Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.58 MB
2009-11-27 14:49:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
585
4337
Rövid leírás | Teljes leírás (365.49 KB)

Zalai Közlöny 1890 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1890. márczius 1-én.
g-lK azö,m
Hnszonkllenczedlk évfolyam
Elő fizetési ári sz érre . . . 5 frt ) -ifél e\\ie ¦ . - - . 2 fa 30 kr. juegyedéri-if . .1 f«25 kr Egyes szam 10 kr.
HIKDETÉSEK |S hasábos petitsorban 7, majodiZ minden\'további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN
t toronként 10 krért vétetnek fel. Ktn«táTi illeték minden egye*
hirdetésírt 3U kr f
.tendi.
ZALAI KÖZLŐIT
i
A lap ozellemi réstét illetfi kö leméoyek a Izerkesztőséghez. nyagi részét illető köriemén)\'\' edig a kiadóhivatalhoz bérmene intézendők : jV « 0 V-K attizsá ii takarékpénztári épület.
Iliér:.
mtetlen levelek : tatnak el.
Kéziratok vissza nem kiüdetaek
a .soproni kereske
&. nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank", a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a.nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* ;;agy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*
delmi iparkamara" nagy-kanizsai kül választ mányinak hivatalos lapja.
HETENKIWT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
•.i „¦¦¦¦——! m ¦¦\' -......... -——"-^ -\'.\'1^==--—r-^ \'--*-----\' \'"--^ "-*
— Elvi határozatok iparügyekben\'.] szempontjából kivétetnek a törvény ren- iczimén valamely szesze-; folyadékot szón
<czélból, hogy azt másuk között kiossza, jmert ezen kiosztás már bizonyos mértékében forgalombahozatal, áruba bocsátás.
. . . ...... „ .... . , . ; város és hazánk • polgársága közt.
A dunántúli közművelődési egylet, i MegjöUnek iátjnk az időt, midón a
Beksics Gusztáv országgyűlési! polgári eréoy méltánylást, a keres-képviseló- és jeles publiczistánk! kedelem és ipar elismerést nyer. Nagy-Kanizsáin, február közepén tör-! Hogy ily nagyszabású egyesület tént megjelenését a dunántúli köz- létesítőének van-e itt biztos talaja? művelődési egylet létesítenek ma- Határozottan igennel felelünk; Ahol gasztos eszméje teíte nevezetessé és a polgárság önerejéből szeretett vá-siker esetében dicsövé. \'rosát ily csodás gyorsasággal, mégis
Eltekintve attól, hogy megjele- körültekintő buzgalommá! fejleszti, nése által városunk jelen állapotát virágzásra emeli, hol annyi humá-minű társadalmi, mind közművelődési nus intézmény létezése dicsőíti t szempontból közvetlen tanulmányozTa, közmorál épségét, fenséges érzetét, létet adhasson nemes eszméinek : ott létjoga van oly intézménynek is, váljon az elvetendő mag képesé mely talajdoúkép nemzeti, hazai Ügy terebélyes fává nőni? j Beksics /ur éles szeme meglátta
Eltekintve attól, hogy a köztünk az irányt,.midőn első sorban a nők lökött nébáoy nap élénk érdekeltség figyelmébe ajánlta, s nők buzgalma közt folyt !e és többtársadalmi össze- által kívánja a férfiak pártfogását jövetelen lehetett szerencsétik öt Üd- kinyerni." ilert Nagy-Kanizsán a vözölhetni, s meggyőződhetett arról, negyvenes évek óta működnek a hogy a szívélyes fogadtatás biztos jele jótékonyság terén a nők, mint a volt annak; miszerint az ősi magyar köznyomor enyhítői, nehézséget nem vendégszeretetnek valódi talaja disz- ismerő kitartás és ügybuzgalommal., lik itt a határszélen—városunkban, j Van itt két virágzó jótékonysági Mindezektől eltekintve ezúttal a nőegylet, népkonyha és 3Kisdedue-dnuáutuli közművelődési egylet léte-,velő Egyesület", jsely már több
1. A táucztauitás, habár iparszerüen gya-1 de.kezése alól koroltatik is, az ipartörvény rendelkezése í *" —
alá nem esik. 2. A tanoflc\'zLskoláziatási|GlS/89Ö. sz. kötelezettség (ipartörvény 62. § a) a próba j Hirdetmény
idö alatt is fennáll. 3. A rendszeresen en-1 gedélyezett hetivásárokon kívüli napokon is szedhető helypénz, ha ezen napokon a piaczi forgalaíat nem kívánják, ennek betiltása iránt a törvényhatóság saját hatáskörében intézkedhetik. 4. Az ipartestület békéltető bizottsága a kereskedő és tanon-cza közt felmerülő muokaviszonybeli ügytk elintézésére még az esetben sem illetékes, ha a kereskedő munkaadó szabályellenesen az ipartestületnek tagja is volna. 5. Az iparhatósági biztos a békéltető bizottság ügykörét érintő iparhatósági határozatokat fellebbezni jogosítva van. 6. Az iparhatóság! biztos kötelessége őrködni a fölött, hogy oly határozatok, melyek a törvényuyel és alapszabályokkal ellenkeznek, ne hozassanak. 7. A munkaviszonyból eredő kártérítési ügyekre nézve az ipar törvény 170. Jj-ában meghatározott illető ségtöl való eltérésnek nincs helye. 8. Az iparigazolvány kiadása azon okból, mert a.
bejelentett üzletvezető telepedési joggal kell kivétel nélkül érettségi vizsgálatot nem bir, meg nem tagadható. tenni.
A temesvári kereskedelmi és iparkamara titkári hivatala , Délmagyarországi czimtár" czime alatt egy munkát adott kr, mely onnan 3 frt. előfizetési dij mellett megrendel he tó> — mire az érdekelt körök figyelmét ezennel íejhivjuk.
Sopron, 1890. február 15-én. -A\'kerületi kereskedelmi és iparkamara. — A kultuszminiszter és a franchia nyelv. Kissé szokatlan a czim, any-nyira megszoktuk, hogy a kultuszminiszter nevét a német nyelvvel kapcsolatban halljuk emlegetni. Kivételképpen azonban most a franczia nyelvről van szó, illetve egy rendeletről, melyet a miniszter a fran czia nyelv érdekében kibocsájtott Ertesi-tette a kereskedelmi iskolák igazgatóit, hogy ezentúl a franczia uyelv tanulása alól senkit sem fos fölmenteni. E rendelet értelmében tehát a kereskedelmi akadémiák növendékeinek a franczia nyelvből is
sitése ügyében emelünk szót.
A derék felolvasónak nemes eszméje a .Polgári Egylet-*ben villant fel, Ötven év után, tehát egy fél százados élet lefolyása kellett ahhoz, hogy az egyletben ily nagyszerű eszme nyerjen születést; de méltó is hozzá. Nem pusztán a véletlenség játszg itt a szerepet, hanem az idő kérlelhetlen logikája hozta magával, mert e városban csakis polgári elem uralg. Ami tjtt látható, azt a polgárság érdeme, összetartása ás szorgalma idézte elő. Büszke is e város nagyja, apraja; Örege, ifja, hogy a figyelem kezd feléje fordulni; mégis éidemli!
tía már az ész, a toll embere kijelölni meri Nagy-Kanizsavárosát egy országrész központjául s ezt kimondja,, kiírja nyíltan és őszintén, többszörös érdekközösság nyilvánul a
óvodával rendelkezik ; mind egylet ügyei nők kezében vannak.
Tehát bátran, előre ! Nagy-Kanizsa város jól felfogott érdeke tet-
A vasárnapi munkaszünet Baross Gábor kereakedelmi miniszter tor-
— 100 literen alóli szeszes ital bejhozás. Az italmérési jövedékről szóló tör-¦ \' vénviavaTl\'atoT készített a vasárnapi mun-! vény számos oly intézkedést tartalmaz,
. melyeknek helyes magyarázata nemcsak a laikusok, hanem sok tekintetben a szakértőknek is nehéz feladat Ál\'alánosán az a felfogás volt uralkodó a regálejogot bérlök körében, hogy a mely városban, vagy köz-
kaszünetröl, a melyet a végrehajtó rendelet tervezetével együtt véleményadás végett megküldött a kereskedelmi és iparka-¦ niaráknak és egvéb szaktestületeknek. A tenre sernent mindenkit, bizonyára \\ törvényjavaslat" niely 6 rövid szakaszból
nem fog.késni az ország elismeréseJ ?11, elrendeli, hogy vásárnap a szent István ségben a kizárólagos italmérés jogát bér-
BÁTOIvFI., koronája területén piheuni ked az iparos munkának. Kivételt képez az üzleti helyi-Tudnivalók ségek tisztán tartására és berendezésére
172/1390 " szükséges munka. A munkaszünet legké-
... . . . sőbb vasárnap reggel G órakor kezdődik
Hirdetmény. és tart 24 óra hosszat. Azoknál az ipar-
O nagyméit. a kereskedelemügyi m. | agaknál, a melyeknél a fogyasztás és köz-kir. miuiszier ur, f. évi január hó 9-én. forgalom érdekében a folytonosság szem-G4.40S. sz. a. kelt magas leiratában külön pontjából a niunkát megszakítani nem lefelkéri kamaránk figyelmét a Táborszxy het, a munkaadó gondoskodni tartozik Otto^ szeritesztösége alatt Budapesten hogy minden munkásra minden hónapban megjelenő „Technológiai lapok" czimü leí-dább egy egész, vagy kéthetenkínt egy szakfolyóiratra. ¦ felszabad vasárnap jusson. A törvény ellen
Miután ezen szakszerűen szerkesztett vétők 10 frttól 300 írtig terjedhető birság-folyóiratnak gyárosaink és iparosaink gal büntettetnek. A törvény kihirdetése hasznát vehetik, melegen ajánljuk azt után 2 hónappal lép életbe. A végrehajtó-azok pártoló figyelmébe. rendelet fölsorolja mindazokat az-jparága-
Soprou, 1890. január 26-án ka\', a melyek az üzem folytonossága, a
A kerületi kereskedelmi és iparkamara, fogyasztók érdeke vagy a közforgalom
bevették, az azon hatóság területén lakó polgároknak 100 literen alóli mennyiség ben máshonnan bort, sört, vagy szeszes italt saját fogyasztásukra behozni nem szabad. — Nagyon természetes, hogy ez az egyoldalú felfogás — a törvénynek e tekintetben nem eléggé világos intézkedései következtében, — rendkívül sok visz szaélésre adott okot és a képviselőház folyó hó.l2-iki ülésében Görgei képviselő kérdést intézett e tekintetben a pénzügy miniszterhez, aki kijelentette, hogy a bor nak, szesznek 100 literen alóli, a sörnek 25 liternyi mennyiségben egyik községből a másikba való behozatala tiltva nincsen ha az illető ezt a saját fogyasztási czéljai-ra akarja felhasználni. Tiltva van azonban az, hogy valaki 100 literen felüli-menny\' ségben hozzon be a saját szükségletének
I. Rákóczy György levele Thordai Ferenczhez.
Mutatvány Autograph gyűjteményemből Közli: szent-mártoni Darnay KálmáL Az ezer és ezerféle gyűjtemény közt nem foglal el utolsó helyet egy oly iránya gyűjtemény, mely a történet kimagasló alakjainak, a haza és külföld kitűnőségeinek eredeti kéziratait tárja elénk, 13 év óta, a praehistorika mellett legkedvencebb foglalkozásom az autographiák gyűjtése és örömmel tapasztalom, hogy a proyintián ép oly szép eredményt lehet elérni, mint akár a fővárosban, különöse&ihazánkban, hol az auto-graphgyL&ís még nem kapott lábra. Kül föl d^k ül Önösen Németország az autographiák hazája, itt nincs város,-sőt legtöbb faluban is van egy-egy amatőr, ki iiy irányú gyűjtésben leli kedvét, sőt minden nagyobb városban vab egy autograph kereskedő, mig hazánkban, a fővárosban vau két gyűjtő, kikkel csereösszeköttetésben állok és én vagyok a harmadik. A kézi rat gyűjtés is ugy megy, mint a vagyongyűjtés, legnehezebb az első száz darabot összehozni, a többi magától jön, az első száz összegyűjtésénél szerzett Összeköttetésnél fogva. A gyűjtési kedv, ha még nem is fajult szenvedélylyé mégis egészen átalakítja az embert figyeljünk meg egy gyűjtőt, azon meggyőződésre jutunk, hogy egész más szempontból nézi a világot, mintegy reális ember, vagy akár egy tudós tAz autograph-gyűjtők Kivétel nélkül szenvedélyes újságolvasók, de azt is egész más irányban teszik... A tudós, politikus
Tárcsa.
Andrássy Gyula halálakor.
Széles koronája, ren.Iithetlen tölgyek Elhervfcdnak kis férgek ezegésitől. büstke disse, siép\'ége vaül nemednek S gyógytth&tUa kinsó kór emésste fül. Értem eit! de uldöt az & Rondolat: Hogy ily nagj leieknek jobb sors nem maradt Kórágyon ezernyi kiotói üssxetépve Lépni it »i árnyak ütkui éjelibe.
. Hajthatatlan a sorsnak rideg toiTénye, Annyi mily sóhajnak, hogy nem engedett, Melyek ellebbentek a boruló légbe, A mint suttogták kftzel onyóizeted, Hogy nagy lelked virra&xt még a bon felett. Annyi honfinak ny.ijtott enyhtlletet, Hogyha meglepték a rimtt aggodalmak S sci-p hazáját köxdni látta ¦ ingatagnak.
Súlyos gyász él köoynyel telt időket élünk. Titkos harcában hullnak el legjobbjaink. Mért kfadDek? Ki győz felettük? — meg [nem éf.j
Azt halljak cc»k: elesett egy hős megint.
- Tán iimét a tors gyülSlte meg hazánk ;
$ .v:\'. tesz t aztán vészt zudit reánk.
Nem hfczetn, bogy pótolta leszünk jQvSbrá, H°gJ meggyengült s nőni vágyik öseróben.
0« erS va\'.ál te, szép fajodnak éke; Sxellem, mely örökké munkái és teremt. Sient szabadságért hő, itja Hnggal égre Ott talált a "hegjvennyolcias küzdelem. Érte küzdtéi; s az eliimeréi mi lett?. Képad a bitóra felfüggesttetett. Am feledjük, hisz meg volt leg-zebb jutalma Á király a küzdőt jobbjául fogadta. És alig, hogy muk az üldözések átka, 8 indult oemteiünk jogáért küldetem. Vmzíjíitíél gyászos, összetört haiádba\'. Hogy Me>l«E) téren munkálj asünteleo. Alkotástoi megtört iiázados viszályt,; A haza egére izebb kor napja szállt Es emelkedó fényt áraszt dicsiagára A nemiét s uralkodója homlokára.
Bt te nem vagy többé ! Zsjgó tenger súgta Kimúlásodkor at altatók daiát És zagása azivrep\'-sxtő tompán búgva Átfutotta a már aggódó c*záL. Sajgó fájdalom lett rá a felel-t. És a honü bút s aggódást erezett
:kább lelkesült hazáját hőn szeretve, üa*y lehet! t« oszlottal szét a lelkekbe.
MANTUANO KEZSÓ.
Öt is elvesztettem !
— 1890 febru*r 25-ének emlékére. —
ót is elvesatetteml szivem egyik felét, Másiknak gyászommal takarom el sebét.
lássa a vad sors, gyonyörgve ne láaaa, Odavágott tőr*, mily melyre beáia. Mily gúny! időben oly távol állott tőlem, Mégis ő röpült el előttem . . . előlem. Mily gúny! az én napom már áldozó félben > az utó hullott le még fénylő delében.
S mint szeretett eagem! meg kinja között is Midőn már benn dult a halált adó tövis. Hogy elcsitítbas*a lelkem nagy bánatát, Arcxaira küldé reménye mosolyát ; Én meg. mint jó anya kis buteg gyermekét Lm kéaztim el-elakadozó erét, S mint lomb suttogása a megsebzett gerlét, Elandalitgaiátn fájó izenvedését. S ha fájdalminak egy perczét ellophattam. 0>yan kibékitett — olyan boldog voltam. Vétfsö bueaukönyét még keblemen ézem, S benn zeng mindörökké : .édes jó testvérem." Oh\' mit vesztettem *o. ha azt kimondhatnám, Nem szerettük volna egymást oly igazán . . .
Mennyei végezel! neked mit véthettem I Hogy őt i* elvetted, a kit ugy szerettem. Ha már elraboltad lelkem ennyi kincsét; Hagyd meg csak es egyet, bitemnek keresztjét, Mely ég felé mutat s szent - vigassssal éltet, Rogy visiont láthatom megdicaőüttemet.
GDOTH GYÜLá.
Revans batyubál Sümegben.
1890. febr. lS-aa.
Még csak egyet! akkor áhítattal mondjuk el: .Porból lettél, porrá válsz-*
Nem" múlhat el a farsang a nélkül, hogy dics-éneket ne zengjek városunk kedves hölgyeiről még egyszer, pedig már nagyon sarokba szorította coliamat a sok bálitárcza, még egy 2 heti farsang, oda I minden irói tekintélyem, hogy ezt is miként hozom már össze, — magam sem tudom, semmi uj eszme, semmi divatos tárgy, ha csak nem influenzával kezdem, de nem, nem retirálok, rábízom magam tollamra, az soluscm hagyott cserben.
Kégi szokás az már Sümeghen, hogy az ,arany ifjuság" éveakint egyszer adja az urat, rendez egy részvényes bált a saját zsebéből, meghívja reá a városunk és vidékünk hölgyeit, vendégeinek tekintve azokat dédelgeti, ellátja minden figyelemmel, szivén hordja, hogy jól mulassanak stb.
Kedves hölgyeink még többel viszonozzák, a farsang végén alakul egy hölgybizottság, elkészül a batyubál; Ők űzetnek mindent, megtraktálják az ifjúságot magyarosan, pecsenyétől fagylaltig, asztali bortól aszúig, még a szivar, czigaret is kijár.
Hasonló vendégszereplés jutott ki az ifjaknak f. hó 17-én a sümeghi és vidéke hölgyeiből alakult batyubálon, a háziasz-szonyí tisztet Raile Józsefoé és Babos Gyuláné úrnők voltak kegyesek elvállalni, kiknek szíves előzékenysége, vendégszeretete részeltette az ifjúságot minden jóban,
melyet a jelenvolt hölgyek gyengéd kezei készítettek. Már 8 órakor egy asztalt körűi ülve 4 fiatal ember élvezte a vacsora előtti protectiós sonkát theával, mely erőt ád a tánezra, melyet egy fél órára reá oly hévvel, jó kedvvel indítottak meg egy ropc-g^ós csárdás\'képében.
Kiizzadva az első csárdástól, mily édes hangzású az a szó, mikor a kedves háziasszony, nem a pinczér szájából ered. Parancsol egy kis hüsitőt? vagy-theát sonkával, a vacsora még csak 1 Óra múlva kezdődik, addig uj étvágya jön.
Még két tourtáncz, rendezzen egy rövid négyest, hogy mihamarább vacsorához jussunk, mert különben kifogyunk az időből. A rendező jól felfogva a tanácsot, 3 ik figuránál kezdi a kedélyes négyest, az utolsó figura után asztalhoz telepítve a jó kedvű elbucsuztatóit a farsangnak.
Én egy szőke, meg egy kis barna hölgy közé kerültem, két tüz között vígan ürült a pohár, ürügyet keresve, hogy kit éltethessünk; az ízletes vacsorát élvezetesebbé tette a szives kínálgatás\' és a kitűnő figyelem, metylyel- a két,kedves háziasszony ellátta vendégeit Jó-e a theája, talán, rumot ezukrot óhajt ? No vegyen még egy dprab kappant a fehér husa legjobb stb. Meginoult az igazi jókedv, mindenki nótára fogja a dolgot, csak Károly ábrándozik; bánatjában a férfiak közé ülve, merttiincs itt,kinek képe szüntelen előtte lebeg, betöltve lelke egész mindenséget Nyílik az ajtó, két csinos ifjú jön kikelt arczczal, átfázva, ók a mi híveink , 7-kor küldtünk sürgönyt értük, fél 9-kor indultak, ime már itt vannak. Isten
hozott fiuK, ide a kályha melletti asztalhoz üljetek, ahol melegedül, enni, inni lehet egy ftUt alatt.
Már két óráig tart a soupe csárdás, pedig a formája sem olyan, mintha.--azt mostanába el is lehetne hagyni, o"em^ is gondol arra senki, no még egyet csak utána
A reggeli hét óra asztal körül ülve látja ismét a bálczókat, de mennyivel kedvesebb a tk-.-?jp és változatosabb. A bálutáni reggeli w-^rik elnökére, arra a borotvált képű ügyes fiúra mosf- reá sem lehet ismerni, kisebb gondja most a muri, átadta magát érzelmeinek, pedig szótlan fiu. négis mily hévvel, egész átszellemülve .•altja be szerelmét egy ábrándos szemű kis leánynak, ki félve emeli fel szemeit, remegve pillant az ifjúra, ki bírja ugyan rokonszenvét és még sincs lelkiereje azt bevallani. A hölgyközönség közt láttuk vidékről özv. líogyay Antatué úrnőt leányaival (Gsab-Rendekröl). Szűcs Z-igmondní urnöt (Dergecs), Zathureczky Mártonné uraőt Margit leányával (Zsigmondháza), helyből a két háziasszonyon kiyüi: Babos Mariska k. a. JSitner Zsigmondné úrnő, Hladny Jánosné urnö Henniuka leányával. Mojzer Iraréné urnö, Mojzer Mariska és Ilonka k. a., Surgoth Miksáné urnö, Takách Vilma k. a. stb.
Háláaan és kedvesen fog az ifjúság soká, igen soká gondolni azon kellemes estéiyre, midőn a szép hölgyeink o\'y magyarosan megvendégelték, egyúttal köszönetet mondva a két kedves háziasszonynak buzgó fáradozásukért.
REFERENS,
HUSZ0NK1LESCZEDIK ÉVFOLYAM
MjlBCZIÜS 1-és.
L A I KÖZLÖNY
a laikusa hirék rovatát üti fel, j hölgyek megnézik, van^e szép tárcza czikk, elolvassák a regény folytatást, egyébbel nem törődnek. Az autó graphus mohón üti fel a lapot, végig futja, nem-e halt meg egy tesség;, ha igen, ugy kijegyz: rajzi adatokat, boldogság arczárói, ha már kéziratát birja, nyugtalanság szállja meg az ellenkező esőiben, és keresi a?, utakat, melyen azt megszerezhetné. Lrdtrkkel olvassa az ,1 ro dalom m ú j ésae\'t*, rovatát, nem-e tünt Megy uj csillag
els-jben a vezércikket" olvassa, — kosár, Rothmann Béláné 1 drb üveg szivar-I lartó, Saller Lajos ur 1 drb szivar- és 1 j óratartó, Saller Lajosáéi tüvánkos, Grün-hat Henrik ur 1 diszes pálinka készülék, JBeréuyi József ur 3 aranyozott ing-gomb, ázommer József ur 1 hamutartó, Knort-Jczer György I hamu- és gyufa készülék, I Ledofszky Ármin ur 1 virágkosár. A szi-¦ [ ves résztvevők és adományozók fogadják | e/uttal a tűzoltó testület hálás köszönetét — Gyászhír-J a e g e r Ferencz és neje. agy gyermekeik István és Ferencz fájdalmas szívvel jelentik László fiuk il-J letve fivérüknek f. hó 24 én 6 hónapom I korában rövid szenvedés után történt
neveze az^let-utrárzik
gyűjteménye egere Aeri autographus
tatai 2li-án.
soraiiB" iimiu ------ , , -
elhunytig Az elköltözött drága lm halott f. hó 25-én d. u. 3 órakor fog Batt-bváuv-utcza 11- sz- házban aróm-kat h\'itvalJás szertartási szerint beszenteitetni s a heívbeü rom. kat. sírkertben örök nyugalomra helveztetni. Áldás legyen emle
1890. február
iókelléke, hogy
szo.-ga.mas és ügves levciezö legvenj,1\'0*"\'"."" . , . . , ,,. ?\' kezetea. >a::v kámzsán,
ás niztus feJleposc a kitűnőségekkel\' nL .>4.t;n szemben, kikkel a véletlenség vágyj "— Heti biztosok e héten :i Kisded-összeköttetéseinél fogva összejön, ta-\\ neveiü Egyesület mind a 4 óvodájában nuljon embert ismerni, hogy akár Oszeszly Antalné és Scberz Iíichárdné vá-
levélileff, akár a társalgásban elta-JIaMtmánLi .....
,Át- , . _ i . ¦ i — aajtolnba. Lapunk elozo szar—¦
Ia!ja azt a hangot, mclvet szívesen\' . *5« i„-,,orTií5nv]
hall, így sohasem tagadja meg kérését a nagy férfiú ha töle egyemiéklí-pot kér. Gyűjteményem öt szakra oszlik, mely magába foglalja az\' egész utolsó három század culturáját; a politika (uralkodók, diplomaták kézirataival.) Hadászat (jeles hadvezérek.
jaiiiK
a tábornoki kar kitűnőségeinek kéziratait tartalmazva. Clerus (Jeles főpapokat) \' Irodalom (régi és ujabb költészet, iró és tudósok képviseletében.) Művészet, (mely magába foglalja festészet, szobrászat, zttie, színészet kimagasló alakjait.)
Ennyit áhalában az autograpbiák-ról. czélom Möközönkirit e lap ha sábjain, részleteden bemufatni gy teményem kíváióbb darabjait; ezut
b.m közölt „Dalra fel" költeményben „harsonázzon" helyeit harsonázzuk „kar-k" helyett karunk olvasandó.
— Lód íjazás A „Somogyvármegyei gnzdasági egyesület" kiküldött bizottsága ápril hó 14-én Kaposvárott lóeladással egybekötött lódijazist rendez. Tiszteletdíj adatik egy négyes fogatért, egy pár magas járású hintós lóért, egy pár köanyebb\'ko- j csilóért s egy hátas lóért. Dijak: 1 dij á 10 arany; 4 dij ii 5 arany és 5 dij a 2 arany.
— Gyászhír. Következő gyászjelentést kaptuk: Ráki Ferencz okleveles állatorvos a saját és rokonai nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti szeretett nejének, illetve rokonnak Czinderi Anna férjezett Ráki Ferencijének f. hó 21-éo esti G órakor életének 75., boldog házasságának 41-ik évében a halotti szentségek
yuj- j ájtatos felvétele Után történt gyászos ki-ziif-! multát. A drága halott hűit tetemei f. év február hó 23-án délután 4 órakor fognak
tál miudjárt sorát ejtem I. Rákóczy j p^os-téT 8. számú saját házban a róm György Tbordai Ferencihez irt ere- ¦ ^alh> },jtvfl|lás szertartásai szerint beszen-deti behívó levelével, mely kettős| teltetni és Hild E. L. a „Részvétéhez érdekkel bir, először. mint^Rákóczy j czimzett temetkezési vállalat által a hely \\17-ik : be!i róni.\' kath
kézirata, másodszor mint század elsÓ felében lafih bekezdéseken
sírkertben őrük uyuga-kelt a szokásos \'0l,ira tétetni. Az engeszteld szent-mise , \\., -. órakor fog a nelvheli-szent-r erenc/ren-
rfffj nyelven irt letel. | | diek plébánia templomában a Mindeaha-(Boríték) Nobilí Francisco Thor-j tónak bemutattatni. Kelt Nagy-Kanizsán, dai ezé. • . Nobis Grató. \' 1390. évi február bó 22-én. Aidái és béke
Georgíus Ilákóci dei grá. Prin-: hamvaira ! ceps Transil. Partiam Itegni Hun-:. -E^és2eti kujatfe a Balaion-vi-r. c-\' .° „ déken. Az or.-z;igos régészeti es embí\'rtani.
gana Doramus et S>ca lórum Co-jtárauJat „egbizta dr. Récsey Victor okl/j mes- etc- - tanár és tihanyi apátsági könyvtáros urat.
Nobilis >grato Salutam et fono- hogy a Balatob vidékén, Zaía-, Somogy-ilasodik Parjnc^ulatunk és Veszprétnvármegyék területén feuma bogv hozzánk Jöij de radttro?iai régészet! emlékeket kutassa é* J tanulmányozza, ez okból s a hazai tudo izempontjából\'felkéri az egy-gi hatóságokat, ugj az egyeseket, hogy Ót támogatni szíveskedjenek. A megbízó levél egyébként igv szól: Másolat. 74/IS90. Megbízólevél. Az
ram.Jfcíud. ez Immár
bizonyai, ne badgyád, ha harmadikat niánvoss is utánad várod, hogy Szegy Önöd házi és Vallod. Míndiárt akart Jöhetsz, Jöj, ín forus íactum Dátum Alba Júlia, dio 19. Apr. Anno 1632. Oríágös^R^észetiés Embertani Társulat
Hi ret.
G ItAKOOI amlirott elnökbe és Igazgató választmánya, a társulat rendes tagját Récsey Viktor tanár urat ezennel megbízza és meghatalmazza, hogy Halatnn vidékén. Zala, Somogy és V prém várme-gvék területén feuomaradt római régészeti emlékeket kutassa és tannlmán}ózza. Ez — Meghiváa. A nagy-Jcanizsai ,Gőz-, okból s o. hazai tudományosság tánioga fürdő rész vény- társaság"/ ez évi rendes tása czéljából kéri Országos tár.-ulatunk közgyűlését f. évi március hó IC-án dél- ugy az egyházi, mint a világi hatóságokat előtt lü órakor a Keresk: és iparbank valamint a magánosokat is. hogy nevezett helyiségében tartja meg, melyre a ezim tanár urat, mint kiküldöttünket, tu-tisztelettel meghívatik. Kelt Nagy Kani- domáuyos buvárlauí közben támogatni zsán. 1S0O. febr. b-án. Az igazgatóság, szíveskedjenek. Budapesten. 1890. év ja-\'í\'árgy sorozat: I. Az igazgatóság jelentése nuár 21-én. Pulszky Ferencz társ. .a vállalat állapotáról. II. A felügyelő bi- elnök. Dr. Lendv-ái \'János titkár. P. zotiság jelentése az 1SS0. évi számadá-. U. (Orsz. régészeti s embertani társulat.) sokra vonatkozólag s e/zel kapcsolatban — Kinevezés. Plichta Kázmér per-a. mérleg megállapítása III. A sor szerint laki kir. jáiásbirósáüi írnok ugyanezen kilépő Kperjesy Sándor elnök. Gelsei kir. járásbiróságiioz segédtelekkönyvveze-Gutmann S. II. alelnök és a 4 igazgató tövé neveztetett ki. sági tag u. m. Gelsei Gutniann Vilmos, — Disztornászat. A helybeli torna-ílertelendy íiéla. Plosszer Ign. és Weisz- egylet választmánya február hó 2ő-én mayer Mór urak helyett á ujigazg. tagnak, tartott ülésében a müködő-tagok közóha-valamínt egy 3 tagú felügyelő bizottságnak jáuak megfelelően elhatározta, hogy a megválasztása. IV. A fürdobérlet iejárta tornaegylet az egylet helyiségében (a pol-következtében ujabb bérlet iránti intéz- gári iskola torna terme) márczius hó 30-kedés.— Jegyzet: A felügyelő bizottság án délután 4 órakor kezdődő disztoruá-álul felülvizsgált zárszámadás és vagyon- szatot rendez, melyen a legjobb három
mérltyta Keresk. és iparbank helyiségében tornászó részére pályadijakat is fog kiosz-1 a lepel. A kép. melyet Décsey heiyb. arcz a hivatalos órák alatt betekinthető. I tani, és melyen a tagok vendégeit is szí-[ képfestő készített, tbifsn ábrázolja Unter-
dogultnak földi maradványai 1890. évi február hó 27-én délután 4 órakor fognak Magyar-utcza 33- számú saját hazában a római katholikus hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli római katholikus sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat e hó 28-án délelőtt 10 órakor fog a helvbeli szent-Ferenczrendiek templomában a Mindenhatónak bemutat-Xagy Kanizsa, ÍS\'JO- február ho .... Áldás és béke poraira! Bay György Fabisch Józsefaé szül. Bay Etel. unoka ugy ennek férje: Fabisch József, ifj. Fabisch József dédunoka.
— Gyászhír. Györffy János nigy-kanizsai ügyvédet, lapunk régi munkatársát súlyos csapás érte. szeretett aeje szül. Guóib Ida urnő febr. 23-áu h íjoalbao elhunyt. A mfireli lelkű hpaléányt nemes erényeiről ki ne ismerte volna! Benne nemcsak egy jószívű nőt, de minden humánus intézmény lángleikü pártolóját vesztette a társadalom. A magyar gazda-asszonykodás ritka példányképe volt a dicsőült, finoman összeegyeztette a házi munkásság szakadatlan íánczolatát az ő-i magyar vendégszeretet gyakorlatával, lelki műveltségét bó olvasottságával a társalgásban nem fitogtatta, de helyt állt és nyájai modorával, fürgeségével vonzóvá tette o Társalgást s büverövel tartotta | fogva mindazokat, kik ritka vendégszeretetét, baráti bizalmát biroi szerencsések valának. Igaz, bdgy nem egykönnyen barátkozott, de a kit megszeretett, az tisztelve és becsülve volt általa és viszont. Thypikus alakja volt a női középnemesi osztálynak; nemes érzet, hűség, honleányi erény és a-szevedö emberiség iránti benső részvét voltak kimagasló szép. tulajdonai. Temetése alkalmával látni való is volt a köztisztelet nyilvánulata. nagyszámú díszei; közöns. jelent meg a végtisztesség tételen. Szolgáljon e részvét enyhítő vigaszul férje, testvérei és rokonságának. A családi gyászjelentés igy szól: Györffv János ügyvéd a maga, ugy rokonságaaevében mély fájdalommal jelenti felejthetetlen szeretett nejének, illetőleg rokonnak Guóth Idának f. évi február hó 24-éa ájjeli 2 órakor életének 4S-ik, boldog házasságának 20-ik
|-éyében hosszas, suiyos szenvedés utáa történt gyászos e.hunyta;. A boldogultuak hűlt tetemei f hó 25-én d. u. 4 órakor fognak az ágostai evang. hítv. szertartá sai szerint beszenteitetni 3 Hild S. Első nagy-kanizsai temetkezési vállalata által a helybeli sírkertben ievö családi sírboltban Örök nyugalomra letetni. Kelt Ki^y Kanizsán, 1890. évi február hó 24-éu. il dás és béke lebegjen sirja /oött! — Szá mos ésdiszesjel iratos és anélküli koszorú herííöTtalTkoporsóc és gyászkocsit. Többi fközt a következő feliratokkal; 1, Forrón szeretett nejének a megtört szivö férj. 2. Tisatelete jeléül Bereczky Viktor. 3. Oszeszly család barátság jeléül. 4 Fülöp család részvéte jeléttl. ^3. Barátság és őszrate részvét jeléül Thomka család. 6-A jóttevőnek Bátorti 7. Tisztelete jeléül Svastics Károly cs családja. 8. A bü barátnőnek Teréz (Cseresnyés Sándorné). 9. Bánatos részvétük jeleni a Pranger csajod. 10. A felejt hellénnek Róza. II. Szeretett Idánsk az Örökös Horváth család. 12. Sze retett testvérének Möri. 13. Hálás keresztfia Károly sat
— Arezképlelepiezés. A keszthelyi ipartestület e hó 22-én igen szép örömünnepet ült abból az alkalomból, hogy d.sz-tagjának, L\'nterberger Ferencznek^, a ki az önhibájukon kívül elszegényedett készt helyi iparosok s családjaik segélyezése czéijából IU0UŰ írt örök alapítványt tett, arczképét leleplezte. Az ünnepély — mint keszthelyi levelezőnk ifja — az ipartes-ifllet csiuos hivatalos helyiségében a meghívott vendégek, s mintegy 200 iparos jelenlétében a következőleg folyt le: Lu-t pénznek á. testületi elnök üdvöziö beszé det intézett a jelenlevő disztaghjz 3 az1 ünnepélyt megiiyitottnak nyilvánitá Pöltz1 i*. titkár felolvasta a 10 000 frtról szóló aUpító-levelet, azután a testület azou! gyűléseiről szóló jegyzőkönyvet, melyben \' L\'nterberger F. a testület dísztegjává vá-\' lasztátott és a jóttevö arczképéuek az utókor számára leendő elkészíttetése ha-1 tároztatott, majd felolvasta Unger Alajos-\' nak. a keszthelyi ker. orsz. képviselőjének szép üdvözlő levelét, melyet ö ez ünnepély alkalmából intézett az ipartestülethez. A diszbeszédet Szabó Pál ügyvéd, ipartestületi biztos tartá, miközben szűnni nem akaró éljenek közt lehullt az arczképröl
Nyilvános számadás és köszo-1 vesén látja. — Tekintve a nagy buzgósá-uet. A n.-kanizsai Önk. ftizoltó egylet f.: got, melyiyeí ugy a választmány mintáz évi febr. IG-iki tomboía esteijének bevé-iegyleti tagok ezen disztornászat sikerét tele 103 frt 95 kr. kiadása 91 frt 3 kr. biztosi tani, igyekeznek. — uem kételke-tiszta jövedelem 72 frt 92 kr. Feiülfizettek: j düuk ennek szép sikerén. Löwinger Ignácz ur 3 frt, líubick N. ur 1 | — Gyászhír. Következő gyászjeleu frt 50 kr, Köhl?r Antal ur 50 kr. Rpseufeld \\ tést vettünk: Matnlnik Antalué szül. Gru-F.\'nr óO kr, N. N. 50 kr. Oszeszly Antal! ber Terézia a saját, ugy veje. unokája és úr 50 kr, X. N. 25 kr. — Tombolatár-"^íedunokája nevében mély fájdalommal tu gyakat ajándékoztak: Lövinger Ignácz ur\'datja a szeretett férj. ipa, nagyatys 05 1 torta és disztáJ, Bátorii Lajos diszkötésü j dédatyának Matu.uik Antal uruak folyó könyvet, Neumann Samu ur 3 drb csomag\'; hó 26-án reggeli 6 órakor életének 70-ik (fehérnemű), Grátz Antal ur 1 drb papir--\'évében történt gyászos elhunytát. A bpl
berger jóságos arczát. A leleplezési üo népét; után 200 terítékű társasvacsora volta Gyarmati-féle vendéglőben. Az első felköszöntőt a királyra Luperszbek elnök monda: id- Szabó-János a testület jóltevö-jét és disztagját, Uöterberger F.-t éUeté, kinek bölcsője nem e hazában ringott, vagyonát sem itt szerezte, hanem kü.földön, s idejőve közénk, megszeretett bennünket s jóságával örök hálára kötelezi az iparos-osztályt. Unterberger pár szóval köszönetet mond és élteti az iparos-osztályt. Szabó Pár az iparosok vendégeit, Imrik János
idősb Roischl V. városbírói és az ipart es-. tület elnökét és elöljáróságát, Révai M. szerkesztő Takách I. főszolgabíró t, Fátyol J iparos versei felköszöntőt mondott. A vidám társaság nagy hazánkfiáról. Kossuth Lajosról 3em feledkezett meg. többször és lelkesen felköszöntették\\8 imaszerüen elénekelték: .KossuthLajosaz^izente ...* Winkler Pál felköszöntője, ünger Alajosra, a ker. függetlenségi képviselőjére, viharos éljenzésre Utált. Az egész ünnepéiy és társasvacsora alatt emelkedett hangulat uralkodott s a vidám társaság csak éjfél után a disztag éltetésével — oszlott el.
