Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.54 MB
2023-02-22 10:36:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
140
275
Rövid leírás | Teljes leírás (552.19 KB)

Zalai Közlöny 1879. 062-070. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AOT-KOIMÍ, 1879. augusztus 8-fcn
ElltzstésT ár:
egéaz érre
fél érre . . 4 negyed érre . . 2 Egy szám 10 hr
8 frt.[
í • I
_*
Hirdetések
6 baaiboí petiuorban
7, máíodícor 6 a minden ''torábbi aorórt 5 kr.
nyilttérben
aoronként 10 krért Tétetnek fel'' Kincatirí illeték minden egye« hirdetésért kfllö 30 kr fi*et«nd5

különf
TlMHByole8«dft érfoly»*.

1
A lep aseüemi fittét Illet® k&zlemlzyek a -tzerkeert8bQs,
utyact réaxét illet? kSzUinéayek petff • kiadóhoz bérmentve inté*«nd6k: NAGY-KANIZSA '' WlassJssház.
BérjnentetUn letelek, cuk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:

t
[««iratok tímii küldetnek.

ÖZLON
.-KanizsaTáros helyhatéságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanl*aai kereskedelmi g Iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a »xaUmegyei általános tanitétes-tiilet*, a ,n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület«, a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaniz*ai kQifálasztraknya« s több megye! és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Seliány észrevétel a közegészség ügyben irt czikkhez.
Mint a városi képviselő testület tagja cs a közegészségi bizottság elnöke kötelességemnek tartom az ezen lapban közegészség ügyben megjelent czikkre néhány észrevételemet nyilvánosságra hozni.
Mindenek előtt üdvözlöm czikkiró urat a nyilvánosság terén, hogy városunk közegészség ügye érdekében szót emelt, egyszersmind azon ohajamat fejezem ki, bárcsak számosak követnék nemes példáját, hogy a közegészüégi ügy iránt érdeklődnének; mert ezen ügy nemcsak az orvos, hanem mint fontos nemzetgazdászati kér dós, minden gondolkozó hazafi figyelmét megérdemli, a mennyiben rendezett közegészségi viszonyok nélkül nemzeti jólét nem is képzelhető és kedvezőtlen közegészségi állapotok által nemcsak egyes családok, de egész nemzetek is elfajulnak és végpusztulásnak indulnak. Hazánkban ezen kérdés annál fontosabb, miután a rosz egészségügyi viszonyok miatt a betegedési és halálozási arány más czivilisált országokéhoz képest túlságos nagy. és igy temérdek sok munka erő és emberi élet hasztalanul elvesz.
Midőn p. o. Londonban a halandóság 1ÜO0 emberre évenként 18 — 20, Berlin és Bécsben legfölebb 29, addig Budapesten közel 50 re, megyénkben és városunkban az 187 8-díkí statistikai kimutatás szeriut a 40 fel ül múlja.
Czikkiró ur felszóllamlása városunk közegészségügyi érdekébe« tehát jogosult és jó akaratra mutat, habár valószínűleg mivel ezen város nem régi lakóssa a viszonyokat nem eléggé ismervén, itt ott állításai helytelenek. Megengedi, hogy ezekre figyelmeztettem; hogy pedig czikkiró ur nem szakértő nem hiba, mivel a mai világban minden müveit embertől kívántatik, hogy a közegészség ügy legfőbb elveiben némileg tájékozolt legyen.
Nehogy a hoszu bevezetés által azon hibába essem mint czikkiró ur, átmegyek a tárgyhoz: t. i. czikkének sok régi igazságot tartalmazó bevezetése után ugyan vártuk, hogy legalább városunk összes közegészségi viszonyait fogja bírálat tárgyává enni, de végül azt vettük észre, hogy a nagy kerülés után közel szomszédságánál, a városi kórháznál megállapodott és azt czélszerütlennek találván, azon elveket sorolja elő, melyek uj korház építésénél tekintetbe veendők. Erre nézve bátorkodom néhány megjegyzést tenni: mindenek előtt czikkiró ur téved, midőn azt hiszi, hogy mi köz korház z a 1 dicsekedhetünk, a mostani kórház csak városi kórház, még közkorházi jelleggel sem bir. Ezen kórházi épület a kápolnával és a hozzá tartozó szántóföldekkel együtt a Somssich nemes család által a nagy-kanizsai elaggott és rokkant szegény polgároknak menhelyéül adományoztatok és a 30 években ezen épület Bernart akkori városbíró által magán kórházzá lett átalakítva, hogy ott az iparosok beteg segédjei csekély napi fizetésért orvosi gyógy-kezelés és ápolásban részesüljenek, 1842-dik
évben gróf Batthyány János hagyományából gróf Zichy Károly 1500 ezüst forintot egy állandó ágyra alapított, ném különben későbbi időben Iháros Berényben elhalt Nyékey uradalmi orvos ugyan azon czélra 3000 irtot adományozott; ezen alap ez ideig a rendes gazdálkodás és kezelés folytán 10,000 frtra növekedett.
A kórház áll az emeletben levő hárop ablakos férfi szobából, melyben 12 ágy van elhelyezve, egy női szobából, melyben 8 ágy létezik, egy négy ágygyal ellátott kisebb szobából mely rendkívüli esetekre van fenntartva.
A földszinti helyiség 3 szobából áll, és mindkét nembeli elaggott és rokkant helybeli szegényeknek menhelyül szolgál. Azon kívül van konyha, az ápoló számára kis kamra, fürdő készítő és mosóhely, kis halotti kamra, kis tidvar és konyha kert. Hogy ilyen szük és czélszerütlenül épült helyiségekben külön betegosztályokról még gondolni sem lehet magától értetődik, a földszinti helyiségek pedig oly alacsonyak és a padló téglákkal födött, hogy lakhelyül alig alkalmas; beteg forgalom évenkint 350 — 400.
Ezekből láthatni hogy ezen eredetileg nem kórháznak szánt épület azon kellékekkel nem birhat, melyek által czéljának megfelelhetne és midőn mind fekvése mind építési módja, szük udvara, kis térfogata és belső berendezésére nézve czélszerütlen, midőn a város közepében, élénk utczában a szomszéd házak lakosaira nézve veszélyes, midőn sem jégvéremmel sem bonczkamrá-val nem bír, midőn olykor annyira tultelt, hogy a kórszobákban uralkodó romlott levegő a látogatóra nézve kellemetlen sót ragályos betegségeknél veszélyes is; egy uj, sokkal nagyobb, szabad téren fekyó a kor és haladó városunk igényeinek megfelelő kórház építése már évtizedek óta égető szükségnek találtatott, s igy akár miképen elismerjük czikkiróval együtt tekintetes Babochay György polgár mester nr a város java iránti érdemeit, mégis a mostani kórház nem lehet azon tér, hol fáradazása által a legjobb akarattal magának érdemeket szerezhetne
Az elősorolt hátrányok évek óta any-nyira szembetűnők, hogy miután városunk miden tekintetben haladásnak indult, már'' 1877-ben külön kórházi építési bizottság megalakult, mely bizottság alapos tanulmányok és szorgalmas tanácskozások folytán elhatározta, egy 50 — 60 beteg felvételére alkalmas, a vásártéren magasan fekvő tágas városi telken építendő kórház minél előbbi létrehozását. Ezen kórház külön elvált férfi- és nő betegek, külső és belső betegségek, szembetegek és tébo-lyodottak számára* szánt külön szobákkal, szép tágas udvarral és kerttel, jégveremmel halotti és bonezoló kamrával ezen kívül csinos kápolnával és toronynyal, ragályos betegek számára az udvarban, a főépülettől távol külön épülettel ellátandó nak terveztetett. A szobák tágasak jó szellőzéssel és fűtéssel, az árnyékszékek hordó rendszerrel, a tisztátalan tíz elvezetésére
k&lő csatornák lettek jarasöfra- az építési
terv ezen elvek szerint készült és 30 0 frt. lett jutalmazva és midőn már azon reménynyel kecsegtettük magunkat, hogy ezen tervezett, a kor igényeinek minden tekintetben megfelelő kórház rövid idő alatt fel lesz építve, mégis közbenjött akadályok következtében az építés el lett halasztva. Igaz hogy a polgári iskola lett e közbe építve, de a mint czikkiró ur is említi, a mostani kórház más hátrányaihoz még az is jött, hogy a polgári iskolai tanítványoknak botrányos kilátást és bonczolásoknál undorító képet mutat.
Mindazon javaslatok, melyeket czikkiró ur tesz, hogy a jelenlegi kórház helyisége eladassék, hogy a városi kórház vagy köz-kórházzá átalakitassék, mely esetben a kormány is építéséhez nagyobb ősszeggel hozzájárulna, vagy legalább közkórházi jeleggel felruháztassék és azon előnybe részesülne hogy a vidéki és más tartományok ból származott szegények utáni ápolási költségek rendesen befolynának, a bizottság által hozattak javaslatba , de a mint mondám , az építés jobb időkre lett halasztva. A közegészségi bizottság kötelességének tartotta a kórház építését mindegyik gyűléséből sürgetni, a miről az ülési jegyzőkönyvek adhatnak tanúságot, az utolsó, múlt hónapban tartott gyűlésben végül arról értesültünk, hogy a városi I mórnők ur által elkészített tervrajzok má-solatjai a kellő javaslatokkal együtt fognak nem sokára az alispáni hivatal utján a belügyminisztériumhoz küldetni; mind ezekből látszik, hogy az uj kórház építése a városi hatóság és a képviselő testület által szükségesnek találtatott és miután a mos- I tani kórháznál minden javítás és jobb álla- . pótra törekvés hasztalan, igen tisztelt pol- j gármester ur nagy érdemeket szerezhetne magának, ha ezen sürgető ügyet az előkészítő stádiumból a valósítás terére átvinné, mert legkedvezőbb esetben az építés foganatosítása és véghez viteleig legalább még két esztendő volna szükséges.
Ezekből láthatja tisztelt czikkiró ur, hogy az ön által ujonan pendített ügy már sok és alapos tanulmányok és folytonos figyelem tárgya volt,
A mi a katonai kórházat illeti, csakugyan szinte osztom czikkiró ur nézetét, hogy elhelyeztetése nem czélszerü, berendezése sokkal jobb mint a városi kórházé, hanem ezen kórház áttétele még nagyobb nehézségekkel jár, mely nehézségek azonban épen nem legyőzhetlenek; meglehet, hogy a közös hadügyminisztérium is segédkezet nyújtana egy uj czélszerü katonai kórház p. o. az építendő uj városi kórház szomszédságában történendő építésére, csak egy tekintetben nem osztom czikkiró ur nézetét, t. i. hogy a törvényszéki épület a katonai kórház szomszédsága által fertöxtetésnek volna kitéve; a közben eső utcza épen nem szük; a mi pedig a börtönhelyiséget illeti, abban a folytonos szellőzés és tisztítás következtében romlott levegő még maga az épületben sem érezhető és igy a törvényszék helyiségére káros befolyást nem okozhat. Más tekin-
tetben, mellékesen legyen mondva, a mostani törvényszéki helyiségek nem felelnek meg a közegészségi szabályoknak, a menynyiben a folyosók és a szobák alacsonyak, a tárgyaló terem aránylag igen szük, ugy hogy érdekes végtárgyalásoknál mihelyt husz hallgatónál több megjelent mind a kir. törvényszék tagjai mind pedig a védő ügyvédek és a közönség szénsavval telitett levegőt órákig beszívni kénytelennek levén egészen az ájulásig kimerülnek és egészségükben könnyen károsittatnak.
Ezen megjegyzéseket akartam az emiitett jó akaratú felszólamláshoz csatolni és miután a dolog lényegében köztünk nincsen véleménykülönbség, czikkiró részéről a keztyü felvételét szükségtelennek tartom.
Dr. SCHREYER LAJOS. A zala egerszegi ünnepélyek.
Még csak néhány hét b már itt lesz városunkra nézve azon nevezetes hármas ünnepély, mely már pár holnapok óta nem csak városunk b vidékének, hanem mondhatjuk megyénk ösz-szes lakosságát lázas várakozásban s érdeklődésben tartja, — e hármas ünnepély — a zalaegerszegi önk. tűzoltó egylet zászló felavatási ünnepélyének, agy DeákFerencz nagyhazánkfia emlék szobrának le''eplezése és a dunántuli kerületi tűzoltó szövetség közgyűlése leend, mely hármas ünnepély f. é. augusztus hó 30. 31 és azept. 1. lesz megtartva, a zászló anyai tisztet Tarányi Ferenczné szül. Báró Riffl Mária ö nagysága volt kegyes elfogadni, ki is a mint halljuk zászlóra egy 200 frtosszalagot készített arany himzésü leiirattal, magát a zászlót Zala-Egerszeg mezóvárosa adja az egyletnek, mely 285 frtba kerül, — a zászló avatási ünnepély rendezésére 5 féle bizottság van választva
— ezen bizottságok közül már megkezdette működését elfogadó és elszállásoló bizottság u. i. folyamodványokat nyújtott be a vasúti igazgatóságokhoz mérsékelt menet leengedés végett mely folyamodványokra már 3 igazgatóságoktól mégis jött az engedély 3373 Per* czeat leengedésével, — szét küldettek a meghívók és jelentkezési Í7ek az ország összes tűzoltó egyleteihez és a meghívók a Dunántuli ker. tűzoltó szövetség tagegyleteihez, — néhány egylettől már mégis jött a jelentkezési iv
— a szállások összeírása végett kiküidétt bizottsági tagok már is amint halljak igen szép eredménynyel -működtek, reméljük is hogy megmatatja Zala-Egersseg városának összes lakossága, hogy még mindig tad a szépért, jóért, de különöseu oly szükségéé tűzoltó ügyért lel-lelkesülni b szívesen fogja szerény lakását az érkezendő tűzoltó vendégekkel megosztani, s tóle kitelhetóleg magyar vendégszeretettel fogja őket ellátni, — s már eddig szerzett jó hírnevét ujolag meg fogja erősíteni, — rajtank a sor zala egerszegiek ragadjak meg e szép al-kalommal, matassuk meg, hogy a zalavármegyeiek vagyis zala-egerszegiek szivében még folyton a régi magyar vendégszeretet honol, s iparkodjunk az egylet főparancsnoka által hozzánk intézett alábbi felhívásnak tőlünk fcitel-hetőleg megfelelni.
Tisztelt polgártársakt
A zala-egerszegi tűzoltó egylet sássió avatási ünnepélyének és a dunántuli kerületi szövetség közgyűlésének napja a küszöbön áll; —
Tisztelt polgártársak 1 Ezen ünnep nem csak a tűzoltó egylet ünnepe, — ezen ünnep Zala figerzzsg városának Ünnepe is, — azért kövessünk el mindent, hogy ezen szép és minden tekintetben hasznos ünnepély minél sikerültebbem folyjon le; — erkölcsi kötelességének tartsa Zala-Egerszeg városának összes la-kóssága, hogy mindenki erejéhez mérve ezen ünnepélyhez hozzá járaljon.
ZALAI KÖZLÖNY V AUGUSZTUS Wn 1879.
iai számára 25 kr. nem tagok részére 40 kr. belépti díj mellett. Egy tekejegy ára 3 dobásra 20 kr. leend, — a város és vidékének pártfo gátiba ajánlja e mulatságot
EGY TŰZOLTÓ ÜGYBAKÁT.
Tanügyünk.
(Folyt és vége.)
V. A keszthelyi községi elemi iskola ér tesitője szériaP^az intézetet 527 gyermek látogatta, ezek közül volt 22 másodrendű vagyis a növendékeknek 4.1°/o''a- M 08 leány osztály kát csoportba van osztva, még pedig végzők és Kezdőkre, a minek itt annál ke vesebb értelmet adank, mert mint az értesítésből láthatjuk a jövő tanévben az V. osztály is megnyittatik és ugyauezen beosztás a párbu aamos vegyes I. osztálynál nincs.
Az iskola jótevői voltak: Reischel Ven-czel, Reischel Venczelné, Baán József, a keszthelyi takarékpéuztár, a keszthelyi iskolaszék, Vértessy Iván urak. Az intézetbeu működött 3 hitoktatón kívül 9 osztály és 2 kézi munka-tanitó. Értekezés ez értesítőben nincs.
VI. A zala-egerszegi polgári fiu és felső leányiskola értesítője a tanoda történetével kezdődik, melyből azt látják, hogy az intézetben a hatodik osztály nemcsak, bogy meg nem nyittatott, hanetn javasoltatik az, míszeriut az ötödik OKztály, melyben igaz c«ak három t* nuió volt s ezek közölt is egyik kimaradt, a másik pedig vizagálatlan maradt, « igy tulajdon kép csak egy tanuló volt ar osztályban, bezá rassék. Igaz, hogy országos pénzügyi viszonyaink lehetőleg a legroszabbak, mégis a már fen-álló iskolák irányában áldozatok árán is a szűk séges tanerőket megadni kellene.
Az intézetet 92 tanuló látogatta, ezek közül 16 másodrendű vagyis a növendékek 1 7 4 % a. A tanitói könyvtár áll 334 műből.'' Az intézetben működött a 3 hitoktatón kiviil ü tanitó.
Rendkívüli tárgy gyanánt a latin nyelv taníttatott.
TIZENNYOLCZ A Dl K ÉVFOLYAM
Törekvésünk legyen az, hogy a szélrózsa minden irányából összejövendő tűzoltók Zalavármegyének már a régidő óta országszerte ismert őszinte magyar vendégszeretetét élvezhessék, 8 hogy ezáltal a tűzoltó egyesületek nemes ügyét tőlünk telhetőleg előmozdítsuk; . hogy uj lelkesedéssel térjenek hasa, látván azt mennyire karolja fel és érzi át fontosságában a nagy közönség is a tűzoltói törekvéseket, mennyire válik ügyük valóságos népügygyé.
Végre a tűzoltó ügy jövője és fejlődése iránt: uj bizalommal térjenek haza, tapasztal ván azt, hány derék, komoly törekvésű támogatója és terjesztője van a tűzoltó ügynek széles hazában ; — s ha a fogadtatásra nézve mindent elkövetünk csak ugy tartanak meg bennünket jó emlékezetükbed, s személyes tapasztalatok nyomán meggyőződhetnek arról, hogy Zalavármegye s Zala-Egerszeg károsa nem raéltatlaD azon jó hírnévre, melynek ország szerte örvend, s bogy e lakosságban minden üdvös és hazafiúi eszme tettekben nyilvánuló fogadásra és elsajátításra talál.
Kelt Zala-Égerszögen, 1879. évi jul. 26. KÖVÁTS KÁROLY, m. k.
főparancsnok.
Felhívás!
Szükség! Minő rideg szó vagy te; menynyi szenvedés, mennyi kin, félelem éa könyhul látás van hozzád fűződve! mennyi sziv,et törtél meg; hány embert, családot, sőt nemzetet lökött már vaamarkod az elsülj edés, a veszély mélységébe! — A szükség! Igenis a szükség, mely noha gonosz szellemkint a rosszat akarja, mégis a jót, a szépet, a nemest, a haladást idézi elő! — És ezért az emberiség nagy oktatója, nagy tanitója mindig a szükség volt és a szűk 8ég leend.
A kérlelbetlen szükség vezette az embe- I riséget az önkénytes tűzoltó egyletek keletke- I zés^re, mint a műveltség egy ik képviselője mindenki által üdvözlendő és támogatásban részesítendő intézményre!
Igen tisztelt honleányok!
A kérlelhetlen szükség teremtette a zalaegerszegi önk. tűzoltó egyletet, — a mely egy-bt soha szem elől nem téveszté embertársainknak a vész idején erejéhez mérve segédkezet nyújtani, — ezen ember baráti egylet tartja f. évi augusztus hó 31-én zászló avatási ünnepé lyét, hogy ezen zászló alatt egyetértve, egy sziv, egy lélekkel és egy akarattal még sikere resebben védhesse embertársainak véres verejtékkel szerzett vagyonát.
Ezen zászló avatási ünnepély emelésére ugyanakkor tombolával összekötött tánczmulat-ságot rendez.
Tisztelt honleányok !
Ismerve nemes lelketeket, tudva azt, hogy a szép és nemest jótékony védszárnyaitok — pártfogástok alá veszitek ; kérlek, vegyétek védszárnyaitok alá a zala-egerszegi önk. tűzoltó egyletet is, — támogassátok jó akaratotokkal, nyújtsatok Begédkezet a szükség sltal terem-v tett intézmény, — a tűzoltó egylet .mioé) in-kábbi megszilárdításához; de azt csak ugy ér* hetjük el, ha ti is kedves hölgyeim a tűzoltó ügy előmozdítására áldozatot hoztok, gyengéd kezeitekkel az egylet javára némi tárgyakat készítetek; s erős meggyőződésem az, hogy est mégis teszitek.
Zala-Egerszegen, 1879. évi julius 26 án.
KOVÁTS KÁROLY, m. k.
főparancsnok.
Aug. hó 10 én pedig ugyan a zászló avatási ünnepély költségeinek fedezésére Hősen-krancz József olai kerti helyiségében egy te-keverseny fog rendeztetni, tagok s családtag-
A szegény tanulók segélyezésére népne velési egylet működött, melynek 115 tagja volt, kinek évi tagsági dija egyenként 1 frt 20 kr,miből szegény tanulók tankönyveket kaptak és helyettök az iskoladij fizettetett.
A felső leányiskola 2. osztályában 26 tanuló két tánerő által vezettetett. Ez értesit-vényben, melyet Udvardy Ignácz szerkesztett, értekezés nincs.
VII. A Csáktornya város községi népiskola értesítője szerint az iskolát 335 tanuló látogatta, ezek közül 106 másodrendű vagyis a növendekek 31.7%-a. Működött pedig az isko Iánál 7 rendes és 4. szuktauitó. Izraelita hitoktató pedig az értesitvény szerint nem volt. Az intézet tanszerekkel kellőleg el van látva, könyvtára 665 műből áll. Az intézet jóltevői voltak : a nmélt. m. kir. vallás és közokt. ügyi minist terium, a caáktoroyai kisegítői egylet, valamint Pecsornyik Ignácz, Zigler Lajos, Neuman Ignácz, Martincsevits István, Szakonyi Zuig-mond, Kaiser és Vlasits, Pecsornik Frigyes, Vidmár József, Vrancsicc Károly, csáktornyai járásbíróság, Molnár Elek és Hegedűs Géza.
VIII. A csáktornyai város áll. segélyzett polgára fiu iskola értesítőjéből látható, hogy az összes négy osztályban 57 növendék volt, kik közel 12 másodrendű vagyis a tanulók 21%-»'' Ez iskolában 6 tanitó é* 2 hitoktató működött, kik közül irodalmilag működtek ez évben Szántó Károly és Valló Vilmos.
IX. A sümeghi város áll. segélyzett reáltanoda értesitője, melyet Ádám Iván igazgató közül, mutatja, hogy az intézet négy Osztályában összesen 65 tanuló volt, kik 6 rendes, 3 mellék és 2 hittanitó által lettek oktatva; mel léktárgyak voltak, tornászat, műének, mintá zás és gyorsirászat. Tanári kar, mint az értesitvény bői látható irodalmi téren dicséretesen működött. A reáltanoda jóltevői roltak: az iskolaszék, takarékpénztár, Ramazetter örökösök, dr. Arenstein József stb. Az intézetnek kiváló szép tanszergyüjteménye van. Az értesitvény elején üarsányi Ferencz értekezik „ Berzsenyi éa költészetéről."
X. A sümeghi város rom. kath. elemi ta-4oda értesitője kitűnteti, hogy ez iskolát 375 tanuló látogatta, kik között másodrendű lett 27, vagyis 7.2%. Összesen működött 9 tanitó kik közül néhányan közniüvelőleg szépen mű-ködtek. Az intézet jéltevői voltak: a népbank és Ferber József ur.
XI. A csabrendeki állami népiskola értesitője. Es intézetet 329 tanuló latogatta, holott az értesitvény szerint 502 tanköteles gyermek van, tényleg tehát itt a tankötelezetteknek csak 65.5% a jár iskolába Ez roppant vád a tanügyi hatóságok előtt, főleg az által, mert az ér tesitvényben nincs megemlítve az, hogy mi oka annak, hogy állami intézetben a tankötelesettek egész ÖMzege nem látogatja az iskolát.
Mi tudjuk, hogy ez ok abban van, miszerint az iskolai helyiségek nem képesek a tankötelezetteket befogadni.
Óhajtandó volna, hogy e bajon mielőbb segítve lenne. A növendékek közül 49 másodrendű vagyis 14.9%
Tanszergyűjtemény itt szerfölött silány, amennyiben még a legszükségesebb tanszerek, különösen a természettani és földrajzi oktatáshoz hiányzanak, mi annál feltűnőbb, mert az állam évenkint tetemes összegű tanszereket ajándékoz községi és felekezeti iskolákra, de önön iskoláját a legszükségesebbekkel sem látja el.
Az intézet jóltevői voltak: Barcza Sán dor ur, a csabrendeki takarékpénztár. Működött összesen 7 tanitó, kik mint a tanév neve zetesebb mozzanatinak rovatában látjuk, havi értekezleteket tartottak és „ezeken kívül a ta nitói járás kör gyűlésében munkás részt vettek." Azonban, hogy e munkás rész miben állott kitüntetve nincs s ugy nem tudhatjuk az illető tanteslület irodalmilag vagy közmüvelőleg működött e, pedig ennek kitüntetése az értesit-vényben okvetlenül szükséges volna, mert a tantestületek irodalmi működése az iskoláknak csak díszére válhatik.
XII. A budapesti kereskedelmi akadémia évi jelentése. Az akadémián Összesen 319 hall gató volt. Az egéss cursus 7 osztályra terjed u. m. elókészitő osztály, alsó osztály 3 évfolyammal, közép osztály 2 évfolyammal éa a fel»"« osztály egy évfolyammal. Működött öhz-szesen l''J rendes és 4 rendkívüli tanitó ; rendkívüli tantárgyak voltak: olasz és angol nyelv, gyorsirászat és rajz.
Az intézetben van úgynevezett „Vörösmarty önképzőkör," mely nek ez időszerint 1140 müve 2016 kötetben van, van tovább segélyző pénztár, melynek szegényebb sorsú tanulókat pénzzel éa könyvekkel segíteni. Szép eredményt mutat az intézetben fenáltó iskolai takarékpénztár, mely a lefolyt évben 1240 frt 80 krt, a múlt 4 évben pedig 7548 frt. 60 krt taka ritott meg.
Ez intézettel egy vasúti tanfolyam van kapcíiolatbau. Az értesitvény elején Levin Jakab által irt „Adalékok a politikai számtanhoz" cziniii dolgozata látható.
A kiadott érteaitvények nagy számában értekezés nincs mit mi nagy hibának tartuuk. Tudjuk mindannyian, hogj népünk a könyvvételtől idegenkedik s igy könyvet a nép házaiban vagy épen nem, vagy igen gyéren s leg-többnyire olyanokat látunk, melyek inkább ártanak, mintsem használnak. E bajon segíteni ugy lehetne, ha a népnek ingyen könyvet ad-uánk és ez legjobban ugy történhetnék, ha az illető tanitók nem restelve a fáradságot, az ér tesitvéuybe népa7erü, közhasznú é-tekezéseket Írnának, mely idővel a legszegényebb kunyhóban íb könyvtárt képezne, ez érteleteket vagy a népszerű előadásokat az értesitvényekkel összekapcsolni annal is inkább lehetne, mert itt sem teteme« költséget nem okozna és másrészt az értesitvény általa tartalomdusabb lenue.
Azon biztos remény táplál minket, hogy lelkes tanítóink és iskolahatóságaink ez Ügyet megvizsgálva, helyeselni fogják s igy jövőre értesitvényeinkben ez eszmét megtestesítve látni lesz alkalmunk.
LŐB IGNÁCZ.
Helyi hírek.
— A nagy-kanizsai polgári egylet vigalom rendező bisottaága f. hó 6-án saját kert helyiségében az egyleti köny vtár gyarapitáaára zártkörű tánczvigalmat rendez, melyre az állán dó belépti jegygyel birók tisztelettel meghivatnak. Kezdete 8 órakor. Családjegy 1 frt. Sze-mélyjegy 50 kr.
— A nagy-kanizsai pályaudvaron levő tekepályán verseny tekezés tartatik aug. 3 án Kezdeted, u. 2 órakor. Csak meghívókkal birók vehetnek részt. A meghívókat Kisfaludi Pike • thy Gusztáv ur bocsátotta ki.
— Kettős gyász érte a Kosenfeld családot, alig tömették el Kosenfeld Sándorné ass-szonyt, pár napra veje halt meg. Dr. Kompért varasd megyei t. főorvos, törvényszéki s községi orvos hazatértekor rosszul létt s 24 óra múlva jul. 28-án megszűnt élni. Temetése Varasdon nagy részvéttel történt.
— Halálos Ítélet. Kutasi József vin-dornyalaki juháss bojtár rablógyilkosai felett az Ítéletet a kanizsai k. törvényszék Miklós Károly törvényszéki bíró elnöklete alatt, birák Horváth Ferencz, Gr. Hugonay Kálmán, ügyész Dr. Laky Kristóf, jegyző Véber Károly, védő ügyvédek Dr. Rapoch Gyula, Molnár Alajos a julius hó 31 én megejtett végtárgyalással Pető György (Benczek) és Szalay Károly juhászok fölött mondotta ki, még pedig mint két gonosztevőt kötél általi halálra ítélte — e tárgyban a bővebb értesítést a tárgyalás menetéről hozni fogjuk.
— Árverések Zala-megyében: Gud-lin Ferencz 16000 frtra b. ingaü. N-Kanízsán
I. aug. 4. II. szept. 4. — Rozenstok Lipót 7467. frtra. b. ingatl- N.-Kanizsán L aug. 4. II szept. 4. Sárecz István 3000 firlra b. ingatl. aug 9. — Farkas Márton 4174 frtra b. ingatl. K Mindszenten («.-egerszegi tszék) l aug. 13 II. ssept. 13.
— Krób Bál Zalamegye tevékeny főtanfel ügyelője julius 31-én Csáktornyára utazott hogy az ottani tanítóképezde ügyét rendezze, az iskolatanácsot megalakítsa. A képezne szept. 15-én nyittatik meg.
— Tárcza rovatunk a sürgős köziemé-nyek folytán mai számunkból kiszorult.
— Szabó Imre szombathelyi megyés püspök ur ő méltósága julius 29 én hagyta el Hévizet s Zala-Apátin keresztül székvárosába utazott.
— Merényen mult vasárnap reggel nagy tüz volt, elégett két magánhaz, a gazdatiszti lak és az uradalmi termésből behordott 150 kereszt rozs. Gondolatlan játszó gyermekek általi gyújtásból eredőnek hiszik.
— A kis komáromi temetőben levő s ujonan felépített csinos kápolnát a villám tetemesen megrongálta.
— Vizsga, szünidőben. Az általánosan bevett szokásnak hódolva, Sümeghen is az egyéb tanintézetek szünidejében tartatik meg a kisdedek próbatéte; f. é. évi julius hó 26-án délután virágcsokor és koszorúkkal — seregiének a a gyenge csemeték „Zsófia* kisded ovoda helyi-Bégbe, hol vidám arczczal szeretett bácsi és nénijökkel — élénk társalgással az egybegyűlt közönség figyelmét vonták magukra. Öröm volt hallgatni a kis növendékek bátor és szabatos feleleteit, valamint élvezetet nyújtott szemlélni az általunk készített papír füzet és agyag gyurma tárgyakat. Németh Béla, jelesnek ismert ovoda vezető, vizsga alkalmakor tapintatos modorával ügyesen használja fel az időt, hálás tiszteletre emlékeztetni az utókort, ovodánk alapitói, néhai Ramasetter pár dicsőítésére! Az emlékezés szép kegyelet jeléül, vizsgára hozan-dott koszorúk a megboldogultak sírjára tétetnek. A gyermekeknek örömét fokozandó nem hiányoztak n-velés barátok, kik az ünnepély befe-jeztekor adománynyal kedveskedtek t. Cseh László iskolaszéki elnök, valamint Gedei Rezső helybeli pék mester, kik czukor és sütemény félével tették tán elfelejthetlenné a vizsga tevők perczeit. A közönség megjelenésével mutatta be érdeklődését; bár sajnálattal kell említenünk a fóldmivelő osztály épen nem volt képviselve, holott erősen hihető ha ők is több nyilváno s vizsgára járnának, bizonnyal alkalmunk lenne ezen osztály gyermekeit az ovodások közt láthatni. Úgyis a törvények revisio századában élünk, óhajtandó volna a népoktatási törvény keretbe foglalni: a három vagy négy éves gyermek hatodik évének be töltéséig, — tartozik ovodába járni. Ezen kötelezettség üdvös hivatását érvekkel okadatolni azt hiszem méglaicu-Bok előtt is fölöslegea, azonban a kivihetőség akadályai még fölötte nagyolc. Ha üdvöset látunk magunk előtt, ne rettentsenek bennünk az akadályok, fogjunk hozzá — elmélet és gyakorlatilag igyekezzünk oda működni, hogy gr. Brunczwick Terézia arczképe minden faluban megismertessék; jobban mondva minden község rendszeres ovodát bírhasson. B.
— Hazafiúi örömmel vettük biztos forrásból azt a hírt, hogy a bécsi szent István templomban évenkint tartatni szokott egyházi magyar szent beszédet az idén a veszprémi egyházmegye egyik kiváló szónoka, főtisztelendő Pspp Károly kis-komáromi esperes-plébános ur tartandja,
— Balaton-Füred julius hó 28 án. — Julius ho 27-én tartatott meg Balaton-Füreden as Anna-bál, mely az ottani fürdőtársaság cré-mejétől és sok ugyan e vigalom miatt oda sietett vendégektől iátogattatott. Az Aona bálok Füreden nagy hirnévre vergődtek, ritka kedélyi-ességünk és fényes társaságuk végett, de nem hiszem, hogy valamelyiknek oly fesztelen vi-dorság uralgott volna, hpgy Terpsichorének valaha több kedvvel és kitartással áldoztatott volna mint az idén. Különösen meglepő volt a tapasztalat, hogy a toiletteknél a fényűzés nem volt oly feltűnő mint máskor. Mennyi elegan-cziát rejlett mégis az egyszerűség! Az első né-, gyeat 34 pár lejté és midőn a társaság 6 órakor reggel az ízlés teljesen díszített bálteremből eltávozott, annak minden tagja méltán meg-tallhatá magának, hogy. egy kiválóan szépen sikerűit mulatságon vett részt. Nem vagyok oly szerencsés mindazon gyönyörű hölgyeket megnevezhetni, kik as estélyt dissiték csak említeni akarom, hogy köztük volt sz.-fehérvári Schier k. a. budapesti Balassa k. a. Döry báréné, sz. fehérvári Kégl úrhölgyek, Károlyi grófné budapesti, Ligeti úrhölgyek, Kacskovits k. a Somogy ból, Kozma Ilona k. a Budapestről, Gál k< a. Somogy ból, Jahsoviczky k. a. Nagy Kőrösről és Gál k. a. Nagy Kőrösről különös Ízléses elegaocsia által t&ntek ki. As idei évad, mely most féuypontját éri a legsikerültebbek közé számítható, melyeket B.-Füred látott Jűlius 27-én ezeühes közel für-
Minthogy az avatás napján tombolával összekötött tanczmulatság is leend az alább következő felhívást pedig a megye ős zes honleá nyaihez intézte az egylet f ¿parancsnoka, hogy Zalavármegye honleányai íh az egyletet pártfogásaikba fogjak veuni s a tombo Iára nyeremény tárgyakat minél nagyobb mooy-nyiBégben fogják megajándékozni.
Tisztelt nagysád!
Azon alázatos kéréssel van szerencsém ezen iven tisztelt nagysádhoz intézni, ha leszszivesa zászló avatási ünnepély alkalmával adandó tom bolával összekötött tánczmuUtsájrra tombola tárgyat készíteni, ugy legyen szíves azt tisztelettel alulírotthoz augusztus hó 26 ik beküldeni ki
is azt a központi irodának át fogja szol-'' gáltatni.
Kérésemet megújítva maradiam. Zala-Egerszegen, 1879. évi julius 26-án.
kiváló tisztelettel
KOVÁTS KÁROLY m. k.
föparaticjiu ok.
TlZENtfYOttíZADIK: ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.,
(iövendég tartózkodott a kies helyen, ¿8 még mindig érkexnek vendégek, hogy a maga nemében egyetlen balaton fürdőben gyógyulást ¿8 szórakozást találjanak. Kemény lem hogy ezen a természet minden kincsei 4 dot hely nemsokára a világfürdő közt azon elókeló helyet fogj* elfoglalni, melyre méltán jogosítva
van. A tulajdonosok a fényes gyógyterem és a
pompás »étapálya (wandelbahn) felálhtása álul bebizonyították áldozatkészségüket - miért a fürdővendégek osztatlan elismerésében részegülnek mindezen áldozatokért, melyek oly nft. gjok, hogy az ismételt kiemeltetést e helyen mindén tekintetben megérdemlik G. II.
— Zala megye tizztelt községi és kör-orvosaihoz. Nem lehet nagyrabecsült kartársaik előtt ismeretlen, hogy a községi és kororvosok ecv tömeges kérvény t szándékoznak benyújtani társadalmi és anyagi állásuk megváltoztatása czéijából éa hogy egy szerem, nd közegeszaegugyi törvények némi változtatására törekednek. Ez érdemben Sz.-Fehérvárótt értekezlet tartatott. é* hz ügyek bő tárgyalása után pontoza-tok is állapíttattak meg. Ugyanezen értekezlet ajánlatosnak találta e nagyfontoságu tárgyak megbeszélését a megyékben is. - L körülménytől indittatva bátorkodom a tisztelt kartárs urakhoz kérdést intézni, tartatott-« már ilynemű conferenczia, vagy ha nem, hajlandók-e egyáltalán az ügy érdekében gyülekezetet egybehívni V Pichovszky Józseí kőrorvos.
— Kővidhirek. Ziir adót szándékozik a kormány behozni. — Egy őrült no a apa njul királyt megdobta kővel. - A kegyesia-nitó rend kormányzósági titkára Fekete Ludre lett. — A vörös vágási opál bányákat a kormány bérbe adja. — Szolnokon Verseghy Fe rencznek szobrot emelnek. - Moncaai nejének a spany ol király 10 ezer frankot ajándékozott. _ Egy muszka orvos rövidlátónak fekete papírra lehérbetük nyomatását javalja. — Grot Zichy államtitkár beadta lemondását. — Tisza Lajos Erdélyben 1550 frtos alapitvany tett szegény tanulók segély zésére. — A beriini klinikán 3fiilű gyermeket mutattak tel. — Lem-ber^ben szept. 15 és 16 lesz a gabona ós mag-vásár. — Karagy-srgyovics hget Szerbiában iu contumatiam halálra Ítélték. — Laibachból irják íjul. 23-án a hegyeket fris hó boritá. — Az ulundi csatában 1500 zulu esett el. — A brucki táborban szokottnál nagyobb hadgyakorlat lesz. — A magyarorsz. ág. hitv. egyetemes felügyelője Báró Kadvánszky Antal lett. — A bé ai államsorsjáték 70 ezer frtos főnyereményét egy mürzzuschlági kovács legény nyerte. _ Vilmos császár agy velő csontoaulásban szenved. egész emlékező tehetségét elvesztette. — Józs<-t fhg. a szegedieknek 34800 facsemetét adományozott. \— Fraknói Vilmos szegszárdi npáttá neveztetett ki. — A velenczei tóban két katona fürdés alkalmával beJefuladt. — Táviratok jelzik, hogy katonáink a novibazari szaud-
\zák határát átléjpték. — .
ki nyert?
Prága. jul. 31-én: 28, 71, 50, 3, 8, Lemberg n . 26. 75, 70, 90, 2, Szebeu „ , 7, 10, 64, 4, 25,
Irodalom
* (E rovat »lat« mef«alított munkák Naey-Ka-siMáii WajdiU Jóehof könyrkeroskedéze által m«z ren lelhetők
Stámpfel Károly pozsonyi kir. akad. könyvkereskedő kiadáiában megjelent Ráb-Ráby regény 7. ée 8-dik füzete. Képpekel • a szerző Jókai Mór arczképével. A diszes kiálli-tám füzetek ára csak 50-50 kr.
— Somogyi Ede által szerkesztett s Raut-mann Frigyes kiadásában megjelenő „Magya Lexikon" 32 és 33-dik füzete beküldett hoz zánk. Tt-rjad a Bolívia tzóig. Melléklete: Nép képviselet III. és Néhány ismertebb tengeri nyulfaj. Ára 30—30 kr.
— Bertalan Alajos kegyesrendi tanár ur" tol a nagy kanizsai főgymn. idei értesítőjében megjelent nagyédekfl csikké; A drágakövek és azok használata az ó — közép — és ujkorban külön lenyomatban is kiadatott A drágakövet mindenki szereti s ki ne szeretné bírni is?! Ha bíránk belőle még érdekesebb ismeretet szerelni. A szerző vonzó irmodorraí, könyüd érthetőséggel s tudományos szakértelemmel dolgozta fel a hálás tárgyat s azért melegen ajánl juk a közönség figyelmébe: ára a kél kőnyomata táblával díszített, különben is díszes kiadványának csak 50 kr.
hamisítóit A natherin-szájvíz károson hatóit ét hogy a legrogtabb természetű betegségek idéztettek elő. Ilyen hamis utánzásokróli rosz következmények tanaságai késztetnek arra, hogy ezen utánzásoktól mindenkit megóvj nk; és ideje hogy as orvos urak az ily károsan ható szájviztkre figyelmesekké tótessenek, hogy a csakis nyerészkedésen alapuló hajbászkodásuk-nak elejét vegyék* — Figyelmeztetésül szol gáljon tehát mindenkinek, ha ily haszontalan utánzaok használatánál a hatások nem következnek be, akkor az a hamisított, mert a valódi Popp féle szájvíznél az üveg nyakán vala* mint az üvegben levő nyomtatványon ezen felirat illetőleg czég látható és olvasható ,L G. Popp cs. kir. advari fogorvos Bécsben L Bog-nergasse 2." A valódi és az orvostan annyi ca-pacitágaitól elismert észeretett Anatherin-szájvíz száj és fogfájás minden nemében egyedüli jó hatásn és mindenkinek ajánltatík. Mindig örvendetes ezen Popp*féle Anethauin szájvizére a szenvedő emberiséget figyelmeztetni, annál is inkább, mert ennek folytán a hamisított és •rosz hatásn szájvíztől megóvatik.
Papírszeletek.
Vegyes hírek.
— Regény az életből Nagy Paulina egy fővárosi vászon kereskedő leánya a 30-as évek elején általános ismert szépség voltBpesten. Az apa, ki leányát bálványozta annak bármely biz-zar kívánságát sem tagadta meg s igy nem csoda, hogy a leány minden b Ijes mulatságban részt vett. Ezek egyikén megismerkedett egy gazdag földbirtokossal, ki is a szép leányt mindenféle drága ajándékokkal elhalmozta. A fiatal ember rábeszélése folytán, Palina szeretőjével Bécsbe szökött, a hol egy ideig godatlan életet folytattak. — Később azonban, midőn a fiatal ember nyömára jött, hogy Paulina másokat is boldogít szerelmével, egy szép napon bucsut vett a kapuiéi fától. Paulin nem sokáig busult szeretője után, mert csakhamar talált egy bécsi gavallért, ki minden szükségletről gondoskodott; midőn ezt is tönkre tette, egy bécsi kereskedő- • vei ismerkedett meg, kit rábirt, hogy vele egy :itt Pestre jöjön. A kereskedő itt nemsokára csődöt mondván, megszökött és Paulinát elhagyta. Midőn a hölgy az idő lejártával ledér életével keresni képtelen volt, a fővárosi egyik intézetébe állt saolgálatba és később nem bírván a munkát koldusnő lett. Ez életet is megunván, a Dunába ugrott és a szegény Paulinát, ki már évek óta nem kocsikázott, ma szállították be a kocsin a kórházba. Zsebeiben találtak egy ösz-szegyürt levelet, melyben életrajza volt leirva.
— Beküldetett. Di\ A Witelschöffer által szerkesztett „Wr mediz. Wochenschift-brn egy czikk jelent meg 1878. évi Január 12 én ezen czim alatt: A hamasitott ¿.natherin. szájviz veszéles kevetkezményeiről, melyből a legtöbbeket itt közöltetnek. A. J. G. Popp bécsi kir. fogorvos Anatherin*zájvizét már sokan igyekeztek utánozni, azonban nem voltak képesek annak vegyi alkatait kiaknázni. Ezeknek olcsó ára többeket félrevezetett, azonban mert egyszeri használat után azoknak hasznavehetlensé géről győzte meg, sőt több eset volt, hogy a
Kerekes arat neje egy figyermekkel ajándékod meg.
A koretxtfléa után ast kérdezi egy kofa egy ji''lrnvolttál, hogy mi a neve a megkereszteltnek.
— Kerekes Ernő — hadará a kérdexett.
— No, — fordalt a kofa társáhos — e*ek a* nrak annyi bolondot kitalálnak. Képzelje csak hugomiMZOny, ast a gyereket Kereke«emy5nek keresztelték.
— Az idSk tanaja. Apa kérdi 8 éves fiától: — Károly hol vetted azon gyürOt as njjadon?
Károly: A ««omscédék Livije aj ándékoua, mert hánascágot ígértem neki!
Apa: Ejnye, t gézengas! Majd adok én neked mindjárt négy éves leányoknak háaasságot Ígérni. Hol van a botom?
Károly: Ne aggódjál, apám, a dolog nem veszélyes. Megígértem agyán Lizinek, hogy elvessem, de eszem agában tincs igéretemet megtartani.
Lamp: Mindig azt beszélik, hogy ,ax idő pénz" — No nekem tömérdek tok időm van s még sincs soha egy fillérem sem.
AUGUSZTUS 3 ía 1879. Érkezik Kanizsára
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat ** • . . . 11 11 sstvs 803 Huda-PMtről........4 20 reggel
301 w • -.....2 6 délat
211 »» ......... 9 44 estre
314Béc«ből (8snnth*th. Ré«s Ujh-ly)f. 151 10 27 estv«
802 » t. • „ 4 5 reggel
816 ftopronyból ........ 11 53 délel.
214 BécsbSl QrÁi *, Marburg, Pragerhof
W81 ..........4 12 reggel
201 TríMst- és Bécsból Marburg,Pragar-
hoí W51........ . 1 21 délat
204 Trioszt- és Villaekból Prágerhof fslSl 11 — estve Marbargba caaUakosás V<lU«h és Kraueesfestbfi • ■ • • Ki *u.!«»f estbó
Vasúti menetrend.
A bnda-pesti időmatató óra szerint,
indul Kittiix«* ról
Vonat hova :
■zÁra Ora Perc. ldfi
205 E»«6k, MohAr«,Dombóvár s Fiúméba 4 48 regge
215 , . . . 2 80 délat.«
212 Hu«ia-Pe»tro..... . . 4 58 reggel
202 ..... .,''.26 délat.
204 .......... 11 30 estve
313 Rérsho (Bxomhathely, Bécs Ujliely feléj5 8 reggel
301 „ ......... 11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 él-vad
203 Triestbe és Prágerhufou keresztül
(»rác* é* Bécsbe...... 4 58 regge*
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe......t 2 47 délnt
Asfssztsi 3-tíl asfstztss 9-1« 1879.
Hó- éa heti-nap
j Kftth. ¿c prot G ö r Ö c
naptár naptár
9
«tj
Jézus megsiratja Jerusalem városát Lakács XTX
Vasársas
HétfS
Kedd
Saerda
Csütörtök
Péntek
Ssombat
¡E9 Istv. t. iDomonk. Havib. asz. Urs*, v. Kajetan. Cyriák v Boman v
22(1 9 Magd.
23 Troph
24 Krisztina
26 Anna
í6 Hermol
27 Pa utal
28 Prochor
Ä
ff* tut 5Ht
Felelós szerkesztő: BátOrfi Lajos.
HIRDETÉS,
Árverési hirdetmény
Az alulirt urodalmi igazgatóság részérói közhírré tétetik, miszerint folyó 1879 augusztus hó 18-án a nempthi és 19-én az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli órákban nyilványos árverés vagy ajánlat levél utján több rendbeli korcsmák, borárulási s halászati jogok, yizi őrlő malmok, nagyobb s kissebb területü föld, rét s legelók, nem különben az urodalmi erdőkben a mak oltási s gabacsszedési jog haszonbérbe adatnak. —
Az árverési fetételek Alsó-Lendván a gazdasagi irodában megtekinthetők.
i
Alső-Lendván 1879. jutius 31-én
Az Alsé-Lendva Nempthi urodaknak igazgatósága.
(904 1-3)
xntmtxtutmtxmnttm
x
ti
HofT ianos császári királyi udvari Maláta kivsaat-ttzdéjsaek és Ba''áta-keszítmény-Byáránsk Bécsben, Grabsa, Brianerstrasse 8.
Selp, 1878. Mióta az ón kitűnő maláta-csokoládéját iszom, tüJőbántalmaim cltílntok, most állandóan a*t iszom kávé helyett.
Seegep, lovas csendőr. GrQR^agen, 1878. Az ttn kitflnő készítményeinek m*láta-kivonat egészségi sör és m*láta-eKész«(ég és okoládéjának gyógyhatású számos betegnégekncl kOzplismert .tény, s nálam az 8n maUta-mellczukork&iiiftk kitűnő hatása is ralónak bizonyait. Kühögévben, roiz euu''í«ztés- és étvájjytalanságban srenvedtom, s a HofTóle ina-láiamellczukorkak ezen bajokat meggyógyították.
Gruoewald. töldbirtokon. A legelső, gysgybatással biró nyákoedó HofT Jásss féle naláta-»ell-czokorkák kék papirssbas vasnak.
. HOFF-féle
malátakivonaf.
A lefelsé vilédl syáksldó gyótybaUtsal biré Hsff i.-féls aalátá- X kivsBst oscksíidé a 30 évi Bzletfesáliás éta 44 szer lett kltgatetvs. ^
EGESZSEGI CSOKOLÁDÉ.
Nagy Kaniaaán csak Stréa L Kiéin RosaclMrf &, Wellisch
(869 8—12) óráknál kapható.
tmmmummmtm^
Pályázat.
X X X X X X X X X X
A Zala-Tárnoki közös községi iskolánál üresedésben lévő tanítói s kántori állomásra pályázat hirdettetik. Ezen állomással összekötött illetmények következőkből állanak.
1. A magas kormány által építtetett lakás, hozzá tartozó minden mellék épülettel az udvaron kut és az egész fundus bekeritye 2. 8 hl. buza 8 hl. rozs. — 3. Ijélek pénz 30 frt. Harangozásért 20 kereszt gabna kévékben és 25 akó bor. — 4. minden tanköteles gyermek után tandij 1 frt, tankötelesek száma 140 —150=. 5. Stóla mintegy 14 frt. 6. 10 hold szántóföld 4 hold rét s 10 hold legelő. 7. *17 szekér fa 8. vallás alap 3 frt. T. pályázók felhívatnak okleveles tanítók legyenek a kérvényeket erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelve ang. hó 25 ére mikorra a választás is kitüzetík.
A Z.-Tárnoki iskolaszéki elnökéhez küldjék meg, a választás az 1879. évi augusztus hó 25-ik délelőtti ki-lencz órakor fog megejtetni.
(902 2-2) o
Deák József*
iskolaszéki elnök.
Z.-Tárnok.
Árverési hirdetés.
A kis-komáromi uradalmi tisztség részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi tÍ8zfartósági irodában tartandó nyilvános árverésen 1880-ik évi január 1-től számítandó három évre haszonbérbe fog adatni a Galambok
nevezetű községben levő urodalmi korcsma,
. .i • '' .
mely napra a bérleni szándékozók a szükséges bánat pénzzel ellátva ezennel meghivatnak. Kelt Kis-Komárom julius hó 28. 1879.
Az urodalmi tisztség*
(901 2-8)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Z A L AI KÖZLÖNY.
AÜÖŰSZTOS Vik 18T9.
X R

SfivSÍ^^ SEIDLITZ - PORA
.1.
A székesfehérvári országos kiállításon a legnagyobb kitüntetés, az aranyéremben részesült.
Mayer E. ós Fia gazdasági gépgyára Szombathelyen.
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű kézi
és járgánycsóplőgépeit 1—4 lóerőig, álló vagy szállithatókat, tisztitó szerkezettel, vető, tengerimorzsoló s más mindennemű gazdasági gépeit.
Még különösen ajánljuk az eddig ismert Trieurok (konkolytisztítók) között a legjobbakat, szelettyüvel vagy anélkül 95 frtól fölfelé, (895 4—■*)
A ''
rWííííííííííííííííííí
Majdnem ingyen
Azon megbizáflt kaptuk a nem rég tftnkre jutott nagy an. gol británia-ezüst-gyjír csődtömeg igazgatóságtól, miszerint valamennyi a rakrámnkban U''-vő briUna-er.a*t-árukat a síilitásAnak csekély térítéséit és a munkabérnek ''(< részéért oda adjuk.
Az összeg beküldése mellet vagyis pedig utánvételnél mely 6 frt. 75 krból áll, ezen öaze.g épen csak a nzáliitisi dijt Angol országból Bécsbe és igen csekély résssét a munkabérnek teszi ki, a miért minden ember a következő tárgyakat valódi értékenek ''|4
részén alul tehát taajd in/yen kapja. , (9()0 2—12)
6 drb. kitilnS jó a8Ztalí-kés Británia ezüstnyél és valódi angol ezilstaczél pengével, legfinomabb vUlák Británia eeQtsből egy drbban nehéz Británia ezüst evőkanál, erős Brit:lnia ezüst téjmerö nehéz Británia eziUt levesraerő Británia ezüst késtartó angol Viktória tárcza finom vésfizetel. hatásos Británia ezüst gyertya tartó.
40 drb.
Mind ezen 40 drb. n legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világou létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstül 20 évi hasznAlat után külömbÖzhet«" meg, miért Jótélva lesz.
Czim és egyedüli rendelési hely ^ cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Generál-Depot der I. i n^l, Rritairia Silper Fabriken :
Blau Karm, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
G 6 1
1 6 G o
1 = í £ =©
-r © .
= o — I» v P ÍD "2 c
"S^S S
© _ c
<í s ?J Uj
PILEPSIA S
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr Killisch specialista altal I)resdában Neustadt (Száazorsaáe).
Már t3bb mint 11,000 sikerrel gyó-
gyíttatott
839 12—15
Haszonbérbe adás.
A czeglédi takarékpénztár tulajdonát képező 650 holdat tevő Zala megyéi Csány község határában levő nemesi birtok, melynek kitűnő szántó földje, rétje, legelője és fiatal erdeje van, hat, esetleg több évre is haszonbérbe adandó, sőt örökre áron részletekben is el árusi-tandó. Eállalkozni akarók a helyszínén Csányban alolirtal bővebben értehezhetnek. (903 1—3)
Kelt Csányban jnl. 28''án 1879.
Szalay Sámuel.
_ 1 nlrlrnw xrolA/lí ™:nden dobol c«imlapján a sas
USaK ttKKUr ValUUlj ¿s tl én sokszorosított erégem van
lenyomva.
80 óv óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoaor-betegaetjek ét emésztési akadályt*, (mint étvágybiiny, haaszoraiá.), vér tol«|Aft Ói aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik 015 életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg biiotetettnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önaegélyaő s».ere * szenvedő emberiségnek _ minden belső é* külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rákrekélyek. ílsxök, szemgyulladás, mindennemű bénnlás és sérülés stb. stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Exen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
|ra egy üvegnek használati utasítással I frt o ó.
Fő szállitáe
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs,
Tnchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyúnek nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleeiigedésben részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek sajál óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva
K&ktárak : Nagy-Kanizsa Fríget Béla gyógysz. Kosenberg Ferenc* Kessclhofer József Roseufeld Adolf. — Zalx-Kgerszeg .Gyógyszertár a szent lélekhez". — BaiVs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy, Kaproncza Werli M. gyógy. Keszeg OsacsinoTica Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombat hely Pillieh Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész f»Bánok szent.György A. C Fibicz gyógy. Zagrab Mittibach S. gyógy. Irlmaas-hoz gyógy. Szalóuak Schvarcz Gnsuuáv gyógy. (765 31—52)

Vetőgép eladás.
Négy darab számfölötti a legjobb karban levő Garretfc-féle tizenhárom soros vetőgép igen jutányos áron eladó, minden közelebbit. H.-Szt.-Miklós u. p. Nagy-Kanizsa a bérnök-ségnél tudható meg, postai megkeresésekre azonnal válaszolta tik,
(896 3 — 6)

CsJdr. szabad.
köszvény
és
csúz hárító
Eaen njonnan gserresett kiszvéiy éj osoz-hárító, melynek hatása hysikai törvényen villany oaaágon alapszik, minek okvetlen követkeanie kell, miután mindenkioek ki köszvény vagy csúzban szenved, nélkülöz-hetlen. Hatása már rövid használat után a fájdalmak enyhülésével mutatkozik; hosszabb viteléi után ezen köszvény és c*ű* tüneményei egészen, elvesznek. Egy ilyen háritónak a« ira használati utaaitissal együtt 4 frt. Vidékre pedig a 4 frt 30 kr. beküldhető. (878 7 16)
Egyedül kapható csak a szabadalom tulajdonosánál.
Grátz Gyula,
Bécs, VI. kerület Martabllferetrawe Nr. 79.

Cséplőgépeket
legújabban javitottazögecs-rendszer 1—4 vonó marhára alkalmazva, szalmahányóval, roata óa tisztitó, fa és egész vas állványon legújabb saerkesetti, tartós, és felette olcsó árakon szállítunk a rendes kivitelnek Bécs- és Pestről jótállás mellett. _
Jóravaló ügynökök kerestetnek.
Mayfahrt Ph. és társa §épgyármk Frankfurtban
a Majna mellett. (852 12—14)
Keskeny
útilti - mellczukorkák,
a íüdd és mellbiuok, köhögés, fojtóköhögés, rekodtst''g és tttdnhurut biztos gyógyszerel.
A tormóí/ct rtltAl a *tvnvr.U. cnilnrl«i<< Jnr.irn fvrctlifvtt mcchciMciltSotlon kokroy ullfu azon mi''K fOdtrf íol ntm cicrltett titkot íof|»lJ» m.«|frtti»n. nílniorini a vt Ir^ciő rrmUivr g; ulli«<lt 1 nj.ikhiirty.ijdrn va|.. otonnnll fjor* r» rnvhltu ''»nt»»^ «ryitkurUtiivAt a/ illet t hítef tzcrvrk i;y6i:yuU«Át mlndvn l«fkint«then Iche-
t''ilfk'' ellHCWÍtl.
Miután K.várniányuo- *Jl/ knál a c''zukcr k««k«nx ^¡^ATTff/M^j-''A ^Wm/^/
ütlfubőll ttajctn reffjrOlé- ■__]T---------
kri t koioíkodünk, kOlünő»
tif7«Umt>e njnnljuk hatóiágllas* bejfiryrftt vif<ljítfyfink«t «a. doboioa leró aUlrákunkat, mort riált ezok Igatoljak annak valúdtoáira«.
Schraidt Victor & fiai,
cb. k. szabadal gyárosok Bées, Wiedon, AllegaBso 48
Kaphatók : Frager Béla gyógyszt. N.-Kanizsáu'' Kálivoda J. Letenyóu Ki* A. gyógysxt. A.-Londván'' Dorner Kaj. vas- és fOBcerkereikedéflben Btimeghen Werli M. gyógysBt. Kapronctán ós idfisb. Mozelt F. Vasváron Hollósy Jót»ef ÍI. gyogy»«irtárában Zala-Egerstegeu. (867 18—60)
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész,
j önt cz a a városház átellenében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s má3 kővü gyűrűkben, úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
!! Részletfizetésre is eladatik!!
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (777 8—12)
Egy okleveles tanítónő, ki az angol, franczia és német nyelvet jói érti, valalkozik oktatás'' adni. Közelebbit Wajdits József könyvkereskedésében nyerhetnek. (897 3 —3)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorsítóján
JOSEF PÖLZL,
Gräfendorf bei Stookerau,
emrflchlt lur ni-gonwiirli({f!i Wafton »eine
Patent • Hand • Dmohmtsohlnen auf-wXrts von fl. 80. — (8bi> 4—10) Ein- bis vierpferd. Dresohmisohlnen
mit und ohnf l''uttwrk AtifwHrH von H. Joo ;
Unlverial Dreaohnaichlne, liefert dl« Erucht reiit kc])utxt Iii« in den S»ck, Bamint S&ulongöppel und allen Riemen komplot fl. 7f>; Enfllisohe Dampf Dres< hmaschlnen v. Marshall - Son und Comp GAiunlio rotigh Englnnd mit m«hr als 140 güldenen und silbernen Medaillen preis-gokrtint an den intet iiAtiouullpn Ausstellungen der vornehmsten Nationen. Landwirtschaftliche Maschinen aller Art in bedeutend ermitaaigten Preisen. Wiederverkftufer und solide Agenten erwünscht.
5AGY-KA 1879. augusztus 7-én
Előfizet©»! ár
8 frt.[
r
¡[ e^ész érre fél évre 4 •
negyed érre 2 »
ífay «ám ¿0 Aw
Hirdetések
6 ha§*W petitsorban ^ - 7, másorixsnr 6 s minden további sorért 5 kr. <
nyilttf.rbkn
„őrönként 10 krért vé-
íetuek fel KincBtári illeték minden . ff birdeté«ért kfllön
R 3Ü kr fizetendő
£
unuen kOlönf
Tizennyolczaíllk évfolyam.
__• ■ ''__V ^_
•aát f v . I

