Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.24 MB
2023-02-22 10:29:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
148
264
Rövid leírás | Teljes leírás (504.06 KB)

Zalai Közlöny 1879. 027-034. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGT-KASIZHA, 1879. április 3 án.
Tizennyolcadik évfolyam.

r
Előfizetési ár:
Jeeé** évre . . 3 frt fél évre . . 4 „ negyed évre . . 2 „ Kgy szám 10 kr
Hirdetések>
«5 h*J»áho* petitaorban 7, nnifortfixor 6 3 min.len további sorért :"> kr.
nyilttkrben
«őrönként 10 krért ?6-
letuek fel Kincstári illeték minden epyes hirdetéaért különf 30 kr fi«etendő. J ¡J^vw—*--
KÖZLÖNY
1 A lap ki
«¡¡TI?
k t S
előbb:
ÖN
lap tmellomi réisét f illető kQxleménfvk »«rkwtíkS*,
anyagi ré««ét illető k6al«mények pedig a kiadóhoz bérmantre intéiendők : NAGY-KANIZSA Wlassfosfeáz.
Bérmentetlen levelak. csak iámért munkatár •aktól fogadtatnak el.
|Ké*iratok tímce nemi
küldetnek.
jKésin
oemr
© — _
S.-Kani7.sRTáro« helyhatÓBáeának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-k»nizHai kereskedelmi r iparbank«, „n.-kanlzgai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „n.-kanizsai kisded-nejeié egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n-kanizsai kiilfálasztmknya44 s több megyei és fárosl egyesület HiraUlos ¿rtesltóje.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleiió vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetősök m. hó végéig lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár :
apr—jun. évnegyedre. . . 2 frt.
apr —szept. félévre 4 ,
apr—decz. 3 évnegyedre 6 „
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879.
A rZALAI KÖZLÖNY" kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése. Vlszluing
a 9 Ilazai iparosaink erdeke u czimü czikkre.
1.
A fenti czim alatt L>r. Fárnek László úrtól megjelent czikksorozat a „Zalai Közlöny* hasábjain ugy tant fel nekünk, érdekeltieknek, mint az Alföld délibábja az-/ott utazó idegennek; szokva levén nemcsak ezen, de bármelyik hazai lap hasábjain iparérdekü czikkel nem találkozhatni, legkevésbbé pedig azon tisztelt osztály részéről, amelyikhez íent tisztelt ur is tartozik.
Amidőn tehát jeles czikkét viszhang-ként kisérni meg próbálkoznám, üdvözlöm ót iparos társaim ; nevében, mint első fecskéjét a tavasznak, aki egymagában nem jelenti ugyan még a nyarat, de reményt nyújt, hogy utána többen is jönnek, s velők eljövend a termékenyitó tavasz, s lia sikerülend jó földbe jó magot vetnünk,
az érlelő nyár meghozza talán a bő aratást is.
Lehet ugy, hogy czikkemmel erőmet meghaladó munkába fogtam, mert az ügy, amelyet fejtegetni akarok, sokoldalú képzettséget, mély belátást, és beható tanulmányozást igényel, amely tulajdonokkal én nem rendelkezhetem, csakis gyakorlati tapasztalatból merített csekély ismerettel birok, s ha mégis bele bocsátkozom, azon jó szándékból teszem, hogy csekély tehetségemmel én is közre működjem, s ha lehet egy homokszemmel hozzá járuljak a haza javának előmozdításához: vagy legalább példát mutassak, jobban mondva neki ugrasszak másokat nagyobb tehetségüket e téren hasznosítani.
Dr. Fárnek László ur czikkeinek alapeszméi „az iparos osztály anyagi hanyatlása", „ továbbá az iparkiállitások anyagi és erkölcsi haszna", s »végre az ipartörvény és nemzetgazdászat hiányai."
Mindezen alapeszmékről elmondott nézeteit osztom, s hiszem, hogy osztja minden gondolkozni akaró ember. Nem is szán dékom azokat czáfolgatni; hanem mert a nemzettest azon beteg tagjának, amely felett épen orvosi tanácsot tartani akarunk, én is egy részecskéje vagyok, hivatva lehetek elmondani hol. és mennyire fáj.
Ilogy az iparos osztály hanyatlik s szegényedik, láthatja mindenki'', aki látni akar. S ha ennek nálunk nem volna más jelentősége, mint más nemzeteknél, ugy könnyebben napirendre térhetnénk fölötte, mert legfeljebb a világszerte általános üzlet pangásnak tulajdonítanánk, s mint aféle földműves nép egypár évig csak nem halnánk meg éheu, s az üzleti viszonyok
TÁRCZA.
A bibliából.
Ali a sr.ohor, áll magasan. Bílsxke fónynyel, ga*d*non; A királynak arany képe Csillog ott a7. osxlopon.
Nagy hatalmam nr a foldftn, Fenii egyéb, csak képzelem ; «Itt a bálvány önmagamban, E''.t imádni i"feudelem 1
Szól a parancs ; és nyomába Kút poroszlók száza lép ; Yeszszen el, ki állni bátor! — S porba huil a szolga nép.
Térden, »rezon görnyed ezre, Három ifjú áll csupán; Égi fenség fénye ragyog Minden egyik homlokán.
Zúg a zsarnok, ég h:iragja, Bámul a silány tömeg : Tűzbe gyorsan! dürg tejükre; S ők nyugodtan intenek. —
Vad tüzár a mély kémen- Z", Benn a három ifjú már; Lángja közt az ég tirát.ak Angyalától védve jár. —
Hah, mi ez?! kiált a »«arnok, Foglyaim nem égnek el !'' — lm az Isten! a ki balga Tetteinkre igy felel.
Ó az ur, ki él felettünk, És hatalma ily csudás Hz ól a népbe*, s mély fohászba Olvad át a ssent hatás.
Ob, mi volt fz ? ! elmerülve Kérdi lelke untalan, M«g len)Ugszik és az álom Fejti meg, mi titka van.
.Kgyenlósép. testvér Közszabadság voltak ők, S ellenedbe népjog és a Szellem égő véderók.*.....
S e g ,
Álmo.lik fováltb magáról, H-igy hatalma csak bitor; — — Álmodott, s im ébredőre — Porban a dicső szobor!
hajüatú Sándor.
Az Isten büntet.
(Folyt, óa vége.) II.
Este 8 óra felé járt az idő.
Andor kifáradva a munkától, letette a kalapácsot az üllőre, a tüzet gondosan eloltotta, kabátját magára vette és a műhelyt elhagyva Ferencz meater laka felé indult. Mar a távolból észrevette az ablakból kivilágló gyertya fényét, mi arra mutatott, hogy Ferencz meater már itthon van.
Gyengéden kopogott az ajtón; belliiről két hang egyszerre kiáltá:
„Szabad !"
Andor belépett.
„Szerencsés jó estét kívánok mind közönségesen" — kezdé Andor.
„Adjon Isten" — viszonzá Ferencz mester — hozott Isten öcsém; hát ülj ide mellém és kóstold meg ezt a tavali termést!"
„Köszönöm Ferencz mester a szívességét, hát hadd szóljon ez az első pohár a kelmed egészségére!"
változtával a veszteség ismét helyre hozható lenne. Ámde a mi hanyatlásunknak egészen más értelme van, és egészen más következményei is lehetnek, mint más nemzetek üzlet-pangásának. Nekünk magyaroknak minden más nemzetétől különböző sajátságos helyzetünk van. Ugy is mint nemzet, ugy is mint társadalmi tényező : S ha ezt föl nem ismerjük, és mindnyájan egyformán át nem érezzük, megérjük ugyan s talán meg is ünnepeljük e hazábani dicsőség s viszontagságteljes ezredéves fennállásunk ünnepét; de félek, hogy ezen ünnep nemzeti létünk szövétne-kének utolsó lobbanása lesz s mi? aladni megyünk.
Szeretném s iparkodni is fogok fejtegetéseimben a politikát lehetőleg kerülni, hanem épen sajátságos helyzetünknél fogva mi még nem is imádkozhatunk a nélkül, hogy a politikába bele ne botlanánk, tehát én is alig kerülhetendem ki.
Mint ország köröskörül olyan szomszédaink vannak, akik bennünket inkább ma fojtanának meg mint holnap, hanem hát ettől őrizzenek meg hadfiaink százezrei, ez katona dolog.
Mint nemzetnek itt e helyen — azt mondják — európai hivatásunk van, pedig jobb volna, ha nekünk nem fájna „a más feje", de ez politikai ügy, tehát állam férfiaink gondja.
Társadalmi tényező azonban, összes polgárai e hazának, egyenként és mindnyájan vagyunk, s ebből kifolyó kötelezettségének minden egyes tagja megfelelni tartozik.
Ezen utóbbi szavak értelmében fekszik ugy iparunk fejlesztése és virágzása
8 ez által a haza nagysága, valamint
nemzeti létünk fennállása és biztosítása.
Hogy az iparosok érdeke mennyire azonos a haza és nemzet érdekeivel, s hogy a fent femlitett kötelezettségeinek, kiki mennyire felel meg, valamint a többi pontról is t. szerkesztő ur engedelmével jövő czikkeimben szólok.
FÖLDY FERENCZ.
Bfiniigyi tárgyalások jegyzéke
a nagy-kanizsai kir. törvényszéktől, 1879. ápril havában.
A p r i 1 3-án.
234/79 Simon György betöréses tolvajlás-sal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
400/79 Szentes Szabó József és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtár-gyalás.
295/79 Pavlics György jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben ítélet hirdetés.
379/79 Makovecs Mátyás jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben ítélet hirdetés.
288/79 Hajmis István sikkasztással vádolt elleni ügyben II-od bírósági ítélet hirdetés.
742/79 Kohn Simon csalás, hamis-eskü vés és hamis bukással vádolt elleni ügyben III ad bírósági ítélet hirdetés.
April 4-én.
450/79 Luczi Miklós emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
642/79 Fajer Dénes, és társai lopással
vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
601/79 Spitzer Lipót bírói zártöréssel vádolt elleni ügyben ítélet hirdetés.
April 10-én.
610/79 Molnár József tolvajlással vádolt elleni ügyben II-od bírósági ítélet hirdetés.
724/79 Gerencsér József csalással vádolt elleni ügyben II-od bírósági ítélet hirdetés
701/79 Baranasits József jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben ítélet hirdetés.
Az utolsó cseppig üriték poharaikat a férfiak, mig Vanda asszony a vacsora felhordásával volt elfoglalva.
Izzadtál öcsém ma — kezde Ferencz mester — tehát ne kímélj semmit amit látsz, "gyél, igyál amiből amennyi tetszik."
„ Köszönöm a jóságát Ferencz mester, de inkább szoniijazoro, mint éhezem — vála-szolá Andor.
. „Ugy hát igyál !"
„Töltsünk poharat!"
„Andor öcsém egészségére!"
„Várjatok egy kissé — kiáltá Vanda asszony — a szorgalmas fia egészségére én is poharat akarok üríteni; töltse meg poharamat Andor kérem! ?"
Andor sietett kedvese poharát megtölteni, mire mind a hárman kiüriték poharaikat.
„Várjatok kissé — mondá Vanda — ma fáradtatok férfiak, tehát egy kis édesség nem árt; ma ezukrot kaptok a borba!"
„Helyes ötlet ez asszony — mondá Ferencz mester örvendve — hozd csak azt a ezukrot!"
Vanda egy darabka papírban ezukrot hozott megtörve, melyek felét poharába, másik felét Andoréba tölté és mondá:
„Lám öregem! neked majd nem jutott, hanem szerencsédre van még egy papírban az almáriom tetején."
Ezzel az említett papírt oda hozta és tartalma felét Ferencz mester poharába önté.
A mérges kigyó már el&re el volt err« készülve, minthogy az ő és Andor poharába ezukrot, — mig Ferencz mesterébe álomport öntött.
„Mindnyájunk egészségére!" hangoztatá a vipera poharát felemelve.
Andor habár nem tudta, hogy az öreg poharába álompor öntetett, mégis valamit gyanított a különféle papírok tartalmából ; Ferencz mester észrevette Andor zavarát,
kérdé:
„Ugyan édes öcsém miért nem iszol? hisz nem ittál még annyit, hogy e pohár bort el nem bírnád ?u
„A fejem nagyon fá) * munkától, Ferencz mester!"
„No de ezt az egy pohárral csak ki iszod, hisz szívesen adom ?!"
„Tudom!" — viszonzá Andor és poharát szájához emelé. -
Mindhárman kiüriték poharaik tartalmát az utolsó cseppig.
Rövid szünet állott most be.
Az álompor hatni látszott; az öreg fejét bóllingatván, szempillái lecsukódni kezdettek.
Vanda asszony most a szeget zsebéből kivette és Andornak nyújtván mondá:
„Itt a szeg!"
Az öreg még ébren látszott lenni és utána
mormogá:
„N . . • . n . . . . nem ré . . .. rész «... részeg ?"
„Ott az ablakon van a kalapács!* — suttogá tovább az asszony.
„Ka .... ka ... . kai .... kalács!" — mormogá utoljára és mély álomba szenderült.
Künn az idő megváltozott.
As eső szakadatlanul eaett; a villám kísértetiesen világítá be egy pillanatra a vidéket és ismét korom setétség uralkodott, mig ezt irtózatos dörgések válták fel.
Andor és Vanda a szobában az álomba merült öreg mellett állottak. Andor balkezében,
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
736/79 Szalay György és tártai haaárd játókkal vádoltak elleni ügyben III od bírósági
itólet hirdetés.
734/79 Németh Pál izgatással rádőlt elleni tigyben végtárgyalás.
A p r i 1 17-é n
401/79 Kodele András és társa tol vajlás-sal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
512/79 Keskeny Kálmán és társa lopás és sulyostesti sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgvalás.
617/79 Timár István csalással vádolt elleni ügyben II od bírósági ítélet hirdetés.
633/79 Szakonyi Antal hazárd játékkal vádolt elleni ügyben ítélet hirdetés.
778/79 Fábián István hazárdjátékkal vádolt elleni ügyben itólet hirdetés.
A p r i I 18 - á n.
511/79 Perssovits István hamis esküvel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
503/79 Kelemen József és társai hatósági közeg elleni erőszakkal vádoltak ügyében végtárgyalás.
632/79 Hanzsekovits Borbála jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben itelet hirdetés.
A p r i 1 24 én.
513/79 Benke Mihály és társa bírói zártöréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
507/79 Torma János sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
733/79 Zárai Antal és társai hamis okirat készítésével vádoltak elleni ügybeu végtár gyalás. *
A p r i 1 25-é n.
672/79 Reicher Fülöp és társai adó »ik-kaszlással vádolták elleni ügyben végtárgyalás.
Kelt JNagy Kanizsán, 1879. márcz. 26 án.
WLASSICS EDE,
iroda ig&rgató.
ZALAI KÖZLÖNY.
TáTiratok aj díjazása.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter a következő rendeletet bocsátotta kí:
Az osztrák cs. kir. kereskedelmi minisztériummal, valamint a német birodalmi c.s. kormány nyal létrejött megállapodások értelmé-ben, a távíratok elfogadása, díjazása, és kezelése iránt fennálló szabályok 1879. évi április 1-től érvényesen, a következőkben változnak meg :
1. Távirati értesítések (avtsók) a magyar távirdaígazgatás területén többé el nem fogadtatnak és csak még a nemzetközi átmenő forgatómban kezeltetnek.
2. A közönséges táviratok díjazása a hazai távírda-állomásoknak egymás között, valamint a monarchia másik felében, nemkülönben a Németországban létező távirdákkal való forgalmára nézve, nem történik többé egységek szerint, hanem egy minden táviratra változatlanul megállapított alapdíj és az egyes szavakra kirótt sülön díj után. Az alapdíj a fenntemli-tett forgalmak mindegyikére nézve 24 kr. o. é. a forgalomban még előforduló helyi táviratokra nézve pedig, a melyek t. i. az ugyanazon községben levő két állami, avagy egy állami és
a széles fejű szeg, jobbjában egy kalapács van, melyek segélyével a mély álomba szenderülőt az örök álmot alvók közé küldé ; egész testében remegett. Csak Vanda, a hamis a*azony nem reszket; folyton - biztogatja kedvesét a telt mielőbbi végrehajtására.
Végre enged a kérésnek.
Szétválasztá az öreg koponyáján a hajút, a szeget a meztelen testre illeszté, jobbjával fel emelé a kalapácsot, egy hatalmas ütés és — : a szeg tövig benne volt anélkül, hogy egy csepp vér is folyt volna.
A> öreg hátraesett anélkül, hogy egy hangot is kifoosájtott volna magából, — meg •süni élni.
Épen azon pillanatban,a midőn Andor az öregnek a halálütést megadta, hosszan tartó villám czikásá át a tájat, mely u?án ismét pokoli setét lett; egy hatalmas dörgés rázkódtatá meg a kis lakot és az ablak csörömpölve zúzott össze, a gyertya lefordult az asztalról és elaludt.
EgJ p»jkos, arramenő fiu bezúzta az abla kot és as azon berepülő''fcő a gyertyát is magával vitte. \
Most a szobában is setét lett.
Andor reszkedett egész testében, térdre rogyott és csak azt mondá:
»Az Isten büntet!"
Vanda nem veszité el lélekjelenlétét, a gyertyát ismét meggyujtá és as asstaJra helyesé; feltették most a halottat ruhi stól a£ ágyra, a haját a fején ismét helyére igasiták és elkesdtek segítségért kiáltozni.
Rövid idő mnlva összefutott a fala népe és senkisem kételkedett abban, hogy csakugyan a guta ütötte meg.
As öfeg Ferencz mester másnap egy oteadeeebb faluban helyestetett örök nyuga-
egy vasúti távírda közt váltatnak, 12 kr. o. é. A táviratban foglalt minden egyes ssóra kirótt dij:
a helyi táviratoknál 1 kr. a monarchiabeli állomások között váltandó táviratoknál 2 kr.
a német birodalmi állomásokkal váltondó táviratoknál 6 kr. A két utolsó esetre megállapított szószerinti dijak még egy egy krsjczárral növekednek, ha a táviratok oly vasúti állomásnál adatnak fel, a melynek székhelyén állami távirdaállomás is létesik. E szerint a bármely hazai tivírdaállomásnál feladatott p. o. 12 sravu távirat — eltekintve az állami állomással ugyanazon községben levő va suti távírda-állomások által felveendő szószé rinti pótdíjtól — be fog ssedetni:
ha as helyben levő távirdához szól: 12 kr. alapdíj-V (»2X1 kr.) szószerinti dij, összdij =24 kr.; ha az bármely más monarchia távirdához
szól :
24 kr. alapdíj 4-(12X2) kr. szószerinti dij, Összdij = 48 kr ; ha as Németországba szól : 24 kr. alapdíj -f- (12X6) kr. szószerinti dij, ösuzdij =» 90 kr.
3. Távirati választ az előbbi pontban megnevezett forgalmakban ezentúl csak legfeljebb 30 szóig lehet előre fizetni. Ha az eredeti távirat feladója a távirati válasz srószámát nem határozza meg. akkor a válaszért mindig egy 10 szavú távirat dija szedetik be. Ha a feladó 10-nél több vagy kevesebb szóból álló választ kíván, tartozik a meghatározott szószámot távirata szövegében kitenni s a vá-laszdijt ennek megfelelőleg lefizetni.
4. Vételjelentésért a második pont alatt felsorolt forgalmakban egy 10 szavú távírat dija jár.
5. Több czimü táviratoknál, ha azokat több czimzett számára ugyanazon helyre kell távirni, ugyancsak a második pontban felsorolt forgalmakban, a többszörösítésért példányon-kint annyiszor 24 kr. fizetendő, a hányszor az eredeti táviratban az összes czimek hozaászámi-táaával 100 szó, vagy ennek megkezdett része foglaltatik.
6. Semaphor táviratoknál a tengeren levő hajókkal való kicserélésért minden szó után 6 kr. pótdíj szedetik.
7. Nem kézbesíthető táviratoknál aczim-állomás, a nem kézbesítés okának rövid jelzése mellett a feladási állomásnak távirati értesítést küld, mely utóbbi a feladónak 24 kr. lefizetése után kézbesittetik.
8. Fia e második pontban felsorolt forgalmakban a feladott táviratok összes dijainak kiszámításánál a krajczárolfbau törtek mutatkoznak, e törtek helyett egész krajezárok szedetnek be. Minden más, a fennebbieknek nem említett esetekre, pl. az egyes szavak és számcsoportok megállapítására, az ö*szehssonlitas kötelezettségére és az összehasonlítandó táviratok díjazására, valamint a feladott táviratokról adandó nyugtákra és azoc|díjazására nézve sin. ugy a bel-, mint a külforgalomban továbbra is érvényben maradnak a Szt.-Péter várolt lét
lomra, ho) ment volt a boszuló szerető gy ilkától.
111.
Már tizenöt év mult el a fent elősorolt esemény óta, amidőn már régen férj és nő volt Andor és Vanda es már régen cialadapa és anya. Csendes családi életet folytattak és laká «ük a vendégszeretet és jóié'' tanyája volt. Kár volt e békés caaládí életet megzavarni, de az Isten nem kímél senkit, semmit; a jónak és rosznak egyformán kiadja a maga jutalékát, és a bűnöst sem hagyja anélkül; ha előbb nemis, később utoléri as ő igazságos keze, mert: „az Isten büntet 1"
Egy szép tavaszi napon a gyilkosságután mintegy tizenöt évre, Márton bácsi az öreg sírásó egy sír megásásával volt elfoglalva a sírkertben. Ásás közben — minthogy épen a már a földszinével egyforma egyenessé vált Ferencz mester sírján ásott — egy koponyára akadt, amely folyton mozgott. Nem volt mást tennie, mint a tisztelendő urnák tudomására juttatni a mozgó koponya létét, ki, ki is jött és felfedezte, hogy ami a koponya mozgását előidézi nem más, mint egy abban tartózkodó béka mozgása.
A tisstelendő ur a koponyát jobban szemügyre vette és felfedezte, hogy a koponyában egy éles, széles fejű, hossza szeg van ami arra mutat, hogy Ferencz mester — kinek a koponyája es volt — ugy gyilkoltatott meg.
* A tisstelendő ur a jelnntést azonnal megtette, Andor és Vanda a tőr vény ssék elé idéztettek, hol beismerték bűnöket
A törvényszék a gyilkosokat 20 évi börtönbüntetésre ítélte.
As ítélet felolvasta ntán Andor Vanda felé fordalt és annak hallhatólag fülébe dörmögé:
rejött nemzetközi távírda egyezményhez csatolt szolgálati ssabálysat és díjtáblák, valamint a szomszéd távirda-igazgatóságokkal fennálló külön egyezmények, illetőleg a „távírási szabályok én díjtáblák'' határozatai.
Bünügyi tárgyalások jegyzéke
a zala-egerszegi kir. törvényszéktől 1879. évi április Bán.
234/B. 879. Sz. 1. Őr. Vizi Ferencz és társa súlyos test sértéssel vádolt elleni ügyben II. bírósági ítélet hirdetés. .
331/B. 879. Sz. 1. Marton Német Vendel tolvajlással vádolt elleni ügyben, II od bíróság ítélet hirdetés.
333/B. 878. Sz. 1. Németh Pál és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben Il-od bírósági ítélet hirdetes^
334/B 879. Sz. I. Szabó Mihály és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben
II-od bíró«ági ítélethirdetés.
510/B. 879. Sz. 1. Móri Mihály és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben
III-ad bírósági ítélet hirdetés.
a p r i 1 4-én.
804/B. 879. Let. Fehér József és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
A p r i 1 17 én.
222/B. 879. Sz. I. Kulcsár Ferencz sikkasztással vádolt elleni ügyben II od bíróságí ítélet hirdetés.
April 18-án.
695/B. 879. Let. Gáspár István és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
814/B. 879. Sz. 1. Nóvák János lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
April 22 én.
583/B. S79. Sz. 1. Balogh Gyölgy ember öléssel vádolt elleni ügyben III ad bírósági ítélet hirdetés.
675/B. 879. Sz. I. Lovas Pál sulyoa testi sértéssel vádolt elleni ügyben II od bírósági ítélet hirdetés.
799/B. 879. Sz. I. Németh Ferencz súlyos testi sertéssel vádolt elleni ügyben II od bírósági ítélet hirdetés.
802/B. 879. Sz. 1 Hajba Jáoos ember öléssel vádolt elleni ügyben II-od bírósági íté let hirdetés.
April 29 -é n.
076/B. 879. Fülirer Viktor sikkasztással vádolt elleni ügyben II od bírósági Ítélet hirdétés.
700/B. 879. Sz. 1. Szalay Sándor súlyos testi sértéssel vádolt elleui ügyben III ad bírósági ítélet hirdetés.
733/B. 879. Sz. 1. Z«iga János és társai lopással vádoltak elleni ügyben II. bírósági ítélet hirdetés.
Kelt Zalai Egerszegen 1879 évi tnárcz. 31-én.
MUZSIK KÁLMÁN.
iroda igazgató.
„az Isten büntet!! !" és a börtönőrök kíséretében elhagyták a földi igazságszolgáltatás szentélyét.
SZOMMER SÁNDOR.
Jutalom.
Kéklő hegyk kOzfttt
A kis patak, Partján a fdxgalyak
Nem inganak ; Keblén nincsen vihar,
Nyugodt a lég, Reá mosolyg a nap, A tinta ég.
A galyak árnyiban
Kis lányka 01, 8 a hely''t virágözön
Veszi körül. Merőn a vizbe né*
S balkan dalol: De az, kiért eped, -Nincsen sehol.
Virágokat kötöz____
Késs a csokor, Hallgat a dal, de rezg
A kis bokor; A tík tükrén deli
8 ssép árny alak, Egy pillanat s csattan A két ajak.
KéklS hegyek között
A kis patak, Partján nép kis leány
8 legény alak ; Legény füzért kapott,
A legszebbet, Csőkot ezért a lány, Jó édeset
8ch. L
aPRILIS 3 án 1879.
0T _
Helyi hírek.
— Nagy hangversenyt rendes az I. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjúság önképző kőre april 6 án, melyen hírneves hazánkfia Jóseffy Rafael több zongoradarabot játszik, s Kartschmaroff Leo ur kétszer énekel sat. A jövedelem as alföldi árvízkárosultak javára fordittatik. Műsorosat: Ború és derű, Prolog, irta Hoffmann Mór, szavalja Stern Ignácz ur. 1. Beethoven Sonata op. 53. C dur, előadja Joseffy Rafael ur. 2. PA bölcső,* költemény Jókai Mórtól, szavalja Borjnkay Amália k. a. 3. a) Fuga A-moll b) Passepied Bachtól, c) Ária, Pergolesetől, d) Menüett e) Moment musical Schuberttól, f) Traumeswírren, Schumanntól, g) Valse caprice, Schubert-Liszttől, előadva Joseffy Rafael ur által. 4. Ballada „Archibald Douglas", Dr. Löwe Károlytól, énekli Kartschmaroff Leo ur. 5. a) Etudes b) Prelűd c) Ma-zurka d) Berceuse e) Valse Chopintől, f) Polka noble, Joseffy tői, g) Fonódal a »Bolygó hollandi* czimü operából Wagner-Liszttől előadva Joseffy Rafael ur által. 6. Ballada Meyerbeer as „ Afrikainő" czimü operájából, énekli Kartsch -maroff Leo ur. 7. Tarantella „Venezia és Na-poli*-ból Liszttől, előadja Joseffy Rafael ur. Helyárak: Körszék első és második sor 1 frt 50 kr, harmadik és negyedik sor és karzati ülőhely 1 frt 20 kr. Zártszék I frt. Földszinti állóhely 60 kr. Jegyek előre válthatók a do hány főtőzsdében. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapílag nyugtáztatnak. Kezdete pontban 8 órakor.
— A nagy-kaniznai kath. főgymna Biurn növendékeinek adakozása az alföldi viz-károsullak javára: I. osztály 12 frt 13 kr. II. oszt. 11 frt 10 kr. III. oszt. 13 frt 82 kr. IV. oszt. 15 frt 53 kr. V. oszt. 19 frt 20 kr. VI. oszt. 7 frt 30_kr. VII. oszt. 15 frt 50 kr. -VIII. oszt. 10 frt. Összesen: 104 frt 58 kr., mely összeg a „Pesti Napló" szerkesztőségéhez küldetett.
— Előleges színházi jelenlés. Tisz telettel értesítem Nagy Kanizsa és vidéke nagyérdemű műpártoló közönségét, miszerint egy a magas igényeknek megfelelő operette, dráma, népszínmű és vígjáték társulattal f. é. april 13-án (Húsvét első nap jdn) előadásim sorozatát a „Szarvas" vendéglő dísztermében megkezdt*ndem Tarsulatom a vglék legjobb erőiből szervezém, müsorozatoin a honi és külföldi irodalom legújabb termékek-bői van összeállítva, mind o perette, népszínmű, ugy színművekben mint vígjátékokban. Mindent elkövettem, hogy Nagy-Kanizsa és vidéke műpártoló közönség műigényeinek megfelelhessek. E színi évadban-a következő* újdonságokat hozom színre : Színmüvek: „47 czikk, Samu bácsi, Fourchamboult család, Egy katona története, Törvényteleu fiu, Fekele rendőrség, Hős Pálfy, stb. Vígjátékok: Felebarátod feleségét meg ne kívánd, Budapesten czilromok, Nagy -zás hóbortjai, Divatmajmok, Attache, Legújabb botrány, Más fészke, Diplomata Ó nagysága a szobaleány stb. Operettek: Marjolaine, H*»rczegaaszony, Fatinicza, Orpheus a pokolban Párisi élet, Kapitáuy kisasszony, Kornevilli harangok, Niniss, Talléros pék né, Kis néma, Kamargó. Népszínművek: Falu csúfja, Huszárkáplár Bécsben, Agues asszony, Aszalai uram leányai, Piros bugyelláris, Beletörött a bicskája, OseCse Panna, Hamisasszony, Piros Panna, Vírágné asszony, A rab leánya A zsandár, stb. Magamat a n. é. műpártoló kintönség becses figyelmébe ajánlva maradtam örök tisztelőjük GERÖFY ANDOR, a kassai színház igazgatója. Nagy-Kanizsán, 1879. april hó 4 éu.
— Hétfőn, april 7-én less a nagykanizsai országos tavassi vásár, mel) re az érdekelteket figyelmeztetjük.
— Patti Sarolta hangversenyeiről. Április hó 9-én Nagy Kanizsán tartandó Patti* hangverseny alkalmából közöljük egy első rangú eritiku* ítéletének kivooatát. Patti Sarolta a híres concert énekesnő a jelenkor legkiválóbb s legsajátszerübb művésznője; neve fényes csillagzatként ragyog a művészet egén, Florenczben, Italia varázshatalmu ege alatt született; anyja itt első énekesnőként szerepelt. Kezdetben a színészi pályára szánta magát, de csakhamar valódi hivatását követé, concert énekesnő lett s e pályán világhírre- tett srert. Beutazta egész Európát, fellépett Amerikában s utja diadalmenethez hasonlíts, mindenütt babérokat aratott. Es énekesnő hangja tünemény a maga nemében. Milyen hang ezl Ott veszi kezdetét, hol más már végződik s rendkívül ¡Bégét bizonyítja ama körülmény, hogy Piccolo fuvolához hasonlítják. A csengetyü tiszta előadás, gyöngysserü colorstura s fényes felülmulhatlan staccato felvillan)otza^olbüvöli hallgatóit; de még ennél is inkább elragad, elbájol szikrázó humora. Hallani kell csak e művésznőtől as Auberféle »Nevető dalt", mely nevével ugy össze van nőve akár rózaabokor-ral a rózsa avagy a hajnalpirral a nap! Aki igy taivből tud nevetni az bizonnyára «ívből
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
ÁPRILIS 1879.
tud énekelni is. E szomorú napokban kettő« örömmel üdvötöljük e művész nőt ki »Nevető dalával- mindenkit felélénkít, felvidít Mert Patti-hangversenyt „Nevető dal" nélkül n«m képzelhetünk. Ha nincs is meg a programmon, azt a közönség el nem engedné. És e nagynevű művésznő nem jő egyedül. Nagymesterek kisérik, kik a programmot a müigényeknek megfelelően kiegészítik. Ez utóbbiak nyitják meg a hangverseny t egy remek duo euaenoble-lel. Elégségesnek tartjuk ezek nagyhírű neveit ideigtatni. Itt lesz Munk Ernő ur, a weimari főherczeg ka mara virtuóza, egyike a jelenkor lcgjulesb cellís-táinak. Egy kellemesen mérsékelt melegség lengi át játékát, mely nemes, classicus szellem ben van alakítva. E müvéaz-azövetség érdemes társa, Löweuberg Ernő ur, ki mint pianista ritka feltűnést okozott. Eme művészek méltók ama fényes himévre, mely őket megelőzi, kíséri.
— Patti S<irolta k. a. hangversenye Erőst de Munk vreimari udvari górd nka- és Löwenberg Ernő zongora müvéds urak közreműködése mellett 1879. ápnl hó 9 én az »Arany Szarvas" szailodadísztermében Nagy-Kanizsán. Jegyek előre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában és este a pénztárnál. Müsorozat.
1. Sonata, gordonka- és zongorára Rub.nstein-tói, előadjak: de Munk és Löwenberg urak.
2. „Echoled" Eckertől, énekli Patti Sarolta k. a. 3. a) M a z u r k a Chopintől b) Etude, Kubiusteintől zojgorán előadja Löwenberg Ernő ur. 4. a) Air de Bach b) Á b-r á n d de Munktól gordonkán előadja de Munk ur. 5. Bolero, a „Siciliai vesper" czimü operából Verditől, énekli Patti Sarolta k. a. 6. a) Komáucz, Vieuxtempstől b) Tarantella, Piat-titól gordonkára, előadja de Munk ur. 7. Viens inon coeur, dal Gounodtól, énekli Patti Sarolta k. a., gordonkán kíséri: doMunk ur. 8. Magyai Khapsodia 6. szám Liszttől, előadja Löwenberg Ernő ur. Kísérő: Bohoni tanár ur Párisból. A zongora Bécsből Ehrbar műtárából szállíttatik. IMyárak: Körszék 1. sor 2 frt 50 kr, 2, 3, 4, és 5. sor 2 frt, Zártszék és karzati ülőhely 1 frt 5Q kr, Földszinti bemenet 1 frt. Kezdete pontban í$ órakor.
— A budapesti kir. telekkönyvveze-tőí egyesület létrehozatala körül fáradozuak, inely mozgalom, tekintve a kii űzött czéi életre valóságát, méltó hogy nagyobb dimeusiokat öltsön; Voifct Ede kozponti telekkönyevezető kezdeméuj ezése mellett ax ügy mindinkább k»*zd népszerűvé válni. A létesítendő telekkönyv vezetői egyesület kettős feladatot tűzne ki maga elé. Egyik faladata az volna, hogy az egyesület tagjai hivaUloskodásuk alatt szerzett tapasztalataikat összegyüjlögetve: ez által anya gol szolgáltatnának az illetékes köröknek, mi módon lehetne a telekkönyvi kezelest ország-hz«;rte, a fennálló rendeletek és szabályok értelmében egyöntetűvé tenni, hogy az eddig követett onkéuyszerü eljárása»! szemben a tel«-k-köuyvi rendts. szabályainak érvény szereztessék. Másik feladata pedig az lenne az egyle!-nek, hogy a telek könyvvezetők állása szabály oztassék, nyugdíjaztatásuk fontos állásukhoz mért megoldást uyerjen stb. A tennt nevezett telekkony vvezetők egész odaxdáasal működnek az előlege»» munkálatok körül, hogy a f. évi május hóban megtartandó orsz. ikönyvvezetői osszejövetef alkalmakor mind azon körök részvételét, kiknek muuk4«sága a tkkönyvi intézménynyel áll 8Z"roa kapcsolatban, megnyerhessék. Onimmel constatáljuk mi is e mozgalmat, s telhivjuk rá az érdekeltek figyelmét.
— Pályázat. A m. kir. államvasutak szolgaszemélyzete számára f. 1879. évi augusztus 1 tői 1882. évi augusztus | éig terjedő időtartam alatt szükséges ruhanemüek, ugy mint atillak, bundabéléses és bundabélés nélküli köpenyek, nadrágok, szűrök, zub bonyok és kabátok szállítására pályázat hirdettetett. A pályázók ajánlkozhatnának akár kész ruhák szállítására, akár a ruhák előállításához kÍ7ántató felső kelmék posztó -és vászonnemü«k) ugy bundabélles szállítására, akár a ruhák elkészi''ésére. Az ajánlatok a m. kir. államvasutak vezértiikárságánál Budapesten (sugárut 82 sz. a. f. é. april 15 éig déli 12 óráig benyujiandók lévén, a vállalkozni kivá-nók felhivatnak, miszerint annak bejelentése mellett, hogy készruhák, vagy kelmék szállítására, avagy csak munka teljesítésére akarnak e ajánlkozni, az alu!irt kereskedelmi és iparkamarához haladéktalanul fordulni szíveskedjenek, hogy ez képes legyen, nekik az őket illető részletes feltételeket tudomásukra adni. Sopron,
1879. márczius 31 én. A kereskedelmi és iparkamara.
— Eszter gáUrti a tanterem padlása tanítás közben leszakadt, a tanító sérült meg.
_ Zala-EgerHxegen a paputezai kut mellett egy kitett s már meghalt csecsemőt ta láltak ; a kegyel''en anya kiléte kipuhatoltatván, elfogatott.
— A szegedi árvízkárosultak javára azóló felhívások nem maradlak eredménytelenül Zala-Egerszegeu sem és a gyűjtés éa adakozás városunkban is megindult. A nőegylet lelkes
választmánya is elhatározta, hogy a f. márczius 15 iki estély 300 írtnyi jövedelméből a szegediek részére 50 frtot ád. Az általános gyűjtést id. Czinder István és Mayer Jakab urak szép eredmény nyel vezették. A sala egerszegi dalárda pedig hivatásához képest f. márczius hó 25 én 50 kros beléptidij mellett a Casinó nagytermében daleetélytrendesett, mely estély teljesen sikerültnek tekintheti és melynek tiszta jövedelme 125 frt a szegediek részére már el is küldetett. Nos urak! kik a dalárda fennállását scandalosus eljárástok által akarjátok meghiúsítani, mit szóltok ahos, hogy a dalárda a város inteligencziája előtt 8 darabot elénekelt, de oly pracízíóval, hogy egy ily dalárda nemcsak kis városunknak, de egy nagyobb városnak is becsületére válnék és ha hallottátok volna azt a zajos tapsot, mely minden egyes darabot követett, sőt a Marseillaise''t ismételniük is kellett a derék és kitartó dalárok nak, bizony nem tudom mit éreztetek volna. Az első és második szakasz közti időben kosso rus Petőfink „A Tisza" alkalomszerű költeményét meglepően Kosenthal Berta kisasszony szavalta el, a közönség nagy tetszése mellett és amily szeiMeséggel festette le a jámbor Tiszát, ép oly hévvel mondta el az árvízre vonatkozó veraeket. Különben Rozenthal kisasszony szép tehetségét már volt alkalmunk műkedvelői előadások alkalmával is bámulhatni. Az ének befejezése után pedig Katona Pál ur adott eló néhány darabot művészileg fuvolán. Ezekután derék zenészeink, kik a dalestclyben ingyen működtek közre és szabatos játékjok által szin tén m»gtapsoltattak. Kontó Sándor vezetése alatt kezdték húzni a tánczolni valót és daczára annak, hogy a táncz tervezve sem volt, a jeleu volt fiatalok mégis tánezra kerekedtek és járták is reggeli 3 óráig vig jókedvben. A táncz alatt ott láttuk Rozenbergné , Hollossyné, Weiszné és Erdősy né úrnőket, ugy Rozenthal Berta, Rechnitz nővérek, Rozeuberg Vilma és Krizmamts úrhölgyeket. Végül nem mulaszthatjuk el köszönetet mondani egy oly férfiúnak, ki hivatalával járó fárasztó kötelességének napp.il eleget téve, az esti órákban adatár dának karmesteri valóban nehéz szerepét ingyen és minden díj nélkül vinui nein átallja; de köszönetet mondani még azért is, mert ő mint a dalárda alapitója, páratlan ügy buzgalma által az egyletet még mindig, daczára a sokszor czélja elé gördített akadályoknak, összetartja és mert a dalárda sikeres működése által, mely egyedül az ó érdeme, a közönségnek már számos élvezetes estély t szerzett. A dalárda méltányolva e férfiúnak érdemeit elnökévé meg is választotta és így a zala egeraz^gí dalárdának elnöke a megyében egyarant tiszteletben és szeretetben álló tekintetes Krób Pál ur megyei I ső tanfelügyelő. Egy dalbarát.
— Jtalaton-Füred látogatóira a jövő évszakban ismét uj meglepetés vár: a födött sétatér fölött az emeleti építkezést nagy szorgalommal folytatják, ugy hogy májusra okvetetlenül készen áll s mind fényes berendezése, mind kényelmessége olyan lesz, amilyennel csak első rangú fürdőkben találkozunk.
— A keszthelyi .Csónakázó-egylel" pénztárnokául nem Kremmer István ur, hanem Király Elek ur lett megválasztva, mit is ezennel helyreigazítunk.
— Iháros- Ser éti yböl rémhíreket beszélnek, egy nő kedvesét agyonlőtte, és egy máaik gyilkosságot emlegetnek, óhajtjuk, hogy kacsahirek legyenek. ,
— Megdöbbentő rablógyilkosság áldozata lett zala-egerszegi Hzüieténü Martontaivay Izidor budapesti fiatal ügyvéd, kit inasa Madarász János mult pénteken éjjel meggyilkolt ; pénzét 8 értékesebb tárgyait a gaztettes magával vitte. Nyomoztatik erősen.
— A Csáktornyái nőegylet saját tagjai közt a szegedi árvízkárosultak javára eszközölt gyűjtés eredménye egyszáztiz frt és 90 kr. A mely összeghez a következők adakoztak : D ur-bányi Riza 5 frt, Z egler Kálmánné 5 frt, Ben-csák Ferenczné 2 frt, Zikál Henrikné 2 frt, Bölcs Amália 1 frt, Szilagyi Vilma 2 frt, Tódor Karolina 20 frt, Konyáry Mihályné 5 frt, Kra-sovetz Iguáczné 5 frt, Dugovich Pálué 2 frt, Rhídeg Ferenczné 1 frt, Varsányi Róza 2 frt, Maroevits Irma 1 frt. Suliig Viktória 5 írt, Szy S^ndorné 6 frt, Pecsornik Anna 5 frt., Nuzsy Karolina 5 frt, Grész Alájosné 1 frt, Wlasits Györgyné 2 frt, Ziegler Lajosné 1 frt, Molnár Elekné 10 frt, Lupersbek Lina 1 frt, F«jér Ágnes 1 frt, Sárdi Júlia 1 frt, Séra lst-váuné 1 frt, Kollarits Mihályné 1 frt, Göncs Etelka 5 frt, Vrantsics Károlyné 1 írt, Margita Józsefné 1 frt, Valló Vrlmosné 1 frt, Mirka Domonkosáé 40 kr, Vutsák Amália 50 kr, Velzer Antalné 1 irt, Szabolits Marié 1 frt, Huszár Josefin 1 frt, Pálya Mihályné 1 frt, Csesznák Sándorné 2 frt, Mayercsak Laura 1 frt, Sirtiy Györgyné 1 frt, SAroesy Gizella 2 frt, Deák Jósaefné 2 frt. Szakonyi Zsigmondné 5 frt, Hegedűs Béláné 2 frt. Összesen 110 frt 90 kr. a mely összeg a belügy ministeriamhot
küldés végett, a Csáktornyán gyűjtött többi összeghez csatoltatott.
- Rövid hirek. Ada-Kalehban (Uj Orsova) a vár leromboltatik.. — Novi-Bazár-ban as okkupáczió májusban hajtatik végre. — A német trónörökös 11 éves fia dyphteritis-ben halt meg. — A párisi világkiállítás költsége 55 miliő frank volt. — A charkovi fogházban 4 hó óta 200 po1 itt kai fogoly halt meg nem természetes okok miatt. — Szegedet celta eredetűnek írják. — A magyar rente kedvezően kel. — Egressy Ákos Kaposvárott vendégszerepelt. — Jókai két uj lapot inditott meg: „Magyar Népvilág« és .Nagy Tükör« czim alattt. — Ghyczy Kálmán orsz. gy. állásáról lemond. — Ssathmár vidékén as uzsorások ellen a népdühe nagy, egyre as ablakon lőttek s nejét halálosan találta a golyó. — Rochefort kegyelmet kapott. — Hadai Loja lába amputálta tott.
KI nyert?
Prága, marcz. 26 án: 7. 82. 15. 11. 28.
Szeben „ „ 17. 60. 52. 9. 88.
Lemberg „ „ 12. 41. 55. 8. 75.
Bécs márcz. 29-én : 1. 64. 38. 44. 7.
Grácz , „ 62. 46. 24. 84. 65.
Temesvár „ „ 70. 37. 4. 35. 34.
— ö felségeik ezüst menyegzőjére líor-ley Sándor hírneves angol zeneszerző „Ezüst menyegző-keringőt* szerzett zongorára. A kiállítás gyönyörű, ára 1 mk. 50 pf. Kiadja Berlinben Erler Hermann.
Irodalom.
— A kopogtatás és hallgatódzás alapvo naiai. Niemeyer Pál után fordította Kerékgyártó Lóránt. — Budapest, 1879. Kiadja Lauffer Vilmos. Ára 1 frt 20 kr. — Jó fordítás többet ér középszerű vagy épen silány eredeti munkánál; de másrészt vslsmely müvet híven és szabatosan visszaadni — más nyelven — nem tsrtozik a könnyű feladatok közé. Annál nagyobb elismeréssel szólhatunk sz előttünk fekvő fordításról, mely minden tekintetben egy színvonalon áll az eredeti munkával, sőt nyelvezete sokkal egyszerűbb s világosabb mint amazé. Niemeyer müve önállóan és a mai tudomány, niveauján tárgyalja a kórismércs po-sitiv vizsgálati-módszerek két legfontosabbikát: a kopogtatást és hallgatódzást, melyek Arisd ne fonalaként vezérlik az orvost s szövétnekül szolgálnak az előtte elrejtett sserveknek vizsgálatánál. Eme fontos és nélkülözhetlen módszereknek tudományos alapon történt megismertetését és elterjesztését czélozta a szerző; hogy a fordítás e csélnak még inkább meg fog felelni, arról, kezeskedik a világos irály, a fordító által közbeigtatott több hasznor jegyzet és végre a műhöz készített betűrendes név és tárgymutató. — A műnek nagy hassnát vehetik orvos-növendékek, szigorló és gyakorló orvosok, kik nek figyelmébe melegen ajánljuk.
— „Sz''ixndok* f. évi III dik füz-te a következő tartalommal jelent meg : Jakab Elektói; a pragmatica sanctío története Erdélyben. Ováry Lipóttól: Napolyi anjoukori kutatások. Történeti irodalom. Különfélék és tárcza. E nagy érdekű folyóiratot Szilágyi Sándor jeles történészünk szerkeszti*.
— Megjelent ifj. Várady Ferenc* verseinek csiuoe kiállítású füzete Pécsett. Tisztelt munkatársunk könnyűd verselése, gyors gondolat menete, eddig megjelent költeményeiben is feltűnt, mely tehetséget és hajlamot jeles. A közönség elégedetten olvashatja át a füzetet; szerzőt további működésre buzdítjuk. \
— Weismann Testvérek kisdásában megjelenő „Világtörténet" első kötetének harmadik füzete is elhagyta a sajtót. A müveit kösönség számára irta Sebestyén Gyula. Ára 30 kr.
— Előfizetési felhívás. A sz. fehérvári országos kiállítás végrehajtó bizottsága beleegyezésével megindult „Kiállítási Lapok" a hazai kiállítók, de egyúttal Székesfehérvár és megyénk érdekeit képviseli. Szakszerű s mégis k< nnyed modorú ismertető czikkekben s művészi rajzokban oly érdekes képét nyujtjuk a« egész kiállításnak s as ezzel összefüggő számtalan mozgalmaknak, mely ugy a kiállítók valamint a látogató közönség s szintúgy a távol maradók is hé''rfl hétre s később lehetőleg napról napra hü tükröt képez. — Első ssá munkát mindenfelé rendkívüli nagy érdeklődéssel fogadták, a hazai sajtó a legmelegebben nyilatkozott e közhasznú vállalatról, s a tömr-ges részvétel arra indít, hogy ügy barátainkat fölkérjük, miszerint előfizetéseiket mibsmarább megtenni szíveskedjenek, nehogy a példány-szám nyomása s expediálása nehézségeket tá-maszszon. As előfizetési illetékek (mart. 15. — jun. 15 ikéig 3 frt.) valamint a hirdetés dijai (ezekre nézve a feltételek igen jutányosak) a kiadóhivatalba (Számmer Imfo könyvnyomdájába, sas utcza .Kölcsönös segély ző-egy let •) intésendők- A kikaek az első számot megküldtük azokat kérjük, hogy a közlöny megtartása és folytatás megrendelése iránt mihamarább intézkedni szíveskedjenek. Kelt Székesfehérvárott, 1879. mart. 27. Tisstelettel a szer-kesstőség.
Vegyes hirek
— A magyar nyelv oktatására, mint behozandó köteles tantárgyra nézve, a „Nord-deutsche Allgemeine Zeitung* egy legutóbbi azáma így szól: .A legutóbbi napokban kelleténél nagyobb izgatottságot okozott Magyarország nem magyar köreiben egy kérdés, a melyet sokan nemzetiségi jelleggel akarnak felruházni. Magyarországban a magyar nyelvet nyilatkoztatták ki hivatalos nyelvnek, a mit mindenki természetesnek tarthat. Hivatalos nyelv nélkül nem lehet el as állam; azon nyelvek közt pedig, a melyeket Magyarorssagban beszélnek, tekintetbe nem véve más egyebet, a magyar nyelv a legműveltebb, a német elem ugyanis csak sporadikus. As ország hivatalos nyelvének megtanulását tehát lehetővé akarják tenni mindenkire nézve; ez sokkal inkább érdekében van as egyénnek, mint as államnak. Ezen indokból elhatározza a magyar kormány, hogy az elemi és felsőbb népiskolák bsn kötelezővé teszi a msgyar nyelv tanítását. De azért nem akarják elmellőzni a gyermekek anyanyelvét, sem pedig helyébe a magyar nyelvet tenni, hanem as anyanyelv mellett egyszerűen mint kötelező tantárgyat elrendelni. Sőt még ezt sem rögtön vagy elhamarkodva, hanem a már alkalmazott néptanítók, a kik nem btiják a magyar nyelvet, hat évi határidőt- kapnak a magyar nyelv megtanulására, és ezenkivül azok a tanítók, a kik idősebbek ötven évesnél, egéssen fölmentetnek azon kötelezettség alól. Mindez nem csak jogos, hsnem méltányos is, és mint a végrehajtás módja bizonyítja, még szelíd is.-így tehát as a jajgatás, mely „a nem magysr nemzetiség ellen intézett attentátumot* kiáltozza, csak üres saj. A román deputatió, a mely a császárhoz ment kérni, hogy ne adja beleegyezését a tervezet tvjavaslatba, bár kíméletes, de magát a kérdést illetőleg határozott visszautasítást tapasztalt. A magyar államnak csakugyan senki sem veheti rósz néven, ha lehetségessé teszi az állampolgárokra nézve, hogy korán sajátítsák el as állam hivatalos nyelvét, és kivált ha még a többi nemsetiségek minden sajátságát kíméli, a mi olyan tekintet, a melyről nem lehet fogalmuk azoknak, a kik már most túlságos szigorral vádolják a törvényt.
— A budapesti Józsefnapi vásár forgalmáról s az egyes czikkek áruforgalmáról a következőket írják: Már e hó első napjain meglehetős számú közép- és kis-kereskedó jött a városba, minek folytán a forgalom meglehetősen élénkké alakult. Az eladott áruk mennyi sége elég nagy. Bácska, Somogy megye a Felső-Magyarország egyes réazein, továbbá Arad és Szatmármegyék s részben az erdélyi, szlavóniai megyék és Baranya vidéke meglehetősen volt képviselve a vevők sorában. A vevők azon része, mely nem előzetea megrendelés utján fedezte szükségletét és igy csak késsletének kiegészítésére szorítkozott, igen jelentékeny mennyiségű árukat vásárolt. E vásárlási kedvet lényegesen emelték a fölötte olcsó árak, melyeket főleg azok élveshettek, kik régibb összeköttetésben állanak pisczunkal s így különben is előnyben részesülnek. — A pénzbehajtás ignn nehézkes folyamot vett, még a sanyarú körülmények számbavétele mellett is ki nem elégitőnek mondható. Habár ez nem is áll minden vevőről, a többség még sem volt azon helyzetben, hogy pontosan fisessen s a mult évi őszi idényből származó kötelezettségek lebonyolítását részben későbbi időre kellett halasstaai. A komptsnt üzlet különben sem bir jelentőséggel s hiánya most sem tűnt fel. Bukás csak itt-ott fordult elő s kettő kivételével nem bir nagyobb jelentőséggel. Prolongáczió azonban több oldalról kéretett s készséggel megadatott.
5 60 4 25-
6 -
4 30-
Árpa
6—.
6 10-Sseas
5 20-4-60-
Piaezi árak.
100 kilóg. számítva.
Székesfehérvár: Basa 7.60—9 40. Rom 6b0. Árpa 4 60—5 —. Zab 510—5 30. Kukorica*
4 30.
8y«r: Bn*a 9 ——9 50 Rom 6 —.—6 25. Árpa -6-90 Zab 5-50—5 90. Kakoricza 4 76—4 85. Pécs: Busa 7*20-7 60. Roxa 5 10—5 30. Árpa 4 50. Zab 6 10-5 40. Kukoricsa 410-4-30. SzsakatMy: Basa 8 6 }—9.— Ross5 60 —6 20.
5-40-6 80. Zab 5 40 - 5 60. Kakoricxa 4 80—
Bécs: Basa 9 40-9-60. Rosi 6 30—6 90. Zab
6-16. Kukoriesa 5 30- 5 95. Repcseolaj —• —
Pápa: Basa 6 50-7-80 Rosa 5 40—5 60 Árpa -5 40. Zab 4-80-6 40 Kakoricza 3 60—4 20. likáét: Boa« 7 20-7*60. Ro«s 5—-. Árpa 4 70. Zab 4 50—4-80. Kakoricaa 4-4 10.
Papírszeletek
— Egy batyke nracaoak as a roas aaekáaa ▼olt, hogy soha aem kOssöot addig máanak, bárki legyen ia as, mig a taülkozO aem emelt«
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAIKÖZLÖNY.
ÁPRILIS n 1879.
kalapját. 8#t rai több, a neki nem kös*önőket meg *
ia saólitotta. (
Egy aIkalomm*r*egy szobrot szemlélő diák mollett m^nt cl. A diákévre sem vette a mellette elhaladót. ■ igy nem köszynt neki.
— Minek tart ön engem ?
A diák visszafordul s csodálkozva mondja „I>er*k, becsületei embi-rn-''k."
— De ön egy goromba fatuskú !
— így hát — mond a diák — mmdkeitco csalatkoztunk egymásban.
HfsB^lgtt egy s«*p nővel a tisztviselő a hivatalban Betoppan egy rl ens.
— Ah! vezeti az élvezetet tekintete* nram.
— Igen, csak beszélgetek
— N*m irigyelvén, azonnal távozván, magamat ajánlván
Két atyafi nézegeti, a mint a katonák hadgyakorlatot tartanak. Nem tud m — mond ax egyik — miért kell a katonának egy lábon állsni ?
Azért — viszonzá a másik — hogy ha a csatában egyik lábukat ellövik ia, a mdsikou megáll-hassanak.
Egy fell«ogző beszédű csizmadia bevitte a számlát *« espereshez. A gttámla 250 írtról szólt. A* esperes merően csodálkozott a számla nagyságán a meuntküzvc moudá: hogy ennyi áru csizmát ő nein rendelhet''-tt meg.
A csizmadia nyomban feleié : Oh kérem, csak egy nulla a* toll al;nl odacsuszván, az kitörültothet-Ton a végre maradván 25 frt.
Egy falasi ember bemegy a festőhöz, a ott egy macakát ábrázoló képet ve«» szemügyre.
— Mi az ára e képnek ? — kérdi a festőtől
— Öt forint — felelt a kérdezett.
— Pfni, d-i drágán árul C,n ! Hisz akár elevenen m- gveszem egy hatosért.
Püspök elé akart menni a banderinmmal egy göcseji atyafi, de lova nem volt, elmegy tehát a paphoz, a káplán lovát elkérni.
— Főtisztelendő ur ló, — tudniillik főtisztelendő ur ló kellene nékem, hogy a méltóságos püspök ur elé mehessek
No, bajija kend szamár, — tudniillik szamár ia jó lesz kendnek, mert a ló a káplán uré.
Atya Rekkenő h»ség van ma, nem lehet kiállani I
Fin. Valóban atyám, izzasztó meleg van 1 Képzeld csak. az a tallér, melyet tegnap adtál, két } hatosra olvadott le.
Szerkesztői üzenet.
3400. R. A. Sílmegh. Tartós örömet, boblog-s.ignl a* njszfilötth'' * !
3401 T. Gy. Kis-Koiiárom. Köszönettel vettük, a nyugtát *z«>n"el megkuldöttük.
3402 O Kassa Intézkedtünk ; a megbízást teljesít-fük.
3403. Sz Bécs. Az ezüst lakodalmi ünnepélyekre nem utazhatunk fel A meghívást köszönjük.
3404. L F, Utána járva, válaszoltunk az eredményről.
3403. 0. P. Megírjuk.
340ti. S. Bpest A vers készül.
3407. R. K. Az értesítést köszönjük.
A „László-fürdő Intézet''
tulajdonasai tisztelettel értesítik a t. ez. közönséget, miszerint a fürdő nyáron és télen mindennap reggel 6 órától estve 9 óráig a t. r%. fürdővendéíek rendelkezés/re a következő fürdó-árak mellett nyitva tartat ik.
Kgy fakádfürdő lepedő és kendő törülközővel 40 kr. Kgy kőkátifürdő , , „ .50 kr
Előfizetési ál ak : 12 fakádfürdő lep-dő és kendő türülközóvel 4 frt 6 „ 2 frt
12 kókádffirdő „ . . ö frt
6 - * „ 2 frt 50 kr.
N.-Kanizsán, 1879. márcziua hóban
Mindazon t. ismerőseimnek és barátaimnak, kiktőj idő rövidség miatt nem valék azon szerencsés hely. zetben személyesen bucsut vehetni — Trencsén vidékére történt időleges átköltözésem alkalmából — ez uton mondok , isten hozzád"-ot. LUKÁTS GERÖ.
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
* E rovat alatt köslöttórt felelősséget nem
vállal a Smerk.
umtmtnntntxtxxmtn
X Dijaztatott 1867-ben Parisban!
: : : :
Fehér mell-Syrup
G. A. W. Mayertől Boroszlóban és Bécsben
Bizonyítvány
Hakeborn, Egein mellet:,(Szászország) márcz''us 12-én 1872" Az 186ö és 1870/71. hadjáratok folytán már hosszabb idő óta tüdobtiruton szenvedtem ; — a G. A W. M a y e r - féle fe-
:hé r mell-Syrup többszöri hasznáiá«a á!tal ezen bajtól tökéletesen megszabadíttattam és az említett szert bárkinek is jó lel-
kiismerettel ajánlhatom.
(755 Vili. 2—*) TAUBKNROTH F.
X Valódi minőségben kapható: N.-Kanizsán, Práfler Béla gy''gy-
^ szertárában.
mummuummmim«:
Császár
kizárólagosan
királyilag
szabadalmazott
P U II I T A S
ii a j i f j i t ó -1 e j.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejnemü t«»ly idők, in-ly maidnem xr.on csodálatos hatással bir. hogy • >■>* Imj.ik.tt m»''i»ifi»t az*z lassankint ég pedig legkésőbb tizennégy nap aiatt ama szint viaszaadja, molylyel eredeiileg birt!
Deszkát és épitőfát
szállit kisebb, valamint nagyobb mennyi ségbt-n, a Graczi indóházig 825 3—3 llerczeg Oettingen Wallerstein féle erdészeti raktára
Gratz Friedrichs trssse 8 ik szám.
OOOOOOOOOOOOi

MILIIOFEU JÓZSEF
ékszerész,
J''úutzza a városház átellenében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ék-srer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s más kövü gyűrűkben,\ úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
!! Részletfizetésre is ela dalik !!
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségcsen kicseréltetnek. (777 4 — 12)
nein f**St, hanem ííjitja és p«''d-;g a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot ós a férfi h*]Ht és S7ak--»llát
Kgy üveg „Puritas-1 ára 2 frt. <postai szétküldésnél *20 krral több.
Kikeleti hóvirág*.
A hatást tekintve, somuiiléle t<»UI«-tto-z«:r sem képes kik.»|fti hóvirággal jóság és kítilnő^égh-ü v«»Me;i) e* ni Olajus üdito alkitréwsek bői állitvn eló rövid i>lón elhárítja «z n *<er * s/.<>pl."ít, borátkát, pór-Ji''uclt, máj foltot stb. s az arc«hí»rn»»k vakító fehérséget. *Í«t éx
gyöngédséget kolcsonó/.. — Ara pjilacxknnkém 1 frt, s* illitásga^ 20 krral több - 1''ostHiitánvét vagy a pénz megküldés*1 mellett kapható a készítenél
Franoz Ottó, Bccs, Mariahilfstrasse 38. szani. Na^y-Kanizián valódi minő^égbea Práger Béla gyogyszc
1255 * 879
Hirdetmény.
Nagy Kaniz.x.i város !an:iesa által a városi főtérnek kongó téglá-1 valt kirakása iránti v*ll*lat f. é. aprÜ hó 1 ''-én d. 0. 10 órakor a városház tanai .iterméb* ii 9185 fit 78 kr. kikiálitásí ár mellwtt nvi''vánosan im>Ttartiinló sxöh'' lt árlcjté" utján kia ''atni f<»g, mely árlejtésre a kiki-1111 sí ár 10v/(l án:»k készp üz. vigy óva lékké», s énékpipirokban leendő ¡«•li-ttd«? mull 0<t a viSllulko/.ni sz''tulékozók ezennel meghívatnak.
K/. ái lejtési a 1 aj>k"> 1''«égV«• té4 és **eyéh feltételek mellett a városmérnöki hivatalon helyiséghez april 1-től k««*dv(* a hivatalos órákon !•«-lill hárki által megt<''kiutli< tök.
Kflt Nagy-Kanizsán, a v tanácsnak 1JS7*». márc*. 12-én tartott üléséből.
rész árnál.
(730 >3 -26) | tv>.
11 a b o c h a y
polgármester.
A bakonybéii apátság ^
győr karáji birtokán
sárga
SÓJA-BAB,
litercnkiut 4D kron kapható. A megrendelés Kajárra az uradalmi számtartóhoz, vagy Győrbe Tóth Heniik vasárus kereskedésébe (Kazinczy-utcza) küldendő. Győr-Kajár utoiso postája , Gyömörő. (824 3 - 3)
» im im in i^ »j» »j* »p ip »p »p »p ■

