Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.24 MB
2023-02-22 10:29:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
107
192
Rövid leírás | Teljes leírás (504.06 KB)

Zalai Közlöny 1879. 027-034. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGT-KASIZHA, 1879. április 3 án.
Tizennyolcadik évfolyam.

r
Előfizetési ár:
Jeeé** évre . . 3 frt fél évre . . 4 „ negyed évre . . 2 „ Kgy szám 10 kr
Hirdetések>
«5 h*J»áho* petitaorban 7, nnifortfixor 6 3 min.len további sorért :"> kr.
nyilttkrben
«őrönként 10 krért ?6-
letuek fel Kincstári illeték minden epyes hirdetéaért különf 30 kr fi«etendő. J ¡J^vw—*--
KÖZLÖNY
1 A lap ki
«¡¡TI?
k t S
előbb:
ÖN
lap tmellomi réisét f illető kQxleménfvk »«rkwtíkS*,
anyagi ré««ét illető k6al«mények pedig a kiadóhoz bérmantre intéiendők : NAGY-KANIZSA Wlassfosfeáz.
Bérmentetlen levelak. csak iámért munkatár •aktól fogadtatnak el.
|Ké*iratok tímce nemi
küldetnek.
jKésin
oemr
© — _
S.-Kani7.sRTáro« helyhatÓBáeának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-k»nizHai kereskedelmi r iparbank«, „n.-kanlzgai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „n.-kanizsai kisded-nejeié egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n-kanizsai kiilfálasztmknya44 s több megyei és fárosl egyesület HiraUlos ¿rtesltóje.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleiió vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetősök m. hó végéig lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár :
apr—jun. évnegyedre. . . 2 frt.
apr —szept. félévre 4 ,
apr—decz. 3 évnegyedre 6 „
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879.
A rZALAI KÖZLÖNY" kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése. Vlszluing
a 9 Ilazai iparosaink erdeke u czimü czikkre.
1.
A fenti czim alatt L>r. Fárnek László úrtól megjelent czikksorozat a „Zalai Közlöny* hasábjain ugy tant fel nekünk, érdekeltieknek, mint az Alföld délibábja az-/ott utazó idegennek; szokva levén nemcsak ezen, de bármelyik hazai lap hasábjain iparérdekü czikkel nem találkozhatni, legkevésbbé pedig azon tisztelt osztály részéről, amelyikhez íent tisztelt ur is tartozik.
Amidőn tehát jeles czikkét viszhang-ként kisérni meg próbálkoznám, üdvözlöm ót iparos társaim ; nevében, mint első fecskéjét a tavasznak, aki egymagában nem jelenti ugyan még a nyarat, de reményt nyújt, hogy utána többen is jönnek, s velők eljövend a termékenyitó tavasz, s lia sikerülend jó földbe jó magot vetnünk,
az érlelő nyár meghozza talán a bő aratást is.
Lehet ugy, hogy czikkemmel erőmet meghaladó munkába fogtam, mert az ügy, amelyet fejtegetni akarok, sokoldalú képzettséget, mély belátást, és beható tanulmányozást igényel, amely tulajdonokkal én nem rendelkezhetem, csakis gyakorlati tapasztalatból merített csekély ismerettel birok, s ha mégis bele bocsátkozom, azon jó szándékból teszem, hogy csekély tehetségemmel én is közre működjem, s ha lehet egy homokszemmel hozzá járuljak a haza javának előmozdításához: vagy legalább példát mutassak, jobban mondva neki ugrasszak másokat nagyobb tehetségüket e téren hasznosítani.
Dr. Fárnek László ur czikkeinek alapeszméi „az iparos osztály anyagi hanyatlása", „ továbbá az iparkiállitások anya...