer aranyérben szenvedőknek továbbá aranyér-bélgörcs gyomornehézségek, be-nyálkásodás és mindennemű kiütés, étvágyhiány, meg-szorulás, bélfájdalmak, lép vész, máj-betegség és lépkór-ban szenvedőknek. Kgy üveg ára 1 firt £0 kr. Vidékre postautalványnyali 1 fit 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula fóraktár-noknál, Bécs, VI., Mariahilferstrasse Jír. 79.
j Dr. Schmidt fő-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ba nem vele született. (Nehéz hallást, fülzugást azonnal elhárít). Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt« Vidékre postautalvány melletti 2 frt éOkr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő balási szert) részesitik, s meiy a tiszta hallást, részint tobb éveken itt a siketségból viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat: Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett halátomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly stiket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom; mig most zsebórám tik-tak ketje-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi Önnek örök lekötelezettje
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Béos, VI., Mariahilferstr. 79.
Bécs, VI., Marialiilferstrasse. 7(J.
kitűnő különlegességeit: (806 2—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a Dr. Hartung-jéle száj- és Jogviz használata ntán, — egy Qveg használati utasítással 60 kr. — valamikor fogfájdalmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékre 1 írt 50 kr posta utal ványnyali bekfildtXs ntán 2 üveg fog meg-kiildetni.
Két üvegen alnl nem küldetik. Fő-raktár Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Maria-hilferstrasse Nr. 79.
line Dame wünscht in der Italienischen Sprache und im Clayierspiel
Unterricht im und ausser dem Hause zu ertheilen. — Näheres in der Administration des Blattes. (809 1 — 1)
Zala-szent-iváni
vasút állomás mellett 60 hold szántó föld és rét, ugy szintén egy szép tégla épület, örök árért Yagy bérbe-adandó. Közelebbi tudósitás RUFF fóvadász urnái
ZALABÉR
(804 3-3) aj Tölcsány.
Edzétek ereiteket!!!
Igy sxól Dr. Bock prof. Lipcsében!
Ezen (yér-edzöt) lapja mindaz, ti a
JAkOBI Th. féle
aczél-csepp-szeszt iszsza!
Ezen aczél-csepp szeszt egy radíkállsszer vérszegény séf és ennek következményei ellen n m fehérkór <Bieichsacbt.> stb. Stb Ezen aczsl-osepp-szesz rövid használat ntán már a vérszegénynek nj egészséges vért, tehát nj életerőt valamint arezszint is ad, erősiti az idegeket ¿s iv-burokat az emberi testben uj tevékenységre, egy szóval azon élet szorvezetet uj tett erőre ébreszti] — Ennek következtében e kitUno háziszernek nem volna szabad egy háztartásból sem hiányoznia. Ezee aczél-csepp-szesznek jóltevő szaga van és igy teljes hatalommal a leggyengédebb aóknek i* jó lélekkel ajánlható.!
Egy Qveg ára használati utasítással 1 frt 2C kr.
Vidékre 1 frt 60 kr. postautalvány utjáni beküldése mellett bérmentve saállittatik.
Főraktárnok Osztrák Xagyar korona tartományaiban : Graetz Gyula, Bécs, VI., Xariahilferstr. 79.
O O
o o o o o
Dijaztatott 1867-ben Párisban!
Fehér mell-syrup
G. W A. Mayer-tól Boroszlóban és Bécsben.
M a y e r G. A. W. nrnak Boroszlóban.
Templin, augustus 14-én 1871.
Hogy ón egy kis üveg ö. A. W. M a y e r-féle fehér mellsyrup használása után jelentékeny köhögéstől, mell-szorulástól és kiköpéstől tökéletesen meg vagyok gyógyítva, az igazság szerint ezennel szívesen elismerem. (765 IV. 2—•) 8 t r a n s s, karmeser.
A G. A. W. Mayer-féle mell-syrup valo''di minőségben N.-Kaniisán Práger Béla gyógyszertárában kapható.
A pstai szállítós^díj
1878. november 1-seje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig W csak 3u kr. és igy mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiségben és nagybani eladás szerinti árakon (en gros) hozatni magának házi szügséglete fedezésére kávét, rizst, déli gyümölcsöt, zöldségneműt és más e félét.
I. renda
gyöngy-kávét
kilo 1 frt 80
« Caba egy kilo 1 frt 70
II Rio egy kilo l frt 20
1» arab valódi mokka kávét W kilo i frt ta
• legfinomabb Java-kavét egy kilo l frt 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 43/| kilós tartalmú zsákocskákban nUnvítollol .xillitok mindenfrlé 0
0 Részletes árjegyzékeket, itvÄ ZS 0
Singer G. q
Triesztben /%
15—20)
Császár kizárólagosan
királyikig
szabadalmazott
PllRITAS
haj ifj itó-tej.
A Paritás nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakat megifiit, azaz. lassankint még pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birtl
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajza tot én a férfi hajat és szakállát.
Egy üveg „Paritás" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.)
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmitéle toíllette-szer sem képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos üditS alkatrészekből állítva eló, rövid idón elhárítja ezen szer a szeplot, bőratkát, pör-senést, májfoltot stb. s az arezbőrnek vakitó fehérséget, Üdeséget ea gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkoakéut 1 frt, szállítással 20 krral több. — FosUutánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítőnél
Francz Ottó, Bfccs, Mariahilfstrasse 38. szám.
Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyógyszeré« «mái. t™ iy-25)
\
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján
NAGY-KANI/iH.i, 1879. mfcrczius 9 én.
• /.
Tlzennyolezadlkjérfolyam.
§°^E16flzetéHár ff
Jegész érre . . 8 frt.J fél évre . . 4 „
Előfizetési ár:
|egész érre
¡! fél évre negyed évre .
Egy mám 10 kr
Hirdetések
« hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr.
nyilttérhen
«űrönként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr fizetendő.
i
uniitfn különf
«ét * k a ''
A Imp szellemi részét illető közlemények szerkesztőhöz, anyagi részét ilIetS közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA. Wlsasloshár
Bénnentetlen levelek, csak ismert munkatár iáktól fogadtatnak el.
tKésiratok vissza nem küldetnek.
} Kézi rí

előbb: ,Z A L. A-S O M OG Y I KÖZLÖINT Y/
»
N~Kanr/«a város helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tfizoltó-egylet", a „n.-kanizhal kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanizaai takarékpénztár«, a ^alamegyei általános tanlfcótes^ tiilet«, a „n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külfálasztmánja" s több megyei és vároai egyesület hivatalos értesitóje.
IIeieitkiiit kétszer, vasárnap- s csiitörlOkón megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki földhitel.
— Felolvastatott a „Tárta*-Körtt-ben február 16-án 1879. —
A „Magyar földhitelintézet* a leghasznosabb a legáldásosabb nemzeti közintézeteink egyike, működése azonban szervezeténél fogva a nagybirtokos osztály hitel szükségletének kielégítésére irányul, czentralistikus fekvésénél fogva pedig nehezen lehet hozzá férni, 14 évi fennállása óta csak 1000 frtos s azon felüli kölcsönöket engedélyez, ezt is csak ugy, ha a jelzálogul lekötött ingatlan 20 hold, és igazolt évi tiszta jövedelme 120 frt, s mindemellett a közép és nagy birtokos osztály hiteligényeinek kielégítésére ezen intézet sem képes. Egyik utóbbi évről kelt kimutatása szerint egy év alatt beérkezett hozzá 959 folyamodvány 13 millió 87 ezer hatszáz forint összegig, megszavaztatott 566 kölcsön 9 millió 443 ezer kilencz száz forint összegig, tényleg kiadatott 315 kölcsön 0.852,700 frt összegben. Igaz, hogy a »Magyar földhitelintézeten * kivül a „Nemzeti bank" más záloglevél kibocsátó intézetek, némely takarékpénztárak is nyújtottak jel-zálogi kölcsönöket többnyire a nagybirtoko-soknak.de mind e jelzálog kölcsön oly kevés, hogy ha elfogadjuk Horn Ede „Állam háztartásunk rendezéséről" czimü müvében foglalt azon számítást, hogy Magyarországban a földbirtok 3 milliárd 800 millió értéket képvisel, ennél fogva 1225 millió hitelre tarthat igényt, meggyőződhetünk arról, miszerint a földbirtok hitelképességének y13 részét sem képes kihasználni. Azt mondhatná erre valaki, hogy hiszen meg van rakva az ország minden
része különféle bankokkal, hitelintézetek, szövetkezetek és takarékpénztárokkal és hogy birtokos és földmiveló osztályunk inkább nagyon is eladósodott, arra azt felelhetjük, hogy az az adósság nem jelzálog adósság, hogy pénzintézeteink nem a földbirtokra tehát jelzálogra, hanem személyi hitelre adnak rövid lejáratú nyereséges kölcsönöket, mely kölcsönöknek czélja a kamat jövedelem szaporítása, a részvényesek osztalékának nevelése. Az az adósság tehát, mely földbirtokosaink vállait nyomja, nem a földhitel alapjain nyugszik, hanem a föld jövedelem természetével ellenkező, lebegő bizonytalan kimenetelű adósság, a mely csak akkor zuhan alá a föld birtokára, midőn már óriási összegre szaporodott s a személyi hitel azt már fentartani nem képes. Alázuha-násában azután lerombolja földbirtok hitelképességét s az potom áron vándorol egyik kézről a másikra, mint valami elértéktelenedett ingó dolgok.
A földhitel a hitelviszonyok egy kivételes ágát képezi s ezen kivételes állapota a föld jövedelem természetén alapul. A földbirtok évenkint egyszer, határozott időszakban hozza meg jövedelmét s ha a termés nem sikerült, várni és számítani kell''a jövő évre, ha pedig a termés sikerült, de a terménynek ára nincs, várni kell az ár emelkedésre. A föld jövedelem ezen természete határozza nrg a földhitel természetét. Itt a kölcsön nem a föld birtokosának, hanem tényleg magának a földnek, a föld hitelképességének adatik, mely azon rajta nyugszik, azt évről-évre törleszti s magával a földbirtokával megy át az örökösökre, azért a földbirtokra, más szóval a jelzálogra adott kölcsönnek hosszú lejáratúnak, olcsónak és
részlettörlesztéssel összekotőttrfők kel le lennie, mely képessé tegye a gazdát, hasznos beruházásokra, okszerű földmivelésre, erre rövid lejáratú, szigora feltételek mellett adott kölcsön nem alkalmas, mert az ilyen kölcsön a földbirtokosnál nem productiv, hanem consumtiv tőkévé válik, mely ót előbb utóbb tönkre teszi. Igen sok földbirtokos ment már tönkre a földbirtok természetével ellenkező hitel használata miatt, mig ellenben sok földbirtokost az okszerű befektetésre alkalmas productiv hitel, vagyonossá és gazdaggá tett. „ Helvécziában és Németország némely államában a fold 4/4 része jelzáloggal van terhelve és virágzik ez országban a mezőgazdaság összes ipar ágaival, mert a külföldi gazdák a hosszú törlesztési kölcsönöket befektetik földjükbe és folyóvá teszik annak természeti kincseit." 2)
Ha Magyarország nagybirtokosai hitel igényeiket, mint fentebb- elmondottuk az egyetlen e czélraalapított „Magyar földhitelintézet41 kölcsönei utján nem képesek kielégíteni, mi történik a magyarországi kisbirtokos osztálylyal ? De hát ki gondolna a magyarországi kisbirtokos osztályra, mikor mi Európában magasabb politicai missiok betöltésére vagyunk hivatva, nekünk az európai mivelt vagyonos, hatalmas államok sorába kell emelkednünk, nagy szabású intézmények létrehozásán buzgólkodnunk s a világ piaezra kell kilépnünk. Ezek szép, de egyelőre elérhetlen, merész sót veszélyes ábrándok, melyek mellett ép azon érdekeinket hanyagoljuk el, melyek nemzeti vagyo-nosodásunkat legközelebbről érintik. Ha-
'') I)r. Kakujay Gyula „A kisbirtoki földhitel szervezése 1876."
zánkban a kisbirtokok nemzetgazdasági érdekeinkre, a kisbirtokos osztály pedig nemzetiségi érdekeinkre komoly fontossággal birnak.
Magyarországban kisbirtok (5—30 holdas) van 2.348.110, kis-közép birtok (30—200 holdas) 118,981 összesen 2,467,091. Ezek területileg össszesenképviselnek 21,767,886 holdat a mi Magyarország termőföldjének 45% a s) tehát csekély híjával fele. E szerint, ha nálunk a kisbirtok elhanyagoltatik, rosszul miveltetik s jövedelmet nem hoz, a nemzetre nézve elveszett fő jövedelmének fele s hoszabb időre be van szüntetve fele vagyonának jövedelmezősége.
Pedig nem tagadhatjuk, hogy már kisbirtokaink az elértéktelenedés veszélyei között hányódnak és kisbirtokos osztályunk a tönkre menés örvény szélén vergődik és aki azt hiszi, hogy ez a körülmény nemzetgazdasági érdekeinkre csekély befolyást gyakorol és ezt a körülményt mi — anélkül, hogy emiatt nagyobb veszélytől kellene tartanunk ignorálhatjuk, annak ismételten az előbb idézett számokkal felelünk t. i. a kisbirtok Magyarország termőképes földterületének felét képezi! Oly arány, melyet vagyonunk s jövedelmi alapunk figyelembe vétele mellett a számitásnál kihagyni nem lehet.
De tekintsük magát a kisbirtokos osztályt, melyről azt állítottuk fentebb, hogy nemzetségi tekintetben is nagyjelentőségű.
A magyar kisbirtokos és földmiveló néposztály a legutóbbi népszámlálás eredménye szerint a magyar birodalom népes-
5) Keleti „Hazánk b népe."
TÁRCZA.
Két feleség.*)
(Költői elbeszélés.) I.
írjak, ne irjak? Ezt kérdezgetem Határozatlan az öt ujjamon. S küzdök magammal, mint a tengerész Küzd a viharral vad hullámokon. De hát a szikra megfogant agyamban, Én ég lobogva, és dalolni készt. Rohanjunk hát vakon a tenger-árba É* ne tekintsünk se vihart, se vészt.
Bolygó te ! kit szünetlen üz a vágy És nem nyughatsz meg szük léted körén, És lelkedet, mint gondtalan fiút Szünetlen üldöz érhetlen remény, Fogd hát a lantot és daUj kedvteléssel S ifjonti szívvel vig dalt, vig regét, Felejtsd cl azt, hogy lelked már megőszült, ti hogy az sivár lett, és kopasz, sötét.
Költői ábránd 8 messze szótcsapongó Szilaj kedély, téged szólítalak 1 Vezess el álránd — világod honrba Hol képzelegni megtanulhatok, S ha majd a lant szilaj jókedvben felzúg És tulesapong e szük világ körén, Egy-egj viharzó akkordot majd hozzád
Is küld er. a beteg sziv, tőrt remény.
*
• *
Nagy me sze, messze, tnl az Oczeánon É* tul a sárga Hoanghó vizén, Nagy Indiának forró légkörében Hol gzebb az élet, Odébb a remény, Ahol a látkftr összefolyva vész el Szemünk előtt, mint zordon, ködös éj : Bíbor között, aralgva messze földön Aben-C''haleba-t''biticha herczeg él.
Mutatvány egy nagyobb költői müból.
Szerk.
Lágyan csicsergő kis folyam tövében Szélesre nyúlt a nagy herereg laka. Vén thuja fák erős romlatlan ága Képzék tetőjét, ebből állt fala. Lágyan körözték illatos virágok S szélesre nyíló rózsák serege, De a sok virág közt legszebb virág volt Aben Chaleba-Chincha két neje.
Higamiában szenvedett Chaleba ;
De mégis bánta ideje-korán,
Hogy két nőt vett. Hisz ebb"l egy is untig
Elég lett volna, sőt sok is talán.
Krzé is rég, hogy két nS tartja féken
És suly-nsbitják gondjait, baját;
Borzadva kezdte észrevenni egyszer,
Hogy elveszíti lassankint haját.
De Évvé különben bájos is volt, 8 hogy hősünk megszerette, nem csoda. Korall* ajkán ott ült bódító lángban Szerelmi kéj és vágyak mámora. Szép sárga fürtje hosszan szétgyürüzve Lágyan foná be finom termetét, 8 szemének caábos, észrontó tüzéből Yéghetleu kéj sugára ömle szét.
Kg) kor szegény volt. Pásztornép között Födözte föl hősünk a szép leányt, Midőn még durva, önszőtte ruhában És önfaragta faczipőbe járt. Elvitte és selyera-bársonyba vonta, Megnftztá véle trónját, bíborát És ittasult gyönyörrel saivta be a Szerelemmel zsi. bas/.tó mámorát.
Hódolt neki s kegyét kerr«te folyton : Szolgája lett, tenyéren hordozá ; 8 mig igy magát boldognak lenni vélé Eszeveszetten aflllydett alá. A csalfa nő kezdett« kihasználni A rábízott uralmat és kegyet 8 papucskorinánynyá változtatta laiaau Az egy étért ó s boldog életit.
Aben későn kezdette észrevenni Mivé fajult az édes szerelem, Megkísérté a rudat visszahajtani De már ekkor késővé vált a szer. És megfogadta Vianu szent tüzénél, Hogy asszonynéppel többé szót se'' vált, És im ! Alig telt egy év, — újra viasza Hajtá Hymennek lánczába nyakát.
Ez igy történt: mélyen szemébe nézett Egy szép leánynak s megszerette őt. Gondolván : less ki elsimítja majd Arcza redőit s oltárhoz vivé. De haj ! a szende, biborajku lányka Hamar belátta, mint áll a dolog Es Abennak, ki szüntelen őt legyezte, Szerelmet is, de gondot is adott.
Aben szivesen átengedte volna Most bárkinek két tdzszemü n«jét, De hát ki merné elfogadni őket Kí merné rájuk felvetni szemét. A sors azonban, me!y ugy megboszulta, Megszánta végre hosszú nyomorát, Miként leirja rendre, sorra e Rímekbe hordott vorsnyaláb alább.
v. sArffy ionácz.
Könyvismertetés.
Nő-karénekek gyűjteménye; két, három és négy szólamu karénekek, nők vagy gyermekek számára. Szerk©áttették : Bartalus látván és Gyertyánffy István. I. kötet. (Budapest, Vár. A tani ti képző intézetben. Ára lfrt50kr.) — Ily czimü mii jelent meg e napokban.
A leány iskolákban működők régen érez ték egy oly énekgyüjtemény hiányát, mely leányoknak való énekeket tartalmazzon ; oly énekeket, melyek megfeleljenek á nő szervi tulajdonainak, melyek ne sértsék a nőiességet,
melyek át öleljék a női kedély világ minden énekssükségletét és a melyek főleg nemzetiek, magyarok legyenek.
Ugyan ily elveket hangoztatva bocsáj-tottákki a szerzők előfizetési felhívásukat a magyar tanitókhos és leányneveléssel foglalkozókhoz. Én igazán örültem a vállalatnak, mert tudtam, hogy égető szükségen lesz segítve a nő énekek megjelenése által. Tapasztalásból tudom, hogy leányiskoláink nagy részében mindent énekelnek, csak aat nem, a mi nőnek való és azt nem, ami magyarnak való. Pedig menynyire szükséges, hogy a dal a gyermekben az aesthetikai érzés és izlés fejlesztése mellett, a haza szeretetet is emelje I A walzerek és polkák pedig, vagy egyéb, idegen nemzetiségű dalok, — melyekkel eddigi, gyermeknek szánt ének füzeteink elvannak árasztva, — nem fogják a nemzeti érzületet emelni sem rythmosuk, sem szövegük által. A magyar gyermeknek első sorban magyar népdal való. — Örültem a vállalatnak azért is, mert bíztam a szerzők paedagogiai és müvéssi érzékükben. — Hajó tankönyvet irni művészet, akkor jó ének-tankönyvet irni kettős művészet, mert a gyermekdal írónak kétszeresen kell figyelnie a müszabályokra, figyelnie kell arra, hogy a gyermek fogalomkörén belül essék a szöveg tartalma; figyelnie kell a dallamra, mert a gyermek hangterjedelmén tnl hiába írnánk dalt, azt ő nem volna képes elénekelni; tekintetbe kell ,vennie a szólamvezetést és a több hangra irt daloknál as összhangosítást is. Complicált összhanglattal nem képes egy gyermekkar megbirkózni. £ szabályokra kel lett a czimzett mű szerkesztőinek figyelniök, hogy jó müvet hoshassanak léire.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIÜ9 9 éo 1879.,
ségének egy harmadát képezi 4) s magában véve már ez is elég figyelemre méltó körülmény, de e mellett még nem szabad felednünk azt sem, hogy ezen néposztály képezi nálunk a magyarság, a tiszta magyarság zömét. Ez az osztály conservativ makacssággal ragaszkodik ősi intézményeinkhez fentartja ősi szokásainkat s ez által megőrzi sajátságos nemzeti jellegünket.
Ha valaki némileg is figyelemre méltatta valaha a magyar köznép életében az életviszonyok különböző alakzatai közt jelentkező mozzanatokat, annak lehetetlen volt észre nem vennie, hogy ez a nép a többi európai minden nép fajtól elütő sajátságokkal bir. Figyeld meg ezt a népet mulatságai vagy fájdalmai közt, kisérd figyelemmel tetteit, midőn Örül vagy szomorkodik, s megtalálod nála azon hamisillan, ősi vonásokat, mely az Árpád vezér alatt keletről áttelepült magyar nemzetet ezer év után is oly találóan jellemzi, a magyar köznépnek, a magyar k^birtokos osztálynak minden hibái mellett, van egy eltagadhat-lan, fényes érdeme s ez az: hogy magyar, és nem is akar. de nem is tudna más lenni, mint minden izében csak magyar. Ez a körülmény már maga is kötelességünkké teszi a kisbirtokos osztály támogatását. A kisbirtokos osztály a magyar királyságnak nemcsak legmagyarabb, hanem egyik legszívósabb, legéletrevalóbb része is.Legutolsó le-helletéig ragaszkodik azon röghez, mely tulajdonát s hazájának egy darabját képezi ; szenved, nélkülöz nyomorog, de ezt a darab földet végső erőfeszítéssel is kezei közt tartja, mintha sejtené, érezné, tudná, hogy földjével együtt másra száll át az ő függetlensége, önállósága, szabadsága, belőle pedig lesz földön futó proletár, kinek soha sem sikerülend többé elvesztett paradicsomát viszsza szerezni. Ezen szívósságának, ezen ragaszkodásának tulajdonitható, hogy a folytonos rosz terméseknek, az olcsó tőke hiányának daczára ez osztály roppant küzdelmek közt máig is fentartja magát s addig, mig a nagy birtok jelentékeny része, mig számos nagy birtok részint bérlet, részint tulajdon
4 Keleti „Hazánk a népe."
No de menjünk át a fent czimzett műre. Lássuk, menynyire sikerült szerzőknek kitűzött czéljukat elérniük ?
Az előttünk fekvő müvet áttanulmányozva, ím a következőkben bátorkodom azt az érdekelt olvasónak bemutatni:
A 111 oldal terjedelemmel biró mű 100 dalt tartalmaz, a népiskola 5. és 6. osztály leánytanulói, a fels. és polg. leányiskolái, nemkülönben a tanitónőképező intézeti növendékek számára. E tankönyvet az emiitett intézeteknél as ének abc elvégzése után, mint énekolvasó tankönyvet czélszerüen fel lehet használni, természetesen az illető tanítványok képzettségéhez mérten kiválasztva az illető dalokat. Azért gondoskodtak a szerzők, hogy 2, 3 és 4 hangú dalokban válogathasson az ének tanító. A dalok tárgyuk és tartalmuk szerint igy vannak osstályozva: Van a műben 20 vallásos, 6 gyász, 5 hazafias, 24 vegyes (tavassi, őszi, reggeli, esti sat.) — és 45 népdal (komoly és tréfás.) Látjuk, hogy majd minden gyermek dal műfaj képviselve van. Induló nincs a munkábau. E műfajt azonban a szerzők valószínűleg a 2. kötetben szándékozzák bemutatni. A daloknnk legnagyobb része magyar népdal. Ezen kívül — nagyon helyesen — külföldi zeneszerzők müveivel is taiálkosunk, mert a szerkesztők ugylátszik megakarják ismertetni idegen classiucs írók termékeit is. Különösen vallásos énekeket találunk ily szerzőktől. A vallásos érzés emelésére szánt énekekből lássuk p. o. a „Hit, remény és sseretet* czimü-nek szövegét Gyertyánffy fordításában, mely igy szól:
Van egy Isten, ő lát mindenkit. 0 boldogító hit \ff
Áldást csak ő ád; 0 véd, vezet. Ó égi sseretet!
Jobb élet virul a sir ölén. ó drága ssép remény 1
És a ki hiss, szeret, remél, Csak az boldog, as él!
Ezen kívül egy folytában Neander, Hán-del, Qluck, Heim, Beethoven, Weber, Mendel-
szerzés utján, f ö 1 d m i v e 1 é s s e 1 nem foglalkozó az ingatlan földbirtok természetét nem ismerő, kereskedésre hivatott néposztály kezébe vándorol, a kisbirtokot máig is a földmivelői osztály tartja kezei közt s bizony kívánatos, hogy ne is legyen kénytelen azt soha kezei közül kibocsátani.
(Folyt, köv.)
Pettau és műemlékei.
(Néhány lap uti naplómból ) (Folytatás.)
Mikor visszatértem a városba, feltűnt nekem a várba vezető ut lábánál ások léha egyen ruhás katona-ember. Bámészkodtak néhány tűzoltó produQtióján, kik az emeletes házak tetejére másztak és a fölvezetett gummicsőből esőt eresztettek rájuk. Svindlereztek ezúttal is, nrínt mindig, mikor a ragyogó egyenruha és a tornagyakorlatok viszik a főszerepet, és a dalnak vége : kancsó, mulatság.
Most vettem észre, hogy a ház, melyen szalamandereink „csúsztak, másztak, nyargalsz ak," keresztény jeleket hord. A födél ormány kereszt, a kapuzat felett Isten szeme és a szentírásból vett igen elmosódott felírásnak nyomai. Bizonyosan zárda vagy kórház. Kérdéseimre azt válaszolták, hogy katonai laktanya. Ez is jó! A mellette levő kis templomot elválasztották közepén fa menyezettel. Most abrak és szénatár. Mintha az unita Itália földén volna a ha landó, hol a rend iránti buzgóság annyira lelkesig a podestákat, hogy folyton uj meg uj csapatokat helyeznek el az aerarium épületeiben. Csupa közbiztonság a pápista vakondok fondor-kodásai ellen. Egy idő óta nem fér el a sok persagliere sem az állam, sem a város közhelyein. Ujakat kellene építeni. De minek''? Ott vannak a kolostorok, ugy sem valók már a felvilágosodott korszakba. Dictum factum; a barát és apácza útlevelet kap és pensionárius ígéreteket, a kolostor celláit kídöntik kaszárnya termekre, és a katona berukkul a szentelt helyekre, hogy katona módra folytassa ott a szerzetesek imáit. Ara celi-ben meghallgatta minap az Ur Isten könyörgéseiket. Azt mondják a lapok, hogy csodálatos módon senkinek haja szála sem görbült meg az irtózatos összerobba-násban. Váljon az Ur Isten másodszor és harmadszor is ily csodálatosan menti-e meg uj szolgáit az élét veszélyből, vagy tanúságnak, példának és figyelmeztetésnek adja e azoknak, kiknek eszük van és nem értenek: ez természetesen az Ö titka.
sohn nevével találkozunk. A gyászdalok közül a következőt említjük, melyre Schubert F. irt megható zenét:
Oly mélyen alszik kis barátnénk, Annyi szenvedés után, Elköltözött jobb hazába.
Sirassuk őt!
Gyászoljuk őt! Hulljon sírjára, Könynyünk zápora.
„Isten hozzád!
Hü barátnénk!" Emléked mindig, Élni fog köziünk.
A gyász dalokat Erkel „Hymuuaza," Egressy „Szózatja* és más hazafias dal kbveti
4 hangra irva. — Ezek után a tavasz, vihar, ősz, hajnal (Mozarttól), a csillagos ég, az éjszaka (Beethoven és Schuber), az alkony, „aludj kedves gyermek* (Cherubini gyönyörű dala) sat. következik.
Végre régibb és ujabb magyar népdalokkal találkozunk, p. o. „A csap utczán.* „Hull a levél . . „Sárga uborkának . . .*, „Erdő, erdő, sürü erdő . . .*, „Maros vize . .„Fakó lovam . . .* sat. csimüvel. A szöveg — természetesen — módosítva van, még pedig ügyesen. A mü e részét Bartalus látta el szebbnél szebb dalokkal; néhány ügyesen összhangositott népdalt Káldytól is láttunk. — Mutatványul néhányat idézünk: íme egy ismeretes népdal módosítva:
Vékony héja van a piros almának, Mért nincs nekem oly jókedvem, mint másnak, Haj! csak azért, mert az anyám nem látom, As ó édes, kedves szavát nem hallom sat. . . .
Vagy kedves p. o. sz 58. dal szövege. (Dallama: Margitai J.-től.) Igy szól:
Ssáll felettem daru, gólya.
Kérdem tőlük merre, hova ?
i w
El ismét el, messze délre,
A Balaton vidékére.
Akkor kérlek megálljatok,
Mig valamit bízok rátok ;
A raktáros templomról csak annyit tudtam meg, hogy Bt. Rochus tiszteletére szentelték fel 1645., midőn a borzasstóan pusztitó pestis sz. Rochus közbenjárására a városban megszűnt; mostani elhagyatottságát ós természetellenes szerepét n. Józsefnek köszöni.
Kisszerű méretei, valamint harmadfélszázas
élete nevezetesebb fontosságot nem kölcsönösnek neki. Egyszerű gyarló renaissance épület.
Annál magasstosabb és tekintélyesebb a város dombja, mely ugy arányai mint kivitele tekintetében a csúcsíves styl alkotmányainak igen sikerült másodrangú épületeinek egyike. Épült 1312 ben tehát a góth styl fénykorában, minek befolyása meg is látszik rajta lépten nyomon. Építészét is ismerjük, neve Wand Mihály. A szentély 100 évvel későbben épült, mert gyámoszlopai valamint ablak mérmüvei már kései stylt árulják el.
A templom, a góth ízlés jellege szerint, kitűnik hosss és magassági arányaiban. Három hajós teste nem a német csarnokos modort, hanem a tranczia alacsony mellékhajós elrendezést követte. A mellékhajók ablak-művei a körréazletek összetételeiből állanak, mig a szentélyéi már a hullám- és másodfokú görbék szeleteit matatják. Feltűnők a mellékhajók feletti kerek küllős ablakok, melyek a góthi-cában rendszerint a nyugati faltéren fordulnak elő mint rózsa vagy virág ablakok. A küllők közötti mér-mü szinte tiszta góth és igen hasonlít keszthelyi egyetlen kerekablakunk belső felosztásához. A középhajó tövei nem a pillér hanem az oszlop felesztményét mutatják, s igy szinte a franczia befolyás jellegét viselik. Ke-reszthajója, altemploma nincsen; tornyot sem találtam, kivéve a szentély tetején ülő oromtoronykát, mely azonban sokkal későbben készült, mint maga a szentély. A hajók gerincz-hordóí lenyúlnak a talapig; egyszerűek és izlé sesek ; a tövek fejezeteiben résztvesznek ! második kapilaeljük nincsen. A gerinczezet a keresztből tozatnak vál, átlós és hevedi-r-gerin-czeire szorítkozik, mig a szentély mennyezetén már halhólyagos mintákkal találunk.
Á.I.
(Folytatása következik.)
Helyi hírek
— ÜOHxantó* népünk érzületére nézve lesiázó, hogy a szentgyörgy vári szőlőbe vezető ut mellett ültetett szép fiatal fákat erővel kitördelik, kivágják. Eshetőleges tetten kapáson szigorú büntetést várunk és kérünk.
— Liedl Ferencz hegedű-művész hazánkfia* kiről már több izben megemlékeztünk, valószínűleg e hó 10 én városunkba érkezik s hangversenyt fog adni. A fiatal művész méltó pártolására előre is felhívjuk a műértő közönséget.
Mondjátok meg jó anyámnak, Hogy nincs baja leányának.
(„Hasznos mulattatóból.")
„IIull a levél* sat. czimü népdal szövege igy van módosítva:
Hull a levél a virágról, Elválok en a világtól, Isten hozzád édes, Isten hozzád kedves
Barátocskám !
A tréfás dalok közül lássuk p. o. a 79. et.
Ez a kis lány be, be, be, begyes Az a másik be he, he, hegyes Nem tanulja meg a, meg a leczkéjét Egye Leken töri a fejét.
Be jó dolga van a csibének Mert nem kell tanulni szegénynek. Akár mit mondjanak, pi pi, pi-pi, felőled Még is, még is tyúk less belőled.
Lássuk a 89.-et!
A tyúk a szemeten anynyit nem kotyog,
tyog, tyog.
Menynyit cz a kis lány magába motyog,
tyog, tyog. Pedig éjjel nappal egyre mindég kotyog Anynyit nem kotyog, menynyit ő motyog.
Leczkén nem tud semmit, az iskolába, ba, ba. Kérdenek valamit: motyog magába, ba, ba. Másutt jár az esze, Hol ? hol nem ? el vesze. Megjő valaha ? Ha, ha, ha, ha, ha.
„Ki volt itt?" czimü ismeretes népdal szövege igy van sikerülten módosítva :
Ki volt itt? Ki volt itt? Kinek a pipája maradt itt ? Az én édes bátyám, az volt itt, Annak a pipája maradt itt.
Eredeti a 94. dal szövege:
Tul * Tiszán as a módi leányok, Minden leány a konyhán főz magának. A hogy főzi, ugy eszi meg, i hajja ! Kinek a rántása, kinek a mártása
Kozmás, de jó magának.
— Lapunk f. évi 10 dik számából a kiadó hivatal néhány példányt készséggel visz-szavált, miután teljesen elfogyott.
— A keszthelyi grófi lakban csütörtökön esti 10—12 óra közt ismeretlen tettesek akartak garázdálkodni. Bementek azon szobába, hol as ezü8tnemüek vannak elhelyezve, de gaz tettüket nem hajtották végre, mert a gyertya világa elárulta őket, s a lármára szétugrottak. Nyomozásuk nagyban folyik.
— Krób Pál ur, zalamegyei fŐtanfelü-gyelő szerdán, a délelőtti órákban Keszthelyre érkezett. Csütörtökön délelőtt a községi elemi fi iskolát, délután a leányiskolát, — pénteken pedig a polgári fi- és felsőbb leányiskolát látogatta meg.
— Vettük a kis czelli takarékpénztár mult évről szóló kimutatását, mely szerint a forgalom 2067,620 frt 9 krt. a mérleg 526.982 frt 22 krt a veszteség- és nyereségszámla 65,759 frt 32 krt tüntet föl. Többire nézve külön tudósításunk szól.
— Nyilvános köszönet. A n.-kanízsai önkéntes tűzoltó egylet mult hó 22-én megtartott vigalma alkalmával az összes bevétel a felül fizetésekkel együtt 375 frt 65, a kiadás pedig 215 frt 99 kr. s a tiszta jövedelem 159 frt 6(3 kr, mely összeg zászló-alap czimén a nagy kanizsai takarékpénztárnál fog elhelyeztetni. Felülfizettek: Löwinger Ignácz 10 frt, Löwinger Lajos 5 frt, Hertelendy Béla 10 frt. Hirschel Ede 5 frt, Heim Mihály 50 kr, Schavel János 40 kr, Karczag testvérek 9 frt 50 kr, Simon Károly 50 kr, Friedmann Henrik 3 frt 50 kr, Hanny Elek 1 frt 50 kr. Nucsecz József 50 kr, Schillinger Károly 20 kr, Ed. Mayer 50 kr, J. M. Kirschner 50 kr, lg. Steíner 50 kr, Tamayné 50 kr, Gansl 50 kr, Löwinger 50 kr, Blumenschein 50 kr, Simon Gábor 1 frt, Orosz-váry 10 frt, Bartos János 50 kr, Tőtősy 50 kr, Weismayer Mór 5 frt, Schertz Richard 50 kr. Oszeszly Antal 1 frt 50 kr, Zerkovitz Vilmos 3 frt, Goldstein 3 frt, Pbiilipovits 50 kr, Weismayer Teodor 50 kr, Bolus József 4 frt 50 kr, N. N. 30 kr, Tasch 20 kr, Grünhut 50 kr, Rosenberg Ernő 50 kr, Stern 50 kr, Mantuano József 1 frt, N. N. 20 kr, Rosenberg Richard 50 kr, Tuboly Victor 50 kr, Hobinka 1 frt, Ratmann Béla 50 kr, Plander György 50 kr, Walbach Mór 1 frt 50 kr, Wajdits József 50 kr, Tumka Endre 50 kr; tombola tárgyakat küldöttek: Wajdits József, Nagy-kanizsai dalárda, Bicsi Julcsa, Munkácsi Anna, Rosenthal Dávid. Horváth Boldizsár, Perger Emilia, Janda Károly, kiknek nemes pártfogását az egylet nevében ezennel szívélyesen köszönöm. Nagy-Kanizsa, 1879. márcaius hó 6 án. OroBzváry Gyula, egyleti elnök.
— A kiS''Czelli takarékpénztár mult hó 23-án tartotta közgyűlését. Minthogy tudtom-
Budapesten az a módi, leányok, Minden asszony szakácsnőt tart magának. Főznének, de nincsen mibe, nincsen mit, Ha van is rántása, ha van is mártása
Nem jó senki fiának.
De legyen elég ennyi a sok szép népdal sző végből, czélomat azt hiszem sikerült elérnem e rövid ismertetéssel is. Azt akartam elérni, hogy az érdekelt nő-dal barátokkal betekintsünk e paedagogiai tapintattal összeállított műbe, melynek szerzői oly ügyesen testesítették m»-g az előfizetési felhívásban jelzett elveket. Vajha e mü, mely hazánkban még egyedüli a maga nemében és a mely a paedagogiai irodalomra nézve nyereség, mint hasznos tan könyv az illető iskolákban minél előbb használtatnék.
Csáktornyán.
MARGITAI JÓZSEF.
Anyám szenved...
(Útban) OK ! érezd át azt a vihart
Mely itt dul fájó szivemben, Tüzes ««mü rohanó szörny S röpülj velem sebesebben. . .
Anyám szenved ! . .. A ki engem ugy szeretett
Jobban mint szeme világát — 8 hogy a vég*ct gyász parancsa
A gyümölcsöt s »nya Agát Egymástól el, 8*ét s*aka»ztá,
Mennyi könnyem omlott érte ! 8 i üdvömért fohászival A szent eget miként kérte.
Most ex áldott édes anyát
Kinok ölyvo marja., tépi; Mig <5u távol . . . szelleme tán . . .
Várj, oh v*rj, jövök... ne lepj ki .Szcrettid hűvös köréből.
Késsíi még... majd fiad ajka Szénre dósid vad fullánkja t Ima közben kicsókolja...
Anyám szenved . . .
Oh ! érezd át azt a vihart,
Mely itt dul fájó szivemben, Tüzes szemű rohanó szörny S röpülj ve''em sebesebben.
GÜOTH GYULA.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
mai Zalamegyében is vannak nevezett intézetnek ugy részvényesei, mint betevői is, czélsze-riinek tartom a közgyűlés lefolyását becses lapjábani szives felvétel végett röviden vázolni. A rósz idő és utak daczára a részvényeseknek .szétküldött meghívóban kitett időre a vidékről is számos részvényes érkezvén be, a közgyűlés 30 részvényes jelenlétében, kik összesen 175 részvényt képviseltek 10 órakor tek Berzsenyi Miklós ur elnöklete alatt megnyittatott. — Az igazgató elnök t. Rosenberg Henrik ur évi jelentése, melyben az üzlet lefolyása kimerítően közöltetett, feszült figyelemmel hallgattatott végig, mire tek. Berzsenyi MittlÓ9 ur az összes részvényesek nevében köszönetet mondott az igazgatóságnak, — de különösen t. Rosenberg Henrik igazgató urnák, — ki az intézet ügyében f^nnállasa óta, előbb mint aligazgató, jelenleg pedig, mint igazgató, fáradhatlan feláldozó tevékenységet tejtett ki. A felügyelő bizottság, jelentése szerint többizben tett vizsgálatot a hivatalos helyiségben s mindég ugy a pénztárt, mint a könyvvitelt és a legnagyobb rendben találta; az ügyvitelben sem tapasztalt semmit, mi az alapszabályoknak, vagy a törvénynek meg nem felelve. — Az 1STH-ik évi tisztajövedelom felosztása a következőképen lett indítványozva és egyhangúlag elfogadva: írt 6250, osztalék, minden niszvény után 25 frt.
„ 4450 51 kr, a tartaléktőkéhez
„ 114* f»3 . jutalékokra
404 12 r jótékony ezé-okra
.''>80 remuuerátiókra, összesen
l''t 12-03:3 1 ti kr. A tartaléktőké fenti osz-száltal 2<KXX) forintra emelkedett, mi az in-
ZALAI KÖZLNY.
MÁZIS n 1879.
tézet hitelét, és az iránta való bizalmat csak is fokozhatja; ugy hiszem kevés intézet dicsekedhetik aránylag ily szép tartalék tőkével. —-A részvényesek legnagyobb száma pártolja t. Rosenberg Henrik ur azon tervének kivitelét, miszerint a tartaléktőke minél elébb egészítse ki a részvénytőkét 50,000 forintra, minek történtével a tartaléktőke szinte minél elébb újra 25,000 forintra volna emelendő az évenkinti jövedelemből; — adja Isten, hogy ezen terv kivitele közel években sikerüljön. Igazgatóválasztás alkalmával az általános bizalom ismét t. Rosenberg Henrik ur személyében öszpon-tosult, de hogy is ne! hisz neki köszönheti intézetünk nagy részben virágzását, ő volt as intézet életbeléptetésének egyik tő tényezője, és egesz fennállása óta fáradhatatlan múködik az intézet érdekében. Aligazgatónak t Dr. Berzsenyi Jenő ur választatott meg újra, ki eddig is nagy elfoglaltsága daczára sok órát és napot szentelt intézetünk sikeres vezetésére és emelésére; — az igazgató választmány tagjai: Dr. Stadler Antal Kis-Cell, Pick Zsigmond Kis Czell, Berzsenyi Miklós Kem. Sömjén, Spissich László Vönoczk, Konkolyi Lajos K Vath, Gömbös Sándor Kis-Czell, Freund Benedek Kis Cell, Fischer Lipót Kis-Czell, az intézet titkárja és ügyvédje Marton Pál, Vönöczk. A felügyelő bizittság tagjai u m. Sarlay Károly K.-Vath, Berzsenyi Dezső Kis-Czell, Leporis Lajos, Szombathely ós Scheiber Bernát Kis Czell, nemkülönben az eddigi napibiztosok újra megválasztattak, csak boldogult főtiszt. Tóth János kiérd, esperes ur helyébe t. Boda József ur (Vönöczk) választatott. Azon indítvány, hogy a napibiztosok helyett egy rendes fizetésű
ellenőr alkalmsztassék, azon okból ejtetett el, miszerint az eddigi szokás mellett több alkalom van nyújtva a részvényneknek az üzlet vitelébe betekinthetni.
— Zalamegye állandó közigazgatási bizottságának rendes havi ülése márczius 10-én tartatik meg Zala-Egeszegen.
— Rövid hirek. Sir Ali khan meghalt. — Pavel Mihály nagy váradi gk. püspökké neveztetett ki —- A tepliczi forrás újból megtaláltatott. — A pestist a halkéi eskedés és kaviár idézte elő. — New Yorkban az utczá-kat mozgó kemencsékkel fűtik. — Odessában dr. Blau főconsul szíven lőtte magit. — Hay-nsld érsek bibornokká neveztetik ki. — Kossuth anyjának arcsképe Vahot Imre hagyatékában meg van. — Gr. Lónyay Menyhért Jókai Mórt párbajra kihivta.
Ki nyert?
Brünn, márcz. o-én: 31.16.34. 59.3
Szerkesztői özenet.
3367 V. Az ujabb verseket is megkaptuk. Aznnhan annyi van, hogy alig tudunk helyet szorítani.
3368. ¥. M. Minden közleményre mi nem írhatunk levelet. Olyan nincs !
3369. V. 8. I. Légy rxívoíi levelünk tartalma szerint intézkedni.
3370. Boglár. Nincs már meg.
3371. K. B. Köszönettel vettük.
3372. „Kisvárosi böjt.* Jövő számunk hozza. Jelen számra már későn kaptuk. Különben a bojt hosszú.
Vasúti menetrend.
A bnda-pesti időmutató óra szerint,
indul Kauizsáról
Vonat hova t
üra Perc. Id5
200 Emék, Mobáes,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
H16 • • . , 2 30 délut.
212 .................... ftg reggel
202 , ..........26 délut.
...........11 30 estve
318Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujh«ly f«lé)6 8 reggal
301 • .........11 48 eatve
315 Sopronyba ........3 38 délut
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
• Qrácz és Béesbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Qrácz és Bécsbe ......t 47 délu
Érkezik Kauizzára
hontiéi:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiuméből 1 41 délut
S?6 . • . 11 11 estve
203 Buda-Pestről......... 20 regg*
201 „ . . ......2 5 délut.
211 m ......... 9 44 estve.
314 Bécsből (8*ombath. Bé«s-Ujhely)íel5l 10 27 eatve.
302 „ „ „ ,46 reggel
316 Soprouyből ........11 53 délel
214 Bécsből Qrácz, Marburg, Pragerhof
f®13l ......... 4 12 reggel
204 Trieszt- és Bécsből Marburg, Prager-
fcof felől.........1 21 délut
204 Triezzt-és Villacbból Prágerhof felől 11 — estve. Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe • « • • FiancesfezthSl
Felelős szerkesztő: BátOrfi Lajos.
Morison pilulái
h legjobb gyógyszert képezik, s raillókra menő, csodával hatá pos gyógyításokat eredményeztek.
.Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, étel iránti undor, köszvény és csuz, sárgás^, inajhaj, vese Fájás, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és romlkivfili u^nlasok ellen, továbbá daganatok, vizlrbetegség stb. ellen.
Morison pilulái csudán növényi anyagokból vannak összeállítva, és hatással bírnak a vérre, midőu azt tisztítják s a romiolt nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
(810 1-12)
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros aláírások utján hálából emlékazobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s London városának egyik di szét képezi.
FÖ-ŰgynokÜnk Ausztria-Magyarország számára GrOSSe Gyula nasrykereskedésében Krakkóban, kihez a kereskedők h miudeu ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele végett utasittatnak.
1 w ln> iotioz 1 frt 60,1 pár wj 3 írt 60: 1 doboz por 80 ír. Az angol egészségi kollégium.

ÖNSEGÉLY"
hu tanácsadó íér tiak számára (779 10—52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi Kyftiigcacg hajkihiilláa-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, ezen a mag« nemében egyetlen mü által tanárnőt én gyökeret« segélyt nyernek. Megrendelhető következő a helyen :
Dr. ERNST L.,
Budapest, két-sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mii értükéről meg akar győződni, kivánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból dijtalanul megküldve.
Párisi világkiállítás 1878.2 arany- és egy ezB»t-ére««cl kitűntetve
GANZ és TÁRSA,
vasöntöde és gépgykr-részvény-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják (808 1—20)
kórgöntetii hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és & kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
Bf Ezenkívül mindennemű gép és öntödei munkalatokat, kérgöntvfenyfi kerekeiket bányászati munkálatokat stb. "M
GRAETZ GYULA, foraktárnok,
ajánlja a következő
JAKOBI TH.-FÉLE ARANYÉR ELLENI
növény-szeszt
(egy általános enyhítő-szer aranyérben szenvedők nek továbbá arany ér- bélgfires gyomor nehézségek, be-nyálkásodás és mindennemű kiütés, étvágyhiány, raeg-szoruiás, bélfájdnlmak, lép vész, máj betegség és lépkór ban szenvedőknek. Kgy üveg ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalványnyali 1 fit 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula fornktár-noknál, Bécs, VI., Mariabilferstrasse Nr. 7i>.
A nalasl-olaj
Dr. Sehmidt fő-torzs-orvostól gyógyit minden süketséget, ha nem vele született. (Nehfcz hallást, fülzugust azonnal elhárít). Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány mellettit frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schinidt-féle liallási-olajt (ezen kitűnő haláai sz«rt) részes-tik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken kt a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat . Ezer én ismét ezer köszönet a nékem kfil.iött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg p|-veízett hálásomat latén segélyével ismét vixnzaadta. Oly slíkrt voltam, hog '' a harangok kongását sem hallottam, pedij» a templom közelében volt lakásom ; mig most r.s bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha sük«»t nem lőttem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi Önnek örök le-kötelesettje
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B a b o c • a, dec*«mber 22-én 1878. Faraktár Graetz Gyulánál. Bécs VI, Mariahliferstr 79
Bécs, VI., Mariahilferstrasse. 79.
kitűnő különlegességeit: (S06 3—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a Dr. Ilartung Jele száj- és Jogviz használata után, - egy üveg használati utasítással GD kr. — valamikor fogfájdalmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékre 1 frt 50 kr postautalvány nyali beküldés után 2 üveg fog megküldetni.
Két üvegen alul nem küldetik. Fó-raktar Graetz Gyulánál, Bécs, VL, Mariahilferstrasse Nr. 7í>.
Edzetek ereiteket !|1
így szól J)v. Bock prof. Lljtcsében!
Ezen (vér-edzöt) lm mindaz, ti a jakobi Th.féle
aczól-csopp-szo8zt iszsza!
Ezen aezél-csepp szeszt egy radikállsszer vérszegénység és ennek kővetkezmésyei ellen a m fehérkór iB''elohsacbt. stb.
stb Ezen aczél osepp-szesz rövid használat után már a vérszo-génynt''k tij egé*z«égtís vér*, tehát uj életerőt valamint arezszint is ad, erőaiti az idegeket és iv-hurokat az emberi testben uj t-vékenységre, egy szóval azon élet szervezetet uj tett erőre ébreszti! — Kunok következtében e kitűnő háziszernek nem volna szabad e«y háztartásból sem hiányoznia. Ezen aczél-csepp-szesznek jóltev» szaga van és igy teljes hatalommal a leggyengédebb nőknek is jó lélekkel ajánlható !
Egy üveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékre I frt 60 kr. postautalvány ntjani beküldése mellett bérmentve szállíttatik.
Foraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban : Graetz Gyula, Bécs, VI., Mariahllferstr. 70.
Távirat
Ily tartalmú táviratot kaptunk: A bécsi bevitel- es kivitelháznak Bécsben.
Adja el ön oly gyorsan a mint lehet as önnél raktárban levó árukat Minden árén, as üzlet liquidált.
Jaqneo Pirdaux.
prokuratora a Grandé Maison Indnstrielle Párisban.
Ezen megbízás folytán elhatároztok egy 66 darab áruból álló gyűjteményt, mely kiváló caélszerü és szilárdul elkészített tárgyakból áll, értékének feleért elárusítani, csak hogy a raktárt lehetó leggyorsabban ürithessUk
E''-en összes gyűjtemény ára csak f* ff OZ mely a követk.zS 6G darabból áll. ° 1"
1 Fénykép-album 50 képnek díszesen kötve valódi aranymetszéssel é 8 ezüstoxyd zárral.
1 Cslnts petrolenn-lámpa szabadalmazott Windsor-f é 1 e égetővel.
1 Japán szivartárcsa, csinos b5rb5] selyemmel bélelve.
1 Zsebkendő-cassette szép ci-ráclával és kis tükörrel.
1 Then-fiZő készülék legjobb szerkezettel 20 szép siker teljes kép 3 szoba diszitéseül.
1 kitűnő jó járású genfer-féle óra a legjobb szerkezettel n két évi jótállással 6 jó asztali kés erős tokbau 6 , . villa . ,
6 , evőkanál , „
6 kávéskanál romolbktlan 6 kristály késtartó 3 éleztárgy, a legnagyobb tréfa
felnőttek és ifjaknak. 6 drb. Dr. Dupont-féle dijja-zott egészségi sza gos s«ap
"86 darab
Ezek mind egy bevonva az egészben 66 drb, elárusítjuk csak azért, hogy a raktárt oly gyorsan amint lehetséges üriUük csak 6 frt 36 krért. t
Vidéki megrendelések a pénz előleges beküldése vagy otáu-vét mellett eszközölhetnek. — Provincaiália ajánlatokat igy kérünk cziinezni, <796 5 - 6)
Wiener Import- und Export-Haus,
Wien, I., Helnrlchshof.
TIZENNYOLCZ A DI K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIIJS 9-én 1879.
, Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli pjógyoreje. elválasztó, érlel«" s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 9 e^y-özwrsmind »vökért*» «ryósjvulásl eszközöl különnemű ba-jókban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke «-barnaság, hártyásgyik (GYoup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megíorrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (cöntusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzőtt daganatok, giiraök, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagy daganat, ujjféreg. küröraméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kitíczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfeltakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes núi mell. — Sok nő már csírában volt emlőráktól, — a különben elkerüíhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz haszuálata által me-nekült meg.
Végre a testbe teljosen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely nek jelessége: leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen .a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és fehünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: PeMen TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. N a g y K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FOUTI LÁSZ-LOHOZ
czímezve : Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 33-50)
Legfinomabb gummi ¿8 halhólyagok.
• . ¿ = ^ — a «
- M K £_ •<
I
»- ® 5 *
•as -z> * ^ ~ o
^ * -w-ö := = =15 « ''S g "5 S -- . §
se •=:£ S «si-*
Raktár
mindennemű franezía ¿8 angol
çunimi-készletekbôl.
Walkowsii E. y.
sérvkvtö ês ávHzer-fcer^ft-tcal^sp Wien I BogncrgasseNr. 1.
Ârjpgyzôkck bérmentve ¿s ingyen.
Legfiiomabb
gummi
ét hólyagok-
!» »•
K -s. »>
1.3

x. »
V! S
= " 5-1= /
r « : 2 s _ re B :'' 55
s- z 5. »
— c _ r*
»5 3 a»- =
t" : ; e S
3 3 T ** *
5 3 S
— • o-
7T i —
Angol görosir-kapozák
(7S6 8—12
Saiij v4]a<iu''kri raktir mindmái«» **er-ezetü tS-rr kötökből, »u»i*''-n»oriutn<jk, vjUl-fUx-.k t**ttarUU-*Kycnc*itôk, bol£<pté»f iralAkek, Tiz«n«ttar*ók, re«plr»torok, tisztuló nuhujjrok il fecakend&kbAI.
Frti.czia Irrigateorok ¿8 olysospompok
OLL SEIDLITZ - POllA.
Pcolr olrL-rtv \rolrkrli h* ™in<íen d01»0* ««míapján a !« v/san tlüKUI YtUUUI, ¿8 At ¿n sokszorosított ezégem va»»
lenyomva.
''.}Q ¿v óta n legjobb »ik^rr-k mellett fennáll mindennemű gyomorbetegséfek é§ emésztési akadályok, (mint ótvágyhiány. hasszornlásV vér totalás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik rtiő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
5§ A legmegbízhatóbb ttiisególyxo .«7.ere a sxenvedó emborist*|fnek
U minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek. üszök, sxemgyiilladás. mind^nnemíl bénulás é« sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e.
H<y-m«ijolaj.
K rolni M. és társától Ber^onhen
(Norvégiában).
E*en h.tlmHj-xjirolai valamennyi, a kercnkedi-Iemben előforduló faj köxött az egyedüli, m<-ly orvosi «-xélokra hasanálhatd.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlanben.
Raktár ar. állxm miiitlen hírneves gyógyszertarában v*gy füszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nngyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben réar.c*üliiek.
A t. rz. közönség kéretik határozottan Mull-féJe késr.itményt rendelui és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: V.-Kanizsa l''rágor Béla gyógy. Rosenberg Ferenc* Fesselhofor József. Kos«- nfvld Adolf. — Zala-Egersxeg ..Gyógy-stertár a Sxt. lélekhez — lí a r c s Dorn er S. Csáktornya Göncx L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kuhn J Sehröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproneza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics Ist. gyógy. Küttel Ist gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátx Ján. S»o mbathely Pillich Perencx gyógy. Sopron Mexey And. gyógy. Bánó k-S x -G y R r g y A. C Fibic gyógy. Zágráb Mitilbach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. S x a 1 o luk '' Schwarz Gusztáv gyógy. (765 lü—52)

HamiKiliis ellen minta és védjegy gyei biztosítva.