A kí»x« lgö húsvét ütinrprk nlkahnával
Nagy Kanizsától
rend,kivüli leszállított menet árakkal
kéj vonatok
rendeztetnek, és pedig: szombat április 12 én este 11 óra 48 perc* Béctibr, vasárnap április 13-án 4 óra 50 p*rez reggel Fiaim»-, Triest , vn VrlrucK be.
Menetjegyek érvényeseit menet-jövet, személyeukint: N. Kanizsától Bécabe II. 9''70, III. G-50.
„ Fiume- vagy Trieat II. 14 30, III. 10=20. B TriesztéaVelenczébe 11.26.30, III. IS 70. fognak az ottani személy pénztárnál április 10-től egész a vonat elindultáig kiadatni. (827 1 — 1)
A jegyek 14 napig érvényesek. Minden közelebbi ér tesitéat a minden állomáson kifüggesztett falragaszok, é» éppen az itt kapható részletes értesít vények.
ROMERBAD
(a steieri Gastei:».) fürdőidény megnyitása f. é május l-én.
A déli va pályán (a eyorsvonattal Brostűl 8 é* fél, Trieszttől G úra,) i^on <t«''m akr.ntiiotcr«?k 30 nDponkíiiti
Sfi.OOO vizm«"iui-i>éfj, kiÜ.Vjiös h.itással köszvény caúx, idop 8*••nví''flég, hetejfségfk, havi tisztulá-
sok, megvéuült fxsud«>k, röpzö''t hurut, ciont és izbi t-''gségek-nél stb. N.iKy viztár, cloj{.iiis kiállított uj külön márváuy- és kád fürvlők, kéayolra«s l.ikánok. a lej^látojjatottibb bavani tartomány, hossza ámjrékdus «é''atérck, ujonin épült ma^as ivó-viz-forrás-vezeték. Kurdóorvos Dr. Mayrhofer H., ntitoivo" Hó.-s-ből. (Lakása npril végéig Bécs, IX. Hi>r«^itr.iss« 19.) Ki:aerito el''iratok, árj^gy/ékek ingyen í» bérmentve küldetnek a
fiirdő-igazgatósag
Römerbad, Alső-Steier.
(828 1 — 3)
Hallási olaj
Dr. Sclimidt fó-törzs-orvostól g^őgjit minden süket-st''-^et, l»a n»»m vele születf-n. (Nelifcz hallást, fulzngkst Mzounal elhárít). Kí;}'' üveg ára használati ntasitűssal együtt 2 frt. Vulékr* postautalvány melletti2 frt 40 kr.
beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Sfhmírit-féle hallási-olajt (ezen kitűnő halasi szeri) részesítik, » meij a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségból viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat . K/cr és ismét rzer küszönct a nék*>m küliiött hal asi olajért, mely többszörös használat után az éu vógl«-g pl-vosz-tt halasomat Isten segélyével istm t visszaadta. Oly süket voltain, hogy a harangok kongását sem hallottam, p^dijf a templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-pésoit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lctt«-m volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi ftnnfck örök lekötelezettje (tfOG 10—10) Steiner Dávid, oki. íőgymn. tanár.
B a b o r n a, derzember 2''J-en 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI , Mamhiiferttr. 79.
Földbirtokosoknak!
i
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan ésj jutányos feltételek mellett közvetiteni.
(829 l —10)
Gottlieb Sándor,
ügynök N.-Kanizsán.
Egy (Billart.) tekeasztal.
E^y jó karban álló Billart minden hosiá tartozóval együtt a hely BZÜke véget igen olcaón, éa jó feltételek mellett seabad kéiből eladó. Minden k.izelebbit WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében tudhatni meg. (830 1 — 3)
Nagj-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGYKANIZSA, 1879. április 6 án.
-^L--
Tiiennyolciadlk évfolyam.
8 frt.f
r>
Eliflzetétl ár:
|egé»x évre . . I fél érre . negyed évre . ''
Egy szám 10 kr Hlrdstések
6 hasábos petitsorbun 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért küiö 30 kr fiieteudő.
küiönf
A Up (Kellemi rétiét illetS közlemények a •serke*rt5h5s.
anyagi réuét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendök: NAGY-KANIZSA Wlassisskáz-
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkstxr ■aktái fogadutnak el.
előbb:
ÓZLÖN
l Kéziratok tíiiii küldetnek.
lKéziri
{ßcy*
n
S.-Kanizsavfiros helyhatóságának, „n.-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s Iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsai kisded-neteló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" 8 több megyei és fárosi egyesület hivatalos értesiUje.
Hetenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kikr nek előiizetésök m. hó végéig lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár :
apr-jun. évnegyedre . . . 2 frt. apr —szept. félévre 4 „
apr—decz. 3 évnegyedre . . 6 *
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879.
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése.
A borzasztó elemi csapás, mely hazánk második városában s környékében dúlt, kihat többé-kevésbbé minden honpolgárra. Ugy vagyunk vele, mint az az ember, ki a tenger mélyóból emelkedett ki, szét néz s látja embertársait maga körül. Ily mámorban vagyunk mindannyian. Szét nézünk a világban, látjuk a tündöklő napot, a szép kék égboltozatot, de ennek
hatása kábitólag hat reánk. Megvagyunk azonban győződve, hogy ép ezek adják vissza éltető erőnket.
Ma Szeged város polgársága, velünk együtt, szemmel kiséri a tündöklő napot, (a pénzgyüjtést) a szép kék égboltozatot s azon a ragyogó csillagokat, (azon jótékony előadásokat), melyektől éltető erőt nyer. A mi a pénzgyüjtések eredményét illeti, tudjuk, hogy még Amerikában is elkövetnek mindent enyhítésünkre, az angolok meg éppen gazdag összegekkel szolgálnak ; a mi pedig a jótékonyczélu előadásokat illeti, ez sem más, mint pénz-gyüjtés a segélyre, csakhogy ezért élvezni kívánnak az adakozók. Ha már mindenki s mindenütt adakoztak, előállnak egy egy hangversenynyel, színházi előadással s az emberek ismét zsebeikbe nyúlnak, vesznek jegyeket, meghallgatják az előadást s így ismét adakoztak közvetlen a sújtottak javára. Ma az ország minden városában, de még külföldön is csak ugy hemzsegnek a falragaszok a sok hangversenyi hirdetésekkel; mindegyike érdekesebbnél érdekesebb műsorral vonja be egyik embert a másik után, hogy adakozzék a vizkárosultak javára. S van-e egy is köztünk, ki el ne menne filléreivel áldozni s gyakran füleivel áldozatot hozni? No ez utóbbi, ha meg is történik nem csoda. Honnan vegyék elő a legel<";bbkelő erőket minden alkalomra? Csak ritkán vagyunk abban a hely?erben k műsort tökéletes előadással hallhatni s így nem csoda, ha az ily előadást igérő hangversenyek megtelnek hallgatókkal. Az meg ép a legritkább szerencse, hogy egy oly geniust s utolérhetlen művészt hallhasson közönségünk, mint a mi ennek játé-
kát élvezhette az utóbbi napokban fővárosi s az ide özönlött közönség.
Liszt Ferencz a redoute nagytermében egészen hozzá méltóan ismét játszott.,___;
Akkor midőn még Kolozsvártt volt, hol a város ünnepélyt rendezett tiszteletére s fáklyás menettel, teljes kivilágítással, ban-quettekkel stb. hódolt a királyhágóntnli magyar hazánk nagy fiának, akkor kapott sürgönyt az „írói- és művészi * kör igaz g. választmányától, hogy a szegediek javára működjék közre hangversenyükben. Minden habozás nélkül küldé vissza az igenlő választ, sót a hangverseny napját is meg-határozá m. hó 26-ára, mely e szerint nekünk nagy ünnepnek lón kitűzve.
Azon kevesen, kik vele szorosabb összeköttetésben állnak, jól tudják, hogy nyilvános hangversenyek közreműködésétől egészen vissza vonult, sőt nem egyszer állitá a leghatározottabban ebbeli szándokát.
Már 1847-ben akart utoljára játszani, abban az évben mondott le a hangversenyzési szándékról, de hála legyen az Urnák nem teljesíthetett föltevéséből egyebet, mint azt, hogy nem az ó anyagi helyzetének ja vitásaért büvöit mégis művészetével, hanem azontúl minden hangversenyi jövedelem jótékonyczélu adomány volt részéről, jótékonyczélokra minden fon-tosabb körülmény között.
Liszt Ferencz már mint gyermek szakadt el hazájától s egészen a 40-es évekig nem''látta azt. Szive azonban mindig vonzással volt hozzá, melyet számtalanszor bizonyított be.
Éppen Velenczében volt, midőn ama leverő hir jött tudomására, hogy Bpest,
hazája vírulásnak indult fővárosa, vészteljes vizáradás következtében (1838) az ínség és pusztulásnak van kitéve. Mint villámszikra ugy hatott e gyászhír lelkére s rögtön átérzé hazafiúi kötelességét Bécsbe utazott, hol Bpest Ínségesei részére hangversenyt rendezett, melynek eredménye 24 ezer frtnyi összeg volt.
Bécsből Olaszországba utazott vissza, honnan nagyobb körutat tett s így jött a 40-es években először fővárosunkba. Hogy milyen volt fogadtatása azt jelen soraimban nem vehetem föl, de lehet képzelni, csak annyit akarok ide jegyezni, hogy ez alkalommal is minden hangversenyi jövedelmét nemzeti czélra fordította. Jótékonyságának szétárasztása annyira ment, hogy értesülvén, miszerint márvány-szobra fölállítására tetemes összeget gyűjtenek, azt deprekálta s a begyült összeget művészi czélok előmozdítására kérte fordítani.
Azóta hazánkban adott hangversenyei mind jótékonyezélok előmozdítására voltak irányozva s bátran merjük állítani, hogy ily alapon legalább egy milliónyi összeget hagyott alaptőkéül.
Nemes szive mindenütt enyhítést és balzsamot nyújtott sebek részére. Embertársai nyomorát elviselni soha sem tudta s ott, hol segíthetett ó volt az első, ki a küzdtéren megjelent.
így tehát csodálni sem lehet, hogy, most midőn a szegedieket a borzasztó katasztrófa érte, hangverseny teremben találkozunk vele.
A redoute nagy termének közepén volt fölállítva két díszes virágokkal elhalmozott zongora s szék, melynek egyikéhez pontban 5/48 órakor ült nagy mes-
TÁRCZA.
A zsidó lány.
Héberből.
Tompán hangzik a gyászének, Tépi A mi aut a ruhájút Nem halottat temetének, Megsiratja él ó lányát ; A sir meg várja.
A zsidóknál régi szokás, Hogy ki kitért a hitéből. — Így kívánja a szentirá* — Törlik az élet könyvéből. A sir meg varja
A sit kövét felállítják G) lilekt-znek temetésre, Sírkövére pedig írják. Mikor vesztette cl népe! A sir meg várja !
(»ondolában, Velenczében IT, kit élve eltemettek, Leventéje hő ölében. Kgymásé örökre lettek A sir csak várja !
Egymásé örökre lettek, így esküdte szeretője ;
8 hogy egymásé aztán lettek, Cserben hagyta — megejtője. De sirja várja !
Haját tépi a megejtett 5 Mitévő leaz 1 Ihagyottan ? S eszibe jut — mit felejtett — Az elhagyott éd»s ,otthon." S a sir is várja!
Foszlányokba beburkolva Hazafelé veszi utj it, Hazafelé megy kol lalva, Haza, ugy, hogy ne is tadják ! C''6ftk sirja várja.
Éjjel naj pal ázott-fázMf. Holt magzatját eltemette. Nem is sirt és n-''m ¡-mimlt Némán néma földbe lette, M«-rt sirja várj* !
S haza megyén — temetőbe, Hol a »irja m<>g van ásva, Iléb^r imát vég»»* — végre! S bele ro>kad a sírjába ! A sir mrgvárta !
WITT FÜLÖP.
A sivatag virágai.
Beszély.
fzompó Lajos tói.
Szűnjél szép gyermekem búsongni! Szün tesd konyuld patakzó folyását, mely tőrként hat jövőd felett aggódó szivemre. A kőszivút ki vérben fürdik egy gyenge lány siralmas panaszai sohasem fogják meglá^yitani. Szűnjél, szűnjél szép gyermekem! Légy erőslelkü! Hisz tudod, oxztom keservedet, fájdalmid részese vagyok, de bánatomnak csak egy tanuja van, — az éj.
Szerelmem jó szülőm! Csak te vagy egyetlen örömöm, szavaid vigasza mindenkor édes, hűs harmatként hull banáttól hervadó
szivemre! De — ah most! ...... most re
menyem utolsó virága is hervad! Mig édesen andalogtam ajkid igéin, midőn mondád, hogy van egy érzelem, mely e földön boldogít 8 az életet gyönyörrel hinti be, s ex a szeretet, s hogy a harezok bajnokát ez vezérli, ez ¿d erőt karjaiba, ez önt bátorságot szivébe. Midőn mondád, hogy e szeretet nagyra képes, hogy a mindenséget is ez érzelem hozta létre, hogy a hold, a csillagok a szeretet virágai. Midőn mondád, hogy van egy idő, midőn az emberi
szivben is kinyil e szép virág, — melyet az emberek szerelemnek hivnak, — oh akkor oly szépek valának áltnaim. — Lásd jó anyám, most ismerem az érzelmet kinyilt szivemnek e szép virága; de oh nem csak boldogságot nem hozott, de eddigi örömeim is eltűntek. Szá. momra nincs boldogság e földön.
Kamare, szép gyermekem ! hallád, s nem íeledéd szavaimat, melyeket szivem adott ajkaimra, azon sziv, mely téged szeretni tanított, mely mint a serdülő leányka örömeit, ugy a zokogó hajadon bánatát is osztja.
Dti atyád szive kemény mint a hegyek gránit bérczei, — s amint ezek nem értenék a csalogány panaszos dalát, ugy ő sem figyel bánatos sóhajidra. Könyűid hiába folynak, csak hervasztjak ifjú arezod szép virágait, de haszontalanok. mert te mégis Tamez neje leazesz.
Nem anyám! — nem! Hervaszszák bár könyüim éltemet, legyek hnlvány mint a hold, de panaszaim nem szűnnek, — s Allah kegyes
lesz — meghallgat engem !
#
* *
Arabia téreire lépünk, hol az őskor pat-riarchái nyájaikat legeltetve imádák Izrael Istenét, hol örök derű honol az égen, s a nap forró csókjától ég a talaj. Végtelen sikság terül el a szemlélő előtt; látni a messzeségben az eget mint szerető testvért a sivatag égő homokkeblére borulni. Majd távol egymástól itt, ott, föltűnnek egyes zöld pontok, mint kisded szigetecskék, a végtelen homok tengeren.
Egy ily oáz történetünk szinhelye. — Rajta szép koronás pálmák diazlenek, alul p?dig a föld zöld bársonyhoz hasonló gyöngéd fűvel van benőve, alacsonyabb mélyedésein a kis bokrok közt, ezüst szinü forráa csergedez s
partjait bromelia dracontium, tillandria, calen dula, erica s még számtalan apró virág pompá szinvegyületben ékesíti s kellemes illattal tölt* el a léget. A Ben-Fay törzs időz itt. A forráa környékét a beduinok ormos sátrai borítják ei kettős sorban, kissé távolabb áll azemir sátora, mely nagyság és fényre nézve a többieket nagyban fölül múlja. — Előtte bekerített kis térség van, mely tanács helyül szolgál, itt jönnek össze a törzs idősbjei, a törzs közös érdekeiről ianácskozandók, vagy a hadi tervet elkésBitep* dők. Lépjünk közelebb a sátorhoz — épen szét van nyitva a bejárat függönye, • igy könyen bejuthatunk.
A sátor belsejét gazdag szönyegfalak osztják kétrészre, az egyik réaz az emirnek szolgál lakul, mig a másik a nők lakhelyét kép;zi. Két alak tűnik itt szeműnkbe. Középkorú nő ül a gazdag szőnyegekből készült kereveten, drága öltözéke előkelő állására mutat, göndör fekete hajfürtjeit fényes gyöngyök ékítik; a csillogó szempár, a piros ajk, és a még mindig üde arcz egykori igéző szépségéről tanúskodnak. Némán és búsongva nyugtatja fejét kezén, s bánatosan tekint néha a mellette ülő ifjú nőre. — E nő as emir neje. — A mellette ülő, halvány gyermekded alak, ragyogó gyöngysor ékíti haját, mely hullámos fürtökben takarja gyönyörű vállait. Arcza hasonló a nyári viradathoz, rajt a hajnal bíborát a legpiroaabb ajkak képezik, nemei sötétek, mint az éjfél, s ragyogók mint ékszerének drága kövei, termete karcsú mint a pálma, melynek árnyában született. A ki őt fénye perzsa s indiai ruhákban boglár s drága kövek kel ékitve megpillantaná, az ősregének szép ség istennőjét vélné szemlélni benne. E bljo
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI
KÖZLÖNY.
ÁPRILIS n 1879.
terünk Liszt Ferenc z. A mint az emelvényre lépett — lehet képzelni, — hogy kitört a taps mennyire üdvözölték megjelenését. Öröm sugárzott minden arczról s mintha csak mondani akarta volna mindenki: „lm nemes szive nem engedte nyugodni, ki kellett jönnie rejtekéből, hogy segitsen az Ínségesek balsorsán" A taps vihart Schubert „Gyász-indulójá"-nak első hangjai némiták el. Ekkor az ezernyi tömegben oly csend állott be, mintha egy élőlény sem volna a teremben, ünnepies volt e látvány s Liszt belemélyedt a fájdalmas harmóniákkal telt zeneműbe s ugy játszotta, mint embernek arról addig fogalma sem volt. Ujjainak hüvereje alatt a zongora hangjai varázsként hatottak a hallgatókra; ily játék többé a nagy közönség füléhez nem ér, legfeljebb baráti köre, jó ismerősei hallhatják a csodaszerü játékot. Tanítványai is eléggé bámulják akkor, ha egy-egy részt játszik azért, hogy előadási modort tanuljanak, de ezt is ritkán teszi.
Schubert után J ó k a i n é asszony szavalta „A bölcső"-nek czimü költeményt férjétől. A művésznőt is igen élénken tapsolták meg, mert ő is elrejtőzve tartja művészetét s csak igen ritkán üyujt szavallatával élvezetet közönségünknek. B u s s e éneke is tetszett; három dalt választott Liszt-, Rubinstein- és Ábrányitól.
Ezek után ismét Liszt ült a zongorához s elhangoztatá a „Petőfi szellem é"-nck irt művét a ,Can-t i q u e d? a m o u ra-t egymásután. A taps itt szűnni nem akaró volt.
Liszt F e r e n c z oly magasra emelte a zongorajáték művészetét, hogy ne is gondoljon arra valaki, hogy valaha utolérheti. O mint zongora virtuóz s magyarázó genius hasonlításba sem jöhet az összes művészi noíabilitásokkal, mert ő az egyedüli és utolérhet-1 e n. (> nemcsak virtuóz tekintetben utol-érhetlen, hanem főleg azért, mert ugy tudja az egyes zenemüveket magyarázni, mint a hogy eddig még csak sejtelme sem volt a művész világnak s még az a bámulatos mellette, hogy pl. egy Beethoven sopatát vagy más müvet számtalanszor magyarázott más-ináskép s mindig szépen és tökéletesen. Óriási hatalmával leigéző s bámulatra keltő s mellette olyan büv erővel bír pl. a pianissinraok játékában, hogy hozzá foghatót legföljebb az angyalok énekében képzelhet ember. Ne is beszéljünk róla, mert nem vagyunk rá képesek. Mi csak bámulni tudjuk s aztán hallgatni róla. Ahhoz, hogy játékát tökéletesen ecseteljük, kevesek az ismert szók s legfeljebb hódolatainkuak adhatunk kifejezést.
A hangverseny utolsó száma egy Schubert ábránd volt. („Wanderer
szépségű qő a mellelte ülóuek gyermeke, a torza eroirjének leánya; a sivatag virága.
A párbeaséd utan, mely az anya éa leánya
közt folyt, csend állott be, s némán fűzik tovább gondolataik fonalát. Az éj már beköszöntött, milliárd csillag fénylett az égen, a hold sugarai ezüst tény nyel áraszták el a szigetet, melyen minden mély álomban szendergett, csak a sátrak körült czövekftkhez kötözött lo vak horkantásai zavarák néha a mély csöndet.
Kamare és anyja is nyugalomra hajták le fejőket és az álom csakhamar Ugy karjában ringatá őket.
Édesen pihen gyakran cseudes álom ölén, a nappal zaklatott kebel. — Megjelennek olykor a szuny adó lelke előtt a drága eszményképek, melyek szemlelésében boldogságát találja. Benne gyakran teljesül a sziv forró vágya, a haldokló remény ismét feléled, s a lélek nem háboritva a testtől, sebes szárnyon száll el, s mint a kis méh az illatozó virágokon mézet, ugy gyűjt ó a multak édes emlékein balzsamot a sziv sajgó sebére, hogy azt csak némileg ia megenyhítse. — Máskor tovább fűződik az átélt szenvedések fonala; gyötrő pillanatok, rémea jelenetek merülnek fel a lélek előtt, kinzóbbak fájdalmasabbak, mint a Yldd eseményei. Majd a legszeszélyesebb játé-
phantasie'') melyet Liszt Mi-halovics Ödönnel az ismert nevü zeneszerzővel játszott.
Ez előadásról jobb ha nem is szólunk, ugy vagyunk vele mintha az afrikai sivatagra homok szemecskét hintenénk vagy a tengerbe egy csöp vizet öntenénk, liogy terjedelmesebb legyen.
A hangversenynek vége volt, mindenki tapasztalhatta, hogy ujjai alatt a müvek oly sajátságos varázst gyakorolnak, hogy felejteni az estélyt soha nem fogja. Örökké lelke előtt lesznek a csodaszép harmoniak, mindenki szivében emelkedett érzést fog tapasztalni, ha a hallott hangokra visszafog gondolni.
Barátai, jó ismerősei még ezentúl is fogják hallani; lesz még alkalmuk bámulni s imádni az égi hangokat.
A hangverseny teremből csak ugy tolongott a sokaság Liszt felé; fiatalok, öregek egyaránt közeliben akartak lenni s bámulni kifejezésteli* arczát.
Ma hála Istennek ép, egészséges, szemei sokat mondók, hajzata dus persze majdnem hófehér-, arcza kifejezés teli, minden mozdulata könnved.
j «/
Tartsa az ég igy sokáig hazája szá mára, melyhez annyira ragaszkodik.
SÁGH JÓZSEF.
A nagy-kaui/,sai ált. betegsegél} zö
egylet.
Alig van városunkban jótékony czélu egyesület, mely aránylag kevés anyagi áldozattal oly áldásosán működik mintán, kanizsai ált. betegségéi}''ző egylet; de viszont alig van városunkban jótékony czélu egylet, mely <la czára áldásos működésének a nagy közönség részéről oly kevés pártolásban részesülne mint épen az érintett betegsegélyző egylet.
E kettős állítást bőven igazolja ez egyletnek f. évi márczius 30 ki közgyűlésén fölolvasott számadási jelentés, melyből kiderül, hogy az intézet kizárólag önerejéből, csupán 232 forintnyi külsegély mellett, betegek segélyezésére, orvosi gyógykezelésre, temetkezési és eg» éb költségekre 183") írt 4S krt fordított, mely öszszeg, ha tekintetbe vesz-szük az egylet szerény jövedelmi forrásait, melyeknél fogva a bevételek és kiadások közti egyensúly fintartása az ügy kezelőknek uem csekély erőfeszítésébe került.
Említés tétetik továbbá azon testületekről, melyek az egylet javára adakozva, annak érdekeit előmozdították, és a jótevők, nevezetesen Zilamegyo nemesi pénztár t. kezelő bizottmánya, a nagy-kanizsai takarékpénztár, a nxgy kani/sai segélyegylet iránt hálás elismerését kifejezve méltán ''negj.-gyzi, miként i>z egylet részéről a szenvedő emberiség javára sokkal tobb történhetnek, „ha részvet hiauy", közöny és megbucsáthatlan kiaknázás! vágy emésztő féreg gyanánt nem rágóduék az intézet életfajáu.
Ily viszonyokkal szemben önkénytelenül kérde/zuk, mi oka annak, hogy oly egylet, mely m~g.«sztos hivatásaink megfelelve, számtalan szegéuy sorsú beteget ápol és gyámolit, nv oiuort és Ínségei enyhít, és a sors ü''dozte boldogtaiunokuak nyomasztó helyzetét tür-hetóvé, elviselhetővé tenni törekszik, mi oka
kot üzi, a legrémeaebb, legvérfagy lalóbb jelenetekből »-gysztirre az öröm karjaiba viszi az almadót. M.n''egy kárpótlást nyújtva ne*i az okozott szenvedésért
Kamare is elszunnyadt, de a lelkében duló vihar még álmát is megzavarta. — K~d ves szép ligetben járt, hol a legszebb virágok terj-szick kellemes illatukat; ő gondtalan szakitá a legszebbeket, mig egyszerre a közeli bokrok közül, a gyűlölt Tatner lép elő, jobbjában vértől ázott kardot villogtatva, s felé ro hant, megragadta kezét, s a bokrok közé vonta.
Jer — úgymond — s lásd meg eltorzitott hulláját annak, kit előmbe helyeztél. — de nincs ő már, neked enyémnek kell lenned! — Kamare ereiben megfagyott a vér e rémhír hallatára s csak alig tudta Tamert követni. — Alig hagyták el azonban a bokrokat Fetrab deli alakja tűnt elő villogó kardjával kezében, pár perez és Tatner élettelen dalt a puha gyepre. — Kamare öröm könyek közt
borult a holtnak vélt deli hós kebelére,.......
Hagyjuk a kedves lánykát, az édes álom ölébe pihenni, hogy belőle erót meríthessen a
jövő nap szenvedéseinek elviselésére.
*
* ♦
(Folyt, következik.)
annak, kérdjük, hogy ily egylet a nagy közönségnél oly kevés, vagy legalább nem oly mérvű pártolással találkozik, a milyent az emberszerető irányánál fogva, nagyon is megérdemel ?
E kérdés megfejtését az egylet vezetőinek azon sajátságos eljárásában találjuk, mely szerint azon elvből kiindulva, hogy „a jó bornak nem keli czégér" föladatának megfelelni vélnek, ha szerény igény telen működésükkel öntudatukat és lelkiismeretüket megnyugtatják és a helyett, hogy más hason irányú in tézetek példájára ember szerető polgártársunk nagylelkűségéhez folyamodva, pártoló:agokra szert tenni iparkodnának, azt hiszik, hogy az egylet czimének varázserejével sikerül msjd a kebleket meghódítani, és az egylet zászlóját lobogtatva azt vélik, hogy a jóakaró pártolók önként csoportosuiandnak körötte.
Mindezt nem roszalásképen emiitjük, mert gáncsolásra illetékesek nem vagyunk, de az egylet lendítése érdekében melegen ajáljuk a propagálást, mely mai világban minden vállalatnak leghatalmasb emeltyűje; tisztelt polgártársaink pedig megbocsássák, ha becses figyelmüket oly intézetre irányozzuk, melyet eddig tan még névről sem ismernek, de mely kellőleg támogatva, idővel városunk legüd vösebb közintéz-tévé válhaiik.
Helyi lilrek.
— Adókivető bizottság megalakulása ügyében következő hivatalos irat érkezett Nagy-Kanizsaváros polgármesteréhez: nA magyar királyi adófelügyelőtői. 1694. szám. Tekintetes városi polgármesteri hivatalnak Nagy Kanizsán. A magyar királyi l''énzügy-niinister ur ő nagyméltósága f. é. február hó 13-án kelt 7944 számú magas leiratával «z ottani adókerületben illetőleg Nagy Kanizsa városban működő 1879. évi adókivető bizottsághoz az I87t>. XV. t. cz. iy i^-a értelmében elnökké: Belus József házbirtokost és gyógyszerészt, — helyettes elnökké Oszeszly Antal városi adó ellenőrt; rendes tagokká Wajdits József és Türschl Edét, póttagokká Kollarics János és Gáspár Ferenc/et kinevezni méltóztatott ; miről azon felhívással értesitem, hogy nevezetteknek hivatalos eljárását támogatni szíveskedjék. Zala Egersz-g 1879. márczius 2(>. liraiidstiitter s. k. kir. adófelügyelő helyettes."
— Közfjyülés. A délzalai takarékpénztár kebelében alakult gyűjtő-egylet közgyűlése apr. 14 én lesz.
— X<ujy választéka kisebb-nagyobb imakönyvek vannak Wajdtis József könyvkereskedésében eladásra készen, melyeknek már megtekintés« is érdekes; áruk pedig rendkívüli olcsó levén, húsvéti ajándékul a kath. híveknek méltán ajánlható. Felhívjuk a lelkészek, tanítók s állalaban mindazok figyelmét ez imakönyv r;«k:ár megtekintésére, kik övéiknek emléket nyújtani kivát-nak a közelgő szent üuu''-pek alkalmával.
— Ismétel re figyelmeztetjük a t. közönséget a mai, tiszavidéki árvízkárosultak javára tárandó nagy hangversenyre, melyen Joseffy Rafael ur hazánk hírneves zongora művésze, ki már városunkba érkezett, Kartsch maroff Le > ur, Boronkay Amália k. a. és .Stern Ignacz ur szívességből közreműködnek. A zongora ez alkalomra Bósendorfer mütárá-ból szállíttatik. A hangversenyt táncz követi. Jegvek válthatók a dohány főtözsdéb-n és este a pénztárnál. A közönség látogatása által ritka élvezetet nyer és a mellett ily nemes czclt mozdít elő.
— „Szeged pusztulása* czimeu End rénvi L.tjoa és Társánál megjelent Kákay Aranyos Ny 3. (Mikszáth Kálmau) igen érdekes íuz-t, mely a rettentő catastnphát híven és körülményesen írja le. Ara ? — Kapható Wajdits József könyvkereskedésében is.
— Őszinte örömmel értesültünk, hogy I)r. Mau ner Rudolf jeles teh-tségü és alapos tudományú orvostudor varosunkbau le t-l"p"dvén, kiválóbb orvosaink számát nagyob bitotta Dr. Mautner, ki szép múlttal és gazdag tapasztalatokkal bir, a gyógyászát terén jó hírnevet szerzett magának, minél fogva eddigi működésének helyein közbizalomban és általános elismerésben méltán részesült. Múltjából a következőket tartjuk kiemelendőnek. Bold. Miksa császár kíséretével mint katonpí főorvos Mexicóba m ín\ hol rövid idő alatt törzsorvost rangig vitte; azutan Törökországba ment, hol eleinte allamszolgáiatban állvan Konstantinápolyban a katonai kórház sebészeti osztályát vezette, később tobb éven át az ottani vasuttár-sulat részéről főorvosi minőségben alkalmazta tott, végre az utotsó orosz-török háború alatt a vörös féldholdnál mint osztályfőnök működvén, e minőségében ernyedetlen tevékenysége és ügyes mfitétei által különösen kitüntette magát. Törökországot, hir szerint csupán honvágy -ból és azon indokolt óhajtás-« folytán hagyta el, hogy bő tapasztalásait és jeles orvosi képzett-
ségét hon ¿ársai javára értékesíthesse. Bizton reméljük, hogy Dr. M. ur, ki mellesleg említve kitűnő művelő is, közönségünk bizalmát rövid idő alatt nemcsak nagy mérvben kiérdemlendi, de fényesen igazolandja is, és megvagyunk győződve, miként mindazok, kik a derék orvost közelebbről ismerik, e reményünket teljesen osztják.
— Népnevelési előrehaladás. Főtisztelendő Papp Károly kis-komáromi esperes ur teljes megelégedését fejezte ki e hé elsején tett látogatása alkalmával szomszéd városunk Kis-Kanizsa gyermekeinek oktatása fölött. Különösen megtetszett neki az alig 6 — 7 éves leánygyermekek kézimunkája, s ezért köszönetét Í6 fejezte ki Horváth Vendel tanító ur kedves nejének; 8 egyszersmind megkérte, hogy az egyházi ruhák készítésében is adna a fiatal lánykáknak oktatást.
— Az olasz királyság és a franczia köztársaság közt f. é. január 15-én létrejött ideiglenes kereskedelmi szerződésnek életbelépte következtében az osztrák-magyar monarchiából érkező áruknak Olaszországba való bevitelnél eddig megkivánt származási bizonyítványok többé nem követeltetnek. Mi ezennel közhírré tétetik. Sopron, 1879. april 1-én. A kereskedelmi és iparkamara.
— Az észak-amerikai egyesült álla tnok kormánya elrendelte, hogy f. é. január 1 tői fogva az osztrák inagyar monarchiából az emiitett államokba kivitelre szánt áruknak a vámozás czéljából megkivánt érték meghatározásánál, nem mint eddig, az ezüst forint, hanem a magyar v. osztrák 8 frtos aranypénz fog alapul vétetni, és hogy ennél fogva jövőre az illető árulajstromokban a papir pénznemben kitett ériékek az amerikai consuli hiva''a-lok részéről az említett aranypénznembe fognak átszámittatni. Mi ezennel köztudomásra hozatik. Sopron, 1879. april 1-én. A kereskedelmi és iparkamara.
— Kotoriban f. hó 2-án tartott táncz-koszoru jövedelme 33 frt, mely összeg hozzánk beküldetvén, rendeltetése helyére Szegedre juttatjuk. A nemes iutentióju tánczkoszoruról jövő számunkban bővebben.
— Hymen. Kunzl Tiboicz 4-ik huszár ezredbeli főhadnagy folyó hó 2 án lépett örök frigyre Gárger Károliu urhölgygyel, Gárger Vida uradalmi állatorvos szellemdus leányával, Keszthelyen. A fényes nászkiséret tagjai valá-nak Csesznák László királyi tanácsos mint násznagy, a menyasszony édes anyja és nővére Eugénia, herczeg Rohan Jenő 4 ik és Reinle lő-ik huszárezredbeli főhadnagyok, és őrgróf Pallavicsiny B-la 15 ik huszárezredbelihadnagy.
— A keszthelyi gazdasági tanintézet „Dalköre" által rendezett jótékonyczélu estély a lehető legszebbeu sikerült, mint egyátalán mindaz, mit e városunk minden jó és szépért lelkesülő ifjai a jótékonyság szellemétől vezéreltetve — rendezni szoktak. Hét óra után már telt páholyok és padsorokon legeltetheté szemeit az ember, tiszta szívből örveudvén nem csak a reményelhelő jövedelmen, de azon édes tudaton is, hogy városunk és vidéke intellígeu-tiája mindig a legnagyobb készséggel gyülem lik össze ott. hol a nyomor enyhítéséről van szó. Minden arezon a részvét fajo vonása keveredett az öröm közé, részvét országos csapásunk, öröm azon iparkodás fölött, melyet intézetünk érdemdús ifjai kifejtettek, hogy a nyomor enyhítéséhez hozzájáruljanak. A függöny felgördült s előttünk álltak a dalrakész ifjak, ke.ökben a jól megforgatott hangjegy könyveikével, mellükön jelvénynyel, közbül véve szeretett kar-m-sterüket — Molnár János helybeli mestert, kinek egy kézmozdulatára gyönyörű összhangban kezdék enekelni, „Ne huzd, ne huzd azt a vígat" magyar egyveleget, mit zajos taps és éljenzés közt végeztek. Ezután Cavallár Emil ur tette keresztbe nyirettyüjét gyönyörű hangú hegedűjén, s Molnár János ur zongora kísérete mellett művészi felfogással h»g**dülé „Komló kerti emlék" magyar ábrándot, mit lábizgató csárdásokkal fejezett be. A műsor harmadik, 8 egyszersmind legszebb pontja Girsik Gyula 111. éves gazdász magán dala volt. Magyar népdalt énekelt oly szépen cs-íiigő hangon, hogy ismételnie kellett. Ezutáu Wünsch Ilon k. a. és Garay Sándor ur zongora játékának ke.Uett volna következnie, mi azonban, a közönség sajnálatára — \V. I. k. a. gyengélkedése miatt elmaradt. Ötödik pont Witte „Köny" négyese volt, énekelve a „Dalkör" által szép öszhangban. Ennek végeztével Zakár József I. éves gázdász szavalta Petőfi .Szobor" czimü magas röptű költeményét, szép felfogással és meleg érzelemmel. Jött ismét egy szép része az estélynek. Giraik Gy. és Horváih Aladar III- éves gazdászok duettje, mit élénk tapsvihar közt fejeztek be Végül az összes kar által .Borús az ég határa" czimü népdal adatott elő. És ? . . . . És azután az .Amazon" nagytermében az Utolsó felvonásra gyűltek össze, ahol azonban a dicsőséget a vidám ifjúság minden irigykedés nélkül a .Fekete gyerekeknek", illetve bufe-lejtő szerszámaiknak adta át régi jelszava
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
PLIS n 1879.
mellett: „Kivilágos virradtig!* A kedélyes mulatságban «»tt láttuk: Weltner nővéreket, To-reky nftv. (Vitáról) Hanny uóv. (Magyarodról) R^gf-nsperger növ. Lakner Antika, Patnky Lujza, Gleiman Györgyi, Király Lujza, Galba Emília. Hitel Matild, Saraorsii Antónia, Kollár Jolán, Kolin nővérek, Sípos Ilka, Geischleger Mili, Breier Szidi, Iloffmann Régicza, Stocker Vilma stb. k. a. továbbá : Csanádyné, Villásy né, Garayné, Hantynéstb. úrhölgyeket. —y —r —.
" _ racsán 1879. évi april hó 1 én. Min hogy a „Zalai Közlöny- 23-ik számában, helyi hi''rek rovatában az oroszlányi testvér-gyilkosságra vonatkozólag egy oly „picant" közl.-mény foglaltatik, melynek éle csakis a
közigazgatási ftzolgabir.''.ság-ellon irányul; s a tényállad«:k oly színben tüntettetík fel, miulha a szolgabiróság mulasztása vagy hanyag eljárása miatt történt volna a tettes megszökése; mely közlemény ujabb bizonyítéka annak, hogy a körülmények összezavarhatok úgyis, — hogy a legbölcsebb sem tájékozhatja magát, 8 végre is az ártatlanból lesz a vádlott fél; — tehát: „tiat justilia- 1 — mely szerint kérjük a tekintetes szentesztoséget, méltóztassék becses lapjában a következőket közzé tenni: Az oroszt«, nyi testvérgyilkosság bűneseténél a tényálladék ez: A gyilkosság — mihelyt a közigazgatási szolgabiróságnál bejelentetett, nevezett hivatal rögtön erélys intézkedést tett s kell«*» utasítással rendőri közegeket küldött a helyszínére a tettes elfogatása végett, a mi
meg is történt. A szolgabírói hivatal egyúttal intézkedett, hogy a vizsgálat megejtése a hulla bonczolása végett a kir. törvényszéknek mint a törvény értelmében egyedül illetékes hatóságnak az eset szintén azonnal bejelentessék. Ez is megtörtént. A törvényszék megbízottja és orvosa a hely szinén Orosztonyban mégis jelent, az elfogott bűnöst átvette, — a vizsgálat meg-, ejtetett, a hulla bonczoltátott, a tettes tehát már az illetékes hatóság kezében volt. E közben mindamellett a közigazgatási járási szolgabíró óvatosságból maga is a hely szinére ment, és midőn a jelzett körülményekről tudomása lett, — mely8zerint az ő „missiója0 ott továbbra feleslegessé vált, csak akkor távozott; de a rendőri közegek, habár a kir. törvényszék kiküldöttjei maguk is hoztak magukkal foglárt, — az illetékes hatóság rendelkezésére továbbra is ott hagyattak. Azt kérdezzük te hát: az illetékes hatóság a helyszínén ha már működik, intézkedik, — akkor a közigazgatási szolgabiróság mint illetéktelen hatóság bár mely irányban, ha intézkedéseket akarna még tenni, nem bérmáltatnés e ez tolakodásnak vagy hivatlan beavatkozásnak; továbbá azt kérdezzük: ha a jelen volt rendőri közegek oly vigyázatlanok voltak, hogy az elfogott s a kezük közt levő tetteit megszokni engedték, a vád e miatt a közigazgatási szolgabiróságra háritható-e?! Méltányos vagy lovagiaseijárás-e «•gy hírlapi reelamban elmarasztólag igy sopánkodni, hogy: „országos kőzrendészet és köz-
igazgstás hol késel az éj homályban !* Valóban a nyilvánosság terén igy vádolni vagy védekezni akarni, csak homályt vethet azokra, kik igy akarnák kezüket tisstára mosni s a bajt más nyakába akasztani. Egyébként a józan közönség ezekből a logikai következtetéseket levonhatja s igazságosan elbírálhatja, hogy tulajdonképpen hol fekszik a nyul a bokorban. Ennyit a tiszta igazság érdekében. Pacsai járás szolgsbirósága.
— Sajtóhiba. Mult számunk „Bibliából" czimü költeményének ezen soraiban:
„S ellenedbe népjog és a
Szellem égő véderők helyett é g i véderők olvasandó.
— Kéjmenetek,rtiiAkxv''úW leszállított menet-árakon, a közelgő húsvét-ünnepekkor, Bécs , Fiume , Trieat- és Velenczébe. Ezek a husvét-ünnepek alkalmával fognak megtartatni, és pedig: Kanizsáról Bécsbe április 12 én este 11 óra 48 perczkor, Fiume-, Trieat- és Velenczébe azonban április 13-án 4 óra 50 perczkor reggel. A kiadott menet-jegyek menetjövetre, rendkívüli leszállított árakon kaphatók, melyek a visszajövet alkalmával 14 napig, egyszeri félbeszakítással akármelyik állomáson tetszés szerint tartható meg. Ezen jegyeknek ára Kanizsától a következők: Kanizsától Bécsbe II. 9 70 III. 6-50 Fiume-vagy Triesztbell. 14 30 IIJ. 10 30 Trieszt és Veténczébe II. 26 30 III." 18 70. Minden közelebbi értesítést e menetekről, a minden állomáson kifüggesztett falragaszok és
éppen az itt ingyen kapható részletes ér-tesitvények.
—Rövid hirék. A kép. hás szünideje apr. 26-ig tart. — Rezutsek Antal zirczi apát meghalt. — A „Fertőben" nagy halbőség van. — Mosonymegye uj főispánjának beígtatási ünnepélye márcz. 27-én volt. — Csanádmegye főispánja Návay Tamás meghalt. — Passanante kegyelmet nyert. — Olaszországban az összes köztársasági egyletek feloszlat-tatnak. — Menter Zsófia Szentpétervárott a szegediek javára hangversenyt sd. — Hollandiai katonatisztek lóvásárlásokat tessnek hazánkban. — A „Rendészeti Közlöny- ezentúl hetenkint jelenik meg. — A Boszniába küldött adományok nagyrésze még most is Bródban fekszik. — Martonfalvay gyilkosa Aradon elfogatott, tettét bevallá. — Ghyczy Kálmán leköszönt képviselői állásáról.
Ki nyert?
Brünn, apr. 2 án: 7. 6. 67. 64. 43.
Hitelsonjegyek apr. 1-én történt húzásában következő sorozatok nyertek: 425. 462. 731. 905. 997. 1253. 1728. 1946. 2191. 2257. 3100. 3900. 4025 és 4035.
A Bécs városi kölcsönnél pedig: 37. 862. 1664. 1773. 1959. 1968. 2218. 2333. 2453. 2642. 2644 és 2993
Egyéb közleményeink hely szűke alatt kimaradtak.
Felelős szerkesztő: Batorfi LajOS.
X3C
JD
oooooooooooooooooooooo §000000000000
§ I fPVPILEPSIA
OQ EHh ryavaly.itörés irásilag gyógyítunk í>r. Q Bal M KiHisrh specialista által Dresdában Q Q JMH^^^^B Kallstadt ;Szászor«y.:igV
OQ ^m^H Már több mint »ikerrel gyó-
_ X L''vit tátott. 731 14 —14
ö
oooooooooooooooooooooo
o o
oooooooooooooooooooooo

ROMERBAD
(s Steierl Gastels^
fürdőidény megnyitása f. é. májas 1-én
A déli va pályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Tiiosr.ttől 6 óra,) igen erőj akrathoterek 30 —3l°-ig, naponkinti 36,000 akó vízmennyiség, kti''.anös hatással köszvény csúz, ideg-szenvedés, szélhűdés, gyengeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült rxsudok. rfigzfitt hornt, csont és izb^togségek-nél ítb. Nagy viztár, eleeans kiállított nj kfllön márviny- és kád-fUrduk, kényeim** lakások, a leglátogatott ibb havasi tartomány, hosszú árnyékdns sétaterek, ujonan épült magas ivó-viz-forrás-vezeték. Fürdőorvos Dr. Mayrhofer H., műorvos Bé<-s-ből. (Lakási april végéig Bécs, IX. Merg^trasse 10.) Kimerítő el''iratok, árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a
für dó- gazgatöság «tai,
(828 2-3) Römerbad, Alsó-Steier.
mmmtmwm
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan és jutányos feltételek mellett közvetíteni.
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKONYVEK.
A an szerencsém jelenteni, Hogy a köztiszteletü lleke Krí*<óf vörös berénvi róm. kath. plébános és hírneves magyar iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért. az áhiutosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, baromiéit: kiadású: „Mennyei Mannánkért", Ü:dvft*>*ég ö«»-\ciiv«''*. „UiztoH lelki vezér" czimü és mnr tízenkét ezer példányon felni a kath. hívek közt elterjedt
imakönyveket
a telji-s irói joggal s nagy anyagi áldozattal örök áron megvásároltam.
B>:ke Kristóf plébános ur, a kath. hívek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szüksé gességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen iinakünyvk m^gjel^nésök óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pée-i és Mzombatlielyi pílnpöki hatóságok jóváhanyá«át kinyerték, s ez állal kifejezet adtak, miszerint e B7>peu kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hívek közt szívesen látnák. Mennyei mannaskert, vagyis teljes tartalmn ima- és énekönyv keresztény katholiknsok használatára, harmadik kia«lás, öt művészi arzélmet-szetü képpel 8-rétfl, f.''-lbőrben, kötve tikban . . frt 1 30
Kg<sz bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt 1.80
Egész l.őr arnnymi tszés, csat és kereszt .... frt 2.70 Zergi-bórlen, csat és diszittéssel . . . . . frt 4 —
Finomabban készítve........frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel díszítve frt 7—10.—
Mennyei mannaskert, ) finom papírra nyomva 12 réttl, hat kitűnő Üdvösség ösvénye, '' aczél metszetű képpel. Szinnyomatu czimlappal. Biztos lelkivezér ) Negyedik kiadás.
F''l bőiben, tokban........frt 1.2
Egész bór. finom aranymetszés és tokban . . . frt 1 80
A ezé! kereszt és csattal.......frt 2.80
Zor^Pbör disiíiésscl ........ frt 3.&0
Finomabb kiállított.....• frt 5—6.—
Selyem- vagy bársonyk disziimény . .frt 6 — 8.—
Mennyei mannaskert 32-rétn, temérdek képpé] díszítve,
papirk. tokban , . . . >rt —.40 AranymetszOss-1, tokban ...... frt —.60
Aczél kereszt, csattal ......frt 1.—
Z«rgeb5r, diszeaen.....• . frt 1.50
Selyem-bársony finom di*zitménynyel .... frt 2
kis rózsáskert, vagy a katli keresztény ifjúság imái és énekei kis i csinos aranyny matu papirkötésben, tokban ; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyornsssal 10 kr., egész bőrben vclin p»pir aranymetszéssel, tokban 5" kr. ; aczél csatra 70 kr; egész bőrben veliu papír aranymetszéssel és acél csatra. k-resr.tt«l 80 kr.
Egyházi énekkönyv, 1 lf> egyházi éneket tartalmazó. 11-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készíti tt könyvecske, ára 60 kr.
HonokkosisroBii eztieay, a hold. sx Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
fagy áldozat,'' irta Tóth Mik* jézns társasági tag IV. kiadás, e»inos k»uyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomas-al 28 kr.
A szent kerewtstl ájtatosság, képrs kiadás irt* Szemányi Ágost Szent-Ferenez r. áldozár, kemény kötés, aran> nyomással 28. kr
Mindt-n megrendelés posU fordultával es*kö*f«Itetik. H
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvk reskedő N -Kanizsán.
30 éven kipróbált!
Anatlieriii-szigviz
es. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognergnsse 2.
Minden más fogviznwk elibe teemlő mint óvszer fog éa s/.ijbt''t<''Kségek fllen. .i ftig.iknak romlása és lukassági elb n, kellemes ize és Kí.nji által, erósiti a fnghust és felfilmnlbAtatlan *7.r-ritl használhat«» a f.»gak tisztitás.ira. ^S? 1 4 — 12)
. yy ■ b''.y.fii k<''<ivelt s nélkülözlietlonn-''- lett készítmények megs''/'' i/.ésér«'' min.íi iik in-U niegkönnyites^ék kQlönböző nagyság» üvegek, u. m 1 nagy üveg 1 frt 4t) kr. et-y középszerű nagyiágu 1 i''it es egy ki- üveg ŐO krért kaphatók.
Anatherin-fogtapasz,
a fogaknak tisztítására és épentartására, eltávolitja a rosr. sv.agot és a fogköv« t Ára egy üveg adagnak I frt 22 kr.
A Popp-féle szagos fogtapnsz legkiiütiöiib üzer a szájüreg és fogak apolasa és fentsrtására Egy
darab ara 35 kr.
A*« r é n »/ f o <j /> o v.
M-gii»7 tja a f"irak.it. eltávolítja a fogköwt és ti«».ta fehér
fényt ad a fi»?» knak Egy doboz ara 63 kr.
Popp-féle fogplonbe
lukas fogaknuk magunk általi megtöltésére.
Fűszeres K.vógytaiii
növény szapa nja
vegytanilag vizsgálva s a császári orvosi tudománykar által Bécsben és még számos gyógytani társulatok és kitűnő orvosi egyéniségek által Kurópában mint a
legjobb és legtisztább b/.er ismertetett el a bőr ápolására. Egy darab ára 30 kr.
Szim fi£y8iinezíetesiii!
A hamisítástól v>ló óvakodásra figyelmessé tesszük a tisztelt közönség t, hogy a/. Anatherin szájvíz minden üveg nyakán egy védjegy van (a Ilygea és Anatherin készítmény czéggel) vaia-muit minden üv^g egy külső borittíkkal vau körű.véve, mely után látható- viznyom «sb.tn a birodalmi sast és czég. t tnutai ja
Kapható: Nagy-Kanizsán: I''ráger Héla gyógyszerész urnái. Rosenberg és Fesselhoffer József fűixerkereskedésilkbeu. — Pápán : Tscijepen J., és Hermüller J.-nél — Keszthelyen: Ffiszte-rer gyógyazeré«z. — Zala-Kgyerszegen : Isőó F. gyógyszerész — Kapronczán : Werlí gyógyszerész. — V trasdon : Halter gyogysz. — Sümegben: Dorner Kajet. — Szombath''-lyen: Pillich Ferenci es Rudolf gyógyszer. — llatárorvidéki Sz.-Györgj ön : Kibic E! C.
_ Veszprémben Tus/ksu és Tarsa, Guthard Tivadar és fiainál,
ugy Ferenczi gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun J., Brosz-mann, és C ifcb.illa Kyógysz —Lovas-Berényben : lleisb-r gy.igysz-
_ Kalocsán : líorvátn K. gyógyszerész — Pakson : Fiorián J
gyógyszerész. — Kórniendeu : Horváth''J. Somzenrend (?yógy»ze-
r^sr< _ Kaposvárott: Kohn J. Öcbrőder és Darás g) ógysz. Sxeg-
szárd : Brahsay gy«''»gysz. — Bonyádon : Kraamliu J. — Ba>áii: Michitsch St , Ileizfeld fiai, és Bőszek gyógysz. — PécseU : Zsol-nay W. és E., Zách, Kunx, Kovács, és Sip(K:x rádon : Zadabánszky gyó^ys*. — Marczaliban Tolna : Fichtl 8 *y"gyM — líunaföldvárott — Szent-Oyórg)ör : N<>tbig — Alsó-Lendrán : Rohonczon : Simo» gyógyszerész araknál.
gyógysz. — Ká-Kiss gyógysz. — Lukács gyógysz. Kí-s gyógysz —
(829 2—lOj
Gottlieb Sándor/
ügynök N.-Kanizsán.
nmmmmmtmmmu
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staate Hs«''''srg garantirten gros
sen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 177,600 R.-Mark
bis 12. November 1879. sicher gewonnen
vom 11. Juni 1879. werden müssen.
Der neue in 7 Classen eingeteilte Spielplan enthält unter 86.000 Looseu 44,000 Gewisse und zwar ev.
400,000 R-Mark
speciell aber (831 I. 1—7)
1 Gew. á M 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 - á M. I5S.O00 2 n á M. 6000
1 n á M. 100 000 54 fi á M. 5000
1 - á M 60.000 G ■ á M. 4000
1 , á M. 50,000 71 n á M. 3000
2 , á M. 40,000 217 ■ á M. 2000
2 . á M. 30 000 2 n á U. 1500
5 . f a M. 2''>,000 2 m á M. 1200
2 , á M. 20.000 531 i) á M. 1000
12 „ á M. 15,000 673 ■ á M 500
1 n á M. 12,000 950 * á M. 300
24 . á M. 10,000 24,650 » etc. á M. 138 etc.
Die Gewinnzii-hungen sind planmässig amtlich festgesetzt.
Zur nächsten ersten Gewinuziehung dieser grossen Geld-verloosung kostet:
das ganze Originalloos nur 6 Mark oder fl 3''/, das halbe . „ 3 , . fl 1*J4
das viertel , , 1«/, „ ,90 Kr.
und werden diese von Staate garastlrten Origlnalloose (keine verbotenen Promessen) gegen Einsendung des Betrages sderPost-
Einzahlung nach den etitferntesten G?genden von mir franko versandt. Kleine Beträge können auch in Postmarken eingesandt werden.
Das Hsns Steindecker hat binnen knrzer Zeit grssss ßewinne von Mark 125,000, 80,000, 30,000, 20,000, mehrere von 10,000 u. s W. an seiue Interessenten aasbezahl und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhältnisj der grossen Chancen sehr nnbedeutenl und kann ein Gl&ckverauch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnehmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die officiellen Gewinnlisten
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe man umgehend und jedenfalls VSr dem 30-tss dieses Monates vertrauensvoll zu richten an die bswährts slts Finna
M. Steindecker, DaMtlorstmse
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S Das Hsss Steindecker''— überall als salid snd reell bekannt — bat besondere Beelamen nickt nOthig; es unterbleiben
solche dah<>r, worauf verehrl. Publikum aufmerksam gemacht wird.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
ÁPRILIS n 1879.
Hallási olaj
Dr. Schniidt fó-törzs-orvostól pyógjit minden silket-séfret, ba uem vele született. (Jíehfcz hallást, fűlzuprást azonnal elhárít). Eery ftveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40kr.
beküldés után szállíttatik
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő balási szert) részesítik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat . Ezer és ixinét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat titán az én végleg elveszett halasamat latén »esélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem letum volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje (806 2—10)
Stelner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI , Mariahilferstr. 79
IfloLL SEIDLITZ - POKA.
99
ÖNSEGÉLY"
Legfinomabb gumml ¿8 halhólyagok.

a S X
* H 2 6-2 ■
*« £ * O
^ s ta =0 c « 3
: > ^ k — « ? mm ^
^ i "fe — ar.
Angol göro8ér-kapczák
(786 12—12
Raktár
mindennemű
franczia és angol gumnii-készletekból.
Walfcowsii E. y.
sérvkötö és óvszer-kereskedése Wien I BognergasseNr. i.
Árjegyzékek bérmentve és ingyen.
N.iflry vila.itAVii raVtir mlnilonfflo *z«r-krz«-tn >írv IcútókMtl, «mpi''-rnnriumok. vAll-fu/.ck te*ttarti(-cfQ-en<-aJt»k, bclégzŐM ki1 -luK-ki''k, vla:cllrttart<jk. rr«|''iratorok. timt-tulú izuh-uiyolt ós íecakcn(K>kboi.
Legfinomabb gummi
és hólyagok.
* 3 = v
E S
» -
5>- a ; «S « > e
II 5«
"Z ** a. SS _ ~ £ — » 9T » tí s m- s
= w z = <a CT © 3 - «< =• ^
< 3 '' — »
* 5. _ ©.
JT i —
Fraiczia Irrigateurok és clysospompok
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különuemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gumók, tályogok, pokolvar, (carbunctilus pustula ma ligna), megkeméuykedések, genyedések, vcrkelések, miuden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagy daganat, ujjféreg. körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-8zu, kiticzamítás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfel fakudások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — ¡Sok nő mar csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi mütétuek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi miitéi és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása uein »onára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely bek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönue. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feliünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kiasebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küld- raéuyezo raktárt Petiten TUKÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király u''cza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész Uiak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓ HOZ czimezve: Budapeot (Ráczváros, tíocskay tér, 71Ü. stám) beküldeni szíveskedjenek, ki megreudeléaeket is pontosau teljesít.
fl^F* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak késtpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 37-50)
1 n1.1.A1, irolArlí h* ®»n<í«n doboz czimlapján a sas L^SítK aKKOl VtUOlll, é3 „ i0ksxorositott czégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű ByO«Or betsgségek és eaésztéil akadályok, (mint étvágyhiány. hasszorulás) vér-tololás és araayér ellen. Különösen olj egyéneknek ajánlva, kik ülő elet-módot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
CRANCZIA BOBSZESZ SÓVAL.
|J A legmeghizh.it .l»b ző *zere a szenvedő emberiségnek
| minden belső és külső gyulladá-mál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- é« fogfájás, régi sérvek és nyílt «ebek. rák fekélyek. üs*í»k, szemgyülladús, mindennemű bé..nlás és sérülé* sth stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
KrohnM.és t;''irsüt»l Bergenhen
(Norvégiában).
Ezen halmáj-ssirolaj valamennyi, a kereskedelemben előfor-uló faj kötótt az egyedüli, mely orvosi rzélokra használható.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o. ó.
hü tanácsadó férfiak számára (779 14-52)
gyengeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, eien n maga nemében egyetlen mű által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen:
Dr. EKNST L„
Budapest, két-sasateza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abbói díjtalanul megküldve.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tnchlauben.
Raktár az állam minden hirneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének n.igyol>h megrendeléseknél megfelelő árleengedéaben ré.zesüluek.
A t. cz. ktfxttnség kéretik határozottan Moll-léle készítményt rendelni és rsak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem én aláira- i sommal vannak ellátva.
Raktárak: V.-Kanizsa Práger B«''-la gy<''«gy. R«senl»«rg Kerencz F»-sselh<ifer József. Rosenfeld Adolf. — Z a 1 a-E n e r s r. e g BGyógy-szertár a Szt. lélekhez. — Bare« Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár K<»lin J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyój;y. Kaproncza Werli M. gyójjy. Kőszeg Csacsiuovics Ist. gy''»gy. Kfittel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc« gyógy. Sopron Mezey And. gyógy Híno k-S «-György A. C Fibic gyógy. Zágráb Mitllbach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalunak Schwarz Gnsztáv gyógy. (76.r) 14—b''2)
Morison pilulái
a legjobb gyógyszert képezik, s millókra menő, csodával határos gyógyításokat eredményeztek.
Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, étel Irkiiti undor, köszvény és csuz, sárgaság, mkjbaj, vese fájás, aranyár, aranyér-sipoly, hatfájás és rendkívüli ugulások ellen, továbbá dagauatok, vizi-betegség stb. ellen.
Morison pilulái csupán növényi anyagokból vannak Összeállítva, és hatással bírnak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
(810 5-9)
A« Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros aláírások utján hálából emlékszobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s London városának egyik díszét képezi.
Fó-ugyuökiiuk Ausztria-Magyarország számára GrOSSe Gyula nagykereskedéseben Krakkóban, kihez a kereskedők s minden ismét-eladók nagyobb megrendelések télele végett utasíttatnak.
I pár kis doboz 1 írt 60,1 pár nagy 3 frt 60, 1 doboz por 80 l\\ Az angol egészségi kollégium.
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.

