Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.89 MB
2023-02-22 10:38:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
111
233
Rövid leírás | Teljes leírás (496.75 KB)

Zalai Közlöny 1879. 071-078. szám szeptember

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGF-KANIZ8A, 1879. Szeptember 4-én.
Ttaennyolezadlfc évfolyam.
ElóUzateii ár:
1 .
j,e(te«i ff
! fél ■ negyed ¿vre
EffV szám 10 kr
_ _
Hirdetések
$ h&sábos petiUorban - in»»oá«tor 6 8 min>len ¡1 totibbi sorért 5 kr.
SY1LTTÉBREN .orOBkíut 10 krért vé-
leluek fel Kiucitdri illeték minden
Tegyen hirdetésért külö
<k '' 3U kr ó»etend5.
IaU]
/ illető
Up (fccLltmi r^nét illeti k5sl*miay«k a •«•rkeMtíbö*. aoyajt rinit illet® ■ kömlAaáajek p*di( * | kiadóhoi bérm«alT«J intémendSk : NAGY-K ANIZ8 A. Wluiltikiz
BérmcnteUen levelek. c«ik ismert monkatár-eaktól fogad Útnak el.
kalönf
ÍKéiiratok tíiiii nem i küldetnek.
II i
elóbb: ,Z A tj A.-SO MOG YI KÖZLŐN Y.''
K-Kani/.HHtáro« helyhatóságának, ^-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kereskedelmi » iparbank«, „n.-kani;tHai takarékpénztár«, a „zalarnegyel általános tanítótestület", a -kanizsai klsded-neveló egyesület", a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai küiTálasztmánya* s több megyei ős Tárosi egyesület hivatalos órtesiWje.
Ueleuklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmiUap.
Deák Ferencz^szobor leleplezési ünnepélye.
— Zala-Egerszegen, szept. 1. 1879. —
Kegyeletes ünnepélyt tartott Zala-megve közönsége a székhelyen, melyet külső fénv, külső pompa nem igen övezett ugyan, de annál mélyebb volt az érzelem, * melynek őszintesége visszatükrözött a jelenvoltak arczán.
Egy Deák Ferencz megérdemelte Tolna a°"külső fényt is, de ezt az intézők előidézni azért nem akarták, nehogy elébe vágni látszassanak a fővárosi országos üunepélynek, mely majd a nemzeté, az országé, a világé lesz.
Szorosan véve tehát csupán szűkebb körű megyei ünnepély volt.
Mintegy 120—150 megyei bizottsági tag kiséretében jelent meg a főispán 9 órakor a megye házánál, hol a bizottsági ülést rövid, de érzelmes szavakkal nyitotta meg, mondván; szép, nagy és nevezetes napra virradtunk fel, nemcsak megyénknek nagyszülöttje, de a szabad eszmék törhetlen harezosának dicsőítésére irányul kegyeletes érzésünk nyilvánítása. Nem akarom a megállapított módot megtörni, azért röviden üdvözlöm a szép számmal megjelent bizottsági tag urakat s kegyeletes megemlékezésünk a vallásos érzelemmel rokon, felhívom a tisztelt megye bizottsági tag urakat, hogy a plébániai székeseg) házban tartandó isteni tiszteleten megjelenni szíveskedjenek; a gyűlést folytatjuk a leleplezendő szobor mellett, de mielőtt felfüggeszteném az ülést, kedves kötelességet teljesítek, midőn elődöm Gróf Szapáry
Géza fiumei kormányzó ur ő excja táviratát felolvastatom.
Erre Gózony László megyei főjegyző ur a következő táviratot olvasá fel:
»Kedves Zalamegyém és nagy Deákunk emlékének tántoritbatlan hive, mindkettő iránti ragaszkodásom szivem mélyéből harsány éljenbe tör ki a mai napon, üdv önöknek! és dicsőség a dicsőült emlékében s szerelmük és tiszteletük által felállított szobor árnyában! Szapáry Géza.
Isteni tisztelet után , a szónoki emelvény mellett levő asztalnál helyet foglalt főispán ur s az Ülést megnyitotta. Megyénk köztiszteletü alispánja Svastics Benó ur a szónoki emelvényre lépett s lelkes hévvel tartotta a kővetkező szép besz...