A lap Kellemi ráasit illeti k&alemányek a
saerkwtőböa, , {(
anyagi részét illet« közlemények pedig a kiadókor b{raMtfti> . intézendők: NAGY-ÍANIZSA '' WlaMlortáz.
Bérmentetion levelek, csak iarnert munkatár* •aktúl fogadtatnak «1.
Kéziratok rima ne küldetnek.
3
előbb: ,Z A. T-m A-B O M OGYI KÖZLŐN Y/
S. Kani7.Ra*Aros helyhatóságának, „n.-kaiüzsai onk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanitta! kereskedelmi g Iparbank«, „n.-kanlM*I takarékpénztár«, a „zatamegyel általános tanítót«« tfilet". a ,n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai tű 1 választokja" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
11 etenkínt kétszer, vasárnap- s csutortokon megjelenő vegyes tartalmú lap.
Egyesüljünk a belipar pártolására.
(Folytatás.)
A belipar s munkának kizárólagos használata első sorban s közvetlenül gyáros, iparos, kézimunkás tagtársainkra nézve volna ugyan haszonhajtó, de másodsorban az ó vagyonuk gyarapodásával arányban mindnyájunk vagyonos-sága. kik nem is tartozunk azon osztályba, évröl-évrc emelkednék, nem csupán csak közterheinknek évről-évre fokozatosan köny-nyebbülése által, de és pedig a legnagyobb részben az által, hogy a többi tagtársainktól hozzájuk folyó pénz, szükségleteik fedezése végett ismét csak többi tagtársaik közé folyik vissza s közöttük oszlik szét oly féle^ körforgást végezvén, mint a vér a testben, mely annak minden Tészé-bol a szivhez, s ettől ismét a test minden részébe szét árad.
Ily módon azon százmilliók, melyek most évenkint a külföldre folynak, *éven-kint a legnagyobb részben itt bent maradván. megszaporodnék nálunk a pénz, a tőke s az ennek következtében olcsóbbá, hozzáférhetőbbé lévén, megszaporodnék megkönnyebbülne a keresetnek, a vagyon szerzésnek minden utja s módja, s általános jóllét honolna mindenütt a mostani nyomor — s végrehajtó — teljes állapotok helyett. Belföldi tőkék szorítanak ki lassankint államunk összes területén mindenütt, a vállalatokba fektetett külföldi tökéket, ezen utakon is elzárván a közvagyonnak külföldre folyását. Volna elegendő vagyonunk, tehetségünk közintézeteinknek, iskoláinknak s összes közérdekű ügyeinknek s intézményeinknek kellő gyámolitására, fejlesztésére, fentartására,
s a nép, mely államunk területén egy államtestületté egyesülten él, anyagilag igy megerősödve, valahára ezen egyesülésének jótékony áldásos következményeit, hasznait is élvezhetné; mig most nagy részben csak terhei alatt nyög, hasznait pedig a külföld élvezi: sic vos non vobis melificatis apes.*
A külföld iparczikkjeit munkáját szépség olcsóság * ajánlják ? — Szépség meglehet, de olcsóság, az nem. Lehet e valami olcsóbb az ingyennél? Hiszen a belföldi iparczikk és munka nekünk állam-testületileg ingyen van, mert közvagyonunkból semmi sem megy ki érette. Magán vagyonom ból meglehet, hogy talán némely esetben többet keli a belföldi ipar-czikkért adnom, mint kellene ugyanazon nemű külföldiért; ámde ezen érette adott vagyonom oly állandóan kamatozó töke, melyet habár birtokomból ki is adtam másik tagtársaimnak, de kamatjai folyvást tulajdonom maradnak, azokat folyvást kapom és élvezem; mert azon kiadott vagyonom hasznait közterheimnek kevesebbségében, a kereset a vagyonszerzés minden módjának könyebbségében, egyszóval az átalános jóllét és vagyonosságnak összes jótékony következményeiben még azután is folyvást élvezem, miután azon vagyonom nem is képezi többé közvetlen magántulajdonomat, hanem tagtársam birtokába ment át Mig a külföldi iparczikkekért s munkákért kiadott vagyonomat nem csupán csak én adtam ki, de velem együtt kiadta s igy elvesztette államtestiiletem is. fts igy egyszeri használata által mindenkorra megfosztván mind magamat, mind pedig összes tagtár-
saimat azon vagyonnak további hasznaitól, cz által elég drágán űzettem meg azon netaláni pillanatnyi hasznot, melyet a külföldi iparczikknek olcsóbbsága vagy használhatóbbsága nekem nyújtani képes.
Most azon számos milliók mellett melyeknek közös ügyek, államadósság és sok más czimen ugy is a külföldre kell íolyniok, még többször annyit adunk ki évenkint és pedig önkényt, közvagyonunkból. Mint az ős hajdanban a szülök gyermekeiket a Molochnak, mi feláldozzuk legszentebb érdekeinket a külföldnek, oda adván kezünkből az eszközt, a vagyont, melynek segélyével azokat megvédhetnék, állami fejlődésünket haladásunkat elősegíthetnénk.
Hiaba kiséri istenáldás a foldmives veritékes munkáját, a dolgos kezek fáradozásait, ezen áldás nem válik hasznára hazánknak, csak arra való az, hogy annál több jusson \ külföld számára. S a szegény nép súlyos időket nehéz megélhetést emlegetve görnyedez terhei alatt, nem ismervén s tán nem is sejtvén azon egyik legfőbb okot, mely nehéz időknek reá következését igen nagy részben elő idézi; ezen nehéz időket amikor alig merheti magáénak tartani a földet, melyet munkája verítékével áztat s a hajlékot, melyben napi fáradalma után nyugalomra hajtja fejét nem tudhatván, mikor köszönt be nála is a végrehajtó.
Kémetország legyőzvén Frankhont, fegyvere hatalmával mindenek felett vagyonától iparkodott azt megfosztani, jól tudván, hogy mint testnek a vér, az államoknak a vágyon ád erőt s hogy a vagyonafosztott állam, mint a vérevesztett
hős, gyenge, roskatag tehetetlen. Mi nem egy győzelmes ellenfélnek fegyverhatalmi! kényszere következtében, hanem önkényt, teljesen szabadon önakaratunkból végez • zük ezen műtéteit, a vagyonúnktól megfosztást, magunk magunkon és most az igy önmagunk okozta pénzügyi bajaink közepette rettegve kell tekintenünk a borús jövő felé, melynek látterében már-már bukásunk körvonalai kezdenek /eltünedezni.
Pedig e hon boldog lehetne!
Megáldotta Isten rónáit gabonával, hegyeit borral, érczekkel, legelóin gulyái, ménesei, nyájai elég tápot találnak; nem csupán csak maga számára termel, külföldre is eleget szállithat terményeiből. Mindene bőven van, mi okszerft állam-gazdászat mellett egy erós fejlett boldog államnak alapjait képezheti, ha szerzeményét meg is tudná takarítani. Ám de mind ez ideig kicsinylő lenézésben részesült nálunk éppen azon egyetlen mód a belipar, mely által államunk egyedül lett volna képes évenkinti kiviteléből befolyó szerzeményét saját számára meg is takarítani s gyümölcsözővé tenni; kicsinylő.lenézéssel lett mellőzve a belipar, azon egyetlen véd paizs, mely államunk vagyonát, szerzeményét egyedül képes megvédeni a külipar általi kizsákmányoltatás ellen. E helyett azonban gyermeteg gondtalansággal vagy könnyelműséggel, mintha nem is ismerné becsét, államunk népe önmaga szórja ki a külföldre vagyonát, szerzeményét, Petőfink gazdálkodási nézeteit követvén:
„Azért szerezzem a pénzt, hogy legyen?* »Azért szerzem, hogy eligyam s egyem.*
TÁRCZA.
Borág-koszoruzta____*)
— 18
11 —
Borng-koszoruy.ta vén hegy oldalába'' Komoran magaslik hős Hánfynak vára-, Bástyája leomlott, kidűlt a kapuja, w Vitéz tettek helyét az enyészet dúlja.
Hajdan ág) n dörg&tt, kard villogott ottan, A hol mont a azelid múxsák csarnok* van. Hol Kzava hangozott büsr.k«'' daliáknak Egykor, — mont m tudáa apoatoli járnak.
Lenn a hegy lábánál barátságos város, Felül és alul is faluval határos; Barátságos varos barátságos néppel, — Áldja meg az isteu miud a két kezével.
Nyáj«»an integet * templomnak tornya, A fthér házikók mosolyognak sorba; Ablak íflggöny mögül kandikáló arcsrzal Kztp lányka tekint ki; azt hinnéd, hogy aigyal.
Amodább rgy nagy há*; megbarnult a fala: K«;g mossa a* eső, azért olyan barna. Barna az oldalt, füstös a kéménye De fényes, aranyos ar. ó lakónépe.
i
Nem színház, nem templom, mégis sokan járnak Oda, csudájára egy kis szőke !»• ynsík, Fgy kis sr.őke lánynak, kék «zemó angyalnak, '' Akit megszerettem magam is m^gamnafc
*) Mutatvány szerzőnek mo>t megjelent „Ujabb kölu-ményeiv-ből. A csinos kiállítású füzet árx t>0 kr Ajánljuk a t. közönség méltó pártfogásába. Megrendelhető szerzőnél Szombathelyen.
Sierk.
Betekintek hozzá .... jaj édes Ift- ncm, Egy futó perez alatt mi történik velem ? Mámorossá leszek lángtüxü borától; S még mámorosabbá szeme varázsától.
Aranyhajú angyal nefelejes-szemeddel, Bíbor ajakaddal, lengő termeteddel. Légy az én Örömöm, az én boldogságom : S aztán ha meghalok : egy cseppet sem bánom j Ede« lesz halálom !
BALOGH GYULA.
Borura der fi.
\ -
Beszély.
Irta: Szukát* Lajos.
(Folytat*«.)
Miután tette oly rosz következmények szülője vala, ékkor hogy Paiánky urat a szégyen annyira ne sújtsa, nevét megváltoztat* Padlósról — miután őt is igy hivták — Palán-kyra. Igy lett Padlásból Paiánky mint egészen ismeretlen birtokos ezen a vidéken Paiánky ur rokona azonban meg maradt a Padlóé név mellett. Nem rég''óta, — csak néhány évvel ezek után mértékietlen iváznak adta magát, minek következtében nem sokam meghalt.
Igy tehát Paiánky ur minden közelebbi rokon nélköl élt nejével.
Hogy hol volt Tamás azalatt mig Paiánky ur nejével este felé beszélgetett nem is szükséges mondanunk. '' / ,
Hiszen már alig tudta elvárni az édes pillanatot, hogy Terézzel ismét találkozhassck.
Váralji ur nem volt hon. Ezen alkalmat Teréz fel is használá.
Mintha két vagy három éve lett volna annak, hogy nem lettek volna együtt oly bol-
1 - '' u
dognak érzék magukat, midőu ismét köblökre szoríthatták egymást.
A viszontlátás öröme édes érzelmek szülője volt.
Mennyit beszéltek, csacsogtak, mindemellett még menny i mondani valójuk lett volna de mikor a« idő gyors tova ha!adána roegaka dályozá minden forró vágyuk elérését. Az szabott határt együttlétüknek. Az inté távozásra a szerelmeseket.
Volt azonban valaki, aki a szerelmesek eg) ütt létét irigy szemmel nézte. Ez Gusztáv rolt, Váralj» volt, Váralji ur jelenlegi szolgája. Sehogy sem tűrhette, hogy Tamás a kisaszony-nyal oly b^nső viszonyban van. Azután már Tamás miatt a kisasszonytól is kellett szidalmakat hallgatnia midőn egy alkalomkor Tamás tiszteletét küldé Gusztáv Által, őt csak mint szolgának nevezte. No hiszen megállj inas ur majd ki kapod ezért a magadédat! Hogy magát Váralji urnái annál inkább megkedveltesse ezen alkalmat felhasználni nagyon jónak látta.
Amint Váralji ur megérkezett, azonnal elárulta Tamás látogatását.
Váralji ur előtt elfojtá haragját, hogy am árulkod ás ról ézaltal semmit se gyaníthasson.
Teréznek azonban felt&nt atyjának kissé haragos magaviselete, midőn kérdésé, hogy miért oly komor. Egyszer&en azon váiasst kapta rá: > "
„Hogy ne lennék komor, .... mikor bár merre megyek- mindenütt csak megharagítanak."
No hiszen megálljatok gondolá magában — majd meg bánjátok esstelenségteket. Nem fogtok ki rajtam. Gusztáv majd el bánik vele."
Másnap reggel a mint Gusztáv bejött a reggelivel igy szólt Váralji ur:
— Gusztáv, ha még egyszer as a senki-« fia ide mer jönni, mutasd meg, hogy gyerek vagy a talpadon. Mondogasd neki jól oda a bánj el vele. Megkapod érte tőlem a jutalmat.
— Bizza csak..rám tekintetes ur. Már én is gondolkoztam effelől. Úgyis forr már bennem a méreg I . . .
Ezzel büszkélkedve lépegetett kitelé.
— Még az embert utoljára — szóit Vá« , ralji ur s a bzobában fel 8 alá járkált meg üti a guta annyira boszantják, haragítják. Csak olyankor lehetnék épen itthon, hiszen majd megmutatnám ő kelmének — tudom többet nem volna kedve eljönni. Hízelegni tud, ast igen, — nagyon is érti azért Palánknál is hamar befogadták. De hiszen csak ismerjék,meg,majdw kiadják nemsokára as uti levelet réaaéjce.-Ezelőtt még csak a kényszerűségből is eltudtam viselni Palánkynak badarságait, boezantásaú, de mióta ezt a sehonait ast a.krumpli caóst:xna* gához vette, azóta végképen ki nem áülnUHHn. Csak legyen alkalmam egyszer ngy. amagy.vele . találkozni, majd megcaondogatom .véleménye-
met. — . , x m.''v . ...
A földem mellett elvezitő «Utelzáratom.• '' Járjon kocsijával arra a merre akar, de mou az uton nem fog többé járni. Csináljon magának földéhes bejárót. Í"Í •
Csuda, hogy az emberek már est is meg nem látták, gúnyolod ás képen moüdogatHqt- -ták volna: M
»Ejnye de nagyon is jó eaivü Váralji np, még azon az uton engedi Palánkyt végig járni : kocsijaival. Bizony ha mi Vár^ arnak leaénk sorompot húznánk oda, igy legalább mit idegen
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Igaz, hogy politikai okok és befolyások is, de legnagyobb részben az ipar s különösen a mi beliparunk iránti előítéletes kicsinylési közöny, mi az ipar állam-gazdászati roppant fontosságának fel nem ismerésében leli alapját, volt oka annak, hogy hazáokat a külföldnek ipara által teljesen meghódítania s provinciájává nyomorítania sikerült. És most a külföld ipara által, mint óriási polyp karok által tartja átölelve hazánkat s szívja ki általuk életerejét, vagyonát. És mi mind addig hiába vergődünk, hiába követünk el mindent, hogy pénzügyi bajainkból meneküljünk, mig ezen reánk nézve oly végzetes ölelésből ki nem szabadítjuk Inagunkat, mi csak azon egyetlen módon lehetséges, ha a külföldi ipar használatával felhagyva, minden az ipart illető szükségleteinket csak a bel-ípar termékeiből fedezzük.
(Vége következik.)
* *Z A L A I KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 7-én 1879.
>''agy-Kanizsa, aug 4. 1879. .
A „Pécsi Figyelő" julius hó 26 ifci számában „Emberuyuzás Nagy Kanizsán" czim alatt, bizonvos Zágonyi György ur, egy méltatlan, minden aiapot nélkülöző vádakkal s aljas insinuatiókkal, telt cükket tesz közzé, melyben a kanizsai állomás főnökét, tiszti kárál és szolgai személyzetét, a legdurvább, leggalá-dabb modorban támadva meg, oly tényeket sorol föl, melyek nemcsak hogy az igazsággal homlokegyenest ellenkeznek, de melyeknek előadási módja, a lehető legnagyobb aggodalommal töltb.-ti el keblünket, ha a&on ifjú honpolgárokra gondolunk, kikbe Zágonyi György, nagyharBányi főtanitó, méíy bölcseségeinek mysteriumait csöpögteti.
Tárgyilagos, illedelmes módon előadott vádak ellenében magát védelmezni — köteles sége minden jellemteljes embernek, ámde oly megtámad tatásra, mely — mint a szóhan forgó — legjobb érvül, botrányos, durva rugdalódzá sukat használ, az egyedüli méltó felelet; a megvetés. Ma ennek daczára Zágonyi ur eget-földet rázó jaj veszéklésére válaszolok, teszem ezt főleg azért, nehogy a t. közönség hallgatásunk okát, bűnös voltunkban keresse.
Czikk iró előadja, hogy ő esti 11 órakor érkezvén mog a kanizsai indóházban, a reggel 4 óra 50 ^rczkor Trieszt felé menő vonat el indulásáig, tehát majdnem 6 órán át, a hely beli vasúti étteremben vagv váróteremben „várni" akarván, ezt, az állomás valamelyik közege tőle határozottan megtagadta, a nagv harsányi siralmaknak ez a veleje. Ugy látszik Zágonyi ur, egy indóházi várótermet azonosnak vél szállodával. E kettő között azonban lényeges a különbség. A váróteremnek nem az a rendeltetése, hogy az uUzók benne éjjelezzenek, hanem hogy azok egry óraval a vonat elindu lása előtt ott tartózkodhassanak,
:Be<n járhatna kenyeJcedve szerint a földekre, hanem az ország útról kellene oda mennie. Nem azért vati a mi földünk ot», hogy mások keresztül járjanak rajta!"
Jól van, holnap, vagy még ma lesz a napja hogy sorompót huzatok az ut elé, legalább Palán ky ur az ügyefogyott Tamasávai együtt megláthatja, hogy tudok parancsolni és tenni akaratom szerint.
Azután meg az a gémeskút ottan az ut közepében azért van, hogy más is naszmlja? Azt sem engedem szivességből elrontani; elke ritetem. El éti. * 4 •
Ha akar vizet meregetni Palánky szomszéd, ásasson magának kutat saját földén, de az enyémből nem fog senki sem gazdálkodni. Ez volna csak szép. Úgy bizony. De nem ám!
A mily haragos volt, — o!y hamar ki is adta a parancsot.
Nem bánta habár pénzébe kerül is, de leg alább Palánky előtt megmutatja, hogy a mint ő akarja ezután minden ngy lesz.
Képzelhetni mennyire növekedett még inkább haragja, midőn Palánky urat jó izüen nevetni látta az uj rendelkezésen.
— Nem tudom ki fog jobb izüt nevetni as e ki először nevet, vagy pedig az a ki utoljára fog, — gondolá Váralji ur, boszankodva.
Palánky ur eleinte csak tréfának vette az egész dolgot. De később bizony átlátta, hogy haragos szomszédja micsoda okoknál fogva zárta el a kutat, valamint földéhez vezető keskeny utat. f
Majd elhordatja onnan másnap megint — gondolá — hogy csillapuljon haragja, majd kiforrja magát.
(Folyt, következik.)
Czikkirónak tehát ama követelése, mely szerint engedtessék meg neki, hogy ő már esti 11 órakor üthesse fel éjjeli lakását a váró teremben, ha reggel elatazni szándékozik, meglehet, hogy pénztárczájának érdekében volna — amennyiben a i szállodai költségektől^meg-kiméltetnék, de mi csakis, igazgatóságunk rendeletének értelmében járunk el, ha elejét vesz-87ük annak, hogy a várótermekben, 30—100 vagy 200 egyén éjjel-nappal lakjék.
Panaszló czikkében továbbá azon — gyen
géd kifejezéssel élve — merész állítást kocz-káztatja, hogy mig ő a panaszkönyvbe panaszát beiktatta, a .főnök" parancsára az étteremben elhelyezett podgy ászai becsukattak, mit czikkiró nagy bölc&en mondva csinált sze-caturának állit. Ha Záhonyi ur szokása, csekély tényeket költőileg uagyitani, semmit mondó dolgok miatt nagy hűhót csapni s egyáltalán magát az ártatlanul üldözött szerepében Nagy-harsánynak 8 a nagy világnak bemutatni — ám tegye. De higyje el, hogy vasúti tisztnek utazóküldözésére vagy mint czikkiró oly vér lázitó^n igiondja „nyuzására" szolgálat tétele alatt sem ideje, sem kedve, sem joga nincs. Az étterem t»-hát korántsem a főnök parancsára s Zágonyi ur üldözése czéljából hanem azéri zaraiott be, mert ez már évek során át minden éjjel a vonatok elindulása után igy történik. A főtanitó ur azon is megboíránkőzik, hogy abbeli kérdésére, váljon podgyáazai a pinczér felügyelete alatt nem forognak e veszélyben, a főnök ur azt válaszolá, hogy nem, s ennek daczára bőröndjéből esernyő, pipa s szivartárcza hiányzott. Az ember, fájdalom életében gyakran csalódik ugyan, ámde nehezen hiszem, hogy a csalódások legnagyobbika az, midőn egy főnök valamelyik pinczért becsületes embernek hisz a ez nem annak bizonyul be. Ily csalódás fájhat ugyan, de azért talán Zágonyi urnák sincs eszében a lopásért illetőleg a pinczér gálád jé)leméért a főnököt felelősségre vouni. —
Az se tetszik czikkirónak, hogy egy .Kopasz pinczértől* azon feleletet nyeré: „nichfs ungrisch*.
Nem tudom váljon a pinczér tejének kopasz voltát, vagy a „nichts ungrisch" feleletet veszi zokon czikkiró. A mi az elsőt illeti, ez talán Ízléstelenség, melyért azonban a pinczért mindaddig nem okozhatni, mig oly szabályzatok nem léteznek, melyek a pinczéreknek a huStízu haj viselését előírják, ami p^dig a hiányos nyelvismeretet illeti, ugy eme pinczérnél kétségkívül fölötte fontos s sajnálandó körülmény, még mindig nem jogositja föl Zágonyi urat annak ki kürtölésére, hogy a kanizsai vasúti tisztek nem tudnak magyarul.
Ha már az eddigiekdói is kitűnik, hogy a főtanitó ur rendkívüli előszeretettel viseltetik a költői nagyítás iránt, ugy azon további állítása, mely szerint a főnöh gunymosolylyal azt mondá: „a panaszkönyvbe való tirkálások nem ártanak" — arról is győződtél meg bennünket, hogy Zágonyi ur nem csak nagyítani de szépíteni is tud. Csak lassan én higgadtan jó uram ! On a „főnök" ur erre vonatkozó szavait nem kegyeskedett elég hűen visszaadni.
A ''„főnök" ur ugyanis azt »hangoztatá, hogy minden alapot nélkülöző tírkálások nem vétetnek tekintetbe. S eme két nyilatkozat közötti külömbség, napnál világosabb. —
Egyébiránt pau*szló még egy nagy bajban szenved. O ugyanis bámulandó ügyességgel cseréli fel az egyes vasúti közegeket. Á pinczért portásuak nézi, s ha az gorombáskodik, Zágonyi ur rögtön boldog boldogtalannak megdugja, hogy a kanizsai portás pokrócz dur vaságu „német", holott a jámbornak teljes német nyelvismerete a „Hier ist der Ausgang" , epithetonra szorítkozik ; a térszolgálatot tevő hivatalnok állítólagos durva modorát pedig a főnöknek tulajdonítja, holott a főnök ur — éjjel egyáltalán szolgálatban nem lóvén, — Zágonyi úrral egy tél betűt sem váltott, őt egy fél szemmel sem látta.
Czikkének végén a főtanitó ur szent áhítattal fohászkodik : ,Isten őrizzen meg-Nagy-Kanizsától, drága vendéglőjétől és mindenétől (Ipsissima verba). Engedje meg Zágonyi ur, hogy az én szivem is hő imában áradozzék a magyarok magasságos Istenéhez: Uram, bocsáss meg nagyharsányi Zágonyi György uramnak, hisz ő nem tudja, hogy mit beszél. Czikkirónak ama kitételét pedig „a kanizsai tisztek valami schleifer országból valók" a főnök nr 8 kartársaim nevében a legnagyobb indignatióval visszautasítom, nem tartva érdemesnek ily aljas, népnevelőhöz vajmi rosszul illő szavakra felelni. Ily megtámadtatás ellené ben legjobb paizsunk azon öntudat, hogy oly főnök rokonszenvét birjuk, ki egyike a legtisz-teletre méltóbb egyéneknek, ki ernyedetlen munkában és munka által keresi a hervadhat-lan elvet, ki nehéz és felelős kötelességeinek
teljesítésében találja b>ldngságát ¿s kinek legnagyobb becse önzetlen hazafisigában rejlik. A nagy-kanizsai tisztikar megbízásából.
STEINITZ HENRIK
V«80ti tiszt.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a nagy-kanizsai kir. törvényszéktől, 1879. augusztus havában.
Augusztus hó 7-én*
1760/B. 1879. Blagus Pál közhatósági közeg elleni erőszakkal vádolt elleni ügyben vés tárgyal ás
1761./B. 1879. Vértes Antal és Mari hamis esküvéssel vádoltak elleni ügyben végtár eyalás
1592./B 1879. Kanizsai József jövedéki kihágással terheit elleni ügyben ítélet hirdetés.
1593/B 1879. Hajdinák Mátyás jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben itélét hirdetés.
163l/B 1879. Hencz József tolvajlással vádolt elleni ügyben Ill-ad bírósági Ítélet hír detés.
188 l/B 1879. Hegedűs János lopással vádolt elleni bünügyben Il.-od bir. Ítélet hirdetés.
2070/B 1879. Szenyén Anna lopással vádolt elleni ügyben II.-od bírósági itélet hirdetés. —
Augusztus hó 8-án.
1759/B 1879. Horvatics István hamis okirat készítéssel terhelt elleni ügyben végtár gyalás.
1594/B 1879. Bárdos Jánosné jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben itélet hirdetés.
1652/B 1879. Wágner Sándor és neje sikasztással vádoltak elleni ügyben vég''árgya-lás. —
1858/B 1 «79. Hegedűs József s társai sulyoB testi sértéssel vádoltak elleni bünügyben Il-od birósági itélet hirdetév.
Augusztus hó 14-én.
1859/B 1879. Majszám Francziska és társa birói zártöréssel vádoltak elleni ügyben Il.-od bir. itélet hirdetés,
1860/B 1879. Petz Alajos tolvajlással vádolt elleni Igyben III.-ad bir. itélet hirdetés.
19Jő/B 1879. Kis Pál István s. t. lopás és orgazdasággal vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
1912/B 1879. Doiezsár Antal s társai betöréses, tol vajlás, h gyujtogatással vádoltak elleni ügyben végtárgy alás.
Augusztus hó 2l-én.
1763/B 1879. Stern Zsigmond csalással vődolt elleni ügyben végtárgyalás.
1523/B 1879. Kreiszler József s társa házárd kártya játékkal vádoltak elleni ügyben itélet hirdetés.
1969/B 1879. Benkó István lopással vá dolt elleni ügyben végtárgyalás.
Augusztus hó 22-én
1724/B 1879. Kuta József s társai hamis okmány készítéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalá*.
1838/B 1 879. Adorján József s társai hamis okirat készítésnél vádoltak elleni ügy ben végtárgyalás.
208t/B 18^9. Persovics István hamis esküvel vádfrlt elleni ügyben II -od bir itélet hirdetés.
Augusztus hó 28-án.
16S2/B 1879 Fischer Ferencz sikasztáa-sal és közokirat hamisítással vádolt elleni ügy ben vég.árgyalás .
2023/B 1S79. Timir István csalással vá dolt elleni ügyben III. bir. itélet hirdetés.
1993/B 1879. Kod-la András tolvajlás sal vadolt elleni ügyben Il-od bir. itélet hirdetés. —
1962/B 1879 Si inun György tolvajlással vádolt elleni ügyben II od bir Ítélethirdetés.
Augusztus hó 29 én.
2020/B 1879 Mézga József s társai betöréses tolv*jlássál vádollak elleni ügyben végtárgyalás.
Kiadta: WLASSICS EDE,
iroda igazgató.
Büuügyi tárgyalások jegyzéke
a zala-egerszegi kir. törvényszéktől 1&79. évi augusztus 5-én.
1953./B. 1879. Sz. 1. Lovas Pál súlyos t. sértéssel vádolt elleni ügyben. 3 ad bir. itélet hirdetés.
Augusztus 7-én. 1631. 1636./B. 1879. Sz. 1. Mohos Pál sikkasztással vádolt elleni ügy ben 2-od bir. itélet hirdetés.
1650./B. 1879. Sz. 1. Kis József suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
1759./B. 1879. Sz. 1. ifj. Kankó István és társa súlyos t. sértéssel vádoltak elleni ügyben 2-od bír. itélet hirdetés.
Augusztus 8-án. 895./B. 1879. Sz. 1. Tóth Katalin szülői bántalmazással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1932./B. 1879. Sz. 1. Rozsos Mihály suly. t. sértéssel vádolt e''leni ügyben végtárgyalás.
1961 ./B. 1879. Sz. 1. Vadász László sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgy alás.
1981./B. 1879. Sz. 1. Csancsár Juli emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Augusztus 14-én.
1628./B. 1879. Sz. 1. Németh Ferencz és társai suly. t. sértéssel vádoltak elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
1649./B. 1879. Sz. I. Török János suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
1788 /B. 1879. Sz. 1. ör. Bedő Mihály és társa emberöléssel vádoltak elleni ügyben 3-ad birósági itélet hirdetés.
Augusztus 16-án. 2037./B. 1879. Let Horváth Máté és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás.
Augusztus 2l-én.
•136&./B. 1879, Sz. 1. Deutsch Ignácz és társa birói végrehajtásnak ellenszegüléssel vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. itélet hirdetés.
1499./B. 1879. Sz. 1. Barkóczi Ferencz nyilvános erőszakoskodással vádolt elleni ügyben 2-od bir. itélet hirdetés.
1740./B. 1879. Sz. 1. Olasz József és társai suly t. sértéssel vádoltak elleni ügyben 3 ad bir. itélet hirdetés.
1866./B. 1879. Sz. 1. Vizsi Pál suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 3 ad bir* itélet hirdetés.
Augusztus 28-án.
1533./B. 1879. Sz. 1. Redler Mihály suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bír. itélet hirdetés.
1536 /B. 1879. Sz. 1. Marton János sikkasztással vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés. *
1651/B. 1879. Sz. 1. Kamarás János és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben. 2-od bir. itélet hirdetés.
1652 /B. Ib79. Sz. 1. Kovács Vendel sikkasztással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. itélet hirdetés.
1855/B. 1879. Sz. 1. ör. Gelencsér Péter és társa végrehajtás tettleges megakadályozásával vádoltak elleni ügyben 2-od bir. itélet hirdetés.
2005./B. 1879. S/. 1 Bencze János es társai erőszakoskodással vádoltak elleni ügyben 3-ad birósági itélet hirdetés.
1951./B. 1879. Sz I. Hermán János és társa tolvajlással vadoitak elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
Z049./B. 1879. Sz. 1. Kulcsár József és társa csalással vádoltak elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
Augusztus 29-én,
1857 /B. 1879. Sz. I. Eisinger Miksa csalással vádolt elleni ügyben végtárgy alás.
Z JEgerszegen 1879. évi jjlius 31-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
Helyi hírek.
— Névjegyzéke azon jótevőknek, kik azélhüdésben szenvedő Horváth Ferencz helybeli polgárt könyöradományban részesitelték, hogy fürdőre mehessen: Sz! J. 50 kr. Albanich Kálmán 20 kr. Sommer József 1 frt. Ebenspan ger Leo 1 frt. Varga János 50 kr. Dr. Laky Kristóf 1 frt. Egy valaki 30 kr. Gutmann S. H. 1 frt. Nucsecz József 50 kr. Blau Lajos 50 kr. Knortzer F. 5(3 kr. Dauneberg ós Weis* 50 kr. Strem és Kiéin 50 kr. Wucskics 50 kr. Lőwin-ger Izrael és fiai 1 frt. Rosenberg Izrael 1 frt. Grebencz Heurik 50 kr. Tasch Simon 50 kr. Weiss és Ledofsky 50 kr. Rínenfeld Sándor 50 kr. Fárnek Kálmán 1 frt. Belus József 1 frt. M. Weiss és fia 40 kr. Rosenberg Ernő 50 kr. Stemmer Kálmán 50 kr. Eisinger Sándor 50 kr. Pollák Armin 50 kr. Keller Ignácz 40 kr. Wajdi ts József 30 kr. Grünhut 50 kr. Karczag l frt. Szigricz 50 kr. H*lphen 20 kr. Milhofer Ödön 40 kr. Markus 20 kr. Pollák E. 20 kr. Szukitsch 20 kr. Weiser József 1 frt. Eger Ignácz 30 kr. Dobrovits Döme 50 kr. Milten-berger Sándor 20 kr. Práger Béla 30 kr. Zimmer 30 kr. Fischer János 30 kr. Fleischaker József 10 kr. Lendvay 50 kr. Kovács János 50 kr. Pfaff 50 kr. Benczik J. 40 kr. Dr. Bsnczik Ferencz 1 irt. Berdin Márton 50 kr. Horváth Jóssef sas 30 kr. Lőwinger Ignácz 1 frt. Tóth Lajos 1 frt. Unger Alajos 30 kr. Egy plébános 20 kr. Thomka Endre 50 kr. Neumark A. 20 kr. Varga Imre l frt. Knáusz Boldizsár 50 kr. A. E. 40 kr. Berényi Józs.ef 30 kr. Összesen: 31 frt 90 kr. Hogy ezen összeget, mint jótevőim által ajándékozott könyöradományt köszönettel átvettem, megismerem. Nagy-Kanizsa, julius 30. 1879. Horváth Ferencz mk.
tIZENOTOLCZADIK évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A Portiunkula( nagy bucim a uagy-kaniwai szent terenczreD<ii*k templomában az idén Í9 eröaen volt láto?atv.4. A szerzet vendég Bzer^tú asztalánál aa iot-ilÜgentia számos tagja m.-g jelent. Főt. Letlinger Kelemen quárdián ur l*lkea szavakban üdvörölte vendégeit, szebbnél szebb pobárk üszőn lést mondottak Dr. Laky Kristóf, Papp Károly esperes, Dr. Horváth Antal, Gyúrom Anial, Kovács Béla urak stb.
— Ezer honvéd érkezik aug. 10 én 5 heti fegyvergyakorlatra városunkba, ellenben a qs. kir. 48. tartalékfzred aug. 15 én 14 napi i,ngy gyakorlatra Sopronba vonul.
— A Vaftpályái disz tekézes fényesen bikerült. Az eh><5 Dveremén^t Krig*r ll.-ikat Tersánczky Gyula, III. Bertalan AUjoe. IV Tersánczky Gyula V. Viczenti, VI. Bertalan Alajos. VlLiket ifj. M arkó urak nyertek meg.
* A''mulatság éjféli S- Óráig taMott. 1
— Műkedvelői előadás tartatik aug-¿0-án; tiszta jövedelem a polgári iskola részére bzerzendő zongora'' vételére fordittatik. Szigetinek cg) ik éléuk daiabja adatik elő „A falusiak*1. EdJig ugy halljuk Bereczné urnö, Bá-torfi Emma k. a Tersánczky Gy»la éz Zaiai hajós urak lépuek fel. A uemes crél pártolásara felhívjuk elóre is a t. közönség figyelmét''
— Lapunk mai hirdetéseiö^u foglaltatik a trieszti Azienda Aaeicuratrice 55-ik évi zár-bzómlája. Felhívjuk lapunk olvasóinak figyelmét e jeles szolid intézetre.
— Badacsonynál Bruck Géza tehet séges, fiatal zongora készitó fürdés közben a
Baiatonba fuladi.
— tfévixröl tudósiluak beuuüuket, hogy uU tígy vakmerő rabiasi eset tartja izgatottságban a koZoaséget. Egy magyarodi izraelita ha-lenként Kendekre járt mészért. Fogatát már jól ismerték a gyöngyösi esárdáb^u, képzelhetni tehát a korcsmáros meglepetését, midőn m. hó ''Járni a berobogó kocsin kezdetbeu senkit sem iat, majd egyszer csak izráelitánkat pillantja meg a kocsi tenekéu vérében, látszójag agyonverve. Gondys ápolás azonban magához térité, b gyönge hangon elbeszélte az izraelita, hogy amint Kendekről hazafelé tartana, Hévízről nem meszire parabZtlegéuyekkel találkozott, kiket ill«delmeí>eu köszöntött. Ezek azonban „f o £ a d í Isten* helyeit u«ki estek s botokkal
^ D J J • • i
agyba-főbe verték majd, 45 frtnyi készpénztől megfosztották, s ismét üttöték mig össze nem rogyott kocsiján Ekkor az egyik megszólalt: „Hagyjak már úgyis megdöglött !" mire, aztán eltávoztak, s ő eszmeletét Vesztette. Lovai azonban a szokott utón a csárdába elhozták, hova rendesen betérni szokott. P. L.
-— A Csáktornyái tanitókép-izdébe igazgatóul Bárány Ignácz, rendes tanárul Dr. Lásar György neveztetett ki. Beirások szeptem ber 15-én veszik kezdetÖket, az előadás pedig szept. 20-án
— Héviz 1879. jul. hó 30 án. Tisztelt szerkesztő ur! Eugcdje meg kérem, bogy a f. hó 29 én Molnár János ur keszthelyi kántor által » „keszthelyi közkórházi javára rendezett hangversenyről pár szóval megemlékezhessünk. A hangverseny, melynek miisorozata a követ- , k»iző: 1. „Hévvizi emlék." Zongorán játsza Molnár János ur. 2. „Magyar darabok." Hege dini zongora kísérettel előndják Oavallár Jó-zael és Molnár János urak. 3. „Az utolsó alamizsna.- Petőfitől. Szavalja Zakár ur. 4. „Ma í^yar darabok." Négy kézre zougorán játszák <Javallár és Molnár urak. 5. „Mohácsi koldus." Énekli Girsik G) ula ur, zougorán kiséri Molnár ur. 6. „Praxi csárdás.* Zongorán játsza Molnár ur. Ezeken kiviil igen n*gy tetszést nyert Meinhald Hubert többszöri citera játéka anyagilag bár nem.de szellemileg kitűnően sikerült. A hangversenyzők egy kedélyes és élve-zetdús estélyi szereztek nekünk részint kitűnő játékuk, részint pedig szép előadásaik által. A hangverseny végével a h-lkes fiatalság tánczra kerekedett. A diszes hölgykoszorú egyes virágait a következő úrhölgyek tevék: Keyiermayer Mariska (Szombathelyről), Marton Ilon Ostfi asszonyfáról), Leuhard Kornélia (Keszthelyről) Koth nővérek (Budapestről), Payer nővérek és Dorner Mariska (Győrből), Franczik Anna (Tapsony ból), Wolf Berta (Budapestről), és lio-senberg Vilma (.Zala Egerszegről). A kedélyes tánczestély reggeli 2 órakor ért véget.
— A keszthelyi „ jótékony nőegylet* alaptőkéje gyarapítására folyó évi julius hó 26. évi tombolával összekötött tánczestély t rendezett. Az estély tiszta jövedelme mint hallottuk 180 frt tesz.
— Nyilvános köszönet. Alulirt a legmélyebb köszönetét fejezi ki a nyilvánosság terén Vértessy Iván, Polácsek Máté, Dr. Singer B. Lakossy József, Manovill Dávid urak. Özv. Lenhárd Antalné és özv. Szabó Jánosné úrnőknek ama szívességükért, meiy ben ót a keszthelyi gazdasági tanintézetben eltöltött 3 tanév lefolyása alatt részesítették (ingyen ellátásban részesítvén őt). Adja az ég hatalmas ura, hogy a fenutebb erfclitett felejthetlen kedves családok még soká élhessenek s több szegénysorsu inté- [
zeti hallgatót részesíthessenek ama szives vendégszeretetben, melyben engem részesítettek. Győrött, 1879. aug. hó 1 én. Hatzinger m. k. okleveles gazdász.
— Rövid hirek. Siófokon egy izr. nő és egy czipéózlegény a Balatonba fuladt. — Zirczi apáttá Supka Jeromos neveztetett ki. — A Tuíl-leriak nem építettnek fel. — Gerőfy Andor oct. 1-én lemond a szinigazgatóságról. — Rómában több forradalmárt fogtak el. — A philloxera Oroszországban is mutatkozik. — 100 éves huszár halt meg Nikolán. — Gr. Zichy államtitkár lemondását ó felsége elfogadta. — A zultán a nagyvezíri állást eltörülte. — Mernyénegy embernek kezein s lábain összesen 26 ujj van. — B. Kemény helyettesíti Péchy ministert. — A m, orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése 1880-ban Korytníczán lesz. — a. színi tanoda aligazgatójává Szigethy József ne veztetett ki. — Gambetta nősül. — A karczagi postát kirabolták. — Esztergomban egy harmadik lap is meg indul. — A pestis Oroszországban teljesen megszűnt. — Az aratás elszomorító képet nyújt vi lágszerte. — Losonczy László költeményeire az előfizetés meghosszabbitatott. — Franczia országban üveg bordók készítését találták fel. — Drentelen gyilkosa elfogatott.
Egy számogatt) reflexiói.
Aratás után következik a cséplés, ezt minden jóra való ember tudja, — azonban, hogy mily cséplésűuk vau az idén aki azt nem tudja, hogy fogalma legyen róla, elmondjuk, hogy megverte a három Isten a mezei gazdát és vele együtt a nemzetet is; Jeremiás próféta jajga-tásához hasonló jajveszéklési hangok, a pokoli kínokhoz hasonló fogcsikorgatásokkal méri a gazda, a gyalázatos eredményt a mely lyel megbüntetve látja lenni hosszú évi munkáját! Vidékünkön illetőleg Zalában több helyeken a hol ei csépeltek azt látják, bogy az elvetett magot nem kapták meg, — a Zala völgyében hol mondhatók, hogy I-ső osztályú földek vannak, megtörtént, hogy 800 kereszt 18 ávai 32 m. mázsát adott rozsbau, — nálam pedig 360 kereszt buza 21 kévével 41 mázsát.
Szomorú napokat élünk ez idő szerint, és Isten büntető keze mind inkább végtelenül sújtja a búban bánatbau haldokló nemzetet. Az égről oly keinényeu süt a nap alá, mintha Saharából tévedt volna horzánk miutha a báua tos gazdák könnyeit akarná felszárogatni, — és így mi csak szántunk vetünk, a magas kormány pedig arat, mi pedid reflektálhatunk mint az angol a jó remény fokánál, — adj uram esőt és kitartást e megbűnhődött nemzetnek !
Ki nyert?
Béea, aug. 2 án 82, 53, 69. 60. 9, Gracz, „ „ -62, 31, 18, 64 77, Temesvár „ 27, 32, 18, 54, $8,
— Az 186l-xki sorsjegyek aug. l én történt húzásán a következő sorozat számok húzattak : 272 751 763 956 1<X»7 1066 1265 1460 1555 1937 2388 2393 2718 2854 3001 3144 3320 34:4 3477 3667 3837 3851 4173 4334 4411 4440 4550 4*44 4860 5058 5285 5412 5446 5649 56*6 6025 6092 6156 6174 71«8 719S 7*35 7*48 7915 8276 8466 9364 9491 9503 9723 9750 9945 10250 10266 10419 11142 11210 11335 12096 12201 12523 12660 12787 12801 13281 13427 13654 13868 14173 14284 14415 14444 1455U 14582 14646 14791 14807 15032 15501 15577 15616 15859 16363 16463 16547 16*47 16913 17557 17636 176*0 1X148 1*435 18453 1*737 19156 19345 11)437 19565 19624 19905.
— herczeg Clary-sorsjegyek aug. l én megejtett húzása alkalmával a 2Ő,<KX) frtos fó-nvereményt a 21.208 sz. nyerte, egyenkint
100 frtot n\ert.''k a 422 973 4*71 7130 14666 15480 16623 17259 18033 18932 22073 23130 25726 26745 27261 27813 28681 30527 31íK)7 33205 33209 33272 33398 35004 37227 37693 39499 40635 41474 számok.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlit<Ht munkák Nagy-Kanizsán Wajdit* József könyvkereskedése álul meg-renJeibetők
— Aigner. (Abafi) Lajos szerkesztése és kiadáaaiban megjelenő „Nemzeti könyvtár* 28 29 és 30 diK füzetei beküldettek hozzánk. Tartalma: Kazinczy költeményei 7. VitkoVics Mihály müvei 5. Mikes Török országi levelei 2. Ára egy-egy öt ives kötetnek csak 30 kr.—''
— Mehner Vilmos kiadásában megjelenő nagybecsű manka: „A föld és népei'' vállalat 5 és (> füzete beküldetett. Ara 30—30 kr. Dr. Toldy Lászlónak e nagygonddal átdolgozott mö-vét melegen aj.inljuk a t. közönség figyelmébe.
— Beküldetett: »Magyar Honpolgár", magyar folyóirat német közönség számára. Szerkeszti és kiadja Roder Adolf. Előfizetési ára
egész évre 2 frt, mely a szerzőhöz Szombathelyre küldendő. A 7. bz. tartalma 1. Egy kastély az erdőben (Pelffy Alberttól) 2. Érdekes események julius hóban, 3. Kisfaludy K. egy költeménye (Szülőföldem). Roder Antal német fordításával, 4. Virágfttzér (Kisf. 8 ) 5. Irodalom. 6. Szótár, Tárgyi és nyelvtani magyarázatok stb.
Vegyes hirek.
— „Riunione Adriatiea di Sicurtá.« Ezen hazánkban négy évtizednél tovább működő biztosító társaság mult hó 16-án tartá rendes közgyűlését és ugy az élet- mint az elemi károk biztosításáról szóló zárszámadásokat előterjesztvén, a következő érdekes adatokat szolgáltatta: I. A társaság vállalatai 1878. január 1 tői deczember hó 31-ig (az életbiztosítás kizárásával). Biztosított tőkék 982.101,673 frt., biztosítási dij 6.936,267 frt 07 kr., 13063 biztosítottnak kifizetett károk 4-287,974 frt 05 kr., biztosítási dij.iartalék a folyó tüz- és szállítási biztositások 6.321,089 frt, különleges biztosítási dil''-tartalék jégkárok számára 300,000 frt. II. Életbiztosítások 1876. január 1-től 1878. deczember hó végéig. 1878. decz. hó 31. napján 18614 személyre 23.693,856 frt esett 50,021 frt járadék, biztositási-dij és kamat bevétel 3 366,233 frt 21 kr., 1145 haláleset fejében kifizettetett 1.293,627 frt 07 kr., elért életbiztosítások fejében 386.507 frt 45 kr. po-lice-visszavétel fejében 213,052 frt 64 kr. biz lositáaidij-tartalék folyó biztositások számára 4.628,669 frt, az életbiztosítás behozatala óta elvállalt biztosítások összege 73.081,175 frt, a járadék összege 173,841 frt. A társaság fennállása óta azaz 1838. évi julius 1 je óta 1878. decz. hó végéig 86.389:03l frtot fizetett károk fejében éá biztosítéki alap fejében bir : alaptőke 3.300,000 frt, nyereség tartalékalap 363,664 frt 42 kr., biztositásidíj-tartalék folyó biztosítások számára 11.259,758 frt, évi biztositásidíj és kamatbevétel 8.200,000 frt, összesen 28.123.422 frt 42 krral. Nyereség részlettel életbiztositottak számára 61,797 frt 30 kr. esiK, mely összeg a Kiunione illető képviselői által pontosan kiszolgál tátik, a Kiunione, mely tavai fennallásáuak 40 éves jubileumát ünnepié, fejlődésében nem akadt meg, és megtisztelő bizonyítványául szolgál aina bizalom, mely lyel miudenütt találkozik, hogy az idők k»''dvezőtleusége daczára 1873. óta az összes biztositasi érték 146 millióra rug, és a biztositasi dij bevétel 1.722,000 frttal emelkedett. E rendkívüli eredmény titka Riunione közmondássá vált pontosságában és fizetésképességében ben rejlik, melynél fogva a biztosított összegek a g«zdag alapokból pontosan kijárnak és a »zilard alapra fektetett összegek teljes biztosítékot és megnyugvást uyujtanak.
— Megrendítő eset. Mazumel Pál gyöngyösi polgárnak 16 éves Ignácz nevű fia, a Kohu Bernát tulajdonát kép-ző és jelenleg a faucsali pusztában működő cséplőgép körül telt szolgálatokat. F. hó 18 áu a gyenge testalkatú tiu a kévéket adogatta a cséplőgép úgynevezett éteLőjébe, midőn a gépnél működő munkások egyszerre idegrázó sikoltást hallauak és erre észreveszik, hogy Mazumel Ignácz az étetőben, uielybs a kéve súlya belevonta, süiyedni kezd. A munkások segíteni akarnak a szerencsétlen fiúnak, de már késő volt, mert a gép a kéve helyett a szegény gyermeket „ette* meg és di rib darabra zúzta testét. Ezeu borzasztó esetnek azonban még borzasztóbb vége vau. Amint a gyermek hulla részeit a gépből kiszedték, be caomagolták szalmába, szekérre tették és anélkül, hogy valaki a szülők kíméletes értesítése végett jónak látta volna szintén a kocsin elhelyezkedni, maga a kocsis behajtott a hulladarabokkal Gyöngyösre, és bekopogtatott az elveszett fiu szülőházánál. A gazda szőlőben volt, az anya pedig betegágyban feküdt. S mivel a kocsisnak szive nem volt épen különös lágy anyagból gyúrva, vagy talán mert másként nem is értette, beköszöntött a szegény anyához és e szavakkal: „Hazahoztam a fiát* kezdte a szalmából a lábat, a beleket ás a test többi részeit az anya szemei előtt kitárni. A különben is beteg asszonynak, természetesen, ezen szörnyű és vérfagyasztó látványra állapota oly roszra fordult, hogy nincs remény felgyógyulásához. A jelzett esemény óta agóniában van és csak némelykor tér magához, mindannyiszor fia hulladarabjait képzelve szemei előtt« — Hogy a gyermek elvesztének bűne kit terkel, ast a vizsgálat hivatott kideríteni, Mi csak annyit jegyrünk még meg, hogy idején volna, ha a belügyminister ur egy rendeletet bocsájtana közzé, mely egyáltalán eltiltja a gyermekeknek a cséplőgépeknél való alkalmazását Vannak évek, hogy tuczatjával hozzák a csépléeről háta a megcsonkított, meg* sebesített, vagy mint épen jelen esetben is, a gép által teljesen széttépett gyermekeket.
AUGUSZTUS 7 6a 1879.
Üzletünk pangása.
Daczára még is rannak vidékek, melyeken a boroknak elég jó u ára. Jó ára volt a jó bornak mindég, marad is, de ne csodálkozzanak a borfiáiét pangása felelt oly vidékek, melyekben a szóllós gázdák beesik á ross ss*U6fejokka], a rosz manka és borgondozással. Szolgáljanak például és öiztönül a következő
Bor árak:
56 literenként
Pozsonyvidéke Balaton mellék (élénk heti fislettel) Buda vidéke
igen rosz üzlet mellett Szászfáid (Erdély) Neszmély Esztergom
vidéke Somlyóvidéke Fertőmelléke Szilágyság Szegasárdvidáke
üj -bor fehér vörös
7.50 8.25
8.—
Ó-fehér 11 —.— 11—14.—
bor vörCs
16.—
6.— 8— 8—14.—
12—15
8.75 ——11.50 8—11
2-4.-4-6.— 6 50 —.— 7.25 —.— 3.50 4— 6.— 6—7.—
8-10.- —.— 12-20.— —.— 12-14.- —.— 6—9.— —.— 8—12.50 12—20
Plaezl árak.
100 kilóg, sxámitva.
Pápa: Buza 10---10:40 Bozs 6 20—6 40 Árpa
6.—.-.6 60 Zab 510—6 50. Kukoricsa 4-60—5-20.
Szombathely: Bora 9.40—9.60 Boti 6.—.—6.40 Árpa 5-20—5 40. Zab 5 60 -5.80. Kukoricza 5. 40—
5 60.
6yőr: Buxa 11-10.—11 20Ross6-80—7 40. Árpa
b.90—6.— Zab 5.30—5.60. Kukoricás 5.70__5 .80
SzékMfsbérvár : Basa 10.50—11— Bozs 6 30.
6-50 Árpa 5-50——6. Zsb 6 20—5-50. Kukoricza 4 80—6.—.
Pécs Basa-960—10 — Kosa 6.60—6-80. Árpa.6. 40-6.60. Zab 6 80—6 40 Kakoricsa 5-80.—6 —
Budapest: Buxa: 10-95-11''55. Rom 6 90—7-15 Árps 6.10—6 20 Zsb 5 4»-5 70 Knkoricrs 5.70—5 75 Veszpréa : Baza 10.50—11-20. Rozs 6 50—7.— Árpa 6---6-50 Zab 6.10—6-20. Kukoricza 5 40—6 60
Mofcáos : Busa 9-60—10.20 Rozs 6-30—6 40Árps 5-50.—6.80 Zab 4-60—5 30. Kukoricza 5.25-5^0.
Kaposvár: Baza 10 30—10 50. Ross 7 30—7-40. Árps 7-80—8 —. Zsb 5.20-640 Kukoricás 4 90—5 20.
Bécs: Buza 11 30—12.15. Rosa 6 90—7 70.Árpa 6.10—6.20 Zsb 6-40-6-46. Kukoricsa 6*50-6 60.
Szerkesztői üzenet.
3569. R Tapsony. A kadsrkutí história nem s mi lapunkba való.
3570. T. E. Szombathely. A beazélyt megksp-
tuk a köxöljük.
3571. L. Ujabban 3-at küldöttünk ismét, utánpótlólag kérem felemlíteni.
3572. B. Ujsbb költeményeidet megkaptam, mutatváuyt közlök a csinos kisllitásu füzetből.
3573. Nyíregyháza. Iutéxkedttlnk.
3574. N-r. Megkaptuk rendesen M. által kézbesítve.
3575. Kr. S. Valamennyi költeménye gyenge mé* s közlésre
3576. A kámáucsí ysdászat leírásán nem tudunk eligazodni.
3577. M. Gy. „Akkor lessek . . .« jó, de s többi gyenge.
3578. Br. Mainz. Épen ékezett meg.
3579. „Ha fé.fi vagy: légy férfi!- Nem szeretem sz egész dolgot. Bevárom az uj lap megindultát.
3580 L Ott leszűuk a zala-egerszegi Unnepé-lyekeu. A czikk jő annak idejében. A lapok ösgse-ó 1 vadasáról nincs semmi tudomásunk, örvendünk a találkozásnak !
3581. M Valaki szt irts s szalagra: meghalt Örvendfink, hogy ncr igaz; a lap kfildése iránt intézkedtünk.
3582. P. Kőröshegy. Azonnal postárs tettük.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint, indul Kauimáról
»
Voust hova:
szám Ora Perc. Id6 205 Eszék, ftáuhács,L)otnbovár s Fiúméba 4 48 regge 215 , „ . , 2 30 délut. 212 Buda-Pestro ........ 4 58 reggel
202 ......................2 6 délut.
204 „ . . ''.......11 30 estve
3l3Bé<-abe (Hxombsthely, Béc-.s Ujhely felá)5 8 regge1
301 „ .........11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 él-ved
203 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz é< Bécsbe...... 4 58 regge
201 Triestbe és Prágerhofon kereistQl
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat 206 , , , . 11 11 estve
203 Buds-Peströl........ 4 20 regge
201 „ ........2 5 délat
211 „ ........ . 9 44 estve
314 BéesbSl (Ssombsth. Bécs-Ujhely)f«16110 27 eetv* 302 „ „ . ,45 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 BéesbSl Grács, Marbnrg, Prsgerhof
fel51 ..........4 12 reggelei
20« Trieszt- és Bécsből MarburgtPrager-
hof felől .........1 21 délat
2t>4 Tri«sst- és Villschból Prágerhof felSl 11 — estve Marburgbs csatlakozás Vill»cb és Prsncesfestbó a . . . Piancesfestb |
Felelós szerkesztő: Bátorfl Laj*t.
i

TLZENNÏOLCZADIR ÉVFOLYAM
ZALAI K ö Z L ö N Y.
AUGTOZTOS 7 ÏÛ OT9:
\
I

vül,
ü JJ O. j »u

-t ''
i
•baiui
/ jac , yi u J c > . vj
 cs. kir. szab. triesti Aziewla Asslcuratrice vagyoni
állása. -
előadott és k¡mutattatott a réasvébyesek közgyűlésén a keresk. tftrv. könyv. 223. §-a eterint.
Vagyon._ ,
íóSrTft
RATISSANTE
m*. J
i* rji m Dr. LEJ0S& à Paria.
; A t, Jl£yyilâ£itaï e^jetlen ártalmatlan börszépitő szere,
1 r azon jeles" tulajdonsággal bir, hogy a b.''.rsxerve 1 puhitó''afl, ftífrlssitőle® h*t annak"''»üködé«é/c fokozó éltető befolyása*! bir. A l*gdicsóbb toilette-srer "min ién hölgy «rámára, mely minden bőrbetegséget eltávolit a a b5r szinét fiatalítja ¿s 8*épiti. Mintlá-pyitó-, borfejlesztő-«er minden wiraiiyagot és olaj-, telet fölülmúl, mintán a börtrendkivHl hajlékonvnyá, ^gyöngéddé és fehérré teszi Najjy üreg ára 2 frt. 50 kr. kis üveg I frt. 50 kr.
SAVON RAVISSANTE
a iegkedveltebb pipere-szappan a bőrszín szépítésére éa javítására
Használata után a bór bársony »ima lest és igen kellemes illatot
(891 4 -*) tart meg.
Egy dobozeal (3 drb.) I frt 50 kr. darabonkint 50 kr. (Valódi minőségben kapha''.ó a közpouti főraktárban, .Schwarí Henriknél Budapest, murwuro kí>rut 10. sz. Nagy-Kanizsán : Préger • Béla, ur gyógyszertárában. Szeneden-, Kovács Albert és Baresay Károly urak gyógyszertárában, UEBRËCZENBEN : Götl Nándor és Dr. Rotschüek V. Emil urak gyógyszertárában. KOLOZSVÁRIT Valentini A. gvógys*. és nagyobb gyógytárakban. »— vc. o «* -ü i . <)i i > « u<i (d i -1! üúfl.oCi
Haszonbérbe adás.
»
A czeglédi takarékpénztár tulajdonát képező 650 hoídát tevő Zala megyéi Csány község határában levő nemesi birtok, melynek kitűnő szántó földje, rétje, legelje és fiatal erdeje van, hat, esetleg több évre is haszonbérbe adandó, sót örökre áron részletekben is el árusítandó. Eállalkozni akarók a heljszincn Csányban alolirtal bővebben értehezhetnek. (903 2—3)
Kelt Csányban jul. 28-án 1879.
Szalay Sámuel.
> t
OTTO FRAXCZ. cxé|Ç.
különlegességei Bécs, Mariahiiferstráss^ >ir. 38.
királyilag
Csá*xár
kizárólagosan
szabadalmazott
PÜRITAS
3383 rtaxvény után melyre 300 frt befizettetett a 700 frtoa
kötelezvényekben........... • • •
Váltókban a bel- éa külföld külínféle piaciaira és kötle-
velekben ................
Fekvőségekben Triest, Igtria, Bécs, Budapest éa Velenctében
Jelzálog kölcsönökben ............
Állami é< más értékpapírokban.........
Éiet és túlélési csoport kötvényekre adott kölcsönökben Pénzkészletben Triestben és a bécsi, budapesti, prágai, lem
bergi éa más képviselőségek pénztáraiban .... Egyenleglen különféle visszbixtositó intézet számláiból Péns-egyenlégben különféle hitelintézet és biztosító intézetnél a bel- éa külföldön .........
Több éri biztosításokra vonatkozó dijváltokban . . . Berendezésekben, mint: bútorzatok, tűzmentes pénztárak szárazföldi- és tengeri térképek tervek és jeltá£lákban a központnál, valamint a belföldi képviselőségekbél és Németországban, Anglia és Amerikában . . -. . . Különféle czim alatti tartozókban ........
Az intézetnek bel- és külföldön létező 3302 fiókjainak számláiból credo egyenlegben..........
(906 1—í;
k.. Teher.
kr
2,308,100 —
1,442,87938 3,012,800 10,850 873,4Í7 373,753
124,049 22,831
379,105 265,657 83
07
15 33
19
65,2.50 531,718
84
915,839 39 10,38«,251 72
Részvénytőkékben, létezik 4000 részvénben á 1000 frt — melyból azonban 617 részvény bshnzatott .... tehát .... 3383 részvény van kibocaájtva per Díjtartalékban : tűzbiztosításokért készpénzben 520.022 42
dijváltókban ¿65.657 83
oszt. é ft-í kr
- _
786.180.25
Bzálitmány biztosításokért 9.014. 0 •A'' társulati fekvőségékre kinninvö jelzálogkölcsönökben .
Különféle k6vetel5kben............
Nyeremény tartalékban ............
Az életbiztosítást illető dijlapban.........
Igazgatósági járulékok . , , .........
Az 1878-ik évi számla nyereménye........
'' h a j i f j i t ó -1 e j,
A Parítas nem hajfesték, hanem tejszerű folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy fohér hajat megifjitaui, azaz lassankint még pedig isfkésÓbb tizeanéfly aap alatt ama szint visszaadja, mclylyel eredetileg birt!
Egy palaczk „Paritás" Ara 2 írt (elküldésnél 20 kr. költség.)
Árverési hirdetés.
LTóviráfl
Xla _ hüv
Kgyetlen Bzépitőszer sem versenyezhet kitűnőség és jó hatásra
A kis-komáromi urad.ilmi tisztség resztről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi tisztartósági irodában tartandó nyilvános árve-
J-a ,h<,7virágjtaltt. Olajos üdítő alkat<észekből előállítva, eltávolít ez«*n réseil 1 880-lk évi innilíír 1-tnl «17«mítíinrlr» ■er rövid idó aiatt szeplSt, májfoltokat, bőratkákat, bőrpattauásokat | , 001 1K evi január 1-tOI SZamitanüO lUl-
stb. és az arezbőmek fényis fehérséget, ode és finomságot köics5nör.. j rom evre haszonbérbe fog adatni a Galambok
Legjobb védszer az őszi éa téli zord levegő behatása ellen, azért nél- .... , , i « i i • I
kttlözhetlen női a.épitöszer küir.nösen a farsangban, ára 1 forint. IieVCZetU KÓZSegDen leVÖ lírodalmi korCSma,
T>éosi pipere Hspsr Szent-György virág, fehér és rózsa színben, a bő- ; mely napra a bérleui szándékozók a ezüksé-rön tartóa .áthatian, jóságára a legkitűnőbb minőségű a rizsport ggg bánat pénzzel ellátva ezennel meghivatnak.
Kelt Kis-Komárom julius hó 28. 1879.
Az urodalmi tisztség.
A cs. kir. szab lzienda Asbíeuraíriet
Az állandó igazgatók:
Burger C. F. 6oldschmidt Károly Gtossieth Ferencz Vardacca A.
A számvizsgálók:
Glementschits A. Prister Moses
A magyarországi képviselőség:
Lichtenberger Thaly
3.000- -
3,383,''
795,lí>455 341,11665 40,60654 181,1881)73 5,573,914!,94 6,00«; 62,23ü
10,386,25 J Trieetbett :
A helyettes igazgatók : Gasteiger Ed. Porenta G.
A vezér titkár:
Vortmaon György.
31 72
a
ajánlhatjuk, Egy doboz
"pviő-olaj zöld dióhéjból gondosan "■^gal, hogy a fehér, 5sz és vörfia
leginkább a folyékony s*ent-gyf>rgy-virág használata után mi az arrzazinnek feltűnő gyengéd finomságot kölcsönöz ára 60 krajozár.
1 > rílaniine az egyedüli azer a szakái szépitése é* puhán tartására, min--*->deu zsirosság hátrahagyása nélkül, ára egy palaczknak 80 kr.
TTelalae szarvasmarha-hajkenSca orvosi utasítás szerint késsitve, a -®-®-haj szépítésre és fenntartására, megóv a bajhullási korpaképzódéstól és erősíti a hajbőrt, ára egy nagy tégelynek 1 frt 50 kr.
készítve, azon kitünó tolajdoniág-i-örfia hajnak egy természetesnek látszó sötét szint kölraönöz, ára egy nagy palaczknak 1 frt.
T a Jeaae igen jeles szakál-ilöveiiztG, melylyel a szakáit igen szép -®-^fekete, barna, vagy szőkére lehet festeni. Fekete vagy sötétbarna hajnál a La Jeune igen czélszerüen alkalmazható, ára egy levélkének a hozzá tartozóval 3 frt.
TTrmaia (hajszesz) kitűnő batásasl a haj és hajbGrre, a kigőzölgést elő-segíti, megőriz a korpa képződéstől és fakadásoktól, előmozdítja a háj növést különösen kiállott betegségek után, u. m. tyhus, himlő, gyermekágy stb., ára egy nagy palaczknak 1 frt 50 kr.
UlppakrSM, gyógyerejü szájvíz rósz szag eltávolítására, rendkívül jól* -Lltevő és üdítő hatással, ára egy falacaknak 1 frt 20 kr.
Na,ty-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla ly^yue rési imái. (853 13-25)
(901 3-8)
Dijaztatott 1867. évben Párisban! Fehér mell-Syrup
G. A. W. Mayertől Boroszlóban és
(755 V. 4 —*) Bécsben.
Bizonyítvány.
Fiam hosszabb ideig egy borzasztó köhögéstűi nappal é'' éjjel kínoztatott és minden szer, melyet az ellen alkalmaztam, si" ker nélküli volt. Többoldalú tanácsra azonban a borosalói G. A-W". Mayer ur fehér mell-Syrupjából néhány paJac»kot L 1. Gutheim urnái Budingenben vettem és miután ez fiamat szen ved^sétól tókőlftesen megszabadította, tehát nem mulaszthatom el exen szert minden köhögésben szenvedőknek a legjobban ajánlani.
Johannes Kleiber, Streíberg b. WEcbtersbach, január 30 án 1872.
Jr.
Josef Wajdits Buchhandlung übernimmt PraenumerationeD auf nachstehende Modenzeitungen pro Juli—Sept.—Dezeithber
Modenweit pro/1/* Jahr 0.75 fl. pr. Post 1— fl. Frauenzeitung , , 1-50 fl.
Baz^r n . //» , 1-60 fl. „ Budapesti bazaf/ —
Zeitimg für die Elegante Welt 180 fl. ,
La mode iHwtree , , l ao fl. ,
ttt „ 0-60 fl. ,
1-80 fl. 2 - fl. 2-50 fl. 2-10 fl. 2-10 fl. .72 fl.
„Osztrák udva£4
szálloda Gráczban Anna ut.
Vad szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesileni miszerint a fent nevezett tsállodát, mely újonnan dissetett és kényelemmel berendestelett, f. évi aagosztas hó 1-én átvettem. — FA törekvésem oda fog mindig irányulni, hogy t. vendégeimnek tökéletes megelégedését kiérdemeljem, melyet azáltal reményiek elérni, bogy kilftnö magyar konyhát, válogatott termésáetea italokat, magyar lapokat as indéhásfces társaskocsikat tartok • pon tos kiszolgálásról gondoskodom.
Midőn esért számos látogatásért esedezem, maradok.
kitünó tisztelettel
(907 1-2)
SCHILLINSZKY LAJOS,
vendéglős.
A székesfehérvári országos kiállításon a legnagyobb kitüntetés, az aranyéremben ^ részesült.
Mayer E. és Pia gazdasági gépgyára Szombathelyen.
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű kézi
és járgány cséplőgépeit 1 - 4 lóerőig, álló vagy szállithatökat, tisztító szerkezettel, vető, tengerimorzsoló s más mindennemű gazdasági gépeit.
Még különösen ajánljuk az eddig ismert Trieurok (konkolytisztitók) között a legjobbakat, szelettyüvel vagy anélkül 95 frtól
fölfelé, (896 5—♦)
Nagy-Ktüizsán, nyomatott a kitdó ltptultjdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Keskeny
útifű - mellczukorkák,
a töüö és nieiniirjnk, köh5ör^,-foitók§h6^, rékedtsíg és tüdöhurut biztos gyógyszerei.
A trrractzct állal a nxonrt,!., pm)«r(v4> Jarirn torrmtPtt mubeg-ieüthrtlpn kc»kcn, utlfa f«||vl tton nics nldlj frl nem derített titkot fo^UIJa kaSrjigLJ mUzcríol a gége <<, je(rc,5 ren.Uier K^lfVfl
Cyullaiit nyakharijríjíra t,|6 Sionnall gyúr» WSSf
«-nyhltó hatA« <vakorli(,ívtt ar Illeti (.rtcf »/.errck icjúryuUail rnlnJon tekintetben lehe- I i ) - I tolec elő««»íltí.
MiuUn K)p Ármány un- --yo^ A-,:
kn,.l n ctukor c-i ke.keny
u.KubOU tinta tok>oU. ^ . A yj kri t kf/r.kehünk, ktllönö*
fl(tyoletnl.e ajánljuk hatóiá^llar bejc«ry/ett v«!<ljefyUnket »a. .K.boion leve alálrútunkat, mert c.ak etek l^a/uyak annak val<idl«áK»t.
Schraidt Victor & fiai,
Cí. k. szabadal gyároaok Bécs, Wíeden, Ailegasso 40.
Kaphatók : Práter Béla gyógysat. N.-Kauízsán, Kálívoda J. Leteuyín Kis A. gyó^yszt. A.-L«ndvAn, Dorner Kaj. rag- éa fdsícrkoronkedéahen Btlmeghcn Werli M. gyógyíKt. Kaptoup*iíu ¿g idöab. Mozelt F. Vasváron Hollósy Józief K. gyogyseirtirában Zala. EgersBCgen. ^867 19-60)
JOBBF PÖLZL,
flrafeidorf bei Stookeraa.
empfiehlt atir gtffenwartlgcn Salion »eine:
Pateat • Haad - Dreschmaschinen auf-wKrta von fl. 80. — (880 5—10) Eis- bis vlerpferd. Dresohmasohlnen
mit nud ohne PiitsworV lufwkttt von II. 200 ;
Universal Dreschmaschine, liefert Hie Eruoht rein gpputzt bis in den Sack, Bammt SUulcngttp]»''! und alK-n Kitj-men kompl^t fl. ► 7f); Englische Dampf Dreschmaschinen v. Marsball - Son und Comp OAiiiatio
rough Kngland mit mehr al» 14*> goldenen nud nilberiien Medai len preisgekrönt an den iuteiliationallen Aus-stellangen tler vornehmsten Nationen. Laadwlrtaohaftllohs Maschinen Aller Art >u bedeutend ermiixuigten IM einen. WiederverkKufer und solide Agenten erwüuscht.
N AG Y-KA UT28 A, 1879. augusztus 10-én.
Tizennyolcz&dlk árfolyam.
* ■UM
8 frt.f í • 1
Eliftzstéti ár:
¡egész évre .
fél érre . . i negyed érre . 8
Egy szám 10 kr
Hlrdetétefc
6 hasábos petitsorban 7, másodszor $ > miodeD totábbi sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN aorupkéut 10 krért vé-
tetuek fel-Kincstári illeték minden^ egyes hirdetésért külö 30 kr fisetendő
K
. 4
gaw w^gg
1 A lap szellemi rátáét S t illet5 közlemények a ''
szerkea* tőhöz.
különf
Ul
szellemi rátáét közlemények sserkeer tököt,
anyagi rátáét illető közlemények pedig a kiadóbot bérmentve intézendők: NAGY-KANIZSA Wltttfoikáz-
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
| Késiratok vissza aemf
küldetnek.
lKéúri
aemf
el óbb: VZ A L -A.-S O MOQYI KÖZLÖX Y/
N JíanizHaTárOR helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a -kanizsai kereskedelmi s iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár4, a „zalamegyei általános tanítótestület" a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesület®, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kűlválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hiratalos értesítője.
lletciikínt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Egyesüljünk a belipar pártolására-
(Folyt, és vége.)
Egyesüljünk tehát, vallás , nyelv, nemzetiség vagy politikai pártolásra való tekintet nélkül mindnyájan, kik. államtestületünknek tagjai vagyunk egy tömör áilamgazdászati testületté, melynek czélja iparszükségleteinknek kielégítésében csak a belipar használata által az átalános bel-vagyonosodásnak, beljólétnek s az ezen alapuló szellemi és anyagi elóhaladásnak egyesült erővel előmozdítása. Egyesüljünk egy tömör testületté egymással, melynek minden tagja egyenkint és összesen mig egy fel ül nyers termékek — félgyártmányok — és iparczikkek kivitele által a küibevételt tehetóleg szaporítani, ugy másfelöl meg összes szükségleteinek fedezésében lehetőleg csak a belkiadásokra szorítkozva, ez által a szerzett vagyont lehetőleg megtakarítani, gyarapítani iparkodik. De ezen áilamgazdászati czélu egyesülésnek államtestületünk minden tagját magában kell foglalni, hogy az általa czólzott eredmény teljes sikerű legyen. Ide kell tehát államunk minden felvilágosult tagjának egyenkint és társulatokká egyesülten, élőszóval és sajtó utján működni, hogy a tehetóleg csak a belkiadásokra szoritkozás ügye, hazánknak a tönkre jutás ellenében egyetlen mentő szere minél gyorsabban elterjedjen népünknek minden rétegében ; távol maradván azonban a külföldet gyűlöletessé tenni akarás. Mi tiszteljük a külföldet, bámuljuk iparának előhaladottságát mindamellett, hogy nein akarunk ezen fejlődött iparnak áldozati tápul szolgálni.
Ezen átalános egyesülés a minden tekintetben csak a belkiadásokra való szoritkozásra, mely vallás, nyelv, nemzetiség vagy párt érdeket távolról sem érint, nem képezheti hazafíaskodás tárgyát, ez nem honfi érdem vagy kötelesség nem is nemzetiségi ügy. Ez egyszerűen csak az államtestület minden egyes tagjának saját magánvagyoni állapotát érdeklő s a józan ész által tanácsolt oly gazdálkodási eljárás, melynek követé&ét mindenkire nézve közvetlenül saját vagyoni érdeke, jóllétének emelése követeli. Saját vagyoni jóllétének emelése s biztosítása pedig kivétel nélkül minden ember törekvésének egyik fóbb czélja. És mert ezen czél elérésére a testületi együtt működés biztos kezességet nyújt, miért ne lehetne ezen köztörekvés ezen közérdek egy oly közös kapocscsá közöttünk, mely államtestülctünknek minden tagját ezen egy czélra törekvésében egymással szorosan egyesítse; mikor épen ezen egyesülésből folyó kölcsönös segítség és támogatás erejében fekszik minden-i számára a biztosan czélrajutás lehetősége, s az egyes tagok vagyonosodásának fokozatosan emelkedése folytán a köz hazának felvirulása.
Államunkban a legfőbb foglalkozási ág a földmivelés s talaji és népességi viszonyaink szerint még évszázadokon át is az fog maradni, Fökivitelünket tehát nyugot felé folyvást nyers termék s félgyártmány képezendik, mely kiviteli ág, hogy magában véve is teljesen elégséges hazánk jólétének megalapítására s emelésére eléggé mutatja azon körülmény, hogy ez ideig ugy szóllván egyedül ez
képezvén jövedelmi forrásunkat, daczára a sok és sokféle bajoknak, melyek minket értek, daczára az évenkint roppant mervben történő külkiadásoknak, mégis fent tudtuk belőle ez ideig tartani magunkat. Fő feladatunk tehát mindig az s az is marad, hogy földmivelésünket minden irányban lehetőleg fejleszteni, töké-lyesiteni iparkodjunk. Ámde erre a módokat és eszközöket csak a belipar szolgáltathatja; mert ugyanis ipartermékbeli összes szükségleteinket csak a belipar által fedezvén, megszaporodik nálunk a pénz, a tőke, olcsóbbá s mindenki által könyebben megszerezhetövé lesz s ezen körülmény a leghathatósabb emeltyűjét képezi a földmivelésnek.
És ha, mely feltevés pedig lehetetlenséget foglal magában, beliparunk soha sem fejlődnék oly terjedelművé, hogy egy nevezetes kiviteli ágat képezne, hanem csupán csak az összes belszükség-letet volna képes kielégíteni, már csupán csak magában véve ezen körülmény is reánk nézve egy értékű volna egy épen akkora mérvű ipartermék — kivitellel, mint amekkora jelenleg az ebéli behozatal, mert amit most évenkint ipartermékekért a külföldre kiadunk, beliparunk által ezen Összeget nyernénk meg évenkint, mely összeget tehát évenkint ugy tekinthetnénk, mint ipartermék — kivitelünk után a külföldről hozzánk befo-lyót, mert beliparunk nélkül ezen ösz-szegnek évenkint okvetlenül a külföldre kellene folynia, ezt tehát egyenesen beliparunk szerzi meg s hozza be számunkra
De, amit teljes bizonysággal feltehetünk beliparunk az átalános pártoltatás
folytán idővel nagy terjedelművé fejlődik, s ekkor az is, és pedig leginkább kelet és dél felé, igen jelentékeny kiviteli ágat s ez által egy nj s tekintélyes jövedelmi forrást képezend államunk számára s hazánk azon szerencsés helyzetben leend, hogy egyidejűleg két hatalmas tényező, földmivelés és ipar, egyesülten fogják jólétét emelni, s számára fényes, boldog jövőt biztosítani.
LASSGALLNER SÁNDOR.
Tanügyünk.
A régi jóhirnek örvendő nagy-kanizsai izr, nyilv. hatosztályu fi- s leány-tanoda, valamint az evvel összekötött kereskedelmi iskola, értesitvénye szerint az iskolát, melyet az izr. hitközség önerejéből tart fen, 418 tanuló által látogatta-tott, kik közül 51 tanuló másodrendű, vagyis az összes növendékeknek 12.4%.
Az értesitvény elején az iskolaszék tagjai vannak felsorolva; oly egyének azok, kik a tan- s nevelésügyért lelkesülnek.
Az iskolának jótékonyczélokra alapja van; ez alap, kimutatás szerint 306.10 frt o. é.
Jótékony czélra ez évben 205 frt fordíttatott.
Az iskola könyvtára 460 kötetből áll. Tanszergyüjteménye megfelelő.
Ez intézetben a derék, elismert veterán tanférfin, Eiphberg Ádolf vezetése alatt, a hitoktatón kivül 8 rendes s 3 szaktanító működött.
Meglepett minket az értesít vény ben az, hogy az általános sorozat rovatában ily osztályozást is láttunk ,alig első rendű* mely osztályozás sehol sem divik.
TÁRCZA.
Egy napsugár.
Az ősz maestro ah még mindig éli Mi tartóttatja öt e földön meg ? Tekintete föl * magasba néz, Megnyillott már talán neki az ég?. Az ósz maestro ah még mindig él!
Mint lombhagyott fa ott áll egymaga, Mindent elvesztett mit e föld adott-, Ki a rúzsához egykor közel állt: Mind elvoszitve, egyenként halott. Mint lombhagyott fa ott áll egymaga 1
Szivéről is a tündér szép virág: '' Ifjú arája porba tirba hullt; Oh régen volt az, álom csak talán, Vagy ködszerűen réges régen múlt:'' Hogy hullt szivéről a tündér virág.
8 eszméjében még mindig mindig él. Keres mindenben egy egy tört vunást Eget földet kér hogy segítsenek Betöltni néki egy szent fogadátt: Lefestni azt, ki eszméjében él.
A természetnek romboló kezét Megfogja szelleme: Ne még, ne még! „E vásznon éjjen az a szép virág „Melynek szirmára rátevé az ég „A természetnek romboló kezét!• .
A kikelettől leste el a szint, Az ég ivéről kérte le a féoyt, Saját szivének hő szerelmivel Eszményité e földöntúli lényt A kikelettől leste el a szint!
»0 hasztalan! Ex ő és még aem ő! k A lélek ninct e szép vonásokon, „Nincs mozdulat, nincs élet, ¿rzemény, „Minden vonás oly idegen, t rokon! ,0 hasztalan, ez 6 ét még sem 61"
E küzdelemben csoda-e tehát Ha elfáradtan halni n egse bír?! Ha elbágyadtan ül és álmodik, Habár Barnára nyitva ál! a sir, E küzdelemben caoda e tehát?!
Vasárnap délután a nap sütött, Arany verőfény tölté a szobát-; Az ósz maestro fllt, és álmodott, Ki tudná csüggedt lelke merre járt?! Vasárnap délután a nap sütött.
A vásznon járt egy résút jött «agár A mester ráfigyelt A szálakon ^
Ott járt, ott rajzolt a pajzán sugár „Nagy ég! milyen vonás milyen rokon." A vásznon járt egy résút jött sugár.
rAh ily sugár volt az it egykor rég: „Mely járt az ő gazdag sötét haján, „Mely vörhenyes szép barna Ezinfi volt, „Való ez? vagy csak álomkép talán? „Ah ily sugár volt az is egykor rég!"
Mi ég a mester két szemében im?l A lelkesültség fényes csillaga! Kcsetje megy a napsugár után, Es im: a vésznon ott áll ó maga Mi ég a mester két szemében im tl
„Ez 5, ez 8! — rebegve leborul — „Kit elvesziténk ne keressük azt, r El jő az önmagától is felénk, Csak be kell várnánk azt a szép tavaszt! „Ez ö, ez ő," rebegve leborul.
Nem költi fel a résút jött sugár! Erósebb fényt lát az ég iven, Ez fttai ot a boldogsághoz is Arája qjra föltalált szirén l Nem kelti fel a réout jött sugár.
MAJTHÉNYI FLÓRA.
Borára derű.
Beszély.
Irta: Sznkáts Lajos.
(Folytatás.)
De nem ugy lett. Még más nap, harmad nap is ott volt a sorompó olyan állapotban amint azt Váralji ar oda csináltatta. A kut előtt padig a magas kerítés már mesziről elárulá, hogy fogva tartja.
Moat már erre Palánky or is haragudni kezdett.
— Legjobb leas majd ha átmegyek hozzá lakására s beszélek vele — gondolá — ne nagyon parancsolgasson ngy a hogy csak akarja, mert a mennyi jósa neki van az útra és akutra annyi bizony nekem is van, — ezzel kalapját kezébe vette s szépen el ballagott Váralji úrhoz. —
— Itthon Váralji ur ? — kérdezé Palánky a nagy udvarban ácsorgó tétlen szolgát.
— Igen itthon van.
— Nagy csuda.
— Majd bejelentem . . . Mit tetszik parancsolni? eszel Palánky elé állt; — a mivel azt akarta nemesen tudatni , hogy hé nem oda Bada, előbb majd megtudjuk onnan belülről, hogy be jöhet-e valaki vagy nem.
— Ejnye lánczhordta fatytya! nem hordod el magad?! Micsoda?! talán bisony még te is parancsolni akarss nekem?! A szolga jónak látta a távozást, mert Palánky ur ugyancsak tekingetett hol jobbra hol balra, hogy nem a kerülhet valami kesei köxé a mivel rendre utasítsa 5 kelmét
— Szerencséd kopé, hogy nem hostam velem a botomat, mert most ugyancsak megpu- ''
hitottalak volna vele. Meglátszik rajtad is, hogy milyen a gazdád!
— Mi baj no mi baj ?! — szólt Váralji ur a lármára szobájából kisietve.
— Semmi baj sincs, — csak es a semmittevő állta az utamat, hogy majd előbb méltóztatik neki bejelenti . . .
— Kötelességét végezte... szólt fitymálva Váralji, teljesítvén Gusztáv eljárását.
— No hissen csak itt lett volna fütykösöm, majd kötelességre tanitottam volna vele.
— Ezek aztán csak az emberek * . . esek
— gondolta magában Palánky.
— Mit tetszik különben ?
— Csak azért jöttem, hogy mikor less vége annak a haragnak, meg a tréfának — onnan as útról as a sorompó, — meg azután a kot elől as a kerítés mikor párolog el ?!
— Az ugy marad a hogy van. Nagyon jól van ott, essel megnyugtathatom. Bia as ott marad mindég!
— OU?!
— De ott bisony 1
— No már bisony nem marad as!
— De bisony ott marad 1...
— No meg lássuk!?...
— Majd meg látjuk!
Essel Palánky becsapta maga után a kapu ajtót a melyet előbb még a szél ringatott gyöngéden ide s — tova — most meg ssintugy csattant.
Váralji újra kinyitotta nagy erőlködéssel
— majd as egéss rossdás sárja ssakadt le róla, — s kíváncsi ssemmel kisérte Palánky t.
A mint Palánky ur kasa ért, asonnal as egyik nagy fejeiét fogta kesei kösé, egy másikat pedig Tamás kesébe adván, melléje még ásót »,»
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI K ö
Z L Ö N Y
AUGUSZTUS 10-én 1879
Csöndes J. Ferencz nevelő s tanintézetének értesítője bevezetőleg „Elveink s eredményeink* czim alatt, e sopronyi intézetnek beléletéról bű képet ad, az itt felsorolt nevelési elveket tökéletesen magunkévá teszszük; s ez intézetet legjobb lelkiismerettel ajánljak a szülők figyelmébe.
Ez intézet jövő iskola évben, mint az értesitvény mondja; 4 elemi, 4 reál s G gymnasinm osztályból fog állni, ez évben csak 4 volt.
A tanterv a miniszterialis tantervnek megfelel.
Az intezetet ez évben 49 tanuló látogatta. Ez intézetben működött 12 tanító.
LÖB IGNÁCZ.
Helyi lilrek.
— A kUdenevelÖ egyesület ovodai zár ünnepélye alkalmával történt felülfizetéaek jegyzéke: Schertz Irén 50 kr, Ebenspanger Lipót 80 kr, Ledofszki Paulin 50 kr, Ebenspanger Leon 5 frt, Plibál Ferenczné 1 frt, Kohn Fülcipné 70 kr, Pollák Fáni 20 kr, Klapper János 50 kr, Dr. Szukits Nándor 80 kr, Knor-tzer Károly 20 kr, Klein Mórné 20 kr, Sósné 10 kr, Györffy Jánosné 60 kr, Zathureczky Zaigmondné 60 kr, Wajdits József 80 kr, Gu''« mann Simonné 80 kr, Geitz Józsefné 80 kr, Mantuano Józsefné 40 kr, Stern Károlyné 60 kr, Fitecber Józsefné 20 kr, Sattler Mór 30 kr, Wágner Aloizia 20 kr, Morgenbesser János 20 kr, Tóth Károly 20 kr, N. N. 80 kr, Szig-ritz Robert 80 kr, Schneider N. 20 kr, Friedman N. 1 frt, Weiss I. H. 20 kr, Wellisch Zsófi 10 kr, Godina Jánosné 20 kx, Richter H. 30 kr, Kilik Ferencz 30 kr,MüllScb N. 50 kr, Lovák Károly 60 kr, Rácz Antalné 50 kr, Stolczer Gusztáv 80 kr, Blau Károly 80 kr, Kellert Lajos 20 kr, Nyuli György 20 kr, Tom sits József 30 kr, Albanich Kálmán 80 kr, Rotbman Béla 30 kr, Knáusz Boldizsárné 80 kr. Fesselbofer József 80 kr, N. N. 10 kr, Fábián Ferencz 30 kr, Tuboly Viktor 50 kr, Ssnveber József 80 kr,Dr. Tripamer Rezsi 50 kr, Fülöp Kázmér 80 kr, Schneiderné 40 kr, Weisz József 30 kr, Zadubanszky Lajos 30 kr, Rácz Antal orvos 80 kr, Bánó Imre 80 kr, Grünhut Fülöp 30 kr, Eisinger Henrikné 80 kr, Varga János 1 frt, N. N. 20 kr, Zók Nándor 40 kr, tiszt. Horváth Gyula 1 frt, Ursziny Pál $0 kr, Pósfay Sándor 80 kr, Dr. Schreyer Lajos 30 kr, Tótli Lajos 20 kr, Trautsch alezredes 80 kr, Kollak főhadnagy 80 kr, Simon Károly 20 kr, Németh Zsiga 20 kr, Schrott főhadnagy 80 kr, Unger Lőrinczné 70 kr, Heimler Manó 30 kr, Czimbalek 60 kr, N. N. 10 kr, Dr. Tomcsányi
ezzel intett egyet a mivel azt fejezte ki: nomo3t már mehetünk!
Nemsokára elérték a sorompót, itt Palánky magállt.
Váralji pedig a kapunál nézte, hogy no már most mi lesz ebből.
Ezt a haszontalanságot innen elpusztitjuk — b megkezdésül mindjárt egy hatalmasat csapó. t a sorompó rudjára. Az ütés folytán azonnal megrepedt.
Tamás most már tudta urának akaratát.
v ''
eleinte azt gondolta, hogy verekedni vagy valamilyen megvadult állatot mennek fejbe lódítani. Nehogy fejsze csapás után csak össze aprított fadarabok képviselték a sorompót. ''
Ennek látára Váralji ur ugyancsak dult-fult, De a megakadályozásra semmi kísérletet sem mert elkezdeni.
«
A kut körül levő kerítés szintén tönkre tétetett.
Váralji sem volt ezután tétlen. Azonnal befogatott s Fánek nrhoz tekintetes ügyvédéhez hajtatott.
Fánek úrral megindiiotta a port Palánky ellen. —
A tárgyalás megkezdetett. Palánky ur nyugodtan várta a határozat kihirdetését, a mely körülbelül igy hangzott:
„Miután a kérdéses ut és az ott létező kut felett mind Váralji ur, — mind pedig Palánky ur jogot formálhat, ennélfogva a vádlott, —Palánky ur, — minden vádslól felmentetik, eljá rása pedig helyben hagyatik.
Váralji ur pedig a perköltségek meg fizetésére marasztaltatok."
Volt ismét htrag, — de még milyen. Uy igazságtalanul elitélni, — még a pörköltséget meg is fizetni no ez már borzasztó.
No hiszen majd ki töltöm a boszumat kedves szolgáján Tamáson, csak kapjam egyszer rajta ha házamhoz jön.
Már látom az egész világ össze esküdött egyedül ellenem. Utoljára annyira összezavarnak hogy azt sem tudom ón haragszom-e csak, —
Imre 20 kr, Risenberg Rezső 80 kr, Schertz Rezső 80 kr, Gutmann Lázár 80 kr, N. N. 10 kr, Egyed József 1 frt, KrugHedwig40 kr. Welisch Róbert 10 kr, Müller Lajos 20 kr,Maninger 50 kr, N. N. 20 kr, N. N. 10 kr, Keller Ignácz 40 kr, N. N. 30 kr, Clement 5 frt, Hanny Elek 80 kr, N. N. 80 kr, Stern Béla 20 kr, Btau Lina 1 frt 80 kr, N N. 10 kr, Rosenberg Ernő 80 kr, Blau Lajos 2 frt 80 kr, N. N. 20 kr Hofer főhadnagy 60 kr, Szeitl Gusztáv 80 kr, Grünhut Henrik 80 kr, N. N. 13 kr, N. N. 20 kr. Őaz-szesen 63 frt 53 kr. N.-Kanizsán, 1879. julius 24. Knáusz Boldizsár egyesületi pénztárnok.
— öngyilkosok. Bulf Anna testvéré-veii czivakódás feletti bubánatában pénteken a Czigleniczébe ölte magát. Kis Kanizsán pedig Sztupár Miklós akasztotta fel magát, egykor jómódban volt, de a kártya és iszákosság mindenétől megfosztá. Ezelőtt 6 évvel már koporsót is csináltatott magának, melynek ára miatt be is pereltetett, s megkelte fizetnie.
— Svastics Benő alispán ur a napokban Nagy-Kanizsán időzött s részt vett a polgári egylet kerti estélyén, mely aug. 6-án tartatott.
— A nyári országos vásár Nagy-Kanizsán aug. 11-én tartatik meg, melyre az uj ga bonatermésből már nagy mennyiség szokott be-szállittatni.
— Plihál Ferenc» kir. közjegyó ur fürdői kőrútjából hazatérve, hivatalának sze mélyes vezetését aug. 15 én helyettesétől átveszi.
— A szentgyörgy vári dülőutnak keresztelt közutat a város fával ültette be s igen helyesen, de azt már nem tartjuk helyesnek, hogy a fákat tulajdonául ismerve, az ut jókar-ban tartásáról senki sem gondoskodik. Folyamod ?ányra a temető mellett ugy a hogy megcsinálták ugyan, de a határszéli hidon ionén egy kapavágas sem történt, pedig a szüret közeledtével igen kívánatos volna azutjókarba hozatala. Polgármester ur kijelenté ugyan, hogy a tanács azt végezte, miszerint az útszéli birtokosoknak kell azt jó karban tartani s e végzésnek semmi nyoma eddig; óhajtjuk, hogy ha már egyszer végzés, hát e végzésnek érvény is szereztessék. Nem elég azt papírra tenni, hanem keresztül is kell azt vinni.
— A kies Balaton-füred az ujabb épitkezések és kitartó gondozások által oly gyógyfürdő lett, melynek párja nincs Magyarországon. Jelenben nagy és kiválóan szép kö zönség élvezi e fürdő hely nagyszerűségét s uj éietet adó varázsát. — Magyarország szép hölgyei soha nem voltak Füreden oly kiváló számmal mint jelenben képviselve. A fürdőhelyre naponkint érkeznek még vendégek, s a távozók által támadt hiány azonnal helyre pótoltatik. A 1 7-ik kimutatás szerint julius 30-ig 953 folyószám-b&n 1674 fürdő vendég jelentkezett.
— Csáktornyái képezde. A nms. m. k. vallási és közoktatási minisztérium Csáktornyán állami tanképezde fölállítását rendelte ei.
vagy pedig csak ők haragítanak meg vagy ... hogy is már no?! Nem ! nem ugy értem vagy csak akarom érteni. Jaj Istenem jaj, olyan a fejem mint akár egy katlan zug, kong, mindennel tele.
Váralji haragjában majd ön kivüli állapotba hozatott.
Látta, hogy igy nem maradhat. Itt nem élhet békében; elhatározá, hogy legalább egykét napra elutazik, ezáltal kedélye más irányt nyerhet. Úgyis tett.
Teréz ismét felhasználá az alkalmat, de ha tudta volna, hogy mily aggasztó következménye lesz Tamás látogatásának nem tette volna. —
A mint az est közelgett már Tamással ott beszélgettek a kis lugasban.
Tamás elmondá, hogy mily jó helyzete van Palánkiéknál, menuyire szeretik.
— Nem is képzelhetik mily jók Palánky ék Most már jövőm íb biztositva van.
— Hogyan érti ezt Tamás?
— Mint gyermeköket fogadtak magukhoz Némi vagyont is kapok.
— Valóban? Mily jók Palánkyék. Ezt már barátnőm is mondta nekem előre, hogy ott önnek igen jó állapotja fog lenni. Lám be is teljesült.
— Igen jók. Oh Teréz kisasszony ha édes atyja vissza jó nem fog már ugy tekinteni mint eddig. Reményiem szerelmünket nem fogja megtiltani. Ezután már nem mondhatja, hogy nincs vagyonom, a melyet tudom oly sokszor emlegethetett. De mit ér a vagyon, ha a kebledbén nincs egymás iránt szeretet. Hiszen tudom ön nem kívánkozik ez után. De atyja előtt bir az tulsulylyal. Most már ez is meg van s csak beleegyezését kell adnia.
— Azt pedig bízza reám. Megteszek mindent. Usem szívtelen, hogy megengesztelni nem lehetne, az igaz állhatatos szokott lenni határozataihoz, de hányszor mondjuk, hogy ez és ez igy less s még is másként cselekedünk. Bár csak jönne már haza, hogy szivére beszélhetnék.
Gusztáv már alig várhatta, hogy Tamást
E képezdében különösen oly magyar tanítók fognak képeztetni, kik a horvát ós vend lakosok iskoláiban mint e nyelveket értő egyének a magyar nyelven való tanításra alkalmaztathassanak. E képezdébe oly éptestú növendékek vétetnek föl, kik a 15-dig évet már meghaladták, s az anyanyelv, szán vetés, földrajz és történelemben legalább annyi jártassággal bir-naky amennyit a gymnásium, reál vagy polgári iskola négy alsó osztályában tanitatnak. A belépni kivánó növendék erről vagy nyilvános iscolai (bélyegmentes) bizonyiványt köte les előmutatni, vagy fölvételi vissgálatnak kell magát alávetnie. Az 1879/80. évben csupán a tanítóképezde első osztálya fog megnyitatni mintegy ¡20—25 növendékkel, kik az intézet épületében az igazgató és segédtanár nevelői felügyelete alatt fognak lakni s élelmeztetni. A benlakás és köztartásra vonatkozó kérvényekhez melléklendók : a) keresztlevél b) iskolai bizo nyitvány, esetleg alkalmazási és erkölcsi —, c) szegénységi —, 8 d) orvosi bizonyítványt az illetőtesti épségéről és egészségéről. A kérvények f. évi szept. 18 káig bezárólag az áll. tanítóképezde igazgatóságához Csáktornyára küldendők. A beiratások szept. 15 —18. napjain, a fölvételi vizsgálatok p^dig szept. 19 én tartatnak meg. Az ünnepélyes megnyitás szept. 20 án lesz. A benlakó növendékeket ágygyal, szalmazsákkal és ágyteritővel az intézet látja el, ellenben ágyneműt, törülközőket, ruha ós lábtiszti tó esz közöket sat. magukkal tartoznak hozni. Csáktornyán, 1879. aug. 6. Bárány Ignácz igazgató.
— A fakosi pusztán mult csütör tökön nagy tüzvolt; Gutmann Henrik ur gabonája cséplés közben elégett, a kárt több ezer frtra te-teszik. Biztosítva volt.
— Yargyasné JPetz Vilma győri leánynevelő és tanintézete polgári és elemi leány iskolájának értesítője az 1878/9"íki tanévről beküldetett hozzánk. Az „Értesítő* első közleménye ezen moUoval:„Neveljünk az életnek és ne az iskolának", — a jeles intézet szervezetét ismerteti. Tanszerekkel az intézet bőven el volt látva. A tanerők száma 10 volt, köztük öt férfi és öt nő tanitó. A növendékek száma 80 volt. A jövő tanév szeptember hó 1 én veszi kezdetét. A tanintézetet ujabban nmlgu vallás- és közoktatásügyi minisztérium nyilvánossági joggal , vagyis államérvényes bizonyítványok kiadhatási jogával ruházta fel.
— Meghivő. A zala-egerszegi tűzoltó-egylet 1879. évi augusztus 31-ón tartandó zászló felavatási ünnepélye alkalmával, ugyan as a nap Z.-Egerszegen az „Arany feárány"-hoz czim-zet t fogadó nagytermében tartandó zártkörű tánczvigalomra a mulatság-rendező bizottság: Árvay Lajos, Banfay József, Erdős Géza, Gózony László, Nunkovics Sándor, Rajky Lajos, Thassy Kristóf. Kezdete 9 órakor. Belépti dij: Sz-;mély-jegy 2 frt. családjegy 5 frt. B ilópti jegyekelőre válthatók Horváth Miklós ur kereskedésében
jól összeszidja, miut Váralji ur mondotta : „bánjon el vele.*
Midőn már észrevette, hogy távozni készül, — a ház melletti nagy hársfa mögé rejtőzködött el. Ezen helyet a legjobbnak vélte, miután ha a házba kap vele össze, ugy Teréz, kisasszony közbe jövése folytán elmenekülhet8 igy szárazan elszalasztja.
— Isten önnel, szólt Teréz hosszas beszélgetés után, — 8 forró csókot nyomott Teréz pirosló piczinke ajkára.
— Isten önnel... Szólni fogok oh igen, kérni fogom ... 8 meg lehet már néhány nap múlva nem kell oly szín alatt jönnie mint eddig A viszontlátásig Isten önnel.
Teréz eltávozott.
Tamás még utána tekintett, mig egészen eltűnt szemei elől.
Amiut megelégedett s érzelmekkel telt kebellel a nagy hársfa mellett akart eltávoznia hatalmas kar ragadta meg.
A nem remélt támadás folytán erősen össze rezzent*
— Mit keresett már megint itt nálunk, nos? . . . micsoda? ! . . . szóljon förmedt rá Gu8Ztáv.
— Eressz el nyomorú teremtés .. . semmi közöd hozzá.
— Mit keresett nálunk mi?!... most be széljen most!. .i
— Eressz el sehonnai mert mindjárt összetörlek. Nem eresztesz el ? !... Nem ?!...
Erre Tamás minden erejét összeszedve kirántá magát a verekedni óhajtó karjai közül s nem is várva arczul ütötte.
Erre persze nagy dulakodás támadt köztük Gusztáv erősebb lévén szegény Tamást a porba zúzta ökleivel mint valami vadállatot ugy ütötte. —
Szegény Tamás már teljesen oda volt, még sem szánta meg a gonosz szolga folyton ütötte.
Midőn már minden boszuját kitöltötte, akkor felhagyott embertelen tettével.
— Máskor ugy nézd meg — szólt a barbár ember — hogy kit mersz pofon ütni, — f
és este a pénztárnál. Ezen meghívó másra á nem ruházható és kívánatra felmutatandó.
— Rövid hirék. Szegednek egy tizenhatod része van még viz alatt. — A Tuzlánál elesett katonáknak emléket álítU tott fel Gr. Szápáry László vezérök. — A honvédtisztek nyugdíj alapjára 55.579 frt. gyűlt be. — Deák Ferencz síremléke 3 év múlva lesz kész. Balló-szegen egy 7 éves fia pisztolylyal agyonlőtt * 5 éves játszótársát — Thiers emlékszobrát Nancyban nagy ünnepélyességgel leplezték le. — Uj Tátra-fürdő Hl. sz. jegyzéke szerint aug. l-ig 220 fürdő vendéggel birt. — Hayti szigetén forradalom ütött ki. — Bismarck kibékült a pápával. — Losonczy László jeles költőnk meghalt. — Lo-vas-Berónyben egy 53 éves asszony halt meg ki 21 évig volt ágyban fekvő beteg. —
Ki nyert?
Brünn aug. 6 án: 21, 36, 69, 18, 6.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munVák Nagy-Ka-oizaáu Wajdits József könyvkereskedése által meg-renJelhetok
— A képet családi, lapok 21-dik füzetének képei: B. Wenckheim Béla. A mehadiai her-kules fürdő. Hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni. Az árvák sat. Kiadja Mehner Vilmos, ára 30 kr.
— aTükördarabok" czim alatt irt s adott ki egyik tehetséges fiatal irónk Szikszay József 6 beszélyt. A C3Ínos kiálitásu fűzet fűzve 50 kr. diszkötésben 1 frt 30 kr. Megrendelhető szerzőnél az „Uj Budapest" szerkesztőségében. Aján-juk a t. közönség pártfogásába. A mű Szende Béla m. kir. honvédelmi miniszter urnák van ajánlva.
— Üj zenemüvek „Az Apolló* zenemű-folyóirat legújabb (aug. havi) száma következő tartalommal jolent meg: 1. Arabeszk Wach-tel Auréltól. 2. Impromptu Zapf Antaltól. 3. Katalin polka Szentesy Bélától, 4. Két dal gyermekkarra szerzé Kapi Gyula. 5. Ószi dalszövege Arany Jánostól, dal ama Gervay Sándortól. 6. Esti dal, zongorakísérettel három kézre Állaga Gézától. 7. Kék a kökény, dal Kuthen-tol, dallamát szerzé Bogisich Mihály. Az Apolló előfizetési ára a julius deczemberi félévre 3 frt, mely az Apolló kiadóhivatalához (Bpest, vár, Verbőczy-utcza 179. szám.) czimezve küldendő be, legczélszerübben posta utalvány utján. Az Apolio ezen egyetlen hazai zenészeti közlönyünk nyolez évi fenállása alatt már is egy,oly becses magyar zeneirodalmi gyűjteményt alkotott, mely ugy íb kiállítás mint tartalomra nézve bármily zenegyüjtemény diszére válik,* olcsóságra nézve pedig vetekedik a legolcsóbb kül-kiadmányokkal s ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk. —
ezzel Öklével fenyegetve ott hagyta a földön.
— Tudom, — folytatá ismét nem lesz kedved máskor oly hamar valakivel kikötni. Ne is jöjj még egyszer e ház elé, mert akkor megint megkapod a jutalmadat. Ni a senki fia milyen nagy urnák teteti megát, meg arczul ütni is mer, mikor senki sem bántotta. No megállj! Adj hálát az Istennek, hogy nem küldtelek a másvilágra !
Ezzel még folyton szitkolódzott és fenye-getődzött mig végre eltávozott.
Szegény Tamás aléltan feküdt a földón. Ajkaira a fájdalom kitörései jöttek. Egy óra hoazat feküdhetett igy önkivüli állapotban, midőn egy kissé magához jött. Ekkor valahogyan feltápászkodott lassan s haza felé ment.
Testét kinos fájdalmak sanyargatták. Végtére elérte Palánky ur házát, itt épen Pa-lánkynéval találkozott, a ki kimaradásán aggódva már felkeresésére akart indulni.
— Istenem, oh jó Istenem, mi lelte a szegényt! — kiáltott rémülten Palánkyné midőn Tamást meglátta.
— Nagy Isten hiszen szegény egészen össze van verve — szólt reszkető hangon midőn közelebbről megvizsgálta, — Hiszen az nem is ember, — hanem állat volt, a kiejó gyermeket annyira összeverte 1. ..
(Folyt, következik.)
Akkor leszek én csak boldog.
Ha majdan én e rideg létet Elvégexve itt hagyom, Egy csöndes kis temetőben Ad nyugtot a sirhalom 8 árnyasnak az ákács lombok; Akkor leszek én csak boldog.
Hogy ba majd a sirrirágok Diszesitik hantomat, Keresztfámon a kis madár Ajakáról dal fakad S nem Qldöxnek földi gondok, Akkor leszek éu csak boldog.
M. GY.
w
TIZE NNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Vegyes hirek.
— Általános határozatok az 1879. évi augusztus 27 ón Budapesten Urtandó VI. nemzetközi gabona és magvásárhoz. a) A budapesti VI. nemzetközi gabona- és magváaár az „Uj
világ« kerti helyiségeiben a) Tiiköri-féle tölté sen) f. é. augusztus 27-én reggeli 8 órakor caen getési-jel melleti fog megnyittatni, ¿3 ugyan ily jeladás mellett délutáni 4 órakor bezáratni, b) iitflépti jegyek augusztus hó 26-áig délelőtt 1 frtnvi díj ellenében, a tőzsde titkári hivatalában válthatók, éa a gabonavásár napján esakig a gabonavásári pénztárnál kaphatók, c) Kü-jonhelyek, asztallal és ülésekkel ellátva , 10 trtuyi dij lefizetése mellett kaphatók. A kik ily helyekre számot tartanak, szíveskedjenek, legkésőbb f. é. augusztus hó 15-ig, a tőzsde titkári hivatalában eziránt nyilatkozni, minthogy külön helyek csakis korlátolt számban áliuak rendelkezésre, d) A gabonavásár gépkiállítással, továbbá malom- és szesziparra vonatkozó szerek kiállításával leiz egybekötve. Ezen kiállításhoz a* Írásbeli bejelentések leg-íöiebb f. é. augusztus 20 áig, a kiállítandó tárgyak éö a szükséges tér folemlitése mellett, a tőzsde titkári hivatalához intézendők. Minden kiállító 10 frtnyi dijat tartozik helyéért fizetni, e) Sürgönyök és levelek fel- és kiadására, kii-
/ n y *
lön magy. kir. távirda- és pósta-hivatal fog fel állíttatni. A gabonavásár t. látogatói felkéretnek, hogy a hozzájok intézendő sürgönyöket és leveleket, lehető leggyorsabb kézbesithetésök végett, „Budapest gabna vásár" (Budapest Saat-markt) jelzés mellett czimeztessék f) A tőzsde titkári hivatala ezen napon a gabnavásáron is irodát nyit, a melyben a t. látogatóknak neta láu szükseges felvilágosítások kéltséggel m«g fognak adatni, és a tőzsdei jogszokásokat tar-ulmazó füzetek és fuvartariflfák is kaphatók lesznek. g) A magyar kir. államvasutak, továbbá a cs. kir. szabad, osztrák-államvasut, a tiszavidéki, az arad-temesvári^lföld-''fiumei, a magy. éjszakkeleti, a magyar nyugoti, az I-ső erdetyi, a cs. kir. szab. kassa oderbergi, és a mohács-üszögi, vasút, úgyszintén a cs. kir. szab. gőzhajó-társulat ide- és visszautazásra 33Y3°/o nyi dij leszálitást engedélyezték, nely kedvezmény f. é. augusztus 24-étől, augusztns 30 áig (^bezárólag) érvényes. Ennélfogva figyelmeztetnék azun idegen látogatók, a kik ezen kedvezményben részesülni kivannak, hogy — a fel-szálló állomás mellett — idejében rendeljék m»»g a szükséges igazolványokat, a melyeket, az 1 frtnyi belépti jegj előleges váltása ellenében (de uem utánvét mellett), a tőzsde titkári hivatala az illetóknck azonnal meg fog küldeni.
— Léghajón menekült. A moszkvai ren-ih''rség a napokban egy Szobieszlavszka Olga nevű leányt nyomozott, a ki nihilista üzelmekkel volt vádolva. Hoszas kutatás után a rendőrségnek sikerült a leány lakására ráakadni s juíiua 25-én éjjel el is akarta fogni. Ezen a napon azonban a lakáshoz tartozó kertből egy léghajon egy leány és két férfi emelkedett föl. A leány Szobieszlavszka volt. A léghajó Moszkvától iél mértföldnyire szállt le. A rendőrség a lánynak nyomát vesztette.
A «zórakoaott levélhordó. Egy skót Táróiban a levélhordó oly szórakozott Tolt, hogy saját nevét *A-lejtette. Egyszer neki szóló levél érkezrén, azt a» egész váróéban hurcaolta és nem tudU a czimaettet megtalálni.
Idényszerű. .Bocsánat, gróf nr, ön azt Ígérte hogy tavaszszal kifi.etí adósságát s most mára nyarat éljük éj még iem fizet! — szélt a stábé — .De hát egyátalán volt-e az idén tavaaz?« — kérd''ó a felelt egyszersmiad a gréf.
Augasztus 10-tél aagasztai 16-ig 1879.
. Asszonynak e* a lép. Lonisíánában egy fran-cziát ott hagyta a felesége. A férj nem köröztette, hanem egy újságban azt irattá, magáról, hogy 60,000 dollárt nyert. Az asszony másnap otthon volt
Hadnagy : .Mikor eszik már maga disznószeletet? — Lévy : Majd ha hadnagy nr tábornok lesz
— Csalódás tehát hajlandó minden óha jómat teljesíteni? — Igen imádott angyal, kivétel nélkül miuden óhaját: — Nos tékát, vegye nőül anyámat — 5 özvegy I
Szerkesztői íizeuet.
3583. P. Gy. Z -sz -gróth. A Kokn N. háza elulti nemetül beszélgető társaságról szóló leirást
nem közöljük.
3584. S. Nem tehetjük.
35S5, Sch. Sch. Bécs Köszönet !
3586. p. Győr Az igért képcsoportozatot pos-tailag megküldöttűk. Megkapta töretlenül?
3;>87. K. L. Nem közölhetők,
3588 B est Adj* fővárosi lapbn. lehetőleg helyi érdékü közleményeket hozhatunk.
3589. II Kis-Kanizsa. A szállítmányt megkaptuk. J 6
3590 Gy. E. Szent László egyházán. A magán levélben kértet ez uton is kérem. ''
3591. St. Pala znak. A lap deczember végéig megrendoltetctt. A «rállitmán; bizon már szükséges volna.
3592. ,Vég, vége«. Helyes! márt. i. hogy vége yan. Néhány év múlva ha felkeres, talán jobb les*.
Hó- és heti-nap
Kath. éa prot aap tár