— Közgyűlés. A nagy-kamzsai izr. nőegylet február hó lG^án és folytatólagosan feoruár 25-én ViSor Samuué elnök elnöklete alatt a tagok rendkívüli érdek lődése mellett tartá évi rendes közgyűlését Az elnöki megnyitó után Bosenfeld Lajos egyleti titkár felöl vasa szépen kidolgozott tárgyilagos .évi jelentését, melyet a közgyűlés általános tetszéssel tudomásul vett. Az egyleti vagyon a lefolyt évben mintegy 1Ö00 forinttal gyarapodott noha az évi segélyezések a mult évi 1340 frt 41 kr. ellenében 1416 frt 53 krajezárra ragnak. Az egyletnek jelenleg 1 tiszteletbeli, 25 alapító, és 215 rendes tagja van; az alapítványok összege 2650 frt — a ren des tagok évi járuléka 65C frt 60. A köz gyüiés tudomásul vette a számvizsgáló bízottság jelentését és a pénztárnoknak s választmánynak a felmentvényt megadá. A választás a következő eredménynyel zárult: Beadatott 107 szayazat-; egyhangúlag megválasztattak: Vidor Sarauné elnök. Biau Pálné alelnök és Sommer Sándorné pénztárnok. — Szavazattöbbséggel választmányi tagokká: Scherz M. J,-né. Rosenberg fzraeloé, Rapoch Gyuléné, Danneberg Jakabué, dr. Schreyer Lajosné, Rothschild Albertnél Szegő Gyuláoé és dr. Rothschild Sámáné. — Póttagokul előjegyeztetek; Grünhut Alfredoé, Lőwy Adolfné, dr. Szukits Xándorné és Pollák Arminné. — Az egylet ragyonállapota az 1889. év végével a következő: Hitközségi pénztárban készpénz 2700 ftt: Taka rékpéuztári betét 400 frt 2 drb- 1860-iki sorsjegy névértéke 200 frt 1 drb. sz^lö-váltsági kötvény névértéke 100 frt 6 drb. tiazavjíjéki sorsjegy névértéke 600 frt I drb. osztr. földhitel intézeti sorsjegy névértéke 100 frt 3 drb/magy-jelzáloghitelbank sorsjegy névértéke 300 frt Magyar papirjáradék 5% névértéke 1800 frt. Kiházasitási alap takarékpénztári betéte 5 drb. arany 555 frt 71 kr. Összesen 5 drb. arany 6755 frt. 71 kr.
— Knortzer Frigyes szállodíjít az „irány Szarvast\' Összes felszerelésé vei Matejko tátratüredi vendéglős vette bérbe. Dunántúl ez egyik legszebb és kényelmes berendezésű szállodát ápril. I-éo veszi át tényleg az uj bérlő.
— Jfyárl Sándor kedves munkatársunk a napokban Nagy-Kanizsán időzött s jelenleg szülőfóldjéu Zala-Egersze geo van rokoni -látogatáson. A fiául mii-történetíró a közoktatásügyi miniszter támogatása mellett Horvátországba utazik s márczius végén Erdélybe a Mátyáskori műemlékek kutatása ügyében. Még az idén szándékozik megirai a Mátyáskori művészet történetét hazánkban. Ujabban megjelent művéről irodalmi rovatunkban szólunk.
— Szép ajánlat A hetvenes évek vége felé, ugy emlékszünk, élénk megbeszélés iárgya volt, hogy bazánk nagy fia, megyénk szülöttje Deák Ferencznek a nagy-kanizsai kegyesrendiek társházában tortént tanulókori lakása az épület falán díszes táblával megjelöltessék; e szép és nemes eszme keresztülvitelére Neumann Samu törekvő ifjú kőfaragómester azt az ajáulat-tt tette, hogy a követ és felírást díjtalanul hajlandó elkészíteni, nemkü-löuben Saller Lajos építőmester ur hason-lag felajálta, hogy a falba illeszti költségmentesen. Felhívjuk az illetékesek figyelmét e szép ajánlatok tettlegesilésére.
— Felolvasási Dr. Szűcs Miklós ur kir. trvszéki biró márczius hó 8-án (szombaton) a Polgári Egyletben „az egyéniségről* felolvasást tart, a melyre a művelődés minden barátja tisztelettel meghivatik. Kezdete esti 7 órakor.
— Öngyilkosság. A Bazár épületben szolgálatban volt helybeli születésű Munkácsi Katalin 18 éves hajadon m; február hó 21-ről 22 re átmenő éjjel gyúr faoldatot ivott, reggelre már annyira roaz-szul lett, hogy a közkórházba -kellett öt szállítani, hol másnap reggelre megtialt. — Az öngyilkosság okául a\' megjelent rendőrtisztviselő előtt azt hozta fel, hogy szolgálatadó asszonya egy lepedő ellopásával gyanúsította, ezért akart ez ároyék* világtól megválni. Mi lesz a világból, ha már a szolgálók is ennyire érzékenvek, hogy minden csekélységért készek\' az életet eldobni maguktól. .
— Uj hatosok. A közös pénzügyi minisztérium elvégre elhatározta, hogy a régi kopott 10 és 20 krajezárosok helyett ujakat hoz forgalomba és e czélra uj 10 és 20 krajezáros ezüstpénzt veretett Még pedig a kiegyezés folytán minket magya
rokat megillető arányban, 30 százalékát magyar szöveggel. Valóban a reform idején való is már, mért utou-utfélen baja akad az embernek a kopott ezüstpénzzel, melyeket senkisem akar elfogadni. A pénz beszél, kiváltkép ha oly szép érczes hangja van, mmtazuj hatosoknak.
— Felolvasás. A magyarországi néprajzi társaság vasárnap délutáni ülésében Bpesteo Gönczi Ferencz kursane-czi tanító a muraközi lakodalmi szokásokról irt tanulságos dolgozatából olvasott fel eíry részjetet, mely tetszéssel találkozott
— Somogy a balatoni h ijózás érdekében. Somogy vármegye közönsége, mely a balatoni gőzhajózás kérdésében jttörö és zászlóvivő volt és a mely e közérdekű czél megvalósítása végett eisö hozta meg a szükséges áldozatokat, február havi közgyűlésén újból egyhangúlag szavazott meg a balatoni gőzhajózás létesítésére 10 évi kötelezettséggel évi 3000 frt tehát tíz éven keresztül Ősziesen 30,000 frt segélyt Somogymegye már a mult évben elhatározta a boglári baJaton-parti kikotó kiépítését, mely körülbelül 9 — 10 000 írtba kerül. Zilavármegye u évi 3000 frt segélyt szavazott meg a lebr, 10-iki közgyűlésen.
— A veszprémi angolkisasszonyok fels. leánynevelő-intézetében íebr. bó 17-ikéo tartatott meg a növendékek zene-és ének-vizsgálata. Sok zalamegyei szülőnek gyermeke tagja e kitűnő intézetnek, nem lesz azért tán érdektelen e b. lap szives olvasóira nézve, ha. e úzsgárÓl itt említést teszünk- Nem vesszük bírálat alá a műsornak egyes számait, hisz nem művészekről gzólunk, bár meglepő haladást tanúsítottak a szereplők mindnyájan ugy a zenében, mint az énekben, Fö\'eg az énekszámokat valódi precizitással adták elő. Legkedveltebb pontja volt a műsornak a Les deux sourdes pour riae (A színlelt siketek) duettino comique Pourny-tól, előadva zongoraki-séret mellett Végbely Sarolta és Hajós Gabriella által. Játékuk, énekük s franczia kiejtésük egyaránt kifogástalan volt Igen sikerült még az utolsó szám: a aHónapok yersenye" ez. daljáték is, Schwe-uiugertől. De nem hagyhatjuk említés nélkül azt a finom tapintatosságot »« dort s általában » nevelö kiLLL inelylyel az angolkisasszonyok rendelkeznek 8 melyről e vizsgán is alkalmunk volt meggyőződni. Az a bátor fellépés, előkelő magatartás, nemes taglejtés és biztos hanghordozás, ily korú növendékeknél ritka helyen észlelhető, őszintén
ratuláihatunk azon\'t\' szülőknek," kiknek gyermekei e minden tekintetben minta-intézetben nyerik neveltetésüket egy jelenvolt
— Kérelem: Még a mult évvégén szétküldöttem egy eröfizetési felhívást „A jégkár ellen való biztosítás és a károk becslése" czimü műre. A munka kitűzött időre megjelenvén, fölkérem azokat, kik előfizetési felhívásomat megkapták s talán gyűjtöttek avagy rendelni óhajtanak a munkából hogy a .felhívást\' szíveskedjenek beküldeni. Kik az előfizetési iven rendelik meg " a könyvet, még mindig hajlandó vagyok az ott kilátásba helyezett kedvezményt megadni. Különben bolti ára 1*50 írt s ugy nálam, mint bármely hazai könyvárusnál megrendelhető. Debreczen, 1890. február hó. Szüts Mihály, gazdasági tanintézeti tanár.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában márcz. 2-án Eizler* Míksáné, Weisz Karolin. 3 án Szegő Gyuláoé. Polák Sabina, 4-én Dr. Fárnek Laszlócé, Juhász Emma. 5-én Rothschild Jakabué, Hirschl Hedvig. 6-án Scberz J- Móroé, Samueiy Olga, 7-én Bacbrach Gyuláné, Strem Leopoldm. 8 án Ja mi a Károlyné, Matosh Gizella.
— Lopás. Febr. 22-én ismeretlen tettes M. Mari szakácsnőtől többi ékszerei (1) közül két gyűrű lopatott el, melyeknek értéke 75 frt volt: A nyomozás megiodittatoti.
— Bőszült bika szaladt végig vá* rosunkon a mult héten, egy ember feltartóztatni akarta, de fellökte s tovább szaladt Szerencsére komolyabb baj\' nem történt.
— Az orosz daltársulat hangversenye febr. \'28-áu a „Polgári Egylet" nagytermében kiváló sikerrel tartatott meg. Megjelenésűk festői, előadásuk biz-tos és nagyon érdekes, énekük pásztori, csendes, mélázó. A roppant számú közönség -zajos, éijenzésse! és tapssal jutalmazta őket Előadás után az éjjeli gyorsvonattal Triesztbe utaztak s ma szombaton, márcz. 1-én mér ott hangverse lyeznek. Kanizsától-Triésztig utazási költségök 900 frt
— Hegyei r. b, A nagy-kanizsai börtöu tultömöttsége miatt számos fe-gyencz Szombathelyre szállíttatott.-- Gotz Fereno!"kesethetyvárosi pénztárnok meghalt. — Sobár Imre baksai körjegyző jegyet váltott özv. Ungár Bódogoéval. — 0 Felsége az r :só vidoveczi tűzoltó-egylet-
HUSZONKILEfîCZEDIK ÉVFOLYAM
Z A L ,A X KÖZLÖNY
MÁRCZIUS 1-én.
nek 100 frtot adományozott — Kelcz Gyula ügyvéd s honvéd főhadnagy A. Lend-ván meghalt — Alsó-Domborun fiók-gyógytár állíttatik fel. — A zala egerszegi iparos ifjúság márczius I5-én .Petőfi es-tétyt" rendez. — A goricsáui kántortaui-tói állásra pályázat nyittatott. — A zalaegerszegi kir. törvényszéknél jegy/öi állásra pályázat nyittatott.
— Hazai r. h. A kir. adóhivatalok száma az országb m 4ü-ne! szaporittatni fog. — Báró Babich György altábornagy Bpesten meghalt. — A budai királyi palota kiépítését május hóban megkezdik. — Csaióközben ínség uralg. — Vasmegye
/tanfelügyelője ellen az alispán fegyelmi vizsgalatot iuditott. — A devecserí takarékpénztárt csőd fenyegeti—Győrött kereskedelmi és iparkamara létesíttetett — A budapesti Pa.steuriutézetben a veszett-, ségelleues védőoltásokat áprilisban kezdik meg. — Petőfinek 8 ismeretlen ver-Úrk\\ akadtak. — Barabás Miklós jeles /¦festúiiVÜvés/üiik a napokban ülte születé-/ sének S0 dik évfordulóját — Farkas ; Ui/ka jeles zeneköliő.Győrött meghalt. — A \\áui agio niárcziusra 17%.
— Külföldi r. h. Kanadában a torontói egyetem, múzeum és könyvtár leégett.— Bécsben égy 114 éves asszony balt meg. — Marad exzul tán halálos beteg. — Az orleansok vagyoni G00 millió frank értékű. — Reményi Ede Dél-Afrika Jóie-ményfokánál hangversenyez s jól érzi magát. — Virginiában 3 dohánygyár leégett, a kár 2-200,000 frt. — Az 1S92 iki amerikai kiállítást Chicagóban rendezik.— A bolgár fejedelem osztrák herczegnöt vesz nőül. — Az orleansi herczeget a clair-vauxi börtönbe szállították.
de nem feledkeznek meg a nagyobbakról sem, ezeknek egy érdekes és tanulságos gyermekregénynyel kedveskednek a szerkesztők. Hoz azonkívül minden szám tanulságos és mulattató, oktató apróságokat is. — Ha ezután még megjegyezzük, hogy az újság előfizetési ára negyedévenként csak egy forint, úgy te\'jesen érthető lesz a nagy kedveltség, melyben a lan már is részesül, s méltán igényt tarthat arra, hogy o:t is olvasókra találjon, a hol eddig még ismeretlen. V-
- - „Töredékek tiz éees emigratio-nalisélményeimből" czimü munkára hirdet előfizetést Dtncs Lajos nyugalmazott m. kir. bonvéd őrnagy, 1848/49 iki honvéd kapitány Nagy-Szőllösöh (Ugocsa megye). A tnü, mely Székely Simon nyomdász kiadásában márcz. végén jelenik mpg Nag;
semmisülés, vagy változtatás az irányban, — Biblia magyarárat és vezető személyekben. Lelkész : A pálinka a ti legnagyobb ellen-
— A „Yadász Lap" felelős szer-iségtek híveim. István gada (közbekiált): kesztöje megyénk szülöttje Egervári Eger- j Meglehet tisztelendő uram, de az irás váry Gyuia lett tényleg. Az ügyesen szer- j azt tanítja, hogy még az ellenségeinket is
kesztett sport lapnál már rég működik.
— „Maityarországkereskelőioíkés
iparosainak czínitára" szerkesztette Dr. J ekei fal u-ísy József miniszteri tanácsos, lapunk hirdetési rovatában, igen előnyös árban alánltatik megvételre. Tekintettel arra. hogy ilyen óriás adat- és anyaghal mazt tartalmazó nagy munka hazai irodalmunkban nem mindennajíi jelenség, a Imagunk részéVől is ajáuljuk a Dr. Jekel Szöllósön, a következő fő szakaszokból falussy-féle cziuitár megrendelését — fog állani: 1. Hogyau jutottam Konstan-1 Egyúttal figyelmeztetjük t olvasóinkat tinápolyba? 2. Hogyan menesztettem és különösen olvasóegyesületeinket az Amerikáoa? 3. Amerikában. 4. A. Hunga-! „Érdekes könyvtár" első négy kötetére, rian Farmon. 5. Hogyan lettem vivö-mes- j mely négy kötet, a „Magyar Kereskedők ter? 6. Hogyau érkeztem Amerikából | Lapja" kiadóhivatalánál (Budapesten, Er-haza? — Sok ilynemű munka látott már]zsébet-körut 27.) két frt bolti ár helyett napvilágot, szükség is vau valamennyire, j egy frtért kapható. — Ábandó értékkel mert azon dicső korszak megírásához \\ és\'belbecscsel bir a „Magyar Kereskedők ezek szolgáltatják az adatokat s a mai j Évkönyve" eddig megjelent öt kötete, és kor gyermeke ezekből tanulhatja meg: hogyau kell szeretni a hazát s mennyi s/.enveíiésvolt osztályrésze azoknak, kik a világ minden pontján szétszórva ették a hontalanság keserű kenyerét. Azért örömmel üdvözöljük a szerzőt, kie mü megírására vállalkozott, melyben Mészáros Lázár volt hadügyminiszternek és Hajnik Pál volt rendőrlónoknek, a szerző bírto-kábau levő levelei is felhasználtatnak. Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogyá szerző két érdekes levelet kapott a Sápokban Kossuth Lajostól, melyekben\'a 88. éves agg kormányzó beható elmeéllel.
— Le Progrés czimmelS. Tcbayan é.- I. Last egy Iranczia lapot indítottak meg olyanok számára, a kik magukat a franczia nyelvben tökéletesíteni, akarják. A lapnak szövege" könnyebb franczia oJ> >\'asmáuyokat tartalmaz, melyeket a szerkesztők magyarázó jegyzetekkel kísérnek. A lap mindenesetre hiányt póipLs tudtunkkal elsü kísérlet nálunk ezen a téren. A kiadók ^^oeTTsí)veseü küldsnek mutatványszámot. Ára a lapnak íé!évre 3 frt, negyedévre 1 " frt 50 kr, Mesrendelhetö Budapesten. VÍ. gyár utcza 3. szám.
— Kupeczky Jánosról, a XVIII. század híres magyar festőjéről Nyári Sándor t. munkatársunk könyvet irt, mely né-met nyelven Uartleben A. kiadásában jelent meg. A magyarul olvasó közönség Keleti Gusztáv egy jeles tanulmányából, to vábbá Ormós Zsigmond főispán egy térje delmes életrajzából ismerkedhetik bőveb ben a kitiinö arczkép festő vei, kitől egy pár arczkép az országos képtárban is vau gr. Aiidrássy Manó gyűjteményében pedig a rnüvesz legr-röteijesb alkotásai közül őriz többeket. Xyári a külfóldöu kutatott Kupeczkyre vonatkozó adatok után s könyvében 219 festményét sorolja föl s több mint* 150 ¦ rézuíetszetet Mellékelve közli a művész fia arczképét. (saját férfi k>> rából való\' életnagyságú éi ritka erélvlyel festett arczképe gr. Andrássy Manó birtokában van) továbbá Rákóczi György .arczképét. Kupeczky Pozsony mellett Ba zinban született az I667.:ik évben, Bécsben tanult és ft-jlőtlőtt, majd Rómában folytatta tanulmányait, s művészi sikereit német földön aratta. 1740-ben balt meg Nürnbergben. II. Rákóczi Ferencz is meg-hivta udvarába, hol Mányoky Ádám is működőit, s ezen kívül Mindszenti és Me-
Magyar Gazdák Évkönyve megjelent két kötete. Mind a hét kötet ára csak 3 frt 50 kr. — Magyarország mezőgazdasági czimtárának ára pedig 12 írtról három forintra szállíttatott-le. — Az érdeklődök a közelebbi feltételeket lapunk hirdetési rovatában megtalálják. Még netalán szükséges felvilágosítással szívesen szolgál a „Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatala Budapesten.
— Az Osztrák Phönlx életbiztosításainak érvénytelensége. Az „Osztrák Phönií0 biztosító társaság legutóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy életbiztosítási terjedelmesen ésj fáradtságot nem kímélő! üzletekkel többé nem foglalkozik és ösz-részletezéssel irta körül a Daocs Lajos! Sz«g éietoiztositásait átruhwta egy másik által tőle kért véleményét és feleletét, ] biztosító társulatra. Az „Osztrák Pbönix
szeressük. Leikész: De azt nem Unitja, hogy lenyeljétek.
Büntársnő.
— Nő: Uram. én önt bepanaszolom, hogy tegnap egy csókot merészelt tőlem lopni. ¦ -
— Férfi: Nem félek a panasztól, mert a lopott tárgyat uem fogják náiatn raegtaié\'.ní.
- \' Ő; L\'gy ? 1 Tehát önnek büntárs-nöje is volt, akinek a lopott portékát to-* vább adta?
-í-Mi\'a-csók? E kérdést tárgyalták nemrég egy társaságban, hol csupa gyakorló jogászok voltak. Az államügyész a csókot így definiálta: „A csók oly sajtótermék, melynek utánnyomása meg van engedve." Egy bíró a csókot oly sajtópernek moLdta, melynél a szóbeliség meg van eugedve, a nyilvánosság azonban több- j nyíre ki van zárván Egy ügyvéd véleménye szerint: „A csók oly élvezeti czikk, melynek "meghamisítása miatt nem lehet panaszt emelni.
Este
Pragerhoí 12 óra 3yperczkor postavonat
Budapest Bécsujb-.\'
Bécsujh. Budapest Pragerhoí Szombatit.
11 óra 44
12 óra 34
postavonat postavonat
Sopron Pragerhcf Barcs Budapest
Értezil Mzsara
Reggel.
4 óra 16 pereikor postavonat
4 óra 26 „ postavonat
5 -óra 54 „ gyorsvoánt 8 óra \'Ö „ ¦> ¦ vegyesvou.
Délben.
1 óra 44 perc/kor postavonat 1 óra lö 1 óra 40 1 óra 59
postavonat postavonat postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40iperczkor vegyesvonat
mely a ^Töredékek tiz éves emigrationa iis élményeimből\'1 czimü munkára vonatkozik. Az első levé: tárgyalja tulajdon képen a fölvetett kérdést a Törökországban való tartózkodásra és viszonyokra, külöuösebbe\'a pedig Kossuth személye^ biztonságára vonatkozólag; a második levél, mely utána két nappal érkezett, csak az elsőnek kiegészítő, illetőleg kibö-vitó részét képezi. Mindenesetre kedves emléktárgyát fogja képezni az egész családra s az lenne minden magyarra nézve az agg Kossuth -sajátkezű leVelei. Ezen mu megszerzését ajánljuk olvasóink figyelmébe. Előfizetési ára 1. frt" mely a kiadóhoz Nagy-SzöllŐsre (IJgacsam.)\' küldendő.
— A „Vasárnapi Újság** íebruár hó 23-ikí száma a következő tartalommal jelent meg: Gróf Andrássy Gyula élete
feleinek nagy többsége azonban nem óhajt ezen roszhirüv-^zámtalánszor czéget változtatott bukott társulat gondoskodása alá jutni, aminthogy tényleg a biztosító feleket mint az illető társaság hitelezőit nem lehet kényszeríteni, hogy az előbbi adós helyébe más adóst fogadjanak el. A biztosító telek-ennek alapján ezerszámra nemcsak megtagadják a további dijbefi zetésekei, sőt tudomásunk szerint eddig már több mint ezer fél az eddig befizetett összes dijak és a kamatok visszafizetése iránt perelte be- a társulatot Kétséget nem is szenved. írja a „Magyar Pénzügy* czimü szaklap, hogy a feiek olyan bírósági ítéleteké", fognak élérui, mely a Phöci^ biztosító tár-ulatot az összes befizetett dijak kamatokkal és költségekkel együtt való viaszafizetésére kör*\',e2j. \\ aPhönixr
Bécsujb. 10 óra 2G Budapest 12 óra 25 Pragerhof 11 óra 44 Barcs 11 óra 34
postavonat gVOrsvouat pos\'avonat postavonat
Selyem Grenadinok fekete eS SZineS ]Lgos lein) Méterje 95 krtó! egéax 9 frt 25 krift (18 minóíégben) leillit egész ruhákra valót bérmentve és vá.m nélkül Heoiwberg gyári raktár* Zürich (cs. él k. udr. arállitó) tevelekro 10 krroe bélyeg raguxt&ndó. 2
A szórakozottság netovábbja. Egy mormon lelkész, tizenhét éiő gyermek apja, a ki híres volt szórakozottságáról, a^mint sétára indul, keservesen ,.iiró gyermeket talál háza kapuja előtt, — „Gyere be gyermekem, — mondja neki szeretetteljesen, — ne-sirj." Azután bevezeti a gyermeket a házba és igy szól nejéhez: „Kedves barátnőm, az utczán találtam ezt a kis fiút; íöl fogjuk nevelni mint saját gyermekünket." — ,Az istenért, kiált fel al Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
Felelösszerkesztö és kiadó : BATORFi LAJOS.
— hát mi fiunk!".
nem ismered : hiszen ez a
— A vásárban. Milyen olcsó kalendáriumok lelkem, mondja a paraszt asszony a vásárban, hány van belőlük?
— Négy darab kérem.
— No megveszem én mind, legalább ellátom magam négy évre kalendáriummal.
Piaczt arak.
Nagy-Kanizsán febr. 26. - Buza 8.20—30. — Rozs 7.40-
) — Árpa 6-80 — - Kukoricza 4.80-
r. — Zab 7 10--5 frt.
-20.
1823-1890. (Három -arczkeppel; le* azaalvédekeaik.togy ö csak visszabiz-; utobbt eveiben 136L-be.n w l88*-ben-}t,o«táato adta életbiztosítási üzletét, de\', keszuit fényképe utan.) _ Grof Andrássy j.^ a hirhedt Tisza-Haza-féle vagyonát- ;
ruházás alkalmával, felső bíróságaink
Gyula.mint katona. Egy 1848/9 iki hon védtiszt füijegjzései. — Gr. Andrássy Gyula otthonai. (5 képpel: 1. A terebesi kastély; 2. Budai palotája.: 3 —4. Dolgozó szobája és az elíugadó-tereiu budai palotájában; 5. Tiszadobi kastélya.) — Gróf Andrássy 1865-ben. —- Jáhel Elbeszélés,
most is csak ugy ítélnek, hogy a „Pbönix" által kötött viszontbiztosítási szerződés, -nem viszontbiztosítást, hanem teljes űz- j letátruházásra irányul és hogy ezen tényleges üzletátruházás után a ,Phönixneku j csak az a szerepe maradt, hogy néma néző
irta Bdksay Sándor. — Egyveleg. — Gróf] legyen ügyei viteiének.Tényleg, a biztosi-1 Prága:
Ki nyert?
Húzás febr. 19 én : Brűnn : 16 61 74 8ó Húzás febr. 22-én: Budapest : 71 54 1 37 Húzás febr. 26-án.
Andrássy Gyula őseiről. Szádeczky Lajostól, — Gróf Andrássy Gyula és a berlini kongresszus. (Két keppel.j — Apróságok gr. Andrássyról. — Volosca az Adriai tengt-r partján. (Képpel.) — Gr. Andrássy Gyula halála. — Gróf Andrássy Gyula kézirata (Ji870-ben b. Eötvös Jó zsefhez irt levele hasonmásával.) — Iro dalom és művészét. — Egyletek és köz
aiczky. E két .utóbbinak csak a neveit intézetek.— Mi újság? —Halálozások.
őrizte meg e. történelem, müveik elvésztek. Azután már rövid időre tért vissza Kupeczky Bécsbe, honnét megszökött, mivel irigyei azt hitették el vele, hogy a papság üldözni fogja, mert vallására nézve a „Böhmiscbe Brüder" nevű szektához tar-tOi.otf, Nürnbergbe menekült hul az ott már előnyösen ismert mestert nagyon melegen fogadták. Hollandia, Angolország, Brandenburg, Dánia stb. uralkodói, a würzburgi éa niainzi püspökök udvari festőnek akarták megnyerni, de Kupeczky a meghívásokat nem fogadta el. Testét akkor már megtörte a betegség, lelkét pedig egyetlen, nagyreményű fia halála s nejé-nek\'hütlentége.
— „Az én újságom". A legritkább
tottak követeléseik kielégítését a vagyontalan Aziendától nem várhatják és hogy i ilyen körülmények közt a további befi-1 zetésekei folytatni nera óhajtják, azt min- I denki igen természetesnek fogja találni, j De máirészt a feiek visszakövetelhetik a: „Phüni^-tői az eddig beiizetett dijakat azért is, mert
58 62 3 83 85
Szerk. üzenet.
— K—í. S*erk. Nem törölhetjük.
— M. R Sajniljnk, hogy előbbi maakn késSn jött.
— D. A. KöstÖojOk.
— M. Lloyd izerk. Nem rendelke«ünk e társaság díjtartalékát. mir „erepéidánynytl.
8zeike=ztŐi mondaaivaió. — Képtalany. — Sakkjáték — Hetiuaptár.— A .Vasárnapi Üjsag" elörizetéíi ára negyedévre
2 írt, a „Politikai Ujdonságok"-kal együtt
3 frt — Ugyaucsak a Frankliu-Taraulat kiadóhivatalában ^Budap^st, egyetemut-cza 4. sz.) ni\'greudelheto a „Képes Néplap" legulcaóbb újság a magyar nep szá-mára,\'telévre 1 frt
— Megkaptuk a „Magyar Tisztviselő" pénzügyi, jogi és közigazgatási szaklap legutóbbi számát, melynek tartalmából örömmel győződtünk meg, hogy ezen í — mely már 11 . !nn,j
egyébként helyezi el, mint azt a törvény előírja és az ily biztosító társaság nem tekinthető többé a biztosítási üzlet folytatására jogosult tényezőnek. Az „Ojz-trák Pböu-x" nél biztosítottak részére két oknál fugva is, a lehető legelőnyösebb, ha a társulattól eddig befizetett pénzüket
Karika gyflrü". MielSbb elolv&i-suk, sddíg nem nyilatkozhatunk. A m&<ik rendben van.
— V. Bpeit. AUdtak a. kUdóblTXtalnsk. Ott inttikednek ez Ogyben. *
— R. Leo. Síülitraiiiya. níégérkeiett.
— R. V. Söexönettel vetttlk. Sok stlcerta isép megbiraiboa!
I - SomlyótÖTi. A >zép k6l«méeyt kö«BI-visszakövetelik. E^oszor visszakapjak las- jfll[ Nom Dekad M u üzenet. Leveliink san befizetett tőkéjüket egyszerre, másod- megy. Üdvöiiet.
HIRDETÉSEK.
oooooooooood^o
OOOOOOOOOOOOOO
Ifaiudll
ligbiztossablt gyácTszsr Binden sjc-:r bajai!
szor előoyösebb biztosítást köthemek más jóbirü társulattal.
— E. I. Sem tehetuuk aemmit. — Sem dSnk. som kedvünk boaai.
Fütószer.
— Tanár (egyik tanítványa szobá-
— ugy az állami, mint a megyei és tör vény hatósági tisztviselők és hivatalok^ -
pártolására minden teaintetben méltó. A Íjába lépvén): Borzasztó hideg van itt! esetekhez számitható, hogy alig néhány ! lap ára egy évre 5 frt, mely összeg a lap /Hogy bírja ezt ki? bét alatt oly nagy mértékben terjedjen el kiadóhivatalába (Budapest, Vii. ker. Ga-f — Tanuló: Ah tanár ur, ha a vizs-valameiy újság mint ez a Benedek és Posa ray tér 4. szám) küldendő. Ismételve I gára gondolok, rögtöo izzadni kezdek. által szerkesztett „Az én Újságom" czimü ajánljuk az érdekelt körök figyelmébe. —
gyermek heti lapnál (G—1.2 éveseknek) I — A „Budapesti üjság" szerkeaz-1 — Orosz közmondás. Az történt. Meghódítva a kicsinyek szivét, az j tését febr. hóy-éu Ábrányi Emil orsz.gyü- \\ oroszok annak, ki nősülni készül a követ-jyságnak ma mar 5000-nél több előfize-, lési képviselő vette át. kiuek vezetése ; kező közmondást szokták figyelmébe aján-wjjj van, igazolva azt, hogy ami jó és ol alatt remélhetőleg kiköizörültetni lógnak ! lani : Mielőtt háborúba megy, egyszer cstj, annak nálunk is \\an kelendősége Ed- a eaorbák, melyeket ez uj és általunk is ; imádkozzál ; mielőtt tengerre szállsz, két-dig b1 szám jelt nt meg, egyik szebb, mint a jóakarattal fogadott lap hírnevén közié-: szer imádkozzál, — de háromszor imád«-J?-?!^szinte látjuk a szerkesztők, a kía- menyeinek tuizott nyersesége és szemé-1 kozzál, mielőtt megnősülsz, dok (Singer és Woifner) nemes versenyét, lyeskedése ejtett. Mai napság hál\' istennek, —
csak a legszebbet és legjobbat nyújtani, mintegy a körudatba ment át annak ér- j — N a g y b á t o r s á g. A.: „Azt Minő örömet okozhat az apró világnak zete hogy a társadalomnak csupán tár- ; mondtam neki, hogy gazember!" — B. : Iosa bácsi Arany a b c-je és bájos behi- gy ilagos, nem sze m élyes ked ő hír-; „Ez öntől nagy merészség volt; kiteker-zelgö versecskéi. Találunk a kezdő iskola- lapokra van szüksége. Az ezzel ellenkező hette volua apnek a nyakát.* — A. \\ §Ter sok számára meséket és elbeszéléseket, irányúak élhetnek ideig-óráig, de végze- j lefonou át mondtam neki.\' Benedek, Posa, Gaál, Bársony s másoktól, töket ki nem kerülhetik s ez: vágy meg-I /
Vasúti menetrend.
Inául Kanizsáról.
Reggel.
Prágerhpf 5 óra 18 perczkor postavonat Barcs 5 óra 28 , Budapest 6 óra 4 „ Budapest 7 óra 30 , Bécsújhely 6 óra 55 ,
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 , postavonat Sopron 2 ura ?5 , postavonat Barcs 2 Óra 25 „ postavonat Szt.-Iván 5 óra 20 d. u. , vegyesvont
postavonat gyorsvonat vegyesvon. postavonat
¦ irt.. ü
UtóléröeUen hitisnaietvagy-Ulaii!(i«. k-yomor By e : buio* lehelet, savnnyu fdbô: fogé-.. Mei rekedes. íKdlilctj Bj\'omor harut, Jíjo-"-", ^\'i\'-tr.-o:-. ;:ll^iok es dar» kepiu-ií:-. iul«:ipo» elnyálk:i»od»ii, -n.iK unii\'ir i-í \'.. ,::y::^iT
(U» »» » gyomor elrontAsitol sí«r.3«iik, _í>-oinnr K&rcsöU, ke-
it* 1 "-
V sSlk;i-íí, »wlcwkedcst,«
W-\\/^Z i\'.uzi ^ !,f!Í..-Vi.-.-ke\'..
s L-v-.h-yit 1-P, vcsí, . !n^J _ ts «rMiéVss b*nulm»ktí. - >-Ry -* Vsawgy. L!!5? "VZ htunálitl plMiU»Wl
rífctAr: Bridj Károly Sios!»i«rti™ Kr***i*r (Ma^*
0rMOrí»! A valódi Marinelli gyomdr . -rpiiciK^
hMzoiuitt nusltiain «. is fel ráa tűntetve, hon íz Kremslcrbcn, -~ nyo mutat
Gm§! 1SH?\'köríyvnyoiadíjíibaíi WtménjuMiM tíwékrekedí*
_ , , V k"i"-;\' !i*M« ví\'*ÍaÍÍi
Karoly. Kremskri gjoajsieréu r-\'-v im-ara, melvek minden eredeti doboion l:Hti!it\'iit. \'¦!¦\'>\' <."¦\';\'-.
2" Kr egy tekeret dob-isiall írt- Ajwní ci.....v>-
bfki;Hl\'-«i; atAn, 1 teker-:* 1 frt. Kr_ 2 tekercs 2 frt. 2u Kr.. 3 tekercs 3 frt. 2u Kr. ert, csomagolás is postaber mentesen küldetik mez.
(A M:\'iriaiellt Kjomor cseppek e> M.;r;..;-.e.Ii laM»L-sok.iemtltkoi*ierek. agyogybató. anyatnik nak ösrarteicle, minden hMmilatl utatitííban f.-Wac sorolva. . , _, .
A Mariaielli Bjomoreieppe* el ¦irlaiwa kaphatok
NaBY-Kinlzsa : PrágL-r Béla é. lai JÓztef gyógyszerest ar&kníl. BabS-
OSa: 11\'« gyópy szűrést orn^l. Kohn Siniior gyógyeserész nroí>l \'Marezall : EórSs Victor gyógyszerest urnái. OlB-riite - Bölcs Béla gyógyweréss nroil SiBBt-eothard : Tomcsini Leopod. gyógyHZeróls urr.ái.
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁKCZIUS 1-én.
raylltXéir.*)
Felejthetlen jó nőm
G ü Ó T II i D A elhunyta alkalmával irántam nyilvánult lekötelező részvétért s a megboldogult iráut tanosi-tott szeretetért és tiszteletért ez uton is tisztességemnek tartom kifejezni mély köszönetemet.
"GYÖRFíY JÁNOS.
3841
ü&Wml JüBlllM. 8 | | CTricoche
Egy gazdatiszt, ki már A t nevelő nagyobb uri JK
0 ¦ =
e ÍJ
A ¦ §
0 ¦ =
-.-ni.
X min. _„ — w
)K házaknál alkalmazva volt, A
X( a föntebb: szakmába alkal- X
X aazást keres. Mint mfl- X
X*-\' veit ember nagyobb súlyt X
X fektet jobb bánásmódra, X
X mint anyagi jövedelemre. X j J *!§•.
!* ít öt
X
á ¦ 1"
— ¦ 5 «
Ajánlatok: w
§ Főtiszt. Keller Ferencz,
L> plébános úrhoz. %
% Bánok-Szent Györgyre X
X 3S38 intézendók. X
+
+
+ +
+ + + + +
+
+ + + +
Tarazsd-topliczai
kénes fürdőben 1-ső számú nagyvendégló folyó évi márczius 1-íól bérbe adatik. E;ea I-sö számú nagyvendéglónek vau nagy kávéháza két tekeasztallal, nagy étterme van nagy jégverme és kiterjedett konyhakertje.
Vendéglős tartozik az uradalomnak csupán- a bormérési jogért bért fizetni az egész helyiségeket pedig bér nélkül bírja.
Regáléjog még folyó évi június végével lesz megváltva azért a vendéglős folyó évi jnlius 1-jétői a helyiségesért nem fizet semmit, azonban kötelezve lesz a vendégek pontos udvarlásara, jó ételek és italok kiszolgáltatására.
Ki ezen 1-ső számú nagyvendéglöt bérbe venni óhajtja, ajánlatát legkésőbb folyó évi márczius végéig nynjtsa be a zágrábbi fő-székesegyházi káptalan uradalmak igazgnóságáboz Zágrábban. Kaptol 27. szám.
A zágrábbi főszékesegyházi káptalan uradalmak igazgatósága.
0 0 0 0
l 0 = ?0 1-0
i s o \\ o
i 0
¦: 0
I 0
\\ 0
1 0
? 0
0 COGNAC. 0° OöoooO
0 0
c o a N a. c
ÓOÓOÓ -
0 HÍX62. elsejétől tasséti JtÜIIitiS. § Tric<»chB o
......... Poo0 COGNAC. 0
Trlchockie es társa cognac! ezeg- OooooO
^ hírneves gyárától. \\ g
o n _a_ st^-H
IFJ. ROSENBERG MIKSA
faszer- és eseaege (Dél-zalai takarékpénztár, a „Korona" átellenében.)
