Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.33 MB
2023-02-22 10:31:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
176
283
Rövid leírás | Teljes leírás (583.79 KB)

Zalai Közlöny 1879. 035-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA* 1879. m*jiis í-én.
Tizennyolezadlk évfolyam.
Előfizetési ar
efjén* évre fél évre .
v 1
ff
8 frt.f
4
negyed évre 2 ,
EW szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorbun
7. másndíir.r)r ö 3 mirnlen további sorért 5 kr. NYILTTKRUKN «őrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden "Pjfyea hirdetésért kttlö ^ 30 kr fizetendő

• uueu kfllönf
1 A li
» iii^fj
««ét 1 ka''
lap ssellemi ré««ét illető közlemények s*erkoartőhf5*. anyagi réf*ét illető kösíemények pedig a kiadóhos bérmentve intésendők : NAGY KANIZSA Wlassioskáz.
Bénnentetlan levelek, csak itmart muukatsr-•aktól fogadtatnak el.
el óbb:
Kéziratok víatia nem Í küldetnek.
Y I KÖZLOKT T.''
N.-Kanlzsavároa helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kerefikedelmi s iparbank«, „n.-kanlzaal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitótes tulet", a „n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kaniz*ai kölfálasztmánya" 8 több megyei és városi egyesület hiratalos értesitíjp.
J
Helenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A hordók hitelesítéséhez.
A „Zalai Közlöny* 30-ik számában megjelent és a hordók hitelesítése tárgyában közlött soproni kereskedelmi kamara jegyzőkönyvi kivonata fényes bizonyítékát adja azon körülménynek, mikép minisztériumunk intéző köre azt hiszi, hogy az egész kereskedelmi és termelő világ ő érette van-e, és nem megfordítva.
A kereskedelmi kamara, mint a közlött jegyzőkönyv igazolja, az ausztriai birodalomban hitelesített hordóknak hazánk területére történt behozatala alkalmával felmerült viszás helyzet elintézése végett ! 1877. évben 642 és 1598 számok alatt '' felirattal vélt a bajon segíteni, és mi történt az időtől fogva? nem hogy a meter rendszer szerint behozott egységes számítási alapnak érvény szereztetett volna, de sőt ezen viszás helyzet nagyobb és i. nagyobb tért foglal el, ujabb és ujabb megszorítások és folytonos büntetésekkel zaklattatnak azon kereskedők, kik az örökös tartományokban hitelesített, illetve li-tereztetett hordókban merészlik a Magyarország területén termett és a sok költség, drága dézma váltság alatt nyögő szólló termésnek nedvét értékesíteni, s ezzel itteni termelő közönséget adó és dézma váltságának leróvhatásában elósegitteni.
Miután pedig a közlött jegyzőkönyvből mit szeretünk hinni, hogy teljes épségébon közölve lőn, azt ki magyarázni nem lehet, hogy az ausztriai területen levő liter, a magyar litertől eltérő volna, mert erre nézve a jegyzőkönyv említést nem tesz, nem tudjuk tehát az okát, honnét ered, hogy a sas jelvénye alatt hitelesített illetve literezett hordók tulajdonosa ellen
miért van alkalmazva a hordók ellenőrzésére 876. évi x hó 29-én 25734 számú körrendeletben megszabott birsági összeg, hisz ezen körrendelet egyedül csak azt mondja, hogy a hitelesítetlen hordók érdemében minő eljárás gyakoroltassák, mert ha a szabály rendelet szólna az Ausztriában hitelesített hordókra, vagy is az ott hitelesített hordók megbírságolását vonná maga után, azt jelen körrendeletben határozottan kimondani kellett volna, de erről hallgat a rendelet csak a hitelesittetlen illetve a literezetlen hordók tulajdonosait rendeli megbírságolni, van ugyan a minisztériumnak 875 évről 58,438 szám alatt egy oly körrendelete, melynek 9-ik pontja ekként szól: „az oly mértékek és mérő készülékek, melyek a magyar szent korona jelvényével ellátva nincsenek, elkobzandók és tulajdonosai meg-birságolandók" de valamint az ezen körrendeletet kísérő és fenti szám alatt jelzett miniszteri rendelet határozottan azt mondja, hogy jelen körrendelet azonban a hordókra nem alkalmazható, ép ugy a hivatkozott 25734 számú körrendeletben sem arról nincs említés, hogy a már 875 évben 58438 szám alatt közlött körrendelet 9-ik pontjának határozmánya a hordókra nézve is alkalmazandók, sem itt újból felhozva és kitűzve nincs, hogy csak is a magyar szent korona jelvényével ellátott hordók tölthetők meg magyar ter-ményü borokkal, kétségtelen bizonysága annak, hogy mind a végrehajtó közegek, mind pedig a minisztériumban létező intéző közök a szabályok és rendeletek félremagyarázásával intézkednek, még pedig a termelő közönség kiszámithatlan kárával
TÁRCZA.
Petőfi Sándor Beek Károly tolláhaii.
Forditotta: Wltt Fülöp.
(Utánnyomás tilos.)
Ar 1846-iki évet irtuk.
Magyarország még mindig a régi, regényes országnak neveztetett, mely egy szigorú gyámság alatt álló monarchia közepette, egy s*ját vélemény egy külön akart jogát, bátoraágát és erejét őrizvén, végérvényesen döntő or-azággy ülésekkel birt, melyek köthettek éa oldhattak. Még mindig a régi, regényes országnak neveztetett, mely nem ismert adót, besorozhatá-Bokát, paksus-zak lat tatásokat, rendőrséget, bejelentési éa tartózkodási jegyeket; másrészről persze bővelkedett rozsdás, avult rendeletekben ; nem volt polgári osztálya, de annál több kegyetlen, erőszakoskodó „nemes embere*, akaratnélküli jobbágya, faragatlan, durva jurátusa, csalhatatlan azolgabirája és régdivatos »huszonöté".
Mindamellett vig életet éltek a háromszínű határsorompókon belül. A tajtékzó, tulcsaponyó, élet jótékonyan elütött a lajthántuli cicomától és kunyoráláatól.
Ti jóságos Istenek! Hisz kellett gondoskodnotok, hogy az elnyomott Metternich — Austriában legalább egy hely maradjon, hol a tűset fújni, azitni és piszkálni lehessen, hogy a szomszéd tartomány ok is átmelegedjenek ; — hol nem tartván feladó kémtől, szabadon tekinthettek, a saabályszereket vizsgálandó, — melyek szerint egy nagykorú század életkérdéseit rendezhette, hol a megfeneklett bureaukratismon
tultették magukat ugy, mint a kakas a tüzes szenet átugorja — s hol az ocsmány „trafik" helyett büntetlenül .szűz" dohányt szittak.
Extra Hungáriám non est vita, et si est vita, non est ita, hangzott a közmondás.
Igen, még mindig a régi, szép ország volt; de jobb is JeM; ernyedetlenül fáradozott önmagakörül, szokatlanul munkálkodott önmagán; háttérbe szoríttattak mindenütt a hiányok az előnyöktől. A világot beutaava, tapasztalta, belátta a magyar mágnások sarjadéka, hogy aok elmulasztottat utánpótolni, aok hibát helyre ütni, sok hiányzót megszerezni s a megszerzettet őrizni, oltalmazni a jövedelmezőbbé tenni kell. A mi az állaratestén rodhadt volt, az kimé letlenül, gyorsan ki akarták égetni; akarták, hogy a szolgából polgár legyen; megkezdődött a minden iránynak terjeszkedő reformátió, s a közelgő országgyűlésnek ugy néztek elébe, mint egy mély komoly, bűntől tisztitó engesztelési é« áldozó ünnepnek. Mint a hajdankori frank császárokat, ugy a deák nyelvet is a szerzetesek zárdájába száműzték; ugy mint hajdanta a magyar kardcsörtetés, akarták, hogy most a magyar szó hangozzék messzire. Ekkor hirtelenül egy nemzeti költő lépett a színre. A sálon-ban mint az utcaán, fonóházban és csapszékben, mezőn éa kaszárnyában énekelték az Isten ihlette az Isten kegyelmezte ifjú költeményeit. Hire ugy nőtt mint a gomba — reggelre ott volt. E lángeszű és lánglelkü költő strófáinak közvetlensége nagy* élvezetet nyújtott már Németországban, s most azt hallám, hogy személyesen szeretne velem közlekedői, s miután ez az én óhajom is volt, türelmetlenül vártam a múzsák kegyenczét, mint valami szerencsét, melyre jóságos csillagok érdemesítettek.
mert könnyen beszél az a hivatalnok, ki a hó 1-én fizetési ivét nyugtájával a pénztárnál bemutatja és arra a havi illetményét felveszi, nem ugy van a termelővel, mert annak pénze csak ugy van és az állam iránti kötelességének csak ugy felelhet meg, ha hogy terményét érté-kesitni képes, mert bevétele csak ez után van és ebből fizethet, annak örül a termelő, ha egy borvevó nála boráért kérdezősködik és vele alkuba bocsájtkozik, ha az üzletet megkötötte, reménye van, hogy bora után pénzhez jutva, egyéb tartozásának tehet eleget, de ha ezen viszás állapot még tovább is fent áll, mi lesz a termelőből különösen Zala bortermelőiből, kik boraikat nagyobb részt az örökös tartományok borkereskedőinek szokták eladni, akik terményükre a legjobb és legbiztosb vevők, ha ezek mind ezen viszás helyzettel elriasztattnak, egészen más az, ha a termelő valamely hordó miatt panaszt emel, ugy tessék ezt felül litereztctni és ott a szabályokat mint a nem literezett hordókra alkalmazni, mert ha ez tapasztaltatik ott van a miniszteri 855 7?7 számú körrendelet, mely a hitelesítők felelőségéről rendelkezik, tessék akkor a büntetést kiszabni és a megbüntettetett jogai érvényesítése végett a hivatkozott számú rendeletre utalni.
Végül, mivel azon viszás helyzet, mely az ausztriai birodalomban hitelesített és nálunk megtöltött hordók megbírságolása miatt a borvevók elriasztása folytán a termelő közönségre kiszámithatlan kárt és hátrányt idéze elő, miután ezt a kereskedelmi kamara a közlött jegyzőkönyv vég szavai szerint hasonlóan a termelő
közönség világos érdekében teljesítette, midőn egy részt ezen intézkedéseért a termelő közönség nevében hálás elismerést szavazunk, másrészt a törvényhatóság figyelmét jelen viszás ügyre nézve felhívjuk és kéljük, hogy e tárgyban ha más-kint nem a szomszéd törvényhatóságok együttes közreműködésével az ország gyü lésnél is a kellő lépéseket megtéve az egy közös uralkodó jogara alatt élő lakósok hitelesített hordóinak a kölcsönösség elvénei fogva leendő alkalmazásával e szomorú helyzetet megszüntetni és a megingott kereskedést helyre állítani ne terheltessék.
KOVÁTS.
Bessenyei Ernő Sümegben.
Folyó évi 20 án Szent-Gróth kerület választói igen szép számban jöttek e napon, a sümeghi nagy vendéglő termében országgyűlési képviselőj e meghívására egybe. Az ország gyüléai fontosabb események elősorolása után nagys. Horváth János elnök s Takács Alajos jegyzősége alatt azon módozatokról értekeztek, miként lehetne minél előbb Sümeghen telekkönyvet felállítani, valamint a azt. gróthi szol gabiróságot vissza helyezni.
Az első közszükségelte ügy kivitele már kellő folyamatban levén, a járás ujabban köte lezte magát az épület átalakítás, valamint az összes kiadásoknak ezen évben leendő viselésére. Ha tekintetbe vesszük a távolságot Zala-Egerszegre, tekintetbe tovább, hogy járásbíróság adóhivatal-telekkönyv nélkül hiányos valami, ugy nem kétlünk a fennálló körülményeknél fogva is, miszerint ezen közóhajnak még ez óv folyama alatt elég leszen téve.
Lak helyiség átengedésére a megy e magát már az előző években kötelezte. A mi a második tárgyat illeti, ez első izben megyei határ.» zattól függ, miért megkeresik Sat. Gróth és vi-.déke polgárai, a megye bizottság tagjait, hogy
Az „angol királynő szállodában" laktam és kéjelegtem a mesésen elragadó kilátásban. Gabonával megrakott, tarkán fellobogózott hajók, zugó gőzősek, tánezoló sajkák borították el a kék Dunát, melynek habjaiban büszke paloták tükrődstek. Hát ha még Budára tekintettem át, a gyönyörű Margit-szigetre, melynek az óriási folyó, mint gyengéd arácskájának udvarolt, ha a borágakkal koszorúzott hegyeket látnám, a festői fekvésű vizivárost, a történelmileg hires várat, és a komoly szent Gellért hegyét, mely számos kisded szegényes kunyhót, mint megannyi fecskefészket, srivesen befogadott, akkor szemeimbe könnyek tolultak és rebegém: „Mily látvány!*
Egy bátor bekopogtatás felkeltett álmo'' dozásomból s az ajtón szárnyalatos léptekkel egy nyilttekintetü, elfogulatlan nyúlánk 4fju lépett be. Homloka felette nemes volt, haja kuszált, szemében v& valódi poéta tüz lángolt, arcza Napoleoni szine elárulá a cholerikust, nyirett bajsza daezos ajka felett búskomor arczának bátor, eleven, sőt merész kifejezést adott, kezei — évek óta nélkülözvén az oltalmazó kecske-bőrt — igen megbarnultak; attilát viselt; nyaka szabad volt, széles inggallérja lehajtva s a gomblyukban, a szivhez közel, a tavasz és szerelem valódi rendjele díszelgett — egy ártatlan rózsabimbócska.
„Ön Petftfit" kiáltám, örömmel elébe sietvén „épen ugy néz ki az eredeti, mint Ieirták."
„Üdvözlöm önt hasánk földjén!" mondá.
„Sokféle fekszik a szivemen, mit önnel kimerítően megbeszélni azeietnék. De miképen értekezhetnénk leggyorsabban ? Erről ia gondoskodott az Isten és igy tolmácsra nem leas szükségünk. Mint h*llja, csak tördelve beszélem a
német nyelvet, de minden szót értek. Ön épen ugy van a magyar nyelvvel. Beszéljünk tehát ugy, mint nyelvünkre jő, hol németül, hol ma gyárul, hol mind a két nyelvet összekeverve, a mint jő.-
„Ez jó gondolat, majd az egyik a másiknak segit, mindig megemlékezvén a keresztény tanról: Bocsásd meg vétkeinket, ugy mint mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek; dugjuk be elnézőleg füleinket, ha égbekiáltó hibák fordulnak majd elő. Adná Isten, hogy vala mennyi magyar és német oly hajlandó volna egyet érteni egy végérvényes békeszerződésben — melyre oly nagy szükségük van, mint a mindennapi kenyérre*" Csintalanul kacsintott s egy már meggyújtott volt szivart kabátja oldal zsebéből kivéve, kerdé:
„Megengedi ?*
„Szolgálhatok e külföldiekből?"
Sóvárgó tekintetet vetett a csinosan tekert apróságokra, s könnyen elpirulva feleié:
„Egy oly féktelen dohányosnak, mint én vagyok, kevésbé felizgató fűhez kell szoknia. Azonkivül hazafiságom a „honira" kényszerít." A büszke! Oly kifogással atasitá vissza ajánlatomat, mely — a nélkül hogy engem megsértett volna — reája legcsekélyebb kötelességet sem rótt.
Örültem e kidomborodott, habár nagyon is ideges jellrmnek.
Hatalmas tüstfellegeket kibocsájlván az ablakon, mondá: „As ily felhőzetben trónol az én istenségem. Dohányozni annyit tesz, mint feltámadni minden bánatból. Voltam katona és színész, fáztam és koplaltam, a puszta földön feküdtem éa mindennek nevetlem, de ha dohányomból kifogytam, tiport féregnek és felette
ZALAI KÖZLÖNY
TIZENNYOLCZADK ÉVFOLYAM
ez ügyben a májusi gyűlésen közreműködni ne terheltessenek.
Köszönet szavaztatott képviselőuknek meejelenéseért, melyből már is ügy buzgósága sugárzik ki, viszont köszönvén képviselő a meghívásra történt ily szokatlan uagy számban való részvételt.
Ezután a becsülésben álló férfiú tiszteletére banquetle rendeztetett, melyeu miutegy ötvenen vettek részt.
A lelkes felköszöntések nem hiány?ottak az elsőt maga mondotta Bessenyei, barátai választóira . Másodikat Dr. Gyömörey Vincze a f«lséges királyi párra, mi állva hallgattatott végig 8 éljenek kel végződött.
Mondattak még toasztok főt. Strakay Gábor, Bánfi Alajos, Takács Alajos ügyvéd által, melyek mindegyike nem téveszté hatását, kellően ecsetelvén a közérzelmet, mely nyilvá nulhat képviselőnek országgyűlésen a köz-, a tanügy érdekében kifejtett fáradozása, valamint ezelőtt megyénkben tett működéséről.
A kedélyes társaság érzékeny kebellel s Bessenyei Ernő képviselőnek az orszng tevékeny gyűlésen részvéte meggyőződésében vőn tőle bucsut.
EGY VÁLASZTÓ.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a nagy kanizsai kir. törvényszéktől\ 1879. május havában.
Május 1-én.
735. Kováis József és társai tolv»jlánsal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
767. Klein Ignáczné közhatósági kö/.eg szóbeli báutalmázásával vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
773. Tömpe József birói zártöréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
775. Zsibrik József birói zártöréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Május 2-án.
517. Fischer Fereucz sikkasztás és közokirat hamisításával vádolt elleni ügyben vég
tr.rgyalás.
850. Tistesits Teréz özvegy Horváth Já nosné hamis esküvel vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
Május 8-án.
774. Pévecz Gergely emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
825. Krescs Márton zártörés és sikkasztással vádolt elleni ügyben II od biróaágí ité l*t hirdetés.
597. Horváth Viki csalással vádolt elleni ügyben II od bírósági Ítélet hirdetés.
Május 9-én.
ífj. Csordás György és társa gyilkossággal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Május 15-én.
860. Kocsis János súlyos testisértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
946. Oletics Katalin és társa lopással vádolt elleni üg} ben Ill-ad bírósági ítélet hirdetése. i
szegénynek éreztem magamat. Pajtásaim ugyan szárított rózsaleveleket szíttak néha, a balgák, az élvezetrontók, a hűtelenek !
De én sóhajtottam: Vagy téged bírni, szemem fénye, életem mindennapi kenyere, kéjdus Nícotiáua, növények királynője te, vagy teljesen nélkülözni! Biztosabb gond űző vagy te, mint a bor, zene, ima és köny; mert különben mi képen viselhette volna el a magyar „megfogyva bár, de törve nem" a balsors annyi csapását ?"
„És miképen éltek ősei? Miképen szedte magát össze oly férfiasan sok más sújtott nemzet, még mielőbb RaUígh Valter behozta volna a csodatevő növényt?"
„Raleigh ? Azt teszi fel rólam, hogy én e férfiút és történetét ismerem! Oh én igen keveset tanultam. Iskoláink nem sokat érnek, és egynéhány költői müvet kivéve majdnem semmit sem olvastam. Hogy yalaki magát alaposan kiképezze, belső össztöne mellett még szabad időre van szüksége, hogy gondolatait háboríthatatlanul össze szedhesse; továbbá kedvező alkalomra és mások serkentésére; de hogyan és hol találhattam volna én e jószágokat, a kaszárnyában, a színpadon, bódító ínségben örök kóborlás közepette?"
„Hát itt a fővárosban?"
„Oh itt még roszabbul van dolgom! A régiek az elismertek sokkal büszkébbek, restebbek és féltékenyebbek, sem mint segédkezet nyújtanának a kezdőnek, a levőnek. Az ifjúság pedig, itt is mint mindenütt, inkább érzelmekben, mint gondolatokban gyönyörködik. Egy sincs köztük ki fölülmúlna, emelne, serkentene, kényszerítene. S ez baj! Az ifjúság korlátlan odaadással párosult hódolatát bírom, s azért yan, hogy néha magamban mondám: Saját
896. Fábián József és György nyilvános erőszakkal vádolt elleni tigyben III od bir. Ítélet hirdetése.
Május 16-án.
763. Kuts József és társai csalással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
772. Ifj. Tóth Ferencz lopással vádolt
elleni ügyben végtárgyalás.
950. Tóth József és társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Május 23-án.
771. Horváth Anna és társa csalással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
816. Biró József és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben vegtárgyalás.
1049. Roitner Jakab súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben II od bírósági ítélet hirdetés.
Május 29-én.
1062. Nagy György gyilkossággal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Május 30-án
766. Szabó Ádám lopással vádolt elleni ügyben vegtárgyalás.
700. Bencsics János katonaujoncz szökésével vádolt elleni ügyben végtárgy alás.
1018. Holleder József súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Kelt Nagy-Kámzsán 1879 apríl 23-án.
WLASSICS EDE,
iroda ig&*gat<S.
Helyi híreit.
— Nyilvános* köszönet. Midőn súlyos betegségem végleges gyógyítása végett fürdőre utazni szándékozom, elodszhatlan kötelességemnek tartom legmélyebb köszönetemet kifejezni azon nemes szívű adakozóknak, kiknek segítsége által a gyógyfürdőt használhatom; különösen mély hálával tartozom a tekintetes „Nagy-kanizsai Társas-Körnek", ki nekem e czélra 100 frtot s a nn.-kanizsai Kisdednevelő-egyesületnek," a ki 20 frt 33 krt segélyado mánytadni kegyes volt; ugy szintén azon jószívű családoknak, kik kórházbani tartózkodásom hosszú id*je alatt páratlan bőkezűséggel élelmeztek. Fogadják mindnyájan a megmentett-nek hálákönyeit. Kelefi György.
— A koldulás ügye egyenlőre megoldást és rendszeritést nyert. Minden érdemesített koldus félives papirt kap, mely a városi orvos és kapitány által van aláirva, városi pecséttel s folyó számmal ellátva, ez igazolványt kötelesek előmutatni — kívánatra.
— Zalamegyének fél évi rendes bizottsági közgyűlése május 5 én tartatik meg.
— Időjárásunk szeles, majd esős, de folyton hideg, mi a növényzet fejlődésére kártékony hatással van.
— Országos panasz vau a jövedelmi adó kivetése körül; ez érdemben maga a törvény is hibás és hiányos, melyen javítani az országgyűlés sürgős és komoly feladata. Számos helyről jön a panasz ez érdemben hozzánk is.
— Árverezés Zalamegyében. (Rövi ditések : b. = becsült. I. = első árverés II. = második árverés. Ing. = ingóság. Ingatl. = •ingatlanok.) Hoffer Lajos 1578 frtra b. ingatl.
tehetségeddel elégited ki nemzetedet, mire való az idegen segély? Minek tanulni és búvár kodni? Minek az oraladt düledékben túrni? Okosabbak, jobbak voltak-e a holtak, mint a milyenek az élők ? Mi tulajdonképen a régi, és mi volt valaha uj? A mai szőllőtő ugyan még a hajdani, az egyiken tokaji terem, a másikon pogányvári;" mesterséges oltás és elegyítés természetelleni.
Nyújtsd azt, mid van, mit nyújthatsz!"
„Ez ám a megállapodás kényelmes elmélete volna," válaszolám. Hát a művészet csak arany hivalkodás, kedélyes gondtalanság volna?
Hát a költő csupán csak egy nemzetért születik ? Lehet-e a gerjedékeny könnyen lángra kapó ifjúság véleménye ránk nézve mérvadó? Lelkünkben számtalan dal szendereg, mint merev kövezetben a szikrák, de a keltő aczél nélkül tovább szenderegnének mindörökké. — E felkeltést — történjék az szelíden vagy nyersen
— némelykor a sors vállalja magára; de legtöbbnyire mégis csak a történelem, mult nemzedékek tovább nemző gondolata az, mi minket saját eszmékre serkent. Olvasni, tanulni, dolgozva magát kipihenni, kinyugodva munkálkodni — van e ennél nagyobb kedvtöltés, szentebb kötelesség?
„Ugy van", mondá hangtalanul, tanulni fogok; 8 most el !u
„Szabad e lakását tudnom?"
Engedje inkább, hogy én önhez jöjjek, lakásom — szűk."
az tartana vissza?" Gondolkozzék méltóbban felőlem és büszkébben önnönfelől.
Hisz abban a dijóhéjban lett nemzetének gyönyöre. A megváltó — mondja a szentírás
— jászolban született."
Sándorházán máj, 23. Németh Ferencz 1225 frtra b. ingatl. Dabrónczon I. maj. 16. II. jun. 16. Kovácsi János 1572 frtra b. ingatl. Szere-csenyen I. jun. 7. II. jul. 7. Hobár László 5155 frtra b. ingatl. Vörsön I. maj. 28 II. jun. 28. Briglevics Lajos 21.114 frtra b. ingatl. Zala-Szent-Mihályon I. jun. 25. II. 15. Kiss István 4466 frtra b. ingatl. Pölöskén I. máj. 10. II. jun. 10.
— Ő felségeik negyed százados egybekelésüket a sümeghi elemi I. reáltanulók apr. 24 én ünnepélylyel tartották meg. Vasárnap 27 én pedig a városi lakosság és a helyben levő hivatalbeli személyzet sietett az Isten házába, hol tarack lövések mellett tartott isteni tisztéleten részt vettek.
— Névváltoztatás. Ipsmiller Károly keszthelyi születésű, jelenleg mulvai lakos, ve zetéknevének „Zalaira"-ra kért átváltoztatása
megengedtetett.
— Meghívói Nemes-Déd közbirtokossága folyó évi május hó 11-én Simplicius zenekara közreműködésével a .Rózsa-ligetben" majálist rendez. Beléptid«j: Személyjegy 1 frt 50 kr. Család jegy 4 frt. Kezdete délután 3 órakor. A tiszta jövedelem fele részben a szegedi árvízkárosultak javára, fele részben pedig Nemes-Déden felállítandó utczai lámpák beszerzési költségeire fog fordíttatni. E czélra felül-fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Szállásokról gondoskodva lesz. Szakács Károly körjegyző ur is a rendezőség egyik tevékeny tagjasazon van hogy a jó mulatság kedélyes és kedves emlékezetű legyen. Valami ut ezért, ugy a kitűzött nemes czélért felhívjuk a vidék szépeit és fiatalságát, hogy minél tömegesebben jelenjenek meg.
— Csáktornyáról irja r. levelezőnk: A felséges királyi p*r 24 én tartott ezüstme-nyegzője alkalmával Csáktornya városa is, tőle telhetőleg ünnepélyessé tette a napot. — Már 24 ke előestéjén a tűzoltók, ég<" fáklyákkal ke zökbeu, a városi polgárokból most nem rég alakult 6i nagy igyekezetet kifejtő zenekarral járta be a várost. — Reggel 4 órakor pedig raegszóllaltak a mozsarak, a zenekar pedig riadót fúva hivta fel a lakók figyelmét a nagy-napra. — 8 órakor a polg. é»» elemi tanodák ifjúsága, iskolaszéke és tantestülete, a közs. iskola egyik feldíszített termébe gyűlt össze. A nemzeti Hymnus eléneklése után Valló Vilmos polg. isk. igazgató mondott, talpra esett és az ifjúság felfogásához mért beszédet, mit a jelen levők megéljeneztek. Ezután szaval latok és ének következett. — 9 órakor a fáratemplom-ban gyűltek össze a hivők, állami és községi hivatalnokok városi polgárság közművelődési társulatok, egy szakasz katonaság sat. — Mise alkalmával a zenekar a Hymuust játszotta, a tanulósereg pedig magyarul énekelt* — Innét zeneszóval az izr. templomba ment a közönség. Az izr. hitközség is mindent meg tett, hogy díszessé tegye az ünnepélyt — Schwarz ur, a hitközség érdemteljes hazafias rabbija, magyar és német nyelven szép alkalmi szónoklatot tartott. — Á kántor és a gyermekek éneke physliarmonium által kisértetett, a zenekar a nép Hymnust és a szertartás végén indulót
„Én — önhöz fogok jönni" mondá, és távozott.
Hogyan találtad Petőfit? tudakozódék fivérem ?"
„Felette frissnek! Csupa közvetlenség és eredetiség, s a mi müködéaét illeti, csak ínspirátióra bizza magát. — Továbbá, ellenére van nemes szegénysége száraki vetéséből kilépni, attól tartván, hogy a legcsekélyebb szívesség elfogadása is függővé teszi. Jelszava: Szabadság és koldus tarisznya. Ő művész és nem kézmives, ember és nem könyv, sha ugy tetszik, „ő maga is egy megtestesült költemény.u (Folyt, következik.)
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szukats Lajos.
(Folytatás)
Zsófi asszony is örvendett, hogy a esete patének, reily jó vége: a kibékülés legszebb virága nyilt ki.
Julcsa sem késett, nővérének ügyességét dicsérni és helyeselni.
Mire képes egy női szellem, mily hatalommal mily erővel rendelkezik! Mint az arany sugaras nap képes a vihart dühöngő és tüzes nyilaival az égboltról elűzni, agy a női szív a keblekben lakozó haragot, boszut képes édes mosolylyal, szemeinek bűvös prejével eltávolítani.
Margit keblében a szerelem, a leghathatósabb eszközöket ragadta meg. Az ifjú, aki szivébe annyira betekintett, teljesen rokon lélekre talált benne. Hiszen nem védelmezte volna annyira, uem iparkodnék utána, ha keb-lében nem éretne valamit, amely ast súgja: te
játszott. Innét a a tűzoltók a zenekarral ismét bejárták a várost, mire az ünnepély dél itán 1 órakor véget ért.
— A dobronaki uj postahivatal kézbesítési kerülete következő községből áli. Böde-háza, Gáborjahaza, Göntérháza, Josecz, Káma-háza, Kebele, Radamos, Zsitkócz, Tarnischa, Renkócz, Bresovicza, Gumilicza, Szécsi-Szt.-László, Bagonya, Bakónak, Filócz, Iváncz és Strelecz.
— Tapolczán 1879. évi apríl 19-én a Tisza áradása által károsultak javára tombola játékkal egybekötött bál tartatván, ez a kitűzött czéira 293 frt 16 kr. tiszta jövödelmet eredményezett, mely összeg a belügyminiszterhez küldetett. Fel ültize tések és ni agánadakozások : Gyórffy János és neje Kerkápoly Ágnes 10 frt. Takács Jenő és neje Skublics Mária 9 frt. S^hneidhofer Jáuos 5 frt. Neuhaus Ábrahám 2 frt. Lagler György 1 frt. Csigó Mária 1 frt. Berger Jakab 2 frt. Csigó Pál 4 frt. Ondrey Pál 1 frt. Kohn Sándor 1 frt. Nagy Sándor 1 frt. Viriu8 Vincze 2 frt. Saary Antal 1 frt. Szabó Dénes 1 frt. Sólyomí Tivadar 1 frt. Leitner Antal 1 frt. Pap Mihály 20 kr. Májer Á. 1 írt Marton Gáspár 2 írt. Györffy Géza l frt. Nusal János 1 frt. Löwensohn Mór 1 frt. Csider Kálmán 5 frt. özv. Cséplőné 1 frt Redl Józsefné 1 frt Glazer Iván 5 frt. Kovács György 2 frt. Takács Zsigmond 1 frt. özv. Harangozó Ist-vánné 1 frt. Thury László 1 frt. Ferk Miklós 40 kr. Pámer A utal 5 frt. Flieg József 5 frt. Chepely László 1 frt. Kolb Kálmán 50 kr. Chopely Károly 1 frt. Székely Emil 2 frt. An-dalics Lajos, 2 frt 50 kr. Szabó József 10 kr. névtelen 10 kr. Györtfy Pongrácz 5 frt. Tombola nyeremény tárgyakat adtak: Redl Gusztáv, Kovács György né, Györffy Pongrácz, Gla ser Iván, Marton Gáspár, 1. tomaji ifjúság, Diencs Jolán, Lagler György, Csigó Mária, Trsztnyánszky Lajos, Grünvaid Samuné, Schle-singer Ignácz, Volf Samuné, Kovács Ignáczné, Balog Erzsike, özv. Kuthy Pálné, Kuthy Lu-kácsné, Miltényi József, Czigány Károlyné, Tausz Mari és Emilia, Fackh Gedőné, Szigli Emma, Piriti Gizella, Friedmann Alajosné, Leszner Ferenczné, Löwentritt Emma, Schwarz Ilka, Schram Rózsa, Berger Jakabné, Sárréti Jánosné, Majer Erzsike, Lefkovics Berta, Lef kovícs Ilona, Schlesinger Julianna, Sólyomi Lípótné, és leányai, Zeisler Anna, Ádám Ilka, Vlasics nővérek, Nagy Mariska, Cséby Ilonka, Lustig nővérek, Takács Laura, Vörösmarti nő vérek, Saary Margit, Saary Ilonka, Ferk Mik lósné, Eőry Miklósné, Viosz Béla, Krampatícs Istvánné, Kuber Ferenczné, Vas Adél, Sós Krisztina, névtelen Medics Ferenczné, Szent-raiklósy Gyuláné, Beszedics Edéné, Ujváry Póterné, Kovács Hermin, Vadona Vilma Pámer Annácska, Flieg József és neje Vadona Karolin. Strausz Zsigmond né, Mojzer Mariska, Szalai Róza, Chepeiy Klára. A rendezőség kedves kötelességének tartja hálás köszönetét nyilvánítani a nagylelkű adakozóknak és mind azoknak, a kik a jótékony vállalat sikerének előmozdításához, kivitelének segítéséhez és fényének emeléséhez anyagi és erkölcsi támogatásukkal hozzájárultak, és akik a rendezőséget bizonyos osztályok és egyesek ki nem elé-
szereted öt, de te hatalmas vagy, — szerelmeddel képes vagy mindent felhasználni, légy okos és téritsd jó útra!
Esen sugalom szállta meg szivét, tehát a jó tanácsol követni is óhajtá.
Más nap Sziderfi László eljött. Komor és szomorú tekintetéből Margit kiolvasá, hogy valami szerencsétlenség sújtja.
— Ugyan mondja csak, — szólt hozzá nyájasan, — László miért oly szomorú ?
— (Jh hagyja kisasszony, — ugy sem enyhítheti fájdalmaim sebeit!
— No . . . hát nekem sem akarja megmondani? . . . ezzel egy édes mosolyt irányzott teléje.
A mosolynak volt hatása, mert László azonnal szólt.
— Az a csábitó kártya!
— Ah! ismét a káitya?! részvéttel han-goztatá újólag.
— Már a szerencse biztos révébe eveztem folytatá szomorú hangon László, — mikor egy magas fiatal ember, a szerencsétlenség végtelenjébe hajtá sajkámat (?) Ah! az a ...
— Az Istenért, ne haragudjék oly nagyou> hiszen ő nem tehet róla! Margit nyugtatni a mindinkább neki hevülő fiatal embert.
Már hogyne haragudnék, mikor oly csomó pénz volt birtokomban. Képzelje csak kérem ezer forint!
— Ezer forint!... Istenem, mennyi pénz ! kiáltott rémülten Margit.
— Igen ezer forint készpénz... És mikor távozni akarék társaimtól, az az idogen fiatal ember jött épen akkor. Ezen átkozott pillanatban engem a nyerési viszketegség hatalmas és ingerlő vágya lepett el.
ZALAI KÖZLÖNY
TIZENNYOLCZADK ÉVFOLYAM
gitett hiúsága, esetlen, szemétnek is piszkos gőgje által a nemes czél lábbal tapodása mellett gördített akadályok legyőzésében hathatósan segiteni, 8 eképen némi kellemetlenségekkel párosult fáradozásaiban gyámolítani szí vesek voltak.
— Balaton-Füreden. — E héten személyesen volt a „Veszprém* t. szerkesztője Balaton-Füredeu megtekintendő az ottani építkezéseket. Legelőször is feltűnt a Balaton magas vízállása, melyet, fájdalom, itt is jó részben a Balaton lecsapolásának lehet köszönni, mint Szeged pusztulását a Tisza szabályozásának. A Balaton vizének leeresztése a Duna magas állása miatt lehetetlen és igy a fiirdőintézetek vannak abban a kényelmetlen helyzetben, hogy iolyton költséges küzködésben kell állniok az árral. Balaton-Füred parti sétányára a nullá-ujuk helylyel közzel vizet csaptak, mi a fürdő igazgatóság részéről szükségessé tette, hogy parthosszant másfél láb magas kőfalat huzat, azt belül erősen feltölteti, abenrekedí; vizmeny-nyiséget kiszívatty uztatja és a szikkadást fris földdel meghordatja. Ezen czélszerü intézkedés a Balaton-parti gyönyörű szép sétányt az idény inegnyilásara teljes régi élvezhető állapotába teszi. Az uszodához 7ezető híd a viz némi apadása mellett teljesen kí fog javíttatni. A gőzös kiszálló hídja egészen uj és mire e sorok nap. világot latnak, már teljesen kéazen is lesz. Minél íeiebb megyünk a íürdőintézet épületei leié, annál örvendeivsebb kép tárul elénk. A Horvát ház alatt gyümölcsbazár épült, ettől jobbra fel egész a kávécsarnok melletti födött »«Hányig egészen uj alé keletkezett két oldalt átültetett és megoredett nagy fákból, mely alé alul a gyógytér a Horváth-ház felé nagyobbodott és raesozatot fog kapni. A kávécdarnok eleje planiroztatott egész a veudégló nagy kapujáig és kóíoglalattal lesz környes körül el-latva. Maga a gyógy terem impozáns látványt nyújt; földszinti és emeleti magasságot fogtál .el b és fél régi ölben, ő1/» öl szélesség- ós 12 öl hosszúságban éjszakon hét, dóleu szintén hét óriási ablakkal, mely utóbbiak a zeneteremre nyilván egyszersmind páholy ablakok gyanánt szolgálnak. A gy ógyteremnek az Eszterházy leié eső oldaláu van az emeleten a lépcsőfeljárat mellett, a pipere terem, a mellett a Balatonra néző szép női olvasóterem, mely benyilik a gyógyterein déli ablakai előtt elhúzódó 12 öl hosszú és 3 öl széles zeneterembe. Ianen átlépünk a térti olvasóterembe. Miudkét osztály helyiségeit, melyek mind parketirozottak, ki-egészítik az nzoknak megfelelő női és fér ti osztály fel ügy élők szobái és a női osztály egyenes kijárata a színházba. A gyógy terem éjszaki udvarrészén virágos kert lesz, déli, tehát előrészén 27 ól szélesség és 14 öl udvarmélységben a legszebb virágszőnyeges kertdiszitmény közepén a szökőkúttal. Vuíoban ha az ember ezen óriási építkezést itt elnézi, lehetetlen, hogy Simon Zsigmoud tihanyi apát ur ő nagyságának haza tias és önzetlen áldozatkészségét ki ne emelje, különösen, ha megfontoljuk, mily mostoha évt-k jártak a közelmúltban a fürdőkre, mit még növelt az a haziitiatlan eljárásunk is, hogy vajmi sokan akár van ok rá, akár nincs, a külföldi fürdőknek adunk majdnem mindig elsőbbséget és betegeiuket oda küldjük, ha mindjárt pénzét és éíetét ott hagyja is. Balaton-Füred óriási áldozatok árán felküzdötte magát Európa legelső fürdői közé, megérdemli tehát méltán, hogy pártoltassék. Erős a hitünk, hogy a közelgő türdőidény hazánk ós a közel külföld előkelő fürdőközönségét egyesíteni fogja a szép fürdőcsaruokok alatt és alig lesz valaki, aki a székesfehérvári kiállításra jővén Balaton-Fü-
— Uh Istenem ... és ön V !
— Igen, és én egy óra múlva üres zsebeimben kotorázhattam ! ...
— Ilyen a szerencse játéka ! mondá szomorú hangon Margit.
— Most már látom a sors csak guny tárgynak választott. De az utolsó kísérletet még megteszem, hát ha mégis fordul a koczka és ismét nyerhetek pénzt, — ugy akkor boldogságunk első szilárd alapkövét lerakhatjuk !
— Boldogságunk?! kérdi kíváncsian, a szót erősen hangoztatva. Ezzel egy különös érzés futott végig tagjain, tervének kivitelére, jobban mondva megalapítására, e pillanatot jgérkezónek tartá.
— Igen Margitom !...
— Ügy aligha fog megtörténni.
— Micsoda, hogyan mondta. Valo-e a mit kegyed beszél, vagy talán csak tréfa akar
lenni ?!
— Igen is való!
— így tehát kegyed a megígért szerelmével vissza él?! Lászlónak a kétségbeesés
pírja tódult arczába.
Igen vissza, de egy feltétel mellett szilárd és hü maradok és leszek, ha ön is megígér
valamit.
— Szívesen, — bármit !
— léhát bármit?!
redet, ha még oly rövid időre is, meg nem tekintené. Sőt, ha sejtelmünk nem csal, Balaton-Fürednek az idén egy igen igen magas vendége is lesz. Az Eszterházy-vendéglőben is nagyszerű újítások vétettek foganatba. Az eddigi nagy kapualj helyén lépcsős feljárat lesz; az ebédlő megnagyobbittatott, az ebédlő előtti fedett csarnok szintén megszélesbült. Az udvar planirozva van és ugy a kert mint a szabad étkezési helyektől ízléses alacsony falazat által elkülönítve. Itt is sürög-forog a sok munkás kéz és köztük látható majd itt majd ott a jó hirü vendéglős Kapsch Róbert ur. A nagy ven déglő buzgó bérlője, Károli Nándor ur is most festeti a gyönyördót, utána a kávécaamokot. A magánházakon is mindenütt tataroznak. Mindenfelé folyik a munka és mindenki elkövet itt mindent, hogy a fürdőközönség igényeinek minden tekintetben elég legyen téve.
— Letenyén múlt szombaton verekedés fejlődött ki annyira, hogy 16 egyén van eddig befogva, a pandúrok kénytelenek voltak fegyverüket használni s több sebesülés történt.
— Rövid hírek. A belügyminisztériumnál a szegediek javára 1.577,284 frt gyűlt be. — A német császári pár arany lakodalma jun. 11 én lesz Berlinben. — Mileticsnek nem kellett a királyi keg elem. — Az osztrák kép vÍ8eiöházban a lottójáték eltörlése Bzóba jő. — Kölnben Bismarcknak szobrot emelnem. — Veszprém házi szegényeit apr. 24 én megvendégelte. — Beserédy Kristóf a pozsonyi tvszék alól felmentetett. — 0.<man basa egy konstantinápolyi péket fülénél fogva kis zsemle miatt a bolt ajtójához szegeztetett. — Kóma 2633 éves alapításának évfordulóját apr. 21 én ünnepelték még. — Az iparos ifjúság orsz. egyletének vándorgyűlése Győrött tartatik meg. — Pusztaszeren is megtartatott az ezüstmeny<''gzői ünnepély. — A bécsi díszmenet kitünóieg sikerült. — A magyar országgyűlés megkezdette működését. — Finnlandben „Ilíhuli" nevü vallásfelekezet alakult, imádság közben egymás haját tépik.
Ki nyert?
Bécs apr. 20 án: 52 16. Cl. 90. 27.
Temesvár „ 21.14. 3.49.68.
(irácr „ 21.62.2D.37.il.
Színészet.
— Szombaton, apr. 26 án Lecocqnak egyik kellemes zenéjü víg operetteje „Angot a kofák leánya" került színre. Hatalmas előadás, mindvégig triss kedély s osztatlan dicsérett»*! folyt le. Toldy Ferencz mint miudig bel»» élt szerepébe, Balogh Árpád, a női közönség ked-veneze szépen énekelt, Koth Etelka a czim-szereplő zajos tapsokat aratott, Tolnay Ilermin csentíö s érthető beszédű örökvidor színésznő ma is méltólag betölté szerepét. Közönség kár, hogy kevésvolt. A jó előadás többet megérdemelt volna. Ez az operette már zenekarral ada tott és pedig a körülményhez mérten dicséretes figyelemmel.
— Vasárnap, apr. 27 én fulladásig zsúfolt házban lépett tel az eszményi kedves Go-rófyné asszony, a budai népszinház elsőrendű tagja „Piros bugyelláris-*''ban. Kiléptekor szűnni nem akaró zajos taps és koszorúkkal üdvözöl-tetett. Játékában, hangjában óriási haladást tőn legutóbbi ittléte óta s nem csodáljuk, hogy a főváros elrabolta a vidéki színészeitől. Mellette színészeink dicséretesen igyekeztek a darab kerekded előadásában közreműködni.
Hétfőn nem volt előadás.
— Igen! édesen mosolygva hangoz-tatá László. —
— Megesküszik reá ! V
— Oh igen! — ezzel két ujját fel tartá.
László teljes figyelemmel hallgatá a haja
don szavait.
— Atyámnak tegnap véletlenségből eltaláltam mondani, hogy Önt szeretem.
— Erről sohasem kétkedék, s boldognak érzem magam, hogy ismét hallhatom e boldog ságot nyújtó szavakat.
— Látta volna felhevülését, mennyire szidalmazott; haragjának is intésének legnagyobb mérvével szólt felém.
— És kegyed ? !
— Hosszas rábeszélés és könyörgés után, sikerült rávennem, a ''következőre, melyet én magam is szentül megfogadtam.
— Türelemmel elhallgatom.
— Önt csak ugy szabad szeretnem, ha a kártya-játékról teljesen lemond, s mint megjavult, eddigi rósz szokásaiból kivetkőzött fiatal ember mutatja be magát !
— A kártya-játék?! szólt László.
— Igen ! A rendelet szigorú, tartózkodom minden engedékenységtől.
vFoiyt. következik.)
— Kedden ,Niniss* vagy a touvillei fürdők. E pikáns jelenetekben gazdag, franczia könnyüdséggel irt darab mindvégig élénk ke dély hangulatban tartotta a szorongásig telt ház közönségét. Gerőfyné asszony hatott, gyújtott és bájolt, Kőmivesné felségesen alakított, Gerőfy, Toldy és Fehérvári természethüen játszottak, szóval kifogástalan előadás volt. S csak gratulálunk a szombathelyieknek, hová a jövő hét elején már eltávozik körünkből a derék társulat.
Irodalom.
— Uj zenemű. Táborszky és Parsch urak zenemükereskedésében megjelent „V a 1 a r ia polka" zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ara 50 kr. Kapható Wajdits József könyvkereskedésében.
— A Qazdatdgi Mérnök 8 dik száma a következő tartalommal jelent meg: Nev-York állam csatorna hálózata különös tekintettel annak mező- és nemzetgazdasági jelentőségére. Gerster Bélától. — Időjóslás távirati uton. — Vizlecsapoló gép (1 ábrával), — A székesfehérvári kiállításról. — Irodalmi értesítő. — Szakegyesületek és társulatok működése. — Vegyes közlemények (Dunai egyesület az orosz bortermelés. A magyarországi rizsrermelés. Kiállítási lapok. Gazdasági tanulmányok. Kiállítás Deé-sen. Két ezer éves szer a phylloxera ellen. A gazdasági mérnöki intézméuy Magyarországon.) - 01 vasóinkhoz. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. A Gazdasági Mérnök megjelenik minden hó 1-én és 15-én, két ívnyi tartalommal, igen csinos kiállításban, rajzokkal illusztrálva. Szerkeszti és kiadja Gonda Béla műegyetemi m. tanár. — Előfizetési ára fél évre 3 frt, egész évre 6 Irt. Előfizetések ez év elejétől még mindig elfogadtatnak a Gazdasági Mérnök kiadóhivatalában (Budapest VIII. Üllői ut 24. szám.)
— üj humoristikus mii. Száj hősök, hu-moristikus életképek az ifjabb nemzedek szá mára irta Varga Mihály kiadja Győrben Gross Gusztáv, kapható Wajdits József könyvkereskedésében Nagy Kanizsán, e műről a „Győri lapoku következőkép nyilatkozik: A műszer zője, ki már több mint egy évtized óta kiváló munkása a magyar irodalomnak. A mű kedé lyes humorral írva egyes életképekben találó rajzát adja száj hősködök nágyzási hóbortjainak. A keleti közmondás, melyet Bzerző motto gyanánt használ — Aki nékem egy vidám órát szerez, az barátom — nagyon jó illik a muu-kára is. Mert valóban, aki elolvassa a müvet, mely a vidámság zománczával van bevonva egy vidámító barátot fog benne lelni. Tartalom. A mű IS ív terjed a kiállítása dicsére válik Gross nyomdának, ára 1 frt. — A müvet melegen ajáljuk az olvasó közönség pártfogásába.
— Korizmics Lászlót ól megjelent: A tisza völgy rendezése iránt Palleokapa nézetei 1847-ből.
— Tuborszky és Parsch zenem iikereske désében Budapesten magjelentek: Magyar ábránd magyar dalok felett. 1. Húzzad czígány (Németh Jánostól ) 2. Hullámzó Balaton közepén. 3 Flevna nóta (Németh Jánostói) hege tlüre zongorakísérettel szerzé Huber Jenő. Ara 1 frt 50 kr.
Vegyes hirek.
— A Útlevelekkel való visszaélések mej-akadályozása szempontjából a magyar kereske delmi miniszter átiratilag fölkérte az osztrák minisztériumot, hogy a Magyarországtól Bécsbe s más osztrák városokba szállított lovaikról szóló lóleveleknek az illető állomásokon leendő elszedése iránt intézkedjék. Ausztriában ugyanis a lólevelek használata nem levén behozva, a Magy arországbél kivitt lovak adásvevésnól ott lólevelek a vevők által nem kívántatnak s így azok az eladóknál maradnak vissza, mely körülmény a visszaélésekre igen tá? tért nyit. Ezeknek megakadályozására irányul a fenti miniszteri intézkedés.
— A philloxera behozatalinak meggátlá-sára a kereskedelmi miniszter körrendeletig figyelmeztette valamennyi törvényhatóságot. A közmuuka és közlekedési minisztériumot is megkereste, hogy azon vasúti igazgatóságokat, melyek az el''es^meték behozatalat közvetítik, különösen pedig azokat, melyek a philloseraval eltelt vidékekkel állanak összeköttetésben — szigorúan utasita* a behozatalok megvizsgálására illetőleg be nem bocsájtására. Az óvintézkedéseket körülményesen ösmerteti aként, mint a Svajczban két izben egybegyűlt nemzetközi kongreszus megállapította.
— 100 évig plébános. A gutaí plébánián van egy arczkép, mely alatt a következő felirat olvasható latin nyelven : Hü arczképe főt. Ilaseck Antal urnák, az esztergomi egyházke rületben levő Guta m. város plébánosának, ki száz évet töltött el ugyanazon plébániában. Meghalt pedig életének 125 ik évében. 1Ö.S6 ban. Leodik püspök által megkérdeztetvén. mm*, életszabályok követése által érte el ezen maga»
MÁJUS 1-én 1879.
kort, azt felelte, hogy a nőktől, részegségtől és haragtól mindenkor visszatartotta magát.
— Ártatlanul Ítélt halálra a bécsi esküdt-szék egy háziszolgát két asszony/" meggyilkolásának gyanúja miatt A császár kegyelme husz évi börtönre változtatta a halálitéletet s ezáltal egy törvényszéki gyilkosságot gátolt meg. A valódi gyilkos egy cserepes, most halt meg, ki halálos ágyán be is vallotta véres tettét. Az ártatlanul szenvedőt szabadlábra helyezték.
— Hogy gazdagodik Rotichild* A franczia kamara jelenlegi tárgyalásai a járadék átszámításai iránt igen érdekesen világítják meg azon titkot, miként gazdagodik a Rotschild-ház ? A bankár a váltóügynökök syndikuaát megvesztegette, s ez elárulja neki a kormány véleményét az átszámítás iránt, s erre alapítja a nagy pénzember a legalattomosabb cselfogás meggazdagodására; t. i. több napon át kéz alatt megvásároltatja az erősen csökkent járadéki papírokat, melyek a miatt estek, mert egyetlen járadékos vagy tőkepénzes sem merte járadék papirjait a piaezra hozni félvén az átszámítástól. E rabló eljárásban nem saját ügyessége által szerez nyereséget, hanem egy syndi-kus lelkiismeretlensége szolgál eszközül polgártársai kifosztására. Visszaemlékeztet ez a Rott-schild ház leghíresebb államcsínyére. A solferi-nói csata után a párisi Rotschild a bécsihez gyors tudósítást küldött e szavakkal: „Holnap érkezik Scholem." E jelszóban már eleve megállapodtak, a „scholem" zsidóul „scholom" (béke) azt jelenté, hogy békekötés jön létre, a ha Villafranca nem hozott volna békét, ,Scho-lem meg nem érkezése" lett volna jelezve. Az osztrák nemzeti kölcsön akkor 40-re esett le, s a nyerészkedő Rotschild háznak egy egész napja volt Bécsben, Berlinben, Hamburgban Frankfúrban és Boroszlóban a nemzeti kölcsön papírjait összevásárolni a legalacsonyabb árfolyammal, s egy hét múlva már hatvanon adhatta el a megvetteket. Tanúságos és érdekes azon mód. melylyel a meglevő milliók szaporittatnak az ily urak nem tőrödnek avval, tisztességes munka és gondolkozás, vagy fosztogatás által.
— bA ló ünnepét" e hó 4 én nagy ünnepélyességgel ülték meg Kairóban. Ez ünnepély története a következő hagyományos történeten alapszik: Midőn Mohamed 622 ben ellenségei elől Mekkából Yatrebbe vagy Medinába volt kénytelen menekülni, útközben egy falun utazott keresztül, melynek lakói az ő hivei voltak, akik térdre borulva fogadták mesterüket. Mohamed utja sietős volt, megsarkantyúzta lovát és kereaztülnyargalt — az összesereglett népségen. És csodák csodája — senki sem sérült meg. Ezt a cs >dát ünneplik azóta minden évben.
— Egy férjnéllciili királyné halála. Néhány nap előtt Bonaparte Pallereon Erzsébet nevü asszony hunyt el Baltíraoréban, kit végzete első Napoljon császár bátyjával, Bonapart Jeromma), fűzött össze. Egy angol hadihajó elöl ugyanis 1803 ban Jerom Amerikába menekült, a hol beleszeretett Pallerson Erzsébetbe, egy baltimorei gazdag kereskedő leányába. El is vette a leányt anélkül, hogy ez a világban nagy zajt ütött volna. Bonaparte Lajos akkor még csak konzul volt, és senkísem hitte, hogy egy óv múlva császár legyen, bátyjai pedig herczegek és trónörökösök. E nagy változás Francziaország történetében, mely a Bonapart nevet oly ünnepeltté tette, arra bírták a császárt hogy bá''yjának házasságát megsemmisít-teae, s azt követelte tőle, hogy nejét elkergesse. Jerom habozott egy ideig, de utóvégre mégis megfontolta a dolgot, s egy királyi korona igértetvén neki kárpótlásul, lemondott nejéről. Elfoglalta Westfálía trónját, s lemondott Erzsébetről, ki időközben Európába jött volt, ahol királylyá előléptetett hadnagy férjét egy fiúgyermekkel ajándékozta meg. A szerencsétlen asszony makacsul ragaszkodott jogaihoz, s nem mondott le férjéről még akkor sem, midőn megtudta, hogy ez már újólag jegyet váltott a a würtembergi király leányával, Katalin her-czegnővel. Jerom már meg is házasodott, s uralkodói gondjai már egészen elfelejtették vele első feleségét, ^.z anya ki Bonaporte Patterson-nak nevezé magát, ez idő alatt a legnagyobb gonddal nevelteié fel gyermekét, kinek törvényességét már ekkor senki sem ismerte el. Később harmadik Napoleon elismerte ugyan Pallerson asszony törvényes házasságát, de utódait ez sem érdemesitte még csak grófságra sem. Közvetlen a szedáni ütközet előtt a császár végre megsokalta a sok kérést, s berezegi czímet ós rángott ajánlott fel Pallersonné fiának, ha lemond minden további igényeiről, a fi utal Jerom azonban vonakodott azt elfogadni, s visszautasította a császár ajánlatát. Most végre meghalt az anya 96 éves korában, anélkül, hogy vágyait teljesülni, fiit trónon ülni látta volna. Egy elégtétele azonban mégis volt az életben, megérte csapodár férjének bukását, kétszer látta a nagy Napóleont száműzetni, taouja volt harmadik Napoleon trónja összedülésénok, és megérte még ennek h*lá!át is.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 1 én 1879.''
Egy szántogató reflexiói.
.Multakban nincs üröm
Jövőben nincs remény"
C«»k is a h*7.a«z«retct által melegített, 8 ** eltíprott düh által lázas »*»v állhatj* ki a*on véghetetlen állapotot, aaon küzdelmes napokat a melyekkel ma nap megvívnunk kell, ós mely állapot még reménylenüok sem enged egy seebb, biztosabb jövőt. — Ma már ugy vagyunk csakugyan, hojty az időjárás is vétót mond mindeneknek : uinca többé a természetben oly rendszeres időjárás mint volt a múltban, — nincsenek többé azon kellemes és üde tavaszi északák, oly meleg verőfényes napok, az elevenítő 8*«?nt-Györgyi harmatok. — Egy két nap száraz szikkasztó heves saelek uralkodnak, — három négy nap pedig megnyílnak az ég csatornái és esik valódi vízőrönként. A rendetlen időjárások következtében mezeink, veteményeink, réteink, legelóink szenvednek és növekvésí fölvételben a helyett, hogy előre minden retrográd állást foglal; pang minden, csak egy mozog a terméketlenségnek indult földünk körül az ő régi kerékvágásában ós ez a nap: azonban ez is mii.tha szégyenlené magát el elbújik ós hét-szám aliu mutatja fénylő ságarait, — ez azután nagy mérvben előidézi azt, hogy az oly fáradsággal megmunkált mezeinket és véleményeinket újból fölveri a vadleucse, borsó és tndja a nagy ég hány zanóiros bojtorjány féle növény, mely ily időjárásokban dísz-
lik. MagvaB terményeinknek ngy borainknak sem a gyapjúnak ára nincs, ez aaután előidézi napról napra a szegényedést, előidézi a pert patvart, a per pedig előidézi a perköltségek szaporodását, — igy jut azután a szabadalkotmányos bajának munkás és adózó osztálya koldusbotra! — Kivitelünk itt-ott ha csekély volna is, az némely a nép által megválasztott hivatalnok buzgalma-is képes megakadályozni, — ott látjuk Gelse és annak egész vidéke fennakadt borainak elértékesíthetésében, mert, az ottani szolgabíró nr a vidéken vásárolni szokott Staier országi kereskedők hordáit, melyek tartalom mennyiségre miénkkel egyek — azokat lefoglalta és megbírságolta, — és míg ez által az államnak 85 frt hasznot tett, addig a termelő és adózó közönségnek százezrekre menő kárt okozott, — mi pedig azt hiszsxük, hogy a hossz- és űrmérték, mely Enrópa szerte elfogadtatott egy és ugyan a*. — Pénzforgalmunk ép«-n semmi e . szerint kedvünk sincs, — de reményünk és kilátá- | sónk van, hogy a jelenlegi kormány rendezer alatt J o jövőben jobban leszünk szegények l De mindezen eget verdeső, a gondokat terhelő bajoknak ki az akarója mint a* országos gondoktól megkopaszodott koponyák, a fellegeket verő oázméktől mogránezoso-dott homlokú honatyák, a tndomány alatt görnyedező tanácsosok, a magas érdemekben megőszült fejvk, országgyűlési tusákban vitézlő bajnokok, — mindezekre természetes ők azt mondják, hogy nem mi vágjunk annak okai, hogy kevés türelmességgol
bir a nemzet? Mert a mit a hiáuyok terén látunk az nem a mi alkotmányos kormányunk hibája, hanem a nemzet önhibájának tulajdonítható. N.
Piaczi árak.
100 kilóg, számítva.
Kaposvár: Bnza 8-40— 8 GO. Rozs f> 20-5-25-Árpa 4 50-4-90. Kukorkza4 50-4 55. Zab S20-5''40.
Szombathely: Bnza 8 1«»—8.50 RozsS 60 —6-10. Árpa 5 20-6 40. Zab 5 25 - 5 70. Kukoricza 4 80— 490.
Győr : Buza 8 20.-8 80 Rozs 610.—6 % Árpa 5 50.—5-65 Zab 5 00- 5-80. Kukoricza 4 60.—4-65
Bécs : Bnza 9 60 — 9-80. Rozs 6 70—6 90. Zab 515-6-40. Árpa 6.10—6.20 Kukoricza 5 20-5 25.
Budapest: Bnza 8 80-9-20. Rozs 6 25—6-50. Árpa 510-5 16 Zab 5 50-5 70 Kukoricza 4 90—
510.
Pécs: Buza 6 80--7 40. Rozs 5 10—5 20. Árpa 4-30-4-50. Zab 5 20—5 40. Knkoricxa 4 10-4-30.
Sopron: Bnza 7 80—8 30. Rozs 5-70.—610 Árpa 5 50—6 15 Zab 5 90—6 20. Kukoricza 5-10—5 40.
Mohács : Bura 7-30—7-80. Rozs 5 20.5-35. Árpa 4-60-5 —. Zab 5-10—6-15. Kukoricza 3 90 - 4 10.
Veszprém : Bnza 8 50—8 80. Rozs 5 50 —5 60 Árpa 4-60—4-90. Zab 5 70—6-10. Kukoricza 4 40—4 50.
Szerkesztői fizenet.
3444. V. C. München. Azonnal válaszoltunk, a k^pet sürgősen kérjük.
¿445. S. S. Bécs. Sem a szerkesztő, sem a kiadó nem tehetó.
3446. G. Bpest Amint lehet, készséggel
3447. s—y Bécs. Megküldöttük.
3448. B K. Bagonya. A szép beszélyt közöljük.
3449. „Héti vásáron" meglepetve olvastuk más helyütt; igy nálunk megsemmisíttetett.
3350. S. Bpest. A. költeményt megküldöttem-
3451. Nemes-Déd. A meghívók expediáltattak.
3452 V. .Szinészetünk és a közönség" czikkre szóló czáfolatban sok igazság van, és még sem közölhetjük. Beszólni ezüst, de hallgatni — arany !
3453. .Kisvárosi ídyllek;« Közöljük
3454. Csáktornyára.. Jövő számunk hozza.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Nyiijtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
i''ónyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pepzklsorso-
lás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
i ■
Kr.en nj tervezet «-lőnyi» altban áll, hogy néhány hónap l.-f<.lyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyprenényaek. okvetlen kisorsol*« alá kell kerülnie, köztük találkozik 400 000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig :
i nyerem, a in. 1 nyerem, á m. I nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyerem á m.
2 nyerem, á m. nyerem, á m.
.''» nyerem, á m. ''2 nyerem, á m. 1''¿nyerem. á m.
20,<>00 15,000
250.000 '' 1 nyerem, á m. 12,000
150,000 24 nyerem, á m. 10,000
100,000 5 nyerem, á m. 8000
60,000 54 nyerem, á m. 5000
50,000 71 nyerem, á m. 3O00
40,000 217 nyerem, á m 2000
30,000 ¿31 nyerem, ám. 1000
25,000 673 nyorem. á m. 500
950 nyerem, á m. 300
24,750 nyerem, á ni. 138
A nyere ményhuzások tervszerint hivatalosan állapíttattak mog.
A legközelebbi első, az állam által bi«tositott nyeremény-íHjrás a következő összegbe kerül:
I egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.ó.b. 1 ffcl - - * „ 3 „ . 1 „ 7b , .
1 »egyed , n „ „ 1''/, . „ - „ 90 ,
Valamennyi megbizás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimeróvel ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkiváutató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek minden húzás után pedig felszólitán nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos buzási jegyzéket.
A nyeremények kiűzetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen inegkflldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaín fennálló összeköttetéseink által kézbesittetbetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számíthatván, kéretik már a közeli busás miatt is mind.-n megbuáht minél előbb, de mindenesetre f. é. május 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmaim & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása ós eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények ós kölcsönBOrsjegyeknek.
U. i. köszönetünket f-jezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásná''i részvételre, fótö-r--kvésünk ezentúl is oda iránvuland, mind-nkor pontos és szilárd «r.olgá;at által tisztelt érdekeltjeink teljes inege égedé«ét kiérdemelni. Föntttbbiek. J. 5—6)
Tarcsa fürdőhely.
Vasmegyében (Magyarország.)
Közel az osztr. stajer-raagyar határhoz a szombat helyi vasút állomástól Bécs , Veszprém bucUptsti vonaltól 4 óra távolnyira esik. Kitűnő vasforrás, érdemszeru nőfürdő, kitüoő hatásától, ugyroind betegségek a női sexual szerv, ideg betegségek férfiak és nőknél, minden tekintetben előforduló vérhiány sat.
Fürdőorvos Dr. Thomas.
Brozsurák minden könyvkereskedésben.
Az idény megnyitás május 25 én.
A ffirdőfgazgatéság.
(835 4-6)

Társa Prágában.
Umrath és Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, k>"nyli járás, nagy munkaképesség, és tiszta csé|désr^I legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámán
álló, mint kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkészületeiket
l-től 8 ló, vagy ökör erejeig Továbbá készítünk különféle nagyság és elismert jó minőségi! tisztító rostákat, kukoricza morzHolókat és
szecAkavágókat. (836 6—25) Képes árjegyzékek hazai nyelven ingyen és dijmentesen.
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész,
Jöutzza a városház át ellenében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s más kövü gyűrűkben, ugyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
!! Részletfizetésre is eladatik!!
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelzó hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (777 4 — 12)

