Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.8 MB
2009-11-25 08:14:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1383
4812
Rövid leírás | Teljes leírás (320.98 KB)

Zalai Közlöny 1889 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. iüiUus 4-én.
Előfizetési ár
epés* érre -\'5 írt— -
fél évre .... \'-2:ír SOV negyedévre . . . 1 ír: tin Eoyei szám 10 kr
H I K I) K T.f. S K K íi húsár-ón pt-nisorban 7. mis «di* a o s-mimii\'ii továí-«i sorért :> k-
v NYILTTERB^N petit koronként 10 krért -.^l-ti.-i
HoszoDiiyolczafflk évfolyam.
iititTL-Kanizsa
a lap szellemi .-észét illető ks lényeg a Mclcí *zt5«éghei \\U>r*9Í r*-*»t ill-ifi kÁzfeminniJ
•e.lig 3 kÍ:C!"li!-.a.,ill.c:i b.r:.,.-, i i\'it--*e:,riők : Xmpy-Ka uizsá a-uk4r«kpéi->iári épni*c
B<—n-.vijr.-ii. n levelek m-m fi
I g=.Utu:il*k el
Kéziratok vissza nem kuldetn
sjí „Kered;ed4nn iJMirbanku. a „nagy-kanizsaiónkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy kanizmi kisdednevelö egyesület", a ^nagy-kanizsai keresztényjótékonij nöenyté^ a mnagy-kanizMÍ izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete-, a .nagy-kanüsavtiszti-imsegélyzö szövetkezet"^ „sofírflni kereskedelmi s
ipar kom ara" nagy-kanizsai küívdlasztmányának hivatalos lapja
HETEMKINT EGYS
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES.TARTALMÚ HETILAP.
¦ M fi It-L E G 1888. évi deczember hó 3l-én.
frt. kr.
1. Pénztári maradvány! "88 évvégével 43!) 10
2. Házbirtokokbaii 17.4Ü0 —
3. Felszerelésekben 520 —
4. N.-Kanizsai takarékpénz-
. tárnál betét 1313 U8
5. Egy drb lOüfrtos földhit.
intézeti kötvény 100 —
Marad tiszta vagyon 19.833 1
Pénztárt forgalom.
1888. évi január hó l-töldeczem.hó31-
Bevétel. frt 1
1. Pénztári maradvány 18S7; végével 594
2. Tagsági dijakban 419
3. Tan- és beiratási dij a Nádor-utczai óvodánál 8S2
4. Tan-ésbciratát-i dij az arany J.-utczai óvodánál 22S
5. Földbitelintézeti kötv. szelvényé böl 5
6. Betétek utáni kamat 39 1
7. Ajándékokból 23
8. Failletmény a várostól 40
9. Véletlen jövedelmek 4 i
10. Segélj a várostól 500 -
11. VViltM. hangverseny jövedelme 131 ! 12 Tánczkoszoru jövedelme _ _1_86 \'
Kelt Nagy-Kanizsán, 18S8. évfttecz? hó 31-én.
OSZESZLY ANTAL egyes, pénztárnok. Jelen mérleg- és pénztári forgalmi kiimttatást az egyleti könyvek és okmányokkal összehasonlítottuk és^ minden tételében azokkal megegyezőnek találtuk. Kelt N.-Kauizsán, J#S9- ápril hó 25 .
Grünlnil Beiirik, Tiojlú Lajos, Hibái- Ferencz, GforffT János.
Költség-előirányzata
nagy-kanizsaí .Kisdednevelő. Egyesüknek lS89-ki január-deczemberi rendes évre.
?34 39 8 G\'O 32 20 12 -
Kiadás. frt.
1. Óvó és óvónő illetménye 1000
2. Dajkák fizetésére 313
3. épületek tatarozására
4. Kert és/udvarok fentartágára
5. Tűzifa fel vágatáéért fi. Felszerélés és javításokra 7. Nyomtatványok és postaköltségekre
S Szolgák fizetése és kézbesít & jutalék
9 flietétek s azok utáni kamat ¦ tőkésítésére 439
10. Tanítói nyugdíjalapra 1887. és 1888. 48
11. Tűzifáért 85
12. Vegyes kiadásokra , 298
13. Pénztári-maradvány mint egyenleg 739
42
99
2955
Bevétel. frt. kr.
Pénztári készlet 13SS. évidecz. 31-éu . 21 1G
Tagsági dijakból 99 rendes tag után 387 —
Tagsági dijakbúi 37 pártoló tag után 74 —
-1. Vigalmak rendezéséből 150 —
5. Tandíj a Nádor-utczai óvodában 50 gyermek után ;i I frt 550.— fi. Beirási dij a Nádor-utczai óvodában fio gvermek uiáu á 1 frt 50 —
7. Havidíj az Arany Jáuos-utczai-
bau 40 gyermek utáu á 50 kr 220 — S. Beirdsi dij az Arany János...