Görög naptár
atj
A farizeusról é< pnblikánnsrdl. Lukacs XVIIl.
10l Vasira af E 10 Lőr. 11 Hétfő Susanna
¡55 G 10 Kai.
12 Kedd 1 * Szerda 14 Csütörtök lf> Pentek 16 Szombat
Klára Hypolit Enseb-N B Assz,
Kíkus
30 8ilas
31 Endok
1 Ó Aug
2 István
3 Izsák
4 7 Tért.
JK
w n
s* b*
Vasúti menetrend
A boda-pesti időmutató óra szerint, indul Kaiiisanról
Vonat fiova :
"*m <>ra Pere. IdS
205 Esz.''k, MohAc,Dombóvár s Fiúméba 4 48 reggel
9.0 .. j o " " • 2 30 dálut-212 Hnda-Pest.-?........ 4 58 reRge,
íüí • • • • .......2 6 délnt.
SVÍo, ■ 0........... 30 estve
211 . R^r«be (Szombathely, Bécs-Ujbely f«lé)5 8 reggel
r?Í Q - . .......... 48 estve
315 Sopronba .......3 ^ dé,at#
3U.1 Tr.-stbe (•% Pragfrhofon keresztül
íirácx ¿a Bécsbe......4 53 reggel
20! Tricstbe és Prág.-rhofon keresztül
Grácz és Becsbe...... 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
honnét:
210 Mohács, Pombovár s Fiúméból 1 41 délut
d "4 o * .1111 estve'' ¿03 Buda-Pestről......... 2Ü Mfr,
í, ..........2 5 délut.
¡f >• ......... 9 44 estve
314 HéosJ.öl (Szomhath. B*ca Ujbely)felől 10 27 estve
Thií fi " wai " " '' 4 5 re«Kel
316 6oprouyból ........Ü 53 dóleI
AUGUSZTUS 10 éa 1879.
214 Bééiből Grács, Harburg, Pragarhof
_« feI5í ........... 12 reggel
20* Tri esst ét Bécsből Marburg, Prager-
^ f*151,.......... 21 délot.
204 Triesat-é. VUlachbóI Prágerhof fal51 11 — estve
Marburgba csaüakoaás VilUeh és Franeasfestből • » 9 m Ftanc«fe«tb61
Felelős szerkesztő: Bátorü Lajos.
Csak első szeptemberig
Végeladás
feltűnő árleengedéssel Özv. MATTOSHNÉ üzletében.
Alulirt tisztelettel érteaitem an. é. közönségét, miszerint üzletem fenohagyasa vó-
gett a benntaláltató mindenféle férfi öltönyökre való gyapja, mosó éa aaör kelméket nagjban és meter számra is. Valamint a meglevő kesz ruhákat, vég*Ud*8ra bocsájtom. Ugy-sztnte ezen kelméből, mindennemű férfiöltöny készítésre árleengedés mellett megrendeléseket elfogadok, s azt ugj mjBt eddig szolidan ■ pontosan elkészíttetni Ígérem. Amely tetemes engedménynél fogva a n. é. közönség számos megrendelését alázatul kérve.
Nagy-Kanizsa, aug. hó 1879. (908 l-l) Tisztelettel
Özv. MATTOSfl JOZSEFJSÉ.
• E rovat alatt köalöttért felelős.éget nem TilUl 4 8«erk.
mtttttmtmmtntxttmtm
Hoff Jáaas osászáH királyi advarl aialáU-kívanat-fóriféjéaek
■a ata-keizitmeny gyaranak Bécsben, Grabea, Bráunerstrasse 8.
Pelp, 1878. Mióta az ón kitűnő maláta-csokoládéját iszom, tüdűbántalmaim eltűntek, most állaudóan nzt iszom kávé helyett.
Seeger, lovas caendőr.
Qrünbagen, 1878. Az ön kitűnő készítményeinek maláta-kívonat egészségi sör és maláta-egésziég és okoládéjának gyógyhalása számos betegségeknél közelismert tény, s nálam az ön maláta-mellczukorkáinak kitűnő batása is valónak bizonyult. Köhögésben rosz emésztés- és étvágytalanságban Sienvedtem, s a Hofféle ma-látamellczukorkák őzen bajokat meggyógyították.
Graaewald. töldbírtokos. A legalsó, gyogyhatással bíró nyákoedó Hoff János fele maláU-aieli-czukorkák kék papirosban vaanak
Papírszeletek.
urnák párbaja volt. Nagy elszántsággal ment a párbaj színhelyér®, már ugy rémlett előtte mintha a halál küszöbére lépne.
Midőn kiléptek, az egyik secnndans megs*ó-.''itja X urat, hogy vesse le a téli kabátot, erre ó ezt válaszolá: félek, mert megfázom!
Feledékeny. Egy szórakozott színész, Schiller »Rablói"-bau Schweizer szerepét játazá. A harmadik fe vonásban kérdé egy másik szinésztől: - :
— l''gyan kérem nem tudaá megmondani, hogy ! keresztül szurtam-e már Spiegelberget? »
HOFF-féle
malátakivonaf.
♦♦ A legel sí valódi ayákeridó gyágyhatással bíró Haff J.-féle malátája kivonat osokolátftaSO évi fizletfeaállis óta 44 szer lett kltiatetvo. *é
n EGESZSEGI CSOKOLÁDÉ. II
✓o^**7;?*0"*411 ^ 8tré" k Roseaberg L WelUsoh Ü
^ (869 9—12; uraknál kapható. g
mnmmmmmmmmm
Árverési hirdetmény.
Az alulirt urodalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó 1879. augusztus hó 18-án a nempthi és 19-én az alsó-lend-vai gazdasági irodákban a reggeli órákban nyilvános árverés vagy ajánlat levél utján több rendbeli korcsmák, borárulási s halászati jogok vízi őrlő malmok, nagyobb s kissebb területű fold, rét s legelök, nem különben az urodalmi erdőkben a makoltási s gubacsszedési jog ha-szonbérbe adatnak. —
/
Az árvetési feltételek Alsó-Lendván a gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván 1879. julius 31-én
Alsó-Lendva Nempthi urodalmak igazgatósága.
(904 2—3)
30 éven kipróbált I
Analheriri-sziUviz
Dr P OPP J q
CB. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognergasse 2.
Minden más fogvi.nek elibe teendő mint óva.er f0ff és ■■ájbotcg.égek ellen, a fogaknak romlása és lukassága ello,, kel-
ZV 6 A" ?*\UtÍ> erÓ8Íl; * Inni Ihatatlan .Vérül Oiaaanálható a fogak tisetitásár«». (787 j a_12)
mt Ezen kedvelt a nélküirtzhotlennó |«tt késaitménvek megS.ersésére mindenkinek megkönnyítessék kűlönbö.ő naffy.áíu üvegek, u. m l nagy üveg 1 írt 40 kr, ogy köaépszerü naivan 1 írt és egy kis üveg 50 krért kaphatók. uaHJ»»gu
Anatherin-fogtapasz,
a fogaknak tls.titására é. épentartására, eltávolítja a ro.a 8I.ff0 a fogkövet. Ara egy üveg adagnak I frt 22 kr. *
. r,, A p°PP"fé,e szagos fogtapasz legkitűnőbb s.er a azAjdrog él fogak ápolása éa featarUaára. Eov
darab Ara 35 kr. *7
u s #0vénp fúffpor.
.Í7Í L* Vf0«aka>if»''«ávolitja a fogkövet éa tí..ta febér ínyt ad a fogaknak. Egy doboz Ara 63 kr.
Popp-fél© fogplonbe
lukas fogaknak magunk általi megtöltésér©. Füftxerea gyógytani
növény szapanja
22S1°,,2 mT!f"gÁ,;a ■ a orvosi tudománykar által BAMboa éa még számol gyógytani táraulatok é. kitűnő orvosi egyénilégek által Európában mint a
legfőbb éa legtisztább
uer ismertetett el a bőr ápolására. Egy darab Ara 30 kr
Szto flíyelmeztetésül!
(alt lrniinh.AinÍ!Ítt,tÓ1 6v:tkof*®r» ögyelmeasí tessaük a ti.«-UU köjdnaéget, hogy a. A^athorla-izAJviz minden flveg nyakáa
•ff .Védjigy van (a Hygea és Anatherin kés.itmóny caég*el> vala-
T borltékk"1 ^rülvLe £3/ után látható- vlanyomasban a birodalmi sast és czéget mntitja.
Kapható: Nagy-Kaniasán : ^ráger Béla ffyórriKor és« urnái Roienberg és Fessel hoffer József fű.aerkere.kedésSkbVJ - Pá pán: Tshepeu J., és Bermí.ller J.-„él. - Keaatlndyn , Pfl„t. ¡?r fyógytaerísz. — Zala-Egyersaegen : Isóó F. gyóevaaerésr — «•proncaán : Werli gyógy.a.résa. - Varasdon 1 Halfe''r gyogy.-
Jrf"; Dom*r 8-n»balhely.„, Pilliel. Ferenci •I Rudolf K/ógy-aer. Határőrvidéki 8«,Györgyön : Fibio E. C.
Z , Tn"k/U é'' Tivadar és fiainál,
míL£ n?Pn*7"®/*"'' ~ R-éke-f«»''^várott: Hn»„n J., Brona-mann, él Dieballa gyógysa. _ Lovas-Berényben s Hcisler gyógys*
: H0?íth *í ~ Pakson : Flórián" gyógyaserés«. _ Körmenden : Horváth J. Somaeurend gyótfy.«»-
KP0''VAr°xtt : K°hn Darán gvógysK. Hseg-
SfiSJL''rítBV76fK''i r, Bryádons -
W < p flaí'' ír B,0,I0k - Pécsett: Zsol-nay w. «. E., Záoh, Kun«, Kovác, és Sipóc« eyóívsz — Ká-rádon: Zadnbám.ky „6„n. - Marcaliban: K„ ¿dgja. -Tolna : Fichtl 8 gyógy.,. _ Dunafö.dvárott: Lukácf g^gys«. -—S«ent-György ön : Nöthig. - Alsó-Lendván : Kiss gyógysí-Robonoion : Simon gyógyszeréit uraknál.
Pártol vlláflklállltá.1878 2 arany- éa egy ozBit-éroiaiolkltBatetvo.
ganz é8 társa";
Tasöntöde és gépgyár-részvény-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják (808 12—20)
kérglntetű hengerekkel ellátott hengerszókeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az órlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek,
NT Ezenkívül mindennemű gép és öntödei munkálatokat, kérgontvénytt kerekeiket bányászati munkálatokat stb. Ipfc
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 10 in 1879.
Árverési hirdetés.
A kis-komáromi uradalmi tisztség részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi tisztartósági irodában tartandó nyilvános árverésen 1880-ik évi január 1-től számítandó három évre haszonbérbe fog adatni a Galambok nevezetű községben levő urodalmi korcsma, mely napra a bérleni szándékozók a szükséges bánat pénzzel ellátva ezennel meghivatnak.
Kelt Kis-Komárom julius hó 28. 1879.
A z urodalmi tisztség.
(901 4-8)
v: 5 V ; TA
= r 1
i » V ? .V*
1rr-=rI O
• ; » = — r ,
x tf
^ 7 — ©
rf" a £
v I w t : : - E ''
i ¿ 5 1 i £ V 2 2
L : c : i jt . ¿
í ? í íj .5.

í- i c. -Cl c C C
- - J« -3 J<
a *
e-:
5 Ü ll
■r-f
B t>
O
i/s
z>
ím
>, V0
"3
S9
Moll seidlitz - pora.

fonlr oWrkt* -«-olA/lí m''n<ícn doboz cr.imlapján a sa3
vSUK dKKOr YclIUtllj ¿, Rx ¿n sokszorosított ozégem van
lenyomva.
30 év ót* a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor-betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszornlás). vér toloiás éi aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntetettnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző siere * szenvedő embefi»égn«k minden belső éi kftlaő gyulladásnál, a leg''óbb betegség ellen, min-dennemfi sebesülések, fej-, föl- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákreJtélyek. üszök, szemgyolladás, mindennemű bénulás és sérülés Stb. stb. ellen. "
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
_____ (Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj közCtt az egyedüli, mely orvosi czélokri használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I írt o é.

A''székesfehérvári országos kiállításon a legnagyobb kitüntetés, az aranyéremben részesült.
Mayer E. és Pia gazdasági gépgyára Szombathelyen.
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű kézi
és járgánycséplőgépeit l—4 lóerőig, álló vagy szállithatókat, tisztitó szerkezettel, vető, tengerimorzsoló s más mindennemű gazdasági gépeit.
Még különösen ajánljuk az eddig ismert Trieurok (konkolytisztitók) között a legjobbakat, szelettyüvel vagy anélkül 95 frtól fölfelé, (895 e_*)
WAVAPWWWWWAV
Fó szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS,
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben résxe«ülnek.
A t. cx. közönség kéretik határozottan Moll-iéle késxitményt rerdelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva.
R-iktárak : Nagy-Kanizsa Prigor Béla gyógysz. Rosenberg Ferencz Fess lhofer Józstsf Rosenfeld Adolf. — Zala-Egorszeg „Gyógyszertár a szent léh-khez". — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kobn J. Schröder Sándor gy''-gy. Tb. Kecskéssy gyógy, Kaproncza Wcrli M. gyógy. Kőszeg Csacsínovics 1st. gryógy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely Schle far A. Wünsch F. Kürmend Bátz Ján. Szombat hely Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész ;»Bánok sxent.Gyfirgy A. C. Fibicz. gyógy. Zagr.ib Mitt Ibach S. gyógy. Irlmaas-
hoz gyógy. Szalónak Schvarcx Gnsxtáv gyógy.
(765 32—62)
oo 000000000000
! 1 - ^—^
Haszonbérbe adás.
A czeglédi takarékpénztár tulajdonát képezó 650 holdat tevő Zala megyéi Osány község határában levő nemesi birtok, melynek kitűnő szántó földje, rétje, legelője és fiatal erdeje van, hat, esetleg több évre is haszonbérbe adandó, sót örökre áron részletekben is el árusi-tandó. Eállalkozni akarók a heljszinén Csányban alolirtal bővebben értehezhetnek. '' (903 3—3)
Kelt Csányban jul. 28-án 1879.
Szalay Sámuel.
^ Majdnem ingyen ^
Azon megbízást kaptuk a nem rég tönkre jutott nagy an-gol británia-exüst-gyár csődtömeg igazgatóságtól, miszerint ''valamennyi a raktárnokban lévő britana-i-züst-árukat a szálitásának csekély téritésé.t és a munkabérnek ''L, részéért oda adjuk:
Az öasxeg beküldése mellet Vagyis pedig utánvételnél mely 6 frt. 75 krbél áll, ezen öszeg épen csak a szállítási dijt Angol országból Bécsbe éa igen csekély részét a munkabérnek teszi ki, a miért minden ember a következő tárgyakat valódi értékenek résxén alul tehát majd l«<yen kapja. (&00 3—12)
6 drb. kitüaő jó asztali-kés Británia ezüstnyél és \ ji « U valódi angol ezüstaczél pengével. "
6 „ legfinomabb villák Británia exQtsbőI egv drbl.an / ~ .ö
6 , nehéz Británia ezüst evőkanál. " "
1 „ erős Británia exüst téjnerö
1 „ nehéz Británia ezüst levesmerő 6 „ Británia exüst késtartó. 6 „ angol Viktória táreza finom vésőzetel.
2 . hatásos Británia ezüst (yertya tartd.
S H
5
áO drb.
Mind ezen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egye lüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől 20 évi hasznAlat után különbözhető meg, miért játéivá lesz.
Cz ím és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Generál-Depót der 1. engl, Britania Silper Fabriken:
Blau & Kann, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
tili*:
C8.kir. szabad.
*
köszvény /
éi
csuz
háritó
Excn újonnan szervezett kotzvéiy és csnz-báritó, melynek batáaa
hysikai törvényen villanyosságon alapszik, minők okvetlen követkexnie kell, mintán mindenkinek ki köszvény vagy csúxban sxenved, nélkülöx-hetlen. Hatása már rövid használat után a fájdalmak enyhülésével mu-tatkozik; hosszabb viselés után ezen köszvény és cxúz tüneményei egészen, elvesznek. Egy ilyen bántónak az ára használati utasítással együtt 4 frt. Vidékre pedig a 4 frt 30 kr. beküldhető. (87S 8-16)
Egyedül kapható csak a szabadalom tulajdonosánál.
Grátz Gyula,
Bécs, VI. kerület Narlabilferstrasse Nr. 79.
Cséplőgépeket
legújabban javított szögecs-rend-8zer 1 — 4 vonó marhára aikal-_ _ mszva, szalmahány óval, rosta éa
tisztitó, fa- és egész vas állványon legújabb szerkezetű, tartós, és felette olcsó árakon szállítunk a rendes kivitelnek Bécs- és Pestről jótállás mellett. _
Jóravaló ügynökök kerestetnek.
Mayfahrt Ph. és társa gépgyáruk Frankfurtban
a Majna mellett. • (852 13—13)
1 1 1 I I 1 I I 1 i 1 I 1 I I I I I I I ■ I
„Osztrák udvar"
szálloda Gráczban Anna ut
Van szerencsém a s. é. közönséget tisztelettel értesíteni miszerint a fent nevezett szállodát, mely újonnan diszetett és kénjelemmel berendeztelett, f. évi augusztus hó 1-én átvettem. — Fő törekvésem oda fog mindig irányulni, hogy t. vendégeimnek tökéletes megelégedését kiérdemeljem, melyet azáltal reményiek elérni, hogy kilünő magyar konyhát, válogatott természetes italokat, magyar lapokat az indóházhez társaskocsikat tartok s pontos kiszolgálásról gondoskodom.
Midőn ezért számos látogatásért esedezem, maradok.
kitűnő tisztelettel
SCHILLINSZKY LAJOS,
(907 2-2) vendéglős.
11111111 i I
Vetőgép eladás.
Negy darab számfolötti a legjobb karban levő Garrett-féle tizenhárom soros vefcőgép igen jutányos áron eladó, minden közelebbit. H.-Szt.-Mikiós u. p. Nagy-Kanizsa a bérnök-ségne''l tudható meg, postai megkeresésekre azonnal válaszoltatik,
(896 4-6)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
fl c í
JOSEF PÖL2L,
Gräfendorf bei Stookerau,
empflohlt »nr «cxonwilrtlgen Kaiion leine:
Patent • Hand - Dreiobmasohlne n auf-wHrta von fl. 8<). — (889 6—10) Ein- bis vierpferd. Dresohmasohlnen
mit uixt olino Putzwerk aufgärt« Ton fl. SOO ;
Universal Dresohmasohlne, liefert Hie Erucht rein geputzt bis in deu Sack, sammt Süuiengöppel und allen Riemen komplet fl. «75; Engllsohe Dampf-Dreschnasohlnei v. Marshall - Son und Comp. Qalnsbo
rough England mit mehr als 140 goldenen und silbernen Medaillen preisgekrönt an den internationallen Ausstellungen der vornehmsten Nationen. Landwirtschaftliche Maschinen aller Art zn bedeutend ermüssigten Preisen. WicderverkiUtfer und solide Agenten erwünscht.
NA6Y-KA31Z&A, 1879. augusztus 14-én.
1
rf
8 frt.(
Bitzstésl fa-
egész érre . . fél érre . . * negyed érre . 2
Mám 10 kr
Hirdetések
« hasábos petitsorban 7, oiiodiior 6 • m»n«l*o további sorért 5 kr.
nyílt térben
.oroukÓDt 10 kr4rt vé-
letuek
Kincstári illeték minden egyei hirdetésért kOiöní 30 kr fisetendC.
Tixennyolezadlk évfolyam.

a*
küiönf
előbb:
ÖZLOX
•senemi részét Ulet5 közlemények na rkeer tőhöz, anyagi réazét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendök : NAGY-KANIZSA VIlHlllUz.
Bénnentetlen levelek, cank ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
^Kéziratok tíiiu nem küldetnek.
lKéalra
S^Kant/RaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi a iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár41, a „zalain egyei általános tanítótestület". * ,n.-kanizsai kisded-neieló egyesület". a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai küiválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Helenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleiiő vegyes tartalmú lap.
Deák Ferencz
tálai Btobrának leleplezése el6tt.
I.
Kegyeletes ténykedésnek néz elé Za-lamegye, ''midőn halhatatlan'' nagy fiának a megye székhelyén, Zala-Egerszegen szobrot emelve, leleplezési ünnepélyt tart.
Önmagát tiszteli meg ekkor Zalamegye, s vele örvend az ország.
Igen, mert örömmel osztozik a nemzet mfnden fia oly ténykedésben, mi által az érdemnek elismerés nyujUtik s nagytettek iránt az ifja nemzedékben lelkesedés varázsoltatik elő.
Nem akarunk az ünnepély programm-jába vágni, melyet ugyan még eddig nem ismerünk, de lehetetlen hozzá nem szólni már most a nemes tényhez, hogy a megye lakosságának örömét minél teljesbbé, minél magasztosabbá tegyük.
Szép és hálás elismerésre méltó cselekedet, hogy halhatatlan nagyérdemű szülöttjének a megye érzelmes polgársága szobrot emel, fennen hirdeti az önérzetes honpolgári büszkeséget és magasztos örömet, mely folyondárként öleli át ezrek szivét... mégis borongó érzet fellegesiti a hazafias örömet onnan Söjtör felöl, hol a nagy ember született, hol a nagy embernek bölcsője ringott...
Vissza-vissza tér a melegentó napsugár, mely a nagy reményű csecsemő ajakát először csókolá s felavata az életnek, büszkeségévé tette e hazának s bálványává a világnak.
Üdvözlégy te éltető napsugár!
Hol vagy ? merre szállsz ? A borongó köd, mely a nevezetes szülőhely felöl fe-
lénk ereszkedik eltakar szemeink elöl; nem csoda!
Itt szobrot emelnek, hol a nagy férfi lángszava gyújtott s a szunyadó honfiérzeteket tengerré, világtengerré avatá fel.
Amott, hol a bölcső ringott — néma csend honoL Susogó szellő képébeL hazánk őrangyala sóhajtoz. S méltán 1
Váljon mily fenséges volna az a tudat, hogy a szobor leleplezésekor, a még jó karban levő szülői házban a boldog község boldog gyermekei imáznák: Hazádnak rendületlenül Légy hive oh magyar 1 Uraim! ez volna a legmagasztosabb, legfenségesebb érzet. A halhatatlan nagy hazafihoz legméltóbb ünnepély!
A söjtöri szülői ház iskolává alakíttatnék, átadatnék a népnek, oltára emeltetnék benne a népnevelésnek! a honszeretet s polgári erénynek!
A borongó ködöt Örokvilágosság váltaná lel, s a melengető napsugár örök mosolylyal üdvözölné Deák Ferencz születési házát!
BÁTORFI.
i
Lótenyésztés ügyében államdijak kiosztása líagy-Kanizsán.
Jegyzőkönyv.
Mely fölvétetett N.-Kanizsán 1879. augusztus hó lO^n d. n. 2 órakor megnyitott lótenyésztés jutalomdij osztás alkalmával.
Jelen voltak:
Lótenyész bizottság részéről Báró Putáni Géza mint elnök, palini Inkey
László, zalabéri Horváth Mór, Karczag Béla, Vágner Károly, Kovács János.
Állam részéről Strauss Antal cs. k. kapit. Pollák Simon cs. k. állatorvos, Zalamegye köztörvényhatósága részéről Babochay György v, polgármester, Fürst Lajos v. állatorvos.
A dijjazásra megjelent 36 darab szopós csikóvali anya kancza — 3 éves anya kancza 19 db. egy éves méncsikó 8 db. összesen 99 drb.
A jutalmazásra érdemes lovak nagy száma miatt a bizottság jónak látta a dijakat megosztani, vagy pedig, hogy 12 dij szopós csikóval ellátott anya kanczák-nak, 7 dij pedig 3 éves kancza cs^ónak adattassék ki.
Dijjaztattak pedig a következők: szopós csikókkali anya kanczák után Czero-vecz Imre Novákovecz 8 drb. arannyal, Miháler Miklós domasineczi lakós 6 drb. arannyal. Peti István Sormás 5 drb. aranynyal, Kele Ferencz Sormás 5 drb. arany-nval Kodva József novákoveczi 4 drb.
m
arannyal, Erhard Gyula Pacsa 3 drb. arannyal, Pallér György Novákovecz 3 drb, arannyal, Ovcsár Manó Dekánovecz 3 drb. arannyal, Csepregi András Sormás 3 drb. arannyal, Tulok Sándor Sz.-Mihály 2 drb arannyal, Kele Mátyás Sormás 2 drb arannyal, Újlaki József Pacsa 2 drb. arannyal.
A 3 éves kancza csikó után pedig jutalmaztattak: Peti István sormási lakós 8 drb. arannyal, Czigány Márton Bisztricze 6 drb. arannyal, Furdi Lénárd Novákoveczről 5 drb. arannyal Parics Vincze Hodosánról 5 drb. arany, Lipics
István Bisztricze 4 drb. arannyal, Ov-csár György 2 csikója egyenkint 3 drb., együtt 6 drb. arannyal, — 10 frankos aranyokban.
Ez után a dijak kiosztattak az illető dijjazottak bélyeges nyugtája mellett. —
A megjelent 8 drb. egy éves mén csikók közül Horváth János tábornok ur megvette Nsgos Inkey László n.-récsei földbirtokos sötétszürke csikaját 200 frt osztrák értékben.
Ezek után a jegyzőkönyv bezáratott és a bizottság által aláiratott. Kmf. B. Putheáni Géza, elnök. Horváth Mór, b. Ug. Strausz 4ntal, kapitány. Po-,
Iák Simon cs. k. állat orvos. Babóchay György, Karczag Béla, Fürst Simon, Inkey László, Vágner Károly.
Ezen jegyzőkönyv közlése szerint a tisztelt olvasó meggyőződést szerezhet arról, mikép a magas kormány által a ló tenyésztés előmozdítására ki utalt 80 darab arany kiosztással a lakosság serkentése csak fokoztatván, mert mig a múltban alig állittatott ki anya kancza, addig most oly eredmény mutattatott be, mi-kép a bizottság a kitűzött jutalmat megosztani volt kénytelen, dicséret és elismerés illeti meg Br. Putheáni Géza urat, ki ügy buzgalmának és oda adó készségé-nak ismét fényes jelét adta most, midőn ezen jutalom kiosztása körül tapintatos eljárásával a közönség háláját kiérdemelte. —
De mint minden intézkedés ugy jelen eljárásnál is egy 1 éves kancza csikó jutalmazásánál történt, hogy a közönség
TÁRCZA.
Ha szemed...
— Stura. —
Ha szemed szelíden Az enyimbe néz , Ugy hiszem, szivemből Mioden ba kivész,
Hám mosolyg az élet Édes nyájasan, És a menny kapnja Nékem tárva vao.
S azt hiszem, belepek Vigan e kapun, S többé nem lehet már Sohse, sohse bum.
Ó de, hogyha elhagysz, Áimam elrepül, • És búbánat az, mi SzOmön elterül.
8 ugy hiszem, e földön Caak magam vagyok, 8 az öröm örökre Eogem elhagyott!
ItODER ANTAL.
Borura dertt.
Beszély.
Irta: Szukáts Lajos.
(Folytatás.)
Tamás csak néhány szót szólt, halvány arczárói azonban meglátszott, hogy gyenge testét még fájdalmak lepték el.
Palánkyné ezután gyorsan lefektette* fe« jére gondosan hideg boragatásokat rakott.
Palánky ur, midőn az erdőből, — vadá sza tárói,— hazajött, annyira ellepte a meg-rémülés, hogy alig birt a történtek felől kérde ZŐsködni.
Palankyné gondos ápolása folytán reggel már teljesen magához jött, — a fájdalomtól azonban még megszabadulni egészen nem
tudott. —
Teréz a történtekről semmit sem hallott.
Tamás estefelé már annyira felépült, hogy elhagy hatá az ágyat.
A kertben lévő lugasban elbeszélte, hogy miként történt megtámad tatása.
— No hiszen megálljon Váralji ur, — szólt haragosan Palánky, — senki sem más mint ő tanította rá, hogy téged oly baromi módon megverjen.
Majd beszélek vele, hogy kinek a gyermekével mer igy elbánatni 1
— Oh ne kérem, ne tessék azt tenni. Hiszen én csak mint szegény szolga vagyok, nem érdemlem meg, hogy ily pártfogásban részesül jek. Ab Isten ugy sem hagyja büntetlenül eljárásukat.
Tamás inkább csak Terézt féltette, gondolván az eshetőségekre, a melyek ez esetben előadhatják magokat.
— Nem Tamás, — te olyan vagy mint ha saját gyermekünk lennél. így mint szülőknek kötelességünk ezen eljárást követni.
— Ugy van, — szólt helyeslőleg Palán-kyné — no bizony még szólni se merjünk, — %z volna csak szép !...
— A szolga nem mert volna ugy tenni, a hogyan tett, ha Váralji ur nem buzdította volna tel: — vagy talán még ígérhetett is neki valamit, hogy ekkéat cselekedjék. Olyan ember-
től, mint Váralji minden kitelik. Neked fiam ugy sem lehet semmi bántalmad, akár hogyan íe történik már a dolog. Holnap majd beszélek Váraljival, ezen időre, úgyis hazajön, — mint mondád.
*
Váralji ur utazásáról haza érkezve, azonnal kérdezé Gusztávtól, hogy mi újság. Mikor azt hallá,, hogy Tamással ugyancsak elbánt amúgy igazán, meghökkent.
— Micsoda megverted? olyan nagyon, hogy fel sem birt kelni?...
— Meg én ; hiszen tekintetes ur mondotta, hogy bánjak el vele. Már engedje meg, hiszen még azt is megígérte, hogy kapok érte valamit.
Váralji ur remegett. Habozásában alig tudott szólni. Annak meggondolása lebegett leginkább előtte, hogy Gusztáv meglehet ugy üthette meg Tamást, hogy meg is halhat.
De majd ismét Terézre gondolt, a kit még parancsa és akarata ellen szeretni mert Mi több, még midőn megtiltá — és a bekövetkezhető rwsz eseményekre is figyelmezteté, — s még akkor sem hagyott fél tettévei.
— Különben lássa következményeit — szólt Váralji ur, — többet legalább nem merészel házamhoz jönni. Utó végre még meg is szöktethette volna leányomat. — Jol van, jutalmadat Gusztáv megkapod.
Gusztávra különösen hatott gazdájának változó magatartása, hangulata, — előbb még rosszalta, most meg már helyeslőleg szólt.
Váralji miután, hallotta Gusztávtól, hogy Teréz a történtekről semmit sem tud jobbnak látta szintén a hallgatást.
Egész este nyugtalan volt.
Izgatottan járt f«) • alá szobájában.
Teréz pedig már megérkeztekor szeretett volna vele beszélni, de nem engedé. ,
Kifogásul azt mondotta: hogy most igen fáradt, az utazás igen megviselte, inkább holnap beszéljen, akkor szívesebben hallgatja meg. Ma nyugvásra van Bzüksége.
— Ugy kell neki — szólt haragosan Vár -alji ur, s hosszú ujjával mintha valamely két-negyedes taktusos darabot vezényelt volna, ugy mozgatta a levegőben fel — s alá — miért nem fogadta tanácsomat.
Utoljára annyira vinnék az embert, hogy még parancsolni sem tudna.
Hiszen jöjjön csak Palánky ismét hozzám, majd ugy fogok vele bánni, mint múltkor. Az volt egy lepipilás! Ne nagyon tréfáljanak velem, mert ha kihoznak a türelemből, akkor sokára birnak ismét bele vinni.
ás a bor, a melyet,...ejnye no ... ejnye, hogy is hívják már no, — ezzel kabátjának belső zsebéből egy névjegyet húzott elő, — áhá meg van már, a melyet Csíllátnéknál ittam, még is zavarja a fejemet.
Jó, hogy eszembe jutott, az azután a fiatal ember, az már igen. Legalább tud velem együtt haragudni is. Amint én akarom ugy cselekszik.
Világos, — magától értetődik ennek adom a lányomat. Már bizony nem is másnak. Nemsokára el is jön, hogy lássa meg kivagyok ón, és kicsoda leányom. Nem akarnám már azt, hogy zsákba macskát venne.
No az igaz egy kissé ügyetlennek látszik, de.az hasznára van előttem.
Másik nem épen legjobb tulajdona, hogy ha az ember vele diskurál, mindenre bensőleg mondja: oh igen is kérem,oh igen, de gyorsan. De még mennyire.
TIZÉNNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
körül egy valaki azt nyilvánifotta, hisz ezen jutalmazott csikó sánta, hogy azért minden kétely eloszoljék elnök ur á jutalomra osztályozott csikót, de még. nem jutalmazottat, kifuttatta, igy a nagy közönség meggyőződhetett az egyes irigy-:kedó valótlan állításairól.
'' KOVÁTS JÁNOS.
A párisi magyar egyletről.
Hazánk érdekkel viseltetik nemcsak Pátria városa, mint a« ujk''ori czivilizáczió központja irányában, hanem kell, hogy érdekkel viseltessék különösen a párisi magyar-egylet iránt íb, és pedig annál inkább, mert benne minden megve sót minden nagyobb magyar város egy, vagy több tag által képviseltetik.
Minden gondolkozó magyar belátja, mi-kép nálunk Magyarországban nem csak a szépművészet, de különösen az ipar, illetve a kézmű sok ága igen kifejletlen és tökéletlen lévén: azon fiatal iparosok törekvését, a kik önk ¡képezés végett Párisba vándorolnak, — eló kell mozdítani, hogy hz ott eltulajdonított ügyességet később bonunkban gyakorolhassák.
Ezen fiatal emberek kiképezésére a már régebben megállapitott, de caak néhány év éta komolyabb irányban működő párisi magyar egylet különösen jótékony befolyással van, nem csak azért mert a tagok az egylet helyiségeiben a napi fáradság után szórakozást szereznek, sa magyar szellem megtartása mellett —'' társas érintkezéseik folytán minden irányban művelődnek, hanem mert tanácscsal és anyagilag is egymást segitik, BŐt betegség esetében jelentékeny pénzösszeggel is támogattalnak.
Szívesen adunk tehát helyet a nemes és hasznos irányban működő egylet állapotáról szólló következő adatoknak:
A párisi k. s. magyar egylet'' Yagyon-kimutatása 1879 évi I-ső felében.
frc. ctm.
A budapesti földhiteintézetnél elhelyezve van 15 drb. magyar állam papir
5 drb. Pária városi kötvény keszpénzben
Összesen kamat
4500 — 1800 — 539 40
6839 40
170 95
7010 35
38 45
102 75
i 930 —
700 —
házi pénztárban van forgalmi pénztár hátralék segély kölcsönökben havi dijakban
Összesen 6781 50
Beteg-segélyző pénztár vagyona.
Kötelezvényekben, Páris város G drb. 2200 — <> drb. hazai takarékpénztárban 2142 —
készpénzben takarékpénztárban 1308 —
A harmadik na az már megengedheti, — hogy legyen neki is kedve, — hogy fejét, azaz jobban mondva a haját simogatja mindég, mint akkár a szilaj csikót. Ha azt megunta — kedvtöltésből azután, mint a jó gazda Bzénáját agy ő pedig villára formált ujaival rendezgeti haját óra hosszakon keresztül, még beszéd közben is.
Oh mi boldog ilyenkor.
Na — hiszen ez mind szép; Nem kerüi pénzébe. Teheti, — senki sem parancsolhat se a kezével, sem pedig e fejével.
De megmutatom már legközelebb, hogy tudok parancsolni. Annak a... senki fiának akár mit Csinál is, nem adom a leányomat.
Csak jöjön elégtételt követelni, raájd adok neki olyat, hogy többet nem kér belőle.
Az én leányomat? a ki most oly gazdag úrhoz mehet férjhez, még ilyen ügyefogyott meri szeretni, vagy talán bizony még el is akarná venni? No hiszen adókén neked csak gyere!
A mint másnap reggel k kertben tel 8 alá járt — kelt nagy pipájával bosszankodott, Palánky urat látta közeledni.
— No hiszen jókor jön ez — gondolá majd megmondom az igaz, csak okoskodjék sokat'' — ''
— Jó hogv itthon találhatom, — szólt Palánky.
— Igen, mert már megjöttem.
— tJram a tréfálkodásnak, vagy hosszú diakurálásnak legyen most vége Határozottan akarom, hogy feleljen feltett kérdéseimre.
— Nagyszerű — azután mi legyen az a nagyon is komoly dolog?!
— Uram as önnek as inasa Tamással barom módon bánt el!
— Nem én ütöttem. Különös.
— Uram! Kicsoda az as ember önnek, hogy igy beszél?!...
230 -299 —
hátralék havi dijakban
forgalmi pénztárban __
Összesen 6239 65
A párisi k. s, magyar egylet pénztári kimutatása.
Bevétel.
havi dijak
kölcsön visszafizetés
ajándék
különfélék _
Összesen
maradt a mult évről Összesen
Kiadás.
Segély-kölcsön
lakbér
tandijak
könyvek és nyomtatványok levelezés
különfélék _
Összesen
Betegsegélyző pénztár Bevétel.
790 50 105 -1522 95 52 -
2460 45
479 45
2939 90
200
180 —
228 —
300 95
81 30
1876 90
2837 15
havi dijak * 243 50
ajándék gyűjtő szekrény 28 50 2 30
Összesen , 274 30
mult évi maradvány 190 70
Összesen Kiadás. 465 -
Ez idén érkezetteknek segély segély munkahiányban lévőknek segély 37 -105 — 24 —
Összesen 166 -
(Folyt, következik.)
Helyi hírek.
— Meghívás. A nagy-kanizsai ujon nan szervezkedett „Dalárda" íolyó évi aug. hó lG-áo a „Zildfa kert" helyiségében tánczkoszo rucskával egybeköti Nyári Dalestélyt rendez, következő müsorozattal: Népdal egyveleg Hu bertól. — Solo négves Abt Ferencitől. — Szerelem és bor Mendalsohatól. Kettős dal (Duett) Jux polka A. M. Storchlól. — Belépti dij sze-mélyenkint 40 kr. Kezdete 8 */a órakor. — Kedvezőtlen idő esetére f. évi aug. hó 23 án fog megtartatni. —
— Valaki a „Zalá''-ban közadakozás utján létesítendő katonai sátor felállítását indítványozza, melyben katonai összpontosítások alkalmával 250 egyén elférhetne ; járvány eseté ben kórházzá is átalakítható lehetne. Az eszme üdvös voltán kétkedni nem lehet és csak sikert kivánunk hozzá.
— Leánynevelő intézetet nyit Stett-ner Istvánné sz. Szabó Karolin urnő Nagy-Kanizsán, ki Rákos Palotán már ily intézettel bir, melyről az „Ellenőr" 157 számában olvassuk: Stettner Istvánné rákospalotai regényes helyen fekvő leánynevelő intézetében jul. 23-án
— Az éa szolgám ... igenis az 1
— E szerint szolgája parancsol önnek, — nem pedig ön szolgájának.
— No ezt már kikérem magamnak! Micsoda sértegetés ez ! Uram agy nézzen meg hogy kivel beszél, jobban válogassa meg szavait, — szólt fellobbanva Váralji.
— Nem azért jöttem, hogy itt hosszas vitatkozásokba elegyedjem, — hanem azt kérdem Váralji úrtól, micsoda okoknál fogva merte az a sehonnai fiamat oly embertelenül megverni.
— Kinek — a fiát?! .. .
— Az éo fiamat!
— Hiszen tudtommal nem volt eddig fia. Az ön fiáról nem tudok semmit. Hat talán *zt is ellátta Gusztáv !
— Micsoda?! hát Tamást nem ismeri?!
— 2J őst már értem — most már igen no no?! Hát azután ugyan milelte ?
— Ez valóban barbárság, a mit Tamással tettek! azért talán leányát szereti vagy micsoda* Azon eljárás valami szép fényt szolgájának gazdájára sem áraszt. Mert más nem is buzdíthatta fel, miut öu tudja... azt hiszi nekem nincs anyi eszem, hogy tel nem tudnám fogni a dolgot?!
— Uram, hogy mer ilyes mivel oly határozottan vádolni. Ez alávalóság Ez ügyetlen rágalmazás!
Tehát, hogy meggyőződést szerezzek, hogy állítása bebizonyuljon, hivassa ide azt a barbárt. A szégyen foltot le nem moshatja, addig magáról, mig as ellenkező benem bizonyul. Hiszen már az ¿rczáról látom, a félelem elárulja, hogy nem meri szembe állítani velem hitvány szolgáját!... Szégyen 1... ez a férfi becsület es ?! Váralji majd meg pukkad elégtétel követelés nélkül hagyni, est már nem tudta haragjában eltűrni.
tartatott meg az évi zirvizsga Tóth József pest-megyei tanfelügyelő ur elnöklete alatt, igen értelmes hallgatóság jelenlétében. A felmatatott jó eredmény részben a tapintatos igazgatónő réssben padig Kassa Mathild szépképzettségü tanitónő érdeme, kiket a tanfelügyelő zárbeszédében a megérdemlett elismerésben is résse-sité. Sok ily intézetet kívánónk a hazának! Ily elismerő sorok után, hazafias örömmel üd Vötöljük körünkben; nálunk e tekintetben nagy ft hiány s hiszsrük, hogy méltó pártfogásban réssesül az intézet, melynek élén oly müveit nő 411. mint az intézet tulajdonos, kit városunk s megyénk mint szülöttjét jól ismeri s bizonyosan rokonszenves meleg érdeklődéssel karolja fel a kitűzött nemes czélt, mi által a város és vidék in-tel igen ti áj a csak maga magát tessteli meg, ha virágzóvá emel oly intézményt, melynek jótékonyságát a családok érezik. A programra mielőbb ki fog bocsáttatni, előre is felhívjuk a t közönség figyelmét.
— 1Vagy zivatar vonult végig aug. 9 én este a berzenczei szőlőhegy felett, a jég elverte a szóló termék s a vihar temerdek fát kisodort. A buslaki pusztán egy birka aklot is ledöntött, 3 egyént s 60 birkát aiá temetett, egy nő azonnal meghalt.
— A Balaton álul az idén elárasztott földterületet 50 — 60 ezer holdra teszik.
— Hét borászati pályamunka érkezeit be a zalamegyei gazdasági egyesülethez, melyek felelt a szept. 2 ki közgyűlés határoz.
— Zalamegye monographiájának megírásával Nagy Imre legfőbb itélőszéki biró, Nagy Gyula orsz. levéltári tiszt s Véghelyi Dezső Veszprémmegye főjegyzője bízattak meg; ez idő szerint Zalamegyében Sümegen vannak.
— Chemy Miklós kir. tanácsos, sop ron kerületi pénzügyigazgaíói elnök a kerületben körutat tett. Veszprémből Keszthelyre érkezett aug elején, Kanizsán volt aug. 9 —12-én, inen Zala Egerszegre utazott. A kir. adó, kir. illetékszabási s kir. pénzügyőri biztosi hivatalokat tüzetes vizsgálat alá vette.
— yemcsak öngyilkossági rémhírek ijesztgettek bennünket mult héten, melyről lapunk előbbi számában megemlékeztünk, hanem egyéb szerencsétlenségek is u. i. a szentiványi vasútállomáson alul, az ugy nevezett Henyénél a vasúti sínek között egy itju molnársegéd — Németh János nevezetű — hullája találtatott fel. Egftrszeg mell-tt pedig Weltner nevü izr. fiu és Flórián Lajos iparos segéd fürdet kó^b< n a Zalába fuladtak; nem különben Lőwi Jakab vaavári izr. tanitó f. hó 6-án menyasszonyát jött meglátogatni Zala-szent Ivánra, a Zalában megfürdött s bele halt. Szent-Gróthon temették el.
— Keszthelyen hunyt el aug. 6 án 40 éves korában Halassy Aladár.
— Jalsovics Aladár balaton-füredi rom. kalh. lelkész urat magas kitüntetés érte, amennyiben szakértői nagy buzgalom-, fáradság-s áldozatkészséggel irt és kiadott jeles müvét „Balaton-Füred és kirándulási helyei" czimü
— Uram ez elégtételt követel, ez gyalázat. Holnap délután az erdő felső végénél találkozunk.
— Jól van. Ott leszek. Ne gondolja talán megijedek kihívásán. Ilyen emberekkel már sajnos, hogy többször is volt dolgom Ezzel eltávoztak.
Az összeütközés meg volt. Váralji ur ezelőtt mint hfféle katona ember lévén bízott ügyességében
Teréz Gusztávtól hallotta, hogy atyja Pa lánkyval összeveszett, de azt nem tudta, hogy köztük párbaj készül.
Palánky ur Tamásnak sem mondotta el, valamint neje előtt is hallgatott a történtek felől.
— Bizom e karban, mely annyiszor megmentett a haláltól. Csak még az egyszer ne reszkess, Tartsd bizton e fegyvert! — szólt másnap reggel Palánky, midőn pisztolyát kezei közé vette.
Tamás nagyon nyugtalan volt. Már az is furcsán tüut fel előtte, hogy oly felületesen szólt a törté atekrői.
Máskor minden részletet elmondott, ha valami ujabb esemény adta magát elő most pedig azzal nyugtatá meg, hogy még a dolog be nem fejeződött csak holnap szólhat határozottan az eredmény felől.
Palánky azért nem merte Tamásnak elmondani az összekoczczanást, fel vén, hogy nejének elmondja s igy a párbaj megtörténése megakadályoztatnék.
Teréznek nagydn feltűnt atyja levertsége, izgatottsága.
Mintha sejtette volna, hogy rósz eseményeknek néz elé. Bármennyit kérdezgette levertségének oka felől, mindig csak kitérő vá-lasst kapott megnyugtatásul. Különösen feltűnt as is, hogy oly jőssivvel függ most néha-néha atyának tekintete.
AUGUSZTUS 14-ér 1879
könyvét királyné ő felsége magánkönyvtár* számára elfogad t*.
— B0U J6 nonővelde Vargyasné Pets Vilma győri leánynevelő- s tanintézetét azon kitüntetés érte, hogy as intézet négy osstályu polgári felsőbb leányiskolája a nm. villás- és közoktatásügyi minisztérium által , f. é. július hó 22 én 17720 sz. a. kelt rendelettel, nyilvánossági joggul ruháztatatt fel sennek folytán államérvényes bizonyítványokat adhat ki. A tanintézet különben 4 osztályú elemi s 4 osstályu polgári iskolából, tehát Összesen 8 év-folyámból áll. A polgári iskolába felvétetnek azok, kik az elemi 4 osztályt jó sikerrel befejezték. A tanintézet minden szakmája kitűnően képesített férfi, s nőtanitpkkal van ellátva. Ben-lakó növendékek, évi teljes ellátásért 10 hónapra 250 frt. fizetnek. Az intézet, mely nyolez év óta áll fenu s melynek tanügyi kiállítása a győri és legutóbb a fehérvári orsz. kiállításon ezüst éremmel lőn kitüntetve, évről évre a szülők fokozott bizalmával találkozik s jó hírneve megállapítva van. A jövő tanév szeptember 3 án veszi-kezde-tét. Programmal, vagy bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az intézet tulajdonos.
— A sümeghi lövész társulat f. évi aug. 3 án a kottorii elemi károsulták részére lő és teke verseny nyel egybekötött vigalmat rendesett, mely kedély, fesztelen barátságos összejövetel jelleget öltvén fel, miért minden tekintetben sikerültnek mondható. Az idő kivalóan kedvezett, az enyhe estilég csak fokozta a maradás vágyat, mely a szép társaság, a világító ballonok, a tánezra penderítő zene közt könnyen volt arra birbató, hogy a hely jó késő-illetőleg némelyektől csak korán hagyassék el! A társaságban nem hiányzottak a vidék szépei sem itt láttuk Bogyai nővéreket; Hátzky Gizella k. a. (Rendekről,) Polczer nővérek, és Babos nővéreket — ez utóbbiak (Dukáról) — Kováts Sándor s. szolgabiróné (Görbő) Figura János-nét (Körtvélyesből). Jelen voltak helyből mind azon t. hölgyeink itt, kik a jótékony czél iránt érző nemes keblüknek mindenkor tanúbizonyságát nyuj''ották. A belépti dijon felül tízetett 1. Bogyai Antal szolgabíró családja 2 frt. és Schali Mátyás katasteri biztos adománya 1 frt. összesen 3 frt; mely mit beszámítva — a bevét és kiadás számla tiszta maradékban 35 frtot tüntetett ki. Az összeg ugyan nem sok, de tekintve, hogy Sümeghről több család a lürdó idény igénybe vétele miatt távol van, tekintve a jó szándékot, mely a lövész társulatot és a rendezőséget, vezérelte: testvéri adománynak vevén-miudég dicsérendő tény fog maradni, a lövész egy let nemesen gondolkozó választmánya és a vigalmat pártoló közönségre nézve. Adja Isten, hogy megyénk óé hazánk minél kevesebb adományra szoruljon! viszont adja az ég azt is, hogy Sümegh vidék t. hölgyeit és hazafias érzelmű urait, minél többször üdvözölhessük körünkben! X — —
— Rövid hirek. Kállay ódön Szeged orsz. gy. képviselője meghalt. — Lingen mellett egy kocsit 4 emberrel zúzott szót a gőzkocsi.
Midőn délután eltávozott, oly érzékeny, oly benső fájdalmakat okozók voltak ezen pillanatok.
Tamás nem tudta hova vélni Palánky ur tartózkodottságát. Hiszen ezelőtt mily közlékeny volt, — 8 most egyszerre oly hirtelen megváltozott.
Nejétől is azon szín alatt távozott el, hogv az erdőbe megy s más rozsdásodásnak induió pisztolyával a szárnyasokra, néhány próba lövést fog tenni.
Tamás nem nyugodott. Egy darabig Palánky urat követte. Midőn azonban az erdőt elérték Palánky igy szólt:
— Ne kövess tovább. A kinzó fájdalom már ugy is gyötri keblemet.
Isten veled! Légy boldog az életben, Segítsen meg az isten. Vezéreljen a sor« boldogító keze, Isten veled .. .
(Vége következik.)
Alkonyatkor.
Eltűnt a nap pirosság» Játszik még a földön s égen ; Zeng odalent ének árja, Fent pacsirta dall a légben.
Lengeti * falevelet Könnyű szellő bársony karja, Haza viszi a méheket 8 illatot hint széjjel marka.
Csillog-villog ott a torony 8 itt a tónak sima képe ; Járkálok fent a halmokon 8 innen nézek a vidékre.
Fénylik pár csillag az égen, Kelőben a hold világa; Harang zug a meMzeségben S égbe száll szivein imája.
vaboby mihált.
Al
IZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y.
^serajevoban nagy tíls volt. — Rudolf fhg. *<áj%, egy spanyol iofanső hirtelen meghalt.
— Nagy mennyiségű hamis 20 krajczárosok vannak forgalomban; pengéiéről könyen felismerhetők. — A bolgár tejedelem cselédei bécsiek, bútorai is Bécsből szállíttattak. — A« oroszok kelet Rumeliából teljesen kivonulta«.
— A .Vasmegyei Régészeti egylet* közgyülé-
• Oiu^^y — r^ V» * '' w
Bét aug 17 eu tartja. — A zeneakadémia uj palotája átvétetett az építőktől. T A* zirczi
anit iustaliatiója szept. 30-án lesz — A székes-
r , . , H-. » _ _ i__ii.: c____ 1__1 QA
apni. IUDI«!''-"^ x
fehérvári kiállítás pénztári forgalma 184 ezer írt. volt. — Szeged javára eddig 2455357 frt. g> ült be. — A zuluk ellen Császár Gyula bon-fi''.ársuuk is harcról az angol hadtestben. — Konstantinápolyban ezer ház égett le. — A szegedi törvényszék novemberben visszaköltöz-ködik Makóról. — Temesm^gvei Gattaja községből az éhinség elől kivándorolnak, t- Gas-teinban királyunk ő felsége Vilmos császárral találkozott aug. 10-én. — Czápák keresték fel ismét a Humei öblöt. — A szerajevoi tűzkárt SM millióra teszik. — Ö felsége személye kö rúü miniszternek Gróf Szapáry Géza volt főispánunk emlegetletík. — Rozsnyón a forradalom idejében egy krajczáros bankót is adott ki
a váróé. —
Ki nyert?
Budapest aug. 9-én 8, 21, 33, 37, 12.
Lmcz • „ 35> 88• 47-
Temesvár , „ 44. 4-7, 73, 62, 21.
Irodalom
(E rovat alatt megemlitf-tt munkák Nagy-Ka-nicsátt Wajdits József köuyvkereskedese által meg-ret ie.httok.)
— Üj zenemű Breischak Sámuel könyv és zrncmü kereskedésében Zala Egerszegen a kö vetkező zenemű jelent meg. ász ló avatási emlék induló* Tarányi Ferenczné szül. Br. iiiefel Mária ő nagyságának a zalaegerszegi önkéntes tűzoltó egylet zászló anyjának mély tisztelettel ajánlva. Zongorára szerzé: Kontó Sándor népszinész Zala Egerszegen. Ára i frt.
— A györvidéki gazdasági egylet ¿Győrvidéki gazda" czimü havi közlöny t ad ki a titkár szerkesztése s 6 tagból álló lapfeiügyelő bizott ság működése mellett, igen helyes intézkedés. A tagok ingyn kapják^ nem tagok az -idei 5 számot 50 krajezárórt. A Jap kitűzött czóljának Iiiven megfelel.
Vegyes hirek.
— Aí ál-Wesselényi. Ismét egy annak idejéu sokat emlegetett gonosztevő hunyt el az ungvári börtönben. Balla Gergely 10 évi nehéz togságra volt elítélve s Ungvárra 1874 ben kerűit a nagyváradi törvényszék börtönéből, hol tovább egy évnél ült vizsgálati fogságban. K-m volt közönséges ember; nagy észiehet-séjrgel rendelkezett s elragadó szónok volt. Azt állította, hogy a nagy Wesselényi természetes íia s áliitasaít okmányokkal bizonyította, melyek alapján állítólagos atyja halála -«tán a Wesselényi család ellen támasztott igényperét meg is nyerte. Nagy neve. észtehetsége, szó noki ereje már csaknem a képviselőházba is utat nyitottak neki; mikor egvszer csak utoléri a nemezis, elfogják, Nagyváradra viszik s • vád alá helyezik. Ügyének végtárgyalása, melyet nemcsak nálunk, de a külföldön is nagy érdeklődéssel kisértek, megcsalták várakozásaiban, nem került ki, mint ártatlan, hanem névbitorlás, okmány hamisítás, rablás, zlarolás, stb. miatt 10 évi súlyos börtönre Ítéltetett. Nagyon megtörte a szenvedés, mára végtárgyalás alkalmával sem a ruganyos termetű, életpiros arczu ember volt, kiben sokan csakugyan Wesselényire látszottak ismerni, hanem össze esett szikár alak, sápadt arczczal, beeaett szemmel szürkelő hajjal s körszakállal, csak hangja tartotta meg régi erejét, érczét s védbeszéde a hallgató közönséget csaknem ámulatba ejtette Fogsága ideje alatt, tanulmányaiban keresett szórakozást, még vizsgálati fogsága alatt meg tanult francziául, dicsekedve mondotta egyszer egy látogatójának: „Épen most olvastam el Lamartine. „Girondisták torténeté''-t, de az eredetit." Most már meghalt, ő benne is egyikét vesztettük el a magyar Alföld régi typikus alakjainak.
— Egy földbirtokos öngyilkossága. Tiri bes hevesmegyei pusztán m. hó 28 án azo moru eset történt. Mint a „N. P. J.«-nak iiják, Almássy Ede földbirtokos, kinek neje Gyurky Ábris gróf nővére, öngyilkos kezekkel véget vetett életének. Almássy a mondott napon befogatott s azon megjegyzéssel, hogy Pásztora megy, elbúcsúzott családjától. Azonban nem Páaztóra, hanem Szentkutra ment, hol egy pajtában leszállva, kocsisát valami jelentéktelen megbízás örve alatt eltávolította közeléből. Csakhamar lövés dördült, melyet a kocsis hallva visszafordult. Szörnyű látvány tárult (öt előtte.
Ura szétzúzott fővel, élettelenül feküdt a földön, Almássy pisstolylyal lőtte magát agyon, mely vízzel volt töltve. Csak most értette a ko Cfcis urának útközben mondott ssavait: ,H& hazaieris, ne szólj semmit a gyermekeknek." A szomorú tett indokát hihetőleg zilált vagyoni körülmények okozták. Almássy egy 14,000 holdas majorât U8Í birtokot élvesett, melynek évi jövedelmét 60,000 frira becsülik : mindazonáltal reçdkivûl el volt adósodva, mert háztartása óriási pénzbe került. Almássy a nagy fényűzést családja iránti túlságos szeretetből fejtette ki. bár őt magát egyszerű takarékos embernek mondták. Romlását as anyagi erejét felülmúló pazar költekezés okozta. A gyászos eset az egész környéken mély részvétet ébrerst. — Vájjon mikor követjük már a példabeszédet: Addig nyújtózkodjál, a meddig a takaród ér?
— A zuluk hangszereiről érdekesen ir a
„Temps* tárczája. A zuluk egyik hangszere egy lopólökből áll, melynek tetejét levágják, a bélét kiszedik s a tököt kiszárítják. Azután húrokat feszítenek a kivágott réss tölé- Az egész szerszámot nyakba akasztják,egyik végéta balkézben tartják, másik kezökkel meg a húrokat verik. Hogy a hang erőteljesb és zörgőbb legyen, a kezdetleges tamburint (mert annak lehet nevezni) kagylókkal aggatják tele, melyek a zene alatt ösozeü''.ődnek. Másik hangszerük egy fára egyenközüen helyezett vaslemezekből áll, me lyek közepét fonál erősíti az átlyuggatott deszkára. A hosszabb vaslemezek közé körülbelül ugy vannak a rövidebb, tehát vékonyabb hangot adó vaslemezek helyezve, mint a zongorán a fekete billentyűk a fehér billentyűk közé. A zuluknak ez a hangszer csak arra való, hogy fejletlen ízlésű éneküket méla zsongással kísérje.
— Egy indiai nábob és egy pesti gabna-kereskedő leánya. D ... kisasazony egy pesti gabonakereskedő gyönyörű leánya volt. Itt megismerkedett egy lengyel zsidó származású indiai nábobbal, ki Karlsbadból Kalkuttába utazott. A leány gyönyörű gyémántokkal és gyöngyökkel rendelkezett, nem csoda tehát, ha egymást megszerették. Legalább ugy látszott Egy budapesti rabbi összeadta őket. Budapestről Triesztbe távoztak. Mielőtt azonban a csalfa elemekie bízták volna magukat, a nő rávette a nábobot, hogy nála levő pénzét — mintegy 130,000 frtnyi potomságot — egy trieszti bankháznál a nő számára letegye. Utjokat tovább folytatták Alexandria felé. Mikor oda értek, a nő egyet gondolt, s egy Lloyd-gőzössel Triestbe szökött, férjét pedig a szobaleány nyal, gyémántjaival, minden élő ée hátsóindiai birtokaival ott hagyta, Triesztben fölvette a 130,000 irtot, Bécsbe ment, s ott teljes emanczipaczióban élt. A pénznek sikerült hamar nyakára hágnia. Mi természetesebb, mint hogy elhagyutt férjére gondolt. Testvérével, ki épen egy Chinába utazó ismert magyar főúrhoz szegődött, megkérlelte, s szent lett köztük a béke. Egyszer a nábob azt kérdi feleségéből, nem volna-e aedve Európába menni. A feleség beleegyezett, elutaztak, b Hamburgban szálltak ki, s egy előkelő vendéglőben vettek szállást. A férj üzleti ügyek miatt nejét pár órára magára hagy ta. A pár órából azonban egész nap is lett, a nő hiába várt. Este levelet hoztak a nőnek, a nábob irta, melyben egész illedelmesen tudtára adta nejének, hogy vissza megy Kalkuttába, neje pedig a szobalánynyal együtt visszatérhet szüleihez Budapestre.
nyiben fog azonban as üsleti helyset változni nálank és azon országokban , hol termési deficit van: ma még meg nem határozható, mert noha tudjuk már, hogy a nagy exportálló államok, mint Amerika, Oroszország és Keletindia jelentékenyen kevesebb eredményeket érnek el ez idén mint tavaly, — de mégis többlettel bírnak saját szükségletük felett, mik tehát a többi országok dcficzitjei fedezésére szolgálanduak ; továbbá azon körülménynél fogva is, hogy még vannak a mult évről különösen Amerikában nagy maradványok. Alig kérdéses asonban, hogy bár mennyire fedeztessenek is szerencsésb országok által a termési deficitek — az árak irányzata szilárd, sőt valószínűleg emelkedő leend.
Nálunk azt lehet már mondani, hogy a zab kivételével, — mely kedvező eredményű, egy terményczikk som üti meg a középtermést; buza néhány vidéket kivéve, mindenütt ugy mennyiségileg mint minőségileg gyenge; rozs általános rósz; árpa különösen finom minőségekben felette csekély , míg a repeze sok hiányos minőséggel — csak elvétve közép, de nagyobbrészt középalatti eredményű. A ku-koricza bár még messze eső, — jelenleg jó kilátást nyújt.
Külföldön — noha az aratások még nem mindenütt indultak meg — a sok esőzések már annyira megrontották egyes országok terméseit, hogy a végeredmény rosszasága felett nincs kétség. Különösen rósz Anglia-, Fran-czia- Olasz- Spanyolország kevésbé Hollandia, Belgium, mig Németország, szerencsésb, habár jó termés ott sem várható. Oiáhország egészbenvéve annyiban van mégis idei termésével, hogy részben exportálhat. Amerika ez idén kevesebbet arat mint tavaly, de multévi maradványával körülbelől eléri a tavalyi termés mennyiségét. Oroszország, — ugyan egyes vidékei nem jó eredményt ígérnek, de exportálni még mindig jól leend képesítve. Kelet india, — Anglia részéről ez idén kiválóan figyelemre lesz méltatva, mióta az a vélemény, hogy buzatermési képessége ugy az Egyesült • államok mint Oroszországával mennyiségileg egyforma.
A mostani terményárak nálunk külföldre nem conveniálnak, s tekintve deficites termésünket, alig hihető, hogy később conveniáljanak, sót feltehető inkább, hogy az idén oláhországi importra leend szükségünk.
Mindenesetre kedvezőtlen helyzetben vagyunk, mert malmainknak a kivileli üzletre csekély kilátás Ígérkezik, addig legalább, mig a külföld áremelkedése nagyobb nem leend.
Ennyiben vázolható fővonásokban jelenleg az 1879-iki gazdasági év, melynek további fejlődése most már csak attól függ: mennyire fogják a szerencsésb eredményekkel rendelkező országok felhasználni az alkalmat saját előnyükre ?
LOBMAYER J. F.
AUGUSZTUS 14 éa 1879.
Biró a tanúhoz; .Minő állása ember ön? Tana, aki hajlott testalkata paraszt, felállva s kezével gesticulálva: — Hát csak ilyen girbe-garba la! amint látni tetszik,
Jeles ítélet és alapos remény. Az egyszeri bírd ilyen ítéletet mondott;
Vádlott tolvajlásban ártatlannak mondatik ki — reméljük, hogy többé ilyeamit nem tesz.
• Egy urí embernek ellopták a fáját, kivetkező nap elmegy hozzá egy barátja, amaz panaszkodik barátjának, hogy milyen gazemberek vannak, az 6 tüzelni való fáját ellopták. .Annál jobb barátom, legalább nem kell a fölvágatásra költeni, «őt a mi főbb, nem kell a másodszori ellopástól tartani.*
Piaczi árak.
100 kilóg, számitva.
Pápa: Buza 10---11-—Bozs 6 20—6-40 Árpa
6.—.-.6 60 Zab 5-10-5 50. Kukoricza 5-20 —6 —
Szombathely: Bnza 11.60—12.40 Rozs 7.60.-8. Árpa 7 20 -8-40. Zab 5 60-5.80. Kakoricza 5.60—7
6y6r : Buza 12 —12 5oRoz. 6 20 —6 40. Árpa 5.50.—6.— Zab 5.80—6.10. Kakoricza 6.40.—6 .86
Pè08 Bnzad- 30--10 50 Rozs 6.60—6 80. Arpa.6. --6.20. Zab 6 20—6 40 Kukoricza 5 80.—6 —
Badapest: Baza: ll4í-12*2ó. Róza 7 45-7-60 Árpa 6.75—6 80 Zab 5 75-6-—Kakoricza 6.50—6 60
Veszpréa : Buza 10.50—11 80. Rozs 7—7.50— Árpa 7-20—7 8<J. Zab 6.30—6-50. Kukoricza 5 80—6 —
Mohács : Buza 10 50—10.80 Rozs 6 20-Árpa
5 40.-6.50 Zab 5 50—Kokoricaa 5.80
Kaposvár : Baza 10 50—11-—. Rozs 7 50—8 —. Árpa 7 50—8-50. Zab 5.40—6.— Kukoricza.V70—5 90.
Ssprso: Buza 12.20.—12-80. Rozs 7-40.—7 80 Árpa 7 20—9.60 Zab 6 60.—6 60. Kakoricza 6 50.—
Vasúti menetrend. A buda-pesti időmutató óra szerint, indul Kanizsáról
hova :
Vonat
szám OraPere. Id5
205 Eszék, Moh4e*,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
2 ! 5 . . , 2 30 délat. 212 Bada-Pestro........ 4 58 reggel
202 .26 délnt.''
■ ■
Papírszeletek.
Kitértelmü védekedés. Tanár (dühvel): „ön mégis a legnagyobb czamár! — Tanuló (felindulva): Tanár ur megfeledkezik magáról 1"
Üzlet.
Hivatalos értesítés a termés állapotáról: Zalamegye: tapolczai j. ő. b. közép, ő. r. közép, rep. közép, árpa közép, zab jó, teng. jó, burg. jó; sümeghi j ő. b. rosz, t. b. rósz ő. r; rosz, árpa rosz, zab közép, teng. jó, burg, jó ; keszthelyi j. ö. b. rosz. t. b. közép, ő. r. rosz, rep. Közép, árpa közép, zab jó, teng. közép, burg. jó; kanizsai j. ő. b. közép, t. b közép, Ő. r. rosz, rep. közép, árpa közép, zab jó, teng közép burg jó; pacsai j. ő. b. közép, t. b. közép, ő. r. rosz, rep. közép, árpa rosz, zab közép, teng. rosz, burg. rosz; zala egerszegi j ó. b. közép. ő. r. rosz, árpa közép, zab jó, teng. jó, burg. közép; novai j; ő. b. közép, t. közép, ő. r. rosz, rep. jó, árpa közép, zab jó. teng. jó, burg. közép; alsó-lendvai j. ő. b. közép, t. közép, ő. r. rosz, rep jó, árpa rosz, zab közép, teng. közép, burg. közép; perlaki j. ő. b. közép, ő. r. közép, árpa közép, zab jó, teng. közép, burg. jó ; csáktornyai j- ő. b. közép, t. b. rosz, ő. r. közép, árpa közép, zab közép, teng. közép, burg. kö • zép; letenyei j. ő. b. rosz, t. rosz, ő. r. rosz, rep. közép, árpa rosz. sab rosz, teng. rosz, burg. rosz.
Egy nagyokat füllenteni szerető egy társaságban azztl dicsekedett, hogy 5 már lovagolt 5 perez alatt egv fel mérföldet. Egy jelenlévő lovász-mestert, a ki kitűnő lovász volt, kédeztek meg, mit szól ehez er szározan azt felelte: „Megtenni nem tudom, de hazudni én is tudom."
204 .......... 11 30 estve
218 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 „ .........11 48 estve
315 Sopronba ........ 8 38 délat.
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz é» Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délat.
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiaméból 1 41 délat.
206 „ , „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 „ ........2 5 délat.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8xombath. Bécs Ujhely)f« lŐl 10 27 estve
302 „ M . .45 reggel
163 Sopronjból ........U 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marbarg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délot.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve Marbargba csatlakozás Villach és Francesfestből
9 . , . Fiancesfestből
Felelős szerkesztő: BátOrf) LajOS.
Nem kis feladat. Bejön a göcseji vín anyóka a könyvnyomdába, kezében az ima könyvvel és következő kérelmet intéz a művezetőhöz:
— Ugyan kérem egész szeretettel kedves úrfi, legyen olyan jó és csinátasson az én imádságos könyvembe nagyobb bötüket, mert biz Isten már nem tndom elóvasni a templomban.
A magyar synonimák egyék elmés magyar rázója igen találó megfejtést adott a „kantár* szó
értelmének.
Kan tár ugyanis nem egyéb, mint barátklas-
trom.
Ily megfejtése ku''cs mellett aztán könnyű megértei''i azt a különös eseményt, hogy „a nagyságos asszony hogyan szökött meg a kandallóval • A kan dalló az operaénekes volt. Ezáltal mi is »zolgálank egypár nevezetes sy-nonima «elejtésével. Úgymint:
„Kis bőgő" annyi, mint apró suszter inas meglábszijázott áliapo tban
.Nagy bőgó" = elnáspángolt suszterinas a
nagyjából.
„Csődör" azért fontos, mert Kanizsán gyakran előfordul a polgári igazságszolgáltatás terét), t. i.
c»őd-<5r.
Aratási áttekintés.
Minél köselébb jövünk as idei aratások eredményéhea, anaál inkább meggyőződünk, hogy as 1879-ik év ugy nálunk, mint a külföldön egéaaben véve a gaadaságokra kedvesőtlen, hogy ne mondjuk sserencsóüen. Meny-
Megfelelt Katona: .Kapitány ur, lőszerünk elfogyott!* — Kapitány : „Az ö ... be ! mit csináljunk?" — Katona: .Felhagyudk a lövöldözéssel •
— A vendéglőben. Vendég: tHo megkapom mar egyszer ast a hideg borjúsültet?* — Pinezér: .Tessék még egy kis tfitelemasel lenni; először megkell sfitni, azután hidegre kell kitenni t irr idő kell hozzá."
Csak első szeptemberig
Végeladás

