Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.8 MB
2023-02-22 10:42:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
110
220
Rövid leírás | Teljes leírás (545.7 KB)

Zalai Közlöny 1879. 079-087. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGT-KAffiZBA, 1879. oítober 2-án.
Tizennyolczadik évfolyam.
8frt.f
Eliftttétl ár
Jegés* ÍTr® * '' fél étre . oegyed érre .
Effy ezám 10 fer
4
2
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 8 mio.len további «őrért 5 kr.
nyilttérben
soronként 10 krért vé- .
letuek föl-Kincstári illeték minden egyes hirdetésért kölö 30 kr fizetendő.
unaen kölönf
Cl
előbb
ÖZLOX

«a^
f illet

lap szellemi rétaét illet« közlemények izerkee* tőhöz.
anyagi résaét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve '' intózendők : NAGY-KANIZSA Wisssloshár
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
ésiratok vissza küldetnek.
^Kéair
nemi
----" ^ts ffig" —------"
s.-Kani7R»Táros helyhatésáeráiiRk, „n.-kanizsai őnk. tözoltó-egyl*ta, a „n.-kanizftai fcereRkedftími 8 iparbank-. „n.-kaniwuii takarékpénztár«, a „zaUme^yei általános tanitóteii
tület«, » „n.-kanizsai kiRded-neT<»ló esyeRÜlet*, a „soproni kereskedelmi «* iparkamara n.-kani/.^ai tülTálasztinánya* g több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny44
ictenkint kétszer megjelenő lap f. évi IV-dik évnegyedére.
Az utolsó ez évi évnegyed megkezdetvén. tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésök mult hó végével lejárt hogy azt megújítani idejekorán szíveskedjenek. nehogy a lap rendi-s szétküldésébon akadályok támadjanak. Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány üíénybe vételével küldeni az összeget.
Hirdetések gyorsan és jutányosau
közöltetnek.
Kérjük t. közönségünk becses párt-íogását s lapunk szives terjesztését. Előfizetési ár:
okt.-decz. negyedévre . . 2 frt.
okt. - mart. 1 880 félévre .4 „
ukt. jun. * 3 négy. évre G „
okt. szept. „ egész évre 8 ,
«.kt. dt''cz. s öt negy.évre 10 „
SAJDÍTS JÓZSEF könyvkereskedés
Föutcza Wlassicsház.
A kereskedelmi világ a moszlim keleten,
azaz: Törökország. Perzsia és Közép-Ázsia fittének rajza. Elwidta:
VÁMI''.KUY Ali MIN N -Kanizsán IS <9 30-án.
(Folyt, és vége.) Ne tessék ezen csudálkozni. Azon nép, mely harczias. mely fegyverrel szerzett magának hazát, ebből ritkán válik
kereskedő. — A magyar ember még mindig mostoha szemet vet a kereskedésre, pedig tanulhatna rajta, de hiába ! Mi magyarok példát vehetünk ettől, de sajnos, nálunk még most is a hét szilvás, kutyabó-rös azt mondja, hogy kupecz csak nem lesz, s a fia se legyen az, pedig jobh volna, ha elfelejtené, hogy valaha bóditó harezos nemzet volt s a kereskedelem és iparra fordítana nagyobb gondot. (Viharos éljenzés és taps.)
A törökök a kereskedelemre nem igen sokat adnak nemcsak Konstantinápolyban nem, hanem Ázsia belsejében sem, amint bátorkodtam festeni a törököket a Jiosporus partján. — Az indo-lentia s az impracticus eljárás az, moly az orosznak s az európai diploinatiának a fegyvert nyomták kezébe
A török után következik a kurd. Ëz nem török faj. hanem iráni, nomád, durva faj. — Ezek alatt vannak az arabok, ezek kereskedelm...