Gyomor-só
(Emé82tő-por)
B o h a u
Gyulától
Az országos gyógytár tnlajdouo3ától Stockeran.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fü>z r«-k összetétele által, különös hatisti gyógykivonatnak bizonyait be az emésztéi és vertisztulásuál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsaTuál étvágyhiány, gyomorhev és szorulásoknál llatáiyos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : halvány arezszin, lesovanyodás, s irgaság és köszvény ellen. Folyton«»» has/.uálat ált.xi ex az egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkoros ke-délyhaugulatnál.
A .Meil ieinisch«- Wohrnsciirift* április 15. száma a következőket irja : .A 8tock«»raui gyógy tárból való gyomor-só haoznos szer emésztési bajoknál gyomorgyengülés es hurut- ál, valamint az étvágyhiány 8tb -né* i«en jól mUk''idik. sőt tftbb mint jo hatásúnak bizonyult be — Összetétele a letfpróhált-ibb fü^ser-kből oly kitűnő hátáén, mely a legújabb időkben elus*ör jutott köztudomásra \ jó sikert láthatólag idézi elo. és tuiszíreyalja a/.okat, melyek eddig a l;aszonrafordit*t>nAl éléretttek ; és igy mi ndenki. ki tudja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, éa mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily s»ernek hatásosságát felreisinerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségb n Nagy Kauizsan gyógyjxerész árnál kapható.
csak Práger Béla
(800 8 - 10)
Majdnem ingyen.
A mostanában megbukott irigy britania ezüst-gyár csődtömeg rálasrtmáuyától fólszólittattunk. hogy a nálunk rak''nron levő valamennyi britania ezüst-árukat a csekély fuvar- es munka-üj oegyedén-k megtéritéae mellett elajándékozzuk.
A minden egyes rzikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel elt csupán az Angolországból Hécsig járó száll itisi dij és a mn kadij egy csekély részének m-gtéritése mellett mindenki a következőket ''/« részéat valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem iagyea. (805 6—12)
6 drb. britáuia-ezUst evőkanál, 6 drb. ugyanily kávéskanál, összesen 12 drb. «-xelótt Ü írtba került,
most mind a 12 drb. összesen........... I 85 kr.
fj drh. britan.a-e/.Üst asztali két angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 írtba került, most mind a 12 drb..... 3 10 kr.
tejszedö-kanal, tomöisulyu, ezelőtt 3 irt. most 70 kr. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezustbol, ezelőtt 4 Irt most.......... 120 kr.
6 drb. késtartó británia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 65 kr.
1 drb. ezukorfogó britaaia-ezüsiből előbb 1 frt most 65 kr.
KzeukivUl diszes asztali gyertyatartók, páronkint 1 frt. .2—, 2.50, 3.— ; tálezák 60, 7ö, 80 kr , l frt és 1. 40 krajával ; kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorszórok á 25, 40, Tó, 90 kr. 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á2.50, 2.80, 3.50, 4.75, 5 frt; vajdób,ozoká 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4.— levestálak aljjal ejjütt á frt 1.60, 2.50. 3.—.
!! Hallatlan olcsó !!
és minden háztartáshoz kflWiuöseu ajánlható az alábbi Ő88Z6-áliitás, mely 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb es legjobb briianiai-ezUstből van kiállítva, páratlan olcsó áron: 6 írt 45 krért; és pedig: t> drb. kitűnő jó asztali kés britáu.a-ezüstnyéliel,
valódi angol aczélellel. 6 drb. legúnomaob villa britauia ezüst egy drbból. 6 drb. neiiéz britáuia-ezast evőkanál I^Ő
6 drb. britaniai-ezUst kávéskanál, legjobb minőség ^ a ~Z 1 drb tömör bnumia-e^üst tejszedi kanál 1 drb nebéz britauiai-e/üst levesnerő kanál. 6 orb. britauia ezüst kéttartó. 1 drb kitünó britauiai-ezüst CZUkorfogÓ. I Z ü — S « £
33 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniai-ezültből kész ihek, mely az egész világon azon egyedü.i, fém, a mely örö*ké fehér uiarad és a valódi ezüsttói 20 evi használat után sem külónboztetüető meg, ezért kezesseg válaltatik.
Miudenkmek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a miut lehet beküldeni,miutáu az ily rendkívüli kedvezmény ax árak olc»ó»agábau : hihető az árukat hóra eióbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrcndelé»! hely osztrák-magyar városoknak:
General Depot der Britannia-Silber-Fabriken :
BLAU & KANN, Wien, 1. Elisabethstr&sse N. 6.
- ja ^ o -
e jt
O j£
i, - z, «o
M W cg c ^
a» JC O.
•o n ¡¡e ° .z * ~
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIÍSA, 1879. április 10 én.
Tiaéi]^o|ezadllt évfolyam.
S^^Elítzetéil ár^jp
1 egész étre . . 8 frt.[
lege» evre
fél évre . negyed évre
Kg y szám 10 kr
4
2
Hirdetések
6 hanábos petitsorhan 7, másodszor 6 s min.len további torért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetitek fel. Kiuc.tári illeték mindeu jegye« hirdetésért különl 30 kr fizeteudS.
Mtf
k
különf
A lap szeUemi részét illető közlemények «erkesrtóhöz. anyagi résalt illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendók : NAGY-KANIZSA Wlasslosbáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert monkatár saktól fogad útnak él.
Kéziratok fimi nem küldetnek.
jKézir«
előbb: ,Z A L A-SO M OQ Y I KÖZLÖNY.1
V.-Kani/anvároft helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizbai kereskedelmi s iparbaitka, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalaraegyei általános tanitótes tiilet*, a .n.-kanizsai kisded-nevelő egyesölet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kftlválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hclenkiüt kétszer, vasárnap- ,n csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kik-ntík előfizetősök ni. hó végéig lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Klöfizetési ár :
apr — jun. évnegyedre ... 2 frt. apr—szept. félévre . . . 4 „ apr—decz. 3 évnegyedre . . 6 „
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879. A „ZALAI KÖZLÖNY-kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése.
Yiszliang
a n Hazai iparosaink érdeke " ezimüezikkre.
II.
t
Az njabbkori társadalmi élet fogalma a viribus unitis jelmondatban talál kifejezést. Ennek következményeként a társadalom tényezőinek, ugy egyenként, mint osztályonkén* egymás irányában egyenlő jogi, és kötelezettségi viszonyban kell lenniök. És ez épen igy áll az állam, és polgárai közötti viszonyra nézve is.
Az állam sem nem magáért, sém ne ni egyes osztályokért van. Az osztályok csak egymás által, s az állam az osztályok, illetve polgárai által tartatnak fenn. Ha tehát a polgároknak kötelessége az állam terheit viselni; Az államnak szinte kötelessége törvényei s intézményei által oda hatni, hogy polgárainak a megélhetés és teherviselés állásához képest lehetővé tétessék. •
Amennyire ezen elv, valamely nemzetnél érvényre emelve van, a szerint gyarapszik vagy pusztul azon nemzet.
Mi által vivta ki Anglia erkölcsi világ uralmát? Mi által lett a franczia nemzet a valódi finom izlés egyedárusává? Honnan merítette azon erkölcsi és anyagi kincshalmazt, amelylyel a világot bámu latba ejtette? Onnan, s az által, hogy ott, ugy az állam, mint a társadalom mindenik osztálya felfogja hivatását, ismeri kötelezettségeit, s annak mégis felel.
A tőkepénzes ott nem arra használja ezreit s miliőit, hogy lelketlen uzsorával a szegényebb osztálytól az utolsó fillért is ki zsarolja ; Hanem termékenyitó harmatként árasztja szét, hogy maga után áldást hagyva folyjon ismét vissza medrébe. Az aristokriczia ha fé-nyeleg, fénye vissza sugárzik saját nemzetére s éltető melegével jólétet, s dicsőséget áraszt maga körül.
És a törvényhozó nem cast törvényt alkot, hanem hazája jóléte s nagysága lebeg szemei előtt.
Ahol nem igy van, ott a társadalom a doctorok minden kuruzsolása mellett megfenésedik, az államrend, a szuronyok százezrei védelme daczára felbomlik, a nemzet elpusztul, vagy rabigába sülyed.
A példa előttünk áll mind a két alakban, vizsgáljuk melyik uton haladunk mi?
Egynehány évtized előtt azon sopánkodtunk, hogy saját zsírunkba fulladunk. Az az. hogy voltak akik sopánkodtak; de a nép akkor is szegény volt, éhezett sokszor, s dolgozott — ingyen. — Az ország árva volt s elhagyatott, városai
piszkosak, rendetlenek mint most is többnyire, falvai nyomorultak, rongyosak, utai járhatlanok, életveszélyesek. Ipara! minek?! annyit tudtunk, hogy a köznép szükségleteit kielégíthettük. Nagyjaink s tehetósbjeink pedig, hogy itt ne fulladjanak, külföldön laktak, s a sok fölösleges zsírral addig kenték más nemzetek kerekét, mig egyszer csak nyikorogni kezdett itthon saját szekerünk. Ekkor összeültek a bölcsek kieszelni, hogy az üres vendel miként volna meg tölthető. Mégis találták a módját, csináltatták a vasutakat némettel, francziával; s biztosították jövedelmét köz adóból, hogy annál olcsóbban vihessék ki nyers terményeinket, s hozhassanak be számunkra minéltöbb pipere s fényűzési czikket, s mindent ami a kényelem és szükségletnek meg felel; hiszen mi czivilizált nép vagyunk, s van mit eladnunk — mikor a jó isten ád. — De hát mikor nem ád ? Majd ád a zsidó a jövő termésre.
Ilyen gazdálkodás mellett „meg-iogyva, és megtörve is* eljutottunk oda ahol a magyar ember azt szokta mondani, hogy csehül vagyunk. És bizony csehül vágj unk; mert habár valamennyi ellenségünktől megvédne is elismert vitézségünk, a szép lendületet vett anyagi pusztulástól ez megnem ment. Ezen veszedelmes ellenséggel szemben más fegyverekre van szükségünk.
Legelőször is félrekell tennünk nemzeti indolencziánkat, félre cosmopolita hivalgásunkat, mert mi nemcsak faji szempontból vagyunk a legszorosabb összetartásra utalva, ha mint nemzet fennállni akarunk, de anyagilag arra kell
törekednünk, hogy minden fillér a lehetőségig közöttünk maradjon; mert ha az eddigi könyelmü, s tékozló gazdálkodást tovább folytatjuk, menthetlenül veszve vagyunk.
Az ipar és művészet az, ami az ós népek nagyságát még romjaiban is szemünk elé tárja: ők magok rég letűntek a földszínéről szokásaik s törvényeikkel együtt. Évezredek pusztító zivatara zúgott el fölöttük, de alkotásaik dirib-darab-jai mutatják mily fokán álltak a tudomány és műveltségnek. Volt akkor is aristokraczia mindenesetre, azonban jelzi-e valami létezésüket, hacsak a pusztítás nem ?
Az ipar, a művészet és a tudomány az napjainkban is, ami országokat virágzóvá, nemzeteket nagygyá, boldoggá, hatalmassá teszen, s ami egy nemzetnek hosszú életet biztosit, ha neki a mód és alkalom hozzá meg adatik.
Ipar és művészet nélkül tengődhetik egy ideig, de sokáig fennállni nem képes.
Ennyire függ össze az iparosok érdeke a nemzet érdekével, tehát lássuk, hogy fogták ezt fel bölcseink?
Belátták, hogy Magyarországban sem ipar, sem kereskedés nincs. Ami van nem fejlődhetik. Szükség lévén pedig reá, ha másért nem, hát azért, hogy legyen aki az adót fizesse.
Miként lehessen pedig ipart és ke-reskedést, illetőleg iparosokat, és kereskedőket teremteni?
Igen egyszerű ¡Legyen! és lett szabad ipar és szabad kereskedés.
TÁRCZA.
Ború és derü.
Prolog.
szegfdick javára rendezett hangversenycu, szavalta Stern Ignácz.
Vészterhes éj, a vihar egyre dul, Hullám csapkodja a gátat vadul; Ezernyi kar csatáz a bősz elemmel, Ezernyi lélek kinos félelemmel Vár csüggedés éfrimegadás között 8 kiket a bánat még meg nem törött Ezreknek ajka nyiP panaszra jajra, — Felelve rá, «ir nyög a a«él sóhajja. Mind basztalau ! A férfi fáradt karja A romboló árt többé fel nem tartja ; Mind hasztalan! A nö forró imája Nem mentő szó a vészes pusztulásra; Mind hasztalan ! hiába sir a gyermek Zugáéitól félve a fergetegnek; Mind hasztalan; vihar szárnyán köz;-lg A pusztulás, a vész, kinos halál, — És annyi közt nincs egy halandó, kit Fájdalm 3 végzet szivén nem talál I Nyargalva fut a puszta rónán végig, (iyásxos szolgái tombolva kisérik ; S a gátra érve, hol a fáklyák fénye Gyenge világot küld a rémes éjbe, Eloltja gyorsan, a oh gyászoa végezet Keresztül töri a töltéseket.
Harang zúgása, bus kongása szól Szegednek fényes, dicső Almiról S egy jajkiálltás hangzik szerte v ''gig Kelettől nyugatig, éjszaktól délig — Egy jajkiálltás, mely sebezve mélyen Halálos gyászt kelt a magyar szivében; Egy jajkiáltás; Szeged volt és nincs Alföld rónáin ékes, drága kincs Hullám sirjába eltemetve van. Földön futó népe, s vagyontalan. Oh édes basám drága nemzetem ! Mi balsors üldöz téged szüntelen ?
Ádáz csapások átka sajtva sujt, Fejed fölött az ég villáma gyújt, Kigyó és féreg marja kebledet Kaján irigység le«i vesztedet — Az alföld gyöngyét szép magyar helyét Magyar folyódnak árja dúlja szét
Felkelt a nap és félve küldi szét. Szeged fölött bágyadt sngárszemét. Keres élénk zajt nyüzsgő életet 8 elsápad, látva ax enyészetet Keresné azt a csendes hajiokot Hol kis család oly boldogan lakott ; Egy sugárt küldne fényes meleget Hogy csókolná a drága gyermeket, Ki tegaap még az anya lágy ölében Gyönyörködött a pillangós regében . . . Feldúlva minden fészek, — s aki lakta Kommal borított iszapsir takarja ;'' £ ki megmenté a puszta életet — Hazátlan, koldus, özvegy, árva lett.
I)e im, mikép a sírból kél az élet -A pusztulás nyomáu uj remény éled. Az égból küldé isten angyalát, Hogy járja be a gyászoló hazát. S a részvét megjelent; szemében ott A bánat drága könnye csillogott De üde ajkán az átszellemült Kegynek, jóságnak égi fénye ült Eltűnt a gyász, a hová 5 belépett 8 a szebb jövőnek szikrája feléledt . . . És im az elpusztult város felett Virraszt az ember- és honszeretet.
Maradj kösöttünk, részvét angyala Nyomorra, kinra, vigasz balzsama!
A hol te vagy, könnyebb az élet terhe Reményre nyilík ott az ember lelke; A hol te vagy, nem oly nehéz a bú Víggá válik minden, mi szomorú; A pusztaság virágzó táj lesz nyomban, Élet virit a kietlen vadonban ; Te elűzöd a setét felleget, Behiuted fénynyel a komor eget, S szolid lényednek édes derűjében
Virág nyílik az emberek szivében : Illata édes, bájoló szine : Jótékonyság a szép virág neve.
Hol ez nyílik, édes a keserű És a borát felváltja a derű.
HOFFMANN MÓR.
A sivatag virága.
Beszély.
Csompó Lajostól.
(Folytatás.)
E század elején a beduinok két pártra szakadva harczizajjal töltötték be egész Arabiát, a Perzsa birodalomig. — A Ben-Fay törzs ia élénk részt vett a harezokban, a törzs bátor emirje, csak harezban találta örömét, s ezért gyakran szövetkezett más törzsökkel is az idegen betolakodók elleni harccra. Egy ily harczból tért vissza csapatával, midőn a sziklák közt haladva egy ifjút pillantott meg, mogorva, zord tekintete, foszlányos ruhái, bár nem a legajánlóbb külsőt kölcsönözték is neki, mind amellett az emir vele beszédbe ereszkedve, daczoB rövid feleletei daczára annyira megkedvelte, hogy magával víve törzsébe fogadta. — Ez ifjú Tamer volt. — Ügyessége, vakmerő támadásai, 8 a harezbani bátorságáért csakhamar közbámulat tárgya lett: az emir kegyével halmozta el, majd csapat főnökké tette; mig egy harezban saját élte veszélyeztetésével menté meg az emirt, a biztos haláltól; ezért neki hálából saját leányát ígérte nőül. Ez búsította el Kamaret és anyját oly mél> en.
Tamer ismerte Tehrabot, hisz egy törzs fiai voltak, nem egyszer látta a harezban, vitézül küzdve; rut nagyravágyása megirigyelte
Fehrab dicsőségét, s minden áron elvesztésére törekedett; annál is inkább, minthogy Kama-revali szerelmét tudta. Elhatározott szándéka volt Fehrabot meggyilkolni, de eit maga nem tehetvén szövetségesek után nézett, a szomszéd rabló törzsökkel akart szövetkezni, egy alkalommal ugyan e czélból hosszasabban távol volt törzsétől, ez alatt az emir szövetségeseivel fényes győzelmet aratott, s roppant zsákmány-nyál tért vissza a harczból. — Midőn Tamer visszatért épen a zsákmány elosztásával foglalkoztak, Tamer csapatától saját részére is követelt osztalékot, mit azok, minthogy a harezban nem vett részt megtagadtak. Tamer az emiraél követelte az osztalékot, mit az szintén megtagadott. Ekkor rut lelkében véres boszut esküdött ugy az emir, mint a törzs ellen, a melynek ő oly sokat köszönhetett. Kevés napra ez esemény után ismét elhagyta a törzset. Visszatérve feledni látszott a zsákmány miatt kellemetlenséget, sőt az emirt uj hadra igyekezett bírni, a szomszéd vlron tanyázó törzs ellen. Biselgéeei, s fényes győzelmet jósoló szavainak a különben is harezravágyó emir, nemsokáig szegült ellen s elhatározták, hogy a törzs tanácsosaival legközelebb megbeszélik a harezot.
Mig ezek a hadi tervvel foglalkoznak,
tekintsünk át a szomszéd oazon időző törzshöz.
*
* *
Kelet felé a Ben-Fay törzstől, egy fekete pont látszik a láthatár szélén, e fekete pont égy gyönyörű oáz. Óriási pálmák és lombdus platánok árnyában a buja fűre vannak fölvonva a beduinok sátrai; közepett az emir sátrával. Nyugodtak a fák lombjai, csak olykor-olykor mozdulnak a susogó szellő lágy szavára, mely a szomszéd oázról a szép Kamare bus sóhajait
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI
Elhiszem, hogy az eszme igen szép, s a szándék nemes volt, de ellett-e érve a czél? El az ellenkező, mert kül-piacz hiányában nálnnk a kereskedés csak szatócsság. s mig máshol a kereskedés az iparnak éltető eszköze, nálunk megölóje. Máshol a kereskedés az iparnak munkát ád, nálunk kiveszi azt a kezéből, mert nyers terményeinket viszi el, s kész czikkeket hoz a hazai piaczra.
Tehát nemhogy teremtene ipart, de azon kis kézi mesterséget is megsemmisíti, amivel az előtt birtunk. És mert általános jelszó a concurentia, kereskedés helyett nyertünk hatást nemismerö szédelgést, ipar helyett nyomort, s adófizető polgári osztály helyett pröletárságot.
Örvendetes jel azonban mégis, hogy kezdenek gondolkozni az általános baj fölött. Kezdik fürkészni az okot, keresni a módot a dolgon segitni. Csak az a baj, hogy most is többen az okot nem ott keresik, ahol van, s a módot nem abban találják, amiben rejlik.
FÖLDY FERENCZ.
Nagy-Kanizsa, apr. 7. 1879.
„A ki hamar ad: kétszer ad."
Közmondás.
Jótékonyezélu hangverseny volt vasárnap este a „Szarvas" cziinii vendéglőben.
Kinek lehetett volna az másnak rendezve, mint a szerencsétlen szegedieknek ! ?
Igen, az árviz által károsult szegediek javára volt rendezve.
És ha igaz a fenti jelmondat: „a ki lia-inar ad, kétszer ad," — ugy Kanizsa város közönsége négyszer adott, mert azonnal r veszély megtörténtével a városi hatóság 5000 frtot adományozott, aztán a nőegylet gyűjtött szép összeget, és most a kereskedelmi ifjak hangversenye szaporitá az adakozások összegét.
Derék ifjúság, mely igy siet enyhítni a nyomort; derék közönség, mely igy versenyzik filléreinek öszszerakásában a szerencfé''le nek javára!
Nem hallgathatjuk el mindenek elölt a tényt, hogy felfogván a rendezőség a jótékonyság fogalmát egész valójában és midőn egy igazán nagyszerű hangversenyt rendezett változatos és érdekben dus müsorozattal, mely műsorosat tökélylyel, élvezetet nyújtó művészettel lőn megoldva, nem rendezett, a szegényebb sorsúnak a vagyonosokéval egyenértékű gara sait viszszauta8Ító »Zártkörű" hangversenyt, hanem rendezett versenyt a gazdagok és szegények adakozására!
Ez a helyes ut! Igy kell lennie minden jótékonyczélu összejövetelnek!
Most a közönséget illeti meg a második dicséret, mely felfogva az összejövetel czélját, nem fényes öltözékének mutogatását, hanem az űgy pártolását tekintette föladatának!
Nagy-Kanizsán, hol az öltözködési fényűzés versenyzik bármely világváros hölgyeinek
toilettedével; meglepően feltűnő, és magaszto-san megragadó volt az Ízletes egyszerűség, mely itten szokatlanságánál fogva valami aj, — és mint minden újdonság, valami csábos erővel biró tünemény volt!
Mindkét jelenséget haladásnak, mindkeltőt nyereségnek tartjuk társadalmi viszonyaink alakulására nézve!
És milyen jól beleillett az az Ízléses egy szerű közönség ama térbe, melyben máskor csak susogó selyem uszálylyal, meg brüsszeli csipkékkel képzelte megjelenhetni! — És mert nem vonta el figyelmét szomszéd nőjének szebb, ujabb szabású és az övénél jobban kivágott mellű ruhája, szabadabban engedte át magát mindenki a művészet nyújtotta élvezet fölhasználására !
Hendezőség, — közönséggel már tisztában volnánk, és most következik a működőknek átadni elismerésünk babérait és köszönetünket fejezni ki az árviz által károsultak ne vében ! —
Jó tettek nem szorulnak ugyan dicséretre, de az elismerést megtagadni, vagy elhallgatni hálátlanság volna és nehogy a bűnbe essünk, sietünk e helyen teljes elismerésünket szavazni Joseflfy Rafael zougoramüvész urnák, ki ön zetlenűl, a nyomorban küzdők érdekében lehetővé tette Kanizsán egy olyan, ritka műélvezetet adott zeneestély megtartását, melyre e kö zönség sokáig fog a legkedvezőbben visszaemlékezni, Joseffy ur remek zongorajátéka a leg-müértőbbek várakozását is felülmúlta, és elragadta az egész közönséget, mely pedig finom
müérzékkel bir !
ff
Őrködjék fölötto a gondviselés és vezesse a művészet terén az Olympus legfényesebb fo kára, honnét e haza, e nemzet dicsőségére tüu-dökőljék a távol külföld minden irányában!
Meghatóan szép. és költői ihlettaéggel irott költeményt szavalt Stern Ign^cz ur, Hofímann Mor polgár iskolai tanártól, és a „Zala" »»zer-kesziőjétől! E költeményt lapunk mai tárczájá ban közöljük.
Jókai ismert „A bölcső" cziiuü gyönyörű, alkalmi költeményét Boronkay Amália k. a. sok érzéssel és sikerülten szavalta!
Kartschmarotl Leo ur gyönyörű és jól iskolázott bariton hangjával két opera részletet énekelt el teljes sikerrel és föltétlen hatással!
Es sajátságos! Midőn már teli voltunk élvezettel, — akkor támadt keblünkben egy érzemény, mely valaminek hiányát jelzé! Nem kelie sokáig gondolkoznunk az érzett hiány misége fölött, mert egy belső szózat megsúgta *zt nekünk: ugy hiányzott egy kis magyar dal, vagy egy magyar zenehang a zongorából!
No de ebben sem szenvedtünk aztán hiányt, mert :iz előadás után Kovács jó zenekara ugy lelkűn kből eredőleg játszá a csárdások és magyar népdalok magyar érzékéhez legjobban hozzá szólló dallamait, hogy biz egy óra volt éjfél után, midőn elhagytuk az éttermet ! —
Még csak arról kell megemlékeznünk, hogy adandó alkalommal figyelmeztesse a rendezőség a vendéglő *zemélyzetét, hogy elóadas alkalmával, midőn a közönség feszült figyelemmel csügg a hallottakon, ne járkáljon ki és be a karzatra vezető ajtókon, vagy ha már azt tenniök kell, ne sajnáljanak egy
kis olajat az ajtók sarkaitól, mert biz az az ajtónyikorgás épen oly kevéssé illik aszavallat, — mint a zongora hangjaihoz!
REFERENS.
kod felit
áthozva suttogja, hogy hallja meg azokat a törzs emirje az epedő szerelem boldog királya Kehrab. — De nem hallja ő most a szellő panaszos suttogását, sátráuak árnyában, gazdag perzsa szőnyegen pihen. Szemeiből a férfias erő sugárzik, aztán az igazgatottság némi jelei látszanak, — ajkán, melyet szépen hajlott bajusz árnyal néha ábrándos mosoly játszadoz, s róla egy-egy önkénytelen sóhaj röppen el.
Csendes merengéséből, belépő szolga éb reszté föl; ki is egy a szomszéd oázról jövő nőt jelentett, ki mindenáron az emirrel akar be szélűi. —
— Bocaáfd be ót gyorsan — szólt hirtelen az emir ....
— Hozott Isten, — mond a belépőhöz — hozott Isten jó nénike, beszélj mily czél vezérlé, ily. távolról hozzám agg lépteidet?
— Uram — szólt a nő — szomorú körülmények késztettek útra kelnem. Te tudod, hogy a kedves Kamaret karjaim közt — szivem kiolthatlan szeretettel fűződik e kedves leányhoz, nem lehet boldog életem, ha őt szenvedni látom. Ismerem a köteléket, mely sziveteket egyt>efüzi,de tudom a kőszivü atya parancsát is, mely őt, — megvetve minden gyengédebb érzelmet, - - a durva idegen, a gyűlölt Tamer karjaiba akaija vetni; hol az öröm helyett csak but 8 kiolthatatlan fájdalmat fog érezni. — A sátor egyik «agában senkitől nem Bejtve — haliam a bánkódó sziv panaszait, hogy inkább meghalni késs, mintsem Tamerral osztani meg érted égő szivét.
Látnád csak — folytatá — milyen ő, ifjúsága bájait ugy hervasztja a folytonos bánat, mint a Samum égető szele a zöld oáz virágait.
A keményszívű atya harczi készületekkel foglalkozik s én titkon az éj leple alatt sietve jovék hozrád, tudatny veled a szomorú jövőt, mely reátok var; villámként sújtva akarja ez szivetek boldogságát megsemmisítem. — Siess azért, mentsd meg őt, — hisz te hatalmas vagy, ne engedd öt az örvénybe dobatni, melynek szélére hurczolták már vad gyilkosai.
— Fehrab némán hal Iga tá a nőt, beszéde alatt arczán a fájdalom s boszu jelei mutatkoztak, végre kevés szünet után szolt :
— Köszönöm jó öreg szíves részvétedet, vedd fáradalmaid jutalmául ez ékszert, addigis mig Kamare megmentése után méltó jutalmadat megadhatom.....
.......Mond meg Kamarenak, hogy
legyen készen, te pedig az éj beállta előtt az oáz nyugati részén a pálmák alatt várakozz reám. — Most pedig siess vissza, hogy távolléted fölne tűnjék. Az ég vezéreljeu — — — Béke veled.
A nő távozta után a sátorban csak az emir maradt, küzdve a szivében zajgó érzelmek és indulatok rohamaival.
— Tehát Tamer! szólt hoaszu szünet után — ó a vad szilaj lelkű lett vágytársam,
— a gyilkos, ki mindig irigy szemmel nézte szerencse csillagom ragyogását, — de minthogy azt el nem homályosithatá, most Bzivem legdrágább kincsét akarja elrabolni tőlem ! ? — —
— — Allahra ezt nem teendi. — De sietnem keli, a nő ezt kötötte szivemre.
Ekkor háromszor tapsolt kezével, mire egy szolga lépett be, kinek meghagyá, hogy Mehemedet küldje hozzá. — A szolga távozott, kevés időre szét nyilt a sátor függönye s egy
KÖZLÖNY.
Fel hl vág
országos méhészeti egyesület alakítására.
Egyesülés korunk jelszava. Az egyesülés üdvös voltát, áldásdus következményeit mindenki érzi. Bármely téren tapasztaljuk azt, hogy minél többen s minél szorosabban közös
munkára, közös előhaladásra vállvetve sorakoznak, annál nagyobb az eredmény annál biz tosabb a siker, annál gyorsabban érnek czélt.
Egyesületünk czélja a méhészetet, a gazdaság ezen arany bányáját azon polezra fölemelni, melyet ezen gazdasági ág jelentőségénél és jövedelmező voltánál fogva elfoglalni hivatva van, czélja a méhészetet íelvirágoztatni, s okszerű méhészeti rendszer ismertetése és terjesztése által nemzetgazdasági aggá fejleszteni.
Mi a virágaink kelyheiből elillanó milliókat összegyűjteni s hazánk javára 9aját javunkra fordítani akarjuk; mi egy fölötte hasz uos s mindenki által fontosnak elismert gazdasági ágat akarunk elterjeszteni széles e hazában.
A kitűzött czélt elérni véljük szakközlönyök, értesítők, szakkönyvek kiadása és terjesztése, méhészeti muzeum alapítása, köz és vándorgyűlések tartása, kiállítások rendezése, vándor-tanitók alkalmaztatása, termelési és fogyasztási arucsarnok állítása, méhészeti termények és eszközök adásvételének elősegítése, méhészeti eszközök, t. apátorok gyárilag való készítése, a méhészet tudományának és gya korlatának az iskolákbau tantárgyul való behozatala által stb. stb.
Az akarat szép, de a kivitel nehéz!
Az országos magyar gazdasági egyesület, a nagymélt. m kir. mínisterium pártolását bírjuk, az alapszabály-tervezet ki van dolgozva, a hadi terv kész, csakis az hiányzik, mi ezen nagyszerű occupátiónál fődolog — a hadsereg!
Kitűzött czélunkhoz képest pedig, hogy egyletünk az egész országra kihasson, az ország minden zugában kell, hogy képviselői legyenek. Egyesületünk sikeres működése egyedül a nagyérdemű közönség becses részvételétől függ.
Teljes bizalommal fordulunk tehát az ország minden polgárához, szíveskedjék az országos méhészeti egyesület tagjául jelentkezni egy egy levelező lapon. De felkérjük különösen a lelkész tanító jegyző urakat, ugy a honoratio-rokat általában, hogy a iakhelyükön gyűjtsenek országos méhészeti egyesületbe tagokat.
A rendes tagsági díj évenként 2 forint, az alapító tagsági dij p-dig egyszer mindenkorra 30 frt.
Egyelőre caakis a bejelentést kérjük Kriesch János műegyetemi tanárhoz (Budapest VIII. ker. naputeza, 13. s*.) mint a szervező bizottság elnökehez beküldeni. Az egyesület meg-alakulási napja a jelentkező tagok számához képest fog közzé tétetni.
Azon biztos reményben, hogy az a mi más nemzeteknél oly fényesen sikerült. Magyarországon is keresztül vihető leend, bátor-
zord marezona alak lépett be, foszlányos ruhában, arczán mély sebhelylyel, s szó nélkül hajiá meg magát Fehrab előtt.
— Mehemed — rzólt Fehrab — válaszd ki két legjobb lovamat, szerezz ócska ruhát, magadat pedig fegyverrel lásd el, — s ha hivatlak légy készen. A szolga távozott, Fehrab is elhagyta sátorát s türelmetlenül járt a sátrak közi. Végre hosszas bolyongás után visszatért sátorába, hol magát a szükséges fegyverekkel bőven ellátva, a lovakat rendelé elő — s pár perez múlva Mehemeddtl elszáguldott.
(Folyt, következik.)
Piros rózsa, piros lány.
Piros rózsa, piros lány. Mért kacsintott szemed rám ?
Mi.17. HZ is
Oly hamis,
Mint milyen vagy magad is.
Egyszer néztem szemedbe, Sxikra ugrott szivembe S most úgy óg, S-Aőruy tlség — Kél*k bixon porrá4 cg.
Ma nem hiszed jer ide, Ülj szépen az ölembe , S tekints be Kmivembe
Szivemnek a mélyébe,
Egy pillanat — s láthatod, Milyen nagy tűz laugol ott! De hamis ! Addig is
Megcsókollak s**7.9Xor is!
Ifj. VÁKADY FKRKNCZ.
• ÁPRILIS 10 én 1879.
ik, mindenkit a közös munkálkodásra
livni.
az országos méhészeti egyesület szervező bizottsága:
BÁLIN TFY PÁL, BORSZÉKI SOMA, DÖMÖTÖR LÁSZLÓ, KRIESCH JÁNOS, KÜHNE FERENCZ, Dr. PERTSY FERENCZ.
Helyi hírek.
— o felsége a keszthelyi ág. hitv. fiók egyháznak templomépitsére 100 friot ado mányozott.
— Meteorologiai észleletek a nagy kanizsai fogymnasiumuái 1379. évi márczius hóban. Közép légnyomás: 746*57 milliméter; legnagyobb légnyomás: 759 6 mm. 8-án reggel 7 és délután 2 órakor, legkisebb légnyomás: 736 4 mm. 13-án reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: 455°C, legmagasabb hőmérsék let: 16 5°C 31 én délután 2 órakor, legalacsonyabb hőmérséklet: — 5 6°C 15-én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 5 21 mm. — A levegő közép uedvességo százalékokban: o2-3%; legcsekélyebb nedvesség: 35% 11-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0 lói 1 O-ig számítva): 6*2; egészen derült ég (0-val jelölt) észleltetem 6-szor, teljesen borult (10-zel jelölt) 38-szor. — Közép szélerősség (0-tól 10 ig számítva): 2 ; 5«néi erősebbszél nem jegyeztetett. 93 észlelet közül jegyeztetett összesen 84 szél, és pedig: északi 32, északkeleti 4, keleti 15, délkeleti 7, déli 14, délnyugati 4, nyugati 5, északnyugati 3; szélcsend pedig 9 szer. — A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 47''6 tnin. Legtöbb csapadék (11-85 mm eső) méretett 28-án. Eső ese:t K napot), havazott 7 napon, köd volt 3 napon. E hónap lefolyása hőmérséklet tekintetébeu meglehetősen megfelelt az évszak átalános jellegé nek; túlnyomó volt az északi légáramlat különben pedig inkább nedves, mint száraz időjárás uralkodott. A növényzet fejlődésének megindulása átalában nem szenvedett hátramaradást. F.
— Értesítés. A n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet t. tagjait tisztelettel értesi* tera, mÍHzerint Krenauer Lajos, Rosenblüh Lajos s Simon Károly uraknál, valamint a szövetkezeti pénztárnál mérsékelt áron első oszrályu kád s gőzfürdő jegyek kaphatók. Nagy-Kanizsa, 1879. év április hó 7-én. Manhart, szöv. elnök.
— Méltó elismerés illeti városi hatóságunkat, hogy a főbb utczákat Balaton Füredről hozatutt platanoidesekkel ültette be; a fürdőintézet nagyérdemű igazgatója Écsy László ur kiváló figyelemmel eszközölte e szép fák ide juttatását az ottani faiskolából; jelezvén, hogy kora tavaszszal hajtanak és csak késő őszszel vesztik el levelöket, de egyre okvetlen szükségük van: szorgalmasan öntöztesse n^e k. Erre nézve megjegyezzük s azon óhajunknak adunk kifejezést, hogy a szorgalmas öntöztetést azon háztulajdonosoknak kellene teljesíteni, kiknek házok előtt vannak a Iák. >
— A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület tekintetes elnökségének. Midőn a f. évi márczius 20 án kelt becses soraikkal az itteni árvízkárosultak részére segély képen küldött 760 forintnak átvételét ezennel elismerem, engedjék meg, hogy Szeged város véginségre jutott közönsége nevében oa uton is kifejezzem legforróbb köszönt temet nagylelkűségükért. Szeged, 1879. évi márczius hó 26 án Pálty Fe-rencz s. k. polgármester.
— Hernyók pusztítása. A város belterületében a hernyók pusztítása nagyobbrészt már megtörtént; de mi történik az úgynevezett telekkuti téglaszin melletti néhány tölgyfával, melyek telve vanuak hernyókkal, nem volna e czélirányos ezeket kivágattatni, továobá figyelembe ajánljuk Svastics Károly szolgabíró urnák, hogy a paiini határban levő fasorban a szilvafák tulságig tele vannak hernyókkal, ezen kártékony rovarok elpusztítására Clement Lipót bérlő ur, ki minden jónak és nemes tetteknek barátja, felszólítandó volna.
— Országos vásárunk oly silány volt, minőre senki sem emlékezik, eladó tárgy elég hozatott be, de vevő nem mutatkozott. Talán a másik jobb lesz. A marhavásáron mutatkozott egy kis élénkség.
— SvaHtics Benő köztiszteletü alispánunk a vasárnapi haugversenyre városunkba érkezett; tudva levő dolog, hogy alispán ur a zongora művészetében elismert, ritka capacitás.
— Árverezés Zalamegyében. (Rövidítések : b. = becsült. I. = első árverés II. = második árverés. Ing. = ingóság. Ingatl. = ingatlanok.) Szabó Sándor 1727 frtra b. ingatl. Tapolczán apr. 29. Kreutzer Johanna 1418 frtra b. ingatl. Salomvárott május 5. Zelko Anna 1067 frtra b. ingatl. Tüskeszeren 1. máj. 3. II. jun. 3. Weiss Móricz 2870 frtra b. ingatl. B.-Tomajon apr. 18. Bernát Tamás 2796 Írtra
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
APRIUS 10-¿a 1879.
b. ingatl. Pribiszlaveczen apr. 15. Teasdale C. William 42323 frtra b. ingatl. Balaton-Fiiredeu 1. jua á. II. jul. 3. Sete» Jánoi 1812 frtra b. ingatl. Alsó-Lendváu I. maj. ö. II. jun. 6. Qe rica Mártonná 1101 frta b. ingati. Bregoriczán l. máj. 5. II. jun. 5.
— 100 frtos bankjegy. Egy köztiszteletben álló fér ti u folyó hó 4 ón 1 drb 100 frtos bjegyet elvesztett, a bankjegy tulajdonosának, a, helybeli kapitányságnál átadatott.
— Majom és kutya circns F. hó 8 án tartutt a béca» majom ós kutya circus az .Arany szarvas" vendéglő diszterraében egy nap két előadást, mindeniket tele hazzal; a négylábú működök, melyek közt kis lovak is szerepeitek, ügyességük valóban bámulatos, a közönséget gyakran megkaczagtatták.
__A déli vasúttársaság Kralyevecz-
frldaui vasutvonalán, Csáktornya székhelylyel rendszeresített vasúti orvosi állomásra a Csáktornyái orvosi kar egyik tehetséges tíatal tagja, l)r. Scbwarz Albert neveztetett ki.
— Dohán y - c#e inpészet. Mult hó 13-án 2 pénzügyőr Gyómöro helységben 4 Boinogyi dohányoséinpészre akadt, kik a pénzügyőrök láttára megfutamodtak. A pénzügy órok által üldöztetve, Medgyes falunál azok által elérve lettek, mit a csempészek észrevévén, h lovakat a kocsiból egy perez alatt kifogták éa azokkal elnyargaltak, hátrahagyván két dohány nyal megterhelt kocsit, egy hosszú bundát, egy szűrt és egy kalapot. A két kocsi ezutáu Rigacsra lett bevontalva, és onnan fogadott fuvarosok által Sümeghre Bzándékoitatoit beszállittatni. A beszállítás alkalmával Ukki falun innen, az első kocsin ülök és pedig a fuvaros és tia (gérczei mésrtuvarozó izraeliták) es pénzügyőr az ut melletti árokban elrejtőzve volt, csempészek által váratlanul megtámadva és több, frjükre irányzott csapAs által a kocsiról leverettek ; mire a csempészek ezen kocsit magukkai elvitték, a fuvaros fia a
C*
kapott sérülés folytán súlyosan megsebesült. A másik kocsi a rajta volt tárgyakkal és 135 klgramm leveles dohánynyal Sümeghre- be szállíttatott, hol is a szállító eszközök éa a feniemhtett viszahagyott tárgyak folyó hó 16-án elárvereztettek, a dohány pedig az itteni dohány töárudába beszáliittatott. Ez a teljesített hivatalos vizsgálat alapján kiderített valódi tényállás. A megtámadás Ukk falu meliett történt, és a pénzügyőrök nem voltak erre elkészülve, mert nem gondolhatták, hogy fényes nappal, posta utón ily rabló módjára történt megtámadásnak kitéve lehessenek. A megtámadást a faluból többen nézték, de segítségre senki s^m jött. — lly^n csak Magyarországban törtéuhetik, hol az ország kincs tárának megkárosítását a nép közönynyel veszi, sőt azt lehetőleg elő is segíti és a hol lehetséges, azt maga is raiuden tartózkodás nélkül teszi, n»-in gondolván meg azt, hogy ez altal több teher esik vállaira. — Elég sajnos, hogy igy van. Keit Keszthelyen, 1879. márczius 26 án. Stnuovich, kir. pénzügyőri biztos.
— A Balaton taván a halászat az april hó l ével bekövetkezett tilalmi időszak folytán be lett szüntetve. A tilalmi idő kezdetével jónak látjuk az illető hatóságok figyelmét a Balaton majd minden pontján dívó orv halászatra, mely a mult évek folytán már annyira elharapódzott, hogy a halászok az alkony megérkeztél is alig várva be hajóra ültek, s az éj leple alatt egész bátran és biztosan vetették meg hálóikat.
— Meghívó. A Tisza áradása által károsultak javára a tapoJezai nagy vendégfogadó termében 1879. évi april 19-én tartandó tombol» játékkal egy bekötött zártkörű bálra. A rendező bizottság: Gidró László elnök, Székely Emil jegyző, Győrffy Pongrácz péuztárnok. Czapáry Boldizsár, Dienes Sándor, Kaszas Dezső, Kopácsi Sándor, Miloszávlyevits Ernő, Nagy Aladár, Redl Gusztáv, Strffanics János, Szita Elek, ''Víobz Béla. Belépti dij 1 frt. — Egy tombola jegy ára 30 kr. Kezdete 8 órakor. Felültízetések és magánadakozások köszönettel fogadtatnak s & belügyminisztérium által a hivatalos hírlapban nyugiáztatnak. Felkérjük a nagyérdemű közönséget, hogy ezen emberbaráti czélra szánt tombola-játék nyeremény tárgyait, kegyes adományaikkal gyarapítani szíveskedjék. Ily nyeremény tárgyak april 17-ig Gidró László bizottsági elnökhöz (me gyeház) küldendők.
— Eljegyzés. Harant Arnold, drávafoki körjegyző e napokban váltott jegyet Kovács Laura urhölgygyel, Kovács Lászlóné bájos és müveltlelkü leányával Keszthelyen.
— Gyászhír. Özvegy Hanty Lászlóné született Fábián Erzsébet, — nem különben Hanti Ferencz éa neje Halasi Nagy Terezia maguk és gyermekeik nevében bánatos szívvel jelentik szeretett férje, illetőleg fiuk és test-vérjük Hanty László okleveles mérnöknek munkásélete 40 ik boldog házasságuk 14-ik évében tolyó 1879. évi április hó 4-én d. e. Va12 órakor hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei
folyó hó 6 án d. u. 4 órakor tétettek a zalaegerszegi sírkertben örök nyugalomra s & szent miseáldozat érte a zala egerszegi szentegyház ban folyó hó 7 én reggeli 8 órakor tartatott meg. Áldás legyen hamvai felett!
— Nyilvános számadás a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet dalárdája által 1879. márcz. hó 29-én, felerészben a szegedi árvízkárosultak javára rendezett jótékony-czélu hangverseny bevétele és kiadásairól. Bejött belépti-jegyek után 205 frt 60 kr Felülfizetések után (T. Beck Sándor ur 4 frtot, f. Cseszoák L. ur 1 frtot. Kauschek Ilona urnő sürgöny utján Kolosvárról 5 frtot) összesen 13 frt. Összes bevétel volt tehát 218 frt 60 kr. Ebből kiadás 119 frt 47 kr. Maradt tiszta jövedelem 99 frt 13 kr., mely összeget a dalárda t. elnöke Dr. Csanády Gusztáv ur 100 írtra volt szives kiegészíteni. Ezen összegnek tele, vagyis 50 frt elküldetett a szegedi vizkárosultaknak ; 40 frt a dalárda alaptőkéjéhez csatoltatott; 10 frt, a dalárda előre nem látott kiadásaira tartatott fenn. — Fogadják a t. felülfizetők s átalában a hangversenyen részt vevő u. é. közönség az intézet dalárdája nevében nyilvánított hálás köszönetemet. Keszthely, 1879. apr. 3-án. Senietke József, pénztárnok
— Siinieghen apr. 16 án a nagy veu déglő termében műkedvelők által hangverseny tartatik a szegediek javára.
— A szegedi és vidéke vizkárosultai javára Egerváry Jenő gyűjtése Alsó Lendván : Kovács Hudossy Berta 5 frt, Kelcz Gyula 5 frt, Vámosy Lajos 2 frt, Vámosy lika 1 frt, Hirschl Miksa 1 frt, Pollák Lázár 1 frt, Wort man Benő 1 frt, Travic/.ky N. 2 frt, Brunner Samu 1 frt, Tornka György 5 frt, Egerváry Jenő 1 frt 30 kr. Deu''sch Miksa 1 frt. Hajmásy Fereucz 1 frt, Reichenfeld Júlia 1 frt, Karabélyes Elek 10 frt, Rittenbacher Ferencz 1 frt, Dervarics Kálmán 1 trt, Lendvay Mátyás 5 frt, Rosenberg B. 1 frt, N. N. 1 frt, Schubel Mariska 1 frt, Petschinger Lajos 1 frt 50 kr, Petschinger Samu 1 frt, Raisz Kálmánné 1 frt, Barsch Henrik 5 frt, Feiglstok Vilmos 1 frt, Bogdán Lajos 1 frt, Szita Gyula 1 frt, Colloguath Ferencz 1 trt, Gompercz Emil 1 frt, Nábráczky Lajos 3 frt, Nagy Alajos l frt, Hajós Mihály 5 frt, Skublics Imre 5 frt, Jakab Alajos 1 frt, Udvardy Elek 50 kr, Szijjártó Géza 50 kr, Günsberger Boldizsár 50 kr, Faisztl József 20 kr, Schön Hermán 50 kr, Löbl Ignácz 2 frt. Összesen 81 frt. Mely összeg mai napon a belügyi minister úrhoz küldetett. Alsó-Lendva, 1879. april 5 én.
— A Csáktornyái nőegyletnek, az izr. fiatalság altal rendezett műkedvelői szini elő adás tiszta jövedelmétől 14 frt, a csákt. takarékpénztár által ugyanazou egylet számára 24 frt 15 kr. adományoztatott. A nemeskeblü izr. fiatalságnak, úgyszintén a takarékpénztár tek. igazgatóságának nevezett adományaikért a választmány nevében köszönetét fejezi ki özv. Deurbányi Elekné nőegyleti elnök. Margitai József, egyl. titkár.
— JSovából irják nekünk. .A szegedi árvízkárosultak javára Novában f. évi marczius hó 2í)-én rendezett tombola tiszta jövedelme 57 frt 20 kr. volt, mely összeg a megyei alispáni hivatal utján rendeltetése helyére küldetett. Felülfizetések a következő« történtek: Horváth Alajos 4 frt. Balaton József 2 frt, Bubb Karoly 2 frt, Stern Zsigmond 2 frt, Zárka Miklós 2 frt, Kohn József 2 frt, Koutnyek Fereucz 1 frt 50 kr, País Endre 1 frt 50 kr, Marton Pál 1 frt 50 kr, Eppinger Ignácz 1 frt 50 kr, Késmárky László 1 frt 50 kr, Eppinger Sándor 1 frt 50 kr. Gutmann Gyula 1 frt 50 kr, Zárka Júlia 1 frt, Zarka Zsigmond 1 frt, País Farkas 1 frt, Szilágyi József 1 frt, Peta novics György 1 frt, Hannibal Sándor 1 frt, Deák Irma 50 kr, Miklós Mihály 50 kr, Holcz-bauer József 50 kr, Plácsek Ignácz 50 kr, Ho-racsek István 50 kr. Az adományozóknak ugy Horváth József novai vendéglős urnák, ki a termet dijtalanui átengedni, s saját költségén feldíszíteni és kivilágítani volt szives, hálás köszönetet mond a rendezőség."
— Rövid hirek. Szatmár Németiben „Pinczér-egylet" alakult. — Biharmegyében gazdag márvány telepre akadtak. — Varsó vidékén egy paraszt hetedszer nősült; 34 gyermeke ól. — Csávolszfcy Lajos Liptay Klementint nőül vette. — Gyöngyösön „Közügy* czimü politikai hetilap indult meg. — Schuk Náthán Cincinatiból irt levelet hitelezőihez. — Nagy-Szombatban emléktáblával jelölik meg azt a házat, hogy nagy Lajos királyunk 1382-ben meghalt. — Az olasz király 10 ezer frankot küldött a szegedieknek. — Az „Este" ezred tartalékosait nagy lelkesedéssel fogadták Budapesten és Kecskeméten. — Ai angol királyné Olaszországban van. — József fhg. Alcsuthon templomot építtet. — Tuzla mellett egy ezredest a rablók megöltek. — A szibériai bányákat 80 évre franczia társaság vette bérbe. — Bécsben 5 nihilista tanulót fogtak el. — Liszt Ferencz estélye Andrássy termében fényesen sikerült, jelen volt a király
is
jövedelem Szeged részére 4000 frt. — Fricke színész Berlinben a színpadon halt meg. — Szuper szíutársulata Gráczba megy. — Armeniában egy 150 éves ember halt meg. — A Rothschild család külön vasúti kocsit készíttetett. — Ghyczy Kálmán valóságos belső titkos tanácsos lett.
KI nyert?
Budapest, april 5-én: 33, 45, 55, 88, 2. Lincz, „ „ 60, 22, 10, 62, 43. Triest, „ „ 32,41,11,73,55.
Vegyes hírek.
— Egy község magyarosodása. Szántó várói tudositauak benuünket, hogy ezen majdnem tisztán sokacz ajkú községben már 10—15 év óta nem tanítják az iskolában a sokacz nyelvet, hanem az előadási nyelv kizárólagosan a magyar; ugy hogy az ifjabb nemzedék kivétel nélkül szépen es helyesen beszél magyarul. Ezen eredmény leginkább Paul József szánlovai jegyző ur érdeme, ki sok évi ügyszerető és buzgó munkálkodásával a községet ugy meg tudta hódítani a maga részére, hogy ez minden rendelkezését készségesen jóváhagyja. Adózzunk tehát Paul urnák a jól megérdemlett elismeréssel !
— Egy elszánt hölgy. Mult hó 28 án egy moszkvai uri ember bált rendezett saját lakásán, melyre egy Bajraszewszky nevü fiatal ember is megvolt híva. A kilencz órakor odaérkező vonattal egy Kaczka nevű kisasszony is megérkezett a csalidhoz, hogy ott kimulassa magát. Egészen nyugodt volt az általános bemutatás alatt, midőn azonban Bajraszeeszkyt üdvözlé, egy revolvert vont elő zsebébóf s azt a fiatal ember szivének irányozva elsüté. Egy cseppet sem szabódott mikor elfogták, a legnagyobb nyugodsággal követé a rendőröket, s kijelenté, hogy tettét jól megfontolva hajtotta végre, okát azonban nem adá. Egy orosz lap szerint politikai indokok vezérelték őt e természetellenes lépésre. A gyilkosnő alig van 17 éves, s szépsége vakitó. Azt is állítják, hogy Bajraszevsz''ky, ki hallva rogyott össze, két uappal e végzetes esemény előtt egy fenyegető levelet kapott a revolutionárius végrehajtó bizottságtól.
Irodalom.
— Aigner-Abafi Lajos szerkesztése és kiadásaban „Nemzeti Könyvtár" 13. 14. és 15. füzete megj-Ient. Mikes Kelemen: Mulatságos napok IV. Kazinczy Ferencz költeményei V. és Kármán József művei II. tartalmazza. Ára e méltó pár: olásra érdemes kiadvány egyes füzeteinek csak 30 kr.
— Tettei Nándor és Társa kiadásában P. Szaihmary Karolyuak „Azemberi mivelődés története" czimü müve füzetekben is kiadatik. Ara 30 kr.
— Xantus Jánostól megjelent „A főid- és térképkészítésről*. Segédkönyv népiskolák használatára. Ara 40 kr. Aigner Lajos kiadása.
— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemükereskedénében Budapesten megjelentek : A bácskai rezervisták, Varga János eredeti látványos népszínművének legkedveltebb dalai. 1. Csipkebokor idres bodros virága. 2. A kis madár. 3. Megy a gőzös Kanizsára. 4. Román nóta: („Ha a rózsa kikeletkor"). Énekhangra zongorakísérettel (vagy zongorára külön) alkalmazta Erkel Elek. 80 kr.
— Stamp/el Károly Könyvkiadónál Po-sonyban megjelent „Rab Rábya regény második füzete is. Jókainak e hírneves regényéből egy egy füzet 50 kr. Kiállítás díszes.
— Mehner Vilmos kiadásában megjelenő „Képes családi lapok* 11-dik füzete érdekes
tartalommal és csinos képekkel megjelent. Ara 30 kr. /
— „Hitelviszonyaink és a kisbirtoki földhitel" czikk-cyklus külön is megjelent, kiada a .Magyar kisbirtokosok országos föld hitelszövetkezetének" létesítő bizottsága.
— Vettük a „Tarka világ« erimü szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap első számát, melyről a legnagyobb elismerései nyilatkozhatunk, miután határozott előnye van mind kiállítás, mint tartalom tekintetében minden a hazában megjelenő hasonló lap fölött. A női közönség meleg pártolásába őszintén ajánljuk. Van a lapnak regény melléklete és egy humor czimü melléklapja. Oly gazdag és változatos tartalommal bir, hogy a lapinak csak szép jövőt jósolhatunk. Előfizetési ára félévre 3 frw, évnegyedre 1 frt 50 kr, mely Budapestre, váczi utcsa 15 ik szám küldendő. — Szerkeszti Németh Béla.
Piaezi árak.
100 kilof. számitva.
8.10—8 50. ROM 6 60. 4 70—4 90. Kukoricxa
Székesfehérvár: Bura
5 80 Árpa 4 10—4 90. Z»b 4 10—4 30.
Szombathely : Buxa 8 2o—8.60 Rozs 5 60—6 —. Árpa 5 20—6 40. Zab 5 40-5 60. Kukoricxa 480—
5—.
Bldapest: Boxa 8-60—9*30. Rom 6*20—6. 50. Árpa 5 30—5 37 Zab 5.50-5 60 Kukoricxa 4 92— 4''9"».
Pécs: Buxa 7-50--7-80. Rots 510—5-30. Árpa
4-20-4 50. Zab 5 20—5-30. Kukoricxa 4---4-30.
Sopron: Búza 8 50—9 50. Roxa 6-30.—6 60
Árpa 6 40—6 70 Zab 6-05—6 20. Kukoricia 5-20—5-40.
Mohács : Buxa 7 30—7-80. Roxa 5 20.5 40. Árpa -4-60—4 70. Zab 5 10—515. KukoricxA 4 10-4 25.
6yőr: Bu*a 8 20.-8 80 Rox« 6 10.—6 35. Árpa
5-70.—5-90 Zab 5 40—5 55. Kokoricza 4 60.—4-75 Bécs : Buza 9 40—9-45. Roxs 6 40—6 95. Zab
6 12-6-17. Kukoricxa 5 25-5-30.
Szerkesztői üzenet.
3408. Ollir. Köszönettel vatük. Rendben v»u minden.
3409. B. S. Komjath. Azonnal mcgküldetett.
3410. M. KL ,Es5a nap*. Megérkexett. A mottón j&t mosolyogtunk. Ósxinte ndvőxlet!
3411. B. „Egy uj épület* j5. Mindkettő áll*, potán örvendünk !
3412. P. Mikor jelenhetett meg az a rend-■xabály? 8xive»en megküldendem, csak tudjam, mely éviben kere»aem. Másikra nézve megkéstünk.
3413. „A ligetbe-, „Távolból", „Temetőben", Sor szerint közöljük.
3414. S. E. Budapest. H. M. magával vitte & válasxt a papir minőségére vonatkozólag.
3415. Sz. „A kártyahős" cz besxélyt megkaptuk. Mielőbb elolvassuk s nyilatkozunk.
3416. Kottoriba. Jöíó sxámunk KöazSnet!
3417. L. Csabrendek és V. Keaxthely.
3418. V., „Ax órült leány « és V. M. ményeit megkaptuk.
hoxxa.
Ssinte. k ölté-
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
A ,László-fürdő intézet"
tulajdon&sai tisztelettel értesitik a t. cx. közönséget, miszerint a fürdő nyáron és télen mindennap reggel 6 órától estve 9 óráig a t. ex. fürdővendégek rendelkezésére a követkexő fürdő-árak mellett nyitva
UrtAtik.
Egy fákádfürdő lepedő és kendő türülköxŐvel 40 kr. Egy kőkádfürdő „ „ 50 kr
Előfíxetési árak : 12 fakádfllrdő lepedő és kendő türülköxŐvel 4 frt 6 * 2 frt
12 kókádfürdő „ „ , 5 frt
6 » » , . 2 frt 6U kr
N.-Kanix»án, 1879. márexiu* hóban.
* E rovat alatt köxlöttért felelősséget nem vállal a Sserk.
HIBDETÉSEK.
/
Előleges jelentés.
Alulírott jelentem a n. é. közönségnek, hogy ón a
„Zöldfa44 czimü kertet
bérbe vettem.
A legjobb magyar borok, sörök, egybekötve jó izü ételekkel olcsó áron fognak a legjobb hozzá járuló vonzerővel látogatásra eszközöltetni, az idén egészen újonnan berendezett kertben. Bővebett a megnyitásról, mulatságokról, sat. a falragaszok.
Mély tisztelettel
(834 i~2) Szigritz Róbert.
Tarcsa fürdőhely.
Vasmegyében (Magyarország.)
Közel az osstr. stajer-magyar határhoz a szombathelyi vasút állomástól Bécs , Vestprém- budapesti vonaltól 4 óra távolnyira esik. Kitűnő vasforrás, érdemszerll nőfürdő, kitűnő hatásától, ugymind betegségek a női sexual szerv, ideg betegségek férfiak ós nőknél, minden tekintetben előforduló vérhiány sat.
Furdőorvos Dr. Thonias.
Brozsurák minden könyvkereskedésben.
Az idény megnyitás május 25-én.
A lürdóigazgatóság.
(835 1—6)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
aPMLIS 10 én 1879.
Fgy lBÍlTaTí.) tekeasztal,
Egy jé karban álló Billart minden hozzá tartozóval egy ütt a hely "szűke véget igen olcsón, és jó feltételek mellett szabad kézből eladó. Minden közelebbit WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében tudhatni meg. (830 2-3)
Császár
kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
P U R I T A S
haj-i fj i tó-te j.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással l»ir. hogy ő$r. hajakat megifjit, azaz lassankint míg pedig iegkesőbh tizennégy nap alatt am;i szint visszaadja, melylyel eredetileg l>irt!
Párisi világkiállítás 1878 2 arany és egy ezüst-eremmel kitüntetve
GANZ és TÁRSA,
vasöntöde és gépgyár-részvény-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják <Sí« 3-20)
kérgöntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levó köveket mindinkább háttérbe szoritják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minósitése végett igen előnyösek.
IMF* Ezenkívül mindennemű gfy és öntödei munkalatokat, kérgöutvényfi kerekeiket bányászati munkalatokat stb.
nom lest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női haj**-tot ós a férti hajat és szakállát.
Egy üveg „Puritas-* ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.)
Kikeleti hóvirág-.
A hatást tekintve, semmitéle toíllettc-szer sem kSp es a kikelet» hóvirággal jóság és kitünőségbeu versenye/ni. Olajos üdito alkatrészek-bűi állitva elő. rövid idón elhárítja ezen sr.er a szeplőt, borátkát, pör-senést, májfoltot stb. s az arezbőrnok vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonkéu! 1 frt. szállítással 20 krra! tübb — I''osUutánrét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítőnél
Francz Ottó, Bí>cs, Mariahilfstrasse 38. szkni.
Naisv-Kanusán valódi minőségben PráQör Béla gyógyszerész urnái. ("30 24 -25}
Hallási olaj
I)r. Schmidt fő-törzs-orvostól gyógyit minden süketséget, ha nem vele született. (Nel^Z hallást, CTllzugilst azonnal elhárít). *Egy üveg ára használati utasitassal együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti2 frt 40 kr. beküldéa után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitüuű haláui az«;rt) részesitik, s meiy a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségbol viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat ■ Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett halasomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha síiket nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje (606 3—10)
Steiner Dávid, oki. íőgymn. tanár.
B a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Manahilferstr 79
ROMERBAD
(a steieri Gastein)
für őídény megnyitása f. é. május 1 -¿II
A déli va pályán (a gyorsvonattal Bécstűi 8 és fél. Trieszttűi 6 óra,) igen erős akrathoterűk 30-31°-íg. uaponkiuti 36,0(X) akó vízmennyiség. különös hatással köszvény csúz. ideg szeuvedés, szélhűdés, gyengeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült cxsudok. rögzött hurnt, csont ós izb» tegségek-nél »tb. Nagy viztár, elegáns kiállított uj külön márvány- és kád fürdők, kényelmes lakások a leglátogatottibb havasi tartomány. hosszú ámyékdns sétarérek, njonan épült magas ívó-viz-forrás-vezeték. Fürdóorvos Dr. Mayrhofer H., miiorvos üé-n-ból (Lakása a;>ril végéig Bécs, IX. Merg-trasse 19.) Kimoritő elsiratok, árjegyzékek ingyen ¿s bérmentve küldetnek a
fürdó-:gazgatóság
(828 3 -3) Römerbad. Alsó-Steier.
Verlag von Karl Prochaska in Teschen.
Für jeden Geschäftsmann unentbehrlich :
PKOCIIASKA''.S Verzeichnis» aller Stationen
des P o s t-, E i « e n b a h n-, Telegraphen- und Dampfschiff -Verkehrs in
Oesterreich-Ungarn.
Neuntor 1879 er Jahrgang. Preis I fl
Vor Kurzem erschien :
die 1879 er Ausgabe
PROCHASKA''S E i s e n b a n • K a r t e von Oesterreich-Ungarn
In f» Farben. — Mit mehreren Beigaben. — Nach dem Staude vom Jänner 1879. berichtigt Preis in Carton 1 fl.
833 1—2
Zu haben bei J. Wajdits in Gross Kanizsa.
Ilerpff «''i~rlt orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
ottmí t*kintflT«>k itUl »jinWfc. Ans«tri«.n««7srom»Kban, Fran-odMrssAf, .»mftoni»A*, Holl««db»s» " »velutoa, Bemér
niaban »at. air tix pv 6U Onjrc« »ikerrel hasinaltati*
mindennemű börkiitegek
mint szinte iz arczbSr mindenféle tisztátalanságai ellen
kfllAnSton » rfth. »i idült é« pikkely »«tnSr ellen, » kost. » »$raír repedreny. a fej él kuMl\ korpa ellen, a »«.ptf.. májfolt. u u^ynerewitt reMMfr. » f»pd»c. a libirt»<Uii. »a icycnnekek ralamennyi kftl.A fejbeto(f»<geI ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a bArt tisztító mo«dó»ier ajáalUtlutik.
Ára darabonként használati ntasitásaal együtt 35 kr.
A Bcrger féle Mtráiiy-ssappim 40» „-ka «w fskátriaji Uml-maz felettébb (fondo»»n ▼»« késxitre. • lényegesen különbözik minden efy«bb, a kereskedésben «Wordul* kitriny-»aipp»noktól. _
-Csalások kikerülése végett =Z
a gyógyszertárakban világosan Berger-fole kátrány-szappan
kérendő
8 figyelni keli a zöld csomagolásra
s az ide mellékelt védjegyre.
Eiryedftll helyettes a bel* és UOlföld rétiére:
fi. HELL TROPPAU, KfcLSTMSSSJ!^
Kapható: NagyKanizsán, Präger Bélanr gyógyszertárában. wmí

Dijaztatott 1867. évben Párisban!
Fehér mell - Syrup
W.-től Boroszlóban és Bécsben.
Mayer Q. A
i
í
Miután különféle felhasznált szerek és gyógyítások neher-kes köhögésemnek Bem enyhülést, sem szataduiást nyújtottak, tehát a W0it«chenaui gyártulajdonos tanácsára az itteni Schir-hakl József raktárából való G. A. W. M a y e r-fele m e 1 I-8 y r u p o t vettem igénybe és ennek köszönhetem a végké-peni megszabadulást rosz köhögésemtől. E szert minden hasonló szenvedőknek legjobban ajánlhatom.
Knffstein, Tirolban. Dil ler ib er per, sörfőző.
A G. A. W Uiyer - féle fehér mell -Syrup valódi
— - - - • " '' '' gvógyszertárá- ■
(755 IX. 2 —*) jm
minőségben Nagy-Kauitsán Prágor Iiéla gyógyszertárá-
ban kapható.

mtmmmmnmmmtm
Földbirtokosoknak!
Bécsi ós budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket | gyorsan és jutányos feltételek mellett közvetíteni.
(829 3 —10J
Gottlieb Sándor,
H
ügynök N.-Kauizsáu.
ttntxtnztmttmttutttnt

KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű ós szövött áru gyáriraktárukban az »YPSILAN TI''-lioz
Budapesten, váczi-utcza 5. sz. alatti áruliázbau
kaphatók
iniudouneniü kész f^rtl-, uól és gyermekfehérneiniiek, víisznak és
a h z t a 111 e ni 11 e k
a legnagyobb választékban és kitűnő minóségbeu a legjutányosb árakon
Férfl-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlaiidi vásr.onbdl, darabja 3, 3 ftO, 4.— , 6, fi, 7, S, 10. 12 frt.
Férfi Ingek, bimaettek, madHpolauból. melle vászon, darabia 3, 4, f>, <>, 7. 8, 10, 12, 14—20 frtig.
Férfl madapolan-lngek, dzrabja 2, 2.ó0, 3.R0, 4 frt.
Ferfl színes Ingek, 1.60, 2, 2.60, 3, 3 50frt. Két külön gallérral 2.50, 3, 3 50 írt.
Férfi színes angol oxford-Ingek, darabia 2.60, 4.76, két külön gallérral darabja
2.ÖO, f) frt.
Férfi gatyák, magyar, fé''mapyur vagy fran-csitt ssabánra, pamutból 1.20. 1.H0, l.ftO, vászonból 1.60, 1 <>0, 1.7.S, 2 frt. rumburgi vászonból 2.25, 2.60, 3, 3 írt 50.
Férfl-fehérharlsnyák, pamutból fehér vagy sxines tucaatja 4, 4.60, 5, 5.50, ''). fi.50. 7. 7 60, 8—14 frtig, exérnából, fehér tn-uzatja 8 60, 4, 4.6U, 6, fi, 7, b, y frt, 14 frtig. félbarisnyák, febéritetlun váseonból varrottak, tucxntja 4.50, fi. 7 írt.
Férfi zsebkendők, fehér vászon tueiatja 3, 3 50, 4, 4.60, 6, fi, 7, H, 9, 10, 12 írt. 20 frtig.
Férfi zsbkendők, vászonból, fehér színes széllel 6 —, 7''50, 9 — írt. batisztból színes lel 7 írt 8 frt 50, sxines pauiutzsebkeu-dők dhja 30 kr, 3ő kr, 40 kr. pamut batisxtxnebkeiidők szinus széllel tuezat-ja 3 írt.
Férfi gallérok, minden formában, legtino-m/tbb iczatja 3 frt, 3 írt 50.
Férfl-kézelök, tuetatja, 12 pár 5 frt, G írt
NŐI ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.26, 2.60, 3, 3.50, 4''— frtig, slingelt
3, 3.50, 4, 5 írtig francsia mellvariásbal és himsettek 3.60,4 —, 4.50, 5.50, fi, 7, 8, lf> frtig, madapolanból sima 1.50, 2 frt slingoJt 2.60.
NCi háli-corzettek, madapolanból egysre-rüek 1.30, 1 60, díszített 1.75,2.25, 2.60 3, 3.60, 4, 4.60, 6, 10 frtig.
NŐI libravalők, madapolanból, sima sze< gélyzott, dbja 1.60, slingelt 1.90, díszített 2.26, 3, 3.60, 6 frtig.
Női alsószokayák, madapolanból, szegélyekkel és diszitóssel, darabja 2.60, 3, 3.25, 3 60, 4, 4.50, 6, 15 frtig, uszálylyal 4, 6,
6, 7, 8, 20 frtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitüuő minőségben tuczatja 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 fo-riutig színesek pamutból, pária 76, 80, 90, kr. 1.20, 1.80, 1 50, 3.60 krig.
NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tueztja, 2.50, 3, 3.60, 4, 5, 6, 7, 8, Ifi frtig, angol ozérnabatisEtból, fehér, 4, 4.50. 5, 6,
7, 8, 30 frtig.
NŐI franozla derék fűzők. (Mieder,) dbja 1.30, 2 30, 3, 3.60, 4 —, 4 frt 50 krig.
Fia Ingek, fi évesok számára madapolanból, dbja 1, 1.40, színes, 1 frt 25, 1.40, vá-szouból 2.10, 2.40, félmagyar gatyák 1.10, 1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból 1.10, 1.60, színesek 1.26, l.b5, vászonból 2.20, 2.46, gatyák, 1.20, 1.40 j 10 éveseknek, madapolanból 1.25, 1.95 színesek 1 60, 1.75, vássonból 2.30, 2.60 gatyák 1.86, 1.60, 12 éveseknek,
ingek madapolanból 1.30, 1,80, szinest^k 1.65, l 90, vászonból 2 írt 40, 3, 3.50, gatyák 1.55, 1.80; 14 évosuknok ingek madapolanból 1 frt 40, 1.90, színesek 1 75, ^».10. vászonból 2.65, 3 15, 1 frt, gatyák 1.66, 2 írt Ifi éveseknek madapolanból I 5u. 2.10, színesek 1.75, 2 2(t, vászonból 3, 3 60, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2- 2.20.
Kész fehérnemiiek leányok számára, minden nagytiáifbau és minőségben, ugyszinte csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékü nket hi;>meiiwitten heküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és aNztaluemüekbeu.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 rőf) vége 23, 24, 25, 26, 27. 28, 30, 82, 35, 38, 4<), 42 46. 50, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandl vászon, 3<.t mét«-r (ön rőf) 2''J, „''3, 24, —, 2H, 28, 30, 32, 34, 3«, 40. 45. 50, 100 frtig.
Hellandl vászon, (ryermek-febérnemüekre és ágynemüekre 82'' 4 méter (42 röf) vége Ifi, 17, IS, 19, 20, 21, 22, 23, ¡¿4, 26, 28, 30, 50 frt.
Creas vászon 28''/, méter «30 rőf) vég» 10...0, 11. 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oO írtig.
Lepedri vászon egy szélben, 29 méter (38 rőf) 12 lei ed/íre vége 33, 3fi, 3», 40, 42, 44, 45, 4». 5n, l(j() frtig.
Fehér pamutcslnvat, ágynemüekre, 1 méter 3H. 4»i, 4íS, kr
Madapolam vagy ChifTon, vége 40 méter (5l''/, rőf) 9.20, 10.40, 10.8M, 12, 13.60 14, 17, 18, 21.
Színes kanavász, 23''/4 méter (30 rőf) 9, 9.60, 10. II, 12, 13, 14, 15 frt.
Színes ruhaperkálok, dus választékban 1 méter 3«. 38, 48, 50, 52, 54, 5fi kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, tuczatja 2.60, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10-20 friig.
Törülközők, tiszta vászon tuczatja 5.80, fi, 6.90, 7.50, 8 , 9, 10, 20 frt.
Asztal kendők, tiszta Ion, tuczatja 4, 4.60,
* 5, 6.50, 6 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8.
10, 12, 18, személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Danast asztali teritők, 6 wzemélyre 6.5o, 6, 6.50, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 sze-mélyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 16, 18, 20, 40 írtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 frtig. 23 személyre 82,34, 40, 50, 53, 75 frtig.
Kávéskendők, ssiuei és fehér, darabja 3,
3.60. 5, 6.50, 6, 11 írtig, csemege-kendők tuczatja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig
Csipkefüggönyök, l ablakra 3, 3.50, 4, 4.50,
6, 5 50. 6 50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Ágyterltők, darabja 4.50, 6, 6, finom ripu.
bői 9.60; asztal teritók 3.80, 4, 5 frt, ripsböl 7 frt 50 kr.
Agypokróozok, 4.50, 6.60, nagyobb 6, 6.50, < 60, 8 50, 11, 14 foriut 50 kr. Menyasszonyi készletekkel 180 írtől 1800 frtig és feljebb, kósz fehéruemfi és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzákünket kívánságra bérmentesen küldjük.
Az Aruk legjutányosban szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszéar«'' utm ienne, 14 nap alatt, ha az árszelvéuyUnkkel el van látva, nemcsak nivestn kicseréltetik, de kívánságra az érte fisetetett összeg is visszaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, különös figyelemmel és pontosau eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számituuk. (780 7—*)
NAGY-KANIZSA, 1879. április 13 án.
TIzennyolczadik évfolyam.
i^^ElWMtétl
Jegéss érre
fii érre negyed érre . . 2 „
Egy szám 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 3 minden további sorért 5 kr. NYILTT ÉRBEN
soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr fizetendő
nr
f
k a V
£
különf
A lap ssellemi rétsét illető kBsIemények »«erkesrtőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intéseodők : NAGY-KANIZSA Wlasslosbáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár saktói fogadutnak el.
^Kéziratok vissza ne küldetnek.