feltűnő árleengedéssei
Özv. MATTOSHNÉ üzletében.
*
Alulirt tisstelettel értesítem a n. é. közönséget, misserínt üzletem fennhagyása végett a benn találtató mindenféle férfi öltönyökre való gyapjú, mosó és ssőr kelméket nagyban és meter számra is. Valamint * meglevő késs ruhákat, vég*Ud »sra bocsájtom. Ugy-ssinte esen kelméből, mindennemű férfiöltöny készítésre árleengedés mellett megrendeléseket elfogadok, s ast ugy mint eddig szolidan s pontosan elkéssittetni igérem. Amely tetemes engedménynél fogva a n. é. közönség számos
megrendelését aláaattal kérve.
t
Nagy-Kanissa, aug. hó 1879. (908 2 —2) Tisztelettel
ÖZY. MATTOSH J0Z8EFNÉ.
-
* E rovat alatt- köalötlért felelősséget nem vállal a ftzerk.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 14-4* 1879.
/
Árverési hirdetés.
A kis-komáromi uradalmi tisztség részéről közhírré tetetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi tisztartósági irodában tartandó nyilvános árverésen 1880-ik évi január 1-től számítandó három évre haszonbérbe fog adatni a Galambok nevezetű községben levő urodalmi korcsma, mely napra a bérleni szándékozók a szükséges bánat pénzzel ellátva ezennel meghívatnak.
Kelt Kis-Komárom julius hó 28. 1879.
Az urodalmi tisztség.
(901 5-8)
ammmmmmtuimm
mttmmmmmmmim
RAVISSANTE
A í. hölOTMpafc egyetlen ártalmatlan Mrszéíití szere,
du
Dr. LEJOSSE á Paris.
és ar.on jeles tulajdonsággal bir, bogy a bőrszerve puhító ag, felfrlssitőleg hat annak működésére fokozó éiteto befolyással bir. A legdicsóbb toilette-sxer minden höigy számára. mely minden bőrbetegséget eltávolít s a bőr színét fiatalítja és Bxépiti. Mint lágyító-, borfejlesztő-szer minden zsíranyagot és olajfélét fölülmúl, miután a börtrendkivül hajlékonynyá, gyöngéddé és fehérré teszi Nagy üveg ára 2 frt. 50 kr. kis üveg I frt. 50 kr.
SAVON RAVISSANTE
a legkedveltebb pipere-szappan a börszin szépítésére és javítására
Hasmálata után a bór bársonysima lesz é3 igen kellemes illatot
(891 5 — *) tart meg.
Egy dobozzal (3 drb.) I frt 50 kr. darabonkint 50 kr.
Valódi minőségben kapható a közpouti főraktárban, Schvrarz Henriknél Budapost, n>nzeum k^rut 10. sz. Nagy-Kanizsán : Práger Béla, nr gyógyszertárában. Szegeden : Kovács Albert és Barcsay Károly urak gyó^ szertárában, DEHRECZEXBEN: Götl Nándor és Dr. Kotschuck V. Emil urak gyógyszertárában. KOLOZ3VÁBTT Valentini A. gyógytí. és nagyobb gyógy tárakban.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy- Kanizsán, egy jól oskolázott ifjú gyakornokul, kedvező feltételek mellett felvétetik.
OTTO FRAXCZ. ctég.
különlegességei Bécs, Mariahiiferstra88e Nr. 38.
Csatzár
kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
PURITAS
hajifjitó-tej.
A Paritás nem hajfesték, hanem tejszerű folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy fehér hajat megifjitani, azax lassankint ■rég pedig legkésőbb tlzeaaégy aap alatt ama szint visszaadja, meiyiyel eredetileg birt! r
Egy p«la<jzk „Puritás* ára 2 frt (elküldésnél 20 kr. kőltaég.)
TJÓVÍrafl Egyetlen s*épitő»z°r sem versenyezhet kitűnőség és jó hatásra
„hóvirá^al". Olajos üditő alkatiészekl>ől előállítva, eltávolít ! szer rövid idő alatt szeplőt, májfohokat, bőratkákat. bőrpattanásokat stb. és az arezbőrnek léuylő fehérséget, üde és finomságot kölcsönös. : Lejrjobb védsser az őszi és téli zord levegő behatása ellen, azért nél-kuiözbctlen női s épitőszer különösen a farsangban, ára 1 forint.
T>éOSi pipe.e rlspor Szent-György virág, fehér és rózsa szinben, a bő--L''r*>n tartós és láthatlnn, jóságára a legkitűnőbb minőségű. A íizsport leginkább a folyékony szcut-gy<>r>jy-rirág használata után ajánlhatjuk, mi az arezszinnek feltűnő gyengéd fiuornságot kölcsönöz. Egy doboz ára 60 krajezár.
Orllantlne az egyedali szer a szakái szépítése és puhán tartására, min--■-''den asirosság hátrahagyása nélkül, ára egy palaczkuak 80 kr.
TTelmine 8*arvasmarba-hajkenCcs orvosi ntasitás szerint készítve, a •*~®-iiaj szépítésre és fenntartására, mepóv a hajhuliási korpaképzódéstól
és erősíti a hajitört, ára egy nagy tégelynek 1 frt 50 kr.
T~\ld-olaj zöld dióhéjból gondosan készítve, azon kitűnő tulajdonság--^gal, hogy a fehér, ős« és vörös hajúak egy természetesnek látszó sötét szint kölcsönöz, ára egy nagy palaczknak 1 frt.
T a Jeuae igen jeles szakál-növesztő, meiyiyel a szakált igen ssép -^fekete, barna, vagy szőkére lehet festeni. Fekete vagy sötétbarna bajnál a La Jeune igen czélgzerüen alkalmazható, ára egy levélkének a hozzá tartozóval 3 frt.
TTraola (hajízesz) kitűnő hatással a haj éá hajbőrre, a kigőzölgést «15-^ segiti, megőriz a korpa képxődéatől és fakadáaoktól, előmosditja a hajnövést különösen kiállott betegségek ntán, u. m. tyhns, himlő, gyermekágy stb., ára egy nagy palaczkuak 1 frt 50 kr.
, IJIppokrene, gyógyerejü szájviz rosz szag eltávolítására, rendkívül jól-AJ-tevő és üditő hatással, ára egy palacaknak 1 frt 20 kr.
Na^y-Kanizsán valódi minőségben Prág8r Béla gyégyaze-rész araál. (853 14-26)
Pályázati hirdetmény.
A füzvölgyi községi iskola tanitó állás betöltésére 1879. évi augusztus 30. reggeli 9 órája Fűzvölgyre pályázat nyittatik. Ezen álláshoz van kötve tisztes lakáson és házi kerten kivül 350 frt a községek pénztárából l/t évenkint utólagosan fizetendő készpénz, 4 hold föld haszon élvezete a nép által munkálva 12 drb. marhára legeltetési jog, Langviz, Korpavár és Fűzvölgy községek szőlő birtokán szabad must collecto. Melyért a tanitó a gondjain bizott gyermekeket tanitani tartozik. A pályázni óhajtók felkéretnek a kitűzött napig okmányaiknak alulirothoz beküldésére és személyes megjelenésre.
Langvizen, 1879. aug. 7-én.
(909 1-2)
Talabér Gyula
isk. elnök.
Bi*rift''r,!l'' orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek álul ajánlva, Ansstria-Macyarorssitbaii, Fa estaorssAc, KémetsrtsAc, HolUndban éa StcíIsmb, BemA-
bL mir tíz év óta fénjea likerrcl bwzoilUtik
mindennemű
nint szinte az arezb&r mindenféle tisztátalanság«! ellen
k&ldo&Mo a rûh, ax idült éa pikkely aimftr «tien, a kosz, a aíair ropedvény. a
fel é* oikil korpa ellen, » tzepM. májfolt. as upynevexett rexeaorr. a façydag, a libixzada*. sa ryenaekek valamennyi kûlai fejb«t«g»r den kin« k mist a bórt tisztitó mo»dán«r ajáolUthatik.
Ára daraboikéflt használati utasítással együtt 35 kr.
A B«rfer*r«le kátrtny.ssappaa 40°.o-ka tímény fakátrányi tartal-felettébb gondosan ran kécutve, s fónyef»SMi ktlönWxik minden «gjébb, a «kedé«b«a előforduló kátrány-nappinoktéL
Csalások kikerfllése végett =
karMkedéaben
Árverési hirdetmény.
Az alulirt urodalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó 1879. augusztus hó 18-án a nempthi és 19-én az alsó-lend-vai gazdasági irodákban a reggeli órákban nyilvános árverés vagy ajánlat levél utján több rendbeli korcsmák, borárulási s halászati jogok, vizi őrlő malmok, nagyobb s kissebb területű föld, rét s legelők, nem különben az urodalmi erdokbeu a makoltási s gubacsszedési jog haszonbérbe adatnak. —
Az árveté&i feltételek Alsó-Lendván a gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván 1879. julius 31-én
Alsó-Lendva Nempthi urodalmak igazgatósága.
(904 3-3)
a gyógyszertárakban világosan
Berger»féle kátrány-szappan
kérendő
Eryotail kelyettM m bei. 6m ktlfSU
s. HIU msa. TR0PPAU, i-^UlTÄ."**
Kapható : Nagy Kanizsán, Práger Béla nr gyógyszertárában, és Zala-Egerazegen Hallasy nr gyógyszertárában. (822 11—12)
s figyelni keli a zffld eaomagolásra
s az ide mellékelt védjegyre*
412
879.
Építkezési árlejtés.
A főméltóságu vallás- és közoktatásügyi minisztérium f. é. 17.330. számú magas rendeletévei a vallás alapot illető nyavaládi és fiatalosi gazdasági épületeknek 2302 frt 59 kr. erejéig helyreállítását elrendelvén, annak vállalkozás utjáni biztosítása érdemében f. é. augusztus hó 19-én d. e. 10 órakor alulirt tiszttartósági irodában szóbeli, nyilvános, — zár ajánlatokkal egybekapcsolt, — árlejtés lesz megtartandó.
Melyről a vállalkozni óhajtó szakképzettek azon hozzátétellel értesíttetnek, miszerint zárt 50 kros bélyeggel és 231 frt bánatpénzzel ellátott ajanlataikat az árverés előtt benyújtsák, mert szóbeli árlejtés lezárása után érkezendők figyelembe vétetni nem fognak.
Az árlejtésre vonatkozó feltételek, valamint ar árlejtés tárgyát előtüntető műszaki felvételek alulirt tisztartósági irodában, az előirt hivatalos órákban megtudhatók illetve betekiut-hetők. — (910 l-l)
Somlyó-Vásárhelyi tiszttartóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
JOSEF PÖLZJL.,
Grafendorf bei Stookerau,
enipflehll Mir Ki''Hriiwilrtigi''li Snl»<ui »eine.
Patent - Hand Dreschmaschine n aufwärts v«n fl. HO — <8öt» 7—10) Ein- bis vierpferd. Dreschmaschinen
mit uiul ohne l''utx''Mrk ntifwilrt» von Ii. 200 ;
Universal Dreschmaschine, liefert die Krnclit rein geputzt bis in den Sack, summt Sänleili!ü|>Ji«l und allen Riemen komplet fl. *"7f»; Englische Dampf Dreschmaschinen v. Marshall - Son und Comp Uainsbo rougli Kurland mit mehr als 14U goldenen und silbernen Medaillen preisgekrönt tiu den itttoi »Htionallen Ausstellungen der vornehmsten Nationen. Landwirtschaftliche Masohinen aller Art zu bedeutend ermRssi|(ten Preisen. Wiodervorkftnler und nolide Agenten erwünscht.
Keskeny
útflfú - mellcznkorkák,
a tüdő és mellbidok, köhöcfcs, fojtókfihögés, rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.
X terraé.xet által • Kenvedrt rmtu rli^if m^BHH^mb J«rír« t«ren(«lt mr(bcr*ca(h«lt«n kokco; utlfü gwHVg hton eddli; fel nrm d«rlc«U titkot íorUIJ. ■KyL«k4 m.tfilban, minerlnt * géf« f» Jegc»5 r«ndjxcr '' gr ull.Jt njrákhArtrAjiira való áxonnali gyort By.5,?» tO enyhít*} halA* KTskorUiávat tt |||h<~> brtu VWIJ'''''' fservtk ifyójfjutásál minden t«kÍBtetb«n leho- | V1 j lói** «lóiesilf''
Miután (friirraínyun- s »J/ff knil • oxukor ít keikonr
dtlfabsil tlixui __J-—
kr£t k«s«<ked0nk, kOlónö»
Bfyelamb« «jsnljak ha^ótifll«* b«Jeirjttit vídjeyjrünket u. doboion l«TÓ sUlriuuokst, mert otak esek Igatoljak annak valúdliágat.
Schmidt Vlctor & fiai,
cb. k. sz&bad&l gyárosok Bécs, Wieden, AJlegusso 4d
Kaphatók: Prager Béla gyógyszt. N.-Kani*sAn , KAHvoda J. Letenyén Kis A. gyóíyset. A.-LondvAn , Dorner Kaj. vas- és füaicrkoreskcdésben Sllmegheu Werll M. gyógy* tt. KaproocEÁn és idOsb. Mozeit F. VaavAron Hollósy Jóstef K. gyogyssirUrábau Zala-Kgersiegen. (867 21 — 60)
ííAGr-KANIZSA, 1879. augusztut* 17-én.
8 frt .[
Tlzennyolezadlk évfolyam.
Eléftzstésl ár:
|egéss érre . fél érre . negyed érre . Egy szám 10 kr
*
2 .
Hirdetések
6 tixnábos petit«orban 7 másodszor 6 i minden \oribbi »őrért 5 kr. nyilttérrkn '' soronként 10 krért ré- í letuek fel Kincstári illeték minden >gvea hirdetésért küj&of 30 kr fisetendí. 1


1 A lap szellemi réssét 1 } illet® k9slemények a " ixerkesr tShös,
anyagi réssét illetS köslemÁnyek pedig a kiadóhoz bérmentve intéseadfik : NAQY-KANIZSA Wlassiosfcáz.
Bérmentetlen letelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
^Kéziratok - tíuii nem j i küldetnek.
Ry = > ■ =
i
el óbb: ,Z A. L A-B O M OQYI KÖZLÖN Y.4
N^Kanlzsatáros helyhatóságának, „n.-kanizgai önk. tüzol tó-egylet«, * „n.-kanlzsai kereskedelmi 8 iparbank«, „n.-kanlz»ai takarékpénztár«, a „lalaraegyei általános tanltótes-tület" a „n.-kanizsai kladed-neveló egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai küliálasztraánya« s több megyei és Tárosi egyesölet hlratalos értesittje.
Ifelenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleaő vegyes tartalmú lap.
Deák Ferencz
zalai sxobrának leleplöxés« előU.
II.
Tarányi Ferencz ur birtokában van
- örökösödés utjána söjtöri születési ház. melyet a tulajdonos ur jókarban tart.
Ismerjük Tarányi ur nemesszivüségét s nagynevű rokona iránti kegyeletes érzelmét. mind a mellett nincs szándékunkban nyomást gyakorolni érzetére ez indítvány felemlitésével. Tett és tesz a nagy hazafi emlékére sokat, nem kerüli el
figyelmét semmi.
Tény, hogy nem örömest vál az ember
meg oly tulajdontól, mely páratlan becscsel bir; de másrészről az ember, a rokon egyszersmint honpolgár is, és egy nemzeti óhaj teljesítésére a hazafias készség nyilvánulni szokott.
Igénytelen nézetem szerint legczél-
szerubb volna, ha a megye bizottsága venné kezébe cz ügyet s kérné tel a lelkes tulajdonost, hogy Deák Ferencz születési házát engedné át iskolának akár pénzért, akár cserében a mostani iskolai épületért.
Kezdeményezésére Zalamegye tevékeny alispánját, Svastics Benó urat ezennel tisztelettel s hazafias bizalommal -felkérem.
Akarat kell s önérzetes készség, a mélyen tisztelt tulajdonos ur bizonyára örvendeni fog, ha a megyének egy örök-emléket ad át, melyre határtalan; örömmel
tekint a nemzet.
Vajha szerény indítványom ne hangzanék el a pusztában, hanem nemzeti köz-kincscsé válnék az a hely, hol Deák Fe -rencz született.
BÁTORFI.
Vésznapok Csabrendeken.
Angasztns 5, 6, 7 s 8 napjain.
Délutáni egy óra felé lehetett, a fáradt munkás a kiszáradt földre hajtá le fejét, a semmittevő hüs helyet keresett magának, hogy a nap tikkasztó heve elöl menekülhessen, a dús pedig ép akkor ülhetett gazdsgon teritett asztalahoz, midőn egyszerre megkondultak a vészharangok, melyekjelzik hogy felebarátaink vagyo n-i s éito tán veszélybe forog. —
A emberi sziv nemesb sugalraa kényeimétói feiriusztá, a fáradt munkást, a hen) élőt, a gazdagot; sietett mindenki oda, hol a tüz tá* madott, honnan a vész kiindult, hogy segítsen s mentsen a mit lehet, a mit tud. — Az egyesült erőnek sikerült is a vészt hozó elemet legyőzni a nyugalom ismét helyre állt, csend szállá alá Csabrendek kies vidékére, kiki helyét felkereste, munkáját végezte; csak itt ott lehetett néhány embertől hallani a fonto* nap esemény okát s lefolyását különféie variatiókban, természetes nem egyszer az igazság rovására díszítve • ékesitve. —
Az éj, melyről a nagy német költő mondá „hogy az embernek nem barátja," nyugalmat hozott a felizgatott kedélyekre, az álom uj erőt adott a fáradt embernek; a regg vidáman üd-vözié e világ zarándokait, kik mindennapi munkájuk után sietének.
Azonban alig lehetett reggeli 9 óra, midőn a harangok siró hangja újra a bősz elem kitörését jelzék. Á nap első pompájában ragyogott, a tiszta égen egy felhő sem volt iátha''ó, a hegyekről egy szellő sem lengedezett, a természet ritka szép képéhez, az égő házak felcsapó veres lángja rémületes coloritot adott. Siró gyermekek, jajveszéklŐ anyák, kétségbeesett család atyák, kik egy évi fáradtságuk alig haza hordott gyümölcseit elpusztulva látták; arczaikon olvasható mély bú, a résztvevő ember szivét majd megrepeszték; e szomorú látmány kettős erőt ada a segítő embereknek s ennek köszönhető, hogy a tüz rövid idő alatt megfékezve volt, 8 a bősz elem csak két házat pusztitott el, de két családot tett tönkre, két családnak jóllétét kenyerét, mindenét semmisité meg.
Délfelé az emberek azon tudattal, hogy kötelességüknek eleget tettek, hogy a veszély elháritva van; haza menének, csak a kirendelt őrök, csak a kártvallott két család maradt ott; az elsők őrszemmel tekin''ének körül, hol keil még menteni, hol kell a még lappangó tüzet öntözni; az utóbbiak pedig össze gyűjtvén gyermekeiket, fájdalomtelt szívvel nézték vagyonuknak hamvait. E9 ki vállalkoznék arra, hogy azon gondolatokat, melyek e kárvallott szegények agyában keletkeztek, hogy azon érzeteket melyek e szegények szivében egymást felválták, leírja? Oh föidi gyarlóságunknak, az emberi törekvések hiúságának eleven kópé, hü tükre feküdt előttünk. A mit az ember egy fársdttelt életén keresztül szerzett, a miért gyakran bókét boldogságot sőt gyakran jólelkiismeretét is feláldozza, azt a vigyázatlanság egy rövid óra alatt tönkre teszi, elpusztítja. — Mindegyikünk meg volt győződve arról, hogy e veszélyt a vi-gjáza''lanság, mi népünknél oly gyakori , szülte volt. —
Míg az okról ki ki saját módja szerint családi kórében, asztala felett elmélkedett, b mig a munkás abban hagyott dolga után látni akart ugy délutáni két óra felé, újra segítségre hivák a harangok a lakosokat. A tüz, távol volt az első helytől, de ugyan azon alczában, újra kitört, uj áldozatokat kért !
Rémülten szaladt a nép a veszély helyére, dé irtózatos volt a látvány, mely ott eléje táralt, négy ház, hozzá tartozó mellék épületeivel együtt egyszerre lángban állott, a tüz irtózatos gyorsasággal terjedt tovább, csakhamar az állami iskola mellett álló csűrbe vergódett, hol a községi kántornak ez évi egész termése állott, a község nagyszáma oda sietett, hogy az iskolát mentse, mi sikerült is; de egyszerre egy sikító hang hallatszott; „a templom ég" eszeveszetten sietett oda a nép, rémülve látá, hogy a tüz mint harapódzott a templom tetejébe; legyen, hogy a nép felfogta azt, hogy ha a tem plom meggy uladt az egé*z község menthetetlenül elvész ; mert mint hacsak a veszélyt elősegítendő minden e szegény község ellen összeesküdött volna, hirtelen szél is kerekedett; vagy legyen, hogy szorultságában drágává vált a népnek
azon hely, hol istennek bajait elpanaszolja, számosan a templom tetejére siettek, hol sikerült is a bósz elemet legyőzni; e bátor férfiak közül különösen kitüntette magát egy fiatal paraszt legény, kit derék viseleteért, községünknek egy lelkes féifia a humanitásáról ismert Chernel Olivér ur, mint hallom anyagilag megisju* lalmazott.
Késő estéig ott maradt a nép a vész helyszínén, mentett, segített hol csak lehetett« Járásunk közszeretetben álló szolgabirája, Bogyay Antal ur, mindenütt ott vala hol a veszély legnagyobb volt, erélyes intézkedéseinek köszönhető, hogy a tüz nagyobb mérvben nem terjedt tova. Fáradtan ment a nép haza, hogy álomra hajtsa fáradt fejét; de félelem s rettegés támadtszivé-ben, mert ösztönszerűleg mindegyik felkiálta : .gyújtogató van a községben."
Az éj azonban, melyben bár aludni kevés ember mert, nyugodtan mult el, e hó 7. napjának délelőtti szakában is semmi sem zavarta a csendet; de délután két óra felé, panaszolva hirdették a harangok, hogy ujabb áldozatokat kíván a felbőszült elem. A templom dombján álló két ház lángban állott. Szivrázó vérfagyasztó jelenet tárulta vészhelyre siető emberek szemei előtt, rémületes volt látni, mint vánszorog egy öreg vak asszony, ki beteg ágyán fetrengett, a tűzön keresztül, mintha csak égi kéz vezette volna, ki a szabad felé s miként dült ott le a lelki izgatottság, betegség s gyengeség miatt. Mindenki, ki csak tudott segíteni sietett, ott dolgozott, gazdag s szegény, öreg s ifjú, rang s nemi különbség nélkül. De rémületes hangot hallani egyszerre, jajveszékelve sikítják többen „a sinagoga égö s mielőbb még kellő segítséget küldhettek volna oda, a templom, mely a község diszét képozte, mely páiját a vidéken ritkitá, lángokban állott; hamuvá lelt, de felgyujtá a templom mellett alló rabbi lakást is. Egy épület veszett el, mely a legszentebb czélnak, isten tiszteletének volt szentelve. Vajha mielőtt újra felépíttetnék istennek tiszteletére, az emberek üdvére l
Ki vállalkoznék arra, hogy a szomorú jelenetet, mely szemeink előtt ellárult leírja ? mint dolgozott az erő legnagyobb megfeszítése >
TÁRCZA.
Mit ér...
Mit ér a róisaf* Hogyh* nincs virágja ? A viragulau fát A kertész kivágja.
Az én életem is Egy virágtalau f«, Csak a reméuys g *öld Levele nó rajta.
Se télen se nyáron Nem hot et virágot, — Nem is tész vele kárt. Halál ha kivágod. v
lfj. VÁRADY FERENCZ.
Borura dertt.
Hesrély. ^
Irta: Szukát» Lajos.
(Folyt, és vége.)
Tamás keblét kimondhatatlad fájdalom lepte el, annyira, erőt vett rajta a búcsúszó, hogy nem birt szólni.
— Itt van a levél, vidd szeretett gyám anyádnak, most már ^végképen az lesz neked. Csak ar*ft leérlek, hogy két órai időköz elmulta atán add kezeihez. Isten veled Tamás !...
Erre Palánky gyorsan eltávozott az erdő sűrűjébe.
E pillanatokban nem tudta hirtelen elhatározni, hogy kövesse-e titkon Palánky t, hátha öngyilkosságot akar elkövetni, — vagy bontsa-e fel a levelet, — igy legalább megtudja a történendő eredményt.
Némi habozás után az utóbbira határozá el magát.
— Semmi kétség mondá reszkető hangon, — itt vagy párbaj, — vagy öngyilkosság készül. Ugy van, Igen. Váralji valószínűleg nem engedett, valamint Palánky sem, igy élénk szóváltás fejlődhetett köztük, minők folytán párbajkihivás lón a vége. Vagy ... vagy. Ha nem bontom fel most, meg lehet később már ugy is hasztalan minden.
Ezzel remegő kézzel feltörte a pecsétet.
A levél borítékba zárt összehajtott papirost azonnal felbontotta felhangon s olvasni kezdé: —
„Szeretett kedves nőm Bertha.
A sors igy határozá el, — nem tehetek ellene. ''A csapás bekövetkezék, tehát törnöm kell.
Ilyen az élet! Veszélytől, szerencsétlenségtől megóv a nincs. Hogy igy történt, arról nem tehetek. Légy boldog, az Isten áldásos keze vezéreljen.
Tamásnak viseld gondját, — a mi gyermekünket Endrét kebledre már aligha ölelheted. S ha az Isten jóakarata folytán még fel találnád.
E szavak olvasása után keble szorulni kezdett, szive erősen dobogott, . — fogadja atyai áldásomat ezen sorokban. Vagyonom egy -részét ne sajnáld Tamás részére. Ha Endrét a sors ismét visszahozná agy osztozzanak meg testvérileg. A másik rész legyen tied.
Ne kárhoztass, hogy ily halállal kellett kimúlnom. Életünk fonala nem a mi kezünkben van.
Az Isten áldjon meg benneteket szeretó férjed. Padlót Ferencz."
— Ah micsoda?! hogyan Padlós, Padlós, ... mintha... igen hallottam volna már valamikor e nevet. Oly ismeretes... ah Istenem ... ha ő az, és... és Endre igen ón vagyok !... oh Istenem. Már hogyan is tudok ennyire megfeledkezni, hiszen más Endre is van a világon, a kit hasonló sors érhetett mint engem.
De ezen sor : ,8 ha az Isten jóakarata folytán feltalálnád, — iogadja atyai áldásomat Hátha ... hátha mégis engem illet. Igen már most emlékszem a névre, — igen Padlós volt szüleim neve Tamás örömében ugrált, nevetett, sirt, — majd ismét a levelet nézegette.
Végre minden erejét Összeszedve, az erdőbe futott s e két szót: «Padlós ur I. . atyám ! foljton kiáltotta.
Már jó darabig futhatott, midőn egyszerre csak lövést hallott eldördülni.
— Oh Istenem ! — talán már későn; — oh talán már meghalt.
Lélekszakadtan rohan irány felé, a honnan a lövést hallotta.
Rövid idő múlva oda is ért Épen szemben állt már Váralji és Palánky s készülődtek a lövóare.
Az előbbi durranás csak próba lövés volt.
Palánky ur régi töltést lőtt ki pisztolyából. Meg akarván győződni, hogy használható-e fegyvere.
Tamás lihegve futott s a mint Palánky urat elérte — karjai közé veté magát.
— Atyám 1 szeretett atyám... én fiad vagyok Endre, igen fiad... a ki a vasatnál elveszett tőletek.
— Hogyan szólj — miként ? — Oh Istenem te Endre, igen... oh... szólt zavartan Palánky • eldobván fegyverét.
Erre a jelenlevők nagy csudalkozására egymást ölelték, csókolták, majd sírtak, nevettek. —
Váralji is oda sietett.
— Fiam szeretett gyermekem Endre, a kit már elveszve hittem... szólt örömtől sugárzó arczczal Palánky ur.
Váraljit annyira ellepte Palánky és Tamás öröme, hogy elragadtatva szintén keblére szoritá Tamást majd pedig Palánkyt.
Az öröm áthatotta a kebleket.
A két ellenségből ezen boldogpillanatban a legjobb barát lőn.
— Oh Istenem csak most mondhatom, hogy boldog vagyok — szólt vidám arczczal megelégedetten Váralji. — Vigyék e gyilkoló '' szereket oda a honnan hozták, — s eszel átadta a segédeknek. — Ma inkább kancsót fogunk a kezünkben forgatni, mint pisztolyt. Oh Isten... mily boldog vagyok, oh mily boldog.
Mintha csak kicserélték volna Váralji urat, olyan ember lett most belőle.
Amint a helyszínéről, mely oly végzetes események színhelye volt, — elindultak Váralji ur hazafelé futott, hogy Teréznek elmondja a történteket.
Tamás és Palánky ur szintén haza felé siettek. Palánky ^r nevének miként történt meg változását beszélte el.
Amint Váralji ur Teréz szobájába ért örömteljes arczczal igy szólt:
— No gyere — siess ne gondolkodjál, egy-kettó!
— Mi az, — talán ?
— No ne talán, hanem csak gyere.
— Ejnye be jó kedve van a papának ? hova... hova megyünk ?
TIZÉNNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 17-én 1879
mellett mioden ember, mint segítettek a szegény kárvallottakon azok, kik megkímélve maradtak a fülböBzült elemtől. Nem ismerve nyugtot s fáradságot; mint sirt az anya, miként ssaladt eszeveszetten a megijedt gyermek; sséval a kétségbeesés utánozhatlan képe állt előttünk.
Minden ember csak egyet kérdezett, csak egyet tudokoit egyik a másiktól; kilehet a gonosztevő? Az izgatottságot növelte még azon körülmény, hogy a papnak csűrében egy ká-vésvindzsa mellett izzó szemet találtak mi a szalmát már felgyújtotta; de szerencsére egy arra menő asszony észrevéve, az oda siető emberekkel együtt, eloltották ;
Augusztus 7-étől 8 ikára való éjen, mindenki ébren''volt, nyugalomnak adni magát senki sem mert; azonban az éjjen veszély nem támadt! de pénteken délután ismét két óra felé ujjolag, segítségért kiáltanak a harangok, a kántornak méhháza gyújtatott ekkor meg; de szerencsére a tüz csakhamar megfékeztetett.
Leverten, kétségbeesve járt mindenki fel e alá senki sem tudott tanácsolni, senki sem mert munkája után látni, már már terjedt a nézet, hogy a község veszve van ; az izgatottság nőttön-nőtt s már gonosz, aljas emberek terjeszteni ketdették, hogy a zsidók gyújtogatják fel háza ikat, mert biztosítva vannak a tüz ellen az által a nép boszujának tárgyat kívántak adni. i De a gondviselés, ki előtt vallás külömb-
eég nincs, ki e vallási külómbséget, gátnak nem tartja az igazság kellő kiderítésére, ezt itt k sajátságos módon kiderité:
A megyei főcsendbiztos, Rendekre jőve, itt ezolgabironkkal együtt a községi kántor, az elaggott mester házába vergődött, hol véletlenül azon csészéhez hasonlokat látott, mely a pap csűrébe találtatott. Akiinduló pont megvolt!
Rövid, czélszerü kihallgatás után kiderült hogy a gonosztevő, e szerencsétlen, becsületes, kántornak, alig 15 éves kisleánya volt, ki mint , maga bevallá az egész községet fel akarta gyújtani. Vájjon e leány beszámolható állapotban • volt-e? kételjük , de mindenesetre az orvosi vizsgálat van hivatva ennek kiderítésére. Do a szerencsétlen agg kántornak, ki e tüz által min • den vagyonát elveszté, s ily boldogtalan atyává lett; őszinte részvétünket nem tagadhatjuk meg. —
La mintha csak teljesítené az Ur, profetáinak szavait: „Én átváltoztatom gyásznadot örömnapokká" a község alig menekült meg, ez aggodalomtól, rá az örömnap, azt. Lőrinczkor, tartandó bucsu napján jöve.
LOB IGNÁCZ.
A párisi magyar egyletről.
(Folytatás.)
Kimutatás.
A 200 drb. avant la lettre és az 507 feliratos
rézmetszetnek eladott példányainakjövedel me.
i
o. é. frt kr. Frc. ctm. Dr. Spitzer ur 1 péld. 20 —
Biederman Tiv. 1 „ 20 —
— Hova, hova, más ftova nem is mint Tamásékhoz.
— Hogyan,... oh micsoda, — szóljon mondja ?! — kérdé örömtől sugárzó arczczal Teréz. —
Váralji ur röviden elmondá, — a hogyan csak lehetett oly röviden — a történteket.
No hiszen gondolhatjuk volt ezután ölelkezés, öröm, boldogság.
Épen akkor értek Palánkyékhoz,. jnidőn •Palánkyné Tamást 61elgette keblére. > ''
Teréz sem mulasztott el részt venni a viszontlátás öröméből.
Ki volt legboldogabb, mint Teréz és Tamás. —
— No Váralji ur — szólt Palánky ur — s ezzel vállát megveregette — oda é adja most
már leányát fiamnak?...
— Márhogjsn is kérdezhet ily fcsmitszom szed ur. Ha már igy lelt a dolog most már csak nem fogom ellenezni. Xslen neki. — Éljék boldogságukat ! ..
— Ugy van, —• es már okosan van !.. •
Míg Palánkyné a konyhán a cselédekkel sütött, főzött, addig a szobában oda benn folyt az élénk beszélgetés.
Tamás viszontagságait mondogatta el, a melyet szeretett atya feszült figyelemmel, — néha közbe szúrt megjegyzésekkel hallgatta.
— No fiam — szólt Palánky ur, midőn Tamás elmondotta történetét, — ezután, hogy ne mondják az emberek semmi foglalatosságod nincs, — a gasdászatnak szenteled magad.
— Nagyon helyesen van 1 — szólt Vár alji ur. —
Váralji most már megelégedetten adta oda leányát. A vagyon, mely után annyira törekedett, — hogy leányának jövője biztosítva légyen, — most kielégite minden kívánságát.
péld. o.é. írt kr. Frc. ctm.
Pörgess Károly 1 , 20 —
Roth Lajos 1 „ 15 —
Kollisch 1 , 50 -
Goldsmidt L. 1. 2 „ 70 —
Kern Sándor 1 , 20 —
Stein 1 . 20 —
Kann 1 „ 20 —
Dreijfusz 1 , 20 —
GoldschmidtS. 1 „ 20 —
Roth Camillo 1 , 20 —
Lorgess Gyula 1 w 20 —
Rosenberg
Bertha Sándor 1 „ _
Összesen Budapesten eladott pél: Dr. Farnady ur kimut. 3 avant la lettre a 23 f. 00 G9 23 felirat. „ a 9f.00 218
9o4
Dr. Farnady ur által hitelbe eladott pél. orsz. képzőművészeti társulat
20 -10 -
395 —
25
a 9 f. 00
225
Kovács László mgos, ur 9 feliratos S j2q
5 avart la lett. (
Rath polgármester ur.
7 feliratos á 9 f. 00 63 Gróf. Zichy János
8 feliratos 7 avant la lettre j
Sopronyi irodalmi kör. 1 feliratos 9
Nagy Miklós ur 1 feliratos 9
Báró Podmaniczky Frigy. 5 feliratos á 9 f. 00 45
120
591. - 11*2 — 2136 -
2531 —
(Vége következik.)
Helyi hírek.
— József főherczeg aug. 22 én a déli vonattal Nagy Kanizsára érkezik; másnap délelőtt Kis Kanizsán nagy honvédkatonai szemlét tart,
Jótékony czélu műkedvelői előadás! 1 nagy-kanizsai polgári iskola javára beszerzendő zongora alaptőkéjének gyarapítására — több nagy-kanizsai műkedvelő — Országh István veterán színész szíves közreműködése mellett — a városház nagy termében 1879. évi augusztus hó 20-án egy tánczestélylyel egybekötött dal és szini előadást rendez, mely alkalommal adatik: A falusiak. (Vígjáték 3 felvonásban Szigeti Józseftől) Személyek: Óváry János földbirtokos Orázágh István. Özv. óváry-né, fölbirtokosnő Bsrecz Imréné assz. Irma leánya Bátorfi Emma k. a. Erdey gróf Zalai Lajos ur. Halmay festesz Tersánczky Gyula ur. Gyuri huszár, inaa Óvárynénál Rothmann Béla ur. Szoba leány, Óvárynénál Zalay Gizella k. a.
Tudta, hogy leánya mily állhatatos határozatához, tudta, hogy bensőleg szereti Tamást, igy részére hasztalan keresne más férjt. Tamás pedig most már nem oly helyzetben van mint eddig volt.
Tisztelettel mondhatja bárkinek, — ha kérdezni találják, — hogy kinek adta leányát.
Az ellenszenv, mely benne oly élénken nyilvánult eddig elé, most megszűnt. Az emberek irányában nem viselteték oly ellenséges jó formán gyűlölő magaviselettel.
Most látta, hogy mennyire csalódott. Az emberek idegenkedését, rokonszenvetienségét ő maga okozta, hiszen ő készteté, hogy irányában ilyenek legyenek; ő kényszerité, hogy vele akként bánjanak. A milyen volt a „jó napot* olyan volt a »fogadj Isten."
Most látta át, hogy Fanek ur tanácsainak követése mily káros volt reá.
Persze az ügyvéd ur nem bánta, ha mindennap össze veszett volna jó indulatu szomszédjával és ismerőseivel, legalább igy jutott volna több foglalatosság.
Néhány nsp óta egészen boldognak érezte magát. Haragudni oly csekélységekért, mint ezelőtt — nevetséges dolognak tartotta.
Gusztávot a hízelgőt az álnok szolgát a kit caak haszonlesésből volt nála — elküldte.
Olyan szolga — gondolá magában — a ki csak árulkodik azért, hogy más embereket össse veszejtsen s ő ezért jutalmat kapjon, nem kell.
Azatán tevékenység dolgában sem elé-gité ki Váralji követelményeit. A hol csak lehetett, ott restelkedett Mindennap munka ke-rülftbb lett
Váralji mióta Palánky úrral kibékült, azóta mindennap együtt mulatósuk. Egy néhány parti kártya játék, a vagy dominó es volt legkedvencsebb mulatságok. Persze nem ssá-
Sugó: ifj. Tersánczky József ur. As 1. és 2-d»k felvonás közt ,Mein Lied* dal Gumberttól * 2. és 3-ik felvonás közt .Alkonyodik acsillsg« magán dal Dopplertől, mind kettőt zongora kíséret mellett énekli Payer Lenke k. a. a buda pesti nemzeti zenede végzett növendéke. Hely-ársk: Körszék 1 frt. zártszék 60 kr. Földszint 40 kr. Karzat 20 kr. As előadás kezdete pont 7Va órakor, a tánczestély kedveső idő esetére a zöldfákért helyiségében tartatik, melyre az előadáson meg nem jelenők számára belépti dij 40 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz''atni fognak. Jegyek előre válthatók Wajdits József könyvkereskedésében és este a péuztárnál. a t. cz. közönség az esetleges kellemetlenségek kikerülése végett az előadási jegyek — couponsjai — mint a tánczestélyre szóló belépti jegyeknek megőrzé sere kéretik. Felhívjuk a t. közönség szives pártfogását !
— Vámbéry Ármin nagynevű orientalistánk szept. 1-én tart felolvasást Nagy Kanizsán. Tárgy: „A kereskedelmi világ, a mosslim keleten* azaz Törökország, Perzsia és Középázsia kereskedelmi életének rajza, előadva szabad szóval, lehetőleg könnyen érthető nyelven. E nagy érdekű felöl felolvasás kár lenne, ha épen szept. 1-én tartatnék meg, mert az intelligentia nagyrésze Zala-Eger. szegre utazik a Deák szobor lelcpzésére. Egyébként e tárgyban bővebb értesítést közlünk A felolvasás jövedelme a kottori-i viz- és tüz-károsalfak javára fordittatik. Elismerés és köszönet a kereskedelmi ifjúság önképző egyletének e szép figyelemért.
— Gyászhír. Szilvágyi Gyula ev. lelkész urat s családját ujabb csapás érte, ipja Síoczek Venczel aug. 14-én meghalt. Temetése aug 15-én részvéttel törtéut.
— Sajnálattal értesülünk, hogy Pintér Elek tanár uron kívül még Farkas László igazgató ur közéletünk tevékeny, önálló 8 buzgó híve Kolozsvárra s Bertalan Alajos tanár ur pedig Szegedre helyeztettek át.
— Ismét öngyilkosság. Karosetz Anna, gunynéveu Szomorú Nina, elpazarolt vagyona utáni bánatában pénteken felakasztotta magát. Eiőbb egy jó pohár pálinkát ivott sziv-erősítőül.
— Zalamegye monogrophiája érdekében f. év aug. 8-án Sümeghre érkezett mit. Nagy Imre akadémiai tag és legfelsőbb itelő-székibiró; és Nagy Gyula országos levéltári; megtekintendő a helyben létező püspöki levéltárt, reáltanodai könyvtárát; Doroer Kajetan kereskedőnél létező Kisfaludy Sándor kéziratai maradványát stb.
— Somogyban Zala határszélén 6 fegyveres csavargó garázdálkodik. Jól értésülünk, hogy Somogy megye erélyesen üldözi őket, igen kivántos, hogy Zalában se legyen nyugtok-Miud a hat fiatal erő teljes ember.
— Eszteregnyén — ugy halljuk — tüz volt aug. 15 én.
— A Deák szobor felállító bizottság Zala-Egerszegen erélyesen folytatjamüködését;
razon. Talán vizes kancsó mellett? Ez kel lett volna. De hogy — a legjobb a*zu bor mellett a melyek hol Váralji, — hol Palánky ur nagy pinczéjéból vándoroltak fel a világosságra a nagy palaczkok.
/
Észrevétlenül elérkezett a ipennyegző, a melyet persze Tamás és Teréz alig tudott már elvárni. —
De valaki még hiányzott — s ki legyen az a nogy ember?
Senki más mint Csillám ur, a kivel'' mint tudjuk Váralji ur utazása közben ismerkedett meg, —és a kinek egyszersmint leányát is oda igérte. Épen a mennyegző reggele volt, midőn ékesen feleziezomázva baktatott a kapun befelé.
— Hohó Csillám ur — kiáltott Váralji ur, midőn az udvarban meglátta nemzetes gavallérját.
— Oh igen is kérem oh igen, eljöttem, meghívásnak azon értelmében, hogy miután, midőn bár, ámbár, illetőleg, hogy mindazonáltal nem tekintve, azaz annál fogva, minél fogva...
— Ejnye, ejnye micsoda madár nyelven beszél no ?I...
— Oh igenis kérem óh igen, a vasúton — gőzösön, — de nem a hajón — ments Isten, — gőzvasuton, — két öreg ur oly annyira nagyon oly nagyon-e borzasztóan füstölt do-dohányozott a piczinyke pipából, — hogy még a tyúkszem is, — az enyim — nem az övék — fáj, valóban fáj, oh igen is...
Az ördög vinné el ezt az embert, — gondolá — mit hozza elő tyúkszemét, ha fáj hát gyógyítsa 1
— Valóban ugy van igen is kérem óh igen. —
— Hagyjuk ezt, nem erről akarok moat beszélni, majd máskor igen ...
a kövek és munkások megérkeztek, a izobor felállítása kezdetét vette; a leleplezés ssept. 1. okvetlenül megtörténik. A bizottság fáradhat-lsn elnöke, tek. Svastics Benő alispán ur bok roB teendői közepett is oly páratlan erélyt fejt ki, hogy nem történhetik as ügyet érdeklő munkaiátokban szakavotott közreműködése is önfeláldozó buzgalmáról nem tenne tanúságot. Ott látjuk őt majd a ssobor terén, majd a bi-sottság ülésein, hogy a nehézségek és akadályokat, melyek az ily dolgoknál előfordulni szoktak, tapintatos megjegyzése és tanácsaival eloszlassa, Eber figyelmét semmi sem kerüli ki. Van is reményünk, hogy az ünnepély a megye és a vidéki közönség igényeit teljesen kielégi, tendi. A rendező bizottság legközelebbi ülésében az ünnepélyre vonatkozólag a hövetkezó programmot állapította meg: Vasárnap, azaz aug. 31. a felső és alsó vonathoz kocsikon egy-egy szállásoló bizottsági tag fog kimenni,kik az érkezendő vendégeket fogadván a városházáig kisérik, honnan minden vendég a számára kijelölt szállásra vezettetik el. Másnap, azaz szept- 1. reggel 9 órakor a megyeház termében a közgyűlés főispán ur ő méltósága által megnyittatván, fél 10 órakor a városi templomban csendes is-seni tisztelet tartatik, mely után — 10 órakor gyűlés a szobor előtt folytattatván, Svastics Benő alispán ur, mint a szobor állitő bizottság elnöke — egy beszédben kifejti a szobor felállításának czélját, s a szebor átadatik a közönségnek. Délután 1 órakor az »Arany bárány" nagy termében 200 személyre banquette, mely banquette-re vonatkozólag felhivatnak a részt venni szándékozik, hogy magukat Czukelter József megyei főszámvevő, — vagy Rigó Ig-gnácz város biró uraknál előre beíratni szíveskedjenek. Bödy József.
— A bécsi nemzetközi hetedik gabona-és magvásár aug. 25. és 26-án tartatik meg Práterben a világkiállítási rotunda helyiségében.
— Balaton Füreden a 19 dik számú kimutatás szerint aug. 7-ig 1071 folyó számban 1764 fürdővendég jelent meg.
— Hévízről furcsa dolgot irnak: Nincs helyben sem fürdő orvos, sem pedig gyógytár, Az orvos Keszthelyről jár ki, azonban este felé már elköltözik ar egy óra járásnyira fekvő Keszthelyre, Egy éjjel ha valamelyik beteg rosszul találna lenni, mig orvos vagy gyógyszerekhez juthat, addig sippal, dobbal mssehi-rozhat a más világra. Mely eset jelenben is megtörtént. Halassy Aladár ur Pestről, ki is egészsége helyreállítása végett* itt volt, folyó hó 5-én igen rosszul lett, orvos nem volt; de még csak egy kanálnyi thea és orvosi eszköz vagy segédlett sem volt kapható* A vendég között időz egy gráczi orvos, kit hivatva a csa-lad, a szenvedőt meglátogatta. R-jndelvény-irva, az éjjel Keszthelyre küldetett. A küldöncz,
- ki a gyógyszerészt fülkerevén késő éjjel, a midőn a rendelvényt neki átadni akárá, veszi észre, hogy azt útközbe elvesztette. Most vissza Hévízre, ismét fölkeresve az idegen orvost, hogy irja le újra a recipét. Mi megtörténvén, vissza Keszthelyre, onnét ismét Hévízre. Igy, nem
— Oh igen is kérem oh igen — s ezzel ugyancsak járt a keze a fején mint akár a szécska vágó.
— Engedje meg Csillám ur, leányomat, legjobb akaratom mellett sem adhatom önnek. A szomszédnak a fia.
— Áhá azt a hogy is hinak őtet, — a Sepl ?.. .
— De hogy. Tamás vagyis jobban mondva Endre annak a becsületes neve.
— Tudom már áhá.
— Ugye nem haragszik ?
— Már miért haragudnám, megmaradunk mi azért a hogyan vagyunk.
— Ugy van.
— No hát Isten áldja meg. De el jöjjön valamikor.
— El el.
— Itt is kifizettek szépen, köszönöm alá-san az ilyen házasság, no hiszen ez aztán a mulatság szérvus mikor nincs van feleség, — mormogta magában Csillám s ezzel hety kél kedve ránczigálta ide — a tova nyakkendőjének két végét. —
— No hála az égnek, hogy megszabadultam ettől a madár ijesztőtől. Hiszen ez még magyarul sem tud, vagy csak tette magát? Hiszen ugy beszél, mintha vergli után tanították volna. No hiszen ez lett volna a férje Teréznek Haha... ez valóságos komédia. Csuda, hogy meg birtam tőle szabadulni.
Ezzel óvatosan becsukott minden ajtót. Még egyszer azonban vissza fordult s meg vizsgálta, hogy jól csukta-e be a kapu ajtaját.
— No most már elmegyek a mennyég'' zősökhöz. Most már csak a vígadásnak van helye. —
A mennyegző megtartatott a vidám kedély kifogy hatlanul uralkodott köstük.
„n
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 17 6a 1879.
csuda hogy a szegény beteg elköltözött a más világra, átkozva, a hévizi gondatlanságot. Hé viz, ennek vendégei, és mondhatom nagy pu-blicuma valóban saját pénzéért megérdemlené, hogy az uradalom állandó fürdő orvosról, ugy helyben felállítandó, ha nem is sülön, legalább fiók gyógy tárról gondoskodnék.
Egy szántogató reflexiói.
Talán vissza fog tetszeni e lap némely olvasójanak olvasni oly leírást, melyben azala-megyei lótenyésztés körüli észrevételeimet nem különben a folyó hó 10 én Nagy Kanizsán megejtett iokiállit&ssal ha egyet mast elmondok; és míután a sajtó fontos szerepe ma.már elvitáz-hatian, az emberiség valamennyi ügyeit képviselni, azért e lapok hasábjaim még sem szándékon ez ut''.al megyénkben az annyira elhanyagolt lótenyésztés, menes kezelés, lóidomitás és bármely e tárgyba vágó intézkedések men rendszeres létrejötót szelóztetni, ; — azonban szükségesnek iatam, hogy a véleméuyok szabad tu-uaja tisztit*a, uiég ia a nézeteket, s érlelje a mtíggyüZüdéöekt''L Ez ma már axióma. Észrevételeim tehát a következók : :
Igen szükségesnek láttum a lótenyésztés miiillétéról a megyében alapos és hiteles tudomást szerezni azou közegeknek, kik az általános megyei atatÍBtikai kidolgozatokkal fog-Inikoznatí. Minden községnek anya kanczáit cs azok által vettetett csikók számát évenként jegyzékben tartani. Feladatául tűzni ki a gazdasági egyletnek a csíkok neveléséről és azok guuiioz''Líat niető e.járasokaL valamint hirlapí-lá" egjszersmmt korözvények utján köztudomásul juttatui, — e tekintetben egy fizetett szakértő egyént tartani, ki a megyében kerületenként minden tenyésztő gazdauak az ajánlatot megtenné.
Köztudomású dolog, hogy életének első
idósza>abau növekedik a csikó leggyorsabban. Magassági növekvésével szoros kapcsolatban vau, a gyarapodasa, szélesség, mélység és csont-jartömórségeben is. Eisóévi táplálása gondozása tehát nem csak magas növésére, hanem tömörségére, izmo&ságára is sokkal nagyobb befolyással van uiint a későbbi éveaben ; azért kellene tehát az ily díjazási kiállításoknál az egy év közölt álló csikókra a legnagyobb súlyt fektetni.
A zalamegyei lótenyésztésnél a hiányok mily nagy mérvben mutatkoznak azt láthattuk az utóbbi kiállításnál ; a kiállított anya lovak ceikóivaJ együtt a legszomorúbb állapotban, lésziut a doio<7 által lezaarolt lehajtott, részint a takarmányozásban hiányostan tartott gebéknek nevezhetők. Szerintem a kiállítási térre csak oly lovakat és csíkokat lenne okszerű beereszteni, a melyek előleges vizsgálat után, oda alkalmasaknak nyilvánullak,- nem pedig oly rTodi Miklós" féléket a melyek szemléleténél valóban csodálja az ember, hogy a világhírű „Kincsem* hazájában ily féle állatok is nüvekeduek.
Az eddig oly tétlenül ós csak mérleg élet
Terézből és Tamásból boldog házas pár lett. —
Váralji és Palánky ur között pedig a barátság fonala ezután többé nem szakitatott meg. Mint jó szomszédok éltek vidám életet örömüket összpontosítván gyermekük boldogságán.
(Vége)
Richárd..»
rBoszut kiván a sérelem! *) Vigyétek el a várba öt!... Kicbard, — bos*ura határtalan, — Megbőszülöm a m u 1 t i d 3 t Remélhetsz még, — de nem jövőt.?
így szól a megsértett Lipót S k«ján örömmel felkaczag. — Richárd nyugodt, — tűrnie kell, — Csörögnek a bilincs vasak .... S az Űrben vissza hangzanak.
Az angol nép nem tudja, hogy Királya hol és ¿le még?. .. — A nép csak vár; sok igy beszél: „Hajóit a habok nyelek . , ÍS magához Tette őt az ég !. ..
Csak egy nem hisz, — csak egy remél Csupán csak ő nem csügged el; Ki légyen az ? — Ki lenne más F-icharduak dalnoka: Bloudel, Ki rég utaz'' ót lelui fel.
Bloudel a vár alatt vagyon. — A várból lágy dal hangzik le, — Ily dalt ki zeng hazám nyelvén? Ex ó!... ez 5!... ez éneke!...
— Egy hang susog: ,Jó Bloudel te?''
— Richárd szabad, — hónába mén,
IGMÁNDY MIHÁLY.
jelt adó zalai gazdasági egyletnek fő feladata lenne örködni a következőkre:
1-ször. A fedeztetni időszakban a véranyag párosítása végett meghatározást eszközölni.
2-8zor. A félvér kanczáknak két külön tenyésztési iráuy szerint való elválasztása.
3 szor. A kanczáknak telivér vagy fel vér mének altal fedezendő csoportokra való osztása s. t. b.
4 szer. A kiállítási napnak határ ideje legalább is egy hóval előbb körözendő éshirla-pilag is közzé teendő a tenyésztőnek mihesz tartás végett; az juri pedig a jövőben szakértő és minden érdeket avagy boszuállást nélkülöző egyénekből választaasék kik nem valami Frítz vagy Moritz tempóktól vezéreltetvén ezen hord erővel bíró ügynek csak ártani és nem pedig használni törekednek.
& szor. Csak is tökéletes és szép alkalmasnak és jónak találtatott lovak és csikók dijasz-tassanak, n«»m pedig mint ez utóbbi kiállításnál tapasztaltuk, hogy hiányában a csíkos kanczáknak a még fenmaradott négy díjösszeg oly anyák és csíkok részére osztatott ki. a melyek a megemlítést sem érdemlék meg.
A tekintetben a jövőben többet.
Ki nyert ?
Prága, aug. 13 án: 83, 74, 35, 62, 17. Magyar kir. dijkölcapo 35-ik búzásában aug. 13-én, következő sorozatok nyertek : 59. 80. 97. 454. 482. 668. 909. 1722 2376. 2582. 2673. 2785. 3306. 3320. 3601. 3672. 3953. 4140.4155. 4437.4546. 5153. 5342. 5463. 5777. és 5931.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített mnnVák Nagy-Kanizsán Wajdit« József könyvkereskedése álul meg-ren le''bitök.)
— Dr.Zufféry Károly Szatmáron .Elemi számtant" adottsajtó alá, melyet a ministeri tan terv s utasítások alapján írt. Ara 50 kr,
— (Magyar könyvészet 1860 — 1875-ig.) Petrik Géza budapesti könyvkereskedő és auti-quárius összeállította az 1860 és 1875 között megjelent magyar könyvek folyóiratok lapok jegyzékét s az:, egy tudományos szakmutatóval ellátva, már a jövő hónapban sajtó alá adja. Miután azonban irodalmi viszonyaink olyanok, hogy számos szerző munkáját saját költségén nyom latja ki s ezek egy része nem is került könyvárusi forgalomba, fölkéri mind ezen szer zőket, hogy a fentebbi időszakban megjelent müveik pontosezimét* lapok számával, évszámmal és árral együtt, szíveskedjenek vele f. bő végéig közölni, hogy a mennyiben egyik vagy másik mü kéziratában még nem fordulna elő, azt belevohesse. — Ezen munka valóban rég érzett hiányt fog pótolni s as- irodalom érdeké-kívánatos volna, ha az illető szerzők ezen kérd lemnek megfelelnének.
# Richárd angol kir. Lipót osztr. herczeggel a Ill-ik kereszt háborúba indul; midőn Palesztinát megrohanták, Lipót előbb ért fel s ki tüzek az osztr. zászlót, — Kichard letépte és sárba taposta. Ez a
sérelem.
Vegyes liirek.
— Szeged javára. A magyar kormány, mint tudjuk, egy rendkívüli jótékony sorsjátékot rendez Szeged és vidékének az árvíz által oly nagy mérvben sújtott lakosai javára. Minthogy ezen sorsjáték számos nagy nyereményt (50.000, 20.000, 15.000, 10.000 frt aranyjáradék, stb ) tartalmaz és egy-egy sorsjegy aránylag csekély összegben, 2 frtban állapíttatott meg, remélni lehet, hogy ez a jótékony vállalat szép összeget fog eredményezni. Itt fölemlítjük egyuttol, hogy az utolsó magyar kir. állam sorsjáték főnyereményét, 80 000 frtot aranyjáradékban, Sziléziában nyerték el.
— Indián leánykérés. Egy északamerí • kai indián törzsnél azon szokás uralkodik, hogy a házosulandó fiatal ember éjnek idején keresi föl a választott leányt szájában egy égő hosszi fadarabbal. A lanynyal szembe ül, s az az é gő rőzsedarabot elfúj a, akkor azt jelenti vele, hogy hozzá megy, éj ez esetben rögtön megtartják a Ugzit, ha peds >g a leány nem siet elfújni a lángot, akkor a fiatal ember — valóságom in dús kosarat kapott, és bosszú orral megy haza, mint a vén udvarias Európában.
— Adakozás. Licbtfusz Nándor pécs egyházi megyei áldozár, buzgó segéd lelkész Szántón (Tolnamegyében), ki már több éven át buzgó előmozdítója a vallásos nevelés- és tanügynek, és sokat áldozott szegény templomok díszítésére, több templomot megajándékozván misemondó ruhákkal, jótékonyságának újból ismét egy szép bizonyítékát adta a mennyiben 2 ti l iái is templomnak két szép casulát a hozzátartozó 2 albákkal és 5 fehérnemQekkel, to vábbá 2 karinget szíveskedett csináltatni s ajándékozni. A fiatal, buzgó éi jótékony káplán, mint a nevelés- és tanügy előmozdítója bőven megajándékozza éveukint a szegény iskolás gyermekeket ruhával, pénzzel könyvekkel s sz. képekkel taneszközökkel. Mint a »Pécsi lapa irja: Lichtfusz Nándor, mintán Szegeden végezte a főgymnáziumot, annak emlékezetére Szegedre szegény árva gymaáiiumí tanulók-
nak 25 frtot küldött ajándékba, könyveket azonkívül saját ruhatárából 6 inget, 6 mellényt 2 pár csizmát, 6 nadrágot és 6 kabátot. A jó isten áldja s jutalmazza meg a ne messzi vü káp Ián urat, aki nemcsak szószékről, mint jeles szónok hirdeti az isten igéjét és buzdilja a híveket mert a szántói hívek is 80 frtot adakoztak a szegedi árvízkárosultaknak, mely a belügymi-niszterumhoz lett küldve — hanem táját példája és jótettei által is gyakorolja a jótékonyságot. A nemes szívű káplán úr egypár előtt ismét másodszor ajándékozta szegény főgyinná* ziuuii tanulókat többféle fehérnemüekkel könyvekkel pénzzel. Ezentúl is fogja évenkint a szíves adakozó a szegény íógymn. tanulókat pénzzel, könyvekkel ruhával segélyezni s gyámolítani. A jó Isten fizesse meg a derék káplán urnák, ki már mind fiatal áldozár kezdi a jó téteményeket gyakorolni.
^ A magyar kivándorlóknak. A gyöngyösi »Közügy* közli Kossuth egy levelet, melyet az ottani vidék egy földbirtokosához intézett, a ki tanácsát kérte az iránt, vájjon letelepedjék e Olaszországban. Kossuth válasza így hangzik: Collegno (al Baraccone,) május 21. 1879. Uram ! Magyar ember, kit elvhüség kényszeri t hazáján kívül élni, kénytelen magát megadni kötelességérzetéből e kereaztvise-lésnek, de mondhatom önnek — tapasztalásból mondhatom önnek, uram, — hogy e kereszt lerhe nagyon nehez teher, egy rideg, szomorú »passió*-ut, a melyen nem nyílik örömvirág. N-i lépjen ez útra a magyar ember, ha nem kénytelen vele, vagy ha reá lép, legyen elkészülve, hogy szivén egy mardosó érzés fog rágódni, a melynek neve „honvágy", a melyet nem enyhít idő, a mely csak nő az évek számával, mint a pálmafa a teher alatt. —Ne lépjen a búnak ez útjára, a ki nem kénytelen vele. — Igaz, olyanok a hon viszonyai, hogy jelenében nincs vigasz; jövőjében nincs remény, s bizony érteni tudom, hogy magyar ember, a ki érzetével bír annak, aminek lenni kellene, de nincs, nem találja hónát a Hazában. De hát mégis csak Haza az, a melyen kívül magyar ember számira nincs a világon hely, melyen kivül magyar ember semmi földben nem ver gyökeret, s nincs az a jólét, nincs az a kényelem, hogy magát idegennek érezze. — Nagyon keserves órzet ez; áz^ember rezignálja reá magát, ha az elvhüség, hazafiúi kötelessége parancsolja; de minden rezignáció mellett is áldozat marad az örökké. — Ne keresse az áldozatot, a kire azt a kérlelhetlen fátum reá nem parancsolja. Boldog Isten! hisz mi magyarokul oly kevesen vagynnk s ellenségeink oly számosak ; s legyen ostobaság, legyen pulyaság, azok, kik a magyarok honának sorsát intézik, szelet vetettek, msiyből - láthatólag készül, a vihar, mely a magyar faj ezredéves államéletét pusztulással fenyegeti. Nehéz munka lesz e viharral szemben helyt állani, és mi oly kevesen vagyunk. Ne fogyasszuk számunkat önkéntesen, ha nem vagyunk reá erkölcsileg kötelezettek. — Gondolom, Széchenyi mondá, hogy számunk csekélysége miatt még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmeznünk. — Gondolkozzék ön e fölött, mielőtt magát e „passió* útjára lépni elhatározná.
— Rendjel-statisztika. Az egész földön összesen 154-féle különböző rendjel létez, melyekkel 51 uralkodó boldogítja alattvalóit. Olyan halandó, ki mind a 154 rendjellel bírna: nincs; magának a német császárnak is csak 88 féle rendjel ékesiti mellét, tehát csak mintegy felével bír az összes rendjeleknek. Az egyes államok rendjeleik számát tekintve a következő rendben sorolhatók elő. Bajorország: 13; Spanyolország: 13; Poroszország: 12; Ausztria: 9; Oroszország 8; Nagy-Brittania: 7. Brazília, Olaszország, Portugál, Svéd- és Norvégország mindegyik: 6. Hessen a Pápa és Szászország mindegyik: 5; -Holland, Würtenberg, Sziám mindegyik: 4; Báden, China és Törökország: 3; Belgium, Dánia, Perzsia: 2; végre Anhalt, Birma, Bran-schvreig, Csmbodga, Francziaország, Görögország, Havai, Honduras, Japán, Monaco Montenegró, Nicaragua, Oldenburg, Sachsen-Weimar, Sannarino, Szerbia, Tunis, Románig, Venezuela és Waldecü egy-egy rendjellel bírnak. Vannak még fél rendjelek is, például a két Lippe, két Mecklenburg, Seb w»rzburg közösen birnak egy rendjelet egyre tehát fél rendjel esik; As Erneszt rendjelből pedig Altenburg, Coburg és Meinin-genre egy harmadrész rendjel esik.
— Az olasz tör. Róma egyik városkájában páter Giulio Mondi agoston-rendi szerzetes este 9 órakor hazatért a zárdába; — midőn a hosszú folyosón végig akart menni, kétbrigánti ugrott elő, a szerzetest torkon ragadták s tőrüket ráemelve mondák: »pénzt vagy meghalsz I* E pillanatban a folyosó másik végén megjelenik fráter Nikola Lambertucci, ki látva e történteket, segélyért kiabált. A zsiványok elbocsátották erre Mondit, s Lambértuccira rohanva, szivét tőrükkel keresztül döfték. A gyilkosok ezután, anélkül, hogy Mondi atyát bántották volna, elfutottak.
Papírszeletek.
.Endre bácsi"-nsk hívták a jó, kedélyes szolgabírót, ki sokszor majdnem a megpukkadásig megnevetette a vele egy Nyul nevü birtokos, a ki fegyverengedélyt ás vádaszjegyet kért kieszközöltetni. Endre bácsi amúgy odavetőleg megszólítja a kérvényezőt : »Mit gondol uram, ha már a. nyulak puskát hordanak és vádanni járnak,, mivé lesznek as eddigi vadásaok."
Vizsgán. .Hány sziget vau a fekete tenger közepén és hogy hívják?
„A fekete i közép tengeren sok sziget van — engem pedig fekete Gáspárnak hívnak kéremalásan. •
Üzleti szemle.
Mafy-Kaaiztái, 1879. anguszt. 10
Időjárásunk deaült és meleg; As ¿jelek már észrevehető hűvösödnek, A hét esővel állott be, mely azonban csak a későn ültetett tengeri növénynek lehetett némi hasznára.
Uj gabona már jelentékeny mennyiségekben jön piaezunkra, kiválóképen as utolsó hetivásárokon és héttői országos vásárunkén nagy volt a hozatal. Mig a hét kezdetén élénk véteíksdr mellett üzletünk nagyon szilárd volt utolsó napokban kedvezőtlen fópiaczi hírek folytán lanyhább hangulati jutott érvényre. Vevők vittzatar, torkodók lettek, árak hanyalottak.
Busa. Mialatt finom minőségek iránt az utolsó napok ár hanyatlásainak daczára még mindig élénk az érdeklődés, másodrendű fajon csekély figyelemre találnak, árak műit hét ellen általaban 20 —30 kr-val nyomódtak.
Rozsban jelentéktelen hosatalnnk volt, mely változatlan árak mellett könyeden kelt el.
Árpában rappant mennyiségek jöttek piacsonkra. £ czikk, mely as utolsó hetekben nagy szerepel játszott sokkal henyhább lett. As élénk kiviteli flsletrr való kilátás, melynek egyedül tulajdonítható as árak sebes felbilenése, vektvén valószínűségen. As árak ismét jelentékenyen alább száltak.
Zab Uj árubal még csekély mennyiségek jöttek piaezunkra. A miuő*ég általán szép és vüágos szinü. Árak fólebb szálltak.
Tengeri élénk üzletet fejlesztett a hét elején. Utolsó napokban csőként a kereslet, ée árak is alább szálltak. —
Minőség szerint:
Bnza . . . . 10 50 —1140---- kr
Rozs .... '' 6-80 — 7-10--,
Árpa . . . . '' 8 60 — 960---- „
Zab ... . 5 80 — 6----„
Kukoricza 6.40 — G.50--•— „
Cinquantin . . 7-50 — 8---•— ,
K. B
Szerkesztői Gzenet.
8593. L. Könnyen találkozunk a megye székhelyén.
3594. F. Nyíregyháza. Mi azonnal megtettük kívánságát.
3595. .Tűzvész." Ismert tárgyú feldolgozat ez már. Jobbat kérünk.
3596. M. .Barátomnak- jő, deaz allegória nem.
3567. Sz. L. Bpest. Rendesen küldetik s küldetni fog. Többit majd személyesen.
\asíutl menetrend..
A buda-pesti idómutató óra szerint,
inda) Kanizsáról
Vonat futva:
Ora Perc. Idő
305 Essék, MohAcs.Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . „ „ , 2 30 délnt.
212 Buda-Pest.-?........ 4 68 reggel
202 . . «.:.... j . 2 6 délnt. 204 ..........n 30 estve
213 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 » .........11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délut
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz é» Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grács és Bécsbe...... 2 47 délnt
i
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Essék, Mohács, Dombóvár • Fiúméból 1 41 délut 206 , , , .a a estve
203 Buda-Psetröl........4 20 reggel
201 „ ........2 6 délut.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8zombath. Bécs Ujhely)fflSl 10 27 estve 802 „ „ „ .45 reggel 163 Sopronyból ........U 53 délel.
214 Bécsből Grács, Marbnrg, Pragerhof
• Wől ..........4 12 reggel
202 Trieszt- ét Bécsbói Marburg, Prager-
bof felől ".............1 21 délut.
204 Trieszt- és Villacbból Prágerhof felől 11 — estve
Marbnrgba csatlakozás Villach és Francesfestböl • a aa Fianeesfestböl
Felelős szerkesztő: BátOrfl LajOS.
HIRDETÉS.
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr Killisch specialista által Drezdában Neustadt (Szászország).
Mílr több mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott 838 13—16
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 17-ín 1879.
Pályázati hirdetmény.
A füzvölgyi községi iskola tanitó állás betöltésére 1879. évi augusztus 30. reggeli 9 órája Fűzvölgyre pályázat nyittatik. Ezen álláshoz van kötve tisztes lakáson és házi kerten kivül 350 frt a községek pénztárából y4 évenkint utólagosan fizetendő készpénz, 4 hold fold haszon élvezete a nép által munkálva 12 drb. marhára legeltetési jog, Langviz, Korpavár és Fűzvölgy községek szóló birtokán szabad must collecto. Melyért a tanitó a gondjain bizott gyermekeket tanítani tartozik. A pályázni óhajtók felkéretnek a kitűzött napig okmányaiknak alulirothoz beküldésére és személyes megjelenésre.
Langvizen, 1879. aug. 7-én.
Talabér Gyula
(909 2 — 2)
isk. elnök.
§! Keskeny
2! útifű - mellcznkorkák,
X a tüdő <*s mellbjnok, köhögte, fojtóköhögés, X rekodtség ós tüdöhurut biztos gyógyszerei.
A tnrtin''-wrt által n ajrnvriKi rmlxrliiff ■■IHII^M Janira Copemtoli m<K-iii--«i-(Jlhrilcn kr.kony utlfú ^jWB ( '') • s «">« Ul«x «»l.liij lol nvin lírrilatt i■ tkot foglalja ■■RyJvfll I 1 muKiií.rtn, mUtorini « |eg,<iö rcn.Wier R/cL(\yl y tfjulladt n>«kh.irt)újtir:i való nionnali Ky»r» Hy DlrI nÜ
(O) r® ,''n.vh"" Ky«k»»rliie«»*t a* Illet > liutcy
TC »rrrvi k Kyútfj ulú.iit minden tekintetben loho- HHlJI I
tt''IPk" o[lMI<ltítí.
Mlutiln Kyiírm/lnjrun- tf>~oiPjL * f
^^ kiUl « ojuk"r t* kmkeny ''J-A.
litlfüböll tu/ta TcKXUln- _ 3 —-------
^^ krüi kc*r>krriünk, kUtünü*
llicjrxli''nilio aj«nÍJuk hatú>ÍKll*ff bojeffjriett védjegyünket itnl)0(0n ^^ le?ő aUirátunkat, mert rtak txek Ipaioljak annak ralAdliáitat.
O Schmidt Victor & fiai,
^ cs. k. szabadal gyárosok Bécs, Wiedcn, Allogasso 48.
Tf Kaphatók : Prngcr Béla gyógyszt. N.-Kanizsán, IJ Kilivodn J. Leteuyén Kis A. gyógyszt. A.-Lendván , Q Dorner Kaj. vas- és fllBeerkereskedésbeu Sümegben Werli M. gyógyset. KaproijreAn és IdKsb. Mozolt F. Vasváron Hollósy József E. gyogyszirtÁrÁban Zafa-g Kgorsxegon. (867 22—60)
Cs.kír. szabad.
ÖS^ köszvény
a *
•mm
ted
$8
csúz
háritó
Moll seidlitz - pora.
Csak akkor valódi, és az én sokszorosított rzégem van
lenyomva.
30 ér óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű flyowor-betegségek ét eaésitésl akadályok, (mint étvágyhiány, hasszoruiás). vér tol«|á$ és araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg bünteteekttn
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
BANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legmegbízhatóbb Őusegélytő szere a szenvedő emberiségnek minden belső ¿« külső gyulladásnál, a leg''íbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. ÜBZök, sremgyolladás, mindennemű bénulás és sérülés 8tb, stb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
A székesfehérvári országos kiállitáson a legnagyobb kitüntetés, az aranyéremben részesült.
Mayer E. és Fia gazdasági gépgyára
Szombathelyen.
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű kézi és járgány cséplőgépeit 1—4 lóerőig, álló vagy szállithatókat, tisztító szerkezettel, vető, tengerimorzsoló s más mindennemű gazdasági gépeit. ^
Még különösen ajánljuk az eddig ismert Trieurok (fconkolytisztitók) között a legjobbakat, szelettyüvel vagy anélkül 95 frtól fölfelé, (895 1—*)
Hal-májolaj.
Krohn X. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között at egyedüli, mely orvosi «ólokra használ ható.
&ra egy üvegnek használati utasítással I frt o- é,
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tncblanben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedéseben. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendoléaektiél megfelelő árleengedésben réizesüluek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-f^le készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva.
Ezen újonnan szervezett köszvény és csaz-háritó, melynek hatása hysikai törvényen villanyosságon alapszik, minek okvetlen következnie kell, miután mindenkinek ki köszvény vagy csúzban szenved, nélkülöz-hetlen. Hatása már rövid használat után a fájdalmak enyhülésével mutatkozik; hosszabb viBClés után ezen köszvény és czúz tüneményei egészen, elvesznek. Egy ilyen bántónak az ára használati utasítással együtt 4 frt. Vidékre pedig a 4 frt 30 kr. beküldhető. (878 9—16)
Egyedül kapható csak a szabadalom tulajdonosánál.
Grátz Gyula,
Bécs, 11. kerület Praterstasse Nr. 49 ezelőtt VI. kerület Mariahllferstrasse-Nr. 79.

