Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.02 MB
2023-02-22 10:45:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
147
282
Rövid leírás | Teljes leírás (477.97 KB)

Zalai Közlöny 1879. 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>''AGY KÁMZSA, 1879. deczember 4-én.

ff fri f
CÜfzatétl ár
Jegén* évre fii évre . 4
negyed ávr* EffV saAm ÍO kr
Hirdetések -
« hasábos petitsorbsn T, másodszor 6 • noir..''.®H további sorért ¡> kr
nyilttkkhkk
I őrönként 1G krért té-.1 letuek fel
1, Kiucatári illeték minden egye« hirdetőért külö-30 kr Ssetendő.
\
Tlieiiiiyolesadtfc évfolyam.
Ti lap mQmi ,f ijkf
f illeti kőkemények a * izerkesrtŐhö*.
1 1

előbb: ,Z A L A-80 M ÖG YI KOZLON
* '' v ; i
s •KaniTftAV&ro* helyhatásáirának, „n.-ksnizsai önk. tftsol tó-egylet«,« „n.-kanissal kereskedelmis iparbank», „n.-kanizsai Ukarékpénxtár*, a „xalans egyel általános taaltétee tületu, a „n.-kanuftai kiaded-neteló egyesület*. a «soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanin»ai k&l választmánya* § több megyei én fáresi egyesület kiTstaloa értesitije.
_

szellemi rM közlemények szerkesvtfffcös,
anyagi ráaaét illet« közlemények padig s kiadóhoz
intézendők: HA.GY-SAHIZ8A . WlsssJeskáz
Bénaentetlea levelek, csak iin*rt munkatársaktól fogadtatnak
küldetnek.

Hetciifchil kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Zalamegye rendkívüli közgyűléséből.
Emiitettük, hogy az 1880. évi me-'' gyei közmunka beosztás és utépitészetí tervezet níegállapitása tárgyában beadott állandó választmányi előterjesztés vette nagyrészt igénybe a november 24-ki közgyűlést.
Tapolczai járás 1880-ban termé-: szetben leszolgál 2872 kétfogatú és 117 egy fogatú igás és 19833 kézi közmun-. kát, készpénzzel megvált 2872 két fo-'' gatu és 117 egy fogatú, ugy 1035 kézi napszámot-.
Tapolczán a hátralékok megváltan-dóknak határoztatott, sót ez étdemben a járási szolgabíró ellen vizsgálat rendeltetett el; a szigligeti ut javítására szóló kérvénynek hely adatott, ez érdemben felszólaltak Báró Putheány Géza, Horváth Mór és Svastits Benó alispán. Arra a beterjesztvényre vonatkozólag, hogy a plébánosok marha állománya után nem kötelezvék közmunka szolgálatra, határoztatott: hogy igen is egyházi szolgálatra használt fuvarozásnál alkalmazott lovak után nem, de egyéb igavonó marhák után igen is kötelesek a közmunka szolgálatot teljesíteni.
A sü.neghi járás nyolc/, utvonalán van 2280 két fogatú, 168 egy fogatú és 10339 Va kézi napszám, megváltandó kézi napszám 2488 ]/7. E járásban gróf Esz-terházy László marha állománya hiányosan vétetvén fel. háromszoros büntetés inditványoztatott. Horváth Mór ur erélyesen felszólal, hogy nemcsak a tulajdonos, de a hibás összeírást teljesítő elöl-
járóság is bÖntetendő. Alispán or kunos-datni kívánja, hogy a szolgabirák az ösz-szeirás helyességének eszközlésére szigorúan felhivassanak.
A keszthelyi járás hat utvonalán van 1249 két fogatú, 128 egyfogatú és 5741 kézi napszám, megváltandó 4669 kézi napszám. Heves vita fejlődött ki a felső- és alsó zsidi azon kérvényre, hogy ezen helységek saját községi utjokra fordíthassák közmunka illetményeket. Hozzá szóltak: Nóvák Ferencz, Skublics László, Horváth Mór, Glavina Lajos, Nagy István és Sturm György urak. A kérelemnek helyt adott a többség.
A kanizsai járás nyolez utvonalán van 2365 két fogatú, 29 egy fogatú s 14823 kézi napszám. Megváltandó -27 kézi napszám Fityeháza, Bajcsa, s Mura-Keresztur, — Koliátszeg hátralékai, tekintettel, hogy az árvizek miatt sokat szenvedtek, elengedtettek, mig Kis-Kani-zsának 22 frtnyi hátralék elengedése iránti kérvényének hely neín adatott. Nagy-Kanizsa városa összes közmunkáinak saját területén való felhasználása érdemé-beni kérvénye méltányoltstván, az engedély ujabkan is megadatott.
A pacsai járás hét utvonalán van 1954 két fogatú, 240 egy fogatú és 5421 kézi napszám, készpénzzel megváltandó 240 egyfogatú és 4587 kézi napszám. Nóvák Ferencz ur ó méltósága érzelomdüs szavakban festette Szentpéter-ur község borzasztó helyzetét, mit a tűzvész okozott, elhamvasztván száz lakház-nál többet. Tény, hogy alispán ur a vész-szinhelyén megjelent, vigaszt nyújtván személyes jelenlétével a szerencsétleneknek,
nrfnd amellett indítványozza, hogy a károsultaknak a jövő évi közmunka illetménye engedtessék el, mi egyhangúlag el fogadtatott. Csány és Bókaháza községek kérvénye f hogy saját községi útjaikra fordíthassák a közmunka erőjüket, heves vita atán sem fogadtatott el.
Kossuth Lajos Iratai.
(Folytatás.) •
A mi tevékenységem második irányát, az európai vissonyok ismeretéből merittettet
illeti:
A 49 iki forrongásra Európa szerte az a bizonyos állapot következett, melyet az ember a harcsteren lát a csata után. Az a bizonyos rémületes csend, mely borzalmat okoz. A halottak ott fekszenek elterülve. A sebesültek nyöszörögnek, és nyössörgésök oly intózatos, különben csend van. Csak a dögmadarak sivítanak a megfertőztetett levegőben, csak a halott fosztogatók sürögnek, és segítenek halottá tenni ast, a ki még él.
Ilyen volt az állapot Európában, 49 végéves 49 után. A ki meghalt, hát meghalta a kit felakasztottak, hát felakasztottak ; a kit börtönbe vetettek, hát ott sinlödött, a ki bujdosott hát üldözték, a kinek elkobozták vagyonát, hát családja megtanult koplalni;a nép fiát elvitték katonának, hát ment, meg róvták a népet terhes adóval „de p 1 e n i-tu<iiue potostatis'' hát arczának véres verejtékét elfizette, az árvák, Özvegyek sírtak — titokban, a legrejtettebb kamarákban, bezárt ajtók s ablakok mögött — külön ben caeud volt; mint .1 sirb$p van. És a hatalmasok ezt a „rend és nyugalom" állapotának nevezték. Nekik saját szótáruk van. „E u-rópaordini et tranquillitati a b s e r t a" 1849-ben, mint ,1 i b e r t a t i a 8 s e r t a„ 15 ben.
Pedig a 49-iki reakezió sehol sem teremtett oly állapotot, mely tartósságra számíthatna. Sehol az egész continensen. Kiütni
• '' " «
* kardot a késből nem annyit t essen, mint a sziveket megnyugtatni. As európai coatitena egy vulkán volt, nem füstölgött, de forrott éreshetóleg. As embernek csak a földhöz kellett hajolni, hogy meghallja, miként zug a mélyben alant. Zúgása még hozzám is elhatott a Kutahyai, kaszárnyába. Mikor pedig Marséi 11 esig érkeztem, ott zúgott kajám körül a Marseillaise viharos akkordjaiban. Még a levegő is tele volt konspirációval. Minden ember konspirált jobbra vagy balra — még azok is konspiráltak, akik ast gondolták, hogy nem konspirálnak. Még olyan emberek is konspiráltak, a kik ma már irtózatosan csodálkoznak maguk felett, hogy ók valaha konspirátorok is lehettek.
Mi magyar emigránsok nem konspirál-tunk. Nem volt reá szükségünk. A száműzöttek nemsete bizonyos tekintetben . ssabad nemzet; — szomorú szabadság, de még is aa.
A politikai száműzöttnek homlokára van inra, hogy minő táborba tartozik. Hite ás vallása jelvényét nem kell töltés''áskájába rejtenie. Ha akarná sem rejtheti el. Csak ns sértse as ország törvényét, mely árva fejének menhelyet adott, szabadon áldoshatik politikai reli-giójának oltárán.
Hanem, hanem konspiráltunk is, nekem most a meghiúsult remények sivatagában is ugy látszik, hogy nekem, mint a magyar 49-iki zászló egyik őrének, külföldi as akkori vissonyok között hasafiui kötelességem volt, as európai vulkán forrongásának phásisait szemmel tartani nehogy kitörése meglepjen, s a meglepetés folytán elvesszen a nélkül, hogy az lenne, a mi talán lehetne: alkalom »sere»-csétlen hazám számára.
Az innen eredt viszonyok emigrácsioná-lis életem történetébe tartoznak. Nem möndha tom, hogy e viszonyoknak basám javára gf«• koriati hasznát vehettem. A világ-események más fordulatot vettek. As a vulkán, mely egy világra ható nagy kitörés előjeleit viselte magán, egy helyütt megkérleltetett: más helyütt szellentyüre talált; harmadik helyütt partialis kitörésben csillapult le; negyedik (épen ott hol érdekeink leginkább találkoztak) a nemzet as-
TÁRCZA.
A feéregetíínő.*)
— Néprománcz. —
Vígan pattog a tüz a gazda konyháján, Kék füst száll a légbe a ház kéményéből ; Rendén van az udvar, az istálló gőzöl, Telel a jódzág, s benn mulatnak egyrégbol
Nagy itten a jómód, nagy itUn a vígoáfc, Ninr.S szeri, se száma a vendéglátásnak, Ka ez igy megy régtől, «ok esztendő ót*, A hoey Márton gazda lett nra a háznak.
A szomszédok pedig, & kik mindezt látják, Nagyokat sóhajtnak, suttogva beszélnek, S mi ebből eljut jó Márton gazdáig, ü azt is nagy hetykén ereszti a szélnek.
Tudja egész világ, tudja egész helység, Miként jutott ahhoz deli Máiton gazda: Sr.egÍDy ember volt 0, caak tarisznyás zsellér, S kenyerét ugy adta /ná«oknak a haszna
Dolgozoit s igy ólt meg élete páijával, A kit egy szép napon elűzött mágától ; Kevés idő telt »1, mikor csakharaarján Egy tele, bő ház lett a a«flk tarisznyából.
/J)olgát ÍDehoev
az Úristen egyszerre fölvitt« — >ehogy az Úristen ! ex caak olyan mondás, ^ert bár ettől keedve ő lett első telket, Boldogabb volt nála az utolsó kondás.
Boldogabb bieony, hejh ! mert szemet vetett rá A m«gl>oIt bírónak hi.es felesége, A ki eszét vette jó Márton gazdának, Minek lakodalom lett aztán a vége.
*) Mutatványul a „Képes Családi Lapok* november 15-iki számából. Szerk.
8 bár e lakodalom soha sem ért véget, Nem irigyli senki szegény Márton gaxdát : Minden emb«r tudja, hogy as uj menyecskét Szivéhez csak amúgy lógóként-akassták
k
Hejh 1 az a sok telek, fehér ház és jószág, A% vette el eszét, nem is az az asszony ; Ezek jóvoltából foly a vígság most is, De nincs öröm, mit a sors meg ne aka3xszon.
S főkép ily örömet l . . . Im a pitvar ajtón Éhezőn, didergve, megtört nó jelen meg, 8 emlegeti halkan az Ist -n irgalmát Mi ha van Istennek, nincs a * embereknek.
Egy jóllakott cseléd rivall rá belfllről : „Takarodjék, — úgymond — nem érünk rá mostan 1* Hanem a szep ''ny nS, s -.emeit lesütve, • Csak kér, csak esedez s állva marad ottan.
Áll va marad, mignem kilép Márton gazda, Egyet lép előre, azután megdermed, 8 nézi, nési est a rég nem látott képet, 8 azt hiszi, hogy mindjárt a szive reped meg.
.Egy kis alamizsnát!" — eseng az sxeiideti — Márton gazda hallja s összeszorul ajka, Morzsolja markárai két ingujja végét... Morzsolja, mig kitör egy kinos sóhajba.
8 félre néz, bár ott áll .. . lép egyet, de hátra . .. Majd ismét reá néz, 0I7 szívesen szépen, Aztán oda rohan, ráborul a zokogja: „Én édes, egyetlen, első feleségen I"
S vesai a tarisznyát, vessi azt % régit, — b kamrán üresen szögre volt akasztva, 8 megfogva kezét a kér ege tűnőnek, —
Bucsutlan vele megy. megy-megy Márton gaxda.
BENEDEK ALADÁB
Egy tanár életéből.
Beszély.
(Folytatás.) Vannak esetek, midőn felháborodásunkban kényszerítve látjuk magunkat mérsékelni, midőn izgatott állapotunkban kedves ssemek-ke! találkozunk, meJyek előtt lesütjük szemeinket és mintegy megszégyenítve térünk magunkhoz ; Aladár midőn eszébe jutott az ügyvéd, forrni kezde vére, de midőn nővére bizalmas szemeibe tekintett, lecaillapult és egészen elmerülni látszott nővérén.
Kedves egy alak vala ez, összpontosítva benne az angyaJi tulajdonok mindegyike; szemeiből tiszta jóság sugárza és egy kori mosolya, melylyel szenvedő bátyját felvidítani igyekezett^ lényét a mindennapin tul helyesé. A régi fájdalomteljes napok után, melyeket édesanyjs körében töltött, virulni kezde és angyali szép séggé változott a halvány alak, ámbár anyja elveszte őt egészen szomorúvá tevék. Lassankint feledni kesdé agyán veszteségét, csak olykor olykor, midőn magányban vala, jatott eszébe anyja, kit oly igen sseretett É. midőn elvesztettünk mindent, mi e földön kedves vala nekünk, nem marad hátra egyéb, mint a jelen* hez kötni magánkat és feledni a fájdalmakat, melyeket veszteségünk okozott«
Kopogás kelté fel s testvéreket gondolataikból, tanárunk vidámabb külsőt igyekezett ölteni, Emms pedig felkelt és s belépőnek elébe sietett
Fényessy orvos kedves, bizalmas arczá-val találkozunk, gyengéden szőritá meg Emma kezét és Aladár mellett helyet foglalt.
„Már nmét csak igy barátocskám" kesdé el as orvos a tanár arcsába tekintve, hol a lelki
izgalmak állandó nyomokat látszottak hátrahagyni „ez nem jáija meg, ha mindig ily állapotban talállak; vesd ki fejedből mindazon badar gondolatokat, gondold meg csak, hogy nem élünk örökké és akkor be fogod látni, hogy csupa esztelenség as egéss küzdés, mart a mulandóság felülhaladja rongyos létünket. — Bízzunk mindent a sorsra, változni fognak a dolgok idővel, csak türelmeseknek kell lennünk. Soha se töprenkedj ason, majd valahogy kifogjuk terítni a hálót éa a ha a ssép madarat elfogtak, czélankat értük. — Maitkori beszédem a gazdatiszttel sem ^tőtt ki ránk nésre s leghátrányosban > vigyáss rá Aladár" lelkesülve székét Aladár közelébe tolva „hogy senki sem less nőd más, mint Bakody Irén \*
Lelkesültség fogá el tanárunk egéss létét és szívélyesen ssoritá meg ss orvos kesét.
„Korántsem hidd" vágs közbe Aladár „hogy remésyt veszték, ellenkezőleg mindinkább közelebb látom magamat kenni a csélkos, ha nemeim nem csalnak. Igaz, hogy távol va« gyünk még tőle, de remény lem, hogy idővel horgonyt vethetünk".
JÉ. ön kedves kisasszony* szólt as or-tos Emmához fordnlvs, ki eddig csak >sqm-lélő Bzerepet viselt „mit asól tervünkhöz és Alsdár reményeihez ?"
„Ami engem illet" felele Sbjbs> „nsgyon szeretném ha Alsdár egy oly nőt^ hozna házunkba, ki őt boldogítaná, de nem hiszem hogy az oly könnyen fog sikerülni."
„Menjünk be inkább a másik ssobáfcs" szakasztá meg a társalgást Alsdár és essel as orvost magával hasá „sokkal jobban fogunk mulathatni, ha torkaskat kissé nedvesíthetjük.*
TZNNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
piratiokkal magit bölcsen azonosító hatalom álul, a vulkán tttaanyaga rendezett hatalmi csatornába terel tetet t.
Van asonban es erame körbe tartozó tapasztalataim sorában egy vonás, mely sem nem magán jellegíi, sem a magyar emigráczio házi életére nem szorítkozik, hanem a magyar nemiét történelmébe* tartozik.
A mint Bostonban 27 évvel ezelőtt a nagyszerű lépcaőzetre lépnék, mely a Capito-lians büszke épületéhez felvezet, mélynél: nyilt oszlopcsarnokában Masaachuseta állam szenátusa és képviselő háza elnökeikkel és az állam -kormányzóval élükön fedetlen fővel állottak, hogy a népjog megsértésének Bulya alatt elbukott magyar nemzetnek megadják — személyében — a tisztelet és testvéries rok nszenv adóját: szemembe ötlött a homlokzat előtt emelt diadalmi iv : rajta Maasacbusets; állam czimere e körirattal: „ense petit placidam sup libertate quietem*) és alatta egyik beszédemnek ime e szavai:
„Thereia a com munity in the des tinié s ofhumani t y*
(az emberiség végrendel-íetésében közössé g(Bolidaritas) van.) t És ama szabad , mivelt, boldog, mintaállamnak, (melyben sem Írástudatlan ember, sem koldus, sem rozzant ház niucs) kormány-tója engem kézen fogott ós ama szavakra mutatva, Isten szabad egének láttára felhívott mondjam meg nemzetemnek : bizzék ama szent igazságban: és legyen biztos felőle , hogy az egyesült államok hatalmas köztársasága ama szent igazság szerint fog irányában cselekedni. És e biztosítást a népnek összesereglett száz -ezrei egeket rázó kiáltásban hangoztatták vissza.
Nekem, a hontalan vándornak jól esett a népek közötti solidaritásaak ez ünnepélyes elismerése egy oly állam részéről, melynek törvényhozásában a magyar ügynek tüzetes megvizsgálás után ki lett mondva: hogy sza-badságharczuuk jogos ós igazsagos volt, bngy az orosz interventió a nemzetközi jognak vastag megsértése volt, mit az alkotmányos szabadság fen tartásánál érdi-kelt nemzeteknek komoly megtorlás alá kellett volna venniök s hogy minden alkotmányosan kormányzott nemzetnek kötelessége és érdekében is. van a legbensőbb viszonyba lépői egymással, a végett, hogy a kényuralom támadásainak visszaverésére erejöket minél sikeresebben egyesíthessék.
Az Oczeánou tul ily ünnepélyességgel hirdetett solidaritáanak érzetét természetesen feltaláltam Európában mindazon nemzeteknél, melyeknek 1849 iki viszontagságai a „száműzöttek családjanak" sorait szaporították , de a mi a magyar nemzet független létének euró pai súlyát igen jelzetesen illustrálja, az a kiváló fontosság, melyet a solidárisnak ismert
ZALAI KÖZLÖNY
DECZBR 1879.
*) Kgy kardot markoló kér. vau a czimerben, » köriratul az idézett jelszó Algeruon Sidney jelszava- Egéateu igy s*ól: „Manustiaee inimica tyran-□i>, enne petit placidam sub libertate quietem."
Csinos, rendezett terembe lépünk, mindenfelé az iziésteli berendezés, egész éden ! a thea szaga kellemessé tévé a szoba légkörét s ugylátszik Emma gondoskodott mindenről, mi őt jó gazdaasszonyoyá tüutesae ki Helyet fog laltak a keretasztal mellett, melyen az ázsiai párolgott és kevés idő múlva mindhárman kellemes beszélgetés mellett szörpölék az izgató nedvet.
„Mit szólsz a gazdatiszt meghívásának V" kérdé Aladár az orvost, egy szivarra gyújtva.
„Annyit mondhatok barátom, ha az ügyvéddel ott találkozunk" felele az orvos — eredmény nélkül nem fogjuk használni az estélyt; az ügyvéd hirtelon természete fog rá okot szolgáltatni és amint észrevevém a domine Emma kisasszony személye iránt sem mutatja magát érdek nélkül."
„Oh, mit beszél orvos ur" vága közbe Emma hangos hahotára fakadva, talán csak nem hiszi, hogy azon semmirevaló szerelmes lenne belém, hát Irén ?*
„No elég az hozzá kisasszonykám" moodá az orvos „azon percztől fogva, midőn önt legelőször látá más húron pendülnek a viszonyok."
„No es a szebbnél is szebb" szóla moso lyogva Emma „talán kibékülni is akarna az ''oktondi, miből ugyan nem sok lesz, ugy-e Aladár?"
„Kibékülésről szó tincs" felele Aladár székéről felkelve, fel és alá járva a szobában.
Ily és hasonló beszélgetések mellett vége( ért a társalgás és az orvos szívélyes bucsut vőn barátjától és Emmától, eltávozott; Aladár pedig megelégedve a nap eredményeit nemsokára Morpheus karjaiban alvá a reménylők álmát.
VI.
. • i
Ha a magyar vendégszeretet általános Mwtréeében részesül, ugy nem csalatkozom,
eorópai szabadság érdekeinél nemset&nknek mindannyian tulajdonítottak, még azok is, kik földfeirati helyzetűknél fogra a magyarországi esélyek közvetlen kifolyásának körén kivül állanak. Mindannyian átvoltak hatva annak érzetétől, hogy a magyar szabadságharc« az első percztől de különösen az orosz interventió közbelépése óta hazánk határain messse tnl kiható, európai érdekű volt; hogy a mi harcsánkban — miként éo magam is mondám Szegeden — Európa szabadaágának harcsa vívatott Ez, és azon körülmény, hogy az osztrák császár külsegiuéghes volt kénytelen ellenünk folyamodni, hogy két nagy hatalomnak nemcsak összes haderejére, de még a lelkek talaját sötétben aláturkáló vakandok mesterségére is szüksége volt, miszerint az igazság fegyvere kezeinkből kiessék és a dicsfény, mely a „Honvéd" nevel körülvette: és végre as, hogy midőn Európa szerte már minden mas nép elbukott, mi még állani tudtunk, s s hós, de elhagyatottságában nyomatéktalan Ve-lenczével utolsónak tartottunk ki a szabadság harcsterén: oly fontosságot adtak a magyar nemzetnek, hogy — mondhatom — egy idő sebb testvér tekintélyével lett felruházva, a solidaris európai szabadság családjának táborában, kire mindenki bizalommal, remény-nyel tekint.
Egy megtakarított fillérje ez a multaknak, mely ha a jelenben kiesett is a forgalomból, a jövendőben még értékre juthat.
Az európai vissonyok ismeretéből merített tevékenységi iránynak egy másik lapjára azon összeköttetések tartoznak, melyekbe a crimeai háború alatt s hadviselő hatalmakkal jutni megkísértettük ; az 1859-iki s 1866 iki háborúknál pedig a magyar emigraczió valósággal el is jutott.
A legutóbbi orosz-török háború kimenetele, — mely irtóztatósan be fog nyúlni Európa jövendőjébe — kézzel foghatóiag bizonyította. mennyire igazam volt, midőn a crimeai háború alkalmával érvényt iparkodtam szerezni azon politikai axiómának, hogy a ke leti kérdést csak a magyar és lengyel ügynek együttes felkarolásával lehet azon — fájdalom elkövetkezett — katasztrófától megóvni, hogy az orosz hatalmi sphaera vészterhes kiterjesztésére ne vezessen. A török porta ezt belátta, és semmit sem óhajtott inkább, mint azt, hogy az észszerű politikai kombináczió érvényre jus son. — De nyugoti szövetségesei, Ausztria iránti tekintetből, megfogták kézé-. Hazámnak a gondviselésszerű alkalomhoz kötött reményei füstbe mentek.
Az 59 iki olaszországi háború szövetséges viszonyba hozta a magyar emigrácsiót a fran-cziák — akkor hatalmas — császárjával mu-lékonyan : — az olasz királyi kormánynyal tartósabban egész 1867-ig;C_ az 1866-iki háború a poroszazal is.
Ugy látszik mindkét alkalommal, mint ha az Isten könyörületéuek angyala a szabadulás örömpoharát nyújtaná a sokat szenvedett magyar nemzet felé, — a meghiusult remény
ha Bakody gazda''.iszt házát a vendégszeretet példányképei közé sorolhatjuk. Megjegyzendő azonban, hogy a vendégszeretet nem a jelenkor vívmánya, hanem inkább a régi magyarok egy szép tulajdona, mert sajnaJattal* kell megvallanom, hogy ez ós tulajdon korántsem található fel jelen korunkban; elkorcsosult a tulaágos igénybevétel miatt és a régi vendég-szeretetet csak itt-ott találjuk, hol még a ró giek vére látazik buzogni ereikben.
Bakody gazdatiszt egy ősmagyar család sarjadéka, már szülői házánál tanulta meg a vendégszeretet gyakorlását s a nagy világ zömébe kerülve a családi élet tűzhelyére lépve e jellemző vonásában mint becsült és -tiszteletre méltó férfiút ismerék kortársai. X gróflszolgála-tában töltó el ifjú éveit sl nemes magatartása valamint viseleteőtnagygyá tevék gazdája előtt ki őt megszerette. Egy előkelő családból meg-nősülve boldog egyetértésben élt nejével, kit évek előtt'' elvesztett, most egész törekvése egyetlen lánya boldogitására czélzott. Házát úgyszólván a gróféhoz hasonló rangban vezette, féányát pompa és fényűzésben nevelte és ő maga a vendégszeretetet, mely egyik jnllemző vonását képesé, snnyira vivé, hogy mindennapi estély ékhez vala szokva.
Irén kisasszony nem ismerve szükséget semmiben, mindennapi mulatságokhoz szokva, fénytől és pompától környezve, gazdag és müveit fiatal ember körében korán szivébe gyökerezett azon tulajdon, mit köznéven büszkeségnek nevesnek.
Sokszor tapasztaljuk az életben, nem egyszer találkozunk emberekkel, kikben a nagynak, szépnek és gazdagnak önérzete lakik, kik-ben a büszke magatartás és önérzet férge rá gódik, nem ismerve as embert, ki asors különféle fordulatainak alávetve, S midőn a gazdagság palotájából lassankint a szegénység kuny
üröm pohara lett belőle. — Első alkalommal a veres nem könnyű, de gyors győzelem az osztrák felett, vette el sjkainktól as öröm-poharat és a győztes imperátor félelme attól as összeütközéstől, mely tirenkét évvel később elkövetkezett s melynek 59 ben elejét vehette volna. — A 66-iki háborúnál pedig elütötte ajkainktól a poroszok könnyű s gyors győzelme és még inkább — — a nemzet maga — — — akkor már az osstrák-magyar dnalismus párája telitgette a levegőt.
De a magyar emigrácsió testületi életének e két mozzanata nem érdektelen, nem is fontosság nélküli lap a magyar történelemben : s a világtörténelemmel is kapcsolatos.
Deák Ferenczhes 1867-ben intézett nyilt levelemben ezeket írtam: „a magyar nemzet életrevalóságánsk óriási revelacziója 1848 —49-ben, — melynél a sikerhez csak egy kissé több kitartás hiányzott — annyitmindeuesetre eredményezett, hogy ugy a hatalmak politikájában, mint a népek érzelmeiben nemzetünk megbukásában is azon önczélu életerős tény e-sők közé lón sorolva, melyekkel az európai történelem fejleményeinél számolni lehet, számolni kell."
Ez igy volt, a míg magyar kérdés volt. Hogy így volt, annak nem érdektelen illustrá czióját fogja a történetírás, a magyar emigrá-czió életének e mozzanataiban feltalálni.
Nekem s kik igyekezetem társai voltak, a meghiusult remények éjjelére csak azon egy emlékezet vet egy kicsi halaványka sugárt, hogy nemzetünket önczélnak óvtak meg a hatalmak kecsegtetései közben is, s hó vágyaink türelmetlenségét is megbir.uk annyira fé kezni, hogy a magyar nemzetet idegen czélok puszta eszközévé felhasználni meg ne engedjük.
Jelzettem ezekkel az első két irányban kötelességemnek tartott tevékenység természe tét; a harmadik irányról — mely a hazávali összeköttetésünkre vonatkozik, csak keveset keli, s e keveset elég les? említenem.
Mi bennünk menekültek önálló suly nem volt, suly"- csak az által nyerheténk, ha a nemzeti aspiratiók képviselői vagyunk, s képviselőinek ismertetünk. Nekünk,tehát nemzetünk érdekében kötelességünk volt a solidaritást nemzetünkkel feltartani, de azon isltnni, hogy a nemzet is feltartsa velünk a solidaritást. E kölcsönhatási gondolat képezi a vezérfonalat, mely összeköttetéseinken a hazával végig vonul. Mihez még csak annyit kej} adnom, mi ként ast igen is mindig tanácsoltam, leikökre kötöttem politikai hitvallásom osstályosainak a hazábaii, hogy intézkedjenek, miszerint az alkalom — ha előadja inagát — a hazát éb ren találja, s készületlenül ne találja, de arra mindig óva figyelmeztettem, hogy Magyaror-ország függetlenségének ügye nem olyan ügy, melyet utczai torlaszok emelésével kivívni lehetne. Ez, ha fegyverrel kellene ért»* harczolni, háborút leitételez, mely nem is csak belforra-dalom, hanem egy nagy külháboru arányaival bír, „« mentők"-höz folyamodni tehát sem nem tanácsos, som nem szabad, mert becses a
hójába lenni érzi magát, csak akkor jut észre, csak akkor kér magáh<»z ée a büazk* önérzet helyett kénytelen i puszta megelégedés érzetével élni i« végnapjait.
lréu kisasszony xnég nem ismerte a vilá got, n< m volt meggyőződve arról, hogy a szépség és gazdaság mulandó, ábrándozásokba me rült és tarka képeket alkotott magának a jövő életről.
Szép volt és gazdagnak érzé magát, büszke fővJ és lealacsonyító gőggel veté visz-sza, hol «gyík., hol másik kérőjét s igy nem csuda, ha senki közeledni nem mert hozzá.
„Irénkém!" szokta atyja mondani, midőn egy kérőt visszautasított „meglehet, hogy itt találod jövőd boldogságát és te mindenki irányában oly lenéző vagy."
„Nem tesz semmit édes atyám" feleie büszke önérzettel .ilyet még mind.g kap hatok." —
Az ügyvéd, ki udvarolt neki, vala az egyedüli, kinek szerelmében bízhatott és igy csak fél szemmel nézett a tanárra, ki közeledni igyekezett hozzá. Az ügyvéddeli összeütközése egészen elidegeniték ót e leány közeledésétől, kit oly hévvei szeretett, de némely esetben az éss győz a szív felett, de csak kivételes ritka esetben; a tanár lá*va, hogy Irén ssive más álul van lebilincselve, hogy más áll útjában, jó nak látta elvárni azon időt, midőn őt legyőz hetni elég errje lesz.
Fényesen világított, csinosan rendezett teremben vagyunk, az asztalok zöménél, melyek a termet betöltik, a vendégek sokasága foglal helyet.
Ha szoros szemlét tartanék « társaság különféle részein, ugy a legsajátságosabb jeleneteknek lennénk szemtanúi ; itt egy férfiú éles megjegyzéseket tesz a másik asztalnál ülő hölgy viseletéről, ott egy másik amannak árnyoldalait teszi bonczkés alá, ismét másutt a ta
magyar hazafi vér; bün volna haszontalanul fcoozkástatni. A magyar függetlenségi ügynek • sajátságát soha sem tévesztettem szemem elöl, sem otthoni, sem külföldi össaekötteté-Mim változatos viszontagságai között.
Es adta meg a magyar emigrácsiónak ast a kiváló jelleget, mely még ül. Napoleon császárt is arra indította, hogy midőn as 59-iki háború után a német sajtó ast veté szemére, hogy forradalmi elemekkel szövetkezett, a öranier de Gasaagnac (nem „Paul* hanem Granier) által kezeltetett közlönyében ast adatta válaszul, hogy »a magyarok nem forradalmárok, hanem hazafiak." *)
♦ *
a
KOSSUTH LAJOS.
(Vége köv.
Bűnügyi tárgyalások jegyzék«
zala-eger szegi kir. törvényszéktől 1879. évi deczember 1-én.
2406, 2417 B/879. Sz. I. Bencze János és társai nyilvános erőszakoskodással vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetés.
Decz. 4 én:
2940 B/879. Sz.'' I. Füst Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 3 ad bir. Ítélethirdetés.
2954. B/879. Sz. 1. Török Olajos Péter súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. Ítélethirdetés.
2972. B/»79. Sz. I. Tóth Ferencz ée társai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben
2-od bir. ítélethirdetés,
2994. B/879. Ss. 1. Papp Dániel súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 3 ad bir. ítélethirdetés.
Decz. 5-én.
1405. B/879. Ss. 1. Fodor Aurél sikkasz tással vadolt elleni ügyben végtárgyalás.
2975. B/879. Let. Kecskés József ós társai tolvajlással vádoitak elleni ügyben végtárgyalás.
3024. B/879. Sz. I. Barcza Károly és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
3051. B/879. Let. Kis Károly emberöléssel vádolt elleni ügy bon végtárgyalás.
3012. B/879. Sz. 1. Cziráki István é-társa erőszakossággal vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
Decz. 11-én:
2871. B/879. Sz. I. Káráa József és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben 3-ad bírósági ítélethirdetés.
3010. B/879. SZ. 1. ,d. Gelencsér Péter és társa végrehajtás megakadályozásával vádoltak elleni ügyben 3 ad bírósági itélethir-detési • f
3034. B/879. Let. Pap György és társa lopási bűnrészességgel vádoltak elleni ügyben
3-ad bir. ítélethirdetés.
*) „Cos Mewjeurs ne «ont paj des revolutio-naire», ce sont des patrioteg illu«ttrea" — igy szólt a válasz. —
nár és ügyvéd közti feszüli viszony képezi a be szélgetés tárgyát, szóval a társadalmi élet e körben is hézagosságot árul el
Az asztalok egyikénél ismerősökkel találkozunk, ott látjuk tanárunkat nővérével és Féuyeasy orvossal, ki mély beszélgetésbe látszik merülve louni egy idősb férfiúval; — ez körül-belül 60 év^s lehet, «g«^s* lényéből a nyá jaaság és finom magatartás vehető ki, arezvo-násai, valamint beseédmodora elárulja a ma gyar jelleget; ez Bakody gazdatiszt.
ROSENBERGER IZIDOR.
(Folyt, következik.)
Tárol tőled...
Tirol tőled egy magamban a pusztán HunUkodva ¿lek kt-dves tahiexam. Éjem, napom oly nehezen, !*«s*n min. Késő-korán te rajtad jár az elmém.
A repttlo madaraktól kérd esem, Hogy láttak-e téged nxóke édexetn ; Ha megállok a csacsogó !r mellett, Megkérd "sem, hogy beasélt-e teveled ?
Ujjaimon olvasgatva próbálom, Hogy azeroUa-e én egyetlen virágom ; 8 caak aa jöu akár hissed, akár nem, Hogy sserelem nincs babám a szivedben.
Szenvedhetek arattad itt a pusztán, Ha nem szeretsz, még csak rám se gondolta táu Hejh ha tudnál agy szeretni miként én, Sóhajtozva emlegetnél picsikém
Tudom akkor rám gondolnál angyalom,
korán : ette, délbe, hajnalon — Még akkor is rajtam járna as elméd : Ha álmodban a párnádat Ölelnéd!
ír. váeady ferencz.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 4én 1879
3035. B/879. Sz. 1, Barkóczi Ferenci
uyilvauoe erőszakoskodással rádőlt elleni üerv-beu 3-od bir. Ítélethirdetés.
2949. B/879. Sz. 1. Kis József lopási ki-Bérlettel vádolt elleni ügyben 3-ad bírósági Ítélethirdetés.
'' Decz. l2ón.
2667. B/879. Sz. 1. Horváth Fülé Péter én társai tolvajlásaal vádoltak elleni ügyben vég tárgyalás.
2837. B/879. Sz. 1.Török Ferenc» és tár-sai súlyos és könnyű testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2873. B/tí79. Sz. 1. Horváth AnUl tol-vajlásaal vádolt elleui ügyben végtárgyalás.
2986. B/879. Sz. 1. Keuesei Gábor tolvaj-lássál vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Decz. 18-án.
3036. B/879. Sz. 1. Moloár Pál sikkasz. tássál vádolt elleni ügyben 3 ad bir. itélethir detés.
3119. B/879. Sz. 1. Farkas Gerencsér György és társai tolvaj lássál vádoltak elleni ügyben 3 ad birósági Ítélethirdetés
Decz. 19 ón.
2576. B/879. Sz. L Németh Jánoe és tár muí csalással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. ''v
29ÍS. B/879. Let. Bóbita Józset emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Zala Egerszegen, 1879. évi deczember
1 én. - r
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
Helyi liirek.
— Tiulományou felolvasás. Mor
^«ubesser János polgáriskolai igazgató ur hét-Ion, azaz e hó 8. este 81/« órakor az I. n. kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egyletének helyiségében nyilvános felolvasást tart, melynek targya „A rövidlátás" lesz. Bátorkodunk érdemteijes éa köztiszteletü iskulaférfiunk ezen közérdekű felolvasását a tisztelt közönségnek különös figyelmébe ajánlani.
— Hangverseny. A nagy-kanizsai korcsolyázó egylet f. évi deczember hó 6 án a .Szarvas" disztei raében hangversenyt rendez, íneiyro a t. közönség figyelmét felhívjuk. A Luüsorozat holnap leaz szétküldve; mindenesetre igen élvezetes estélyt várhatunk ha felemlítjük, hogy közreműködésre eddig Gulyás Uizella. Kohn Hedwig. Schreyer Berta, Wei-ler Irma éa Wellisch Fánni úrhölgyek továbbá tíiöchitzky Miksa, Ollop Imre és Ernő urak nyerettek meg. Belépti dij. Körszók 1 írt 20 kr. Knrzati ülőhely 1 frt. ZárUlék 80 kr. Földsziut állóhely 60 kr. Gyermekjegy 40 kr. Jegyek előre válthatók Halphen Mór egyleti pénztárnok urnái éa este a pénztárnál. Kezdete 8 órakor.
— Sajnálattal értesitjük a ». közönséget, miszerint Wilt Mária asszony hangversenye betegeskedése folytán elmaradván, a jegyekért befizetett pénz Práger Béla gyógyszerész urnái átvehető. Ellenben örvendetes hírrel szolgálhatunk, amennyiben világhírű Jo-«•chim hegedűművész januárban Nagy-Kani-y.Hán hangversenyt ad.
— A műkedvelői társulat vasárnap tartja második előadását a városháza* nagy termében. Választott darab Szigligetinek 100 aranynyal jutalmazott pályamüve. „A nőura-lom." A műélvezete« előadás pártolására fel hívjuk a t. közönség figyelmét.
— JJeczemJberi országos vásárunkat Nagy-Kanizsán eltemetle a hó, több napi havazás folytán csekély forgalom volt, vevő alig, eladó is igen kevés jelent meg. Legkapósabb tárgy a burgony volt, mig más czikk, mint rendesen a városon kivül megvásároltatott.
— A nagy kanizsai vadásztársaság november 30 án tartott hajtóvadászatán elejtetett: 10 nyul, 2 őz és egy róka.
— Lapunk előbbi számában közlött IV-dik talány értelme: gyim-gyom, limlom, ringy-rongy.
— Árverés Zalamegyében. Németh György 421 írtra K. íngatl, decz 30. Zala Kg«r-szegen. M«ister|Ferencz 485 frtra b. ingatl. decz 22. Nagy-Kanizsán. — Lakatos József 493 ftra b. ingatl. decz. 29. ?í.-Kutason (zala egerszegi jbir.) - Gárdonyi MiháJy 363 frtra b. ingatl. január 5 Lesencse-Tomajon. — Banavics Ferenci 1800 frtra b. ingatl. decz. 3. Misefán (za-la-egerszegi jbir.) — Hauer Károly 725 frtra b ingtl. decz. 22-én. Tü keszeren (alsó lendvai jbir.) — Kenesey Albert 420 frtra b. ing. decs 17. Balaton-Henyén. — Török István 604 frtra b. ingatl. jan. 7. Monostor-Apátiban, — Rei-nisch János n. kanizsai lakós ellen kimondott csődben a hitelezők 1880. nov. 10 ig jelentkezzenek. ;
— A soproni pénzügy kerület; 40 éves tisztviselője Cherny Miklós igazgató nyngal-maztatván, helyére Toepke Alfréd pénzügyi tanácsos neveztetett ki királyi tanácsosi czim-
meL Toepke Alfréd ur ssakismerete^ buzgalma és igazságszeretete által közbecsülést vívott ki. Azért állásában üdvösöljük. Helyére mint örömmel halljak Kherndl Károly pénzügyi tanácsos helyestetett át Budapestről, ki előbb Zalame gyében működött s általános könseretetbeo részesült. —
— Sajátságosnak tetszik nekünk: hogy Zala-Ssen t-Gróthon vasárnap tartatik a hetivásár. É. es ellen nem egyházi, sem világi intézkedés nem történik.
— Gelsén egy másod tanítói állomás rendsseresittetett S vastica Károly szolgabírói ur erélyes fellépte folytán, mely nj rendszeresítés az aj iskolának Visner Pál m. tanfelügyelő ur általi megszemlélésekor határosattá vált.
— Szent György völgyén a napokban adatott át az njonan épült csinos r. kath. jellegű iskolahás rendeltetésének. Esen tanítói lakkal készitett épület Dr. Berger Ignácz ottani hazafias érzelmű plébános kitartó bas-galma- és nemes törekvésének köszöni lételét, . kinek nem csekély feladat volt ast ily súlyos időben keresztül vinni. A szombathelyi püspök úr ő méltósága az egyház alapból 500 frtot adott, Gróf Szapáry Géza fiumei kormányzó ur ő excellentiája pedig az összes épületfát díjtalanul ajánlotta fel, e nemes készség mindkét részről közhálara érdemes. A kézi és szekeres munkán kivül hiányzó 2000 frt költséget a- birtokosság adóalap sserint buzgó an lefizette.
— Sümegh város egyik köztiszteletben álló polgárát, vesztette el; a szétküldött gyászjelentés szövege: „Alalirottak mélyén elszomorodott szivvel jelentik szeretett férj, atya, nagy atya és testvérek Pintér Istvánnak vesz- | prémi püspökbég sűmeghi urodalom oyug. tiszttartójának, szélhűdés folytán november hó 26-án éjjeli 11 órakor a halotti szentségek fel vétele után, élete 62 ik évében történt gyászos kimultát. A boldogult hült tetemei f. hó 28. délutáni 4 órakor fognak a sümegi sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Az eogesztelő szent áldozat pedig decz. hó l-én reggeli 10 órakor fog a szent Ferencziek templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt Sümegben, 1879. évi november 27 ón. Pintér Istvánná szül. Márkus Josefa mint neje. Pintér Ida félj. Kosos Ödönné. Pintér István, Lajos, Sándor, Lujza, Vilmos, József mint gyermekei. Pintér Karolina mint testvér. Rosos Ödön mint vő, Kosos István, József, Mariska mint unokái. Beké hamvaira !
— A homok alá temetve. Nov. hó 24-én a bánok-szent györgyi határban, egy homokdomb oldalában néhány munkás a homoknak kocsira rakásával foglalkozott. Egyszerre csak a homokdomb csúcsa elvált az egésztől s alázuhant, a hol e végzetes pillanatban szerencsére csupán három napszámos volt, s mind a hármat maga alá temette, csak megfeszitett munka után sikerült a három embert a homok alól kiásni, még pedig kettőt megsebesülve, ?gyet pedig már meghalva.
— Rövid hirek. Pfeiffer Ferdinánd fővárosi könyvárus meghalt. — Istóczy Győző orsz. képviselő Németország példájára „Nem zsidók ligáját* alakítani szándékozik. — Bu dapesten kelt táviratra New-Yorkból 10 óra alatt visszaérkezett a válasz. — Payer Gyula, az északsar^i utazó meghalt. — Gr. Gyulay Samu fogadott fiainak magyar nemességre eme léseért 20 ezer forintnyi adományt tett. — Vasúti árkeletpótlékul 1% szedetik. — A szombathelyi színház sorsjegyeinek hutása 188r. szept. 12-én, halasztatott. — Haynald
bibornok másfél milió írtnál több adományt fett eddig. — Bismarck nagyapa lett. — A p»sti biztosító társaság a Forcierral egyesül.
Bpeat, nov. "Lines, , Trieszt, ,
KI nyert?
29 én : 56, 37, 21 69,44. 70, 64, 21 52, 77. 57, 64, 58 51, 89.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-nistán Wajdits Jóssef könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Lapunk mai számihoz mellékelve ünnepelt hazánkfia Koesuth Lajos .Iratainak" el<5 fizetési felhívása. A legmelegebben ajánljak a t közönség figyelmébe. A nagy mü előszavát lapunk ép jelenleg közli.
— Krauzz Ármin veszprémi könyvkereskedő kiadásában megjelent ,Téli regék'' irta P. Tóth Kálmán. A csinosan kiállított könyv tartalma: A vízi liliom leánya. A haldokló hattya. A gyöngyhalász. A halál fája (arab rege.) Napsugár és Holdsugár, A Tisza tündére. Zöldszakál. A szomorúfűz története. A brahmin kincse (hindú rege.) A könyv ára, színes borítékba fűzve 80 kr. Vonzó irmo-dorban, költói emelkedettséggel irt müvet ajánljuk különösen hölgyeink pártfogásába.
Petőfi Sándor életrajza. Töb> hazai lapban Petőfinek állítólag Balázs Sándortól regényalakban megjelenendő életrajzára vonatkozólag közlött hirt Mehner Vilmos kiadó kér téré következőleg igazitjak ki. A nevezett kiadó ama eszméjének valósítása végett, hogy ama gyar olvasó közönség számára e nemzet ked-vencz költőjének kimerítő s igazsághü életrajzát vonzó ugyan, de nem regényes kepzelmi alakban írassa meg, nem Balázs Sándort, hanem Áldor Imrét nyerte meg, kinek irói neve a feladat kielégítő megoldására nézve teljes biztosítékot nyújt. Továbbá ez életrajz nem füzetekben , hanem 1880 január elejétől kezdve a már nagy olvasó-közönség kezein forgó «Képes Családi Lapok" ban közöltetik, és csak azután fog külön lenyomatban megjelenni.
; rendbe a dolgot — ,Ha s*ép is fiatal" — mondja aeld, — 60,000 forintot követelsz hozományul, ka öreg im vén, 80,000-et, de tudakosddjál, nem történt-e valami kényes dolog a családba, mert akkor szóba se állj lQOflOQ írton alni.« Néhány ut> múlva est a sürgönyt kapta baritjátéi as nszorás : ,4 fiatal leány
most ölte meg as apját... mennyit kéíjekV

—X
# y
Ér5sen verte majsmter aram a bőrt mintájával, kogy csizmatalppá készítse, a mellé s zsoltárt énekelte: .velem ur Jtats est cselekedjed."
Búcsúztatott a tanitó, s hogy minél érzékenyebb legyei s megholtnak házastársától bucauaáaát igy kesdé :
¿Jaj teneked immár Iaesédi Katára, k
E1 törött a pipa, magmaradt a ssára."
Egyik: Hát csak felakasztották a gasembert. Megérdemlé. ^^
Másik: Kár volt biz azért, épen olyan volt mint én. (Annyi idSt akart mondani.)
— A zala-ssent-gróthi r. kath. templomban nem rég egy 71 éves aranyod! ember esküdött örök hűséget egy 17 éves leánynak.
Vájjon csak az évszámok vaanak megfordítva ? — ^^
Waa schreiben Sie, Herr Bedacteor? Papírszeletet!
Spanische Wand ist nicht gnt
Vegyes hirek.
— Hetse orgonaművész nj szerkezetű orgonát talált fel, melynek könnyű elhelyezésénél fogva általában nagy jövöt jósolnak, a ami a műben eredeti és meglepő az, hogy a hangváltoztatást a aipra alkalmazott csavar segélyével tetszés szerint lehet előidézni. Szakértők nagy magasztalással emlegetik as nj találmányt — Keleti érmek gyűjteménye. Zichy Ödön gróf, ki nem rég a nemzeti mnzenmnak igen érdekes és értékes keleti arany gyűjteményt ajándékozott, most ismét egy kelet-indiai edény-és fegyver-gyűjtemény nyel kedveskedett ez intézetnek. Az előbbit az ipar muzeumnak, az utóbbit a régiségtárnak adományozta. A gróf ez adományához nemes tett fűződik. Egy gazdag angol elárusitás végett Bécsbe küldötte e tárgyakat azon kikötéssel, hogy az eladási árt a szegedieknek fogja adományozni. A gróf, kinek ez tudomására jutott, a gyűjteményt megvásárolta és — mint emiitettük — a nemzeti muzeumnak ajándékozta.
Papírszeletek.
Erkölcstörténeti adat. Házasságot ajánlanak egy uzsorás fiának. A* apa megkéri egyik barátját , menjen a vidékre, hol a fiatal hölgy inkik s hozta
I
8 90
L i ''
•I
íj
«
Piacai árak.
100 kilóg, számítva.
Székesfehérvár: Bau 12.80—13 20 Rom 8 60 Árpa 7-60—"8*10 Zab 5 90—6 10. Kokoricxa
6.20—6.30.
Ssprss: Bnza 14.20.—14 80. Eom10-60.—11 —
Arp.9 60—10.20 Zab 7-60.—7 80. Kokoricxa 7---7 50
Győr: Bnxa 14 10—14.35. Boss 10*20.—1040. Árpa 7.60—7.80. Zab 7.10—7.30 Knkoriosa 6.70—6.80.
Szsatatksly: Basa 13-i3.40Rozs 10.—10.20
Árpa 7.60—8.40. Zab 7---7.20.Knkoric«a 7-20—8* 10
PéosBasa 12 50-13 - Ross 9.-9 20. Árpa
7.—.—7.40 Zab 10—7.20 Knkoricaa''6.-6.30.
Veszpréa : Boaa 13.80—14-40 Rom 9-80—10 30 Árpa 8.50—9 -. Zab 7.20—7.40 Knkoricaa 7.20 -7.50
Pápa: Basa 13--13 80 Rozs 8 60—9 80 Árpa
8--9-— Zab 6-40-7''— Kuk. 5-80-6.40. ,
Mskáes: 12.-12.50. Rozs 9.-..— Árpa
5''-•— Zab 6.60-.— Knkorícsa 5.60—
SftMgfe: Basa 13 20—13 50 Ross 9-50.—10— Árpa 7-50—8 -. Zab 7--7 20 Kuk. «.80—7-—
>r
bzerkesztöi üzenet
3774. Zals-Istvánd. Köszönettel vettük. Amint a tárcsái közlemény befejezve lesz, azonnal megkesd-jfik közlését Előbb nem lehet. ÜdFösöUek !
3775. 8«. N. Kaposvár. Terjedelmes leveled hosszabb utánjárást igényel, ha Tégzek, megírom.
3776. Cs. K Székesfehérvár. Ssives köszönet becsei figyelmedért I
3777. Nagy-Várad. Nagyságod részére ujola* megküldöttük atonnaL Tiszteletteljes üdvözlet!
3778. T. E. Szíves köszönettel vettem. A kérdezettek vigadnak!
3779. Alexandria. Decz. 14-re küldhetem, ha a pénz megérkezik előbb. Másikra nézve sajnálom a dolg t. Üdvöslet!
3780. Pécsre. Regény, vers és «zindarab kiadására csak akkor vállalkorik, ha más fedezi a nyomdai költséget. Különben semmikép.
3781. „Phylloxera itt, pbylloxera ott* megérkezett. Köszönet I A pályamunkák birálaton vannak.
3782. H D. Örömmel vettik a szép költeményt. —
3783. M. J. 7 ál ássunk megy.
3784. Ifj. D. F. „A férjek* tartalmas életképek. Előbb nem közölhet fik, mig a megkezdett kös-lemény be nem fejestetik.
3785. Több névtelen közleményt kaptunk. Nem reflektálunk rájok.
3786. „Esik a hó." A természetben igas, a versében hamis. i
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
Főnyeremény I I A nyereményeket esetleg I I az
400,000 Mark | | állam biztosítja. Ssereiicse-hirdetmény.
(948 ii. 6 6) Felhívás
a hamburgi állani által biatosilott nagy pónzlotteria nyeremény* esély eibeni részvételre, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni.
Kssn előnyös pénz-lotterlánsk, melyben >ervszerUleg csak 94,000 tiTlJlfy vsn, nyereményei a következők:
A lepagyolil) nyeremény esetleg
4000,000 márka Mellóknyeremónyek :
1 nyer, 250,000 márka 64 nyer. BOOO márka
1 „ 150,000 B i B „ 4000 „
1 . 100,000 „ 65 „ 8000 „
1 n 00,000 „ : 213 „ 2000 „ . . X „ 60,000 „ 12 Jt 1600 „
2 „ 40,000 „ 2 „ 1200
S „ 80,000 „ «91 „ 1000 „
5 „ ''26,000 „ 1 773 500 „
2 „ 80,000 „ 950 „ 300 „
Í i ,, 16,000 „ 26,460 „ 188 „
1 „ 12,000 „ 8900 „ 124
24 „ I0,0i(0 „ 70 „ 100 ; 5 „ 8,000 „ 7800 ,. 94 és 67 „
2 „ 6,000 „ 7850 „ 40 é. 80 ,.
a mindezen nyeremények pár hónap alatt 7 osztályban
biatoaan huzatnak
Az elsó nyereminyhuzd» hivatalosan meg van állapítva
f. évi deczember 10- ós ll-re
éa a következő összegbe kerülnek, éa pedig:
egy egész eredeti sorsjegy ára cssk 3 frt. 60 kr o. é,
egy ÍÓl „ „ 1 frt, 75 kr „ „ •gy negyed i, >i ii >• >» ii
ás esen as álla« által blztMlt«tt íredet! lonJegyeket (nem tiltott promesieket) éa w Qiueg bénaeitee bekQldéie mellett « a legtávolabbi vidékre ii elküldöm.
A résstvevök mindegyike as eredeti sorsjegyen kivtll megkapja tólsm ingyen as itlaHczIaerrel ellátott eredét! tervet és a megtörtént húzás után a hivataléi sorsolási lajstromot felhívás
léikül és asonnal
'' A ayere»énypé»2ék klflxitéii él elkOldéie álulam kéivet-leifll as érdekelt réasére putllM él llQKlfliribb titoktartás Mellett essköaöltetik.
■ ''■ '' Megrendelések egysserüen postautalvány vagy ajánlott levéllel tehetők.
Forduljanak tehát caak legnagyobb bizománynyal
Id Hekscher Sámuel,
bank- és váltótlalete Haabnrgbai.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
; h i •• 1 DECEMBER Vén 1879.
I R D
Einladung zur Betheiligung
a» dof. (»ewinn-Chancfln der Tom Staat* Ha* barg gamntirt«n gro«-
»pii OwidJottorie, in welcher
8 Mill. 940,000 R.-Mark
von 10. Dererabcr 1879. his Ii Mai 1880. sicher gewonnen w»»rden müssen.
!><-r iifiie in 7 Clasien eingeteilte Spielplan enthilf unter 94,i>00 l^oosen 49 000 6twiaat und zwar ev.
400,000 R.-Mark
pei-iell aber
(934 II. 3—3)
1 Gew. á M. 250.000 5 Gew. á M. sooo
1 „ á M. 150,000 2 á M: 6000
1 . á M. 100 000 M « á M. 5000
1 á M. 60.000 6 N á M. 4000
1 „ á M. 50 000 65 n á M. 3000
2 . á M. 40,000 213 • á M. 2000
2 . á M. 30 000 12 n á M. 1500
ö . á M. 25 000 2 á M. 1200
2 , á M. 20 000 631 á M. 1000
12 , 9 a M. 15 000 773 n á M. 500
1 , á M. 12.000 950 n á M. 300
24 „ á M 10,000 26,450 » etc. á M. I3S etc.
Die ernte Gewinnziehung ist. amtlich und uuwiederruflich auf den
10. und 11. December 1879.
loKtjjejiezt un.i kostet hierzu *
«las ganze Originalloos nur 6 M:uk oder fl. 3''/, d.vs halb- , .3 || „ „ l«/4
dss viertel . 1''/, „ 90 Kr
und werden dine vom Staate garantlrten Originalloose (keine verbotenen Promesaeu) ge^an Einaendong des Betraget «der Ptst-Einzahlung nach >ien «-ntferntesten Gegenden von mir f;anco versandt. Kleine Beträge k.,nn»''n auch in Postmarken eingesandt werden.
Das Hans StelBdacker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne vom Mark 125 000, 80 000, 30,000, 20 000 mehreie von 10,000 u. a w au seiue I nteresaeiit n ausbezahlt und dadurch viel znm Glücke zahlreicher Familien heigetragen.
Die Einlagen aind im VerhMItniss der grossen Cha cen aehr unbedeutend uiH kann ein Glilckversuch nur ompfoh''en werdeo.
Jeder Thcilnehmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die officidlen Gewinnlisten
Itie Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt plann.jwaiR und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe mau umgehend vertrauensvoll zu richten an die bewährte alte Firma
Josef Steindecker, DammtiiorstfassB
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S. Daa Haas Stefodecker - QberaU als Mild and reell
bekannt - hat besondere Rerlamen nicht nöthig ; es unterbleiben aolch e dahher, worauf verehrl. Publikum aufmerksam gemacht wird.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel, tudomására hozni miszerint:
N AGY-K ÁNIZS AN LÖVINGER féle há ban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER - TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljak ezen mindennemű fa és kárpitOZftt bútorok — butorkelmók. valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményeklíen gazdagon felszerelt raktárunkat. <946 8-17)
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felAllitott kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger" és Társa,
budapesti- bútor gyárosok
FINOM ALMA
kapható Oesterreicher testvéreknél Nagy-Kanizsán .
Kilója 14 —16 kr. metermázsánként 13 —15 frt.
Raktár. Dr. Pressburger-féle házban a városi temp (9592-4) lom mellett lévén.
Hirdetmény.
Zülarregjei Hany községben a divecaeri vasútállomástól fél óra távolságra, a Kigyódi meleg vizén levő két kerekű ma lom, fold, ró^>irtokkal ós regalo-joggal 1880 évi Szent-György naptól 3 évre gabona vagy készpénz fizetés mellett bérbe adatik. A vállalkozók magukat Caabrendeken alulirt tulajdonosnál jelentsék.
(961 3-3)
Bogyay Antal.
- _ lOnflefl lalandm fellel
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 frtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes eiküldéee eszközöltetik SylIwaSeby gyógyszerét» Kattselban (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztositta!ik, és stkeriolanség esetén az összeg visszafizettetik, úgyszintén minden elö és éhesési Kyógybáiiá''* valamint a ricinus olaj b«''vé-tel« »zeremnél felesi ege» éa a legkisebb gyermek is ki''ünőcu használhatj .
E gyóxvNier nem tartalmaz kaniala, kout»s ét» gránát gyökért. (958 5-12)
Csáktornyai takarékpénztár részvény társulat
A Csáktornyái takarékpénztár részvény társulat a hozzá már befizetett, ugy a jövőben befizetendő betétektol 1880. évi január hó 1-ről kezdve tisztán
5°|o kamatot fizet
Csáktornyán a takarékpénztár igazgató választmánynak 1879. évi november hó 22-én tartott üléséből. • (963 l-l;
Az igazgatóság.
WAJDITS JÓZSEF
kony v kereskedésében Nagy-Kanizsán
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható :
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszöntő (toast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővitett kiadás, mely kötfltt és kötetlen mindennemű felkőszöntést tartalmazván, diszcs kiállitá** és tömött tartalma, agy hasznos és mnlattato voltánál fogva mindenkinek, de különöseu az ifjúság figyelmébe ajánl-A N ^ bató. 380 lapra terjed s diszes kiállítású. Az I-so kiadás
1500 példány egy év alatt, a második 2O0U példányban rövid időn kelt cl, moly eléggé bizonyítja e könyv életrevaíüságát A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata Előszó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára. Diszünnepélynél. Üiszebédnél. Hölgyekre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor Menyegtóben. Beigtatásnál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összeaen 243 felkőszöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a pohárt ?
Magyar felköszéntő könyv. Szerkesztette Hajgató Ságdor. Ár* diszes kemény kötélben csak 1 fit Ezen eredeti felk<">szöntéaeket tartalmazó kötetet ajánljuk * n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Csokor é* billikom
magyar köszöntő és felköazöntő eredeti költemények. Irta: Virosy Mihály. Második toleinesen bővített kiadás. Ó felsége által 10 aranynyal kitüntetett mü ára ¡fjen diBzes kiállításban kemény kötésijén csak 1 frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr. . _
Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességű dalkönyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1<>00 válogatott dalt taltalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és opérette dalokkal bővített mű, színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitün&, mondhatni: a maga nemében páratlau mű, mely már több mint tixennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 300 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésü diszköté« 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indulók, tonnészetdalok, románczák,élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánczdalok, rab- és dubajdalok, idegen dalok, opera éa operettc-dalok sat
Rajta fluü vigadjunfc!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta lányok molasunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek száraára, gyfljtötteWajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közöuzégnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu boritékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszésü diszkiadáanak 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata : Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Ültözékszoba. Illemtan. Jeles mondatok. Hónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalraányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyr és záradék.
Rajta párok tánexoljunk!
Lakatos Sándor tánczkőnyve, mindkét nembeli iQuság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkai, díszes cximborákkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
K ebelhangok.
Újévi, név- és születésnapi s as élet egyéb vissonyaira alkalmazott köszöntétek, kötött és kötetlen beszédben. Irta: Hoffman Mór, díszes nyomata kemény kötésben, ára 1 frt.
Szegényből lesz gazda

j>''. ,számvetéss<-l, gyors «•» biztos segítő minden ad.is- és »evésnél, ''/» krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól !0"0 frtig. Teli és üres hordók megmérése kiszámítása. A gömbölyű fák knbik tarulmának meg-liatároztathatásáróli táblázat. A s.ilymértékek vámsulyra való átváitoztatásáróli táblázat Cselédbért és árendát mutató tábla Kllési és kotlási idő számítása Törvény szerinti bélyegrovat Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka Üzetése-. ét» a göbék görgetésének eredményérőli táblázatok Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Vedd Msivemet Miivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Srívélyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Irta K^nquet Jaqn«»s III Napóleon ndvari fószákácsa néhány étk*k készítési titkaival. Ara 60 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb «gyptomí álmotkönyv 192 lapra terjedő, 6<X) képpel, tartalma Álom magyarázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Máltai knresst. Lépcsőn kaballa. Nagy kereszt. Sors-játék-árnr.abály, Ára 50 kr.
Lenormand
A hires czigánynő igazmondó kártyája, ^2 szinezett kártyával, magyar aláírással és szö-véggel, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Htimorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a némí t költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. Kritgler Mór: „Önmentő"
vénymintákkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór: As elveszett ¡degerónek vi»fizapótlá*<t,
vénymintákkal orrotok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét fűzet egy kötetben, diaaet kiállításban, 1 frt 60 kr. <i
Juhnsx: S«épirá»i mintalapok, közép, reál, polgári ét felsőbb iskolák használatára, magyar éa német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. ímakönyvek mint: Maaaáakart. MvSsaéf ötráaye, lelki vezér tSkft (éle kiadatbaa 40 krtél kertve 12 frttf, papír, bér, aeiyea éa bárMsy kitéaekkea.
^yi K^i^li "t*? ^ ■ a fr (Qlt"
Wajdits Jézsef könyvkereskedő Nagy Kanizsán.

