Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.54 MB
2009-11-25 08:05:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1379
5383
Rövid leírás | Teljes leírás (335.08 KB)

Zalai Közlöny 1889 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SA<;Y-KA\\BSA. 1889. január 5-én.
HuszoűByolczadlk évfolyam.
Bl&fitetéai ár
Egy*) tláaa iQ kr
H I E D ETÍSKÍ 8 fea*a.bu* peáuorba» "¦ sxá»o<Íezer| 6. i miniit-u laváboi sorért o kr.
HYILTTÉR8EJÍ petit »oroukint \'ü ^r?rt T«mtuek fel íüncstáriilleték Bünden eeyct bffdettw**« 30 kr. fizetendők.
ZALAI KÖZLÖNY.
A u/xgy-kanizsai ,Kereskedelmi Iparbank*.-a w nagy-kanizsaiönkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelü egyesüítt"
ap^eaeÜemi jászét illetíkStle.
menye* a. kz — r. zz>Cs±sr\'~_*i.
anyagi reitet iifft5 közlemények-pedic-a kiadóaivaaalbo* bérmeotrej ioté*«tid5k : Xugy-Kanizsdti
t*k*rÉkpí!iiiiri épület
Bé\'a.eni«tlcn levelek i
gjiütatnak el
Kézínttk yttszi oes küd*t**k
„nű^TZ-ianúsai keresztény jótéicony nőegylet*, a „nagy-kanizsai ztszti-ŐnsegéiyzÖ szövetkezet *, a,soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKIJNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési. felhívás ^ , 1889-ki
XXVIIl-ik évfolyamúra.
Lapunk keletkezésékor a vidéki sajtó bölcső korát élte s .Dunántúl csak Qyőrőtt jelent mec lap; ma már alig van nevezetes város, hol kisebb nagyobb szerencsével, egy vagy több hirlap ne képviselné a heiyi érdekeket, s kimeritö anyagot ne nyújtana a központi sajtónak.
28 év egy vidéki lap életében a ritkaságok kiké tartozik, ennek Joly-tán bebizonyított tény létérdeke mind a lap szerkesztése, mind annak kiadása szempontjából véve, mert a közönség ujabb és legújabb g&nera-tiója, ha nem is közvetett szemléletből, de hitéből, cziméböl s irodalmi történeti missiójából bizonyára ismeri ; s múltját senkisem tagadhatja^ mert fiatását a hözj\'rra mindenki ismeri.
Az elfogulatlan szemlélő, a hig gadt gondnÜcnrám belátja, hogy vidéken lapot szerkeszteni nagyon nehéz, nagyon fárasztó munka, ha azt a tisztességes alapon Jentartva, jokozatos haladásbar emelni kívánjuk s azért nem csudálható, ha a \'. közönség hazafias figyelmére, méltó pártjogására apellálunk a lapunk ügyét továbbra is résztvételébe ajánl juk.
Igyekezetünk az eddigi; tisztelet és elismerés az érdemnek, buzdítás a haladásra, a munkásságra.
S midőn a t. közönség további buzgó pártfogását kérjük, lapunk tisztelt munkatársainak Önzetlen Já~ radozását köszönjük, arra továbbra is bizalommal Jelkérjük.
Eiófizetósí ár: Jai..—márcz. évnegyedre 1 f: 25 kr. június félévre 2 v 50 , , deci. egész évre 5 , — Mely összeg postautalványon lapunk kiadó hivatalába, (Wajdits József könyvkereskedésébe Nagy Kanizsára) mielőbb küldendő.
Hazafias tisztelettel V;
Szerkesztő és kiadó.
A népkonyha.
Kí ne hallott volna Tarosunkban arról, hogy itt népkonyhát állítottak föl ?
Az emberi eszme nemcsak világra szóló találmányok létrehozásában, hanem kisebb dolgokban is gyakran megmutatja a gondolkodás mélységét, s van eset akárhányszor, hogy csekélyneK látszó találmány vagy cselekvés, az emberiségnek csak oly, néha nagyobb horderejű, előnyére van.
• Attól íüggj mit mire lehet czéi-szerüen használni, s vájjon a czél általa elérhető e?
M.ig a külvilágban a küjpnféle találmánya a emberi jólétet s kényelmet mozdítják elő. vagy anyagi hasznot haj;anak, addig van egy más hely is, melyet lehetne belvi-lágnaíc nevezni, a hol még koránkban is fogyatkozást tapasztalunk, s ezen fojrjatkozásokat apasztani, kevesbíteni ép oly üdvös, mint hasznos is. V
Jjjjzen belvilág alatt itt a társadalom azon rétegit értein én, mely minden országban, minden városban, sót kisebb helyeken is van, érteikül nem...