Árverési hirdetés.
A kis-komáromi uradalmi tisztség részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi tisztartÓ8ági irodában tartandó nyilvános árverésen 1880-ik évi január 1-tő) számítandó három évre haszonbérbe fog adatni a Galambok nevezetű községben levő urodalmi korcsma, mely napra a bérleni szándékozók a szükséges bánat pénzzel ellátva ezennel meghivalnak.
Kelt Kis-Komárom juíius hó 28. 1879.
Az urodalmi tisztség.
; '''' (9016-8)
Raktárak: ísagy-Kanízsa Práger Bé''a gyógysz. Rosenberg Ferencz Fess-lhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egr>rszeg „Gyógyszertár a szer.t lélekhez*. — Barcs Dorner S. Csáklornya Göncz L. v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy, Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics 1st. gyógy. Küttel 1st. gyógy. Keszthely Schiefer A. Wünsch F. Körmend Ritz Ján. Szombathely Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezej And. gyógyszerész gBánok
- ------- _ ------- BlI -B/. «''vj.i WK •»»»• ww-"""- n----
; szent.György A. C. Fibicz gyójjy. Zagrab Mittlbacb S. gyógy. Irlmaas-hoz gyógy. Sz&lónak 8chvarcz Gusztáv gyógy. ("65 33—62)
Majdnem ingyen
Azon megbízást kaptuk a nem rég tönkre jutott nagy an. gol británia-ezüst-gyár csődtömeg igazgatóságtól, miszerint .valamennyi a raktárunkban lévó britana- züst-árnkat a szálitásának Csekély térítéséit és a munkabérnek ''|4 részéért oda adjuk.
Az összeg beküldése mellet vagyis pedig utáuvételnél mely 6 frt. 75 krbél áll, ezen öszeg épen csak a szállítási dijt Angol országból Bécsbe és igen csekély részét a munkabérnek teszi ki, a miért minden ember a következő tárgyakat valódi értékenek ''k részén alul tehát Majd lacyea kapja (900 4—12)
6 drb. kitűnő jó asztali-kés Británia ezüátnyél és valódi angol ezüstaczél pengével.
6 „ biitania ezüst kávéskanál legjobb minőség.
6 „ legfinomabb villák Británia ezütsbői egy drbban
6 „ nehéz Británia ezüst evókaoái.
1 „ erős Británia ezüst téjaerö
1 „ nehéz Britáoia ezüst levesneró
6 „ Británia ezüst késtartó
6 „ angol Viktória tárcza finom vésőzetel.
2 . hatásos Británia ezüat jyertya tárté.
nmmmmmmtmm
| Tiietw, ÉWalansás.
;Hoff JáM8 császári királyi advarl maláta-kivanat-fízdéjéaek és ma áta-keszitmény-gyárának Bécsben, Grabea, Braaoerstrasse 8.
:SeIp, 1S78. Mióta az őn kitüuó maláta-csokoládéját iszom, tü''jőbántalmaim eltűntek, most állandóan a^t iszom kávé helyett.
:Seeger, lovas csendőr. Grünbapen, 1878. Az ön kitűnő készítményeinek maláta-
: kivonat egészségi sör és maláta-egészség és okoládéjának gyógybatisa számos betegségeknél közelismert téuy, s nálam az ön msláta-a mellczukorkáiuak kitűnő hatása is valónak bizonyult. Köhögésben, X rosz emésztés- és étvágytalanságban szenvedtem, s a Hofféle ma-a látamellczukorkák ezen bajokat meggyógyitották. T Sranewald. földbirtokos.
T A iegelsi, gyógyhatással bíró nyákoedé Hoff Jáaas-féle maláta-: Beli-czakorkák kék papiraabaa vaaaak.
| HOFF-féle
? malátakivonat.
X A Iegelsi valódi nyákoidó gyógykatástal biró Hoff J.-félé nalátá A kivonat csokoládé a 30 évi OzletfeaáJiás óta 44 azer lett kitüntetve.
I EGÉSZSÉGI CSOKOLÁDÉ.
X Nagy-Kanizsán csak Stréa L Klein. Roseaberg L Wellisch
(869 10—12) uraknál kapható.
tummmnmmm
25 s -
a ®
S-s >®
- • a -a « a _ & ■
seSS
40 drb.
Mind ezen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől 20 éri használat után külömbőzhető meg, miért jótMva lesi.
Csim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Generál-Depot der I. engl. Britania Silper Fabriken :
Blau & Kaim, Wien, L Elisabethstrasse Nr. 6.
Vetőgép eladás.
Négy darab számfölötti a legjobb karban levő Garrett-féle tizenhárom soros vetőgép igen jutányos áron eladó, minden közelebbit. H,-Szt.-Miklós u. p. Nagy-Kanizsa a bérnök-ségnél tudható meg, postai megkeresésekre azonnal válaszolta tik.
; • (896 5-6)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
JOBEIF PÖLZL,
Grafendorf bei Stookeran,
empfiehlt sur geK<''iiwdrtiKeii Saison »eine:
Patent • Hand - Dreschmaschine n aufwärts von fl. 80 — (880 8—10) Ein- bis vlerpferd. Dreschmaschinen
mit und oline Putswerk aufwart» von fl. 200 ;
Universal-Dresohmasohlne, liefert Hie Frucht roin geputzt bis iu den Sack, sammt Säuiengttppel und allen Riemen komplet fl. «75; Engllsohe Dampf-Dreschmaschinen v. Marsball - Son und Comp Gaiusbo rough England mit mehr als 140 gol-dt-nen und silborneu Medaillen preia-gekrßnt an den intetnationallen Aus-Stellungen dpr vornehmsten Nationen. Landwirtschaftliche Maschinen aller. Art r.u bodunteiid ermilssigtan l''rnim»,,. WicderverkUilfer und solide Agenten
et wünscht.
NAGY-KANIZSA, 1879. augusztus 21-én.
Tizennyolexadik évfolyam.
Etótzsteslár:
« . . * frt\
''3 , -
'' fél érte'' . n^jryert évre .
V-UV kr
4
2
Hirdetések
fi i,i>«tit«orhan 7 nui«n<if»r.or ^ 8 további «őrért f> kr KVII.TTÉKHBN „őrönként 10 krért vé-
jetiink fel Kincitíiri illetek minden >egyes hirdetésért kül6i * 30 kr fi«etend6.
¡Í
ssért kCllBnf
?tend5. t
--
előbb:
ÖZLOX
eserkeertíb»«. »nyagi részét illeti közlemények pedig • kiadóhoz bérmentve intézendök: NAGY-K ANIZ8 A Wlassisskáz.
Bérmen tétlen levelek, ca&k ismert memkatár-• akt<51 fogadtatnak el.
iHénratok
küldetnek.
C
S.-Kanirsaváro* helyhatóságának, „n.-kanizsal 5nk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanirwü kereskedelmi * iparbank*, „n.-kanizRai takarékpénztár«, a »zatainegye! általános tanítótestület0, a „n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület44, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesittje.
llctciikiiii kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A honvéd baraktábor.
1 Vv hiszem a tisztelt olvasó , előtt még éber emlékezetben van a honvéd barak tábornak felállítása ügyében Nagy-Kanizsa város hatóságával folytatott honvédelmi tárgyalás, mely tárgyalásról annak idején ezen lap hasábjain emlités tétéi ett.
Hogy Kanizsa Táros nem riad vissza semmi oly áldozattól, mely polgárait^ ha azonnal nem is, de idővel kárpótolja,'' azt ''.étségbe vonni nem lehet, sőt a város elén álló Babóchay György polgármester ur mint e város szülöttje minden oly lépéstől. mely csak áldozatot, de soha visz-kárpótlást nem eredményezne a hatóságot juttatni annál kevésbé engedné, mert mint a város szülöttje, annak viszonyait, terheit ugy mint jövödelmi forrásait ismervén szeretjük hinni, hogy a város fejlődési érdeke megóvásával egyetemben az esetre ha ezen barak tábor felállítása a magyar állam érdekében Kanizsára helyeztetnék, a város anyagi helyzetétől feltételezett terhek viselését ajánlaná .csak a képviselőségnek elfogadás végett.
Hogy csakis e téren teendő lépéseket tenné meg azt annál inkább is reméljük, mert az 1879. évi XXXVI-ik törvény alapján a katona és honvédség beszállásolásáról szóló szentesitett törvények a cantinok mi módoni felállítását a hivatkozott törvény 17-ik § ban körvonalazván, oly helyeken tehát, hol a re-gale jogot még egyesek mint jog gyakorlók élvezik, minden oly kombiríátió, mely e téren nyerendő jövedelemnek a városok v. községek jövödelmének tokozására eshetnének teljesen elestek, mert
azt az érdekelt regale tulajdonos mint sajátját van jogositva bérbeadni s mint ilyent élvezni, holott a múltban az illető katona v. honvéd parancsnok ezen a can-tin élvezettel össze kötött eljárást saját körében rendezvén mint ilyent egyezség szerint az érdekelt városok vagy községeknek használatába bocsájtani jogosított is volt.
Nem tudjuk mennyire indokolt Pécs városának a Pécsi Figyelő 32-ik számában ép a honvéd barak tábor ügyébeni eljárása folytán történt felszóllalás, mert Pécs város helyzetét oly közelről nem ismerjük, de annyit tudunk, hogy mint szabad királyi város földes uri jogot élvezvén mint ilyen a cantinok felállítására jogosított, míg ellenben mi kanizsaiak hg. Batthiányi Gusztáv kegy ur aerája alatt állva, a cantinoknak általa leendő át engedésével léphetünk csak annak jog gyakorlásába, ez megváltoztatja azon alapot, melyen a tárgyalások folyama alatt állottunk, bárha Kanizsa óhajtja a barak tábornak felállítását, minden esetre nem szabad szem elől téveszteni az 1879. évi 36-ik törvény jogerőre léptét, mely tor-vény a multak tapasztalataitól, eltérőleg egy uj alapot teremtvén, mint ilyenen haladni, mint kezdetleges és göröngyös pályán vajmi meggondolt és számba vehető kell, hogy legyen, — még ha a törvény 17-ik §-ának utolsó pontjában nem az volna a kötelező, ha a katona parancsnokság állítja fel a cantint, még akkor is a vállalkozó vagy bérlő a jog használatára nézve a regále tulajdonossali ki egyezésre utalt, mondom akkor remélhető volna, hogy a parancsnokság a cantin
használatát a város v. községnek adhatná, de ily szoros és kötött viszonyok közt, lehetlen még csak remélni is másként, mintha a város vagy község előzőleg a regale jog tulajdonosával a használat érdekében ki egyez, ugy annak mi módoni használatát rendezhetvén, számításba veheti mikép e téren nyerendő haszon után minő kárpótlást remélhet.
A Pécsi Figyelő szerint, az ottani szándokolt barak tábor költségei a kiállítandó anyag szerekkel egyetemben 80,000 írtra irányoztatik, 3zép és nevezetes őszszeg ez, melynek csak 6/«o kamatja 4800 frtot tesz, a mi egyátalán nem felel meg a remélhető haszonnak, annál inkább sem, mert ott még csak a háló xrok megtérítésére sem lehet számitni annál inkább sem, mert a barak tábor az állam birtokába esvén az ön maga magát megadóztatni nem is fogja, mert erre nem is kényszeríthető, hol van a többi lebegő kiadás ? mi elő fog állani törs tisztek szállásával, a gyakorlatot látogató tábornokok, vendég tisztek elhelyezésével.
. Ha tehát mindezeket számba vesz-szük, önkénytelenül felmerül azon kérdés, tulajdonképen hol élünk, minő kormány alatt vagyunk, hisz az ily követeléseket minőket a barak tábor érdekében a kincstár követel, nem tekinthet bennünket idegeneknek ; kell, hogy az állam polgárainak keretébe tartozóknak ismerjen el, mert mig egyfelől megfizetjük az állami egyenes adónkat, melyből a barak táborok készülnek , addig közvetett adónkat sem hagyják fizetetlen, mert ha az állam felfogja a helyzet komoly voltát, hogy az ily barak táborok^azért állíttatnak fel, hogy
a nagyobb öszpontositással a csapatok kiképzését minél inkább foganatosítsa, kell, hogy az itt nyert előny és haszonért illő kárpótlást is adjon, hogy mi volna azon kárpótlás, melyet jogosan kivánni lehetne, igen egyszerű, el kellene azon város község fogyasztási adóját engedni, mely a barak tábor felállításához szükséges területet az államnak birtokába bocsájtja, mert ha az egy uralkodó koronája alá tartozó Horvátország egész területére & fogyasztási adó jövödelmét át lehet engedni ez ország összes városai és községeinek s az innét nyert hasznot azok saját községi czéljaik és kiadásaikra tndják felhasználni, mennyivel inkább megérdemli azon város, mely áldozatot hoz és az innét felmerült adósságnak kamatait és tőke törlesztését fedezi, hogy az a fogyasztási adónak saját pénztárába leendő bevételét
foganatosíthassa.
/
Hogy tehát Kanizsa városa, melynek tiszti karával a barak tábor tárgyában szinte a tárgyalás folytattatott, mely ügyben akkor ajánlatok is tétettek, most teljesen tétlenül van, ezen hallgatagsága legnagyobb valószínűséggel az általam jelzett körülményekben leli megoldását, mert Kanizsa saját tulajdon birtokából a barak tábor helyiségnek szükséges 40 hold területet a birtok távolsága miatt ki nem tndván adni a kivánt területet csak is bevásárlás ntján szerezhetné be, mi is körül-belül ugy 18,000 forintot venne igénybe, mintán pedig oly saját tőkével, melylyel ezt fedezni képes volna, nem rendelkezik kölcsön utján lenne annak beszerzésére utalva, nem lehet, de nem is szabad hatóságunkat kis-
TÁRCZA.
Aratáskor.
Olyan szerény s alázatos, Mint az igaz bölcs, a buxa ; Arany fejét szemlesütve Dagadt kebelére hurxa. Peng a kasza, peng a sarló, Vág azzal a gazda keze ; 8 ugy hull a sűrfi buzarend . „Áldott legyen az Ur neve!"
Kitartó hangyákká váltak És méhekké bz emberek: Noha lelket-testet ölő, Olyan roppant nagy a meleg. Hull a munkások arcxáról A verejték gyöngyös ere ... Mintha t> képen szólana: .Áldott legyen az ur dctc.*
Egybe hányják itt a kalászt S abból kévét kötnek amott: Viffan dalolnak a póruSk, K szántóföldi angyalok, Bábeli tornyot képez a Szekér, gabnával oly tele, Ffinek-fának mondogatva: „Áldott legyen az Ur nere u
Itt nyomtatás a ott csépelés Vitzi a lelkes szerepet, M.-lyból aztán a gyönyörű Krisztus kipü buza ered. S ennek a magtárba vagy a Malomba less menetele, Világatan hangoztatva: «Áldott legyen az Ur neve/
Van is öröm mindenfelé, S az ifjúság tánezban pereg; Megelégedett kebellel
Nézi a gazda az eget. Hálás szivének mélyébSl Kel ¿szinte köszönete, S imigy rebeg h6 imája: „Áldott legyen az Ur neve.''
VAROSY M''HALY.
A liarczok napjaiból.
Török Ernőtől.
Nagy nap közelgett Kápolnai Imre csaladjára Bükkfalván, as udvaron egyik cseléd a másik után fordult meg, mindegyiknek sürgős teendője volt; a folyosón, a konyhában lépni sem lehetett a sok néptől, sikoltozott a baromfi sereg a reá jött pusztulástól, hiába nem volt irgalom nekik.
Menjünk tovább beljebb a szobákba; öthat fiatal leány varr, tüz egyik kézzel, a másik géppel vidáman pajkosan enyelegve; — csak egyik komoly, szótalan, nagy éjsötét szemeit felemelve, keblét vágy dagasztja fel . . . elmereng; ez a menyasszony, kinek kedveért talpra kelt az egész ház, az egész család nem hagyva pihenőt sfenkinek; Kápolnai Erzseő, holnapután estére pedig Sümephy Ákos, az irigyelt vőlegény kimondhatatlanul boldog neje.
iÉs hogyan van a«, hogy a kimondhatatlanul boldog menyasszony és leendő nő ugy elkomorul egy-egy perezre? azép arczán valami bus árnyalat lebben el, inkább kedve volna könyekre fakadni, mint örvendeni; valami agy nyomja az emberek szivét, mindmiki fél a hallottakat mással közölni, tán jobb volna nem élni, vagy elzárkózva lesni attól, a mit világnak nevezünk I
Fehér selyem a menyasszonyi ruha, jelképezvén a menyasszony gyengéd, odaadó ártatlan lelkét 1 — amott pihen a koszorú; — kérve kérik a varrók a kedves lelket öltse fel azt a ruhát, tán volna még rajta igazítani való; sok kérelemre aztán rászánta magát Erzsike, felöltözködött; nem volt bis ott semmi igazítani való, a ruha kiemelé junói termete minden bájait.
„No még a koszorút is" — szólal meg az egyik pajzán lányka — „hisz as kiegészítője a mi kis királynőnk diszitményeinek!"
Futó mosoly lebben el Erzsike ajkain a hízelgésre, ellenkezés ugy sem segítene, lehajol és felteszik a nemes (őre a menyasszonyi koszo-ruti „így ni ez remek, ez pompás, csak a papa is látná, hol a tükör? az is itt vana szólnak fel többen.
Belenéz a tükörbe a menyasszony, egy halvány arcz tekint onnan felé nem ismert benne önmagára, és még jobban elsápadt erre....
Mit csinál Kápolnai Imre uram? egyik hírlapot a másik után dobja félre, egyik rossabb hirrel lép közönsége elé, mint a másik ; hábjru foly, magyar vér áztatja idegennek tőidét; menni kell soknak, baj van a nagy világban, a -világintéző fők is tájékozatlanok, a teendők iránt.
S miért boszankodik Kápolnai ur a világ ilyetén folyásán, hissen nincs neki katonafia avagy Rokona ? as igas, nincs, de less holnapután, a kit ő is fiának neves, és apai szeretettel ölel szivére, a kinek kesébe Erssikéjének, egyetlen gyermekének, fid vét, boldogságát tessi le! Roppant gond es egy jó apára; lehet, hogy as oltár mellett kapja a vőlegény a behivási parancsot, mi less akkor? Feje súgott, szédülés
környeste Kápolnait a kinsó gondolatok köse -pette; elővéve gondolatainak elosslatóját, hatalmas pipáját, rágyújtotts kisétált a szabadba ámde a máskor nélkülöshetetlea kedves eszköz sem nyújtott ssórakozást, a bodor füstfelleg a csaták rémeire emlékesteté vissza; kivette szájából s kezeit össze rakva sétált fel és alá; — as emberek jöttek, köszöntötték, nem hallott Ő ásókból semmit, éssre sem vett senkit...
Ne csudáljuk, hogy a napról napra folyton váltosó alakban érkesó ross hírek mély benyomást, csüggetegséget idéztek elő agy Kápolnaiban, mint másokban; — hisz kétségtelen, hogy a boldogság csak is s békével jár karöltve ugy az egyes családoknál, mint a nemzetnél.
Békében virágzik az ipar és kereskedelem, a béke szüli a világra szóló tudományos haladást, a béke nyomán kél föl a nemseti jólét. — .
A népek, családok, s egyesek legssentebb érdeke van odadobva a bizonytalan kimenetelű háború borsalmainak.
Esen gondolatok foglalkostatták Kápolnai elméjét, s zavarták ki ssokott csendes nyugalmából.
Csak volna valaki, kinek lélekháborító aggodalmait feltárhatná; várja türelmetlenül a vőlegény, Sttmeghy Ákos megérkeztét.
*. *
Menyegzőre késsftlnek a Kápolnai hásnál ross kedvvel, — ross, omen! hát a vőlegény hol jár ezalatt ? . * 6 J
Sttmeghy Ákos egy ssép, jó karban levő birtok ara a gyakorló keresett ügyvéd életének 28. évét érte el; megvolt neki miadas, mi a hétköznapi életet gondtalan vidámmá vará-
TIZENNY0LCJ5ADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
hitüeknek állítani akkor, midőn az amúgy, is 46 krra emelkedett városi pótlék mellett ennek ujabbi fokozhatását nem sürgeti,
KOVÁTS JÁNOS.
Pető György rabló gyilkos ügyében.*)
Rapocb Gyula védő kőz- és váltó ügyvád mély- sajnálatának ad kifejezést ezen csak a véletlenség által az örvénybe sodort szerencsét len vádlott sorsa felett, és helyzetét igen sötét színbe állítja elő és a többi között jgy szól! —
De ne vezettesd magad félre e borzasztó szavak által, — ne tépd ki kebledbőf a remény-• ség örök zöld fonalát, — ne gondol/ a hajdan kor boszut forraló büntetéseire, légy vigasztalva fotdulj bűnbánó imával a mindenható magas trónja elé, hogy adjon vigaszt és a bün cselekvényed felett itéló biráid szivében a törvény szigorú keretén belül alkalmazható kíméletet.
Mintha csak a bűnös keblét szét marczan-goíó félelem szivárgott volna testembe., érzem az emberi gyengeséget, látom a borzadált keltő bün cselekvényt, eszméletlenül fátok a hulla elől és bátorsággal megállok a bűnös előtt oh! hivatás minő keserű és minő maggaaztosak utaid, — tovább folytatva ekként szólt.
Mig egy felöl ha tekintem az igen tisztelt kír. ügyész nrnak elő terjesztett vád beszédét, s ezt a helyzet komoly voltával össze hasonlítom, mint egy elő térbe lép az emberi méltóság iránti kegyelet, mely mindnyájunknak kötelességévé teszi a véíelem ügyében sikra kelni és a sze rencsétlennek lehető megmentésére a törvény kerete közt érvényesíteni mindent, mit a fen forgó körülmények, a vádlott ártatlansága mellett harczoló érvek, a védő kötelessége csak érvényesíteni int, hogy igy az eltévedt, némi enyhet és könyebbülést nyerhessen $ igy közeli thető meg csak a valódi igazság eszméje, és ha a bűnösre csak a kiérdemelt büntetés sza-batik, igy lehet csak kiengesztelve a megsértett jogrend.
Védenczem Pető György azzal vádoltatik miszerint Somogyi Károly társával előleges össze beszélés folytán* 1879. évi május 6-án mintegy 11 óra tájban a vindornyalaki erdőben Kutasi József juhász bujtárt tudva, hogy nála pénz van orozva megtámadták és Pető György baltival hátulról fül tö vön oly vágást ejtett, hogy ez eszméletlenül lerogyott és még több vágás következtében kiadta lelkét; ez alatt Somogyi Károly az igy szerencsétlenül kimúlt áldozat zsebéből a jiénzt kirabolta és Pető Györgygyei megosztotta. A mai végtárgyalás alkalmával szol-gáltatott bizonyítékok, kitüntetett körülmények vádlottak s különösen védenczem ezen megemlített körülmények által is valószínűsített előadása s mindezek folytán nyerendő okszerű következtetés a vád ezen súlyos voltát tökéletesen lerombolja és a bűncselekményt egy más minőségre tereli.
A kriminalisták, de az nj büntetőtörvény is azon -cselekményeket, melyeknek emberélet esik áldozatul több féle osztályba sorozzák, s megkülönböztetik a megfontolt szándékkal elkö-
*) Ab ítéletet indokaival-} egjsterre akarván közölni, átért késtünk. S Szerk.
zsolja, a közéletben már is szerepe jutott neki, melyen őt, mint a közügyek derék bajnokát ismerték és üdvözölték.
Mindene volt? nem, egy és a legfontosabb tényező hiányzott; boldogságát csak maga érezte, tisztelői nem töltötték be azon űrt, mely más fönségesebb ás magasztosabb érzelem számára van rendeltetve az emberi kebelben, nélkülözte az öröm, a boldogság részesét, kinek leplezetlenül bevallhassa minden gondolatát; feleség kellett még a házhoz.
Szeretet, őszinte s a legmélyebb vonzalom csatolta őt Erzsikéhez; itt is a szerencse kedvencze volt, mert szerelme viszonoztaték, mert leendő ipja és napa egyetlen kincsök bol dogságit csakis az ó oldala mellett látták biz« tositva; — s tegyük hozzá, hogy ö eihatározá, miszerint széplelkü menyasszonyát a legirigy-tettebb feleséggé teendi.
Végesve nagy mérvű beváaárlásaitSz.. n másnap korán fogatolt s maga hajtott Bükkfal vára ; a szerelmes férfiú forrongó hevét érezték a jó futó állatok, kétszeres hévvel ragadták Ákost ods, hol minden oly levert, csüggeteg volt, a hol tán sikerül neki arra a sápadt, halvány menyasszonyi arozra pírt csalnia, s egy mosolyt felidézni a legszebb ajkakra.
Már látssék Bükkfalva az erdők oszoruzta dombok aljában s Ákos képzelete csak Erzsi-kéjét látta boldogan, örömteli tekintetével; vójgj» Is behajtatott a tágas udvarra, hol mindenki osak ő felé sietett, s hogy Erzsike volt mindnyájak közt az első, én. kétséget sem
heves késsoritást érse Ákos, előtte ángyai AUott epedőn ragyogó
vetett gyilkosságot és a szabad akarat elhatározását korlátozó körülmények között megnem fontolt szándékkal elkövetett gyilkosságot
Az első eset keretébe a rablógyilkosság tartozik, ha azzal rablási czélzat van összekötve, e bűnténynél tehát a tő kritérium első sorban a megfontolt szándék vagyis a szabad elhatározás és másod sorban a rablási czélzat, — hol ezen kellékek hiányoznak ott rabié gyilkosság* ról szó nem lehet, ott a második eset lép elő térbe, melyet csak ember ölésnek nevezhetünk.
Hogy védenczemnél ¿zen moat emiitett; megfontolt szándék és eltökélés hiányzott ast következőleg igyekszem bizonyítani:
A vizsgálati iratokból és vádlottak ön vallomásából kétségtelenül kiderül, miszerint a Somogyi Károly agyába megfogamzott rablógyilkossági szánd ok védeoozemnél a tett elkö vetése előtti perczig tökéletesen hiányzott.
Somogyi Károly védenczemet a vindornyalaki erdőbe csalta aszal miszerint ott kincs veti fel magát, ezt neki elhinni mostoha és elhanyagolt nevelési viszonyainál fogva könnyű dolog volt.
Hogy védenczemnél mint emlitém a rabló-gyilkossági szándok csakugyan a tett elkövetése előtti perczig hiányzott, azt mutatja Somogyi Károlyuak Kutasi József megpillantása után mondott szavai — Bott a kincs.a — Somogyi Károly lihegve a kiszemelt szerencsétlen áldozat vére és pénze után már száras torokkal és szikrázó szemekkel fordult szegény védenczem hez kiáltva .ezt lekell vágnod* a szerencsétlen Pető György visszaborzadva e rettentő szavak álul alig adhatott a még kebelében hordozó némi jog érzet által sugallott vonakodásának kifejezést, már a magát fenyegető állásba helyezett Somogyi Károly a baltára mutatva kiáltja, ha „le nem vágod, leváglak téged." Lehet-e mélyen tisztelt bírák ily körülmények között megfontolt szándékról, lehet-e szabad akaratról de lehet-e? rablási czélzatról szóllaoi?
Ugy hiszem, hogy egy megrögzött gonosz tevő egy már rablás gyanúja alatt állott egyénnek az erdő vadában baltával tett fenyegetése nem csak hogy megfontolt szándokot nem teremthet, sőt egy kikerülhetlen veszély érzetében fölgerjedést és lélek háborodást idéz elé, igy tekintetes törvényszék a betudási képesség, a beszámítás és a szabad elhatározás gyökerében meg van tikkasztva szem ben az ily haramia fenyegetésével a nála sokkal gyengébb idegzetű egyénnél.
Még ez iránybani hosszabb kifejtések után végül még a következőket mondja.
Nem akarom, de nem is merem mindezek előre bocsájtása után azt állítani, hogy a tett elkövetésekor a szabad akarat az elhatározás szabadsága tökéletesen megszűnt védenczemnél, annyi azonban bizonyos, hogy a Somogyi Károly részéről védenczem irányában használt (vis compultiva) oly gyötörtetésbe, oly félelembe ejtette és nogy saját szavaival éljek annyira megijesztette, hogy nem túlzott ha azt mondom, hogy ezen cselekedete akaratán kívüli cselekedetnek tekinthető, és a vég szükségben elkövetett cselekedetékkel nagyon is határos.
Védenczem cselekedete tehát oly állapotban vitetett véghez általa, mely szabad akaratát korlátozta, mely ottijedésbeés felgerjedésba
szemekkel s hajnalpirral arczán, kedvesen lepé meg mindez a rajongó ifjút, elkábult a nagy örömtől s a kezeiben feledett parányi kezekre ezer és ezer csókot nyomott; — csak suttogott ós suttogott, — hogy mit, — ezt a két szép lélek tudá legjobban — minek arról tudni másoknak.
.No Ákos, ha meg nem jösz ily jókor, aligha beteg menyasszonyra nem találsz ; Erzsike lelkét bizonyára magaddal vivéd, — szavát sem hallottuk pár nap óta11 — mondá visz-szálért kedélyes jószívűséggel Kápolnai.
„Édes apám 1* — szóla fel mélyen elpirulva Erzsike s nyakába borulva össze-vissza csókolá a jó atyát, nem engedve szóhoz jntni.
.Könnyen csókolsz te kis vadgalamb, talán mivel nemsokára Ákosnak nyakába bo rulss s övéi lesznek csókjaid ? avagy bnosn csó kod volna ez?''
.Hagyjuk ezt kedves apám — szóla közbe Sümeghy — hisz nézze csak Erzsike már is könyezik, kijut a boldogságból mindnyájunk na*, ugye-bár kedves Erzsike ?* z karát ajánlá megsiratott menyasszonyának és betértek a lakszobákba.
Volt mutatni valója az öromanyának, a jó Kápolnainénak, a vőlegény meg sem szabadathatott volna, hacsak a konyhára nem hívják, neki ott is kell lennie, mert különben el ég a sült, a tésztás.
Kápolnai aramis végre megfoghatta a meghurczolt vőlegényt, s tervezgettek az egész menyegzőről s minden más apróságokról, de hiába nyugtot nem nyerhetnek; Kápolnainé időt vess magának a konyháról beszaladni s biztatja férjét erősen, hogy lásson a pincse után, régi
ejtette, az oly cselekedet pedig, mely ily visso-nyok közt ember életet olt ki, az nem rabió gyilkosság, — az szándékos sinber Ölés.
És miután teljes bízonyitékot sem a kihallgatott tanok, sem a vizsgálati iratok, sem a végtárgyalással kiderített ujabb körülmények arra nézve, hogy mily idők«z telt el a Kutasy-vali találkozás és meggyilkoltatása közt, nem szolgáltattak, igy a védenczem által felhozott és a tény körülmények által me£nem czáfolt azon elóadás vétethetik valónak, melyet fentebb kifejtettem, és a mely egy rögtöni tény bekövetkeztésére vezettethető vissza. ''
Utalva még védenczem mellett fenforgó számok enyhítő körülményekre, ugy> mint elhanyagolt nevelésére, fiatal körára, Addigi fedhetetlen magaviseletére, ki még a megérdem -lelt büntetés kiállása után a társadalomnak megtartható és vissza adhalóf — kérem a tekintetes törvényszéket, védenczemet a rabló gyilkosság bűnténye alól felmenteni, és a szán-dokos ember ölésben bűnösnek kimondani és ezen bűnténynek megfelelő börtön büntetésre Ítélni. -
Ezután Molnár Alajos ügyvéd ur szólalt védencze Somogyi Károly ügyében, ki beszéde fonalán iparkodott bebizonyítani, mikép Ra-poch védő ügyvéd azon állítása, hogy Somogyi fenyegetései aduk volna alkalmat a gyilkos ságra ezzel a tett elkövetésére valótlanok, mert Somogyinál csak egy pálcsika levén, ellenben a gyilkos eszköz a balu Pető kesében levén, ez volt inkább Somogyira is veszélyes, — végül vé denczét csak is annyiban a mennyiben Peti által elrabolt pénzből ettől 20 frtot elfogadott kérte védenczét a rablásbani bün részességben bűnösnek minősíteni s mint ilyent a megfelelő fogsági büntetéssel büntetni.
(Folyt következik.)
A párisi magyar egyletről.
(Folyt, és vége.)
Kimutatás.
Az egylet tulajdonát képező 100 rézmetszet eladott példányainak jövedelme.
1878. frc.ctm. évben eladott 13 péld. jövedelme 1150 80
1879. Valeszi berezeg 1 péld. 100 40 Edienburgi herczeg 1 . 100 — Katalin orosz nagy herczegnő 1 „ 100 — Christian,Schleswig-Holsteió
herczeg 1 . 100 —
Goldschmidt L. lovag 1 . 100 — Ludwig bajor király • 1 . 100 — Báró Max. Springer 1 . 100 —
Báró Max. Schnapper 1 „ 1.00 —
Aifonzo spanyol király 1 „ 100 — Orosz trónörökös 1 . 119 &
Constantin orosz nagyhreg. 1 . 100 — Mihály . , 1 . 120 — Vladimír . . 1 . 120 -
2539 —
Az egylet menházának vagyon kimutatása. Budapesten elhelyezett frc. ctm.
77 db. kötvény 8484 fr. 68 ct ez idei kamatok 197 65
8682 fr. 83 ct. 17,565 —
szokása szerint Kápolnai uram a borkezelést maga vezette, azután adjon utasítást a cselédségnek st b....
Az ajtón kopogUtnak.
„Tessék 1" szólnak fel mind a hárman.
.Ah! Isten hozta kedves bsrátomat — üdvözli a belépőt Kápolnai — Isten hozta, tea-'' sék helyet foglalni.
A jött vendég, Dongóssy szolgabíró udvariassá üdvöslé a jelen voltakat; nehezen esett neki a tettetés; a helyzet és körülmények, a család iránti régi, őszinte barátsága ás jövetele czéljának szomorú fontossága a különben férfias lelkületű szolgabírót megtörték.
Előtte egy mosolygó, vidám férfi arcza, ki előtt moat tárainak fel a valódi életörömök ajtai, előtte egy ünnepélyes cselekvényhez ké szülő család s annak legkedvesebbje, a kis Erzsike, a kit ő gyakran hiótált lábain, mint kis gyermeket, előtte egy ritka boldogság otthona s mindezt ő semmisítse meg?
Mosoly helyébe kétségbeesést, öröm helyett szivszaggasztó jajt idézzen elő ? letörjön egy kedves virágbimnót ?
Dongóssy ur sokszor látU a fájdalmat, sok köny ömlött előtte, látU a megtestesült nyomort; de mindezeket most önkeble ssen vedé, eltűnt a hideg tisztviselő, mórt ember leve ő íz. ,
Mit szóljon, hogyan kesdje a megrendítő csapás enyhítését,ajkai vonaglanak, elhal rajta a hang: talán üdvözölni keHene a vőlegényt, haj de roszul hangzanék erre a való folyUtása; szerette volna, ha e pillanatokban nem volna, az, kinek a hadsereg mozgósításáról, s Ákos rögtöni behivatásáról tudomása van.
AUGUSZTUS 21 ón 1879.
ez idén eladott kötvény 200 -
Farnady ur^artozása 954 —
.hitelbeadott 1182-Sriété de Depót et comptes coarent
intéseiben 1000 -
pénztári állás 92 10
21,893 10
Bpesten van 77 kötvény elhelyezve, Párisban , 30 . , ;
TÏÏÏ? ,
ezekből 13 vissza ajándékoztatott, ezen 13 kötvény Összegéből és a résmetszetek jövedelméből fedeztetnek a székesfehérvári kiállítási költ ségek. A 94. visszafizetni való kötvényünk van 18,800.
21,893 10 Mérleg.
Tartozik.
94 db. visszafizetendő kötvény 18,300 — többlet 3093 10
Követel. Követelések
pénztári állás 21,893 10
21,893 10
Helyi hírek.
— őfelsége születés napján, aug. 18-án a szent Fcrenosrendüek templomábanisteni tisztelet tarutott. A honvédek sikerült ditzlövést tettek.. Kír. tisztviselők, katonai s városi hatóságok nagy számban jelentek meg.
— József főherezeg ő fensége mint je. leztük, aug. 22-én, pénteken a délutáni Zákány felől jövő vonattal érkezik Kanizsára; az nap délaUn a honvéd lakunyákat vizsgálja meg. Másnap szombaton délelőttös az itt állomásosé honvéd csapatok feletti szemle. Ha-zafiui lelkesedéssel üdvözöljük ő fenségét, ha sánk s nemzetünk büszkeségét szerény körünkben. Isten hozza 1
— A* újonnan alakult kanizsai dalárda első hangversenyét mait szombaton tartotta fényes sikerrel. Üdvösöljük a tevékeny szellemű karnagy Bereos Imre Unár urats a nemes buz-galmu működőket, hogy a kedély vidámító egylet áluluk Phőnixként újból megerősült 8 díszére válik Nagy Kanizza városanak, rémüljük is,.hogy folyton méltó elismerés- és pártfogással kisérendi a nemes törekvést és szép igyekezetet méltányoló közönségüuk.
— Csengery Antal országgyűlési képviselőnk családjával együtt Gleichenbergből Budapestre távozott Torok bajából szerencsésen felüdült Iskolaügyben irt hosszabb dolgo-zaU jelenend meg a Budapesti Szemlében.
— A nagy kanizsai iparos segédek önképző egyesülete és az iparos segédek beteg-segélyző egylete alapjavára a zöldfákért ben aug. 3-án megtartott nyári ünnepély alkalmával a rendes belépti dijakból 107 frt. 40 kr. felülfizetésekből 11 frt 70 kr. folyt be. Kiadás 49 frt. 4 kr. volt, igy tehát a tiszU jövödelera 70 frt 6 kr. felül fizettek: Knorzer Károly 50 kr. Weber kávés 70 kr. Nov*k Pál 20 kr. Miltenberger Sándor 20 kr. Herrmann Jassek 10 kr. Horváth Rózsa 20 kr. Seffér Anna 10 kr.
Jobb mégis túlesni a roppant nehézségen mielőbb,.. gondolá magában.
„Rósz napok várnak, barátom reánk — kezdé Dongóssy — amint látszik, tulbecsültük önmagánkat, s becsméreltük az ellenséget.■
„Nos mi baj van?* kérdék élénken egyszerre Kápolnai é> Sümeghy.
.A mozgósítás — bár részben — elrendeltetett« felelt a kérdett
A mellékszoba ajtaja észrevétlenül felnyílt, egy nemes tartása halavány alak jelent meg, a menyasszony
„Elrendeltetett? — kerdé ijedve Ákos — s melyik vidékről s melyik ezred?"
A jó barát, a megőszült szolgabíró mély és nehéz lélekzetet véve zz&netelni látszott, fér* fias keble feszülve emelkedett....
.Legyetek, Imre barátom, nyugotun,* hiszen .a hasa minden előtt"...
„Mi akar lenni ebből barátom — ugrott fel Kápolnai — Ulán érdekel bennünket is e csapás r*
.Barát mondja barátjának s tán nem oly irtózatos a tény: Ákos behivatott, rendeletét megkapja még ma, is indalnU kell rögtön.*
Egy velőtrásó sikoltás, egy tompa suhanás hallatszott z a menyasszony a szőnyegen terült el eszméleten kivüli állapotban..«..
A zavar és rémület tetőpontra hágott, s jó Kápolnainé kesét feje fölött összekulcsolva fzaladt szobáról szobára, a kivül levők ijedezve tudakozódtak a baj felől, mi oly váratlanul lepte meg a kedvelt házat, a mikor megtudtak mindent, as örömsugárzó arcsokat a bánstos, részvevő tokintet váltotta lel.
i i
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Schuster Lujza 10 kr. Horváth János 20 kr. Filipovica 50 kr. Jadász Antal 20 kr. C»gl«r Antal 20 kr. Tinczos Lajos 20 kr. Keller Má ¡jás 10 kr. Pollik Ármin 70 kr. Físcher Jákob 20 kr. Tóth Babetta 70 kr. Oberzofaky Matild 70 kr. N. N. 10 kr. Farkas János 40 kr. Juránics Gyula 10 kr. Szabó Pál 10 kr. Mantuáno József 20 kr. Durinyi látván 40 kr. Fülöp Terézia 10 kr. Fridmann kávés 70 kr. Ilolzer Ferencz 10 kr. N. N. 40 kr. N. N. 40 kr. Csizmadia József 20 kr. Mester Katalin 7Q kr. Keller Ferencz 50 kr. Lipsics Zsigmond 20 kr Pintér Sándor 70 kr. Edeuhufer Lajos 40 kr. Decker Ferencz 10 kr. György József 20 k>. Fogadjak a nemes ügynek becses pártolói hálás köszönetünket. A rendező bízottéig.
— Stettner Istvánná arn <5 leánynevelő intézetének programmja megjelent, mely kivánatra készséggel megküldetik. A beiratiaok megkezdődtek az igazgatónő ideigL lakiain Eöt-TÖs°tér, Oroszváry féle hizban. Az intézetnek bennlakó s bejáró növendékei vannak. Tannyelv magyar, német és franczia. Női kézi munka, ruhaszabáa és varrás, ugy a zongorizis is alaposan taníttatik. Ujolag ajánljak az illó tők figyelmebe.
— Vámbéry Ármin jelee orientalistánk, mint előbbi számunkban jeleztük, felolvasást tart Kanizsán; ujabb érteaülés szerint nem szept. 1-én, hanem augusztus 30-án este a városháza nagy termében tarUndja. Tiszta jövedelme a kottoríi tüz és árvizkiroaultak javára fordittatik. Ünnepelt hazinkiia e nagyérdek ü felolvasását, hisszük tömegesen hallgatják meg.
— Ielhívás. A szegedi és tíszavidéki árvízkárosultak javára szánt rendkívüli illám-sorsjáték jegyei szerkesztőségi irodánkban kaphatók. Darabja 2 írt. Főnyeremények 50. 20. 15. 10 ezer forint, összesen 5308 nyeremény 220.000 forinttal. Huzis f. évi szeptember 30 in lelz Budapesten. Tekintve a hazai jótékonyczélt s a húzás közelségét ajánljuk a t. kőzönaég pártfogásába.
— Kántortanító választás. F. é. aug, hó 17 én tartá az alsó-lendvai rom. kath. iskolaszék gyűlését, melynek tárgya volt, a leendő kántortanító megválasztása. A megürült állo másra összesen 9 én pályázlak. — A bizonyítványok átvizsgálása után, az iskolaszék egyhangúlag Murkovits Jiuos urat jelenleg trifaili bánjatelepi tanítót választotta meg. Midőn as iskolaszéknek eme részrehajlatlan eljárása fölött örömünket fejezzük ki, kívánjuk misserint as újonnan megvilasztott kintortanitó, elhunyt Alszefihy János urnák, mint a tanítói kar egyik legtevékenyebb tagjának mindenben méltó utódja lehessen! X.
— Balaton-Füreden vasárnap lépett fel Kirolyi iLajos színtársulatánál a korán elhunyt halhatatlan iró özvegye : Tóth Edéné asszony a „Falu rossza" cimü népszínmű „Fi-num Rózsi" szerepében. A színkörben igen asép számú közönség jelent meg, daczára, hogy e fürdói saison alatt Tamiasy úrral a darab mir szinre került zsúfolt hia előtt. A müvéaznőt a közönség megjelenésekor freneticus tapssal és tzy szép virágcsokorral fogadta, következetes játékát dalaival együtt, melyet többazörönkint ismételtettek: mindvégig figyelemmel kisérte.
Kápolnai Imre szótlanul dőlt hitra karos székében, azeme elhomilyosult, a csapis épen szíven találta. v
Becsülettel megőszült életének asemefénye leánya volt, őrizte je kincset — mint az arab bűvös talizmánját — ennek sorsa, jövője és boldogsága volt mindennapi gondja, és moat több évnek annyi as ;eretteljea gondoskodása egy szóval megsemmisítve, egy fiatal gyengéd sáv ideje-korán megtörve...
Sümeghy Akol, mint villámtól sújtott egy perczig mereven illőit s leverő hir hallatára, aztán hirtelen feleszmélve segélyért kiáltott.
A menyasszony aléltan fekssik még a padlózaton .... A segély kiáltásra berohantak Ákos segélyével Erzsét felemelve a riyugágyra helyezték...
Mire a meghívott orvos megérkezett, as alélt már feleszmélt.
Felült fekhelyén, tévedező szemekkel körülnézte a szobát, gondolkozni kesdett, ssép hajit elsimiti zavart homlokiról.
Lassanként visszaérni ék esett mindenre, visszaemlékezett a végzetteljes szóra.,. *
Ákost kereste, bigysdt hangon közel hiva. Reá nésett szomorúan, szivéig hstött Ákosnak a minden (mondó pillanat; vigasztalnia kellett volna a szánandó lelket, vágyott is est tenni, de elnémultsk sjksin s hangok ...
Nehéz lett neki s lég, s elrohant ki a szabadba, mert nem lett volna még egysser képes Erzsike tekintetéi elviselni.
Pedigférfiss lélek volt: szembeszállt bármi vészszel; ámde niocs oly kőszív, melyet az élet ezerféle bajai kösől legalább egy meg ne
Özv. Tóth Edéné ismét vimssjő a színészethez s alkalmasint Kirolyi Lajos színtársulatához" fog szsrsődní, ki a téli saisont Székesfehérvárott fogja töltenL
— Gyilkosság. Keszthelyen Kappel Kil-min foglalkosia nélküli egyén as uradalmi ké ményseprőmester csinos leáaját Reinhold Mariát a grófi park mellett szerelmi boazubdl késsel szivén szúrta, s ssonnal meghalt. A tettes elfogatott.
— Zalavármegye közönsége által megyénknek hazafiúi érdemekben dicsőült nagy szülöttje Deák Fereucs emlé(ke iránti kegyelet megörökítésére Zala-Egerszegen állított em lék szobor leleplezése, a törvényhatósági bisott ság határozata értelmében, a f. é. szeptember hó 1-én tartandó bizottsági közgyűlésen fog megtörténni. — Kelt Z-t Ja Égerszögen 1879. Augusztus hó 18-in. SVAST1CS BENÓ m. k, alispin.
— A nala-egerszegi tüzolt egylet iltal f« évi augusztus 31-én tartandó »ziszló avatási ünnepélyre", Tarányi Ferenczné szül. Báró Riefel Miria ő nagysiga iltal felkért koszoruhölgyek következők: Zala-Egerszegről T. Anisits Izabella, Arvay Carolin, Berger (Bersek) Gizella, Czimmerer Petronella, Czu-kelter Mariska, Fischer Helen, Hetényi ttathild Hetényi Mariska, Horvith Milvin, Horvith Ida, Heincs Mariska, Krófai Tinka, Krismanits Mili, Nagy Mariska, Nemes Ádel, Németh íren, Pámer Anna, Pialek Teréz, Rosenberg Vilma, Rosenthal Berta, Rossis Tinka, Szigethy Elvira, Strausz Erzae, Skublics Mari inna, Szecsődy Mariska, Stern Hedvig, Somody Jolán, Sanits Vilma, Tahy Irma, Vizy Gizella kisasszonyok. Vidékről a megyéből: Bakó Erzsike, Botka Polin, Csutor Lina, Egerváry Mariska, Kerkapoly Magdolna, Merkly Gábriel la, Oszterhuber Tersike, Rajky Anna, Rajky Bella, Szecsődy Józsepha,'' Skublics Eugénia Skublics Erssike, Skublics Rifsella, Szent-mi-hilyi Etelka, Viosz Mariska, Zarka Julcsa, Tánczos Mariska, Hitszky Gizella, Forintos Irma, Bogyay Ilona, Sümeghy Manczi kisasszonyok.
— Felső JPáhok r. kath. hitközs^oek ő felsége iskolaépítésre 100 irtot adominyozott.
— Rövid hirek 57 uralkodónak 154 féle rendjele van. — Bulgiriában a rablók igen szaporodnak. — Egy bécsi kisaastonyn*k 29 macskáját vitte el a gyepmester. — Moskavi-ban is nagy tüs volt. — Vilmos csissir Metzbe> utazik. — 15 oross tengernsgy adta he lemondásit. — As angol királyné 4 áocsit küldött ajándékba a sahnak. — Számológépet taliltfel egy érsek ujviri néptanító. — Wielíczka aó-binyiit ismét elárasztotta a vis. — Amerikába tavai monarchiánkból 3620egyén vándorolt ki. — Pjaaiban egy oross nő 5 gyermeket szült egyszerre. — Latzo Sándor a görög ssabadság-harcz hires költője éhen halt meg. — Seraje-voban 1476 hás égett el, a kár 45—50 millió frt — Amerikában elistatott összesajtolt asal-miból fit késsitenek. — Meyer Henrik rsbló Hamburgban Rikócsy Jinoa fejedelemnek adta ki magát. — A konstantinápolyi koleráról szóló hir alaptalan. — Szegeden az adó végrehajtás kezdetét vette. — Rozgonji Bertalan kir. másod főügyész meghalt. — A „Presse« Szerbiából kitiltatott. — A szegedi vizbefultak szima 146.
rendíthetne, s nehezen talilható, mi ugy meg-inditaa belsőnket, mint a női köny.
Elfeledte Akoa, hogy saját élete fekssik kocskán, arra nem sokat gondolt, — szerette hazáját — mint csak magyar szeretheti ét szívesen hozta meg as áldozatot.
De Erzsikére gondolva lelke is kitfos aggodalomban elkomorult, férfias keble össse sso rult; — türelemre, megadásra kellene szoktatnia és tsnitania as angyali gyermeket; ily csél-lal tárt vissza a boldogtalan meny ^sssony kos.
• Ezalatt Kápolnaiék falsából bire futott a szomorú esetnek, de kevésnek lehetett sajnál-kóznia a jó család felett, mert nyomban nálok is megjelent s behivási parancs.
As élemedett szülők gazdaságvezető gyermekeiket vesstik, ss édes anyik és csecsemők s tehetetlen gyermekek s kenyérkereső spitól fosztatnak meg, testvér testvért, barát barátot szorongat kebléhez. Sietve jött a válás nehés órája. —
Lekonyoló fővel csendben kisérik ki s bevonuló katonikat, még egy édes keserű csók, egy szűnni nem akaró öleiét, késssoritás, vo-natjelaő sípja élesen elhangsik, Sümeghy Ákos tirssivsl sémin int bucsut Kápolnainak, oses-des sokogis hangzik fel körös-körül, és s vonat robog tovább-tovább. t• Isten veséreljen hasa jó fiuk 1 {
Átlépte az occunálé hadsereg a Ssávát, s messse maga mögött hagyta á határt.
Uj föld, uj nemzet, uj visssonyokksl tárult eléje, eltűnt as as egyszerűségében is kedves ssuppal fedett hás, mely előtt a mesei munks végestével ssomsséd, jó barit, spaés gyermekei össseültek; as öregebbek bessél-
— A bolgár kormány leromboltatja a dunai várakat. — Albrecht főhercseg és a román fejedelem találkoztak. —
kl nyert?
Bécs aug. 16-án: 32, 6, 65, 53, 72. Grács , „ 41, 4, 74, 85, 87. Temesvár , 37, 77, 39, 47, 60.
Vegyes hirek.
— Barlanglakók hagyománya- Rosen Györgytől es idén jelent meg Lipcsében egy musks, melyben s bulgár nép költeményeit ismerteti, s melyek köst vsn egy 1090 versből álló epos, mely még ason időről szól, s midőn s bulgárok barlanglakók voltak. Szól pedig e költemény a napisten nősüléséről Wylkana ki rilyliny nyal, s mi idéssük azon verseket, melyek s barlangperiodusra vonatkoznak:
Huszonnégy nap nem láttuk a napot, Világot áraastva szegény földre, Földünk, feketébe burkolódzott Barlangját még egyetlen egy perezre Sem hagyhatta el a szegény ember; Ugy folyott as eső mint a tenger, A nyárnak napjai végük felé jártak, Barlangjaink pedig még üresen álltak.
Afőkirily ezen csapis elhárítása végett egybe hivatja hírnökök által a hetven vaaallus királyt hogy közösen mutaaaanak be áldosatot a nap istennek. Az áldozat Wyiksns, a király leány a, A vendégeskedés alatt rébesséli s hold s napot, hogy engesztelődjék ki; mire a nap egy gyönyörű hidat bocsit 1* — talán a szivárványt — melyen azután Wylkana fölvitetik az égbe és egybekel a napistennel. A napisten igen boldognak érzi magát és a rákövetkező hajnalban igy szól anyih''is:
Olysn boldog vsgyok most ssivemben, Hogy arezomst iámét megmutatom. Viligot árasztok jó kedvemben, Szegény embert iamet megnyugtatom. Hogy elhagyhassa as ő barlangját.
És gy ujthesse be a föld ildisif.
«
Midőn s nap bevégezte ssavit, Kisütött as égnek boltosstján. Forrósn lövette fénysugarát, S megérlelt mindent a föld talaján. Laksi után fel is kerekedtek A királyok, s vitték népeiket S mire aztán barlangjaikat elérték, As érett, sárga füvet be is ssedhették..
A költemény ezen és többi réssé is, meglepő világosságot terjeszt a barlanglakó ősember életére. ____
— EUvenen eltemetvs. Csehországban mint egy bécsi lap irja, a mult héten egy hivatalnok viselős neje hirtelen meghalván, falusi ssokis szerint másnap el is temettetett Hogy, hogy nem? a következő napon as a;hir terjedt el a faluban, hogy as sassony nem volt meghalva hanem elevenen temettetett el.: A falu bírája erről értesülve, a airt felbontatta s a koporsó felnyitásakor rémülve látták, hogy ss sassony halva van ugyan, de fél ülő belysetben, teste vérrel fedve, karjai össsemaresangolva, s
I
tek rég letűnt jé időkről, és as Ujak hallgatták áhitattal a ssólónsk minden ssavát, s majd felhangsott egy-két kedves dal, melynek szomorúan vig dallama élő bisonyitéks ama kösmondásnsk, hogy „sirvs vigad a magyar."
Eltűnt ss ősi hás osaks fájó emlékeseit szárnyain szilit visssa a képzelet ahhos a gondos jó snyáhos, ki megtölté gyermekének batyuját könyök köst késsitett sülttel 1 — hány fiatal asiv dobban fel ason gondolatra, hogy van otthon valaki, a ki Isten szabad ege alatt csillag tiboros csendes éjjel a legforróbb imával járul as élet Uráhos, remegve kulcsolja össse keseit, köny telt ssemekkel tekint messse-messse, merre s tejút vezet, hogy as a tejút vezérelje vissss hossás harczolni ment kedvest; —hány ssem, hány ssiv kesereg csendben, visssavonultan, tanuk nélkftl...
A merre a sssm a korlátolt láthatáron tekinthet, őserdő kossorusta hegyhátak vonulnak el, közbe egy kopár ssfirkés folt/melyen nem látni füssáUt; tovább ssásados vízmosások szédítő mélységben kígyóznak; s büsske tölgy, mely dacsolt véssssel, orkánnal, s mindig büszkén emelte fel dus lombkoronáját, midőn alóla a földet elhordta az ár, hajlott és hajlott lefelé mindaddig, a míg földet nem iért, s most a mélység fölött természetes bürü gyanánt ssolgál.
Tovább halsdva egyre vadregényesebb a táj, ssíklatömeg terjed, egyik a másik fölött folyton lezuhanni késs helyzetben csüng, majd felhatol s magasba, osuesáta felhők kflaéngtve, majd ssessélyes lejtökben esik hirtelen alá.
Alant a völgy asftk a magasból alárontott ssirttömegek hevernek sséjjel imitt amott láths-
AUGUSZTUS 21-én 1879
ti köst egy meztelen hok .csecsemő, kit * m kínjában szült «1. Borzasztó: ha igaz. Jó leás asonban e hirt nálunk is figyelenibe venni s nem erőssakolsi a halottak korai eltemetését
— Magyar csigányok Francsiaorsságban. Barkas Lsjos senskars, mint sst nem rég irtuk is, jelenleg Lyonban, vendégsserepaLNspokbas a Bellecourt teremben hangversenyestek s utolsó számul s marseillsiset husták rá. Ahsngverseny publikuma ssörnyen antirepublikánus lehetett, mert alighogy egy-két taktus elhangsott, iszonyú ssivsj, fütyölés, késsel-lábbsl hadonásáa támadt. A kftnt álló publikum meg erre rengeteg tapssal válaasolt s lön nagy dulakodás, lárma, de hát végül is se emberben, se hegedűben nem esett nsgyobb kár.
— VaUa-étüreL A dorossmsi határhos közel, a mint a vis lehusódott, némely Jhelyen valami puha, ssálss növény (olyan hinár-fáie) maradt viasss, s es s dorossmái ssssonyok, de s szegedi felső tanysisk is össsessedik, meg-ssáritják s Szegeden elárusítják, mint,visi-vattát'' a vkacsabáj" készítőknek, kik a köznép fölöltőjének kibéleléséhöz est as uj iparcsikket fölhassnálják igazi vatta helyett
— „Ingujjban,'' A nagy meleg, mely napok óta uralkodik, s mely csak massünt egy kissé, sok jámbor halandóról lekénysseritette a kabátot, a as íróasztalhoz lánczolt nép mindenütt ingujjban végaé a munkát* így történt as egyebek köst a temesvári adóhivatalban is; itt asonban valami szemérmes adófisető polgártársnő megirigyelte a hivatalnokok kényelmét, s egyik ottani lapban mérces felssólalást tett kössé, a köstisztesség és s hölgyek iránti tekintet ignorál iaivai vádolván as illetőket Másnap as adó-tisztek, kik ugy litssik arról nevezetesek, hogy nem csak másról, de msgokról is lehussák s ksbátot, a kővetkező gorímba vilssssssl feleltek a felszólaliara: „No lám, milyen finnyásak az ssssonyok! Felindulnak, hs egy férfit ingujj-bsn látnak; ök asonbsn mikor bálba mennek, egéss karjukat és nyakuk jó réssét meztelenül mutogatják. Mért ne legyen ssabad a férfiaknak haaonlót cselekedni ? Ha van nőemanczipi-czió, mért ne legyen férfi emsncsipácsió, ? Egy férfitől aem lehet ross néven venni, ha a nagy meleg miatt kabátját a hivatalban leveti; mert ha tisztességes dolognak tartják, hogy as ssssonyok félmemtelesül csatangoljanak, akkor as sem lehet tisztességtelen, ha a férfi ingujjban jelenik meg a világ előtt"
Papírszeletek.
!
„Csoóknlom a keseit eédes pelébántos oram"l — szavakkal állit be lelkészébe* egy föeseji sabás atyafi. —
•Kot mi jŐ Mrt hozol Miska? miért jöttél?" kárdé tőle a lelkén. »Hi ''bion eaak azín'' fyflttem, bogy as asssosy mát s«m higy békében sddég, más é k9rönt£át nem átláttatok föő, mit gondo eádes pelébántos uram, jod lees-e ?* „ J<$ leas kit, minden esetre jő less; ds hit milyen keresztet akarsz felállíttatni ? .MegtisatSlSm átooiggá, ba má'' eczeser leas, há'' legyen böesttletee, oztég meg a feleséfem is azt kirányoya, hé kfikereaxtfa legyen."
Egy bukott korcsmárost kérdestek bukása okáról. — | Uram — vilaazoli — engem otn a bor, hanem a vis buktatott meg.
tó csak — mint oás s végtelen Zahsrán — néhány ölnyi munkált föld gyér kukoriosávaL
Egy-egy béres tövében, de mégis fent s magasban husódik meg szarényen a nép palotája, rongyos kalibája; külseje bsrátságtalan, idomtalsn, előre elárulja a benne tengődő nyomort
(Folyt követkesik.)
Cella-daloké
Kis edla most egéss Tilágom. Komor, paszta néfy falát ▲ világ örökös aaÍTajjából Agy árva hanc se ha^a át
Obi mi jó itt, • néma eeöndben!... lfost arról gondolkodom: Boldogabb vagy-e te ott kivfll, Mint én itt bsnn — kis angyalom 1
n.
Hivém, bogj elfelejtelek Csöndes cellám {¡jelében, Imádság köst ha lsáltem
A kintsrhss évskst.
I
J
H8 imtm mm ád Irt, vigasst; Lengő árnyad fel-felriasst, Kisér, üli, kétségbe ejte.
f-i .4 H''

