Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.8 MB
2009-11-25 08:08:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1635
4961
Rövid leírás | Teljes leírás (397.23 KB)

Zalai Közlöny 1889 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1889. márczins 2-án.
Előfizetem ár
it ferf . . . 5 fri--
fél évre . . . . 2 fr áO kr negyedévre . ¦ . 1 írt 25 kr Egyes szara 10 kr
H I H-D E T & 8 E K Ü tia»*bi.í p-iitsíirbaii T. ni*>"iisíor| minden további lorert ;> r~~ NY1LTTÉRBEN {jetit Koronként 10 kr*rt vétetn •! Kimstán illeték m niien e*j hirdetésért 3(J kr. ritetei.dGk
Hiiszomiyoíezadik évfolyam.
i
A lap szellemi ríssét illető "köile-
lények a m«\'k?szt5ségb.ez, Janyagi réfiét illető közlemények! pétiig a kiadohivkialhne bérmen!ve! ¦ iatézendÖk : -Y«ff y-Ka nizsá ti takurrkpéuxtári épület.
Bi\'Tr.euretieu- ievelek néni fo-.; ¦ «1.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank\', a „nagy-kanizsaiönkéntes tűzoltó-egylet, a 9nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület",\' „nagy-kanizsai keresttény jótékony nőegylet* , a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete*a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezei",a ^soproni kereskedelmi s
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatalos\'lapja - , ¦
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENQ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Qrof Qsáky Albin miniszteri .rendelete.*
Országszerte nagy port vert fel a vallás-és közoktatásügyi miniszternek: a német nyelv alaposabb, taníttatásának érdekében kibocsátott rendelete.
Mint minden olyan dolog, mi a nemzeti érzületet sérti és tán féltett kincsünket: a magyar nyelvnek és szellemnek, érintetlen tisztaságát, néniiképen, — veszélyeztethetné ; — e „rendélet* is oly élénk érdeklődést keltett országszerte, a mi a leghevesebb vitáknak _,vált tárgyává.
Van e szegény magyar hazában, — sajnos! — még egy nagy tömeg, a mely még ,mindig idegennek érzi és vallja magát a saját szülőföldén
~~éT kifelé (nagy Németország és a Szent C zá r birodalma felé) gravitál érzelmeivel cp ugy, mint szellemével, politikai gondolkodása; val. E tömeg, a gyöngébb idegzetű, s felületesebb gondolkodású s képzettségű magyar elemeket is, kép matató álhazínasságával kápráztat ¦Jván s elámítván, saját nemzetellenes
\' nézeteiknek -olyannyira h i v ó v é bírják tenni, hogy azok azon nézetekért — ha reá kerülne a sor =— akár vért o u tani is képesek lennének, mert hát: nem akarnak 5 o-u v i n i s z t á k n a k, elfogult magyaroknak látszani. Mert azon nemzetellenes tömegnek a „souviuíszta" szó, az az eszköze, ami őket legelőbb czélhoz vezeti. A souviniszta szótól ugy irtózik — azon a, tiszta magyar nemzeti eszméktől ¦ könnyen elhódítható — magyaroknak „gyenge\' idegzete; ugy szegyeinek magukat elfogultnak tartatni, hogy mintsem elfogult souvinisztáknak bigyje őket bárki is; nemcsak, hogy minden meggondolás .nélkül „kigy ó-követ fúnak, a nemzet azon— básztard — fattyú hajtáshoz hagonló hazafiaival
is. de k*épesek volnának ezen ,tul hazafiság* hírének áiszeraéf ve folytán^j még talán a hazaárulásra is! Hogy is ne! Nagy szégyen is ám az, ha valakit souvinisztának mondanak vagy tartanak \\ az annyi, mintha csak azt csapnák a szemébe, hogy: te nem tudsz alaposan németül, tehát nem vagy e u rjó p a i 1 a g képzett, művelt ember!
Tehát elképzelhetjük, hogy e tömeg minő óriásivá nőtte ki magát, az így toborzott, hívekkel felszapo-rittatva.
\'Magyarország lakosságának ez a .„szaporított" vegyes eleme és az a másik tiszta, semmiféle álhazafias okoskodással meg nem vesztegethető; önálló, igaz magyar gondolkodással, felfogással, s hamisítatlan érzelemmel bíró magyar eleme, (a mely nem bánja, ha ínég ugy „souvinisztáknak* .mondják is, azért érzelmeiben nem engedi magát megingat tat ni) ...