i
Nagj-KiBizsáa, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtójáa,
Mell-Syrup.
Héizlazer
nem gyógyszer,
csupán káratian, de a mell-asterveket UditA és gyógyító fUvekból álló, több mint 20 óv óta minden meghQtéa ál tal elAfordnlt torok - étinél-bajoknál iameretea. Páritban 1867-ben dijaatatott.
Miudenkor kaphstó: Nagy-Ka-■flissán Práger Béla gyógytzertá-ban. Gyárak Béo»ben és Borosx-lóban O. A. W. Maycrnál:
RotUnayr Jakab W^rfen-ben Salzburg mellett 1876. julius 18 ikáról kelt levelében irja: Küldjön-nékem Bécsből mielőbb(követkecik arendelét fehér mell Syrupot. Ez » köb-hurut tsenvedóknél, kik itt tokán vannak nagyon jó hátát* tal volt. (765X3-*)
f t " "TI" *
)
decwmber 7-én.
- -

8 frt.[
Etiflzstétl ár:
érre .
fél érre . n6gyed érre
Egy suám 10 fcr
4
Hlrdttéisk
6 hasábos petitsorban ! 7, másodszor 6 • mindao további torért 5 kr.
nytlttérben
j őrönként 10 krért tí-i
tétnek fel-l) Kincstári illeték minden Hegye* hirdetésért kftlör'' a 30 kr &setend8.
különf £1
r ^^^BB
Tkennyoleiadík évfolyam,
V ■ V ■ I [['' • I • II -fiHíffir.
aayafi rMt illet«
saktál fogaátstssk «L
előbb:
ÖZ LÖN
s..K»n»7.«aTár08 helyhatóságának, „n.-kanizsai őnk. tűzoltó-egylet«, a »n.-kaniísai kereskedelmi s Ipsrbsnk«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a *xalsm egyel általános tamltéte« tület", a „n.-kanizsai kiaded-neveló egyesölet*, a «soproni kereskedelmi s iparkamara s.-ks»is8sl kttlválasztmknya* s tőbb megyei és városi egyesület kivatslss értesitije.
Helenklut kétszer, vasárnap- s csutórtOkOü megjelenő vegyes tartalmú Up.
Zalamegye rendkívüli közgyűléséből.
Folytatólag közöljük az 1880-dik ó\ben leszolgálandó megyei közmunka beosztásról szóló intézkedést.
A zala-egerszegi járás 11 utvonalán van 2559 két fogatú, 55 egyfogatú igás és 12177 kézi napszám, készpénzzel megváltandó az igás napszámokon kívül 501 kézi napszám. Zala-szent-György és Kávás községek kérvényei nem teljesíttettek.
A novai járás hét utvonalán van 1203 két fogatú, 43 egy fogatú igás és 5275 kézi napszám, ebból 369 kézi napszám megváltandó. E járás szolgabirája és Késmárky utbiztos ur különösen meg-dicsérendóknek határoztatott.
Az alsólendvai járás tizenegy utvonalán van 1609 két fogatú, 814 egyfogatú igás és 21192 kézi napszám. Megváltandó kézi napszám nincs. A Dobro-naknál elterjedt veszélyes gyepük kiirtása határoztatott, ez érdemben a járás szolgabirája a kiirtás eszközöltetésére utasíttatván, jelentése beváratík.
A perlaki járás tizenegy utvonalán 1218 két fogatú, 997 egy fogatú igás és 20736 kézi napszám van. Megváltandó kézi napszám nincs. Goricsántól .Csáktornyáig a Drávagát eszközlésével a - főmérnök megbízatott s az összes köz-'' munka erő ideforditása határoztatott. A légrádi hátralék kipuhatolásával Schmidt Emil pólai birtokos ur bízatott meg.
A csáktornyai járás nyolcz utvona-> Ián van 1234 két fogatú, 373 egy fogatú igás és 13347 kézi napszám, ebből megváltandó 291 kézi napszám.
A letenyei járás tíz községében 1465 két fogatú 145 egy fogatú igás és 9861 kézi napszám, melyből megváltandó egy
kézi napszám sincs.
Nagy-Kanizsán van 170 kétfogatú igás és 2707 Vj kézi napszám, valameny nyi megváltandó.
Zalamegye tizenegy járásában 8 Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városban ösz-szesen van: 20,185 két fogatú, 3109 egyfogatú igás és 141.653 kézi napszám, ebból megváltandó 16.675 kézi napszám. A megyei utak összfyossza: 1055*9 kilo-meter.
A parsai járás utvonalára a minis-terium által adományozott 12.000 forintból fennmaradt 3269 frt 29 kr. a zalaapáti útra fog fordíttatni s nem 4000 frt, mint azt a »Keszthely* közié.
A novai járásban ínséges utmunkákra 15.000 frt fog fordíttatni, mely adomány folyóvá tételét a magas minis-terium közel kilátásba helyezte és ezáltal az ínséggel küzdó göcseiek kereset forrást nyernek, mit hazafias elismeréssel veszünk.
Előirányozva van a tapolczai járásban 7Ö30 frt 80 kr. kiadás, sümegiben
5279 frt 20 kr., keszthelyiben 7239 frt 70 kr., kanizsaiban 6664 frt 80 kr. pa-csaiban 4374 frt 80 kr., egerszegi ben 8114 frt 80 kr., novaiban 3224 frt 80 kr., lendvaiban 9095 frt 80 kr.> perlakiban 13.328 frt 80 kr., csáktornyaiban 9185 frt 80 kr. és a letenyei járásban 7729 frt 80 kr. összesen 82076 frt 10 kr.
Az árvíz pusztította cserencsóczi, hídvégi, kakonyai, kottorii nagy- s Kot-
TÁRCZA.
Nem kérdem én
N«m kérdem én, Hogy minek élek még; Hisz czélszerilen Rendez mindent a* ég
Rendszer miudeu, A csillag, a virág; Egy nagy eszme, Nagy terv, e* a világ.
Föl nem fogjuk, Mert rejtély a* uekttak : Nem lát mindent VégeB gyönge szemüuk.
8 meghalnoi.) még TAn azért nem le het : Hogy betöltsem Szent küldeti''semet.
MAJTHÉNYl FLÓRA.
Egy tanár életéből.
Beszély.
(Folytatás.)
Egy másik asztalnál, mely ennek legkö-zelébeu áll, két személy ül, az egyik egy ifja nő, alig 17 — 18 éves lehet, smaragdként fénylő szemei fölötte szépek, telve szelídséggel, szája kicsi, ajkain olykor kellemdus mosoly vonul el, melyben büszke önérzet nyilvánult, legnagyobb figyelemmel hallgatja a fiatal ember beszédét, melyet kaczagás kísér olykor, e fiatal ember ITold ügyvéd, tanárunk halálos ellensége, a hölgy pedig a gazdatiszt leánya Irén.
tori községi, ugy a rempecsi, gihinai, fer-ketineqd. ternoveczi s aligvári hidak építési költségei felvéve vannak.
Bevétel 1880-ra fizetendő váltság összeg 50-745 frt 15 kr. 1879-ről áteső rendelkezési alap 4678 frt 92 kr. és az 1879-ről beszedendő bírságok és hátralékokból 6082 frt 86 kr. fedezetet nem talál 20570 frt 17 kr., mely összegnek fele kölcsönkép lenne felveendő, fele pedig az államtól segélykép kérendő. E hiánylat a Dráva és Mura rendkívüli áradásai folytán okozott pusztításokban találja indokát.
Kossuth Lajos Iratai.
(Folyt, és vége.)
Ilyen volt a magyar emigráczió hazafiúi törekvéseinek kerete.
Ma már es mind csak múlt.
A nemzet máskin t határozott.
Összetörte annak a zászlónak rúdját, melyet mi a hontalanság göröngyös utain fennen lobogta tán k.
Ait irtam Deák Ferencznek: hogy a magyar kérdés számbavételi ereje egy „nagy vívmány volt, melyet feladni bűn."
Feladatott.
Magyar kérdés lehet, hissem, van a szivek rejtekében, de a világ előtt nincs.
Magyar emigráczió sincs.
Fiaimmal s pár eivrokon hú baráttal egyedül állunk — elhagyott magános vándorok a sivatagon.
Nekem, a sir szélére érkezett öreg vándornak, kinek jövendője nincs, s kinek múltjában nincs öröm, azt mondja lelkem meggyőződése, hogy miként egykor nemsetem ellenségeivel szemben, ugy most saját nemzetemmel szemben is, én nekem van igazam.
A »világ birája" ítélni fog.
Hanem misdss^k misek keretét s lapok oa körvonalostam, már csak a malisak történelmére tartozik.
S mert oda tartosik, Ms-ódét k8«ttem
as Athenaeum könyvkiadó társalattal „Irataimnak as emigráczióból* végett; mihez e lapok ssolgálnak előbessédüL
Nem nyújtok tökéletes gyűjteményt — részben a diseretio kötelessége miatt is; ds tó-kép azért, mert hibáimhoz tartosik, hogy a mit tettem, annak Írásban megőrzésére alig gondoltam valaha. A másokét csak megórisgettem Bzámkivetésemben — miként as olvssó majd látni fogja — de a magamét csak nagyon hézagosan.
De ast gondolom emigracsionalís irataim még így is nem jelentéktelen anyag lessnek korunk történéssének számára.
Mennyit fogok
abiól magam elkéssit-hetni ? mennyi marad a munkából fiaimra ? — as Isten tudja.
Óhajtottam volna as egésset fiaimra hagyni — miként as, ami több kevesebb indiskreosió nélkül nyilvánosságrs most még
nem volna
hosható, mindenesetre reájok is marad. Óhajtottam volna több más oknál fogva asért is, mivel ha már lelkemtól s Hasa állapotán meg-nyughatás megtagadtatott; — napom végalkonyán életfáradt agyamnak legalább anyagi nyugalomra volna már szüksége, — es „Iratok" sajtó alá bocsátása pedig, ha én magam eaxköslöm ast, terhes munkával jár, mert (a mict majd látni fogja as olvasó) nem ssoritko-zom hányt-vetett.irataimnak tárgy sserinti öss-szeállifására, hanem as események történelmet, melyekkel " iratok összeköttetésben állanak, hiteles adatok alapján világosságba is iparkodom helyesni, s itt-ott s bő anyagot viszontagságos életem a&almi reminiscsencziával is ki-sétem. —
Nem is tartózkodom bevallani, hogy csak asért nem hagytam irataim nyilvánosságra bocsátását fiaimra, mert anyagi körülményeim •sigorusága kényszeritett, hogy e terhes munkára vállalkozzam. Agyam és kesem munkájával kerestem meg hontalanságomban mindennapi kenyeremet, no még e kenyér keresetet
„Uram bátyámnak nagyon tér felfogásai vannak e tárgyat illetőleg" széla Fé nyessy mo solyogva „ha tekintetbe veszszük a hivatalnoki állásokat, ugy azon meggyőződésre jutunk, hogy mindezek között a tanítói pálya a leg biztosabb és egyszersmind legszebb. Igaz, hogy nagyobb feladattal jár, mint bármely más hi vatás, de annál ssebb jövőre vsn kilátása* Ami hazai tanügyünket illeti, még elég nagy hiányokban szenved, de remélhető, hogy a népnevelő csillaga is idővel fel fog tűnni."
„Meg is érdemelné" vága közbe a gazdatiszt „mert nem könnyű dolog gyermeket nevelni."
„Egyike a legháladatlanabb foglalatosságoknak, mert ha igaz az, hogy a tanitó egy egész nemzedék atyja, ugy bizonyos az is, hogy a társadalomban a legelső helyet joggal megilletné. De részesül-e a tanító azon tiszteletben, mint a minőt megérdemelne ? nem, és nem is számithat arra, mint a szülő. Mindamellett azonban annyit mondhatok, hogy a tanítói pálya a hivatások egyik legssebbjei közé tartozik, csak sajnos as, hogy még sokkal kell majdan küzdenie, mig a néptanító virágsó korszakát eléri.
. Különben hagyjuk est a sorsra,hanem inkább urambátyámat szeretném egy kis időre igénybe venni* mondá az orvos halkabb hangon. —
„Nagyon szívesen meghallgatom, édes öcsémuram" felele a gazdatiszt és as orvos egy mellékszobába veseté „különben elő vagyok mindenre készülve, nem lányomat illetőleg?« _
„Valami olyas." mondá as orvos és egy pamlagra telepedett, mialatt a gazdatiszt egy
közellevő ssékre helyezkedett „de egyszersmind megjegyzem, kedves urambátyám, hogy mindaz mi beszédem tárgyit képzendi, korántsem komoly természetű, hanem csak megjegyzések leánya jövőjét illetőleg, mik ugyan nem hivatásos körömbe tartoznak, de bizom urambátyám irántam «nindenkor tanúsított nyájasságában."
„Csak tessék beszélni, édes öcsémuram" vága közbe hirtelen a gazdatiszt „meg vagyok «léggé győződve, hogy ön hátrányomra nem fogja használni megjegyzéseit, halljuk tehát!" —
„Egy férfiút állítok képzelme elé" kezdé el az orvos éles pillantásokat vetve a gazdatisztre .egy férfiút, kiben férfiúi erély mellett nemes érzelem honol, egy férfiút, ki öntudattal hivatása szentsége iránt, elég prős, hogy ma gát ehhes képest fenntartsa, kiben egy szerető férjhez szükséges kellékek megvannak, ki eléggé képes, hogy egy családot bárminő körülmények között uri módon eltarthat és kinek jövője biztonságot nyújt. Mondom egy oly férfiút, ki egy nemes családból .származva, egy életképes nemzedék vérét hordja magában és ha egy ily férfiú kérné meg lánya kezét, minő feleletet várhatnék urambátyám ajkairól! Meg vagyok teljesen győződve, hogy ön egy oly férfin, kiben a tapasztalatok nem egyike vert állandó gyökeret és hogy ítélni képes oly dologról, mely egy életkérdéssel függ össze."
a gazdatiszt unalmas arcskifejezéssel mutatta, hogy e tárgy ót nem kellemesen érinti, mit as orvos azonnal észrevett, asért igyekezett hogy e tárgyat élénkebbé tegye, asért pár peres eltelte után ismét folytatá:
„A családi élet, mely ifjúságnak végeséi ját képezi, életkérdés s ha meggondoljak,
hogy hányan csalattak már meg, hányan lőnek már egy gondatlan pillanat miatt as egésr élet áldozatává, ugy ast állíthatom, hogy e kérdés ss élet egyik legkényesebb oldala s a legnagyobb óvatosság elkerülhetetlen ssük-séges. Nem ritkán fordul elő, hogy valaki lányát egy férfiúnak adá, ki a legelső pillanatban tetszését megnyeré, mert valóssinQleg szép szavakkal bírta előadni, hogy egy nő eltartására mily szép kilátásai vanndr,'' csupa frázis! Az összekötés a legrövidebb idő alatt megköttetik és egy-két év eltelte után, gyakran rövidebb idő alatt is, s bukás vagy sü-lyedés örvényén áll és hol vsnnak a ssép remények ? — As egéss csak korunk romlottsága, de vegyük tekintetbe, hogy egy férfiú, kinek a jövő bistonságban áll, kisek múltja feddhetlen életként ssemünk előtt lebeg és állítsunk egy férfiút, ki fénves állásban van ugyan, de nem tudni, hogy egy kedvesőtlen vihar nem fogja-e élethajóját a sziklához vetni, hol reméoytelenfli fog a hullámokban elvessni: ilyen as életi*
„Mindenesetre arany mindaz, kedves öcsémuram* felele ssünet után a gasdatissi „mit mondani tetszett és szavai igazságáról meg vagyok teljesen győsődve, ds se feledje ast, hogy ilyes dolgok korántsem tartósnak kizárólag as apa itéletkörébe; a szülő csak olykoron helvreigasithatja leánya tév ítéletét és öt megóvhatja olj lepésektöl, mik homlokegyenest ellenkesnek jósán gondolkozásunkkal s így szavaira csak ason őszinte választadhatom, hogy lányomon függ egyrészről a beleegyezés minősége."
„Igen, s ha láfaya beleegyezését adná* vága kösbe as orvos a gazdatiszt gyenge ol-
-.77
" -i i : •, ji • r " ~ Typay^ygw^pgjgyy^pufy''f y-. ■ vir^if
T r
1 . I
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 7 én 1879.
is iparkodtam a hazafiúi kötelességgel össze-kötni. így akarom kenyeremet megkeresni ¿Jetem végnapjaiban is, ha lehetséges. .Mint munkás állok előttetek," mondám as angoloknak, «midőn kereseti felolvasásaimat megkezdettem. Felemelt fővel, nyilt homlokkal mutatom be magamat, mint ilyent a magyar közönségnek is. Ott és akkor e vallomás nem hogylessálli--tott volna amaz idegen nemzet jó véleményé» ben, de sőt felemelt. Moet ez saját nemzetem előtt emelni vagy s&lyeszteni fog-e? azt á közönség Ítéletére bízom; s Ítéletében — ha nem-kedvező less is — annak tudatával nyugszom meg, hogy ha munkám nem vág is annyira össse a kor irányával hazámban, miszerint jelenben érdeklődéssel találkozhatnék egészen haszontalan még sem leazen. mert korauk ha zai történelmének majdani megírásához némi adatokat fog szolgáltatni.
Meg kell még említenem, hogy ez irataim sajtó alá berendezését, a különféle kéziratok flplyi szabatosságának gondozását és a correct-ségre felügy el éat barátom : Helfy Ignácz orsz. képviselő ur volt szives elvállani. Fogadja e ■zivességeért köszönetemet. Szintúgy tartozásomnak kiíierem nyilvánosan köszönetet mondani a kiadó czégnek az előzékenységért, mely-lyel ajánl kozásomat fogadta; megbízottjainak pedig azon lekötelező azivességért, melyet a köztünk létrejött üzlet-viszony részleteinek el intézésénél irántam tanúsítottak.
£s ezzel útnak eresztem irataimat"
---sine me liber ibit in urbem.
Collegno, (al Baraccone) Olaszország.
'' Nov. 5. 1879.
KOSSUTH LAJOS.
Helyi lilrek.
— Csengery Antalországgyűlési képviselőnk egészségi állapotában már oly jelentékeny javulás állott be, hogy néhány nap múlva a szobát is elhagyhatja. Örvendünk. Teljes fel üdülés végett Olaszországba fog utazni. „
— A műkedvelői előadásra ujolag fel hívjuk a t. közönség figye.raét, mely ma tar-tatik. Következő felhívás bocsáltatott ki": Jótékony czélu műkedvelői színi előadás. A nagykanizsai színi kör alaptőkéje" k gyarapítására 1879. évj deczember hó 7-en a városház disz termében több n. kanizsai műkedvelő által aziui előadás tartalik, mely alkalommal adatik: A nő uralom v»gy: A papucs férjek. (100 arany pálya dijat nyert vígjáték, 3 felvonásban Szigligeti Edétől.) Személyek: Szirtfoky Jenő földbirtokos Scliáfftjr József ur. Ilon neje liereczné Ilka a. Somkuty Lajos Ilon öcscse. Teraánczky Gyula ur. Rózsa Lajos, neje Ter-aánczkyné Ilka a. Kezgeyné fiatal özvegy Za-lay Gizella k. a. Kondory Fülöp Kázmér ur. Pista Somkutiék Jancsi Szirtfokiék inasa Guoth Zoltán ur. Krátky József ur. Vendégek, inasok, Történik Szirtfoky falusi lakában. Az előadás kezdete 7 órakor, ilelyárak : Körszék a 2 első sorban 1 frt 20. atöubiben 1 frt. Zárt-szék 60 kr. Földszint 40 kr. Katona és deákjegy 25 kr. Karzat 20 kr. Fel ii''fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag ny ugláztatni
dalát tekintve, fogna e ellene szólni vagy őt akaratában gátolni?"
„Az caak a jövő titka" felele a gazda tiszt, helyéről felkelve, »de nem akarom, hogy öcsémuram reménytelenül távozzék s csak azt jegyzem még meg, hogy a dolog mi képi tíredméuye egy kis értekezlet tárgyát kép-sendi, melyről ezentúl még bővebben fogunk beszélni." *
.Hát remélhetem , hogy urambátyám } nem fog akaratával utamban állni ?" kérdé az kíváncsi szemeket vetve a gazdatisztre.
.Készemről sem !" szóla határozottan a gazdatiszt és megszoritá az orvos kezét.
.Fogadja érte kedves urambátyám" szóla as orvos, miután iátá, hogy czélját érte „szí vemből fakadó leghálásabb köszönetemet."
Örömtől sugárzott az orvos areza , midőn látá, hogy rohama sikerült, hogy a gazdatisztet számára megnyeré, azért nem is vevé észre a zajt, mely a szobából füleikbe hatott, mig a gazdatiszt őt rá nem figyel mezteté.
.Nézzünk be a szobába ! szóla a gazdatiszt a ajtónak tartva, .miféle zaj lehet az?"
.No hát menjünk„ felele Fényessy karonfogva a gazdatiszteit, .de számíthatok e j pártfogására ?u I
.Mindenesetre!" és ezzel már mindkét tea a terembe értek. A vendégek mind egy asztal körül halmozódtak; az asztal előtt látjuk as ügyvédet, kinek szemei vérvörössé válva, tüzszikrákat látszottak szétszórni , tel jesen fel van indulva; tőle kis távolra a tatár nyugodt arczczal tekint az ügyvéd szemel közé, ki nagy kiabálásokkal tipródik mindenfelé. A hölgyek «Ivonulni látszottak a •sintérről, sugdosva és nevetve távostak a Wrsm távolabb fekvő részéhez.
fognak. Jegyek előre válthatók Wajdits Jó-ssef könyvkereskedésébea, Tersanczky Gyula urnÜ a kir. törvényszék 9-ik ssám helyiségében ét ss előadás napján <L n* & órától kesdve s pénztárnál.
— J>r Grés* János megyei főorvos ur * napokban tartott a kanizsai gyógysaertá rakbau hivatalos vizsgálatot.
— A fögymnaziumi ifjúság évről-évre fokosatosabban pártolni szokott hangversenye január 21-én less. Elsők Bosnyák Gésa, titkár Osurda Andor, pénstárnok Töttöey Imre, Ellenőr Topolics György. A bizottsági tagok is megválasztattak ugyan, de mivel még teljesen kiegészítve nincs, ¿ujabb intézkedésig nem közöljük.
— A vadászokat — már t. i. a nagykanizsaiakat kiválólag érdekli as a hir, hogy a közelebbi város erdei vadássaton elesett ss a régóta üldözött ősbak is, mely merész ugrásokkal vetett gyakorta cselt.
— A felső templom csillára pénteken éjjel leszakadván, teljesen össze tört. Szerencse, hogy nem isteni tisztelet alatt történt.
— Halljuk, hogy a közraktárak ügyében zárt ülések tartatnak , nem értjük a szerkesztőség mellőzését, holott ez közügy Meghiváaunk által a nagy közönség iránt ta-nusittatik figyelem s nem kell mende-monda szerint írnunk.
— Fülön fogják az alkuszok már a
vasúti indóháznál mind azon borvevőket, kik e czélból vidékünkre utaznak s oda vezettetnek, hol nagymennyiségű bevásárlott borok léteznek, ez által persze hihetetlen nyomás gyakoroltatik a kisebb eladók készleteire. Legőszintébb tanács ez ellenében nem lehet más: mint minden bortelmeló fogadjon egy • szersmint.alkuszt is, hogy borain túladhasson ; különben igya meg maga; ez talán még ez idő szerint a leghelyesebb cselekmény.
— A tél beálltával rendszeresen hangot emelünk a rendőrséghez, hogy a járdákon hányattassa el a havat u hanyag háztulajdonosok költségére, aztán hintesse be hamuval, vagy homokkal. Biz ez lassan megy. Lesz is lábtörés, lábficzamodás és egyéb kisebb-nagyobb baj quantum satis.
, „ — A honvédség köréből nyugtalanító hírek terjedtek el'' a közönség körébén. Legközelebb mintha egy közhonvéd ^srés következtében halt volna el; utána néztünk e sajnos körülménynek, jelenthetjük, hogy a téoy-álladék nagyítva terjedt. Az illető nem a verés következtében, hanem thyphusban halt meg. Annyi azonban igaz, hogy M. hadnagy menthetlenül durván bánt a legénységgel s emiatt hadbíró érkezett Nagy-Kanizsára, s mint halljuk, az illető fenyítve ieit és más zászlóaljhoz tétetett át. A hullának a temetőbe éjjel történt kivitele pedig abban leli magyarázatát, miszerint ragadáiyos kütegek észleltettek rajta.
— Meteorológiai észleletek a nagykanizsai főgy mnasiumaál 1879. évi november hóban. Köz-.''p légnyomás; 747*60 millimeter; a légnyomás maximuma : 760.90 mm. 9-ikén délután 2 órakor; a légnyomás minimuma:
.Ezért meg fogom bőszülni 1" kiált az ügyvéd, mialatt a tanár mosolyogva néz ez arezra, mely viharoktol szót van dúlva. .Én önt elvárom!" folytatá a tanárhoz fordulva „tessék választani, én a pisztolyt választom, holnap délután 2 órakor a mulatóhelyen."
.Kifogadom!" szóla a tanár higadtan
és ezzel eltávozott.
Az orvos és» gazdatiszt megrémülve tekintettek egymásra, megfoghatatlan volt előttük minden és azért kérdőleg nézett a tanárra, ki őket megpillantva elébök sietett, a
tanárt bevezették a mellékszobába, kit Emma
t \ 7
is követe.
VII.
Nem ritkán fordul elő az ember kedély-életében, hogy szivünket vágy tölti el , hogy akaratunk ellenére érzelmek gerjednek bennünk, melyek valamely esemény bekövetkezésének hírnökei.
Ily vágyak tölték el tanárunk szívét azon pillanatban, midőn az ügyvéd arczán a vih iros felhőket tornyosulni látá; nem egyszer vágyódott boszut állhatni azon, ki élte boldogságának akadályozója vala s midőn az ügyvéd végzetteljes szavai kimondák az Ítéletet, nyugodtan és higadt lélekkel fogadá ei as ajánlatot, mely talán életébe kerülend. És ha meggondoljuk, hogy e szavakká! vala két ember élte koczkára téve, ha meggondoljuk, hogy mindez a boszuság és szenvedély gyümölcse vala, önkénytelenül arra a gondolatra kell ébrednünk, hogy mi emberek mégis csak tökéletlenek vsgyunk.
Nehézségekkel és fájdalmakkal küzdve jő létre as ember, mennyi fáradalmak és gondos vigyázat mellett lesz a gyermek felnevelve, mennyit kell küzdenie, hány vészt-
734 90 mm. 30 ikán este kilencz órakor. — Közép hőmérséklet: 0''93* C; a hőmérséklet maximuma: 15.0°0 2-ikán délután 2 órakor; a hőmérséklet minimuma: — 12,8°C 29-ikén reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 444 mm. — A levegő kösép nedvessége ssásalé-kokban: 87.6°/o- — Közép felhőset (Ótól 10-ig számítva:) 66; egészen derült ég észleltetett 10-sser, teljesen borult 34 sser. — Kösép szélerősség (0 tói 10-ig számítva): 2*0; 5-néi erősebb szél észleltetett 2 napon; 90 észlelet közül jegyeztetett össsesen 83 ssél, és pedig: északi ll, észak-keleti 11, keleti 3, délkeleti 13, déli 13, délnyugoti 9, nyu-goti 9, észak nyugoti 14; szélcsend pedig 7 szer. — A légköri csapadék (eaő,hó, jég, köd) havi összege: 78 25 mm. Legtöbb csapadék (28.30 mm. eső) méretett 3 án. Eső esett & napon, havazott 10 napon, köd volt 10 napon* B.
— Megfagyás. Gerócs nevü kia-kaní zrrí egyén szent györgy vári szőlejében a prés házban megfagy va találtatott, decz. 2-án te mették el.
— Az országházbál Molnár Aladár: T. ház ! A földmivelési, ipar és kereskedelmi miniszter úrhoz akarok egy ínterpellatiót intézni.
f A Balaton nyugati oldalán levő vidéket Zalumegyében az a hír rémitette el, hogy a phylloxera az ottani szőlőkben is mutatkozott, különösen Keszthelyen. A veszély, mely e rovar pusztításai által fenyegeti azon vidéket, annál nagyobb, mert ez hazánk egyik legsűrűbb népességének területe és mert az ottani lakosság existentiája tulnyomólag a szőlő és bortermelésen alapul. És abban különbözik ezen vidék sorsa más bortermelő vidékektől, a hol a pdyüoxera pusztításai által okozott kár lehet ugyan csapás, a lakosságot ideiglenesen szegónyiti és nyomort idéz elő, de mégis a lakosságnak marad egyéb vagyona, melyből megélhet, vagy pedig a kipusztult szőlő területét más nemű eleiemszerrel vetteti be. Mig pl. a Balaton mentén n zalai oldalon 15 mértföldnyi hosszúságban es két mértföid szélességben egész continuitá.*b*n több. mint 50,000 katasz trali% holdnyi terüJeten kizárólag szőlő termeltetik, de annak*jelentékeny része nem is volna más egyéb termelésre fordítható, pl. a hegyoldal ugy, hogy ha e rovar pusziitása következtében a szőlők e^íuszlulnán-k, ez nemcsak a lakosságnak elszegényedését idézné elő és a lakosság nagy csapást volna kénytelen elviselni, hanem a lakosságnak fele vugy ké: harmada kénytelen volna kivándorolni, mert ugyanazon a te-i ületen, me''y e területből gabona termelésre fordíttatnék, nem volna képes megélni, ennélfogva bátor vagyok a kormány figyelmébe ajánlani azon veszélyt, és esetleg az annak elhárítására szükséges intézkedéseket, mely veszély ezen vidéket fenyegeti, s mely nem csak közgazdasági csap is, hanem valósággal a lakosság nagy részének fenutartásáí t&*zi kérdésessé és ennek következtében a földmivelési ipar és kereskedelmi miniszter úrhoz a következő in terpellátiót intézem : (Olvassa)
hozó vállalatba kell kapuia, mig azon koit eléri, hogy a társadalom és állam hasznára lehessen és most midőn czéljához közel érve, egy véletlen eset, egy szenvedélyes pillanatban kész életet feláldozni.
Feláldozás az emberiségért, a hazáért vagy egy nemes eszméért elismerést érdemel, de feláldozás oly dologért, mely egy hoszuló pillanat vagy heves szenvedély szüleménye megrovást jutalmaz. De tehetünk e róla, hogy a terméket, a szenvedély és boszuság érzelmét ülteté köblünkbe?
Könnyelműen fogadd el a tanár az aján latot és nyugodt szívvel tért ha*a nővérével, kinek szemeiből könnyek peregtek olykor, midőn arra gon«lolt, hogy azt is, kit még e földön bir, el fogja talán veszteni. Nyugodt szívvel adá át magát a tanár uz álomnak; álma szép vala, mindamellett olykor felébredett és az ügyvédet képzelte maga előtt, midőn a golyó őt leterití, azután ismét álom jő szemeire ,s csak a kelő n«p sugarai , melyek szobájába hatnak, keltik fel álmából.
Felkelt és gyönyörködni kezde a reg kellemességében , az éltető nap hatáaában . a csiripelő verebek és fecskék repd-sésében melyek ágról ágra szálnak. Nincs toll,mely ecsetelhetné hiven tanárunk érzelmeit, szivének és kedélyének áll apotát; tarka képzelmetc halmozódtak agyában, a jövő élénk színekben mutatja magát s semmi sem tölté be el méjét más, mint a tul képzete. És egy férfiú előtt, minő Kákay vala, egy férfiú, kiben a roinénypk egy idő óta állandó gyökeret látszottak verni, egy férfiút ki élte nyarát sem lépte még át, furcsának tetsselt ez.
Leült asztalához és egy levelet kezde írni; érzelmeit hü képekben irá le, oly ér-
Interpellatió a földmivelési , ipar- és kereskedelmi mnisz terurhoz.
Zalamegyében a Balaton-vidékén állító lag több helyen találtatott volna a ssőlőkben phylloxera; névsserínt Kessthelyen.
Miután a Balaton mentén a salai oldalon mintegy 15 mértföld hosszúságban és 2 mért föld szélességben nemcsak, hogy a fold legnagyobb része szőlővel van beültetve, de nagyré-sse főleg a hegy oldalakon alig is volna egyéb termelésre használható;
Miután ezen vidék sürü népességének ön-fentartása oly nagy mértékben függ a bortermeléstől, hogy annak megszűntével s a szőlők elpusztultával a mostani lakosságnak fele sem volna képes ugyanazon területen megélni, hanem tönkrejutása mellett onnét elvándorolni ím kényszerülne;
miután ezeknél fogva e vidéken a szólók elpusztulása nem csupán nagy nemzetgazdasági kár, és a lakósok által bármily nehezen és vagyoni csökkenéssel, de végre is elviselhető csapás lenne : hanem oly veszedelem i«nne, mely a lakósok nagyobb felének talán nagyítás nélkül mondhatom majd két harmadának ott fenn maradhaiását s megélhetését egyenesen lehetet lenné tenné:
ennélfogva tisztelettel kérdem a t. miniszter urat:
1-ör van-e tudomása a phylloxerának a Balaton vidékén mutatkozna írói V
2 or ha igen, mi intézkedéseket tett ed dig, vagy szándékozik ezután tenni a fenyegető veszedelemnek idejekorán a mennyire lehet elhárítására ?
Igen kérem a tiszteit miniszter urat, hogy mteípellatiómra minél eiőbb válaszolni méltóztassék. Annak, hogy iiiterpellatiómat nyilvánosan terjesztem ele, s nemcsak maganutou intéztem kérdést a miniszter úrhoz, — egyik fő-oka az, mert a lakósság nagy része ott annyira'' el vau rémülve, hogy nemcsak az ssükséges, hogy az iutezkedések megtörténjenek, hanem, hogy egyszersmind a közönség megnyugtattah-sék. (Eíénk helyesléssel.)
Elnök: Közöltetni fog a miniszter úrral.
— Iszonyú gyilkosság követtetett el a napokban Kis Kanizsán. Dolmányos László kőmives8egéd. kiszolgá>t katona heves szóváltás közben több szúrásai megöletett. Előbb egy 14 éves fiúra karittatott a szörnyű tett, mig később a másik testvér is elfogatott. A vizsgálat folyamatban van.
— A Kőszeg vidékén felmerült mérgező társaság létezéseról ujabban következő közleményt kaptunk: A múlt hó 16-án Török Jó zsef Il od orvos által napfényre hozott rné; -gezéai eset napról-napra nagyobb dimensiót ölt, minek következménye az, hogy a Szerdahely, Doroszló, Czák és egyéb községbeii polgárok mind felbőszültek, dolgozni egy sem akar, hauem despiratiójukbanvalamennyi mind iszik, a nők pedig karjaikat összetéve őgyelegnek az utczákon, várva a szomorú esetet, hojjv Kő-szegről a foglár most már ugyan melyiket kiséri be közülök, minthogy az eddig bekísért nők száma már elérte az egy tuczatot. Ugyanis
zclmek teszitek kebiét, milye/c még soha él tében, azután felkelt, felnyiíá ablakát, meh a szabadba uyilloti, kitekintett a kertbe, hol mind ''n virágzott és az üde lég, mely az ablakon a szobába hatott, kellemes hangú latba hozák és egészen feledni kezdé áliapo tát; kepzelme elmerült a természet szépségén, melyet sohtsem látott még oly nagyszerűnek és szépnek.
Minden tökéletes mi a természet keze alól kikerül, cs.-^k ember, kinek a legelső szerep jutott a földön, x Lökéletlenség bélyegét hordja magán. Tökéletlen állapotban mondom van a természet embere , raignem a nevelés jótékon) hatása őt lassankint a természetességből kivetkőzteti, de akkor is csak a tökély legalsóbb fokán vaoK mert az ember szenvedélye és indulatai a tökéletlenség körébe tartoznak
Sokáig elgondolkodott igy a minden mu landóságán, mig nővére belépte őt képrelm!''-álmából felkelté és mosolyogva tekintett arra kinek arczán a fájdalmak halovány szint rxjzolának.
.Hogyan aludtál, kedves Aladárom?" kérdé Emma Aladár mellett helyet foglalva.
.Nem is képzelheted édesem , mily jól aludtam, mily sr.ép álmaim voltak s midőn felébredék az ablakhoz ültem, melyet felnyi-ték és a természet pompáján tebegielém sze meimet, nagyszerű müve mindez az alkotónak. mindenben az izléstelit a fenségeset csudálhatjuk. Nem is gondolhatod, mily jól érzem magamat ma, pedig végzetteljes egy nap ez, mindamellett ugy érzem mintha örökké élnénk; Ét» te, kedves Emmám, hogy érzed magadat, ne aggódjál semmit, hisz él még egy, ki felettünk őrködik, az meg fog engem is menteni, azért kérlek ne bmmlj, mert latom, hogy igen szomorú vagy!*
r
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
•t v. .1 •

Z A L A r KÖZLÖNY
DECZEMBKR 7-én 1879.
eddig nyolc7. mérgezési eset és vagy 15 le aaytói az erőszakos ábortáltatA s* Knuatatáltatott. Ezzal azonban még koráot-gaicseo ennek vége, a többi még ilyas wámta ián esetet a törvényszéknek lessen feladata napfényre hozni. A mérgezések arzenikummal történtek, a melyet részint pogác»ába gyúrva, részint borba és kávéba töltve adtak a túlvilágra küldendő szegény férfiaknak. Elég az h >zzá, ezeu lenti hajmeresztő ritka gaztett az t-iré*z vidéket a legnagyobb izgatottságban tartja. Ezen emiitett négy községtől szokták hZ ott <Hko asszonyok a kőszegi és szombat-h<;lyi heti vásárokat tejjel, túróval, vajjal, ba-i míival málnával, eperrel sat. elárasztani, az • jútordult mérgezés óta azonban mindenki óvakodik tőlük, barmi: is bevásárolni 6 igy a főbb pénzforrásuk ez által természetes egy jó darab időre fenn akadt. Mindehhez járul még az is, hogy Kőszeg sz. kir. városnak város kapitánya Öchneid^r Nándor uyotez ezer forint árva pénzt elsikkasztott, kinek befogatására e hó 1 én érkezett meg a megyétől a rendelet, mit azonban oszkózölui azért lehötlen, mivel a börtönük tolvu méregkov ''.ró nőkkel.
— Gyászhír. Egy szép kort ért ritka
j.. nő elhuny iáról értesülüuk, a családi gyász-jtt.tjntés igy szól. Dervarics ¿vkos, Dervarics iiiir«, Dervarics János, Dervarics Hóza férjezett riziiy hLálmanné és Bogyay Pál szomorodott szívvel jelentik anyja, öreg anyjuk és nővérének líogyai Erzsébet özvegy Dervarics Jánosné asszonynak 1879. évi november 24 reggel 7 órakor élete 85 ik évében vég-elgyngüiés lolytán történt gyászos elhunytat. Az elhunytnak hűit te;emm november hó 2(3 hu délelőtt 10 órakor tétette*. a sőjtöri sir-kt-rtbe örök nyugalomra, az <»rge8ztelő szent nii.ic áldozatok ugy anaz nj.p tartattak meg. Aida b és béke hamvaira!
— Színészet. Sümeghe.u Balog Alajos tarsulata aital a következő darabok kerültek h/.ou yenre: f. év nov. 23. -Két drótostót44 Irta:
J O m
'' Kempeien. Valóságob bohózat. 27 én, Bárdi Lajos ju alom játé.iuul: „Boldogasszony tomp-Jotn harangozója," Eioadáeban i.-met kitűnik llalmay ((.¿uasimódó) llaliruy C -rnél (Eszma ralda) közönség nem nagy számban, miért-ju talmazandoti Pbobus szerepben mutatott érzés teljes játékáért iukáub Cáak tups ju''aluiat nyert, u-olsó e''.őtti elóadas 29-én és utolsóul nov. 30-„A korneviili harangok" víg opervtte 3 felvonás. Fordi''otta : Rákosy Jenő. Zenéjét szerzé : Róbert Planqiiette. Első nap felemelt, másodikon rendeb hely árak mellett. A hosszas elókó-Hzülődós megfelelt a várakozásnak. Általános vél ménv nyilvánult eióre, miként fog ily kor látóit körülmények közt Korneviili sikerülni ?
- Előadatván ismét a többség válaszol ''.csakugyan sikerült! Az erdem a tapintatos igazgatón ki-vüj a társulat összes tagjait illeti, kik törekvő ügyesseggei igyekeztek jó hírnévben maradni nálunk, hol több élvezetes esték szerzői valá-nak. Dicsérettel kell azonban emlékeznünk Balog Árpádról, ki a kimerültségig fáradozott tiszta hegedű játékával az egészet betanítani
„Miért ne leiiuék. bzomoru" szóla Emma felsóhajtva „midőn azt is elvesztenem, kit még c földon birok, m t csinálnék, ha egyedül á! nék a világon, seuki által segélve ea oltal-m azva.
Oh édes anyám, ki ott a sirban nyugszol 8 ki bennünket lá''sz, imádkozz érettünk és ne engedd, hogy árván és eihagyatva e föi döu maradjak
Sürü kön\ z* por követé e szavakat, Emma bátyja nyakába borult és a két testvér sokáig ölelg''.té egymást; hisz a fájdalmasaknak oly jól esik, ha bajukat könyekben vélik elmenthetni. Könnyü''t szivvel hagyá el Emma a szobát és magát azzal vigasztalá, hogy a mindenható meg fogja Aladárt menteni.
Szabadban vagyunk, a természet diszöi-tözetében, viruló szakában van, szemeinket mindenfelé a zöld iepé meg, a fák rügyedze nek, lombjai küzö:t vig madárkák hirdetik a tavasz bejöttét; süni tölgyesen keresztülhaladva egy szabad Zöld térre érünk, hoelynek kerülete szép fákkal van körül ültetve, ez S. városka nyári mulatóhelye.
A nap már a zenitben áthaladni látszott, langy zephír ingatá meg a fák lombjait, mely a május kellemességei közé tartozik, midőn két férfiú lépett a térre és a zöld pázsitra telepedének. Sokáig tekintenek némán a zöldre, mintha fájdalmuk számára reményt keresné nek, mignem az egyik halk szavakkal tőré meg a csendet:
„Sokban igaza van a költőnek* szóla az egyik, kiben Fényessyre ismerünk .tapasztalat és mély belátás vezérlik tollát, eszményi ruhába öltözteti a valóságot, miben a laikus csak a képzelem vak szüleményét látja, valami ideális dolgot, pedig a mélyebb szakértő a dirtzes öltöny alatt a czáfolhatlan valóságot ismeri • fel. Tapasztalatait «z életből merítve, megható érzéassel festi le az élet soraát s jaj
éa az érden) koszoraját emelni! A társulat távoztakor nem boesájtkosmik as egyea apróbb részletekbe, melynek figyelembe vétele csak fokozhatta volna a sikert; záradékul nyíltan jegyezhetjük mag, hogy a társulat, eltekintve egy káfsegéd szereplőt, akkint van aservesve, amint kisebb városok igénye várhatja és egyáltalában követelheti. Zord as idd ; le van rontva Thalia oltára, papjai — a barátságos meleg ssobában pihenés helyett — utasnak Sárvárra ! C .. .
— Dr, Lipp Vilmos keszthelyi gymn, igazgató, jeles tégészüuk ma, decsemb. 7 án a társas körben felolvasást tart a .Régészetiről. Felhívjuk a t. közönség figyelmét.
— Alsó Lendvaról irják nekünk: Brül Lipót alsó-lendvai járás állatorvos, ki vidékünkben több évek óta köztiszteletben áll, ugyancsak e vidékünk határát fenyegető Muraköz szélén jelenleg uralgó marhavész alkalmával tanúsított és tisztéhez mérten tulszorgal-mának erélyes fellépése által személyének egész odaadásával tanúsított közreműködésének köszönhetjük, hogy vidékünk megkímél tetvén e veszélytől, a midőn ő későn korán hivatalosan a veszélyt meggá olandó uton van, megérdemli, hoey ebbeli tettét dicsérő elismerés által a nyilvánosság elé hozzuk.
— Rövid hírek. Tóth Kálmán jeles költőnk teljesen felüdült. — Félegyházán .Kis Kunság* czimü uj lap indul meg. — Horváth Döme min.szieri tanácsos a járdán lábát törte. — A „Magyar Hirlap" beleolvadt az „Ell-n-őr''-be. — Az északsnrki utazók közül nem Payer, hanem Bayeu hadnagy halt meg. — A Ti»za kprmány sorvad. — Nagy-Váradon noi kaszinót létesiteuek. — Aczél Péter aradi birtokait Klein bécsi bankár vette meg 1.87G.OOO frtért. — Szini Károly „ Köztársaság * czimü lapot indított meg. — Kaposvárott nov. 3-án meg n»im tartott orsz. vásár helyeit decz. 15-en pótvásár tartatik.
Prága, decz. 3 án
kí nyert?
21, 7, 52. 7(1, 04. Lemb°rg. „ , 80, 89, 31, 38, 81. Szeben, „ „ 58, 39, 8, 84, 49.
— Ib64 ki állam sorsjegy kölcsön decz. 1 én történt 73 dik húzásában következő so rozatok nyert-k : 111. 819. 1 í 79. 1190. 1231. 1527. 1763. 1812. 2054. 2288. 2480. 3088. 3121 és 3778.
Irodalom
i E rovat alatt megemütott munka Nncy-Ka-niz^áa Wajdits József könyvkereskedése által meg-rendeíh itó i
— Uj l''ijt jelent meg. A „VadW. újság* kv|> -8 szakköziöny a vauaazat, lövészet, halászat é> halteuyésztés köréből. Szerkesztik Gróf Zichy Imre és Merzsíú György. Kiadja az „Országom kiízpou''i hirdetés felvételi iroda" Budnpestfn V. fürdő utcza 4. s*. A lap ára: fél évre 2 frt 70 kr. egész évre 5 frt. Megjelenik minden hó 1 én, 10 én és 20-an. Az első
annak kinek ezek valóságáról meg kell győ ződni és tapasztalni, lfjuságunk főkép tele van a tapasztalatok különféle nemeivel és nincs semmi, mi életünket annyira boldogíthatja, de egyszersmind keserítheti és szerencsétlenné teheti, mint épen a szerelem." —
KOSENBEKGER IZIDOR (Folyt, következik.)
BunliőtltQiik már eleget.
T«h sokat is szenvedett ATpád nemzedéke ; Hullott mint a zúgó ár, Fiainak vére. Sem is tudom : e bonban Porszem vagy véreképp több ? . . „Megbűnhődte már e nép A mnlt.it s jövendőt !*
Soha sem lesz feledve Mohi £jásr.pnsztája : VórünktSl piroslott ugy Sajónak vizárja. Várna mellett ia ütött Ránk az ég rettentőt . . . .Megbűnhődte már e nép A multat s jövendőt!"
A mohácsi sirkerinél Nipydl''b csapás kHI-e ? Nyögjük a világosi Büntetést igy egyre. Balkez^def láttnk csak .Még e Idig. Teremtőnk... .Megbűnhődte már e nép A multat a jövendőt!"
Pusztította sorunkat Köl és bel ellenség: Rabláncz után rablánez éri S halálunkat lesték. ÜzU el, I«ten, egünkről, üsd f 1 o véazfelhőt!.. . .Megbűnhődte már e nép A multa * jöv<-nd5tl''
VÁROSY MIHÁLY.
számnak tartalma: 1. Hajnali kürt, vers Arany Jánostól. 2. Töredékek a régi ós ujabb-kori vadássat történetóból, irta gróf Kreith Béla. 3. Habért a vadászok v ódazen tje (képpel) 4. Vadássat gepárdokkal kelet Indiában. 5. Gazella vadászat Perzsiában (képpel.) 6. A uyul (képpel.) 7. Vadászati éa erdóaaeti teendőket tartalmazó naptár november hóra. 8. Vadászati műszavak. 9. Fogó késsülék ragadósé madarakra (képpel), és vadássati hirek. A lövészeti réss tartalma: 1. A lövéazet-ról általában. 2. Bagardus üveggolyót röpitó gépe (keppel). 3. Szabályok as üveggömb lövészetnél. 4. Egy világhírű cséllövó : a ,pra-iriek rosz sselleme*. 5. Újdonságok. A halászat és hal tenyésztési réss tartalma. 1. A halászatról általában. 2. A halak fogása & as iv&rzás alatti halászati tilalom. 3. Látogatás egy pisztráng tenyésztenél (képpel). 4. A salzburgi hal te ny éazdéről Kenesay K. jeles röpiratáról. 5. Halászati hirek. A lapra való előfizetések a .Vadáss újság" kiadóhivatalának Budapest V. fürdő utcza 4. sz. czim zendők.
— Uj zenemii Táborszky és Parsch urak nemzeti zenemükereskedésében megjelent .Emléklap" szeretstt anyámnak ezüst menyegző-jére 1879. jun. 27. átirat magyar népdalok fölött zongorára szerkeszté Kövér Jolán, Ára 60 kr.
s
— Robot István a „Somogy" szerkesztője PA tükörből" czimü müvére nyitott előfizetést. Tartalma vegyes czikkékből áil, mint a felhívásból kivettük, s tüzetesen a Dunáutuli megyéket illeti b igy bennünket is közelebb ér dekel. Ára 1 frt 50 kr. Ajáuijuk t. közönségünk figyelmébe.
Vegyes hirek.
— Stoicus heroétmtu. Mauthausenben a napokban egy paraszt sihedernek a kezét tövig elvitte egy gőzcséplógép. A legény hazavitte az elszakított kezet, s e szavakkal tette anyja elébe az asztalra : „Maada, do hobt''s mer Hand !* -z-z«l nyomban összerogyott.
— Qalvinn hiriis természettudósnak, a galvanizmus felfedezőjének márványszobrát a mult héten állították fel Bolognában. A szobor költségeihez az olasz király ötszáz lírával járult. A szobor a híres térmészettudóst azon helyzetben ábrázolja, midón a hírnevét megalapító kísérletet teszi.
Üzleti szemle.
N -Kanizsán, 1879. deczember. 5.
l<l«"járásunk a héten nagyobbrészt zord és hideg volt. Kgy erős hófergeteg folytán országutainkon a k''izlek.-dés az e^ész héten át zárva volt, S coak utulwő napokban állott holyre egy meglehetős szán-nt. l:gyan ez okból a hozatal piaezunkra nagyon jelentéktelen volt, mig mnlt hétfon tartatott országos váftárünk teljese« balul sikerült.
\ gabonaüzlethea utolsó ta lóji ásunk óta valóságos csendélet uralgott Folytonos bágyadt hangulat im-I e-t * k reslet minden jelentőséget nélkülöz. Mig a spccnlatió özlet egéaten pihent a fogyasztás csak napjjzilkséíletének fedezőére szorítkozott.
Buza hanyatló iráuyzatot követ. Árak teteme-Son nyomódtak.
Rozs kedvezőb b irányzatnak indult; Árak javultak
Árpa és zabban csekély forgalom volt; utóbbi czikknek csakis a belfogyaaztás szamára volt kelendősége. Árak változatlanok.
Kukoricza. O áruban a készletek majdnem egészen kivannak merülve, mig uj áru irátt a kereskedelemre mé^ keveset alkalmas minősége végett, csekély a vételkedv, a miért ia kötések ebben nehezen •''•a c*ak eladók általi jelentékeny engedmények mellett létesülhetnek.
Babnak még mindig meglehetős kelendősége van. de csekély tételeknek fölismerése következtében jelentékenyebb üzlet nem fejlődhetett benne.
Buza . . . Rozi . Árpa " - . Zab . . . Kukorica* Cinquantm . Bab (fehér) . Bab (tarka) .
Minőség szerint:
12-20 — 13--
9.80 — 8 60 —
7-60 — 8-60 —
6 80 — 7.--
6.80 - 7.30 —
7-76 — 8——
11-15 — 11.40
7.80 — 8--
—* Y
-.— kr

