Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.02 MB
2023-02-22 10:45:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
104
212
Rövid leírás | Teljes leírás (477.97 KB)

Zalai Közlöny 1879. 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>''AGY KÁMZSA, 1879. deczember 4-én.

ff fri f
CÜfzatétl ár
Jegén* évre fii évre . 4
negyed ávr* EffV saAm ÍO kr
Hirdetések -
« hasábos petitsorbsn T, másodszor 6 • noir..''.®H további sorért ¡> kr
nyilttkkhkk
I őrönként 1G krért té-.1 letuek fel
1, Kiucatári illeték minden egye« hirdetőért külö-30 kr Ssetendő.
\
Tlieiiiiyolesadtfc évfolyam.
Ti lap mQmi ,f ijkf
f illeti kőkemények a * izerkesrtŐhö*.
1 1

előbb: ,Z A L A-80 M ÖG YI KOZLON
* '' v ; i
s •KaniTftAV&ro* helyhatásáirának, „n.-ksnizsai önk. tftsol tó-egylet«,« „n.-kanissal kereskedelmis iparbank», „n.-kanizsai Ukarékpénxtár*, a „xalans egyel általános taaltétee tületu, a „n.-kanuftai kiaded-neteló egyesület*. a «soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanin»ai k&l választmánya* § több megyei én fáresi egyesület kiTstaloa értesitije.
_

szellemi rM közlemények szerkesvtfffcös,
anyagi ráaaét illet« közlemények padig s kiadóhoz
intézendők: HA.GY-SAHIZ8A . WlsssJeskáz
Bénaentetlea levelek, csak iin*rt munkatársaktól fogadtatnak
küldetnek.

Hetciifchil kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Zalamegye rendkívüli közgyűléséből.
Emiitettük, hogy az 1880. évi me-'' gyei közmunka beosztás és utépitészetí tervezet níegállapitása tárgyában beadott állandó választmányi előterjesztés vette nagyrészt igénybe a november 24-ki közgyűlést.
Tapolczai járás 1880-ban termé-: szetben leszolgál 2872 kétfogatú és 117 egy fogatú igás és 19833 kézi közmun-. kát, készpénzzel megvált 2872 két fo-'' gatu és 117 egy fogatú, ugy 1035 kézi napszámot-.
Tapolczán a hátralékok megváltan-dóknak határoztatott, sót ez étdemben a járási szolgabíró ellen vizsgálat rendeltetett el; a szigligeti ut javítására szóló kérvénynek hely adatott, ez érdemben felszólaltak Báró Putheány Géza, Horváth Mór és Svastits Benó alispán. Arra a beterjesztvényre vonatkozólag, hogy a plébánosok marha állománya után nem kötelezvék közmunka szolgálatra, határoztatott: hogy igen is egyházi szolgálatra használt fuvarozásnál alkalmazott lovak után nem, de egyéb igavonó marhák után igen is kötelesek a közmunka szolgálatot teljesíteni.
A sü.neghi járás nyolc/, utvonalán van 2280 két fogatú, 168 egy fogatú és 10339 Va kézi napszám, megváltandó kézi napszám 2488 ]/7. E járásban gróf Esz-terházy László marha állománya hiányosan vétetvén fel. háromszoros büntetés inditványoztatott. Horváth Mór ur erélyesen felszólal, hogy nemcsak a tulajdonos, de a hibás összeírást teljesítő elöl-
járóság is bÖntetendő. Alispán or kunos-datni kívánja, hogy a szolgabirák az ösz-szeirás helyességének eszközlésére szigorúan felhivassanak.
A keszthelyi járás hat utvonalán van 1249 két fogatú, 128 egyfogatú és 5741 kézi napszám, megváltandó 4669 kézi napszám. Heves vita fejlődött ki a felső- és alsó zsidi azon kérvényre, hogy ezen helységek saját községi utjokra fordíthassák közmunka illetményeket. Hozzá szóltak: Nóvák Ferencz, Skublics László, Horváth Mór, Glavina Lajos, Nagy István és Sturm György urak. A kérelemnek helyt adott a többség.
A kanizsai járás nyolez utvonalán van 2365 két fogatú, 29 egy fogatú s 14823 kézi napszá...