Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.25 MB
2023-02-22 10:34:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
116
208
Rövid leírás | Teljes leírás (551.27 KB)

Zalai Közlöny 1879. 053-061. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KÁGV-KAStfi&l, 1879. julius 3-án.
Tixeimyolezadlt évfolyam.
r-i
EJfitMtéilár:
£ egén évre . . 8 fél ívre . • 4 • negyed érrrt . • 2 « n
Egy szám 10 kr i1
r®?
8 frt.(
í • 1
Hlrdstéssk
6 haaáboe pétit»<wb*n ) 7, náio(i»«or 6 • mio.lan .1 további »orirt 5 kr. NYILTTKRBEN
í
«őrönként 10 krért vá-
tetuek fel'' I Kineitári illeték minden egyes hirdetést kfllO 30 kr fimetendS
,1*1 rr
íinaen kttlOnf

előbb:
ÖZLON
1 A Up aelleai rk.it S? f illeti kfelemáayek a | werkaMtSbO«,
xnjxgi rinit illető i közUmínyek pedig s kiadóhoz bérmeatre intémendök : NAGYKANIZSA Wússfcsfcáz.
Bérmen tetlen levelek, eaak ismert munkatár- I
É««Jtt<ii fogadtatnak el. |
»tok rimi küldetnek.

N.-KanixMfároR helyhatóságának, „n.-kanizgai ónk. t&zoltó-egylet« a „n.-kanízRal kereskedelmi 8 iparbank*, „n.-kanizaal takarékpénztár«, a ,*alaraegyel általános tanítótestület0, a „n.-kanlzsal kisded-neteló egyesület", a «soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaníwial külTálaa/.tmknya" s több megyei és városi egyesölet hivatalos Őrtesltfje.
Ileteiikiut kétszer, vasárnap- s csBtorlokoB Hie&jeleuő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny"
herenkmt''kétszer megjelenő lapra. Előfizetési dij: .
Jul. —decz. félévre . . 4 frt.
jul. -szept. negyedévre •. - . 2 frt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni be az összeget, molynek eszközlését idejekorán kérjük, nehogy a lap rendes szétküldésében akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetnek.
Kérjük t. közönségünk becses pártfogását s lapunk szives terjesztését.
Nagy Kanizsa, juuiu.s 1G. 187L».
Kiadó hivatal.
WJUDITS JÓZSEF könyvkereskedése Fóutcza Wlassicsház.
A földadó cataszter.
y Alig képzelhető fontosabb mozzanat a gazda közönség körében, mint ép a föld adó cataster tárgyában folyamatban levő eljárás, mert ezen a föld birtok tiszta jövedelmének kipuhatolása okvetlen maga után vonja, hogy gazda közönségünk ezon eljárásban hatékonyan közreműködjék, ezt tenni annál inkább is szükséges, mert az 1875. évi VÍI-ik törvény ezen eljárásra a gazda közönséget is utalja, és mivel a tiszta jövedelem kipuhatolása mint a kir. becslő biztos ugy a járási becslő biztosok együttes közreműködése alatt most van
folyamatban, nem lesz tán felesleges ha a törvény idevonatkozó szakaszait ez úttal felelevenítjük. —
Nézzük tehát a törvény ide vonatkozólag mit mond. — ^
A térfogat kiigazítása és az e tárgyban beállt intézkedés a törvény 35-ik § a folytán már a mult évben foganatositatott és ezen alapon a föld adó szabályozása megtörtént, a törvény 36-is §-a szerint a megalakult járások saját kebelükből a járási becslót megválasztván ezek a 37. § szerint a járások leírását foganatosítván, mint ilyen munkálatot a bizottságok, kell hogy a törvényből folyó kötelességüknél fogva megvizsgálja mint egy első lépést az átalános föld adó átalakítására elintézték, ezt annál inká.bb is megvizsgálni és a járás viszonyaihoz alkalmazni kellett, mert a törvény 38 ik §-a folytán a következő rendeltetik „a becslók a bizottság á...