Dijaztatott 1867-ben Párisban!
fehér mell-Sy r up
Mayer A. 6. W.-töl Boroszlóban és Bécsben.
1858. évi deczember hó 7-dikéról kelt 130/045. szám alatt kiadott cs. k. szabadalmazván)'' szerint védjegy által hamisítás és utánzás elől biztosítva.
Megpróbált háiinzer.
Sok orvosi tekintély ősségtől 20 év Ata ajánlva köhögés, tartós rck«dtség, benyálkásodás, köliliurut, küh, toroklob, gőgsipgyn-lailás, éles- és idilit tíidó hurut, vérk<''.h«gés, vérpökés és fulailozás Hlen. Valódi miuöüégben csakis PráQW Béla gyógyszeres* urnái Nagy-Kaníssán kapható. (75í> 11. 3—*)
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan és jutányos feltételek mellett közvetíteni.
Qottlieb Sándor,
(829 9 — 10) ügynök N.-Kaninsán.
x.
Hallási olaj
Dr. Scliniidt fó-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem rele született. (Nehfcz hallást, fulzugást azonnal elhárít). Egy itveg ára használati utasitíuBsal együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle hall ¡isi-olajt (ezen kitűnő haláai szert) részesitik, s mely a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségből viszszaadja — szaporodnak naponkint!!!
Bizonylat. Ezer és ismét exer köszönet a nékem küldött hallási olajért, mely töbhsaörös használat után az én végleg elveszett halasomat Isten segélyével ismét visszaadta. Oly süket Toltam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom kötelében volt lakásom ; mig most r.s bórám tik-tak kety«-géseit íb oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Kzor szívbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje (80G 9—10)
Steiner Dávid, oki. fűgymn. tanár.
B a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Főraktár Graetz Gyulánál, Bécs. VI, Mariahílferstr 79.
mmunmmmimnmm
Malom bérbeadás,
Sárvár város tulajdonát képező s a Gyöngyös folyón levő úgynevezett végmalom, a közelében levő GO hold földhasználatával együtt. 1880. évi Szent-György naptól kezdve, hat egymásutáni évek 500 frt bánatpénz letétele mellett, zárt ajánlatokkal egybekapcsolva nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatui.
Az árverés 1879. évi junius hó 30-ik napjának délelőtti 9 órájakor Sárvárott a városházánál történik, hol az árverési feltételek előre is megtekinthetők.
A városi elöljáróság.
(846 1-3)
mmwmmmm
Tcnyész birkák és flruk
eladása.
Zalamegyében Alsó-Páhokon, bérlet megszüntetése végett eladandó 270 darab két éves, és 260 darab egy éves nőstény tenyész birka. A birka egészséges, gazdag fésűs gyapjával megtekinthető bár mikor, is által vehető akár nyirás előtt, akár utánna. Van azon felül 800 darab góboi ürü már megnyírva, bár mikor által vehető.
(317 1—3)
Koller Ferenez,
földbirtokos.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGYKANIZSA, 1879. mfijns 4-én.
Ti*eMyele*a<Uk évfolyam.
« Eliftzstésl ár: |
Jegén évre . . 8 frt.( fél érre . . 4 „ □«gyed érre . . 2 „ 1
Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért kfilö 30 kr fizetendő
szerkest tőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intésendfik: NAGY-KANIZSA WlassJsa*As.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
kfilönS
előbb:
____ lEésiratok vissza nem 1
i közlőrqrY.'' kflidstn.k. i
N.-Kanizaavároa helyhatóságának, „n.-kanizsai őnk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizaal kereskedelmi s iparbank«, »n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanixsai kűlválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője
Heteukiut kétszer, vasárnap- s csOtOrtökOii megjelenő vegyes tartalmú lap.
A kisdednevelő egyesület köréből.
L
Jegyzőkönyv, felvétetett a n.-kanizsai kisdednevelő egyesületnek 1879. évi april 20 án tartott közgyűlésén.
1) Elnöklő Martinkovits Károlyné úrnő szívélyesen üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitottnak jelenti s felhatalmazza a titkárt, hogy a teendők sorát kezdje meg, mire Bátorfi Lajos titkár szóbelileg előadja, hogy a választmány a lefolyt egyleti évben testületileg háromszor jelent meg, Oszeszly Antalné választmányi tag, Martinkovits Károly ügyvéd temetésén és az általános ipartársulat zászlófelavatási ünnepélyén. A 111-dik zárvizsga sikerülten tartatott meg. Intézeti vezélnyő ur az országos kisdedvéd egyesület közgyűlésére egyletünk költségén felküldetett. Egy sikerült creton-bál tartatott tombolával. A bosniai sebesültek részére sorsjáték és gyűjtés rendeztetett, nem különben a szegedi árvízkárosultak javára 760 frt gyűjtetett. Az ovodaintézet beléletére vonatkozólag annyit jegyez meg, hogy rend és tisztaság uralg s virágzásnak örvend, melyről tényleg mindenki meggyőződést szerezhet; mely jelentést a közgyűlés élénk érdeklődéssel vette tudomásul.
2) Beterjesztetik egyleti pénztárnok ur pénztári kimutatása, melyszerint a bevétel 3263 frt 10 kr, kiadás ugyanany-nyit, a vagyon pedig 9923 frt 4 krt tesz, mely kimutatást a számvizsgáló bizottság helyesnek találván a közgyűlés köszönet szavazás mellett a felmentvényt pénztárnok urnák egyhangúlag megadja.
3) A sorszerint kilépett 10 választmányi tag helyett nj választás következvén, szavazatszedő bizottsági tagokai Blan Nán-dorné, Győrffy Jánosné és Bertalan Alajos tagok kiküldetvén, a gyűlés felfűggesz-tetett.
4) Fél óra múlva a gyűlés újból megnyittatván, a szavazatszedő bizottság beadja jelentését.
A választmánynak alapsz. 15. §. értelmébeni kiegészítése:
Beadatott összesen 26 szavazat. Ezekből rendes tagságra nyertek: Unger Lőrinczné 26. Koch Mihályné 26. Belus Józsefné 26. Zadubánszky Lajosné 25, Blau Nándorné 25. Szigethy Károlyné 24. Kocsis Ferenczné 23. Tersánczky Józsefné 22. Morgenbesser Jánosné 18 és Axenti Györgyné 14. Póttagságra: Gutmann Simonné 17. Gózony Marcsa 16. Stemmer Kálmánné 12. Goldstein Matild 10 és Biba Cornelia 8 szavazatot N.Kanizsa, apr. 20. 1879. Blau Nándorné s. k. Györffy Jánosné s. k. Bertalan Alajos s. k. szavazatszedő bizottsági tagok.
A közgyűlés éljenzéssel üdvözölvén, ekként a választmányt kiegészi tettnek jelenti.
Több tárgy nem lévén, elnöknő a szives részvétet megköszöni, mire a gyűlés feloszlott.
A nagy-kanizsai
kisdednevelő egyesület pénztári jorgalma
1878. april 1-töl 1879. vlarczius 31-ig.
II.
Bevétel: Pénztári élőiét 1878. april 1-én 45 frt 10 kr. Tagdijakból befolyt 876 frt. Tandíjból 1079 frt. Egyleti ház utáni bér 185 frt. Értékpapír szelvényeiből 5 írt 50 kr. Jóté-
konyczélu előadás, bál és Bárünnepély jövedelme 406 frt 44 kr. Nagy-Kanizsa város Alul adott évi segély 530 irt. Kegyes adományokból 85 frt. Délsalai takarékpénztárból kivétetett 50 frt. Egy darab ezüst forintért 1 frt 6 kr. összesen 3263 frt 10 kr.
Kiadás: Nevelő és nevelőnő illetménye 850 frt. Dajka fizetése 145 frt. Egyleti szolga fizetése és beszedési járuléka 1 7a évre 122 frt 52 kr. Házbérre 869 frt 4 kr. Költsegekre apróbb kiadások, posta költségek, játékszerek, kőmives és ácsmunka, épületek tatarozásához 360 frt 56 kr. ölfáért és annak felvágásaért 59 frt. Állami és községi adóra évre 106 frt 40 kr. Országos kisded védő egylet tagdij 10 frt 5 kr. Tűzkár elleni biztosításért 4 frt 80 kr. Beruházásokra, az egyleti ház átalakítása ajtó s ablakok készítése 216 frt94 kr. Szegedi viz-károsultaknak adomány 100 ft. Délzalai takarékpénztárba elhelyeztetett 200 frt Pénztár 1879. marczius 31 én 218 frt 79 kr. összesen 3263 frt 10 k r.J
Vagyon: Pénztár számlában készpénz élőiét 218 frt 79 kr. Dólzalai takarékpénztárnál 1703 8z. könyvre elhelyezve 3652 frt 87 kr. ennek három havi esedékes °/o 55 frt 78 kr. 1897 sz. könyvre 891 frt 76 kr. esedékes % 13 frt 36 kr. 1934 sz. könyvre 457 frt 55 kr. esedékes °/0 6 frt 85 kr. 2265 sz. könyvre 474 frt 39 kr. esedékes % 4 frt 11 kr. n.-kanizsai takarékpénztárnál 8542 száma könyvre202 frt5 kr. esedékes •/,3 frt 3 kr. Ház-birtokban 3548 frt 88 kr. Egy db. 100 frt magyar földhitel intézeti részvényben árfol/am szerint 96 frt. Fölszerelésekben 10% érték leírás után 297 frt 62 kr. ös6i<*en 9923 fi 14 kr.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1879 évi marcz. 31-én.
KNAUSZ BOLDIZSÁR
s. k. egyesületi pénztárnok.
Ezen számadást tételenként Összehasonlítva, a kiadást és bevételt mindenben helyesnek találtuk.
Nagy-KanízBa, 1879. april 19 én.
Gróf HUGONNaY s k.
BERKES IMRE s. k.
Dr. BLAU SIMON e. k.
ÜL
Kimutatás a kisdednevelő egyesület ovo-daintézetének 187% évi anyakönyvéből:
1878. évi april havában a növendékek száma 127. 61 fiu, 66 leány. Díjmentes 8. Meghalt 1.
Május hóban 158. — 73 fiu, 85 leány, díjmentes 10.
Junius hóban 134. — 64 fiu, 70 leány, díjmentes 10.
Julius hóban 122. — 59 fin, 63 leány, díjmentes 10.
Augusztus hóban szünet
Szeptemberben 89. — 38 fiu, 51 leány, díjmentes 10.
Októberben 95. — 39 fiu, 56 leány, díjmentes 12.
Novemberben 88. — 35 fiu, 53 leány, díjmentes 12.
Decsemberben 91. — 38 fiu, 53, leány, díjmentes 12.
1879. évi januárban 90. — 40 fiu, 50 leány, díjmentes 12.
Februárban 95. — 44 fiu, 51 leány díjmentes 12.
Marczíusban 110. — 50 fiu, 60 leány, díjmentes 12.
A lefolyt év folyamában az intézet vendégkönyvébe 42 tisztelt látogató jegyezte be nevét.
RANEZAY JÓZSEF
ovodaintézeti vezénylő.
A II. országos iparos-gyűlés
előkészítő bizottságától.
A hazai iparosság legszélesebb köreiből mind sűrűbben felhangzó óhajokhoz képest az 1872 ki I. Országos iparos gyűlésből kiküldött központi bizottság alólirt elnöke f. évi január hó 15 én „nyílt levelet* intézett a hazai ipar-társulatokhoz, melyben egy a hazai iparososz-tály háttérbe szorult érdekeinek érvényesítését és különösen a kézműipar fejlődését gátló tör vény - hozási intézkedések megváltoztatását czélzó orsz. iparos gyűlés megtartása tárgyában előértekezletet hitt egybe a fővárosba.
TÁRCZA.
Apollo és Dapline.
(Románcr.)
Apolló s Dapltne gyászos esetéiül Fogok dalolni ajzott idegen. Nymphát! akikhez szól e kis regém, Tudjátok meg, e dal nem költemény, Ámor maga mesélte ezt nekem.
Daphne egy bájos ifjú nympha volt Szép mint egy vilii s kellemmel tele; Meglátni vágyta s birni őt Apoll'' Mért ia nyáját közel Admetusbol A szomszédos Tempébe hajtja le.
A pásztor és a nympha mindaketten Gyöngédek voltak és érzékenyek. Tavasxkornkban voltak mindaketten, Amaz tapasztalt már a szerelemben Km ezt agy kellett rá tanitni meg.
MidGu egy izben Daphné koszorút font 3 Apoll hozzá virágokat hozott, Szerelmi hévtől, vágytól elragadva A nympbát hévvel, forrón átkarolja S ajkáról egy tiltott csókot lopott.
A nympha, mint egy gyermek felsikoltott 8 piros lett, mint a rózsa levele ; Majd futni kezd. Ám vájjon igazán-e Vagy tettetés volt minden ijedése Arról nem szól e rövid kis mese.
Repült hegyen, re''pÖlt völgyön kérésztől, Majd vissza-vissza forditá fejét. Hallá gyönyörrel a pásztor hívását 8 kettoztete pirulva szaladáaát Majd visszatartja 6t a szerelem.
Apollo szól: „Ne fuss, ne fuss előlem, Szerelmem kér, szerelmem vár reád * S a nympha, engedvén a kérelemnek A melyek oly hőn, 0<y kérőn eseugnek Elfáradottan visszatért s megállt.
Ürömmel fogja át Apoll a nymphát Es csókra nyújtja újra ajakát ; De ám gyorsabban a gyors pillanatnál Vén apja ott terem a szép leánynál S egy lombos tölgygyő változtatja át . . .
8 azóta ott áll a vén tölgy magában Elkárhozottan, némán, nesztelen, S mikéntha fájna neki ez az élet Ven törzséből nagy könycseppek peregnek Ha árnyiban szerető sziv pihen.
(Németből.)
V. SÁRFFY IGNÁCZ.
Petőfi Sándor Beck Károly toHában.
Fordította: Witt Fülöp.
(Folytatás.)
.Petőfi, ön balavány és álmatlan; az éjt tán — átdőzsölte?4
»Gyanúja alaptalan nemesebb piros bor mint egri és szegszárdi folyt az éjjel patakokban szemeim előtt elragadóbban mint czigány-zene hangzott a Marseillaise fülembe. Igen olvasni, tanulni; ne csak saját törpe „én" ünk nyomorult örömei- és fájdalmaival foglalkozni — mily élvezeti — Az első franczia forradalom vonult el szemeim előtt Kivilágos kivirad-tig voltam a könyvek könyvébe elmélyedve. Hetekre, hónapokra nyújt majd táplálékot, orvosságot Igaz, hogy eddig inkább csak a történetek vonzanak a történelemben, mintegy a gyermeknek képekre van szüksége a szövegbe«, vagy mint egy remek szomorújáték cselekvényét követjük, a nélkül, hogy — vagy hullámzó szenvedélyek benyomása alatt, vagy szellemi kiskorúság bilincseiben — a mű tulajdon képeni becsét azonnal felfogni képesek vol-
nánk. Se baj, majd másod — harmadszorra mélyebben behatol.
„Ugy tetszik előttem, folytatá, mintha Danton- és Kobespíerrel együtt éltem, működtem és végeztem volna. Oh, azon időben lelke-sültségtől mámoros lángszellemek lakták e földet, holott most csak vízi szellemekkel népes e sárgolyó.
A láng sűrűsedik és lefelé rohan. A mai világ semmi felé úttörő eszköz birtokában nincsen, csak a múlt betakarított készletéből él, nélkülöz minden erósebb eszmét s üres kedélyét lankadt hajlamokkal tölti be."
Különös érzés fog el bennünket ha kény. szeritve vagyunk egy jó barátunk nézetét meg-czáfolni, saját ösztönünk ellen kell küzdenünk, mely oly ssivesen indítana e nézet jóváha-gyására.
Felelék: Sokoldalulag kifejlődni és elsekélyedni, még nem egy és ugyanaz. Elődeink gondolatai tartalmát ős becsét vizsgálni, méltányolni, tökélyesbitni, nem annyi, mint idegen asztalnál élősködni. Az élet reálismuaának számot tartani, még korán sem nevezhető józanságnak, izetlenségnek, s keblünket lankadt hajlamokkal való betöltésnek.
Nem akarom századunk haladáaát s vívmányait részletes megvitatás tárgyává tenni — messzire vezetne, — de szabadjon kérdeznem : Nem kerítette volna Napoleon az egész földet hatalmába, ha — ugy mint nekünk — szolgálatára állt volna a gőz? Nem elég erősen szól-e napjainkban a művészet sziveinkhez ? Nem készülnek-e a szellemek a valódi szabadságot egyenlőséget és testvériséget kivívni? Barátom, ön e Metternich-Ausztrián kivül más országot nem ismer; itt pedig hátra tolták a vi-
lágtörténet mutatóit, de egyebütt a világon kétségbeejtő pontossággal járnak az órák és mindenki tudja, hogy nem sokára — delet fognak harangozni. De hagyjuk e jövendölést és jelfejtést; hálátlan és veszedelmes egy mes térség." Az ablakhoz léptünk volt s busko-morsága hirtelen pajkosságra csapott át. Hisz egész magaviselete a gyermekéhez hasonlított, ki úgyszólván, egyszerre sir és nevet
.Pest, kezdé, elragadóan szép; hátha még a lánczhid elkészül, akkor majd a világ egy nyolczadik csodát fog birni. Pesten akarok éfni és meghalni, de halálom előtt mégis szeretném a világot beszárnyalni — talán valamely előkelő ur szárnyai alatt Hisz estei csak nem fogadnék el ajándékot — mert annak az embernek, kitől képes volnék valami kegyet elfogadni — annak még születnie kell. Hanem a vagyonos ur fizetne helyettem, én meg he-lyette gondolkodnám. Oh, beh szeretném az alpeseket látni s a tengert távol, igen távol az emberektől és utálatos hajbászkodásuktól.«
„Hogyan, kérdém meglepetve, oly fiatal, oly ünnepelt s már is oly elkeseredett ? Épen ugy járunk az emberekkel, mint a pénzzel; a birtokunkban lévőt csekélybe veszszük s a hiányzót szorongva, nyugtalanul keressük.a
Halavány arca a megint komoly kifejezést öltött.
„Mit hallott künn, kivált Németországban, hazánkról ? Ismerete« e ott történetünk, jeleseinek törekvése ? Avagy még mindig csak többnyire a Bakonyról s haramjáirol beszél* nek? Nem ártana az atyafiakat ott künn a birodalomban arra figyelmeztetni, hogy t „Schínderhanaes" bajor, s a két „Grázli" osztrákok voltak.
\
TIZENNYOLCZADTK ÉVFOLYAM
____«
Az előértek ezlet, mely febr. 16 áo tartatott meg, az iparos congreasus egybehivását
egyhangulagBZÜkségesnek ismerte el, s aDnak székhelyéül B u d a p e 8
t e t tűzvén ki, alólirt központi bizottságot bizta ínég avval, hogy a II. országos iparos-gy ülést f. évi május hó 31-ére és június 1-jére kitűzze ós arra az összes hazai iparos szaktestületeket meghívja.
Az országos előórtekezletről felvett jegy • z ő k ö n y v lényegesebb pontjai a következik :
Jelen voltak:1. ív z országos m. iparegyesület képviseletében: Ráth Károly, dr. Szabóky Adolf, Steiuacker Ödön. 2. Fővárosi iparoskor; Siock Endre, Márkus J , Fromm Antal, Fritz Péter, Oppodi Alajos s többen. 3. Egyesült budapesti férfi- és női- sza bó-ipartársulat: Huber Antal. 4. Budapesti asztalos ipartársulat: Csepreghy János. 5. Terézváros VI. kerületi klub: Bobula János. 6. V e s p r é m i iparoskör: Brenner Lőrincz. 7. Veszrémi iparos ifj. egylet: Szilágyi Mihály. 8. Veszprémi kádár ipartársu-lat: Benkő István. 9. Veszprémi építők ipartársulata: Krisztián József. 10. Gyöngyösi iparosok: Streitmann József. 11. Esztergomi ípartársulat: Dóczy Ferencz. 12. Szegedi ipartársulat: Bakay Nándor, Reiner Ferencz, Gelléri Mór 13. Szegedi iparos ifjúsági egvlet: Reiner Ferencz. 14. Egri általáuoa ipartársu lat: Gyubek Lajos. 15. M i s k o 1 c z i ált. ipartársulat: Radváüy István. 16. Békéscsabai általános ípartársulat: Áchim Já-íios. 17. L o s o n c z i ipartársulatok: Busbak Adám, Hodlik Imre, Matulay Józset, Sántha Zsigmond, Luppa János, Steinhörl Danó. 18. B é k é 8 i iparöskör: Csathó Gábor. 19. Szolnoki ipartársulat: Lengyel Antal. 20. Győri és pápai iparo8ok: Ráth Károly. 21. Kecskeméti iparegylet : Cnürgey Imre. 22. Aradi iparkamara: Dr. Gaál Jebő. 23. Temesvári iparkamara: Strasser Albert. 24. Pozsonyi iparkamara Kesselbaupr G., Marton L. 25. Pozsonyi ipar-egylet: Simonyi Iván, Szentléleky Máté. 26.? Gyulai ipartársulatok: GöndöcaBenedek, Dobay János. 27. L i p a i ipartársulat: Gelléri Mór. 28. Székesfehérvári iparoskor: gróf Zichy Jenő, Kubik János, Pé-czely Vincze. 29. M o n o r í ípartársulat: Lukácsevics Alajoa. 30. Gyomai iparoskor: Gelléri Mór. 31. V á c z i ált. ipartársu lat: Negyedes Domonkos.
Ráth Károly, mint^az 1872-iki I. orsz. iparos-gyűlés közp. bizottságának elnöke mele-
A külföld csak akkor fogja hazánkat kellően méltányolni, ha majd nyelvünkkel foglalkozik és saját földünkön fog meglátogatni. De mindeddig nem jött a hegy a prófétához, s igy a prófétának kellett a hegyhez mennie; azért volt szükséges, hogy egynémely német-magyar a közvetítő szerepét vállalja magára — a háladatlan szerepet. Nem ártana a Tisza- és Duna-melléki atyafiakat figyelmeztetni, h.jgy az ilyen tolmácsot inkább nógatni, mint elrezzenteni kellene."
„Ön e pillanatban, mondá engesztelőleg, Pyrker érsekre, Majláth grófra, Lénaura s talán önmagára is gondol. Igaz, m! huszármódjára kissé keményen üldözünk, de épen nemzetisé günkhez való e makacs ragaszkodása őrzi meg szabadságunkat. Ödzintén megvallva igen fájlaljuk, hogy nem magyarul irtatok; igaz ugyan, hogy hazánkat egy messzire hangzó nyelven ünnepeltétek, de fájdalmas tudata annak, hogy sohsem fogunk benneteket egészen a mieinknek nevezhetni, felülhaladja hálada-tosságunkat, s az tesz bennünket igazságtalanokká."
„Mit tart ön Széchenyi és Kossuth felől ?• tudakozódám feszülten.
Amaz jólét által akar a szabadsághoz, emez a szabadság által jóléthez jutni; az egyik ujit, a másik lázit. Hogy köztük oreszt-pyladesi viszonyról szó sem lehet, az világos. Kossuth tehetségeit csodálom, de személyesen nem bírhatja sympathíámat. Egy igszi demokratának nem volna szabad oly gyermekesen belebőszülve lenni aristokratikus kedvtelésekbe és válogatott modorába, ó Caesar hírszomjával és veszedelmes svadájával bír, de hiányzik néki — kell gyanakodnom — egy Brutus éa Cassius önmeg-tagadása. Nyilt titok, hogy Magyarország tökéletes önállóságára törekszik.
„Ugy vélekedem, hogy ehhez egyelőre még minden feltétel hiányzik. Építsünk inkább több iskoiát mint légvárat, irtsuk ki gyökerestül a nemesség természet elleni előjogait, s váltsuk meg a leigázott pórnépet 1"
„Már a legközelebbi orazággyülés fogja e valóban fontos kérdéseket elintézni."
(Folyt, következik.)
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 4 én 1879.
gen üdvözölvén a vidékről megjelent iparosokat é* iparpártolókat, felhívja a gyűlést megalakulásra. Mire elnökké közfelkiáltással Ráth Károly, alelnökké R a d v á n y István (Mis-
kolczj, jegyzőkké: Gelléri Mór és Fritz Péter választattak.
Elnök bejelentvén a hozzá időközben a vidékről beérkezett számos előterjesztéseket, következik a napirend. — I. pont: Az országos iparos-gyűlés meg''artásának helye és ideje.
Beható vita után, melyben Búsbak Adám dr. Gaál Jenő, Csepíeghy János, Márkus Ign. Benkő István, Szilágyi Mihály, Gyubek Lajos és Brenner Lőrincz vettek részt, elnök telteszí a kérdést, mire
a túlnyomó többaég a congressusnak Budapesten való megtartása mellett nyilatkozik, s a congressus napjaiul egyhangúlag folyó évi május 31-ikét és juníus l-jét tűzi ki.
II. Az országos iparos gyüléa napirendje.
A napirend első pontja gyanánt az ipar-törvény módosítása javasoltatik fölvétetni. Dr. Szabóky Adolf, Gaál Jenő, (Arad), Raíner Ferencz (Szeged), Fromm Antal, Streitmann József (Gyöngyös), Straaaer Albert (Temesvár) indítványainak figyelembe vételével hatá-roztátik:
az ipartörvény reviaiója tárgyában készítendő javaslat kidolgozására bizottaág küldendő ki, mely a vidéki ipartársulatokkal érintkezésbe lépve és az orsz. m. iparogyesület, a kamarák és hatóságok eddigi idevonatkozó javaslatait tekintetbe véve munkálkodjék. Ugyanezen bizottaág állapitaa meg az ipar-szervezetre éa az iparos-oktatás rendezésére vonatkozó javaslat irányelveit s e javaslatok kidolgozására külön-külön előadót válaszszon. A bizottaág tagjaiul válaaztattak a központban: Ráth Károly, Bakay Nándor, Szabóky Adolf, Mudrony Soma, Gaál Jenő, Steinacker Ödön, Bobula János, Csepreghy János, Gelléri Mór.
(Folyt, következik.)
Helyi Iiirck.
— ö felsége a következő legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani. Kedves Tisza! Több mint harmincz évi uralkodásom alatt, komoly pillanatok mellett sok örömmel is osztoztam népeimmel, de tisztább és bensőbb örömet alig élvezhettem, mint a legközelebb mult napokban. Népeim szeretetének köszönhetem ez örömet! — Én es a Királyné mélyen meg vagyunk hatva az őszinte szeretet és hü ragasz kodás ezen örzéstelen nyilvánulása által.Egye sek és egyletek, testületek, községek és ható-
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szukáts Lajos.
(Folytatás)
Az ifjú mély gondolatokba merült. A nye reségek legingerlékenyebb csábitgatásai lepték el. 0 oda hagyja máanak ; megvesse a kártya játékot végképen V Maga előtt látta a nagy bankó halmazokat, kezeiben érzé a kitűnő ütéseket, ő ne játszék V est végtelen kínnak tekinté. Kérte képzeletében az emberiséget, hogy bár mit óhajtsanak követeljenek, csak ezt nem. Képzelete majd elvitte egy kártya barlangba, a hol szemkápráztató pénzhalmazokat látott, az ezüatnek ideget rázó csengését hallá. A mellette lévő ember, akit épen szemmel kisért, már vagyonának utolsó maradékát dobta a szerencsétlen mérlegbe, mely részére mindig veszteséget mutatott. Majd elfutott az illető a rendőrséghez, a játék barlang hősei letartóztattak, nyert pénzök elszcdetett. Ily képek tárultak eléje.
— Tehát reá áll kérésemre, — Margit kérésére. — László szóljon. Oly édes mosolyt, oly boldogságot nyújtó tekintetet vetett reá, hogy ha néma lett volna, még skkor is minden erejét össze szedve azt mondta volna : igen!
— A kegyed kérésére — igen!
— Köszönöm, — köszönöm!
Mintegy akaratlanul, — de mégis valami belső vonzódás által ingereltetve, ölelték meg egymást, s egy pillanat múlva, a nagy fogadál jeléül, egy forró csókot nyomott László, Jfargit piros ajkára.
Az ifjú gondolatköre teljesen megváltozott, mintha kicaerélték volna őt. Tehát hogy szent fogadalmának eleget tegyen, elhatározá, hogy a főváros zajától elvonultan el tölti az egy évet.
Margit élénk szavakkal elbeszélészüleinek László fogadáaát, a melyet az másnap meg is kezdett.
Forró, s hosszú kéz szorítás és egy intő tekintet után, az ifja elutazott Vöröskőre.
UI.
Alig mult el két hét Szederfi elutazása után, Margitot egy házi mulatságba meghívták. Persze eleinte vonakodott reáállani, de végtére szórakozottságot óhsjtó szivének szavára /Hallgatva, engedett az ismételt kéréseknek.
ságok, minden ország képviselői részéről, a lakosság minden rendű rétegeiből, az őszinte öröm megható bizonyítékai s a legszívélyesebb üdvkivánatok lettek Élénkbe tárva. Büszke vsgyok és boldog egyszersmind, ezen birodalom népeit ssját nagy családomul tekinthetni, melynek e napokban Minket környező szeretetében is hatását látjuk ama mennyei áldásnak, melyért huszonöt év előtt egybekelésünk alkalmával frigyünkre az oltárnál eadettünk, s melyet a Mindenható kegyelmétől eddigi C9aládi boldogságunk és szeretett gyermekeink javára, valamint a haza üdvére tovább is remélünk. A zajos ünnepélyek elmultak, de ezen napok há lás emléke soha sem íog sziveinkben elhalni. Személyesen és élő szóval a milliók csak köveseinek köszönhettünk, hirdesse tehát ön még mindenütt és mindönkinek legbensőbb és legszívélyesebb köszönetünket. Kelt Bécsben, 1879. évi ápr. hó 27 én. Ferencz József, s. k.
— Pályázat van nyitva junius 20 ig a nagy kanizsai dohányraktári hivatal szolgai állására.
— Május első napja reggelén utcza-szerte szólt a zene, de bizon a vidámság nem törhetett ki, mert a regg hűs volt, lassan újólag beborult a láthatár.
— A jövedelmi adót kivető bizottság összeült s működésót az adókerületre nézve megkezdette; Nagy-Kanizsára május 16 án kerül a sor.
— A nagy-kanizsai kereskedelmi önképző egylet köréből. Mult hó 19 én tartá az I. nagy kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete tisztújító közgyűlését. A megejtett választásnak következő az eredménye: Elnök: Lengyel Ign. Alelnök Grünhut Henrik. Igazgató Stern Ign. Titkár Klein Dezső. Pénztárnok Ledofsky Lajos. Könyvtárnok Winter Nándor. Választmányi tagok : Singer Ignácz, Kaufmann Béla, Reichenfeld Ede, Lőb! Miksa Kohn Jakab, Ollop Ernő, Deutsch Izidor, Franki József, Heimler Manó, Neumann Adolf, Jusztus Sándor, Szamek Lajos. Póttagok: Szarnék Jakab és Berger Jakab. Egyhangú választás utján került Lengyel Ignácz ur az egyesület élére. Tsnujelt nyújt e tény a teljes és osztatlan bízodalomról, melylyel az egész testület iránta viseltetik, és melyre nézve van okunk magunkat a reménytől kecsegtetni, hogy a jövő azt jogosultnak fogja bizonyítani. Ha az előbbi válaaztmánynak osztályrészül jutott egy kóros állapotú, hanyatló egyletet ismét feltámasztani és életképessé tenni nehéz
feladat, jó részt Lőbl Miksa volt elnök ur sikerteljes müködéae által fényesen megoldá, felteszszük a jelenlegi igazgatóságtól, hogy sike rülend neki ugyan ezen egyletet virágzásra
Szülei nem ellenezték, hiszen tudták, hogy ifjú korokban keblök csak a vígság szép virágokkal feldíszített kertjébe vágyódott. Visz-sza emlékeztek azon pillanatokra, midőn a c6u-Iató kedély által elragadtatva, mily boldogoknak érzék magokat, midőn épen ilyen házi mulatságnál megismerkedtek.
Habár pénzökbe kerül is, — gondolák, — de legalább kedves leányuk a gond és elfoglaltság mindennapi öltözékéből kivetkőzve, egyszer vigadhasson.
Margit is nagyon örvendett, mert ily kivételes eset évente csak egyszer, vagy kétszer fordul elő.
Midőn uj ruháját magára ölté, valóban oly kedves, oly megragadó leány kevés akad fürkésző szemünk elé, mint ő vala.
Kövessük Margitot a kedélyes mulatságba.
Maga sem remélte, hogy oly meleg üdvözletekkel fogják fogadni. Oly otthonosnak sehol sem érzé magát, mint az őt környező ifjak között. Mintha hosszas ismeretségök megújítása ]<Ut volna e találkozás, pedig a kíváncsi szemek, melyek rajta függtek, mind idegenek vaiának előtte.
Az egybegyűlt kis társaaág között szivének választásai leginkább egy szőke fiatal ember felé irányult, az leginkább megnyeré tetszését.
— Hiszen ha tudom barátom, Bzólt a sarokban álló két ifjú egymáshoz, — hogy Vezéri László szintén eljön, akkor még lábomat se teszem ezen mulatságba. Mézes-mázos szavaival rendesen a legcsinosabb leányokat édesgeti msgához ! . . .
— Valóban, oly tolakodó fiatal embert nem láttam — szólt a másik.
A két fiatal ember irigylé Vezéri sorsát.
Margit édes mosolyával teljesen elva-rázslá őket. Boldognak érzék magokat, míg beazélgethettek vele, s ime ama szőke fiatal ember egészen megváltoztatá elragadtatásuk minden további édes reményét.
Akár hányszor lejtették a tánczokat, Margit rendesen Vezéri karjai között láthatták a jelenlevők.
A vig mulatság végével, egy szép emlék maradt keblök ben, a melyet sem Margit sem Vezéri nem tudott oly egy hamar elfeledni,
hozni, és számára társadalmunkban azon he* lyet kihívni, melyre azt jeles irányzata és kitűzött nemes eséljai méltán jogositják. Csütörtökön, e hó 1. társas vacsorát tartának az egylet tagjai a „Korona" vendéglő nagytermében, az ujon választott elnök tiszteletére. A pezsgő szőllőnedv nem hibázá el hatását a társaságra és abban ép oly pezsgő, pajzán jó kedvet ébresztett. Ha az ifjú a bűvészi tó nedű gy öngy csepp -jein által rózsaszínben látja a világot, nemcsak vére lüktet sebesebben, hanem megoldozik nyelve is. Megkezdőttek a fel köszöntések, melyek tarka sorát az elnök ur által kitűnő ékesszólással a királyi párra hozott toaszt nyitá meg. Poharat emeltek továbbá még elnök ur: több izben az egyletért és választmányáért; alelnök ur: a szépnemért és az egylet által rendezett műkedvelői előadásnál közreműködött hölgyekért; Löbl ur : elnök és választmányért; Roth schild Samu ur: az elnökért, az egyesületért és az egyetértésért Horschetzky ur: az iparért; Szamek Lajos ur: volt és jelen elnökért: Ledofsky ur: alelnökért; e sorok írója: elnökért, a hazáért és a korona herczegért; és igy tovább. Ha nem téved a latin közmondáa hogy „Borban van az igazság," ugy nagyon sok igazságot mondtunk! — Egy Bzóval, kedélyes kis ünnepélyt ültünk, és ha éjfélkor tisztelt elnök urunk, ki már is bölcs Nestorunknak bizonyult, nem figyelmeztet bennünket, hogy „tizenkettőt vert az óra" hogy „nekünk a munka embereinek, holnap is talpon kell lenuünku éa több efféle épületei dolgokra, hát bizony a hasadó hajnal is ott ér bennünket a vig lakzinál. Kauf-man Béla.
— Geröfyné asszony ma vaaárnap, május 4-én lép fel harmadszor és a társulattal együtt bucsut vesz tőlünk. A jeles művésznő fellépte 8 a társulat búcsúzába bizonyára telt színházat idézend elő.
— Iharos-Berénybon borzasztó tűzvész dühöngött mult kedden este, mintegy 60 ház lett a tűz martaléka.
— Ö felségeik összekelésének negyed százados emlékünnepét ápril hó 24-én a balatonfüredi „Szeretetház" is megünneplé. A templomi isteni tiszteleten az eső miatt nem vehetett ugyan részt, de a helyett az igazgató az intézet imatermében, az intézet összes személyzetének jelenlétében hazafias oktatást tartott s alkalmi imát mondott. Ezután a növendékek magukviseletéről a nevelők jelentéseiket előter jesztvén, a legszebb magaviseletű növendékek kitüntetésben részesültek. Az ünnepélyt lakoma követte, melyben Veszprémi Micheli Jánosné, született Dukács Rozália úrnőnek nemes szivü adománya folytán részesültek az intézett növendékei. A nevezett úrnő ugyanis szép levél
mint más eseményt. Vezéri Aladár véghetetlen boldognak érzé magát.
Napok, hetek multak, Margit csengő hangja, szűzies mosolya tűnt Aladár elé. Ezelőtt midőn kaland keresés végett az utczák hosszú során fel s alá járt, mindig talált szebb és meg-ragadóbb alakokat, — most nem. Össze járhatta volna a sétányok minden kaáyargós utait még sem akadt meg fürkésző tekintete egy bájos hölgyön sem, a kiről azt mondhatta volna nyugodtan, óh ez szebb- és kedvesebb mint a kis Margit!
Mily boldognak érezte volna magát, ha a véletlen bűvös kalauza találkozásra vezérli őket, Meg is tett minden törekvést, bogy azt elérhesse, de mikor sohasom kedvezett fáradozása.
Margitról sem titkolhatjuk el, bogy keblében érzett valamint, a mely különös vonzódást árulta el a csinos fiatal ember iránt, niszen szerelmét oda igéré már régen Lászlónak; ezen kifakadást azonban csak azon rügyhöz hason-litá, a mely az erőd törzsből kibújik, a a melyet hogy a fa ékes koronáját és büszke sudarát no csúfítsa, leszokás vágni. Margit is ezen érzetét ily kinövésnek tekinté. Átlátta, hogy az ily pillanatnyi érzet nem tartós, csak a mulatság megmaradt emléke. Sokszor gondolkodott_ Lászlóról, már szerette volna viszontlátni. Örvendett, ha az elhatározás pillantására tekintett vissza. Sokszor emlegeté szülei előtt László biztos megjavulását.
— Leányom — szólt egy délután anyja midőn iámét Lászlóról beszélgettek, — nem jó előre oly határozottan beszélni !
— Ugyan miért édes anyám ? !
— Azért leányom, mert a legmeghittebb emberek is birnak — éa tudnak oly dolgokra megesküdni, a minek valósága be nsm következik soha, csak félrevezetésül szolgálnak határozott szavaik.
— Oh anyám, — szólt megható hangon Margit, — de László nem oly férfi, ki esküjét nem tartja meg.
— Adja az Isten, hogy megtartsa, s kívánságod beteljesüljön, de azért, amit az ember lát, hall képzel, nem mindig igás. Ha az idő eljő majd meglátjuk 1
(Folyt, következik.)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
kíséretében 7 o. é. forintot és fél borjút kül dött a növendékeknek a jubilenm alkalmával való megvendégelésére. Kedves kötelességet teljesít alólirott, midőn a nyilvános téren is köszönetet mond a nemes szivti nőnek az intézet | növendékei és igazgatótanácsa nevében ezen nem első jótéteményeért. Nagy Áron igazgató.
— Elismeréssel közöljük a következő sorokat : Tekintetes szerkesztő ur! Alsó-dom borúi olvasókör tagjai f. hó 23 án a körhelységében összegyűlvén, hogy ó felségeik ezüst-meny egző előestéjét megünnepeljék, — mely alkalommal őtisztelendő Molnár Antal helybeli plébános ur, mint a kör elnöke, kitűnő felköszöntést mondott Ó felségeikre, — annak után pedig a szegény szegedi árvízkárosultak javára gyűjtést rendezett — minek eredménye 9 frt 50 kr. lett, — mit is ide mellékelve tek. szerkesztő urnák megküldöm, hogy azt illető helyre elküldeni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel maradtam Alsó Domborun, 1879. april hó 28-án alázatos szolgája Szlámek József olv. köri jegyző.
— Műkedvelő előadás. 1879. évi május hó 4 én Bakónakon. A „szegedi vizká-roBultak" javára előadatik: Falu rosz-sza 100 aranynyal jutalmazott eredeti nép-szinmű. Irta: Tóth Ede. Személyek: Feledy Gáspár, gnzdag falusi földbirtokos Tóth Antal. Lajos Boriska gyermekei Bozsók JánoB, Babica Kóza. Bátky Tercsi árva, Feledy Gáspár gyám lánya Salamon Therez. Göndör Sándor szolgalegény Bor Sándor. Finum Huzsi menyecske Mérey Heruain. Csapó G. gazdaember Iváno-vics János. Csapóué, Sulyokné, Tarisznyásné módos asszonyok Tuboly Irma, Léránt Lina, Böröczfy Mári. Egy öreg paraszt Sándor János Megyei csendbiztos Kónya kántor Weinhoffer Elek. Gonosz Pista, bakter Mendefy Károly, (jronoazné Gazsy Róza. Cserebogár Jóska szölh''pásztor Geresdy István. Czene. czigány-primás Goldtínger József. Adus, vén czimbal-inos Friebelt József. Makk hetes korcsmáros Odor László. Jóska béres Németh Gyula. Nép miudkét nemből, vendégek, czigányok. Történeti srinhely : Felső Borsod vidéke; — idő: jelenkor; — az első ós második felvonás közt
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 4-¿a 1879.
egy évi időköz. Helyárak: Számozott ülőhely I.—IL-ik sor 40 kr. — ülőhely 30 kr. — karzat 20 kr. — gyermekjegy 10 kr. A kegyes felülfízetések köszönettel fogadtatnak. Kezdete fél 8 órakor. Kellemetlen idő közbenjöttével az előadás a rá következő vasárnapra halasztatik. Mendefy Károly, Bor Sándor rendezők. E szép és helyes törekvést ajánljuk a vidék szives figyelme- és pártfogásába.
— Csáktornyáról irják nekünk: Igen tisztelt szerkesztő ur! Örömmel olvastam becses lapja mult számában azon szép czikket, melyben a nagy kanizsai polgári iskola által tartott ünnepély ecseteltetett. Örömömet felkeltette azon összhang, melyet nyilatkozni láttam az ott leirt ünnepélyben s mely megyénk ha-8onaemü intézeteit lengi át. Ugyanazon érzelmektől áthatva, a csáktornyai polgári iskolai tanári testület is az elemi iskoláival egyesülten Ö Felségők* király és a királyné egybekelésének 25 ik évfordulója alkalmából iskolai ünnepélyt rendezett. Az egész tanuló ifjúság a király és királyné zöld koszorúkkal körül arcz-képeivel diszitett tanteremben gyűlt össze. Kölcsey „hymnuss''-ának négyes karban történt éneklése után Valló Vilmos polg. isk. igazgató lelkesült ünnepélyes beszédet tartott, melynek feladata volt az ifjúságban az ünnepi hangulathoz hazafias érzelmeket kelteni, a fogékony keblekben a Magyarország iránti lelkesedést 8 a haza és koronázott uralkodója iránti hűséget táplálni. Az alkalom minderre oly szép vala, hogy a tanári kar, melynek itt ugy is nehezebb hivatás jutott osztály-részül, mintsem a megye többi városaiban, azt nem mulaszhatta el a nélkül, hogy a hazafias nevelésben vissza esést ue eredményezett volna. A beszéd után következtek szavallatok, melyek közül ki lehet emelni Török Pál polg. isk. tanuló által szavalt j „Az ezüst menyegzőre" czímű szép költeményt, melynek szerzője ifj. Ábrányi Kornél. Az ünnepély befejezéseül az ifjúság négyes karban énekelt egy magyar népdalt és végül a „szózatot.* Erre az ifjúság a tantestületek, és a jelenvolt vendégek a kath. templomba vonultak. Nem hagyhatom el annak megemlítést, hogy az ünnepélyt igen emelte az, hogy a városi t. iskolaszék testületileg volt jelen.
— Dr. C. M. Faber cs. kir. szab. Paritás szájszappan, as egyetlen oksxerü
fogliszt.- és fenntartó eszköz, 20 év óta igen hires; díjazott London 1862. Parin J878, reá vonatkozólag az alólirt nagy-kereskedésben ; előlegek minden nagyobb gyógyszertárban és illatszer kereskedésben bel- és külföldön F. Grienvteidl Bécs, I. Sonnenfelsgásse Nr. 7.
— Rövid hirek. Slavoniában a Száva 36 540 hold szántóföldet öntött el. — Komá romban Ghyczy helyett Pulay választatott meg ornz. képviselőnek. — Bulgária fejedelmévé Battenberg hg. választatott meg egyhangúlag.
— Beregszászon nagy jégzivatar dühöngött. — Etienne Mihály a .Neue Freie Presse« kiadótulajdonosa meghalt. — Jókainak macskazenét akartak rendezni, de a rendőrség megakadályozta. — Dr. Píck Ármin ellen a bűnügyi vizsgálat tényálladék hiányából beszűntettetett.
— Rudolf korooahg Spanyolországba utazott
— Május hóban a vasutaknál nem szedetik ezüst árkeletpótlék. — A bécsi díszmenet 460 ezer Írtba került. — A nemzeti színházban az ezüstmenyegzői előadás 1061 frtot jövedelmezett a szegedieknek. — Solowjeff czár elleni merénylő azon czellában van fogva, melyben Nagy Péter czár kivégzett fia tölté végnapjait.
— Aradon egy2020 frt értékű ház 2 frtért adatott el árverésen.
Ki nyert ?
Brünn, apr. 30 án: 68. 33. 48. 27. 40.
Színészet.
— Szerdán Balogh Árpád Bzépte-hetségü ifjú színész jutalomjátékául Lukácsi egyik kedvencz darabja „Vöröshaju11 népszinmű adatott elő. Gerőfy (Veréb Jankó) kiváló jókedvében volt. Közönség középszerű számbao jelent mog.
— Csütörtökön, május 1 én „Háromcsőrü kacsa* ismert operette került szinre. Kerekded, összevágó előadás. Toldy Ferencz, Fehérvári mesterileg alakítottak. Tolnaynót még nem hallottuk ily hangteljesen énekelni, mégis tapsoltatott többször. Közönség kevés.
Hí|m 4 til nájas 10-1« 1879.
Hrf- isheti-aap
Kath. ¿s prot. naptár
G « r ö g naptár
9
otj
18. Kis id5 malva látni fogtok engem Ján. XVI
4
5
6
7
8 9
10
Vasárut
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8zombat
E 8 Jobil. Vincze 01. f. Ján. Ssaniszló Mihály a. Gergely R. Antal
92 G 3 Th.
23 György
24 Zakar.
25 Vizszent
26 Baail ,57 Simon 28 Jáson¿
8.
Felelős szerkesztő: Bátorfl LajOS.
HIRDETÉSEK.
Pályázati hirdetmény«
A homok komáromi kántor tanitő állás betöltésére 1879. évi május 17. reggeli 9 órára H.-Komáromba pályázat nyittatik. Ezen álláshoz van kötve tisztes lakáson és gyümölcsös s házi kerten kívül 200 frt készpénz ide értve a stóla jövödelmet is, két hold föld, a nép által munkálva és trágyázva, minden sessios házbirtok után */% mérő rozs, legkevesebb 40 akó koleda bor egy szekér sarjú és egy szekér árpa szalma 6 öl tűzifa a nép által vágva és haza állitva, 6 hold legeltetési jog. Melyért a tanitó a kántori teendőket, harangozási és templom szolgálatot is tartozik teljesíteni. A pályázni óhajtók főikéretnek a kitűzött napon személyes megjelenésre és okmányaik beadására.
Langvizen 1879. april 28.
Talabér 6yula,
(849 l-l) isk. elnök.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr. Killisch specialista által Dresdában Neustadt (Szászország).
Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott 838 3—15
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyii''it kedved esetben a legújabb nagy pépzklsorso-lás, mely a magas ksrmány által jóváhagyva és biztositva van.
Kxen uj tervezet rlouye abban áll, hogy néhány hónap lt-folyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyereménvMk okvetleu kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkorik 400,000 frtnyi főnyeremény, résisleg pedig :
1 nyerem. á m. 250,000 1 nyerem. á m. 12,000
1 nyerem. á m. 150,000 24 nyerem. á m. 10.000
1 nyerem. á m. 100,000 5 nyerem. * m. 8000
1 nyerem. á m. 60,000 54 nyerem. ¿ m. 5000
1 nyvrem. á m. 50,000 71 nyerem. á m. 3000
2 nyerem. m. 4(),000 217 nyerem. á m 2000
2 ny«*rem. f a m. 30,000 531 nyerem. á m. 1O00
5 nyerem. á m. 25,000 673 nyerem. Á m. 500
2 nyerem. á m. 20,000 950 nyerem. á m. 300
12nyerem. á ra 15,000 24,750 nyerem. ¿ m. 138
A nyeréményhuzások tervszerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-burás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1 fél . n „ - 3 „ . 1 „ 7b „ „
1 negyed , „ , . I1/, , „ — „ 90 „ .
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékeltetm-k minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan as állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetést ink által kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek * örvendvén as, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalstnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számíthatván, kéretik már a közeli húzás miatt is mindvn megbüást minél előbb, de mindenesetre f. é. májas 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fojexve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az nj kísorsolásnáli részvételre, fótö-rekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mege!égedé«ét kiérdemelni. Föntebbiek. (839 J. 6—6)
xxxxxxxxxxxxxmxtxmxxxxxxx
Morison pilulái
a legjobb gyógyszert képezik, s milliókra men5, csodával határos gyógyításokat eredményeztek.
Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, étel Iránti undor, köszvény és csuz, sárgaság, májbaj, vese-fájás, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és rendkívüli ugulások ellen, továbbá daganatok, vízi-betegség stb. ellen.
Morison pilulái csupán növényi anyagokból vannak össze állitva, és hatással bírnak a vérre, midőn azt tisztítják s a romlott nedveket ujakkal és egészségesekkel pótolják.
Az Angliában hallhatatlanná lett Morisonnak 4 krajezáron aláírások utján hálából emlékszobrot emeltek, a mely a britt kollégium elótt áll, s L o n d o n városának egyik díszét képezi.
FÓ ügynökünk Ausztria-Magyarország számára GrOSSe Gyula nagykereskedésében Krakkóban, kihez a kereskedők
s minden ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele végett utasíttatnak. 9_9)
1 pár Bs ioboz 1 Irt 60 tor, 1 Bár m 3 frt 60,1 ioloz pr 80 tr. Az angol egészségi kollégium.
xxxxxxxxxxxxmxtxxxixxxxxxxxx
PiriH világkiállítás 1878 2 araiy- és efy ez8«t-*rs—sikltflatstvs.
GANZ és TÁRSA,
vasöntöde és gépgyár-részvény-társulat, Budapesten II« ker.
Ajánlják Í808 5-20)
kÓTQöntetű hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta & bel-és külföldi malmokban eddig használatban levó köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
MP* Ezenkívül mindennemű gép és öntödei munkálatokat, kérgöntfényü kerekeiket bányászati munkálatokat stb.
Einladung zur Beteiligung
an denOewian-Chancen der vom Staate Hanbarg g&rantirten grossen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 177,600 R.-Mark
vom 11. Juni 1879. bis 12. November 1879. sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Classen eingeteilte Spielplan cnihslt unter 86,000 Loosen 44,000 Gewisse und zwar ev.
speciel! aber
400,000 R-Mark
(831 I. 4-7
1 Gew. á M 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 < „ á M. 150,000 2 a á M. 6000
1 . á M. 100000 54 n á M. 5000
1 . á M. 60,000 6 ■ á M. 4000
1 . á M. 50,000 71 n á M. 3000
2 , A M. 40,000 217 m á M. 2000
2 „ á M. 30.000 2 n á M. 1500
5 . á M. 25,000 2 s á M. 1200
2 . á M. 20,000 531 • á M. 1000
12 „ á M. 15,000 673 a ¿ M. 500
1 „ á M. 12,000 950 a á M. 300
24 „ á M. 10,000 24,650 a á M. 138
etc.
etc.
Die Gewinasiehungen sind planmässig amtlich festgesetzt. Zur nächsten ersten Gewinnziehung dieser grossen Geld-verloosung kostet:
das ganze Originalloos nur 6 Mark oder fl 3''/, das halbe . . 3 . B fl VI
du viertel , , 1»/« » . 90 Kr.
und werden diese vt* Staate garaatlrtea Origlaallesse (keine verbotenen Pro messen) gegea Elaseadaag de« Betrages oder Post-
Elazahfaag nach den entferntesten Gegenden von mir franko versandt. Kleine Beträge können auoh in Postmarken eingesandt werden.
Das Haas Striadeeker hat binnen kurser Zeit gross«
Gewiaae von Mark 125,000, 80,000, 30,000, 20,000, mehrere von 10,000 u. s. w. an seine Interessenten aasbezahl und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Eialageo siud im Verhältniss der grossen Chancen sehr aobedentend uad kann ein Glflekversuch nur empfohlen werden.
Jeder Theiloehmer erhält bei Bestellung dea amtlichen PUn and nach der Ziehung die officiellen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig and nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aafträge beliebe man umgehend und jedenfalls ver de« 30-tea dieses Monates vertrauensvoll za richten an die bewährte alte Firn
M. Stein deck er, DaMtlorstrasse
Bank- & Wechselgeschäft Hamburg.
P. S. Das Haas SteJadeoker — überall als solid and reell
bekaaat — hat besondere Reclmmen nicht nöthig; es unterbleiben solche daher, worauf verehr! Publikum aufmerksam gemacht wird.
i
* r
TIZENOTOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 4 éa 1M9;
Különösen figyelemre mdltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom cuillapitó hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzöU daganatok, gümök, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligtia), megkeménykedéáek, genyedésck, vérkelések, mindeu mirígybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg. körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kifíczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkeriilhetlen élet-viiszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtap.isz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen beinélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán s-.nnyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen sz.ibad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása n<*m sokára bekövetkezik.
Ezen megbecáiilheilen gyógyszer, mely nek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben eli-mertetett — rendkívüli a legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feitünü sikeres eredményénél fogva, inelyek ha8ználata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vouhatlanul igazolja.
f^gy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem
teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Ponton TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. Nagy Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Bel us Józsefgyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla y « g y a z e r t á r á b a n. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros. Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 41-50)
Földbirtokosoknak!
Bécsi és budapesti földhitelintézetekkel való összeköttetéseim folytán képes vagyok a földhitelt igénybe venni szándékozó földbirtokosoknak jelzálog-kölcsönöket gyorsan és jutányos feltételek mellett közvetíteni.
Gottlieb Sándor,
(829 10—10) ügynök N.-Kanizsán.
Társa Prágában.
Umrath és Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, kftnyü járás, nagy munkaképessé?, és tiszta csópicsrol legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
Majdnem ingyen.
A mostanában megbukott na*y britani* ezüst-gyár csődtömeg választmányától fülszólittattunk, hogy * nálunk raktáron lem valamennyi britáuí* ezüst-árnkat a csekély fuvar- és munkadíj negyedének megtérítése mellett elajándékozzuk.
A mindeu egyen czíkkoél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele meiett csupán az Angolországból Bécsig járó szállitási dij és a munkadij egy csekély részének mfgtéritése mellett mindenki a következőket ''/« részéit valódi értéknek megszerezheti tehát majdnem iagyeo. (805 JO—12)
6 drb. británia-ezüst evőkanál, 6 drb. ugyanily kávéskanál. Összesen 12 drb. tielótt 6 frtba került,
most mind a 12 drb. összesen.......... . 185 kr.
6 drb. britania-ezüst asztali kés angol aczéléllel, további 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb..... 310 kr.
1 drb. tejszedő-kanál, tömörgnlyo, ezelőtt 3 írt. most 70 kr. 1 drb. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajn, legjobb britá-
nia-eztutből, ezelótt 4 frt most.......... I 20
6 drb. \éstartÓ británia ezüstből ezelőtt 2 frt. most 1 drb. ezukorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most
Ezenkívül diszes asztali gyertyatartók, pároukint 1 .2-, 2.50, 3.— ; tálezák 60, 75, ÖO kr , 1 frt és 1. 40 krajátal , kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorszórok á 25. 40, 76; 90 kr., 1 frt; eczet- és olaj-car*ffinák á2.50, 2.80, 3.50. 4.75, 5 frt . vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4 — levestálak aljjal ejyütt'' á frt 1 60, 2.50. 3.—.
kr.
65 kr. 65 kr.
frt-
f !
• •
!!
es

ta
a s
&
IC -
__minden háztartáshoz különösön ajánlható az alábbi Összeállítás, mely 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s * legfinomabb és legjobb briuuUi-er.ilhtből van kiállítva, páratlan olcsó áron: fi frt 45 krért; és pedig:
fi drb. kitűnő jó asztali kés británía-ezSstnyélIel, -o^j-íd
valódi augol aczéléllel. ** o "Z
6 d.b. legfinomabb villa britanía ezüst egy drbból. j ^ = ~ "« . fi drb. uehéz británia-exflst evőkanál- SjZ
fi drb. hritaniaí-ezüst kávéskaná'', legjobb minőség \ = U "© 1 drb tömör britania-ezüst tejszed '' kanál í 8jé4s
l drb i:«héz britaniai-«»(jsi levesmeró kanál. <~
G Hrb. briunia ezQat késtartó. ■ x
1 drb kitütió britauiai-ezüst ezukorfogó. 1 3 £ £ £ £
33 drb. Mindezen táreyak .i legfinomabb britaniaí-ezüstből készültek, me|y ,iz egé-z világon *zon ogyedü i, fém, » mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttől 20 évi használat ntán sem különböztethető meg, ezert kezesség válaltatik.
Mindenkinek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsa« a mint lehet beküldeni, miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában : hihető az árukat hova előbb elfogyaszthatja.
Czim és egyedüli megrendelési helv osztrák-magyar városoknak : General Depot der Britannia-Silber-Fabriken :
BLAU & KANN, Wien, I. Elisabethstrasse N. 6.
Holl seidlitz - pora.
Pcolr íílrlrnr vfllÁHi h* minden doboz "lapján sas
V^&aiv íllVJYUl vaiuuij & „ ¿n sokszorosított czégem ran
lenyomva.
30 óv óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyonor-betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér-telaiás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások t8rvéaylie« büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. ó.
SÓVAL.
SHBaoScK**)nötxxxx*xxxxx
Malom bérbeadás,
Sárvár város tulajdonát kepező s a Gyöngyös folyón levő u^ynevezett ve<rmalom, a közelében levő 60 hold föld használatával együtt. 1880. évi Szent-György naptól kezdve, hat egymásutáni évek 500 frt bánatpénz letétele mellett, zárt ajánlatokkal egybekapcsolva nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni.
Az árverés 187Í). évi junius hó 30-ik napjának délelőtti 9 órájakor Sárvárott a városházánál történik, hol az árverési feltételek előre is megtekinthetők.
/
A városi elöljáróság.
(846 2-3)
A legmegbízhatóbb önsegélyző *zere a szenvedő emberiségnek _ minden belsS és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fetj-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üszök, stemgyüUadás, mindennemű bénulás ét sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Kxen halmáj-sairolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló f*j között az egyedüli, mely orvoin czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
P ő
szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlauben.
Raktár ar. állam minden hírneves gyógyszertárában vajry fűszer-kereskedésében. linktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részegülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-íóle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláirá-sommal vannak elláiva.
Raktárak: N.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Rosenberg Fereucz Fesselhoíer József. Rosenfeld Adolf. — Z al a-E g e r s z e g rOyógy-szertár a Szt. lélekhez. — Barcs Dorn er 8. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. K 5 s z e g Cíacsinovics lat. gyógy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc* gyógy. Sopron Mezey And. gy^gy. Bánó k-S z -Q y ö r g y A. C Fíhic gyógy. Zágráb Mittibach S. gyógy. Irgalmashoz gyógy Szalunak Schwarz Gnsxtáv gyógy. (765 18—52


kézi és járgány-cséplőkészQleteiket
i-t61 8 ló, vagy ökör erejelfl Továbbá készitünk különféle nagyság és elismert jó minőségű ti«ztitó rostákat, kukorlcsa morxsolókat én
szecskavágókat. (836 7—25) Képes árjegyzékek hazai nyelven ingyen és díjmentesen.
Hallási olaj
Dr. Schmidt fő-törzs-orvostól gyógyít minden süketséget, ha nem-^ele született. (Nehéz hallást, fülzngást azonnal elhárít). Egy fíTeg ára használati ntasitiissal
együtt 2 frt. Vidékre postautalvány melletti 2 frt 40 kr. beküldés után szállíttatik.
A nyilvános elismerések, melyekben a Dr. Schmidt-féle liallási-olaji (ezen kitünű halasi szert) részesítik, s meiy a tiszta hallást, részint több éveken át a siketségból viszszaadj^ — szaporodnak naponkint !!!
Bizonylat. Ezer és ismét ezor köszönet a nékem küldött hal''ási olajért, mely többsaörös használat után az én végleg elveszett hálásomat Isteu segélyével ismét visszaadta. Oly süket vultam, hogy a harangok kongását sem hallottam, pedig a templom közelében volt lakásom ; mig most zs bórám tik-tak ketye-géseít is oly tökéletesen meghallom, mintha soha süket nem lettem volna. Kzer szivbeli üdvözletét küldi önnek örök lekötelezettje (806 10—10)
Steiner Dávid, oki. fógymn. tanár.
B a b o c s a, deczember 22-én 1878.
Faraktár Graetz Gyulánál, Bécs VI, MadaWlférttr 79.
„ÖNSEGELY"
hü tanácsadó íérfíak számára
(779 18-52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöngeség hajkihulláa-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, ezen a maga nemében egyetlen mii által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen:
Dr. ERNST L.,
Budapest, két-sasuteza 24. (Ára 1 frt.)
Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Tcnyész birkák és firfik
eladása.
Zalamegyében Alsó-Páhokon, bérlet megszüntetése végett eladandó 270 darab két éves, és 260 darab egy éves nőstény tenyész birka. A birka egészséges, gazdag fésűs gyapjával megtekinthető bér mikor, is által vehető akár nyirás előtt, akár utánna. Van azon felül 800 darab goböi ürü már megnyírva, bár mikor által vehető^
(847 2—3)
[oller Ferencz,
földbirtokos.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
^XQY KAjmßK 1879. május 8-án.
f^^QétzstésJ ár
Jegéss ¿TT« . .
imfl
8 fct.[
t * I

