Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.33 MB
2023-02-22 10:31:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
106
206
Rövid leírás | Teljes leírás (583.79 KB)

Zalai Közlöny 1879. 035-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA* 1879. m*jiis í-én.
Tizennyolezadlk évfolyam.
Előfizetési ar
efjén* évre fél évre .
v 1
ff
8 frt.f
4
negyed évre 2 ,
EW szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorbun
7. másndíir.r)r ö 3 mirnlen további sorért 5 kr. NYILTTKRUKN «őrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden "Pjfyea hirdetésért kttlö ^ 30 kr fizetendő

• uueu kfllönf
1 A li
» iii^fj
««ét 1 ka''
lap ssellemi ré««ét illető közlemények s*erkoartőhf5*. anyagi réf*ét illető kösíemények pedig a kiadóhos bérmentve intésendők : NAGY KANIZSA Wlassioskáz.
Bénnentetlan levelek, csak itmart muukatsr-•aktól fogadtatnak el.
el óbb:
Kéziratok víatia nem Í küldetnek.
Y I KÖZLOKT T.''
N.-Kanlzsavároa helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kerefikedelmi s iparbank«, „n.-kanlzaal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitótes tulet", a „n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kaniz*ai kölfálasztmánya" 8 több megyei és városi egyesület hiratalos értesitíjp.
J
Helenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A hordók hitelesítéséhez.
A „Zalai Közlöny* 30-ik számában megjelent és a hordók hitelesítése tárgyában közlött soproni kereskedelmi kamara jegyzőkönyvi kivonata fényes bizonyítékát adja azon körülménynek, mikép minisztériumunk intéző köre azt hiszi, hogy az egész kereskedelmi és termelő világ ő érette van-e, és nem megfordítva.
A kereskedelmi kamara, mint a közlött jegyzőkönyv igazolja, az ausztriai birodalomban hitelesített hordóknak hazánk területére történt behozatala alkalmával felmerült viszás helyzet elintézése végett ! 1877. évben 642 és 1598 számok alatt '' felirattal vélt a bajon segíteni, és mi történt az időtől fogva? nem hogy a meter rendszer szerint behozott egységes számítási alapnak érvény szereztetett volna, de sőt ezen viszás helyzet nagyobb és i. nagyobb tért foglal el, ujabb és ujabb megszorítások és folytonos büntetésekkel zaklattatnak azon kereskedők, kik az örökös tartományokban hitelesített, illetve li-tereztetett hordókban merészlik a Magyarország területén termett és a sok költség, drága dézma váltság alatt nyögő szólló termésnek nedvét értékesíteni, s ezzel itteni termelő közönséget adó és dézma váltságának leróvhatásában elósegitteni.
Miután pedig a közlött jegyzőkönyvből mit szeretünk hinni, hogy teljes épségébon közölve lőn, azt ki magyarázni nem lehet, hogy az ausztriai területen levő liter, a magyar litertől eltérő volna, mert erre nézve a jegyzőkönyv említést nem tesz, nem tudjuk tehát az okát, honnét ered, hogy a sas jelvénye alatt hitelesített illetve literezett hordók tulajdonosa ellen
miért van alkalmazva a hordók ellenőrzésére 876. évi x hó 29-én 25734 számú körrendeletben megszabott birsági összeg, hisz ezen körrendelet egyedül csak azt mondja, hogy a hitelesítetlen hordók érdemében minő eljárás gyakoroltassák, mert ha a szabály rendelet szólna az Ausztriában hitelesített hordókra, vagy is az ott hitelesített hordók megbírságolását vonná maga után, azt jelen körrendeletben határozottan kimondani kellett volna, de erről hallgat a rendelet csak a hitelesittet...