• •
K. B." |
Papírszeletek.
Miniszterhez ment a kérvényező szem élyesen könyörögni. Történetesen lokao voltak nála, a megdöbbent kérvényező padig nem ismert« a mini sxtert a igy zavarában a világ mind a négy tája falé meghajtotta magát, csodálkozván, hogy ssóbeii előadást előtt már nevetnek.
— Nagyobb lány: Bizon kedves barátném számos udvarló vess már körül engemet.
— Kisebb lány: No én annak nem örvendenék, La számos ndvari ló venne körül engemet: igen »lek a ló rugásátóL
Szerkesztői üzenet.
3787. T. M. Bpest. Annak idejében as inter-pellátiót közöltük. Sikert óhajtunk mi is.
3788. A bécsi akad. magyar olvasó- és társas körnek. A szerkesztőség nem teheti, átadtok a kiadó s lap tulajdonosnak
3789. A bel latineri tanító elleni felssólalás caak nyilttérben közölhető. Egyébként a tanfelügyelőség utján jobb ast orvosolni.
3790. Sfimeghre. A csikk igen jó • ntána hasonló jónak Ígérkezik a többi is; csakhogy indisere-tionális dolog hosni belőle addig közleményt, mig a pályázat ügye el n«m dől. Eltettük.
3791. „A nevelészeti értekezések" ügyében intézkedtünk. Az eredmény mielőbb tudatra less.
3792. Alexandriába. A legnagyobb ssemü tiszta, s választott aszalt szilva kilója 28—30 kr. Decz. 6-ig még'' semmi sem érkezett
3793. B. Helyben. Igen köszönjük, jövőre is kérjük az ügy érdekébeni becses mnnkásságodat
Felelős szerkesztő: Báttrfi Lajtti
«íyilttér.*)
Zenélő művekről.
K lap hirdetési részében a t. olvasók megint, mint minden évben, Heiler J. H. ur (Bernben,) vi-lághir i zenélő müveinek ajánlását találják. Az oly általánosan kedvelt müveket bámnlatos tökéletességben szolgáltatjs; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy-egy senélő mű beszerzését s erre a közeledő karácsonyi idő a legszebb alkalmat nyujrja; semmiféle tárgy, bármily értékes, ily müvet nem Pót<>1- 954 II. 1—2
Mit ajándékozhat ugyan a férj a nőuek, a vőlegény a menyasszonynak, a barát a barátnak szebbet ós kedvesebbet? As eiőhaladottabb koruaknak boldogon átélt időket varázsol elé; vigasztalja, aki szerencsétlenül szeret; panaszol, nevetés remél vele; a szenvedőnek, a betegnek a legkellemesebb szórakozást nyújtja ; a magányosnak hfi társ l a házi körben hosszú téli estéknek kedélyességét fokossá stb.
Meg különösen kiemelendő ama vendéglős uraknak dicséretes gondolata, a kik ily müvet vendége.k mulattatására megszerezték. Esek as ¡116 költséget, mint több oldalról megerősítik, nem bánták meg; igy ezeknek gyakorlati haszna is szemme''-láthatólag kitűnik s minden vendéglőt.- urnák tanácsolható, hogy haladéktalanul egy senélő müvet sse-rezzen magának, mert a vendégek visszatérnek, oda a hol ily mulatság kinálkosik. Megjegyezzük még, hogy az tígyas darabok választása jól megfontolt ; a legujabbi valamint a legkedveltebb régibb Operák, operettek, t á n c * o k és dalok, vig és komoly fajnak a legsze:>W egyesítve találhatók a Seller-féle müvekben. Szóval nem fejezhdtűnk e lap t. olvasói előtt őszintébb és jó*karóbb óhajt, mint az, hogy maguknak m-nél előbb egy Heller-féle zenélómüvet szerez -zenek; dus tartalmú képes árjegyzékek mindenkinek bérmentve küldetnek.
a mint értesülünk, elárusítók közönségesen egyéb müveket Heiler félék gyanánt ajánlanak ; az 5 müveinek és szelenczéinek mindenikén a neve rajta van: minden egyéb, idegen, as irott névvel ellátottak is. Tanácsoljak mindenkinek, hogy kösretlenül a czéghez forduljon.
* E rovat alatt köslöttért felelősséget nem vállal a s«eck.
I R
Bécsi Waldstein systomaja szerint a távol-rövid- nem különben a ^yongeszemünek lát-erejéhez szorosan illő szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csíptetők különféle foglalatban, nem kevésbé egyéb a látszerészetbe vágó czikkek valamint javitások is jutányos áron kaphatók (%« i-*j
HELFI B.-nél
N. Kanlzsán a „KORONA* áte " hen.
> -
FINOM ALMA
kapható Oesterreicher testvéreknél Nagy-Kanizsán.
Kilója 14—20 kr, métermázsánkint 13—18 frt.
Raktár. Dr. Pressburger-féle házban a városi temp-(9% 8—4) Ion mellett lévén.
_ _ _ .tA A. A. ^ á A ▲ AA. A^AAA a. A A A A ▲ A. A A. A A ▲ ▲ A. ▲ ▲ ▲ ▲ A ▲ ▲ ▲▲ ▲ A
f
TIZENNYOLCZADOt líVfrOLYAM

t Ty, • r,fv

ZALAI KÖZLÖNY

C. 1 • ■
DEOaflMBJMt* 187*
■. —
XX X
3É2 S B3

■ ♦
PJoLL SEIDLITZ - PORA.
Pealr ilrlrnr ví»1íWH ha ®índei» dobo* czimlspján a sas
V^SdK ali.ft.Ul VrtiULU, éa Kt én sokszorosított rzégem van lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoaor betegségek ét eaésZtéol akadályok, (mint étvágyhiány, haaazorulás), vé-■ti0|át éa araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik Q15 életr
módot folytatnak.
Hamisítások törvényileg biatettek tta
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legmegbízhatóbb Öusegélyző siere a szenvedő emberiségnek
minden belső é< külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, föl- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás. mindennemű bénulás és sérülés sth, tb. ellen.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel '' tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÖY1NGER féle házban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER - TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmók, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekl>en gazdagon felszerelt raktárunkat, <946 9~17) *
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felAllitott kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor gyárosok.
Ovegekbeo használati utasítással együtt 80 kr. o. é. g
Hal-májolaj. ¡o
o
Krohn M. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsírolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között a* egyedüli, mely orvosi czélokra használható
Jra egy üvegnek használati utasítással I frt o. é,
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. rz közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni éa csak olyanokat elfogadni, melyek iáját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva
Raktárak : Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Rosenberg Ferenez Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egei-szeg „Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barca Dorner 8. Csáktornya Göncz L. v gyógysze. réaz Kaposvár Kobn J Schróder Sán-ior gyógy. Th. Kecakéaay gyógy Kaproncsa Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovirs Ist. gyógy. Kűttel Ist gyógy. Keszthely Schleifer A Wünsch F. Kfirmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész Bánokszent. György A. C Fibicz gyógy. Zagrab Mittlbach S. gyógy. Irgalmas-hoz gyógy. Szalónak Sebvarcz Gusztáv gyógy. (765 49—52)
l
Minden alanim fejjel
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkül e távoiiltatik.
4 frtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszközöltetik Syllwaschy gyógysze rész Kaaeelban (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztosíttatik, és sikertelenség esetén az összeg visszafizettetik, úgyszintén minden elő ét* éhexéei győgybáná« valamint a ricinus olaj bevétele Mxereitmél feleslegen és a legkisebb gyermek is ki''ünően használhatja.
E gyógyszer nem tartalmaz kamala, kouss és gránát gyökért. (958 G-12)
Sérv-szenvedőknek
bér mentes megkeresés után mindenki kénséggel és ingyen kaphatja az alulirt czég által, a használati módját, az Hirsaui, a Svaiczi Sturzenegger féle ártatlan altesti-kenöcanek. E használati módhoz van temérdek bizonyitvány valamint köszönő irat csatolva a kigyógyultak által a szétküldés egv edényben történik, a melynek ára 3 frt 20 kr. (926 4 -8)
Kapható:
FOBMÁG TI FÉRENCZ,
'' a Szüs Máriához czimzvtt gyógyszertárában
Budapesten.
Valódi! csalás nélkül!
Haláleset éa örököaség végett kénytelenek vagyunk
ML, Chinaezflst gyárunkat
egészen felhagyni és számos chinaezüst kés«itméuyünket felt'' áron eladni. Bővebb árjegyzékeket kívánatra ingyen beküldünk.
5o°/o 1
előbb most kávéskanál 3 50 1.80 étkezőkanál 6.50 3 — asztali kés 6.50 3 — asztali villa 6.50 3.— csemege kés 6.— 2 70 csemege vili. 6.— 2.70
előbb most
drb
drb
kés tartó 5. -„ levesmerő 5 — ., tejmeró 3.50 „ cznkorcaipó 2.20 vajtartó 5.— pár gyertya tartó 9 8
2.70 2.50 1.50 1.— 2.50 4 —
Legújabb manchetta-gombok géppel 1 frt. 1 drb cigaretta dohány-tartó 2 frt 20. (951 5—6)
A t. cx. közönség figyelmessé tétetik, hogy a* ón áruim nem ugy nevezett britaniaezüat, mely nem más mint czimezett pléh, hanem a legfinomabb ezüstlapos fém, kitüuő szépségében valódi ezüstől meg nem különböztető.
M- Karácsoui ajándétnl leeJotaban ajaulbalú.
6 drb cvíkanil , Mind „ 24 drb djMea tokban
6 '' »ilU 1 Vb frt helyett citak 10 frt 70 kr.
6 . kÍTéjkanál ''
Megrendelések utánvétellel gyors ée pontosan eszközöltetnek
PREIS E. Bécs, Rothenthurmstrasse 29.
0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
Nyilvános magyarázás.
A tömeggondnok azon nem rég tönkrement nagyjátékizergyárból átvett tárgyakatfólváltás és takarítás végett több raktárakban negyed részén a valódi áron alul eladatnak. 2 frt 95 fcrért kaphat mindenki következő 58 darab gyönyörű játékot, alkalmas ~uk é« leányoknak minden időben, jó csomagolva utánvétellel killdeti.ek .''s pedig: 1 páriái variété színház igen gyönyörű, és szépen «I-k>-rálva 1 Biivészskatyulya, egy elfogott baaát tartalmazva, mrly belőle megszökni akar.
1 Nikolo rendkívüli szép karácaoni ember, ki egy*zersmin<l ezu-korszelencze. (95-i 4 — 6)
25 szép karácsonfadíszítő, legújabb mód szerint.
1 Cbinai erőtani, mindig szorgalmas ós igen nevetséges 12 szép gyertyatartó karácaonfa számára.
1 jap. kiosk, mümanka, egy mosgó éneklő kolibrit tartalmazva. 1 Bajazzo,müte)jes, mely a legnagyobb művészetet csinálja. 1 Erdőördög, mi a jelszóra nyelvét mutaja. 12 szép kivilágitó gyertya.
1 baba koeaibaa, szépen öltöztetve mi a hozásnál mosdnl, vergődik és kiabál. 1 6-római kocsi fogattal. 58 drb. ósőaazesen 2 Ért 93 krba kerül. Azonkívül egészen i n g y e n kap mindenki ráfizetés nélkül a játékok átvételénél 1 jutalmat, áll 4 darab finom aczélmetszetű képiwl. Ezen képek rendkívül sikerült másolatok, izép látványokat Urjeaa-teuek éa lagcaótsserübbek termekbe, vagy felnőtteknek ajándékul. Kéretnek a megrendeléseket következően írni :
Ö An das Exportfaaus intemationaler Waaren, 0 Wien, Stadt, Heiniichshof, Hagazine 8- 9
i
Vendéglő megnyitás.
Tudtára adom a t, ez. közönségnek, hogy "én a Nádor- és Kazinczy utcza sarkán, átellenben a Ferencz-rendiek templomának, egy egész újonnan berendezett vendéglőt nyitottam.
Egyúttal tudtára adom a t. utazó közönségnek, hogy több szobákat újonnan és kényelmesen a legolcsóbb árak mellett berendeztem.
Jó és Ízletes ételekért, valódi jó borokért és solid szolgálatért gondoskodva van,
Számos látogatásért alázattal esd
THÓT JÓZSEF
vendéglős
%5 1 — 3 Raftyliatiiz«An.
Majdnem ingyen ^S I
Sxámolás következtAhen a nem rég bukott nagy brítasnia- i]
mt iV^rkin • VltvAtlcMeS i.9 darab fíHlí^lrti Rí fa«««««« . I—J
Ssámolás következtében a nem rég bukott nagy brítasnia-ezüst gyárban a következő 42 darab rendkívül tiszta brittannia-ezüst tárgyak oaat- 6 frt 75 krba kerülnek, csak nem negyei réssé as előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
*
• drb. kitűnő jé atXtatt-két Británia ezüstnyél éa « M J
valódi angol ezüataczél pengével. 6 „ legfinomabb vfllák Británia esütaből egy drbban 6 . nebéz Briiánia esüst SvékAAál 6 , británia ezüst kávéskanál legjobb minőség. | 1 , erőt Británia ezüst téjmrö [
1 a nehéz Británia esűst levesaeri 6 „ Británia esüst kéttarté 6 a angol Viktória esésie finom vésőxetel.
2 . hatásos Británia ezüst gyertya tarttf. 1 „ Británia ezüst éttermi asztali caengetyü ezüst
hanggal.
1 „ bríttania ezüst theaszttro füllel vagy fogóval.
42 drb. (955 4—12)
Mind ezen 42 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad éa a valódi ezüstéi 30 évi használat után külömbőshető meg, miért jétálva lesz.
Czim és egyedüli rendelési hely a ca. kir. osztrák magyar
városoknak.
Generál-Depot der I. eagl. Britania- Sllber Fabr iken Blau & Kann, Wien, I. Elisabethstr&sse Nr. 6.
Szétküldés gyorsan utánvétellel — Postadíj mind a 42 darabért Austria-Magyarországban összesen 36 kr.
m a
iz ^
» c 03 >. 2»
l''-s-a
- -0 2 o A ^ - ® u ^ no
M m
■O 2 _
.5 ^
aía?
Férfi íngek
legfinomabb
Aogol-Chifiun Oxford es Cretouokból
4-8zeres mell gallér és kézelőkkel
darabja 2 frt 50 kr.
Nyakkendők urak és hölgyek részére Rendkívüli szép választékban keztyük, zsebkeadők, harissyák, alsó-iagek -s sadrágsk sat.
feltűnő olcsó árakon kaphatók
(936 G —8) LATZKOV1TS A.
Fehérnémü- és uri ivat üzletében BodapeMtoii váczi-utcza 22. sz. «Nemzeti szálloda" épület.
30 éven kipróbált!
Anatherín-ísziíjviz
. P O P P J G
cs. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognergasse 2.
Minden más fogviznek elibe teendő mint óvszer fog és szájbetegség.-k ellen, a fogaknak romlása és lukassága ellen, kellemes ize és szaga által, erósiti a toghust és felülmúlhatatlan szerűi baszuálbató a fogak tisztítására. (787 I. 12-12)
p^* Hzen kedvelt s uélkülözhetlenn-''« lett készítmények megs^rrósére mindenkinek megkönnyítessék különböző nagyságú üvegek, u. m 1 nagy üveg 1 frt 40 kr, egy középszerű nagyságú 1 frt ¿s egy kis üveg ftO krért knpbat/ik.
Anatberin-fogtapasz,
a fogukn tk ti-«/.!itxsár* ép^utartására, eltávojitja a rnsz azago és a fogköve: Ára egy Sveg adagnak I frt 22 kr.
A Popp-féle szagos fogtapasz
legkitűnőbb <ier n szajireg és fagak ápolása ét featartáaár«. Egy
darab ára 35 kr.
Mövény fogpor. Megtiszitja a fogakat, eltávolítja a fogkövet és tiszta fehér ényt ad a fociknak. Egy dob*z ára 63 kr.
Popp-féle fogplonbe .
Inka« fogaknak mapnnk általi megtiiftésére.
rümeroM ^yó^vtani
növény szapanja
vegytanilag vizsgálva s a császári orvosi tudománykar által
Béoobea és még számo8 gyógytani társulatok és kitűnő orvosi egyéniségek által Európában mint a legjobb én legtisztább szer ismertetett el a bőr ápolására. Egy darab ára 30 kr.
Sziyes figyelmeztetésül!
A hamisítástól valő ővakodásra figyel mess/- tesszük a tisztolt közönséget, hogy az Autberta-azájviz aiadea Sveg ayakáa egy védjegy vaa (a Hygea és Anatherin készítmény czéggel) valamint ■ iodea Sveg egy külaó borítékkal van körülvéve, mely után látható- viznyomusban a birodalmi sast éa czéget mutatja
Kapható : Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszerész árnál K«»aenbfrg és Feaaelhoffer József fűizerkereskedésűkben. — Pápán : Tahepen J., éa Bermüller J.-nél — Keszthelyen: Pfi**te-rer gyógyszerész. — Zala-Kgyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — .Kapronrzán : Werli gyógyszerész. —: Vurasdon : Halter gyogysz.
— Sümegben : Dorner Kajet. — Szombathelyen: Pillieh Ferenc* ea Rudolf gy<^gy«zer. — Határőrvidéki Sz.-Györgyön : Fibic E. C
Veszprémben : Tuszkan és Társat Gnthard Tivadar éa fiainál, ugy Ffrenczi gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun J., Broaz-mann, és Dieballa gyógyss —Lovas-Berényben: Heislrr gyógysz.
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. .Sowzenrend gyógy ««e-réas — Kaposvárott" Kohn J. Schrődor éa Darás gyógyss. Szeg-tzárd : Brahsay gyógyss. — Bonyádon : Kramolin J. — Baján: ''Michitach 8t.t Herzfcld fiai, éa Bőszek gyógyss. — Pécsett: Zaoi-nay W. és E., Zách, Kon*, Kovács, éa 8ipóes gyógy sz. — Ká-rádon : Zadnbánssky gyó^ysz. — Marcsaliban : .Tolna : Fichtl 8 gyógysz. — Dunaföldvirott
— Ssent-György ön : Nnthig — Alsó -Lendrán : Roboncson : Simon gyógyszerész uraknál.
Kiss gyógyss. — Lukács gyógyaz. Kiss gyógyaa. —

Nagy-Kaniisin, nyomatott a kiadó Laptulajdooos Wajdits József gyorssijtóján,

Y
S^OHitté«* irt Vé« 4?r» . . » frt\ ttl írre . . 4 .
negyed érre . . 2 ,
JB^y ndm 20
Hlrdstések
6 haaábo« petittorban masodfaor 6 ■ roinilen további torért 5 kr.
nyilttArben
oronkéot 10 krért tá- ¡J
tetnek fel. Kincstári illeték minden jj egy** hirdetés árt kfllön/ 30 kr 8<et«sdS. t
¡1 í
Tlienvolexadlk
—_^T, í •■i''iíY

i lap m»Bimí ránát illet* köalemínyek s t*erke*rt5h8*,
anyagi réttét illet« köiletníoyek pedig a kiadőho* bérmentT* intéaendSk r NAGYKAHItSá Wlsasfciház.
B érmen tétlen levelek, ettk ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb:
S.-Knnir.MATárOR helyhatósigának, „n.-kanlzsai onk. tü»olté-egyleta, n
ifi let", h
lKéairatok riaaaa a« i kftldetnek.
HL
-^offi
a O M OOY I KÖZLŐN Y.1
.... ________________ , ________________________ „n.-ka»lsaái kereskedelmi s iparbank«, *n.-kanizaal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános Unitótez
n.-kanizsai kisded-nereló egyesület", a »soproni kereskedelmi n iparkamara n.-kanizsal kOlYilaaztraánya« s több megyei és rárosl egyesület hivatalos értesítője.
_ . i . - - tt _
Hetcukliil kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Phylloxera ,ltt% phylloxera „ott!«
Tüz van! verik félre a harangokat
országszerte! A phylloxera felgyújtotta Magyarország bortermelésének épületét!
nemzet jelentékeny részének létkérdése van megtámadva, az állami pénztárt kerülgeti a lapos guta, mert a tízszeresen
— húszszorosán megadóztatott föld, a szőlőtalaj válik majd nemsokára adóképtelenné, aztán a pár millió munkás kéz, mely eddig túrta ezt a földet vehet kezébe koldus-botot, és nyakába Üres tarisznyát, mehet a merre szeme lát, föl is ut, alá is ut. Váljon hogyan préselik ki majd ezeaból a jővödelmi, — személykereseti sat adónemeket!?
Szomorú kilátás mind az állam, mind az illető állampolgárok részére.
És mi, keleti származásunkat meg-pecsétlő indolentiával még mindig bőven ékeskedve, az öblös tajtpipából való po-fékelés közben bodor füstöket eregetve, télen meleg kandalló mellett, nyáron pedig hűs szobában olvasgattuk politikai lapokból a hirek közt, hogy Francziaor-szág bortermelését miként támadta meg,
— hogyan tette napról-napra jobban és jobban tönkre a phylloxera. Egész megnyugvással vettük a hireket, hogy Spanyol, Olasz, s Osztrák birodalmakban is pusztit már, legföllebb azt dünynyögtük: hm! a bizon baj, de hát ki tehet róla ! ? s ez alatt olyan kassai lelkiismeretlen és haszonleső Mathiász-féle üzérek háborit-Janul liferálták be országunk határain a külföldön potom áron össze vásárolt szőlővesszőket, a legkülönbözőbb fajokból egész gyűjteményeket állitottak össze, hangzatos, czikornyázott cathalogusokat szór-
tak szét az egész hazában, zsebelték a könnyen hívőket, s a boldogtalan magyar, ha olvasta azokban hogy: „Satine verde Mai vasié hative* aztán meg ,Chasselas dőre de Seine et Marne" sat. neki gyü-rózködött, hogy de már abból ó is vesz, hadd lássa, miféle istencsudája lehet az, pedig ugyanazokat a fajokat már magyarunk nagy anyja eddegélte a maiglan is létező szólótelepben még kis leány korában mint csemege szőlőt, az előbbit , Margit szőlő" az utóbbit pedig „Jeruzsálemi szőlő" név alatt, de azért vette ugyanezen vesszőket szálankint 30—60 krjával sőt drágábban is, s megvásárolta drága pénzen, s betelepítette vele a phylloxerát is szőlőtelepébe! A lenézett jufark, sár-fehér, zöld szóló, mézes fehér, kadarka sat. mely addig döntötte az áldást a hordóba, töltötte a pinczét jobbnál jobb minőségű borokkal, egyszer csak elkezdett, vagy majd elkezd zöld levélzetük sárgulni, a gyümölcsöt nem érlelik meg, rövid két év leforgása alatt kivesztek vagy kivesznek, s akkor az állam kassájából drága pénzen fizetett tudósok vizsgálatokat tesznek, és constatálják, hogy biz itt és ott phylloxera pusztit, meg van támadva az egész ország bortermő vidékeinek mindegyike! Ekkor elsütik az ágyút ós Budavárában, vész lövést jeleznek egy dörgedelmes miniszteri rendelet alakjában, hogy most már „hatósági engedély nélkül* egyik község határából a másik határába sem szabad semmiféle szőlővesszőt se szállitani. A szólók végpusztulását előidéző féreg által meglepett vármegyék közigazgatása íelriad a vészlövésre önkormányzati álmából, s két ágyút süt el szék-
TÁRCZA.
Kedvesem sir hantjánál.
Messze jártam tőled, meMie vitt a bánat, Mo8«e 0*ött engem, te ki«ér3 árnyad: . Saomoru emléked, nyugtom nem volt érte, Bánatos aaivomet a te átkod tépte.
Hol bá és vigasz kő«t szállott tova éltem, Hol a mait s a jelen srenvedésit éltem. Hosaád jöttem ismét, rideg «irhantodho», Hervadt virágir* «remem harmatot ho«.
Hogy tőled elváltam, legjobban fáj nékem, Azóta felb5ket látok én az égen; Remegve bujdostam elhunyt édes lelkem, Amerre én jártam, mély bánatot leltem.
Óazi harmat gyöngytől tündöklik a levél, Zng az őszi szellS, tán a múltról regél; S hogyha által surran e zöldelS halmon, Mintha jelen volnál, még szavad is hallom.
Hogyha leborulok néma sirhantodra Oly nehezen válok, ízi vem ide vonja; S még ax éjnek karja ssemem le nem zárja; Hull e sírhalomra köoyüimnek árja! v
HEBERL1NG DÉNE8.
Egy tanár életéből.
B »sxély.
(Folytatás.)
„Most játnak eszembe" viga közbe hirtelen Kikay „hallhatatlan köl lónk szavai: A nap hatalmának müve, ha a fik nj levelet hajtanak és a virágok ilL-tozva nyitják kely-heiket; de hány ibolya fonnyad, hány életdus csira szárad ei a meleg sugarak alatt, melyeknek e viruJást köszönjük? Ilyen a szerelem!
— S váljon, mosd édes barátom, minek köszönhetem én éltem keserűségét, minek ast hogy éltemet teszem kocskira ? — nem a szerelemért ? — de hát ennek igy kell lenni. Némelyek számára e sors nem mostoha, mások ellenben kényszerülnek a szerelem hevitő tüze alatt elenyészni.
Én az utóbbiak közé tartozom; nem vagyok idealista, nem vagyok az, kit a képzel-mek gyullasztának a szerelemre, de a valósig !
--De ni ott jönnek ellenfeleink, készül-
jünk!* —
Mindketten felemelkedének ülőhelyökről mialatt az ügyvéd és egy fiatal ember értek a helyre.
Az ügyvéd arcza halvány, lépteiben in* gadozás mutatkozik és a pir nappal ezelőtt még erőteljes férfiú tis évvel litszott idősbülni.
Az érzelmeket ecsetelni teljes lehetetlen , mik e pillanatban keblünket feszítik, félelem fogja körül valónkat, midőn azon gondolatra ébredünk, hogy pir perez múlva nem fogunk élni, többé. Oh mily nagy különbséget talilunk azon érzelmekben. Aji, kinek élte örömmel tala telve és a véggyengülés leszólítja őt az élők közül, mily igen szeretne még élni; az kinek élte évei telve valinak nyomorúság és szükség fájdalmaival, milj szívesen Üt elébe azon pillanatnak, midőn a kegyetlen halál ót magihoz ragadja: de az ifjú vagy a viruló férfiú midőn kénytelen az élet örömeiről lemondani, midőn itt kell fcagynU mindent, mi kedves neki, kiválóan, ha maga oka mindennek, mily szomorú gondolatok járják be elméjét, féltékenység és fájdalom fejlődik árosán ez az ügyvéd hiven ecsetelt képe; van egy neme emberiségünknek, kik ha magákat az örvény
helyén, hogy mit-e? szőlővesszőt szállítani egyik község határából a másikba!? de még ugyanazon község határában levő egyik szőlejéből a másikba sem vihet maga a tulajdonos sem !...
így aztán meg leszünk mentve! El nem fog terjedni a phylloxera, ha van is, még ugyanazon község határában sem egyik szólőtelepből a másikba!! No de hát arról egyik jogtudós sem tehet, hogy Verbóczy elfelejtett vagy nem tudott híres tripartitumában a phylloxera szaporodása és elterjedéséről dissertálni, s paragrafusokat irni, tehát hogyan lehessen tólők kívánni, miszerint tudják azt is, hogy a phylloxera ha már be van hur-czolva valamely bortermelő .államba, annak elterjedését nemcsak sima és gyökeres vesszők széthordásával lehet eszközölni, hanem a tőke venyégéin a földből, a tőke gyökereiről előbújt, és magukat szellőztető szárnyas phylloxerákat felkapják a szelek, és liferálják nemcsak egyik község határából a másikba, vagy pláne a község határában levő egyik szólőtelepből a másikba, hanem a szomszéd vármegyébe is! és a jogtudós urak csak bámulnak, mikor itt is, ott is, amott is majdnem ugyanegy időben föllép a phylloxera rémséges pusztításával, s igy kiáltanak fel: hja! mi nem tehetünk róla, ki adtutc a rendeletet „kellő időben.*
A bus magyar pedig, kit a furcsa hangzású (mert ki se tudja mondani) nevü külföldi eredetű szőlővessző elbájolt, és sajátkezüleg plántálta be vele dustermő, hálás szőlőtelepébe a veszedelmet, tenyerébe ütve kiszítt tajtpipája hamuját, igy dünnyög: hm ! ezt még se hittem volna!
szélén litjik, honnan visszalépni, szégyen lenne rinézve, nyugodtan néz a jövőfte, az emberisége neméhez tartozik tanirunk.
Bátran, nyugodt lélekkel illt fel czél-jira tőle, a kitűzött helyre az ügyvéd, honnan mindketten türelmetlenül virik secundinsaik jeladásit.
Gyakran megtörténik, hogy annak, kit annyira gyülöltünk, egy megbinó pillanatban késsek vagyunk megbocsitani, a boszuvágy elenyészik keblünkből és ha épen nem illit-nók tettünket gyivasignak, ugy barátságot kötni képesek volnánk aszal, kt ezelőtt gyűlöletünk tárgyát képezé. Hogy is gondolkodhatott volna misként egy férfin, ki szivén hor-dozi az emberiség jólétét; ily gondolatok repültek tanirunk agyin keresztül, midőn a jel adatott
Kevés peresig tartó szünet utin a pisztolyok eldördülének és az ügyvéd vértől iztatva rogyott a főldrp. Az orvos a sebesült sebeit gondosan bekötösé és őt egy bérelt hintóban lakásira azillitik, hol gondos ipolis és vigyázat ali tevék.
.Szegény Emma !* szóla a tanir, midőn hazafelé mentek, hogy fog örülni, ha ismét épen és minden baj nélkül hazatérni lát. Áldott egy teremtés ez baritom, s hidd meg boldog leend azon férfiú, ki kesét elnyeri, nem azért mondom ezt, mert nővérem, de meg vagyok győsődve, szive tisztaságiról és jóeágiról; még egyszer mondom, boldog less as, ki sseretetét birni fogja. Valóban nem érdemli meg, hogy egy oly ember által megsértessék, minő as ügyvéd.*
»Megbánta ő mindezeket" szóla az orvos »és hiszed-e azt, hogy 6 kibékülni kész lett
IJjra tölt sallangós kos tökzacskójából, rágyújt, 8. pöfékel tovább, eregetve a bodor füstöket, s megnyugszik sorsában, mintha ennek éppen igy kellett volna megtörténni. Hanem azután következik majd a hadd-el-hadd! akkor aztán majd jajgat magyarunk, jajgat az állam, s kong az állam pénztára» mert a franczia könnyen ki hever ilyen nagy csapást is, népe nemcsak földművelő, de egyúttal iparos is, ha bora nincs, van pénze, azért pedig mindig lehet bort vásárolni, de a magyar bortermelő egész télen át a meleg kályha mellett nyújtózkodik, egyedüli sürgős dolga az, hogy jóllakott hassal, pipa szóval ki ballag mindennap a pinczébe a szőlőhegyre, s ott nagyokat iszik, s a sógor-komákkal sat. végig kóstolja egész pincze borát. Nincs pénz? Majd ád Mózsi, soh se bu-suljunk! adta phylloxerája! aki meg is
teremtette! áhá!...
* *

A harangok félreverése nem is segít már akkor, ha ég a háztető, hanem elővigyázónak kellene lennünk, hogy meg se gyulladhasson, mert ha ugyan akkor orkán dühöng, mely a sziporkákat az egész község szalmatetcs házaira szét szórja, mint a phylloxerát még a szellő is; nincs az a tűzoltó, mely megállítsa a veszedelmet semmiféle oltással, hanem bekövet, kezik a pusztulás előbb-utóbb egyszer egyben, másszor másban,, utóvégre mindenben, s valamelyik szorgalmas és takarékos, élei. mes előrelátó nemzet, mely helyünkbe jó, vagy itt kinövi magát köztünk, megira majd történelmében, hogy élt a négy fo'' lyam partjain egy nemzet, mely csiÜogn^ szeretett, tündökölni vágyott, bulevardo
volna; a párbaj számira elég nagy hitrinyt okozott, a gazdatiszt számomra megnyerve van és ő be togja Ütni, hogy az Ügyvéd nem azon ember, kit a sors leánya számára kiszemelt. "
„Szenvedés az életben, olyan mint vé-sses éjszaka, mi utin az elevenítő reggel mosolyogva virrad fel, mondja Kazinczy és ez épen iám illik" mondi Kikay és bucsut vőn as orvostól, haza sietett
. VIII.
A pirbaj kimenetelének híre csakhamar elterjedt a városban, mindenki as ügyvéd bo-ssus terméssetét itélé el és Bzinte örülni iát-
V |
szottak azon, hogy a tanir, kinek csendes és szelíd magaviselete ismeretes vaia, megmenekült a golyótól. Egyfelől a gazdatiszt és as ügyvéd közti hidegülés és as orvossali hosszabb értekezése képesé a bessélgetés tárgyit; mis-felől ismét as ügyvéd és tanir as estélyi öss-sseűtközése került vita tis ali, szóval az egész virosban másról nem beszéltek mint as estély • ről és pirbajróL
Mig a virosban esek igy tanakodtak, addig a gazdatiszt azon töré fejét, váljon az orvosnak adott szavit megtartsa-e vagy nem; ő a tanirt elég érdemesnek tar ti leinyihoz, csakhogy attól félt, hogy terve Irénnél hajótörést fog szenvedni.
Napok napok utin multak el annélkűl, hogy valamire mehetett volna, nem akari linya boldogságát megzavarni, máskor ismét, nem jó kedély állapotban vala s midőn Irénje hozaá simulva kedvezni akart neki, nem akari e liny örömét egyszerre megszakasztani s igy mából holnap lett ismét Egy napon szintéar arról gondolkodott, váljon végett vessen-e már
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
''j -.
X
- t
I&CZEMBER 11-én 1879*

kat sat. épített akkor, mikor betevő falat kenyere sem volt biztosítva a holnapi napra sem, orrát magasan hordva soha se nézett előre, mindig csak múltjában gyönyörködött, a fátumban hitt, és bele nyugodott, a fátum el is érte, elpusztult, s azt ¿rta a soha fel nem támadó halott sírkeresztjére hogy; magyar!
KEÖD JÓZSEF.
A zala-szent-grótlii ag. e?. imaház és iskola
felszentelése alkalmával mondott szentbeszédek:
I. NaGY KÁKOLY kissomlyai ev. lelkésztől.
Fohász: Isten! kitől alászáll minden jó ás tökéletes ajándék, mint világosság atyjától, oh Bzállitsd le reánk szent lelked világítását, add sziveinkbe lelked buzdítását, amen. —» '' Tisztelt hallgatóság!
Hogy az ember kettős élettel bír, — érzéki és szellemi élettel, ezt ugyan az ember minden tettében, életeljárásában tanúsítja. Gondoskodik testi életének fenntartásáról. Táplálja, ruházza magát; lakást készit a különbféle szükségleteiként felszereli azt, — szobáját, éle-tesét, udvarát. Izlési képzettségéhez képest lehető kényelmet a az által örömet, gyönyört szeres abban magának.
De bár egész a tündériességig övedzta magát körül, — mint dusgazd&gaink szokták
— még sincs egészen kielégítve, nincs megállapodása. Az a másik élet benne, a lelki élet ösztönzi őtet, hogy lelki, szellemi életéről is gondoskodjék. S ime, itt vállik el az ember az érzéki, állatias világtól, — itt emelkedik az ég felé végtelen magasságba. Először: meri már érzéki, testi életének kielégítésénél is nagy szüksége van lelki tehetségeinek kifejtésére, tökéletesítésére. Ha pedig életre kel, felbuzdul benne az a gondolat, az az érzés, mely őtet az anyagi világon felülemeli, ha belekeveredik, beleszövődik a vallásos, erkölcsi érzés vi-lágába, ha áthatotta az a mondhatatlan, titkos went erő, mit nevezni is alig bír, s e tehetetlensége, szószegénysége között egyetlen egy szava van: az Isten nevének kiejtése, — mely rövid szavával jelzi benső szellemi életét;
— ily állapotjában már nem az érzéki, testi ember áll előttünk, hanem a külső teremtett világ koronája. Azoh lény, melybe az istenség
— az irás szavaiként - sz í lelkét lehelte. Azon emberi lény, kit Isten, míg egyfelől a a gyarló földgöröngyhöz kötött, másfelől magához is csatolta, s folytonosan vonza, emeli.
Ilyszerü természete ösztönzi őtet arra, hogy mig testi érzékeit ezer gyönyörök közt szereti ingatni, gondoskodik arról is, hogy szelleméről is gondoskodjék.
Ez a lélekélet, ez a lélekerő vezetett, buzdított téged is tisztelt szentgróthi gyülekezet, hogy ezen diszee iskola és imaházat emel-
a dolognak, felel és alá járt a szobájában és egy nagy tajtpipából lehelé a füstfellegeket maga elé, arczán pedig megláthatjuk, hogy nagy tervek főzetnek e főben, melynek fürtéit pár évi gondok egészen megfehéritének.
Nem csekélység vala mindez, min a gazdatiszt annyit gondolkodott, hisz egyetlen lánya jövője vala mérlegre vetendő és ha egyszer a dolgot elhibáztuk, azt visszavonni a lehetetlenség körébe tartozik. És ha mérlegre vetjük,hogy hány szülő lőn már terveiben meg-csalatva, ugy csudálkoznunk épen fölösleges, hogy a gazdatiszt oly nagy ''teketóriát csapott oly kérdésből, melyet már más száz apa megoldott volna.
A tanár gondolá nem gazdag ugyan, de annál biztosabb a jövője és amellett ami személyi tulajdonait illeti sem elvetendők; szóval most már csak Irénen függ a kérdés eldöntése és mig ezeket mind latra veté, meghuzá a csen-getyüt, mely lánya szobájába vezetett; azután leült a pamlagra, ismét rágyújtott pipájára és mély gondolatokba merült.
Nemsokára az ajtó megnyílt és Irén lépett a szobába, kinek arczán a reggeli pir fe-küvék és ajkain kellemes mosoly vonult el, oda sietett atyjához és megcsókol*.
»Reggelizni kíván édo* atyám ?„ kérdé Irén atyjára tekintve, kinek arczán meglát-ssott, hogy azt változtatni igyekezett.
.Nem bánom" felele a gazdatiszt »különben érdekes közlendőim vannak."
Bármennyire is titkolni akará tervét, végre mégis kénytelenitve látta magát a dolgot felleplezni; nagy áldozat volt ez ugyan rá nézve, mert mindenkor kerülé azt, hogy lánya boldogságát a legcsekélyebbel is homályosítaná, Irén pedig nem vala ahhoz szokva, hogy styja kemoly dolgokról értekezzék vele, azért megdöbbent, midőn atyját igy beszélni hallá. «Azonnal itt leszek édes atyám, csak a
tetted S midőn itt körültekintve oly kevés jelét látjuk annak, mely as érzéki, testi élet szükségleteire emlékestetne; Önkényt merül fel bennünk az a kérdés: tehát mi csél ja, micsoda rendeltetése van ezen épületnek ?
Lelkünk ezen kérdésére feleijenek meg nekünk az általam ez ünnepélyre választott alapigék. Mielőtt azonban ezekre figyelnénk,
Í*ertek, boraljunk le a mindenütt jelenlevő sten lelke előtt, s eképpen imádkossunk: Miatyánk, sat.
Az alapigék irva találtatnak 4. Máté V, 14—16 IV. -
„Ti vagytok a világ világosságai: nem rejtethetik el a hegyen épitett város. Ugy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat"
Ezen szavakat az Udveritő első sorban közvetlenül az ő tanitványihoz intézte; de az ő közvetítések által az emberiség egyeteméhez is. Mert egy más helyen meg azt az utasítást adta a világosság fiainak, hogy , elmen vén az egész világra, hirdessék az evangéliumot, tanítván minden népeket és megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak és a sz. léleknek nevében."
Ha tehát a tanítványok a világ világossága voltak, ők pedig közölték azt a világosságot az emberiség jó nagy részével, oly természetesen vonhatom le, hogy te is tisztelt szent-gróthi evangélmi gyülekezet, mint Krisz tust és a tanítványokat kővető keresztény nép mint világosságnak gyermekei, ezen iskola és imaházat saját világosságra törekvő szellemetek érdekében emeltétek, még pedig kettős czélból! mely kettős czélt szinte választott alapigéink tüntetnek fel.
„Nem rejtethetik el a hegyen épitett város. " Ez a képlet, mint fényes, gazdag, tevó keny, mozgalmas helyiség uta!, emlékeztet bennünket a külső élet oly feladataira, czél-jaira, melyeknek eléréséhez — bár legnagyobb részben anyagi érdeküek — még is igénylik az ember szellemi tehetségeit is. „Ugy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti meny-nyei atyátokat."
Ezen szavak még fokozzák, szellemesitik az ember kötelességeit. Mintha azt mondotta volna: test és lélek vagytok; mind testi, mind lelki életetekről gondoskodjatok, de — Isten dicsőségére, — azaz mind külső, mind benső életetekre nézve mint világ világossága járjatok el. A külsőben értelmesen, a bensőben egyszersmind égiesen, vallásosan, erkölcsösen.
* Vegyük tehát most e felszentelendő épületet kettős szempontból.
1. Iskolaház, 2. imaház, vagy templom.
1. Iskola! Midőn ezt terveztétek, mintha ezt mondottátok volna ! legyenek a mi növendék gyermekeink a világ világossága a külső élet nagy verseny mezején is.
Mily nagy szüksége van a mai kor gyermekének jól rendezett, értelmi világot nyújtó iskolára, egy futólagos széttekintés, különösen
reggelit készítem el, azután szívesen meghallgatom" szóla Irén és eltávozott
„Szegény lányom!" szóla maga előtt a gazdatiszt, miután Irén a termet el hagy á, „nem is fogja talán álmodni, hogy ily tárgyról kívánok vele beszélni, de hát egyszer csak megtör ténni kell annak, ámbár nem szeretnem őt há zamtól távol látni; de hisz igy együtt maradhatok vele, ugy sincs senkim, kiben gyönyörködhetnék. b ha a terv, melyet elég csélszerü-nek találok, teljesülni fog, legalább megnyugodhatom már a küzdelmes évek után, melyeket éltemben eltölték." —
Igy gondolkodott a gondos atya, mig Irén belépett ismét és a reggelit az asztalra állitá; Irén atyja mellé ült és kíváncsi szemeket vetett arra.
„Kedves atyám !u tőré meg először a csendet Iréá ,mit hallott as ügy védről ? nemde már javulásban van?"
„Nem hallottam semmit sem felőle, mint tegnapelőtt, midőn az orvossal találkozám* szóla az atya „különben én már meguntam ez embert, ki utálatos ez indulatos természete miatt szinte kiállhatatlan" és már a legjobb ok volt arra, hogy lánya figyelmét róla elvonja és előtte őt megrója; a kemencze el volt fűtve, most csak ügyesen és szelíden kellé elbánnia, hogy a tervek jól süljenek ki. Amint az apa igy előkészíteni akará leányát arra, mit mondandó, a szolga lépett be és egy levelet ny ujta át neki ; gyorsan megnézé a czimzetet, melyet mngis-mert, de hogy magát el ne árulja, megkéré Irént, hogy a reggelit vinné ki, azután ismét jöjjön vissza.
Irén eltávozta után gyorsan a levelet feltöré, melv a kővetkező sorokat tartalmazá :
Tekintetes uram! Nem a bátorság, hanem önnek irántam tanúsított bizalma indított azon lépésre, hogy tekintségedet vissza-vonultságában háborgassam, meg vagyok győ-
a miveltebb nemzetek során eléggé meggy ősend a felől.
Az Istennek mindeneket jóra s előbb és előbbre vezérlő szent lelke odáig emelte már az emberiséget, hogy kiemelkedve az ősmivelet-lenség gyarlósági állapotjából, testi és szellemi tehetségeit annyira kifejlesstette, hogy a mai nemzedék örömmel eltelve, bőnkén tudja fen-sőségét as ősök felett, ■ mintegy ihletettség érzetével vet pillantást előre a még tökéletesebb szebb jövő felé. Értem azon állapotokat, melyek as emberiségnek csak külső életére, a földmivelés, ipar, kereskedés és as ezekhez megkívántató tudományokra vonatkoznak. — És itt mily nagy verseny, — minő óriási mozgalom ! ? A magas ég tüneményei közt, a tengerek mélységeiben, a földnek ezer Bzinü bársonyán, a setét bányák kincsrejtő belsejében, szellőben, viharban, napfényben, a jégvilág rideg honában, a tikkasztó égöv alatt, — mindenütt hat, fárad, idomít, nemesit, tökéletesít. — Minő verseny van itt, minő vívmányai, gyümölcsei az ember világító eszének, létesítő ügyességének ! Az egyes paloták, a nagyobb városok fénye, gazdagsága, kényelme mig egyfelől elbájol, kedvessen vonz, ingerel, másfelől aggódás fogja el az embert, különösen a gyermekes szülőket, hogy ezen nagy hullámsásban ezen nagy versenyben vájjon az ő gyermeke nem szorittatik e háttérbe, liem sodortatik-e el ? Megélhet e ? Boldog lesz e ugy — a mint szerető szive óhajtja, s mely ohajtott boldogság ébredő és tünedező reménye között a szerető szülő sokszor lélekben felsir, felremeg? —
Azonban as értelmi világosság, melyre az embernek az élet nagy versenyében szüksége van, több sugárzásu. A földmives, iparos, kereskedő, művész világos értelmiségének kiegészítő része még az az értelemvilág is, mely azt mutatja, hogy nekik az ernyedetlen szorgalom, rendes, józan, mértékletes eljárásra, mások iránti megelőző gyengéd figyelemre is szüksé-gök vxn, mert mit használna minden szakbeli lángész, ha csuk koronként vontatva, léüán használná, fényletné azt. Ha csak össze-vissza, rendetlenül fáradoznék, avagy mértéken tul-hajtáná gyönyörélvezeteit; végre ha darabos kíméletlen modorú volna. 5
(Folyt következik.)
Helyi hírek.
— Hangverseny. A nagy-kaniraai korcsolyázó egylet deczember 6-án hangversenyt rendezett, feltűnt, hogy épen az egylet tagjai kevesen jelentek meg. A hangverseny-zók : Weiller Irma. Kohn Hedvig, Schreyer Berta és Gulyás Gizella kisasszonyok, ugy Bischitzky Miksa és Ullop Ernő urak zajos tapsvihart és általános elismerést arattak.
— Műkedvelői előadás. Üecz. 7-én a városháza nem disz, csak nagy termében Szigligeti „Nő uralom" czimü darabját adták elő derék műkedvelőink. Az előadás igen sikerült volt, közelismerés illeti a fáradhatlan műkedvelőket : Berecz Imréné, Tersáncsky
ződve, hogy s*erény soraimat, melyeket fon tolni biró ítélő tehetsége elé állitok, nem fogja elvetni. Tapasztalt dolog ön előtt és n»*m egyszer győződhetett meg arról, hogy én Irént kinek szivét és kezét birhatni tűztem ki törekvésem czéljául, egész lényem odaadásával imádom, imádom mondom, mert nagyon őszintén kívánom érzelmeimet ön előtt kiontani, mint még t »ha s igy befogja lá''ni, hogy írásomat a valórv fektetem. Remélhetem-e tehát hogy tekintséged, kin leánya boldogítása függ e czélhoz engem mielőbb közelitni enged; remélhetem e, hogy azt, kit oly forrón szeretek, valaha enyimnek mondhatom ? és ha igen, boTdog leszek? Ne ítéljen el, ha ily őszinte vallomásokat teszek önnek, legyen meggyőződve, hogy mindaz, mit emlitni bátor voltam szivem legmélyéből ered. Bocsánatot kérek, ha tekintségedet sorsaimmal háborgatom és mialatt azon őszinte óh íjomnak adok kifeje zést, hogy tekintséged szerény ajánlatomat figyelmébe méltatja, maradtam alázatos szolgája Kákay Aladár.
Mindenre el vala készülve, mégis bámulva tekintetett maga elé, midőn e sorokat végig olvasá, leült a pamlagra és mély gondolatokba merült. Meg fogom kisérlení, gondolá, de ha lányom őt visszautasítja, a legkülsőre vagyok kényszerülve.A tanár «gyike azoknak, kik öntudattal eveznek kitűzött czéljok felé, nemes származás és jellem tulajdonai, mi kell egyébb.
Igaz, hogy a nők nem teszik eseket fontolóra, ők csak a külsőhöz ragssskodnak és ha szép, udvarias elég nekik. No de esen változtatni én ugy sem fogok , azért elfogom várni Irén feleletét, IIol is lehet, már mily rég hogy kiment és még nem tért vissza
Hagyjuk most a gondos atyát gondolataiba mélyedve és kövessük Irépt, midőn atyja szobáját elhagyja.
--r—
Gyuláné, Zalai Gizella úrnőket, Scháffer József, Tersáncsky Gyula, Fülöp Kázmér, Guoth Zoltán és Krátky József arakat Előadás után a „Korona* termében táncz rögtönöstetvén, hajnalig tartott, kedélyes mulatság fejlédött ki. Bevétel mintegy 130 frt.
— Felolvasások Vasárnap délután fá radhatlan jeles régészünk Dr. Lapp Vilmos pr. kanonok s gymn. igazgató-tanár tartott felöl ▼ssást a társaskör teremében díszes közönség jelenlétében a régészetről. As érdekes felolvasás szövegét lapunk jövő száma kösli. Másnap ssinte volt felolvasás a kereskedelmi iQak önképző egyletében Morgenbesser János polg. isk. igazgató ur tartotta a rövidlátásról. Itt is disses közönség jelent meg s a lelkes felolvasót zajoé helyesléssel jutalmazta.
— Hivatalos vizsgálat nyomán Ter sánczky József nagy-kanizsai és Handler István zala-egerszegi szőlejők phylloxeramente-seknek nyilváníttattak.
— Molnár Pál bagladi birtokos, Alső Lendva kerületi volt országgyűlési képviselő a lenti r. kath. iskola javára 200 frt alapítványt tett, mely nagylelkű adományért a szombathelyi megyés püspök ur főpásztori kö szönetét fejezte ki.
— Csáktornyán nov. 2ő-én meg nem tartathatott országos vásár helyett deczember 19 én miniszteri engedély lyel pótvásár tar-tatik.
— Göcsejünk ínséges népe érdekében Turgonyi Lajos baksakerüleli orssággyülési képviselő ur november elején a miniszterelnök úrhoz interpellátiót intézett, ez interpellatió alkalmával tartott beszédét nyomtatásban kiadta. Mint lapunk előbbi számának vezérczik-kéból kivehette közönségünk ez ügyben a kormány intézkedni kiván és 15 ezer forintot ad ínséges munkákra.
— Meghívás. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet hallgatósága 1880-ik évi jan. hó 17-én a .segélyző egylet" javára az „ Amazon" szálloda nagytermében sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendes. A t endezőség: Semetke József b. b. elnök, Kug-ler János b b. alelnök, Csobán István b. b. pénztárnok. Seregély István , b. b, jegyző, Cseh Antal, Halmi Béla, Lupersbek Lajos, Tomka György, Egert Géza, Géczy Árpád, Szent-Imrey Imre, Choschenszky Miklós, Ka pácsi Kálmán, Németh Béla, Solymosy László. Kezdete 8 órakor. Családjegy 5 frt. személy-jegy 2 frt, egy darab sorsjegy 10 kr. Belépti és sorsjegyek kaphatók as intézeti olvasó teremben napouta 11 —12 közt, — Kisorsolandó tárgyak és fp| ül fizetések köszönettel fogadtatnak.
— Hymen. Paksy Győző, a csákt. áll. képesde gyakorlóiskolájának tanítója eljegyezte f. hó 7-én Bárány Vilma kisasssonyt, a képesde igazgatójának k-''dves leányát. Tódor Jóssef csáktornyai kereskedő szinte e napokban váltott jegyet Bernyák Róza Aisasszonynyal.
— Rövid hirek. Toldy István jeles író meghalt. — Lulu gyilkosa Abangó nevű
Irén atyja megjegyzéseit, melyeket az ügyvédről nyilatkoztatott, alig méltatá figyelmébe, szivében élt még azon remény, hogy az ügyvéd őt elveendí, de korántsem gondolá, hogy atyja - íás tervek véghezvitelén dolgozik.
,András!" szól v az inashoz fordulva „ki hozta a levelet?
„Nem láttam őt, de majd azonnal megtudom, a kocsis tudni fogja, mert annak *dá át a levelet."
Bem»*nt szobájába, ledőlt egy székre és gondolkodni kezdi azon, mi lehet ama levélben, melyet atjjV titkolt előtte, mig aszolga belépett ¿a gondolatait megzavará.
„N.* hát ki hozta a levelet?« kérdé kíváncsian Irén felkeit helyéről.
, A kocsist nem találtam, de itt egy levél."
.Levél?" kiállta megdöbbenve és a levelet kezébe vevé „távozhat."
András midőn a termet elhagyá önkény telen mosoly vonult el ajkain, ő ki a házi viszonyokba avatva vala, azonnal éazrevevé a változást, mi apa és leány között beállott, nagyon jól tudta hogy gazdája ellenszenvvel van az ügyvéd iránt s hogy eléggé törekedik, lánya szivét attól elvonni, tudta továbbá hogy » tanár levelet irt n«ki, tudta végre hogy as ügyvéd közeledni óhajt Irénhez azért, hogy magát el ne árulja, miszerint a ház ügyeit »meri, titkolá azt, hogy kik hozták a levelet. Mindezen ne csodálkoztunk, mert András már 25 éve, hogy a gazdatiszt szolgálatában áll, karjain hordozá Irént, kit a legnagyobb szülői szeretet és vigyánat mellett neveltek. Nem egysser vala szemtan aj a Irén és az ügyvéd közti visconynak s igy Irén nem is félt attól, hogy András öt elárulja.
ROSENBERGER IZIDOR.
(Folyt következik.)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
zulu volt. — Nagyváradnál a Körfls kiöntött. — A jaaeenova oraviesai vasat újból megnyi-tatott. — A twickaui bányában 80 ember meghalt. — Luther Márton jegygyürüjeKothe berlini éksíeréazuél van. — A c«ár elleni merénylet miatt 196 házmestert fogtak be, — Wilt asstony Brünnból felgyógyulva elutasott. — A csár ellen Mosskva mellett njabb vasúti merénylet követtetett eL — Halat 94 eaer frtot ajánlott fel vasútépítésre. — Mnkhtár basát nem gyilkolták meg as albánok. Athénban 130 éves asszony halt meg. — Russkán 36 hás elégett. — Nagy-Kikindán decs. 5-én villámlott és menydörgött. — Kossuth Lajos nem engedte mellszobrát elkéssittetni. — Verhovay uj lapjából deczemberben 3 mutatványszám jelenend meg. —

ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBR é 1879.
kl nyert?
Bécs, dec». 6-án: 65, 74, 49, 13, 53. Grács, „ , 23, 43, 29, 77, 66. Temesvár, , „ 44, 90, 38, 59, 24.
Irodalom
(£ rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-i.izsán Wajdits Jóuef könyvkereskedége ¿Ital megrendelheti.)
— Naptár 1880 ra. Kilencaedik évfo-lyamban megjelent Wajdits József nagy képes magyar népnaptára 1880-iki szökő évre. A rendes naptári rész rovatoe naplóval van ellátva, az uralkodó ház, csillagvizsgálói észrevételek, 8zázesstendós jövendőmondó takaros versekben uj képekkel. Városytól : Uj évre , Zalay Lajostól: az uralkodó pár, Losonczy Láaziótól: hymnus. Az ikikei tengeri csata. Szeged pusztulása 17 képpel, Martonfalvi ügyvéd és gyilkosának arczképei; Harcz egy óriási kigyóval, a tartalékezred csatadala, Székesfehérvár 2 képpel. Mulattató ördöngösségek : 12 képpel , számos adoma és eredeti leirással. 23 népdal. Mezei gazdáknak emlékeztető naptár, hasznos tudnivalók, több miniszteri renüe-'' let, majd a falu orvosa s rendes országos vásár teázik dús és változatos tartalmát. Ennyi szorgalom- és figyelemmel kiállított nagy naptár ára 40 kr. Közkedveltséget nyert s mindinkább nagyobb-nagyobb tért toglal el, agy hogy már 40 ezer példányban nyomatott. Megrendelések azonnal teljesíttetnek. Megjegyzendő, hogy a naptár elejére Szeged veszedelméről nagy színes kép van illesztve.
— üj könyvek. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek: Olcsó könyvtár szerkeszti Gyulai Pál. 89-^92 füzet. Tartalmuk : 89. Lord Lytton Bulver Ed-vard. A jövő nemzedéke. Regény. Angolból ford. Fáy Béla. Ára fűzve 40 kr. 90. Karr Alfonz. A normandiai Penelope. Regény. Fran-cziából lord. Fáy Béla. Ára fűzve 50 kr. 91. Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország története philosophiájához. Ára ftizve 30 kr. 92.
Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. Ára fűzve 20 kr. Történelmi Könyvtár, a magyar népnek és ifjúságnak ajánlva. 63—68 fűzet. Egy-egy füzetnek . ára fűzve 40 kr. 63. Erzsébet angol királynő és kora. Irta Dr. Lázár Gyula. 64. Aa »sman birodalom fénykora és hanyatlása. Irta Dr. Lázár Gynla. 65. Kkina ét Japán. Törtenelmi és művelődési raja. Irta Dr. Lázár Gyula. 66. A népvándorlás története. Irta Dr. Láaár Gyula. 67. II. Lajori* kora. 68. IV. Béla ét a tatárjárás. Irta Aldor Imre. Dr. Nyári Ferenc*. A faiskolák esel és és gyümölcsfa tenyésztés kézikönyve. A magyar kisbirtokosok számára« Számos a szöveg közé nyomott fametssetű ábrával. Ára fűzve 60 kr.
T)
Eötvös-naptár" ára 60 kr.
r öv-naptár
— Aiant
igner Lajos könyvkiadó hivatala utján vettük Gróf Teleky Sándcr; Emlékeim I. czimü nagy érdekű munkáját, kiadja a Petőfi Társaság. Ára a csinos kiállítású s 259 lapra terjedő műnek 1 trt 80 kr.
— Pó»a Lajot tehetségesebb fiatal költőnk egyik .Ujabb költeményeire* előfizetést hirdet. Füsve 1 trt, disskötéeben 2 írt. Megjelenik decs végén.
Vegyes hírek.
— Bárd, melylyel Frangepan Kristófot lefejezték. Érdekes régiség van — irja a »Függ Hirlap" — Vámossy István földbirtokos tulajdonában : egy pallos, melylyel Frangepán Kristófot fejezték le. A pallos két és fél láb hosszú és három hüvelyk széles. Az egyik oldalán fessület van e német felírással: „Még ma velem 1 eszesz a paradicsomban", s a fessület alatt keresztben, a markolat fölött latinul ez olvasható: „Fiat justitia et pereat mundus'', továbbá: „Fürchte Gott. Thue Recht«. A pallos másik felén van egy akvsztófa és egy kerék, ugyancsak a fenebbi latin felírással. A palloshoz okmányok is vannak, melyek a történeti hűséget igazolják.
•—1> Világlátott magyar czigányok.'' Egy orosz lap beszéli hogy egy csigány banda, mely két férfiból, még egyszer annyi nőből és három gyermekből áll a napokban Abótól (Finnországban) másfél kilométernyire ütötte föl sátorát. A banda— mint vezetőjük beszeli — Magyarországból Ausztrián, Németországon, Dánián, Svédországon és Norvégián át vonult a bottni tengeröböl partján egészen Abóig. E vándorlás hét teljes évig tartott* Megjegyzendő, hogy a banda felnőtt tagjai azon országok nyelvét, melyeken keresztül vándoroltak, többé-kevésbé elsajátították, s így anya nyelvükön kívül beszélnek : magyarul, németül oroszul, francziául, svédül, keveset dánul és olaszul. A legöregebbik azt állítja, hogy ő már ezelőtt Európa nagy részét, jelesül Franczíaorezágot, Olaszországot, Oroszországot, és a skandináviai félszigetet beutazta. Az utazás e módját ajánlja is jólétekkel mint
«nem ugyan finomat* de „olctdt". A bandának van hat lova, melyeket holmijuk elszállítására használnak. A fogat igen primitív természetű, s a nagy nyomorúságban nea egyszer megtörténik, hogy a 16 istráng helyett farkával kénytelen huni a szekeret.
— Háborút hírekkel vsa ismét tele a levegő. As angolok török aympathiája nagyon megváltozott, látván ast amit Konstantinápolyban cselekednek, s miként rohan a magas porta megsemmisülése felé, kinek most ast tanácsolni, hogy térjen esaére: ép oly haszontalan és hiába való dolog volna mint megparancsolna as eldobott kőnek, hogy le ne essék. Maga a szultán fejt ki legnagyobb nyakasságot, mely ha végét nem éri hamar, legjobb barátai lessnek kénytelenek lemondani a re-ményről, hogy Törökország életben marad has-son. Mindeteknél fogva érthető as angol halrajnak adott legújabb indulási parancs.
Papírszeletek.
V
Egy éltes ember fiatal n5t vett feleségül, ás elaő hónapban gyermek születvén, a férj boldog örömében 12 bölcsöt vett; a boltos kérdési: miért ven ily sokat?
— Hm! legalább egy esztendeig elég less lévén egy egy évben 12 hónap.
— Miért van e templomnak mindkét tornyán óra — kérdé egy paraszt a váron embert. — Még ast lem tudja kend? —• hát azért, hogy ha ketten egyszerre akarják nézni as órát, ne kelljen az egyiknek a másikra várakozni — volt a felelet
— Egy fösvény gazdag ember beesett a visbe, az őt kihozó szegénynek néhány garast nyomott s markába: midőn e miatt a körülállók morogtak, azt mondá egy zsidó: „Ez az ur jobban tudja magáról, hogy mennyit ér."
— ,Itt nyugszik N. N. ispánné." Est végette ispán korában az én jó urambátyám felesége sírkövére Később hogy kassnárságra vergődött, feleségét is részesítendő az örömben, utána vésette, hogy »Jelenleg pedig kasznárné" !
8 forintot vesztett kártyán egy uri ember, haza ment, a tükör elé állt és jól elpofoszta magát
mondván: Szepi, Szepi,! ilyesmit többet ne tégy!
Egy leendő állatorvos, iskolai bizonyitványira hivatkozva egy jóltevó intézethez segélyért folyamodott s a barom és orvos szó közzé, kötjel helyett commát tőn, 8 kérelcmlevelét így keidé: „Mivel én barom, orvos szeretnék lenni stb.u
iMost már állatorvos kifejezést használnak.)
A szerk.
Piaczi árak.
100 kilóg, számítva.
Székesfehérvár: Baz* 12.5D—13-60 Bozs 9 20 9 40 Árpa 6-80— 7-60 Zab 6 60—6 80. Kukoricza
6.20 -6.40.
Seprős: Buz* 14.—.—14 60. Rozsl0-50.—11 — Árp.9 60—10.20 Zab 7-70.—7 80 Knkoricza 7--7 50
r: Basa 18-18.40 Ross 9.-1O.40 .
Aipa 7.60—8.10. íab 6-80-7.».Kukoricza 7-tt-7-f0 ,
PétsBusa 13 40-18 - Boss 9.-9-20. Árpa 7.50.—7.80 Zab 7—7J0 Kukoricsa 6.30—6.50.
Vstzprési: Basa 18.80—14-20 Boss 9-80-10-90 Árpa 8.60—9*—. Zab 7^0—7.50 Kukoricsa 7.40—7.60
MAat: Busa 12.-18.—. Boss 9.90—.— Árpa
5''-.— Zab 6.60—.— Kukoricza .-
. Bétt: Basa 1440—14.90 Boss 1030—10.66
Árpa —.---- Zab 8''-8.10 Kukoricsa 7.30^-
7.90 —
■ ■,..»: Basa 1440—14.40. Boss9.76—9.90 Árpa 7.30—7.80 Zab 7.90-7.45 Kukoricsa 7.70-7.76
Pápa: Basa 18*-1880 Boss 8''60—9*80 Árpa
8*-9-— Zab 6-40—7«— Kuk. 6-80—6.40.
Szerkesztői üzenet
8794. A. B. »A szerelmes fohásza." Csak te-metőben érvényesíthető, lapban nem. Hibáit sok volna leírni.
3796. »A körorvosok« felállítás* ellen irt csikk köslése nea idősserü. Sokkal helytelenebb módon kivetett teher uyoaga a nép vállát.
8796. Csendes vagyok« 8okáig tartson.
8797. ,Hejh kis tubicsáa mért nevetssf Nem vagyunk mi tndakosó intését.
8798. 8*. Imre. Mindenkor örömmel fogadjak.
3799. Pusstskovecs. Köszönettel vettük.
3800. A .Függetlenség« sserkesstőségének üdvözletünkkel megindítottak lapunk cserepéldányát
3801. Alexandria. Decs. 10. délig semmi «em érkezett _
Vasúti menetrend
A buda-pesti időmutató óra szerint,
Indái Kanlmeáról
V.onat hova í
"ám Ora Pere. Id6
906 Eszék, Mohies,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
215 . „ , 2 80 détut. 312 Buda-Pestro ... . . 4 58 reggel
809 . ......26 délut
204 .......... 11 30 estve
213 Bécsbe (Szombathely, Bécz-Ujhely felé)5 8 reggel
301 . .........ii 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délut
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grács ét Bécsbe...... 4 58 reggel
20) Tri estbe és Prágerhofon keresztül
.Grács és Bécsbe . 1 . .'' . . 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiaméból 1 41 délut
206 , „ . 11 11 «.tv«
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 „ .......2 5 délut
211 >i ........ . 9 44 estve
314 BéesbSI (8zombzth. Bécs-Ujhely)fel5110 27 estve
302 „ „ „ ..4 5 reggel 163 Ropronyból . . . ,, . . J . U 53 délet
214 Bécsből Grács, Marborg, P{agerhof
W81 . ... r.....4 12 regge
20* Trieszt- és Bécsből M.rburg, Prager-
hof fel51 ....'',.....1 21 délnt
2<H Trieszt-és Villachból Prágerhof felSl 11 — estve Marburgba csatlakozás Villaeh és Trancesfestbfil ■ • ... PianoMfestb61
Felelős szerkesztő: BátOrfi LajOS.
X R
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÖVINGER féle házban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor• gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER és TÁRSA
czég alatt nyitottunk
• Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekl>en gazdagon felszerelt raktárunkat _ (946
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos áruk mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger é9 Társa,
bndapésti- bátor gyárosok
FINOM | ALMA
kapható Oesterreicber tettvóreknél Nagy-Kanizsán.
Kilója 14—20 kr. métermázsánkint 13-18 frt. Baktár. Dr. Pressburger-fele házban a városi temp 4-4) lom mellett lévén.
Van szerencsém tudtára adni a t. hási asszonyoknak, hogy éu
kisebb mennyiségben
diót, aszalt szilvát, valamint boszniai, szerbiai és magyar, továbbá száraz körtét igen jutányos áron eladok, ée megrendeléseknél nagyobb kényelemre házhoz szállítok.
Tisztelettel
Kreisler Samu,
Nagy-Kanizsán.
Dr. Pressburger-féle házban.
(967 1-3)
wwwwwwwww
OPTIKUS.
Bécsi Waldötein systemája szeriot a távol-rövid- nem különben a gyengeszemünek lát-erejéhez szorosan illő szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csiptetők különféle foglalatban, nem kevésbé egyéb a iátszerészetbe vágó czikkek valamint javítások is jutányög áron kaphatók (966 2-*)
HELFI B.-nél
N. Kanizsán a „KORONA* átellenében.
Zenélő játékok,
mely 4—200 darabot játaianak, disémöves harang, dob,át mandolin, hárfajátdk mennyei bangókkal. 954 I. 3—4
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak, továbbá necaissere, s*ivar-álváoy, svájcti kázacakák, fényképalbumok, levélnébeaitSk aaiTarkó«letok, iró ezzköiök, ke^tytartók, lerólnyomok, dohány és gynfatartók, dolgoró aamtalok, palaexkok, tárczák, székek atb. mindenik xené?el ellátva. A tegnjabb ilynemű gyártmányokat ajánlja
J. H. Heller, Bern.
Csak egyenea megrendelés mutat valódiságot; vidéki gyártmány minden mú, mely nemaz én nevemet viseli. A gyár saját házamban van.
-^ooiopiü^ uraqnooupq ^e^ps^&Q? ««d^ •nrítyA uiopnnf jntra disifud« ss^Se
-joqmaAon » ngf
iXüoa^a} OOO''Og V« qqozsJo[ « QOX
- — — w— AVJJVA
1 óra alatt vessély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 írtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógy Mer bérmentet elküldése esskösöltetik Syllwascby gyógysae-rées Kawelbao (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül bistosittatik, és sikertelenig esetén as őssseg visssafisettetik, ngyssintén minden eló és éheséei gyégybáoás valamint m ricinus olaj bevétele Hseremnél feleelegee és a legkisebb gyermek is kitűnően haacnálhatja.
E «yögyeser nem UrUlmas kamala, kouns és Kranát gyökért (958 7-12)
DECZEMBER ü én m
tizennyölczadtk évfolyam
Zubovits
Megjelent
Erzsébet a magyarok királynéja
I. Jbereiicz Juzset a
Továbbá: WAJDITS JÓZSEF BtF* 101 az az száz és egy éves naptára 1880-tól kezdve egész
1980 év végéig. c TA R TA L MA:
101 éves naptár. A* örökös naptár. A hold változása s annek magyarázata ábrákkal A nap és hold váltoaások. A nap rendszer ábrákkal, a. plánéták ábrákkal. Üstököaök. Naptár története. Chaldeai 19 éves holdkör vagy Cyklus. Julián-féle naptár. Gergely-féle vagy javított naptár. Római adószám és az uralkodó bolygó planéta. A négy évszak. 101 éves időjóelat. Északi félteke csillagzatai. Az illatöv csillagzatai. Az időjárás. Az idáráa természete. Az állatok ax idő változáaának hirdetői. Paraazt regulák. A termékeny éa terméketlen évek előjelei. A szerencse éa szencsétlenségi napok. A kath. egyház szenteinek névnaptára. Az ember természete. Az egészségtan vagy életrendi szabályok. Gazdáazatí teendők 12 hóra. A gyümölcsök eltartása. Házi szerek, ember és allat különféle betegségeiben. Haaznoa tudnivalók. Jó könyvek és magán hirdetések, és végre toldalékul álmoskönyv kivonata.
Ára diszes nyomata borítékban kötve csak 90 kr. Ismét eladók százalékban részesülnek»
postai rendelések ennek fordultával küldetnek.
Tisztelettel
Wajdits József,
Nagy-Kanizsán.
A Szécheny tér s a városháza az árviz előtt
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján
1 Szeretett jó atyámfiai
2 Színezett czim kép, Szeged vésznapjai
3 Naptári rész veres nyomással
4 Felséges Uralkodó ház
5 Csillagvizsgáló észrevételei G Száz éves jövendő mondó
7 Boldog uj évet költemény Városi Mihálylól
8 A magyar Király és Királyné 2 képpel Za-
lay Lajostól.
9 Hyranus költemény Losonczy Lászlótól
10 Az ikikey tengeri csata P. N.
11 Szeged a ezép magyar város pusztulása köl-
temény 17 képpel irta Várossy Mihály.
12 Martonfalvy Izidor a budapesti meggyil
kolt ügyvéd, 2 képpel.
. 13 Harcz egy óriási kígyóval
14 A tartalék ezred C8ata dala,
15 Székesfehérvár 2 képpel, Zalay Lajostól
16 Mulattató ördögségek 3 képpel
17 Gyönyörűséggel tele való kéoazenvedéH
irta Mokány Bérezi költemény 8 képpel
18 Nevessünk
19 Magyar népdalok
20 Emlékeztető naptár mezei gazdák számára
21 Kózgazdaaág -
22 Hasznos tudnivalók
23 Iialmérési jog gyakorlatáról, belügyminisz-
teri rendeletek
24 A falu orvosa
25 Orazágoa vásárok
26 Hirdetések
WAJDITS JÓZSEF NAGY- ÉS KIS KÉPES MAGYAR NÉPNAPTARA 1880-IK ÉVRE.
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötónél
Ara a kötött és vonatozott irópapirral ellátott példánynak esak 50 kr. fűzve 40 kr. kis képes népnaptárak csak 25 kr.
Komárom kanizsai kalendáriumnak 20 kf, A nagy képes népnaptár tartalma:
40,000 példányban.
Plató ördög sánta fia.
Élelmi szer kiosztása.
A jó három.
• i • 7 .1
i ''V -i^l. . X :
fK
JTAGF-KÁNBS^ 1879. deczember 14-én.
Bftzstésl ér írre . .
''fél évre . . 4
negyed évre . . 3
10 kr
J
NMitéiik
6 hwáboa petitaorban 7, másodszor 6 t minden további torért 5 kr. KYILTTéRBEN
oronkéot 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyea hirdetésért kfilB 30 kr fisets&dff
»YI KÖZLŐN
V-K anyaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tftzoltő-egylet«, a »í.-kan tatai kerwkedelmf s Iparbank«, „n.-kantesai takarékpénztár*, t »zalaaegyei általános tanitétes tület", a „n.-kanixflai hiadad-Beveló egyesület", a soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külváiaaztmánja" a több megyei és városi egyesület hivatalai értesftéje.
Heleuklüt kétszer, vasárnap- s csűIOrlOkOn megjeleuő vegyes tartalmú lap.