0 0
OooooO
^ T.ricoche 5\' 0 COGÍMC. 0
orvosilag meEVlzBgalt
föIülmuTiiatlftii
kitűnő gyógyhatású cognac.
>oo0
Tricocho
"0 ¦•»•"«¦»« o 0 COGNAC. 0
3834
CooocpooooooooooooooooooocoooöooooO A.I-.AE\'ITTA.TOTT 1B20-Ban.
& t
.11
HÍJ
"I * ff
ff |S
0 » § « ¦ H
?", ¦ o Ite
? j p :
A LEGCZÉLSZERÜBB
HÚSVÉTI AJÁNDÉKOK KAPHATOK
WAJDITS JÓZSEF
Könyvkereskeaéséöen RTagy-Kanlzsan.
!4 Gyógyszertár !8 Bécsben
te
PSEHHOFEH J.-féfe
!; Vertisztitó labdacsok
Singerstrasse 15. zum. „Gold. Reichsapfel. "
ti
nem bizonyították * a legrövidebb tdö ala ¦jtícvetkuidpmény 1 f:t A\\f>éczűsszee 30 kr; 3 tekr—
T ezeloít, ezyetemes labdacsok neve alatt; ez ntóbbi nevet telj«.ijoggal megérdemlik, miv«4
kugAau alig létezik betegség, melyben a labdacsok csodás i-atásakat ezerszereseji. be g,i a A legmakacsabb esetek^r-n\' minden egjvbsier sikertelenül alkalmazUtott, eioii labdacsok szánuáíanszor g itt gyógyulást eredraéuyezíek, 1 doboz 15 lalidacscsal 21 kr. 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr., bérmectetleo 10 kr. 1
f-lGleges beküldése mell*itt póstamentes átküldéssel kerül : 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 írt h kr- 4 tekercs ¦* frt 40 kr ; 5 tekercs 5 frt 20 kr; 10 tekercs 9 frt 20 kr. Kevesebbet mint egy teker-
étkűlJ*i
nem lehet
II
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J. vértisztitó piluláitJt-érjenek,
pl gSB/" mert valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utantt\'Á J. Pserhojer neve § aláírásával van ellátva s melyek a doboz jedclén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban. -^SJSJ
FínlrOfr^,. hnrnt, rekedthez, kchögé, etlea 1 dobói í lOHCipur 35 kr> p<,rtíal.u,„ kUdéllel «0 kr.
Tannochinin hajke.nöes ^\'"?\'«1 \'
legjobbnak ismert hajnövesztő szer elismerve orvosok által. Kgy elegánsan kiállított dobo« 2 frt.
Egyetemes kenőcs ^ní^^lS
fekélyek és mindenaerRÜ daganatok ellen, időszaki feliOroaea lábfekélyek, körómméreg, sebek, eml&gyailadáái és hasonló bajok ellen sokszorosan jónak bizonytilt Egy tégely 50 kr. Bérmeotes küldéssel 75 kr.
W PoiWKolVreorn P-rhofer J.-tól évek Óta elis
X ügj Uai/.SdIll minta legbiitos«bb szer birmiféie Jk2 tagybaíok ellen, valamint nagyon idült sebek stb. ellen is. I tégelT 40 kr. K&aientci küldéssel_65 kr.___
1 Tjtifflnedv
| Amerikai köszvény-kenőes Séb."S
rbenroasterü hajoJf, Ugstaggatás és fülsiaggatás glien 1"20 kr.
f Eáb^zadás elleni por. <| Golyvabalzsam,
Só krajezár.
\'i| Prágai cseppek,^
bajok ellen, kitünS bázis«-r 1 üvegcse Ti kr.
\' Angol csodabalzsam, t. kr\'
^% Ezen itt megnevezett készitmécyeken kivül at osztrák lapokban hirdetett össses bel- és külföldi gyógykülöolegességek
raktáron tártainak s a ne:alan készletben nem levő czikkekrél k\\vánatra pintosan és olcsón gondoskodva leend
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése melleit vagy utánvéttel. W\\ A pénz előleges bekülclése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközli,
«ZJ mint utánvéttel. ¦ S7g7
biztos szer agfilyvásnyak elleni 40\'kr. Bérmentes küldéssel
Egyetemes tisztító-só
megzavart emésztésnél, fejfájásnál, szédülésnél, gyo aorgürcanél, aranyeres bajban, dugulásban. Fgy csomag I frt.
„EGYETÉRTÉS"
Huazonnegyedllí évfolyam
Legnagyobb politikai napilap.
len minden nap, tehát hétfőn és ünnepek után is.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
I frt SO kr. | Hat hónapra.....10 frt
5 B — — \\ Egész évre . . . . . 20 ,
Előfizetések birmily naptól kezdve teljesíthetők s legczai-szerübnen posta utalványnyal Budapestre, az .Egyetértés* kiadóhivatalába (Kecskeméti-utcza 6. sz-J küldendők. 3788
Egy hónapra . Három hónapra
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Az 1889. Párisi viláS-kiálliíásen arany éreiii-3743 mei kitüntetve.
4 Tri. j
ííeudkivül fontos I
4 frt.
Iparosoknak, Gyárosoknak, Könyvtáraknak, Kereskedőknek, Részvénytársa-Ságoknak, Egyesületeknek.
lapromíi mmml és ttndJSfflift-- ciitóTa
A legújabb hivatalos adatok alapján szerkesztette:
Dr. JEKELFALUSST JÓZSEF
zainisEteri tanácsos a kereskedelemügyi znlniscteriumban sat, \'sat
Magyarország Iparosainak és kereskedőinek ezen nagy czimtára, míndenje-lentekenyebb iparos, kereskedS, gyáros, részvénytársaság, könyvtár, egyesület részére, igen értékes anyagot tartalmaz
Árát 15 frtrol i Mégy forintra szállítottuk le
és karjuk x megrendeléseket mielőbb - .Magyar KareikidCk Lapja\' kladihlvittlijiiz (Badapeit, Erziebet-kiriit 27. ezlMizai.) üp- Ajánljak további -»
Magyarország Mezőgazdasági Czimtárát
tartalmazza a magyarországi földbirtokos, bérldk, azeszgyárosok, kertészek, ló él marhateayéazt^k, valamint keraskedSk pootos czímeít, siefyék tzerilt rSstdeztrl
3840 Ara Tászonlötésben 12 61 leliett: csak 3 forint.
Megrendelheti a .Hsgyar Kereskedők Lapja* kiadóhivatalánál Bndapssteo Erzséhet-
az „Erdefces KönyvtáJ\'¦ tSíettezö BtH löletí
leiast Henrik: HeUbronni Ka- j l^hamlaso Adalbert: Sohiemit
Péter oaodálatos története. Ford. Kormos Alfréd. ir» 50 kr-
üoaa vagy a tfizpróba. Ford. Reviczky Gyula.
Ára 60 kr.
I
enier Gyula: Júlia szerelme és Zizipbns. Két eredeti elbeszélés. Ara 50 kr.
C
I
evioaky Gyula: Apai Örökség. Eredeti társadalmi regény. . * Ára 50 S-t.
A „(AGYAR KERESKEDŐK LAPJA* bIöSmüi! ira:
félévre 4 forint — negyedévre * forint.
Mt Mutatványszámok Ingyen küldetnek. "9ffj
3538
jKMMmmmmmmmiMm
áSODLiC-I APÁTSÁG (Franczia-6raiág) Dom MAGUELONNE, prior , FStltztelendő Bsnedek rendi atyái
F06VIZE, FOGPORA és F0GP ASTÁJ&
2 AftAHY ÉREM : Brüttel 1830, iondon 1884 A ltffmtffMbb Ültetései:.
FsUtalaltatott L <=^S ű»& Ik 4T«n BOURSAUT) PÉTXK az 10 L O prior alial.
« A főtisztelendő b*neaekrt;!idi atyák fogvizének haeznáíí-ta.\' ns.por.\'.:;i- - aéhaoy cseppet vizbe véve, megakadályozza és gyógyitja s fagnk odvssságát melyeknek fehérséget és szilárdságot kőTcaö\'níiz, a mennyibíü a foghost erfiaiti b teljesen egé^a^égesaé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn őket ezen régi ea practicaB készítményekre figyelmeztetjük, melyek & legjobb gyógyszert és -a fogfájáa ellem egyedüli óvszert kVpezik,
L tántjiiíí^i::. \\ZVi Ws. gSLQyjj^ ÍM k ^^t^*j1^**"*
JtspAsW mind— HAíJObb i«sfn«riszi-«., |/á</«í«rfjrt)íc í: <dsCr** *s«sí»k(s»s»\'\'
Wajdits József könyTnyondájából Nagy-Kanizsiin.
NAGY-KANIZSA. 1890. márczius 8-án.
Előfizetési ár
egész évre
Egyes szan 10 kr
HI R D fcT ÉS E t
\' minden tovüibi >o HYiLTTÉRBtN toronkent 10 kréirt ¦J^tf.riyk jfe.1 Kiacitari .Ji-té-t hirdetéeén k
ZALAI KÖZLÖNY
Huszonkilencek évfolyam
A lap *z«IIemi részét " ílletS közlemények a azerkesztSBéghez, anyagi részét illető közlemények [pedig a kiadóhivatalhoz bérmenlc* intézendők :
A* <* ff V-K anixa din takarékpénztári-ép tilét.
JBérmeutctleD levelek nem fogadtatnak el.
{Kéziratok vissza nem küidetnek
A nagy kanizsai .Kereskedelmi Iparbauk", a „n.-kanizsai Önkéntes tözoltó-egylet*, a nagy-kanizsa" ^íbdednevelö egyesület* tt rnagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai ízt. jótékonj nőegyjet\', a .szegények tápintézete*, a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi iparkamara6 \'nagy-kanizsai külvilasztmányának hivatalos lapja
HETEfjJKIMT EGYSZER, SZOMBATQN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP,
A íis.zaí selyemipar tenyésztéséről.
Szoiűora valóság, sokszor hangoztatott paoa-z, hogy hazánkban a ;ermelési képesség és a fogyasztási igények között nincs meg a kellő, a iiülyei arány, — nincs meg a kelió egyensúly; a behozatal, fcülö fisén/ az ipartermékeit behozatala nem tízszeresen fölülmúlja a \'¦¦ ; innen van aztán ama sajnos körülmény, hogy az ország lakosságának legnagyobb része oly kevés vagyon és tőke feleit rendelkezik, a mely értelmes* és szorgalmas munkálkodás melleit alig e!ég a megélhetésre.
Hazánk mó-holnap megszűnik mezőgazdasági állam lenni, részben mert a talaj túlságos igénybe vétele a talaj kimerüléshez \' vezet, részben mert az indiai és déloroszor^szági buza nekünk olcsóság és minőség tekintetében oly hatalmas konkurren--. cziát csinál, hogy mi a közel jövőben csakis saját szükségleteink fedezésére fogunk termelni. E körülmény Qftgyobb előrelátásra, szorgosahb munkálkodásra inti népünket. M-i-gyarországnak gazdasági szempontból cs&k akkor lesz jövője, ha lassan-lassan megszűnik mezőgazdasági állam lenn: és iparos állammá fejlődik Míg Angliában a lakosság 227*% íparos, addig nálunk csak 4\'2%--Ez L szám egyutt&l arról is meggyó-zödtet bennünket, hogy hazai iparosaink száma mai napig oly csekély, hogy ezek saját szükségleteinket pem elégíthetik ki r. igy nolens^rolens külföldi ipar gyártmányokra szorulunk, a mi igen hátrányos á hazai közva-gyonosodás tekintetében.
A magyar kereskedelem sem oly életre való, "mint a milyeouek kellene lennie. Az eladás, terményei a t elárusitása, valamint a bevásárlás, szükségleteink kielégítése alkalmával
rendesen mi vagyunk azok, kik olcsón adnak és drágán vesznek.
Fejleszteni és fejlődésében támogatni keíl tehát iparunkat, ki Kéli terjeszteni kereskedeltfrünket! Ez\' legyen gazdasági politikánk egyik főéivé. Fejlesztenünk kell az ipar ama ágát, melynél szükségleteink és igényeink nagyok, de készletünk kicsiny. Mi magyarok mint mindenben, ugy a .luxus" tekintetében h utánozni igyekezzük a nyugati népeket, már pedig, mint fentebb emiitettem, a mi fényűzésünk kielégítésére sokkal kisebb hazai iparosaink szama, mint sem azok a folyton fokoiódó igényeinknek csak legalább felerészben is eleget tudnának tenni. így az orsz. statisztikai hivatal 1885 évi kimutatása szerint 1885 ben á selyem behozatal \'összes értékű Í0.360.939 frt rolt^\'mig kivitelünk csak 990,227 fr.tr a rúgott. Eklataus\\bizouyiték íme arra^\'bogv a hazai selyemipar menynyire csekély arra nézve, hogy s/.ük ségleteinket fedezze ; tchtt selyeovpá-runkat fejleszteni kell, hogy a fo gyásztási igények egyensúlyba jöjjenek a termelési képességgel.
Szükségesnek tartom egyúttal itt ama esetleges ellenvetésre felelni; hogy Magyarország klimatológiai szempontból nem alkalmas a selyem tenyésztésre.
Az országom selyeratenyésztési fe.ügyelőnek Bezerédj Pálnak a löld mivelésügyi minisztériumhoz terjesz tett évi jelentése szerint az 1889 évben, eladott magyar selyem értéke 1.239,771 frt, a mi. tekintve a műit évben uralgó hallatlan olcsó selyem-árakat, tekintve azt. hogy nálunk a selyemtenyészté ben a kezdet uehé:.-jségeivcl küzdünk, igeu szép ered mény. A fentebb emiitettem kitü-Inően szerkesztett jelentésből kitűnik ; még. hogy hazánk klimatológiai j szempontból a selyemhernyó tenyész-j tésre alkalmasabb, mint Francia-
ország — a hol pedig ez ipart nagy-bau űzik — a mennyiben nálunk egy unc/.ia pete után átlag 29 klgr., mig Francziaországban csak 2.15 klgr. selyemgubó lett termelve., Sq$ mi több, a magyar selyem a világ selyemiparának központján, vagyis Lyonban minőség tekintetében kitűnő hirnévnek örvend, ami azt bizonyítja, hogy-selymünknek oly természetadta előnyéi vannak, hogy a selyemipar meghonosítása hazánkban nemcsak indokolt, hanem kívánatos.
De nálunk dak akkor lehet selyemiparról szó, ha belátva a selyemipar fontosságai, az eperfa ültetésre több gond fordtttatu. E/. pedig megtehető csekély anyagi áldozatok árán is. A megye, a város, a község engedjen át területeket eperfa faiskola felái Irtására Egy liter eper fa-mag elültetésére elég 503 ölnyu terület A községekben maga a tanító felügyelete alatt és útmutatása mellett, maguk a gyermekek is elvégezhetik a szükséges munkákat, különösen figyelmébe ajánlom a -tanító uraknakj^mert szerintem a se] lyemtenyésztés tanítása, csemete ülte- I tés megkedveltetése peadagogiai szem- j| pontból igen fontos. A gyermekben tettvágy és alkotó képesség rendki vül korán fejlődik, s a mai nevelés e szép tehetségeket nem támogatja fejlődésében. Az általános nevelés czélja a gyermeket majdani emberi htvatá>ukra előkészíteni. Élethivatásunk pedig tolytono* munkából áll.
A tanítónak tehát fel kell ébresztenie a gyermekben a munkakedvet és munkaszeretetet. A világhírű német bölcsész is akként nyilatkozott a nemzeti nevelésről, hogy: , A nevelésben a tanulás és munka egyesit tessék. Munkára, munka által kell nevelnünk !* A mai nevelés pedig a gyermeket az iskolán kívül határozottan tétlenségre kárhoztatja, a mely tétlenség szülője minden rosz-
nak. A munka, ha korán nevelünk körnek és minden közvállalatnak. A rend
munkára, - kedvessé válik, nemesítő leg hat a lélekre, Önelégültséget szül.
A mio; mondám, hazánkban fel kell ébreszteni az iparos szellemet, a mit a lassan-lassan beálló szükségérzet sugall nekünk. Ez a" .szükségérzet" ébreszté fel Nyugat-Európa népeiben az iparos szellemet, ez fogja felkölteni a msgy. nemzetben is az iparos termelés iránti előszeretetet. Ezt az iparos termelés iránti előszeretetet csikis az iparos szejlem ^nevelheti, az iparos szellemet /iskoláinkban nevelni és istápolni> a selyemtenyésztés tanításának kiváló fontosságú és sajátos feladatai közé tartozik.
íme, ezek alapján azt hiszem eléggé indokolt abbeli véleményem, hogy a hazai selyemipar fejlesztése egyértelmű a magyar nemzet\' KÖzva-gyonosodásánaSi. fejUdésével, hogy egyedül az ipar az, melmek fejlődése által hazánk kiadási és bevételi mérlege egyensuiybj ho/ható.
EPERJESSY ISTVÁN.
Zalamegye törvényhatósági bizottsá-gáiialr\'és Nagy-Kanizsa város képviselőtestületének tagja, a n^gy-kanizsai izr. hitközség az orsz. IX. izr. községkerület, a.nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank, a nagy-kanizsai kereskedelmi testület, a nagy kanizsai takarékpénztár elnöke, a nagy-kanizsai kir. törvszék kereskedelmi s váitó ülnöke, az országos rabbiképzö intézet vezérlő bizottságának tagja, és az OHZ\'rák magyar bank váitóbirálója sat,
Kny tettekben gazdag,[tevékeny polgár hunyta le szemét örökre; Gelsei Gutmann Henrik Nagy-Kanizsa városának kimagasló alakja nincs többé ! A dicsÖQItnek köszönhető legkivált a helybeli pénzinté-. zetek virágzása; közügyeink tevékeny harezosa levén, éles látása, mély gondol kozása és alapos pénzügyi combinatiója által méltó szaktekintélye volt minden
és munkának, a kereskedői pontosság és számítási szigornak, a takarékosság és |_nemes t/.lésnek mintaképe volt a tisztes öreg. Nagycsaládot alapított, kiváló ügyelemmel, odaadó apai szeretettéi nevelte gyermekeit, gyengéd örömmel szemlélte unokáit s végtelen bo dognak éhezte magát szerelő \'családja körében. Elhunyta nagy körben mély részvétet\' keltett. Temetése vasárnap márc/. 9-én délután lesz. A családi gyászjelentés igy szól: Alólirot-tak fájdalomtól megtört szívvel jelentik forrón szeretet\' és felejthetetlen édes atyjuk, illetőleg apósuk é= nagyatyjuk gelsei Gutmann Henrik úrnak életének 85-ik évében folyó hó G-án este 9 órakor rövid szenvedni után történt gyászos elhunytát. A drága* halott bü!t tetemei f. hó 9-én délután 3 órakor fognak Nagy-Kanizsáo, a cs&fádi sírboltba Örök nyugalomra belyezietni. Nagy ¦ Kanizsa. 1890. márczius 7-én. Áldás és béke hamvaira ! Ödön, Izidor. Vümos, László, Aladár fiai. Hedvig férj. Vdor áamuiié, Berta férj. Rosenfeld A<lolf:ié, lia fér;. al?\'>-lelóczi.\'és jezerniczS tarnovski Tarnóczy Gusztáváé, F-tnma férj. Poílák Lijosné leányai. . Vidor Samu, Rosenfeld Adolf, al-;c-telóczi és jezerniczei tarnovszki Tarnóczy Gusztáv. Pollák Laj^s vejei. Gelsei Gutmann Ödönné szili weisachi M\'eiseufeldAlberta, Gelsei Gutmann Izidorné^űl. rudini Pol-lák Friderika, gel=ei GuMStr-n Vilmosné szül. mecyeri Krau-;-/ W?ía, geNei Gutmann Lászlóné szül. Klein Róza. gelsei Gutmann Aladáiné szül. rudini Pollák Ottilía menyei. Gelsei Gutmann Arthur, István, Lili, Anna, Stefánia, Irma, Nelli, Ernő és Ottó. Rosenfeld Adél férj. König-stein, Radnay Károly, Rosenfeld József, Emil. Vilma, Ilona és JpnÖ. alsó lelóczi és jezerniczei tarnovíki Tarnóczy Vladimír és Ida, Pollák Alice unokái. A családon kívül gyászjelentést adtak ki: az izr. hitközség, nagy kanizsai takarékpénztár, kereskedelmi testület és keresk. és iparbank.
Gelsei Gutmann Henrik ur elhalálozása alkalmából a nagy-kanizsai izr. hit-" község, melynek az elbnnyt közel 25 évig elnöke s a képviselőségnek majdnem 40 évig tagja volt. EbenspangerLipót helyettes elnök, által f. évi márczius hŐ 7. napjának délelőtti 10 órájára egybehívott képvisel.) ülést tartón, a melyen Eben-spanger Lipót a nagyszámban megjelent
T á e c % *.
Ne nézd, ne nézd . .
Ne nézd, ne nézd e körtynyel telt weme S uk kérdezd l.ánaüm okít . . . . \\\\. kluok kliil at mtúrt Vira«atok annyi éj**akát.
Se ne nézd halovány aresomat,
S ne kérdezd . miért oly bánatos . . . Vidám mosoly, derengő róziapvr Miéit oly ritka rajta most.
Ne nézd, ne nézd e néma ajkakat, S ue kérdezd hová lett dalok .... A vig kaczaj, ¦ a rezgő dal helyett -Uiért Ql rajtok fájdalom......
Ke nézz reám1, ne tudd meg miért van
Kisírva :\'i:á ti két aaemem;.....
Maradjnn uak titokban, ha egyszer Szoetni nem seatiad nekem!
SOMLYÓTÖVI.
Bucsu.
Zalamegye Hegyes városában voltunk otthon. Gyönyörű vidéken, hol üdébb a lég fényesebb a napsugár, illatosabb a virág, vidámabb az élet és édesebb a szerelem .. .
Itt a Balaton mentén, melyről, nem tudom, hol hallottam egy kis regét, mely feltünteti e táj felséges voltát, s meiyet röviden el is mondok, ira ez a következő.
A hatalmas L\'risten ugyanis mindent .legyen" szavává\', teremtett. Midőn már a teremtés munkáját majdnem teljesen be-jejezte, eszébe jutott, hogy a mű koronásul egy gjönyörü vidéket teremt, s ebbeli
siándékát nyomban kiviendő, ihletett ajakkal rebegte el a „lezyeni". A körülte Ösz-szegyült angyalok a legfeszülíebb figyelemmel leslék az eredményt, azonban legnagyobb ámulatukra nem lett semmi.
A felséges Isten elképedve állott angyalai kőzött, s mélró haragjíban, hogy akarata nem teljesül\'; nagyot dobbantott a lábával, s harsíny hengon kiálltotta el másodszor is. hogy .legyen"! — Hiába, ismét nem lett semnn. \' -j .
Már az angyalok között is akadtak kétkedők az Ur végtelen hataiiua felöl, midőn a mindenség Ura szikrázó szemekkel, elsápadt ajkakkal, földet rengető hangon elkiálltá harmadszorsis, hogy: „legyen". — Mintha végtelen hatalma a teremtés nagy munkájában kimerült volna. — ismét nem lett semmi.
Ekkor az Ur egygyel több targonczát\' és ásót teremtett, mint a hányan voltak ( az anyalok, még pedig azért egygyel többet, hogy neki magának is jusson, s ekkor megparancsolta az angyalok nagy seregének, hogy kövessék példáját, b elkezdett az Ur begyeket összehordani, völgyeket ásni, a legfestőibb rendetlenségben. Midőn munkájokkal készen levének, az angyalok kimerülten hevertek le a gyöpös hegyoldalokra, maga az Ur ia, mintán fáradságtól verejtékes homlokát ingujával végig törölte voin:^ hogy munkája eredményét jobban áttekintbes&i, s igy annak nagyszerűségében jobban gyönyörködhessék, felemelkedett a magasba, s itt körülte kintve, az általa és angyalai által sajátke-züleg, fárasztó munkával készített vidék gyönyörű volta ugy meghatotta, hogy egy
örömkönyü lopódzott szemébe, mely lecseppent a hegyek lábához s az Isten e köuycseppjéböl lett a Balaton.
Itt Hegves városában loptuk a napot, midőn a/t mondjaP. Gyuri barátunk: fiuk, holnap SzŐllös faluban bucsu le.-z, nincs kedvetek elrándulni? Ez az a balatonparti falu, amelyben ugy, a hogy áll egészben, nekem minden ember rokonom. Van ott néhány jómódú földbirtokos jóbarátom, ezeknél pompásan mulatnánk. Éljen, éljen, kiáltottunk Pista, Miska, és én, Jóska megyünk mindnyájan, hanem égy kicsit messze lesz inuen odáig gyalogszerrel elballagni.
Eszemben sincs gyalog menni, hanem minthogy holnap Szőllősben bucsu lesz. bizonyára találunk a fogadóban paraszt kocsit, amely elvisz bennünket; mert ilyenkor jönnek be a városba sóért, fehér lisztért, és búcsúra szükséges egyéb kellékért menjünk hát el a fogadóba, nézzünk kocsi után. Es rögtön is sétáltunk.
Az állás alatt és az udvarban szerteszét volt is elég kocsi. Pista elkiálltotta az udvaron, hogy van-e itt SzÖllősbe való ember mire egy azonnal jelentkezett. Megkérdeztük tőle nem vinne-e el bennünket SzőllŐsbe? Igenlő felelet után megalkudtunk a vitelbérben, s megállapodtunk abban, hogy egy óra múlva inrlulunk.
Egy óra mutva felrakódtunk akocsira, egy rosz egylovas, csikorgó tengelyű, Össze-vissza kötözött kocsir*. Megindultunk és elég jól haladtunk is. Azonban mintegy két órai haladás után ránk esteledett. Amint mind setétebb lenne, egyszer csak közvetlen kocsink mellett egy
az árokban csendesen hüselő csacsi elkezd minden előzetes bejelentés nélkül a maga hangján, — már nem tudom a, mi tiszteletünkre e — énekelni, csak a hárfa hiányzott a kezéből, hogy valami regényes haj^ lamu serenádozónak képzeljük. A mi kocsi előtt ballagó operához nem szokott táltosunk azonban ugy megijedt a csacsi ordi-tásától. hogy a kocsit elkapva, ellenkező oldalon neki ment az ároknak, a kocsirúd az árokparton álló fába beleütközött és derékon ketté törött, a kocsi felfordult s mi bele az országút melletti árokba. Szerencsénkre puhába estünk, mert előtte való iap huszonnégy óráig szakadatlanul szakadt az esÓT
Az árokból kimászva, egymást — egy kis jó akarattal — bátran elnézhettük volna nubiai benszülöttnek, oly metamor-pbosison vitt bennünket keresztül az országút melletti árok. Ls mindennek egy elérzékenyült szamár volt az oka.
Az örökké vig Gyuri a következő perezben már nevetett, esetünk, akarom mondani estünkön, s minthogy a nevetés ragadós, csakhamar általános lett a ka-czagáá.
Kocsisunk folyton szidta a szamarat,\' leginkább azért, hogy a rúdja, azaza kocsi- ¦ rúdja eltörött
A kocsit helyreállítottuk, a rudat kő . téllel, madzaggal valahogy összekötöztük, azután ismét felülve, megindultunk. Hanem ember tervez, Isten végez. Alig néhány száz lépésnyi haladás után, .minthogy kocsisunk elkeseredésébén rettenetesen csépelte a lovat, ez ugy fogott ki rajta, hogy nagyot rúgott, a kisafa eltö-
rött, a:ló elkezdett vágtatni, mi pedig az országú: közepén rekedtünk kocsival, kocsissal, ló nélkül mely ugy ott hagyott bennünket, mint szent Pál az oláhokat, még azt se mondta, hogy befellegzett.
Kocsisuuk leugrott a kocsiról, elkez-! dett vágtdtni a lova után, mi pedig a sötétben hol nevettunk, hol tűnődtünk azon, hogy tulajdonképen hogyan is jutunk mi el Szőllösbe. ha itt maradunk.
Végre nagysokára kocsisunk visszahozta a lovát, egy ágat levágott a fáról s. készen volt az uj kisafa. Valami keservesen újra megindultunk és vagy 10 izbeni rud-kötözés után szerencsésen megérkeztünk Szőllösbe.
Egyenesen beállítottunk<-\'ióth földbirtokoshoz, aki az ismert magyar vendégszeretettel fogadott bennünket, megvacao-ráltunk, s azután hogy kellőképen jelenhessünk meg a másnapi bucsun, lefeküdtünk ! \'
Reggel, mire felkeltünk, már megszabadították ruháinkat az emlékezetes locscsanás minden maradékától. Kezdettek gyülekezni a közel és távolhői a vendégek. Eljött a zöldi református pap is, a ki ürmöséről és fösvénységéről volt hires. Ebédhez .ülvén, a tiszteletes uram kipakolt a hires ürmösbőlvagy nyolez üveggel, azonban rögtön kijelentette^azt is, hogy, ezt csupán a nők számára hozta, s abból ember fia nem kap egy kanállal se.
Az ebéd hosszan eltartott, s még azután is mi férfiak tovább poharaztunk az asztalnál. Egyszer csak feláll a zöldi tiszteletes, legnagyobb sajnálatunkra kijelenti, hogy ő családjával együtt kényte-
HUSZ0.NK1LENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MABCZIDS 8-ác.
kípriselökkel tudatta « hitközséget ért Vagy ulín épen ellenkezőleg a szomorú eseményt és ezzel kapcsolatbao régi mj.tbikas astronomia varázskS emelkedett és keeve etes beszédben mél- 7 ,/ - .., ... , ... . , i.r.. „ii,„„„,„\\ ¦ , i-Xr-t - ré" átszűrődő reális számítások és tattá az elhunytnak, mint hitközségi el- . .
nőknek, nagy érdemeit, kiemelvén, hogy érthető, minden kjtiiedrai tndakos-az elhunyt nagy bölcsességgel és erélylyel, ságtói ment nyelren irt modern eló-valamint ritka odaadíssal és önzetlen adás az, mely ngy megragadja min-fáradozissal intézte 2:, éven át a hitköz- foa olvasó érdeklődését? ségnek ügyei!: hanzsulyozta továbbá pá- . „ a~ _.íjx_
raüan jellemét, „emeslelküségét, nagy ,,^e° "rmikép ; de midőn jótékonysági érzetét, különösen nagy ér- említett értekezéseket e lap tárczát demeül tüntetvén feí azt, hogy tapinWos jában olvastam, még sokáig rezgett és ügyes modora által sikerült neki a nit- az ntóhang agyamban, épogy7,.min község kebelében á békét, az egyetértést re,g a fa]oeD iz elkondult fiarang-
és az összetartást fenntartani. !__,, „„„___. „_
"Az ölés további folvamán ..evezett resoonánce*. helyettes elnök által a kegyeletnek a hit- mivelhogy mi balandok tőbb-
község részéről leendő lerovása tekintete- nyire csak földön járunk és mert ben tett következő indítványok egyhangú- mindenki nem követheti Flamraa-lag elfogadtatlak. ! riont a2 0Z0QÓQ i;ercS2tüi fe] a te;.
1-szor. Az e nunylnak nagv erdemei ,. 1 i_ «1
és az elhunyt által a hitközségit ért nagy "/agunsat itt lenn keressük a
veszteség és jzomormág. valamint a hit- mio" és midőn a rideg tél fagyát községnek mély részvéte jegyzőkönyvileg. áttöri délütánonKint a mosolygó ve-megörökitendök.. jrófény, önHínyielenal felébred ben-
2-szor. A hitközség képviselői a te-lrQnk „ se;tetem hog.. , na„,. fe|.
metésen le..tületileg vesznek részt és e *__,, . ., _ , . , Tr:.
,, „ - , 1 ámauasto , a nőrenvviiáe fe táma-
végbo! 1-hu y en \'/a3 órakor a hitközségi f \' "j\'"»6 ,c,*ula
iro«lih,an egybegyűlnek j dásátol most már csak arasznyi idő
3\\szor. A hitközség a boldognitnak választ el bennünket. elhunytáról gyiszjclenlést l.ocsájt ki s ezt Szép a nővényorszig, fóleg ba az ország ,ekinté!ye,ebb lutközségeinek,, Bzere[jQ|. fa buv.4rkodDnk benDe és valamint a IX. izr. keruiethez (Zala és I. ,. , ,
Somoírv), melvnek az elhunyt kerületi elmondhatjuk, hogy csodái neu^ke-elnüke volt. tartozó hitközségek és alkal-\'Tésobé megragadok, mint az égboi-mazott rabbinusainak inegküldni. 1 tozatéi, azon különbséggel, hogy ko
4-szer. A hitközség koszorút tesz az elhunyt koporsójára ezen felírással: „Fe-lejtbetleu nagyérdemű elnökének".
5 ször. A hitközség az elhunytnak családjához átiratot intéz, melyben mély részvétének ad kifejezést.
C szor. A hitközségi képviselők a temetés inán Jaz izr. irodai helyiségben gyülekeznek és testníetíleg fognak részvétlátogatást tenoi.
7-szer. A hitközség nevében Hirschel Ede képviselő ur fog a temetés alkalmával a sírnál beszédet tartani.
8-szor. Az elhunyt olajfestésü képe a hitközség. üléstermében fel fog függesz-tetni.
9-szer. A hitközség 6 hétig gyászke-refü papíron fogja levelezéseit eszközölni és az elnöki szék ezén idő tartamára le-kete fátyollal fog bevonatni.
Az ezen határozatok foganatosítása körül felmerülendő teendők teljesítésére Ebenspanger Lipót ur elnöklete alatt Blau Lajos, Ebenspanger Leo, Pvapoch Gyula, Dr. Rothschild Samu és Dr; Scbreyer Lajos urakból álió bizottság küldetett ki.
Egyúttal kijelentetett, Jiogy az elhunyt iránti kegyelet netán iiiég egyéb módón is leendő teljesítése egy\\ későbbi üléi határozatának tartatik fenn. i
A gyászba borult család sz-\'retö csa-/ládfőjök temetése napján a szegénység közt kiosztandó 500 frtot adott át a városi hatóságnak,- hol 250 frt keresztény-és 250 frt izr. házi szegények közt osz-tatifc ki. Szép és kegyeletes emlékezet ez is a boldogult nemes iutentióinak dicsőítésére! „\'
" " A növényorszag csodái.
- Ha Flammarion értekezéseit ol vasak az égitestekről, a magas vég tclenségben\' nyilvánuló csodák mjnó kellemesen izgatják gondolatainkat !
Talán a csillagászatnak titokzatos uimbusa, mely oly sajátságos izgalomba ejti a képzeletet?
zelebbről szemlélhetjük őket, mint amazokat.
Ha az egyébként fehéren nyíló Hortensia földjét gáliczoldattal preparálni fogjuk és ennek folytán kék Hortensiát nyerünk, ezt nem fórjuk növényzeti csodák közé sorolni, hanem holmi kertészeti .fogastul" nevezzük.
Ha egy rózsató meilé Ilex Aquifolium-c-!erjét ültetüok, a rózsának egyik ágát, mely bimbózásnak indul, az Ilex felhasított ágába beleillesztjük és háncscsa.l elkötözzük szemzés módjára, ha aztáti e műtét folytán a felnyíló rózsa nem lesz piros, hanem zöld, akkor ez is csak amolyan kertészi „kuosztstück". j E példácskákat csak azért hoz-_uk fel, mert dlstingválni óhajtjuk tőlük a növényország tulajdonképeni csodáit, ha ugyan csodának nevez--hetjük egyes növények oly tüneteit, melyek egyéb esetben csakis hússal, vérrel, és idegekkel bíró mozgó teremtéseknél nyilvánulnak.
Sokat irtak már az úgynevezett husemésztó növényekről.
Képesek ezek részint virágaik, részint leveleik által kisebb rovarokat, vagy egyéb apró állatokat ösz-szefogdosni.
Ismeretes, hogy a Drosera-fajtík-nak szőre mozgékony és ezek szorosan tartják a rovarokat.
Az TJtricularia győkérrostjain légbuburékok vannak, melyek a növényt viz felett tartják, ha aztán egy rovar ül e légbólyagocskára, be-türŐdzik csőalakra és foglya felett bezárul.
Csodálatosak a kancsós növé nyek, a Sarracenia Nepeuthes stb. A Nepeuthes kelyhébe tegyünk
egy rovart. A kancsó bezárni s egy bizonyos idő multán ismét kitárni,
— a rovar meg ion emésztve. Sokkal hosszabb idő mnltáo tárul ki ismét, ha rovar helyett sajtdarabkát helyeztünk a kehelyre. A sajt megemésztése sokkal több időt vett igénybe.
Tegyünk reá most már egy kis kavicsot, a kancsó szintén be fog csukódni, azonban ismét kitárolván, kavicsot, melyet megemésztenie nem lehetett, kiveti,
A szervek hasonló működését Darwin, Hoocker még a Drosera, . Dionaeamuscipola, Drosophyllum lu-sitanicam, Byblís és P:ngaicula-n is megfigyelték.
Mily csodálatos tulajdonsága van az Erodinro gruinum (canadai árora) magvának !
Az Aneroid lapjához hasonló jelzésekkel ellátott táblácskám van.
— A csavarszerüen tekerődzött mag végét e táblácska közepén levó nyilasba dugjuk és a táblát szögre akasztják. Száraz időjárásban a spirál befelé, nedves időben pedig kifelé csavarodik és Így 24 — 48 órával előbb jelzi az időjárásnak netáni változását
A Mimosa pudica bámulatos idegességet árul el. r
ifiodennernü ériutésnél, vagy\' akár csatc izgató hatásnál az átellenes levélpáYok Összecsapódnak, sőt a szárak egészen lekonyulnak, később ismét főlmereveduek
Ha a Mimosa egy levélkéjéhez égő szivarral hozzá érünk, a levél-pár legott ösizecsapódik, nemsokára reá elől hátul a többi (nem érintett) levelek és csak ezután kouyuluak el a szárak.
Egy kis vártatra ezen összecsa-pÓdás a legfelső leveleknél következik be és nm-,t aztán az egész növény ugy néz ki, mintha össze volna törve!
Csak a legnagyobb nyugalomban műin kis idő után fogjak a levelek és szárak kiegyenesedni és a növény visHzauyeri előbbi alakját és külsejét.
Legújabban a vándor rózsa v. feltámadó növény Selaginella lepi-dopbyla kelt nagy feltűnést a botanikus körökben.
A forró Afrika belsejében te nyész, hol érékig nem üdíti eső az izzó homokot. A száraz sivatagban ^yöiteréz^és kitárja szürkés zöld, finoman rovátkolt leveleit és zöldes fehér virágát.
Majd elszárad, levelei rózsaidomra összedomborodnak, a vihar kitépi az egész növényt és tovaviszt a tengerig.
Itt roegszivódtk vízzel, a habok partra lökik, a szél ismét elviszi a sivatagba, hol ujolag gyökeret ver és ujolag elejétől kezdődik e csoda latos vándorlás!