fél érre . . 4 □egyed érre . . 2
Egy *%Am 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorárt 5 kr.
NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért ré-
tetuek fel. Kincstári illeték minden , egyes hirdetésárt külö 30 kr fisetendS
Tizennjolczadik^éTfolyam.
különf
A Up szellemi részét illetff köalem ínyek a nerkeáírtóhOs. anyagi réwét illet« közlemények pedig a kiadóhos bérmentve intásendSk: NAGYKANIZSA Wlassloskáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
> Késiratok vissza nem i kftldetnek.
nem í
OGYI KÖZLŐN Y.''
N.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kereskedelmi g iparbank«, „n.-kaniMal takarékpénztár«, a ^UmegyerilUIános tanTtétestület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálasztraánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesUCje.
>
Metenklut kétszer, Vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A Mura szabályozása I.
Tudvalevő dolog, hogy nálunk a folyók szabályozása milyen hírnevet vívott ki magának. A főváros közti Duna-szabályozás megvizsgálását Budapest közönsége folyton sürgeti, mert daczára a sok pénzbe került szabályozásának, nem látja biztosítva a várost a Duna kiöntései ellen. A Tisza meg a Fekete-Kórös nem régiben mutatták meg, hogyan vannak szabályozva. De nem is kell ilyen országos példákra hivatkoznom, van nekünk itthon a Vasmegyében szintén egy szabályozási tengeri kígyónk, a Rába szabályozása. Ebben az ügyben évek óta koz-gyüléseztek, alapokban polemizáltak amikből azonban nem lehetett kiokoskodni, hogy kinek van igaza, — most aztán, mikor a szabályozásnak már befejezve kellene lenni, kaptak — kir. biztost. No, majd ez megcsinálja.
Midőn ez úttal a Murának a Vas és Zalamegyék határait érintő részének szabályozását szóba hozom, ezt nem azért teszem, mintha ez által egy ujabb kir. biztos kiküldetésének útját akarnám egyengetni, akit valahonnan a Tiszán túlról küldjenek hozzánk. Mert az igen különös, hogy sem Vasmegyében sem Győr megyében — ha már épen kellett — nem találtak alkalmas embert kir. biztosnak a Rába szabályozásához, hanem kineveznek egy embert, ki a Rába menti viszonyokat aligha ismeri, de talán a Rába vizét is csak* a Dunában látta. De az meg szintén épen nem a legelőnyösebben tünteti föl a Rába szabályozása által érdekeltek eddigi eljárását, hogy kir.
biztos nélkül a szabályozási munkát any-nyi év után sem tudták maguk közt barátságos uton befejezni.
Hanem szóba hozom a Mura szabályozását azért, bogy megyénknek muramenti községeinek a Mura gyakori kiöntései, s folytonos part- elmosásai által okozott káraira a figyelmet fölhívjam, s hogy valahára e baj elhárításához komolyan hozzá fogjunk. Erről most szólni nagyon itt van az ideje, mert a csapás az eddiginél évről-évre nagyobb lesz minthogy az osztrák kormány a stájer tarto-mánygyülés sürgetésére a Mura szabályozását elrendelé, s a szabályozást Grácz-tól lefelé öt év előtt megkezdték, s mert az osztrák s magyar kormányoknak nem sikerült a magyar határrészt illetőleg az együttes szabályozásra nézve megállapodásra jutni, most a magyar hazának szemben eső stájer parti rész oly képen sza-bályoztatik, hogy a viz sodra onnan el, s a szabályozás által a magyar part felé tereltetik. Lehet képzelni, hogy milyen rombolást fog tenni a Mura vize, ezután a magyar parti részen !
Rendszerint az embereket érő nagy csapás, nagy szerencsétlenség szokta a figyelmet magára vonni, részvétet kelteni. Ha az árvíz százezernél többre menő hold föld termését teszi tönkre, ha falvakat, városokat dönt romba, lakóikat földönfutókká, koldusokká téve: akkor r mozdul meg az emberbaráti kéz nyújtva segélyt, letörölve a könyeket. Ismeretlen ember segit ismeretlen embertársán. S ez igen szép, lélekemelő.
De a nagy csapás, a nagy szerencsétlenség mellett nem szabad figyelmen
TÁRCZA.
A
Házunk előtt.. .
Házunk előtt virágzik az almafa Két szerelmes hamiskodik alatta, Egyik olyan, mint a fának virága, A m*sik meg, mint a fának az ága.
A fejemben egy gondolat támadott: Leszakitora ágastól a virágot .... I)e mihaszna szakitnám le ax ágat, Kr. a virág nálam ugy ¡a elszárad.
Viruljon hát, míg tart a szép kikelet ! Kedv deritse a szerelmes sziveket! Virágos fa az ifja sziv s kebelem, Szép virága a méz édes szerelem.
Mit nekem más, ezen a nagy világon Van énnekem gyönyörű $*ép virágom, Olyan leány az én kincsem galambom Milyen nincs több a föld szinén, ha mondom!
Haja olyan, mint a sötét éjszaka, Kxrme, mint az éjnek legszebb csillaga, Piczi ajka oly éd«s, mint az eper Kgy huzamban megcsókolnám ezerszer.
Kerek arr*a piros, pozsgá«, csupa vér, Csodálom, hogy meg nem pattan benn az ér. Egy mákszemnyi patika-por sincs rajta, Nem mázolja magát, mert nem a — fajta.
Ott született az alföldön a rónán, Magyarszülte magyar leány a ró»sám, Ha czukorból volna a kis piczikém: bizony csupa szerelemből megenném !
Ifj. vArady FERENCZ.
Petőfi Sáixlor Beck károly tollúban.
Fordította: Witt Fülöp.
(Folytatás.)
Aztán, mintegy magával küzdve, egyszerre kifakadt:
„Hát a németek (osztrák-németek) csakugyan azt hiszik, hogy gyülöljük?"
„Na ugy félig, meddig."
.Gyalázatos. Ez előítéletet tövestől kellene kiirtani.
Végig ismerém nemzetemet, tetőtől talpig; jósága, ugy 8zintén büszkesége nem engedik, hogy nála nemtelen szenvedélyek meggyö-keredzhessenek. Igsz, nem szeretjük az osztrákot, a módja sem tetszik, néha boszusan ki is térünk néki, de nem gyülöljük, noha sokat tett, mi egy barátságos egyetértést megskadályoz. Határt és mértéket nem ismerve, hszánk érzékeny mellőzésével, külföldit emelt érvényre.
Igy honosult be nálnnk a lompos német viselet, tanítják nálunk elfárssztásig a német históriát, mig Hunyadiinknak alig szentelnek néhány üres és fntólsgos szót. Előnyeinket a német csak izzadó szemüvegen át nézi s legjobb esetben lerde ssjátságoknsk tekinti. Lényünk naivaágit korlátoltságnsk mondja, vendégszeretetünk tékozlás, nyiltszivüségünk noblesse hiánya, s lovagiasságunk pöffeszkedő izgága előtte. Keleti szemlélődésünket, és vsgynnkat, végezett munka ntán a nyugalmat keresni, mit sem törődve nyerészkedéssel és szédelgéssel, ast ő lomhaságnak éa fásultságnak nevezi. To vábbá: ő, ki semmiféle önállósn elhatározó joggal nem bir, l*gkevésbbó volna feljogosítva önkormányzatunk felett pAlczát törni s mégis minden harmadik saava: Önkényes szolgabírói
kivül hagyni a csapást, a kis szerencsétlenséget sem, mert sújtson az bár egy községet, sújtsa csak egy embertársunkat, ennek az ót ért csapás egyedüliségében ép oly nagy, ép oly snlyos, mintha rajta kivül még vagy száz ezer ember részesült volna oly sorsban.
Azért ép ugy észre kell vennünk az egyes vidékek vagy községek életében meg-megujuló kis, részleges csapásokat, mint a nagyokat, melyek világra szólnak. Akiknek a vész földjét, házát fenyegeti, s ez utóbbit néha még a perint vize is elmossa, ennek ez épen olyan baj. mint akit a Duna vagy a Tisza vize tett koldussá. S ha az egyes vagyonát, életét bizonyos időszakokban rendszerint bekövetkező elemi csapástól megmenteni vagy a veszélyt megszüntetni önerejéből, tehetségéből nem képes, ezt tartozik tenni a község, ha ennek erejét is felülmúlja a kerület, ha ez sem képes leküzdeni azt, a megye s ha még ez is gyengének bizonyulna, köteles az állam megtenni mindent, hogy a hol a szükség kívánja, a polgárokat az emberileg megvédhető elemi csapásoktól megóvja, otthonukat biztosítsa. A közös védelem — az elemek s ellenséges emberek ellenében — s az emberiség jólétének előmozdítására szükséges együttes erő kifejthetése végett alakítottak az emberek társadalmat, államot. S azért a sújtottak ezek mindegyikétói igényelhetik a támogatást a rájuk váró csapások elhárítására.
Vasmegyében nyolez s Zalában tán még egyszer annyi község határos a Murával. Sok helyen a hol 25 — 30 év előtt a Mura mellett nyüzsgő falusi élet volt,
ott most sürü erdőt képező szigetek vannak. De a part elmosás által a romboló munka még egyre tart. Legtöbb helyen a szántóföldek s rétek mosatnak el, de néhány faluban majd az egyik, majd a másik gazda kénytek n másutt épiteni házat, hogy a régi telkén nemsokára halak úszkáljanak. Hanem az adót attól a viz elmosta földtől csak ugy meg kell fizetnie, mintha még most is búzát aratna rajta. Sót tudok esetet, hogy egy gaz-, dának a telke szintén elmosatván, most hogy az egykori telke fölött folyó Mura vizében halászhat, azért külön kell fizetnie.
A part elmosás által folyton tovább húzódó és nagyobb kanyarokat képző Mura az ellenkező oldalon kárpótlásul ugyan annyi köves szigeteket képez. A legszebb terméskő minden féle nagyságban. Kezdetben e szigetek a senki szigete, csak később akad gazdája, néha persze pör utján, midőn a szél annyi homokot hordott már az ilyen szigetre hogy sok év múlva erdő nő rajta.
A Mura nagy esése miatt egyike a legsebesebb folyású vizeknek. Roppant nagy kanyarokban folyik s ép ez okozza a kiöntést, mert nagy vízálláskor a viz sebes folyásának megfelelőleg nem folyhat kellő gyorsasággal, mert a néhol majd nem derékszöget képező kanyarok fol-fol-tartóztatják, mintegy útját állják s medréből hamar kicsap.
A Mura szabályozásának nem kell töltéseket emelni ártér nyerése végett. A Mura szabályozásánál teljesítendő ez: átvágásokat csinálni, hogy a viz akadály nélkül gyorsan folyhasson és a part-elmosásokat megakadályozni. Az átvágások által-
garázdálkodás ! Mintha az ő hivatalnokai ke-véebbé önkényesen járnának el, mintha az úgynevezett czivilizált tartományokban nem épen ugy divnék a mogyorófapálcza, mint nálunk.
„Mindezeket fontolóra véve, mondja meg őszintén;
Szerethetjük-e a németet?" „S mégis egymásra utalja o két nemzetet a gondviselés, együvé tartoznak mint a kenyér és só, és feladatuk egymást viszontosan kiegészíteni, mind a két rész üdvére."
„Hát költőinktől mit tartanak Németországban ?"
„Eötvös, a gondolkozó, feleiém érdekli a gondolkozó nemzetet, csakhogy —"
„Csakhogy — szakita félbe — nemde, a legragyogóbb reflexió is, ha nagyon tömör, kárára van a művészi alkotásnak ?u
„Kétségkivül 1 Épen így nyilatkozott a német kritika ia Eötvösről! Ama görög királyhoz hasonlít, kire az a nehéz átok sulyosodott, hogy kezei alatt minden, mihez csak nyúlt él-vezhetlen arany nyá változott. Az oly gazdagság íme itt a fordítás: Hortobágyi korcsmárosné, angyalom ! Tegyen ide egy üveg bort, hadd iszom ! Debreczentől Nagy Hortobágy messze van, Debreczentől Hortobágyig szomjaztam!
Szilaj nótát fütyörésznek a szelek, Lelkem, testem majd megveszi a hideg: Tekintsen rám, korcsmárosné violám, Fölmelegszem kökény szeme sugsrán.
Korcsmárosné, hejh, hol termett a bora ? Savanyu, mint az éretlen vad alma. Csókolja meg ss ajkamat szaporán I Édes a csók, meg édesül tőle szám.
szegénynyé tesz, éhezünk é szomjazunk mel lette. Őore vár még a feladat, hogy jobban czélt érjen, hogy a külföldet cápacitálja.
Egy este igy szólt Petőfi:
„Nem bánom, elfogsdok öntől ma egy pohár rusztit, de csakis azzal a kikötéssel, hogy megint én vendégelem majd meg ménesivel."
„ÁH i-
S elballagtunk egy a városházzal szomszédos, ismerős korcsmába, hol a dérdur, szótalan csapláros a vidámság és bőbeszédüség forrásával szolgált.
Petőfi tajtékozó humorral ecseteié a pesti írókat a régieket s aa ujabbakat, úgyszintén lúgos iróniával a pesti társadalom fólszegségeit.
„Nemrég egy költeményének birtokába jutottam, kezdém gyönyörű; azonnal le is fordítottam. Költeményei azt kivánják, hogy szabadon bánjunk velük. A nagyon ia gondos for-ditó többet ártana, mint használna. Irodalmi műhelyben, ugy hiszem, magyar magzatra német ruhát is szabad szabni.
Frau Wirthin, mein Täubchen mein Engelein, Mich durstet nach einer Flasche Wein, Weit kam ich her, weit geh'' ich hin, Ich war schon durstig in Debresin.
Die Winde sie blasen im Haideland, Sie bliesen in''s Hers mir duroh''s Gewand, Oh, wolle mich wärmen geschwind, geschwind, Du hast zwei schwarze Sonnen, mein Kind.
Hei, schelmi »che Wirthin, wo wuchs dein Wein? Holsäpfelchen können nicht saurer sein, Hei, suckere küssend die Lippen mir, Ein«, zweie, nun rählm wir drei und vier!
TIZENNYOLCZADK ÉVFOLYAM
ZALAI K
ÖZLÖNY
MÁJUS -n 1879.
sok holt meder kiszárít tátik s az egészségtelen iszapos kigczölgések megszűnnének. a mi nagy részben okozója a Mnra melléki községekben a gyakori hidegleléseknek.
AGUSTICH IMRE. A U. országos ipar-gyülés
clökészitö bizottságától.
(Folytatás és vége.)
Ehez képest a napirendre kitüzetik még: 2. az ipari szakoktatás szervezése. Továbbá: 3. Az egyetemlegesség elvére alapított szövetkezeti intézmény fejlesztése. 4. Az 1881., esetleg 1882-ben Budapesten tartandó országos i parki alütás ügye. 5. A hadfelszerelési és egyéb állami szükségleteknek a hazai ipar által való fedezése. 6. Váaárügy rendezése. 7. Iparos-ifjú-sági egyletek (onmuvelődési és segélyegyletek) támogatása. 8. A házalási ügy törvényhozási szabályozása, fötekintettel a vándorraktárak és az ügy nökösködéa hatósági ellenőrzésére is. 0. A'' fegyencz-ipar rendezése.
III. A gyűlés szervezete. Hosszas és beható eszmecsere után határoztatik, hogy a II. országos iparos-gyülésen az ipartársulatok, iparegyletek és oly iparoskörök vehessenek részt, melyeknek alapszabálysaerü faladata az ipar előmozdítása. Készt vehetnek továbbá az ipar és kereskedelmi kamarak, valamint oly társulati köteléken kívül álló iparosok, kik — ha legalább 50-en összeállanak — gyülésileg jegyzőkönyvi meghatalmazás alapján képviselőt küldenek.
A szavazati jog tekintetében a kővetkező megállapodás történt: Ipartársulatok, iparos-körök és iparegyletek, ha 50-nél kevesebb taggal birnak egy, ha 50—100 taggal bírnak két, ha 100 nál több taggal bírnak, három Szavazatot gyakorolhatnak.
Társulati köteléken kivül álló iparosok ha legalább 50-en Ö9szeállanak egy, ha 100 on felül vannak, két szavazatot gyakorolhatnak megbízottaik által.
Minden kereskedelmi- és iparkamarának í>, az országos m. iparogyesületnek 5, a fővárosi iparoskörnek 5 szavazata lesz a nagygyűlésen tekintet nélkül a képviselők számára.
Több testület egy és ugyanazon kiküldött által is képviseltethetik magukat. Öt sza vazatnál többet azonban egy kiküldött sem egyeaithet magában.
IV. A tanácskozási ügyrend. Beható és ''élénk vita után irányelvül kimoi-datik, hogy a I eongressua bármely tagja csak egyszer szólhat egy éa ugyanazon tárgyhoz, az előadó a zárszóval együtt kétszer, ha pedig fölvilágositás kívántatnék az előadótól, az soron kivül is fölszólalhat.
Ha 20 tag a tárgyalás befejezését kívánja elnök azt szavazásra bocsátja, éa ha többség a vita befejezése mellett van, már csak a határozat fölötti szavazásnak van helye. Az ügyrend egyéb részleteinek kidolgozására a központi bizottság kéretik fel.
V. A szervezési költségek. A nagygyűlés szervezési költségeinek és a központi bizottság kiadásainak fedezésére határoztatik: A
Szép menyecske savanyu bor édes csók, Az én lábam ide s tova tántorog, olel jen meg korcsmárosné, édesem ! Ne várja,''mig itt hosszában elesem.
Ejb, galambom, milyen puha a keble ! Hadd nyugodjam csuk egy kicsit fölötte 1 Ugy ia kemény ágyam lesz az éjszaka, Messze lakom, nem érek még ma haza.
„Ah, mondá meghatottan, a költemény megszűnt enyém lenni. Költőnek nem szabad forditaní, mert a költő e tekintetben olyan mint a király, ki minden lehorzsoltérezdarabrasaját képét akarja vésni."
„Oh ez elcsüggeszt!*
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szulíá<8 Lajos.
(Folytatás)
— Oh bárcsak itt lenne már holnap, mily boldog lennék.
— Mindennek meg lesz a maga ideje
leányom.
Ily beszélgetésekbe számtalanszor bocsát-kozának.
Hónapok multak.
Margit némi bevásárlások végett a belvárosba ment.
Midőn az apróságok már óhaja szerint rendben valának, lépteit még egy bolt felé irá-nyozá. Ilyen bevásárlásokat sokszor tett. Ez alkalomkor %épen tovább vásárolgatott, mint rendesen. Már már esteledni kezdelt, míBőn
beiratáskor minden társulat annyi forintot tartozik lefizetni, ahány szavazattal bir; továbbá midőn az előmunkálatok a társulatoknak megküldetnek, ezek fölhívandók as előzetes nyomda-és egyéb költségek fedezésére tetszés szerint adakozni; végül ugyau e czélból ajelen-volt vidéki küldöttek az illető társulatoknál előterjesztéseket megtenni fölkéretnek. Jegyzőkönyvbe foglaltatik, hogy Brenner Lőrincz a veszprémi kereskedelmi kör részéről 20, az ottani ács, kőműves ás épi''ő társulat részéről 10, Dobay János pedig a gyulai három ipartársulat részéről 10-10 frtot ajánl föl a czélra.
VI. Az előadók megválasztása a központi bizottságra bizatik.
VII. Az előkészítő központi bizottságba beválasztatnak Budapestről: Ráth Károly, Ba-kay Nándor, Szabóky Adolf, Mudrony Soma, Gaál Jenő, Steinacker Ödön, BobulaJ., Csép reghy János, Gellérí Mór. E bizottság a fővárosi szakféríiak sorából kiegészítheti magát. A bízottság kültagjait az értekezleten részt vett küldöttek képezik.
VIII. Határoztatott végül, hogy a nagygyűlés hivatalos elnevezése legyen: „II. országos iparos gyűlés."
A kozponti bizottság és iparos gyűlés hi vatalos közlönyévé a „Magyar Ipar- és Kerea-
kedelmí-Lap* választatott.
*
* *
Az előkészítő bizottság megalakulván és magát több szakavatott tag által kiegészítvén, megválasztotta:
elnöknek liáth Károly,
jegyzőknek: Gellérí Alór és Fritz Péter urakat; továbbá megválasztotta az előadókat; u. m.;
1. Az ipartörvény revisiója és az ipar-szervezet.
Előadók: Mudröny Soma és Bakay Nándor.
2. Az iparoktatás szervezése.
Előadó: Szaboky Adolf és Steinacker
Ödön.
3. Az egyetemlegesség elvére fektetett szövetkezetek terjesztése.
Előadók: Gaál Jenő és Uelléri Mór.
4. Budapesti országos kiállítás.
Előadó: Posner K. Lajos.
5. Az állami szükségleteknek a hazai ipar által való fedezése.
Előadó: Csepreghy János.
G. A vásárügy rendezése.
Előadók : Lengyel Antal (Szolnok), Dobay János (Qyula.)
7. Az iparos-ifjúsági egyletek támo gatása.
Előadók: Gellérí Mór és Szilágyi Mihály (Veszprém.)
8. A házalás szabályozása.
Előadók: Szentléieky Máté (Pozsony) és Fritz Péter.
A tegyenczipar rendezése.
Előadók; Gyubek Lajos (Eger) ós Jónás János.
Az előkészítő bizottság — azelőértekezlet fenti megállapodásai nyomán — a napirend minden egyes pontjára vonatkozólag részletes javaslatok kidolgozásával foglalkozik, melyeket a nagygyűlésen a fönt megnevezett előadók fognak előterjeszteni és tüzetesen indokolni.
Wein ! Küsse ! Wie taumelt mir das Gebein ! U marme mich jetzt, doch schnell muss essein : O warte nicht Kind mit spröden Sinn, Bis ich hingefallen, so lang ich bin !
Es ruth sich an deiner Brust so weich, Nur noch ein Weilchen 1 Gott lohnt''s dir reich ! Und der Weg ist so weit, und die Nacht so kühl, Und so hart ist auf der Haide derPfühl. —
„Nem, nem, semmi szín alatt se fordítson németre; de hasznomra válnék, ha valamely fordítónak segitségére lenne."
(Vége következik.)
gyors léptekben a külváros felé haladt. Amint egy keskeny utczán befordult, — kit pillantottak meg csillogó szemei, mint Vezéri Aladárt.
A véletlen ily nem is gyanított találkozása folytán mindkettőjöket meglepte.
Vezéri gyorsan átlátá a találkozás pillanatának nagymérvű hasznát, udvariasan megkérte az elpiruló hajadont elkísérésének engedélyére.
Természetesen, Margit eleinte habozott, köszöngeté szívességét, de átlátta, hogy bizony az idő már gyorsan elhaladt, s ily tájban egy védtelen nőnek magányosan a sötét utczákon elbotorkálni veszélyes.
Az ifjú óhajának átengedé magát.
Hogy mily boldognak érzé e pillanatot Vezéri, azt nem is szükséges mondanunk.
Még Margit lakásokhoz elértek, addig mindig az érdekeltebb dolgokról beszélgettek.
Ezen javaslatok főbb irányelveit magában fog laló pontozatokat a jövő hó elején fogjuk a t. ipartársulatnak tudomásul vétel, illetőleg ta nnlmányozás végett megküldeni.
Addie is van szervmesénk ezennel a t. ipartársulatot a II. országos iparos-gyűlésre tisztelettel meghívni és bizalommal fölkérni, hogy azon kiküldöttei által — a III. jegyzőkönyvi pont alatt föntebb közölt módozatok mellett — magát képviseltetni méltóztassék.
A nagygyűlésen való képviseltetés iránt hozandó közgyűlési avagy választmányi határozatot, valamint a kiküldendő meghatalmazottak neveit kérjük velünk mielőbb közölni, kijelöltetvén egyszersmind a társulat «tagjainak jelenlegi létszáma is.
Az előmunkálatokkal járó nyomda- é8 postaköltségek fedezésére — az előértekezle* határozata értelmében — a t. társulat viszo nyaihoz képest tetszés szerint beküldendő csekély összegekről kellőleg ellenőrzőit részletes elszámolás fog a nagygyűlés elé terjesztetni.
A kitűzött időben a fővárosba érkezők összejövetelére, az ismerkedési estély és az előértekezlet megtartásán*, továbbá egy pünkösd hétfőjén külön vonattal Székesfehérvárra tervezett kirándulásra vonatkozólag részletesebb programmot a már emiitett második körleve lünkkel lesz szerencsénk a t. társulatnak beküldeni, mely alkalommal a vasúti és gőzhajózási díjkedvezmények kieszközlése iránt tett lépéseink eredményét is fogjuk tudathatni.
Végül alig szükséges a II. országos iparos gyűlés ügyét a t. ipartársulat legmelegebb pártfogásába ajánlanunk. A hozandó határozatok csak ugy fognak értékkei birni és egyaránt felteié és lefelé érvényre juthatni, ha a nagygyűlésen a hazai ipartársulatok impozáns zöme érvényesíti szavazatát és ezáltal erkölcsi súlyát.
És reméljük, hogy a hazai iparos osztály mely oly sokszor emelte föl szavát a hazai ipar fejlődését gátló intézmények ellen, ezúttal sem fogja az alkalmat elmulasztani, hogy együttes és egyetértő féllépéae által érvényt szerezzen azon jogos kívánalmainak, melyek megvalósulásától a hazai ipar, és igy egyszersmind az ország jobbléte függ.
A II- országos iparos-gyillés előkészítő bizottsága nevében:
RÁTH KÁROLY, oraz. képviselő
elnftk.
GELLÉRÍ MÓR,
jegyző.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a zalci-eger szegi kir. törvényszéktől 1870. évi május 9-én.
597.B/879. Sz. 1. Szép József ujoncz-állitás előli szökéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
899.B/879. Sz. 1. Vindisch Jakab súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
945.B/879. Sz. 1. Tamás István sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
947.B/879. Sz. I. Bircza Károly és társai közhatóság elleni erőszakkal vádoltak elleni ügyben vég tárgyal ás.
Margit észrevevé, hogy az ifjú elvan ragadtatva, — a hang melegen szólt, eléggé tanúskodott keblének titkos érzetéről.
Nem keli különösnek tekintenünk, ha egy hét múlva Vezéri Aladárt már Margiték-nál látjuk. Mihály- és Zsófi asszonynak az első pillanatra megtetszett a fiatal ember modora. Nyájas, sokat mondó és igéző beszédéből ki olvassák, hogy Aladár nem valami ilyen olyan ember.
ó is el találta rendesen a hangulatot, a melyben as öregek öröme szerint szólt. Bő tár gyu beszédeivel, a képzeletek legdíszesebb kertébe vezeté őket. Oly megragadóan, oly érzék-teljesen birt beszélni, hogy sokszor a kedélyek legszomorúbb fokozatára, — majd a kaczagás legmagasb és legmulattatóbb áramlatába képes volt a kis családot ragadni.
Midőn egy alkalomkor ismét Margíték-hoz jött, a megindulás legsötétebb fátyola ho nolt az ifjú leány halvány arczán. Atyja nagyon beteg volt.
— Oh Istenem, — szólt Margit senki sincs épen most hon, hogy segíthetnék. Atyám pedig nagyon beteg.
— Az Istenért talán nem oly aggasztó állapota, mint az ember gondolja?!
— Oh dehogy nem. Még délelőtt egy jó kedvű volt, oly édesen mosolygott — és most oly annyira beteg.
Margit szemeiből önkénytelenül nehéz könyek peregtek halvány arczára.
— Csak viszont egészséges állapotban találhatnám atyámat, mily boldog lennék, az illetőnek, aki kigyógyítaná, hálám legnagyobb
994.B/879. Török Péter súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1008.B/879. Let Németh Burka Ferenc« tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1127.B/879. Let. Papp György és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtár-gyalás.
1130.B/879. Let. Körmendi József és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás
Május 16-án.
780.B/879. Sz. 1. Takács Ferencz és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
M á j us 1 9 - é n.
21.B/879. Sz. 1. Kis János és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben 2-od bírósági Ítélethirdetés.
Május 20-án.
518.B/879. Sz. 1. Láncz János sikkasztással vádolt elleni ügyben 2 od bírósági ítélet hirdetés.
856.B/879. Sz. 1. Vínhoffer József sikkasztással vádolt elleni ügyben 3-ad birósági ítélet hirdetés.
898 B/879. Sz. 1. Horváth József emberöléssel vádolt elleni ügyben 3-ad biróeági itélét hirdetés.
961.B/879. Sz. 1. Fentős János hadkötelezettség alóli meneküléssel vádolt elleni ügyben 2 od birósági ítélet hirdetés.
Május 27-én.
887.B/879. Sz. I. Bombái Pál és társai tolvajlással vádollak elleni ügyben 2-od biró sági ítélet hirdetés.
Zala Egerszeg, 1879. májsu 1-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda ig**gat<S.
Helyt hírek.
— A nagy-kanizsai osztrák magyar bankfiók területéhez tartozik Zala, Somogy és Baranyamegye. Helyiségül a takarékpénztári épület mellett levő VVeisz féle ház vétetett fel. Egyébként tájékozásul közöljük a többi dunán-tuli bank területét is; igy a sopronihoz tartozik Vas- és Sopronmegye, a győrihez Győr-Mosony, Komárom éa Veszprémmegye.
— Rémhir mindenfelől. N.-Kanizsán csoportosuló vaspálya vonalok kisebb-nagyobb időre beszüntették közlekedésöket, a budai vonat kevés időre akadt fel, mig a pragerhofi, bécs és pécsi hosszabb időre.
— Hétfőn délután egy négy éves kis lánt temettek Egerszegen kit egy kocsi gázol tel.
— Kis-kanizsai születésű Szömörics Simon atya a Szent-Ferenczrendüek pécsi zárdafőnöke május 1 én Siklósra utazott az ottani zárdafőnők Éger Zsigmond atyát, ennek neve-napjára meglátogatandó, hol estebéd után szélhűdés érte s rögtön meghalt. Béke poraira!
— Kovács Zsigmond megyés püspök ur ő excellentiája május 3 án Sümeghre érkezett, pompásan helyre állított regényes fekvésű kastélyában több napig fog időzni. A lelkes főpap névnapja csendben ünnepeltetett meg; Zalamegye nagy szülöttje iránt kedves kötelességünket teljesítjük, midőn a köztisztelet- s szeretetnek kifejezést adunk : hogy sokáig éljen !
fokát nyújtanám oda. Talán életemet is oda adnám!
Vezéri szive ezen szavak hallatára erősen dobogott. Érzé a mondottak nagy jelentőségét és boldogságát.
— Tehát kisasszony, én vállálkozom ezen feladatra, — egy hét múlva édes atyja ismét egészséges állapotnak fog örvendeni! — A dolog megoldása nehés, de kegyed szavaira bármily is lenne, a feladatra vállalkozom.
Margit észre vevé Ígéretének nagy jelentőségét, de örömest megígért bármily áldozatot csak édes szeretett atyját a betegségtől, talán a haláltól megmentse. Jövőjének mindten örömét ily szerencsétlenség által elveszetnek, megsemmi-sültnek tekintené. Bármily kitartásra serkentené a remény, keble nem találna vigaszt. A fájdalom leghatalmasabb sújtó karja irányult feléje, ha atyjától kellene megválnia. Ezen pillanatban elfeledő a multat, Lászlót, mindent csak atyja beteg állapotának rémséges gondolatai foglalkoztatták gondolkodó tehetségét.
Vezéri a beteget megvizsgálván, a kis asztal mellé leölt, — kezébe vévén egy tollat, az orvosi rendeletet asonnal megírta.
Eddig Vezéri Aladárt nem ismertük közelebbről, most azonban kitűnt: hogy orvos.
Margit maga is csudálkozott a történteken. Bizalma a nyájas fiatal ember iránt nagyobb fokra emelkedett.
Vezéri a „reczepteta zsebébe dugva, aa orvosságot maga sietett megrendelni.
(Folyt, következik.)
TIZENNYOLCZADK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS -n 1879.
— Halálozás Özv. Gottlieb Fanni asszonynak egyetlen fia Sándor májas 4 én 30 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. Temetés« 6 án délután volt Béke hamvain 1
— Zalamegye közgyűléséről jövő szá-munkban referálunk, jelenleg csak annyit jegyzünk meg, hogy az alföldi vizkárosultak-nak 1000 frtot szavazott meg egyhangúlag a megyei pénzalapból.
— Dr. Wlassies Gyula igazságügy mihiszteri fogalmazót Zalamegyének jeles képzettségű szülöttjét főispán ur ő méltósága május 5-én tiszteletbeli megyei főjegyzővé nevezte ki. Elismeréssel vagyunk főispán ur ő méltóságának e szives intézkedéseért, mint maga is monda: örömmel nevezte ki 8 bizonyára Zalamegye is csatlakozott az örömhez, mert a törekvő ifjú szép tehetségét szülőmegyéje javára is odaadó készséggel érvényesíteni fogja.
— Zala Egerszegen, az ujonan alakult műkedvelők apr. 20 án a „Falu rosza* czimö nép színművet adták elő, melynek tiszta jövedelme 30 frt. szegediek javára lett fordítva, felülfizettek Ürményi József főispán 4 frt 30 kr. Farkas Dávid 4 frt 30 kr. Lengyel Károly 50 kr.N. N. 00 kr Ileinrich 30 kr. Ungár 7 frt 10 kr. Rosen-berger k. a. 30 kr. Bevétel 104 frt 50kr. kiadás 74 frt 30 kr. tett.
— Balaton-Füredről írják lapunknak : A felső sétatér megnagyobbittatott, a szép uj hajóhíd kész, rövid idő alatt szinte kész lesz a fürdöházhoz vezető uj és diszes híd is. Károlyi nagy vendéglőjén ->.k gyönyördéje valóban nagyszerűen van kifestve és a lehető legkényelmesebben atalakitva ; az Eszterházy szálloda étkező helyiségét, udvarátsat. költséges építkezések áltul egészen ujjá teremtették. A fürdőidény alatt Károlyi székesfehérvári színtársulata működend, a zenekar is a tavali szerződtetett, Dankó pécsi jól szervezett zenekara. A közlekedés most már hetenkint kétszer, szerdán és szombsiton történik.
— Távirat. Egész Kottorit s vasúti állomását május 7 én egy ódakor a Muraviz elöntötte. Hirschler TeUvérek kára irtóztató.
— Árverezés Zalamegyében Engel Gyula I4yy frtra b. ingatl. Bucsán í. jun. 5 II. jul. 5. Dömötör Gábor 1266 írtra b. ingatl. Tormaföldön I. máj 30. II. jun. 30. Mosmon-dor István 2254 frtra b. ingatl. Csáktornyán május 8. Máté László 1104 frtra b. ingatl. Ha-hóton I. jul 31. II. aug. 30. Szmodicslván 1032 frtra b. ingatl. Adriánczon I. jun. 7. II. jul. 7. Kapronczai Józsefaé 1200 frtra b. ingatl. Ta-polczán I. máju8 30 II. jul. 1.
— A szombathelyi püspökségnek Za lamegyében fekvő egyházkerületében a bérmá-lási körút következőleg állapitatott meg: Május 18-án Bella''inczon, 19 én Dobronakon, 20 án Turnischán, 21-én Cserencsóczon, 22-én Alsó-Lcndváu, 24-én Csesztreghen és 25-én Szent-györgy völgyén szolgáltatja megyés püspök ur ű msga a híveknek a bérmálás szentségét.
— Csengery Antal országgyűlési képviselőnk bájos leánya, Leonával Vámossy Károly fővárosi ügyvéd jegyet váltott. Kisérje buldogság a kötendő szent frigyet!
— A légrádi iudóháznal levő Sjmogyi nagy hegyekről őrös hegy csúszás történt a roppant esőzés következtében.
— A Mura kicsapott medréből Csáktornyán, Kotoriban, de legkivált Kollátszegen iszonyú károkat tett, ez utóbbi községet teljesen elöntötte. A Zala folyó is felette megáradt, ugy, hogy Zala-Egerszeg keleti részén fekvő házai közül sok összeomlott s nagy terjedelemben viz alatt állt.
— FelSÖ''EŐrsön közelebb postahivatal nyittatik; Zalamegyének e kies széle már régen megérdemelte e helyes intézkedést.
— A szikesfehérvári orsz. kiállítás iránt, a megnyitási ünnepely közeledtével, minden oldalról rendkívül nagy az érdeklődés. Az utóbbi napok esőzései hátráltatták, sőt meg is akasztották a munkálatokat, de a kiállítási tárgyak tömegesen érkeznek és ezek elrendelése most éjét napot igénybe vesz. as építkezések befejezéséhez értek s a díszítési munkálatok Hoffmann C. J. udvari kárpitos vezetése alatt, ki a párisi közkiállitás magyar osztályát ékité, buzgalommal folynak. A jury-pavíllon nagyterme már készen van s az Ízléses drapériák, czimerek, fölíratok, szóval, a párisi világtlrlat magyar osztályának egész dekoráció készlete itt is elragadja a belépőt. A pavillouok mindegyike fölépült már s azok fölszerelése gyorsan halad előre. A diadalkapu építése is javában foly. Ez imposánslátványt fog nyújtani. A megnyitási ünnepély ideje és programmja fog-lalkostatja most első Borban Gróf Zichy Jenőt, a kiállítás fáradhatlan elnökét, a ki sikert kö vetélő tevékenységével valóban minden vele működőt megszégyenít. Eddiggelé nincs semmi ok kételkedik abban, kogy a kiállítást a meghatározott napon (május 17-énJ megnyissák, mert a rendezés szerényen foly s így nemcsak nagyjában, hanem egy réazében egéss teljeses alkészül a kiállítás. József főherczeg, e fővédnök, mint udvarmestere által Gróf Zichy Jenőt
értesítette, május 17-én reggel nem a Budapestről külön a megnyitásra érkező vonattal, hanem kocsin jön Aicsuthról. Fél 10 kora pálya-udvsr előtti diadalkapunál as egy begy ölt meghívott vendégek (a minisztériumok, felső- és alsóház, városi hatóság, kereskedelmi kamara tagja, stb.) jelenlétében gróf Zichy Jenő beszédet mond József főherczeghez intézve ki erre, válaszolni fog s a kaillitást megnyitottnak nyilvánítja. A közönség kényelmére minden intézkedés megtörtént. A vasúti közlekedés meg-könyitésére a déli vaspálya társaság külön vonatokat rendez leszállított árutour- és retourje-gyekkel, s a magyar államvasutak igazgatósága is egyharmadrésznyível mérsékelt árért engedélyez jegyeket a székesfehérvári tárlat látogatóinak. A kiállítás belső szervezete szintén kiegészül b erre nézve Lederer Sándor, az irodai bizottság elnöke, fáradhatlauul buzgólkodik. Ujabb hír szerint ő felsege a király is megjelenik a megnyitásra.
— A siimeghi reál tanodában a felséges királyi pár tiszteletére isteni tisztelet után 8 órakor reggel a tanuló ifjúság által megtartott ünnepély rendje a következőleg tartatott meg. A tanári kar és több vendég előtt. 1. ösz-hangzatosan énekelte az ifjaság Vörösmarty szózatát. 2. »Csak magyarok legyünk* Dal-mady Győzőtől — szavalta: Exner Leo IV. o. t. 3. „Theílung der Erde- — Schillertől, szav. Kleiszt Károly IV. o. t. 4. 7adászok hazatérte — Teli operából énekelte az ifjúság. 5. Budai harezjáték. — Kisfaludy Károly tói; szav. Kell Samu II. o. t. 6. Schwert u. Plug, Bzav. Bricht Adolf II. o. t. 7. ,01y vidám a vidék.« Rigolet-toból énekelték az összes növendékek. 8. A felséges királyi pár életrajza; felolvasta: Taffer-ner Béla tanár. 9. A honfi imája — Bartalus-tól énekelte az ossz. n. 10. Emlék beszéd — tartotta: Ádám Iván r. igazgató. 11. „A legelső magyar ember a király." énekelte: az össz. n. 12. Az ezüst menyegzőre. Ábrányi Kornéltól, szav. Bogyay Jenő IIL o. t. 13. „ A Pataknál" zenéje Vachet''ól — énekelte a. n. 14. Bucsu b. Eötvöstől, szav.Kandersz III. o. t. 15.^ „llym-nus* Kölcseytől énekelték a növendékek.
— Letenye, május 5 én 1879. Folyó hó 4-én történt esőzés alkalmával vidékünkön óriási felhőszakadások voltak, melyből eredő tetemes vizet a hegyekből levezető, s a grófi kertet nemkülönben Letenye alsó részét szelő patak elvezotni képes nem lévén, a grófi kert csakhamar egész tavat képezett, mely a kőkerítést több ölnyi szélességben áttörve egész erővel rontott leíelé, magával ragadván az útjába eső keriteseket, mígnem Letenye alsó, és síkot képező részén valóságos árvizet képezett és fél ölnyi magasságban tört a házaknak úgyannyira; hogy némelyik megtelt, minek folytán több összeomlott vagy jelentékenyen meg-rongáltatott. — Egész rémüléstokozott a gyorsan bekövetkezett eset, némelyek biztos helyre nem is menekülhettek, u kénytelenek voltak a veszély közepette bevárni annak végét, mely néhány óráig tartott, mig mások jajveszékelve hordották gyermekeik s holmijukat biztosabb helyekre. — Segítségre menni nem is lehetett, mert a rögtönzött segély eszközöket iselragadta volna. Legjeleulékenyebb kárt szenvedett Tamás Ferencz birtokos, kinek pajtájában levő 70 mérőnyi gabonáját elhordotta, s azon kívül pinczéje teljesen megtelt viszel, marháiból pedig több a viz által elsodortatott. Különben mindig ujabb károk s bajokról jön a hír, ugy halljuk, hogy a Mura és Dráva is fenyegeti a muraközieket s a vészre már megkondultak a harangok. — A fentebbi sorsban reszesültek Egyeduta, Rátka, Szemanye és Pola községek, hol szintén házak is dőltek le, Rátkánál pedig a szőllóhegyekről a földet fákkal együtt mosta magával as óriási vistömeg, mi által a posta utat járhatlanná tette, főleg azon tájon, hol már a Mura megközelítése által úgyis megre-pedett s tetemesen alászált. Ily napokat hoz május hó amúgy is szegény vidékünkre, melynek súlyosabb következményei csak ezután folynak nagyobb s nagyobb mérvben jelentkezni, mert a lapályos helyeket viz borítja, mi által a bevetett termény megsemmisittatik, a tavaszi munkákat pedig végesni teljesen lehetetlen, s még kilátás sincs arra, hogy mikor lesz eszközölhető, mert még mindig a folytonos esőzés tart, melynek vége a korábbi éveket te kintve, fagy leszen, a mikor is a nyomor tetőpontra fog hágni, és akkor némely állatok módjára csakugyan legjobb lenne a telet átaludni, és egy szebb, boldogabb jövőről álmodni.
— Rövid hirek. A szombathelyi ssin-ház 47.187 frtba került. — A csehek bemennek a reichsrathba. — Teme»megyében a ko-lumbácsi legyek már garázdálkodnak. — 200 évig volt Daruvár a Jankovícs Grófok birtokában, most Lechner Magdaléna vette meg. — Gr. Erdődy János 86 éves korában Bécsben meghalt. — Az ezüst menyegző alkalmával ő felsége 40 ösztöndíjat alapított egyetemi hallgatók részére, és esen felül 300,000 frtot adott a „hernalsi, soproni leány- és fischaui fi nevelő intézeteknek. — A román fejedelem diszkardot
kapott a hadseregtől, melyen vésve van: a hű fejedelemnek, a bátor hadvezérnek; a római
erény ismét felébredt. — A Pottyondy csődtömeg gondnoka Lenek Emil lett — Győrött 51 egylet van. — A világhírű „Kincsem* nyerte a pozsonyi lófuttatás 300 db. 10 frankos aranydiját. — Budapesten a királyi párt nagy ünne pélyességgel fogadták. — Keserű vizeink s külföldön nagy kelendőségnek örvendenek. — Szegedet 19110 lélek lakja. — Türr István felolvasását közli a Gyakorlati Mérnök, melyet a Tisza-szabályozás ügyében tartott.
Színészet.
— Pénteken, május 2 án Shakespeare „Hamlet''-je került ssinre az igazgató Gerőfy Andor ur jutalomjátékaul. Közönség középszám-msl. Gerőfy (Hamlet) kitűnően oldotta meg nehéz szerepét, kár hogy rekedtsége miatt a halkabb beszéd nem volt érthető. Közönségünk egyáltalában a drámát nem szereti, jele volt ennek as is, hogy még Molnár sem tudott előidézni oly számú közönséget, minőt, vagyis mennyit „Ninisa", „Kornevillei harangok" sat. tudnak.
— Szombaton, május 3 án közkívánatra „Egy katona története* adatott elő, dacsára a szakadó esőnek, meglehetős szép számú
közönség jelenlétében. Az izgalmas jelenetekben gazdag darab sikeresen játszatott le. Felvonások közt Rott Etel és Amália nővérek igen szépen énekeltek egyes áriákat. A zajos tapsra ismételniök kelletett.
— Vasárnap, máj. 4. Gerőfy né Ilka asszony, a népszínház elsőrendű tagja vendégszereplése mellett „A kornevilli harangok* operette itt másodszor. Zsúfolt ház, hőség, élénk tetszés.
— v Hét fő, máj. 5. Bucsu előadásul: „Sárga csikó" Csepregi legsikerültebb népszínműve, itt először. Ujabb népszínműveink között tagadhatlanul az első sorban áll; megkapó expo8Í*ója, érdekfeszítő bonyodalma és végkifej lése hatásosak. A szereplők jó kedv-és művészettel játszottak, különösen Tolnai Hermin, Balog, Gerőfy és Fehérvári. Közönség közép számmal. - -Az előadás végeztével Gerőfy Andor igazgató kijelenté, hogy még két-három előadást tartand, miután távozása Szombathelyre a beszüntetett vasúti közlekedés miatt lehetetlenné lett. Továbbra is kéri a közönség pártfogásá*.
Irodalom.
— „Szegedi i észvétnaptár 1880 ra* czimü érdekes szövegű, sok szép képpel díszített naptár már f. évi augustus hóbanmeg fogván jelen ni,felkérem a hasában Ievó,köny város,és^köny -kőtő urakat: sziveskedjsnek czimöket levelezési lapon velem tudatni, hogy velők ezen és „Mis-kolczi képes naptár*-am, nemkülönben egyeb kelendő kiadványaim tárgyában is közelebbi érintkezésbe léphessek Forster Rezső nyomdatulajdonos kiadó Miakolczon.
— Az „Apollo* zenemüfolyóirat legújabb (május havi) száma következő tartalommal jelent meg: 1 Serenade Wachtel Auréltól. 2 Tipe-gópolka Büky Győrtől. 3 Giroflépolka Hölzl Lő-rinczitől. 4 Praelndium Kapp Sándortól. Népdal gyöngyök a „Sárgacaikó* czimü népszínműből: 1 Nincsen annyi tenger csillag* II Ssép is vagyok jó is vagyok. III Ha bemegyek a tem-lomba. Énekre és zongorára vagy zongorára külön átírta Vágvölgyi M. Béla. Az Apollo előfizetési ára félévre 3 frt, mely as Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, Verbőczyutcza 197. szám.) czimezve küldendő be, legczélszerüebben postautalvány utján. Az Apollo hét évi fenállá-sa óta hazai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zenemüvet is megismertet előfizetőivel s bármily zenegyüjtemény díszére válik s ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk A t. előfizetők a folyo évben már megjelent számokat is megkapják.
Vegyes hirek.
— A Rudat fürdő története. A főv. tanács mely a budai RudasfOrdőt nem rég tetemes költséggel renováltatta, a Hon szerint megbista Kerbenyt a fürdő monographiájának megirá sával. A fürdő története igen nevezetes. 1566 ban épült, s építette Sxokoli Mohamed nagy vezir öcícse, ki Zrínyi Miklós fejét Ssigetvár ról selyemzsacskóban küldte meg as osztrá koknak. A Boszniából származott budai pasa Mustafa a legműveltebb törökök közé tartó zott, IL Miksa királylyal magyarul, latinul s németül levelezett. 1578-ban, épen midőn a mostani Krisztinatemplom mellett lovagolt, átadták neki IL Selim parancsára a selyemzsi-nórt s azután a jelenlegi Karácsonyi palota előtt kivégezték. A budaiak igen sserették őt. A rudasfürdőn kivül még két ssép, ma már nem létező minaretet is építtetett.
— A tzük ruha átka. A kövekeső mulatságos történetről írnak Temesvárról. Egy nő
nem tudót divatos szűk ruhája miatt átugrani egy szűk csatorna tócsán, mely a város egyik keskeny utcsájában képződött. Egy udvarias ka-tonatisst látva zavarát, szó nélkül hozzálépett, átfogta derekát s a túlpartra hely ezé. A csínos nőcske villámló haragos szemekkel nézte végig. Uram, ki engedte meg önnek .; .« mondá epésen, fátyolát hátravetve. „Bocsánat aszszonyom,* szóllot a tiszt s azon perezben ismét átnyalábolta a kedves terhet és a régi helyére tette vissza — .remélem most már semmire oka az aprehen-ziora."
— Prielle Kornélia naplója egy érdekes részletet tog közölni Koszorú legközelebbi ssáma. Ez ünnepelt művéssnónk és Petőfi közti ismerettség azon episodját tartalmazza, mikor a jeles költő akkora még igen fiatal művésznőt nőül akart venni. A közbeszéd ez episodot különfélekép adja elő; legáltalánosab az a versio, hogy Petőfi éjjel tizenegy órakor bezörgetetett művésznőhez, s fölhívta őt, hogy menjenek azonnal paphoz, aki őket tüstént össze apja; a lelkész azonban, igen természetesen, ily hamarosan nem válalkoshatott rá, reggelre aztán mind a kettő elfeledte a házasságot. Priele Kornélia napló-töredékének e kösléee által végét akarja vetni a legeltérőbb varíácziónsk. Ez érdekes közleményt mi is megismertetjük olvasóinkkal.
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1879. május hó 5 én.
A heves esőzések, melyek majdnem naponta ismétlődnek, a vetésekre bár fennakadó befolyással voltak és egyes völgyes helyeket egyaránt vis alatt tartanak, de a túlságos nedvesség korántsem ártott annyira, mint az utóbbi időben divó heves viharok, melyek a fákat éa repeze-növényeket virágaiktól nagyobbrészt megfosztották.
Hogy a vetések károsítása amaz esőzések által előidézett hideg időjárásnak tulajdonitando-e vagy nem, as jelenleg még meg nem állapitható. A helyzet különbeu átaljában véve eddig kielégítő.
Bura ssép gazdagon fejlődve, sürü növésű és ép ezért félnek, hogy a kedvezőtlen időjárás tartóssága mellett dalő félbe kerQI, mig sok esőzésektől jelentékeny gs*-növést tesznek fel.
Bozs, kevésbbé das állású ; némileg rovaroktól is szenvedett, jelenleg már kalászokba szök-döcsöl.
A repeze-növény kiváló szépen áll, ugyszinte a tavaszi vetések, csakhogy ezek fejlődésökben visz-szamaradtak és csak tartós napsugaras napok volnának megfelelők, hogy a mulasztottakat lehetőleg helyre hozhassák.
Gabnaflzleti forgalmunk korlátolt terjedelmű készleteink apadt állapota mellett. — A behozatalt országntaink rosszasága következtében felette hiányos, mig fogyasztók csak a legszükségesebb vásárlásába bocsátkoznak. — A mult hét kezdetén ugyan kukoriexa és cinquantinra valamivel élénkebb kereset mutatkozott, e dcsak rövid tartamra, mintán az általános kedvezőtlen iránylattal szemközt e*y czikk sem bir jobb álláspontot képviselni. — Csak egyedül árpa mutat fel egy 20—25 krnyi árjavnlás.
Bab és lendekmag egészen elhanyagolva.
Minőség szerint:
Bnza .... 7 60 — 9---kr.
Rozs .... 5 60 — 5 95 --•— .
Árpa .... 5 65 — 6 40 --•— „
Zab .... 5 65 — 5 85 --— „
Kukoricza . . 4.45 — 4 70 --— „
Cinquantin . . 5*— — —--
1. S 8. ''
Vasúti in c n e l r c ii (1.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
indul Kanissnról
Vonat hova :
szám Ora Perc. lt|í>
205 Essók, MohAcs.Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 , , , . 2 30 dóiut. 2l2 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 .....................2 6 délut.
204 ...........1130 estv«
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-lJjhely felé)5 8 regből
301 . ......... 11 48 est ve
315 Sopronba ........ 3 38 délut.
203 Trieatbe és Prágerhofon keresztül
Grácx é» Bécsb....... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut
206 „ . . . • 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggt-I.
201 „ ........2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8zombath. Béca-Ujbely)felől 10 27 estve
302 „ ,, . .4 5 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, lfarburg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marbtirg, Pragerhof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágojhof felől 11 — estve
Marburgba osatlakozás Villach és Francesfestből ^_, . . Fianc«sfestb<M
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. Nyilatkozat.
Alulírottak bizonyítjuk, hogy Kovács Sándor és Vörös Imre urak körött felmerült ügy — lovagias uton elintéztetett.
Sümeghen, 1879. május 4-én.
SKVARENIffA JÓZSEF s. k. HETYKY LAJOS s. k. Dr. LU&OXICH GÁBOR s. k. ______ Dr. FISCHER IGJiáCZ a. k.
* E rovat alatt költöttért f«l*lőaaég«t nem válall a Szerk.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
jlí.
ZALAI KOUÖN.I
.7 z '') T •• ■ y T 1 A
» m m i —— ——
ÄLUUS B ifi, 187$,

r * • » - »''
>>ujtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nynjt kedvező esetben a legújabb Bagy pépzklsorso-tás, moly a ma^s kormány álul jóváhagyva éa biztosítva van.
Kzen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyereaényaek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig :
1 nyt-rem. á m. 250.000 1 nyerem. á m. 12,000
1 ifyerem. á m. 150,000 24 nyerem. á m. 10,000
1 nyerem. á m. 100,000 5 nyerem. á m. 8000
h& ryerem. á m. 60,000 54 nyerem. á m. 5000
1 nyerem á m. 50.000 71 nyerem. á m. 3000
2 nyerem. á m. 40.000 217 nyerem. á m 2000
2 nyerem. í m. 30,000 531 nyerem. á m. 1000
5 nyerem. á m. 25,000 20,000 673 nyerem. á m. 5O0
2 nyerem á m. 950 nyerem. á m. 300
12nyerem. á m. 15,000 24 750 nyerem. á m. 138
1 . 7b ,
A nyeremény burások tervn/erint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-huzás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjCgyutk ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1 fél „ . 3
1 negyed „ „ „ 1 •/, „
Valamennyi megbízás .íz összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelé-«ekliez a megkivánUtő hivatalos tervezetek ■üj nélkül mellékeltrtni k minden húzás után pedig felszólítás nélkül kübljük résztvevőinknek a hivatalos httzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása melleit történik s akár közvetlen megküldése vagy kivá-uatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbcaittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más • tekintélye« nyeremény között gyakran az elsó főnyereményeknek örvendvén azt melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvétclre számithatván, kéretik már a közeli busás miatt is minden megbízást minél, előbb, do mindenesetre f. é. május 31-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmanii & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket f-jezve kí ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisoraolásnáli részvételre, fótö-rekvésünk ezentnl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. ^39 IJ. i_

:
t x
G. A. W. Mayer fehér mell-syrupja
Dijaztatott Párisban 1S67. évben,
Kitüuő gyógy- és enyhítő szer, rendkívüli kedvező sikere által 20 év óta magas kegyben áll a n. é. közönségnél. Minden rangú és minden mftveltaégfoku magas és alrendü állású egyénektől, nemkülönbeu sok orvostól is, & kik ezon szert gyakorlatukban alkal maznak, elismert m''nt biztos gyógyszer köny-nyebb meghfitéseknél, bárminő köhögésnél, benyálkásodásnál, rekedtségnél, torokbajoknál, a torokdió és a gőgsip gvuladásá-nál, és hurutnál ; — elismert továbbá mint segítő- és enyhitő-szer a mell- éa lélekző-szervek idült bajainál, aszkórnál, különösen kóhhnrutnál, minden gyermekbetegségeknél, melyek toroklobbal vaunak összekötve, vérköpésnél és meilszorulásnál.
Valódi miuőségbon kapható egyedül : Prágcr Béla gyógyszertárában Nagy-Kanizsán. (755 III. 3—*)
.fa. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
A BerveMMe kátriny-msppan W.-ki tó m¿n t fikitriayi lartal-felett«bb condonan tu krtxitv«, • li-nrcjeMa WlönbSxik minden «gyébb, a
ojtom uriJktflyftk ilUl »jánlrv Anutrl*.XHTaransáfbaa, Frma-eilnorszAr, MmeUruAg, Hollandban m Sveltskaa, Komi-
niában nL már tix ér ót» fény« sikerről bartnálUiik
mindennemű
mint szinte az arezbír mindenféle tisztátalanságai ellen
külőniton x rSh, az idftlt A* p:VV«ly »flmf>r ellen, a koas. a timSr reped^ny, a fej é* Mikii korpa ellen, a s"pl<\ májfolt, m o^nereiett rezaaoiT, a fagjrdaf, • Ubizzadia, «a grermekek ralamennyi köUó fejbet«g»éjel «Uea. ExenfelQl mindenkinek mint a bárt tisititó mo«d<S«x»>r ajinltathatik.
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr
tömény fi
ssen kft]
kereskedésben elöfoHoM kátriny-»/.»ppaaokí<M.
= Csalások kikerülése végett 11
» gyógyszertárakban ▲ ** £ 8 figyelni keli a világosan ^^M csomzgolásn
tá¿¡gSES* f^f s az ide mellékelt
Utrány-sxappan 1 «.r. 1 . _ _
kérendő védjegyre.
Kryedait helyette* a bel- ém kUfBld r«u4rei
a. HEU író». TBOPPAU, ssuscsAfir1''''
Kapható: Nagy Kanizsán, Práger Béla nr gyógyszertárában, éa Zala-Egerszegen Hollosy nr gyógyszertárában (822 4—12)
Malom bérbeadás.
Sárvár város tulajdonát képező s a Gyöngyös folyón levő úgynevezett vegmalom, a közeidben levő 60 hold föld használatával együtt. 1880. évi Szent-György naptól kezdve, hat egymásutáni évek 500 frt bánatpénz letétele mellett, zárt ajánlatokkal egybekapcsolva nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni.
Az árverés 1879. évi jnnius hó 30-ik napjának délelőtti 9 órájakor Sárvárott a városházánál történik, hol az árverési feltételek előre is megtekinthetők. (846 3 -3)
A városi elöljáróság.
Urarath és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, k">nyil járá*, nagy munkaképcsaóp, éa tiszta cséplésr^l legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámáu álló, mint kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkészületeiket
I töl 8 ló, vagy ökSr erejeig.
Továbbá készítünk különféle nagyság ós elismert jó minöségfl tisztító rostákat, Wnkorieza morxHolókat én
»zecfekavágókat. (83C 8—25) Képes árjegyzékek hazai nyelven ingyen és díjmentesen.
Einladung zur Betheiligung x
an den Gewinn-Chancen äer vom Staate Haabirg garantirían grossen Geldlotterie, in welcher
8 Mili. 177,600 R.-Mark
vom 11. Jnni 1879. bis 12. November 1879. sieber gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Clasaen eingeteilte Spielplan enthält ante»" 86,000 Loosen 44,000 Gewiine nnd zwar er.
400,000 R -Mark
speciell aber (831 L 6—7
1 Gew. á M. 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 „ á M. 150,000 2 • á M. 6000
1 „ á M. 100000 54 • á M. 5000
1 A á M. 60,000 6 > á M. 4000
1 . á M. 50,000 71 n á M. 3000
2 , - á M. 40,000 217 * á M. 2000
2 . á M. 30.000 2 ■ á M. 1500
5 . á M. 25,000 2 n á M. 1200
2 . á M. 20,000 531 w á M. 1000
12 . á M. 15,000 673 i» á M. 500
1 , á M. 12,000 950 * á M. 300
24 » á M. 10.000 24,650 a etc. á M. 138 etc.
Die Gewinnzii-hungen sind planmäsaig amtlich festgesetzt. Zur nächsten ersten Gewinnziehung dieser grossen Geld-verloosung kostet:
das ganze Originalloos nur 6 Mark oder fl 3''/t das halbe . , 3 „ . fl 1*|,
das viertel „ , l1/» % .90 Kr.
und werden diese von Staate garaatirten Origlnalloose (keine verbotenen Promessen) gegen EinseoduRg des Betrages «der Post-Einzahlung nach den ei.tferntestcn Gegenden von mir franko versandt. Kleine Betrüg« können auch in Postmarkeo eingesandt werden.
Das Hans Steindeoker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark 125,000, 80,000, 30,000, 20.000, mehrere von 10,000 u. s w. an seine Interessenten ansbezahl und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhältnis« der grossen Chancen sehr unbedeuten 1 und kann ein Glückversuch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnebmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die ofäciellen Gewinnlisten
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmäsaig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe man umgeheud und jedenfalls vor dem 30-ten dieses Moaates vertrauensvoll zu richten an die bewährte alte Finna
M. Stein de cker, Dammtliorstrasse
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S. Das Hans Steindeoker — überall als solid and reell
bekannt — hat besondere Keclamen nicht nftthig; es unterbleiben solche daher, worauf verehrl Publikum aufmerksam gemacht wird.
v.
Tenyész birkák és firük
eladása.
Zalamegjóben Jilsó-Páhokon, bérlet megszüntetése végett eladaedé 260 darab két éves és 2§0 darab egy éves nőstény tenyész birka. A birka egészséges, gazdag fésűs gyapjúval megtekintheti bármikor, is által vehető akár nyirás előtt, akár utánna. Van azon felül 800 darab gőböly ürüj már megnyitva, bár mikor által vehető.
KOLLER FERENCZ,
(.847 3—3) földbirtokos.
i re
rei
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó iaptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
K0LLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az ,YPBILA1\] TI4-hoz
Budapesten, vítezi-uteza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész fferfl-, női és gyermekfehérnemAek, vásznak és
asztalnemftek
a leguagjobb választékbau éa kitUoo minőségben a legjutányoib )lrak> n 1
l f
Férfi-Ingek, rumbnrgi, hollandi vagy irlandi váseonbol, darabja 8, 3 50, 4.— , 5, 6, 7,
v»8, 10, 12 írt.
Férfi Ingek, himiettek, madapolanból, melle vAaxon, darabja 3, 4, &, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 írtig. Férfl-madspolsn-lngek, darabja 2, 2.60, 3,
3.50, 4 frt.
Férfi színes Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 3 50 frt.
Két kUltín gallérral 2.50, 3, 3 50 frt. Férfi ezinee angol oxforil-ingek, darabja 2.50, 4.75, két kUlOn gallérral darabja 2 80, 5 frt.
Férfi gatyák, magyar, fé''manyHr vagy francaid asabásra, pamnlból 1.20, 1.30, 1.50, vásKonból 1.50, 1 60, 1.75, 2 frt. rum-burgi vA»soabíl 2.25, 2.ÖU, 3, 3 írt 50. Férft-febérharisnyák, pstnutból f«hér vagy •aines tucsatja 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50.
7, 7 50, 8—14 írtig, csérnából, fehér tucsatja 8 60, 4, 4.60, 6, 6, 7, 8, 9 frt, 14 írtig, fólhaiJsnyrfk, fehérítette» vásaonbúl varrottak, tursatja 4.50, 6. 7 frt.
Féri zsebkendők, fihér vásaon tucsatja 3, 8 50, 4, 4.60, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 írtig.
Férfl zsbkendők, váseonhól, fehér szinea széllel 6 —, 7*60, 9 — írt. batisstból ssinea lel 7 frt ö frt 50, saines pamutcsebken-d6k dbja 30 kr, 86 kr, 40 kr. pamut b h ti se t% seb kend ők scinos széllel tncsat-ja 3 frt.
Férfi gallérok, minden formában, legfinomabb tezatja 3 frt, 3 frt 50. Férfi-kézetók, tucsatja, 12 pár 5 frt, 6 frt Nll Ingek, rumburgi vászonból, aima, dbja 2.25, 2.60, 3, 8.50, 4-- írtig, slingelt
8, 3.50, 4, 5 írtig frauciia mellvarrissal és hímzettek 3.60,4 —, 4.50, 6.50, 6, 7, 8, 15 írtig, rnadapolanbdl sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60.
N6i bálé-oorzettek, madapolanból egyszerűek 1.30, 1 50, dissitett 1.75,2.15, 2.50 8, 3.50, 4, 4.50, 6, 10 írtig. NŐI lábravalők, madapolanból, sima sse-gélyzett, dbja 1.60, slingelt 1.90, dissitett 2.25, 8, 8 60, 6 írtig. Női alsészeknyik, madapolanból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.50, 8, 8.25, 8 50, 4, 4.50, 6, 15 frtig, ussálylyal 4, 5,
6, 7, 8, 20 frtig.
NŐI harlsnyAk, pamutból kitűuS minőségben tucsatja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22 forintig ssinesek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1.20, 1.80, 1.60, 3.50 krig. NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2 50, 3, 8.50, 4, 5 , 6, 7, 8, 16 frtig, angol cséruabatísztból, fehér, 4, 4.50. 5, 6,
7, 8, 30 írtig.
NŐI franczla derék fOzők, (Mieder,) dbja
1.80, 2 30, 3, 8.60, 4 —, 4 frt 50 krig. Fii Ingek, 6 évesek számára madapolanból, dbja 1, 1.40, szines, 1 frt 25, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagyar gatyák 1.10, 1.20, 8 éveaeknek ingek madapo-lsnbol 1.10, 1.50, ssinesek 1.26, l.b5, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40 ; 10 éveseknek, madapolanból 1.25,
1 95 sainesek 1 60, 1.75, vástouból 2.30,
2 60 gatyák 1.36,1.60, 12 é y e s e k o • k,
ingek madapolanból 1.30, 1.84), szinesek 1,65, 1 90, vá»sonból 2 frt 40, 3, 3.50, gatyák 1.65, 1.80; 14 éveseknek ingek madapolanból 1 frt 40, 1.90, Bzine-sek 1 75, ''2.10, vászonból 2.65, 3.15, 1 frt, gatyák 1.65, 2 frt ; 16 éveseknek madapolanból 1.50, 2.10, színesek 1.75, 2-20, vászonból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1 75, 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok számára, minden nagyságban és minőségben, ugyszinte csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentosen beküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon éa asztalnemüekben.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 rőf) vége 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 3b, 40, 42 45, 50, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandi vászon. 39 méter (60 röl) 22, 23, 24, —, 2i-, 28, 30, 32, 34, 38, 40. 45. 50, 100 frtig.
Hollandi viszon, gyormek-fehérnemuekro és ágynemüekre 82'',''4 méter (42 röf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50 frt.
Creas vászon 28''/, méter <30 röf) vége 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80 írtig.
Lepedő vászon egy szélben. 29 méter (38 rőf) 12 lepedőre vége 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamntoslnvat, ágynemüekre, 1 méter 38, 46, 48, 68 kr.
Madapslaa vagy ChifTon, vége 40 méter (51»/, rőf) 9.20, 10.40, 10.80, 12, 13.50 14, 17'', 18, 21.
Színes kaaavAsz, 23% méter (30 rőf) 9, 9.60, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt.
Szlaes rubaperkálok, dug választékban 1 méter 36, 88, 48, 50, 52, 64, 56 kr.
Vászonzssbkendük, hölgyek és urak számára, tucsatja 2.50, 3, 3 50, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 frtig.
TőrQlkSzők, tiszta vászon tucsatja 5.80, 6, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 frt.
Asztal ktadik, tiszta len, tucsatja 4, 4.60, 6, 6.60, 6 80, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Danast asztali teritők, 6 «zeméiyre 6.5o, 6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 16, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 frtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53, 75 frtig.
Kávéskendők, szines és fehér, darabja 3, 3.60, 5, 5.60, 6, 11 frtig, csemege-kendők tucsatja 3, 3.60, 4.60, 5.53 krig. Csipkefüggönyök, 1 »blakra 3, 3.60, 4, 4.50,
6. 6 60, 6.60, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Ágyterltők, darabja 4.50, 6, 6, finom rips. bŐI 9.60; asztalterítők 3.80, 4, 5 frt, ripaből 7 frt 60 kr.
igypokróozak, 4.50, 6.60, nagyobb 6, 6.50, 7-60, 8.50, 11, 14 forint 50 kr. Meny-asszonyi készletekkel 180 trtól 1800 frtig éa feljebb, kész fehérnemű és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegysiküuket kiváu-
ságra bérmentesen kUldjtlk.
t
Az aruk legjntányotban szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogvs tetszésre mm lenne, 14 nap alatt, ha az árstelvénydukkel el van látva, nemcsak isivesen kicseréltetik, de kívánságra az érte fizetetett összeg is visazaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, ktilOnOa figyelemmel éa pontosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem ssámitunk. (780 9—*)
NAGT-KA5IZ8A, 1879. május 11 én.
EliVzitétl ár:
egész érre fél érre . 4
negyed érre . . -2
Egy 9w6an 10 kr
8 frt.i
Hirdetitek
6 hasáboa petitsorhan 7, másod««or6 s min-len torábbi sorért 5 kr.
nyilttérben
aoronként 10 krirt tétetnek fel Kincstári illeték minden egy** hirdetőért külö 30 kr fizetendS
különf
Tixennyolczadik évfolyam.
i
Bk 0 i Él«
1 A Up raeUemi réuét 1 f illető közlemények a f «zerk«rrt5hflz.
anyagi réwét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéaesd&k: NAGY-KANIZSA Wlssstsskáz.
Bér mentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el. I
___n
rátok vissza nem j
küldetnek. 4
__előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNT.1
■" — ~ ~*
N.-Kanif.Határos helyhatéiágának, ^.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi s iparbank", ,n.-kanlzsai takarékpénztár", • „zalamegyei általános tanítótestület*, » „n.-kanlzsai klsded-neieló egyesölet", a „soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsai külfálasztmánya" s több megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hejeuklot kétszer, vasárnap- s csütörtököli megjelenő vegyes tartalma lap.
A Mara szabályozása.
n.
Tán egy folyó sem változtat oly gvakran medret, mint a Mura. Rombolássál jelöli ntját s a Mura hosszában e gyakori meder változtatás miatt igen sok termékeny fold haszonvebetetlenné vált. A Murának szeszélyes folyása már sokaknak foltunt. Erre vonatkozólag hadd mondom el a következő esetet. Már jó ideje annak, j jiogy az történt, a mit elfogok mondani.
Tútságnak (már csak én is igy irom, mert a megyében is igy ismerik, noha az elnevezés helytelen) van jó bora. Az igaz, hogy a mióta irtják a régi a vend tőkét, helyettesitvén mással, azóta a tótsági bor sokat vesztett tüzéből, zamatjából, hanem azért a kik hében korban lekerülnek Szombathelyről tótságba, még mindig hatalmasnak mondják a „tótságit" de hogy a Mura vize mit csinál, azt már kevés ember tudja, no, meg nem is érdekli.
Egy izben a megyei főmérnök tótságban volt hid szemlén. Egy földbirtokosnál ebéden lévén, egy nagy csukát hoztak az asztalra.
— Ejnye, de szép jószág ez! — mond csodálkozva a főmérnök s látni lehetett az arczán, hogy már mennyire feni rá a fogát. Ugyan hol fogták ezt a nagy halat? — kérdi a kíváncsi főmérnök.
— Hát barátom a szomszéd faluban egy gazdának a — kályhájában — világositá föl a házigazda. De az illetőnek nem lévén halászati joga még a saját kemenczéjében sem, hozzám, mint a regále tulajdonosához, hozta a halat.
— 8 hogyan került a kemenczébe ez a gonosz csont? — kérdi ismét a főmérnök, de a csuka egy része már ekkor ott volt a tányérján, a szuszogásisr küzd-vén szálkás de Ízletes húsával.
Hát ugy, hogy a Mura e tájon majd minden évben hol itt, hol másutt ki szokott Önteni, az árviz sok kárt okoz de még a folytonos part-elmosás által is a Mura-menti községek nagyon sújtva vannak. Sok ember, kinek csak 4—5 hold íöldje van s a Mura tekervényes folyása által folkerestetik, pár év alatt nincs egy röge sem, mehet koldulni.
— Szeszélyes viz lehet az a Mura, hanem azt meg kell neki hagyni, hogy pompás izü hal terem benne — jegyzé meg a főmérnök s ezzel leöntötte a Mura halát tótsági tüzes nedűvel, csak ugy szikráztak bele a szemei.
Ezzel aztán el volt felejtve a Mura szeszélye. A főmérnök urat a Mura csak annyiban érdekelte, amennyiben az a hallal volt összeköttetésbe. A Mura melléki lakó sok pedig azóta mindig ki vannak téve annak a kellemes meglepetésnek, hogy csukát foghassanak a kemenczéj ükben; a főmérnökök az óta is járogattak tótságba, a tótsági bor is megtoi totta hírnevét, hanem azért a Mura még mindig szabadon szeszélyeskedhetik.
A stájer tartománygyülés a Mura szabályozását illetőleg törvényt hozott, mely szerint a szabályozási munkának husz év múlva be kell fejezve lenni. A szabályozás kezdete Gráczban a Radecky hidtól állapíttatott meg. E ponttól a magyar határig a szabályozandó vonal hossza 91 kilometer a magyar határtól a Murának a
TÁRCZA.
Névnapomon.
(187^. apr. 23-án ) Jaj be szép nap, jaj be kedve« Az az ¿n jó névnapom I Még a napsugár is máskép Köseönt be a kis ablakon.
Arsnygzine mindent elönt, Szobámban árny nem murád; Minden olyan fényzománczoi, l!ky ragyognak a zord falak.
ResgS harmat reám csillan, Virágillat felém szállong; Minden mintha üdvözölne : Madár zeng a lombos ágon.
É. eljönnek szeretteim : Ismerős, barát, jó rokon. Szemeikben Örömsugir, Hó szeretet az ajkakon.
A mi szép, jó van e földön : Hírnév, fény, kincs, hatalom, Föld virágát, ég esi lagát. Mind rám ruházzák gazdagon.
8 mindezekre nem vágy szivem, isten látja a lelkemet! Csak te mond ki, kedv«s lányka, Az advadó „Szeretlek"-et.
KUBÁÍÍVI BÉLA.
Petőfi Sándor Beck károly tolláb&n.
Fordította: Wltt Fülöp.
(Folytatás és vége.)
.Dj beszéljünk most ez ügy anyagi oldaláról. Szeretnék önnek jó tanácsosai szolgálatot tenni, mire aaonban inkább ön iránti von-
zalmam, mint képességem indít. Jól tudom, hogy neve az egész országban viszhangozik, de azt is tudom, hogy Magyarhonban akönyvváaár-lók igen gyéren vannak elvetve.
„Nagyon is igaz, mondá sóhajtva, leirják költeményeimet mindenütt, dalolják is — és hány példány kelt már el? Alig háromasAsl Szeretném kissé megaranyozni szorult helyzetemet, kedves lények iránti kötelezettségeimnek eleget tenni, szeretném a világot látni és valahára saját tűzhelyet alapítani; oh Istenem! Csupa jámbor óhajtás! A színpadon alakos* kodjam megint? Kinevetnének. Mogiat katonává akartam lenni, de szivem mélyéből utálom a feliétlen alárendeltséget Vagy gazdagon házasodjam és egy nő által tömessem magamat ? Soha, soha!
Folyamodjak talán valami szegényes bi-vatalocskáért, hogy — mint a kidőlt ló — napról-napra a tapmalmot hajtsam?
Vagy végre — tán kegydíjért esedezzem valamely gazdag pártfogónál ? Inkább lessek favágó, bakter, vagy kojtdásl
„Hallgasson caak meg! Néhány évvel ezelőtt igen jő sikerrel olvastam fel Dresdában apróbb uj munkálataimat; nem tehetne e ön itt is hasonlót?''
Nyakamba borult a költő és felkiálta:
Igen Pesten akarom megkezdeni, aztán Debrecseq, Kassa és Arad hallgassanak meg; verslábakon akarom az egész országot bejárni, a szélrózsa minden irányának.
Igen, ez oly kisérlet, mely a viszonyok nemesebb áulakulását czélozza, mely rendkívül nagyot lendít a költői életensegyszersmind a rágódó gondiol megszabadítja, és míndesek
l3rávába ömléseig terjedő vonal kerek számban 22 kilometer. Szabályozási alapul előirányoztatok 1.530,000 frt, a fenntartási költségre 700 ezer évenként, egy kilometer szabályozására előirányoztatott 35,000 frt, de az eddigi tapasztalatok szerint elég 30,000 frt. A költségek Vio részét fedezi az állam, 4/io részét a tartomány, Vio részét a kerület s yl0 részét a Murával határos községek. Már 5 éve, hogy dolgoznak a szabályozáson s kitűnt, hogy 20 év helyett elég lett volna 10 s igy sokkal kevesebbe került volna. A számítási hibát jó drágán kell megfizetniük.
A szabályozási munka abból áll, hogy a nagy kanyarók közt átvágásokat csinálnak, a holt medreket elzárják, s hogy a part elmosás megakadályoztassák, a Mura mindkét partja jó vastagon nagy szikla kövekkel kirakatik, a mi ugy történik, hogy a köveket egyszerűen a part mellett bele hányják a vizbe, mig az a parttal egy vonalba nem jön. Ez a legbiztobb szabályozás.
Minél gyorsabban haladnak a szabályozási munkával, ez annál roszabb a magyar parti községekre. A szabályozás itt is fölülről folyik lefelé. A folyton szaporodó átvágások miatt s mert a Mura a holt medrekbe többé nem mehet, a viz folyása sebesebb, a viz tömeg nagyobb lesz, s igy ér a magyar határhoz, hol roppant nagy kanyarok vannak, látva a térképet, egy óriási kígyót vélünk tova húzódni, mely hol a stájer, hol a magyar partot érinti, s mert itt a stájer parti kanyarok szintén védve lesznek az elmosás ellen nagyon természetes, hogy a viz súlya a magyar parthoz fog fordulni s még jobban fog rombolni.
A Mura-menti községekre nézve már régóta életkérdést képez, hogy a Mura pusztításaitól megszabaduljanak. Most itt van az ideje, hogy ez óhajok valahára teljesíttessék. A szabályozandó vonal rész 22 kilometer, de ez részben csak egy partra vonatkozik, mert a magyar részt illetőleg mind a két part szabályozása csak a Muraköznél kezdődik.
Régebben történtek munkák, tán ösz-szesen két helyen, a part elmosás megakadályozása Warnseeval szemben meglehetős védmű készíttetett, de mert nem gondoskodtak fen tartási alapról, a Mura azt a védművet is elmosta.
Nem tudom, hogy a magyar s osztrák kormány közt a Mura szabályozása tárgyában kezdett alkudozások miért maradtak eredmény nélkül. De különben is ez a dolgon most már ugy sem változtat. A fő az, hogy a Mura menti községek érdeke sürgetően utal arra, hogy a magyar parti rész Mura szabályozás munkája előbb megkezdessék. Nagyon kívánatos volna,, ha Vas- s Zalamegye ez ügyet felkarolná, mert csak igy lehet valamit tenni ebben a dologban. S ha bár a Mura nagy gőzösökkel nem is, de tutajokkkal s kisebb szerkezetű hajókkal hajókásható, az állam a szabályozási költségek egy részének fedezését aligha tagadná meg.
AGUSZTICH IMRE.
Kis városi idyllek.
L...... 1879, apr. 24 én.
Megjött a szép tavasz, — a virágok nyíl-lanak, erdő mező zöldül; — a madarak énekelnek, hogy legalább a szegény falusi embernek ki úgynevezett mezőváros
is.
előtt a nép ós költő közti benső csatlakozást előmozdítja és szilárdítja."
A bor és aranyos reménytől felhevülve, a legjobb hangulatban volt, nevetett, fütyörészett, bohókázott, sapkáját feldobta a levegőbe, s tapsolt kezeivel. Visszatértünk szállodámba. Itt tarka élet uralkodott. Czigányok jöttek, hogy Lisztnek húzzanak.
„Mit gondol, bejelentessük magunkat honfitársunknál ?« kérdém.
Büszkén feleié: „Ments Isteni A művésznek a költő mögött a helye, ugy mint a kézi munkának a fejmunka mögött. Ha Liszt minket nem ketes fel, mi sem keressük fel őt!"
Még egy óra hosszáig maradt nálam. Bor, költészet, zene s mosolygó kilátások megtették hatásukat — lelke felolvadt.
Megható panaszolkod ássál emlékesett meS angyali nőről, ki őrökre lezárt sse-mekkel, virágkossorusta hant alatt aluszsza őrök álmát; vonagló ajkkal beszélt egy hűtlen nőről, ki szerencsétlenséget és sivárságot hozott rája.
Igy következik napfényre az eső. Barátom, ki előbb még oly vidor volt, most elkomolyodva és szótlanul távozott. Nem-e egy köny volt ez, melyet nem tudott visszatartani ?
Végre megérkezett elutazásom órája. „Éljen boldogul, mondám Petőfinek, ki korán reggel nálam termett, hogy a gösöshes kisérjen, Isten Iegéberebb angyala vegye oltalmába Hű ragasskodáaának felejthetetlen napokat kössö-nök.Fogadásomat; a Magyarország ellen emelt vádakat mégsemmiaiteni, mennyire csak tőlem telik, be fogom váltani. S hogy neve annyira megérdemlett dicsőségét növesssz«m — arra
szivem ön iránt tápláló érzelmei fognak nógatni-Meghatottan feleié:
„Igy hát lejárt volna e szép idő is! De. lehetséges, hogy é n kerülök nemsokára Berlinbe, vagy pedig önt vonssa megint ssive vissza. Fogadja e2'' ez emléklapot barátságom jeléül; rövidre fogott életrajsomat tartalmazsa melyet sajátkesűljeg írtam német betűkkel, német nyelven." *
Szükséges e mondanom, hogy mennyire tölté be szivemet es, a múzsáktól oly dúsan megajándékosott ép oly sseretetre méltó, mint szerény fiatal költő ?
Berlinbe visssaérkestemkor minden körben csak kelet e csodás hatású profétájáról be-sséltem, emléklapját pedig mindig nagyra be-
csülém és tárcsám még ma is féltve őrzi.
t
As ötvenedik évben látám újra Budapestet. Petőfi már nem volt többé t
* A köfetkezS egyedüli német lerole birtokában vagyunk.
Lieber Herr TjrolerI
Es ist mir Leié, dasa ich is eigener Person kann nicht Sie besuchen; ich bin krank, wie der Teufel. Wenn mein Brief nicht zu apit kommt, so haben Sie die Oflt«, den Bart mir so marhen, wie ich habe geseiehnet hier anf diese Bild, mann propria weil ich so kab lassen vazen den Bart in die neuere Zeit Aber sonst macheu Sie nichts nach von diesem Bild, nnd am venigsten die Nasen. Und ich bitte 8ie machen Sie nicht an dick nnd dunkel das Bsrt weü ist mein Bart nicht dick. Wewt ich werde gesund, werde ich 8ie besuchen. Leben Sie wohl!
Ihr Verehrer
\j A PETŐFI.
E levelet Kertb-qf K. M. 8ir John Bowriag-hez intézett caikk-ból reiten» ki.
W. F.
TIZENNYOLCZ A Dl K ÉVFOLYAM
b a n lakik, — legyen valami gyönyörűsége elhagyatott magányában. —
Élvezzük is a friss levegőt, — legeltetjük szemeinket a szép zöldön, — látunk ás hallunk
•ok zöldet.
Patriarchális életet élünk, — nálunk csak ugy more patrió megy minden.
Ha meguntuk már a természet szépségeiben gyönyörködni, — végig sétálunk a város utczáján, de csak az nt közepén, — as állam utón, mert a házak elolt csak a nyáron készül el a kavicsozottjárdaa nemea város rendeléséből} — juliua 1-éig köteles minden háztulajdonos megcsináltatni.
A határozat szép. —
A szegény ember majd csak mégis esi-nálja; — jaj, de hát az uradalom! Es már gond a petendiekuek. — Bajos is hogy a szegény emberek gyülekesete parancsoljon az uradalomnak, mely még pár évtizeddel ezelőtt korlátlanul uralkodott felettük.
Bajos dolog ám az az egyenlőség is.
A szegény emberrel már csak könnyen elbánnak; — annak nem szabad a trágya levet az utczára folyatni, mert valaki mindjárt észreveszi, hogy kellemetlen illat van a leve gőben.
No do máskép van ez az uradalomnál. Ki tiltaná meg ennek, hogy saját telkén, — a főutezán, — az utcza s z i n r e ne épitssn egy 3üO darab állatra szánt — sertés ólat!
Hát hisz a maga fundusát csak használhatja ugy a mint akarja!
Meg is tette, fel is építette; tetejét befe dette — nem zsindelylyel — nem z 8 u p p a 1, hanem : s z a i n» á v a I, melyet lenyomtattak hosszú póznákkal, hogy a szél el ne vigye. — Ugy a város i ő u t c z áján, mint valami erdei birka akol.
Bele is jár rendesen a 300 darab röfögő állat. —
8 ugy knrán reggel, mikor minden virágkehely kinyilik, a illatával tölti be a levegőt: — kinyilik a sertéaól kapuja i b, és egyszerre f u c s c s á tesz minden virágillatot. S a szegény járó-kelőre még az sem lehet vigasztalás, hogy az e fajta illatról a sonka jut eszébe, mert abból nem eszik ! —
Elkomorodik az ember, — elhagyja a bűzhödt tájat, s jön még belebb a városba. — Ha már szagló szerveit ennyire nem respectálják : gyönyörködtesse legalább szemeit valami ben. —
Egy ideig földre szegzett tekintettel ballag, — de felveti aztán szemeit sóváran. S miben akad meg tekintete! ?
A mult századból hátramaradt épületek görnyedt tetőkkel igyekeznek egyenesen állni; — lábukon a falak alján meglátszik, hogy igen sok sár volt azóta, mióta ott állanak; — a falak kopottak, szeunye sek, mert a keféletlen, gondozatlan köntös; — talán most is az Anno 1809. esztendőben, franczia futás idején rájuk mázolt mésznek a maradványa, — vagy
ZALAI KÖZLÖNY
Beszélt ugyan — mint szándékolta — nyilvánosan, de nem rcézesajku versekben, illumínalt termekben, virágzó holpykoszoru előtt, hanem — ostorozva tiatal és vén bünö söket — szél és viharban szórta a muzeum lépcsőseiéről a nép hullámzó lelkébe lángoló, gyújtó beszédeit.
Egyszer, az első franczia forradalom történetének elolvasása után, igy szólt hozzám: .Ugy tetszik előttem, mintha Danton — ás Hobespierrel együtt éltem, működtem és végeztem volna."
Sötét sejtelmei nagyon is hamar megvalósultak. Karddal cseréié fel lantját, és — alatto-mos golyónak esett-e áldozatul az erdélyi csata-mezőn ? mint as egyik mondja. Vagy mocsárba sülyedt e előre nyomuló csapata élén ? mint mások híresztelik.
Mondjátok meg népének, hogy kedven-cze ki végig és végig volt nemzetével összenőve, meghalt, és ez hihetetlenül fogja fejét rásni.
Egyszer egy franczia falusi emberrel beszéltem első Napóleonjáról, s hallanom kelle: Sem szent Ilona szigetén, sem azinvalidok egy-házábau nem aluszik a nagyhatalmú; nem ; ő as afrikai sivatagban ól, hol kocsiját oroszlá nok huszák, s a mórok fejedelmével szövetkezett, honnét majd hirtelen ellenállhatlanul elő fog törni, hogy az egész világot örökre hatalmába ejtse.
A németek meg Barbarossáról azt mondják: A felséges ur a Kyffhauserben nyugszik, fejét kezére hajtva, vörös szakálla az ssstalon átnőtt, s igy szendereg; de fel fog ébredni kellő időre, ha a szabadulás órája ütni fog... És ha a magyarral Petőfiről beszélsz, ugy a lelkesítő költő gyönyörű, elragadó nótá
inkább a helye, — látszik rajtuk. As ablakok, a redőnyök, — ha igy nevezhetjük as ősi • a-lugáterokat, — olyanok, mint assegény vén asszony ó k u 1 á j a, melyből már as üveg kipotyogott, s melynek a rését ken-derczérnával kötözte össse, — de melyet csupa ssokásból csak elvisel, — s hogy jobban lásson — szeméről felébb tolja a homloka kOsepére.
Ha nem tudnók, megkérdesnők, hogy kié ezen épületek? — de mi tudjuk, hogy as uradalomé. —
Van egy pár tiszta csinos épület is, de azok jóravaló zsidó polgároké, s a fiskálisé.
A templom tornya, mely hangot nem tud ugyan adni, mert az óra részére kijelelt hely még most is pusztán áll, — lenéz a városra nagy nyitott szemeivel, a midőn ezeket látja, f é 1 o 1 -dalra ereszti a fejére tűzött keresztet — bubáuatában: a nagy búbánat súlya alatt a templom boltozata hosszatt hasadt, as orgonának a sok zokogásban hangja elállott, és sípjai kihullottak; — s a templom szemei, az ablakok, a könyhullatás-ban kitöredeztek.
£s nem fél tőle senki, hogy a kereszt leesik, hogy a boltosat beszakad. Nem igazítja helyre senki! ! !
Hát még az orgona és a törött ablakokkal ki gondolna! —
Egy kies tér volt eddig benn a városban, melyen a fáradt szem megpihenhetett : az uradalmi granariumkert. A karcsú léczkerilésen át messziről lehetett látni a szép zöld gyöpöt, melyen sárga libácskák legelésztek.
Oh, de szörnyű sörs! -Hát mindent irigyelnek a szegény járó kelő embertől! A léczkerité8 kezdett romlani; — most sűrűen megfonatták reketytye vesszővel a tetejét befedették burusánynyee, hogy ember fia oda,be nem láthat. S miud ezt költségkimélés tekintetéből.-
A rósz nyelvek azonban azt beszélik, hogy azért történt ez, nehogy más szegény ember z s i b á j a lelegelje a granarium-kertben a gyöpöt.
De nem csak more patrio történik itt minden, hanem némely dolog egészen az ó testamentum szerint megy. Nálunk áll még a vámosok és publicánu-s o k iuiéziuéuye. Minden szekeres emberen kérlelhetlenül megveszik a vámot. — No de hát hisz itt a Mura hidja, melyet as állam óriási költséggel épített és tart fenn, — azért csaa lehet valamit fizetni.
Korántsem igy van! Hanem az uradalomnak van a patakon egy pár hidja melynek a padlói oly vásottak, mint a kopott csizmatalp, néhol lyukasak is; szerencse hogy még e.ddig emberben, ''lóban kár nem esett.
Majd ha a templom tornyán a keresztet egyenesre állitotiák, akkor talán ezekre kerül
a sor.
Ezek után Bzedik a vámot
kat gondol ki valamely pusztán és lehetlen, hogy meg ne jelenjék majd, ha testvérei nyo morusága a legnagyob b lesz.
Nem-e legmeghatóbb gyászmise ez ?
Nem-e jele a legbensőbb együvétartozás-nak? bizonysága annak, hogy az eltűnt nélkül élni nem tudnak? Isteni ítélet ez, logcsalha-tatlanabb meggyőződés, hogy az elhunyt már életében lépett a halhatatlanság csarnokába! Igen, ő népének kedvencze volt. Előtte egy magyar költő sem énekelte meg oly találóan népe életét és egész lényét, mint ő. Ezt bátran mondom, meg nem vesztegetve baráti érzelmeimtől, melyek talán réssrehajlásra bírhatnának. Nem csak hogy jobbat nem, de még hasonlót sem nyújtott utána egy költő sem. Művelődés — történelmi költő Petőfi nem volt. Inkább friss, mint bölcs barátja volt as embe riségnek. De a friss barát kese gyöngédebb és tettre készebb a bölcs baráténál. Mint pacsirták a vetésből, ugy repül felénk lelked, kedves mesterünk, ssárnyain viszi el gondjainkat és mi meggyógyulunk. — Petőfi velósebb mint Béranger, mélyebb és többoldalú mint Burns, a skót felföld fia. Ha költeményeit olvassuk, ugy tetszik nekünk, mint ha valami vidám ficzkót hallanánk víg nótát énekelni az utczán, kivel — dalába bevágva — ónkénytelen dalra kelünk. — BECK KÁROLY.
A kártyahős.
(Be«<5!y.) Irta: Szuka ts Lajos. (Folytatás)
Az orvosság oly annyira használt, hogy Mihály másnap valamivel jobban érzé magát. Lélekzete azonban még nihézkes volt.
Ilyen idylli életet élünk mi — boldog kisvárosiak !
Hogy miért történik mind ez igy, ast a jó Isten tudja, a jó Isten látja, — de szegény ember éssssel fel nem éri.
GÁRGYÁN.
Helyi hírek.
— Cnengery Antal országyülési kép-viselőnk mint sajnálattal értesülünk, ágyban fekvő beteg.
— Színészeink pénteken Szombathelyre távoztak, ószre visszatérnek hozzánk.
— A Mura szabályozás ügyében Augus-tich Imre által irt csikkekre felhívjuk az érdekeltek figyelmét, e közleményt a .Vasmegyei Lapokéból vettük át, miután Zalamegyét is közelebbről érdekli.
— Öngyilkos. Dicső Lajos fiatal vas-pályai tiszt május 9 én reggel felakasztotta magát, mire észevették, már meghalt. Tettének indoka ismeretlen, főnökének csak annyit irt : Ezer bocsánat, nem bírom tovább az élet terhét.
— Kovács Gábor, a genialis népzenész és zeneköltő nincs többé; mint egy Pécsről érkezett távirat jelenté, Pécsett május 8-án meghalt. Sok hányattatás közt élte viszontag-ságteljes napjait, ború a derűt s viszont folyton váltá egymást. Tagadhatatlan sok vig órát szerzett másoknak, de ő neki kevés volt a vig-órából. Kanizsát és vidékét igen szerette, jó és balsorsában ide vágyott. Mellbeteg lett s e betegség halálossá vált. A genialis népzenészről még megfogunk emlékezni. *
— Pályázat nyittatott a nagy-kanizsai kir. törvényszéknél üresedésbe jött egyik bi-rói állásra.
— Gyümölcsaszalványokat küldött a keszthelyi kir. gazd. tanintézet főkertésze az orsz. gazd. egylethez bírálás végett.
— Balaton-Füred megyei bisto saul a fürdőidényre szolgabírói ozimmel főispán ur ő mga a tavai is működött Nagy Sándor urat neveste ki.
— Chernel Olivér ur utólagosan tíz forinttal járult a 213 frt 73 kr. tiszta jövödelem hez, mely Sümeghen a Tisza áradása által károsultak javára tartott hangversenye alkalmával folyt be. Az ínségesek nevében köszönetét fejezi ki. Tafferner Béla. — Ez össs*g szerkesztősé-günkhez küldetvén be, rendeltetése helyére juttatjuk.
— A tapolcxal postamester Dukesz Manó 76 éves korában hirtelen meghalt.
— Meghívás. Zalamegye általános tani tó egy lete Sümegh járás tanítói köre tavaszi nagygyűlését Sümeghen folyó május hó 28-án 9 órakor tartja fitanodák helyiségében, melyre a t. t. tagtársak s tanügy barátok hazafias tisztelettel meghivatnak. Tárgyak : 1. Elnöki jelentés. 2. „A természettani oktatás módszeréről" felolvasás Gosztony József által. 3. »Rousseau" életéből Löb Ignácz által. 4. Bánfi Alajos értekezik a „tanítói nyugdíjról'', a szemléleti oktatástan eszközérőlu s bemutatja és ismerteti .Szülőföld és haza — Zalamegye ismertetése" cnmü tankönyvet, ö. Tisztújítás Sümegh, május hó 4-én 1879. Könnye József elnök.
Amint e szomorú hét elmúlt, Margit nagy örömére, atyja az ágyat elhagyá. Boldognak érzé magát, hogy ismét egészséges állapotban láthatja. w
Oly nyájasan már régóta nem beszélt atyjával, mint ekkor. Most látta, hogy mily jó a szülő most tapasztalta, milj* hamar boldogtalanná teheti egy váratlan esemény, a jövö minden Ígéretét. S kinek köszönheti atyja egészségét, csak Aladárnak. -Eszébe jutott ígérete, a melyet oly készséggel mondott Aladárnak, megsem gondolva következményeit. Mit szól László, — gondolá — ha megtudja, hogy mily hamar megváltozott?
Vezéri észrevevé, hogy Margit keble, ér zelmei nem szabadok, hanem valami kötve tartja azokat. Belátta, hogy szive nincs oly vonzódással, oly nyíltsággal iranyában, mint egy szabadon érső szivó.
Napok multak.
Szép nyári délután volt.
A nap forró s tikkasztó melegét a szellő hűvös fuvalma ellensúlyozva, — igen kellemessé váltostatá át A kis kert, mely Margiték háza mellett elterült, habár kicsiny is vala, de oly ékes, oly szórakoztató volt, hogy szebb után nem is vágyódhatnék az ember. Az oldalt látható, sötét zöld repkénynyel sűrűen benőtt kis lugasban, Margitot és Aladárt pillanthatjuk meg. —
— Margit a multak emlékeit mond.) gatta el.
— Semmi sem vésődött annyira emlékezetem táblájára — folytatá beszélgetés tárgyát Margit, — mint azon esemény, midőn szüleim házát a pusztító lángok lepték el. Habár még kicsiny valék akkor, de as iszonyukép, még most is oly élénken tükrösődik elmémben,
MÁJUS 11-én 1879.
— A Héhérvárl orsságos kiállítás megnyitása május 10-kéről május 17 kére halassta-tott.
— Yizner Pál megyei m. tanfelügyelő ur apr. 20- 30 köst hivatalos körutat tett, a fáradhatlan, lelkes tanügy barát oly rósz időjárásban sok viszontagsággal küzdve bár, meglátogatta a többi közt Petri-Vente, Becsehely, Egyeduta, Letenye, Szt.-Adorján, Kerka-Sst.-Miklós sat. községek tanodáit. Petri-Ventén kiváló elismeréssel volt Szalacsy Farkas földbirtokos ur nemeslelkü áldozatkészsége iránt, ki az ottani iskolát nemcsak létesité, de hasa-fias ügybuzgalommal fenn is tartja, a lelkes tanügy barát méltó jutalmát leli ama megnyugtató öntudatban, hogy a közművelődés oltárához önzetlen áldozatot hoz. Egyedután Végh Róza jeles képsettségü tanítónő működése felől Baintén elismeréssel van, ugyanitt a lelkes tanfelügyelő ur a községgel tárgyalást tartván, sikerült asévek óta elhanyagolt vallástanitásra nézve ez ügyet kiegyenlíteni.
— Halálozás. Szt. &róthon Felső Eőn Páál Pongrácz körjegyző 33 éves korábau meghalt, három gyermeket ós özvegyet hagyott legsiláltabb anyagi körülmények között hátra. Béke poraira.
— Csabrendek május hó. A helybeli takarékpénztár folyó hó 4 napján tartott nagy-válaszmányi ülésén a tiszavidéki vizkárosultak javára 50 frt o. é. szavazott meg, s ennek rendeltetési helyére való juttatásával Tek. Barcza Sándor urat bizta meg, illetve kérte fel. Ugyan e gyűlésit tudta a nagy választmány meg azmi súlyos csapást, mely az intézetet legközelebb érendi, úgyis tek. Chernel Gyula az intézet lelkes, fáradhallan buzgalmu vezérigazgatója, Csabreudekről elköltözik s ennek következtében ez intézetnek, melyet ő oly szakavatot ság gal virágzóvá tett, lemondását jelenté be. A nagyválasztmány fájós szívvel vevé lemondá sát tudomásul, eddigi sikerdus működéséért jegyzőkönyvileg köszönetét fojezte ki. Vezérelje a derék honfiút az ég, fcisérje áldása mindenütt. Vigye magával azon öntudatot, hogy számos barátja) s tisztelői szivében- emlékét az idő hosszú sora sem lesz képes el töröl ni. L.
— Csőd. Rechnitzer Ignácz tala egerszegi lakos ellen b. h. í. jun. 17. 18. és 19. p. ü. í. tg. Boschán Gyula.
— Árverezés Zalamegyében. Swarzer József 3521 írtra b. ingatl. L. Iatvándon (ta-polczai jb.J I. május 19. II. jun. 20. — Katona József 1100 frtra b. ingatl. Zala Egerszen máj 21. _ Vertarics János 1322 frtra b. ingatl. Sztrahonineczen (csáktornyai jb. I. jun. 17.11. jul. 17. — Podvezanec Iván 3427 frtra b. ingat. Jurcseveczen (csáktoruyai jb.) I. juu. 24 II. jul. 24. — Ribica András 6007 frtra b. ingatl. Paloveczen (csáktornyai jb.) I. jun. 16. II. jul. 16. — Czipár Rozalia 1025 frtra b. ingatl. Sümeghen május 21.
— Rövidhírek. A 2 frtos ezüst emlékérmek 2 frt érték fizetesben az adóhivatalok által is elfogadtatnak. — Az uj bolgár fejedelem orosz vallásra tér. — Újházi László, s neje tetemei Amerikából haza szállíttattak. — Tur genjeff Iván hires regényiró Oroszországból
mintha jelenleg látuám. Épen mély álomb<»l ocsudék fel, midőn a patiogó tűz, a recsegő gerendák zaját haliám, képzelheti kérem — mily rémület fogottéi. Végképpen odavesztem volna a tovább harapódzó lángok között, ha egy elszánt ifjú, élte feláldozásával, — ki nem ragad a halál iszonyatos kezéből. Az ífju neve Szid«rfi László. Talán tetszik ismerni őt ? !
A kérdés Aladárt teljesen zavarba hozá. Hirtelenében azt sem tudta mit feleljen. Margit kedves s nyájas csevegése teljesen elragadá ót inkább bájain, mint beszédének lárgyán jár-tatá figyelmét, akarva, nem akarva rámondá az — igent.
— Talán szenvedélyes kártya játszásával ?!
E szavak ugy hangzottak el, miut midőn valakiről sajnálkozólag s fájlalólag kérdezünk.
Egy alkalomkor Aladár, Margit beszédebői már kivívó, hogy szive valaki iránt nagyobb vonzalommal viseltetik mint irányában. Margitnak azon néhány akaratlanul elmondott szavaiból most már sokat magyarázgatott képzele* tében A kérdés nagy fontosságát gyorsan át látta. Egy jó eazrne támadt agyában.
Eleinte habozni látszott, de csakhamar bele találta magát helyzetébe.
— Nagyon ismeretesek az olyan fél a emberek! Hirnevök olyan fokon áll, a me Iylyel nem igen dicsekedhetik vele.
— Oh ne mondja! ? . . .
— Az igas egyes körökben arra iparkodnak, hogy végképen ne ismerjék meg, de a külvilágban ismeretes nevöket hasztalan tit-kolgatják el, sokan még ujjal is mutatnak reájok.
(Folyt, következik.)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
• ^
száműzetett. — Hollán Viktor ores. képviselő volt Garibaldi legiobeli harcsta párbaj áldozata lett. — A debreczeniek 13 fiu éa 14 leányt fogadtak örökbe a szegedi árvák közül. — Mühl-bausenban (Elsaas) Farka« Béni aenebandája nagy hatást idéz elő. — Nemcsak a Vesuvon, de a Saharán is vasút építést terveinek. — Haynald érsek bibornok lön. — A német caá-szár a czárnak „A bolgárok felssabaditőjának* feliratú díszkardot ad. — Grácrf körül májas 5 én havazott. — Szentpétervárott egy nihi lista hadaagy kivégeztetett. — Beszterczebá-nyán a puskapormalom felrobbant. — Tasmellett a posta kiraboltatott.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 11 én 1879.
KI nyert ?
Szeben május 7-én: 87. 80. 51. 63 15. Prága , , 60. 51. 44. 23. 13. Lemberg „ , 52. 40. 60. 12. 44.
Irodalom.
<
— pUj Pesti napló* czimen Pap Gyula szerkesztésében kis napilap jeleoend meg május 15 tői kezdve. Ára egy hóra egy forint, félévre 5 frt. Ingyen mellék lapjai is lesznek rMagyar gardák lapja," .Tanügyi figyelő* és Iparügyi közlemények czimen.
Vegyes hírek.
— Áz oro8í tanárok tömeges lemondása. Azon szigorú rendszabályok következteben, melyekkel a czári kormányzat legújabban az egyetemeket sujtá, a sz-pétervári egyetem taná rai tömegesen kérik rögtöni elbocsáttatásukat. E példát a többi orosz egyetemek tanárai is követni fogják. A charkowi egyetemi tanárok már korábban egy erélyes évást nyújtottak be a kormányhoz, melyben az egyetemek ellen al-kalmalzott rendszabályokat a jelen korhoz s az emberiséghez méltatlan merényleteknek bélyegzik s lemondásukkal fenyegetődznek. Az orosz kormány ily körülmények közt Ausztria Magyarországból tót- és c*eh tanerőket szándékozik Oroszországba bivni. (Csak vigye őket, van itt még elég oly csuszó-mászó féreg, mely ifjúságunkat megmételyezte.)
— Kaufmann és Simon hamburgi czég, hirdetésére hivjuk fel a figyelmet; szó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálánk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditásáról országszerte híres.
— Dr. C. M. Farber cs. kir. szab. Puritáa «zá''jssappan, az egyetlen okszerű fogtiszt.- és fenptartó eszköz, 20 év óta igen hires; díjazott London 1862. Paris 1878. reá vonatkozólag az alólirt nagy-kereskedés-beu ; előlegek minden nagyobb gyógyszertárban és illatszer kereskedésben bel- éa külföldön F. Griensteidl Bécs, I Sonnenfelsgaase N. 7.
(848 2-6)
— Elkeseredett baka. A Nagyváradon levő József ezred egyik sarkadi illetőségű bakája az''iráni folyamodott a királyhoz, hogy miután ideje a katonaságnál kitelt s ő nem bír most munkát találni, kegyeskedjék őt kit Boszniában soha se talált el a golyó, mig társait ugyancsak megdézsmálta — legkegyesebben — kivégeztetni a nagyváradi vár udvarán.
— Ravasz asszonyok. Ha romlatlan ke délyről, természetes becsületességről volt szó, ez előtt mindig lehetett hivatkozni a népére, az egy szerii emberek nem úsztak az árral, megmarad
tak romlatlanoknak. Most már asonban a kor-rupczió s a furfangosság ennek keblében is felüti fejét, haladnak a korral. Egy pozsonyi lap írja a következőket: A zöldpiaczon beállít két parasztasszony egy lisztkereskedésbe s az egyik egy kilo darát kér. A boltosasszony megméri a darát, mire a parasztasszonyok egy ike, az aki a darát kérte kihúz zsebéből egy ötven forintost és azon szavakkal adja oda a boltoménak, hogy csupán egyforintosokat adjon neki, mert ezekre van szüksége. A boltosasszony leolvassa az ötven egyforintost, de a parasztasszony azalatt más» gondolt s azt mondja hogy neki nem kell a dara, mert''drága, hogy másutt fog venni, a hol olcsóbban kapja, s ezzel mindketten elhagyták a boltot. A lisztkereskedőné újrakezdi számlálni a forintosokat és majdnem kővé vált látván, húsz darab hiányzik belőlök. Asonal az utczára rohant, de a parasztasszonyok sehol sem voltak láthatók.
— A „Kisbirtokosok országos földhitelegyesület" ügyében grof Szapáry Gyula pénzügyminiszternél tanácskozmány tartatott, melyben az ő elnöklete alatt a kormány részéről Leeb Péter miniszteri tanácsos és Beretvás Endre miniszteri osztálytanácsos, a létesítő bizottság részéről pedig grof Fesztetics Pál bizottsági elnök Nagy György b. tag és Végh Ignác b. jegyző voltak jelen mint küldöttek, s mely alkalommal a kormány és a létesítő bizottság között az ez ügyre nézve még függőben volt kérdések kölcsönös — s a létesítő bizottság álláspontjára nézve kedvező megoldást nyertek. A pénzügyminiszter ur ez alkalommal is kijelentette, misze rint az egyesületre vonatkozó törvényjavaslatot legott az országgyűlés ujabb összeültével tárgyalás végett a képviselőháznak előterjesztendő
— 9Ö exczellenczidja a császár.* Bécsben a királyi fogadtatások alkalmával az egyik küldöttség szónoka, egy osztrák vasút igazgatója, a császár-királyt nem „felséges urnák," hanem „császár exczellencziád, nak szolitotta. Mint szemtanuk mondják, ő felsége jót nevetett efur csa titulatúrán.
— Kellemetlen útitársak. Egy másodosztályú vasúti kupéban történt. Éjfélre járt már az idö 8 az utasok csendesen szundikáltak. — Egyszerre fájdalmas jajkiáltás veri fel őket nyugalmukból Egy női hang folyvást jajveszékel és kiabált. A többi utas és kalauz segélyre siettek: azt mondá, hogy egész testén égető fájdalmat érez, mintha hegyes késsel vagy tűkkel szurkálnák. Később pedig egy vastag ur szintén felkiált, hogy ő is ugyanoly fájdalmat érez. Megejtették a vizsgálatot. Kitűnt, hogy egy rosszul elsárt üvegből pioczák osontak ki, s hozzáláttak vérszopó munkájokhoz. Most kezdett még csak igazán sikoltozni a nő, sikoltozott is, mig csak el nem ájult. Szerencsére csakhamar elér-
ték a legközelebbi állomást 8 ott eltávoKthat-ták a pioczákat. a dolognak most jő a java. A nő még mindig nem tért magához, s orvost hivattak. Ez nem tudván essméltelen állapotának,
— pioczákat rendelt.
Üzlet szemle.
Nagy-Kanizsán, 1879. májas hó 10 ¿n.
Mait héten ás e hét elején felette kedvezőtlen időjárásunk s®öU. Folytonos keves esőzések vidékünkön nemcsak minden patak ócskát hatalmas folyóvá áraszták, hanem a (apályokban is annyi vízmennyiségeket gyülesztének, hogy számos helység árvíztől volt fenyegetve illetőleg károsítva is. Kiválóképen a Muraköz szenvedett, hol a medréből kitérő folyó, hidakat, töltéseket elsodlorván, több helységet elöntött. A hét kösepe felé megváltozott e különös időjárás és azóta többnyire ssép lanyha tavassias idő uralgott. A folytonos esőzések a növényzetnek is nagyon hátrányára voltak és habár egy tartós kedveső időjárás sokat ismét jóvá tehet, vannak vidékek, melyeken a vetésben okozott kár kipótolhatlan marad. —
Üzletünk e héten egészen pihent. A vizára-dások folytán nem csak országataink lettek járhatatlanná, hanem a vasnti közlekedést is minden irány felé megkellett szüntetni. E körülmények nem lehettek batáa nélkül az üzletre. A hangulat a legfontosabb gabonanemeknél megszilárdult, árak emelkedésnek indultak.
Buza és rozs szilárd irányzztot követtek á*ak mindkét czikknél lb—20 krral felébb mentek. Tulajdonosok nagyon tartózkodók voltak.
Árpa és zab keveset váltóztaták lanyha irányzatukat Árak csak elsőbb czikknél javultak némileg.
Tengeriben szilárd hangulat uralgott; árak emelkedtek.
Minőség szerint:
Bnza .... 7-50 — «60--.— kr.
Rozs .... 5 40 — 5 80 --.
Árpa . • . . 5-50 — 7-— ;--•— ,
Zab .... 5 40 — 5 áO--- .
Knkoricza . . 4.50 — 4 80 --•— „
Cinquantin . . 5*— — 5 30 --*— ,
egy magyarázatát Nőm — ezelőtt nyolca hónap'' pal egyszer az utczán nagyon megijedt egy szere* csentől, ki utána ment.
— Az orvos pillanatra elgondolkozik. Aztán kérdi:
- És bizton ön benne, hogy nem — érte utói ?
Helyes ok. Egy angol lapban következő hirdetés volt olvasható :
.Eladandó egy majom, egy macska éa egy pspagáj. Tudakozódhatni Dávids B. nrnál, L.-Kquare akinek többé ntnes szüksége ezen állatokra, mert megnősül.
Papírszeletek.
Boldog házasságok: férfi: .Soká jövél a találkára kedvesem". A nő : Oh bocsáss meg, de férjemtói semmi képen sem szabadulhattam meg; szerencsémre nőd jött hozzánk s most ők ketten szintén együtt vannak.
— Modern szakácsné. Nagy mennyiségű spárgát vett az ur s ebédre egyik kebel barátját is meg-hivta. Az urnő kérdezé szakácsnéját: megtudod főzni a spárgát? Ez sértő ilietődéssel feleié, hogyne ? S mily boszantó volt ebédnél látni, hogy a spárga végei elvágva s megtisztogatva voltak, mint a sárgarépa.
Amerikában történt
Egy szeplőtlen fehérségű hölgynek valóságos mullatt gyermeke születik.
A férj, — a szőkék legszőkébb fajtából való, e sajátságos természeti tünemény felett tanácskozásba bocsátkozik orvosával.
— Megvallom, agymond, ez a véletlen igen kellemetlen családomra nézve. Nem is képzelhetem,
Szerkesztői Qzenet.
3465. Cs. Veszprém. Azonnal elküldöttük, bocsánat feledékenységünkért.
3466. V. Y. Már megkésett
3457. P. M. Bpest Lapunkból nem szolgálhatunk t példánynyal.
3458. 8z. Bpest. Rendesen küldetik.
3459. Sümegh. Átadtuk a kiadó hivalalnak.
3460. M. Bpest Beleegyezett az ajánlatba?
3461. T. 8ümegh. Köszönet! Rendeltetése helyére juttatjuk. Annak idejében beszámolnnk.
3462. H. L. Jövőre is kérjük.
3463. Pr. Nem lehet
3464. ,ltt van. Rosz.
3465. K. Füred megkaptam; Köszönet
3466. .Halvány arczod" sovány is a vers.
V a 8 a t 1 menetrend
A buda-pesti időmatató óra szerint,
indul Kauizsáról
Vonat hova:
szám Orz Perc. Idő
205 Essék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 r B „ , 2 30 délut. 2l2 Buda-Pestre........ 4 68 reggel
202 .....................2 6 délut.
204 ...........1130 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 „ . ........11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délut.
203 Triestbe és Prágerhofon keresztül Grácz és Bécsbe......4
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül Grácz és Bécsbe......2
Érkezik Kanizsára
honnét s
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut
206 , „ , . 11 11 estve ] 203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel.
201 „ . •.......2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Scomhftth. nécs-Ujhely)Mől 10 27 estve
302 „ „ n .45 reggel
316 Soprouyból........U 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marhurg, Pragerbof
felől ..........4 12 reggel
20» Trieszt- és Bécsból Mwrburg, Pragerbof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve Marburgba csatlakozás Villach és Franc«sfeatből
p . , . PtancesfestbóL
Felelős szerkesztő: BátOrfl Laj08.
58 47
reggel-délut
HIRDETÉSEK
Az 1831-ik évben TRIESTBEN alapitott ^
cs kir. szab. biztosi tó-társaság
ASSICURAZIONI GENERÁLI
melynek vezériigynökségi irodahelyiségei Budapesten, az intézet házában, Dorottya-ntcza 10. szám alatt
léteznek, éa az ország minden tekintélyesebb helyiségeiben fő- és kerületi ügynökségek által képviselve van, a legolcsóbb dijak mellett biztosit tfiz-, szállítási és jégkárok ellen, valamint az ember életére a legkülönbözőbb ^^ kombonatiókban. (851 l -2) ^^
Cséplőgépeket
legújabban javított szögecs-rendszer 1—4 vonó marhára alkalmazva, szalmahányóval, rosta és tisztító, fa és egész vas állványon legújabb szerkezetű, tartós, és felette olcsó árakon szállítunk a rendes kivitelnek Bécs- és Pestről jótállás mellett.
Jóravaló ügynökök kerestetnek.
Mayfaiirt Ph. és társa gépgyáruk Frankfurtban
a Majna mellett.