0 0 0 0 0 0 0
0 §
0 §
0 l
A po)sM szállítás

1878. november 1-seje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig QV csak 3o kr. és így mindenkinek kináikoxik a kedvező alkalom kis mennyiségben és nagybani eladás szériát! árakon (en gros) hozatni magának házi azügséglete fedexésére kávét, rizst, déli gy&aölcsit, zöldségaemvt és má* e félét.
I. rendű
kilo 1 frt
« „ Coba • m kilo T frt 70
f» Rio egy kilo i frt 20
n arab valédi mokka kávét w kilo i frt 50
n legfinomabb Java kávét egy kilo i frt 45
43/» kilós tartalmn znákoeskákban ''«uar^u.i «aiutok min.icnwí
Részletes árjegyzékeket, Zi
Singer G.
Triesztben
(784 16—20)
Gyomor-só
(Emé8ztő-por)
B o h a u m a n n Gyulától.
Ax országos gyógytár tulajdonosától Stockera-i.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint á legismertebb füsaerek ftsazetétele által, különös hatású gj-ógykivonatnak bizonyult be az emésztés ós vértisxtulásnál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölöslege« gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyeim»keknél : halvány arezszin, lesoványodás, sárgaság és köszvény ellen. Folyton«»* használat által cz az egyedGli biztos szer, buaholyaág és lépkóros kedélyhangulatnál.
A „Medicinische Wohenschrift* április 15. sxáma a következőket irja : .A stockeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengülés és hurutnál, valamint ax étvágyhiány stb.-nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bixonyult be — Összetétele a legpróbálUbb fűszerekből oly kitűnő hatásn, mely a legnjabb időkben elósxör jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idéxi elő, és túlszárnyalja azokaf, melyek eddig a haszonraforditisnAl éléretttek ; éí igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja ax egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy i!y »«ernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Yidékfe utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán: caak Práger Béla gjrógynerésx urnái kapható. (800 4-10)
Majdnem ingyen
A mostarában megbukott nagy britania ezüst-gyár csfidtümeg választmányából fölszólittattunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi britania ezQst-árukat a csekély fuvar- és munka Uj negyedén k megtérítése mellett elajándékozzak.
A mindeu egyes exikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''att csupán az Angolországból Réeaig járó szállitási dij és a mmkadij egy csekély részének megtérítése mellett mindi-nki a következőket ''/« részéit valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem Ingyen. (805 2—12) 6 drb. británia-ezüst evőkanál, fi drb. ngyanily kávéskanál. összesen 12 drb. ezelótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen...........
G drb. britan''a-ezüst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb.....
1 drb. tejszed£-kanál, tömörsulyn, ezelőtt 3 frt. most 1 drb. levesszedS kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezüstből, ezelőtt 4 frt. most..........
6 drb. késtartó británia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 1 drb ezukorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most
Kzenkivül diszes a.»ztali gyertyatartók, páronkint
I 85 kr.
3 10 kr. 70 kr.
120 kr. 65 kr. 65 kr.
1 frt.
2.—, 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75. 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; kávés kannák á 2 frt. 2.50, 3 —, 4 frt; ezukorszórok á 25, -10,75, 90 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraíTinák ¿2.50, 2 80. 3.50, 4.75, 5 frt; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2 80, 3.25, 4.— levestálak aljjal együtt á frt 1 fiO, 2.50. 3.—.
!! Hallatlan olcsó !!
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi Ö88Z6 állitá8, mely 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és legjobb britaniai-cxüstbűl van kíállitva, páratlan olcsó áron: 6 frt 45 krért; ós pedig: 6 drb. kitűnő jó asztali kés britán.a-ecnstnyéllel,
valódi angol ai-zéléllel. d drb. legfinomabb villa británia-ezüst cgv drbból fi drb. nehéz británia-exüst evőkanál ''5 drb britaniai-exüst kavéskaná''. legjobb minőség. 1 drb tömör britania-e/üst tejszed"> kanál l drb nehéz brltat-iai-e üst levesmerö kanál 6 .¡rb. britania ezüst késtartó 1 drb kitünó britauiai-er.üst ezukorfogó.
tt3 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniaí-ezflstből kész :Itek, mely az egész világon azon egyedü''i, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi eziisttól 20 évi használat után sem különböztethető meg, ezért kezesség válaltatik
Mi denkinek saját érdekében áll a megrendelés-ket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában : hihető ax árukat hova e!óbb elfogyaszthatja. Czim és egyedüli megrí ndelési hely osztrák-magyar városoknak : General Depot der Britannia-Silber-Fabriken :
BLAU & KANN, Wien, I. Elisabethstrasse N. 6.
30 éven kipróbált!
Anaíhcriii-szjyviz
es. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognergasse 2.
Minden más fogviznek elibe teendő mint óvszer fog és szájbetegségek ellen, a fogaknak romlása és lukassága ellen, kellemes ize és szaga által, eróhiti a toghust és falülmuíhHtatlan szerül használható a fogak tisztitánára. (787 I. 3—12) Ezen kedvelt s nélkülözhetlenné lett készítmények megszerzésére mindenkinek megkönnyítessék különböző nagyeágu üvegek, u. m. 1 nagy üveg 1 frt 40 kr, ejy középszerű nagyságú 1 frt és egy kis üv.''g 50 krért kaphatók.
Anatherin-fogtapasz,
a fogaknak tisztítására és épentartására, eltávolítja a rosz szagot és a fogkövet Ára egy üveg adagnak I frt 22 kr.
A Popp-féle szagos fogtapasz legkitűnőbb szer a szájüreg és fogak ápolása és featirtására. Egy
darab ára 35 kr. Sövény f ög p or. Megtiszitja a fogakat, eltávolítja a fogkövet és tiszta fehér fényt ad a foguknak. Egy doboz ára 63 kr.
Popp-féle fogplonbc
lukas fogaknak magunk általi megtöltésére.
Fö^jeres gyógytani
növény * z a p a nja
vegytanilag vizsgáira s a császári orvosi tudománykar által
Bécsben és még számos gyógytani társulatok és kitűnő orvosi egyéniségek által Knrópában mint a legfőbb éa legtisztál>b szer ismertetett el a bőr ápolására. Egy darab ára 30 kr.
Szítbs üüyelmeztetésul!
A hamisítástól való óvakodásra figyelmessé tesszük a tisztelt köxönséget, hogy az Anatherin szájvíz minden üveg nyakán egy védjegy van (a Hygea és Anatherin készítmény rzéggel) valamint minden OVeg egy külsó borítékkal van körülvéve, me''y Után látható- víznyomóban a birodalmi sast ós czéget mutatja.
Kapható: Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszerész urnái. Rosenberg és Feaselhoffer József füszerkereskedésükbeu. — Pápán : Tsc''nepen J., és Bermüller J.-nél — Keszthelyen : Pfiszte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronezán : Werli gyógyszerész. — Varasdon : Ilalter gyogysz.
— Sümegben : Dorner Kajet. — Szombathelyen : Pillich Kerencz es Rudolf gyógyszer. — Határőrvidéki Sz.-Györgj ön : Fibic E. C.
— Veszprémben : Tuszk^.n és Társa, Outhard Tivadar és fiainál, ugy Ferenexi gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun J., Brosz-mann, és Diebitlla gyógysz — Lovas-Berényben: Heisler gyógysz''
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohu J. Schrőder és Darás gyógysz. Szeg-szárd : Brahsay gyógysz. — Bonyádon : Kramolin J. — Baján: Michitsrh St , Ilerzfeld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett: Zsol-nay W. és K., Zách, Kunz, Kovács, és Sipócz gyógysz. — Ká-rádon : Zndubánszky gyó^ys*. — Marcxaliban : Kíis gyógysx. — Tolna : Fíchtl S gy^gys*. — Dunaföldvárott: Lukács gyógysx.
— 8xent-György ön : Nöthig — Alsó-Lendván: Kiss gyógy* a. — Robonczon : Simon gyógyszerész araknál.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1879. márczius 13 án.
/
TízeiiHyolcsadUf évfolyam.
S^^Oifirtétlir:
Jegész évre . . 8 frt.[
Elitzstéil ir;
legész évre fél évre . .4 □egyed évre . . 2 , Egy **ám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN

soronként 10 krért
letuek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külön] 30 kr fizetendő
ve-
i
iiuueu különf
«■«t r
k a ''
előbb:
ÖZLÖN
A lap szellemi rétiét illető közlemények szerkesztőhöz,
anyagi részét illetS közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézeadSk: NAGY-KANIZSA WlassJssbáz.
Bérmentetlen levelek, eaak ismert man ka tár saktól fogadtatnak el.
lKéziratok viasza ktUdetaek.
jKéziri
N.-Kanizaaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tüzoltó-egyM", a „n.-kanizaai kereskedelmi 8 iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „n.-kanizsai kisded-neveló egyeaölet«, a „soproni kereskedelmi » iparkamara n.-kanixsai kül választmánya« s több megyei és városi egyesület hivatalos őrtesiUje.
Helí''iikini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú iap.
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki Jöldhitel.
— Felolvastatott a „Társas-Kürtben február 16-án 1879. —
(Fuly tatás.)
Azon aggasztó jelenségek, melyek hitelviszonyaink egyensúlyát megzavarták, s melyek a kisbirtokos osztályt megsemmisíttessél fenyegetik, egyes magyar hazatiak figyelmét már régebben felébresztették, kik a helyzet javításán már hosszabb idő óta munkálkodnak. Csengery Antal a jeles tudós és pénzügyi capacitas már 18G5-ben dolgozott, ki cg}* az akkori kormányhoz benyújtott .Felterjesztést", mely azon kérdés megoldásával foglalkozik: vájjon miként lehetne a föld-birtoki hitelt a legalsóbb rétegekben oly birtokokra nézve is kifejteni, a melyek kis terjedelmüknél fogva a magyar földhitel intézet kölcsöneibtn nem részesülhetnek? A „ Felterjesztésben" Cbengery Antal határozottan kimondja, hogy ez csak ugy lehetséges, ha apró megtakarítások utján uj tőkék gyűjtetnek a társadalom ép azon rétegeiben, melyek a segélyt igénylik. A „Felterjesztés" ide vonatkozólag ugyan is szó szerint ezeket mondja „flp hazai kisbirtokos és földmivelői osztály hitelviszonyainak javítására, sem a fennálló hitelintézetek nem alkalmasak, sem a számítás keretébe cső hazai tőkék nem elégségesek s a kérdéses baj orvoslására más gyökeres gyógyszert nem képzelhetek mint: uj tókék képzését apró megtakaritások utján ép azon rétegekben, melyek a
segélyt igénylik*, és a németországi úgynevezett Schulze-Delitzsch-féle népbankok meghonosítását ajánlja, ez által kivan mondva, hogy a baj gyökeres orvoslására csak az önsegély alkalmazása vezet. Az önsegély vagy is azon elv érvényesítése: „segíts magadon és az Isten is megsegít4, a többi európai nemzeteknél már csudákat mivelt. Ezen alapulnak Angolországban a p ó s t a takarékpénztárak a fillér bankok, a franczia „Creditag ricole" s Németországban Schulze-Delitzsch által alapított népbankok. Magunknak kell társadalmi uton létesíteni egy olyan intézetet, mely lehetővé tegye a népnek filléreit az ország bármely részében össze rakni és szükség idején, olcsó és befektetésre alkalmas hitelt nyerni. Ezen czél elérése végett alakult nálunk azon segély elvére alapított elsó ily nemű intézet „Magyar kisbir to kosok országos földhitel szövetkezete" czim alatt. Nagy missio vár ez intézetre és helyesen fogják fel mindazok hazafiúi kötelességöket, valamint a közjó feltételeit, kik annak megteremtéséhez erkölcsi és pénzbeli erővel járulni készek.*
Az intézet czélját, szervezetét szándékozom most már röviden ismertetni s ebbeli feladatomat az által vélem legsikeresebben teljesíteni , ha közlöm az intézet alapszabály tervezetét. Csak annyit kívánok még röviden előre bocsájtani, hogy itt nem valami nyereséges részvény vállalatról vagy egyeseknek jövedelmező pénzintézetről, hanem egy nemzeti köz-intézetről, egy nemzeti közintézet létesítéséről van szó, melv nemzeti közinté-
7 «
zet létesítése pénzbeli áldozatba fog kerülni, de a melynek feladata nem egyesek meggazdagitása, hanem az országos elcsenevészett földhitelének lábra állítása. Tehát lássuk mo&t már az alapszabályokat.
Alapszabály-vázlata (Tervezete) A „magyar kisbirtokosok országos földhitel-szövetkezetének.
I. Az egyesület, mint országos hitelszervezet.
Ugy általában a magyar fölmivelési érdekek előmozdítása, mint különösen a hazai kisbirtokosoknak biztos hitelképességre emelése "Czéljából egy a magyar korona összes területére kiteijedó o r-szágos hitelszervezet létesíttetik, melynek központja s összetartó kapcsa az ország fővárosában, Budapesten székelő központi intézet, saját nevén nevezve: „a magyar kisbirtokosok országos földhitelegyesülete * , vidéki közegei (külszervei) pedig az országszerte alakítandó ,mezőgazdasági előlegegyletek* s illetőleg az egyesülettel szövetséges viszonyba lépett vidéki pénz- és hitelintézetek (takarékpénztárak, népbankok, hitel- és önsegély-egyletek sat), mely szövetségi viszony létrehozatala és feltételei nek megállapítása iránt a központi egyesület és a szövetkező intézetek között — ez utóbbiak önállóságának fentartásával — esetről esetre külön megállapodásnak leüzen helye.
Ezen hitelszervezet czéljai: 1.) a mezőgazdasági érdekek támogatása végett a kisebb birtokosokat az olcsó hitel jótéteményében részesíteni azáltal, hogy birtokaikra hosszúidejű (az évek hosszabb
során át leendő) törlesztésre, felraond-hatlan jelzálogkölcsönöket nynjt mezőgazdasági befektetésekre (beruházásokra) és egyéb czélokra; 2.) a kisebb birtokosokat, a földmiveseket s általában az összes alsóbb néposztályok tagjait az önsegély és takarékosság utján apró megtakarításokra, öntókegyüjtésre indítani, ez által uj tókék képzését, a nemzeti vagyon gyarapítását, az adóképesség fokozását előmozdítani, a nép erkölcsi érzületét emelni, s az igy gyűjtött tőkéből valamint egyéb idegen tőkékből a mezőgazdaság vezetésére szükséges rövidebb lejáratú kölcsönöket adni. sőt a jótékonysági intézetekhez hasonlóan szükség esetén segélyt is nyújtani.
A felmondbatlan hosszúidejű törlesztési jelzálogkölcsönöket a központ — záloglevelek kibocsátása és forgalomba hozatala által beszerzendő felmondhatlan tőkéiből, rövidebb lejáratú kölcsönöket pedig a mezőgazdasági előlegegyletek személyes hitelre, tagjaik korlátolt kölcsönös és egyetemleges jótállása mellett, saját körükben szerzett s esetleg a központból merített forgalmi tőkéjükből fogják szolgáltatni.
Az egyesület, mely nem üzérválla-lat, hanem nemzeti közintézet leszen, e minőségénél fogva a nyerészkedési ezé • lókkal járó reszvénytársulati alap kizárásával hazafias alapítványok tételével jő létre.
Az egyesületet vezetik és igazgatják: a) az egyesületi közgyűlés, b) az elnökség, c) az igazgatóság és d) a felügyelőbizottság.
TÁRCZA.
Kisvárosi böjt.
Vége van már a farsangnak ; Táncxiend, jelvény — o«la vannak! Tuskót hoznak vén leányok — S ti a Ihattok jó czigányok, fzámatokra nincs hauknóta Húshagyó kedd napja ¿ta!
Nem is jön most egyéb számba ; Kehe, nátha, — bolti »zárnia '' 1 Minden olyan sötét, komor . . . Letört virág, hervadt csokor .... lllusion, ékszer, pompa Utt hevernek egy halomba.
Hotel bérlő most tubákol, Orra prilszög még a báltói, De nem törődött a porral Lemosta ha kellett — borral : Ámde most már azt sem mérnek ! Fidibust és vizet kérnek !
Divatárus, keztyíls, czipész Szomorkodik mikor kinéz, Csengős bongó» szánok helyett Feneketlen sár fog helyet. Nem hajt most a dandy négyest, S nem tánezol a kis lány négyest . .
Ki lányát még el nem adta Ouhonn ül a tisztei mama, Végig gondol minden bálon, „No ne butulj édes lányom, Lesz még saison lesz majális, 8 előadja magát más is!»
Hanem a kis bájos angyal Nem pi-ul már mint a hajnal Arcza hava böjti szint ölt Napok után napokat tölt És nem teljesülhet álma; Nem leaz több bél moatanába''!
Sok van olyan hő* agg legény Ki még a farsang kezdetén — Ámbár haja szépen őszül — Elhatárzá, hogy megnősül ! De hajh ! nem volt bátor kemény S maradt végre is agg legény !
Pedig még a farsang farkán Ot. állott az utexa sarkán — Végig nézve minden szépet Ki mellette csak ellépett ! S im ki előbb előre tört'' Fogva tartja otthon a böjt.
Mintha minden kihalt volna Nem látsz senkit ntezán, boltba'' N^m kel csipke és tarlttáu — Visszavonult ur és madam — 8 pinkedliző jámbor papák Most azt nézik hol a pagát!
Ünnepéi}ea csendes város Böjtön az, mely nagyon sáros. Ilyenkor az is sokat é-Ha kurjongat egy két faczér . . . S érdekes ha még nem láttad: Az uJezán a/. — ebvadászat!
S ha igy néha megzavartau Múlik a böjt lassan, lassan. .. A harangszó templomba int É< helyre áll a csend megint. Nincs lárma, nincs zerebona, Lágy hangot ád az orgona ...
Künn azonban eső, sár viz — Maholuap elhord az árviz! Hát az adó? az egy tenger Belévesz sok szegény ember ! A többiről most hallgatok — Jaj szomorú böjti napok I
TUBOLY VIKTOR.
Mutatvány.
Szommer Henrik,
«Boszniába és vissza" czimQ müvéből.
.....Heggel, az aa 19 én felébredve, többektől haliám, hogy a mai nap nyugvásnak van szentelve és, hogy holnap, as as 20-án újra kezdődik meg a harcs, és as a tegnapi» tói annyiban fog különbözni, miszerint, ha Bi-hács addig meg nem adja magát, meg kell mászni falait.
Már bele kezdék nyugodni a kérlelhetlen sorsba, mely a szegény magyar fiukat ily kemény dió feltörésére szemeié ki, midőn mintegy 10 óra tájban Bihácsból érkező hadi követet jeleztek ; mintegy 6—7 tagból állott a követség, köztük egy pasa és a bihácsi rádi (biró) ; utóbbi egy tiszteletet gerjesztő egyéniség; tele arczárói, melyet egy hasig érő rendesen növelt szakái diszitett, küldetésének komolysága vala leolvasható ; fejét a szokásos turbán fődé, mely alól itt-ott őssbe meoő hajfürtök látszottak ki, mig testét, — melynek jó táplált alakzata a jó életmódról tanúskodott — egy bokáig érő kaf-tán takará. A pasa nyúlánk termetű, délezegen hordá fejét, melyből egy pár bogár szemek lövették sugarait és tartának mindenkit előtte as illem keretében, mely óhajában segéd keze» nyújtott neki azon körülmény, hogy széles mellét 4 érem diszité. A követek lóháton jöttek őreink kíséretében a kastély udvarába, hol Reinlánder tábornok mint hadosztályi parancsnok lakott, és hol leazállva lovaikról, felmentek hossá; beszélgetésüket a tábornokkal nem volt alkalmam meghallgatni, csak annyit láttam, bogy 12 órakor Bihács várán már a fehér zászló vala felhúzva.
Határtalan volt as általános öröm, melyet ezen előre nem látott esemény bekövetkezése szült; délután 2 órára volt bevonulásunk ideje meghatározva. A 43-ik ezred Iőn as első bevonulásra kirendelve, és szásadonkínt külön oszlopot képesve indultak a különböző csoportok, különböző állásból megindulva, különféle utakon a város irányába; az egyik ssásad az országúton haladvs, a város előtt kivonszolva találta a 4 török ágyút, melyeket török katonák álltak körül; a velünk érkező hadosztály parancsnok azonnal fedezetet rendelt hozzájuk, fel vonszoltatta azokat Zavaljera, mi pedig— miután egyes osstályok a a házakat és környékét kivizsgálták — megkezdtük bevonulásunkat. Az esred élére a zenekar rendeltetett, mely as „Einmarsch in Bossnienu czimü indulót — irta Wodraachka hangáss — őrmester ezredünk zenekarában — volt hangoztatandó, de melynek kesdetét el-fojtá és tulhangzá a sáncsokból felkiáltó „éljen* harsány hangjai, mig folytonos éljenzések közt végre a vár falain belül láttuk magunkat; as elibénk érkező egyes, vagy a házaik előtt álló több török meghunyászkodva és tettetett alázattal emelék meg előttünk „fez''-jöket, melyet egy halk és szájából mintegy ön kénytelen kiossant „zsivili" — követett, igy értünk y palotaazerü épülethes, melynek nagy és sürfl ablakai barátságos alakot kölcsönzések neki. A palota emeletes és nagy fehér kövekből vala épitve, melynek tartósságát tanú siti azon körülmény, hogy a reája lőtt ágyú golyók he« lyeit csak paráuyi karczolatók jelesték. Eten házban, melyet különben „Konák" nak neveitek, lakott a bihácsi főparancsnok.
A hás hossza mintegy 40, széle pedig 25 lépés lehetett; a hás eleje, melyre óriási kapa
TIZENNYOLCZDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI
Az egyesölet elnökét és alelnökeit mindenkoron a koronás v magyar király erősiti meg ez állásukban.
Az egyesölet felett gyakorlandó kormány felügyelet módjit maga a kormány állapitandja meg.
Az egyesület megalakul, mihelyt a központi egyesület alaptőkéje képezésére az országos''alapból tett 500,000 frtnyi alapítványon ki?ül legí^ább még 500,000 frtnyi alapítvány tétetett.
Mindenekelőtt a központi egyesület hozatik létre, azután pedig általa — vidéki bizalma férfiai és a megyei s illetőleg városi kö2törvényhatóságok közreműködése mellett — a mezőgazdasági elölegegyletek alakittatnak meg országszerte, " valamint folyamatba jó a már fennálló s csatlakozni kész vidéki pénz-
és hitelintézetekkel való szövetkezés.
*
* * (Folyt, köv.)
Pettau fcs műemlékei.
(Néhány lap uti napimból ) (Folytatás.)
A szentély valóságos hosszszentély •, négy osztálya a szokásos oktogon három oldalával záródik. Ablakai igen tágasak és magasak, ¿a változatos mérmüvüek. Az északi oldalon hiányzanak, mint ez nálunk is, a téli zordon szelek és viharok miatt, általános szokás volt. A záradék ablakain színes üvegek maradványaira akadtam, a mi arra enged következtetni, hogy valaha ''üvegfestményekkel voltak diszitve. Most irtózatos állapotban vannak. Kivül az ezer és ezer töredék a verebek kedves tartózkodási helyéül szolgál; b-lül bevannak falazva, hogy valami Schiffer Péter ízléstelen festményei számára tágasabb tért kaphattak. Jó ez ember-nek nevét azok közé jegyezni, kik hasonló tudatlanság- és elbizakodottsággal saját kontárkodásukat classikus müalkotmányok fölé helyeztek, és nem resteltek elpusztítani oly emlékeket, melyek nagyságát sem megérteni, sem felfogni, s még kevésbé utánozni képesek lettek volna. Ebben is páratlanul áll dicsőített századunk. Mikor a góth izlés virágzásakor a román templomokat lerontották, azon önérzete« meggyőződésből tették, hogy helyökbe sokkal fejlettebb, összhangzóbb és szervesebb emléket állítanak az utókor számára. Ezek intézkedése nemcsak jogosult, de józan haladás és fejlődés szempontjából kötelező is volt. De mi jogosítja
fel aiokat a rombolásra, kiknek nincs mit helyébe állithatnak ? Építészeti stylja sem á mult századnak nem volt, Mm a mostani nem képes ilyet felmutatni. E két száaad köre a meglevő müalkotmányok ápolása-, javítása- és fenntartásáig terjed; uj kivánataina* és szükségleteinek fedezésére használhatja korának ízlését és divatos szerkezeteit aj alkotmányokban; átvett jó emlékeit átváltoztatni, vagy pláne ízléstelen ujakkal pótolni igati barbarismus az építészetben, melyért jogosan lakol az utókor megvetésével.
Erkölcsi tekintetben sem áll ez másképen. Mielőtt Darvin hircs theoriájával fellépett, végig járta az újságokat és tudós könyveket azon általános antitceresztény hiedelem, hogy a fehéréé szerecsen faj, vagy a kaukási és hottentot család oly lényeges különbségeket tanúsít nem csak külső alakbau, hanem belső szervezetében is, hogy a legutolsó zsidó annonce hajháss is szemedbe nevetett volna, ha a szentírás teremtés történetére merészkedtél volna hivatkozni. Fellépett Darvin, és a tudós világ nem csak a szerecsen és malai fajok, de a kaukazi ember és a südseelandi majom közt sem ismer különbséget. Természetes, hogy mindez a szabad kutatás és független tudomány gyümölcse, vagy mellesleg mondva: az uj pogány eszmék törekvése — és a kereszténység gyűlöletének eredménye.
Ilyen az Isten, lélek halhatatlansága, örök Ítélet, csodák, erény és bűnnek tagadása is, melylyel a meglevő keresztény alapot felforgatni akarják, hogy helyükbe tudós ezimekbe foglalt agyrémeket, sőt gyakran, a jenai hires llaikel tanárral valóságos hazugságokat állítsanak a gondolni és dolgozni rest, de kéjelegni vágyó tömegnek.
Engemet rettenetesen bánt az ilyen ar-czátlan jelenet, bár melyik téren találkozzam vele. Nem csoda. Pöffeszkedés, íelfuvalkodás az alapja mind ezen törekvéseknek, már pedig jól tudják, hogy önérzetünket s helyes ön tiszteletünket legkíméletlenebben ez sérti.
A pettaui festész dicséretére legyen azonban mondva, hogy nem rontott többet, mint a mennyi müvének keresztül vitelére szükséges volt. Az ablakokat befalaztatta ugyan, de nem bántotta eredeti műveit. Ott látjuk máig nyu Iánk kőválasztékait és nevezetes mérműveít. Hogy több kárt is tehetett volna, kilátszik a pettaui székesegyház ily fajta restaurátorának müvéből. Ez a gyönyörű góth müveket egyszerűen kidöntötte, gerinczes boltozatát bezúzatta és kiáltóbb faragmányait letörette vagy befalaztatta. Elképzelheti a kedves olvasó, mily érzelmekkel áldottam emlékét, midőn a magasztos csúcsíves szentélyablakok helyett valóságos istálló nyílásokat találUm, smidőn a festői bordás menyezet helyén gyps-kacskaringokkal
volt alkalmazva, Zavalje felé, vagy is nyugatra nézett. A földszinti lakosztályokat, csak 2 szoba képezé. A kapu alatt belépve az egyik jobbról nyillott, mely Bzoba különben szüksége és hiányos bútorzata következtébeu inkább kamarának volna mondható; a másik szoba bal-felől volt, melynek ajtaját kinyitva, 2 lépcsőn egy tagas terembe léptem fel, melynek a terem egyik szögletében felállított és simán deszká-zott fekhelye arról tanúskodott, miszerint ezen szoba őrszobául használtatott; a szobának 2 ablaka nyugatra nyillott az utczára, melyek üvegtáblái részint eltörve, részint pedig vérrel bemocskolva valának; a szoba egyik szögletében egy katonai ágy vas részei valának támasztva, holott egy másik szögletbe több szalmazsák volt rendetlenül egymásra dobálva; a szoba még egy fából készített ágyat is tartal mázott, melyen az ágynemű rendben vala elhelyezve, és melyre as ezen ágy hos szükséges ágyneműn kivül, még más és több ágynemű vala felhalmozva; még egy kályha is volt a szoba közepében, melynek sugár alakzata a tetőig felnyullott, honnan a füstnek vezetéke a falba volt elhelyezve; különben a szoba üres, meszes falái pedig piszkos és feketék voltak.
A szobát elhagyva, a kapussin hátterébe mentem, mely egy setét, tágas istállót képesett, miről az egyik sarokban álló trágya-balom tanúskodott.
Azon kis kamara mellett, mely a kapu jobb oldalán volt, egy fából faragott lépcsőzet vezetett fel az emeletre, hol a pasa lakosztálya és a városi hatóság gyülekező terme volt, mely üléseken a pasa — mint a város mérvadó személye — elnökölni szokott. A pasa lakosztályát nem vala már lehetséges megszemlélnem mert tisstjeink már elfoglalták azokat, de a gyülekező terem még nyiltva állt kíváncsiságomat kielégítendő.
A terem a hás emeletének egész éjszaki részét foglalá magában; falai — kivéve a tetőt mely szép és ssindns virág füzérekkel vala befestve és melynek közepéről egy ssámtalan köszörűit üvegekkel ékesített kis csillár lógott
le mintegy 18—20 gyertyamaradvány nyal — kékes veres szőnyegekkel vala bevonva, holott a padlózatot kávé barna szőnyeg takará; ablakai közű), melyeknek felső szárnyai veres, zöld, fehér és sárga üvegekkel valának ellátva, az egyik keletre, egyik nyuga''.ra, hat pedig éjszakra nézett. A szoba közepét egy négy méternyi hosszú és egy méternyi széles tojásdad aszta) foglalá el, melynek uyolez lábai fél méternyi magasak valának; az asztal körül, melyet különben iöldig érő bibor piros szőnyeg borított, mintegy lábnyi roagHS pamlag vonult el, mely szintén bibor piros szőnyeggel vala kárpitozva és melynek fél méter magas támláját égszin kék bársony fődé. Egy diófából késsült szekrény kivételével, mely a terem egyik * szögletében állott, bútorzat nem volt benne.
Zászlóaljam, illetőleg a 2 ik zászlóalj parancsnokával, kivel, a „Konak" ot elhagyva találkoztam, közlém, miszerint lőszereimnek jó helye volna as éjjen át a „Konák* ban, lova-imnak pedig az istállóban, és miután helyeslé nézetemet, azonnal be is vitettem lőszereimet földszint a tágasabb szobába és lovaimat az istállóba vezettetém, granicsár vezetőimnek meghagy va, miszerint ellenséges országban vagyunk és miveletüuk nem tréfa, tehát as istállóból és a lovak mellől semmiféle szín alatt engedelmem nélkül távozniok még a legrövidebb időre sem szabad, és miután lovaikat bekötötték és leterített subájukra lehevertek, a 3 fegyveres emberrel — kik mindeddig lőszereim fedézetét képesték — a szobába mentem, hova a lőszerek már behordva valának. Étkezdém itt a sarokban álló ágy vas részeit előszedni és összekapcsolni azon reményben, miszerint az éjjel jót alszom rajta; már elis is valék vele készülve, — de még ágyneművel is gazdagon elláttam, — midőn egy török belép és bámnlva kérdé horvát nyelven, hogy mit csinálok? Erre, a nemes haragtól elfojtott hangon, közbeszól egyik emberem, ki megérté a kumsi kérdését: „hát nem látod! sz apád borotvált koponyájú teremte téjét, hogy ágyat csinál a káplár ur ?" — A török kumsi megijedve ezen nyomatékkal han-
KÖZN Y.
tele tömött monoton donga-boltozatra akadtam. Hát mikor a Quetempore alatt megpillantottam a hajdani disses -öreg és gyenge gerinezhordók-kal ékített tövek nyomait, melyek idomtnlan tagozatlan pilléreknek voltak kén} telenek helyet adni ? Vagy mikor ráakadtam a gyámosz lopkák díszeire, melyek a torony alatti szerény boltozat mellett régi helyüket látszották sinleni ? Én legalább nem tndom, én pirultam e el, midőn a hajdani nagyságokat ily disztelen helyen szemléltem, vagy ők röstellették, hogy szegény -ségökben és megaláztatásukban felfedeste őket ismerős szem.
A mint előttök álltam és a világ múlandóságáról álmadoztam, eszembe jutott kedves dajtársam, ki velem járta végig a gymnasium bajdaní sötét komor iskolatermeit. Derék fiu volt mindvégig. Ő volt az egyedüli, kire nem haragudott senki, kit egyedül sajnáliunk, mikor a szokott eminens helyét nálánál világosabb fejű társunknak kellett engedni, és ki ama ritka szerencsében részesült, hogy két urnák tudott egyszerre szolgálni: a professor uraknak és tanuló társainak. Nehéz dolog ám ez kedves olvasó! E két téuyező a világ folyása szerint mindig ellentétes helyzetben van egymással. A tanár urak többnyire azon meggyőződésben vannak, hogy tanítványaik egyébben sem törik fejüket, mint azon, hogy hogyan lehetne őket kijátszani, gyöngeségeiket kifürkészni és méregbe, haragba hozni. A mint legtöbb esetben ugy is áll a dolog. A tanuló sereg p«dig viszont a tanár urakat zsarnokainak, kínzóinak tekinti, kiken kifogni, törekvéseiket megakadályozni vagy csökkenteni valóságos „ludzsir" kebleiknek, hogy deák-müuyelven szólják. Világos, hogy ily körülmények között két pártra szakad a deákság: a hazafiakra és árulókra. És mindhogy a tanári kar rendszerint a hazafiakat korholja, és ók a csökönösségbe, szóftfgadatlanság és kópékodás-ban valóban nagyszerűét is produkálnak : az árulókra háramlik következmény e.iü-n m:nd<n büntetés, me!v a rendtartás értelmében a haza fiakat érte. E párt mindig túlsúlyban van, és valóságos alkotmányos hatalommal gyakorolja erejét gyanús delinquensein.
Emlékszem egy ilyen küzdelemre, mely elkeseredettségben a kakasviadalon is tul tett.
A küzdtért mindig az osztály képezte: legtöbbnyire a padok teteje. Annyi érzék van bennök, hogy belügyeiket nem profonálják más osztályú tanuló előtt. — A hazafi a pártnak minden nemes tulajdonát bírta, makucsságb an azonbau tul tett valaiuenuy ükön.
Sajnos, hogy külső alakja ót a nápiezok sorába helyezte, a miért is „kis pulka" néven ismertük bizalmas köreinkben. Ellenfele, vaskos, markos legény tele jó *zivvel és örökön pezsgő jókedvvel, a feladás gyanujaba esett, mit megerősíteni látszott az is, hogy beueze
goztatott, előtte (értelmetlen) mondókától, alázatos arczczal hozzám fordul, nyájasan kérdezve, hogy tulajdouképen miért beszélt oly haraggal azon ember, és miután m»*gnyugta-tám — neki mondva, — begy nem haragból beszélt, hanem azon erős hangokat a magyar nyelv hangsúlyozása követeli, kérdém tőle, hogy ő mit akar itt ? erre a leglaconicusabb arczkifejezéssel mosolyogva mondá, hegy ő itt fog aludni, mert itt van az ágya és pedig ez az, melylyel én foglalkozom, és midőn észrevevé e fölötti meglepetésem, megnyugtatott a fen-forgó kérdés felől — mondva, — miszerint én a másik ágyban fekhetem. Ezzel gyertyát gyújtott, mert már setétedni kezdett. Gy-rtyavi-lágnál bemutatá magát nekem, miszeriut ő a pasa ,baschtscbau8ch" ja (őrmester,) én még holnapig itt fog maradni, hogy a pasa holmiját még rendbe helyezze és elküldje; ez alatt leülve az ágy szélére — török házban mégj sehol sem láttam széket — elővette dohányát és papirkáját, a szokásos tőrök barátsággal megvendégelt #czigarette"-vel; ekkor melléje ültetett és több kérdést intéstünk egymáshoz; elsórend ben is hadakozásunkat illetőleg adá értésemre, hogy a várban több mint ezer katona volt, kivéve a rendes hadsereget, mely két zászlóaljból, áliott és melyeket a tisztekkel egy üst foglyokként elkísértek Zágrábba ; ezen ezernél több katona kivonult as éjjel Bihács hátsó utain, miután magukat megadni nem akarták; továbbá mintegy 800 ra menő halott és sebc-sültjük volt a tegnapi ütközetben, mely alkalommal babonás félelemmel nyilatkozott „dzsin* (ördöngös) ágyúinkról, melyek — mondá — ha csapatjuktől 200 lépésnyire esett is le golyója, széttört darabjait még oly messze is közibük szórta és sokat, ha nem is ölt meg, megsebesített és harczképtelenné tett: végre letértünk a harczias themáról és a katona béke ide jébeni életére tértünk á», melyre vonatkozólag megengedi a t. olvasó, hogy Ali Achmcdnek, a bihácsi pasának őrmesterét magát engedjük be szélni, ki bevezetésül saját személyéről beszél és kit a t. olvasónak előbb bemutatni akarok : Ali Mustapha — ez volt az őrmester neve — albaniai születésű, mintegy 30 -32 éves,
MÁZS n 1879.
tanár akart lenni, miért is ezek kedvét kereste. Nálunk ez elég ok volt, az illetőket as árulók közé sorolni
A birkózás rettenetes volt. Szegény padok csak ugy recsegtek a teher alatt, midőn egyik másik is minden erejével odacsapta ellenfelét a viszontagságot látott deszkákra. Mi bámnlva néztük a küzdelmet Szégyenletes dolog lett volna egyiknek vagy másjknak segítségére menni. Nekik kellett a harczot''kiküzdeni. Csak az eredmény változtatott a dologban. A mely párt a párbajos viadalban a rövidebbet húzta, kihívásaival a visszatorlásra utal. E biroknak is ugy szakadt vége, hogy a lenyomott hazafi kiojában oly emlékjelet vágott öklével a rajta fekvő elleneinek pofacsontjára, hogy annak szemei csillagot hánytak tőle. Ily incidens olaj szokott lenni a felfujt lángok között, de most az egyszer eltérés történt a rendes szabály aló], a mennyiben két urnák szolgálni tudó pajtásunk kijelenté, miszerint biztos tudomása sre-rint a hazaárulási vád rágalmon alapszik. Néhány igazolási jelenet elősorolása után a megzavart béke helyre állt, melynek őszinteségét onnét is felismerhettük, hogy közösen tanácskoztunk azon furfangon, mely a megdagadt és elvörösült pofacsont kimentését czéiozta az osztály főnök előtt. Sikerült-e tervünk vagy nem, arra már nem emlékszem, szokás szerint sikerülni szokott, de tudom, hogy harezoló pajtásaink legintemebb barátok lettek a kölcsönös érdemek megismerése és megbecsülése folytán, s hogy Fránczi barátunk szeretetben becsülésb-n gyarapodott sziveinkben, mert tapasztaltuk, hogy értesülései helyesek szoktak lenni és jóakarata folytán sok pajtás kimenekült már a hínárból.
Meg kell még jegyezni, hogy barátunk viselete legkevésbé volt kétkulacsos, sőt ellenkezőleg ő volt az őszinteség és szeretet maga. Ez okozta, hogy társai biztak benne és tanáraink sokkal többre becsülték, sem hogy árul-gatásokra felhasználták volna. Es e derék, kedves fiu, kit mi legalább is kis ministernek szántunk, ki mindig jeleseink között foglalt helyet és ki tudori szigorlatait is praestantissime letette: mai napig városi irnokocska, mig sokkal kevesebb tehetségű és még gyarlóbb jellemű bajtársai közül kikerült már alispán, közjegyző, fő ée járasbirák, főorvosok és tekintélyes ügyvé dek stb.
A gyöngyszem parlagon hever; nem tudom lesz e számára feltámodás. Nagyon tartok tőle, h«>gy nem. Van egy tulajdonsága, mely a szögletbe dobo:t consoleéval sokban megegyez. A gyámkő m:>ga k£s remek éa oly időből való, mehet a reformátorok fel sem értettek. Elvété sét a tudatlanságnak és talán az elbizakodottságnak köszöni. Kedves bajlársomnak is ily
deli termetű, magas férfiú volt; fejét, melynek göndör gesztenye színű haja hullámozva tödé el nyakszirtét, és melynek közepe beretválva volt, a török fez fődé ; tömött arczát, mely tisztára volt beretvalva, egy fekete kis bajiuz ékesítette, mely eudár hegyesre volt kifenve; a görög metszésű orr, melynek gyökétől két sürü fekete szemold húzódott el a magas homlok alatt, vetekedni látszott a napbarnított arcz színével; a hosszú szempillák egy pár bogár szemet takartak, melyek sugarakat lövelve ragyogtak, hi az öröm vagy a nemes harag Lplté el váltakozva keblét: kis metszésű szájának szélei koráipirosak, mely szint még csak emel azon körülmény, hogy bajusza koromfekete és hogy beszéd közben kéttalabástrom fehér fogsor tü nik elő, melyek a szavak kiejtésével néha egy-egy másodperezre eltűnnek, hogy a következő másodperezben uj elragadtatással ismét előtűnjenek. Testét egy derekáig érő testhez álló ujjas mellény fedé, mely vékony szövetből készült és mely látszólag nem ugy a meleg ruha kedvéért, mint inkáob a diszelgésért viseltetett, mert sürü zsinórzattal volt ékesítve és eleje nem ért a mellen össze, az alatta viselt vereses kék inget, égiszin kék selyem mellével el ne födje; derekát egy veres pamutból készült kendő övedzé, lábszárait pedig egy nemzetéhez illó nadrág takará, melynek felső része roppant bő, térden alól pedig testhez álióvolt úgyannyira, hogy azt a legkisebb ráncz sem torzita el és oldalán sürü kapcsokkal volt ellátva; láb fejét harisnya és szárnélküli bőrczipő födé; nyakába hosszú ezüst óraláncz volt vetve, melyen az óra függve, veres övébe volt elhelyezve. Engedjük most őt beszélni:
»Nevem Ali Mustapha és albaniai szüle téaü vagyok ; születésemet, illetve korom idejét nem tudom.-
Már sok törököt volt alkalmam korát illetőleg kérdezni, de egy sem tudta megmondani hány éves; mert őnáiuk keresztelő levél — ugy mondják — nem létezik.
(Folyt, következik.)
TIZENNYOLCZADIÉ ÉVFOLYAM.
• i !
kirívó jd oldala volt és van: őszinte, nyilt kat-
hoiíkus ember! c.
Világos dolog, hogy ily programmal mai-nap semmire sem megyünk. Mi azonban nem is azon csodálkozunk, hogy derék bajtársunk tíz évi szolgálat és doctori diplomája mellett még mindig bürokratikus Gfreiter, hanem azon. |,ngy jókedve ¿8 meggyőződése annyi szekatura után cs-pp''-t sem veszített, s hogy bolondja l.an méír nem figyelmeztette pénzügyminisiert .vzon cliquere, mely hazafiasával hivatalké-ni''saéfével adómentes monopoliumo« uz.
1 " A. I.
^Folytatáwa következik.)
Helyi
— Jiorzasztó elemi csapás érte hazánk legtisztább inagyarajku lakosságát, a kedves Alföldet A Tisza romboló árja uemc*ak Szeged vidékét elpusztította, de márczius 12-éu haj nalban 3 órakor magát Szeged városát is elborította, mint bennünket Lakatos Sándor veterán tán cz tani ló barátunk táviratilag értesített. A hazatiui mély fájdalom kinos érzete alatt •ílképz^ljiik az iszonyu veszélyt, leirhatlan csapást 6 potolhatlan veszteséget s oem lt;het ily messze távolban más teendőnk. mint erőnkhöz kép«stsegélyt pyüjteni, mire midóu haza-tini bizalommal f-lkérjük I. közönségünket, jelezzük, hogy az adományokat készséggel elfogadjuk s gyorsan r- nd^ltetése helyére juttatjuk. Csekély erűnkhöz kép-st e lap *ze*-k^sztője a szerkesztőségben levő íven ő frt s Wajdits József ur nyomdájában azonnal a kézirat megpillantásakor 2 frt ajándékoztatott és p-dig Németh S;mon 1 frt, P.''AI. f)0 kr. Szőllősy Károly 50 kr. K\ gyorsan ad,
kétszer ad.
— Meteorologial észleletek a nagy-kamzsai lVgymnasiumnál lb7y. évi febr. hóban. Közép légnyomás: 73* 52 miliimeter; leg nagyobb légnyomás: 749*2 mm. 2-án reggel 7 órakor legkisebb légnyomás 721 ram. 23 án délután 2 órakor..— Közép hőmérséklet: -
legmagasabb hómérbéklet: 4" lá 6MU 11 én délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet:— 7-3°C 2 án este 0 órakor. — Közép páranyomás; Ő 21 mm. — A levegő közép nedvessége százalékoxbnn : 8(.>-2"/0; leg csekélyebb nedvesség: 51% 19 én délirán
2 órakor. — Közép felhőzet (0 tói 10-ig ezá mitva): 0 9. Egészen borult ég <j0-*el jelolt) éazJelte''ett 42-szes teljesen derűit (0-val je Iöjt) 7-szer. — Közép szélerősség (0-tól 10 ig számítva): 19. — 84 észlelet közül jegyeztetett összesen 79 szél. és pedig : északi 12, é«zakkeleti 0, keleti 17, délkeleti 13, déli 14, délnyugati 14, nyugati 8, északnyugati 1; szélcsend pedig 5 szór; 5 nél erősebb szél észleltetett 2 napon — A légköri csapadék (eső. hó, köd, jég) havi összege: 107-05 mm. Legtöbb csapadék (15-8 mm. e?ő) méretett 23 án. E-.Ő esett 14 napon. hava/.ott 3 napon, jég esett 1 n;ipun, dara 2 napon, RÖd volt, 9 napon, dörgött 1 napon. E hónap legnagyobb részének letolyása szokatlan jellegű volt; ural kodók voltak az egyenlítői lés^ramlások ; derült és borult idő, eső, hó, köd, jég, d*ra, szél éa szélcsend gyorsan váltakoztak; a hő mérséklet az évszakhoz képest többnyire igen magas; a barometram állása átalában rend kivül alacsony, melynek e havi minimuma vidékünkön a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 23 án délután 2 és 3 óra közölt félóráig tartó orkán dühöngött déli»} ugat felől, mely vasti-g fákat tördelt ki, mi közben záp »r esett és m--nvdörgő*f. F.
— A műkedvelői előadás, melyet az I ső nagy kanizsai kereskedelmi ifjak dt?rék önképző egyesülete 1. hó 1 én rendezett: belépti dijakban 472 frtot, telülfize lések tan 46 frt 50 krt, összesen 518 frt 50 krt jövedelmezett, kiadás 25G frt 20 kr levén, tiszta jövedelem 262 frt 3<> krt tesz, melynek egyharmada 87 frt 43 kr a kisdednevelő egyesület elnökségé már kézb>''8Íttelett is.
— A „Polgári egylet" szombati esté-Jyei mindinkább kedélyesebben sikerülnek, így a márczíus 8-kí is élénk látogatottságnak örvendett, szebbnél szebb pohárköszöntés mondottak: Oroszváry Gyula, Szakonyi József, Tuboly Viktor, Simon Gábor, Kováts Ján"B, Hirschl Ede, Nucsecr. József urak sat. Jö ő szombaton pedig többszörösen érdekesebb lesz, mert a nagyemlékű „márczius 15 keu ünnepeltetik meg, mely áldomás közben Tuboly Viktor egyleti tag indítványára nagy lelkesedéssel elhatároztatott.
— A világhírű tlorenczi négyes hang versenye 1879. folyó évi márczius hó 17 én az „Arany Szarvas" vendéglő dísztermében. Mű sorozat: Jean Beckrtr vezetése alatt: 1. hegedű: Jean JJecker, 2. hegedű: Masi Euríco. Viola: Chiostri Luigi. Cello: Hegyesi Lajos. 1/) Schubert, A-moll op. 29. Allegro, Andante, Menüett, Moderato. 2.) a) Haydn, Marcia, b) Kubinsteín, Andante, c) Haydn, Moto perpetuo. 3.) Beetho ven, F dur op. 18 Nr. 1, Allegro, Adagio, Scherzo, Allegro. Helyárak: Körszék I. sor 2
ZALAI KÖZLÖNY.
/ ''■ . i
frt. II. és Hl. sor 1 frt. 50 kr. Zártszék és karzati ülőhely 1 frt. Földszint 60 kr. Jegyek előre válthatók Práger Béla nr gyógytárában és este
a pénztárnál. Kezdete pontban 8 órakor.
— Purim. Az izraelitáknál van egy ünnepnap aa évben, midőn minden hásnál szívesen látják az idegent. Ez a nap mait vasárnap volt". Városunk egyes izr. családjainál hagyományos szokással ünneplék e napot, vendégséget rendeztek, melyre azonban külön meghívók küldettek szét.
— Geröfy Andor a vidék egyik legjelesebb magyar színtársulatával Kassáról Nagy Kanizsára jő s húsvéthétfőjén megkezdi előadásait, miután Knorczer Frigyes úrral a „Szarvas* dísztermének színi előadásra való átengedése tárgyában a szerződést megkötötte. Mielőbb közöljük a tagok névsorát és az előadandó legújabb darabok czimeit. Innen Szombathelyre fog a társulat menni. Szívesen üdvözöljük körünkben a derék színigazgatót s jól bzervezett társulatát!
— Hizóly Antal jó hirnevü győri táncz tanár városunkba érkezett; az érdekeltek pártfogásába ajánljuk a jeles táneztanítót.
— Hogy a kisebb iparosok is tájékozva legyenek a hitelélvezet iránt az osztrák-magyar bank uj fiókjaival szemben, az orsz. magyar ipar egyesület elhatározta, hogy ez ügyben népszerűen irt füzetkét fog közzéteni és az egyesület igazgatóját meg is bízta e tárgyban az osztrák magyar bank igazga''őságtói a szükséges adatokat megszerezni.
— Liedl Ferenc* hegedűművész hazánkfiának hangversenye a fl ircnczi négyes társulat hangversenye miatt későbbre halasz-tatott.
— A mozgósított katonák javára ren éezett nagy állami sorsjáték húzása márczius 6-án megtörténvén, a terjedelmes kimutatás közlését lapunk szüktere nem engedi meg, szerkesztőségi irodánkban az érdekeltek megtekinthetik.
— Egy öiujytikos katona emlékezete. Z.-Szt. Gróthon f. hó 9-én nagy reszvéttel temetlek el az itten, állomásozó huszár ezred sorából egy altisztet, ki e hó 7-én este 10 órakor Aranyad község meződégén, életének goljó által vetett véget. A szerencsétlen öngyilkosnak neve: Komoróczy Gyula, zemplénmegyei születésű s mint mondják előkelő család sarja, tettének okát illetőleg különféle versiók keringenek, legelterjedtebb hír szerint pénz zavar volt. Temetésen díszruhába jelen volt egy század katonaság s az összes tisztikar valamint a város részéről hullámzó néptömeg kisérte az örök nyugalom helyére. Hivatalára a kuto nai jelvényeken kivül 2 diszes koszorú volt leiévé, egyik a katonaság részéről a másik egy a világ előtt uévtelen l«-lkes honleány ól. Távol szülőföldjétől, kesergő szülök s testvér nélkül tétetett sirba földi maradványa, mégis megható volt látni a végtiszteletet adó nagy számú gyászközönség őszinte sajnálkozását, mert mindenki könyezó szemekkel dobta rá a rögöt s kívánjuk is, hogy a nagy fájda ómmal sújtott szülők, kik messze földön még«alán nem is sejtik a történteket találjanak legalább némi vigaszt ebben, fióknak pedig legyen irgalmas tetteért ítélő trónzsámolyánál a könyörületes Atya s adjon neki, mit nem talált fel e világon, örök békét s nyugalmat a — sir. Bekefi.
— Megkerült a sala egér szegi börtönből megszökött s l?punk f. évi f> ik számában említett Fischer Jakab állítólagos gyilkosa. A letenyei foglyárok dí.-zuókat tolvajló három egyént fogtak el s ezek egyikeül felismerték a szökevényt, ki aztán a kir. járásbíróságnál mindent önként bevallott.
— Gyászhír. Manhardt Zsuzsanna, saját valamint gyermekei, menye, vői és unokái nevében megszomorodott szívvel jelenti hőn-szeretett feledhetlen férjének, illetőleg atyjok és nagy atyjok-nak nagy tiszteletű Manhardt Mihály, nyugalmazott érdemteljes evangel. lelkésznek és Sopron sz. k. város tanácsnokának, f. é. márczius hó 7 én, élete 74. évében, nemes hivatalában 43 éven keresztül áldásdtts működése után és hosszú kinos betegség következtében történt gyászos kimultát. Az Istenben boldognltnaK hűlt tetem- i f. hó 9-én délutáni 3 órakor tétettek a Szenfgyörgy utcza 19. sz. házból a helybeli evang. temető kertben örök nyugalomra. Sopron, 1879. évi márczius hó.
— Boglárról irják nekünk, hogy egy 8 éves izr. fiu apjának revolverét kezébe véve, forgatni kezdette és véletlenül elsülvén, nagyanyját agyonlőtte.
— A jánosházi takarékpénztár mnlt évi forgalma 721.649 frt 9t kr; mérleg és vagyon kimutatása 141 119 frt 93 kr; veszteség és nyereség számlája 15.604 frt 33 krt tüntet föl. Tiszta jövedelem 3875 frt.
— Dr. yétneth Antal győrtankerületi főigazgató ur a napikban városunkban időzött. ''
— Bár megkésve, mégis közöljük a zala-szent gróthi terjedelm -s tudósítás következő részét: Mikor vége lett a kellemetlen nap-
pali dinnm dánumnak a február 23-iki .zártkörű polgári tánctvigalom" nekünk ajánlt éjjeli mulatságot. — Ott voltunk s elmondhatjuk, hogy ugy a válogatott közönség, mint a terem-dísz, valamint a sene minden « tajtáju városhoz és ilyetén vígalomhoz kötött igényeket várakozáson tul kielégített. Kissé meglátszott ugyan a catastropha által előidézett nyomott kedélyhangulat, de csak ugy eleinte, mert később a Tóth-féle zenetársulat talpcsiklandozó darabjai kiver ték fejünkből; rázendült as isteni csárdás, táncara kerekedett a tüzes vérű fiatalság • a tánezra, a zene az udvarlás varásshatalma alatt — legalább ez éjre — elfeledtük önbajuukat. A jelenvolt hölgyvilág köréből, egy diszes-bájos csokrot is füstünk össze s ha nem vétünk szerénységük ellen bátrak leszünk betűsorban felemlíteni. Csuk Katicza, Frankovics Mari, Fried-mann nővérek, Hadik nővérek, Koréin Hermina, Nagy Mariska, Petzlmann Irma (Keszthelyről) s Vagner Anna (Szombathelyről) urhöl gyeket; a kedves menyecskék közül pedig: Glazer Gyu''áné, Kozáry Aurelné (Zalabérből), Krenn Rudolfné, Németh Zsigmondné, Totola Józsefué úrnőket. A táneznak reggeli 6 óra vetett véget. As ételek és italok valamint a prompt szolgálat fennen dicsérik Berger János vendéglős ur jó hírnévnek örvendő vendéglőjét konyháját és pínczéjét.
— Gyászhír. A veszprémi kegyes-tani-
tórendi ház tagjai szomorodott szívvel jelentik szeretett társuknak, Nt. Teremi László kegyes-tan ítórendi áldozár-, érdemesült gymn. tanár, házi másodfőnők- és a helybeli Szt.-Annaká polna gondnokának, f. 1879. évi márczius hó 10 én reggeli 4 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után életének 72-ik évében agjhüdés következtében történt csendes elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei f. hó 11-én délután 4 órakor a kegyes tanitórendiek templomában be-zenteltettek és az alsóvárosi sírkertben örök nyugalomra elhelyeztettek. Az engesztelő szent mise-áldozatok ugyancsak a kegyestanítórendiek templomában szerdán, márczius 12-én, reggeli 8 órakor a megboldogult lelke üdveért az irgalmasság Atyjának bemutattattak. Veszprém, 1879. márczius hó. Az örök világosság fényeskedjék neki 1
— Röl id hirek. Az olasz király ellen merénylő Passanante halálra Ítéltetett. — Kőszegről egj szerre 8 egyén vándorol Bosniába. — Párisban 1190 hirlap jelenik meg. — Lulu a zuluk ellen ment harczolni. — Avarkori leletre akadtak Bpesten az uj lóverseny térnél. — A .Pápai Lapok" felelős szerkesztője s kiadója Wajdi ta Károly lett. — Szigligeti szin darabjai 1200 azor adattak elő a nemzeti színpadon. — Ferenczy Ida a királyné felolvasójának atyja Kecskeméten meghalt — Selmeczen a gyógyszertárban lévő laboranst agyonverték. — Párisban 43.632 segélyt igénylő család van összeírva. — Gervay Mihály posrafőigazgatót hiva-taloskodás* 40 ik évfordulója alkalmával élet nagyságú arczképével lepték meg.
MÁRCZIUS 13 in 1879.
__U1 ''
Ki nyert ?
Bpest, márcz. 8-án: 48.27.33.87.29. Lincz „ „ 72.87 47. 88. 74. Triest „ „ 63.12.21. 3.73.
Irodalom
— „Csokor ét Billikom" czim alatt Városy Mihálynak köszöntő éa felköszöntő költeményei Wajdits József urnái igen díszesen kiállítva megjelentek és pedig második tetemesen bővített kiadásban. A mű Mária Valéria íőherczegnő ő fenségének van ajánlva, kinek hitbizományi könyvtárába be is vétetett és tis darab aranynyal jutalmaztatott. A czímképen a íőherczegnő arczképe is látható. Ára 1 frt 40 kr. A tiszta nyomás ízléses kiállítás, gyönyörű csimtábla a terjedelmes volta mellett még jutányosnak mondható; Városy urnák könnyű verselési modora s a választékos anyaghalmaz pedig méltán ajánlhatóvá teszi. Felhívjuk a szülők s népnevelők figyelmét, ennél alkalmasb ajándékot alig vehetnek a serdülő iQuságnak.
— A képet családi lapok 10 ik száma következő tartalommal jelent meg: Az utolsó Botond. Beszély. Brankovics Györgytől. Adrién ne grófnő. Elbeszélés Mérytől. Fordította Ujváry Ferencz (Vége.) Ssnem. Egy arab leány tör''.én.-re. Vincenti Károlytól (Folytatás.) Végzetes hóvihar. Elbeszélés nyugati Jovából. Fern Valentintól. Egy pazarló nő vallomásai. A fekete nő. Egy franczia fenyítőtörvényszéki hivatalnok irataibél. Anthony V« tói Paczka Ferencz. A tengerparton. Bretagnei rák árusnő. As egyik, meg a másik. A legyek ~ tőkésítve. Népszámláláskor. Indiai madárfészkek. A természetből. Hasznos tudnivalók. Különfélék. Apró ságok. Képek: Paczka Ferencz. A , Montmar-trei hegedűs" A tengerparton. Bretagnei rák-árusnő. Az "gyík, meg a másik. Utczai képek Serajevoból A legyek — tőkésítve Népszám láláskor.
Piaczi áraira
100 kilóg, számítva.
Szsabatfcefy: Basa 8--8.60 Rozs 5 60 -6 20''
Arpa 5---6-40. Zab 5-10-5 60. Kukoricaa 4-60—
4*80.
Pées: Bnxa 7-20-7-60. Bozs 620_ő 4a Árpa 4-60-4 80. Zab 6 20-5 40. Kukorica 4 10-4-30.
Mohács: Busa 7—7-40. Roas 5_—. ''Arpa —Zab 5—40. Kokoricxa 350—3 80.
Vstzpréa : Basa 7-60—8 80. Rom 6.—--5.6Ü
Árpa 6-10-5*0 Zab 5--5 20. Kukorica 4-
—4 50.
, 8ySr : Bn*a 8 30 -8 60. Rom 5 80 —610 Arna 5 70-5-90 Zab 5 S0—5 50. Kakoricza 4-30-4 40.
Béos : Buza 9-25—9-30. Rom 6 20—6 40. Zab 6-7-6-10. Kukoricsa 5 90- 6 —. Repceolaj — _. Ssesz. —•—.
Pápa: Bu*a 6-50-7-80 Roas 5-20-5 40 Árpa 4 40 -4-80. Zab 4-70-5 50. Kukorica 3-4O-3 80
Batfasest: Busa 9 30-9-80. Rom 6 60-5-80. Arpa 5-30-5 65 Zab 5-40-5-55. Kukorica 4 65-4-76.
Ssprsi: Buza 7 60—8-80. Rom 6-30.—6 60 Árpa 5-60—6-30 Zab 5-85—6 15. Kukorica 4-70—5-—.
Vasúti menetrend.
i
A buda-pesti időmutató óra szerint, indul K«nlsNáról
Vonat /tova:
■«ám «ni Per«. 1«18
206 Érnék. Mohién,DombovAr a FioniMm 4 48 reggel
2i6 . . . 2 30 dólut. 212 Buda-Petitre........4 58 reggel
202 ...........2 6 délat.
20* • ..........11 30 öntve
313Bér.be (8non.hatf.ely, Báre lJJbely M4)5 8 reggel
301 „ ......... U 48 entre
315 Sopronyb* ........3 38 déim
S03 Trieimibe éa Pragerhofon kereaitBI
Qráca U Hécabe ...... 4 50 reggel
201 Tneastbe éa Prágerhofon kereaatUl
Gr4.-m «a B^cahe ......«47 délu
Érkesik K«uix*iíra
honnét :
216 Rnék, Mohica, DombovAr a Fiuméből 1 41 délnt 206 , , , „1111 eaUe
203 Buda-Peatrol........4 20 regge
201 „ ........2 5 délat.
211 „ .........9 44 eatve.
314 Bécabftl (Sxorahath. Béca- lJjh. ly)Atlől 10 27 eatve.
302 „ „ ,45 röggel
316 Sopronéból ........11 03 délel
tl4 Bécsből Qránt, M&rburg, Prxgerbof
felRI ......... 4 12 reggel
20a Trieaít- éi Héoabíl M«rb»rg, Prxger-
«»of felől.........1 21 délut
204 Tricamt- éa Villachból Prágerhof felől 11 — eatva.
Marburgb« ca&tlakouía VilUcb éa Fniucoaieatbe ( » , , PiJU>c<«afeathőI
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.