Aht gyötörd csak megtört szi iöjjjqjj, «• kagyj nyuftot neki,
ví - ^''.rfS
híven. tPOLYYŐLQYI BÉLA..
TízENNYOLCZadik évfolyam
ZALAI KÖZ LÖK Y.
AUGUSZTUS 21-én 1879.
Row versek. A legnagyobb »egbántások egyike ha «1 ember valamely költS -verteit rosznak találj*. Est tapasztalta Philoxenos, a kit Díonysos, a «¡rakásai zsarnok záratott el, mert Terseit roszaknak találta.
Három, napi fogság ntán maga elé hozatta, hogy Torséit újra felolvassa, mert nagy örömére ■solgált volna, ha a híres költő ss ő mfivét jóuak találná.
Maga elé Qltettc Philoxenost, kézhez vette költeményét, s olvasni ketdé.
Philoxenos egy ideig türelmetlenül hallgatta, majd fészkelődni kezdett, végre felkelt.
— Ilit cselekszel Philoxenos? — kérdi a zsarnok. — Miért nem maradsz vesr.teg ?
_ Engedd meg uram — volt a felelet — de
én ismét viasza szeretnék menni a bőrtönbe l
A zsarnok elnevette magit és a költőt szabadon bocsátá.
— A szidás következményei. — Ezer ördög, őrmester! — kiáltja az órszobába belépő kapitány,
_ Hát reggeli kemény szidásomat csak ennyibe veszi ?
Hiszen már ismét egyre hordatja ide a sört! — Jelentem alássan kapitány nr — felelt az őrmester stellungba tevén magát — a szidás olyan paprikás volt, hogy rettenesen megszomjaztam utána 1
— Gondja volt a súgóra. A garaboneziás diákot adták, s a czimsxereplő azon jelenetben, molyben az ördögöt idézi, a szentelt krétával, nemcsak a színpadon jelenlevő szinéssek, hanem a *ugó körül i* oda rajzolta áthágatlan kört, mondván : — Ha ezt
elvinné a* ördög, mindnyájan veszve volnáuk!
— Köpenyeg nélkül. Egy drámában azon jelentéssel kelle az inasnak be''épnie: — Ott kün áll egy ember sötét köpenyegben 1 ... Készen is áll már a szinfal mögött és várja a jelszót. Ekkor veszi észre, hogy a bejelentendő személyen nincsen köpeny. Arra pedig, hogy ez köpenyért menjen riiícs idő. Belép tehát és nagy okosan jelenti: Ott künn áll egy ember, sötét köpeny nélküli
— A mohamedan szerzetes vendéglátása De Fontánes szellemes fr&nczia utazó, algiri élményeiről kiadott ujabb könyvében többek között eme mulatságos történetkét beszéli el: Egy gazdag mara-butnak, (mohamedán szerzetes) a ki Tuggnrt közelében lakik, megüzente egy izben Bedean tábornok, hogy törzskarával együtt meg fogja látogatni. A ma*
rabat tehát beszólította öreg szolgáját $ megbízta, mondván: „Musztafa, a tábornok meglátogat, agy akarom fogadni, hogy tisztességet valjak és a szakácsom Is megőrizze jó hirnevét. De egy nyogUl»-nit: a vendégek nem étkezhetnek fa-tálakból, menj tehát Biskrába és nem kiméivé költséget, vásárolj porczellán edényt.* A tábornok megérkezett, az ebéd megkezdődött. Hozzák az elsó tál ételt, de miféle edényben? Nagy fehér porczellán, fazékhos hasonló csakhogy nagyobb hasú, s hogy világosabban szóljunk, olyan «dénybeu mint magyarul ^éjjelinek" neveznek. A vendégek alig tudták szájukat kinyitni attól tartva, hogy kitör rajta a kaczaj A második tálat, a harmadik att és igy végig mindent hasonlóban tették asztalra. Közbe a marabut önérzetesen mosolygott. „Tábornok urat — ugy mond végre — bizonyára meglepi ez a fényözés, de hát mindent elkövettem, hogy franczia módra vendégelhessem meg."
_ Mikor Bedean egyedül volt tisztei »el, káromkodva
kiáltott föl: „Ezer bomba és gránát még szerencsénk hogy az edények njak voltak,«
Olvastuk: Az orsz. zeneakadémia műtermébe egy államménes festetik le.
— Ponfred lord egy estélyen lady Aliccel találkozik, s a lord igy szól a ladyhez:
— Szereti kegyod a pirított kenyeret vajjal?
— Igen.
— Mindkét felén bekenve?
— Igen.
— Lenne e nőm?
És a harmadik .igen*-t a menyasszony nemsokára az oltárnál mondá.
Piaczi árak.
100 kilor- számítva. Péca Buza 10—10 50 Rozs 6 50—6 60. Árpa.6.c 50 -6.80. Zab 5 50—5 70 Kukoricza 6 20.—6 60
Szombathely: Bnza 11.80— l2.4ü Rozs 7.( 0- 8.20
Árpa 7-80—9—. Zab 6--6.40. Kukoricza 7—7 40
Badapeat: Bnza: 11-90-12-40. Rozs 7 50-7-70 Árpa 6.70—7 — Zab 5 85—6 — Kukoricza 6 40—6 50 Veszprém : Bnza 11^0—12 — Rozs 5.50—7 —
Árpa 8.--9 20. Zab 6.20—6 30. Knkoricza 6 40-6 80
Mobáes : Buza 10 50--.— Rozs 6 40-Árpa
5-40.—.— Zab 5-50——. Knkoricza 6.--—
Kaposvár : Bnza 8-50--—.Rozs 5*10—•—
Árpa 4 70— •—. Zab 5.20- Knkoricza4 80---
Szerkesztői üzenet.
8598. Gy. Bandi. KSazönet a«iv*s intézkedésedért.
3599. 8z. E. Győr. Mielőbb eleget teszünk, amennyire tehetségünkben áll.
8600. B. J. Bagonyáu. Igen helyesen cselekedett minden tekintetben.
3601. Kr. Rigyácz. Bár a vers kegyeletes érzelmű, a kidolgozás pongyolasága nem engedi köz-léaét.
3602. „nuzd rá czigany", — „Szomorú filz alatt* Sajnáljuk, hogy még mindig nem közólhetók.
3603. Ifj. V. Mind a 4 költeményt megkaptuk.
SW4. V. 8. Veszprém. Intéakedtüuk. 8*íves
üdvözlet I
3605. K. I. Helyben. Költeményében meg van az érzés, de a hang mintha hamis volna. Ujabbakat kérünk. :
8606. E. Helyben. „Az én «aereltoem," és „L -hoz. Kevés igazítással az utóbbi kiölhető. A „er. kesztőségnek okvetlen tndni kell a szerző kilétét máskép nem fogadhatjuk el.
3607. B. 8. Bpest. Felette sajnáljuk, hogy szi-ves ajánlatát nem fogadhatjuk el; nem vagyunk azon örvendezhető helyzetben, hogy dijazhatnók.
3608. K. E. Déd. Orvosságot s. szerkesztőség nem küldhet
3609. K. A. Muraszombat. Hozzánk intézett levelét átadtuk a kiadó hivatalnak. Reméljük intézi kední fog, hogy a lapot ideje korán megkaphassa.
3610. M, .Egy leányhoz.« Csupa szem, csupa tüz, mindent éget s elüz.
3611 Zala-Egerszeg. A sajtóhibák minket is hosxant&nak; a gyakorlott olvasó átérti. Igyekszünk jövőre lehetőleg kevesbíteni.
(
V a suti m e ii c t Kr e n d.
A buda-pesti időmutató óra szerint, indul KanisMnró!
Vonat hova:
szára Ora Pere. Idő
205 Eszék, Moh4mtDom>»ovár s Fiúméba 4 48 reggel 215 . „ „ '' 2 80 délnt.
212 Buda-Pestre....... . 4 58 reggel
202 ........... 2 6 délut.
204 ...........11 30 estve
213 Bécsbe (S*oml>»th««ly, Bées-IIjhely fVlé)5 8 reggel
301 „ ........ . 11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délut.
803 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácx és Bécsbe ....... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe......* 47 delot
Érkezik Kanizsára
honnét-
216 Eszék, Moháea, Dombóvár a Fiúméból 1 41 délut, 206 . „ . • '' • li 1} «tve
203 Buda-Peatről........4 20 r«ggel
201 I „ ......... . délut.
211 „ .........9 44 estve
314 Bécsből (Siomhath. Bécs-Ujbely)frlől 10 27 estve
302 „ * * f. ?,*!ff*1
163 Sopronéból ........11 ^l*1.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ..........,» 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragor- .
bof felől . . ......1 21 délot.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől U — estve Marburgba csatlakozás Yillach és Francesfestből
m m , „ Fi&neetfestből
_ i
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajos.
HIRDETÉS.
Hirdetés.
A baltavári uradalomhoz tartozó úgynevezett Hegyaljai, egy kerekű és két kóré alkalmazott vizi malom, a hozzá tartozó fold és réttel együtt, folyó év szeptember 14-én reggel 8 órakor, november 24-től három évre, árverés utján a fenn
nevezett uradalmi irodában kiadatik.
4 * 1 *
Kelt Baltavár, 1879. aug. 4.
Kropf József,
tia/.t''artó
T
OTTO FRAKCZ. c*é*.
különlegességei Bécs, Mariahilferstrasse Nr. 38.
CtiíiAzár
kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
PURITAS
}
*
hajifjitó-tej.
A Paritás nem bajfesték, hanem tejszerű folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy fehér hajat megifjitani, azaz lassankint még pedig legkeaóbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
. Egy palaczk „Puritás» ára 2 frt (elküldésnél 20 kr. költség.)
TJóvfrig. Egyetlen Szépitőszer sem versenyezhet kitűnőség és jó hatásra JJ-a .hóvirággal". Olajos üditő alkatiészekböl előállítva, eltávolít ez*n szer rövid idó alatt szeplőt, májfoltokat, boratkákat, bőrpattanásokat stb. és az arezbőmek fénylő fehérséget, üde é* finomságot kölcsönöz. Legjobb védszer az Őszi és téli zord levegő behatása ellen, azért nél-külözhetlen női szépitőszer különösen a farsangban, ára 1 forint.
T>écsl pipere rlspor Szent-György virág, fehér és rózsa színben, a bő-J~''rön tartós és látbatlsn, jóságára a legkitűnőbb minőségű. A rizsport leginkább a folyékony szent-györgy-virág használata ntán ajánlhatjuk, mi az arezszinnek feltűnő gyengéd finomságot kölcsönöz. Egy dobos ára 60 krajezár. I
T>rllaatlae az egyedüli szer a szakái szépítése és puhán tartására, miniden zsirosság hátrahagyása nélkül, ára egy palaczknak 80 kr.
TTelaiiao szarvasmarha-hajkenőcs orvosi dtasitás szerint késsitve, a -LLhaj szépítésre és fenntartására, megóv a hajhulláai korpaképződéstól és erősíti a hajbőrt, ára egy nagy tégelynek 1 frt 50 kr.
TVé-olaj zöld dióhéjból gondosan késaitve, azon kitűnő tulajdonig--^gal, hogy a fehér, Ősz és vörös hajnak egy természetesnek látszó sötét »cint kölcsönöz, ára egy nagy palacaknak 1 frt.
T a Jena igen jeles sxakál-növesztő, melylyel a szakált igen szép -"fekete, barna, vagy szőkére lehet festeni. Fekete vagy sötétbarna hajnál a La Jeune igen czélszerüen alkalmazható, ára egy levélkéaek a hozzá tartozóval 3 frt.
TTraaia (hajszesz) kitfinő hatással a haj és bajbőrre, a kigőzölgést elő-^ segíti, megőriz a korpa képződéstől és fakadásoktól, előmozdítja a hajnövést különösen kiállott betegségek után, u. m. tyhus, himlő, gyermekágy stb.; ára egy nagy palaczknak 1 frt 50 kr.
Uippokroae, gyógyerejü sxájviz rosz szag eltávolitására, rendkívül jól--Letevő és üditő batásssl, ára egy palaczknak 1 frt 20 kr.
Nagy-Kanizsán valódi minőségben PráQOr Béla |yéfy«ze-rész araál. (853 15—26)
RAVISSANTE
do
Dr. LEJOSSE á Parla.
A t. Mmilápak egyetlen ártalmatlan lórszépitö szere,
és azon jeles tulajdonsággal bír, hogy a bőrszerve pobitá''ag, felfrlssltőleg hat tnnnk működésére fokozó éltető befolyással bir. A l^gdicsóbb toilette-azer min«len hö:gy számára, mely minden bőrbetegséget eltávolít s a bőr színét fiatalítja és szépíti. Mint lágyító-, bőrfejlesztő-szer minden zsiranjajfot és olajfélét fölülmnl, miután n börtrcudkivni hajlékooynyá, gyöngéddé és fehérré teszi Nagy flvog ára 2 frt. 50 kr. kis üveg I frt. 50 kr.
SAVON RAVISSANTE
a legkedveltebb pipere-szappan a börszin szépítésére és javítására
Használata után a bőr bársonysüna lesz és igen kellemes illatot (891 6—*) tart meg.
Egy dobozzal (3 drb ) I frt 50 kr. darabonkint 50 kr.
Valódi minőségben kapható a központi főraktárban, Schwarx Henriknél Budapest, (»uzeam körút 10. sz. Nagy-Kanizsán : Práger Béla, nr gyógyszertárában. Szegedea: Kovács Albert és Barosay Károly urak gyógyszertárában, OKBRECZEN''BEN : Götl Nándor és Dr. Rotschoek V. Emil urak gyógyszertárában. KOLOZ8VÁRTT Valentini A, gyógysz. és nagyobb gyógy tárakban.
Árverési hirdetés.
A kis-komáromi uradalmi tisztség részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi tisztartósági irodában tartandó nyilvános árverésen 1880-ik évi január 1-től számítandó három évre haszonbérbe fog adatni a Galambok nevezetű községben levő urodalmi korcsma, mely napra a bérleni szándékozók a szükséges bánat pénzzel ellátva ezennel meghivatnak.
Kelt Kis-Komárom julius hó 28. 1879.
Az urodalmi tisztsége
(901 7-8)
♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦
Haszonbéri kiadó hirdetés.
!
Szombathelyen a fő piaezon Gyöngy5a utczában egy nagy bolt, nagy ablakkal három szobával, egy konyha, két pincze, maktár, padlás, faház, azonnal haasonbérbe kiadandó. Bérlő fBntebbit az már 24 dik oktoberbe folyó évbe átveheti, bővebb
tndoaitást Szombathelyen Stieder TÍÍUS urnái meg-azereihető. — 4 dik ház azám.
(912 1-2)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
i i''
Keskeny
AUÍft - mellcznkorkák,
a tüdő 6* mellbajok, köhös6s, fojtókohögés, rckedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.
A ti>rmc»*ot últsl a ucnvajü cmln rls^^ J jTjir.» lorcmtoli oirf-boKtcathctlen kc.kcny uilfú BTjMPRSVs «< ■11 moK S«l II» fel uom .loriltd titkot fotfUlJn Ms^rvvM
mscntisn. miíxrrint a gíjfo ú rt-nd«z«T rrulln.lt oj wkhurtjiijúru v«|6 «junMli «ror» WW V3w i% onyhltó hatA* <r/i.k.»r|;.»áT»t ni |||rt . bctcS txrrvck tfjroryutAiá» mln.l«.n tekintet!,on iche- W^Sn '' lOt«; Hrtiorftf.
Mlulún ífTiSrmánjrun- jJT/--fí/
kntil a Q/ukor kc»kony /^¿/ír^íZ.^«A>''/M £
iltlfúböll tUxta vcjjjrillé- -
kr«'' » ket«,k«<lűnk, kUlüoö»
flgjrelfmíic njnnljuk hstó«i|rH«4r r^ecfOnkst M. doboson Ut6 »Utr««unknt, tnort csak ejtek Ifsioljsk annak valódlUjsU
Schmidt Victor & fiai,
cs. k. szabadal gyárosok Bécs, Wieden, AllegMie {&.
Kaphatók s Prager Béla gyógyszt N.-Kanlzsán, Kállvoda J. Letenyén Kis A. gyó»fyBZt. A.-Lendván , Dorner Ksj. vaB- és fllszerkereskedésbeu Sümegbeü Werli M. gyógyszt. Kaproncsán és idősb. Moxelt P. Vasváron Hollósy József E. gyogyszírtárában Zala-Egerszojren. (867 28-50)
JOBHF PÖLZL,
Gräfendorf bei Stookeraa,
empfiehlt snr gegcnwftrtlgen Raiion leino:
Pateat • Haad - Dresohmasohlnen aufwärts von n. 80 — (889 9—10) Da- bis vierpferd. Dreschmaschinen
mit und ohne Putiwerk aufwftri* von fl. 300 ;
Ualveraal Dresohmaschine, liefert die Eruoht rein geputzt bis in den Sack, sammt Säulongöppt l und allen Riemen komplet fl. «75; Engllsohe Dampf Drssihmaschlnea v. Marahail - 8on and Comp. Gainsbo rough England mit mehr als 140 goldenen und silberneu MedaUen preisgekrönt an den internationalen Ausstellungen der vornehmsten Nationen. 4 Landwlrtaohaflllohe Maschinen aller 4 Art zu bedeutend ermXssigten Preisen. Wiederverkäufer und solide Agenten 4 erwünscht. ''
NAGT KAMZ81, 1879. augusztus 24-én.
Tisemtyolesadlk évfolyam.
8 frt.f
EUflzíteiI ár:
|egé« érre . . 8 fél érre * _
ne<jed é*re 2 ,
«ám 10 fcr
Hirdetések
6 haaábos petítsorban 7, amjodizor 6 s min.len lotAbbi »őrért 5 kr. NYILTTÉRBEN
«oroukéiit 10 krért Tétetnek fel Kincttári illeték minden iPfjí« hirdetésért kfliönf j '' 30 kr úaetendő.

küiönf
wirkmtOti,
anyafi révét illet« közlemények pedif a kiadóhoz bőfmentre intéaendík t NAGY-KANIZSA Wlssslsskáz.
Béraenteüea terelek, csak iimsrt munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
ÖZLOIST
jKézir
étiratok rimi ktldetaek.
3
S.-Kani/HRTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai onk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi a Iparbank«, „n.-kanizaai takarék pénz tár«, a ,zalam egyei általános taaltótei« tület", s ,n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külrMaaztraánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Hí''íenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartaiiuu lap.
I zaUiiiegyei általános tanító tes-t illetnek nagy gyűlése előtt.
Auguszta hó 2 6-ára.
A véletlenség gyakran eredeti játékát űzi az emberrel, az események lénye, ideje gyakran eredeti elmélkedésekre vonja lelkünket, a maró, fájó viszaemlékezést előidézi gyakorta a jövőbeni bizalom, sorsunknak jóra változásának hite és reménye.
E nap fájdalomtelten emlékeztet a mohácsi vésznapra, lelki szemeink ott merengnek a vértói áztatott tereken, ott hol egy országnak dísze, virága elhullott, azon téren, melynek minden darabja a honiinak szent ereklye, melyen minden fűszál, a szellőnek minden susogása, a öicsó múltnak szomorú regéjét panaszolja, azon téren, hol mindannyian elestek, kik •a haza jóvoltát szivükön hordozták, hol elhullott a legelső magyar ember és elhullott mindenki, és elveszett minden, megmaradva csak a honfiúi bu és a végpusztulásnak indult hazánk romjai.
E szomorú visszaemlékezést előidézi lelkűnkben c nap, melyen évekkel ezelőtt a mohácsi vész előestéje kezdődött.
És ha kérdeznók, mi okozta a vésznapot, mi okozá, hogy hazánk „a bátrak hazája" ily pusztulásnak lett kitéve, feleletül nyerjük, hogy ezt nem az ozmá--nok ezrei, nem a rajongás által izgatott törökök okozták, '' hanem okozta az ön-keblünkben támadt viszálykodás, okozta nemzetünk elkorcsosodása, mely a hazának szent ügyét az önérdeknek alárendelte. E korszakban látjuk, hogy egy fiatal királyt a nemzet nagyjai félre veze-
tik, hogy akarat akaratjával kebléből a szent és nemesnek minden csirját kitépik, csakhogy a szenvedély dühöngő tengerére taszíthassák, hogy ez által alkalmat nyerjenek az ország éltető erejét lüktető erét megbéníthatni, hogy annál biztosabban halászhassanak a zavarban. Ezen önérdek tevé azt, ho^y korának első férfia távolról hallgatta seregével és lesve nézé hazájának végpusztulását, mert ó e hazát annál biztosb martaléknak tartá, minél mélyebb lón azon seb, mely rajta vágatott.
És midőn szeretett hazánknak a halálos döfés megadatott, midőn a haldokló haza végvonaglásaiban feküvék, a sivitó halálmadarak fennen reszkedtek, hogy a biztosnak vélt prédából kiki részét kivehesse, a prédán összecsaptak és miután egyií sem birta kizárólagosan hatalmába keriteni, széttépték és osztoztak az árva önfiaitól elhagyott és elárult hazán. —
Ezt tevé a hazafiatlanság, a meghasonlás, az önérdek hajhászás!
Mig lelkünkben e szomorú visszaemlékezések támadnak, mig a mqltra való gondolat sóhajt fakaszt keblünkből, szemünk elmereng, azon vidékre .néz, hol most augusztus 26-án, e szomorú emlékezetű napon a nemzet szerény munkásai összejönnek.
Tapolcza felé nézünk, megyénknek e kies fekvésű helyére, mely egy szerencsétlen költőnek életet adott, a szerencsétlen üldözött, űzött Bacsányi születés-helyén tartják Unitóink ez évi nagy gyü-lésöket.
Bus gondolatim szomorú elmélkedésem, minő zavart képet tárt elém: Mohács, Bacsányi és tanítók!
Zavart a kép, különbözők az egyének és mégis tán van, és igenis van, e három közt összhasonlás.
Midón III. Napoleon felfuvalkodottságában a franczia, — német háborút kezdte, melynek miiétét és végét mindegyikünk tudja, mert e történelmi időszakot átéltük volt; midőn Napoleon göge és felfuvalkodottsága megtöretett, midőn a németek a veszélyes és nem keresett háborúból diadalmasan és megerősödve tértek haza, minden német ajk imára nyílt és dicséretet mondott, dicséretet mondott a német néptanítóknak, a „Schul-meiste-reknek" mindenki azt hangoztatta, minden ember azt hirdette, hogy ezek verték meg, ezek tették tönkre a büszke franczia hadsereget.
És igenis nagy igazság van abban, mit a nép hirdetett, a nemzeti életre legnagyobb befolyással bírnak a nép tanítói, mert tudjuk, hogy a lelkesülés, az ember erejét nagyobbítja, hogy a lelkesült katona kész nélkülözni, éhen és szomjan elveszni, mert szivében a hazafiasság szent érzete, kötelességnek tudata van.
És e csirát ki uszolja, e magvat ki hinti ? mondanunk tán fölösleges, mert hála istennek, nemzetünk már annyira érett, hogy jóltevóit felismerni képes. Ha elődeink már régen felismerték volna a népnevelésnek nagy horderejüségét^ akkor a mohácsi csata nem lett volna oly szomorú, oly gyászos és végzetteljes.
A haza ügye, a népnevelés ügyével szoros összekapcsoltban áll, aki az első
nek jóvoltát kivánja, az a másodiknak barátja, támogatója és ápolója leend.
A népnevelés legnagyobb, legfontosabb tényezője a tanító. Hazánk tanítói ezt büszkeséggel és honfiai megelégedéssel, mondhatjuk a müveit külfölddel is, kiállják a versenyt és ha van is, hol a kellő műveltség hiányos, ott a vasszorgalom, folytonos munkálkodás, a mérleget egyensúlyban törekszik tartani. A hazai tanítóság nemcsak műveltséggel, hanem erélyes akarattal, szilárd törekvéssel bír, kitűzött czélját elérni. Bár gördülnek elébe akadályok, bár neki is, mint szegény költőnknek Bacsányinak anyagi viszonyai lehetőleg a legroszabbak, mégis, ki már megszokta azt, hogy jót tegyen felebarátival, az a jótétemény gyakorlásában, az önzetlen munkálkodásban nyeri legszebb jutalmát, a kötelesség hü teljesítésének jutalma ez, az öntudat.
Nemes öntudattal lépnek megyénk tanítói Tapolcza földjére, öntudattal ülnek a tanácskozás asztalához, hogy higgadt belátással, nemes törekvéssel megyénk tanügyének nagyobb s nagyobb lendületet adjanak.
Azonban e működést bár szépnek, de e tantestület hatáskörét elég tágasnak nem tarthatjuk, nem tarthatjuk azért, mert a legfőbb tényező mi egy müveit osztály sikerdas müködésehez kívántatnak megadva nincs sez— az önrendelkezési jog.
Tanító s iskola ügyekben legtöbb esetben nem tanítók, de nem is tanférfiak ítélnek; rólok náluk nélkül ítélnek. Pedig ha az ügyvédek megnyerték az ügyvédi kamrakat; mért ne lehetne, ily
TÁRCZA.
Temetőben.
Temttöben kis kápolna, Jaj de búsan ver harangja, Mintha szólna tört szíremből: C»alöd«»ról, enyészetről.
Amott jön a gyáftzkiséret Köuybe vegyült ének mellett; Hulló levél minden hangja, A siró axél el-elkapja.
Felém repül, itt is murád
Sxomoru füz lombja alatt; Hova szállna tovább innen, Ide illünk mind a ketten.
Lelkemből is mély sóhaj kel, 8 együtt nyög a bú» szellővel; Dult remény az én halottam, Réges régen elsirattam. —
Letelték már a koporsót. Most vetik rá az utolsót, Aztán kiki haia iudul. Temetőre alkony borul.
Közel, távol méla c*end ül, Vele minden elszenderül: Fájdalom, bú, gondvilágom; Jó lehet az örök álom. —
HAJGATÓ SÁNDOR.
A liarezok napjaiból.
Török Ernőtől.
(Folytatás)
Kon; ha és szoba esen népnél egy és ugyan-az; azon teremtményt, mely életének minden per ezé ben legtöbb jóban réssesiti, barmát, mint
jótevőjét megbecsülni óhajtván talán, négy fala közé vezeti be.
Félig vad, műveletlen a nép, a természet által vérébe öntött ravaszsággal; meghunyászkodik szemben, de annál borzasztóbb hátnl.
Ide érkesett a magyar hadsereg, — hol barátságos kézszorítással, meghunyászkodó alázatossággal íogadtatik .... ssinleg.
. De tegyünk néhány lépést félre, előzzük meg a mieinket.
Előttünk rohan a Bosna vize, körös-körül éktelen magasba törő béreztömeg terül el, egyik oldalon egy kopasz domb nyújtózkodik kényelmesen, imitt-amott terem meg rajta apró gyalogfenyő.
Itt ott a földre telepedve látszik egy mar-ezona csapat piszkos, elnyűtt, rongyos öltöeék-ben, öveikben pisztolyok, oldalukon handzsár, kezökben hátultöltő fegyver.
Néhány török kényJemmel lábait maga alá szedve bámul a semmibe; Allah nagy és hatalmas, ha neki igy tetszett, hogy ellenség törjön be legyen ugy, nincs szóllása Allah intézkedései ellen: — ha meg kell halni ugy sem tehet róls, mert hissen minden meg van irvaoda fent, a végzet alól kibúvni lehetetlen.
»Allah nagy és hatalmas, Mohamed az ő prófétája" — hangzik fel a másik esoportbsn, a szóló éktelen hadonával kisérvén ssavait — itt vannak előttetek a gyaurok, jönnek lerom bolni mecseteinket, jönnek eltörölni minket apáink földéről! Tűrhetitek e azt?-
A szóló ssavát zúgó moraj köreté!
vMit súgtok, s miért nem szóltok hangosan ? nem tudom férfiak vagy tok-e, vagy bábok? apáink nem tanakodtak, hanem cselekedtek, a büszke Budavár ssólhat ások dicsőségéről, ü
csak törpe, gyáva , elsatnyult nemzedék vagytok.-"
, Ki mondja azt, — rivalltak fel egyszerre a mozgók — és handssáraikat, pisztolyaikat ragadták fel.
,Én mondtam — felelt as előbbi nyugodtan — és mondom mindaddig, a mig eltűritek, hogy gyaur tapossa Bosnia földét, mig a gyaur parancsa szent előttetek, mig megengeditek, hogy asszonyainak fátyolát büntetlen kesekkeí a gyaurok letéphetik."
Orditás zúgott fel a többiek ajkairól, fegyvereiket égre emelték, mások arcsra borulva Ailaht hivták segelyüL
„De mit tehetünk mi eseren ssázeserek ellenében,el tipornak,elfújnak bennünkets akkor mi lesz azokból, kik nem férfiak, kik nem a hareztér számára teremtvék, mi less ártatlan gyermekeinkből, aassonyainkból" — ssólaltfel egy a sok kösiil.
, Akkor, midőn ellenséggel állunk isem-kost — felelt as első ssóló — ssámunkat latba vetni, a gyáva dolga; — nem féltem asssonya-inkat, nem féltem gyermekeinket, fegyvert azok kezébe is, a ravaast meghusni mindenik tudja,
mindenikben egy halál.....S nem is magunk
vagyunk ; ha hegyeink közé jó a gyaur, egyik oldalán meglepjük, s még ott védi magát, elő-buvunk háta mögött, mikor nem is gyanítja; a moszkó álul rettegni tanult török katonák nyomukban vannak, mi tetssik tehát ? alázatul fogadni, s kedveső pillanatban rajU ütni as ellenségen, vagy kezeinkre, nyelvünkre bilincset, zárt tetetni? — ha mind elhagytok is, én magam is ssembessállók velők, addig lövöm, addig Ölöm mig Allahnak, a hatalmasaknak tetssik."
.Akkor mi is ott lessünk mindnyájan" — dörgött tel as elhatárosó végssót.
Pár peres múlva egy csoportot látUk sietve menekülni a sziklák mögött, mire rögtön jelt adtak, s s két csspat egy máshos köselgett, a futók alig tudUk beszélni.
£lpanasslák, hogy városuk ég, asszonyaik csecsemőkkel hsjlékulanok, as ellenség, — a gyaur — jő, mint sáskasereg, nincs menekvés ki kell bujdosni egy ssebb hasába.
MegállitotU a futókat a mi ssónokunk, addig bessélt nekik, mig esek is csspatjáhox állottak; a futók ssáma folyton növekedett a csspat gyorsan szaporodott.
Sserveskedtek, kémeket állítottak fel hir-nököket küldöstek ssét segélyt kérve és ígérve.
így haladUk a dolgok, jött astán fényes rubel, jött lőpor és fegyver eserével, nem hiányzottá bisUtó szó sem a felizgatott tartományban.
* *
A tábori őrtüsek a messze távolban elha-lóan fel-felpislanak; as addig ismeretlen fáradalmat és nyomort ki állott magyar seregnek végre valahára sikerült egy éjet nyerni nyugvásra, as előttök állott felkelőket könoyü sserrel szétugrasztván.
As nj hold a nyugoti égbolton bágyadtan hinti fényét a csillagok milliárdja ragyogva lepi el a láthatárt, mit a sötét hegy ormok korlátolnak és tárnak, ''
A sokat szenvedett legénység édesen pihen a kemény földön; nem érsi, hogy elcsigáaott teste, mert álmában a sserető hitves, a kedve* leányka Ölében pihen suttogva örömtelten, sse-relemittasan.... <•''
TIZBNNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
• - ■• • - • :
féle intézményt a tanítóknál is létre hozni? Erős meggyőződésünknek adunk kifejezést, ha mondjuk, hogy ily intézmény tanügyünket emelhetné csak a virágzás tetőpontjára!
Üdvözöljük megyénk tanítóit Ba-csányi születés helyén, legyen keblökben ama erős szilárd meggyőződés, hogy az ország honfiai, hazánk jobbjai működéseiket nem fogják félre ismerni, mint a szegény Bacsányiét, hogy létük nem marad hasonló mindeddig Bacsányi létéhez, hanem nem sokára eljövend, ama kor, melyben mindannyian befogják látni, hogy országunkat nem az ágyuk bőmbölése, nem a kardok csattanása, nem a katonák ezrei; hanem a tanítók működése által lehet nagygyá, hatalmassá tenni.
Ha általában minden országra vonatkoztathatják azt, hogy az állami életnek fentartó ereje fiainak honfiúi érzetében fekszik, agy e szavak különösen hazánkra illők. Vérrokonainktól távol estünk, hazánk földirati fekvése oly szerencsétlen, hogy nincs szomszéd állam, mire, légyen nyelv vagy fajrokonságánál fogva bizton támaszkodhatnánk, nincs szomszédunk, kiről bizton mondhatnók, hogy szükségünkben gyámoló karját, segédkezét fogja nyuj-. tani, — Önmagunkra, önerőnkre vagyunk átalva, látünk, honfiai érzetünktől önzetlen hazaszeretetünktől függ, mely mindent
kész a hazának áldozni.
/
Tapolcza lelkes polgárai a haza szerény munkásainak nynjták jobbjaikat, vendégszerető házaikat feltárják előttök, magyarhoz méltó vendégszeretettel fogadják megyénk tanitóit.
Üdvözöljük Tapolcza polgárait, legyen nékik a tanügy nevében köszönet mondva.
Ujolag üdvözöljük megyénk tanitóit, legyen működésűk dus sikertől kisérve, legyen működésűk a1 hazára, gyermekeinkre, a jövő nemzedékre üdv hozó, hogy '' majdan, ha hazánk virágozni fog, ha nemzetünk nagy s műveltség által hatalmas leend, a hálás utókor őket megtisztelve elmondhassák: „Ezt tanítóinknak köszönjük !"
''f? LÖB IQNÁCZ. _
Műkedvelőink előadása.
Mult szerdán, Szent István napján adatolt a városhás dísztermében nagyszámú diszes közönség előtt Szigeti vígjátéka: „A falusiak ! Nem lehet ezutfarí feladatunk a darabot magát birálat tárgyává tenni, csak műkedvelőinkről akarunk megemlékezni, kik alig kezdették meg játékukat, már is mükedveltek lettek. Az olvasó látja tehát, hogy e szójátékom lesz bírá-
ZALAMtÖZLÖNI
latom irányadója és essentiája, és azt hi hogy még a kaján irigység sem neveshet részrehajlónak, ha az egéss előadást felette sikerültnek, mert szabatosnak és össsevágónak és ennek következ: ében elragadóna k mondom. Á közreműködők, kik szerepeiket nagy gonddal és ssorgai ómmal tanulmányozták, elfeledtették velünk, hogy dilettánsokkal van dolgunk — a megtapsolás dolga. De hadd szóljak rólak abc: szerint. —
Bereoz Imréné asszony élethiven Játszott asas átvitte a színpadra saját »én"-jét Ováriné egyenlő Bereczné vei. A mi Bereczné az életben, az volt óváriné a színpadon: Derék magyar házi asszony, gondos és gyöngéden szerető anya, szeretetreméltó társalgóné és müveit úrhölgy, kinek méltóságteljes jelleme és modora még a pöffeszkedő Erdey grófnak is imponáltak. E derék anya kedves színpadi leánya Bátorfi Emma kisasssony volt Most pedig csakugyan megszorítom tollamat, hogy igen nagyon el ne ragadjon. Bátorfi Emma kisasszony, s fővárosi müvésseti intését kitűnő növendéke — tőről metszett, szeretetreméltó, naiv, mükedves falusi liba volt, és Jean Paul egyik állításának élő illustráczióját képezte. A nevezett bölcs agyán azt állítja, hogy minden kis leány, ha a nagyobbító üveggel nézzük, meglett asssonyhoz hasonlít, ép ugy sürög és forog, ép ugy nevet és sir és ép ugy kaczérkodik és hamiskodik; — ellenben pedig, ha egy felnőtt asszonyt megnézünk kisebbítő üveggel — előttünk áll egy kedves kis lány. Még egy irót kell idéznem —- az pedig nem más, mint ő felsége és ő bölcsesége Salamon király. Egyik példabesséde — hogy melyik, szt keresse fel müveiben a nyájas olva sónő, vagy olvasó, én ném érek rá, mert a szedő gyerek vár esorokra—egyik példabeszéde, mondom, ugy hangzik, högy : .Már játékáról ismerheted fel a gyermeket.* Ha ennek a „játék* szónak átvitt értelmet adunk ugy a Bátorfi Emma kisasszonyra ruházhatjuk. — Mily boldog az oly apa, ki ily ifjúsági, fürtöktői környezett, üdq arezban megifjodva láthatja magát, megifjodva akkor, ha saját gondolat-fáradt homlokát csak gyér, össfürtök fogják körüllengeni. Kit szerető, ilju kéz fog támogatpi, ha a fáradalmas élethű rezban el találna lan kadni, kit illatos tavasz fog környezni saját életének lombtarolt őszén. De hallgatok. A ''biblia azt mondja: Ne irigyeld fele- és jóbará-tod boldogságát! —
»Hol is hagytam?« A ,P< betűnél. Payer Lenke kisssssonynak, ki mint vendég idős városunkban, nem tudjuk eléggé megköszönni ssives közreműködését A viharos, sugó taps, mely énekének gyönge visszhangja volt, meggyőzhette, hogy hangja közönségünket nem csak fülén, de szivén találta. Ne „alkonyodjék," hanem hajnalodjék boldogsága és dicsősége vezércsillaga, és merre, merre, merre jár a mftvéazet világában — legyen szagos minden utcza, és a rozmaringot ct>ak as tüzse kalapjára, kitől legszívesebben elfogadja. — Zalay Gizella kisasszony áldozatkészségről és szerénységről tanúskodó rövid szerepében megmutatta, hogy nagyobbat is tudna ép oly ügyes* ■éggel és kellőmmel eljátszani. — Rotbmann Béla uroly otthonosnak találta magát a színpadon, mint a kuglizón, hol diazlekézés alkalmával az arany dijakat szokta elnyerni. Tersáncsky
Hüs szellő lebben tova tova, mire az ál-madosó másik felére fordal és álmsdosik tovább elhagyott otthonáról, kesergő övéiről, éhező gyermek étről... Megráskódik s látott képtől s aztán felébred, körültekint meggyőfődni, vájjon álmodott-e mindenkiről valóban? Aztán egyet sóhajt, álom helyett a képzelet szárnyain repül fel a magasba s onnét arra, hova - szive vonjs,
Ez nem alszik csak, bornyuját feje alá helyesve, köpenyében beburkolózva nézi a csillagokat ez éber katona, Sümeghy Akjs volt Össse-vitssa gondolt mindent; eszébe jutott, hogy néhány óra választá el üdvének, boldogságának legmagasztosabb peresétől, melyben ssivöknek Isten előtt kötött frigyét a világ élŐtt is as egybe hangzó „igen-''nel megpe-
j csételendŐk voltak.... Ember terves, Isten ^g®*.....
. 7 El kelle búcsúznia; látta sápadt haíovány menyasszonyát élettelenül összeroskadni; vi-r gaastalta a szerencsétlent ugy a hogy tndta mondván: »Tegye félre angyali Erssike a menyasszonyi koszorút, készítsen melléje egyet a csatából majdan győztesen visssatéró Ákos számára."
Utoljár* a természet követelése győzött Ákoson s jótevő álom boralt szemeire: de lelke ébren vala, elrepült messze éjszakfelé, belopód sott a vigasstslan menyasszony nyughelyére és hallá annak ajkairól kéjesen sserelmesen suttogni „Ákosom, édes Ákosom 1*
Kora hajnalban as előőrsök jeladó lövé sei riasstották fel s nyugvó tábort, megharsantak a trombiták, s pár peres alatt mindenki a csatasorban helyén állott .
Fölkelők közeledtét jelesték as előőrsök, s alig, hogy s nap kiemel kedett a béresek ölé bői, látni lehetett a fölkelők csapatjait kibontakozni as erdőség szélén.
A mieink nyngtslsnnl várták a vezényszót a tüzelésre, reszketett a levegő, közbeközbe tompán bődültek meg az ¿¿rak mind két részről.
•A fölkelők magasan lőttek él s miefük fölött, de annál biztosabban czélostak esek as ellenség sok halottat és sebesültet veszítvén^ néhány órai küzdés után eszeveszett bomlásnsk indult a csatarend, ki merre rést talált, arra futott, a mi fiaink örömrivalgással eredtek a futók után.
Ákos csapstjával egy völgybe eressk edett s Ő mindenütt ss elsők között rohant fegyveréből pusztító halált röpítve a menekülőkre.
Az ellenséges csapat egy mély vizmosU árokba ugrál s fut tovább szakadatlanul; egyszerre egy fordulónál as Űldösők ellen visszs fordulnak, egy velőtrenditő ordítás és gunyka-czaj s nyombsn reá tompa dübörgés, földrázó csattanás lmngzík fel.
Meglepetve néznek körűi a jó magyar fiuk, látják a felkelőket, mint a rajt előbukkanni a bokrok kőről, látják a magasból alá hentergő szikladarabokat közéjökrontaní, a kit egy darab talál, lefekssik ssépen s nem *ó) többé as életben senkinek:
Túlnyomó ellenség minden oldalról, itt menekülni nem, csak meghalni lehet; de drága ezen konfivérnek mindeuoseppjessellenségre, e?y sem adja meg magát, hanem néhá-nyat előbb ellenei kösől előre küld a más világra;
Gyula cserepét fessült figyelemmel, sőt kár — örvendő kíváncsisággal kisértük, mert lélekUni szempontból sok nehézséget és akadályt gördít a színész elé. Az ily szerepek sst kívánják, hogy mosolyt hazudj un fc ajkunkra, ha sírni szeretnénk, mint a gyermek, bogy fecsegjünk, ha szivünk a kimondhatatlan fájdalom és keserv* tói véresve sajog és sajog, hogy bémák marad junk, ha kurjantani és hetvenkedni való kedvünk volna, hogy lávossunk, ha a'' legnagyobb hatalom, mely még nagyobb mint a bolgár fejedelemé, a szerelem varázshatalma földhez szegez, hogy lélekoyugodtsággal hányattassunk
— majd tel as égig, majd le a pokolig — as indalatok és ssenvedélyek hullámain! Ez érzelmeket kifejezni, tagadói, demonstrálni, elfojtani
— volt Terssncskr ur feladata—- mit fényesen meg is oldott. — Zalay Lajos jó barátom, asért nem akarok neki dicséretemmel ártani,de annyit mégis mondok hogy sserepétnoblesseéselegsn-czia jellemezték. Ha már most mind a mondottakat sorjába összeadom, ugy less a facit: Orsságh István, veterán ssinéss, ki az egésznek lelke volt. Ifjabb Teraánczky Jóssef urat nem hallottuk — mindenesetre a legnagyobb érdem mi egy súgó dicséretére válbatik. Végül Berecs Imréről sem szabad megfeledkeznünk, ki szintén nagy érd mmel járult az est sikeréh-s,ameriy-nyiben ha Berecz uincsen, nem játszhatott volna
— Bereczné. Ne szólj nyelvem, nem táj fejem {
WITT F.
Hely! hírek.
— József föherczeg 6 fensége, mait pénteken délben szerencsésen körünkbe érkezett, az indóháznál s bent a városban a közönség lelkes éljéuséssel üdvözölte, Palinban ebé dezett, sógora birtokán. Délután a laktanyákat vizsgálta meg. Szombaton reggel aagy szemlét tartott.
— Inkolai értesítés. A nagy-kanizsai 6 osztályú polgári fiú iskolában a beiratások f. hó 29-én kezdődnek és szeptember 3 ig eszközöltetnek, naponkint délelőtti 9 órától 12-ig délatáa 3 óratói 5 ig a polgári iskola épületében (I. emel.) sz igazgatói irodában; ugyanek-kor tartatnak a felvételi és javitó vizagálatok is. Septembef 3-án tul csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a tanaié. — N. Kanizsán, 1879. auguss''.us 22. As igazgatóság.
— Díszebédet tartott Ssent-István napján a nagy-kanizaai kegyesrendi ház köstisite* lettt rectora főt Bersay Elek ur, kinek e napon levén születés napja, számosan megjelentek őt üdvözölnie jókivánatakat kifejezni. A 80 terité kü díszebédet természetesen lelkes pobárkössön-tések fűszerezték. Zajos éljenzés kisérte Farkas György cs. kanonok, Kováts János ügyvéd, Bersay Elek háafónök és Simon Gábor ügyvéd urak által mondottakat.
— Iskolai értesítés. A nagy kanizsai polg. iskolai tantestület által ministeri engedély lyel felserdült leányok számára rendezett tan folyamra a beiratások septemberhó l étől egéaz 3 ig, mindig reggeli 9—12 igéé délutáni 3—5 ig eszközöltetnek. Jelentkezhetni a polgári iskolai igazgatósági irodában (I. emel.) K.-Kanizaán, 1879. augusztus 22. A polgári isk. tantestület
— Bucsu-lakotna rendeztetett Farkas László főgymn. igazgató ur tiszteletére mait
—• a bátor csapat folyton fogy, de nem vitézsége és nő a felkelők ádás dühe a maroknyi osapat'' ellen. —
Ákos egy kiálló ssirt alá húzta magát onnan lődözve gyorsan biztos késsel: de észre vették őt is a szerencsétlent, öt—hat fegyver, dördül meg, és Ákos is, elterült rejt hely én....
Lefeküdt as utolsó harosos is, elnémult a fegyverropogás, a vad h*$esi lárma, s lezuhanó sziklák csattogása; csak ssitok, durva rekedt káromlás hangzik a felkelők ajkairól, kik közelebb és köselebb siettek hslottainkhos, a kiket talált a söpredék rabló, kivont handssár-ral össze vissza vagdalt, majd egy-két levágott véres fő szúratott póznákra, mi azt eredményesé, hogy eszeveszetten rohantak a rablók szegény vitézeinkre.... egyik fÓ a másik után .. •. :
A hol Ákos feküdt, ods is felmássott egy marcsons véres fejű alak, árosán pokoli káröröm kifejezése ült. }
»Ugy e te hős vités—s megrúgta a testet — meg sdta fegyverem neked is s túlvilági útra a szabadságot, s hogy könnyebben, kevesebb teherrel járj," msjd megkönnyítetek, szólt s kivoná handzsárját, felemelé és suhintott, de ncsél markolatára egy csattanás, kese megbé nitva hanyatlott alá, a kard.lábainál hévért. .
Bemégve fordult viasza a nem várt jelenetre, árosa fakósárga szint öltött, lábai a föld-hős gyökeresteké
Előtte egy karcsú termet talpig fegyverben, kipirult arczczal, lihegő kebellel * — » kft-sonségesnél hoeazabb göndör bajasata vállára
■ angyali
omolt, ragyogó szemeiben angyali jóság, egéss
AUGUSZTUS 34-én 1879
osütörtökön este s „Szarvas" fogadd, dísztér* móben. A körűnkből távozó s közbecsülésben részesült tanférfia tissteletére számosan megjelentek s élénk ovstíoban réssósiték.
— Hévizén sug. 14-ig 64$ fürdővendég jelent meg.
— A dohánytermelők figyelmébe.
A m. kir. pensügy miniszter következő hirdetményt bocsátotta ki: Tapasztaltatván, hogy engedély esett dohánytermesztők s[ növényágyakban nevelt, és engedélyesett terűlet beültetése után viassamaradt dohány növényeket ki nem irtják, hanem asokat rendszeres ápolásban részesítik, érésig as ágyakban meghagyák — tekintettel ason körülményre, hogy ezen a dohány termelési engedélyben megjelelt területeken kivül eső, csupán plánták, nevelésére ssánt növényágyakban dohányt termessteni tilos, rendeltetik: misserínt s növényágyakban nevelt plánták as engedélyezett teriilet beültetése után azonnal legkésőbb julins hó végéig minden évben megsemmisítendők. Erről as össses dohánytermesstők mihes alkslmasás végett értesítettnek, és figyelmestetuek, hogy ellen esetben a dohány tilos termelésére előirt eljárásnak leend helye, és hogy oly termelők kik jelen rendeletnek nem engedelmeskednek, jövőre dohány termelési engedélyben réssesit-tetni nem fognsk,
-7 A földadó szabályozása tárgyában a hivatalos [ap fontos rendeletet tess kössé a pénzügyminisztertől. E rendelet utasításokat tartalmas as iránt, hogy mikép kelljen s földrészleteket a talajminőségnek és egyéb tulajdonságaiknak megfelelő minőségi osstályokba sorozni. Az osztály bssorozáz a kir. becslő biztos illetőleg erdőbecslő és a választott járásbecslő esetleg helyettese által egyűttesn hajtandó végre. A kataszteri igazgatóság a becslók rendelkezése alá bocsátja s kösség kataszteri telekkönyvét, a térképvázlatot és ott, a hol s részletes kataszteri földmérés történt a birtok vázlatot, a kataszteri mérnök által készített különbözeti ivet és * helyszínelési és osztályozási munkálatokat. As osstálybasorosási sorrendet a kataszteri igazgatóság állapítja meg. A sorozás napját a kir. becslő biztos as illető kösséggel legalább 10 nappal előre tudatja a birtokosok értesítése végett. As osztálybasorozás a topográfiái rend lehető megtartásával bujtandó végre. Az osz-tálybasorosásnál a birtokos meghallgatandó, Ha a röldrésslet több tulajdonosra ment át az tört alakjában az eredeti azám megtartásával jelölendő még; stb. — Ajánljuk a rendelet szövegét a földbirtokosság figyelmébe..
— A zalaegerszegi ónk: tűsoltóegylet sászlé avatási ünnepélyének programmja: 1879. augusztus 30 ás. L A vaspályán érkező vendégek ünnepélyes fogadtatása esti 8 órakor a »nekeresdi* majornál; — innét együttes bevonulás as őrtanyára. U. Ismerkedési estély osti 9 órakor a sörházkertben, — tényleges tűzoltóknak beléptidij nélkül, .más vendégnek 20 kr. dij mellett 1879. augusztus 31-én. I. Reggeli 5 órakor ébreastő, ennek végestével a zászló anya lakása előtt zene. II. Zássló felavatási ünnepély a Kazinczy téren dél előtt 11 órakor. III. Dissebéd, délután 2 órakor a „Zöld. fa-hoz czimzett nsgy vendéglő bén, 1 firt, 60 kr-dij mellett IV. Dissgyakorlat a Kasincsytéren délután 5 órakor. V. Sorsjátékkal össsekötött
valóján játssi kedély csend«* nyugodtsággal párosult.
„Nessa mit háborgatsz engem ? kérdé a lefegyverzett — mi közöd neked, ha megölt ellenfelemet feje nélkül eresztem * hosszú útra,
hol különben fejére semmi ssűkség ?«
« •
(Folyt kSvetkwik.)
Világ gy 01513.
t -Mit ér nekem-ez as élet, Hogyha nincsen egy «bem, Mint as Isten által adott Szivem s a két ép kezem, Olyan értéktelen tóke: Melyet senki nem becsül, Boszus vagyok rágondolni: Hogy a vflág igy törpül. :
üi i i J - :4- » * Élet hullámáé tengerén Oly ferde a felfogás, Csak as az ember a talpán; A ki pénzes! S senki más! ▲ nagyok pedig azt tartják Fönn héjásón henczegve, Bárón kezdődik az embe* Bár el Is szegényedve.
<
Oki ti vaksá^an zinl&dok Lehettek »ég-koldusok, Akkoron sm£| kérdezzétek: »Kik lehetnek boldogok«] Ki az ember kit n talpán ? Kérdezd meg as ,éw szavát I Kinek szive s becsülete . Meg —m tagad|a ssagátl
/ BUISZ SÁNDOR.TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
nópünnepólj délután 6 órakor a Rozenkrancz féle kertheljiaégben, — belépti díj 50 kr,. tény-leges tűzoltóknak dij oélkíil. — 1 drb. sorsjegy ára 20 kr. VI. Tombolával egy bekötött zárt-körii tánc«vigalom az .Arany bárány41 vendéglő nagytermében, Belóptidij; személyjegy 2 frt. csaladjegy 5 írt. 1879. szeptember 1-én. I. A dunántuli tűzoltó-szövetség közgyűlése reggel 7 órakor, a polgári iskola rajztermében.
— Balaton-Füredről vesaazak a ka-
vetkező sorokat : Az idén még as Anna-bál utánls élénkség uralkodik ; a sétányon, h park» b.in és a Balaton pártján csak ugy özönlik a vendégek sokasága, kik részint szórakozásból, részint egészségi szempontból rándulnak oda. Comfurte tekintetében Füred aokat haladt egykét év óta, a mi leginkább a buzgó igazgató Écsy Lászlónak érdeme. A fedett aétatér oly hiányt pótol, melyet nem lehet eléggé méltányolni. Színtársulatunk is buzgón működik; de az előadásokat fájdalom gyéren látogatják. Csütörtökön Boros Mihály „A két Róza- czimü uj 1 fel ronásoa vígjátékát adták tetszés mállott. Pénteken közkívánatra „A ¿írós bugyéllária" került színre, és a jelenvolt aristocrátia: Cziráky, Esz-terházi és Dóri család ugyancsak sokat tapsolt (Zsófiuak)Reiner Antóniának. Szombaton Reiner Antónia jutalmául „A vereshaja, czimü népszínmű adatott telt ház előtt. A művésznőt 3 gyönyörű virágcsokorral és perczekig tartó tapssal fogadták és többszörös ovátiókban részesítették, Mellette dicséretet érdemel Rott Mari és Ferenczy. A társulat e hó végével hihetőleg Zala Eger szegre indul — az Abonyi pár kivé« telével — mely már megszüntette közreműködését. —
- — A xasxló felavatási únoepély részletelt magában foglaló utmutatáa. As ünnepély kezdete 11 órakor leend. Ugyanazért ugy a zaszlóauy a, nem különben a már eleve felkért koszoruhölgyek 10 órakor a megyeház nagytermében fognak összegyülekezni. A helybeli tűzoltó egylet csapatja a vidéki egyletekkel együtt, 97a órakor a helybeli tűzoltó egylet szerházánál jön össze s 10 ós félórakor iodul teljes díszben zeneszó mellett zászlókkal az egylet szerházától az ópostautcza, újváros, nagy temető- ée fehérképi utczán át, az ünnepély sain-Melyére, bol is az ünnepély alkalmára jelentke zett vendég egyletek a helybeli egylettel betűrendben akként fognak az álványnyal szem-ben elhelyezkedui, hogy első sorban a záazlóa egyletek, utána pedig a táblával jelölt egyletek fognak . betűrendben álláat foglalni éa végül a helybeli egylet. Ezen elhelyeakedéa után megszólal a zene éa minden egylet két tagot küld a koszoruhölgyeknek a megyeház nagyterméből leendő lekiséréae végett, kik ia a ''helybeli egylet elnöke és a zászlóanyának vezetése alatt újból felharsanó zene mellett a felavatás terére térnek, a míg a koszoruhölgyek az egyletekhez törtéut beosztásnak megfelelőleg ennek betűrendje szerint a számukra kijelölt helyet elfoglalják, addig az őket kisért tűzoltók előbbi állásaikra visszatérnek. Jbime bevezető tény megtörténte után a város részéről kiküldött bizottsági tag üdvözlő beszéd kíaéretében átadja a zászlót felavatás végett az egylet elnökének, ki is ünnepélyes szónoklatul a zászlót felavatja; s midőn a fölavató beazéd után közvetlenül a zászlöanya az általa készített díszes azalagot a felavatott aáazlóra felkötné, következik a aze-gek beleverése, még pedig a következő sorrend ben: a fcászlóanya, az egylet elnöke, a vároabiró a koszoruhölgyek, oly Borrendben, amint a be-
türendea feloaztáahoa képeat Ölni fognak, záazló felavatásra meghívott vendégek, a vidéki egy leteknek egy egy tagja, aa egylet alelnöke éa ennek minden válaazlmányi tagja, Öt működő tag éa végre aa ünnepélyt rendező bizottságnak tagjai. Ily sorrendben a „Hymnos" éa „Szózat" lel kosi tő zenéje mellett megtörténvén a azegek be verése, az egylet elnöke felemeli s zászlót éa buzdító beszéd kíséretében átadja azt a főparancsnok kezében, ki ia lelkeaitő asavakkal nyújtja aat át a zászlótartónak. A zászlótartó pedig három tag kíaéretében a számukra kijelölt koszoruhölgyek elé viazi a záazlót, kik is azt felkoszorúzzák. Ezeket követik a betűrendes feloaatáa szerint a többi egyletek mégpedig akként, hogy minden egylet két tagot küld a aáaalóval, illetőleg az egylet nevét magán foglaló táblával, mely két tag, másik két helybeli tűzoltó kíaéretében a legelaő csoport példájára azintén a számára kijelölt koazoruhölgyekhez megyen éa a koszorú feliileestéee ntán helyére visszatér. Midőn minden egylet elnyerte mar a azámára készített éa emlékazalaggal átfűzött koazorut, felharsan az ünnepély alkalmára készített „tűzoltó zázslófelavatáaí induló,* melynek lelkesítő hangjánál ugy a helybeli valamint a vidéke egyletek először a felavatott záazló körül éa utána a zászlóanya éa koszoruhölgyek előtt tiaztelegnek, és ezzel az ünnepély véget érvén, a zászlöanya és koszoruhölgyek a megye• háznagy termében viaazakisértetnek. Isoó Alajos, elnök. Árvay Lajos, jegyző.
— Rövid hirek. A bécsi tűzvész áldozata 3 egyén. — 1880 ban meg fog történni as ami minden száz évben caak háromszor fordnl elő: hogy február hónapban öt vaaárnap lesz. Ez 1920 , 1948- és 1976-ban esik meg ismét.
— Sz.-István ünnepére Bpestre 7842 egyén utazott. — A pesti lövölde aaept. 15 én nyitta-tik meg a király jelenlétében. — A pápa beteg.
— A horvátok kiviaaik, hogy a várobi választásokban a nők is aktiv válaaaójoggal birjanak.
12—15-ig kari illetőleg dékáni, azeptember 15. bezárólag 23 íg pedig tsnáosi illetőleg reetorí engedély alapján történhetik *s utólagos betra-táa. A kedvezményea biratáara való engedélyért a folyamodványok as illető karnál nyújtandók be, melyben a mulasztás kellőleg igazolandó. 3., A fenti határidő után a beiratáe as egyetemen beasűn tettetik, ésas ezután netán előfordulható rendki üli esetekben a beiratásra való engedély megadáaát a vallás- és közoktatásügyi minias-terium magának tartatta fenn. 4., Kivétel caak tényleges katonai asolgálatban lévőkre tétetik, kiknek ha ezen körülményt kellőleg igazolták a beiratkozáara való kedvezmény octóber 5 ig terjesztetik ki. 5., A quaesturában történt bei-ratkozáatól azámitott 3 nap alatta hallgató tartozik az illető tanárnál jelentkezni, akár rendes időben skár kedvesmény mellett történt is bei-ratáaa. A bábásza ti tanfolyamra a beiratkozások azintén azeptember 1 én kezdődnek. Bada peaten 1879. évi aogosstos hó 18 án.
— Trefort Aqott közoktatási minisster urat mint a legőszintébb részvéttel halljuk, uj-jabb nagy csapás érte. Leánya Hona, egy ritka müvetaégű kedves hölgy, kin elmesavar nyomai már régebben mutatkoztak, most végkép aldo-sata lett e betegségnek, miért is gondnokság alá kellett helyeani.
— Hogy van a papai Rudolf trónörökös mindig nagyon barátságosan szokott beszélget ni bármily alsóbbrangu katonákkal. Minapá-
I ban egy önkényteat, is megssólitotft s ez utóbbi | annyira nekibátorodott a trónörökös nyájas aaa-l vaira, hogy utoljára azt kérdé: „Éa hogy van a papa meg a mama ?« De már erre a trónörökös elkomolyodott kiesé a igy válassolt: „Leg utolsó híreim aserínt császár éa császárné ó feí-ségök jól érzik magukat." A vitéz csak ekkor vette észre megaseppenve, hogy nagyon is mesaae talált menni a bizalmaakodáaban.
AUGUSZTUS 24án 1879.
Vasúti menetrend.
* *
A bnda-pesti időmutató óra szerint,
latiul Kanizsáról
4
Vonat . hova t
szán Ora Pere. Idő
206 Kesék, Moháes,Dombovár s Fiaméba 4 48 reffel
31& . . . „ « 80 délut. 2l2 Bnis-Pestro . ...... 4 58 reffel
202 „ 2 « délaL
204 ......... . 11 30 estve
213Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhsly íelé)5 8 reffel
801 „ ........ . .11 48 estre
815 Sopronba ...... . . 8 88'' délnt
803 Trieatbe éa Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe......4
201 Trieatbe és Prágerhofon keresztül '' Grácz és Bécsbe .... 2
Érkezik Kanizsára
Ki nyert ?
Brünn sug. 20-án: 58, 46, 84, 80, 22.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munkák Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által meg-ren lelhetők.)
— „Ctalddi kípulapok* Mehner Vilmos kiadáaából a 22-dik füzet változatos Unalommal éa aaép képekkel megjelent. Ára 30 kr.
— Aigner (Abafí) Lajos szerkesztése éa kiadáaában megjelenő „Nemzeti könyvtár" 32. 33 éa 34-dik füzete bek ül de tett hozzánk, tar talma: Kármán József müvei II. Vitkovica Mihály művei 7. éa Zrínyi Mikloa. Szigeti veaze-delem 3. Ára egy-egy füzetnek caak 30 kr. Ujolag ajánljuk a t. közönség pártfogáaába.
58 reggel 47 dólut
218 Eazék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délnt.
206 . , . „ 11 11 estve
203 Buds-Pestről ........ 4 20 reggel *
201 „ ........8 8 délut.
211 „ ''.......... 9 44 estve <j
814 Béesb8l (Saombath. Bécs Ujbely)fclŐl10 27 estve ''
802 „ * .„ . 45. reggel
163 Sopronyból........11 58 iSsl.
214 Bécsből Gráca, Marburg, Pragerbof
felöl ..........4 12 reggel 1
20t Tri esst- U Bécsből Marburg, Pragerbof fel 81.........1 11 délat. ;
204 Triesst- és Villachból Prágerhof felől 11 — eetve / Marburgba esatlakoaás YiUeeb ée Franessfeatből
" „ . „ . Piancesfestből í
Asfsaztas 24 tél asgssztsa 30-ig »79.
Hé- és heti-nap
Vegyes hirek.
— A budapesti kir. tudomány egyetemből | A nsgy méltóságú m. kir. vallás és kösoktásügyi I minisster ur f. é. junius 28-án 17318 számú rendelete folytán as egyetemi beiratkozásra vonatkozó asabályok módosíttattak, ennek folytán a beiratáaok értelmében foganasittatnak. 1) A rendes beiratás a tudomány egyetem mindnégy karára nésve aa I aő félévben szeptember 1-én kezdődik és besárólag 12-ig tart. 2., azeptember
Üzleti szemle.
Hagy-Kaafrsáa, 1879. auguszt. 23.
Idójárásuuk az egész béten át derült és me-
l<g volt.
Az üzlet nálunk e héten aem igen sok életet fejtett ki. Noha hozatalunk jelentéktelen volt, az árak alig tarthaiák magukat, sőt némelyik csikknél tetemese t hanyatlottak. Ily gabonában általán még csekély forgalom fejlődött. Külország laíndeddig nagyon paasi* volt, s belföldi malmainknak nem lévén nagy bisodslmuk a jelenlegi magas árakhoz, vételeket caak a legközelebb ssügséglet fedezéséig terjessték. Hihe-tőUf a küssObOn levő f&vároei gabona és mag vásároknak sikerülni fog, e csendéletnek réget vetni és az (Uietfolyamatnak kedveiőbb irányzatot adni.
Buxában a hét elején jobb hangulat volt mely azonban a hét folytán ismét elveszett A forgalom rsekély rolt. Ársk 15—20 krral alább szálltak.
Rozsban nagyon csekély mennyiségek jöttek piaciunk''a. árak feutarthaták magokat.
Árpa lanyha irányzatot követett. Árak je lenté-kenyen csökkentek
Zab. Uj áru már tömegessbben jOn piacsunkra. Eddig még csekély Egyetemre talált
Knkoricza asintéa csekély érdeklődést keltett. Dacsára annak, hogy jöró termésünkre asemora kilátásaink vannak, e csikk árak aem emelkedhettek.
Minőeég szerint: Bnza .... 10---11.40---- kr
Bozs .... 7*----7 40 ------,
Árpa .-.. 8''----9 50------„
Zab .... 5-90 — 6 10--„
Kukoricza 6--6.40--•— „
Cinquantin . . 7 20 — 7 80 -------.
K. B.
Kath. és prot Q 0 r 0 g
naptár naptár
34. Az irgalmas aamariairóL Lukács X
24|Vsaársap
m Hétfő | Kedd Sserda -
, > CsütOrtOk ppéatek
[¡30} Szombat
JK 12 Bert. Lajos kir. 8ámael KáL Jóas. Agopton |Ján. fej. [S »a szűz.
|U ü 12 Pbo. 18 Maxim.
14 Mieha
15 N. B. ásaa,
16 Diomid
17 Myron.
18 Florian
Felelős szerkesztő: Báttri Lajot.
H I R D E T | Sw
Hirdetés«
A baltavári uradalomhoz tartozó ügynevezett Hegyaljai, egy kerekű és két kőre alkalmazott vízi m^lom, a hozzá tartozó f51d és réttel együtt, folyó év szeptember 14-én reggel 8 órakor, november 24-tól három évre, árverés utján a fenn nevezett uradalmi irodában kiadatik
Kelt Baltavár, 1879. ang. 4.
Kropf József,
tiszttartó.
j (913 2-2)
A. iJ*
**
I Hirdetmény.
9 Legfelsőbb meghagyás folytán esennel meglndlttatlk agy rendkívüli
I Magyar Királyi lllamsorajtték,
I melynek tissta jövedelme Ő. cs. és Apostoli Királyi Felségének I 1879. évi april hó 24-éu kelt
I elaöbb elhatározása folytán s szegedi és tiuavMékl árvii-I károsMitak Javára fog fardhtalai.
I E sorsjáték Osa«es, — 5308-ban msfáHapttstt syeresiényel a«
| alább kOvetkezd játéktér sssrlnt
I 220.000 forintra ~u0nak, *ég pedig:
1 ax I. flaysreaény - 80.000 frt.
I s II. 20 000 „ \
I s III. „ 15.000 ,
I s IV. . 10 000 „ I *; •
| azután 4 nyerem, egyenkint 5000 frt 20.000 * I
1.4. „ 3000 „ 12000 „ f l''gf
1 . 4 . . 2600 ,10 000 „ [Jíl
I nemkülönben / " 5
| 2 nyeremény, egyenkint 1500 frt 3000 firt [ o &
1«. . 1000 „ 6000 I ¿frg
I 14 „ „ • 500 . 7000 ^ 1 » a
I 70 . 100 . 7000 „
200 , „ 50 , 10 000 .
5000 sorozeti nyer. w 10 , 80.000 • /
BV A busás visssavonhialanul 1879. évi aeptember hó 80-án fog
megUrUtni. n (911 f—6) ■y A sorsjegyek ára egyenkint t /rttal vau megállapítva. Sorsjegyek kaphatók: a lottoigasgatéságnál Budapesten (Pest fő-vámnáz, félemelet);*— valamennyi lottó-, sé- és adóhivatalnál; a legtöbb, postahivatalnál, és minden városban és nevezetesebb, helyiségben feállltott egyéb sorBjegyáruló közegeknél.
M. kir. lottoiKazgatÓNAg Motuaz Alnjos.
Budapesten, 1879, aug. 20. m. kir. osstálytanács és Iottoíg. (Utánnyomat nem dijastatik )
Imr Orvosi kapa<^tások^ü
I használatra csak a dr. POPP féle Anatherln-izlJ- | I Vizet ajánlják, melynek hatása eddigelé más szájvis I I által e nem éretett - ...... .... - - . ..e .1
I Dr. POPP J. G. I
I ct. kir. fogorvos urnák I
1 Bécs, Stadt, Bognergasse 2. sz. I I Én önnek . (787 V. 2-3), I
IANATHERIIV-SZÁJ VIZÉT
■ '' BH
H m
I megvizsgáltam, a ajánlandónak találtam. I
I Oppolzer tanár I
I Rect. magnif. cs. kir. kórodai tanár, szász kir. I I ndv. tanácsos, stb. 1
I Bizományosok: I
I Kaphatót Nagy-Kanissáu : Práger Béla gyógysseréss urnái'' H
■ Resenberg éa Feeeelkoffer József füsserkereskséésikbea. — Pá- I
■ páni Tshepen J., és BermOller J.-nél. — Keszthelyen: Pflsate* ■
■ rer gyógysseréss. — Zala-Egyerssegen: Isóó F. gyógysseréss, — I
■ Kapronesán! Werli gyógysseréss. — Varaséon: Hslter gyogyss. ■ H — Sümegben: Dorner Kajet — 8sombathelyeni PlUleh Fersaea I
■ ea Rudolf gyógyssar. — RstárŐrvidékl 8z.-Györgyön J Fibio E.C.
■ Si Vessprémben : Tnsskan és Társa, Quthard Tivadar 4a Salaál, ■
■ agy Ferenesl gyógysseréss. — Saékesfehérvárott t Braun J., Bross- I I mann, és Dleballa gyógyss. — Lovaa-Berényben i Hetslsr gyógyas. É I — Kaloesán : Horvifh K. gyógyssMrésa. — Pakson : Flórián J, 1 I gyógysseréss. — Körmenden i Horváth J. Somssnrend gyógy ne- 1 H réss — Kaposvárott: Kohn J. SohrSder és Darás gyógyss. Szeg- I I saárd: Brshsay gyógyss. — Bonyádon t KramoHo J. — Bálán: M I Miohitsrh St, HersfUd flal, és BosseiT gyógyír — Pécsett t Zsol- i I nay W. éa E., Záob, Kuns, Kovács és Sipóss gvógysz. — Ká- B I rádon: Zadahánssky gyógyss. — Marcsallbáa t Kl»s gyógyss. — K I Tolnai Fiohtl S. gyógyss. — DunafOldvárottt takáes gyógyss. I I — Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-Lsndráa: Misa gyógyss. — ■ | Rohoneson : Simon gyógysseréss uraknál. |
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 24 éû 1879.
££ Majdnem ingyen ^
Azon megbízást kaptuk a nem rég tönkre jutott nagv an-gol hritánia-eillst-gyár csődtömeg igazgatóságtól, miszerint vala-mpnn\ 1 a rakiárnnkban lévó britans. zfist árukat a agilitásának csekély térítésé.t és a munkabérnek ré»zcért oda adjuk.
Az összeg beküldése mellet vagyis pedig utánvételnél mely 6 frt 75 krbél áll, ezen öszeg épen csak a szállítási díjt Angol országból Bécsbe és igen csekély részét a munkabérnek teszi ki, a miért minden ember a következő tárgyakat valódi értékenek
részén alul tebát aMjd huyea kapja (900 5-12)
6 drb. kitflnS jó aSZtaH-kéa Británia ezüátnyél és
valódi angol ezOstaezél pengével. 6 „ biiUuia ezilst kávéskanál legjobb minőség. 6 „ legfinomabb villák Británia ezOtsboi egy drbban 6 . nehéz Británia ez&st evékaaál 1 „ erős Británia eztlst téjaieri
1 „ nehéz Britáuia ezüst leveaaieri 6 , Británia ezüst késtarté 6 „ angol Viktória tároza finom vésőzetel.
2 , hatásos Británia ezüst gyertya tárté.
40 drb.
Mind ezen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely Örökké fehér marad és a valódi ezfistól 20 évi hasznAlat ntán kQlömbözbeto meg, miért Jőtélva lesz.
Ctím és egyedüli refadelésí hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Gcnerál-Depot der I. cngl, Britmiin Sflper Fnbriken :
Blau & Kann, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
ttxttmxttnmtttmtnun
X m.. j . r f. r ▼
:Hsff János császári királyi udvari saláta klvonat-fézdéjeaek as ♦ aw áta-készitaróay-f yáráaak Bèeabea, 6rsbea, Briaaerstrasse 8. J
A .«elp, 1878. Mióta az ón kitünó maláta-csokoládéját
X tüdőbántalmsim eltűntek, most állandóan a t issom kávé helyett.
: Seeg er, lovas csendőr.
Grflnhagen, 1878 Az On kiiünő készitm''nyeinek msláta-A kivonat egészségi sör ás mslála-egéaziég és okoládéjának gyógy hatása T számos betegségeknél köaelismert tény, s nálam as On maláta-mellczukorkáinak kitönő baíása is valónak bizonyult. Köhögésben, A rosz emésztés- és étvágytalanságban stenvedtem, s s Hofféle ma- + —, látamellcsukorkák ezen "bajokat meggyógyították. • firaaewald, földbirtokos.
Y A legalsó, gyégykatáaaal Wré nyákoedé Hoff Jáaas fêla Maláta
■ell-crakerfcák kék paplrssbaa vsaaak.
H OFF-féle malátakivonat.
A legel só valódi ayákoldá íyógybstással bir ó Hoff J.-fslè «alátá. kivonat eaakaládé a 30 évi BzletfezáTás éta 44 szer lett kitBatetve.
S ¡ÉSZSÉG ¡1 CSOKOLÁDÉ.
: : t
x *
:
Nagy-Kaaizsán csak Strèai i Klein
(SCO 11—12) uraknál kapható-
:
mmtmtmmmmtmm
OLL SEIDLITZ - PORA.
r^Cdlr olrlrrii* xrolÁ/lí ha minden doboz ezimlapián a sas rtKKUl YU10C11, é, „ én sokszorosított rxégem van
lenyomva.
80 év óta a legjobb tikerek mellett fennáll mindennemű gyomor'' betegségek és eaiésztésl akadályok, (reiot étvágyhiány, hasszorulás), vér to)S|áS és araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő élet. módot folytatnak.
Haaisitássk törvényileg hüateteek.tta
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legmegbízhatóbb ötis<''fté!ys5 szere a szenvedő embetiségn-k minden belső én külső cyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, miu. dennemü sebesülések, fej-, fül- éa fogfájás régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindeunemü bénulás és sérülés stb, gtb. ellen.
Qvegékben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
KrolinM. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, « kereskedelemben előforduló fsj között ss egyedüli, mely orvosi csélokr* ka.zuál ható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é,
Fő asállitáa
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben
r
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekbea msgánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleeugedésben réjsesQlnek.
A t cz. kösönség kéretik hstározoUsu Moll-léle készítményt rendelni és cssk olyanokat slfogsoui, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógyss. Rosenberg Ferencz Fesst-lbofcr József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógy«zertár s szent lélekhez". — Barcs Dorner 8. Csáktornya Göncz L. v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. 8chróder 8án<lor gyógy. Tb. Kecskéssy gyógy, Kapro nc*a Werli lí. gyógy. Kőszeg Csacsin ovica-ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Scble fer A. Wünsch ¥. Körmend Rálz Ján. Szombat hely KiCch Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész ,-jBánok azent.György A, C Fitficz gyógy. Zagrab Mittibach S. gyógy. Irlmaas-boa gyógy. Szalónak Schvarcz Gusztáv gyógy. (765 84—ö2)
A székesfehérvári országos kiállításon a legnagyobb kitüntetés, az aranyéremben részesült.
Mayer E. és Fia gazdasági gépgyára Szombathelyen.
Ajánlja kitiiuő és szilárd szerkezetű kézi
és járgány cséplőgépeit l—4 lóerőig, álló vagy száilithatókat, tisztitó szerkezettel, vető, tengerimorzsoló s más mindennemű gazdasági gépeit.
Még különösen ajánljuk az eddig ismert Trieurok (konkolytisztitók) között a legjobbakat, szelettyűvel vagy anélkül 95 frtól fölfelé, (895 8—10)

Vetőgép eladás.
Négy darab számfölötti a legjobb karban levő Garrett-féle tizenhárom soros vetőgép igen jutányos áron eladó, minden közelebbit. H.-Szt.-Miklós u. p Nagy-Kanizsa a bérnök-ségnél tudható meg, postai megkeresésekre azonnal válaszol tátik.
(896 6-6)
Cs.kir. szabad.
köszvény
é»
csúz
háritó
Ezen újonnan szervezett kiazvéay és eacz-faártté, melynek hatáss hysíkai törvényen villanyosságon alapszik, minek okvetlen következnie kell, miután mindenkinek ki koszvény vagy eaózban szenved, nélkfllöz-hétlen. Hatása már rövid használat ntán a fájdalmak enyhülésével mutatkozik; hosszabb viselés után ezen köszvény és csús tüneményei egészen, elvesznek. Egy ilyen háritóaak az árs használati utasítással együtt 4 frt. Vidékre pedig a 4 frt SO kr. beküldhető. (878 10—16)
Egyedül kapható csak a szabadalom tulajdonosánál.
Grâtz Gyula,
S9» Becs, II. karilat Prateraaaae Nr. 49 ezelStt VI kerSlet
Mariahllferatraase Nr. 79.
Párisi vllágklállltáa 1878 2 arany és agy aziat-ér—áeHtitintetve
ganz és társa"
vasöntöde és gépgyár-részvény-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják (808 13-20)
kórgontetfi hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
MT Ezenkívül mindennemű gép és öntödei munkálatokat, kórgöntvényü kerekeiket bányászati munkálatokat stb. H
Haszonbéri kiadó hirdetés.
Szombathelyen a fő piaezon Gyöngy5« utczában egy nagy bolt, nagy ablakkal három szobával, egy konyha, két pincze, raaktÁr, padlás, faház, azonnal haasonbérbe kiadandó. Bérlő föntebbit az már 24 dik oktoberbe folyó évbe átveheti, bővebb
tudósítást Szombathelyen Stieder Titus árnál meg-azererhetó. — 4 dik ház szám.
(912 2—2)
Árverési hirdetés.
A kis-komáromi uradalmi tisztség részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 9-én délelőtti órákban a kis-komáromi
t
tisztertósági irodában tartandó nyilvános árverésen 1880-ik évi január 1-től számítandó három évre haszonbérbe fog adatni a Galambok nevezetű községben levő urodalmi korcsma, mely napra a bérleni szándékozók a szükséges bánat pénzzel ellátva ezennel meghivatnak.
Kelt Kis-Komárom julius hó 28. 1879.
Az urodalmi tisztsége
(901 8-8)

ti
Nagy-Kanizsán, nyomatott t kiadó laptulajdonos Wajditt József gyorsnjtójia.

