Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.02 MB
2023-02-22 10:32:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
106
195
Rövid leírás | Teljes leírás (503.9 KB)

Zalai Közlöny 1879. 044-052. szám június

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGY-KAXTOU, 1879. junlus 1-én.

r*|
8 frt.J
g^BHxttéSl ár
([ egész évre . . fél évre . 4 „
negyed írre . .2 , (l Egy .*xám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorhan 7, másodszor 6 s min.len további BOTért 5 kr. ¡''
nyilttkrbkn
soronkéut 10 krért vé-
:etuek fel. Kincstári illeték minden f egyes hirdetésért kdlönf P 30 kr fisetendS. k
^«w-»-— m
N.-Kani7.saTároH helyhatóságának,
tületft, a ,n.-kanizsai kisded-nei
^ előbb: ,25 nizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanixsai
A 1a* tmmÜmtmi- rMt illető kösltaéayek a »zerkeartíhöa,
»ny«gi rémét illet® kOzlémények ptdff * kiadóhoz bén*«mtve-intésendSk: NAGY-KANIZ8A WlattiMttz.
Bérmentetlen letelek, csak iamervt monkatár- H jaktól fogadútnak el. |
lKéziratok tímii n«mf i küldetnek. k
B** 1— -
OGTI KÖZLŐ
kereskedelmi s iparbank«, „n.-kanizsal takarékpénztár«, a * zalamegyei általános tanltötes
-" » ■ t " • fi i •» (
egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kül választmánya" s több megyei és fárosi egyesület hifatalos értesítője.
IIeIonkiiit kcfszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Nemzetgazdasági egylet.
(Folytatás.)
1. Lélektani sampont bol.
Az ügy lényege, fontossága és az iránta való érdeklődés a gyermekded értelem és felfogás határán tnl nincsen. — Ugyanis: a házi kör viszonyaiba a gyermek is már annyira belát, miszerint észreveszi : mikép váltja fel szüleinek bos aggodalmát a vidám derültség, mihelyt pénzbeli állapotuk jobbra fordul. — Látja és tapasztalja, hogy uj ruhára való neki is abból jut, a mit szülei megtakarítanak ! önmagaról pedig tudja, hogy ha valami értékesebb tárgyat akar megszerezni, — ingyen bolt nem lévén, — krjait összerakosgatnia kell. — Ismerik tehát, sőt gyakorolják a gyermekek — a nyalakodók kivételével — majd mindnyájan a takarékosságot, mielőtt ezt az iskola ismertetné meg velők: ritka család van ugyanis, hol a gyermekeknek, ha egyéb pénztáruk nem is, legalább kis'' cserép-takarékperse-lyük ne volna; az iskola tehát, ezen háziperselyt gyümölcsözővé és igy hasznosabbá alakítandó, rendszeres kezelés alá oly gyermekektől veszi át, kik a takarítás jó voltának némi fogalmával már birnak és iránta érdeklődnek is; ezen alapon azután a már emiitett mód szerint az iskolai takarékpénztárnak fontosságát általánosan fi-lfoghatóvá tenni, és az érdeklődést a többi gyermekben is fölkelteni és növelni nem a legnagyobb mesterség.
Ezen intézmény az ártatlan örömökkel bővelkedő gyermekkor vidám elevenségét sem fojtja el csirájában, se ki nem teszi veszélynek. — A tapasztalás ugyanis bebizonyította, hogy a gyermekek ezen
intézmény életbeléptetése óta ép oly vidám és jókedvűek, mint ann&kelőtte voltak; és krjaikat nagyobb örömmel adják át tanítójuknak, mint ezelőtt a csemegeárusnak. A különbség csak abban nyilvánul, hogy ennekelőtte az öröm him-pora a csemege lenyelésével azonnal letörlődött, most pedig a jobblét Ízletes gyümölcsének megtermése által állandó marad. Gyermekségéből tehát csak annyiban vetkőzik ki, hogy a torkos, nyalakodóból előre gondoskodó, derék gyermek válik.
Kétségbe vonatott még az is, hogy iskolás gyermek a b irtok és pénzértékről ti...