Nyilatkozat.
T. Samu József ur, — mint értesültem, — még f.-bruár hó elején többeknek axon nyilatkozatot tette, bogy én leinyit nőül kértem ; — netn tud m miféle iudok Yczérelhette ót arra, hogy ily alaptalan hirt kezdjen felőlem. — Talán c**k ugy álmodtn, s valóságnak vélte?! — Midőn ezt elSször hallottam, megvallom, boszaukodtum; de mégis fclhalig ittam volna, hacsak egy jó Larátom Veszprémből irt leveléból meg nem győaődőm arról, hogy ezen kósza hír, — egy iskolatársa által, ki legközelebb, családi ügyek miatt pár hetet itchonn Kanizsán töltött, — hosaá is eljutott.
Hogy tehát ezen, nevemmel tSrtént visszaélésnek jővór® elejét vegyem, exeuoel nyilvánosan kijelentem miszerint nekem Samu nr leányit nőül venni soha legkisebb szándékom-ban sem volt; s ezen okból legcsekélyebb lépést nem tettem, s nem is fogok tenni!
Nagyon csalódott tehát t. Samu ur,'' ha ugy vélekedett, hogy én az ily hirt el birom hallgatni; mert nevemet ily alaptalan, még a valószinüséget is nélkfllózS, — miudazonáltal némelyeknél, kik személyemet kevésbbé ismerik, hitelre található, — beszéd tárgyává tenai nem engedhetem! — Ezzel azonban legkevéabbé sem akarom t. Samu arat megsérteni, csak figyelmeztetem, hogj ezután komolyabban gondolja meg, kinek fteVSt leket hasonló esőtek be n felhasziiátiii. - : —''
Nagy-Kanizsán, 1879. évi márcz. hó ÍMn.
ZOMBOEY LAJOS.
* E rovat alatt köslQttért felelőméget nem villái a Szerk.
HIRDETÉS.
: : : :
Van saerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy Kaaizsára érkezve,
táncztanodániat
márczius 15 én fogom megnyitni.
Lakásom: Király-utcza ♦ 18. »»ám (Boronkay-féle há*.) *
A haladott tán cx kedvelőknek ajánlom a 6 lépésnyi keringő betanítását.
A zenekíséret nőm által zongorán ^ történik. (813 1 — 1) \
* Tísttelettel
Rizőiy Antal,
tánezmeatar Győrből.
X X
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MARCZIUS 13-An 1879.
nmmmtmtummmm
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k postai sxiltttis-dQ
1878. november 1-seje óta 5 kiló súlya csomagokárt Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig BV csak 3<> kr. ~M és igy mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis mennyiségben és nagybani eladás szerinti árakon (en gros) hozatni magának LiUi szügséglete fedezésére kávét, rizst, déli gyümölcsöt, zöldségnemüt és más e félét.
i psnciit ipnfinnma- b avönav-kávét egy kilo 1 írt 80
Cuba egy kilo i frt 70
Rio egy kilo 1 frt 26
arab valódi mokka kávét egy kilo 1 frt 50
legfinomabb Java-kavet egy kilo 1 frt 45
43/% kilós tartalmú zsákocskákban aunréteiiei «uiitok mindeaícw.
Részletes árjegyzékeket, tÄS^Ä 35
Singer G.
(734 17—20)
0 0 0 0
$1 §
Triesztben
Dijaztatott 1867. évben Párisban! Fehér mell-Syrup
G. A. W. May értől Boroszlóban ég
(755 V. 2—*) Bécsben.
Bizonyítvány.
Fiam hosszabb ideig egy borzasztó köhögéstől nappal és éjjel kínoztatott és minden szer, melyet xz ellen alkalmaztam, siker nélküli volt. Többoldalú tanácsra azonban a boroszlói G. A. W. Mayernr fehér mell-Syrupjából néhány palackot L. I. Gutheim ornál Badingenben vettem és miután ez fiamat szenvedésétói tökéletesen megszabaditotta, tehát nem malaszthatom el ezen szert minden köhögésben szenvedőknok a legjobban ajánlani.
Johannes Kleiber,
Streiberg, b. W&chtersbach, január 30-án 1872.
tmmtmtmmmmm
GRAETZ GYULA, foraktárnok,
. ajánlja a következő
J JAKOBI TH.-FÉLE ARANYÉR ELLENI
növény-szeszt
(egy általános eityhitö-szer aranyérben szenvedőknek továbbá aranyér-bélgörcs gyomornehézségek, be-nyálkásodás és mindennemű kiütés, étvágyhiány, meg szorulás, bélfájdnlmak, lép vész, máj betegség és lépkór ban szenvedőknek. Rgy üveg ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalványnyali 1 fi t 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula főraktár-noknai, Bécs, YI., Marlaliilferstrass^ Nr. 79.
Dr. Schmidt fó-törzs-orvostól gyógyit minden süketséget, ha nem vele született. (Nehéz hallást, fulzugkst azonnal elhárít). Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány mellettit frt 4Qkr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle liallási-olajt (ezen kitűnő halasi szert) részesitik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken kt a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat: Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett halasomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig & templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Ezer szivbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI., Mariahilferstr. 79
Bécs, VI., Mariahilferstrasse. 79.
kitűnő különlegességeit: (S06 4—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a
Dr. Hartung Jéle száj- és Jogviz használata után, — egy iíveg használati utasítással 60 kr. — valamikor fogfujrialmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidék™ 1 irt 50 kr postautalvány nyali hekithU''S utáu 2 iiveg fog liieg-kftldetni.
Két üvegen alul nem küldetik. Fő-raktíir Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Mariahilferstrasse Nr. 79.
Edzétek ereiteket!!!
így szól Dr. Bock prof. Lipcsében!
Ezen (tímízíö kapja mindaz, ti a
JAK OBI Th. féle
aczól-csopp-szeszt iszsza!
Ezen aczél-csepp szeszt egy radikállsszer vérszegénység es ennek következményei ellen a m fehérkór Btalchsucht. stb. Stb Ezen aCZÓl csepp-szesz rövid használat után már a vérszegénynek uj egészséges vért, tehát uj életerőt valamint arczsxint is ad. erősiti az idegeket és iv-burokat ar. emberi testben uj tevékenységre, egy szóval azon élet szervezetet uj tett erőre ébreszti! — Ennek következtében e kitüno háziszernek nem volna szabad egy háztartásból sem hiányoznia. Ezen aczél-csepp-szesznek jóltevő szaga van és igy teljes hatalommal a leggyengédebb nóknek is jó lélekkel ajánlható !
Egy üveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékre 1 frt 60 kr. postautalvány utjáni beküldése mellett bérmentve szállíttatik.
Foraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban: Graetz Gyula, Bécs, VI., Mariahilferstr. 79.
A keszthelyi
Balatofto-fürdő részvény társulat folyó évi már-czius 16-án délután 2 órakor a Tárosház teremében
nagygyűlést tart,
melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak, és kéretnek részvény-jegyeiket igazolással bemutatni. (811 1 — 1)
Keszthely febr. 20. 1879.
A választmány.
Császár
kizárólagosan
királyikig szabadalmazott
PURITAS
haj i fj i tó-tej.
A Puritas n<*m hajfesték, han*m tej nem íi folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir. hogy ősz hajakat inugifjit, azaz lassankint .: ég padig legkésőbh tízennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyt''l eredetileg hirt!
nem f«»st, hanem ifjitja és pedig a loghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és s/ak-illát.
Egy üveg „Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.)
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmitéle toill«tte-szer sem képes a kikcl-ti hóvirággal jóság és kittinőségben v.rsenyerni. Olajos fldito alkatrészekből állítva eló, rnvid idón elhárítja ez»«n szer a szeplőt, bőratkát, pör-senést, májfoltot stb. s az arezbőrnek vakitó fehérséget, üdeséget é» gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonként 1 frt, szállítással 20 krral több — Portautánvét vagy a pénz megküldései mellett kapható a készítőnél
Francz Ottó, B£es, Mariahilfstrasse 38. szám.
Na^v-Kanizsán valódi minőségben Pl*áger 3éia gyógyszerész árnál." (730 20-25)
9 ■•?
. '' f
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
1 e g e l 8 ó
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az „YPSILAKTTI''-llOZ
Budapesten, váezi-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész ffcrfl-, női és gyermekfehérnemíiek, vásznuk és
asztal nemftek
a legnagyobb válagztékbau és kitünÖ minóségbeo a legjutányosb árakon
Férfl-Ingok, rumburgi, hollandi vagy irlandl vászonból, darabja 3, 3 60, 4.— , 5, 6, 7, 8, 10, 12 frt.
Férfi Ingek, himaettek, madapolanhól, melle vásson, darabja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 frtig.
Férfl-madapolan-lngek, darabja 2, 2.50, 3, 8.60, 4 frt.
Féf''fl színes Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 3 50 frt. Két külön gallérral 2.50, 3, 3 50 frt.
Férfi színes angol oxfordingek, darabja 2.50, 4.75, két külöu gallérral darabja 2.80, 6 frt.
Férfi Bátyák, magyar, félmagyar vagy fran-czla szabásra, pamutból 1.20. 1.30, 1.50, vászonból 1.60, 1.60, 1.75, 2 frt rumburgi vászonból 2.25, 2.60, 3, 3 Irt 50.
Férfl-febérharlsnyák, pamutból fehér vagy színes tuczatja 4, 4.60, 5, 6.50, ti, C.50. 7, 7 60, 8—14 frtig, csérnából, fehér tu-czatja 3 60, 4, 4.50, 6. 6, 7, 8, 9 frt, 14 frtig. félbariinyák, fehéritetleu vászonból varrottak, tuczatja 4.50, ti. 7 frt.
Férfl zsebkendők, fehér vászon tuczatja 3, 8.60, 4, 4.60, 6, ti, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfi zsbkendők, vászonból, fehér szines széllel ti —, 7-50, 9 — frt. batisztból szines lel 7 frt 8 frt 50, Szines pamntzsebken-dők dbja 30 kr, 36 kr, 40 kr. pamut batisztzsebkendők szineg széllel tuczatja 3 frt.
Férfi-gallérok, minden formában, legfinomabb tezatja 8 frt, 3 frt 50.
Férfl-kézelfik, tuczatja, 12 pár 6 frt, ti frt
NŐI Ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.26, 2.60, 3, 3.50, 4-— frtig, slingelt 3, 3.50, 4, 5 frtig franezía mellvarrással és hímzettek 3.60,4 —, 4.50, 5.50, ti, 7, 8, 15 frtig, madapolanhól sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60.
N6i háló corzettek, madapolanhól egyszerűek 1.30, 1 60, diszitett 1.75,2.25, 2.60 3, 3.60, 4, 4.50, 6, 10 frtig.
Mii labravalók, madapolanhól, sima aze* gélyzett, dbja 1.60, slingelt 1.90, diszitett 2.26, 3, 3 60, 6 frtig.
N6I alsószoknyák, madapolanhól, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 3 60, 4, 4.60, 6, 15 frtig, uszálylyal 4, 5, ti, 7, 8, 20 frtig.
Nfil harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tuczatja ti, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig szinesek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1.20, 1.30, 1.60, 3.50 krig.
Nöl zsebkendők, fehér vászonból, tueztja, 2 60, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 16 frtig, angol cxéruabatisztból, fehér, 4, 4.50 5, ti, 7, 8, 30 frtig.
NŐI franozla derék fQzők, (Mieder,) dbja 1.30, 2 30, 3, 3.50, 4-—, 4 frt 50 krig.
Fill Ingek, ti évesek számára madapolanhól, dbja 1, 1.40, szines, 1 frt 25, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagyar gályák 1.10, 1.20, 8 éveseknek ingek madapolanhól 1.10, 1.50, szinesek 1.26, 1.65, | vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; J 10 éveseknek, madapolanhól 1.25, i 1.95 szinesek 1 60, 1.76, vászonból 2.30, 2.60 gatyák 1.36, 1.60, 12 é v e s e k u e k, I
ingek madapolanhól 1.30, 1.80, színesek 1.65, 1 90, vászonból 2 frt 40, 3, 3.50, gatyák 1.55, 1.80 \ 14 éveseknek ingek madapolauból 1 frt 40, 1.90, szinesek 1 75, 2.10, vászonból 2.65, 3.16, 4 frt, gatyák 1.65, 2 frt ; 16 éveseknek madapolauból 1-50, 2.10, szinesek 1.75, 2-20, vászonból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1.75. 2- 2.20. f
Kész fehérnemflek leányok számára, minden nagyságban és minőségben, ugyszinte csecsemők számára, melyekről kivánatra nagy árjegyzékünket bórmentesen beküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztalnemllekben.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 rőf) vége 23, 24, 26, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 45, 50, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandl vászon. 39 méter (60 röf) 22, 23, 24, —, 2»i, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 45, 50, 100 frtig.
Hollandi vászon, gyermek-fohérnemtlekre és ágyncmtlekre 32s/4 méter (42 rőf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ''¿4, 26, 28, 30, 50 frt.
Creas vászon 237« méter (30 röf) vége 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80 frtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 röf) 12 lepedőre vége 33, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamutoslnvat, ágynemdekre, 1 méter 38, 46, 48, 68 kr.
Madapolam vagy ChifTon, vége 40 méter (51''/, röf) 9.20, 10.40, 10.8o, 12, 13.50 14, 17, 18, 21.
Színes kanavász. 23>/( méter (30 röf) 9, 9.60, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt.
Szines ruhaperkalok, dug választékban 1 méter 36, 3>í, 48, 50, 52, 64, 56 kr.
Vászonzsebkindők, hölgyek é< urak számára, tuozMja 2.50, 3, 3 50, 4, 5, ti, 7, 8,
9, 10—20 frtig.
Töriilközök, tiszta vászon tuczatja 5.80, ti, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 frt.
A8Ztal kendők, ttizta len, tuczatja 4, 4.60,
5, 6.50, ti 30, 7, 8, 9, fit, abroszok ti, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Damast asztali teritök. 6 wzemélyre 6.50,
6, ti.60, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, lő, 16, 18, 20, 40 írtig. 18 személyre 25. 23, 82, 48 frtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53,
.•>75 frtig.
Kávéskendők, szines és fehér, darabja 3, 3.ti0, 6, 5.50, 6, 11 t''rtig, csemego-keudök tuczatja 3, 3.60, -4.60, 5.53 krig.
Csipkefüggönyök, t ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 6, 5 50, 6.60, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Ágyteritők, darabja 4.50, 5, ti, finom rip«. bÖl 9.60; asztalterítők 3.80, 4, 6 frt, ripsbÖl 7 frt 50 kr.
Agypokróozok, 4.50, 6.50, nagyobb 6, 6.50, 7 60, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Menyasszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, késr. fehérnemfi és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzékünket kívánságra bérmentesen küldjük.
Az Aruk legjntányosban szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mí oknál fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az árszelvényüukkel el van látva, nemcsak szívesen kicseréltetik, de kívánságra az érte tízeteteti összeg is visszaad atik. *
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkezuek, különös figyelemmel és pontosan eszközöltetnek éB csomagolási dijt nem számítunk. (780 5—*)
5AGF-KASIZ8A, 1879. Járezius 16 án.
22-llC Bzá>m.
Tlzennyolczadtk évfolyam.
n
8 frt.''
| Eliftzttétl ér
egén érre . . fél érre . 4 „
□egyed évre . . 2 „ Egy «iám 10 kr
Hlrdstések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr fiaetendő
1 A lap ss ellem! réssét r ,f illeti közlemények a ''1 szerkesrtShös,
anyagi réssét illetS közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendfik: NAGY-KANIZSA Wlaatlttbáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
kalönf
előbb:
ÖZLON
ésiratok vissza nemi küldetnek.
lKésir
nemf
N.-Kaniz«avároB helyhatóságának, „n.-kanizsai őnk. tüzoltó-egylet", a „n.-kantaf»ai kereskedelmi s iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsai kisded-neielő egyesölet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kfllválasztmánya" s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesiUje.
Hetenkint kétszer, vasaTnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hitelviszonyaink
és a kisbirtold földhitel.
— Felolvastatott a BTársas-Kör°-ben február 16-án 1879. —
(Folytatás.)
II. a központi egyesület.
Az egyesület alapitói azon hazafiak, községek, káptalanok, konventek, pénz-s hitelintézetek és egyéb erkölcsi testületek, melyek az egyesület létesítése, fennállásának és biztonságának szilárdítása czéljából a központ alaptőkéjének képzésére, illetve növelésére szabad tetszésük szerint egy vagy több alapítványt tettek.
Az alapítványok, azoknak befizetési módja és azokkal járó jogok és kötelezettségek a következők:
I.) 5000 frtos kamatmentes ;
II.) 5000 frtos kamatozó,
III.) 500 frtos kamatozó egész- és
IV.) 100 frtos kamatozó részala-pitványok.
Az alapító tetszésétől függ: egész alapítványának összegét egyszerre és készpénzben teljesen befizetni, vagy annak befizetését egy vagy több 10 százalékos részletéig eszközölni és a be nem fizetett részt az alábbiak szerint teljesen biztosított kötvényekkel fedezni.
11a az alapító tag az I. II. és III. pont alatti egész alapítványát nem egészen, hanem csak részben befizetni, alapítványának többi részét pedig biztosítani óhajtja, ez a következő módon történik :
10 száz&lék a kitűzendő határidőben mindenesetre készpénzben befizetendő; a be nem fizetett részről pedig szabályszerű kötvény teendő le, mely kellő jel-
zálogi bekebelezéssel vagy jóhitelű értékpapírokkal avagy egyéb, teljes fedezetet nyujtó biztosítékokkal, biztosítandó. A letett értékpapírok szelvényeiről és kamatozó biztosítékok kamatairól, azok lejártával, a letevő tulajdonos szabadon rendelkezhetik.
Az alapítványok be nem fizetett részének fedezésére nyújtott biztosítékok, az igazgatóságnak a felügyelóbizottsággal egyetértő beleegyezésével, ugyanannyi értéket képviselő más alapszabályszerü fedezettel bármikor helyettesíthetők.
A községek, káptalanok és konventek, mint alapítók által leteendő kötvények ilyetén biztosítása nem kívántatik; a pénz- és hitelintézetek, egyéb erkölcsi testületek és elsőrendű czégek, mint alapítók által leteendő kötvények biztosításának szükségét, föltételeit és idejét, valamint az alapítók alapitványaik be nem fizetett részére felajánlott biztositékának mértékét s általában elfogadhatóságát — esetről esetre — az egyesület megala-kultáig a létesítő bizottság, azontúl pedig az igazgatóság a felügyelóbizottsággal egyetértve határozza, illetőleg bírálja s állapítja meg.
Ezen alapítványokra az első tíz százalékon felül további befizetés — mely egyszerre 10%-nál magasabb nem lehet,
— csak akkor követelhető az alapitóktól, ha a törzsvagyon hiányok és veszteségek által csonkulást szenvedett; ily eset azonban, tekintettel az egyesület szolid vezetésére, minden nyerészkedést kizáró czéljaira, úgyszintén az általa mi veit föld-hiteli üzletágnak ''— természetében rejlő
— teljes biztonságára és az állam ré-
széről az egész hitelszervezet felett gya-korlandó szigorú ellenőrzésre: csak közönséges emberi számítást felülmúló, rendkívüli körülmények között állhat be.
Ha az alapító tett egész alapítványát sem egyszerre készpénzben befizetni, sem a fentebbi módon biztosított köi-vénynyel fedezni nem óhajtaná, a befizetésnek következő módját választhatja: A kitűzendő határnapon befizet 20 százalékot, a fenmaradt 80 százalékról pedig szabályszerű, de külön nem biztosítandó kötvényt állit ki, melyben arra kötelezi magát, hogy ezen 80 százalékot az*elsó befizetéstől számítandó 4 év alatt, egy-egy évre terjedő időközökben, egyenlő részletekre felosztva, készpénzben fize-tendi be.
A IV. pont alatti részalapitvány az alapító szabad tetszése szerint vagy egyszerre készpénzben, vagy pedig, mint az épp emiitett egész alapítványok, 5 év alatt 5 egyenlő 20 százalékos részletben fizetendő be. Öt ily részalapitvány, a mennyiben egy és ugyanazon személy tulajdonát képezi, egy 500 frtos egész alapi ványnyá egyesíthető.
Minden i ué^vc, melyei
az alapítók alapitványaikra tenni tartoznak, .a kitűzendő határnap a fizetési felhívás kibocsátásától számitva 30 napnál rövidebb nem lehet; kivételnek ezen szabály alól csak az első részletfizetésnél lehet helye, mely azonban semmi esetre sem 1879. évi május hó eleje előtt teljesítendő.
Ha az alapítványa ,be nem fizetett részérói — ott, hol ez a tullapon foglaltak szerint szükséges — kötvényt ki-
állítani s illetőleg ezt a létesítő bizottság (esetleg az igazgatóság s a felügyeló-bi-zottság) által elfogadott módon biztosítani, vagy alapítványa lejárt részleteit befizetni elmulasztaná: jogában és szabadságában álland az egyesületnek, birói közbejövetel nélkül a befizetett részleteket — az azok után netán javára visz-szatartott kamatösszegekkel együtt — elveszetteknek, az alapítványt magát pedig elenyészettnek nyilvánítani, vagy pedig az alapityány és a vele járó jogok s kötelezettségek épségben tartása mellett, az alapitót, illetve jogutódját az egyesület részéről szabadon választandó bíróság által sommás szóbeli peruton arra szorítani, hogy a biztosítani elmulasztott alapítványi részt, illetőleg a lejárt befizetni elmulasztott alapítványi részleteket és az ezek után a kitűzött fizetési határnap lejártától számítandó 6%-os késedelmi kamatokat — befizesse.
Az alapítás vissza nem vonható; az alapítással járó jogok s kötelezettségek, valamint ezeknek és általában az alapításból származó jogviszonynak megszűnése pedig a következő:
a i±., in. es ív. pont alatti alapítványt tett alapítók, az általuk valósággal befizetett készpénz összeg után 5%-os kamatot élveznek. Az 5 év alatt részletenként teljesen befizetni kötelezett egész és részalapitványok után járó kamatok azonban, ezen alapítványok teljes befizetéséig, az illető alapítványt tevők javára folynak és csak a teljes befizetés megtörténtével szolgáltatnak ki nekik. Az ekként visszatartott kamatösszegek utan járó kamatok a tartalékalap javára esnek.
TÁRCZA.
t
V N
Kósza Pista.
ott guggol a zsibongó utcza sarkán. Nyugodt percze van most, oly hallgatag Ali! de ha majd mint a felbőszült orkán Zihál kebele s zordan felkaczag S fut vadul. . . . mig a váró* mán végiben, Bárha röpke pillanatra, megpihen : J6 ember! ha megesik rajt'' a szived, Dobj egy fillért neki s az Ég megfizet!
Rongy meze, miként lelke gondolatja, Foszladozva vész, szerte-sxéjjel szállva ; A z t a csavargó szél ha el-elkapja, Ezt egy kinos élet vétke. átka. A beteg testben megtört lélek árnya Örök borút von lázas homlokára . . . Jó ember! ha megesik rajt'' a szived, Dobj egy fillért neki s az Ég megfizet 1
Kiaszott arexán az éhség ölyve dúl, Bár elfásult lelke nem érzi már; Zavaros szemei mély urnáibul (ily bágyadtan rezeg a fénysugár, Betevő-falatja ? . . . kenyérke, nagyon Száraz s az is csak minden harmadnapon. .. Jó ember! ha megesik rajt'' a szived, Dobj egy fillért neki s az Ég megfizet !
Apját, anyját, a jó Isten tudja csak, Hol ilzi a sors, e vad fergeteg ; Vagy lehet, máf rég'' a sirba'' nyugszanak. Mig «3, szegény, most is ilt tévelyeg. Egy vágya van: a néma sírgödör, Hol semmi nem fáj többé, nem gyötör. Jó ember! ha megesik rajt'' a szived, Dobj egy fillért neki s ti Ég megfizet!
( . # Hol fáradt tagjait tűn inegnyugasztjs, Egy roskatag kunyhó háta mögött: • Páruája kő, ágya kevéske szalma Forró köny árjától megöntözött.
És elalszik, hajh! de megpihenni V.. nem, Nem fog, majd csak a hideg sir mélyiben... Jó ember! ha megesik rajt'' a szived, Dobj egy fillért neki s az Ég megfizet !
Pzegény Pista! igr lézeng évről évre Örök nyomor s kinzó fájdalomban ; S c sok szenvedésért vajh mi lesz bére, Hogyha szive többé meg nem dóiban ? — Beledobják a csöndes, fagyos sirba, S azt se tudják majd: volt é Kósza Pista . . . Jó ember! ha megesik rajt'', a szived, Dobj egy fillért neki s az Ég megfizet !
KUBÁNY1 BÉLA.
Mutatvány
Szommer Henrik
„Boszniába és vissza* cximü mövóbCl.
(Folyt, és vége.)
Atyáin — tolytatá Ali Mustapha — már ifja kora óta volt aIí Achmed szolgálatában, mint annak személye körüli tiszt főhadnagyi minőségben, mig a tegnapi ütközet alkalmával, midőn a pasát az utezán kiséré, egy berepülő ágyúgolyó kioltá életét; atyám engem is már ifjú koromban elhozatott, hogy Ali Achmed íestőrei közé felvétessem, mi atyám közbenjárása folytán sikerült is, és most már mintegy 14 évet töltök szolgálatában. Szolgálatba lépésem első idejében csak Ali Achmed személyének szolgllssára szorítkozott minden teendőm; reggelenkint lábelijét és ruháját kelle kitisa-titom és ha (elkelt — mindig 9 és 10 óra tájban kelt fel — szobáját és ágyát kellő rendbe lennem ; mosdásnál a vizes kancsót és türöl közőt kelle fognom, fésülésnél pedig a tükröt, mig öltöxés alkalmával harisnyáit, czipőit, egy
szóval minden ruhaneműjét, melyet felvenni kivánt, kézhez kelle adnom és öltözködésében mindennemii segédkezet nyújtanom ; végre felöltözve, kardját kérte, melyet még felkötni is kelle segitnem. Azután bevivém neki kávéját, melyhez kétszersültet szokott 4—5 darabot elfogyasztani. — Mindezekután sétálni ment a városba, vagy kilovagolt a környékbe, hova rendesen atjám egyedüli kíséretében szokott menni. — Mintegy egy évig szolgáltam neki mint „Nefer* (rang nélkül katona), mig végre „Onbaschi''-jává (káplár-tizedes) nevezett ki testőrségében; ezen minőségben nem tétetett velem semmi dolgot, csak felügyelőül használt, és irántami jó hajlamát assal bizo nyitá, miszerint mindig — ha szobájába volt — ajtaja előtt kelle őrt állanom: ha pedig magas vendége érkeaett Szerajevo — Banya-Inka — vagy még Stambulból is, hát azoknak kelle tiszta teendőkben szolgálnom és segédkezet nyújtanom, ebéd felett as ételeket felhordva az asztalnál szolgálnom, és végre ha utazott, főleg szolgálati szempontból kiindulva, mindig vele vitt és oly alkalmakkor küldöncz szolgálatot teljesiték nála. Minden kínálkozó alkalommal kitüntetém előtte alázatosságomat oly annyira, hogy nem sokára „Tschausch" vagy is baschtschausch* jává (őrmester) nevezett ki. Ezen minőségben már nagy urat kez-dék játszani, mert a parancsok osztogatása — a pasa után — engem illetett, mint testőre főparancsnokát; mert meg kell jegyeznem, hogy a testőrség nem foglalt magában tisztet; parancsokat pedig a pasa személye vagy udra rát illetőleg a testőrségnek, a városi rend vagy törvényeit illetőleg, annak hatóságának szokta a „Kádi* (biró) közbenjárásával osztogatni.
Ali Achmed nagyon meg volt velem elégedve, minthogy én határtalan hűséggé) ragaszkodtam hozzá, és úgyannyira megkedvelt, hogy utóbbi időben még háremjének felügyeletét is reám bízta. Háremjében hat gyönyörű neje volt: Adura, Bezika és Zulejka szőkék, Nurzida, Schulna és Dióna barnák valának. Kedvencz neje as angyali szép és szőke Adura volt, kit többre becsült életénéi és ha aggasztó hírek érkeztek Stámbulból vagy más esemény idézett magas homlokára setét, komor redőket, mindig az angyali Adura alabástrom ssinü kis kacséi simiták homlokát ismét egyenesre, mialatt következőn szokott ssóllani: „Uram, parancsolóm ! miért ily bus és komor ismét nemes arcsod ? hiss tudod, hogy hü szolgádat, Adurát, aggasstja komor homlokod látása! üzd el a komorságot és légy vig, igy ni!* és angyali mosolylyal czirogatá mindaddig ura arcaát, mig Ali Achmedet végre mosolygásra bírta; esen tettét mindig megszokta Ali Achmed hálálni; homlokára nyomott néhány csókot és egy drága gyürüt, kar-pereczet, nyakéket vagy más ékszert adott neki háladatossága jeléül, mely alkalommal nem mulasztotta el aIí Achmed őt angyal — sőt istennőjének is elmondani.
Igy éltünk mindaddig, mig csásaárod titeket ide küldött, hogy az országunkban már régóta lappangó lázadást elfojtsa, minek követ-kestében Ali Achmed minden eshetőségre elkészülve — nejeit már jó eleve elküldé Stam-bulba öcacséhez Saraf Achmed pasához, kivéve Adurát, kit Ali Achmed itt fogott és ma magá val Vitt fogságába Bécsbe.
Enyiből áll, kedves magyar szomszéd, — igy neveaett engem Ali Mustapha — isemé-
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Az alapítók jogosítva vannak az els$ befizetés után, a mennyiben alapitványaik hátralevő részének 4 év alatt való teljes befizetésére kötelezték magukat, a teljes befizetés helyett, időközben szerzett jelzálog! bekebelezéssel vagy értékpapírok letételével a benemfizetett alapítványi részeket utólagosan biztosítani, mely esetben alapitványaik a 10% os befizetésü és a fentirt módon biztosított alapítványokkal egyenlő természetüekké válnak.
.j Az alapítók által letett alapítványi kötvények visszaadása azon idópoutban fog kezdődni, a midőn az egyesület tartaléktőkéjének saját értékei az országos alapból adományozott 500,000 trtnyi összegen kivül 500,000 frtot. vagyis összesen egy niilió forintot értek el és ezenfelül az eredetileg jegyzett alaptőke 107ü ának megfelelő uövekedés állott be. Ez esetben azon alapítók, kik alapított összegük 7io-cd részét kötvényilcg biztosították, alapítványi összegük egy tizedrészét illető kötelezettség terhe alól szabadittatnak fel, azon alapítványaikat teljesen befizették, befizetett összegük egy tized részét kapják vissza, s ezentúl minden további 10%-nyi növekedés után ugyanezen mértékben mentetnek föl kötelezettségük alól, illetve befizetett alapítványi összegeik ugyauily mértékben szolgáltatnak nekik vissza. A részalapítványok visszafizetése az épemlitett egész alapítványok visszafizetésével egyidejűleg veszi kezdetét és szintén 10%-os részletekben történik. — (Folyt, köv.)
ZALAI KÖZLNY.
Pettau es műemlékei.
(Néhány lap uti naplómból ) (Folytatás.)
Midül) a petlaui dom belsejét kutattam, néhány nuunaradványra akadtam, mely nem
lyem éa a pasát illető elbeszélésem, és most hallgasd meg — a török mindenkit „tea-gez — amennyiben képes leszek némi adatokkal .szolgálni hadtiainkról, s azoknak harczi kép
¿ObtSCgClOl , lüluUcusK clOkk Katvual &ZMUH-
1) ainkról akarok némit megeinlítni, miután az foglalja magában a katona kiképzésének módját és meneyibégét. — Már többször hallottam Ali Achmed pasát, elégedetlenségét kifejezendő az előtte gyakorié katonák czélszerütlen csatározása felett, és minden alkalommal a szabályokat tartá káros befolyással a katonákra nézve; mert— mint gyakran monda — szabályaink nem eredetiek, hanem ausztriai, Iranczia, angol és Németországtól vannak ré-bzenkint elsajátítva és lemásolva, minek következtében szabályunk oly zavart állapotban van, hogy a különböző országoktól elsajátított vegyes és egymással ellenkező tartalmú czik-kekből vajmi bajos volna valami czélszerüt tunitni, és így csak saját belátására van min «len tiszt az oktatást illetőleg bízva, minek következtében minden legkisebb önálló osz-tály egymással ellenkező taktikát követ. Volt a Lka! mam a ti harczképességtaket és czélszerü, mindig védett előrevpnulástokat, a tegnapi ütközet alkalmával, templomunk tornyából szemlélhetni; mi ugyan erődök ellenében nem oly nagy döntő befolyással bírhat,de annál nagyobbal aik téreni harezban. A mi harcz miveletünk abból áll, hogy kellő időben kiküldik a rajokat lánczvonalba, mely mindeu raj egy összeköttetés nélküli — magán álló — és csak feladatát szem előtt tartó lánczból áll. Ha egyik i aj veszélyesebb helyre jutna, vagy egy általán szüksége van erősítésre, küldenek oda még ,.gy vagy több rajt — amennyiben azt szükségesnek tartja a főparancsnok — és ha as ellennel összeütköznek, minden kisebb önálló osztály parancsnokára van bízva, osztályának hol és mikénti felhasználása, és ezen jognak k ifolyása az, hogy a döntő perezben, az osztályok belátásuk szerint cselekedve, rendesen vagy vissza kell vonulniok a rend és egy össz-hangzó parancs által czélszerün előrenyomuló ellen elől, vagy pedig helyt állva, minden osztály, sőt végre minden ember saját belátásra vagy ''hagy va, minek következtében nagyon világos, hogy tízszeres véráldozatba kerül. —
Jövendölöm neked, magyar szomszéd, hogy bár hol és bár mikor is legyen ütközetetek csapataink ellen, bátran szállhattok velők szembe; ha azok 4 szeres erő vagy számban vannak is, még is ti fogtok mindenkor győzni; mert czélazerü harcz miveleteteket oly higad-tan és megfontolva követitek, mely ellenébe még 4-szeres és túlnyomó hatalom sem vét-
tudom mi oknál fogva, a ezopf-vitézek pusztításait kikerülte. Ezek egy csinos szárnyas oltár a keresztelő kápolnában 1562 bői, és a szentély székek 1446-ik esztendőből. Mindkettő érdemes, hogy néhány vonással megismertessük a tisstelt olvasóval.
A szárnyas oltár méretei nem nagyok; a kis kápolna szűk és alacsony volta sem engedi a nagyobb kiterjedést. Aranyozása és dissor-mozata azonban oly dns és oly ízléses példányt mutat, mely önkénytelen is refexiókat kelt szivünkben azon többi, bisonnyára sokkal gazdagabb és terjedelmesebb oltárokról, melyeknek egyik szerény példányát képezte ezen fennmaradt kis szárnyas oltárunk.
Faragmányokat csak a középszárnyon találtam ; a predalla, valamint a két oldalszárny festményekkel vaunak dissiive, melyek motívuma Üdvözítőnk gyermekéveiből van merítve. Sem a dombormű, sem a festmények, de az ékes ormozat sem oly müvek, melyek rendkívüli tehetséget árulnak el mesterében. Az izlés, mint az az évszámból kitűnik, a góth styl hanyatlási korát mutatja. De azért oltárunk még itt jelentékenyen többet mutál éa többet ér valamennyi egyéb kazalos oltárnál, melylye! a múlt és mostani század egyházainkat ehdomta-lanitani szokta. A szárnyoltárok akkor sem keltik azon elrekesztési és tultömöttségénéi fogva lankasztó érzetet, mikor toronyfiai a gerincses boltozatig érnek. Míg amazok az építészet által szabott határon tu!mentek, és mintegy kiszaba dúltak azon filialis helyzetből, melyiyel okszerűen az építményekhez tartoztak; ezek ielsu-gárzó, átlátszó alkotmányai az épület arányait cs szépségeit még emelték és fokozták, Innét van, hogy a góth styl egyházaiban a lélek önkénytelenül fel a magasba emelkedik, mig mostani templomaink és emeletes oltáraink nyomasztó, lesújtó hatást gyakorolnak. A gótb-oltár minden diszitmónyea mensára utal, melyből a sudár ormozat, mint számtalan égő láng égfelé irányozza tekintetünket és érzelmeinket. Egész szerkezetében mutatja, hogy a gyupontja ott van, hol az újszövetség áldozata szüntelen megujittatik. Másképen van ez uj alkotmányainkon, melyeken a részletek összege nem összpontositólag, hanem szörólag hat, és hol egy egy irtózatos oszlop csarnokra, vagy azok kö-
bét vagy árthat semmit. Csapatainknál nem ismerik a megfontolást, sőt a higadtság ellentéte, a/elháborodottság fogja el keblüket, néha oly annyira, hogy szájából tajtékozva a düh »a»* lajtuh. erői "oiy mervDen, nogy minden
józan vezényszó ¿8 müveletek ellenében vakok és süketek ; nem is tanácnolnám, hogy ily áila pótban kerülne kezére egy ellen, mert a kinok minden érzelmeit éreztetné vele, mig a meggyalázott testből végre kiszakitná a lelket; de a ti fegyvertek nagyon jó éo gyorsan lő, hogy a felbőszült ellent — ha reátok is iramodnék — leterítitek, még mielőtt közeletekbe juthatna.
Ez képezi, kedves magyar szomszéd, a hadászat főágát, és miután ez is ily hiányosan folytattatik, képzelheted, hogy mennyire vagyunk a hadászat többi ágaiban is háttérbe szorítva. Hogy tüzéreink mennyi kárt okoztak nálatok, azt nem tudom, de meg vagyok győződve, hogy — ha tettek is kárt — azok nem nagy horderejűek lehettek; mert azok is ép oly czélszerütlen oktatásban részesültek, miut az egész török had ; és ha ez még is valaha győzött vagy győzni fog, az csak azon körülménynek kifolyása, mert óriási erővel, vas akarattal és az életet megvető eiazántsággal harczol. Most pedig, kedves magyar szomszéd, feküdjünk le, hogy holnap 12 órakor (a török óra, tudvalevő, hogy 6 óraval — a mienkhez hasonlítva — előbbre jár; a baschtschausch tehát reggel 6 órakor kívánt felkelni.) Allah segítségével ismét felébredhessünk; különben fekve is beszélhetünk még egy kissé.
Miután levetkőzött, és ágyán a kényelemnek engedé át magát, egy csigarettet pödört, engem aszal megkínált, és mintán ő is egyre rágyújtott, következőn folytatá beszédét:
„Látod, magyar szomszéd, így van az őrségünkkel is. As „onbaschi* (káplár) felvezeti az őrt rendeltetése helyére, és asután visszatér az őrszobába. Az őrnek midennemü kényelem meg van engedve, mi által már sok kára lett az államnak. így például: meg vau az őrnek engedve, hogy megunva a fel- és alájárkálást — leülhessen, czigarette — vagy csibukra gyújthasson, ha dohányozni akar; végre, hogy előforduló esettan szükségét végzendő —- az őrhelyre támasztva fegy vérét — elhagyhatja az őrhelyet; ezek pedig — minden józan ész felfoghatja — oly kedvezmények, melyek által az őr ébersége nem csak hogy nincs fokozva, sőt ellenkezőleg, az őr becsület-érzete és lelkiismerete szült éberségét is jelentékenyen csökkenti. Látod, szomszéd, igy van ez nálunk a katonai kiképzés minden ágában ; most pedig szomszéd, alugyuuk, mert nagjon álmas vagyok. Jó éjszakát. . f
zőtt sétáló óriási szentekre irányul összes gondolkozásunk ¿s érzésünk. Ezen tételek állanak akkor, mikor mindkettőben a szerkezet és kivitel jó. De mit mondjunk ahhoz, ha a mostani szobrok és domborművek alakját és technicáját veszszük figyelmünk alá? És hol van képeinken és alkotmányainkon azon kifejezés, mely szent helyen elengedhetlen, és mely a faragott képnek egyedüli létjogoft adja egyházainkban és felszentelt helyeinken? Áhítat, buzgalom, alázat, töredelem ki nyomata alig látszik meg egyik másik müven, mig a túlnyomó résznél as tűnik ki, mintha a művész mutatni akarta volna, mily igéző, kecses angyalokat tud teremteni és inily önelégült hetvenkedő, csábitó állású em báreket állithat szentek képében as oltár fölé.
Napjainkban már megindult a mozgalom, mely az egyházakat a mull két század lomjától megtisztitja. A styl szerű rest^uratiók Sopron-ronban, Győrött, Possonyban és főkép Kassán, Lébenyben és Pannonhalmán példát mutatnak, melyen az eltévedt ízlés iámét helyre vergődni fog. A „szárnyas oltárokra oly eredeti példányaink vannak, melyek műalkotásai vetekednek a viiág legjobb e nemű faragtnányaival. Ha ezeket írásban és jó másolatban a feledékenység leple alul kiragadjuk és eszméiket, fényoldalaikat buzgón ismertetjük s népszerűsítjük, akkor nem kell tartani, hogy a jövő hitbuzgóság rikító ízléstelenségekben találja kedvét és örömét.
A szárnyas oltárokra és faragmányaikra annál több figyelmet kell fordítanunk, minél világosabb meggyőződésünk, hogy hazánk leg előkel ''bb és legtekintélyesebb inüipara a fafa ragmányokban nyilvánult, s hogy ezen műemlékek egyedül azok, melyek összes mualkot-máoyaiuk közül hatalmasan kimagaslanak és nemcsak hazánkban, hanem a földkerekségén meglevő remekekkel vetekednek.
A kezdeményezést erre is, mint minden műalkotásra, szomszéd külországiainktól kaptuk. A fafaragást már a XIII. és XIV. században művelték ezek, virágzása azonban csak a XV. század elején következett be, midőn a góthépitészet, plastika és festészet nagyszerű lendületet nyert Németországban.
A szárnyas oltár eredetét Dr. Ipolyi az őskeresztények diptyehonok és triptyehonokban
Feleslegesnek tartám most az embereim által kirendelendő őrséget, miután ablakaink előtt úgyis 2 század fegyverei villogtak gulyába rakva, tehát raegengedém, miszerint — ugy mint en — oltözetesen és oldat fegy veresen le-fekhetnek aludni; mire én is az ágyban a fal felé fordultam — meghagyva, hogy egész éjjen át a gyertyának égnie kell, — lezárva szempilláimat nem sokára elaludtam.
Másnap az az 20 án reggel, midőn felébredtem, már 7 órára járt az idő, miért is nem csudáltam, hogy tötök szomszédom hült helyét találtam csak ágyán. A felöltözésael nem kelle vesződnöm, mert nem valék levetkezve; meg-mosdózva és fésül kedve kimentem a városba körülnézni, miután embereimnek meghagytam volt, miszerint, ha el akarnak ők is a városba menni, azt váltakozva tegyék ugy, hogy egyik mindig a szobában maradjon őrizetül.
A város nem mutatott valami különös szép látványt, és csak néha néha láttam a hemzsegő katonák közt — kik minden utczát sáskákként leptek el — egy két törököt, kik bámészkodva a sok kaionaságon, egyik ház szögletéhez húzódva álltak. A házak többoyire emeletesek, és fából vannak faragva, melyek földszinti részében többnyire baromfiak és barmai a háztulajdonosnak vannak elhelyezve, holott ő és családja az emeleten lakik, melyre egy talépcsózet vé^et. A női lakosztályok — minden nőnek külöu kamarája illetőleg szo bácskája van — ablakai oly sürü fából készített rácsozattal vannak ellátva, hogy hüvelykujjam alig fért bármelyik nyilláson is keresztül, és ha az egyik ablaknál egy női alakot pillantottam meg, — sajnos, de való — hiába fürkésztem arezvonásait kivehetni; a lapos rácsozat eltakará kíváncsi szemeim elől, és csak néha-néha, ha ide és tova mozgott arcsá-val a rácsozaton, láthattam bogár szemeinek egyikét, vagy korálpiros ajkát egy-két perezre, mert megsokalva bámulásomat, szemérmesen vonult a szoba belsejébe.
A város főbb utczáin miuden házban üzlet van, és azok ajtaja deszkából összeverve _
alulról fölfelé emelendő a felnyitásnál, mig a zárásnál ellenkezőleg felülről lefelé bocsátandó, hasonlóan azon nálunk is ismert ajtókhos, melyek sertvés óloknál vannak alkalmazásba ; az ajtót egy bottal feltámasztja, as üzletbe ül szokásaként a török & mindenkinek mindent ád pénzért, ki mit vásárolni akar; van üzleté ben szép vágott dohány — ezt pedig legtöbbet veszik a katonák, mert a pénzűgyőrnek még csak színét sem látta és azonkivül olcsó; — azonkívül csibuk, szivarszipka, papirka, gyufa, fehér ezukor, kávé, rizsa, veres hagyma, ugorka, zöld paprika, alma, körte, — aszalt és zöld
MZIS 6 n 1879.
keresi, mely könyvalaku faragmányokkal tolt táblák tudvalevőleg arra szolgáltak, hogy a kereszténység védszentei, jóltevői és kitűnő tagjainak neveit ájtatos és megtiszteltető emlékűi feljegyezhessék. Midőn a XIII. században as oltár megfordittatott és a szentély hátfalához illesztetett, nemcsak a mensára, hanem a felette levő alkotmányra is sokksl nagyobb gond fordíttatott. A góth magasratörő rendszer fejlesztette végre azon gula alakú oltár alkotmányt, mely ugy az egyházi cselekmény intentiójának, valamint as építészet szervezetének tökélyete-sen megfelelt.
S Á.I.
(Vége következik.)
Helyi hírek
— A nagy-kanizsai kisded ne velő egyesület marczius 25-én délután 4 órakor az ovoda helyiségeiben igen fontos választmányi ülést tart, melyre a választmány t. tagjai ez uton is a szives megjelenésre felhivatnak.
— A délzalai takarékpénztár — miut halijuk — márczius 25-én délelőtt tartja évi rendes közgyűlését.
— A közkórházban súlyos betegen fekvő Keleti György fiatal iró segélyezésére, hogy magát gyógyfürdőben gyógyíthassa, folytatólag következők valának ssivesek adományozni : Gróf Hugonay Kálmán 1 frt, Smettana Ferene«-4-4rt, Dr. Szukits 1 frt, Valbach 50 krfGyőtffy JSnos 1 frt Wagner Ferencz (faktor) 50 kr, Németh Simon 50 kr, Belus József 5 frt, Matosh Józsefné 2 frt, Tislér József plébános 1 frt 50 kr, Lendvay József 1 frt, Let-linger Kelemen 1 frt, Tuboly Viktor 1 frt, Oszeszly Antal 1 frt. Összesen 18 frt, az előb-beni közlemény 27 frt levén, az eddigi eredmény 45 frt.
— A nagy-kanizsai első takarékpénz tár márcz. 13 án tartott választmányi ülésében egyhangúlag 300 forintot szavaz >tt meg az alföldi viz károsultak javára s azonnal távirati utalványozással a belügymínisteríumhoz küldötte. —
— yagy érdemet szerez magának Nagy-Kanízsaváros szépítésére nézve Hencz Antal építész ur, ki a Kisfaludy utczában eddig
— és szilvából állnak áruezikkei; a gazdagabbnak, illetőleg nagyobb üzlettel bíróknak vannak még több rend- és színbeli vászonnemüi, török felső ruhák, veres sipkák — női és férfi fez — ós zsebkendők, mialatt itt-ott még sült tököt és görög dinnyét is lát as ember áruba bocsájtani.
A kávé mérők többnyire csak az utczán guggolnak az égő tüz körül, hol egy vindzsa kávét — nagyságához aránylag — 2 és 3 krért adnak el.
A vár falai, melyek csak a város centrumát foglalják magukban, mintegy méternyi szélesek, és erős kövekből vannak épitve, melyeket még egy 4 méternyi széles és mintegy 6 méternyi mély árok övedz; es képeste Bi-hács minden nevezetességét
Visszafelé indulva szemlélésemről, a Konaknak irányzára lépteimet, hol csapatunk az utczán táborozott; a legénység már a köz-étkezést várta, mert 3/%í 1 óra volt; közibéjök vegyültem tehát én is, hogy megkapjam osztályrészemet, mely alkalommal 2 napra járó kenyér is osztatott ki köztünk.
Étkezés után parancsot kaptunk a városból ismét kivonulni, miután az utánunk bevonult 23 ik számú Airoldi gyalog ezred volt hivatva és rendelve a város és falai megszállására. Délután 2 órakor kivonultunk tehát és Zsegár alatt zzabadtáborba szálltunk.
t
Visszatéréskor.
K világnak de sok részét Bejártam ;
Kedves hazám, párodra nem Találtam.
Mindenünnen visszavágytam Te hozzád,
Mert a szivem vigasztalást Nem talált.
De alig, hogy határiJ*t Átléptem
Vágy<5 szivem majd kiégett Bel»lem;
Szerettelek, s ugy ürültem Én neked:
Jú kedvemben majd ax öröm Foj a meg.
Itt vagyok most szent kebleden Szép honom;
J<S boroddal régi búmat Lemosom;(.
Összeütöm a kancsikat £ záporán,
8 felkiáltok : éljon édes Szép hazám! —
SZOMl ZSIGMOND.
TIZENYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
MÁZIS 6 n 1879.
cpilett házh >z ismét két szép uj házat épit és pedig a Csengery utcza sarkán, most csak az óhajtandó, hogy a többi három saruk üres tér
is beépíttessék.
— A helybeli gőzfürdőben márczius hó f..lytán még mindig csak szombaton s vasárnap
vehetni gőzfürdőt, márczius 25 én, ünnepnap lévén, ekkor is; mig april elsőtől fogva, ugy halljuk, minden nap.
— A Kisdetlnevelö&gyesület női vála* zt-mánya körében erős készülődés van az alföldi viz-károsultak részére gyűjtést rendezni. Üdvözöljük a nemes irányú törekvést és a legszebb sikert óhajtjuk, min egyáltalán niucs okunk kétkedni, ismervén t. közönségünk lángbuzgalmát minden emberbaráti s hazai ügy iránt.
— Erös havazás lepett meg benuun-ket márczius 14-ére viradóm, pedig előbb néhány nap már szép tavaszias időjárás volt.
— Teyiuip viilt márczius 15 ike, a szabiidsajtó születésének nevezete« évforduló nap-ja, több helyütt emlékünnepély tartatott, melyen h kegyeletes emlékezet k»<ivea öröme a jelen zordon képeivel sajátságos kedélyállapotot idézett elő. mely a jövő csüggeteg reményének adott tápot.
— Kiszorult kebellel, fájó sóhajjal s lázas izgatottsággal olvastuk mi is a fővárosi lapok terjedelmes tudósításait kánaánunkat, a kedves A''tőidet ért gzomoru csapástól. Szerkesztőségünkben nyitott iven ujabban adakoz tak K. J. 50 krt. Matosch Józsefné 5 irtot liátz Antal orvos 5 irtot, Semetke Lajos tttó. Kis-Komáromból 10 frt. előbbi közlemény nyel 27 frt 50 kr.
— Gróf Festetics Tasziló altábornagy ar ő nagyméltósága a szegedi árviz károsultak részére 1« »00 frtot \ olt kegyes adományozni.
— Következő érdekes sorokat vettünk egy zsebóra tevékenységéről. Kevés ember, ki zsebórát hordoz, uem is gondol arra a tinóm művésziesen alkotott szerkezetre vagy órára, hogy mily bámulatos pontossággal teljesiti reá inért kötelességét, oly kevés kezeléssel, mely bármily más gépnél hiányosnak vagy nem elegendőnek bizonyulna be. Azt hinnők, hogy egy ''¡zsebóra évekig kell hogy járjon a nélkül, hogy csak egyszer is kenve vagy olajozva lenne, holott egy egyszerű k>»csi hebért minden használat alkalmával kenni kell. Hogy egy zsebórának mily kevés igényei vannak, tekintve annak ápolását, még feltűnőbb iesz, ha annak munkásságát pontosan ismerjük, az az a számát azou fordulatoknak, a melyet annak kerekei egy uj''p és egy év kivisznek. Egy közönséges horgony órában a tőkerék, (a hol a rugó van) négv fordulatot tesz huszonnégy óra alatt, vagyis 14G0-at egy év alatt, a harmadik kerék 192 fordulatot huszonnégy óra alatt vagyis 5*.»,080-at egy év alatt", a negyedik kerék a mely a másodperez mutatót mozgatja 2440-et huszonnégy óra alatt, vagy is 525.G00-at ogy év alatt : az ötödik kerék (a horgony kerék) 12iM>''J-at huszonnégy óra alatt vagyis 4,77b,400 at egy évalaU; mialatt a horgony ütések hu-
szonnégy négy óra alatt 488 800-at, egy év alatt 141,812,000 at tesznek Koptmahler K.
— Nagy tűz volt Garabonczon 12-én este 8—10 óra. Közelebbi részleteket nem kaptunk.
— A tót-szerdahelyi tanítói állásra apr. S-ig pályázat nyittatott. Elhalálozás folytán ürült meg.
— A győri gőzhajózási részvény társa ság mult évi zárszámadása beküldetvén hoz zánk, kiemeljük belőle, miszerint üzleti for galma 314.827 frt 70 kr. mérlegszámlája 531.380 frt 92 kr, nyereség- és veszteség számlája 138.826 frt 76 kr. Bir a társulat 5 gőzhajóval, 7 vas- és 12 fauszálylyal. Részvénytőke 900 drb. a 500 frt, 450,000 frt. Nyereség 31.223 frt 2Í> kr. Minden részvényre 33 frt osztalék adatik. Örvendünk e tisztán hazai erőteljes vállalat sikeres működésén. Vajha az ország minden részében igy virágoznának a hazai mindenrendü s rangú vállalatok, hogy a külföld gyámkodása alól felszabadulna nemzetünk. Elismerés illeti a lelkes és hazafias érzelmű igazgatóságot, mely id. Peregi Mihály, Szalacsy Lajos, Pfánnl Károly és Páyer Károly titkár urakból áll.
— Perlakon a február 25-én meg nem tartott országos vásár ministeri engedélylyel márczius 18-án tartatik meg.
— J)r. Lipp Vilmos pr. r. tanár, jelenleg Keszthelyen gymr. igazgató, a régészet terén tapasztalt szakismeretekkel s szaktudománynyal birván, felkérjük a megye közönségét, hogy bármi régi tárgyat találnak akár ásás, akár szántás alkalmával, azt hozzá küldeni szivesked jenek.
— Keszthelyen „Jótékonyczélu Nő egylet" alakult. Az alakuló közgyűlés mult vasárnap folyó hó 9 én tartatott meg számos hölgy jelenlétében. Az egylet addig mig alap szabályai a ministeriumtól megerősítve viszsza érkeznek egy ideiglenes elnök és jegyző valamint 20 tagu bizottság által vezettetik. Elnökül Gaál Endréné úrnő jegvzőül Hofl''man Soma ügyvéd ur választattak. Óhajtjuk, hogy ezen Keszthely város nemeskeblü hölgyei által megpendített szép eszme minél nagyobb pártolásban részesüljön.
— Keszthelyen Tallián Béla nyugalmazott m. kir. honvéd százados ur kezdeményezése folytán egy „csónak egylet" van alakulóban. Az aláírások most folynak. Eddig 100 egyén irta magát alá részint alapító részint évdijas tagul.
— Rövid hirek. A honvédség körében nagymérvű előléptetések lesznek az ezüst menyegző alkalmából. — A franczia kormány 1.500.000 kilogramm magyar dohány bevásárlását rendelé el. Ne volna csak e téren egyedáruság! — Egy szatmármegyei szolgabírót hét nap múlva találtak meg fölakasztva. — Kerényi Frigyes költőnek Ep-rjesen születési házát emlékkővel jelelik meg. -- 151 communista uyert amnestiát. — A török csapatok marcz 1 lén bevonullak Drinápolyba. —
Lisxt Ferenczet Kolozsvárott nagy ünnepélyes-Béggel fogadták. — Az országnak szini kerületekre leendő beosztásán Feleki erélyesen dolgozik. — Patti Sarolta Felső Magyarországon hangversenyez. — Rudolf trónörökös Prági-ban felolvasást tart. — Bpeat 20 ezer frtot szavazott meg sz alföldi vizkirosultak segélyezésére. A mura-szombati jbiróság telekkönyvi hatáskörrel felruháztatott — Mácsay Izidor fővárosi ügyvéd a Dunába ölte magit. — őfelsége a király 50 ezer forintot ajándékozott a szegedi vizkárosultak részére. Országszerte megindult a gyűjtés. A részvét imposans.
Irodalom.
— Üj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemükereskedésében megjelentek: Első ábránd magyar népdalok felett 1 Repülj fecském ablakára. 2. Est a kerek erdőt járom én . . hegedűre zongora kísérettel szerzé Huber Károly Ára 1 frt 50 kr.
— Legtijabb zenemüvek. Az „Apollo* ze-nemüfolyóirat márczius havi száma következő tartalommal jelent meg: 1. Nefelejts, szalon-darab Fanzier J. N.-től. 2 Bányász induló Au Alajostól. 3. Csillagom, szövegnelküli dal Langer Viktortól. 4. Az én polkám, tipegőpolka Klepsch Károlytól. 5. Elő- vagy utójátékok orgona- vagy harmoniumra irta Zsasskovssky Endre. 6. Népdal gyön gyök. nA sárga csikótf czimü népszínműből: I. Tul a Tiszán fehér kendő integet. II. Bujdosik a kedves rózsám valahol. III. Életedben mindig olyan hamis voltál. Énekre, Önállóan is játszható zongorakísérettel átirta Vágvölgyi M. Béla. Ezen hat zenemű összessen csak 1 frtba, előfizetés utján éppen csak 50 krba kerül. Az Apollo előfizetési ára fél évri 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, Verbőczy-utcza 197. szám.) czimezve küldendő be, legczélszerüebben postautalvany utján. Az Apollo hét évi fennállása óta hazai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zeneművet is megismertet előfizetőivel s bármily zenegyüjte-mény diszere válik és ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk. A t. előfizetők a folyó évben már megjelent számokat is megkapják.
— Aigner Lajotndl megjelent „Másod-virágzás." Elbeszélés, irta Endrődi Sándor. A 279 lapra terjedő s csinosan kiállított könyv ára 1 frt. Endrődi ragyogó phantasiája, köny-nyüd irálya és hü jellemf*stéae e müvének is tényét képezi; méltán ajánlhatjuk az olvasó közönség pártfogásába.
Szerkesztő! fizenet.
3373. Veszprém. Szives készségedért köszönet!
3274. x. y. z. A busz vers közntt egyet sem találtunk alkalmasnak a közlésre. Hanem izzadtunk olvasásában.
3<75. II. Vízvár. Köszönettel vettük.
33.''G. 8. S. Kéci. Nincs semmi nesz, nincs semmi «aj, nyugodt a* éj magány . . . Hogyis van tovább e költemény?
3377. L. Szeged. További tudósításodat kérjük amint lehet
3178. 0. Alexandria. Örvendünk, hogy megérkezett.
üározlss 16-tél aároziat 22-1« 1879.
Hó- és heti-nap Kath. és prot." Görög naptár naptár 9 Qtj
11. Jézus ördögöt üz ki. Máté XI.
ib Yasáraap E 3 Oculi 17 Hétfő Gertrud 18 Kedd l8ándor 19 8xerda József 20 Csütörtök Nicetas 21 Péntek Benedek |22| Szombat ¡Octavian 4 G 6 Ger. 5 Konon 6 42 vért. 7 Basiii 8 Theofil 9 40 vért. 10 Kodrat A1 !
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
r
Értesítés.
Alulírottak jelenti«, hogy évektől együtt levő, vágó marha bevásárlási társaságokból t. Ki-lik Ferencz ur kilépett s ezentúl csak mi fogjuk együttesen a bevásárlást eszközölni.
Weisz Ignácz, Hirschl Ármin,
n.-kanizsaí mészárosok.
T. Samu ur!
Nyilatkozatom, melysek megírás íra a lev él ▼étele utáni felhevülés első pillanatában határoztam el magamat, — mint mai beszélgetésüuk alkalmával tapasztaltam, — önt érzékenyen lértette ; higyje meg, magam is megbántam már ezen elhamarkodott bár némileg jogos fellépésemet;---de már későn l
8 mint ön állítja, azon kósza hir kezdeményezője nem volt. — Én nyilatkozatomat nem azért tettem, mintha az ön leányát, — kit szorgalmas, derék és becsültei nőnek ismertem, s ismerek most is, — érdemetlennek tartanám arra, hogy őt egy szintén becsületes fiatal ember tegye nejévé; — oh nem ! — csak azt akartam ezzel mondani, hogy az nem én vagyok. Ha tehát nyilatkozatommal, melyben semmi goromba kifejezéssel nem éltem, megtaláltam sérteni, — mi különben szándékomban nem volt, — ugy most bocsánatot kérek 1
N.-Kanizsán, 1879. márcz. 14-én. Z. L.
• E rovat alatt köalöttért felelősséget nem vállal a Sserk.
HIRDETÉS.
Hirdetmény,
Alulirt tulajd onos által közhírré tétetik miszerint dióskáli községben a korcsmáitatási jog pálinka mérés, felszerelt pálinka főző hely i-8*ggdi> mészárszék és vágóhíd helyiség alkalmas lakással s e község határában ft:kvö 40 hold jól kezelt szántó földekkel folyó évi april 24 tői fogva 3 évekre szabad kézből bérbe adatik. — Bővebb tel világosítást az alulirt bérbe adónál Egeraracsáu minden időben nyerhető.
Grosz Lajos,
Egeraracsai és Dióskáli földbirtokos.
(814 1-3)
(iRAKTZ (iVl''LA, főraktárnok,
ajaulja a következő
JAKOBI TH. FÉLE ARANYÉR ELLENI
növény-szeszt
( OJ5V általános iwiyhiiő-MZt''r aranyérben szenvedők uek továbbá aranyér-bélgörcs gyomornehézségek. bc-nyáikásodán és minden nemű kiütés, étvágy hiány, meg szorulás, bélfájdalrnak, lép vész, máj betegség és lépkór ban "szenvedőknek. Htfy üvpk ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalványnyali 1 fit 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula föraktár-iioknú.1, Kées, VI., Mariahilferstrasse Nr. 7í>.
Halásl-olaJ
Dr. Schmidt fó-torzs-orvostól gyógyit minden süketséget, ha nem vele született. (Nehfcz hallást, ffilzugast azonnal elhárít). Egy iiveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40kr. beküldés után szállittatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schnifdt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő halasi szert) részesitik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken at a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat . Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett hálásomat ísten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakájom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha síiket nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lelt telezettje
steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
R a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Grsetz Gyulánál, Bécs. VI., Mariabilferstr. 79
Bécs, VI., Mariahilferstrasse. 71),
kitűnő különlegességeit: (806 f>_10)
300 forintot
fizetek annak, ki a Dr. Hartung jele száj- és Jogviz használata után, - egy fiveg használati utasítással <>0 kr. — valamikor fogfajdalmat kap, vagy szkjának kellemetlen szaga lesz. Vidékre I frt 50 kr postautalványuyali hekiildto után 2 ftveg fog meg-kfildetni.
Két fivegen alul nem küldetik. Fö-raktár Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Mariahilferstrasse Nr. 70.
Edzétek ereiteket![ I
így szól l>r. Boek prof. Lipcsében!
Ezen (yér-gdzóo lapja mindaz, ti a
JAkOBI Th.-féle
aczél-csepp-azeazt i s a s z a!
Ezen aezél-csepp szeszt egy radikállsszer vérszefésység és ennek kSvetkeznéeyei elles u ■ fehérkór Belctisucbt stb. stb Ezen aczél esepp-szesz rövid használat ntán már a vérszegénynek uj egészséges vért, tehát uj életerőt valamint arezszint is ad, erősíti az idegeket és iv-bnrokat a* emberi testben nj tevékenységre, egy saóval azon élet szervezetet uj tett erőre ébreszti! — Ennek következtében e kitűnő háziszernek nem volna szabad egy háztartásból sem Hiányoznia. Ezen aczél-csepp-stesznek jóltevő szaga van és igy teljes hatalommal a leggyengédebb nőknek is jő lélekkel ajánlható !
Egy üveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékre 1 frt 00 kr. postautalvány utjáni beküldése mellett bérmentve szállittatik.
Fóraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban: Graetz Gyula, Bécs, VI., Mariahilferstr. 79.
Távirat
Ily tartalmú táviratot kaptuuk:
A bécsi bevitel- es kivitelháznak Bécsben.
Adja el ön oly gyorsan a mint lehet az önnél raktárban levő árukat aladsa áros, az üzlet liquidált.
Jaqaes Pirdaux.
prokuratora a Qrande Maison Indnstrielle Párisban.
Ezen megbízás folytán elhatároztak egy 66 darab árubői álló gyűjteményt, mely kiváló Czélszerü és szilárdul elkészített tárgyakból áll, értékének feleért elárusítani, csak hogy a raktárt lehető leggyorsabban üríthessük
E«en összes gyűjtemény ára csak f{- OK
mely a köveikiző 66 darabból áll. ° Ötl
1 Féaykép-alkaa 50 képnek diazesen kötve valódi aranymetszéssel é ■ ezüstoxyd sárral.
1 Cstets pstroleasHáapa szabadalmazott Windsor-f é I e égetővel.
1 Japáa ssi vartárcsa, esinos bőrből selyemmel bélelve.
1 Zsefekeadd-Dassette szép ci-ráclával és kis tükörrel.
1 Tbea-f^ző készülék legjobb szerkezettel 20 szép siker teljes kép 3 szoba díszítéséül.
1 kitűnő jó járású genfer-féle óra a legjobb szerkezettel s két évi jótállással 6 jó asztali kés erős tokban 6 . . villa , 6 s evőkanál „ „
6 kávéskanál romolhatlan 6 kristály késtartó 3 éle*tárgy, a legnagyobb tréfa
felnőttek és ifjaknak. 6 drb. Dr. Dupont-féle dijja-zott egészségi szagos szap.
66 darab
Ezek mind egy bevonva az egészben 66 drb, elárusítjuk csak azért, hogy a raktárt oly gyorsan amint lehetséges ürítsük csak 6 frt 35 krért
Vidéki megrendelések a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett eszközölhetnek. — Provinciális ajánlatokat igy kérünk czimezni. (796 6—6)
Wiener Import- and Export-Haus,
Wien, I., Heinrichshof.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLNY
MÁZIS 6n 1879.
Majdnem ingyen.
mostanában megbukott nagy británia ezüst-gyár csődtömeg választmányától íölszólittattunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi británia ezüst-árukat a csekély fuvar- éa munkadíj negyedének megtérítése mellett elajándékozzak.
A minden egyes czikknél kiirt árnak beküldése, *v»gy utánvétele mel''ett csupán az Argolországból Bécsig járó száll itási dij és a munkadíj egy csekély részének megtérítés* mellett mindenki a következőket ''/4 részéat valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem ingyen. (805 3—12) fi drb. británia-ezftst evőkanál, 0 drb. ugyanily kávéskanál, összesen 12 drb. ezelótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen........... I''85 kr.
fi drb. britania-ezüst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb..... 310 kr.
1 drb. tejszedő-kanál, tomörsnlyu, ezelőtt 3 írt. most 70 kr. 1 drb. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nía-ezü&tből, ezelőtt 4 frt. most.......... 120 kr.
<> drb. késtartó britáoia ezüstből ezelőtt 2 frt. inost 65 kr.
1 drb. ezukorfogó britania-ezüstbol előbb 1 frt most 65 kr.
Ezenkívül diszes asztali gyertyatartók, páronkint 1 frt. 2.—, 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75, 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorszórok á 25, 40, 75, í)0 kr., 1 frt: eczet- és olaj-caraffinák á2.50, 2 80, 3.50, 4.75, 5 frt; vajdol.ozok á 75, 95, 1.70, 2 80, 3.25, 4.— levestúlak aljjal együtt á frí 1 fiO, 2.50. 3.—.
!» "»Tn.11n.l-.1n.vft n1r»orS \\
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi összeállítás, moly 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és legjobb britaniai-ezüstből van kiállítva, páratlan
olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig:
6 drb. kitűnő jó asztali kés británia-ezüstnyéllel, .^-^-¿«o
valódi angol aczéléllel. ^^ cf
6 drb. legfinomabb villa britania-ezüst «»gy drbból i Z s E ~ "5 w drb. nehéz británia-ezflst ev~>kanál
<lrl». britauiai-Czüst kávéskaná'', legjobb minőség. '' = s> o 5 drb tömör britania-ezüst tejszed" kanál | ® -i ~ Z ^
drl>. nehéz britaniai-ozüst levesmerő kanál !■— —
•Irb. britania-ezüst késtartó. * ®
drb. kitüuó hritauiai-ezüst ezukorfogó. 3 £ E £
I
33 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniai-ezüstből készültek, mely az egész világon azon egyedüli, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttől 20 évi használat után sem különböztethető meg, ezert kezesség válaltatík
Mindenkinek saját érdekébea áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában : hihető az árukat hova elóbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak : General Depot dei• Britannia-Silber-Fabriken :
BLAÜ & KANN, Wien, I. Elisabethstrasse N. 6.
Morison pilulái
a legjobb gyógyszert képezik, s miilókra menő, csodával hatá ros gyógyításokat eredményeztek.
Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, étel iránti undor, köszvény és esuz, sárgaság, niajbaj, vese lajás, aranyár, aranyér-sipoly, hátfájás és rendkívüli I iiíriilások ellen, toválihá daganatok, vizi-betegség stb. ellen, i
Morison pilulái csupán növényi anyagokból vannak . összeállítva, és hatással bírnak a vérre, midőn azt tisztítják ,
* a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
(810 2—y)
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros üláirások utján hálából emlékszobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, b London városának egyik díszét képezi.
Fó-ugynökünk Ausztria-Magyarország számára GrOSSe (íynla nagykereskedésében Krakkóban, kihez a kereskedők
* minden ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele végett utasíttatnak.
I pár lis doboz 1 frt 60.. 1 pár nagy í frt 60: 1 doboz por 80 kr Az angol egészségi kollégium.
Különösen figyelemre mélfó a hírneves
Dr. Fortí-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása álul leggyorsabb, legbíatosabb s egyszersmind gyökere« gyógyulást esaköaöl külőnnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hártyáagyík (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés álul támadható sebek, megforrásások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zuaatok (contusiók) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögxött daganatok, gümők, tályogok, pokol var, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csonf-szu, kitíczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen «zabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbec«ülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogvs, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 60 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasitással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kis6ebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pesten TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza T-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Bol us József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajland4k lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FOIiTI LÁSZLÓHOZ czimezve : Budapebt (Jtáczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
fl^** Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéuzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. .,(658 34 - 50)
Legfinomabb gummi ¿8 halhólyagok.
* "C ~ -
« "H >
-0 3 * 5 2 i f -
£ ■?
se
Oj V —
2 5 i ¿
15 =
„ÖNSEGÉLY"
(
Angol
g'' rosér kapezák
786 9—12
Raktár
mindennema franczia és angol
gnninii-készletekből.
Waliowsti E. 7.
sérv kötő és óvszer-kereskedése Wien I. Bognergasse Nr. 1.
Árjegyzékek bérmeutve és ingyen.
N.»íy rlla^tíku raktár mln<lc>nfflc ujter-;pxe<u rCrr k(M-.kl>61, «nxpínnoriumok. vJkll-fliz..k U-«ttartá»-c)íycnf»it<''k, boK-ifaé«! ké-
•(AMkrk, vixrllettartálc, re»piratorok. U«*-tuló exuhanvok tw fockondokbúl.
* 3
e;
X H —
C I»
ri —
_c.
Legfinomabb gummi
ét hólyagok
TTío
2 % 2.1 -
£; H. *
- rt s " 5 m- s
X - s « S;
C 3 — «< —
< 9 • 0> n * 5. _ o-sr • 5- —
Frat.czia Irn''gateurok és cly808pompok
Koll seidlitz - pora.
pűnlr olrl-Ai* trol/^/li minden dobó* ezimlapján a sa*
vSUK aKKUr VdlUUlj M ¿n »oksxorositott «égem van
lenyomva.
.30 év rfta a legjobb nikerek mellett fennáll mindennemű gyomorbetegségek én emésztési akadályok, (mint ótvígyhiány. haMZOrulá«). vér-tolatás és aranyér ellen. KQlJSnflsen oly egyéneknek ajánlva, kik Ql*> életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. ó.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. b t k
r A legmegbixhat »bb ttnseRélyxo nxere a sr.envedo embenségnok
1 minden heli.3 é.« külső ulladásnál, a leetöhh bftPgség ellen, mii.-ilcn''nemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üsr.<"»k, sxemgyillladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ell«»ii.
Üvegekben használati utasitással együtt 80 kr. o. ó.
H<y-máj olaj.
Krolin X. és társától Bergenben
(Norvégiában).
E*imi Ii ilmáj-x3ÍroIaj valamennyi, a kereskedelemben elöfor-duló faj között az egyedüli, mely orvosi ezélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlauben.
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fftszer-kí»reskedésél»en. Raktár nélküli helységekben majjánegyének nagyobb me(jren<lelésfknél megfelelő árleongedésben részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-(.«le készítményt I rendflni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjeg3''em és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: N.-Kanizsa Prágor Béla gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Z a 1 a-E g e r 8 z e g „Gyó^y-j szertár a Szt. lélekhez. — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohn J Scbröder ''Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. .Kőszeg Csacsinovics 1st. gyógy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely '' Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc« gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. Bánó k-S z -G y 5 r g y i A. C Fibic gyógy. Zágráb Mittlbach S. gyógy. Irgalmashoz gyógy. Szalonak Schwarx Gusztáv gyógy. (765 11—52)
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
hü tanácsadó férfiak számára
(779 11-52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömléa-, némi gyöngeseg hajkihulláa-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, eien a maga nemében egyetlen mfl által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhet« következő a helyen :
Dr. mm L.,
Budapest, két-sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki c hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
A postai sxáílitás«dij
1878. november 1-aeje óta 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország bármely postaállomásáig W csak 3o kr. -"VB
éa igy mindenkinek kinilkozik a kedvező alkalom kis mennyiség-
ben és nagybani eladás szerinti árakon (en groa) hozatni magának házi azflgaéglete fedezésére kávtt, rizst, déli gyümölcsöt, zBldségnemQt ¿a más e félét. I. rendu legfinomabb gygngy-kávét egy kilo 1 frt 80
kilo 1 frt 70
8 0
0 §
l

