Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.54 MB
2023-02-22 10:36:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
104
205
Rövid leírás | Teljes leírás (552.19 KB)

Zalai Közlöny 1879. 062-070. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AOT-KOIMÍ, 1879. augusztus 8-fcn
ElltzstésT ár:
egéaz érre
fél érre . . 4 negyed érre . . 2 Egy szám 10 hr
8 frt.[
í • I
_*
Hirdetések
6 baaiboí petiuorban
7, máíodícor 6 a minden ''torábbi aorórt 5 kr.
nyilttérben
aoronként 10 krért Tétetnek fel'' Kincatirí illeték minden egye« hirdetésért kfllö 30 kr fi*et«nd5

különf
TlMHByole8«dft érfoly»*.

1
A lep aseüemi fittét Illet® k&zlemlzyek a -tzerkeert8bQs,
utyact réaxét illet? kSzUinéayek petff • kiadóhoz bérmentve inté*«nd6k: NAGY-KANIZSA '' WlassJssház.
BérjnentetUn letelek, cuk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:

t
[««iratok tímii küldetnek.

ÖZLON
.-KanizsaTáros helyhatéságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanl*aai kereskedelmi g Iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a »xaUmegyei általános tanitétes-tiilet*, a ,n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület«, a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaniz*ai kQifálasztraknya« s több megye! és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Seliány észrevétel a közegészség ügyben irt czikkhez.
Mint a városi képviselő testület tagja cs a közegészségi bizottság elnöke kötelességemnek tartom az ezen lapban közegészség ügyben megjelent czikkre néhány észrevételemet nyilvánosságra hozni.
Mindenek előtt üdvözlöm czikkiró urat a nyilvánosság terén, hogy városunk közegészség ügye érdekében szót emelt, egyszersmind azon ohajamat fejezem ki, bárcsak számosak követnék nemes példáját, hogy a közegészüégi ügy iránt érdeklődnének; mert ezen ügy nemcsak az orvos, hanem mint fontos nemzetgazdászati kér dós, minden gondolkozó hazafi figyelmét megérdemli, a mennyiben rendezett közegészségi viszonyok nélkül nemzeti jólét nem is képzelhető és kedvezőtlen közegészségi állapotok által nemcsak egyes családok, de egész nemzetek is elfajulnak és végpusztulásnak indulnak. Hazánkban ezen kérdés annál fontosabb, miután a rosz egészségügyi viszonyok miatt a betegedési és halálozási arány más czivilisált országokéhoz képest túlságos nagy. és igy temérdek sok munka erő és emberi élet hasztalanul elvesz.
Midőn p. o. Londonban a halandóság 1ÜO0 emberre évenként 18 — 20, Berlin és Bécsben legfölebb 29, addig Budapesten közel 50 re, megyénkben és városunkban az 187 8-díkí statistikai kimutatás szeriut a 40 fel ül múlja.
Czikkiró ur felszóllamlása városunk közegészségügyi érdekébe« tehát jogosult és jó akaratra mutat, habár valószínűleg mivel ezen város nem régi lakóssa a viszonyokat nem eléggé ismervén, itt ott állításai helytelenek. Megengedi, hogy ezekre figyelmeztettem; hogy pedig czikkiró ur nem szakértő nem hiba, mivel a mai világban minden müveit embertől kívántatik, hogy a közegészség ügy legfőbb elveiben némileg tájékozolt legyen.
Nehogy a hoszu bevezetés által azon hibába essem mint czikkiró ur, átmegyek a tárgyhoz: t. i. czikkének sok régi igazságot tartalmazó bevezetése után ugyan vártuk, hogy legalább városunk összes közegészségi viszonyait fogja bírálat tárgyává enni, de végül azt vettük észre, hogy a nagy kerülés után közel szomszédságánál, a városi kórháznál megállapodott és az...