3
előbb: ,Z A L A-S O M O G Y I KÖZLÖN
N.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tüzoltó-egjlet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank44, „n.-kanizsai takarékpénztár"5, a „zalaraegyei általános tanitótes" tület", a „n.-kanizsai kisded-neTeló egyesület", a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesölet hivatalos értesitóje.
Hetcnkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elufizetésök m. hó végéig lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár :
apr —jun. évnegyedre. . . 2 frt. apr—szept. félévre . . . 4 „ apr—decz. 3 évnegyedre . . 6 „
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879. A. „ZALAI KÖZLÖNY* kiadó hivatala.
Wajdits József könyvkereskedése.
Húsvét napján.
Magasztos ünnepet ül a keresztény világ, a Megváltó feltámadását, az eszme diadal ünnepét üli e mai napon. Örege-apraja seregelve tódul oda, hova a harangok ünnepélyes érczszava hivja: a szentegyházba.
„Surrexit, non est hic!" mondja egy angyal a jó képű, ájtatos asszonyoknak . . megnyílt a sirüreg, a kő elhengerítve s ő már nincsen itt, feltámadt.
Valóban magasztos gondolat: meghalni , hogy másokat boldogítsunk! Az alásülyedt, erkölcstelen s minden emberiességéből kivetkőzött embert a bűnök árjából, a tévelygések labyrintjából, a chaosz lymbusából, egyszóval — a használt kifejezés szerint — a pokol tornáczából kivezetve megmutatni neki azon egyedüli helyes utat, azon igazi ösvényt, melyen haladva bizton eljut ama messze távol-
ban tündöklő oltárképhez, melyre felírva vagyon mindazon fogalom, mi a legnemesebb értelembe vett boldogságot képezi s ezekért önmagát, életét áldozni fel, valóban nagyszerű, isteni cselekedet; pedig ezt tevé Jézus Krisztus, a világ megígért megváltója.
De győzött az igazság az akadályul gördített zsarnok, igazságtalan s embertől csak kigondolható mindenféle áskálódás felett, harmadnapra feltámadt s újra él, megerősülve kőztünk él; kerek e földnek minden tere, egyik sarktól a másikig bőven megvan áztatva ama üldözésekben omlott vérrel, melyeknek czélja az utat törő isteni eszme elfojtására, még csirájá-bani elölésére irányult s az mégis fen-maradt, áll és elteijedt az egész világon: vonjuk le ebből ma azon bennünket — e mai nehéz időkben — igen jótékonyan vigasztaló sőt bizni képesítő következtetést (hogy egy concret hasonlattal éljünk): ha eddig nem törött össze azon szekér, mely az általános jólét, világ béke s boldogság eszméit hordozza; ugy nem történik, nem esik baja ezután sem, hanem bár csak lassan-lassan, de bizton halad előre azon ösvényen, mely az emlegettük oltárképhez vezet.
Minő magasztos, az egész világot látni ünnepelni! kelettól-nyugatig, a ze,-nithtől a nadirig minden jubiláló hangon kiált Alleluját, mert még a lég lakói a madarak, a tavasz postája, a vidám pacsirta is — mintha felsőbb sugalat-ból tennék — százszorozott örömmel zengik kedves danájokat.
A kálváriái vértanúnak s az emberiség boldogitását czélzó isteni eszméinek
eme fényes diadal-ünnepén, az emberiség újjászületésének első napján legyen el-mélkedéstek kedves olvasók a nap jelentőségéhez méltó irányn; hisz már kisded gyermekeitek kezeibe is, — kik még nem tudják megérteni a cselekedet nagy hord-erejét — igen szép allegoriai jelentőséggel bíró csecse-becsét ád a régi eredetű usus a kedves húsvéti „piros tojásokéban e mai napra.
Millió sziv óhaja, legyen egy szív dobbanása: hogy legyen meg, egészíttessék ki az isteni ige: „ Beteljesült! * Legyen béke, honoljon szeretet, vegyen állandó lakot a felekezeti, nemzetiségi türelmesség a szivredőben az egész világon; hogy igy majd egykor jelenjék meg legkedvesebb piros tojásul az emberiség boldogságának aranykora!
Ezen eszmék kivitelére, megteste-sitésére szolgáló czélok és módok foglalkoztassák agyunkat a mai szent ünnepen.
Mily boldogító hatásúak, mi jól hatnak lelkületünkre az üdvözítő e mai szavai: „Pax vobis, ego sum, nolite tímere"; a béke olajágát látjuk letéve ez igékben, az egész emberiség fejlődése történetének leírásával kellene rámutatnunk, hogy mennyit közelitettünk már eddig a teljes valósulásához mindazoknak, miknek alapja vettetett a legnagyobb reformátor által, de ez kivül esvén czik-künk keretén, csak hitünket fejezzük ki, hogy a napnak jönni kell, jönni fog a nap, melyen a j ó teljesen győzni fog e világon s az újjászületés tökéletes megoldása meghozza a jólét, béke s boldogság isteni birodalmát. Feltámadunk!
Igen-igen! Hitünk fénye, fáklyája ez:
Feltámadunk!!
BÉKEFI ELEK.
Hordókban! szeszes italok
szállítása ügyében élénk panasz hallatszik minden felöl, ez érdemben a soproni kereskedelmi és iparkamara igen helyesen már többsaör felszólalt, közelebb a febr. 24-ki üléséből is, a jegyzőkönyv igy hangzik:
A napirend VII. tárgya. 25/37 — 1879. Magas ministeri rendelet, szeszes folyadékoknak hitelesített hordókbani kivitele iránt.
Ezen rendelet tartalma következő:
„Az Ausztriában hitelesített és Magyarországban borral, szeszszel, vagy sörrel megtöltött hordóknak ujabb hitelesítése nélkül leendő kiszállitása tárgyában m. évi november 19 én 1598. sz. a. kelt jelentése folytán értesítem ti kamarát, hogy a jelzett irányban intézkedni csakis a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával a kölcsönösség elismerése iránt kötendő egyezmény és annak alapján hozandó külön törvény utján lehetne, de különben a hitelesítési költségek oly csekélyek és nevezetesen Sopron vidékén annyi hitelesítő hivatal van felállítva, hogy osztrák hordók utánhítelesitése a forgalomra és kivitelre nézve nagyobb akadályokba nem ütközhetik."
Ezen már hoszabb idő óta folyamatban levő ügyet megvilágítandó, a titkár előadja, hogy a kamara a magas ministeriumnak 1877. február 4-én 1040 sz. a. kelt rendeletével felhivatott, a bor, szesz és sörnek hitelesített hordókbani kivitele tárgyában véleményt nyilvánítani. Maga a ma^aa ministerium e rendeletében elismeri, hogy ha az ausztriai kereske dők által üresen behozott osztrák hitelesitési bélyeggel ellátott és Magyarországon borral vagy szeszszel megtöltött hordóknak hitelesítése teltétlenül kívántatnék, illetőleg ha ily hordók csak akkor volnának ismét kivihetők, ha valamely magyar hitelesítő hivatalnál újból
TÁRCZA.
Húsvét napján.
Elő bútt a zöld fű A mezőn s a réten; Nyilik mindenütt a Virág a vidéken. Fűnek és virágnak Érthető e szava: „Tény a feltámadás Szent hitágazata."
Lomb fakadt az ágon, Kizöldült az erdő ; Balzsamos illattal Áll elő a szellő. Jllatnak és lombnak Érthető e szava ; .Tény a feltámadás Szent hitágazata."
Csattog a madárdal Lent-fent köröskörül, Csevegve int az ér A kősziklák közül, Dalnak és pataknak Érthető e szava: „Tény a feltámadás Szent hitágazata."
Aranyos pillangó Csapong ide s tova ; Színmézet gyűjtöget Dolgos m£h»»k sora. Méhnek és lepkének Érthető e szava; „Tény a feltámadás Szent hitágazata."
Kiderült a mennybolt: Mosolyg a szUz képe; Vidámságtól hevül A nap tiszta fénye.
Napnak és mennyboltnak Érthető e szava: „Tény a feltámadás Szent hitágazata.*
VÁROSY MIHÁLY
y
A sivatag virága.
Beszély.
Cxompó Lajos-tói.
(Folytatás.)
Midőn Fehrab elhagyá törzsét, — a nap még magasan állott az égen, fényes ragyogó arczával lassan közeledve a láthatár széle felé.
A Ben-Fay törzs emirjének sátora előtti tanácshely mindinkább népesülni kezdett; kettesével, hármasával jöttek a törzsbeliek s elfoglalták a tért, csak még az emir és Tamer hiányzottak. Kevés vártatra Tamer Alival a sátrak közé száguldott. A habos lovak mutatták, hogy sietve jöttek. Az emir sátoránál leszálltak lovaikról s a tanács helyre mentek, utánnuk as emir is megjelent. Előadta szándékát, hogy a szomozéd törzset óhajtja legközelebb megtámadni, mely oly sok kellemetlenséget okozott már a Ben Fay törzs harezosainak. Legközelebb pedig arról értesült, hogy Fehrab a Gan-Ben-Abu törzszsel szövetkezve, akarja megtámadni őket. Azonban sokkal többet tud erről Tamer, ki Alival most is ez ügy ben járt: „Halljátok őt.a
— Mintegy két hónappal ezelőtt — kezdé Tamer — épen Alival a sziklás vidéken voltunk, megtudandók a mekkai karaván jövete lét, midőn a sziklák közt több Gan Ben-Abu törzsbelit láttunk egy szikla-üregfelé tartani; mi ismerve ellenséges indulatukat egy szikla mellé vonultunk. Mig itt várakoztunk ; egyszerre
Fehrabot látjuk embereivel ugyanazon sziklaüreg felé közeledni; mindjárt gyanítottam, hogy valami fontos ügy miatt jöttek ide Össze, s ezért elhatároztam tanácskozásukat kihallgatni. M*>g kötöttük tehát lovainkat s gyalog a szikla-üreg felé tartottunk vigyázva, hogy figyelmöket íol ne keltsük. Végre oly közel jutánk, hogy szavaikat megérthettük.
— Tanácskozásuk ránk nézve igen fontos, mert itt szövetkeztek, s elhatározták, hogy törzsünket megfogják támadni, és pedig egyszerre két részről, hogy igy győzelmök annál biztosabb legyen. Elhatározták azonban, hogy előbb az indiai karaván megérkeztét bevárják; ez pedig nemsokára megfog érkezni, s igy mi is várhatjuk a támadást.
Én azonban azt ajánlom, hogy mi előzzük meg őket, épen e czélból voltam most a sziklás vidéken és a Birel-Bara törzs emirjével tanácskoztam, ki is hajlandó szövetkezni velünk, csak a támadási tervet s időt tudassuk minél előbb velők. Harczra tehát, — határozzátok el a tervet.
A Tamer beszédét élénk figyelemmel kísérő beduinok, helyeslőleg kiabáltak Tamer szavaira, s mindjárt a terv megállapitásáhos fogtak. —
Mig ezek a tanács helyen történtek, addig az öreg dajka Bietve haladt az oáz nyugati része felé, kezében pálma rostból font kötelet vive. A pálmák alá érve egy foszlányokba öltözött alakot pillantott meg; feléje sietett, s az alakban Fehrabra ismert. Röviden tudósitá a történtekről. —
Egyszersmind kijelenté neki, hogy most lehetetlen Kamareval találkoznia, minthogy a tanács épen az emir sátoránál''van. — Fehrab
egy kevéssé gondolkozott, majd észrevette a nő kezében a kötelet s kérdezte, hogy miért hozta azt magával?
— Hogy minden gyanút elhárítsak, visz-szamenet zöld ágakat s pálma leveleket akarok benne vinni.
Fehrab szónélkül vette ki keséből a kőtelet, azt kétfelé fejté, s fölszólitá a nőt, hogy segítsen neki galyakat szedni, s aztán vezesse őt az emir sátorába.
A nő esengve kérte, hogy ne tegye ki magát ily veszélynek, de Fehrab nem tágitőtt.
Csakhamar megtelt mind a két kötél; Fehrab ugy rakta a galyakat, hogy azok testének felső részét majdnem elfödék, s igy a sátorok felé indultak.
Épen akkor értek a sátorhoz, midőn Tamer beszédjét bevégezve; a többiek hangos tetszésüket nyilvániták a terv iránt. — Senki sem ügyelt a jőttekre, s igy Fehrab a legnagyobb könnyűséggel bejuthatott az emir sátorába. — Kamare öröm és félelemtől remegő kebellel borult a belépő karjaiba: a sátor szőnyegének minden mozdulatára halálos félelem szállta meg, mert csak a legkisebb jel elég, hogy elárulja kedvese itt létét s akkor veszve vannak.
A durva atya nem kegyelmezne, még saját gyermekének sem.
Fehrab vigasztalá búsongó kedvesét, megígérte, hogy ismét eljövend, de akkor már bátran szabadon, s ők egyesülve lesznek, nem fogja boldogságukban őket senki zavarni, — atyja haragja is majd lecsendesül.
Da Kamare csak könyekkel válaszolt e biztatásokra, az ő kebelében már hervadt volt a remény utolsó virága is. — Fehrab kibontakozott kedvese knrjaiból és egészen közel a
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAIKÖZLÖNY.
ÁPRILIS 13 áa 1879.
Jf i 31 ,« f
hitelesíttetnek, — ez a kereskedelmet és kivitelt lényegesen akadályozná, egyúttal, ez ér-demboni intézkedést a kamara meghallgatása után közeli kilátásba helyezvén.
A kamara íelterjesztett véleményében határozottan oda nyilatkozott: miszerint a mértéknek Ausztriában és Magyarországon való egyenlősége, valamint a vámterület egysége mellett kell, hogy a teljes viszonyosságot félté telezve, az osztrák hitelesítési bélyeg hordókon szintoly érvényesnek ism -rlessék, mint a magyar; mert ezt kívánja a kölcsönös forgalom szabadsága, mely értékében többre becsülendő, mint a hitelesítési dijakbani netaláni fogyatkozás. —
Ezen vélemény tények idézésével lett támogatva, miután már akkor is a kettős hitele-hitésnek a kivitelre gyakorolt hátrányai több esetben észleltetlek.
A kilátásba helyezett ministeri intézkedés, mely ezen bajt orvoslandó lett volna azonban elmaradt, és ezen súlyos kényszer iráuti panaszok folyton,szaporodtak. A kamara tehát késztetve érzé magát, hivatkozással az 1877. évi marczius 12-én kelt véleményes jelentésére és az emelt panaszokra a magas minisztériumnál ezen, kivált a határszéli forgalomra nézve fófontosságú ügynek rendezését mult évi május 18-án és november 19 én 642 és 1598. számok alatt sürgetni.
Az utóbbi sürgölésre érkezett le a tárgya lás alatt levő leírat, mely azonban az előziné nyékről említést uem tesz és cs<tk azt hozza fel, mit a kamara 1877. márczius 12-én kelt véleményében már kívánt, hogy t. i. a panaszolt bajon csak is a kölcsönösség tekintetében a monarchia túlsó felének kormányával kötendő egyezmény utjáu lehetne segiteni.
Ezen adott felvilágosításra a kamara új felterjesztést határoz, inelybeu a magas miuisz teriutn kérendő lesz, hogy a teljes kölcsönösségeit alapuló egyezményt a monarchia túlsó felével minél előbb lé rehozni szíveskedjék, miután a létező hitelesítési kényszer már valóságos csapásnak bizonyul, mivel nem ritkák azon esetek, hogy osztrák és stájerországi vevők behozott hordaíkkal ismét ür< s- n visszautaztak, mivel hordóiknak tijabbi hitelesítésére napok hosszat várakozni nem akarnak, vagy nem tudtak. Legtöbbet szenvednek ezen viszonyok alatt a bortermelők, kik boraikat még olcsó áron sem képesek eladni.
A mi a kérdéses magas leiratnak azon megjegyzését illeti, hogy a hitelesítési költség csekély é« hogy elegendő számú hitelesítési hivatal van felállítva, a kamara teleinlitendőnek tartja, hogy tulajdonkép nem a hitelesítés által okozott költség, mint inkább a nagy időveszteség veendő itt tekintetbe, ámbár a hitelesítési költség is, a mostani borárakhoz képest nem nevezhető csekélynek és eze.knek mérséklése, kivált nagyobb számú hordók hitelesítésénél, szinte kivanatos volna.
sátor szőnyegéhez vonult, honnét minden szót tisztán hallhatott a tanácskozásból. Miután a szükségeseket megtudta, még egyszer megölelte Kamaret, anyjának pedig bucsut intve az öreg dajka segélyével szerencsésen távozott.
A történtek után néhány napra a Ben-Fay törzs harezosait, hz emir sátora melletti térségen, harczi készületekkel elfoglalva találjuk. A csoportoktól kissé távolabb áll Tainer Alival csendesen beszélgetve.
— Végre — szólt Tamer — eljött a nap, melyen boszumat végrehajthatom a büszke Fehrabon ugy, mint gyűlölt törzsén, apám halálaért 8 azon gyalázatért, melyet rnjtam elkövettek. A büszke Fehrab nem gondolja, hogy Tamer egy és ugyanaz a rytnl megbélyegzett harezos gyermekével, kit csekély büueért oly méltatlanul s borzasztón büntetett. De meg lógja majd tudni, ha legyőzve vérében fekszik lábaimnál.
— Te boldog vagy — mond Ali, — mert nem kell már várnod boszuddal, de én, — —
— !? Mikor fog eljönni az idő, hogy a legyilkolt törzs utolsó fia végrehajthassa boszuját, beválthassa esküjét, mit a véres csata mezőn, testvérei holt teste fölött tett, a Ben-Fay törzs gyilkos emírje ellon! ?
— Majd eljön az is, — bíztatá Tamer — csak légy türelemmel. Emlékezz a Bir el-Bara törzs Ígéretére.
Holnapi győzelmünk biztos, a ha ez meg lesz; nem sokára követni fogja a másik. Le lesz győzve a büszke Fehrab n aztán csakhamar eljön a boszu napja a Ben-Fay törzsre is.
— Csak türelem Ali!
Ekkor a jövő győzelem reményétől sugárzó arczczal közelitelt feléjök az emir.
— Ilát a hős Tamer — szólt — s a vjUéz
Ali
nem készül a harezra ?
Helyi hírek.
— Jleghivó. A nagy kanizsai „Kisded-nevelő egyesület évi rendes közgyűlése 1879. april. 20 án délután 4 órakor, az „Óvoda" helyiségében tartatik, melyre az egyesület tag jai tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat: a.) Az évi költségvetés megállapítása (11 §. a. ) b.) A lezárt évi számadás felülvizsgálása (11 § b. ) c. ) Netáni indítványok tárgyalása (11 § e. ) d.) Az alapszabályok 15 §. szerint kilépett 10 választmányi tag helyett uj választás.
17. §. a sorrend szerint kilépett választmányi tagok újra választhatók.) Nagy-Kanizsa, 1879. marczius 25 ki választmányi ülésből Martin kovics Károlyné egyesületi elnök. E meghivó minden egyesületi tagnak, (akár alapitó, rendes, vagy pártoló) szinte póstailag, levelezési lapon megküldetik.
— Alulirt várostanács részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Zalamegye tekintetes alispáni havatalának f. é. márczius hó 29 én 2968/879. az. a. kelt leirata szerint a nagyméltóságú földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium f. hó 17-én 7131 sz. a. kibocsátott és a postai rendeletek tára f. é. 10. számában közzé tett magas rendeletével megengedni méltóztatott, miszerint az árvízkárosultak javára hatósági felszóliitás következtében gyűjtött pénzbeli könyörudományok, melyek posta utján pénzes levelekben közhatóságokhoz, vagy az árvízkárosultak felsegélyezésére ala kuli bizottságokhoz vagy egyletekhez vagy ezek által közhatóságokhoz intéztetnek, vxgy pedig az utóbbiak által az illető községekhez elosztás végett küldetnek, a postahivatalok által portomenteaen szállíttassanak el, ha a levelek portomentességi záradékul a következő megjelöléssel vannak ellátva: „Az árvízkárosultak javára gyűjtött adomány p o r t o m e u t e a." A fentebb említett bizottságokhoz, vagy egyletekhez, valamint ezek által közhatóságok hoz és hivatalokhoz intézett közönséges levelek is portomentesek, ha azok czimiratán ezen záradék : „Az árvízkárosultak se gélyezése ügyéhen portomén-t«fl'' ki van írva. Kelt Nagy-Kanizsán, 1879. april hó 5 én. A városi tanács.
— A húsvéti nagy napok alkalmából tisztelt közönségünknek boldog üunepléat kívánunk !
— Szeged catastrophájáról veit igen szép fényképek vannak W.jdits József könyvkereskedésében eladásra letéve, nagyobbak darabja 1 frt, kisebbeké 50 kr.
— A Patti hangverseny megiartalott mult szerdán ig''-n díszes közönség jelenlétéb»*n ; a gordonkajáték kitűnő volt. ''/ajos tapsra ra-gadta több ízben a közönséget, a zongorajáték is kielégitőleg hatott, de uem P*tti nagysám éii''-ke s illetőleg magaviselete. T»gadha»lanul szép és iskolázott hangja van. elbűvöli a hallgatót, azonban a második d.Ar.ib után kitört n
— Mikor volt Tamer kés/uletlen, ha a ''törzs jóléte fl *»mirem dicső-égéért kellett küzdenem V
Élesek mái a fegyverek, melyekkel hol nap dicső harezol fogunk vívni, « fényes győzelmet aratni gyűlölt ellenünkön. Ep«ii a harcz-ról beszéltünk Alival is. A holnapi győzelem fényes lesz rám nézve, mert végre enyém lesz az, kit legjobban szeretek, — Karuare.
— Kn szavamat tartom, — a győzelem a te fáradságod eredménye lesz, s így méltó, hogy jutalmadat is elvedd érte.
l)e most nézzünk a harezosokhoz, hogy az induláskor minden r-ndbeu legyen — szólt az emir — és együtt a csoportok közé ve gyűltek.
A nap mindinkább haladt pályáján s már a láthatár nzéléről küldé bucsu sugarait a szép oáz lakói közül sokaknak utoljára. Utána csak hamar megjelent az éj. de nem jött vele nyu galom a Ben Fay törzs Imrczosaíra, kik fölkészülve csoportokban várták az indulás óráját.
Már jól előre haladt az éj, midőn a har-ezosok lóra ülve, mint az éj sötét szellemei elhagyták a szép oázt.
Elindulásuk után az emir néhány harezoa kíséretében déli irányban sebes vágtatva eltávozott. r
Hagyjuk ót távozni, kövessük mi a főse reget, mely egyenes irányban, a legrövidebb uton csendes léptekben haladva igyekszik elérni az oázt, melyeu Fehrab törzse időz. — Tamer vezeti a sereget, gyönyörű méne prüszkölve táuczol alatta, roig ő könnyű testhajlásokkal utánozza lova mozdulatait. Ha a sötétben Játhat-nók, arczán a gyűlölet és boszn jeleit vennők észre, szemei gyakran vésr.tjósó villámokat híveinek azon irányban, a merre a szomszéd oáz fekszik.
A sereg szónélkül csendesen léptet nyo mában. Majd a keleti égeu a hajnal jelei mutatkoznak n a szürkületben már látni lehet a kimagasló pálmák koronáit, melyek Fehrab
perczekig tartó frenetikus taps és kihívásra csakugyan hozzá nem illő gyeogédtelenséggel viseltetett a hálás közönség iránt, nemcsak hogy nem énekelte el a „nevető dalt", mely nélkül Patti Sarolta tulajdonkép nemis Patti, hanem még meg sem alázta magát, hogy kijövéa által megköszönje a figyelmet. A közönség méltán zúgolódott is, a harmadik darab után pisz-szegést és füttyögést aratott s az éjjel még magyarán mondva, lakásán : macskazenét kapott.
— Valóban a mi hálás közönségünk ily szeszélyt nem tür, tisztelet az érdemnek ! Jövőre figyelmeztetjük a rendezőséget, hogy a közön -aéggel szemben ily tiszteletlen, gyöngédtelen-séget még nőtől sem tűrjön meg.
— Másik tudósítónktól szinte a következő sorokat kaptuk: Egy helybeli passió impressario dicséretre — méltólag gondoskodik műértő közönségünk szórakoztatásán és egyaránt azon van, — hogy a művészi láthatáron tündöklő kiválóbb jelenségeket ügynöki közbenjárásával városunkbani közreműködésre megnyerhesse. így egypár év óta Bécs és a világ legnagyobb művészi celebritásaival van alkalmunk megismerkedni, mint pl. a flórenczi négyes, Sarasate hegedű- Popper gordonka , Menter Zsófia, Grünfeld Alfréd, Joseffy Rafael zongora és más művészekkel. Szerdán ismét nagy feszültséggel vártuk a jövendőket, mert néhány apróbb csillag garnirozásával „Patti Carlotta" k. a. tündökölt, — mint városunk napi vagyis esti hősnője; de sajátságos — jött
— énekelt is — — nem győzött, — mert hangja — igaz most is még, — ha jól szorítja
— erőteljes, de nem gyújt; — minden hanglejtése elárulja énekesnőnk előhaladott korát; oly sajátságos benyomást tesz, mintha gazdag létére — minden án n mégis énekelni és ponzt szerezni akarna. Emellett egyaránt nagy hiúságot tanúsít, ellenálhatlannak tartja magát — és mindazon jogokra szeret igényt tenni — amelyek a „Patti* névhez fűződnek, — pedig, ha mű vészeti irányban Pattinak tartsuk „Patti Adelina" — az olaszok „divája" mellett, akkor helyes elkülönítés tekintetéből ezentúl „Talmi Patti* l«end Iegczclszerübb elnevezése. A szomorú igazság''ól áthatva közönségünk a matro-nát pillanatig sem tudta oly nagyra becsülni, mint amennyire Ínyére lett volna. — Kisasszonyunk valódi művészi ösztönével ugyancsak hamar tájékozta magát az általános han gulat minőségéről és sértett hiúságát lenézéssel akarta megbőszülni. De közönségünk nem érti ám a tréfát az estély után fiatalságunk egy része macskazenével jutalmazta meg a nagy művésznő nemes érdemeit. — Ez volt a vége a szerdai várva várt estélynek. i. S. S.
— Szfip jellemroná*. Glavák József n. kanizsai v. rendőr folyó hó 6-án a helybeli vasúti indóháznál Kramtner Mór hírhedt szédelgőt és csalót épen azou pillanatban, mikor az a vaggonba akart szállni, letartóztatta. A nemes iparlovag nem találván bele magát helyzetébe, kérte, hogy bocsássa szabadon. Miután
oázán diszlen-k. Tamer szemei, mint a prédára rohanó vadé, e feketés pontokra vannak szegezve. —
Ekkor megszorítja lovának kantárát s az egész sereg roppant sebességgel halad előre.
(Folyt, következik.)
Az örült leány.
A mint föl ¿s alá já-ok ax ntrzán
Mosolygva jó feléin szép, falusi lány,
Róxnpir ar. ajkán, varaxstílz sze-nén
Alig pillantám meg, már megismerem.
„Hogy is ne ismerném, két éve *incs még :
Nálok vendégképen gyakorta valék.
„Isten hozott lányka, barna kedvesem !
Mit ker< tn itt»»n ily nagy ¡inii*pcn ?
Van valami dolgod sürgetős és nagy,
Vagy talán egésxcu más jáiatba v*gy ?
Mi hozott be ho*xánk ? Hi«z húsvét napján
Imádkor.nod kéne otthon tubiczám.
S elhagyási faludat é* édes anyádat'',
Most itt a váro*ban ki vigyáz reád?
Mennyi itt az úrfi, mennyi itt a szép,
S tudóé nagy kópé ám a városi nép ;
Szép is v <gy, jó is vagy, node m«g ar. in,
Ilogy olyan kacér va^y s ► xemed oly hamis,
Mint a csillag ujry ég s egész termeted
Igeu szemet szúró, — mondom jaj neked !!
„Bizon jaj ám wfi ; de nem e miatt . . .
Otthon nagy baj tórtént a mult év alatt."
„Szólj hat édes húgom, ne tátsd rám a sxád ;
Hadd hallom mi bajod ? — Me<halt tán anyád 7*
,,Nem az édes úrfi ; hanem a lovak
A naey vixhordásbau megszakadtanak."
,MinG viehoidáiban? I Ugyan mond tovább;
Mert bixon megőszit a kíváncsiság/
„Hát nem tudja mikor a házunk égett
Mennyi vizet hordtak az oltás végett."
.Ejnye szegény lányka, hát a liá/.atok
Váljon mért égett el, mi volt rá az ok ?
„Hát a sütés-főzés * axülte a tüzet,
Mikor édes anyám eltemettetett."
Óriási bajod'' most már ismerem . . .
Oh szegény leánykát sxánd meg Istenem l
Ifj. VÁRADY FERKNCZ.
* Faluhelyen ba meghal a házban valaki, fisi szokás sütni- főzni, ez rz úgynevezett: halotti tor.
az üres könyörgés nem vezetett kivánt eredményre, hathatósabb eszközhöz folyamodott: megkínálta ötven forinttal. Glavák József elvette tőle az ötven forintot, s aztKrammer Mór urammal együtt átszolgáltatta a kapitányságnak. A becsület és lelkiismeretesség oly feljegyzésre méltó nemes ténye ez, mely mindenesetre még-érdemli nyilvános elismerést és dicséretet.
— Geröfy Andor jeles magyar színtársulata megérkezett a húsvét napján jótékony, czélu előadással megkezdik működésüket. Vasárnap „Falu rossza", hétfőn „Piros bugyelláris" adatik elő. Midőn a derék társulatot üdvözöljük körünkben, felhívjuk a t. közönség pártfogását annyival is inkább, mert május elején már kedvező idő esetében Szombathelyre távoznak.
— Az illók jele. Molnár nevü helybeli vendéglős 6 gyermek atyja, adó s egyéb tartozásának a rosz üzlet miatti le nem róha-tása felett történt elkeseredésében a gőzkocsi elé vetette magát s arcza összezuzódván, életéhez kevés a remény.
— Beküldetett Újlaki Mátyás tanító ur f. hó 5-én a keszthelyi elemi tantestület havi gyűlésen „A tanító káros hibái az iskolában és iskolán kívül" cz. érdekes dolgozatát olvasta fel, melyet kartársai nagy figyelemmel hallgattak — s melyért köszönetet mondani, e lap hasábjain talált méltó helyet.
— TJtaz/is velocipedon. Mihalovics Mi hály keszthelyi gazd. intézeti hallgató f. hó 6 án reggel indult el velocipéden, hogy a Keszthelytől Pitvarosig, Makó mellett levő pusztára Budapesten keresztül tegye meg az utat. Ta polczán, Nagy Vázsonyon, Veszprémen, Várpalotán, Székesfehérváron, Veleuczén, Kápolnán, Nyéken, Martouvásáron keresztül ért Budapestre, hol tiszteletére lakoma rendeztetett. Csórnál a jármű eltörött s nehezen tudta megcsináltatni. Budáról tovább nem megy, mert velocipedje tönkre jutott.
— A zala-egerszegi kir. adófelügyelőtói s illetve a pénzügyi minisztériumtól lapunk 24 ik számában közlötthez hasonló kitüntetést nyertek még Iíófer Ferencz kis kanizsai és Stingly Károly gelsei jegyzőurak is, mit örömünkre szolgál megemlíteni.
— A ba laton-füredi „Szeretetházö-ba 4 szegedi fiu vétetik fel a2 árvíz okozta szerencsétlenség alkalmából.
— A kereskedelmi miniszter Lipthay osztály tanácsos urat Zalamegyébe is leküldötte, hogy a marhavész elleoi óvintézkedéseket meg-vizhgálja.
— Balaton Füreden a fősétatér 4 öllel 8zélesbittet*tt. A gőzhajó állomástól egyenesen szép alléeben juthatni aYódött sétányhoz, innen a gyönyörű gyógyterem szép négy termébe, egyike a köz nagyterem, kettő olvasó, és a 4 dik zeneterem. Oivasó terem kettő levén, egyik a férfiaké, másik a hölgyeké lesz finom elegantiával diszitve, bútorozva a vizbadeui, baden-badeni, nassaui világfürdők mintájára. A cursalon előtt gyönyörű szőnyegpartie lesz, mely az egész épületnek kiválóan nagy diszt fog adni. így aztán Füred valóban hazánk első rangú fürdőjévé emeltetik 8 helyet ioglal az európai fürdők közt mind kényelem, mind ele-gantiára nézve. A teljes íeldiszitéssel sietnek a Pünkösd napján megnyitják.
— A selyenvtenyésztési idény maholnap beköszönt. Hogy a selyemtenyésztés azon kisebb gazdasági iparágak egyike, melyet különösen ha annak üzéséhez kedvező alkalma van, az kétséget nem szenved. Az érdeklődók egészséges petét a kormány közegei, vagy megbízottjai utján kaphatnak. A szegszárdi selyem-tenyésztési felügyelőség például, mindazoknak, kik hozzá petékért fordulnak, megkérésoknek készségesen felel meg és a kivánt petét megküldi a postán. Ma már a selyemtenyészté.s nálunk is nagyobb fontossággal bir. A szegszárdi gyár ugyanis fölépült és a termelt gubók feldolgozását már ez évben kezdi meg.
— De/ik Ferencz hagyatékából a ba-laton-füredi szeretetháznak 1532 frt 5 kr. adatott át.
— Meghivó. A Tisza áradása által károsultak javára, 1879. évi april hó 16-án, a sümeghi nagy vendégfogadó termében tartandó műkedvelői előadásra. Tárgysorozat: Egmont nyitány; Beethoventől. Négy kézre játszák: Binder Péterné és Winter I eréz. Szegedi árvíz ; Claar Emiltől. Szavalja: Vörös-Menich Vilma. Te vagy te vagy barna kis lány . . . ; magyar ábránd Székel}* Imrétől. Játsza : Taffernen Bé-láné. Duetto. Éneklik: Kecskeméthy Mathild és Irén. Róbert de Diable; Meyerbeertől. Négy kézre játszák: Binder Péterné és Horváth Iza. A szegedi fecskéhez; Gyurkovics Bélától. Szavalja: Kisfaludi Mariska. Jelesebb magyar népdalok. Játsza: Horváth Iza. Békót vertem kese lovam lábára; népdal. Énekli: Kecskeméthy Mathild. Rákóczy induló; Liszt F.-re Erkel Ferencz. Játsza: Tafferner Béláné. Be lépti dij: I. ülőhely 1 frt., II. ülőhely 50 kr., állóhely 50 kr. Kezdete 7 és fél órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak, a szenvedő árvízkárosultak in-
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
ÁPRILIS 1 n 1879.
géges állapotának csekély javithatása czéljából a nagyérdemű közönség pártfogását kéri,Taffer-ner Héla rendező, Székely Gusztávnó pénztárnok, Takács Laura jegyző.
— Kottoriból irják lapunknak: Társadalmi életünk jelenlegi viszonyai között a hol általában egy az igyekezet és egy az akarat szeretett hazánk tönkre jutott egyik városának segélyezéséhez részünkre és egy a már a sok adakozás között azon czélt kitüznünk, hogy ha nem mondhatjuk is el, de oda gondolhatjuk „Birva vigad a magyar." Ezt azon szempontból omlitém meg, mivel rögtönözve hangversenyt vagy zeneestélyt stb. rendezni nem tudtunk és mivel a deák közmondat szerint „Bis dat qui cito dat" tehát mint már becses lapja olvasói előtt tudva levő dolog e hó 2 án tánczkoszo-rucskát rendeztünk, a melynek anyagi ered menye tekintve szükkörü helyünk és helyiségünket, mégis örömünkre válik, hogy a bevételből leszámított kiadások után megmaradott S írt 80 kr. és a felülfizetésból bejött 24 frt 20 kr, o. é. Összesen 33 frtot jövedelmezett. A mi pedig a mulatságot illeti aszó szoros értelmében kifogástalannak nevezhetjük, sót elmondhatjuk, hogy rég igen rég volt az, a midőn Kottoriban ily szép válogatott virágokból öszszeállitott koszorú együtt volt, a háladatosság egy szép köszönet szavazására int először is a kedves szülők részére, kik leányaikkal magjelentek, hogy a tánezra serdülő fiatalság kötelességét teljesíthesse. Volt is fesztelen jó k^dve kivira-dott reggelig. E kedélyes mulatságban mind helybeli mind a vidéknek több szépei jelen voltak, » többek között Stoczek és Pranger (Kanizsa) N<!usinger Ilka (Légrád) LiBziák Ilka (Pellak) Raisinger és Neufeld nővérek (Domború) és helyből Köhler Mari Rózsai Berta és Szelina kisasszonyok stb. A felülfizetők névsora pedig a következő: Pollák Ármin 4 frt 20 kr, Kollay Rókus 2 frt 20 kr. D. Rózsai Mór 1 frt f>7 kr. Somogyi György 50 kr, Lisziák Fe-reuezné 50 kr, Hirschler fivérek 2 frt 50 kr, J''ollák Manó 50 kr, Pollák Lipót 50 kr, Schul-theisz hadnagy 1 frt 20 kr, Lichtenstern N. 40 kr, N. N. 20 kr. N. N. 20 kr, Neusingerné 40 kr, Eisler Károly 20 kr, Ooricsánecz József 20 kr, Popovics fóhaduagy 50 kr, Adler N. 20 kr, Plajnik N. 50 kr, Eisler Lipót 1 frt, Kttztnics Ferencz 2 frt 20 kr, Szilvágyi Gyula 50 kr, Horváth Klára 20 kr, Rubenstein 40 kr, Lukátics Alajos 20 kr, Weisz Lipót 40 kr, Küustlinger 20 kr, Horváth Gyula GO kr, Fridfeld Vilmosné 20 kr. Seidl Ágoston 1 frt 23 kr. Kovacsies M. 20 kr, Ofuer N. 20 kr, Kollay liókusné 20 kr. Összesen 24 fr 20 kr.
— Ilövid hírek. Posonyból egy uzsorást kiutasítottak. — Kacskovics Kálmán somogyi szolgabiró jegyet váltott Csépán Lina kisasszony nyal. — A spanyol király egy osztrák hgnöt vesz nőül. — Bulgária zászló szine: fehér, zöld és vörös lett. — Popper Lipót 3 és 5 szobás két faházat ajándékozott Szegednek. — Verhovay Gyula felmentetett.
- Pária városa lO ezer frankot szavazott meg Szegednek. — Kttkorioza nagyságra megnövő „Sojabab" ábrája a Gazd. Lapokban ineg-jeleut. — Bécsből a hires Strauss zeneszerzők Bpesten vannnk. — A sopron-eb«nfurti vonal-rész megnyittatott. — Garibaldi Rómában van. _ Bethlen község — Erdélyben — teljesen leégett. — A magyar irók segélyegylete
174 ezer frtal rendelkezik. — Szegeden 253 ház lakható. — A „Pester Lloyd* loO ezer frtnál többet gyűjtött a vizkárosultak részére.
— A „Délibáb" debreezfui szépirodalmi lap részvéthiány miatt megszűnt.
Szeben
Prága
Lemberg
ki nyert?
apr
9 én: 9. 10. 73. 36. 20. „ 35. 21. 25. 3G. 39. , 32. 4. 2, 62. 52.
Irodalom.
— Aigner Lajos szerkesztése és kiadásában megjelenő „Nemzeti Könyvtár* 16. 17 és 18-ik füzete következő becses munkákat tartalmazza: Kazinczy Ferencz: Pályám emlékezete IV. Kazinczy Ferencz költeményei VI. és Mikes Kelemen Törökországi levelei í. Ara egy-egy füzetnek 30 kr. Megrendelhető Wajdits József könyvkereskedésében.
— A himeves regény, „Gróf Monté C h r i s t o- teljes füzetei megjelentek Mehner Vilmos kiadása — Mártonffy Frigyes ur for-ditásában és pedig a 25—30 füzet, 25—25 kr.
— Szana Tamág szerkesztése és Raut-mann Frigyes kiadásában megjelenő „Koszorú", a Petőfi Társaság havi közlönyének I. kötet IV-dik füzete következő nagyérdekti közleményt tartalmazza: Gr. Zichy Gézától: Liszt Ferenczhez. Ábrányi Emiltől: Liszt Ferencz-ról. Lauka Gusztávtól: Vahot Iinre. Dr. Wagner Lajostól: Petőfi a cseheknél. Van továbbá közlemény Tolnay Lajostól, Komócsy József, György Aladlr és Bálás Sándortól s mellékletül Liszt arczképe és kézirata. A füzet ára 80 kr. Előfizetési ára félévre 5 frt. Ajánljuk a közönség méltó pártfogásába.
— üj könyvek. A Franklin Társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek: Knbinyi Lajos. Iparos-gazdasszonyok könyve iparos gazda családok számára. Képekkel. Ára fűzve 70 kr. Olcsó könyvtár. Szerkeszti dr. Gyulai Pál. 71. fűzet: Taine H. Áz eszmény a művészetben. Francziából fordította Harrach József. Ára fűzve 30 kr. 72. fűzet: Lessing Gotth. Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai költemény 5 felvonásban. Németből ford. Zichy Antal. Ára fűzve 50 kr. 73. füzet: Beulé. Au gustus családja és kora. Francziából átdolgozta Molnár Anlal. Ára fűzve 30 kr. 74. füzet : Lindau Pál. Moliere. Fordította Bánfi Zsigmond. Ára fűzve 30 kr. 75. füzet: Feuillet Oktáv. Egy nő naplója. Regcuy. Francziából fordiioita Fáy Béla. Ara fűzve 40 kr. 76. füzet: Macaulay. Parere Bertraud. Angolból ford. Angyal Dávid. Ára fűzve 30 kr 77. füzet: Molicre. A bot csinálta doktor. Vigjátek 3 felvonásban. Forditotta Kazinczy Ferencz. Ára fűzve 20 kr. 78. füzet: Louis-Lende L. Camaron. Episod a mexikói háborúból. Francziából forditotta Haraszti Gyula. Ára fűzve 20 kr. Találmányok könyve. Ismeretek a kézműipar és műipar mezejéről. A földmivelé-» , ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium megbízásából átdolgozta Frec-skay János. Számos képpel. 33., 34. füzet. (IV. kötet 3. és 4. füzete). Ára fűzve 80 kr. Tartalma: A dohány és a többi narkottkus szerek. — A dohány termesztése. — Chemiai és alkotó részek. —
| A dohány a gyárban. — A pipadohány. — A
'' szivargyártás. — A tubák. — A dohány fogyasztás. — Az ópium. — Chemiai alkotó részei. — Hasis. — A komló. — A szeszes italok. — Pálinkafőzés és szeszégetés. — A* al kohol. -- Az élesztő. — A szeszégetés. — A malátakészités. — A beczefrézés. — A czefre erjedése. — A pároló készülékek. — A likörgyártás. — A bor. — A szőiőfajok. — Alkotó részei. — A szüret és mustké.''zités. — A mesterséges borjavitás. — A bor kezelése a pinczében. — A pezsgőbor vagy a champ.ignei.
— A csigér vagy gyümölcsbor. — A sörfőzés.
— A aörlének erjedése. — A fenékforrás. Történelmi könyvtár. A magyar népnek és ifjúságnak ajánlva. Egy-egy fűzet ára fűzve 40 kr. G9. füzet: Assyria és Babylonia, és a két legrégibb világváros Niuive és Babylon története. Irta dr. Lázár Gyula. Gl. füzet: A keresztes háborúk története. Irta dr. Lázár Gyula. G2. füzet: II. vagy jeruzsálemi Endre magyar király. Irta Aldor Imre.
— 7>r. Ribtry Ferencz által irt s Mehner Vilmos kiadásában megjelenő „Képes világtörténet- I kötetének 4 és 5-dik füzete gazdag
tartalom- és kiváló szép rajzokkal megjelent. Ára 30—30 kr. Megrendelhető Wajdits József
könyvkereskedésében.
Vegyes hírek.
— Gazdaasszonyaink számára A „Natúré" czimü franezía lap azt mondja, hogy a leölt tyúkok, csirkék, ruczák stb. tollát, melyet különben a gazdasszonyok a leforrázás után a szemétre dobnak, a következő eljárással igen jól lehet órtékesitni, a tollak szárnyát, mind a két oldalon le kell egy ollóval vágni, s egy vánkos hajba tenni • mikor jól felgyüllött, kézzel egy jó félóráig erősen dörzsölni, átda-gasztani. Ezáltal abból a pehelyhes hasonló tollat lehet nyerni, melynek Párisba kilóját 9—10 frttal fizetik. A gazdasszonynak semmit sem szabad hasznavétlenül elveszni engedni 1
— Foglyok lemészárlása. Egy kiewi levelező a következőket irja egy pétervári lapnak. Az itteni várfogház foglyai rövid idő alatt azon határozatot érlelték meg, hogy aláásva a fogház falait, elmenekülnek. Egy fogoly tudomására hozta a tervet a felügyelő hatoságnak. S mit tettek a fogház hivatalnokai? Engedték a foglyokat nyugodtan működni s a mikor az aláásás be volt fejezve és a foglyok egyik a másik után a nyilás felé siettek, hogy elmenekülhessenek, a már előzőleg íelállitott Katonaság lövésekkel fogadta a menekülni igyekezőket. A lövések által nem találtak ijedten húzódtak vissza a földalatti megásott folyosóba s ott meghúzódtak. A börtönökbe pedig ezalatt szinte katonaság nyomult be és a foglyokat egyenként lelőtték. A hivatalnok seregnek sok tréfát okozott ez az eljárás, a kiewi fogház igazgatója pedig egy nagy érdemrendet hordoz mellén, mert oly elővigyázó volt és a foglyok elmenekülését meg 1 tudta akadályozni
Üzleti szemle.
A jelenleg ismét kedvezőtlen fordulatot vett időjárás az üzletben szilárdító befolyást idézett elő í-s a hét kezdetén lábrakapott árhanyatlást jóval ellensalyoz«».
Piaczunkon azonkívül A múlt napokbani na-pyobbszerü vásárlások segítették eló a kellemesebb hangulatot. — A folyton hiányos behozatal következtében egyaránt igénytelen keszletek mellett jelentékenyebb szállítások csakhamar szerepre vergődnek és irányadólag gyakorolnak á< lejtéseket, egészen érintetlenül a főpiaczi mozgalmaktól, melyek ily auspi-rzinmok alatt némelykor a helybeliekkel homlok-egyenest ellenkeznek.
Bura, finomabb minőségbeli keresett, de készlete igénytelen, alárendelt fajok c*ak nehezen kelendők nyomott árakon.
ltox* szilárd magatartásit — k«dvelt <-zikk
Aipa lanyha figyelmen kívül marad, (•ahnaárak 1<X> kgr szerint
Bnza minőségéhez képest: 7*>0—8 90.
Köz* „ „ f,.40-6—.
Árpa „ „ 5 20- 6 —.
______Ifj. S. S
Papírszeletek
Röv^d magyarázat. Valaki azon kérdést intézte egyik ismerőséhez, hogy mi a különbség a rendes és rendkívüli tanár között. A kérdezett erre következőleg felelt meg: a rendes tanár nem tnd semmi rendkívülit, a rendkívüli p >dig semmi rendest.
3422. F. II. költeményei nem használhatók. Lapunkból t példányt csak régi munkatársainknak
küldhetünk.
8423. R Székesfehérvár. Mély részvéttel vettük a szomorú hirt
3424. O. Bonczódföld. Készséggel megkü''döttük.
3426. L. K. Holdmexő-Vásárhely. Már rég vártnk a levelet, amit lehetett, tettünk.
34*6 P. Meg van.
3427. H. Knstány. Köszönettel vettök.
3428. 8. D. A. Kiadó hivatalhoz tartozik. 2429. Keszthelyre. Szinte ; át is adtuk.
Gyógyíthatlan Egy híres orvos t''et*g hárónéhoz lett hivatva. Mi baja van aaszonyom ? kérdi a* orvos, fin báróné vagyok! feleié büszkén a nő. - Igen sajnálom! mondá az orvos, dee betegségből ki nem gyógyíthatom. Ajánlom inasamat !
Szerkesztői fizeiiet.
.''>419 Sz. Az ..lp irlovag''-ot sajnálatunkra se» itt, sem ott nem közölhetjük.
3420. S. Budapest Készedre a példányt a az i''l -tő részére vrvénjnyel 2 példányt küldötlü k S*i-ves üdvözlet!
3121. Ifj. S. 8. Berető. Becses sorainak örvendettem, Tiszon üdvözlöm !
Április 13-t« április 19-ff 1879.
Hó- és heti-nap Kath. éa prot. naptár G ö r ö g naptár 9 atj
15. Jézus feltámadásáról. Márk. XVI.
<3 jVasárMf 14 Hétfi 15 Kedd 16 8zerda 17 Csütörtök 18 ¡Péntek 19 |8zombat E Húsvét v. Huivéth. Anastasia Turibius Rezső Apollónia Antónia il Apr. G. II. v. 2 Húsvét h. 3 Nicetas 4 József G. 5 Theodor 6 Eutych. ,7 György * | 5
V a 8 a t 1 menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
Indul Kanisaártfl
Vonat hova:
•«ám Qra Perc. IdS
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
215 . - . 2 30 délot. 212 Bada-Pestre........4 68 reggel
202 .........<.26 délot.
204 ...........11 30 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 » .........11 48 estve
315 Sopronyba ........3 38 délot
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grác» és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresatül
Grác* és Bécsbe ...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat.
206 , „ . . 11 11 estve 203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel.
201 „ ........2 6 délot.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombátb. Bées-Ujh«ly)fel51 10 27 estve
302 „ „ „ „45 reggel
316 Bopronyból ........11 53 délel.
»14 Bécsből Grác«, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 2t délot.
2<>4 Trie*zt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve. Marburgba csatlakozás Villech éa Krancesfestbe , . . Kiancnsfestból
Felelős szerkesztő: Bátórfi Lajos.
iNjyirt-t^r.*) A .László-fürdő intézet"
tnlajdonasai tisztelettel értesítik''''a t. cz. közönséget, miszerint a fürdő nyáron és télen mindennap reggel 6 Órától estve 9 óráig a t. ex. fürdővendégek rendelkezésére a következő fürdó árak mellett nyitva tartatik.
hgy fakádfürdő lepedő és kendő tflrülkttzővel 40 kr. Egy kőkádfürdő „ „ „ 5<) kr
Előfizetési á. sk : 12 fakádfürdő lopedő és kendő türillközóvel 4 f. t •> . . . n 2 fi t 12 kőkádfürdő „ . . 5 frt
» « , , 2 frt 60 kr
N.-Kanizsán, 1879 márczios hóban
* E rovat alatt kttalnuért felelősséget nem vállal a S*«''k
HIRDETÉS.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr. Killisch specialista által Dreidában Neustadt (Szászország).
Már tŐbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 838 1—16
Tarosa fürdőhely.
Vasmegyében (Magyarország.)
Közel az osztr. stajer-magyar határhoz a szombat helyi vasút állomástól Bécs , Veszprém budapesti vonaltól 4 óra távolnyira esik. Kitűnő vasforrás, érdemszeru nőfürdfi, kitünó hatásától, ugymind bat^gsftgek a női sexual szerv, deg betegségek férfiak és nőknél, minden tekintetben előforduló vérhiány sat.
Fiirdőorvos Dr. Thonias.
Brozsurák minden könyvkereskedésben.
Az idény megnyitás május 25 én.
A fiirdoigazgatósáff.
(835 2-6)
Kávé küldemények,
a hamburgi tőzsde árakon 4s/4 kílőszám bérmentve minden magyar OS''itrák posta állomásra utánvéttel. Ajánlom névszeri nt a következő faj.ákat: 837 l-l
Santos
Campinos 1
Maracaibo 1
Ceylon 1
Zr.ld Java 1
Arany Java 1
Mokka 1
kilónként o. é. frt. —


M
1
kilónál 5
A levonatnál 15 kilóból egy fajt* 3 kr., 25 kr. 1 kilónál olcsóbb Az olrsóbb fajták is jóízűek é'' erősek, és ép azért ajánljuk a jobh fajtiknak Mét egy olrsóhb fajtával keverni. A megrendelő kivánalára 2 különféle fajtát is becsomagolhatunk egy 5 kilós csomagba. N''em összeillő fajtákat visszaveszek utánvétellel Ottcoden Hamburgnál.
Umrath és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, knnyü járás, nagy munkaképesség, és
tiszta csépiésr>"l legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkészületőiket
I tői 8 ló, vagy ikür erejeig Továbbá kéazitüiik különféle nagyság és elismert jó minólégü <i«iti(ó roMtnkat. kukorirss niumolókat én
szecftka vágókat. (836 1—25) Képe« ár jegy ¿ékek bazai nyelven ingyen és díjmentesen.