Cubs
egy
Rio . egy kilo 1 frt 20 arab valódi mokka kávét egy kilo l frt 50 legfinomabb Java-kávet egy kilo l frt 45
4% kilós tartalmn zsákocskákban nuarétciiei «/mitok minden/ci«.
Részletes árjegyzékeket,
kirinatr» Uérmentp-Mit *ziret«n kttldOk.
(784 18—20)
Singer G.
Triesztben
/N r cóyutz^
Uyomor-so
(Emésztő-por)
8 o h a u m a n n G- yulátóL
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerao.
- Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb ftUserek öa«zetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonynlt be az eméaztéi éa vértisztnlásnál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölöaleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév éa szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők éa gyeimekeknél : halvány arcsszin, leaoványodás, aárgaság és köazvény ellen. Folytonoa használat által ez as egyedüli biztos szer, buakolyaág és lépkóros ke-délyhangnlatnál.
A „Mediciniache Wohenschrift" április 15. száma a következőket irja : .A stockeraui gyógytárból való gyomor-aó haaznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengüléa éa hnrntt ál, valamint az étvágyhiány ttJb.-nél igen jól működik, sot több mint jó hatásúnak bizonynlt be. — Ou*t>-tétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben elóazör jutott köztudoraá*ra. A jó aikert láthatólag idé«» «13, éa túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditáanAl éléretttek ; és igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károaitja az egéazséget a háborgatott emésztés, éa mint rontja le a teati állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásoaaágát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy Kanizsán caak P r á Ssz urnái kapható.
g e r Béla
(800 5-10)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
XAGT-KAMZSA, 1879. márczius 20 án.
Tizennyolczadlfc évfolyam.
§®*"*Előtzatétl ár:
Jegész évre . . 8 frt.f
Előfizete81 ár:
Jegész évre
fél évre . • * „ negyed évre . . 2 „
Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért *é-
tetuek fel. Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért külön jj 30 kr fizetendő
i
¡szét f k a V
A lap szellemi részét illető közlemények szerkesrtőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: NAGY-KANIZSA Wlaufosbáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár aakUtt fogad Útnak el
előbb:
ÖZLON
jKéziratok Vissza nem
küldetnek.
lKéziri
>mf
¿jjw-^------ »íim ^ — _.__-■
N.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", » „soproni kereskedelmi s ipairkamára n.-kanizsai kulválasztmánya« s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csutortokon megjelenő vegyes tartalmú 1 ap.
Felhívás!
A nagy-kanizsai takarékpénztár rész vény társaságának 1879. évi február 18. tartott közgyűlése határozatából, felhivatnak a nagy kanizsai takarékpénztár t. cz. részvényesei, miszerint a másod kibo-csájtási részvényesekre elrendelt s részvé-nyenkint 20 forintra határozott befizetést folyó 187í)-ik évi april hó 15-tól ez évi május 1-éig teljesíteni különbeni jogkövetkezmények terhe mellett, el ne mu-laszszák.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1<S79. márczius hóban.
A nagy-kanizsai takarékpénztár.
Hitelviszonyaink
és a kiabirtold földhitel.
— Felolvastatott a „Társas-Kör"-ben február 16-án 18"9. —
(Folytatás.)
Az összes egész-alapítványok egy tizedrésze (10%-a) és a részalapitványok fele (f>07„-aj állandóan a tartalék-alapban marad. A közgyűlés azonban jogosítva van, még ezen visszatartott részeket is az egyes alapitóknak kiadni, a mint az a tartalók-alap növekedéséből lehetővé vált. Az ily alapitóknak jogai s kötelességei az egyesület irányaban megszűnnek.
Az alapítványok csakis az egyesület hozzájárulásával ruházhatók át másia. Az alapítók jogai és kötelességei az alapítványok átruházása esetén azok uj birtokosaira, elhalálozáskor azon örököseikre származnak át, kiknek birtokába az alapítványi kötvényekkel .terhelt ingatlan
vagyon jutott, vagy kik a befizetett őszszegek után járó kamatok élvezetére vannak jogosítva.
Az alapítók az egyesületi működés vezetésére a közgyűlésen gyakorolnak befolyást. Minden alapító tag, tekintet nélkül az általa jegyzett (egész vagy rész-) alapítványi ö-szeg nagyságára, amennyiben az alapítványa természetének megfelelő első részlet-befizetést teljesítette, saját személyére nézve egy szavazattal bír, s e szavazati jogát ugy az egyesület alakuló közgyűlésén, mint annak egyéb (rendes és rendkívüli) közgyűlésein akár személyesen, akár pedig Írásbeli megbizás utján egy különben is szavazati joggal bíró alapító tag által gyakorolhatja.
A központi egyesület alapszabályai, ugy az alapítók jogaira és kötelességeire nézve, mint egyéb tekintetben, csak a közgyűlés által az alapító tagok többségének elhatározásával módosíthatók, mely elhatározás kötelező erővel bir valamcny-nyi alapító tagra nézve.
Az alapító tagok a központi egyesület jelzálogkölcsöneire nézve elsőbbségben részesülnek.
Az alapítványt tevó községeknek a központi egyesület hatósági engedély mellett hosszú idejű törlesztési és rövidebb lejáratú kölcsönöket ad, ínség, elemi csapások által sújtott lakosaik felsegélé-sére, takarékmagtárak létesítésére, mezőgazdasági érdekeik előmozdítására, népiskolák építésére vagy egyéb közczéljaikra; továbbá a központi egyesület a mező gazdasági előlcgegylctek alakítása tekintetében kiváló figyelmet forditand az ily községekre és nekik saját helybeli egy-
letük vezetésére alapszabályilag meghatározott befolyást biztositand.
Egy vagy több 5000 frtos kamatmentes alapítványt tett alapítók az egyesület „örökös alapitói,8 s e kiváló joguk — még ha befizetett alapítványi összegük teljesen vissza is fizettetett — érvényben marad és örökletes mindaddig, míg maga az egyesület fennáll.
Az alapszabályokban megállapított módon visszatérítendő alapítványi összegen kivül az alapítók az egyesületi vagyonhoz, üzlethez vagy üzletrészekhez soha ós semmi szin alatt igényt nem támaszthatnak.
A központi egyesület forgalmi tőkéjét képezik: a) az egyesületnél hosszabb időre elhelyezett tőkék; b) a folyószámlákra és pénztári jegyek kibocsátásával elfogadott pénzbctétclek; c) a kibocsátott záloglevelek eladási ára; d) a pénztári készletnek hasznothajtó elhelyezése folytán nyert kamatok s illetékek.
A központi egyesület által vállalt kötelezettségek biztonságáért kezeskednek: a) az egyesület tartalékalapja; b) az egyesületnek jelzálogilag biztosított követelései ; c) a jelzálogos adósok kölcsönös jótállási alapja, mely akkép képeztetik, hogy minden egyes kölcsönvevő ezen alap javára, felvett kölcsöntőkéje 1 % -kát a kölcsönkötés alkalmával készpénzben az egyesület tartalékpénztárában visszahagyni tartozik, mely összeg 5°/0-os kamataival együtt kölcsönének teljes visz-szafizetése után neki visszaszolgáltatik; és d) az egyesületnek a szövetséges egyleteknél és vidéki pénz- és hitelintézetek-
nél künnlevó s általuk biztosított követelései.
A tartalék-alap képzésére és növelésére szolgálnak: a) az alaptőke vagy is az alapítók által tett alapítványok, ezek azonban csak azon összeg erejéig vétetnek számításba, a mennyiben tettleg befizetve vagy alapszabályszerüleg biztosítva vannak; a be nem fizetett s nem biztosított részek sem az alaptőke, sem a tartalék-alap alkatrészének nem tekintetnek; b) az egyesület üzletforgalma által eredményezett tisztajövedelem — az alapszabályok értelmében foldmivelési, népnevelési és egyéb közczélok előmozdítására fordítandó résznek levonása után; c) egyéb jövedelmek.
A tartalék-alapnak — azon biztonságon kivül, a melyet az egyesület által magára vállalt kötelezettségekért nyuj-tand — czélja, jövedelméből: az üzleti költségeket a lehetőséghez képest fedezni s cz által a jelzálog-kölcsönök kamatlábát, illetőleg a jelzálogos adósoktól kölcsöneik után szedendő kezelési költségek százalékát mindinkább lejebb szállítani, — és a szövetséges egylotek oly rendes tagjait, kik jelentékeny elemi csapások által ínséges helyzetbe jutottak, kölcsönökben és ségélyadományokban részesíteni, végre az okszerű gazdászat tanítása végett vándortanítókat alkalmazni s ezek költségeit fedezni.
A jelzálogul felajánlott földbirtokok becsértékének meghatározásánál a tiszta földadó (a pótlékokat ide nem értve), a kataszterben foglalt jövedelem s ezenkívül az illető szövetséges egylet (szövetséges vidéki pénz- és hitelintézet) véleménye s
TÁRCZA.
Azt mondjátok ..
Azt mondjátok: ne Ifgyok iy bán- t>s: Ifjú vagyok, legyen k<dvm virágos, Múlik a tél, jön a rózsás kikelet, A l>ű helyett öröm lakja szivemet
Beszélhettek, &r. éu lájó szivemet, Nein ébreszti örömre a kikelet ; Nem kell neh> m a madir vig danája, Si>m a mez«"» illatozó virága
Holdogságo''. nem lelek én soha sem, Mert mindig csak bura visz a szerelem. Ilőn szeretek, de mi haszna, hi engem Nem szeret ugy * világon s.''nki sem !
Ifj. VÁRAI)Y FERENCZ.
Palotától a kunyhóig.
(Beszély)
Egy elhagyott utczában, nyomorult kinézésű setét viskóban, fekszik ágyán, kopott takaróval fudve egy haldokló. — Aszott, sárga arcza, beesett, megüvegesedett, lört szemei, hosszú, sovány, remegő ujjai, nehéz, hörgéshez hasonlító lelek/.ete közelgő vég óráját jelzi.
Mellette egy töredezett uzalinaszéken ül egy a sok, súlyos csapástól meggörnyedt férfiú, szemeiből fájdalmas könyetc peregnek le bánatos arczán. — A haldokló ezen férfiút nem látszik észre venui, mert deliriumában folytonosan ezen szavakat hörgi: „Júlia!-
Most fogait csikorgatva, kezeit görcsösen
összeszorítva, szemeit mereven elfordítva, mintha
egy kiuzó viaiot akarna magától erőszakkal eliávolitani, felül ágyában, — majd arczát el-
födve, gúnyos kaczajjal, megtörve, hanyatlik vissza fekhelyére.
A mellette ülő férfiú könyűit letörölvén odahajol a beteghez és halkan, fájdalmasan szólítja meg:
„Hogy érzed magad Endre?
„Ah! minő hang ez, kérdi a beteg, felkelni iparkodván, de az eldbbi megerőltetése ezt nem eng«-dé, — minő ismeretes hang ez, szí-meit mereven nyitá fel, hogy helyesen felismerje ez alakot, — de azután fejét tagadólag rázva, mintha önmagával beszélne, — azólt:
„Az nem lehet, mondom, nem lehet, — ö sokkal jobban utál. — sokkal jobban megér demlem megvetését, minthogy fölkeresne akkor, a midőn mindenektől elhagyva, bűnös lelkemet a világ itélő bírói széke elé küldenem, --nem, — nem lehet ez, — csak felhevült, tulcsi-gázott képzeletem hallotta ezen hangokat.
„Nem felhevült képzeleted hallotta hangjaimat szólt az idegen, — én vagyok öc*éd, — Lajos, — ismersz még ? — nézz reám — ne vond el tekinteted rólam, mond, szólj, hogy vagy ? —
„Jól, szólt halk, suttogó hangon a haldokló, — még pár perczem van élni, — szólj Lajos, — engedd, hogy tea''véremnek, öcsémnek nevezhesselek, — szólj, mi vezérlett elhagyott, nyomorult testvéredhez! — mondd, — nem e a hideg kötelezettség, nem e a káröröm indított arra, hogy engem felkereave méltó büntetésem kiosztásánál, gyönyörködve legeltesd szemeidetkinaímon ? —szólj, mondd! egy haldokló végakarata int parancsolólag erre adandó válaszra, — szólt keserűen, de halkan a beteg.
„Félreismersz, szólt Lajos, nem azért jöttem, hogy halálodon gyönyörködjem, mert tiltva van, még ellenségeink halálán is örvendeni, — ki tudja, — fűzé tovább fájdalmasan gondolatait, kit szólít még ma ki, a senkit és semmit meg nem kegyelmező, irgalmatlan halál, — nem a hideg kötelezettség hitt engem ágyadhoz, hanem egyedül testvéri szeretetem, hogy megbocsájtva az irányomban elkövetett méltatlanságot, lelkedet tisztán előkészítsem ama hosszú útra, melyről nincs, de nincs visz-szatérés.
„Es te megtudnál nekem bocsájtani, nekem ? — Ki felfuvalkodottságában mint őrültet űzött el házából, ki nem ismert el testvérének. — Oh! szólj, szavaid enyhitőleg hatnak kifáradt lelkemre, — szólj-— megbocsájtasz ? Oh! nyújtsd jobbodat, mondd őszintén, minden hideg kötelezettséget mellőzve, megbocsájtod a haldoklónak, őszintén, minden irányodban elkövetett fekete bűnét?
„Igen! m«gbocsájtok, szólt Lajos, — legyen feledve a mult, — én megbocsátok, — bocsássa meg az Ég is; — de engedd, hogy egy lelkészt hívhassak — legyenek bűneid Isten saolgája által is megbocsájtva és így tisz tán léphess a magas biró Ítélőszéke elé, ne keljen Ítéletétől remegned, mert bűneid raegbo-csájtattak, midőn megtérve íépsz zsámolya elé.
Lajos eltávozott. — Pár perez múlva egy lelkészszel tért vissza. — A lelkész intett neki, hogy várakozzék künn, mire a beteg kuny/ hójába lépett.
Részvéttel közeledett a haldoklóhoz, kit gyengén vállain érintve, következőleg szólíts meg: —
„Mondd el halandó, bűneid számát,melyek lelkedet terhelik, mondd el mindezeket az előtted álló Isten szolgájának. — Nyisd fel lelked legmélyebb rejtekeit, s no hallgass el közülök semmit, ha ezektől megtisztulva akarsz a Mindenható trónja előtt megjelenni.
„Atyám! szólt a beteg, bűneim száma sokkal nagyobb és irtóztatóbb, mintsem bocsánatot érdemelve, elnyerhetnék.
„Jobban örvend az Ég egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak, felelt ihlett hangon a lelkész.
Oh! atyám, hát ily gonosz bűnös is számithat bocsánatra, — igaz, testvérem, ki iránt leginkább vétkeztem már megbocsájtott, ez is sok az én bűnös lelkemnek, igy is nyugodtabban halnék meg, de magammal akarom Isten megbocsájtását is vinni, — üljön le a töredezett szalmaszékre — és hallgasson meg, — hallgassa meg életem rövid vázlatát, mert csak ezzel egybefüggőleg ismerheti meg bűneim irtóztató nagyságát. — A lelkész helyet fog-, lalt, a beteg kezeit övéibe zárva, feszült figyelemmel várakozék.
A beteg mélyen felsóhajtva következőleg kezdé meg történetét:
„Mondanom is fölösleges, hogy szegény, igen szegény szülőktől származtam.
Négy testvér közül, csak ketten maradtunk életben. — Én 12 éves koromban a szülői háztól elszakadtam, — szüleim kereskedőnek akartak nevelni s igy jöttem Vasváry ur ke-réskedésébo tanoneznak.
Öcsém mesterséget tanult, s miután a szülői házbóli elszakadásunk után csak keveset érintkezhetéuk, — nem tudok életéről valami lényegeset beazélní, s így meg fog szent Atyám
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
egyéb adatok szolgálnak a központi egyesületnek mértékül, illetőleg tájékozásul.
A központi egyesület rendszerint első helyen való betáblázásra ad kölcsönt. A kölcsönvevő kérheti azonban, hogy az egyesület a jószágára bekebelezett összes adósságait kifizesse, a mennyiben azok a neki engedélyezett kölcsönből kielégíthetők. A központi egyesület által engedélyezett jelzálog-kölcsönök alapján kibocsátott záloglevelek értékesítéséről maga a központi egyesület gondoskodik, s igy magát a kölcsönt készpénzben szolgáltatja ki. A kölcsönök részletes vagy teljes visszafizetése akár kézpénzben, akár az intézet zálogleveleiben — ezek teljes névszerinti értékében számítva — eszközölhető. A zálogleveleknek törlesztési czélra való megszerzéséhez maga az egyesület nyújt adósainak segédkezet.
Az alapszabályokból kitűnik, hogy a „magyar kisbirtokosok földhitel-szövetkezet" hitel hálózata, a vele szerves összefüggésbe hozott s az egész ország minden jelentékenyebb községében létesítendő „mezőgazdasági elólegegyletek eszméjében nyer alakot és kifejezést. A szövetkezet egy központi hitelintézet, vidéki szervei az előleg egyletek, szervezetük annyira összefügg, működésük annyira egymásból foly, hogy egyik a másik nélkül nem egész, de lássuk az ily előleg egyletek alapszabály tervezetét.
(Folytatása következik.)
ZALAI KÖZLNY.
MÁZIS n 1879.
Pettau és műemlékei.
(Néhány lap uti naplómból ) (Folyt, éa vége.)
Külföldön a Harcz vidéken, Frankoniában és Szászországban terjedtek el leginkább a szárnyas oltárok, és e vidékeken találjuk mai-napig a legfigyelemreméltó müalkotmányokat. Így Moser Lukács szárnyas oltára Tiefenbrunn-ban 1431-ból, a heilbronni, caleari, xanteni és dortmundi templomok oltárai, Wohlgemuth Mihály Zwickau (1479.) és Halléban (1488.) levő remekei, Stoas Veit krakói és nürnbergi emlékei (1438—1533.) Syrlin György (1409 — 74.) és hasonnevű tía ulmi faragványai a legkitűnőbbek e nemben. Ide tartozik továbbá éjszakon Brüggemann János (1515 — 21.) Schles-wigi oltára, Schweiczban Rosch Jakab (1491.) churi megváltási cyclusa és a tyroli Pacher Mihály (1481.) weisseubachi és st. wolfgangi remekei.
Hazánkban nevezetes a kassai főultár, melyet Wohlgemulhnak tulajdonitnak, s melynek egyes szobrai, mint magyar sz. Erzsébet-
bocsájtani, ha róla csak futólag teszek emlitést,
— de hisz már eleve emlitém, hogy az én élettörténetemet s ezzel egy befüggőleg bűneim mélységét és nagyságát fogom elbeszélni.
Mint mondám tehát Vasváry üzletébe tanoneznak vétettem fel. — Főnököm, pontosságom, ügyességem, hűségem és használhatósá gom miatt megszeretett, a mivel én is a hála egy érzetével, mert folyton a legnagyobb jótéteményekkel halmozott el, — ragaszkodtam hozzá, — tanulási időm eltelte után mint segéd szerződtettem üzletéhez és hiven is szolgáltam.
De vigyázzon jól szent atyám, most jönnek történetem legfőbb mozzanatai, — most mindazokat vagyok elmondandó, melyek kiragadtak engem az emberiségből, — dölyfössé, gőgössé, és uram! bűnössé, rettentő bűnössé, testvérgyilkossá tevének; — de te istenem, te látod lelkemet, látod, hogy ámbár már későn, de megbánom bűneimet, — ám vedd magadhoz bűnökkel terhelt lelkemet — elmerülve roskadt vissza ágyába, — de néhány perez múlva magához térve, még halkabban mint elébb folytatá:
Atyám! érzem, hogy még kevés, igen kevés időm van élni, — engedje meg tehát, hogy történetem elbeszélésével egy kevéssé siethessek. —
Főnökömnek volt egy leánya: „Júlia"
— ezen névnél kezei önkénytelenül szorultak ököllé, tört Bzemeiből vad harag csillogott elő,
— arezvonásai eltorzultak de erőt véve ma-•gán fenakadás nélkül folytatá, — én szerettem
e nőt és viszonszerettettem.
Főnököm, ki a köztünk mind jobban növekedő forró szerelmet, mely megöli az ''ifjú lelket, ha elhamvasztani akarjuk, — észrevevé,
— tudtom nélkül üzlete társává nevezett ki, s a mi reám nézve legfőbb boldogság volt, Júliát nőül adá nekem.
sz. István sz. Imre és az. László valódi remekmüvek e téren. Bártfán 12 ily szárnyas oltár van, melyeket, eltekintve a ruházat és hajazat egyes modoros alakításától, igen sikerülteknek mondhatjuk. Az egyik Mária szobron 1505-ik évszámot látjuk. Lőcse azonban fénypontja a magyarországi szárnyas oltároknak. Kilencz oltára vetekedik egymással szobrok- és ékítmény ekben, aranyzásak- és színezésekben. Tech nicája legtöbbnek oly kitűnő, hogy számosan .Stoss Veit krakói hires művésznek tulajdonit ják a kitűnő faragmányokat. Dr. Ipolyi A. felölök mondja, hogy ez egész kép kör korának kétségtelenül legkitűnőbb művei közé sorozható; a tervezet és composilió a sok alak da czára is sikerült, világos; mindenütt helyes felfogás, arány és elrendezés jellemzi, a majdnem minden egy>»s alakja (főkép a főoltárnak) méltó bámulatra ragad. Köz. szob. 49. A dus oromzatot repkény es iszalapként felfutó és tekeredzó növényzet és az apostolok szobrai élinkitik. Valóságos erdő a szebbnéi-szebb diszitmények-ból. Kora 1508 ba tehető II. Ulászló és II. Lajos egykori czimerei után. Dr. Henzlmann S. e műremekeket egy lőcsei születésű művésznek tulajdonítja, kinek sírköve a templom kültalá-ban áll. E síremlék világosan említi, hogy halottja készítette a főoltárt.
Hazai művészeink neveivel általában nem vagyunk szerencsések. A lőcsei templom sz. János oltárán előfordul több izben II. T. vagy I. névjegy, és minthogy a képek alján és az oltár háta megettlátjuk e betűket: bizonyosnak vthetjük, hogy a faragó és festész művész mo-nogrammjávai van dolgunk. Itt van egyszersmind az oltár alapitójának Henckel János lőcsei plébános neve 1520-ik évszámmal. Váljon a kezdőbetűk az akkori időben hires németalföldi Herles Jessének, szobrász és featésznek nevére utalnak nem bizonyos. A lehetőség megvan, mert az alapító plebáuos később Mária királyné udvari káplánja lett, s mint olyan könnyen összeköttetésben lehetett a híres külföldi mesterrel.
Nevezetes szárnyas oltárokat látunk még Szepesváralján, hol a székesegyház faragványai motívumokban éa kivitelben nagyon hasonlítanak a lőcseiekhez. Látszik, hogy a lőcsei faragmá-ny ok Mertens terminológiája szerint művészi szülő alakok, melyek azon korban egész vidékeket utánozásaikkal meghódítottak maguknak. így Kis-Szebenben, Szeposszorabaton, Mühlenbach , Héthárs-, Késmárk , Néhr-, Káposztásfalva-, Palocsa-, Tölgyszék-, Eperjes-, Igló- és Görgőn, valamint számtalan más helyen is találunk még részint egész képsorokat, részint egyes egész vagy csonka darabokat, melyek kisebb nagyobb mértékben a lőcsei remekekre utalnak.
Ugyanazon időből származnak a dusfa-ragmányu szentélyszékek is. A pettaui padok két sorban 20 széket alakitanak, melyek 160 faragmányos táblát tartalmaznak. Mesterük ismeretlen, reliefjei azonban tanúskodnak nemes Ízléséről és technikájáról. A domborfaragmá-nyok tárgya itt is a szentírási jeleneteket karolja fel. A hátlapok patriarkákat, profetákat
Tizenöt éve lehet ennek atyám, én öcsémről mit sem hallottam, szülőimet már rég eltemettem. egyedül állottam ugyan, de boldogan nőm és gyermekem szeretetében, — mert gyermekkel is megáldott az Ég.
Vasváry már koros levén, nem akarta tovább üzlete gondjait hordozni, s ezért átruházta ezt egyedül énreám. — Mondom, boldognak éreztem magam ekkor, gazdag voltam, tisztelve mindenektől, szeretve nőmet, és viszont imádva ő tőle.
De atyám, önnek még eddig igen szép színekkel festém nőmet, s bizonyára már az angyalok sorába akarná iktatni, — igeu, én is azok közé sorolnám, — de most, hogy ismerem a női szivet, ismerem kígyói természetét, ismerem gőgjét, ismerem a gyönyörök, a pompa, a fény utáni hajhászságát, — most le tudora önnek nőmet mindazon szinekkel festeni, melyek csak kirívóan tüntetik elő fekete lelkét.
Vigyázzon! — Nőm azép volt, — mint általában a nő, — hisz szépeknek kelllenniök; mert hát ugyan, miért hivatnának szép nemnek? — Mondom isteni szépség volt, de lelke fekete, — ő szeretett tündökölni, ragyogni, gazdag, rettentő gazdag akart lenni. — Vagyonunk, mely gondos és ügyes kezelésem alatt, folyton növekedésben volt, őneki mégis kevés volt, — ót mindig meszebb-meszebbre hajtá telhetetlen kincs-szomja, — gőgös volt, felfuvalkodott, büszke, szegénységet nem ismerve gyűlölte a szegényeket.
„Oh! légy átkozott te fúria, ki megke-seritéd életemet, — de! nem, — fözé őrülten tovább gondolatait, jöjj ide te angyal — sovány karjait kitárva — jöjj, — had szorítsalak szivemre, mert szeretlek, imádlak, — nem ! — mondá tovább, — távozz tőlem — ne lépj közelembe — add vissza gyermekemet s azután, azután — itt hangja elakadt éa eszmétlenül
éa apostolokat ábrázolnak, a gyámdeszka saty-rikus jeleneteket az életből. Ez utóbbiak gyakran oly csípősek, hogy aa ember nem tudja mit bámuljon inkább, a remek faragványok technicáját-e, vagy a művész merészségét a tárgy választásban, vagy pedig az öreg papok türelmét, kiknek aprólékos fogyatkozásait és gyengeségeit némelykor derekasan mosogatja. Ezek a satyrikús faragók körülbelől azon kiváltsággal éltek az egyházban, mint az udvari bolondok a palotákban: megmondhatták az igazságot leplezetlenül anélkül, hogy a fejbetöréstói félni kellett volna nekik. A gazdák eltűrték a keserű pilulákat, mert: multa Iicent stultis, pic-toríbus atqurf poelis, a puplicum maga markába nevetett.
A pettaui szentélyszéicekuek hiányzik a dus ormo/.at és a változatos díszfedelek. Ezek ben és a figurális alakokban remekeskedik az ulmi, augsburgi és coustanzi székesegyházak művészete. Minálunk ilyenekre nem akadunk. Alakos szentélyszékünk egyáltalán nincs. Ekit-raényes is csak egykeitő, melyek a lőcsei, kassai, bártfai, kis-szebeni és eperjesi templomok szentélyeit díszítik ; azonban a lőcsei kivitelével ezek már XVI. század müvei, melyeken a hanyatló izlcs és technica ugyancsak megérzik.
Szebbek és tökéletesebbek ezeknél ülőkéink vagy az úgynevezett falsisioriumi k>"szé-kek, melyek részben jobb korból valók és számosabbak is. A kószékek kezdetben csak a pontificans számára szolgáltak és egyszerű faiba mélyedt ülőhelyéből állottak. Későbben a Bzer-papuk számára is készítettek ily helyeket. Néha elválasztva, gyakrabban egyenesítve
». u k
őket, de majdnem mindig oly alakban, hogy a pontitícarsé emelkedtebb és díszesebb volt a többinél. Ha az üllőkék három vagy öt személyre szolgáltak, és az ülőlap tágozatlan volt, akkor felső berekesztésük mű atta, hány személyre készült a falsístoriuin. E felső berekesztésen mutatta a góth''cus művészet díszét éi szépségeit. A borkeni és cochfeldi ülő kék valóságos remekművek e nemben. Disz menyezetek, magasra törő torony fiak és mér-múves oromfedelek ékesítették ezeu helyeket. Gyakran külön oszlop - csarnokot képeztek; melyek a hírneves szentség házak mintájára a szentély remekei között szerepeltek.
Az ülőkék most már nem használtatnak, az elpuhult korúak nincs ínyére a kemény ülőhely ; megfelelőleg a kornak ruganyos hoteleket állítanak helyökbe, melyek sem ízlés sein mű becsre nézve távolról sem vetekedhetnek a di szes ülőkékkel. Itt ott el is pusztították már vagy befalazták. A hol léteznek, csak mint műemlékek szerepeluek. Kisebb templomokban nálunk is látjuk még. Csallóközben, Somorján, Csütörtökön, sz. Mihályfán és Egyház Gellyén, valamint Szepesbcn néhaay góthteraplomban gyönyörködhetüuk bennük. A soproni tágas, sok osztályos ülőke gyöuyörü ivrekesztéssel bír; ilyent láttam a tüskevári pálos templom romjainál is, mely arányai és gyönyörű méreteivel bámulatos izlést is tanúsított. — Ha már kisebb egyházaink is ily nevezetes ülőkékkel
csukódtak be szemei, — lélekzete mindlassubb, lassúbb lón.
A lelkész fájdalmas, résztvevő arczczal legelteté szemeit a haldokló kiuain, — erősitó cseppeket vőn elő, s ezzel a beteg halántékát megdörzsölé, mire ez magához térve töredező hanggal vevé fol elbeszélése folyamát:
„Egy napon irodámban dolgozara, — ott volt nőm is, — belép hozzám öcsém, — ugyanaz, ki önt, atyám hivá el hozzám, — én őt első tekintetre felismerém, — rongyokba volt öltözve, gondatlanul nevelt nagy szakállal, — a mint meglát, oda rohan hozzám, átkarol és zokogva szólított édes bátyának.
En mint már mondám, megismertem testvéremé, — de féltem nőm gőgjétől, féltem, hogy nőm, ha e rongyokba öltözött kóbort testvéremnek elvállalom, — ismervén büszkeségét, engem is megvet — hidegen, mondhatni dühösen rivallék öcsémre:
Uram! ha ön őrült, ugy vitesse magát tébolydába, ha koldus, ugy itt van. — és ala mizsnát nyujték neki, — de korántsem akarja ön a becsületes emberek netáni jóhiszeműségét saját hasznára kizsákmányolni, — volt ugyan nekem egy testvérem, ki öohöz, bámulom ügyes maskirozását — igen hasonlított, de ez már meghalt — és iparkodék fájdalmas arezot ölteni. —
„András! kiálta öcsém, hát nem ismersz? annyira megviselt engem a kérlelhetlen sors, — annyira elvakította a fény, a gazdagság szemeidet, hogy nem akarod felismerni szegény testvéredet; — de tudd meg, szegény vagyok-koldus vagyok, — tőled azonban, ki felfuval-kodottságodban érzéketlenül taszítasz el magadtól, — alamizsnát el nem fogadok, — tedd el ezt jobb időkre, majd eljő az idő, mikor te nyújtod ki ezután sóvár karjaidat, — légy át kozott szívtelen testvér, — az ur igazságosan
birtak, akkor elképzelhetjük, minők lehettek azon gazdag székesegyházakban és domokban, melyeket a ezopfkorszak annyira eléktelenített!
Én cseppel sem csodálom, hogy műér-zékkel biró férfiak gyűlölettel fordulnak el ezen kerszak felfuvalkodott, üres fejű rombolóitól. A középkor lángelméi szivük és értelmük összes erejével emeltek Istennek egyházakat; ők gondoskodtak arról, hogy utódaik oly ima házzal bírjanak, mely az Isten magasz tosságá-rak megfelel. Amazok lerontották vagy elferdítették, mikor sem szivükben nem honolt azon láng-buzgalom, mely az ?.gész középkort áthatotta, sem elméjük nem bírta azon emelkedettséget, hogy az Istenség eszméjének kifejezést találhattak volna műveikben. Mi tudjuk, hogy a tartozás leróható pénzzel és kézzel. Nem ugy a jótett. A jótéteményt szivünk érzelmeivel fizetjük. És ha valaki nem csak a kamatokért, hanem jótéteményül kölcsönöz nekünk, akkor a tőke és kamat megtéritése mellett hálával is tartozunk neki. Ezt ezen emberek nem ismerték. Pedig van e rútabb valami a fekete hálátlanságnál ?!
Másnap Cilii felé tartottam. A pálya udvaron betértem a telegraphistához. Telegrammot kap''am, melyben az egyik szó ellentállott mindeu hermanentikai tudományomnak. Es mivel véletlen ezen szó képezte a telegramra legfontosabb helyét, igen világos, hogy az egész tel-gramm spanyol falu volt előttem. A delin-quens három betűből állott; szép német betűvel ugy hang/ott, hogy : moch. Soha életemben ily tárgy név nem fordult meg fülemben. Megmu tattara a villanyiró ő okosságának és kértem, hogy mag\ arázná meg nekem, mert f n e szónak értelméhez még nem is konyítok. Hivatalos phlegmával kezébe veszi a czédulát cs betűz. Elolvassa kétszer háromszor, forgatja jobbrabalra, gondolkodik. Végre megszólal: Ez uram „inoch"; jelentését nem tudhatom, önnek szól. Hogy is tudhatom én a feladók rejtélyes szavait, ez a czimzetteket illeti." Borzasztó, ez az ember talán azt hiszi, hogy valami világfelforgató társulat tagja vagyok, ki államveszélyes titkos corespondentiával él czinkosaival. Megkérlelte ni és becsület szavamra biztosítottam, hogy hü és loyalis alattvaló létemre ily gyanú nem terhelhet. Megraagyaráztam neki, hogy én tulajdonképen nem azért jöttem, hogy ő valami titkos értelme: süssön ki a nevezett szóból, hanem hogy ki derítse váljon nem-e sajtó hiba csúszott a telegrammba, mely nekünk annyi fejtörést okoz. Gondolhatja minden okos ember, hogy éu o fejtegetések fonalát hivatalos ember előtt a legdivottabb és legártatlanabb azinben vezettem. Tudtam kettőt: nem jó nagy urakkal cseresnyézui, és apró beamterek képességét kétségbe vonni. Fortélyom nem használt. Kissé kevesebb phlegmával és jókora arrogantiával rám rival: az ur azt hiszi, hogy roszul olvastam, vagy roszul írtam. Tessék meggyőződni." E szavakkal orrom oié tartotta a fejér szalagot, mely állítólag a telegrammot meghozta. Elhittem volna neki, ha kissé távolabb is tartja tőlem a talán tiazteségesebb is lett volna tőle. No de
büntető keze érjen el s részesítsen méltó büntetésben, — légy átkozott és majdan, ha az ég Bulyos kara elér, leaujtand a porig, — elűzött megtagadott testvéred rémképe, legyen üldöződ még álmaidbau is; — és atyám, átka megvalósult.
Mire telhetetlen dühömből magamhoz tértem, öcsém már eltűnt, a bármennyire iparkodék is lelkemnek nyugodtságot feleróltetni, szavai visszhangzottak keblemben.
Nevezetes körülmény az, atyám, hogy e percztól fogva kereskedésem pangásnak esett át s rövid idő alatt fölöttébb merényleti üzérkedésem, üzletem és ezzel a magam bukását is előidézte, — előbb mindenektől tisztelve, keresve, — megvettettem, koldus lettem, miut a minő testvérem volt. — Nőm elhagyott, gyermekemet elvitte, szülői magához vették, — és én elűzettem, kitaszitattam a házból.
És most, folytatá, mind halkabban és töredezettebben a beteg, — most, hogy ismeri atyám, életem történetét, — ismeri bűnömet, mely lelkemet nyomja, de itt ez ünnepélyes perezben, — midőn isten ítélőszéke előtt meg-jelenendek, hogy e földön már elért, de ennél még keserűbb és igazságosabb Ítélete rajtam végrehaj tassék, — megbánok, — küldjön atyám, velem egy mély fohász az Egek urához, hogy bocsássa meg egy haldokló, megbánt bűneit, — ugy-e megbocsájt, az Eg, — mondá tovább a beteg — megbocsájt, hisz szent atyám mondá: Jobban örvend az Ég egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak, — és most jöjj te mindenektől rettegett, de általam rég óhajtott halál és vesa véget földi kinaimnak.
Ezen szavakra, szemei becsukódtak, — mély álomba szenderült, melyből nincsen felébredés.
A lelkész letérdelt az elhunyt mellé, szive megvolt hatva a halottakon és csak anyit tudott imádkozni :
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MAJ&C2IUS 20 -á n 1ö79.
ily kritikus helyzetben kár ily apróságokkal bíbelődni. Bevallottam neki, bogy a szalag pontjait és vonalait épen ugy értem, mint a fatalis „moch* szót. Önelégülten mosolygott: szellemi suprematiójának érzete kegyessé tette. Kérdést intézett a feladó hivatalhoz, hogy jóakarata mellett bebizonyítsa előttem azi is, miszerint hivatalos tudományának reális voltához gyanú sem férhet. A gépezet ketyegett, a kerekek megindultak, éa előjött ékes telegraph betűkkel a fatális „moch* szó. „Nem megmondtam — kiálta felém, a szó ugy volt feladva, a hogy tudtára adtam. Iránta való tekintetből megkérdezem a menesztő hivatalnoktól a szó jelentését. Biztosítom, az sem érti.* Újra mozgásba jött a szerkezet. Néhány máaodpercz múlva jelenti magát a felelet. Feszült figyelemmel lessük a megfejtő szavakat. Egy, kettő . .. Mi ez? Á telegraphista felugrik, mintha kigyó csípte volna meg lábát. .Ez mégis szemtelenség, ez alávalóság, ez neveletlen- ez gorombaság; ezt nem tűröm, feladom a gazembert." Odarohan az időközben belépett állomás főnökhöz. „Tudja-e mit feleltek, — kérdé borzasztó felindulásban. — Azt irta, bogy: „szamár." A főnök ismerhette az úrfit; stentori bahotára fakadt, és fogta a hasát leginpertinensebb nevetésében. Versenyt futott a díibös telegraphistá-val, kit a kíméletlen hahota még nagyobb furiába üzöit.
Magam is ugy éreztem, mintha valami csiklaud''tzna a nevetésre. Nagy megerőltetésembe került, hogy némi jelét adjak arczkit''e jezésemmel a szörnyüködésnek és felháborodásnak. lszkódtam azonban a szobából, nehogy a menydörgés és villámlás után engem érjen a jégeső.
Útközben eszembe jutott, hogy a* órthet-len szó tulajdonképen „rock" ot jelent, s hogy hazánkbau sem ártana, ha egyik másik burok ratikus celebritásnak ily találó epithetonokat telegraph iroznának.
______Á. I.
Helyi lilrek
— Magasztos szép jelét adá Nagy-Kanizaaváros derék képviselőtestülete hazafiúi és emberbaráti nemes érzületének, midőn mult szombaton tartott képviselő ülésben szerencsédén testvéreink; az alföldi vizkárosultak részére 5000 forintot szavazott meg, négy ezer forintot Szegednek, egy ezer forintot pedig vidékének. Ezen felül általános gyűjtés rendeltetett el. Amily dicső a kéizség, oly boldogító a részvét; ezer köszönet e nagylelkű segélyért, bizonyára nemes érzettel tekint a király, a nemzet Nagy- ós Kis Kanizsaváros áldozatkészségére, felebaráti, testvéri szeretetének e fényes tanúsítására.
— A szegedi árvízkárosultak részére szerkesztőségünkben nyitott iven ujabban adakoztak : a szent gróthi rom. kath. iskolás gyermekek között gyűjtött 1 frt 83 krt, beküldve Békefi Elek tauitó ur által, továbbá Hegyessy Lajos ur a fiorenczi négyea társulat tagja 10 irtot, összesen 11 frt 83 kr. As előbbi közleménynyel együtt 39 frt 33 kr. A 39 frt Szeged város főpolgármesterének postailag elküldettet.
— A nagy-kanizsai „Polgári Egylet« tagjai által rendezett márczius 15-iki
„Uram ! bocsásd meg vétkeit, mert megbánva bűneit, tért hozzád*.
Erre kinyitá a kunyhó ajtaját, sietett a künn várakozó Lajosnak, — ez bejött és halkan kérdé a lelkészt:
„Hogy van bátyám ?"
Jól, felele ez, jól van, aluazsza az örökkévalóság álmát.
Lajos zokogva borult a holttetemre, sirt, fájdalmas könyeket sirt. — Az öreg lelkész vigaastalólag közeledett hossá éa ihlett hangon mondá:
„Gyermek ne sirj kinain, — a halottra mutatva, — könyitett as általa ré? óhajtott halál ós gondolj az üdvözítő eme szent tanára :
„Mindenkinek azon mértékkel méretik, — a melylyel ő mért."
SOHTR JÓZSEF.
Sándor halálára.
(1879. febr. 9.)
Enyészet vén tölgyet ba ér, Ha hervadt a viráglevél, Mit kénye-kedveként dobál A messzeségbe zngva szél : Részvét-könyQt nem hullatnnk, Ajkunkon nem kél bus panasz : Egy életet élt mindegyik, Ennek s annak nyilt egy tava»*
Körflnkből ifjan távozál Te hú kebel, te jé barát; 8 habár sej tők halálodat, fi kit nekünk vigaaat nem ád. Pej 15 ¡Qn valál te még, Az élet fájáu csak virág — Virág ha hull idő előtt, Gjüaölcatelcn marad az ág
ünnepély e napnak drága emlékéhes méltó ün-pélyesség és hasa fiúi lelkesedéssel folyt le. A 60 terítékű társasvacsora alatti felköszőntéaek a szegedi gyáss miatti csüggedés éraelmeit örömre hangolák egy még bekövetkezhető szebb jövő reményében. — As ünnepély folya mán lelkes fel kössön téseket mondottak: Oross-váry Gyula a jelenvolt 48-ad honvédekért! Hirschi Ede,nagy hazánkfia Kossuth Lajosért! Tuboly Victor márczius 15-ike emlékezetére és a helybeli iparosokért! továbbá lelkes és nagy részben mulattató áldomásokat hallottunk : Kovác* Béla, Simon Gábor, Plihál Ferencz, Svastics Károly, Hám, Földy stb. uraktól és ismét Tuboly Victor, kinek az egylet jeUnvolt minden tagjára egyenkint rögtönzöt'' rimmes versekben mondott köszöntése általános derültséget keltett. Földy ur lelkes indítványa folytán pedig a szegediek javára még a vacsora alatt gyűjtés rendeztetett, mely azonnal 36 forintot eredményezett; bár ugyan e napon, t. i. márczius 15 én Kanizsaváros képviselő testülete e czélra 5000 forintot szavazott meg! A márczius 15-iki ünnepélyes vigalom reggelig tartott és példa gyanánt szolgálhat azoknak, kik hazánk e nevezett napjának évfordulójáról meg nem emlékeztek. Egy jelenvolt.
— A déf.i vaspálya társaság igazgató sága azon humánus intézkedést tette, hogy minden oly szállítmányt, mely az alföldi viz károsultak segélyezésére szolgál, pályáin minden dij nélkül szállítja. Fogadja a figyelmes igazgatóság elismerésünket!
— Megdöbbentő gyilkosság történt márczius 1 7 én este a főutczai egyik hsz kapuja alatt; Jandrovics Katalin szép termetű 20 éves szolgáló, 42 évee Nagy Györgynek szerelmét viszonozni nem akarván, ez boszuból egy nagy késsel torkát átmetszette, pár perez alatt meghalt. A tettes elfogatott.
— Lapunk mai számához van mellékelve Ganz és társa vasöntő és gópgyár részvény-társulat képes árjegyzéke
— Oyászhir. Weber Mihály^ és gyér mekei : József, Pál, Antal és János. Özv. Auer Franczíska szül. Wellermann s ennek gyermekei, továbbá a számos unoka testvérek, ugy Bartos János sógor és neje, valamint Rigó Rozália szomorodott szívvel jelentik a gyász hirt, hogy szeretett n*je — illetőleg kedves anyjok, testvérje ós nagyanyjuk Weber Anna szül. Wellermann hat hónapos, igen fájdalmas betegség és a haldoklók szentségeinek ájtato« fölvétele után 52 éves korában folyó évi márczius hó 17 ón reggeli 4 órakor — jobblótre szenderült. Itt hagyta tehát lelke porhüvelyét, itt férjét, árva gyermekeit, testvérét és rokonait, kiknek adj erőt te nagy Isten, hogy a siralmas balesetet megadással eltűrhessék. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 18 án délután 5 órakor helyeztettek a helybeli sírkertben örök nyugalomra. Az engesztelő szt. miseáldozat folyó hó 20-án délelőtt fog a szent-Ferencz rendiek templomában berautattatni. Kelt Nagy-Kanizsán, 1879. márczius 17-én. Béke hamvaira 1
— A fiorenczi négj es társulat hang versenye, mely f. hó 17 én az „Arany Szarvas" vendéglő dísztermében nem ugyan telt ház, de de annál válogatottabb közönség jelenlétében folyt le — élvezetes estét nyújtott. — Hogy a
Pályán valál te raár előbb. Semhogy snlyát fölfoghatád; Még azt ne tudtad, bog}'' mi az Élet-tővis, élet-virág; 8 később, midőn beláthatád, A sors ellen nem kflzdln tél, Sznléd ssavára hallgatál, Es óh, mindent békén tflrél.
S* ved küzdött eszeddel és A győztes — tudjuk — es lev« ; Maradtál a falak között, Szived hol irt nem leihete, Ajkad nem nyílt panaszra, nem I Sebed bár oly salyos vala ; Égő sz« med árulta el, Kebled mi lángot hordoxa.
S midőn te is tudtad, hogy a HaUl tevéd rád már kezét, Midőn olyan köaei jövél A sirhoz, mely szived hevét Örökre eltakarja majd —; — Annyit mondái te csak nekem : .Ily ifjan halni meg ! nagy Ég Oh lé^y velpm, légy oh velem!*
Méjs meg kellett halnod és Most ott alant Lékén pihensz; S bár lenn van a kihalt tetem, Lelkeddvl a magasba'' lengsz. Magasra törtél éa a szárny Nem volt er6s, nem volt kemény — Sirat testvér, gyáazol barát, Nincsen vigasz anyád szirént
Isten veled I békén pihenj t Hisz'' nyngtot leitél ott alant: Keserveket hOn eltakar Kemény göröngy, hideg sírhant! Ki hosszabb éltet várhatái, Ki hosasabb álmát al hatol, Álom pedig szebb, csendesebb. Nincsen, nincsen — mint ott — sehol!
S. J.
hangverseny terem nem ▼olt oly látogatott, mint a minőt a világhírű fiorenczi négyea társalatnál előre remény lettünk, egyedüli oka a tissavidéki árvízi szerencsétlenség; mely a közönség áldozatkésaségét úgyis nagyon igény be vesaL A mi as előadás saellemi sikerét illeti, aat bízvást a művészi tökély fénypontján állónak mondhatjuk. — Az a játszi könyüdség, mely aa egyes működők játékán látható — oly kerekded s egybevágó egészet képes, hogy as ember látatlanban ast hinné, miszerint az a négy müvéss avval a négy darab ssárssfával egy test egy lélek« S ezen, a művészeti fényponton álló correkt — össjáték aa, a mi esen négy személyben a művészet netovábbját képezi ; — s a mi által, igen terméssetesen, a hallgatók figyelmét is folytonosan lekötve tartják. A müsorozat három száma, több tételből állván, a klassikai zene irodalom gyöngyeiből lett összeállítva, képviselve volt S^huberth aző mozgékony elevenségével ; H a y d n a nagy teremtő erő, s Beethoven az utólérhetlen zene óriás. A müsorozat végeztével annak mintegy koronájául Mendelssohnnak szép változatokkal irt menuettejét
— Mindezeknek gyönyörű előadása elég fényes bizonyitéka a lefolyt estén nyújtott szellemi műélvezetnek. — No de a közönség sem volt fukar az elismerésben, mert a müsorozat min den egyes tételeit zajos tapsvihar követte. Jól esett látnuuk a műélvezetet kereső közönség között néhány uri egyént Csurgóról, kik egyenesen csak is e hangverseny végett jöttek N.Kanizsára a szomszéd vármegyéből hozzánk. 10 óra után azon édes reményben hagytuk el a hangverseny termet, vajha a fiorenczi négyes társulat többször nyújtana nekünk ily szellemi élvezetdus estét. B. J.
— Ezüst érmek. O felsége megengedte, hogy megnősülésének 25 dik évfordulója alkal-
r mából emlékérmek (2 forintosok nagyságában és belértékben) verettessenek, s ezekkel a közönség, különösen pedig állami b hatósági tisztviselők és szolgák ellátassanak. — A tisztveselók éa szolgák felhivattak, hogy nyilatkozzanak : ki akarja igénybe venni az emiitett ér meket: az illetőknek ezen érmek 2 ezüst forint értéke a májusi fizetésbe számíttatik be.
— Vakhir. Mult szombaton az a hír volt elterjedve városunkban, hogy Székes-Fehérvár városa ég. A közönség izgatottsága folytán a hir hihetetlen gyorsasággal elterjedt és sokan már részleteket is tudtak a szerencsétlenségről. Sz. Fehérvárra intézett tudakozódásokból azonban kitűnt, hogy as egész hirlelés teljesen alaptalan.
— Gróf Festetics Tasziló megvált a „Captain Bluett versenyszövetségtől s mostantól kezdve 15 oly lónak tulajdonosa a gróf, melyeket Hayho^ Alfréd Newmarketen idomit. Gróf Festetics T. legközelebb Brigandot, a ba-deni utóbbi nagy vadász-verseny győztesét, Roeves felügyelete alá Epsonba küldte, hogy ott a Buccaneer ivadékot a „Grand National Steeplechase'' re előkészítsék. Az e versenyre kitűzött dij, most is, mint tavaly, ezer forint.
— A „Lincolnshire Handicap"-re is újra 1000 fontot tüstek ki. Mind a két versenyre Londonban a mult kedden lehetett nevezni. Brigand tulajdonosa néhány nappal ezelőtt utazott át Velenczén, Nizzába, hol a versenyhét bezártáig szándékozik időzni.
— Felhívás. Keszthely és vidéke közönségéhes. Alulírottak tisztelettel felkérjük Kesst-hely és vidékében levő mindazon egyleteket és magányzókat, kik sz árvíz által s iszonyú nyomor és v égi nségre jutott szegedi honfitársainknak élelmi - szereket, ruhanemüeket, vagy b á r-minemű terményt adakozni szándékoznak, — e szives adományaikat hoasánk küldeni saiveskedjenek, s mi azokat, a hírlapokban leendő pontos nyugtázás és elszámolás mellett, a keszthelyi vasnti-álomáshos — rendeltetés« helyére czimeave — díjtalanul azállitandjuk. Kessthely, márczius hó 1879. Hoffman Jakab ssállitó, Láaár Ede kereskedő.
— Szeged veszélyben. Alig szárnyalta be esen leverő hir városunkat, Sümegh hazafias polgársága is azon elvből kiindulva: kétszer ad, ki rögtön nyújt — Kutassy János v. biré által körösött eme rövid föl iratu ivre : „as elpusztult Szeged város lakósai pillanatnyi segélyt kérnek" ! — azonnal meghosák áldo-sataikat Legyen ssabad becses neveiket a nyilvánosságnak át adnánk: Ferber József 5 frt. Kutsssy János 1 frt. tfj. Pintér István 1 frt. Kovács Sándor 1 frt Dr. Lukonich Gábor 1 irt. Bogyay Antal 2 frt Ramasetter Vinoae utódai 20 frt. Fehér József plébános 5 frt. Édeaknty Sándor 1 frt. Dorner 1 frt. Eitner Sándor 10 frt. Sümeghi takarékpénztár 25 frt Jandó Ferenca 1 frt Vörös K. Imre 1 frt. Ssakmáry József 1 frt. Stamborssky L. & frt Scheiber Flórián 1 trt Kijátz Elek 3 frt Pintér Lajos 1 frt. Schulcx Ferencz 30 kr. Barcsai Kristóf 10 frt Takács Alsjos 2 frt Kecske-'' méty Albert 1 frt. Petrich György 5 frt. Fleischucker Jó«* f 2 frt. Ádám Iván & frt. N.
N. 60 kr. Bánfy 40 kr. Würaburger Jakab 4 frt Winter Vilmos 1 frt Mojser Jóssef 1 frt Mojser Imre 1 frt Sohmidt 1 frt Szánthó Páter
1 frt Samodiss Károly 3 frt. Takách Zsigmond
2 frt Steiner Arnold 50 kr. Epstein Vilmos 2 frt. Tóth Antal lisst kereskedő 40 kr. Varga 30 kr. Fischer 60 kr. Babos Gyuláné 1 frt. Nemes Gyola 50 kr. Dr. Fischer 3 frt Saidnay Antal 2 frt. Baumgartner Jóss. 2 frt Cs. L. 2 frt Horváth János 2 frt Msrkus Salai- ->n 50 kr. Scheiber Sándor 1 frt Gyömörey ^ oczéné 5 frt Jakab András 90 kr. Kell Dávid 3 frt összesen: egyssás és ötvenegy forint, mely f. év marcs 15-én Szeged város polgármesteri hivatalához be küldetett.
— Orosztonban testvérgyilkolás történt; a nagy- kanizsai jbíróság egyik tagja és a járási tiszti orvos a helyszinén megjelenvén a pscsai közigazgatási szolgabiróság részéről senki sem volt ott, minek as lett az eredménye, hogy a tettes megssökött Országos közrendészet, s közigazgatás, hol késel az éji homályban ?
— Keszthelyen, a saegedi ársizi károsultak javára, a városi tanács által eszközlött gyűjtés eddig, mint hallottuk egyezer forintot tess. A gyűjtés tovább tart.
— A csáktomyai dalárda f. hó 15-én a szegediek javára tombolával össsekötött dal-estélyt rendesett minden tekintetben kitűnő sikerrel. — Programm: Hymnus, Erkel. — Heiter durch''s Leben. Schumann. — Falu végén . . . Wusching. — Hüte dich! Girschner.
— Magyar népdalok. Huber. — Liebe und Wein. Mendelsohn. — Fekete szem. Wusching.
— Jux Lángermarsch. Ottó. — A dalárok szépen énekeltek, A közönség ssép számmal volt jelen. A tiszta jövedelem 136 frt. — As egész városban megindult a gyűjtés a szegediek számára. Hallomás sserint 1000 frton felül adakoztak a jótékony czélra. — A nőegylet saját körében mintegy 120 frtot gyűjtött. — Megtörtént aVárosi tisztviselő választás is. Bírónak : Martincsevics József,pénztárnok: Deák József, orvosnak: a néhány héttel ezelőtt letelepedett Dr. Schwars A. válasstattak meg. — A polg. egyletbe!» egy tarokkozó társaság egy váratlan kimenetelű játszma összeget 1 frt 8 krt a könyvtár javára adta. A mit aa elnökség es uton köszön meg.
— Kérelem. Szeged megdöbbentő szerencsétlensége a magyar haza minden egyes lakosától áldozatkészséget követel. — Ez a tudat birta rá Joseffy Rafael ismert zongoraművészünket hogy művészetét a nyomor és ínség enyhítésére az írók és mövéssek társaságának fölajánlja. Kérjük ennélfogva mindazon nagyobb városok lelkes polgárait, kik a szegedi árvízkárosultak javára a siker biztos reményé ben hangversenyt rendezni, óhajtanak, s ez alkalommal Joseffy Rafael művész hazánkfia közreműködését díjtalanul igénybe venni óhajtják, hogy szándékuk nyilvánításával e hó végéig as „írók és művészek társasagáéhoz forduljanak, tudatván a napot, melyen a hangversenyt rendezni óhajtják. A hangversenyek sorrendjét az írók éa művészek társaságának választmánya a mü vészszel egyetértőlcg fogja meghatározni. Budapest 1879. márcz. 17. Ssana Tamás az „írók és művészek társaságá" nsk titkára.
— Rövid hirek. Székesfehérvár képvi-selőtestülete 3000 frtot adott a kiállítás segélyesésére. — A mar marosi oláhok a magyar nyelv iskolai tanitáaaért folyamodtak. — Afga-nistánban 3 trónkövetelő akadt. — 0 felsége a király személyesen megjelent Szeged romjai kost. — As árviz Baranyát is fenyegeti. — Fest Vilmos akadémikus Sopronban meghalt. Kőszegen egy dragonyos ós egy hon véd hadnagy párbajt vívott — Győr Ssigethen postahivatal nyittatott. — Ssfehérvárt a „Kiállítási Lapokelső száma már megjelent — A magyarorsaági vasutaknál 14,187 tisatviselő van 10,141,318 frt évi fizetéssel. — Debr©csenben egy 102 éves ember halt meg a napokban. — Az »Ellenőr- kiadója Hindy Árpád lett — A pápa 5 ezer frankot adományoaott aa alföldi viskáro-sultaknak. _
Ki nyert?
Bécs, márcz. 15 én:90,89, 8,69,72. Grács, . , 90,59, 8,64,43.
Temesvár, „ „ 44,28,60,24,68.
Irodalom.
— „JZtpes vildgtVrUMf irta Dr. Ribáry Ferenca. L kötet 3-dik füzete megjelent Mehner Vilmos kiadásában ára 30 kr. A jelen füset is igén ssép rajsokkal, képekkel és földabross-ssal van illustrálva.
— A 9Qnzdasdgi Mérnök* czimü gaads-sági és müssaki folyóiratból megjelent az 5 dik szám a követkeső tartalommal: A magyar indigó növény (festő csülleng) termesztése Pataky Jánostól. — Magyar mérnöki tervek és rajsok a párisi kiállításon (IV.) Majsisovics Vilmostól. — Hat heti esősés és aa alácsővosett földek (l
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.%
ZALAI
_A_
KÖZLÖNY.
MÂRCZIUS 20 4a 1879.
ábrával) Duka Marceltől. — Faraktárak biztosítása árviz alkalmával (1 ábrával) Dolecsko Mihály tói. — Irodalmi Értesítő. - Szakegye-sületek éa táraulatok működéae. — Olvasónkhoz. — Vegyea közlemények (Gazdasági erdekeink. A székesfehérvári kiállítás. Miért vako-sodik meg a S7Ólő faj»? A lóher magvak hamisítása. Az asphalt iparról. A czitromia. Az Lpi-tési Tanácsló. Az indiai kender (az u. n. juta) Hirdetések. — A Gazdasági Mérnök, melyet Gonda Béla müsgyetumi m. tanár szerkeszt, megjelenik minden hó 1 én és 15 én két ívnyi tartalommal, igen csino3 kíállitásban, rajzokkal ¡Mustrálva. Előfizetési ára félévre 3 frt, egész évre 6 frt. Előfizetések ez év elejétől folytou elfogadtatnak, a lap kiadóhivatalában. Budapesten, Üllői ut 24.
Vegyes hírek
— Csókogrnph. A phonograph és telephon háttérbe van szorítva. Austinban ugyanis, mint az o. lap írja, egy genie bizonyos készüléket talált fel, melyet „csók-táviró"-nak keresztelt. Ez a delejes vonzóerő törvény« szerint működik, s rajta a férj forró csókot küldhet akár 100 mértföldnyire távol lévő nejének. A leg-^ nevezetesebb azonban az, hogy egy más térj nejének küldött c-;ók a készüléket nemcsak megzavarja működésében, de a delej folyam az illető hely valamennyi gőzaipját és tűzjelző harangját is mozgásba hozza. Meg vagyunk győződve, hogy ezt mind egy b«*tüig elhiszik olvasóink V
— Megették h patkányok. A „Kend. Közlöny" szerint. Stepeaenkó Jegor odesaai napszámos anyját, kit, míg ő napxrámban dolgozott, betegen és tehetetlen állapotban kény-
\
szerült egészen egyedül otthon hagyni*, a patkányok ; — szemét, orrát, fülót^jjifcát s testéről is minden hust lerágtak, ner^Kgyva egyebet a puszta csontváznál.
— Lelketlenség áldotata. Valkon elhunyt tanító Murányi Albertnak két öcscae maradt: Murányi Ji''zsef éa Murányi Elek, kik bátyjuktól némi csekély fekvősége^ örököltek. Murányi Elek magára vállalta Murányi József gondozását, ki egy kissé hülye volt. Ez azonban nem állhatván ki a koplalást és rosz bánásmódot, mult év november elején hazulról eltűnt. E napokban találta meg a szerencsétlent a kon-dáabojtár egy rozzant szőlőkunyhóban, hol, mint a bonczolásból kitűnt, chen vészen. Négy hónapig feküdt az egértanyán, melyek arezdt és fejbőrét lerágták. A vizsgálat folyamatban van.
Papírszeletek
— Felesig: Ah ! az én Linácskám még csak 7 éves s miir gyűlöli a férfiakat 1
— Férj : No, no — csak várjnk he, hogy lesz 14 esztendős korában, mert hát tudva van minden 7 évben változik ar. asszony: termé>-7.et 1
Egy ifjúra, ki éltesebb nőt vett el. A tavasz elvette a telet. Mert gondola: könnyen meglehet, Hogy a hólepel alatt Nagy kincseket tartogat ... A hó nemsokára elolvadt Ks csak sár volt, a mi megmaradt I
— No feleség, najry ázsióval a ''fam tlil az aranyaimon, hat forintjával kelt el mind.
— I''ffyan hol?
Fiát a kártyaasztalnál. Elvesztettem mind. Hanem iazonyti sokat nyertem rajta, mert má«utt c«ak 4 foriut 54 kraczárjaval veszik
Egy atya meg akarván lepni leányát, tanácskozott nejével; végre fölszólalt a nő:
— Tudod mit kedvesem, taníttassuk meg titkon a Fannit frauezia nyelvre
Vasúti menetrend,
A buda-pesti időmutató óra 3zerint,
indul Kntii««áról
Vonat hova:
(Kánt Ora Pere. Idő 24)5 E*x.''>k} MobAr^Dombovái s Fiúméba 4 48 reggel 215 , n „2 30 dólut 2l2 Buda-Pestre........4 58 reggol
202 . . . .......2 6 dóiut.
204 ...........11 30 estv«
31 : Bécsbe (Szombathely, Bóc-Ujhely felé)5 8 reggel
301 „ .........11 48 est ve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut.
203 Triesztbe ós Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 2 47 délut.
Érke/Jk Kanizsára
honnét:
210 Eszek, Mohács, Dombóvár s Finméból 1 41 délut. 20tí „ „ , „ 11 11 estve 203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 ........26 delut.
"¿11 „ .........i) 44 estve
314 Bécsből (Sxomliatli. BéeslJih.-ly ,l"elől 10 27 estve
302 „ „ 4 5 reggel
31G Sopronéból ........11 53 ««élei.
ÍM Béesliííl Grái z, Marbure, Prajjerhof
felöl ..........4 12 reggel
202 Trieszt- éi Mécsből Marbnrn, Prager-
hof felöl.........1 21 délnt.
2 ''4 Tri- szt- és Villaebból Prá^erhof felöl 1 l — estve. Marhnrgba enatlskozás Villaeh és francesfejitbe „ w , „ Kiaiiemfestból
Felelős szerkesztő: Bálorfi Lajos.
Zombory Lajosnak.
A „Zalai Közlöny" márczius 13-iki számában Zombory Lajos aláírással egy éretlen nyilatkozat jelent meg. tízen kevés szellemi és társadalmi műveltséget tanúsító nyilatkozatát a márczius 16-iki szám nyílt rovatában vissza vonja agyán, illetőleg bocsánatot kér, de ezen bocsánat kérést sziulelG sorai sértegetéseinek csak folytatása, miután — sajnos — az ily megtámadások ellen törvényes oltalom nincsen, kénytolen vagyok a nyilvánosság terén — a hol a sértést kaptam — az ell n-tiltakozni.
Ha a „Zalai Közlöny* olvasó közönséfre Zombory Lajos nyilatkozatait figyelmére méltatta, teijesen nyugodt vagyok ítélete felöl, nem is a t. közönség előtti igazolásomul írom jelen soraimat, hanem Zombory Lajosnak akarom tudtára adni, miszeriut nem csak, hogy leányom férjéül soha nem óhajtottam, s eiről soha nem beszéltem; de ha ő tett volna lépéseket leányom kezéért, azt soha meg nem kapta volna, s durva megtámadásáért megérdemelné. hogy jogosnak kürtölt „fellépéséért", szinte azon jogon magyaró pálczával feleljek.
Kelt Nagy-Kanizsán 1879. márczius hó. __SAMU JÓZSEF.
• E rovat alatt közlöttérj felelősséget nem vállal a J K*erk.
HIRDETÉS.
Hirdetmény,
Alulirt tulajdonos által közhírré tétetik miszerint dióskáli községben a korcsmáltatási jog pálinka mérés, felszerelt pálinka főző hely i-séggel, mészárszék és vágóhíd helyiség alkalmas lakással s e község határában fekvő 40 hold jól kezelt szántó földekkel folyó évi april 24 tői fogva 3 évekre szabad kézből bérbe adatik. — Bővebb telvilájiosítást az alulirt bérbö adónál Egeraraesán minden időben nyerhető.
(ím 2-3; Grosz Lajos,
Egeraraesai és Dióskáli földbirtokos