A régészetről.
Felolvasta Dr. Lípp Vilmos a ,Társas-Kör*-ben
Nagy-Kanizsa, decz. 7. 1879.
Tisztelt hallgatóság!
Örömmel engedtem azon megtisztelő felhívásnak, melyet e kör elnöke önök nevében intézett hozzám, és megjelentem, hogy röviden elmondjam nézeteimet azon ügy körül, mely hazánkban csak az utolsó évtizedben kezdte tágasabb körben érdekelni a társadalmat, és a mely hivatva van arra, hogy közművelődésünk egy nem megvetendő tényezőjévé váljék.
Ez a honi régészet ügye. Mint min-'' den ügy, ugy ez is akadt pártolókra és ellenekre. Vannak, kik túlbecsülik, fontosságát a való fölé helyezik, és ismét vannak, kik minden nevezetesebb jelentőségétől meg szeretnék fosztani és oly eszköz színében tüntetik fel, mely egyesek hír- és dics vágyának kielégítésére szolgál.
Szélsőségek ezek, t. hallgatóság, melyekhez az ügynek, magának semmi köze. De
talán nem lesz érdektelen azon ok után
i
kutatni, mely e két szélső áramlatot előidézte és a melyekkel az ügy igazi barátjának és művelőjének folyton küzdeni kell, mert lépten nyomon a legboszantóbb akadályokat gördítik útjába.
Ezen ok semmi más, mint a régészet terén oly buján termő dilettantismus mükedvelősködés, mely nem hatol be a dolog lényigébe, ide is, oda is kapkod és a tudomány helyett megelégszik annak színezetével, de hányavetisége által evvel is képes elámítani a közönséget. Mert nincs oly tudomány a világon, a melyről hiányos képzettséggel, fölületes ismerettel annyit lehetne beszélni és írni, mint ép-
pen a régészetről. Néhány odadobott merész állítás, melyek épen merészségüknél fogra meghökkentik az olvasót vagy hallgatót, föleresztve sallangós frázisokban elegendő arra, hogy megteremtsék a régészt a maga körében, mely rendes olyanokból lévén alkotva, kik a régészethez még csak nem is konyítanak, öt ezentol minden előforduló esetben oracnlumnak tekinti. —
Nem csuda tehát, hogy komoly emberek, főleg olyanok, kik a régészettel nem érintkező tudományokkal foglalkoznak, tapasztalván azt, mily könnyű szerrel szedegeti egyik másik a feltűnés babérjait a régészet terén, mily kevés készültséggel léphet itt valaki a versenytérre, magától a régészettől is elfordulnak és a becsületes komoly törekvések ellen is a guny, kicsinylés és fitymálás fegyvereivel szállanak sikra.
Hogy a túltengés, élődiskedés bármi téren ép oly elhibázott valami, mint az ügy megtagadása, megvetése, azt minden józan ember hosszasb magyarázat nélk&l is beláthatja. Az igazságot, ugy hiszem, a két szélsőség között fogjuk megtalálni. Önök elfogulatlan ítélete alá bocsátom nézeteimet a régészet felől és örülni fogok, ha azok önök nézeteivel találkoznak, vagy ha sikerülend egyik másik ellennézetet vagy ellenvéleményt megezáfolni, illetőleg helyreigazítani.
Én t. hallgatóság, már azt is nagy vivmáuynak'' tartom, ha egy vidéki város értelmisége maga óhajt felvilágosítást egy oly ügyben, mely elvont természeténél fogva eddigelé még igen csekély mérvben érdekelte a nagy közönséget. Világos bi-
TÁRCZA.
Azt beszélik . .
Azt beszélik a leányok, Hogy hamisabb vagyok nálok j Azt mondják, hogy az én szivem Nem szeretett soha hiven.
Hogy szerelmem változékony, Mint a nádszál oly hajlékony. Ma szögszin, holnap barna, Holnapután azSke fajta.
Isten látfa • lelkemet Az én szivem hiven »zeret, Ninca a kerek világ szinén, Ki olyan hfi volna mint én
Oly állandó a szerelmem.
Mint a napfény fenn az égen. —
Sót annál ia állandóbb még, *
A, pEBENCZ
Egy tanár életéből, j
**eszély.
(Folytatás.)
András !* hangzék a gazdatiszt szobá-iából megkettőztető lépteit és bement.
'' Mit csinál Irón ?u kérdé türel metlenül a gazdatiszt „menj és hivd be őt!" ^ András kisietett, de azonnal észrevevó, '' hogy most valami katastrophának kell bekö vetkezni, mi Irén számár» nem e legelőnyösebb leend. Midőn belépett a szobába, Irén hírtelen felugrott és a levelet, melyet olvasott elsárá egy szekrénybe, arcza örömtől sugárzott és as előbbi kedvtelenség helyébe vígság lépett
de megdöbbent, midőn András atyja kivánatát vele közié. ,-
Nemsokára késett, rendbeszedé ruháját és arczvouásait változtatni igyekezett.
„András !u szóla Irén és közelebb lépett hozzá, „ha atyám valamiről kérdezősködnék, ne emlitae a levelet, melyet kaptam* és nem várva a szolga feleletet gyorsan besietett atyja szobájába < ;
IX.
Ha korunk társadalmi visaonyait kissé szorosabb szemügyre vesszük, ha betekintünk napilapjaink ujdonsági rovatába ugy napról napra meggyőződhetünk, társadalmi életünk romlottságáról. Szorosan állíthatom, hogy kevés nap múlik el anélkül, hogy legalább egy öngyilkossági vagy rablási eset elő nem fordulna. Küzdve az élet fen tartásával, nem csuda, ha lelke elaljasul, ha oly tettre vetemedik, mely romlásához még inkább köseliti s midőa a büntető kéz alól menekülni lehetetlen, életének véget vet. Sokkal gyengébb vagyok, mit-sem a kebletrázó kölöntéle öngyilkolási módoknak csak egy résaét is jellemezhetném; as egyik tönkrejutása szégyenében, a másik becsületbeli megmentése miatt, ismét a harmadik szerelme szerencsétlensége vezeti a szégyenteljes tettre. Ez társadalmunk egyik f<5romboló eleme. —
Tekintsünk csak be az aristokratia köreibe, lépjünk tán cs termeikbe, vagy más társalmi helyeikre, hol mindegyik törekszik első lenni, vagy legalább győzelmet vivni vagy sikert aratni; itt minden fényben és pompában úszik; itt egy fiatal ur, kinek viselete hiúsággal van píperésve társalog egy hölgy gyei: ott egy másik hiu szemekkel tekint e párra,
zonyitéka ez annak, hogy hazánk határozottan a haladás terére lépett, hogy Európa többi müveit tartományai mögött nem akar és nem fog hátra f maradni. Tényleges bizonyítéka ez annak, hogy a politika és anyagiasság, melyek az utóbbi években minden gondolatunkat, minden vágyunkat felemészteni készültek, nem ölték ki az egészséges magyar természetből a szellemi táplálék és élvezet iránti érzéket Ennek mindnyájan csak tiszta szivből örülhetünk, én legkivált, kinek ma alkalom nyújtatott, hogy önök tndvágya kielégítéséhez egy porszemmel járulhassak. Kérem tehát becses figyelmöket.
Miután egy népszerű felolvasás már előre kizárja a nem szakemberek előtt kevésbé érthető szigorúan tudományos meghatározásokat, azokat egyszerűen mellőzve mindenekelőtt konstatálni akarom azt, hogy a régészet tárgyát azon emlékek képezik, melyek mint az emberi szellem és kéz müvei az ősidőktől kezdve az újkorig ránk maradtak, és hogy ennélfogva a régészet magában véve semmi egyéb, mint törté-netbuvárlás, mert végeredményében mindig az emberiség történelmének tesz szolgálatot. Az emberiség múltjának, a hol lehet, a legkisebb részletekig menő felderítése, tekintve azt, hogy a mult szülője a jelennek és a jelen alakításai a múltban bírják eredetüket, lelik magyarázatukat, — kell, hogy minden emberileg érző kedélyben élénk visszhangot találjon, érdekeltséget támaszszon. Ez adja meg a régészetnek is tisztán humanistikus jellegét. Mily hatást gyakorol ezen érdekeltség az emberiségre mint társadalomra, arról utóbb fogok szólani.

•A régészet, most legalább., még két külön részre ósdik. Az egyik az őskori, a másik a történelmi alappal biró régészet —
Jó lesz ezen jelenséggel, még mielőtt tovább mennék, tisztába jőni.
Az őskori, vagy mint szeretik nevezni, történelemelőtti régészet a tudományos világban csak a legújabb időkben kezdett figyelmet gexjeszteni és néhány év alatt phaenomenalis kiterjedésűvé lett, ugy hogy ma már magában véve egy egész irodalmat képez. Oly . emlékeknek, leleteknek köszöni létét, melyekről történelmi ismereteink felvilágosítást nem nyújtanak, és a melyek ennélfogva oly népek vagy törzsek maradványai, melyekről az irott történelemnek lát&óiag tudomása nincsen.
Ezen tényből kiindulva a régészek egy része ezen, részint a száraz földön részint barlangokban, részint czölöpökre ^ épített falvakban lakott emberiség létko- u rát a minden irott történelem előtti időbe ég helyezte, kifejlődéséhez megszámlálhatlan évezredeket vett fél és fejlődési fokozatát, a talált eszközök anyaga után kő-, broncz és vaskorra osztotta fel és pedig oly megnyerő plausibilitással, hogy a tudományos világ ezen meglepő uj elméletet egy darabig vagy elfogadta, vagy legalább nem szólt ellene és igy történt az, hogy a dolgok mélyére nem ható közönség, a nagynevű tudósok tekintélyére támaszkodva a kő-, broncz- és vaskor hajdani léteztét dogmaként elhitte és részben hiszi még ma is.
Habár elismerem, hogy kellett az emberiség történetében egy oly kornak
^ -i
S
* »
h
etl >ak
net
ez né«
éti
unl
szivében az önérset csirája szülém lik, mely idővel boszuvágygyá fejlődik; minden alkalmat felhasznál, hogy ennek, ki őt t%lán nem is igen ismeri, kárára lehessen, valahogy as ösz-szeütközés megtörténik, mindegyik becsületbeli elégtételért folyamodik és késs a párbaj.
Társadalmunk mindegyik osztályának meg vannak a maga hibái suton külömbség-gel, hogy mig az egyik a legegyszerűbb mód» hoz fordul, addig a másik a finomabb, a hősiesebb halált keresi I as egyik látva, hogy csél-ját nem érheti, msgán másként nem segíthet, minthogy lemond életéről és öngyilkos less; a a másik okszerűbb módot keresi s igy ha a
szerencse kedves neki, tönkre teszi ellenfelét
'' t
és csélját érte, de ez csak sorsjáték.
Az ügyvéd szeretve és szerettetve egy egyént lát maga előtt, ki őt boldogságában savarja, ki arra törekedik, hogy azon nő asivét, melyet ő már legyőzött, róla elvonja s saját cséíjára használja s midőn a kedvező alkalom megnyílik számára, nagylelkűen veté oda éltét, melynek ellenében az is saját életét teszi kocskára.
Mindez csak becsületbeli megmentés nevét viseli és ha a szerencse kedves neki, győzelem érzetével foglalhatja el ismét aainhelyét.
De ez jelenleg nem igy történt, as ügyvéd megsebesítve vonult el éa osak a gondos
Solás és orvos ügyességének kössönheté életét, ost ismét és még nagyobb nehésségekre talált, Irénhes intézett levelére válasst nem Kapott, most már talán ó is hűtlen lett, lakását elhagynia nem szabadott, mert sebe, ámbár javuló félben vala, de mégis félni leheta, hogy iégváltosás káros hatással leaad rá nézve; aggodalma a legfelsőbb fokra hágott 8s türelmet
lenül járkéi. szobájában, a legkisebb ssjra is erősebben vert ssive mint rendesen. Gondolatai folyton Irén körül tévelyegtek s midőn a kép-selmek öt lángra gyullassták és eszébe jutott, hegy a tanárnak most elég alkalma less magának előnyt vivni, vére forrni kezde és a képzelgésektől elfárad tan veté magát nyughelyére mély álom nyomá le ssempilláit<
As est fátyolát vété a vidékre, as égboltot fekete felhők borítják,tel jsssetétség lépett as éj be as utcsákon néma osend uralg, csak itt-ott egy-lámpa fénye tör a sötétségen át Nemsokára esek is elhamvadnak, halotti csend vess körül mindent, a sötét felhőket villám esikássa meg, melyet nagy fény követ olykor.
Lépjünk aa utcsára, melyen ügyvédünk lakása van, távolról csizmák kopogása és halk mormogás üti meg füleinket; a zaj mindinkább közelebb jó, mígnem oly közelbe érnek , hogy susogásukat meghallhatjuk. Húzódjunk egy kapu megé, mely aa ügyvéd laka legközelébea áll és mely előtt, as éji vándorok megállot-
„Már bizonyosan alssik'' ssóla egy erős
férfihang.
'',Es mily pompásan sikerül minden, felele egy másik.
aNe beszéljetek oly hangosan , mart tudjátok, hogy gyakran a falnak is vaanak fülei,0 vága bessédjökbe egy harmadik.
Most mindannyian elhallgatnak, a toronyban egyet üt as 6ra:<
„Ideje less már , hogy a dologhoz kesd-jünkö toré meg a csendet as egyik .menjünk , mindenki tartsa ssem előtt ásón csélt, melyet maginak kitűzött.*
H
reá
T
Idő egg
déln
•ff
élőt istvi
•ff
satvi
déli
ref8 léim
idél
ffs dél esti

i
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBR én 1879.
léteznie, a mikor az ember, léte bölcső jében a legegyszerűbb természeti életnek örvend^t, a lehető legegyszerűbb eszközöket használta, a föntebb emiitett fejlő dési''fokozatot még sem fogadom el, ? mert benső meggyőződésem, hogy ezen egy szerű állapot az emberiség gyors elszapo rodása és az ennek következtében beállott mindig több és több életszükséglet miatt csak nagyon is rövid ideig tarthatott; -mert az embernek, mint észszel megáldott lénynek csakhamar fel kellett ismernie a természet által nyújtott előnyöfet szűk ségleteinek fedezésére; — mert, ha va lahol, ugy csakis Ázsiában, az emberiség., szülőföldjén, lenne föllelhető ezen primi-, tiv fejlódés nyoma és nem Európában, mely köztudomásúlag Ázsiából nyerte lakóit egy oly korban, a mikor épen Ázsiában már régen irott történelem virágzott. Ila már most azt is tekintetbe vesz-szük, hogy közép- és Északeuropa lakói, a kelták, germánok és szlávok népcsaládjai évszázadokig megvoltak helyeiken minden irott történelem nélkül, akkor, mikor a délen a görögöknél és később a rómaiaknál a tudomány és művészet, igy tehát a történetírás is virágzása tetőpontján állott és ellettek volna talán még tovább is ősi szabadságuk és egyszerű törvényeik élvezetében a nélkül, hogy bárki is tudomást vett volna rólok, ha a rómaiak, hóditásvágytól vezéreltetve beléjök nem ütköznek: — önkénytelenül is azt kell kérdeznünk, mi most a történelem-elóttiség? És ha őszintén akarunk rá felelni, azt Kell mondanunk, hogy ez bizony igen hangzatos frázis, de értelme nincsen.
(Folyt, következik.)
A zala-fizenl-gróthi ag. ev. imaház és iskola
felszentelése alkalmával mondott szentbeszédek:
L NaGY KÁROLY kissomlyai ev. lel-késztől.
(Folyt, és vége.)
A mai korgyermeke nemcsak ügyesen előállított csikket vár, hanem rendes, meghatározott időben , gyengéd figyelemmel, szivea készséggel adva szereti azt birtokába venni. Ha háttérbe szorul valaki, vagy elmerül a közélet nagy versenyén, legtöbbnyire olyannal szokott megtörténni, a ki ügyetlen^ képzetlen vagy bár ügyes, de hanyag, fényűző s kíméletlen bánásmóda.
Végre legyen becsületes, igaeszivü! Ezt
is hirdeti az az iparosi józan észvilág. Tekint-
—----- j. -----
A menet megindult, kövessük őket; amint az ügyvéd háza előtt megállnak, mely körül a legnagyobb csend honol, az ablakok sötétek csak a villám fénye világítja meg olykor egy-egy másodperezre azokat mindhárman feszítő vasat vesznek elő és óvatosan kezdik az ablak vasakat helyökről kifeszíteni. A dolog nem csekélység vsla, de végre a vas engedett és az ablak szabadon állott. Ezután mindhárman egymásután felkapaszkodtak az ablak párkányzatára és kevés peres eltelte után a szobában állottak.
Az ágyban mély ábmban feküdt az ügyvéd, hortyogás váltá fel olykor a, csendet, melyet mély sóhajok követtek, a villám fényénél megláthatjuk arczát, melyet halványság borít. Az ismeretlenek egyike az ágyhoz közeledett, mialatt a másik kettő as ablaknál állott őrt; e peresben az alvó ágyában megfordul, de e pillanatban egy éles sikoltás tört ki az alvó torkából, melyet azonnal csend követe.
„Nyugodjék békében szegény* szóla halkan a gyilkos „most már mehetünk és ezzel az ablakon leeresskedtek.
Künn még époly némaság uralkodik, csak a villámlást előzi meg egy-egy dörgés, mely as utcza ablakait megrezegteti, az eső nagy cseppekben kezd alá hullni, az éji kalandozók pedig gyors léptekkel távoznak ez utczá-ból melyet aljas bűnök bepiszkított. --
X.
Az ügyvéd meggyilkolásának hire másnap nagy rémületbe ejté S. városka csendes lakóit, mert ily borzalmas tett egy évszázad óta csak egysser fordult elő e magányos helyen. Rendkívülinek, borzasztónak festék a tényt, a párbajon történt megsebesitése, melyet szoros kapcsolatba hoztak a gyilkolással gyanúba hozták a tanárt, ki halálos ellensége vsla, mások ismét öngyilkolásról beszéltek a igy a bor-
setek csak körül a nemzetek versenyső életében, hol jólétet, hatalmát, virulást észleltek, ott fogjátok látni azt is, hogy a jámbor igazságos üzlet, igas eljárás párhuzamban van az ügyességgel, szorgalommal, józan emberséges eljárással. Ily értelem világra hogy fejlődjék a gyermek, ehez egy jólrendezett iskola okvetet-len szükséges.
íme tisztább tudatra, tisztább látásig akartam deríteni azt, a mi tisstelt gyülekezet csak homályosabb ösztönben élt lelkedben s talán kimondhatom, hogy midőn ezen épületet gyermekeitek értelmi ügyességének, életrevalóságának ssenthelyeül emeltétek, ezen intézkedésiek elméteknek tiszta világosságát s szivetek helyes dobbanását tanúsítja.
As igazság, becsületesség gondolatánál azonban az iskola képlete mellett felmerül lelkem előtt as imaház, a templom alakja is. Nagyon természetesen, mert az igazság, becsületesség már ama még magasztosabb fény-világból sugárzik álUl közéletünkbe: a tisztin vallás- erkölcsi világból, melyről urunk Jézus alapigénk utóbbi versében szól, midőn a jó cselekedetek fényletését rendeli, még pedig nem földi érdekek czéljából, hanem kizárólagosan meghatározottan az Isten dicsőségére.
Igen, ti ezen iskolaépületben imaházról is gondoskodtatok az Isten dicsőségére. Nagyon helyesen! Iskola és templom as életiskolája az egyháztól elválaszthatatlan. A külső anyagi életet a vallás szent világának kell felderíteni, megáldani, megssenielni.
.Ti vagytok a világ világossága. Ugy fényljék a ti világosságtok, hogy látván as emberek a ti jó cselekedeteiteket. — dicsőítsék a ti mennyei atyátokat" Midőn tehát ezt imaházzá, templommá is szenteltétek, lelketek még magasabb értelemben, mintha ast mondaná: mi a világ világossága akarunk lenni.
Engedjétek meg, hogy itt is tolmácsoljam érzelmeiteket.
Imaház, Istenháza!
Istenháza, melybe szokta a vallásos keresztény ember életének legdrágább kincsSt; csecsemő gyermekét a szent keresztségre adni: hogy ott és általa az a kis ártatlan gyenge magával jó tehetetlen lény a hatalmas és jó Isten oltalmába sjánltassék.
Istenháza, hová szokott a szülés fájdalom tengeréből felemelkedett, elhalványult édes anya járulni, — hálátadó élte megtartójának.
Istenháza, melynek oltára elé lép és borul a ssivboldogságban gazdagkeblü jegyespár, hogy ott lelkének legszentebb frigyét megkösse s egy bisonytalan tartamú és jövőÜ életpályára a hatalmas jó Istennél áldátiért esedezzék.
Istenháza, hová járul a buzgó vallásos keresztény, hogy a mi öröm; bolctogság érte a külső életben, azért elizmerő hálás lelkének köszönetét fejezze ki az iránt, ki őtet az élet boldogság gyönyörével árasstotta el.
Istenháza, hova menekül az ember as élet súlyos csapásai, nehéz keservei elől, hogy ott keservének égető könnyei között rebeghesse el azon hitteljes esdeklését: „uram tarts meg bennünket, mert elveszünk."
zasztó tett csak vélemény ek és következtetések alapjául szolgált.
A gadzatiszt és Irén, midőn az ügyvéd meggyilkolásáról a legelső híreket hallák lehetetlennek találák a dolgot s midőn a szomorú valóról meggyőződtek Irén ájultan rogyott a tőidre. A rémület nagy vala, mindenki futkosott, hogy a szerencsétlent felélessthessék, as apa pédig rimánkodva veté magát leányára; András azalatt az orvosért sietett, ki léleksza kadva futott a szobába, hol Irén a ház népétől környezve, az ágyon feküvék. Fényessy a nézőket, kik sápadva tekintettek rá, kiben Irén megmentőjét látták, a szobából eltávoiitá a csak a gazdatiszttel maradta beteg mellett.
iz orvos minden szert alkalmazott, hogy az életre híja, kinek mentése szivén feküvék, mi nemsokára sikerült is.
.Orvos ur !" szóla a gazdatiszt örömtől repeső arcsczal, midőn látá, hogy leánya szemeit fel veté és fájdalmasan tekintett megmen-tőjére .én önnek nagy hálával tartozom, s ha lehet mit tenni birok szóljon 1"
„Ez mint csak kötelességem* felele Fényessy és a további intézkedéseket megtevé betege számára. Miután Irén kissé magához tért, bágyadt szemeit as orvosra veté, ki ágya előtt ült és éber figyelemmel kiséré betege változásait«
.Köszönöm I" szóla gyenge hangon Irén .hogy megmentett, oh mily szerencsétlen va* gyokl"
.Nyugodjék csak, kedves kisasszony41 felele az orvos .és ne epessze magát oly gondolatokkal, melyek önt nem érdemlik, önnek nyugalomra van szüksége,"
A véres tett gondolata tölté be egén elméjét, végre a nagy sóhsjok és értelem ki vüli beszédek álmot hozának szemeire.
Istenháza, melynek oltára elé borul a gyarlóságok, vétkek terhe alatt roskadozó bü-nöskeblü, — de magábatért, megigazulni akaró keresztény és a hol ha gyarlóságát igazán őszintén elismerte, s a bűnbánat áltsi a támadt égető kereszttüzét a lelkiismeretnek kiállotta, ugy,--hogy lelkében amaz égzés, kegyteljes hang rendül meg: .nem akarom, hogy a bűnös ember elvesszen, hanem hogy meg térjen, és éljen." Mondjátok meg kegyes hallgatók, midőn az Istenhása ily különbféle boldogitó, édesbús, felemelő, vigasztaló, az istenségig fel emelő érzelmeket képes as ember kebelében ébreszteni, s midőn a vallásos ember ily épületről gondoskodik, neip arról gondoskodik e hogy a legssebb, legégiesebb világosságra tegyen szert V Nem hatalmasan hirdeti-e as ily nép együttesen, hogy a porhoz, afőldgöröngyé-hez kötött embernek van egy magasztosabb, leiki élete is. És midőn ebben, s ennek él, akkor tanúsítja legjobban égi ssármasását, s éghez tartozását. —
Légy tehát általam Üdvözölveszent-gróthi kisded, de lelkes protestáns gyülekezet, iskola és imaházadban, a lélek magasabb életeért hozott ezen díszes áldozatodért De arra kérlek ne engedjétek — ha már annyi áldozatot hoztatok, — ne engedjétek, hogy ezen iskola épület e város házainak számát egygyel csak szaporítsa; ne elégedjetek meg, hogy ennek ialai között csak as istenadta külső napsugár verőfényezzék, ssáliongtatván sugarain a haszontalan port, hanem azon igyekezzetek, miszerint ebben mindenkor kellő számban meg legyen a legssebb felszerelés, a legszebb bntorsat: gyer mekeitek. Használjátok tel egéss szülői, nevelői lelkiismeretességgel gyermekeitek lehető legjobb tanítása által, hogy legyének a külső élet nagy verseny mezején értelmes, Ügyes és hasznos polgárai a hazának, díszei az egyháznak.
Arra kérlek továbbá, ha vallásos buzgósággal emeltétek ezt mint istenházát is, legyen ez vallásosán érző szivetek szerelmének oly kedves központja, melybe kitartó s mindegyre növekedő buzgósággal minél gyakrabban egybegyülekezzetek.
És ne bántson soha ennek egysseriisége, ne kicsineljétek ezt, s ne kacsingassatok mások magasabb, gazdagabb ssenthelyeire.
Mert bár szép szerencse ha valamely nép lelki buzgáságának magasztosságához mérheti templomának magasságát, — szívbeli ér setgazdagságáhos szabhatja templomának arany ezüst, drágakővel, bibor és bársony szövetekkel ékesített külső gaadagságát, ragyogó pompáját — a ki teheti ám tegye, hadd örüljön kiki saját ízlése, hadd üdvezüljön kiki saját hite szerint, ti nektek ahhos ne legyen közötök, de mert az élet azt tanítja, hogy az ily szent helyeknek külső ragyogása, bájai között az embernek gondolata érzelme nagyon könnyen megtévedhet, homályba borulhat, a túlságosan kápráztató fény körött a lélek elveszhet, — elégedjetek meg templomtok egyszerűségével.
Egyébiránt, ha még is több fényre vágyódnátok, segíthettek magatokon, én t-.idok
.Elaludt szegény" szóla Fényessy a gazdatiszthez fordulva .különben veszélyen kívül van már, de tartani lehet attól, hogy ideglázba esik, mert azon gondolatok egész testét fel is-gaíák."
„Nézze csak" és a gazdatisztet az ágyhoz vezeté „arcza pirulni kezd, nagy hűség nyomai láiüatók rajta, most csak kerülni kell mindent, mi őt álmában megzavarná."
Fényessy ámbár Iién "tniképi ájulásáról és okáról tudomása nem vala, de kevés szó elégséges vala, hogy szerepéhez híven viselje magát.
Csuddlkozni fognak talán olvasóim azon, hogy Fényessy annyiban segédkezet nyújtott a tanárnak tervei keresstülvitelére, de ha te kintetbe vesszük azon köteléket, mely két ro-konérzelmü szivet összeköt, ugy teljesen fe) vagyunk világosítva.
Fényessynek a tanárrali iamsrettsége nem ujkurí vala, régibb idő óta ismerik egymást, nem fordult elő idő, hogy egyik másik örömeikben és bajaikban kölcsönösen részt ne vettek volna. A* ügyvéd ellen elkövetett tettek mind a szoros barátságnak tulajdonit hatók b igy nem csuda, ha a tanár czélját elébb érheté mint amss, ki egyedül, tanács-sdó nélkül álla, . mert kétségkívüli, hogy négy szem többet lát mint kettő.
Most pedig as orv ós elég alkalmasnak találá as időt, hogy a gazdatisztet számára jobban megnyerje, as ügyvéd eltűnt a színtérről, most csak egyedüli törekvését oda kelle irányozni, hogy a beteget gondosan ápolva, elfelejtesse vele as ügyvédet, kinek emléke-sete állandó nyomatokat hagyott Irénje ssi-vében.
,Legczélsserübbnek találnám, édes doc-tor ur" stóla halk hangon a gazdatiszt .ha a beteget egy kis vigyázat alá tennénk, mi pe- (
egy módot. Hozzatok csak ide mindenkor már odahaza, csendes családi körötökben megindult buzgóságot Nyissátok csak meg itt kebleteket, buzgó éneklés, imádkozás, ''istenigéjének hallgatása közben as isten lelkének, higyjétek el, as a sselidf buzgósági érzés, *m[ as istenhez feltörekvő áhitat az a vallásos szent szerelem, benső vallásos illetettség, melyre itt busdultok, bensőtökben oly igéző, égies fényt, világosságot s lángot gerjeszt, mely magasabbra jut, s gazdagabb lesz, mint bármi külső templomragyogás. Felmagaslik az egekig, az istenségig.
És a mennyei világosság, s istenülő érzés, mely elmétekben, szivetekben támad, szétdereng kösöttetek, kedvessé, széppé teszi es egyszerű falakat Saját bensőtök vallásos fényét meglátjátok, felismeritek kölcsönösen egymás-Bak buzgóságtól lelkesült, kigyúlt asczvo-násain, s csendes lelkesültséggel mondandjá-tok: .bizony ssent hely es, nem egyéb, mint istennek ház», és a mennyeknek kapuja."
As ily indulatokat pedig vigyétek el ki as életbe s ott ások szerint élve, tetteitekben mutassátok meg, hogy ti a világ világossága vagytok örömére, boldogitására önmagatoknak, embertársaitoknak, s dicsőítésére az Istennek.
És most általadlak te busgóságnak jelvénye az emberi lélek legszebb világának, az értelemnek s vallásos kegyes érzelemnek szent-helye a közhasználatnak.
Ápoltassék falaid között ezeknek világa. Lelkesítsd, bátorítsd, támogasd az ebben őrködő ssellemi vezéreknek, a tanítóknak s lelki szolgáidnak jóra igyekvő buzgóikodásaikai.
. Aid meg e gyülekezetnek kisdedeit, s férfiúi kor bélieket, áld meg szegényeit, gazda-gait, áld meg, kik megfáradva az élet terhe alatt a vénség erőtlensége közül hossád óhajtoznak, hogy elvegyék jó cselekedeteiknek égi jutalmát, ámen.
Helyi hírek.
— Örömmel halljuk, hogy általánosan tisztelt Belus József barátunk teljes felgyógyu-lásáhos remény van. Nincs egyéb rögeszír éje már, mint Nagy-Kanizsa város szépítése, cul-turalis haladása, fejlesztése. Emlékezik család-jara, barátira s eped hasa jönni. Szivünkből óhajtjuk, hogy az áldott lelkületű, emberbaráti nemesszivű férfiút a mindenség Istene mielőbb visszaadja önzetlen tisstelőinek, mély fájdalommal érdemetlenül sújtott kodvoe om ládjának.
— A nagykanizsai társaskör 1880. január hó 7 én Nagy-Kanizsán az .áí-any szarvas "-hoz czimü vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmal rendez. Kelt Nagy-Kanizsán, 1879. november havában. A nagy-kani-ssai társaskör vigalomrendéső bizottsága. Grq^ Hugonnay Kálmán, bizottsági elnök. Csessnák József, Ebenspanger Leó, ifj. Fesselhofer József Fábianich Károly, Gózony Sándor, Gutmann Lázár, Hánny Elek, Kelcz Géza, Lengyel Lajos, Lovák Ede, Muráközy Ferencz, Odzterhuber László, Tőttősy Béla, Veber Károly, Dr. Weisz Zsigmond bizottsági tagok. A meghívás másra
dig a mellékszobába távoznánk, hol elég kényelmesen bessélgethetűnk."
.Tegyen mindent, kedves urambátyám, mit jónak lát, a kisasszonynak nyugalomra van szüksége, mi pedig szemmel tarthatjuk a beteget, ha netáni változás fordulna elő."
As orvost azonnal be vezeté a mellékszobába, hol egy pamlagra telepedének; a gazdatiszt elő v«vé tajtpipáját, Fényessy t pedig egy jó szivarral megkínálta.
.Mit szól a borzalmas tetthez?" kérdé szünet után a gazdatiszt .a dolog nem egyenesnek látszik, mert a gyilkosok semminemű értékszert, sem vittek magukkal, itt valani más foroghatott fenn.u
,Semmi esetre, dehogy isu felele ai orvos csudálkozásra kényszerítve magát, „éc a látlelet felvételekor azon meggyőződésre jutottam, hogy a boldogult küzdeni látszott, elleneivel, mit a nyakán található többszöri vágás eléggé bizonyít, ekkor pedig a csinált zaj következtében, valószínűleg elriasztattak a go nosztevők. A szolga vallomása sserint, <5 ugj éjféltáján sörejt vett éssre, mit azonban ő meny*; dörgés következményeinek tartett, ezt kövéig egy időre egy egy éles sikoltás, mely gazdá)»; szobájából hatott, ekkor felugrott ágyából 4 a szobába akart bemenni, de ezt zárva tafálif és semminemű zajt többé nem is vett észre;'': szolga asután ismét lefeküdt azon hiszem be» hogy talán csalatkosott."
.Különben akárhogy történt, csakho£ történt; a dolog borzasztó mindenesetre, ens^ köszönheti lányom ájulásáf, mert amint a d'' log állását hallá, azonnal a földre rogyott ; ne* érdemli meg, hogy ily jó lélek miatta
vedjen."
ROSENBERGER IZIDOR ? (Folyt követkesik.)
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
át nem ruházható a annak előmntatása mellett névre szóló belépti jegyek válthatók a társaskör helyiségében január 5., 6. és 7 én délután 3—7 óráig. Személy jegy 3 frt. — Családjegy 6 frt. Karzatjegy 3 frt. A tissta jövedelem a társaskör czéljaira fordittatik. — Kezdete 9 órakor. *
— A január 21-én tartandó nagy-ka nizsai főgymnásiumi ifjúság által adftndó hangverseny s tánczkossoruhos rendezókül beválasztattak a VIII-ik osztályból: SólyomiIstván Kiss Vilmos, Stingli Zsigmond, Szablics Zsigmond, Árvái Lajos, Rócsei Edfe. Vlt osztályból rKiss Gyula, Bogyay Emil; Beserédy Miklós, Ollop Mór; VI. osztályból: Bartfo László, Radotics István és Dobrin Tivadar. ;
— Alispán ur elnöklete al*tt holnap, deczember 15-én a városház tanácstermében a beszállásolási pótadó kivetése és katonai lakta-nyák építése ügyében értekezlet tartntik.
— Következő sorokat vettünk: A műkedvelők szereplése alkalmával a különben elismert buzgóságu és tehetségű rendezőség ellen azon igénytelen panaszunk van, hogy nem vette számításba a díszes városház dísztermének különleges építészeti mivoltát, melynél fogva annak meszeletlen falai a világosságot és meleget mohón magukba szívják, az emberi hangot ellenben zengzetesen visszhangozzák. Ezért aztán az a 6 darab Nr. XVI. mili gyertya csak annyit világított, mint sötét éjjelen az égi csillagok, az a hir szerint eltüzelt fél öl tűzifa a légfűtés elmés berendezése daczára csak egyik sorokban emelte a légmérsékletet nullára, a szereplők szép sza-vallatai pedig annál kevésbé voltak érthetők, minél emeltebb hangon vitték szerepüket. Ennyi akadályok dacára az előadás fényes sikerét elismerjük ugyan, de hogy jövőben minden még jobban sikerüljön tanácsoljuk és óhajtjuk, hogy: 1) a tisztelt rendesőség szíveskedjék beszerezni egy viHanyosan világító lámpát 96 gyertya erejéig, mert a terem csillárainak 96 ága bizonyítja, hogy ennél kevesebb világítás nem elég. 2) A tisztelt néző közönség jelenjék meg bundákban és mumuskákban, főkép pedig oly nagy számban, hogy a terem zsúfolva legyen, mert csak igy reménylhető ily szigorú télen elviselhető hőmérséklet. 3) A város érdemdús atyái végre hívjanak meg európai hirü külföldi szakértőket, és ezek javaslata álapján kövessen el mindent a díszterem rosszul szabályozott acustikájának meg-igazítására. _ Többen.
— Egyik munkatársunk írja: Műit hétfőn, folyó hó 8. tartá Morgenbeaser János polgáriskolai igazgató ur s helybeli kereskedelmi ifjak önképző egyletében népszerű tudományos felolvasásainak egyikét, melyekkel évenkint legalább egyszer-kétszer ezen önképzőkörnek kedveskedni szokott. A jól választott közérdekű thema, mely a rövidlátást tár-gyaíá, kapcsolatban felolvasó urnák ismeretes szeretetreméltó, s könnyen érthető előadási modorával, roppant számú közönséget seregeit össze, melyet a hallgatóterem alig volt képes magában foglalni. Felolvasó ur bevezetésül, a megfelelő segédeszközök alkalmazása mellett, a szem belső szervezetét magyarázá s igy tért át a tulajdonképeni tárgyhoz megismertetvén hallgatóit a rövidlátás keletkezésének okaival, s azon óvszerekkel, melyek ezen, a miveltséggel terjedő, baj ellen legha-tályosabban alkalmazandók. Mindez oly érdekes keretbe volt foglalva, hogy a közönség feszült érdekkel hallgatá, tapaviharokkal kö-szöné az előadást. Köszönetet mondunk mi is jeles tanférfiunknak a tetemes szolgálatért, melyet az által a közismeretek terjesztésében tett, 8 óhajunk az, hogy őtet e nemes és megtisztelő pályán mennél többször üdvözölhessük.
— Karácson és újév magasztos örömünnepei közelednek, kiváiólag repeső örömmel várják a szerelmesek és gyermekek, hogy a gyengédség és szeretet jeleivel, alkalmi ajándékokkal halmoztassanak el. Rosz igen rósz szokás, hogy apró, értéktelen csecsebecsékre fordul a legtöbbek figyelme, holott a mai világban többször megkeltene gondolni: mire fordittatik a pénz. Leghelyesebb, legcsélsze rübb intézkedés as, mikor alkalmi diszkönyvek vásároltatnak be, ezek maradándó becsüek s lelki épülésre szolgálnak. Ily disskönyvek nagy választékban kaphatók nagyvárosi módon dúsan felszerelt Wajdits József könyvkereskedésében. Hol egyébként netncsak disz, de egyéb alkalmi könyvek és emléktárgvak is nagy választékban jutányos áron kaphatók Ajánljuk megtekintését. -
— Hivatalos. Másolat Magyar kir. pénzügyi igazgatóság Sopronban 51842». 879. VI. A tekintetes városi tanácsnak Nagy-Kanizsán. — Miután as 1877. évi mártius hó 27-én 36/P. m. sz. a. kelt magas pénzügyminiszteri rendelettel as illeték kiszabási hivatalok hatás köre bővíttetett akképen, hogy az illeték kiszabási hivatalok igen sok. esetben a felek által beadott felfolyamodásokat már saját hatáskörük-
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 7 én 1879.
ben elintézhetik, és sok esetben szükség arra nésve nem létesik, hogy a felek feliolyamodá-sai ide beteijesstessenek, és ha ide beterj«estetnek azokat elébb mindenkor a külső hivataloknak felszerelés végett kiadni kell, as ügyvitel és a felek érdekében igen czélsserünek mutatkozik, ha felek felfolyamodásaikat közvetlenül ason adóhivataloknál terjesztik be, melyeknél a fellebbezett illetékek előirvák. — As illető adóhivatal ssékhelye a fizetési meghagyásból könnyen kivehető. — As adóhivatalok egyben utasíttatnak, miszerint a hozzájuk beterjesstett felfolyamodásokat kellőleg felsserelv.e illetfeé gük helyére elküldjék. — Tisstelettel felkéretik a tekintetes városi tanács, misserint saját kősegei utján a legssélesebb körökben zözhirré tenni méltóztassék, hogy as illeték és bélyegfelfolyamodások czélszerüség tekintetéből mindenkor kösvetlenül az illetékes adóhivataloknál benyújtandók. — Sopron, 1879. decz. hó 4 ón. Toepke Alfréd s. k. kir. tanácsos és p. ü. igazgató.
— Derék műkedvelőink ujabb előadásra késsülnek; „Gringoire" és a „Szép mol-nárné* kitűnő darabokból a szerepek kiosztat-tak. Igen helyes lenne, ha rendes társulattá szerveskednének.
— Panaszt emelnek a városi mérőhely külső része ellen, hogy a hidegben felmondja a szolgálatot; czélszerü volna hó és eső eUen védeni s apróbb jószágok részére felssedhető korláttal ellátni.
— Árverések Zalamegyében. Tuboly Jenő 3500 ftra b. ingatl. Sójtöiön január 24.
— Antalin András 804 ftra. b. ingatl. decz. 22-én Szent-Márián, Murakösben. — Kőcze Anna 752 ftra b. ingatl. decz 23. Szent-Lőrin-czen. egerszegi jbir.) — Papest István 1350 ftra b. ingatl. Zánkán. decz. 19 én. — Lócze Márton 520 ftra b. ingtl. jan. 9. Gyulakeszin (tapolcsai jbir.) — Pais Gábor 1777 frtra b. ingatl jan. 14. Zala-Egerssegeu. — Nagy József 670 ftra b. ingatl. decz. 29. Misefán. — Bognár József 466 ftra b. ingatl. decz 31. Ko-márvároson. — Németh József 746 ftra b. ing. decz. 15. Csapiban. — Felföldi János 480 ftra. b. igatl. jan. 5-én Sennyéren (Zala Egerszeg.}
— Niklai Imre 920 ftra b. ingatl. decz. 22-én Nagy Kanizsán. — Gelencsér Péterné 660 ftra b. ingatl. Jan. 7. Lesencze Istvándon — Fá biánfi János 450 ftra b. ingatl. decz. 15. Zala-Egerszegen. — Virág János 870 ftra b. ingatl. jan. 9. Tapolczán. — Benke Istvánné 654 ftra b. ingatl. Rigyácz. jan. 5. — Török Pál 447 ftra, b. igatl. jan. 7. Monostoron (Tapolcza.) — Kobra Jakab 1758 frtra b. ingatl. jan. 3. Tóthszerdahelyen.
— A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet hallgatói által 1880-ik évi jan. hó 17-én rendezendő tánczvigalmon a bálanyai tisztséget Sólyomy Lipótné úrnő ő nagysága Balaton-Ederícsről volt kegyes elvállalni.
— Keszthely s as önkéntes tűzoltó egylet. Reischel Venczel Keszthely város érdemdús bírája a Keszthelyen alakítandó Önkéntes tűzoltó egylet ügyében tegnap szombaton délután 3 órára a városház tanácstermébe közgyűlést hívott össze. A közgyűlés eredményéről a jövő számban bővebb értesítést hozunk.
— Jótékonyóig. Reischl Venczel keszthelyi városbiró a városi ssegények közt e hó elején 30 negyed öl fát osstott ki. Óhajtjuk, hogy a már annyi szegény nyel s oly sok izben tanúsított jótevő urat az ég ura igen sokáig éltesse.
— JBelső őrsön postaállomás nyittatott f. hó 11 én.
— Elszólták magokat A Z.-Eger-szeg és Szent Iván közt köslekedő postakocsi
— egyik napon három órával később érkezett Szent Ivánra, mint rendesen. A postamester kérdésére a kocsis, a fódélketül rendelt pandúr és egy a postakocsin üldögélő paraszt legény
— azt felelték, — hogy az uton rablók támadták meg a póatát s azokkal verekedtek. A pós-tamester rögtön jelentést tett az alispánnál, azonban a kiküldött pandúrok a rablóknak legkisebb nyomát sem voltak képesek fölfedezni. Csak később, midőn a hazatért postamester a kocsist és pandúrt részegen erősen horkolva találta as istállóban — sült ki a turpisság, hogy a legények az utjokba eső ,Poz-vai* kocsmába néztek be egy kis sziverősitőre a képzelt rablók ellen. A ficzkók most mindhárman hűvösön ülnek.
— A keszthelyi elemi iskolák idei igazgatójául Újlaki Mátyás tanító ur válass-tatott meg, ki 20 éve buzgólkodik a tanügy terén, s valamint Egerssegen, ugy Kessthelyen is általános elismerést vívott ki magának.
— Vadászat As alsó-lendvai urada lombos tartósé muraerdei és tolmáosi vágásban a napokban tartott vadássaton 7 ős, 5 szsrvas és 3 róka esett.
— Elégett vasúti kocii. Laibachból jelentik 8-án a Pestranek és Adlersberg kost járó vonstban egy 58 hordó petróleummal terhelt kocsi meggyuladt, s miután elssigetelték, teljesen leégett. A rakomány Triesztbe és Győrbe volt szánva.
— Rövid hirék. Baján decz. 6-án menvdörgést hallottak. — Gr. Széchenyi Béla thibeti útjáért nem vállal felelősséget a chi-nai kormány. — Várady Gábort 9-edsser is egyhangúlag képviselővé választotta a técsői kerület. — Jablonssky dragonyos főbsdnagy Székesfehérvárott főbelőttt, magát. — Morvaország és Sziléziában is nagy as ínség. — Arad nagy vizveszélyben forgott — Velikánál albánok és montenegróiak közt heves csata volt — Kolozsvárott uj ellenséki napilap indul meg. — .Langer Antal (Hans Jörgl) taeghalt. - Zágrábban is észleltek földrengést. — Kun-Félegyházán 1168 egyén lett eddig a roncsoló toroklob áldozata. — Toldy István két befejezett színmüvet hagyott hátra. — A Kőrös és Maros több községet elöntött — Sarasa te Bpesten hangversenyez. — Stuttgartban egy cirkos leégett
— Lipovniczky Vilmos, s semmisitőssék volt alelnöke meghalt. — A honvédsegély só alap 55703 ft. jelenleg. — Ivankovics sserbpatri-archa 24 ezer ft. évi nvugdijjal nyugalmaztatok >— Ó felsége 300Ó ftot adott as aradmegyei vizkárosultaknak. — Arany Jánöe, koszorús őss költőnket as orsz. m. gazdasszonyok egyesülete ezüst babérkoszorúval tisztelte meg.
— Abdelkáder él. —
Ki nyert?
Brtinn, decz. 11-én: 8, 64, 65, 27, 32.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Mai számunkhoz van mellékelve a ,Képes Családi Lapok« előfizetési felhivása. Bátran elhallgathatjuk ezúttal, hogy „ajánljuk olvasóink pártfogásába", mert oly vállalat, mely alig egy óv alatt nyolcsezer előfizetőt és vevőt tudott hódítani, többé nem ssorul ajánlatra ; azt azonbau kötelességünk nyíltan kijelenteni, hogy a rendkívüli siker, a mit e képes vállalat oly példátlanul rövid idő alatt aratott, nem a véletlen ajándéka vagy pusstán sors kegye, hanem becsületes törekvés, ernyedetlen munka s megfelelő anyagi áldosatok megérdemlett jutalma és viszonzása. A magyar középosztály rég érezte hiányát oly szép és olcsó hetilapnak, mely a szerényebb háztartás költségvetésébe nagyobb megerőtetés nélkül is beilleszthető, s Mehner Vilmos ur e hiány betöltésével már nagy érdemet sseres s nagy szolgálatot tess vala a közügynek, ha az amit rajzban és szövegben nyújt, nem állana is egy színvonalon a külföld sokkal drágább ily fajú vállalataival. Teljesen meg vagyunk győződve, hogy a hová a mellékelt előfizetési iv eljut, onnan teleírva fog visszakerülni a buzgó és áldozatkész kiadó, Mehner Vilmos urhos.
— A Kisfaludy-társa»ág utóbbi ülésén Gyulai Pál elnök körül-belől a következő szavakkal mutatta be a „Toldi szerelméét: „Midőn a mai ülést megnyitom, van szerencsém bemutatni Arany Jánostól a „Toldy szerelme" elbeszélést 12 énekben, mely a Toldy-trilogi-ának 2-ik része, s ennek elkészültével most már a trilógia egéss. A Toldy első réáze 1847-ben szintén e társaság keblében látott napvilágot; akkor e helyen Jósika Miklós báró ült, az önök helyeit pedig Vörösmarty, Eötvös, Bajsa, stb. foglalták el. Társaságunknak ez fénykora volt. Mikor 3 - ik rész Toldy estéje megjelent, tarsaságunk elől a működés el volt sárva, de a nemzet ugyanoly lelkese déssel fogadta, mint as elsőt, társaságunknak jut a szerencse, hogy az eddig hiányáé 2-ik rész is kebelében kerül először nyilvánosságra Aranyt sokan, s annak idején fÖleg Petőfi, ösztönözték müve befejezésére, s ő ast telje-sité is, egész csendben, zajtalanul. Nem akarta kiadni, csak halála után. De néhány benső barátja, s főleg a szóló addig unssolták, mig végre belenyugodott a kiadásba. S ime a könyv elkészült, s van szerencsém egy példányát bemutatni" Riadalmas éljen követé Gyulai szavait, ki ezután elhagyván az elnöki széket, felolvasó asztalhoz ment, hogy az elbeszélésből mutatványt olvasson föl. A mü ára 2 frt. 50 kr.
— Táborssky is Parsch zeneműk eres-kedésében(Budapesten) épen most jelentek meg Győry Vilmos „Nótás Kata* czimü népszínművének Szentirmay Elemér által sserzett s nagy tetszéssel fogadott összes dalai 1. fecske madár 2. Egszinü kék ... 3. Nekem. 4. Szegény Mári nótája. 5. Alkonyatkor ... 6. Szálldogál a fecske 7. Azt kérdesed. 8. Akármennyi csillsg ragyog as égen. 9. Szalmakazal beásott... 10." As anyám arra kér... 11. Bú, bú, bú ... 12. Hullámos zöld busába (Pity-palaty nóta.) Énekhangra zongorakísérettel vagyjzongorára külön. Ára 1 frt 50 kr.
— „A magyar serJszeti Lexieonu negyedik és utolsó füzete megjelent Eszel a sikerült vállalat be van fejezve Az áldosatkész szerkesztő Ságh József taoár, nagy buzgalommal
gyűjtötte őssse * régi és ujabb magyar sene-szerzők és művészek életrajsai adatait £ pontban a Lexikon úttörő munka és hézagot pótol. Nem tudjuk, mennyire kimerítő as életraisok sorozata, de áttekintve a megjelent négy mzet tartalmát, látjuk, hogy as ismert neveken kivül nagyon sok zeneszerzőről van szó, kikről eddig nem tettek említést, kivált a régi és jobbadán elfeledett magyar seneszerzők köréből. As utolsó tűset nemcsak legterjedelmesebb, de legtartalmasabb is minden eddigi fÜset közt. A legtöbb életrajsot hossa s számos példázat fordul elő benne as idegen müssavak hosszú sorozatán kivül. A füzet ára 70 kr. Megemlítjük, hogy teljes példányok még kaphatók Kókai Lajosnál, aki a vállalat bisominyosa. Kiváiólag ajánljuk a jeles müvet minden senéssnek és zenekedvelőnek egyaránt ,
Papírszeletek.
— „Nagysád még mindig késik szivével és kesével valakit boldogítani? — Nagysád szivének soha sem volt választotta?
De igen, óh igen 1 — egybekelésünkhöz mi sem hiányzott már, csak — as 5 beleegyezése t
Egy elmés levélhordó a levelet a nővel következőkép hasonlította össze: a férjezett n5 a címzetthez eljutott levél: a fiatal hajadon még el nem küldött levél; az agg ssüs pedig postán feledett levéL
— A zálogházban. Egy asszony belép a sá- '' logházba : „8zerencsés jó reggelt kívánok. Egy alázatos kérésem volna. Az ágyneműmet szeretném elzálogosítani, ha megengedné, hogy minden éjjel benne . háljak, azután egész nap megtarthatja.
— M. és Sz. urak F.-falu temetője mellett kocsizván, ast mondja 8s. ur : „Bizony sokan nyugosz-nak már itt is." — .Ha isten éltet — felele komolyan M. ur — mi is ide jutunk."
(\
Mégis csodálatos dolog a szerelem — mondá valaki egy társáságban, — mikor én kedves nőmet elvettem, szerelmemben majd megettem, a most bánom, hogy akkor ast nem cselekedtem.
— Egy szép asszony van Esztergomban, kinek egy élemedett uri ember nagyon csapta a levet, s midőn látta volna, hogy sserelmi Ömlengései viszhan* got nem költenek, imigy kiálta fel elbusulásában: , »Asszonyom ! én meg ölöm magamat, vagy szeressen 1" „De uram, az ön korában!" — sóhajtott egyet az úrhölgy .. „Hát Ölje meg magát kegyed — mondá felhevüléssel a tisztes nr; hiszen hányat tehet még bolonddá, mig oly idős leszen mint én".
Szerkesztői üzenet.
3802. Cs. Székesfehérvár. Egyelőre is köszönet L
3803. M Csáktornya. Van ott több u csak
keress.
3804. Sopron. Minden példány elfogyott.
3805. Pölöskefő. Ha küldesz, kérlek engemet is értesíts. * •
3806. E. Bpest. Az nj lap mindig vajúdik.
3807. „8zőke. kis lány, barna lány.0 Jön ilyen vers akárhány !
3808. .Farsang." Figyelmeztetjük, hogy még advent van.
3809. „Disznótorban mulattam.'' Prosit.
3810. S. Zágráb. Politikai lapba való. Kézirat visszaküldésére nem vál lalkozunk.
3811. Grácz. Közöljük.
3812. „Várakozom." Helyesen teszi.
3813. Sajtóperrel fenyegetőnek ; tessék, állunk
elibe.
3814. Több számért, átalában a lap anyagi ügyeiben közvetlen a kiadóhoz forduljon.
38lb. „Megyek oh megyek-meghalni." Szerencsés utat.
V a s a t t menetrend
A buda-pesti időmatató óra szerint,
indul Kanissáról •
Vonat hova:
szám Ora Pere. Id8
205 Eszék, Mohie^DomboVár • Fiúméba 4 48 reggel
215 . , „ , 2 30 délut.
212 Buda-Pestre ....... 4 58 reggel
202 , . . ;...... 2 6 délat.
204 ......... . 11 30 estre }
213 Bécsbe (Szombathely, Béca-Ujhely felé)5 8 reggel ;
301 „ .........11 48 e»tve !
315 Sopronba . . ... . . . . 3 38 délut 303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grács é* Bécsbe ...... 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
honnét :
216 Essék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut
206 , . . , 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 .............2 5 délut
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8«orahath. Béez Ujhely)felől 10 27 e«tve
302 '' „ i, . .45 reggel 163 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Gráqz, Ifarborg, Pragerhof
felöl ..........412 reggel
202 Trieszt- és Bécaból Marburg, Pragerhof fslől....... . . 1 21 délat.
204 Trifisst- és ViUachhól Prágerbof felöl 11 — estve
Marborgba csatlakozás Villach és Frauceafestből
, » » , Fiancesfeatb&l
»•*-*«,. , '' ff |
Felelős szerkesztő: BátOrfl Lajos.
I F TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DfeCZÉMÉER 14-én 1879.
I R D
u
IN
OLL SEIDL1TZ - PORA.
Pcab ntl-Ar volÁ^í ha minden dobox «imlapján a *as ^ödlV clJVIVUl YrtlUU.l9 Ke ¿n sokszorosított czógem van
lenyomva.
30 év ót* a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszornlás). vé-■tlO|SS ói aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életr módot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. i írt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. ''
A legmegbízhatóbb önsi-géiyxő szera a szenvedő emberiségnek minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás. régi sérvek és nyílt «ebek-rákrekélyek. flszfik. szemgyolladás, mindennemű bénulás és sérülés Sth, tb. ellen.
Üvegekben használati utasitással együtt 80 kr. o. é.
0
0
0
0
0
0 o
0
0
0
0
0
0 §
0 0 0 0
Valódi! csalás nélkül!
Haláleset és örökösaég végett kónyte!en*k vagyunk
Chinaezüst gyárunkat
)
Qr »1
egészen felhagyni és számos cliina«i-fiat készítményünket fele árnn eladni. Bővebb árje-.''yxél,ek''-t kívánatra ingyen buküMün
^ 5o°/0 leszállítási árat. H
előbb muat drb kés tartó 5. 2.7o „ l.-vosmerö 5 — 2.50 „ tejmeró 3 50 1.50
„ czukorcsipó 2.20 1.—
„ vajtartó 5— 2.60 1 pár gyertya tartó 9 8 4.— Legújabb manchetta-gombok géppel 1 frt. 1 drb cigaretta dohány-tan 6 2 frt 20. (951 6—6)
A t. czi közönség figyelmessé tétetik, hogy a« én áraim nem agy nevezett britaniaezüst, mely nem más mint czímesett pléb, hanem a legfinomabb ezüstlapos fém, kitűnő szépségében valódi czüstől meg nem különböztető.
Karácwi ajaudétnl legjobban ajanlnat».
6 drb evőkanál 6 . kés
ei«"bb most
6 drb kávéskanál 3 50 1.80 I 6
G ** étkeaőkanál 6 5í) 3 — 1
G i« .is/.,*li kés 6.5''» 3.— 1
G n asztali villa 6.50 H._ 1
6 •» csemege kés 6.— 2 70 csemege vili. 6.— 2.70 ( 1
6 1» 1
6 6
villa kávéskanál
Mind a 24 drb dinze* tokban < VI fri helyett c»ak 10 frt 70 kr. q
Q Megrendelések utánvétellel gyors és pontosan eszközöltetnek
PREIS E. Bécs, Rothenthurmstrasse 29.
0
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÖVINGER féle házban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- m/ári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER * TÁRSA;
czég alatt nyitottunk Ajánljak ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat. n-17>
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- botor gyárosok
Hal-niiijolaj.
Krohn M. és társátó Bergeuben
(Norvégiában .
Ezen balmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélok''ra használható
Ára egy üvegnek használati utasitással I frt o é.