Keskeny
Atiltt - mellcznkorkák,
a tüdő és mell bajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdöhurut bizton gyógyszerei.
A terméti.t <1UI * nenrejJt emb<rU«g ■■^■■■■1
J»«»r« teremlcli moKbortcaihelUn keik««; uilfü F^^^Vjf''^ •utt mif fddiK fel nem d.HUU UUot fofUlJ«
m«(áb«n, miiiorlol • gégo .it kgc»ő r.nduer tiMVV
lfTulUdt ny.WhártjrAJAr« t.Ió .(ODn.lt Kjror* V.iri lí
iá onyhlló h.iá* ry«korUulv«t u ni«l>''> betof
»«orr.lt Kyótc.ruUíii mindui leklnWtbon Uh»- HHLjHBi
krót k.*e»kedUnk, különö»
flgjrelembe «janijuk httó.irllsg* b^J«f]ri«lt T<dJ«Z7Sok*< «a. doboioa Ut6 »UlrAtunk.t, mari ct.k .i.k IfwolJ.k .ao.k T*16dl»á|t«».
Schmldt Vlotor & fiai,
es. k. siabadal gyárosok Bées, Wieden, áJlsgasse 48
Kaphatók: Hrager Béla gyógyszt. N.-Kanizsin, Kállvoda J. Letenyén Kis A. gyó^yszt. A.-Lendván , Dorner Kaj. vas- és fUsaerkerenküdéiben Sllmegheu Werli M. gyógyszt. Kapronosán és idOsb. Moznlt P. Vasváron Hollósy József E. gyógyss» rtárábsn Zsla-
JOBHF PÖLZL, <
Grafssdsrf bat Staakaraa, 4
•apilsUt aar (agenwlitlctn 8ai<ou ««in«: g
Pataat - Naad - DrasohawaeWssa anf-
wärts von fl. 80. — (889 10—10) 1
Ela- bis vlarpfanl. Drtsehawsohlsen i
ml; and ohne PuUw.rk »uNrlrt« ron fl. »00; 4
Ualverssl Dresohmaschiae, liefert die 4 Krocht rein spulst bis In den 8seK, . 4 samrat SäulenüOppi''l und alleu Kit* 4 meu komplet fl. ^76; Englische Danpf DraicIlMSOllaaa v. ! Marshall - 80a lad Camp. Qaiusbo rough England mit mehr als 140 gol- ; denen und silbernen MedaÜlon preisgekrönt an den internatioaallen Aus- i Stellungen der vornehmsten Nationen. 4 Landwirtschaftliche Masehiaen aller 4 Art su bedentend ermlssigteu Preisen. 4 WiederverkKufer und solide Agenten 4 erwünscht. 4
MG1 KANIZSA, 1879 augusztus 28-fcn.

Tlzennyolczadlti évfolyam.
Eloftzetcti ar: j3
jgeít é''vr« 8 frt\
fél évre . . 4 # j
negyed ¿*re • • - •
BffV szám ÍO kr
££ 1
Hirdetések
$ -iiemiboii petítsorban
7, nuinodnKor 6 s m»n.l*n további »őrért 5 kr.
NYILTTKUItBN
soronként 10 krért fé- !i
ieiuek fel Kincstári illeték minden hegyes hirdetésért kfllö i 30 kr 6«etend5
kdlönf
előbb: .
A lap esettem! részét iUctS közlemények sserkesttfhöz. anyagi rí««*» ilfotS köxleméayek pedig a n kiadóhoz bérmentve intéaendSk : NAGYKANIZSA Wlasslssbáz.
Bérmenteti en levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
sÜ-
Kéziratok
küldetnek.
3
; A L A-S O MOGY
S..Kani7.savár©R helyhatóságának, „n.-kanizsai onk. tüzoltó-egyM«, a „n.-kanlzsai kereskedelmi s Iparhank«, „n.-kanizsai takarék pénztár», a ^aalaraegjei álUlános tanUótes tűiét", a „n.-kanizsai klsded-neveló egyesület«, a »soproni kereskedelmi s iparkamara a. kanizsai ka 1 választmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesiWje.
llctcnklHt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Zalavármegye
tirrvényhatósági bizottságának folyó évi szeptember hó 1-én és folytatva tartandó közgyűlésén felveendő tárgyak sorozata.
Zalavármogye törvényhatósági bizottságának folyó évi május hó 6-án tartott közgyűlésében 5I86./11. jk. szám alatt hozott határozata értelmében a folyó évi szeptember hó l-re kitűzött bizottsági közgyűlés tárgya \ kizárólag Deák Ferencz emlékszobrának leleplezése levén, — ehez képest a leleplezési ünnepély rendjf következőleg állapitatott meg.
Szeptember hó 1-én reggeli 9 órakor a törvényhatósági bizottság közgyűlése megnyittatván , a bizottság a közgyűlési teremből testületileg a plébánia templomban 9% órakor tartandó isteni tisztelct-
tc vonul.
Az isteni tisztelet után következik
a szobor téren a megye alispánja által tartandó emlékbeszéd; ezután a szobor leleplezése és a leleplezés megtörténtének jegyzőkönyvi megörökítése, mely utóbbi -ténynyel a közgyűlés azon napra elnökileg befejezettnek nyilvánittatik.
A szeptember 2-íin folytatandó Közgyűlés tárgyal: i
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról. ''
Az ujon rendszeresített árvaszéki, pénz-
• tárnoki, továbbá az elhalálozás folytán üresebbe jött árvaszéki 2 od számvevői állomásoknak választás uiján való betöltése.
A nagyméltóságú m. kir belügvminisle riumnak folyó évi 35254 szám alatt kelt rendelete az 1880 évi költségvetés elkészítése és felterjesztése tárgyában; ezzel kapcsolatban az 1880 évi költség vetés tervezete. —
Belügyminiszteri leirat, a közös hadsereg és honvédség beszállásolásából keletkező teher arányosabb megosztása czéljnbój, az 1879. évi 37. t. cz. alapján kivetendő megyei pótadóról. — A nagyméltóságú magy. kir. közmunka és közlekedési minisztérium folyó évi 9110. szám alatt kelt rendelete a muraszabályozás tárgyában folyó évi 5305,/ n. i. 1879. 6zám alatt kelt felterjesztésre. —
A nagyméltóságú közmunka és közlekedési m. k. minisztérium folyó évi 4085/eln. szám alatt kelt leirata, a megyei műszaki kül-foglalkozásokból eredd mérnöki atasási költségeknek fedezése tárgyában. —
Honvédelmi miniszteri leirat, az 1879. évi lóállitási bízottságok megalakitáss tárgyában.
A nagyméltóságú m. k. belügyminisztérium folyó évi julius hó 15 én 31774 szám alatt kelt rendelte Szentgrótb községnek a palin ka mérési jog bérbe adáü iránt fenforgó ügyében. —
A nagyméltóságú m. kir. belügy minisztérium f. é. 30623 sz alatt kelt rendelete, mely-lyel a törvényhatósági bizottság legtöbb adóifizető tagjai névjegyzékének 1880. évre szóló kiigazítására, és a választott törvényhatósági bizottsági tagok megüresedett helyeinek választás ntján való betöltésére hivja fel a megye közönségét. —
A közigazgatási bizottság folyó évi augusztus hó 11 én tartott ülésében kelt átirata, a megyei szállásháznál eszköslendő épitkezés tárgyában. —
Nagy József lendvai szolgabíró ar jelentése, a folyó évi május 5-én és folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlés4366-/64. jk. számú határozatában nyert megbízatása folytán, elnöklete alatt tartott tompái közbirtokossági közgyűlésről. —
Küldöttségi jelentés a kebelei községi erdő megvizsgálásáról. —
Jelentése a dobraföldi erdő puszti(á* meg vizsgálására a folyó évi május 5 én tartott bizolt sági közgyűlés 3238 /40. jk. szám alatt hozott végzésével kirendelt küldöttségnek. —
A perlaki járás szolgabirája Szoboticza község által ingatlan birtok vásárlása iránt kötött szerződést jóváhagyás végett beterjeszti.
TÁRCZA. ''
Sem hiszitek.
Nem Linnétek, 8 még is iga® Elhagyott nőm. Annyi iga«. Cnak ugy egypár hétre ... én
Nem hinnétek s még is igaz Keserű nélkülözni a* Együttlét örömeit.. .
Fehér lapon veres tinta
_ Tán gondolja: „vérrel irta" —
S sóvárog az, otthonért*.
S miként -árva-ibolyához Hajnal-láng vigasztalást hoz Itepülend »sereimével!...
S mint harmat rózsa levelén Csüngök majd édes ajkán én Riogatva kéj a gyönyörtől.
Keble havához simulva A l»ü dobbanást hallgatva Feledem mind a mi fájt
Derült homlokát caókolva — Hajt még ártatlanéig hamva — Imádom jó végzetem .. .
S nem hinnétek, pedig ngy van, Ilojry a .holtom, holtodiglan" Húsz éve kimondatott
S nekem csalc agy tetszik, mintha Az a „sok év" „tegnap* volna Szivemben örök tavasz.
Mert egj hú nő szerelmének '' Varázsára!, a dus égnek Őszes üdve fel nem ér l...
Tiszteld, szeresd ha van ily nőd K'' Akkor is, ha fejedre nőtt;
Legragyogóbb korona.
GUOTH GYULA.
A harezok napjaiból.
Török Ernőtől.
(Folytatás)
A vad és marcsona alakok közt feltűnő ellentétes kedves jelenség letérdelt a földön fekvő Ákos mellé, ruháját felgombolva keresé sebeit a nélkül, hogy feleletre méltatná a kérdőt ; majd a vérző sebet megtalálva a kérdőhöz fordult száraz parancsoló hanggal.
„Marko hozz vizet szaporán."
„Nincs reá szükségem — volt a kurta felelet — ha szükséged van reá, hozhatsz ma gad is."
„Marko''— ugrott fel indulatossn a szép alak, mi vagy te, vadállat, hogy védteleneket aksr<iz ölni? oly nyomoralt gyáva férfia vagy-e Bosniának, hogy nem találsz magadnak méltó élő ellenséget? hisz annyian vannak, hogy mi benszülettek leszünk majdnem kénytelenek más helyütt keresni hasát? Nem sségyenlenéd apádnak a vitézek vitézének fegyverét elesettek vérével bemocskolni ? nem félsz, hogy apád megbántott szelleme as örök hurik köréből eljŐ megbüntetni téged, nemtelen ivadékát?"
„Nem hittem folytatá szünet mnlvs, — hogy ajkaid, melyekről szerelmi dslt és vsllo mást hallottam csupán ily fájó, kegyetlen el-lenmondást kiejteni képesek legyenek; nehéz nekem azt látnom, hogy azon kar, mely égő szeretettel vonzott kebledre, védtelennek öldök-
A perlaki járás szolgabirája betegeszti Szent Mária köwég és Fischer Dávid ugyanottani korcsmáros között ingatlan birtok bérbe adása iránt kötött szerződést. —
Gögánfa község képviselő testületének folyamodványa, melyben a régi iskolaházelad-hatásához törvényhatósági jóváhagyást kér. — Cseszhák József szolgabiró ur jelentése, mely mellett törvényhatósági jóváhagyás ré-gett bemutatja: Kottori község képviselő testületének 10,000 forint községi költsön felvétele iránt hozott határozatát. —
Az alsó-lendvai járás szolgabirájának jelen tése Babos Péter bagony ai birtokos álul ellene emelt panasz tárgyában. —
A tapolczai esperest kerület lelkészeinek folyamodványa, melyben igás marháikat a köz * munka leszolgílásaalól felmentetni kérik.—
Tomesvármegye közönségének átirata, mely mellett a dél magyarországi részek visza csatol tatásának évfordulója alkalmával tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvét tudomás végett megküldi. —
Borsodmegye közönsége az árvapénzek elhelyezése tárgyában a nagyméltóságú magy. kir. belügyminisztériumhoz intézett felterjesztését pártolás végett megküldi. —
Kolozsmegye közönsége pártolás végett megküldi a, nagyméltóságú belügyminisste-« riumhoz intézett feliratát, melyben az 1870: 42. t cz. oly kép leendő módosítása kérelmez-tetik, hogy a megye alispánja a törvényhatóság közgyűlése által adandó felhatalmazás álapján és utólagos felelőség mellett a különben a törvényhatóság közgyűléséhez intézet fellebbezési ügyekben időközben a közgyűlés nevében jogérvényesen hstározatot hozhasson. —
Sopronmegye közönségének átirata, mely mellett az adóvégrehajtást teljesítő községi elöljárók vagyonában szándékosan okozott károknak megtérítése iránt a képviselő házhoz intézett feliratát közli. —
A megyei főorvosnak jelentése mely mellett Szirtey György csáktornyai lakós polgári sebészi oklevelét kihirdetés végett bemutatja.
Zalavármegye 1880-ik évi szükség-
£ l(
letének tervezete.
I. A tisztviselők rendes fizetésére 71545 írt
II. Ezek mellék járulékát
III. A közbiztonsági személyzet és tiszti legénység fizetése 39280 frt.
IV. Ezek mellék járulekaira 12846 frt 51 kr. V. A foglárság szállás bérére, ugy a szükséges fa, sat. 4071 frt 18 kr.
VI. Irodai szükségletekre 5960 frt. 77 kr. VII. Utiköhségekés napdíjakra 1050 frt. VIII. A megyei épületek fentartási költségeire 1973: frt. 81 kí
IX. Egyéb rendszeresített kiadásokra 820 frt, 43 kr. — ''
X. Előre nem látott költségekre 2300 frt. Össsesen: 139.847 frt 70 kr.
Fedezése.
il
XI. Fekvő javakbóli jövedelem 1434 frt. 80 kraiczar. —
XII. Arvatartalék alap* járuléka 2895 trt.
Össsesen: 4329 forint 80 krajcsar.
A szükségletre levonva a jövedelmet kívántatik fedesetül 135517 frt 90 kr.
»
Zalavármegye állandó választmányának 1879 évi augustus 13-án tartott üléséről felvet*
• Jegyzökönyve.
: f
8829-8971.
ni. 1879.
A nagyméltóságú m. kir.: belügyminisztériumnak f. évi augusztus hó 1-én 35254. ss. s. kelt rendelete as 1880 ik évi költségvetés elkészítése és felterjesstése tárgyában, ezzel kapcsolatban as 1880 ik évi költségvetés tervezete :
• «
A bemutatott költségvetési tervezet % hivatkozott magas ministeri rendelet által kijelölt szempontok figyelembe vételével vizsgálat alá vétetvén, annak egyes tételeire nézve az állandó választmány tisztelettel véleményezi a következőket:
lésére van emelve; csalódtafn, szörnyen csalódtam benned" — magával küzdve Nezsa újra pihent.
Ezen ifjú nem halt meg — szólalt újra szilárd felemelt hangon — ölj te hiéna, ha ez gyalázatos mesterséged, ám de a gyengének én gyenge nő leszek védője, rajtam kell előbb átgázolnod, aztán végezhetsz kettőnkkel nyomorult bérencz! Le a fegyvert kezedbe, czélozz, tüzelj!"
S Nezsa lekapta fegyverét válláról, felhúzta a sárkányt...
„Mit akarsz te haragos gerle? — feleié Marko, — kardomnak egy sujtásával másod magaddal lész, fegyverem ravaszánsk egy billentése halálod; — apámhoz a vitések vitézé hezsemmi közöd; — aztán Bosniának büszke leánya, miért ragadod meg bossuló karomat, hogy a reánk törő, tűzhelyeinket feldúló ellen* séget rémítő példával tanítsam meg népünk létének, jogainak tiszteletére! Halni készülsz egy gyűlölt idegenért, s te veted ssememre a nemtelen gyávaságot?...
Tovább nem szólhatott, nyakába borult Nezsa, a beszélő ajkait csókjával sárta le, fegy-vert emelt karjait karcsú dereka körül voná, s szeme bűvös sugarával ennek kábító varázsá val le fegyverré Markot...
Nezsa a földre telepedett, ölébe voná a megbékült marezona férfiút...
* Midőn njra feljöttek a csillagok, két alak sietett lappangva as esti csendben egyik elől, másik két lépéssel hátrább, kezökben hirtelen Össsetákolt hordágyon egy gondossn betakart alak feküdt eszméletlen állapotban.
Nessa és Marko vitte a megsebesült Ákost
III.
Adósok vagyunk a helyzet indoklása tekintetében ; mikép történhetett az, hogy egy elesett szegény harezos, Bosniában fejét nem veszité, miféle szerencsés véletlen volt az, minek a mi szegény hősünk megmenekülését köszönhető ?
Ki volt Nessa ? s ki volt Marko ? E kérdések lesznek először megfejteiidők.
Nesss egy ó hitű. gazdag kereskedő egy et -len leánya, apjának ssemfénye; as öreg Odo-rics féltett kincsét jobban őrisé, mint összes vagyonát; atasásai közben jutott azon gondolatra, hogy ö gazdag, s mint ilyen Nessát, ki felette tehetséges gondolkozást árult el, kiképeztetni köteles; a gondolat nála tettet ssült, s az akkor még alig 10—12 éves leánykát Bécsbe vitte növeidébe.
A gyermek éles felfogása csakhamar megbarátkozott as uj helysettel, tanult szorgalmasan, s fejlődött vele együtt.
Atyját négy évig nem látta; de eljött as idő, melyben as Odorics pihenőt tartva üsleti dolgaiban Bécsbe utasott Nézsat hazahozandó ; a viszontlátás öröme mindkét részről a legszívélyesebb és legédesebb volt. ''
A kis gyermekből feslő bimbó vált, Odorics megíródni ér ezé magát gyermeke láttára, annak a tanulmányban tanúsított előrehaladását, képzettségét látva bámuíáshól bámulásba esett
Majdnem fájt neki, hogy gyermekét esen körből ki kéli ragadnia, s elvinni a tudatlanság fészkébe, szerény otthonába ; ámde sz öreg édes szeretettel csüngött hegyes-völgyes hazáján l is, és ason gondolattal barátkozott meg, hogy
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZtÖNY

m. ií
AUÖUS2TÜS 28-áa 1879
Az 1-8Ő rovat 1-só sorszámánál, miután a megye alispánjának a szabadlakás szabályren-deletileg megjár: ennélfogva intézkedés volna teendő, hogy a megye alispánjának a rendes illetmény képpen megjáró szabadlakás természetben mielőbb kiszolgáltassák, addig is azonban mig az megtörténhetik, néki lakbér czimén évi készpénz illetmény adassék. —
Ugyanezen rovat 17-ik sorszámánál, miután a főorvos tiszti fizetése czimén előirányzott 800 frt, oly csekély, hogy abból az évenként előiorduló utazási költségeket egyáltalában nem fedezheti: ennélfogva figyelembe vére a beterjesztett folyamodványban előadott fontos indokokat, tisztelettel véleményezi az állaodó választmány, hogy a megye főorvosának, a költségvetés Vll-ik rovatának 1 ső tétele alatt előirányzott 800 forintból utíáUlány czimén 250 forint előirányoztassék. —
A Ill-ik tétel rovataiban kimutatott szükségletek indokoltaknak találtatván, azokra nézve észrevétel nem furog fenn.
A IV-ik tétel ro vauiban kimutatott szükségletek indokoltaknak találtatván, azok elfoga-dandók volnának azon megjegyzéssel, hogy a foglárság 160 drb kalapjáért előirányzott 332 frt. 80 kr. helyett, az időközben beadott olcsóbb ajánlat szerint, 300 frt. 80 kr, teendő ki. —
Ugyanezen tétel alatt, a megyei foglárság és megyei szolgaszemélyzet, továbbá a tisztilegénység ruházatához szükséges kelmék és egyéb czikkek jÖvŐrei beszerzésére vonatkozólag tisztelettel véleményezi az állandó választmány, hogy azok, a hazai ipar pártolása czél-jábol, nem tekintve az árt, kizárólag magyar gyártmányból szereztessenek be, a mennyiben pedig ez, tekintve az árakra évenkénti szerződés kötéssel nem volna eszközölhető, a szerződés több évre megköthető lenne. —
Az V ik tétel rovataiban kimutatott szükségletek indokoltaknak találtatván, az előirányzott összegek változatlanul elfogadandók volnának. —
A Vl-ik tétel alatt az irodai sxükségletre előirányzott összegekre vonatkozólag tisztelettel megjegyeztetik, hogy miután az árlejtés eredményéhez képest oly egyén nyújtott be legolcsóbb ajánlatot, ki ellen azon igazolt panasz terjesztetett az állandó választmány elé, hogy a magas közmunka és közlekedési ministerium által, megbizhatlanság és visszaélés miatt az utépitési vállalkozatokból kizáratott, ennélfogva tisztelettel véleményeztetik, hogyBozsán József által beadott ajánlat elutasitassék, s a vállalat a Bozsán után legolcsóbb árral vállalkozónak adassék; — jövőre nézve pedig az irodai szükségletek beszerzésénei is a már fentebb a hazai gyártmányok pártolására nézve javasolt eljárás vétessék alkalmazásba.
A VlII-ik rovat 4-ik sorszámánál tüzi-fecskendő jókarban tartására előirányzott 50 frt. mikénti felhasználására vonatkozólag, tisztelettel véleményeztetik, hogy a megyei szállásháznál jókarban levő fecskendő a helybeli tűzoltóságnak, az évenként előirányzott 50 frttal együtt adassék által, azzal, hogy az szertárukban elhelyezni s mindig jókarban tartani kötelesek lesznek. —
A X-ik rovat 3 ik sorszámánál elővizsgálat alatti fegyenczek élelmezésére előirányzott 300 frt, oly megjegyzéssel volna elfogadandó
Nezsa talán lendithet valamit honfitársai müveiellenségén.
Az évek csakhamar eltűntek egymásután; a hegyes völgyes tartomány folyton lázongó állapotban volt, — s mivel kétségtelen, hogy a mindennapi élet először szokásainkat változtatja még, utoljára magunkat is átalakít, a népfaj jellegében rejlő harcziasságot oly anyira kifejleszté, hogy minden kéz gyakorlá magát fegyverkezelésben férfiú ugy, mint aő.
A mikor aztán betört a szomszéd nagy hatalmasság a rendet létrehozni a zilált tartományban, akkor ezer aprólékos belérdek párosulva a kívülről jövő, szebb reménynyel kecsegtető hatalmas izgatással megteremté az önvédelmi harezot minden borzadalmaival.
S ki volt Margó? Ó egy tekintélyes, de a mailett büazke elhunyt bosnyák birtokosnak legifjabb gyermeke; reá nem sok vagyon jutott, felhasználva ezért a zavargó időket iparkodott a zavaróéban balászní; a hol vakmerőségről, ravaszságról volt szó, az ő nevét emliték az elsők között; apja vitéz vala, neve ,a csaták hősei közt ragyogott, azért vilézek vitézének szép czimévei ékesittetett.
Látta sokszor Nezaát, s volt alkalma hallani ennek ajkairól annyi szépet, hogy sokszor elmerült a fenséges alakká fejlődött leAnyka beszédeibe; egy ismeretlen világ tárult fel előtte, egy tündérhon, melynek lakója, királynője a szép szóló volt.
A néma elmerengés, a sóvár tekintet, a ragyógó szemek sokat jelentettek Nezsa előtt, látta működni az ifjú keblében a szerelem Vezúv tüzét, látta ennek a szenvedélytől átváltoztatott árczát, megértett mindent.
hogy esen összeg a járási szolgabiráknak, tekin tettel a járások nagyságára — amondottczélra kiadassék azzal, hogy a kiadott összeg mikénti felhasználását előtüntető számadást évenkéut az alispáni hivatalhoz belerjesszék, —
Az ekként megvizsgált költségvetési tervezet többi tételeiben helyesnek találtatván, a tekintetes bizottBági közgyűlésnek elfogadás végett oly megjegyzéssel ajánltatik, hogy annak egy példánya az állandó választmány vonatkozó véleményével együtt a törvény értelmé ben a központi irodában közszemlére kitétetett, egyszersmind a megyei bizottsági tagoknak megküldetett. — Kmf.
Jegyezte és kiadta:
CZUKELTEK LAJOS m. k.
megyei 2-od alj egy «<3.
Jegyzőkön?.
A zalamegyei általános tanítói testület Nagy- Kanizsa járás tanítói körének 1879. jtíL hó 31-én Kaczorlaflcon tartott gyűléséről felvétetett.
Jelen voltak:
Andersz Károly fűz völgyi; Andalics János szebt balázsi; Ambrus Lajos gelseszigeti; Ágoston János, Dolmányos Ferencz, Horényi Pál és Horváth Vendel kis kanizsai; Kiss Ignács est-teregnyei; Kilbinger Sándor pötrétei; Lukáts József, felső rajkij Magassy Mátyás, rigyácti; Rumszauer Simon sormási; Sáringer Károly ro. szerdahelyi; SchmidJL József nagy-rócsei; Széphegyi Gáspár kaczorlaki; Vass Gáspár pölöskefői rendes tanitók és Lendvay Ferencz, nagy-récsei oki. segédtanító. Továbbá: T. Stingii Károly gelsei kör jegyző s. T. Koltay Alajos kaczorlaki közbirtokos, mint pártoló tagok. Mégis: Bánffy József zala szent-balázsi segédlelkész, Stingii Zsigmond főgymnasiumi tanuló és Ki88 József kaczorlaki közs. esküdt mint vendégek. —
Tárgy:
1-ször. Örvendetesen veszi a kör tudomásul a „Népnevelők lapjá*-ból, miszerint a „Ma gyarországí tanitó egyletek szövetségéinek alapszabályai jóváhagyás- és megerősítés végett a magas minisztériumhoz felterjesztettek ; mely alkalommal is a kör csatlakozási szándékát kinyilvánitottta.
2 szór. Paedagogiai dolgozatot ily czim alatt: Mily általános elveket tartson a tanító szem előtt a kérdések és feleletek felállításánál olvasott fel Hotéoyí Pál. Rumszauer Simon ¿Eötvös életrajzá-*t olvasta fel kivonatban.— FelölvAsta továbbá Sáringer Károly ily czimü dolgozatát: „Kívánatos e, hogy községi (közös), de kath. népiskolában, különösen, az imádság tanittassék és mikép kell a gyermekeket értelmes és ájtatos imádkozásra, isteni tiszteletre oktatni.0 — Ezen felolvasásokért a kör jegyzőkönyvileg köszönetét nyilvánítja.
3-szor. Gyakorlati előadást tartott Schmidt József a földrajzból, melyben szép szakavatottságot tanúsított. Ezután Ambrus Lajos a termény rajzból, különösen az őrlőket ismertette; előadását oly vonzó példákkal illustrálta, hogy a jelenlevők által megéljeneztetett.
Csendes tavacska volt az ő szive, melyben csak lanyha szellő fürdik olykor, mely nem látott egekbe tornyosuló, orkánnal küzdő hul lámokat.
Mint a kelő nap pírral festi be nyug-ágyát, midőn a bérez mögül előlép, ugy szö kött Nezsa arczába minden vére, ha maga előtt látta a szótalan ifjút, ki csak szemeivel beazeit, nem bizta ajkaira azon kedves titkot, mely bensejét dagasztá.
Marko szeretett őrülten, rajongóu, s Nezsa vonzódott hozzá. Az iQak találkoztak többször, végre az a lezárt ajak megnyílt, s a kelet köl tészetéuek virágos, de egyszerű szavaiban fejezte ki azt, mint a természet gyermeke, hogy rajong érte, hogy utána sovárog minden perez ben, hogy élete nem az övé; ne szóljon a .leányka viszonszeretetről csak engedje piczí kezeit övében nyugodni és engedje, hogy azon szemekbe tekinthessen, melyekben a menny lakik...
Sokszor megtörténik az életben, hogy a gyenge nő uralkodik as erős férfin fölött; s mindez a benső mély vonzalom, 8 az odaadó szerelem müve; egy magasztos hivatását helyesen felfogott nő a férfiúból alázatos, szolgálatkész oroszlányt alakithat, vagy ördöggé teheti ezt s készíthet poklot míndkettőjök szá mára. — t } "í
Ismerve személyeinket, térj&nk as elhagyott Ákos nyomdokaiba.
Sötét éjjel merész lejtőkön, bokrok közt vitték Nezsa és Marko a sebesültet; egy kihaltnak látszó völgy ölén ssázsdos fák árnyában volt elrejtve egy szerény kunyhó, ott U-látjuk Ákost. * *
Az „Eötvös alap« gyűjtő biztosa Sáringer Károly az eddig befolyt pénzösszegről beszámol. A nevezett alap központi bizottsági pénztárnoktól nyert nyugtáit láttamoztatta,
5-ször. Andersz Károly a körpénztárnoka is bemutatja számadását, mely "iámét csak azon szomorú tudomásra juttatott, hogy a hátralék évről-évre szaporodik, ugy, hogy a pénztári készlet csaknem teljesen kiapadt. — Felszóllit-tatnak a hanyag fizetők, hogy hátralevő tagsági dijaikat minél előbb befUesék, ellenkező esetben kénytelenitettik a kör az alapszabályokat foga nabilva, a hátralékot erőhatalommal, behajtani.
6-szor. Mégis u''asitattik a kör pénztárnoka miszerint a „Zalai Közlöny* csimú lapot egy példányban a kór számára rendelje, meg.
7-szer Uj lagokul a körbe beléptek Lu-káts József, f. rajki- ós Kilbinger Sándor, pötrétei rendes tanító urak, továbbá Lendvay Ferencz, nagyrécsei segédtanító nr. Pártoló tagul pedig Koltay Alajos kaczorlaki közbirtokos ur iratta be magát, kinek is a kör a Un ügy iránti érdeklődéséért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz.
8 szor. Következett a tisztújítás, melynek eredménye iiz lőn: hogy Rumszauer Simon sormási tanító, elnöknek, Ambrus Lajos gelseszigeti tanító, jegyzőnek egyhangúlag megválasztattak, Andersz Károly volt fűzvölgy», jelenben homokkomáromi Unitó pénztárnoki lisztében továbbra is megmaradt.
9 szer. Sáringef Károly indítványozza, hogy a kör-ponti választmány székhelye Zala-Egerszegre tétessék és elnökéül Udvardy Ignácz ur választatnék meg. Ezen indítvány czélja alapos ervelés mellett b oly világosan lőn feltüntetve, miszerint ezt a kör jelen volt tagjai ellenmondás nélkül együttesen és helyeslőleg el fogadták.
10-szcr. Megállapittatott a jövő gyűlés tárgysorozaU. Gyakorlati előadásra vállalkozott Sáringer Károly a földgömb ismortetése, Kiss Ignácz az olvasmányok kezelése e Magassy Mátyás a magyar történelemből. Lendvai Fe rencz pedig szép irodalmi értekesésre vállalkozott. —
11 szer. A jövő gyűlés helye: Magysr-Szerdahely leond, megtarUtik pedig f. évi nov. 20 án.
Több tárgy nem lévén, a gyűlés befej e-jezetlnek nyilvánitUtik. Kmf.
RUMSZAUER SIMON m. k.
a kör elnöke
AMBRUS LAJOS m. k.
a kör
Pető György rablógyilkos ügyében.
(Folytatás ) ) ő Jelsége a király nevében!
A nagy-kanizsai kir. trvszékmint büntető bíróság rablógyilkossággal vádolt Pető György s abban bűnrészességgel terhelt Somogyi Károly elleni bűnügyet, az 1879. évi julius hó 31 én megtartott nyilvános ülésén vizsgálat alá vévén, 2131/b 1879. sz. alatt következőkép
Fején vállán s kezén tele kötelékkel, ar-czából kihalt minden élet, ajkai kékek.
Megmozdul fekhelyén, szemeit bágyad-Un felemeli, a benn uralkodó félhomályban — mint ki nehéz álomból ébredez — körülte kint; fordulni akar, de csakhamar felsikolt az éles fájdalomtól, mi tagjain átnyilalt, kezét akarja emelni, do nincs ereje ; meglepetve rázkódik össze, kezdi érteni helyzetét, eszméleté ről foszlik a nehéz köd, s világosodik előtte a múlt, a kegyetlen emlékű sötét mult
Az ajtó halkan felnyílik, rajt lassú lép tekkel Nezsa közeledik; leül a beteg elé, meg í.''gja ennek lázi6l heves fejét, majdnem mfiér-tőleg megvizsgálja a köteléket; a vele hozott páralgó csésze tarulmát a beteg szájába töltögeti, mitől ez látszólag feléled, s hálás köszö nettel köszöni meg az üdítő italt, s rá csakhamar jól tevő álomba merül.
Nezsa ott ül, nézi — miként melegszik át a szegény harezoa, nézi, hogyan derült fel sötét arcza...
Ráhajol, mintha lélekzetét lesné, pedig szive dobogását hallgatja, a szív gyorsan, majdnem fölötte erősen ver, ugy képzelé Nezsa, pedig az ő keble feszül, as ő vére lázong.
A megmentő angyala as ifjúnak, ha ő ott nincs, szegény már nem volna as élők sorában ; most pedig az övé, mert 6 adott neki életet: van-e, ki tőle elvitathatná ? van-e, ki e nemes telt boldogító öntudatáért kárpótolhatná ?
Rátekintett a szenvedő arezra, mit nem ad vala, ha annak kinjit megszüntethetnél as emberiség iránti önsetlen szeretet is hevité a gyermeteg kebelt, a majdnem tapsolt örömében, ha a beteget fvdnézni látá.
ítélt:
1879. éri május hó 14 tói vizsgálati fogságban letartóztatva levő Pető György csúf néven Bonczok felső bagódi születésű, legutóbb mándi pusztai lakós, 23 évts, rom. kath. nőtlen juháss bojtár, vagyonUlan, büntetvénem volt, írni olvasni nem tud, I. r. vádlott a rablógyil-kosság bűntettben bűnösnek ugyanazon időtől leUrtóztatva levő Somogyi Károly, szent antalfai születésű, csavargó, 51 éves református nőtlen juháss vagyontalan írni olvasni tud, egy ízben aaját állítása szerint gazdájától bérét kérvén, ez okból hat napra elzáratott, de továbbá rab lási gyanú miatt öt hétig vizsgálati togságban volt, II od rendű vádlott, a rablógy ilkosság bűntettben bűnrészesnek mondatik ki; ezért mind ketten előbb I ső rendű vádlotton, utána pedig Ií-od rendű vádlotton végrehajtandó kötél álUli halálra ítéltetnek; elmarasztaltaknak egyetem leg 37 frt. 60 kr. vizsgálati 20 frt. végtárgyalási ugy egyenkint a felmerült s felmerülendő rabUrtfei valamint az Ítélet végrehajtási alkal* mából felmerülendő költségeknek 8 nap alatt vógrehajtáa terhe melletti megfizetésében; néh. Kutasy József jogu''ódainak kártérítési igénye vádlottak ellenében megállapíttatik.-
Indokok.
Vádlottak beismerése, az orvos szakértői bonezjegyzőkönyv s vélemény, ugy a vizsgá lat s végtárgyalás egyéb adataival igazolva van, miként KuUsy József juhász bojtár 1879. évi május hó C án déli 12 óra körül a vindor nyalaki ordőben juhai mellett fejére s nyakára erőszakkal ejtett baltavágások életétől s ezután s nála volt pénztől megfosztatott.
Ezen tárgyi tényállndékra vonatkozólag Pető György Í-aő r. vádlott .előadj*, hogy uj szolgálati helye a mándi pusziára indulván, 1879 évi május hó 3-án este Csány községben Mesteri Ferenczhes, kit már élőbbről ismert Somogyi Károly is megérkezett, a régebben ott hagyott ruháit elviendő, borozás és pálinkázás közben Mesteri Ferencz által Somogyi Károly megüt-legcltetvén, — onnét elszaladt ; egy órával később Mesteritől Pető György isejtájrozván külső Csányban Somogyi Károlylyal, ki ép ez erdő ben együtt szolgálatban álló egyéqtól jött ki, Utálkozott, ki őt megssóllitva, vele beszélgetést kezdvén előadta, hogy .a vindornyalaki erdőben felveti magát a péuz, q reá vette, miként vele oda elmenjen, átadu neki ez alkalommal baltáját minta melylyeíapénz felemelheti, minthogy az nap ugy m*ijus 5-én esőt az eső, Somogyi Károly kijelentéseként „esőben a pénz nem veti fel magát" tehát a környéken tartózkodtak, nevezetesen a május 4-iki éjt a<s örvény esi hegyen egy előtte ismeretlen földmi-vésnél, a május 5 ikiéjt pedig Köveskuton egy juhássoái töltötték el, május 6 án keddi napon az eső nem esvén, Somogyi Kárély annak adott kifejezést, hogy nem esik az eső, a vindornya-laki erdőben a pénz felveti magát, mire mind-ketten oda elmentek, hol ide • tova járkálván Pető ama kérdésére „hol veti fel magátapénzu Somogyi őt azzal nyugtatu meg, hogy csak várjon, erre egy jnhásst juhai mellett látván Somogyi kijelentette, hogy es az kinél a pénz van ezt kell Petőnek levágni, ki is szabadkozása után Somogyi álul levágással fenyegettetvén
Nezsa a legpontosabban teljesité az ápoló tisztét; szívesen megfosztó magát álmaitól, nem volt fáradság, mi visszariasztotta volna őt; az ifja bokáig nem tudU, kinek köszönje meg a felette előzékeny ápulást, mert Nezsa nem szólt, nehogy Ákosnak a beszéd megerőltetésbe kerüljön, nem is tudta tehát, hol van.
Nezsában is kezdett egy hatalmas érzelem működői; Marko tettét, igasabban szándékát látva szive utálattal fordult el s kegyetlen hiénától; de éles esze csakhamar felismertető vele helyzete nehézségét; hogy nemes tettet követhessen el, képes volt színiélni Marko irányában a vonzalmat, mert őszintén megvallva ő Markot, mint barátot ismerte csupán; látva ennek váratlanul nyilvánult gonosz, nemtelen jellemét, mely as emberiből vetkőzteti ki, óvakodnia kelle, nehogy Marko gyanúját felköltse, s ugy magának, mint Ákosnak végveszélyét fölidézze. . .
Markonak semmiképen sem tetszett az uj helyzet; ő a vad csaták'' embere óhajtott lenni, küzdeni a legvészesebb helyzetekbe, s íme az oroszlánynak egy kis gerlét kell őriznie} mi vezethette Nezsát arra, l»ogy öJdökló vasát az ifjúról elhárítsa; mi köze Nezsának egy levert ellenség veszendő életéhes? nem tudta felismerni egy művelt nő» lélek fenségét, és csak megcsalatutásánsk lehetősége gyötré.
Kételkedett, gyanú támadt lelkében és sötét boszu fogamzott meg agyiban, ha való lehetne az, hogy Nezsa hitelen; jaj a hütelen-nek, de százszor jaj a csábítónak.
Nem volt éjjele,; nem nappala, magával hordosá mindenüvé a maró kint, a mérges kígyót, majd eltávosott, hogy soha viasza ne tér*
ZALAI KÖZLÖNY.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
erre reá állott, mindketten a juháaz felé indul uk, Somogyi indítványára elhatározásuk keresztül vitelét illetőleg abbuu állapodtak meg, hogy a juhászszal beszélgeiéat kezdvén, Somogyi mellette, Pető pedig utánna megy s uló bbi a kellő pillantást felhasználva a nála volt kanász baltával levágja, e megállapodáshoz képest mindketten a juhászhoz menvén, mintán az erdőben sok járó kelő volt, elhatározásuk végrehajtása czéljából mintegy két órán át a legelő juhokkal tartott juhász bojtárral jár káltak, míg végre Somogyi azon felhívására .no most vágj" Pető a juhász fejére hátulról orv módon kanász baltájával oly vágást ejtett, mely által az földre terült, Somogyi azonban a levágott áldozatban életjelt észlelvén, ennek kifejezést adva Petőt biztatta, hogy vagdalja jobban össze, mire ez fejére még több vágást inért, melyek után Somogyi a megyilkoltnak melléuvét kigombolván, annak belaó zaebjéből péoztá''rczáját kivéve, a tett színhelyéről mindketten elszaladtak, az erdő szélen megállapod-'' ván Petőnek-Somogyi az elrablott péozből 30 frtot adott , a többit magának megtartotta, 8 mindketten a pénzen Rendeken ruha nemű-eket vásároltak, a megmaradt összegből pedig a korcsmában mulattak, következő napon egymástól elválván, Pető szolgálati helye Mándra ment. —
Előadja továbbá Pető György, hogy rná jus hó 4-én Külső Csányb.an történt együvéjőt lükkor Somogyinak megmondotta, hogy már Mándra beszegődött a hogy oda indult.
(Vége következik.)
Helyi hírek.
— Zalamegye állandó választmányának feutebb közlött jegyzökönyvére különösen felhívjuk a t. közönség figyelmét s nem csalódunk, ha a közvéleményt tolmácsoljuk: intéz kedéseért elismerő köszönetet nyilvánítunk s óhajtjuk, hogy ugy legyen! A hazai ípnr párto Usa lfgaürgőab kötelmeink egyike.
— Nyilvános számadás. A f. é. aug. hp 20 án a polgári isk. zongora alaptőké jenek gyarapítására a városház nagy termében rendezett műkedvelői színi és dalelőadás alkalmával a n-ndes belépti dijakból 158 frt. 20 kr., felülfizetésckből 19 frt. 50 kr., folyt bo. — Kiadás volt 106 frt. 80 kr. — F«lül marad tiszta jövedelem 70 frt. 90 kr. — Felülfizettek :Nagy Kanizsai dalárda 10 frt. Oazeszly Antal ur 3 frt. Sommer József 2 frt. Dr. Tomcaányi ur GO kr. Qoldmann ur 20 kr. N. N.^r 40 kr. ifj. F<rsaelhofer József ur 60 kr. N. N.ur 50 kr. N. N. ur 20 kr. N. N. főgymn. tanár 2 frt — Nem mulaszthatjuk el, hogy e helyen hálás köszönetünket n«1 nyilvánítsuk T. Schlcsioger urnák, ki a színpad felállításához szükséges d.»szka és lécz készlet mennyiséget, a nagy-kanizsai keresk. ifjak önképző egylete pedig az ehez megkívántató állványokat] kölcsönkép odaadni bzí vesek voltak. Hálás köszönet illeti még Wogrincsics János urat is, ki ez alkalommal a zongora oda és visszaszállításnál segéd kezni, valamint a mvgora hangolást a jótékony czél iránti tekint-rtbol minden dij nélkül eszközölni szíves volt. Fogadják ugy a nevezettek, valamiül a nemes ügynek nagyérdemű becses
jen többé, majd ismét a kunyhó küssöbén találta magát elmerülni Nezsa bájoló alakjának szemléletében.
Az erős ifjú Sümeghy Ákos kiszenvedte a súlyos bsjt, állapota napról napra javult; ek kor közié vele Nezsa megszabadulását a haláltól, röviden elfutván a vele történteket; azt, hogy ő volt megmentő angyal, akarata ellenére is elárulá.
A kos a legmélyebb hálaérzettel telt el a nemeslelkü leány iránt.
„Sokat tudok magamról — szólt Ákos még mindig nyugágyán áthelyezkedve -- de j £zt, hogy hol és kinél vagyok, ki kötelezett le örök hájára, az iránt tájékozva kellene lennem.*
„Ön sokat akar — felelt Nezsa németül — eddig kímélni ohajtám minden felindulás tói; s most mivel a veszélyen tnl van, a önmaga kér, eleget teszek kivánaágának; — ön ki tekintett az ablakon magas hegyeko% égbe meredő csúcsokat lát, ha járt ön Stájerben, annak vannak ilynemű tájai, de ön Bosniában ellenségei közepette van, hol egy áruló azó avagy hang életétől fosztja meg."
„Bosniában? — kiált fel Akoaijedten -hol a sereg, melylyel idejöttem ?«
»Az győztesen halad előre — volt a válasz — Boania gyermekei kénytelenek meghajolni a túlnyomó és rendezett erő előtt, mi visszavonultunk, elrejtőztünk a nagy világ elől; apámat a harezokban veszitém el, most egyedül állok elhagyatva* — s könyek lopództak a szép szemekbe.
(Folyt, következik.)
pártolói háláa köszönetünket. A műkedvelői színi előadást rendező bizottság nevében Berecz Imre.
— Nyilvános köszönet. Alulírott e-zennel köszönetét nyilvánítja Berecz Imréné úrhölgynek, Bátorfi Emma, Payer Lenke és Zalay Gizella kisasszonyoknak; Berecz Imre, Zalay Lajos, Tersánczky Gyula, Hothmann Béla, ifj. Tersánczky József uraknak, nemkü-lömben Országh István veterán színésznek, a polgári iskola javára beszerzendő zongora alaptőkéjének gyarapítására rendezett műkedvelői színi előadáson való szíves kÖ^eműködésükért, melynek folytán ezen ozélra 70 frt. 90 kr. tiszta jövedelem jutott. Midőn ezen összegnek átvételét hálás köszönettel nyugtázná, az önzetlenül közreműködő hölgyeknek és uraknak ismételten haz»fiss köszönetét nyilvánítja. Nagy Kanizaán, 1879. aag. 25 én. Morgenbes-aer János polg. isk. igazgató.
— A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet működő tagjai közül 31 egyén utazik a zalaegerszegi tűzoltói ünnepélyre.
— Yámbéry Ármin világhírű orientalistánk felolvasása a „Szarvas" dísztermében lesz aug. 30 án este. Helyárak: 1 frt 50 kr. —
1 frt és 50 kr. Ujolag felhívjuk a nagybecsű felolvasásra a t. közönség figyelmét. Jegyek kaphatók a dohányfőtőzadében.
— A szegedi elaó népzenekar a napokban Szombathelyről Nagy-Kanizaára érkezett. A kitűnő alföldi zenekar eatélyeinek látogatására felhívjuk a t. közönség figyelmét.
-- A nagy-kanizsai felső és alsó községi népiskolákban az 1879/80 tanévre a beiratások aug. hó 31-től szept. 5 íg a városi iskola épületben reggel 8 óratói 11 ig, délután
2 tői 4-ig tartatnak meg: miről a t. szülők hí vatalosan értesíttetnek. Az igazgatóság.
— Tanügyi értesítés. A nagy-kanizsai kath. főgymnasiumba az 1879/80 tanévre a nyilvános tanulók felvétele aug. 30, 31, s*»pt. 1 éa 2-ánjiéWőtt 9-12 óráig történik. Ugyanazon napok délutánján pedig a pótló, javító éa felvételi vizsgálatotfognak megtartatni. A kath. főgymnaaium igazgatósága.
-- A helybeli izr. nép- és kereskedelmi iskolánál a jövő tanév szeptember elsején kezdődik. A tanulók fölvétele f. h. 31-én éi szept. első 3 napján az iskola helyiségében történik. Nagy-Kanizsa 1879. aug. 24 én. Az igazgatóság.
— A zala-egerszegi tűzoltói ünnepélyek alkalmával jegy ok adiazebédre, tombolára és sorjálékra, emlékérmek a központi irodában válthatók. A sorjátékon nyert tárgyak, bezáró lág szeptember 8 ig, szinte a közpotni irodában vehetők át.
— Auer Lipót oroszországi udvari hfgedümüvéaz Balaton Füreden van. Iliruevcs hazánk fiát üdvözöljük szép nejével együtt megyénkben.
— A vasmegyei régészeti egylet évi jelentése megjelent, szerkessté Rezsőfy György egyleti titkár a kővetkező változatos és felelte érdékes tartalommal: A borghesi viador. A történelem előtti idő dr. Lipp Vilmostól. A római póstaűgy belaservesete Bubics Edétől. A vasmegyei régészeti egylet magyar-eremgy üjtemé-nye Rez&tíj Györgytől. Góth emlékek Vasmegyében. Őskori temető Keszthelyen dr. Lipp
Talányok.
L
1 e
¿de«, kedves gyflmSic« vagyok V Fán és földfin találhatod Selyem ruhád ba felveszed. Bizony nekem kStzönheted.
* B| y t
Ha elvágod végbe tömet, Cseppeket kapas — kese.üket Felzavartan ártsak nagyot: Szainek mérges állapotot.
Helyezd vissza végbetümet 8 vedd előlem as elsőmet, S többat árt nuyd mint előbb ; Bárcsak pusztulna mielőbbi
Felemészti vagyonodat, Háborgatja nyugalmadat. —- Lanacskán, íoly, sohsem siet,
Mig csak leszen — enyém s tied!
II.
A midőn még kicsi voltam; Mákos aÍ"-ért majd meghaltam ; ■ De mióta nagyobb lettea, ▲ szót ,6*-val megszerettem !
IIL
Jaj be asunya, jaj be csonyal* Kiáltnak az emberek. Valahányszor rut talányom Háznk előtt kéreget
.Álla vaczog, szeme csurog, Térde inog a vénnek. Bi la volna hasonmása Embernek és — Istennek t"
}
Vilmostól. A vasm. régészeti-egylet római fölirattára. Az egylet tisstviselősége és igazgató választmánya. Az egylet alapszabályai. Titkári jelentések. Pénztári kimutatás, az egylet tagok névtára. Az egylet összes tagjainak száma 673. Ez évkönyv szerkesztőségi irodánkba a kanizsai s e vidéki tagok részére megérkezvén, az idei 1 frt. tagsági dij lefizetése mellett átvehetik a délelőtti órákban.
— Kossuth Lajos ünnepelt nagy ha zánkfia névünnepének előestéjén kedélyes társaság gyűlt össze az „Oroszlán" czimüszálloda kerthelyiségében A jelen voltak között Lengyel Lajos helybeli ügyvéd ur itt tartotta meg névnapját és Krompacher István ur mint az említett szálloda bérlője^ mint minden ilyen alkalomkor ugy most is tisztán kezelt jó balatonmelléki borokkal szolgált fel vendégeinek és mint valódi magyar szellemű házi gazda őszinte részt vett a nagy száműzött iránti hazafias tüntetésben. A lelkes áldomások között Tuboly Viktor ügyvéd ur a többi között ezeket mondotta ;
Szép ilyenkor a társaság ha zajos ;
A magyarnál szent név ünnep a Lajos !
S még az ég is lenne reánk haragos :
Ha nem mondjuk, hogy éljen Kossuth Lajos!
A vigalom reggeli 3 óráig tartott s a vig társaság a Kossuth induló lelkes hangja mellett oszlott széf.
— A csáklomyán felállított állami tnnitóképezde igazgatótanácsába rendes tagokul. Konyáry Mihály ügyvédet Ziegler Kálmán kir; közjegyzőt. Caesznák Sándor ügyvédet és Dr. Krasovecz Ignácz kerületi orvos nevezte ki vallás- éa közoktatásügyi miníster .egyszersmind megbízta elólnevezett Konyáry Mihály urat az ig. tanács alelnökségével.
—- Badacsonyban, a Balaton vidéké nek c kies pontján, e hó 16 án mint nekünk írják, caiuoa batyubál tartatott, mely daczára an- t nak, hogy néhány család közvetlen a mulatság előtti napon jeelnté be visszalépését, mégis nagyon jól sikerült. A Hertelendy villa salonjá-ban díszes hölgykoszorú gyűlt össze, kiket e csaknem háromszor annyi fiatal ember (ez is ritkaság raanap!) reggeli 7 óráig ugyancsak agyon-táuczoltatolt. A jelen volt hölgyek következők: Barthodeiszky Matild, BeÖlhy Irén, Bertényi Sarolta, Károlyi Mariska, Károlyi Margit, Nagy Sarolta, Nedeczky Emma és Bölönyiné, Sknbilcs nővérek és Szenlirmay nővérek. A mulatság látogatottságban ugyan mögötte áll a tavaly és két évvel ezelőtt tartottnak, de kedvben és vidámságban amazok fölött állott
— Rövid hírek. A királyi család hosszabb ideig lakik Gödőllön. — Garibaldi leánya egy vízben fuldokló iQut mentett ki. — A párisi világkiállítás fél miliő értékű léggömbje szélpattant. —Gr. Széchenyi Béla So Chanbsn van, innen Sopnorba megy. — As egri vizká-rosultak javára rendezett sorsjáték húzása f. é. nov. 1-én lesz. — A spanyol király arája, Mária Krislina fhgnő arczképét közli a Vas. Újság. — A szombathelyi nj városháza nagy ünnepélyességgel nyittatott meg. — Az angol divat a szőke hajat száműzte. — A telek könyvvezetők. orsz. egyletet alakítottak* — Egy angol vasúti talpakat készít üvegből.- — A .Pápai lapokat" Dr. Fenyvesty vette át.
.PokolszOlte teremtmény ó, Mely igézi barmunkat, Babonát Uz mindnyájunkkal, Megrontja a falunkat,"
B Máglyára a boszorkánynyal I Az a szokott eleme 1 Hamvadjon el teste, lelke, A pokolba le vele!*
(Megálljatok, kegyetlenek I" Kiált félelmébe ó ; Midőn látja hogy a bőszült Sereg dahc nőttün nS.
.Irtózom a tűzhalál tói,'' Fejezzetek inkább lel 8 alig hangzott el a szava, Porban gOrdCLlt már feje 1
S az ártatlan hullájából — Nézd e csodát vak csapat I — KépsődCtt egy caodafényos Angyalszerü bájalak.
Ez is igéz, ez is bűvöl Halhatatlan nevével, Máglyát képez nemes szive Hamvadhatlan hevével!
Bálványom vagy, ugy lm*dlak, Örök jóság képe te I Tied drága ausd halálig, Lésyem szentebb érzete I
WíTT FÜLÖP.
A
AUGUSZTUS 28 án 1879.
___ «;
ki nyert ?
Bpest, augusztus 23 án: 74, 8, 54, 20, 80. Lincz ^ . 82, 40, 20, 66,81. Triest . . , 1, 27, 69, 70,68.
Irodalom.
/
(E rovat alatt megemlített munkák Nagy-Ka-nissán Wajdiu József könyvkereskedése által meg-reo lelhetők.)
— Már teljesen megjelent „A magyar szabadságharcz" töténete 1848—49-ben. A nép számára. Irta: Vargyas Endre, Győrmegye kir. tanfelügyelője. Második teljesen átdolgozott és bővített kiadás. 207 képpel, 32 nagy negyedré-tü 3—3 ives füzetben, fehér, simított papiron, tiszta nyomással. Egy-egy fűzet ára csak 20 kr. Minden egyes füzet külön is kapható. Az egesz munka egyszerre megvéve 5 frt rendkívül leszállított kedvezmény áron szerezhető meg. — Szép angol vászonba kötve aranyozással 6 frt A magyar szabadságharcz, a nemzeti újjászületés eme vérkereaztaége, mely harmincz évvel ez előtt forrongó mozgalomba hozta az országot, egyike hazai történetünk legnevezetesebb mozzanatainak. A magyar, tömörülve a jogvédelem sástlója alá, megmutatta ekkor is a világnak, hogy alkotmányát, a nemzet eme palládiumát, méltóan megbecsülni tudja s gyáván nem fog elcsenevéazni soha. Eme nagy események népies nyelven való tüzetes leírását tartalmazza a föntebbi munka, melynek már első kiadása, zamatos, körömfont irálya s páratlan szabad szelleme által csakhamar kedvencz olvasmányává lett a magyar népnek. Maradandó becset ád e müuek a 100-nál több jól talált arczkép is, melyekben megismeri az olvasó mindazon férfiakat, kik történelmünk ezen korszakot alkotó napjaiban — többé kevésbé lényeges szerepet vittek. Ezennel felhívom tehát a nevezett munkára a n. é. magyar közönség figyelmét és pártolását annál inkább is, mert az által, hogy a mű füzetenkint is kapható, minden hazafi lassankint és észrevétlenül megsserezheti magának az érdekes vonzó müvet a igy eljuthat még a szegényebb aorsuak asztalára is. Kiváló tisztelettel Mehner Vilmos.
J-^WJtKSta^ Ili .. .1. • -Hf.
Vegyes hirck. -
— Eredeti ttinlap : Zsarnótzán a Nagy kortsmában a városházzal vizavi. Adatik ma, április25 én lS32-ik esztendőben: Fiask<f>agy a Génuai dózaa összeesküvése. Hazai vitéz és hős dráma 5 felvonásban, melynek végén igazi tüz fog megjelenni. Irta egy tanuló (Schiller) magyar theatrumra változtatta a helybeli director. Személyek, a kik játszanak : Fiaskó a dózs''a, Taerepes director, ellenőra az ő hitves társa, Tserepesné asszonyság. Dória'' a vén hertzeg, . Matskássy. Juliska ennek édes testvére, Mais-kássyné asszonyság. Vérina a conjaratorok feje, egy dilettáns. Hasán egy fekete szeretseny a kis Taerepes, Conjuratorok, maskarák, gyujto-gatók talián zsiványok. A darab játszik Génu-ában, egy a tenger partján fekvő városban. El-aő hely tetBzés szerént, második hely 4 garas, gyermekek és a, kiknek pénzük nintsenj a felét fizetik. A cassáoál azagös szappant és mindenféle szépítő szert árul a directorné. Megkezdődig 6 órakor.
— Nihilista vértanú. Odessába Szomoff nevü fiatal ember, kit nyilvános politikai tüntetés miatt letartóztattak, a börtönben iszonyú öngyilkosságot követett el, melyről a moszkvai Ruszkija Vjedomoszti a következőket közli; Szomofifot hatrakötött kezekkel vetették a börtönbe. — Juliua 26. és 27-ike közti éjjel fogai segélyével a padból és egy edényből emelvényt csinált, erre felment; fogaival levette a lámpát, felcsavarta és mikor a láng erősen égett, odaha- -jolt a láng fölé és ugy maradt ott addig, mig a bőr egészen le nem égett a hátáról. Azután a két .karját égette meg, ugy. hogy a hus teljesen szénné égett. Másnsp a legborzasztóbb fájdalmak közt meghalt
- - _ _
— A x4légi legnagyobb városai. ''London 3017.000 lakósa Paris 1,950.000 lak. Pecking r 1,648.000 lak. Jeddo 1,554.000 lak. Canton (china) 1,236.000 lak. Konatántinápoly 175.000 lak. Calcutta 1,000.000 lak. New York 923.000 lak. Bécs 825.000 lak. Bombay 816.000 lak. Berlin 703.000 lak. Philadelphia 674.000 lak. Petervár 666.000 lak. Makó (Japán) 600.000 lak. Tutachen (China) 600.000 lak. Liverpol 509.000 lak. Bangkok (Siam) 500.000 lak. Nanking 500.000 lak. Glaakor 450.000 lakösaa. Madrasz (Ázsia) 427.000 lak. Nápoly 419.000 Ningpo (China) 400.000 lak. Cairo 400.000 lak, Rio Janairo 400.000 lak. Brooklin 396.000 lak. Shangai (China) 395.000 lak. Oaaka (Japán) 373.000 lak. Manchester £62.000 lak. Bamung. ham 344.000 lak. Lyon 324.000 lak. Dublin 319.000 lak. Madrid 314.000 lak. 8U Louia 310.000 lak. Lucknovv (Ázsia) 300.000 lak. Marseille 300 000 lak. Chicago 298.000Tak. Amsterdam 267.000 lak. Baltimore 267.000 lak. Budapest 256.000 lak« Leeds (Anglia)
TIZENNYOLCZÀDIK ÉVFOLYAM.
Z A L A :I a K ö Z L Ö N Y.
i. Y AUGUSZTUS 28 áa 1879.
253.000 lak. Amoy (China) 250.000 lakósa. '' Boston 250.000 lak. Varschau 243.000 lakosa, Hamburg 225.000 ¿lat. Scbeffield (Angolor.) 222.C00 lak. Romá 217.000 lak. Cmciunufi 216.000 lak. Mexikó 210.000 lak. Hydrabad (Angol) 200.000 lak. Tschutkiug (.Cbiaa) 200.000 lak. Buffalo (Amerika) 197.000 lak. Mailaud 197 000 lak. Bordeaux 194.000 lak. New-Orleans 191.000 lak. Alexandria 190.000 lak. Barczelona 190 000 lak Brüssel 189.000 lak. Bonares (Ázsia) 186 000 lak. Babia (Brazília) 180.000 lak. Turin 180.000 lak. Baenos-Ayres 178.000 lak. Edinburg 176.000 lakósa. Brealan 172.000 lak. München 170.000 lakósa. Bristoli (Anglia 167.000 lak. Palermo 167.000 lak. Manila 165.000 lak. Prága 158.000 lakósa Drezda 156.000 lak. Koppenhága 156.000 lak. Lille 154 000 lak. Delhi (Ázsia) 152.000 lak. Havanna 152.000 lak. Batávia 151.000lakósa. Adriánopel 150.000lak. Bangaluz 150.000lak. Buchara (Turkesztán) 150.000 lak. 1 ábris (Perzsia) 150.000 lak. Szt. Fracziska 150.000 lak. Cagorima (Aaaia) 150.000 lak. Smyrna 150.000 lak. Tuois 150.000 lak. Marachvida-bad 147.000 lak. Baxoda (Bombay) 140.000 lak. Bradford (Angol) 138.0( 0 lak. Stockholm 135.000 lak. Surad (Bombuy) 135.000 lakósa. Achmedabad (Bombay) 130.000 lak/ New-Custlo 130.000 lak. Agra (Ázsia) 126.000 lak. Gent (Belgium) 126.000 lak. Huil (Anglia) 126 000 lak. Genua 128.000. iak. Toulouse 126.000 lak. Antverpen 123.000 lak. B.ukarest 122.000 lak. Belfast (Anglia) 121.000 lakósa. Limu (Peru) 121.000 lak. Damaakus 120.000 lak. Garkand 120.000 lak. Sevilla 119.000lak. Odeáaa 119.000 lak. Velencze 118.000 lakósa. Rotterdamm 117.000 lak. Florencz 116.000 lak. Santiago (Chilo) 115.000 lak. Nagyenz (Ázsia) 112.000 lak. Nantes 112.000 lak. Valenczia 110.000 lak. Kanpur (Ázsia) 109.000 lakósa. Königsberg (Orosz) 106.000 lak. Waaschington 104.000 lak. Lüttich (Belgium) 104.000 lak. !
Montreal (Amerika) 102.000 lak. Kiga (Orosz) 102.000 lak. Stock a. T. (Angol) 101.000 lak. Aleppo 100 000 lak. Allahabad (Azeia) 100.000 lak. Barelly (Azsia) 100.000 lak. Beyrut lOO.OOC lak. Brusaa 100.000 lak. Erzerum 100.000 lak. Teiaabad (Azsia) lOO.OOCHakoea. Hué (Cochinchina) 100.000 lak. Marokko (Af rika) 100.000 lak. Merscbhed )Perzaia) 100.000 lak. Rouen (Franoziaor.) 100.000 lak. Faach-kend (Szibiria) 100.000 lakosa.
Papírszeletek.
Egy nő a «ülés kínjától gyötörtetvén, férje kőnyezre ült az ágyon.
— No sírj galambon, sóhajt a »6 férjét vigasztalva, oh hiszen nem te vagy ennek oka.
Egy nri ember intőczédulát kapott, — hogy hátralevő adóját fizesse le. Rögtön siet as adóhivatalhoz s felmutatja könyvét, hogy Ő minden adóját lefizette. — Sajnálom — mond as adóhivatalnok hivatalos képpel de nem törölhetem ki a főkönyvbe"!, ha már egyszer beírtam adósnak.
No czigány, eszel-o v.''gy iázol? — kérdé egy nr a folyosón ácsorgó cxigánytól. — A mint látja most sem nem eszem, som nem iszom: de ha megkínál a nagyságos ur! akkor esxom is, iszom is — feleié az elmés czigány.
— Ugyan kérem édes barátom! ismerte boldogult nőmet? — kérdé ogy özvegy fényképész barátjától.
— Ilogj ne. miutba most is előttem állana — feleié az.
— Legyen hát szíves egy fotográfiáját készíteni, mert nem birok toló cgyot som.
— Csodálatos teremtései az istennek ezek a nők — monda egy udvariatlan férj — nőmet nagy-rehezon rávettem, hogy lépjen bele a harminczadik évbe « most meg 10 év óta unszolom, hogy lépjen ki és nem tndom rávenni.
Adat a nőemanczípácaiéhoz : Ej van, csengetnek a nőorvosíjt sajáu : a cseléd kijön.
_ Gyorsan, gyorsan, mondja kérem a doktornak, hogy azonnal jöjjön hozzánk ! >
— Lehetetlen uram.
— De nőmet Exülésí fájdalmak lepték meg-
— A doktort ia.
Vigasztalás. A gróf és marquis találkoznak egy »¿Ionban, hová nem viszik nejeiket.
A marquis : — Nőm nem sokára fnja lesz Vájjon mit fog mondani Cora, a ki oly annyira
fílték^ny ?
— A gróf: — Vigasztalja őt azsal0 hegy én
csibitám el nejét, marquis nr !
— Tudja-e szomszéd, — saól as asztalos a szappanos szomszédjához, hogy a minisster tegnap a városban volt?
— Na, — felel a szappanos, as sem lehet ám vslami jóravaló ember, mikor egy gyertyát sem vittek tőlem, hcigy kivilágítsanak neki.
Egy ember elment as asstalashos botjával bogy vágjon le belőle egy kicsit, mert bossza As asztalos vés«! fürészét és a bot alsó végéből el akart fűrészelni, de az ember megfogta kezében
mondván :
— Nem alulról hosszú, hanoin fe''.Qlről.
Édes apám kabát kék (kellene,) mellény kék. nadrág kék, — igy irt haza a ruhából kifogyott diák.
Jó lesz neked fiam szürke posztóból is — feleié neki vissza az apa
ko-át?
— Mikor tudhatni meg biztosan az asszonyok
?
— Haláluk ntán.
Amerikai fantázia.
Egy ur a franezía tengerpart egyik városában akar nyaralni. Valamelyik fürdőhelyen gyönyörű villát lát a parton, melynek kapnján következő t.irtalnm czédnla volt olvasható:
Bérbeadandó nyárilak .. . Értek eshetni a tulajdonossal vis-á-via.
Vis>á-vis? Ott az oezoán t^rül el! . Végre egy nr felfedi a reitéKt A vili» tulajdonosa valóban .m-á-vts lakik: csakhogy Amerika valamelyik port városába«1 s ha vele értekezui -kar valaki, előbb 14 napi tengeri utat leli megten« íe — Amerikába
__
Vasúti weuetrenü.
A bnda-pésti iddmutató óra szerint,
l. .''."*. 1 i í J
iudtti Kaniisnrttl j
Vonat hova:
igám ■ t , Ors Pere. Id5
206 Esaék, Muháes,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . . „ „ ; 2 30 délut.
213 Buda-Pestrí''....... 4 58 reggel
202 ,........-.26 délet.
204 .......... 11 30 estve
21:* Bécsbe (SKombathely, Héca Ujhely feléjö 8 reggel
301 . ........ . 11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délut
308 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz é* Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délnt
Érkezik Kanizsára
honnti t
216 Eszik, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut 206 , . , . jl 11 estve.
203 Buda Pestről . ... 1 ... 4 20 reggel
201 „ •........2 5 délut.
211 „ ............9 44 estve
314 Bécsből i8«nmbat!i. Bér« l!jl...|y)Mől 10 27 estvo
302 „ „ * .45 reggel 163 Sopronyhól ........U 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marbtirg. Piagerhof
felől . .........4 12 reggel
20* Trieszt é. Bécsből Marburg, Prager-
hof felől ......... 1 21 délut.
''Mi Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve Marbnrgha csatlxkoaáx VíIUeh és Krancesfestből
„ « , „ Fiancesfestbó
_ ■ _
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
OTTO FRANCZ, czég.
«
különlegességei Bécs, Mariahilferstrasse Nr. 38.
Csáfixár \\*i¡* íru Jeirályilag
kizárólagosan
szabadalmazott
P I! R I T A S
hajifjitó-tej.
A Paritás nem hajfesték, hanem tejszerű folyadék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy fehér hajat megifjitani, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt! 4 • . »
Egy palaczk „Puritás" ára 2 frt (elküldésnél 20 kr. költség.)
TJÓvirág. Egyetlen szépitőszer som ver«anye*bct kitűnőség és jó hatásra J-J-a .hóvirággal". Oiajos Üdítő alkati éazekből előállítva, eltávolít eztm sxer rövid idó alatt szeplőt, májfoltokat, bőratkákat, bőrpattanásokat stb. és az arezbőrnek fénylő fehérséget, üde és finomságot kölcsönöz. Legjobb védszer az őszi én téli zord levegő behatása ellen, azért nél-külöshetlen női s. épitőszer különösen a farsangban, ára 1 forint.
"Déoii pipere rispar Szent-György virág, fehér és rózsa színben, a bő-rön tartós és látbatlan, jóságára a legkitűnőbb minőségű A rizsport leginkább a folyékony szect-gy<>rgy-virág használata ntán ajánlhatjuk, mi az arezszinuek feltűnő gyengéd fiuomságot kölcsönös. Egy doboz
ára 60 krajezár.
# ''
"Drllantlae az egyedüli sxer a szakái szépítése és puhán tartására, miniden ssirosság hátrahagyása nélkül, ára egy palaczknak 80 kr.
TTelariaa szarvasmarha-hajkeuőcs orvosi utasítás szerint készítve, a -■-■-haj szépítésre és fenntartására, megóv a bajhullási korpaképzódéstól és erősiti a hajbőrt, ára egy nagy tégolynok 1 frt 50 kr.
T\id-olaj zöld diéhéjból gondosan készítve, azon kitűnő tulajdonságig«!, hogy a fehér, őss és vörös hajnak egy természetesnek látszó sötét szint kölcsönöz, ára egy nagy palaczknak 1 frt.
T a Jeoae igen jeles szakál-növesstő, melylyel a szakált igen szép -^fekete, barna, vagy szőkére lehet festeni. Fekete vagy sötétbarna hajnál a La Jeune igen czéiszerüen alkalmasható, ára egy levélkének a hozsá tartóséval 3 frt.
TTrmaia (hajszesz) kitűnő hatással a baj és hajbőrre, a kigőzölgést elő-^ segíti, megőriz a korpa képsődéstől és fakadisoktól, előmosditja a hajnövést különösen kiáltott betegségek ntán, u. m. tyhus, himlő, gyermekágy stb., ára egy nsgy palaczknak 1 frt 50 kr.

