Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.91 MB
2009-11-25 08:22:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
849
3399
Rövid leírás | Teljes leírás (301.35 KB)

Zalai Közlöny 1889 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MMANIZSA, 1889. fleczember ?-én.
Elöfixeíisi
Egyei, szín 10 kr
Hirdetések
í haí&Lüs petitsorban 7. másodszor minden további sorért 5 kr. HYILTTÉR8EN petit ioroukéut IU krért vitetnek fel Kincstári illeték m;ndfu eeyes birdetésért 30 kr. fizatendők.
Hnszonnyolczadlk évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szeltem
íszét illető ku rk>sz tőségbe? illető kozlemenyekj
pedig a kiadóim
Nagy^K a nizsd ti takarékpénztári épület
Bé\'n-.entetlen levelek t.
gaát&tliak «1
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanttsai ,Kereskedelmi Iparbank*-, a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a mnagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" lnagy-kanizsai keresítény jótékony nőegylet\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a Bnagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet11. a „soproni kereskedelmi
-\\ iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, -J&0MBAT0N MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Méreganyagok.
Az egészségügyi bizottságok s a vároíii hatóságok szigorúan őrködnek: ugyan, hogy megóvják a lakosokat ] ügészségellenes, káros befolyású élelmi szerektói, de van-e oly hatóság, mely hasonló sikerrel óvhatná meg az, embereket a láthatlan, lappangó, de általauosan\' elterjedt mérgektói, melyek legkülönfélébb idomban jelent- | kezye gyöngítik a testet és lelket és
: itlai •:. idézik elő a testi és lelki fogyatkozást ?
Oly időben élünk, melyben az egyszerű munkás is vágyat érez magában, hogy valamit olvasson. A lapokat, regényeket, folyóiratokat stb. az illető kör szerint kell idomitani, mely számára szánvak. Az észszerűen képző, mulattató a legritkább esetben elégít ki. Az olvasmány érdekfeszítő le-gyen. De vájjon mit ért ezzel a nagy tömeg? itit közölnek a folyóiratok vagy regények, melyek legtöbb családban el terjed vék ? . . . Úgynevezett hatás regényt, mely az emberi é\'et legsötétebb árnyoldalait ecseteli. Az úgynevezett politikai néplapok rövid híreket hoznak, melyek az ál-Iétel bűzhödt világáoól erednek, s oly fogalmakat szereznek a fiatal főkben, melyek mindenre vezetnek, csak a valódi emberiségre nem. A szeilemdusaak mutatkozni akaró tár-czairó sikamlós, kétértelmű szólásmódokkal dnskálkodi*, melyek nagyon is termékeny talajra akadnak érettebb fiatalságunk kedélyében. Eh! mondják erre sokan, nem női n5 veidét számára írunk ! mondják igen gyakran és mintegy mentségül; helyesen, de vájjon, hol van a határ, melynél a fogékony ifjúságnak, mely az ily féle sajtóterméuyeket mohón radász-sza, ne továbbot kiálthatnánk?
Az apa hírlapokat járat, a mama regényeket olvas s a tudnivágyó
leányka önkénytelenül találja meg azt, mit nem kellene meg találnia. És ha valamire fölvilágosítást óhajt, a legtöbb estetben a papa könyvtárában ott van a , Közhasznú ismeretek tára" stb.
A fiatal kedély összegyűjti a ha-lálthozó méreganyagot, mely teljesen elfojt minden érzelmet az iránt, mi jó és nemes. A szellemet oly fogalmak homályosítják, melyeken az érett megfontolás napsugara nem bir áthatolni.
Csuda-e. ha e mellett a fiatal iélek erkölcsileg tönkre jut!
Nem figyelmeztethetjük eléggé a szülőket és nevelőket: óvjátok gyermekeiteket és tanítványaitokat a méreganyagoktól, melyek anélkül, hogy sejtenétek, gyökeret vernek és ha nem is ölnek hirtelen, a szellem és lélek lassú sinlését okozzák, ugy hogy a valódi életörömek sohase érvényesülhetnek többé. Vessetek kutató pillantást a gyermekvilágba!
A tanító, kinek alkalma nyílik arra, hogy szemét az előtte ülő gyermekbe mélyeszsze, gyakran ámulva veszi észre az előtte nyilvánuló ...