A vándorrózsa nálunk Európában kertészek utján, kik hihetőleg gyök-
leu hazamenni, mert halasztbatlan teendői nem ensedík meg tovább maradását.
Ezután pedig, minthogy a hölgyek kevesen is voltak, meg^nagyon sok iszákos nem is volt köztük, s így a tiszteletes1 uram által hozott ürmösböl csak bárom ; üveggel fogyott el, a megmaradt öt tele\' üveget a tiszteletes uram összeszedte sj vitte ki a szomszéd szobába és mindnyájunk legnagyobb bámulatára, egész nyu-; galommal bekebelezte bőröndjébe. Ezt. látva, oda sug Gyuri Pistának: menj ha-mar, hozd vissza a zöldi papot egy pohár szent-János áldására. A pap, mintnogy már bőröndje rendben volt,nem is kérette^ magát nagyon Pista által s visszament, hogy még egy pohár bort állva mindnyájunk egészségére menigyék. Gyuri ez alatt, mig a szent-János áldását kebelezték be, besurrant a szomszéd szobába, a pap bőröndjéből, minthogy az nem volt kulcscsal becsukva, kiemelte az öt üveg ürmöst. s hamar az ágy alá tette, azután visszajött ismét az asztalhoz, s még ő biztatta legjobban a tiszteletes uramat, hogy : de bizonyosak még egy pohárral.
Végre is a tiszteletes kivitette bőröndjét a kocsijára, azután elhelyezte magát és családját is a kooin és rémületes ovatíóink között útnak eredett haza. Alig, hogy az kifordult az udvarból, Gyuri fel-
szólítja a társaságot, hogy valami meglepetésre menjünk vissza a szobába. Visz-szamegyünk, Gyuri be;negy a szomszédszobába, húzza ki az ágy alól az őt üveg ürmöst, hozza be. teszi az asztalra, általános örömrivalgás fogadta az Öt üveg-et, azonnal ráismert mindenki. El is kezdtük azonnal fogyasztani, Gyurit pedig faggatni, hogy miképpen jutott a nectárhoz. Tudom, nem is hoz a z-i református pap többet ürmöst a szőllősi búcsúra.
Este a vendégek egy része eltávozott, mi pedig, akik ott maradtunk, elnyújtottuk a bucsut másnapra.
Reggel mindnyájan lementünk a Balatonra megfürdeni, hogy a bennünk levő sok eczetet némileg kiáztassuk. Dél felé volt, mire bementünk a faluba. Mire haza mentünk, Bárd, szintén a faluban lakó földbirtokos már kétszer elküldötte értünk a kocsisát, hogy okvetlenül látogassuk meg ót is.
Minthogy azonban jól esett voIna-«gy kis pihenés, mi bizony nem mentünk le, ígérvén, hogy lemegyünk. Délntán 4 óra körül Bárd maga jött el értünk, a le is mentünk hozzá, akik még A-nál voltun k vendégek. Természetes, hogy itt újra kezdettük a bncsuL NAGY SÁNDOR. (Vége köv.)
Influenza. \\*
— Jirváoy-couplé, — A nagyapám se litta., IrtóiUtó eg; sálhK, Akirmerre tekintek, ¦Mondok, kTHel, -ngy intők, Dagadt orra találok. Válásira sem is rárok, Hisi látom, hogy mi kínra: Influenza, iufluenx*.
A „backfiich" menne bilba De hjába, mind bijába & bár könnyeit fikaun, Hogy nem futja a casia, Ba kérdik, mért volt tárol A fénye* praxi bálból ? Súaajt a bájoi Llza Influenza icfinenza......
A praxi, lám cakk TÍczcsel, Ha egj pár órát bliczexel, A kii deák a< ágyban Szenved „iskóla-lázban" É» a jí doktor bácsi, Diagnoiiasa ... — íc i I Ha nem megy jdl a „menza". Van Influenza, influenza.
Meghívott o no na ára Egy barna kii lány mára, E kontóra ma délben N-m ii voltjug ebéden, 8 mír kéazülék, hogy hallom Beteg mamája nagyon. Ob ég! Oh ez ! mit nemz az Influenza, influenza :
KEQ3IEDLER józsef.
osztással szaporították, kis baruás ne köszönjem, a jó Isten fizesse meg. — zöld rózsák alakjában jött forgalomba, A ie\\ém fz^ny elhagyott s a sorstól ke-Ültessflk az készen ílPttPlenn^k gytíüeQal saJtott feIé npUto" áldott ke-ültessük az egészen élettelennek- zeket mf)nzer caőkolvi, vagyok Nagysá-látszo gomot cserépbe és öntözzük fe,03 Főtisztelendő unak hálaadó mély tisz-meg jól, akkor a levelek csakhamar telője özvegy Svertsits Doraónkosné. szét fognak tárulni és Üde sötétzől i — Dr Szűcs Miklós kir. törvécy-szioben pompázik a növény mely széki oiro ur nagyérdekü feíoívasása a vigan tovább tenyészik. Még érde- Gutmaan;Ház gyásza miatt elnapoltatott ¦ ¦ é , Jx , 7* . , i — Az orosz énekesek bangversenve kesébb, ha a nöyénygomot - vízbe alka!raáva!, azaz mait hó 28-án szoron dobjuk, itt már félóra mTalva felayi- gásig megtelt a .Polgári Egylet" nagy-lik és mintegy varázsütésre változik terme. Igaz, hogy a fővárosi" sajtó elég
át szürkés színe intenzív zölddé. E kísérleteket akárhányszor is
port vert fel annak idejében és csakis an-ntk tulajdonítható, hogy a vidéken is a közönség több ízben taps- és kihívásokkal metélhetjük, a vándorrózsa szárazon fejezte ki tetszését .az orosz daltársaság akár fél évig heverhet a sntban, iránt. Hogy a dalkör szabatos összbaagot föld viz és világosság nélkül és fel-, fejt ki, az áll? azonban nem áll az ; hogy támadó tehetségét még sem ve- J hangmttvészet láthatárán ugy tűnnék . . . "J *\' i *e\'\' miateSy bolygó, mely megvilágítja a
szltl-íeL D TM„ ^ .sötét éjszakát. Már remirkábilis és kriti-
* 01 iKUbL Ö. kán aiu[ ail aZj hogy az 50 igg^fl á|]0 ^j..
- [saság minden egy dallam bekezdésénél és
\\ ugy mindvégig fisharmonium kíséretével \'
* ÉT * f»*"*a ír egészítette ki azon gikszereket. melyek
időnkint az énekben észlélhetöK leitek
— Kossuth Lajos nagyhazánkfia\' volna. Szerintünk az éuekbangverseny hogylétéröl a legújabb hírt Ebenspanger különbözik a zene versenytől. - és így Leo és Ebenspanger Ernő urak hozták, egyik a raásiknik ktegészi-Ő részül nem akik Olaszországi utjokban Turrat is meg- szolgálhat, főleg egy v.Iághirre s^ert tenni látogatván, nagy hazánkfiánál tisztelegtek, akaró daltársulatu ú. Slaviánsky urnák kinek társaságában 20 perczig időztek. A hangja már magábtn gyenge orrhang, legszivétyesebben fogadta őket, magáról, mdy azo;.ban a dallam r^paritiojában fiairól s Olaszországról beszélgetett, sem kellemesen olvid a csoport közé Pnma-hazánkat, sem a politikát nem érintő tár- donn ijuk kielégítő kellemes han,\' ugyan, salgásában. Egészségnek örvend, és oly azonban hölgyeinknél akárhíny hasonló, élénk, mintha csak 60 éves volna; rövid sőt csattogóbb hangokat mutathatnóuk be. kis körszakált visel, mely azonban haji Nem vártunk mi Mozart Vagner vagy val együtt hófehér. Búcsúzáskor az elő- Tdnhü\'uertol nehe/ebb operai darab.>k, szoba külső ajtajáig kisérte s háromszor zengedezését, de igenis megvártuk azt, is kezet fogott velők- \' °°á.v az ^Qe\'L a daltársulat által minden
— SÜmegh és vidéke takarékpénz- zenekíséret nélkül lett volnt előadva ; tár részvénytársaság 20-dík üzletévének uem hagyhatjuk megjegyzés nélkül azou 1889-ről szóló kimutatása beküldetett egy darabot, mely mintegy a felhőktől ala hozzánk. Forgalmi kimutatása -1.072.366 szálló egy a természet alkotta mély völgy-frt 56 kr. Mérlegszámlája 769.182 frt 14 ben elenyésző hangok a kö\'.önséget elbu-kr. Nyereség- és veszteségszámlája pedig vöini látszó jelenet, raely nem más, mint 49.948 frt 13 krt. tüntet fel. Nyereménye finharmonmra, respe.tive az egész aunak 7154 frt 56 kr. Tartaléktökéje 20.270 frt. jól kezelt müve volt. — Legnagyobb elis-Nyugdijalapja pedie 6301 frt 5 kr. i mérésünket érdemli a kar bassistája, ki
— Hirtelen halál. Ágoston János valóban mély és erős hangjának méltósá-ujudvarí taoitó. jeles pomologus még csü- gával lepte meg a közönségét. N. törtökön, márcz. 6 án egész nap tanított s — Orosz lányok a praterban. M . vacsorázott, éjjel rosszul lett s hírtelen hó 28-án délután az állomás közelében a meghalt. Béke hamvain ! \' praterban 5 drb. teljesen kifejlett orosz
A nagy-kanizsai bankegye^üiet lányt láttak a vasúti hivatalnokok, mint részvény társaság 1889 évi üzletjelentése azok a fák között, a prater lakóinak, a a f. évi márczius 2-áo tartott 16 dik ren- varjuknak nagy ijedeimére, fel és alá des évi közgyűlése beterjesztetett s hely- szögdicséltek. Nem kell megijednünk mert beu hagyatott A leszámítolási üzletben 4 bár az orosztól legyen az oroszlány vagy millió forintot meghaladott a forgalom, férfi félni szoktunk, ez alkalommal e ven-Yagyis I. pénztára 5.921.647 frt 24 Krt, dégek teljesen ár.aliuJtlánok, aőt várva II. váltó leszámítolása 4 358 036 frt 4 vári ven légek. Mert a prater migányát krt. III. kamatozó betéte 1.503.343 frt meglátogatott vendégek álaviaa ;ky dal-73 krt, VI. pénzváltó üzlete 414.696 frt társul, tagjai, akik m. nó 28 án a barcsi vo-4 krt. tüntet fel. Tiszta nyereménye naton Eszekről érkeztek, hogy városünk-9 027 frt 56 kr. Osztalék 8 frt. Tartalék- ban is vendégszerepeljenek. A 10 perczet alapja 15.000 frt. A mérlegszámla késő vonatot többen várták városunkból is 645.707 frt 42 kr. Veszteség- és nyere- és őszintén megvallva, nagyon meglepett ség számlája 52.520 frt 12 krt. mutat. mindnyájuukat, miiiöü orosz vendégeink, Márczius elején erősen hava- barátságtalan typhussal, ro.igyos köpe-zo\'t és 10—12 fok hideg volt. S előállott\' nyegben, kuszált bosszú fajjal csoporto; az a hihetetlen állapot, hogy Nagy Kani- sulUk össze a kocsik előír. Midőn aztán * zsa utczáin egy tekintetre hó, sár, viz és nagy nehezen kihnrczoló.skod\'^t alcö-porzás volt észlelhető. A szél összehordta csíkból, az 50 vendég és rövid étkezés a havat s ott feszesen maradt, ahol ke- után a.restauratióból a sok apró 7-^-10 vésbé volt a hó, ott olvadt én sár_ képző- éves purdé, 5 orosz lány társaságában a dött, gödrös helyeken a viz állott meg praterba mentek \\e, bol zavartalanul fut-s honnan a szél teljesen elhordta a havat, kosták ide s tova. Később több öregebb s főleg a dombosabb helyeken porzott sala ment le, kik szintén részt vettek, valószél csak u-^y csapkodta a járó kelők sze- szinüleg a nemzeti játékban, mely ab\'Sól meibe. Valóságos áprilisi időjárás, csak- állott, hogy egyre 5 — 6-an rárohantak és hogy hidegebb kiadásban. ha elérték, legyen az nő vágy férfi jól el-
KInevezés. A király Wiener döngették. Érdekes volt nézni az apró Sándor nagy-kanizsai kir. töryéaszéki csepü ragokat, kik az erős szél daczára jegyzőt a beregszászi kir. ügyészséghez eszeveszetten szaladgáltak fel s alá és ki-alugyészszé nevezte ki. melegedvén, az 5" hidsg daczára mosa-
Krdekes politikai költómény kodni mentek a kúthoz. Ha az énekesek jelent meg Tuboly Viktortól aV,Bolónd ilyen edzettek, milyenek lehetnek a ka-ístók"-ban, melyre a szerkesztő a követ- tonák. Slaviánsky, hogy az éjjel még to-kező kom ily megjegyzést tette: ,Nagy- vább Triesztbe utazhassoo, /a gyorsvonat-Kanizsa T. A politikai tanulság a leggya- hoz a déli v. vezérigazgatóságától árle-korlatibban van az idegen állam eijárá- j engedést kért, de a válaszban el lettek sának törvényes szigorából levonva s al- utasitra.
kalmazva ránk. Így kétszeresen alkalmi; — Gelsel Gutmann Izidor Nagy-örömest vesszük és adjuk." Mi pedig saj Kanizsaváros szülöttje megmutatta, hogy náljuk, hogy e sikerült kötaméuyt politi- j lehet állandó színházat létesíteni. U\'igvá-kai tartalmánál fogva nem közölhetjük. ( rott, mint karcsavai nagybirtokossá „Pan-Jótétemény. Emberbaráti öröm nonia- szálló tágas udvarán egy .tervsze-batja át keblünket, midőn oly jótétemény- j ruen faoszlopokon nyugvó, téglákkal fala
ről veszünk tudomást, mely hivatva van buzdítani és másokat is hasonló nemes ténykedésre serkenteni. Nem sértjük meg vidékünk egyik közüszteletü s nemes gondolkozású főpapját. Nagyságos és főtisztelendő Etl István murakereszturi Apát ur jó szivét, midőn egy szegény özvegy bálalevelét közöljük: Nagy-Kanizsa, febr. 27-én 1890. — Nagyságos és Főtisztelendő Url Janda Károlyné urnő nagylelkű pártfogóm és a jÓtékouy nöegyesület érdemes tagja már másodízben adott át 5 frt segélyt, melyet egy ismeretlen áldott kéz nynjto.t nekem. — Hol keressem? Ki lehet a vidéken a páratlan kegye* jótevő,.— tudom, — más ném lehet, mint Nagyságos Főtisztelendő Ur, mert nekem vidéken senki, s a jó Istenen kivül hely ben is nagyon kevés jótevőm van. — El nem hallgathatom, hogy alázatosan meg
zott nyári színházat építtet a város meg is adta rá az engedélyt, az előadási engedélyt pedig Tiszai Dezső színtársulatának adta kí 3 évre. Váljon nem akadhatna nálunk is ily moecenasV!
Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban Üauscha Ot-tóné és Stemmer Ká.míooé választmányi tag úrnők,
Henetár mérséklések. A déli vasút igazgatótanácsa elhatározta, hogy Ausztria Magyarország tényleges szolgálatban leró állami hivatalnokai és szolgái, valamint az udvarnak is ugyanolyan hivatalnokai és szolgái részére ugy szolgálati, — valamiut szolgálaton ktvüli utazásaiknál, — saját személyüket illetőleg s áthelyezés következtében más helyre történő étkö\'.tözködés esetén, családjaik részére is a menetárnaki s ez
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIÜS 8-án.
utóbbi esetben podgyászuk és bútoraik urán szállítási dijnak is felét — az illető hatóságok álul kiállított igazolvány alap j-in — elengedi illetőleg azokat a szabályszerű díjszabás fele érán fogja szál-litani. Kzen engedmény f. évi márczius 31-én lép hatályba.
— Márczius 15 két, mint már jeleztük lapunkban, a kis kanizsai „Polgári 0. vágókor" kegyeletesen ünnepli meg. A kör 20 éves történetét Szabó István ur a nap hazafias jelentőségéről pedig Tóth Lajos ur tartanak felolvasást Külön meghívók nem küldetnek ki, de a tagokon ki> vül a vendégek is szívesen láttatnak, belépti dij ninc!, kezdete esti 7 órakor \\an Örvendünk a szép törekvésnek.
— líorötvahós a vidéken. A vándorlólegények sáskaserege nemcsak várO\'
-fotsunkat, hanem a vidéket is annyira ellepi, líögj gyakorta hallani panaszokat a tár aadalotn ezen élösdijei ellen. — Legutóbb, mint Ürosztooyból (pacsai járás) értesülünk, a műit napokban ugyanott esti 7 és
5 óra közt belép egy vándorlólegény egy töiduiives házába és a konyhában össze-
¦ gyűlt.családtól éjjeli szállást kért, persze ez megtagadtatott, mire az ipsze zsebjei-bó! egyszerre két éles borotvát előrántva,
6 bennlevőket összemetéléssei fenyegette, ezek annyira megijedtek, hogy a szobába rohanva, az ajtót becsukták és elreteszel ték;migigy a borotvahős a konyhában maga maradi; a házbeliek ugyancsak kiabáltak ki az utczára nyíló ablakon : tűz van, gyiikos stb., mire a járók kelőtf az udvarba siettek. A konyhában maradt vándormadárnak nem maradt ideje elil-lanui, magára zárta tehát a konyha ujtót és mikor az ajtót kívülről döngetni kezdték, hangosan fenyegetődzött, hogy a ki beteszi a lábát, összemetéli. Az udvarban összegyűltek e közben betörték az ajtót, de a konyha sötét lévén, haboztak, hegy ki menjen be, végre egy Siska névü czi-g.iny bement és keresgélni kezdett a-kony-hlibán, amint a sötétben összeütköztek, Siski nyakán végig szaladt a borotva, — Ugy, hogy rögtön elöntötte a vér. nyomban rá pedig karján és kézeTéjéu kapott vágást, ugy, hogy vértől elbontva ki kellett neki menekülni a konyhából, a kívül állók vérLlítva, felaühödve rontottak be a konyhába es a borotvahős csakhamar leteperve az udvarra vonszoltatott és ott aztán isten igazában úgy eldöngették, hogy* ez valószínűleg többet ér neki, mint a bíróság áital rá szabandó büntetés. — Hogy teljesen agyon nem verték, csak a bíró közbevetésének köszönheti, ki aztán intézkedett, hogy átadatott a cseudörség-gek. A szegény Siska pedig elég súlyos sebeiben fekszik. Mint mondják, a rette uetes borotvahös egy csavargó borbélylegény.
— J&vitbatlau lókedveló. Valami lí.ij Zu/ora Ferenczkis-kanizsai lakos már
¦ egyszer rajtvesztett, a miért lopott lovaknak- száilást adott; de ezen még nem okult, hanem tnoít meg^Somogymegye Csoköly környékén; csiplék el a csendőrök, mikor ueiu igaz uton szerzett lovak felett a czi-gányókkal trafíkált. Hát ez is egy neme a sportnak ?
— Tűz volt Nagy-Kanizsán a Teleki-ntzában márczius 7-én éjjel 3 órakor. Üzv. Szabó Ferencznének egy rozoga szalmás háza égett el. Jelezve volt ugyan a tűzoltói tanyán, azonban sem a fatorony-ból, sem egyébként nem látszott a tűz. mert különben is holdvilágos éj volt. Az őrt álló tűzoltói szolga, nehogy kürt fúvás által az éjjeli köznyugalmat indokolatlanul zavarja, előbb a helyszínére futott s csak meggyőződés után kezdett fújni a Teleki utczálól kezdve. Főparancsnok ur csakhamar megjelent, de mire a tűzoltói szerek s a katonaság odaért, a háztető leégett s a tüz elnyomva volt. Ez alkalomból kiindulva, nagyon óhajtandó a tűzoltói tanyának alkalmasabb helyre való tétele.
— Napi biztosok e héten a nép-konyhánál: vasárnap 9-én Itotscnild Al-bertné és Strém Leopoldin, hétfőn 10-én Löwinger Lajosné és Wajdits Irma, kedd 11 -én Székely Lajosné és Mattosh Gizella, szerdán 12-én Rosenberg ízraelné és Sa-muely Olga, csü önökön 13-áo Kartsch-maroff Leone é.s Fischer Elvira, pénteken 14-éu dr. Rauch Zsigmondnéés Löwinger
Camilla, szombaton 1 j-éu dr. Blau Simonné és Weisz Karolin.
— Márczius lő-ikéí a nagy-kani wai iparos ifjúság „Dalra fel" dalárdája szombaton este a lazsnaki vendéglőben lógja megünnepelni, mely alkalommal társas vacsora rendeztetik, egy teríték 1 frt Részt venni óhajtók kéretnek 13-ig az egyleti gondnoknál jelentkezni.
— Esküvő. Austerlitz öéla,kis-kor-pádi birtokos Austerlitz Ignácz fia márcz. 23-án délután 4 órakor vezeti oltárhoz a nagy-kanizsai izr. imaházban Spitzer Lipót kereskedő ur kedves leányát, a bájos Spitzer Julta kisasszonyt A boldog völe-geuy hosszabb ideig a szépirodalom terén sikerrel foglalkozott, óhajtjuk, hogy a házas élet terén is sok örömet, tartós t% Jellegtelen boldogságot élvezzen. A házas elet úgyis egy könyv, melynek lápjairól
a megelégedettség ragyogó fényes betűi kori intendánsa Brünnben meghalt — A mosolyogjanak rajok ! | brazíliai excsászár Rio de Janeiroba vissza-
— Felolvasás. Egy szerény fiatal j kívánkozik. — Az influenza Kanadában embert, Mayer Vilmos joghallgatót volt al- j dühöng. — Nizzában olasz kémet fogtak kalmunkf. hó 1-én a kereskedő ifjak egy jel. — Rómában a nemzetközi vasúti con-letébeu mint felolvasót hallhatni. Körűibe- gressuson Kossuth Ferencz elnökölt s az
lül egy óráig gyönyörködtünk e derék fia tal ember „a szabadságról" megirt szelle mes munkájában. Rövid élénk vázlatokban a felolvasó hü tükrét nyujtá a politikai, egyéni, szellemi, szóval a szabadság min dennemü fajának. A háládatos : bemát nagy olvasottságról tanúskodó módon és találó ötletekkel fűszerezve tárgyalta a felolvasó, kit a jelen vo!t nagyszámú közönség a nyújtott szellemi élvezetért élénk tapsban részesített. w
— OIIop estély melyet \'.apunkban f. hó I5-ére jeleztünk, tekintettel gei Gutmann Henrik ur elhunyta által okozott széles körű gyászra és általános lehangoltság ra, folyó hó 29 rc halasztatik.
— Síremlék Reviczkynek. Dicsé rétre méltő/inozgalomról értesítenek bennünket. Az itteni kereskedő ifjak egyletének tagjai körében gyűjtés indíttatott R-viczky korán elhunyt költőnk síremléke javára, mely noha a tagok legnagyobb része i-zerény havi fizetést huzó fiatal ember, csakhamar igen szép összeget jövedelmezett e hfzafias czélnak. E derék egylet általában az önképzés mellett, ezeiituü föczéijául a hazai irodalom pártolását tűzte ki. Csak eiöre! \'
— Jelmez estély. A „Casinó" f. hó G-ra, puritn első napjára tervezett jelmez-estélyére megtétettek mindazon előkészületek, melyek folytán a közönség joggal egy igen élvezetes és szép mulatságot re m élne tett. \\ De ember tervez, isten végez. Közvetlen á; mulatság kezdete előtt azon esujtó és sajnos, valóhir terjedt el a casi-nóban, hogy gelsei Gutmann Henrik meghalt, mire a rendezőség kijelentette* hogy
mulatság a gyász jeléül megtartatni nem fog."
Keszthely város 522 ház- s illetve erdőtulajdonosai február hó 23-án Dékmár János elnöklete alatt népes közgyűlést tartottak, melynek lefolyásáról a köveike/ökben értesitik lapunkat: Pöltz Pál mint az erdÖfelügyelöbizottság jegyzője beterjesztő a íelügyelöbizottság működéséről egybeállított jelentést, ugy a bizottság pénztárosa által vezetett számadásokat is. A közgyűlés a felolvasott jelentést tudomásul vévén, a pénztári számadások megvizsgálására Szabó György yvéd elnöklete alatt Hencz Antal, Nagy Sándor. Buchberger Gusztáv és Gtber József birtokosokbúi álló bizottságot küldött ki. Az erdöfelügyelöbizottság megbízatása lejárván, miután Dekmár János elnök ma-;a és a bizoitság tagjai nevében is leköszönt, az uj választás Szabó György korelnök elnöklete alatt következőleg ment végbe: Erdöfelügyelö bizottsági tagokul 3. évre meg választ attak Dékmár János\'
ülést olasz, magyar, franczia és angol nyelven vezette. — Márczius 2 án volt a pápa 80 éves.
— H. A. Kosiöoet! A többit személyes találkosásonk alk&lmÍTal intézzük el.
— KB. Kaposvár. Éljen ! üdvözöljük
— S—í. Atonnal válanzoltunk.
— M S Megl-sr. Felette igénybe zoli véve &lkalmtakka.l.
— S». A. Nem közMhetfr.
— T. T. Küldje í*»kl«pba. Kivéteiesea kóairata rendelkezésére ?11 egy ideig.
— „Mécsvirág" Tartsa mécs alatt- „Hamupipőke* bit ax!
ifo,ciaE&Lä.
— Jókai Mór a „Pesti HirlapB-ban. Nagynevű írónk, kitői a „Pesti Hirlap" február 2-ki száma „A kajmános hölgy" czim alatt közölt kitűnő humorisztikus tarczát, ezentúl sűrűbben fogja ezt a kiválóan népszerű lapot dolgozataival fölkeresni, részint novellával, részint egyéb tátczaközleménynyel. A nagynevű uj munkatárshoz méltán szerencsét kívánhat magának a .Pesti hirlap* és olvasó közönsége. A lap regénycsarnokában most kezdődött „Furcsa-adományok\' czim .alatt Hugh Conway angol Írónak egy rendkivül érdekfeszítő regénye. Midőn t. olvasóink figyelmét felhívjuk ezekre, egyúttal megjegyezzük, hogy a .Pesti Hírlap" kiadóhivatala (Budapest, Nádor-utcza 7.) egy levelezőlapon nyilvánított óhajra mindenkinek szívesen küld egész hétig mutatványszámokat, ingyen és bérmentve. A lap előfizetési ára különben egy hónapra 1 frt 20 kr.
— Dobrowsky Ágost fővárosi könyvkereskedő ódon munkák tárának 29-ik füzete megjelent. Történelem és segédtudományainak nagy terjedelmű könyvjegyzéke ez.
— „Magyarországkereskedöinek\'és iparosainak czimtára" szerkesztette Dr. Jekelfalussy József miniszteri tanácsos, lapunk hirdetési rovatában, igen előnyös árban ajáultatik megvételre. Tekintettel arra, hogy ilyen óriás adat- és anyaghalmazt tartalmazó nagy munka hazai irodalmunkban nem mindennapi jelenség, a magunk részéről is ajánljuk a Dr. Jekel-falussy-féle czimtár megrendelését — Egyúttal figyelmeztetjük t. olvasóinkat s különösen olvasó egyesületeinket az Érdekes könyvtár" első négy kötetére, mely négy kötet, a „Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatalánál (Budapesten, Er-zsébet-körut 27.) két frt bolti ár helyett egy írtért kapható. — Állandó értékkel és belbecscsel bír a „Magyar Kereskedők Évkönyve" eddig megjelent öt kötete, és a „Magyar Gazdák Évkönyve" eddig megjelent két kötete. Mind a két kötet ára csak 3 frt 50 kr. — Magyarország Scheiner Henrik, Heg] Antal. Nagy Sándor ! mezőgazdasági czimtárának ára pedig 12 üliman Venczel, Giber József, ids. Szabó | írtról három forintra szállíttatott le. — Az János, Oppel Károly. Stefanid Mihály és jegyzőül Pöltz Pál. Előterjesztetett ez-a tapolczai k. erdögo ndnokságnak az és legelő e-lkülönitése tárgyában küldött átirata, melynek elintézésével a közgyűlés a bizottságot oly határozott kijelentéssel bízta meg. hogy munkálata elkészültével egy ujabb közgyűlést hívjon egybe s azon e munkálatot terjeszsze be. A. bizottság február hó 26 án tartott ülésében megfakulván, eluökké Déimár. János, erdömesterré Scheiner Henrik, és pénztárossá Oppel Károly újból megválasztattak.
— Jótékonyság. Keszthely város tanácsa folyó hó 2-ik, napján 70 házi szegény között 80 fr: segélyt osztott ki. Ezen összeghez Bogyay Máté földbirtokos 20 írttal, a keszthelyi takarékpénztár részvénytársaság pedig GO írttal járult
Dr. Ruzsicska Kálmán megyei kir. tanfelügyelőnk e héten Nagy-Kanizsán1 * k<|?Bn,e«
Selyem Grenadinokfeke-
eS SZÍHCS iiJIo*DOírin°,° Méterje - krtól egész 9 frt 25 krig (18 mindégben) •EÁllit egész ruhákr* valót bérmentve e3 vám élkül Hennwberg gyári raktára Zürich (ca és k. udv. srállitó) Levelekre 10 krros bélyeg ragasztandó. 2
Felelős szerkesztő és kiadó: BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
Az 1869. Párisi vlláff-kiálBitáson arauy érem-3743 mei kitüntetve.
flsV* 20 év óta ösmert
BERGERféie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
időzött miatt.
a polgáriskolai t lárok
érdeklődök a közelebbi feltételeket lapunk hirdeté-i rovatában megtalálják. Még netalán szükséges felvilágosítással szívesen szolgál a „Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatala Budapesten.
— Biztosítási ügy E.-y budapesti hetilapnak a Pti&n x bixtonitó táraaságrt vocatkoziS ködemétyé: mi it átvettük. AlUlmnak volt *xon\'>ao meggyő*3dni, hngy téveaen informál-Laituuk él Ssxintío sajnáljuk, b^gj a kérdé(«i budapesti iap ciáliatoi kCclpményéDek tért engedtünk Tényleg ^rrénytclenne - \'. axoa. PbCnix felek kStvényti, kik dijfiieté-*eiket megicakitaDák is igy esea mulaiztás csakii w. biztőeftí-telek kárositáiit okozni. A benxetett dijak risixakOTcteléiére senki atocs jogosítva, mivel e*en követeiéi a törvénynyel ellenkezik. Uinthogy legutóbbi ellentétes közleményünk folytán féhcértéábSl egyai olvasóinkra veizteség b^aramolhatoa, köteleiaé-\' günknek tartják téveöTésQnket helyre igazítani mit annál stitetebben teszünk, mivel a Phöoix a legmegbiahatóbb táraaiágok köxé sorolható éa igauágos, méitinyos eljárása következtében isztatlan bizilmát méltán megér-3843
Ki nyert?
Bécs: Grácz :
Brünn:
Húzás márcz. ]-én. 90. 58.
85. 74.
12. 11.
Húzás márcz. 60. 59.
.-én.
22. 34.
-- Segyei r. h. Nag -Lengyelben és Pölöskén postamesteri áll: ra nyittatott pályázat. — Novában népkönyvtár állíttatott fel. — Sümegbváros 3000 frtot adott tűzoltói felszerelésre. — Gróf Andrássy Gyula lelki üdveért Zala-Egerszegen gyászmise tartatott
y- Hazai r. Ja. Uj szépirodalmi egylet alakult Bpesten. — Temesváron honvéd emlékszobor állíttatik fel. — A walesi bg._tavaszkor hazánkba jő. — Győrött uj kórház építtetik. — Szombathelyen most engedélyeztetett a harmadik gyógyszertár, t
Nagy-Kanizsán már lég van három. —1 — E. Bpest. Nagyon örvendünk megje-Krób Károly egykori zalamegyei taofel- ["^ötet**1™ >gí"tír. aximoionk,-din ügyelő fia „Korbaiu-ra magyarosította ve 1 " L ^ Schweiz, Francia és Angolor-
zetékuevét — Bpesten a nŐiparOSOk azigbani utazásához sok sserencaéf; élményei-
kisegítő egvletet létesítettek. — Az ifjú- leírását szívesen fogadjak, ság turini utazására a jelentkezés márcz. .. B. T. Sajnáljak, * jelen
Szerk. Szenet.
ló-ig meghosszabbiItatott — Nagy Sze benben a nona betegséget (hosszú alvás) ut constatálták.
— Külföldi r. h. Tavaszszal a czár Orosz-Lengyelországba utazik. — Rei-
chardt altábornagihg. Windischgrütz-?38 oatod azerint meg li
Usxte-
letpéldiny felett már nem rendelkezünk.
— M. P. S. Levelemben foglaltakra t-s is bizalommal kérlek.
— K. E. Szivei készséggel intézkedünk.
— Keaxtbely. Ax arnzkép leleplexéat ünnepély leírása lapunkban már közölve volt.
~ B. ríösxonet intéxkedéiedért. Kirá-
orvos!
O\'EZág,
^
I
kiniélyek Alul ajánlva Ausítria-MagyarorBBagban, Francaia Kémetorsság, Hollandban, Schveiczban, Romínban atbfc már tis év b\'a. féayrs sikerrel használtatik 3270 12—12
m inűennem tlx örlLüte§-eIí.
mint szinte az arezbór mindenfele tlszUtalanságat ellen kulönöseD a rüb, az idült és pikkely sömör cIIsd, a kosz, a söm5r repedvény. a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett reiesorr, a fagydag, a lábizcadás, a gyermekek valamennyi külső íejbetegségeí ellen. Ezenfelül minde-kinek miut a b6rl tisztító mosdószer ajánltatik. <r
Ira darabonkiut Hasonlatl utasítással együtt 35 kr. A Berger-féle kátrány szappan 40%-a tömény fakitrányt-
tanalmaz felettébb gondosan van készítve siényeg-s«n külóobozó és minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert eyü esappHU 35°/0 glicerin anyagot tartalmaz, fi in om illatszerez —
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld cso m a o gl á sra.
számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883-ban.
Egyedül helyette a bel- é küljöld rézére
A. HELL gyógy. Troppau h0,a
megbízások és tudakozó\' dások Is kütdendik.
Xtagy\'KanixsAn Prager Béla gyógyszerésznél.
1
I
í
+*++++++++++++++++++++++++++ +
+ Varazsd-topliczai
kénes fürdőben 1-só számú nagyvendégló folyó évi márczius >sp 1-től bérbe adatik. Kj-.ec 1-ső számú nagyvendéglönek vau s^ nagy kávéháza két tekeasztallal, nagy étterme van nagy jég-sfi verme és kiterjedett konyhakertje.
HH YendéglÓs tartozik az uradalomnak csupán a bormérési + jogért bért fizetni az egész helyiségeket pedig bér nélkül birja.
Regáléjog még folyó évi juoias végével lesz megváltva *f azért a vendéglős folyó évi jalius 1-jétól a helyiségééért nem fizet semmit, azonban kötelezve lesz a vendégek pontos 1 udvarlására, -jó ételek é.3 italok kiszolgáltatására.
Ki ezen 1-sŐ száma nagyvendéglót bérbe venni óhajtja, " ajánlatát legkésőbb folyó évi márczics végéig nyújtsa be a \' zágrábbi fö-székesegyházi káptalan uradalmak igazgatóságához Zágrábban. Kaptol 27. szám.
A zágrábbi fc-székesegyházi káptalan uradalmak
igazgatósága. 3S34
„EGYETÉRTÉS^
ECuBzoruiesyecUk évfolyam LEGNAGYOBB POLITIKAI NAPILAP.
Megjelen minden nap, tehát hétfőn és ünnepek titán is.
ELŐFIZETÉSI ÁBA:
Egy hónapra . . . I frt 80 kr. | Hat hónapra.....10 frt
Három hónapra . . 5 . — — [ Egész évre.....20 ,
Előfizetések bármily naptól kezdve teljesíthetők s legczél-szerDbben postautalványnyai Budapestre, az .Egyetértés\' kiadóhivatalába (Keoskemáti-utcza 6. sz.j küldendők. 3788
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Lóhere toklaszoit
Fecskendező.
Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
.(EZELŐTT BROCLE JÓZSEF-FÉLE CtÁRJ.
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkoly választóhat (Trieur) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú hétvasú ekék-, csöves tengeri darálók-, kukaricza morzsolok-, szerskavágóh-, répavágókat, továbbá lóhere-toklászoió készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok é? malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztitók-(Eureku), tarárok, inalom trteurök, hengerszékek, lisztosztályozó fien-
1 gerek, fa\'hordókdara tisztító-i-z-
gépek és malom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb.fizetési feltételek mellett
ELVÁLLAL
mindenner- -i malom felszeretéseket bármily eröhaj tusra._
Fükaszaiogep.
Aratocrep.
wg* Árjegyzékek bérmentve k&ldelaek. !^*->
Malomtrieurí
SZERSZA MG ÉPEK,
szerszámok és eszközök gépészek, kovácsok és lakatosok számára.
Szenagyüjtő.
MÁRCZIUS 8-án.
Miriaíelli gyomor cseppek,
ItfBulmtlh fíknar műm wmv fcajnt
Ütolérbetlen hataaa az étvágy y-omor nyeKKeíe*.
t, SSVanyU ítXbi-
.__rekedéf, CKoIika
hurut, gyomor ejres. homok rj diri kepiö-. ..ilsapoi elnyalkiaodaa, ítrtxiig, undor és hinviriKW-^t*ib*n,mcgszünWÜafof*ji»t {ha a* a gytaor elroni*a*.:ol származik) Ryomor (türttót, k* ¦ méav szikié*!, izekre k ed «»t, az - \' lullal turterhelt^yof\'"\'
GQoolaj
Répavágó.
Őrlőmalom.
kitisztitj*. elűzi a bclfenjeke!. i KT"EJÍt 1*0, viae, ti*J ** _. . .zxiiycres bántalmakat- — Egy
ríktir: BriŰT Károly (TOflTUtrtárZ Krtfcziaf (Mttrr»
0r*o5»: JL »»lc-Ji MarUseUl gyomor neppatri^S lileícpen utanoiUtnak * hamui tatnak, s ezért Tjűodilk gyanánt c»ak azok fogaitaaaanak el melyek üvege, egy v&rfcs, ¦ a fenti vrc.k*Jrgyal ellátott papírba van ciomajcolv*, i melyek mellékelt tujinUatl otaiitiaáa xi Li fel v»n íuatetve. hORy u Kremalerben. Guxek H. kE.nyvnyomdsji.ban nyomtál xtott.
• 11 ¦ A KmánrtzáUál ei tzikrekedei
2líá.rÍ3í28lil tuakcIV bízón; alt\'ubíiacaok — _ ¦ ¦ j.sokfél* képen ti a mis itatnak.