TJippakreae, gyógyerejü szájvíz rosz zzag elUvolitására, rendkívül jól-AAtevŐ és üdítő hatással, ára egy palaczknak 1 frt 20 kr.
j . . • ; w -^''r . ''
Nafcy-Kanizsán valódi miuőségben PrágST Béla gyé|yaze-réai árnál. (853 16—26)
RAVISSANTE
A t. Mlmiiapat egyetlen ártalmatlan bórszépito szere,
da
Dr. LEJ0SSE á Paria.
és ason jeles tulajdonságba! bir, hogy a bőrszerve pakité''at, féifrlaaltőlef hat annak működésére foko só éltetó befolyással bir. A legdicaóbb toílette-sser mín-len hölgy számára, mely minden bőrbetegséget eltávolít s a bőr színét fiatalítja és tsépiti. Mint lágyító-, bőrfejlesztő-szer minden zsíranyagot és olajfélét fölülmúl, mintán a börtreudkivül hajlékonynyá, gyöngéddé és fehérré teszi Nagy üveg ára 2 frt. 50 kr. kis üveg I fit. 50 kr.
SAVON RAVISSANTE
a legkedveltebb pipere-szappaa a bőrszín szépitéaére ¿a Javítására
üassnálata után a bőr kárseaysiaia lesz és igen kellemes Hlatot
(891 7—•) tart meg.
Egy dobozzal (3 drb.) I frt 50 kr. darabonkint 50 kr.
Valódi minőségben kapható a közpouti főraktárban, h''chwarz Henriknél Budapest, mtUeum-knrut 10. sz. NagyrKanixaán : Práger Béla, ur gyógyssertárában. Szegedea : Kovács Albert éa Barosay Károly nrsk gyógyszertárában, DEBRECZENBEN : G5tl Nándor és Dr. Rotschuek V. Emil urak gyógyszertárában. K0LÔZSVARTT Valentini A. gyógysr. és nagyobb gyógytárakban.
■erser"" orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orrom irtint-lyot. ¿Ital ajiaWv Anistria-nitr)''Mront4ebas, Fras* rslaorucáff. JtímrtsrsiHif, llollnixibnii <« KretUhaa, BostS-
nl&bnu Ml. lur tis •■* ..U fcnyr« *iV«,r«l h.tr/»altAlik
mindennemű börkütegek
mint szinte az arezbör mindenféle tlsztátniunRágal ellen
kat*iQ<V*e>i a rúU, ot i.lftU 0» pikkoljr »Acinr ellen, a kom. a %hmí* irp*.Irány, a fej «akii korpa rHcn. a rw>|4ft. tanjfolt. «* ni''TWTfxrtl ro»-*oiT. a faeTtlac. a UUauuiia. li pry<T!»»tf* TalaiMnnyi kűl*ó foiS-l.-.''.rifpl «Ilon. lUcafclöl mi»-4oi.kinr»k »int a b6rt tiaztitú ao*4^.<rr ajislutli.tik.
s
Ara darabosként hr.szná!atl utasítással együtt 35 kr.
A ^<T-rr-ffIe fcálrAay.sxnppnn ItT.-la t<*<ra<-ny ^Uiniiyi lartal-maz folíítUbb KO»ilmtjin van kr».-iirr, ■ |i iiji<llv»<.R külünKAxik rainJen érrébb a kareakedr.bMB rtOfonluló kj.trány-.^ppa ,októl. ''
Csalások kikerülésé végett
* gyófcysxertá-akbau
világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő
s figyelni keli a zold csomagolásra
s az ide mellékelt védjegyre«
fi U Cl f****111 ÏÏÎÏÏLÎ*. aoireid rénmér* t
Bs HELL roña. TROPPAU » mcrbi.a.ok «.
WW— lawrraw, keaSda»ok u kAi4es«tt. Kapható: Magy Kaalzsia, Práger Béla ar gyógyszertárába!, és Zsli^rmn, Hall«ay ar gyógyazerUrában (822 12-15
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy- Kanizsán, egy jól oskolázott ifjú gyakornokul, kedvező feltételek mellett felvétetik.
Keskeny
útlftt - mellcznkorkák,
a tüdő és mellbiUok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tiraőhnrnt biztos gyógyszorei.
A termő.*.I Altul • »*»nve<tó cal>irti«c g^^HM
Javára tcrvuitott mei;hec»cQihellcn kaikén; utlM y^^BBBy^
amíg cUtlig fel nem <|erlt«tt titkot forlolja ■VJHM
m.cáliaii, ml.i«ri»l « gége é* 1 tge»Z rnnd.iar ^^VLTJMH
KjrulU.lt njnkhiirtyájitra yató aionnall eyurt VJK: W
ét cnyhlló halá« syakorUijrst ni Illet* betry ^^JftlLjH
ilcrrck Kyó?yulű»At mtadtffl'' teltlnwibra teb»- wKBmLWBBí
krSt k.ieik.dOnk, kilőni
Sf jelemt>e ajanljuk ható«áf1la|r beJerjTt.l« viiitgytaktf »a. doboaoa l«»ö slilriUunkat, mert Mak esek IgssoUak annak valódlaijat.
Schmldt Victor & fid,
ea. k. sxabadal gyárosok Bécs, Wisdon, Allegasss ia
'''' -f— ..... v ..
Kaphatók: Prager Béla gyógysat. N.-Kanizsán, Kálivoda J. Letenyéi» Kis A. gyógysat. A.-Lendván, Dorner Kaj. vas- és Hlsserkereskedésben Sümegben Werli M. gyógysst. Ksprooesán és idősb. Mozelt F. Vasváron Hollósy József E. gyógysstrtárában Zsla-Egerssegen, (867 25—60)
„THE GRESHAM"
, életbiztositő-társasáfl Londonban.
Magyarországi fiók:
Bulaiest, Fer. József-tér 5.
Ausztriai fiók:
Bies, Ojemriüi 8.
frea. 62 319,848.— fres. 13.050,74Í .15
A társaság vagyona .........
Évi bevétel biztosítások és kamatból 1878.
juaiua 30-án.....;
Kivetések biztosítási és járadéki szerződések a visszavásárlások stb. után a társaság fennállása óta (18 48) több mint ....
▲ legutóbb tize&két hónapos üzleti idő alatt a társaságnál ......
értékig nyújtattak be ajánlatok, miáltal a legutóbbi 25 év alatt benyújtott ajánlatok
öassértéke több mint .......frCs 899.457,175.-
értékre megy. — Tervezetek a mindoa közelebbi felrilá-goaitáaok as osztrák-msigyar birodalom minden nagyobb városában as flgyndk vak s a magyar és osztrák
fres. 86.000,000.— fres 54.738,050.—
fiókok álul adatnak.
(914 1-12)
--:-
{-''à^ttL) ér -t.l .
Nftgy-Kanizsán, nyomatott a kiadó
jdonos Wajdits József gyorswjtóján.
-r i.«:-, Íjr.''J
■ i M
ií t
NAG F-K Alizai, 1879. augusztus 31-én.
Ttzennfolesadtk évfolyam.
s.-KanlzaaYáros helyhatóságának, „n.-kanlzsai önk. tüzoJtó-egjlet«, a „n.-kanizsai kereskedelmi a iparbank«, „n.-kanizaai takarékpénztár", a „zalamegjel általános Uaitéie«-tűlet" a „n.-kanizHai kUded-jiftTeló egyeaüiet", a «soproni kereskedelmi a Iparkamara n.-kanizaai kft 1 választmánya* 8 több megyei én táros! egyesület hivatalos értesiUje.
IIeIchkI»i kétszer, vasárnap- s c.süíOrlOkOii megjeleni) vegyes tartalmú lap.
IRTA:
GYÚROM ANTAL
m
vor''/ji. p. m. álilorár. kis komáromi káplán.
Jelige: „Mi szivünk ó, mi hő szivünk vala" Vérrel tartván minden kicsiny eret; Férfiúvá növénk fel általa És e n-íraes sziv ime megrepedt."
Tompa. Költ. III. k. 20. I
Egy mely sóhaj, megszűnt a szívverése,
Mely mindnyájunkért fenn, hőn lüktetett, Dicsőbb nevet Clió még íel nem vése,
Mióta ir. regét, történetet. '' \
C¿fikázó villámként hatott a rémhir,
Hogy meghalt a nemzet leghűbb fia! Vigasztalás e búra mily csekély ir, Részedre nincs fátyol bus Hunnia.
Nem volt nagyobb halottja e hazának
— Pedig egünkről sok csillag lehullt — Mióta István, László elhalának
S kétes jelenné változott a mult Királyi könnyek áztaták koporsód Dijul őrangyalunk adott babért; A nemzet, mely jóslat gjanánt vevé szód, Siratja benned bölcsét, a vezért.
Nem voltál csillogó fénynek barátja
Czim, rang ntán soha nem futkozál; Te mi^t a büszke Róma Cincinnátja Zárkózva éltél, munkálkodva bár. Magad maradtál, mint az erdők tölgye,
Szélvész erőszak ellen küzködél, A gyenge hajtást az, hogy meg ne ölje, Ha újra jönne még talán veszély.
Midőn napunk lealkonyult, s ütött már Az óra is, hogy lenni megszűnünk, Ki élni vágyott, túl a tengeren jár;
Te itt maradtál oltalmul nekünk. Nem örültél meg, mint Széchenyi István;
Nem vittél üszköt, mint Kossuth Lajos; Zsarátnokát égő háznak még szítván, Tudtad, hogy oltni azl milyen bijos.
Nem vándoroltál messze más hazába, Vigasztalád a fosztott bus anyát; Vihar, veszélytől nem fut más, mint gyáva Ki mentő eszközt bujdosásban lát. ^ Mint bölcs vezére Árpád nemzetének
Emelsz békítő szót a trón előtt, Panasz nem hangzik ajkunkról, csak ének Mely áthat titkon keblet és velőt.
Midón hazánkban számüzötten élünk,
Midón remélni, kérni bün vala, Bizonytalan koczkára téve éltünk,
Nem vártuk, hogy jön váltság hajnala. Míg ezrek ajka nem szólt mást panasznál, Te néma voltál mint Memnon szobor, Midón ütött az- óra megszólaltál, Szavadra vérző sebhelyünk beforr.
Te vissza adtál minket Önmagunknak,
Szabad hazának szívhatjuk legét, Előbb az égen hold, csillag kihunynak
Cfeak ttgy lövell a nap féttyt szerteszét.
Magán/ban éltél, mig nem jött az óra, Melyben te is mint Mózes egykoron Hajolva rögtön mennysugalta szóra Vezetsz hiven, veszély közt, zátonyon.
Nagyobb valál Atilla hun királynál
Ki üstökösként félvilág egén Borongva, tette rémjel, vész gyanánt áll
Neve jelzője vadság és önkény. Nffgyobb, dicsőbb voltál a 7 vezérnél
Ok hont szereztek tej, mézzel folyót. Te vész, örvény közt minket hűn vezérlél Hogy sz. örökségünk — hazánk megódd.
O1 Conellként széttördeléd a lánczot,
Mit küzdelmünkben önkény vert reánk, Midőn ég, föld bennünk elhagyni látszott
Akkor hangoztatád, hogy él hazánk! Szavad felér a trón magaslatáig;
Beszélsz, mint Istentől küldött vezér, Nem vád, mit szólsz, igazság mindegy szálig Mely ős jogot, bizalmat esdve kér.
Az nem halott, ki ennyit tett honáér, Terhes munkája közt pihen csupán, Jól tudjuk, a nap tündököl, pályát ér,
Sugáriból szövődik a korány. Nagy szellemed fényes oszlop mi nékünk
Mely visszahat, mint a bűvös sugár, Mi arra büszkén lelkesedve nézünk, 4 Küzdünk, bár honnét jöjjön vészes ár.
Négy ezred évről hirdet szolgaságot
Gúlák csoportja Aegypt síkjain, A seb, mit önkény ártatlan szün vágott,
Beforr ugyan, de fáj a néma kin. Hol vannak ők, kik ilyet alkotának? Nevük, hirükre terjed éjhomály;
Dőltét ki százba korhadt,''száraz fának,
Mely árnyat nem nyújt, és lombatlan áll.
» i
Mit alkotál, nem vér- és könynek árja.
Szentély, a hol dicsó erény lakik; Melynek te voltál leghívebb szolgája,
Dolgozva titkon a végső napig. Emlékre nem szorulsz, te élsz minálunk,
Élsz mint az újvilág Washingtona. A lét erős urához hőn imáznnk: Sok ilyet nyerjen még Árpád hona!
Lehullt a fátyol, látjuk már a képet,
Szolgáljon nékün* sz. oltár gyanánt; Hol Hunniának ifja, véne éled
Erőt nyervén, a bősz sors, hogyha bánt. Mint csipkebokrát Hóreb szent hegyének
Sarutlan lábbal álljuk azt körül, Magasztalólag zengjen róla ének Világra szólló tett, erényiről.
Utóhangok a* „ Arrogante" ünnepélyről.
Paradicsomban vagyunk, a méltóságteljesen ballagó* szép Duna kellő közepében. — Kétségkívül fölötte érdekes története v4n e tündérországnak, melyen „örökös hajnalnak játazik • pirosaiig a ;" fénykorának senitpontját azonban most ¿-te el. Mert van-e magasztosabb, lélekemelőbb látvány, mint midőn két nemzet ölelkezik és két szerető sziv összeforr; van e üdvárasztóbb érzemény, mint'' midőn testvér, testvér keblére simnl, örömkönyeiknek árját lecsókolva. — Ily ölelkezésben uj korszak nyi- ■ lik. A magasztos szabadság, az áldásos világosi ság korszaka. És azörömkönnyek, melyek szemeinkben rengenek — hadd ragyogjanak fényes jeléül annak,hogy kétnemzet egygyéolvadt ég?gyé a szép. jó és igaz eszmék iránti magasztos küzdelemben. Rég keresi már egymást a magyar éa franczia. Végre valahára találkoznak, meg-
TÁRCZA.
. A Rákóczy-nöta.
t Berkes Lajosnak.
Emlékszol-e még rá, barátom, midiSn Aszódon a francziaból kitiltottak? Téged azért, mert czigány vagy, engem azért, mert zsidónak születtem ? És midőn én szégyenpirborított arcz-czal elhagyám a termet, te kikisértél a Rákóczy indulóval. A nagy hársfa alatt letelepedtünk. —
Tizenkét óra volt és csak egy — szíva runk. De ezen a bajon is segítettünk. Mikor te hegedültél, én szivaroztam, és te szivaroztál, mikor én — szavaltam. — Szavaltam pedig „Hallod, hallod a hegedűt" czímü költeményt, összekeverve azt tót és zsidó szavakkal. Te mi*g-is azt állitád, hogy ennél szebbet sohsem hallottál, és én megígértem, hogy közleni fogom véled, ha ehhez hasonlót találok. íme, oly sok év után váltom be ssavamat. A mit te nekem akkor hegedültél, azt fogom én neked itt szavakban elmondani — de nem egészen ugy, mint Mühlbachtól hallottam. — Hejh, Lajcsi ! Ha én ugy tudnék káromkodni, mint te — hegedülni, de elátkoznám az 1705 ik évnek november tizedikét! Mert e naj>on aludt ki hős Rákóczy szerencsenapja, a a vitéz, a félisten kénytelen lett saját országából megszökni. — Nézd, ott van az erdélyi asiklaüregben, csak egyetlen egy azolgájától kiaérve. Szivében nincs vigasz, lelkében nincs remény, fájdalom és búbánat megtörték, és csak most látja be, hogy törekvése hasitalan, vállalata reménytelen. Sötét kétségbeesés dúlja szivét a legne-
mesb, leghívebb bonfiuak, ki hazájáért mindent koczkáz tátott, mindent odaadott és mindent — hasztalanul. E magányban most ereje megtört és a rettenthetlen mellére hajtja fejét és sir, sir keservesen, mint a gyermek. Néma csend uralkodik körülte, mert mögötte álló szolgája elfojtja zokogását, nehogy urát jelenlétére em-lekeztesse. Csend van körülte éa oaak a keblét marczangoló kétségbeesés és nyomor jajszavai beszélnek a fejdelemhez.
Most hirtelen egy csodásan reszkető hang rezdül meg a levegőben. Rákóczy feltekint és hallgatózik, mert e hang ugy találta szivén, hogy ez is reszket, mintha valami szellemi lény üdvözlete ihlette volna. És egy második hang is hallatszik, jajgató, panaaaló éa még mások is következnek éa egyesülnek mégható szép dallammá. Rákóczy meglepetten hallgatózik.
A legyőzött, földönfutó hősnqk egy árva hegedű huz egy gyászdalt — egy vigaszdalt. Mily hosszura busódnak most e hangok! Hogy sírnak, hogy keseregnek ! Mintha a gyászoló hősnek Magyarország fájdalmáról éa keservé-ről akarnának azólani; mintha mondani akarnák neki: igy si., így jajgat szeretett hazája. Éa mélyebben hajtja fejét keblére, éa keservesebben sir. Most meg harczizaj rázkódtatja meg a levegőt, bátran, azilajan, éleaen, harsányan. Igen, csatazaj ez! Ide aorakozzatok ti férfiak! Talpra magyar! Harczra a hasáért! Moat megint változik a dallam! Nem a fel nem tartóztatható csatazajban rohan moat előre.
E hangjegyek öaazeaeregléat jelentenek. Kimért lépéaekkel vonulnak előre a katonák; buzdító, bátorító induló hallatszik, mely előre és előbbre csalogatja a katonákat. És Rákóczy
könnyei elapadnak éa azemei azikráznak a harezvágy oroszlán bátorságától.
Tovább hallgatózik és büszkébben emel kedik keble. Elhangzik az induló, keidődik a csata —>-Vad hangok zugó, zajgó moraja, ágyuk dübörgése, puskák ropogása, kardok csattogása. Mily örömittas ujongás ! Riadjatok ! Riadjatok! Fejére vészhalál, ki reánk agyarog ! Előre, előbbre magyarok! Söpörjétek le azt a csőcseléket arról a hegyről; Fel a zászlót! Mienk a győzelem ! Éljen a haza!
És térdre borulnak a serégek, és hálaimát küldenek fel as égbe a seregek urához, a magyarok Istenéhez. Meghatva e hangoktól, Rákóczy imAra kulcsolja kezeit. De mi ez? A nóta megint feljajdul és sikoltoz vad hangokban és újra zug, és újra zajg i féktelen csatalárma. Az ellenség visszatért, aa ellenség újra itt van.
És újra düböng üvöltve, a csata is újra hallatszik, káromkodás és ima és átok és áldás! Jajszavak, sikoltozás, — ordítás — mig végre a kétségbeesés keaervhangjait a a végnélküli fájdalom feljajduláaát — csend követi. Sirí ciend! Éa e csendből megint kiemelkedik egy mesésen halk panaaahang, mint a nóta kezdetén éa elfojtott sirás zokog ki a keserves, fájdalomszülte hangokból , melyek halkabbak éa halkabbak lesznek, a levegőt alig képesek megrezgetni és megreszkettetni, mig végre végképen elhalnak!
A nótának vége van, éa mély csltad környezi megint Rákóczy t.
Felemeli fejét éa halántékára szorítja kezét. —
„Álom volt ez, vagy való? Mondd, Kálmán ! Hallottad-e te ia Magyarország kínszenvedésének történetét? Mi volt ez, Kálmán ?*
„Uram egy czigány hegedült itt.Ott álj a* sziklaoldalon."
„Hívd elé, Kálmán, hozd ide."
És csakhamar ott áll a fejedelem előtt a rongyokba burkolt czigány, rövid, lyukas köpeny t hanyagon vállára vetve, hollófekete hajzata vad azálakban kuszálja körül halvány homlokát, de arcza lángol, zseme szikrázik, éa barna kesében tartja barna hegedűjét, a világon leghívebb kedvesét.
„Minek hinak ?"
„Barna Mihálynak, uram!" L
„Ki és mi vagy ?tt
E kérdésre Barna Mihály, a rongyos esi- * gány, büszkén veti fel fejét.
„En művész vagyok, uram!*
„Mondtad, és igazad van. Hallottam mü-véssetedet. Mit hustái ?" ■- .
„Nem tudom. Csak gondolkoztam, ét a mirő 1 én gondolkozom, arról gondolkozik hegedűm is."
„Tehát Magyarország szerencsétlenségéről gondolkoztatok mindketten. Mindketten velünk voltatok a csatában, velünk harczoltatok, '' velünk legyőzettetek, velünk airtatok. Nemde, '' igy volt ?"
„Azt hiszem, hogy igy. uram. Tudnék feateni, lefesteném, tudnék verselni, szavakban mondanám el Magyarország balsorsát: de én csak hegedülni tudok a igy . zenehangok bau beszéltem el magamnak mindast, a mi itt az utolsó években történt."
„És csodásan tudss te elbeszélni Mihály. Szeretném tőled gyakrabban hallani, akarsz-e velem jönni Barna Mihály ?*
Erre Barna Mihály haragosan rázta meg fekete sörényét.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 31 éa 1879.
értik egymást s eme hatalmas, jelentőségteljes napon, melyen testvériesség szent érzelme üli ünnepét, — vigadnak zeneszó mellett
Érezte ta Rácz Palyaa helyzet fontosaágát midőn 120 barna legény nyel egyetemben, a szépnél szebb magyar nótákat csinálta. Kesergett, airt a hegedű — Keseregtünk sírtunk mi is; Nem szégy éljük e könyeket, hisz a testvéri szeretet szüléiket. £s Pali :udu, hol találkozika magyar s franczia szive, — Rágyújtott a mar seílJaise-re. A vér sebesebben kezde lüktetni ereinkben, szivünk feszült, megszállott a dízo Malom, láttak lelki szemeinkkel közeledni azon jobb Iwldogabb kort. mely ben derültebb lesz az ég, virul óbb a tóid, láttuk nőni a magyar és franczia nép boldogságának iáját. Ölelkeztünk bnsu''.tank és lelkesedtünk. — Viruljon is vi ruljon aranykora e két nemzetnek, mely éretted harczol szent szabadság, éretted lángol eszményi tí lágosság.
Elhangzott a dal „cserebogár sárga cserebogár* . . . Ricz, a Pali cselekedte „g" nuron, Üveghangon. Oda akartuk kiaitani néki Petődnek szavait: „vén muzsÍKus, mit véUíttünk mi néked", ,hogy mindig csak szomoritasz bennünket?* Ds Pali csak sírt — Kesergett tovább is hegedűjén, már-már azt hittük, hogy összetör kezében, — elbeszélve néiünk szép zeneszóban a magyar nép dicső hajdankorát, el minden átélt bánatát. Elérzékenyedtünk.
Ekkor előPép Bunkó, az öreg, éa gyönyörű váriatókban, a legnagyobb művészi szabatossággal jáiszá el a Rákóczi indulót. — A lelkes dés zen;tpon:jin állott. Vive ia francé Vive la li-berté! Ezrek ajkán egy kiáltás egy meny dörgés ként harsogott fel ez ima az egek urához, min den arczon égett a lelkesedés lángja, minden szivben medindult a vér és a tensége* „szabad-sag* mosolygó tekinte le azokra, kik egymást a-eerctik, égő szeretettel.
Estve hangversenyen mulattunk.
Márkus Emilia, művészi szavaifása s külső megjelentsenek leirhatlan bája áita! a szó szoros érielméoen megbüvö.tej. közönséget, de különösen tranczia vendégeiuket. — Haiio''.tuk a magvar csalogány, B abáué édí:3-bus énekét , is. Lanrencon képviselő, nem győzte eléggé dicsérni a „superbe brunne blíe" t. tudjuk mi azt már rég. hogy üdvben lobog mindenkinek szive ki Blaháné piros arczanak vii^tó rózsáit látja és ki szivgyógyitó, kedves dalait hallgatja.
A hangverseny után uralkodott ismét a czlmbalom, hegedű és furulyázó. Járták a fran-cziák, amúgy Isten igazában, magyarán. De hogy is ne, hisz — tudom Istenei — a nap tüze sem süt reánk forróban ama tűsnél, mely a gyönyörű szép szőke meg barna magyar lánykák szemeiből lövellt ki.
Vendégeink jelenleg az alföld kies rúnáján időznek. Itt a szabadság eme kies világá ban, ösmerhetik majd meg a magyar népet, .romlatlan erkölcsében, teljes szivjóságbin rs és nemzeti büszkeségében, es ha a lefolyt öröm-napok megteremtik a magyar és franczia nép állandó barátságát, akkoreltelejtjük-a bennün ket sújtott elemi csapásokat, látva bogy ismét érvényre jutott azon elvitázhatatlan igazság: nincs olyan rósz, melyből jó nem fakadhatna.
STEINITZ HENRIK.
„Nem, uram! Csak egy jószágot birok a világon: szabadságomat, s azt nem áldozom fel, Hegedűmnél egyebet nem szeretek, s az velem van. ; *
„Hegedűdnél egyebet nem szeretsz. Boldog ember! Nincs semmid, mit meggyászolnod, megsiratnod kellene!"
\„De mégis, uram. Siratom ő t."
„ Kit, Barna Mihály ?"
„Kit mást, mint a nemes fejedelmet, R-i kóczy Ferenczet. Ismertem szép anyját, a munkácsi hősnőt — gyakran volt alkalmam neki is húzni, őt pedig már mint gyerme ket ismertem. Jó volt, szép volt és hangja ugy csengett mint hegedűm Aztán mint ifjút is láttam egy napon, épen mikor medvevadászatra indult, és cdes anyja csókokat hányt utánna és ő édes mo-aolylyal kiáltott „¡Btenhozzád" ot vissza, mikor a vadászkürtök harsogtak és a paripák nyerítettek."
• Barna Mihály, az Istenre kérlek, hallgass. Én vagyok Rákóczy; ez^p anyám boldogtalan fia."
És a barna művész földre ejfi hegedűjét és földre esik maga is, és csókokkal halmozza Rákóczy lábait.
„Áldott légy, Magyarország hőse, a haza és szabadság királya! A''dott légy, Erdélynek fejedelme !*
„Barna Mihály, erdélyi trónom Zsibónál «»sazezuzatott a ugyanez történik majd egyszer a haza szabadságával is. Hegedűd gyászdallal végezett, ugy végződik majd Magyarország is. És mégis szeretném nótádat többször hallani. Moat — miután már ismersz — akarsz-e velem jönni?"
Pető György rablógyilkos ügyében.
(Folyt, és vége.) Ö JeUége a király nevében!
Somogyi Károly I só r. vádlott fenti vallomásától eltérőleg előadja, miszerint: azoigá-lati helykeresés* végett 1879. évi május hó 4-én reggel Csán > ban Mesteri Ferencihez is betérvén, Pető Györgyöt ott találta, onnét magányosan eltávozván, az említett czélbói Külső-Csányban szolgálatban álló Gáspár Péiernél is tudakozódott; kitől kijőve talá.kozoit ismét Petővel, miután ez kijelentette, hogy szinten szolgálatot keres, elhatározták, hogy együ''.t tartanak, az eső miatt lassan haladhatván, az örvé nyesi hegyen Gárdonyi nevű földmiveahes betérve meghaltak, honnét május 5 én reggel ismét útra keltek, napközt egy helyen tudako zódván heiy után, minthogy e napon is eaett az eső. estefelé Köveskutra tértek be, hol Pal Lijvs bojtárnál háltak meg, május 6 án Via domyalak felé mentek , 10—11 óra közt birka harangok hangját hallván, azon irányba tartottak ama szándékkal, hogy a juhászoktói értesítést szerezzenek, e midőn is as erdő bői a mező szélén a juhok mellett egy juhász: üiv-p»-pt félét olvasni láttak, a juhász felé közéledve az a papirt, — melyet Somogyi pénznek ismert fel — hirtelen csomóra kapva, dolmánya külső zsebjébe rejtette, e juhásszal történt fél órai beszélgetés után őt elhagyták. alig voluk tőle 15 lépésre a midőn Pető oda nyilatkozott, bogy visszamegy meguézi m>t dugaszolt azon ember zsebjébe s elveszi tőle, Somogyi ellenezvén ezt megkezdett u?ját tovább folytatta, Pető ellenben visszament, csakhamar hallott Somogyi egy vágást, visszatekintve látta, hogy a juhász összeesett, mire Petőhöz visszakiáltott „az Istenért mit csinálsz, ne bántsd"* de Pető még pár vágást mért reá s külső zsebjéból a péuzt kivévén Somogyi után szaladt, neki az elrablott pénzből 20 irtot adott, ezután mindketten Rendekre menvén, ott maguknak a szerzett pénzen ruhaaemüeket vásárolak.
Tagadja Somogyi Károly, hogy Külső Csány ban történt csatlakozásukkor Pető Ovörgy kijelentette volna, hogy szolgálati helye van már Mándon, s hogy ennek elfoglalása végett odamegy; tagadj*, hogy Petőt azzal ámította, miként a Vindoroyalaki erdőben a pénz felveti magát, s hogy a pénz kiemeihetése . végett neki a kanász baltát átadta, állításaként arról, miszerint azt Pető hol szerezte tudomással nem bír; annak indokául, hogy mintegy három na pon át Vindornyalak közelében tartózkodtak, a folytonos esőzést hozza fel; tagadj«, hogy a vindornyalaki erdőben Kutasy juhászt meglátván, azon szavakat intézte Petőhöz „ez az a kinél a pénz van, ezt kell levágnod", hogy Pe tót levágással fenyegette; s végre Pető által előadott a gyilkosság miként leendő elkövetésére vonatkozó megá-Iapodást s különösen, hogy Kutasyval két órán át járkálták s a pénzt zseb jéből ó vette voina ki,
A hit alatt kihailgatott Mesteri Ferencz és Pál Lajos tanuk vallomásaként, mint kiknél vádlottak május 3 4 s illetőleg 5-én hosszabb időn át tartózkodtak, előttük arról, hogy szolgálatot keresnek, mit sem szólitak; tanuk val
„Igen uram, követni akarom az életben és a halálban, követni akár a meunybe, akár a pokolba."
hu^ni fogod-e nekem megint , azt, a mit mi huztái V*
„Mindennap, minden órábaa, a hányszor majd parancsolj», és ha megengedi, ugy tiszte letére „Rákóczy .nótának" nevezem."
„Legyen! mondá a tejedelem. Nevezd Rákóczy-nótának. Nagyon is illik szerencsét lenségemhez. Tau maradandóbb lesz mint szerencsém és dic>ós<igem. T*n emlékjelül marad'' fel. mely gyermcsceinknek és unokáinknak beszélni fog e vészes napokról és Rákóczyról, a legyőzött honfiról."
„Jer velem, Barna Mihály, nálam maradsz." —
És ugy is lett. Barna Mihály a fejedelemnél maradt és iiü kísérője lett viszontagságos
életének.
Hogy miképen lett a Rákóczy nótából Rákóczy-induló fis az eredeti magyar hangszerből a „tárogatóból" hegedű, azt barátom, majd jövő levelemben mondom el. Most kifáradtam. Mert hidd el, ugy mint a Rákóczy-indulónál vonód reazket, ugy reszketett e sorok leirásá-'' nál a tollam 1 .. Isten v.eled!
WITT FÜLÖP.
A harezok napjaiból.
Török Ernőtől.
(Folytatás)
„Nincs elhagyatva ön — szólt ünnepélyesen Ákos — életért életet adok s áldozok, ha
lomásábói kitűnik, hogy vádlottak s bűntett elkövetése napján reggeli 8 — 9 óra közt vindornyalaki erdő felől ugyanazon nevű községnek tartottak, azonban a falu előtt eltértek, Varga Gábor tanú szerint: mintás a juhászok is ép akkor hajtottak ki, kiket láthattak vádlottak, ugy tűnt fel, mintha eléjük akartak vdlna kerülni s különösen Kocsis Jánosa Tömör Mihály tanukként, vádlottak mintegy két órán át a juhok mellett Kutasyval járkáltak ; Horvá''b László tanú igazolja, hogy Somogyi Károly e gyilkosságot megelőzőleg mintegy két héttel két ízben is megfordult házánál s Kutasy juhász bojtárjával nála ismerkedett m«g s e vádlott beismerése szerint megtudta, hogy Kutasy süket volt.
A vizsgálat adatai aserint Kutasy azon hírben állt, mint ki pénzes s ast magával szokta, hordani. Pető György nem ismerte Ku''asit, a kihallgatott vindornyalaki tanuk, de különösen Horváth László — Kutasy gazdája előtt is Pető teíjes-n ismeretlen; s végre május »»-án a gyilkosság napján kedvező idő levén, e napok ban a juhoic először voltak a mezőre hajt-f hatók. —
Az ekként kiderített körülményekkel, míg egyrészről azon Pető György által beia mert tények által, hogy a kanász balta kezében volt, Mig Somogyi Károlynál csak bot, bogy az erdőn folyton járó kelők miatt kény-telenittettek mintegy két órán át Kutasyval járkálni — megczáfoltatott ama különben sem támogatott védekezése, miként S>mogyinak levágással való fenyegetés, a megfelemlítés b.rta a bűntett elkövetésére: mert nemcsak az erre alkalmas eszköz volt Pető kezeinei, tehát sajat erejéből, de Kutasy értesítése, vagy a járó sel''j* hivatása állal megvédhete volna magát: zjj másrészről Pető György e.ien önb^sm-rt+t alapján beigazol taloit, miszerint azon e.bat -r>-zá*ukh/z képest és azon czéizattal, hogy Kutasy: pénzétől megfoszthassák — őt levágj*, két órán át járkáltak vele, mig végre alkakm nyilván. beismerése sz-rin.t orozva, s az orvosi b-»ccz-jegyzőkönyv tanúsításaként is a iegnagy^ob Kegyei»enséggei vette el életét s szerezte meg pénzét. —
Valamint Pető Györgynek — Somogyi Károlyt terhelő vallomását, utóbbinak ön beismerését, s a vizsgálat, ugy a végtárgyalás ama adatait egy bevetve, hogy : Pető Somogyinak ösazejö.tükkor kijelentette, miként Mánd-ra már elszegődött • oda indul; mely előadást valóságra emeli az, hogy a bűntett elkövetése után csakugyan Mándon szolgálatba lépett,mit egyéöbként eltitkolni, vagv az ellenkezőt állítani mi szükség se volt, ekként Petőnek helye levén, együtt járásuknak Somogyi által állított indoka sem forgott fenn;
hogy Mesteri Ferencz és Pál Lajos juhá szok kimondásaként is vádlottak — jóllehet erre legilletékesebb helyen voltak — szolgálat iránt nem tudakoltak ; miáltal, ugy azzal, bogy vadlottak Csánybol, az útba ejtett örvényesi hegy s Köveskuíon át — Vindornyalakig 1 mértföldet tevő távolságot három nap alatt jár ták be, nemcsak teljesen m-gezáfo! tátik ezen fehünőeu gyanús körülmény eloszlatására czél-zott Somogyinak azon előadása, mintha hely iránt kérdezősködés s az esőzés okozta Vindornyalak közelében történt ho^szsdslmas tartóz-
visszanyerik karjaim az elvesztett erőt, van ki megvédi Önt, éltem megmentőjét, százezerek ellenében is."
„Köszönöm — rebígé Nezsa, könyebb a veszteség fculya, ha kettő vállát nyofoja; segi-térr, ápolám eddig, most legyen ''¿mászom, legyen oltalmazom" és benső hévvel ragadá meg az ifjúnak kezét.
Aztán beszéltek egy szebb világról, Ákos ékesen ecseteié szülőföldjének népét, szokásait, s Nezsa hallgatott most, nem akart elveszteni egy hangot sem a mondottakból.
Mikor derült volt as idő, Nezsa karon fogva vezeté ki Ákost s verőfényre, msjd javulásának fokozódása mellett hosszabb sétákat
tettek, hogy Ákos felgyógyulása mielőbb bevégzett ténynyé váljék.
Ketten eltek a minden oldalról körülzárt félreeső völgyben, hallgatták az erdő dalnokait, együtt bámulták a nagy természet szépségé Marko nem mutatá magát sokszor.
Nezss égaljának tüzesebb heve lüktetvén ereiben hamar lángra gyúlt, s az mit a beteg előtt elrejteni igyekezett, napról napra követe-lőbben jelentkezett.
Nem állhatott ellen a varázshatalomnak, egy szép árnyas bükkfa alján, hova pihenni dőltek, édes sutog-issal önfeledten és oly boldogan vállá meg azon érzelmet, mely mint tűztenger rohan át egész valóján hetek, hónapok óta ...
Ákos megrendült a vallomásra, mitől előre is félt; alapjában a megtestült becsületesség levén kénytelennek érzé magát őszintén bevallani, hogy érte otthon egy kedves menyasszony
kodásukat, sőt begyősött ténynyé válik Pctő vallomása áhal is támogstva az, miként vádlottak mint juhászok tudván, hogy s juhok esőben legelőre nem hajtetaak, be keiie várniok az erre s bűnös tervük keresztül vitelére alkalmas jó időt; —
hogy Somogyi társai a bűntett elkövetése reggelén 8—9 óra közt több egyénnel találko zolt, ugy kösvetleo Vindornyalakig közeledett, sőt egy csapat juh mellett Kutasy gazdája Horváth Lászlót is láthatta, kit jól ismert, — mégis mindezeket mellőzve helj iránt nem kér dezősködőtt, hanem Kutasyt, kit süketnek ismert s ki a környéken azon hírben állt, hogy takarékos, pénzes, s pénzét magával szokta hordozni — kereste fei;
hogy Somogyi Károly e büntettet megelőzőleg kél héttel röv*d idő alatt két ízben for dult meg Vindornyalakon, Horváth László juhász gazdájánál Kutass/ ennél lévén szolgálatban, vele is találkozott, s nem csupán siket ségét tapasztalta, hanem tudomást szerezhetett s felőle keringő hírről, vagyooosságárói, mig Pető eló:t Kutassy s viszonyai teljesen ismeretlenek voltak, mely körülményben íeii indokát, de egyszersmind hitelre emeli Petőnek azon vallomását, hogy .Soaiogyi jarká&cak kézben körültekín ven, caaicagyas ¡urt Sfrfr*4ia Petőnek mno m"*s vijfi''; ft^r, todván, hogy Knta«y «fckef, fc* * íeiustetbes a való-•ágboz bírea swf* * »ÁÁ xzarsad vallomásában *m<* auvnrurt »tár oly kimondás: ts*C tv,**., ox ifr&ne í-íűw^j • valamely
it&zz éppen
ness miulem ^miHrwtifiKARn-M«. ÍW. tc a kellő
ártrr? ^^vtl^v tagadása
* amtsa tatba tnÍKronnc Kutasyval
taaik S& íeég VjŰtt*^ a^jUtt:. líted Györgynek axva rétammbi — milwaU üniuaqgi inditvá sysra xaÁogt Ü.lit^iu£uUk ium^ iiu^x 8Lt''-asy val »széliét aesércoi. Smmi''-^í -dfeyiul-ra tartja, míg Pecá as al ikt. o— gülnmnumii jerágja, de az teáiojÁr«i kitíÜEk. v^ú * 457 «eirivét-lenai elbaúrirriwtut v«^-* itat ás*. te-
hát pár óráa á: kel-e Kasacy a j után
járaiok, — teljis e-a^t £ 5 ittí^ Laszió
Kocsis János. Tőmoc MrLaly és Viri-a Gaoor hit aiatt kihallgatod tanak. c taei Ta..os4sa ból kitűnőleg vádlottak büjr elkSre^ekor mintegy reggeii 9. órától deii Ü óráig, tehát pár órán át járkáltak Kutasyval a juhok utin, egyik jobbról, másik balról;
hogy Somogyi maga is beismeri, aikáat Kutasyosk Pető által lett meggyilkoláaas pénze elvételét látván, Petővei nyomban az elrablott pénzen megosztozott, s az napon rajta magá nak ruhát vásárolt mely tette nélkül, hogy szándéka a Pető által foganatosított bűntett lé tesulésére ne irányult volna, nem vélhető.
Mindezek mellett ¿gyeimen kívül nem hagyva Petőfi fiatalságát a Somogyi korosb voltát, ké ségtelen as, hogy Pető György által Somogyi Károly rábírása folytán s közrehatása mellett, el^re megfontolt szándékkal rablási czélzattal fosztotta meg Kutasy Józsefet életétől. —
Ekként Pető György I-ső r. vádlott ellen a rablógyilkosság, Somogyi Károly II od r. vádlott eüen pedig a rablógyilkosságban bün-részesség bűntett alanyi s tárgyi tényálladéka
eped, várja a napot, melyen azt oltárhoz vezetheti. «
N-?zsa, a harezok leánya nem volt képes kiállani az irtózatos csatát, mely szivében tom bolt, ájulta» rogyott össze. i
Ákos a szegéuy leány fölé hajolt, s mikor fölveté könytelt tekintetét, vigasztalá szop szavakkal.
De Nezsa tudott uralkodni is magán, felemelkedett \Mondhatatlanul fáj, hogy kegyednek ily szomorúságot okoznom kellett — szólt Ákos — soha nehezebb sors, és helyzet nem állott előttem, egy angyali lélek és egy smgyali életmentő kösöl választani nem emberi, hanem isetni dolog; egyikhez becsületszavam, másikhoz az örök hála érzete csatol: mit tegyek, elvesztem fejemet, gondolkozásom megakadt, eszem magtagadja a szolgála''ott,"
„Van e Önnek nővére ?* — kérdé Nezsa.
„Volt igen —• viszonzá a kérdett — egy szelid kedves teremtés, de pár év előtt elragadta az irigy halál."
„Engedje tehát — szólt fenkölten Bosnia leánya — hogy nővére leheasek, igyekezni fo gok betölteni az elköltözöttnek helyét; engedje kérem, legyen testvére as apátlan-anyátlan árvának, ugy e megteszi est édes Ákos?"
„Nemes lélek!" —szólt mélyen elérzékenyülve és édes kéjjel voná keblére s kedves teremtést, hosszan tartó testvéri csókba olva-dott össze a nem egymás számára teremtetni látszott két ifjú sziv.
A közeli dombon egy puskalövés dördült el és rázta fel a méls csendet.
Ákos éa Nessa ijedve pillantottak egymás-
tizennyolczadik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 31-én 1879
levén gy''ózVe, bXinösitendők • érvényben lev5 hazai törvényeink u. m. 1492. 82. t. cz. H. ti. I. 15. III. 5. ugy a feunálló gyakorlat
alapján kőtél általi halálbüntetésre itélendők voltak. — ;
Büntetésük megállapításánál : mindkét rendű vádlottra Bulyositóként szolgált, hogy őszinte vallomást nem tettek, ugy a bjintettuek orozva, a legnagyobb kegyetlenséggel s vakmerőséggel lett elkövetése.
A halálbüntetés végrehajtása sorrendének megállapításánál pedig figyelembe vétetett, miszerint Somogyi Károly ertelmi bünszerző-n,k bizonyult s a Pető Györgyöt illetőleg fenn fi.rgó teljesen rovailan előélet b fiatal kor, mint eiiyhitő körűi menyek.
Vádlottak vagyoni marasztaltatása bűnösségükből köveik szik.
Kien Ítéletet mindkét roudü vádlott fe-lcbbrri, kir. ügyéaz megnyugszik ; vádlottak ftílebbezése folytán, de hivatalból is az összes ic-t<>k felülbírálás végett a tekintetes budapesti ¿¡r. Ítélő táblához felterjeaítetui rendeltetnek.
Kmf. , ,
MIKLÓS KAROLY, ro. k.
t. elnök.
HOKVATH n>. k. VKBEK KÁROLY, m. k.
kir. trvs*éki jc/yalí (Vége)
Helyi hírek.
— yagy-Kanizsa várós képviselő tea tületének aug. 27 én tartott ülésében Deák Ferencz nagy hazánkfia szobrának leleplezesi ünnepélyére következő 10 tagu bizottság külde-
tottki: Bátorfi Lajos, Blau Pál, Darás Zsigmond, Ebeusp-inger Lipót, Eperjessy Sándor, Gelőei Gutinaun Henrik, Kovats János, Prager Béla, Dr. Szűkíts Nándor és Weiss Samu városi képviselők. A ''/.alá egerszegi tűzoltó egylet zászló felavatási ünuepélyénél a vároa nevében szeg beveréssel Oroszváry Gyula városi képviselő bízatott meg. Végül a kottorii tüz- é* árvízkárosultak ré.-zére a városi pénztárból 100 frt. eegéiy utalványozta''ott ki.
— Kővetkező Borok közlésére kerestet-tüuk meg. „Az Ellenőr czimü lap egyik köze] múlt táviratában je!z;, hogy József tóherzzeg O felsége Nagy Kanizsán érkezvén az elöljáróság által ne in fogadtatott; ez su aok oldalról téves magyarázat kulíorrásaul szolgálható közlemény re ueui mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy af. évi augusztus hó 16. 48. st. a. kelt ós Nagy-Kanizsa város tanácsához Zlamál Őrnagy ur aláírásával ellátott átiratba határozottan tudatik hogy Ó fensége minden hivatalos fogadtatás,( ugy bármely tiszteltet és elmaradását kívánja* Lehet, hogy egy magán embernek ilynemű nyi" Jatkozata csak óhajnak tekintetvén,.nem köte* lezhet szoros megtartásra, de egy uralkodó család tagjának egy cs. kir. főherczegnek ezen értesítési parancs, melyet köteles mindenki, annál inkább egy elöljáróság, — melyhez az értesi ói hivatalból es tüzetes kifejezéssel intéztetik, bár-
ra, s kérdezgették, találgatták, ki volt a lövő de nem látlak senkit.
Marko leskelődött ott a dombon, éles szeme jól látta a történteket, lekapta válláról fegyverét, ezélzot*, de a nagy messzeség miatt golyója nem talált.
„Ez Marko volt, hebegé Nezsa reszketve ő látta éles szemeivel, a mint átkaroltál, látta a uiint testvéri lelkünk az egyesülés szent Fri gyét, a testvériséget megpecsétlendő, egy csókban olvadott össze, felkapta fegyverét, tenye-getöleg az égre emelé, boszut áll ez rajtunk, véres boszut.*
„Hah a nyomorult! — kiált* fel Akos — a vérengző vadállat szomjaz boszu után ? ki nemtelenül megtagadva, földre taposva mindent a mi emberi, a védtelen sebesültet meg tsonk.i-taui szándékozók ? jöszte tehát, van még ereim ben annyi vér, és van beunem annyi erő, hogy elégtételt vegyek magamnak."
„Az Istenért Ákos — esedezik Nezsa — mit akarsz? gyengeséged nem állhatja ki a vaserővel a tüzpróbát, ha te elvesztél, ki ment meg engem a legirtózatosabb sorstól?Ne beszélj igy, csendesedjél, végy higgadtan fontolóra mindent, az égre kérlek 1"
„Ne félj Nezsa — felele Ákos — e pilla natban oly erőt érzek karjaimban, bogy orosz lánnyal, tigrissel mórkőzhetném, hogy képes volnék összoromboini enagy mindenséget, porra törui ellenfelemet!"
„Csalatkozol — szólt Nezsa könnyes szemekkel csüggetegen — Marko nem áll veled • szembe,'' ravaszul orozva tör reád 1 Ákos én ismerem a közös ellent, cselekedjél tanácsom szerint, hisz testvéredül fogadtál, kötelességed védelmemről gondoskodnod; jer siessünk a kunyhóba, olt majd mindezekről többet; kövess szaporán, ninca veszteni való időnk !"
mily nagy tisztelője ó fenségének s bármiig szeretettel ragaszkodjék is hozzá a város közönsége — irányában megtartani és igy Nagy-Kanizsa városa öröme és tisztelete jelét máskép, mint hogy a lobogót a városház tornyára kitüzette, ki nem fejezheté." —
— JJinzebédre előjegyzés. Deák Fe rencz hazánk nagy fia emlékére Zala»Egerszegen felállított szobrának 1879. évi szép:, hó 1-én történendő ünnepélyes leleplezése után, az „Arany Bárány" vendéglőben díszebéd (ban-quette) fog megtartatni, a melyben résztvenni ohajlók 3 frt dtj lefizetése mellett magukat akár a városházánál, akár Czukelter Jézsef megyei főszámvevő urnái előjegyeztethetik.
— Kitüntetések. O felsége B>s«nia és H erczegovina megszállása alkalmával a katonák és hadi anyagok szállítása körül tett jeles szolgálatok elismeréseül Stelzi Frigyés kompátkelési mérnöknek, s Markó Antal kanizsai állomás főnöknek a koronás arany érem keresztet adományozta.
— Teke Pál sandi ref. lelkész ur aug. 26 án a gyakorlatról fáradtan haza tért 78 za. 3. az. honvedeket megvendégelte; ezen szíves Bégéért fogadja elismerő köszönetünket.
— A tapolczai megyei tanitógyülésen mintegy 80-an jeleutek meg. A központ Khdí-zárói Keszthelyre tétetett át. Elnök Csathó Alajos felső leányiskolái tanitó lett.
— Balatmi-Iitredről irják: Szent Ist-7án napján a „Szeretetház javára műkedvelői hangverseny volt melyet Tarnóczy G. és Prém József urak rendeztek. A hangverseny igen jó sikerült. A Károlyi vendéglő nagy terme az Annabál óta nem telt meg oly előkelő s nagyszámú közönséggel. Tarnócsy Gusztáv né született Gelsei Gutmann Ida urnó hosszabb szűnni nem akaró tapsokra ragadta a közönséget, Gyuj''ó hatással voltak Hortová-ványiné Lonkay Irén urnó népdalai a „Piros bugyeláris0 és „Sárga csikóból,* melyeket ismételnie is kellett A kedves és szeretetre méltó Krausz Francziska (Veszprémből) Gyulai Pál „Éji látogatás* czimü classikus darabját szavalta. Végül a szeretetbáz növendékei köz kívánatra maguk is részt vettek az előadásban s d/rék igazgatójuk Nagy Áron vezetése alatt néhány kardalt adtak elő ö&szevágón. Jövedelem 200 frt.
— Ugyancsak B Füredről a következő tudósítást vettük: O felsége születésének évfordulóját, továbbá Sz. István király napját az az itteni közönség is kegyelettel ünnepelte meg. Mindkét nap kora reggelén a nagyobb épületekről nemzeti szinü zászlók lobogtak, a zenekar hazafias darabokat játszott, a kápolnában pedig isteni tisztelet tartatott, mely alkalommal Simon apát misézett fényes segédlettel. A ká polna* szorongásig megtelt az ottani környék notabilitásaival. — Az éuekkarban a szinház összes tagjai vettek ré*zt, a solókat pedig Rei-ner Antónia énekelte nagy hatásasl. Délben díszebéd volt az apit ő méltóságánál, melyen számos előkelő személyiség volt jelen.
— A balaton füredi kies fürdőt aug. 17 ig máris 1965 fürdővendég látogatta megr
Csakhamar elértek a kis kunyóhos, Nezsa ajtót nyitva Ákossal együtt eltűnt.
Alig léptek azonba be, Nezsa az ablakon kitekintvén elszörnyükődve némán von''a magához az ifjút.
„Akos! az élet oly szép, ily ifjan meghalni oly borzasztó! nézd ott jő tiz rabló, élőkön Marko — szólt fuldokolva Nezsa — mentsd meg magadat, ments meg engem ; öt perez alatt ide érnek, ha itt találnak, akkor veszve minden! Jöjj, menyasszonyod emlékére kérlek meneküljünk; im raggad fel atyám öltönyeit, aztán Isten vezéreljen utainkon 1"
„Igen menyasszonyt m emlékéről szólt fel lázas kitöréssel Ákos.
A következő ptrezben már kivül voltak, az aj ló gondosan bezárva lőn.
A tiz rabló Markóval néhány perezre megyérkezett a kunyhó elé s legott as ajtó kilincsét rázta, Nezsa nevét hangoztatva; semmi felelet; ujrs rázza, újra döngeti, és semmi hang belülről.
A rablótársak mosolyognak, Marko dühösködik. |
„Be kell törni az ajtót, s mind »n ablakot" volt Marko parancsszava.
A rablók engedelmeskedtek, a hegyek sokszorosan visszahangzották a sürün < gy más-után következett fejszecsapást, Nezsa és Ákos mintegy 400 lépésnyi távolból hallották a rémítő döngetést.
Végre engedett a nehéz ajtó, mint a 11 bőszülten r. hant be, hol senkit nem találva összevagdaltak mindent, a mi kezök ügyébe esett.
Egyszerre Marko hatalmas öklével fejére vág b felordít megpillantva Ákos visszahagyott ruháit; „Utána a szökevényeknek! Utánam!'', s rohant ki a kunyhóból, s majd visszafordulva
— Az országos történelmi társulat maros vásárhelyi nagygyűlésére Dr. Laky Kristóf kir. ügyész Nagy-Kanizsáról, Töttösy Béla kir. járáabiró Letenyéröl, Dr. Hérics János kir, törvényszéki elnök Sopronból és Véghely Dozső veszprómmegyei főjegyző elutaztak.
— örömmel értesülünk, hogy a csáktornyai állami tauitóképozdében zenetanárul tisztelt munkatársunk Margitai József ur neveztetett ki. Segédtanárnak Pókász ur s gyakorló iskolai tanítónak pedig Paksy ur lőn kinevezve. Igazgatóul, mint már emiitök, Bárány Ignáoz ur, rendes tanárul Dr. Lázár Gyula ur elóbb kineveztettek.
— Rövid hirek. Franczia vendégeink nemcsak Budapesten, de Szegeden is szívélyesen fogadtattak. — Kőbányánál 6 waggon elégett, petróleumtól gyuladt meg. — Kossuth Lajos nagyhazánkfia névnapját ország szerte kegyeletesen megülték. — Bismark Gasteinban van. — A szegediek javára 2,573.461 gyűlt be a kormánynál. — A. margitsz;geti „Arrogante ünnepély" 30 ezer frankot jövedelmező t. — Andrássj Gasteinba utazott Bismark látogatására. — Hevesmegyében már inség uralg. — Blaháné ismét férjhez megy, egy honvéd huszár főhadnagyhoz. — Carey hadnagy, IV. Napóleon kísérője felmentetett. — Bosniába orvosok kerestetnek; évi dij 900 frt. — Kü''ügymi-nisteruck B. Haymerlét emlegetik. —
Ki nyert?
Prága, aug. 27 én : 2, 3, 69, 59, 26. Szeben „ „ 46, 22, 48, 59, 3. Lemberg „ „ 84, 32, 75, 86, 8.
Vegyes hirek.
— hidosiuis. Ez évben az utolsó kéj menetek telére leszállított menet árak mellett, Kanizsa-, Barcs-, Szombathely- és Zákánytól Bécsbe, azután Triest és Veleaczébe, és a mü-kiállishoz Münchenbe és Schwáizba egész Cfl-Mohig melyek szeptember 3. 4 és 5 én fognak megtartatni. Kanizsáról Bécsbe az elütazíks szép tember 6 án 11 óra 48 perczkor este Triest és Velenczébe azonban szep:ember 7-én 4 óra 50 perczkor lesz, München- és Zürichbe (Bécs felé) megtartathatik tetszés szerint 3., 4 , és 5. szeptemberben. Mindenek előtt megjegyezendő, h''»gy a menet átak ezen menetnél akár melyik az itt nevezett áldomásoknál a kiadást ért jegyek oly leszállították, hogy m:ir csak a külömbsóg van közte azon fenemiitett kiszabottáraknál további utazási költség takarítására meg kell jegyezni, hogy ezen menetekre talált beosztás, daczára a kiszabott olcsóság minden tekintetben mint például kirándulásokra, szállodákra stb. a t. cz. résztvevők teljes kötetlenség- és kénye lemségére nyugtatni. Minthogy szeptember hó-nap úgyis a déli és asw^izi utazánra való, melyben 1 szeptembertől csakis a szállodákban igen leszállított árak fogoak beállani, mi alkalmas lehet, bővebbet a kimerítő értesitvények tartalmaznak : minden menet árak. — Indulás és odérkezés. — Meghatározás az oda- és viosza-
üszköt vetett; néhány peres múlva sürü fekete füstfelleg kóválygott fel a magasba, s piros
lángnyelvek nyaldosták köröskörül s tetőt____
'' Ákos és Nezsa egy közeli dombról néztek j vissra a völgybe, hol a természet űzte romboló játékát.
Az a csendes kunyhó, az annyi szép emlék tanyája égett, senki sem oltotta, a menek-vők egymást átkarolva nedves szemekkel küldtek a magasba egy buzgó foháezt.
Az éj leszállt, felvonta csilaggal hímzett sátorát, a menekülők lelkében pedig felkelt a remény, a jövő boldogság és üdv hajnala; siettek tovább a bokrok között, tüske tépdelte ru-: háikat, s ág verdeste arezukat.
Hajnal felé Ákos kimerüli, kénytelen volt pihenni; Nezsa ölébe vevé fejét, könyökét egy kőre támasztva őrködött a szeretett ifjú fölött. ^
Pár órai nyugvás után, midőn a nap épen kelőben volt, ők újra megindultak; szikláról ssiklára kapaszkodva, embertől nem járt helyen bujdostak az üldözők elöl.
Marko a kunyhót földig leromboltatván s szökevények keresésére indult kéte czélra vállal kozó társsal, a kutatás egyelőre hasztalan volt; ennélfogva Marko szétosztá embereit s különböző pontok felé meneszté,
A nap már nyugvóra szállott, csendes volt a nagy természet.
Marko már türelmetlenkedni kezdett vállalatának eredménytelenségén, midőn egyszerre véletlenül ,alig lt) lépésnyire a lürüből Ákos és Nezsa kilép.
(Vége következik.)
jövetnél. — Jegyek érvénye. Szabad málha. Gyermek vele vitel, valamint minden egyes részlet mioden menetről ingyen fognak minden cs. kir. szab. déli vasút állomáson, valamint kiadóhivatalunkban bárkinek kiadatik.
— „ Tisza" biztosító társaság. F. é. sug. hó 17-én tartatott meg Debreczenben a „Tisza" biztosító társaság hatodik rendes közgy&lése. Az igazgatóság által beterjesztett jelentés és as 1878-ik évi zárszámlák e társaság ügyeinek örvendetes lendületét mutatják, s tanúságot tesznek a vezetés szakértelmes sáfárkodásáról, mely álul elérte azt, hogy a „Tisza" ma már teljesen consolidált és kétségtelen biztosítékot nyújtó hasai vállalataink sorában foglal helyet. A lefolyt üzletév bőséges leírás és tartalékozás után 23,706 frt. 28 kr. nyereséget hajtott, az egy-egy részvényre eső 2 foriot osztalék f. é. szeptember hó 2-ikától kezdve lesz kifizetve. — A vagyonkimutatás 2.335.739 forint 98 kr. biztosítéki alapot tüntet ki. A közgyűlés elös-meréssel vette e jelentést tudomásul s az igazgatóság javaslatai-, egyhangúlag elfogadván, a jelenlegi igazgatóságot egyhangúlag újra meg választtatta. Felemiitjük még hogy a közgyűlést megelőző napon nagy szamu tekintélyes rész vényes értekezletet tartott és abban Debreczen város polgármestere elnöklete alatt,meggyőződvén a társaság felvirágzásáról ós teljes garantia képességéről, — elhatározta azt tehetsége szerint támogatni és minden részvényesnek erkölcsi kötelességévé tette a társaságot körében ajánlani, a .saját tüz jég és életbiztosításait pépig kizárólag a „Tiszádnál esiközölni.
Szerkesztői tizeitet.
3612.'' H. M. Vásárhelyre. Köszönet; utána járunk; de alig lesz bel81o valami.
3613. R. Kottori Magán jellegű levén, a kiadóhoz tartozik. Bocsi»« meg!
3614. Sz. L Pápa. Szinte!
3615. Caaktornya. S nem utazott le kozzánk. Másikra nézve: igen, vissza. Harmadikra: grátulá-lunk!
3616. F ;gymn több hallgatónak. Figyelmes-tetve lettünk a vallás é« közoktatásügyi minisztérium állal kiadott középtanodai rendszabályok egyik §-ára mely szerint a tanuló ifjak a nyilvános irodalmi működéstől el tiltatnak. Saját érdekükben! mihez tartás végett fölemlítjük.
3617 N. Vasvár. Készséggel fogadtuk.
3616 H. Marmaros-Szigei. Hozzá szólunk.
36:9. Sz Sümegh. Igaza van.
3620. Á. J. ugyanott. 8ajoá<juk, hogy ujolag nem találkozkattnnk. Az idó már későre járt. . . .
\
Vasúti meuetreud.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
indul Kauizttiíról
Vonat hova:
"ám Ora Perc. Id8
205 Estők, Mohára,Dombovár • Kiaméha 4 48 reggrl 2i5 . . „ „ 2 30 dálut.
212 Hnda-P«str;>........4 58 reggel
202 „;...:...... 2 6 dálat.
20* ..........11 30 estve
2l3Bét-abe (Hsomi.alhtfly, Bée> Ujhely f«lé)5 8 reggel
301

11 48 estve
315 Sopronba ....... . 3 38 dálut
303 Triestbe ás Prágerhofon keresztül
Grácz ái Bécsbe ....:.. 4 58 regge1 201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 2 47 délnt
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut. 206 . „ . il il Htre.
203 Budz-Pe*trő! ........ 4 20 reggel
201 „ .....: . . 2 5 délttt.
211 i, .........9 44 estve
314 Bécsbői (Szombatit. Béca Uj hely) felől 10 27 estve 302 „ „ . ; „ . 4 5 reggel
163 fioprouyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Uarburg, Przgerbof
felől ..........412 reggel
202 Trieszt- éa Bécaból Marburg, Prager- -
hof felől . . .......1 21 délot.
204 Trieszt- és Villacbból Prágerliof felől 11 — estve
Marhnrgba eaatlakosáa Viilacb és Prauceafestböl . „ -m-m Pianceafestbö
Felelős szerkesztő: BátOlÜ LajOS.
HIRDETÉS.
PILEPSIA
r /.
nyavalyatörés iráaflag gyógyittatik Dr Killisch specialista állal Dresdában Neustadt (8zássország). • Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. '' t 888 12-16
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 31 ém 1879.
i i¿ •
i i f •
is. u
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
^oqIt qL-Itm* t''olAfll mÍDden dol,oz czimlapján a sas
VödK ctKIvOI \ alOUlj Kt sokszorosított czégem van
lenyomva.
31) év óta a leffiobb tikerek mellett fennáll mindennemű gyomorbetegségek és eaésztésl akadályok, (mint étvájryhiáav, hasszorulás).. vér toiaiás éa aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő ¿let» módot folytatnak.
Hamisítások törvényileg bfiateteek ttn
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. , k
§ A legmegbix''iatóbb önsegélyző szere a szenved.■ emberiségnek
I inin<ítn belxő é« küUS gyulladásnál. a leg''óbb betegség ellen, min. donnrmü sebesülések, fej-, föl- és fogfájás r«''gi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. üszök, szemyyolladás, mindennemű bénnlá«« és sérülés stb, gth. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
A székesfehérvári országos kiállításon a legnagyobb kitüntetés, az aranyéremben részesült.
Mayer E. és Fia gazdasági gépgyára Szombathelyen
Ajánlja kitűnő és szilárd szerkezetű kézi és járgánycséplőgépeit 1—4 lóerőig, álló vagy szállithatókat, tisztító szerkezettel, vető, tengerimorzsoló s más mindennemű gazdasági gépeit.
Még különösen ajánljak az eddig ismert Trieurok (konkolytisztitók) között a legjobbakat, szelettyüvel vagy anélkül 95 frtól fölfelé, (8069—10)
Hal-májolaj.
Krolin 3L és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen balmij zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló , faj között at egyedüli, mely orvosi czélokr,! használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás , Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tucblanben.
Raktár az állam minden birneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem éa aláírásommal vaunak ellátva.
Raktárak : Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Rosenberg Ferencz Fessi-lhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Oyógy-zertár a 3zei t lélekhez". — Barcs Dorner 8. Csáktornya Göncz L. v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Schröder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy, Kaproncza Werl» M. gyógy. Kőszeg Caacsinovica Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Kestthely Schiefer A. Wünsch P. Köemend Ritz Ján. Szombat hely Pillich Ferenc* gyógy. Sopron Mezey AnJ. gyógyszerész ¿{Bánok szent.György A. C. Fibicz gyógy. Zagr.ib MittIbach S. gyógv. Irlmaas-boz gyógy. Szalónak Schvarcz Gusztáv gvógy. (765 35—62)
Árlejtési hirdetmény.
A r.alamegyebeli Pozsony Vara.''di államot Murasrerdahelyi utmes-térség.? szakaszári levő 237 a ós ''23? saámu árvir. áitil megrongált fahi-dak helyre állítása a nagyméltóságú közrnnnka és k5*l.-kedé»i mi-nístorium 1879. évi augusztus hó 22 én kelt 13,G77 számú magas rendeletével 5436 frt 50 krnyi ósz*ze?g«-l engedélyeztetett.
Ezen tnanka biztosítás» tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1879 évi szeptember hó 15-én reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni ««áudékozók azzal hivatnak meg, bn^y az árlejtésben« réazt-vevés esetére, magukat a fent kitett ö.«sze? 5"J„-vel mint bánatpénzzel ellásák, moly vállalkozás esetében azonnal 1 U°/0 biztosítékra lesí kiegészítendő.
Az iráabeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ez tkben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kitoendo; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száxtóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati $>szeg l0°lv-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfist>erelvény«>k és feltételek as alulírott- hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők
(915 1—2)
Zala-Egerszegen, 1879. évi augusztus hó 27-én.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.

r ▼ T T T-T ^ T V V V V T.
Majdnem ingyen ^
Azon megbízást kaptuk a nem rég tönkre jutott nagy an« gol británia-ezüst-gfár csődtömeg igazgatóságtól, miszerint valamennyi a reklámokban lévó britana-"züst-árukat a szálitásának csekély térítéséit és a munkabérnek ''j4 részéért oda adjuk.
Az összeg beküldése mellet vagyis pedig utánvételnél mely 6 frt. 75 krból áll, esen öszeg épen csak a szállítási dijt Angol országból Bécsbe és igen csekély részét a munkabérnek teszi ki, ta miért minden emfcer a következő tárgyakat valódi értékenek
részén alul tehát majd ia yen kapja '' • (900 6-12)
6 drb. kitűnő jó aaztall-kés Británia ezüstnyél és \ + U
valódi angol ezüstaczél pengével. j -o "* 5
biitanía ezüst kávéskanál legjobb minőség. I 03 «
legfinomabb villák Bri:áni* ezütaből egy drb!»an [ ^ g o
nehéz Británia ezü»t evőkanál erős Británia ezüst téjaorO nehéz Británia ezüst levesaieró Británia ezüst késtartó angol Viktoria tárcza finom vésőzetel. hatásos Británia ¿ezüst gyertya tartó.
S-f S*
- . a •a z, - «
seS?.
40 drb.
Mind ezen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készitve mely egye lülí a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől 20 éri hasznAlat ntán külömbözbető meg, miért jétéiva lesz.
Czim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Geaerál-Depotder I. eng!« Britauia Silper Fabriken: Blau & Kann, Wien, 1. Elisabethstrasse Nr. 6.
Hirdetmény.
Legfelsőbb meghagyás folytán ezennel megindíttatik egy rendkívül
Magyar Királyi Áliamsorsjáték,
melynek tiazta jövedelme ő. cs és Apostoli Királyi Felségének 1879. évi apríl hó 2l-éa kelt
''egfelsikb elhatározása folytán a azegedi és tíazavidéki árviz-károssltak javára fog fordhtataj.
E sorsjáték összes, — 5308-ban megállapított nyereményei a*
alább következő játéktér szerint
220.000 forintra rúgnak, mégpedig:
az I. főnyeremény 50 000 frí.
a II. . 20 000 „
« III- , 15.000 .
a IV. „ 10 000 „
azután 4 nyerem egyenkint 5000frt20.000 „ . 4 , . 3O00 , 12 000 „
. 4 „ . 2600 , (0 000 .
nemkülönben 2 nyeremény, egyenkint 1500 6 . '' . 1000 14 .500
70 .100
200 . 50
5000 sorozott nyer. . 10
frt.
3000 frt. 6000 . 7000 „ 7000 . 10 000 „ 50.000 ,
■V A búzás visszavonhatlanul 1879-évi september hó 30-án fog
____megtartatni. "Mi (911 2—6)
A sorsjegyek ára egyenkint 2 frttal van megállapítva. Sorsjegyek kaphatók: a lottoigazgatóságnál Bjjdapezten (Pest fővámház, félemelet): — valamennyi lotto-, só- és adóhivatalnál; a legtöbb, postahivatalnál, és minden városban és nevezetesebb, helyikégben feállitott egyéb sorsjegyáruló közegeknél.
M. kir. loltoigasgalóftag Motors Alajos.
Budapesten, 1879. aug 20. m. kir. osztálytanács és lottóig. (Utánnjomat nem dijazUtik )
A
♦ T ■T"T^T«T" I ■ I ■ I
Cs.kir. szabad.
köszvény
és
csúz
háritó
Ezen újonnan szervezett kSazvéay és osaz-kárlté, melynek hatás, bysikai törvényen villanyosságon alapuzik, minek okvetlen következnie kell, m.után mindenkinek ki köszvény vagy csűrban szenved, nélkülöz-hétien. Hatása már rövid használat után a fájdalmak enyhülésével mutatkozik; hosszabb viselés után ezen köszvény és ezúz tüneményei egészen, elvesznek. Egy ilyen báritónak az ¿ra használati utasitással *gyütt i frt. Vidékre pedig a 4 frt 30 kr. beküldhető. (878 11-16)
Egyedül kapható csak a szabadalom tulajdonosánál.
Grátz Gyula,
Becs, II. kerSlet Pratera''aaae Nr. 49 ezelőtt VI kerBlet "W Marlahllferatraaaa Nr. 79.
MILHOFER JOZSEE
- ékszerész, Jöutcza a városház átellenében.
Ajánlja dosan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jntányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s más köv& gyűrűkben, úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelzó hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. '' (777 9 —12)
-

Hoff János császári király! udvari ■aláta-kivaaat-tfztféjének éa au''áta-készitmény-gyárának Becsben, 6rsbea, Bráanerstrasse 8.
Selp, 1878. Mióta az ón kitüuó maláta-csokoládéját iszom, tüdőbánulmaim eltűntek, most állandóan a.t iszom kávé helyett.
Seager, lovas csendőr.
Grücliagen,'' 1878.'' Az ön kitűnő készítményeinek maláta-kivonat egészségi sör és maláta-egészség és okoládéjának gyógybatása számos betegségeknél kSzcHsmert tény, s nálam az ön maláta-mellczukorkáinak kitűnő ba:áaa la valónak bizonyult. Köhögésben, rosz emésztés- és étvágytalanságban szenvedtem, s a Hofféle ma-láumellcznkorkák ezen bajokat meggyógyították. --
Grnaewald. földbirtokos. A legeisi, gyégyhatiaial kiró nyákoedó Hoff Jáaos-fele aaláU-■eH-ezakarkák kék papiraahu vaaaak ^
HOFF-féle malátakivonal r
L
A legelai valódi ayákoidó gyégykatáasal klré Hoff J.-f*!e malátá kivonat eaokalidé a 30 évi 8zlotfoaAHáa «ta 44 azor lett kittotetva
ec ¡észí ;égi csokoládé.
^ strt" ^ Klela. Roaeahflrg a Welllack
(869 12—12) uraknál kapható. r -
:
:
f
: x
X X X X X
X •
X
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján. -
Keskeny
Atiftt ■ mellcznkorkák,
n tüdő és mollbajok, kohH^s, fojtókohogés, r«k«dtst^g ós tüdöhurut biztos gyógyszerei.
A t«rmc<ft<ol áltnt a tii>nve>|A rMlutltlI BHHHHM JavAr^ lurcttnlril nii-irl>oK*oUltH''tlf>n k«»ii<».» utlfú ^jW^Wy M ■ /mi mi''»'' <>ili|lt( fel no»n ilorlfntt ttlkoi (v>«UlJ« ^■■RSr miuÁl''up, ml.srrltti h »to^o ■>« tr««<»>i rtMuir R/^ltlvil gyulladl n,akhiirl>nJÁr>« vjiIó a>ouu«ll <>vra Bv A** ^Qn 7. cayhilú hai.í« iry«k<irU»rt*iit «< illrt •
txorvi<k K''jf^k''julúnil mlinlvn loklulvlbon Ivhv- IHHKZJBiKll
töUf •lőíogill.
llluUn (cyírmínyun- . , > knál * u/ukor r» kisksiy ¿Q
éllfaliflll tlsslu *««x"iU- w- ■ i r:-jí1'' ----A
kröl k«sotka<tUitk, kulúnfts
Sgyolomba »Janiink h*lú»á(IUf haJ»«y««H vv^ogyOukot w». do&oava 1«TÖ alálriaunkal, mari caak ások Igazoljak aoa«k *%tw<iuAg»i.
Sohnldt Vidor & fiai,
aa. k. nabadal gyárosok Dóos, WioUou, AU«gasae
Kaphatók t Prager héla gyógyssl. N.-Kanieeáa, Kállvoda J. Lütsnyóu Kis A. gyói»ys»t. A,-l.eudván, Dorner Kaj. vas- és füssorkeroskedéahtm Mümeghen Werli M. gyógysat. Kapronesáu és időab. Mozelt P. Vasváron llollósy József E. gyógyszertárában Zala-