Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.3 MB
2009-11-25 08:07:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1593
5038
Rövid leírás | Teljes leírás (312.84 KB)

Zalai Közlöny 1889 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZ8A, 1889. február 2-án.
Elöfixtl&ti ár
¦ z> '¦¦ érre ... 5 frt — — tel erre . . . . 2 fr SO kr ? egyedem; . - . 1 írt 25 kr Egyei izim IQ kr
HIRDETÉSEK - hnáboi peiitiorban 7. múodsior s. i : ¦.. .• :. további lőrén L> kr. NYiLTTÉRBEW
petit lorouként 10 krárt vitatnak (el Kincstári illeték f;v'.-.-
.7 -1 -y'} kr. nteteodők.
5-ik sza,m
HiiszoiinyoIczadik évfolyam,
A lap Kellemi -4szét illető koile-j
ínyek a fxe• k-íz:öaéghez, aoyagi résrét illető köztemöoyek pedig a kiad(íhiv»calhoi bérmentvéj int«*eodök : yagy-Ka nizsil n tak»ríkpérjstirj épület.
Bú'r
io-
Kéziraiok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank*: a „nagy-kanizsaidnkéniQs tűzoltó-egylet a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület1 nagykanizsai keresttény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai \ izr. jótékony nÖegyletu, a „szegények tápintézete", a „nagy-kanizsai tiszti-imsegéiyzö szövetkezet*,a „soproni kereskedelmi s ' íiOT&amara" nagy-kanizsai külválaszimányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmu'hetilap.-
Balaton-Füred radivivus.
Magyarország balneológíai viszonyai," s külőuősen közegészségügyüak érdekei a fürdő- és gyógyintézeteinkre vonatkozó koronkénti tájékozható közleményeket nemcsak kívánatossá teszik, hanem éppen szükségessé is. Fürdő- és gyógyintézeteink közt ugy a kedvező fekvés, mint a győgy-eró tekintetében Balaton-Füred előkelő helyet foglal el, s a „Pester Correspondenz* azon helyzetben van, hogy ez a fürdőhely a már megkezdett újításokból, valamint a fürdő évad alatt a közönségnek nyújtandó fcellemességekról, kényelemről és egyéb czélszerü berendezésekről a következőket közölheti:
Balaton-Füred gyógyhely már regényes fekvése és a természet dus adományai következtében annyi ter-mészetesjgyógyhatánynyal bír, hogy rendeltetésének okvetlen megfelel akkor, há valódi fürdő és gyógyhelyivé fejlődik. Ezt senki sem tagadhatja meg tőle. Egy évszázad lezajlása után, a mult nyáron á bukás szélén állott. Hogy miért? az a hírlapokban annyiszor mondva, s ostorozva is volt, hogy ezt e sorokban felemlegetni fölöslegesnek'tartjak. Annyi tény, hogy nem felelt meg a kor igényeinek. Scükal érdekesebb tudomást szerezni arról, hogy mit .szándékszik tenni a tulajdonos Szent Benedekreud a délből, hogy Balaton-Füredet a pos-ványból kiemelje, ujjá alakítsa, hogy Balaton Füred főnixként föléledjen hamvaiból, a kor igényeinek megfeleljen s uj hírnevet vívjon ki ma-gáuak az európai fürdók és gyógyhelyek sorában.
Tetemes összegeket áldoz'az apátság, mely a pannonhalmi központi kormányzó, Kovács Abel gondos belátására van bixva és ki tüzetes tanulmány tárgyává tette e valóban kényes ügyet.
Mindenek előtt a fürdŐintézet egész területén létező utak és sétálóhelyek a legjobb karba helyeztetnek már most. A dombokat lehord-jik, a 'Télgyeket kiegyenlítik; szemsértő helyek leromboltatnak és kellemes egyöntetűségbe hozatnak. ' ígen~inevezetes és fontos ujitás az \ij és nagyszabású vízvezeték, mely a fürdőhely kertjeit és útjait kelló vízmennyiséggel fogja ellátni és pormentessé tenni, és a házi szükséglet különféle czéljaira szolgál.
A szabad terek, s hol csak lehet, béí&sUtatnak, élóvirág-szócyeggel láttatnak el, ezen felül a pázsitra nagy gond lesz forditva. A hires rózsák nagv mennyiségben szaporittatnak.
A balatoni .régi uszodát most romboljak szét, hogy egy nagyszerű modem h degfürdóháznak adjon helyet. Ebben gondoskodva lesz minden csiny és kényelemről. Ez ujitás minden fürdővendéget kellemesen tog meglepni.
Ha az apátság a szomszéd birtokossal meg tud egyezni, a mi igen kívánatos volna, akkor n...