Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.61 MB
2023-02-22 10:44:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
103
226
Rövid leírás | Teljes leírás (573.17 KB)

Zalai Közlöny 1879. 088-096. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


• 7 r "
r
9.1 TT
5AGY-KANIZ8Í, 1879. no?ember S-ánu
1
8 frt.[
Elltzstésl ár :
egés« érre
fél érre . . 4 p negyed érre . . 2 „
''. Egy szám 10 kr
Hlrdatéisk
6 buáboa petiuorbzn 7, BA»oá»tor 6 l min-len további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
orookéat 10 krért té- |j
tetuek fel KiDcatári illeték minden egyes hirdetésért kfllönf
3C kr Sietendő. i
-^ ''
y jm\T ^laAMOJOY^XH^n
Tlxennyolestdlk éríoljns.
I 4 J !/hunt bhij''oi
háqtleáwm^.i

nktöl fefidtatsak kl.
előbb: „!
ÖZLÖX
S.-Kanizaatároa helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizaai kereskedelmis Iparbank«, rn.-kanizsaJ takarékpénztár«, a „salam egyel áltaiánee tanlUtec tüiet", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesölet0, a «soproni kereskedelmi s iparkamara ■.-kanizsai kűlTilasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeieiiő vegyes tartalmú lap.
Halottak napján.
Ki a temetőbe! e csendes, békés hónába a meghaltaknab, ma ezek napja van. Kik — mi élők — egész éven át vigadunk, farsangi, szüreti s menyegzői ,mulatságokon s ezer féle „titulus bibén-di"-ken megjelenve jól mulatunk az élőkkel, hol aztán ki-ki rátalál a kedves barátra. vagy az élet örömeit s keserveit egyaránt megosztó, hű szivre, hol viszonyok köttetnek, melyeknek — a legjobb esetben is — a halál bizton véget ve-tend: illik, hogy ezen nekik szentelt egy napon felkeressük a sirok néma hazáját, az egy formán s békés nyugalomban elporladó gazdag s szegénynek, ellenség és jóbarátnak, boldog s szerencsétlennek durván vagy ezer cziczomával faragott fejfáját. S mi is, kik végig szellemeskedünk néha e lap egy-két hasábján egy jól sikerült tánczestélyról s nem egyszer, hosz-szasan is, elfecsegünk Amor csint&lansága — s Hymen szeszélyes hálóiról, mi is a , kegyelet — érzés és a méltányosság, igazságosság parancsolta kötelmünknek tartjuk a mai napon néhány sort szentelni az ó emlékeiknek, azokénak, kiknek — valóban is — már csak emlékei élnek közöttünk, de magok a sírkertben/ az enyészetnek e hallgatag, bus ölében aluszszák hosszú, sokszor s soknak enyhet, szabadulást nyújtó — álmaikat; s felkeressük őket, hogy bemohosodott hantjaikra, melyek fűszálaira úgyis már csak a halál üvölti fagyos, dermesztő lehelletét, néhány meleg könyet ejtsünk; s hogy túltéve magunkat a hétköznapias gondolatokon az emléküknek szentelt ezen egy
TÁRCZA.
Halottak napján.
(Novb. 2. 1379.)
4
Kik már pibeutek néma sir ölében Kiknek «ivében fájdalom nem él; Jövünk kottátok illatos virággal Imát rebegvén ajk, stfi é$ kedély. Kik többet tudtok egy titokkai nilunl*, Kik kémlelődve sírotoknál állunk.
Ti révparton nyugoastok mint hajósok A kik bevégték hosszú utjokat; És lelketek nem bántj* aljas érdek D«rUlt éggel mosolygó hon fogad. Minket kaczér szerencae karja ringat Dugába. dyutvén legszebb álmainkat.
Szemünk ne is borítsa könnyek árja És bánatát titkolja a kebel... Hisz boldogabbak ők a sir ölében Kit itt megcsaltak, ottan üdvre fel. Erény, érdemnek nínczen itt hazája A guny hegyes tőrét dobálják rája.
Szobor gyanánt ki ot...