1
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
''¿nyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pSpzkiiorio-láS, mely a magas koraáay által jóváhagyva és bistositva vau.
Ezen uj tervezet előny abban áll, hogy néháDy hónap h folyása alatt 7 sorsolásban 44,000 aysreMftnynak okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig :
1 nyeiem. á m. 250 000 • 1 nyerem, á m. 12,000 1 nyerem. á m. 150,000 24 nyerem, á m. 10,000 l nyerem. á m. 100,000 5 nyerem, á m. 8000 1 nyerem, á m. 60,000 54 nyerem, á m. 5000
1 nyerem, á m. 50,000 71 nyerem, á m. 3000
2 nyerem, á m. 40.000 217 nyerem, á m. 2000 2 nyerem, á m. 30,000 631 nyerem, á m. 1000 5 nyerem, á m. 2&,0U0 873 nyerem, á m. 600 2 nyerem, á m. 20,000 950 nyerem, á m. 300 12nyerem. á m. 16,000 24,760 nyerem, á m. 138
A nyerf ményhuzások tervszerint hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-husás a következő összegbe kerül :
1 egébz eredeti sorsjegynek ára cssk 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1W . - . . 3 . . 1 „ 7b „ „ 1 negyed , „ . 1''/« • , .
Valamennyi megbitág az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azouual és a legnagjobb gonddal essközol-tetik, miudenki magát az allam czimerével ellátott eredeti, sorsjegyet kapváu tőlünk keiéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij néiklil mellékelteim k minden busás után pedig felssólitas nélkül küldjük résztvevőinknek a hiratalos busáéi jegyzéket.
A nyeremények kiűzetése mindenkor pontosan as állam jótállasa mellett történik s akár kösvetlen megküldése vagy kivá-natra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piacsain fennálló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek nrvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számithatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é május 31-ike előtt kösvetlenül alulírott bankbáshos iutézni.
Kaufmann & Simon,
• «i
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
tieváiá''lása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsöntorsjegyeknek. U. i. köszönetünket f«jezve ki ezennel irántunk eddig tanu-sitott bizalomért, felkérjük as uj kisorsoiásnáli részvételre, fótö-rekvésünk esentul la oda írányulsnd, mindenkor pontos és szilárd SM''lgá''at által tlsstelt érdekeltjeink teljes mege égedé»ét kiérdemelni. Fftntsbbtek. (839 I). 2—6)
•«c-s c
Tarcsa fürdőhely. Vasmegyében (Magyarország.)
Kösel as osstr. stajer-magyar határhoz a szombathelyi vaaut állomástól Bécs-, Veaaprém- budapeati vonaltól 4 óra távolnyira esik. Kitűnő vasforrás, érdemsserü nőfürdő, kitűnő hatásától, ugymind betegségek a női sexual szerv, ideg betegségek férfiak és nőknél, minden tekintetben előforduló vérhiány sat.
Fürdőorvos Dr, Thomas.
Brozsurák minden könyvkereskedésben.
Az idény megnyitás májas 25-én.
A ttirdőigazgatós&g.
(835 4-6)
Jfcv
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
y y '' T v v-1 T
ZALAI KÖZLÖNY.
MA^US 11 én Í87$.
Különösen figyelemre miHtó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkiviili gjógjeréje, elválasstó, érleli 8 fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egy* szersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különaemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke h-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, rágás vagy égés által támadható sebek, megforrásások, darázs- vagy raéhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiófc) meglepd gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda-ganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kiticzamitáa és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerölhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bcmélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapaszunk rövid idei használata folytán »«nnyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecaülbetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. wmübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlauul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasitassal együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi külderaényező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. N a g y K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky .L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros,Bocskay tér, 719. szám) beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak kéezpéasbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 42 — 50)
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRAS
1
í
Elisaert alet leghetásosabb veleeueeyi keserivlz kizttt Tlr T AnViP W 1 Erleageebee. .Nem
XJl • LíCUUC Tv • okoz kelletlen mellékhatást, ha nagyobb adagban vétetik. Sót még oly esetekbon is, hol a bélnyák-hárty* izgatott, e viz fájdalom nélküli saékletétet okozott."_ (843 2—5)
DrT Korányi Frigyes, ^JSJSTJSt
nik ki, hogy enyhén keserű, nem kellemetlen izü és hogy még hosszabb használat után som zavarja meg az étvágyat és emésztést."
Dr. Gebhardt Lajos,
vétethetik és a többi budai vizekhez aránylag kevesebb mennyiségben ós rövidebb idő alatt hoz kedvező eredményt létre.*
Dr vSándnr ® S**1*"» M*-k4rlái |gazgaté|e Be
MJT. J\1SS OdüUOr, dspeetee. „Valamennyi budai keserűvíz
között kellemes ize és jeles hatása által tűnik ki: gyomor- és bélhnrut-
nál, megrögzött székrekedésnél, alhasi vérpangásoál valamint vértoln-
Iásóknál, aranyérnél, étvágytalanságnál stb."
Dr. Bamberger Henrik, tMár éi Bifari UBÄMt8
használatnál sincs semmiféle káros hatása."
Béoebee .Még hosszabb
Dr Mpvnort Th M •»■•«yrfiytee teeáre, koneáeyteaá-
±Jr. ITAC^UCrt ±11. 0MS Bécsbe«. .A mérsékelt adagok és azok kíméletes hatása által e kórod* egybevágó heveny káreseteinél gyakran fontos okijavalatnak felelnek meg.*
Ezea vlz kaphaté: Fesselhofer J., Strem & Klein, Rosenberg ék Welliscb, Rosenfeld Adolfnál Nagy-Kanizsán, minden gyógyszertár és nUserárnkereskedésben és a forrásigasgatóságúál Budapesten.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr. Killisch speciaüsu által Dresdában Neustadt (Szászország).
Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 838 4-15
lOLL SEIDLITZ - PORA.
%
Csak akkor valódi, -
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoaor-betegségek és eaésztésl akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulas), vér-tolelás és araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Haailsltásak törvényileg böetetteteek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
BOBSZESZ SÚVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedó emberiségnek
minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rákfekélyek, üszök, szemgyülladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tuchlanben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyéuek nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengcdésben részesülnek.
A t. c*. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: N.-Kanizsa Práger Béía gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Z al a-E g e r s z e g „Gyógyszertár a 8zt. lélekhez. — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohn J Schröder Sándor gyógy. Tb. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovies 1st. gyógy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenc» gyógy. Sopron Mexey And. gyógy. Bánó k-S z -G y ö r g y A. C. Fibic gyógy. Zágráb Mittlbach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalonak Schwarz Gusstáv gyógy. (7t»ö 19—52)
„ÖNSEGÉLY"
hü tanácsadó férfiak ssáraára (779 19-52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyÖngen^K hajkihullás-, valamint idült bujaaeny vben szenvednek, eien a maga nemében egyeden mfl által tanácsol és gyökérén segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen :
Dr. ERNST L,
Budapest, két-sasutcsa 24. (Á.ra 1 frt.) Ki e hires mü értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Umrath * és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképesség, és tinta cséplésrM legelőnyösebben ismort körülménye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
kézi ós járgány-cséplőkószületeiket
l-tll 8 ló, vagy ikir ereiéi«
Továbbá készítünk különféle nagyság és elismert jó minőségű
tisztító rostákat, kukoricsa morzsolok«! és
szecskavágókat. (836 9—25) Képes árjegyzékek hazai nyelven ingyen és díjmentesen.
^ Majdnem ingyen.
A mostanában megbukott aa(?y britania exüst-gyár csődtömeg választmányától fölszólíttattank, bogy a nálnnk raktáron levő valamennyi británia ezüst-árakat a csekély fuvar- éa munkadíj negyedének megtérítése mellett eiejiedékezzek.
A minden egyes csikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánréteie mellett csupán ax Angolorsaágból Bécsig járó szállítási dij és a munkadíj egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket ''/4 részéit valódi értéknek megszerezheti tebát majdnem legyes. (805 11—12)
6 drb. británia-esfist evfkaeál, 6 drb. ugyanilv ká-véeksaál, összesen 12 drb. ezelétt 6 frtba került,
most mind a 19 drb. öaisesea........... 185 kr.
6 drb. britania-esflst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb..... 310 kr.
1 drb. tefezetft-kasál, tömörsulyn, ezelőtt 3 frt most 70 kr. 1 drb. leveeezedS-keeál, legsúlyosabb fsjn, legjobb britá-
nia-exüstből, ezelőtt 4 frt. most.......... f 20 kr.
6 drb. késtartó brítáoia ezüstből ezelőu 2 frt. most 65 kr.
1 drb. cznkorfogó britania-ezüstből előbb 1 frt most 65 kr.
Ezenkívül diazes asztali gyertyatartók, piroukint 1 frt-.2—, 2.50, 3.— ; tálexák 50, 75, 80 kr., 1 frt és 1. 40 krajával; kávés kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorszórok á25, 40,75-90 kr., 1 frtjeexet- és olaj - caraöínák á 2.50, 2.80, 3^0, 4.75, 6 írt ; vajdol.ozoká 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4.— levestálak aljjal ev»yatt, á frt 1 60, 2.50. 3.—.
!! TTa.11a.t1g p OlOSÓ 11
éa minden háztartáshoz különösen ajánlható » alábbi ÍSS2B-állitáe, mely 33 <rb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a legfinomabb és legjobb britaniai-ezüstből van kiállítva, páratlan olcsó áron: 6 frt 45 krért; és pedig:
6 drb. kitűnő jó eszteli kés brítái!.a-er.üstjiyéllel, -.-«o-^ío
valódi angol aczéléllel. 3 2 h
6 drb. legfinomabb villa britania ezüst egy drbból. J 6 drb. neliéz británia-ezüst evőkanál. f<
G drb. britaniai-eedat kávésksoá'', legjobb minőség ) 5 • « 1 drb tömör briunia-ezüst te]szedi kaaál l drb nebés britaniai-esüst levesaierő kanál. 6 iirb. britania-ezüst késtarté. 1~ö » « •
1 drb. kítünó britauiai-ezüst ozekorfofló. BASeő
33 drb. Mindezen tárgyak a legfinomabb britaniai-ezüstből készültek, mely az egész világon azon egyedüli, fém, a mely örökké fehér marad ¿a a valódi esüsttól 20 évi használat ntán sem különböztethető meg, eztrt kezesség válaitatik-
Miudenkinek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehot beküldeni, miután az ily rendkívüli kedvezmény az árak olcsóságában : bibetŐ az árnkat hova elóbb elfogyaszthatja. Czira és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak :
General Depot der Britannia-Silber-Fabriken :
BLAU & KANN, Wien, I. Elis&bethstrasse N. 6.
''eo
: » oj(
_ M»
M J; «« e a> jc o
m .
a — o a S ä
30 éven kipróbált!
Anatherin-sz<yviz
. POPP J Gr-
cs. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognergasse 2.
Minden más fogviznek elibe teendő mint óvszer fog és szájbetegségek ellen, a fogaknak romlása és lukasság* ellen, kellemes ize és szaga által, erősiti a toghust és felülmúlhatatlan szerül használható a fogak tisztitásárA. (787 I. 5-12} Kzen kedvelt s nélkülOzhetleuné lett készítmények megszerzésére mindenkinek megkönnyítessék küt&nbftr.ő nagyságú üvegek, n. m. 1 nagy flveg 1 frt 40 kr, egy középszerű nagyságú 1 frt és egy kis üveg 50 krért kaphatók.
Anatherin-fogtapa8z,
a fogaknak tisztitására és épentartására, eltávolítja a rósz szagot és a fogksvet Ára efy flvej adagesk I frt 22 kr.
A Popp-féle szagos fogtapasz legkitűnőbb szer a szájireg és fogak ápolSsa és feetertásáre. Egy
darab áre 35 kr. Növény fúgpor. Megtaszítja a fogakat, eltávolítja a fogkSvet és tiszta fehér fényt ad » fognknak. Egy debez áre 63 kr
Popp-féle fogplonbe
lukas fogaknak magunk általi megtöltésére. Füazeren gj ógj-tani növény szapanja
vegytanilag vizsgálva s a császárt orvosi tadeeűeykar által
Béoskse és még számos gyógytani társulatok és kitűnő orvosi egyéniségek által Kurópában mint a legfőbb és legtisztább szer ismertetett el a l>őr ápolására. Egy darab áre 30 kr.
Síim fijuetoeztetésül!
A hamisítástól v.tló óvakodásra figyelmessé tesszük a tisztelt közönség-t, hogy az Aeetherie-szájviz eiiedea Bveg nyakáé egy védjegy vee (a Hygca és Anatherin készítmény czéggel) valamint aiedee Bveg egy külsó borítékkal van körülvéve, me!y után látható- vianyomasban a birodalmi sast és cséget mutatja.
Kapható : Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyaaerés* urnái, Rosenberg és Fesselhoffer József füszerkereskedésükbeu. — Pápán : Tschepen J., és Bermüller J.-nél — Keszthelyen : Pfiszte-rer győgyszerész. — Zala-Kgyerszegcn : Isóó P. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyógyszerész. — Varasdon : Haltér gyógy««-
— Sümegben : Dornor Kajet — Szombathelyen: Pillich FerencS es Rudolf gyógyszer. — Határőrvidéki Sz.-Györgyön : Fibic E. C.
— Veszprémben : Tusxkaa és Társa, Guthard Tivadar és fiainál, ugy Ferenczi gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun J., Brosz-mann, és Dieballa gyógysz — Lovas-Berényben: Heisler gyógysx.
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson: Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógysze-rós* — Kaposvárott: Kohn J. Schröder és Darás gyógysz. S*eg-szárd : Brahsay gyógysz. — Bonyádon : Kramolin J. — Bajáu: Michitach St., Herzfeld fiai, ós Bosaek gyógysz. — Pécsett: Zsol-nay W. és E„ Zách, Kunz, Kovács, és Sipócz gyógy«- — Sárádon : Zsdnbánszky gyó^yss. — Marczaliban : Kit« gyógysz. — Tolna : Ficbtl 8 gyógysx. — Dunaföldvárott: Lukács gyógysz.
— 8zent-Györgyön: Nrtlbig — Alsó-Lendrán : Kiss gyógysz — Rohonczon : Simon gyógyszerész uraknál.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
XAGT»EA$IZBi, 1879. május 15 én.

Tbennyolesadik évfolyam.
8 firtX
ElifiatMl ár:
egén érre
fél érre . 4 »
negyed étre . . 2 , Effy 89ám 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petitsorban | 7, másodsaor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
i toronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden l egyes hirdetésért különf & 30 kr fisetendS. |
'' fi
I A Up wellemi részét 1 f flletS közlemények s '' •serken t5h0s.
szellemi réssét közlemények rkentöhö«, anyagi rénét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendő k: NAGY-KANIZSA Wlassliskáz-
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
''lEésiratok vissaa nem
előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.'' I_ k<üdetnak*
N.^Kan Izsavár 08 helyhatóságának, ^n.-kanizsai onk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanixsai kereskedelmi s iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület*, a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület«, a „soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsai küiválasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
nem^
Hetenkliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Ujabb erdőtörvény-javaslat.
Az erdóipart egész njabb korunkig általában sehol sem méltatták kellő figyelemre, daczára annak, hogy nem csupán nemzetgazdászati, de közgazdasági és egészségügyi tekintetből is igen nagy fontossággal bir. Az erdőt nem tekinték másnak, mint a természet számbavehető adományának oly helyeken, hol egyéb hasznavehető dolog már ngy sem létezhet, s melyet e szerint tetszésüktől függóleg bármely idő és mennyiségben — amint a körülmények kívánták — hasznukra fordithatának. Nem ismerve az erdők fennállásának rendkívüli szükségességét, nem gondolva azok hiányának következményeivel : folytonos pusztításnak valának kitéve, anélkül, hogy a kipusztított helyeken uj erdőt létesíteni valakinek eszébe jutott volna.
Ezen szomorú tény következménye lón azután, hogy nem csupán egyes kisebb területek, de országrészek változtak meg ugy, hogy ahol a nép csaknem munka nélkül kapta a legbővebben a természet adományait az erdők kipusztítása után legmegfeszitettebb munkájával alig tudá életét tengetni. Ennek szomorú következménye lón az is, hogy oly helyek, melyek eddig nem ismerék a vizáradásokat, szárazságot: az erdők kipusztítása után legyakrabbau sújtattak ezek által.
Be van bizonyítva, hogy Sicilia, az ókorban Róma és Karthágó ezen Eris almája, a legdusabban tenyésző, legenyhébb vidék : a folytonos erdő pusztítás miatt jutott oly állapotba, bogy éghajlata rekkenővé, s ezáltal vidéke kopárrá, dúsan termő talaja pedig terméketlenné
vált; s népe, a hajdan annyira irigyelt siciliai nép nyomorba sülyedt. Tény az, hogy Francziaországban a Rón folyó rettentő károkat okozó áradásai azon féktelen erdópusztitás következményei, mit a felszabadult nép elűzött földes urainak erdeiben vitt véghez a Rón vidékén. S végül hazánkban a Tisza gyakori áradásainak okául sem vehetünk mást, mint ama rendszertelen pusztítást, mit a már-marosi erdőkben vittek véghez.
Ily szomorú intések végül figyelmessé tették a tudományos világot az erdőket illetőleg, s kezdék ettől fogva belátni, hogy mily fontos szerepet játszanak azok a természet háztartásában. Belátták, hogy nem csupán azért léteznek az erdők, hogy kivágatásuk által egyoldalú hasznot hajtsanak, de rendkívüli nagy befolyást gyakorolnak valamely hely éghajlati és talajviszonyaira is. Hol erdő létezik, ott az éghajlat szelíd, enyhe a levegő egészséges, s a talaj üde nyírkosságánál fogva dúsan termő, míg hol erdő nem létezik, ezen előnyökkel ritkán találkozunk. Nem tekinték többé a hegyek beerdősitését a természet, által egyoldalú adománynak, de annak mélyebb okát is fedezték fel, mi az erdők azon megbecsülhetetlen tulajdonságában rejlik, hogy a hegyekből eredő áradások, vízmosások ellen erős védgátat képeznek.
Egy szóval az erdők hasznosságának sokoldalúsága s azok fentartásának szükségessége be lón bizonyítva, s czél-szerü intézkt dések tétettek az erdókeze-lést illetőleg. Törvények hozattak, melyek korlátok közé szoriták a féktelen erdő-pusztítást, s határokat vontak, melyek
nek keretén belül az erdőirtás minden káros utókövetkezmény nélkül űzhető. Természetes, hogy más államokkal együtt hazánkban is érvényre lettek emelve eme törvények, miután erdőterületeink igen jelentékenyek, s mint ilyenek roppant tőkét képviselnek.
Mtad e mai napig változatlanul fennálltak e törvények, miután azonban mai viszonyoknak, követelményeknek egészben nem felelnek meg, njabb erdóügyi tör-ványjavaslat hozatott, mely nem oly rég tárgyaltatott a képviselőház erdóügyi-bi-zottsága által, s mely főbb vonásaiban a következő: mintán oly területeken, hol az erdő kiirtatik, rendesen a talaj termőképessége van veszélynek kitéve, vagy a kiirtás által mintegy szabad ut nyitta-tik a viz, kő vagy futóhomok áramnak : ily területeken az irtás, de legtöbb esetben még a tarvágás is szigorúan tiltatik; sót, hol ily területek léteznek, azoknak bcerdősitése kimondatik, még pedig a magánbirtokos, vagy ha ez erre nem képes az állam segélyezése mellett társulatok utján. Az egész törvényjavaslat elég szigorú, 8 czélja az, hogy a már is aggasz-tólag nagy mérvet öltött erdő-pusztitások-nak véget vessen, s egy állandóan biztos jövedelmet nyújtó általános erdőkezelési mód állapitassék meg. Igaz, hogy más államokkal ellenkezőleg a szorosan vett magán erdőbirtokok mikénti kezelését és kihasználását — bár szükségesnek tartaná — nem szorítja korlátok közé, és ennek okát mai nyomasztó gazdasági birtokviszonyainknak tudja be.
Erdőrendészeti hatóságul első fokban a törvényhatóságok közigazgatási bi-
zottságait, másod fokban a ministeriumot nevezi meg, s a törvényjavaslatban kifejezett intentiók okszerű és igazságos végrehajtására szakképzett közegeket tart szükségesnek felállítani. Megnevezi a kisebb erdei kihágások, lopások vagy károk elbírálására a hatóságok fórumait, s szigorúan intézkedik az erdő égések eseteiben történt mulasztásokat illetőleg, melyek meggátlására külön intézkedéseket ir körül, miket csak helyeselni lehet. Végül egy országos erdei alap létesítését czé-lozza, mely az erdőgazdaság előmozdítására fordittatnék, melyet tiltott cselekmények elkövetői jelen törvény javaslat alapján pénzbüntetésekben fizetnének.
Tekintve megyénk erdészeti viszonyait, szivünkből örvendhetünk eme törvényjavaslat hozatalának, mely hivatva van erdőiparunknak mint általában; ugy megyénkben is oly lendületet adni, mi által az egyik jelentékeny s állandó jövedelmi kntforrása lesz, anélkül, hogy a jövőben annak valami kárát látnók.
GARAY SÁNDOR.
Sümegli-Mlhályfán april végén.
Nemes jellemre matst, ha sikra száll valaki az elnyomottak érdekében, igazság szeretetre mutat, ha alaptalan vádak ellen küzdünk ha e vádak bár nem minket illetnek. Bessenyei Ernő Zala Szt.-Gróth járásánsk országgyűlési képviselője ennek jelét sdá, mi^őn az elnyomott s alaptalanul megtámadott magyarországi néptanítók védelmére az országházában sikra szállt. Az ország összes tsnitóit öröm szállta meg, hallva, hegy még is Utálkozik valaki, ki ügyüket felfogja, ki kész őket nehéz munkájukban erkölcsileg védelmezni.
Eme öröm s hálának kifejezést adandó a sümeghi járás tsnitóköre elhatározta, hogy
TÁRCZA.
Távolból.
Néha néha, kinézek az ablakon, A táj íelé merre sziréni vágya von. Ott keresem a távolban arcrodat, Szép galambom, kit szeretnem nem szabad.
Gondolatom ott időz a tölgy alatt, Hol szivemnek bő érzelme f?''»l fakadt. 8 elmereng az örömteljes mult felett, A mikor még együtt voltam ott veled.
És te lánykám, vig mosolylyal kérdezed : Boldogságunk tiszta less e mint az ég ? Mely felettünk azúr kékjében ragyog. — Szép leánykám, nem felejtéd e napot?
Hogy felednéd ? 1 — Hisz én sem feledhetém, Fénye áttör éltem sötét fellegén. S el el nézem busán azt a csillagot, A mely kedves emlékedből rám ragyog.
Bár beborult felettünk a tiszta ég, Boldogságunk sors szeszélye dnlta szét De szivemben sértetlen a* érzelem, Mely együtt él s együtt malik majd velem.
Cz. L.
A kártyahős.
(Bessély.)
Irta: Sznkáfs Lajos.
(Folytatás )
— Lám mire nem képes a kártya, ki hinné ezt ?
— De ssjnos, hogy igy vsn . . . a kártya játék oly helyzetbe képes sz illetőt hozni, hogy az a művelődés legalacsonyabb fokára esik I Nem szánja as embereket egy ily kártyahős, csak össsehalmosott péozök után vágyódik, a
melynek elérésére minden eszközt megragad. Hogy példát emlitaek, épen egy barátom jutott általa szomorú helyzetbe.
— Ennyire nem hittem volna őt eltérni, az igazaág ösvényéről, mily dolgoknak kell tanuja lenni az embernek 1 — szólt fájlaló hangon Margit. Hogyan is tudja valaki magát annyira elragadtatni a kártya által, mikor jól tudják az illetők, hogy mily sseiencsétlenségek szülője azok az egyszerű p*pir darabkák ! .. .
— Ok is igy gondolkodnak, midőn a kártya caábitó színezetét nem látják, de midőn a feléjök oly édesen tekingető pénzhalmazt is megpillantják, annak gyors ides tovs vándorlását vessik észre, minden tartózkodások daczára lassankint bele bocsátkoansk a játszásba.
Szegény barátomat is oly megvetendő módon fosztotta ki utolsó filléreiből. Sőt még midőn minden péosét elvesztve egy szivar fizetésre kérte, gúnyosan ki is neveté.
— Aladár oly élénken oly híven beszélte el e dolgokat, mintha ssemtanuja lett volna mindennek.
— Oh Istenem 1 . . . mily ssivtelen, majd nem hihetetlennek gondolná as ember és lám milyen.
Margit, Lássló iránti biialma ezen dolgok hallattára, miot az erős napsugaraknak ki tett jégdarab ugy fogyott. A hang, melyen as* ifjú szólt, as események változatos szin keveréke, teljesen meggy ős ték hiszékeny ssivét. Nem kétkedett nagyon, hogy a hallottak nem légből kapottak, hanem biztos alapon nyugvó részletek.
Ennyire nem hitte Láaslót aláeülyedve.
Vesóri sem sajaálá ezután a színesetek nagymérvű fogyssstását, tudta, hogy a kép ez
által teljes egészszé alakul s ily szinezetlen nagyon jó magyarázatul szolgál Margitnak.
Nemde, ha legmeghittebb barátunktól, azeretetünket, iránta táplált vonzódásunkat, a rósz hirnév és megvető dolgok hallatára, képesek vagyunk tőle megvonni? A bizalom csirájára rideg, fogyasztó szellőt fuval, az esemény szomorú állapota. Közlékenységünk fonalát megszakitja a való meggondolása. Rokon érzeteink, gondolat körük, mely eddig virágos mezőn hordozott bennünket, a kórók, tövisek, homokos és kopár talajára vezet.
A mily édesen óhsjtottnk őt eddig látni, ezután épen oly tartózkodók iparkodunk lenni. Képzeletünk szobrásza által alkotott rokon kép, más alakban, más tekintetben testesül meg.
As elnésés most teljesen kialssik belőlünk. Helyébe assemrehányás, minden csekélységnek nsgyitó képe tárul elénk.
Nemde .barátunk is éssrevevé, — ily ta-lálkosás után, — hidegségünket. Tartózkodott-ságunk legmélyebb magyarásatába iparkodék
bocsájtkozni képzeletében. Ezzébe juthattak oly dolgok, események, a melyeket velünk nem is közölt.
Tekintsünk csak oly női szivekbe, a melyekbe a sserelemnek bisonyos mérve honol; a hol a boldogságok, örömök és a legártatlanabb érsetek enyeigtek egymással. Mily gyorsan el* üsik a dolgok és képselódések ellenkező olda-Iának bebizonyuláaa azokat.
Margit is as álnok szavak által érzéketlen lőn László iránt. Most már belátta atyjának intő sxavsit, melyeket oly hsngsulylysl és erélylye) intézett szivéhez.
Végképen azonban Lászlótól nem tudott elidegenedni, nem birta csekély érzetét oly any-nyira elszigetelni a halottak nagy árja és csapkodó, hullámai által, hogy mint elkülönített sziget tűnjék fel, mely a hozzá jutást minden oldalról óriási víztömeg által választja el, megakadályozza.
Érzé azonban, hogy érzetei egy része, mig nem adá fel a remény kecsegtetését.
Szülei előtt sűrű árny sk képződtek László iránt. Atyában ezen ujabbi hirek a régen táplált bizalmatlanságra és László iránt viselt hidegségre oly hatással voltak, mint a kiszáradásnak indult növényre, as üdítő eső. Ismét uj fejlődésnek, uj erősbödésnek indult.
Volt asonban valaki, a ki Lássló szerencsétlenségének és ross hirnevének megvetendő kaimároskodását fájó ssivvel kisérte.
Hogy esen rokon lélek ki volt ast későbbi eseményekből megtudjuk.
IV.
Vesén Aladárt jó barátiánál találhatjuk fel. Igen megbisható ismerése lehetett, mert oly dolgokst kérdezgetett tőle, a minőket sc ember bizony nem közöl bár kivel az ő helyzetében. A kis ssobában csak ők ketten voltak.
— Tudod Aladár — szólt barátja, - ez olyan dolog, a melyet az ember maga magától saját leleményessége utján legjobban bir elvé-gesni, másnak tanácss, soha sem elégíti sz ember forró vágyait, mint ások, a melyek ssját agyunkban támsdtsk. Ha akarod épen, ezt megteheted, hogy annál jobban elhigyjék, eddigi szavaid igazságát. Mert bármily bizton tudjuk, hogy erős az ültetett fa, s hogy ki nem dől, jobb azonban, ha valamivol megtámasztjuk. 1

TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
- j
választmánya által a fenntnevezett országgyűlési képviselő urnák háláját a köszönetét fogja kifejHztetni; mi czélra is a kör választmánya april hó 23-án Bessenyei Ernő nrnál tisztelgett.
Nehéz volna azon valódi vendégszeretet, b ama szivélyesség kifejezésére, melylyel Bessenyei ur a küldöttséget fogadta, szavakat találni, elég lesz tán mondanom: hogy minden egyes tagja rövid perczek után egész otthonos-s''nak érezte rnagát.
Bánfy Alajos ur, mint a kör II. elnöke elmondá meleg átérzett szavakban, mily jól esett a tani tó világnak az, hogy ő az ország szine előtt, ugy mint magánkörben a tanitók pártfogójának s barátjának mutatkozott; hogy Magyarország néptanítói büszkén nevezik öt, a tanítók képviselőjének. Ezután szóló áttért a népnevelés ügyére, szakavatottsággal ecsetelte annak fény- és árnyoldalait, rámutatott, hol és mi módon kellene segíteni. Szóló végzőleg mondá hogy belátja, miszerint a magas kormány akadályokkal, pénzügyi kalamitásokkal küzd, de ha minden országgyűlési képviselő a népnevelés ügyét annyira szívén hordozandja mint ő — Bessenyei —akkor beteljesült miért any-nyian epedve imáznak: Népnevelés jöjjen a te országod. — Kívánta végre, hogy Isten még soká a haza és nevelésügynek éltesse.
A jelenvoltak nemcsak formaszer ücn, hanem a szív mélyéből kiállták a hangos éljent. Mert hisz a rideg valóban oly jól esik tudni azt, hogy oly emberre találtunk, ki bajainkat érti, tudui hogy van valaki, ki az ügyt, melynek szolgálunk, »ziven hordozza.
Bessenyei Ernő ur erre megható szavakkal viszonzá; miszerint ő e tiszteletet, melyre a járás tani tói részesítettek, nem méltó; — tettét, a kötelesség és az igazságszeretet sugalmazta, amennyiben ő megvan győződve, hogy Magyarország tantestülete az ország becsületére válik, hogy tudja miszerint e testület, bár az ország őket kellőleg nem díjazza, mindamellett hűn teljesiti kötelességét. Végre biztositá a tantestületet, Hogy ő a tanítókat folyton támo-gatui fogja, valamint erre Magyarország legtöbb képviselője is kész!
Bessenyei ur egész beszédén szívjóság s szerénység mutatkozott, minden szava ama tértiura mutatott, kinek élte a közjónak szen lelve van.
Ezután a küldöttséget Tóth Lajos ur »•gyenként bemutatta, csak hamar élénk társalgás fejlődött, vitatás alá került a társadalmi élet majdnem minden ága, valamint politikai életünk is. A beszéd oly vígan és élénken folyt hogy észre sem vettük mily gyors léptekkel halad az idő, mig az üres gyomornak oly éde-Heri csengő hang: „Ebédre" nem tudatá velünk hogy már jó ideje annak, mióta e valódi nemes ember hajlékába léptünk.
Az ebéd fölött, mely lakomának is beillett volna, — Bessenyei Ernő megkezdve a felköszöntések sorát, poharát emelte a tanítókra, kik hivatva vannak a világ szabadságát hirdetni, élénk s meleg szavakban ecsetelte a tanítók nehéz, de nemes hi vattatását, mondva, hogy a műveltség emelkedésével a tanítók sorsa is javul, éltette Magyarhon tanítóit s különös elismerőleg nyilatkozott a sümeghi járás tanítóiról.
ZALAI KÖZLÖNY.
A konyhában levő kíváncsi nő, szintén tanuja akarván lenni a beszélgetés tárgyának az ajtóhoz húzódott.
— Csak szólj barátom tudom, jól, hogy mily ügyes szoktál lenni az ily dolgokban, rendesen eltalálod a legjobb eszközt, a melylyel azután könnyen kivehető a terv.
— Azt épen tanácsolhatom— szó!t Gusztáv, — igy hívták László barátját, — hogy az illető fiatal ember nevét — hogyan is hívják?
— „Szederfi László"-nak.
— A hírlapokban — folytatá — kitéteted, hogy ilyen, meg olyan büntettet követett el! —
— Az ám barátom — szakitá félbe Aladár. —
— Nos, micsoda?
— Ezt éppen nem lehetne róla állítaní, nem barátom, vájaszszunk olyasmit, a minek igazságát senki sem vonja ké''s^gbe?!
No már miért nem, tehát terveidnek jó kivitelére sajnálod az eszközöket? Szólj csak mi a foglalatossága?
— A foglalatossága? szólt zavartan Aladár megütődve a kérdésen.
— Az, — az nos ?
— Bizony ezt nem tudora, de annyit hal lottam, hogy szenvedélyes kártyázó.
Hiszen ennél jobb foglalatossága, mestersége nem is lehet ez esetben, a mely által Jegkönyebben árnyat lehet rea vetni.
Mindketten örvendtek a nemís gondolt jó eszmén.
— így ní, legjobb less. Valamelyik hírlap njdondásrát jól megfizeted, hogy tegye a lapba: Szederti László egy eié^gé ismert kár y a barlang hőse, miutáo sikerült két, — vagy
Erre Könnye ur,mint járástanitó körének elnöke, köszönte meg a ssives indulatot, éltetve a hasa e kitűnő képviselőjét Bessenyei Ernőt
Esután Lőb Ignácz emelé poharát, ecsetelve a haza jelen sajnos viszonyait, a történelem fonalán követve, mondá, hogy a haza sorsát s fiai javíthatják ; élteti mindazokat, kik a haza javának szánják éltüket: ezek közé sorolja Bessenyei Eruót, ki számos év óta minden körülmény közt csak a közjót csélozza tetteivé, kinek a haza érdekében még számos évet kíván.
Bánfy AUjos szin!én a házi gazdára emelte poharát, szava gyújtó volt, de ki tudná mind e talpra esett po^iárköszöntéseket elmondani, melyek ott mondattak.
A nemes házigazda nem csak szívessége által nyeré meg vendégeinek szivét b háláját, hanem egy tény elbeszélése hangos éljenreger-jeszté az összes jelenvoltakat. Nem tehetem, hogy rövid szavakban itt ezt elő ne adjam:
Tóth Lajos ur, mihályfai tanitá, ki a faiskola kezelése által annyira kitüntette magát, hogy a megyénk gazdasági egyesülete ót az általa nyújtható legnagyobb jutalomban része sitette, a jutalom átadása végett Straka Gábor a türjei uradalom főtisztelendő kormányzóját, valamint tekintetes Forintos Kálmán urat küldötte ki. Ezen alkalmat a sümegh mihályfai iskolaszék melynek derék elnöke Bessenyei Ernő ur, nem hagyta elmúlni annélkül, hogy oly tettet ne követtek volna el, mely dicst áraszt a megünnepelt tanítóra b a hazafias iskolaszékre; ugyanis april 22 én mint azon nap melyen a gazdasági egyesület kiküldöttei ünne-pélycseu átadták a jutalmat a fentnevezett tanító urnák, Bessenyei Ernő elnök által egybehívott iskolaszék jeles tanítójának eddigi működéséért jegyzőkönyvileg köszönetét fejezte ki, melynek egy passusa igy hangzik:
„Az iskolaszék tagjai, kik évek óta tanúi voltak azon fáradhatlan szorgalomnak s lelkiismeretes törekvésnek, melyet Tóth Lajor ur tanúsított, midőn nem csak a »zellemi ismeretek mezejére vezette tanonczait. hanem a fane-mesités buzgó felkarolásával s a gyümóicsészet megkedveltetésével a nemes erkölcsök alapját igyekszik lerakni az ifjú nemzedék kebelébe, mélyen meghatva elnök előterjesztése által elhatározták, hogy e nap emlékét jegyzőkönyvileg fogják megörökíteni s e jeg) zőkönyvet e nap emlékeűl a kitüntetettnek átnyújtani, nem épen azért, hogy a szeretet s bizalom e nyilvánulása a^ ő jövő eljárásáuál ösztönül szolgáljon, mert hiszen az önzéstelen szenvedély sa tiszta öntud it eléggé jutalmazva érzi magát a sikeres eredmény által, hanem mert a testület miuden tagja érzi, hogy az ünnepelt egyén jutalmának dicsfénye visszasugárzik a községre és iskolaszékre is, mely őt büszkén vallja ma gáénak. Fogadja tehát Tóth Lajos tanító ur az iskolaszék legőszintébb elismerésének, tiszteletének és ünnepélyes hálájának kifejezését".
Hogy mit éreztek a jelenvoltak, kik Tóth Lajosban a kartársat, a barátot s k« zvet7e önmagukat is tisztelve érezték, ezt mondanom felesleges, egy fénysugár ez, mely a tanítók sötét egén áttört mintegy biztatva, hogy a telhők eloszlandaoak s egy jobb kor viradand, mely-
ben a nemzet napszámosaibati, a nemzet jótevőit fogja látni, s fólelemelni őket azon polcwa, mely őket joggal illetné. — Mind egyikünk azon meggyőződéssel távosott, hogy e kor csakhamar bekövetkeznék; ha honatyáink kőst, minél több Bessenyei Ernő volna.
LÖB IGNÁCZ.
elég lesz egy embert hálójába rántani s attól öt, vagy nem bánom akár lU ozer forintot ki fosztani, — köröztetik.
Az ajtó háta megett álló nő keblét e szavak hallattára egy különös érzés fogta el. Ssive erősen dobogott.
— Nos megvagy ezzel elégedve ?
— Nagyon jó, — lesz is hatása — hiába, der^aryerek vagy te! AlailJr nem is rémülte hogy ily jó tanács csal fog barátjától távozni, oly megelégedettnek mar régóta nem érzé ma gát. Mig az nap elsietett az X*-i laphoz.
/ Oly mohó kíváncsisággal, oly nagy érdeklődéssel, soha sem óhajtá már már látni a hírlapit és méginkább azon sorokat, melyek reája oly üdvös hatást rejtenek magokban.
Elénk vágya teljesen kielégíttetett, midőn a „hírek* rovatában feltalálta a megnyugtató sorokat. Kétszer, háromszor ia átolvasá. Mindinkább örvendott azért, mert még sajtóhiba sem fordult elő benne, mely némileg csorbítana a dolgon.
Ha a szedő gyerekkel ekkor találkozhat nék — gondolá magában, — azonnal jó borra valót nyomott volna kinruszos markába.
Mi több, még e két szót: Szedcrfi László ritkított betűkkel szedte.
Oly sokáig régóta nem tartott egy hírlapot kezében, mint ekkor. A pincsér már maga is szerette volna más jó vendégek kezei közé adni, ami végre csak hosszú várakozás után sikerült.
Aladár a kávéházat gyors léptekkel elhagyva, a nem messze levő szivar tőzsdébe bíc-tett, hogy azon becses hírlapot megvegye.
Ára, most oly csekély volt, ugy hogy ha esetleg a csinos szivar árus leány bármit is
Kottoril árvla.
Kottori, május 10 én 1879.
Egekig ható jajgatások a veszedelmek
felett fájdalom már mindennapivá vált; azért csak röviden irom meg, hogy folyó hó 7 én éjfélután Kottori mezővárosát a Mura vize kíméletlenül három oldalról ugy meg rohanta, hogy a reggeli órákban a város közepén a legmagasabb ponton álló néhány házat kivéve, vasút és állomásával együtt tökéletesen el
öntötte. —
Szívszaggató volt hallani és látni a veszedelemtől szabadulók sírásait és haj tépéseket; — mondom jobb nem írni róla; — eleget olvastunk Szegedről, legyen ennyi elég ebből, ha már a sors meg követelte tőlünk is, hogy hasonló csapást éljünk át.
Hirschler Testvérek, kiknek az állomáson raktáruk van, óriási kárt szenvedtek, de nem tekintették ők ezt! előttük mellékes dologgá vált; legelsők voltak a vészhelyén, mentő eszközeikkel, és nem rakva zsebre kezeiket ugy dolgoztak, mi ember erő felettinek nevezhető, egyik csizmáját ledobva hasig érő vízben ment a megrémült dologra alkalmas emberek előtt példát muutn;, mig a másik ruhástól mindé nestül mentett, a harmadik csónakkal, a ne gyedik kocsival hordta a menekülőket többed magukkal helybeli és Domboruikkal. Az ötödik pedig élelemért sietett és az nap több száz forintnál érőt osztottak ki két ízben, egy szóval a ki őket látta mentő angyaloknak tekinté.
A veszély be érkeztéről a helybeli állomási főnök a kanizsai forgalmi felügyelőséget azonnal értesitette a hol forgalmi főnök Eklér ur rög*ön intézkedett egy mentő vonat ki küldéséről — el is indult Kanizsáról már reggel 5 óra 30 perczkor, de fájdalom csak a Mura hidjáig mehetett, hanem hozzánk már nem, mivel a Mura már a pályán keresztül folyva, azt meg rongálta; szerencsétlenségünk között tehát még szerencse volt, hogy csónak és kocsikkal menekülhettünk Domború felé; mert a szó szoros értelmében többi utaink tönkre vol tak téve.
Helyből Polák család is osztott kenyeret, a vidékről pedig Csáktornya szépen ki tett magáért, Vranc-»ics szolgabíró ur maga érkezett hozzánk a katasztrófa utáni délután 2 órakor nagy mennyiségű élelmi szerek és mentő eszközökkel felszerelt munkásokkal, ugy azután a többi falvak küldtek és küldenek naponta élelmezést a körülbelül 150 koldussá vált család között kiosztandó. Mostanig 24 ház dölt össze, 60 dűlőfélben van és 350 megrongált állapotban áll a 460 házzal biró Kottoriban.
Az említett mentő vonatot számosan kisérték, köztük Bécsből Ackerl építészeti főfelügyelő, Kanizsáról Eklér forgalmi főnök és a budapesti vasút és hajózási főfelügyelóségi biztos Thali urak kilenczedikén jöhettek be hoz-
kért volna érte, kész örömest, teljes készséggel kifizette volna. Pedig ezelőtt, mily szánakozólsg rakta kí a krajezárokat a kis papiros darabkáért. —
Ezután boldogságos gondolataitól elragadtatva, Margiték felé sietett.
Az ut, melyen haladt, soha sem nyúlt előtte oly hosszúnak, mint épen most. A hatás melyet az ártatlan betűk összhangzatoa alak-jókban jelentőségökkel gyakorolni fognak, már már elóre kecaegteté.
Az eddigi ocsárlásait, azon házhoz hason-litá, melynek alapja nem biztos, a jelenlegi azonban oly mfivéssi kezekből kikerült egésznek tekinté, mely mindenkit meggyőz arról, hogy nem ámítás.
A hírlapot oly édesen rejtegette el belső zsebébe, mint azon boldog ifjú, kit elfelejtbet-len kedvese, első viszonzásul szerelmének, illatos levéllel boldogitá meg.
Margit kis asztalkája mellett ült s a kezében levő fehérneműt varrogatta.
— Oh mily szorgalmas kegyed! — szólt Aladár legnyájasabb hangon, bármikor vagyok bátor meglátogatni, mindég a munka és elfoglaltság édes karjai között találom.
— Mit tehetek mást, — midőn annyira unatkozom úgyis csak e csekélység van még bátra s azután teljesen el kószitém.
Margit leakará tenni a fehérneműt s kezével nyájasan intett Aladárnak, hogy foglaljon helyet.
— Oh kérem ssólt Aladár, ne tessék asért megszakítani foglalatosságát,.. világért sem 1..
Aladár már sserette volna az újságot elővenni, de sehogysem talált jó átmenetet e tárgyra. Végre is elhatárosá, hogy nem tartja
MÁJUS 15-őn 1879.
zánk gyalog és csónakkal, ugyanekkor érkeasifct alispán ur is kocsival, valamint Csessnyák é* Terbocz szolgabíró (az utóbbi már a vessély napján délután is itt volt) és Schárf megyei mérnök urak általános intézkedéseket esskö-sölni. —
A nagy vis most már ugyan el folyt, de még mindig ssomoru nspokat jósol as időjárás, zord hideg, hóval kevert eső esik, s a szél orkánként üvölt; — vasúti közlekedésünk jobbra balra be van szüntetve, reméljük azonban rövid idő alatt a megrongált pálya fel épül, különösen a midőn oly erélyes fáradhatatlan szakértő egyén működik mint Ackerl főfelügyelő és oldalán Johansen kanizsai felügyelő uruk.
őrizzen a jó Isten további csapástól, de félünk! _
Fennti közleményhez még a következőket
vettük:
Kottori, május 12.
Tegnap a Mura Grácznál ismét V/t métert áradott, Csáktornyánál pedig a Ternova vize szintén erős áradásnak indult; — el képzelhető tehát, hogy egy ujabb árviz be érkezésétől rémültünk meg, mitől óvjon Isten bennünket, mert most a midőn minden árok, minden berek tele vízzel, tul haladná az utóbbit, de nem nagyitok, elmosná Kottorit.
A midőn e sorokat írom, 9 óra estve érkezett tudósítás, hogy Grácznál 0*4 metert és Spielfeldnél 0.2 metert apadott a Mura; hála Isten! ez egy kicsit csillapítja felizgatott helyzetünket.
Vrancsica szolgabíró ur Csáktornyáról ma ismét itt van nagymennyiségű szerrel, — valóban nRgy elismerést érdemel az ily szép gondoskodás.
Adja ég hogy jövő tudósításom jobb körülményekről eredő lehessen. __ Ö.*)
* Tisztelt munkatársunk o biztos kelemenjeit jfy.ilogpo.*tán kdldé Mora-Kereszturijj s onnan vonattal. Köszönet a készségért!
Szerk.
Helyi hírek.
f
BELUS JÖZSEFNE
sz. Vidra Teréz asszony.
A „Kísdednevelő Egyesület" ovodáján gyászlobogó leng, szomorúan jelenti az intését egyik buzgó választmányi tagjának elhunytát; a dicsőült nő lelke egész hevével viseltetett ez intézmény iránt s ha nagy itt a veszteség, mennyivel nagyobb hátrahagyott családjánál, fciket odaadó szeretettel, a leggyengédebb vonzalommal nevelt, ápolt, őrködött felettük, s mily leirhatlan mély a fájdalma a boldogult
oly sokáig zárva a nagy sötétségben. Lassacskán előhúzta, mintha zsebkendőjét akarta volna inkább keresni.
— Ah ön is, — szólt Margit a papirra tekintve, — de az irodalommal foglalkozik, mily boldog lehetnék, ha én ia néha néha érzelmeimet, fájdalmaimat a betűkre bizhatnám. Talán verset irt avagy más czikket, oh — folytatá Margit mintegy e tárgy iránt igen érdekelve — mily szép tulajdon az emberben, ha egyszerű soraiba, szavaiba oly hatást, lelkesülést bír önteni. Vagy talán tárcza czikket irt, — oh mily forron szeretnék ily becses munkával foglalkosni ?
Aladár nem bírt egy szót sem felelni. Hiszen ő nem igy akarta, nem azért vette elő, gondolá magában — hogy dicsekedjék valamilyen czikkel. Észre vette, hogy mily bajba hozta őt most az újság papiros.
— Mily szép — folytatá szünet nélkül Margit midőn az iró egyszerű szavaival as igazság, jóság, képzeletét oly szép szinezetbeu képes elővarázsolni; midőn a haragot, boszut, az álnokot oly hiven tükrözi elő megtestesítve; majd midőn as érselmek festéséhes kezd, ecsetét oly biztosan mártja minden kebelbe. Ugy 6 Aladár ön is ilyesmivel Bsokott foglalkozni?
A „nemet* kimondani, ekkor — Aladár a szégyen legnagyobb fokának elérkestét vélte volna. Ilyenkor midőn oly bizton beszélnek róla, mily kínos lett volna annak kiejtése. — Összeszedve minden erejét ressketó hangon mondá:
Oh igen, es legkedvesebb foglalkozásopn!
— Ez valóban furcsa, mikor as ön nevét még nem haliám fel emliteoi.
»
TIZENNYOLCZADK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 1-én 1879.
által oly tiszta hűséggel szeretett és becsült férjnek, kinek nagy családja iránti gondjait a kedves nő, a forrón szeretett anya hiven meg-osztá. Ha van a részvétnek enyhítő hatása, ugy e köztiszteletü családnál lehet^ mert a boldogult hőnek kora elhunyta feletti részvét s fájdalom általános. A családi gyászjelentés így szól: Belus József maga és gyermekei: Emília, Lajos, Anna, Paulin, Teréz és László, ugy édes atyja id. Belus József, nemkülönben testvérei: Belus Károly, Anna, férjezett Ssmodics Józsefné és László nevében fajdalomteljes szivvel jelenti felejthetetlen jó neje s illetve hőn szeretett édes anyjuk, menye és sógornőjük Belus Józsefné született Vidra Terezia asszonynak élte 38. bol dog házassága 19-ik évében hosszabb betegeskedés folytán május 12 ón déli 12 órakor tör. tént gyászos elhunytát. A drága halottnak földi maradványai f. hó 14-én délután 4 órakor fognak örök nyugalomra tétetni; az engesztelő szent mise áldozat pedig másnap, 15 ón d. e. 10 órakor fog a Szent Ferenczrendüek egyházában a Mindenhatónak berautattatni. Kelt Nagy Kanizsán, május J2 ón 1879. Béke hamvain! Áldás emlékezetén!
— A nagy-kanizsai nyilv. polg. isk. ifjúság egy uj zongora beszerzésére 1879. maj. 24-én Nagy-Kanizsán, a .Zöldfa'' czimü kert ben haugversenynyel egybekötött zártkörű tavaszi ünnepéi} t rendez. Klauz Lajos, elnök. Renduzó-bizottsági tagok: Deutsch Jakab, Friedländer Zsigmond, Hiczlberger Lajos, Ke-re8ztury Kálmán, Komlosy Kálmán t. r. Lub-licz Zsigmond, Österreicher József, Ress Lajos, Schaller János, Tripámraer József, Vörös József, Wieland Gyula t. r. A meghivó másra át nem ruházható, és csakis ennek előmutatása mellett válthatókbelépti jegyek folyó hó 22. és 23 án délelőtt 10—12-ig és délután 4—(5-ig a polgári iskolai épületben földszint jobbra 3. sz. alatt és este a pénztárnál. Belépti dij : szemé-lyeckint 50 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete d. u, 5 órakor. Kedvezőtlen idő esetén május 31-én tartatik meg. Müsorozat: I. „Szózat", előadja a polg. isk. ének- és zenekar. II. Kivonat a „Sevillai borbély- dalműből, előadja a polg isk. zenekar. III. „Keserű pohár" Bánk-lián" dalműből, előadja a polg. isk ének- és zen-kar. IV. Szavalat. Előadja Keresztury Kálmán, VI. oszt. tan. V. „Magyar népdalok", előadja a polg. isk. ének- és zenekara. VI. „Szivbői", polka, előadja a polg. isk. zenekar. VJI. Karének a „Lucia" dalműből zenekar-kísérettel. VIII. „A bajusz" Arany Jánostól, szavalja Solét György, IV. oszt. tan. IX. „Tánczra lel! * gyorspolka előadva a polg.isk. ének és zenekara által-
— A nagy-kanizsai főgymnasiumban az írásbeli érettségi vizsgálatok május hó 19-, 20. és 21. napjain fognak m gtartatui, a szóbeliek pedig junius hó 7 én veszik kezdetüket. N. Kanizsán, 1879. május 12. Az igazgatóság.
— Meghivó. Van szerencsém a nagykanizsai önk. tűzoltó egyletnek 1879. évi május hó 22. délelőtt 9. órakor a városháza nagy termében megtartandó közgyűlésre meghívni. A közgyűlés tárgyai: 1) Elnöki jelentés. 2) A
Aladárt e néhány szó, majd lerántotta a székről. Ily kínos helyzetre, — mint ez alkalomkor volt — ínég nem emlékezett. Nagy kinjai közepett még is talált feleletre.
— Ugy van, . . . igen, valóban nem hallhatta azt senki sem és nem is olvashatá; valamint nem szólhatott legjobb akarólag senki Bem, mert álnevek alatt irok.
? 1 • • • ez még szebb önre nézve. Talán most is megjelent egy beszélye ?
— Jelenleg nem, mert sajnos egyéb dolgaim annyira elfoglalnak, hogy legjobb akaratom mellett sem tudok oly nyugalmas időhöz jutni, a melyetirásra használhatnék fel. Hanem egy hirt olvastam e lapban, a mely kegyedet is érdekelheti.
— Micsoda hir lehet az, a mely még engem is érdekel, különös . . . talán csak tréfál ?
— Tessék kérem, ezen rövidke, — s ezzel hosszú ujával az „újdonságok" czimü hosszú rovatban egy pontra mutatott.
Margit kezébe vevé a hírlapot s olvasott:
— „A fővárosi közönség előtt eléggé ismeretes azon egyéniség, a ki ocsmány tetteit nemcsak az ejek sötét leple alatt, hanem még világos nappal is üzé. Miután itt már nyomában jártak, jónak látott tovább állani, s a vidéken mint ismeretlen folytatni ember nyuzását, Nem régen — mint biztos forrásból értesülünk — Vöröskön két vagyonos családapát rántott hálójába s pénzöket, — mely meghaladá az 50C) ret — az utolsó fillérig kicsikarván hírtelen tovább állt. A szerencsétlenül járt család apák kérelmei folytán a csalót a rendőrség köröz., s mindent megtesz, hogy kezei közé kerítse. A pénz zsaroló neve : S s e d e r f i László, mindenki óvakodjék tőle."
Ah micsoda? Szederfi László ő — Lacsi! nem, az nem lehet! kiáltott rémülten Margit.
számvizsgálók jelentése. 3) a választmány, titkár ésssámvissgálók megválasztása. 4) Netáni indítványok. Tisztelettel Oroszváry Gyula egyleti elnök. A működő tagok kürtjellel hivatnak össze.
— Zalamegye köztiszteletü alispánja Svastics Benó nr, a mint a kottorii vészről a táviratot vette, azonnal kocsin útnak indáit s a göcseji sártengeren keresztül hatolva csütörtökön Kralyeveczen át Kottoriba érkezett, folyton távirati összeköttetésben volt a belügyministe-riummal. Domború és Légrádon át ismételve megjelent a vész színhelyén s a kellő intézkedésedet megtette, személyes megjelenése az általános csapás közepette felviditólag hatott. Nagy elismeréssel szólt Hirschler Testvérek öufoláldozó tevékenységéről s áldozatkészségéről, kik különben is Alsó Muraköz lakosságának üsleti ténykedésükkel egyedüli kenyérkereset adományozói. Ugy szín te a szomszéd városok nemes se?edelmezéseiről is elismerőleg nyilatkozott. Kanizsáról Amtmann Mihály csapat-parancsnokkal 6 tűzoltó s több magánzó segélyre akart menni, de a vonatok beszüntetése miatt visszatérniük kelle. Zalamegye nagyérdemű alispánja 8 mindazok, kik a véss színhelyén megjelenve, önfeláldozó tevékenységet fejtettek ki és számos segély nyújtók, fogadják emberbaráti szép tetteikért hálás köszönetünket! Emberélet tudomásunk szerint nem esett áldozatul. A Mui a vize szerdán 3 meter 60 centi-meter magasságú volt 0 felett, ssombaton 1 m. 60 cm.-re apadt. Végöl megjegyezzük, hogy az „Egyetértésben" közlött kotforií árvísforrada-lom merő koholmány. Sem elfogatás nem történt, sem katonaság nem hivatott. Kár ily rémhírekkel izgatni, úgyis az elemek által izgatott kedélyeket.
— Hymen. Luperszbek János ollári uradalmi gépész e napokban váltott jegyet Grőber József keszthelyi városi tanácsos kedves leányával Ilonával.
— A Balaton a folytonos esőzések következtében igen nő. így Keszthelyen a mult hét elején oly nagy volt a viz, hogy a Balatonnál levő vendéglő egészen vízbe állt, sőt a viz a vendéglőn tul vagy 30—40 lépésnyire kihatott. A fürdőszolga lakása összeomlott. A lövölde már mintegy két hó óta úszik. A mult vasárnap dühöngött erő« keleti szél olyannyira felkorbácsolta a Balaton hullámait, hogy e fé-kezhetlen s dühöngő elem a szigetfürdőnek a jégtorladáskor el nem pusztult részét egészen elseperte.
— Gyászhír. Potyondy Francziska úrhölgy 79 éves korában végelgyengülés következtében, folyó évi május hó 3 án reggeli 6 órakor Keszthelyen jobblétre szenderült. Áldás és örökbéke lebegjen porai felett.
— Hévvízen az előmunkálatok nagyban folynak. Ha az idő engedi a fürdő május hó 15 én fog megnyittatni.
— Bellatincz május 8 án 1879. Folyó hó 6-án városunkat is, a szegedihez ugyan aiig hasonlítható, de mégis váratlan katastropha érte, ugyanis már hajnalban a városunkon keresztül csendesen folydogáló Csernecz nevü patak, mely különben tartós esőzések folytán se
— Már miért nem kérem ? tessék az adatok eléggé megvilágítják a fiatal ember ki-voltát!
— Tehát még sem birt a nyerési vágy-gyal megküzdeni?! Lám mennyire kértem a szerencsétlent — és ime most ily szégyent hordó híreket kell róla hallanom.
— A fogadás, melyet kegyednek tett, — most kitűnt — csak félre vezetés egyik neme, gondolá igy mesterségét ismét űzheti.
— Képzelje csak, még esküvel ia meg-erősité javulását, és ime . . .
— As ily embereknek az eskü használata köznapi dolgok közé számíttatik. Néhány krajezárért ia képesek hamis esküt mondani. Amit az egyik órában megfogadtak, azt a másikban guny mosolylyal képesek megmásítani. Mily szégyen ez az emberiségre, hogy mily gombák tenyésznek a társadalomban. Nem ébred fel keblökben az önmegtagadás legcsekélyebb érzete sem. Leiköket a félelem, vissza irtózás kis árnya sem tölti el. Oly higgadt oly biz''os érzülettel rejtik álnok cselekedetöket a valónak köpenyt alá, hogy a dolog nem igás volta felől még képzelődni sem merünk. Igjt van ez, de sajnos, hogy oly számtalanszor ismétlődik.
— Látja kérem — szólt Margit, miután az ifjú szavait figyelemmel végig hallgatá, — nem titkolom Ön előtt, — bár nem kellene elmondanom, László iránt, — miután éltemet menté meg, — birtam keblemben az elnézésnek bizonyos nemével, de most, midőn javulásának ily ellenkezőjét kell hallanom, ez is teljesen meg szűnt bennem.
— Igy szokott ez rendesen lenni; — szólt Aladár, — a ramény kecsegtető sugára, az események jobbulását, — változását hordja magával, de lám mennyire csalódunk, midőn
szokott kiönteni, minthogy forrásai a város végén svintén a rónán találtatnak, most a Vasmegyéből jövő visek és a Mura folyamból táplálékot nyerve, sebes robajjal kezdett áradni ugy annyira, hogy délfelé már majdnem minden utcza viz alatt állott, ésapincsék, udvarok, kertek s némely alantabb fekvésű básak is megteltek vízzel, és csak as a szerencse, hogy as áradat nsppal jött, különben valóssinü hogy nem csak házi állatok, de talán emberélet is esett volna áldozatni a bősz elemnek, mely csak másnap reggel kezdett ismét apadni, és azóta folyvást apadóban van. — A kár, melyet ez árvíz az épületekben, kertekben és a vetésekben okozott, eserekre rug. — Póstát már két nsp óta egyik felől se kaptnnk.
— Am alföld-fiumei vasút nagy-várad-esséki része, ugy essék-villányi szárnyvonalának május 15-től szóló nj menetterve sserkees-tőségi irodánkban megtekinthető.
— A nemes-dédi majális a kedvezőtlen időjárás miatt bizonytalan időre elhalass-tatott.
— Letenye, május 2. (Érkezett május 13-án.) Eátki hegyen, melynek tulajdonosai többnyire murakösiek, több pinczetörés történt s minthogy a tettesek nyomára jöttek, azok elfogatása végett foglyárok küldettek ki, a kik a hegyre mentek, gyanítván, hogy a tavaszi munkát tömegesen teljesítők közt a tettesek is feltalálhatók lesznek. Csakugyan ugy történt, több pincsetörő ott találtatott, akiket midőn foglyárok bekísérni akartak volna, a többi ott levő domasineczi emberekkel ellenálló-tak úgyannyira, hogy már tettlegességre került a sor, miközben egyik foglyárnak fegyverét egy ember megkapta, s igy törtónt, hogy az elsült s két egyént megsebesített, és végre a dolog árra fejlődőtt ki, hogy a három foglyárnak kellett eredmény nélkül távozniok. — A fennti eset azonnal az alispáni hivatalhoz feljelentetvén, néhány napra a főcsendbistos számos foglyárral megjelent, akik az ellentállók at Domásineczen összeszedték, mi által több s különféle tölvsjlásoknak nyomára jöttek, s jelenleg az ügy a letenyei kir. járásbíróságnál van, holis as erélyes vizsgálat most már véget érve, a kir. törvényszékhez fog áttétetni. Ujabban azonban nagyobb baj fenyegeti Rátka vidékét, ugyanis a Mura folyó már annyira a domb alá került, hogy az az orsságut közepén kettérepedt, ugy látszik a Murába törekszik, mert alját folyton nagy darabokban ragadja magával, mi által az uton levő repedés folyton nagyobbodik, s igy az útnak már csakis fele használható, a domb oldalban épült házak lakói pedig a veszély miatt kitiltattak. — Ez érdem-ben ugy látszik folynak is intézkedések, mely ez ideig csakis a vizsgálásból áll, s némelyek szerint a veszély nem oly nagy, minőnek látszik, holott néhány hónappal ezelőtt nem is számítottak arra, hogy ama nagy pontot is oly könnyedén ragadja magával, mint azt a mellette elterülő szántóföldekkel tette, mi által némely embernek összes vagyonát elmosta, most már pedig az egyedül megmaradt házát sem használhatja, és nem tudja melyik órában omlik a Mura gyomrába. Hasonló veszély
számitgatá8aink épen az ellenkező szomorú végzet felé vezetnek. Az ifjú akiről kegyed néha említést tett, oly elválhatlan fokra lépett, a melyről talán sohasem szándékozik eltávozni. A jó tanácsok halmasa, csak idővesztegetés, a fáradozás éretlen, silány gyümölcse.
(Folyt, követkesik.)
Hajgató Sándorhoz.
Csak nem haltál meg édes 8anyikám ?--
Ha igea, akkor ezt a levelet
Nem tudom hová, merre küldjem el ?
Pokolba nem tom biz én czimedet.
— Mert biz pokolba mind oda jutunk Hol van jajgatás s fájdalom Örök, Hol nein feketék, mint szól a mese, Hanem fehérek ott az ördögök.
Ez a világ egy órjás nagy pokol
Hol a leányok---pieziny angyalok -
— No hisz képzelem, hogy boezankodol Hogy miért lőttem ilyen nagy bakot. Ördög éa leány ily két fogalom ? Pedig hát látod oly rokon felek, Hogy elválasztni, mint testtől a főt,
E két fogalmat ép ugy nem lehet —--
— Na de én egész más mondó vagyok (E szent igazzág oly önkénytelen Akadt tollamra, hogy az életet
Igy mázolom, ha kell le festenem.) Ugy elhallgatál, — majdhogy kimondtam Oly szép a berek, — szól a csattogány Te megtanultad régen énekét 8 mégis oly szörnyen hallgatsz Sándor kim. Rég haliám dalod, talán lemondtál, — Talán elhagy/d e riigös utat? 8 lelked együtt keres ibolyát
Tövis helyett tán rózaákat kutat ?--
Dalolj, dalolj én ugy elhallgatom A te én*ked — én ngy szeretem. Dalolj, dalolj hát, mert megérheted, A hulló lombbal én iz leesem.
Isten veled t
fenyegeti Ssemenye községet is, hol a Mura már a kertek alatt van, s nemsokára a házakhoz is beszemtelenkedik, s alig fog a rátki parton segitetni, már is előáll as ujabbi baj, Sze-menye község megmentése, hacsak azt nem akarjuk, hogy a túlsó partjára ne kerüljön. Hissssűk azonban, hogy erre a sor nem kerülend, s a nagyobb bajok bekövetkezte előtt, habár tetemes költséggel is, a dolgon segítve leend.
— Rövid hirek. Soldósné válópert indított. — New-Yorkban 1883-ban világkiállítás less. — A laibachi papírgyár kazánja szétrob^ bant. — Bpesten az Eötvös-szobor május 25 én lepleztetik le. — Kossuth atyjának síremléke felállíttatott as alsó dabasi sírkertben. — F. évi msrezius hóban 145 hajó ment tönkre a tengereken. — Junius 2-án tartatik Székesfehérvárott a III. orsz. iparos ifjúság vándorgyűlése. — Mult szombaton este kelet felöl egy üstökös csillag volt látható. — Ó-Szolcsván egy földmives 125 éves korában halt meg, egész életében nagy ivó volt. — Fengler Anna 63 évig szolgált egy és ugyanazon helyen N.-Bányán.
KI nyert ?
Bécs, május 10 én: 40, 73, 71, 76, 82
Grács, n „ 56, 80, 60, 5, 52.
Temesvár . , 62, 69, 47, 57, 82.
Sió.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munkák Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhetők.)
— Privigyey Pál gyöngyösi távirdaállo-mási főnök „Magyarország nem volt, hanem lesz" czimü három kötetes regényt irt, előfizetési ára 3 frt. Bolti ára 4 frt lesz. az előfizetési pénzek Gyöngyösre küldendő f, évi május végéig.
— A „Képe» Családi Lapok" 15-ik füzete érdekes tartalommal megjelent, czimképül ie:en ssép kis olajfestmény nyel a „játszótársak.* O felségeik arczképeivel 1854.1879-ből. Kiadja Mehner Vilmos. Ára 30 kr.
— A iFigyeH)* májusi füzete megjelent Csaplár Benedektől: Révai iskolázása Szegeden, Kerékgyártó Elektől. Tompa M. költészete sat. jeles munkákkal. Ára egyes füzetnek 1 frt. Szerkeszti és kiadja Aigner-Abafi Lajos.
Egy szántogató reflexiói.
A multaknak édes emlékei talán vissza sem mosolyodnak többé — ós igy szivünk aggodalommal telt érzelmeit merengő vágy, sóhaj s tört remény siratja. — Csak ugy nagyjában ha körültekintünk látjuk, hogy őrömet már semmiben nem lelünk ; mostoha napok, szomorú napok a mezekkel meglátogatott minket a nagy ég! Anyagilag ma már szegény népünk, hogy és miként fog bontakozni az 5 labyrinthusából nem tudjuk ? — Az egyházi és világi hivatalnokokon kivül alig találunk embert, ki megnyugvást találna a jelenben és bátran nézne a jövő elé ami szeretetünk által szentelt hazánk földjén : mennyi kitartása és fárasztó munkája a népnek vesz áldozatul a jelen időjárással, — grassálnak a szelek pusztítanak, a vizek és minden ami a pusztulásnak jeleit magán hordja, attól körül vétettünk. A Balaton, Dráva, Mura, Zala és több apró folyamok megye szerte kiöntötték és magokkal sodorták mi ut-jokban állott nem kímélve vetéseinket sem ; a hol ezen vizek nem pusztítanak, ott mezeink, réteink, legelőink még is viz alatt állanak * egyes dombos helyeken az ősziek a sok esőzés következtében főleg a busa és az árpa megsárgultak, nagy részben pedig a rozsda teszi tönkre. Rozs vetéseink oly ritkák, hogy az nem fogja meg adni a belevetett magot. A szóló ez ideig kellő nedvkeringésbe sem jött, holott más években ez időtájban már 4—5 centi magasságú hajtásokon a termelő gyönyörködhetett. Marba és birka állományaink ember emlékezet óta ily szenvedő állapotban nem tengődött mint ma nap. Társas életünk lohad, — nincsenek nemes szórakozásaink, nincs igazi közéletünk, ily situátiók után elmondhatjuk, hogy „romlásnak indult hajdan erős magyar — gazdasági egyletünk ez idő szerint hallgat és semmi nemű életjelt nem ád, — mintha nem is minket gazdákat sújtana s véghetetlen elemi csapás; ha minden szép és nemes iránt sziveinkben, ereinkben Árpád vére buzog, ha minden jó és hasznosnak mely czélhoz vezető pártolói vagyunk, ugy annak van" értelme ; azonban, hogy a zalamegyei gazdasági egylet mely egyeaek által oly hévvel pártoltatik mily szépet, jót, hasznosat és czélhoz vezető eredményt ho-■ott — avagy fog a gazdaközönségnek a jövőben eszközölni az előttünk ez ideig „Gordiusi csomó", melynek megoldását a gazda közönség oly rég óhajtja. — /
Helyzetünket, bajainkat megtekintendő és or-voslandó kívánatos, hogy alispán ttr a megyében mielőbb körutat tenne, és általános gazdasági veszteségeinket figyelmére méltatná, melyről az illető helyen érdemleges jelentését beterjesztené.
A zalamegyei bizottmányt tagok megválauct-tása érdemében a mint a tavaszi szántogatást befejeztük, azonnal felszólalunk.
Szerkesztői Gzenet.
3467. H. M. „Reményem." Nem adható.
3468. L. A kívánt könyv (Rúgott csillagok.) készséggel átküldetett. A másik felől nincs tudomásunk. Antíquárus könyvjegyzetében bizonyosan megtalálhatja.
3469. T. B. Letenyén 4-én kelt becses leveledet 10-én kaptuk meg s igy megkésett ; egyébként az elem rombolásáról hoztunk közlést.
847a Többek kérdezósködéaére, hogy mért nem referálunk a megyei közgyűlésről, megjegyezzük, hogy a közlekedés fenakadása miatt a''poataÜaf ér-kezendett adatok nem jutottak kezeinkhez.
Z A L A-I'' KÖZLŐN Y.
T V
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
MÁJUS 15 iú 187Ö.
Vasúti menetrend A buda-pesti időmatató óra szerint, indul Kattiasnról
Vonm hova:
„Am . OraPerc.ld5
205 E»«< k, Mohács,Dombovár s Finméba 4 48 reggel 2j5 „ . 2 30 délut.
212 Buda Pestre........ 4 58 reggel
o()2 ........2 6 délut.
204 ..........11 30 estre
31 ? Bécsbe (Szombathely, Bécs-lJjhely f«lé)5 8 reggel
301 , ..........n 48 estre
315 Sopronba ........3 38 délnt.
203 Triesibe ét Prágerhofon keresztül
Grácz é< Bécsbo......4 58 reggel
201 Tricstbe és Prágerhofon keresetül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét •■
216 Eszék, Mohács, Domhovár « Fiaméból 1 41 délut 20« , '' „ . . 11 11 estre
203 Buda-Pestről........4 20 reggel.
201 „ ........2 5 délut.
211 ........... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Bé.-s-Ujhely)fel61 10 27 estre
302 „ „ « «45 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
21 t Bécsből Grái s, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
2'' »2 Trifur.t é« Bécsből Marburg, Prager-
hof felöl.........1 21 délut.
2<»4 Trieszt- és Víllaohból Prágerhof felől 11 — estve Marbnrgba csatlakozás VilUch és Kraacesfestbői
_ Fiancesfestböl
Felelős szerkesztő: Bátorfi Laj08.
H I R D E T fe S E K
Vendéglő megnyitás.
Tisztelettel értesítem a t. cz. közönséget, hogy Terézováczon (Snhopolje, Verócze közelében, vasúti állomás Barcs a Regattákat május 1-tól kezdve bérbe vettem és az ottani
vendéglő- és kávéházat
a vendég-szobákkal együtt egészen újonnan, igen szépen és igen jól berendeztem, jó konyháról, azaz: jól főzésről gondoskodtam. A mi az italokat illeti, kijelentem : hogy folyton a legjobb pécsi asztali borral és friss sörrel fogok szolgálni.
A t. cz. utazó közönségnek magamat a legjobban ajálva maradok
mély tisztelettel
L&brentz Gusztáv,
Pécsről.
(855 1-5)
szám.
1879
Árlejtést hirdetmény.
• i
A pozsonv-varasdí államuton ler5 265 és 256 sa. hidak padlózatának njjitását a nagyméltósága közmunka és közlekedés mmistoriam 1879. éri máj. hó 3-án kelt 4697. számú magas rendeletére! 718 frt 50 krnjri öszsaeggel engedélyeatetett.
Eaen munka biztosítása tekintetéből alólirt hiratal irodájában folyó 1879. éri mája. hó 26-án reggel. 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásárai párosult nyilrános saóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a rál-lalkozní szándékozók aaaal biratnak meg, hogy as árlejtésbeni részt-rerés esetére, magukat a fent kitett összeg 50|0-rel mint bánatpénazel ellásák, mely rállalkozás esetében azonnal 10°/0 biatositókra lesz ki-egészíteuiő.
A* Írásbeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráig fogad-Útnak el, esekben az ajánlattérő nere, lakása és polgári állása pontosan kiteendS; továbbá számmal és szóral kiírandó aaon sxáxtóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elrállalni szándékozik, rilágosan kifejezendő régre, hogy ajánlkozó & munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Ax Írásbeli ajánlatokhoz a rállalati összeg lO^-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelrények és feltételek as alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos érákban megtekinthetők.
(854 1-2)
Zala-Egerszegen, 1879. évi május hó 9-én.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pépzklsorso lás, mely a maga» kormány által jóváhagyva ős biztosítva van.
Kzen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig :
1 nyerem á in. 250,(X>0 t 1 nyerem. á m. 12,0U0
1 nyerem. á m. 150,000 24 nyerem. á m. 10,000
I nyerem. á m. 100,0(K) 5 nyerem. á m. 8O0O
1 nyerem. á m. 60,000 54 nyerem. á m. 5000
1 nyerem á m. 50.000 71 nyerem. á m. 3000
2 nyerem. á m. 40,000 217 nyerem. á m 2000
2 ny«?rem. á m. 30,000 531 nyerem. á m. 1000
5 nyerem. á m 2S,fHK) «73 nyerem. á m 500
2 nyerem á m. 20,o0U 950 nyerem. á m. 300
12uyerem. á m ir.,000 24,750 nyerem. á m. 136
1 . îî> » I? n