TIZENNYOLCZ A DI K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 13-án 1879.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
I)r. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapitó hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke s-barnaság, hártyásgyik ^Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés állal támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meg-lepö gyors fájdalomcsillapítással — rögzöU daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pnstula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyea fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bármiuemü szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghiteleoebb egyének számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben eli -mertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
E^y csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesiLtetik.
Központi küldeményező raktár: Petiten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Bel us József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ-LOHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros,Bocskay-tér, 719. Bzátn) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 38-50)
(JöLL SEIDLITZ - PORA.
Pcolr QL-L-nr vilnrli h* min<len doboz «¡miapján a sas ítJVI^UI VaJ.UU.I5 ¿n sokszorosított czégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomorbetegségek éa euésrtési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér-tolalás é* aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
CRAHCZIA BORSZESZ SÓVAL.
aj A legmegbízhatóbb önsegélyző fzere a szenvedő emberiségnek
ü minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb brt«''gség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üszrtk, ruemgyülladás, mindennemű bénulás éa sérülés atb. atb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
185 kr.
3 10 kr. 70 kr.
120 kr. 65 kr. 65 kr.
1 frt.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen li tlmáj -ziirolaj valamonnyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi ozélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlauben.
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer- | kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb j megrendeléseknél megfelelő árleengedéshen részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és caak olyanokat elfogadui, melyek saját óvjegyem és aláirá-sommal vaunak ellátva.
HP Majdnem ingyen.
Amostanában megbukottnagy britania ezQ»t-gyár csődtömeg választmányától fölszólittattunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi britáoia ezüst-árukat a csekély fuvar- és rounkadij negyedének megtérítése mellett elajándékozzak.
A minden egyes csikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''ett csupán az Angolországból Bécsig járó szállítási dij és a munkadíj egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következűket f/4 részéit valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem Ingyen. (805 7—12)
6 drb. británia-exüst evőkanál, 6 drb. ugyanily kávéskanál, összesen 12 drb. ezelótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen...........
6 drb. britania-ezüst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb.....
1 drb. tej szedő-kanál, tömörsulyu, ezelőtt 3 frt. most 1 drb. levesszedS kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezüstből, eaelótt 4 frt. most..........
6 drb. késtartó británia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 1 drb. ezukorfogó br;t*nia-exüstből előbb 1 frt most
Ezenkívül díszes asztali gyertyatartók, páronkint .2—, 2.50, 3.— ; tálezák 60, 75, 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával ; kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; r.zukorszórok á 25, 40,75, 90 kr. 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á2.50, 2.80, 3.50, 4.7o, 5 frt; vajdob,ozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4 — levestálak aljjal együtt á frt 1.60, 2.50. 3.—.
!! Hallatlan olcsó !!
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi ŐS8Z8-állltás, mely 33 drb- kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és legjobb britaniai-ezüstből van kiállítva, páratlan olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig:
6 drb. kitűnő jó asztali kés británia-ezüstnyéllel, ^"o-^ to
valódi angol aczéléllel. '' | £
6 drb. legfinomabb villa britania ezüst egy drbból. i^jo * . 6 drb. nehéz británia-ezüst evőkanál. | « o • ?? S i
6 drb. britaniai-ezüat kávéskanál, legjobb minőség , = ~ o 1 drb tömör britania-ezüst tejszedő kanál . Sje-i 35
l drb nehéz britauiaí-erüst levessjerő kanál. ^^
6 .írb. britania ezüst késtartó. ®
1 drb kitüuó britauiai-ezüst ezukorfogó. 2 S ^ E « £
33 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniai-ezüstből készültek, mely az egész világou azon egyedü.i, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttói 20 évi használat után sem különböztethető meg, ezert kezesség valaltatík-
Mindenkinek saját érdekében áll a megrendelésüket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában: hihető az árukat hova elóbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak : General Depot der Britannia-Silber-Fabrikeii:
BLAU & KANN, Wien, I. Elisabethstrasse N. 6.
Raktárak: X.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Feaselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Zala-E g e szertár a Szt. lélekhez. — Barcs Dorner n y a Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár
Kosenberg Fereucz r s z e g „ Gyógy-S. C * á k t o r-Kohn J Schröder
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel. való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jel zálog-kölcsön őket gyorsan és jutányos feltételek mellett közvetíteni.
(829 4-10)
Gottlieb Sándor,
ügynök N.-Kanizsán.
Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kxproncza Werli M. gyögy. Kőszeg Csacsinovics Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely 8chleifer A. Wünsch F. Körmén d Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc« gyógy. Sopron Mczey And. gyógy. Bánó k-S z -G y ö r g y A. C Fihic gyógy. Zágráb Mitllbach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalonuk Schwarz Gusztáv gyógy. (765 15—52)
Hamisítás ellen minta és védjogygyel biztosítva.
Gyomor-só
(Emésztő-por)
Hallási olaj
Dr. Schmidt fö-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. (Nehfcz hallást, fulzugást azonnál elhárít). Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő haláai szert) részesitik, b mely a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségböl viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat. Ezer és iámét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett halásomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak kety-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha sük-t nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvözletét küldi- önnek őrök lekötelezettje (806 4—lOj
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B a b o e ■ a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Srnetz Gyulánál, Béos. VI., Mnrlaiiilferstr. 79
9}
ÖNSEGÉLY"
hu tanácsadó férfiak számára (779 15 — 52)
gyengeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, e*en a maga nemében egyetlen mű által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelheti a következű helyen :
Dr. EH\ST L.,
Budapest, két sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kivánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Előleges jelentés.
Alulírott jelentem a n. é. közönségnek, hogy én a
„Zöldfa* czimü kertet
bérbe vettem.
A legjobb magyar borok, sörök, egybekötve jó izü ételekkel olcsó áron fognak a legjobb hozzá járuló vonzerővel látogatásra eszközöltetni, az idén egészen újonnan berendezett kertben. Bővebbet a megnyitásról, mulatságokról, sat. a falragaszok.
Mély tisztelettel
(834 2-2) Szigritz Róbert.
8 o h a u m a n n G y u 1 á.
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatisu gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeség« állapot ellen nők és gyermekeknél : halvány arozszin, lesoványodás, sárgaság és köszvény ellen. F«»lyt0nos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkóros ke-délyhangnlatnál.
A „Mediciniache ■VVohenschrift" április 15. száma a következeket írja : BA stockeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengülés és hnmtnál, valamint az étvágyhiány stj>.-nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult be. — Összetétele a legpróháltubb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben elósxör jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditásnál éléretttek; és igy mindenki, ki tndja. mily határozottan károsítja az egészséget h íiáborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát feln-ismortii.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségh.n Nagy-Kanizsán: csak Práger li é I a gyógyszerész urnái kapható. (800 1» - 10)
Morison pilulái
a legjobb gyógyszert képezik, s millókra menő, csodával hatá-ros gyógyításokat eredményeztek.
Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, étel iránti undor, köszvény és csuz, sárgaság, májbaj, vese f^jás, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és rendkivüli ugulások ellen, továbbá daganatok, vizi-betegség stb. ellen.
Morison pilnlái csupán növényi anyagokból vannak összeállítva, és hatással birnak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
(«10 6—9) #
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros aláírások utján hálából emtókszobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s London városának egyik di-szét képezi.
Fő-ügynökünk Ausztria-Magyarország számára GrOSSe Gyula nagy kereskedéseben Krakkóban, kihez a kereskedők s minden ismét-eladők nagyobb megrendelések tétele végett utasíttatnak.
1 pár fis doloz 1 frt 60,1 pár nao 3 frt 60, 1 doboz por. 80 tr. Az angol egészségi kollégium.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

SAGY-KAMZ8A, 187^tprUl8 17-én.
8 frt.[
Előfizetési ár
igén érre . . fél évre . . 4 negyed évre . 2 „
Egy sxám 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petiuorban másodszor 6 s minden további torért 5 kr. NYILTT ÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő. JL
—-------■ mm
Tizennyolcz&dik évfolyam.
J A lap
-
sieDemi rácait illet® közlemények a saerkeortőhöa,
anyagi rácsét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: NAGY-KANIZSA VUsttotbáz.
Bénnentetlen levelek, csak ismert munka tár saktől fogadtatnak «1
iKéziratok ▼ issza nem 4 küldetnek.
előbb: ,Z AL A-S O MOG YI KÖZLŐN Y.«
S.-KanizsaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai onk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kereskedelmi g iparhank", „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanltótes tület", a „n.-kanizsai. klsded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizHai k fii választmánya" s több megyei és városi egyesölet hivatalos értesitdje.
Hetcnklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú 1 ap.
Viszhang
a n Hazai iparosailik érdeke" czimii czikkre.
III.
Némelyek azon nézetben vannak, hogy iparunk megfeneklésének egyik oka iparosaink csekély számában rejlik. A másik-nagy rész pedig azt hiszi s hirdeti, hogy iparosaink képzetlensége, s tudatlansága okozza hátramaradásunkat; tehát iskoláztatás, és nevelés által vélik fejleszteni az
ipart. —
Hogy az első nézet téves, azt bizo-nyitja maga azon tény, hogy a létező iparosok is épen a munka hiány következtében nyomorognak s mennek tönkre.
A másik nézet oly általános, annyira hangoztatott, hogy utóvégre már magunk is hinni kezdtük: természete lévén az embernek, hogy ha mindenki szemébe mondja, hogy rosz szinben van, utóbb maga is el hiszi, hogy beteg, ha semmi baja sincs is. Tedig, hogy ezen tudatlanságunkról elterjedt vélemény sem egészen alapos, arról meggyőződhetett aki az ujabb időbeni országos, és világkiállításokat figyelemre méltatta. Az ottani eredmények meg nyugtathatnak bennünket, s tudatlanságunk miatt, nincs épen nincs olyan nagy okunk pirulni, mert Magyarország ipara, ez árva mostohagyermek, a világ nemzetei között is méltóan meg állta helyét. A kiállitásokoni megjelenésünknek, tehát ha anyagi haszna nincs is reánk nézve, meg van mindenesetre az az erkölcsi haszna, hogy ott illetékes birák állították ki érettségi bizonyítványainkat. Meglesz az a haszna, hogy meg ismerjük erőnket s képességünket, s ezáltal sike-rülend talán eloszlatni azon tév^s hitet,
hogy Magyarország kézmú-ipara nem volna képes megfelelni Magyarország igényeinek, sikerülend talán megmutatni, miszerint nem volna szükséges évenként százmilliókat külföldre küldeni olyan czikkekért, amelyeket itthon sokszor jobb minőségben meg kaphatunk; mert ez nemcsak pazarlás, hanem a haza és nemzet ellen elkövetett bün: ez szelíden szólva megrövidítése a közvagyonnak.
Azonban ha sikerülendett is a téves nézeteket eloszlatni, mind azonáltal mi elfogadjuk a tanácsot, tanulunk szívesen, törekszünk előrehaladni, csak nyújtsanak módot reá, de azt nekivánják, hogy a szárazon uszszunk.
ín igen szeretném, ha még tízszer annyi iparos volna Magyarországon, csak szükség is volna reá.
ín igen Örvendnék, ha az iparos osztály a kellő szakértelem mellett az ót megillető fokán állana a műveltségnek is. De az én csekély felfogásom szerint az életnek legelső cs legnélkülözhetlenebb kelléke a megélhetés, tehát kenyeret először uraim! aztán majd köszönettel fogadjuk a tudományt is: mert nincs nagyobb szerencsétlenség, mint tudományosan — koplalni — pedig a jelen viszonyok mellett csak erre lehet kilátásunk. Szükséges volna tehát, hogy azon urak, akik az ipartörvényt módositni hivatvák, tanulmányoznák az iparviszonyokat behatóan, alaposan, mert a tájékozatlanság kifolyása a mostani ipartörvény is.
Ezen törvény alkotói azt hitték, hogy a czéhrendszer volt fő akadálya iparunk fejlődésének; tehát ha ezen rendszer eltörlésével a munka erőt felszabaditandják az
TÁRCZA.
A vész után.
Megkondul a harang méla búgó hangja, Mersze fut a rónán, semmi m-m zavarja; Nyüzsgő zaj, vidorság mind elnémulanak: Elnyelte haragja "r,i!t Tiszának. — Menhely után járnak özvegyek ós árvák,
Hol a veszteségnek terhét Kisírhassák.
%
Áll az Ist-n h:ir.a, majdhogy nem magában, Oly szomorún zug most a harang tornyában! í''nni''pre szokott ő zengni üdvözlőket, S mikor lesz itt ünnep, új öröm, nj élet?! Hangjában maradt tán a sok ezer jajszó : Soha nem volt ilyen földet, eget-rázó. —
Döbbenve kap hozzá fájdalmas szivéhez, A ki hallja, éjet, napot együtt érez .... Romba dilit reményen kél a hit zugára ; És a szegény hú nép összegyűlt imára. — Az átkos tengerből gyöngyöt áldoz néked : A ki el fel ej léd, nem teled el Téged.
Megtelik a templom, mégis olyan néma, Mintha sz egész csak egy alélt aziv volna ; I''edig ennyi sóhaj soha nejn szállt benne; — Istenem, mikor szánsz jobb kort e nemzetre ? I Mind kesergünk oh ! de most ide nézz, kérünk, Kz a tünkre dult uóp a mi legjobb részünk.
Kél a/, orgouának mélabús zenéje, S hajh ! mikor az ének felbuzog mfllcje :
Zokogásban *ör ki gyermektói a vénig.....
Igy tartott az első szentelt mise végig. Nálad lelt vigaszt, hogy magát kisírhatta; Ne hagyj «1 bennünket, világ édes Atyja!
HAJOATÚ SÁNDOR.
A sivatag virága.
Beszély.
Czompó Lajos-tói.
(Ful; t. éa vége.)
Rövid idő alatt az oázon fölvont sátrak közé rohan a sereg. — Kgy dühös ordítás éa rettentő átok hallatszik most Tamer ajkairól; a kiket titokban meglepni akart, csak sátraik foszlányát hagyták számukra, mintegy csaló gatónak, magA4c pedig eltűntek.
De nem sokáig kelle Tamernak s harezo-saiuak várni, még bámulatukból fölsem ocsúdtak, midőn a közeli bokrok mögül előtörő heves fegyver tűz soraik közt roppant pusztítást tett. — Tamer harezosai pár perez alatt rendetlen gomolyban száguldottak tova, de itt ismét Fehrab előtörő csapatára bukkantak. Most már nem volt menekvés; kétségbe esett küzdelemmel harczolt ember ember ellen. Fehrab a harcz hevében megpillantá Tamert, amint kardját magasan villogtatva feléje rohan. Már szemközt állnak, egyikük Bem szól, de annál többet moo danak a boszu, s gyűlölettől lángoló szemek. Körülöttük megszűnt a harcz, mindkét fél némán bámula a két hires küzdő élet-halál har-czát. Fehrab csapásait Tamt.r könnyű mozdulatokkal veri visszás ugy látszik csak alkalomra vár, melyben a halálos szúrást megtehesse.
Fehrab borzasztó csapást intéz Tamer fejére, azonban Tam.-r félre hajol akard légbesivit alá. Ekkor a pillanatig védtelen Fehrab mellének irányozta vasát. De hasohasem csalta is meg Tamert mestt rszúrása, most cserben hagyá. Hisz Fehrab is jól ismerte azt, mert őt is ugyanazon kéz tanitá forgatni a kardot, mely Tamernak a szúrást ajánlá. — Egy gyenge nyomásra félre ugrik a
iparnak lendületet, s az államnak egy nagy adófizető osztályt teremtenek. És mi lett az eredmény? Az, hogy az elóbbeni jó hirnevü iparosaink, akiknek műhelyéből csak jó munkát kaphatott, s nem a lefó-zetésnek volt kitéve a megrendelő, azon iparosok, akik solid munkájuk s szorgalmuk folytán gyarapodva a községnek tekintélyes, az államnak hasznos polgáraivá lettek, s akiknek műhelyében segédjeik jó mesteremberekké képződtek, hogy később méltán léphettek mestereik helyébe.Ezen szolid tekintélyes iparosok nagy része eltűnt, s helyüket üzérek foglalták el akik szédelgő üzelmükkel a szolid munkát maguk körül elölik, a tanult mesterembereket maguk alá tiporva dolgoztatják oly díjért, hogy alig képesek belőle családjaikat az éhenhalás-tól megmenteni.
De ha e szomorú kép itt legalább bevégződnék ; hanem a folytatása még szomorúbb.
Az ujabb iparos ivadék, amely a szabadipar aerában hivatva lenne az ipart fejleszteni, a rendszertelenség következtében alig hogy tanoncz éveit kitöltötte s felszabadul, legelső feladata valamely nővel összeállni, s egy zugba meghúzódva folytatni azon iparágat, amelyet elkezdett ugyan tanulni, de amelynek mégcsak elemi ismeretével sem bir.
Mivé satnyul az ilyen emberek kezében az ipar! mennyire rontják le az ilyenek a jó munka becsét is! De végtére mi hasznot hajtanak az államnak? Adót nem fizethet, mert a napikenyeret sem képes megkeresni. Vagy talán nevel családot hasznos polgárokul a hazának ? ezt körülményei nem engedik. Tehát ne-
vel magához hasonló vagy még nyomorultabb embereket, akikből lesz proletár, nép s alak, pedig szerencsétlen nemzet az amelynek testébe ilyen fekély magát belé veszi.
Az ipar és kereskedelmi törvényt tehát nem módositni, hanem gyökeresen átalakítani szükséges.
£zzel azonban még nem teremtettük meg az ipart, A törvény paragraphusai ha a körülményeknek megfelelően alkottatnak nagyban előmozdíthatják azt, de megteremtése és fejlesztése mindnyájunk feladata.
Iparunk addig nem lesz, mig közömbös lesz előttünk hogy kitől, s honnan szerezzük be szükségleteinket. Nem fejlődhetik iparunk, mig kegyelemként éreztetjük hazai iparosainkkal, ha náluk valamit rendelünk. De közgazdászati viszonyaink javulását se várjuk addig, mig soha visz-sza nem kerülő százmilliókat küldünk évenként külföldre olyan czikkekért, amiket itthon is megkaphatnánk.
Arra meg éppen ne számítsunk, hogy ilyen viszonyok között egy életerős polgári osztály képződhetik, amely a birtokos osztály vállairól a máris elviselhetlen teher egy részét leveendi. Ily körülmények között az nem fejlődhetik, hanem majd fejlődik más.
Ezer szomorú példa mutatja, hogy csekély tartozásért értékes birtokok árve-reztetnek el nevetséges áron. Az eladott birtokok tulajdonosai legtöbbnyire ős családok ivadékai, s kik lesznek az uj birtokosok? A nagyobb uradalmok bérbe adatnak, kik legtöbb esetben a bérlők? Községi, megyei vagy állami vállalatoknál többnyire kik a válakozók? Pénzintézeteinknél kik a
gyönyörű arabs mén, do a másik pillanatban már ismét Tamer mellett terem, mig az az előbbi sikertelen szúrás következtében elvesztett egyensúlyt iparkodott vissza szerezni; ekkor villant Fehrab aczéla s Tamer élettelen bukott le lováról. F-hrab harezosai örömrivalgásban törtek ki. — Ugyan azon pillanatban hátuk mögött is hatalmas Allah kiáltás hangzott föl; de ez nem lepé meg Fehrab harezosait, valamint az sem, hogy az emir é* a Birel Baral törzs mintegy 00 harezosának kíséretében a küzdtéren t^mett. Elő volj Fehrab e támadásra készülve, gondoskodott ő is szövetségesekről, kiknek segélyével a szomszéd emir bátor csapata legyőzetett. Csak az emir küzd még néhány vitézzel, hogy magának biztos utat nyisson a menekülésre ; de itt Fehrabbal találkozik, heves harcz kezdődik köztük, mig végre Fehrab egy ügyes csapással messze röpité a kardot az emir kezéből, s ez most fegyvertelen állott a győző előtt; körülvéve annak diadalmas csapatától.
— Te foglyom vagy emir — srólt Fehrab — 8 most rabszolgámnak tarthatnálak, vagy nagy váltságdijt kérhetnék megszabadulhatá-sodért. De nem! Mi egy atyának gyermekei, rokon törzs ivadékai vagyunk, miért ontsuk tehát egymás vérét, miért irtsuk mí magunk magunkat? »
Egyet óhajtok én, hogy éljünk békében, s együtt szövetkezve, mint rokon törzshöz illő, egyesült erővel védjük törzsünket!
Tudom ki vitt téged a harezba! I)e nincs ó már az álnok Tamer; kigyó volt ő, kit keb leden melengettél, hogy később majd éltedet oltsa ki. — O igerelt téged a harcira, hogy az én elestem után, törzsem f«jévé tedd, s aztán törzsedet ellened lázitva, s téged Ali szolgád
által meggyilkoltatva, mindkét törzs fejévé lehessen.
De jöjj sátramba s halld tőlem s Ali szolgádtól részletesen ez ördögi cselszövést.
Ezzel megfordítva lovát az emir is követte öt, Fehrab harezosai tói körülvéve.
A sátorhoz megérkezve Fehrab leszállt lováról, s felhívására, vele az emir is, bár vonakodva, de méltóságteljes komolysággal a sátorba lépett. A sátorban a régi rend ismét helyre volt áll itva. Egy szolga csibukokai hozott s igy bo-füstöt eregetve folytatá Fehrab beszédének megszakított fonalát. --
— Mintegy két hóval ezelőtt — szólt — midőn Ben Gam törzs vendége voltam, egy szikla szorosban haladtunk előre, midőn a kelő nap világánál, több ló nyomot vettünk észre a homokban. Ex figyelmessé tett bennünket s én két szolgámat előre küldtem a sziklás hegy ki kémlésére.
Rövid idő múlva az egyik visszatért, s jelenté, hogy egy szikla alatt több törzsbelit láttak, Tamer s Ali Bzolgád társaságában, ó vissza jött ezt jelenteni, mig a másik, elment, hogy ügyesen közelükbe lopózva beszédüket kihallgassa. Ettől tudtam meg, hogy ők elhatározták, hogy engem útközben megtámadnak, vagy ha ez nem sikerül, téged fognak velem harezba keverni, e harcz kedvező kimenőtele által Tamer törzsed szeretetét megfogja nyerni, s te őt jutalmul a legyőzött törzs vezérévé teszed neki adva Kamaret is- Ezután törzsedet fogják ellened lázitni s igy ő a két törzs ura lesz.
De tervök már első izben sem sikerült, mert én mindjárt kerülő uton, törzsemhez tértem vissza, s igy támadásukat kikerültem. Azóta pedig éber figyelemmel kísértem törzsed
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAIKÖZLÖNY.
ÁPRILIS 1 én 1879.
részvényesek, és igazgató tanácsosok? Ezek és ezekenkivül még sok, mind olyan kérdés, hogy a felelet már bennök foglaltatik.
Nemzeti indolencziánk, s cosmopolita nyegleségünk, s talán kimondhatom aristócrata gőgös irigységünk szándékosan mellőzte saját fajú iparosainkat, nehogy szorgalma foiytán oda jusson, hogy az intelligentia közé vegyülhessen.
Ezzel saját kézműiparunk leszoríttatott a térről, s egy idegen elem közbe-vcgyülése által egész társadalmi életünk oly irányba tereltetett, ahol minden egyéb lehet csak magyar nem lesz; s szomorú, de találó logadj istenként mondhatja az iparos osztály a többi osztályoknak. II odie mihi crastibi.
A magyar iparosztály nagy része már tehetetlen szegény. A kisbirtokos az uzsora körmei között vergődve küzd a létért. A nagy uradalmak gazdatisztjei az idegen földesúr által szélnek eresztve. Az alkotmány hatalmas törzsébe a szú belévette magát. De nem elemezem tovább, mert azt mondhatnák suszter maradj a kaptádnál ! hanem egy kicsit jelezni akartam, hogy mi fejlődik.
A magyarfaj léte van fenyegetve? amenyiben a koldus élet, a szolga élet nem, uemzeti lét. Ezeket egy egyszerű szerény iparos mondja ugyan, de azért talán még is lelietue egy kicsit gondolkozni fölötte mielőtt még nem késő.
Szép szabad hazát szereztek nekünk őseink s megtartották azt napjainkig, elnézzük-e mi. hogy húzzák ki talpunk alól utolsó darabját is ezen őseink vérével áztatott földnek? s hogy teszuek földön futókká mindnyájunkat saját rövid látásunk által.
Itt az idő az ébredésre! számláljuk meg hányan vagyunk, s mivel birunk, összetartva, egymást támogatva most még kigázolhatunk a hínárból, uj életre kelthetjük a nemzetet, s virágzóvá tehetjük a hazát s biztosithatjuk jövőjét. De ha tovább is egykedvűen nézzük, hogy hull cl egyikünk a másik után, gyermekeink szolgai átka kisérend sírunkba.
Legyen tehát összetartás a jelszavunk, de kövesse aztán a tett is.
Isten velünk!
FÖLD Y FERENCZ.
minden mozdulatát, hogy a kellő perezben készen találjon a gaz áruló. S a mint tapasztaltad, nem is 7olt haszonnélküli e felügyelet. Ismertem egész harczi terveteket, a így embereimet azszerint helyeztem el. Mos*. eUnondtam, mi Tamer gyalázatos terveire vonatkozott, s a melyeket tudnod kellett. Most nyújtsd kezedet a szövetségre s egyesült erővel várjuk az ellenünk lázított törzs támadását. — Még él a gyalázatos szövetség egyik részese a gaz Ali, ezt átadom, s büntesd meg te, ugy amint érdemiette.
Komoran hallgatta végig a beszédet az emir, s ezután tölkelt szőnyegéről*» megindul tan zárta karjaiba Fehrabot.--
— Köszönöm, köszönöm törzsem és saját érdekemben tett szolgálatodat. Te kétszeres jutalmat érdemelsz, mert nem csak saját törzsedet, de enyémet s vele éltemet is meg-roentéd.
Jer most velem, hadd mutassam meg törzsem minden egyesének azt, kit eddig Tamer gyűlölni tanított, a ki emirjének, s vele az egész törzsnek életét mentette meg. — Jer velem, nálam fogjuk megülni a kettős győzelem és szövetségünk lakomáját.
Fehrab örömtől dagadó kebellel ült lóra ; mert hisz igy megláthatja, megvigasztalhatja azt, kit élténél jobban szeret. Pár perci múlva vidáman száguldott a győző s legyőzött sereg a Ben-Fay törzs oáca felé.
A közeledők harsogó diadal kiáltása csalta ki a hon maradtakat. Csak kettő nem örült a győzelemnek, csak kettőnek szemébe tolultak a fájdalom s kétségbeesés könyüi, csak ketten uem siettek üdvözölni m győzte8 sereget s e kettő Kamare és anyja volt.
Mint a párját vesztett gerlicze zokogott Kamare; nem öröm, halálos itélet volt ő reá nézve a győzők diadal kiáltása, mert tudta, hogy csak Fehrab holttestén átlépve szakíthatták le atyjának harezosai a gvőzelem babérát.
p n
Távirati dijak.
Közönséges táviratok az osztrák magyar birodalom távíró állomásaira:
1 szóért 2G krajezár.
2 » 28
3 „ 30
4 n 32
5 „ 34
6 „ 3G
7 „ 38 * - 40 9 , 42
10 , 44
s igy tovább minden szó két krajczárral több.
Közönséges táviratok a német birodalom táviró állomásaira:
1 szóért 3t> krajezár.
2 „ 36
3 „ 42
4 . 48
5 • 54
6 „ 60
7 n 06
8 * 72
9 . 78 10 „ 84
s igy tovább minden szó hat krajczárral több.
* Oy táviratoknál, melyek azon vasúti állomásoknál adatnak fel, hol állami táviró hivatal is van, a kimutatott dijak még 1—1 krajczárral toldatnak meg szavanként.
A távirási dijak a közönsége» táviratok-uál állanak a) a magyar-osztrák állomások közti forgalomban 24 kr. alapdíjból és szaván-I kénti ''2 krnyi szódíjból; b.") a német birodalom táviró állomásaival 24 kr. alapdíjból ésökruyi szavankénti díjból. Az összeegyeztetett távira tok dija másfélanuyi és az ajánlottaké háromszor annyi, miut a rendes táviratoké.
Németországba ajánlott táviratok uem fogadtatnak el.
A rftktenyésztéshez.
Egy állat faj tenyésztésére, szükséges először a tenyésztendő állat életmódját alaposan tudnunk, mert minden faj tenyésztése abban áll, hogy oly összeköttetést hozzunk létre, mely az életmódjával megegyezik, de a természetben nem fordul elő.
Azoologiai munkákban hat féle rák fajt találunk, a melyek közöl három Ameiikában-egy Uj Hollandiában és végre egy Európában van elterjedve. A folyó- vagy álló vizekben előforduló rák, kétféle, úgymint: vannak olyanok, a melyek fehéres lábbal bírnak. Ezeknek ollója alól fehéres színű. Egész testük azonban sötét zöldes szinü. Ezen szín tartózkodási helyök változtatása folytán, szintén változó. Igy például a melyek kemény, igen köveá talajú vizekben tartózkodnak, sötét színnel bírnak, s ezen szint még megfőzéa után csak némi részben vesztik el. Ily rákokat küvi-rákoknak szokás nevezni.
Elfeledte ő már Fehrab biztató szavait, ott kesergett, zokogott ó sátorának kerevetére boralva; míg a törzs minden tagja a győzők elé szaladt őket üdvözölni. Mig az öreg dajka is magukra hagyta a busongókat s a sátrak sikátorában toiongók közé vegyült. De mily óriási lett bámulata, midőn az emir jobbján Tamer helyett, mint az máskor történni szokott, most Fehrabot látta bevonulni. Midőn hallotta az emir szavát:
— Nézzétek éltemnek és a törzsnek megmentőjét.
Lélekszakadva vitte kedves úrnőinek a hirt ; öröm kiáltások közt futott a sátor felé, s berohanva a megrémült Kamarenak csak ezt tudta kiáltani
ő itt van, ő cl!
Kamare egy pillanat alatt felszökött kerevetéról, de ájultan rogyott ismét vinsza. Az oly rég óta fájdalomtól gyötört (kebély) kebel nem volt képes ennyi örömöt elviselni.
Ezalatt a diadalmas menet az emir sátorához ért. Ez az egybegyűlteknek röviden előadta Tamer gyalázatos árulását; mit meghallva borzasztó átokban törtek ki, majd Fehrabot dicsőiték. Az emir is Fehrabhoz közelítve kezét nyujti felé.
— Jer — agy mond — ujitsuk meg itt szövetségünket! Jer fogadd el e kezet; mely mindig vitézül harczolt az igaz ügyért, csak most, most ez egyszer emelte kardját gyalázatos árulás folytán ártatlanokra. — Jer a nagy Allahra kössünk barátságot s szövetséget egymással. Fogadd el e jobbot, mely hü segítőd lesz, s vedd e szövetség esküjét csekély jutalmul fényes szolgálataidért!
Megállj emir! — szólt Fehrab — barátságod s szövetséged gazdag jutalom nekem, csekély szolgálatomért, s boldoggá tesz; de koronázd meg még e jutalmat ama szép csillaggal, mely vezérelt és bátoritott a harcz-ban, mely édessé tette győzelmem örömeit. E
Néha még teljes lehérekre is akadhatni. Ezen szokr.tlan szint akkor nyerik, ha igen világos üregben tartózkodnak.
Folyami rákot Európa minden részében találhatunk, legnagyobb mérvben azonban Magyar, Porosz, Orosz és Oláhországban. A hegyes vidékeken nincs annyira elterjedve, a hegyi patak< kban, a melyek nem forrás vizek, mélységök sem nagy, utjokat iszapos helyen s lassan folytatják, csekély számban néha néha fellelhetjük.
A rák tenyésztésére leginkább az alacsony tavak alkalmasak. Lakhelyökül rendesen a tó partján lévó iák gyökereik között kimosott üregeket szemelik, a melyek 30 — 60 centiméter hosszúsággal birnak, valamint a sziklás részeket is kedvelik, a honnan zsákmán) ok után leskelődni igen alkalmas. Esténkint el hagyják vár üregeiket s a sikra másznak, hatalmas ollóikkal könnyen hatalmokba ejtik prédájokat. Napközben csak akkor hagyják el bizlos lak hely őket, ha valamely csal étek által kicsalogattatnak, vagyha a kellemetlen időjárás kényszeríti őket.
L''gizletesebb eledelőket, akis halacskák, bogarak, giliszták, más allatok busa képezik.
Oly mérvben, mint ezt a természet ház tartásiból kapják, c*ak az élet feutartására szolgál. Ezért tehát, hogy ebben ne szűkölködjenek , nekünk szükséges részökre eledelt aduuuk. Minden áilat tenyésztésénél, — hogyha jó eredményt óhajtunk, — nélküiözhetlen tol tétel, a jó tartás.
A rákok kedvencz eledelét a rothadt hus képezi. A tó fenekének, a melyben tenyészteni akarjuk a rákokat, — kissé agyagosnak, vagy homokosnak kell lenni. Ha a tó ily talajjal bir, akkor a rákok lakhely csinálasa búvó üregek készithetése igen meg van kóuuyitve. Lehet azonban, a tó taUja másnemű, akkor mes''er-séges uton nekünk kell részökre lyukakat készítenünk. A nagyon homokos, elmáló föld, melyet a víz hamar elhord, s ide s tova sodor, nem aikalmaa. Igen előnyös, ha a tó partján ták tenyésznek, s ha gyökereik a viz felé haj laitak. Továbbá igen alkalmas lakhelyül szol gál a rákoknak, ha a tó partját kő halmazok képezik. Legjobban szeretik az 5 centiméter átméróü és mintegy 30 centimeter hosszúságú üregeket.
A tó vizének magassága körülbelül 1''/2 méterünek kell lenni. Tekintettel kell lenuünk a vizre is, azon oknál fogva, ha oly viz folyik a tóba, a melyben szintén rákok tartózkodnak, agy akkor biztosak lehetünk, hogy kísérletünk nem dől dugába. Tehát ha azt akarjuk, hogy haszontalanul ne tegyünk semmit, legjobb először megki.sérlcni azt, hogy alkalmas e a viz a tenyésztéshez vagy uem. Erről pedig azáltal győződhetünk meg, ha a viztie, áprilisban egy nagy kosárba, rakokat teszünk, a melyek közül egy harmad résznek, hiinuek és két harmadrésznek nósiénnek kell lenni, a vizbe elhelyezett kosarat igy 6—8 hónapig hagyjuk
csillagot add nekem, s ez fogja képezni diadal koronám gyémánt kövét; Ot Kamaret add nekem! Tóled törzs-.-det, én tőlem pedig e csillagot akarta elrabolni Tamer, de a nagy Allahra esküvém, hogy ezt tenni nem engedem — — ime beváltám eskümet! s most — — — tőled kérem jutalmamat!
— Jöjj vedd el diadalmad o méltó jutalmát, jöjj s birjad öt. Szólt az emir s Fehrabot a női sátor része felé vezeté.
De előzzük meg őket, s lássuk mi történt ez idő alatt Kamareval.
Az öreg dajka gyakorlott keze az anya segélyével csak hamar eszméletre hozta Kamaret, s őrömkönyekkel szemében hallgatta a dajka beszédeit.
Az öröm könyei mint enyhe cső hullottak Kamare szemeiből, s szivének örömvirágai is mét gazdag színpompában emelék föl fejecskéiket, a már már hamvadó szikrák, a gyönyörű szemekben uj fényben ragyogtak, vetélkedve a szép ékszerekkel, melyeket az öreg dajka tüzdösött hullámos fürteibe, s észre sem vevé szive túláradt örömében, hogy az öreg a legszebb ruhákat ölti rá. — Türelmetlen várta a perczet, melyben a dicső győzőt, a mindennél jobban szeretettet viszont láthassa.
Nem sokáig kellett várnia. Szét nyilt a függöny s azon atyja még soha nem látott öröm sugárzó arczczal lépett be Fehrab kiséreté-ben. Kezén fogta Kamaret s Fehrabhoz vezette.
— Jer gyermekem — mondá — boldogítsd a dicső győzőnek, éltem és törzsünk megmentőjének érted égő szivét!
Kamare boldogan emelte szemeit Feli-rabra, elfelejté a mult fájdalmait, azon boldogságban, melyet szeretett Fehrabja karjai közt élvezett.
Az öröm könyüi hullottak az anya szeméből is, látva egyetlen s oly sokat szenvedett gyermeke boldogságát.
s ezen idő alatt a mesterséges utoní táplálásho* is hozzá keü kezdenünk. A hónapok eltelte után ha az állatok kellő elevenséget árulnak el sőt még néhány fiatal is látható köztök, akkor már nem kétkedhetünk, hogy rák tenyésztésünk hiába való lesz.
Ezután hozzá kezdhetünk a rák tenyésztéshez. Legelőször, április hóban — a tóba rákokat helyezünk el, amelyek között két harmad nösténnek kell lenni.
a nyár közeledtével a tó vizét leeresztjük, hogy annál több tiszta viz folyhasson bele. Azután a 13 centimeter hosszúságú rákokat kifogdossuk, az apraját azonban benn hagyjuk, hogy a szaporodás ismét végbe mehessen. Ezt minden év nyarán elkeli végeznünk. Ha egyszer ez igy megtörtént, akkor már csak a táplálással kell gondoskodnunk.
Ha a tóban békák is tartózkodnak, akkor nagyon elő van segítve a táplálás; mint tudjuk a békák midőn még fiatalok, azaz nem régen keltek ki a petékből, — mint ebi-halaknak hivatnak, ekkor igen jó eledelül szolgálnak a leskelődő rákok részére.
Mentől gazdagabb a tó halakkal, gilisztákkal, annál jobban tenyésznek a rákok. Minden konyha és hus hulladékot szeretnek, s ha döglött kutyát, — macskái dobnak a tóba, akkor azon valóság >s lakomát tartanak.
Lóhussal, — szükségben vörös répával, vagy zöldséggel is lehet őket táplálni.
Ha a tóból kiszedve huzamosabb ideig csak kosarakba akarjuk eltartani, akkor eledelül csalányt, salátát, vagy borsó leveleket aduuk. A kosarat legjobb piuczébe, vagy vala-mely nedves árnyékos helyre helyeznünk.
Ha a tenyésztést igy végezzük el, és mindenben igy járunk el, — rövid idő múlva teljesen m -g leszünk elégedve rák tenyésztésünkkei, a melynél nagyobb hasznot fogunk tapasztalni mint a hal tenvésztésénél.
SZ . . . TS LAJOS.
Helyi hlrtík.
— Kovács Gábor nagykanizsai karmester. a messze vidéken ismert népzenészi genialitas hosszabb idő óta aggasztó mérvű betegségben szenved, melynek egyedüli sikeres gyógyszeréül Dr. Schreyer L»jos és Dr. Szűkíts Nándor orvos urak, kik a beteget régtől minden dij nélkül gonddal gyógykezelik, nyugalmat és nyáron gyógyfürdő használatát ajáulották. — A gyógyfürdő költségei fede zésére egy kis kórbeu már megindult aláírás utján az adakozás, melynek folytatását azonban az egész országra sujtólag hatott szegedi katastropha, mely a jótékonyságot más oldalról nagy mérvben igénybe vette, — meg-akasztá. Eddig Kovács Gábor gyógyítási költségei fedezésére következők adományoztak : Torma Imre 1 frt, Oroszváry Gyula 1 frt, Vucskics János 30 kr, Ruesz Antal 30 kr, Kovács Sándor 50 kr, N. N. 30 kr, Lobi 50 kr, Z. Z 50 kr, N. N. 30 kr, Lukács 1 frt, Simon Gábor 1 irt, Névtelen 1 frt, B. E. 40 kr, Cs. Pascaletti 1 frt, N. N. 20 kr, Szalay Károly 20 kr, Weisz József 20 kr, Plihál Ferencz 1 frt, N. N. 1 frt, Lovák Ede 2 frt, gr. Hugonnay K. 1 frt. Gombás 50 kr. N. N. 20 kr, Tersanczky 50 kr, Győrfíy János 1 frt, Kovács Lajos 1 frt, Névtelen 40 kr, Varga Lajos 1 frt, Dr. Tuboly Gyula 1 frt, Sztojko-vics Szilárd 1 frt, Gózony Sándor 1 frt, Fessel-hofer 1 frt, Dr. Laky Kristóf l frt, Belus 1 frt, Ebenspanger L-íon 1 frt, Ilauser 1 frt, V. J. 1 frt, Clement 5 frt. Összesen 33 frt 30 kr. Ezen öss/egből 13 frt 30 kr. Kovács Gábornak két részletben már átadatott, 20 frt. pedig a takarékpénztárba helyezteti, hogy a fürdőidény bekövetkeztekor rendeltetése czéljára fordíttassák. Kelt Nagy Kanizsán, 1879. april 15-én. í
— Geröfy Antlor színtársulata Kassáról, illetőleg Eperjesről városunkba érkezvén apr. 13-án kezdette meg előadásainak sorozatát. Vasárnap „Falu rossza", hétfőn „Piros bugyelláris" zsúfolt ház előtt kerekdeden adatott elő. Kedden *E»y magyar huszár káplár Bécsben" czimü posse került színre. Altalános dicséretet érdemelnek a szereplők. Miután kevés ideig tartózkodik itt a társulat, csak 12 előadásra nyit bérletet. Támlás szék 10 frt, elsőrendű zártszók 8 frt, másodrendű 6 frt. Felhívjuk a t. közönség pártfogását. Egyébként az előadások kezdetén mielőtt tüzetesebben szólnánk e társulatról, közöljük kassai collegánk idevonatkozó véleményét: Geröfy mint igazgató törekvő és bu*gó vezetője volt színházunknak, a mennyiben ugy az uj darabok megszerzése, kiállítása és szinrehozatala körül oly nemes és dicsérendő tevékenységet fejtett ki, a melynek kevés vidéki város tudná párját fölmutatni. Társulatát kitűnően szervezte, a mennyiben a színművészet minden egyes ága megfelelő erőkkel rendelkezett és minden egyes erő alkalommal kellően érvényesült is. Mint az olőadások részletes bírálataiban is az illetőknek mindenkoron megadtuk a kellő elismerést, ugy mcat ii csak kellemes kötelességet teljesi-
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
tünk, a midőn az érdemeket összegezzük és igj
a közvélemény kifejezőivé leszünk. Sajnáljuk, hogy Gerőfyné nem jöhetett a társulattal, de ugy halljuk, több vendégszerepre lejő Budapestről , hol a „Pesti Hírlap" következőleg fogadta: Színházi csevegés. A népszínház örömünnepet ül, a viszontlátás ünnepét. Megjött Gerőfyné, még pedig ugy, hogy el'' s*m távozzék többé körünkből, hol — remélem — rövid idő alatt egészen otthonosan fogja érezni magát és csillogó szárnyait megpihentetni, hogy dalos torkát annál jobban használhassa. Ugy-e most ugy illenék, hogy egy kis életrajzot adjak Î Uram fia ! Mit mondjak egyebet, mint hogy e kedves művésznő mind az öt ér-zeke már korán kifejlett. A látás, hogy bámulóit lábainál pillanthassa meg ; a szaglás, hogy a koszorúk és bokréták illata édes mámorba ringassa; az izlés, hogy toilettejeivel meghódíthasson és a tapintás — vagyis helyesebben tapintat — bogy az aesthetikai szépnek korlátait soha át ne Jépje. Hogy mikor és hol született, azt bi/.ouy nem tudnám megmondani, de sokszor hallottam, amint tisztoloi énekeliék ablakai alatt a hold méla fényénél „Nem anyától lettél „Rózsafán termettél . . . Ugy-e az: is szeretnék tudni, hogy mily hasonlatosság és mily különbség van Soldosné és Gerőfyné között? Erre már könnyebb a felelet, mert mind a két művésznő rendkivül megzavarta nyugalmamat. Soldosné a megtestesült báj, inig Gerôtyuç maga a chic ! Ha Soldosné játszik. azt látszik mondani : Az én helyem most tulajdonképen az Olympon lenne, illatos rózsás ielhők között ... de mert annyira szeretlek .istenadta paraszt népe" . . . hát csak azért is megmutatom, hogy mit tudok! Gerőfyné pedig így szólt magában : „Juszt sem fog ki rajtam az a másik!- Soldosné játékával elbájol ... Gerőfyné elcsábít! Soldosné éneke csattogás, Geróf> néé csicsergés! Soldosnérót azt szerették mondani, hogy operettben is „Finum Rózsi" ... a mit én ba''ározott taga dásba veszek . . . Gerófynéról viszont én mondom, hogy népszínműben is „Niniche" marad ... a mit senki sem tagadott. A kacaintáshoz mindkettő kitűnően érf. Soldosné szemBugara delejes, mig Gerőfyné szemei szikrákat szór nak . . . néha a kedélyes családi kandalló tűdéhez hasonlóan, néha a szüreti vig tűzijáték módjára ... s olykor mint egyedül a haragos nő szeme szokott. Ha Soldosné mosolyog, oly szeiid íeny derengi át egéfz lényét, mint a hold téeyeben rezgő hegyi-patak tükörét. Oly jól esik és mégis — nom tudom miért — ugy sirhatnék, ha e mosoly ül szép ajkain. Gerőfyné arcza egészen felderül, ha mosolyog, kétfelül gödröcskék képződnek, szemei pajzan tűzben égnek es kaczaguod kell — akár akarsz, akár nem — ha piros ajkai között gyöngy sorfogát felcsillanni látod. Hát még mit kívánsz, kíváncsi olvasó V Mindkét művésznő haja fekete és göndör .... mindkét orrocska pisze — gyönyörűen pisze — Gerőfyné orra még talán valamivel piszébb . . . talán fitosnak is mondható. Soldosné egy pár piros csizma steklivel magasabb, de viszont Gerőfyné egy centiméterrel mollettebb. Jellemzésül még Dezső barátom nézetét is ide iktatom, aki azt állítja, hogy egy „Adjon isten" mondásból megtudja ítélni az embereket. No hát, ha Soldosné azt mondja „Adjon isten jó estét," ugy legott azt képzeled, hogy a jó isten már holtod napjáig ellátott jó estékkel ... ha pedig Gerőfyné kívánja, hogy az isten neked jó estét adjon, ugy te azon meggyőződéssel mondod rá a fogadj istent, hogy a csintalan művésznő is megtudná azt adni . . . csak akarná! Egy látcsöves ur.
— Ma, csütörtökön, apr. 17-én délután van a nagy-kanizsai képviselő testület ülése a felséges uralkodó pár ezüst menyegzőjének megünneplése tárgy ábani intézkedés végett.
— Katona-szállítás Boszniából viasza és Boszniába ki egyre tart, az a különbség, hogy kifelé háromszor annyi szállitatik, mint vissza. A közel napokban következő száilitás történt: apr. $ án éjjeli vonattal a BáróRodich Devet viselő 65 dik gyalogezredtől 1 főtiszt és 12*> legényből álló s katonai zenével ellátott csapat érkezett Kanizsára, 9-én délben tovább folytatták utjokat Tuzlába. Valamint a városháza előtt, ugy az indóházban is több magyar darabot játszottak, közte a Rákóczy-indulót is. Babochay György polgármester ur saját erszényéből szilvapálinkáyal vendégelte meg az egész csapatot. 14-én délután érkezett viasza a debreczeni ik gyalog ezred egy zászlóalja, l törzstiszt, 12 főtiszt és 319 közlegénynyel. Boszniában sokat szenvedeti ezen zászlóaljban voltak a 48-ik gyalogezredben szolgált Kunkéi és Tretter Mihály századosok is, ez utóbbi vitézségeért a vaskorona reud lovagkeresztjét nyerte. 15-én reggel Bpestre utaztak. Ugyancsak 15 én a 14 ik sz. gyalogezred („Hess" nevü lincziek) 1500 embere vonult keresztül, 16 án pedig a fóhg. Salvator ezred egy zászlóalja.
— Az a híres szédelgő, ki Krammer Mór név alatt Nagy-Kanizsán az iudóháznál
ZALAI KÖZLÖNY.
aPRILIS 17-én 1879.
elfogatott, Pécsett a börtönben fehérneműjéből rögtönzött kötélen felakasztotta magát s mire észrevették, megfuladt. Valódi neve Adler Jakab, ezeken kivül még 8 hamis neve volt és négy esküdt felesége, az ötödikkel most akart Pécsett házasságra lépni.
— Eljegyzés. Freitag Géza kir. jbiró-sági írnok Letényén f. hó 19-én tartja eljegyzését a bájos Rády Gizella kisasszonynyal.
— Keszthelyen .önsegélyző egylet" alakul.
— J>üh6s eb mutatkozott Zala-Szent-Lászlón, Udvarnokon és Kőrtvélyesen.
— Dobronakon postaállomás nyittatott.
— Árverezés Zalamegyében. (Rövidítések: b. = becsült. I. = első árverés II. = második árverés Ing. = ingóság. Ingatl. = ingatlanok.) Győrűy Ignácz 2910 frtra b. ingatl. Köveskállán apr. 23. —Czibor Ferencz 1558 frtra b. ingatl. hzántón apr. 19. Dukai János 2823 frtra b. ingatl. Keszthelyen I. máj. 6. II. jun. 6. Szí Vendel József 1409 frtra b. ingatl. Alsó Zsiden apr. 22. *
— Hymen. A mult napokban N e o g-rády Bertalan minist, fog. R o z g o n y i kir. m. főügyész Gizella kellem-dus és tiszteletre méltó leányát oltárhoz vezette. Övezze frigyüket maradandó boldogság!
— Á „Kisfaludy" gőzös közlekedése Balaton Füred és Siófok között april 17 én nyittatott meg, april hóban minden szerdán, május 1 tői hetenkint kétszer, szerdán és szombaton fog közlekedni.
— Egy asszony őrülési rohamban kis gyermekét megfosztotta életétől.
— A franczia köztársaság elnöke f. é. marczius 17-án törvényt hirdetett kí, mely a köztársasággal szerződése, viszonyban álló államok irányában a franczia vámtarifa némely tételeit módosítja. Ezen törvény szerint ugyanis az 1866. évi deczember 11 én Francziaorszájr és az osztrák-magyar monarchia közt kötött kereskedelmi szerződés a), tarifájában (bovitel Francziaországba) foglalt vámok, a gyapjufo-nalakra vonatkozók kivételével ismét életbe lépnek. Kzenkivül elrendeltetik, hogy bármiféle nyersanyagok és iparczikkek, beleértve a gépeket és géprészleteket is, melyek külföldről hajóépítés vagy hajófe''szerelés czéljából Fran cziaországba hozatnak, vámmentesek, feltéve hogy egy év lefolyása alatt az emiitett czélra való te Ihásznál tatásuk igazoltatik. Végre feiha-talinaztatik a franczia kormány, hogy az 1S79. évi január hó l-e előtt útnak indított, vagy ezen idő előtt kötött üzlet folytán Francziaor szagba bevitt áruk után tényleg fizetett magasabb vámtételek az illetőknek visszatérítette. Mi ezennel közhirré tétetik. Sopron, 1879. april 8-án. A kereskedelmi cs iparkamara.
— Jtövid hírek. Bulgáriai fejedelemválasztás apr. 27-én lesz. — A belügy rainia-teriumhoz erkezett s heverő pénz, mely a viz-károsultak részére gyűjtetett, meghaladja az egv miliő forintot, — Beck Károly magyarországi születésű osztrák költő meghalt. — A székesfehérvári kiállításra 26 ezer kiállitó jelentkezett — A szegedi töltésszakadást Deu''sch vállalkozó 700,000 frtért tölti be május végéig. — Alsó Szolcsván egy 125 éves ember halt m^g. — 1880 ban Mexikóban világtárlat lesz. — Singer 1). A. emlékérmeket készített Bp^sten a kiráiy ezüst lakodalmára.
— < ) felsége a banyalukai templomnak 1CXH) frtot adományozott. — Mácsay bpesti ügyvéd holttestét Raczkeviuél a Dunából kihalászták.
— Jókai Szegedre utazik. —►Az olasz király látogatást tett Garibaldinál. — A bolgár nem zeti szin függélyes irányú. — A székesfehérvári püspök szék foglalába apr. 24 én lesz. — A czárra Szent-Pétervárott revolverrel rálőttek, sértetlen maradt, a tettes elfogatott. — Milán fejedelem ellen is követtetett el merénylet petárdával. ___
Ki nyert ?
Bécs, apr. 12-én: 27. 81. 57. 53. 87.
Grácz „ „ 6. 47. K2. 7«. 85.
Temesvár „ 28. 27. 4i). 90. 76.
Irodalom.
/
— líj. Várady Ferencz versei. Pécsett 1H79. A közelmúltban e becses lapok száma jelezte a fennevezett versfüzér megjelenését. Midőn ez alkalommal idő s bátorságot veszünk magunknak e versek rövid ismertetéséhez és kellő méltatásához, teszszük ezt azért, mert a jóakaratú törekvés mindenha figyelmet érde-raol, bár talán nem mindenkor elegendő az üdvösségre is; de teszszük leginkább azért, mert a nem a központban megjelenő művek felől vajmi ritkán vesz tudomást az olvasó közönség. Szerző szerényen állit be az irodalomba. Negyvennégy verset bocsátott ezúttal közzé jry üjteményében, de oly verseket, melyek derekabbak, jobbak a manapság nagy hűhóval hirdetett és áruba bocsátott oly kötetecskéknél, melyek czin.Upján ököluyi betűkkel ott fityeg
e hiúság legyezgető szó: „Költemények.* Mi ugyan nem teszünk oly feltűnő különbséget a „vers" és „költemény" szavak érteménye tekintetében, mint ezt tán a minőség fokozata megkövetelné, de az a meggyökerezett víszás gondolkozásmód és eljárás, melyeknél fogva különösen bizonyos kétes értékű biráló-celebri-tások elég éles érteményi válaszfalat mernek vonni e szavak közé: bennünk csak melegebb részvétet és bizalmat kelthet az ily szerényen megjelenő mű iránt ifj. Várady Ferenczé is. így aztán a vád sem sújthatja annyira a szerzőt, ha a várakozásnak ne talán nem felelt volna meg teljesen. De lássuk mivel van dolgunk ! E versek, egynéhány kivételével, jobbára népies dalok. Van bennök valami azon örökké méla, csöndesen búsongó alaphangból, mely az emberi kebelnek életviszonyai tömkelegében hullámzó érzelmeit fogva tartja, áthatja, a szeiid megnyugvás lágy ölén megpihenteti. Nem is lehet ez másképen, hisz: „minden örö műnk és szépségünk, boldogságunk és törekvésünk mulandó, mint a tavasz virága," — mondja egyik jelesebb írónk. De mikéut a szemeink előtt elterülő mezőben különféle színű, tarkabarka virágcsák is díszlenek a nélkül, hogy annak zöld alapszínét* háttérbe nyomhatnák: ugy e versek mélabús alaphaugjába is beleszövődnek a játszi, enyelgő lélek mosolygó,''derűs és pedig minden hátrány nélkül. S ez adja meg határozottabb színét e verseknek. Élvezhetőbbekké válnak mindazon „költeményekénél, melyek meghalározhatlan mennyiségben esi ráznak ki a világfájdalmas döngicsélés athmos-phiirájában. Nem az örökös „lemondás", „csalódás" Bzivfacsaritó dalai ezek Ha igaz fájdalmát zengi bennök a költő, talál egy pár vigasztaló, enyhadó szót is Bzivsebeire balzsamul. Életelvei s világnézlete nem terjednek széles körre, sőt azt mondhatnók, némileg a korlátozottság bilincsei közé szoritvák még. Innen van, hogy versei tartalom tekintetében többnyire megelégszenek egy két s talán nem is uj gondolattal, sokszor csak egy kis eszme villa-nattal vagy ötlettel. Ifj. Várady Ferencz költői lelkülete nem égbe szárnyaló sas, az árnyas bokorban kedvesen csevegő kis madár csupán, melynek dalai mélyebb s tartósabb érzelem hullámzást nem keltenek ugyan a kedélyben, de azt mégis hen*ejében hatják át s megillető-désre bírják Ő egyátalán nem az ész, hanem a sziv dalnoka. Alaki szempontból véve e verseket, nem nagy változatosságot találunk bennök pedig hát: varietas delectat. Legtöbb gondot látszik fordítani a rímekre, melyekben, mondhatni, teljesen otthon van, sőt nem minden virtuozitás nélkül. Ugy csengnek, bongnak akár a penegő sarkantyúk csárdásközben. Verselése könnyed, tiszta folyékony. —Nyelvezete népié*, magyaros. Jobb költeményei: „Hit, remény s szeretet" (76. 1.), „Lelkem,babám". .. (82. 1.). „Szeptemberben" (41. 1.), „Utczaí találkozás" (90. 1.), „Megöl a bú" (86. 1.). — Kevésbbé sikerültek : „Az eszeveszett varga" (21. 1.) és „Séta Pista" (17. 1.) Elmaradhattak volna: „Hozzá" (88. I., „Bekedy Kálmán barátomhoz" (74. I.) és a -Sokat sokat". . czimüek. A füzet leghosszabb darabja: „Siklós vára", mely nem teljesen sikerült ballada. Egyébként a fiatal és törekvő szerzőt e zsengéi után is csak buzdíthatjuk, igaz szivvel és lélekkel ajánlván őt egyszersmind az olvasó- és költészetet kedvelő közönség szíves figyelmébe és, pártfogásába. K. Ipoly völgyi B.
— üj zene.viilvek. Táborszky és Parsch zenemükereskedésében megjelentek: Riczacza uóta. Két eredeti dal. 1. Rozmarinszál jaj be illatos. 2. Ezerével „Akkor szép a kis lány" Énekhangra zongorakísérettel vagy zongorára külön sz^rzé Szentirmay Elemér. Ara 60 kr. Kapható Wajdits József könyvkereskedésében.
— Mehner Vilmos „Képes Családi Lapok" czimü kiadványának 12 és 13. számai megje-jelentek szegedi ¿rvizképekkel; ára 30—30 krajezár.
— „Tarka vildg" második füzete élénk tartalommal magjelent, melyben a szerkesztő-s kiadók kijelentik, miszerint a „Cs alád Lapja" cz. vállalattal nem azonos ez a vállalat.
Vegyes hírek.
— Amerikáiéi. A yankeek minden demokrata intézményeik mellett is, nem vetkez hetnek le bizonyos aristokrata dölyföt, melyet a színes emberekkel minden előfordulható alkalommal éreztetnek. — Szerencsére azonban az amerikai törvényszékek gondoskodnak ar ról, hogy e ro9z hajlandóság mély gyökeret ne verhessen, « erős repressiv rendszabályokat alkalmaznak az elleu. A mult hónapban egy Cooper nevü négert kidobtak a Newhaven és Nt-wyork közt közlekedő hajó étterméből. Miután a f-tkete a brutális bánásmód ellen tiltakozott, kidobták a kajütből is, ugy hogy a hajó NeAvyorkba érkeztéig a fedélzeten volt kénytelen időzni. Cooper sértve érezvén magát jogaiban, pört indított a gőzhajózási társaság
ellen s az 1875-diki polgári törvény alapján 500 dollárt követel attól az étteremből való kizáratásért, s ismét 500 dollárt amiért a ka-jütből is kirekesztették. Az emiitett törvény azon fölül a bünfenyitő eljárást ia lehetővé teszi az ellene vétők ellen, s 30 napi vagy 50 tői 1000 dollárig terjedhető birsig büntetést szab ezekre. — Cooper ügyvédjének kértére Choate birő elrendelte, hogy a newhaveni gőzhajós társulat vagyona a bírságpénzek erejéig lefoglal Üssék, — Egy korábbi hasonló esetben, midőn egy színes papot családjával együtt egy bostoni vendéglőbői kidobtak, a birósag a sértett félnek 8000 dollár kárpótlást itélt meg.
— Üvegből kitzült egy forintos péuzek vannak most forgalomban Bécsben. A hamisítást igen ügyesnek mondják. Az üveg vastagon be vau ezüstözve s csak akkor jöttek rá a hamisításra, amikor egy darab a földre esve eltörött.
— Kaufmann é» Simon hamburgi czég hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; szó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyere-nyekkel bőven el vannak látva: ezen sorsjegyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditásáról országszerte hires.
Üzleti szemle.
N.-Kanizsán, 1879. april 12.
Az időjárás e héten többnyire boros és esős volt, mi''minthogy a mesei munkákat nem kevésbbé viasza tartózta ti, gazdáink hátrányára volt.
Ü*letflnk e héten a közellevő húsvéti ünnepek végett csekély életet fejtett ki. HétfSi országos vásárunk, úgyszintén hetivásáraink jól voltak ugyan látogatva, de gabona kevés jött piaezunkra. Mint mindig Ünnepek előtt, fSldmiveseink most is inkább vásárlatok, mint saját terményeik árusítása czéljából látogatták a vásárt — Az irányzat csökkenő kereslet mellett tetemesen lanyhult s az árak legtöbb czikknél alább szálltak.
Buza. Noha e czikknél közép és finom fajok iránt folyton jó vételkedv uralgott, behatolva sz által-lános lanyhább irányzattól árai mégis 10—15 krra nyomódtak.
Rozsnak csekély kelendősége volt; árak hanyatlottak.
Árpa és zab véglegesen elvoltak hanyagolva. Mig elsőbb csikkben semmi üzletünk sem volt utóbbiból csak a belfogyasztás fedezésére keltek el egyes kisebb pártiek.
Tengeri szilárd irányzatot követett és könnyeden kelt el. Árai a multhétiek.
Fehér és tarka bab csekély üzletet jelentették Árak változatlan maradtak.
Bükköny szintén nagyon csendes volt. Árak hanyatlottak.
Minőség szerint:
Pnra .... Rozs .... Árpa .... Zab .... Kukori<-za . . Bab (fehér) Bab (tarka) . Bükköny
7 —
530 5 — 5 30 4.40 6-30 5 — 3 60
8 20 5-50 680 5 50 4 80 6.50 5-30 3 80
K. B
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
indul KaiiiiHÁról
Vonat hova :
szám Ora Perc. Idő
205 Kxjt.''-k, Mfth&m.Domhnrár s FiuimM.a 4 48 reggel
215 „ . 2 30 délut. 212 Bn«l*-Pe*tre........4 5* reggel
202 ......................2 6 délot.
204 ........... 11 30 estve
31 > Bécsbe (Rzomhatliely, H4<-g Ujhely felé)5 8 reggel
301 B '' .........11 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe én Pragűrhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácr. és Bécsbe ...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut.
206 , „ . . 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel.
201 „ ........2 6 délut.
211 „ .........,9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Bécs-UjhelyjMől 10 27 estve
302 „ „ , .45 reggel
316 Sopronyból........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marbnrg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsból Marburg, Pragerhof felől.........1 Sl délot.
204 Trieszt- ás Villachból Prágerhof felől 11 — estve.
Marbargba csatlakozás Villach és Francesfeatbe . . v . Kiancesfestból
Jelentjük, hogy mi Rajnai frankfurtit! czég Daube ós társ urakkal szerződésre léptünk, ezen egyedüli czég által fogadhatunk el jövőre hirdetéseket, Angol, Franczia ós Belgium szamára,
»
ZALAI KÖZLÖNY
kiadó kivatala.
u
Felelős szerkesztő : Bátorfi LajOS.
i
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
ÁPRILIS 1én 1879.
Császár
klrályilag szabadal m a zott
kizárólagosan
PllRITAS
haj i f j i t 6 -t e j.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejnrmü folyadék, mely maidnem ar.on csodálatos hutással hír, hogy ős* hajakat mORifiit. azaz lassankint irég p«*dig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint vissz vadja, melylyel eredetileg hjrt!
® C5 ... * c
S pr g- S r 7
nem fest. hanem iíjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női haj«a-t<>t é» a férfi hajat és szakállát
Kgy üveg „Paritás" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több."
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmitéle toillette-szer sem képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos üditő alkatrészekből állítva elő, rövid időn elhárítja ez*u szer a szeplőt, borátkát, por-senést, máj foltot stb. s az arczbőrnek vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonként l frt, 8z ülilással 20 krral több — rostautánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a kégvít ~nél
Francz Ottó, Bí^cs, Mariahilfstrasse 38. szám.
Na^y-Kanizsán valódi minőségben PráQBT BélS gyógyszc
Egy (Billarí.) tekeasztal.
Egy jó karban álló Billiart minden hozzá j tartozóval együtt a hely szűke végett igen ol-w — n csón és jó feltételek mellett szabad kézből eladó. H- ¿dO Minden közelebbit WAJDITS JÓZSEF könyv-® J 0 I kereskedésében tudhatni meg. (830 3-3)
M (T A
Urarath és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképesség, és tiszta cséplésről legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
rész urnái.
(730 26—25)
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel ^ való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan és jutányos fe''tételek mellett közvetíteni.
Gottlieb Sándor,
(829 5—10) ügynök N.-Kauizsán.
kézi és járgány-cséplőkészületeiket
l-tól 8 ló, vagy ökör erejelg.
Továbbá készítünk különféle nagyság és elismert jó minőségi!
tisztító roHtáknt, kukoricza morzMolókat én
szecska vágókat. (836 1—25)
Képes árjegyzékek hazai nyelven ingyen és díjmentesen.
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staate Ham'' urg garantirten grossen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 177,600 R.-Mark
vom 11. Juni 1879 bis 12. November IST!'' sicher gewonnen werden müssen
l>er neue in 7 Classen eingeteilte Spielplan enthält unter 86,000 I.oos<-n 44.000 Gewinne und zwar cv.
400,000 B-Mark
Verlag von Karl Prochaska in Teschen
Kör jedeu Geschäftsmann unentbehrlich .
PKOCHASKA''S Verzeichnis aller Stationen
des Post-, Eise n b a h n-, T c 1 e g r a p h c n- und Dampfschiff-Verkehrs »c
Oesterreich-Ungarn.
peciell abe r (831 I 2-7)
1 Gew. á M 250.000 5 Gew. á M. 6000
1 á M. I50.H00 2 r á M. 6000
1 á M. 100 000 54 á M. 5000
1 á M. 60.000 ß • á M. 4000
1 n á M. 50,000 á M. 3000
2 • á M. 40.000 217 m a M. 2000
2 á M. 30 000 2 m á M. 1500
5 r á M. 25,000 •J — n á M. 1200
2 • á M. 20.000 5U n á M. 1000
12 r á M. 15,000 «73 n á M. 500
1 1 á M. 12.000 950 n á M. 300 -138 etc.
24 * á M. 10.000 24.050 ft etc. á M
Nyujtsuiik kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pepzklsorso-lás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Kzen uj tervezet előnye alibau áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 44.000 nyereménynek okvetlen kisorsolás" alá kell ke;ülnie, köztük találkozik 400 000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig :
Die Gewinnzb-huugeu sind planmässig amtlich festgesetzt Zur nächsten erstou (.iewinnziehung dieser grossen Ueld-verloosung kostet :
das ganze Originalloos ttur 6 Mark oder d das halbe . „ 3 „ H Tj,
Vor Kurzem erschien
die IS 7i) e r Ausgabe
PUOCILVSKA\S Eisenba n - Karte von Oesterreich Ungarn
In (i Farben. — Mit mehrfren Beigaben. — Nach dem Stande vom Jänner tS7!>. berichtigt Preis in Carton 1 ü.
^^^ S33 2—2
Zu haben bei J Wajdits in Gross Kanizsa.
das viertel
1
11 «.
90 Kr.
und werden diese vom Staate garantirten Originalloose (keine verbotenen Promessi-n) gegen Einsendung des Betrages oder Post •
Einzahlung nach den e« ttern testen Gegenden von nur franko versandt. Kleine Beträgt «■können aue.h in I''o&tmartcen eingesandt werden.''
Das Haus Steindecker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark I25;000, 80.000, 30.000, 20 000, mehrere von 10,000 ii. s w. an seine Interessenten ausbezabl und dadurch viel zum tilücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Kiulagen sind im Verhältmas der grossen Chancen Sehr unbedeuten i und kann ein Glückversuch nur empfohlen werden.
Jeder Thci''uehmer erhalt bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die ofticiellen Gewinnlisten.
D.c Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig und nacti Wunsch der glücklichen Gewinner.
Auftrage beliebe m:in umgehend uud jedenfalls Vor dem 30-ten dieses Monates vertrauensvoll zu richten *n die bewährte alte Firma
M. Steindecker, DäMtlorstrassß
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S. Das Haus Steindecker — überall als solid und reell
bekannt — hat besondere Keclatnen uicht nöthig; es unterbleiben solche daher, worauf verehrl. Publikum aufmerksam ccmacht wird.
Hallási olaj
l)r. Sclimidt fö-törzs-orvostól gyógyít minden sfiket-sóget, lia nem vele született. (Nohfcz hallást, fulzngast azonnal elhárít). Egy ftvog ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő liulási szert) részesítik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken at a siketséghül viszszaadja — szaporodnak na-ponkiul!!!
Bizonylat . Ezer és ismét ezer h-¡szünet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után az én végleg elveszett halasomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harang«.k kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mi* most zs bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Kzer szivbelí üdvözletét küldi Önnek örök lekötelezettje (806 5—10)
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
B a b o c s a, deczomber 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI., Hariahilferstr. 79
1 nyetem. á m.
1 nyerem, á m. [ nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
1 nyerem á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem. á m. 5 nyerem, á m.
á m.
á in
2 nyerem 12nyerem.
250,000 • 150,000 100,000
60,000
50.000
-lO.OM) 3U4HH) 25,0t)O
20.1 tOO 15,000
1 nyerem, á m.
24 nyerem. á m.
5 nyerem, á m.
54 nyerem, á m.
71 nyerem, á m.
217 nyerem, á m 531 nyerem. 673 nyerem.
9"ill nyerem, á m.
24.750 nyerem, á in.
a in. á m.
12,000 10,000 8000 50OO 3000 2O0O 1000 5O0 3(H) l;<8
A nyerf-ményhúzások tervszerint hivatalosan állapíttattak meg |
A legközelebbi első, az allam által bir-tositott nyeremény, húzás a következő ftsszegt-e kerül :
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1 fél „ „ * * 3 „ , 1 „ 7b „ „
l negyed „ „ „ 1''/, - s — » «
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a leguagyobb gonddai eszközöltetik, miudenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékeltetn« k minden búzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéscink által kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek aiz érdekelteknek közvetlenül tizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számithatván. kéretik már a közeli húzás miatt is mind-n megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. május 15-ike előtt közvetlenül aluhr-''tt bankházhoz intézni.
Kaufmanii & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket f-jezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, fótö-r«-kvésünk ezentúl is oda irányttland, mind-nkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mege égedé«ét kiérdemelni. Föntebbiek. (839 J. 1—6)
HIRDETMÉNY.
A keszthelyi m. kir. gazdaaági tanintézet gazdasága részéről : 30 darab egy éves nőstény birka
11 , kos (840 1-1)
7 „ 2V2 „ üaz<5 (naürzthali faj) és to!>b elválasztott bika borjú nyilvános érverés utján f. é. május hó 4 én délután 2 órakor a tanintézet majorjában eladatni fog, miról a venni szándékozók ezennel értesíttetnek.
Keszthely, 1879 ik évi april hó 8-án.
Az intézőségs