0 0 0 0 0 0 Û 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k postai száUitás-iüj
1S7S november 1 «eje óla 5 kiló sulyu caom*e»kért Trieszti».*»! Magyarország bármely postaállomásáig W f*ak 3«» kr és í^y mindenkinek kínálkozik a kedvező alkalom kis n»f"i»ny»*é|r-
ben és nagybani eladás szerinti árakon (rn pro*) hozat ni magának házi szfignét»lcte fe»|e*é«ére kavet, rizst, deli gyümölcsöt zöldsegnemül «« mái e félét
1. rendű legfinomabb gyöngy kavet egy kilo 1 frt 80
MEZEI GIPSZET
építészeti meszet Vízi ltör
Jlomnn Vem
m Cuba kilo 1 frt 70
Rio egy kilo I frt 20
arab valódi mokka kavet egy kilo i frt 50
«* legfinomabb Java kávét kilo i'' TrT 45
kilós tartalmú zsákocskákban »um. i. iiH »/¿n.».* ..í-m
Részletes árjegyzékeket,
Q PortlamJrement kivezeti
I
lilakarnú
ut rizv*zrl*''ki cfnvekei
kitíulra UW''nli''-,rti wiiwti kul>l«k.
(7ö4 11»-20)
Singer G.
Triesztben
^ (aaját fermény»»> amt. aat. a jin^^Huvána<ra árjegyzékeket éa
m i n ta I ftpcinriif^k Qltl
SarttÊ
(SI 7 1—3)
URAETZ GYULA, l''őraktárnok,
ajánlja a következő
JAKOBI TH.-FÉLE ARANYÉR ELLENI"
növény-szeszt
«
(egy általán«;* enyliitő-Hzer aranyérben szenvedők nck továbbá arany ór-bélgörca gyomornnhézségok, b«>-nyálkásodiU és mindennemű kiüléa, étvágyhiány, meg Hzoruiás, bélfájdalinak, lép véaz, máj betegség éa lépkór bau szenvedőknok. Kgy ü\ej{ ara 1 frt 20 kr. Vidékre posfautulvány nyali 1 fitdOkr. beküldése után szállíttatik Megrendelhető: Graetz Gyula fóraktáruoknál, Bécs, VI., Mariahllferstrasse Nr. 7!».
a nalásl-olaj
Dr. Sehmldt fó-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. (NoluV. hallást, fflIzilgiiSt azonnal elhárít). Kgy üveg ára használati utasltussal Ogyfltt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti "2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a I)r. SchmitUrféle hallási-olajt (ezen kitüuő halási szert) részesitik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken at a siketségbol viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat. Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én vöglrg elveszett halasomat Isten segélyével ¡»inét vif>r./.aadla. Oly síiket voltam, hogy a harangok kongását sem hallott..m, pedig a templom közelében volt lakásom ; rnig most zs bórám tik-tak ketve-géseit is oly tökéletesen meghallom, míutha soha síiket nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje
Steiuer Dávid, oki. fógymn. tanár.
B a b o e s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Mariahiiferstr 79
Bécs, VI., Marialiilferstrasse. 79.
kitűnő különlegességeit: (806 0—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a Dr. üartiing Jele szá j - és Jogviz használata után, - ecry üveg használati utasítással (»0 kr. — valamikor fogfiijdalmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékr* 1 frt őt) kr postautalványnyali bekiildt''s után 2 i''iveg fog meg-küldetni.
Két üvegen alul nem küldetik. Fo-rak tár Graetz Gyulánál, Sées, VI., Maria-hilferstrasse Xr. 7í).
l^d/étek ereiteket !f!
így szól J>r Bori: prof- Lipcsében !
Ezcü (?ér-cdzői) kapja mindaz. l\ a
JAKOHI Tli.-fóle
aczó1-csopp-szeszt iszsza!
Ezen aczél-csepp szesz! egy radikallsszer vérszegénység es ennek következményei ellen u m feherkór B eíchsucht stb. Stb Ezen aczél csepp-szesz rövid hasxnálat után már a vérszegénynek itj egészséges vért, tehát uj «letérőt valamint arcssxint is ad. eróaiti az idegeket éa iv-burok.it a», emberi testben nj t-vékeny.-égre, e»í)'' sxóvJ azon élet szervezetet nj tett erííre ébreszti! — Ennek következtében « kitűnő hásiszernek nem vol na sxabad e^y háztartás?>ól sem hiányoznia. Ezen aczél-cseon-s/.esznek jóltevö szaga van és igy teljes" hatalommal a leggyengédebb nőknek is jó lélekkel ajánlható !
Egy íiveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékre 1 frt 60 kr. postautalvány utjáui beküldéae mellett bérmentve szállíttatik.
Föraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban : Graetz Gyula, Bées, VI., Marlahilferstr. 79.
Sok orvos
és mégis egyenlő ítélet.
A fehér mell-Syrnp G. A. W. Mayertöl Boroszlóban
sok más között a következő orvosoktól ajánl tátott, rendelte-Ivjfkitfttiőlib sikerrel alkalmaztatott l»r. Kalntsch l)res-l»r. J N Anerbarh Itnkarestben, l»r. Weber tlalleben, /rs. kir. keríil -ti orvos Birnbanmban, Df. Kinkeustein ít^f^fí .ban l»r. Körurr Wolgastban, Dr. Koseliate Boroszló-Kűnigswarthan (Csehország.) Dr. C. Gersiacker .«ng Sclnvarzwasserban stb
rWen Nagy- Kanizsán egy ed Hl Prager Béla kaj.ható. (755 VI. 2—*)
A A A A A A AAAAAAAAAAA AAA A A A A A A AAA
Birtok! eladás.
lamegyei C<ányi 110. éa 115. sz. tjkvekben felvett, a keaz»h«lyi vaautállnmáatól 2''/, óra távolságra eaő GDO hold .(1200 f_j öllel) földbirtok^ moly gaziiasági épületekkel tel-jiísen el van látva, azabadké/.ből eladó. — Értekezhetni a Czeglédi takarékpénztár igazgatóságával. (818 1—3)
Csfatzá r
kizárólagosan
kiráUjUag szabadalmazott
1» U R I T A S
haj i fj i t ó-1 ej.
A Puritas nem hajfesték, hauem tejhemö tolyudék, mely majdnem azou csodálatos hatással bír, hogy ős* hajakat megifiit. azaz lassankint n. ég pedig iegkésőbh tizennégy nap aiatt ama színt visszaadja, melylyel eretleiileg bírt!
o y
nem fest hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és s-/ak;il!át
Egy üveg „Puritas4 ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.)
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toill.-tte--.zer sem képes a kik«*lett hóvirággal jóság és kit(ln<Ktégheii versenyeiül. Olajos liditö alkatrészekből állítva eló, rövid időn elhárítja ez «n szer a szeplőt, bőratkát, pör-senést, májfoltot stb. s az arezbómek vakító fehé.sé^et, üdeséget és gyöngédséget kölesönör.. — Ára palaczkonként 1 frt,''száUjtá-sgal 20 krral több — Postautánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a késziteuél
Frauez Ottó, Bí''cs, Mariahilístrasse 38. szám.
Na. y-Kaniziiáu valódi minőségben Práger Béla gyógyszerész urnái. (730 21—25)
agy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
y
NAGY-KANIZSA, 1879. márczius 23 án.
24-lk Bzáiin
Tizennyolczadlk évfolyam.
8 frt.[
P^EIitzatfel ár
jegész évre . .
fél évre . . 4 „ i negyed évre . . 2 „ Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor £ s min.len további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden ¡egyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő.
I agg
«4t r
kai
flpa >
1 A lap IIelletni réstét '' illetff köalemények saerkeartőhö«,
anyagi rétxét illető kOslemények pedig a kiadóhoz bérmentve intésendSk: NAGY-KANIZSA Wlaatltibái
Bérmentetlen levelek, ceak ismert mnnkatár taktól fogadtatnak el.
különf
lő. I
előbb:
ÖZLÖX
rátok Tiessa küldetnek.
namf
N.-KanlzsaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmis iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsai kisded-neYeló egyetmlet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizHai külválasztmánya" s több megyei és Tárosi egyesület hivatalos értegittje.
Heteiikiiit kétszer, vasárnap- s csüt(»rlökun mcgjeleiiő vegyes tartalmú lap.
Él magyar, áll Buda még----
** A költő szavát fényesen igazolja
a magyar nemzet.
Á romboló vizár Magyarország egyik legnagyobb városát, hósi önfeláldozó védelem után úgyszólván elsöpöri a föld színéről, és az egész magyar nemzet, mint egy emberr talpára áll, hogy a bősz elemtől sújtott testvérein, honfitársain segitsen.
A legelső magyar ember, a király, itt is, magasztos hivatásához hiven, a nemzet élére áll, személyesen siet a vész színhelyére, hogy, míg egyfelől véginségben sinlődő hü alattvalóinak vigaszt és enyhülést nyújtson, hogy megjelenése által kebleikben a jövő iránti kétségbeesésnek útját vágja, másfelől királyi tekintélyével a mentési munkálatokat siettesse, a csüg-gedóket kitartásra, a lankadtakat uj munkára buzdítsa.
l)e ő még ennél is többet tett. Királyi áldozatkészségéről szólni nem akarunk. Ez mind rá. mind Erzsébet királynénkra, Magyarország szeretett Nagyasszonyára, sértés volna.
A királyi pár egy rövid hó múlva ünnepli esküvőjének negyedszázados évfordulóját, Öröm ünnep ez, melyben a birodalom minden népe osztozik, de a melybe most annyi ezer szenvedő honfitársuuk iránti fájdalmas részvétünk vegyül. A fejedelmi öröm az emberi részvét elől visszavonul, és ezáltal azt magasztosabbá, dicsőbbé teszi, mert bebizonyítja, hogy a fejedelmi szivek nem vigadhatnak ott, hol az alattvalók szivei szomorkodnak.
Nemes, fejedelmi tett ez, mely a fejedelemnek ép ugy mint az embernek a legnagyobb becsületére válik. Hazai történelmünk ezen lapjára királyi párunk utódai egykoron büszkén fognak visszamutathatni.
L>e a magyar nemzet is, a mint hogy az nem is lehet máskép, e válságos körülmény nyel szemben, hü önnön magához, hü . nemzeti jellegéhez.
Ma, a Kárpátoktól Adriáig nem találunk mást, mint magyar embert, magyar szivet, melyet csak egy érzület hevit; segíteni a szerencsétlen szegedieken.
Kor, vallás és nemzetiségi különbség megszűnt. A nemzet fénynapjaibau vissza-vonás, ezivódás, egyetnem értés által fecséreltük cl, forgácsoltuk szét erőnket, ma egy magyar város veszedelme fölébreszti bennünk az összetartozandóság érzetét, annak baja, a mi bajunk, a közös anya, szeretett hazánk, nem hagyja, nem hagyhatja el gyermekeit, mert hiszen e kivül nincsen számunkra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élnünk, halnunk kell.
Az összetartozandóság eme impozáns nyilvánulásának, mint az minden hazai kis és nagy lap hasábjain a legmeglepőbb mérvben tárul ki, van még egy igen fontos és a közfigyelmet nagyon is érdeklő oldala.
És ez az, hogy a világ látja, hogy mi tudunk egyek lenni, ha akarunk, hogy mi, ha a szerencsében veszekedünk is egymás ; között, a szerencsétlenségben még sem íiagyjuk el egymást, hogy hazánk legkülönbözőbb ajkú polgárai a vesz idején, jöjjön
az kívülről vagy belülről, mérjenek rá csapást az elemek vagy politikai viszonyok, érzik, tudják és vallják, hogy magyarok, és mint magyarok kötelességüknek meg is tudnak, meg is akarnak, meg is fognak felelni.
Alkotmányos életünk ez a legszebb és legnagyobb diadalma.
Nagy nemzeti calamitások rendesen azon próbakövek, melyeken egy nemzet életképessége vagy bebizonyul vagy hajótörést szenved. Jobb, ha nem jönnek, de ha az isteni gondviselés ránk küldi, mint most, férfias elszántsággal meg fogunk küzdeni velők.
Koronázott királyi párunk és a nemzet közérzülete, összefogása Szegedet, Alföldünk ezen gyöngyét ismét felfogja támasztani hullámsirjából, mert a földet és a magyar szivet a víz sem moshatja el, és mert
Él magyar, áll Buda még----
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki földhitel.
— Felolvastatott a „Társas-KOr"-bon f«»hrnár lG-áu 1H7Í). —
(Folytatás.)
III. A mezőgazdaság clólegegyletek.
A mezőgazdasági elólegegyleteknek czélja és feladata: tagjaikat egyfelől apró betételek által saját töke gyűjtésre s ennek folytán takarékosságra és munkaszeretetre ösztönözni; mésfelűl azokat olcsó hitelben részesíteni, nevezetesen: mezőgazdaságuk vezetésére forgalmi tőkéül és rendkívüli szükségleteik fedezésére segély-kölcsönkép rövidebb idejű visszafizetés mellett előlegeket (földbirtokra, szőllőkre, kézi zálogra, személyes hitelre [kezesség mellett] és mezőgazdasági termesztmé-nyekre) uyujtani, és saját tagjaik számára hosszabb idejű (az évek hosszabb során át leendő) törlesztésre jelzálog kölcsönöket központjából közvetíteni.
A mezőgazdasági elólegegyletek köl-csönengedélyeik megadásánál, ugy nemkülönben kölcsön-közvetitéseiknél mindenkor meg fogják bírálni: van-e a kölcsön-kérónek a kért kölcsönösszegre mezőgazdasága érdekében csakugyan szüksége.
A mezőgazdasági elólegegy letek tartoznak ugy a központi egyesület által engedélyezett jelzálog-kölcsönök járadékainak behajtásánál felelősség mellett a központi egyesületnek segédkezet nyújtani, mint általában a központi egyesület igazgatósága részéről nyert megbízásokban eljárni, s az egyesület érdekeit minden ben előmozdítani és támogatni: miután az egyletek érdekében áll egy szilárd, nagy hitelt élvező központtal birni, a melyből nemcsak tagjaik részére hosszú idejű törlesztési kölcsönöket, hanem tőkehiány esetén saját hitelezéseikre is tőkeerőt nyerhetnek. Az egyletek mindazonáltal önálló testületek, s mint ilyenek külön alapszabályokkal és czéggel, ugy nemkülönben szabad üzletmükodési körrel bírnak, melyre a központi egyesület csak annyiban gyakorol befolyást, a mennyiben a szervezet köz"s érdeke követeli.
A mezőgazdasági előlegegyletek megalakulásánál a kereskedelmi törvényben a „szövetkezetek*-ról foglalt határozatok értelmében a központi egyesület által kidolgozott mintalapszabály fog vezérfonalul szolgálni, melyszerint a mezőgazdasági előlegegyletek alakulnak és működnek. Ezen minta-alapszabály az egyletek által az illető vidékek helyi viszonyaihoz képest módosítható. Az egyletek terület-köre egy vagy több városra vagy községre terjed. Tagja valamely egyletnek lehet minden az egylet területkörén lakó feddhetlen, józan életű honpolgár, a ki magát, a vidéki viszonyok szerint megállapított törzsbetéti tőkének egyszerre vagy apró (havi, heti) részletekben az egylet pénztárába leendő befizetésére s ezáltal öntöke gyűjtésre kötelezi.
Az egyleti tagok zömét földbirtokosok, mezőgazdák, haszonbérlők, iparűzők s munkások képezendik, de emelett fölfogják vétetni magukat az egyletekbe rendes tagokul a vidéken lakó honoratio-rok is, kik, mint az alsóbb néposztályok vezetésére különben is hivatott vezérelem, az egyleti élet meghonosítására hatni és az egyletek vezetésében közreműködni fognak. A tagok igényt tarthatnak az egyletük nyereményéből rájuk esó osztalékra.
Az egyletek a központi egyesületből kölcsönt nyerni óhajtóknak kölcsönkérvé-nyeik elkészítésénél és az azokhoz szükséges okmányok beszerzésénél segédkezet nyújtanak azáltal, hogy minden egylet egv egy tisztviselőjét megbízza az idevágó teendők végzésével, a miért az illető fél bizonyos meghatározott csekély dijt fize-tend. Igy a kölcsönkérók mentve marad-| nak a zugirászok által való kizsákmányolástól. A kölcsönkérók által a központi egyesületnek jelzálogul felajánlott ingatlanok becslését az egylet igazgató bizottsága rövid uton maga eszközli, még pedig oly módon, hogy az a lehető legcsekélyebb költséggel járjon.
Az egyletek tagjaik hitelszükségletének kielégítése végett, a mennyiben saját tőkéjük erre elégtelen volna: magánosoktól, közhatóságoktól vagy pénzintézetektől kölcsönöket vesznek fel, a vagy igénybe veszik a központi egyesület hitelezéseit. Az egyletek tagjaikért, valamint önmagokért a központi egyesület és idegenek irányában elvállalt kötelezettségeikért nemcsak tartalék-alapjukkal s a befizetett törzsbetéti tőkékkel, hanem rendes tagjaikkal együtt, az ezek által befizetni kötelezett tőrzsbetéti tőkéknek báromszoros összege erejéig jótállanak,
A mezőgazdasági elólegegy letek vezetésére azok tagjai igazgató- és felügyelő-bizottságokat alakítanak. E bizottságoknak néhány tagját, azon szervezeti összefüggésnél fogva, melyben az egyletek a központi egyesülettel állanak, cz utóbbinak kijelölésével, a többieket pedig egészen önállóan és függetlenül — az egyletek tagjai oly egyénekből választják meg, kik jó hírnév, igazságszeretetük, ugy nemkülönben értelmiségüknél fogva már jó eleve biztosítékot és megnyugvást nyújtanak ngy a reájok bízott tőkék hü ke-
I zelése iránt, valamint arra nézve is, hogy egyletüket a fennálló alapszabályoknak és a tagok s az egész hitelszervezet jól felfogott érdekeinek megfelelőleg, czél-szerüen és bizalomra keltő módon veze-tendik.
A központi egyesület a vele szövetséges egyletekre a felügyeletet saját-vidéki bizalmi férfiai s a szükséghez képest kiküldendő biztosai által gyakorolja.
Budapesten, 1878. évi márczius havában.
„A magy. kiskirtokosok országos földhitel-egyesületé "-t
létesítő bizottság.
Ezen alapszabálytervezet a pénz-ügyminister által 1878. év őszén egybehívott vegyes bizottság megállapodásai folytán némileg módosítva lett ugyan, de azon módosítások oly jelentéktelenek, hogy azok miatt ezen eredeti terv lényegében változást nem szenvedett.
Ez alapszabály tervezetből látszik, hogy a földhitelegyesület, az egyes vidékeken ezen mezőgazdasági előleg egyletek által működik. Ezen vidéki előleg egyletek mig egyrészt tökét gyűjtenek tagjaik számára azok filléreiből, addig másrészt közvetítik a hitelszervezet szivével a központi intézetteli érintkezést, mig egyrészt gyorsan és azonnal segítenek a megszorult földmivesen rövid lejáratú kölcsönnel, addig másrészt a központi intézettől hosszú lejáratú, nagyobb jelzálog kölcsönöket eszközölnek ki tagjaik számára. Mig saját hatáskörükben saját magok által választott tisztviselőik és közegeik által önállóan működnek, addig másrészt elősegítik s egyúttal ellenőrzik a központi ügykezelést, szóval: a mezőgazdasági elólegegyletek a kisbirtokosok földhitel intézetének oly szerves kiegészítő részét képezik, hogy annak ezen elólegegyletek nélkül működni s kitűzött üdvös czélját elérni valamint az elólegegyleteknek is a kisbirtokosok földhitelintézete nélkül létesülni fennállni működni lehetetlen,
(Vége következik.)
Bellatincz, márcz. 1879.
Elvégre is tehát kormányunk belátva mulasztását, a magyarnyelv oktatásának a néptanodákbani kötelességéről szóló törvényjavaslatát , a ház asstalára letette.
Gyöngédebb, méltányosabb törvényjavaslatot képzelni se lehet, ugy hogy a ki még es ellen is kifogást talál, am azután nem is méltó arra, hogy e hasa levegőt azivja. — Na de hát as exprofeso nemietiségi izgatóknak az mindegy, ők a tiszta derült egen is borul látnak, és » kákán is csomót keresnek. — Avagy nem gyermekies duzzogáshoz hasonló-e aa, hogy oláh éa ráca testvéreink egy réaze, vagyis as ultrák, boszankodnak azért, hogyha a magyar magyarbeszéd közben oláhnak és rácznak nem pedig románnak és szerbnek nevezi őket, pedig hát ez épen nem gunyelnevezés, de sőt tulajdonkép nem is magyar találmány, hanem még a romai időkből veszi eredetét. — Ugyanis őseink az oláhokkal és rácsokkal az akkor itt uralkodó rómaiak által ismerkedtek meg, a rómaiak pedig mint tudjuk az oláhokat vala-chusoknak, a ráczokat rascianusoknak nevezték, és innen lett azután a magyar oláh és ráoa elnevezés.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Avagy hát miért nem haragszik a német, bogy a magyar saját nyelvén németnek és nem deutschnak nevezi, és viszont a magyar se veszi rósz néven, hogy a német ungarnak mondja.
Valóban ideje volna már az ily cxélhoz nem vezető ellenségeskedésekkel felhagyni, és inkább kezetfogva a közhaza javán munkálkodni, ugy is mikor akkor, de meg fog jönni azon idő a melyben, valamint mi most a középszázadbelieket kárhoztatjuk, hogy a vallás miatt üldözték egymást, ugy az utókor is elfogja mondani a kárhozatot felettünk, hogy a nyelv végett gyülöljük és pusztítjuk egymást. — De hát miért is ne élhetnénk meg szép békességben egymás mellett, hisz azért mindenki szabadon mivelheti anyanyelvét, de az már csakugyan szükséges, bogy főkép az oly vegyes nemzetiségű államban mint a mienk, legyen egy összekötő nyelv, a melynek segitségével a különféle nemzetiségek egymást megérthetik, és miután az ily összekötő nyelv Magyarországban több oknál fugva csakis a magyar lehet, tehát kötelessége is az államnak ennek a megtanulásához alkalmat nyújtani, — következve a kormány által legújabban beterjesztett törvényjavaslatot épen a nem magyar ajkú honpolgárok örömmel fogadhatják, mert legalább gyermekeik odahaza könnyen megtanulhatják az állam nyelvét.
Magyarországot valamint Európát részint a természetes határok miatt, részint pedig egyik másik nemzetiség sérelme nélkül nemzetiségek Bzerint felosztani lehetetlenség, — igy p. Fran-czia és Spanyolország közt természetesen határ a piren»i hegylánczolat, de ezen begylánczolat mindkét oldalát egyeredetü nép lakja'' a Bask, és igy vagy Francziaországnak erre dúlő részét Spanyol, vagy emezét Franczia országhoz kellene csatolni, — és a két állam közt nem maradna természetes határ. — Szerbia és Románia közt a természetes határt a Duna folyam képezi, ugy de akkor Szerbiának a Dunára dülő vidékét, tehát mintegy ötödrészét Romániához kellene adni, minthogy a lakosság románnyelvü. — Némely ultra szerbek Bácsmegyét a Dunán által Szerbiához óhajtanák csatoltatni, — holott különben is Bácsmegye lakosságának csak ötöd részét teszik a óhitű szerbek, a többiek magyarok, németek, dalmátok, oroszok stb. maga a magyar lakosság mintegy 160,000 lélekből áll. — Kérdés tehát mit szólnának mind ezek az ily commassatióhoz.
Az ember embernek Bzületett egyformán, valamint vallását ugy nyelvét se hozta magával a világra, ezeket csak később öröklé, azért hát mint testvérek szeressük egymást, a vallás és nyelvkülöniéleségébe pedig nyugodjunk meg akkép amint van.
MOCSÁRY JÁNOS, llilyi lilrek.
— A jövő hó kezdetével lapunk folyó évi második évnegyedébe lépvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük lejár, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek.
— Elismeréssel közöljük a nagykanizsai kisdeduevelő egyesület lelkes női választmányának a szegedi árvizkárosultak ré szére tett gyűjtésének következő eredményét: (Az adakozók névsorát lapunk jövő számábap közöljük.) Martinkovics Károly né gyűjtő ivén 92 frt 30 kr. — Blau Pilné éa Vagner Károly né gy. ivén : f>2 frt 1*7 kr. Laky Kriatófné és Chinorányi Gézáué gy. ivén: 111 frt 74 kr. Plihál Ferenczné és Löwinger Friderika gy. ivén: 223 frt 80 kr. Koch Mibályné és Scherz ivlbermé gy. ivén: 101 frt 50 kr. Knáusz Hol-dizsárné és Szigethy Károlyné gy. ivén: 45 frt 9 kr. Blau Náudorné és Eisíng-r H-nrikué gy. ivén : 32 frt 60 kr. A kisdednevelő egyesület adumánya 100 frt, összesen 7<>0 frt. Ez összeg Szeged város főpolgármesterének puotaiiag elküldetett, azou kéréssel, hogy ezen összeget a szegedi jótékony nőegylet elnökségének adja át következő levél kíséretében: A jótékony nő egylet mélyen tisztelt eluóksegének Szegeden. Rokonszenves mély fajdalommal vettük a rettentő csapás gyás7hirét, hogy Szegedvárosát a romboló vizár elboritá és leirhatian nyomort idézett elő} őszinte részvétünknek jelét adandó, egyesületüna női választmánya azonnal ülést tartott, 100 forintot az egyesület vagyonából kiutalványozott s gyűjtést rendezve, az eredményt összesen 760 forintot midőn ide mellékelve átnyujtjuk, kérjük a testvéregylet buzgó elnökségét s választmányát, fogadja tőlünk szivesen s legjobb belátása szerint a szerencsétlen vizkárosultak közt, figyelve különösen a kisdedekkel bírók nyomorára, kegyesen kiosztani szíveskedjék. A távolság miatt fájda-dalom! egyébbel nem segíthetvén a borzasztó állapoton, fogadják ebbeli küldeményünket szivesen, azon imaszerű óhajunk kapcsában: leljenek vigaszt a magyar nemset osztatlan részvétében, melynek mi is érzelmes tagjai vagyunk. Adja Isten, hogy a rettentő csapást átélve, virágzó városuk és a polgárság jólétén
ZALAI KÖZLNY.
MZIS n 1879.
mielőbb örvendezhessünk. Testvér egyesületi üdvözlettel maradván a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület nevében Nagy-Kanizsán márcziás 20. 1879. A szegedi jótékony nő-egyesület mélyen tiszteit elnökségének alázatos szolgai: özv. Martinkovits Károlyné egyesületi elnök. Bátorfi Lajos egyesületi titkár.
— Nagy-Kanizsa város képviselő testületének 1879. évi márczius 15 én kelt határozatához képest a polgármesteri hivatalnak 1120/79. szám alatt kibocsájtott l-ső számú gyűjtő íven alulirt kiküldött kezeihez következő adakozások történtek a Tisza áradása folytán Szeged város és vidéke vizkárosultjai részére: Daxner 50 kr, Pollák Samu 1 frt, Axenti György 5 frt, Guttmann György 2 frt, Gottlieb Sándor 2 frt, Lendvay 1 frt, Knöpfler Mór 30 kr, Nagy Károly 30 kr, Schlechta 10 kr, Perger Imre 30 kr, Krompacher János 20 kr, N. F. 20 kr, Ábrahám Helena 1 frt, Kováts Pálnő 30 kr, Szondra Ferencz 1 frt, Vachter Gyula 40 kr, Pintér Sándor 40 kr, Simon György 30 kr, Balog Katalin 20 kr, Imrei Katicza 40 kr, Kaspar Antal 10 kr, Josefin Steinicz 20 kr, Botfy Károly 2 frt, Tóth Lajos 10 frt, Plihál Ferencz 5 frt, Benedek János 1 frt 20 kr, Dr. Horváth Antal 5 frt, Schlesinger Samu 50 kr, Horváth Ferencz 3 frt, Czimbalek János 2 frt, Bruner Mátyásnő 20 kr, Sabján Anna 10 kr, Czukelder Ignácznó 10 kr, Nagy Jánosnő 10 kr, Juhász Sándornő 10 kr, Varga Juli 20 kr, Btrnaki János 1 frt, Bognár István 20 kr, Kriegler 20 kr, Gundits Mihálynő 1 frt, N. N. 20 kr, Vithmann Mari 30 kr, Horváth János 1 frt, özv. Pálfy Józsefnő 1 frt, Schulcz ^Károly 1 frt Knorczer Károly 1 frt, Balog István 50 kr, Kercsmár Dani, Király János uemesdédi együtt 20 kr, Pestek Antal 50 kr, Döcker Ferencz 30 kr, Edenhoffer Lajos 30 kr, Cseplics István 30 kr, Kiss János 10 kr, Fricz Mihály 10 kr,Sável József 10 kr, Fedosa Jakab 20 kr, Keresztes Anna 10 kr, Knorczer Anna 20 kr, Knorczer Károlynő 40 kr, Matus Mári 20 kr, Vucsek Kata 20 kr, Kaufmann Samu 1 frt, Kovács János 1 frt 70 kr. Összesen 60 frt. Mely befolyt összeg rendeltetése helyére leendő eljuttatás végett a nagy-kanizsai »ek. polgármesteri hivatalhoz benyujtatván midőn az összegnek átnyujtását jelzem, a mélyen tisztelt adakozóknak a szerencsétlenek nevében a legforróbb hálaköszönetemet nyilvánítom és ez úttal adományaikra nézve beszámolok. Kanizsa, márczius 19. 1879. Kovács János ügyvéd, városi képviselő, mint az I. számú gyűjtő ívvel megbízott.
— Elismerés a* érdemnek! A jutalomnak, — melyet valaki igazságos kezekből nyer — mindig kettős, névszerint: erkölcsi es anyagi értéke van. A katonát, kit a harezban érdemjellel diszitenek, nem a nyert érem, mint inkább az azzal járó nemeseu büszke öntudat boldogítja. — Általiban tehát soha sem maga a jutalom, mint a vele kifejezett elismerés emeli leikünket. A nmlt. p. ü, minisztérium 101» 14 bz- a. rendelésében a zala-egerszegi kir. adó-felügyelűnek bizonyos összeget bocsátott rendelkezésére, »hogy azt a köz-adók behajtása körül az 1878. év folyamában igyekezettél éa sikerrel közre működött községi éa városi tisztviselők között mérsékelten megállapítandó összegekben jutalom gyanánt osztaná ki." — Legnagyobb örömünkre — a mint halljuk — ezen — bár anyagilag csekély, de erkölcsileg annál nagyobb értékű jutalomban vároaunk köz elismerést érdemlő, derék ¡»dó-ellenőrje, Oszeszly Antal is részeltetett. — Ezt a zala-egersregi kir. adófelügyelő 2696. sz. a leiratában neki hiva talosan adja tudtara. Lássuk e leiratból a tüzetesen ide vágó sorokat: „Midőn tehát csakis a legérdemesebbek szerény mérvű, és inkább erkölcsi hatáat czéizó jutalniaztatásról van szó, leazemról örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy eli''-nór urat egy 15, tizeuöt forintnyi ju''a-lotnbau részeltessem, s mid<"n az<»n má.-uk — valódi jutalomhoz — melyet a teljesített kötelesség tudata ébreszt a férfiú kebleben — őszinte üdvözletemet kifejezem, egyúttal biztosítom elleuőr urat arról, bogy buzgó törekvése és odaadó igyekezete iránt részemről mindenkor állandó elismeréssel és föltétlen becsüléssel visel tetem" stb. Z. Egerszegen, 1879. márcz. 17 én Balogh Samu, kir. adófelügyelő. Fogadja részünkről ez alkalommal jutalmazott őszinte örömmel kifejezett szerencse-^ivánatunkat és elismerésünket! Egy n.-kanizsai polgár.
— A nagy-kanizsai bankegyesület részvénytársaság ötödik évi üsletjelentését vettük, melyszerint a mérlegszámla 599.375 frt 78 krt. A veszteség- és nyereségszámla 35.300 frt 16 krt tüntet elő. A tiszta nyeremény 20.044 frt 92 krt tesz. A 100 frtos részvények szelvényei 10 frttal váltatnak be.
— örömmel jelezzük, hogy a tavasz városunk szépítésére jótékonyan érkezett meg. A felső templom előtti téren kut ásatik s as utcza széle a temetőig fákkal ültettetik be.
— Mélyen meghatja az ''embert azon meleg, rokonszenves részvét, mely Európa minden részének a szerencsétlen szegediek iránt
nyilvánul, ami az európai sajtó érdeme, mert minden közlöny adakozásra buzdítja a közönséget, — csak a muszka szolgálatban álló egy pár hazai szláv lap viseli magát éhetetlenül, sőt gúnyolódik. Különösen a francziák, angolok, bécsiek és berliniek, továbbá a prágaiak, frankfurtiak, grácsiak, brünniek, bukarestiek, stb. stb. fejtenek ki nemes buzgólkodást a se-gély gyűjtésére. A magyar nemzet mély hálaérzete gyökerezik azok iránt, kik a szerencsétlenségben segitő kezet nynjtanak feléje.
— Gyászhír. Tíssteit munkatársaink Guóth Gyula és Győrffy János barátainkat s családjokat mély gyász érte. Egy jó anya, s minden nemes ügy lelkes pártolója elköltöztével sze gényebbek lettünk ; a családi gyászjelentés igy szól: Guóth Gyula éa neje Lippich Kristina, Guóth Mari és férje Berzsenyi Elek magok és gyermekik, ugy Guóth Ida és férje Győrffy János mély fájdalommal jelentik felejthetlen édes anyjok, illetőleg napájok és nagyanyjok nak: özv. guótfalvai Guóth Lajosné szül. pós-falvai Tulok Judith asszonynak f. é. márczius hó 21 en Nagy-Kanizsán, 74 éves korában végelgyengülésben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei márczius 23-án délután 4 órakor fognak a nagy kanizsai sir kertben az ág. ev. hitv. szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni Nagy Kanizsán, 1879. évi márczius 22 én. Áldás és béke lebegjen a legjobb anya hamvai felett!
— Hangverseny. Liedl Ferenz hege dümüvész hazánkfia, kiről lapunkban már többször megemlékeztünk márczius 23-án, ma vasárnap tartja hangversenyét a „Szarvas" vendéglőben. A jövedelem harmadik részét a sze gedi árvízkárosultak javára ajánlá fel a hang versenyző. Müsorozat a következő: I. Sonata (F dur) zongora és hegedűre L. Beethoven. Előadja Ollop Ernő ur és a hangversenyző. II. Faust „ábránd" (uj) Vieuxtemps. Előadja a hangversenyző. III. „A holt költő szerelme" irta Jókai Mór, zenéjét szerzette Liszt Ferencz. Szavalja Berecz Imréné úrhölgy Berecz Imre ur kísérete mellett. IV. a) Kavatina Raff. b) etir Varicé Vieuxtemps. Előadja a hangver senyző. V. Magyar népdalok. Énekli Bachrach Gy. ur. VI. Czigányhangok (uj) Sarasat«. Előadja a hangversenyző. N. B. Berecz Imréné úrhölgy valamint B«*recz Imre tanár ur, úgyszintén Ollop Ernő és Bachrach Gyula urak szíves közreműködése mellett. Helyárak: Zártszék 1 frt. — Bemenet 60 kr. Deákjegy 30 kr. Jegyek előre válthatók Wajditr József ur kereskedésébon és est«» a pénztárnál. Kezdete fél 8 órakor. A jeles ifjú művészt melegen ajánljuk a műpártoló közönség méltó pártfogásába. Kitűnő müvéáz hazánkfia körünkből Csáktornyára megy s kedden c hazafias szellemű városban ad hangversenyt.
— A kereskedelmi ifjak tevékeny önképző egylete JoseÖy Rafaelgenialis zongoraművész hazánkfiát nvgliív''a Nagy Kanizsára az alföldi vízkárosultak javára rendezendő műkedvelői előadásba ni részvételre. Nagy sikere lesz ! Joseffyról jövő számunk közleményt hoz.
— Hymen. Dezsényi Ilona kisasszonyt Dezsényi Ferencz bájos leányát marcz. 18-áo vezette oltárhoz Szent-Miklóson Benézik József aszódi ügyvéd.
— Hollán Emö honvédtábornok ur a sátortábor ügyében Pécsről Nagy Kanizsára érkezett.
— A királyi tábla decentralisálása ügyébeni mozgalom igen koraiuak látszik, mert ujabb értesülésünk szerint még messze távolban van annak létesítése.
— Meghívás. a keszthelyi m. kir. gazdasági tauiulézet dalárdája által f. hó 29-én a színházban, — felerészben a szegedi vizkárosultak javára rendezendő tánczczal kapcsolatos hangversenyt tart. A dalárda bizottsága. Kez dete esti 7 órakor. Helyáiak: Páholy 4 frt, Körszék 1 frt f>0 kr, zártszék 1 frt 30 kr. Állóhely 1 frt, Felültixetések köszönettel fogadtatnak.
— Dresílából Ascherberg Rí/a születeti Weiaer úrnő ó nagysága Weiser József ur lelk<*s nővére ueinea szivének érzületét követte, midőn a szegedi árvízkárosultak részére 30 forintot küldött hozzánk. A hazáját és nemzetét meg nem tagadhatja az érzelmes nő, midőn a szerencsétlenségen segíthet. Küldjük üdvözletünket!
— A zala egerszegi nőeg^esület mácz. 15 ki tombolával egybekapcsolt tánczvigalma 300 frt. körül jövedelmezett, melyből 50 frt a szegedieknek küldetik, ugyan eczélra a dalárda t. hó 25 én dalestélyt ad.
— JPodhuren községben (Muraköz) márczius 19 én délután oly nagy tüz volt, hogy 35 ház égett el a melléképületekkel együtt.
— Becsehelyen f. hó 17 én víradóra, korcsma előtt az utczán egy 26 éves fiatal em ber czivakodás folytán három társát megkéselte. A tettes Letenyén fogva van.
— A keszthelyi m. kir. gazd tanintézet dalárdája által 1879. márczius 29 én. Wünsch Ilonka kisasszony, Garay Sándor, Cavallár József, Molnár János és ifj. Stokker Antal urak
becses közreműködésük mellett, a színházban felerészben a szegedi vizkárosultak javára rendezendő jótékonyczélu hangverseny műsorozata: I. 1. „Egyvejeg" magyar népdalokból. Énekli az összes kar. 3. „Magyar népdalok" Cavallár és Molnár urak által hegedűn és zongorán elő adva. 3. „Magyar népdal." Énekli Girsik Gyula III. éves gazd. 4. „Adele keringő (egy kézzel.) Gr. Zichy Gézától. Zongorán előadja Stokker Antal ur. 5. „A köny." Vittetól. Előadja az énekkar. II. 1- „Galop di Bravura." Schulhóff-tól. Zongorán előadják : Wünsch Ilonka k. a. és Garay Sándor ur. 2. „Távol a rónán." (Kettősdal.) Előadják Girsik Gyula és Horváth Aladár III. gaz. urak. 3. „A ledőlt szobor." Petőfi Sándortól. Szavalja Zakár József I. évee gazd. ur. 4. „Borús az ég határa. Előadja as énekkar.
— A Csáktornyái dalárda álul 1879. évi márczius hó 15-én a szegedi árvízkárosultak javára rendezett dalestélyen a nemes czél előmozdítására felülfizettek: Neuwirth Samu 40 kr, Hirschmann Sándor 30 kr, Tódor József 1 frt, Pecsornik Károly 1 frt, Pecsornik István 1 frt 30 kr, Ziegler Kálmán 5 frt, Grész Alajos 1 frt, Molnár Elek 1 frt 40 kr, Leppen N. lelkész 4 frt 30 kr, N. N 40 kr, Pecsornik János l frt, Szántó Károly 40 kr, Mayer Salamon 1 frt, Grész László 1 frt, Dr. Schwarz Albert 1 frt, Vrancsics Károly 1 frt 40 kr, Ilencz Lajos 1 frt, Hajós Mihály 1 frt 40 kr, Karabélyos János 4 frt 40 kr, (Lendvárol), Hochsinger 1 ezüst frt. Vrabecz Linkak. a. 1 frt 40 kr, id. Strahia Ferencz 40 kr, Stefán Ferencz 40 kr, Fischer Fülöp 40 kr, Rosenberg Rudolf 40 kr, N N. 30 kr, Griffaldi N. 1 frt. Összesen 34 frt. Tombola tárgyakat a következő urak és hölgyek voltak szívesek felajánlani: Margitai Józsefné, Pecsornik János, Grész Alajos, Neumann Albert, Alszeghy Alajos, ifj. Strahia Ferencz, Tód r József, Bernyák Károly, Pecsornik, Valló Vilmos, Krasovecz Etelka, Maroevics Irma, Konyáry Irén,Szeivert Antal, Gayer Karolin, Szirk Frigyes, Vlasics György, Ziegler Kálmán ur pedig 10 frtot ajánlott föl tárgyak vételére. A tiszta jövödelem a felülfizetésekkel egyetemben 13o frt 47 krt tett ki, mely összeg a nagyméltóságú belügyminis-teriumhoz oly megkereséssel küldetett fel, hogy az fele részben a Szeged városi, fele részben pedig a szeged vidéki károsultak között osz-tassék fel. Fogadják nevezett urak és hölgyek tőlünk a szerencsétlenek nevében mély köszönetünket nemes áldozat készségükért. Csáktornyán 1879. évi márczius 1. a dálárda választmányának megbízásából Rhédey Ferencz jogyZŐ.
— Rövid hirek. Győr velünk tartott, szinte 500** frtot szavazott meg a vizkárosultak-nak, Pécs 400o frtot. — A trónörökös Spanyolországba készül. — Kőszegen német színészek vannak. — Zubovics életveszélyes bajba esett Szegeden. — Fehérmegyei Velenczében egy szobában forrás fakadt. — Pénzügyminiszterünk anyja gróf Szápáry József jé 99 éves korában halt meg Gyöngyösön.
Ki nyert ?
Brünn, márcz 19-én: 16, 22, 32, 45, 23.
Irodalom.
— Uj zenemil. Táborszky és Parsch urak zenemű kereskedésében megjelent „Fluide" galopp zongorára szerié ifj. Fahrbach Fülöp. Ara 50 kr.
— A Oazdcuógi Mérnök czimü népszerű folyóirat, mely a közérdekű gazdasági s ezzel kapcsolatos műszaki ismeretek terjesztését tűzte feladatául, a lefolyt évnegyedben is számos oly maradandó becsű és általános érdfskü czikket közölt, a melyek a közhasznú ismeretek terjedését nagy mértékben hivatvák előmozdítani. Ilyenek, hogy a sok közül csak néhányat említsünk: Miért nem gyarapodik nálunk az egyéni és nemzeti vagyoni — A talajjavítás kérdéséhez Kosutány Tamástól. — Indigó lermolés Magyarországon és a magyar indigó-növény (festő csülleng) termesztése Pataky Jánostól. Magyai mérnöki tervek és rajzok a párisi világtárlaton. (4 czikk) Moj-sisovics Vilmostól. — A talajjavítás egy elhanyagolt neme. Diószegny Sándortól. — A fa, mint épitő anyag. Gonda Bélától. — A fűmag-termesztés érdekében. Deininger Imrétől. _ Vizeink felhasználásáról a földmivclés, ipar és kereskedelem czéljaira. Türr tábornoktól. — A ezukorrépa uj müvelés módja. Berteltől. — Az asphalt ipar. Popper I. tói stb. Az ilyen nagyobb czikkek száma ez évben 25 re ment, összesen 30 ábrával. Ezen.kivül a Hasznos tudnivalók, az Irodalmi Értesítő s a Vegyes közlemények rovatában szintén több érdekes kisebb közlemény látott napvilágot. A Gazdasági mérnök megjelenik minden hó 1 én és 15 én két ívnyi tartalommal, hazai szaklapjaink közt legcsinosabb kiállitásban s minden számában több szép fametszetű rajzzal. Szer«
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLNY
MZIÜS n 1879.
k.szti Gonda Béla műegyetemi magántanár. Előfizetési ára télévre 3 frt, esré«z évre 6 frt. Előfizetések ez év elejétől még mindig elfő gadt&tnak a Gazdasági Mérnök kiadóhivatalában (Budapest, üllői ut 24 sz.)
Vegyes hirek
— A lengyel Rózsa Sándor. A hirhedt rabló, Orlovszki kapitány, ki 15 WM1 álló bandaja élén a legvakmerőbb tetteket vitte véghez Oros7-Lengyelorszásr több kormányzó ságában és a kit mintegy 6 hónappal ezelőtt azon pillanatban fogtak el, midőn egy szép nemes hölgyet akart az oltárhoz vezetni, a napokban pioíokovi börtönéből megugrott. A szökésnél a rettegett s regényes rablót menyasz-szonya segítette. Az orosz kormány a megszö kött rabló tejére 5000 ezüstrubelt tűzött ki.
— Boszorkányt égettek meg Oroszországban. A novgorodi kormányzóság Vracsevo falujában a lakosok egy Agrafena Ignatieva nevü nőt égettek meg elevenen, mert azt mondták, hogy boszorkány. A ház ajtaját és ablakait, hol a nevezett nő tartózkodott, a falu bölcs vén parasztjai tanácsára bedeszkázták, a házat körülrakták szalmával ós fával, azután meggyújtották. A babonás muszka barbárság áldozata a szó szoros értelmében porrá égett. A rémítő jelenetet mintegy száz paraszt, közte a falu pó-pája nézte végig. így esett •»z az eset a 10. század vége felé szent Oroszországban.
— Szentpétervárról távírják f. hó 4-ről: Kievből hivatalosan jelentik : Egy följelentés következtében, hogy i?t titkos könyvnyomdák vannak, február 23 án este 8 órakor két lakásban motozás tartatott. Az e czélra kiküldött csendőröket és rendőri hivatalnokokat golyózáporral fogadták és az utóbbiak kényszerülve voltak fegyvereiket használni. Egy altiszt elesett. egy tiszt, két rendőrkatoua és egy csend őr megsebesült. Üt asszony és tizenegy férfi — ez utóbbiak között négy súlyosan meg
sebesült — elfogatott. A házmotozásoknál különböző irományokat, egy könyvnyomdát minden hozzátartozóval, különféle intézetek hamis pecsétjeit, hamisított okmányokat, fórra dalmi röpiratokat, revolvereket és tőröket találtak. A vizsgalatot meginditák.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsán, 1879. márrzius 15.
A* időjárás e hét^n is megtartá változékonyságát Mig a hét elején lanv ha s verőfényes napjaink voltak, utolsó napokban az időjárás ismét elzordnlt és teliee jelleget vett fel, sőt tegnap az idén már nem várt hó esőstől lépettünk meg.
A nehézség folytát», melylyd a ro«z országutak végett a hozatal eszközölhető, továbbá a kielé-gitlen hir. k következtében. melyek az Őszi vetések állásáról felmerülnek gabnadzletünk e héten sokkal kedvezőbb alakot öltött és már régóta nem tapaszfalt élénkséget fejtett ki. A gyér hozat 1 tulajdonosokat nagyon visszatartózkodóvá tevé mi az élénk kereslettel szemben majdnem miuden czikkclyuél áremelkedéseket idézett elő.
Búza és rosz szilárd irányzatot követtek, és kivált finom minőségekben könnyen keltek el Arak elsőbb czikknél 3U-4U krral, utóbbinál 15-20 krral
emelkedtek.
Arj»a és zab megtarták eddigi lanyha irányzatukat. A forgalom jelentéktelen volt, árak nem változtak.
Tengeri iránt élénk kereslet nyilvánult minek folytán árak 15—20 krral fellebb mertek. Kiadók túlságos követelései végett o czikknél az üzlet nagy nehézségekkel van egybekötve.
Hab. Míg fehér bab figyelemné''.kül maradt, tarka babban külföld számára nagyobb vásárlások történtek. Azáltal, hogy e czikk hosszú időn át majdnem eladhatatlan volt a kés/.l-tek belőle oly roppantok. hogy a jobb kelendőség mindeddig nem bírt áremlkedéseket előidézni.
Hitkkünybeu is a vetési idény előrehaladásával jobb hangulat jutott érvényre. — Arak csekély változást szenvedtek.
Huza Rozs Árpa Zab
t
Minőség szerint:
7--
540 —
4 50 —
5 30 —
8 60 --•
5*70--•
6 8«--•
5 50 --•
Kukoricca Bab (fehér) Bab (tarka) Bükköny
4.25 630 5-20 4 —
4 40 —
6.50 — 540 — 4-20 — ■
K. B.
Szerkesztői özenet.
3379. E Bpest. A leveleket azonnal kézbesítettük
8380. M. Bellatinc«. Köszönettel vettük.
3381. •• Bár későbben is, közöltük Másiknak békét hagyunk.
33ft2. F. Karmaca. Nem reflectálhatunk reá.
3383 A D. Őrömmel vettük, válaszolunk > 3384. .Mankómhoz." Közöljük.
3385. „Ne menj el," Megsemmisíttetett.
3386 B. Székesfehérvár. Vártalak, kerestelek, de sehol sem leltelek.
3387. R. V, Meglesz.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.