A nyen-ményhuzasok tervszerűit hivatalosan állapíttattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-húzás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. Ifél n . . 3
1 negyed . „ „ 1''/, ,
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett ¡izonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magái az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekbe« a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelt''.''tm k minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok min tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számithatván, kéretik már a közeit búzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. május 31-ike előtt küzvetleuül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. í. köszönetünket frjezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásuáli részvételre, fótö-rekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mege''égedé»ét kiérdemelni. Föntebbiek. (839 !J. 3—5)
if
Az 1831-ik évben TBIESTfiEN alapított
ca. kir. szab. biztositó-társaság
ASSICURAZIONI GENERALI
V_

melynek vezérögynokség! Irodahelyiségei az intézet házában, Dorottya-ntcza 10.
¡átesnek, és as ország minden tekintélyesebb fő- és kerületi ügynökségek által képviselve esőbb dijak mellett biztosit tüz-, szállítási ellen, valamint az ember életére a le
kombonatiókban.
Budapesten, szám alatt helyiségeiben van, a legol-
és jégkárok
gkülónbözőbb
(851
Umrath és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánljak a szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképesség, .''s tiszta csé(>lésr~>l legelőnyösebben ismert körülméuye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
kézi ós járgány-cséplőkészületeiket
l-ttl 8 ló, vagy ökör erejelg.
Továbbá készítünk különféle nagyság és elismert jó minőségit tiMStitó rostákat, kukorioxa iiiorznolókat éa
szecska vágókat. (836 10—25) Képes árjegyzékek hazai nyelven ingyen és díjmentesen.
OTTO FRAXCZ, ezé«.
különlegességei Bécs, Maríahilferstrasse Nr. 38.
Cftászár királyikig
kizárólagosan
szabadalmazott
PllRITAS
haj ifji tó-tej.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejszerű folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bír. hogy fehér hajat megifjitaui, azaz lassankint ••ég pedig iegkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melyiyei eredetileg bírt!
Kgy palaczk „Puritás- ára 2 (rt (elküldésnél 20 kr. költség.)
Tlóvirág Egyetlen szépitőszer sem versenyezhet kitűnőség és jó hatásra -11» „hóvirággal". Olajos üdítő alkat«észekből előállítva, eltávolít ez-u szer rövid idó alatt szeplőt, májfoltokat, bőratkákat, bőrpattanásokat stb. és az arezbörnek fénylő fehérséget, üde és finomságot kölcsönöz. Legjobb védszer az őszi és téli zord levegő behatása ellen, azért nél-külüzhetlen női s. építőszer különösen a farsangban, ára 1 forint.
T>éesi pipere rlspor Szent-György vira^, fehér és rózsa szinben, a bó-•*-*rön tartós és láthatlan, jóságára a legl-itünőbb minőségű A rizsport leginkább a folyékony szent-gyürgy-virág használata után ajánlhatjuk, mi aa arezszinnek feltűnő gyengéd fiaomságot kölcsönöz. Egy dobos ára 60 krajexár.
r>rllaatiie az egyedali szer a szakái szépítése és puhán tartására, miniden asirosság hátrahagyása nélkül, ára egy palacaknak 80 kr.
TTelalae szarrasmarha-hajkenőcs orvosi utasítás szerint késsitre, a -"haj szépítésre és fenntartására, megór a bajhullási korpaképzódéstől
és erősiti a hajbőrt, ára egy nagy tégelynek 1 frt 50 kr.
T\lé-oiaj söld dióhéjból gondosan készitre, ason kitűnő tulajdonság-"^gal, hogy a fehér, ősa és rörös hajnak egy természetesnek látsaó sötét szint kölcsönöz, ára egy nagy palaexknak 1 frt
T t Jeaae igen jeles ssakál-nöreaatő, melyiyei a szakált igen szép
■■-''fekete, barna, ragy szikére lehet festeni. Fekete ragy sötétbarna hajnál a La Jeune igen «célszerűen alkalmazható, ára egy levélkének a hosaá tartozóval 3 frt.
TTraala (hajszesz) kitűnő hatással a haj és hajbőrre, a kigózölgést elő-^ segíti, megőriz a ko^pa képződéstől és fakadáaoktól, előmozdítja a hajnóvést különösen kiállott betegségek után, u. m. tyhus, himlő, gyermekágy stb., ára egy nagy palaczknak 1 frt 50 kr.
TJippakreae, gyógyerejü szájviz rósz saag eltárolitisára, rendkirül jól-•"■tevő és üditó hatással, '' ........
rési árnál.
ára egy palaczknak 1 frt 20 kr. Na.y-Kanizsán ralódi minőségben PrágST Béla
«yógysie
(853 1—25)
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staate Ha«b«rfl garantirten grossen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 177,600 R.-i\lark
vom 11. Juui 1879 bis 12. Novomher 1879. sicher gewonnen werden müssen
Der neue in 7 Classen eingeteilte Spielplan enthäilt nnter 86,000 Loosen 44,000 Gewlaae und zwar ev.
400,000 R -Mark
speciel! aber (831 I. 6-7
1 Gew. á M. 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 n á M. 150,000 2 » á M. 6000
1 «1 á M. 100 000 54 á M. 5000
1 9 á M. 60,000 6 • á M. 4000
1 9 á M. 50,000 71 n á M. 3000
2 • á M. 40,000 217 n á M. 2000
o «« It á M. 30 000 2 n á M. 1500
5 C á M. 25,000 2 n á M. 1200
2 • á M. 20,000 531 n t a M. 1000
12 ■ á M. 15,000 673 TI á M. 500
1 n á M. 12,000 950 m á M. 300
24 n á M. 10.000 24,650 á M. 138
etc. etc.
Die Gewinnzichungen sind plaumiissig amtlich festgesetzt. Zur nächsten ersten Gewinnziehung dieser grossen Geld-verloosung kostet:
das ganze Origiualloos nur 6 Mark oder 8 3''/, das halbe . B 3 „ . fl 1»|4
das viertel . . 1''/, fc .90 Kr.
und werden diese vom Staate garaatirten Orlglnalloose (keine verbotenen Promessen) gegen Einsendung des Betrages »der Post-
Einzahlung nach den entferntesten Gegenden von mir franko ver-saudt. Kleine Beträge können auch in Postmarken eingesandt werden.
Das Haus Steindeoker hat binnen kurzer Zeit grosse
Gewinne von Mark 125,000, 80,000, 3i),000, 20,000, mehrere von 10,000 u. s w. an seine Interessenten ausbezahl und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhältniss der grossen Chancen sehr unbedeutend und kann ein Glückrersuch nur empfohlen werden.
Jeder Theiinehmcr erhält bei Bestellung den amtlichen Plan u«d nach der Ziehung die officiellen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe man umgehend und jedenfalls vor de* 30-ten dieses Monates vertrauensvoll zu richten an die bewährte alte Firma
M. Stein decker, Dammtlorstrasse
Bank- & Wechselgeschäft Hamburg.
P. S Das Haus Steindeoker — überall als solid und reell
bekannt — hat besondere Reclamen nicht nöthig; es unterbleiben solche daher, worauf verehrl Publikum aufmerksam gemacht wird.
_ Dijaztatott 1867-ben Párisban 1
Fehér mell-syrup
G. W A. Mayer-től Boroszlóban és Bécsben.
M a y e r Q. A. W. urnák Boroszlóban.
Templin, augustua 14-<n 1871.
Hojy én egy kis üveg G. A. W. M a y e r-féle fehér mellsyrup használása után jelentékeny köhögéstől, mell-szorulástól és kiköpéstől tökéletesen meg vagyok gyógyítva, az igazság szerint ezennel szívesen elismerem. (7S5 IV. 3—•) 8 t r a u s s, karmeser.
A G A. W. Mayer-fóle mell-syrup valódi mtnőségbeu N-Kanizsán Práger Béla gyógyszertárában kapható.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó aptlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
«
NAOY-KAXmA, 1879. májas 18 án.
Tizennyolűzatlllt érTolyim.
Elltzstésl ár egész ¿TT8 ll fii ÍTT® . . 4 , negyed évre . . 2 « «»ám 10
Hlrdstéisk
i S hasábos petittOrban 1 7, másodsaor 6 a minden toribbi torért 5 kr. NYIL.TT ÉRBEN
soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külBnf L 30 kr fiietendS. i ¿y 1 H _ __________—* ^ia
Ö25LÖNY _
N.^Kanizsaváros helyhatóságának, „iL-kanizsal 5nk. tüzoltó-egyl«ta, a ,n.-kanl»ai kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanlzsal takarékpénztár«, a .zalamegyei általános Uaitéte«i tulet«, a „n.-kanfzsal kisded-neveló egyesület«, a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaniuiai kül választmánya« s több megyei és táros! egyesület hiratalos értesítse.
/. '' w i I»__1 ■ I m _ • • [t ________ A 1 , i , m
Hctenkiiii kétszer, vasárnap- s csQlOrtökOii megjelenő vegyes tartalnig lap,
N
A Balatontó hasonlatossága a tengerrel,
és a balatontavi fiirdök gyógytani értéke.
A Balatontó, melyet a negyedik századbeli rómaiak „Pelso" és a későbbi cseh tót partlakók „Blato''-nak neveztek, nagy térfogatánál fogva »magyar tenger* nevét is nyert. És valóban mind természettani, mind vegytani, de különösen gyógytani tekintetben nagy a hasonlatosság a tenger és Balatontó között.
A ttnger ismert tulajdonsága, hogy az égaljt enyhébbé s egyenletesebbé teszi, a Balaton tavon is észleltetik; környékében is hűsebb a meleg évszak, — kevésbé zordnak érezzük a hideg időjárást. A levegő tisztább, ózonban dúsabb, hő-mérséke enyhébb és egyenletesebb és a viz elpárolgisa folytán nedvesebb mint a szárazföldi. A Balatontó közép hőmérséke nyáron 18" li., tavaszkor és őszszel 16°R , vize höuiérsókének napi ingadozása 1, leg-fölebb 2 fokot tesz ki, mig száraz földön nem ritkán 5-6 foku. A Balatontó hőmérsék magaslata közelebb áll a déli napszakhoz mint száraz földön, hőmérséke minimumja esik keveset nap kelte előtt. A hőmérsék nagy mértékben is függ az áramlástól, ugy, hogy állandóbb áramlásnál igen állandó. A hőmérsék ezen állandósága épen ugy mint a tengernél részben az által lehetséges, hogy a Balatontó nagy víztömege rósz hővezető.
A Balatontó mozgása függ hasonló-lag a tengeréhez részben a szelektől (hullámokat előidéző), részben a náp és hold állásától és vonzásától (apály s dagály) és részben, habár egyenlőtlen mértékben, állandó (pelagikus áramlás.) A Balatontó-
viz rendes kékes szine változik épen ugy, mint a tengeré számos árnyalaton keresztül, a világítással, ugy, hogy tükre sokszor ép oly változatos színjátékot nyújt A tiszta Balatontó viz kékes és a hol látszólag e szinnel nem bir, ott ez ép ugy mint a tengerben idegen kévét ékek által fedve van és zöldnek látszik, felusztatott iszap által néha szürkésnek is.
A Balatontóviz vegytani alkata ugyan fel nem mutatja azon számos elemet, melyet Regnault a tengervízben talált, de ezek nagyobb része, mint: kénsavas ha-many, kénsavas mész, kénsavas kesereny, ke-serhal vag, vas,kovany,timanysat. a Balatontó vizében is tartalmaztatok. De végre is ma már tudjuk, hogy e vegyi alkatrészek különös befolyást nem gyakorolnak, séma mennyileges öszszetételre, sem a tengervíz gyógytani hatására ; hosszas viták után ugyanis a legtöbb búvár által kísérletileg végre be lón bizonyítva, hogy rendes viszonyok között a híg és oldott anyagok felszívódása a bőrön át nem történik és hogy Röhrig szerint a fürdők hatása általában csak azon változásokhoz van kötve, melyet az idegműködés a bőrön át a fürdő által szenved, s mely ideges izgatás által a kóros zavarok kiegyenlítetnek.
Lehmann azon legújabb nézete szerint, hogy a fürdők hatásában elvi különbség nem létezik, s hogy csak az erős, gyenge vagy semmi bőrpír létrejöttének skálája a fürdők tevő- vagy nemleges hatását feltételezi, — a tengervíz nagy konyhasótartalmát, mely által ez valódi sósfürdőnek tűnik fel, csakis ható ténye-
TÁRCZA.
Erdei madárkához.
Erdei madárka, oh mért dalolsz ma Oly bájolón, a mint még soha sem A* égbe kelui méit akarsr, miként a Titkon góliaj az enyhe reggelen.
Kicsinké kis madár csak zengjed hő dalod, A mig ki nem fárad kis kebeled ; Dalold dZ-relmíiok éd«''S titkait 8 bitdeed, hogy itt van a sxép kikel-t.
S hogyha mindig mindig est dalolnád. Reggeltől estig s késő éjjelen, Nem dalolhatnál nekem eleget — Oly Bzép a tavasz és a szerelem.
IPOLYVÖLGYI BÉLA.
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szukáts Lajos.
(Folytatás)
— Bár mint esdekelne előttem, most már nem bocsátanék meg, bármily példákat hozna fel azutáni jobbuláaára, szavait hazugságnak tekinthetném s nem egyébnek. Nem ¡sóhajtom, hogy látogatásával szomorítson, a mult emléke legyen elfeledve.
— Lám ez jutalma, a kegyed jó akaratának !. . .
— Igen ezért tanácsoltam javaslására különféle tanácsokat. így tegyen valaki mással
jót...
— Oh ne folytassuk kedves kisasszony e dolgot, hiszen meg nem érdemli figyelmünket, feledje el végképen a mult sötét emlékét. Ez-
utáni törekvése, ugy sem találna jó termó talajra. Nagyon is szép volt kegyedtől, hogy ennyit is fáradozott, egy oly férő javulásának előmozdításán, a kinek nevét szégyenteljesen ejti ki minden igazságot, jót kedvelő ember.
— Önnek igaza van, — szólt helyben hagyólag Margit.
Szegény Margit átlátva, hogy minden törekvése, jóakarata, ily eredménytelen vala, a jó iránt fogékonytaian Lászlót most már m*gveté. Az utolsó érzet is elmosódott kebléből habár sokáig is kecsegteté őt. Tervének hasznát azon elfajult fához hasonlitá, mely habár jó talajba tétetett át, mindazon által a változás legkisebb nyoma sem vehető észre.
Most már megtanulta Lászlót feledni, nélküle is ellenni.
Annál könnyebben elviselheté est, mert Aladár modora teljesen megnyerte tetszését. Bizalma mindinkább erősbödött. Mintegy jól esett keblének, ha a nyájas ifjúval néha-néha elbeszélgethetett.
*
* *
Margit másnap délután a városba ment, némi vásárlás végett.
A kis szobában Margit szüleit láthatjuk.
Mihály uram a tegnapi újságot olvasgatja. Zsófi asszony a kötögetéosei mulattatá magát.
Nemsokára Mihály uram nagy pápa szemeit a hosszú tokba helyezé el, — ezzel azt tudatá, hogy már eleget olvasott a minden féléből.
— Qondoltam azt előre, szólt szomorú hangon, Zsófi asszony felé fordulva, — hogy Lászlóból nem less szalonna.
— Ast én is tudtam előre, de csak hagy* tam Margit örömét.
zőnek vehetjük, mely által a környi idegekre nagyobb inger gyakoroltatik s nagyobb bőrpír létrehozatik. Ezen ható tényező a Balatontó fürdőben pótolva van azon ásványi és gyantás iszap által, mely Füred mentében a Balatontó fenekét befedi s mindig a vízben suspendálva van, mely a külbőrre még izgatóbban hat mint egy sósfürdő, a miért is Lehmann szerint, a füredi Balatontó fürdők, az erős bőrpirt létrehozó fürdők sorába számitandók.
A tenger alatti vegetátió, szintúgy a kovanyformátiók is részben képviselve vannak a Balatontóban. Fenekén vannak algák, ásatag osztrigák s kagylók; ezen elkövesedett osztrigák, melyek a hajtó hullámok ereje által eltörve, csak részekben találtatnak a partokon, formájuk miatt ,kecske-köröm* név alatt ismeretesek, szintúgy neveztetnek a csigák és kagylók sajátságos formái, a mint ezek csakis még az adriai tenger mellett találtatnak, .férfi és nófejkötők''-nek. A füredi Balatontó-fürdők kosarai falain nő egy szivacs, mely a bőrre hasonló izgató hatással van mint az iszap, s melynek üregeiben Hirschler számtalan kis górcsői ko-vajegeczet talált.
Végre nem akarom említés nélkül hagyni, hogy a Balatontóviz az iszap kiküszöbölése által ihatóvá válhatik, épen ugy mint a tengervíz a konyhasó kilúgozása által; továbbá, hogy azon sajátságos megbetegedés, a „tengeri betegség" (Seekrankheit, ivresse nautique, sea sickness), mely a hajók himbálásai által létrehozatik, ha ezek egyensúlyi határai viharos időben megváltoztatnak, a Balatontó ha-
jóin is észleltetik minden kinos tüneteivel, ha hullámai a szélvész álul hajtatnak.
A Balatontó ezek szerint nagyjában azonosnak tebinthető a tengerrel; különösen pedig azonosok a Balaton tó-fürdőben mindazon gyógytani tényezők, melyekkel a tengeri fürdő bir. Ezen tényezők amott mint itt: az enyhe hőmérsék állandósága, a hullámcsapás erőmútani — villamos ütése, a pelagikus áramlás, s a tavat környező levegő ozontartalma 8 ned-
A Balatontó, melynek tükre 300 lábbal a tenger felszine felett fekszik, a Somogy, Zala és Veszprém vármegyék között terül el, 10 mértföldnyi hosszaságban és iy2 mértföldnyi helyenként változó szélességben, mélysége sok poúton 6—7 ölnyi. Zalafolyamon kivül, mely nyugati végébe ömlik, 31 patak- és 9 partjain eredő forrástól nyeri vizét; lefolyása Siófok mellett csatornán keresztül Siófolyóba történik, mely a Sárvízbe, a Duna egy mellék-folyamába ömlik. A pel-soi tó ezen csatorna általi elvezetése, Galeri us császár rendeletére, már a negyedik században állíttatott elő, de elhanyagolva nem sokára el romlott; 1778 — 80 években újra történtek kísérletek a Balatontó csatornázása ügyében, de ezek felhagyattak; csak 1863 óta lón állandóan helyreállítva az összeköttetés a Danával. —
A Balatontó feneke, melyet leginkább mészkő és basalt különböző árnyalatokban képez, nagyobbrészt homokréteg által van fedve; Füreden ellenben egynemű, ólomszürke kova- gyanta- s vastartalmú anyagokból álló iszap fedi, mely
— Pedig ha egy kis becaületérset lett volna benne, lemondhatott volna a kártya minden kincséről.
— De mi haszna — folytatá Zsófi asszony — mikor megint csak elhagyta magát ragadtatni a „spillerek" által ? !
— As épen a hiba, — hogy nem tud magán uralkodni. Nem tud addig enni, inni, aludni mig nem kártyázhatik.
— Ez pedig ugyancsak rosz.
— No hiszen hagyjuk, maradjon, a hogy tetszik ; most már lemondunk végképen róla, mintha soha sem ismertük volna ugy tekintsük őt. Margitkát pedig a jószívű leányt, majd csak megvigasstalja más.
— Szép is lenne, ha ezen busnlnék, olyan leánynak mint ő, mindig akad férjei
— No est nem is vonom kétségbe, csak jó férjt kaphasson.
— Erről ne busuljunk! — ssólt Zsófi asszony határozott hangon.
— Mit szólnál ahhos édesem, folytatá érzékeny hangon Mihály uram, — ha az orvos ur kérné meg . . . Margitunk kezét ?
— Mit ssólnék ? ejnye de furcsa vagy, csak bizony nem mondanám, hogy nem adom oda. Mint látom, bizony derék egy fiatal ember, Margitunknak meg ilyen kel).
— Nono asszony, hátha meg Margit másként gondolkodik.
— Lászlót elfelejti hamar, majd meglátod édesem. Különben majd beszélek én is vele.
V.
Kcrossük fel a főváros zajától elvonult Lászlót.
Vöröskő, a hová kitűzött szándéka vala utazni a Kárpátoknak majdnem legvégső réssé
ben terül el. Fekvése oly regényes, oly vonsé, hogy a festőnek valóságos remek képet nyújthatna.
A fenyvesek sötét söld színezete borítja el a dusnövényzettel dicsekedő, hegy oldalakat.
A hegyi lakhelyek, egy hatalmas várhos hasonlítanak, melyek kOsül a magasabbak, mint védett bástyák tokintenek a távoli vidékre. Itt laktak Lássló szülői. As erdei lak nem viat ékesen fel czirádázott kastély tekintett as alant elterülő völgybe, hanem miat csinos, eléggé Ízletesen épített kis lak.
Ezen magányt találá alkalmasnak felizgatott és tév utakon járó kedélyeinek nyugvó helyéül. Itt óhajtott megssabadulni a fesztelen élettől, mely snnyira beszennyezd ifjú életét.''
Hasa jöveteléről édes ssüleit nem értesité, hogy a meglepetés annál nagyobb örömöket ssüljön. Mily dagadosó kebellel óhajtá, hogy ssüleit ismét forró sseretettel keblére ölelhette.
Habár ssülei kissé haragudtak reá, m^is a viszontlátás öröme elüzé a komor gond«*» tokst. -
— Oh jer te rots — ssólt snyjs s keblére ssoritá Lászlót.
— No valahára, csak meg tudtad onni a fővárosi életet — folytatá (éltes atyja — ugyan micsoda váltosás szállhatott meg ? 1
— Igen atyám, megbírtam válni oly örömök érzetében a minőt keblem még nem érzett 1 . . .
— Ejnye, ejnye, de kicserélték — ssólt anyja i vidám aroxcsal tekintett majd Lássléra majd atyjára. Ideje is már kedves fiam, hogy meglátogattál bennünket, s reményiem, hogy eseutul nálunk maradsz. Eddigi éltedből vajmi
TJZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
MÁJUS 18-án 1879.
miit borizgató hat, s már a vízben sus-pendálva ennek bőrizgató tulajdonságot kölcsönöz. A Balatontó fenekén erednek ásványi források is, melyek időnként a víztükör sajátságos emelkedését és felso-dortatását eredményezik, többnyire történik az ott, nem messze délnyugati part-tói, hol közelében a füredi savanyuviz-források erednek, mi által a Balatontóviz nem jelentéktelen mérvben sótartalmú lesz. Ezen észlelés, de továbbá azon körülmény is, hogy nemcsak a Balatontó feneke oly fafajokból ál!, a melyekből száraz földön is savanyuvizek eredni szoktak, hanem hogy partjain is oly só lerakódások találhatók, a mik csakis savanyuvizektől erednek, s végre Schuster, Heller és Preysz különböző időben eszközölt elemzései bizonyítják, hogy a Balatontó vize kétszer annyi szilárd alkatrészt és szénsavat tartalmaz mint a közönséges folyóvíz, s hogy a Balatontó higitott savanyúvíz. Oldott sók tartalma az által is be van bizonyítva, hogy hus és más állati anyagok a Balaton vizben hevenyen és rothadatlanul maradnak.
(Vége következik.)
1814.
* 879.
N.-Kanizsa város tanácsától.
A „Zalai Közlöny" lek. sz- rkesztőségének
Hely beu.
A Szeged és vidéke szerencsétlen sorsú árvízkárosultjai javára, részint a városi köz gyűlés által f. évi márcz. hó 15 én 112D/79 az. alatt e város területére eireudelt általáuod gyűjtés, — részint pedig egyes magáu adakoza^uk utján hozzánk befolyt s általunk a uagyméltóságú m. kir. belügyminisztériumhoz már í«l-terjesztett segély összegről szóló részletes kimutatást van szerencsénk /. alatt tisztelettel és azon kére] em kíséretében beküldeni, hogy azt nyilvános elszámolás czéljából becses lapjában a közczél iránti tekintetből díjmentesen közzé tenni szíveskedjék.
A városi tanács.
Nagy-Kanizsán, 1879. május 10 én.
BABOCHAY
polgármester.
Kimutatása
azon összegeknek, melyek Nagy-Kanizsán részint a folyó évi. marcz. 17-én 1129/879 sz. alatt kelt városi közgyűlési határozattal elrendelt általános gyűjtés, részint p^dig egyes magánadakozások utján a szegedi és alföldi árviz-károeultak javára a városi pénztárba befolytak
kevés van, a mivel dicsekedhetnél. Atyád igen sokszor haragudott reád4 hogv oly sok pénzt kértél tőle, mindig erre, majd pedig arra! . . .
— Igen szüleim, megváltoztam, a czél, a mely felém oly édesen int, felébreszté bennem a jót, a magasztosat. Tudom mennyire elfelejt-kezék magamról, jövőmről és önökről; tudom s megvallom hibáim nem diesekhetnek jókat, — de most kedves szülőim feledjék el a multat, melyre oly mogorváo tekintek, — feledjék hibáimat Örömest, nyugodt lélekkel be vallom tévea eljárásomat, mely önöket annyira meg-ssomoritá. Sajnos, hogy oly sokáig viselni tudám a csábítás legcsekélyebb fokát is, hajlandó va-lék a pillanatnyi öröm álnok szava által elragadtatni, nem tekintve a jövőbe, — szóval feledém mindenemet. De most kedves szüleim, végképen elhatároztam megjobbulásomnak idejét, mint újjá született gyermeknek tekintsenek, a feledjék a gyászos multat.
Szívből eredő szavai, a bűnbánat, szüleit megindíták j minden habozás nélkül megbocsátottak Lászlónak. Az örömkönyek elég hü tanúi valának a szívből eredő megkegyel-mezésnek. Anyja és atyja sugárzó arczczal kérdőleg tekintettek egymasra, hogy mindketten'' hallották e megtérő gyermekük szavait, — a tekintetek találkozására oly boldogan. oly megelégedetten érezék magokat.
— Oh Istenem — szólt anyja, — mily jól érzem magam, azonnal sietek s egy kis ozsonnát készítek. Tudom meg éheztél a hosz-bzu uton.
Ezzel elsietett.
— Ugyan mi bírt e megváltozásra, e megjobbulásra — kérdé kíváncsian atyja.
> • — Oh atyám, nagyon csekély dolog, ha ,as ember kimondja, de ha meggondolja annál nagyobb.
— Talán csak nem egy ki* leány lánczolá le szivedet.
és innét közvetlenül, a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter ur Ó excellentiájához felterjesztettek.
Az Összesen kibocsátott 26 daraö gyüjtó-
ivből 9 iven befolyt.
s) Lővinger Ignácz városi képviselő ur
gyűjtése.
Lővinger Ignácz 5 frt, Schwarcz és Tauber 2 frt, Sommer Sándor 2 frt, Hirschler és Hlatkó 2 frt, Singer Lipót 2 frt, Gebrüder Goldstein 5 frt, Bettelheim Samuel 3 frt, I. H. Bachrach 1 frt, Gürtler Auguszt 1 frt, Kron-feld Mór 2 frt, Fischel 1 frt 00 kr, Dr. Rspoch 5 frt, Lővinger Israel 5 frt, Max Lővinger 2 frt, May er József 1 frt, Rosenberger Israel 1 frt, Hergerrőther 40 kr. Réchey György 1 frt, Sauer és Chon 1 frt, Schiffer Vilmos l frt, Stolczer Gusztáv 1 frt, Ifjú Lővinger Lajos 1 frt, Sommer Ignácz 1 frt, Sommer Lajos 1 frt, Sommer Miksa 1 frt, Broch Adolf 1 frt Brüder Gstettner 2 frt, Reicbenfeld Ignácz 1 frt, Kohn fivérek 1 frt, Torma Imre 50 kr. Weinberge Simon 2 frt, Lang Henrik 1 frt, Sigricz 2 frt, Fürst Simon 1 frt, Alstüdter 1 frt, Alex. Fürst 1 frt, Bachrach Isidor 1 frt, Dr. Blau 1 frt, I. M. Stern 3 írt, Lővinger Hermin 2 frt, Blau Junior 1 frt, Kaiser János 2 frt, Leopold Schertz 1 frt, Lővy Adolf 2 frt, May Mátyás 1 frt, Steiner Ignácz 1 frt, Musquitter 2 frt, Altstäd tér Lipót 1 frt, M. Mitzky 1 frt, F. Sebastián
1 frt, Dr. Szukics 5 frt, Olvashatlan aláírás 1 frt, Bettel heim Mark. 2 frt, Lővy József 5 frt, Lachenbacher 2 frt, Blau 2 frt, Még adatott 5 frt, Wilhelm Welisch 1 frt, Blau Lajos I frt.
b) Ebenspanger Leo városi képviselő ur gyűjtése.
Babochay György 5 frt, Ebenspanger Leo 10 frt, Lengyel Ignácz 2 frt, Weiser József 5 frt, Wolheim W. Berlin 10 frt, Wolheim Emil Berlin 30 frt, S. H. Guttmann 30 frt, Strem és Klein 4 frt, Beni Dobrin 10 frt, Olvashatlan aláírás 10 frt, Olvashatlan aláírás 5 frt, Ilofí manu Salamon 2 frt, Rosenberg és Welisch ö frt. Olvashatlan aláírás 5 frt, Engel 2 frt, Kar-czag Béla és Istváu 100 frt, l)a.ucbcrg és Weiss 5 frt, Schertz és Engländer 5 frt, Weiss Manó 20 frt, Weiss Nina 10 frt, Ebenspanger Lipót 10 frt, Ebenspanger Sidonia 5 frt, FischI Pál 5 frt, Bettelheim Sigfrid 2 frt, Zerkovicz Zsigmond 10 frt, Ebenspanger Rosa 6 frt, Roscn-feld Sándor 5 frt, Weismayer Isidor 2 frt.
c) A nagy-kanizsai kávésok, mészárosok ós veud^glősök betegaegélyző egyletének gyűjtése: Az egylet adománya 50 frt.
d) Kovács János városi képviselő ur gyűjtése.
Daxner 50 kr. Pollák S. 1 frt, Axenti Gy. 5 frt, Uuttman György 2 frt, Gntlieb Sándor
2 frt, Olvashatlan aláírás I frt, Knöpfler 30 kr, Nagy Károly 30 kr. Schlechta 10 kr. Berger Imre 30 kr. Krompacher 20 kr. M. F. 20 kr. Ábrahám Heléna 1 frt, Kovács Pálné 30 kr. Olvashatlan aláírás 1 frt, Vachter Gyula40kr. Olvashatlan aláírás 40 kr. Simon György 30 kr. Olvashatlan aláirás 20 kr. Imrey Katicza 4o kr. Kaspár Antal 10 kr. Olvashatlan aláirás
— Ugy van atyám, igeii!
— Hh, hm milyen hatalmas az a szerelem !
— Valóban.
— Ki hitte volna, hogy ez még képes legyen téged kicseréltetni. Micsoda angyal le het, ki annyira le lánczolt?!
— Oh atyám, ha látná őt, mily kedves, mily nyájas, mily jó, nem szólna egyebet: hiszen ez nem is földi lény, hanem angyal!
Igy elbeszélgettek sokáig. Ezek után hónapok multak.
László, atyja gazdászatában tevékeny részt vállalván magára, ott sokat foglalatoskodott. Bir eleinte kissé nehéz volt szenvedélyét le győzni, de lassacskán, mindinkább ura lön magának.
A jövő boldogsága, az Ígéret el következése ringaták.
Midőn fél év elmúlt, szégyenlve tekintett vissza a múltra.
Belátta, hogy mennyire megváltozott e rövid idő alatt.
Ezelőtt csak a kártya csábitgatásai foglalkoztatták.
Gondolatkörének legnagyobb része a kártya körül forgott.
Más események, más tárgyak nem is érdekelték akkoriban annyira, mint: a kártya. E kettő: a kártya és a nyerendő pénz birt nála tekintélylyel és szeretettel.
Most azonban másként érzett, másként nézett a jövő felé. Belátta bizony elég ok volt arra, hogy Margit szülei őt nbm kedvelték; de ezután már sziv örömmel szorithatja keblére imá dottját ssenki sem fog reá neheztelőleg tekinteni.
Majd ismét tudományos könyveket vett elő, s amiben hiányt érzett türelmes kitartással azt pótolá.
Mig ő Vöröskőn visszavonultan tartózkodott, addig Margitéknál reá nézve igen fontos események történtek.
20 kr. Botfy Károly 2 frt, Tóth Lajos 10 frt, Plihál Fercucz 5 frt, Benedek János 1 frt 20 kr. Schiesinger Samu 50 kr. Horváth N. 3 frt, Czimbalek János 2 frt, Brunner Mátyásné 20 kr. Sabján Anna 10 kr. Olvashatlan aláirás 10 kr. Olvashatlan aláirás 10 kr. Juhász Sándorné 10 kr. Varga Juli 20 kr. Barnaky János 1 frt, Bognár István 20 kr. Olvashatlan aláirás 20 kr. Olvashatlan aláirás 1 frt, Olvashatlan aláirás 20 kr. Vitmann Mári 30 kr. Horváth Já nos 1 frt, Özv. Pálfy Józsefné 1 frt, Schulcz Károly 1 frt, Knorczer Karoly 1 frt, Balog István 50 kr. Kercsmár 10 kr. Király János 10 kr. Olvashatlan aláirás 50 kr. Dokker Ferenc» 30 Ederhoffer Lajoa 30 kr. Cseplics István 30 kr. Olvashatlan aláirás 10 kr. Sámuel József 10 kr. Olvashatlan aláirás 20 kr. Ovashatlan aláírás 10 kr. Kis János 10 kr. Knortzer Anna 20 kr. Knortzer Károly né 40 kr.Mátusek Mári 20 kr. Olvashatlan aláirás 20 kr. K*5ufraaun Sándor 1 frt, Kovács János 1 frt 70 kr.
e) Kasztuer János városi képviselő ur gyűjtése.
Kasztner János 5 frt, Gáspár Ferencz
3 frt.
f) A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet tettes elnökségének gyűjtése.
Több tag 5 frt, Bajor László l frt, Man-tuano József 1 frt, Perkó Péter 50 kr. Horky Ödön 1 frt, Fleischhacker 50 kr.
g) A nagy kanizsai Társaskör tekintetes elnökségének gyűjtése.
Belus Józref 5 frt, Dr. Laky Kristóf 5 frt, Leopold Ciement Pallin 5 frt, Lovák Ede 2 frt, Erdódi Lajos 1 frt, Hausor János 5 frt, Varga Lajos 2 frt, Gózony Sándor 2 frt, Lengyel Lajos 1 frt, Tomasics Pál 1 frt, Ebenspanger Leo 3 frt, Hanny Elek 1 frt, Verner Károly 1 frt, Vágner Károly 3 frt, Hoffmaun Mór 1 frt. Dr. Szukits 1 frt, Horváth 1 frt, Oszter-hueber 50 kr. Gózony 1 frt, Gr. Hugonai 1 frt.
h) A nagy-kanizsai polgári egylet nevében Darás Zsigmond elnök 5<) irt.
i) A csizmadia Ípartársulat t. elnökségének gyűjtése.
Csiszár Fureucz 20 kr. Ciemics Károly 1 frt, Németh xMihály 1 frt, Magyar Lajos 1 frt, Viola József 50 kr. Dreven Antal 50 kr. Ko-ronczy József 5o k''. Mihálecz Mátyás 50 kr. Magyar József 40 kr. Osvald József 10 kr. Horváth István 20 kr. Magyar Ferencz 20 kr. Gosál Mihály 50 kr. Ferk Márton 20 kr. Virág József 50 kr. M«;steri Ferencz 30 kr. Topo-1 ics József 1 frt, Sabján János 20 kr. Czvotkó Tamás 20 kr. Horváth József 20 kr. Nóvák János 10 ki. Samu József 1 frt, Horváth János 20 kr. Koscsák Mihály 20 kr. Prikler János 20 kr. Novaczky Imre 20 kr. Topolics György 20 kr. Reíthuffer János 50 kr. Juk István 20 kr. Skergula János 20 kr. Meskó György 40 kr. Svetecz András 10 kr. Muraközy József 30 kr. Logár Ferencz 20 kr, Szívós Imre 10 kr. Horváth Józsefné 10 kr. Rasztics Boldizsár 30 kr. Farkas Victor 20 kr. Kovács György 50 kr. Fidrik Mátyás 20 kr. Ungár Kazamér 40 kr. Takács József 40 kr. Horváth Ferencz 50
Még csak egy két hóuap volt hátra az
évből.
Tanulmányaival volt elfoglalva, midőn egy levelet nyújtott át a szolga.
— Ah — mondá — talán Margittól ?!
Örömében keblére Bzoritá a levelet. Reszkető kezekkel törte f-1 a kis piros pecsétet.
— Nem, nem csalódtam, ez nem az ó írása. Mily gyorsan elragadtatom.
László a sorokat olvasni kezdé :
.Mélven tisztelt Szederti László ur !"
» *
Remegő kezekkel irom e néhány Bort, a mely önre nézve nagy fontossággal bir.
— No ez furcaa, — ugyan micsoda nagy fontosságú dolgok lehetnek azok ? lássuk csak.
„On, ki javulását esküjével megigéré, s tudom, hogy ezt teljesitendi, meg van csalatva."
— Hogyan ? ! megcsalatva? Istenem ! László alig bírta kezei között tartani a kis papirost.
„Margit nővérem, egy fiatal ember által félre vezetteték, ki önről a legroszabb dolgokat beszélte, mi által Margit kegyedet elfeledé s megveté. Mi több, képzelje csak már esküvő is készül! Öu tudom ártatlan, óh engedjen kéré semnek és jöjjön azonnal Budapestre, az idő igen drága, néhány nap, s önnek minden reménye tönkre tétetik. Találkozás helyül legjobbnak a Muzeum kertet gondolom, a hol még többet szeretnék elbeszélni;
jó akarója
Mari.«
László a karszékbe hanyatlott. Igy meg csalatva még nem érzé magát, a sorokon számtalanszor ál futá tekintetét, de hasztalan a veszet teljes szavak mindig ugyan egyot mondtak.
Majd ismét csak ijesztgetésnek, valótlan dolognak vélte az egész dolgot.
Bizalma, mely őt annyira Margithoz csa-tolá, — nem hagyá el.
kr. Hodics Ferencz 30 kr. Trojkó Péter 40 kr. Tuboly Sándor 30 kr. Varga János 60 kr.Ful-lér Józs°f 1 frt, Kollarics János 1 frt, Trojkó János 30 kr. Harsay György 30 kr. Petrovics Ferencr 20 kr.
A többi ivek üresen érkezvén be. Az összes gyüjtőivek főösszege 666 frt 20 kr.
II. Külön adakozások utján befolyt:
a) A helybeli polgári egylet által márcz. * 5-én rendezett társas vacsora alkalmával történt gyűjtésből 37 frt 11 kr.
b) A helybeli kereskedelmi és ipar bank részvény társulat adománya fejében 100 frt.
c) A helybeli bankegyesület adománya czimén 100 frt.
d) A helybeli „Délzalai takarékpénztár* adomány aképen 100 frt
e) A Flandriai gróf Ö Fenségének pallini uradalma részéről 600 frt.
f) Dr. Pressburger Jakab orvos úrtól 25 frt.
g) A helybeli polgári iskolai ifjúságtól (a tanintézeti igazgatóság utján) 12 frt 83 kr.
h) A helybelyi alsó- fi és leány osstá-lyokból (a tanintézeti igazgatóság utján) 79 frt 18 kr.
i) A helybeli kereskedelmi ifjak L ön képző egylete által a tiszavidéki árvízkárosultak javára rendezett hangverseny tiszta jövedelme czimén 162 frt 31 kr.
Összesen 1216 frt 43 kr.
E szerint a jelenkimutatás
főösszege 1882 frt 63 kr.
Kelt Nagy Kanizsán 1879. május 10.
A VÁROSI TANÁCS.
Eszmék a sceptlcus világból.
Az öregség magában véve nem baj, sót a kf.gyes égnek áldása.
Korunk ugyan hajlandó, az öregséget — a tapasztalásnak e személy esi tőjét — lenézni, de azt tartjuk, hogy ez az a rákfene, mely őtet emészti.
Váljon mit ér a doctriniirség, a tudományos tapasztalatlanság? váljon uom végzetteljes következményekkel kapcsolatos-e, midőn a t:i paszialás, az érett ítélet felett a diadal torát ünneplik ?
Tapasztalás nélkül az élet szédelgéssé válik, — egyesek, mint nemzetek cssk a sötétben tapogatódznak.
Mennyi vér, könnyű hullott már s hull jelenleg is, mert a tapasztalásnak intő szózata a pusztában elhangzott és elhangzik !
Mondják, korunkuak dicső jelszava a „haladás" a „tespedés" az éji madaraké. — S valóban ez a tapasztalás emberének szájában ¿Idás, — a doctrinarnek szájában pedig átok.
S váljon, miként is állunk a „dicső hala dóssal?" — Korunkban a physica terén, az észnek legbecsesebb találmányai mutathatók fel, — e tekintetben a haladás óriásinak mondható, — de viszont haladunk ám oly irányban is, mely épenséggel nem kívánatos.
Oh nem, az nem lehet, — gondolá — Margit szeret, s a forró szerelmet nem képes semmi sem oly gyorsan kioltani! . . .
Majd az álnok szavakra gondolt, melyek őt oly igazságtalanul rágalmazhatták. Átlátta, hogy mily hatással lehetnek, árny oldalaikkal egy gyöngéd Bzivre.
Mégis jobbnak látta, a levél kérelmét tel jesiteni, ugy, hogj már az nap délután a gyor san tova robogó vonattal közeledett a főváros felé. —
(Vége következik.)
Ez a fold szülőföldem.
Dicsőbb itt, mint másutt, a táj ; Kövérebb a n><Mies s a nyáj, Sxebb S tavasz, a nyár enyhébb S a tél sem olyan bntelt kép : Mert ex a Tóid szülőföldem !
Derültebb ax égnek boltja, Fényét a nap jobban ontja ; Bajosabban zeng a madár 8 édenkort Sz egész határ : Mert ez a főid szülőföldem!
Szeretem is e vidéket Mint a kis madár a fészket; S mint a kis madár fészkéből, Sírva megyek e vidékről: Mert ez a föld szülőföldem!
Messze üz a sors e tájról, És ha a csalfa világból Olykor ide vissza térek Mennyországi üdvöt érzek : Mert ez a fold szülőföldem !
Kérőm is a Mindenhatót, Hogyha én is majd meghalok : A halál itten találjon, E hévvel imádott tájon . . . Mert ex a föld «zMőföldem 1
VÁROsY MIHÁLY,
TIZENNYOLCZADIR ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 18 áa 1879.
Korunknak a szédelgő magasságra emelt müve a »hitel*, — a tapasztalatlanság kezében tönkre tesz bennünket, — a mi a tatárnak, töröknek nem sikerült, ugy látszik sikerülni foga „Rothschildoknak*. A divatba jött, köny-nyüvé vált kölcsönök, kamat fizetések, alá ásandják függetlenségünket, izzadva fogunk dolgozni, de verejtékünk gyümölcseit, már rakja zsebre, számunkra a jobbra fordulás reménye nélkül, csak a szegénység rongyai maradnak fenn.
í> váljon haladásunk a morál terén kecsegtetőbb szinben tüntethetó-e fel ? — Csak a vak nem látja, hogy a vallás, — házasság intézményeinek lazulásával, szükségkép karöltve kell járni, a mindinkább mélyebb medret ásó erkölcsi sülyedésnek.
S mig a társadalomnak ezen alapjai ellen, vajmi sokszoros bünt követett éa követ el a tapasztalatlan szabad-elvüség! Boldog Isten! ezen ösvényen haladva hová jutuntt? le fog romboltatni, kiküszöböltetni, a lelkiismeretesség, — s ezt azután a rideg törvény mivel sem lesz képes pótolni !
Ezen anyagi és erkölcsi tönkrejutás folytán előidézett állapotnak tekintete valóban kétségbeejtő !
Merészen kopogtat már az ajtón, a száz-fejü bydra, a sem Istent, sem tulajdont, sem hazassagi intézményt sat. nem ismerő socia-lismus! —
A társadalmat ezen örvényszélére juttatja,
a gf''gös könnyelmű tapasztalatlanság!
A szabadéivüség csak akkor üdvös, ha annak magvait a tapasztalás keze hinti a földbe.
Azért bátran állithalni, hogy az ernberi-fe ségnek nagy sebei csak az esotre gyógyíthatók, ha a tapasztalás az őtet m< g illető természetes jogaiba helyeztetik vissza.
llelyi hírek.
— Belus József''né asszony végtisztesség tétele valóban nagyszerű részvéttel történt, varosunk gazdaga, szegénye ezrenkint foglalta ot a Caengery utczát s az egész tért, merre a gvászuienct vonult; a halottas háznál és a temetőben a dalárda éa tauitói kar néhány tagja négyes gyászdalt énekelt; a koporsót nagy azamu koszorú s különféle iratokkal ellátott hosszú szalagok boriták, a gyászzene méla bus hangjai tompá.i viszhangozák a közfájdalom ¿rzeCét. Éa valóban a hü nő, a gondos anya s a szegények, árvák őrangyala méltán megérdemlő ez általános, meleg részvétet. Csak egyet emiitünk a boldogult nemes tettei közül: Be állit hozzá a csirkeárusnő s erősen ajánlja egy pár kis csirkéjét 80 krajczárért, az úrnő felette sokalta az árt s 60 krajczárt ígért.
— Nem adhatom 60 kr. ért, vegyo meg, ar Istenre kérem 80 kr.-ért, oh mert iskolába járó kis láuyomnak héber imakönyvet kell vennem. Epekedett a szegény árusnő.
— Mi közöm nekem a maga héber ima-kóuy véhez, e kis csirkék nem érnek még 60 krt sem, hogy adhatnék értök 80 krt? feleié az úrnő határozottan.
— Ugy hál tartsa meg kérem 60 kr.-ért,
— No, jól van; itt a pénze. Hát, mondja, mi az ára annak az imakönyvnekV
— 45 krajozár!
— Itt van erre is a pénz, vegye meg, hadd imádkozzék kis lánya belőle. De máskor ne kérjen túlzott árt, hanem mondja meg, ha baja van.
És a szegény nő könyezve csókolta meg a j«llemes nő kezét.
Most már ott hervad az annyi jótékony-ságot gyakorlott kéz a hideg sirban, mozdulatlanul... nem tárja ki szeretett férje ölelésére... nem terjeszti áldóiag kedves övéinek, árváinak feje fölé,... Utolsó szava volt: „nincs szivem!" s valóban elfogyott a szeretetben, mint a gyertya lángjában. Lesújtott férjének karjai közt lehelte ki áldott jó lelkét.
— Szász KAroly kanizsai jó hirnevü szobrászunk a székesfehérvári kiállitásra egy igen czélszerü saját találmányú csizmahuzót küldött, mely négy szegletes és minden oldalán lehúzható a csizma, emelett a közepén pedig egérfogó van alkalmasva. Amily egyszerű, ép annyira hasznos gyakorlati találmány. Ugyancsak Szász ur meglepő szépen kéazité el a helyszínén Engel ur szappan oroszlányát
— Letenyén a templomtéren régi temetkezési helyre akadtak, több órdekes régiség talál tátott már. Derék régészünk Töltösy Béla nr rendszeres ásatást eszközöl, az eredményt közöljük.
— JBiba Eugénia kisasszony, városunk szülöttje, Budapesten a nemzeti zenede hangversenyén fellépett s „Lncia"-ból nagy Látással énekelt. Igen óhajtandó, hogy a szép-tehetségű művésznő a külföld elől hazánk fővárosába ny eressék meg.
— A fagyos szentek ugyancsak kimutatták a foguk fehérét. Vasárnap és hétfőn oly hideg esőzéseink voltak hóval vegyítve, hogy a fűtött szobákból távozni nem igen kerekedett kedvünk.
— A főtér kiklinkerezését Hencz Antal építész ur eszközli; ajánlata legelőnyösb volt.
— Mai számunkban van mellékelve „(Chocolade Rétabliere Stummer A.-tól Bécs ben.j* Kivonatok köszönőiratokból, melyet tiszteit olvasóinknak figyelmébe ajánljuk.
— Hertelendy Ilonáról, ki Bécsben nemrég egy kettős öngyilkosságnak áldozata lett. még a következőket jelentik: A szerencsétlen nő férje 1848/9 ben kapitány volt Klapka hadseregében, s később ügyvédkedett Somogyban. A férj a hetvenes évek elején halt meg, özvegyet és egy lányt hagyva hátra; es utóbbi azonban csakhamar elhalt. Hertelendy Ilona férje halála után <>gy ideig Magyarországon élt, majd nemsokára Bécsbe költözött, s ouué; HeizendorfOa ment, átvenni az ottani kaszinó vezetését, melyet megvásárolt. Stölzer Antallal való ismeretsége, mely Hetsendorfban támadt, végzetes lett rá nézve, mivel a nyomozás eddig is kiderítette, hogy a borzasztó tett értelmi szerzője Stölzer volt.
— 2>r. IApp Vilmos gymn. igazgató ur Keszthelyen az ottani őskori temetőről nagy-érdek ü régészeti felolvasást tartott mult vasárnap.
— A székesfehérvári kiállítás legnagyobb tárgya. A természeti ritkaságok közé tartozik az a fenyőfa, mely a méntelep udvarába lett átültetve. Ennek magassága 36*30 meter. A fa a cseesneki erdőben Gézaháza pusztán termett, s csattanós bizonyítékát képezi annak, hogy hazánk csakugyan a természeti ritkaságok hazája. Érdekes versenyre nyújt alkalmat majd e fa a kiállítás alatt, ugyanis mindazok, a kik felbirnak mászni a fa zöldlombos koronájáig, jutalmul két ezüst forintot kapnak, ezenkívül a halászcsárdában jó ebéddel és baiatonmelléki borral lesznek megvendégelve.
— A székesfehérvári orsz. kiállításra utazni szándékozók tájékozására közöljük, miszerint a kiállítás tartamáig a közönséges személyvonatokhoz menet és tértijegyek adatnak ki: Kanizsáról Fehérvárig és vissza II. oszt. 8 frt 32 kr. III. oszt. 5 frt 54 kr. Komárvárosról 7 frt 30 és 4 frt 86. Keszthelyről 6 Irt 6 kr. és 4 frt 4 kr. A belépti jegy külön váltandó. Ára 50 kr.
— Csáktornyáról tudósítanak bennünket, hogy az ottani hölgy koszorú egyik legkedvesebb virágát Mareovits Irma kisasz-szonyt e napokban jegyezte el magának Sedl-mayer József ur, takarékpénztári tisztviselő Pécsett.
— Gelsén e hó 10-én nagy tüz volt, elégett 11 ház, melléképületeivel együtt, köztük az iskola ház is, és ennek ugy a paplaknak melléképületei. Egy 70 éves világtalan koldusasszony a füstben megfuladt, e szegény nő az Inkey alapítványt élvezte.
— Csáktornyáról írják, hogy ők már másfél hét óta el vannak zárva a világtól, mert az árvis Fridaunál és Kottorinál annyira megrontotta a töltést és a hidakat, hogy a közlekedés szünetel, talán még egy hétig. - A vo nat Fridauig közlekedik, innét tengelyen mennek az utazók Kanizsára s így folytatják utjo-kat. Muraközbe a postát Letenyén áthozzák, tehát rendesen elkésve. — A vízár Csáktornyán a Varasdra vezető hidat egészen tönkre tette, —ugy szintén egy ébb kiseb hidakat a városban. Emberben, állatban és házban kár nem történt.
— Rövid hirek. Bpesten bortözsde állitatik fel. — Botka Imre jeles borász meg halt. — A jövő évben népszámlálás lesz. — A győri tornaegylet tornacsarnokot épít. — Az országgyűlés junius közepétől őazig szünetelni fog. — Sir Ali afgán emir 92 feleségei hagyott utódának. — Hofmann Károly Bécsben 1 méter hosszú zongorát talált fel. — Sopron megyében lefoglaltak egy templomot s elárverezik.
Kinyert?
Brünn, május 14-én: 63, 34, 37, 51, 11.
Kyily&nos köszönet.
Feledhetlen kedves nőm elhalálozása alkalmával irántam s családom iránt tanúsított valóban lélekemelő részvétért fogadják tisztelt barátaim, polgártársaim s boldogult nóm barátnői s polgártársnői fájdalommal telt szivem őszinte hála érzetét. Lehetetlen, hogy egyenkint megköszönjem a polgári s katonai hatóságok, egyletek és testületek nemes részvétét, melyet a gyasz-szertartásnál, mind a lakásban, temetőben, mind a requiemen tanúsítani kegyeskedtek. Fogadják ismételve mindannyian és egyenkint a magam és családom legőszintébb hálás köszönetét !
Nagy -Kanizsa, május 15. 1879.
BELUS JÓZSEF.
Irodalom. ]
(E rovat alatt megemlített munkák Ka-
nizsán W*jdit3 József könyvkereskedése által megrendelhetik.)
— Jókai Mór „A csendes évek története* czimü felolvasása, melyet hírneves írónk április 20 án ''ártott Bécsben az ottani osztrák-német éa magyar olvasóegyletek javára 8 mely fényes sikere és a birodalom történetének egy igen jelentékeny korszakára vonatkozó rendkívül érdekes tartalma valamint asépen lefolyt ünnepélyre vonatkozásai folytán mindenütt nagy figyelmet keltett, megjelent a bécsi „Alma Mater" kiadásában német nyelven. A díszes kiállítású füzet tiszta jövedelmének fele a szegedi árvízkárosultak javára van ssánva; megrendelhető 40 krért minden könyvkereske désben.
— Petőfi Sándor összes költeményeinek füzetes kiadása Mehner Vilmosnál teljesen megjelent s beküldetett hossánk. 28—34 füzete. Ára egy-egy füzetnek 40 kr. A gyönyörű kiadvány minden magyar háznak díszére válik. Bekötési tábla 2 frt.
— ,Képes világtörténetB disskiadáaból, melyet Dr. Ribáry Ferencz ir s Mehner Vilmos ad ki, megjelent a 6 és 7-ik füzet valóban ér dekes és művészi kivitelű képekkel. Ára 30—30 krajezár.
Vegyes hirek.
— Dr. C. M. Farber cs. kir. ssab. Paritás •xájszappaa, as egyetlen oksierfl
fogtiszt.- és fenntsirtó eszköz, 20 év óta igen hires; díjazott London 1862. Pária 1878. reá vonatkozólag as alólirt nagy-kereskedésben ; előlegek minden nagyobb gyógyszertárban és illatszer kereskedésben bel- és külföldön F. Grienateidl Bécs, I. Sonnenfelsgasse N. 7.
(848 3-6)
— Oross gyöngyállapotok. Az orosz rendőrség követve a régi elvet minden egyes elfo-gatást titokban tart s mindazokat elfogatja, kik az elfogott lakását meglátogatják, as a kö rül felállított féltuczat rendőr által. így például egy orvost fogtak el s szerencsétlenségre azon családnál, hol háziorvos volt, a gyermek ag-gasztólag megbetegedett. Éjjel, midőn a beteg állapota már egészen rosszabbra fordult, az atya siet az orvos lakására. Csenget. Egysserre csak több izmos kar ragadja meg, s dacsára minden tiltakosásának elhurczolják. As anya vár egykét óráig s midőn férje nem jön vissza, msga megy el as orvoshos, vele ugyanas történt mint férjével. A gyermek egyedül maradt otthon s reggelre kiszenvedett.
— Patkány mérgek. „A patkányok szeretik a sajtot" — írja egy szenvedélyes patkányirtó — »én nem alkalmasom épen alegrosssab-bat, s meghatározott időben napjában háromszor megetetem a patkányokat, pontosan ugyanazon helyeken, azután ép akkora vagy nagyobb mennyiségű sajtot megmérgesek, s a patkányok előtt már Ösmeretes helyre teszem. Természetes, as egéss társaság neki esik. Est a fogékonyságot a sajt iránt még könnyebb módon íb felhasználtam ; néhány helyen egy lábnyi magasságban a padló fölött, horgokon sajtot akass-tottam fel. A patkány utána kap s ott fügve marad. A függő patkány iszonytató orditására a többi patkányok a háznak még a táját is kerülik. _
Üzleti szemle.
Nagy-Kani»sán, 1879. májú« hó 17 én.
A* időjárás e héteu sem viselé a tartoaság jellegét. Első napjaiban a mult hiten registrált zord esős és viharos időjárás folytatódott, mely vidékünknek uj csapásokat hozott, a mezőgazdaságra keres-
kedésre ás közlekedésre nézve kímondhstatlan kárt okozván. A hát derekán végre jobbra fordult ezen abnor mis. időjár ás s azóta kellemes derült aapoknak örvendhetünk. — Vetéseink jelenleg szomorú képletet nyújtanak. Lapályos helyeken szántóföldeink a szer-fölötte sok esőzések folytán mind viz alatt állnak S a növények rajtuk vagy nagyon fejlődetlennek, vagy pedig egészen tönkre mentek, és habár gazdáink a bekövetkezett kedvező időjárástól sok javulást várnak és várhatnak annyi mégis szomorú tény, hogy gazdag termésre reményünk oda van.
Üzletünk e héten nagyon szilárd jelleget öltött. A csüggesztő tudósítások, melyek hazánk számos más vidékeiről is, a vetések állása felül felmerülnek kapcsolatban a közlekedési akadályokkal, melyekben as üzlet már hetek óta szenved, a gabonaárakat máris rapidusan felbillenték, és még további áremelkedéseket tesznek kilátásba.
A speculstio-üzlet mindeddig nem fejlődhetett, mivel es árutulajdonok merev tartózkodásán hajótörést szenvedett. £ tartózkodás a vaspálya forgalom megnyitásakor, melyet naponta várjuk, hihetőleg meg fog szűnni, és ekkor nagyon élénk fialetet várha.uuk.
Busa nagyon szilárd volt. A kérdezősködés még a legócskább fajokra ia terjedt. — Irak sebesen fellebb szálltak.
Rozs szintén kellemes volt. Belföldi malmok által e czikkben nagy vásárlatok történtek. Arak nevezetesen emelkedtek.
Árpa és zab behatolatlanul maradtak az általános szilárd hangulatot. A kereslet lanyha; árak majdnem változatlanok.
Tengeri nagyon szilárd irányzatot követett. Az érdeklődés e csikk iránt szintén élénk volt; árak uaponta szállnak.
Minőség szerint:
7-50 — 550 —
4-80 — 540 — 4.80 —
5-30 —
Buxa . . Rozs . . Árpa . • Zab . . Kukoricza Cinquantin
8 60------kr.
5 80--.
6 80------:
5 60------„
5---— .
550 ------.
K. B.
Papírszeletek.
— Boldog vagy te pajtás, világra való fele-séged van.
— Az ám, világra, — de a másvilágra 1
Megy a jámbor paraszt gyónni a tisztelendő úrhoz, s legelső vallomása az, hogy:
— Megvertem a feleségemet, szent atyám, mert nagyon házsártos volt
— Hagyd el fiam, ne beszélj itt erényeidről, csak a bűneidet mond el.
, Angot" kellett volna a színházban adni, azonban egyik főszereplő beteg lett s «Kisasszony feleségem" került szire. Kijövet egy bőbeszédű menyecske hangosan szól kisérőjéhez: Ah wie prichtig ez az Angot 1 már vagy 25-ször láttam, de mindig jobban gyönyörködöm benne.
Egy czigány lassan ment végig a keskeny hídon, ntána ment egy katonatiszt.
— Te czigány, amint látom félaz a viztŐl.
— Én csak a viztől félek, de az ur a tűztől is.
Udvarló: Lássa nagysád, én modoromra nézve olyan vagyok mint a medve.
Nő: Dehogy, a medve ölelni szokott, engem pedig sohasem ölelt meg.
Udvarló: Akkor tehát hasonlítok a birkához.
Májas 18-ttfl májas 24-lg 1879.
Hó- és heti-nap Kath. és prot naptár Görög | ft naptár {atj
20. Ha mit nevemben kérendetek. Ján. XVI.
18|Vasársap 19 Hétfő |20|Kedd 21 8zerda 22! Csütörtök 23 Péntek 24j Szombat E 5 Bogát Ivo p. 1 •© Bernát J £ Szilárd )+-Aldszé es. Dezsér Johanna 6 Q 5 Flor. 7 f feltal. 8 Ján. h. 9 Isalás 10 Áldozó cs. 11 Mocius 12 Epiphan h 9* 9* % B»
Felelős szerkesztő: Báttrfl LtjtS.
HIRDETÉSEK.
Jü. szám.
1879
Árlejtési hirdetmény.
A possony-varasdi államuton levő 265 és 256 ss. hidak padlósa-tának ujjitását a nagyméltóságú közmunka és közlekedés mlnlsterium 1879. évi máj. hó 8-án kelt 4597. ssámu magas rendeletével 7l8 frt 50 krnyi össsseggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1879. évi május hó 26-án reggeli 10 órakor, írásbeli ajánlatok slfo-gadáaával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésben! részt-vevés esetére, magukat a fent kitett össseg &°|0*vel mint bánatpénzzel ellásák, mely vállalkozás esetében asonnal l0°/0 bistosítékra lesz kiegészítendő.
Az iráabeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendŐ; továbbá számmal és szóval kiirandó azon ssástóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az írásbeli ajánlatokhoz a vállalati össseg 10^-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvények és feltételek as alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
(854 2-2)
Zala-Egerszegen, 1879. évi május hó fi-én.
A zaJamegyei magy. kir. épitészati hivatal.
Csépiégépeket SHHSS
tisstitó, fa- és egéss vss állványon legújabb iserkewtü, tartós, és felette olosó árakon ssillitunk a rendes kivitelnek Bécs- és Pestről jótállás mellett. _ Jóravaló ügynökök kerestetnek.
Mayfahrt Ph. és tárta gépgyáruk Frankfurtban
r>- a Majna mellett. (862 2-14)
TIZENNYOLCZ ADIK ÉVFOLYÁM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 18 án 1879.
Különösen figyelemre méltó a hírneve«
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógy ereje, elválasztó, érlelő » fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb a egyszersmind gyökere« gyógyulást eszközöl különnemű ba jókban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b fl r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés álul támadható sebe k, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contuaiók) meglepő gyors fájdalomcaillapitással — rögzött daganatok, gümök, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma ligna), megk*ménykedóaek , - genyedések , vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagy daganat. ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivaca, eaonf-szu, kitíczamitáa éa roegrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfak*dAank éa sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyea női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkeriilhetlen él*t-veazélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs éa méh fullánkja csopán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét éa fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülheti«!! gyógyszer, mely nek jolessége leghitelesebb egyének számos a különös kivánatra bár mikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben eli«mertetett — rendkívüli a legkülönue. tnübb esetekbon megpróbált hatásánál éa feltünü síkeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretuek, jól megalapított hírét kétségbe-vouhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb caomagé 1 frt haaználati utasitáaaal egjütt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kisaebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Petiten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik az. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József-gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen-: Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ-LOHOZ czimezve : Budapest (Ráczváros, Bocakay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
fl^P* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak készpénzbeni beküldése, v»gy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént éa legpontoaab ban teljesíttetnek. (658 43-50)
Párisi vllafklálU tat 1878.2 arany és egy ezüst-éreawelkltantetve
ganz és társa"
vasöntöde és igépgjar-részvény-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják (908 6—20)
kírflöntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levó köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az órlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
MT Ezenkívül mindennemű gtNp és öntödei munkalatokat, kérgöntT^nyü kerekeiket bányászati munkálatokat stb.
- Umrath és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképesség, és tiasta cséplésr^l legelőnyösebbén ismert körülménye, ugy rámán álló, mint kerekekon járó
kézi ét Jár gány-C8éplő készületei ke t
I-WI 8 14, vsgy ökör erejtlf.
w Továbbá készítünk klHonféle nagyság éa elismert jó minőségű
liaslitó r «»afákat, kukoriexa niorznolókat éa
axerska vágókat. (836 11—25) Képe» árjegyzékek hazai nyelven ingyen éa díjmentesen.
OLL SKIDLITZ - POltA.
PűnU ol-lrrkv ^olA/lí h* »»ná«n iohn* «''''''¡"líapj-in & «»* !
Ijaah. tllvlvui VdlOUl, ¿B zx ¿n sokszorosított ezégem van lenyomva.
30 év éta a legjobb síkerek mellett fenuáll mindennemű gyomorbetegségek és emésztési akadályok, (mint étvágybíány. hassxornlá*). vér telelás é« aranyér ellen Különösen oly egyénekuek ajánlva, kik ü;ő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg bustettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. k
| A legmegbízhatóbb önsegélyző f-xer« a sx«-u\edó emberiségnek
1 minden belsK és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min-denuemQ sebesülések, fej-, 1ül- és fogfájás, régi «érvek és nyilt »ebek, rák fekélyek, üszök, nzemgy ülladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Hal-májolaj.
Krobn X. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen h-ilmáj-zsírolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduld faj között sz e^yedilli, mely orvosi exélokra használható.
Ara egy öregnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari száll i tónál, Bécs,''
Tnchlanben.
Raktár a*, állam minden hírneves gyójjysze: tárában vagy füszer-kereskedéaében. Iiaktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árl»ongedúshen ró .ze*ülnek.
A t. cx. közönség kéretik határozottan Moll-t''le készítményt rendelni éa csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjeuyem és aláírásommal vaunak ellátva.
Raktárak: >i.-Kanizsa Práger Béla gyógy. Rosenberg Perencz Fesselhofer József. Rosenfuld Adolf. — Z al a-E « e r s * e g „Győgy-sxertár a Sxt. lélekhez. — Barcs Dorner S. Csáktornya tíöncx L. v. gyógyszerész. Kaposvár Kohu J Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyögy. Kaproncxa Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics 1st. gyógy. Kflttel 1st. gyógy. K e s x t h « 1 y Schleifer A. Wünsch F. Kürmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Perencx győgy. Sopron Mezey Aud. gyógy Bánó k-lS x -Q y 5 r g y A. C Kibic g;. ógy. Zágráb Mittlbach S. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalonak Schwarx Gusztáv gyógy. (765 20—52)
„ÖNSEGÉLY"
hü tanácsadó féifiak számára (779 20 -52)
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi KyftitgpaÓK hajkihulláa-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, eseti a maga nemében egyetlen mö által tanácsot és gyökérén segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen :
Dr. ERNST L,
Budapest, két aanulcza 24. (Ára 1 frt.) Ki e híres raü értékéről meg akar győződni, kivánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
Yillám-háritók.
Alulirt ajánlja a természattani tudomány által legjobbnak bizonyult fémekből összeállított, üzletében kapható villámhárítókat, mely elkészítés után villanygép által megróbálva a legjobbnak bizonyultak.
SZABÓ FERENCZ,
lakatos mester, Szombathelyen.
(856 1-4)
Nyujtemtk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nagy pépzUsorso lés, mely magas kormány álul Jóváhagyva és bixrositva van.
Kxen nj tervezet «l«nye abban áll, hogy néhány hónap !«• folyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nypreaWBy««k okvetlen kisorsolás alá kell ke.ülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főuye-remény, részlt-g pedjg :
á m. 250,000 1 nyerem. á m.
á m. • 150,000 24 nyerem. á m.
á m. 100,000 5 nyerem. á m.
á m. 60,000 54 nyerem. á m.
á m. 50,000 71 nyerem. á m.
á m. 40,000 217 nyerem. í m
á m. 30,000 531 nyerem. á m.
á m. 25,000 673 nyerem. á m.
á m. 20,000 950 nyerem. á m.
á m 15,000 24,750 nyerem. á m.
1 nyeiem. 1 nyerem. I nyerem. 1 nyerem.
1 nyerem.
2 nyerem. 2 nyerem. 5 nyerem. 2 nyerem 12nyerem. á m
A ny«»r ménybnxiisok tervszerÍDt hivatalosan állapi A legközelebbi első. az állam által bixtositott linrás a következő Bssxegbe kerül:
12,000 10,000 8000 5000 3000 2000 1000 6U0 300 138
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 60 kr. o.é.b. 1 fel . „ . 3 „ , 1 „ 75 „ „
1 negyed „ „ * , l''/t « » — ». 90 » ■
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vsgy postautalvány mellett ;iz<>nnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát ax állam czimerévt-1 ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélköl mellékeltr>tn< k minden íntzás nián pedig felszólítás nélkül kUldjük rénzlvt*veinknek a hi.Jitalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállAss melleit történik s akár köxvetlen megküldése vagy kívánatra éid-k<ltj«-inknek Ausztria minden nsgyobb piaczain fi-niiálló összeköttetés« ink által kézbesitt««lhetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran ax első fönyereménj ektiek Örvendvén az, melyek az érdekeiteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legsxilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt bixtonsággal a legélénkebb résztvételre számíthatván, kéretik már a kü/.tili hu/a* miatt is niitid. ri megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. május 3l-ike előtt közvetlenül alulírott bankháxhoz intézni.
Kauíhianii & Simon,
bank és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vusuti részvények és kölcsönsorsjegyekn^k.
U. i köszönetünket f"jezve ki ezenn»»l irániunk eddig tanúsított bizalomért, felkéljük az uj kigorsmásnáli rétxvételre, fótö-rekvésünk ezentúl is oda irányuland, mind nkor poutos és szilárd sxolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes meg«* égedó-ót kiérdemelni. Föntebbiek. <^839 ÍJ. 4—5)
Majdnem ingyen.
A mostauábau megbukott nagy britania exüat-gyár csődtömeg választmányáról fölssólittattunk, bogy a nálunk raktáron levő valamennyi britania ezüst-árukat a c»ekély fuvar- és muuka-iij negyedének megtérítése mellett elajándékozzuk.
A minden egyes cxikknél kiirt árúak beküldése, avagy utánvétele mel ett csupán az Angolors/.ághói Bécsig járó szállítási dij és a munkadíj egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a köv. tkexőket ''/« réixeat valódi értékűek megszerezheti teuát majdnem ingyen. (8<)5 12-12)
ti drb. británia-ezüst evőkanál, 6 drb. ngyanily ká-veskanal, összesen 12 drb. exelótt 6 frtba került,
most miud a 12 drb. összesen.....-...... 185 kr.
ti drb. britama-e/.üst asztali kés angol aczéléllel, továbbá 6 ugyanolyau villa, össz«jaeu 12 drb., mely ezelőtt 9 frtha került, most mind a 12 drb..... 3 10 kr
1 drb. tsjszedö-kanil, tömő:suiyu, ezelőtt 3 Irt. inost 70 kr. 1 drb. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezustből, exelótt 4 frt most.......... 120 kr.
6 drb. késtartó briláma ezüstből ezelőtt 2 frt. most 65 kr.
1 drb. cxukorfogó bnUnia-ezüstből előbb 1 frt most 65 kr.
Kxenkivül diszes aNZUli gyertyatartók, páronkint 1 frt* .2—, 2 50, 3.— ; tálcuák 50, ló, 80 kr , 1 frt es 1. 40 krajával; kávés kannák á 2 frt, 2.00, 3.—, 4 frt; oxukorszórok á 25, 40, 75-90 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffíaák á 2.50, 2.80, 3.50, 4.75, frt; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4 — levestálak aljjal együtt, á frt 1.60, 2.50. 3 —.
!!
!!
és minden háztartáshoz különösen ajáulbató ax alábbi IssZt ¿lUtáS, mely 33 drb. kitűnően elkészített tárgyból áll, s a leg finomabb én legjobb bríUuíaí-exühtből van kiállítva, páratlau olcsó áron: ti frt 45 krért; és pedig:
ti drb. kitűnő jó asztali kés britáuxa-ezüstnyéllel, « . ^
valódi augol aczéléllel. '' ^ o t
drb. legfinomaí''b villa britania ezüst e.gy drbból. i ** ^ 5 ~ drb. nehéz británia-ezüst evőkanál . eo g i
drb. britaniai-ezüst kávéskanál, legjobb minőség \ a ~ "S * ^ drb tömör britania-ezüst tsjszsdű kanál [ S u ^ * =
drb. nehéz britaniai-exüst levesmerő kanál. 4rb. britania ezüst késtarté. 1 drb kitüuó britauiai-exüst czakorfoQÖ
33 drb. Uiudezen tárgyak a logfinomnbb britaniai-ezQstből kész «Itek, mely ax egész világon azon egyedü i, fém, a mely örökké fehér marad és a valódi ezüsttől 20 é^i hasanálat után sem különböztethető meg, ezért kezesség valaltatik.
Mindenkinek saját érdekében áll a megrendeléseket oly gyorsan a mint lehet beküldeni, miutáu az ily rendkívüli kedvezmény ax árak olcsóságában : hihető az árakat hova előbb elfogyaszthatja. Cxíro és egyedüli megrendelési hely osztrák-magyar városoknak : General Depot der Britannia-Silber-Fabriken :
BLAU & KANN, Wien, I. Elísabethstrasse N. 6.
, ^ • 2 S 5 w
''a a vt b
——---- ■■
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGT-KASTZ8Ar1879. májas 22 én.