Külön jubiláumi vonat
reodkivüli leszállított árakon fog április 23. 24. 25. és 2G-in Bécsbe a császári pár ezüst menyegzője alkalmával nagyszerű ünnepélylyel megtartatni, szerdán f. é. april 23-án minden állomástól a cs. k. ssab. déli vasúton.
Elindul Kanizsáró lapril 23-án 11 óra 48 perczkor este. Megérkezik Bécsbe april 24-én 9 óra 24 perczkor délelőtt.
Mcnetárnk Kanizsától Bécsbe és \i»za: II. osztály 9 frt 70 kr. III. 6*50 kr. A j^pyek 14 napig érvényesek, visszajövetnél megengedtetik minden személyvonattal (kivéve «»yors vonattal) utazónak, bármely állomáson egyszeri félbe-szakitánsali kiszállás. —Bővebbet az ünn-''pclyröl és lakásokról a minden déli vasúti állomáson kifüggesztett falragaszok, bármely kért tudósítással készséggel szolgál.
(811 í-i) Schrökl G.,
I. bécsi utazó irodája fennáll 1866-tól I. Sonnenfelsgasse 15. Bécsben.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY KANIZSA, 1879. április 20 án.
Ttaennyolcz&dlk érfoljnm.
S^^EIMirtétl ár : Jegéss érre
8 frt [
i • ¡1
fél érre . . 4 negyed évre . . 2
Egy mám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban V : 7, másodszor 6 s minden további torért 5 kr.
nyilttérben
aoroukéut 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték mindeu
á egyes hirdetésért különí 30 kr fimetendS. à
Sf ------ - '' ^Ifi
saw
1 A li
J ;iwi
Mt f k » \
lap tsallemi ricsét illeti kOzleminyek ss«rk«yt5hBz,
anyagi réiaét illetS közlemények padig a kiadóhoz bérmentve intésendSk : NAGYKANIZSA Wlssslsskáz.
Bérmentetlen Ievslek. csak ismert mankatár saktól fogadtatnak el.
előbb :
ÖZLON
''(Kéziratok viasza J_ küldetnek.
H
: ■Ua
N.-Kanlzaaváro« helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a *n.-kanlzaai kereskedelmi s Iparbank«, wn.-kaniz«ai takarékpénztár«, a ,zalaruegyei általános tanítótestület", R wn.-kanizsai kisded-neveid egyesület", a «soproni kereskedelmi s iparkamara ».-kanizsai külválasztraánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesltóje.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Egy uj épület.
Romban hever Szeged városa, hogy omladékából fölépülve fennen hirdethesse a király és a magyar nemzet szeretetét, hogy üdvözölje Európa rokonszenvét Elmondhatjuk: a mily gyorsan jött a veszély, oly sietve özönlik a segély. Nincs szándékunk e tárgyról elmélkedni, ez most ugy sem fogna czélhoz vezetni!
Mielőtt azonban a föltett czim szerint uj épületet mutatnánk be, azon óhajnak adunk kifejezést: vajha meg sokszo roztatnék a szeretet és rokonszenv tőkéje annyira, hogy ezen emberbaráti vonzalomnak legszeb gyümölcse mielőbb testvéreink enyhét, a sújtott város épületét lehetővé tehesse!
íja valaki néhány év eltelte után ismét nagy városba tér vissza, ahol az elútt minden zeget-zngot ismert, nem győz bámulatának elég kifejezést adni a történt változások felett; mire az ott lakozó egész büszke mosolylyal válaszol: „haladunk!"
Nem ily gyors a fordulat kisebb helyeken, kivált ahol sem mozdony, sem gőzhajó nem működik a forgalom emelésre közbe. Ily városkákban egy nj épület, már szembe ötlő valami, különösen akkor, midőn ez a közjónak szentelt asyl.
Lassan, de biztos alapra fektetve emelkedett nálunk egy közszükséglet igényelte hajlék, — megkezdetvén a boldogult alapítók, a berendezést befejezék hagyomány kötelem szerint az örökösök, s igy adva át a város elöljáróságának, kinek felkérte és megbizása folytán ft. Fehér József helybeli plébános által nyittatott meg f. évi márczius 16 án Sümegh
és vidéke szegény sorsú betegei számára épitett kórház.
A megnyitó beszédet előzőleg a kath-vallás egyház szokása szerint az épület be lón szentelve, illetőleg az ég áldása kéretett ily üdvös czélra emelendett házra. Ennek végezte után számos jelenlevő előtt emelkedett hangon kezdé beszédét fonnt nevezett lelkész; hivatkozván a történelemre, midőn még a pogány vallás ápoltatott — már azon időben, az ókorban élő népek fontosabb cselekményeik kezdésekor isteneiknek áldoztak, nevezetesebb intézményeiknél rólok emlékeztek; az emlék az óta ápolva ma is él hivókben, él a 19. század vallásos érzelmű lakosokban, kiknek óhaja folytán ma is Isten oltalmába ajánltatott a diszes ápolda.
Hivatkozott szónok a kórházak keletkezése idejére, a kereszténység terjedése korára, midőn mint a feleberáti szeretetnek jelvényei egymásután emeltettek Constantin alatt és után a menhelyek, hol az üldözött és sebzett keresztények enyhületet találhattak. — Ezen -- most a szenvedőknek átadandó kórházat is, mint a felebaráti szeretet kifolyását mutatván be; végül úgymond : bár hosszú álomra hajták fejőket a város javát mindenben szivükön hordozó jótevők, de lelkök dicsőül az emlékező hálás utódok imája által; miért a lelkesen mondott beszéd zár szavaival : „jertek imádkozzunk!" egy sziv s lélekkel küldetett égbe az érzetteljes ima, néhai Ramazetter Vincze és boldogult neje Kom-panik Zsófia alapi tokért.
Befejezóleg azt hittük egyszersmind „Vincze" kórháznak leendő keresztelés is fog emlittetni, mi azonban mellőztetett;
TÁRCZA.
Esős nap.
Oh a legszomorúbb Legesősebb napra : Földerült éltemnek Legfényesebb napja, Megláttalak téged ! És a nagy bornból E nagy fény hogy támadt Szivembe, lelkembe Melege el.íradt, 8 boldog volt az élet !
A míg ah letűntél
Mint a nap az égrül!
S azóta hasztalan
Jő ez már fel ékül,
Melegét sem érzem ;
Lelkem bolyg a ködben
Tégedet keresve,
Mindenütt, mindenben
Vonásodat lesve,
Hol vagy ? — ah azt kérdem 1
Oh! re csüggedjetek Ha az eső árad, A nagy borulatból A legszebb féuy támad Gyakran, észrevétlen ; Mig » leghőbb fény is Alkonyatban vész el, Elfödi, elrejti A borongó éjei, Kétkedő sötétben.
Mig nj hajnal ébred Fényben égve, kelve, Osilik a sötétség Tfio a bánat kelyhe Megzendül ax* ének I —
Csak az én szivemnek Nincsen viradatja, Hisz'' a keló fény csak Sírodat ma atja, S kérdi : minek élek ? 1
MAJTHÉNYI FLÓRA.
Beck Károly.
Jár számkivetetten az árva fiu Dalt zengedea ■ dala oly Momom.
VÖRÖSMARTY.
Vannak emberek e földön, kik asámára a világ azon azirt, melyhez éltők csolnaka csapódik, • a csapás álul tova s tova tassjttatík; biztos kikötőt sehol sem lelhetnek; vannak emberek, kik legnagyobb erőfeszítés mellett, legnagyobb igyekezettel sem képesek éltők egére a szerencse egy sugarát varázsolni; vannak emberek, kikhez örök kísérőül a szerencsétlenség csatlakozott; kik a boldogtalansággal összekapcsolva vannak ; vannak emberek, kik az édes anyatejjel önátkokat szívták be. Beck Károly, a magyar születésű német író, ki a közel múltban Wáhringben, kösel azon helyhez, hol a legnagyobb magyar kétségbeesésé« nek egy szerencsétlen peresében éltének véget vetett; közel e helyhez kétségbeesve, as emberek iránti bizalmitól megfosztva halt meg ; ezen emberek közé tartozott.
Ki volt Beck Károly! Nem lesz fölösleges s sajnos, hogy nem felesleges — est mondani.
Beck Károly Baján 1817-bea született. Pesten a gymnasiumot végesve, atyja aksrata szerint a kereskedelmi pályára kellett volna lépnie; asonban as ifja nem igen vals erre hajlandó} s anyja kösben járásának •ikerűit atyját arra birni, hogy fiát Bécsbe
pedig szép és méltó emlék tábla gyanánt szolgálhat a városban levő »Zsófia kisded óvoda" — valamint a város végén álló Vincze kórház! 1
Nemes és üdvös intézmény mind a kettő, — A temetőhöz vezető uton, a város keleti részén pompázik e csinos épület, hozzá épitve az ez előtt magánosan áUó kapuhoz, melynek felirata „Menjetek be az ó kapuin hálaadással" — tágas udvarral, mely fákkal ültettetik be. Belső berendezése elég czélszerü a betegek számára öt tágas, magas szoba — redezött ablakok. Jelenleg kilencz vas ágygyal van botorozva, azonban egy egy szobában hat ágy kényelmesen helyezhető el.
Az ágynemű és minden egyéb kellék nj, rendes, tökéletesen kielégítő. Gondoskodva van fürdő helyiségről, külön konyha, ahol a betegeknek főznek.
Ezen kivül orvos szoba, valamint az ápoló lakása, pincze egyszóval ami szükséges; a sebészi műszer felszerelés meg felel egy minta kórháznak.
Tudomásunk szerint már igénybe vétetett e hely, Dr. Lukonich Gábor egyhangúlag megválasztott kórházi orvos gyógykezeli az enyhet kereső szenvedőket.
Az alapot egy a város képviselőség által választott kilencz tagu bizottság kezeli ; ennek időszerinti elnöke t. Cseh László, ezen választmány gondozása és felügyelete alatt áll a kórház. Az üdvösen gondolkozó alapitók szorgoskodtak tőkéről, mely fenn állása biztonságául szolgál. Az alapvagyont egyszázharminczkét hold föld képezi; az orvos díjazására pedig két ezer forint takaréktárilag elhelyezett összeg van letéve.
Tekintve, hogy ennyi áldosat ai
épület 8 felszereléssel együtt egy családtól való, bizonyára a szép s nemes tettek közé sorolandó; mégis ma, midőn az alapitók egy boldogabb hon lakói az emlékezésen kivül egyéb viszonzást nem adhatunk, azonban szállani fog magasba a hála különösen ama betegek ajkiról, kik bár be vitetésök, vagy menetük alkalmakor észrevették a kórházi udvar egyik részén emelt halottas kamrát, kikerülvén a veszélyt oda nem jutottak I Ha tovább meg emiitjük az örökhagyók azon üdvös rendeletüket, melynél fogva nem egyedül Sümegh, de vidéke szegény betegeinek is nyitva áll — belátható, hogy bár szép a rendelkezési alap, mégis csak bozditó ut-mutatás akart lenni a tehetősb osztálynak, szintén nemcsak Sümegh hanem vidéke vagyonosabb minden üdvösért áldozni képes honpolgár s leányának is ! Ha adni tudunk, ha jót tenni akarunk: áll az asyl, csak támogatni, gyarapítani kell, mert hiszen ki a szenvedőkön könyörül, irgalmasságot cselekszik, aki ezt teszi, örök jutalmát Istentől nyeri! Előnyül szolgál a sümeghi kórház a nem egészen földhöz tapadt szegényeknek is, mert ilyenek naponkint 50 kr. díjért teljes ápolás és gyógykezelésben részesülnek.
Ezen uj épület bemutatása után Sümegh egészség ügyének érdeke követeli, hogy minél elóbb egy más épület leírásával léphessünk a t. közönség elé.
BÁNFI ALAJOS.
A vidéki sajtó.
Oly világos mint a napfény, hogy a köz • életünkben tapasztalható pangásnak, haladni-,
küldé oly czélbói, hogy magit orvossá képezze; as első évfolyam végestével a fiatal Beck szüleinek beleegyezése nélkül Lipcsébe ment bölcsészetet hallgatni; itt kezdődött meg irodalmi működése, itt irta: »Gepanzerte Lieder" czim alatt megjelent költeményeit; de csakhamar kezdődött ínsége is.
Röviden ez életrajsa ason költőnek, ki e hó 10 én sanyara, bánattelt, szomorú életét befejezte, kinek sirja fölött a német, költőjét; a magyar pedig hü fiit, a magyar érzelmű írót fogja siratni.
A német, költőjét siratja ! Igen siratja s joggal sirathatja, mert e férfinak, kit legelső felléptekor az egész német világ bámult s csudál'', ki a német liryka reménye, Lenau mél ó utódja, a nagy Byron szellemi testvérje volt, nem adá meg azon erkölcsi tápot, mely őt lantjának megpenditésére buzdította volna. Nem adá meg neki, mert előtte bűnben született magyar volL S e magyarságot ő nem tagadta el soha, hanem büszkén felkiálltott:
„Bei Qott ich bin ein echt Magyarenkind Mein Sinn ist trotsig, ist nicht deutsch nocb still."
Valamint Heine as ő felülmulhatlan eredetiségében felkiálltott:
„Ha e nevet „Magyar* hallom Ssfik less a német kabátom."
Mondjuk Beckben a német mindig a magyar irót liti.
Bár nem tagadhatják el, hogy Beck első éveiben oly nagy felkaroltatásnsk örvendett, minőt más költőnél nem láthatunk, rövid évek őt a dicsőség oly magas pontjára emelék, minőre mis csak egy bosszú életen it v^rgőd hetik.
De mi misban a boldogsig kútforrása, as e szerencsétlen íróban a búnak özönét képesé. Mert rövid idő múlva a német, Beoket felejteni kesdé, s neve ugyssólva eltűnt.
S ki e férfiú arczit ss utolsó években litta, ki binattelt hangját hallá, csak as fogja tudni, mennyit szenvedett s mennyire fijt es neki. S ne csodáljuk; a költő, ha nem képes nevét ismeretessé tenni, mindig önmsgit fogja vádolni, a hibát nem as emberiségben hanem müveiben fogja találni; de ha a költő a dicsőség tronjin ült vals már, s onnan as elfelejte-téa örvényébe tasrittatik, csak az éresheti a kínok legnagyobbikát.
Vessük ehhes még ason körülményt is, hogy Beck anyagi jóléttel soha sem törődött, hogy kincseket gyűjteni sohasem akart, s igy csakhamar az ínség s nyomor, a szűkölködés s nélkülözés előtt állott. Két nagy nemset költője számira, ki beteg igyon fetrengett, kinek keblét a csalódás férge marta, Beck számára, síig egy év előtt a nép könyörületét kellett igénybe venni; a nagy költőnek koldus falato kat dobtak ; s mondjuk ki nyíltan, bir a ssé-gyen pirja arezunkra száll is, a magyar legkevesebbet adott akkor is, midőn már a költő méltóságától megfosstva, as Ínségtől, nyomortól kergetve koldu* fillért fogadott el.
S a nagylelkű magyar nemset, miért tevéest?
Hajh Büknek a magyar előtt is volt bűne s vétke--dala nem magyar, de vallása zsidó volt!
S es utóbbi volt főhibája, ha Beck nem ssidó, ki akkor minden lét jogtól megfosstva, mintegy féreg as egészséges testben tengett, akkor bisonyos, hogy Bnck magyar költő lett
z iLUvI ö Z LÖN Y
TIZENNYOLOZADIK ÉVTOLYAM
boldogulni nemtudásnak legfőkép az az oka, mert n.-m tudjuk init kellene tennünk, mikép kellene helyzetünkön sejtenünk; nem ismerjük vagy nem fogjak fel helyesen fogyatkozásainkat''s ennélfogva nem tudjuk magunkat tájékozni az iránt, hogy miként lehetne azokat elhári''anunk.
Ha nem vonható is kétségbe, hogy ezen hátramaradás előidézésében nagy része Tan a közönyösségnek s kedvezőtlen anyagi viszo-nyainknak is, <1« ha méltányosak akarunk lenni, még is el kell ismernünk, hogy minden szegénységünk mellett is hazánkfiú nagyobb ré szénéi nem hiányzik az akarat s — ha keli — a tehetség sem a cselekvésre, ha tájékozva van az iránt, hogy mit kell tennie, hol kell segítenie?
Erről ugy a múltban, mint a jelen időkben is több alkalommal . meggyőződést szerezhetünk.
É? épen ez által vau igazolva azon feltevésünk, hogy annak, miszerint boldogulni nem tudunk, nem a képtelenség, nem a^ eszközök hiánya az oka, hanem tájékozatlanság.
Ebből önkénytelenül az a kérdés keletkezik, hogy ha hátramaradásunk oka a — tájékozatlanság: miként lehetne ezen segiteni, miienne legalk.-lmasb eszköz arra nézve, hogy teendőink iránt kellőleg tájékozva legv ünk ?
Mi lenne más, mi nyújthat czélszerübb tájékozást átaljában, mint a kölcsönös felvilágosítás, eszmecsere s euuek közvetítője: a •ajtó ?
Hiszen a napi sajtónak, a hírlapoknak és szakközlönyöknek épen ez a rendeltetése, s a közönség is épen ezért veszi őket igénybe.
Csakhogy a mi közönségünk e tekintetben kétszeresen is hibás szokást követ el. E 1 fisz ö r: mert saját egyéni s helyi bajait azonosítani szokta az ország bajaival, s onnan vár többnyire segélyt, ahol az ország bajait szokták csak orvosolni 8 ennélfogva m ásodszor: saját egyéni 8 helyi bajaira nézve is azon közlönyökben keres és remél tájékozást találni, melyek majdnem kizárólag csak országos ügyekkel szoktak foglalkozni, t. i.: a fővárosi saj tóban.
Természetes pedig, hogy minden ember s minden helységnek nagyon sok oly lényeges bajai s ügyei vaunak, meiyek semmi összeköttetésben nem állanak az ország dolgaival s ennélfogva sokkal jobban tetszik, ha ezekre nézve saját körükben keresnek tájékozást s saját maguk igyekeznek azokat elintézni.
Ily helyi ügyekben a vidéki sajtó vau hivatva felvilágosítást s tájékozást szolgáltatni s ezt könyebben és sikeresebben is megteheti, mint a fővárosi, melynek ha akarná sem lenne ideje s helye minden egyes helység vagy akár város bajrtival behatólag foglalkozni.
Ebből látható miszerint a vidéki sajtó sokkal üdvösb befolyást gyakorolhat egyes vi-
volna, ki Petőfi mellett méltó helyet foglalha tott volna el; mert azt mi Petőfit feliilmulhatat-lanná teszi azt egyedül Beck költeményeiben leijük fel; de reá vonatkoztathatjuk Kölcsey szavait:
«Szerte nézett s nem leié Honját e hazában."
Idegen volt ő a magyar a német előtt egyaránt. Ez ugy hisszük legjobban jellemezheti lelki állapotát. De az ő szive mindig 8 folyton a mienk volt, ismeretien érzés hazájához, drága szülőföldjéhez csatolta, megkísérté hazájába, hova honvágy vonzta vándorló élete közepett, telepedni — de sikertelenül — szerencsétleuBégben született!
De szóljunk valamit müveiről \
Nem bocsájtkozhatunk itt részletezésekbe, szük lenne e tér erre, csak néhány vonással akarjuk azokat jellemezni. A már emlitett költeményei „Gepanzerte Lieder" szabadsági dalok, melyek azt eredményezték, hogy a bécsi kabinet üldözte, 8 honjától távol tartotta. „Janka a magyar csikós" „Görgei Világosnál1'' sat. magyar érzelmi, német nyelven irt magyar müvek.
Müvei elsőbbjei közé sorolhatjuk a „Lieder von armen Manna" e müvében a költő mint egy látnoki szemmel jósolá meg a mai aocialis kérdéseket,. benne Beck erősen a socialismus mellett küzd, lándzsát tör érette; fölhívja az emberiséget a vagyon egyenlő fel osztáaára; szabad emberekért láugolt szive, mert tudta, hogy anyagi nyomor mellett nem minden ember lehet szabad; ezért vok ő socialista. Fő eszményképe a szabadság volt, melyet ő. büszkén fen tartott, szegénysége közepett is; s ha szeme nrm esik egy kedves nőre, ki nemes elszántsággal elhatározá magát a költőt göröngyös útjára elkísérni, a költő tövises életét vidámmá tenni, veié a nyomort s Ínséget megosztani, akkor Beck inkább éhen halt volna, mintsem a könyör fillérét elfogadta volna. Ilyen volt e férfiú.
dékek közjavára s ennélfogva * vidék* nézve sokkal szüksegesb tényező, a xözponti sajtó • termékei.
A vidéki sajtónak nagy « «zen. küldetése van. O azon közönségnél, aaelyntk köré ben működik, lelki és testi or<*a, mefbizottja, ügyvéde. Ó kutatja ki a lelki ogyátázásokat s bűnöket, s ő irtja a szellen gyónókat; ő terjeszti a felvilágosodást s a korszeri eszméket, ő figyelmezteti a közönség ahunanismus s műveltség követelményeiredfejlesxi a köz-szellemet; ő fedezi fel az anysg bajok forrásait s módokat ajánl e baj )k orvodra a ha kell maga is kérlelhetlen raűtétebt végez ú 7onja számadásra a közérdek Hl« vétkezőket, ő hallgatja meg az elnyomottá panu«ait a ő védi az üldözötteket.
Ezen küldetésnél fogv»ahelyi sajtó, ha becsületes önzetlen kezekben h'' részrehajlásán, ha az általa ütött *ieket elkiiaine retesen igyekszik be is gyó^t&n»" -alóságos áldás vidékére nézvo.
Hazánk vidéki kozönsí? azoman még nincs megérve ennek beismröére. bálunk a közönség még egyáltalj*bantun htra méltá tfyolni a sajtót, a saját k«rb«n negjelenő helyi sajtó közegeket pediglen kiisinylení, lenézni s tehernek szokta tJcoteni. A helyi sajtó faladatát be nem látja * helytt, hogy annak tanításait intéseit figyjlmbe v»nné, azt követeli tőle, hogy magát a p*zi kot.k sorába aljavítsa, ne tartalmazzon g ebol, nint kósza hireket pletykákat; a h?ytt hoc? segéd-'' kezet nyújtana neki hivat»- tel je-itésében: rósz neven veszi tőle ha a bb.kat nyilvánosságra hozza s meg rója; ennit''gva iikább fel a sajtótól mint tisztelué, fölt; »a az hivatásának hűségesen megfelel; oiiíéfogva aem pár tolja azt, vagy csak az esettel szíveli és gyámolítja, hu a közérdekkel nnnél k-veaebbet foglalkozik, s e helyett minoikinek hízeleg s a létező hibákat cs vissüarféeket apluzgoti, szépítgeti.
így változtatja át községünk iz áldást átokká, mert amily áldás a esülete* sajtó, ép oly átok egy béreuez aajtó-ioeg az<n helyre nézve, melyben feliiti tanváii így kényszeríti maga a közönség a sajtót rdc*ltetés«iiez hűtlenné lenni, s ijgy nem tudjiueg soh. az igazságot, igy nem tudja magi fogyaUozásai s teendői iránt tájékozni a ezekem bodoguihat semmiben. ¡Szükséges tehát, fogy a közönség e körülményt Komolyabb fiiyiinér<'' néltassn; valamint illő, hogy a közönyt ekötilményre maga a sajió figyelmeztess.?
„(Y''KI L^POK"
Helyi hli*.
— Ö felségeik ezüs»enyogíjjo alkalmával, apr. 24-én nagy rié lesz a Szent-Ferencziek templomában. í&pviset testület
Ha Becknek egész i&ödésé vesszük fel, ha fürkészni akarjuk radeltetsét mint költő, mondanuuk kell, bog"» tökétj;es egészet nem nyújt; költői hi v«u»sát pdig, mely abban állott, hogy a magyr Geniusának az egész világ előtt elismeréstzrezzen nem teljesítette egészen — de enmcaem gyedül ő, a dicső halott — hanem mmgyaro! vagyunk okai, nem ismertük el tesféünkna: azt, ki lelkének mélyéből hozzárc vonróiott; nem serkentettük dalra ama lao^i ki mái nyelven bár, de folyton a magyar ¿eőségér zengett.
De mit elmulasztóik, teg-ük jóvá. „Becknek özveg'' nn r a d t" ! maradt oly viszonyok köztrolyek rra kény-szeritendők, hogy koldus btbznyajon, ha a nemzet őt pártfogása alá un veszi Biztosak vagyunk bár, hogy a némi t Beck özvegyét — ínségben nem fogja hagx, de egedheti-e a magyar, hogy e kogye*t lerováával egy magyar költő emléke, hű áak mutja, mely kedves hazánkra csak fénv ozott -- a német nemzet egy csekély évi dijáért saj.t számára megvásárolja.
Nem ! Ki a magyar nnsetet u<y szerette, mint Beck Károly, annak *«gye nm szorul más idegen nemzet könvöfltére.
Á)B KNÁCZ.
Mikor én
Mikor én kis fiacska v-t», A leánykák ugy sxeref.< L''gy sxerettek, majd m<<-ek; Megcsókoltak, ölbe vetk
8 hol van ? hol van n»o- «gjis? I Ki sseretne, megcsókolt. 8 ón minden csókját v*« adnám Tixsserexv«, axázsxorost
Kitűntek mint gyermekem, Áhnom esak, mi vízinsni''*1-Olyan furcsa ex az éle Oly furesa u ember •<*> — Kffnnyen fordul mint at exka.
TTBÁTl BÉLA.
határozatából az nap a házakra nemzeti lobogók tűzetnek ki s a megye utján hódoló felirat küldetik fel.
— A nagy-kanizsai általános ipartár-sulat 34 tagja a székesfehérvári országos kiállításra remek darabjaikat elkészítvén, a nagykanizsai érdemteljes közönség és vidéke iránti tiszteletből 1879. évi april hó 20 án a városház nagytermében közszemlére kiállítja. Belépti dij 10 kr, mely a szállítás költségeinek fede xésére fordittatik. A kiállítás három nap tart, t i. april 20. 21. 22. délelőtt 10 órától 12 óráig és délután 2 órától 6 óráig. E hazai jótlkony-czél előmozdítása és iparunk emelése tekintetéből a szivas felülfixe''é^ek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak, miért is kér-j .1 k a nagyérdemű közönség becses pártfogását. A rendezőség. — A buzgó törekvés kellő méltatására mi is felhívjuk a t. közönség figyelmét és számos látogatást óhajtunk.
— A kindednevelö egyesület évi ron des közgyűlés* ma, vasárnap, apr. 20 án dél után van az ovoda helyiségében.
— A folyó /k> 6-án az I. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete által a tiszavidéki árvízkárosultak javára rendezett hangversenynek tiszta jövedelme 162 frt 31 kr. mely összeg a hely bili polgármesteri hivatalnak további rendelkezés miatt atadatott. Ez estély-nél felülfizettek: tek. Svastita Benó megyei alispán ur 5 frt, Kohn Sarolta úrnő 2 frt, egy kapitány 40 kr. Thomka ur 1 frt 50 kr. Flei-acher ur l írt 80 kr. Gansl ur 40 kr. Marton ur 60 kr. N. N. 50 kr. Schercz M. J. ur 2 frt, Grünhut ur 1 frt, Weíss ur 30 kr. Stolczer ur 40 kr. Lőwinger Kamilla és Paulina kisasszo nyok 4 frt, Dr. Weísi« Zsigmond ur 1 frt 40 kr Tuboly Victor ur 40 kr. N. N. 40 kr. Schul-theisz ur 40 kr. Wajdits József ur 1 frt, Sommer József ur 1 frt, Welltsch Adolf ur 1 frt, Fischel Fülöp ur 1 frt 32 kr. N. N. 40 kr.
— Színészet. Gerőfy Audor színtársulatának előadásait t. közönségünk méltó pártolásban része-aiti, igy a „Kornevillei harangok" operett« előadását zsúfolt ház kisérte gyakori tapssal, bár a zenét zoogora helyettesíti s a szereplők működését felette nehezíti. Örvendünk, hogy nehéz viszonyaink s üzletpangás mellett is a magyar színészet ügye nem mostoha gyer meke műpártoló közönségünknek.
— Hl fogatott városi kapitányságunk erélyes nyomozása folytán Gesztesi Józarf inilciicsi postamester, ki 3100 forintot sikkasztott ci, zsebében még 2617 frtot megtaláltak. Erősen költött és éjjel-nappal mulatott a szabad nőkuél, elfogatása is itt történt.
— Ba(l(ic*on-Uymaji ny. lelkész, Móritz János meghalt.
— Zala-Szt.''Gróth april 16 án 1879. A czél szentesíti az eszközt. Mi már megszoktuk szenved''» ember és felebaráttársaink szerencsétlenségének enyhítésére — tánczolni; a török sebesültek javára szinházba jártuuk, ha egy falu l<*ég, vagy ha egy jó irányú, czélu társulat san* aru létállapotban tengődik, fel Virágzása erdekében mulatságot rendezünk; ha a f''vároat felhőszakadás éri még Amerikában is vigadnak javukra, ha egy vidéket árvíz sujt, conrzertet adunk, bált rendezünk; igy nincs külöuben ez alkalommal sem, midőn aTisza kiáradása által tönkrejutott honfiiársaiuk szóli''nak segélyro bennüuket. A húsvét másnapján ugyancsak az árvízkárosultak javára rendezett tánczvigalomról akarunk itt néhány sorban megemlékezni. Kedelyes kis mulatság volt ez, teljes lefolyásábau víg és fesztelen, Tóth Alajos az ő barna legényeivel dicséretre-méltólag gondoskodott arról, hogy kedvre deritse a c*ak „amúgy mulató" és tánezra a táuczoló-kvzönséget, igy tartván ez hajnali kakas szóig, köi ülbelül 4 óráig. A tánczvígalom-ban részt vett szépek közül engedtessék meg felemlítenünk: Friedmann Paulina, Hadik Lina, Nagy Mariska, Petzlmán Irma (Keszthelyről), íjzalmásy nővérek (Hármasból), Wiener nővérek úrhölgyeket; a kedves menyecskék sorából pedig: Dubovay Béláné (Z. ístvándról), Kozáry Aurelné (Zalabérből) és Reichl Gyuláné (Szent-Gothárdról) úrnőket. A tisztajövödelem mint értesülünk körül belül 70 frtot tesz, mi eltekintve attól, hogy kis
városunktól illetve ezen város közönségétől 1 / f • elég szép ez is — azért is nem rug többre
mert (mit egyébként külön megamlitni is akartunk) Szt. Gróth közönsége mindjárt a katasztrófa utáni napokban házról-házra járás utján gyűjtött kerekszámban 220 frttal segélyezte a károsultakat. Él,v?n 1 Békefi Elek.
— Zala~&zent~Gróth 1879 évi április 16 án Midőn kedves hazánkra az elmúlt gyászos napok • bakövetkeztek, midőn Szeged az „Alfóid gyöngye-, a több kisebb nagyobb község egy fékvesztett elemeknek áldozatul estek, mindegyikünk szivébe csak egy óhaj tá-madt .segítünk", kiki módja szerint adakozott és adakozik szerencsétlen polgártársaink nyomorának nem enyhítésére. Zala-Szt.« Gróth lakossága, mely alig 1500 lakost számlál, a rémhír vétele után azouual a gyűjtéshez fo-
APRILIS 20-án 1879.
gott, szem előtt tartva a közmondást: „Ki hamar ad, kétszer ad". Egy nemes szivü férfiú, kinek nevét szerénységből és iránta való tiszteletből elhallgatom megalakította az 5 férfi és Ö női tagból álló segély bizottságot, kik házról-házra könyör adományokat gyűjteni jártak, és nemes törekvésüknek bóven meg volt gyümölcse. Egy délután alatt kis városunk áldozatkész lakossága közt 220 frt. szóval két száz husz forint gyűjtetett, és a »Pesti Napló" szerkesztőségének a szerencsétlen árvízkárosultak száraára átküldetett. E hó 14-én pedig szinte e nemes férfiú kezdeményezése folytán egy kis tánczkoszorucska az árvízkárosultak számára tartatott, mely daczára a kevés számmal megjelent vendégeknek, mégis 63 frtot tisztán jövedelmezett, és a „Pesti Napló* szerkesztőségének átküldetett. Felülfizetések: 36 frt 30 kr. Felülfizettek a következők: Kozáry A. ur 4frt, LackenbacherS. ur3 frt 50 kr. Her-ezog Oscár ur Novákról 5 frt. T. Szalmásyné asz-szonyság 5 frt, Dr. Eichberg József ur 2 frt, Küuschl Gyula ur Szt.-Gotthárd 1 frt, Tek. Kovács S. szolgabíró ur 1 frt 50 kr. Pék János ur Szent-Péter 2 frt, Moór János ur 1 frt, Varga Károly ur 1 írt, Petrácsek Vilmos ur 1 frt, Kocsi Gyula ur 1 frt, Petrácsek Ignátz ur 1 frt 50 kr. Paraiz János ur 50 kr. Küblin Lajos ur 50 kr. Gráf Vilmos ur 50 kr. Berger Jenő 50 kr. Brenner Ernő 50 kr. Németh Zsigmond 50 kr. Merkl Ede 50 kr. Totola Imre 50 kr. Steiner Lajos 50 kr. Seregélyes ur 20 kr. Hőr-bartner ur 50 kr. Bán Igo. ur 10 kr. Garzo Pál 30 kr. Sali János 20 kr. Rechnitzer Jakab 50 kr. Németh János 50 kr.. Összesen 36 frt 30 kr. Fogadják a nemes adakozók a szerencsétlenek hálás köszönetét. Spitzei Ignácz.
— Gyászhír. Bálás Árpád ur, a keszthelyi m. kir. gazdásági tanintézet igazgatójat súlyos veszteség érte. Bálás ur a húsvéti szent ünnepekre családjával együtt Bécsbe, szülői és rokonai körébe utazott, hol „Ilma", 5-dik évében levő kedves kis leánykáját húsvéthétfőjén, esti órákbau alig egy napi szenvedés utáu, kiragadta az élők sorából, a gyengéd szülék és rokonok mély fájdalma és szomorúságára. A gyászjelentés igy hangzik : Sipeki Bálás Árpád a keszthelyi in. k. gazdasági tanintézet igazgatója és neje Csesznák Olga ugy a maguk valamint kiskorú leányuk Mariska neveben mély szomorúsággal jelentik Ilma szeretett leányuknak Bécsben 1379. évi április hó 14-én életének 5-ik évében rohamos béllob-bau bekövetkezett gyászos elhunytát. Hü!t tetemei a bécsi központi temetőben (Centralfried-hof) saját sirban tétetnek örök nyugalomra. Bécs, 1879. április hó 15-én.
— Tiiz. Keszthely polgárvárosban nagypénteken, asti fél.J.0 órakor egy katonalovak részére használt istáió belülről kigyúlt és egészen leégett. A kár roppant nagy. Az ístálóban volt lovak közül több kisebb-nagyobb égési sebet kapott s közölök edd''g már 4 elveszett.
— Rövid hírek. Bécs város 6000 sze-géuyt vendégel meg apr. 24 én. — Kómában egy ötnyelvű napi lap jelenend meg. — Az or»z. kisdtídóvó egylet közgyűlése május 11-én lesz — Odessában ostromállapot van kihirdetve. — Németországban a „Kikeriki" két évre kitiltatotr. — Soprou magye gyűlés termében mult keddea leplezték le Deák Ferencz olajfestésü arczképét. — A soproni színház három évre német társulatnak adatott kí. — Debreczenben 1882 re országos közkiállitást terveznek. — Kérv Péter sopronmegyei volt alispán meghalt.
Ki nyert?
Brünn, apr. 16-án: 52. 59. 78. 4. 20.
Magyar kir. 1870. évi dijkölcsön april 15 kí húzásában következő sorozatok nyertek.
18. 315. 460. 507. 879. 1311. 1351. 1596. 1469.2531.2543. 2617. 2646. 3392. 3424. 3446. 3577. 3760. 3787. 3860. 3955. 3975. 4366. 4592. 4599. 5050. 5477. 5526. és 5762.
Irodalom.
— „A királyi ünnep emléke" czimü füzetke e napokban hagyja el a sajtó*, ára 10 kr. lesz. A füzetkét az „Eötvös-alap" gyűjtő bizottság tisztikara már áttekintette s ennélfogva azt a néptanítóknak terjesztés végett melegen ajánlhatja; a füzetke becses nemcsak azért, mivel anyagot szolgállat a királyi ezüat-menyegző alkalmával tartandó s a nemzeti érzületet fejlesztő ünnepélyes tanítások számára, hanem azért is, mivel mint történeti olvasmány később is mindig fal használ ható leend. Azon tanitó uraknak, a kik a könyvecskét a „Népnevelők Lapjá"-nak szerkesztősége avagy az „Eötvös-alap" titkáránál (Luttenberger Ágost, ev. tanitó, Deáklér 3) nagyobb mennyiségben rendelik meg postautánvéttel, 25 százalék, kisebbnél 15 százalek elengadtetik. A munka szép képekkel lesz diszitve, s később Kókay Lajos könyvkereskedő (Károly utcza IV. ker.)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
- 4
bizoroányába kerül. Kiadója a budapesti tantestület, nyomtatja a Franklin Társulat. A füzetekből befolyó tiszta jövedelem felerészben az árvízkárosult tanítóké, felerészben pedig a néptanítók Eötvös alapjáé leend.
— Somogyi Ede által kitünőleg szerkesztetett „Magyar Lexikon" 25 és 26 dik füzete megjelent, melléklete a magyar történelem synchroDiatíkaí térképe és a gőzmozdony rajzával, terjed a Belgium szóig Ára 30 — 30 kr. Kiadja Rautmann Frigyes.
— Don Pedrö (Bartók Lajos) hnmoros költeményei .Rúgott csillagok" czim alatt igen diszes kiállításban jelentek meg. 190 lapra terjedő kötet ára csak 1 frt. Tartalma Szerelmi czigánykerekek. Románezok balladák, legendák. ^.onkaiádák, politikai alakok. Satirák.
— „Századok" a magyar történelmi társulat közlönyének f. é. 4-dik füzete is megjelent: Thaly Kálmán nagy érdekű hadtörténelmi tanulmányát közli „Dunántuli hadjárat 1707." czimen. Szerkeszti Szilágyi Sándor.
— Üj zenemüvek. Az .Apollo* zenemű folyóirat april havi számA következő tartalommal jelent meg: 1. Ünnepi induló Magurányi Józseftől. 2. A vereshaju, csárdás Lukács Sándor hason czimü népszínművében énekelt népdalokból zongorára alkalmazta Fehér Mihály. 3. Alkonyatkor, szalondarab Matzena és Ottótól. 4. Viniánt fértíkar Ilalács Józseftől. 5 Előjátékok orgonára vagy harmoniumra Zsass-kovszky Endrétől. 6. Mikoron a hajnal, dal Allata Gézától. Ezen hat zenemű összes°n
r) # ^
csak 1 frtba, előfizetés utján éppen csak 50 krba kerül. Az Apollo előfizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, Verbőczy utcza 197. szám) czim^zve küldendő be. legczélszerüeben postautalvány utján. Az Apollo bét évi fennállása óta hazai zeneszerzemények közlése mellett a nevezetesebb külföldi zenemüveket is megismerteti előfizetőivel s bármely zeuegyüjtemény ditizére válik és azért pártolásra méltán ajánlhatjuk. A t. előfizetők a folyó évben már megjelent számukat ia megkapják.
ZALAI KÖZL Ö N Y.
Vegyes hírek.
— Tudósítás. (Külön jubileumi ünnep vo unt Bécsbe rendkívüli leszállított menet árakon.) () felsége a császári pár ozüstmenyegzői alkalmával 24. 25. és 26 án, még soha nem létezett nagyszerű, ünnepélyre fog Schröckl 1866-tól ! 1''euuálló igen ismeretes I. bécsi utazó-irodája, j minthogy csaknem minden osztrák-magyar vasúti igazgatósággal külön jubileumi ünnep .
vonatot bevezetni. Továbbá minden délvasuti állomástól fog egy ily vonat április 23 án elin dúlni. Ennek következtében a menet árak rendkívülien leszállítottak. Kanizsáról fog a fennt irt napon azas april 23-án 11 óra 48 perczkor éjjel elindulni, és april 24 én délelőtt 9 óra 24 perczkor Bécsbe pontosan megérkezni. A menetárak Kanizsáról Bécsbemenet-jövetre: II. oszt. 9 frt 70 kr. III. oszt. 6 írt 50 kr. A jegyek 14 napig érvényesek, viaszajövetnél minden aze mélyvonattal (kivéve gyorsvonattal) megengedtetik bármely állomásnál, egyszeji félbeszaki tássali kiszállás. Továbbá elvállal a fennt-nevezett utazó iroda ingyen csakis a t. cz. részvevőktől a lakásróli gondoskodást Bécsben, és kéretnek kivánatukat kellő időben beküldeni Közelebbi utasítást e menetekről a minden déli vasúton kifüggesztett nagy falragaszok.
— Kaufmann és Simon hamburgi cz ég hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; szó van abban oredeti sorsjegyekről, melyek főnyere-nyekkel bőven el vannak látva: ezen sorsjegyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik a a czég szoliditásaról országszerte hires.
— Az brlött só szállításánál előfordult az az eset, hogy a zsákokban a só homokkal és fekete földdel keverve taiáitatott, a mi alkalmasint ugy tórtéuhetett, hogy a zsák varrását kivágva sót vettek ki s azt földdel helyettesitették és ismét bevarrták, a nélkül hogy az ólompecsét megsértetett volna. Minthogy ilyen kicserélés kincstári zsákoknál nem történhetik a nélkül, hogy a zsák varrásán észrevehető ne legyen a kir. sóhivatalok utasíttattak, hogy a kincstári zsákoknak magán felek zsákjaival kicserélését tiltó korábbi rendeletet szigorúan megtartsák a utasittattak, hogy a sóval elküldendő zsákokat maradaudó bélyegekkel lássak el.
— Igazi republikánus jellem. Egyike a leggazdagabb m.igyar főúri családoknak, növendék gyermekei mellé franczia neveiőnőt keresett. Kapott is egy minden tekintetben kitűnő műveltségű hölgyet Párisban, ki elfogadta az ajánlatot s már a szerződést is aláirta s cs.^k épen meg kellett volna érkeznie. Ekkor a magyar főúri család mint a „M. Nép világ* irja, kap tőle egy levelet, melyben a várt nevelőnő sajnálkozva menti ki magát, hogy állomását n^m foglalhatja el. miután a bátyját id''-köz-ben megválasztották — Franciaország köztársasági elnökének a most annak a háztartását
O
kell vezetnie. A bátyja Grévy volt.
— Az aradi kereskedelmi és iparkamara ezennel jelenti, hogy az érdekeltek kérelme folytán az Arad hegyaljai borvásárt idén nem a tavaszi hónapok alatt, hanem az ősz folyamában fogja megtartani. A további intés-kedéaek mint eddig, annak idején közhírré tétetni fognak. Arad, 1879. marczius 18 án. Az aradi kereskedelmi és ipar kamara: Deutach i Bernát s. k. Dr. Gaai Jenő s. k. titkár. j
Árpa 5*—.
4 50-
5 20--Árpa
4-60-
G 50-
5-7U.-Árpa
Piaczi árak.
100 kilof. számítva.
Szombathely: Bnza 8-lo—8.60 Roxs560 —6—. 5 20 -6 40. Zab 5 20- 5 60. Kukoricza 4 80—
PéC8: Buza 7 30—7 50. Rozs 5 --5 20. Árpa
-4 60. Zab 5 30—5-40. Kukoricza 4 10—4-30.
Pápa : Bura 7 80—8 60 Rozs 5-40-6 60 Árpa
-5 40. Zab 5-40—6 50. Kukoricza 4-4 30.
Sopron: Bnza 7 70—8 30. Rozs 6-10.—6 40 5 80—6 10 Zab 6-05—6 20. Kukoricza 5-20—5 50
Mohács : Bu»a 7-30—7-90. Rozs 5 20.5-40. Árpa -4 70. Zab 510—5-30. Kokoricaa 3 90 - 4 10.
Béo« : Buza 9 25—9-30. Rozs 6 40—6 95. Zab
6-55. Árpa 6.40—6.45 Kukoricza 5 30- 5 40. Győr: Bnza S''20.—8 75. Roz* 6 10 —6 35t Árpa -5-90 Zab 5-40—5 G0. Kukoricza 4 80.—4-90 Kaposvár: Bnza 8-10—8 40. Rozs 510—5-20. 4-90—515. Kukoricza4 10—4 30. Zab 5 20-5*30.
Szerkesztői üzenet.
3130 S. Bécs. „Vahot Imréhez* közöljük; másikat nem eszközölhetjük.
3431. K. B. Nyitra. Igen sok közleni való van abból a fajtából. Ami halad, el nem marad.
3432. R. F. Bpest. Mielőbb válaszolunk, egy
k. .. I II T . ''
i*se uuua kell járni.
3433. B. Gy. Szombathely. Bpestre küldötted» egyébként mi már a lapból közöltük.
3434. „Hetivásáron". Közöljük.
3435. L. Már más elfoglalta a tért.
3130. ,Néhány szó a bordók hitelesítésébe*". Közöljük.
34)7. K. S. Bpest. Gyengék a közlésre ; legjobb meg * „ázoilü játszik" czimü, csakhogy miu-den kezdő poéta megénekelte már kisebb nagyobb szerencsével. Ha jobbakat küld, szivesen közöljük.
3438. F Miksa. Lapunk jelzett száma nincs birtokunkban „Ueine* sikerültebb forditásbaa ismeretes.
3439. K. E. .Névtelen fájdalom", „Viola és
gyöngyvirág*. Figyelmes dolgozat agyán, de ismert gondolatok egyszeri! összeszedése Tanulmányi
3440. 8. A. Veszprém. ltosz a vers. Nagyon nyers !
3141. C«abrendfk Mátrán levelet irunk
3142. r Kolozsvárott. vendünk a caáfoUtuak.
3441. SüuiPfehre. Lehetetlen volt; jövő számunk hozza.
APRILI3 20-án 1879.
r ■ I ,• < í . • . • « r''
Vasúti menetrend.
A Iroda-pesti időmutató óra szerint,
hidal Kniiimáről Vonat ¡tova t
■«ám ()ra Pere. Id«
205 E»z6k, Mohács,Dombovár ■ Fiúméba 4 48 reggel
215 . . „ 2 30 défat. 2t2 Bnda-Peztre . .... . . . 4 58 reg»el
...........26 déKt.
204 - .............11 80 estre
313Bécsbe (Szombathely, Bées-UJhely fetf)5 8 reggel »01 . ........ . 11 48 estre
315 Sopronyba ........3 88 délat
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ... .. . . 4 50 reggé 201 Triesztbe és Prágerhofoa keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 2 47 délat
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat.
206 , • • . 11 11 estve
203 Buda-Pestről........4 20 reggel.
201 „ ........2 6 déíut.
211 ™ ......... 9 44 estre
814Béesb5l (8*ombatb. Bécs-Ujhely)felől 10 27 estye
„ M „ „ 4 5 reggel
316 Ropronyból ........U 53 délel.
214 Bécsből Gráca, Marburg, Pragerbof
. . . . . ; ''. . . . 412 reggel •202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Prager-
hof felől.........1 21 délot.
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felíl 11 — estre.
Marburgba csatlakozás VilUch és Francesfestbe i> » . . Pianceefestból
ApriH« 20 tói április 26-Ifl 1879.
Hó- és hetinap Kath. és prot. naptár Görög naptár 9 Qtj
16. Jézus zárt ajtón jő keresztül. Ján. XX.
zu Vasárnap E 1 Qoas.. 2l Hétfő Anselmus. |*22 Kedd Soltcr 23 Szerda Béla ''24 Csütörtök György ¡25 J Péntek ,Márk. Ev. 26 Szombat Kiüt páp. 8 G 1 Her. 9 Eups. 10 Terent 11 Antip. 12 Basil ,13 Artem. 14 Márton | 3N »» fi* fit fit 1
Felelős szerkesztő: Bátörfi Lajos.
H I R D E T E a
PILEPSIA
nyavalyatöróe irásilag gyógyittatik Dr. Killisch specialista által Oresdában Neustadt (Szászország).
Már tŐbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 838 2—15
Morison pilulái *
a legjobb gyógyszert képezik, a milliókra menő, csodával határos gyógyításokat eredményeztek. Jó hatással vannak minden eni&iztí''Si zavarok, étel iránti undor, köszvény és csuz, sargasiig, m.íjbaj, vese-fájás, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és rendkívüli U£iilksok ellen, továbbá daganatok, vizi-betegség stb ellen.
Morison pilulái csupán növényi anyagokból vannak összeállítva, és hatással biruak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
(810 7 — 0)
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros aláírások utján hálából emlékszobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s L o n d o n városának egyik díszét képezi.
Fő-ugynökfiuk Ausztria Magyarország számára GrOS8e Uyula nagykereskedésében Krakkóban, kihoz a keroakedők
b minden iámét eladók nagyobb megrendelések tótele végett utasíttatnak.
1 w ti* doboz 1 frt 60 ír, 1 per nagy 3 frt 60,1 doboz por 80 tr. Az angol egészségi kollégium.
Tarcsa fürdőhely.
Vasmegyében (Magyarország.)
Köze) az osztr. stajer-magyar határhoz a szombat helyi vasút ábomástól Bécs , Veszprém bud«p<8ti vonal tói 4 óra távolnyira esik. Kitűnő vasforrás, érdemszerü nőfürdő, kitűnő hatásától, ugymiud betegségek a női sexual szerr, ideg betegségek férfiak és nőknél, minden tekintetben előforduló vérhiány sat.
Fürdőorvo8 Dr. Thomas.
Brozsurák minden könyvkereskedésben.
Az idény megnyitás májns 25 én.
A fürdőigazgatóság.
Hamisítás ellon minta £s védjegygyei biztositva.
Gyomor-só
(Emósztő-por)
S o h a u m a n n O- y u 1 á»
Az orsíái^oM gyógytár tulajdonosától Stockeraa.
Or^ooi tekintélyi k elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb füsz rck összetétele által. küioa«"s hatása gyógykivonatnak bizonyult be az oinésztúi éa vertustuláüiiál, v.ilaasint ezek kovetke»i)ényeiü>''l, úgymint a fölösleges gyotnorbavnál. étvágyhiáuy, gyomorbév és szorulásoknál Hatályos szer pyenjfeségi állapot ellen nok és gyerm^kekuél : halvány arezszin, le^oványoilás. sur^abág és köszvény ellen. Folytonos használat által az egyedüli biztos szer, buskoly.*ág és lépkóros kedélyhangulatnál.
A „Me.''.ic''nisch*. Wohenschriít* április 15. száma a követkesőket irja: »A stockeraui gyógytáibol való ítyomor-só hasznos í>zer eméi>Btési bajoknál, gyomorgyengülés Os hnrut'' ál, vala:ni:,t az étvágyhiány stb -né! ipen jól mnkötlik. sőt tííbb mint jó hatásúnak bizonyult be <— Összetétele a leepróbált.ibb fiUzen-kből oly kitűnő hatá>n, mely a legújabb időkben először jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idézi el6, és tnlszár»>yalja atokat, melyi k eddig a haszonraforditásmll éléretttek; és így aiadsoki, ki tudj** ®»iy határozottan károsítja aa ^¿wmfget .* háborgatott emészt-s, é* mint r»ntja le a testi állapotot, Lem fogja egy tly szeruek hatásosságát fclr«''ismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Tidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségb. n Nagy-Kaniz$án: csak Práger Béla
gyógyszerész ttrnál kapható. (800 10-10)
Párisi világkiállítás 1878 2 arany és egy ezSat-ércinel kitüntetve
GANZ és TÁRSA,
vasöntöde és gépgykr-részvény-társulat, Buda pesten II. ker.
Ajánlják (808 4-20)
kérgöntetö hengerekkel ellátott hesgerszékeiket,
melyek néhány év óU a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
OTT* Ezenkívül mindennemű gfcp és öntödei munkalatokat, kérgöntvtoyü kerekeiket bányászati mimkMatokat stb.
Orvosi kapaczitások
használatra csak a dr. POPP féle Anatherin-8záj- j Vizet ajánlják, melynek hatása eddigelé más szájvíz által e nem éretett
Dr. POPP J. G,
cs. kir. fogorvos urnák
Bécs, Stadt, JBognergasse 2. sz.
Én önnek
ANATHERIiVSZÁJVIZÉT

