Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.2 MB
2009-11-25 08:19:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1181
5254
Rövid leírás | Teljes leírás (279.25 KB)

Zalai Közlöny 1889 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. szeptember T-én.
36-lk az^m
Eiőfixttist dr
e^ii rr-^x 5 frt — -
fii cvrr . . Z fr 50 ki
c«(rjrö«rre írt 25 ki
Egyes szzn 10 kir
|-*f 1 li P K T E S K K 8 basáboi peiiuorban ". rDHtodsior 6. i miun-l. tovabi.j sorért 5 i NYILTTfcftBEN
{•ctie toronként 1Ü kr«rt vitetni tel Kinrstáriilleték m iiiípd eíj\' hirdetésért 3u kr. tiietetiUők.
HuszoDDjolczadfk évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
!
4 lap szellemi részit illető kfiil-
lények a azerkesz tőséghez, anyagi részét UW5 k üzletéé, nyék pedig a kiadóhivatalhoz bérmpi ültére nd ok : Nagy-Ka n issá n takarékpénztári i-tml-t.
\'elek .
Kéziratok vissza oem küldetnek
Á nagy-kanizsai „ Kereskedelmi iparbank\', a „nagy-kanizsai Önkéntes tüzoltó-egyleh} a 9nagy kanizsai kisdedneveld egyesület „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* , a „nagy.kanizsai izr. jótékony nőegylet^, a „szegények tápintézete", a „yuigy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet",a soproni kereskedelmi
iparkamara\' nagy-kanizsai kü\'.vátassttnányának hivatalos lapja
¦-H.ETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
s
Ma egy éve, hogy kegyelmes íúpásztorunkat, B-iró Hornig Károly megyés püspök ur ó Méltóságát, e lapok hasábjain, instailatioja alkalmával szerencsések voltunk üdvözölhetni. EgyszerQ, de őszintén szerető szivból fakadó szavak voltak, melyek az ó :ünuepének külső fényét, di-csősségét tán legkevésbbé emelték; d<; hisszűJ*i__hogy—erkölcsi értékét, magasztosságát igen, mert fiúi hódo-iatunkat nyujtoUuk**be Neki., s az ö magas személyébei) odaadó hűségünket annak, kinek Ó felkent apostola: á róm\'. katli. anyaszent gyháznak.
Mi, kik mély alázattal .térdet s fejet hajtank\' az isteni fönség előtt; kik nem negélyezzük e kor esztelen indifferentisbasát; kik Dem szegy el-jük bevallani, hogy hiszünk, hogy reményiünk, hogy a szeretet vallásának vagyunk hívei: kettős öröuuói érezzük dohogni szivünket, midőn kegyelmes iópisztorunkat a mai na-poo körűnkben szerencsések vagyunk üdvözölhetni.
örülünk, mert ama szép nap évfordulóján, melyen isteni küldetésen és jogon alapuló hivatalát, — egyházmegyénk lelki kormányzását átvette: minket boldogít magas jelenlétével, ami körünkben óhajtja meg--üIqí e nagy nap emlékét ! Örülünk, mert ép ama nap évfordulóján, melyen először hangzott fópásztori ajkairól híveihez a Szentlélek szava,
hozta el közénk is a Szentlelket szivében és ajkain, hogy e harmadik isteni személy .kegyelmeit kiossza gyermekeink között, s mindnyájunkat atyai szivének áldásában részesítsen . ... >
Ma, midőn a hit közönyösség, sőt több, a rosszlel kJ vallásta la nság, s a vele járó erkölc;i rooJottságoly óriási mérvben csinál propagandát ifjaink között, midőn mindannak megvetése, kigunyolása, a mi szent, mi isteni, mi nemes, mi a lelket a materialis-mus kétségbeejtő békójából egy magasztosabb, idealisabb, szentebb Igazság légkörébe szárnyalni segiti, — oly nagy aggodalomra ad okot a szülői sziveknek; midőn lelkünk elborul a szomoritó kép láttára, mit ifjú-.-ságuuk szivvilága tár elénk; oh, mily jól esik szivünknek az a tudat, hogy1 létezik egy áldott kéz, mely e fájó stbekre gyógyirt, balzsamot csepeg-; tet, mely kegyszereivel vissza adj:i\' e sivár, kihalt sziveknek hitét, re-\' menyét, visszaadja bennük a Terem-tőnek az»ő képmását, a szülőknek gyermekét, a hazának polgárát, a társadalomnak jelleme-:, munkás, hasz-q s tagját! S e kéz az ajyaszent-egyház áldást hintő Keze!
E kéz minden sebre tud balzsamot csepegtetni, minden fájdalomra vigaszt minden kétkedésre az igazság tiszta fényét deriti, min...