Samu urnák.
Czíkkjéből az tűnik ki, hogy engem Samu ur nem értett, — vagy épen nem akart megérteni ; mert ha fígyelme»en olvasta volna át nyilatkozatai-ma., uem hihetem, hogy ily lépésre szánta volna magát Másodízben irt soraim netn egyebek, Samu urnák velem történt beszélgetésére tett feleletnél ; — mely beszélgetésre keltőnk közül ki kereste az alkalmat, czélszerünek látom világosságra hozni.
Samu ur első nyilatkozatom megjel< nése utáni napon, vagyis í. hó 14-én délben, engem a -Hein kávéház" ajtajában várt, s pár szóra felkért ! Én azt elfogadám, s elbeszélgettünk a történtekről Én, mint feleletemben is kifejeztem, ugy nyilatkoztam előtte, hogy fellépésemet már megbántam; s beszélgetésünk közben megemlitém, hogy szándékomban van még egy rzikket írni. Samu ur elválásunkkor könnyes szemekkel kért, hogy azt még a 16-iki számban tegyem közzé, — én megigérém, s ezt meg is tettem ! de mint látszik ?amu ur ezen szívességemet nem csak, hogy el nem fogadta, de
* E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a 8zerk.
azzal visszaélt — Vizsgáljuk csak hozzám intéaet* pár sorát:
Hivatkozik Samu ur a szellemi és társadalmi műveltségre, melyet ő maga mennyire tartott szem előtt? . . a n. é. olvató közönség Ítéletére bízom. Azt pedig, hogy engem leánya férjéül soha nem ¿hajtott, nyilatkozatom után tudtomra adnia, — mint bárki is beláthatja, — felesleget volt: hogy pedig önmaga beismeri, miszerint én lépést nem tettem, — midón mondja: „de ha ő tett volna lépéseket" stb. — eszel csak azt bizonyítja, mit én is állítottam ; s igy a hírt, melynek elterjedése kétséget nem szenved, alaptalanná tenni segített; § es engem kielégít És mert ismerőseim egyikéről sem teszem fel, hogy nevemet alaptalan hir miatt, a mende-monda nem legdíszesebb szőnyegére hozol képes vo''na, csak szt mondom : nem mozog a falevél, ha a szél nem fújja! ....
Samu ur kifejezte sajnálatát is, hogy általa megtámadásnak gondolt nyilatkozatom ellen, nincs törvényes oltalom''; azt azonban tudom, hogy a „magyaró pálczával* való felelet ellen van.
Mivel pedig az idő drága, ne csodálkozzék Samu ur, ba ezutáni sorait, szerinte „durva" feleletem nélkül hagynám.
N.-Kanizsán, 1879. márc*. 22-én.
Z. L.
hirdetés.
ttttttttttttttttttttt
Hirdetmény,
Alulirt tulajdonos álul közhírré tétetik miszerint dióskáli községben a korcsmáitatáai jog pálinka mérés, felszerelt pálinka főző helyiséggel, mészárszék és vágóhid helyiség alkalmas lakással s e község határában fekvő 40 hold jól kezelt szántó földekkel folyó évi april 24 tői fogva 3 évekre szabad kézből bérbe ada* tik. — Bővebb felvilágosítást az alulirt bérbe adónál Egeraracsán minden időben nyerhető.
(814 2-3) Grosz Lajos,
Egeraracsai és Dióskáli földbirtokos ttttttttttttttttttttt
URAETZ GYULA, «»raktárnok,
ajánlja a következő
JAKOBI TH. FÉLE ARANYÉR ELLENI
növény-szeszt
(e«y általaim* enyhítő-szer aranyérben szenvedők nek továbbá aranyér-bélgörcs gyomornehézségek, be-nyálkásodás és mindennemű kiütés, étvágyhiány, meg szorulás, bélfájdalmak, lép vés/, máj betegség és lépkór b:m szenvedőknek. K«) um''X ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalvány nyali Ifit 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula föraktár-noknal, liées. VI., Marialiilferstrasse Nr. 7í>.
Bécs, VI., Marialiilferstrasse. 79.
kit ünő különlegességeit: (806 7—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a
Dr. Hartung jéle száj- és jogviz használata ntán, - egy fiveg iiasznalatl utasítással eo kr. — valamikor fogfajdalmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékre 1 frt 50 kr postautalványnyali bekilld»%S utáu 2 Üveg fog nieg-kii Illetni.
Két üvegen alul nem küldetik. Fö-raktar (iraetz (íyulánul, Bécs, VI., Marialiilferstrasse Nr. 7í).
I)r. Schmidt fö-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. ^Nellí^Z hallást, fii I ZUgast azonnal elhárit). Egy iiveg ára használati utasítással együtt frt. Vidékre postautalvány mellettit frt 40kr. beküldés után szállíttatik.
A uyilvános elismerések, melyekben a Dr. Sehmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő halasi szert) részesítik, h moly a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint !!!
Bizonylat . Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hal''ási olajért, mely többszörös használat ntán az én végleg elveszett halasomat Isten segélyével iiirfet visszaadta. Oly síiket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közeiéhen volt lakásom ; m;g most zs bórám tik-tak ketye-géseit is olv tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem v>>lna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje
Steiner Dávid, oki. íőgymn. tanár.
|! ¡1 I) o r « a, deczember 22-én lbTrf.
Főraktár 6raetz 6yul.ínál. Bécs VI., Msriahilferstr. 79
Párisi világkiállítás 1878. 2 arany és egy ezüst-ére«mel kitüntetve
ganz és társa"
vasöntöde és gépgyar-részvéuy-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják (808 2—20)
kérgöntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmok- _ _
ban eddig használatban leró köveket mindinkább X
háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az A
őrlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek. JK
Ezenkívül mindennemű gep és öntödei mun- ÍK kálatokat, kérgöntvfcnyü kerekeiket bányászati JK munkalatokat stb. ''Ml
Edzetek ereiteket I|I
Igy szól Dr. Rock prof. Lipcsében!
Ezen (Tér-edzőt) topja mindaz, ti a jakobi th.-féle
aczól-csepp-szószt iszsza!
Ezen sczél-csepp szeszt egy radikállsszer vérszegénység és ennek következményei ellen ■ m fehérkór Bielchsncht stb. stb Ezen aczél osepp-szesz tövid használat után már a vérszegénynek itj egészséges vért. tehát uj életerőt valamint arexszint ia ad, erősíti az idegeket és iv-burokat az emberi testben uj tevékenységre, egy szóval azon élet szervezetet uj tett erőre ébreszti! — Kunok következtében e kitűnő háziszernek nem volna szabad egy háztartásból sem hiányoznia. Ezen aczél-csepp-szesznek jóltwvő szaga van és igy teljes hatalommal a leggyengédebb nőknek is jó lélekkel ajánlható !
Egy üveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékre 1 frt (»0 kr. postautalvány utjáni beküldése mellett bérmentve szállíttatik.
Föraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban: ííraetz Uyula, Bécs, VI., Marialiilferstr. 79.
MEZEI GIPSZET
Építészeti meszet
lasl lt ő r a g"
Román Cementet
O ti
>v
Portlandcement kövezeti-t&blákat vízvezetéki csöveket
Lótakarmánji kagylókat
(saját terménye) sat. sat. ajánl és kívánatra árjegyzékeket és
mintalapokat szétkUld
(817 2—3)
Sartori Osear
Nagy-Kanizsán.
Dr. Popp J. G.
cs ki/ udvari fogorvos urnák.
Bécs, belváros, Bognerutcza 2. sz.
Ezennel örvendve bizonyítom, hogy én miután már sokféle szert eredmény nélkül használtam, az öu «yógyerejö .4natherin-s»záj vizének huzamosabb használata által végre a gyötrelmes rheumaficus fog fájástól s a legcsekélyebb izgatásnál előidézett foghuft-vérzéMtöl teljesen megszabadultam és ezen gyógykezelést egy ideig még folytatni fogom, mert ezen szájvízben egyszersmind igen egészséges fogtisztitó szert tanultam ismerni s ön iránt a lepnagyobb elismeréssel lenni nem szűnöm meg.
A legnagyobb tisztelettel.
Wilh. v. Voll, m. p.
München, junius. 30. 1870.
(787 IV. 1—3)
Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész nrnál. Rosenberg és Fesselhoffer Jézsef fQnzerkereskedésQkbeu. — Pápán : Tscbepen J., é« BermQUer J.-nél — Keszthelyen : Pfiizte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : I»óó F. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyógyszerész. — Varasdon : Haiter gyogysz.
— SQmeghen : Dorner Kajet. — Szombathelyen: Pillich Ferencz es Rudolf gyógyszer. — Határorvidéki 8z.-Györgyön : Fíbic E. C.
— Veszprémben : Toszkan és Társa, Gnthard Tivadar és fiainál, ngy Ferenczi gyógyszerész. —Székesfehérvárott: Brann J., Broax-mann, és Dieballa gyógysz —Lovas-Berényben : Heisler gyógytz*
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schrőder és Darás gyógysz. Sseg-szárd : Brahsay gyógysz. — Konyádon : Kramolin J. — Baján: Michitsrh St., Herzfeld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett: Zsol-nay W. és E., Zách, Knnz, Kovács, és Sipócz gyógysz. — Ká-rádon : Zadubánszky gyógysz. — Marczaliban : Kiss gyógysz. — Tolna : Ficbtl S gyógyss. — Dnnaföldvárott: Lnkács gyógysz.
— Szeut-György ön : Nöthig. — Alsó-Lendván : Kiss gyógysa. — Rohonczou : Simon gyógyszerész uraknál.
ttttttttttttvxttttttttttttttt
Birtok eladás.
A zalamegyei Csányi 110. és 115. ss. tjkvekben felvett, a keszthelyi vasútállomástól 21/* óra távolságra esó 660 hold (1200 □ öllel) földbirtok, mely gazdasági épületekkel teljesen el van látva, szabadkézből eladó. — Értekeshetni a Cseglédi takarékpénztár igazgatóságával. (818 2-3)
tttttttttttttmttttttttttttt
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
MÁZIS 1879.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása álul leggyorsabb, legbiztosabb s egy-ssersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é 8-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, yérkelések, mindén mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszívacs, csont-ssu, kificsamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a «cülét foly táni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély, zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes Bebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű asálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldemény eső raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, A 1 s ó - L e n d v á n : Kin Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay- tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
fl^* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 35-50)
OLL SEIDLITZ - PORA.
Lefflaooubb gomal és talMíyaiok.
^ i is
. ^ —. o e M
©
5 » a
oo
■f3 -
Raktár
«
mindennemű fraaczis ét angol
gnmmi-készletekból.
Waltowsli E, t.
sérvkötő és óvszer-kereskedése Wien I. BogttrgatttNr. l.
Árjegyzékek bérmentve ésing''yen.
Angol
|«rotér-kapozák
(786 10—12
Va^jr Tllmtéku raktár mindenféln »zer-kezeta «érr kőtökből, *u»p¿n«oriumok. rill-RuAk teittarULa-of^renctiUik, bck-^é-i kí-utüékek, ▼iioUettartók, re ■»pir» torok, tiu-tuIO «zuhanyok éi fectkocdOkbúl.
B SÍ
i r ( í''
? a
Frst.cz la Irrlgatearok ét olytospoaipok
Legfltoaiabb goman i
ét bólytgok.
c ~ * 7 S 3 mmt S3 a- « ■ =* »
35 r = lő s g-»2 o 3 - 5? — **
< g • a-»
A pastai s^állttás-díj
1878. november l-seje ÓU 5 kiló sulyu csomagokért Triesztből Magyarország báraely postaállomásáig W csak 3o kr. és igy mindenkinek kinálkosik a kedvező alkalom-kis mennyiség-
ben és aagybaai eladás szériát! ¿rakta (en gro»j hoxatni magának házi «tlgséglet« fedezésére kávét, rizst, déli fyBallosit, zlldtégataBt 4a más e félét.
kilo 1 frt 80
• Cata . TüT T "frt 70
- fl Rio egy kl Is i frt 20
arab valódi aekka kávét «er kilo i frt 50
n legllaoaabb Java-kávét ®íy kilo i frt 45
4\ kilós tartalmú zsákocskákban aunr#t«u*i szám** miad«nM«''
Részletes árjegyzékeket, ÄÄi 35
Singer G.
Triesztben
(784 20—20)
nD(.l rt q12J« ha minden doboz cximlapján a sas
vSUK aKKUr VtllUUl, ¿a M ¿n sokszorosított czégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoaior-bettgtégek és taiétztétl akadályok, (mint étvágyhiány, haaszoruiá*). vér-tolalás és araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő «létmódot folytatnak.
Haaitltáttk törvéayiltf buotettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. ó.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek _ minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rákfekélyek, üszök, szemgyülladás, mindennemű bét.alás és sérülés stb •tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Haj-májolaj.
Krobu X. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj-z8Írolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduld faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
5JI Majdnem ingyen. 33
A mostanában megbökött nagy britania «-züst-gyár csódtómeg választmányától fölsxólittattunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi britania ezüst-árukat a csekély fuvar- és munkádij negyedének megtérítése mellett tiajáadtktzzok.
A minden egyes czikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''e.t caopán az Argolországból Bécsig járó szállítási dij és a mui''kadij egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket ''/4 részéit valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem lagyaa. (805 4—12) 6 drb. británia-ezüst evőkanál, 6 drb. ugyauily ká-vétkaaál, összesen 12 drb. ezelőtt 6 frtba került,
nőst mind a 12 drb. összesen........... 185 kr.
6 drb. britania-ezttst asztali két angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb..... 310 kr.
1 drb. tajazadő-kaaál, tőmörsulyu, ezelőtt 3 frt. most 70 kr. 1 drb. ItVtttZtdS-kaaál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-exüstből, ezelőtt 4 frt. most.......... 120 kr.
6 drb. késtartó britáuia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 65 kr.
1 drb. ezukorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most 65 kr.
Ezenkivűl díszes asztali gyertyatartók, páronkint 1 frt. 2.—, 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75. 80 kr., 1 frt és 1. 40 krajával; kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorszórok á 25, 40,75, 9U kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á2.50, 2 80, 3.50, 4.75, 5 frt; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4.— levestálak aljjal együtt á frt 1 00, 2.50. 3.—.
!! Hallatlan olcsó !!
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi éttzt-állitát, mely 33 drb. kitüuően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és legjobb brítaniaí-ezUstbőI van kiállítva, páratlan olcsó áron: tí frt 45 krért; és pedig: 6 drb. kitűnő jó asztali két britán.a-ezastnyéllel, (
valódi angol aczéléllel. 6 drb. legfinomabb villa britania-ezűst egy drbból j 6 drb. nehéz brilánia-ezűst tVokaaál. '' « . »
6 drb. briuniai-ezüst kávéskaaál, legjobb minőség.) g ~ • * 1 drb tömör britania-exüst ttjsztdo kaaál i « ^ ^ <« g ^
1 drb nehéz britaniai-e*üst ievesmerö kaaál- '' * "
6 <irb. britania-ezüst kéttartó. 1 drb kitűnő brítauiai-ezüst ozakorfogó.
33 drb. Mindezen tárgyak a legíinornnbb britaniai-ezüstből kú-szültek, mely az egész világon azou egyedüli, fém, a mely őrükké fehér marad és a valódi ezüsttói 20 evi használat után sem kulöubógfetiiető meg, ezert kezesség válaltatik-
MniU«nkinex saját érdekében áll a megrendelés«ket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miutáu az ily rendkívüli kedvezmény az árak olc»ó.iagában : hihető az árukat hova előbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak :
General Depot der Britannia-Silber-FabrVceii:
BLAU & KANN, Wien, 1. Elisabethstrasse N. 6.
<0
Ï« st
«O g^^ « "
•o -3 S z V ° S • Z S¿ Sc
« Fő saállitás ''
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlauben.
Raktár a« állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részegülnek.
A t rx. közönség kéretik határozottan M.ill-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: N.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Rosenherg Ferencz Feaselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Z a 1 a-E g e r s x e g „Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — Barcs Dorn er 8. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecsk''éssy gyócy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics 1st. gy^''gy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. K ö r ro e u d Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc* gyógy. Sopron Mezey And. gy<^gy. Bánó k-S z -G y ö r g y A. C. Fibic gyógy. Zágráb Mittibach S. gy^gy. Irgalmashoz gyógy. Szalonak Schwarz Gusztáv gyógy. (765 IX—52)
IHorison pilulái
hatá-

Hamisítás ellen minta és Tédjegygyel biztosítva.
&&\
Gyomor-só
(Emésztő-por)
L XX Oy u lá. t ó L
a legjobb gyógyszert képezik, s millókra menő, csodával ros gyógyításokat eredményeztek.
Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, étel irkuti undor, köszvény és osuz, sárgaság, máj baj, vese-fájás, aranyi, aranyér-sipoly, hatfájás és rendkívüli ngulasok ellen, továbbá daganatok, vízi-betegség stb. ellen.
Morison pilulái csupán növényi anyagokból vannak összeállítva, és hatással birnak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pétolják.
(810 3-9)
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros aláírások utján hálából emléksipbrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s London városának egyik díszét képezi.
Fő-figynökfink Ausztria-Magyarország számára Grosse Gyula nagykereskedésben Krakkóban, kihez a kereskedők s minden ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele végett utasittatnak.
1 pár tűs doboz 1 frt 60, i pár nagy 3 frt 60, 1 doboz por 80 ír Az angol egészségi kollégium.
B o h a u m et
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockeraa.
Orvosi tpkintélyk elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatasu gyógykivonatnak bizonyait be az emészté-i és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, n^y-mint a fölösleges gyomorsavnál étvágy hiány, gyom<>rh«*v és szoralások-nál Hatályos sxer gyengeségi áliapot ellen uok és gyeimekekuél : halvány arczsxin, lesoványodás, sargk\ág és kösxvény ellen. Folytonos használat által ez ax egyedüli biztos *&jr, buslcolyság és lépkóros kedélyhangalatnál.
A „M^ilicinisch*- Wohenschrift" április 15. sxáma a következőket irja : .A stockeraai gyógytárból való gyomor-só hasznot sxer emésztési bajoknál, gyomorgyengűlés és bnrat''ál, valamint az étvágyhiány stb -nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult be — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatása, mely a legújabb : időkben elóször jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditásnAl éléretttek ; és igy mindenki, ki tndja, mily határozottan kárositja az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily sxernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre ntánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán csak gyógyszerész árnál kapható.
Práger Béla
(800 6 -10)

„ONSEGELY"
hu tanácsadó férfiak számára (779 12 — 52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, eaeo a maga nemében egyetlen mű által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen:
Dr. ERNST L.,
Budapest, két-sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

ÜAGT-KANIZSA, 1879. m&czlus 27 én.
TIzennyolcza<llt évfolyam.
1
Eiétzstssl ár:
legéss évre . . 8 frt fél érvre . . 4 negyed évre . 2
Euy szám 10 fcr
Hirdetések
6 basábos petitsorban " 7, másndsr.or 6 s min-len további sorért Ó kr.
nyii.ttkrben
•onmkéut 10 krért vé-
-.etilek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért különf 30 kr fiíPtendő.
«a^----
1 A lap raeftemi réstét V / illető kffxleményak a '' •serksartfihffs.
; anyagi részét illetS Vör.lemínyek pedig a kiadóhoz bérmentve intésendók : NAGY KANIZSA Wlasslssház.
Bérmentotlen levelek, eaak ismert munkatár aaktól fogadtatnak el.
különf
előbb:
^Kéziratok viaaza küldetnek.
N Knni/snTAros helyhatóságának, „n.-kattizsai önk. tuleta, a „n.-kanizsai kisded-neveló egyeafilet",