Tkennyolczadlk évfolyam.
rf
8 frt.[
Eléftzstésl Ér
egész érre . . fél évre . . 4 „ □egyed évre . . 2 .
Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasáboa petitsorban 7, máaodaaor 6 > minden további torért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egye« hirdetésért kfllö 30 kr fivetendS
H
inden, kfllOnf
előbb: .ZALA-SO MOGYI KÖZLOX
S.-KanizsaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tüzol tó-egylet", m „n.-kanizftai kereskedelmi s Iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a »zalamegyei általános Unltétes-tület", a ,n.-kanizsai kisded-neveló egyesület*, a »soproni kereskedelmi • iparkamara n.-kanlssai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője,
Hetenklnt kétszer, Wárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A Balatontó hasonlatossága a tengerrel,
és a balatontavi fürdők gyógytani értéke.
(Vége.)
A Balatontó mellett tömör homokos part terül ki, melynek környékét dus tenyészet ékiti. Északnyugat felé nem összefüggő, hanem különálló hegyek határolják, melyek vulkáni eredetük legbiztosabb jeleit viselik s melyeket részint szólók, részint erdőségek lepnek el; a mélységben váltakoznak rétek szántóföldekkel, s csak itt-ott emelkednek ki szürke hasalt tömegek.
A Balatantó legérdekesebb s legszebb pontjai kétségkívül Tihany félszigete és Füred fürdőhelye; ez utóbbi tökéletes gyógybánási berendezéssel bir s a Balatontó által első sorban égalji tófürdő (Seebad) rangjába emeltetik.
A Balatontó enyhe s egyenletes hó-mérséke folytán nem hideg, hanem hűvös, úgynevezett „állott" fürdő, mely gyengén hat elvonólag és pelagikus áramlása s hullámainak chokja által a bór érző idegeire izgatólag hat; ezen izgutás összegezvén hatásában reflex működést hoz létre más szervekben, de hat a véredények falzataira is a hajszáledények összehúzódása által. A hőveszteség azonban nem sokára kiegyenlódik s pótol tátik, minthogy Weber szerint a hideg által okozott edényösszehuzódást nemsokára edénytágulás, vérbőség és hőemelkcdés követ, miáltal az eleinte csökkent kipá-rolgás s megszüntetett bőrelválasztás fo-koztatik. Minthogy a bór azon tulajdonsággal bir, hogy érzékenységét külső ingerek ellen lassauként elveszti s tompult-

ságba ftmegy, mely tulajdonságot Faye ,a bőr mentességének ingerlés után* ne- r vezte, — a hűvös Balatontó-fűrdők elsó hatása s a bőr érzékenység emelkedése után, nemsokára fellép kellemes melegérzet és az alanyi tünetek javulása vagy legalább jelentékeny enyhülése. A hol a szervezet ezen ellenhatása fellép, élénkebb lesz a közvetlen vagy visszahajlás utján izgatott szervek vérkeringése s a hó elvonás melegebb vér odavezetése által pótoltatok. Egyenletes vörös, nem kékes, bőrszin, mely a fürdő használata alatt fellép, a szervezet rendes visszahatásának legbiztosabb jele. A Balatontó fürdők e szerint jó eredményüket a bőrre gyakorolt izgató, vérárasztó és elvezető hatásuknak köszöni. De a Balatontó fürdők használatánál a fürödó alanyi érzete is tekintetbe veendő; ott a hol a bőr érzékenysége állandóan fokozódott és a hol tehát a test hőmérseke a fürdő után állandóan leszállott, a Balatontó-fürdók okszerű alkalmazást nem is nyernek.
Izgékony idegeknél is a balatontavi fürdók legenyhébb alaknak tekinthetők, ha a hideg és a hullámmozgásnak izgató hatását alkalmazni akarjuk, mi ellen maga az idült tüdóvész sem képez ellenjavallatot. Azon ellentétes viszonynál fogva, mely Winternitz szerint külbőr és nyákhártya között fennáll, lehetséges, hogy emelkedett bórműködés a nyákhártya rendellenes s túlságos működésére ingereltetik, ez pedig azon szerv, mely a tüdők megváltozott lég elválasztásai magára átveszi. Már Schönlein nélkülözhetlennek nyilvánította, hogy a tüdővészesek zsongitására a bórön át kell hatnunk, s ujabb időben Brehmer
e czélra 5—45 másodperczig tartó zuhanyfürdőket alkalmaz jó eredménynyel. Ugyanazon sikeres eredmény, melyet Brehmer eljárásával felmutat, sokkal biztosabban elérhető, ha az egész testet a balatontavi fordóbe bemártjuk, vagy a mellkasig érő fürdők által, a melyekben a felső testrész szivacscsal mosatik; de tévednénk, ha ezen bemártásokat és félfürdőket a seny vesztő láz faj lángos szerének tekintenék, mint ezt Brehmer állítólag zuhany-fürdőivel teszi. A balatontavi fürdők ezen alakban alkalmazásánál a nyomás érzetét is kerüljük, mely rendesen csukló lélek-zéssel jelentkezik, ha a víz a mellkast éri, s mely nem a viz hidegétől, hanem a nagy víztömegtől függ; a legfinomabb zuhany ellenben, bármily rövid is, nagyobb erővel hat a mellkasra, emeli a már je-levó izgalmi állapotot, s vezethet körülírt vérbőséghez (Haemoptoe).
Gümőkóros és görvélyes betegeknél, Lebert szerint, ugyancsak ezek alkati hajlamára s csakis könnyebb esetekben hatnak; de megengedi ó is, hogy előrehaladottabb alakoknál is, már maga a tó melletti hosz-szabb tartózkodás (fürdők használata nélkül is), jó szolgálatokat tehet, minthogy az emésztés és közérzet javul. Füred dus növényzete, finom, tömörhomokos, napos partja erős fényvisszaverődésével, a lelki állapotokra is oly emelőleg hatván, előre-haladtabb mellbetegnek, kik égalji behatások iránt igen fogékonyak, görvélyes és angolkóros gyermekeknek, vérszegényekés kimerülteknek is hosszabb künlétet engednek, — mert már maga az ozondus, nedves levegő gyógytani befolyása (Bala-tontó-fürdők nélkül is), képes az ellan-
kadt idegrendszert erősíteni, a sülyedt testvegetátiót emelni, fokozott áthaaoni-táshoz vezetni, a táplálást ez által növelni s a testsúly nagyobbodását eredményezni.
Beneke ,a tengeri levegő s hegyi levegő hatásáról" szóló tanában következő tételt állit fel a tengeri levegő hatásáról: „A tengeri levegő sajátságos hatása közvetlenül a tenger partján alapszik egyrészt a gyenge fokú hőelvonáson adott időegységben, az általa lehetséges gyors hőpótlá8on a szervezet túlságos erőlködése nélkül, — a miből foly, hogy ezen hőelvonás órákon keresztül gyengébb egyéneknél is megengedhető; de alapszik másrészt azon is, hogy ugyanazon tengeri levegő, mely a hőt elvonja, oly tulajdonokkal is bir, melyek az elveszett hő gyors pótlását erősen elősegítik, a nélkül, hogy a szervezet e czélra nagyobb erőfeszítésre kényszerítve volna (azaz: a léghullámok ereje által a bőrre gyakorolt izgatás).* A tüdők fokozott élenyfelvétele s szénsav elválasztása által az elhasznált szövetelemek elégetése élénkebbé válik, s ez által a szöv< tpótlás is nagyobb lesz. Ezen tengeri levegő s tengeri fürdő által létrehozott erélyes szövetcsere súlygyarapodást okoz, minthogy a vesén át a hig hugy-mennyiség s a hugyany fokozott elválasztása jön létre, s minthogy a nagyobbodott tápfelvétel a testtömeg felhalmozását eredményezi.
A balatontavi fürdók tehát okszerű javallatot nyernek: gyengeségi állapotoknál betegségek vagy szellemi működések túlságos megfeszítése után, az idegrendszer fokozott* izgékonyságánál (mind az érző mind a mozgatag körben), általában
TÁRCZA.
Felfordult világ.
A szerelemnek dija gyűlölet, A szív jó ságnak kin, »zen vedé« ; Erényedért a hitvány megölhet, Kedvesed kezében ott a kés. Ninca, ah! nincsen könny-bb a nap alatt, Mint vérig aebesni a kebelt, Mely, miként zöld repkény & romfalat, Igaz «sereimével átölelt.
A hitves, ki csak tegnap esküdött, Hogy lioltáiglan szeretni tog ; Ma megtagad Isten s ember előtt. Hja ! ilyen most a szerelmi jog. Ab iga* érzet : hitvány, ócska rongy. Koldusnak mondják, ki benne jár, Kit kinevet az ntexai porouty. £U minden g<acékextyUa betyár.
A rut tettetés legytn esiményed. Szeresd hazudva, mi becst-ien ; Dicsérd a kegyetlent: oh, jó lélek! A jó aaivre mond: ab kegyetlen! Magasztald égig, mi aljaa, piszok ; A szentet, nemest tipord sárba, 8 mire hiába vágytak annyi jók : Kőd'' övezi majd dics tugárai
..De ha tudod tűrni a gunykaczajt S a megvettetés tfizoyilait, Sorsodat, mely szemedbe könyt fakaszt, Mig vigadnak a sehonnaik : Ob, ne félj! Tartsd bdsakén fel fejed, 01 y szép l«sx a győzedelmi jel I Mido''j, kik agyart fentek ellened : Mind mind téged áld majd ■ Ünnepel.
KUBÁNYI BÉLA.
A kártyahős.
(Beszély.)
Irta: Szukáts Lajott.
(Folytatás és vége.)
VI.
A muzeum-kert azon részén, a hol B*r zsenyi szobra emelkedik ki a surü lombok közül, találhatjuk másnap a jószívű Marit.
Nemsokára egy férfit is láthatunk a kanyargós utakon fel s alá járkálni, ki fürkésző tekintetével valakit keresni látszik. Ez László volt. —
Rövid idő múlva fel is találá jóakaróját.
— Valóban kegyedtói kaptam a levelet V! kérdé reszkető hangon.
— Igen én tőlem ! . . .
— Tehát igy vai&az, a mit becses soraival velem tudatott?
— Bár ne volna az, — bár ellenkezőjét tapasztalhatná. Hallgasson csak kérem elmondom a történteket.
Mindketten egy padon foglaltak helyet.
— Valami Vezéri Aladár nevű fiatal ember az, ki Margitot tévútra veaeté álnok szavaival.
— Hogyan tudja ezt kegyed, mily utón értesült e felől?! — Nyugtalankodék László.
— Azonnal elmondom. Ön legjobban tudja, hogy én igen ritkán vagyok hon, rendesen vagy varrni, vagy takarítani megyek, más házhoz. Igy midőn egyszer takarítani voltam, Vezérit ismertem fel barátjánál, aki ön ellen épen akkor álnok terveit kezdé szőni. Barátja asonnal szolgált részére jó Un ácscsal. Gondolja csak, as ön nevét a hírlapban, mint Olyan tétette ki, a kit a hamis kártyajátékért és csalásaiért a rendőrség köröztet.
— Oh mily gyalázat 1 — kíálta László. Mondja csak kérem, nem tudja senki, hogy kegyed e felől értesített?
— Mog lehet nyugodva: nem! Az a furcsa, hogy Vezéri engem midőn hozzánk több szór eljött nem láthatott én pedig néhányszor konyhánkból észrevettem a függöny mögül.
Igy ismertem reá barátjánál, a hol szintén nem látott, mert az harmadnap elutazék, s igy takarításom elmaradt.
— Tehát Maigit elfelejthetett volna!?
— Bizony, nem is gondolja ön, hogy mennyire.
— Oh szegény, ha megtudja megcsalatá-sát, hogy megörvend . . . Mily jó kegyed, mily jó azivü, — a legnyájasb tekintetet vetve Marira folytatá, — nem tudom miként köszönjem meg jószivQHegét. Menjünk! . . .
— Bizony nagyon jó lesz, mert . . .
— Talán csak nem . .. kétségbeesett tekintetet vetve Marira.
— M<{g nem, oh nem mult el az esküvő! az igazságnak napfényre kell derülnie. Nyug-tatá a felhevülő ifjút. Még csak holnapután ?
Már holnapután!?
— Igen, azért sürgetém megérkeztét oly nagyon.
— No hiszen — szólt indulatosan László
— majd megmondjuk az álnoknak az igazat, majd lerántsuk arczárói as álarezot, a mely aUtt tartogatja szépséges arczát. Mily szégyen fogja borítani a tolakodót a — oh ha kezeim közé kerülne asonnal összepréselném.
Ezalatt a kertből kifelé haladtak.
— Én, ki éltemet áldozám fel Margitért, ki viszont szeretett, s eskümmel erősitém meg,
— javulásomat, kéréseire, — és hogy boldog
» S ivit''.lu t
nak láthassam őt, szüleit, meg is tettem; ő egy álnok ember által félrevezettetve, törődik velem. No hiszen majd másként lek Aladár úrral, csak kerüljön elém 1
— .Midőn azon rágalmakat hallottam, szólt azután Mari — nem tudtam most már nyugodni, hogy ön, ki őt a halált nyújtó lángok közül kiragadá, ily jutalmat nyerjnn. Keblemben felébredt az ön iránt rokonszenvem, mely folyton intett, hogy értesítsem miüdenről, 8 ne hagyjam ennyire alásülyessteni
— Ninoa szó, mely köszönetem legna-gyobbjáí kifejezné kegyed iránt, — szólt érzékeny hangon László.
Elbeszélgetve a kis külváros felé siettek.
VII.
A kis család a szobácskában vidáman beszélgetett. Aladár sem hiányzott ki már teljesen otthoniasan érzé magát. Qondolatai as esküdtetés boldogságos pillanatai — és szokásos czeremóniák elmúlása felett keringtek.
Margit szép menyasszonyi ruháját késsité ügyes kezecskéivel. Beszélgetés tárgyait a mennyegző képezé, e körül össpontosull minden gondolatjok. Zsófi asszony is igéré, hogy ez alkalomkor kitesz magáért, főző, sütő edényeit ugyancsak igénybe veszi, — oly laculusi lakomát kéazit, hogy a város részben minden ember csak arról fog dicsérőleg szólni.
— Nana — szélt Mihály ur — csak szégyent ne valj asszony, szedd össze minden főzési, sütési tudományodat!
— As volna csak szép ! .. .
— Hiszen majd hivatunk szakáosnét szólt közbe Aladár, — vagy ka kell szakácsot^ ily kivételes esetben less reá szükség.
V
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM i^uu^i, - hara-
tos bántalmainál, sőt tüdővésznél is, (ha csak nagyobb fokú lázzal nem jár), és végre s,zivbántalmaknál lényegesebb szerves változások nélkül.
Ha végül a szabad balatontavi fürdők hatását összegezzük, a kővetkező eredményhez jutunk: hogy ezek a tengeri fürdók minden gyógytani tulajdonságaival birnak, s hogy czélszerü alkalmazásuk mindig azon gyógyító eredményt hozza létre, a melyet a hűvös hómérsék, a villamos hulláracsapás, a pelagikus áramlás, a bó sótartalom, a viz ásványi iszapja s az ozondus nedvesebb tavi levegő a táplálkozási folyamatra s az életműködések erélyére gyakorol. Mind ezen hatányokat egybevéve, erősiti a balatontavi fürdő az emésztést, mi által a táplálkozási s vérkészitő folyamatok emeltetnek; egyszersmind kitűnő idegerősitó szer is, a mennyiben az idegek tulcsigázott izgé-konyságát csökkenti és a bőrműködést emeli, ez által a beteges nyák hártyákra másitólag hatván.
A balatontavi fürdők tehát mint a tengeri fürdők zsongitő-erősitő fürdöknek tekinthetck, s ugyanazon gyógyító értékkel is birnak mint a tengeri fürdók.
Dr. MANGOLD HENRIK.
Az 1879-ki II. országos
iparos-gyűlés központi bizottságától.
Tisztelt elnökseg!
Hivatkozással mult hó 11-érői kelt kör levelünkre, van szerencsénk az országos iparos-gyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat idezárva megküldeni, melyekre nézve hosszas beható tanácskozások után alulirt bízottság egyértelmű megállapodásra jutott.
Ezen határozati javaslatok a dolog természetéhez képest csak a főbb irányelveket foglalják magukban, s csak rövid elvi összefoglalását képesik as előadók által kifejtendő tüze les munkálatoknak.
Különösen mi a nagygyűlés sarkalatos programmpontját, t. i. as ipartörvény módosításának kérdését illeti, alig szükséges arra utalni, hogy egy több száz tagból álló tanács kozó testület, mely különben is két, legfeljebb barom üiésben kénytelen egy 9 pontból álló tárgyalási napirendet kimenteni, nem bocsát-kozhatik oly réssletek megvitatásába — bár mennyire életbevágó fontossággal bírjon is azok egynémelyike —, melyekre nézve csak hosszas vitatkozás mellett volnának egyértelmű megállapodások elérhetők. Az előkészítő bízottság tehát nem tekinthette feladatának az ipar-törvény egyes paragrafusainak módosítására nézve formulázott javaslatokat előterjeszteni, hanem teljesen elérhetőnek veli a kitűzött czélt
ZALAI KÖZLÖNY

MÁJUS 22-én 1879.
— Már minek kellene szakács? ! — Zsófi asszony sértve érzé messzire terjedő tudomá mányát — majd elvégzem a szükségeseket anélkül is!
— Ruhám is már már elkészül, szólt ví dáman Margit — kíváncsi vagyok nagyon, miként fog illeni.
— Én rneg majd csak segítek a bor tol tögetésénél, csapra verésénél, ebez én is értek. Szólt mosolygó arczczal Mihály ur.
— Minden meg lesz, semmi sem fog hiányozni. A czigányok sem késnek.
— No hiszen akkor — folytatá rózsás kedélylyel Mihály ur — vígan leesnek vendé geink. Itt less Forber ur is nejével, meg azután Palánkiék.
— Leánya is eljön? — kérdé kíváncsian Zsófi asszony.
— E-», a kedves csacsogó teremtés ? hogy ne, — anélkül nem is lenne oly vig a lakodalom. Azntán még Fodrosiék is eljönnek. Szelmer ur is megígérte vendégségét.
— No hiszen lesz vendég, amennyi csak kell — szólt Zsófi asszony.
Amint igy vidám kedélylyel elbeszélgettek, az aj tó m Hg nyílik, — Maris László lépett be.
Mindnyájan kérdő tekintetet vetettek as ifjúra, mintegy ezáltal ast látszottak kifejezni, hogy a hívatlan vendég mit akar ilyenkor.
— Tudom, — H7ólt szokatlan hangou Aladár — as év még nem mult el, de eljövék.
— Elh*sazük szólt hidegen Mihály ur — nos mi jót vagy roszat tetszett hozni? — As ígéret, s fogadás vezérelt ide I melyet oly édesen msgköténk.
— Későn jött már Lástló ur!
— Hogyan?! s kétkedő tekintetet vetett Marira.
a« által, ha a congresszus, az előadói tüzetes indokolások alapján, rövid, tömör enuaáátiók-hatu kijelöli azon irányelveket, melyek as nj iparszervezet létesítésénél, és a munkarendre és szakképzésre vonatkozó rendszabály ok törvényhozási alkotásánál a gyakorlati élőt igényeihez mérten érvényre kell, hogy jussanak.
A központi bizottság nevében :
RÁTH KÁROLY,
elnök.
GELLÉRI MÓR, _ j«gy«ő-
Azon t. ipartársulatok, melyek anyagi viszonyaiknál fogva netán nincsenek abban a helyzetben, hogy valamely társulati tag által képviseltessék magukat a cöngressuson, bármely fővárosi iparost vagy iparbarátot is megbízhatnak a képviselettel, mely esetben a be küldendő bejelentési ív egyszersmind mint megbízó-levél szolgál.
Minden esetre méltóztassanak még a magukat egyáltalában képviseltetni nem szándékozó t. társulatok is a bejelentési ivet (legalább társulati tagszám kijelölése mellett) az elnökséghez tájékozás végett beküldeni.
A központi bizottság és a fővárosi Iparosok Köre választmánya egy rendező bizottságot választott, mely Ráth Károly elnöklete alatt a következő 24 tagból áll: Áldássy Ignácr, Bobula JánoH, Cziriák Gyula, Dulcz Anial, Fritz Péter, Gellért Mór, Graner Jenő, Hauda Frigvea, Huber János, Knotz Sándor, Korom pay Ágoston, Kovács Zsigm., Kucsera György, Mollien Lajos, Nadler Nándor, Nagy István, üppodi Alajos, Prohaszka Ferenc«, Rausch Fe rencs, Roser Miklós, Stock Endre, Schnitzler Gusztáv, Winkle Nándor, Zitterbarth Károly.
A rendező-bizottság következő előzetes programmot
állapított meg.
A II. országos iparos-gyülés a megyeház dísztermében tartatik május 31-én d. e. 9 órakor és folytatólag d. u. 3 órakor, esetleg jun. 1 én d. e. 9 órakor.
A megbízó levelek alapjáu a beiratkozás illetőleg a szavazati igazolványok kiállítása történik májún 30 án egész napon át a Fővárosi Iparosok Köre helyiségében (Ferencziek bazárja I. emelet), úgyszintén május 31-én d. e. 8 — 9 órakor a megyeházbeli ülésteremben.
Május 30-án d. u. 6 órakor a fővárosi Iparosok Köre nagytermében előértekezlet tartatik. Ezt ugyanott ismerkedési estély követi.
Május 31-én este 8 órakor közvacsora a városligetben.
Junius 2 án reggel (a még meghatározandó órában) az iparor-gyülés tagjai külön vo nattal Székesfehérvárra rándulnak. Visszauta zás tetszés szerint
A május 29. és 30 án a fővárosba érkeső congresszusi tagok fogadtatása és a szükséges útmutatásokkal leendő ellátása végett a rendező bizottság illető tagjai egész napon át a Fővárosi Iparosok Köre helyiségében jelen vannak. Ugyanott fognak kívánatra jutányos áron kialkudott szállás-utalványok kiadatni a
— Azután, — meg olyan fiatal embernek, — megmondom nyíltan, — mint ön nem adhattam volna ugy sem leányomat.
Aladár elhalványult, majd ismét arcza lángba borult, jobban szeretett volna távozui. Margit észrevevé meglepetését, kétkedő tekintetet vetett majd Aladárra, majd atyjára.
— Micsoda olyan embernek?!... nem teljesitém ígéretemet?!...
— Azt hamarább nem hihetjük el, mint igen! — szólt Mihály.
— Ugy van, — helyesió Zsófi asszony.
— Nem akarom tovább folytatni a hosz-szadalmas beszédet, hanem ast akarom tudni kicsoda ezen ember, kí annyira Margit közelében van ?!
Ezen fiatal ur ? — szólt Mihály s Aladárra mutatott nyájasan.
— Igen ezen jellemtelen ember!
— Uram! egy szót se többet mert!... kiáltott dühösen Aladár.
— Micsoda?! még talán ne is szóljak?! ily csaló, ily gyáva előtt! ah ...
— Uram !... ez elégtételt követel!
— Még elégtételt is akar?! nem szökik arczába a vér, hogy még igy beszélni mer ? Ön ki c szegény leányt megcsalta!
— Micsoda?! megcsalta? hangoztatták mindnyájan.
-És álnok szavaival tévútra vezette, még szólni is mer! Engem a legalábbvalóbb rágalmakkal, oly szép színekkel és hasugságok-kal iparkodott elhalmozni, midón elutazám, hogy magát e szerény hajadon előtt behízelegje, megkedveltesse. Ugy nézzen szemeim közé, — hogy kivel akar ily komédiát üsni. Azt gondolja, hogy hazug szavai soha sem kerülnek napfényre?!
következő vendéglőkbe: „Nemzeti szálloda« (váczi utcza),'' .Vadászkürt« (kishid-utcsa), .Magyarkirály- (Dorottya-utcsa), „Pannónia,« „Fehérló,« „Orient" (kerepesi-ut), „Páris városa« (váczi-körút), .Erzsébet« (egyetem-^ csa), „Két oroszlán« (Calvin tér).
A kíessközlendő vasút- és gőzhajózási vitelbér-kedvezmények iránti értesitvény, s illetőleg az igazolványok azon t. társulatoknak, melyek kiküldötteik neveit a központi bízottságnak bejelentendik, kellő időben megkül detnek.__
III. orsz. iparos ifjnsági vándorgyűlés.
Székesfehérvárott, jun. 2-án 1879.
A hazai iparos ifjúsági egyleteknek a magyar iparos segédek önsegélyez törekvéseinek előmozdítására kezdeményezett és a hazai
nevezetesebb ipartársulatok által támogatott mosgalmainak élesztéaére és ébrentartására
időről-időre rendezendő vándorgyűlések és kiállítások sorrendje szerint az ez évben tartandó vándorgyűlés székhelyéül Székesfehérvár sz. kir. város választatott az ezen választásra jogosult 1878. évi b. csabai vándorgyűlés által.
Mivel — fájdalom — szegedi vezcregy-letünk a már sokszor említett katasztrófa folytán a reá háramló teendők teljesítésére egy időre képtelen: az ezen vándorgyűlés egy behívását több testvéregylet megkeresésére alulírott testület ismerte kötelességének. És midőn örömmel utalunk azon üdvös eredményekre, melyek ezen orsz. vándorgyűlések határozatainak folyományaként tekinthetők, midőn öröm mel tapasztaljuk, hogy a hazai iparos ifjúság az önművelődés és önsegélyezés terén oly jelentékeny haladást tanúsít, mely iparfejlődésünk jobb jövőjének zálogát hordja magában, midőn országszerte mindinkább nyilvánulni kezd az önálló iparosok és segédeik közötti egyetértő, kölcsönösen támogató és buzdító viszony: készséggel intézzük az érdekeltekhez ezennel meghívásunkat.
A vándorgyűlés napirendjére az e hó 13-án tartott előértekezlet a következő tárgyakat tűzte ki.
1. Jelentés a mult évi vándorgyűlés határozatáról.
2. A betegsegélyezési szervezet szabályozása.
3. Az utisegély életbeléptetése.
4. A vándorgyűlések szervezése, a kép viseltetés módozatainak megállapítása.
5. A betegsegély-, munkaközvetítésiutasfogadó intézmények és a kistakarékpénz-tárak életbeléptetésének sürgetése a testvér-egyleteknél.
6. A legközelebbi vándorgyűlés idejének és székhelyének kijelölése s a vezéregyleti teendők ideiglenes átruházása.
7. Inditványok, melyek azonban a gyűlés előtt bejeleutendók.
Ezen pontozatok mindegyikére nézve részletes javaslatot terjesztünk a t. vándorgyűlés elé, meljek indokolása és előadására az ed-
Ne higyjenek neki, fogják el kérem! hiv-janak valakit, hogy megkötözzék, — hiszen őrült, nem tudja, hogy mit beszél!
Mindnyájokat a csodálkozás legnagyobb mérve fogta el.
Margit szüleire, azok pedig reá tekintettek. Keblét, — mely László iránt eddig teljesen hideg volt. — heves küzdelmek fogták el. Nem tudá, hogy kit védjen, majd Árpádot, — majd Lászlót akarta védni.
— És önök kérem — szólt László, s szülei felé fordulva, — még most sem látják be, hogy milyen embernek akarták leányokat adni ? Nem látják mily csaló áll önök előtt?!
— On nincs helyén !... hazudik! szólt határozott hangon Aladár, — jöjj Margitom, hagyjuk ez őrjöngőst!
— Szóljon tehát Mari kisasszony, mondjon el mindent a mint azt tudja! — szólt László. —
Mari as ifjú kérésére híven elmondá a hallottakat. Szavai hirtelen óriási változást tettek, — mint sűrű felhőkből előtörő nap, midőn a sétét homály lyal borított látkört, arany sugaraival egyszerre megvilágítja, ugy egyszerű szavaival mind szülei, mind pedig Margit, álnok szavakkal, valótlan dolgokkal elborított kebleiket felvilágositá.
Aladárt a szégyen, harag és boszu legha-talmasb részei lepték «1. Képes lett volna ekkor Lászlót egy csapással lesújtani, hogy a ha-sugságai végképen ki ne derüljenek. E pillanatok életének legkinosabb résseit foglalták egybe. A házasság eszébe se jött, csak as elke-rülhetlen szégyen kínos tünetei fogták el. Szerette volna a szobát elhagyni, de valami vissza tartá, majd ismét kirohanni akart. Igy tétová-
dig; vándorgyűlések előadóját: Gelléri MŐr
urat választottuk meg.
Felkérjük as érdekelteket e vándorgyűlés támogatására és azon való képvisel tetésre. A vándorgyűlésen való részvételre kiküldött megbizottaik neveit kérjük velünk mielőbb közölni, hogy azok számára az igazolványokat bekűldhassük.
A hazai vasuttársulatok kösül eddig töb ben engedélyeztek az ezen vándorgyűlésre érkezők és részünkről igazolványnyal ellátott testületi meghatalmazottak számára utazási kedvezményeket és pedig a következő vasuttársulatok 14 napra terjedő érvényességgel a következő árleszállítást eugedélyezték: 1. Az „Arad-kőrösvölgyi vasút« 50% árleengedést 2. „Magyar kir. államvasutak," 3. A „Magyar nyugati vssut,* 4. A cs. kir. szab. déli vasút, és 5. Az „Első magyar gácsországi vasút« 6.Cs. kir. szab. „ Kassa-oderbergi vasút,« 7. Magyar „Éj szak-keleti vasút," 8. Az első cs kir. szab. „Dunagőzhajózási társulat," „Mohács-pécsi vasút,« „Tiszavidéki és as arad-temesvári vasút'' mindegyik 33V3°/0 árleengedést.
Ugyancsak az általunk kiszolgálUtandó igazolványok alapján a vándorgyűlésre érkező képviselők az orsz. ipar-, termény , mű és ál-latkiállitást leszállított beléptidíj mellei fogják megszemlélhetni
Végül annálinkább kérjük a kiküldöttek neveit, áliapotjukat és egyszersmind moly vasutat akarnak igénybe venni, velünk, legkésőbben május hó 25 ig tudatni, mert vendegeink lehető elszállásolásáról is idejekorán kívánunk gondoskodni, nehogy az akkor nagyon látogatott városunkban az ideérkezők elszállásolása az illetőknek jelentékeny költségekbe kerüljön.
A vándorgyűlés programmját a következőkben van szerencsénk a főbb rovásokban megismertetni:
Junius l-jén vendégeink hivatalos fogadása a vasútnál.
Junius 1 én este ismerkedési estély az egyleti szállón.
Junius 2 án reggel 9 órakor vendégeink fogadása a vasútnál.
Junius 2-án d. e. 10 órakor a vándorgyűlés meguyitása a megyeház nagytermében.
Junius 2 án 1 órakor közebéd.
Junius 2 án d. u. 3 órakor esetleg a vándorgyűlés folytatása.
Junius 2 án este tánczestély.
A székesfehérvári iparos segédek egylete nevében:
RAINISS MÁTYÁS,
elnök.
KUBIK JÁNOS,
alelnök.
GELLÉRI MÓR,
előadó.
VIDA PÁL,
főjegyző.
Helyi hírek.
- József fŐherczeg hétfőn délben a kanizsai indóházban tartózkodott, több honvéd főtisztet a pályához hivatott s együtt ebéde zett velők.
zott egy darab ideig, míg végre mintesze-veazeit ember futott ki.
— Oh jer te jó fiam keblemre — szólt Mihály ur s érzékenyen magához szoritá — oh mUy boldog vagyok. Megbocsátok ezerszer. Szeretltik végképen. Milyen hiszékeny az em ber, már hogy is tudtunk olyanok lenni. Az öreg Mihály azt sem tudta miként ölelgesse az ifjút. Mintha régóta nem látott, szeretett gyermeke lett volna, oly édesen szoritá keblére.
Zsófi asssony határtalan őrömében könyek úsztak szemeiben.
Majd ismét Margit, Lászlót szoritá keblére, a mire a boldog érzetekkel talhalmozott ifjú, kedvesének pirosló ajkára a frigy megkötéséül forró csókot nyomott. Majd Marihoz fordultak, a kit nem győztek dicséreteikkel ellepni.
Ha valaki látta volna mindnyájokat, boldognak érezte volna magát, hogy szeme ennyi megelégedett, örömteljes arczokat láthatott.
Oly boldognak sohasem érzé magát a kis család, mint ez alkalomkor. Keblöket, melyet előbb a harag fog''.alá el, az örömsugarai által mintegy át futva, oly rózsás kedélylyé változott át, a melynek párja feltalálhatlan.
Oly édesen még nem beszélgettek sohasem Lászlóval, mint most, midőn már a társa dalom illő fokán foglalt helyet. Mindenféleképen iparkodtak réstére eleget tenni.
A menyegző rövid idő múlva megtartatott, de már nem a megvetett Aladárral, hanem a szeretettel tulhalmozott Lászlóval.
Midőn László nem sokkra szép jövedelmű hivatalba jutott, Marit kedves neje, Margitja mellé mint társalkodónőt kérte fel, megígérvén, hogy kihásasitásáról gondoskodni fog.
TIZEKNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 22 fa 1879.
— A polgári iskola növendékei által ^ május 24-én tartandó hangversenynyel egybe kötött tavasai mulatságra, akik még megbivó-kat nem kaptak volna s arra igényt tartanak, szíveskedjenek a rendezőséghez fordulni, (Polg. isk. épület) s készséggel kiszolgáltatnak.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai fógymnasiumnál 1879. évi april héban. Közép légnyomás: 738*5 millimeter; legnagyobb légnyomás : 748*4 mm. 2 án este 9 órakor; legkisebb légnyomás: 728O mm. 13 án reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: 1007° C. ^legmagasabb hőmérséklet: 211°C., 16-án délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: ii 7°C., 13 án reggel 7 órakor. — Közép pára-nyomás: 7-92 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 86%; legcsekélyebb nedvesség: 53%, 16-4 n délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0 tói 10 ig számitva): 69: egészen derült ég (0 val jelölt) észleltetett 1-szer, teljesen borult (10 zel jelölt) 38-szór. — Közép Bzélerósség (0-tói! O-ig számítva): 29; 5-nél erősebb szél volt 5 napon. 90 észlelet közül jegyeztetett összesen 86 szél, éa pedig: északi 22, északkeleti 7, keleti 4, délkeleti 6, déli 23, délnvugati 13, nyugati 9, északnyugati; szélcsend pedig 4-szer. — A légköri csapadék (eső) havi összege: 140-95 mm. legtöbb csapadék (41.3 mm. eső) méretett l3-án. Eső esett 17 uapon, köd volt 1 napon. Ezen hónap legnagyobb része szeles, esős, hüs és kellemetlen időjárással folyt le; legzordonabb napok voltak 5. 13 24. 29. A barometrum állása majdnem mindig alul volt a közép álláson 29. és 30. közötti éjjel s 30 án délelőtt orkánszerü vihar dühöngött Az időjárás netn volt kedvező a növény tenyészetre. F.
— Ugy hulljuk, hogy az „Arany >zar vas özálloda tulajdonosa Knortzer Frigyes ur löbb évre bérbe vette a szomszédságában levő s a gör. kel. hitközség lulajdonát képező házat a kávéházzal együtt; ismerve a vendéglős ur vállalkozó szellemű tevékenységét, ez ujabb vállalata csak előnyül szolgál a helybelieknek s a vidékről utazóknak. Sok szerencsét kivánunk hozzá !
— Pénzes levelet küldöttek egy napos katonával a helybeli postára, azonban a kül-doucz kíváncsi volt a levél tartalmára s feltörte a eztán gondolá magában: ő bizon ezen a pénzen tovább ad 8 ugy tón, miként határozá. Mulatott erősen, de biz azt hamar megtudták 8 elmentek keresni, meg is találták az ágy alatt ama bizonyos utcza egyik házának egyik szobájában, mely bizonyos világrész szende lakóit kiakolboiitotta volna a Cziglenicze, ha annak idejében le nem csapoltatik vala.
— Közgyűlés. Ma csütörtökön, május 22 éu van a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó fgvlet közgyűlése.
— A kitűnően szerkesztett megyei alispáni jelentést megkaptuk s jövő számunkban egész terjedelmében közöljük, melyre előre is felhívjuk t. közönségünk ügyeimét.
— A kővetkező sorok közlésére kér ittunk fel: „Kérelem t. laptársunkhoz! Szerkesztőségünkhöz beadatott egy II. Rudolf király által l''rágában 1594. évi márczius hó 7-ről keltezve kiadott nemesi czimerea levél (ár.nalis) Margaritich Márk és családja részére; a czimer viola szinü alapon legfölül kiterjesztett sas tüntet tel, aranykoronán állva, jobb lábának körmei közt kivont egyenes kardot tartva; a korona alatt egy vas lovagfő, — a szem előtt rácsozattal látható, nyakán arany lánczczal, — ez alá van helyezve a czimerpajzs, mely a jobb oldal J felső szegletéből rézautt lefelé futó vörös mező által 3 részre van osztva, a felső mező világos ¿-üld alapú, a középső, vagyis vörösme-
zőben jobbra futó nyest tűnik fel, az alsó mező kék. — Felhívjuk a nemesitett család tagjait, miszerint jogaik kellő igazolása mellett elvesztett tulajdonuk átvétele végett a „Vasmegyei Közlöny* szerkesztőségénél Szombathelyen jelentkezzenek."
— JPóstailgy. A földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. k. minisztérium által f. é. april havában egy „Levélpósta tarifa" czimü könyvecske adatott ki, mely nemcsak s bel-és külföldre czimzett levolekről szól, hanem ezenfelül magában foglalja még a hírlapokról, porvómentességről és <» bel- és külföldre csim-zett postautalványokról hozott szabályokat. A midőn ezen hasznos könj vecskét a t. cz. érdek lett közönségnek ajánlom, egyúttal értesítem, hogy ez a hulybeii kir. postahivatalnál 20 krért megszerezhető.
— Simon Gyula csurgói szolgabíró ur a szomszédos szőllőhegylánczolatokban kör utat tesz s a hegy birtokosokkal nagygyűlést tart, melyen tapintatos higgadtsággal, értelmes szakismeret és részrehajlatlan igazságszolgáltatással intézi el a felmerült ügyeket; megmagyarázza — és igen helyesen — a népnek a mai hivatalos ügyködéseket, miben mi a teendőjük sat. Üdvözöljük a hosszasb betegeskedésből szeren esésen felüdült erélyes tisztviselőt kőrútjában!
— Üdvözlet Székesfehérvárnak ! Az országos kiállítás lélekemelő ünnepélyességgel megnyittatott József főherczeg által. A város ősrégi királyi fényben ragyog, a szorgalom, munkásság kedvesebb királyi fényében. Városunk s vidékünkről is számosan mentek, mennek és menni fognak a kiállítás megtekintéséré.
— Gelsei Guttmann ház nagyhírű hordógyárából szinte lett kiállítva több igen szép hordó, többi közt 250 akós, disresen faragott országcziinerrel ellátva.
— Letenyei plébánossá gr. Andrásay Aladár kegyúr ajánlatára Laskovics Ferencz szombathelyi papnöveldei theol. tanár neveztetett kí a szombathelyi püspök ur ő mga által, -
— A letenyei ásatásról vesszük a következő tudósitást: „A templomtéren az ut igazítása alkalmával temetkezési helyre akadtak, több csontváz ásatott már fel, sok fülön függó és gyürü találtatott részint elszórva, részint a kiásott csontvázakon. Az ásatás rendszeresen folytattatik.
— Bellatincz, május 20. 1879. Városunk egy rég látott nagyszerű ünnepélynek volt szemtanuja a közelmúlt napokban. — Ugyanis Szabó Imre szombathelyi püspök ur ő méltóság* a folyó május hó 18. helyben tartandó bérmálás alkalmából 17 én d. u. 6 órakor érkezett meg Muraszombatból városunkba. — A határon, mely egyszersmind megyénk határa is Vasme.gye telól, Nagy József járásbeli szolgabiránk, és Arvay István bellatinczi ura dalmi ügyvéd ur, egy tizenkét lovasból álló bandériummal várták őt, aki is kevés vártatva a vasmegyei bandérium elöllovaglása mellett, nagyszámú kísérettel meg is érkezett és Nagy József szolgabiró ur által ünnepélyesen fogadtatott, miközben benn a városban a templomtéren elhelyezett taraczkok is megdördültek. Végre beérkezvén ő msga a városba, a kastélykertnél az urasági kertész által szép ízlés sel felállított diadalkapu alatt elhaladva, egye nesen a templom felé tartott, hel leszállván kocsijáról, kíséretével együtt bement a templomba, a honnan az ájtatosság végeztével, a számára berendezettt urasági kastélyba hajtatott, holott is előbb a park bejáratánál Szirmay József tiszttartó, majd ismét a kastély kapuja alatt Svastits Benő megyénk szeretett alispánja, és
Joannovits Chariton jószág kormánysó ur által a kaaMly tulajdonosa távollétében, a legssivé-lyesebboo üdvözöl te tett, megjegy esvén, miként püspök ő msga ezúttal kíséretével együtt özvegy báró Sina Simonnő ő nagyméltósága, mint a h-jlybeli plébánia kegyurnője szívesen látott vendége volt, mely végből a kellő szolgálattevő személyzet is leérkezett Bécsből. — Másnap vagyis 18-án már hajnalban taraczk lövések költötték fel a közönséget, 10 órakor pedig as ő msga által tartott mise után, kesdetét vette a bérmálás, mire az idő is mely eddig esős volt, kiderült. — A bérmálás végestével — előbb a fáraháeat, azután az iskolát látogatta meg a honnan, miután szokott nyájasságával több ta nonezot kérdezgetett, s köztük alkalmi emlékajándékot osztogattatott, visszament a kastélyba és két órakor kíséretével, és as es alkalombél meghívott vendégekkel együtt, a dúsan terített asstal mellé ült. — Hogy ebéd közben, valamint az est előző, és követő vacsoránál is pohárfelköszöntésekben nem volt hiány, mondani is felesleges, főkép minthogy msga püspök ur ő msga, a szebbnél-szebb toasztokből kifogyhat-lan. — Másnap vagyis 19-én reggelinyolcsórakor az összes harangok zúgása köst kivonulva Dobronakra utazott el. — Isten kisérje körút jában ! — Egyébaránt ő msga maradandó emléket hagyott az itteni nép szivében is azon remek beszédje által, melyet a bérmálás napján mise végeztével az oltár mellől, tős gyökeres magyar létére, tissta és értelmes kiejtéssel, vend nyelven tartott a népnek. — Nagy hatással volt e különben is dustartalmu beszéd -már csak annyiból is, minthogy e különben vallásos, erkölcsös és ssorgalmas nép főpásztora szájából most először hallott vendszót.
— Árverés Zalamegyében: Ruisz Já-nosué 2300 frtra b. ingati. Szántón I. jun. 21. II. jul. 21. - Paizs Mihály 1757 frtra b.ingatl. Paisszegen I. jun. 7. II. jul. 7. — Hamburger Alajos 1000 frtra b. ingatl. Szent-Gróthon I. jun 18. II. jul. 18. — Czápáry Anna 3604frtra b. ingatl. Nagy-Kanizsán I. jun. 3 U. jul. 3. — Krosztrics Ferenczné 15o0 frtra b. ingatl. N. Kanizsán 1. jun. 3. II. jul. 3. - Balí István 1202 frtra b. ingatl. Zala-Szent-Lászlón I. jun. 11. II. jul. 11. — Németh Jánosné 1179. frtra b. ingatl. Eszteregnyén I. jun. 5. II. jul. 5.
— Rövid hirek. Az albánok forradalmi proclamatiót bocsátottak ki. — Balajthy Imre ministeri tanácsos agyonlőtte magát. — Franki Mór a kis számoló művész, királynénk s Valéria fhgnő előtt is be mutatja művészetét. — Bécsben egy posta kocsiról 40 eser forintot loptak el. — B pesten máj 11-én 72 esketési eset történt. — Stein Náthán és fia nagy gabnakeres-kedőczég fizetésképtelen lett. Szegeden a visbe-fultak száma 98. — A lipótmezei tébplydához szárny vasutat terveznek. — Bismark veszélyesen beteg. — A novibazári egyezmény megköttetett. — Özv. Spissich Sándorné Vönöcz-kön meghalt. — A krimi félsziget, mert a czár ott van, ostromállapotba helyestetett. — A fővárosi takarékpénztárak 4% re szállították a kamatlábat. — Budapest ingyenes dunafürdőket állíttat fel.
Ki nyert ?
Budapest, 17-én: 43, 41, 38, 36, 64. Trieszt, „ 76, 74, 66, 28, 86. Lincz, „ 5, 74, 55, 32, 29.
hatásától tartva az őazl boza f. 9. 33 totói f. 9.75 tara, éa május-juniusi szállítása kakoricza f. 4.95 krról f. 5.10 krra emelkedett és ennek befolyása slatt a kész bnzának árát 10—15 tarai megdrágitá-valamint a rozs, zab és kakoricza árát is 10—10 krral feljebb vitte.
A mai üzletben a szilárdult hangalat tovább tartott anélkül, hogy az árak emelkedtek volna, mig őszi buza f. 9.75 krr<51 f. 9.90 krra — és majua-jnni-uai kakoricza l 5.10 taról f. 5.20 krra ment fel.
Az árak tehát ma a következeik
Tiszavidéki buza, 76 kilón f. 9.45—70, 77 k l 9.80-90, 78. k. t 10.10—30, 79 k. 10.40—50. — Bánáti buza 75 k. f. 8.60—80, 76 k. f. 9-910. 77 k. f. 9.20—40. — Pestvidéki buza 76 k. f. 8 90-910, 77 k. f. 9-30—50, 78 k. f. 9 60-80, 79 k. f 9-80—10.
Rozs f. 5''75—6 25, zab f. 5 30—85, árpa — takarmányi f. 5-20—60, maláta árpa f. 5-76-6''50, kakoricza f. 4-90—5.
LOBMAYEB J. F.
Szerkesztői Gzenet.
3471. a8z. Bécs. Xovella nem sürgős.
3472. „Tavaszra vált . . bevált. •
3473. H. H. Domború. A lapnak Budapeatre való küldését készséggel eszközöltük. Üdvözlet!
3474. Helyben. A németből eszközölt forditá» nem közölhető.
3475. W. Bpest. Kérem a 61. és 62-ket elvitetni.
3476. Q. A jelzett számot elküldöttük.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
Indul Kauisnáról
Vonat fiova:
Ora Perc. Idő
205 Eazék, Mohács,Dombovár a Fiaméba 4 48 reggel
• . . „ 2 80 délut. 212 Buda-Pestre........4 59 reggel
202 , • • . : .... < . 2 6 délut. „ ............ 30 eatve
3U Bécsbe (Szombathely, Béea-Ujbely f«lé)5 8 reggel
301 » .........11 48 estve
315 Sopronba ........3 38 délut.
203 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe......4 58 reggel
20 i Triestbe és Prágerhofoa keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Essék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut
206 . , »11 U eatve
203 Buda-Pestről........4 20 reggel.
„ ........2 5 délut.
2U 11 ......... 9 44 eatve
314 Bécsből (Szombatb. Béca-Ujhely)felől 10 27 estve
302 ,» . .45 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Orárz, Marbarg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
20* Trieszt- és Bécsból Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délat.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estre Ifarbargba csatlakozás Viilach és Franeeafestből
• a a a Fi zncesfestból
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajos.

