Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.39 MB
2009-11-25 08:15:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1479
5441
Rövid leírás | Teljes leírás (379.82 KB)

Zalai Közlöny 1889 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NJGY-KAMZSA, 1889. juntos 1-én.
22-lk azft-m
Haszonnyolczadlk évfolyam.
Elofi\' rí. é * ¦* Ö r
Egyes szán 10 kr
I! ] 1: !» K T E S K\'K
NYILTTÉR8EN
uiikíut. H) *rlrt ™t--tn*k »tári illőek
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap s**H>\'!
ill-I.\', k.lzUmítiypk
Kéziratok vissza nem kü\'.dflni-k
,í nagy-kanizsai „Kcre.skedeimi Iparbatík*. a ^iKKjy-kanizsaiÖnkéntéitüzoltó-egylet^ a ,nagy-kanizsai JüsJednevelö egyesület\' iiagy-kanisai keresztény jótékony nőegylet* , a „nagy-kanizsai ízt. jótékony nőegylet\', a „szegémyek tápintézete", a „nagy-kanizsai tiszti-i\'msegélyzö szövetkezet". a „soproni kereskedelmi -> ,\' iparkamara* -nagy-kanizsai killválasztmánydnak hivatalon, lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VÉNYES TARTALMJJ HETILAP^
Mikéat járjon el a nevelő tanító a űaczos. akaratos és makacs gyer - mekekkel szemben?!*) \\
Nagyon sokszor van alkalmunk
a gyermekeknél a természeti felep-M-gek egynémelyikét tapasztalni, raely,| ha figyelmen kivül hagyatik, sok esetbeír felette káros befolyásúvá válik annak egész éleiért. Ha\' é gyermekhibák bármelyikével is találkozunk, azok képezik nevelési eljárásunknak mindig a legnagyobb akadályait. Fótö-ii\'kvesünknek oda kell irányulnia tehát, hogy e hibák létrejové.->ét meggátoljuk. Ezt elérni egyedül csak helyes és jó nevelés által vagyunk képesek, mert minden ember csak czélszerú és jó nevelés által lehet azzá, a mivé és a milyenné lennie kell. men az embernek kiskorától fogva egész a sírig neveléskor alatt kell állani, ha emberi rendeltetését be akarja tölteni; mivel minden embernek tönéletessígre kell .törekedni, azt pedig csak okszerű és öntudatos neveléssel érhetjük el. ,
Nevelési eljárásunkban a főszerepet a szoktatás képezze, mert a szokás szüli a hajlamot minden jóra és roszra. és ez idővel termesze-í .tünkké válik. A mily könnyen s-nkja meg a gyermek a szépet és jót, ép oly módon sajátítja el a rosszat és i utat, s azért könnyen végzetessé valhatik a szülpk ama ferde szeretete, hogy a gyermeket, addig, inig a parancsot megérteni és felfogni - nem képes, bizonyos teendők végzésérc szorítani dőreség. A gyermeket már igen korán kell a szép és jó tulajdonukhoz szoktatni, mert ha ennek ellenkezőjét szokják meg, akkor a nevelése kettős feladat vár, amennyiben kénytelen őket a rosztól elszoktatni és a jót veíük megszok-tatni. Ks hogy ekkor a siker vajmi
kétes, kiderül Lédére? ama sikerült megjegyzéséből, hogy „a szoktatás összehasonlítható a vetéssel, az el-szoktatas a gyom kiirtásával.* —E munkát egyszerre végezni nem lehet. Azért s/.oktassuk mielőbb a gyermeket a szép és jó tulajdonokra, mert "mé§ ezen eljárásunk mellett is lesz dolgunk az elszór tatással. A nevelés egyik legszebb feladatához számitható, hogy a növendékek-saját véleménynyel és akarattal bírjanak, és ép ezért hat oda, hogy az erre irányutó törekvések gyámolitásban részesüljenek. A helyes és jó nevelés nem követelheti, hogy a gyermekeknél vak engedelmességet igye-j kezzüuk meghonosítani, mert ezáltal az önállóságot tesszük tönkre; hanem igenis ellenkezőleg oda hat, hogy belátás folytán rendelje alá a növendékek saját akaratát és véleményét mások helyes intézkedéseinek. Midőn értelmi fejlettsége még erre nem ké pesití, a következetes szoktatásnak van helye. \\ ¦ j
Tudjuk azt, hogy a gyermek élete, első éveiben értelmi belátással nem bir, akarata főleg a pillanat benyomása alatt áll, és megfontolás nélkül tömeges vágyak teljesítése után hevesen és erőszakosan eseng. Ha vágyait a nevelő sietve teljesíti; ha nem bir elég erővel azoknak elleüállui, sót még a szeszélyeknek is eleget tesz; megvetette ala...