Y I KÖZLÖX Y.''
tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi g iparbank". „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítót««! a „soproui kereskedelmi s iparkamara n.-kanizaai kül választmánya" 8 több megyei és városi egyesület hifatalos értesítője.
Heleiikiiil kétszer, vasárnap- s csütörtökön iiiegjeleuő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az elsó évnegyed e hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésök c hó vegéig tart, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Klófizetési ár : apr — jun. évnegyedre ... 2 frt. apr —szept. félévre . . . 4 „ apr—decz. 3 évnegyedre . . 6 „ Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879.
A. „ZALAI KÖZLÖNY" kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése.
Felliivás.
A magyar nemzetre súlyos csapást mért a sors keze. A megáradt Tiszafolyam hullámai legyőzték az ember fölötti erőfeszítéseket, s zúgva boritákel Szegedet és az alföld legvirágzóbb részét, pusztulást és romokat hagyva a téreken, hol kevéssel ezelőtt még munkás és gazdag nép élvezte boldogul szorgalmának áldásait.
K megrenditó szerencsétlenség felett csak a legmélyebb hazafiúi fájdalom visz-hangja ébred a kunyhótól a trónig, minden magvar szívben. — De csügedés ne bénítsa lelkünk erélyét; az elemek pusztító hatalma miatt reménytelen kétségbeesés ne töltsön el bennünket a sújtott vidék jövője felett; inert lelkem mélyében él az erős hit, hogy Szeged felfog: ismét üdülni a roppant csapás után áldozatkész honszeretetünk által, mely honszerző őseinktől szállá reánk örökül, s mely annyi viharral daczolva egy évezreden keresztül megtartotta nekünk e földet,
melyen kivül a nagy világon nincsen számunkra hely. _____
Áldozzunk a haza oltárára! A jótékonyság angyala enyhítse hetvenezer honfitársunk nyomorát; részvétünk öntsön lesújtott leikeikbe bizalmat és hitet egy szebb jövő iránt, adjon kifáradt izmaiknak uj erőt, és kitartást, hogy szétdúlt tűzhelyeik romjaiból emelkedjék ki Szeged és vidéke előbbi viruló gazdagságában, a magyar nemzet örömére és büszkeségére !
Adakozzunk alföldi honfitársaink fel-segélyéire ! Járuljon kiki tehetsége szerint a nemzeti szent kötelesség teljesítéséhez, melynél azok részére, kiket az elemek bősz harcza mindenüktől megfosztott, — a honfiúi részvét és emberbaráti könyörületnek bármi adománya a jótékonyság áldásaként fogadtatik.
Kelt Zala-Egerszegen, 1870. évi márczius hó 13-án.''
SVASTITS BENÓ m. k.
alispán
Hitelviszonyaink
és a ki$birU)ki földhitel.
— Felolvastatott a „Tár*aa-Kör"-ben fabraár 16-án 1879 —
(Fol) tatás.)
Nincs e hazában senki, a ki ez intézet létesületét a mint ennek czéljával és szervezetével megismerkedett ne óhajtaná. A létesitó bizottság élén áll majd minden országos tekintélyű férfin. K bizottságban vannak Gr. Festctits Pál elnöklete alatt Somsics Pál, Lónyay Menyhért, Tisza László, Falk Miksa, Helfy Ignácz, P. Szathmáry Károly és számo
san még, kik a tudomány és politikai élet körében ország, sót Európaszerte ismert és tisztelt férfiak.
Az alkotmányos kormány felismer-véu a mozgalom üdvös czélját az intézel létrehozásán, anyagi segélylyel és erkölcsi tekintélyének egész súlyával szintén buzgólkodik. Nemcsak az alaptőkét gyarapítja 500,000 frt segélylyel, hanem azonkívül a megyék főispánjaihoz már a mult évben körlevélben felhívást intézett, melyben az intézet támogatását hathatósan ajánlja. A felhívás így hangzik:
A magyar kir. belügyminiszter körlevele a megyei és városi főispánokhoz. Másolat. Magyar királyi belügyminister. 3331. szám.
Méltóságos ur 1
A „ magyar kisbirtokosok országos földhitelegyesülete* melynek, központi alaptőkéjéhez Király ő felsége 10,000 forintnyi kamatmentes és vissza ¿em fizetendő összeggel járult, s legmagasb óhaját kifejezni méltóztatott, hogy az egyesület mielőbb létesüljön, elfogadván azon joggyakorlatot, mely szerint mindenkor a koronázott király erősitendi meg a központi egyesületnek megválasztott elnökét és alelnökeit, továbbá melynek alaptőkéje megalkotása czéljából a kormány nyilatkozott a maga utján kezdeményezni, hogy a$ országos alapból 5tK),000 forintnyi alapítványi összeg megszavaztassék, s az egyesület tetemes kedvezményekben és előnyökben is részcsittessék :
legközelebb meginditandja a központi egyesület alaptőkéjének beszerzése czéljából az alapítvány-gyűjtést.
A kormány a kisbirtokos- és föld-miveló néposztály érdekében melegen óhajtván, hogy a kérdéses földhitelegyesület mielőbb létesüljön s üdvös működését megkezdhesse, hazafiúi bizodalommal fordulok méltóságodhoz, hogy ezen nagy horderejű ügy czéljából, eszközeivel és szervezetével tüzetesen megismerkedvén, az alapitványgyüjtés nehéz müvét ugy általánosan előmozdítani, valamint a hatósága területén levő községeket, a kisbir-toki hitelügy szervezésének ép ezekre s azok lakóira nézve reményelhetó üdvös hatásáról fölvilágosítani, s azokat erkölcsi befolyásával lehető számú alapitvány jegyzésére és minéltöbb mezőgazdasági elóleg-egylet alakítására buzditani sziveskedjék.
Részemről eleve kijelentem, hogy a községeknek ily alapítványokra vonatkozó törvényszerű határozatait, mennyiben azok a községi törvény alapján a belügyminis-terium elé kerülnének — ha csak azt rendkívüli akadályok nem gátolnák — készséggel jóváhagyandom.
Az alapszabályok szerint — melyeket a szóbanlevő hitelegyesület létesitó bizottsága méltóságodnak kétségtelenül megküldend — az alapítványok egész vagy rész-alapitványok,
az előbbiek 5,000 frtos kamatmentes, 5,000 forintos kamatozó, és 500 frtos szintén kamatozó, alapítványok (5%) ;
a rész-alapitványok 100 frtos összegekben jegyeztetnek, és utánok 5% kamat jár;
az alapszabályokban gondoskodva van arról, hogy a községeknek, melyek az alapítványi töke beszerzésének legtermészetesebb kutforrását képezik, az alapit-
TÁRCZA.
Márczius 23-án 4 órakor...
l»éli szellők fájón a*t sóhajtják sírva Édes jó anyámat most tesaik a sirba. A legforróbb szivet, le a hideg földbe I. . . Szomorú göröngy, haat szelíden fedd öt be Gyengéden ringasd őt karodban, öledben
Mintha én, gyermeke tartanám ölemben
*
• «
Tiz nap a éj — stakábari .könnyeimnek árja Omlott sorvadozó kerére, arczára Hittem : viasza reppen az élet aulára Fájdalmim láttára... imám ballatára. Uh ! hogy a tört virág éa a hervadó galy Élet reménye m*r csak egy fájó sóbaj. Mit ér permeteg at ég réazvét harmatja? Már csak a haldoklót gyaszolja .. siratja! Mit értek foháaaím?... mit ertek könnyeim?... Édea jo anyámat temetik ... Oh ! e kin, E kin őrületre késztne tfíle távol Ha lelkem, borvlatára nem világol Biztatva, emelve atolaó áldása. Oh! az anya s x i v szerelmének ninca miuil
Hallom a harangok 8r.<>moro kongását Testvérem jajjait, sxiv», zokogását Gyásxfátyolt borit lám h bánat angyala, Térdem roskadozik ; . . . nőm, gyermekim aorba Porig borulnuk arexképed előtt anyán k ! .Áldás ssent hamvidon* rebegi saivilnk, sxánk. Hü szerelmed drága emlékére kérünk Jobb basádból küldj egy vigasx g ugárt
nékünk.--
GUOTH GYULA.
Joseffy Kafael.
Nincs olyan állam, melyben a zene fontos »terepet ne játszana; csakhogy az egyikben
művelik s tökéletesítik, mig másutt nem törődnek annak haladására! s u<;y hagyják ős eredeti mivoltában, mitsem törődve az ujabb vivmá nyokkal. Müveit államban a zene is ép ugy, mint bármely más foglalkozású ág, lépést tart a haladással annyira, hogy annak emelkedési foka, biztos következtetésül szolgál népének culturáÜs viszonyaira.
J
Az utóbbi évtizedben e tekintetben kiváló haladást tanúsított kedves hazánk s különösen annak fővárosa. Ma nincs olyan ujitás, olyan fordulat vagy mozzanat a zene terén, meíy el ne jutna körünkbe, s mely ha egészségea gon dolatokkal szövődik óh, rögtön visszhangra nem találna. A franczia ujabb termékei élőt tünk ép oly ismeretesek, mint pl. a Wagner irány által irt alkotások ; még az oiasz s cosmo-politicun zene nemcsakhogy nem volna előttünk ismeretes, hanem maradandóságára is nagy befolyással van a magyar mfivelt osztálynak Ítélete. Enoe állitásunk bizonyítására nem kell egyébre utalnak, mint azon körülményre, hogy Wagner, sőt a franczia zeneszerzők is, nagy horderejűnek tartják ítéletünket s félnek ha elítéljük, ellenkező esetben biztosítva érzik magukat müveikkel való körösstül batolhatá-sával más nemzeteknél is. Nem egy példa van arra, hogy ujabb alkotások — előadása után — más államokban elitéltettek s bukásnak indultak, mig nálunk ellenkezőleg érvényre emeltettek. Ka utóbbi körülmény a szerzőre örvendetes benyomást gyakorlott, mert biztos volt mfive fonnállhatásán, a minthogy be is következett, mert egy idő után, ha ismét sikerült előadásra hozni a szerzeményt ott hol bukott, kezdtek némi rokonszenvvel iránta viseltetni, sőt többszöri hallásra kedvenes zene müvekké is vált.
Ha már most hangverseny termeinkbe tekintünk s félre vetjük az előadott művekre vonatkozó Ítéletet, legyen az most uj vagy ismert azerzemény, hanem egyedül a reprodu cálokra vetjük tekintetünket, azt fogjuk tapasztalni, hogy mindazon művészek, kiket e névvei a nagy világ kritikája illetett, nálunk megfordulnak s ha arra valók fényes sikert is aratnak.
De ne gondolja ám valaki, hogy mi minden további nélkül a világ kritikáját bármely művészre vonatkozólag elfogadjuk, s azt sajtónkba csak átplántáljuk; mi csak tudomásul vesszük az Írottakat s aztán játékát meghallgatva önállóan birálunk.
Azért a körünkbe jövő művészek latba vettéx művészetünket ha hatni akarnak. Az ne csüggessze, ha Bécsben, Berlinben vagy a jó ég tudja micsoda városban nem tetszett, föltéve, hogy a valódi művészet birtokában van — mert a magyar fölfogja művészetét s kellőleg fogja méltányolni.
Fővárosi közönségünk különösen az utolsó évtizedben a világ első művészeit üdvözölhette körében, sőt bátran merjük állítani, kevés város van olyan, hol annyit hangversenyeznének, mint épen nálunk. Mi e tekintetben világváros vagyunk. Nem tűnhet föl a zenevilág egén olyan csillag, melynek ragyogását mi is ne lássuk. Meghívjuk körünkbe, telt ház előtt mutatjukbe művészetét s megelégedve bocaájt-juk körünkből. Ha pedig hoztánk való, bálványozzuk, dicsőítjük s ragaszkodunk hozzá, mint gyermek anyjához.
Ilyen művéesszel s pedig nagy művészszel állunk szemben sorainkkal. J oseffy Rafael hazánkfia az, ki körünkben van, velünk ¿1,
szeretettel ragaszkodik hozzánk s boldognak érzi magát hazája földjén, hol vajmi ritkán tölthet néhány hetet.
Itt léte óta hangversenyeiben legosodá-latosb módon ragyogtatá művészetét; ő ama ritka zongoraművészeknek egyike, ki hangszerével egygyé olvadt s virtuositásával a legbá* mulatosabb nehézségeket is oly fényesen legyőzi, mint a vadonban élő oroszlán prédáját. Futamai bámulatos módon olvasztják együvé a hangokat s kábitó gyorsasággal játsza azokat. Joseffynél nemcsakhogy a jobb kéz nrm törődik a balkézzel s egéezen függetlenül működik egyik a másikától, de még egvik ujj a szomszédjával sem gondol, mindegyik a maga dolgát végzi, nem törődve a nyers anyag ml voltával, legyen az most futam, accord, lógató vagy staccató, az mindegy.
Legyőz mindent mi a zongorán repródu-cálható. Staccattójameg éppen csodaszert!; nem olyan az mint a minőnek ismertük, hogy ke mény vagy éles, hanem olyan, mint a bársony-szöveten ha tapintó szerveikkel végig futunk, minden hang plasticua szépségű, teli, kerek s sima, mint gyöngy s olyan a legdinamicusabb erő kifejtésnél is. Lágy és finom a cantiiinák előadásában, azért kivált Chopint, Schumannt a legtökéletesebben tudja értelmezői, Bachot meg éppen az ő csodálatos modorában mutatja be; de azért Beethoven-, Wagner-, Liszt-, Schubert-stb. müveit is kifogástalan tökély ly el adja vissza. Zongora hangszerével — ha pl. Schubert, Beethoven hármasát, négyesét stb. játsza — nem tolakodik előtérbe, mintezámtalan művész teszi — a többi hangszer rovására, hogy igy csak magának arrogálja a kitűnőséget^ hanem szerényen a többi hangszer mellé áll • szigo-
TIZENNYLCZADK ÉVFOLYAM
vány tétel megkonnyittessék, nevezetesen az által, hogy mintha többi alakító tagok felajánlott alapítványi összegüknek csak 10%-át tartoznak az egyesület megalakulásakor befizetni, a többi be nem fizetett részre nézve azonban, egyéb alapítványoktól eltérőleg, külön biztosíték nyújtásra nem köteleztetnek.
Ezenkívül amaz előnyt helyezi az egyesület a hazai községeknek kilátási», hogy mint ilyenek inség, nagyobb tüz-vagy vízkár, rosz termés esetén közintézetek felállítására, avagy közczéljaikra hosszú idejű jelzálog-kölcsönt fognak az egyesület központjából nyerhetni.
Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását.
Budapesten, 1878. évi febr. hó 4-én.
Tisza Kálmán s. k.
Ezen kivül az intézetet a következő előnyökben részesiti:
Függelék.
„A magyar kisbirtokosok országos földhitelegyesülcté*-t és az ezzel szövetsé ges mezőgazdasági előleg-egyleteket a fejedelem, a kormány és a törvényhozás a kö vetkező anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette, illetőleg fogja részesíteni:
I. Király ő felsége legmagasabb elhatározásánál fogva
a) a központi egyesület alaptőkéjének megalkotásához kamatmentes és vissza nem fizetendő 10,000 frtnyi összeggel - járult, továbbá
b) óhaját fejezte ki az iránt, hogy a magyar kisbirtokosok hitelviszonyainak javítása czéljából a tervezett egyesület mielőbb létrejöjjön, és
c) elfogadta ugy legmagasabb személyére, mint leendő törvényes utódaira nézve azon alapszabályilag neki biztosított jogot, melyszerint mindenkor a magyar koronázott király erősitendi meg a központi egyesületnek megválasztott elnökét és alelnökeit ez állásukban.
(Vége következik.)
ZALAI KÖZLNY.
MÁZIS 1879.
A szegedi árvízkárosultak
javára a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület nöi választmánya által eszközölt gyűjtés kimutatása.
I. Martínkovits Károly né gyűjtő ivén: Vőneky Pál 5 frt, Malonyai 1 Irt, Grossmann 5 frt, Engláuder Lajoané 2 írt, Wohlheim Er-nesztin 2 frt, Zadubanszky Klára 5 frt, Thomka Eodréné 2 frt, Mantuano Józaefné 1 frt, Johanna Stern 2 frt, Barta Mári 1 frt, Berdin
ruan tartja magát as összjátékhoz s igy as összhangot az ő tökéletességében adja vissaa mü-vésztársaival együtt.
Joseffy ur művészete tetőpontján áll a ragyog, bűvöl játékával. Bátran a minden tulaáa nélkül elmondhatjuk róla, hogy egyike ama művészeknek, ki a világ első virtuózaival föl veheti a föl ia veszi a kesztyűt.
Eme állításunkat csak támogatja azon számtalan kritika, mely a külföldi sajtó haaáb-jain jelent meg szakavatott irók tollából, mert pl. Bécsben egyhangúlag igy írtak róla a Lipcse, Berlin stb. városokban levő lapok sem mondtak egyebet Joseffy müvéasetéről.
Legutóbb Budapesten jótékony czélu hangversenyt rendesett, melyben Lisstet, Chopint, Schumannt, Bachot, Beethovent, Wagnert, Brahmsot (Gobbi átírásában) adott elő; összesen 22 múvet játszott s mindegyiket, — mint máskor ia — emlékezetből.
Szóval J o s e i f y olyan művész, kire b&sskén tekinthet basánk, mint fiára; a olyan ki anyaföldjét azereti s ragaazkodásaal viaeltetik iránta.
Ezúttal örömmel constatáljuk azon. példás művészi vonását is, hogy baráti körben ama elhatárosását nyilvánitá, miszerint kéaa-séggel fog a fővárosban ugy, mint a vidéken a szerencsétlen azegediek javára — ha kell — több hangversenyben ia köaremftködni. A mint érteaülve vagyunk Miakolczon e tekintetben már ia be fogja váltani igéretét. Reméljük dúsaikért! less as eredmény.
^ »
Életéből álljanak itt még a következő részletek;
Született 1852-ben Miakolczon. Első mesére volt Moacheles, aztán Taxisig, kitől telje«
Vilma 2 frt, Bechek József 80 kr. Zók Karolin
1 írt, Svastits Károly né 1 frt, Özv. Svastits Jánosné 1 frt, Josefioe Alstidter 1 frt, Eperjeay Róza 1 frt, Birger Mór 1 frt, Mártink ovi ts Károlyné 5 frt, Blumlein Klára 5 frt, Engel Adolf 1 frt, Go dstein testvérek 2 frt, Hauaer
2 frt, Bachrach Linda 1 frt, Zerkovita Johanna 2 frt, Wilheim Hegina 2 frt, Dr. Tomcsányí 2 frt. Gürtler 50 kr, ö«v. Unger Lórincsné 5 frt, Benczik Ferencz 5 frt, Babos Pálné 1 frt, Ozv. Grobetti Jánosné 1 frt, Ujváry Illésné 2 frt, Ki lik Aurele 2 frt, Rapoch Julia 5 frt, Kohn Joseffn* 1 frt, Wucskica Marie 2 frt, Knoris*r Paulina 2 frt, EngeJ Johanna 1 frt, Scherz Rezi 2 frt, Stolzer család 1 frt, Kaiser Julia 1 frt, Odzeczly AoUl 2 Irt. Öiszeaeo 92 frt 30 kr.
Blau Pálné és Vagoer Károlyné gyűjtő ivén: Weiss Hedvig 5 frt, Blau Eugenia 3 frt, Naschauer 1 frt, Bauer Louise 1 frt, Weiss Jakab 1 frt N. N. 10 kr, Kirachner Katharina
1 frt, Rosenstock Bäcker 20 kr, Gross Róza 1 frt, Rosenstock Betti 1 frt, Tuller József 1 frt Németh Péter 10 kr, Özv. Blau 20 kr, Karsay György né 1 frt, Lőwy Lina 60 kr, Pollák G. 50 kr, Ösv. Maratisnél frt, K. J. 50 kr, Mersch Sarolta 20 kr, Hofmann Amália 1 frt Bettel heim Katalin 1 frt, Trojkó Péter 25 kr, Schwarz Lina 20 kr, Rin* Pál 40 kr. Logár Ferencz 10 kr, Siesinger 50 kr, Benrdek József 10 kr, Krauss Jakab 20 kr, Petrik és Ungár 40 kr, Petz Lukács 20 kr, Muschits Mátyás 10 kr, -Schwarz Adolf l frt, N. N. 20 kr. Lublicz Sali 50 kr, N. N. 40 kr. Böhm Betti 20 kr. Bodrics Mátyás 20 kr. Nagy Imréné 20 kr. Böhm Jakab 10 kr, Grünbaum 30 kr, Trautmann Johann 1 frV. Wagner Hedvig 1 frt, Zathu reczky Gizella 3 frt, Wilber Lina 40 kr, Wolf Mari 50 kr. Hofmann Maria 2 frt, Greiner Th. 5 frt, Godináné 1 frt, Clement Lipótné 3 frt, Blumenschein Czili 90 kr, Kohn Helena 50 kr. Zápáry Anna 30 kr, Szeitl Jánosné 2 frt, Budai László 30 kr, Schwalb Netti 20 kr. Szépe Ferencz 40 kr, Kripácz 30 kr, N. N. 40 kr, Mé-szely Leonora 2 frt Leszner Hermina 2 frt Összesen 52 frt 97 kr.
Laky Kristófné és Chinorány Gézáné. gyűjtő ivén : Laky Kristófné 5 frt, Chinorány
2 frt, Kugler Róza 50 kr, Goldstein Fülöpné 2 frt, Goldstein Emília 24 kr, Valbach 1 frt, Schreyer Lajosné 5 frt, Morgen besser Lujza 2 frt, Stemmer Kálraánné 3 frt, Rosenberg és Welisch 4 frt, May er Sarolta 50 kr, Prager Tereaia 1 frt, Horváthné 2 frt, Jaklitsch 50 kr, Szy Henriette 40 kr, Hugolina Feliciannerine 20 kr, Honorata Feliciannerine 20 kr, Somogyi Ilenrikné 3 frt, R. J. 50 kr, Nagy Józaefné 1 frt, Belus Józsefné 5 frt, Kocsisnó 1 frt, N. N. 40 kr, Ösv. Hayden Vilma 5 frt, Laky Ella 1 frt, Laky Margit 1 frt, Gerencsér Anna 1 frt, Kacaun Antonia 1 frt, Ssalay Anna 1 frt, Auguste N. 1 frt, Ör. Belus József 5 frt, Kohn Regine 1 frt, Munzer Anna 1 frt, Bum Betti 70 kr, Rózsavölgyi Ilona 1 frt, Obál Mihály 2 frt, Farkas János 1 frt, Jung Károlyné 2 frt, Fjedler Teréz 1 frt, Cavallár 1 frt, T. Mathild 30 kr, Juhász E. 1 frt, Juhász K. 1 frt,Szalmay Teréz 20 kr, Simay 20 kr, Winhoffer Henrik 1 frt, Neufeld Salamon 1 frt, Kutrovácz 60 kr, Gózooy Marcsa 2 frt, Banm Soma 30 kr, Gold-
kiképeztetését nyerte. Ó ez utóbbinak olyan tanítványa, kire büszkén tekintett a legcsodásb technikával bíró mestere. Ebbe helyezte min den bizalmát a ez ragaszkodott is hozzá. Mestere halála után Bécabe utazott, hol Bösendorfer Lajoa karolta föl elsó sorban a adott alkalmat neki a művészek keli ismeretségre; hangversenyző termét pedig megnyitá számára, hogy abban művészetét érvényre emelje.
SÁGH JÓZSEF.
Mankómhoz.
KOnyezvs kOsa&nüek Balsora jele mankó ! Reád támaszkodik A megtört halandó.
Mihez eddigelé r Még nem vaiék szokva, • Rászorultam ¿a is Támogatásodra.
A sok kasdelemben A «ok fáradságban, Nekem is felmondott Már a* egyik lábam.
8 mig nehéz falál.on Lassan sántikálok, Hamarább elér a Nyomor s egyéb átok.
Bús mackó te vagy az Mit jó remény helyett A kegyetlen végaet Üres markomba .ett.
Oh a ki azt mondta: — Oh, be igasa volt — .Egy anyaméhből lett A költő • koldus bot"
KELEFI GY.
schmidt Dávidné 1 frt 20 kr, Kuthyné 1 frt 40 kr, Spitzer Rosa 1 frt, Deutsch Terez 50 kr, FriedI Jánosné 1 frt, Ambrosy Viktoria 1 frt, Ábrahám Károly 5 frt, Hobinks Vilmos 2 frt, Diets es. kir. főhadnagy né 5 frt, Grossmann 2 frt, Szeitz 2 frt, Bertalan 3 frt, Pintér 1 frt, Malonyay I frt, Merényi 1 frt, Farkaa 3 frt, Boanyák Z. 1 frt, Bersay Elek 5 frt, Bettelheim Regina 1 frt. Összesen 111 frt 74 kr.
Plihál Fereoczné és Lőwinger Friderika gy&jtő ivén: Som mer József 5 frt, Fesselhofer József & frt, Dobrin Antónia 3 frt, Taaeh Simon 2 frt, Richter M. 1 frt. Weiaa & Ledofaky 2 frt, Roeenfrld Adolfné 2 frt, MaschanzaerMórné 2 frt, Rosenfeld Nanette 2 trt Lőwy Mathild 1 frt. Scherz Lujza 1 frt, Szukits Mathild 5 frt, Lőwinger Fridrichné 5 frt, Eger Ignácz 1 frt, Jack 1 frt, ifj Feaselhofer 2 frt, Dobrovics Döme 5 frt, Fárnek Kálmán 2 frt, Friedmann Mór, 1 frt, Lőbl Leopold 1 frt, Weias M. és fia 1 frt, Czelszer János 1 frt, Scherz és társa 2 frt, Pollák Fülöp 2 frt, Keller Ignácz 2 frf, Wlaa-sicsné 5 frt, Berger R-gina 2 frt, Grünhut5frt, Horschetsky Julia 2 frt, Pollák Roaina 1 frt, Axenti Róza 2 frt, Guttmann György l frt, Gross Lina 1 frt, Sauer Lina 2 frt, E. D. 1 frt, Fehér György 40 kr, Kreuter 3 frt, Weber kávés 50 kr. Ráky Ferencz 2 frt, Nentwich Gyula 1 frt, Fulöp Kázmér 2 frt, Rosen berg Sándor 3 frt, Fridetzky Hermina 2 frt, Horváth Lajoané 1 frt, Piazkor Szidónia 3 frt, Weiller Róza, 1 frt, S. K. 1 frt ;»0 kr. S. G. 1 frt, Gombásné 2 frt, Sallér Lajoa 1 frt, Ju-hászné 40 kr. Simoncsica 1 frt, Horváth József
1 frt, Stojkovits Josefa 1 frt, Dobrovics Helen 50 kr. Stojkovica Szilárd 1 frt, Lendvay Józsefné 1 frt, Lendvay Jánosné 1 frt, L. Halphen Sohn 1 frt, Szukits Zsigmond 2 frt, Kürschner Malhild 3 frt, M. II 30 kr. N. N. 1 frt, Schwarz Ignácz 2 frt, Roth schild Albert 1 frt, P. E. 1 frt, Reichenfold Ignácz, 1 frt, Milhofer József 1 frt, Singer Helene 2 frt, St. Regina 1 frt, Ifj. Schwarczen berg 1 frt, Neumárk A. 1 frt, Szigritz 1 frt, Práger 1 frt, N. N. 1 frt, Wittinger Antalné 1 frt, Tóth József 1 frt, S. Gy. 20 kr. Weiss 1 frt, Ungár B^rta 1 frt, N. N.4 frt, Weiss Fanni
2 frt, Rosa D-utsch 2 frt, Lengyel Sarolta 2 frt, Münz Mina 2 frt, Varga Nina 5 f<t, Ollop Betti 2 frt, Bartos Jinosné 1 frt, Pichler Eugenia 1 frt, Oroszváry Lujza 2 frt, Schl*»singer Fáni 2 frt, Máninger Plóni l frt, Dr. Tuboly Gyula 2 frt, Weiss Sarplta 1 frt, N. N. 1 frt 70 kr. Guttmann Veron* 2 frt, Berkes Imre 5 frt, Hám József 5 frt, Malonyai 1 frt, Bosnyák Géza 1 frt, Palkovita Károly 1 trt, Plihál Ferenczné 5 frt, Blau Pálné 5 frt, Scherz Irén 5 frt, Hirschel Szidi 2 frt, Hirschel Róza 2 frt, Pichler Laura 1 frt, Reichenf«ld Janette 1 írt, S''ienitz Hermina 1 frt, Báron Sarolta 1 frt, Östereicher Lina 1 frt, Kohn Márie 1 frt, Garai Benő 5 frt, Weiser Józsefné 5 frt, Milhofer Regina 1 frt, özv. Steiner Fanni 1 frt, Weiss Heléna 1 frt, Tuboly Viktor 1 frt'' Brock Fanni 1 frt, Hild Ferenczné 30 kr. Scheiber Teréz 1 frt, Strém Julie 1 frt, Krom-pacher Katalin 1 frt, Plosser Ignáczné 1 frt, ös-ízesen 223 frt 80 kr.
(Folytatása következik.)
Márczius 15. 1879.
Talpra magyar hi a haza, Itt aa idő, most vagy soha.
Petófi.
Harminczegy éve annak, hogy a magyar nemzet lelkesülni kezdett, harminczegy éve an nak, hogy a nemzet, a széttapott, tönkretett, porbatiport, megvetett nemzet önérzete újra feléledt, midőn dicső költőnk — s a költők régóta Isten avatottjainak tartatlak — eljöttnek látá as időt, hogy a nemzetet tettre szólítsa, eljöttnek azon időt, melyben vérkereasteléat tartson a nemset önmagán. Elénk vetéa kérdést: „Rabok jegyünk vagy szabadok?"
S a nép ezernyi torokból, hev&lten a lelkesülten elkiáltá feleletét: „A magyarok istenére esküssunk, rabok többé nem leesünk,"
S megkezdődött a vérdráma! Egy nemzet jogai a törvényeiért küzdött; melyeket as erő a önkény elveve tőlünk, küzdött a jog a igazság, szent sászlója alatt. S mert a jog a igazság, as élet e legfontosb rugója velünk vala, mivel mindegyikünk áthatva volt ügyünk igazságáról asért as óriási küzdelemben lankatlan erővel, szskadatlan kitartással álltunk helyünken.
De végre ia engedni kelle a túlnyomó hatalom előtt, minden nemset, melyben a nagy a dicső iránti érzelem csak réasben ia megvolt réasvéttel nézte azabadságharcznnkat; csak a zsarnokság fészke, az ország, melynek hideg földjén minden szép éa nemes iránti fogalom kihalt, csak as orosz fogvíosorogva tört ránk, s vad csordái megadák nekünk, asegény magyaroknak, a haldokló oroszlánynak a haláldöféat.
De minek e szomorú visszaemlékezések I minek gondolni e fájdalom telt napokra, melye ken a drága honfivér pirosra featé tereinket, minek gondolni e korszakra, mely minden igas magyartól vér s vagyon áldozatot kíván ? Hagy
juk a szomorú multat, hias jelenünk is oly s&* tét oly teketel
Miért küzdöttünk ? Alkotmányos jogainkért 1 Miért harczoltunk ? ősi törvényeinkérti s mit kívántunk elérni ? Nem sokat, csak létjogot, csak emberhez illő s méltó létet 1
Népünk, szabad nép, létünk szabadságunkkal van egy bekapcsolva, alkotmányunk eltörlésével n emse ti életünk is eltöröltetik; szabadsága uk s alkotmányunkkal együtt mi is sírba szállunk!
Nemzetünk alkotmányát kívánta vissza! kívánta, hogy aaját ügyeiről saját javára önőn-maga rendelkezhessék, reménylte, hogy es által a hazát boldoggá s nagygyá teheti.
A mit kívánt elérte, nem karddal kézben hanem törvény nyel, joggal, bölcsességgel as alkalmas idő, s mód megválasztása által —.—. De amit reményeit, oh az, fájdalom, as nem teljesült, hazánk ssás sebből vérzik ; önérdek, nyerészkedésvágy által majdnem véginség elé állíttatott. Ehhez j^rulának elemi csapások is; minden elem összeesküdött ellenünk ! Nem vádolhatunk ezért senkit, mert a világrendezés kifürkészhetlen bölcseségébe emberi lény nem szólhat, ellene nem tehetünk; bele kell nyugodnunk, habár e raegnyugv. snál szünk majd megreped, habár a mély fájdalom, könyt csa var szemünkbe, habár lelkünk mélyében gyarlóságunk miatt feljajdulunk is. Tehetetlenek vagyunk!
De ne! ne vádoljuk az iatenséget, hogy szivet s érzelmet adott, érezni felebarátunk fájdalmát, érezni kedves hasánk aulyos, nehéz csapáaait; de erőt azt eltávolítani, nem!
Az ég adott valamit, mi a fájdalmat enyhítheti, mi felebarátuuk keservét csillapíthatja, mi az embert valóban emberré teszi — s ez a sziv. Helyesen mondja Staé!, a jeles franczia irónő: „Ón n''est grand que par le coeur" „Az embert csak szive teszi nagygyá."
Könnyű kitalálni mire czélzunk, a hogy is ne, hisz miről szólunk, azt minden magyar szive mélyében érsi; hisz az egész mivolt világba elhangzott a szó: * Szeged* e név hallatára a magyar keble aóhajtva mondja: melveszett"—.
Igen, elveszelt, a legmagyaroab várost a viz árja elsodrá. Boldogok, kik az első véaaki-álltásnál szörnyet haltak, kiknek e rémes látványt átélni nem kellett.
De a Tiszának hömpölygő vize, hány ember, hány család boldogságát, jóllétét temette hid»-gölébe. Hány ember életet szívott magába, hány özvegyet, hány árvát, hány nyomorultat csinált a viz; a hullámok zugásából ezereknek jaj kiáll tása hangzott. Szörnyű temetkezés! !
S mi ceendeaen, nyugton hallgatnék polgártársaink jajszavát; nem tudnánk mástnyuj taui, mind szánalmat ? Nem, az nem lehet. A magyarnak szive van; tudja mi köteleaaége, belátjuk, hogy Szeged árvái a nemzetnek árvái. Gyámolitsuk, segítsük a haza árváját!!
A szabadsá£harczunk harminczegyedik évfordulóját ez évben nem ünnepélyek, nem vigalmak közt töltöttük, mint est tán a nagy epochára való emlékezés megérdemelte volna, hanem könyezve, airva hasánk enyéasete fölött.
De ne veasitsük reményünket, a nemset, mely még sirni tud nem veszett el; enyészetünket csak tökéletea közönyösségünk hozná
elő.
Márczius 15. emlékeztessen minket azon kötelességekre, melyet a hasa ró ránk, s melyet vállainkra vettünk akkor, midőn legelőször nemes büszkeséggel, szép önérzettel e magasztoa szót: „magyar vagyok" elmondottuk, s e ssent kötelesség abban áll, teljea erőnkből oda törekedni, hogy hasánkat virulóvá, nemzetünket nagygyá tegyük.
Hogy mi által érhetjük ezt el, már Szé-chenyink mondá: A nemzetnek valódi ereje vadságon, fanatismusou vagy t&kéletes kiművel tségen épül".
Elmúlt már a barbarísmus korszaka, a történelem e gyermek kora, midőn dühös haraggal ember-embernek rontott, ölve, gyilkolva a mást, pusztítva, emésztve ami a másé. —
Elmúlt azon idő is, midőn faj,nyelv vagy ▼alláai gyűlölet, fanatismua embernek kardot, gyilkot nyomott kesébe ember ellen. Esstelen-ségnek tartanák, ha mai nap egy állam hatal-mát, egy nemset erejét erre építeni akarna — csak a harmadik, a kimüvelődéa van hátra.
Nagyságunk egyenes párhuzamban áll közművelődésinkkel. Haladás korunk jelssava, a helyea jelszó, mert nélküle időnkben a művelt Európában megállani lehetetlen, mert ha-ladáa nélkül korunk embere gyámoltalan, oly valami, mi a korszelleme, es örökké haladó kerék, útjában állva találja a összetapad.
Az ember nagygyá szive által, a honpolgár műveltsége által lesz; boldog a haza,kinek fiaiban e kettő egyesül, ott a jóllét, as egyenlőség, a szabadság s testvériség örömvirágai virulnak. —
Emlékeztessen márczius 15. e szent kötelességeinkre, törekedjünk oda, hogy teljesüljön
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLNY
MÁZIS 1879.
mielőbb nagy költőnk szavai, azon költőé, ki vérét áidozá hazájának, kinek sirhalmára a bálás nemzet egy virágot aem tehet, teljesülni fog akkor Petőfink szava:
„Ua majd a bőség kosarából Mindenki egyaránt vehet, — Ha majd a jognak asztalanál Mind egyaránt foglal helyet, — Ha majd a szellem napvilága Ragyog minden ház ablakán, Akkor modhatjuk, hogy megálljunk Mert itt van már a Kánaán*
Vissza nyertük alkotmányunk, meg van adva az eszköz, hogy hazánkat dicsővé, nagy-gyá tehetjük, csak kiki honfiúi rendeltetését helyesen s jól fogja fel.
3 J LOB IGNACZ.
Helyi hírek.
— Meghívás. A nagy kanizsai tiszt, önsegélyző szövetkezet ig»zga óságának t. tagjait 1879. evi mátczius hó 28 au este 6 órakor saját helyiségében tartandó igazgatósági rendes ülésre tisztelettel meghívom. Tárgy. 1. Mult ülési jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése.
2. Kántor Pál igazgatósági tag ur lem ndasa.
3. Elnöki jelentés. 4. Kérvények elintézése. 5. Netaláui indítványok. Kelt Nagy-Kanizsán, 1879. évi márczius hó 23-án. Manhardt elnök.
— Nyugta. 60 frt azaz hatvan forintról, mely összeg tek. Kovács János ur által Szeged vizárkárosultjai segélyezésére — v. pénztárba befizettetett. Nagy-Kanizsán, 1879. marcz. 20 Lang pénztárnok.
— A helyi gőzf ürdőben a napontai gőzfürdő már szombaton, márczius 29 tői kezdve meguytttatik & folyton minden délelőtt reggeli 7 órától déli 1 óráig gőzfürdő vehető. Az első osztályú kádfürdő 80 krról 60 krra szállíttatott le. Óhajtandó, hogy minél többen vegyék igénybe.
— A „zalamegyei általános tanitó-tes-tület- központi választmánya folyó hó 29 én, szombaton délután 3 órakor az uj iskola épület iskolaszéki helyiségében ülést tart, melyre a vidéki körelnökök és választmányi tagok is ezennel meghívatnak. Főtárgy : a tapolczai nagy gyűlés előkészítése. Az elnökség.
— S<i jtólliba. A 23 számban megjelent „Sándor halálara" czimü költemény utolsó versszakában: Kí hosszabb álmot alhatol- helyett „Igy hosszabb álmot alhatol" értendő.
— Hymen. Öívegy Mato*b Józsefné bájos és műveltlelkü leáuya, Matoah Vilma kisasszonnyal Székely Lajos m. kir. távirdai építészeti tisztviselő ur márczius 25 én jegyet váltott. Az eaküvó májukban leaz. Kisérje teljes boldogség frigyöket!
— Angol öngyilkos Muraközben. Marcz. 21 én ente Pekleniczáu az erd<*b*n Marshall Rudolf volt cs. kir. főhadnagy, a Jóreménysé«* fokánál birtokos, angol szarma-zásu alig 42 éves ember főbe lőtte magát. Temetése márczius 24-én történt. Az eseméuyről jövő számunkban bővebben.
— Patti Sarolta április 9 én ad Nagy -Kanizsán hangversenyt.
— Veszter Imre alsó lendvakerületi országgyűlési képviselő az igazságügyi admi-nistratió ügyében marcz. 21-iki országgyűlésen hosszabb beszédet tartott, melyet a „Magyar-
ország" és „Egyetértés" czimü fővárosi lapok egéss terjedelemben közölték.
— A fögymnasiumi könyvtár számára megszerzendő „Vasárnapi Ujsag" ra ujabban adakozni szíveskedtek: Simon Gábor ügyvéd 1 frt, Fürst Lajos 1 frt, Thomka Endre 1 irt, Rosenberg és Welisch 1 frt, Gutmann 2 frt, Farkas László 1 frt, Berkes Imre 1 frt, Knortser Frigyes 1 frt, Varga testvérek 1 frt, Milhofer József 50 kr. Összesen 10 frt 50 kr. Előbbivel együtt 65 frt.
— Liedl Ferencz hegedű művész hang versenyén kevés közönség jelent meg, melyet a hirtelen beállt rosz időnek tulajdonítunk. A fiatal művész elragadó szép játéka büv erővel hatott a jelenvoltakra, melyet Oilop Ernő ur jeles közreműködése is emelt. Berecz Imréné úrnő Jókainak egyik mesteri müvét átérzett költőiséggel, rokonszenves hanghordozással adta elő, melyhez Liszt Ferencz zongorakirályunk által irt zenét férje Berecz Imre tanár ur szokott szabatossággal kezelte. A fiatal művészt óhajtjuk, hogy mielőbb — más körülmény között — üdvözölhessük körünkben, s elismerésünk adóját leróhassuk.
— A sümegi-népbank VI ik évi zárszámadását vettük, mely szerint mult évi pénz tári forgalma 621 929 frt 51 krt tesz. Vagyon számlája 136.614 frt 99 kr. Nyeremény t 3016 frt 20 kr. Osztalék egy részvényre 5 frt.
— KotOTiban apr. 2-án a nagyvendéglőben a fiatalság zártkörű tánczes''élyt tart, melynek tiszta jövedelme a szegedi árvízkárosultak javára fordittatik. Belépti dij 80 kr. Család jegy 2 frt 50 kr. Felülfizetései: köszönettel fogadtatnak. A készületekből ítélve fényesnek ígérkezik, óhajtjuk, hogy jövedelmező le gyen, min nem is kételkedünk.
— Szabó Imre, csáktornyakerületi országgyűlési képviselő ur márczius 21 én a következő inditványt nyujtá be: „Hatalmazza fel a képviselőház a vallás és közoktatási miniszter urat arra, hogy még e folyó 1879 ik évben Csáktornyán, az állampénztárnak a mennyire lehetséges, minden ujabb megterhel tetése nélkül egy tanitóképezdát állithasson fel a czélból, hogy ott oly ifjak képeztessenek, kik a horvát nyelv mellett a magyar nyelvben is képesek oktatni." Az indítvány elfogadtatott.
— Rövid hirek. Szegeden 6800 házból 318 ház maradt meg. — A „V Újság-szegedi képeket közöl. — Arvay József zempléni taufelugyelő meghalt. — Zepcsénél ezüstbá n} ára bukkantak. — „Zuhany" szerkesztése s kiadását (Rusa Kálmán visszalépte folytán) Peőcz Sándor ügyvéd vette át. — Bpeati törvényszéki alelnökké Kri*zt győri tvszki elnök neveztetik ki. — Mohilev város földszorulásban megsemmisült. — Most meg Títel vnn árvíz veszélyben. — Vahot Imre írói emlékiratait fia, Vahot Gyula f»ajtó alá rendezi. — Odessában egy orosz herceg éh^n halt meg. — A győri „Társas-Kór" feloszlott. — Hőnig József kapós vári postamester meghalt. — Az országgyűlés a földmiveléa emelésére előirányzott 50 ezer forintot 100.000 frtra emelte.
Irodaiom.
— A ,Mngynr Lexikon" 23 és 24 füsete megjelent. Somogyi Ede által e nagy szorgalom mai szerkesztett füzetek „aranypénznemek" és „néhány jelesebb idegen tyukísj" rajzával látvák el Terjed a Beatrix szóig.
— Uj zenemű vek. Táborszky és Parsch senemükereokedésében megjelentek : Ágnes asssony. Lukácsy Sándor legújabb népszínművének összes kedvelt dalai. 1. Egy virág volt. . 2. Ritka árpa. 3. Találják ki. . 4. Fehérváron szép az élet. 5. A kis leány kertjében. Bácsitói. 6. Ezerével terem nyáron. Ssent-irmay Elemértől. 7. Es a kis lány éli , világát. 8. Hogy elcsaptak. 9. Jaj de busán jön. 10. Eszem adta . . Énekhangra zongorakísérettel (vsgy zongorára), külön sJkalmaata Erkel Elek. Ara 1 frt.
— Felhívd» előfizeti tré. „Ujabb Költemények" czim alatt az 1870-ik év óta réssben már megjelent, részben először csak most megjelenő költeményeimet szándékozom egy füzetben kiadni. Hogy kiadásukra vállalkozom, erre bátorít azon becses részvét, melylyel a t. közönség költeményeimnek az 1870-ik évben megjelent kötetét fogadta. Kiadom, hadd legyen e fizet is egy sserény porssem a magyar irodalom épületében. Megjelennek az ujabb költemények 1879. évi május 15-én. Egy füzetára 60 kr, diszfüzeté 1 frt. Gyűjtőimet 6 egyszerre beküldött előfizető után egy füzettel, s 10 előfizető után egy diszfüzettel tisztelendem meg. Hogy magamat a nyomatandó példányok ssáma iránt tájékozhassam, az előfizetési pénzeknek 1879. évi ápril 20-ig való beküldését kérem. Szombathely, 1879. márcz. 21 Hazafias tisztelettel Balogh Gyula, a Vasmegyei Lapok sser-kesztője.
— Le mégy onnét te szsmár I nem látói kogy már kettő 01 tenne.
Valamely ebédnél egy uzsorás és missiooarius kerültek egymás mellé. Az inas körülhordozva a paradicsommártást, ügyetlenségből elejté, s végigönté a két stomsséd öltönyét. A missioparius erre nya-godtan kérdi ozsorás szomszédját :
— Hitte-e ön, hogy még ma velem less a paradicsomban.
Egy vig társaságban valaki kérdé:
— Miért nincs a nőknek szakálak?
— Azt könnyű megfejteni — válaszolt egy tréfás öreg ur, ki a manó bírná 5ket megborotválni, mikor egy peresig sem nyugszik a szájuk!
Piaczi árak.
100 kilóg, ssámitva. t
Szsabathsly : Boza 8 60—8.80 Ross 6 6 —.
Arpa 5---6 40. Zab 5 40- 5 60. Knkoricza 2-60—
280.
Batfapsst: Bnza 8 90- 9*85. Rozs 6 90—6* 10. Arpa 6-25—5 50 Zab 4 75- 4 80 Knkoricza 4^5—. 4*75.
Pécs: Buza 7-20--7 50. Ros* 5 -5 20. Árpa
4 20-4 50. Zab 5 10-5 30. Kukoricza 4--4-30
öyőr : Bu«a 8 40 -8 70 Roa. 5 80 —6 10. Arpa 6 70-5 90 Zab 5 60—5 05. Kokoricza 4 30—4 40.
BéoS: Baza 9-25—9-40. Ross 6 30—6-90. Zab 610-6-15. Kukoncza 5 30 - 5 95. Repczeoíaj —• —. Szesz —*—.
Mohács : Buza 7 60—7*90. Rozs 5 30-—. Árpa 4-50. Zab 4 —60. Kukoricxa 4 20.
Seprős: Buza » 40—9 —. Rozs 6-30.—6 50 Árpa 5 80—6-40 Zab 6---6 15 Kukoricza 4-70-5 —.
Vegyes hírek
— Vére» ctók. Csákberényben két ember, Pánczél János és Pánczél István összevesztek, azután megint kibékültek, s hogy a békülés mégis legyen pecsételve, békecsókot kértek egymástól. A békecsók azonban Judáscsók lett,
. mert csók közben egyik a másiknak ajkaból kiharapott egy darabot.
— A királynak egy nyilatkozatát emiitik a Szegedről visszatért képviselők. Midőn az uralkodó Szegeden a Tisza töltésén tanyázó nép közt végig ment, többeket megszólított az od* menekültek közül s tudakozódott vesztcsé-gökről. Az emberek levett kalappal fogadták a királyt, a ki hozzáférhetett kezet csókolt neki. Midőn a töltésről eltávozott az uralkodó, azt mondá a vele volt uraknak: csodálatos, hogy annyi tönkrement ember között egyetlen egy sem találkozott, ki a koldulasra nyújtotta volna ki kezét, sőt még csak egy kérő szót sem ejtett ki egy sem. Ez valóban igen jellemző a magyar népre.
Szerkesztői üzenet.
3388. 8 Rpest A. D.-nek megírtam.
3389. Q. Bpest és K. Debre-zen Nem lehet; a számok elfogytak.
3390 8z. Lajos „A rák tenyésztéshez.« Közölni fogjuk s óhaját teljesítjük.
3391. Sch. .Jutalom". Meg fog jelenni.
3392. „ápollo és Daphne" románezot köszönettel vettük.
3393. ö. H. Gy Ha lehet, átmegyünk.
KI nyert?
Budapest, márcz. 23 án: 52.38.63. 38. 85. Lmcz, „ „ 68.32.60.69. 5. Triest, „ „ 31.32.71.33.65.
Papírszeletek
— Lássák nálnnk Amerikában sokkal hamarabb m»gy az építés, mint önöknél Európában! — *z«Wa egy amerikai egy francziához, — Én t-gyszer reggel kiindultam va lássatra s elhaladtam egy korcsma mellett, m elvnek épen alapkövét tevék le, I s mire este arra mentem, már as első részeget dobták ki a korcsmából.
— Kgy csizmadia inas egy «©mfortablcre kapaszkodott; a kocsis rákiált:
Vasúti menetrend.
A bnda-pesti időmutató óra szerint, Indul Kaiiisnnról
I Vonat hova :
| »«ám (>ra Pere. IdS
205 turnék, Uob4os,l)otubovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . . 2 :tt) délut. 2l2 Hudm • Pestre........ 4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ......... 11 30 estve
313Bécsbe (S«o.nl.sth«lf, BWWjhely feléi5 8 reggel
301 „ .........11 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
O rác * és Bécsbe ...... 4 50 reggel
l 201 Triesztbe és Prágerbofon keresztül
Grácz és Béc.he ...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Esz< k, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut.
206 „ „ , „ 11 11 estve
2<J3 Buda-Pestről........ 4 20 reggé
201 „ .......2 6 deiut.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből ^Szombath. Récs-Ujh^Iy)M5I 10 27 estve
302 „ „ „ .45 reggel
316 Sopronyhól ........11 53 délel.
214 BéesbSl Órára, Marhnrg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
20t Trieszt és Récshól Marhurg, Prsger-
hof felől.........1 21 délot.
204 Trieszt- és Villaehbél Prágerhof felffl 11 — estre. Marburgba csatlakozás VilUch és Kraneesfestbe
_-_._ . Fiancesfestbél
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajot-
Birtok eladás.
A zalamegyei C.nányí 110 éa 115. sz. tjkvekben felvett, a keszthelyi vasútállomástól 27a óra távolságra eső 660 hold (1200 □ öllel) földbirtok, mely gazdasági épületekkel tel jesen el van látva, szabadkézből eladó. — Értekezhetni a Ozeglédi takarékpénztár igazgatóságával.
(818 3-3)
1255 879~
üirdetmény,
Nagy Kanizsa város tanácsa által a városi főtérnek kongó téglával! kirakása iránti villlalat f. é. april hó l-»-én d. e. 10 órakor a vára«-ház tanácstermében 9185 fit 78 kr. kikiálltási ár mellett nyi''vánosau megtartandó szóbeli árlejté" utján kiadatni fog, mely árlejtésre a kiki-álltási ár l0°/o-ának készp-''-nz, vsgy óva''lékkép< s értékpapírokban leendő letétele mellett a vállalkozni szándékozók ezennel meghívatják.
A z ái lejtési alapköltségvetés és »gyéh feltételek mellett a város-mérnöki hivatalos helyiségben april 1-től kezdve a hivatalos órákon belül bárki álul megtekinthetők.
Kelt Nagy-Kanizsán, a T. tanácsnak 1879 márcz. 12-én tartott üléséből.
Babochay
1-3
po''gármester.
G. A. W. Mayer mell-syrupja.
Háziszer (755 VII. 2—*)
t5bb. mint 20 év óta hires minden mpghütés sat. sat által előfordult torok- és mellbajoknál „dijaztstott Parisban 1867 évbeu - — Kapható: Práge.'' Béla gyógyszertárában N.-Kanizaán.
Egy orvos elismerése.
Mann F. J. ur Strxnbingban (Bajorországé a G. A. W. Mayer-féle mell-Syrup letétnökje szóról szóra következőkép fejezi be 869. oktober hó 27-dikéről kelt levelét: „Dr. Weiss ur helyben, városunk legkedveltebb orvosok egyike mell-Syrnpját a legbuz. góbban ajánlja."
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógy itta tik Dr. Killisch specialista által Dretdában Neustadt (Szászország).
Már több mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott 734 12—12
A bakonybéli apátság
gyór-karáji birtokán
sárga
SÓJA-BAB,
literenkint 40 kron kapható. A megrendelés Kajáira az uradalmi számtartóhoz, vagy Győrbe Tóth Henrik vasárus kereskedésébe (Kazinczy-utcza) kaidendő. Gyér-Kajár utol* postája Gyömörő. (824 1 -3)
mmmmnimmmmm
Deszkát és épitőfát
szállít kisebb, valamint nagyobb mennyiségben, a Graczi indóházig 825 1—3
Herczeg Oettingen Wallerstein féle erdészeti raktára
Gratz FríMrichstrasse 8-ik szán.
txmtttttxtxmxntttxxtmx
TIZENN YOLCZADLK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 27 éa 1879.
Mindennemű és fajtája nemes
tényé;sz és haszonmarM
eladását én vételét
olcsón és biztosan eszközli
WALTENBERG W.
gazdasági irodája Bécsben, II. Praterstrasse 78.
Jelenleg jutányos ár mellett rendelhetők:
Tisztavérüoldenburgi tenyészbikák éa üszőborja
Berkshire, SufToIk és Yorkshire tenjéaz malacsok. Angol hupjuhnk (South down,Shropschire Down Cotswold) éa azok ke resztezé* utáni ivadéka hazai fajokkal.
Telivér Shorthorn tenyészbikák, Félvér Shorthorn tenyészbikák ¿a üszőborjak,
Telivér Simmenthali éa berni tenyészbikák éa üszóborjak, Telivér Nontafoni tenyészbikák és üszóborjak,
Eredeti pinzgaui, maria-hofi , möllthali, mürz-
thali nagy és növendék- ! marha, ''
Az állatok a bel- és külföld legmegbízhatóbb tenyészhelyekről származnak s kívánatra egyenesen rendelési helyükig szállittatnak. 821 I 1 — 1
Csász/ir
királyilag
kizárólagosan ^JUJISÜdPH^11^ szabadalmazott
PÜR1TAS
haj i f j i t ó-fc e j.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejnemil folyadék, mely maidnem azon csodálatos hatással bir. hogy ösz hajakat megifjit. azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylv^l eredetileg bírt!
nem fest, hanem ifjitja ¿8 pedig a leghosszabb ¿s legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és szakállát.
Egy Hveg „Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.
\
Kikeleti hóvirág.
mmmmmmmnm
Berarer-f6,c orvosi
MEZEI GIPSZET KÁTRÁNY-SZAPPAN
Építészeti meszet lzl ls
Roman Cementet
agot
Portlandl Cementet
Portlandcement kovezeti-táblákat vízvezetéki csöveket
Lótatarmányi kagylókat
(saját terménye) sat. sat. ajánl és kívánatra árjegyzékeket éa
mintalapokat szétküld
orroai álul ajánlva. An*«trU-Kavrarorssárban, Praa*
rtlaorssáff, X^uvtontcU,-, Holtnii«lbnn r* Nvettskaa, Romi-
Biaban ut. már tix év 4U fnüjca »ikorrcl h.i-iti»lUitik
mindennemű börkütegek
mint sziute az arezbőr mindenféle tisztátalanságai ellen
k&IAnA«nn a röh. az idült o* niVV»Iy »ímnr ollín. a Vont. a aűmAr i*p<»dvény. a fej f» »¿akii korpa .«11*1». a majfolt. az oírjnerríítt rtiforr. a fagydag,
a libirta''!»*. «» gjrorinekck vaUm^-mjri kúl-ó f<«jlwt»>if*égrl «Ilon. Ex*nfelftí mio-dsnkinxk mint a b»''«rt tisztit" iuo«HA»í«r ajánltathatik.
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Uprror-f^lr kátrány.sznppaa UT ka lAtnenr fakátrányi tartalmaz folftt. bb Kotid->*an van kc.^itTr. » l. r.rs^nín kOlAabAzik minden «jyébb, a kereakedrat>«n •¡•''•for.Inló katránjr-szappanoklól.
= Csalások kikerülése régett ■
A hatást tekintTe, semmiféle toill«tte-szer sem képes a kikeleti
hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos ilditő alkatrészekből állítva elő, rövid időn elhárítja ez«n szer a szeplnt, bőratkát, pör-senést, májfoltot stb. s az arezbőrnek vakitó fehérséget, üdeséget és gyfingédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonként 1 frt, szállítással 20 krral több — Postantánvét vagy a pénz megktlldést» mellett kapható a kégzitőnél
Francz Ottó, B£cs, Mariahilfstrasse 3S. szám.
Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyógyazc rész árnál. (730 22—25)
(817 3-3)
Sartori Oscar
Xagy-Kanizsàn.
a gyógyszertá-akban világosan
Berber-féle kAI rány-Hznppan
kérendő
vlb:
s figyelni keli a zöld csomagolásra s az ide mellékeit
védjegyre.
mmnmmmmmm
E«yedttll belőtte« m h+l- éa kttinid rémmêr* t
6. HELL CT02>S1. TBOPPáU koT* » n»eitt>t*a»ok én tadst-" S. Î. • inurr«ü, UotMásek I« kttld«nd«k.
Kapható: Nagy Kanizsán, Präger Béla nr gyágyazertárában. saa na
GRAETZ GYULA, foraktárnok,
ajánlja a következő
JAKOBI TH.-FÉLE ARANYÉR ELLENI
(egy általános euyhitű-Hzcr aranyérben szeuvedúk nek továbbá arany ér-bélgörcs gyomornehézaégek, be-nyálkáaudas é8 mindennemű kiütés, élvágyhiány, meg szoruiás, bélfájdalmak, lép vész, máj betegség éa lépkór ban szenvedőknek. ügy üveg ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalvány nyali i fi t 50 kr. bekiildé«« után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz tiynla föraktár-noknkl, Bécs, VI., Mariahilferstrasse Nr. 79.
a natósl-olaj
Dr. Schmidt fó-tőrzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. (Nehéz hallást, ffilzugáftt azonnal elhárít). Egy üveg ára használati utasítással egy&tt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a I)r Sehmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő haláai szert) réazesitik, a mely a tiszta hallást, réaziut több éveken át a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
BiZMylat • Ezer és iámét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett halasomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly síiket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; míg most zs bórám tik-t.ik ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha sfikft nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje
steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B ibocii, drezember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI., Mariabhferstr. 79
Bécs, VI., Mariahilferstrasse. 79.
kitűnő különlegességeit: (806 8—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a Dr. Hartung féle száj- é5 jogviz használata ntán, - egy üveg használati utasítással (>0 kr. — valamikor fogföjdalmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékre l frt 50 kr posta utalvány nyali beküldés után 2 üveg fog megküldetni.
Két üvegen alnl nem küldetik. Fó-raktár Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Mariahilferstrasse Nr. 79.
Edzetek ereiteket!!!
így szól Dr. Bock prof. Lipcsében!
Em (rtr-eizöi) lapja mindaz, ti a jakobi Th.-féle
aczél-csopp-szeazt iazsza!
Ezen aczél-csepp szeszt egy radikallsszer vérszegénység és ennek következményei ellen a ■ fehérkór Bieichsnoht. stb. stb Ezen aczél osepp-szesz rövid használat után már a vérszegénynek uj egészséges vért, tehát uj életerői valamint arezszint is ad, erősiti az idegeket és iv-burokat az emberi testben uj tevékenységre, egy szóval azon élet szervezetet uj tett erőre ébreszti I — Ennt''k következtében e kitűnő háziszeroek nem vol na szabad e^y háztartásból sem hiányoznia. Kzen aczél-csepp-szesznek jóltevő szaga van és igy u-ljes hatalommal a leggyengédebb nőknek is jó lélekkel ajánlható!
Egy üveg ára haazuálatí utasítással I frt 20 kr. Vidék re 1 frt 60 kr. postautalvány utj-^ni beküldése mellett bérmentve szállíttatik.
Foraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban : Graetz Gyula, Bécs, VI., Mariahilferstr. 79.
^X^X^X^J^X^^XX^Jt^^Jt. XJX -X A i>.x .x x
Nagy-Kániaán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajditó József gyorssajtóján.
w
EOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kósz fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az , YPBTT ,AN TI«- hoz
Budapesten, váezl-uteza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész ffcrfl-, nól és gyermekfehérnemüek, vásznak és ^ asztalnemUek
a legnagyobb választékban éa kitllnfí minőségben a legjutányosh árak«n
f Férfi ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi ? vászonhdl, darabja 3, 3 50, 4.— , 6, 6, 7, i 8, 10. IS frt.
I Férfi ingek, himaettek, madapolanhól, melle f vászon, darabia 8, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, i 14—20 frtig.
Férfi wadapolan-lBflek, darabja 2t 2.60, 3, f 8.60, 4 frt.
i Férfi azínei Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 8 60 frt. , Két kUlbn gallérral 2.50, 8, 8 50 frt. ^ Férfi azinea angol oxfordlngek, darabja i 2.50, 4.75, két külöu gallérral darabja
J 2 8(>, 5 frt.
f Férfi gatyák, magyar, félmagyar vagy íran-k czia szabásra, pamutból 1.20, 1.30, 1.60, vássonból 1.50, 1 60, 1.76, 2 frt. rum-I burgi vászonból 2.25, 2.50, 3, 8 Irt 50. t F ér i-febérbarlsnyák, pamutból fehér vagy •sines tuczatja 4, 4.60, 5, 5.50, 6, 6.50. > 7, 7 60, 8—14 frtig, czérnából, fehér tu-I csatja 3 60, 4, 4.60, 6. 6, 7, 8, 9 frt, 14 frtig. félhariinyák, fehéritetlen vászonból 1 varrottak, turzatja 4.50, 6. 7 frt. Férfi zaebkendfik, fehér vászon tuczatja 3, 8 50, 4, 4.60, 5, tí, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig. . ; Férfi zsbkendők, vászonból, fehér szines széliül 6 —, 7-50, 9— frt. batisztból szines lel 7 frt 8 frt 60, szines pamutzsebken-d6k dbja 30 kr, 36 kr, 40 kr. pamut batisztisabkendßk szines széllel tuczatja 3 frt.
Férfi gallérak, minden formában, legfinomabb tcsatja 3 frt, 3 frt 50. Férfi kézelők, tuczatja, 12 pár & frt, 6 frt NŐI Ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.25, 2.60, 3, 3.50, 4''- frtig, slingelt 3, 8.50, 4, 5 frtig francsia mell varrással és hímzettek 3.60,4 —, 4.50,5.50,6, 7, 8, 15 frtig, madapolanhól sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60. Női bálé-corzettek, madapolanhól egyszerűek 1 30. 150, diszitett 1.75,2.26, 2.60 3, 8.50, 4, 4.50, 6, 10 frtig. Női libravalők, madapolanhól, aima ize-gélyzett, dbja 1.60, slingelt 1.90, diszitett 2.25, 3, 3 60, 6 frtig. NŐI alaéazoknyák, madapolanhól, szegélyekkel és dissitéaial, darabja 2.50, 3, 3.25, 3 50, 4, 4.50, 6, 15 írtig, uszálylyal 4, 5,
6, 7, 8, 420 frtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitUnß minőlégben tuczatja 6. 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 fo-rintig szinesek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1 20, 1.30, 1 50, 3.50 krig. NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2 50, 3, 8.50, 4, 5, 6, 7, 8, 16 frtig, angol vzémabatiastból, fehér, 4, 4.50. 5, 6,
7, 8, 80 frtig.
NŐI franozla derék fűzők, (Mieder,) dbja
1.30, 2 30, 3, 3.60, 4 —, 4 frt 50 krig. Fin Ingek, 6 évesek számára madapolanbél, dbja 1, 140, azinew, 1 frt 25, 1.40, vá-izonból 2.10, 2.40, félmagyar gatyák 1 10, 1.21», 8 éveseknek ingek madapolanhól 1.10, 1.50, szinesek 1.26, 1.55, I vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; | 10 éveseknek, madapolauból 1 25, i
1 95 szinesek 1 60, 1.75, vászonból 2.30,
2 60 gatyák 1.36, 1.60, 12 é v e s e k n e k, I
ingek madapolanhól 1.30, 1.80, szinesek 1.65, 1 90, vászonból 2 frt 40, 8, 3.50, gatyák l.Sft, 1.80 ; 14 éveseknek ingek madapolauból 1 frt 40, 1.90, szinesek 175,2.10, vászonból 2.65, 3.15,4 frt, gatyák 1.65, 2 frt ; 16 éveseknek madapolanhól 1.50, 2.10, szinesek 1,75, 2 20, vászonból 3, 3.50, 4, 4 50, gatyák 1.76. 2- 2.20. Kééi febérneaüek leányok számára, minden nagyságban és minőségben, ugyszinte csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentesen bekilldjUk. Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vásson
és aaztalnemdekben. Rnmbnrgl vászen, 42 méter (54 rőf) vége 28, 24, 25, 26, 27, 26, 30, 32, 35, 38, 40, 42 45, 50, 120 frtig. Hollaedl vagy Irlandl vászon, 39 méter (60 rJif) 22, 23, 24, -, 2»«, 28, 30, 32, 34, 38, 40. 45. 50, 1(H) frtig. Hollandi váezon. gyermek-fehémemüekre és ágynemilekre 32J/4 mt-ter (42 rőf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, *4, 26, 28, 3<>, 50 frt. Créas vászon 23''/, ni«ter (30 rőf) vége lO.r.O, 11, 11.60, 12, 13, 14, lő, 10, 17, 18, 19, 20. 30 frtig. Lepedő vászon egy őzéiben. 29 méter (38 röf) 12 lepedőre vége 33, 36, .18, 40,42, 44, 46, 48, 00, 100 frtig. Fehér pany.tcalevat, ágynemilekre, 1 méter
38, 46, 48, 58 kr. Madapolam vagy Chiffon. vé*e 40 méter (61 ''/* rőf) 9.20, 10.4U, 10.8n, 12, 13 50 14, 17, 18, 21. Szines kanavász, 237« méter (3o rőf) 9,
9.50, 10, 11. 12, 13, 14, 15 frt. Színes ruhaperkálok, dus választékban 1
méter 36. 38, 48. 50, 52, 54, 56 kr. Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, tuczatja 2.50, 3, 3 50, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 írtig.
Törülközők, tiszta vászon tuczatja 5.80, 6,
6 90, 7.5<>, 8, 9, 10. 20 írt.
Asztal kendők, tiszta len, tuczatja 4, 4 60,
5, 6 5", 6 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Damast asztali terítők. 6 személyre 5 50,
6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 15, 10, 18, 20. 40 frtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 írtig. 23 személyre 32, 34, 40, 50. 53, 75 frtig.
Kávéskendők, szines és fehér, darabja 3, 3.60. 5, 5.50, 6, 11 írtig, csenu\ge-kendíik tuczatja 3, 3.60, 4.50, 5.53 krig Csipkefüggönyök, l ablakra 3. 3.50, 4, 4.50, 5, 5 50: 6 5<>, 7, 8, 9. 10, 15 frtig. Ágyterltők, darabja 4.50, 6, 6, tinóm rips, bol 9.60; as st alterilók 3.80, 4, 5 írt, ripsbol 7 frt 50 kr. Agypokróezok. 4.50, 6.50, nagyobb 6, 6.50,
7 50, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Menyasszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig es feljebb, kés/, fehérnemű és vászonbau a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzáküukei kívánságra bérmeuteseu küldjiik
Az amk Irgjntányosban szabottak s ha valami a megvett vsgy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogta tetszésre mm Unne, 14 u*p alatt, ha az árstelvényüukkel el vau látva, nennsak »zivestn kicseréltetik, de kívánságra az értt fizetetett összeg is visssaadatik.
Levél általi megrendelések méf az nap, melyen érkeznek, Mlönös figyelemmel és pontosan eszküzöltetuak és caomagolási dljt nem s/ámituuk. (780 6—*)
NAGI-EAXIZSI, 1879. márczius 30 án\)
Tizennyolcadik évfolyam.
^^OHzité»! ár-.^^l
Jegén évre . . 8 frt.£ j fél évre . . 4 , □egyed érre . . 2 ,
Egy ssám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petiuorban 7, másodszor 6 g minden további «őrért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért külön 30 kr fieetendő
•k a "
különf
Cl
előbb: ,Z A L A-S O M O G Y I KÖZLÖN
N.-KanizHaváros helyhatóságának, „n.-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizbai kereskedelmi s Iparbank", „n.-kanlzsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsal kisded-neTeló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálaszttnánya* s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesitCje.
A lap szellemi részét illető közlemények szerkewtőhöa,
anyagi részét illeti közlemények padig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA Wlassletkáz.
Bénnentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
|Kéziratok tíisii küldetnek.
lKéziri
nemi
HetenlUnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleMo vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed e hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésök e hó végéig tart, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár : apr — jun. évnegyedre. . . 2 frt. apr —szept. félévre . . . 4 „ apr—decz. 3 évnegyedre . . 6 „
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879.
A. „ZALAI KÖZLÖNY" kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése.
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki földhitel.
— Felolvastatott a „Társas-Köriben február 16-án 1879. —
• (Folyt és vege.)
II. A kormány az országos alapból 500,000 frtnyi kamatmentes alapítványi összeget ajánlott meg a központi egyesület alaptőkéjének megalkotása czéljára.
Továbbá késznek nyilatkozott:
a) a kezelése alatt levő közalapokból és állami közpénzekből egy részt az egyesületi záloglevelekbe elhelyezni s ezáltal a kisbirtokosok földhitelének kielégítéséhez jelentékeny tőkeerővel járulni;
b) a központi egyesület zálogleveleire nézve megengedni, miszerint azok hatósági és közpénzek (közletétek, árva, községi, testületi, alapítványi tőkék s hatósági felügyelet alatt álló intézetek s vállalatok pénzeinek) elhelyezésére, illetőleg kama-
toztatására és magánosoknak közintézeti, állami és hatósági pénztáraknál óvadék (cautió) letételére készpénz gyanánt használtathassanak;
c) a központi egyesületet és szövetséges egyleteit az összes hazai megyéknek, városoknak és községeknek, azok anyagi és erkölcsi támogatása végett, ajánlani; nevezetesen : hogy ezek minél több alapítványt tegyenek, a kezelésök alatt levő pénzeket a lehetőségig részint a központi egyesület zálogleveleibe, részint pedig a mezőgazdasági elólegegvleteKuél s illetőleg a szövetség kötelékébe felvett vidéki pénz- és hitelintézeteknél elhelyezzék és mezőgazdasági előlegegyletek alakítására erkölcsi befolyásukkal és anyagi támogatásukkal közrehassanak;
d) az egyesület zálogleveleinek elhelyezését, (vásárlását) ajánlatával egyébként is elősegíteni;
e) végül késznek nyilatkozott a „ magyar földhitelintézetének az 1871. évi XXXIV. törvényczikkben biztosított kiváltságait (az egyesület jövedelmének adómentességét, záloglevelei szelvényadómentességét, okmányai bélyegmentességét és ez emiitett törvényczikkben foglalt törvénykezési kiváltságokat sat.) a törvényhozás utján ugy a központi egyesületre, mint az azzal szövetséges mezőgazdasági előlegegyletekre is kiterjeszteni, és mindezeken kívül megadta beleegyezését arra, hogy a központi egyesület alapító tagjai által alapitványaik benemfizetett részéről kiállított kötvényeknek telekkönyvi bekeblezése és az ezen bekeblezés czéljából szükségelt s a birtokállapotot és terheket kitüntető telekkönyvi kivonatok felére leszállított bélyeg s
TÁRCZA.
Első versem.
Istenem! milyen boldog voltam én, Midőn megirtam első versemet. Enyém volt a tündér-, ábránd világ, Enyém volt szép, mosolygó, kek sietned.
Szép szemed, kristály tiszta forrása Szivem édes, titkos érzelminek ; Szerelmem bűvösbájos hangival Betelt erdő, m»zŐ, árnyas liget.
Gondtalan, tarka kis pillangóként, Szállottam ki a himes virányra, Mig mi lelkemben élt: öntudatlan Megeredt dalomnak zengő árja.
Lelkem cso lás, édes zengzetével A légi nt hangos kis dalnoka Felrepült, fel magasan, az égbe, Hol gyarló ember még nem járt soha.
S dalom meglopta a pajkos szellő S elvitte megsze, egy szebb hasába. Tnl a kéklő hegyen — völgyön sltal, Hol kéjbeu reng a nap hő sugara.
Az iboly kíváncsian dugta ki á bokor alól piczi kis fejét, S a esobbanó ér halk zenéjében Dalomból mindent mindent ott lelék.
Ha jött az est, s a kigyúlt tüz körül Megcsendült lágyan a pásztor sípja : Merengő lelkem elrepült hozzá, Hisz as én dalomat fajta, sírta
Ha jött az éj s milljó rBiI!agsugár Bús-mélan tekintett a földre le : Villi-tánczra perlült valamennyi, Midőn fölc»endttlt lelkem éneke.
Minden minden dalommal volt tele, Kg» kéjben r.j»ngott ifjú lelkem, Azt a* egy jjár boldog órát, perczut Soha. BobA el nem felejthetem.
I»t"nem 1 milyen bold -g vo''.tsm én, Midón megirtam első vers» met ! S mos?, — bár dalt dalra költök — érezem, Hogy napról-napra többet — ssenvedek.
KUBÁSYI BÉLA.
illetékfizetés mellett engedtessék meg, illetőleg adassanak ki.
A kormány által eddig nyújtott előnyökön kivül igen szükséges volna az igazságszolgáltatás drágaságát legalább a kisbirtokra nézve mérsékelni.
Az 1868.54. t. cz. 435 §-aelrendeli, hogy a végrehajtás alá került olyan ingatlannál, melynek becsértéke a 200 frtot meghaladja az első árverés, szükség esetében pedig a második árverés is a hivatalos hírlapban három izben közhírré teendő, és az igazságügyministerium egy rendelete azt is meghagyja, hogy az ily hirdetménybe, melyet köztudomás szerint senki sem olvas, az árverési feltételek is egész terjedelműkben felvétessenek, ennek szomorú következménye azután az, hogy a végrehajtási és árverési költségek, a három évi hátralékos adók vagy illetékek előnyös tételek czime alatt első sorban nyervén kielégítést, a jelzálog hitel kisbirtoknál tönkre tétetik, ugy hogy egy 300 -400 frt becsértékü ingatlanra 100 frt jelzálog kölcsön a veszélyeztetés valószínűsége nélkül alig adható.
A végrehajtás kérvényezési és a tartozékok megbecslése iránti költség felrúg 27 frtra
az első árverési hirdetés, a sikertelen foganatosítás költség 60 frtra a második árverési hirdetmény és foganatosítás 30 frtra adó és illeték 50 frtra
az előnyös tétel összesen 167 frt. hátra van most a 100 frt követelés ugyennek három évi kamatja 124 frt.
Összesen : 291 frt. hátra van ezenkívül még a perköltség, a
mely 10 — 12 frtra szintén reá megy s ha a 300 frtra becsült ingatlant maga a hitelező nem tartotta meg, az eladatott a második árverésen 150 vagy 190 frton, tehát a 100 frtos hitelező első helyen bekeblezett követelésének nagy részét elvesztette csak azért, mert a végrehajtási költségek a tartozékok megbecslése és a költséges hirdet-ményezés következtében 110—120 frtra rúgtak, holott ugyanezen eredmény elérhető lett volna 20 - 30 frt költséggel.
Az a ki 300-600 vagy még a ki 1000 frtos birtokot akar is árverésen venni, a hivatalos Budapesti Közlöny hirdetési rovatát soha sem fogja böngészni azért, hogy ily értékű birtok hol és mikor leendő árverezését megtudja, hanem megtudja az ilyen árverést akkor, mikor a községben kihirdetik és megtudná sokkal jobban, ha a hirdetmény a reá közelebbi érdekkei bíró helyi, megyei lapban közöltetnék. Jelentékenyen emelné a kisbirtoki jelzáloghitel értékét az államkormány, ha törvényhozási uton a törvény oly módosítására hatna, hogy a 600 frt becsértéket megnem haladó ingatlan árverési hirdetménye csupán a szomszédos körjegyzőség községeiben hirdettetnek ki nyilvánosan és a birtokbiróság területén levő járásbíróságoknál függesz-tetnek ki, az 1000 frt becsértékig rugó ingatlanok elárverezése pedig ezenkívül az illető megye esetleg a szomszéd megye területén megjelenő hírlapban hirdettetnék azon kijelentéssel, hogy a feltételek az illető község birájánálmegtekinthetők. Csak az 1000 frt becsértéket meghaladó ingatlanok árverési hirdetménye közöltetnék a hivatalos lapban, de az is az árverési feltételek nélkül, vagy is azon megjegyzéssel,
Az Isten büntet.
Zala Egerszegíől mintegy 3 órányira délnyugatnak a begyeken tnl Lengyrl község terül el.
Körülbelül már 20 év gördült azóta a tnult mérhetlen tengerébe, amidőn a mostani kovácslakot egy szorgalmas kovácsmester bírta, akit egyszerűen „Ferenc« mester"-nek nevezünk.
Tavasz felé járt as idő és épen csütörtök volt. A kovácsműhely igen nagy látogat >ttság-nak örvend: a népség siet lovát megpatkoltatui, a kocsikerekeket megkovácsoltatni, hogy a hol nap Zala-Egerszegen megtartandó hetivásárra minden akadály nélkül elmehessen. Van is dolga Ferencz mesternek ; s habár a sok dolog t6l nem riad vissza, mégis, hogy hamarabb végezzen, Andor legényt bivta segítségül, kiben jósága miatt annyira bizott, hogy ő volt egy személyben inas, legény, művezető sat. sőt Ferencz mester távollétében a „májsztert" képviselte.
Hozzá is fogott Andor legény, a bogy csak illik és ugy dolgozott, mintha ciak ő akart "volna Ferenc* mester helyett is dolgozni.
l Nézte is Fetencz mester legényét; bámult, csudálta a fiu ügyességét, dicsért«, megvere-
gette a vállát és nem restelt a sok dolog közepette Vanda asszonyhoz kikiáltani, hogy :
„Te asszony ! ma jó ebédet főzz ám, a fiu megérdemli; mert szorgalmas."
Ki örült ennek jobban, mint Vanda asz-szony, aki különben is szerelmes volt a fiúba; és mi tűrés-tagadás, — a fiu pedig az asszonyba, csakhogy Ferencz mesternek mindezek felől tudomása nem volt.
Hisz ha a fiút és Ferencz mestert jól szemügyre veszszük, láthatjuk, hogy van ie oka Vanda asszonynak szerelmes lenni a fiúba.
Ferenc« meater már az ötvenes években sántikál; teste kissé meggörnyedt a munkák terhe alatt. Feje borzas és rendetlen sz»kállal fedett arczán már as élet göröngyei mutatkoztak.
Andor legény egész más, egészen ellentéte mesterének. Magas nyúlánk termet, szabályos barna arcz, melynek közepén tündöaöl a „sas" orr. Szépen fésült, sürú, gesztenyebarna h*ja majdnem válláig ért, melynek elrendezésével Vanda asszony szeretett foglalkozni. Gyönyörű, piczi bajusza alatt csókra termett eper ajkai be»?éd közben egy pár gyöngysor fogat tüntet elő. Izmos karjai mesterségéhez illőnek mutatkozott. Egyszóval ha Andor legény p nczélt, mell vasat, sioakot, pajzs t és kardot vesz magához, ugy e_''y középkori lovagot tüntet elő.
É» csuda-e most az, hogy a fiatal, alig 22 éves Andor moghóditotta egy olyan nő szivét, aki maga is még szép, fiatal és szerelmes éa akinek rut és vén férj* vau ?
Andor és Vanda között a szerelem naponta fokozódott úgyannyira, hogy a szerelem ural kodutt mindke: tő felett és a jámbor, ártatlan •»iveket a balutra vezette éa füleikbe súgta
azt, hogy ha egymáséi akarnak lenni igyekezzenek Ferencz mestert lábalól eltenni és ezt elősegiti: a gyilkosság! ....
Ferencz mester és Andor legény munkáik végezte uián ebédhez fogtak, melynek végestével Ferencz mester egy sétát tett a ssőllőbs.
Az alkalmat felhasználandó Andor és Vanda a gerlepár, már turbékolt.
Kisértsük meg cs lépjünk be a, rozzant kunyhóba és hallgassuk meg mit csevegnek.
Az ajtó mellett jobbra hatalmas fali óra ketyegett, óriási ingáját ide s oda lebbentve. A szoba közepén egy diófa asztal körül 4 szék foglal helyet, melynek egyikén Vanda, a másikán Andor foglalt helyet. Két rossant ágy, néhány értéktelen falikép és egy hososu lócza, valamint egy kis almáriom képeslék a szoba többi bútorzatát.
Amint a szobába beléptünk Vanda asszony vette fel a beszéd fonalát és beszélt, mint alább:
,Kedves Andorom! hisz láthatod, bogy igy csak titokban szerethetjük egymást; tennünk kell, azaz tenned kell valamit, hogy az öreget lábalól el tedd; mert hisz férfi vagy, szégyeneid magadat Ju
Ezzel durczásan elfordult Andortól, mint« egy elégedetlen, hogy Andor nem segithet a baján. Andor átkarolta a gyönyörű nő karcsú derekát, egy csókot nyomott anaak eper ajkaira és mintegy vigasztalólag viszonzá:
„Csendesülj édesem! hisz most nem tehetek semmit; az igas megígértem, hogy nőmül veszlek, be is váltom szavam, de most nem; hisz csak nem akarsz két férjjel élni, és azután melyik p»p adna bennünket össze, ha a férjed még él ?"
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
hogy ezen feltételek az illető község birájá-náí, ha pedig az ingatlanok több község területén vannak, azok. mindegyikénél megtekinthetők, a tartozékok megbecslését pedig az illeti községi elöljáróság tartoznék a birtokbiróság utasitása folytán teljesíteni, és a bírósághoz beküldeni. Az a hit alatti megbecslés semmi anyagi elónynyel, erkölcsileg pedig hátránynyal jár, mert hogy minden birtok végre is annyit ér a menynyire a vevő becsüli. Ez által igazságszolgáltatásunk gyorsabb és olcsóbb lenne.
10,000 frt. értékű birtoknál az egypár száz forintnyi végrehajtási költség annak hitelforgalmára nem gyakorol valami jelentékeny hátrányos befolyást, de olyan birtoknál, a melynek összes értéke is egy pár száz forint, ezen költség a hitelképességet teljesen megsemmisíti.
Ezek után csak azt kívánom még megjegyezni, hogy az aláirt összegekből és rész alapítványokból a megalakuláskor csak 10%-tólit kell készpénzben befizetni, a többit pedig csupán biztosítani vagy óvadékképes papírral vagy betáblázott kötelezvénynyel ; a megyék, városok, községek s általában az erkölcsi és politikai testületek azonban kivétel alá esnek, ezek ugyan is az aláirt alapítványi összeg be nem fizetett 90 7o-tóliját meg külön is biztosítani nem tartoznak. Ezen testületekbe az intézet teljes bizalmat helyez minden biztosíték adása nélkül is.
Az ország minden részéről ugy testületek mint egyesek számosan tömörültek már ez intézet körül.
Az eddigi alapítvány aláírások kezeim közt levő jegyzékéből bátor leszek néhányat megemlíteni:
Általában ezen aláírási jegyzékből kitűnik az, hogy mig az ország minden részében siettek egyesek és testületek ezen nemzeti közintézet létesitésére hazafias áldozataikat felajánlani, addig a mi megyénkből nem, akár testületek akár egyesek neveit hiába kerestük az aláírók között, lehet hogy ez onnan van, mert talán vidékünkön az intézet ismertetve, s az eszme terjesztve nem lett, én ezt jelen felolvasásommal igyekeztem megkezdeni s a magyar kisbirtokosok országos földhitelegyesülete érdekében kívántam hatni, aki erről bővebb tájékozást kiván nyerni, vagy a létesítéshez aláírásával kiván járulni annak, mint ez intézet létesitó bizottságának vidéki megbízottja további felvilágosítással s az alá- 1
ZALAI KÖZLNY
„Az igaz. De várj csak; a szomszéd ur mindig beszélt nekem szerelemről és mindig azt mondta, hogy a régi lovagok öltek és gyilkoltak, ha valakik szerettek, már persze a lovagias téren; most te vagy az én lovagom ós ast kivánom tőledu, — mondá parancsoló hangon — „hogy
»Hogy ferjedet gyilkoljam meg?'' — ssakitá félbe Andor — »vipera* — mormogá fogai kötött.
„As már a te dolgod, hogy mit fogsz tenni; csak most ast kérdem tőled, hogy szeretsz e igazán ?"
»És birod-e ezt tőlem kérdezni; nem győződtél e meg már eléggé irántadi szerelmem nagyságáról ?"
„Édes Andorom !u
»Kedves Vandám!"
Egy forró csók, még egy és ismét egy; hossza forró ölelés és ismét a nő kezdé a beszédet.
Egy inditványom volna; ha igazán szeretsz, megfogod tenni amit kívánok."
„Halljuk! ós ha igazán szeretsz, nem fogsz tőlem lehetetlent követelni."
»Én azt mondom, hogy lehetséges, csak akarat és tett kell hozzá."
„Nos? halljuk!"
„Tedd el láb alól az öreget!"
»Hogy érted ezt, Vanda!?«
»Hisz férfi vagy, tudnod kell, hogy mit értek ezalatt.«
Csendesen hajolt Andorhos éo mintegy suttogva mondá fűdébe a következőt, mialatt könyökével annak oldalát lökdöste:
„Méreg! gyilok!"
,Férjedet?-
irás közvetítésével, miután nálam alapítványi kötvények is vannak szívesen szolgálok. GYÓRFFY JÁNOS,
ktts- és váltó ügyvéd.
A szegedi árvízkárosultak
javára a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület nöi választmánya által eszközölt gyűjtés kimutatása.
(Folytatás.)
Koch Mibályné és Scherz Albertné gyűjtő ivén : Ilencz Antalné 2 frt, Friedenthal i frt, Chep Theresia 2 frt, Győrffyné 1 frt, Miklósné 1 frt, Erdődyné 1 frt, Komlóssynó 1 frt, Hajek Elise 1 frt, Grunner Ernő 1 frt, Kaan Karolyné 1 frt, Tárnok né 20 kr. ifj. Blau 1 frt, Gulyás Jenőué 1 frt, Beréuyi Frida 5 frt, Barabásnó 1 Irt, Amtmanne 1 frt, Molnár Ferencz 2 frt, Pint Ferencz 20 kr. Sleinitz Josefa 50 kr. Gáspárné 50 kr. Smettana Lina 50 kr. Simon György 30 kr. Nagy Mári 1 frt, Barát 1 frt, Zakalné (egy ezüst tallér) 1 frt 34 kr. Albanich Józsefne 1 frt, Perczel- Veszprémy Katalin 1 frt, Simon Józsefné 30 kr. Darás Zsigmondué 1 frt, Köhler Gyula Bécsből 2 frt, Tersanczkyné 1 frt, Berectné 1 irt, Rátz Antalné 1 frt, N. N. 50 kr. Freiler Adolf 2 frt, Fabian 1 frt, Stoj-kovits Ignátzné 50 kr. Buchgraben Atina 1 frt, Keller Matildé 2 frt, KofFruann Mina 1 frt, Kováta Béla 1 frt, Lusztig C/.ili 1 frt, Miczky Lujza 1 frt, Singer Hegina 1 frt, Eichberg Na-taiia 2 frt, >ebők Lajosné 3 frt, Östreicher Anna 1 frt, N. N. 5 frt, Dr. Farnek Laazló 1 frt, Woiler Sándor 50 kr. Fassel 2 frt, Szilvá gyinó 1 frt, Koch Mibályné 2 frt, N. N. 6 kr Eriner Katharina 50 kr. Deutsch Therese 2 frt, Bachrach Amalia 2 frt, Ascherberg sz. Weiser Riza Dresdából 30 frt, Gutfreund Gabriella 1 frt. Összesen 101 frt, 50 kr.
Knausz Boldizsárné és Szigethy Károly né gyűjtő ivén: Koronya Gergelyné 30 kr. Tiber Lőrincz 50 kr. Schwarzenberg Katalin 50 kr. Ábrahám Károly 50 kr. N. N. 25 kr. Weoer Mihály 1 frt, Perger János (5^ kr. Lisztner Ma thilda 1 frt, N. N. 10 kr. Schwarz Nándor 24 kr. Csemics Károly 1 frt. N. N. 10 kr. Milten-berger Mihály 40 kr. Miltenberger Mari l frt, Fasciattiné 40 kr, Torma Imréné 1 frt, Fischer Jánosné 1 fr^t, N- N. 50 kr. Cimponeriu 1 frt, Magyar Lajos 10 kr. N. N. 10 kr. Horváth Boldizsárné 1 frt, Pichlerné 50 kr. N. N.50 kr. N. N. 1 frt, Milhofer Ödönné 1 frt, Babics Antal 1 frt, Babics segédek 34 kr. Vérteaynó 20 kr. Beszko Alajosné 1 frt, Körmendy Jánosné 50 kr. Takács Julcsa 40 kr. Ábrahám Anna 30 kr. Ábrahám Ida 30 kr. Németh Lászlóné 20 kr. Ritter Julia 2 frt, Müllerné 1 frt, Gretsch Mari 50 kr. N. N. 10 kr. Horváth Mári 15 kr. Varsák né 30 kr. liauchbauer 50 kr. N. N. 30 kr. Özv. Tomkánó 80 kr. N N. 20 kr W. N. 18 kr. Menczel Teréz 20 kr. Wolfné 20 kr. Bernandics Erzsébet 10 kr. Paizs Mihály 20 kr. Kosáry Anna 30 kr. Tarrody József 1 frt, Pa-vics Anna 1 frt, Prager Fanni 50 kr. Petrovics Ferencz 30 kr. N. N. 2 kr. N. N. 10 kr. Ko-váca Katalin 7 kr. Kapitánné 10 kr. Kapitán Mariska 10 kr. Saiz Anna 10 kr. N. N. 10 kr.
„Igen."
„Vanda!"
»Andor!"
/
„Es tudnál-e nyugodtan élni minden lelki furdalás nélkül enni, inni és álomra, pihenésre hajtani fejedet, ha tudod, hogy férjed, kinek örök hűséget esküdtél általad gyaláza tos módocr meggyilkoltatott, és az eszköz, aki által meggyilkoltattad, saját kedvesed, akit nem is tudhatnál szeretni; brrrrrr! irtózom a gondolattól . . . .*
„Elég!- - szakitá félbe Vanda.
Hosszú szünet állott be, mindegyik el volt mélyedve gondolatiba.
■ Ismét a nő szónokolt.
„Tehát nem szeretsz?"
„Szeretlek Vanda!"
„Ha igazán szeretsz, ugy figyelj amit most mondok. Lásd ezen szeget, — mondá egy széles fejű, hosszú vasszeget elővéve zsebjéből — ezt ma este verd fejébe; hanem ügyes légy. Ö ma ittas lesz a hegyről haza hozott bortól, lefekszik aludni és ha ügyesen fejébe vered, akkor minden veszélytől mentve leszünk.
Vigyázz! hogy gyorsan belehatoljon fejébe, hogy a szeg feje elég korán a lyukhoz érjen a kifolyamló vért a kifolyásban meggátlandó. Most, ha lehunyta szem-pilláit és a földi élettől bucsut vett, lármát csapunk és, — minthogy tudvalevő dolog mindenki által, hogy Ferencz mester iszákos — senkisem fog kételkedni abban, hogy a guta megütötte, — és akkor kedves Andorom örökké egymáséi leendünk!"
Eszel Andor karjaiba akart repülni, de at visszatartotta a kigyót.
»Mi történt itt? - kérdó Vanda.
»Semmi édesem. -
Tincs Lajos 50 kr. Hsaplner János 1 frt, Simon János 20 kr. Zimics 20 kr. N. N. 5 kr. Horváth- Róza 20 kr. Szabóné 25 kr. Roming
20 kr. N. N. 10. 10. 10. 20. 20. 10. 10. 2. 4. 10. 20. 5 kr. Ring Ferencz 1 frt, Hirschel Re-gins 60 kr. N. N. 2. 4. 20. 4. Németh Amalia 50 kr. Németh Jánosné 1 frt, Rada István 50 kr. N. N. 2 kr. Sallerné 20 kr. Hofer 1 frt, Horschetzky 50 kr. Laschkovicsné 20 kr. Simon Katalin 50 kr. Borza István 30 kr. Szigethy Károly né 50 kr. Wusztl Lajosné 1 frt, Knáuss Boldizsárné 2 frt. Összesen 45 frt, 9kr.
Blau Eugenia és Eiainger Fanni gyűjtő ivén: Eisinger Henrikné 3 frt, Scherz Selina 1 frt, Sommer Miksáné 2 frt, Weiss Nanette 1 frt, Valbach Laura 1 frt, Wolheim Fanni 20 kr. Wolheim Rosa 5 frt, Fürst Fanni 1 frt, Blankenberg Róza 3 frt, Aufrecht A. 1 frt, Weiss Johanna 1 frt, Erenstein Josefa 50 kr. Verner Mari 30 ár. Gáspár Ferenczné 5 frt, Scherz Térése 1 frt, Mrrai Ma iid 30 kr. Schapringer Amalia 30 kr. Szarvassyné 50 kr. Strém Bernátné 1 frt, Maár Lujza 1 frt, Szalay Lajosné 1 frt, Dr. Augenfeldné 1 írt, Janda Irma 50 kr. Stern Debora 1 frt, összesen 32 frt 60 kr. _
Helyi hirek.
— Hymen. Gelsei Gutmann Vilmos ur a nagy-kanizsai fiatalság egyik tevékeny tagja s minden közügy lelkes pártolója april 6-án tartja esküvőjót a budapesti izr. imaházban Krausz Mayer bájos leánya, Krausz Róza úrnővel. Fellegtelen boldogság kisérje frigyöket!
— A betegnegélyzö egylet közgyűlése — mint halljuk, ma vasárnap tartatik meg; több oldalról vettük azt a nézetnyilvánitást, hogy egy második orvosi állomás rendszeresítése 8 életbeléptetése igen kívánatos volna, miután az egyletnek számos és huzamos ideig tartó betege van s csak egy orvos kezeli min den ellenőrzés nélkül.
— Ujabb adakozás a szegedi árvízkárosultak javára. Szerkesztőségi irodánkban letett íven: a bucsu szent lászlói iskola növendékek közti gyűjtés 1 frt, 42 kr. A nagy kanizsai községi felsőleányiskola 1 ső osztályában 4 frt 60 kr. a Il-dik osztályában 3 frt 35 kr. összesen 9 frt 37 kr. Előbbivel együtt 48 frt, 70 kr. Az egyes adakozók a következők, fogadják mindannyian a szerencsétlenek nevében nemes szivök ténykedéseért, szives jótéteményeikért hazatias köszönetünket: Első osztálynak segély gyüjtéae: Bacher Regina 10 kr. Berger Hermina 20 kr. Brill Teréz 20 kr. Csemits Vilma 20 kr. Csigaházy Julcsa 50 kr. Fehér Szidónia 10 kr. Hochwald Julcsa 10 kr. Kocsis Apolonia 20 kr. Kozma Mari 20 kr, Komlósv Jolán 50 kr. Poschgán Mari 20 kr. Szalay Ilka 40 kr. Szeitsz Rosa 10 kr. Stern Szábina 20 kr. Varga Magda 50 kr. Viasz Aranka 20 kr. Wajdits Irma 25 kr. Wajdits Flóra 25 kr. Winh-ffer Szidónia 20 kr. Összesen 4 frt 60 kr. II ik osztály adakozása; Bokor Mari 30'' kr. Bisztri-csánvi Erzsébet 10 kr. Czimbal«k Terka 30 kr. Deutsch Janka 30 kr. Didrich Gizella 10 kr. Geroca Anna 25 kr. Grobetti Mari 10 kr. Hirschel Friedi 20 kr. Kovacaics Rosa 30 kr.
„Tehát miért vagy oly levert?"
„Irtózom a gondolattól, egy derék embert meggyilkolni!"
„Tehát többre becsülöd Ferencz mester életét, mint az én szerelmemet? ah! hát így vagyunk? akkor véget kell szakitanunk szerelmünknek, mert az nincs és nemis volt soha!"
„Mindig volt és most is szeretlek!"
„Tehát akarss-e engedni kívánságomnak?-
i
„Kell engednem, mert igen szeretlek. Pedig hidd el, ugy irtózom tőle, hogy szeretnék inkább öngyilkos lenni !-
És ugyan miért? hisz az öreg már úgyis elpatkolhatna, és azután igazán megvallva, én téged jobban szeretlek mint ót: én őt ki nem áHbatom! Azért édes Andorom — folytatá higgadtabban — küld el oda, a hová évek múlva mi is elmegyünk, az uj hazába!"
„Vanda! éuiélak; valami előérzet azt súgja, hogy ne tegyem . . . .-
„Ugyan miért — szakitá félbe Vanda — hisz boldogságunk ettől filgg!-
„Vagy, boldogtalanságunk?®
» Miért boldogtalanságunk ?" »Mert as a láthatatlan szellem azt, mindig azt súgja, hogy ne tegyem, mert: „as Isten büntet!-
»Oh! te bohó!" — tört ki ördögi kaczajba Vanda. •
»Bohó! hát azt hiszed bohóság as amit beszéltem?-
»Nem is más ám la »Te könnyelmű asszonyi''
»Nos, stabsd-e szerződésünk megpecsétlé-sére egy csókot kérnem ?«
MZIÜS n 1879.
Löbl Sarolta 50 kr. Pichler Rosa 30 kr Steiner Etel ke 30 kr. Weiss Eugenia 30 kr. Összesen 3 frt 35 kr.
— Zalamegye alispáni hivatalának f. h. 13 án 2562. sz. rendelete folytán a cs. kir. 48. hadkiegészitő parancsnokságnál Nagy-Ka-nizsán az 1879. évben tartandó utóállitások a következő napokban fognak megtartatni: április hó 1. 2.s 21-óikén az „Oroszlán- vendéglő he-lyiségében. Továbbá május 3. és 21. Junius 3. 21. julius 3. 22. augusztus 22. september 22. október 22. november 22. deczember 22. pedig a hadkiegészítő parancsnokság sorosó tiszti irodájában (Vörösmarty utcza Semetke féle ház.)
— A hírneves berlini kátránykőlemes főraktára Magyarország részére Nagy Kanizsán Weiser József urnái van, ki bármily nagy megrendelést azonnal képes eszközölni. Ezen szabadalmazott tűz és viz ellen biztos kátrány-kőlemez az eddigi gyártmányok közt minőségileg a legkitűnőbb s árra nésve pedig a legolcsóbb, főkép gazdasági, valamint másféle épületek fedezésére hassnálható, takarékossági szempontból minden másnemű fedezési anyag ellen ajánlható. Egy csomag 2''/ia LÜ öl nagyságú finomabb 3 frt és másodosztály u 2 frt 50 kr.
— Ami boszantó. A háztulajdonos szépen bemeszel ceti a házat, azután jön egy su-hancz, a a falat tele írja ákom bákom betűkkel tele rajzolja disztelen, gyakran szemérmetlen ábrákkal. Biz ez boszantó, sőt még több is. A szülők, tanítók vannak hivatva hogy komolyan eltiltsák gyermekeiket, tanítványaikat az ilyesmitől. A mesierurak is rászólhatnának inasaikra. A rendőrségnek pedig épen kötelessége fölön csípni azokat a ficzkókat, kik ekként gyakorolják magukat a rajzolás művészetének elemeiben.
— A zala-egerszegi jótékony nőegylet márczius 15 iki tánczvigalma alkalmával felül-fizettek: Urményi József főispán 5 frt, Hollósy József 3 frt, Roseuberg Henrika 5 frt, Lackenbacher Bel a 1 frt, Stern Farkas (Baitavár). 4 frt, Schey Berta (Kőszeg) 5 frt, Stern Lipót t^Bécs) 5 frt, Kaiser József 6 frt, Marton fal vy Karolin (Bpest) 2 frt, Steiner Mária (Bpest) 2 frt, Klein Zsigmond 40 kr, Klein Móricz 2 frt, Österreicher Sándor 50 kr, Deutsch Feri 50 kr, Farkas Imréné (Bagód) 2 frt, Skublics Zsigáné 2 frt, Ungar Dávidné (Szombathely)
2 frt, Hubay Györgyné 2 frt, Smilliárué l trt, Ruzsits Károlyné 1 frt, Brückner Maria 2 frt, Kerkapoly Mária (Szent Tamás) 2 frt, Orosz Pálne (Bonczodföld) 1 frt, Csutor Imre (Salom-vár) 1 frt, Nagy KároLyné 1 frt, Sövegjártó Lajosné (Ollár) 1 frt, Bezerédy Elekné (Hencse)
3 frt, Koppány Zsófia 3 frt, Farkas Dávid 20 kr. Ö^szeaeu 66 frt 60 kr. A szives felülfizetőknek az "egyesület elnöknője hálás köszönetét nyilvánítja.
— Tapolczán a szegedi vizkárosultak fetsegélyésére az izraelita tantestület folyó hó 22-én szavalattal egybekötött zeneestélyt rendezvén, a közreműködők eme dicséretre érdemes fellépése 125 frt tiszta jövedelmet szolgáltatott a megrendítő szerencsétlenség némüleges enyhitésére. A zeneestély Pollák Adolfné, Lesz-ner Józsefné, Leszner Sámuelnő úrnők, továbbá Leszner Adél, Zaisler Anna, Szabó Ida, Csóby és Vadona kisasszonyok ugy Robinsohn ének-
„Kapsz egyet!*
Ismét egy forrő csók és ölelés és a szerelmesek azétváltak.
„Tehát este nyolcz órakor itt légy édes Audorom !
„Eljövök, Isten veled!"
„Isten áldjon meg kedvesemi-
Andor zavart lélekkel távozott a rozzant kunyhóból, lépteit a kovácsműhely felé irá* nyosva, Vanda asszony utána nézett, mig szemei elől el nem tűnt és visszament a szobába.
SZOMMER SÁNDOR.
(Folyt, következik.)
Válasz
A .Kisvárosi bójf-re.
Tuboly Viktor jeles költő I Derék magyar minta!
„Kisvárosi böjtöt* is ngy Könnyedén megírta . . .
A humoros versek után Jó izflt nevettem ;
Egy hibádat abban mégis Tüstént észre vettem.
Mint jó barát, jó híredet Megmenteni vélem
Ezúttal, hogy a lányokat Védem versed eUen.
Ne bántsd pajtás a lányokat Kik pártán maradtak 1
Élhetetlen agglegények Okai csak annak.
FÁRNEK LÁSZLÓ.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MARCZIUS 30 án 1879.
tanár ur szives közreműködése mellett tartatott meg, — kiket nemcsak az előadás helyes kivitele, hanem a szerencsétlen sorsra jutott ember társaink érdekében tett magasztos kezdeménye-zénikért az elisraérés egyenkint és összesen méltán megillet.
— Tapolcxáll az erkölcs kora sülye-désének szomorú példája fordult elő a napokban. Németh Anna 13 éves szolgáló, gazdáját azért mert többször megfenyítette, — méreggel akarta megbőszülni, — czélja keresztülvitelére a kávéba tett valamit, mely t«rj zöldes szint nyervén, az ennek folytán figyelmessé lelt gazda a reggelit elfogyasztani óvakodott s a tényállásról illetékes helyen jelentést tett. A nyomban megejtett elónyomozat a fentieket constatálta, — a mindent beismert fiatal bűnös a kir. járás bíróságnak lett átszolgáltatva.
— A Tapolcxán már körülbelül féléve üresedésben tartott kir. járásbirói állásra, mint halljuk az ottani egyik aljárás biró Gidro László lesz kinevezve. A közönség örömmel s megnyugvással vette e hírt, mert a jeleitben mindazon tulajdonok öszpoutosilvák, melyek egy ily szép és terhes állást elfoglaló egyénnél szükségesek.
— Keszthelyen „csónak ázó-egy let" alakult. Emiitettük már lapunkban, • hogy Keszthelyen egy csónakázó-egylet életbe lép tethetése ügyében Tailián Béla, nyugalmazott m. kir. honvéd százados mily sokat fáradozott. A terv sikerült s a megpendített szép eszme megvalósult. A »csónakázó-egylet" alakulási közgyűlése a múlt vasarnap folyó hó 23-án tar tátott meg Az ülést Tailián Béla ur az éieibe-léptetendő csónakázó-egylet ecsetelésével megnyitván, annak vezetésére nagyságom Csesznák László urat, kir. tanácsost, uradalmi jog- és jószágkormányzót kérte fel, ki az elnöki-széket a jelenvolt érdekeltek hosszantartó éljenzései közt foglalta el. Ideiglenes jegyzőül Poltz Pál választatott. Ezután a bemutatott alapszabály-tervezet pontról pontra felolvastatván, némi módosítással elfogadtatott. A megejtett tisztújítás alkalmával tisztviselőkké választattak: Eluökké: Dr. Csanády Gusztáv, alelnökké: (Csesznák Miklós, hajóparancsnokká: Tailián Béla, jegyzővé: Pöltz Pál, pénzt^rnnkká: Kremmer István, u^ak; Igazgatósági tagokká: Nagyságos Csesznák László, Bálás Árpád, L)r. Lipp Vilmos, Vértessy Iván, Sparszam Pál és Sebessy Alajos urak ; póttagokká: Léuárd Eruó és Kiss Józset urak. üdvözöljük e lapok terén a még zsenge korában levő csónakázó egyletet, üdvözöljük ennek a közgyűlés alkalmával oly tapintatosan választott tisztvi^lőaéget. Végül azon óhajunknak adunk kifejezést, hogy a ma még kora ifjúságában levő, de bizton elmondhatjuk, hogy életerős csónakázó egylet miuél szebb virágzásnak örvendjen b tagjai kitartó buzgalommal szeldelhessék a vihar által nagyon sokszor oly iszonyúan f-lkorbáesolt Bala''on, e kis magyar tenger bősz hullámait.
— A zala-egerszeyi dalárda 1879. évi márczius hó 25 én a szegedi árvizkárosul
tak javára Kontó Sándor jejes zenekara szíves közreműködése mellett, dalestélyt rendezett. A
tisztajövedelem 125 frt, mely összeg rendeltetése helyére juttatás végett a „Pester Lloyd* szerkesztőségéhez el is küldetett. Felülfizettek : Méltóságos Ürményi József főispán ur 4 frt 50 kr, Farkas Dávid ur és neje Fűzik Mária úrnő 50 frt, Policzer Ignácz ur 1 frt, Fángler Mihály ur 1 frt 50 kr, R. J. 1 frt, Boschán Emil ur 50 kr, Boschán Gyula ur 1 frt, Rosenberger Henrica úrnő 3 fr?, Boschán Ödön ftr 50 kr, Széphegyi József és neje 2 frt, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, Horváth János ur 50 kr, Wágner Ágoston ur 1 frt 50 kr, Ungár Frigyes ur 50 kr, Schlltz Sándor ur 50 kr, Deu''sch Manó ur 1 frt 50 kr, Dr. Gráner Mihály ur 50 kr, Sturm György l frt 50 kr, Weinberger Hermán ur 50 kr, Gaüczenstein Benő ur 50 kr, Gráner Géza ur 50 kr, Heinrich Miksa ur 50 kr, Hajik István ur 1 frt 80 kr, Árvay Lajos ur 2 frt 50 kr, N. N. 50 kr, Hol-lóssy József ur 1 frt 50 kr, Fürst Izidor ur 1 I frt, mely nemeslelkü felülfizetőknek, nemkü lönben az estély .alkalmával szíves közreműködőknek az ádáz sors által sújtott szegények nevében ezennel köszönetet mond a zala-eger-szegí dalárda, Fischer Tivadar titkár.
— Keszthely városa valamint mindenkor, ugy a jelen alkalommal is igen szépen kitett magiért. A városi tanács, amint a szegedi szerencsétlenség hozzánk eljutott, azonnal gyüj tésl rendezett. A buzgó városi tanács fáradozásait siker koronázta. Az eddig gyűjtött összeg 1160 frt 74 kr. és 1 darab arany. A gyűjtés tovább folyik. — A keszthelyi plébaniahivatal által rendezett gyűjtés eredménye f. hó 23 án 74 frt, 21 krt tett. A gyűjtés a plébánia hivatalnál is folytonosan tart.
— A keszthelyi községi elemi népiskola tanulói a szegedi árvízkárosultak javára 24 frt 49 krt adakoztak.
— Rövid hirek. .Hós Pálfi" czimü darabot irt Jókai a királyi pár ezüst menyee-zőjére. — Zubovics felgyógyult. — Háromszéken őt ember elégett. — Gr. Vay Dániel hazáukról ''»agy tór''énelmi munkát irt. — Aradon »országos tauitói névtár" czimü füzet jelent meg. — Vilmos császár marcz. 25-én lépett 83-dik életévébe. — Persiábau egy föld rengés alkalmával 1100 egyén veszett el. — P. Ladányban 3 ember a sárba fuladt. — Bécsben az uj bankók mar nyomaitatnak s april ban forgalomba jouek. — Szentpéterváron egy tábornok ellen merénylet köve''tetftt el. — Chorin Zsigmond iró meghalt. — Bécsből 3 uz*oráat kiu''asitott:»k. — A szombathely i köza iskola tanitói ez évbeu minden hó 1 én 7 frtot adnak a szegedi árvízkárosultaknak. — A gróf Károlyi esaUd 500 ember számára népkonyhát állit fel Szegeden. — Tri^st kórnyékén járványos betegség m-rült fel. — Macedóniában újra kitört a lázadás. — Párisban a kriuolin ismét divatba kezd jönni. — A Szegeden benuiakók száma 6 — 7 ez» rre tehető. — Ka>lsbadban él egy 1<''5 éves magyar asszony.
- Szikszón 12 ezer forinttal ellopták az adó-pénztárt. — Bécsben nagyszerű sorsjátékot
rendeznek a szegediek javára. — Az orosz czár Berlinbe készül.
Üzleti szemle.
Nagy-Kazlzsiz, 1879. márczius 29.
Id5járásnnk e héten kedvezőtlenül változott Ji. bét közepén esős idő állott be, mely tartósnak ígérkezik. A már megjavult országutak ismét oly roszak lettek, hogy a közlekedés általuk nehezen eszközölhető.
Üzletünk S'' kat engedett mult héti szilárdságából. A hangulat általán kedvezőtlenebb lett, s a vételkedv csökkent; árak azonban eladók reservált tartása végett, többnyire fentarthaták magukat mult-héti magaslatakon.
Haza. A* e czikknél érvényre jutott szilárdság némileg engedett; mindamellett az eladásra került mennyiségek, kivált a finomabb fajták, könnyen találták vevőre. Árak változatlanok.
Rozs kissé lanyhább irányzatnak indult. Árak ö—10 krral alább szálltak.
Árpa és zab csekély üzletet fejtettek ki. Az irányzat lanyha, árak csak névszerintiek.
Tengeri iránt jó vételkedv uralgott. Árak nem változtak.
Bab. A jobb hangulat, mely utolsó hetekben Urka fajták iránt érvényre jutott ismét megszűnt. Árak hanyatlásnak indulnak.
Bükkönyben c«ekély forgalom jegyezhető. Arak változhatlanok maradtak.
Minőség szerint:
Huza .... 7-- 8 70 -- jf
Roas .... 5 30 - 5 70 --—
Arpa .... 5--- 6 80 --— K
Zab .... 5 40 — 5 RO-- ft
Kukori<-za . . 4.40 - 4 65 --•— rt
Bab (fehér) 6-30 — 6.50--• — «
Bab (Urka) 5--- •
Bükköny 3 70 — 4---- n
K. B
E^y szántogató reflexiói.
Tudomásul vettük, hogy az alispán ur az utak véghetetlen rosszasága daczára körutat telt me-gyénkl en egye* hivatalokat megtekinteudő. Ezen excur-zió alkalmával meggyőződést szerezhetett legalább arról, hogy azon architektori osztály, mely utaink építésével jo ban mondva azok elrontásával ez ideig foglalkoztak, azok az építészethez ez fundamentó annyit értettek, mint hajdú a harangöntéshez : m i már elmondhatjuk valóban, hogy a közlekedés terén azon szomorú helyzetbe jutottunk, hogy veszély nélkül a legközelebb fekvő faluba sem juthatunk el, ha csak a valódi útmester az idő nem segít eme rodkasztó á''laj>otunk<n ! A sokat emlegetett adó oly óriási teherként nem sulyosodnék a nép vállaira, ha utaink jó karban és illő pénz forgalomnak «rvendhetnénk. Ar. állami adótól kezdvén, községi pótlék közmuuka-vált.ág és tudja a nagy eg hány néven nevezendő adó nem nyomja a revolutióhoz oly k5zel álló polgárokat — Etet» gyönyör alkotmányos édenünkben megéljük maholnap azt is, hogy a cseléti fog parancsolni gazdájának, és azon corpus deÜcti, mit a gazda <>ly érdemlegesen osztott az ő tétlen cselédjének hátfelére, azt rövid<»SAcn a cseléd fogja a gazdának oly olva-atlan állapotban viszonozni; és ha ily esetben a gazda megy panaszra, ugy a mostani törvények értelmében ó lesz elmarasztalva, mert a cseléden nincs unt v>*nni való, — és igy tehát az a veszte« a a ki fizetni tud : igv állunk ma nap a cseléd-rendszerrel , a mi alkotmányos törvényeinkkel, szóval minden bagatel Ügyeinkkel — Ezúttal felkérjük alispán urat, bo»¡y ha a jövőben ismét körutat méltóztatik .enni a megyében, ne terheltessék be-
tekinteni egyik másik jegyzői hintáiba, - hisz ezeket a jó urakat is mi adózó polgárok fizetők épen ugy, mint a minisztert, — a hiányok pedig eteknél épen ugy. mint azoknál dulce farneinte észlelhető minden időben (tisztelet a kitételnek) megtörtént a múltkoriban, hogy a pacsai és sándorházi vásárok alkalmával egyik jegyzőségben sem volt marha levél kapható, — pedig ma nap midőn sem boraink sea gabnánk kelendőségnek nem örvend, kell, hogy oly áru czik, mely mégis elértékesíthető, hogy az egyes hivatalok közreműködése folytán a« 6 elárusithatá-sában kárt ne szenvedjen, — mert bizony ily formán megélhetjük azt as időt is, hogy valamint a belügy-miuiszter rendeletet adott országszerte tz alispánoknak, hogy a községek a törvények gyűjteményét Pesten a Légrady testvéreknél tartoznak megvásárolni, — így megtörténhetik velünk is, hogy ha egy marha passusra lesz szükségünk ezután, ugy azt a szomszéd vármegyében kell megrendelnünk. Az ily hiányokról a jövSben többet. N>
Szerkesztői fizeiiet.
3394. Sz. Gy. Minél gyakrabban. Ssítes üdvözlet.
3o95. H. Gy. Veszprém. Megküldettek azonnal 8396. 8». Bécs. Magán levelet irtunk.
3397. L. F. Bpest. Készséggel
3398. F. T. Szívesen, sőt köszönettel veazszük. A terjedelmesb tudósítást jövő számunkra valáuk Kénytelenek halasztani.
3399. P. P. Sajnos, nincsenek meg.
Mározins 30-tól április 5-ig 1879.
Hó- és heti-aap Kath. és prot. naptár Görög naptár itj!
13 A zsidók me^akarák Jézust kövesni. János YIII
3U Vatsrsap E 5 Judíca 3i Hétfő Benjamín 1| Kedd Hugo 2 Szerda P Kcrencz 3 Csütörtök Richard 4¡ Péntek ¡7 fájd. sz. 5. Szombnt Víucze 18 0 8 CyrilllSX 19 Krizant. ^ 20 Sab. fa Jak. ap. fi* 22 Vázol & 23 Nikon. 24 Zakar.
hirdetések.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásílag gyógyittatik Dr. Killiach specialista által Dresdában Neustadt (Szászország).
Már tőhb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 734 13—14
Deszkát és épitciiat
szállít kisebb, valamint nagyobb mennyiségben, a Graczi indóházig 825 2—3 Herczeg Oettingen Wallerstein féle erdészeti raktára
Gratz Friedrichstrasse 8 ik szám.
JD
GRAETZ GYULA, íöraktárnok,
ajánlja a következő
JAKOBI TH.-FÉLE ARANYÉR ELLENI
(egy általános enyhitő-Hzer aranyérben szenvedők nek továbbá aranyér-bélgörcs gyomornehézségek, be-nyálkásodás és mindennemű kiütés, étvágyhiány, meg szoruiás, bélfájdalmak, lép vész, máj betegség és lépkór ban szenvedőknek. Egy üveg ára 1 frt 20 kr. Vidékre postautalványnyali 1 fit 50 kr. beküldése után szállíttatik. Megrendelhető: Graetz Gyula föraktár-noknál, Bécs, VI., Mariahilferstrasse Nr. 7».
Bécs, VI., Mariahilferstrasse. 79.
kitűnő különlegességeit: (806 9—10)
300 forintot
fizetek annak, ki a Dr. Hartung féle száj- é* Jogviz használata után, - egy üveg hasznalati utasítással 60 kr. — valamikor fogfájdalmat kap, vagy szájának kellemetlen szaga lesz. Vidékre 1 frt 50 kr postautalvány nyali beküldés után 2 üveg fog meg-
k&idetni.
Két üregen alul nem küldetik. Fő-raktár Graetz Gyulánál, Bées, VI., Maria-hilferstrasse Nr. 7Í>.
Dr. Schmidt fő-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. (Nehéz hallást, fülzngást azonnal elhárit). Egy üveg ára használati utasitussal együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő halási szert) részesítik, s meiy a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizesylat. Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg el-veszett hálásomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Eser szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
Biboeia, deexember 22-én 1878. Főraktár Graetz 6yolánál, Bécs. VI., MariaMlferttr. 79
Edzétek ereiteket !|!
így szól Dr. Rock prof. Lipcsében!
Ezen (yér-Gdzöt) lapja mindaz, ti a
JAKOBI Th.-féle
aczól-csepp-szeszt iszsza!
Ezen aczél-esepp szeszt egy radikállsszer vérszegénység és ennek következményei elles ■ ■ fehérkór iBieichsucht stb. Stb Ezen aczél esepp-szesz rövid használat után már a vérszegénynek uj egészséges vért, tehát uj életerőt valamint arezszint is ad, erősiti az idegeket és iv-hurokat as emberi testben uj tevékenységre. e*y szóval azon élet szervexetet uj tett erőre ébreszti! — Ennek következtében e kitűnő háziszernek nem volna szabad egy háztartásból sem hiányoznia. Ezen aczél-csepp-szesznek jóltevő szaga van és igy teljes hatalommal a leggyengédebb nóknek is jó lélekkel ajánlható !
Egy üveg ára használati utasítással 1 frt 20 kr. Vidékre 1 frt 60 kr. postautalvány utjáni beküldése mellett bérmentve szállíttatik.
Fóraktárnok Osztrák Magyar korona tartományaiban : Graetz Gynla, Bécs, VI., Mariahilferstr. 79.
tttttttxxttttmtttxtttmtm
1255 879
Hirdetmény.
Nagy Kanizsa város tanácsa által a városi főtérnek kongó téglavali kirakása iránti v»ll«lat f. é. april hó l ''-én d. e. 10 órakor a városház tanácstermében 9185 frt 78 kr. kikíálltási ár mellett nyilvánosan megtartandó szóbeli árlejté» utján kia''atni fog, mely árlejtésre a kiki-álltási ár lO°/0-ának készpénz, vagy óvalékkép^s értékpapírokban leendő letétele melleit a vállalkozni szándékozók ezennel meghivatnak.
Az árlejtési alapköltségvetés és ogyéb feltételek mellett a város-mérnöki hivatalos helyiségben april 1-től kezdve a hivatalos órákon belül bárki által megtekinthetők.
Kelt Nagy-Kanizsán, a v. üléséből.
821 2—3
tanácsnak 1879. márex. 12-én tartott
Babochay
polgármester.
tmmmmtimummm:
A bakonybéli apátság
gyór-karáji birtokán
sárga
SÓJA-BAB,
literenkint 40 kron kapható. A megrendelés Kajárra az nradalmi számtartóhoz, vagy Gyórbe Tóth Henrik vasárus kereskedésébe (Kazinczy-ntcza) küldendő. Győr-Kajár utolse postája Gyömörő. (824 2-3)
T1ZENNY0LCZADLK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRÜZIUS 30 in 1879.
„ÖNSEGÉLY"
hü tanácsadó férfiak számára (779 13-52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, esen a maga nemében egyetlen mű által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen:
Dr. EKNST L.
Budapest, két-sasutcza 24. (Ára 1 írt.)
Ki e híres mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Morison pilulái
a legjobb gyógyszer képezik, s millókra menő, csodával hatá ros gyógyításokat eredményeztek.
J<5 hatással vannak minden emésztési zavarok, étel iránti nndor, köszvény és csuz, sárgaság, máj baj, vese fájás, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és rendkívüli
ugulasok ellen, továbbá daganatok, vizi-betegség stb. ellen.
-íf''
Morison pilulái csupán növényi anyagokból vannak összeállítva, és hatással bírnak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
(810 4-9)
As Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajczáros
aláirások utján hálából emlékszobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s London városának egyik di szét képezi.
FÓ-Ügynökfink Ausztria-Magyarország számára GrOSSe Gynla nagykereskedésében Krakkóban, kihez a kereskedők s minden ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele végett utasíttatnak.
1 pár üs doboz 1 frt 60,1 pár na£y 3 frt 60, 1 doboz por 80 ír. Az angol egészségi kollégium.
Majdnem ingyen.
A mostanában megbukott nagy británia ezüst-gyár csódtómeg választmányától fblszólittattunk, hogy a nálunk rak''áron levő valamenuyi británia ezüst-árukat a csekély fuvar- és muuka»ij negyedének megtérítése mellett elajándékozzuk.
A mindeu egyes czikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''ett csupán az Angolországból Bécsig járó szállitási dij és a munkadíj egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket ''/4 részéit valódi értéknek* megszerezheti tehát majdnem ingyen. (Ő05 5—12; 6 drb. británia-ezüst evőkanál, 6 drb. ugyanily ká-véskanil. összesen 12 drb. ezelótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen...........
»; drb. britania e/.üst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb.....
1 drb. tsjszedö-kmnal, tömő i sulyu, ezelőtt 3 irt. tnost 1 drb. Isvesszedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezOstből, ezelóu 4 frt most..........
6 drb. kéttarté británia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 1 drb. czukorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most
Ezenkívül díszes asztali gyertyatartók, páronkint 1 frt. 2.—, 2.50, 3.— ; tálczák 50, 76, 80 kr, 1 frt es 1. 40 kajával; kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; czukorszórok á 25* 40, 76, 90 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á2.50, 2 80, 3.50. 4.75, 5 frt; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2 80, 3.25, 4.— levestálak aljjal ejyűtt á frt 1-.60, 2.50. 3.—.
!! Hallatlan olcsó !!
ősszs-
a leg-páratlan
Moll seidlitz - pora.
sas ▼an
Csak akkor valódi, £ ^J^JSSVS^*
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű fyoawr-betegségek é» emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszoroláa). vér-tolaláa és araayér ellen. Különösen olj egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Haailsltások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
P_______________________b.é k
J A legmegbízhatóbb önsegélyző »««re a szenvedő emberiségnek
I minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fűi- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üszök, szemgyülladás, mindennemű bénulás és sérülés stb stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában), kereskedelemben elöfor-
h ilmáj-zsirolaj valamenuyi,
dulá faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
¿ra egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
185 kr.
3 10 kr.
70 kr.
120 kr.
65 kr.
65 kr.
I "3
''O
mjB 50
Ol» *
2-« ® ♦
® M
■a
.5 •
^ t a ~ •« ® J*
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi állitás, mely 33 drb- kitüuően elkészített tárgyból áll, a finomabb és legjobb britaniai-ezüstből van kiállítva, olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig: 6 drb. kitűnő jó asztali kés británia-ezüstnyéllel, rkC
valódi angol aczéléllel. 6 drb. legfinomabb villa britania-ezüst egy drbból 6 drb. nehés británia-ezüst evőkaaál- J «
6 drb. britaniai-esfist kávéskaaál, legjobb minőség.) a • 1 drb tömör britania-ezüst tajezedő kaaál. 1 drb. nehéz britaniai-ezüst ItVNaeri lUtBáJ. 8 Hrb. britania-ezüst kéttarté.
1 drb. kitünó brítauiai-ezűst czakorfogft. a B 3. S
33 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniai-ezüstből készültek, mely az egész világon azon egyedüli, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttói 20 évi használat után sem különböztethető meg, ezért kezesség válaltatik.
Miudenkinek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miután az ily reudkivflli kedvezmény az árak olcsóságában : hihető as árukat hova elóbb elfogyaszthatja. Czixn és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak:
General Depot der Britannia-Silber-Fabriken: BLAU & KANN, Wien, L Elisabethstrasse N. 6.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tucblauben.
Raktár az állam minden hirneves gyógyszertárában va*y fűszer-kereskedésében Riktár nélküli helységekben maganegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben ré^zesüluek.
A t. ez. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadui, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: N.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofor József. Rosenfeld Adolf. — Zala-E gerszeg .Gyógyszertár a 8zt. lélekhez — Bare« Dorn er 8. C s á k t o r-n y a Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár K»hn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinorics Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szo mbathely Pillich Ferenc« gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. Bánó k-S z -G y ö r g y A. C Fibic gyógy. Zágráb Mittlbaeh S. gyógy Irgalmashoz gyógy Szalonak '' Schwarz Gusztáv gyógy. (765 »3—52)
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.