megvizsgáltam, s ajánlandónak találtam.
Oppolzer tanár
Rect. magnit cs, kir, kőrodai tanár, szász kir. ndv. tanácsos, stb.
(787 V. 1-3)
Bizományosok:
Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógysíerész urnái. ~Rosenb«rg és Feeselhoffer Jótnef füszerkereskedésükbeu. — Pá-•pán : Tschepea J., é* BertnOUür JLÍnél. — Keszthelyen : Pffazte-rer gyógyszerész. — Zala-figyerszeg»n : Isóó P. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyóg^-szerész. — V.»rasdon : Halter gyogysz.
— Sümeghen : Dorner Kajet. — S»ombath"lyen : Pillieh Ferenc^ es Brtdolf gyógyszer. — Uatár5rvi«Wki Sz.-György8n : Fibic E. C.
— Veszprémben : Taszkau és Társa, Gathard Tivadar ás fiainál, agy Feren«st gyógyszerózz. — Székesfehérvárott: Braun J„ Brosz-mann, és Diebzlla gyógysz —Lovas-Berényben : Heisler gyógy»»-
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden f Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott: Kohn J. Schróder és Daráé gyógyza. Szeg-szárd : B rali sav gyógy sz. — Honyádon : Kramolia J..—, Baján: Michiuch St, He.zfeld fiai, és Bőszek gyógysz. —'' Péáéf« : Zsol-nay W. és E., Zách, Kon«, Kovács, éz Bipfle« • gyógyzs. — ICá-rádonZhdabánazky fyó^yzz. — Marcaalibaa.: Kfcw gyógyz«^^. Tolua: Ficbtl 8 gy-gyss.1— Dunaföldvárott: Lukács gyógyza.
— Szout-Györg; Öa : JíMhig — Alsó-Lendrán : Ki.*s gy^gysz. Rohonczon: Simon gyógysxovész araknaL .
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 20 in 1879.
Hallási olaj
Dr. Schmidt fó-törzs-orvostól gyógyit minden süketséget, lm nem vele születeti. (Nehéz hallást, füIíUg&St Mzomial elhárít). Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40 kr.
bek iildért után szállíttatik
A nyilTános elismerések, melyekben a Dr. Schraidt-féle hallási-olajt («zen kitűnő balási szert) •-észesitik. » mely a tiszta hallást, részint tobb éveken itt a siketségböl víszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizeaylat . Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hal''ási olajírt, melj többszörös használat után az én végleg elveszett halásomat Itten segélyével ismét visszaadta. Oly süket volUm, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mig most ze bórám tik-tak ketye-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Keer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje (806 6—10)
Steiner Dávid, oki. fögymn. tanár.
B a b 0 c S a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs, VI., Mariahilferstr 79
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan és jutányos fe''tételek mellett közvetíteni.
Gottlieb Sándor,
(829 6 — 10) ügynök N.-Kanizsán.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleió a fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbistoaabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ó r k é s-barnaság, hártyáagyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszarások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedének, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda-ganat, ujjféreg, körnmméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitáa és megrándulások, helyi csuz; továbbá sc szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nö már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csnpán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos • különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli a legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatáaánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban ia eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonhatlauul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kiesebb szállitmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, A 1 s ó - L e n d ▼ á n : Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e_ részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ-. LÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
MF" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak késspénabeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jesittetnek. (668 39-50)
OLL SEIDIJTZ - PORA.
Paolr nlrlrnr valArli h* mínaen áobot ««miapján a sas ^Scilk düKUl YrtlUUl, az én sokszorosított czége-n van
(•nyomva.
30 év ÓU a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor-betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, b»»szorulás), vér tehriás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hsmlsltások törvényileg bintettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
Cl
l| A legmrghixhfttohb <5iis«-»jélyz5 ««are a szenvedd emberiségnek
1 minden belső és külső gyulladásnál, * leiftöbh brtegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üazök, ssemgyülladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Hal-májolaj.
Krohn X. és társától Bergenben
(Norvégiábau).
Ezen h*lmáj-zsírolaj valamennyi, x kereskedelemben rlőfor-daló faj között az egyedüli, mely orvosi rxélukra használható.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt 0- ó.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tnchlanben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helység >kh en magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben ré .ze«űluek.
A t. cs. kőzönxég kéretik határozottan Moll-léle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellá;va. *
Raktárak: X.-Kxnizsa Práter Béla gy^gy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Z al a-E g e r s z e g «Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — Barcs Domer 8. Csáktornya Qöncz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsi no vics 1st. gy^gy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely 8chleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc» gyógy. Sopron Mezey Aud. gy<>gy. Bánó k-S z -Q y ö r g y A. C Fibic g>ógy. Zágráb Mittlbach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalonak Pcbwarz Gusztáv gyógy. (765 16—52)
Társa Prágában.
Umrath és Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, kr>nyű járá«, nagy munkaképesség, és tiszta caéplésrSl legelőnyösebben ismert körülménye, agy rimán álló, mint kerekeken járó
kézi és járgány-C8éplőkészületeiket
l-til 8 ló, vagy 5kir erejéig
Továbbá készítünk különféle nagyság és elismert jÓ minőségű
tÍHititó rostákat, kukorícza morssolókat és
szecska vágókat. (836 3—25)
Képes árjegyzékek hasai nyelven ingyen és díjmentesen.
„ÖNSEGÉLY"
hü tanácsadó férfiak számára (779 16-52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, éten a maga nemében egyetlen oifl által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető s következő helyen :
Dr. EKNST L„
Budspest, két sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megkflldve.
5JI Majdnem ingyen. ^S
A mostanában megbukott nagy britania ezüst-gyár csődtömeg választmányától fölszólittattunk, hogy a nálunk rak»áron levő valamennyi britinia exüst-árnkat a csekély fuvar- és munkadíj negyedének megtérítése mellett elajándékSZZlk.
A minden egyea czikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''ett csupán az Angolorsaágból Bécsig járó szál!itási di} és a mn» kadij egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket */4 részéit valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem Ingyen. (805 8—12)
6 drb. británia-ezflst evőkanál, 6 drb. ugyanily kávéskanál, összesen 12 drb. ezelőtt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen........... I 85 kr.
6 drb. britania-exflst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, össaesen 12 drb., mely ezelőtt 9 írtba került, most mind a 12 drb..... 3 10 kr.
1 drb. tejszedd-kasál, tömörsulyu, ezelőtt 3 frt. most 70 kr. 1 drb. levesszedi kasál, legsúlyosabb faja, legjobb britá-
nia-ezűstből, ezelőtt 4 frt. most.......... I 20 kr.
6 drb. késtartó britania ezüstből ezelőtt 2 frt. most 65 kr.
1 drb. caukorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most 65 kr.
Ezenkívül díszes asztali gyertyatartók, páronkint 1 frt-.2-, 2.50, 3.—; tálexák 60, 75, 80 kr., 1 frt és 1. 40 krsjával > kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorszórok á 25. 40, 7ói 90 kr, 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á2.50, 2.80, 3.50. 4.75, 5 frt ; vajdol>ozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4 — levestálak aljjal ejyütt á frt 1 60, 2 50. 3.—.
!! Hallatlan olcsó !!
és minden háztartáshoz külöuösen ajánlható az alábbi ÍSSZ8-állltás, mely 33 drb. kitűnően elkészített tárgyhói áll, s a legfinomabb és legjobb britaniai-ezüstből van kiállítva, páratlan olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig:
6 drb. kitűnő jó asztali kés británia-ezüstnyéllel, - ^ „
valódi angol acxéléllel. J;11 2i
6 d: b. legfinomabb villa britania ezüst egy drbból. 6 drb. nehéz británia-ezüst evőkanál. 6 drb. britaniai-ezüst kávéskanál, legjobb minőség 1 drb tömör britania-ezűst tejszedő kanál 1 drb. nehéz britaniai-eiüst levesmeró kanál-6 Hrb. britania-exüst késtartó. 1 drb. kitüuó briuuiai-ezüst ezukorfogó.
33 drb. Mindezon tárjtyak a legfinomabb britaníai-ezűstböl készültek, mely az egész világon azon egyedüli, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttől 20 évi használat után sem különböztethető meg, ezért kezesség válaltatík.
Mindenkinek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miután a* ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában : hihető az árukat hova előbb elfogyaszthatja.
Csíra és egyedüli megrendelési bely osztrák-magyar városoknak : General Depot der Britannia-Silber-Fubriken :
BLAU & KANN, Wien, 1. Elisabethstrasse N. 6.
« • h
J «© 00 o
% • ® «o
» je ^ ®
_ <v _ £ —
.2 ® 5 .5 S w s s«i
Nyujtsunk kezet a szerencsének !
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pépzklssrse-lis, mely a magas kormány álul jóváhagyva és ''biztosítva van.
Ezen nj tervezet előnye ahban áll, hogy néhány hónnp lefolyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 40u.000 frtnyi főnyeremény, résxleg pedig :
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. I nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 12nyerem. á m.
250 000 1 nyerem. á m.
150,000 24 nyerem. á m.
100,000 5 nyerem. á m.
60,000 54 nyerem. á m.
50,000 71 nyerem. á m.
40,000 217 nyerem. á m.
30,000 631 nyerem. á m.
25,000 673 nyerem. á m.
20,000 950 nyerem. á m.
15,000 24.750 nyerem. á m.
12,0u0 10,000 8000 5000 3000 2000 1000 600 300 138
A nyereményhnzások tervszerint hivatalosan állapíttattak meg
A legközelebbi első, az állam által bistositott nyeremény-húzás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1 fél . , . . 3 „ . 1 , 7b . .
1 nagyed , , „.l1/«. ,—»90. .
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam csímerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezébez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékeltetnek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük réaztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett Urténik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink álul kézbesittetbetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvesett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalstnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal s legélénkebb résztvételre számithatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. májns 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhos intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. I. köszönetünket f«je»ve ki ezennel irántunk eddig tauu-sitott bizalomért, felkérjük az uj ki sorsol ás n ál i részvételre, fótö-rukvésünk ezentúl Is oda irányuland, mindenkor pontos és ssilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mege''égedé«ét kiérdemelni. Fentebbiek. (Ss9 I. 2—6)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
\
NAGY-KANIZSA,1879. április U én.
P^BMxstéslár:'' ^
jegén évre. . . 8 frt.[ fii étre . . 4 . ¡1
negyed évre . . 2 „
Egy ndm 10 kr j Hlrtfstéssfc jj
; 6 hasábos petitsOrban jj 7, másodszor 6 • min<len további sorért 5 kr. |j
nyilttérben
«őrönként 10 krért vé-tetoek fel. ; Kincstári illeték minden jj egyes hirdetésért kfliö '' 30 kr fiseteodS.
Ttaennyolcz&dik évfolyam.
A 1
1 A lap mlha '' illeti kö«lem< lurkMftS!
£
3
ssellemi résaát éeyek a sserkee* töhöz. anyagi rétiét illet« közlemények pedig • kiadóhoz bérmentve intézendfik: NAGYKANIZSA Wlassissbáz.
Bérmentetlen levelek, euk ismert mnnkatár sektól fogadtatnak el.
Ttmt nem | küldetnek.
E
fiz?-"
előbb: .Z ALA-BOMOGTI KÖZLÖNY.''
• • • • •
N.-Kanlzaaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsal kereskedelmi s iparbank", wn.-kanlzsal takarékpénztár«, a »xalamegyei álUIános tanltóte^ tületa, a „n.-kanizsal kladed-neteló egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara ».-kanizsai kfilTálasstmánja" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Uetenklnt kétszer, vasárnap- s csntOrtOkOn megjeleiiő vegyes tartalmú lap.
Valamely nemzet legszebb jellemvonása mindig azon szeretettel párosult odaadó hűség, melylyel felkent vezére: fejedelme iránt viseltetik; s viszont a fejedelmek életében legszebb s legmaradandóbb vonás az, midőn méltányolva e ragaszkodó hűséget, szeretetet: egyedüli czélukká tűzik ki népük boldogitására, felvirágoztatására hatni. — Mert csakis azon ország lehet boldog s virágzó, melyben a fejedelem s nép közt a kölcsönös bizalom, szeretet s hűség vezérli a sziveket, készteti tettre a karokat, s nincs áldás azon országon, hol egyik részről az önkény, népmegvetés, a másik részről a gyűlölet, pártoskodás és engedetlenség üti fel szörny-fejét.
Hazánk ezredéves történelmét lapozgatva, minden sorából kiri a magyar nemzet azon szép jellemvonása, mely ¿elkent királyai iránti hűség s szeretetteljes ragaszkodásban nyilvánult. Fájdalom, gyakran visszaéltek e tántorithatlan hűségével nemzetünknek annyira, hogy szeretete már-már gyűlöletté fajult, de önérzettel vallhatjuk be, hogy mégis ritkán találkozunk oly esettel, midőn a gyűlölet any-
nyira túlfeszült volna, miszerint minden engedelmességet megtagadva, tettlegességgé fajuljon az ellen, ki első szent királya koronáját viseli fején.
Együtt érzé felkentjei örömét, s együtt viselé annak bánatát, gyászát. — Volt idő, hogy kicsikarták kezéből legszentebb jogát, midőn tudta s akarata nélkül idegen fejére játszák a szent koronát ; s a nemzet, mert fején látta nagy királyai koronáját: magyarnak nézte az idegent, s letette néki hűség-esküjét, fel-ajánlá vérét és életét! 8 jött idő, midőn a magyar király már a szomszéd ország trónjáról intézé e nemzet sorsát, — hogy előbb kelet, majd nyugot felől jövő világrengés ingatá meg s dönté le a trónokat, s a magyar, mert hűséget esküvék: megvédte királya trónját, koronáját
Hűség, ragaszkodás királya iránt, volt mindig legszebb jellemvonása a magyar nemzetnek, melynek minden körülmény közt — a történelem tanúsága szerint — tettleges jelét adá.
E törhetlen hűségének és ragaszkodásának kiván ma is kifejezést adni, miden dicsőn uralkodó királya s imádásig szeretett királynéja, egybekelésének negyedszázados évfordulóján öröm-ünnepet ül. S reánk nézve magyarokra kétszeresen nagy ez ünnep.
Nem akarom azon annyira fájdalmas mult időnek képét felidézni, mely negyvennyolez után hazánk felett elvonult ; eléggé mélyen van az minden hazafi lelkébe vésve; csupán azért emlitem fel, minthogy ez időbe — 1854 — esik felségesen uralkodó királyi párunk egybekelése. Nem örvendhetett akkor e ném-
áért gyászt viselt; s nem kiálthatott „ho8annát", mert a ránehezülő nyomás csak Jaj" kiáltást csalt ki belőle.
De ma, midőn a terhes nyomást bölcs uralkodói kéz már levette kállainkról, hogy keblünk szabadon emelkedhetik; 8 a felleget, mely a nemzet homlokán ült, letörlé a királyné biztató égi mosolya: ma kétszeres erővel tör ki ajkunkon az üdvriadal, mely imaként száll a magas egekig, boldogságot kérve felséges uralkodó párunk koronás fejére 1
Az Adriától a Kárpátokig minden igaz, hű magyar keblét azon tiszta óhaj emeli e mai nagy ünnepen: vajha az ég felkent királyát még soká, igen soká tartaná meg e hazának, hogy bölcs és kegyes kormányzata alatt e nemzet tovább is emelkedjék, virágozzék és boldog legyen; 8 vele együtt legyen boldog dicső királya is, ki nemzetét azzá teszi.
+
S királynőjét, ki nemtője, védő angyala e sokat szenvedett hazának; kinek égi mosolyára milliók szivében kél a remény szebb világa; azt áraszsza el az ég mindama boldogsággal, mit földi angyalainak jutalmul szánt!
Igen! minden igaz, hű magyar kebelt egy érzelem dagaszt ma, minden magyar ajkról egy ima száll a magas ég felé:
,Isten! magyarok istene, áldd és éltesd felséges királyi párunkat, miként azt hű magyarjai együttesen kivánják. Ugy legyen 1 *
GARAY SÁNDOR.
A szegediek javára,
Sümeghen 1879. april 16-án tartott hangverseny%
Ott, a kanyargó Tizza pártján, hol aranykalászt terem a rónaság s a nap forró herében rengő délibáb fest tavakat a szomjazó földre, ott, hol az éjesendes nyugalmának beálltával az enyelgő játszi szél tündér-mesékről regélt s a csillagok fényénél, az itt-ott lobogó őrtüzek világa mellett andalogva járt a mázsa, hogy eltanulja a pásztorok dalát s a holdvilágos éjeken csudás nytnphák, exüst haja hableányok fttrössték hó-kebleiket a susogó folyó hullámaiban, ott, hol annyi boldog családi tűzhely ós kedves .otthon" gyüjté körébe a rokon lelkeket, ott, a nem rég tarka élettől zsongó utczá-kon, ma sivitó szélvész korbácsolta hullámok rohannak tova, elpusztítva, elsöpörve miodent, mi utjokba akadt, a szennyes habok hideg sir« jába temetve egy egész világot, ezer és ezer boldogságot 1 S ott, hol csak nem rég város állott büszkén, fényesen, ma piszkos tenger terül el s a véghetlen omladék az óriási rom felett az enyészet szelleme sir, s vig danák, ábrándos furulya hang, langy fuvalom helyett a haldokló halál hörgését, s visbefult utolsó sóhaját, a pusztulás száguldó ördögének gunykaczaját viszi tovs a rad éjszaki szélvész 1
Alföld büszkesége: Szeged a szép a virágzó város romokban hever, elpusztult, megsemmisült, elnyelte a szennyes tenger árja! Oda van minden! — Hosszú évek keserves szerzeménye, évtizedek fárasztó munkájának eredménye, ezer és ezer élet, sok, nagyon sok alig kezdődő boldogság, hány meg hány nász-koszoru, mely elhervadt a piszkos habokba hult; még mielőtt vőlegénye forró kebelén pihenhetett volna meg a szép ara.
Ifjú és agg, férfi és nő, egymással versenyezve, egymást biztatva a kétségbeesés végső erőfeszítésével küzdött, hogy gátot vessen a bősz elemnek; de hasztalan 1 a fékvesztett hullámtenger eltemetett, az örvény mélyébe sodort mindent; de mindent, vagyont, életet, örömet, szerelmet, boldogságot 1 . . . Elrabolt mindent, csak egyet nem, csak egytől nem volt képes
TÁRCZA.
A királyi pár ezustineii} egzőjén.
(1879. április 24-én.)
Látjátok-e a nemzetnek Édeg Iáéban égő arexát ? Látjátok-e szemeiben Az öröm lángoló napját? Keblünket ma a boldogság Tündér kezo elragadta; S „éljen a jó királyi pár!" Zengi mindegyikünk ajka.
Isten helyett az áldozár Kebeg égi áldást rátok; S a nép szava Isten szava, Mostan tapasztalhatjátok. Szívből eredt áldást kiált Az egész hon éltetekre . . . Hallgassa meg • adja meg azt A teremtő szent kegyelme.
Szivetek, mely különben is Ma as üdvösség tanyája, Teljes kéjtengerben oszik, A nagy lelkesedést látva. Oh, legyen e lelkesedés S földi üdvösségtek örök ; Bámnljon az ég maga is GyönyőiQ éltetek fölött.
Részesüljetek ngy miként 8zent István és Lá«zló régen: Részesüljetek épen ngy Hazánk hő szeretetében, Nap legyen e közszeretet, Melynek arany sogárárja Dusán a éltetoleg hasson Szútök boldogitására.
Mint Nat7 Lajos király alatt, Terjedjen el hatalmatok; Mátyás király fényözöne Tündököljék ti rájutok.
8 mint e nagy királyi neve: Gyöngyünk legyen nevetek is, Melyben büszkeségét lelje A magyarok Istene is.
VÁROSY MIHÁLY.
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szukáts Lajos.
I.
A főváros egyik külrészében, ahol az emeletes házak csak imitt-amott emelkednek ki, a szétszórt alacsony házsorok közül, a hol kövezett, szabályos utczákra csak néha-néha akadunk, a hol már inkább vidéki életmód, mint a nagy városi fény, pompa lakozik, mintha önálló, terjedelmes mezőváros terülne el; — ott lakott Csataji Mihály szeretett nejével és két leányával. Foglalkozása, jobban mondva mestersége, a kosárkötés volt. Neje Zsófi ssz-ssony pedig néhány előkelő háznál mosott, varrt, takarított. Nem szabad elfelednünk egyik kiváló és nagy ügyességét: a vasalást Zsófi asszony ezt magas tökélyre vitte egyszerű sárgarés vasalójával 1 Kezei alól kikerült férfi-ingek, gallérok, kézelők eléggé tanúskodtak vasalónőjük ügyességéről. Oly fénylő, oly egyöntetű vasalt ingek, ki nem kerültek egy mosó intézetből sem, mint Zsófi asszony primitíven berendezett mosókonyhájából. Ezért nem kellett a legkisebb czégért ki aggatnia a ház zöld kapuja felé, ugy is voltak mindig az úgynevezett jó
„kundsehaftjai*.
A jó Csataji Mihály uramnak azonban kis mestersége korántsem ment oly kielégítőn, mint a szeretett Zsófikáé. Bármily csinosan,
bármily változatos szépséggel fonogatta is a kis kosarakat, a vevők száma igen alacsony számsor között váltakoztak.
Nálok épen ugy, mint az emberiség nagy részénél feltalálhatjuk azon nem kedves körülményt, hogy a szerencse kiosztásánál csekély kosárkával jutott réss. Ezen adományt azonban teljesen födözé boldogságuk és örömük. Eléggé tudhatjuk magunkról is, mennyire képesek vagyunk egyet-mást nélkülözni, csak a boldogság bizonyos fokával és nemével is kör-nyestetünk. Nem kell asonban ezen boldogságot vajmi gazdaságban, vagy munkátlan semmitevésben összpontoritanunk. Oh dehogy, — a legcsekélyebb valóságában, állapotában kell tekintenünk. Nemde mily boldognak érzi magát sz atya, — bármily szegény is, — ha pi-cziny ártatlan gyermeke örömteljesen mosoly g feléje, ha a megelégedettség hü tükrébe, arcsára tekiot, mennyire elfelejti a sors nagymérvű hideg mostohaságát, ha észleli, hogy már kis gyemekének szeretetét, az iránta viselt legegyszerűbb vonzódásból leolvashatja.
így volt Csataji Mihály is, ki minden boldogságát, büszkeségét, leányaiban, a kettő kösül is leginkább as egyikben látta összpontosulni. Hogy miért volt Margit iránt ily kiválóbb szeretete mint Julcsa iránt, azt abban találhat-juk fel, mert Julcsának, nem ő volt valódi édes atyja, hanem csak gyámatyja.
Nem kell ezért Csataji Mihály uramat ugy tekintenünk, mintha talán örökbefogadott leánya iránt roez akaratul, gyűlölettel viseltetett volna. Ha est állítanék, akkor csak ál* nok rágalmazásnak vehetnők és nem egyébnek. Hiszen tudjuk, minden szülőnek, gyermekei között van egy, akit szeretőtökkel jobban elárasz-
tanak, mint a többit, de azért azoktól sem vonják meg; bizonyos fokát
Csataji Mihály gazdagságát, megmérhet-len kincseit, kimondhatatlan őrömét és boldog* ságát leányaiban találta lel. A valódi gazdagságban, bármily édesgető lett volna is, csak kül érzékeit találta volna kielégítve, — de azon fény, melyet szeretett leányairól érzett maga felé irányuini, belszervezetét, keblét, el-lepé az mindene részére birt gyönyörködtetéssel.
A sors legkeményebb csapását viselte volna, ha édss Margitjától megfosztatnék.
Míg Margit folyton otthon tartózkodott, addig Julcsa a nap csak egyes részeiben élvez-tette ast Mindig el volt szegényke foglalva, majd ezzel majd azzal. Maga is belátta, hogy ő nem tehet ugy mint Margit. Megkell már avval is elégednie, hogy oly jó emberek magoknál tartják, ugy tekintik, mint édes leányukat. Tehát ő azon iparkodott, hogy a jó emberek jószívűségét mielőbb, tőle kitelhetőleg viszonozhassa. Zsófi asszonynak mindenére segédkezet nyújtott Még egyik takarítását is elfogadta.
A gyermeki kis keblet boldog érzések gyönyörökkel ékesített csokrai lepték el. így megelégedetten dobogott szive. Ha szegény szüleire vissza gondolt, akiket alig hogy ismert máris oly korán elkeltett hagynia, — fájdalmas érzések gyássteljes leple fogta el azonnal; mily jól esett, ha gyámssüleire, jósággal telt cselekedeteikben találta fel vigaszát A hogy csak tudott, akként iparkodott könnyebbíteni sorsukon, fáradságaikon.
Margit ssiotén a háztartásban, majd át egyéb teendőkben nyújtott segédkezet szüleinek. (Folytatása következik.)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
^———————— -u
megfosztani az eisülyedt város romjai felett kesergőket: u nemzet, az egész müveit világ azon önzetlen b határtalan részvététói, mely meggyujtá a kétkedőknek?* reménység világító fáklyáját, hogy amink lénye ne csak a titkos jövő homályába világítson he, hanem visszahatva, megszépítse ama setét napok emlékét is, melyeket átélni oly kínos, oly fájdalmas volt! —
Az elpusztult város jajkiáltása, túlharsogva a hullámok iszonyú zaját, Kárpátoktól Adriáig terjedő vidékeken túlra is elhatott, bejárta az egész müveit világot s a szomorú hangra megdobbant minden érző sziv. Még el sem vonult a bősz áradat a romba dőlt várus felett, még ott kesereg háza rom jain a megmentett szegény, az ifjú még várja menyasszonyát, a nő férjét — ped''g azok talán inár a hideg hullám sirban aluszszák örök álmaikat — már is ezer honfikar nyul segitőleg a szerencsétle-nek felé, száz ezer kos gyűjti a könyörüiet filléreit, melyeket oly örömmel áldoz mindenki a haza oltárára. Egész Európa megmozdult, hogy letörölje a szenvedők könyüit, hogy enyhítse a nyomort, hogy az eisülyedt város helyébe ujat épiteni segítsen. Es ha egy egész világ részvéte euyhili a fájdalmat, ha »-gy mii ló sz-m te kint a gyászos omladék felé, ki kélelkedhe''ik, hogy az öszedült romokból a közel jövőben palota sorok emelkednek fel, hogy regélje nek a jövő nemzedéknek az egykori .Szegeti catastrophájáról f
D>? addig is, mig a nemes szívű fejedelem, — ki eiső sietett letörölni a szerencsétlenek fájdalom künyüit — jóslata, miként:„Szeg« d nem volt, hanem lesz." Teljesülésbe meneud, a fe dél nélkül maradt nép zokogva esd a pillanatnyi segélyért! — Nem kérnek százakat, ezreket, csak annyit, ki-ki mennyit adhat, hisz 1x1-lérekkel is meglehet menteni az éhezői as éhhaláltól, néhány nélkülözhető forinttal is valósit ható a vizbefult utolsó esdése, néhány garassal is megvásárolható az árván maradi csecsemő, a haldokló anya élete! Es az ezrenkiut földön futókká leti szerencsétlenek nem is lesznek elhagyva, a didergő kisdedek, magzatjuktól megrabolt anyák nem fognak elveszni éhen, nyomorban, hisz az elsüledt város megtalálta nemtőjét az egész világszerte nyilvánuló óriási részvétben, fellelte vigasztaló angyalát hazánk minden szépért s jóért lelkesülő hölgyeinek szivében. — Ott pedig, hol a nők szeretete, áldásos keze működik, az eredmény el nem maradhat, mert az ó tevékenységüket mindig valami nemesebb ihlettség, szívből szakított érzés, kitartás s a felkarolt ügy diadalára lelkesítő küzdelem jellegzi. — A férfi sziv kicsinynek találva földet, gyakran fenhéjázva emel kedik a naphoz s a csillagok között keres tanyát: de a női kebel részvéte mindig azivesen hajol alá a porba, hogy felemelje azokat, kiket földre sújtott az élet terhe, — és csakugyan, ha van a közéletre kiható tér és ügy, a hol éa mely iráut a nők meleg részvétére mindenkor bizton számithatunk, ugy a könyörüiet a szerencsétlenek sorsának enyhítése az, — me!y szivük magasztos világának éltető eleme, a sze reuesétlenek bánatának vigasztalója a vezér-fáklyája mindenha, hisz a női szivet már vég sete is ugy alkotá, hogy ne csak a boldogság rózsás utain: de a szenvedések setét ösvényén is szeretve s biztosan kalauzolják azokat, kiket védő szárnyaik alá vettek.
f
Es most az eisülyedt város, Szeged szerencsétlen lakói jutottak e gyöngéd védszár nyak alá s hazánk fenkölt szellemű hölgyei újból megmutatták, mint kell nemesen érezni s önzetlenül segíteni a lesujtottakon.
S csakugyan, ha bámulaton a női jóté-tekonyság, még bámulatosabb a leleményesség, melylyel a könyörüiet eszközeit előteremteni kép«''8-k! Cseppenkint merítenek a forrástól s éppen ebben áll hatásuk általánosságának és kifogyhatlanságának titka. S ha mindez nem elég, találn-«k ők módot: műkedvelői előadások, hangversenyek, tombolák, tánczestélyek ren-dezesével «7. adakozók körébe bevonni azokat is, kik egyebként mentek maradtak volna
Es büszkén elmondhatjuk, városunk min den szépért sjóért lelkesülő hölgyei is ilyenek, kik ott, hoí a s**»nvpd«t »-mberiség sorsának enyhítéséről, az áldozatkész nagylelküségről van szó, soha s*m szoktak elmaradni. — Igy volt ez most is Azon tudati, hogy az alföld vizkárosult szerencsétlenéinek wtml enyhité sére vár, a tett mezejére gyüjté az áldozatkész lelkeket s az igazi részvét a forró vágy: bármi csekélységgel is enyhíteni hazánk romb.dőlt büszkesége felett kesergő honfitársaink fájdalmát, az e hó 16 án tartott -Rang-veraeny nek adott létet, mMy mind szellemileg, mind anyagilag :« lehető legfényesebben sikerült, a mennyiben a bájos mii-kedvelők művészien oldátc m*g az általuk el vállalt szerepeket, az árviz károsultak javára p*dig, a feíülfize ésékkel egv ütt, 224 frt jövö-delm< ¿élt m igy t«.triény.ségen felül megtöltő a pénztárt, melynél Székely Gusztávné ő nagysága volt szíves őrködni, kinek ha nemes
ZALAI KÖZLÖNY.
aPRILIS 24 én 1879.
homlokára, vagy jóság s szivnemességtől sugárzó szemeibe tekintettel, örömest ott hagytad volna utolsó filléredet is, ha a méltóságteljes aloe mellett meg nem pillantod a szende ibolyát: Takács Laura úrhölgyet, kinek szelíd szemeiben ott láthatád a földön futókká lettek sorsát, megható kérés alakjában kifejezve, önkénytelenül megosztád tehát pénzedet, hogy tőle is nyerhess egy köszönet mondó pillantást.
Az élvezetes estély — mely a aümeghi nagy vendéglő termét egész a zsúfolásig megtöltő városunk s vidéke minden rendű és rangú közönségével — Beethowen „Egmont* nyitányává! kezdődött, melyet Binder Péternő és Winter Teréz úrhölgyek zongorán négykézre művészi felfogással s a legnagyobb szabatossággal játszottak. Ezután a műsor második s hangverseny egyik legfényesebb pontja következett: — a berlini kir. opera színházban f. évi már-czius hó 29-én a szegediek javára tartott zené-szeii matinéé alkalmára — Clasr Emil által irt prolog: melyet magyar fordításban, a „sze gedi árviz" cziinéu: Vörös Menich Vilma úrhölgy tisztán, édesen csengő hangon, költői felfogással, meleg érzelemmel, művészi szabatos sággal s meglepő elegantiával szavalt a az elragadott közönség szűnni nem akaró tapsvihara, az emelvényre szórt csokrok s koszorúk, zápora között fejezett be. Ütánna Tafferner Bé-láné úrhölgy, zongorán két kézre hibátlanul s kifogástalan "szabatossággal jitszá: Székely Imre „Te vagy, te vagy barna kis lány" czim ti magyar ábrándját. A műsor negyedik pontja volt a Kecskeméthy Matild és Irén úrhölgyek által, általános tetszés között énekeit duett. Ezt követé „Róbert le diable" zongorán négykézre, művészien s a legszebb öszhangban előadva líinder Péternő és Horváth Iza úrhölgyek által. Eunek végez evei Kisfaludy Mariska úrhölgy, tiszta csengő hangon, átérezve szavalta Gyúr-kovics Béla a .szegedi fecskéhez" czimü alkalmi költeményét, azután Horváth Iza úrhölgy, vir-touz, érzésteli s a közönség zajos tapsai folytán ismételt zongora játéka következett, ki jelesebb magyar népdalokkal kóté le a tapsokban nem fuvarkodó közönség figyelmét. A műsor 9-ik pontját „Békót vertem kese lovam lábára" czimü magyar népdal képezé, melyet zoogora kiséret mellett Kecskeméthy Mathild úrhölgy szépen érz&sel, tisztán csengő hangon énekelt 8 a zajos tapsok folytán ismételni is szives volt. Végül Tafferner Béláné úrhölgy ült a zongorához s Liszt Ferencz .Rákóczy indulóját játszá művészi szabatossággal és ezzel az élvezetes estély a közönség szűnni nem akaró tapsai között véget ért s azután, — mert hiában csak mindig igaz marad az a közmondás, hogy : sírva vígad a magyar — tánezra perdült az ifjúság s reggeli 2 óráig áldozott Terpaichore oltárán.
Végül a bájos műkedvelőknek s a fárad hatlan rendezőségnek, — kik mig egyrészt élvezetes estólyt szereztek városunk s vidéke közönségének, másrészt önzetlenül nyújtottak segélyt azoknak, kiket nem önhibájuk, nem emberi vétség; da a sors vad — szeszélye sújtott a legiszon} ubb csapással — legyen szabad a szenvedők nevében méltó elismerésünk s hálás köszönetünket egyszerű czifra szavak nélkül kifej -zni. A szeretet és kiérdemelt hala övezze minden időben e nemes lelkeket, kik az éhezőknek enni adtak s megvigasztalták a kétsé" beesetteket, a földön futókká lett szenvedők hála könnyűi legyen a legszebb s legméltóbb jutalma nemes tettöknek, melyet szóval meghálálni, megköszönni ugy sem lehet; mert az igaz elismerés, a valódi, hála szó nélküli s ott, hol a jó tett önmagában hordja jutalmát, hol tiszu. önzetlen jószándék a tettek rugója eltié-muluak az ajkak s csak a sziv, a lélek érzi azt. mit szóval elmondani nem lehet, a szó úgyis elröppen, de a nemes tettek emléke örök s csodákat művel.
JENVAY GÉZA.
Színészet.
— élvezetes órákat nyújtott a színház látogató közönségnek szombaton estve Gerőfv igazgató, midőn Angier Kmil minden nagyobb szinpadon zajos tetszéssel fogadott. „Fourcham bault család" czimü színmüvét hozta szinre, melyet színészeink a legszebb egyöntetűséggel adtak elő. Minden «gyes szerep jó kezekben volt, de különösen szépen domboriták ki szerepeiket Kőmivesné (Leterier Mari) Gerőfi (Ber-nard) és Toldi, kik zajos tetszésben és tapsokban részesültek.
— Vasárnap „Csecse l''anna" népszínmű a bosnyák oecupatio alkalmából — adatott. Mint minden alkalmi darabnak, ugy ennek is megvan azon tulajdonsága, hogy nincs semmi belérték e. — Vau négy felvouása, melyek kö zűl az első — szerencsére leghosszabb — mu lat tat ugyan, csakhogy e mulatságot igen drágán űzeti meg a hallgató az ezután következő hár
om felvonás végig nézése által. Színészeink igyekeztek a semmiből valamit ny ujtani, különösen Tulnay llermin (Csecse Panna) Fehérváry (Aron zsidó ) Balog Miska) és Bercsényi (And-
ris). Szekszárdi (czigány) folytonos derültséget okozott a karzati publicum között.
Hé''fő „Kis menyecske* Lecoque Károly kedves zenéjü operetteje adatott, kongó azinház üres székek előtt. Ugylátszik, hogy a „Kis menyecskének" nem volt oly vonzereje, mint a .Kornevilli harangok" kedves csengés — bon-gásának. Pedig a ,Kis menyecske" nem áll igen megette és sok élvesetet nyújt, kivált ha oly kedvvel adják, mintáz este színészeink. Élvezettel nézto a közönség különösen Balog, Roth E. Toldi és Szegssárdi játékát, nem kevéabbá Tolnay Hermin és Fehérváry ét.
Helyi liirek.
— Örömünnepet ül a nemzet, miliőt századok óla nem ünnepelhetett; a felséges királyi pár ezüst lakodalmának ünnepélyét ma tartja a birodalom minden népe; ima száll az egek urához ma palotában, kunyhóban lakók tói egyaránt: éijen a királyi pár, népek szere tetében s boldogságában !
— A nagy-kanizsai fürdő rószvéuy-társulat ez évi rendes közgyűlését f. évi april hó 27-óu reggeli 9 órákor a kereskedelmi s iparbank helyiségében tartandj* meg. A közgyűlés tárgy ai leendenek: 1. Az igazgatóság jelentése a vállalat állapotáról általában s a lefolyt év üzleti eredményéről. 2. A felügyelő bizottság jelentése, 8 ezzel kapcsolatban az előterjesztett évi számadás feletti határozat. 3. A szavazatszedő bizottság cs a közgyűlési jegyzököny vet hitelesítő tag megválasztása. 4. A felügyelő bizottság és az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok értelmében kilépett következő 4 t«»g és pedig Hírschel Ede, Weisz Samu, Dr. Schreyer Lajos cs Löwinger Ignácz urak helyett ujak választása vagy isméti megválasztása. A mérleg s igazgatósági, ugy a felügyelő bizottsági jelentés a társulati pénzuirnok-nál vagy a kereskedelmi iparbank helyiségében mától fogva bármikor megtekinthető. Egyúttal felkéretnek azon részvényes urak, kik régi részvén) eiket a mull évi felszólítás daczára még eddig ujakkal tel nem Cserélték, ezeu részvényeiket mielőbb a délzalai takarók-pénztárnál ujakkal kicserélni, illetőleg azokat átvenni szíveskedjenek. Kelt Nagy-Kanizsan, a fürdő részvény társulat igazgatóságának 1879. évi ápril 10-én tartott ülésében. Az igazgatóság.
— Áthelyezés. Gombás Antal nagy kanizsai kir. törvényszéki bíró saját kérelmére járásbirói minőségben a tapolczai járásbírósághoz helyeztetett át.
— Díszelőadás a színházban csütörtökön f. hó 24 én este ő cs. kir. apostoli felségé nek dicsőségesen uralkodó 1-ső Ferencz József királyunknak és királyi nagy asszonyunk Erzsébet királynénk ő felségüknek negyed százados házasságuk öröm ünneplésére adatik ITős P á 1 f f y. Eredeti alkalmi látványos szinmű történeti és allogoriai képletekkel és a magyar nemzeti hymnuss éneklésével. Ez ünnepi alku lomra irta Jókai Mór. Örömmel üdvözöljük a derék társulat hazafias figyelmét. Úgyis váró sunkban e nagy és nemzeti öröm napon alig történik valami. De különösen figyelem és méltó pártfogást érdemel azon buzgóság s áldozat készség, hogy koszorús irónk ez alkalmi darabja adatik elő.
— TiiX VOlt mult vasárnap éjjel; a vaspályához közel levő Bay-féle ház leégett.
-— Értesítés. Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű városi és vidéki közönséget, hogy a nagy kanizsai általános ipartársulat azon tagjai, kik a székesfehérvári országos kiállitásra kiállítandó tárgyaikkal előre nem látott akadályod miatt helyben elkéstek, ma már tárgyaik a városház nagy termébe közszemlére szinte kitéve vannak, ezen oknál fogva az összes tárgyak jövő vasárnap april 27 ig délutáni 6 óráig be zárólag folytatólag közszemlére kitéve lesznek, mire a nagyérdemű pártoló közönség becses fi gyeimét felhívja a rendezőség.
— Következő körlevelet intézett az első m. ált. bizt. társaság a biztosító közönséghez. A jégbiztositási idény közeledtével visszapillantást tévén intézetünk eddigi működésére követ közökre hívjuk fii figyelmüket: Midőn tekintetes igazgatóságunk több év előtt azon kedvezmény nyel lépett a jég ellen biztosíttató közönség elé, hogy az ezen üzletágból eredményező tiszta haszon egy ötöd részét biztosított felei között kiosztja, epen azon időben a jógüzlet pár éven át kevéebbé kedvező eredményt, vagy épenséggel veszteséget mutatott fel, és ezen sajnos körülménynek volt tulajdoniiható, hogy a nyereménybeni részeltetés nem vált azon általa szándékolt kedvezményé, melylyel nagyobb mérvben óhajtotta volna kivívni a biztosíttató közönség figyelmét és méltánylását. — De két év óta a jégüzlet jobbra fordultával a jelzett Kedvezmény jelentékennyé vált, ugy hogy már tavai is 6% elengedésben részesíthettük feleinket, s különös megelégedésünkre szolgál tudathatni. Önökkel, hogy az idén a nyereményrész fejében dijelengedés 87*% ra
emelkedett, ós hogy további sikeres működés mellett ezen kedvezmény még jelentékenyebbé válhatik. E sserint a tavali jégüzlet eredménye által azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy ama feleinket, kik mult évben termésüket — dohányt és szőlőt bele nem értve — intézetünknél biztosították, jégkártéritésben nem részesültek, és terményeiket jelen évben is intézetünknél biztosítják, a mult évben fizetett tiszta dij 8Va°/o elengedjük, mely elengedés az eddig gyakorlat szerint az idei kötvényen lesz leszámítandó. Ezen kedvező eredmény után kétség kívül most inkább méltányol and ja a biztosíttató közönség azon előnyt, melyet intézetünk a nyereménybeni részesülés által nyújt b melynek nemcsak az a czélja, hogy a feleket az intézetünkhöz való ragaszkodásra ösztönözze, hanem hogy azokat mennél nagyobb kedvezményekben részesítse, s a biztosítás eszközlését könnyebbé téve azt mindinkább megkedveltesse Tudatjuk továbbá önökkel, hogy a jelen évre is fönnmarad azon kedvezmény, mely szerint feleink kalászos veteményei biztosítását
— repezét természetesen bele nem értve — május hó 25-i g a termésben előállható változások szerint, szabályozhatják. — Már többször kifejtettük tts igazgatóságunk ezeu intézkedésének a biztosi''.ó közönségre való nagy előnyét és csak arra kérjük önöket, hogy el ne mulasszák a biztosíttató feleket kellőleg felvilágosítani az iránt, hogy mennyire fekszik saját érdekükben azon tanácsunk követése, minél fogva a bevallást minél korábban, lehetőleg május elején adják be. Tisztelettel az első magyar általános biztosító társaság soproni fő ügynöksége Lenek Samu.
— Korán kezdi. Nagy Kutason (Zalában) egy ottani lakosnak 2 gyermeke van, az egyik 13 éves fiu, a másik fiatalabb leányka, a fiút vad gyűlölet szállotta meg huga iránt, s már korábban oly veszélyes fenyegető nyilatkozatokat tett, hogy húgának soká élni nem szabad, mert ez az ő örökségi reményét csök kenti; nagy pénteken ezen fiút elküldöttek heringért és választóvízért, piros tojás czifrázá sához; ezon alkalmat ragadta meg a korán elvetemedett fiu s a húgának, szánt heringet az előbb választóvízzel megnedvesített papirba gyöngyölgette, a kis lány ette-ette a heringet, de a választóvíz hatása azonnal szomorúan je lentkezett, összeégette száját, nyelvét arczát, a korán igénybe vett orvosi segély megmentette a lánykát; az apa a kegyetlen gyermeket jól elverte irtózatos tetteért, ki is e miatt a kör jegyzőhöz szaladt apját feljelentendő. Majdnem hihetetlen az ily kora erkölcsi sülyedés I hanem a választóvíz elárulgatására is jó volna ez ottani hatóságnak talan egy kis figyelmet fordítani V
— Egy balatoni halász folyamodott a minisztériumhoz; engedtessék meg neki h fogas halászat, a legszebb példányt ő felségeik nek küldendi, a többit pedig a szegediek javára adja el; kórelme elutasitatott, mert a halászat tilos.
— Egyházmegyeiig tan fel ügy elő Palo-tay kanonok ur jelenleg a tapolczai kerületben tartja körútját.
— Rövid hirek. Bosnia és Hercegovinában jun. 15 én népszámlálás eszközöltetik.
— Magyar szüietésü orosz táborok halt meg Odessában, neve Orlay M. F. — Deák Ferencz szobrára 147,151 frt 24 kr. gyűlt be. — A Kő rös folyók kiöntése nagy károkat tettek. — Szegeden a bércsónakok árait meghatározták, egy óra 40 kr. fél nap 1 frt 20 kr. * — József főherczeg és családja az egész nyarat Margitszigeten tölti. — Kramer Mórt most körözteti a minisztérium. — Horvátországban a marhavész megszűnt.
- 37 magyar színtársulat vau jelenleg. — Zomborban állandó magyar szín házat építenek. — Újvidéken a nihilisták működnek. — Romániánk 58 millió frankjába került a török háború. — A „Magyar Hírlap" szerkesztője Tóvölgyi Titusz lett. — A szegedi vár házhelyekre osztatik fel. — Szeged város polgármesteréhez 140 ezer frt segély érkezett be. — Jókai Bécsben felolvasást tartott. — Ilajnald érsek római útjában beteg lett s viszx-tért. — A lengyel Rówa Sándor börtönéből megszökött. — Berlinben a nyáron az orosz, olasz és osztrák magyar uralkodók találkoznak.
— Versecz tanítóinak 13 ezer forint fizetés sel hátralékban vau. — Nagy-Kőrösi kenyeret küldenek mindennap a királyi asztalra, Szegeden megszerette a k''rály a jó kenyeret.
Ki nyert ?
Budapest, apr. 19 én: 13, 40, 30, 79, 5.> Lincz, „ „ 28, 33, 37, 07} 65 Trieszt, „ „ 13,10,15,23,60-
Vegyes hirek.
— A király szegedi látogatásáról valóságos mythologia képződik a nép közt. Egy „hiteles versio", mint a „Sz. N." följegyzi, a következőleg adja elő a dolgot: Midőu ő felsége megnézte volna Szeged városát csónakon,
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö 0 LÖN Y.
ÁPRILIS 24 éa 1879.
könybelábadt a szeme 8 elérkezve a számára készített sátorba, ebédelni kezdett. Ebéd vé geztével ekképen szólott a kormánybiztoshoz: „Mondja meg nekem az ur, ki az oka e szörnyű vésznek, hogy fejedelmi haragom sújthassa azt, a ki bűnös ?" — »Maga a város az oka, felséges király", mondá a kormánybiztos. „Nem dolgoztak a gáton polgárai.0 A király haragosan ránczolta össze szemöldeit a a város urai felé fordult. „Igaz az ?* kérdé szomorúan. — „Nem igaz felséges uram." A város megtette kötelességét. Tisza Kálmán az oka minden bajnak0 — feleiének a város urai egyhangúlag. Király 6 felsége haragra lobbant. „Hogyan tudjam hát most meg az igazat? Kit büntessek. — Tisza Kálmánt okoljátok b a kormánybiztos benneteket. Kinek higyjek ? „Ekkor egy száz esztendős ósz pap lépett a király elé s odajárult az ezüst asztalhoz, melyen ö felsége ebédelt s egy szinarany tányért vőn kezébe, melyen egy rakás dió volt — mert a szegény városban csak dió és kenyér jutott királyi ebédül. „Uram királyi- szólott rezgő, töredezett hangon — „ime itt e dió, ez tészen iga7ságot a vitázók között .... Hallgasd meg szolgád tanácsát s engedd, ho<ry a polgármester egy diót kiválasztva feltörjön, s ugyanakkép tégy magad is egy másik dióval. Ha a polgármester kezében levő dió férges Ieaz, akkor a város a hibás, ha ellenlx-n az általad választott lészen egészségtelen, $ikk<>r a te szolgád Tisza Kálmán a hibás." A király
megfogott egy diót s tulajdon kezeivel feltörte, és ime, a dió egén*«éges volt. A kormánybiztos ujjongva kiáltott föl: „Látod fölséges ur, hogy a város a hibás." — „Majd kitudódik'', mondá a király, mire a polgármester is föltört egy diót. Az íb olyan egészséges, fehér volt, mintha most szakították volna le a fáról. A pap keze reszketni kezdett az örömtől, s kezeiből kihullott az arany tányér, csörömpölve gurult végig a földön, s a sok dió szétsióródva ugrált a sátorban; egyik valami kőbe vágódva, mint labda a kormánybiztos ölébe pattant. A líirály azonual parancsolá, hogy azt a diót törjjj föl a kormánybiztos. S ime, a mint a hivatalnok hozzányúlt, az egyszerre négy darabra vált s megfeketedett magvát mutatta, melyben számtalan apró féreg tanyázott. „Te vagy a hibás- — menydörgé a király s a rosz sáfárt, mihelyt székvárosába ért, előmozdittatni parancsol á.
— A fejadó Oroszországban. Az orosz kormány egy régi adónemet, a fejadót, mely csak a parasztot terhelte, megakarja szüntetni. A 170 év óta fennálló fejadó, melyet muszka nyelven „a lélek adójának- neveznek, inkább társadalmi-politikai rendszabály, mint a jövedelmek egyik fiskális forrása, mert ez adó különböztette meg a plobst a privilégiált osztálytól. E „lélek adónak* alávetett huszonkét millió ember, voltak a muszka társadalom páriái. Es adónemet tehát most eltörlik és helyébe behoz-1 zák az általános jövedelem és kereseti adót.
— A sorbjegyekícél való házalás ellen több oldalróK panasz merült fel, minek következtébe n a kereskedelmi minisztérium egyetértőleg a pénzügyminisztériummal körrendeletet bo~ csájtott ki valamennyi törvényhatósághoz melyben meghagyja, hogy a sorsjegyekkel, ígérvényekkel és részlet ivekkel a fővárosban s általában a törvényhatóságok területén a házalást akadályozzák s a tilalom áthágói ellen a házalást szabályok (1878. 20. t cz. 19. § ának c) pontja értelmében szigorúan intézkedjék.
Papírszeletek.
Mi a s * é p paradicsom, erszéuynek p a r g a
asszony? a szemnek : a léleknek: pokol, az t o r i u m.
Saját árnyékát látta. Lélekszakadva fut be a paraszt papjához. Tisztelendő nr segítsen! kísértetet láttam. Hogy nézett ki az a kisértet ? kérdi a pap Épen olyan volt mint egy nagy szamár. No akkor mitól se félj, hiszen csak saját árnyékodat láttad
Érdekes könyv. Egy gazdag Kankár 100 darab 100 frtos bankjegyet kemény táblába köttetve, Küldött imádoltjinak névnapjára. Hogy tetszett a könyv mit névnapjára küldtem ? kérdi a bankár midón küldeménye ntán először találkozott kedvesével. Igen szép volt feleié a hölgy, s epedve várom folytatását. A bankár küldött ismét hasonló könyv i-t hölgyének, de saját kezűleg e jegyzetet tevé bele : folytatás é s vég«».
Vasúti menetrend
A bnda-pesti időmutató óra szerint,
Indul Kanizsáról
Vonat Iiova:
•»áw Ora Perc. Idfí 205 Eszék, Mohira,Dombóvár s Kinméha 4 48 regg®! 4 21& . „ „ 2 30 délut 212 Hada-Pestre........4 68
.......... 2 6 délnt.
204 ...........11 30 «StTD
313Bécsbe (Ssombathely, Bécs-Ujhely felé)6 8 reggol
301 •» .........11 48 estve
315 Sopronyba ........ 8 38 déíut.
203 Triesztbe én Pragerfaofon keresztül
Grác« és Bécsbe ......4 50 fefge
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztfii
Grácz és Bécsbe ...... 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
hontiéí:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fi nméből 1 41 délut
. . • . 11 11 eetve
203 B«.da-Pestről........4 20 regg.l.
201 ,• ........2 5 dúlut.
211 »» . . í...... 9 44 estve
314 Récsből (Szombatit. Bécs-Ujhely.)f«lől 10 27 estve
302 , „ „ .45 r-gKpI
316 öopronyból ........11 63 dilel
«14 Bécsből Grára, Marborg, Pragerhof.
.........; 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Prager-
bof felől.........1 21 ¿«lat.
204 Tri*fszt- és Villacbhól Prágerhof felől 11 — estve.
Marburgba oaatlakosás Villaeh és Jftranceafestbe
- FNancnsfestbr'') I

Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staate Hamhnrg garantirten grossen Geldlotterie, in wclcher
8 Mill. 177,600 R.-Mark
vom 11. Juni 1879 bis 12. November 187i». sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Classen eingeteilte Spielplan enthält unter K<''..<>00 Loosen 44,000 Gewinne und zwar ev
400,000 11-Mark
speriell aber 1 Gew. 1 , 1 „
1
1
•j
2 5 2 12 1 2 t
M M.
M.". M. M. M.
M. M. M. M. M M.
250.000 150,<>00 100 000 60.000 - 50,000 40,000 30 000 25,000 20.000 15,000 12.000 10,000
2 54 (! 71 217 2 2
531 ('',73 950 24,050
(Jew.
(831 á M.
a
á f
a
á
á e
a
á á á á á
M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.
etc.
I. 3-7
8000 6000 5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 500 300 138 etc.
is ganze Originalloos nur 0 Mark oder H 3''/» is halbe , „3 „ „ 11 13|4
Die Gewinnziehungen siud plaumassig amtlich festgesetzt.
Zur nächsten erstou Gewinuziehung dioser grossen Gold-verloosnng kostet:
das
da.i
das viertel „ » 17t - » ^ Kr.
und werden diese vom Staate garaotlrten Originalloose (keint verbotenen Promessen) gegen Einsendung des Betrages oder Post-Einzahlung uach den entferntesten Gegenden von mir franko versandt. Kleine Betrag* können auch in Postmarken eingesandt werden.
Das Haus Stelndecker hat binnen knrzpr Zeit grosse Gewisse von M.trk 125,000, 80,000, 30.000, 20.000, mehrere von ¡0,000 u. s w. an seine Interessenten ausbezahl und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Eiulageu sind im Verhältnis! der gr sseu C hancen Sehr unbedeuten l und kann ein Glückvorsuch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnehmer erhält bei Bestellung den amtlichen l''la« und nach der Ziehung die officiellen Gewinnlisten.
Die Auszahlnnj» oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe man umgehend und jedenfalls vor den 30-ten dieses Monates vertrauensvoll zu richten an die bewährte alte Firma
M. Steindccker, Dammthorstrasse
Bank- & Wechselgeschäft Hamburg.
P. S. Das Haas Steindecker — überall als solid und reell bekannt — hat besondere Reelamen nicht nöthig; es unterbleiben solche daher, worauf verehr! Publikum aufmerksam gemacht wird.
kézi é 3 járgány-cséplőkészületeiket
I-tői 8 ló, vagy 5kir erejéig
Továbbá készítünk különféle nagyság és elismert jó minöségfi
iiftstitrf fontakat, kukorieza ui<>rz*olókat **
*zc<»»kavágókat. (836 4—25)
K^pes árjegyzékek hazai nyelven ingjen é* dljmetitftsen
Umrath és Tarsa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a .szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképessé«-, és tiszta cséplésr»! legelőnyösebben ismert körülményo, ugy rámán
álló, mint kerekeken járó
Hallási olaj
Dr. Schmidt fó-torzs-orrostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. (Nellfez hallást, fűlzilg&st azonnal elhárit). Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő haláaí szert) részesítik, s meiy a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségból viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat. Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat ntán az én véglcjj elveszett halasomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom köaclében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketyo-géseit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha síiket nem lettem Tolna. Kzer szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje (HOC 7—10)
Steiner Dávid, oki. fflgyran. tanár.
B a b o e s a, deczembcr 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI , HariaWIferstr 79.
T. Mayer G. A, W. urnák
Boroszlóban.
Kzeünel felkérem uraságodat, szíveskedjék nékem mcllsy-rupjából ismét 4 üveggel beküldeni, a mely, az egyik üveg tartalmáról ítélve, nálam nagyon jö hatással volt, különösen megerőltetett szólás és éneklés után.
Uraságodnak alázatos szolgája
Machalewskl, helyettes plébános. Lankowits, Kreis Schwetz in Westpreusse« 1870. jnnius 28-án.
A valódi 18f»7-bon Párisban dijazUtott G. A. W. Mayer-fele fehér mellsyrup ; legbiztosabb szer mindennemű köhögés, rekedtség, benyálkásodás, mellbajok, nyakbajok, vérköpéa, mellszorulás sat. ellen.
Kapható Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszertárában. («55 I. 3—*)
Berger®* orvoni
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orroai tíkiDUly«* ilul ajánlva. An<ntris-*«*jr»ror»«i|rbMi, Frma> rslsortfii:, XCmrioraA«, llollnndbsa m NvelUku, ZomA-híSImui ut. mar tix ér <SU ténj<* «kerrel haimilutik
mindennemű börkutegek
mint szinte az arezbSr mindenféle tisztátalanságai ellen
kftlóafiMD a rflh, u ¡a&lt «« pikk«!; »ínír «U«n, a kosz, a »¿mór r*fdrinj, a fej sxakil korpa ellan. a SMpW. májfott, ai a(tyner««tt rwioit, a fapiac, a libizzadia, • a rj*rm«kok Talsaeaayi kal.fi f»jb«t«f»égel «11«». EseafalAl mia> denkinok mint a bórt tisztit* no*d<S«Mr aj ¿a 1 tatbatik.
Ára darabonként baszsálstl utssltással együtt 35 kr.
A Ber»er-féle kátrAs^uappu 40°„-ka iimeaj fakáüiayi tartalmaz felettébb roadoaan ran kMxitre, ■ Uojrefeaen ktldnbdxik «iádra sgyébb, s ker««lcedéib«a etSfordntó kitrlny-«app«-októt.
— Csalások kikerülése régett =
s gyógyszertárakban A ^ s figyelni keli a
világosan Berger-féle
ppan
kérendő
z¥ld csomagolásra
s as ide mellékelt védjegyre.
Ejr7e4lilf helyette« a bel- «s kfUfSld rfnaíwiJ
fl. nell g^j. tr0ppaö,
Kapható: Nagy Kanizsán, Práger Belaur flyóflyszertárában. >22 3ta
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
fónyereményt nyújt kedvezó esetben a legújabb nagy pépzkliorts-lás. mely a magas kormány által jóváhagyva éa biztosítva van.
Kzen nj tervezet ilőnye abban áll, hogy n«''liány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkorik 400,000 frfnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyetem. á m. 250.000 1 nyerem. á m. 12,000
1 nyerem. á m. 150,000 24 nyerem. á m. 10,000
1 nyerem. á m. 100,000 & nyerem. 9 a na. -" 8O0O
1 nyerem. á m. 60,000 54 nyerem. 0 a m. 5O0O
1 nyerem. i m. 50,000 71 nyerem. á m. 3000
2 nyerem. á m. 40.000 217 nyerem. á m 2000
2 nyerem. á m. 30,000 531 nyerem. á m. 10OO
5 nyerem. á m. 25,000 673 nyerem. á m. 600
2 nyerem. á m. 20,000 950 nyerem. á m. 300
12nyerem. á m. 15,000 í4,7.r>0 nyerem. á m. 138
A nyer. ményhuzások tervszerint hivatalosan állapíttattak mog.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-húzás a következő összegbe kerül :
1 egéaz eredeti sorsjegynek ára csak 6 mátka vagy 3 frt 50 kr. o.é.h. lfél • v* . . 3 . 1 „ 7b , „
1 negyed , B w , 1«/, , -,ÜO,
Valamennyi megbixás az összeg előleges beküldése vsgy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszkuzóí-tetik, mindenki magát az állam czimcrével ellátott c-rudeti sorsjegyet kapván tSI&nk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos terveitek díj nélkül mellékelteinek minden hnzás otán pedig felsaólitás nélkül küldjük résztvevőinknek a hitauloa-huzási jegyz«>kai.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állani jótállása mellett történik s akár közvetlen mepküldése rzpy kivi. natra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által k^zbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélye* nyeremény között gyakran az eUŐ főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előrelát-, hatólag mindenütt biztonsággal á legélénkebb résztvételre számíthatván, kéretik már a közeit húzás miatt is mind-n megbízást minél előbb, de mindenesetre f. ó- május 15-ike előtt közvetlenOl. alulírott bankházhoz intézni. —''
Kaufmanu ,& Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása -mindennem^ államkötvények, vaSuti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig taua* sitott bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásuáli részvételre, fótörekvésünk ezentnl is oda iránynland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mege''égedését kiérdemelni. Föntebhiek. (839 J. 3—«)
mmmmrammmm
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitel intézetekkel való 03&2»-köttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsőnfl.krt gyorsan és jutányos fe''tételek; mellett közvetíteni.
7-1«)
Gottlieb Sándor,
üz>-oök ü^KauizsiA, Ü r
tttttumuttumttuutut
nZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 24-éo 1879.
♦ ■