Moll A. gyógyszerész.
szállítás
cs. kir. udvari szállítónál,
Turhlanbeií.
Bécs
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében Raktár nélküli helység.-kben magánügyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésboii részesülnek.
A t. ez. kozönc tr kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni és rsak olyanokat ••ll''«ga.l>ii, mejyok saját óvjegyem és .^láirá-sommal vannak ellálva
Raktárak: Nagy Kanizsa l''rAger Béla gyógysz. Rosenberg Kerencz Fesselhofer József Rosenfehl Adolf. — Z.ila-Egerszog „Gyógyszertár a szeut lélekhez". — Harcs Doruer S. Csáktornya Göncz L. v gyógysze. rész Kaposvár Kohn J. Schrőder Sándor gyógy. Th. Kecskéjwy gyógy Kaproncza Werli M. cyógy. Kőazeg Csansinovics Int. gyógy- Kilitel lat-gyogy. Keszthely Schleifer A Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillích Ferenc* gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész Bánok-szent.György A. C Fibicz gyógy. Zagrab Mittlbacli á. gyógv. ír ralraas. hoz gyógy Szalónak Sehvarrz Gusztáv gyógy. (765 50—52)
Férfi ingek
legfin<> ma b b
Angol-Chiffon ()\f >rd os CrelOitokbél
4-Bzeres mell ^ailér és kézelőkkel
darabja 2 frt 50 kr.
Nyakkendők urak és hölgyek részire Rendkívüli szép választékban keztyük, zsebkendők, harisnyák, alsó ingek és nadrágok sat.
feltűnő olcso árakon kaphatók (936 7-8) LATZKOV1TS A
Fehérnemű- és un ivat iiz!etében Budapesten váczi utcza 22. az. „Nemzeti szálloda" épület.
Majdnem ingyen
Számolás következtében a nem rég bukott nagy. briiannia-ezüst gyárban a következő »2 darab rondk»»Cll tiszt» bríttanni* rzüst tárgyak csat fi frt 7á krba kerülnek, csak nein negyed része az előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
C* .i «3 t , i.
6 drb. kitiinő jó 88Ztali-kés Brítánia ezüstnyél ós valódi angol azüstaczél pengével, legfinomabb villák Brilánia ozütsből egy <<rbl>an nehéz Briíánia ezüst evőkanal biitania exiíst kávéskanál legjobb min''ség erő« Britáuia ezüst téjmerö n^hér. Britáuia erflst levesmeié Brítánia ezüst késtartó angol Viktória csésze finom Viisős»-U''l. hat''lsos Británia e/.íi^t gyertya tartó. Brítani.i ezüst éttermi asztali csengetyü c*üsl hanggal.
brittania ezüst thcasziiro füllel vagy fogóval.

— .Q
S -5 ^ 5
2 - ^
a- = J- Z
EX ^ " Jt
— . N *
s.r-» 2
- — ^ u
s ~ -z,
= -5 ~
* » - —
a ^ JP-
<« "5 B >
42 drb. (yr>í> 5—12)
Mind ezen 42 drb. a legfinomabb Britáuia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a viiágon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől .''JO évi hasxn.Alat níán külömbözhntő meg, miért Jétilva lesz.
Czím és egyedöli rendelési hely a cs kir osztrák mag^tr
városoknak.
Csonerál-Drpot der I. engl. flrítauia Silber Fabriken
Blau & Kann, VVien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
Szétküldés gyorstn utánvétellel. — Postadíj mind a 42 darabért Austria-Magyarországban összesen kr

OPTIKUS.
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKÖNYVEK.
karárHoni én újévi ajándékokat alkaimas.
\ an szerencséra jelenteni, hogy a köztiszteletü Beke Kristóf vörös berénji róm. kath. plébnos és hírneves magjar író álul figyelemmel szerkesztett harmadik és uegjedik kiadást ért, az hitatosságot elömosditó, a kath. hívek szivét oemesitó; háromféle kiadású: .Mennyei Hanna»kert". Cdvö»*ég örvénye*, „Bizton lelki vexér* caimü és már tizenkét exer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
imakönyveket
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésök óta mindenütt szivesen fogadtattak é* eddig a veszprémi, pée»i és nzombathelyi pÖHpoki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. Messyei nannáskert, vagyis teljes tartalmn ima- és éni könyv keresr tény kaiholikusok használatára, harmadik kiadás, öt müvé^^i a<*7.élmet-szetii kép|>cl 8-rétüt félbűrbent kötve t-ikbau . /. frt 1
Kgégz bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt 1.80
Egész I 3r arariy»u«-ts«és, csat és k<T>*szt .... frt 2.7t)
Zergebórben. csat és diszittéssel . ... frt 4 —
Finomabban készítve ....... frt —
Selyem- vagy bársonykötés aranvm«»tsr.ós«>el di«7.itve frt 7 —10.—
Mennyei nannáskert. ^ finom papírra nyomva 12-rétíi, hat kitíím" Üdvösség ősvéaye. • aezélmeUzetü képpel. Színnyomatu czíinlappal. Biztos lelki vezér Negyedik kiadás.
Nyilvános magyarázás.
Ö
O részén a valódi áron alal eladatnak. 2 frt 9''» krért kaphat mindenki
Q következő 58darab gyönyöiü ját-kot, alkalmas fiuk én leányoknak
T minden időben, jó esoma^olv* után»étellel küldetnek és pedig:
0
A tömeggondnok azon nem rég tönkrement nagy játékszergyárból 0 átvett tárgyakatfólváltás és takarítás vég0ttt*bh raktárakban negyed '' Q
Bécsi Waldstein systeraája szerint a távol-rövid- nem különben a gyengeszeraünek lát-erejéhez szorosan iíio szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csíptetők különféle foglalatban, nem kevésbé egyéb a Iáfsz<» részét be vác;ó czíkkek valamint javítások is jutányos áron kaphatók s_») .
HELFI B.-ncl
N. Kanizsán a nK0R0NAtt átellenében.
Fel bőrben, tokban .... 9 frt 1.2«)
Egész bór, finotr. arany m-t*-és é* tokban t frt 1.80
Ac*él keri''s»t •''•« csitiril . frt 2 30
Zérgebőr dia.i é-ot . frt 3 50
Finomabb kiállító t . frt .1- -6.-
Selyem- vagy bársonyk díszítmény frt 6-
Mennyei mannáfiker 32 r éni. temérdek képpel d.s zitv e.
papirk. tokban , irt -.40
Aranymc-tszé.sHi''l, tokban ... ''frt
Aczél kereszt, csattal . frt 1.—
Zérgebőr, díszesen ...... frt 1.50
Helyem-bársony finom diszitmónynyel . frt 2 50

i
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 párisi variété szín ház igen gyönyörű, és szépen dekorálva. 1 Büvészskatyulya, egy elfogott basát tartalmazva, mely helölo megszökni akar.
Nikolo rendkívüli szép karácsoni ember, ki egyszersmind czn-korszelencze. (í>5ií fi—fi)
szép karácson fadiszitő. legnjabb mód szeriut. Chinai erőtani, mindig szorgalmas és igen nevetséges szép gyertyatartó karácsonfa számára
jr.p. kiosk, mümiinka, egy mozgó éneklő kolibrit tartalmazva. Bajar.zo,müteije.s. mely a iegnagyobb művészetet csinálja. Erdőördög, mi a jelszóra nyelvét mntaja. szép kivilágító gy r''ya.
babakocsiban, sztíoen ",|t;5ztotve mi a húzásnál mozdul, vergődik és kiabál, ó-római kocsi fogatía!.
drb. és összese n 2 frt 9,ő krba kerül. Azr.nkivül egészen ingyen kap mindenki ráfizetés u lkül a játékok átvételóuél 1 juUlmat, áll 4 darab finom aczélnietxzetü képitől. Ezen képek rendkívül sikerült másolatok, szép látványokat terjesztenek és legezéiszerübbek termekbe, va^y felnőtteknek ajándékul. Kéretnek a megrendeléseket kfiv» tkezóen írni:
. An da8 Exporthaus internationaler Waaren, Wien, Stadt, Heinrichshof, Magaziné 8-9
i
25 1 12 1 1 1 12 1
1
Vendéglő megnyitás.
0! o
0 Tudtára adom a t, cz. közönségnek, hogy én a 0 Nádor- és Kazinczy utcza sarkán, átellenben a Ferencz-0: rendiek templomának, egy egész újonnan berendezett 0 vendéglőt nyitottam.
0 Egyúttal tudtára adom a t. atazó közönségnek, 0 hogy több szobákat újonnan és kényelmesen a legolcsóbb 0 árak mellett berendeztem.
0 Jó és ízletes ételekért, valódi jó borokért és solid 0 szolgálatért gondoskodva van, Ói Számos látogatásért alázattal esd
§ TÓTH JÓZSEF
Q vendéglős
,(JG5 2-3 :\agyKnnizMan.
Kis rózsáskert, vagy a kath keresztény ifjúság imái é.s énekei kis csinos aranyny matu papirkötésben, tokl.an ; ára kr. ; angol vászon ezüst nyomással 10 kr , egész bőrben vcliiipapiraranymetszéssel, tokban 50 kr. ; acz»''!csatra 70 kr ; »»gész bőrben velin p.vpir aranymetszéssel és ac»él csatra, k. reszttel ÖO kr.
Egyházi énekkönyv, 11£> egyházi éneket tartalmazó, 11-ik kiadást ért csinos aranym»*UzésseI készített könyvecske, ára 60 kr.
HoMokkoaároni emleny, a hold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr,
Nsgy áldozat, irta Tóth M:k«< Jézus társasági Ug IV. kiadás, eginos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomassal 28 kr.
A szent keresztúti ájtatosság, képea kiadás irta Sxemányi Ágost Szent-Feren<-z r áldozár, kemény kötés, arany nyomással 28. kr
fV Minden megrendelés posta fordultával eszköxöltetík.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N.-Kani«sán.
Un uMmi fejjel.
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 frtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszközöltetik SylIwaRehy gjó^yaze rész KansHban (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztosíttatik, és sikertelenség esetén az összeg visszafizettetik, úgyszintén minden elö é«t éheiésl gyógybáná* valamint a ricinuM olaj bevétele szeremnél fe|e^le|(es és a legkisebb gyermek i* kitűnően használhatja.
E gyógyszer nem tartalmaz kantala, kou«» é® gránát gyökért. (968 8-12)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyoíssajtóján.
i
lyi mf. ''g -j"
ív
e-t f ■''■''''¥,
>AGY-KA31Z8A, 1879. december 18-án.
——r - ■• :•■■- ......—--
Ttaennyolczadtk évfolyam.
a frt.f
a Bftzstésl ér
min 4*r* . . ''fitt irr* . .4 negyed évre . . 3 Egy s*ám 10 kr
Hlrtstissfc
¡1 6 hasábos peliuairban ■ ü 7, ouodnor 6 t min.len jf további »őrért 5 kr.
SYILTTÉRBEN • oronkáut 10 krirt tétéinek fel. . [l Kiacstárí illeték ¡minden
Jegye* hirdetésért kfllőnl 30 kr fizeteeáfc.

kfliönf ''^(ES
»elleni közlemények •
ra«rkeart5b6s.
anyagi részét Illeti közlemények pedig a kiadóhox bérsMtre iatéeendSk: STAQY-CáNIZSA . Wlaesioiház
Bénaeateües terviek, osak íaomrt munkatársaktól fo fa d tatnak el.
''t
előbb:
ÖZLON
K.-KaniTftATáro« helyhatóságának, „n.-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kaniz»ai kereskedelmis iparbank«, 9n.-kanizsai takarék pénz tár«, s „zalam egyet általános tanitétM
tüiet", a „n.-kanizsai kisded-nereló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizaai külválaszttuánya" s több megyei és ráros! egyesület hivatalos értesittje,
'' {¿íUOítj;; ..''.''íj <-ii]j;0''ri
Meteiikint kelszer, vasárnap- s esutürtökOii megjeleaó vegyes urialiuu lap.


Építsünk vasutat.
Alig oszlott szét a f. évi növ. 15. Sümeghen szárny vasút építése tárgyában egybegyűlt érdekeltség,'' már is Pápa, Szombathely és Keszthelyen, illetőleg ezen városok szerkesztőségi irodáiban foglalkozást szolgáltat Bóba, Jánosháza, Sümegh és Tapolcza vidékét átszelendő szárnyvas-Tut terve.
Ezen tervvel foglalkozó eszme ellenében a „Pápa.i Lapok*-ban hozott közleményre akartunk válaszolni, azonban megelöztettünk a »Vasmegyei Lapok* f. évi 98. számában megjeleDt jelesen körül irt czikk által, melynek általunk ismeretlen irója eléggé czáfolja meg a bizonynyal téves forrásból meritett tudósítást.
,Pápai Lapok* czikkezője alap nélkül ront az értelmiségnek, nem tudván
— hogy bárkinek is kedvére lenne, ha „zsák utcza* helyett összekötő vonal épülhetne! „Keszthely" 46. számban terjedelmes tért szentel ama nézet bizonyításnak, hogy nemzetgazdászatunk előnyére szolgál a gyors közlekedés, mig ugyanezen lap 4 7. száma részletes adatosat nyújt az épitemde pálya szükséges voltára
— terve színkén Pápa, Sümegh és Keszthely lenne. Ezen kérdés felett keletkezett élénk mozgatom még az ügy előnyére szolgálhat, csaJí félre értések ne lépjenek előtérbe. Azt hiszszük, elég érthetően hozta a „Zalai Közlöny* 95. száma az érdeklődő közönség nézetét, melyben kimondja, hogy minden tekintetben előnyö-sebb volna a pályát Tapolcza helyett Keszthelyig építeni, csak legyen összeg a
. tervnek most leendő keresztül vitelére.
Tudván, hogy minden kezdet nehéz, nehéz pedig különösen oly vállalatnál, hol pénz, pénz és ismét pénz kell ! Ennek előteremtésére igyekezzünk a nagy bizottságnak segéd kezet nyújtani, mert ellen esetben minden jó akaratú eszme, csak eszme marad, Ila mindezzel, váljon menynyire fontos, mily szükséges, honnan-meddig? tisztában volnánk is, — ha nem lesz miből? — minden tervünk, csak terv fog maradni.
A választott nagyobb bizottság decz, 7-én Sümeghen tartott gyűlést, hol ismét felhozatott a lapok által is szellőztetett honnan-meddig kérdés, de egyelőre nem levén kilátás terjedelmesebb intézkedésre, a régebben mondott nézet maradt óhaj, t. i. inkább valamit, mint semmit, inkább most csak Tapolczáig, mint tudja Isten mikor Keszthelyig. Ez után a bizottság a tervbe vett vonal ügye érdekében nyomtatvány szét bocsáj-tását határozta el, — a kormány engedélyezését kérvényezi, — részvény aláírásra iveket fog közkézre juttatni.
Itt tehát az idő, melyben az érdeklődők tettleg mutathatják meg, váljon kivánják-e a vasutat Tapolcza, avagy Keszthelyig?
B.
A régészetről.
Felolvasta Dr. Upp Vitass a -„Társaa-Kör^ben \agy Kaniaea, decz. 7. 1879.
(Folytatás.)
De az sem hihető, hogy ezen úgynevezett őskori népeknek, ha nem is mind nyájának, de legalább a hatalmasabbak-
nak ne lett volna történelmük. Az emberiség, még a legczivilizálatlanabb is, mindig tiszteletben tartotta nagy őseinek emlékezetét. A hagyomány apáról fiúra szállott, dalokban, énekekben tartotta fenn magát, meglehet, sőt nagyon is valószinü, hogy ezen hagyomány egyik másik népnél fel is jegyeztetett, mert sok ősrégi, biztosan alig megfejthető írás nyomaira akadtunk már, hanem hát ezen hagyományok, feljegyzések, a viszonyok változtával feledésbe mentek, elvesztek, a mint elveszett például a magyarok eredetének emlékezete, pedig ezekről nem tehetjük fel, hogy e hon elfoglalásakor arról biztos tudomással nem birtak volna. Azt lehetne ugyan mondani: a magyar, vándornép volt, talán egy századig is kóborolt ide s tova, mig mostani lakhelyére ért, és igy az eredeti hagyomány a folytonos helyváltoztatás és harezok között magában a népben is elmosódhatott, színtelenné válhatott. Ez ugyan alig hihető, de mégis meglehet. Hozhatok fel azonban egy más példát, hol a múltnak feledésbe menése a hihetetlenséggel határos és mégis megtörtént. A rómaiak mellett és között Kö-zépitáliában lakott egy nép, mely élénk kereskedelmi viszonyban élt a görögökkel magasfoku miveltséggel, kifejlett államélettel, hatalmas városokkal, virágzó sajátszerű művészettel birt és a melynek emlékei Olaszországban ma nagyszerű muzeumokat töltenek be. Ez az etrusk nép, melynek történelméről néhány néven ki-vül, melyeket a római hősmonda tartott fenn, semmit sem tudunk. Minderről, tisztelt
I hallgatóság az utókor nem tehet, de nem is jogosítja f51 arra, hogy azon népekre,
i i
melyekről az irott történelem mélyen hallgat, rásüsse a legszélsőbb vadság bélyegét, mint mostanság némely tulmerész régész teszi, midőn azt állítja, hogy az őskori ember csak akkor tanult egyenesen járni, mikor az égbe törő hegyeket meglátta. Hát a ki a rónán lakott, holta napjáig négykézláb járt?!
A mondottak csak a tulhajtás eUen tesznek óvást, eszem ágában sincs, hogy az őskori emlékek jelentőségét a régészet tudományban kisebbiteni, ócsárolni akarnám, Meg van ezeknek is jogosult fontosságuk, bár nem akkora, mint a mekkorára némelyek felínjni szeretnék.
- Én egyéni nézetem szerint az őskor fogalmával csak a tágabb értelemben vett barbárkort kötöm össze, vagyis azon kort, a midőn az, Európa közép és éjszaki részein lakó iiépek, melyek elvégre is földrészünk mostani lakóinak tulnyomólag, ha nem is épen kizárólag ősei. elődei voltak, a műveltség sokkal alantibb fokán állottak, mint a délen megtelepedett görögök és rómaiak, kik épen kedvező helyzetüknél fogva az ázsiai és egyptomi művelődés csiráit könnyeben ültethették át hónukba. A barbárság ugyanezen kategóriájába sorozom a népvándorlás ■ idejében Ázsiából ide betódult néptömegeket is. Meggyőződésem szerint a barbár régiségek a történelmi állapotok visszafelé nyújtott képét mutatják és ezekkel lán-czolatos összefüggésben állanak.
Hát a mai vad népek? — Kérdez hetné valaki. Eltekintve attól, hogy az úgynevezett vad népek legnagyobb része csak velünk Összehasonlítva vad és hogy állati vadságn nép nem is létezik, ezen
TÁRCZA.
Én istenem mivé lettem!?*)
£n nstenem mivé lettem ? ! De hamar megöregedtem! Tartott képemeu a Sok sötét barázda A mulandóságot j. oiam magyarázza.
Napról-napra jobban érzem: Fojy a* élet, fagy a vérem. Hautalan biztatom Csl©jed5 szivemet: Keweledik a sir, Már felém integet.
Vi£7 talán már meg it haltam ? S nzincs a sírban nyugodalmam ? Ok! nekem ngy tetszik, Miatha már régóta Leóm feküdném egy kis Desskakoporsóba
PÓSA LAJOS.
Egy tanár életéből.
Beszély.
(Folytatás.)
„Az állapot ngyan nem vessélyes, as egéss kis ijedelem következménye, mely csakhamar el fog tűnni* mondá Fényessy .most láthatjuk, heg^y szive csakugyan :az ügyvéd felé hajolt, kinek emlékesete hosssabb időig fog élni kéblében, meJynek kiirtását csak ön vállalhatja el."
*) Mutatvány szerző közelebb megjelenő költeményeiből. Ár* főzve 1 frt, diizkötésben 2 frt. Bolti á-ra nagyobb l«sx. Az előfizetések szerző lakására (Budapest, VIIL ker- fató ateza 45. sz.) küldendők.
„Én meg fogom kísér leni, hogy ssivét a tanár számára megnyerjem, és meg is Ígérhetem önnek, hogy mindent elfogok követni, hogy Irén másé ne legyen, mint Kákayé, csakhogy jelenleg türnünk kell, mig saját bajai le győzetnek.0
„Fogadja buzgalmáért kedves urambátyám köszönetemet a tanár nevében és legyen meggyőződve, hogy egy oly férjet fog lánya bírni, ki szeretetére érdemes.*
„Fölösleges minden ajánlat és dicséret, kedves orvos ur* szóla a gazdatiszt és helyéről felkelt »én átláttam e férfiú erényeit, különben benézhetünk kissé betegünkhöz !*
Csendesen beléptek Irén szobájába, ki még mély álomban vala, arcza piros, melyet a bekövetkezett láz feste arczán, gyakran mindenfelé hánykolódók, mialatt értelmetlen szavakat mond.
Leültek a beteg ágya elé és éber figyelemmel hallgaták a lázbeteg értelmetlen megszaggatott szavait.
„Szegény — ügy-véd —* szóla a lázbeteg és ágyában megfordult „gyil-ko-sok, — oh — oh én szeren - caé l-len. ■
„Szegény lányom'' mondá s gazdatiszt „hogy szenved, most látom még át, hogy mégis szerette az ügyvédet, hisz folyton ő róla beszél, én igen tartok attól, hogy más veszélyesebb baj is támadhat ebből."
„Ne féljen semmit, uram bátyám, biztosítom önt, hogy pár napi nyugvás őt meggyógyítja, csak türelmes és gyengéd bánásmód szükségeltetik. Én még e nap folyamában többször meglátogatom, most azonban több kis
tee ndőm leend, melyek bevégsése után azonnaldár viselendi."
itt leszek; magamat ajánlom, s ezzel Fényessy a gasdatiszttől ssivélyes bucsut véve, eltávozott. —
Öröm érzelmei töltik el ssivünket, midőn tervünk sikerültnek mutatja magát, ha a sok fáradságos próbák után, azt mondhatjuk, hogy valamiért küzdöttünk, de hány van, ki fáradalma gyümölcsét nem élvezheti. Elégedetten és örömtől telve távozott az orvos a gazdatiszttől és egyenesen a tanár lakása felé tartott, ki egy pamlagon heverve, nővérével beszélgetett —
„Barátom!* kiálta Fényessy, midőn a szobába lépett, „minden sikerült, most már igasán örvendhetünk, hanem mit ssólss hozzá, Irén midőn az ügyvéd meggyilkol tatásáról értesült, elájult és csak nagy ügyességemnek köszönhető éltét.*
„Megmentetted? Köszönet! szóla Kákay és az orvos kezét megszorítá.
„Ne köszöngess barátom, többet is tettem már, köszönetre nem reflektálok, megelégszem azon eredmény nyel, melyen kitarthatatlanul dolgoztunk."
„És még most is''szereti az ügyvédet?* kérdé Emma csudál kosra.
„Mindenesetre, de hiszem, hogy lassankint feledni fogja őt és atyja szavát adá nekem hogy Irén nem lesz másé, mint Aladáré* felele sz orvos és egy székre ült, mely Emma átellenében álla.
„Megígérte? de ha Irén nem egy esne meg?" kérdé Emma
„As a legkevesebb, ha pedig bírtunk hatni reményben, hogy ez csak csekély fáradságunkba kerül, különben a jövő sserepet Ala-
„Mikor less as ügyvéd temetése kérdé a tanár egy szivarra gyújtva.
„Holnap délután fogják as örök nyugalomra kisérni, elhiheted eléggé sajnálom, de másként nem győzhettük le öt*
„Ugy-e amice a nyomozás folyamatban van, de nem hiszem, hogy mostanában nyomára akadjanak, mert megbizottaink a rol-got ügyesen vivék végbe.*
„Hagyjuk e tárgyat barátom, • ne ismételjünk olyat, minek emlékezete is ránk nézve káros hatással lehet.*
A tanár remegni látszott és hideg borzalom futott egéss testén át e gondolatnál) hogy 6 is egy élet megsemmisítésében sserepet viselt.
Azt fogják kérdezni olvasóim, hogy férhetett ily bűnös tett férfiskhos, kikben as embertársaik iránti sseretet és nemes érzelmek
honoltak ?--de mit nem teszünk egy czél-
ért, egy tárgyért, melyet csak egy módon ejthetünk birtokunkba,egy sseretet tárgyért, s ha már magunkat feláldozni sem tartjuk elég nagynak, ugy a bün csak csekélység előttünk; csakhogy tulajdonunknak mondhatjuk azt, kiért életünkön át küzdénk.
Elég ez, a tanár ezéija legköselebbi távolában álla, a gazdatiszt számára megnyerve ellene legyőzve, most csak azon szivet kell meghódítania, melyért bűnt elkövetni sem talált elég borzalmasnak.
XI.
Egy év merült le a feledét tengerébe, események következményeket vontak magok után; a szerelmes reményeit mindinkább teljesülve látja és a szerelem hevítő tűsével
f
z t :«


TXZJENNY0LCZAD1K ÉVFOLYAM.
ellenvetést már csak azért sem lehet érvül elfogadni, mert a legnagyobb czivüi-zátió és legnagyobb barbárság között számtalan fokozat van, melyek valamelyike vad népeinkre mindenesetre ráillik. Megengedem, hogy valami elhagyott szigeten, hozzáférhetően hegységben annyira elsatnynlhat valamely néptörzs, hogy szokása, életmódja nem sokban különbözik az állatokétól, észbeli kifejlődése épen elszigetelt voltjánál fogva nagyon is korlátolt lehet, de olyan embert még itt se fogúnk találni soha is, ki az állatot magánál feljebb álló lénynek ismerné el és nem iparkodnék azt, amennyire csak hhet szolgájává tenni.
Ennyit tájékozásnl az őskori régészetről. Ki indokaimat, melyekkel ezen felfogásomat bővebben igazoltam, részletesen ismerni akarja, az szíveskedjék a vasmegyei régészeti egylet folyó évi jelentésében megjelent „A történelem elótti idő" — czimü értekezésemet elolv&sni.
Ha, mint röviden részleteztem, az ósksri régészet a homályban tapogatódzik, kutatásának sem kiindulási, sem végpontját nem ismeri, ugy ellenkezőleg az ó-és középkor régészete szilárd, kéteégbe-vcjnhatlan biztos alappal rendelkezik, melyen él és mozog, melyet művelni és kitágítani főfeladata, melynek adataival, mint ismert tényezőkkel számol. Ezen alap a történelem. Meglehet, hogy a teljes ismeretlen utáni buvárlás nagyobb ingert gyakorol a kedélyre még akkor is, ha tényleges értékű eredményre nem vezet is, részemről azt tartom, hogy eme törekvésnél a bár hézagosan, de mégis ismert múlt homályos vagy kétséges részeinek felderítése, kiegészítése, kellő megvilágítása szebb is, hasznosabb is. Ez azon régészet, melynek csekély erőmet én is szenteltem és a melynek mibenlétéről a következőkben kívánok némi felvilágosítással szolgálni
Tisztázzuk mindenekelőtt a fogalmakat. Az ókor azon nagy idóköz, mely az emberiség első irott történetével, a szent írással kezdődik és a melyben eleiute egyes culturnépek, mint a héberek, indok, assyrok, méd-perzsák és egyptomiak Önállóan magas műveltségre tettek szert,
seti karján kedvesét, kit élte boldogítójául magának választott. Boldognak érezzük magánkat, midőn kedvesünk bibor ajkai érintkeznek ajkaiokkal és miután az édes csók elpattant, mely annyi reményre jogosít, mi vagyunk s legboldogabbak e földön.
Egy év mondám tünt el mint légbuborék a semmiségbe, tanárunk, ki a szerelemért és egy lányért annyit küzdött, fáradhatlan türelemmel dolgozott azon, mit már pár évi küzdelmek koszorúsának és végre el is nyerte azt, mi tikkadó keblét enyhitheté.
Övének mondhatá Irént , ki külsőleg ugyan feledni kesdé az ügyvédet és inkább a jelenhez simulni iparkodott, gyengéd szeretet-tel ragaszkodott most ahhoz, kire máskoron rá sem tekintett Tapasztalatok és szenvedések ta-niták ót a megelégedésre, atyja ugyan még elég fényesen vezeté bását és Irén sem szűkölködött semmiben, mindamellett a nagy pompa eltűnni látszott e házból, melyben évek előtt még a fényűzés a modern kor kívánalmai sserint űzetett.
Az ügyvéd szerencsétlen eltűnése óta tanárunknak elég alkalma nyilott, magát a körülményekhez alkalmazkodni, látogatásai süröbbé lőnek s igy nemsokára megbirá hódítani azon szivet, melybe a mult keserű emlékeket ültete, feledni látszott ugyan olykor a multat, de gyakran eszébe jutott az, kibe any-nyi reményt fektete. S midőn tanárunk bizalmas szavai, melyekkel felejtetni akará vele a multat, gondolatait kissé íelforditá, keserű mosolylyal koszoruzá meg ssavait.
Elég vala ez egy szerelmesnek, ha látja hogy nem hiába fáradott és hs csak egy mosoly az, mit jutalmul nyert, elég az és azon remény, hogy övéinek mondhatja azt, kiért ■aenvedett.
BIrén! ön titkol előttem valamit, ön oly saomoru" szóla egy napon Kákay, mely a végleges egy bekötés közeiében vala. Irén a -pamlagon ült és szomorúan tekintett maga elé. -
71-• r 1 - t * ; — js-
ZALAI KÖZLÖNY.
! * >
DECZEMBER 18 1879;
a korszak vége felé azonban a görögök szelleme és a rómaiak hatalma által egy compactabb egészszé köttettek össze.
jx középkor a népvándorlásaid veszi kezdetét és a XVI. századig tart A ló-por és a nagy tengeri utak feltalálása, nemkülönben a hitújítás és az ennek kapcsában kitört eszmék és népek harcza véget vetettek a középkornak, és az újkornak adtak létet, mely nem esik már a régészet nézpontja alá, ámbár mint alább ki fogom mutatni, még az újkor elején feltünedező egyes jelenségekkel is, mint helyi érdeküekkel szintén foglalkozik és pedig haszonnal, a régiségbavár.
A régészet tágasabb értelemben véve mindazon ismeretek Összfoglalatja, melyek az ó- és középkor állapotaira, eseményei-és müveire vonatkoznak. A tárgy természete szerint négy főirányra oszlik, u. m. tekintetbe veszi e két kor nyelveit és irodalmait, művészetét és annak emlékeit, nép-, állam-, vallás- és művelődés történetét, és végre annak földrajzát. Ha már most a régészet tárgykörei összesen és egyenkint tudományos szellemben tárgyaltatnak, határozott elvek szerint rendeztetnek , keletkezik a régészettudomány, mely anyagilag összeesik ugyan a régészettel, alakilag azonban ugy különbözik tőle, mint az elmélet a gyakorlattól. A régészettudományban az ó nyelvekés irodalmak tanulmányozása kiválik mint phi-lologia, az ó művészet tudománya műré-gészetté lesz, a történelemmel való foglalkozás tudományos történetbuvárlássá emelkedik, sőt még a földrajz is külön rendszeres szakmává válik. A régészet tehát tág értelemben véve hivatva van minden nép, korszak és világrész hü képét adni az irott történelem kezdetétől az újkor beálltáig. Azonban egy ily egyetemes nép és államképünk még nincsen, hanem vannak egyptomi, ind, héber, görög, római sat. régiségeink és folyton kutatjuk és találjuk az anyagot, amelyből majdan az egész képet összeállíthatjuk. A közép- és éjszakeurópai népek ókorát legföljebb Krisztus urunk születéseig lehet kikutatni, a legtöbb város keletkezése nem régibb a Krisztus utáni VIH. századnál és igy ezek ókora már a közép korban keresendő.
„Semmit Aladár csak olykor oly levert vagyok" szóla Irén, szemeit, melyekben a való szomorúság feküvék, a tanárra vetve „tudja isten mi lehet az, talán vétkeztem, ámbár tudom, hogy szivem tiszta a bűntől."
„Hisz ön, kedves Irén, a legjobbak egyike, hogy gondolhatott csak ilyekre ? eszel csak szivemet teszi szomorúvá, mely azt súgja, hogy ön nem szeret."
„Hát ön még most is kételkedik abban ?"
„Ugy kell hinnem, ha oly szomorú min* dig; tudom nagyon jól, hogy az ügyvéd emlékezete teszi önt oly szomorúvá, pedig az mind csak való bizonyítéka annak, hogy nem szeret. ■
„Iga? az Aladár, hogy nem bírom őt felejteni, elég szégyen ez rám nézve, ha ezt meg kell vallanom, de higyje csak olykor jut eszembe és akkor szivemet szorongás veszi kö-rül, mintha a boldogult szelleme szállna arra* szóla Irén keserű hangon és egy könnycsepp gördült ki ssemeiból.
„Hát megvet ön engem és arra emleke-zik, ki e földet elnagyá?" szóla Kákay és Irén elé állt, ki arczát betakará „mindenre esküszöm ami szent előttem, szóljon Irén és ha nem szeret, mondja ki e gyilkos szavakat, elbujdosom e tájról, mely csak szomorú emlék képét hagyja ssivemben bátra. Csak egy szót szóljon, s ne hagyja bizonytalanul tengeni szivemet és ha azon szavakat kimondta, megnyugtatva leszek." Eszel megragadá Irén kesét, gyengéden megsaoritá, ajkaihoz emelé és forró csókokkal halmozá el e kezet, melynek behatásáért annyit áldozott. Reménytelenül álla pár peresig Irén előtt, ki könnyeit letörlé; oá mily angyali varáss tündöklött e szemekből, ajkai pirossága kissé elétünt ismét, keble emelkedni látssott és a fájló érzelem pár peresre eltűnt kebléből.
„Én önt szeretem Aladár 1* stóla Irén és felkelt helyéről «ugy, a hogy egy szerény lány sserethet, ki ason ut előtt áll, melyen a családi boldogság virágaik."
Ennek felderítése nálunk is, más népeknél is nemzeti érdekű és e tekintetben évről-évre nagyobb buzgóság észlelhető.
(Folyt, következik.)
A zala-szentgrőthl ag. ev. imaház és iskola
felszentelése alkalmával mondott szentbeszédek:
II DUBOVAY BÉLA zalaistvándi ev. lelkésztől.
E1 ő f o h á s z. Megnyílt a szent ház előttünk S közel van az ur hozzánk ! Czélhoz jutva im eljöttünk, Hogy ő néki áldoznánk. — Igen e szent szándék vezet. Midőn feléd emel kezet Uram a te hü néped !
Közeledben oh mily boldog A hivő szive, lelke. Sőt ha bűnéből feloldod A mennyet itt meg lelt« — Oh mert atyánk csak te nálad Van áldás, mely reánk árad, Méltatlan gyermekidre !
Tisztíts ki ma minden gonoszt Szivünkből oh szent isten. S nagy kegyelmed, mely áldást oszt Erősítsen a hitben. — Igy remélhetjük, hogy nálad Ügyünk egykor meg is állhat A számadás idején. Ámen!
Öröm ünnepre virradt buzgó gyülekezet, régi reméoyek megvalósulása felett örvendő testvérek az úrban !
Mit jeleni a köny, mely a szív mélyéből, mint az érzés örök forrásából kiszabadulva a lélek tükör lapján szemeitekben drága igaz gyöngy módjára tündököl? miért sugárzik oly szokatlanul kedves hajnali pirtól az arcz, mely-lyel felém fordulva egy eddig előttem ismeretlen boldogító szent érzettel gazdagítjátok lelkem nek mindnyájátok számára nyitva levő kincstárát, hova czéloz az ünnepi öltözet, melylyel ékesen ily szép ily kedves koszorút fűztetek körülöttem ? miről beszél, mit hangoztat kebletekben a szívdobogás, mely eme rég ó''.a várva-várt szent nap reggelén gyors változatokban isrnét-lő egy nem mindennapi esemény válogatott gyönyöreinek élvezhetése végett ide, e szent helyre irányzá, koszté lépteiket?
Ugy-e a szemeitekben igaz gyöngy módjára tündöklő öromköny azt jelenti szeretett hallgatóim, hogy kebletek egy — drága kincsekkel gazdagon megrakott — mély tenger, honnét a hálás lélek felhozván a gyöngyöt édes örömmel mutatja be először is annak a szent
„Igaz az mind, amit mondott Irén ? Nem csalatkozom ? Köszönet !"
Most megragadá ismét Irén kezét éa megcsókolá, melyet ez engedett, hisz oly jól esett neki ama remény, hogy talán felejteni birja majdan emlékeit. ^
„Még ciak egy nyomja szivemet Aladár, azt is felakarom leplezni ön előtt és hogy ne kételkedjen semmiről, íme még azt is átadom önnek, mit edd<g félelemben tartogaték."
Aladár kíváncsian tekintett Irénre, ki egy szekrényt felnyitott és egy halmaz levél közöl egyet kiválasztott és azt neki átnyujtá.
„íme itt o levél" szóla Irén a levelet Aladár kezébe adva „mefy még a szomorú emlék maradványa és ha tartalmát magáévá tevé, semmisítse meg.*
Felbontá a levelet, mely a fekvés alatt egészen összegyűrődött és sárgás szint nyert, a vonások már elkopva valának, de azért mégis olvashatók, a levél következő Irénhez intézett sorokat tartalmazá:
„Imádott kisasszony! Ne tartson önzőnek, ha azon vélemény kecsegtet, miszerint ön engem szeret, melynek viszonzásáról nem egyszer győződött meg, bocsásson meg egy bűnösnek, kit szenvedélye ragadott egy tettre — én ez embert gyűlölöm és ha imádott kezei számomra a vigasz sorait megírják, meg vagyok nyugodva.
Isten önnel! Bocsánatért esdekel leköte-leső szolgája Hold ügyvéd.
Figyelmesen olvasá végig Aladár e soro kat, nem akara hinni szemeinek, e viszonyt nem képzelé annyira szorosnak, mint most s igy megoldva vala azon talány , mely Irénnek az ügyvédhezi ragaszkodását zárá magában.
Irén megnyugodni látszott, midőn látá, hogy Aladár minden külső izgalom nélkül olvassa e sorukat, melyeket ellensége irt le.
„Hát megsemmisítsem e levelet?" kérdé Aladár Irénhea fordulva.
„Igen, tegye ezt meg, mert ha esen ssek-
hatalomnak, mely azt létre hozá a megkeresőit atyai gondviselésének szárnyaival takar-gatá! ? A szokatlanul kedves hajnali pirtól ugy-e azért sugárzik arezotok; mert boldogítóim érzitek, hogy egyházi éltetek egén a czélhoz juthatás iránt támadt kétségteknek setét, komor fellegei közül mosolyogva tekintett^ elő es idő szerint a várakozáson felül megvalósult „reményeknek azon fényes csillogásu, termé-kenyitően melegitő napja, mely az eddig közönyös és a vallás szent ügyei iránt hideg érzéketlen kebleket érdeklődő nemes buzgóságra, közhasznú tevékenységre felhevíteni van hivatva!? Az ünnepi öltözet ugy-e bizony min -denitekben egy-egy győzelmi jelvény, melyre csak tekinteni kell, hogy a caüggedező kicsiny hitűek — kik a szent ügyért vívott nehéz küzdelemben megijedve hátráltak a fel-felmerülő akadályok elől — meggyőződjenek ama lelket emelő szent igazság létezése felől, hogy az ének szavai szerint: „van isten népének Szombatja, mikor az ur megszabadít'' és győzelmi babért illeszt a hív harezosnak homlokára emez ígéret értelmében: „légy hü mind halálig,néked adom az életnek koronáját!" És a szokottnál bangó-sabb szívdobogás ugy-e szeretett hallgatóim arról beszél, azt az igazságot hangoztatja e napon, hogy a sziv mindegyitek kebelében egy-egy oltár, állíttatva azon örök szereimü áldásainak osztogatásában kifáradhatatlan jó isten számára, ki méltányolva nehéz áldozatokkal összekötött szíves munkáitokat: oly napot engedett kegyelméből érnetek, melyen egy szivvel lélekkel énekelhettétek: „ürül mi szivünk, mikor azt mondják a templomba megyünk; hol ur istennek szent igéjét halljuk!"
És méltó, jogosult e ti lelki örömetek ! Hiszen ha méltán örül a hajós, midőn kétes kimenetelű, hullámokkal teljes tengeri utjának vége feléközeledve megpillantja a fellobogózott kikötőt, hol az ellenséges viharok által megroncsolt hajóján a békés nyugalom áldásait hábo-riilanul élvezhetendi; ha szent lelkesedés szállja meg az igaz ügyért küzdő lelkes hadvezért, mi-dón az ostromlott város falaira béke jelifí tehér lobogókat feltüzelni adhat parancsot; ha egyáltalán a czélhoz jutás boldogító tudata örömre hangolja minden buzgón törekedők keblében az érzés húrjait: ugy akk->r miért ne volna méltánylandó, mért ne lenne jogosult egy erkölcsi testületnek, egy a legszantebb ügyeinél is többnyire csak a maga maroknyi erejéhez ulalt — protestáns keresztény gyülekezetnek ünnepélyesen kifejezett öröme, midőn mint e kisded leány gyülekezet a kitűzött szent czélhoz eljutva, életrevalóságáról tesz az egész világ előtt bizonyságot és a nagy világegyetemben oly álláspontot foglalhat el, hol felemelt fővel, nyüt homlokkal bátran nevezheti magát a világosság fiai szent^gyülekezetének !
Örülj tehát, örülj szívben lélekben te, az urnák Z -Szt Gróthon összegyűlt kisded nyája; örülj mert immár neked ia van saját körödben
rényt felnyitám, azonnal eszembe jutott e levél, melyre nem felelék."
„Nem felelt e levélre Irén ?"
„Nem!"
„Akkor meg vagyok teljesen nyugodva" szóla Aladár a levelet Irén szemeláttára összetépte, azután ismét leült Irén mellé.
„Ne menjünk egy kissé sétálni édesem" mondá Ala iár szünet után „ai est oly kellemes, nagyon jól esik a szívnek, ha szabadabban érzi magát, azután a kedélyre ia igon jó hatással van, elfelejtjük a multat, úgyis mindig, oly szomorú."
„Nem bánom, de előbb öltözködöm, azután mehetünk" ezzel felkeltés egy mellékszobába lépett. Nemsokára visszatért Irén,: Aladár karját nyujtá neki a mindketten útra indu Iának.
az est kellemes vala, mindenki az utczára igyekezett s igy e városka mégis egy kis élénkséget tanúsított; Aladár éa Irén karonfogva sétálgatnak az utczán, melyen itt ott egy-egy pár gyönyörködik az est kellemességében.
Ki érezhette volna magát boldogabbnak mint Aladár, karján vezeté kedvesét, kiért annyit küzdött, szive hangosabban dobogott, midőn egy-egy pár előtt elsétált, kik tiszteletteljesen tértek ki előttük, hisz ők boldogok valának ; de ha Irén arczát kissé szorosabb szem -ügyre vettük volna,megláthattuk a szenvedést, mely keblében rágódik, arcza elhalványult, szemei, melyek máskoron csillagként tündöklenek, elhomályosultak, korállpiros ajkai halvány szinüvé váltak és az évek előtt oly meglepő szépségű hölgy egészen megváltozott. Némán ballagott Aladár karján, kit ugyan szeretett, mindamellett nem birá felej''eni a multat és testét mindenkor hideg borzalom futá át, midőn az ügyvédre gondolt.
ROSENBERGER IZIDOR.
(Vége köv.
0
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Z A îi /jà l rK flt Z L Ö H Y
\
s
L. . < í/''^
OCjJ
USE
oly biztos kikötőd,hol as életnek vih irai szélvészei ellen híven oltalmaz téged az a jó pásztor, ki ekép hívogat; .jöjjetek hozzám, kik elfáradtatok és megvagytok terhelve, nálam kipihenhetitek magatokat 1"
Hogy pedig ez áldás 8 e szent helyen élvezhető békés nyugalom részetekre .út mindenkor készen legyen ; jer buzgóságtok meleg hangján hívjátok körötökbe az áldások urát, istenét eme magasztos ének elzengedezésével: „jövel szent lélek u? isten ! Töltsd be sziveinket bőven, Mennyei ajándékoddal, Szívbéli szent buzgósággal. — Melynek isteni ereje Sok aépel egy hitre vive Légy velünk és te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel. Dicsőség legyen istennek !" — (Alapigék: Efezusi levél Il-ikrész; 19.^-22 v.)
IdvezeVi ur Jézusunk ama legbuzgóbb apostolának szent Pálnatc az efezusbeli ker. gy ülekezethez intézeit s épen most felolvastatott szavait a jelen ünnepélyes alkalomnak megfe le.ö buzgósággal, templomi figyelemmel vegíg hallgatva, kevés gondolkodás mellett reá jöhetünk szeretett hallgatóim azon vigasztaló igazságra, mely szavakban ekép fejezhető ki: megszűnt az ur Jézus Krisztusnak fellépésével isten és az emberek között az a feszült viszony, mely az istent mint egy könyörtelen zsarnok urat, hz embert pMdig mint elvettetett, nyomorult, akarat nélküli rabszolgát tünteté fel. — Nem zsellérek immár a váltság áldásaiban részesült n^pek, haujin a szenteknek polgártársai; neveltetvén a próféták és az apostolok tudománya által, mely tudománynak lelke, éltető szelleme maga az ur, az élő istennek e földi képviselője Jézus Krisztus.
^Folyt. következik.)
Helyi liÍrok.
— Yasámny délelőtt tartott Nagy-Kanizsa varos képviselő testületének rendkívüli közgyűlésén élénk vitatárgyat képezett a ka-tou*i beszállásol as, illetőleg az 1879. évi 37 t. cz. értelméb-.-ni kas/.áruya építés ügye és az állami 28.400 írtnyi fógsasztási adó beszedése iránti iutezkedés. Mindkét ügy mibenlétét kimerítően erlbető modorban adta elő elnöklő polgármester ur. Áz elsóhez hozzá szóltak és pedig több ízben Kováts János, Piihál Ferencz JlirscheJ Ede, majd Darás Zsigmond és Eper-j^sy Sándor urak. 20 tagu bizottság küldetett ki arra né*ve, hogy a másnap e tárgy bau ösze-ülendö megyei bizottságnál oly módon jelentse ki a képviselőség óhaját s elvben a kaszárnya-építést elfogadó határozatát, miszeriut kellő biztosíték mellett epit N.*Kanizsavúrosa 800 katonára szolgáló kaszárnyát. A másik ügy he-vesb vitára adott alkalmat. Resztvettek : Piihál Ferencz, Kováts János, Hirschel Ede, Epen-spanger Lipót, Darás Zsigmond, Eperjessy Sándor, Gutmann Henrik urak sat. kiküldetett egy 12 tagu bizottság, nogy az eddigi keze.ükkel értekezzék s ha megállapodásra nem jutnának, a törvény* szellemében intézkedjenek.
— A „kanizsai dalárda• 1879. évi
deczember 20-áu a „Szarvas" dísztermében, több műkedvelő szives közreműködése, tíerecz Imre és Jilop E-nő karnagy urak vezetésük mellett zártkörű tánczkoszorucskával egybekötött daJ-estélyt rendez. A uiüaorozatot is tartalmazó meghívó másra at nem ruházható és ennek oiőmutatása mellett belépti jegyek kaphatók Bacbracb 1. H. ur kereskedesében (városház épületben) és este a pénztárnál. Belépti díj személyenkint 1 frt. Családjegy 3 frt. Péuztárnyitáa 7 órakor. Kezdete pontban 8 órakor. 1) Csata dal Huber Károlytól énekli a dalárda. 2) Liebesgiück Polka Française Krem-sertől (uj) énekli a dalárda. 3) Népdalok a „Nótás Kata" népszínműből énekli Dietrich-stein Lka k. a. 4) A végrendelet Marschuertől (uj) énekli a daiárda. 4) Herzklopfen. Polka Française Kremsertől énekli a dalárda, 6) Magyar népdalok (uj) énekli a dalarda^ Végül: Der Singmeister und die Meistersinger komikus jelenet Grenéetől egy magány hang férfikarral párbeszéd és zongora kísérettel. Személyek, a tanár: Oviop Imre ur, famulus: Derlik Fülöp ur, zongorista : Ollop Ernő ur, a kar növendékei dalárda tagok«
— Következő választ vettünk lapunk előbbi Bzámában foglalt egyik közleményre: A „Zalai Közlöny* f. é. deczember hó 14 ikén megjeleni 100 ik számában „Többen" aláírás sal ellátott közlemény jelent meg a hirek rovatában, melyben elviselhető irmodorral megtámadtatott a műkedvelői szili aöf rendező sége az 1879. évi deczember hó 7-én tartott műkedvelői szini előadás alkalmával a t közönség irányában tanusitott figyelmetlened* g ért. Ezek után a rendezőség n. maga jgjtto-} lására felhivottnak érzi magát a vád pontosatokra felelni, miket a következőkben van szerencsénk összefoglalni. 1-ör. Tagadnunk kell
a figyelmetlenséget átalábap, mert hiss épen a t. közönség iránti figyelem birt bennünket azon elhatározásra, hogy az unalmas téli ették alatt a t közönség szórakoztatásáról megemlékezve egy ideiglenes szini kört szerezvén a téli ivad alatt 5—6 szini előadást tartsunk, már pedig ha ily intentiónak szüleménye volt az előadás — mi tény — akkor fel nem tételezhető, hogy bármi tekintetben is a rendezőséget szándékos mulasztás terhelhetné; mett a rendezőség ismervén a nagy közönség igéayét, azt minden tekintetben kielégíteni is igyekezett, s a mennyiben ez nem sikerült — a mulasztásért ez alkalommal ünnepélyesen nyilvános uton bocsánatot kérünk. 2 or. Hogy a figyelmetlenség nem állott egyébből, mint a világítás és fűtés hiányosságából, ez magából a közleményből kitűnik, mi hogy a valóságnak megfelelő állítás, az réssünkről is ezennel beismertetik annyival is inkább, mert e tekintetben szóbeli panaszok is érkeztek hozzánk, hogy azonban e tekintetben ssán-dékos mulasztás mennyiben terhelheti a rendezőséget, siolgáljon igazolásunkra as, hogy az előadás előtt már 5 nappal küldözgettünk a szélrózsa minden irányában lámpásokért,azonban csak as előadás napján d. u.dóra tájban nyertünk a polg. iskola igazgatója tettes Morgen-besser János úrtól 8 drb. petróleum lámpást, azonban sajnos ezek a czélra egyátalában nem voltak alkalmasak, kénytelenek voltunk a csak pár órával előbb a dalárdától nyert gyertyára alkalmazott lámpásokat felhasználni, mi csakugyan kevés fényt árasztott, s igy ugy e tekintetben, mint a fűtés tekintetében tett felszóllálás méltányos ugyan, azonban meg kell jegyeznünk, hogy a terem már pénteken fűtve lett s az még az előadás alatt is fúttetett, és csoda egyátalában nem, ha egy oly nagy terem, mely a tél folyámán még fűtve nem volt, ha három nap alatt kellőleg át nem melegedett de a rendezőséget gondatlanság nem terhelheti; mert hisz három napig szakadatlanul füttetett. 3 or. A világításra vonatkozólag még megjegyezzük, hogy gyertya és pedig or. 6-os elég állott rendelkezésünkre, de a csillárokba is csakis a t. közönség iránti figyelemből nem tétettünk, — tariváu attól, — hogy a gyertya csepegni fog s igy egyesekre nagyobb hátrány háramlik, egyébiránt a termet nem tánezterera-ként kellett kivilágítani, — bogy annak 96 ágát raktuk volna meg gyertyával — hanem egyszerű szini előadásra készültünk, hol az előadás és a színpad emelésére jótékony bofolyás-sal van a szinp »dnak nagyobb íénynyeli elárasztása. 4 er. Pedig hol saját zsebünknek kell a kiadásokért garantiát vállalni, meg fogja bo csájtani a t. közönség ha oly nagyon bőkezűek nem voltunk, hogy egy előadásra lámpásokat is nem vásároltunk, egyébbíránt a felazólla-lást tudomásul veszszük, még nagyobb figyelemben fogjuk jövőre részesíteni az efféle jó-tékonyczélu előadások alkalmával is a t közönséget s meleg bocsánatot kérünk azon a közleménye alá író Többektől is, kik nyilvánosan voltak szívesek bennünket megróni, azon setétség''-rt, melyben as előadást türelemmel végig nézték s melyben meg is támad''ak bennünket. 5-ör. Végül a terem hátrányaira vonatkozó megjegyzés bennünket nem érdekel, de azt hiszszük, hogy nem szorulunk külföldi szakértőkhöz, van városunkban is elég ügyes építész, ki ügyességében bizva szívesen vállalkozik a hiányok igazítására. — A rendezőség.
— Értesités. Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, miszerint a n.-kanizsai dalárda által tervezett „Syjvester estély" közbejött akadályok folytán megtartatni nem fog, hanem a helyett f. hó 20 án a „S*tfrvas" vendéglő nagy termében Berecs Imre karmester és Ollop Imre valamint több műkedvelő szives közreműködése mellett tánczkoszorucskával egybekötött zártkörű dalestélyt rendesend. — Ebből kifolyólag felkérem a ü; é. közönséget az iránt, hogy azok kik még meghívót nem kaptak volna s arra igényt tartanak, szíveskedjenek a dalárda elnökségnél avagy a titkárnál jelentkezni. — Nagy-Kanizsán ,1879 évi de czembtt* havában. Alelnök ur megbízásából kiadta: Rothmann Béla dalárdai titkár.
— Alispán ur elnöklete alatt mult hétfőn Nagy-Kanizsán összeült megyei bizottság tárgyalta a megyében építendő kaszárnya ügyében beadott megkeresvébyeket, miszerint 12 város ajánlkozott kaszárnya építésre ; ezek közt Nagy-Kanizsa városé fogadtatott el, itt less egy 800 gyalog katonára szolgáló kaszárnya építve, Keszthelyen pedig lovasság számára. A megye 12 krt fizet naponta egy-egy katoaatól, Egyébként végérvényes intézkedést még a megyei közgyűlés tesz. —
- Nyilvános leszámlálás. Az 1879. évi deczember hó 7-én tartott műkedvelői szini előadás alkalmával 105 frt 85 kr. vétetett be, mely összeget a kiadás teljesen feleméssté, azonban a műkedvelői kör javára vissza maradt a 35 frt értéket képviselő előfüggöny a három pár oldal ée a hátsó falazat, mi tiszta jövede-
lemnek tekintendő, s mintán a kör megfévő "alaptőkéje is a vároai hatóság kezelése, alatt áll, ezen szinpádi szerelékek is. annak keselése s illetőleg rendelkezése alá fognak bocsájtatni. As előadás alkalmával a jótékony czélra felül fi-zetni szíveskedtek SztojkovitsSzilárd ur 5irtot N. N. 60 krt és Kariunkéi József ur 50 krt. Esen kivül Babóchay György polgármester ur a városház termét, Hirschl & Bachrah helybeli fakereskedő czég pedig a színpadi emelvényhez szükséglett, de fel nem darabolt deszka és léczeket egéssen díjtalanul voltak kegyesek átengedni, miért nevezetteknek a kör nevébeA a meleg köszönetet szavaz a rendezőség.
— A január hetediki tánczvigftlomra. oly erős készület van, hogy a ,Szarvas" vendégfogadóban ez alkalomra számos szoba előre lefoglaltatott. Az év e legfényesebb táncsvigal-mára kik meghívókat nem kaptak volna, de arra igényt tartanak, Lovák Ede bálbizottsági jegyző úrhoz fordulni szíveskedjenek, ki azonnal intézkedni fog.
— JBelolvasások. Az I. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak Önképző egylete vasárnap folyó hó 21-én saját helyiségében ismét nyilvános felolvasási estélyt rendez, két felolvasással. As egyiket Hoffmann Mór ur, laptársunk tisztelt szerkesztője tartandja, tárgya „Kereskedelem és tudomány" lesz; másodízben pedig Lőwy József ur fog olvasni „Uzsoráról és uzsorásokról." A felolvasások haladék nélkül 81/, órakor este veszik kezdetüket; saját érdekében felkéretik tehát a tisztelt közönség pontos megjelenésre.
— A déli vasút egyik locomotivja öss-szetörött Keszthely Szent-Györgynél. Az utasok ennek folytán 3—4 óra hosszáig voltsk kénytelenek várakozni, a míg Kanizsáról sür-gönyi megkeresés folytán egy másik mozdonyt küldöttek. E nagy hidegben épen nem kéjutazás az ilyen.
— A vasmegyei régiségtár ismét örvendetes gyarapodásnak néz eléje. Dr. Lipp Vilmos keszthelyi igazgató ugyanis a már a tarali évi jelentésben ismertetett keszthelyi őskori temetőben, a mult hóban két hétig tar''ó ásatásokat rendezett saját felügyelete alatt, melyek igen nevezetes eredményt adtak. Előre jelezzük, hogy száznál több bronzrégiség, köz tük ritka szép darabok, egy csatabárd és több más tárgy vasból és circa ötszázra menő üveg-és &gyaggyön?y jutalmazta meg a fáradhatlan kutató fáradságát, ki az egész leletet, mihelyt arról kimerítő jelentését megírta, azonnal régiségtárunknak fogja átszolgáltatni.
— Ax országházból. Lapunk 98-ik számában közölt Molnár Aladár kepviselő-ur interpellatiójára decz. 12 én következő válasz adatott: Kemény Gábor földmivelési miniszter Molnár Aladár azon interpellatiójára válaszolt. hogy van-e tudomása a miniszternek arról, miszerint a Balaton-vidékén a phylloxera fölmerült, s minő intézkedéseket szándékozik tenni e rovar elterjedésének megakadályozására. A phylloxera a Balaton mellett KLoller Ferencz meszesgyörki és Becker Antal tornai szőlőjében merült fel. Nyomaira nov. 7-én akadtak, s 9-én megtörtént a bejelentés. Zalame .jye azonnal megtette a szükséges intéskedéseket, értekezletet hívott össze, melyre szóló a kesz-helyi gazdasági akadémia tanárát, s Cserháti óvári tanárt küldötte ki. Az értekezlet az ír-rást a veszélyeztetett területen azonnsl elhatá-tozta; szóló a szükséges kénsulphidet az értekezlet rendelkezésére bocsátotta. Ennek kapcsán a háznak megnyugtatására fölemlíti , hogy az orsságban az ujabb kutatások szerint azon helyeken kivül hol eddig a phylloxera felmerül:, nem akadtak e rovar nyomaira. Molnár Aladár felszólalása után, vele együtt, a ház a miniszter válaszát tudomásul, vette.
— Hirdetmény. A nagyraélt. magy. kir. földmivelési, ipar ós kereskedelmi miniss-terium megengedte, hogy a Csáktornyán folyó é. november 25. meg nem tarthatott országos vásár helyett, 1879. decz. 19-én pótvásár tar tassék. Sopron, 1879. deczember 11-én. A kereskedelmi és iparkamara.
— Hymen, 1879. évi decz. 9 én vezette oitárhoz Sümeghen, Házy Gyula győri ügyvéd városunk egyik gyöngyét, Dr. Takács János urnák báj, kellem és szellemdus leányát Laura k. asszonyt. A boldog pár sz egybekelés után már reggel 9 órakor útnak indult Győrbe. Fel-legtelen boldogság kisérje a szent frigyet 1
— Sohár Kálmán letenyei kir. járás-bírósági dijnokot az igazságügyi miniszter ugyanoda írnokká nevezte ki.
— Rövid hirek. Neufeld Mór kereskedő Bpesten s íl-ik emeletről leugrott, rögtön meghalt. — A királyi család Gödöllőről Bécsbe költözött. — Rómában 1882-ben világ-tárlat less. — Asbóth János Afrikába utazott
— Az egri sorsjáték 35 ezer forintot jövedelmezett, — A »Győri Lapok" helyett „Hazánk" politikai lap fog megjelenni. — Szentesről számosan késsülnek Amerikába vándorolni.
— Párísbao 1190 lap jelenik meg. — Miss
.ji
Lurline él. — 5 "felségeik a főváros szegényeinek tűzifa ssersésre 3000 frtot adtak. — , Sziléziában éhthyphus uralg. —
KI nyert?