<iyomor-só
(Emósztő-por)
Sohau
G-yulátóL
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rend kiviili gyógy ereje, elválasztó, érlelő a fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbistosabb a egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é a-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés álul támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy mébszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsiliapitással — rögzött daganatok, gumók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, gorvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, köröm méreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csapán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfenyesebben eli «mertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapitott hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 tr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi külderaényező raktár: Pesten TÖRÖK .JÓZáEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Helus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczvároa, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 36 — 50)
Legílaomabb gamut
és balbófyagak.
x
as
, >© é a -
- N «a. J
35
M t a* S j« a
£ SS5
Raktár
mindennemű fraaczla és angol
guninii-készletekból.
Walkowsti E.
sérvkötő és óvszer-kereskedése Wien I. Bognergasse Nr. 1.
Árjegyzékek bérmentve és ingyen.
Legflaoaiabb
i
éa bólyagok.
*
-< = r1 r
5S. o 3 Iá I ?
•c rr - ~ T ^
Angol
(örosér-kapezák
(786 11—12
Ka<OrT*U«st4ku rmktár mindenik« imt-kezetu »¿rT kötökből, »uipínwnumok, v4U-fUzAk te.tt»rU»-e«yonfiitök, ké-
•s dl ékek, TÍa«Uettartök, mpinUorok, ti«s-taló axuhjinjok éa f»c«kend6kböl.
Frar.ozla Irrlgatsorok éa
olysospoaipok
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockera-u
Orvosi tpkintélyk elismerő nyilatkozatai sznrint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : halvány arezszin, ¡eaoványodás, sárgaság éa köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkóros ke* délyhangalatnál.
A „lfedicinische Wohenschrifl* április 16. száma a következőket ifja: ,A stockeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengOlés és hurutnál, valamint as étvágyhiány stb.-nél igen jól működik, s8t több mint jó hatásúnak bizonyult be — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben először jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditisnAl éléretttek; és igy mindenki, ki tudja, mily hat-irozotUn károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily STernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
«
Valódi minőségben Nagy Kanizsán: csak Práger Béls gyógyszerész urnái kapható. (800 7-10)
ra
B
WALTE\BERG W.
gazdasági irodája BÉCSBEN
II PRATERSTRASSE 78. (PRATKRSTERN),
kieszközöl:
Yevés éa eladás, bérbeadás és bérbe vevét, csere, u. m. hitelzalog-adományozás gazdasági külvalóságon ;
Bevonat és szünet, tenyésztés- és haszon marha minden fajta, egyesülés bel- és külföldi; gazdasági gépek-, szerek-, Blfl-s/erek és használati tárgyaktél, barom- és ftidi termé nyéktől, minden fajból, é« gondoskodik ellátási üzletekről, minden e gazdasági rovatba tartozó üzletek, gyors és megbízható feltételek mellett (821 II 1—1)
Tudósítások, tanácslatok, nézetek, árjegyzékek ingyen.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.