* »w *

♦ ■ ♦
♦ ♦ ■
♦ ♦ ■
■ --r."»• ii«i
><-. 1 v


Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Első magyar általános biztosító-társaság Budapesten.
I. Tüz-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
I-
Kiadások. Huszonegyedik évi zárszámla 1878. január 1-étől deczember 31«ig. Bevételek. Vagyon._Mérleg-számla 1878. deczember 31-én._Teher.
frt. krt frt. kr 1877. évi nyeremény-stámla^naradvány ^frt^™ kr^^^^jkr ™= s^ssbhm—|kr ™ frt Cr
T TlWhlvtaalftAi "" , , TüzbIlt08lUs. 1A ,éstvényetek letélkötelezvényei a " 1 Részvény alaptőke 8000 réstvény után
1. 1 uZUlZtORltttS. A« 1877. érről áthozott díjtartalék a vistontbiz- részvény alaptőke 20»o.r61 . . . 600,000 - á 100O frt..................3.000,000 -
ki «. .v, . , , , tiltott rétr. levonásával................1.063.048 81 2 Irodai felszerelés, nyimtatványok és 2 Társasági tartaléktöke............983,42216
Kitett károk a T,,.ontbi.tositott rés. leróná.» 628 977,089 frt 06 krnyi kötött biztosítok tü.mente. taekrény-k . . . . . - - 8 TüzbUtositási díjtartalék készpénaben a
l.,.*. iiJ wL-iit.............''iíS''íSl™ U5 1 él * Í0lo7A í''í*? lejárt dljkfltelet- 3 Elhelyetett tőkepéntek az elsóbatai taka- viszontbiztosított rész levonásával és
.Alnu J 116,978 09 vények 3.390.262 frt 88 kr. levonva : rékpén.tárnál é. m. klr. államkincstári minden megterhelés nélkül . . . 1.004,48570
Tl,Íontbl»to''Uott ré" utAnl , pénztárjegyekben..............700,000 - 4 Szállítmánybiztosítási díjtartalék kész-
A tilit '' Vimi^''i. JSi-íí u?n . .í''.643 /rt ír'' 4 ÉrtékpapiroYadec. 81. árfolyam szerint: pénzben a vi..ontbi.tositott rés. levő-
Uaííí^ költségek 379.748 10 vl.iontMtfc.it. dijak k) 600,000 frt m. föld hitelInté.etí 5»|. násával és minden megterhelés nélkül. 30,35«, 81
Behijthatlan követeléwk leirá.a . . . 16,31« 46 79L208 frt 06 kr. záloglevelek á 86VI. 619 OOOfrt - kr 6 Tü.blsto.ltásl függő károk UrUléka . 116,973 09
¿ „Ím, ,/.! . S" '' * Llííí vís,,biztosítási b) 335 Q00 frl m. Völdhitelintéz,ti 6 8.állltm..bi.to.itáaí függ« káiok tartalék. 42,010 87
Diatosltott rési levonásával és minden megter- dijkötelesvény-ré»ze\c *»l oi «¿i0-|0i,„i„v 4 oáii o| n,fi 7 Árklllönhözetl taámla 204 882 09
........................U»««5t7» ....... 19« 3M l 3. 1.168,183 frt IS5 kr , SM,07. 3S Jl^gTÜt- fcJJlSrtUíS 8 Doo.p»ri?bí.»d™Urúuk». *. *. ! Vm
.. o ..... . ... ... 1 2.9»V1844 Az 1877. évben fenmaradt tartalék függőben volt arany elsőbbségek á 78y,°L 1 570000,-,. 9 át 1879. évre eső katnat és házbér jövedel. 6,18903
II. Hzuiltmany-biztosltas. károkért..........................148.401 09 3.443,529 23 d) 200.000 frt m. északkeleti vasúti rés«- 10 Különféle követelések....., 162,106 81
... . , , II. 8zállltmány-blzt08itál. —— — vények A 116 ll6|ooo 11 Az életbiztosítási osztály nyereményére
Kifizetett károk a vluontbiztotKott rési levonásává 42,809.81 Az 1877. évról áthozott díjtartalék..... 44,298 68 e) 199,800 frt eperjes-tarnowi fenmaradt követelése..........186,046 23
Függőben maradt károk tartaléka..........42,010|87 24.650,707 frt 57 krnyi kötött biztosítások utáni vasi elsőbbségek á 68«L% 127,372 ,50, 19 A magyar akadémiánál statisztikai ésnem-
Sserzé. költségek . ...... . . 18,122 76 dyak......... 204,667 frt 88 kr. f)8z8llőváltságl,Lloyd.társasági,Prága tetgaadássati célokra tett alapítvány
A szállitmány-biitositási ötletet terhelő igaiga levonva: törleszt dijak városi és olasaalapitványl kötvények eddlK gyűjtött réstletel . . . . 6,107 78
táil költségek......................18,688:66 6 610 frt 58 kr 108.617 , 76 . 2.756,565 25 18 At előbbi évekről eddig fel oem vett
A következő évek késapéni-dijtartaléka a viszont- viszontbiztosítási dijak r A« év végéig esedékes k.matok- 14 749 11 ositalékok....... . . . 4,868 -
biztosított rés. levonásával..............80,865''8l 151,987 81 77.6-4 frt 09J kr. 83 144 frt 67 kr. 121,423 21 e^tellá^^ ISftffo " 14 Tisztviselők segélyalapja....... 296,099 14
III At 187*7. évben fenmaradt tartalék függőben volt 7 Lombard-kölcsönök . 197,444 71 16 1878 évi nyeremény............962|938 73 .
111. Jegbizt081ta8. károkért..........................29,189 28 194,906 17 8 Lesiámitolt ét egyéb váltók . . . , 167,214 38
„„ III. JóffblztOflftáfl "" 9 A társaság hátai at Ertsébettéren és a
ífffiŐ tOSSl^SO fr,10 "fl SSThMM«U " D„0.P;.0V . 1.400,000-
Szerzési költségek . . . . . ... . . 87,21281 ... • '' 1 049 49301 10 Péntkétzlet és maradványok a kepvi-
A jégbittositáai üzletet terhelő igazgatási költségek 135,62727 I.Tonta • törleszt d''ilak '' 29879 Irt 02* kr'' '' IAHi,4Wül s.lőségeknél . ...... 996,672 12
Behijthatlan követelések leiráta.......1¿8748 708,394 03 ¡^¡"¡g ^ \ [ ^ fp ^ 109,296 42 „ MaradváVyok Idegen inté.eteknél . . 109,409 02 \ i
Társaiági tartaléktőkének 6°/0 kamara . . . ll6ll685 IY. Egyéb bevételek.___193 69 12 ^ötponü pénzkés.let......TTTOT7R -a, .......... \tTTT HTO^ T
1878 évi ay«re«é«y 962 707 frt 78 kr '' ^ Hátak jövedelme éY rövid időre elhelyezett tőke- 10,0ft7ftfi u , ^ " k US^,?!SlSl/Su?--J
10/0. evi ■yereweR/ _ i" 10 mr. nznMfc 108,087 8í A következő években ejáró díjkötelef ményből emelkedett 1.4y8,678 frt!6 kr
Maradváay a. 1877. J,b51 226 . 95 -- ^^ ^ értékpapírok ntáninyereségek ^"Xek össtege 3 052J526 fr/55 kr. --
II. Életbiztosítási üzlet.
Kiadásoké Tizenhatodik évi zárszámla 1878. január 1-től deczember 31 -ig. Bevételek. Vagyon Mérleg-számla 1878. deczember 31-én. Teher.
sssssbsb—ss—g— frt. krl frt! kj?eg»!— B« f ( « frt. krj trt. |lj <
T őrless te ttt kötvények dija....... 89,712 88 A mult évből áthosott dijUralék...... 6.716,226 44 1 1.122, 200 frtnvi pesfi magyar keretke- 1 Előre fisetett dijakat 1879-1888 évekre. 3,657 9«:
Viaetaváltott kötvényekért ....... 89.224 02 Befolyt dijak : es évben kiállított kötvé- delml bank 60/s-°* «¿''oglevel 96 frtval. 1.077,312 -
Haláleeetek után megtérített össseg..... 854,951 44 nyek után..... 86,122 40 2 1.144,560 frta^maayar TMatí kölcsön- Kihátasitásl tőkék nyereménye, 1879—
Leiárt kihátaeitási tokékért....... 165,544 98 a. -lóbbi évkekben klálli- • '' ! »P1.41**0 1912 éreket lUetőleg . . . . 149,418 86
Klháeasltáai hUtositieoknál he''áleset következ- tott kötvények nUn . . . 1.002,001 96 3 1.615,000 frtnyi magyar földhltelintézeti '' w <
tében dUvlsstatérltét......... 26,298 17 a bittotitott tőke emelésére 6 Vi°/0-os «áloglev.lek 94''/, írtjával 1.431.675- c
FttggŐbea Uvő károk tartaléka...... 92,724 38 fordított nyeremények . . 14,269 69 1.101,894 04 4 237,600 frtnyi magyar földhiteliotézetl 8 Fel nem vett nyeremények 1877. évről 16165
Évjátadékokért ........... 44,755 45 Mult évi függőben volt károk tartaléka .. . 109 (Mi 15 .SlC*^ ^fn''''u''''k ÍSS/S'' S44''728 ~
Viszonblatosltáti dijak......... 43,114 76 Illetékek,............. 13,288 65 5 298,^ frtnyi «^«os földhl- Dljles.állltáiokra vonatkoső nysremé-
Bégekért........ ... . . 7.78508 Kamatjövedelem........... 409.364 46 625,714 b9 ^IÍ^Í^Í^^ U U g'' oo* a^n íiyek tartaléka........ 2,18830
Irodai bér, postadijak nyomtatványok stb . . 45,900 05 v 1 — levelek 76 frtjável . ..........228,600-
Tiszti fizetések ........... 87,804 70 \ 6 183,600 frtnvi magyar keleti vasnt má-
Jövedelmi adóért a ltfolvtév nyereménye ntán 13,764 46 \ sodkibocsátásn elsőbbségi kötvények 6 Vistoatbittosíté intésetek és mások kö-
Orvosi dijakért ........... 6,18645 \ 74 írtjával . . . . . i . . . 135,864 - vetelésel .......... 11,49502
8tertéti és dljbehajtási költségek..... 61,687 40 \ 7 466.000 frtnyi Pest-vároti 1869. évi köl-
kMM taU......-r^l''f \ 83»?J!M «.l k«: m'' ~ . . . 9í,724 88
, iflíí''oiRAQ \ C.ön-kötvények 89 írtjával .... 889,001 -
Dljurtalék e« év végén ........ P.840,918 69 6 868>917 41 X 9 600,000 frtnyi magyar aranyjáradék köl 7 Bittossági alap......... 164,881 74
\ csön-kötvények 84*/10 írtával . . . 421,600 -
Nyeremény..... 474,416 6* \ 1« Hlt.liálogi kölcsönök..............77,284 07 D|lUfUl4k 6 846 953 69
\ 11 Kötvény-kölcsönök .......919,021— 8 "»iwiaiea..........o.öm.¥03
\ 12 1878 évben esedékes kamatok és elstá-
\ molt pénzküldemények..... 188,288 12 9 1878. évi nyeremény....... 474,316 66
\ 13 A köspont tartozása esen osttály nyere
\ ménye fedezésére ............186,045 28
\ _ 14 Vetér- és főttgyn. s mások tartosásal 148.364 24 <
7 ¿43.384 gj --1 h.8«y*4pi Tmmn HHZHIH
budapest, 1878. december hő 3i én. a« iga.gatóság: Fuchs Rudolf, Hajós József, Harkányi Frigyet, Lévay Henrik, Uiimann Károly.
A jelen társzámlákat 4s mérlegeket megvlisgálván, azok egyes tételeit a fő és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek, és a törvényben s aa alap-
szabályokban meghatározott elvek saerint készülteknek találtuk. Budapest, 1879. Február hó 24-én.
A felügyelő bizottság: Frank Frigyei,
• kötponfl könyveiét főnöke.
Pecz Vilmos, Rudnyánszky Ferencz, Tornyai Schosberger Zsigmond. Urmónyi József. Ifj. Kaczvintzky János,
életbitt. osstályfőnök. étetbiit könyvvivő.
^ x H D E3 T T B S B
NAGY-KANIZSA, 1879. április 27 étt.
Tizennyolc zatUfe jelfolyam.
r^f
8 frt.*
Eléftzstésl ár
egész érre
fél évre . . 4 „ □egyed érre . . 2 „
Egy szám 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minilen további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronkéut 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden ¡egyes hirdetésért külö 30 kr fizetendő
különf
szellemi részét illető közlemények saerkesrtőhSs.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: NAGY-KANIZSA Wlasalesbáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
előbb:
SKéairi jgJJJs^j
Késiratok tíuii nem küldetnek.
nemí
-S OMOGYI KÖZLŐ AT T/
S.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a ^-kanizsai kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a ^amegyef Utalános UnUéteT tület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesölet«, a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanixsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hiTatalos értesítője.
Hetenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön iiiegjeleue vegyes tartalmú lap.
Kovács Zsigmond
veszprémi megyés püspök ur ő excellentiája következő rendeletet bocsátotta ki egyházmegyéjének lelkipásztoraihoz, melyet bár megkésve is jónak látjuk közölni, miután a nép ily lelkes főpásztori körlevélre igen sokat ád s méltó annak szélesb körbeni terjesztése.
Krisztusban kedves Testvéreim és Fiaim!
A királyok királyának a véghetetlen hatalmú és bölcseségü Úristennek, ki egyedül osztogatja a fejedelmi pálezákat és királyi koronákat, csudálatos ajándéka az évek hosszú sora, a boldog házasság s legtisztább örömökkel megáldott családi élet, melyet imádandó irgalmasságában a nemzetek és királyok jámborsága jutalmául, az álladalmak belbékéje és nyugalma biztosítására az Ü szive szerint való fejedelmeknek enged, hogy amint év, év után halad s az évek növekedő számával növekszik dicsőségük, alattvalóik az évekkel erősbödni érezzék irántuk szeretetüket s örömmel köszöntsék családi boldogságuk ünnep- és emléknapjait, melyekben hűségük mintegy megujulva, szeretetük és hálájuk kifejezésére kedvező alkalom nyilik.
Az isteni irgalmasság ezen kegyes ajándékban részesítő dicsőségesen uralkodó felséges Urunkat, apostoli Királyunkat és felséges Asszonyunkat, kegyes Királynénkat. midőn boldog házasságuk huszonötödik évfordulóját a családi élet legtisztább örömeivel megáldva, népeik őszinte szeretete, odaadó tisztelete s törhetlen hűsége és ragaszkodásától környezve megérni en-
gedte. —
Folyó évi april hó 24 én lesz huszonötödik évfordulója azon szerencsés nap-
nak, melyen felséges Urunk a női erények példaképét maga mellé, trónjára ültette. Huszonöt év leforgása alatt s azon időtől fogva, midőn népei fejedelmévé lett, hogy atyja lehessen, az igazán nagy uralkodók elveit tartá szemei előtt, hogy a fejedelmi trón nem csupán a tekintély székhelye hanem egyszersmind az igazság Ítélőszéke; hogy a királyi korona legfényesebb gyöngye a népek szeretete s az uralkodói hatalom sokakat boldoggá tehetni. Igazság és kegyesség van irva szivébe és koronájára; a nép atyja legszebb czime népei ajkain s kegyessége, határtalan szivjósága emléket emelnek számára alattvalói szivében, mely tartósabb az ércznél és kőnél, mert alkotója a szeretet erósebb, mint a halál.
Méltó és igazságos tehát, hogy midőn a népei örömében és szomorúságában mindenkor hiven osztozó koronás királyunk örömnapot és családi ünnepet ül, a szeretetet szeretettel fizetve, hálós szivvel örvendező lélekkel osztozzunk felséges Urunk és Asszonyunk örömében és családi ünnepük ünnepnap legyen alattvalóik hajlékaiban.
S ámbár felséges Urunk, apostoli királyunk határtalan jóságú atyai szive nem akarja , hogy költséges módokon adjuk örömünk és hálánknak nyilvános és ünnepélyes jeleit akkor, midőn sok ezer alattvalója véginséggel küzd és szükséget szenved s legkegyesebb óhajtása szerint a a tervezett ünnepélyességek költségei az árviz által sújtott szerencsétlen honfitársaink segélyezésére fognak fordíttatni : szivünk ott fog ünnepelni legmagasabb trónja körül, áldás és szerencsekivánatainkat elfogjuk vinni Isten oltára zsámolyához,
könyörögvén, hogy Ó, ki egyedül ád jó királyokat a népeknek s ez a legnagyobb jótétemény, melyet a föld nemzeteinek adhat, tegye szerencséssé és boldoggá uralkodása napjait, hogy amiért Salamonnal ő maga is naponkint könyörög, küldje el a bölcsességet az ó szent mennyéből és dicsőségének székéből bocsássa el, hogy vele lévén együtt munkálkodjék és tudja mi legyen kedves Isten előtt; hogy áldja meg felséges hitvesét, gondjai és örömei osztályrészesét, hü magyarjai jótevő, kegyes-szivü nemtójét és pártfogóját; áldja meg fenséges magzatukat, atyja trónja és erényei méltó örökösét, a nemzet szeretete és reményeinek kedves tárgyát és drága zálogát, áldja meg őt s oltsa szivébe az ő szent Neve félelmét, a nép szeretetét, a részvét kegyes indulatát, melyek felséges atyja s minden jó király legbiztosabb s legtartósabb dicsőségét képezik; áldja meg egész fenséges házát s engedje, hogy uralkodói nehéz gondjainak enyhülését és jutalmát családja zavartalan boldogságában, népei szeretetében és jólétében sokáig élvezhesse.
Ezek értelmében elrendelem, hogy a f. évi april hó 24-én csütörtökön minden plébánia templomában ünnepélyes szent mise tartassék „Te Deum"-mal és ,pro Rege" imával s az ünnepélyről a hivek megelőző vasárnap a szószékről értesíttessenek s a helyhatóságok meghivassanak.
Kelt Veszprémben, 1879. évi már-czius v2C>-án.
ZSIGMOND, s. k. püspök.
Nagy-K&nizs&Yáros közöaségétől.
Felséges Császár és apostoli Király! Felséges Császárné és Királyné! Legkegyelmesebb Urunk és Asszonyunk!''
Nagy-Kanizsaváros közönsége legmélyebb alattvalói hűség és jobbágyi hódolattal borul Felségtek legmagasb trónja s színe elé a jelen országboldogitó pillanatban, midőn Felségtek legboldogabb egybekelésének 25-dik évfordulóján mindkét birodalom összes lakóját a legméltóbb honfiúi örömárja lengi át s milliók ajkáról Isten dicsőítésére legbuzgóbb hálaszava hangzik!
A legszentebb érzelemtől áthatva, keblünk mély bensejéből fűzzük mi is üdv-kivánatainkat Felséges Urunk és Asszonyunk legszerencsésebb frigyéhez, egy-szersmint legforróbb hálaimánkat küldjük az Egek urához Felségtek hosszantartó legdrágább életeért!
Legmélyebb jobbágyi hódolattal. Nagy-Kanizsán 1879. apr. 17-én.
A VÁROS KÖZÖNSÉGE.
Egy iskolai ünnepély.
Megható iskolaünnepet ült a felséges királyi pár ezüst menyegzője alkalmából Nagy-Kanizsa város polgári iskolája. Abból a meggyőződésből indulva ki, hogy a 68-diki népnevelési törvény nemes inten-tióinak szellemében működik valóban és igazán, ha nem csak a lélek kiképzését, de különösen a hazafias szellem s a magyar állam-eszme iránti lelkesülés terjesztését tekinti főfeladatának lehetetlennek tartotta a n.-k. polgáriskola tanári kar ily ritka alkalom felhasználatlanul hagyá-
TÁRCZA.
Valiot Imre halálára.
Ismét egy jó barátommal kevt''ab ! . . Te is egyik, kit hún szerettem én ! . . . Fiatal hévvel ott találtalak Koszorús pályádnak fényes delén, Midőn a nyilt szó szült keserveket, S küny öutözé a napi kenyeret!
Ah ! akkor merni volt a nagy csata, Melyet folyton kílxdél a nemzetért; Szavadnak égo lángja gyujta fel Ezrek szivében áldozatra vért; A hon borult egének látkörén Egy bátor szó villáma volt a fény !
Melletted nőttek fel merész sasok, Kiknek nagy fénye most világba szól, I)e zengje őket bár a messze fűid, Dicsőségükl-en némán osztozol! Arany kalásznak mébo szinte kincs. Mit érnp, hogy ha termő fóldje nincs ? ! ?
Maj4 jött a kor, melyért lelkünk epedt, Az új idő már fáradtan talált: Mert bárom évtizednek terhe nyomt, Melynek boruja mind leibedre szállt! És annyi küzdelemnek bére lett, Hogy nem volt, hol lehajtni bus fejed ! 1
Te egykor ezreket feláldozál A géniusnak lelked vágyaként; Nem kérve ért« és nem nyerve mást: Csak jobb jövőben táplált szép reményt ! S végnapjaidban elfeledtenek, Hogy kinhan élj a mult emiékinek !
Oh mártyrsorsa volt ez annyinak, Kiket magával szellemük ragadt! . .
Most már kissenvedél,--nyugodni jó,
Ott csöndesen a néma sir alatt! . . Hazád szeretted upy mint senki sem, ti a hon sirodra zöld füvet terem I
8ARKADT I8TVÍ.N.
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szukats Lajos. II.
Vasárnap délután volt.
Az egész családot a kia szobában láthatjuk. Az egész héten át, csak ezen nap hordja Ölében a pihenést, nyugvást, a többi napon as elfoglaltság hatalmas karja megakadályoz minden ilyen alkalmat. Akkor mindegyikők el van foglalva saját teendőjével. A beszélgetés akkor is csak a kényszer eszközéül tekintetik.
— Három óra! . . szólt Margit, s a falon függő órára kétkedő tekintetet vetve, — és László még sem jön ? . . . ejnye, ejnye, de el lehet foglalva? !
— Ejnye leányom, — mintegy ismételve szavait szólt Mihály, — de van okod sóhajtozni utána! . .
— Már miért nem édes apuskán), — mikor . . .
Akaratlan eljárt a ki« csacsogó nyelvecs-kéje, már maga sem akarta, hogytigy forduljon a dolog, de véletlenül, mintha szive súgta volna, hogy szóljon egyszer kívánsága szerint.
— Mikor . . . mikor, ejnye de hamar megakadt azon a mikoron a szavad. Talán csak nem szereted őt?!
Margit elhalványult. Zsófi asszony, aki az ablakon tekingotett az utcsán járó kelőkre, — érdekelve a dolgon teljes figyelmét feléjök forditá.
— És ha agy lenne apaskám, nos ? szólt kia szünet atán.
— Nem édes leányom, ezt már nem szeretem. László nem olyan fiatal ember, ki szerelmedet megérdemlené.
— Ugy bizony leányom! szólt szintén helyeslőleg anyja.
— Ugyan már miért haragadhatnak sse-gény Lászlóra oly nagyon ? . . mikor olyan jó, szeretetre méltó egy fiatzl ember, — mondá kissé fájlaló hangon.
— Hat már hogyne haragudnék, mikor mindenét képes elkártyázni. Mikor már annyi embert tett tönkre az édes kártyája által. A kártyával karöltve, leányom, más is ssokott járni.
— Tehát ön a kártyázásért haragszik reája?!
— Igen a kártyázásért! szólt haragosan Mihály.
Janka maga sem hitte, hogy a derült mosolyt, mely eddig atyja arczán lakózott, oly hamar az indulatosság csapkodó hullámai lepjék el. Hát még mily viharrá változott volna, ha elmondja, hogy Őziderfy László kezét megkérte.
— Gondold meg leányom, mit cselekszel, ha ezen lépésre ehatározod magadat, a következmények gyászthordozó végtelenjét te nem tudod még megitélni, ezért hallgass meg oly embereket, akik nem engedik magokat elragadtatni a jelen boldog pillanataiban; a kik a magot nem azért vetik a földbe, hogy hirtelen kikelve csak egy darab ideig zöldeljen, szavaimat ismételve mondom László nem tehozzád való! Felőle nem akarok semmit sem tadni!. .
— De atyám ! oh atyám, ne mond ki « végzetes szavakat! 0 becsületes egy fiatal ember, én ismerem.
— Igen; ismered még mióta ide jár, ismered, mig nálunk van, de ha a mákvirág já< ték barlangjába tekintenél, akkor nem beszélnél igy! . . •
Mihály minden áron oda törekedék, hogy leánya szerelmét meggátolja a kártyahős elől.
— És ha, — folytatá azután, — lett volna benne egy kis mákszemnyi becsület, ezen aljas mesterségét már régóta elhagyhatta volna. Hányszor intettem njár, hogy elpusztul ? Most mig a szerencse kedvez, kecsegteti őt, addig nem akar jó akaró véleményről semmit tudni, de majdan eijő azon pillanat, mindőn a szerencsétlenség rémséges alakja nála is bekopogtat, majd akkor belátja rövid eszével, intő szavaim hasznos voltát. De akkor már későn lesz! Már régóta elakartam utasitani házunktól, . de vártam mig önérzetének csekély tulajdonával belátva a dolgok állását, szégyenkedve elhagyja maga. És ime még most is várja Őt valaki! . ..
— Oh atyám ... ne döfd a tőrt szivembe!
Elhiszem intő szavaid nagy fontosságát,
de mikor oly jó volt irányomban és én ezért nem tudom a szerencsétlent elfeledni!
Oly kérő hangon mondá Margit e néhány szót, hogy atyja haragjának csavarjait lejebb ereazté.
— Ugy e atyám, de meghallgatsz, ha valamire megkérlek ? Légy irányomban ismét elnéző, ne haragúd jál, vond el magadtól a harag hatalmát, légy irgalmas irántam. Látod atyám én engedékeny óhajtok lenni. De forrón kérlek válaszolj kérdésemre.
No nem bánom, de azután meg ne haragíts.
— A sors változatos tartalmú lajstromában, as emberek élete különféle változatokban van megírva.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
aPRILIS 27-én 1879.

sát a haza-szeretet ápolására s általában a honfi-erények ébresztésére mindazok részéről, akikre a jövó reményének, a hazai ifjúságnak vezetése és nevelése bizva van.
Ugyanazért egyik legszentebb s egyszersmind kedves kötelességének akart az emiitett tanári testület megfelelőleg. cselekedni, midőn a nagy napra még az isteni lis/.teletot megelőzőleg egy ünnepélyes oktatás megtartását határozta el valamennyi bármely hitfelekezetü tanuló számára. Nem is maradt inély s remélhetőleg maradandó hatás nélkül minden résztvevőre, kiválólag a lelkesedni leginkább tudó gyermeki lelkekre az előadó tanárnak fejtegetése és tanítása különösen arról, hogy nincs talán példa az egész történelemben a népek s a fejedelmi család oly zavartalanul ossz hangzó együtt-érzésére s mindenekkel közös örömére, a minőt e napokban a magyar-osztrák monarchia határai közt lát élénk figyelemmel az egész világ, a művelt emberiség minden tagja. Adja is a jóságos ég, hogy a magyar nemzet jogosult reménveiben s ntógondolat nélküli bizalmában a magyarok Istenéhez, s a felkent és megkoroná-názott felséges királyi párhoz soha ne csalatkozzék, hogy az élő, ugy mint a jövó nemzedékek fokról-fokra, évtizedról-évti-•zedre mind boldogabbak lehessenek a király és haza iránti, az ősöktől örökölt Tántoríthatatlan h ű s é g ö k b e n. Hogy a kettő egy és ugyanaz, hirdesse továbbra is minden hazai hatóság, szülő és néptanító egyaránt, akkor azután bizonyosak is lehetünk a felöl, hogy nem leénd gyümölcstelen nemes fáradozásunk s nem leend állandó eredmény s áldás nélkül a í. hó april 24 d i k i országos ünnep sem, melynek megtartását mindenik. a maga módja (és tehetsége) szerint nem mulasztotta el semmiféle, bármi néven nevezendő hazai iskola, s melyet a nagy-kanizsai polg. isk. növendékek közül bizonnyára egy sem fog elfelejteni sohasem életében.
EGY JELENVOLT.
Egyiknek ilyen, a másiknak olyan j«*gy zetek vannak oda mellékelve. A gyilkos, kinek eddigi, — ugy szólván mesterségévé fajult, az emberiséget gyilokjával pusztítani, — nem irtózva az ártatlanok vérével magát beméte-lyezni, kinek kezéből a gyilkold eszköz ki nem esett, midőn a szerencsétlenek végső hörgését hállá. A rabló, kinek határozóit és kitűzött tervei szerint szövődnek lopásai, meg nem érzékenyül, a rimánkodók, — a legridegebb szivet felengesztelő, kéréseiken ; egy napon mintha kicserélték volna, megvetóleg dobja el magától gyilkoló szerét, a nyomorult vasat, lopásainak elős»»gitőjét, titkos kulcsait, szégyenlve emlékezik meg a csúfos múltról, mint szeny-nyes, összeszaggatott ruhát iparkodik magától eltávolítani, a csak jövőjének iparkodik élni. Örömest lelki furdalásait megnyugtatva, be-valja tetteit. Ha bűntársaival találkozik, Iealá-zólag tekint reájok, 8 mint az emberiség söpredékének nevezi őket. Mit szól ahozédes atyám, ha László is, ki a kártyajáték szenvedélyes és kárhoztató örvényébe ragadtatott, egy napon ....
—■ Nos micsoda mond ki kedves? ! . .
— Azon szavakkal térne hozzánk, hogy bevalja ezelőtti csúnya helyzetét s bocsánatért esd, hogy volt oly bátor mások jó akaratát megvetni, — de most vissza száll magába és meggondolva helyzetét.-mint ujjá.szüietettember lép a társadalom lépcsőjére azon czélbél, hogy nem lefelé, banern felfelé iparkodik hatolni.
Atyja leánya szellemességén teljesen el vo''t ragadtatva, — nem is várta még kérdezgetni fogja, hanem azt mondá:
— Megbocsájtok édes fiam ezerszer, igy most már szeretlek! . . .
— £s ha azt kérdezném atyuskám oem bánná, hogyha olyan nyilatkozatot tennék, mint mikor megharagudott?
— Teljesen belei-yugodnék szerelmetekbe, mert tudván, hogy igy jövőtök alapköve biztos helyre tétntett.
— Köszönöm atyuskám, sezzel megölelte atyját. Kezeit pedig, mint a kis gyermek ugy csókolgatta.
(Folyt, következik.)
Színészet fink és a közönség.
Ha mindsn nap nem tapasztalhatnék, szinte hihetetlennek tetszenék az emberiség azon sajátságos tulajdonsága, mely szerint csak addig lelkesül, vagy épen sóhajtozik valamely dologért, mig az távol van tőle; de tegyék azon dolgot bár vágyainak legmegfelelőbb alakban is eléje: alig vet egy pillantást rá, s már is közöny nyel fordul el tőle. Hasonlít e tulajdonságában az éhbeteghez, ki mindaddig vágyódik, rimánkodik valamely eledel után, mig csak eléje nem teszik, s akkor falfelé fordul, 8 nem eszik belőle.
Nem tekinti azután, hogy vágyainak kielégítése másnak áldozatába, fáradságába került, s hogy néki morális kötelessége azt pártfogásába venni, nehogy az érette hozott áldozat és fáradság kifizetetlenül a vállalkozó nyaka közé zuhanjon vissza. Rá nézve igen közömbös, hogy azután mi történik, hogy részvétlensége mily következményeket von maga után, — hisz pillanatnyi vágya ki lőn elégítve!
Körül-belől ily módon jár városunkban a színészet is, vagy talán jobban mondva igy járnak azon vállalkozó színigazgatók, kik városunk vágyát kielégitendők, évenként rövid időre itt ütik fel Thalia templomát. Jönnek telve reménynyel, s távoznak a kiocsudás üres tarisznyájával. Adják *z első darabot; a ház zsúfolt, a közönség lelkesül, s az igazgatónak örömében első dolga az, hogy bármily áldozat mellett is oly müsorozatot áliitsou elő, mely ál tal tovabbra is biztosítsa számára a közöuség pártfogását.
S midőn már minden áldozatot meghozott, akkor kezdi tapasztalni, hogy biz aki azt nem méltányolja, az maga a lelkes, műpártoló közönség. A széksoruk mindinkább üresednek, a ház kong, s h karzatról néha-néha lehangzó taps mint gunyhahota üti meg fülét. És hiába évelödik, nem tini ja megmagyarázni magának e részvétlenséget, nem tudja okát találni e közönynek. Hisz társulatáta vidék legjobb erőiből szervezé, mely megállja helyét, mint azt az első előadás alkalmával maga a közönség is nyilván elismeré; müsorozatában pedig főtörek-vése mindig uj és belbecscsel biró darabokat nyújtani, nem pedig valami hatásvadászó, gyilkos féreztnüveket, melyek talán Piripócson elragadnának egy tele szóba szűrös atyafit, de müveit, intelligens közönség elé nem tálalhatók.
Ne is ebben keressük okát a részvétlen-séguek, közönynek.
Városunk is, mint egyáltalján minden város, földgömbünk felszinére, s kivételképen nem aunak közepébe, vagy épen a holdba van építve. S miután az általános építési szabályok alól ily féle speciális kivételt nem képez : nem képezhet kivételt azon általános tulajdonsága alól sem az emberiségnek, melyet fentebbi soraimban kiemeltem. De miuek is! Ila az egész világ meg tud élni — még pedig jól — e tu lajdonsága mellett, miért legyen épen Kanizsa városa az, aki kivételt képezzen; minek legyen ő úttörője egy oly ügynek, melynek mi hasz nát sem látja jövőben?! Oly csekély pont a világ egyetemben a vidéki színészet, hogy nem érd''-mes vele hoszabban foglalkozni, s még ráadásul költekezni is érte. Elég ha egyszer megtekintjük, nagyobb dolgok is veszik igénybe az embert.
íme igazgatók, e megrögzött előítéletességben, e cinikus kibújhatnám vágyban keres eétek azon okot, mely nemes, magasztos törek-vésteknek áthághatlau akadályát képezi. Nem a társulat rosszasága, nem is a műsorozat ér téktelensége vagy változatlansága, de ezen előítélet az, mi a közönséget távol tartja azon oltártól, melyhez áldozattal vándorolnia honfiui kötelessége volna.
Majd ha egy világos sugár szétoszlatja ezen sötét előítéletességet, a megvilágitaudja a vándorszínészet hivatásának magasztosságát; vagy ami valóazinübb e mai korban; hogy divatba jön a vidéki színészet pártolása akkor, ha erre vetődtök ti nyelvünk apostolai, ne kerüljétek el Kanizsát; mert amint most követi az előítéletességet, akként fogja követni a fel-világosultsagot vagy épen divatot, mely jólétetek kútforrása lészen.
Addig pedig vigasztaljon benneteket azon tudat, hogy azoknak a régi nagy apostoloknak sem teritettek mindenütt az asztalfőnél.
garay Sándor.
» I
Helyi hlr<''k.
— Ünnepi szint öltött városunk apr. 24-re viradóra, a házak fellobogózva lettek, kora reggel mozsárlövések hirdették a nap je lentőségét. A Szent-Ferenczrendüek templomiban tartott nsgymieén a polgári és katonai hatóságok 8 a nép oly nagy számban jelent meg, hogy a templom tér is elfoglalva lett. A tűzoltóság szinte testületileg megjelent. Ezután az izr. templomban volt isteni tisztelet. Kölcsey: .Hymnusza" gyönyörűen énekeltetett. Reggel 8 órakor a polgári iskolában a nap jelentőségére vonatkozó ünnepély tartatott.
— Benső elismeréssel közöljük a .Társas K5r*-ben a boszniai sebesültek segé lyezésére alakult bizottság nemes intentióju in téskedését, mely szerint apr. 22-én száz forintot szavazott meg Kelefi György ifjú költő segélyezésére, hogy makacs lábfájdalmától gyógy fürdő használata következtében szabaduljon meg. Valóban e dicséretes emberbaráti intézkedés felett hazafias köszönetünknek adunk kifejezést, óhajtva, hogy a nemes tény méltó bálát eredményezzen.
— Egy hét óta s még ma is kiállítva látható a nagy kanizsai általános ipartársulat derék tagjainak munkálatai, melyeket a székes-fehérvári országos kiállításra küldenek. Va-lób in büszke önérzettel, hazafias örömmel láthatjuk, hogy tett , munka- és teremtőerő van iparosaiukban szépet czélszerüt és hasznost előállítani. De nézzük csak közelebbről: Keller Ignácz czipcsztól 30—40 pár mesterdarab czi-pők, csizmák vannak kiállitva elegáns, finom selyemvarrással, meglepő ízlés és csínnal, melynek tanúsága már az is, hogy valamennyi da rab már megvéve van. Hencz Antal építőmestertől művészi rajzok, Szóiig Antal szíjgyártótól finoman készült pásztortarisznya, ára 12 frt és dohány zacskó ára 3 frt. Löbl Lipót bádo gostól gyönyörű két halottas lámpa, Kolmann József csizmadiától egy pár uradalmi béres csizma, hatalmasan erős, mely az idő vasfogával megmérkőzni Ígérkezik, Muraközy Lajos csizmadiától katona bakancs, tartós lehet s mégis olcsó, ajánljuk a kormány közegek s katonai főparancsnokság figyelmébe, száz ezreket lehetne a katonaságnál ezzel megtakarítani, Verhás Sándortól nagyhaszoot igérö vízhatlan ruganymézga bőrkenőcső találta fel, Miltenber-ger Sándor czipésztől igen szép czipők éa csizmák, Grácz Antal kosarastól csinos virágtartó asztal, Pál Sándor takácstól nem mindennapi találmányú varratlan zsák, melynek tartósságát biztosítja az is, hogy feneke kettős, Szom-mer Károly csizmadiától ritka ügyességgel ké szitett női csizma, ör. Schwarz Jáuos szíjgyártó tói két szép pásztor tarisznya 12— 12 frt érték ben, ör. Vass Károlytól feltűnő finomságú hujz öl hosszú szárító kötél, Weinberger Zsigmond rézöntőtől G darab kutrészlet, csinosak és hasznosak, Klein Péter puskástól 1104 bői való lo vag kard és 1757-ből mesteri faragású bot 20 frt értékben, Hartmann Ignácztól 2 vaskályha kettős találmány nyal és egy tizedes mérleg, mind gazdag tapasztalatot és szakértelmet mutat, Bognár István fazekastól ujinintázatu cserépkályha, Modrovics Nándor gépésztől szalma, kazal és asztagrakó gép miniatűr alakja, mely 800 frttal kevesebbe kerül az eddig ismertek nél, a nagygazdaságokra hasznos találmány, Szász Károly szobrásztól mesteri fésülködő tükör finom fafaragvány, és gipszből késeült oroszlán, melyhez .hasonlót Engel Adolf szappanos két mázsás szappanból fog Fehérvárott a hely színén kifaragni, Altmann Mihály bádogostól igen szép mozdítható szökőkút bádogból, Dancs Kálmán műizléses faragvány uszekrény t, Franki József műkedvelőtől egy diszes monogramm „Székesfehérvár" betűkkel, sat. Kiállítanak még Dávid János esztergályos, Eger Ignicz czipész, Lirheim Lajos kalapos, Topolics József csizmadia, Horváth György csizmadia, Neufeld Soma czipész, Deutsch Samu czipész, Zábráczky Rezsó urak sat. — Ezeken kivül a polgári , népiskolai s felső leány osztály béliektől ia több tárgy küldetet el, különösen szépek a Berecz Imréné tanárnő vezetése alatt készült kézi munkák.
— Meghívás. A nagy kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet igazgatóságának t. tagjait 1879. évi április hó 29-én este G órakor, saját helyiségében tartandó igazgatósági rendes ülésre tisztelettel meghívom. Tárgy. 1. A mult ülési jegyzőkönyv felolvasása s hitelesítése. 2. Elnöki jelentés. 3. Kérvények elintézése. 4. Netaláni indítványok. Kelt Nagy Kanizsán, 1879. évi április hé 25-én. Manhardt, szövets. elnök.
— Ünnepelt színművésze a budai népszínháznak. G :rófyné asszony vasárnap Nagy Kanizsára érkezvén, este a „Piros bugyelláris", előadásában föllép, hétfőn pedig a „Ninich"-ben. Üdvözöljük körünkben s elismerést szavazunk Gerófy uruak, hogy közönségünknek iij élvezetes estét szerez. Egyszersmint megemlítjük, hogy zene ezután a színházban mü ködni fog.
— Gerófy Andor színigazgató ur a díszelőadás egész szinlapját nehéz fehér atlaszra nyomtatta, 8 nemzeti szinü szalag körzettel díszítve a gyönyörű kiállitásu szinlapot gyöngyben ő felségégez czimezvo megkQldé. A díszmunka mint G-rőfy ur mondá dicséretére válik Waj-dits Józref ur nyomdájának.
— Xagy-Kanizsa, 1879. April 24. Kedves barátom ! A felséges uralkodópár ezüst mennyegzőjének kegyeletes megünnepléséül a mai napra tervezett kivilágítás meg nem tartatván ; az arra szánt költségek fordítását Felsége« nrunk a szegedi árvízkárosultak javára kegyoskedett elrendelni. Hiszem; kedves bará-
tom ! hegy hoszád már ily költségek beérkeztek, és te azokat rendelkezésük helyére bo-csájtod; — bátor vagyok én is az itteni m. kir. t. adóhivatalnak 7 ablaka valamint saját lakásomnak 3 ablakára szánt gyertya árát összes 2 frttal ide mellékelve üdvözlettel átküldeni maradván, tisztelettel őszinte barátod Zók Nándor. Ugyancsak a szegediek részére a kottori küldeményhez pótlólag 2 frt küldetett hozzánk, összesen 35 frt.
— Czáfolat. A „Magyar Lapok" apr. 25-kí számában foglalt nagy-kanizsai levelező gyilkossági híre merő koholmány.
— Zalamegye köztiszteletü alispánja, Svastics Benó ur apr. 27-én hivatalos minőségben Nagy Kanizsára érkezett.
— Ujabb llir Bzerint az osztrák-magyar bankfiók aug 1 én kezdi meg működését Nagy-Kanizsán.
— A» a rémhír, hogy a Dráva Somogyban kiöntött, fájdalom valósult, a Kanizsa pécsi közlekedés beszüutettetett, a romboló vízár egész a szigetvári váromladékig hatott, 8 közbég viz alatt van, magából Szigetvárból is 400 ház.
— Eljegyzés. A kanizsai szép lányok koszorúja ismét szegényebb lett, mert Knáusz Boldiznár ur bájos és műveltlelkü leánya, Knáusz Margit kisasszonynyal Setz Károly cs. kir. ezred-orvos jegyet váltott. Kisérje boldogság a kötendő frigyet!
— Xyugalmazás, Balaton-füredi Varga Imre alezredes a balaton-somogyi 70. honvédzászlóalj parancsnoka, miut rokkant,ynyugalomba lépett: ő felsége a király ez alkalommal czimzetes ezredesi jelleget adományozott neki. A köztiszteletü férfiú Nagy Kanizsán fog állandóul lakni.
— A zalaeger szegi tűzoltó egylet zászló-felavatási ünnepélye julius 6 án fog megtartatni. Elhunyt egyleti elnök Honthy László helyébe Dr Czinder István ügyvéd választatott meg.
— A gráczi ipar éa kereskedelmi akadémia növendékei szinte megünnepelték april 24-két, mely alkalommal 8 nyelven tartatott beszéd, magyarul nagy-kanizsai Plosszer Antal következőleg beszélt. Mélyen tisztelt gyülekezet! Ausztria népei ma a nemzet legszebb tavaszi ünnepét ülik, a szeretetés hűség ünnepét, a felséges királyi pár ezüst menyegzőjének ünnepélyét. Mint a gráczi kereskedelmi akadémia magyar tanulóinak szónoka egyesítem minden kívánságainkat az opztrák-magyar mo-nárchia jelen ideje ugy mint jövőjeért ezen egy kérelemben: Isten áidja meg felséges drága királyunkat I. Ferencz Józsefet, és népeitől tisztelt kedvteljes nejét Erzsébetet, a birodalom császár-királynéját. Éljen a dicsteljes nabsburgi ház ! Éljen !
— Alsó-Lendváről irják nekünk, hogy apr. 24-én est» a kivilágítás alkalmával tűz ütött ki, nagy kanizsai születésű Weiler 48-ik ezredbeli tizedes saját élete koczkáztatásával a tűzesetnél kitüntette magát. Éljen !
— Siimeglien az 1879-ik évi april hó 1G án a Tisza áradása által károsulták javára tarlott hangversenyen a rendes belépti dijon kivül felülfizettek: Kaufmann Mária 1 frt,Vér-tesy Ti vada* 50 kr. Scheiber Sándor 1 frt, Figura János 1 frt 50 kr. Goldmann Gyula 50 kr. Eitner Sándor 4 frt 50 kr. Bogyay Antal 10 frt, Kaufmann Ign. 50 kr. Stirling Sándor 1 frt 50 kr. Pintér István 1 frt, Kovács Vilmos 50 kr. N. N. 50 kr. Ádám Iván 1 frt50kr. Szalay Imre 50 kr. Bbssenyei Ernő 10 frt, Móricz Lajos 1 frt. Vlasits János 50 kr. Noszlopy Béla 50 kr. Kohn 50 kr. Viosz Béla 50 kr. Gidro László 1 frt 50 kr. Nagy József 1 frt 50 kr. Schmiedt Lajos 50 kr. Forintos Kálmán 5 frt, Bauer István 50 kr. Scheiber F. 2 frt, Szilber Antal (Budapest) 5 frt, Tóth Marcsa 1 frt, Kecskeméihy Alb. 2 frt, Figura Pali tanuló 10 kr. Chernel Gy. 7 frt, Oszterhuber Péter 50 kr. Vegerer Antal (Budapest) 2 frt 50 kr. Szulejmann 50 kr. Szidnay Antal 50 kr. SchrottaJ 50 kr. Ferber L. 50 kr. Stam-borszky j^ászló 2 frt 50 kr. Stamborszky Lajos 1 frt 50. Edeskuty Sándor 50 kr. Özv. Kajner Imréné 2 frt, Sztits Pálné 1 frt, N. N. 2 frt, Rosty Jil. 2 frt. Takács Jénosüé 2 frt. Takács Jenőné 5 frt, Takács Zsigmond 2 frt, Takács Lnura 2 frt, Hetyei Lajos 1 frt, Barcza Kristóf 4 frt, Adrigán D. 2 frt, Oszterhuber Péterné 50 kr. Székely Gusztáv 1 frt, Lattner kapitány né 50 kr. LuKonics G. dr. 2 frt, Kovát* Sándor 5 frt, Fischer Ign. dr. 3 frt, Steinerné 1 frt, Takáca Vilma 1 frt, Horváth J. 2 frt, Kijacz Elek 2 frt, Jenvay Géza 1 frt, Gyömö-rey V. dr. 3 frt, Binderné 1 ft, Székely Vörös Ka-rolin 1 frt, Taffemer Béláné 1 frt, Ismeretlenektől 4 frt 20 kr. Összesen 127 frt 80 kr. o. é. Számla. Belépti jegyekből összesen befolyt 130 frt, 80 kr. Felülfizetésekből 127 80 kr. Összes bevétel 258 frt 60 kr. Kiadás 44 frt 87 kr. Tiszta jövedelem 213 frt 73 kr. mely a belügyminisztériumhoz küldetett. A szenvedő árvizkároanltak nevében a felülfizetőknek, valamint a műkedvelő előadást pártfogolt nagy-
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
érdemli közönségnek szives köszönetet mond Székely Vörös Karolin pénztárnok. Takács Laura jegyző, Tafferner Béla rendező.
— Keszthelyen a felséges királyi pár ezüst menyegzője alkalmával a város örömünnepét ült. Az utczák a illetőleg házak fel voltak lobogózva, reggeli 9 órakor a róm. kath. templomban ünnepélyes isteni tisztelet tartatott. Az isteni tiszteletet Svastics Károly apát-plébános ur tartotta fényes segédlettel. Ott voltak ezün nepélyes nagy misén: a 15-ik huszárezred tisztikara az összes Keszthelyen levő legénységgel, a kir. jbiróság, a közigazgatási szolga-biróság, a városi tanács, á közs. iskolaszék tagjai, a m, kir. adóhivatal, a m. kir. gazd. tanintézet tanár testülete és hallgatósága, a gymaasium tanárkara és tanulói a polgári-, felsűnép- és elemi iskolák tantestületei és tanulói. 10 órakor az izr&elita imaházban volt ün nepélyes istenitisztelet, melyen a fentebb emiitett hivatalos testületek mind résztvettek. Az ünnepély a községi elemi népiskolában reggel 8 órakor tartatott meg. Alkalmi beszédeket tartottak Brüller Mór és Reich Miksa urak; 2 fíu és 2 leány alkalmi költeményeket szavaltak s a Kölcsey Hymnus eléneklése után az ünnepély végett ért.
— Hymen. Trsztyánszky Ödön joggyakornok, mult vasárnap, folyó hó 20-án, reggeli 6 órakor vezette oltárhjz Pataky Mariska úrhölgyet, Pataky Lajos ur bájos és szellemdus leányát. A boldog pár esküvő után azonnal Marczr.liba utazott.
— Egy gyermekgyilkosad Keszthelyen. Özvegy Szigety Jánosné, mintegy 45 év körüli éltes nő férje halála után szerelmi viszonyban élt valakivel. A köztük levő szerelmi viszony megtermette gyümölcsét. A fentebb nevezett asszony mult szombaton, folyó hó 19-én háza padlására ment, a ott egy — mint az orvosi vizsgálatból kiderült, életképes fiúgyermeket tzült. A szívtelen anya a kis fiút rongyokba takarva a egy kosárba helyezve, lehozta a padlásról « esti 8 óra tájban, a kertjében levő almafa alá még a szülés napján elásta. A titok már hétfőn napfényre került, a szívtelen anya elfogatott s jelenleg a keszthelyi kir. járásbíróság börtönében van vizsgálati
ZALAIKÖZLÖNY
ÁPRILIS n 1879.
fogságba helyezve. A kis gyermek, mint es a teljeeitett hivatalos bonczolás alkalmával kiderült, — élve született a erőszakos halál áldozata lett.
— Rövid hirek. A« osztrák magyar bank magyar váltót visszautasít. — Üreg ezüst forintosok Bpesten is vannak. — A Maros veszedelmesen árad. — Fiume 16 ezer frt segélyt adott Szegednek. — Ujabban hirlik, hogy »z idén Novi-Bazárba nem megy be hadseregünk.
— Vasmegyei Szent-Mártonban Szalay István nyug. néptanító felakasztotta magát. — Oroszországban is dühöng az árviz. — Magyaróvári jbiróaág pénzét ellopták. — A pestis megszűnt.
— Győrött a német színészek előadásai közt fütty''is hallható. — Pap Gyula „Uj Pesti Napló* cz. napi lapot ad ki. — A somogyme-gyei régészeti és történelmi társulat május 5 én tartja tiaztválasztó közgyűlését. — Tóth Jenő honvédőrmester Pécsett agyonlőtte magát. — Nagy Bajomban himlőjárvány miatt az iskolák bezát attak. — 1882-ben a nyomdászat négy-százados ünnepélye tartatik meg több nagy-vároaban. A zuluk földjéről egy egri hazánkfia végleg haza jött. —- Torontálban nagy földrengés volt. — Tavai 153,207 egyén vándorol-Európából Amerikába. — Jun. 2-án lesz Páz-mándon Horváth Endre „Árpádiáa" szerzőjének szoborlelepzési ünnepélye. — A kecskeméti jogakadémia beszünő félben van. — A bpesti varosligetben másfél hold területen „útvesztő létesíttetett. — Rómában a szegediek javára 71 ezer lira gyűjtetett.
Színészet,
Kedd ápr. 22. katona története,
vagy a Fontonoi-i csata." Midőn Gerőfy igazgató D''E.jneri éa Cormon e legújabb kitűnő színművét szinre hozta, ismét jelét adá jeles igazgató tehetségének, Ízlésének, s azon buzgalmának. melynél togva mitsem kímél, hogy a közönség igényeinek eleget tegyen. Azonban sajnos, hogy közönségünket mind o buzgalom, mind a jeles műsorozat hidegen hagyja. Pedig sokan sajnálhatják, hogy nem nézték meg a .Két árva'' szerzőjeinek emez ujabb kitűnő kivitelű, érdekfeszítő müvét, annyival is inkább
mert színészeink ez este fol tettek magukon. Geröfy (Renó János) Kömiveané (Adrién) Toldi (Lázár) Fehérvári (Sánborán őrmester) Erdélyi Gizella (Valléntin) Daróczi (tábornok) egy szóval mindannyian oly jesen szerepeltek, hogy a csekély számú közönség minden felvonás vé gén zajos éljen és tapsokkal nyilvánitá tetszését.
Szerdán, apr. 23 án került szinre ,Az ibolyafalé*, bár jelezve volt, hogy itt először, kikerülte a rendezőség figyelmét, mert már nálunk elő volt adva, s tán ennek talajdonit-ható, hogy a közönség száma csekély volt. Különben kerekded előadás és mindvégig mulattató. A szereplők általános dicséretet érdemelnek.
— Csütörtökön az esőzés miatt elmar&dt díszelőadás pénteken tartatott meg igen disses közönség jelenlétében. Jókainak alkalmi darabja hatással adatott elő; a diszlet s csoportosat sikerült volt. Többször zajos tapsot arattak.
Üzleti szemle.
N.-Kaniuáo, 1879. april 26.
£ héten felette kedvezőtlen időjárásunk volt. Már elejo többnyire boros ¿a esős volt; négy nap óta azonbau majdnem egyre szakad a» eső. Ezen időjárás nemcsak a közlekedésre nézve hátrányos, hanem hosszabb tartósság mellett a növényzetnek is kárára volna.
A jobb főpia z hírektől, ugy mint a volt időjárás által nagyon megritkult hozataltól, méltán elvárhattak volna, hogy üzletünkben szilárdabb hangulatot idéznek el5. E* azonban nálunk nagyon csekély mérvben jntott érvényre A kínálat nagyon mérsékelt volt ugyan, de evvel lépé»t tartott a kereslet is, mely csak uéhány czikkre szorítkozott, s igy a lefolyt üzleti hét nagyon csöndesnek jelezhető
Bnza e héten a főszerepet viseíé. Finom fajok iránt jó vételkedv uralkodott, mig másod- és harmadrendű nemek csekélyebb figyelembe részesültek. Árak I-ső minőségeknél emelkedtek, más fajoknál változatlan maradtak.
Rozsban belföldi malmok számára némi vásárlatok történtek. Árak nem változtak.
Árpa és zab egyformán lanyha irányzatot követtek; árak a multhétiek.
Teugeri még mindig jó vételkedvnek örvend, kötések azonban eladók tnlságos követ-léseik végett c*ak nehezen létesülhetnek.
Bab é* bükköny megszűntek nálunk kereskedelmi czikket képezni, és alig fognak idényben mint olyanok üzletünkben szerepelni.
Minőség szerint:
Bnza . . Kozs . . Árpa . . Zab . . Kukoricás
7-----8 30 —
5----5 45 -
5-----6 60 —
5 30 — 5-60 —
4.50 - 6---
-•— kr
n ■
K. B.
Felelős szerkesztő: Bátörfi LajOS.
Sor», volt koronái kávéházi föpin ©»ér, ezennel adóssait felszólítja, tartozásaikat azonnal lefizetni, különben a jftv& számban a nyilvánosságra hozatnak.
• E rovat alatt kSzlöttért felelősséget nem válalla ~ Bmerk.
H I R D E T É a
Ű
- M
o
OQ
ö© O t £
•S4 a

« .
■O 9 M
J5 »
Bi-o
© s. g
* -S • I
M. »O I
_ a io
** B
o o
MB «i ff
u
1
a ©
8

Pi
O bO
<8 §
-d §
•4-3 *0
cö £
u ®
SS
£>
a
OQ U
H
OQ
a a
•3 § ® t. g jt
•« 5 ®
_ ©
a nj
>» a
a
tO JO .£
S S
>» -
— C! "O
3 g,"*
T3 —
5 •
a> -o
* a.
:=»«
= n
í § 3
2
~ a «2 ^ 00 ^
kT V 99 * O ^
2 ® J:2« - ®
H« i « SD
>«« 2 "S
2rg } — k
co
-<D
J4 2S
s 2 NI t ~
''2 H
a
CD
£ p
a >
© s
''5
cS
M
Jé.
I
z?
© Cl,
M
Nyújtsunk kezet a szeroncsének !
400,000 márka
ióiiyer«''m«''i.yt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pépzklsorso-las. mely .-1 magas kormány által jóváhagyva éa biztositva van.
Kzpii nj tervezet előnye ahhari áll, hogy néhány hónap li t''.»iyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá k<*ll korQlnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnye-
r« n>C*ny, részleg pedig :
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
j nyerőm, á m.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. :"» nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 12nyerem. á m
2.">0.00(> « 1 nyerem, á m. 12,(XX)
100,000 24 nyerem, á m. 10.000
100,000 5 nyerem, á m. 8(XX)
6O,0(X) M nyerem, á m. 5(XX)
50,000 71 nyerem, á m. 30U0
40,000 217 nyerem, á m 2000
30,(Xk> 5." 1 nyerem, á m. 1000
2ó,(X)0 673 ny«»rem. á m. 500
20,000 9"X) nyerem, á m. 300
15,000 24?7;»0 nyerem, á m. 138
A nyer<-ményhuz.iaok tervsxerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által birtositott nyeremény-hurás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1 fél „ * „ 3 „ . t B 7b „
1 negyed , , » « 1V® » — » 90 „ ,
Valamenn}*! megbízás az összeg előleges beküldése vagy postantalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kiűzetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen m^gkflldése vagy kívánatra érdekeltjrinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélye« nyeremény között gyakran az elsó főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számithatván. kAretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. május 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsonjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tann-sitott bizalomért, felkérjük az uj kisnrsolásnáli részvételre, fótö-rekvé. ünk ezentúl is oda irán^uland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeiuk teljes megeiégedé«ét kiérdemelni. Főntebbiek. * ^839 J. 4—6)
DIorison pilulái
a legjobb gyógyszert képezik, s milliókra menő, csodával határos gyógyításokat eredményeztek.
Jó hatással vannak minden emtaztfesl zavarok, étel irftnti nndor, köszvény és csoz, skrsasítg, májhaj, vese-fájils, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és rendkívüli u^nlitsok ellen, továbbá daganatok, vizi-betegség stb ellen.
Morisou pilulái csupán növényi anyagokból vannak összeállítva, éa hatással birnak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesek kei pótolják.
(810 9-9)
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáros aláírások utján hálából emlékszobrot emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s L o n d o n városának egyik díszét képezi.
FŐfigynökflnk Ausztria-Magyarország számára GrOSSe Gyula nagykereskedésében Krakkóban, kihez a kereskedők s minden ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele végett utasíttatnak.
1 pár te doboz 1 frt 60 ti, 1 pár mi 3 frt 60,1 doboz por 80 ír. Az angol egészségi kollégium.
„ÖNSEGÉLY"
hü tanácsadó férfiak azámára (779 17—52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, ezen a maga nemében egyetlen mii által tanárnőt és gj ökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyeu :
Dr. ERXST L.,
Budapest, két-sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kivánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Hallási olaj
Dr. Schmldt fó-torzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem vele született. (Nehdz hallást, fulzng&St azonnal elhárit). Egy üveg ára használati ntasitáissal együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti2 frt 40kr.
beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hallási-olajt (ezen kitűnő halási szert) részesitik, s meiy a tiszta hallást, részint több éveken kt a siketségból viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat. Ezer és ismét ezer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely többszörös használat után a« én végleg elveszett halásomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket voltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt IsJcásom ; mig most zs bórám tik-tak ketyo-gésoit is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Ezer szívbeli üdvöaletét küldi Önnek örök lekötelezettje (806 8—10)
Steiner Dávid, oki. főgymn. tanár.
Baboeit, deczember 22-én 1878.
Főraktár Sraetz Syaláaál, Bécs, VI., üariahUferstr. 79.
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRAS

Elismert Hint lefhatásosabk valaaeaayl keaerflvlz kiziti
(843 1—5) _
Ur T Aiihp W • Wflyéfyászat tanra Erlaafeabea. .Nem Ur. ljt;UUC VV • okoi kelletlen mellékhatást, ha nagyobb adagban vétetik. Sót még oly esetekben is, hol a bélnyák-hártya. izgatott, e viz fájdalom nélküli székletétet okozott."
Dr. Konyán Frigyes, ^.^^o^^íuíS:
nik ki, hogy enyhén keserű, nem kellemetlen izü és hogy még hosszabb használat után sem zavarja meg az étvágyat és emésztést"
nr rípViViarrft T.ain«? tlwár •• 1 Szt.-Rska* kíz kértáz ur. UeDnarat ljdjos, jgM|ttéja, Budapesten „Könnyen
vétethetik és a többi budai vízekhes aránylag kevesebb mennyiségben és rövidebb idő alatt hoz kedrező eredményt létra."
Tír Kisa Sándor ■ J*»*» Mz-kértáz ¡matéj« B«-
UT. i\15>8 ÖÍUlUür, dapesten. .Valamennyi budai keserüvi. között kellemes ize és jeles hatása által tűnik ki: gyomor- és bélhurutnál, megrögzött székrekedésnél, alhasi vérpangásnál, valamint, vértolu-1 ásóknál, aranyérnél, étvágytalanságnál stb."
Dr. Bamberger Henrik, ^ »
has/.nálatnál sincs semmiféle káros hatása."
Dr. Meyncrt Th.
azok kiméletes hatása által a kóroda egybevágó heveny kőregeteinél gyakran fontos okijavalatnak felelnek meg."
Ezen vlz kapbaté: Fesselhofer J., Strem & Klein, Rosenberg k Welliscb, Rosenfeld Adolfnál Nagy-Kanizsán, minden gyógyszertár és
'' nsnerárnkt re^k''-désben és a forrásigazgatóságnál Budapesten,
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 27 én 1879.


Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Fortí-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő 8 fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 8 egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl küiönnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke a-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyore fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümúk, tilyogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligua), megkeménykedések, genyedések, vérkeléaek, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagy daganat, ujjféreg; köröm méreg, vadhús, tagazivacs, csont-bzu, kifíczamitás és megránduláeok, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadásuk és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkcrülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét éa fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecáülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli a legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál es ieltünü sikeres eredméuyénél fogva, melyek használata által még elavult bajokba''u is eléretnek, jól megalapított hirét kétaégbe-vonhatlanul igazolja.
Egy. csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Fenten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza T-ik sz. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus Józaefgyógyszer-tárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stainburszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak kéazpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (Gő8 40 — 50)
OLL SEIDLITZ - PORA.
Pcnlr nlrL-nr vnlArlí h* mináen doboK «»^lapján
VitlK dKÜUI VíllUUI, & ftt én sokszorosított ezéger
a sas _ >m van
lenyomva.
30 év 6ta a legjobb sikerek mellett fenuáll mindeonemü gyomorbetegségek és emésztési akadályok, (mint étvágybiány, baaszoruláa), vér-tolaláe ós aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ÜI5 életmódot folytatnak.
Haaleltásek törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
F
¡.J A legmegbízhatóbb Snsegélyzo *zere a szenvedő emberiségnek
minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb bftrgség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt snbok. r.-ikfckélyek, üszök, szcmgyülladás, mindennemű bénulás és sérülés stb stb. elleu.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.
Hal-májolaj.
Kroltu M. és társától Bergeiiben
(Norvégiában).
Ezen hilmáj-aiirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj küzótt az egyedüli, mely orvosi «-zélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I írt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuclilauben.
Raktár ar. állam minden birnevos gyógyszertárában vagy fűszer-
kereskedésében. Raktár nélküli heljségekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árle«ng«désbcn részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-1.''le készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, m»''lyek saját óvjegyem és aláírásommal vaunak ellátva.
Raktárak: N''.-Kanizsa Präger Béla gyógy. Rosenborg Forencz Kesselhofer József. Kosonfeld Adolf. — Zala-E g e r s z e g „Gyógyszertár a lélekhez. — Barcs Dom er S. C s á k t o r-u y a tiöucz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Keeskéssy gyógy. Kapron cza Werli M. gyógy. Kőszeg Csaesinovics Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Iíátz Ján. S«o m b a t h e 1 y Pillich Ferenc* gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. Bánó k-S z -Q y S r g y A. C Fibic gyógy. Zágráb Mittibach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szál onak Schwarz Gusztáv gyógy. (765 17—52)
txttxttttttxtmmtttttttttt
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan és jutányos feltételek mellett közvetíteni.
(829 8—10)
Gottlieb Sándor,
ügynök N.-Kanizsán.
tmmmmmmmm

Majdnem ingyen.
A mostanában megbukott nagy britania ezüst-gyár csődtömeg választmányától fölszólitt.ittunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi británia ezüst-árukat a csekély fuvar- és -munkadíj negyedének megtérítése mellett elajiadékotzttk.
A minden egyes czikknél kürt árnak beküldése, avagy utánvétele mellett csupán az Argolországból Bécsig járó szállitási díj és a munkadíj egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a kivetkezőket ''/» részéit valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem ingyen. (805 9—12)
6 drb. británia-ezüst evókanái, G drb. ngyauily kávéskanál. összesen 12 drb. »-aelótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összeseu........... 185 kr.
6 drb. britania-ezüst asztaii kes angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt''y frtba került, most mind a 12 drb..... 310 kr.
1 drb. tejszedó-kanal. tümö.-snlyu, ezelőtt 3 frt. most 70 kr. 1 drb. tevesszedö kanál, legsúlyosabb t''aju, legjobb britá-
nía-ezüstből, ezeiot: 4 frt most.......... I 20 kr.
fi drb. késtartó británia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 65 kr.
1 drb ezukorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most 65 kr.
Ezenkívül díszes a;ztaii gyertyatartók, páronkint 1 frt-
2 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75, 8«) kr , 1 frt es 1. 40 krajával , kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—. 4 frt; ezukorszórok á 25, 40, 7ő; 90 kr., 1 frt; eczet- és olaj-carallfíuák á 2.50, 2 80, 3.50. 4.75, 5 frt ; vajdobozok á 75, 95, 1.70, £-80, 3.25, 4.— levestálak aljjal ejyütt á frt 1.G0, 2.50. 3.—.
!!
!!
© ~ ■ j
M w te - ^
I SJ JA 1<
!_, « _ s~
I
és minden háztartáshoz különösen ajánlható az alábbi Összeállítás, moly 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és legjobb brítaniai-ezüstből van kiállítva, páratlan olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig:
6 drb. kitűnő jó asztali kés británía-ezüstnyOUel, .¿«o
valódi angol a<-zéléllel. ^ 311 o "Z
6 drb. legfinomabb villa britania ezüst egy drbből. J £ ~
6 drb. neiiéz británía-ezüst evőkanál. gi
G drb. britaniai-ezüst kávéskanál, legjobb minőség v = "3 © n 1 drb tömör britania-ezüst tejszed" kanál i ? « = ''
1 drb. nehéz britaniai-erüst levesmerö kanál
G -irb. britania-ezüst késtartó. ______
1 drb kitüuó britauiai-exüst CZUkorfogÓ. '' S S i S £
''¿3 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniai-ezflstből készültek, mely az egész világon azon egyedü-i, fém, a mely őrükké fehér marad és a valódi ezüsttói 20 évi használat utáu sem különböztethető meg, ezert kezesség válaltatlk.
Miudenkiuek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehet beküldeni,miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsó*ágában : hihető az árukat hova előbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak : General Depot der Bt-itannia-Silber-Fabriken :
BLAU & KANN, Wien, I. Elisabethstrasse N. 6.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
1 e g e l s ó
kósz fehérnemű, vászon, asztalnemű ét szövött áru gyári raktárukban az ,YPBILAI\rTI -lioz
Budapesteii, váczl-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész ffcrfl-, nói ¿s gyermekfehéruemüek, vásznak (■*
asztaliiemflek
a legnagyobb választekbau és kitűnő minőségben a legjutányosb árak«>n
Férfl-lngek, rumlmrgi, hollandi vagy irlaiuli vászonból, darabja 3, 3 5(), 4.— , 5, C, 7, 8, 10, 12 frt.
Férfi Ingek, hímzettek, madspolanból. melle vászon, darabja 3, 4, 5, G, 7. 8, 10, 12, 14—20 frtig.
Férfi-madípolan-lngek, darabja 2, 2.50, 3, 3.60, 4 frt.
Férfi színes Ingek, 1.50. 2, 2.50, 3, 3-50 frt. Két külön gallerrsl 2.50, 3, 8 50 írt.
Férfi színes angol oxford Ingek, darabja 2.60, 4.75, két klllön gallérral darabja 2.80, 5 írt.
Férfi gatyák, magyar, fé''magyar vagy francaié sxabásra, pamutból 1.20, 1.30, 1.60, vászonbél 1.50, 1 CO, 1.7ft, 2 frt. rum-burgi vászonból 2.2.''), 2.Ö0, 3, 3 Irt 50.
Férfl-fehérharlsnyák, pamutból fehér vagy színes tuczatjH 4, 4.50, 5, 6.50, G, 6.50. 7, 7 60, 8—14 frtig, czérnából, fehér tu-czstja 3 50, 4, 4.50, 5. G, 7, 8, ü frt, 14 frtig féihai isnysk, fuhéritotlen vászonból varrottak, turzatja 4.50, G. 7 frt.
Férfi zsebkendők, G bér vászon tuczatja 3, 3 50, 4,4 60, 6, G, 7, 8, 9, 10, 12 frt.
20 frtig
Férfl zsbkentlók. vászonból, fehér színes széllel G —. 7 5o, 9 — frt. batísztból színes lel 7 trt ^ ti t 50, b^iites |>ainutzsebkeii-dők dbja k>, 35 kr, 40 kr. pamut batísztzsoliki-i.ili''-''k színes széllel tucrat-ja 3 fit.
Férfl gallérok, Mim.len formában, legtino-mabh tryaija Irt, 3 frt 60.
Férfl-kéielők. to.-r.atjs, 12 pár 5 frt, G frt
NŐI Ingek, mtnbnrgi vászonból, sima, dbja 2.26, 2.60, 3, a.fíO, 4 - frtig, slingelt 3, 3.50, 4, 5 Irt''g franczia mell varrással és hlmsetu-k 3 50, 4 —, 4.60, 6.ÖO, G, 7, 8, 15 frtig, nmdapolanból sima 1.50, 2 frt slingoít 2.60.
Nfi báló corzettek, madspolanból egyszerűek 1 30, 150, díszített 1.75, 2.25,''2.50 3, 8.50, 4, 4 60, 6, 10 frtig.
N4I libravalok, nmdapolanból, sima sze> gélyzett, dbia 1.G0, slingelt 1.90, díszített 2.26, 3, 3 60, 6 frtig.
Nöl alsószoknyák, nmdapolanból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.60, 3, 3.25, 3 50, 4, 4.50, 6, 15 frtig, uszálylyal 4, 6, G, 7, 8, 20 írtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tuezatja ti. 7, 8, y, 10, 11,12, 14, 22 forintig ssiiK''sok pamutból, párja 76, 80, HÓ, kr. 1 VO, 1.30, 1 50, 3.50 krig.
Nói zsebkendők, fehér vászonból, tm-ztja, 2 60, 3, 8,50, 4, 6, 6, 7, 8, 1G frtig, angol czémabatisziból, fehér, 4, 4.60 5, G, 7, H, 30 frtig.
Női franozla derék fllzök, (Mieder,) dbja 1.80, 2 30, 3, 3.60, 4-—, 4 frt 60 krig.
Flu Ingek, G évesek számára madapolanbél, dbja 1, 1.40, szines, 1 frt 26, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagyar gaiyák 1 10, 1 2o, 8 éveseknek ingek madapo- I lnnból 1.10, 1.60, színesek 1.25, 1 65, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; 10 évoseknek, madapolauból I 26,
1 05 színesek 1 60, 1.76, vászonból 2.30,
2 (10 gatyák 1.86, 1.60, 12 éveseknek,
ingek madapolanból 1.30, 1.80, *zin«''*r>k 1-6», 1 90, vászonból 2 írt 40, 3, 3 50, gatyák 1.66, 1.80; 14 éveseknek ingek madapolanból 1 frt 40, 1.90, sziue-sek 175,2.10. vászoubél 2.05, 3.15, 4 frt, gatyák 1.G5, 2 frt; 1G éveseknek madapolanból 1.60, 2.10, színesek 1.75, 2 20, vászonbél 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1.75. 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok számára, minden nagyságban és minőségben, ugyszinte csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentesen bekllldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon éi asztalnemüekbfn.
Rumburgl vészen, 42 méter (54 rőf) vépe 28, 24, 25, 26, 27. 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 46, 50, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandl vászon. 39 mét<r (5o rŐI) 22, 23, 24, 2»., 28, 3ü, 32, 34. 38, 40, 45. 50, 100 írtig.
Hsllandl vászon. gyermek-í?héruem(U''kre és ágynemüekre 321 , méter (-12 rőf) vége 16, 17, 18, iy, 20, 21, 22, 23, 24, 2G, 28, 30, 60 frt.
Creas vászon 23''/, Uiét-r (30 rőfi v é g tí 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 frtig.
Lepedő vászon egy szélben, *-''!> méter (.''is röf) 12 lepedőre vége 33, 3«>, 38, 40,42, 44, 46, 48, 5l'', 100 frtig.
Fr''.lér pamutC8lnvat, ágynemüekre, 1 méter 38, 46, 48, 68 kr.
Madapelaa vagy ChifTon. vége 40 méter (&!''/, röf) 9.20, 10.40, 10.8o, 12, 13 50 14, 17, 18, 21.
Színes kanavász, 23méter (30 rőf) 9, 9.60, 10, II, 12, 13, 14, 16 írt.
Színes ruhaperkálok, dus választékban í méter 36, 38, 48, 50, 52, 61, 5G kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számá-rs, tuczátja 2.50, 3, 350, 4, 5. G, 7, 8,
9, 10—20 frtig.
TtfrQlktfzfSk, tiszta vászon tncsatja 5.80, 0, 6.90, 7.60, 8, 9, 10, 20 frt.
Asztal kendők, tiszta Ion, tuezatja 4, 4.60, 6, 6.60, G 30, 7, 8, 9, frt, abroszok G, 8,
10, 12, 18, 24 szemelyre, darabja 1 írt 90 krtól 14 frt''g.
Damast asztali terítők. G «zemélyre 6 6o, 6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 16, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 frtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 63, 76 frtig.
KAvéskendők, színes és fehér, darabja 3, 3.60, 5, 5.50, 6, 11 frtig, csemege-kendők tuezatja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig
Csipkefüggönyök, l ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 6, 6 50, 6 50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Ágyterltók, darabja 4.50, 5, 6, tinóm ripv. bŐI 9.60; asztalterítők 3.80, 4, 5 frt, ripsből 7 frt 50 kr.
Agypokróozok. 4.60, 6.60, nagyobb 6. 6.50, 7 60, 8 5o, 11, 14 forint 50 kr. Menyasszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, kész. fehérnemfi és vászouban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, erekrül árjegyzékünket kívánságra bérmentesun küldjük.
Az Aiuk legjntáryosban szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akdr mi oknál fogv* tetszésre nem lenne, 14 nsp alatt, ha az árszelvényünkkel el van látva, nemisak tzivesen kicseréltetik, de kívánságra az érte tízetetett összeg is visszaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, különös ügyelőmmel és pontf>*au eszközöltetnek és éíomagols.«í dijt nem számítunk. (780 8—*)