Labdacsok. ±\';yLfí%^:\'f&
» Kr- egy tekére* 6
Után, 1 t« ^
s fonti TÜi^gTTt
a név alá Írására, láthatok. Egy őoboz
J Kr. ért, (
gyomor
a kasiM
* a. Miriaxell lkod a ¦ . nem ti nsk összetétele,
A KiriaielH B)oaorc.*pa*« it atariamo kaphatok
Kagy-Kiniz«i : Fríger Béla. é* Be-lus József gyógyszeres* urakná!. Btbo-ŰM: Illaa gyógytzorész untai. Kohn Sándor gyógyszerész nrnál MarcZall : Kőrös Yictor gyógyszerész nrnál. Olo-¦itz: Bölcs Béla gvógvszerósz urnái SiBst-Setbárd: Tomesiui Leopod. gyógyszerész urnái.
\'a ki nem tudja, \'
Ihogy a sok hirdetett gyógyszer közül j melyik felelne meg leginkább betegségé-- \' Fnek. az kérje azonnal levelező - lapon EÜclrter^ fkiadóíntéietétöl Lipcsében, a képekkel "llitottl „A Beteobtrát" czimü könyvecskí-r. A hozzá nyomtatott bálairatok bizonyítják, hopy a mfi-vecskében foglalt jó tanácsok követése által, nerr^ i csak ezren-meg-ezren elkerülték a haszontalan 1 ^pénzkiadást, hanem még a váHyva-ykgyott^ gyógyulást is hamar megtalálták, k könyr ingyen küldetik meg. .
ASOOLAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Orsxdg) D^in MAÜUELOSNE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÄJA
t ARAM ÉREM : Brüssel 1380, Lantion Feltaláltatott |^73 llctv"QS0ÍTÍtSA-0? P*TEB
pricr állaL
a A főtisztelendő benedekrendi atyák fogvi-cének haizttalata, naponkint néhány cseppet vízbe vévej megakadályozza éa gyógyítja a fagak odvakaágit melyeknek fehersejr*1 szilárdságoí külcíüuöz. a mennyiben a fogkuat trijaiti s teljesen egé»zseléssé változtatja.
< Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, inidün 6\'ket ezen régi es practicus készitmények-ru figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert éa a fogfájás ellem egyedüli óvszert kép
______.UUU iss;
TTtíí-rötynök
1— U.
t.frt.
Rendkívül fontos !
4 frt.
Iparosoknak. Gyárosoknak, Könyvtáraknak, Kereskedőknek, Részvénytársaságoknak. Egyesületeknek.
Magyarország msM és tesíellet cziintára
A legújabb hivatalos adatok alapján szerkesztette:
Dr. JEK.ELFALHSST JÓZSEF
miniszteri tanácsos a kereskedelemügyi minisztériumban sat, aat.
Magyarország Iparosainak és kereskedőinek ezen nagy cziintára. min\'l*nje-leotekecyehb iparos, keretkedS, gyirog, réizvénj-társlság, könyvtár, egyesület ríszére, igen értékes anyagot tartalmaz
Árát 15 írtról: Négy forintra szállítottuk le
és kérjük a megrendeléseket midőbb a . Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatalához (Budapest, Erziehet-körnt 27 ciimeioi.) aflT Ajánljuk továbbá -*s
Magyarország Mezőgazdasági Czimtárát
tartalmazza a mseyarorszáji földbirtokos, bérlók. az\' szgyzro«ük, kertészek, ló és marhateuvéírtök, valamint k-re*ked5k pon-.os czím«it, megyék szerint retadezva
3^40 Ara ías20iiiö[ésöeB 12 frt helyett - csak 3 forint.
aecrendelhető a „M gyár Keretkedök Lapja- kiadóhívataláná: Budapesten Erzséhrt-- . körnt Ü7. ezím.)
Yagre mesrenáelüető az -Érdekes Könyvtár0 itFg\'ie:
leiazt Henrik : Heilbronni Ka-
ticza vagy a tüzpróba.
Ford. Reviczky Gyula. U Ford. Kormos Alfréd.
Ara 50 kr. ira 50 kr
í
C
hamisao Adalbert : Scblemil Péter csodálatos története.
V
erner Gyula: Jnlia szerelme és Zíziphns. Két eredeti elbeszélés. Ára 50 kr.
RevicBky Gyula: Apai Örökség. Eredeti társadalmi regény.
Ara 50 kr.
A .MAGYAR KERESKEDŐK LAPJA" slDflzeiétl ára:
félévre 4 forint — negyedévre 2 forint.
Matatványszámok Ingyen küldetnek. ~sMl
HUSYETI AJÁNDÉKOK KAPHATOK
WAJDITS JÚZSEF
KönyvSereakedóséöen INI Hjf y-Kanl i>-.-irt.ri.
m kath. imaköayvek papir-. vászon-, bőr-, chagrin-. bársony-, csont . ngy a legújabb párisi diszkötésbeD is
ára 30 krtól kezdve 1% trtiic.
Továbbá csinos elbeszélések, kisebb cs nagyobb diszművek. -ifj. iratok, képeskönyvek.
Nagy raktár iró- és levélpapírokból csomag- és dobozokban.
Olcsó árért.
Könyvkötő és diszmű munkák jutányos áron
elvállaltafnak,
Hagy választék a lepjabb hangjegyekből
minden hangszerre,
Ugy irö- és rajszerekből.
Névjegyek s bárminő nyomtatványok elkészíttetnek. |j
Vidéki megrendelések postafordultával eszközöltetnek
Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF.
Wtjütí József konymjomdijából Nigy-Ktnimiii.
>A<IY-KANIZSA. 1890. márczius 15-éii.
11-iK szam
Bnszonkilenczedlk é v folyam
Előfizetési ár:
Egyei izih IO tir.
HIRDETÉSEK 6 hisábos petitsorban 7, masodizo € * minden további lorért o ki
NYILTTÉRBEK
tutti t toronként 10 krért rételneki M. .. .. :_r. illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fizetendő.
ZALAI KOZLQNY.
A lap szellemi rézzét illető közlemények ¦ szork^ztŐBÓghez, nyagi részét illető .koz\'eménvek pedig * kiadiihivatalbo/ bérmentve mtézendők : X a ff y-K a ni z Háti takarékpénztári-épület.
¦ment Uen levelek nerr fogsd-
Xézlntek viaszt nem küldőinek
1 j A nagy kanizsai „Kereskedelmi .Iparbank*, a „n.-kanizsai Önkéntes tözoltó-egykt*, a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület*,
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a nagy-kauizsa: tiszti-Önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereske \' delnii iparkamara" nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos* lapja. \' ¦ "\' ~~
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
tisztújítás alkalmával.
zódve, hogy a választáson keresztül-\' vitelében a legtisztább szándék ve-Nagy-Kanizsa város -tisztújítási zérlí. Megfogja adni az elismerést közgyűlése Csertán Károly Zalavár- az érdemnek és oly kipróbált polgár--jcgye köztiszteletei alispánjának el- j társainak kezébe teszi le a közügy .őklete alatt f. évi márczius 17-én, vezetését, kiknek bizaimában eddig tárta tik meg. j sem csalódott s liövetkezéskép ezután
Mindenesetre fontos esemény s sem fog csalódni, a képviselőtestület tagjainak komoly Ig&z> hogy feltaoÖ, miszerint az és lelkiismeretes intézkedését igényli, intelligens erők szaporodásával sincs Távol a szenvedélyesség és egyéb nagyobb mozgalom a tisztújítás a4-magán személyeskedésektől, egyedül kalmával, mintelóbbeni időkben volt. íz ügy magasztos voltát kell szem S miért nincs ?
eiőtt tartani s megadni az érdemnek,! Nincs, mert hajdan egyes csalá-a szorgalomnak és igyekezetnek a dok dominálták a tért s ezek za-mélíó elismerést. , jjongva igyekeztek elérni a czélt. Ke-
A visszalépő egyetemes tiszti-\'vesebb volt a munka s fényes volt karnak újbóli megválasztása biztosra a czim. Mcst azonban ezer ágazatra vehető, mert a város ügyeiuek veze-\'oszló figyelem és munkásság kell s tése a legtisztább kezekben volt és a czim fényességét a tisztességes le*z. A városi vagyon és a polgár-\' munka varázsa, a kötelességérzet hű ség anyagi érdeke szeplótlenül meg- teljesítése eszközli. Aztán nehezebb őrizve, a legnagyobb elismerést ér- a megélhetés módja, nagy a család-
: demli méltán meg Mind anyagi, mind szellemi téren komoly megfontolás, érett, higgadt, tárgyilagos s törvényszerű végrehajtási készség a legszebb jellemvonás, mely nem Hü-bele Balázsként sáfárkodott, hanem a biztos haladás arany utján vezette s szolgálta a közügyet fölülről lefelé s viszont mintaszerű óvatossággal s a polgárság magán- ugy% közügyei feletti éberségével alulról fölfelé. És ez a legjobb, mert a legbiztosabb irány a közjóiét előmozdításához a polgári elem szabadságinak megőrzéséhez és a közvagyon el Bem fe-cserelésének hű kezeléséhez,
Egyes állásoknál történik ugyan változás, mit a vtermészet törrénye is követel, azonban általánosságban véve lényeges különbség nem lesz.
Nem akarunk sem az állások betöltésére, sem a személyiségekre megjegyzéseket teont, ez a képviselőtestület dolga éa joga, annyival is inkább nem, mert tiszteljük a kép viselóség jogait és megvagyunk gyó
apák gondja, mert aránylag csekély! a fizetés és nincs védve agg napjaira nyugdíj biztos kilátása által; — holott ma már egyszerű pénzintézetek is alapot teremtenek tisztviselőik illó jutalmazására, jövője* biztosítására. . .
Mindezek után nem csoda, ha versenyre nem igen szállnak az erők, mert bizony minden képzettség gondolata és tudata mellett is a közügyek vezetése- és vitelében ezer és ezer ága gyakorlati, helyi- és szakismeret kelt, hogy a biztos révpart eléressék.
Azért a városi lakosság közérzetének adunk, kifejezést, midőn a képviselőtestület működéséhez szerencsét kívánunk s bizalommal vagyank az eredmény iránt, hogy a lelépő városi tisztikart újból vissza helyezi azon állásba, melyet híven és lelkiismeretesen városunk javára s tör? vényeink végrehajtására eddig is betöltött.
BÁTOR FI,
A kiváló férfiú hűlt tetemének a családi sírboltba történt elhelyezése mult vasárnap délután nagy pompával, riLka fénynyel és impozáns részvéttel történt. A lakházban felállított díszes ravatalt hullámzó sokaság nézte. A ház belseje, udvara gyászfeketével volt bevonva, virágok és koszorúk roppant halmazától virágárban úszott az egész épület Vég-tisztességtételén a testületek zászlójukkal jelentek meg az óriási közönség miatt a tűzoltóság és hadastyán egylet\'csak a Kaiser-féle háznál foglalhatott helyet, mig a szertartás tartott. A főtéren és mindazon otezákon, melyen a \'gyászmenet átvonult, 10.000 főre menő\'néptömeg képezett sorfalat. A háznál dr. Neumann Ede főrabbi emlékezett meg az elhunyt kiváló érdemeiről és Kartsch-miron" L.\'ó főkántor mélyen megható imát zengett a drága tetem koporsója felett. A koporsót a gyászoló család tagjain kivül ezeknek barátai és az elhunytnak tisztelő\', bécsi és budapesti előkelőségek, továbbá az „Orsz. izr. iroda"\' Schweiger Márton és dr. Simon József urakból álló küldöttsége és a zalai egerszegi, pacsai, Csáktornyái, marczal-és szombathelyi izr. hitközségek küldöttei, az izr. nőegylet választmányának tagjai, a városi tanács, a kir. törvényszék és egyéb testületek képviselői környezték. A Gutmann czég beliscei hivatal-" nokait 8 t*gu küldöttség képviselte, mely az itteni hivatalnokokkal együttesen"\'-..emelte le a felejthetetlen emlékű főnök földi maradványait a ravatalról és vitte a koszorúkkal elborított halottas kocsira. A díszesebbnél díszesebb koszorúk oly halmaza érkezett távolról és kő zélről, hogy a halottas kocsin kivü-ezeket két külön kocsin kellett a teme 1 tőbe száliitaoi.. Koszorúkat tettek le: Gyászoló gyermekei. A legjobb apának.
— Kbenspanger család. Részvét jeléül. — Kerskedelmi és iparbank tisztviselői. Szeretve tisz. elnökének. —> Lilli, Anni, Stefi.
— Adam Clara. -— Ató osztrák-magyar bank buzgó váj tó bírálójának. — Rosenfeld .Lajos és neje, az igazi nemesnek.
— Blau Lajos és neje, Mély tisztelete jeléül. — Magyar-franczia biztosító részvénytársaság, mély részvéte jeléül. —
Weisz H. I. Igaz Őszinte tiszteletből. — Emma Lud vig. Unserem uovergesslicben Vater. — Von Alice. Meinem innigstge-j liebten Grosspapa. A n.-kanizsai ke-f reskédelmi testület. Felejthetetlen és ér- { demes elnökének. — Riky, Hans, Lilli, Stefan. — Alsó-gomborui Hirschler család, legmélyebb tisztelet jeléül. — Ma-.j schauzker Mór és neje, Szeretett nagybátyánknak, - A 42 éves hű szolga Neumann Lipót^ Felejthetetlen jó főnökének báia_ és tisztelet jeléül. — la dankbarer Eriűirarung, Professor Dr Scbnitz-íer Seinem ^einstigen Gönner. -- Grünhut Alfred és neje, Tiszteletük jeléül.— Irma, Schlaf wohl Grosspapa. — Lina, Leopold Kiein. — Laczi, Rosa. — Blau Pál és neje Tisztelet jeiéül. — A n.-kanizsai takarékpénz tár, Szeretve tisztelt elnökének. — Henriktől. — Rosenfeld Sándor, E\'felejthetetien barátomnak. — Grünhut Fülöp, hódoló tisztelete jeléül.
— Sommer család, mély tiszteletből. — Az iíV. nőegylet, Részvét jeléül. — A népkonyha, Érdemdús alapító tágjának.
— Dr. Ditrichstein, A nemesszivü emberbarátnak. — Kereskedelmi- és iparbank kegyelete jeléül, Szeretett alapitója és elnökének. — Práger Béla és neje, Tisztelete jeléül. — Rosenberg Richárd és neje. Rosenberg Ernő, Legmélyebb részvétünk jeléül. — Rapoch Gyula és neje, a nemes szívnek, — Plih.il család Részvét jeléül. — Belus család, Részvét jeléül. — Weiser József és neje, Tisztelete jeléül. — A nagy-kanizsai izr. hit község, Felejthetetlen érdemdús elnökének. — A kereskedő ifjak önképző egylete Nagy-Kanizsán, A kereskedők mintaképének. — Berger Lipót és neje, Fe-lejthetien jótevőmnek — Hirschel Ede egykori főnökének, Kegyelete jeléül. — Somogyi család, kegyelete jeléül. — Die Fabrikarbeiter des Sägewerkes Beiisce.
— Die Lokomotivführer der Belisceer Viciual und Industrie Baho. —- Die Belisceer Beamten Dem hochverehrten inningstgeliebten unvergessliechen Chef. ,— Emlékül, a Belisce-kapelnai vasúti alkalmazottak. — Uoger Ullmann család, tisztelete jeléül. — Albert Fanny VogL
— Hertelendy Béla, A jótékony hazafinak tisztelője. — Fürst Jakab és családja.
— Familie Klein, Letzter Gruss- "— Schwarz Kálmán és családja. — A Társaskör, Kegyelete jeléül. —Jíélly, Ernő, Otto. - Edmund, Albertine, Arthur. — Ida,, fiusztáv. Felejthetetlen atyánknak.
— Julius Jeanette, Weisenfeld von
Weisach. — Megyeri Dr. Krausz Izidor és neje. — Neumanu Adolfné, Kegyeletből. — Forrón szeretett és feiejthetlen édes atyánknak. Aladár és Otti. — Fischi Pál és neje, Tisztelete jeléül. — Adele und Sami, Dem hochverehrten Grósspapa. — A Gutmann S. H. czég n.-kanizsai tisztviselői Felejthetetlen jó főnöküknek. — Dráva-gőz hajózási vál-alat Barcstelep. — Szerető unokái Adél, Károly, József, Emil, Jenő, Vilma, Ilona. — Hertmann család. — Simon Metzeles Triest. — Fesselhofer család, Tisztelete jeléül. — Zukunft, Pressburg.
— Brüder Miller. — Dr Neudai — Dr. Brüll Neuda. — A czég erdélyi tisztviselői, Felejthetetlen jó főnöküknek. — A kisdedn:velö egyesület Elnöke édes-atyjának. — Az ungvári bútorgyár részvénytársaság hivatalnokai, Tiszteletűk és kegyeletök jeléül. — Dr. Emil Frischhauer, ín freundschaftlicher Erinnerung.
— Polgári egylet, Tisztelete jeléül. —t A Hérics Tóth család, A" jó barátnak \' tisztelője szeretettel. — Megyeri Krausz Lajos és neje, Nagyrabecsülésük jeléül.
— Izidor Lackenbacher, In dankbarer Erinnerung. — Oíiop család Részvéte jeléül, és még számos felirat nélküli koszorú. Több nemesleikü emberbarát a koszorúra szatM összeget a jótékonyság oltárára tette JgF? igy : megyeri Kraüsz Mayer (Budapest) 50 frtot, domonyi Brüll Miksáné szül. megyeri Krausz Anna (Bpest) 20 frtot. Bäsch Gyuláné szül. megyeri Krausz Teréz (Bpest) 20 frtot, Simon J (Prága) 10 frtot, Bpndy Alfréd (Prága) 10 frtot, Deutsch Lipót (Prága) 10 frtof és még mások szintén nevezetesebb összegeket jutattak ezen czimen valamely jótékony czéloak.
A temetőben Hirschel Ede a község s több intézet és testület nevében vett bucsutaz elhunyttól; majd Rapoch Gyula mondott rövid emelkedett szellemű gyászbeszédet, végül Székely Tivadar igen megható beszédben" rótta le a Gut mann czég hivatalnokai nevében a páratlan jóságú-főnök iránti hálás kegyelet adóját Midöo^a halottas kocsi a temetőnél is sorfalat képező egyesületek mellett elvonult, ezek zászlójuk leeresztésével tisztelegtek azon féfiu bült hamvainak, ki égési életén át lankadatlan küzdött mindazon kibontott zászló alatt, melyre írva volt: „közügy" „emberszeretet*. Már a niult számunkban emiitettük, miszerint á temetés napján 50o forint osztatott ki városunk szegénvei
Tápé2 es.
Márczius 15.
Mindig zugyar volt a magyar!
Az oroazlln nem torcserül. Oroszlánok nyugszanak ott,
Akol a ur domborul . Hajb! diesStég rózsakertje!
Benned zengett láagszózata k szabadság dalnokinak.
„Talpra magyar,\' ki a haza! . , ."
S nem biiba zengtfit a dal !
Megérték a dalnok szavat: Kozsda marta lanczaiból
Kimentek a magyar hasát! . . . Harsogott a lant, mint aa ég
Haragul; villámsaaTa, A midóii azt mennydörögte :
„Talpra magyar, hi a hsta ! . ."
Felemelte barom tljjit
Az aranyos hajnalégre És a nemzet ugy eskBték
A magyarok istenére! . . . Marcsimnak tizenötje!
Szabadiagouk szép hajnala 1 Szent nap vagy, mert benned zengett:
.Talpra magyar, hi 4 baza ! . . ."
"Réí pihennek vértat-uink
Békeiaéfbeu a hant alatt. Sziveikből a sírhalmon
3úa BafalejU viric lak*dt . . . A dalnokból egy csillag lett,
Neruetfiuknek Órcsillága 1 > majd z-tig hozzánk, ha vésa k3telg :
„Talprm magyar, hi a hasa! . . ,»
-l-;. ¦:¦ -.\'a meg e napot: Imidkonnnk: adjon Itten Szebb jövendőt\' • éljen hazánk BoUoiiáfbm, 6rök dicsben I . . •
Éf mig szivünk bai át szeret,
Ne feledjük el ixt ~ soha, Azt at édes sarán nótát:
.Talpra magyar, ki a ba»M . . >
BÁL1NTFFY BÁLI ST.
Bucsu
(Folyt, és vége.)
Gyuri, a ki nagyon szeretetL akonyha körül forgolódni, nem ugyan azért, hogy megtudja, mit főznek, hanem, mint a rósz világ mondja: azért, hogy kik. Itt sem tagadhatta meg természetet, kisorapolygott a konyhába. Nem sokára jön vissza, sug Pistának is, Miskának is, meg nekem is valamit. Az a valami pedig nem volt egyéb, minthogy meg.átta, hogy a his kamrában, melynek ajtaja a folyósóra nyiit, egy hatalmas nagyságú sonka párolgott tálba téve, hogy kihuijÖD, s átadható legyen rendeltetésének. Ezt lenne jó elcsípni. Helyes, hagytuk helybe mindnyájan Gyuri tervét. Kimernünk az udvarra ólálkodni, mig nem sikerült Gyurinak egy alkalmas pillanatban a sonkát tálastól együtt megfosztani a kamrától. Gyuri ro hant vele hátra a szérűn álló pajtához, melynek egyik kapuszárnya félig nyitva volt Mi meg utána. A pajta egyik részében majd a tetőig érő széna volt rakva s hosszú létra neki támasztva. Gyuri sietett fel a létrán, hogy a széna tetején ideiglenesen a sonkát, tálastól elhelyezze. Amint azonban a létra végéröi rálépett a széna tetejére, Piita és Míska a létrát el rántották, s ez elnyúlt hosszában a pajta ban a földön.
Gyuri elkezdett bennünket szidui fen a magasban mint a\'bőkrot, mi pedig haoyatt-homlok rohantunk ki a pajtából, be a vendégek kü,.é a szobába Gyuri megfeledkezve kényes helyzetéről, haragjától elkapatva, kiabált, lármázott, aki\'r egy kis viziió, mit meghallván a cselédek; éppen mentek hátn a pajta felé, megtudandó a lárm i okát, mikor ami kedves háziasszonyunk is kiment körülnézni a konyhában. Természetesen Ö is meghal-! lotta a lármát, kérdezte a cselédeket a1 lárma okáról, egyúttal szintén hátra bal ! iagva a pajta felé.
Amint háziasszonyunk bement a pajta kapuján s G.iuri öt megpillantotta, elkezdett bennünket ékes szavakkal dicsérni, körülbelül ilyen formán;
Jaj aranyos tekintetes asszony, csakhogy meghallgatta végre a könyörgésemet,, lássa; lássa, mit csináltak ezek a betyár ágra való kollegáim velem; de hát majd elmondom én azt oda lent, inneu ugy se hallanák jól, legyen kegyes ide támasztatni azt a létrát a-szénához, hogy leballaghassak ... jaj, hegy azok az égetni valók igy felcsufoltak engem. No de hiszen, — s a már oda támasztott létrán kezdett Gyuri szállni le a földre — no de hiszen visszakapják még tőlem kamatostól.
Hát mi történt kedves P. György ur, — kezdé háziasszonyunk a szilárd alapra ért Gyuritól, — mondja hát az Istenért, hogyan, miért jutott a pajtába a széna tetejére, azután meg miért vették el barátai a létrát, és a többi, és a többi. Annyi kérdést intézett a mi szeretetre méltó 1 háziasszonyunk Gyurihoz egy folytában,
hogy ép oly egyfolytában aligha lehetett volna megfelelni rá, . - 1
Menjünk csak be kérem, nyögött Gyuri,.majd odabent elmondok mindent
^Gyujri beérvén a szobába, hűségesen elmondott, mindent, lehetőleg nyomatékos Szavakkal iparkodván bebizonyítani, hogy Ő oly ártatlan az egész dologban, akár a ma született bárány, mi vagyunk az egész dolognak okai, mert ha Őt rá nem beszéljük a csinre,\' Ő neki soha esze ágában sem lett volna a sonkát elcsenni, ö külön-bejMs folytán szabódott a tett elkövetése ellen, s ugy szólván csak az erőszaknak, a fenyegetésnek engedve csipte el a kamarából a sonkát.
Volt Gyuri elbeszélése felett\'általános kaczagá*, az egész vendégsereg, tán-czolt a nevetéstől- Végre az első nevetési roham lecsillapulta után kérdezi Gyuritól a mi ezukros háziasszonyunk, hogy hát most tulajdonképen hol is van az a sonka ?
Hát fent van most is a pajtában a széua tetején, válaszolt Gyuri. Mire aztán a tisztelt karok és rendek mindkét nemű része tódult ki a szobából, és valóságos -körmenetben vonultak hátra a pajtához, mindenki látni óhajtván a kétségbeesett helyzetéből megszabadítandó, sonkát
Mikor már mindnyájan beértünk i pajtába, háziasszonyunk felküldött a létrán egy szolgálót hogy csipje meg s hozza le a megtüanui akart gonosztevőt. A szol gáló keresgél a széna tetején egy ideig, fegyszer csak megunja a sokaság a várakozást, kiabálnak, — hogy hozza már nó I l
Nincs itt, tekintetes urak semmi se, szólt le a szolgáló.
Ninc-:én! hogyne volna a sonka egy nagy tálban, kiálluuak vissza többen. -
Itt bizony nincs se tál. se sonka, jó vissza & flegmatikus felelet.
Mér.hogyne volna pattant fel Gyuri, 1 hiszen én magam vittem fel a széna, tetejére. Ott van két lépésnyire, a létra végétől.
Újra keres a láDy. De bizony nincs itt semmi, se két lépésnyire ?6 tizre, s ezzel befejezte a keresést. .
Eh! dehogy ?in.es, szólt Gyuri bo-sznsao, majd megtalálom én azonnal, hi- . szen Ott van a széna tetején, nem kell azt I keresni, — és sietett fel a létrán, hogy maga hozza le az általa fölvitt gyomortölteléket.
Amint azonban felért a . széna tetejére, körülnéz Gyuri, elképedt, elkezd maga is turkálni, nem talál semmit. Már hová a menydörgös izébe is lett no az a sonka, tört ki Gyuriból a türelmetlenség. Nincs biz az itt, szólott elszomorodva, s megállott a hágcsó végéné!.
Pistát, Miskát és engem majd szétvétett a visszafojt itt nevetés. Iparkodtunk is ki a pajtából, nehogy még utóbb azt gonaolják, hogy mi csináltunk megint valamit a sonkával.
Végre is elszánta magát Gyuri, hogy lemászik a létrán. Nagy keserűség bánthatta a lelkét, mert mig nagy lassan lépegetett le a "hágcsó fokain, akkorákat fohászkodott, mint egy fűrészmalom.
Mikor leért Gyuri, újra kitört a ka-
HUSZONKILENCZEDDX ÉVFOLYAM
*Z A L A I KÖZLŐN!
MÁRCZIUS 15-én.
közt; & továbbiban pedig a boldogult rendetlen foltos alakot mutatnak; a ve-kivánata szerint mindazon helybeli jó- nyige elpuhul, törékeny lesz, sőt a tökétől tékooyczéiu egyletek, melyeknek eddigelé könnyen elválik. Ha a szemeket éretlen még alapító* tagja nem volt most kap- korában éri már a baj. akkor éretlenül ják meg az alapszabályilag meghatározott maradnak, fél érett korukban pedig ratha-alapitó tagsági-dijat igy a .Kisdednevelő dás lesz a vége; az ilyen szőlőből készült egyesület* 100 frtot. a .kereskedő ifjak borra is kiterjed a betegség; és csak ak-segélyegylete" 60 frtot „öak. tűzoltó kor képes azt meggyózni a szőlő, ha az egylet" 50 frtot, „izr. nőegylet" 50 frtot érettségéhez közel ütött ki a baj rajta. „Elaggott iparosok\' 50 frtot, \' .iparos Lúgoson és szölófalzatoái jobban pusztít e ifjak segéir-egylete" 25 frtot. .Betegse- -betegsér.\'mint tökére mivelt szőlőben, gélyzö "egylet" 50 frtot, „Hadastyán- Ugy látszik, hogy a baj öröklő s a egylet" 25 frtot De nemcsak ezen egy- mely szőlőt egyszer meglepte, azt félteni letek jegyzökönyveiben lesz gelsei kell tőle mindaddig, mig gyökeresen ab-Gutmam Henrik neve megörökítve, ból ki bem irtatik.
hanem emléke örök időkre bevésve lesz A zalamegyei gazdasági egylet t tit-mindazok szivében, kik ezen. erényekben kára által tett gyógykezelési mód ajánlata oly gazdag férfiat ismertéi. AZí#riási a következő : egy m. bold 1200 3° terű-részvét mely \'minden lehető módon a létre : legnagyobb mérvben oly impozánsan I kiló vasgálicz nyilvánult, méltón jelezte, mily osztatlan \' I , mész tiszteletben részesült a dic-őült és ez Fecskendező napszámos ecyniue a közügy és jótékonyság terén Folyadékhordó napszám kimagasló család tagjainak mély fajdal-: Fecskendő kamata mát*nekünk meg nagy megnyugtatásunkra és igy kimutat összesen szolgál azon tudat, hogy a dicsőült kiváló 1 ez pedig csat etényei gyermekeiben tovább élnek.
50 kr 2 , 60 40 „ 1 frt 30 .
A boldogoknak legyen áldott emléke - béke lengjeo drága hamvai
felett ____
Az uj szőtóbetegség
legény közeledik, letér az útról és a szántóföldek közt Goletz közelében megállva-és kezeit csípőre téve, körüllegelteti sze-\' meit az egész láthatáron, végre elkezd j monologizálni, igen, ez az, megvan, jó he- j lyen járok, ez az, megint néhányat lépett • és egész Önelégült mosollyal tekintgetett j körül, ismételve előbbi szavait; Goletz; mindezt látta és hallotta, de nem szólt; hozzá: — végre odalép az idegen Goletz\' József elé, erősen szemközt nézi őt és kérdi: atyafi, ismére engem?— nem én uram, soha se láttam, volt a válasz. — i Hát nem tudja, ki vágyókén? ismétlé az, ideg-n a kérdést, hát biz én nem tudom.\' ki lésyen ü? mondja Goletz bácsi, bátj tudja én foggal jöttem a világra és igy garabancziás diák vagyok, ha én maginak . egy titkotjflMMok, maga egész életére\' boldog emSérTesz: mikor Goletz a garabancziás diák szót ballotti. megállt a tri-gyateregető kapa a kezében és egész fül-lett a garabancziás észrevette a hatást éd egész páthosszal folytatta, igen kedves barátom éppen itt a maga földjében nagy kincs van, 22-410 frt van itt elásva és nem is igen mélyen, ha valami hasznot ád nekem, hát megjelölöm a helyet; Goletz erre azt az ajáalatot tette, hogy hát ha tudja, hol a kincs, ássak fel ketten és osztozzanak rajta; igen ám. mondja a másik, da hát nem tudja kee, hogy\' a garaban
-. .- J----f-.f_J---tlu*
3 frt 12 kr 2 „ 80 ,
Ezen ajánlott számítás téves, a caeuy-nvibea a vegyi oldat ad interim sem felel meg & gyógykezelésnek, mert a bajt betegséget nem képes ezen ajánlott oldst ellen súlyozni már az első introductioban kell
AZ UJ SZOHiuoioywjj,. azünöfélbe terelhessék, meri na a mi-.\'"" <¦"» * ¦ — ,ÍV------, s „l..
Annyira érdeket képezi ma m^^^^^ tónkban ezen uj kőbetegség megaka- eredményt, fe^b\' ^ Tbe- ebbenfl b»tá ban^lennem, mikor a kincs
dáivozísi n.iszerint ujabb_; ««e. ^epé"^^J^**\'^klt | felásatik, szöiJonSehát szaporán, akar e
valami jutalmat adai, ha a titkos helyet felfedezem és meg is jelölő n, ezzel a határozott fellépéssel Goletz teljesen meg
tárgyát képezi az, hogy és miként segíthetünk ™ égető bajon, mely életkérdés ránk a nemzetre. | Koméi. ** ">™ —
Azt tudjuk, hogy az Osztrák-Magyar nöségre nézve azon évi termésre, valamennyi tartományai közt 17 ¦ >
Kozepca .ui wtvouiiv-v.,------r "_1
tegség annyira meggyötörte a turtoket fejlődésükben miszerint csekély reményt köthet az illető akár mennyiség, akár mi-
birodalom •----- - ¦ ¦
Magyarországon van a szőlőmivelés leg jobban elterjedve, ugyanis statisztikai kimutatás szerint 497 ezer kat hold szőlő-1 vei rendelkezik Magyarország, mely a termelés tekintetében egyik föjövedelmét képezte és képezi a magyar nemzetnek.
A szölobétegség „Peronospora viti-cula de Bary* már ez ideig kiszámithat-lan veszteséggel, sújtja vidékeoként hazánk termelőt. Ezen szomorú ügy megérdemli, hogy az eddig szerzett tapasztalatok és észrevételeink nyomán a lehetőségig hozzászóljunk ezen baj gyógykeze léséhez.
A zalamegyei gazdasági egyesület "folyó év febr. hó 9-én tartott rendes közgyűlésének értesítőjében és egy külön kibocsátott brochürben ezen betegség ismertetését közli, melyben a betegség részletesen van ugyan közölv.e azonban ennek föllépését és tovaterjedését nem ismerteti; sok tekifitétben pedig téves, a mennyiben ezen \'betegséget megakadályozandó, az általa felvett és ajánlatba hozott vegyi oldat meocyi.-éjzének felhasználása egy általán nem felfi meg azon kellékeknek, mely ezen betegséget csirájában megölni képes lenne. Tisztelet.a közlőnek, azonban engedje meg, hogy mielőtt ezen betegség abnormitását fejtegetném, e téren szerzett észrevételeimet csak részben is nyilvánítsam.
Ezen betegség egy penészképződ-méuyböl áll, mely a siölőcsutkán kezdődvén, a levelek alsó részén fejlődik ki -leginkább; és onnan a szőlőszemekre is kiterjed. Á penész kezdetben csekély mennyiségben mutatkozik, uixy hogy azt gondolná az ember, miként csupán hamvas a szölű, de később a szemeket, csutkát leveleket fehér peaészpor lepi be, a szöiö fáján foltok
ere nézve azon évi termesre. I ¦wt«-r™«. «~.™ —J ~
Hoirv 1200 Oet pontosan és rendé- ; volt nyerve a vállalatnak, azt mondta gye sen befecskendezzünk az a szőlőtőkék sü rflnk hát haza; ottbo, ™« «?»^r eladott rüségétöl függ, ugyan nem kell több. mint. tó ara 35 frt ez odaadhatom, tobb pénz
sTecto folyídetOtt hol ritkábbra tő-.azonban a háznál nincs és ezz& elballag-kék, rendszerint 250 liter elegendő, d- hol tak együtt a faluba - h közben í.gara-...,______t>q„. urtr. banczias diak érdekes regényt mesélt
ib«»«v..».-------- -
a tőketelep sürü, vagy még hozzá nem sor bao álló és búja növésű, ott rendesen 350 liter folyadék szükségeltetik, mert perfide az\' tenni nem lehet
Általában a mult évben jó sikerrel tett kísérleteim alkalmával a következő mennyiségű vegyi oldatot használtam fel: Egy m. hold 1200G° térségre 2% vasgálicz 300 liter vízben feloldva
6 kiló 2 frt 40 kr. szóda / 9 . — 72 „
azurin 90 grm. 1 frt 80 ,
egy jól bentanitott fecskendező napszámos, mert aratási idő van 1 frt
folyadékhordó napszámos Az egész apparátus, fecskendő,
lajt kád, vasfezék stb. I frt 50 fuvarok és napidíj 1 . 20
Összesen:
oancziás diák érdekes regényt mesélt miként ásta azt el egy öreg török, hány arasznyira van a föld alatt egy erös ládában a pénz, mely kerek számban 22.440 forint stbL Goletz uram fűiében akkorát csendült a húszon kétezres szám, hogy a garabancziás diák fecsegését nem is hallva — maga előtt képzelte azt a garmada pénzt aztán meg hogy milyen szép gazdaságot lehet abból majd berendezni, rátekintett az eszteregnyei szöllőhegyfe és ott látta virulni a temérdek pénzből szerzett gyönyörűen rigolirozott fiioksze-ramentes nagykiterjedésű szőllöjét, benne — :egy szép fehérre meszelt cserépsindely-40 kr.\' lyel fedett présházépületet alatta bolto-1 zott pinczével a présházban uj franczia prés, alatta a pinczébe levezető csövekkel a préselő helyiség mellett egy k ;dves kis szoba. csöbörhor<:ólTés szedőleányok harmonikus dala csengett fülében, kedves élete párja pedig sürgőtt-forgott a tüíhely
botjával egy kört kamparintva, beleállítotU | Goletz aramat és sógorát, megjelölvén1 hogy ez azon hely, a hol ásni kell, most azonban álljanak bele mindketten a körbe, ne szóljanak egy szót se és ki ne mozdul janak a körből addig, mig Ó a határból ki nem ér, mert ha előbb kimozdulnak, akkor rögtön egész sereg vad bivaly és a jó Isten tudja miféle szörnyek megjelennek ott és széttépik őket Ezek szépen beleálltak a körbe és füleltek, a garab. diák pedig jó hosszura mért lépésekkel kezdett távozni, — mikor már lő-, illetőleg fogdmeg — távolba ért, elkezdett szaladni; a két atyafi ekkor kezdett felocsúdni a tündérálomból és nem törődve semmiféle vad bivalyokkal, kiléptek a körből és utána iramodtak a . garabancziás diáknak, hogy biz ök azt elfogják, de ennek már ekkor akkora előnye volt, hogy az időközben beállt alkonyatban csakhamar eltűnt szemeik elől.
A két balek hazament a faluba, ott aztán csakhamar felvilágosították őket. hogy bizony kincs nincs! a 35 frj; megfuccs; jó lesz a furfangos ficzkót Kanizsa felé üldözőbe venni. — Goletz József és sógora szót fogadtak és még azon este besétáltak Nagy-Kanizsára; — V»*ll órakor értek a városházhoz és itt az Őrtanyán jelentést tettek, hogy ők szeretnék azt a ficzkót a város területén keresni — Elmentek tehát a patrotlal és rövid idö múlva megtalálták a garabancziás diák urat a Barnaki-féle korcsmában. — Rögtön felismerték s a rendőrök elfogták; a 35 írtból 28 frt és néhány kr. még náfu volt tehát-csak 6 frt és a hiányzó krajczárokat költötte el.
Még mint fogoly sem tudta megállni, hogy a sikerűit stikli felett ne nevessen jó izüt
Másnap átadták, az illetékes bünt bíróságnak itt aztán, már a dolog regényességének egyszerre vége szakadt. — Az ördöngös Üczkó neve Horvát János, foglalkozása asztalos legény.
Tanulság: kincs az egészség és a saját arczunk verejtékével keresett vagyon, ae áhítozzunk" elásott kincsek után.
Népnevelés, jöjjön el a te országod.
Opsitos husza\'r.