Üzleti szemle.
Budapest, 1879. májas 19-én. A terményflzletben tegnap lényeges változás állt be, novezeteaen a hideg és esőa időjárás károa
VÉGELADÁS.
Alulírott tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, miszerint üzletem fesabsgyása végett a b* na-találtató mindenféle férfi öltönyökre való gyapjú, mosó és szőr kelméket nagyban éa róf számra'' is. Valamint a meglavő kész ruhákat, gyári áron alól 20 százalókkal olcsóbban végeladásra bocsxjtora. Ugyszinte ezen kelméből, mindenaemQ férfiöltöny készítésre agyán ily árleengedés mellett megrendeléseket elfogadok, s azt ugy mint eddig szolidan s pontosan elkészíttetni igérem. Amely tetemes engedménynél fogva a n. é. közönség számos megrendelését alázattal kérve.
Nagy-Kanizsa, máj na hó 1879.
Tiaztelettel Özv. MATT08H JÓZ8EFNÉ.
* E rovat alatt közlöttért falzlősaáget nem válall a Szerk.
Aiiatlicrln-szitiviz.
Dr. Popp J. G. ca. kir. udv. fogorvostól Bécsben Stadt,
Bognergasse Nr. 2. Vend foghtiB, cbiízoh fogfájn» é* foKképsödéa ellen.-
8okféls gyógyszer nem volt képes vérző foghusomat, csúzos fogfájásomat 1 a folytonos fogkó-képződés megszüntetni míg a hires AN''ATHERIN-SZÁJ VIZET megkísértettem, a mely nemcsak a fennebbi bajoktól mentett meg hanem fogaimat megélckitette s a dobánybüzt elűzte. Érd fmlegeseu mondok dzeunel e víznek dicséretet és cs. k. udv. fogorvos I''opp J. G. urnák legmelegebb köszönetemet. (787 II. 2—3)
Bécs. Báró Blumeii, s. k.
Kapható: Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszerész urnái, Roseoberg és Feaselhoffer József fíUzerkereskedésükbeu. — Pápán : Tschepen J., és Bermllller J.-nél — Keszthelyen : I''űszte-rer fyógysasréss. — Zala-Ejtyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kaproncsán J Werli gyógyszerész. — Varasdon : Haltcr gyógysz.
— Sűmeghen : Dorner Kajet. — Szombathelyei»: Pillich Ferenci ea Rudolf gyógyszer. — Határiirvidéki Sz.-Györgyön : Fibic E. C.
— Vesaprémben : Tusskau és Társa, Gutbard Tivadar és fiainál, ugy Ferencai gyógyszerész. — Székesfehérvárott ; Braun J., Brosz-inaun, és Diebitlla gyógysz. — Lovas-Berényben: lleislor gyógysz.
— Kalocsán : Horváth K. gyóyygeerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott: Kohn J. Schrőder és Darás jjyógysz. Szeg-szárd : Brahsay gyógysz. — Bonyád»n : Kramolin J. — Haján: Michitach Öt., Herzfeld tiai, éa Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zaol-nay W. és E., Zách, Kunz, Kovács, és Hipócz gyógysz. — Ká-rádont Zadubánssky gyógysz. — Marczalibau : Kiss gyógysz. — Tolna t Fichtl 8 gyógysi. — Dunaföldvárott: Lukács gyógysz.
— Ssent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendtáu : Kiss gyógysz. — Rohonczou : Simon gyógyszerész uruknál.
ciisnart mist Isfhstásosabb valamennyi keserűvíz között.
Tli. T niiKo W a hílflyóflyásiat tanára Erlangenben. „Nem U1 • IjCUUC TT • okoz kelletlen mellékhatást, ha nagyobb adagban vétstik. Bét még oly esetskben is, hol a bélnyák-hártya izgatott, e víz fájdalom nélküli székletétet okozott." (843 3—5)
Dr. Korányi Frigyes, ¡l''^rS
nik ki, hogy enyhén keserű, nem kellemetlen izü és hogy még hosszabb bzsanálat után sem zavarja meg as étvágyat és emésztést."
Dr. tiebhardt Lajos,
vétethetik és a többi budai vtaekhuz aránylag kevesebb mennyiségben és rövidebb idfi alatt hoz kedvező eredményt létre."
TVr Tíiaa Sánrlnr a 8ít «i-kórház Igazgatéja Bu-J^I. xvisa OU11UUI, dspestea. „Valamennyi budai keserűvíz
között kellemes ize és jeles hatása által tűnik ki: gyumor- és bélhnrnt-
nál, megrögzött székrekedésnél, alhzsi vérpangásnál valamint vértolu-
lásoknál, aranyérnél, étvágytalanságnál stb."
Dr. Bamberger Henrik, ^ "X
has/nálatnál sincs semmiféle káros hatása."
rü MAVTinrt Th " elsiegyógytaa tanára, kerai*Nytasá-X^r. lTl^IlUrt Ali. otM Béosbas. .A mérsékelt adagok éa
azok kíméletes hatása által e kóroda egybevágó heveny kóreseteinél
gyakran fontos okijavalatnak felelnek meg."
Ezea vli kapbaté: Feaselhofer J., 8trem & Klein, Kosenberg ft Welliscb, Rosenfsld Adolfnál Nagy-Kanizsán, minden gyógyssertár ¿a fUszerárukereskedésben és a forrásigasgatólágnál Budapesten.
Villám-háritók.
Alulirt ajánlja a természattani tudomány által legjobbnak bizonyult fémekból összeállított, üzletében kapható villámhárítókat, mely elkészítés után villanygép által megróbálva a legjobbnak bizonyultak.
SZABÚ FERENCZ,
lakatos mester, 8zombatbelysn.
(856 2-4)
-J a
TIZÉáaOTOtCÖÜÖÍfc ÉVFOLYAM.
Z A L AI K ö Z L Ö N''Y.
MÁJUS 22 ¿n 1879.
Einladang zur Betheiligung
an den Oewinn-Cbancen der rom Staate Haabarg Rarantirten grossen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 177,600 R.-Mark
vom 11. Jnni 1879. bis 12. November 1879. sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Gassen einffetheilte Spielplan enthält unter 86,00o Loosen 44,000 Gewinne und zwar ev.
400,000 R -Mark
pecíell aber (831 I. 7-7
1 Gew. á M. 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 . á M. 150,000 2 » á M. 6000
1 „ á M. 100000 54 • á M. 5000
1 . á M. 60,000 6 • á M. 4000
1 „ jr a M. 50,000 71 N i M. 3000
2 . á M. 40,000 217 H á M. 2000
2 „ á M. 30.000 2 n á M. 1500
5 . á M. 25,000 2 • á M. 1200
2 . á M. 20,000 531 » á M 1000
12 . á M. 15,000 673 1» á M. 500
1 . á M. 12,000 950 á M. 300
24 „ á M. 10,000 24.G50 « á M. 138
< etc. etc.
Die Gewinnziehungen sind planruässig amtlich festgesetzt. Zur n&ebsfen ersten Gewinnsiehnng dieser grossen Geld-verloosnng kostet:
das ganze O.-igiualloos nur 6 Mark oder ä 3''/j da« halbe . „ 3 „ . A 11
das viertel „ • 17» .90 Kr.
und Verden diese vosi Staate garaotirtea Orlginallosse (keine verbotenen Fromessen) gegen Eiaseadsog des Betrages oder Post-Eiazahlaag nach den entferntesteu Gegenden von m:r franko versandt. Kleine Betrag* können auch in Po»tmaricen eingesandt werden.
Das Hans Stelndecker hat hinnen kurser Zeit grosse Gewinne von Mark 125,000 80,000, 30,000, 20,000, mehrere von 10,000 u. s w. an seine Interessenten ausbezahl Und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Yerhaitnisi der grossen Chanren sehr unbcdeiUen l und kauu ein Glückverstick nur empfohlen werden.
Jeder Thernebtner erhält bei Bestellung den amtlichen Plan nud nach der Ziehnng die offieiellen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig und tiach Wunsch der glücklichen Qewiuner.
Aufträge beliebe man umgehend und jedenfalls vor dem 30-tea dieses Monates vertrauensvoll zu richten an die bewährte alte Firma
M. Stein deck er, Dammtliorstrasse
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S Das Haus Stelndecker — überall als solid nnd reell
bekannt — hat besonder» R^clainen nicht nöthig ; es unterbleiben solche daher, worauf verehrl Publikum aufmerksam gemacht wird.
Dijaztatott 1867. évben Párisban!
Fehér mell-Syrup
G. A, W. Mayertől Boroszlóban és
(755 V. 3-*) Bécsben.
Bixooyitvátiy.
Fiam hosszabb ideig egy borzasztó köhögéstől nappal és éjjel kínoztatott és minden szer, melyet az ellen alkalmaztam, siker nélküli volt. Többoldalú tanácsra azonban a boroszlói G. A. W. Major ur fehér mell-Syrupjából néhány palackot L. 1. Gu;heim uruál Budingenben vettem és miután ez fiamat szen védésétől tökéletesen megszabadította, tehát nem mulaszthatom el ezen szert minden köhögésben szenvedőknek a legjobban ajánlani.
Johannes Kleiber, Streiberg, b. Wücbtersbarh, január 30-án 1872.
orvosi
KATRANY-SZAPPAN
orrom tokiatrlyrk iltal tjánlra. Anaitrla-Xsffjsrorscátrban, Fran niitornOf, Xémeterss««, Hollandból <-» NveiUksa, Romi nl&biui üt. már til ÍU fónye« nikprr^l ba»*nilutik
mindennemű börkütegek
mint szinte az arezbBr mindenféle tisztátalanságai ellen
ktlónAsen * rth. at iJatt pikkely »ímfr ellen, a kost, a »óraőr rep*4víny. a fej «« cukil korpa «lton, a szeplA, mijfolt. az aRynerezett rettmorr, a fagylif, a lábizzadis, aa íyermeksk »»Uaennyi MW4 fejbet«ir»4Rt!l elleo. EienfelaJ mindenkinek mint a tort tiwtití bm-Wiiai ajánltathatik.
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Bcrfrr-ffle kAtrán^-iiappsn i0»/,-ka tómrnv fakitriayi Urtal-mai Metubb trondoato vaa készítve. * fénye^essn kftlJobSrik »ind« «fTébb, • kerotkeJnlxia etófortnló kitxiny-«»ppaaokt<J!.
= Csalások kikerülése végett ——
» ffTÓgysiertárakSan világosan
Bergwffle
kérendő Krredaii

s figyelni keli a s91d csomagolásra
s az ide mellékelt védjegyre.
ItllftM
Kapható: Nagy Kanizsán, Präger Béla ar gyógyszer tárában, és Zafo-Egcrszsgen HoHosy or gyógyszertárában. (822 5—12)
OTTO FRANCZ. cié*.
különlegességei Bécs, Mariahilferstrasse Nr. 38.
Császár w frfrg a« királyilag
kizárólagosan SHBtff^3^ szabadalmazott
PCRITAS
haj ifjitó-tej.
A Paritas nem hajfesték, hanem tejszerű folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy fehér hajat megifjitaní, azaz lassankint id ég pedig legkésihb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt! "*
Egy palaczk „Puritáa- ára 2 írt (elkQldésnél 20 kr. költség.)
TJÓvirág. Egyetlen szépítŐszer sem ver«enyezbet kitűnőség és jó hatásra Ala „hö virággal*. Olajos üditő alkat»észekből előállítva, eltávolít ez»n szer rövid idó alatt szeplőt, májfoltokat, bőratkákat, bőrpattanásokat stb. és az arezbőrnek fénylő fehérséget, üde és 6nomságot kölcsönöz. Legjobb védszer az őszi és téli zord levegő behatása ellen, azért uél-külözhetlen női s épitőszer különösen a farsangban, ára 1 forint.
T)écsj plpe.e rlspor Szent-György virág, fehér és rózsa színben, a bő--''-''rön tartós és láthatlan, jóságára a legkitűnőbb minőségű A riz-pnrt Iegínkibb a folyékony szent-gyftrgy-virág használata után ajánlhatjuk, mi az arezszinnek feltűnő gyengéd finomságot kölcsönöz. Egy dobos ára 60 krajezár.
Drllaatine az egyedali szer a szakái szépítése és puhán tartására, miniden a«irosaág hátrahagyása nélkül, ára egy palaczknak 80 kr.
TTelnlne szarvasmarha-hajkenőcs orvost utasitás szerint készítve, a ■*-*-haj szépítésre és fenntartására, megóv a bajhullási korpaképződéstói és erősiti a hajbőrt, ára egy nagy tégelynek 1 frt .00 kr.
''pkió-olaj zöld dióhéjból gondosan készítve, azon kitűnő tulajdonság--^gal, hogy a fehér, ősz és vörös hajnak egy természetesnek látszó sötét szint kólesö.iöz, ára egy nagy palaczknak 1 frt.
T a iense igen jeles szakál-növesztő, melylyel a szakáit igen szép -®-Jfekete, barna, vagy szőkére lehet festeni. Fekete va»y sötétbarna hajnál a La Jeune igen czélszerűen alkalmazható, ára egy levélkének a hozzá tartozóval 3 frt.
TTranla (h .jszesz) kitűnő hatással a haj é> haj Körre, % kigőzölgést elő-segíti, megőriz a korpa képződéstől és fakadáaoktól, előmozdítja a hajnövést különösen kiállóit betegségek után. u. m. tyhus, himlő, gyermekágy stb., ára egy nagy palacsknak 1 frt 50 kr.
TJIppokreae gyógyerejű szájvíz rosa vzag eltávolitá ;ir<, rendkívül jól--Q-tevő és üdítő hatással, ára egy palacaknak 1 frt X) kr.
Na.y-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyógysze rész nrnál. (853 2-25)
ujtsuiik kezet a szerencsének !
400,000 márka
fóuyereményt nyujt kedvezó esetben a legújabb nagy pepzklsorso-lás, mely a magas korarány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy nebáujr hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 44,000 nyfreménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkor.ik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig :
1 nyeiem. á in.
1 nyerem, á m. t nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 12nyerem. á m
250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20,1)00 15,000
24
1 nyerem. 24 nyerem.
& nyerem. 54 nyerem. 71 nyerem. 217 nyerem. 531 nyerem. 673 nyerem. 950 nyerem
á m.
á m. á m. á m. á m. á m á m. á m. á m. á m.
12,000 10,000 8000 5000 3000 2000 100Ü 6O0 300 138
:,7M) nyerem, a m. ioo
hivata''osan állapíttattak meg. által biztosított nyeremény-
A nyert menyhnzisok tervszerint —-----------r
A legközelebbi első, az állam által biztosított húzás a következő összegbe kerül :
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é.b. 1 fél „ * . - 3 „ . 1 „ 7b „ „
1 negyed , , . . 1''/, „ »—,90» .
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimeróvel ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlüuk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetni k minden hnzás után pedig felszólítás nélkül kuMjük résztvevőinknek a hivatalos huzáai jegyzéket.
Á nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása nullett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetési iuk által kézbesittetbetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélye« nyeremény között gyakran az elsó főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közretlenűl fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résztvételre számíthatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. é. május 31-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanu-sitott bizalomért, felkérjük az nj kisoxsolásuáli részvételre, fótö-rekvésűnk ezentúl is oda irinyuland, mindenkor pontos ¿a szilárd ssolgá''at által tisztelt érdekeltjeink teljes megeégedé^ét kiérdemelni. Föntebbiek. (839 jj, 6_5)

I
Eaen forrásnak felsősége kitüntetve as aoSXtria1 oaászár, magyar király ő felsége által A. m-kir. országos skadenUátél, az orvosi akadeafátój Párlsbaa, úgyszintén as első kül- és belföld« orvosi tekintély tél, mint gyógyaavban a leggaa-dagsbb és leghatásosabb minden eddig ismert kesérűviznél, (57.1 100 részben) mely a legmagasabb elismeréssel lett kitüntetve. — Mely seaml más keserivlzt« elért Isvanytartalnin, megmutatja továbbá ennek hassaálatát, csúzos betegségeknél, köszvény-, rakodvány- és hngy-savas sóknál (köszvény, holyagkő) átellenben minden más keserüvíaeknél felülmúlhat! an- és sikerdnsabb. (858 1—5)
p^» Mint rendes anyag elégséges egy hordél pohár, átellenben egy nagy pohár más keserű forrásokból.
Elólegek minden gyógyszer tárban éa füszerkeres-
kedésben.
A Budai Rákóczi-forrás igazgatósága Budapesten
NINCS TÖBBÉ KÖHÖGÉS!
Egger Codcon mellpastillái a legkellemesebb legbíztosaMi gyógyszer köhögés, rekedtég, torokl>ántalm&k elnyálkásodás éa mindennemű katárus ellen. Kapható eredeti csomagokban használati nta^itá.s.-*.il 50 kr és 1 frt-ért, EGGEE A.
Budapesten, Erzsébettér 9. bz. a szállítás naponként szik ida''lm posta Utalványra vagv utánvétellel. — Azonkívül eredeti áron i.ikt:''i:"ii Hollosy Józ*ef gyógyszerész hrnál Zalu-Kgerszegen.
Sok elismerési irat megtekinthető.
Sz. 794. T. c«. Kgger A. urnák ! Bndapesten.
Miután az ön mell pistillai köhögés ellen kitűnő jó hatással vannak k-''rek belőlök 5 frt árát után vét mellett küldeni.
Egész tisz élettel KABD0S GERGELY,
857 1 _ G) lelkész.
Urarath és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképesség, és tiszta cséplésr<~l legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkészületeiket
l-t öl 8 ló, vagy ökir erejelg.
Továbbá kószitüuk különféle napyság és elismert jó minőségű
tisztító roMfnkat, kukoricia inorzM«»i»kat
HzocHka vágókat. (83G 12—2;")) K^pes árjegyzékek hazai nyelven iugjen és díjmentesen.
Tarcsa fürdőhely.
Vasmegyében (Magyarország.)
Közel az osztr. stajer-roagyar határhoz a szombat helyi vasút állomástól Bécs , Veszprém budapesti vonal tói 4 óra távolnyira esik. Kitűnő vasforrás, érdemszerü nőfürdő, kitűnő hatásától, ugymind betegségek a női sexual szerv, ideg betegségek férfiak és nőknél, minden tekintetben előforduló vérhiány sat.
Fitrdőorvo8 Dr. Thomas.
Brozsurák minden könyvkereskedésben.
Az idény megnyitás május 25 én.
A fürdőigazg&tóság.
(835 6-6)
Vendéglő megnyitás..
Tisztelettel értesítem a t. cz. közönséget, hogy Terézováczon (Suhopolje, Verócze köze lében, vasnti állomás Barcs a Regaliákat május 1-től kezdve bérbe vettem és az ottani
VENDÉGLŐ- ÉS KáVÉHÁZAT
a vendég-szobákkal együtt egészen újonnan, igen szépen és igen jól berendeztem, jó konyháról, azaz: jól főzésről gondoskodtam. A mi az italokat illeti, kijelentem : hogy folyton a legjobb pécsi asztali borral és friss sörrel fogok szolgálni.
A t. cz. utazó közönségnek magamat a legjobban ajálva maradok mély tisztelettel
Labrentz Gusztáv,
(855 2 - 5)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KlfflZSl, 1879. május 25-én.
Tizennyolczadlk évfolyam.
EMftzstéii ár:
egéss érre . . 8
fél én-e . . 4
negyed évre . . 2
nám 10 *r
1
8 frt.l
Hirdetitek
8 hasábon petitsorbsn 7, másodssor 6 a minden további sorárt 5 kr.
nyilttékben
aorouként 10 krért vé-tetuek fel.
Kiuestárí illeték minden egyes hirdetéaárt külö 30 kr fisetendS.
mF
k i \
A lap sseQemi rácait illet® köslemányek saerkaflrtííhö*, anyagi ráttét illeti k&xlemányek pedig a kiadóhoz bérmentve intésend&k: NAGYKANIZSA WliMloiház.
Bérmentetlan levelek, euk ismert mon ka társaktól fogadtatnak el.
kölönf
előbb:
tKtóiatok Timi eemf A kftldetnek. |
gfc^ --- ■ ■ " ^IB
OQYI KÖZLŐN Y.''
TKanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai onk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi § Iparbank«, „n.-kanizaai takarékpénztár«, a «zalamegyei"általán oa tanítótestület", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a »soproni kereskedelmi s iparkamara «.-kanizsai kül választmánya" a több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nemzetgazdasági egylet.
Tekintetes szerkesztőség 1 Soraink csatolmányában szerencsénk vau Lábos Imre urnák, a szombathelyi iskola igazgató-tanítójának „Értekezés az iskolai takarékpénztárakról41 czimü s ó nagyméltósága a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur intézkedéséből államköltségén kinyomatott müvecskéjének egy példányát becses lapjában leendő közlés végett megküldeni, maradván
Budapesten, 1870. május 10-ikén hazafias tisztelettel A „Nemzetgazdasági Egylet* választmánya:
KOR1ZMICS LÁSZLÓ,
eloök.
GALGÓCZY JÁNOS,
titkár.
I.
Valamint nagyban véve az államok jólétét, nagyságát és hatalmát leginkább jól rendezett s kedvező pénzviszonyaik teszik, ugy kicsinyben egyes családok részére, hogy boldog megelégedésben ülhessék körül tűzhelyeiket, oly vagyonos állapot kívántatik, melyszerint nemcsak napról napra legyen mit apritniok a tálba, hanem jusson is; sót ezen felül egyéb szükségleteik fedezésére is kellő pénzeróvel rendelkezhessenek.
Pénzhiányában hanyatlik az ország, pusztul a család, s pang minden üzlet; üres zsebbel kedvetlen, s önkényt meghunyászkodik az ember, mert hisz tudjuk : szegény ember n< m nagy ur.
Vaunak ugyan emberek, kik fáradság — s többuyire érdem nélkül — is vagy öröklés utján, vagy a szerencse egyéb kedvezménye által ingyen gazdag állapotba jutottak, de az emberiség nagyobb része a vagyonosodásnak alapját kitartó muu-kásság- s veszódséggel maga kénytelen megvetni; feutartani azonban mindezek, mind amazok csakis az okos gazdálkodás két fótényezójével, u. m. a szorgalmas, ügyes munkásság- és takarékossággal bírják.
A gazdalkodás eme két tényezőjének okos és helyes alkalmazása tette oly gazdaggá Angol-, Belga- és Francziaorszá-got, mig a Duna és Tisza partjain elterülő dus Kanaánban lakozó magyar nemzet zöme uapról napra mindinkább szegényedik, pusztul, s a bukás örvénye felé siet.
E nagy ,s hazánkat veszélylyel fenyegető bajnak oka leginkább abban fekszik, hogy népünk keleti nép lévén, 1-szor kényelemszereteténél fogva nem eléggé munkás, de 2 or könyelmüségénél fogva semmit sem takarékos. — Látjuk ugyanis akár naponta, hogy még azok is, kik a mindennapi kenyér által buzás-vonás és görnyesztő fáradozásra vannak utalva, veritékök gyümölcsét nem becsülik , nem takarítják meg; kevés keresményökből bőven költenek és pedig többnyire haszontalanságokra, sőt korhelységre; minek következtében számtalanszor megesik, hogy a szükségesre sem lévén pénzök, nélkülözniök, csikorog-niok kell ; — arról pedig, hogy valaha zöldágra vergődhessenek, szó sincs, nem is lehet, mert nincs semmi igyekezet bennök. — De a világ, — azaz hazánk
színpadán, majd minden községben a köny-nyelmü pazarlásnak ennél még szomoritóbb jelezetei is tárulnak elénk, melynek, t. i. főszereplői ama koldusbotra jutott dúsgazdagok, kiknek — többnyire ingyen jött — szép vagyonát nem az elemi csapások, s más szerencsétlenség, hanem a sok eszem - iszom, oktalan fényűzés és henyéléssel párosult tékozlás emésztették fel elannyira, hogy némelyiknek végtére koporsóra valója sem maradt. — Hja! nincs az a sok, mely el ne fogyjon, ha belőle mindig csak elvesznek, de hozzá nem tesznek.
Az imigyen gazdálkodó embereket az eddigi iskola nevelte.
A munkásság és takarékosságnak tehát, mint ikertestvéreknek karöltve jár-niok és -- miként egyik kéz a másikat mossa, — egymást segitniök, gyámolitniok kell. —
Az iskola, melynek feladata nem csupán tanítani, — hanem egyszersmind az életnek nevelni, hogy szegényedési bajunk elhárítására segédkezet nyújtson, a gazdálkodásnak az élet viszonyait szabályozó és a társadalom jólétét legbiztosabban eszközlő jelzett két főfényezőjét figyelmen kívül nem hagyhatja, hivatási és hazafiúi szent kötelménél fogva növendékeit a munkára munkásság által, a takarékosságra takarítással nevelnie kell.
Ámbár a munkásság és takarékosság egy mástól elválaszthatlannak látszó testvértényezői a gazdálkodásnak, de miután valamint meglett emberek néha munka nélkül ingyenvagyouhoz, ugy gyermekek is olykor-olykor ajándék pénzhez jutnak, és ennek becsértéke épen annyi, mint a mit fáradtsággal szereznek, s ily esetben egyedül a | takarékosságnak kell a gazdálkodási szerepet játszania; — továbbá, miután az egyetemes tanitógyülés 50-es bizottsága által csakis a takarékosságnak a gyermekekre vonatkozó és az iskola teendőnek sorozatába foglalható iskolai takarékpénztár kérdését illető tételnek előadásával vagyok megtisztelve, ennélfogva további előadásom tárgyát kizárólag a „Iskolai takarékpén7fár" képezeudi.
(Folytatása következik.)
Méltóságos főispán ur!
Mélyen tisztelt bizottsági közgyűlés!
Az 1870. 42 ik törvényezikk 58 § a által tisztemül szabott kötelességemnél fogva a törvényhatóság állapotáról és a hivatalos ügyvitel körében tett intézkedésekről szóló jelentése met, mely a legutóbb tartott törvényhatósági bizottsági rendes közgyűléstől, vagyis mult 1878. évi szeptember hó 1-től ezen évi ápril végéig terjedő időszakot foglalja magában, van szerencsém a következőkben mély tiszteieltel előterjeszteni.
Mindenek előtt általános jellemzésül legyen szabad röviden megérintenem, miszerint nem vagyok oly szerencsés helyzetben, hogy e jelentésem tárgyát képező s a múltév végső — valamint a folyó év első felére áteső időszak bármelyik részét közállspotaink tekintetében kedvezőnek ecsetelhetném, mert azok mindegyike általánossn érzett nyomasztó viszonyok közt folyt le, melyeknek súlyát a mult év végső szakától öröklé át a jelen, anélkül, bogy ez egy jobb következőben vetett reménynek
avilárdabb és megnyugtatóbb biztosítékait nyújtaná. Ezen általános s Európa majd minden államaiban érzett bajon és hszánkra Szeged városát s as alföldet végposztitással elbo rité vizáradás által még sujtóbban nehezült csapáson kívül, nálunk a nyomasztó vissonyok-nak egyik fő s hozzánk legközelebb fekvő okát kétségtelenül a folyton tartó rosz időjárás képezte, mely habár közvetlen leginkább a termelést sújtja, de közvetett hatásában viszonyainknál fogva az abbó.l táplálkozó összes kereseti forrásokat apasztván, oly feltételt érint, melytől s lakosság jóléte első sorban függ, — de érintettnek ily viszonyok által a közrendtartás érdekei is, s ép ezért a lefolyt időszsk alatt a hatósági teendők is nemcsakhogy szerfelett felszsporodtak, hanem kötelességszerű e''láthatásuk is sok nehézség leküzdésével járt.
Ezzel jelentésem tüzetes tárgyaira térve át: —
A küzegészségi állapot az embereknél a lefolyt év szeptember-no vemberi időszakán át általában nem volt kedvező, — a folyton tartó nedves időjárás káros behatása következtében a hurutos jobbos bántalmak nagy mérvben léptek fel, s ámbár a felnőttek közt járvány vagy ragályos kór nem uralgott, mégis a beteg forgalom és halálozások a rendes arányt jóval túlhaladták; szórványos betegségek közül legkiterjedtebben mutatkoztak a légző szervek hurutos bántalmai, a torok, légcső, mellhártya és tüdőlobok és csúzos izületi bajok, vagyia nagyobbrészt oly betegségek, melyek rendes gyógykeseléat igényelvén, nálunk a népnek ettől való tartózkodása miatt a sűrűbb elhalálozásokat előidézni szokták ; a deczemberi hideg idő beálltával azonban a közegészségi állapot jobbra fordult, s a folyó év 4 hónapján át folyton kielégilő volt, kivéve a lendvai járásnak majdnem folytonos árvizlől borított egyes vidékeit, hol a gyermekek közt a görcsös hög-hurut, hártyás toroklob — sót némely köz é-gekben a dyphtheritis számosabb kóresetekkel lépet'' fel, mely miatt a hatósági gyógykezelést — továbbá az elkülönítés és fertőtlenítés szigorú foganatosítását elrendelni kelle, hogy ezen felette veszélyes és ragályos kór terjedése meg-gátoltassék ; a mi február hó végével el is ére lelt, miután azóta szórványosan sem fordultak elő ujabb bet«*gülések s egyátaláu az ápril hó végéig terjedő főorvosi jelentés szerint a köz egészségi állapot a megye egész területén oly aunyira kedvezővé vált, hogy az időszaki be tegségek aránya is — a kóresetek szelíd ós veszélytelen befolyása mellett a szokottnál cse kélyebbre apadt; egyébiránt a közegészség ótalma áriaimainak elhárítása s főleg azon elővigyázat tekintetében, mely járványos bajok behui czolasának — fejlődhetéséuek es terjedésének uieggállása végett szükséges, a szabályok által előirt orvosrendőri óvintézkedések megye-szerte megtételtek, s azoknak a szükséghez ké pest kötelességszerű foganatosítását szigorúan felügyelni el nem mulasztandom; végre tiszte lettel jelentem, hogy a közegészségi szolgálatnak az 1876. XIV ik törvényezikk által elren deli ujabb szervezése megyénk területén is végre hajtaton, a végmegállapitásra nézve azon ban még forognak fenn több fontos teendők, melyek leginkább a némely kerületekben nem foganatosi totl körorvosi és ssüléssnői választá sok pótlásával, továbbá a némely válaaztások ellen benyújtott felfolyamodványok elintézésének, valammt a haRt kémlésnek a községekben éa as I-só fokú közegésaségi hatósági szabályos Ügyvitelnek a saolgabiróságoknálleendő reudesésével nyerendik végmegoldásukat, a miért is ez — mint a pót tárgysorozatba felvett önálló ügy — külön fog a tekintetes bisott sági kösgyülés elhatározása alá terjesstetni.
A lefolyt 8 havi időszak alatt aajnos öngyilkosságnak 16 esete fordult elő, ezek kös&l 3 esetben ön mérgezés által, 6 esetben felakass-tással, 5 esetben agyon lövés által, 1 esetben szándékos kutbaugráseal, és 1 esetben késszu rásokkal hajtatott végre az önkivégzés; mel-
lőzve a szerencsétlen áldozatok névszerintif el sorolását tisztelettel megjegyzem, hogy mind ezen eseteknél a ssabályszerüleg teljesített orvosrendőri vissgálatok által az Öngyilkosság constatáltatván, a gyászos tett indokául életuntságra és belső meghasonlásra gyanitató körülményeknél egyéb nem volt felderíthető.
Nem kevésbé számosan éstek véletlen szerencsétlenség áldozatául, nevezetesen előfordult, véletlen sserencsétlenség általi haláleset osszon 14, — ezek közül 4 egyén faásás közben a kidűlő fa által agyonüttetett, 1 egyén as általa tisztogatott fáróli leesés folytán ssörnyet halt, 3 egyén ittas állapotban visbeesés és szinte oly állapotban zivatar által uton ért 3 egyén megfagyás által, egy 4 éves gyermek építés alatt levő s a folytonos esősés következtében kidőlt fal által agyon nyomás s végre 2 egyén véletlen meglövés által lel^p halálát, — ezen mindannyian sajnos esetek közül még is a két legutóbbit minősiti, legszerencsétlenebbé ason valóban megrendítő körülmény, hogy azoknál a véletlen agyonlövés elkövetője egy spaéssgy testvér volt, u. is: november hó II-én Bogár István ssent örzsébet-hegyi lakos György nevü fiát őrlés végett a malomba küldvén, midőn es ismételt sürgetésre sem indult el, hanem atyja által már többször eltiltott puskáját tisztogatá, ezen atyja megboszankod ván, fia keséből a puskát — nem tudva hogy töltve van — kicsavarta és a pitvar talpfához vágta, mi közben a puska elsült b a véle szemben álló 15 éves leanya a lövés által szivén találva rögtön meghalt; a másik szerencsétienségi esetnél pedig Tóth János orosztonyi lakos márczius 15—16 ikaközti éjjel udvarán tolvajokat gyanítván, lőfegyve révei azok üldözésére kiment és nyomozás köz ben s setéiben a ház mögöl előszaladt aaját nővérét agyonlőtte; mindkét tettes az illető bíróságnak átszolgál tatot!.
Elmekórnak 3 esete fordult elő, melyekre nézve a szabályszerű orvosrendóri eljárás foganatosíttatván, a szerencsétlenek közül ke tő közveszélyes kórállapotánál fogva az országos tébolydába elszállít latolt egy pedig uyugodt és javulási ígérő állapotához képest házi gou dozás mellett gyógy kezeltetik. ! Szerencsétlen szülés, mely möleges bea-
| vatkozást igényelt, előfordult összesen 4, — a szülőanyák mind a négyesetnél életben maradtak, a gyermekek közül kettő nem volt megmenthető.
Ezen jelentésem tárgyát képesé 8 havi időszsk alatt teljesítetett bonczolás orvos törvényszéki tekintetből összesen 12, melyeknél s hslál okai voltak: agyhüdés tejsértés folytán 7 esetben, megfulás 1 és elvérzés 4 esetben; orvosrendőri szempontból részint bonczolás résziül hulla ssemle teljesítetett összesen 30, melyeknek tárgyait a fentebb elszámlált rögtöni halálesetek és a véletlen szerencsétlenség áldozatai képezték.
Ezzel lehetőleg hü képét adva megyénk, közegészségi állapotának, midőn tisstelettel megjegyzem, hogy a mult évi oltási időszak óta megyénk területén összesen 13,052 ojtoacsou teljesítetett sikerrel a védbiralő oltás, jelentésem ezen részének kiegészítéséül van szerencsém a népesedési mozgalom adatait következőkbea előterjeszteni az 1878. évi szeptember hó 1-től f. évi ápril hó 15 ig terjedő időszak alatt.
N.-Kanizsa rend. tanácsú város Z. egerssegi szolgabírói járás Pacsai „ n
Keszthelyi „ „
Sümeghi , ,
Tapoiczai Kanizsai Letenyei Perlaki Csák tornyai A.-lendvai Novai
» 0
n n
) .na résen
ZALAI KÖZLÖNY
TIZENN YOLCZADIK ÉVFOLYAM
A hasznos házi állatok egészségi állapota a lefolyt egész időszakon át ¿Italában kielégítő volt, mit annál is inkább örömmel jelentek, mert nemcsak Oláhorazágban, Boszniában, Alsó-Ausztria és Csehország tobb közegeiben, de a noag)ar korona országok területén ia nevezetesen Horvátországban, a határőrvidéken, sőt Magyarország két megyéjében is a pusztitó keleti marhavész terjedőleg uralgott, s ily körülmények kost az állatok egészségének megóvása és a vé*z becsempészésének meggátlás* a legfőbb —de egyszersmint sok nehézség leküzdésével foganatosítható feladatot képezé; erre nézve megyénkben az általános óvrendszabályokon kivül a két határszéli járásokban — a csáktornyai és perlakiban a mull évi szeptember hó óta mindeddig szerencsés sikerrel alkalmazott határőrség, továbbá a törzskönyvi nyilvántar iád, a határszéli belépti s a vasúti fel és lera kódó állomásokon a szabály szerű ál!at egészségi szemle viz>-gálatok, valamint a megye egész te rületén a vásári kellő ellenőrzés és a községek ben az állatok egészségének hetenkénti meg vizogáláaa vétetett szigorúan foganatba, s oly sikerrel, melynél többet a marha átszállítási uagy forgalom mellett megyénkben a szarvas állatok jelen kedvező egészségi állapota tekintetében nem is kívánhatok. — A nem kevésbé fontos ló nevelés tekintetében, szinte némi haladást, jelenthetek, a mennyiben az ezen évi ái lamí fedeztetésre megyénkben a fedevési áüorná sok beosztása és az állami méntelep igazgató sága útján eszközölt vizsgálat által olyannyira czélszerünek igazoltatott, miszerint a fedezett kanczák száma már april hó eiejéu vagyis a aied-zési idény közepén túlhaladta az előző évek bármelyikének egész évi fedezési ái4 »gát — van pedig jelenleg megyénkben összesei, 12 fedezési állomás, nevezeteesen : Ráczkanitsán, Szent Ilonán, Letenyén, Zala-Egerszegen, Söj-töron, Pacsán, Tapolczán, Pákán, Belatinczon, Novakovetzen, Perlakon és Nagy-Kanizsán — összeBen 20 drb. ménnel, s itt tisztelettel meg jegyzem, hogy az állami fedező mének számát épen az ezen évi kedvező teuyész eredmény alapján elégségesnek nem tartva, a jövő évre még a szántói , tapolczai- és sümegi járások ró szére 1 — 1 állomásnak s azokra lehetőleg 8 állami ménnek megnyerése végett a kellő lépéseket megtenni fogom. — Ugyan a lótenj ész-tést érdeklőleg még felemlítem, miszeriut az egyesek és községek tulajdonát képező apa lovaknak az 1873-ik évi XX ik törvényezik által előszabott megvizsgálása megyénk területén folyó évi aprjl hó 9 en teljesítetett, mely alkalommal az illető szakbizottságok altal megvizsgált apa lovak közül tenyésztésre alkalmasnak talált 103 drbról szolgáltattak ki a szabályos tenyész igazolványok ; végre ugyan a hivatkozott törvény által elrendeli evi lóállo-rnányi összeirás marczius havában foganatost látván, annak alapján lóoaztályozás a kirendelt három katonai szakküldöttség közben jöt-téveí a tapolczai, kanizsai és letenyei járásokban april hó 17-én megkezdve folytatólag a megye egész területén az elővezetendő lovak számarányához kép«st csoportosított községek körjegyzőségi székhelyeiu még jelenleg is eszközlésben van.
A marha járlati és kereskedelmi forgalomnak a lefolyt időszakra eső szám adatait van szerencsém a kövelker.ő kimutatással elő terjeszteni.
187a. évi september hó 1 tői 1819 ik évi april hó végéig a központból a megyebeli kör jegyzők részére összesen kiszolgáltatott 60312 darab 5 krajezáros és 11789 darab 3 krajezáros bélyeges marhajárlati űrlap, és pedig járá sónként:
5 kros. o kro*.
1. Tapolczai járásba 4G72 35?
2. Sümeghi n 10248 12UO
3. Keszthelyi » 6200 300
4. Kanizsai o 8558 2285
5. Pacsai J» 5571 440
6. Egerszegi 0 9280 562
7. Novai m 2391 375
8. Letenyei m 1519 572
9. Lendvai jr 7408 2887
10. Perlaki n 2247 1076
11. Ctákioruy r 2218 1735
Összes- a 00,312 11,7öi)|
Megyénk közbiztonsági állapotát a le folyt 8 havi id''szaknak ezen é^re átenő 4 haván at kiel>;gitőnek jelenthetem, — sajnos azouban, hogy ugyanezt nem jeleuthetem n mult év végső szakáról, mert november havá-vábao 2 rablógyilkosság követtetelt el, melyek • közbátor létre méltán megdöbbentő hatással voltak, — ezek egyike a tala-egerszegi járáshoz tartozó Kökényes Mindszent község s Torda-hegy közli utón, másika pedig Taruok községben követtetelt el; az elsőnek áldozata Fischer Jakab zala • egerszegi lakos lisztkereskedő volt, ki november hó 11 én reggeli 8 óra kor Zala Egerszegről élelmi czikkek bevásárlása végett Nagy Lengyelbe távozván, ugyan az napon délután 2 órakor a tordabegyi uion
meggyilkolva és pénzétél megfosztva találtatott; a Tárnok községben november hó 25-ón elkövetett gyilkosaágnak áldozata Pap Dániel ottani bognármester volt, ki éjjeli 11—12 óra közti időben észrevevén, hogy ser tvéseit elhajtani akarják, azt megakadályozandó az udvarra szaladt s ott 2 lövés által találva rögtön meghalt.
Mindkét esetnél azonnal teljes erélylytl foganatba vett nyomozások folytán az elsőnek tetteséül Horváth István liczkói illetőségű börtönből szabadult hely nélküli csavargó, a másikra nézve súlyos gyanúval terhelt Készei József Szent-Kozmadombjai és Készei János közép Nemes-Apáti kanász testvérek elfogattak és a bíróságnak á''adattak.
Ezen eléggé sajnos kéteseten kivül még Goldscümidt lgnácz pápai illetőségű joggya-kornok állal jauuár ho 13-áu ejj-1 a¡Szent-lvan Pozva közti uton elkövetett öngyilkossági ki Bérlete keltett nagv megdöbbenést, miután nevezett első vallomásában szinte rablógyikostaig áldozatának állította magát, de később a vizsgálat folyama alatt önként bevallá, hogy sikkasztás miatt köröztetvén, öngyilkossági szándékból revolverrel önmaga lőtte meg magát.
Elkövettetett még a lefolyt 8 havi időszak alatt 3 verekedés közbeni emberölés, 1 gyermukgyilkolás, és 5 súlyt* testi sértés, melyek közül kettő szinte halálos kimenetelű volt; mindezeknek tettesei az illetékes bíróság nak átszolgáiva lettek.
A vagyon biztonság ellen elkövetett büntettek a lefolyt időszakou át következők voltak:
September havában előfordult állat tol-vajlási eset összesen 4, 2 ló, 11 darab juh és 17 darab sertéseltolvajlásával; feltöréssel párosult tolvajlás 5, egyszerű tolvajlás összesen 9, melyek közül a tettesek 2 állattolvajlási 2 leltöréses és 5 egyszerű lolvajlási esetben nyomoztattak ki és szolgáltattak át a bíróságnak. Október havában előfordult: G sertés tolvajlás 2 juh tolvajlás, 2 feltöréssel párosult és 11 egvszerü tolvajság, melyek közül 3sertés, 1 juh és 8 egyszerű tolvajság tettesei szolgáltattak át a bíróságnak. November höbau elkövettetett 4 lótól vajlás, 1 tehén, 2 juh, 5 sertvés tol vajság
1 bolt feltörés, melynél 170 frt értékű bolii czikkek és összesen 12 egyszerű tolvajság. Deczember ha-ában pedig 4 sertvés tolvajság,
2 ló, 2 tehén. 1 kamara, 2 piucze feltörés és 9 egyszerű tolvajlás; ezen itt felsorolt büntettek elkövetőinek leguagyobbrésze azonban a kellő erélylyel foganatosított nyomozások folytán ki-tudatván, azóta a vagyonbiztosságot sértő büntettek ugy számra miut jelentőségre nézve tetemeseu apadtak, nevezetesen január havában előfordult összesen 8, februárban 5, már-cziua és upril hóban együttesen 12 tolvajsági eset, melyeknél egy feltöréssel páiosult tolvajságon kivül csekélyebb értékű tárgyak — leginkább élelmi czikkek és ruhanemüek képezték az elorzott tárgyakat, s a tettesek is a legtöbb esetnél kinyomoztatván, a biróságnak át szolgáltattak ; az egy fel töréses tolvajság ápríl hó 10 én éjjel Zala Egerszegen követteteti el, Fischer László gabn* kereskedő boltjának feltörésével, honnét a zárvahagyott pénzszekrénv-bői eddig kinem deríthetett tnódou 1680 frtnyi részint készpénz részint értékpapírok tolvajoltattak el, melynél azonban a tettes a legszor gosb nyomozás daczára sem voli eddig kitudható. —
Itt nem mellőzhetem el egy méltán a sajnálható rósz szándékú hírlapi koholmányról emlitést fenni, mely a .Hon" czimű lap folyó évi ápril 25-ki esti kiadásában a .Magyar Lapokra'' való hivatkozással s utánna más lapok ban is, egy borkereskedőnek állítólag Nagy-Kanizsával szomszédos egyik helység lelkésze által történt meggyilkolás.sról közöltetett. Ámbár ez a „Zalai Közlöny" czimű megyei lapban már nyilvánosan megezáfoltátott, mind a mel lett én hivatalosan s közvetlenül felhívtam a .Magyar Lapok" szerkesztőségét, hogy az említett közleményt mint valótlant annak megje lenésére forrásul szolgált Saját lapjában is határozottan megezáfolni s egyszersmind a kellő lépések végett velem közölni szíveskedjek azon egyén nevét, ki nem tartózkodott ily megdöbbentő botrányos módon a lelkészi szent hivatás iránti köteles tiszteletet a legmélyebben sértő s közbiztonsági viszonyainkat alaptalanul compromitláló rágalommal a közönség johisze müségét próbára tenni.
A közbiztonsági szolgálatot illetőleg, mi-dón megemlíteném, hogy megyénknek Horvátország felőli 2 határszéli járásaiban a marhavész elleni határ őrséget már mult évi szeptember hó óta folyton s még jelenben is foglárok áltsl kell teljesittetnem, minél fogva az ezáltal is apasztott s különben sem nagyszámú foglársá gunkat a közbiztonság tekintetéből elkerülhet-lenül szükséges folytonos őrjáratozás még fokozottabb mérvben veszi igénybe; ezen kívül még tüzetesen a közbiztonsági szolgálatot érdeklő két tárgyra kell különösen ia jelentésemet kiterjesztenem: —
az egyik azon sajnos de elengedhetlen kötelesség parancsolta intézkedésemnek bejelen-
tése, miszerint a tapolczai alcaendbiztos oly bzoI-gálati hanyagság — kötelesség sértés és visz-szaélés tényeivel terheltetvén, melyeknek meg-türése a mindíckor teljes ós megbízható pontosságot igénylő közbiztonsági szolgálat érdekével össze nem egyeztethető, e miatt ellene az 1876. VII-ik törvényezikk §-a alapján a fegyelmi vizsgálatot elrendeltem, és őt állásától felfüggesztvén, fegyelmi ügyének törvényszerű ▼égelintézése most van folyamatban.
jelentésemnek másik tárgyát az üresedésbe jött zala egerszegi alcsendbiztoei állás betöltésének kérdése képezi; az említett állomás agyanís Csizmadia József volt alcsendbis-tos elhunyta által üresedésbe jővén, miután a megyei főcfendbiztos rendes hivatali állomása szinte Egerszegen van ós ő itt főcsendbiztosi kötelmei mellett az állomási felügyeleti teendőket is teljesítheti, ezért ón teljesen szükség telennek tartom 8 olyannak tapasztaltam Zala-: Egerszegen 2 csendbiztosnak létezését, s ép ez okból a megüresült zala egerszegi alcsendbiz-tosi állás betöltés helyett annak tiiegszünte-lését s az azz^l járó 6UO frt évi illetmény meg osztásával két rendőrmesteri uj állomásnak — egyenkint 300 frt évi fizetéssel — s«erve«ését vagyok bátor javaslatba hozni, és pedig egy i kel Zala- Egerszegre, a másikat Pacsára, mely által a nevezett két járásbeli összesen 7 foglár állomások feletti felügyelet« ezzel együtt a közbiztonsági szolgálati eljácás is pontosabb és sikeresebb lenne, mert biztos meggyőződésem szerint azt a foglár állomásokat gyalog őrjára-tozásaal b így rendes szolgálati eljárással felügyelő két rendórmester alkalmazása, az el látogatással kocsizó alc*end biztosnál inkább biztosítani kép-s leend ; ugyanazért a közbiztonsági szolgálat s enn-''k mindinkább fokozódó feladatai erdekében mély tisztelettel kérem a tekintetes bizottsági közgyűlést, hogy fentebb előterjeszteti javaslatom eifogadásával a zalaegerszegi alcseudbizlosi állás megszüutetéeét és a helyett 2 uj rendőrmesteri állas szerv ezé sét elhatározni kegyeskedjék.
A mult évi Bzeptember hótól folyó évi april hó végéig előfordult a megye területén összesen 9 tüz eset s habár ez, számra né/ve sokkal kevesebb az előző ugy ati ily tartamú időszakok ala''.t előfordul''aknái, de közülök az oklober havában a tapolczai járáshoz tartozó Szent-A utal fa, a pacsai járásbeli (Jrosz''.ouy és Csány, és a zalaegerszegi járáshoz tartozó Csács községek ben, továbbá uovnnb*r havában Gyűrűs községben, végre márczius hó 19 én Podluren községben történt tüzeselek, az okozott kár nagyságánál fogva eléggésujtó szerencsétlenségül tekinthetők, s különösen áll ez a Podlureui tűzesetre nézve, melynél 42 lakház, számos mellékepúlet, takarmány és gazdasági eszközökkel 20 ezer forintra becsült ériékkel leltek a lángok martalékává, s ezen szerencsét lenség Podturen község lakosságának, legsze gényebb részét érle, kik vagyonuk megsemmi sülese állal végnyomorra jutottak; miért is részüitre a könyóradomáuy gyűjtést folyamaiba tenni, s egyszersmiut segélyezésük végett a nagyméltóságú belügymiuisterumhoz felterj-sz-tést intézni kötelességemn-k tartottam, s ilt hálás köszönettel említem fel, hogy a magas belügyministerium a tűzvész által leginkább sujtoilak segélyezésére a központi állampénztár könyöradomáuyi alapjából 400 frtot utalványozni kegyeskedett, mely összeg kiosztás végett az illető járási szolgabíró úrhoz már ki is küldeteit.
(Vége következik.)
Helyi lilrek.
— Király i adomány. Emii lettük lapunkban annak idején, hogy Gerőfy Andor de rék színigazgató ó felségeik ezüstmeny egzője al-kaiinábul Nagy-Kanizsán díszelőadást rendezeti, s az erről szólló Wajdits József könyvnyomdájában készült díszes selyem szinlapot legfel sóbb helyre is felterjesztette. Ex alkalomból — ő felségeik legmagasabb elhatározása következtében — a napokban 30 frtnyi adomány érkezett a nevezett színigazgató ur kezeihez.
— Érdekes bűnügyi végtárgyaláj a nagy-kanizsai kir. tvszék büntető bíróságnál. F. évi május hó 29 én lesz végtárgyalása Nagy György bel) beli lakos elleni gyilkossági bün-pernek. A bűneset Jandrasi''s Katalin cseléd leánynak meggyilkolása, mely annak idején oly nagy izgalmat keltett városunkban s melynek részleteit olvasóink már ismerik lapuuk közle menyéből is. Mint halljuk a kir. tvszék védőül hivatalból dr. Fárnek László helybeli ügyvédet nevezte ki.
— Gőzfürdőnkben igen czélszerüen készített uj padok alkalmaztattak. A köpülozés szinte kezdetét vette, akik használni kívánják, rendszeres felügyelet mellett már igénybe vehetik.
— Csőd. Bauer Miksa n.-kanizsai lakos ellen, bejelentési határidő jul. 24 25 26. ideig lenes tömeggondnok Eperjesy Sándor. Pertigyelő Lengyel Lajos.
MÁJUS 25-én 1879.
— Meghívás. A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet igazgatóságának t. tagjait 1879. évi május hó 28-án este 6 órakor, saját helyiségében tartandó igazgatósági rendes ülésre tisztelettel meghívom. Tárgy : 1. A mult ülési jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelentés. 3. Kérvények elintézése. 4. Netaláni indítványok. Nagy-Kanizsán, 1879. évi május hó24. Manhardt, elnök.
— Zenés mise. A pünkösdi, ünnepek alkalmával vasárnap és hétfőn, fél kilencz órakor a városi templomban a főgymnasiumi ifjúság zene és énekkara közreműködésével zenés mise lesz.
— Országos vásár tartatík hétfőn máj. 26 án Nagy Kanizsán.
— Az önkéntes tűzoltó-egylet közgyü lése szépszámú résztvevők jelenlétében mult csütörtökön megtartatott; a közgyűlési jköny vet s az érdekes elnöki jelentést lapunk jövő száma hozza.
— Áldozó csütörtökön délben erős jégesővel felhőszakadás vonult Kanizsán kereB/. • tül, a főuteza egész folyóvá vált, ennek következtében a .Polgár Egylet" kertme^nyitása május 25-re halasztatott.
— Ismét öngyilkosság. Németh Já
nos kiskomáromi illetőségű vasúti fütő május 20-án reggel egy árnyékszékben nadrágszíján felakasztotta magát, mire észrevették meghall. Bonczolás végett a kórházba szállíttatott. Tet lének indokát családi viszonyból erecu. .ok mondják.
— Erélyes rendőri nyomozás következtében G ügyvéd szolgálójának ellolvajolt 13 inge megtaláltatott, az egyik tettes fogva, ma-aik nyomoztalik.
— Megfagyott május 10 én a salom-vári erdőben egy 10 éves gulyás gyerek.
— A zaUitnegyei közegészségi bizottság határozata foly táu a hév vízi fürdőben gyógy szertár állittatik fel.
— Varasd-T<>l>liCzár6L írja nekünk Keleti György munkatársunk: Számtalan balszerencse s viszontagság után végre itt vagyok Topliczán hauyalló reményemnek utolsó menhelyén s megvigasztalódva mondhatom, hogy napról napra jobban érzem magamat itt a sza-nakozó lermészet gyógykezelése alatt: e meleg forrás ugy is talán az auyaföid szivéből fakad, mely szereteteis enyhülést sugároz beteg gyermekeire: mintha csak érezuó s osztaná szenve désünket; megkeresi e csodatevő viz a testnek mind''-u fájó részeit a csontvelőig, jótékony cseppjei behatnak a megromlott sejtekbe s hangva szorgalommal hozzák ki azokból a meg-iomlott, mérges mdveket, hogy a jó vér utat nyithasson magának s a megzavart életfolyam ismét a rendes forgásba jöhessen, megszívja, megszűri a gyógyvíz a testet ugy mint mikor a spoogiál kifacsarják; rendes életmód, egész aéges, tiszta, virágillatos hegyi levegő pedig uj erőt öinlesztenek a rósz nedvektől megtisztított sejtszövetekbe s véredényekbe. De nem csak a lest, hanem a lélek is megfürdik naponta itt a vadregényes természet varázshatalmu szépségének szemléletében, mely szelíden elringat s remélni ''anit. „A tavasz rózsás kebelét kitárta." Oly üde, oly szép, oly ifjú itt a természet, mint vízözön után lehetett, mikor a kienges/.telt Isten mosolygása újra terem tette. Mind a lélek, mind a test erős, meg rázó, de mégis fölemelős kellemes behatás alatt áll, melynek eredménye a megrongált egészségi állapotra csak jókövetkezméuy ü lehet, amint ezt igazolja száz és száz teljesen felüdült sokszor a légsúlyosabb teati betegségtől felszabadított ember hála szava, melylyel dicsérik s áldják a természet e bámulatos hatású gyógyhelyét, honnan ha talán néha nem is egészeu meggyógyulva, de mindenesetre megkönyeb-bülvo távozik a beteg; igy megvigasz alódva várom éu is tőle nyomasztó bajom jobbra fordulását. A rni máskülönben a fürdői életet illeti az most még csendes, egyhangú a vendégek száma még igen csekély, mert a mostoha időjárás az utakat soká elzárva tartotta; első ízben a Mura kiáradása engem is visszatereli ulamról b közel egy hétig kellett az indulásra várakoznom Az életfentartási szükségletek sem épen drágák ; mindent összefoglalva 2 frt s néhány krajezárt tizetek el naponta, sat.
A székesfehérvári országos gazda értekezlet juuius 2 — 5 én tartatík meg. Zala-tnegye gazdasági egyesülete részéről megjelenésre felkérettek: Svastics Benó ur elnöklete alatt Modrovics Gergely, Baán Kálmán, Belus József, Bessenyei Ernő, Háczky Kálmán, Zala-béri Horváth Mór, Kőnigmajer Jáno«, B. Puthe-ány Géaa, SkublicsIstván, Skublícs Jenő, Szekeres József, Szily Dezső és Ziegler Lajos urak.
— Említettük, hogy az iparos ifjúság vándorgyűlését a miniszter alaki biáuy miatt betiltotta. Hogy a vándorgyűlés megtartható legyen, Benkő István és a veszprémi iparos-if-jak egylete tisztikarának aláii ósával ujabb meghívás bocsáttatott ki, s küldetett szél a hazai bzaktestületekhez, s igy a vándorgyűlés Székesfehérvárott jun. 2 án megtartatni fog.
TIZENNYOLCZADK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 1879.
— A Csáktornyai fiokbörtonhez bür-tönmesterré atőiigyész által Jánosa István börtönőr neveztetett ki.
— Föléledt vulkán. A Balaton irányában éjszakkeletről délnyugatnak csapó kup-hegyek egyike, a Csobáncz ujabban gyöngén füstölög. A többi fiók közt e hegy is a kialudt vulkánok sorábáa említtetik. Egy aradi lap híresztelte ezt magán levél nyomán.
— A Z.-Szt. Gróth járási tanító egylet f. ó. május hó 29-én reggel 9 órakor Zala-bérben a róm. katb. népiskola helyiségében tartandja szokott tavaszi közgyűlését. E gyűlésre az egyleti tagokat éa a nemeskeblü tanügy barátokat tisztelettel meghívja. Sz.-Gróthon, május 20-án 1879. Elnöki megbizásból: Békefi
Elek, egyleti jegyző.
— A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája által a növeldei énekkar közremüködcséval 1879. május 22-én alapítási ünnepély tartatott. 1. Hymnus szent Alajoshoz, éneklé a kar. 2. Elnöki megnyitó beszéd. Tartá Vogl Márton. 3. Ima a szúz Anyához, Sengertől. Éneklé a kar. 4. A keresztény vallás a költészetben, előadá Homicskó Jenő. 5. Isten mindenható, Lachuertől. Eueklé a kar. tí. Az első oáz. Költemény Kisa Józseftől. 7. Emlékezés, Kírchnertól. Harmoniumon előadá Káuzli Dezső. 8. Jegyzői jelentés. Olvasá Tóth fal ussy Béla. 9. Utóhangok, Schnaubelttól. Éneklé a kar. 10. Elnöki zérszó. 11. Hüségfo-gadás, Sengertől. Éneklé * kar.
— Meghívás. A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet hallgatósága felerészben a „Segélyegylet", felerészben pedig a „Deák-könyvtár" javára 1879. évi június 7-én „llévvizen" zártkörű tavaazi mulatságot rendez. Kezdete délután G órakor. Egy család jegy 3 frt, személy-jegy 1 frt. Jegyek előre válthatók az in''ézeti olvasó-teremben naponkint délelőtt 11 — 12 óra között. Kéretnek a L hölgyek lehető legegyszerűbben megjelenni. Koss idő esetén ugyan e hó 14-én fog megtartatni. Fel ül Vetések köszönettel fogadtatnak és hirlapílag nyugtáztatnak.
— Meghívás. A muraközi tanító-kör közgyűlését május hó 29 én délelőtt 9 órakor Csáktornyán a polgári iskola helyiségében fogja megtartani, melyre a t. tagtársak és tanügy barátai tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat. 1. Elnöki megnyitás után a mult gyűlés jegyzőkon) vének hitelesítése. 2. Tisztújítás. 3. Gyakorlati előadás számtanból, előadja Csizmadia János ur. 4 Ugyancsak gyakorlati előadás természettanból előadja Walló Vilmos ur. 5. Bu
"dapest keletkezéséről, értekezik Szántó Károly ur. 6. Pála Mihály ur bemutatja a telephont. 7, A tamtóegyletek urszágua szövetségének alapszabályai megvitatása s esetleg elfogadása. 8. Indítványok s eg\ébkeblí ügyek elintézése. K*lt Csáktornyán, 1879. május 21 én. Jeuey Gusz''áv, kcirelnök.
— A Jlura folyón való halászat Májerországbau az ottaui halászati egylet állal egészben kibérel''.etui Bzáudékolutik, főleg az okból, hogy annak nemes halakkal való benépesítését eszközölje s okszerű eljárást terjesz-szeu ezen reményteljesnek tekinthető halasviz vidékein oly módon, hogy a halászatot nagyobb területekre az észszerű halteuyésztési és balá-ezati szabályoknak mindenben eleget tévő albérlőknek adja ki. A Mura folyó jelenlegi ha lászati jogbérlőível a tárgyalások már folyamatban vannak.
— Rövid hirek. Németh Keresztúri esperes Kovács József iu<-ghail. — Orosházán egy gazdag tiu mészszol él. — Szegeden Józset fúherczeg palotát építtet. — Soldosué l''árísba megy harmadtél havi szünidőre. — Konstantí nápolyban nagy a drágaság. — Toponáron, Kaposvár mellett, postahivatal lépett életbe. — A horvát tartománygyülés jun. 10 re ösazehi-vatik. — Váczott a tauitók márczius 1. óta nem kaptak fizetést. — Gyöngyösen Vahot Imre és Sándor születési házát emléktáblával jelölik
meg. — A „P. N.- május 21-ig 58 ezer frtot gyűjtött a vizkárosultaknak. — A tehérvári kiállítás julius 15-igtart. — Bulgária fejedelme juu. 17-én lép Várnánál a bolgár földre.
Ki nyeri?
Szebeu, máj. 21 én: 3(1, 47, ti2, (>4, 68. Prága, „ „ 49, 71, 35, G5, 4. Lemberg „ „ 39, 43, 23, 73, 89.
A zenemű Ö császári és apostoli királyi felségeik esküvőjének 25 évfordulója íratott. Ára 1 frt.
— Stampfel Károly pozsonyi kir. akadémiai könyvkereskedő kiadásában megjelenő „Hab Ráby" regény III. és IV-ik füzete beküldetett hozzánk. Ára 50—50 kr. Jókai, e jeles magyar regény szerzője. Pozsonyban tartott belőle nagyhatású felolvasást. Az első kötet e 4 füzettel befejezve van.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munkák N''a^y Kanizsán Wajdits József köny vk»Te»kf dése által meg-rendelhetők.)
— rJSzdzadokm május havi füzete meg-jeleut Thiüy Kálmán nDunánluli hadjárat 1707 ben* czirnü nagyérdek ü II. közleményé vei. Károlyi Árpádtól : Adalék Dobó István és Balassa János összeesküvéséhez sat. Szerkeszti Szilágyi Sándor a magyar történelmi társulat érdemdús titkára.
— Üj zenemű. Táborszky és Par«ch urak zeneroükeresk''désében m agjelent „Nászénekek " keringő, zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp.
Vegyes hlrefe.
— Anyagi helyzetünk illusztrátiójdhoz. Aradmegyében, Világoson egy beltelekből • egy szőlőből álló ingatlan, melyre egy aradi hitelező pár évvel ezelőtt 400 irtot kölcsönzött a bírói harmadik árverésen 4 frt 90 kron va gyis négy frt kilenczven krajezáron kelt el. Az árverés helyszínén, a jegyzői irodában mint egy husz világosi lakós, köztük a segédjegyző is jelen volt s ez utóbi a beltelekre csupa tréfából 10 krral tftbbdt ígért, mint előtte va laki, az az 70 krt Nem csekély volt aztán meglepetése, mikor leütötték „hogy senki többet harmadszor* és a beltelek hetven krert tulajdonában ment át. Ugyanígy lett az 1130 öles szőlő 4 frt 20 krért, egy másik árverelő birtoka. Biz ezek valóban szomorú viszonyok. Ausztriában sincsenek egyébiránt másként, Stájerországban a mait márcziushó folyamában naponkint átlag két parasztcsalád űzetett el végrehajtási uton házából ós telkéről. A hivatalos lap márczius havában 207 végrehajtási árverési hirdetést közölt. Tíz esetben maga az államkincstár volt kénytelen adóhátralékok miatt árverést kérelmezni, hogy hány más esetben okozta a túlságos adóteher as illető család romlását, azt a kimutatásából, fájdalom, kivenni nem lehet. Hogy a végrehajtások minő folyamatot vesznek, azt megítélhetni a következő valóban elszomorító esetről: Már-Czius 31-én tartatott egy kránichsfeldi nagy birtok harmadik árverése. A birtok becsára 145,000 frt; az árverésen egy árverelő, dr Berzé ügy/éd volt jelen, aki többet igérő hiányában a birtokot — száz forinton vette meg.
— A szegedi zenészek érdokében Czapik János ottani zenetanár felhívást tesz közzé a „Szeg. Hiradó''-ban. A zenészek nem bírtak más vagyonnal, mint szellemi tőkéjökkel; legnagyobb részt nem volt biziositott fizetésük, s éj nappali verejtékes munkával tartották fenn magokat és családjaikat s munkakörüktől az árvíz folytáu elesvén, a legaujtabbak közé tartoznak. Ez az osztály Szegeden, alig pár kivétellel, magyar, s épen mert az, nem tud alamizsnát kérni, hanoin kétes remény nyel, hallgatva türi nehéz sorsát. Az említett r.euetanár a hazai zeneművészek, tanárok s általában a zenebarátok figyelmét felhívja e körülményre, s kéri őket, hogy addig is, mig a szegedi zenészek és zenetanárok újra keresetforráshoz juthatnak, szükségeik enyhítésére hangversenye ket rendezzenek. A begyülendő adományok a „Szegedi Híradó" szerkesztőségéhez Szegedre küldendők.
— Iluyiiald Lajos kalocsai érsek fogadtatásáról a következőket írják. Haynald bibor-uokol a gőzhajó állomáson ünnepélyesen fogadták Kalocsán, a diadalkupu eszmejét azonban, melyet terveztek, a rósz idő miatt nem lehetett megvalósítani. 00 kocsi s 120 bandéría lista vonult ki a bíboruok elé; a székeskápta-lan részéről megjelentek: Lichtensteiger és Bende kauonokok, a politikai hatóságok éa a község képviselő, a ezek élén Gajári törvény széki biró, szónok. Az érseki palota előtt egy diadalív volt felállítva, mely nek egyik oldalán: „Légy üdvözölve kalocsai bíboros fópáazto-runk", a másik oldalon : „Isten dus áldása kisérje lépteid* felírásokat viselte. Az iskolák növendékei s a tűzoltók képezték itt a sorfalat, a lépcsőzeten apáczák s a szemiuárium növendékei állottak. A lépcsófőuél a oibornokot, Autu-novics püspök a klérus nevében, továbbá a kir. törvényszék, járásbíróság testülete, vezetve Nyers törvényszéki elnök által, az ügyvédi kar HoíFtnanu ügyvéddel élén, a jó''ékr.ny nő egylet küldöttsége s az apacz^k üdvözölték. A nemes testőr, a ki a bíbornoki kalapot hozza, 15 éu érkezett Kalocsára s szintén ünnepélye sen fogadták.
— Uj puskák. Amint jól értesült körökben beszélik, máris elhatároztatott, hogy az osztrák-magyar hadsereg uj lőfegyvereket kap Ezeu uj gyilkoló eszközt Kropacsek őrnagy találta fel, tizenhat töltényt lehet egyszerre belé rakni és két perez alatt egymásután kilőni. A lövegek kétezer méternyire visznek, a töltények egy reserv csőbeu vannak elhelyezve, honnan a puskacsőbe vitelnek át egy nyomás által minden lövés után''.
— Lulu a íiiluk között. Napóleon Lajos berezeg Afrikába érkezett upril 1-én.s min Durbanból az angol lapoknak távírják, raídőo az ottani kikötőben a „Danube" fedélzetről partra szállott, az oda sereglett nagy néptömeg lelkes éljenzésben tört ki, mig az ott horgonyozó
hajók mindnyájan ünnepélyesen fel voltak lobogózva. A császári önkény tea igen frisen nézett ki s meglátszott, hogy nagyon tetszett neki a szívélyes fogadtatás. — A herczeg Dúrban ban marad mindaddig, mig Chelmsford vissza nem tér Ekoweból, amidőn Wood ezredes főhadiszállására megy s e hadoszlopnál marad. — Less tehát alkalma ő fenségének élvesni az afrikai hadjárat egész éleményeit; mert Wood hadoszlopa a legmerészebb hadmüveletekbe fogott s ugyancsak zaklatja a zulukat.
— Dr. C. NI» Farber cs. kir. szab. Puritás »lájttaappati, as egyetlen okszerű fogtiszt.- és fenntartó eszköz, 20 év óta igen híres; díjazott London 1862. Pária 1878. reá vonatkozólag az alólirt nagy-kereskedés ben; előlegek minden nagyobb gyógyszertárban ée illatszer kereskedésben bel- éz külföldön F; Griensteidl Bécs, I. Sonnenelsgasse Nro. 7. (848 3—6)
— Kaufmann ét Simon hamburgi ezóg, hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; szó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditásáról országszerte hires.
— Az oroszok legújabb átka. Legújabb jelentések szerint moet Oroszország több részét sáskasereg lepi el, mely a vetéseket és fákat tökéletesen elpusztítja. Jelisawetpol kormányzó varosból jelentik, hogy a Kúra folyó mentén Tertértől egészen AkasUfaig a táskák egy lábnyi magasságra lepik el a mezőket, réteket & kerteket. Nemcsak hogy ezek elpusztítják a füveket ee csemetéket, még fa kérgét is lerágják. Az illető helységek lakói kétségbe esnek ée közel állnak az éhhalál hoz. Jelisawetpol kormányzója táviratilag pénzsegélyért folyamodott a kormányhoz. Folyó hó 4-én a Poti-Tiflisi vasút sinvonalára a sáskák oly sürü tömegekben szálltak, hogy a Potiból Tiflis felé közlekedő vonat megakadt és czak öt órai késéssel a vasúti tér megtisztítása után, folytathatja útját.
— Harczosok segélyezésire. Az oaztrák hazafias segélyegylet, elhatározta, hogy azon invalidusok, kik a bosniaísherczegovínaioccu-patio alatt kapott sebek vagy betegségek következtében keresetképtelenek lettek, továbbá az itt elesetlek özvegyei és árvái részére egy egy 140.000 frtnyi tőke kamatai évenkédti segélyezésére fordíttasBék. Ennek következtében 132 alapítvány állapíttatott meg. Az ilyen éven-kinti segélyezésért való kérvények a következő bizonylatokkal szerelendók fel: bizonyítvány arról, hogy folyamodó a bosniaí etc. hadjárat alatt megsebesíttetett vagy megbetegedett; orvosi bizonyítvány a megsebesités vagy betegség minőségéről, annak következményéről, nem különbeu a kereset képtelenség alant jegyzett fokairól: szegénységi bizonyitváuy ; az illető katonai vagy polgári hatóság megerősítése s ajánlata. Özvegyeknél : a vagyouí viszonyok s a gyermekek száma, valamint bizonyítvány arról, hogy férjök az occupatío alatt elesett, vagy az itt szerzett betegség következtében elhalt. A kérvények legkésőbb 1879. május 3 l-éig az osztrák hazafias segély egy lethez Bécs uri-utcza 7. sz. alá nyújtandók be. A 132 alapítvány következőkép állapíttatott még: 6 a tisztikar részére 100 írtjával, 18 közvitéz in validusok részére 80 frtjával, 27 közvitéz invalidus részere 60 frtjával, 31 közvítéz invalidus részére 40 frtjával, katonai özvegyek ós árvák részére 12 alapitváoy 100 frtjával, 9 alapítvány 80 frtjával, 15 alapitváuy 60 frtjával és 14 alapítvány 40 frtjával.
Czleti szemle.
Nagy-Kaaizsás, 1879. május 24.
Kr. időjárás e héten Bem volt álladatos. Derült melfg uapok boros és esŐktól lettek felváltva ; as eső» időjárás azonban az uralgó volt.
A vasnti forgalom ismét minden irány felé nyitva vau, » amint előre látható vala a közUke dési akadályok végre hetek óta pangó üzlet i-trnét újult erővel feléledvéu, e héten már régóta nem tapasztalt élénkséget fejtett ki. A folyton növekedő vételkedv ellenében a kinálat csekély volt és többnyire alárendelt fajokra terjedt.
As általános hangulat szilárd Árak emelkednek.
Huza iránt uagyon élénk kereslet fejlődött árak 20— »0 krral felébb szálltak.
Rozs is jó vétel kedvnek örvemlett a felmerült mennyiségek legmagasabb árakon keltek el.
Árpa éa zab csekély életet fejtettek ; árak váitosatlanok maradtak.
Tengeri szilárd irányzatot követelt s jó vétel-kedvnek örvendett; árak azonban keveset különböznek a mult béliektől.
MiUysé^ gr.friut!
Rtu.a . 7 5<J — 9 - -
Rozs 5 40 — 6---
Árpa 4 80 — 6 50 -
550 — 580 -
Kukorí- za öi égsz. 5.— -
Cinquautin . . 5-50 — 5 80 —
- kr.
Papírszeletek.
— Egy darab kenyeret dugott seebre a kis fin és ugy majszolt a izoba szögletében. Anyja látván ezt, kérdi tőle.
— Alii eszel Pistik* ? Mo-or-zsát, felelt ijedve.
— Matasd meg ? faggatódzik tovább ai anya-
— Nem bírom kivenni, (t. L a zsebből) Tála. ■zolt Pistike riva.
Egy markakereskedő elment hazulról s legközelebbi vasúti állomásig, hogy ott még as nap egy szállítmányt feladjon. Miután asonban nem volt marbaszállitó kocsi, várnia kellett, ennélfogva nőiének megnyugtatásul azt tárirta: , Mintán ez a vonat nem tisa magával ökröket, tehát csak holnap ¿őrök !•
Egy nracs a színház megnyitásakor egy uri nő elé nyomalt és előtte helyet foglalt. „Tadja-e" mondja a nő, „hogy nevezik as ilyen viseletet?, •Hogyne tndnám, előzékenységnek mondják" — felelte az ifja mosolyogva.
Kimúlt a czigány falamia egyetlen malaczkája. Sirt ritt is a falamia apraja nagyja, háborgváa asonban a fülhaagató airái-rivás a dade délutáni álmát, igy szól:
— Hallgassatok már ti bibások, hisen ásat csák tudhatnátok, hogy ánnák diglik kinek ván.
Szerkesztői üzenet.
3477. Bécs. Nem közölhetők. F. T.-aak tiólót postailag átküldött Ük.
3478. 8sl. Alsó-Domboru. Lapunk máj ma 4-ki 36-dik számában megjelent. ▲ vógleszámoláat később eszközölhetjük. Ha tán nem kapták volna meg a jelzett számot, szívesen megküldjük njolag.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
Indul Kauimiírél
Vonat hova:
- Ora Pere. Id6
205 Esték, Moháea,Dombovár s Kiuméha 4 48 reggel
215 . • . . 2 30 délat
''¿12 Buda-Pestre........ 4 58 renel
202 ..........2 6 délit.
204 ...........ii 30 eatve
3lH Bécsbe (Szombathely, Béoa-Ujhely felé)5 8 reggel 301 • .........11 48 estre
315 Sopronba ........ 3 38 délut.
203 Triestbe és Prágerhofon keresztül
ŰTácz és Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délat
Érkezik Kanizsára
honnét •
216 Eszék, Moháca, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat
206 , , . . 11 11 estve
203 Huda-Pestről........4 20 reggel.
201 „ ........25 délttt.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8«ombatb. Bécs-Uj hely )felől 10 27 estre ?02 „ . .45 reggel
316 Sopronyból ........U 53 délel.
214 Bécsből Qrárs, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
201 Trieszt éa Bécsből Marburg, Prager-
"of felől.........1 21 délot.
2<>4 Tri«-szt- éa Villachból Prágerhof felől 11 — estre láarbnrgba csatlakozás Villaoh és Pranceafcatb&l • . a . Ftanoeafeatböl
Felelős szerkesztő: BátOrfi LajOS.

