Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.71 MB
2009-11-25 08:20:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1380
4966
Rövid leírás | Teljes leírás (271.47 KB)

Zalai Közlöny 1889 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. október 5-éiu
Előfizetési ér
\'i int . . . ( fri--
tű rvrr . , ... 8 ír 50 kr b*Kji-<i?rre . 1 f rt 25 kr
• Liyn szaa IC kr
H Ii: Ii KT ES K K «Umm petitaorbaa T. :i,.w.i,7or mm... u tovabfej Msrért 5 kr. NYIlTTERBDí
t •vrot\'íténl v> kr-rt «?tatMk
-ao-iiE szám
Huszonnyolczadik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
!Á lup saetterai r&xét illfttíi fesd* mény^k n nerbealtiiséfrhez, .riyaei riísr.>\'-: ÜWÖ fc Sulfuré ny et pedig a kiaJórnvaialln™ bérmMntvi in tesemi ük : -V« \'J II-K a niz %a n f takarékot;uttxri épület
B.\'--.viitet!<\'n levelel
Kéziratok vissza nem küldetnek
: kereskedelmi
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank". a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó*-egylet, a , nagy - kanizsai kisdednevelö egyesiuetL ,nagykurm<az keresztény jótékony nőegylet\' t a „nagy-kanizsai ízt. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezei" / \\ iparkamara11 nagy-kanizsai küiválaszimányának hivatalos lapja
HETENKIN| EQYSJER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési íelíiTSS \\
„ZALAI KÖZLÖNY\'-
aktober-deczemberi évnegyedére.
Laputik XXVIU-dik évfolyamának utolstt negyedére, midőn uj előfizetést nyitunk, tisztelettel felkérjük viivtáazokat, kiknek előfizetésük a Jiar-vindik évnegyexSdel, szeptember vegével ifjárt. hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy, a lap rendes küldésében jennakadás történjék, — I akik pedig hátralékban vannak, kérjük -az üsszey halapékialan beküldésit, mert a lapnál nékünk is. köte-b-\'Jistgeink levén, annak rendezése imüJuitlantd szükségessé vált. Üe az iii\'*!Á>nt az .mindenkire nézve, mikor tartozási ügyeit könnyebb szerrel ren-dezíitti.
Arról, hogy lapunkat kiváló ngyelmébe ajánljuk a t. közönségnek, tzirit Jelesleges szólnunk.
¦ A lap múltja, minden körülmény közötti .törhetlen fennállása, fktsafias iránya és lehetőleg minden nemes iránti ídkesüUsége biztos garantía a jövőre nézte is.
Hirdetéseket gyorsan és jutányo-sa7i közlünk.
Előfizetési ár:
;lt>89. Okc— decz. évnegyedre 1 frt 25kr. „ „ 1890. márcz. félévre2 , 50^* , , .„ „szept. egész évre 5 B —
Afeíj/ összeg legczélszerübben 5 kros postautalványon küldhető be a uip kiadóhivatalához. (WajaHts Jó-z*tj könyvkereskedése, Nagy-Kanizsán, takarékpénztári épület.)
Hazafias tisztelettel
Szerk. és kiadó.
S ezt a hatást most még eló-adásokkails fokozzuk, erre hivatott : szakemberek minden oldalról megvi-; lágitják a kisdedeknek életét, egész-ségét és nevelését, hogy pedig az egésznek maradandó haszna is legyen; azért e fölolvasások\' olcsó füzetkék alakjában fognak megjelenni. Az első már meg is van Dr. Bókai Jánostól\': „A kisded ápolása az elsó életévben." Ára 5 krajezár.
A kiállításnak máris nagy haszna mutatkozik egy másik irányban. Kis dedeink nyomorult állapota napirendre került, s nemcsak a közvélemény foglalkozik vele, de az intéző kö -reink is\'behatóan tanulmányozzák, a mi sok szép reményre jogosit föl a közel jövőben.
, Gróf Teleki belügyminiszter nagy gonddal nézte át a kiállítást. S az \'ott tett megjegyzései annak a következtetésére jogosítanak föl, hogy ó nemcsak szivén viseli a kisdedek-sorsát, de nemsokára hathatós eszközökkel lép sorompóba a gyermekek érdekében.
Bizony, bizony már itt is az ideje, hogy hazafias kesergések he-lyett komolyan cselekedjünk a kisdedeink életének, egészségének és nevelésének javára.
Dr. Faragó Gyula.
ujabb kimutatás ,
a nagy-kanizsai „Hadastyán Egylet* z...