- frt02 kr
Az-igy kezelt szőlőkben a mult év csei határban lett gyógykezelés.folytán bboé|.„eWl
.tárban tett gyógykezelés folytán » "•"•.^.v^^. "—"—•
70% v0\'t /¦ nyereség mint minős
é?i ebedet ilyen- és hasonló szebbnél-szebb mint mennyiségre nézve és ez, hiszem, szép képletek kavarogtak Össze-vissza egész eredmény.? szerint felajánlom a jövőben tarkaságban Goletz Józsi uram agyában, is fáradságot nem kímélő közreműködése- mig végre a kilincshez értek; itt felesz met a társaság részéről. | mélt de már "J"\'" megrökönyödött benne
NEUSIEDLER JÁNOS. * húszon kétezer forintos kincs utáni vágv,
__ . hogy egész gépiesen^lővette-a-ládafiíból
. .... \'az eladott ló árábó)\' félretett 35 frtot, az-
\' A garabancziás diak. tán elmondta feleségének és sógorának,
Hogy némely vidéken, sőt városunk hogy ök most milyen boldogok lesznek, közvetlen közelében is még mennyire ural-, csak a ló árát kell rászánni, —- ezek nem kodik a köznépnél a babona, kitűnik a tettek ellenvetést, hanem inkább a sógor következő kis történetből: j is ajánlkozott, hogy ő is kimegy a szántó
ket fehér penészpor lepi be, a szőlő Goletz József esztreguyei főldmives földre, ki is mentek hárman, Goletz József, píszokszin foltok támadnak, mely gazda mult pénteken, f. bő 7-én egykéd-: sógora és a garab. diák. — Megérkezve a foltok némely venyigék szeplős színétől vüen dolgozgatott szántóföldjén; e közben földön, a garabancziás diák legelőször is az által különböztetnek meg, hogy ezek egy meglehetősen jól öltözött váudorló átvette a 35 forint jutalmat, aztán pedig
czagás, csak a háziasszony és Gyurioak nem volt nevetni való kedve.
Történt pedig a sonkának újból való eltűnése oly módon, hogy mig Gyuri a szobában hosszadalmasan előadta a sonka törtébetét, a kíváncsiság mindenkit oda búzott azt meghallgatni, még a cselédek is mind az ajtón kívül hallgatták Gyuri gyó-nását, s mig Gyuri beszéde lekötö:te mindenki (igyelmét Pista barátunk felhasználta a kínálkozó atkáimat kiosont a szobából, sietve hátra ment a pajtáoa, felsietett a létrán, s a sonkát tálastól együtt lehozta, s a kapu hátamegett álló rozzant\' kocsi ülé;e alá rejtette. A/utáit ismét visszatért a szobába, ugy, hogy se távozását, se visszajöttét nem vette észre senki.
Gyuri vigasztalhatlao volt s mint-¦ hogy már ugyís beboritá fátyolával az\' est a földet, mi pedig kora hajnalban haza szándékoztunk utazni, — még jó hosz-\' szan tartó szent János áldásának elfogyasztása után elbúcsúztunk, hogy visszamenjünk A-hoz, akinél meghálandők voltunk.
PiWta már nnta a sok báiálkodást, s valamivel hamarabb elment, mi valamivel később utána. Gyuri nem győzte kérni Bátdnétöl a bocsánatot, s erősen ígérte, hogy ha előbb nem, de a jövő búcsúra lop a sonka helyett .egy két akkora sonkát.
A-hoz érve, daczára, hogy a földbirtokos még minden áron azt akarta, hogy
még maradjunk fent ne feküdjünk le, mi bizony mégis lefeküdtünk s röglön el is aludtunk. Ami nem is volt csoda mert kétszer kelt fel a nap auélkül, hogy mi lefeküdtünk volna csak egyszer is.
Reggel jókor felkeltünk. A. befogatott saját kocsijába s azzal küldött el bennünket haza.
Mikor a kocsira felültünk, Pista egy meny kő nagy papirba tekergetett, összevissza kötözött csomagot tett a kocsi fenekére. Még Tóth házigazdán kuak is feltűnt, s meg is kérdezte Pistától hogy: mi az kedves uramöcsém?
Bucsufia, volt Pista válasza.
Mikor megindultunk, Gyuri mindjárt elkezdte faggatni Pistát, — mert hát a sonka miatt a béke már régen szent volt köztünk. — hogy mi vao a csomagban. Pista egy ideig kurtán válaszolt Gyurinak, sőt mikor Gyuri tapogatni kezdette a csomagot, óvást emelt az ily túlságos kíváncsiság ellen, s mikor e miatt Gyurka komolykodni kezdett végre bevallotta Pista, hogy e bizony a szénabeli sonka
Mire Gyuri az első pillanatban szemét-száját eltáltotta, azután nagy nehezen kinyögte, hogy: i-i-igazán csak mikor Miska is meg én is biztosítottuk arrő\' hogy csakugyan igazán, — kaczagott fel Gyuri oly szívből igazán, hogy kicsibe mult hogy bele nem fordítottak bennünket a lovak ijedtükben az árokba.
Ezután elmondta Pista Gyurinak is
hogy miképen ju\'Ott a sonkához, egyúttal ünnepélyesen meghívott mindhármunkat ugyanazon nap estéjére sonkára.
Ennek örömére azután minthogy kocsisunk különben is mondotta, hogy jó lenne a legközelebbi faluban egy kicsit kapatni á lovakká.^mert biz azok nem sokat ettek, mivel nagyon korán indultunk — betértünk a mar nem messze levő falu korcsmája udvarába csapni magnum áldomást . \'
Az udvaron lehetett 8 — 10 paraszt kocsi, kiknek kocsisai szintén etetni tér tek be.
Miután a kocsiról leszállottunk. Pista átadta az öreg János kocsidnak a csomagot figyelmeztetvén, hogy arra jobban ügyeljen, mint a szeme fényére, mire János megnyugtatott bennünket, hogy Ő nem megy el a kocsitól, de meg jobb helye lesz annak a csomagnak a kocsi ütésében, i rögtön szemünk láttára be is tette a son ká: a kocsi ülésébe, mi pedig bementünk az ivóba, küldvén ki Jánosnak a kocsihoz egy üveg bort, csakhogy el ne távozzék a kocsitól
Miután János megefirtettés megitatott, újra felültünk a kocsira és ttzerencséseo meg is érkeztünk Hegyesbe.
Mikor a kocsiról leszálltunk, Pistának első gondja volt Jánostól elkérni a gondjaira bízott csomagot János sietett is rögtön felnyitni az ülés deszkáját., hogy át
H U-s k.
— Gyász istentisztelet. Istenben boldogult gelsei Gutmann Henrik ur emiékére a helybeli izraelita hitközség f. évi márczius hó 16 án délelőtt 11 és \'/a órakor szónoklattal egybekötött gyász istentiszteletet rendez, mely gyászünnepélyre a t cz közönség tisztelettel meghívatik.
A hitk. elölj íróság.
— Ö Felsége elfogadta Tisza Kái mán miniszterelnök leköszönését s Gróf Szapáry Gyula bízatott meg az uj cabinet alakításával.
— Rózsavölgyi Gyula, Nagy-Ka nizsa város szü öttje Budapest főváros főjegyzőjévé választatott meg. Gratulálunk!
— Bégi temfitóhely. Magyar-ut-czában levő Krausz-féle ház kertjében tavaszi munkálat alkalmával márcz. 11-én délelőtt régi sirbohra bukkantak. Erö-téglafalazaton nyugvó bolthajtás alatt tel jesen elmállott koporsó omladéka közt üvegrészek találtattak, mi arra mutat, hogy a tetem üveg alatt vált hamuvá. Egyes csontrészek még felismerhetők voltak, de amint hozzáértek, szétomlott Vaspántok is találtattak a sirüregben. mive-valószinüleg a koporsó volt összekapcsolva. A téglákon H- B. E. betűk létsza-
adja a csomagot, és — egészen elbü\'t mi kor azt látja, amit nem Iá>, t. i. a sonkát
Hát hová az ördögbe lett. pattant fel Pista, hiszen kendnek adtam át!
Igen is kérem alássan, szóiott az öreg János, nem is voltara én távol a kocsitól egy \'perczig se, csak akkor, mikor a lovakat a kúthoz vezettem itatni, valami akasztani való akkor vehette ki az ülésből.
Mit volt mit cenni, kéayteleoek voltunk belenyugodni p. sorsba. Az egyik em ber tervez, a másik ember — végez.
Hágj Sifldor.
Enged s íagy, Birmilyen nagy. Sí itt a szép kikelet A »x ere lem Is megterem, Bármint tárja kebeled. Mert aárva bár, 8»*r elmet var. A» latén igy teremtett, Hiaa aa aeto 41, Bar élni vél Ki «oh\' aem meretet*..
Hol isiraz ig.
Hol Kép viric!
Hit a Urméaaet felvAlt
Jó ?1 rot* idS
Yiltoiva jS,
Mert a világrend igy Ud ;
Minden, mi 41,
Éa minden, ntí kél,
ÉJ minden, mi caak terem,
Eltaaliodó éa halandó.
Caak nem a bfi aaerelem.
JOSEFi.
nak. Sajnálatos, hogy mielőtt betemette tett volna, szakértői szemle alá nem véiet\' tett Jövőre, ha ilyesmire bukkan véletlenül valaki, tártra kötelességének bejelenteni a városi hatóságnál, hogy szakértői szemle alá vétele elrendeltessék. E Krausz-féle ház birtokosa előbb Scbetz Albert ó előtte Lőwenstein máskép Fe kete Hirschel vo\'t Ez pedig e század elején égy földesúrtól vette zálogba. Valószínű, hogy egyik Ősi nemes család sarjának hamvait csókolgatták most a tavaszi nap sugarai. Különben az is meglehet, hogy e helyen kisebb felekezeti temető rolt mely esetben a további ásatások vezethetnének nyomra.
— Eljegyzés. Strem József Nagy-Kanizsáról jegyet váltott Feuer Malvin kisasszbuynyal Budapesten.
- öngyilkosság. Részvéttel vet-r tűk i leverő hirt, hogv Thomka Endre u-Lajos fia, fögymnásíumt tanuló, gyógyitz. batlan betegsége (Epilepsia) mia-t márc e 9-én délben agyonlőtte magát Temetés másnap délután történt Béke hamvain \'.
— Lelkész-választás. Jávory Nándor nagy-kanizsai ev. ref. mission. lelkész urat somogymegyer viszlói ev. ref. lelkészszé egyhangúlag megválasztottak. Állomását 1891. tavaszszal foglalja el.
— Legújabb hír szerint nem 10, hanem 12 királyi tábla létesíttetik s Dunántúlra Győr, Nagy-Kanizsa és Pécs székhelyijei három osztatik be. Lakások felül már tudakozódások is történtek, erre nézve kijelentjük, hogy hiteles adat szerint jelenleg 139 kisebb-nagyobb lakás áll üresen, a számos épitkezés, de legkivált most tavaszszal a katonaságnak kaszárnyába való költözködése folytán, raég-egyszer annyi lakás jő üresedésbe. Nemcsak a táblai birák, de a segéd- é? szolgaszemélyzet is válogathat a kényelmes és kész kisebb-nagyobb lakásokban. Ebben a tekintetben sincs Nagy-Kanizsán hiány.
— Uj segélyegylet. Rákosi Jenő elnöklete alatt „ Fővárosi hirlapki.tdóhi-vatali tisztviselők segély-egylete" alakult, mely egyelőre a fővárosra szorítkozik, de idővel kiterjeszkedni kíván a vidékre is. Lapunk kiadóhivatalához az 52-ik számú gyűjtő ív küldetvén, felhívjuk az érdekelteket teszés és tehetség szerinti adakozásra. Az iv visszaküldési határidő f. évi május 1-sÖ napja.
— Tűz volt Oltárczon márcz. 11-én este, elégett 6 ház és 4 pajta. Hir szerint gyújtás folytán keletkezett.
— — A „Kisdednevelö Egyesület-szombaton f. hó 22-éu d. u. 3 órakor a nádor-uiczai óvodában választmányi ülést tart, melyre a t. választmányi tagok ez u;ou is tisztelettel meghivatnak.
— Felolvasások. Dr. Síücs Miklós törvényszéki biró f. hó 13-án tartá felolvasását ,Az egyéniségről1* a -pjlgán-egy let nagytermében, mely ez alkalomból zsúfolásig megtelt .városunk tntelligentiá-jával, mely valóban a legnagyobb élvezettel hallgatta végig e széy tudományú férfiú szellemtől sziporkázó, gyönyör^ nyelvezettel szabadon előadott fejtegetéseit az egyéniségről és ennek fundamentumáról. A felolvasót, azaz helyesebben előadót a közönség zajosan-megéljenezte.
— PópioiAIbeftk. r. tanár folyó hó 22-én a „Casinóban"; Szalay Sándor a ,Z*la\' társszerkesztője pedig 2ő-én a .Kereskedő ifjak* egyletében fognak felolvasást tartani.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában: március 16-án vasárnap: dr. Schreyer Lajosné és Darázs Malvin. 17-én Dauscha Ottóné és^Wajdíts Irma. 18-án Oszeszly Antalié és Weisz Karolin. 19-én Weiser JÓzsefné és Schreyer Neliy. 20-án Somssich Lörinczoé és Erdödy Sarolta. 21-éo 0!\\p Satimné és Weisz Nina. 22-én Bogyay Ödönné és Cseresnyés Etel.
— A dél-zalai takarékpénztár á -népkonyha czéljaira újonnan 50 frtot adományozott, melyért ez uton is hálás köszönetet mond az elnökség.
— Ax eszteregnyei babonás esetről külön czikkben emlékezünk meg, egyik „obsitos huszár" munkatársunk kedélyesen irta le.
— Heti biztosok e héten a „Kisdednevelö Egyesület* óvodáiban Juhász Györgyné és Mantuano Józsefoé választmányi tag őrnők.
— Véglegesítés Vanicsek Kamilla perlaki állami elemi iskolai rendes tanítónőt jelen állásában végleg megerősíttetett
— A Csáktornyái kirposta- és távírda vezetésével Tóth Lajos pécsi posta és távirdatiszt bízatott meg.,
— Aradon a f. év augusztus l-jétől október 15-éig .Alföldi és dél magyarországi általános kiállítás* t rendeznek az aradi és temesvári kereskedelmi- és iparkamarák területére kitegedőleg. Ehhez képest a kiállításban Arad, Temesvár, Versecz és Pancsova városok, Arad, Békés, Csanád, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes- és Torontál vármegyék gazdasága, ipara, házi ipsia és kulturális fejlettsége lesz feltüntetve; gazdasági és ipari munkagépekkel. szabadalmazott1, uj találmányokkal s oly czikkekkel, melyek mégis-
HUSZONKILEKCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
r
MÁRCZroS 15-én.
mertetése kívánatos, bárhonnét részt vehetni. A kiállítás védnökei Arad sz. kir. város és Aradmegye törvényhatóságai; a bizottság ezeknek küldöttein kivül az aradi kereskedelmi és iparkamara és az aradi ipartestület képviselőiből áll. A kiállítás, mely iránt a felölelt vidéken máris igen élénk érdeklődés nyilvánul, a Maros part és a Kiskörút között lévő parkoan s ahhoz csatlakozó üres területeken külön e czélra emelendő épületekben lesz elhelyezve. Ez épületeken már javában dolgoznak s azok igen csinos képet fog nak nyújtani agy külsőleg, mint tartalmilag, mert hazánk e délkeleti részén az ipar igen sok ága nagy fejlettségnek Örvend s bátran kiállja a versenyt, mig a háziipar terén igazán sok szépet és érdekeset mutathat fel A kiállitassa) kapcsolatban tóobféle-koiigresszu-i, gyűlés és {La-nepély terítetik; így ezzel eg? időben lesz Aradon az ipartestületek országos
gármester van. — A megtalált .Kleopátra koporsó\' hamisnak bizonyult. — Egy nápolyi orvos az Örök ifjúság (?) szerét találta fel. — Parisban oly könyvkereskedés nyilt meg, hcl kizárólag nők által irt müvek érultatnak. — Az Eifeltorooy emeleteit! ujabb számitáa szerint egyszerre 10 ezer egyén tér el. — New Jerseyben a mérges anyag czimletére tartoznak a gyógyszerészek az ellenméreg nevét is odairui. — Egyptomban 5 ezer éves végrendeletet találtak — A zürichi magyarok gyá-zmisét tartottak gróf Andrassy Gyuláért.
— Czigarett-szikrák czimmel szedte össze nagyon csinos kis kötetbe Márkus József kiváló tehetségű fiatal iró, az igazi esprit-vel lelt ötleteit s humoros
gyűlése, a kereskedő ifjak orsr. kongresz-1 aforizmáit. A száz oldalra terjedő elegán;
vat-melléklettel együtt egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 fri 50 kr., s a kiadóbi vatal (Budapesten, nagy korona ntcza 20. sz.), melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon inté-zendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve sxolíál mutatványszámokkal.
— „Teremtsünk igaián magyar Ipari" czimü igeu érdekes könyv jelent meg Sepsi Szent-Györgyön Huszka József ipariskolai tanártól, ki e könyvét Potsa József háromszéki főispánhoz intézet nyíltlevél alakjában irta meg s 50 db magy. stylü tárgy rajzát közli, melyek a székely népizlés főbb aiakjait tüntetik elő. A de rék szerző hazafias elismerésünket érdemli meg nemes irányú törekvése- és buzgalmáért. A kiadványt melegen ajánljuk főleg ipari és polgári iskolák használatára.
— „Magyarországkereskedőinek és iparosainak czimtára" szerkesztette Dr. Jekelfalu\'sy Jó/sef miniszteri tanácsos
apunk hirdetési rovatában, igen előnyö
Vasúti menetrend.
Inául Kanizsáról.
ReK(íet.
Prágerbof 5 óra 18 perczkor postavonat Barcs 5 óra 28 „ postavonat Budapest 6 óra 4 „ gyorsvonat Budapest 7 óra 30 , vegyesvon. Bécsújhely 8 óra 55 „ postavonat
Délben.
Rohseiden\'» Bastkieider fl. 10.50 per Robe und bessere Qualitäten versendet porto und zollfrei das Fabriks-De;iot 0 Hecneberg (K. u K HoflHierant) ZQn-icb. Muster umgebend. Briefe kosten 10 kr. Porto 3S04 6
Felelős szerkesztő és kiadó: BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
szusa s október 6-ikán a*, aradi tizeohá- [kiállítású kötetke, mely Smger és Wolfnercárban ajánltatik megvételre. Tekintettel rom vértanú emlékarÖbráoak leleplezése. (kiadásában jelent meg, csupa élez és, arra-, hogy ilyen óriás adat- és anyagbal Lesznek időleges állat-, gyümölcs •, 3ZÖÍŐ-, ¦ szellem. A szerző hat czim alá sorolta öt- j mazt tartalmazó nagy munka hazai iro és virJgkiálliiésokw, valamit; t mébészgyü 1 léteit. Ezek: I. Leányok, asszonyok; II. j daimuakban nem mindennapi jelenség,\' a lés. A kiállitási-bizoiwág — diszelnökei Mi férfiak; III. A szerelem filozófiája; IV. \\magunk részéről is ajánljuk a Dr. Jekel Fábián Lászíp\'főispán, Salac? Gyula kír.| a szerelem misztériumai; V. Toilette tit Ifalussy-féle czimtár megrendelését. —-
tanácsos araüi polgármester, Ormos Péter kir. tanácsos oyug. aradmegyei alispán, elnöke ifj. Kristyóry János ipartestületi elnök, titkár EMUés Líszló lapszerkesztő ti ipartestü\'eii titkár — mindent elkövet, bogy & kiállítás híven mutassa be Délmagyarország s az Alföld marosvidéki részérek produkezióját és uein szeiived kétséget ho?y igyekezete sikert ér el s Ara dot az idén a zóna segélyével az ország minden részéből sokan fogják felkeresni, rövid idő alatt nagy arányokban dött hazafias szép város meg is érde-
— Megyei r. h. Szegletb Mihály aka i bérlő.-jegyet váltott Stefanirh Mariska kisasszonyával. — A keszthelyi vaspálya
Ill-dik mozdonya is elkészült. — Krausz
Ede tapolczai kereskedő, fizetésképtelen
lett — Perlakon 3 ház égett el. Z.-Szt-
Gróthon a kisdedovoda javára rendezett
hangverseny 204 irtot jövedelmezett.
Zindl Antal egykori csáktornyai tanító
meghált\'
-- Hazai r. h. A. szegedi árvaház-\'gyobb érdeklödé:
javár s az ottani takarékpénztár 12 ezer forintot adományozott. — Gr. András? v : -yuláosk- -éil&iüköluéíren, szobor eoifUetiií Bpesten. — A .Veszprém" szerkesztését Várkonyi Dezső vette át. — Vámbérj Ármin Tirolba uta/ik. — A pécsi megyéd püspök szegszárdi óvoda alapitásárc 500 frtot adományozott. — Mátyás király elhalálozásánik 400 ik évfordulója ápr. 5-éu lesz- — Bajsán egy 12: ujjú juhász börtönében felakasztotta magát. — Az aradi tanfelügyelőt utczán egy veszett kutya megmarta. —Kossuth Lajos nővére. Rutkayné májusban hazánkba jö iáiogaiásra. — Baokjpeyforgaiuiunk ez idő szerint 411.993.813 frt.
— Külföldi r. fa. A román királyné beteg. — A párisi világtárlat 9 millió frakkot jövedelmezett. — New Yorkban, mint víz. ugy tejvezetéket szándékoznak berendezni. — Görögországban 400 pol-
kok: VI. Innen-onnan. Márkus József oly író, aki finom érzékkei tudja megkülönböztetni a gyöngéd pikantériát a banalitástól és a nuditástól. Ezt a .Czigarett-szikrák" mÍDden lapján bebizonyítja. A közönségnek évek óta kedveltje Márkus, ó az egyetlen az Összes magyar irók közt, aki úgy elleste az Armand Sylvester és Catulles Mendes genre-jének finom titkát, bogy novella-kötetei, melyek rávallanak a tanítványban a mesterekre, a legnagyobb mértékben kapósak. Legújabb kis kötetében százával találja az olvasó a pompás ötleteket, melyek legnagyobb részében igazi humor van. A kötet 60 krajezárért kapható.
— Bródy Sándor, Faust orvos. Az Egyetemes Regénytár legújabb kötete Bródy Sándor annak idején oly nagy feltűnést keltett regényét bozza\'mint a kőz-kedveltségü vállalat V. évfolyamának 10-ik, az egész gyűjteménynek pedig 82-ik kötetét, Bródy Sándor,.\'ki mint reálista regénviró egyedül áll irodalmunkban, e müvével nemcsak a sajtóban keltett feltűnést, de a nagy közönség is a legoa-fogadu azt. Ennek
Pragerhof 2
Sopron 2
Barcs 2 óra 25 „
Szt.-Iván 5 óra 2G d. u.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat postavonat postavonat postavonat
iáriaMli gyomor cseppei,
lilhlztosstbh fliúQYszer »Inden o,nw híjait
vegyesvoní
Este
Egyúttal figyelmeztetjük t. olvasóinkat és különösen oIvasóegyesület"inke.t az „Érdekes könyvtár\' első négy kötetére, mely négy kötet, a , Magyar Kereskedők Lapja* \'kiadóhivatalánál (Budapesten, Er-zsébet-körut 27.) két frt bolti ár.helyett egy frtért kapható. — Ásandó értékkel s beíbecs\'csel bic a „Magyar Kereskedők Evkönyve" eddig megjelent öt kötete, és a „Magyar Gazdák Evkönyve" eddig mtv jelent két kötete. Mind a két kötet ára csak 3 frt 50 kr. —. .Magyarország mezőgazdasági czimtárának ára pedig 12 írtról három forintra szállíttatott le. — Az érdeklődök a közelebbi feltételeket lapunk hirdeté-i rovatában megtalálják. Még netalán szükséges felvilágosítással szívesen szoigál a „Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatala Budapesten.
Pragerhoí 12 óra 35 perczkor gyorsvonat Budapest 12 óra 26 , postavonat Bécsujh. 12 óra 34 , postavonat
Űrien* Kanizsára ¦
Reggel.
4 óra -16 perczkor postavonat
4 óra 26 . „ postavonat
5 óra 54 „ gyorsvoant
8 óra 9
Bécsujh. Budapest Pragerhof Szt. Iván.
: bopron I Pragerhof • Barcs
vegyesvon
Délben.
Ki nyert?
Húzás márcz. 8-án. Budapest: SO 70 S8 46 5.
bizonyságára Bzolgál az.\'bogy a Singer Wolfner czég most már a második kiadás- \' bau bocsátja kj a Faust orvost és csak előnyére lesz a regény elterjedésének, hogy az Egyetemes RegényUr csinos j egész piros vászonkötésü 50 kros kötete-\' iben jelenik meg. Az Egyetemes Regény tár következő 2 kö:etében ismét eredeti re-: gényt hoz, még pedig a pályázaton első sorban dicsérettel kitüntetett regényt.-
— Nincsen a magyar családoknak olyan gazdag könyvtára, melyben annyi j Lzellemi szórakozást találhatna a család ! minden tagja, mint a mennyit a „Képes! Családi Lapok" válogatott közleményei |[^"J^iT nyújtanak. Nincsen a családi életnek s a gondosan vezetett magyar vendégszerető háznak olyan kérdése, melylyel e lap melléklete a „Nő a házban* szakavatottan ne foglalkoznék. A „Képes Családi Lapok" ilöfizetésí ára a „Nő a házban" czimü di-
Szerk. üzenet.
. E Átnéztük i
eltett\' időbeli !apo rt nem találtuk.
van; még: es-1 a t\' heKég féîreie-
kat, de a kérdés.
— Ciprui. Forrásban agyán nem kliölbetok, de m»rbetlen jelei"\'-mutatkozó
bő olvasol «ÉL megfogják érlelni a nemes gyumllesíiket. Bátran előre\'
— S V. Terjelteimess\'íge mistt aem kíitSl-hetjük. TirjryiUgoí rövidség.
— Szombathely. A kérvényt beadtuk t-s sikeres eütitísése megijtértetet:.
— M. Vissiakaptok. Sok isereaeiét!
— .Linihoí * Nem kö«8lhet5.
— KG Mielőtt a. kö:iyvet nem o\'.vas-nolhatuak hozzá C*\'k aion
könyekröl kűtiünk ismertetést, melynek tilt-teletpéldány.: b-küldetik hoztink
— K. Bpttt. Megérkezett.
— A ok önk. ta*oUó;egylet hivatalos közlem-nyeit \' miatt jövő munkra >..... kénytelenek
— F-r. \\ sierkesitöiítí «em refle.ti\' az ajaulatra. Tessék a kiad^aivatalbo* fordtilm
1 óra4-l perczkor postavonat I óra ÍŐ\\ „ ¦ postavonat 1 óra 40V „ postavonat 1 óra 59 B postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujb. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs II óra 34 „ postavonat
C:ölérhetl»n httiia liétTSgr
büiöi fthe[tL nTinra íelbö-fasrev nél rekedés, (KoUkai itvomór Uurut. ci\'om0-
oot Homok el oara kepio-tnlstgos elnyilkisodis, lakK, undor és hanTtnatt ¦ iben mcgTiünteti»rarsJis( h». sí »¦ gyomoT clroatlsitul
:n,-n> m-Ic:--*:. j;.krekeűest,«j \'- HíiliaJ k? " "iro:
•. evk-yit lép, vese, és
»i*nveres b*nt*lm»ks.t. — Egy veaiegy- QV«: lrs hi«nilitl irtsiltssssl
.„Ot *0 Kr. kettős D.tg 70 Kr. ™"P°a«^\')Lld^
""^fís! Avslódi MiriaxeUl gyomor ^(jpeílW féleképen alái^-ztaUiftk í h»mislt.tn»te * v*3*? val,diii Ky»t..un: c-k s;>k ^\'-^""^ \'\'i melyek uveiee, egi- vur^s, fl * fen" \\- ; : ,:..t: ;>i;í;rt.s v-= . ^¦¦ívh,s melyek mellékelt hiíxnalíti1 ntasltisin « i.- M «m tüntetve hofr, « Krem-ilerb^n. (inzek H. kOByrnTomdaJaban nyorntwat^t
A Keoiéajfaéklés e* «ékrekedii
Máriazella saÄSÄÄ^g
, , . -,..Vií«> ;.r;: ^i.mi«t«a»k,
kV :,-k.-rcs <:,-i;,.-.\'.ial 1 írt. Apetlie."l*(t"
¦.„¦k-.n:.- : !ekerc- i frt. lír.. 1 tekercn
1 frt. kr.. :> -.-k-ro- 3 fri. x> Kr. ert, C!.om«((olas M pojtabér m-türícn küld.-lik meK. .
nak ^iii-tetele. mituJen KiurStstl uUilttíbin fe^al
,Ur"*VÍipiS!elli giomorc*«pf*k is Wrisasw kaphatok
Nagy-Kanizst : Präger B41a é« Bo lus Jóraef gyogyBterea» uraknál. Babo-088: iüas g^figysseréss arsii. Kohn 8ándcr gvágysz\'erési nrnil Harozall : Kőrös Victor gyógyszerész urnái. Oío-nits: Böles Béla nrógyaaerise urnái Szent-Gothárd : Tomcsíui Leopod. gyógyszerísi urnái.
MEGHÍVÓ.
A NAGY-KANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
1890. márczius hó 24-én délelőtt 10 ór&kor saját helyiségéteii
rendkívüli közgyűlést
tart,
melyhez az intézet részvényeseit tiszteletettel meghivja
AZ IGAZGATÓSÁG.
Tárgy:
Az alapszabályok 61. §-a értelmében, a megüresedett igazgató és
másod igazgatói állás betöltése.
JEGYZET: A t. ca. részvényesek Sgyelraeít-tnek, tattzerírtt rravai\'S-tap-jailtat CiM év márcains bá 22-ik napján délelőtt 10-12 é< délután 3-5
as intéaet helyiségében itv. hetik .„lrMeeje*\'eitetik:. bogy ax *lapat*1»Ílyok 64 g-a sserint sxavaaati jogot « I7»*oroloat, kinek résavéaje a kötgyQIést megelőiSleg 4 héttel nevére átíratott.
Peronospora-fecskendő
(Allweiler-8zerkez6t) g
szakértők által a lekezelsz, elismert készülék.
FÉl[8ZBIISZMzaSZŐÍflleíBlJf8|!iBL I
(peronospora vitlcoln) 3^
a levélhullás ellen. %
Az egész készülék minden tekintetben kifogástalan gyártmány, 3fc>;
melynek részei bármely savas oldat által kárt nem szenvednek. gr
Kezelése egyszerű, bárki által eszKözölhetöi *M í|
raktár: {jüjrei1 níltnann HU «eí6.tHAüsERJANos. g
NAGÍ-KANIZSÁN.
^ IV Xrj.gyiék é, stasitis bírmenfe. *^t$ 3948
m _ %
JBV" 20 év óta ösmert ^s
J BKRGER-féi. orvosi L>
Í KÁTRÁNY-SZAPPAN S
Az 1889. Párisi vlláe;-kinllitá.son arany éreiu-3743 mel UHQutetve.
±L*±±±±±±±±±±±
A néhai Tóth Lajos ügyvéd hagyatékához tartozó Szent-gvörgyvári és a Szabadhe-gyen lévő régi és; Kooh-féle
: nőllőbirtokok Rztillös területe feléből, szántóföldi, kaszállói
I része pedig egészben vagy kisebb részletekben is bérbe adandók. Vállalkozni kivánók
, f. hó 23-ig jelentkezhetnek a Tóth LajüB-féle házban.
orvosi tekin-élyek ált«l ajánlva Ausztria-MagyarorBeagban, Franczia o-szág, TíémetorflEág, Hollandban, Scöveiceban, Romínban a\'bi. mar üi év óta fényes sikerrel baasnaltatik 3270 12 —12
mlnaennemű. ToörJtiltegeli,
mint szinte az arezbór mindenfele tiaztutalaiiságai " ellen kulooöien a rüb, ae idUl: éa pikkely sömör ellen, a köss, a s3m3r repedveny, a fej és szakái eilen, a iteplA, máifolt, ugynevezeí* retesorr, a fagyda<;, a lábiizadas, a gyermekek vaíamennyi külső fojbetegségeí ellen. Ezenfelül miode-kinek mint a bőrt tiaxti\'c mosdószer ajánltatik.
Ira (lardbonkiut hasonlat! utasítással együtt 35 kr. A Berger-féle kátrány szappan 40%-a tömény f*kátrinyt*
tartalmaE felettébb guodosan van készítve sléoyog\'serj kűlónnnzó és minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szapp- Alól, mert erin ssappan 35% gliczerla anyagot tartalmaz, fiinom iünts- . ?t —
Ss&íásofe U&erflése végett
a gyógyszertárakban világosan Bsrger-féle kátrányiszappsn
kérendő s ügyelni kell a zöld csomaoglásra. számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883-ban.
EyyedüH helyettea o bel- és külföld részére
gyógy. Troppau
3 agy "Kanizsán Pragtr Béla gyóeyeíeréaiuél.
EE
*~
%
L Ai HFJiL
J Ii agy-1
m BacBhizasok é< iadakízé-zi I« kűlúesdik.
1
srWsfV^V^SWVVVWVrWWV^^^
HUSZOSKILESCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZL.ÖKT
MABCZIÜS !5-éo.
O Gr- 3NT A. O-
A miskolczi gyalogsági és levisiaktanya összes csatornázási <Letán" és -í\'zementmunkáinak vállalkozója.
~ SARTORY OSKAR
épitő-anfaíoi ratíára ti mml-m mn
Nagy-Kanizsán.
Van szerencsém azon tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint ,-aktáromban a legkitűnőbb minöségii
mező- és vakolat-gipsz, építészeti mész. hydr. mó3z. román ce ment, la román cement és valódi perlmoosi portland cement
ké?zle;et tartok eredeti gyári árak mellett : továbbá : a helyben berendezett cement áru gyáramban kitűnő és valódipoitland cementből készült cement-lemezeket természetes .vörös és fekete szinben. kö önféle nagyságban közönséges és mestersé ges márványban gyártok mindenneoiü épületdiszitméuyeket, szalutok, elvállalok ce-ment éj literi" munkalatokat, u. m. venicziai-terrazi gránit, mozaik padozal-Ulapzat vizveje\'ő cement-csatonia, falak szárazzá tétele, vízvezetékek hehreálJitását. szarvasmarha abraksoromjiók abraklehiitő kádak és vízgyűjtők elkészítését.
Steyer homokkőt, karsti és karrarai márvány r. kelbeimi lemezt, elszigetelő kátránros lemezeket — külöaösen előnyösek faiak száraz állapotosni megtartására - k - re? zt ágakat, faikapcsokat, a legjobb minőségű vasból gazdasági gépeket, ugy szintén szerszámokat stb. a legolcsóbb arak mellett szállítok, .általában minden az*-IK3gBSÍSÍBBÉpilés*eii és gép-zakmába vágó megrendelések — 7|i^3^^^ffla legjutányosabbau teljesít\'
j Kivánairaelő\'eges árszabásokat, minula-l pokat, rajzokat, fényképeket és míntadagtbokat \\ -mindenkor kész vagyok beküldeni.
°™eOIérez. etseJétSl hwTétt kiállítás. § Tricoche g
0 . Joöooooooóoooooooooooopopjiinj 0COGNAC 0 Trlchoche és tnrSa cog-nnci czég; 0ooo.
i :
ÉS 0
1* 0
«-t 0 ^ 2
"•s 0 ¦ i 0 1 «- - 0
11-0 Isi0 0
1820-ban alapított
0 hírneves gyárából. g
Soooooooooooo oooooocoooO
!•: IFJ. ROSENBERS MIKSA í
fészer- és esemege fceres6.eiéséeea NaGY-KÁKLJESAK.
K\'váló tiszteiette!
38«
SiRTORY QSKÍR.
% faszer- és esemege kereskeáéslöen ^ NAGT-KANilSÁN. ^
(Dél-zalai takarékpénztár, a „Korona" átellenében.) ^
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj
Q OrvQsUaK metnzsxalt Q
Q föIfllmizniAtUn Q
OooooO kitűnő gyógyhatású cognac. C0000J
2 Tricoche 2o«cjooooooc.oo»;;ooo : 200000O Trj(;ocho 0
o cognac. o MiadeaagM íSTáayTizek .. §cosnac.^
CooooOoooooooooooooooooooooaoJooooO
¦
¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦
¦ ¦
011.5. t 0 ifi I
A o 2. - ¦
¦0 0 0 0
c
0
c
0
03-I
13
PA L1 NEM TUDJA, .
spv a sok hirdetett gyógyszer koiul dVa felelne meg leginkább betegségi.- < az tíqe azonnal levelező - lapon Richter l Fkíadóintezetétől Lipcsében, a képekkei -llaWlil ¦„A. Biiep.bar.it." czimfi könyvecskét A nyzz: Fomtatott tiálairatíík bizonyítják, hogy a ecstében fogalt jó tanácsok követése által. csat tzren-meg-czren elkerülték a haszontalant ipái: kiadást, haaem még a vágyva fagyott, gyógyulást is hamar megtalál^ k könyv :- jye - küldetik tr"
0«0?50XOSíOSíC>í05í05<05>SO^Ü5í05í05SOííO>íO>íOí?03íOKO>eO>50
q tAhs kerestetik q
S egy régibb, kiterjedt üzletre. A tulajdonos betegeskedése folytán egy társ kerestetik. Egyének. S kik néhány ezer forint készpénz fdIStt rendelkeznek, biztos existencziát nyernek. O
Q Minden közelebbi e lapok kiadóhivatalában tudható meg. q
w X
OXO>r\\O^OíSO^O^O^O^OK03<OXOXOXOKO^Oít02<05íO><05>íO>íO
3538
LSODLAC-1 APÁTSÁG ( Franczia-Oraiág)
I)..:,, UAGt\'ELONN\'S, I>ri-r Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIIE, FOGPORA esFOGPASTÁI A
2 ARANY EREU : Brusset 1880, London 1884 A. lesnaeau\'b\'b illüxit«tések;
Feltaláltatott (9*fO lk t»«a BOUHtUOD PÉTEIl
1373
pnor aitai
: A futiaztelendö benedekrendi atyák fopvi-lek haaz-nálata, naponkint néhány CKppet be véve, megakadályozza és gyógyítja a \' fugák pdvasságat nwlyekntk feberaeget és szilárdságot ktiícsönoi, a mennytbe& a to^bust erüsít: a teljesen egeauégeaaé változtatja. « Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, i midón üket ezen régi es practicus készitintnyek-f re %yeimeztetjük, melyek a legjobb gyógy-1 ezeít^s a fogfajia ellem egyediili óvásért kéj
4 frt.
Keudkivül fouios
A frt.
Iparusokuak. Gvárosokr:ak. KünyvUraknak. Kereskedőkoek, Részvénytársaságoknak. Egyesületeknek.
Magyarország isarosainal és taMU czimíára
A ieL-Ljaijb hÍTitalos adsíot alapjai szerkesztette:
Dr. JEKJELFALUSST JÓZSEF
• . tacácsos a kereskedelemügyi miziissteriumb&c sat, sat.
