Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.3 MB
2009-11-25 08:16:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1637
4910
Rövid leírás | Teljes leírás (283.03 KB)

Zalai Közlöny 1889 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. július 6-án.
27-llc szám
4
Előfizetési ár
íz érre - 5 fr: - -
érre . . . -2 ír 50 kr
:,\'\'Cyruévre . ... 1 írt *2:> kr
Egyes szám 10 kr
H I :: D E T E S E K .sátn.s \'»\'tUsorbaii 7. másodszor!
NYiLTTERBEN
p«tit »\'>rouk«ut i() krín < 1 KimsiÁriilleték" m-iidc liirot^s,rrt,39 kr. öi-t.
Huszoiiiiyolczartik é\\ folyam.
.1 naqy-kanizsi .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet"
A-lap ?«1 lerci részét illető köita lények a tierkcsztőséphez, i<i régiéi iH*í5 ktfíTemAnyc* S a kiadóhivaiaTtio* bei-méntri intuendoli : Sagy-Ra »i izAfi »
¦ ssza nem kii üeln>-k
„ Kereskedelmi Iparbank*,a mnagy-kanizmiöiikéntestüzoltő-egylet, a „naqy kanizsai kisded nevelő egyesület"
„nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-, a „szegények fápintézete", a „-nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezetB,a „soproni kereskedeh iparkamara\' nagy-kanizsai külváiasztmámjának hivatalos lipja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALJVyj HETILAP.
. Előfizetési Mims
• „UUI KÖZLÖNY"
\' XtM- etfolum U-\'áik telet?- .
XXVlll-dik évjolyamnnk 111 ik ts IV dik évnegyedére, midiin uj
. előfizetést nyitunk, bizalommal\' felkérjük, lapunk mindazon ffeztelt pár-
. tolóit, kiknek előfizetésük x az első jelétével tű. Jióban lejárt, hogy a második jélévre is mielőbb megújítani szíveskedjenek.
Lapunk iránya nem változik, marjad. ~d béke és. munkaszeretet or-
}.ganunia. Igyekezünk miniden nemes eszmét pártolva a társadalmi élet Örömeit\'fokozni, fájdalmait enyhíteni. A jó igyekezetet előmozdítani egyik- jojeladalunk levén, szívesen veszünk oly közleményeket, melyek az általános jólét Jelvirágzását ezé\'
. fázzák; készséggel ; nyitunk tért a \\ jejlödő tehetségnek, csak tiszta haza"
"¦\'fisági emberbaráti nemes ambitiő és szelleme?!) nyilatkozzék benne.
E\'kijelentéssel itjolag kérjük t. k.őzönségiink méltó pártjogását és ^figyelmét. ¦
* Kiválóan felhívjuk az előfizetés-seJ^Látraiékbgn levőké , hogy azt
\'¦•ielőlib kiegyenlíteni- szíveskedjenek, mert nekünk a iafr-: érdekéhen éj
yeritüfLásában?tartozó kötelezettségeink oáriirák.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Előfizetési ár: -lufi.—szept. évnegyedre 1 frt 25 kr. . i ¦—dcez. félévre 2 . 50 „
Melynek beküldésére legajánla-T tosb a postautalvány használata. Hazafias tisztelettel
k iadóhirata l WAID\'TS JÓZSEF könyvkereskedése.
A vidéki színészet segélyezése tárgyában a következő kérvény intéztetett a hatóságokhoz.*)
Tekintetes Hatóságok ! illetve Képviselő testület és Közönség!
A magyar színészet, mely .-az új&bb időben magát Önalkotta szabá íyok törvények alapján rendezte, s önmaga fölé feépv. által alkotm. úton igazgató-tanácsot, ügyeinek vezetésére Budapest fővárosában központi hivatalt állított, érdekei mellett küzdő hivatalos közlönyt (Színészek Lapja) alapított\', s elaggott és tehetetlenné váló tagjai jövőjének biztosítására nyugdíj- (ókét létesített: — még .mindig nem részesül hazánkban olyan pártolásban, minőt miut közművelődési tényező, nemzeti nyeiv- és irodalom-terjesztő testület nálunk — hol a haladás terén századok mulasztásait kell rohamosan pótolni és jóvátenni joggal igényelhet, és a nemzetnek egy századon át s különösen az elnyomatás éveiben tett szolgálataiért is megérdemelne.
Nemcsak, hogy nem részesült a kellő ós kiérdemelt pártolásban, de sót száz éves múltja daczára a jelenben is küzdelem teljes napokat él, ...