k
Budapest, decs. 13 án: 86, 69, 27, 61, 20. Line* „ „ 39,65,23, 75, 35. Triest , , 8,39,36, 16. 42. A magyar nyeremény kölcsön decs. 15-ki • 36-dik hozásában következő sorozatok nyertek : 55,575,799,1130,1362, 1784, 1926, 2182, 2656,2753,2944, 3119, 3384, 3398, 3636, 3944. 3976, 4102, 4148, 4296, 4327, 4551,
4581, 4604, 4691,5385, 5775 és 5874.
• • •
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-nizsán Wajdits Jóuef könyvkereskedése által megrendelhető) „
— Kisfaludy Atala „összes költeményei" elhagyták a sajtót s megrendelésre azonnal, megküldetnek. Fűzött példány ára 1 frt 20 kr. diszkötésben 2 frt. Megrendelések sserző neve atatt Kaposvárra küldendők. A melegérzelraü költőnő összes müveit óhajtjuk méltó elterjedésben részesüljön.
— Somogyi Edé által szerkesstett s Raut-mann Frigyes kiadásában megjelenő „Magyar Lexikon" 42 és 43-dik füzete beküldetett hozzánk. Consur szóig terjed, Melléklet: A budapesti lánczhid s 4 megye csimere. Ára 30—30 kr*
Üzlet.
— Gyspjl üzlet Budapesten. Közép finom posztó gyapja 109—110 frt, közép nyirésü 91—93 frt. jobb fésügyapjn 85—86 frt.
Placzi árak.
100 kilof. számítva.
Veszpréa : Buza 13.60—14 — Rom 9 70—10—
Árpa 8.--9 -. Zab 7.30—7.50 Knkoricza 7.20-7.40
Ssprss: Bnza 14.—.—U-60. RozslO&O.—U — Árp.9 60—10.20 Zab 7-60—7 70.Kakoric»a 7 \>0—7-50 6yőr: Buza 13 50—Í4.—. Rom 1015—10 40. Árpa 8.25—8.75. Zab 7.25 -7.60 Kukoricás 6.65—6.80.
Keszthely : Buza 12 50—13.10 Rom 8*«0—. 9.— Árpa 6.50—7.— Zab 6.40—6.80 Kuk. 6 20—6.40 • SzssAstksIy: Busa 13.20—13.60 Roz* i0.-10*60
Árpa 8.--8.40. Zab 7--7.20.Kukoricza 7-40—7-60
Pées Buza 12-80—13-40 Rom-9.60--10. Árpa 7.60.--a Zab 750—7.80 Knkoricza 6.63—6.80.
Papírszeletek.
Hencegett az ipse, s agy teremték nyakon, bogy csxkagy szódült belé.
Csak nem hagyod annyiba e gyalázatot, ezt csak párbaj moshatja le, — ki kell bírnod.
„Tán bolond vagyok, elég nekem ez az egy baj is, nemhogy még pár bajt akarjak."
Javában ég a tflz a kemenczében, de az ablakok tárra-nyitra Tannak. Hazaérkezik a háziasszony.
— Megbolondultál Zsuzsi? hogy kinyitod az ablakokat!
— Nem biz én kérem alássan, csak kedvében akartam járni mindnyájoknak : a nagyságos urnák a kinek mindig melege van, s a nagyságos asszonynak, a ki mindig fáxik
Szerkesztői üzenet.
3816. V. M. Néhány be fog válni.
3S17. „A közraktárakról.* Köszönettel vettük s mielőbb közöljük.
3818. M. Y. Készséggel eszközöltük.
3819. 8x. Bécs. Sajnáljuk, nem Utálkozhatunk a jelzett idSben Egerszegen.
3820. P. L. Bpest. Örömmel vettük » kés*-séggel küldjük a lapot.
3821. R. Caabrendek. Egyszerre, csomagban küldendjük meg.
3822. T. B. Letenye. Köszönettel vettem.
3823. Igló. Éljen I Becses közleményének örvendünk.
3824. „Volnék csak én" közölheti en.
382b. V. P. Pozsony. Nem tehetjük.
3826. B. BeUatincz. A kézirat eltétetett.
3827. Egyszerre kaptunk három tanügyi jköny-ret Közlését csak ké>Sbb teljesíthetjük.
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
HIRDETÉS.
Hirdetmény.
Alnlirt tömeggondnok által ezennel közhírré tétetik, miszerint vb. Máiters-dörfer Leopold faszer és röridirt kereskedő, zala-egerazegi lakos csődtömegéhez tartozó bolti és egyéb tárgyaknak f. évi nov. hó 12-ére hirdetett, azonban a felmerült fontos ok miatt felfüggesztett el-árYereztetése, a csődválasztmány határozata folytán 1879. évi decz. 23- ás 24-én Zala-Egerszegen Mattersdorfer Leopold lakásánál készpénz- fizetés mellett fog megtartatni. 969 1—1
Keit Z.-Egerszegen, decz. 6. 1879.
Erdős Géza .
tömeggondnok.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI ''Í Ö Z L Ö N T
DECZEMBER 18-in 1879-
H I
T É S
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel - tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSÁN LÖVINGER féle há?ban Knortzer szálloda mellett
budapesU- bútor- gyári raktárt
kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER és TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diazitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat, ^ 12~17)
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállitott kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor gyárosok
Férfi ingek
legfinofnabb Angol-Chiffon Oxford es Creíouokból
4-szerea mell gallér és kézelőkkel
darabja 2 trt 50 kr.
Nyakkendők urak és hölgyek részére ReadkivBII szép választékban kortyuk. zsebkesdők, harisnyák, slsi-isgek ¿s nadrágtk sat.
feltűnő olcsó árakon kaphatók (936 7—8) LATZKOV1TS A.
Fehérnemű- és uri ivat üzletében Budapesten váczi-utcza 22. sz. „Nemzeti szálloda* énűlet.
iífil
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 írtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentee elküldése eszközöltetik Syllwaschy gyógyaze rész Ka*selban (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztosíttatik, és sikertelenség esetén az összeg visszafizettetik, úgyszintén minden elő és éhezési gyógybánán valamint a ricinus olaj bévé tele «seremnél felesleges és a legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyógyszer nem tartalmas kamaia, kouss és gránát gyökért (958 9-12)
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKŰNYVEK.
karácsóni és njévi njándébokul alkalmas.
Tan sserenoaám jelenteni, hogy a köstissteletu Beke Kristóf vörös herényi róm. kath. plébnos és hírneves magyar iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hitatosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadása: .Mennyei Mannáskert", Cdvönaég ft»-vénye*, „Biztos lelki vezér'' czimü és már físenkét ezer példányon felöl a kath. hívek köst elteijedt
imakönyveket
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésűk óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, péc»i és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, misserint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. MSBBysi Baaaásksrt, vagyis teljes tartalmú ima- és énpkönyv keresztény katholikuiok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aczélmet-ssetQ képpel 8-rétü, fólbŐrbeo, kötve tokban . . frt 1 30
Egész bérben, tokban és finom aranymetszéssel . frt 1.80
Egész bőr aranymetszés, csat és kereszt frt 2.70
Zergebórben, csat és diszittéssel......frt 4.—
Finomabban készítve...... . . frt 6.—
Selyem- vagy bársonykOtés aranymetszésnél diszitve frt 7—10.—
Meaayei asMáskert, ) finom papirra nyomva 12-rétü, hat kitflnS Űdvisség ösvéays, / aczálmeUzetü képpel. Szinnyomatn czimlappal. Biztos leik!vezér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban........frt 1.2o
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban . frt 1.80
Aczél kereszt és csattal •.......frt 2 80
Zergebör díszítéssel........frt 8.60
Finomabb kiállított.....• frt 5—6.—
8«lyem- vagy bársonyk d/szitmény . . .frt 6—8.—
Meaayei »aasásker 32-rétü, temérdek képpel diszitve,
papirk. tokban , irt —.40
Aranymetszéssel, tokban......frt —.60
Aczél kereszt, csattal ......frt 1.—
Zergebór, díszesen . . frt 1.50
Selyem-bársony finom diszitménynyel .... frt 2 50
Kis rézsáskert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos araaynyomatn papirkötésben, tokban; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpapiraranymeuzéssel, tokban í>0 kr. ; aczélcsatra 70 kr ; eyész bőrben velin papír aranymetszéssel és acél csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi ésekkőzyv, 115 egyházi éneket tartalmazó, H-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített köoyvecske, ára 60 kr.
HeaekkoaUrsal ezűéay, a bold. ss Máriát kegyeletteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nafy áldszat, írta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, csinos k5nyv képekkel ára f&sve 18, k6tve aranynyoma«**! 28 kr.
A szeat ksresztati ájtatSSSáf, képes kiadás irta Szemányi Ágost szent-Ferent-z r. áldozár, kemény kOtés, aranynyomással 28 kr
Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJD1TS JÓZSEF,
könyvkiadó N -Kanizsán.
Kiváló jtS házi kenyér.
Kitűnő jó és fris házi kenyér kapható Hamburger Lipót sütödéjében
Nagy-Kanizsán, ffatcza Ujváry-féle hiz. Egy''kenyér = 1 Kilo 25 Deka = 20 kr, Nagyon előnyös a háztartásban.
Szíves pártfogásukat kérve mély tisztelettel
Hamburger Lipót
- (968 1-2) . sütő.
wwwwwwwww
OPTIKUS.
Bécsi Waldstein systemája szerint a távol-rövid- nem különben a gyengeszemünek lát-erejéhez szorosan illő szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csíptetők különféle foglalatban, nem kevésbé egyéb a látszerészetbe vágó czikkek valamint javítások is jutányos áron kaphatók (%s 4-*)
HELFI B.-nél
N.-Kanizsán a „KORONA* átellenében.
Van szerencsém tudtára adni a t. bázi asszonyoknak, hogy éti
kisebb mennyiségben
diót, aszalt szilvát, valamint boszniai, szerbiai és magyar, továbbá száraz körtét igen jatánjoe áron eladok, és megrendeléseknél nagyobb kényelemre házhoz szállítok.
Tisztelettel
Kreisler Samu,
Nagy-Kanizsán.
Dr. Pressburger-féle házban.
(967 2-3)
HALLATLAN OLCSOSAG.
WAJDITS JÓZSEF
könyv- és papirkereskedésében Nagy-Kanizsán következő tárgyak
feltűnő leszállított árért kaphatók.
u, m: mindennemű iró, rajzoló, és levélpapírok, borítékok, rajzeszközök, iró, rajzoló, valamint szines czeruzák, bel- és külföldi ruggyanta, (gumi) fekete, szines és ruhabeiró tinták, veres és szines peesétviaszok, parafa, fa- és csont tollnyelek, bel- és külföldi irótollak, i^ajzdeszkák teljes kiálli-tássál, három szeg és szegmérők, iró- és rajzminták, köszöntő kártyák és papírok; fehér és fekete rajzkréták, festékek egyenként, valamint doboz-ban, ecsetek, notizkönyvek, különösen figyelmébe ajánlom a hallatlan olcsóságot. Következő 10 czikk egy diszes dobozban elhelyezve, úgymint ls 50 iv levélpapír. 2. 50 hozzá illő levélboriték. 3. egy teljes doboz kitűnő aczéltoll. 4. három tolltartó. 5. három igen jó irón. 6. egy vonallap. 7. egy lap szivópapir. 8. egy nagy darab pecsétviaszk. 9. egy törlőgumi. 10. egy szép jegyzékkönyv aranynyomattal. Ára összesen Bécsben 1 frt. és 5 kr. és Nagy-Kanizsán WajditS József könyvkereskedésében c»ak 85 kr 10 angol levélpapír 10 borítékkal egy szines csomagban ára csak 15 kr nagyobb 20 kr. szines monogrammal 25 kr., levélpapírok dobozban 40 kr. feljebb minden nagyságra, barna gyászpapirok, 50 gyász-
papir és boriték dobozban 1 frt 60. 2 frt.
Nyomtatványok nagy raktára.
lelkészi-, községi-, ügy védi-, jegyzői-, birósági-, kereskedelmi- és iparüzleti-nyomtatványokat; továbbá étlapokat, árjegyzékeket,névjegyeket, meg-''
hívókat, körleveleket, gyászjelentéseket stb. stb. Pecsétviaszk Különlegesség, (Specialitat) ya kilo pecsétviaszk csak 40 kr >/2 kilo finom csak 70 kr. (egyedül csak nálam kapható) továbbá,
disz pecsétviaszok 1 frttól kezdve 4 frtig. írónők 1 Dct. finom irón irodák számára 22, 33 és 70 kr.
Tinták két liter egy üvegben csak 60 kr. egy liter 35 kr fél liter csak ''25 kr.
Irodapapirok 500 iv iroda papir csak — — \ — — — — — — lfrt
500 iv „ finomabb'' — — * — — — — — — 500 iv finom y2 miniszter csak — — — — — — —
500 „ „ „ havana — — —
egész dobozban (144, tollal) 50-tól kezdve feljebb
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
2-20
70 kr.
3 frt.
4 frt.
5 frt
Réztoll
tisztelettel
Wajdits József
- •■ ■ ■ ■ !»*■■» « i ■ ■ i ■ i i i—i ■ ■ ———i i ■ —■a— « ■ i i '' ■ a—w rf—+ jmm^*» . i ——t—_■
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SAGY-fcASIUMfc, 1879. deeiember 21-én.
— '' wgm
Eliftzstssl ár: ^
évre . . 8 firt.f fél évre . . 4 , !|
negyed ¿»re . . 1 „
Egy ifám 10 kr
Hirdetések
d bu^boi petitsorban 7, m*«od»*or 6 > min.len i. további torért 5 kr. '' NYILTTÉRBEN úrimként 10 krért ?é-:etuek fel. |j K»nc»tári illetek minden T) Pgy«8 hirdetésért küiö J 30 kr ö*etend5.

TlsennyoluwUk évfolyam
1
1 A lap »« ellem» réssét $ ) UíetS kOmleraiények a ., «»•rkttartíhöx anyagi rénsét illet®; kSsleraéuyek pedig « kiadóbot (»érmwntv-inté«eiiá5k :
nagy-Kanizsa Wlassleéfcsz.
BérmentKtlea levelei (eeak íemert monkalár-'' »aktéi fogadtatunk I
ilíbb: ,!
o 2\r
■^Kéeiratok fim» aem{
küldetnek.
meairi

K.-KanizRatúros hely hatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizaaí kereskedelmi 8 ipar bank-, „n.-kanizsai takarók pénztár", a „zalam egyei általános tanítót©« - tület", a „n.-kanixsai kiaded-neieló egy*Kftletfc, a «aoproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálaxztinany s több megyei ás városi egyesület hivatalos értesítője.
IIeíeiikiiii kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap,___
Előfizetési felhívás *
„Zalai Közlöny''6
1880-dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostohaságáriak, egy jobb jövő reményében folytatólagosan kiadom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19-dik évfolyamába lépő , Zalai Közlönyt" hasonló alakban s független szellemben szerkesz-^ tetten.
A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért minden nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, mi a hirdetésekre nézve is sokkal elónyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt közönség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is buz-ditani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogásával lelkesiteni.
Előfizetési ár:
1880. január—-Bírt.
január — junius félévre „ január-decz. egész évre
Az előfizetések idejekorán való megtételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések eszközlése legczélszerübb postai utalványon, melvek egyenesen hozzám intézendok.
WAJDITS JÓZSEF, it
kiadó laptulajnono» könyvkereskedése Nagy-Kanizsa.
2 frt
4 frt. 8 frt.
A régészetről.
Felolvacta Dr. Upp Vitass a .Tárna«-Kör*-ben Nagy Kanizsa, decz. 7. 1879.
(Folytatás.)
Legérdekesebbnek és legháladatosabb-nak mutatkozott eddig a görög és római régészettel való foglalkozás, melyek különben is szétválaszthatlanul vannak egybe forrva. Sót, hogy épen hazánkra, vidékünkre nézve a classicus régészet fófon-tosságu szerepet játszik, arról alább bővebben fogok nyilatkozni. A régészet ezen ága kikerekített történelemmel bir és sok helyütt valóságos hivatásszerű szaktudo-mánynyá fejlődött ki. Ezen tudomány a nyelvészeti, szépészeti és kritikai előismereteken kivül felöleli a görögök és rómaiak politikai történetét melléktudományaival együtt, ugyanezen népek magán- és nyilvános régiségeit, irodalom, beszélő művészetek és tudományok történetét és a tulajdonképeni régészettudományt, mely ismét a görögök és rómaiak még meglevő emlékei és műremekeinek ismeretét a régészeti mütant, a rajzoló és képző művészetek történetét, az épitészet-, érem-és fölirattant foglalja magában. Ugyanezen tnd^mápy^T fr^* iyntfr^ ás busám mérvadó a középkor régészeténél is.
Íme! t. hallgatóság, e rövid száraz elósorolásból is kitűnik, hogy a régészet szakszerű kezelése mily háladatos és élvezetet nyújtó, ép oly fáradságos és sok munkával járó is. Már Horáz, a rómaiak nagy lyrikusa mondá, hogy nehéz munka nélkül mitsem adtak az istenek a halandóknak. A munka dija az eredmény, a tudományos vivmány, a közvetlen haszon, mely ezáltal a tudományra magára, köz-
vetve az egész emberiség művelődésére liáramlik. Ily pályabérért harczolni: „használni az emberiségnek" — minden becsületes embernek azon a téren, melyre őt a gondviselés állitotta, első és legfőbb kötelessége.
A gyakorlati régészet kutat, fölismer és gyűjt, az elméleti a talált vagy gyűjtött anyagot tudományosan feldolgozza, azaz a megfelelő helyére ilieszti, osztályozza, levonja belőle azon tanúságot, melyet nyújt. Minden uj régészeti felfedezés első sorban is vagy egy-egy hézagot tölt be azon tárgykörben, melyhez tartozik, vagy valamely homályos pontra vet világosságot és eszmelánczolatnál fogva a már ismert jelenségek egész sorozatát teszi érthetőbbé, világosabbá ; vagy végre mindkét hatást egyszerre gyakorolja, mert a közelebbi vagy távolabbi múltnak a kézzel fogható emlékeknél ékesebben szóló tanúi nincsenek, nem lehetnek. A mult idők képe pedig még korántsem áll oly tisztán lelki szemeink előtt, hogy abban hiányokat, egész ámyrészeket ne födöz-hetnénk fel. Azt egészen, minden részletében tisztába hozni valószínűleg soha seqi fog sikerülni, de a tökélyt legalább itt megközelíteni, a régészet feladata. És hogy eme törekvésében már eddig is jelentékeny, mondhatni nagyszerű eredményekre jutott, hogy csák egyet említve, a történetírást és buvárlást gyökeresen átváltoztatta és a régiebbnél ezerszerte jobbá, biztosabbá, hitelesebbé tette, azt hosszasabban bizonyítgatni egészen felesleges volna.
Hogy csak röviden néhány gyakorlati példára utaljak, felemlítem, hogy
épen vidékünk, a hajdani Pannónia történtté vajmi hézagos volna, ha az események egész sorának emlékezetét a római1 császárérmek köriratai nem tartották volna fönn; az itt lakott rómaiak és,barbárok magánéletéről a régészet által felkutatott vagy felfedezett eszközök, dísztárgyak és fegyverek nélkül úgyszólván semmit sem tudnánk, — az itt létezett városok, falvak és települések hajdani hollétéről fogalmunk sem volna, sem pedig arról, milyen lehetett ezekben a köz- és vallásos élet, a közigazgatás mily tényezői működtek itt, hacsak a régész a: föliratos emlékeket nem gyüjtené össze és tartaná fönn azért, hogy a netáni utóbbi felfedezések által összehasonlítás és egybevetés által a múltnak még kielégítőbb, kerekdedebb képét nyerhesse. Hisz a római történetírók épen Pannoniával foglalkoztak legkevesebbet, általában az egy Tacituson kivül, csak a provinciákban viselt háborúkról emlékeznek meg röviden, szakadozottan, nekik csak Kóma és egyedül csak Róma volt ^a világ középpontja.
i 0
És most t. hallgatóság, elérkeztem azon ponthoz, melyről mint föntebb mondám, bővebben kell nyilatkoznom. A gyakorlati régészetet mindig a helyi viszonyok határozzák meg, annak mindig az adott anyaghoz kell alkalmazkodnia. Sőt tovább megyek és azt mondom, hogy mi itt a vidéken csakis apró részletekkel, gyakran igen is apró részletekkel foglalkozunk, mert nagyszabású régészetet csak az űzhet, kinek egy nagy, gazdagon felszerelt muzeum áll rendelkezésére, — de mi ezen apróságokat is becsüljük, mert
TÁRCZA.
Anyám sírhalma.
Oly bánatos, olyan bús vagyok, Kedves jó aDyám, rád gondolok ! TÖlern elragadott a halál, Engem itt busán, árván hagyál.
Az én a»ivem olyan nagyon fáj, Fájó gondolatom messze jár Tul xz ezüstbullámu Dunán. Anyámnak elhagyott sirbalmán.
Puszta e sir, csak fü nő rajta, Hej, hiszen senkisem ápolja; A Kereszten nincaen koszorú. Nincs, anyám ki érted szomorú !
E.
Egy tanár életéből»
Beszély.
(Folytatás óe vége.)
Egy boldog mellett egy boldogtalan ment ; végig az utczán, Irón léptei lankadni kezdének éa Aladár karcára támaszkodott, most egy másik utczába kanyarultak. AUdár boldogsága érzetében nem is látta az elmenőket, kik tiszteletteljesen emelék kalapjaikat, nem is vévé észre Irén halványulását, és lankadását, midőn egy báz előtt elsétál tak.
Irén az ablakba tekintett, egyszerre hidegség futotta egész testét át, feje elkábult .ós mig Aladár őt visszatarlanl birta volna a földre hanyatlott.
Aladár majdnem elájult, midőn kedvesét a földön holtan látá, Irén szemei becsukódtak és halotti halványság boritá arczát.
A nép azonnal összecsődült, kik kíváncsian és kérdezősködve állottak körül, midőn Aladár Irént felemelni igyekesett, mig egy kocsi érkezett melyen a szerencsétlent hasa száliiták. .
Tanárunk széttekintett az utczán , s ime hol találá magát, azon utczában, azon báz előtt, hol az ügyvéd lakott, minden világos volt előtte.
„Oh ón szerencsétlen I* sóhajtott fel Ká-kay, midőn Irén holttestére tekintett, reménytelenség szállá szivére, hisz <5 pár óra előtt még boldog vala, oly boldog, minőt csak képzelni lehet és most a legszerencsétlenebbek egyike a földön. —
XH.
Küsdés as élet jelszava és ha egy zitü-zött czél lobogója kezünkben van már és fáradtunk kitartással, mig czélunkat értük és most midőn a véres lobogót, melyért vért ontani is késsek lettünk volna, egy hirtelen vihar elsodorja, szomorúan és vigasztalhatlanul állunk azon helyen, hol a sors részünkre oly mostoha vala. Ilyen az életI
Mindent elkövetett,semmitse tarta nehéznek Aladár, hogy azt macáénak mondhassa , kit oly hiveu szeretett; övé volt már, karján veseté kedveséi, fénylő ssemeibe tekinthetett, csőkokkal halmozhatá őt, hiss ez vala jutalma küzdéssel telt éveinek, de a sors, a keserű sors sem számit, nem veszi tekintetbe ason nehézségeket, melyekkel tárgyunkat magunkévá tettük, kiragadja kezünkből és a holt tetemei feküssnek ott szemeink előtt.
Aladár véres könnyeket hullatott Irén hamvai fölött, szive megrepedni akart azon gondolatnál, hogy mindent, elvesztett, vigaaz-
talhatlan vala. Eltemették a kedves halottat, egy kesergő atya kisérte sírjához egyetlen lányát ; a részvét nagy vala, Aladár szenvedett, szenvedett annyit, mennyit még soha senki és vigasztalhatlanul veté magát pamlagára. Emma is ssomoru vala s midőn szenvedő bátyját meg-pillantá, könnyek hullottak szemeiből.
Nincsenek szavak, melyekkel Aladár kedélyállapotát és érzelmeit tolmácsolhatnám, borzasztó kinok valának azok, hisz miudeot elvesztett már, szülőit kisérte a sirhoz, kedvesét kiért annyi évek hosszú során átszenvedett, most még csak Emma vala hátra; á''élhetet-lennek tartá a csapást, mely boldogságát szét-rongálá.
„Ne szomorkodjál annyira Aladár" szóla Emma és melleje a pamlagra ült „ne add át magad annyira a bánatnak, mely éltünket csak keseríti, hisz él még egy , ki felettünk őrködik és bennünket vezérel."
„Szerencsétlen vagyok Emma" keserge Aladár „nincs semmi ami veszteségemet pótolhatná, rám nézve csak teher az élet és csak a sir adhatja számomra meg a nyugalmat, melyet e földön niába keresek „
Szemei megteltek könyökkel, ez vala az egész mi fájdalmát enyhitheté, kissé megkönnye-bülve kelt fel helyéről és a szobában fel és alá járkála. Gondolatai a múltba tekintének vissza, essébe jutott sze^éay anyja, ki gyermek iert majd feláldozá magát, mindazon küzdelmek, melyekkel egy kitűzött czél felé vitorlázni nem valfc neki elég fáradságos, maga előtt látá Irént fájdalmas mosolyával és mig igy elgondolkodott, hány fáradságos sőt veszélyes vállalatba kapott, képselme egy ponton megállott, ott hol földi létünk végződik.
Számomra az élet, igy gondolá, örömet nem torem, küzdelemteljes évek feküsznek a múltban eltemetve, magánossal állok e rideg földön és ha Emmát nem birnám , ugy állnék , mint egy fa a pusztaságon, me lyet senki sem ápol. Szegény Emma eléggé sajnálom, hogy mellettem örömet nem lelhet, csak őt tehetném biztonságba, akkor nyugodtan hatnék meg. Különben az orvos derék jó barátom védő kezeire bizom 8 ugyhíszem atyja leend egy árvának, ki egyedül áll a világon.
Emma ez idő alatt némán tekintett bátyjára, ki nyugtalanul sétált a szobában, arcza rendkívüli halvány vala s egész alakja par napi szenvedés alatt megváltozott,
„Mit gondolküdol Aladár?" szóla Emma kérő hangoa „hisz azt, kit már elvesztettünk , ugy sem találhatjuk többé s ha kivered fejődből e gondolatokat,ugy még nem késő, nemcaak egy nő van a világon, ki szamodra érdemes, tűrj és ne keserítsd éltemet ily haszontalan tetteiddel!"
„Nem oly könnyű az, mint minőnek te a dolgokat fested" felőle Aladár és; egy székre ült „igen vannak, igen sokan vannak de soha többé nem fogok találni Irént és nem is keresek, elhaltak már bennem azon érzelmek, melyekkel egy nőt boldogíthatnék s igy még csak egy vigass van számomra hátra, hogy ugy sem íogom soká e földet tiporni, mely oly mostoha irányomban."
Felkelt és ssótlaqul távozott a mellékszobába, Emma sokáig tekintett azon ajtóra, melyen át Aladár eltűnt, furcsát képzelt magának, az utolsó szavak megfejthetlenek valának előtte és nyugtalanul, borzasstőkat képzelve tölté el a nap hátralevő óráit.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 21-én 1879
tudjuk, hogy azok egy szerves egésznek részei és e sjerint az egész kép kiegészítéséhez szükségesek, nélkülöz hetlenek. Tekintsük különlegesen Zalamegyét. E terület a mostani előtt már három, egymástól lényegileg elütő művelődési korszakot élt át, látta az a római, ómagyar és török világot. Legérdekesebb, mert legkifejlettebb ezen korszakok között minden esetre á római volt és ez az oka. miért kell a magyar régésznek kiválólag a classicus archaeologiát tanulmányoznia. E korszakból őrizte meg az anyafold a legtöbb és legszebb emlékeket és habár ezen végtartományban, Pannoniában, a szó szoros értelmében vett műremekekre nem számithatunk is, habár kutatásainktól irodalmi vagy anyagi kincseket nem várhatunk, mégis a római házi-, köz-, kivált katonai életnek, továbbá a római, barbár elegymüvelódésneb, azon erőteljes bár talán kissé durva elemnek, mely képes volt a római birodalmat hanyatlása korában több századig a bukás örvényétől távol tartani, — annyi nyomaira aka-dufak, hogy az igy is nyert eredmény bőven kárpótolja fáradságunkat. A nagyszerű ha bukik, maga alá temeti a fél világot, még bukásában is nagyszerű. Váljon nem méltó-e a tudományos munkára. hogy azon világbirodalmat, melyet virágzása fénykorában lelkesedéssel magasztalt, elkísérje a szétmállás, szétfosz-tás pillanatáig figyelemmel kutassa azon külsó és belső okokat, melyek a szétbomlás folyamatát vagy siettették vagy időközönként feltartóztatták? És épen ami vidékünk, Pannónia volt az, mely Rómának utolsó nagy császárjait szülte, kik mint nagy államférfiak és kitűnő hadvezérek a már-már haldokló birodalomba uj, bár csak néhány századig tartó életerőt öntöttek. Horn régészetünk egyik legszebb feladata éjjpi ezen császárok nagyon is zavaros történetére minél több fényt deríteni, emiéköket minél tisztábban az utókor elé állítani.
A római korszakot nyomban követé az éjszakról délfelé nyomuló népvándorlás vagyis a nyugotrómai birodalom szétzu-zatása a germánok által, mely egy kelet felől jövő népáramlat, a hun fergeteg által oldalban találtatott. A mindkettőből támadt harczok és küzdelmek szintén a mi vidékünkön húzódtak át, talajában szükségképen bennhagyták nyomaikati És ámbár a hun birodalom alkotója, Attila
Fényessy fel és alá sétálva szobájában egy reggeli pipa füstjét fuvá maga elé és nyugtalanul várá reggelije megérkezését hisz már fél nyolczra és m£g most sem hozzák. Leült azután asztala elé és egy hirlapot forgata kezében, midőn az ajtó megnyílt és egy férfiú bfa lálsápadtan lépett be; az orvos megörült, hogy valahára ő róla ia megemlékeznek és midőn hátra fordult Jánost látja maga előtt, ki remegve alig bírt egy szót kiejteni.
„Nos mi baj János?" szóla az orvos a megrémültet tetőtől talpig mérvs.
„Szegény tanár ur !* hebe^é a szolga, ez v„ala az egész, többet oem szólt, ¿a eltűnt az ajtón. Megrémülve tekintett az orvos maga elé, nem birá e szavakat megfejteni, talán csak Aladárnak nem esett baja. Gyorsan Utána sietett a szolgának, hogy tőle bővebb felvilágosítást szerezzen , de ez már eltűnt szemei elől.
Az utczán nagy tömeg tódult azon utczába hol a tanár lakott, megkettőzteté lépteit és nemsokára a kapu előtt állt, hol a kíváncsiak tömege elzáráfc előtte az utat. Nem is szólt senkinek, mindenki kitért a tiszteletteljes férfiú előtt és pár períz múlva a tanár szobájába Art. —
Borzasztó látvány tárult szemei előtt, egy siró hölgy fogadá őt, ki kiáltozva es rimánkodva veté magát az ágyonfekvő hullára ; a tanár teste vala az,az orvos majdnem a földre rogyott, taiidőn legkedvesebb barátját halva látá, közelebb lépett az ágyhoz, megvizsgálta őt de a mentés későn vala, a szerencsétlen megmérgezte magát, egy üvegpohár állott az asztalon, ez tartalmazá a halálos mérget, mely életének végett vete.
halála után ismét alkatrészeire felbomlott, ámbár maguk az egykor oly rettegett hunok a világ minden részeibe szétverettek, szétszórattak, az Ázsiában megindult áramlat a hunok után az avarokat és a népvándorlás befejezéseként, mint utolsó néphullámot, a IX. században a magyarokat, őseinket hozta Európába, kik azután itt állandóan meg is települtek. —
A honi régészetnek, mint a mire már előbb is utaltam, őseink őskorával is kiválólag kell foglalkoznia, mert kit ne érdekelne közöttünk őseink története és ki ne érezné fájdalmasan azon űrt, mely ismeretkörünkben a magyarok po-gány rorát illetőleg oly sötéten tátong felénk ?
Akaratlanul bár, de bekell vallanom, hogy a honi régészet ez érdemben még igen keveset tett, vagy legalább is nem annyit, mint a mennyit a tárgy fontossága megkíván. Már csak hazafiasságból is terjedelmes és rendszeres kutatásokat kellene eszközölni ezen és a szomszédos Somogy megyében, mint oly területeken, hol a magyar pogányság hatalma, legkésőbb törött meg. E tekintetben még pénzáldozatoktól sem kellene visszaretteni azon köröknek, melyeknek az ily tudományos munkál;»tokra, ha kell, még a kormánytól is anyagi segély áll rendelkezésökre. A magyarok pogány korszakának története még úgyszólván egészen parlagon hever, ezen homályba világosságot hozni már a nemzeti becsület is kívánja.
Megjegyzem itt azt is, mire már előbb hivatkoztam, hogy a régésznek e vidéken még az újkor kérdésébe eső török világotVsem szabad figyelmen kívül hagynia és minden erre vonatkozó adatot, legyen ez akár okmány, akár tárgy, mint nemzetünk történetébe vágó tényt számba kell vennie. Csak hazafiúi kötelességét teljesiti, ha nemzetünk múltjának eme gyászos lapjaihoz egy-egy felvilágosító, helyi érdekű mozzanattal járul.
Csak mellesleg érintem meg, miután épen az újkorról van szó, hogy a régész nem régiség, hanem ritkaság czimén, kivált a kisebb műipar köréből sok oly újkori tárgyat gyűjt és ezáltal megment az enyészettől, melyek mű- vagy történeti becscsel birnak. Ide tartozik a cin-quecenti. a rrnaissance-stíl egész müipara, az ékszertől kezdve a masolika-cserépiparig. a barockstil mozaikmüves bútorai, régi
Két könnycsepp gördült szemeiből és pár perczig tekintett e testr«, mely egy küzdelmes élet rabja vala, azután vigasz szavaival távozott Emmától, ki félig ájultan állott a meghalt ágya előtt.
Fényessy egy levelet vive magával, melyeta boldogult halála előtt irt neki, egy szerencsétlen öngyilkos irá le bűneit és egy kérelemmel fordult hozzá, hogy atyja legyen Emmának, ki árván és elhagyatva áll a föidön.
ROSENBERGER IZIDOR.
féli kép.
Kép előttem, A tél képe ... Nem kérdezem: Rut-e, szép-e?
Csak azt látom, Hogy szomorú. Minden felül Gyásxos bora.
Fellegteljes Az ég boltja, Mintha azon Nap se volna.
A főid egész Hószem fedél, Nincsen a fán Egy caepp levél.
Kopasz minden Fa és cserje, Ámbár lombbal Voltak telve.
8ehol sincsen Mostan virág, Mintha kihalt Vón a világ.
cséhtárgyak, történelmi értékű zászlók, fegyverek, régibb cséhtárgyok és több efféle.
A régészet sokfelé ágazó és egészben mégis helyhez kötött működésének, ha sikerre akar vezetni, a nagy közönség buzgó pártfogolására van szüksége. Hisz mindnyájan tudjuk, hogy a leletek, felfedezések kilencz tizedrészét csak a szerencsés véletlennek köszönhetjük. És mit tapasztaltunk e leletek körül nagyobbára? Azt, hogyha szembeötlő anyagi értékök nincsen, a találóktól semmibe sem vétettek. Vagy elszórták azokat, vagy néhány krajczárért elharácsolták annak, a ki kérte. A leletek csak egy csekély része jutott valami szakértő kezébe, — az edények, minthogy a nép azokban kincset sejt, rendesen irgalom nélkül szétzuzattak. Vagy folakarom tenni, hogy egyik másik leletet egy.az értelmiséghez tartozó egyéniség szerezte meg, ahelyett hogy vagy egy muzeum-nak odaadta .vagy szakértőnek tudományos használatra átengedte volna, rendesen féltékenyen eldugta és annál nagyobb értéket tulajdonított neki, minél kevesebbé tudta, hogy az voltaképen mi. És azután mi történt ? Az örökösök potomáron odaadták valami tolakodó ambuláns régiség-kupecznek, ki természetesen a magyarhoni mürégíséget egy külföldi muzeumnak jó drágán eladta. Hogy mennyi emlékünk vándorolt ily módon külföldre a magyar tudomány világos kárára, azt bővebben nem is kell magyaráznom. .
(Vége köv.)
A zala-szeui-^róthi ag. ev. imállás és iskola
felszentelése alkalmával mondott szentbeszédek:
II. DUBOVAYBÉLA za!a istvándi ev. lelkésztől. (Folytatás.)
Elmúlván teháta régiek, mindenek megujultak az apostol szavainak értelme szerint az ó korabeli efezusiaknál; elmúlván a régiek mindenek megujultak ez időszerint tenálad is z.-szt-gróthi ágoat. ev. ker. leány gyülekezet! — Mtgujulva látlak mindnyájatokat; ső: meg-ujulva érzem magamat is, midőn ezen uj szószékről, eme kettős szent czélra rendelt helyen hirdethetek néktek előszőr oly örömet, mely minden józan gondolkodású, szabad szellemében nevelt és nevelendő népnek is egyszersmind öröme!
De állapodjunk csak meg egy kissé dicsekedő örömünk nyilvánításában es kérdezzük v*;on a külsők megujulása mellett megujultak-e nálunk a belsők is? felöltöttük-e magunkra az uj embernek ♦''mez uj viszonyokhoz illő kedves szép alakjat ? Templomuük és iskolánk meg-
Nem reng S"hoI
Madár ének. r
Végkép hallgat
Most az élet
Csak a szél dall Néha-néha : Kz egyedül, Mely uera néma.
De ha felzúg Zord danája: Megrendül a Fold ia rája.
Ily szomorú A tél képe ; Nem kérdezem : Rut-e, szép-e?
Kg, föld s minden Bánatt«ljes ;
Nekem azért „
Olyan kedves.
Kedves nekam A tél nagyon ; Mert keblemmel Egész rokon.
Miként a tél, Keblem ia bns -. Bánatban és Gyáazban oly dna.
Sőt szomorúbb Keblem mélye, Mint a télnek Zordon képe.
Mert van annak
Télizöldje. .. De keblemnek Nincs reménye.
VÁROST MIHÁLY.
ujulásakor nem maradt-e rajiunk a régi buz-gótalanságnak, pártoskodásnak egymással való összeférbetlenségnek, a saját boldogságunk előmozdítására czélzó üdvös törvények iránt viseltető tiszteletlenségnek szégyenlendő, szeny-nyes ruhája ? Megujult-e bennünk az akarat a jóra, buzgó törekvés a tökéletesedés terén való haladásra, összetartás a közügyek terhének válvetve leendő viselése körül; megujultunk-e annyira, hogy isten választottjainak társaságaiban mint szabad lábra állított polgárok egyikünk a másikáért jót állva megszorítás nélkül élvezhessük eme dicső alkoiványunk boldogító áldásait; egyszóval: megujult-e, megerősödött-e lelkünkben a komoly elhatározás arra nézve, hogy egyenkint és összesen és oda törekszünk, miszerint e szent helyen hirdetendő üdvös tudomány áital teljes odaadással engedjük magunkat istennek élő,szent és kedves templomaivá felépíttetni ?
Mig tehát emez alkalomszerű kérdésekre kiki közülünk önmagában keresné meg a kellő feleletet: fordítsuk addig érdeklődő gyelmünket ünneplésünk eme felszentelt tár gyára közelebbről azt vizsgálva:
Mily kellékek teszik ezt Isten előtt valóban kedves templommá?
1-ör. Maga az ur Jézus Krisztus mint szegletkő.
2-or. A lelkek tökéletesítése, mint tő czél.
3-or. A vallásbeli szelíd türelem, mint legszebb ékesség.
A legelső és elengedhetlenül megkívántató kelléke tehát szeretett hallgatóim magasztos rendel te t''ísének ezen mosi atadatott, szent helyünknek arra nézve, hogy isten előtt való-, baa kedves templom lehessen: maga, hitünk imádott fejedelme az ur Jézus Krisztus még pedig az alapul választott szent leczke eme szavainak értelme szerint: „a próféták és apostolok által eltoglalt alapon építtessetek fel, melynek szegletköve az ídvezitó ur Jézus Krisztus."
„Uram ! kihez mennék máshoz, életnek beszéde van te nálad * így szólt egykor szent lelkesedés hangján Péter apostol végig hallgatva nagy me-terének azon beszédét, melyben az általa megalapított tudományt ugy rajzolá mint az''örök élednek kenyerét. — Sokan oh Sokan nem értették akkor, sokan nem akarják érteni ma is eme nagy jelen őségü szavakat, noha pedig az élet, a tapasztalat ez a részrehaj-latlan tanító folyvást ezt hirdeti, folyvást ezt hangoztatja. — Kérdezd meg csak édes atyám fii a királyt, ki mint a népük atyja alattvalóinak jóllétében, boldogságában gyönyörködik: ha nem azon jezusi tudomány lelke által vezettetik-e kötelességének sok helyütt tövisekkel s éles kövekkel megrakott utjain, mely tudomány a kötelesség hü teljesítésében helyezi az igazi boldogságot? Kérdezd meg a zsarnokot, ki szentségtelen lábbal tapodva isteni törvényt, emberi jogokat ezernyi ezerek ártatlanul kiontott vérének gőzében fürdik s évszázadok műremekeinek lerombolásával hal-hatatlanitja átkos nevét: midőn rombolási vágyának pokoli lángja többé nem tüzeli, midőn fényes koronája izzó parázskent égeti homlokát s megdobban keblében a aziv azt hangoztatva: ez a főid nem hazad hanem csak szállásod, van még rajtad kívül hatalmasabb ur is, ki számon kén tetteidet: vajon önkénytelenül is nem igy fohászko Ük-e: uram bocsásd meg bűneimet,mint én is megbocsátok ellenem vétkezőknek, követvén azon Jézua utasítását, ki a megtérókoek Is:en bűnbocsátó kegyelmét hirdeti. — Á világhódító hadvezér, ki mindenhatónak, legyőzhetlennek képzelve magát korlátlanul barangol országokon keresztül népátok-kali letiport nemzetek gyász könyeivel táplálkozva mindenütt, mikor fövényre épített dicsőségének tetőpontjáról egyszerre a szolgaság alacsony rabigájába taszittatik : megtörve testben lélekben, vajon akaratja ellenére is — bármely nemzetnek, bármely hitfelekezetnek tagja le-gyen — nem jut e eszébe az az igazság, melyet a világ megváltó Jézus ekép fejezett ki: „a ki magát felmagasztalja megaláztatik." — A békés iparos, a szorgalmas földműves, a kereskedő, a kenyerét izzadva kereső napszamos vagy bármely rendű és rangú ember, ki lelkiismeretes buzgósággal, tehetsége mértéke szerint kamatoztatja a reá bízott talentumokat egy hajszálnyira sem térve le a becsületnek és igazságnak útjáról: vajon az ő tetteikkel hallgatagon is nem azon Jézust dicsérik-e, ki ily utasítást adott: nKeressétek mindenekelőtt Isten országai és annak igazságát és min denek megadatnak tinéktek." Mutassatok, ob mutassatok nekem világ fiai Jézus tudomány» mellett olyant, melynek igéi igazabbak, ígéretei kedvesebbek, utasításai boldogítóbbak, » szivet és lelket édesebben gyönyörködtetők volnának; akkor én a könyvet elhajítva magamtól a más ujat fogadnám el ! Halad az idő és benne as emberiség óriási léptekkel halad a művészet, tudomány ipar ezerféle irányban ki-
TIZENNYOLCZADEK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 21 éa 1879.
ti-rjedó mezején, a haladó emberi ész megdönté ma mar a természet csudáit, szép sikerrel utánozza tüneményeit, megzabolázza még a. ▼¿Hámot is, czéljaira torditja még a legellenségeaebb elwmeket is, e^yik tudós ennélfogva isteniti a pór gyermekéi, másik az Isten fiától is megta-gudjH vakmerőségében az istenséget és én mindezen tünetekkel szemben azt mondom, sőt a ineggyózódésnek lelkesedettségig fokozódott hüiigjáu hirdetem is, hogy bármennyire halad jon is a világ. nzt a magaslatot nem fogja meghaladni soha, melyen Jézus, ez az Isten ember megdicsőült. Azért rakják bár eiibém a világnak miuden tudományos müveit, a szellemi és anyagi haladás valamennyi drága gyöngyeit, vagy nyinsák fel előttem a ludomáuyos világ miudeu könyvtárát és ha köztük drágábbat, kedvesebbet, általánosabb értékűt, minden körül menyek közt ajánlhatóbbat [találok : a szent .Írásnál, ugy akkor még ma felmondom hitem tejedelmének az engedelmességet, még ma, e pillana''.ban kitépem keblemből a szivet, mely eddig Krisztusom s/.eretetétól dobogott; azon Krisztus szeretetétől, kit magamnak hitemmel eljegyeztem és a kit üdvösségem templomában 8Z-gletkövül állitottam !
Nem, oh nem édes atyámfiai! E könyv, Kriszturtnak tudománya nem változékony természetű divatczikk; nem pillanatnyi hatásra számító maga* hangú kiákvany, mit egy ujabb hatalmasabb könnyen kiszoríthat helyéből! Lelkem o könyv lapjain Istent látja teljes dics tény nvel lerajzolva; minden szavából azt ol« ias<>m, hogy ez valóságos „isteni hatalom, min-d--u hivőn»-k üdvösségére." — Közel kétezer éves életn elég kezesség nékem arra, hogy teljesülni lássam üdvezitóm eme szent jóslatát : „az ég és fold elmulhatik, de az ón beszédem megmarad örökké." — Ugyanazért az a templom, az az ur haza, melynek ily szeglet köve vau,lehetetlen, hogy kedves ne legyen isten előtt.8 lehetetlen hogy azon akár az időnek akár a pokoli ármánynak hatalma győzödel-^Ifcet vegyen valaha.
Ilyen, oh bizonyára ilyen lesz szeretett hallgatóim z.-azt-grótüi kedves nyájam az urnák szenteit s egyszerűségében is oly kedves '' templomotok mindaddig, mig ez a szegletkő tartja össze ennek minden részeit, mig. benne hitünk imádott fejedelmének Jézusunknak egy-általánosau boldogító tudománya tisztán, igazán, érthető nyelven hirdettetik, ilyennek fog az egész világ által elismertetni, mert ezen az alapon biztos léptekkel közelít.
(Folyt, következik.)
— Iparotok figyelmébe. Az év végén felhívjuk müveit és közügyeink iránt érdeklő ipa-roaaink figyelmét a „Magyar Iparosok Lapjá''-ra. E kitűnően szerkesztett iparlap eddig a 1-jtÖ kéleteaebb enemü szaklapok közé tartozik éa kiváló gondot fordit aa öaszes iparügyi érdekeknek a aajtó utján való előmozdítására. Az ipa roaokat nemcsak folyton tájékoztatja a legújabb, hasznos és utánzásraméltó mozgalmak iránt, de az iparágak gyakorlati fejlődésére is gondot fordít, amennyiben uj eljárási módokat, találmányokat saL ísmertett szövegben és a szükséghez képest rajzban ia. A ,M. Iparosok Lapja* szerkesztősége központja a vidéki ipa-roaok kérelmének, amennyiben minden ujabb vagy régibb dologra nézve szívesen nyújt felvilágosításokat, útba igazításokat sat. A lapot Gelléri Mór szerkeszti, ki egy évtized óta fáradozik e hazai iparazakirodaiom fejlesztésén és a „Magyar Iparosok Lapját", számos elsőrendű iró és a'' legkitűnőbb iparoaszakférfiak támogatása mellett , oly magas fokra emelte , hogy bátran állitható a külföld legjelesebb ipar szaklapjai mellé. Ily szaklapot minden értemes iparosnak kötelessége vo''ua pártolni. Melegen ajánljuk figyelmükbe. A minden héten egy nagy íven diszes kiállításban megjelenő lap ára egy negyedévre csak 1 frt 50 kr, Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba, Budapest, sugárut 60 sz. alá küldendők. A kaszinók, olvasókörök és kávéházak figyelmét is felhívjuk e hézagpótló lapra.
— Mai Hámunkhoz mellékelve veszik olvasóink a Franklin-Társulat kiadásában megjelent könyvekjegyzéket, valamint ugyancsak a Franklin Társulatnál megjelenő hírlapok előfize tési föl hívását. Ez utóbbiak között a legrégibb,az immár 27 ik évfolyamába lépő Vaaárnápi Újság, mely nagy képes hetilapnak, az olvasó közönség e kipróbált házi barátjának, jövőre legjobb ajánlása képeinek évről évre szaporodó száma és szebb kivitele mellett, kiváló irodalmi erők álul kiállított, folyvást növekedő változatos tartalma, mely teljesen fölöslegessé teszi a magyar közönségnek hasonló külföldi lapok járatását; mig társlapja a Politikai Újdonságok a politikai heti események gondos és hü össze- , állítását adja.A képes néplap a legolcsóbb képes '' hetilap, a kevésbé vagyonosok vasárnapi újsága tanulságvs éa mulattató tartalommal,s a politikát tárgyaló rendes rovattal: esek kiegiszUSje a Világkrónika czimü képes melléklap mely hetiközlönynek, ép ugy mint a „Képes Nép- ! lapu-nak, egész évi ára csak 2 frt. Ez ív tartalmazza ezenkívül a Jogtudományi Közlöny szaklap előfisetéai fölhívását, továbbá a Frank- ! lin-Társulat által kiadott naptárak, ünnepi és alkalmi ajándékul szánt könyvek, ifjúsági ira- i tok, szépirodalmi müvek, regények és novellák, 1 tudományos müvek, közérdekű népies iratok , népköltészeti és adoma-gyűjtemények, nyelvtudományi, történelmi és földrajzi müvek éa ima könyvek bő és aagy válaaztéku jegyzékét, a mint erról a mellékelt iv megtekintésével mindenki meggyőződhetik.
— Karáczoni és újévi ajándokul melegen ajánljuk Palotásy János páratlan szépségű I dalait, melyeknél emelkedettebb és minden ízben magyarabb dalok nem láttak napvilágot. Palotásy dalainak kiadhatási költségeit az elhunyt költő megyéje viselé az ezekből befolyt Összeg hátrahagyott, szerencsétlen családja részére fordittatik. A dalok kiállítása féuyes és méltó rtá, hogy egyetlen magyar zenegyüjteményből ne hiányozzék. Palotásy 30 válogatott dala megjelent két füzetben, a Bzerző híven talált arcaképével, oly zongorakísérettel ellátva, mely magában (énekhang nélkül) ia játszható. A dalok ára füzetenként
gán (Z.-Egerszeg.) — Báxó Beess 2584 frtra b. iug. Szavaskóvecien (Caák''ornya.) — Császár ígnácz 980 frtra b. ing. jan. 3. Kapósán (Al-só-Lendva.) — Csápáry Rozalia 2028 ftra b. ing. jan. 12. Nagy-Kanizsán.
Helyi hirek.
— Meghivás. A nagy-kanizsai tiszti öDsegéWzó szövetkezet igazgatóságának t. t»g-jait lí>79 évi deczember hó 23-án este 6 órakor saját helyiségében tartandó igazgatósági ren-d-8 ütésre tisztelettel meghívom. Tárgy. 1. Mult üiési jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelenté«. 3. Kérvények említésére. 4. Netaláni indítványok. N.-Kanizsán 1879. évi deczember hó 20 án. Mauhardt szöv. elnök.
— Nagy-Kanizsán hosszabb ideig tartózkodott Haas Dezső 69-ik zászlóaljbeli honvéd gyaiogbadnagy, ebbeli rangfokozatáról és cziméról önként lemondván, honvédkó-telezetiségén-k tartamára^ a 64-ik zászlóalj szabadságolt állomauyába mint őrmester beosztatott
— Megerősítés. A vallás és közokta tásügyi miniszter az 1876 évi 28. t. cz. alapján újból szervezett /alámegy ei tankferületben tanfelügyelőül ideiglenes minőségben kinevezett Krób Pált állomásán végleg megerősítette.
— Említettük lapunkban, hogy fesy deli vasuttársulati kaUuz lábát törte nem ugyan a kanizsai, de a boglári állomáson. Kanizsára szállíttatván a kórházban meghalt. Budai illetőségű levén, rokonai a hullát decz. 18-án elszállították.
— TehervontatÓ8ra használt s vasa latlan falusi szánokkal a fordulások és kitérésekre szokatlan falusi lovakkal lelkiismeretlen kocsisok a város utczáin eszeveszetten hajtanak. A napokban is egyik helybeli végrehajtó nejét sértette meg érzékenyen ily fe-lusi szán. A városi kapitányság a városban levő Összes kocsisokat berendelte, a sebes hajtást betiltotta. De hát a vidékieknek is jó volna parancsolni valahogyan!
— Árverés Zalamegyében. Horváth Mihály 1710 frtra b, ingatl. jan 19. Meszes-GyorkÖD. — Bili Józsefné 500 frtra b. ingatl. január 14. Tapolczán. — Ungar Ádám 727 forintra becsült ingatlan januáz 14. Nemesszeren (Keszthely.) Ugyaneunek Szent-Pé-terurón 2998 frtra b. ingatl. jan. 13-án. — Bócskei István 476 frtra b. ingatl. jan. LO Disselen. — Q-elencsér Pál né 2435 frtra b. ing. jan. 23. Mindszentkállán. — Scfcer Antal 3200 frtra b. ing. decz. 27 Szent-Jakabfán (Tapolcza.) — Orbán Anna 390 frtra b. ing. decz. 27. Alsó-Lendván. — Balassin Jóssef 778 frtra b. íngt, jan. 9. Tóth-Szerdahelyen. — Major Iatváoné 800 frtra b. ing. jan. 26. PrA-
A szegényekért. Harminca év óta nem volt olyan szigora tél mint as idén. Az utczákon végig sivít a fagyos aaél, a járókelők arczát belepi zúzmara, s s kit jó meleg ruha meg nem véd a zord fagy ellen, vörösre, kékre dermedt tagokkal didergi át élte legne hezebb időszakát a telet. A gazdagabbak, a tehetősbek fűtött kályha mellett feledik a hideget, légmenteaen elzárt szobáikban puha szőnyeg, tápláló é''el, enyhe levegő, mind arra szolgál, hogy elzárja a telet, b nyájassá, barátságossá tegye az otthont. De hajh! a szegényeknél! A munka most fölötte kevés, az élelem drága s a hideg kínzását elviselhetlenüi súlyossá teszi az emberi fájdalmak legborzasstóbbika: az éhség. Eladják bútoraikat, eladják ruháika'', melyek alig takarják didergő testöket, hogy vehessenek maguknak éa szegény gyermekeiknek egy falat kenyeret. Kifogynak ebből is s az éhség nem szűnik meg. Szobáik, melyekbe nyolczan, tizen vannak összezsúfolva, egészségtelenek, mert kinyitni ajtót ablakot nem mernek, hogy legalább a test kigőzölgésének melege el ne szálljon. Ugy üln-jk ott, egymásmellé gub baczkodva, mereven a hidegtől, rongyosan éhezve, Jaj azoknak, kik ilyenkor az éhség szavára hallgatnak« Az éhség rósz tanácsadó. Azt mondja nekik: nézd, a gazdagok úsznak az örömben, egész sor termel fütnek lobogó kandaliókkal, mig te egyetlen zugolyodban holtra válsz a hidegtől, dúskálnak az ételben, mig te meghalhatsz éhen. Igazság ez? Te is csak olyan ember vagy, miot ő! S megszületik a bűn. S a test kinai megölik a szegeny emberek lelkét. Mentsük meg őket! A társadalomnak kötelessége megtenni mindent, hogy ha meg nem szüntetheti, enyhítse a nyomon, tegye legalább elviselhetőkké a szenvedéseket. A mozgalom már megindult, s hiazszük, hogy az ország minden városának törvényhatósága, közönsége, jótékony egyesületei, testületei a szív nemes részvétének igaz lelkesedésével fogják fölkarolni az ország szegényeinek ügyét!
— A zala-szent-mihályi állomásfőnök Kanizsára helyestetett át s helyébe a kral-jeveczi vaspályai főnök rendeltetett.
— Goricsányba Imrey Ferencz kis-ka-nizsai születésű káplán Slavoniából áthelyeztetett. —
— Gyilkosságok Alsó-Lendvárói írják : A hídvégi bíró György Imre a.-lendvai szőlőhegyen Tóth Jánost és testvérét Imrét szóváltás közben bicsakkal megszúrta. Mindkettő meghalt. A tettes Zala-Egerszegen f »gva vau.
— Vigyázatlanságból Dobriban egy kocsis gazdája fiát szivén lőtte.
— tejes Géza alsó lendvai m. kir. postakezelő a Keszthely "vaspályai kir. postahivatalhoz postamesterré lett kinevezve.
— Zágrábból értesülünk, a farkasok ott annyira elssaporodtak, hogy a városba is bemennek zsákmányra; egy tanuló ifjút a város határában teljesen széttéptek, csak könyveit s ruhadarabjait találták meg.
— Az ideihez hasonló ínséget jeleznek az öregok 1813, 1838-ban is szinte mint most Göcsejben és tótságban a lengubát, kukoricza torzsát, falevelet, hajdinát, zabot és ocsút őrlőitek össze kenyérnek s ez volt táplálékuk.
— Rövid hirek. Kiss Miklós Kecskemét főispánja meghalt. — Boszniában adó miatt lázadás ütött ki, — Rohonczon távirda állomás nyittatott. — Mentovich Ferencz iró meghalt. — Dunaszekcső mellett meggyilkolták a szekérpóstást s l264frtot raboltak el. — Ab-dul Kerim haldoklik. — Borosa Mihály Székesfehérvárott uj lapot indit meg. — Az indiai alkirály elleni merénylő elfogatott. — Gyomán és Brassóban egy-egy család fuladt meg a kőszéntől. — Kossuth beteg, Nizzaba megy üdütni. Decz. 28 án este holdfogyatkozás lesz. — Tren-csénben a város közepén nappal két gyermek megfagyott. — Csongrád rendezett tanácsú város nagyközség lett. — Miskoica vidékén 6 ezer hordó bort vásároltak össze a francziák.
I n
1 frt 20 kr mindkét füzeté 2 frt. A 30 dal diszes, aranyosott vászonkőiésben 3 fri 50 kr. es atóbbirs azonban kéretnek a jókori megrendelések. Palotáay dalai kaphatók Rissner József zenetanárnál Jászberéuy ben, ki asokat az árak előleges beküldése m-dlett postadíj* mentesen; különben pedig utánvé tol k&idi meg a m. t. megrendelőknek.
— Aigner-Ab a fi Lajot szerkesztése és ki-dáaában megjelent .Figyelő* irodalomtörténeti köalöny ez évi utolaó füzete a így a VII dik kötet befejezve van Irodalmi történetünk e nagy-érdekü közlönyének méltó pártfogására fel hívjuk a t. közönség figyelmét. É»enkmt 10 füzet jelenik meg s ára « frt, míg egyes füzet ára 1 frt.
Vegyes hirek.
— Ne csókold a kutyát! A harmad virágzáson tul levő nők, de sót fiatalabb del-nőcskék is szokták a kis ölebecskéket csókolni. Mint egy külföldi lapban olvaaauk, legközelebb egy szolgáló, kinek úrnője nagyobbra becsülte öieb csókját , mint a férfiakét, a kis kutyát szintén megcsókolta. A lány hervadni kezdett, s az orvosok constatálták , hogy a baj oka a kutyacaókokban rejlik- A kis ölebeknek tisztának vélt 8 idősebb és hidegebb nők álul különösen kegyelt nyelve férgekkel van tele, a miket caók vagy egyéb érintkezés közben a négylábú ellentállhatla-nok átplántálnak Éva excentrikus leányaiba.
— Egy kaposvári polgár elment az adóhivatalba hátralékos adósságát lefiaetni. Mi-dón a nála levő pénzt áUdu a m«gtudU, hogy még 8 frtUl tartozik, hazament, kiküldte családját a szobából, felállóit egy székre s a mestergerendára felakaaztotta magát. Midőn felesége benézett az ablakon s látU a szörnyű tettet, kiáltott: „Mari visznek ám!« A nő *rre a szomszédhoz szaladt tanácsot kérni. A bölcs szomszéd azt a jó Unácsot adta, hogy a kovácshoz menjen olyan sserért, melylyel az akasztott embert le lehet venni. Mire a ko vács a szert elkészité s az ajtót betörték, a saegény ember megfúlt,
fiát. —
Papírszeletek.
— Mi akarsz lenni Pepi ? kérdé egy atya kis
— Cznkrász, papácska — felelt a kis fia.
— Cznkrász ? És miért épen az ?
— Hogy megédesítsem papám öregségedet.
Ezy U»itö igy kezdé halotti búcsúztatóját: „Nem nagy ssebbel vagyon öt, avagy hat alma De nagyobb mindennél as Isten haUlma. Azért fekszik amott kiterítve Sára Bis a nem megy többé kanizsai vásárra.
A: Hogy van az, ha valaki meghal a nagy emberek közöl, azt mint nevesetes eseményt meg írják az újságok, de ha születik, fel nem emiitik ?
B : Az onnan van, hogy most már nem születik többé nagy ember]
Fölkap a kávéházban egy iparlovag egy kalapot, mire a tulajdonos rá kiált: —Hej, az a* én kalapom ! — Pardonne, azt gondoltam hogy másé.
Szerkesztői üzenet.
3828. Zalamegyének a Muraasabályozás ügyé-ben az or«ággyülésbez intézett feliratát köszönettel vettük. Jövő számunk hozza.
3829- T. A. A szent-gróthi heti váaár történetét tárgyaló közleményt köszönjük, mielőbb közöljük.
3830. Alexandria. Decm. 20-délig nem érkezett semmi iem. Igy tehát nem vagyunk oka semminek.''
3831. B. Csabrendek. A mai számmal összesen a szekérpostán küldetett meg.
Feleiós szerkesztő: Bátorfi Lajos
ki nyert?
Prága, decz 17-én: 60, 88, 48, 46, 83. Szeben, ,„ „ 72, 69, 27, 56 15.
Lemberg „
50; 64, 17, 63, 48.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Ka nizián Wajdits Jóssef könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Üj zenemű. Táborssky ésParsch arak zenemű kereskedésében megjelent: Par Sym-pathie. Polka poar le piano oomposée par Fhi-lippe Fabrbach jr, Ára 50 kr.
Nyilvános magyarázás.
A tömegffondnok azon nem rég tönkrement na*yjátókssergyárból átvett tárgyakat fólváltás és takarítás végett több raktárakban negyed részén a valódi áron alul eladatnak. 8 frt 9* krértkaphatmlndenki következő 68 darab gyönyörű játékot, alkalmas fiuk é- leányoknak minden időben, jó csomSRolva utánvétellel küldetnek és ped.g: 1 párisi variété isinhás igen gyönyörű, és szépen dekorálva. 1 Büvéssskatyulya, egy elfogott basát tartalmazva, mely belőle
megftaöknl akar. , 1 Nikolo rendkívüli s.ép karácsoni ember, ki •»"•''■¡""V korsselencze. (95b 6> 26 szép karácson fadissitő, legújabb mód aseriut.
1 Cbinai erőtani, mindig ssorgalmas és Igen nevetséges. .12 saépgyertyaUrtókarácsonfa ssámára. 1 j ij>. klosk, mttmunka, egy mo»Ké énekló kolibrit tartalmazva. 1 Haja**o,mütíljes,mely a legnagyobb müvés.otet csinálja.
1 Errtíjördöj, mia jeltsóra nyelvét muUja.
la szép kivilágító gyertya. ___.
1 baba kocsiban, szépen öltöztetve mi a huzásnAI mosdul, vergődik és kiabál. 1 o-romai kocsi fogattal, nnnr. ésösaseaen 2 frt 95 krba kerül. Asonkivül égésien i n g y a n '' kap mindenki ráBseté« nélkül a já''ékok átvételé'' él 1 jutalmat, *II 4 darab finom aczélmetszetik képből.
Esen képek rendkívül sikerült másolatok, nsép látványokat terjesztenek és legcaélsserübbek termekbe, va/y fflnött. knak ajándékul. Kéretnek a megrendeléseketköv. tkezéeu irni:
An das Exporthaus internatíonaler Waaren, Wien, Stadt, Hemrichshof, Magaziné 8 - 9
Zongora,
Egy Pikolo zongora (Stutzflügel) fekete kereszt hurokkal amerikai dupla scálával egészen uj találmány, cs. kir. kitüntetve megtekinthető. eladásra kiállítva 5 évi jótállással és 1 évi hangolással eladandó. 970 1—2
Wogrincsies János
zongorakészitónél Teleki utcza 41.