Magyarország Iparosainak és kereskedőinek ezen nagy czimtára, mind»uje-leDt-kenyebb ip.ros. k«re»kedC, gyáros, réiavíuytársajáf, könyvtár, egyesQlet r-itere, igeu értékel aijagot tartalmaz.
Árát !5 friról: Mégy forintra szállítottuk le
és kérjük a megreujieleseket mi-lőbo a .Magyar Kere-tetiók Lapja" k\'adóhivataiahoi (Buúatest, Erztebet-körat 27 ozlntzni.) VT Aj111 jak lombbá
Magyarország Mezőgazdasági Czimtárát
tartalma/-.-.... a -.; .. r ¦ ¦ - ¦¦.. földbirtokos, bériók, -z^: a- . . kertészek, ló és maciiaiecjésztök, valamint koreikedök pontos czim-it, megyék izerlat rssdezve
3S40 ira TáSZODlÖléSbefl 12 frl lelteit: csak 3 forint.
¦Me^reud-lhetÖ a »M-gyar Ktreikedök Lapja* kiarióhivataláuá. Budapesten Ernéh,t-kórat 27 stim )
Végre iaCE,reutt6ÍbetŐ az ^Érdekes Könyvtár"
1" i loiszt Henrik : Heilbronni Ka-!/ ticta vagy a iQzpróba. [\\ Pord. Reviczky Gyula.
i.ra 50 kr.
töTeítfóö négy köteís
Chamiaso Adalbert : Sohtemil Péter csodálatos történeti}. Ford. Kormos Alfréd. Ara 50 kr
I
írnor Gyula: Júlia szerelme
és Ziziphus. Két eredeti elbeszélés. Ára 50 kr.
fi\'
evioaky Gyula: Apai örök ség. Eredeti társadalmi regény.
Ara 50 kr.
Versenytárgyalási hirdetmény
A .MAGYAR KERESKEDŐK LAPJA- előfizetési ara:
félévre 4 forint — negyedévre
MutatTiinyszamok. Ingyen kDIdelaet
ira:
« forint.
Zala-Egerszeg r. t. város képvifeiőtestülett\'nek f. evi márcz. hó 12-eii 646/Rig. S. 890 jhr. II sz. a. hozott.határozata alapján Zala-Egerszeg városában egy emeletes m iskola épitésériek bizlositása iránt 1890. évi márczius hó 23-án délt-lőtt 10 órakor i|] a polgármesteri hivatal helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok utján versen) tárgyalás íartatik. - - \' "
Felhivatnak ennéltogya vállalkozni szándékozók, hogy ajánlataikat a kitűzött tárgyalási nap d. e. 10 órájáig a polgármesteri hivatalh z czimezve nyújtsák be.
A később beérkezett ajánlatok, valamint általában a bármikor beérkezett táviratok figyelembe vétetni nem foguau. ~" -vAz -öt peesétlel zárt ajánlatok borítékán a czimzésen\' felül világosan kiírandó az építés tárgya ét a munka neme, melyre az ajánlat vonatkozik.
" \'Ajánlat nyújtható be az iskola épületének 40 382 frt L3 krral költségeit ö*z-szes munka nemeire együttesen, avagy külön-külön a következő csoportosított "munkanemekig, u. ~m.
——1. fold-, kömives-, kőfaragó-és különféle czímü munkákra^ - • i\'.
2. Acs
3. jC\'serepező „
4. Bádogos . B
5. Vas,illetve kovács „ B. Asztalos .
munkákra
munkákra
7. Lakatos
8. Mázoló 9- Üreges 10 Kályha
Az ajánlat az ajánlatot tevő által aláírandó.
Az ajánlathoz csatolt bánatpénznek készpénzben vagy elfogadható értékpapíroké §{
előirányzati összeg.
ban vagy a helybeli takarékpénztári betétkönyvecskékbén P nek legalább 5 százalékát kell kitennie
Az ajánlettevő köteles magyarnyelven szerkesztett ajánlatában világosan kijelenteni, hogy- a helyi viszouyokar, az építés helyét ismeri, valamint a terveket, költségvetést, építési feltételeket megtekintette, megértette és azokat mindenekben elfogadja.
A fenti határozatokból bármi tekintetben eltérő ajánlatok figyelembe nem vehetők. Minden ajánlattevő az ajáilatok b ladására kitűzött határnaptól kezdve\' két hétig kötve marad ajánlatához s a már benyújtott ajáulatok többé vissza nem vehetők.
Azon ajánlattevőknek, kiknek ajánlatai nem fogadtatnak el, bánatpénzük az árlejtés eredménye feletti határozathozatal után ki fog adatni.
A város képviselőtestülete fentartja magának ama jogot, hogy az ajánlkozók közül — tekintet nélkül az ajánlati csoportokra és árakra, — szabadon választhasson vagy a körülményekhez képest az egészre vagy csak egyes munkanemüekre uj verseny-| tárgyalást hirdethessen.
Az iskolaépítkezésekre vonatkozó" tervek, költségvetés, általános és részletes építési feltételek az ajánlati minta a városi mérnöki hivatalnál naponként d. e. 10 órától déli 12 óráig megtekinthetők, illetve beszerezhetők.
Zala-Kgerazegen, 1890. márczius 14-én KOVÁTS KÁLMÁN
polgármester.
Wajüta Jóiseí kfannyomdájíból Na^-Kanizsáa.
NAGY-KANIZA. 1890. márczlus 22-én.
Huszoilkilenezedlk éifolyam
Eiífizetési ár:
évre . . . . 2 frt 50 kr gyedévre . . .1 frtSÍ5 kr Egyes szám 10 kr.
HlR DKTKSEK S hsnábos pctil80rbB.ii 7, raáaodiz" ¦ minden további sorért 5 kr
NYILTTÉRBEN
petit rorohkétit 10 krért vétetnél ! Kincstári illeték minden ¦-¦gyí\', hirdetésért 3U kr fizetendő.
lap szellemi rémét Ül"t5 kili emények a nziírkf \'ztSségheL. yagi régiét yintí. kiíz\'eménye pedig ákiadóhivatalti\'i; bénneuw tntézenÜők :
A a l
y-K anizsú
ékpéüZtáli- pftl
Kéziratok vissza nem küldetnek
~A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparbauk", a „n.-kanizsai önkéntes tü/oitó-egylet\'\', a nagy-kanizsai kiscjcdneveló ?gyesület*,~ ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápiotézete", a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet"
delmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
a .soproni kereske
HETENKIKET EG
Előfizetési felhívás
„ZAL\\1 KÖZ LÖN Yu évi II. negyedére
Folyé évi márczius végével az első évaegyed befejezéséhez közeledvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kifenek elöfizetésök lejár, hogy azt mielőbb megnjitani szíveskedje nek. hogy a lap rerdes küldésében fennakadás ne történjék. Uj\'onan belépő előfizetőinket is bizalommal felkérjük,hogy megrendeléseiket idejekorán megfenni kegyeskedjenek. Ál tálában kérjük lapank t. barátait a további pártolásra és lapunk terjesztésére.
Előfizetési ár:
1890. é. ápr.—jun. évnegyedre 1 frt25kr „ , —szept. félévre 2 , áO , s ») n —decz. végéig 3 „ 75 „
¦Mely összegnek pos\'auíalványon történő beküldése a iegczélszerübb
Hazafias tisztelettel
Szerk. és kiadóhivatal-
A nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet köréből.
I. ^
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Alapszabályaink értelmében, kedves kötelességet vélünk teljesíteni, a midőn önök előtt megjelenve, a lefolyt év eseményeit felsoroljuk; nemkülönben a tisztikar és választmány működéséről lehetőleg Kimerítő jelentést adnunk^
Mielőtt a jelentés részletezésére térnénk, nem hagyhatjuk emlités nélkül, hogy talajdonképea a választmány és tisztikar mandátuma mai nappal lejárván s igy a tek. közgyűlés lesz hivatva visszapillantást vetni \'j évi^sáfárkodásuukra s birá-
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
latot toujií,.\'vaijon a megbízatásnak megfeleld "ff ~az elért eredmény; t. ). tapasztaltatott-e fegyelem és gyakorlat tekintetében haladás?
A magunk, ugy a választmány és tisztikar, valamint á-működő csapat részéről nem hiányzott az igyekezet egyletünk emelése iránt, de hogy intézményünk máig sem érte eí azon niveaut, melyet sikeres működés tekintetéből már a magas kormány is a tüzrendészeti szabályok megalkotása által neki szánt, ennek oka a hivatott hatóságoknál kere sendó.
A hiányok tehát, melyek tűzoltás körül sokszor mutatkoznak, addig el nem enyésznek, ^mig a rég várt tüzrendészeti szabály életbe nem lép s az után is csak akkor, ha az foga natositás végett erélyes hatóság ke zébe kerül.
Hogy ezen rég ismert bajokon valahára segítve legyen; azt java soljuk, tniszerint a mii kő/gyülésbjjl kifolyólag kéressék fel városunk te! tanácsa, miszerint sürgetné meg jogügyi \' bizottságot a tüzrendészeti szabályok megszerkesztése iránt.
Most pedig áttérve jelentésünk tulajdouképeni tárgyára; van szerencsénk első sorban felemlíteni, hogy az V890. évi közgyűlés egyik indítványa,, muly az egyenruházat és az uj rangjelzés behozatalára vonatkozott, teljesedésbe ment, s ma már a testület minden egyes tagja egyön-tetüleg van felszerelve.
Az -egyenruha árához feie részben, mint az „,hatóságilag kimondatott az egylet járult, a másik fele rész pedig a tagok* által téríttetett meg.
A nevezetesebb események közül megemlítjük, hogy a zalavármegyei tűzoltószövetség alapszabálya V belügyminiszter által jóváhagyatván. azoK kiuyomatva, hozzánk is beküldettek s a szövetségi: tisztikar oiegvá-
lasztatván, egyletünk részéről rendes tagokai elnök és főparancsnok, póttagul pedig a tjtkár választatlak be.
Ezzel kapcsolatban bejélentjük, miszeriot a megyei szövetség első közgyűlése városunkban fog megtartatni, a mely alkalomra már ezúttal felhívjuk becses figyelmüket és felkérjük a szíves támogatásra.
Az nrsz. tűzoltó szövetség a múlt év aug. havában tartotta 9-ik közgyűlését Székes-Fehérvárott, hol egyletünk szinte ^képviselve volt.
Az egyébb egyleti ügyek\' elintézésére tartatott 2 vál sztmányi és IS parancsnoksági ülés, melyekben 105 Ügydarab nyert\'elintézést. Belépett az év folyamán 6 tag Kilépett az év folyamán 7 tag.
A tagok létszáma az év végével 58 működő és 100 pártoló.
Az év folyamán mindennap az órtanyán rendes-, azonkívül a színházban kellően ellenőrzött őrség -állott.
Ezenkívül mult év május 1-én ünnepeltetett meg a hatezeredík őrség, — mely alkalommal a tisztikarból alakult diszórség tartotta a szolgálatot a föpar. vezetése alatt esti 10 óráig, mely után cse?jde3 esti lakoma tartatott az őrtauyán-éjji 12 óráig.
Tüzeset 9 fordult elő, ezek közül 6 érdemleges, 3 kisebbszerü; nevezetesen: 1 tető, 3 kémény, 1 konyha, 1 Utáló, 1 pajta, 1 szoba és a lazsnaki kápolna tüz. Mindannyiszor kivánt eredménynyel eszközöltettek az oltások. Segélyben részcsittetett 2 tag
összesea 60 frt.
Könyöradumányban 2 tag Ösz-
szesen 15 ,
Könyöradományban egy vidéki
tűzoltó 5 „
Vagyoni állapotunkra vonatkozólag jelentésünk a következőd 15 \'-nztári forgalmunk volt %vételben 1444 frt 21 kr.
Kiadás 1392 , 2$ ,
Maradt pénzkészlet 51 frt 93 kr.
Leltár értéke 6494 „ 75 „
Sególy-aiap I. könyv 2642 „ 47 „
* IL - 31 , 31 „
Uj beszerzési alap 244 „ 5 n
Nyogdij alap 519 w 47 ,
Kabát előleg betétben 256 , 18 ,
* hátralékban 97 , 43 ,
Összes vagyon 10345 , 59 A midőn ezzel jelentésünket befejezettnek nyilvánítjuk, nem _ mulaszthatjuk el önöknek megtisztelő bizalmunkért a magunk, ugy tiszt társaink nevében köszönetünket kifejezni.
X Nag^-Kanizsa, 1890. február 2.
Saller Lajcs
fopar.
Lengyel Lajos
elnök.
II.
Összesen: 80 frt.
Tartatott a lefolyt évben 2 nagy és 16 kisebb gyakorlat.
Jegyzőkönyv,
felvétetett a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletnek 1890. évi február hó 2-án tartott rendes évi közgyűlésén.
Jelen voltak összesen 52-en (pártoló-! és működő tagok.)
Lengyel Lajos elnök a megjelent tagokat szívélyesen üdvözölvén, a közgyűlést határozatképesnek kijelenti s azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szako-I nyi József és Neumann Samu urakat kéri fel.
Tárgy:
I. Olvas tátik2 az elnöki és főparancsnok! jelentés, mely egéfz terjedelmében jóváhagyó tudomásul vétetvén, az irattárba letétetni rendeltetett.
II. Olvastatik a számvizsgáló bizottságnak az 1SS9. évi számadásokra vonatkozó jelentése, tudomásul vétetik s annak alapján a felmentvény a számadók részéire a feniartandók fentartásával megadatik.
III. Az 1890. évi költségvetés követ kezűleg állapittatik meg:
Bevétel: Pénztár készlet .... 51 frt 93 kr
Nagy-Kanizsa város c\\i adománya ...... 1000 „ —
N.-Kanizsai takarékpénztár
adománya . . . . . ;,ű0 „ —
Í00 pártoló tag után á 3 frt 300 „ — Általány az első magy. ált.
bizt. társulattól ... 50 . — Biztosító ügynökségi jutalék 10 „ — Váratlan jövedelem . . . 20 „ — Összesen . . . 1481 frt93kr; Kiadás: Uj beszerzésekre . . . 120 frt — Két szolga fizetésére . . . (!00 „ — „ „ ruházatára . . 112 , — „ n jutalmazására . 20.„\' — - „ nyugdijára . . 96 » ,— Világításra ...... 70
Szerek javítására . . . . 70 „ —
Titkár és orvos tiszteletdijára 125 „ —
2 kürtös.......35 „ —
Jutalmazásra ...... 50 „ —
Nyomtatványok és irodaszerekre ....... 20 „ —
Tüziszolgálatok (fogat, fáklya és
üdicö italukra) .... 80,:— „Zalai Közlöny- és tűzoltók lap-
jára....... 7 „ —
Országos és megyei szövetségi
tagdíjra...... 6 „ —
Szerek tüzelleni biztosítására 5 „6Skr
Mosásra....... G „ —
Gyógyszerekre.....10 „ —
Beszedett tagsági dijak uíán
% jut ...... 6 „ —
Előre nem látható kiadásokra % L9 „ — Egyenleg mint maradvány . 13 „ 2^ , Összesen . . 14Si „ 93 „
IV. Solgálati érmek kiosztása. Einök sajnálattal tudatja, hogy az érmek, daczára a kérelemnek, a központ-tól Tjjjm érkeztek meg; mindazonáltal fel-olvgjpsíik az ez évbeni jogosultak nevei, s. pTlO éves szolgálati éremben részesülnek: Itothnfanu Béla, Knortzer.György és Schönbinger József. 5 éves éremben pedig Scherz Emil és Sattler Károly, a felolvasás tudomásul szolgálván, az érmek megérkeziük után a paianc&okság által kioszlatni rendeltetnek. V. Az elnökség, választ niáíi y, \'sz ám v i /. sgá 1 ó bi zo 11 ság és mii-:ködö tiszti- és altisztikar választása. > A felsoroltak nevében elnök meleg \'szavakban jelez köszönetet azon bt/a-
T 4 r c 2 a.
Elmélkedések márczius 15-ón.
Istenünk! akit mielőtt hogy ismerünk. Tüloltároknál .Haii.r- néven tinzt^lénk! K: Őseinket e drága fSldre hozád, S atyailag elb&lmoxád,
győzelemre le vcietéd Míg nevűk s fegyverüket tisztelte tevéd .
Eisdur v:i\'i;, mignem e bon mienk leve, Atyáok aztán, éa a .Magyarok istene*! Ki hogy biztotits saámunkra hitet, ¦ hasát, Ad\'ál bolrs királyt, s fejére saeut koronát: Melynek fénye S hatalma ma is fennragyog, g üdv ár»d áita\'a, és védve van a jo<-
S kegyelmedből immár tíz század haladt el, S hazánk épségben L1, benne a nemzettel. Hár tőrük, Utár, és száz mis csorda töri ránk É« sok betviazály s ármány ellen barczolánk, árpad nemsete él s átélt annyi veszélyt, Istenünk, jó atyánk bála neked ezértl \'
Isten! ki népek^s\'npmie\'.eknek létet adsz
IÖ 1 mű~t és jftvo végtelenébe Ütsz;
S hatalmad vezérli a nagy mindenséget,
S bölcsességed benne as emberiséget;
8 kijelolüd aljaikat ezredévre,
Ks csak magtd tadod mi csélod van véle.
lm a magyart üshonábil ide hozád,
S egy koiszak nagy feladatat reá bizád :
Hogy védjen ezredekre hat6 eszméket,
Mik boldogiijik az 6iz emberi.é3-et.
S mi megértők szavad és saent küldetésünk,
GyCztüak vagy haltank, de érte omlott vérünk.
hyolez szitád viharja zogott el fölöttünk Míg folyton a hit ét saabadaigért kQzdÖUOnk 1 E maroknyi nemzet és felkent királya Ezernyi ellennel szemben sikra «álla, 8 bár minden bosz elem, rink ellenünk áradt A magyar fegyvere tört, de ki nem fáradt.
Ám míg nyilt elíeiisé^einkkel küsdködéok S pttöl ka,.ott sebeinket kötözuetéuk, Egyik jó síomstéíntttt: A régi álbarát Csellé! fúrta be, ¦ itt nrri magát 1
| S kik megvédtük egy világrész kultúráját, ViseltUk ex álnok cselszö>5 igáját . . .
Hoztuk a csarnok, önkény terhes szekerét Bár többszer mentők meg veszendő életét; Nem egyszer mondtuk el .Vitám et Singri-\' [nem" !
S az ado t sn\'t nem mi szedtük meg iohn m .. S mi volt\' ennyi onfeiáMoxásunk bére ? Hdbúr ital ontott legjobbjaink vére!
Ilároín századon türtttuk és szenvedénk, S csaknem k-\'-só vala, mire felébredénk!
létünk már kialvóban Tála, Csal; itt-ott csendüli fel egy-egy keltőnk dala A nép ajka adta azt is szájról -azáj ra, A palotákba nem lelt bejathatásra . . .
Mignem eljött a felébredés ideje, r-N\'cgyvennyoIcz márczius tizenöt reggele", És jött aonyi dicső napunk egymás után, Hogy maga Clió a törtéoet érczlajjján Arany betttivid csak ext jegyezgeté. Kár egész világrészünk igénybe vevé.
Miutba dicsőült őseink kérelmére Hadúr akart volna próbát tenni véle : Hogy van-e hát élet árpád nemzetében,
| Avagy elpnhnlt már, s elfajult végképen ?
\' Van-e még keblében hit, és bonsserelem ?
j S volt oly fellángoló, mint még tán sohasem I
\' Petőfi ajkiról alig hogy elhangsa
1 Az elsó szó: .Talpra magyar, hi a haza\' !
1 Á nép százezrei felelt rá : .MküssQuk\' Ha voltunk rabok, de ezután nem lessünk!* S imaként hangzott e dal végig a hazán,
! 3 megmutattuk, hogy nem üres szó volt esopin.
j Midőn Eoasnth a honvédzaizlét kibontá { A nemzet virága sorakozott alá ; I A gyermek sirt, s az agg könyetett, zokogott I Hogy gyeage kezeik fegyvert nem foghatott
S hogy mi volt, s mit müveit ez ujonezhadse-[reg?
A világnak a történelem mondja meg . . .
De valamennyi ősünknek fenn az égben
Az Srörakönnyek csillogtanak sxemében
S leborulva zrnjtelc hálát isten előtt.
Hogy a magyar, ha kell, oly hós mint volt előbb
S nem kell elveszéstől féltni e nemzetet,
Ha ennyi, ét ilyen bősöket nemzhetett ...
S te tedod, ki a szivek és lelkekne látsz! Kik, és miért követték el az árulást ? Mért kellett annyi tenger könynek folynia. S annyi dicsőnek Mártír halált halnia? S hogy akit a már fáradt bakó ra-gkiméU, Setét börtOn mélyén sí-i életet élt . . .
S mért, kel lett haz\'tlannl bajdokoloia Kiknek legdrágább kincsük ép a hon vala ? S mért lábbal tiporhatni mind-nt, ami szent. S léba gunyuyal illethetni a védtelent; S jutalmazni a nemzetében! merénjt, És megvesszőzni a honleányi erényt!
Mindezt te jól tudod kegyelmes jő atyánk ! De ast is hogy mindezt miért mérted reánk? Bizonnyal nem, azért hogy mind elpusztuljunk, Hanem hogy a valót lassúk, és okuljunk! Mert egészében e nemzet bár mily dicső, h\'üzötte még sok a kegy, é> haazooieső . . -
Tehát hogy okuljunk, mert ej azért bukáak; S azért lett siralomvölgye éíes hazánk: M&rt Sofiai cselekvék az árulást, És itták fölötte a tort és áldomást . . . S mert akik legdúsabb javait élvezek. Hogy ők Magyarok is, többnyire feledék.
De bar mint aujtatánk, s bármint üidCzteténk, Türtok, de jövőnk felett el nem csQggedénk, Mert e nemzet múltja, s ezeréves joga Jövőjének is alapja, éa záloga. S ha aa árulát ketté ia törte kardját, .Si:in gyeugitheté, sőt aczélozta karját
; S ha mégis végre oly sok szenvedés árán \' Elnyomónk, a pedig saját magakárán j Az engesztelődét útjára tértenok, j S nemzet ós királya uj frigyre léptének. ; S a magyar újra ÓI, s királya vele ért, 1 Magyarok istene hála neked ezért!
De kérüok téged nemzetek nagy istene, , Elégeld meg, mit a magyar már szenvede\' f Adj békét, hogy végre oly sok küzdés Után ; Boldog napokat is élhessünk e hazán, I Add, hogy együtt monkálvt nemzet és király
Egyetértésben éljen, mig a föld fenáll.
FOM>Y FEBESCZ
A iegklseblv fenn.
Irta: MÉSZÁROS SÁNDOR.
Elmúlt az idő, a kor, mikor „nagy idők, nagy emberek" voltak, elmúlt az régen s csak régi irományokból, régen megirott könyvekből tudjuk, hogy ugy volt.
De a nagy időkre következett a legnagyobb, a legdicsöbb, mely elhozta e hazára az ébredés hajnalát.
Boldog idő, s boldog emberek, kik láthatták, mint kel a tespedésből, mint ébred a hosszú kinleljes álomból e nemzet s mint szórja- le tagjairól a síró, nehéz lánczokaf, a békókat. , „Talpra magyar I .. Mi hang volt ez? Kérdé kétes mo-solylyal arczáo a vidéki pór-, az apró nemes- s a nagy-, meg kis kun nép ?
Nem bírt, nem mert ez álomból keltő (szózatnak hinni oly hamar a nép, mert
azt hitte, csal; fülének mégcsendüiése okozta e. szokatlan hangot s nem hallja ezt senki, csak ő, csak ö :— a magányos.
De\'hangzott az tovább, hangzott és mindig jobban, s mig hangosadban dobogott a nép szive-, inig kipirult a halovány arcz, az előbb piruló arezok halványakká lettek.
Oroszlán fiákká váltak a hangra amazok s e.nagyok, kik a békjókulcsait tartották kezökl>e, nyulfiakká leltek és futkostak össze-vissza,, kérdezve fűtői-fától, mi lesz most a fejükkel, vagy a nyakukkal V
Felébredt e hangra a kunnép is, (pedig kiváltságos volt, jogot élvezett, nagyobbat, mint más nemes), mégis a hangra felriadt, s azt mondta, ha már ennyi jót élveztünk e földön, e helyen, megadjuk néki aze, mi tőlünk telhet, hiszen édes hazánk.
Gyűléseztek az egyes városokban, de legjobban mégis ott let.t a kunoknál.
Harmadszor ültek össze nemzetes ta-nácsurairaék.ott Fülöpszálláson, s az ülés folyt délután is, (nem hallgatta senki meg, hogy mikor harangozza a delet a harangozó) nem volt éhes senki, az ebéd még csak a^szökbe sem jutott.
OíPült bírói székében a tanácsteremben Túri István\'nemzetes főbíró urain s beszélt, javasolt, tanácsolt, buzdított, hogy mit, hogyan, miként keli tenni.
Gazdag ember volt a szószoros eV-leimében. Kétíves, szerető felesége, három gyermeke s hozzá volt még vagy háromszáz hold földje.
Az egész városban Dera lehetett apróbb, de becsületesebb embereket sem
áoSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIUS 22-ét.
lomért, melylyel 3 év tartamára az tagjai által részesittettek, s minthogy a mandátum a mai nappal lejárt, felhívja a közgyűlést az uj választásokra.
Ezzel kapcsolatban felolvastatik Kar dos Sándor alparancsnok levele, melybea kijelenti, hogy továbbra semminemű tisztséget el nem válla! ez tudomásul vétetvén, megejtetik a Választás, s. p. megválasztanak. Elnökké Lengyel Lajos egyhangúlag. Alelnökké: Grünhut Heorik egyhangúlag. Titkárrá : Knortzer György egyhangúlag. Pénztáré okká: Weissmayer Mór egyhangúlag. Orvossá: Augenfeld Fülöp egyhangúlag.
Választmányi tagokul: Vágner Károly. Thomka Endre. Keller Ignácz, Szom-nier Sándor, Csemics Károly, Szegő Gyula, Löwioger Ignácz, Szakoayi József Eben-spucger Leó, Gyöiffy János, Oszeszly Antal és dr. Bentzik Ferencz egyhangúlag.
Választmányi póttagokul: id. Fessel-hofer József, Szommer József és BiIIisic3 József egyhangúlag.
Számvizsgálókul: Píosszer Ignácz, Nucsetz József és Bódis János egyhangúlag. V
Működő tisztekké s. p. főparancsnokká: Saller Lajos egyhangúlag. Alpa-parancsnoki tiszt betöltetlen. Mászó osz-tályparancsn.: Bódis János egyhangúlag, í. szivattyús oszt. parancsnokká: Scherz Emil egyhang. II. szivattyús oszt parancs. Neumann Samu egyhang. TüzvédÖrpa-""Nn - Lengyel Lajos egyhang. Tűz
A nevezett egylet ennek folytán ajánlkozik arra, hogy monarchiánk azon cz\'él-jainak,kika Transvaalba irányított kivitel iránt érdeklődnek, minden kívánt felvilágosítást megadnak.
Levelek és megkeresések „Hac. Leac. A. Epler Johano&ibnrg S- K. R. P. O. Box 907" czimmellátandók el.
Miről a netaláni érdeklődők ezennel értesíttetnek.
Sopro.i, 1890. márczius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény.
Selmeczbáuyán „Magyar iparos" cz. alatt m. é. november 1. óta oly szak-iap jelenik meg, mely főleg a kézműves mesterséggel foglalkozó iparos ismeretközének széíesbitését tűzte ki czéljául.
Ezer. lap. mely a kisebb iparosok ismeretkörének megfelt lö módon van szer kesztve és melynek előfizetési ára egy évre trt 20 kr. ezennel az érdekeltek figyel mébe ajánltatik
Sopron, 1890. márczius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
i r a
— Tisztujltó közgyűlését N«gy-Kanizsaváros képTiselőtestülete élénk érdeklődés mellett márcz. 17-én tartotta
nitrf I „ini w\'hamr meg. Elnöklő Csertán Károly alispán ur S&^TSjÖ: egÍSlszW- Üdv5z5,véna képviSe!ó tes-Fóparaocsa. segédtiszt egyhang. Tűzvédőn segédtiszt: Kaortzer
védője és biztos orgánuma. Egyébként a választás eredménye feletti általános örömérzetnek és megelégedettségnek is szép jeléül tekinthető az a körülmény, hogy a választás estéjén köztiszteletü polgármesterünket a polgárság fáklyászenével és^az iparos ifjúság serenáddal óhajtotta megtisztelni, azonban szeretett polgármesterünk erről értesítést nyervén, ismert szerénységénél fogva oda hatott, hogy ez ovatio ne történjék meg s igy a közönség sajnálatára el is maradt. Mi is sajnáljuk a közérzület e frappáns nyilvá-nulásáuak elmaradását, felemlíteni azonban hírlapiról kötelességünknek tartjuk, mert ez által is a lakosság részéről az érdem nyilvános jutalmazásának kiváló jelét látjuk.
— Sándor és József napok alkal mával városunk több polgáránál névün nepi mulatságok tartattak, élénk társadalmi s baráti Összejövetelekben kedélyes vidámsággal s a jókivánatok áldásaival üdvözítettek a két nap übnepelijei.
— r>lolT*sá8. A nagy-kanizsai kereskedő ifjak Önképző egyletének megkeresése folytán Stalay Sándor nr, a „Zala" társszerkesztője ÍS90. márczius hó 25-én az egylet helyiségében felolvasást tart. Kezdete pontban esti 9 órakor. — A felolvasás tárgya: A kígyó. (Rajz.) Bevezetésül humoros elmefuttatás.
— Márczius 15-ke városunkban is több nyilvános helyen kisebb-nagyobb körben hazafiúi lelkesedéssel tartatott meg. A kis-kanizsai .Polgári olvasókör"* nek alapítási 20 éves fennállásának ünnepélyessége is e napon tartatott meg az előre közlött programm szerint A körnek számos tagja megjelent. Nagy-Kanizsáról is többen részt vettek s a felolvasásokat lelkes éljenzéssel fogadták. A mulatság
Rothmann Béla > tületet, az ülést megnyitotta s a kandi\' i dáló bízottságba Eperjesy Sándor és György egyhangúlag. Tűzvédőn szak pa- Ebenspanger Lipót urakat kinevezte, a rarjcsn. betöltetlen. Zászlótartóvá : Staáb : képviselőtestület pedig Hertelendy Béla József egyhang. Mászó oszt. par. helyettes: és Plíhál Ferencz urakat küldötte kebe-Acs János egyhangúlag. I. sziv. oszr.-par. I léből. Szavazatszedö bizottsági elnökök \' rvaaaKa tonr helyettes: Sattler Károiv egyhng. IL sziv., Győrffy János és Dr. Neuszidler Aulai í t/1 ...
oszt. par. helyettes : Heffer József egy-¦ képviselők lettek. A választás eredménye\' !«1« ft,iÍ„ j f\'.\'T egy régibb, kitér aangulag. Tűzvédőn szak. parancsnoki a következő: Babochay György polgár- uzietrc- * tulajdonos betegeskedése tiszt betöltetlen. - mester, árvaszéki előadó tanácsos Halis
Tiszteletbeli tagokul s. p^Tb. alpa- j István, közig izgatás i előadó tanácsos rancsuokká: Kardos Sándor. Tb\\szivaty-1 Matkovich Sándor, mindnyájan egyhangú fyus parancsnokká: Jack Ede egyhangú-
lag meg választattak. / Egyéb tárgy nem levén, a közgyűlés "berekesztetett.
K m. f. Hitelesítjük.
mmi toBf s. t LunífBi Lajos Mmm Samu i t k-elöök Knortzer György \' sralltár Lajos
s. k. titkár. b. k. főparancsnok
-% Tudnivalók-Hirdetmény.
A „szepességi vászoufehéritő részvénytársaság" Késmárkon a hazai lenszövő ipar érdekében késznek nyilatkozik a hazai damasz- és vászonszövőket külföldről behozott legjobb minőségű leofo-na\'akkal a legjutányosabb áron ellátni.
Miről a kamarakerü\'.et érdekelt körei ezennel értesitteinek-
Sopron, 1890. évi márczius havában. A kerületi- kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény.
A „Kunberley* •ban(Griqualand\'West) székelő cs. és kir. osztrák-magyar konsu-Iátus az „Austro-Hungarian Benefit and Patriotic Society" egyletet Johannesburgban (Délafrika Transvaal köztársaság) értesítette arról, hogy Londonban az osztrák-magyar kereskedelmi é3 iparkamara alakult, felszólitván azt, hogy a nevezett
kamarának mennél több tagot szerezzen és az osztrák-magyar monarchia és a\'
iléiafrikai köztársaság (Transvaal) közti i ez által, hogy lapunk a közérzületnek hü
űzletlorgalmat lehetőleg előmozdítsa.
találni, mint öcscseí; ö mindezeket túlszárnyalta.
A legkisebb öcscsénél is kisebb volt egy jó tenyérnyivel, nagyobb néhány arffszttal puritán jellemében, s becsületesebb volt a lelkiismeret szavánál.
őszbe csavarodott volt már, fiai is azon sorban voltak, hogy családot alapíthattak volna, ha megtudták volna tenni, hogy oda hagyják atyjokat, külön háztar-lást kezdjenek.
Állítsunk külön knncsapatot ! Szólt a gyűlésen, s kik hallgatták kedves birá-jokat, csak annak vállait, fejét látták a zöld asztal felett, többi részeit elnyelé a bírói karosszék.
Hol van erre. nagyságos kapitánj_ur, vagy a palatínus „eő" Fenségének felhatalmazó levele?.. Kérdé egy tanácsbéli ott a zöld asztal végéo. Nagy Dávid uram.
Főbíró uram arcza olyan lett, mint a paprika. Majd mérgesen felugrott helyéről, mig a falhoz rúgta karosszékét
— Tudja Nagy uram, monda ingerülten Túri, hogy miről ^an szó ? S tudja azt Nagy uram, hogy ha én javaslok, ta-nácslok valamit hogy akkor, miu. főbírónak szavaiban kételkedői nem szabad ? ..
Nem az itt a kérdés, van e meghálál-
folytán egy társ kerestetik. Egyének, kik néhány ezer forint készpénz fölött rendelkeznek, biztos existencziáí nyernek. Minden közelebbi e lapok kiadóhivatalában tudható meg.
— Gyász-isteni tisztelet Néhai gelsei Gutmann H. emlékezetére az itteni izr. imaházban tartott gyász-istenitisztelet alkalmából a zsinagóga igen ünnepélyes színezetet öltőit. A karzatok, lám-j>ák,_jiliárfüggönyÖk stb. fekete posztóval voltak bevonva. AkÖzöns. melynek sorában Hertelendy Béla országgyűlési képviselőnket és városunk előkelőségét teljes számban láttuk, zsúfolásig megtölté az imaházat A gyászoló család megérkezte után Kartschmaroff Leo főkántor megható éne kével Í3mét megrezegtető a jelenlevők kebelében a bus érzelmek hutjait Ezután szószékre lépett dr. Neumann Ede főrabbi, ki mélyen átgondolt, magvas, kerekded, az ékes szólás minden követelményeinek teljesen megfelelő emlék beszéd ben hűen ecsetelte a dicsőült férfiú jellemét és életét. Az emlékbeszéd nemcsak a gyászoló család tagjaira, hanem az összes jelenlevőkre mély hatást tett mely a könyek árjában látható kifejezésre jutott A remek emlék-beszédet, mint halljuk, a hitközség kinyo-matiatoi és olcsó árért jótébonyczélra elárusittatni fogja.
— A sümeghi polgári Önképzőkör elfogadott szokásaként márczius I5-két társas együttlétben töltötte, mely alkalommal hazafias beszéd, szavallat, bymnus. szózat éneklés Kossuth Lajos éltetés nem hiányzott Zene jó bor mellett a szabadságról elméikedés kedélyes napot hozott létre. Éljen a hazafias érzelmű kör! R. L.
,i— Nap! biztosok . e héten a nép-kom hánál: Vasárnap, márcz, 23-án Ri poch Gyuláné, Fischel Jozefin. 24-én Dob-rio Benőné, Wohlbeim Fáni. 25-én Lesz-ner Henrikné, Weisz Karolin. 26. Knausz Boldizsárné, Rosenfeld . Vilma 27-én Fiscbl Pálné, Hirschel Hedvig. 28 án Nábráczky Lajosné, Rátz Ilona. 29-én j Sebestény Lsjosné és Juhász Emma. A Hogy ön is elfogadja e javaslatom, az más f^pkonyha márcz. végéve! beszünteti az kérdés. Felvetem még egyszer a kérdést:, ebédkiosztast
fiainkból állítsunk e össze egy csapatot, I —Janda Karoly mükértészetéböl vagy nem ? i*2 utobDI a&Sf temetés alkalmával feltü-
Eperczben kívülről csengetyü hang-!nóen sok száP koszom volt szemlélhető, ja hallatszott j mev köVülmény arra vall, hogy az élövi-
Mindenki kitekintett s látták, ho^y1 ragokból müizléssel készült koszorúk az udvaron a kan-szent-miklósiak városi j sztbbek, a szejnc?k is gyönyörködtetöbbek hintaja áll. js a kegyeletei érzést hívebben tanúsítják.
Jöti. valaki, még pedig fő. mÍDt a csinált virágokból készültek. Arra
A tanácsterem ajtaja nyílt s azon a--nézTO is bizonyítékot nyújtott hogy a Kis-Kun kerületek kapitánya lépett be mukertészet Saját termelményéböl dus nagy porosan: Aczél István. i választékban képes előállítani s ezért
A tanács uraimék felálltak nagy ! Emulálhatunk * mükertészetnek váro-ámulva.*) (Folt köv.) , SUQkbani ily szép cultiválásáért Egyéb-
__ \' i ként Janda urnái nemcsak szebbnél-szebb
. •) Mert abban a, időben, de «*w hat- kMM™k. rendelhetők meg, hanem jut*
vana* években ím volt a kun-virowkoak kü- Dy03ak 1S\' 8 klSZOlgálat gyors ŐS pontos.
itsn-kaion eg7-egy hintaja • ha « víroaok vi. Mindennemű magvak, virágok, gyümölcs lameJy feljebbvalója ntaxott arra kerennl, * és díszfák s egyéb e nemhez tartozó anya-
aéc7 lovat, , . máaik itfksuiebbi ktL-vArű- Mukerlészete a Báthory-utczai saját há-aif ut aa uri embert aiviaai; de nem caak záiiál, s boltja a Sugárúti Babochay ház-
* knn-viroiok feljabb valíjit Titotték így to- bQO Van.