Aviso !
K. B
A n. é. közönséget és igen tisztelt vevőimet ezennel értesítem, miszerint most Bécsből a legújabb és divatosabbat, ékszerekben arany és ezüstben hoztam és a legjutányosabb ár mellett árusítom.
Különösen alkalmasak menyasszonyi és bérmálási ajándékul.
Nagy-Kanizsán 1979.
HELFY B.,
ékszerész.
VÉGELADÁS.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint Bzletm feasbsfyáss végett a bean-
találtató mindenféle férfi öltönyökre valö gyapjú, mosó és szőr kelméket nagyban és röf számra is. Valamint a meglevő kész ruhákat, gyári áron alól 20 százalékkal olcsóbban végela dáara hocaájtom. Ugyazinte «zen kelméből, mindennemű térfiűltönykészitésre ugyan ily árleengedés mellett megrendeléseket elfogadok, s azt ugy mint eddig szolidan s pontosan elkészíttetni ígérem. Amely tetemes engedménynél fogva a n. é. közönség számos megrendelését alázattal kérve.
Nagy-Kanizsa, május hó 1879. (849 2—4)
Tisztelettel Özv. MATT08H JÓZ8EFNÉ.
• E rovat alatt köslöttárt felelősséget asm v ál all a Szerk.
HIRDETÉS.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittA>ik Dr. Kilüach specialista által Dre''sdábaa Neuttadt (Szászország)." "''
Már több mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 838 6—15
itóENOTOLCZADIK ÉVFOLYAM
í A 1 A I KÖZLÖK Y.
MÁJUS 25( éa 1879.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
I mely rendkívüli gyógyerejs, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbistosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különoemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é »-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok,
fjttmők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-igna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadáaok és sebek, fájós, fekély-zett vagy .már genyes női melJ. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen beinélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeden »zabád kézzel, sebészi itoütét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynekjelessége leghitelesebb egyének számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s Iegkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Penivn TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Len dvání Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillích P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 44 - 50)
• i
UoLL SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi, S
lányomra.
30 év Óta a legjobb aikerek mellett fennáll mindennemű gyosior-betefségek é« sziésztésl akadályok, (mint étvágy hiány, hasszorulás), vér-tstzlás és aranyér ellen Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik QI5 élet-módot folytatnak.
Haaisltássk törvéiyll*« bBstettstaek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
SÓVAL.
A legmwglüihatobb önsegélyző «sere a szenvedő emberiségnek minden belsS és külső gyulladáanál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű aebeaalések, fej-, föl- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üszök, azemgyülladás, mindennemű bénulás és sérülés ath. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Hal-májoky.
Krohn M éa társától Bergenben
(Norvégiában).
Exen b&lmáj-xsírolaj valamennyi, a kereskedelemben előfor-dulú faj közölt »/. egyeilUli, mely orvosi t-zélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitónál, Bécs,
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Kük tár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésbeu réaze*üluek.
A L cz. közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadui, melyek saját óvjegyein és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: N''.-Kanizsa Práger Béla gyógy. KoseuWg Kerencz Fesselhofer József. Rosenfeld Adolf. — Zala-E g e r s z e g „Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — B * r c « Dorner S. Csáktornya Gönc* L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J Scbröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. KSgteg Cnacsinovici Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünseh F. Körmend Rátx Ján Szombathely Pillích Ferencz gyógy. Sopron Mezey Aud. gyógy. Bánó k-S z -Q y ö r g y A. C Fihic gyógy. Zágráb Miultach 8. gyógy Irgalmashoz gyógy. Szalonsk 8chwarz Gosztáv gyógy. (765 21—52)
Villám-háritók.
Alulirt ajánlja a természattani tudomány által legjobbnak bizonyult fémekből összeálli-, .tott, -üzletében kapható villámhárítókat, mely elkészítés után villanygép által megróbálva a legjobbnak bizonyultak.
v u ,: SZABD FERENCZ,
lakatos mester, Szombathelyen.
(856 3-4)
„ÖNSEGÉLY"
hü tanácsadó férfiak számára
(779 21-52)
gyengeségi állapotokban
Oly egyének kik magömlés-, némi gyöugeeég hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, ezen a maga nemében egyetlen mü által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen :
Dr. EBNST L,
Umrath és Társa Prágában. Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyü járás, nagy munkaképesség, és tuzta csépléarnl legelőnyösebben ismert körülménye, ngy rámán álló, mint kerekeken járó
Budapest, két sasuteza 24. (Ára 1 frt.) Ki e hires mü értékéül meg akar gyózódni, kivánatra egy érdekes, képekktl ellátott kivonatot kap abból díjtalanul megküldve.
mmammmmammt
Vyujtsnuk kezet a szerencsének!
400,000 márks
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legsjsbb zagy pépzklaortolás, mely a magas kOTMáay által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen nj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 44,000 ■yoreaéayasfc okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, körtük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig:
m.
m. m.
1 nyerem, á 1 nyerem, á m l nyerem. 1 nyerem.
1 nyerem.
2 nyerem. 2 nyerem. 5 nyerem. 2 nyerem, 12nyerem.
á á
á m. á m.
m. m. m. m
á á á á
250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 26,000 20,U00 15,000
1 nyerem, á m. 12,OüO
24 nyerem, á m. 10,000
6 nyerem, á m. 8000
54 nyerem, á m. 5000
71 nyerem, á m. 3000
217 nyerem, á m 2000
531 nyerem, á m. 1000
673 nyerem, á m. 600
950 nyerem, á m. 300
24,750 nyerem, á m. 138
az állam
A legközelebbi első nyen ményhuzás ezen nagy álUl biztositott pénz-kisorsolás hivatalosan állapíttatott meg és
már t. évi junlus hó 11. és 12. lesz
a következő összeghe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 60 kr. o.é.b. 1 fél . ■ „ . 3 „ .1,7!), ,
1 negyed , . „ „ 1 ''/j » » ~~ » 90 „ ,
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, miudenki magát az aliam czimerével ellátott eredeti aors-jegyet kapván tőlünk keiéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül meliékelti-turk minden hnzás után pedig felszólítás uél-kül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan as állam jótállása melleit történik s akár közvetlen megküldése vagy kivánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek as érdekelteknek közvetlenül fisettettok ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztousággal a legélénkebb résztvótelre számíthatván, kéretik már a közeli húzás miatt is miuden megbuást miuél előbb közvetlenül alulírotthoz intézni
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsünsorsjogyeknrk.
U. i köszönetünket f-jezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásuáli részvételre, fóíö-rekvésünk ezentúl is oda írányuland, mind-ukor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes mege égeclé«ét kiérde-melui. Főntebbiek. (,839 II''. 1 — 4)


Cséplőgépeket
kézi és járgány-cséplő készületeiket
1-tH 8 lé, vify Ikir ersjelg lovába késziiüak kaunttle nagyság ás elismert jó ttinőfégfl
HttíHé r*«tákat, kőkorié*» »«mólókat és
'' siecskavágókat. (836 13-26) Képes árjegyzékek hasai nyelven ingyen és díjmentesen.
legújabban javított szögecs-rend-szer 1—4 vonó marhára alkalmazva, szalmahányóval, rosta és tisztító, fa és egész vas állványon legújabb szerkezetű, tarlós, éa felette olcsó árukon szállítunk a rendes kivitelnek Bécs- és Pestről jótállás mellett.
Jóravaló ügynökök kerestetnek.
Mayfahrt Ph. és társa gépgyárak Frankfurtban
a Majna mellett. (852 3—14)
ttttttmtttttttttttmtmttx
A pünkösdi ünnepek alkalmával
|. felére leszállított menet-árak mellett j
Kanizsa-, Zákány, Csáktornya- és (Vaiazsdról) valamint a déli vaspályának minden állomásáról
kéj vonat
közlekedik, Bécs-, Fiume-, és Triesztbe, (onnét külön a Lloydgózhajón Velenczébe.) Triestbe menet közt látogatás tétetik a 20,000 fáklyával kivilágított
ADELSBERGI BARLANGBAN.
Triestben, gyönyörű kirándulás a tengeren Miramareba.
Szállítási dij az odamenet és visszajövetért: Kanizsáról Bécsbe II. oszt. 9 70 kr. III. oszt. 6 50 kr. Triest v i
Fiúméra IL ^ 14''30 kr''111 oszL 10''20 kr'' „ Triestbe) és a Llojdgózhajón '' II. oszt. 26 30 kr. III. oszt. 18 70 kr. Velenczébe J
Kanizsáról Bécsbe, indul 31. május 11 óra 48 p. este, Fiúmé-, Triest-, és Velenczébe pedig 1. juoius 4 óra 50 p. reggel.
A visszamenet tetszésszerint egyenkint 14 napi érvénnyel minden személyvonattal eszközölhető.
Kimerítőbb sorozat, a déli vaspályának minden állomásán ingyen kapható.
Schrökl G.,
I. bécsi utazó irodája, fennáll 1866-tól L Sonnenfelsgasse 15. Bécsben.
(860 l-l)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó aptlajdonos Wajdits József gyorsajtóján.
XAGT-KA3IKA, 1879. mkjm 29-én.
Tiiennyolczadfk évfolyam.
É^^ElitzstssI ár:
[[ egész évre . . 8 frt.{ fél évre . . 4 ,
Előfizetési ár:
egész évre fél évre negyed év^e . Egy sxAm 10 fcr
• Hirdetések
6 hazáboa petiUOrbzn
i 7, mái»odnzor 6 8 mín.len j további sorért 5 kr.
nyilttérhen
soronként 10 krért vó-
tetuek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr fizetendS.
inaen különf
1 A lap szellemi részét W f illet* közlemények a \ •aerkesitShöz. y
szellemi részét közlemények a «•rkesztőhöz,
anyagi részét illet« közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre tntézendSk: NAGY-KANIZSA Wltuiosbáz-
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár-saktól fogadtatnak el.
} Kéziratok vissza oemf i_ küldetnek. k
előbb: ,Z A L A-SO M OO Y I KÖZJÓN
s!-Kanizsa város helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizaai kereskedelmi a iparbank«, „n.*»nizaai takarékpénztár«, a »zalamegyei általános tanitótei-tűlet«, a „n.-kanizsai kiaded-neveló egyesület«, á »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizaai külfálasztmknya« s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteukint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeieiiő vegyes tartalmú lap.
Nemzetgazdasági egylet.
(Folytatás.)
Klóré bocsátva a takarékosságnak gyermeki szempontból való meghatározását, mely nézetünk szerint: a gyermek minden vagyonának, u. m. táplálék, ruházat, tan- vagy játékszer, pénz. eró, egészség és idejének megbecsülése a végből, hogy mindezt, a mikor a szükség kívánja, részint maga, részint mások javára felhasználhassa.
Az iskolai takarékpénztár, mely kü-lönleg a gyermek pénzzel való takarékosságát czólozza, említett egyéb takarékosságának fenntartása és ápolása mellett abban áll: hogy a gyermeki felfogáshoz mért rövid magyarázat, s életképek feltüntetése által a takarékosság fenntebb körülirt eszméjének megértésre, felfogására és gyakorlásának megkedvelésére vezetett növendékek nélkülözhető krjaikat, nehogy elveszítsék vagy hiábavalóságra költsék, betéti könyvecske vagy lap mellett tanítójuknak önkényt átadják a végett, hogy ez valamennyi takarító gyermek pénzét g\ ümölcsözésül a helybeli, vagy illetőleg legközelebb eső községi takarékpénztárba elhi-lyezze, és ekként időről időre gyara-puló pénzükből egy kis szerény kamatozó lökét alkosson azon czélból, hogy amikor és amennyire szükségletük fedezése . valamely érdekjes tárgy megszerzése, hasz- '' nosan mulattató élvezet, vagy mások segélyezése kívánja, abból ismét kivehessenek.
A gyermekekkel ily szellemben megkezdett és folytatott iskolai takarékpénztárnak nagy horderejű czélja még a növendékeknek takarékosságához való szoktatása és közvetitésökkel a szülék, s házi környezet által leendő megkedveltetése, a családi körben és innét mind tovább-tovább leendő törekvő terjesztése, s ez uton a haza gnzdagitása, boldogítása.
Ezen czél elérése mellett tapasztalás folytán az iskolai takarékpénztárnak egyéb hasznai ís felmutathatok.
Erkölcsileg ugyanis a növendékek krjaiknak — a megtakarítási alkalom hiányában — csemege, néha szivar vagy haszontalan, sót olykor veszélyes tárgyra költése, s többnyire pazarlása helyett, melyből torkosság, cserélgetés, csábítás, csalás, rendetlenség, betegség, s egyéb rosz eredni, s rá a bíráskodást igénylő sok panasz szokott következni, — az iskolai takarékpénztár által eszközölt — takarékossággal nemcsak saját vagyonunk megbecsüléséhez, hanem társaik tulajdonjogának is tiszteletben tartásához, az igazság szeretetéhez, mértékletesség, rend-, pontosság- és önállósághoz szoknak, sót munkássági kedvök is fokozódik.
Anyagi tekintetben pedig már az, hogy ha a gyermekek akár ismeretöket gyarapító vagy hasznosan mulattat valamely érdekes, de értékesebb tárgy beszerzésére vagy ártatlan örömélvezetre vonatkozó igényeiket kijaiknak megtakarítása által saját erejökböl kielégíteni bírják, sokkal hasznosabb és előnyösebb, mintha pénzöket a mandoletti vagy gyümölcsárusnál helyeznék el, és — tán éppen ak-
kor szükségben levő szüléiket kellene zak-latniok. — Valódi áldását azonban csak a jövendő fogja meghozni, amidőn a takarékosság megszokása által mind maguk, mind mások baján segitni képesek lesznek; sőt a csemege és nyalánkság nélkülözése által lelki erejök edződvén, még az áldozatokkal járó hazafias erények gyakorlására is alkalmasakká válnak; már pedig csak is ilyenek — s nem a könnyelmű tékozlók boldogíthatják a hazát.
Mindezen, a főczéllal egybevetett áldásos eredmények vezérelhették Laurent Belgium genfi egyetemi tanárát, hogy az Angol Penny bankok mintájára 186G ban először kisérletképcn két községi, s a gyorsan bekövetkezett bámulandó eredményre a többi iskolában is az iskolai takarékpénztárnak életet adott; ezek indíthatták Franczíaországot is, hogy ezen üdvös intézményt iskoláiba behozta ; ezen czél és hasznos eredmények ösztönözzenek minket is, hogy a külföld példájára melyet — cultur államok sorában méltó helyet foglalandók — már eddigelé is sok igen sok félében utánoznunk kellett, s kell még sokáig követnünk, - minden természeti gazdasága mellett — fájdalom ! — szegény hazánkban - annak kis polgárai között ezen áldásos intézményt meghonosítsuk.
Ezen dicső intézménynek körülirt üdvös czélja. s erkölcsi és anyagi hasznos eredményei korántsem légből kapott eszményképek, hanem tapasztalás által bebizonyult valóságok ; — ezernyi eze-rekre megy lígyanis a pénz-összegek száma, mit a már említett országokban a méh-és hangyaszorgalommal gyűjtögető gyermekek ezreinek serege — milliókra pedig azon összeg, mit ezek példájára szüleik eddigelé összetakarítottak. Nem is más, hanem a nép minden rétegében elterjedt, takarékosság eredményezte Francziaország-ban, hogy ezen életrevaló nemzet az 1870-bin reá vetett porosz hadisarc milliárdjait a világ bámulatára oly meglepően hamar lefizetni bírta.
Az üdvös eszme, hála! édes hazánkba is átszivárgott és Weisz Bernát F. királyi tanácsos ur buzgó apostoloskodása által elvben majd mindenütt elfogadtatván, némely iskolába már be is hozatott;
és ugyanazon hasznos eredmények — habár kisebb mérvben, mint külföldön — az egy szatmári iskola kivételével, — de melyre még visszatérendek — nálunk is tapasztaltatnak.
Hogy mindamellett ezen intézmény hazánkban czéljának megfelelő és kívántató gyorsasággal még sem terjed, egyik oka keleti természetünk lehet, melynél fogva az élelmesség és ennek eszközei nem oly rögtön, mint a nyugoti külföld lakóiban, hanem csak nehezen, könnyelmű közönyösségünk megtörése ntán tudnak rokonszenvet kelteni bennünk. — Másik oka pedig az, hogy a kérdés eléggé behatóan, s minden oldalról döntő érvekkel eddigelé megvitatva, s kifejtve nem levén, az eltérő nézetek és különböző eszmék kellő folvilágositással eszközlendő ki-
egyenlítése és összhangzatba hozatala után annak elfogulatlan megoldása a mai egyetemes tanítói gyűlésre vár.
Noha az iskolai takarékpénztárnak már fentebb kifejtett czélja és előadott hasznos eredményei annak üdvös voltát elég világosan kitüntetik, de, — nehogy a sajtó utján több oldalról közzétett ellenvélemények szó nélkül hagyása által ezen intézmény áldasai iránt némi kétely is fenmaradjon, a foncosabb ellenvetésekre szintén különböző szempontból, ámbár néha ismétlésbe bocsátkozva, de tárgyilagosan válaszolni nemcsak hivatás, de az ügy érdekénél fogva egyszersmind kedves hazafiúi kötelemnek tartom.
(Folytatása következik.)
tessék, természetesen feltételezvén ennek ki ránt mérvbeni sikerül hetesét as eddiginél ked-vesőbb időjárás.
As útépítéssé ti pénstár időszaki mérlege as •/. alatt becsatolt kimutatás sserint következő:
A folyó 1879-ik évi utépitészeti köllség elő irányzat alapján engedélyestettek april hó végéig összen 27,506 frt 92 kr. kiadást igénylő müveletek, melyek közül ugyan ápríl hó végéig tettleg elkészített munkák — hidak és leszer-zett anyagokra kifizettetett összesen 3950 frt 12 kr.
Az ezen évi közmunka váltsági tartozások törlesztéséül az egyes járások részéről eddig következő összegek fizettettek be a közmunka pénztárba:
Méltóságos főispán ur!
Mélyen tisztek bizottsági közgyűlés!
(Folyt, és vége.)
A közmunka és utépitészetre nézve, jelentésemnek a mult évre áteső időszaka alatt le hetóleg teljesítetett mindaz, mit a rendkivüli-leg kedvezőtlen időjárás foganatosítani egyáltalán megengedett; itt meg kell jegyeznem, hogy a mult évben oly nagy mennyiségben meghordott kavics eltérítése körül foganatosított eljárás eltérő eredményre vezetett, mert mig némely egyes útrészeken a kellő időben elterített kavics a folytonos nagy esőzések következtében majdnem kárba veszett, addig más mindenesetre sokkal több utvonalokon a kavicsnak ugyanoly arányban és időben történt eltéritése tartotta fenn a legrosszabb idő alatt a közlekedhetést, és ismét mi is egyes kellő földmunkálattal előkészített útszakaszokon a kavics épen a k árba vészéétől i megóvás végett el nem teríttetvén, azok a teljes felázás következtében járhatatlanokká váltak ; rendkívüli időnek rendkívüli következménye ez, melyet i legjobb igyekezettel sem voltunk képesek elhárítani, de ez — biztos tudomásom szerint — máa nálunk régebben kiépített szilárdabb utakkal biró törvényhatóságok közlekedését is ugyanoly mértékben sujtá.
A julen év kezdetétől fogva pedig, a csak néhány napi félbenszakitással folyton tartó rosz idő nagy, — közben zivataros önözések s rohamos árvizek által nagy károk okozásá-val elpusztított töltés — útrészek és hidak helyre állitáaa képezte folyton a halaszthatlan teendők egész sorozatát, mely munkákra a mult évről a tartós rosz idő miatt le nem szolgálhatott közmunka napszámok fordíttattak, — továbbá ezen évre, a mult november hó 18-án tartott rendkívüli közgyűlés által megállapított kösmunka beosztás alapján a folyó " évi közmunkának felhasználási terve a fennálló szabályok értelmében egy beáll ittatván, az az egyes községek által a kijelölt arány szakmák szerint végzendő munka foganatosításával fogja a természetbeni közmunkának csélsserü és eredményes felhasználását lehetőleg bistoei-tani, mely alapon eddig az idő és viszonyok engedte lehetőségéhez képest — mit azonban a legszorgosabb gazdasági munkáknak nem csak hátra vetett, de elkésésre kényszeritett fogana-tosithatása még csekélyebbre szorított— a tettleges végrehajtás főleg az utárkok tisztítása a hiányzó árkoknak megásatása, a szükséges visleeresstések a fedanyag előkészítése, illetőleg kavics rostálás, termelée — kőtermelés és beszerzés teljesítésével vétetett foganatba; mit most a közmunka ieszolgálási időszak beállta folytán az ufépités és javításoknál szükséges földmunkák és a kavics szállítás eszközlése ko vetend, öly beosztással, hogy a szorgos mezei munka időszak beállta előtt természetbeni köz munka as utak javítására lehetőleg értékesi-
forint TT.
1. Tapolcza ié''h n
2. Sümegh 1144 25
3. Keszthely 1587 77
4. Pacsa 150 80
5. Zala-Egerszeg 655 75
6. Kanizsa 738 85
7. Nova 2212 25
8. Letenye 817 90
9. Lendva 2120 80
10. Perlak 3094 _
11. Csáktornya 476 5
összesen 16,627 Ts
Habár a befizetés ezen eredménye as egyes járások közt fennforgó nagy külömbség-nél fogva sem tekinthető kielégítőnek, de az mégis a mult évi ugyanezen időszaki eredményénél — mely a mult évi május 6 ki közgyűlés elé terjesztett jelentésem szerint 11,000 forintot tett ki — 5000 s néhány száz forinttal több levén, ezen több eredmény a viszonyoknál fogva ezúttal a behajtásnak eredményesebb foganatosítása elvarásával elfogadható volna. —
Ezzel elértem jelentésemnek már bevezető részében érintett egy oly tárgyához, melynek felemlítése háttérbe szorítja szeretett megyénk szűkebb körében az elemi csapások s idő viszontagságok által szenvedett eléggé sújtó veszteségeket, hogy hazafiúi mély fájdalmunk és résztvétünk teljességével adózzunk azon iszonyú szerencsétlenségének, melyet a sors keze nemzetünkre — a magyar terület leggazdagabb részének az alföldnek és országunk 2 ik városa Szegednek a Tisza árvíz által történt elpusztításával mért. Megyénk közönsége megtette szomorú kötelességét, — saját bajai feledésével sietett tehetségéhez mérten felfogni sz iszonyú csapás súlyát, adományával enyhíteni a mindenüktől megfosztottaknak ínségét nyomorát, s a történelem azon gyászlapján, melyre a sorskeze nemzetünk e szerencsétlenségét jegyzé, az emberi érzések legnemesbikének a résztvétnek az összes müveit nemzetek által áldozat késsen összehordott gyöngyei közé megyénk közönségének honszerető s emberbaráti résztvéte is jegyezve lesz. Est a mélyen tisztelt közgyűlésnek jelenteni s kegyes tudomására hozni as e czélra megyénkből szentelt adomány összegeket elengedhetlen kötelességemnek isismertem, u. is:
A márezus hó 13-án reggel bekövetkezett szerencsétlenség első rémhírére a tekintetes megyénk központi tisztikara, — kiknek elére fő ispán ő méltósága nagylelkű adományával állani kegyeskedett, valamint Zala-Egerszeg városa saját és általa rögtön gyűjtött adományát összesen 931 frt 42 kr. még ugyanazon napi postával a szerencsétlenség színhelyére elküldé; as egyidejűleg* megye egész területén folyamatba tett gyűjtés folytán pedig a következő összegek küldöttek lel:
a megyéhez beérkezett s hivatalos uton a nagyméltóságú belügyminisztériumhoz felterjesztetett első küldeményül 1487 frt 18 kr. 1 darab arany és 3 darab ezüst húszas.
Ehhez járultak a pacsai járásból 140 frt 90 krral, a kessthelyí járásból 266 frt 92 krral,
ZALAI KÖZLÖNY.
:''_
TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM.
a caáktornyai járásból 284 frttal, lendvai járás ból 96 frttal, kanizsai járásból 459 frt 6kr. és 1 darab aranynyal, sümeghi járásból 20 írtul, perlaki járásból 43 frt 10 krral, novai járásból 57 frt 20 krral, Szemenye községből 20 frttal, é* Mihályovecz községből 3 darab ezüst húszassal.
A másik hivatalos küldemény kitett 695 frt 7 krf., melyhez járultak zala-egerszegi járásból 618 frt 18 krral, letenyei járásból 76 frt *9 krral.
A harmadik hivatalos küldeméuy 810 frt 15 krral terjesztetett fel, melyhez járfiltak a novai járásból 51 frt 77 krral, tapolczai járásból 513 frt 93 krral, sümeghi járásból 244 frt 45 krral.
Ezen kivül pedig községek, egyesek, társulatok, intézetek adományából és e czélrarendezett előadások jövedelméből megyénkből még a köv^tk-íző összegek küldettek fel közvet len az illető adakozók állal:
Zala Egerszeg városából 400 frt, zalaegerszegi járásból 174 frt, keszthelyi járásból 1275 frt 43 kr. Nagyméltóságú gróf Festetics Tassiló ur adomány a 1000 frt, Nagy-Kanizsa város pénz''.ára 5000 frt, ugyan Nagy Kanizsa város gyűjtése 2221 frt 63 kr, a fi.»ndri*i gróf ő fenségének palini uradalma 600 frt, Csáktornyái járásból 1151 frt 40 kr. pacsai járásból 360 frt 32 kr. novai járásból 74 frt, és a Upol-Czaijárásból 1055 frt 88 kr. a igy összesen a megyénkből adományozott összeg meghaladja a 20 ezer frtot, uii a megye lakosságának mar valóban több év óta jövedelem szükséggel küzdő sorsánál fogva is, "léggé igazolja a szent czél iránt tauusiiott áldozat készségét.
És itt engedje meg a mélyen tisztelt közgyűlés, hogy felíogva az örömnek egy «ugarát, tu''-ly áttért az érintett szerencsét lenség altul hazánkszere támasztott bánaton, jelentésembe foglalhassam a felséges királyi pár családi ünnepét, melynek ncinzetüuk benső lelkesedéssel hódolt. () felsége a császár apostoli királyunk a ti császárué éa királyné feiséges asazouyuuk f. évi ápril hó 24 é" boldog házasságuknak 25 évi nászünnepét ülték. Egy sziwel és a magvar ősi eréuy l»etnőségével osztozott ez ücn-''pbeti nemzetünk s nékem kötelességem jelenteni, hogy a folyó évi uiárczius hó 10 éu ártott reodkirüli közgyűlés határozatának foganatost tásaul — a törvényhatóság egyetemet képviselő bizottságunk üdvözlő feliratát legalsóbb helyre leendő eljuttatás végett a nagy méltóságú belügyminisztériumhoz fel''erjeszt ém.
Közvetlen megyénk területét a lefolyt id<''szMk alatt az c''.emi csapások eléggé sújtották igy a február hó 23-án délután támadt s részben telhőszakbdásos esővel, részben p-ídig jég zAporral dühöngött rendkívüli vihar lobb jár* sok egy«-a vidékéin teienirg karokat okozott b-ginkaob bedöuunt, elrointioit epületekben. sőt gazdasági auatoKO*u is. Nem k^véobé érzékeny károkat azeuvedeit a Mura és Drávának majd nem folytonos áradása által a lendvai és a muraközi 2 járás nagy vidéke, de főleg végve-Bzélyessé vált többször Alaó-Domboru község helyzete, oly annyira, hogy e miatt a m«gas közlekedési minisztérium utján :t túlsó parti horvát hatóságokkal együttesen teljesítendő szabályozási es parivédmüvek létesítését kell kieszközölnöm, a itt háUs köszönettel emelem ki, hogy az einlitett müvek biztos sikerléséhez Al*ó-Domború község megmentése érdekében a nag_\ méltóságú minisztérium 10 ezer forint kegyes segélyt az or8/.a»;os szabályozási alapból u''alványozni méltóztatott, ruejy segély ogazeg foganatosított védmüvekre fel is használtatott. Az erre vonatkozó magas miuiszteri rendelet ben egyúttal feihivalóit a megye közönsége hogy a kegyesen adott országos segélvlvei léte aitendó védművek foganatosításához s/űkség^a közmunka erőt kirendelje, a minthogy ennek foganafibiiáan a j"l«n közgyűlésig halászta*) nem sz uvédhetett a nclkü., ho^y a tízezer fo rint segély összeggel megépitett védművek sikere Alsó Domború község ujabb végveszélyez-tetésével ne koczkáztassék, ugyanazért köte leaségemnek tartottam a mérnökileg elő irányzott közmunka erőt Alsó Domboruval szomszédos közgépeknek a azok közt Kottori községnek is ez»»n évi közmunka napszámaiból kirendelni, mely ezen intézkedésemet a fölhozott indokból utólag kegyesen jóváhagyni, mély tisztelettel kérem.
A Zala folyó rohamos áradása is ezen időszak alatt többször okozott tetemes károkat a legutóbb folyó évi ápril hó 29 én a nevezett folyó oly rendkívül nagyra áradt, hogy Zala-Egerszeg városának is több utc/áját teljesen el borította, és a zalavölgyi több községben utak, hidak, töltés és uirészek "elrorobolásával nagy károkat okozott; az illető járási szolga biró nr erre vonatkoró j-len»é*ében felemii« i azon körülményt, hogy a Z.da folyónak ily gya kort áradását reudkivüli mérvben fokozza a lé tező malmoknak rendetlen kezelése, amennyiben a molnárok malmaiknál áradáskor a víz leeresztésére szolgáló szabad zsilipeket fel nem húzzák •ót több helyen — nevezetesen a Peekáodi

András hidai és a zala egerszegi malmoknál a századok óta létezett zugókat eltömték, miáltal áradáskor a Zala viie medréből még in kább kiszorít tat ván, a rétbirtokoaoknak tetemes megkárosításával, — hogy a molnárok ár-via alkalmával is őrölhessenek — más irányba tereltetik; ezen itt emlitett körülmény minden esetre a megvizsgálást és szabályos orvoslást szükségessé tevén, e végből mély tisztelettel kérem a tekintetes közgyűlést, hogy az államépi téazeti hivatalt a Zala folyón létező malmok megvizsgálására kiküldeni, egyszersmint pedig a megyei közigazgatási bizottságot, — melynek közvetlen hatásköréhez törvényszerint a malmok feletti szabályos ellenőrzés és felügye let tartozik, felhivni méltóztassék, hogy a zalai malmok vizsgálatáról szóló s hozzá közvetlen beterjesztendő mérnöki jelenti alapján a mai mok szabályszerű kezelése iránt intézkedjék.
A törvény által a megyei pénztárnok általam havanként teljesíttetni rendelt vizsgálatát az árvaszéki elnök, tisztiiigyénz, a megyei és gyámi számvevő, ugy a helybeli szolgabíró uraknak közbenjöttével minden hóban kötelességszerűig teljesittetvén, tisztelettel jelentem hogy a pénztárt mindenkor teljes rendben, és a kezelést hiánytalannak találtuk.
A legutóbb folyó évi ápril hó 30 án tar tott pénztári havi vizsgálat alkalmával volt.
I. a házi pénztárban 1906 frt 94 kr.
II. u''fentartási alapban 235») frt 66 kr.
III. az árvatárbxn 1126 frt 80 kr.
A megye törzsvagyona áll gyümölcsöző tőkében 23,352 frt 85 kr
Mindezek után van szerencsém jelenté-sem bezárásául a megyei központi és összes szolgabírói hivatalok ügy forgalmi és tévé kenységi kimutatását /. alatt mellékelve elő terjeszteni.
Kelt Zala Egerszegen, 1879. évi május hó 5 éu.
SVAST1TS BENÓ m. k.
alispán.
Jegyzőkonyv,
a nza\amrgyei általános tanítótestület" központi választmányának Naqy- Kani -zsán 1819. évi márczins fu> 29 én tartott üléséből.
Jelenvoltak:
Schmidt Károly, Hoffmanu Mór, Horváth Pál, Németh Ignátz, Metszi Henrik, Pongrácz Adolf, Lisztuer József, Rózsavölgyi Antal, Ro-senblüh Lajos, Juhasz Péter, Vary József, Sza-lay Sándor, Berecz Imre, Récaey G\örgy és Tóth István.
Elnök üdvözölvén a választmányt, az ülést megnyitottnak nyilváuitja.
I. A múlt ülés jegyzőkönyv« — miután már hirlapdag is közölve volt, felolvasás nélkül hieievilteiik.
II. Einök az országos tanítótestület szö-vétségé tárgyában felhozza, mikéuta központhoz beküldött inditváoyunk elfogad atott.
Tudomásul vétetik.
III. Inditványoztatik, hogy az egész nemzet által hőn szeretett felséges apostoli ki rályunk 25 éves ezüstmenyegr"jére dísz-ok mány terjesztessék fel a felség elé, és ezt is-koiailag is ünnepeljük meg, továbbá az Eötvös alapra vonatkozólag fuzelke adatnék ki.
A diszokmány — miután ezt harmonicus összhangzatban csak az országos tanító szó vet ség teheti meg, elmar«d, nem külöuben az Eötvös alapra vonatkozó füzetke is: de a ke* gyeletes ünnepélynek megtartása közhelyes-1 ''ssel találkozik.
IV. Elnök felemlíti, miszerint a nagygyűlésnek Tap<*lczán tartása miatt levélileg megkereste a város tek. iskolaszékét, a honnan szíves fogadtatási válasz érkezett.
A központi választmány, a »zalamegye» általános tanító testület" nevében Tapolcza váróé tek. iakolaasékének, a nagygyűlésre meg ajánlott aaivea vendégszeretetért — előlegesen is jegyzőkönyvileg a legőszintébb hálás köszönetét nyilvánítja.
V. Elnök felhivja a válaszmáuyt a nagygyűlés mikori megtartása kitűzésére.
A nagygyűlés megtartása augusztus 26 27 ére tűzetik ki; megelőző nap 25 én előérte-kezlet leend.
VI. Felszólittatnak a választmány tagjai, nyilatkozzanak akar e valaki a nagygyűlésen gyakorlati előadást — vagy valami felolvasást tartani.
Abban történt megállapodás, hogy ennek bejelentése későbben is eszközöltethessék. Ju-haaz Péter és Metzl Henrik azonban azonnal jelentkeznek.
VII. Ajánltatik, hogy az országos tanítói névtár, mely füzetekben fog m-gj-lenni, az egylet részére hozattatnék meg.
Elfogudtatik.
VIII. Venczel Rezsó pénztárnok előadja, miszerint a tagokhoz havanként kiküldött nyűg ták rendetlenül váltatnak be a ugyanazért in
ditványozza a régibb hátralékok elengedését. Határozatba megy, hogy az 50 kros befizetések 6 fr''ig 1877, 78 és 79 re számíttassanak b.''S a végkiegyenlités a nagygyűlés elé való levén, ez ügyre vonatkozólag Hoffmann alelnök a jövő központi választmányi ülésen írásbeli in ditványt fog ugyancsak a tapolczai nagygyü lés számára benyújtani. Kmf. -
"Jegyezte: Tóth látván s. k.
jegyző
Helyi hir< k.
— Csengery Antal országgyűlési kép viselőnk, miut örömmel értesülünk, betegségéből már felüdült.
— Nyilvános köszönet. A nagy ka. nizsai polg. iskolai ifjúság f. hó 24-én tn''"gtar tott jó:ékonyczélu hangversenyén egybejött tiszta jövedelem összesen 174 frt 25 kr. E* összegből 32 frt 90 kr», teszuek a felülfizetések Az alulirt igazgatóság kellemes kötelességet teljesít, midőn a szíves pártfogóknak az üdvös czél előmozdításáért hálás köszönetet mond. N.-Kanizsán 1879. május 26. Morgenbesser János, polg. ÍBkolai igazgató. Felülfizettek: Wolheim Ernő 50 kr. N. N. 1 ezüst frt, ifj. Tripámmer 50 kr. Nucsecz J. 50 kr. Neumark 30 kr. N. N. 50 kr. Özv. Unger Lórinczné 1 frt, Plihál F. 3 frt 50 kr. Szabó J. 10 kr. Nith N. 1 frt, N. N. 1 frt, Bicza J. 50 kr. Kováé* J. 50 kr. Komlóssy F. 50 kr. Qrossmann J. 50 kr. Hirschl 50 kr. N. N 50 kr. Hanny E. 50 kr. Farkas L 50 kr. Vőneky P. 50 kr. Halva 1 frt, Schwarz 1 frt. Kovacsícs J. 2 frt, Krotn-pacher 1 e. frt, Mayer 50 kr. Berger 50 kr. Weiss Manó 5 frt, Hám J. 50 kr. Schultz 50 kr. Ebeuspauger fiai 2 frt, Dr. Rátz A. 50 kr. Morg «nbesser J. 3 frt, Hoffmann M. 1 frt. Osz-szesen 32 frt 90 kr.
— A polgári-egylet megnyitása május 25 én történt meg 10 kr. belépti dij mellett, befolyt 38 frt a könyvtár javára. A kerthelyiség díszesen átalakíttatott, a táneztér asphalt burkolatot nyert, inely éjfélig tartó tánczczal avattatott fel Trpsichore csarnokaul.
— Országos vásárunkról annyit Írhatunk, hogv ine-j volt, de nlnes benne köszönet.
'' o. o
— ¡Alpunk tárczarovatátBÜrgősb közleményeink halmaza miatt a mull és juleu számból kihagyni kény telenitteténk. Szépeinktől bocsánat!
— Felhívás a hazai községi-körorv os urakhoz! A legtöbb szaklapbao, de a politikai sajtóban is többek által a mostani kör és község-orvosi inté/mény ily alakbani tarthatlansága. de a közegészségügy rendezésében mulhatlauul azüksegessé vált reformok polémia tárgyát képezték, de egyhangúlag egy országos egyesület lé''eaitése szükségesnek isméi tetett el. Sajni»s a legnagyobb erőfeszítés mellett ez eszme maradt. Tobb oldalról hozzám intézett felhívásnak en gedek, midőn a szüségesek megbeszélésére, egy országos községi és körorvoai egyesület létesítése czéljából is a községi és körorvosi urakat, de mind-n az ügyet pártoló kartárs urat Szé kesfehérvárra f. évi jun. 8-án tartandó értekez letre meghívni szerencsés vagyok. Székesfehérváron inost az országos kiállítás helyén a haszn >st a kellemesei összeköthetjük, de az igazgatóságok is ide minden vonalon mérsékelt árujegyeket adnak ki. Kérem részt venni szándékozó kartársakat ebbeli s/.ándékairól e felhi vás megjelenésétől számítandó nyolez nap alatt engem értesiteni szíveskedjenek, és ez időallatt kellő részvét mutatkozik ugy bátor leszek a gyülekezési helyet és órát e lapokban köztudo másra hozni. Hazafiúi és kar társi üdvözlettel Devecser, Veszprémtnegye 1879. máj. 19. Dr. Ptillák József, körorvos.
— Az első majálist megtartotta a polgári iskola növendéksége mnlt szombaton a szépen elrendezett „Zöldfa" kertben, daczára a kedvezőtlen idójáráauak — szép számmal, ugv, hogy a tiszta jövedelem 74 frt, noha a belépti dij ceak 50 kr. volt. Az előadott darabok hatáat idéztek elő, mind az ének, mind a zene öaszhangzatos betanulása általános elismerést vivott ki s Berecz Imre zenetanár ur firadhatlan tevékenységének sikeres eredraé nyét tanusitá. A szavalatok figyelmen eb''adása szinte t»psot aratott. Éjfélig tánczolt az ifjúság kedélyesen s jól mulatva.
— Gyengéd kezekből kaptuk a következő sorokat: A mily üde és kellemes a főgym előtti zöld tér, ép oly szép. jó éa kellemes lenne ha néhány ülést adó nyugpndok alkalmaztat nának. Kérjük szépen az illetők becses intéz kedéaét.
— lelhirás én kérelem. A jelen számban közölt jegyzőkönyv V. és VI dik pontjának kapcsában a „zalamegyei ál alános tanítótestület" mindazon tagjai, kik a Tupolczán tar tandó tanítói nagygyülés-n önálló munkálattal kívánnak fellépni, akár az országos érdekű napi kérdések, milyenek a házi ipar • az isko la! takarék pénz''árak. akár elméleti neveléstani kérdések vagy végre gyakorlati előadások tár-
MA.TUS 29 éa 1879.
gyában, valamint azok, kik valamely indítványt lenni szándékoznak, tisztelettel felkéretnek: szíveskedjenek indítványaikat irásbelileg formulázva az indokolással együtt épen ugy mint munkálataikat vagy legalább azoknak egésr ozimét legfeljebb junius hó 13 ig alulírotthoz beküldeni. Schmidt Károly, a „aalamegyei általános tanítótestület* elnöke.
— Kinevezések a pénzügyminiszter II. oszt. pénzügyi fogalmazókká ideiglenes minőségben Jenvay Géza ügyvédjelöltet Sümeghről Kaposvárra, Binó Imre végzett jogászt pedig Nagy Kanizsára nevezte ki.
— Pótvásár. A földmivelés-, ipar- éa kereskedelem ügy i miniszter megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Tűrje községben a f. évi április hó 24 éu elmaradt országos vásár helyett, f. évi május hó 30-áu pótvásár tartass ék .
— Villám ütött be Szent Király községben. Csurgó mellett éi két pajta az egy ík beft egy szamár is elégett.
— Merenyéröl veszszük a hirt, hogy Humor uevü erdős holtan találtatott meg az erdőben.
— Galambokról írják lapunknak: Folyó hó 19 én este ugy 8 órakor történt, hogy egy magát a közeli Bakónak község lakosának s Horváth János hegy pásztornak valló egyén tnegj-lenik Galambok plébánosánál, főtisztelendő Farkas György cz. kanonok urnái, s azt állítja, hogy ő bakonaki hej;ypásztor, 7 fegyveres csavargó által kényszerítve, kénytelen volt nekik utmutató szolgálatot tenni, és a rab lók, kiknek egyike pap lett volna, künn a hegyen maradtak, s tőle a pébános urnák a következő szövegű levelet küldötték : Fönt tisztelt Fői8ztelendő ur! Kérem szíveskedjék 7 emberre 7 kenyeret, egy darab szalonnát, egy pint pálinkát és 80 frtot kiküldeni; ez nem sok, én nem vagyok rabló, csak kéregető, s ha nem sikerül, akkor boszut állok. En arról nem tehetek, hogy a pápától föl alá hán^ attatám. Ne féljen főtisztelendő ur, minden hiba nélkül elmegyünk, hanem kéréaem teljesedjék! — Azért kivánom, hogy .Verbum christi habét et in vobis abuudator iu otntii sapientia docentes et comentes vosmet ipso psalmis hymnis et (Janti eais spirltualibus in gratia cantanles in cordi-bus vestris Deo." Ezt azért ironi, hogy higyjen. Páter András, most erdei atya.- A plébános ur a levelet átvéve, a levél vivőt, polgári kötelességét teljesítendő, a községi elöljárósághoz őt követui hívta föl. Azonban ha ép akkor amuu karói hazatérő két galamboki földmivessel nem találkozik, agg létére alig tudta volna azt követésre kényazeritení. A fold mívesek aegitségével mégis elkísértette a galarnboki körjegyzői irodába, hol a község elöljárósága áital jegyző könyvileg kihallgaltatott, 8 miután a jegyző ur kérdésére a jegyzőkönyvben többszörös elfen-mondasokat tett, bár azt. biztou allitá, hogy a jelzett 7 fegyveres rabló, kik Igen erősen lennének felfegyverkezve, általa a hegyen hagyatlak, s bár kérte is az elöljáróságot, hogy őtet bocsássák szabadon, mert különben ót a rablók bizton agyonlövik: az elöljáróság állal mégis csak letartóztatott és az ott épen helyben volt R.ff-ti István uagy-kanizsai járási csendbiztos urnák át adatott. A csendbiztos szintén kihallgatta, kinek ismét csak azt állitotla, hogy a 7 fegyveres csavargó a hegyen van. A nevezett csendbiztos urnák azonban más dolga volt, 8 ugy látszik kedve sem lévén, nem tartolta tanácsosnak a hegyben állitólag t-xrtózkodó 7 felfegyverzett rabló elfogására kiindulni, s igy erő hiányában, a Kis Komáromban székelő 15. sz. közös hadseregbeli huszárszázad parancsnokságot, lovas postával segítség küldésre kérte fel. A parancsnok ur dicséretére váljék, hogy 11 huszár alig egy fél óra alatt egy őrmester vezetése alatt Galambokra érkezett. A lovakat bekötözték és a csendbiztos ur vezetése alutt a jelzett hegyen reggeli 4 óráig gyalog czirkál-tak. Senkit sem találtak; de nem is találhattak, mert mi iőu a czirkálásból visszatértek, a csendbiztos a letartóztató-1 egyént ujból kihallgatta, ki isakkor^töredelmesen bevallotta, hogy ő nem Horváth János, nem is bakonaki lakos, nem hegy pásztor, hanem neve Farkas János, nemes-dédi lakos, ki ifjú korában 6 latin OBztályt végzett Nagy Kanizsán, és a Ferencziek zárdájában Segesden 3 évig tanult theologiát, s a latin nyelvel még ma is birja. A fentebbi levelet is ő irta, és pedig csak azért, mert egy krajezárjasem volt,sőt kenyeresem. Azakaszlófáravalóáltal terjesztett hir az egész falut fellármázta, s ha mást nem is, de egy éji nyugalmat mindenesetre elrabolt. A csendbiztos ur pedi£ szépen elvitte Nagy-Kanizsára s átadta a járás szolgabirájá-nak, ki őt aton nal a kir. ügyészség pártfogásába ajánlotta.
— Székesfehérvárott fokozódott aa nagy az érdeklődés a magyar ipar e versenytere iránt mind szélesebb mérvet ölt, s egymást érik ott az eiókélő és legelőkelőbb vendégek. Napokban Klotild fóherczegnő és Coburg bg. látogatták meg a tárlatot. A király julius 1-én jő le e amint halljuk, két napot tölt Sz, Fehérvá-
TIZENNYOLCZAD ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 1879.
ott, hol a püspöki lakban lesz szállva. A főrangú világ, a hazai sportkörök a juniti* első napjaiban tartandó lóversenyre el«"»™ láthatólag teljes számmal megjelennek. — A tárlat a látogatást teljes mértékben meg is érdemli; bár a kiállított tárgyak még koránt sem érkeztek meg mind, aunyit már most is konstatálhatni, hogy e kiállitásugy terjedelemre, mint kiállított tárgyak minőségére nézve messze felül múlja az eddig tartott hazai tárlatokat. Érdemesnek tartjuk e helyen egy külföldi szakértő nyilatkozatot följegyezni, melyet a kiállítás megtekintése után mondott. Schuttleworth hires angol gép gyáros napokban konstatálta, hogy Székesfehérvárt a gazdasági gépekből 26 darabbal több van kialiitva mint a b''csí világtárlaton. Hazai közönaégüuknek nőin köthetjük eléggé lelkére a kiállítás meglátogatását. Nem tekintve az is meretek gyarapítását, melyet ily kiállítás szemléletű nyújt, a h*zai ipar állásról a fejlettségi fokáról összbenyomás, általános tájékozódás szerzésere oly alkalom kínálkozik itt, melyet elszalasztani pótnlhatlan reszt.>ség mindenkinek. — A bécsi tárlat világvásárjára óriási tömegekben tódult fel a magyar közönség, vivén akkor is ősi szokás szerint külföldre a pénzt; most midőn a magyar ipar ünnepéről van szó, szeretjük remélni, hogy nem lesz kevesebb az ősmagyar székvarosba zarándokló magyarok száma, mint volt ü Bécsbe meuőké ezelőtt 6 évvel. A tnagyar-ip;ir, melytől az állam csak adót tud követelni de védelmet neki nyújtani nem akar, a magyar közönségtől, e társadalomtól meg várhat legalább annyi érdeklődést, a mennyit idegennek lelhivatlanul is tanúsítottunk.
— Beltatincz, május 23. 1879. Folyó
hó 20-án kelt levelemben azzal fejeztem be tu dóaiusomat, hogy meg> es püspülcüuk ó muga iy én bérmalási körútját folytatandó, Dobro-uakra utazott el, a mi egyebaránt meg ia történt, csakhogy ő msga utiprogrammjától némileg eltérve Dobronakról, valamint másnap is Turniscaaról, — hálásra visszajött előbbeui szállására b. Siua Simounő itteni kastélyába, a mi mindenesetre bárónő ó nagy méltóságára nézve annyiból is hízelgő, miuthogy püspök ő méltósága ezen intézkedése által tényleg is bebizonyíttatta azt, hogy az iránta tanúsított fogadtatással teljesen meg van elégedve. Tur-uiscsáról lett visszaerkezte után ő msga kör uyczetével együtt ¡Szirmay tiszttartó ur házát tisztelt^ meg látomásával, és a háziúr, háziasszonyig, és Mocsáry János, mint Szir-inay József Aladár nevü, — ő msga által szintén ez alkalommal megbérmáit, — a uagy-ka-urzsai lúg) inuasiumbau lauuló szeretetre méltó, a 0 maga a.ui is megkedvelt és kitüntetett tíá-uak beruiaapja által fogadtatott, kiket aztán n msga is viszont pgy azép beszéddel » h''gazi vély«''Sebben üdvö/.ölt. — Különben remek v(j 11 ama tu.nszt is, melyet ő maga a bérmálási napou eüéiiuéi a íeutebb nevezett bérmál tra, Huuiik szüleire és boruianpj ira, egy beszédbe összefoglalva valatufnuyiöket, mondott el. — Mintegy egy órai kedélyes itt múlatás után visszamentünk a kastélyba, hol aztáu vacsora alkalmával ó msga, a másnap szintén, rendes lakból} ere Bécsbe visszatérő Joannovits jószág-koraiányzó urat legmélyebb kösíönetéueK bárónő ő nagyméltósága «lőtti tolmácsolására újból ós ismételve fölkérte, ezután pedig a jelen-voltakat reudében feiköszöntve, mindnyájuk lói érzékenyen elbúcsúzva, és másnap reggeli 8órakorCserencsoczra,sounau hálasraLendvára utazott el, állandó szép emléket hagy va leereszkedő nyájas modorával ezrek szivében. — Fogadja érette hálás köszöne''ünket, ntrm különben b. hina Simonnő ő uagyméltósága is fő-pásztorunknak ily fényes és kitűnő fogadtatásáért, — fogadjak köszönetünket Joannovits jószágkormányzó és Szirmay tiszttartó urak éj ennek igen tisztelt neje, mint kik e fogadtatásban, bárónő ó nagy msga távollétében megbízásához híven oly levékeny részt vettek. — Tiszteljük az egyházat s igyekezünk emelni tekintélyét, mert ha egyszer a v&lláaialanság a nép szivében rést üt magának, olyanná válik az, mint a bőszáradat, mely féket nem ismerve tör és rombol, — gyászt és nyomort hagyva, mindenütt maga után.
— AIhó Lendva, 1879. május 23 án Szabó Imre szombathelyi megyés püspök ő méltósága tegnapelőtt május hó 21 éu esti G óra tajbau harangzugás közben vonult be városunkba díszes bandérium és sok kocsi kíséretében, m»gpíhenéa után fogadta a városi testületet, az izraelita hitközség elöljáróit, ezek közül a rabbival több szót váltott, intette, hogy egyházukban magyarul tartsák arzónoklatot s iskoláikban magyar nyelven tan.tsanak, — azután fogacHa a kir. járásbiróság biráit és személyzetét, utánna a polgári iskola tanárait s a különös hangzású neveket, mint Karabélyos kir.jbiró, Trombitás, Káposztás és Hencz polg. isk. tanárok, nem hagyhatta megjegyzés nélkül s a külöii ''S nevekre nézve felhozta, hogy
s püspök társai tobbiiy''re kézművesek mes térségük utáni czimüket, illetve neveiket vise lik, így ő Szabó, a kassai pü.p<k Schuster, a
veszprémi püspök Kovács sat. s igen örömest és víg kedélylyel beszélgetett mindenkivel. — Tegnap május 22-én reggel mintegy 9''/, órakor vette kezdetét a bérmálás, a bérmálandók az egyházban s ezen kívül voltak fölállítva, czifrábbnál-czifrabb neveket hallott az ember 8 a sok Böske, Zsuzsi, Treszka közül meglepő-leg hangzott fel a Leona, Berta és Beatrix név. — A bérmálás befejezése után díszebéd volt, mintegy 43 vendég volt jelen, ó méltósága a püspök kiválólag társalgott Molnár Pál volt országgyűlési képviselővel, — esté pedig a pűs pök tiszteletére a város fényesen kivilágíttatott, azonban az egész illasiót elrontatta azon baleset, hogy délután mintegy 2 órakor meg-eredett a záporeső és eltartott estig s igy ő méltósága nem szemlélhette meg a számára tisztelői részéről rendezett kivilágítást. — Ma ő méltósága meglátogatta a kath. felekezeti iskolát 8 daczára annak, hogy abban bizony nagyon döczögősen halad elő az oktatás, mindenik tanitónak egy-egy aranyat ajándékozott buzdításul. Tőlünk holnap reggel távozik ő méltósága, hogy a csesztregi és szentgyörgy-völgyi plébániák kath. híveit részesítse a bérmálás szentségében. Vezérelje Isten e tudományom műveltségű és tiszta honfiúi érzéóü f.''pa-pot! Veleméry.
— Kéjmenetek,rendkivülí leszállított menet-árakon, a közelgő pünkösd-ünnepekkor, Kanizsa-, Zákány-, Csáktornya és (Varazsdról) valamint a déli minden állomáaáról közlekedik, Bécs , Fiume , és Triestbe, (onnét kölön a Lloydgőzhajón Velenczébe.) Triestbe menet közt látogatás tétetik a 20;000 fáklyával kivilágított adelsbergi barlangban. Trieatben gyönyörű kirándulás a tengeren Miramaréba. A kiadott mene. jegyek menetjövetre, rendkívüli leszállított árakon kaphatók, melyek a visszajövet alkalmával 14 napig, egyszeri félbeszakítással akármelyik állomáson tetszés szerint tartható meg. Ezen jegyeknek ára Kanizsától a következők: Kanizsától Bécsbe II. 9-70 III. 6-50 Fiume vagy Triesztbe II. 14 30 III. 10 20 Triesztbe éa a Lloydgózhajon é8 Veiénczébe II. 26 30 III. 18 70. Kanizsáról Bécsbe május 31. este II óra 48 perczkor, Fiume-, Triest- és Velenczébe azonban junius 1. 4 óra 50 perczkor reggel. Minden közelebbi értesítést e menetekről, a minden állomáson kifügg-8ztett falragaszok és éppen az itt ingyen kapható ré-<zletft8 értesitvények.
— Rövid hirek. Az akadémia főtitkára Frakuói Vilmos lett; Arany János tiszteletbeli főtitkári czimmel, teljes fizetéssel nyugalomba lépett. — Kőszegen a télen dandár tiszti iskola It-ftz. — Martonfalvi Izidor gyilkosa kötél ál tali halálra ítéltetett. — vécziában nagy havazá« volt a mult héten. — () felségeik ju-Ints elején jönnek Székesfehérvárra. — Jókai 100 kötet köuyvet küldött a párisi magyar egyletnek. — Az 1880 ki népszámlálás költaé-gére 390 <XX) frt irányozhatott elő. — Talmud-Lexikon jelenik meg Pécsett. — Eötvös-szobor leleplezése nagy ünnepélyességgel történt meg mull vasárnap Budapesten. — Oi oazországban 1 1 ezer ember fogatott el ujabban. *
Kloyerí?
Bécs, május 24 én: 8f>, 18. 23, 17, 88. (irácz, „ „ 21». 81, 90, 73, 40. Temesvár „ „ 44, 74, 9, 62, 45.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munkák Najry Kanizsán WAjdits J.txs*f k.inyvkereakrtdése által mog-reudelh-tűk.)
— Vettük az Iskolai Emlékkönyv czimü képes könyvecskét; szerkesztette Dolinay Gyula E mű arra van szánva, hogy az iskolai zárvizsgálatokon a tanulók közt jutalmul osz tasaék azét, s e czélból 20 példány ára 5 frt 80 kr. 50 pédány 14 frt. 100 példány 27 frt. 50 kr. Ha tekintetbe vészük, hogy a füzet a lehető legdíszesebben van kiállitva, színes nyomású borítékba fűzve, hogy öt ívre terjed, 18 képet s 23 önálló közleményt tartalmaz. (Többek közt: Váradi Antal, Kiafaludi Atala, Lauk<*,Gusz• táv, Könyves Tóth Kálmán, Májer Miksától ii>) ugy e könyvet rendkívül olcsónak mondhatjuk, s kívánatos hogy ily gondos szerkesztésű gyermekkönyv minél nagyobb meny iségben osztassék szét a zárvizsgálatokon. Többet ér ez a pénzzel való jutalmazásnál. A könyvecskéből egyes példány 35 kr, s megrendelhető Budapesten kőfaragó ulcza 1. sz.
— Somogyi Ede által szerkesztett Raut-mann Frigy«» kiadásában megjelenő „Magyar Lexikon- 27. 28 éa 29-dik füzete magjelent, terjed a B írthet szóig. A 27-?k füzet melléklete : Magyar népképviselet: magyar parasztok és felvidéki tótok. A 28-ik füzet mellékle''e: a csibe fejlődbe a kikelésig, a 29 ik füzet melleklete: Svéd mátka pár és felaő gailvölgyi ti-roliak. Ara egy-egy füzetnek 30 kr.
— Az aLföld-jlkimei vasút nagyvársd-eszéki része részvény*8''*ioek május 26 án tartott nyolezadik rendes közgyűlésén előadott jelen
tés, mely azerint a bevétel többlet 1 109.09 1 frt 86 kr. Noha 50 ezer frtra tétetik a Szeged vidék*:u szenvedett árvízkár.
Vegye« lilrek.
— Furcsa eset. Egy budapesti elegane fehérnemű kereskedésében a napokban c«íno-aan öltözött ifjú ember tett nagy értékű megrendeléseket s többek köst ingeket is s a megrendelési könyvbe e czimet jegyezte be: .Gróf V. .. Sindor Pestmegye N. N.* A kereskedő a megrendelés után kérte őt, hogy az inghez mértéket vehessen. As ifjú ur zavarba jött s kijelentette, hogy a mériékvétel neki nagyon kellemetlen. A kereskedő azonban erősködött, hogy e mértékvevés szükséges. Mi volt mit tenni, az ifjú levetette rokját a mellényét. De alig illesztette oda a kereskedő centimeterjét, midőn za varba jött s egyik kiszolgáló leányt szóllitotta föl, hogy az idegen — kisasszonyról mértéket vegyen. A zavar még nagyobb lett volna, ha szerencsére be nem lép egy ur, ki magát mint a V. gróf család szolgálatában levőt mutatta be. Elmondta, hogy a fiatal Sarolta grófnőnek azon sajátságos bogara van, hogy caak uri ruhákban jár s ezért őt bízták azzal, hogy mindenütt kövesse, hogy ezen különczaég kellemetlen következményeit lehetőleg elhárítsa.
— A nihilisták nyomdája. Pétervárról jelentik: A nihilisták titkos nyomdájának, illetőleg azon helynek föltaláláaáról hol a forradalmi iratok titkon nyomattak, a következő adatok Í8meretesek : A közlekedési minisztérium nyomdájának bérlője iiz év óta egy Bonke nevü német, ki a legjobb érzelmű ember, s ellene soha semmi gyanú nem volt. A rendőrség valami feladás következtében e hó 5-én házmotozást tartott Bőnkénél és valamenyi betűszedőjénél, szintúgy a minisztériumban levő nyomdahelyiségékben. A kutatás sokáig eredménytelen volt Heggel felé végre egy Kors nevü öreg szedő fiánál megtalálták a forradalmi bizottaág prok-lámátióját, mely a nyomdában és annak betűivel volt nyomva. Koraazal együtt 9 compromittált szedő ia elfogatott. Bonke maga, valamint a többi személyzet, mit sem tudtak a dologról s nekik nem is lett semmi bántódásuk.
— Miért volt oly zord m íjusunk. Körülbelül három hete Bosztonból Liverpolba utazott valaki. Az illető beszéli, hogy agőzhajó, melyen utazott, útjában egy csoport uszó és az éjszaki jeges vidék felől jövő jéghegy gyei találkozott. E jéghegyek oly nagy tömegben jöttek, hogy a hajó alig tudott rajtuk keresztül törni. Nem lehet tehát csodálni, hogy a> uralgó szelek enyhe tavaszi idő helyett zord hideggel örvendeztettek meg.
— Gyümölcstenyésztöknek szól a külföldi Upokbau köröztetett azon hir, hogy a hernyók irtáaára a fanak füstölése egyszerű és hathatós szert képez Eczélraizzó szénnel telt serpenyőbe kevés porrá tört gyantát és ként hintünk s a fákat megfüstöljük, mi által az azon lévő hernyók vagy megfulladnak a füstben, vagy elbódítva a földre hiúinak; ezen eljárás mindaddig ismétlendő, mig csak féreg látható a fán. Megjegyezzük, hogy a füstölés eszközlésére a szélcsendes napok alkalmasak.
Papírszeletek.
-- A vőlegény táviratozott menyassxonyához, b°gy * j*R7gy«rHt elkészíttethesse :
„KeJvcaom a gyürü mértékét rög-tüu kend.*
Mily »»agy lett a m«nysasx<iny meglepetése, midőn a táviratot igy kapta :
.Kedretem a g y ü r ü m értékét rögtön küld." -
Tanfelügyelő: Mikor Írattuk be szüleid as iskolába?
Tanítvány Mikor pirítás kenyeret ettünk reggelire.
Kevélység és büszkeség. — Ón nagyon kevély, kisasszony'' — mond as urnő a nevelőnőnek.
— T.tlán ra.ak büszke, — válaszola eme*.
— Mi kiili''tmhség van-e kettő küxt, ha szabad kérdexnfm ?
— ^t, hogy a kevélységgel má-okat sértünk, l»flsxke«.t(»g«l j>edÍR ftnmap.unkat védjük! — volt a felelet
— No Pista jő lakodalom volt? — kérdi sz ur kocsisát.
— A káponxtái^ tudom tekintete* uram-
— Hát axután? *
— Axután kivetettek.
Panaszra mégy a baka kapitánjhox.
Baka: Jelentem aláson kapitány, nem állom ki tovább a kvártélyom!
Kapitány: De már miért Mihály?
Baka: Roh/. a koszt, mindig ax ax átkozott kalarábé.
Kap.: De bisxen, kalarábé jol berántva nem is rosz!
Baka: Ax áui 1 kapitány ur csakhogy nálunk a kalarábé akkor kapja a rántást, mikor a földből kirántják. _
— Hány akó bora lett ? kérdi szüret után a gazda vidéki komáját.
— Lett hála isten ti«, de háromba beleszorítottam.
Mi szükséges a szép kilátáshoz?
— Bankár: Hogyan, ön leányom kezét ssán-dékoxik megkérni? Mi foglalkozása van önnek?
— Most még csak diornist* vagyok, de igen nép kilátásaim vannak.
— Bankár: Jaj barátom, a sxép kilátáshoz látcső kell, nem feleség.
— Asszony (férjéhez ) Az mégis borzasztó a milyen lump ragy te. Tegnapelőtt hazajöttél tegnap, tegnap hazajöttél ma, éa ha ma nem vo uál itthon, akkor bisonyoian holnap hozott vulua haza az ördög.
— Ugyan kérlek, hogy járhatsz ily kopot« gyűrött kalapban ?! *
— Igen egyszerű okból: a feleségem kijelentette, hogy mig más kalapot nem veszek, ki nto jön velem az utcaára.
V&gutl Qieiietreuü.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
Iitdul Knnizftáról
Vonat hova :
Ora Pero. Idő
206 Essék, Mohács,Domhovár s Fiaméba 4 48 reggel
Ü15 • . 2 30 délut.
212 Buda-Pestre......: . 4 68 reggel
£2 ...........2 6 délit.
204 • ..........11 30 estve
311 Bécsbe (Szombathely, Bérs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 • .........11 48 est ve
315 Sopronba ........3 38 délut.
203 Triestbe éa Prágerhofon keresztül
Grácz Ó-. Becsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 déiat
Érkezik Kanizsára
hontiél:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiuméből 1 41 délut 20« • . , . 11 11 estre
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel.
201 „ ........2 6 delat.
2U „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8aombath. Bécs-Ujbely)íelől 10 27 eatve
302 „ „ . .45 reggel
álb Soprouyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marbarg, Pragerbof
f«lől ..........4 12 reggel
2 >S Trieszt és Bécsből Mzrburg, Prager-
nof felől.........1 21 délat.
21* Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve Marbargba csatlakozás Villacb éa Frauueafcstből " ■ • . . Kianceafestból
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.

Végeladás.
Alulírott tisztelettel értesítem a a. é. köxön-séget, miszerint üzlateai fsnahagyáta végett a benn-találtató mindenféle férfi öltönyökre való gyapjú, mosó és szőr kelméket nagyban és röf ax&mra is. Valamiut a meglevő kéaz ruhákat, gyári áron alól 20 százalékkal olcsóbban végeladásra bocsájtora. Ugyszinte «zen kelméből, mindeunemü férfiöltöny készítésre ugyau ily árleengedéd mellett megrendeléseket elfogadok, s azt ngy mint eddig szolidan s pontosan elkészíttetni ígérem. Anely tetemes engedménynél fogva a n. é köxönség számos megrendelését alázattal kérve.
Nagy-Kanixsa, május hó 1879. (859 3 -4)
Tisztelettel Özv. MATT08H JÚZ8EFNÉ.
* K rovat alatt kftalfítcért fe!«Jőaaéf(et u»ui vállal a A»e«k
HIRDETÉS.
Az alaö-kralyoveczí (vaaut állomási) kápolnának van egy jó karban levő orgonája el-
1. Copel 8 fuaz
«r i fH 2. Flőte 4 m
3. Principol 4 m Zin
co 4. Octav 2 9 Zin
íO co 5. Quint P/a » Zin
6. Octav super m Zin
Venni^szándékozók jelentkezhetnek, ft.
Mestrics Gábor plébános urnái. Draskovecz, u. p. Kralyovecz.
Hirdetmény.
A nagy kanizsai polgári egylet tu
lajdouát képező bérház, kert és itaimérési jog három egymáaután következő évre f. évi október hó 1-től bérbeadandó.
Ajánlatok f. évi junius hó 15 éig bezárólag az egylet elnökéhez iráabelileg nyújtandók be. (864 1-6)
Bérleti feltételek az egylet elnökének ée titkárának lakáaáu, valamint az egylet helji-aégében bármikor megtekinthetők.
N-g> Kauizaa, május 25-én 1879.
Az einoksóg.
TIZENÍÍYOLOZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
MÄJU3 29-éü 1879.
Xyujtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvezd esetben * legnjabb aagy pépzklsorso-|ás, mely * magas konnány Által jóváhagyva és bixtoaitva Tan.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 »oreoláaban 44.000 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülni«, kHztllk találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, ré*tleg pedig :
1 nyet em. á in. 1 nyerem, á m. I nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyerőm, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, a m. 2 nyerem, á tu.
12nyerem. á m
250 000 • 150,000 100,000 60,000 5o,000 40,000 30,00o
25.000
20.1 >00 15,000
1 nyerem, á m. 12,000
24 nyerem, á m. 10,000
5 nyerem, á ni. 8000
54 oyerem. á m. 5000
71 nyerem, á m. 3000
217 nyerem, á m 2000
531 nyerem, á m. 1000
#73 nyerem, á m. 5<X)
950 nyerem, á m. 300
í4,7.r)0 nyerem, á m.
ia8
A legközelebbi első nyer. ménjhusás ezen nagy az állam által bi»tositott pénz-kisorsolás hivatalosan állapíttatott meg ¿a
mar f. évi junius hó II. és 12. lesz
a következő összegbe kerttl :
márka vagy 3 frt í>*> kr. o.é.b. » » «
- - n -H) •> m
1 égést eredeti sorsjegynek ára CBak 6
1 fel . . . . 3
1 negyed „ „ „ 1»^ ..
Valamennyi meghívás az flsszeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett ..zonual é* a legn.igyobb gonddal eszközöl tetik. mind-nki magát az állain czime; év> I ellátott eredeti sors-jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalon tervezetek dij nélkül mellékelt» tn k minden hnxás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalon buzási jegyzéket.
A njeremenyek kifizetése mindenkor pontosan az áilam jótállása mellett történik » »kár ko/.vetlen megküldése vagy kívánatra éidekeltjrtaknck Ausztria mind* ti nagyobb piacxain fennálló összeköttetésünk állal kézbeaittethct ik
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, »ok más tekintélye» nyeremény között gyakran az elsó főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatuál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb rénztvét«*lre számíthatván, kéretik már a közeli huzá* miatt is minden megbízást minél előbb közvetlenül alulírotthoz intézni
Kaufmanu & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vaviti részvények és kölcsönsorsjegyekne k.
U. i köszönetünket f-jetve ki ezennel irántunk eddig tann-aitott bizalomért, felkérjük az uj kísorsolásnáli részvételre, fótö-rekvésünk ezentnl is oda irányulaud, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megeégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (839 III. 2—4»
| A A A ..... ".V-. TT
Sok orvos
és mégis egyenlő Ítélet.
A fehér mell-Syrup G. A. W. Mayertól Boroszlóban
sok iuás koxöit a következő orvosoktol »Jánltatott, rendeltetett. és legkitűnőbb sikerrel alkalmaztaiott Dr. Kalutsch Iircs-dában, Dr. J. N Auerbaeh Bukarestben, Dr. Webor Halieben, Dr Lehra, kir. kerületi orvos Birnbaumban, Dr. Finkenstein Boroszloban Dr. Koruer Wolgastban, Dr. Koachate Boroszlóban, Dr. Hessler Kunigawartt.an (Csehország.) Dr. C. GersíJlcker Ösohatzban, Dr. Láng Schwarzwasserban gtb
Val«''«di minóségbeu Nagy-Kanizsán egyedül Prager Béla ^ gyógysz-rtárában kapható. ( 755 VI. 3—*)
oooooooooa)ax)Oooooooaxx»ooooűoooocooooi
o
Társa Prágában.
Umrath és Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, k>nvü járá«, nagy munkaképesség, és ticzta Cfcéplésr<W legelőnyösebben ismert körülménye, ugy rámán álló, mint kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkégzületeiket
I tói 8 ló, vagy íkör erejeig .Továbbá késcitüak különféle nagyság és elismert jó minőségű tfoxtitó roHtákat, kukorirxa morznolókat éa
szecska vágókat. (836 14—25) Képe* árjegyzékek bazai nyelven ingyen és díjmentesen.
NINCS TÖBBÉ KÖHÖGÉS!
Egger Codcon mellpastillái a legkellemesebb legbiztosabb gyógyszer köhögés, rekedtig, torokbántalmak eluyálkásodás és mindennemű katárua ellen. Kapható eredeti csomagokban használati nta«itásaal 50 kr éa 1 írt-ért, EGGER A.
Budapesten, Krzsébettér 9. sz. a szállítás naponként szakadatlan porta utalványra vagy utánvétellel. — Azonkívül eredeti áron raktáron Hollosy József gyógyszeres* urnái Zala-Egernegen.
Sok elismerési irat megtekinthető.
Sz. 794. T. ez. Egger A. urnák ! Budapesten.
Mintán az ön mell pastUIai köhögés ellen kitűnő jó hatással vannak kérek belőlök 6 frt árát otán vét mellett küldeni.
Egótz tiaz elettel KARDOS GERGELY.
857 2-6) 1elkéss. <-
OTTO FRAiNCZ, enég.
különlegessége! Bécs, Mariahilferstra88e Nr. 38.
Császár
királyikig szabadalmazott
egy pal
Na v-Kanizsán valódi minőségben resz árnál
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
L^i
Vendéglő megnyitás.
Tisztelettel értesítem a t. cz. közönséget, hogy Terézováczon (Suhopolje, Verócze közelében, vasúti állomás Barcs a Regattákat május 1-től kezdve bérbe vettem és az ottani
VENDÉGLŐ- ÉS KÁVÉHÁZAT
a vendég-szobák kai együtt egészen újonnan, igen szépen és igen jol berendeztem, jó konyháról, azaz: jól főzésről gondoskodtam. A mi az italokat illeti, kijelentem : hogy folyton a legjobb pécsi asztali borral és friss sörrel
fogok szolgálni.
A t. cz. utazó közön-égnek magamat a legjobban ajálva maradok mély tisztelettel
Labrentz Gusztáv,
(855 3 f>) Pécsről.
X X X X X X X X
kizárólagosan
PURITAS
haj i f j i t <S -1 e j.
A Puritas nom hajfesték, banem tejszorü íolyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy feh^r hajat m^giHitaui, azaz lassankint «■ég pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama «*int viaszt adj a meivlyei eredetileg bírt!
V.\iy palaczk „Pimtás" ára 2 írt (elkaldégnél 20 kr költség.)
EÓvli ág Egyetlen szépitősz«r sem ver-enyezbet kitűnőség és jó hatásra & „hóvirágnálOlajos üditő alkatiészekbűl előállítva, eltáv dit «z. n szer rövid idó aiatt szeplőt, inájfoltokar. bőratkákat, bőrpattanás<>kat atb. és az arexhörnek fénylő fehérséget, üde éa finomságot kölcsönöz Legjobb védszer az őszi és téli z<ird levegő behatása ellen, azért tiél-külözhetlen női a épitősz«r különösen a farsangban, ára 1 forint.
Oéosi pipere rlspor Szent-György virág, fehér éa rózsa színben, a bó-*-''rön tart.''s és lathatlsn, jóságára a legkitűnőbb minőségű A rizsport | leginkább a folyékony azent-gy<*rgy-virág használata után ajánlliatjuk, | mi az arezszinnek feltüuő gyengéd finomságot kölcsönöz. Kgy dob.»t ara 0<) krajezár.
I>rilantine az egyedüli szer a szakái szépítése és puhán tartására, min-, diMi z-ir.-s^ág hátrahagyása nélkül, ára egy palaczkuak 80 kr.
I
TTelmine szaryasmarha-hajkeuőra orvosi ntasitás hzerint késtitv«*, a ■*-*-haj azépitésro éa f»nntirtására, megóv a hajhubási kcirpakr-pz>Vdéstól éa erősíti a h.íjliőrt, ára egy nagy tégelynek 1 frt 50 kr.
T^iÓ olaj zöld dióhéjból gondosan készítve, azon kitiinó tnlajdonaág-■"•^gxl, hogy a fehér, ősz és vílröa hajnak "gy természetesnek lái<zi> sötét szint kölcsönöz, ára egy nsgy ptlarzknak 1 fit.
f a Jeane igen ¡eles szakál-növcsztó. melylyel a azaká t igen sxép "^fekete, barna, vngy szőkére lehet festem. Keket«'' va. y síítétb »rua haj nál a La Jeune igen ezélazerilen alkalmazható, ára egy levélkének a hozzá tartozóval 3 frt.
TTrania (hajszesz) kitűnő hatással a baj én hajbőrre, i kiv''őzölgé.st elősegíti, megőriz a koipa k-''p7.>"déatŐ| és fakad^aokt I, i-:őmo»ditja a hajnövést különösen kiállóit betegségek után, u. in. tyhns, himlő, gyer-tnekágy stb., ára eiry nagy palaczknak I frt 50 kr.
I I ippokrene gyógy.-rejü »zájviz ro«z ¡>zai( eltávolít.inára, rendkívül jól--"-tevő és üdítő hatással, Ara egy palaczknak 1 frt 20 kr.
Prager Béla gyágy«ze
(353 3-2ö>
tmtmmmtmmmm
Szerzők.

Kerestetnek egy régi jó hirnevü biztosító társulat számára, a biztosítás minden nemere nézve, magas jutalék mellett.
Ajánlatok „A. A. 24* jegy alatt ezen lapok kiadó hivatalához intézendők.
(862 1 - 3)
mmmmmm
Einladung zur Betheiligong
an den Gewinn-Chancen der vom Staat« Haabarf garantirten grossen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 177,600 R.-Mark
vom 11. Juni 1879. bis 12. November 1879. sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Clasaen eingeteilte Spielplan enthalt nnte»" 96,000 Loosen 44,000 ßewlwe und zwar cv.
400,000 R -Mark
peciell aber (831 II. 1-
1 Gew. á M. 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 „ á M. 150,000 2 . á M. 6000
1 . á M. 100.000 54'' „ á M. 5000
1 . á M. 60,000 e . á M. 4000
1 B á M. 50,000 71 á M. 3000
2 á M. 40,000 217 á M. 2000
2 á M. 30 000 2 „ á M. 1500
5 I á M. 2f>,000 2 „ á M. 1200
2 . á M. 20,000 15,000 5U ft á M. 1000
12 „ á M. G73 á M. 500
1 _ á M 12,000 950 á M. 300
24 n á M 10.000 24 650 á M 138
etc.
et«-
Di erste Gewiuziehung ist amilich uod uuwider-ruflich auf den
11. und 12 Juni 1879
festgesetzt und kostet hierzu
das ganze IMginalloos nur »> Mark oder tl 3''/, das halbe . „ » « ^l«
das viertel . , 1''/, t , 90 Kr.
und worden dieae voa Staate garanlirtea Originalloose (l<>ine verbotenen Promees^n) gegen Einsendung des Betrages oder Post-
Einzahlung nach den entferntesten Gegenden von mir franko versandt Kleine Betrag« können aurb in PosUnaraeii eingesandt werden.
Das Haus StelndeckRr hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark I2.r> 000 80.000, 30,000, 20.000, mehrere von iO.OOO u. s w. an aein« Interessenten ansber.abl «ind dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
|»ie Einlagen sind im Verhältnis« der grossen Chancen sehr iiiibedetlten 1 und ka-in eiu Glückverauch unr empfohlen wefden.
Jeder Theilnehmur erhall bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die officielUn Gewinnlisten
Die Auszahlung oder Versoudung «1er (iewinne erfolgt planmaitig uu<l naen Wunsch der glücklichen Gewinner.
AnItrage beliebe man umgi-heud und jedenfalls vor dea 30 ten dieses Monates vertrauensvoll zn richten an die bewährte alte Firaa
M. Stein deck er, DaiDiBlhorstese
Bank & Wechselgeschäft, Hamburg.
P S I»as Haus Steindecker — überall als solid nnd reell
bekannt — hat besonder« Keclamen nicht nötbig; mt unterbleiben s<ilch.« daher, worauf verehrl Publikum aufmerksam gemaeht wird.
X X X X X X X
58
X X X
8
Villám-háritók.
Alulirt ajánlja a természattani tudomány áltól legjobbnak bizonyult fémekből összeálli-tott, üzletében kapható villámhárítókat, mely elkészítés után villanygép által megróbálva a legjobbnak bizonyultak.
SZABÓ FERENCZ,
lakatos mester, Szombathelyen.
(85G 4-4)
xxxxxxxxxxy
Ezen forr/snak felsőaége kitüntetve az ansztrlal császár, magyar király 5 felaége álul a. m. kir. országos akadémiától, az orvosi akadémiától Párisbaa, Úgyszintén az elsé kül- és belföldi orvosi tekintélytől, mint gyógysavban a leggazdagabb és leghatásosabb minden eddig ismert keserüviznél, (57 1 1<)0 réstb. n) mely a legmagasabb elismeréape 1 lett kitüntetve. — Mely semmi más keseröviztól elért lavanytarfalmn. megmutatja továbbá ennek hasznalatát, csúzos betegségeknél, kösz.úny-, rakodvány- és hugy-ravas séknál (köszvény, bolyagkő) átellenben minden más keserilviaeknel felülmolhatlan- ea
sikerdusabb. (858 2~r'')
fgf Mint rendes anyag elégséges egy bordoi pohár, átellenben egy nagy pohár más keserű forrásokból.
Elólegek minden gyógyszertárban és füszerkeres-
kedéaben.
A Budai Rákóczi forrás igazgatósága Budapesten
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.