♦ ♦♦
M
OLL SEIDLITZ ■ PORA.
Psíifc vnlAdí ha minden doboz <^imUP''/án a 8a8
cuvivur V<IJLUUJL, ¿8 ae én sokszorosított <-ségem van
lenyomva.
30 év ót* a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoBor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étváífyhiány, hasszornlás), vé-otlojas és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életr
ra<idot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
C__________________________
l A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek
| minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés Stb,
«■ tb. elleu.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-nmjol^.
Krohn M. és társáto Bergenben
(Norvégiában).
Ezen h.''ilmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czólokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasitással I frt o- é,
Fő szállítás, 3íoi 1 A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
Tuclilauben.
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKÖNYVEK.
karÁMoni és ojévf ajándékokul alkalmas.
Tan sserencsém jelenteni, bogy a köztiszteletü llebe Krícitőf vörös berényi róm. kath. plébnos és hírneves magyar író által figyelemmel szerkesztett harmadik és oegyedik kiadást ért, az hitntosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadású: »Mennyei Manóinkért", Üdvö da-\ény«**. „Biitofi lelki vezér* czimü és már tizenkét ewr példányon felöl a kath. hívek közt elterjedt
imakönyveket
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath hívek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésök óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, péoxi és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hívek közt szivesen látnák. Mennyei mannáskert, vagyis teljea tartalmú ima- és énekönyv keresztény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aezélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . . frt 130
Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . frt 1.80
Egész hőr aranymetszés, csat és kereszt . . frt 2 70
Zergcbőrben, csat és diszittéssel......frt 4.—
Finomabban készítve..............frt 6.—
8elyem- vagy báraonykötés aranymetszéssel díszítve . frt 7—10.— Mennyei siassáskert, ) finom papírra nyomra 12-rétü, hat kitűnő Üdvösség ösvésys, • aczólmetsy.etü képpel. Színny.«matu czimlappal. Biztos lelkivezér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban . »......frt 1.2"
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban .... frt 1.80
Aczél kereszt és csatul.......frt 2 80
Zergebőr díszítéssel........frt 3.60
Finomabb kiállított........... frt 5—6.—
Selyem- vagy bársonyk diszitmény . . .frt 6 — 8.—
Mennyel assnásker 32-rétü, temérdek képpel díszítve,
papirk. tokban , irt —.40
Aranymetszéssel, tokban ...... frt —,60
Aczél kereszt, csatul ......frt 1.—
Zergebőr, díszesen ...♦.*. frt 1.50
Selyem-bársony finom dí*zitménynyel .... frt 2 50
Kis rézsáskert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és énekei kis csinos aranyoyomatu papirkőtésben, tokban ; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpapiraranymetszéssel, tokban 50 kr. ; aczélcsatra 70 kr ; egész bőrben velin p*pír aranymetszéssel és ac«él csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi énekkönyv, 115 egyházi éneket tartalmazó. Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
HOMOkkosiárosii esilésy, a bold. sz Máriát kegyel-tteljesen tisztelő magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, írta Tóth Jtíke Jézus társasági ta* IV. kiadás, csinos
Raktár ar. állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer- k képekkei ára ftzve 18, kötve aranynyomas,al 2»'' kr. kereskedesében. Raktár nélküli helységekben magánügyének nagyobb A f2Mt keret2t„t, ájtatosság, képes kiadás irU Szemányi A megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. ez. közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Rosenberg Ferencz Feraelhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógysze rész Kaposvár K<>bn J. Schroder Sándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy-Kaj)roncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovies 1st. gyógy. Küttel Ist-gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombat-hely Pillich Ferencz gyógy. Soprou Mezey And. gyógyszerész Bánok. szent.György A. C. Fibícz. gyógy. Zagrab Mittlbach S. gyógy. Ir-jMmas^ hoz gyógy. Szalónak Schvarcz Gusztáv gyógy. (765 51—52
Atjoít s»ent-
Feren<-z r. áldozár, kemény kötés, aran>nyomás>al 23 kr
r* Minden megrendelés po3ta fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N -Kanizsán.
M

1 óra alatt veszély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 frtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszközöltetik SylIwaSchy gyógysze ''rész Ka*Melhan (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztosíttatik, és sikertelenség esetén az összeg visszafizettetik, ugyszmtén minden elo és éhezósi gyúgvbúuá* valamint a ricinus olaj b«''vé tele szeremnél felesleges és a legkisebb gyermek is kitűnőén használhatja.
K gyógVNzer nem tartalmaz kamala, kouHS és gránát gyökért. (958 10—12)
Vendéglő megnyitás.
«, Tudtára adom a t, cz. közönségnek, hogy én a Nádor- és Kazinczy utcza sarkán, átellenben a Ferencz-réndiek templomának, egy egész ujonaan berendezett vendéglót nyitottam.
Egyúttal tudtára adom a t. utazó közönségnek, hogy több szobákat pjonnan és kényelmesen a legolcsóbb árak mellett berendeztem.
Jó és ízletes ételekért, valódi jó borokért és solid szolgálatért gondoskodva van, . Számos látogatásért alázattal esd
965 3-3
TÓTH JÓZSEF
A
vendéglős
Nagykanizsán.
Orvosi kapaczltások
használatra csák a dr. POPP féle Anatherin-száj-
Vizet ajánlják, melynek hatása eddigelé más szájvíz által e nem éretett
Dr. POPP J. G,
c s. kir. fogorvos urnák
Bécs, Stadt, Bognergasse 2. sz. Én önnek (787 V. 3-3)
AMTUERIN-SZÁJVIZfiT
megvizsgáltam, s ajánlandónak találtam.
Oppolzer tanár
Rect. magnif. cs. kir. kórodai tauár, szász kir. ndv. tanácsos, stb.
Bizományosok:
Kapható : Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész urnái Rosenberg és Fesselhoffer József füszerkereskedésükbeu. — Pápán : Tshepen J., és Bermüller J.-nél — Kesztb»lyen : Pászte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyógyszerész. — Varasdon: Halter gyogysz.
— Sümegben : Dorner Kajet. — Sznmbathflyen : Pillich Ferencz es Radolf gyógyszer. — Határőrvidéki 8*.-Györgyön : Fibíc E. C,
— Veszprémben t Taszkaa és Társa, Guthard Tivadar é9 fiainál: ugy Ferencai gyógyszerész. —Székesfehérvárott: Brann J., Brosz-mann, ét Dieballa gyógysz. — Lovas-Berényben : Heisier gyógysz.
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schrőder és Darás gyógysz. Szeg-szárd : Brahsay gyógysz. — Bonyádon : Kramolin J. — Baján Míchitsch 8t., Herzfeld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. ék E., Zách, Kanz, Kovács, és 8ipócz gyógysz. — Ká-rádon: Zadabángzky gyógysz. — Marczaliban : Kiás gyógysz. — Tolna s Fichtl 8. gyógy«. — Dunaföldvárott Lnkács gvógysz.
— 8sent-Györgyön : Nöthiíg. — Alsó-Lendrán : Kiss gyógysz. — Rohonczon: 8imon gyógyszerész araknál.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:-
NAGY -K ÁNIZS AN LÖVINGER féle hárban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten)'' raktárral
ELLENBERGER - TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat. (94€ 13~17)
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor gyárosok.
Férfi ingek
legfinomabb • Angol-íhiffon Oxford es Cretonokból
4-szeres mell gallér és kézelőkkel
darabja 2 frt 50 kr.
Nyakkendők urak és hölgyek részére Rendkívüli szép választékban keztynk, mbkeadék, harisnyák, alsó-ingek és nadrágsk sat.
feltűnő olcsó árakon kaphatók (936 8-8) LATZKOV1T8 A.
Fehérnemű- és uri divat üzletében Budapenten váczi-utcza 22. sz. ,Nemzeti szálloda" épület.

OPTIKUS.
• Bécsi Waldstein systémája szerint a távolrövid- nem különben a iryengeszemünek lát-er ej éhez szorosan illő szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csíptetők különféle foglalatban, nem kevésbe egyéb a látszerészetbe vágó czikkek valamint javítások is jutányóg áron kaphatók (%6 5-*>
. . HELFI B.-nél
N.-Kanizsán a „KORONA* átellenében.
Majdnem ingyen IJg
Számolás köveikt;xtóben a nem rég bukott nagy briunnia-ezüst gyárban a következő 42 darab rendki ai tiszta bríttannia-ezűst tárjak csak 6 frt 75 krba kerülnek, csak nem negyed része az előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
6 drb. kitűnő jó asztali-kés Brítánía ezüstnyél és « ^ ^ * valódi nngol ezílstaczél pengével. ^ rs
6 „ legfinomabb villák Britluia ezütsből egv drbban ^ o -S 6 „ nehéz Británia ezüst evőkanál. * i g - E o
britania ezüst kávéskanál legjobb minőség. [ ® s 2 a ^
\ c **

S 5
1 w S « A Is-« U
• 1 „ erős Británia ezüst téjaert
1 B nehéz Britáuia ezílit levesaerA 6 , Británia ezüst késtarté 6 „ angol Viktória cséaze finom vésőzetel.
2 „ hatásos Británia ezüst gyertya tartó. , M ^ 1 B Britania ezüst éttermi asztali csengetyü ezüst . * « | «¡J
. hanggal. ^ > s^ _
1 bríttania ezüst theaszürő füllel vagy fogóval. ~ "5 ^
*2 drb. (955 6—12) * 3 >
Mind ezen 42 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyeHdli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől ''M évi használat után külömbözhető meg, miért jótálva lesz.
Czím és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Generál-Depot der I. engl, Britnnitt Silber Fabrikea
Blau & Kann, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
Szétküldés gyorsan utánvétellel. — Postadíj mind a 42 darabért Austria-.Magyarországban összesen 36 kr.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
!FlGT4CAmKt| 1879. decxepibejv 25-én.
TIseimyafe*jMllk árfolyam.
Oltotta! ér: ^
fél érre . . 4 . '' nefyed írre . . ''<1 < Egy snám 10 kr.
m„ j- alr
wnmtiK
6 h&aábos petiuorban 7, muoinor 6 t minden i| további »őrért 6 kr.
nyllttérben
. őrönként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egye« hirdetésért külö 30 kr fi»etend5
ŐflP
|(
unaen kölönf
A kp neQemi Ulet5 kSsleméaytk a
________illető
kfelmnényak pedlf a kiadóboa bérmentve intéwnáík: HAOT-KANIZSA.. Wlaitkstbáz-Bénntatetlea terelek.
csak ismert munkatárvaktél fofaitat&ak 1
-v
előbb:
ÖZLON
gj»fi >---- •- - ^UB |
N.-Kaniwaváros helyhatóságának, ^.-kanizsai önk. tözoltó-egylet« a ^-kanizsai kereskedelmi t ifarhamk* »DL-kanixaai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános UaiUtea
tölet«, a „n.-kanííaai kUdeé-neteló agjesület«, a soproni kereskedelmi « iparkamara ».-kanizsai kftl választmánya" a több megyei éfl városi egyesület hivatalos ér te* Itt je.
« <
. _ , m m . a I . '' _____TL A — _ i •• I ■ • a • ''1 . . . _
w— - ----------— — — .
Heteukint kétszer, vasárnap- s csfllQrtOkOn megjelenő vegyes tartalma lap.
•« . '' « i''
Előfizetési felhívás
vZalai Közlöny"
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostohaságának, egy jobb jövó reményében folytatólagosan kiadom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19-dik évfolyamába lépő , Zalai Közlönyt* hasonló alakban s független szellemben szerkesz-tetten.
A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért minden nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, mi a hirdetésekre nézve is sokkal elónyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bízva tehát a mélyen tisztelt közönség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is buzdítani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogásával lelkesiteni.
Előfizetési ár: 1380. január—márt. évnegyedre 2 frt január—junius félévre 4 frt. január —decz. egész évre 8 frt.
Az előfizetések idejekorán való megtételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések eszközlése legczélszerübb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendók.
WAJDITS JÓZSEF t u
kiadó l&ptul&jüonoa könyvkereskedése Nagy-Kanixs*,
Karácsony napján.
1879. decsember 25
A vallásfelekezetek küiönfélesége szerint egymástól többé-kevésbé eltérő, különböző szertartások között az egész keresztény világ Jézusnak az emberiséget megváltó isten-embernek születését ünnepli e napon; igen, —- ünnep van ma az egész keresztény világon.
Ki a romlott erkölcsökben elfajult emberiséget, ki a szellemi sötétségben tévelygő népeket és nemzeteket az isteni hit, remény, felebaráti szeretet, béke és szabadság égi malasztjában részelteté, felszabadítás átalakirá, megváltá, — e napon jött a világra.
Oly magasztos, sziv- és lélekemelő ünnep ez, mely megérdemli, hogy a templom falain kivül, általunk is, e helyen is megtartassék.
Hát eljöttél hozzánk ismét, mint minden évben szoktál, te nyájas arczu gyermekbarát s annyi ártatlan s csendes öröm előidézője, okozója: kedves ,kriszt-kindli; a gyermeksereg nevében, kik ka-czagó zsivajjal állják most körűi az oltárrá decorált asztalt, melynek közepén viasz gyertyáktól, szines szalagoktól, tarka ké; péktől és aranyos dióktól megrakva áll mint a minden ridegséggel daezoló s örökké eleven reménység jelképe, az ünnepi fényű, — légy üdvözölve általunk!
Hanem bn fogja el keblünket annak tsáatán, annak láttán, Üogy a .családok Ünnepe* — mint egy költőnk nevezi — sok év óta s kivált az idén csupán * gyermekek ünnepe, öröme; mert — nézzük csak! mig a nevető szemű kis lányka s az örömükben nagyokat ugró fink zajongva tánczolják körül a családi asztalt: a szoba hátterében a szülők néma sohajok, és egy-egy elnyomott köny kíséretében gondolnak rá, hogy mire nőnek fel ezen örömükben ficzkándozó, vidám gyermekek, kik nem is sejtik: mily meddő, bizonytalan és Komor világ környezi az ó öntudatlan, ártatlan boldogságukat!... hja, nehéz ám ott és akkor, nyájas, vidám arezot mutatni, hol és amikor homlokunkon az élet gondja tanyáz s vállainkat küzdelmek súlya nyomja!
Jól tudjuk mi, hogy az a köny, mely szemeidben szeretett honfitársunk e napon reszket, nem az öröm fénvló gyöngye, hanem a fájdalomnak, a szivet rágó, keblet emésztő bu és gondnak komoly czé-gére, időmutatója.
— Nézzünk körül!
A haza harezot, a lét és nem lét harczát vivja.
Nagyjaink, mint oszlopai e hazának, mint kormányzói e népnek mindent elkövetnek, hogy biztos révparthoz érhessenek ama sajkával, — mely annyi millióval rajta — remény és aggály között halad az élet veszélyes, viszontagságteljes oczeánján ... s mégis... mégis — vajh ki tudná megmondani sikerülend-e megmenteni e sajkát az elmerüléstől s annyi milliót a vizbefulástól. .. Biz emberi erőt meghalandó munkásság, szívós kitartás kell ahhoz!
— Pillantsunk be az egyes családok szentélyébe! A nyomor, az inség vagy legalább is a szűkölködés, a hiány ütötte fel már-már állandónak mutatkozó sátorát a legtöbb helyen; pedig az idén sok termett mindenből és mindenütt, ki mondhatná, hogy az 1879. Ínséges esztendő volt; szánalomra gerjed lelkünk midőn látjuk, hogy „Önzsirjába fullad .a magyar," hogy mi ennek az oka s mi mindenféle, nem e keretbe tartozik azt elmondanunk.
Minden jó érzésű honfi homlokán kedvetlenség, aggály, néma keserv ül.
Ily szomorú körülmények között miként, mi módon vigasztaljunk téged tisztelt olvasó, ki épen talán e czélból veszed magad elé a ,Zalai Közlönyt?!''
Oh fordulj azon vallásos áhítat és ragaszkodással, mely tiszteletre méltó tulajdon dicső őseinknek mindenha legbüszkébb ékessége vala, oh fordulj azon Istenhez, akit mi vallásos érzülettel Magyarok Istenének nevezünk s a ki e mai napon kegyesen egy megváltót engede születni e világ számára, fordulj hozzá és kérd, hogy adjon erőt, a jelen bajok között kitartást s öntsön sziveinkbe reményt egy szebb, jobb, egy derültebb jövó iránt.
De emellett legyen benned szent törekvés, erős akarat s szilárd jellem s ne
feledd, hogy gyáva kétségbeesés, meddő panaszhang nem ment meg.
Csüggedés helyett vigasztalódjál és lelj, találj nyugtot a jelen szomorú körülmények között is a hit, remény, szeretet hármas boldogító érzelmében ; ápold, szitsd kebledben a hazaszeretetet, nemzeti szellem és hagyományos nemzeti becsület, erkölcs és zengzetes magyar nyelvünk iránti szeretet szent tüzét s akkor — hidd el — lesz még, ád a gondviselés, amint szivból kivánjuk s kérjük is: adjon az Isten az ideinél vidámabb karácsonyi ünnepeket!
BÉKEFI ELEK.
a katonabeszállásolás és a pótadó.
Az 1879. évi 36, és 37-ik törvénynek mig egyfelől a katona beszállásolást tárgyazzák, akkor azoknak elhelyezése folytán beált terhek megosztását is rendszeresitik. • -
Az innét eredő kötelezettségnél fogva Zalamegye törvényhatósága, hogy egyrészt a törvény végrehajtását foganatosíthassa, más részt a katona beszállásolás folytán érdekelt községeket a törvény keretében kártalanítsa saját kebeléből\Svsstics Benó megyei alispán elnöklete alatt kiküldött Glavina Lajos, Nóvák Ferencz, Horváth • Mór, Tersanczky Lajos, Bogyay Máté, I Szalacsy Farkas, Talabér Zsigmond, Her-telendy Béla, Babóchay György, Plosszer Ignácz b. tagok, és Svastics Károly jbiró urak kiküldetésével f. évi decz. 15-én Nagy-Kanizsán mint a beszállásolás fő helyén kiküldetésükhöz képest az értekezletet megtartották, hol is a következőkben történt megállapodás.
Mindenek előtt abban állapodtak meg, hogy Zalamegye törvényhatósága a katonaság elhelyezésére szükséges laktanyák felépítését saját körében eszközölni nem fogja, e helyett azonban egy a megye összes adót fizető polgáraira pótadónak kivetését hozza javaslatba, mely pótadóból azon községek, melyek a katona beszállásolást teljesitik kártalanittatni fognak, még pedig minden beszállásolt legény után 12 krbau, minden ló után 6 krban. —
Ezeknél fogva azon községek, melyek a beszállásolási rayonba osztvák az 1879. évi 37-ik törvény 3-ik §-a alapján ha a hivatkozott évi 36-ik törvényben megállapított beszállásolási illetéket élvezni óhajtják s egyes polgárait a beszállásolás terhe alul feloldani akarják a laktanya építésre vannak utalva.
Tekintettel az iránt, mikép a katona beszállásolási törvény intentiója oda van irányulva, hogy a megye lakóssága ezen a katona beszállásolás kötelességei fedezésében tul ne terheltessék, miután azonban azon községek, melyek a laktanya építésére utalvák szinte e megye keretébe tartozók, lehetien, hogy a megye törvényhatósága ezek érdekét alá rendelje a közérdeknek s ezek tul terheltetését engedhesse, az volna tehát kívánatos, mikép a laktanyák felépítését mint ezt a szomszéd
megyék törvényhatósága is foganatosítja saját hatáskörében foganatom taá, mert ez alapon a terhek; megoszolvák egyesített erővel e nagy vállalat keresztülvitele létesíthető volna.
Ennyit kívántunk a tisztelt olvasó közönség tudomására hozni, megemlítve azt, hogy ezen terhek pótlásából, mig a ház adó minden forintjára 6*/10 kr addig a többi egyenes adóra 5 kr. pótadó
|A régészetről.
Felolvasta Dr. (Jpp Vllaes a .Társas-Kör«-bea Nagy-Kanizsa, deca. 7. 1879. (Folytatás.) Különben ez érdemben az utolsó évtizedek óta az állapotok sem olyan szomorúak már, mint voltak azelőtt. Hazánk több vidékén keletkeztek egyletek, melyek a nemzeti emlékek felkutatását és fen-tartását tűzték ki czélul maguknak, és igy hármas irányban működnek, u. m. élénken mozdítják elő az általános és kfl. lönleges történelmi tanulmányokat; megőrzik, fentartják és ha kell, gyűjtik a régiségeket és azokból czélszerüen rendezett tárlatokat, muzeumokat, régiségtárakat alkotnak; végre a buvárlat eredményét hasznos és népiesen oktató munkákban, évkönyvekben, évi jelentésekben bocsátják közre.
Ez ezen egyletek közvetlen működése. Közvetve azonban kihatnak a nagy közönségre, terjesztik a felvilágosodottsá-got, eloszlatják az itt is ott is még a nép között uralkodó balvéleményt vagy egy-egy régiséghez csatolt babonát, a régiségtárak nyilvánossá tétele által esthetikai-I lag nevelik a népet, tanítják a jó ízlést • és a mi a legfőbb, ébresztik és élesztik I a nép gyermekében a mult iránti kegye-| letet és tiszteletet, felköltik benne a jövő iránti bizalmat, kivetkőztetik lassankint azon durva vandalismusból, melyet eddig a régi emlékek iránt tanúsított, érdekeltséget gerjesztenek benne a tudomány iránt és vágyat, azt, ha még oly csekélységgel is, előmozdítani. De a régiségtárak közvetett haszna itt még nem állapodik meg. Ki tagadhatná meg tőlük, hogy az iparra rendkívüli jótékony befolyást gyakorolnak ? Elvitázhatlan tény, hogy az 6-, de még a középkorban a kézműipar még nem, volt elválasztva a művészettől, mint ezt napjainkban oly sajnosan vagyunk kénytelenek észlelni. A régiek azt tartották, hogy a hasznos dolgot is lehet szépen kiflii-tani, és a szerint tettek is. Innen van azután, hogy sokszor még a legjelentéktelenebb régiség, a legközönségesebb antik házieszköz is magán hordja a szép-*? ség bélyegét, hogy rendszerint vagy a szép mathematikai méreteket» vagy a szerves világból vett ízléses díszt matatja. A A szép iránt fogékony iparosban az ily régiségtárak gyakori szemlélgetése, beható vizsgálása által fejlődik, tisztul az alakérzet, uj eszmék támadnak benne és az ösztön, ezeket gyakorlatilag is kivinni És ha az ipar terén, mai napság, némi haladást látunk, az legnagyobb részt a régiek utánzásából támadt uj alakitások
» TIZENNYOLCZADDC ÉVFOLYAM.
-
nak, a régiségtárak és az ezek nyomán létrejött iparmükiállitások szorgalmas tanulmányozásának köszönhető. .
Mindezekből láthatja a t hallgatóság, hogy a régészet, valamint • egyfelől az elvont tudománynak, a történetnek tesz megbecsülhetetlen szolgálatot, másfelől mélyen belevág a közönséges életbe is, hogy tehát az igazán a közművelődés egy nem megvetendő tényezője.
Végül engedje meg a t hallgatóság, hogy a vidéki régészeti egyletekről különlegesen még egyet mást elmondhassak.
Kétségbevonhatlan tény, hogy az ily egyletek szervezése, kivált a vidéki muzeumok felállítása körül a fentebb jelzett indokok mellett még azon jogosult helyi patrioti8mus követelménye is közreműködött, hogy nem szabad a vidéket a főváros kedvéért minden nevezetességétől megfosztani, továbbá az is, hogy a leletek kétszeres érdekkel bírnak, ha vagy lelhelyükön vagy annak vidékén gyűjtetnek Össze és állíttatnak ki, t. i. az általános mellett még helyi érdekkel is. Ezen decentralisatio, mely különben a magyar nemzeti muzeumnak nem volt ártalmára, az általános humanismust pedig nagyban előmozditotta, az utolsó évtizedben hazánk több vidékén sikeresen vétetett foganatba.
Ámde az ilyen decentralisátiónak is megvannak határai, hacsak általános szét-zülléssé nem akar fajulni. Kérdem önöket, t. hallgatóim, mi lenne abból, ha minden város, minden megye külön régészeti egyletet alakítani, külön muzeumot fontartani akarna? Lenne bizonv
*
mindenütt valami, ami épen szétdarabolt-sága miatt tudományos értékre nem tarthatna igényt, szerves egész pedig sehol. A ki, mint én, tapasztalta, mennyi utánjárásba, mennyi fáradságba kerül annyi apróságot összegyűjteni, a mennyi csak egy bizonyos irány, bizonyos tárgyra nézve közelíti meg az egész színezetét, az könnyen be fogja látni azt is, hogy az ilyen kisszerű muzeumok csak ideig óráig élhetnek, vagyis addig, a meddig akad valaki, ki privát passióból gyűjt számukra. Azután az anyaggyüjtésmaga nem teszi ki, az anyagot tudományosan fel is kell dolgozni és pedig ugy, hogy a nagy közönség is okuljon belőle. Tudvalevő dolog, hogy az egyleti élet mindig pénzáldozattal jár. Ha az egyleti tagok tapasztalni fogják, hogy az egylet működésének közhasznú kifejezése nincs, hogy a régiségtár gyarapodása a tüzes kezdet után lelohad, hogy se tóled se hozzád nem mehet, ilmegy a kedvök a további áldozatoktól és az ügy is elalszik örökre, a jóakarat is kárba vész.
Iía van egy vidéknek régészeti központja, melynek talaja már maga is bőven szolgáltatja a régiségeket, ha a vidék hajdani története ezen központtal el-választhatlanul van összekapcsolva, mint pl. Felső-Pannónia, tehát hazánk dunnán-tnli része egész a Száváig, Saváriával egykori fővárosával, ha ezen a központon már létezik egy emlitésre méltó mu-zeum léteznek, '' miat a bogy yalób^n léteznek is mindazon elóíöltételek, melyek a muzeum kihatását a közművelődés előmozdítására lehetővé teszik: ugy szerény véleményem szerint a vidék csak erkölcsi kötelességet teljesít, ha a localis patrio-tismusát, az önszeretetet a magasztosabb czél elérése tekintetéből félreteszi, ezáltal az erők haszontalan el pazarlásának, elforgácsolásának elejét veszi és vállvetett szellemi munkával s anyagi támogatással ezen vidéki központ régészeti működéséhez csatlakozik, annak muzeumát, mint édes magáét gyarapítja, mert soha sem. szabad szem elől téveszteni, hogy a gyűjtemények becse és értéke legkivált azok tömegességétói függ; — föntartván magának azon jogot, hogy a központi mu-
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 25 4» 1879.
zenm keretében vidéki igényei szemmel tartassanak, a mi különben egy jól rendezett muzeumnál amúgy is magától értetődő dolog.
T. hallgatóság! Befejezem felolvasásomat. Ha sikerült önöket a régészet mibenlétéről általánosan, a honi régészetről pedig, különösen a mint ez a vidéken nyilvánul, fel világosithatni, czélomat elértem. Köszönöm a türelmet, melylyel engem végighallgatni szíveskedtek.
Tekintetes szerkesztő nr!
A 97-ik Beámu .Zalai Köslönya-ben foglalt következő sorok feltűntek:
.Sajátságosnak tetszik nekünk, hogy Zala-Szent Gróthon a heti vásárok vasárnapon tartatnak. — Ez ellen sem egyhási, sem világi intézkedések nem történnek."
Felvilágosítással kívánok azoknak ssol-gálni, kik sajátságosnak találják, hogy a sz.-gróthi heti vásárok vasárnapon tartatnak.
Ez<-nnel felkérem tekintetet szerkesztő arat, szíveskedjék következő válaszomat közelebbi lapjában felvenni.
Szent-Gróth mezővárosnak nyolca országos vására van,királyi engedélylyel de heti vására nem volt. — 1833 ik évben, ámbár már több éven át mint urodaluii főtiszt a hasonnevű urodalom felügyelésem alá tartozott, valóságot lakósa lettem, 1834-ben az akkori nraaágomnak mgos özvegy Batthyányi Jánosné szül. Her-benstein Antónia grófné asszonyságnak felter jesztém kérésemet, miszerint kegyeskedjék a mezőváros számára egy tartandó heti vásárra a királyi engedélyt megszerezni, mire azon óhajom indított, hogy legyen a mező városnak magának a piaczról némely jövedelme. — A ragos grófné helyesítette is felterjesztésemet és ki is eszközölte a királyi engedelyt, melylyel is a nevezett mezővárost megajándékozta.
A heti vásár megtartási napját szerdai napra tüztük ki, de minthogy ennek egy éven sikere nem volt, a helybeni plébános ur beleegyezésével, a városi elöljáróság ezt vasárnapra tette át oly feltétellel, hogy csak reggel 10 óráig legyen szabad az adás s vevés, a tartandó isteni szolgálat alatt mind a boltok zárva legyenek, mind pedig a piaczon a nyilvános árulás is tiltva legyen, — melyről szintén a t. járás szolgabírói hivatalnak a kellő jelentés tétetvén, helybenbagyatott.
A mint a Közlönyből értesítve lettem, a váró« negyven évi szokását jelenleg is megtartja.
Hogy kezdetben felvett szabályról a város elöljárósága eltért, oka, hogy a nagyon ki-terjedett fárából vasárnapon tartandó isteni szolgálathoz a nép tömegesen jelenik, de még a vidékből is gyümölcsöt, majorságot s más egyéb élelmiszereket (gabonát igen igen ritkán) hoznak árulás végett a piaczra, amint is viszont maguk számára a. boltokban vásárolnak, — nem találom oly sajátságos feltűnőnek, hogy épen a azent-gróthí kis heti vásár mi okból oly sajátságos lett most egysserre, midőn nagyobb városokban is vaaárnapokban szintén formális vásárokat tartanak.
TÁRNOK ALAJOS.
Jegyzőkönyv,
mely Jelvétetett a 9Zalam. Alt. Tanítótestület''1 kozp. választmányának 1879. nov 9-én Keszthelyen tartott rendes havi
ülésén.
Jelen voltak :
Holczmann Fereocs , Haschpel, József , Ujlaky Mátyás, Biró József, Pöltz Pál. Klúg József, Belányi Tivadar, Fried Ignátz, Linter János, Kolaskárg József, Érti Károly; elnök Csathó Alajos.
.. . T á r g y:
1. A mait havi ülée jegyzőkönyve olvas tatván fel, hitelesíttetett
2. Elnök jelenti, hogy szón bizottságot, melyet mnlt havi ülésünk kinevezett, egybehív te és az elnökéül Biró* Józsefet választotta. Biró J. asonban kijelentette, hogy a bizottságnak ezen megtisztelő nyilvánítása, mert a bizottság nem kellő számban jelent meg, csak ideiglenes minőségűnek tekintendő és ily értelemben fogadja el az elnökséget is; kéri tehát elnök Biró Józsefet, mint bizottság elnöki két, adja elő ason határosatokat, melyeket a bisottaág az ülés elé akar terjeszteni.
Biró József mindenek előtt felkéri a közp. választmányi tagokat, hogy birnak-e határozott tudomással arról, vájjon s „Zalsm. tanító se gélyezési-alapja* tényleg létezett-e? melynek létesésérő! azért is kíván tudomást szerezni, mert ss elnökség s bizottsági ülésen egy nyomtatványt matatott be, uf*)y ,A Zalsm. Tanitó-
sfcgély-egyletnek alapszabályai* t tartalmazza, s mely 1871-ben 20980. ss. alatt midis tori jóváhagyással láttatott el. Ha pedig az ügyre vonatkozói kg jelen alkalommal kellő felvilágosítást nem kaphat, agy a központi választmány aa elnökség utján oly egyént kérjen fei, a ki az előbb emiitett segély-egy let életbe lépéséről és annak működéséről réssletes felvilágosítást adhat.
Az elnökség által es ügyben kibooaájtandó sorokba a köveikeső kérdéseket kéri felvétetni: létezett-e esen egylet? folyt-e be valami? ki volt a vesetője ? hol lehetne ezeknek nyomára jutni ?
Továbbá keresse föl as elnökség s Koloss-Doboka megyei tanító testületet, hogy segély -egyletének slapszabályát egy pldban testületünk saámára megküldeni szíveskedjék
Biró Józsefnek előterjesztéseit az ülés el fogadja és azoknak kivitelével megbízza az el-nökseget azon odaadással, hogy a .Zalám, tanítók segélyezési-alapja" érdekében Haj-gató Sándor, volt testületi elnökhöz forduljon és a Kolozs-Doboka megyei tanítótestület segélyegyletének alapszabályain kívül még a budapesti tanítók segélyző egyletének alapszabályait is szerezze meg.
3. Belányi Tivadar elfoglaltsága miatt beadja lemondását a mult ülésben ráruházott bizottsági tagságról.
Lemondása nem fogattatott el. .
4. As elnökség a pacsai járási kör megalakítása végett bizalmi sorokat küldött Fried-rich Ferencz zala-szt. mihályi községi tanítónak, meiy alkalommal könnyitésül nevezettnek megküldötte a pacaai közigazgatási járásban levő azon községek neveit is, amelyekben községi és felekezeti népiskolák vannak.
Helyeseltetett.
5. Elnök a járási köröknek a testület tisztviselői és tagjai névsorát, valamint a mult ülésről felvett jkv. oly kivonatát, meiy a jkö-röknek közvetlenül érdekli megküldötte ; tudo miaui vétetik.
6. Köztudomásul van, hogy testületünk f. é. tapolczai közgyűlésén elhatározta, hogy a nyugdíj befizetőket feltüntető iveknek a magas ministerium által való mielőbbi kibocsátását és kézhez szolgáltatását kérelmezi, s es mégis történt, a somogymegyei tanító egyletnek agymond elnök közel maltbm ''.ártott közgyűlésén felolvastatott a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir minister urnák f. é. aug. 16-án 20002 sz. a. a somogymegyei tanító-egylet számára lekül-kött azon irata, melyben közöltetik, hogy .a tanítók részéről az országos nyugdíjintézetre teljesített befizetésekről eddig a község hivatalos nyugtája érvény nyel bírónak fogadtatott el, jövőre asonban már történt intézkedés, hogy a személyes be6zetésekről szóló külön .Igazoló ivek. adassanak a tanítóknak.
A magas ministeriumnak ezen intézkedését örömmel fogadja a választmány és Biró Józsefnek inditványára a tanfelügyelőség utján kéri a rm. minister urat, hogy a nyugdíjintézet állásáról a képviselőház elé, évenkint terjesztendő jelentését a megyei tanító-testületek nek is kegyeskedjék annak idejében megküldeni. —
7. 01 vwtátik a n -kanizsai jkörnek az 1879. jul. 31-én Kaczorlakon tartott gyűléséről felve''.t s az elnökséghez bekü ldött jköve és a kör elnökének 37. sz. átirata.
A választmáay elismerését nyilvánítja a jkörnek, a kebelében tanúsított buzgó működésért, melyet a jelen jkv. is bizonyít.
A jkv. 5. pontjában a hátralékosak irányában kimondott eljárását a körnek, az Ülés általában helyesli és hiszi, hogy jövőben a hátralékosok száma mindinkább kevesebb lesz, ha minden néptanító meggyőződik a tantestület magasztos ós üdvös czéljai felől, melyeknek elérésére a választmánynak szivén fekszik és minden igyekezetét arra fordítani legfőbb törekvése.
A jkv. pártoló tagokat is említ, melyre nézve a választmány szeretné, ki a járási körök (a mennyiben ilyen lagjnik volnának) az ezek után befolyó dijakat teljesen beszolgáltatnák ez idő szerint a testületi elnökséghez a leendő segély-egy let alapja gyarapítására, s ily tagok gyűjtése körül még nagyobb tevékenységet fejtenének ki.
A jkör elnökének jó kivánatai és elismerései nyilatkozata csak buzditólag hat a választmányra a megkezdett alapon való tovább haladásban.
8. Bánfy Alajos sümegh-jköri elnöknek 18. sz. iratát mutatja be elnök, melyből nevezett jkőri elnöknek testületünk iránti nemes cselekedetéről szereshet tndomást as ülés.
Asümeghi közigazgatási járásban ugyanis csak két a feaab rendeki és mihályfai községben van községi népiskola, és mégis jkör nemcsak fenn áll, hanem munkás részt fejt ki testületünk felvirágzása körül. S hogy kebelben ssép számú tagokat számlálhasson, jelenlegi elnöke hat aláírást ivet bocsátott ki a körjegyzői kerületek szerint, a mely jveken s felekeseti
tanitdjr nem kis számban névaláírásukkal magukat a tagdíjnak pontos lefizetése mellett 3 évre kötelezték, hogy a jkörnek tagjai leessenek. És a jkör elnöke a befizetendő összeg */,-dának a tantestületi péostárba szolgáltatását késséggel igéri.
Ily tettek önmagukban bírják legszebb jutalmukat.
9. A somogymegyei tanító-egyletnek a tanító-testületek hatás köre tárgyában tett in-ditványára nésve elnök azt a kérdést intézi az Öléshez, mily irányban óhajt ez figyben lépéseket tenni ?
Az indítványhoz többen hoszássóltsk, de fontosaága miatt hosszabb eszmecsere után sem történt végleges megállapodás, melynek hozatala előtt a választmányi tagok heható tanulmánya tárgyává fogják ast tenni.
10 Keszthely-jköri elnök 83 sz. átirstá- '' ban közli,hogy a testület segélyegylete ügyét a jkör magáévá tette s egyhangúlag elhatarozta, hogy a kör részére tett, valamint a jövőben teendő adományok a kör alapító és pártoló tagjai után, (ha ¡1 yenek létezni fogna*) befolyó összeg a segély-egyleti pénztárba a közp. elnökség utján bessolgáltassék.
Felhívja az elnökséget, hogy a körnél letéteményezett 10 frtnyi adomány t a segélyegylet alapja javára felveheti, feqntartván a kór 1879. okt 29-én tartott közgyűlés jzvé-nek ld-dik pon-.jában erre vouatkosó határozatát. —
Ugyanazon iratban 2 drb könyvet 3 frt folyó árban a tantestület elnökének rendelkezésére bocsát.
Az ülés a jkörnek a segély-egylet érdekében tett kezdeményezését örömmel veszi tudomásul és elhatározza, hogy minden, e czél-ból beküldendő összeget addig, raig a segélyegylet valóban létezni fog és ennek pénztárnoka# lesz, a tantestületi elnök érkezéskor mindjárt a zttlamegyei ált. tantestület nevére takarékpénztárba teszi é* a betéti könyvecskét pedig őrizete alá helyezi.
Ha azonban a segély-egyletet a választmánynak működése alatt életbe léptetni nem sikerülne, ugy há^om é.v Letelte után midőn a választmány működéséről a testületi közgyűlésnek beszámol, az illető járási körök a segély -egylet javára általuk befizetendő egész összeget és ennek kamatjaival szabadon rendelkezhetnek. —
A jkör által felajánlott 2 drb. könyv a mennyibea arra a közp. elnökségnek szüksége ▼an, köszönettel fogadtatik.
I 1. Elnök felemliti, hogy a megyei tanfelügyelőség szept. 27-én 1206. sz. alatt tudó-BÍtá, miszerint a hozzá feterjesztés végett beküldött módosított alapszabályokhoz, a régit is kell mellékelni.
Kötelességének tartotta tehát a jóváhagyási záradékkal ellátott eredeti alapszabályoknak azon példányát, melyet annak idejében a magas minisztérium a testületnek visszaküldött, felkeresni. Nem találván pedig ast ss elnökség irattárában, érdekeit közegekbe* fordult annak kézhezjutását kieszközlendő. De fajdalommal kell jelentenie, hogy fáradozásának mind ez ideig nincsen eredménye, bár eljárása annyira előre haladott, bogy nem érzi magát jogosítva annak magán uton való további keresésére.
Sajnálatát fejezi ki az ülés az eredeti alapszabálynak as elnökségnél nemléte fölött és egyelőre a lapokban felhivja az ügy iránt érdeklőket, hogy erre vonatkozó nyilatkozásaikat közöljék az elnökséggel.
12 Krób Pál megyei tanfelügyelő urnák okt» 17-én 1330. sz. a. k. irata olvastatott fel, mely mellett Zalam. területén levő azon kössé-gek neveit, melyekben községi népiskolák vannak küldötte meg.
Az iratból kitűnik, hogy tanfelügyelő ar a módosított alapszabályunkat a közoktatási minisztériumhoz pártolólag terjesztette föl.
As érkezett községek nóvsorát, mint ál* landót, a választmány usgyobb si kérrel slksl-maztatja, mint a tanítók névsorát. A tanfelügyelő urnák mindason kézséges tetteiért, mely*" ket alig pár hó befolyása slatt testületünk érdekében véghezvitt, jkönyvileg köszönet«* szavaz.
13. Elnök inditványára felkéretík a megyei tanfelügyelőség, hogy a legközelebb 1880. augusztus havában Keszthelyen tartandó közgyűlésünkön, megyénk népoktatási állapotáról , felolvasást tartani szíveskedjék.
A felolvasás csak emelni fogja a teltü létünk iránti figyelmet és sok tanulságos sda" kat meríthet abból a néptanító is.
14. As alsó-lendvai jkör 1879. oov. 6 áo Alsó-Lendván tartotta alakuló gyűlését, mely ról egy, aselnökségi irattárban levő jkv. tanú« kodik, as elnökség pedig ugy értesült, hogy alsó-lendvai járásban jelenleg nincs jk* ? j ért is határosottá emeltetett, hogy Góson Imre Sz.-György völgyi tanítót, mint az ^''f''ÍV " jkörnek akkori elnökét kérje fel * e,nöE *
kellő felvilágosítás ssivesmegt ételére.

il^fjammm
TIZENNYOLCSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
15. A tapolcsai járási kÖrm«galakitáaá-val Ferk Miklós gazd. fölső népiskola igazgatója bízatik meg az elnökség által. Kmf.
CSATHÓ ALAJOS m. k.
testflleti elnök.
VÖRÖSS JÁNOS m. k.
testületi II jegyző.
UJLAKY MÁTYÁS m. k. HAí)CHPEL JÓZSEF m. k.
A zala-szent-gróthi ag. ev. imaház és iskola
felszentelése alkalmával mondott szentbeazédek:
IL DUBOVAY BÉLA zala-istvándi ev.
lelkésztől. (Folytatás.)
2. Kitűzött czélja Jelé, amely czü a lelkek tökéletesítése.
.Az egész épület szép renddel rakatván nevekedik, hogy legyen az árnak szent temploma." —
Alapigéink eme szavaival az apostol egyenesen rámutat szeretett hallgatóim azon czélra, mely minden templom építők éa templom látogatók elé kell, hogy kitűzve legyen, a mi nem egyéb, mint a lélek tökéletesítése, még pedig olyan értelemben amint ezt a templomaink szegletkövéül választott üdvezitő Jézus kivánja emez utasítást adva: .Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok az Isten is tökéletes." —
A lelki vagyis erkölcsi tökéletesedést meghagyó törvény magában gondoltatva ta-gadhatlanul oly nehéz szeretett hallgatóim, hogy ast minden kívánalmaival betölteni — emberi természetünk gyarlóaága folytán r— uem vagyunk képesek. — Azonban megszűnik ez reánk nézve képtelenség lenni azonnal, mihelyt gondolkodó lelkünk világító fénye felfedezi előttünk azon igazságot, melyszerint maga » világ megváltó Jézus sem a tiszta hiány nél-küii tökéletességet értette ama fentebbi utasítás kiadásakor, hanem csak a vágyat, a buzgó törekvést, melytől ösztönözötten a felséges Isten ujja által elibénk kitűzött szent és nemes czélokat tehetségünk mértéke szerint a menynyire tőlünk kitellik, elérni, vagy legalább ia megközelíteni igyekszünk. Ugyanazért eme kötelességet felállító törvény alól senki, de senki síucs az emberek között kivéve, mert Pál apostol szerint még aunak is, aki magának ugy látszik, hogy áll, vigyázni kell, hogy el ne essék azt mondván : .nem hogy a c.zélt elértem volna, de törekedem kell annak megközelítésére.«
.Ismerd meg magadat" hangzik az intés a régi vrlág egyik hírneves bölcsének Sokra-tesnek ajakáról, ki jól tudta, hogy az önvizsgálatból származott önismeret képezi egyedüli alapfeltételét minden emberi tök élet esbülés-nek, ezen alapon juthatván oda, hol egyéni gyengeségeinket, hibáinkat fogyatkozásainkat tisztán meglátva, javulási szándékkal lépünk a haladás zászló vivőinek dic3Ő sorai közé.
Beismerem szeretett hallgatóim, oh mert a mindennapi tapasztalat kényszerít erre, hogy még igy értelmezve is nagy és nehéz feladat ama fenntebbí utasítás szerint járni éltünk minden körülményei között mindaddig míg sajátunk lenni meg nem szűnik az a velünk született természeti gyengeség, mely sserint ember társaink szemében a szálkát is meglátják, magunkéban pedig a gerendát sem vesszük észre. De legyen bár ez igy, töltse bár el őszinte fájdalommal tökéletesedni vágyó lelkemet eme gyengeségnek kínos érzete, mégsem mulaszthatom el e pillanatban szivem, lelkem teljessé géből hálát adni azon gondviselő istenségnek, ki — hogy az ő képére és haSonlatosságára teremtett ember mint ilyen hozzá mind közelebb juthasson — nem felejtett el oly esskösökról gondoskodni, oly intéseteket alapítani, melyek segítsége által az ember valóságos koronájává fejlődhetik ki az egész teremtett világnak 1
Ilyen eszközök az ő kijelentett szent akarata, a lelkiismeret és a teljes szent írás; ilyen intézetek: a családi életnek csendes boldogságot termő meleg tűzhelye, ilyenek az iskolák és az urnák szent templomai. — Ily lelket tökéletesítő intézetnek nevezem én szeretett hallgatóim különösen a templomot, hova elhozhatja világ fájdalmát a nagy tömeg által nem méltányolt, félrevetett érdem, itt megvonulhat az irigységtől üldözött szent erény, szűzies ártatlanság, itt anélkül,hogy kignnyoltatáatól kellene félnie kisírhatja, kipanaszkodhatja szivkeservét a családi élet boldog otthonából száműzött apátlan anyátlan árva; itt beszélgethet''Istennel szia, ki iskolai nevelés nélkül kénytelen végig fntni az életnek sikamlós és tövises pályáját A tesa-plom as as egyedüli hely, hol minden rang éa rendkülönbaég félre tétetvén mindnyájan teat-véreknek szóiitatunk, buzdítva, serkentve oly erényea cselekedetek gyakorlására, melyek Isten és emberek előtt kedvességet eaakösölnek számunkra. Itt nem kedvezünk a bűnnek rejtőzzék bár selyem, bibor, bársony öltözet slá a kiemeljük, felmagaasialjuk as erényt, az erde-
met, habár koldus rongyok takarják ia aat • az itt kimondott igaz ítélet ellen nincs felebbe-sés, hamis tanuknak pedig is pétisért nem ad»-* tik itt igasság senkinek ! Itt as igének világító ssövétneke középen áll, hogy láthasson nála mind az, ki ide jővén éh esi éa azomjuhossa az igazságot. *
Jaj asért oh esersser jaj azoknak, kikhez még mai napság is eme jososi dorgál ássál kell fordulnunk : „meg van írva as én házam imádságnak háza és ti ast latroknak barlangjokká változtatjátok0, kik a könnyen félrevesethető tanulatlan, kellőkép nem iskoláson ingatag jellemű nagy tömeg elől még a templomban ia elzárják mintegy véka alá rejtik as igének vi lágát s érthetetlen nyelven bessélve szemkápráztató dolgok ssinbelyévé változtatják az árnak szent házait, melyek ily módon fenséges czéijukkal — a lelkek tökéletesítése cxéljávsl — ellenkezőleg majdnem egyedül csak a külső érzékek gyönyörködtetésére vannak kárhoztatva s lealacsonyítva.
Vajha, oh vajha ily ssomorn sors ne tenne osztályrésze e kisded templomnak soha, vajha ellenben magasstos rendeltetésének mindenkor megfelelve örömére, dicsőségére állana fenn Istennek s kire alapítva lón az üdvesitő ur Jéaua Krisztusnak és vajha aa itt hossátok intésendő s lelketek tökéletesítésére csélozó tanítás soha ne lenne kiáltó szó a pusztában''.! Igaz ugyan, hogy nem várhattok tőlünk, tanítóitoktól csengő-bongó, virágos kifejezésekkel felczifrázott világi bölcaeeéget, de hallhattok tiszta, egyenes igazságokat, melyeket minden külső féuy és pompa nélkül evangeliumszerű egysserüségben hirdetünk, követvéu ebben is a mi mesterünknek Jézus Krisztusnak ssép példáját. Jöjjetek azért ide mindenkor lelki szükségtől indíttatva, jöjjetek tanulási szándékkal az igaz . tudomány éhezésével és szomjuhozásával, hogy midőn az urnák szolgái hintegetik köztetek az igének magvait, a ti lelketek legyen haaonló a jó termő földhöz, mely minden viszontagságos időjárás mellett is megteremje a töké letnsedésnek, a szellemi és anyaga haladásnak óhajtott édes gyümölcseit,
Igy azután biztosithatlak benneteket arról, hogy kedves temploma leszen Istennek e kisded hajlék az idők végéig, mert igy tehe-tetJen, hogy hiányozzék róla erre nézve a végső kellék, mely
3. a vallásbeli szelid türelem, mint legszebb
ékesség.
„Együtt épüljetek a megvetett alapon, hogy istennek temploma lehessetek a szent lé lekben." Ekép szól alapigénk végpontjában a nagy apostol szent Pál, hogy értéaére adja nem csak aa efuzusbeli gyülekezetnek, de egyszer mindenkorra as egész világnak, miszerint bármely téren, akármely ügyben a sikeres együtt müködhetéshes megkívántató sselid, békés türelem termi meg aaon kedves virágokat, melyekből a hív munkások a lelkes küsdők homlokára hervadhatatlan kossorut sző a méltányosság és az isteni végetlen kegyelem.
(Vége köv.)
l
DECZEMBER 25-én 1879
-''| 1111 I.

Helyi hirek.
— Boldog ünneplést kivánunk lapunk tiastelt pártolóinak és kedvee munkatársainknak l
— A kanizsai dalárdának első nagyobb fellépése — mióta újból sserveskedett — múlt szombaton este tartatott meg diszes közönség jelenlétében, Knortzer Frigyes ur izlésteljes szép termében. A programmszerü darabok szabatos előadása zajos tapsokat aratott s többet isméielniök kellett. Dietrichstein Ilka k. a. zengzetes, kellemes hangja büvölőleg hatott s kiváló elismerést érdemel, hogy a legújabb magyar dalokat — Nótás Kata szinmü bői — mutatta be. Ollop Imre uruak, mint min-dig, ugy most is humorteljes előadása kedélyes, vig hangulatot idésett elő. A fáradhatlan karmesterek : Berecz Imre éa Ollop Ernő urak ugy a dalárda ösazea működő tagjai fogadják elis-meréaünket l Hangverseny után táncs következett, mely a hajnali órákig fesztelen kedélyea-séggel folyt Horváth & Grünbaum zenetársulat kedvelt zenedarabjainak élénk előadása mellett, A bevétel 180 frt volt.
— A nagy kanizsai társaskör 1879. decsember hó 31-én saját helyiségeiben táncs-caal és tombolával egybekötöttsártkörüSylves-ter-eatélyt rendes. A meghívás másra át nem ruhásható éa a jegyváltás alkalmával előmutatandó. Jegyek válthatók a társaskör helyiségében decsember 31 én délután 3—6 óráig. Belépti díj: Tagoknak egyénenkint 1 frt.,Nemtagoknak 1 frt 50 kr. Egy tosritelajegy ára 20 Knséete 8 órakor. A tiszta jö vedelem a társaskör alapvagyona gyarapítására fordittatik.
— Felolvasások. A kereskedelmi ifjak önképsÓ köre álul rendeaett felolvasások mindinkább nagyobb figyelmet gerjesstenek, mely esak dicséretére válik a tevékeny körnek. Mult vasárnap Hoffmann Mór irétársunk aaa-batos, helyesen átgondolt s vousó modorban
tartott előadást a kereskedelem és tudományról, nem kevesb tetssést aratott as ifjú lelkületű öss Lőwy Jóssef ur huntorgazdag felolvasása as ussora és ussorásökrét. A ssufolásig megtölt termekben pessgő élet uralgott^szépeink is nagy számmal jelentek meg.
— Megtekintettük Wogrincsica János songorakéasitó urnái a Teleky-utcsai 41 sz. házban lévő uj zongorát, mely kereszthurokkal van késsitve. E gyönyörű kiállítású kicsiny s mégis erős, kellem«« hangú zongora a legújabb találmány s méltán figyelmet gerjeszt. Nevezett jeles zongora késsitö ur elismerést érdemel hogy ezen amerikai kettős scálával bíró son-gorát városunkba szállította. Ajánljuk megtekintését s bizonyára nemcsak es, de több is el fóg kelni vidékünkön.
— Vj évi ajándék iparosainknak. A fehérvári kiállításon nagy kanissai iparosok által elnyert érmek és emlékokmányok termé-sseti valóságukban csak a napokban érkestek meg a helybeli általánoa ipartársulathoz azon felszólítással, hogy azokat illető tulajdonosaik közt ünnepélyesen ossza fsl. Külön nagyobb szerű ünnepélyt ezen czélra rendezni viazonya-ink közt nem mutatkozván lehetségesnek, felhasználjak a Polgári Egylet snves elősékeny-ségét, melynél fogva a kiosztás alkalmas helyiségben kellő nyilvánosaággal mehet véghes, még pedig Karácsony másodnapján f. hó 26-án esti 6 órakor. Ugyanezen estén a polgári egylet díszvacsorát rendez, melyen az érmek és | okmányok tulajdonosai, habár nem egyleti ! tagok is szívesen láttatnak. (Egy teríték ára 1 '' frt) A nagy-kanissai ált. ipartársulat elnöksége.
— Nyilatkozat. Több oldalról hamis hírt vettünk arra nézve, mintha egy oly clnb-bot akarnánk alakítani, melynek feladata lenne a városi képviselőtestületben ellenséket képezni, erről szó sincs; de igen is van alakulóban egy oly kör, mely e lap munkatársait tömöríti s nemes intentióból eszmecsere utján fog a tollal harczolni, melyről egyébként- bővebben is fogunk nyilatkozni.
— Meghivó. Keszthelyen alakitandó „önkéntes tűzoltó-egy let* alaptőkéje javára, a folyó év Sylveater estéjén, Keszthelyen, az «Amazon* szálloda nagytermében tánczkoszorúcska rendeztetik. Belépti díj i frt. — Családjegy 3 frt. Kezdete 8 órakor.
— Tapolczáról irják, hogy a vasút kiépítése Ügyébea a napokban értekezletet tartottak ott az érdekeltek. A vidékiek ugy szeretnék, hogy a vaaut Jánosházától Sümegheu át Tapolczáig vezettetnék, Eszterházy Pál gr. ellenben azt az ajánlatot tette, hogy a vaspálya Pápától Devecseren át Tapolczáig építtetik ki, ő kész ingyen átengedni az erre aaükaéges te rületet. E tárgyban megállapodás végett egy 12 tagu bizottság megy a jövő héten Pápára Eszterházy grófhoz.
— Rövid hirek. Déván egy 116 éves nőt temettek. — 4625 ügyvéd van Magyarországon. — Kralicz $)énes honvéd ezredes meghalt. — Francziaországban 17 ezer írónő van — A travniki kaszárnya, leegett, a kár fél milió forint. — Valéria fbgnőnek több magyar könyv vétetett meg karácaonyi ajándékul. — Egy pozsonyi hivatalnok nejével 65 éves házassági ünnepélyét tartotta a napokban. — A párisi .Murcia-ünnepély" kevésbé sikerült. — Bosnyák földön elhalt Trefort Ervin tetemei Bpestre száll itattak. —
ki nyert?
Bécs, decz. 20 án: 24. 78. 16. 47. 37.
Grácz, „ , 57. 80. 75.58. 90.
Temesvár, „ „ 14,62.11.27.74.
Irodalom.
(E rovat alatt mefemütett munka Nagy-Ka-mzsán Wajdits Jómef könyvkereskedése által mar-rend élhető.) -
V - owna hrti képes lapot fog
Brankoncs György szerkeszteni és Wodianer F. kiadni uj évtól keadve. Ara egéss évre 4 frt.
— Somogyi Ed* szerkesztése és Rsnt-mann Frigyes kiadásában meglepően ssép és tartalmas képes heti lsp első száma jelent meg .Ország-világ* ősimen. Czélja egy tökéletesen eredeti magyar képes házi éa családi lapot alapítani. Ara a finom kiállítású lspnak negyedévre 2.50 félévre 5 frt.lBgéss évre 10 frt. Egyes tűset ára 40 kr. Melegen ajánljuk.
Piacri fcrak.
100 kilof. saiaitva.
Vsszpria : Buaa 18.60-14-20 Roma 9-80-1(120
¿•rpa 8.-9 — . Zab 7.50—7.60 Kukoricaa 7.30-7.50
Ssprss: Baza 13.90.—H 50. Roaal0-60.—11-—
Arp.8 80— 9.40Zab 7-70—780.Kukoricaa •_
8yor: Boaa 14-14.25. &o«a 10 25—1040.
Arpa 9.50-10- Zab 7.40-7.65 Kukoriesa 6.80—.7— SzsBkstbsiy: Buaa 13.20— t3.«0Bozs 10.-W60
Arpa 8.--8L40. Zab 7--7.40.KiUoricaa 6-40-*e0
Pies Buaa 18 20—13 70 R-*s 9.70- ld. Arpa
7.70.--& Zab 750—7.80 Knkoricaa 8.80—7.10,
Bees: Baza 1430—14.95 Roza 10.40—10.76
¿rp» —•--Zab 7 90-7.95 Knkoricaa 8.90.—
9.--
SztkStftMrvtr: Buaa 12.30—12 60 Boas 940 9-50 Arpa 7*60—8*— Zab 7--. Knkoricaa
6.40.—. :
Mehaes: Buza 12.80-.—. Rom 10.50 Arpa
6-70—.— Zab 6.&0—.— Knkoricaa 6.70—
P4pa: Buaa 13-13 60 Roas 8 60—9 50 Arpa
8--9-— Zab 6 40—T— Kuk. 5-60—6.20.
Papírszeletek.
a tisat-
nokolt.
Fgy képviselő a megye kíkerekitéséríl ssó-
Erre egy német karzati veadég igy szólt. — Was thnt der Herr kikerikiron ?
EL T FL
\
t
Délben négy felé megy a vonat a indóháznál. Septében jS egy utaa ós kérdá viselet: mikor megy az utolsó vonat?
Az utolsó vonat indulását valamint Bn, agy
én sem tudom. ,
— Kevés nem árt! szokta mondani Sári aéoi. Egyszer a lányát kedveiével találja.'' Ejh, ejh leá nyom, rettenetes, neked saeretőd van.
— Hisxen édes anyám, csak égy van, essél kevesebb nem lehet, s te mondod, hogy kevás oea árt meg.
Szerkesztői üzenet.
3832. B. E. Teljesült. Az idő némi változtatást idézett «15.
3833. 8«, S. M.-ssiget. Kösaöoet a megemlékezésért. Vajha jelen lehetnék !
8654. Gy. A. Ujérra saóló költeményt kösaö. nettel vettem. 8ajnálom, hogy nem találkozhattunk.
3835. R L. Sopron Ttlaeteaen fogunk meg^ emlékezni róla.
3836. R. Veszprém. Csak később válaaaol-
hatok.
3837. K. A. Budapest. Köszönet, intézkedünk. 8838. G. Kessthely. Tárczarovatuokat a caik-
kek sokasága miatt az idei két saámra elhagyni vagyunk kénytelenek. I .es jő a beküldött elraefatta-tás, csak tovább-tovább; mindig s«ivesen lápjuk. Kint nincs baj, caak önt váiják.
Sü39. Lu E. Büdapewt. Ea idő tájban felhalmozódnak a szerkesztői teendők. Lerélirásra nem jut idónk. Január végén — igen.
3840. „Késő este" megsemmisült. 384V „Gondolatim". Átkozott rosaak . Szelídebb hang ülik s nyájas mnaaáhoa.
3842. Eger. «ár a papírért. :.
3843. Fr. T. Átadtuk a kiadónak.
Felelős szerkesztő: BátOrD LajOS.
Minden lalaiiirei feiiel
1 ófa alatt veszély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 frtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszkösöltstik 8yllw«H< hy gyógysze réss Knatelbnn (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül bistosittatik, és sikertelenség esetén as össseg visszafizettetik, ugyssintén minden eld én éheséal gyógybánás valamint a ricinus olaj be-vétel« »seremnél Mesleges és a legkisebb gyermek is * kitűnően haasnálhstja.
E gyógyszer nem tartalmas kaulaln, kousa éa gránát gyökért, (958 11-12) i \ •_ _
Kiváló jó házi kenyér.
Xitünö jó és írül házi kenyér kapható Hamburger Lipót sütödéjében
• 4* • t
Hlfly-Kaniztán, fóutcza Üjváry féle ház. Egy kenyér = 1 Kilo 25 Deka = 20 kr, Nagyon elónytft i háztartásban.
Szíves pártfogásukat kérve mély tisztelettel
Hamburger Lipót
(968 2-2) Bütö.
jH » ■ « »
T"
v
HZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM


szerencsénk & n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN - LÖVINGER-féle há?bair Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLEHBERGER é. TÁRSA
czég alatt nyitottnak Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat, . . (94€ 14~17)
Mindennemű kárpitos munkálatok'' ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bátor gj áronok.
„THE GRESHAM"
életbiztosító-társaság Londonban.
Magyarországi fiók:
Budapest, Fer. József-tér 5.
Ausztriai fiók :
Bécs, OperariDi 8.
fres. 62.319,848.— fres. 13.050,747.15
fres. 86.000,000.— fccM. 54.738,050.—
A társaság vagyona.........
Éri bevétel biztosítások és kamatból 1878.
janin» 30-án.....:.....
Kifizetések biztosítási ét járadéki sértődések I visszavásárlások stb. után a társaság fennállása óta (1848) több mint .... A legutóbb tizenkét hónapos üzleti idő alatt
a társaságnál ......
értékig nyújtattak he ajánlatok, miáltal a legutóbbi 26 ér alatt benyújtott ajánlatok «•»«értéke több mint ....... fre« 899.457,175.—
értékre megy. — Tervezetek • minden közelebbi felvilágosítások az ozitrák-magyar birodalom minden nagyobb ▼árosában az ügynök urak s a magyar és osstrák fiókok álul adatnak.
(914 5-12)
r »
ZALAI ¿ÖZIÖK''T
\ V>
'' í t i
) ; va—'' r* — .
i lfttt.
r *
'' M
V/
TŰS
wwwwwwwww
Bécsi Waldstein systémája szerint a távolrövid- nem különben a gyengeszemünek lát-erejéhez szorosan illő szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csíptetők különféle foglalatban, nem kevésbé egyéb a látszerészetbe vágó czikkek valamint javítások is jutányos áron kaphatók (966 6-»)
HELFI B.-nél
N.-Kanizsán a .KORONA'' átellenében.
Zongora.
Egy Pikolo zongora (Stutzflügel) fekete kereszt hurokkal amerikai dupla stálával egészen uj találmány, cs. kir. kitüntetve megtekinthető, eladásra kiállítva 5 évi jótállással és 1 évi hangolással eladandó. 970 2 —2
Wogrincsics János
zongorakészitónél Teleki-utcza 41.
Van szerencsém tudtára adni a t. házi asszonyoknak, hogy éu
kisebb mennyiségben
diót, aszalt szilvát, valamint boszniai, szerbiai ée magyar, továbbá száraz körtét igen jutányos áron eladok, és megrendeléseknél nagyobb kényelemre házhoz szállitok.
Tisztelettel
(967 3-3) Kreisler Samu,
Nagy-Kanizsán.
Dr. Pressburger-féle háiban.
•I ''
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKÖNYVEK.
karácson! és njévl ajánd< tokul alkalmas.
Yan szerencsém jelenteni, hogy a köztizzteletu Beke Kriwtóf vörös herényi róm. kath. plóbnos és hírneves magyar iró álul figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást árt, az hitatosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadású: .Mennyei Mannánkért"* Üdvé-sé* ösvénye«, „Bizton lelki vezér- czimü és már tizenkét eser példányon felül a kath. hívek közt elteijedt
1.80 2.70 4-6.—
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam. Beke Kristóf plébános ur, a kath. hívek jobbléteért lelkesen k&zdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és esek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésűk óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécni és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagy"»*'' kinyerték, s ezáltal ki-fejezést adtat, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák, ■saáysl SUülBáskert, vagyis teljes tartalmú ima- és énekönyv keresztény katholikaaok használatára, harmadik kiadás, ót mttvéazi aezélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . . • frt 1 30 Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . - frt
Egész l őr aranymetszés, csat és kereszt ... frt
Zergebórben, csat és diszíttéssel . '' . • • frt
finomabban készítve........frt
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel díszitvo frt 7—10.—
Messyei suzaáskert, ) 6aom papírra nyomva 12-rétü, hat kitűnő Űdvissél ösvésye, / aczélmetszetű képpel. Szinuyomatu czimlappal. Biztos Itflüvszér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban.......
Egész bór, finom aranymetszés és tokban Aczél kérésit és csattal . .
Zergebőr díszítéssel.......
Finomabb kiállított..........-
Selyem- vagy bársonyk díszitmény Messyei ■assátksr 32-rétü, temérdek képpel díszítve, papirk. tokban ,
Aranymetszéssel, tokban......
Acxél kereszt, csatul .....-
Zergebőr. díszesen .....''• Selyem-bársony finom diszitménynyel . . . . •>
Kis rázsáskert v*gy a kath keresztény ifjúság imái csinos aranyoy->matu papirkötésben, tokban ; ára 30 kr. ; ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben volinp*piraranyinetszésael, tokban f>0 kr. ; aczílcsatra 70 kr; egész borbea velin p-ipír aranymetszéssel és ac«él csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi ésekkísyv, 115 egyházi éneket tartalmazó, Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr;
Hoaskkoáároai ealésy, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tiszteié magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldszat, írta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, csinos kflnyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomsssal 28 kr.
A szest keresztzti ájtatosság, képes kiadás irta Szemányi Ágost szent-
Feren<z r. áldozár, kemény kötés, aranvnyomással 28. kr _
Mind*n megrendelés posta fordultával esskö*Clt«tik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N.-Kanias/m.
frt frt frt frt
frt frt
1.20 1.80 2.80 3.50
5—6.—
6-8.-
—.40 -.60 1.— 1.50 2 50 és énekei kis angol vászon
irt frt frt frt frt
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható :
1500 példány
H&lljnk a szép szót! A
Magyar felköszöntó (toast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bóvitett kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, disses kiállítása és tö- . mött tartalma, agy hasznos és mulattató voltánál fogra mindenkinek, de különösen az ífjoság figyelmébe ajánlható. 880 lapra terjed 8 díszes kiállítása. Az I-sŐ kiadás év alatt, a második 2000 példányban rövid id6n kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt. 80 kr. — Tartalom kivonata: Előszó. Költemény. A toaazt eredete. A hasára. Diszünnepélynél. Diszebédnél. Hölgyekre. Családi ünnepélyeknél Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegzóben. Beigtatáanál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések, összesen 243 felksszöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a pohárt?
Magyar felköszöntó könyv. Szerkesztett« Bajgató Sándor. Ára díszes kemény kötésben csak 1 frt Ezsn eredeti felkögzöntéseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Csokor és billikoni
magyar köszöntő és felköszöntő eredeti költemények. Irta: Városy Mihály. Második tetemesen bóvitett kiadás, ó félsége által 10 aranynyal kitüntetett mü ára igen diszes kiállításban kemény kötésben csakl frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr.
Rajta fiak vigadjuuk!
Közkedvességű dalk^nyv, ötödik bóvitett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mó közel 1000 válogatott dalt taltalmas ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bóvitett mó, színes borítékkal kötve, csinos Űállitásáaál fogva is . kitflnő, mondhatni: a maga nemében páratlan mű. mely már több mint tizennyolczezer példányban forog a közönség kesén. Ara a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésü diszkötés 2M> kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indalók, tarméczetdalok, románczák,élez- és gnnydalok, szerelemdalok, bordalok,tánczdalok, rab- és dnhsjdaíok, idegen dalok, opera és operette-dalok sat
Rajta flul£ vlffEuUunH!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta liny ok mulasnnk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyű jtötteWsjdits József. Ajánlható mindkét nembeli malátái vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára as 500 lapra terjedő, színnyomat a borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetssésü ditzkísdásnsk 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. A* egézzségrőL Pipere asztal. Öltözékszoba. Illemtan. Jeles mondatok. Hónevek. Virágnyelv. 8zinnyelv. Szavaimányok Adomák. Kérdések s feleletek Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtö emlékversek. Társasjátékok. Tréfás malatzágok. Tánczkönyv és zárad4k.
Rajta párok táaeso|j*ak!
Lakatos Sándor Unc«könyve, mindkét nesnbeli iQoság szászára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott táncsábrákkad, disses csimborikkaL Keménykötésű
mű ára 1 frt 40 kr.
Ujéií, név- és.születésnapi s as élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött ia kötetlen beszédben. Irta: Hoffman Mór, diszes nyoasata kessény kötésben, ára 1 frt.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segitő minden adás- és vevéznél, ''/. krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól 10<>0 frttg. Teli és üres hordók megmérése kiszámítása. A gömbölyű fák knbik tartalmának meg-határoztathatásáróli táblázat. A sulymértékek vámsulyra való átváltostatásáróli táblázat Cselédbért és árendát _ .
matató tábla Ellési és kotíási idő számítása. Törvényszerintí bélyegrovat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetése-, és a góbék görgetésének eredményéróli táblásatok. Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Vedd szivemet Mzivedértl
Sxerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Irta : Fonqnet Jaqaes III. Napóleon ndvari főszakácsa néhány étkek k^szité<i titkníral, Ara 60 kr.
Egyiptomi álmoskönyv
Nagy legnjabb egyptomi álmoskönyr 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma Álom magyarázat*. Titkos kaballa, nagy művészet. Maltai kereszt. Lépcsős kaballa. Nagy kereszt. Sorsjáték-árszabály, Ára 50 k»
Lenorraand
A híres czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és sző-véggel, ára 60 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Hámori»ztikos eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára duzesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a néifaet költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. KHegler Mór: »önmentő*
vénymintákkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór: As elveszett ¡degerónefc visszapótlása,: vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, díszes kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juháss: Szépirási mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakőnyrek mint: Massáskari BdvSsséf Isvéaye, Islki vezér tfbfc félt Uaiiatea 40 krtél knhii 12 frtíf, papNr. sdywi éa birtny kltésskbes.
Wajdits Jézsef ki
NagyKanlzsáR.
r-
K
—.
Nagy-Ksaixsáa, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
!
T-—, ,, :
A srv mvAwfrr .: ,
Hlrtfitéssk
6 hanáboi petiuorban 7, má«od«*or 6 s minden további torért 5 kr. KYILTTÉRBEN
oronként 10 krírt Tétetnek fel. ¡j Kincstári illeték minden
Jegye« hirdetésért kfllö 30 kr £ seten d 5
fái Up msIM ti—ét illetSu kteUasáafsk ja (BarkwrtfbS*. anyagi rétaét illető OjHlm+j* a
kladóhoi bérm«ncvi> inOaandőkt '' NAGYKANIZSA
Wlatsíoibáz.
• -> i ■ Bérmentetlen levaUk. csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
««»V, #
SKéalr
Késiratok ▼iaaaa kflldataak.,
a
előbb: ,325 A. L. A,- S O Mi OG YI KÖZLÖNY N.-KanizsavároR helyhatóságának, „n.-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet", a ^n.-kanizaaí kereskedelmi g iparbank*, „n.-kanlziiai takarékpénztár*, a „zalaraegyei általános tanitÓte«
* C'' ''
tOlet", a ,n.-kanizsai kiRd*d-n«veló egy**niflt«, a soproni kereakedelml * iparkamara n.-kanizsai kQlvilasztraknya" a tohb mflgyef éa vároaí flgyeaiHflt hi tataion értesitfje.
11 ''. •
Hetenkiin kétszer, lasaniap- s csütörtökön uiegjelem) vegyes tartalmú lap.
* ». . . « i
Előfizetési felhívás
a
tt
, Zalai Közlöny
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostohaságának, egy jobb jövő reményében folytatólagosan kiadom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19 dik évfolyamába lépő „Zalai Közlönyt" - hasonló alakban s független szellemben* szerkesztettem
A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért minden nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, . mi a hirdetésedre nézve is sokkal előnyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt közönség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog tpvábbra is buzdítani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogásával lelkesiteni.
Előfizetési ár:
1880. január — márt. évnegyedre 2 frt. „ január—junius félévre 4 frt. „ január —decz. egész évre 8 frt.
Az előfizetések idejekorán való megtételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések eszközlése legczélszerübb postai utalványon, melvek egyenesen hozzám intézendók.
WAJDITS JÓZSEF
kiadó laptulajuonos könyvkereskedése Nagy-Kanizsa.

a folyó szabályozott medre rohamos gyor sasággal ömleszti a meggyülő víztömeget a magyarországi részre.
És épen ezen körülmény, hogy a Murának szabályozása ott kezdetett meg és hajtatott végre, honnan az áradások keletkeznek, teszi reánk oly veszélyessé a helyzetet, — mert a felülről reánk ömlő roppant vízmennyiség befogadására és elvezetésére a szabályozatlan meder nem levén képes, a hullámok feltartóztathatlan erővel borítják el és szaggatják a magyarországi partvidéket. —
Már a jelen évben történtek is szomorú példákkal igazolják azon aggodalmakat, melyekkel a Stájerországban végrehajtott Mura szabályozás következményei elé tekintettünk. Igy folyó év tavaszán a Mura fedagadt hullámai a «muraközi két járásban rohamosan elborítva közel 6Q mértföldnyi vidéket, végenyészettel fenyegették megyénk egyik legvirágzóbb és legnépesebb községét Kottorit, nagy pusztításokat okozva nem csak a magán vagyonban hanem megsemmisítve mintegy 50 ezer forint értékű hidakat és töltéseket is, melyek teljes helyreállítása a költségek hiányában még most sem volt eszközölhető; s mindez oly időszakban történt, midőn a Dráva vizszine alant állott, tehát a Murának lefolyását nem akadályozta, holott az ellenkező eshetőség, — melynek megyénk azon okból is kitéve van, mert a Dráva és Mura áradása rendesen — egy időszakban szokott bekövetkezni, — menthetlen végpusztulás veszélyét hozná az érintett vidékre.
Ezen kivül Rátka község határában a Mura a hegyoldalt alámosván a községi belső telkek egyrészét a lakházakkal együtt | elsodorta, és a hegyoldalban végig vonuló megyei utat is megrongálta s folyvást veszélyezteti, és az annak biztosítására czélzó ideiglenes intézkedések a legközelebbi áradásig sem adnak megnyugtatást. Hasonló sorsuak néznek eléje Felső-és Alsó-Szemenye községek is, hol a folyó alakházaktól már csak néhány lépésnyire szaggatja a partokat; s mindezeken kivül folyásának egész hosszában hol a jobb hol a bal partról évente több száz hold termékeny szántóföldet és rétet temet hullámaiba, s a túlsó részeken az el-hordott földből terméketlen kavicsos zátonyokat alkot.
És igy ezen tekintélyes folyó, mely megfékezve, az általa érintett vidékek jelétének egyik kútforrása lehetne, jelen szabályozatlan állapotában bizonytalanná teszi a partlakók existentiáját, sőt folytonos pusztításai által már elszegényedésre juttatja ezen vidéket, melynek lakossága eddig meglehetős jólétnek örvendett, most azonban már a vagyoni kimerülés szélén áll a nélkül, hogy ezen erejével arányban nem álló küzdelemben csak kilátása is lehetne arra, hogy az előbb utóbb kérlelhetlenül bekövetkező sorsát önerejéből elkerülheti.
A Marának szabályozása tehát oly feladatként áll előttünk, melyet teljesítenünk kell és mielőbb, ha csak az ország
Két megyéjének számos községét és sok ezer lakósát a biztos végveszélynek kitéve hagyni nem akarjak.
Hogy pedig a Murának szabályozása az állami érdekek sorába emelkedik, azt már a nagy méltóságú közmunka és közlekedési minisztérium is a megyéhez e tárgyban intézett leirataival kegyes volt elismerni; midőn egyes'' veszélyeztetett pontok védelmére állami segélyt engedélyezett ; de megjegyezve, hogy ezen védmunkálatok közül a legnevezetesek, t. i. Werntce és Izsákócznál, — szintén csak a túlsó parton emelt stájerországi védmü-vek biztosítása érdekében állíttatnak elő, — az általános tapasztalat azt bizonyítja,, hogy egyes pontokon emelt ily részleges védmüvek alkalmasak ugyan a veszélyt'' azon helyekről csekély idószakra-iávoltar-tani, de azok által a zabolátlan folyó, sodra más irányba terelve, rohamosabb erővel tör a védetlen partokra.
Ezen állapot megszüntetése, a lakosság veszélyeztetett érdekei, és az állam legbiztosabb adó alapjának megmentése csak is a Murának egységes szabályozása által lehetséges, — mely azonban a megye rendelkezésére álló eszközökkel, a .törvényhatóság által megoldhatlan feladatot képez: mert az erre szükséges na-gyobbszerü elzárási és átmetszési müvek létesitéséhez a megye csak is az utak csináltatásától a közlekedés érezhető hátrányára elvont közmunka erő átengedésével, azontúl azonban a megkívántató építési anyagokkal és pénzbeli költséggel fedezeti alap teljes hiánya miatt nem járulhat, de ezeknek az érdekelt, s az eddigi pusztítások által elszegényedésig sújtott ártéri községek hozzájárulása utján való előállítása lehetséges ma már, mert habár a stájerországi országos muraszabályozás megtörténte előtt képesek lehettek is az érdekelt községek folyton szenvedett káraik mellett a nagyobb veszély ellen némileg önerejükből védekezni, főleg azon oKból, mert a Mura a szabályozás előtt Stajer-honban is nagyobb árterülettel bírván, a víztömeg megoszlása az idejöhető veszélyt is kevesbítette; most azonban mi-
V " —
dón a Stájerországon keresztül szabályozott folyam árja a kitörés lehetőségét csak megyénkbe érkeztekor nyerhetvén, összes vízmennyiségét rögtöni gyorsasággal itt árasztja szét, — ily veszély leküzdésére egyes vidékek ereje a legnagyobb feláldozás mellett sem lehet képes.
Épen ez okból nem várható az sem, hogy ezen szabályozás az 1871. évi XXXIX; t. cz. értelmében alakuló vízszabályozási társulat utján volna keresztül vihető; mert az ily társulat megalakulását egyrészt az érdekelt ártéri községek sújtott anyagi viszonyai akadályozzák, más részről pedig a Mura partjain, mely nem iszapolás által okoz károkat, hanem különböző, s előre meg nem határozható helyeken termékeny földeket sodor el, és virágzó községeket fenyeget végpusztulással, az érdekeltségi arány nem határozható meg, mert itt csak önvédelemről, a haza földjének megmentéséről lehet szó, és nem oly társulat
működéséről, melynek alapját a mtoödé-séböl várható haszon képezi.
Mindezek előterjesztésé után • tehát
'' \ * t
azon alázatos kérelemmel járulunk * mélyen tisztelt képviselőházhoz, hogy kegyes figyelembe véve az ország határán kívül eredő szabályozás folytatásának kényszerű szükségességét, s azt, hogy eZ által Vas és Zalamegyék ártere érintetvén, az helyi, érdekűnek épen nem, hanem országos érdekűnek tekinthető, végre hogy ezen el-, kerülhetlenül szükséges szabályozás keresztül vitelére a törvény hatóság rendelkezése alatt levő eszközök teljesen elégtelenek levén az csak is országos erővel létesíthető, kegyeskedjék a mélyen tiszteit képviselő ház intézkedni, hogy aí Mura az országos k&ltséggel szabályozandó folyók sorába felvétessék, és a Mura szabályozási költségek czimén bizonyos ösz-szeg már a jövő évi költségvetésbe eló-írányoztassék.
Kelt Zalavármegye törvényhatósági bizottság 1879. évi november hó 24-én és folytatva tartott rendkívüli közgyűléséből. .
Zalavármegye közönsége nevében: SYASTITS BENÓ m. k.
alispán.
I

Jegyzőkönyv.
!
A Mura szabályozása tárgyában
Zalamegye folyó 1879. november 24-dik közgyűléséből az országgyűléshez intézett
felirata
12648
173. jk.
Zalavármegye közönségétől.
Mélyen tisztelt képviselőház!
A közelebb lefolyt éveken át szerzett tapasztalatok a megyében egy oly kérdést állítottak előtérbe, melyet a veszélyeztetett nagyérdekek fontossága annál inkább kiemel a tisztán partialis érdekeltség köréből, mert a fenyegető bajnak elhárítása, annak természeténél fogva csak nagyobb szabású intézkedések utján eszközölhető, melyek azónban egyes vidék vagy törvényhatóság erejét felülmúlják. Ezen kérdés" a Mura folyó szabályozása.
A Mura folyó, mely Stájerországból kilépve Vas- és Zaiamegye határait érinti "Deklezsintől kezdve pedig Légrádig 9 mértföld hosszúságban tisztán ^alavárme-gye területét hasítja át, Stájerországban országos költséggel szabályoztatott, s a szabályozási munkálatok a legközelebb elmúlt évek alatt ott teljesen befejeztettek, és mert Stájerország, hol a hóolva-dásban a folyó időszak áradásainak tulajdonképi forrása létezik, ezen áradások káros következményeitől mentve van, mert
Az általános zalamegyei tanítótestület Sümegk járáskör ének 1879. november 12. Sümeghen tartott közgyűléséről.
JelenvolUk sümeghiek:
Ádám Iván reáligaagató, Dorner Kajetán ui mint pártoló tag, vendég Dobronyi Terézia és Dorner Anna úrhölgyek, a readee tagok közül 25. —
Elnök érzékeny szavakkal üdvözli a szép Beámban egybejött tagokat, megnyitó beszéde két nagy férfin tette körül összpontosult. Eötvös lángszelleme alkotott, jóakarat» érvényre emelésére a tanférfiak egyöntetű működése kívánatos. Hivatkozik tovább Pestalozzi Henrik paedagogusra, kinek azavaiból: „Én életem által nem akartam mást, mint a nép üdvét" mondatot fejtegetvén a unitóknak a tanügy, a tanitványok éa egymáa iránti szeretetet ajánlva, ezáltal ''látja a. si-k keres működés könnyítését a kitfczört oxál felé. Midőn a t. pártoló éa vendégeket mégegysser melegén üdvözli, a gyűlést megnyitotta a k nyilvánitá. (Éljenzés.)
I. Olvastatott mait üléa jkönyve, melynek egyes pontjaira tadatja elnök, hofy a szemléltető képek. — a nyugdij törvény revi. sió — éa a nyugdij nyugtázásra vonatkozó határozatokat a f. évben Tapolosán megtartott megyei Unitó gyüles elé terjesztette, bol mindezek a nagygyűlés által elfogadtatták. Jelenti továbbá, hogy a választmány 1879. év sept 21. és okt 12-én ülést tartott, melyek eMjéti Goaztony Jóssef tagtársnak felolvasását illet* „Egy jelenvolt" álul Kesstbely czimü lapbap megtámadott ügye, alapszabályaink értelmébe* elintéztetett. Továbbá ezen üléseken felolvasást tartott: Gatlik Mariska k. a. „A nőnevelésről« Könnye József tagtárs: A párbeszédi és előadót tanmódról, Bánfi Alajos előadU: mily eljárást követett egy üaval szemben, ki folyton ma-kacsaágot Unuaitott Ecsel kapcsolatban örömét fejesé ki elnök afelett, hegy a községekbe kiküldött ivek, melyben a pályatársak magokat háromévre a.járáskör tagjaivá lenni kötelsaték, kettő kivételével mindnyájan aláírták, eszel lehetővé tették, hogy elnök játfskörünk névjegyzékét a központba beküldhette.
HZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1879.
DECZEMBEB 28in íi
- j
II. Elnök midőn kiemeli a keszthelyi kő«* pont tevékenységét, egyszersmind az ónnal
vett ügyiratok alapján jelenti 1) f. évi ssept 21-ik keltből: a) Felszólittatnak a járáskörök ezen elfogadott tétel kidolgozására. .Állitassa* nak ok adatolással egybe azon ábrák jegyzéke, melyek a népiskola (1—VI) egyes osztályában a szemléltető oktatáshoz szükségesek?'' E kérdés megoldására vállalkoztak Sümeghről: Bánfi Alajos, Könnye József, Németh Béla, Károly János. Rendekről : Lob Ignácz, Gosz-tony József, Galambos József, Tóth Lajos (Mi-hályfa), Vellner Alajos (Káptalanfa), Nagy József (Csehi) és Végh János (Bazsiról.)
b) Tudatja elnök az alapszabályok módosított pontjait, a tagdij ezentúl 1 frt, melynek egyharmada központba küldendő be. E pontnál a tagok egyszersmind tagdij fizetésre szóli-tattak.
2 szor. Augusztus 30-án a központi tisztviselők névsora vétetett. 3-szor. Okt. 3. kelt szerint: a) f. évi sept. 27-én tartott v. ülés határozatából, a megyei közgyűlés elé terjesztendő tárgyak 1880. év január elsőig központhoz''küldessenek be. c) Központ megkereste a tanfelü-gyelőséget, a községi tanitók névsoráról, hogy azok, kik működésűknek egyes körökben ed-¿jg jelét nem adták, belépésre szólíthatok legyenek.
4. Okt. 27-én kelt iratból&) f. évben megyei közgyűlésünk által elfogadott pontok a „Tanitó-egyletek országos szövetségéhez" tétettek át és Zalamegye tanítóságának a szövetséghez csatlakozása bejelentetett. A szövetség alapszabályait belügyminÍBterium jóváhagyási záradékkal nem látta el, miértbeküldött irataink a III. egyetemes tanitó gyűlés végrehajtó 50-es bizottságához tétettek át. Erre egyakaratulag mondatik ki: Sümegh járás tanitóköre is mély fájdalommal veszi a ministeri leiratot tudomásul, szivből csatlakozik Keszthely járás tanitó körének hozzánk jkönyvben áttett kifejezéséhez miért jegyzőkönyvileg tisztelettel kéri fel a közgyűlés zalamegyei tanítótestület elnökségét, hogy a szövetségnek újra meg ujr3 leendő kérelmezéséhez csatlakozzék, mert csak a szövetség létre jötte adhat egyöntetű munkálkodást, ez emelheti hazánk tanügyét!
b) Bemutatja elnök megyénkben működő járáskörök táblás egybe állítását, ezzel kapcsolatban tudatja, hogy a nagy-kanizsai tantestület és kis-kanizsai járáskör működésre egyesült. c) A központi választmány üléseit minden hó második vasárnapján délelőtt fogja tartani. A közgyűlés mind ezt szíves tudomásul veszi.
Ül. Olvastatott: Keszthely járáskörének 1879. év okt. 29 én felvett jegyzőkönyvi kivonata, melyben foglalt indítvány értelmében adassék a központban felállítandó segélyegylet pénztárába a járásköri pénzállomány. Ezzel kapcsolatban midőn Varga József pénztárnok jelenti, hogy a járáskör alaptőkéje 200 frt, egyszersmind tudatja, hogy e tőke a sümeghi tantestület által 1872. óta, midőn itt még járáskör nem létezett, gyűjtetett és időközönkint a vidéki tagtársak segélye nélkül gyarapitta-tott. Részletesebb megbeszélés után kimondatott : miután a kör választmánya által kezelt összeghez a vidék tanítói majd épen semmivel Bem járultak, ennélfogva könyvtár alap javára gyűjtött tőke a központban létesítendő segély-egyletnek nem adathatik át. A segélyegylet ügyére vonatkozó tárgyalások a jövő év tavaszi nagygyűlésén vétetnek foganatba, mégis a könyvtár rendezés ügyére a közgyűlés a vá lasztmány hoz még Lob Ignácz, Vellner Alajos és Nagy József tagokat beválasztja.
IV. Nagy József tagtárs a történelemből gyakorlati előadást tartott a népiskola VL osztályú növendékeit oktatván, a többi osztály tanulóinak csendes foglalkozásul munkát osztott ki. Előadását két részre osztá, 1-ör elméletileg adá elő a történelem a törvény szabta hány órában és miként követelte tradálását, 2-or tényleg a tatár járást magyarázta az e czélra együtt tartott tanulóknak. Ezután a kör tagjai viasza menvén a gyűlés tan helyiségbe, hol esz mecsere után a gyűlés előadónak készültséggel történt fellépte, és szabatos előadásáért jköny vx köszönetét fejezé ki.
V. Vellner Alajos olvasta „Néhány őszinte szó a járáskör összes tagjaihoz* czimü dolgozatát, melyből a kör munkássága felől érdeklődés éa üdvös irány eszmék sugárzottak ki. Ő inkább a gyakorlati előadások és egyes erkölcsi hibáknak mikéut leendő orvoslását ajánlja a tárgysorozat keretébe, mint egyes hosszas felolvasást, melynek rendesen maradandó hatása nem lehet ; továbbá a közgyűlésekre kevesebbet vél czélszerünek kitüze''ni, mit azonban alaposan letárgyaltatni kíván.
A felolvasás helyesléssel fogadtatott; értekesőnek szintén jegyzőköny vileg köszönet szavaztatott.
VI. Elnök indítványára elfogadtatott: 1880 év május hóban tartandó közgyűlésig minden egyes község Unitója tudomást szerez azon iskolának, melyben működik történelmi adatairól, ezt tetszés szerinti terjedelemben
összeállítva a választmányhoz. Sümeghre jelzett év april havában beküldi, hogy a járáskör könyvtára az egén kerület tanodáinak részletes statisztikai és történelmi adatával szolgálhasson. —
VÉL. Jövő közgyűlés helyéül Rendek tűzetett ki
VHI. Jelen ülés jkönyv hitelesítésére Végh János és Tóth Lajos tagok bízattak meg.
A gyűlést elnök rövid, de lelkes szavak kai befejezettnek nyilvánitá.
Krnf. BÁNFI ALAJOS.
járás köri elnök.
NÉMETH BÉLA
_ . _ jegyző.
A z&Ia-szent-gróthi ag. ev. imaház és iskola
felszentelje alkalmával mondott szentbeszédek:
n. DUBOVAY BÉLA sala istvándi ev. lelkésztől. (Vége.)
Az isten minden müvében hatalmának és erejének mindennemű nyilvánításában nagy és utánozhatlan; de az embert egyedül a türelemben ezen legdicsőbb, de egyszersmind legnehezebb erény gyakorlásában lehet nagynak állítani, mert ennek alapjául egyedül csak azon szeretet szolgálhat, melyről szent könyvünkben, de az élet tapasztalatnak mindenki előtt nyitva levő könyvében is azt olvassuk, hogy az „mindeneket eltűr." Sok, óh számtalan sok ut van az ember előtt szeretett hallgatóim, melyen Istenhez s a végczélul kitűzött boldogsághoz közeledhetik, azonban egyetlen egy sem oly biztos s a mellett egy sem oly nehezen járható mint a jézusi türelemnek tövisekkel, éles kövekkel megrakott pályája. Nem csuda tehát, hogy ezen megvérező tövisek közül szedegetni ki a jutalom rózsákat, az érdem koszorúba kötendő kodves virágokat oly kevés ember tanúsít igazi buzgóságot, szíves igyekezetet, ellenben számtalan sokan vannak, kik az üldözés, kárhoztatás, itélgetés gonosz szellemének kaján sugallatára hallgatva elég oknak tartják a türelmetlenségre, az ember gyűlöletre a különböző véleményt, mely kinek kinek észjárásával, egyéni meggyőződésével, vagy érdekeivel ellenkezik; elég oknak tartják az üldözésre, a türelmetlen birálgatásra sőt kigunyolásra a más templomba való járást, más szertartás szerint való ünneplést! — Holott pedig világosan meg van írva azon törvényben, melyet a világ megváltója a názárethi Jézus minden ember által betöltendőnek nevezett,, hogy ,nincsen sem zsidó sem pogány sem görög sem ur sem szabados sem szolga sem férfiú sem nő között válogatás, mert minden nép közül kedves istennek ki őt féli és igazságot cselekszik.
Meg kell ugyan vallani, hogy valamint minden egyéb erény ugy az ezen moat idézett törvény által megkövetelt erény a türelem erénye is lassan ver gyökeret az emberek szivében azon oknál fogva, mert a különböző nemzet-ségü emberek és különböző hitsorsosok között igen is megrögzött a kölcsönös idegenkedés, fajgyűlölet és ellenségeskedésre kész hajlandóság, mely ottán ottan fájdalom még ma a XlX-ik évszázadnak általános felvi-lágosodottsággal dicsekedő korszakában is megtermi keserű gyümölcseit és ugyancsak sírva kell vallomást tenni szeretett hallgatóim azon szomorú körülmény létezéséről , miszerint még ma is tétetnek oly sérelmes intézkedések, melyek a személy válogatást tiltó isteni törvény ellenére válasz falakat akarnak emelni ember és ember, polgár és polgár, keresztény és ke resztény között méltó és jogosult panaszra nyitva a jobb érzelműek és a sértett felek ajkait! Azonban hála isten mind a mellett van mégis a minek tiszta szívből örülhetünk, van a miért minden türelmetlenségről tanúskodó sértegetések ellenére is áldhatjuk az isteni gondviselést, mert habár lassan terjed, mindamellett mégis szépen halad, örvendetes előmenetelt tanusit az emberek kőzött az a jézusi szellemben nyilvánuló egyáltalános vallásbeli türelem, melytől áthatva és vezéreltetve a polgári felsőbb hatalmasságok is minden beavatkozás és törvé-nygs megszorítás nélkül engednek oly templo-kat építtetni, melyeknek ékességei között legelső é» kiválló helyet foglal el azon sfószék, honnét hitbuzgó lelkeb apostolok hirdetik és terjesztik eme lelketemelő, felbátorító szent igazságot: »egy az isten, aki mindeneknek atyja" ! Hirdetik és terjesztik hogy szavok hatalma előtt pusztuljon és ömöljék napról napra azon válaszfal, mely útját akarja állni köz művelődésnek és az emberbaráti szeretet mindenekkel közös boldogító áldásának.
Ennek a szent elvnek hirdetése és kiterjesztése szolgáljon legszebb ékességül e szent házban as idők végéig, ez tegye kedvessé, óhajtotta és látogatottá mindenkor a gyülekezet minden tagjára nézve; ez avassa, ez szentelje tel időről időre oly templommá, melyben az urnák lelke iakózzék mindenkor ; ily értelemben működjék e szent helylyel karöltve, vállvetve az uj iskola, nevelvén a kebelében fogad-
tatott zsenge gyermeksereget azon az alapon, mely a Jézus Krísztns, egyengetvén előtte as utat, mely a tökéletesítéshez vezet; feldissit-vén oly ékességgel, mely a mindeneket eltűrő felebaráti szeretet. — És hogy ez igy is leszen szentül hiszem én szeretett hallgatóim észlelve as ünnepélyes hangulatot, mely öröm könyökben fejezte ki magát árosaitokon és a jövőben kifejtendő buzgóság mellett pedig kezeskedik az az önzetlen tevékenység s áldozat készség, melyet e szent hely fellállitása körül oly sokan tanúsítottak !. ..
És most, a kisirt örömkönnyek mellett foglaljon helyt arcsáinkon a hálának szivünk oltáráról fel lobogó ssent lángja azon gondviselő Isten iránt, ki minket ez idő szerint ily nagy jótéteményre érdemesiteni méltóztatott, legyünk hálásak felséges uralkodó koronás királyunk kormánya iránt is, mely, minket ngyházank , szabad szellemű prot. egyházunk jogainak és diinden vallásos szertartásainak gyakorlataibanháborgatni senki által sem enged, sőt koronként magas pártfogásával támogat és kegyesen gyámolit 1
Az urnák lelke pedig szentelje meg e házat, kegyelmének es áldásainak teljessége lakozzék ennek falai között, hogy áldottak lehessenek mindazok, kik ezt a szent munkát akár tanácsukkal, akár tettleges munkáikkal, áldozataikkal emelni segítették. Legyenek áldottak e városnak elöljárói, hogy az ur lelke által vezéreltetvén a köztéren kifejtendő ügy-buzgóságukat mindenben a nép boldogitására irányozzák ; legyenek áldottak a tisztes öregek kik e mai szent ünnep napon igy fohászkodnak : „látták uram a mi szemeiuk a te dicsőségedet, most már bocsáss el minket békességgel." Le gyenek áldottak az atyák és anyák, kik e szent hely számára kedves magzataikból erős oszlopokat képezni tűzték ki maguk elé életfeladatul; legyenek áldottak a gyermekek, ifjak, az élet dilén levő tetterős, munkaképes tagjai e gyülekezetnek mint az egylfciz, a- uemzet, az egész emberiség jövő boldogságának biztosítékai. Legyenek szentek, buzgók e helyen«z éneklések, imádkozások ¡egyetnek hathatósak as igehirdetések és üdvösek minden egyházi szent cselekvények.
Áldott Jézus ! Szenteld meg az egész gyülekezetet miképen hogy „szent, szent, szent a seregeknek ura isteue; teljes a menny és föld az ő dicsőségével" Amen. —
Helyi hlnk.
— Jelen számunk ez évben az utolsó, b midőn bucsut veszünk lapunk tisztelt pártolói és kedves munkatársainktól, fogadják hazafias köszönetünket s óhajtjuk, hogy a jövő számban — megszokott házi barátként — újólag találkozhassunk.
— Az ovodában mult kedden délután az elnökség jelenlétében osztattak ki azon kézi munkák, melyeket a kisdedek szüleik részére készítettek; a fáradhatlan nevelő ur türelme s szakbuzgalmának ujabb szép jelét adá s méltó elégtételül szolgált azon ártatlan öröm, m-ly a kisdedek arczán tündökölt.
— A nagy-kanizsai torna-egylet 1880. évi január hó 14 én Nagy-Kanizsán az „arany szarvashoz" czimü vendéglő nagy termében zártkörű tánczkoszorut rendez. A meghívó másra át nem ruházható és ennek előmu tatása mellett névre szóló jegyek válthatók január 12., 13. és 14-én Milhofer Ödön ur üzletében és este a pénztárnál. Személyjegy 1 frt. 50 kr. Családjegy 3 frt. — Karzatjegy 1 frt 50 kr. Kezdete 8V, órakor.
— A székesfehérvári országos kiállítási érmek és okmányok kioestása Nagy-Kani zaáu: Nagy aranyérem : Keller Ignácz, ezüst érem: felsőbb leányiskola fehérnemüért,Guttman S. H. Bronzérem : Vass Károly, Miltenberger Sándor, flartmann Ignácz, H*ncz Antal, Mura-közy Lajos, Engl Adolf, Verháa Sándor, Pál Sándor. Díszoklevelek: Hencz Antul, Foldy Ferencz. Emlékokmdnyok: Lirheim Lajos, Zutraczki Rezsó, Kollinan József, Dávid János, Har!m\nn Ignácz, Grá''z Antal, Szommer Károly, Neufeld Salamon, id. Schvartz János, Szélig Antal, Klein Péter, Modrovits Nándor, Polg. fiiskola, Ilartman Ignácz uraknak. — Bővebben a jövő számban.
— Tisztújítás a nagy-kanizsai .Polgári Egylet" ben: Szavazatok eredménye. (Beadatott 71 szavazat.) Elnök Darás Zsigmond, alelnök Sanweber József, titkár Nyuli György, pénztárnok Bottfy Károly, könyvtárnok Németh Ignácz, háznagy Tomsita József. Bizottmány i tagok : Gutmann Henrik,
Csemits Ká
roly, Hencz Antal, Dr. Benczfk Ferencz, Uj-váry Illés, id. Fesselhofer József, Albsnich József, Berényi József, Babochay György, Ben-czik József, Hirschl Ede, Dr. Tuboíy Gyula. Póttagok : Kováts Béla, Lendvay József, Bar-tos János. Szám vizsgálok : Knau*z Boldizsár, Juhász György, Oszeszly Antal. Bővebben a jövő számban.
— özv. Martinkavics Károlgn úrnőt, a n.-kanizsai kisdednevoiő egyesület «1 nőkét ajabb családi gyász érte, közeli rokona Nagy Jenőné sz. Pippen Melania, 25 éves koriban decz 22-én tüdő vészben meghalt. A mü-veltlelku nő három kis leányt'' hagyott maga után. —
— Gyászhír. Mélyen «komorodott szívvel jelenti alnliroU saját, valamint fiai Béla József, Sándor és Ödön nevében hőn szeretett felejthstlen nejének Kaufmann Ignáczné született Neumann Vilma asszonynak élete 47-ik, boldog házassága 22-ik évében hosszú szenvedés után folyó hó 23-án este 8 órakor történt gyászos kimultát. A drága halottnak hült tetemei csütörtökön, 1879. évi decsember 25-én délután 7*3 órakor fognak a helybeli israel. sírkertbe örök nyugalomra áttétetni Béke hamvaira 1 Nagy-Kanizsán, 1879, évi decsember hó 24-én. Kaufmann Ignács.
— Árverés Zalamegyében» Poterpács Erzsébet 578 frtra b. ingat. Palinban decz. 29-én. — Vass Lídia 378 ftra b. ingatl. jan. 26. Balaton-Füreden. — Szűcs János 470 ftr> b. ing. febr. 28-án Talíán-Dörögdön. — Inkler Adám 340 ftra b. ingatl. feb. 23. Talíán-Dörögdön (tapolczai jbir.) — Mészáros Albert 499 ftra b. ingatl. decz. 27.'' Dióskálon. —
— Baross Jancsi 8 tagból álló zenetársulatának szabatos játéka figyelmet gerjeszt és valóban megérdemlik a pártolást: a közelgő farsang vidéki ¡ánczmulatsr guibau alkalmazható társulatot ajánljuk a rendezőségek figyelmébe.
— Szollöfagyás. Németország bortermelő vidékeiről éa Alsó-Ausztria tartományból is panaszok hallatszanak, melyek szerint a szokatlan kemény hideg következtében sok helyt a szőllőtőkék bimbója megfagyott. Sajnálattal kell jelentenünk, miszerint vidékünkön is panaszkodnak, s különösen a gyümölcsfákat sértette a fagy, bár egyelőre biztosan nem lehet a kár terjedelmét konstatálni : annyi bisonyos, hogy szőllőinken több-kevesebb kár mát is van.
— Félelemből öngyilkos. Nem rég rablók jártak a kéri pusztán Somogymegyében Tallián Pál földbirtokosnál. Az esetet rögtön följelentették a szolgabírónak s másnap a hajdút fölakasztva találták az erdőben. Eleinte azt hitték, hogy a rablók akasztották föl, de később azonban kisült, hogy öngyilkos lett, mert ő vezette a zsiványokat, s félt, hogy fölfedezik.
— Borászat. Balatonmellékén a termés mennyiségre nézve jobb mint középs/.erü, a minőség is jóval jobb a tavalinái: de azért távol vagyunk attól, hogy azt holmi 1868 ikihoz hasonlíthassuk ; mert az 1868 iki must ezu-kortartalma 26-27% volt, az idei alig 18-20%: A termésmennyiség a tavali 500.000 hecioliterrel szemben alig lehet több 400,000 hl nél. A borárak akár uj, akár* tavali bornál hectoliterei ként 7 frt—12 frtig terjednek. Üslet meglehetősen élénk, főleg Bécsbe és Styriába van a vásárlás eszközölve.
— Megfagy ott Özek. — Kaposvár közelében a zseliczi erdőségek közt a mult hét zord időjárása alatt több őzet találtak megfagyva. A nagyobb vadak ritkán voltak ennyi veszélynek kitéve, mint most: a fák rügyei, melyekkel táplálkoznak, még mindig j«%gel vannak bevonva; — továbbá a nagy hóra eső esvén, mely megfagyott, a vad lábát összesebezi az éles jég. Hihetőleg innét a vadak pusztulása. Több községben a házakkoz bementek a nyulak éjjel és a kertekben a káposzta-törzs és széuás kazalok körül élődtek.
— Uj szinü bélyegjegyek fognak a jövő évi január hó 1-től kezdve életbelépni. A magyar korona területén 1868. évi. aug. hó 1 ső napjától kezdve forgalomban levő, zöld alapszínnel ellátott magyar bélyegjegyek helyett 1880. évi január hó 1 ső napjától kezdve más színű alapszínnel ellátott, de különben változatlan alakú jegyek fognak forgalomba hozatni, megjegyeztetvén, hogy a forintos categoriáju jegyek alapszíne rózsaszínű, a krajezárosoké pedig sötétbarna lesz A jelenleg használatban levő bélyegjegyek 1880. január 31 ével fognak használaton kivül helyeztetni. A használaton kívül helyezeti bélyegjegyeknek 1830. évi január 31 ke utánri használata a törvényes bélyeg kötelezettség nem teljesítésével egyenlőnek fog tekintetni s ás illetéki törvény szerint eszel egybekötött hátrányos következményeket fogja maga után vonni. A forgalmon kivül helyezett el nem használt bélyegjegyeknek, a törvényes határozmányok megtartása mellett, a bélyeg raktáraknál és kir. adóhivataloknál ingyen le endők kicserélése 1880. évi febr. hó 1-től ugyansson év ápril hó 30-ig teijedő határidő tűzetik ki, mely határidő után a forgalomból kivont bélyegjegyek Mm kicseréltetni sem megtéríttetni nem fognnlc. Ipari és kereskedelmi könyvek, nemkülönben oly váltó trla-pok, számlák stb., melyekre még as eddigi bé-lyegjegyek 1880. évi jnn. 31. előtt eszközölt szabályszerű hivatalos felülbélyegzés által alkalmaztattak, ezen időponton tul is akadáfytala nul vétethetnek hassnálatba.
TIZENKYOLCZÁDIK ÉVFOLYAM
— Zala Eger szegen két ker ecetnél küli egyén megfagyva találtatott
— Az alsó lendvai uradalomban hat sápon át tartott vadászaton 75 nyul, 3 őz és 5 róka esett.
— A sümeghi kir. járásbíróságot az igazságügyminiszter, saját területére nézve 1880 évi febr. hó 1-sejétől kezdve telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel ruházta fel.
— Alsö-Lendván 1879. decz. 24-én: A karácsonyi ünnepek előtti nap, melynek minden keresztény gyermek vidám várakozással néz elibe, ellemi iskolánkban is érdekes jelenetet képezett. Nőegyletünk derék elnöke és alelnökének Király Róza és Hajós Terezia úrnőknek fáradhatlan buzgalma hatott oda, hogy az idén is elemi iskolánk növendékei közül 12 szegény sorsú láttatott el meleg ruhával az egylet által. — Ugyan e czélra jelent meg ma az iskolában Löífer Johanna u^iő as egylet egyik tevékeny tagja, az elnöknő meg''bizása olytán, Hajós Ilonka urhölgygyel egyleti tit-
ZALAI KÖZLÖNY
kárral együtt \\z ajándékok kioeztogatása végett. — A kei ves szellemdus kisasszony, ki
emberbaráti szegletből a titkár teendőivel baj-i\ korában minden eíi
lódik, és már fiai
lőadandó
alkalommal igen \zép jelét adja a nemes és jó iránti indulatánaE.ukedélyes felbátorítandó szavakkal nyújtotta át<agyermekeknek a karácsonyi ajándékokat^ alódi megható pillanat volt a szegény aprők\ V örömteljes és egyszers-mind háladatoaságót k ?jező arcaait látni. — A ki egyébiránt tudja, \ üly előzmények után és mennyi küzdelembe '' srült kis városunkban uralgó viszonyok közt a\ nőegylet létrehozása, mennyi tevékenységet fejfcstt ki a két elnöknő az egylet rövid idői fan tartás a óta, hány özvegy és árva részesült segélybe a kis társulat álul, as nem nagyítja közleményét ha azt mondja: büszkén tekinthet \Alsó-Lendva kis város a nemes lelkű hölgyeire\ R L.
. — Rövid hírek. Bosztaiában éhínség uralg. — A Vesuv kitörni késfeül. — Álmaidon két huszár egy kereskedőn rablógyilkos--1--
ságot követett el. — 98 nihilistát fogtak el egyszerre Kievben. — Egy orosz Rothschild bsnkhás irodája légbe repittetett, — Az üllői uti klinika leégett, a kár 10 eser forint A párisi levélhordók 500,000 franc jutalmat kapnak a kormánytól a hideg miatt —Hasai festészetre Haynald bibornok érsek 6000 írt alapítvány tett — Francziaországban 115 szer kávéház van — Bpesten csimbalom egyesület alakul. — Alföldön ismét erős földrengéseket észlelnek.
DECZEMBKR 28-án 1879.
Egy állatinál lilásról igy irt bizonyos lap tudósítója : .A tehenek közt C. báró érdemli a jutalmat. Az Ökrök közt EL főiapán s birtokos áll ÍM helyen. A sertések közt gróf G. a győztes.«
ki nyert?
Brünn, decz. 24-én : 43, 24, 61, 2, 6.
Papirs^zeletek.
Házassági engedélyt kért a hadnagy ezredesétől, de as megtagadta azt.
— Ugyan kérlek — mondja ennek ezredes kollegája, add pneg neki az engedélyt, miért lenne 6 szerencsésebb mint mi?
Szerkesztői üzenet.
_8844. G. B. Csáktornya. Bánfalvi Lajos fordításából most jelent mag egy kötet, előbb aszal össze kell vetnünk.
3845. Aurora: 9A* Unna part iáina mesérke-aett. Többire nésve köszönet
8846. sLeányok ne kaczérkodjatok.* Igen jó! Berukkoltalak mislóbb.
3847. Dr. K. M. Köszönet
384a „Volnék madár.- Hát csak legyen.
8849. .Boldog vagyok.* Nem irigyeljük.
3850., Almaim háborgatója.- Nem tehetünk róla.
3851. T. K. Nem közölhető.
3852. X Nincs.
8853. ö. H. Gy. Tévedésből bérmentetlen küldetett el. Bocsánat.
3854. E. Szerencsésen. A csomag U boHték azonnal küldve lett *
Felelős szerkesztő: Bátort LtjOt.
I R
-V
SEIDLITZ - PORA.
(1 írni Arii ha minden doboz czimlapján a sas
USaK tlKKOr YíliOUl, ¿a az én sokszorosított czégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindé: nemű gyemor betereljek és emésztési akadályok, (mint étvájryhiány, hasszomiás). vé-Dtl0|áS és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életr
módot folytatnak.
Hsmlsitássk törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt o. é.
■RANCZÍA BORSZESZ SÓVAL.
F'' ""''Al^gmegbizhatTbb "őTsegéíyzo ^zere a szenvedő emberiségnek minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegaég ellen, min. dennemü sebesüléaek, fej-, fül- és fogfájás. régi sérvek é. nyilt sobek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladáa, mindennemű bénulás és sérülés stb, »tb. ellen.
Üvegekben használati utasitassal együtt 80 kr. o. e.
Hal-májol^j.
Krohn X. és társátó Bergenben
(Norvégiában ).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
ira egy üvegnek használati utasítással 1 frt o e,
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
Ttichlaubon.
Raktár a» állam minden hírneves gyónyazertárában va«y kereskedésben Raktár nélküli helységekben maKánegyének nagyobb meereudoié.Hfknél megfelelő árleeugedésben részesülnek;
A t ez közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni «« csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláira-sommal v.innak eíláiva ^
Raktárak: Nagy-Kanizsa Prager Béla gyógysz. Uelus J. gyógy. Rosenbere Ferenc* Fesa-lbofer Józaef Roseufeld Adolf. — Z^la-Egerszeg „Gyógyszertár a s/.«-ut lélekhez''. - Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay Kaim. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy K.proncsa We.li M. gyógy. Kőszeg Csae-.novica lst. gyógy. Küttol lst gyógy. Keszthely Scbléifer A. Wünsch F. Körmend RátaJán. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittlbacb S; Irgalmashoz gyógy. Sop.on Mezey And. gyógy. C''65 bl>
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKÖNYVEK.
karácaoni és újévi ujándckoknl alkalmas.
\ an szerencsém jelenteni, hogy a köstiszteletü Beke Kristóf vörös berényi rom. kath. plébnos és hirn&ves magyar iró által figyelemmel sze kesziett harmadik és negyedik kiadást ért, az hitatosságot elómozdi''ő, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadása: „Mennyei Mannánkért", Cd vö»ség ösvény»''*, „Biztos lelki vezér* czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
jwrtvwrtwuvwwwyw
OPTIKUS.
Bécsi VValdstein systemája szerint a távolrövid- nem különben a gyengeszemünek lát-erejéhez szorosan illő szemüvegek nyújtatnak.
A szemüvegek és csíptetők különféle foglalatba n. nem kevésbé egyéb a látszerészetbe vágó czikkek valamint javítások is jutányós áron kaphatók (966 7-#)
HELFY B.-nél
N.-Kanizsán a „KORONA'' átellenében.
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam. Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek m°gjelenésök óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, a ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák. Messyei ■ sasiakért, va?yi* teljes UrUlmn ima- és énekönyv keresztény katholiknsok hasznáhtára, harmadik kiadás, öt művészi aozélmet-szetü képpel 8-rétü, f. lbőrben, kötve tokban . . frt 1 30
Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . frt 1.80
Egész l.or aranymetszés, csat és kereszt .... frt 2.70
Zergpbőrben, caat éa diszittésael......frt 4 -
Finomabban készitv« frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel diazitve frt 7—10.—
Messye Hssaáskert, ^ finom papírra nyomva 12-rétü, hat kitüuő Üdvösség ösvénye, - aczélmeUzetfl képpel. Szinnyomatn czimlappal. Biztos lelklvezér • Negyedik kiadás.
Fel bőrben, tokban .......
Kgész bór, finom aranymetszés és tokban Aczél ker< s*t és csattal .....
Zergebőr diazitéssel .....
Finomabb kiállított .....''.
Selyem- vagy bársooyk diazilmény Mennyel mannásker 32-rétü, temérdek képpel diazitve,
papirk. tokban , Aranymetszéssel, tokban .....
Aczél kereszt, csattal
Zergebőr, díszesen ...,.*. Selyem-bársony finom diszitménynyel ....
Kis rizsáikért, vagy a kath kereBztény ifjúság imái és énekei kis csinos aranyny<<matn papirk rtésben, tokban; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomással 40 kr.,. egész bőrben velinpapiraranymetszéasel, tokban 50 kr. ; aczélcsatra 70 kr; egész bőrben velin papir aranymetszéssel és ac«él csatra, ^reszttel 80 kr.
Egyházi énekkönyv, 115 egyházi éneket tartalmazó, Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
HomokkosiárMlI salésy, a bold sz Máriát kegyeletteljesen tiszteié magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, írta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, csínos könyv képekkel ára fűzve 13, kötve aranynyomaasal 28 kr.
A szent keresztstl ájtatosság, képes kiadás irta Szemányí Ágost gcent-Feren<-z r. áldozár, kemény kötés, aranynyomással 28. kr
Minden megrendelés poata fordultával eszközöltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N.-Kanizaán.
frt 1.20
frt 1.80
. frt 2 80
frt 3.50
frt 5- -6.-
frt 6
irt -.40
frt — .60
frt 1.—
frt 1 50
frt 2 50
TARSA
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerirt:
NAGY-KANIZSAN LÓYINGER féle házban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor• gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGÉR -
czég alatt nyitottunk
Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bátorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményeklíen gazdagon felszerelt raktárukat, í946 15~1?)
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek .
Ellenberger és Társa^
budapesti- bútor gyárosok.
u
MIiéi laliim fel
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkftl eltávolíttatik.
4 frtnak beküldése vagy ntánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése észközöltetik Syllwaschy gyógyszerész kanaelban (Héssen).
*) Eredmény feltétlenül biztosíttatik, és sikertelenség esetén az összeg visszafizettetik, agyszintén minden elö és éhezéai gyógybánnM valamint a ricinus olaj bevétele Hzeremnél feleslege» és a legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyógyszer nem tartalmas kanala, kouss és gránát gyökért. (958 12—12)

Zalamegye Német-Szt.-Miklós községi iskolánál a tanítói állomás lemondás folytán üresedésbe jött. A tanító fizetése: Szabad lakás, két szoba, konyha, kamra, istálló pincze, stb. mellék épületekkel és konyha kerttel; 200 o. é. forint a község biró által pontosan féléven-kint kifizetendő; 20 pozsonyi mérő rozs, szinte a község biró által szedendő be, és szolgáltatandó ki, 5 akó col-lecta bor, melyet ha az illető tanító nem szedne is be, tartozik a község biró kiszolgáltatni; ha az illető szedi, többre is számithat; 5 Öl lakásához szállítandó kemény tűzifa; három holdnyi szántó fold és egy holdnyi rét haszon élvezete; megjegyzendő, hogy az Összes vonos munka a községet terheli, négy darab szarvas marha, és négy darab sertvés szabad legeltetése; Stóla minden egyes halott után 30 kr; búcsúztató minden vers 10 kr. Az iskola tannyelve magyar, de a német írás és olvasás tanítása is megkívántatik.
Pályázni szándékozó okleveles tanító urak felkéretnek, hogy kérvényeiket és ehhez csatolva okmányaikat 1880. év január 20 áig az iskolaszékhez czimezve alulírotthoz küldjék be.
Német Sz.-Miklós, 1879. decz. 23-án, (u. p. Nagy-Kanizsa.)
Sindlperger Sándor,
(971 1 — 1) isk. azéki elnök.
Majdnem ingyen
8zámo!ás következtében a nem rég bukott nagy britannia-czQst gyátban a következő 42 darab rendki«Ul tiszta brittannia-ezflst tárgyak csa< 6 frt 75 krba kerülnek, csak nem negyed része az előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
8 drb. kitiinK jé ssztalí-kés Británi* eaüstnyél éa ^ * ~ *
valódi angol ezöstaczél pengével. ts
I
fi 6 1 1 6 t> 2 1
legfinomabb villák Británia ezfltabol egy drbban . neliéz Briváma e*a*t evőkanál : " w 0
biitmia ezüst kávéskanál legjobb minőség. ! S 5 S fl to erC» Británia ezüst tsjasrft f
neh z Br.táuia ez''lst levsameré g^jjí
-» ''Sí.
M
■"la
Isvssasri
Británia ezüst késtartó angol Viktoria csésze finom vésSzetel. hatásos Británia ezüst gysrtya tsrtö. Brítania''ezüst éttermi aaztali csengetyü ezüst _
hanggal. | ns ^ ^
1_„ • brítuuiia ezüst theasafcro föllel vagy fogóval, r^-g 5
1 S -o 8 ►
42 drb. (955 7—12)
Mind 6zen 42 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely OrOkká fehér marad éa a valédi esüatől 30 évi hasznAlat után k&lömbőshető meg, miért jétáfva lesz.
Cmim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osstrák magyar
városoknak.
GeseráI-De|iot der I. engl. Britania Silber Fabriken Blau & Kaim, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
Szétküldés gyorsan utánvétellel. — Postadíj mind a 42 darabért Austria-Magyarorazágbau összesen 36 kr.
i


-1 m . »r i— . - - ■ ? , - - -
tlzennyolczadik évfolyam

>«7M.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEipgll 28-án 1879;

Megjelent
40,000 példányban.
WAJDITS JÓZSEF NAGY- ÉS KIS KÉPES MAGYAR NÉPNAPTARA1880-IK EYRE.
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötőnél - .
Ára a kötött és vonalozott irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr. fiizve 40 kr. kis képes népnaptárak csak 25 kr,
Komárom kanizsai kalendáriumnak 20 kr, A nagy képes népnaptár tartalma:
1 Szeretett jó atyámfiai
2 Színezett czira kép, Szeged vésznapjai
3 Naptári rész veres nyomással
4 Felséges Uralkodó ház
5 Csillagvizsgáló észrevételei
6 Száz éves jövendő mondó
7 Boldog uj évet költemény Városi Mihály tói
8 A magyar Király és Királyné 2 képpel Za-
lay Lajostól.
9 Hymnus költemény Losonczy Lászlótól
10 Az ikikey tengeri csata P. N.
11 Szeged a szép magyar város pusztulása köl-
temény 17 képpel irta Várossy Mihály.
12 Martonfal vy Izidor a budapesti meggyil
kolt ügyvéd, 2 képpel.
13 Harcz egy óriási kígyóval .14 A tartalék ezred csata dala.
15 Székesfehérvár 2 képpel, Zalay Lajostól
16 Mulattató ördögségek 3 képpel
17 Gyönyörűséggel tele való kénszenvedés
irta Mokány Bérezi költemény 8 képpel
18 Nevessünk
19 Magyar népdalok
20 Emlékeztető naptár mezei gazdák számára
21 Közgazdaság
22 Hasznos tudnivalók
23 Italmérési jog gyakorlatáról, belügyminisz-
teri rendeletek
24 A falu orvosa
25 Országos vásárok
26 Hirdetések /''

Továbbá: WAJDITS JÓZSEF 101 az az száz és egy éves naptára 1880-tól kezdve egész
1980 év végéig. -f^J TARTALMA:
101 éves naptár. Az örökös naptár. A hold változása ennek magyarázata ábrákkal A nap és hold változások. A nap rendszer ábrákkal, a plánéták ábráktcal. Üstökösök. Naptár története. Chaldéai 19 éves holdkör vagy Cyklus. Julián-féle naptár. Gergely-féle vagy javított naptár. Római adószám és az uralkodó bolygó planéta. A négy évszak. 101 éves időjóslat. Északi félteke csillagzatai. Az állatöv csillagzatai. Az időjárás. A.z idárás természete. Az állatok az idő változásának hirdetői. Paraszt regulák. A termékeny és terméketlen évek előjelei. A szerencse és szencsétleuségi napok. A kath. egyház szentéinek névnaptára. Az ember természete. Az egészségtan vagy életrendi szabályok. Gazdászati teendők 12 hóra. A gyümölcsök eltartása. Házi Bzerek, embsr és allat különféle betegségeiben. Hasznos tudnivalók. Jó könyvek és magán hirdetések, és végre toldalékul álmoskönyv kivonata.
Ára díszes nyomatú borítékban kötve c?ak 90 kr. Ismét eladók százalékban részesülnek,
postai rendelések ennek fordultával küldetnek.
Tisztelettel
Wajdits József,
Nagy-Kanizsán.
P''ufó ördög sánta fia.
A jó három.
A SzécheDy tér s a városháza az árviz elótt.
Élelmi szer kiosztása.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.