SftáTaV^í!S3\'J!&\',SE1 ^"S?S*" 0iI°p
a Tiroabi. lomtáraiban 1^8 eaifra, caengSi fmre Ur a folTÓ hó 29"én tartandó esté-
liaaeraxámok taamkodnak, ¦ v nép itijáa a véT6 szétköldé a meghivókat, meiy egy-batTomia,, úttal a felette érdekes műsort is közü.
lag. Kültanácsosok: Csemíts Károly 127 szavazattal. Varga János 102, Anek Ist ván 140, Mihalecz József 124. Poszavecz Ferencz 74 és Gudlin László 67 szavazattal. Szinte egyhangúlag megválasztat-tak: ügyész Dr. Bentzik Ferencz, pénztárnok Weisz Henrik, számvevő Juhász György, ellenőr Oczeszly Antal, közgyám-Vágner Káro\'.y. segédgyám Varga István^ ellenőr id. Szekeres József, mérnök Plosz-szer István, erdötiszt Botfy Károly, kato -uaügyek előadója Sterbeczky Ferencz, alkapitónyok Farkas Ferencz és Bay György, könyvvivő Lillik Gusztáv, levéltárnok Halvax Gyula, adótiszt Neu Albert, rcndörbiztos Raffay István, írnokok W.as-sícs János, Banekovics József, Tóth Nándor, Ács József és Nóvák Nándor. — Főispán ur ő méltósága rendőr fő-kapttánynyá Szakonyi József eddigi városi főkapitányt nevezte ki. Eskü letétel után alispán ur melegen üdvözölte az uj tiszti kart s a választást hivatalosan be fejezettnek jelenté ki. Plíhál Ferencz ur a képviselőtestület nevében üdvözölte az ujonan megválasztott városi tisztviselőket Babochay György polgármester ur hatásos beszéddel köszönte meg a bizalmat a maga és az egész tiszti kar nevében és ezzel élénk éljenzés közt a közgyűlés véget ért Kedves kötelességet teljesítünk mi is, midőn a város egyetemes közönsége nevében teljes rokonszenvvel üdvözöljük az uj tisztikart, kívánva, hogy városnnk díszére éa javára a legszebb egyetértésben áldásosán működjenek. Benső örömünknek adunk nyílt kifejezést a lapunk előbbi számában kifejezett óhajunk sike res Uljesülése felett, be lett bizonyítva
tolmácsolója, a közönség érdekeinek igaz
mazó levelem, hanem az a kérdés, alakit-sunk-efegy kuncsapatot fiainkból
Örvendünk, hogy többek kozt Sümegi Kálmán urat a toll e kitűnő emberét végre valahára a felolvasó asztalnál lesz szerencsénk üdvözölhetni. A műsor egyébként a következő: I Magyar ábránd. Székely Imre. Zongorán előadja Dr. Fried Odőn ur. 2. AÍ elcsapott szakács\'. Tréfás keringő a „Szegény Jonathán" cz. operetté bői. Énekli Oilop Imre ur. 3. Az irodában. Monológ. Porzsolt Kálmán. Előadja Weisz Riza k. a. 4. Jour-fixe nyáron. Tracs-polka: Énekli Ollop Imre ur. 5. Fütty-hangverseny. Változatok Taabert .Bölcső dalából". Előadja Sterneck Zsigmond ur. G. Felolvasás Sümegi Kálmántól. 7. Az 50 (_45) tagból álló o rosz daltársulat fellépése (paródia). Dimitrí Slibovitzky d\'Pappscheneff:-Oilop Imre ur. Oteaneff. Dr. Rothschild Sarauné úrnő. Dörmögoff: Milhofer Ödön ur. Bubikoff: Weisz Mór. Harmonikoff: Rosenberg Ádám ur. Mü-or: 1. ,Dinom dánom." Jellemdal a XL századbői. 2. ,Ej Uchem." Híres forte piano-Üal. 3. .VrC-Y-ic." Szomorú vigdal. \'4. „Duridurí* Eredeti kozák dal. Ollop ur leleményességéből következtetve, a műsor utolsó, azaz 7. pontja a közönségnek bizonyára igen mulattató szórakozást fog nyújtani.
— Hoffmanu Hór jeles paedagogiai iró arczképét közli a ,M. P. Szemle* már-
cziusi füzete. Életrajzát Szalay Sándor irta meg. Kedves barátunk e szép és méltó kitüntetésének örvendünk!
— Yasntl baleset Márcz. 10-én Barcs és Kanizsa közt közlekedő 65G. sz. tehervonat a .Baxcs-babocsaí vonalrészen a 633.-4. sz. km. között Zeller Ferencz vízvári lakost elgázolta, j
— Heti biztosok e h\'éCen a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Rapoch Gyuláné és Goidstein FülÖpné .választmányi tag urnök. {¦
— Beküldetett hozzánk a magyar szent korona országainak vörös-kereszt egylete „Erzsébet kórházának" körlevele, melyszeriot körülírva van, hogy a bete gek mi módon vétetnek fel. Sanatoriuma I. osztályában 8 frt, IL oszt. 4 frt és III. oszt .1 frt 50 kr a napi dij. Bővebben a prospectus.
— Behívó. Nem rég a uagy-kaní-zsai Szent-Ferencziek közé beöl özöti roskoványi Péterváry (Bertalan) Polikárp szerzetednek félbe kell a szerzetesi életet hagynia, mert a tábori cseddőrséghez behívatott
— Nyári Sándor jeles műtörténész szülőföldjén Zala Egerszegen történt idö-zése alkalmából-a nőegylet javára felolvasást tartott, mely minden tekintetben kiválóan sikerült. A tiszta jövedelem 126 frt volt .
— Pűnkösdnapjápizászlószentelési ünnepélyt tart a za.1 a-egerszegi iparos if-. jak önképző egylete. Keresztanyául sikerült Radocza Jánosné urnöt megnyerniök.
— ötvenezer forintot fizetett ki nemrég életbiztosítási díj fejében a leg-i.agyobb előzékenységgel a „G res ham", ez az elsőrangú nagy életbiztositótársaság-A Temesvárott nemrég elhunyt W é b e r Vilmos Miksa Aranybányatulajdonos és földbirtokos özvegye vette föl az ötvenezer forintot a Gresham ottani főügynökétöl tegnapelőtt Nagyon ritkán történik meg, hogy ilyen nagy és tekintélyes biztositási összeg alig egy évi díjbefizetés után esedékessé váljék s ennek daczára ki kell emelni azt az igtzi előzékenységet és pontosságot, melylyel a G reshara társ aság az ^esetre vonatkozó iratok átvétele után rögtön kifizette a nagy össszeget Jellemző az is, hogy a társaság londoni igazgatósága határozottan felkérte az özvegyet hogy a szokásos nyilvános köszöneteket mellőzze, ugy, hogy özv. Wéb&rúé csak a társaság temesvári föügynokének fejezhette ki legmélyebb köszönetét Ez az eset is ékeseb- \\ ben és hatásosabban szól az életbiztosítás mellett mint megannyi nagyhangú propaganda, mely a laikusok figyelmét, meg nem ragadja.
— Színészet A „Székesfehérvári színház egyesület" színtársulata ápiil 6-án húsvét vasárnapján kezdi meg működését Nagy Kanizsán. Ifj. Kovács Pál intendáns a választmány nevében értesiti közönségünket s azon megjegyzéssel kér e kis mulasztásért szives> elnézést, hogy a társulat virágvasárnaptól kezdve uj és jobb erőkből lett összeállítva, tehát nem tartották időszerűnek a jelenlegi társulatot, 14 napra a régi tagokkal átküldeni Kanizsára, nehogy a társulat jó hírnevének ártsanak.
— Kedélyes mulatságot tartott az önk. tűzoltó egylet márcz. 16-án az őrta nyán az ujonan megválasztott tiszti kar tiszteletére. Az egylet jövőjéért a" tagok összetartásáért lelkes pohárköszöntések mondattak.
— Téres kardpárbaj. Keszthelyen folyó hó 16-án reggal 6 órakor az „Amazon" szállc.da tágas tán cz terme véres kardpárbaj színhelye volt Berzsenyi Gyula uradalmi erdészgyakornok és Moravitz Lajos pécsi illetőségű, a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 2-od éves hallgatója álltak egymással szemben, hogy a megsér-
tett becsületet élesre fent kardokkal állítsák helyre. A párbaj eUu vérre volt bár megállapítva, de azért Moravitz. a kihívott fél arczá& és oldalán is nagy ^ súlyos sérüléseket szenvedett, mig éúcu-fele teljesen sértetlen maradt Sérültet a szálloda egyik szobájában helyezték el, hol Dr. Illés Ignácz honvéd ezred orvos-és Dr. Neumark Béla gyakorló orvos se-^ beit bevárnák s az esti órákban egy zárt kocsiban szállították lakására. Segédek voltak Berzsenyi részéről Ráth Károly uradalnn írnok és Sziflek Gábor ri-ad éves gazdász, Moravitz részéről pedig Mérey Árpád honvédbuszár tiszthelyettes és Radich Árpád 3-ad éves gazdász. ,\\ párbnj oka ez időig ismeretlen. * \'
— Megyei r. h. Tapolczén Mískolcz László színtársulata\' működik. — Készt: helyen Puly Fáni 99 éves aggleánv. ki teljes el zárkózottságban élt, meghalt. — Roth Lajos borbélysegéd, nagy ívjjg következtében delíriumban Keszthelyen meghalt — Szűcs Lajos csendörőrmwu-r Baksára áK. utmesterré neveztetett ki. — A Csáktornya ZaJa-Egerszeg-ükki .v&sut-
. vonal épitése újból megkezdetett. — Gyenes-Diáson a postamesteri állásra pályázat nyittatott — Varga Ferencz va-
| nyarczi lakos holttestére akadtak a B;ia-ton partján, hat héttel előbb a tóla fuladt — A homok komáromi templom kiraboltatott — M.-Apátíban egy 30 év előtti gyermekgyilkosságot vallott ki eey haldokló asszony.
— Házai r. h. Id. Schultz Imre tanár Pécsett meghalt. — A Krassó-SzL.-rényi Lapck szerkesztését Üengi János vette át — Egan Ede és Lajos „Borostyám" előnévvel magyar nemességet nyertek. — Károlyi, a biblia fordítójának szobrára 5500 frt gyűlt be. — Amerikából visszavágyó magyarok hazatel építésére egylet alakúi. — Az aggtelikí barlang áttörése sikerült. — Győrött is, mint\' Nagy-Kanizsán márcz. 17-én volt a városi tisztújítás. — Tavai 4.89S.270 frt érték" magyar arany s ezüst pénz veretett Jókai hosszabb keleti útra készül. — Királyné ő Felsége Bpest szegényeinek 500 frtot adott elutazásakor. — Az uj kormány márcz. 17-én jelent, meg elös/ör a képviselőházban. — A temesvári lottóügy vég-tárgyalása e héten folyamatba vétetett. — Élesden 120 éves aszouy halt meg. — Kolozsvárt a noná betegséget coiistalálták. -— Ö Felsége a király Bpest szegényeinek 4 ezer frtot adott kiosztásra. J
— Külföldi r. h. Bismarck ápr. 1-én lesz 75 éves. — Dr. Markbreiter Ede bécsi hiroeves ügyvéd adósságai elől Amerikába szökött — Galatában o-ztií magyar árvaház javára tartott hangverseny 4 ezer frtot jövedelmezett — Staotey márcz. 28-án érkezik Brüsszelbe. — Az olasz trónörökös Belgrádból Szabadkán át Bukarestbe utazott — Londonban nők számára hírlapíró tanfolyam nyutatott. — A palesztinai vasút Jeruzsáb-inet. Jerichót, Nazarethet és Damascust :s érinten f<>gja. — New-Yorkban semita-mu<eumot létesítettek. — A berlini munkásvédelmi cou-gressusou Magyarországból 3 egyén jelent meg. — Montenegrói ásatá-ok alkalmival felfedezték Diocletian császár szülővárosát, Diocletiának romjait — Karagyor-gyevics berezeg, a szerb trónkövetelő p?je meghalt — ludianopolisbaú egy kuny*"-keieskedés kigyuludi, hol ia tűzoltó hala lát lelte, 19 pedig megsebe-ült —Bismarck herczeg a vaskanr.zellár lemondott
—- Mikszáth Kálmán munkáiból ujabb két füzet, a 18. és 19-ik! Antalunkon sok uyomiatott betű gyűlik össze, rovatunkban sok ujabb irodalmi mozzanatról kell elszámolnunk. — de a ds^\'V tömegben alig akad egy is, melylyel oly szívesen foglalkoznánk, mint a mikor « füzetek* _ beérkezését kell nyugtain unt-Révai testvérek kiadó hivatala (Ltudap^s ten, IVC, véczi-utcza 1.) a legiiedánsabb pontossággal váltja be igéretét és oly szabályszerű időközökben jelenti meg a foiv Utólagos füzeteket hogy a tervbe vett határidő elérkeztére a Mikszáth könyvtár is teljes lesz és hogy e könyvtár sok 100 kötetre menő egyéb könyvvel felér, az bizonyításra nem ís szorul. A most előttüci fekvő két íüzetböl kiemeljük a kedves „Frivol aktát", melynél jobbat, eredetibbet, vonzóbbat, elragStdóbbat keveset ismerünk. A íranczia irodilom ujabb termékei közt semmieGetre sincs méltó párja,,pedig ott egy f Catu\'le Mendés" irja e fajtabeli dolgokat,\' egyéb külföldi terméket pedig Mikszáth-taí egy ngpon említeni <sem lehet A 19. füzettel már a negyedik kötet jár a vége felé és alig néhány forintért egész halmaz könyv birtokába jutottak az előfizetők, kiknek számát gyarapodva, megtizszeresedveázéretnénk látni mert Mikszáth munkái és ezek kiadóinak .buzgalma ezt egyaránt megérdemelné.
ZA LAI KÖ2LÖNT
MÁRCZIUS 22-én.
Bndapesti Hírlap. \\ rÉrdekes könyvtár" első négy kötetére,
mkúi me,J nésy köteti a .Magyar\\Kereskedők Lapja" kiadóhivatalánál (Budapesten Er--m-a .Budapesti Hirlap" újévvel pályafutása\' »éb*t-köriit 27.) két frt bolti ár helyett tiiettk érébe lépett. a» elmúlt évek ériisi egylrlért kapható. — Állandó értékkel
laplnt&jdonoso és Rákohi Jenő.
kora-akit aikotjik a magyar uuma- és belbecscsel bír a .Magyar Kereskedők íí"é!!Ifi.«* \\L^K?x1?Jm\\ ^vkönJve* eddig megjelent öt kötete, és a .Magyar Gazdák Évkönyve" eddig megjelent két kötete. Mind a\' két kötet ára csak 3 frt 50 kr. — Magyarország mezőgazdasági czimtárának ára pedig 12 írtról három forintra szállíttatott le. — Az érdeklődök a közelebbi feltételeket lapunk hirdetési rovatában megtalálják. Még ne
aladá> 1 iszák
talán elfogultság nélkül mondhatja magáról, hogy övé az elsőség e korszak megindításában, mely a magyar sajtót a legmodernebb és leg-kitituSi-b európai sajtó magaslatára emelte. K .Budapesti HirLp\'-ot ebbeli törekvésében hétről-hétre, hónapról-hónapra, évről-évre szakadatlanul nagy arányokban növekedve, támogatta Magyarország intelligenciája : a vi-lájT tegíotjékoiiytbii, legméltányosabb
gaszkodásban leghűbb közönsége. A decennium talán szükséges felvilágosítással szívesen
szolgái a .Magyar Kereskedők Lapjn adóhivatala Budapesten.
küszöbén elmondhatjuk, hogy a .Budapest Hírlap" a művelt magyar újságolvasó kö zöniég mandatariusa E megbízatás óriási erkölcsi súlyával veszünk részt a vélemények barcsiban és a közdolog intézésében. Hogy milyen sikerrel, arról az elmúlt és a jelen vé-szonyok legékesebben tanúskodhatnak. a védelmi vita a\'att, az alkotmfny- és nemzetellenes kísérletekkel vívott elszánt küideimünk- — A megzavart emésztés (székre-b,n. valamint a ferde pártviszonyokból eredt Perjés) komolvabb következményeket von-ÍAIí" jíí«!Sf "ATk "SÍíSí írTap- ^t maga után, mint az e bajban szenvedők
mindenegyes száma a.nemzeü jogok és aspirá- legtöbbje gondolja. Oly kÓr-tÖnetek 8^ czick diadalmas bósekéot szállottikra.a kötöas. fájdalmak, ::iídl : vé:-torlódás. Szédülés.
érezte, hogy lapunkban a legőszintébben, !e< rohamok, fejfájás szívdobogás, felfuvódási
B».tt^.«g?sSS ftvá2Jtala„^, lanka.i.ság, rtb. jelent-
n-prói-napra lavinaként növekedő tömegével kéznek, a nélkül, hogy az ember tndna az
segiuégünkre és támogatásunkra jött: a „Bu- okát. Azonban, ha a gyógyszertárakban
dapesti ffirlsp* döntő erővel, működött közre kapható, Brandt Richárd gyógyszerész-féle
l^S^JT^^R^SSí\'-^ svájczi laMacS0Í ^ doboz ára 70 ben. a pártoktói független, c.i»v:s a közérdek kr.) használatával a megzavart emésztést által vezéreit 6s saját bec*űietes,_meg1;yőz5dé- rendbehozzuk, az e bajból eredő kór-tü-sünktí!, diktált, müKödéitiak akkor érte el neteket\\is elenyész tétjük. De mindig,
legszebb jutalmát, a mikor minden igaz ma- - - - - J-
gyur ember a .Budapesti Hírláp*-bao kereste és találta a nemzeti ügyek legfárad látatlanabb, legszivóssSb és legvehemensebb védelmét.
Lse\'ouzg-Sbb iparkodásank, hopy a „Budapesti Hírlap" a jövőben is az maradjon, a mi volt, a cinek indult, a mely irányban hatalommá növekedett, a miben az elsőséget nem engedheti át soha senkinek: a legmagyarabb újság, tartalomban, lélekben, szóban denbtatte egyformán. A legmagyarabb újság és mint ilyn, í nemzeti érzület leghűbb to\'mácsa, ébresztője, izgatója és ha kell, üugba boritója. S\'aaten der Ö>terre;ch.-ungarischen Mo í legtisztább tudatossággal tirdetjűk és vall- narchie in Wocbennummern, sodass „Der "Basar> vor allen ähnlichen Zeitschriften
csak is a fehér kereszttel vörös mezőben, Brandt Richard névaláírásával, mint védö-jegygyel ellátott dobozokat kell kérni. 3856
— Eine willkommene Ostergabe wird der Frauenwelt Österreich-Ungarns von den ältesten und tonangebenden Mo-„Der Basar" geboten. Dies Weltblatt erscheint fortan auch in den
Budapest 12 óra 2G Bécsujh. 12 óra 34
postavonat postavonat
Értszit Kanizsára
Béggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 ¦ „ postavonat Pragerhof 5 óra 54 , gyorsvoant Szt. Iván. 8 óra. 9 „ vegyesvon.
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Pragerhof 1 óra 15 * „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest l óra 59 . postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 * . postavonat Budapest 12 óra 25 a gyorsvonat Pragerhof 11 óra 44 \' E postavonat Barcs 11 óra 34 f, . postavonat
Szines selyemszövetek
méterje 60 krtól 11 frt-45 krig — sima és mintázott (körülbelül 2500 különböző színben) SziUit egész rnháknsk valót bármely mennyiségben vám és bérmentve Henneberg G. gyári raktára Zürricb (cs. és kir ndvari szállítjS.) Minták postafordultával. Levelekre 10 krós bélyeg ragasztandó. 3S04 3
juk, hogy olyan időkben, a mikor a nemzeti eszme fajfenUrtó és államalkoti erővel nvesiii magát mindenütt, hogy ugyanakkor nemcsak jog, hanem kötelesség nekünk magyaroknak a sovinizmus lelkesedésével.
den Vorzug besitzt: das einzige grosse Modenjournal zu sein, welches alle acht Tage erscheint. — Mit gleicher Freude
LYnedTr.í,référe\' ¦ *folliloi » irioyt wir^ die Damenveit eine a^ndeWÜeberra"-
miudenben és mindenkor. hz a mi pro- . , ., .. , . ,
grammunk. - scbung begrussen, die ihr seitens der Ad-
, E proggrammonkksl nekünk adott igaza mimstration des „Bazar" bereitet wird : agyar közönség, mely semmitől sem irtózik I das Erscheinen einer neuen, stempelfreien
rAább,
lint a ? .ietti
lelketlen
Pol,u.iEtöl, .^imtaitokr. i, „"elmék"*™: u"d bil"8en Speri«l-Ausgabe, Sie vom
tévesztésért* alkalmas czifra jelszavaktól künk adotLigazat, midőn lapunkat színre hi hetetlen mértékben felkarolta és egyre jobba: terjeszti.
. E programmal folytatjuk a jövőben i; iadennapi munkánkat a közügyek szolgála
ersten April unter dem. Titel: „Die ele gante Mode" herausgegeben wird. Von dem neuen Modenblatt erscheint alle 14 eine Nummer, das Abonnement beträgt nur einen Gulden vierteljährlich, und .Die
Foiytatjuk erösen fegyverkezve a nagy elegante Mode* wird vornehme dieselbe tusakra, a meiyek a közeijövöben a nyiivinos und gediegene Ausstattung, den gleichen vsrnak. a nemztti praktischen und nützlichen Inhalt und
élet minden munkására
munkából részt kérünk és részt fogún* benne venni legjobb tehetségünk szerint, pártolva s támogatva mindent, a mí szükséges, életképes derék és já; ostromolva üldözve mindent, a mi cséluüao, felszeg és becstelen. Ebbeli szándékunkban nem fog bennünket korlátozni srmmtféle személyi tekintet, párt- és hatalmi érdek é* az a politikai fordulat, mely-
nek kedvéé.-: és érdekében pártatlanságunkat és elfogulatlan ragunkat csak egy pillanatra is feladnók.
A szigorn objektivitás útját fogják követni a zsurnalisztika minden egyéb ágában. Az irodalom és művészet kérdéseiben mint eddig, urv ezentúl is ssigoruan mellőzni fogjuk a pajtáskodást és klikk-sselleroet. A mi megfelel a szép és nemes ialésnek, az mindig elfogulatlan méltatásra fog találni lapunkban. Mi magunk is azzal vélünk legjobb szolgálatot tenni az irodalomnak, hogy egy sor se jelenjék meg lapunkban, a mely az irodalmi mértéket meg nem üti. Közleményeink irodalmi színvonalának előkelősége kezdettől fűgva legfőbb gondunkat képeste. El is értük r-le ast, hogy a „Budapesti Hírlap- a legki-f.igástalaoabb magyartággal irt újság és mindenekfölött vezérczikkei ó« tirezái irodaimi érték dolgában verseny nélkül állanak.
Tudósitáook és hirek dolgán m a leggazdagabb és legmegbízhatóbb forrásokkal ren-detkrEÜnk. E nemű közleziényeink megválo-gatásáuá! mindig Szemelőtt tartjuk, hogy a legműveltebb és legkényesebb izlésü közönséget szolgáljuk. A valóságot, igazságot és ildomossigot sohasem áldozzuk fel a szensi-ciiónuk Az erkölcsi tisztaság, a jó és nemes érzés 11 s r: • tartásával a „Budapesti
}!: rlip" hü, szolgálatkész és lelkiismeretes házibaritja óhajt lenni minden magyar ori hasnak.
As előfizetés feltételei; Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy bóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczétszerübbf n póatactal-viuyoyal eszközölhetők következő
ebenfalls kolorirte Stahlstichbilder und Schnittmuster enthalten wie der „Bazar", Die erste Nummer .Derelegauten Mode" liefert jede Buchhandlung auf Verlangen gratis.
Ki nyert ?
Húzás marez. 12-én.
23 55 34 1 Húzás márcz. 15-én.
Prága
Bécs. Grácz:
71
1. 52.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIKDÉTESEK.
585. érk. 1890. január 31.
Árverési hirdetmény,
A n.-kanizsai kir. törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Hranyjecz József lé^rádi lakos végrehaj-tatónak Horváth István (nős Szabados Teréziával) végrehajtást szenvedő légrádi lakos elleni 180 frt. töke, 39 frt. 26 kr. per, 7 frt 90 kr. végrehajtásikérelmi, 9
frt 50 kr. jelenlegi s még felmerüleiidŐ költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezet kir. tszéjk területéhez tartozó a légrádi 2142 sztjk\'vben j 622. hrsz. a. Horváth István tulajdonául felvett 99 frtra és f 1359/a. hrsz. a., ugyanannak tulajdonául felvett 264 frtra becsült ingatlan, 1890. évi mijns hő 9. napján d. e. 10 órakor Légrád község házánál Dr. Molnár Jókó felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. "
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-10?/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszák mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi febráár hó 4 napján.
Gr. HUGÓKKÁY 3857. 1 — 1 kirendelt kir. tvszéki bíró.
Egy födél telén landaui kocsi olcsó áron eladó.
Egy raktárnak- is alkalmai kocsiszín kiadandó.
Egy házmester fel fogadtatik.
3861
A Tóth Lajos-Jele házba*.
Az f§89. Párisi világkiállításon arany érem 3743 mei kitüiiletTe.
Hamburg-Amerikai Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gyors- s pósfngözhajók
11 ii ni I» li v u l> o 1-* e ív jork li a,
Sonthamptont érintve
Azonkívül reades postagőzhajó önszeköttetés Hawre-Sewyork Hamburg-Ny .-India
Stettln- _ „ Havanna
Hamburg Baltimore ^ „ ilexíco
Bővebb felvilágositúst szívesen nyújt:
SCHlEnHAKL JÓZSEF
Bécs, Wieden Weyring-gasse 32. szám.
Szerk. üzenet.
— Somlyótövi Személyesen átvenni késő lesz; e hó végéig okvetlen kell, azért kérlek.
— Kolozsvár. Megkaptuk, közöljük.
— M. Fehérvár Megkeresiényét elintézés végett átadtuk a kiadó hivatalnak.
— Sz. Bpest. Ügyedben eljártunk.
— M. Gy. Szives kéasaéggel intézkedtünk.
— SE Nem reűectálunk rá.
— K. Cs. L. Amint terünk engedi, úgyis elégszer megemlékezünk és közöljük.
- Cs. A. Megkaptuk. De a másik kérésünkre nem nyertünk választ.
A „Budapesti Hirlap" kiadi-hívataláoák, VI. \' V ft O li f í TÍ1PT1Atran/í ker, kalap-utcza 16. sz. Az egész fürdő-] Hl e II e I T e 11 (1.
Inaili KaiiztírsL
vad alatt előfizetőitik kívánságára alap., bárhová utánuk küldjük. még akkor is. ha a nyáron át tfibbször változtatnak Unózkodasi helyet.\'
A „Budapesti Hírlap" jelenleg rendkívül érdekes két kótetes angol regényt közöl .Doktor Kupido* irU Brougthon Rboda t recénynek április hó l-sejéig a lapban megjelent részét (26 foljtatás) az uj elófizetók kClün lenyomatliaji ingyen megkapják.
— „Maityaroraxágkereskedöinekés
iparosainak czimtára" szerkesztette Dr Jekelfalussy -József miniszteri tanácsoslapunk hirdetési rovatában, igen előnyös árban ajánltatik megvételre. Tekintettel arra, hogy ilyen óriás adat-és anyaghalmazt tartalmazó nagy munka hazai irodalmunkban nem mindennapi jelenség, a magunk részéről is ajánljuk a Dr. Jekel falussy-féle czimtár megrendelését. — egyúttal figyelmeztetjük t olvasóinkat és különösen olvasóegyesületeinket az
Reggel.
¦ Pragerhof 5 óra IS perczkor postavonat
postavonat gyorsvonat vegyesvon. posta fonat
Barcs 5 Óra 28 Budapest 6 óra 4 Budapest 7 óra 30 Bécsújhely 6 óra 55
Dél tan.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 , postavonat Sopron ««2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat Szt.-Iván 5 óra 20 d. u. vegyesvont
Este
Pragerhof 12 óra 35 perczkor gyorsvonat
A LEGCZÉLSZERÜBB \'
HÚSVÉTI AJÁNDÉKOK KAPHATOK
WAJDITS JÓZSEF
KdnyvkeresKedésétiezi lVagy-K;anlz;^a,ii.
TJ. m. kath. imakönyvek papir-, vászon-, bőr-, chagrin-. bársony-, csont, ngy a legújabb parisi diszkötésbeD is\'\'
ára SS krtól kezdve 19 frílar.
Továbbá csinos elbeszélések, kisebb cs nagyobb diszművek. - ifj. iratok, képeskönyvek.
Nagy raktár iró- és levélpapírokból csomag- és\'dobozokban.
Olcsó árért,
Könyvkötő és diszmű munkák jutányos áron
elvállaltatnak.
Nagy választék a legújabb hangjegyekből
minden iiangszorro.
Ugy iro- és rajszerekből. ^Bsg
Névjegyek s bárminő nyomtatványok elkészíttetnek.
Vidéki megrendelések postafordultával eszközöltetnek.
Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF
HUSZONKILENCZEMK EVtOLYÜI
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIUS 22-én.
A miskoiczi gyalogsági és lovaslaktanya összes csatornázási ,beton- i és czementmunkáinak vállalkozója.
SARTORY OSKAR
Nagy-Kanizsán.
Van szerepcsém azon tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint raktáromban a leskitüQűbb minőségű
meze- ós vakoiat-gÍ2)sz. építészeti mész, hydr. mész. román ce ment. la román cement és valódi perlmoosi portland cement
készletet tartok eredeti gyári árak mellett: továbbá: a helyben berendezett ces. ment-áru gyáramban kitűnő és valódiportland-renieutböi készült cement-lemezeket, természetes vörös és fekete színben. kü;önféie nagyságban közönséges éa mestersé-ges márványban gyártok mindennemű épületdiszitméuycket, szállítok, elvállalok ce-mentépitési munkálatokat, u. m. venicziai-terrazi gránit, mozaik padozat-talapzat, viz vezető ráment-csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abraksorompók, abraklehütö kádak és vízgyűjtők elkészítését.
Steyer homokköt. karsti és karrarai márványt kt-ibeimi lemezt, elszigetelő kátrányos lemezeket — különösen előnyösek falak száraz áiiapotbani megtartására — keresztárakat, falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból gazdasági gépeket, ugy szintén szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok, általában minden sz-¦v^^^y^^ énitészetÍ és gépszakmáha vágó megrendelések T/í&S^w&Ri* it\'gEyorsabban és legjutányosabban teijesit-
Kívánatra előleges árszabásokat, mintala-intadarabokat
jrgg pokat. rajzokat, fényképeket és mint ^* Ulin(lenii0r kész vagyokbeküldeni.
Kiváló tisztelettel
Máriazelli gyomor
ItlbtrtBssan "índeB íionor bíjnrf.
!/v.,-,:-,r horn-* « tUrjkepaa-latus «efl- 30 Kr. KAxjjjntí —»
egjüt iO K........
rífctÁr: Bridy Kiroli
°™oíiV A «Iddi KatlaldU gyomor
- EOT __Itista\'
BzétkUlda* oBrwtrtára\'Krtmíiw (MfiTV*
. _ fenti \' . caomaROj**.» \'nr}>^t^r hoc tMitiftio M[S ftl van tu..-*t\\*,.h?CT
ÍJBi
_____et ve, hoci
royomdájibao
A Keménjsrfklé* *» iiíkr*krií» eile«, U\'KJ-\'bb Lau-
-"iknik bir.\'>:ivalt laii\'lacsok B . * 4 «.aokfélr képen I,xml»itatnak,
Labdások. ? ^íísS
Máriazelli
.2" Kr.. i„ - -bckiild.\'« otan, 1 Mesre* 2 frt. W Kr_ :i Erlccrc* S fri. 4« p\'>.«t*hér
( A MAríazelll laDtiaes\'ik i naie öwzet
seite modenzeitung mit kolorlrten_sj^i_suchbildepi
DIE ELEGANTE MODE,
— Speziai-Ausgabe (let BASAR" für Mode und Handarbeit. —
Abonnementspreis — nur 1 fl — vierteljährlich. - ALLE 14 TAGE EINE NUMMER
Kein anderes Modenblatt ausser dem „Ba^ar" ist so reichhaltig, wie
DIE ELEGANTE MODE.
Man abonnirt boi allen Postanstalten und Buchhandlungen.
Probe Nummern versendet auf Verlangen gratis und franco jede Buphhand lung sowie die Administration der „Eleganten Mode" in Berlin S. ff 3854 Charlottenstrasse 11.
......_ tekerc«
Kr. ért, t-omtrolis 5ti!id--:iV me«. \' mor fíeppek é« MiniirlH :kős .«z«*k. * tryoKyb*\'\'/ aeyaRiuk-niLndcn hMinatali
ti útaíltíiban fi
SARTORY OSKAR.
1 ó U: IVI ialEolczon-
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország)
Dúni MAÜL\'ELOKNK, urwr Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOG VIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
Z AHÁNY EREM : Brüssil 1SS0, London 1834
a leanaasrasab\'b ikdiibitotcsele
"T""" 1373
<; A íotissfelendü benedekrendi atyák fogvi-zének haasnálsta, naponkint néhány \'cseppet vízbe véve, megakadályozza éa gyógyítja a fogak o<lt\':i»sá™át m«Iycknek fehera^ret . és .-KilárdíAífit kG|r.\'if\'!iiöz. !1 ini-nnyibi-n :i fogh\'jat urősiti s teljesen egészacgeaM változtatja.
<• Szolgálatot teszünk te-hát oIva-óiiikn:ik, iriidi\'iii íiki\'t ezen ré^i e- pnteticus k észit menyek -címeztetjük, melyek a legjobb pyógy-
u fogfájáí ellem egyedüli óvszert képezik: -> a bn wtijaaiuuu 1 BOT bío. C17/,»| IIU 105 * 106, rat Cntx-<rSea***
Vexi-rütrynök. OLUUlPi BOSSZaUX
Nafly-Kánizsi : Práger Béla í» Be Ini JŐzieí gyógyszeres* uraknii. Bab»-CSa : Illa» gyógysxtrési nnii!. Kohn Sander gyógy*zerésji nrnál Márcz alt : Kóros Viríor gyÓpy.izerész urnái. Olo-B[tz : »Sic« Béla Sj6gywréM% ornál Szent-fiothárd: Tomcsáui Leopod. gjógyszerési arait.
„THE GRESHAM"
életbiztosító társaság Londonban.
Ausztriai fiók : BÉCS,
¦B^^^^l^¦¦^i•.^^^*¦¦¦^^¦¦^^^¦¦¦¦¦¦^^v.^1
B" anZF* 20 év óta ismert TW *¦
-________ . s
Magyarországi fiók: BUDAPEST.
Ferecci-J6zief-tér5, 8 az. a tirsas.-\'g hátában
Gizeüastraiie 1 az a társaság házában.
A társaság vagyona 18S9. jnc.
fess?


a frt. SUf lieiidkiviil fontos ! aCQ 4 frt.
Iparosoknak, Gyárosoknak, Könyvtáraknak, Kereskedőknek. Részvény társaságoknak, Kgvesületeknek.
ós tosíBilüM czimtára
A legújabb hivatalos adatok alapján szerkesztette:
Dr. JEKELFALUSST JÓZSEF
miniBZtGri tanácsos a kereskedelemügyi minisztériumban sat. aat. agyarország Iparosainak és kereskedőinek ezen nagy czimtára, mindanje-¦kenyebb iparos, kereskedő, gyáros, részvóuytdraaság, könyvtár, egyesület részére, igen értékes anyagot tartalmaz.
Arái 15 friról: Négy forintra szállítottuk le
és kérjük a megreudéléseket mielSbb a .Magyar Kereikedók Lapja" kladóhivalalához (Budapest Erzsebet-körot 27. czlmezni.i fJaV Ajánljuk továbbá *W
Magyarország Mezőgazdasági Czimtárát
tartalmazza a. ruRgjarorszAgi földbirtokos, bérlók, szíszgyáro*ok, kertéaaek, ló és maruaieuyéattök, valamint kereskedők pontos czimeít, megyék szerint rendezve
3S40 Ára Taszoskóíéstiea 12 M laelyett- csak 3 forint.
Mef-reijdBlheiö a „M-gyar Kereskedők Lapja\' kiadóhí .-atalaná! Budapesten Erzaéhet-korat 27. ttim.)
FéLFB inegrenileltietQ "ŰZ .Érdekes Könyvtár" l\'W\\l$Ú
Kleiszt Honrik : Hetlbronni Ka-tioza vagy a tüzpróba. Ford. Reviczky Gyula. I lj
Évi bevétel hiztosiiások és kamatl\'ól 1889. évi jnn.
és ; s
vif szava\'árlaaok stb. után a társ*.«Sg feniiálláia íja (1848.) . ¦ ."- ¦ -. A legutóbbi tixenkét havi üzleti idő alatt a táraa-signál
(¦rtékig nyújtattak be ajánlatok, mi által a társaság fennállása óta benyújtott RJáalatok összértéke ......
értékre megy. Pronpe<-tuaok és minden kön tások az osztrák-magyar
frk. 106,575 525 90
cbti
10, 2í feli
gosi-
[larcbia mindé
I nagyobb városában az üeynr.k urak és a ma ?yar és csztrák fiókok által adatnak.
J 3853
í
%
BEROERféi. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvoeí tekintélyek által ajánlva A\\usztria-Magyarországban, Franczia o\'szag, Németország, Hollandban, Schvoiczban, Bominban ot bi. már liz év öta íéoyefl sikerrel használtatik 3270 12 —12
m maennem -Cl bőntüteg-eit,
mint szinte az arezbór itiindeufeh1 (ísztátalansá^aj-ellen kuíÖLöseu a rüh, az idült és pikkely aorabr ell-n, a kosz, h sömör repedvécy, a f"j és szikii e\'len, a szeplő, májfoll, úgynevezett\' rei-s orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valameonyi külsí faj betegségei elleu. Ezenfölül m kinek mint a búrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ira dtiraljuitkiut Inisoulatí utasítással egyiltt 3ő kr.
A Herger-féle kátránj szappan 40%-» tömény F*kátriajt tartalmaE, fi!ettább goadOsMU v»o késíitve s iényeg-Ben küliinbuzö a minden egyéb, a keresked>:be.kben előforduló kátrány-Ritippanoktól, mert ez-n siapp^n 35°/0 LÜc7»riu anyagot tartulrjaaz.fiaom illatszeres. —
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány^szappan
kérendő s ügyelni kell a zöíd csouiaoglásra. számos okmánnyal ki tűnte tt etet t a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedüli helyettes a bel> és külföld részére -
A. HELL gyógy. Troppau
3agy-Kanizsán prager Béia gyógyszerészné
a megbízások és tudakozó dások is küldendők-
r
Ära 50 kr.
himisao - Adalbert : Schlomil P\'étor csodálatos története. Ford. Kormos Alfréd. Ara 50 kr
I
emor Gyula: Júlia szerelme és Ziziphus. Két eredeti elbeszélés. Ára 50 kr.
Beviczky Gyula: Apai Örökség. Eredeti társadalmi regény.
Ára 50 kr.
A .MAGYAR KERESKEDŐK LAPJA- elfifizetéaí ára:
félévre 4 forint — negyedévre 2 forint. B*TJJ> Mutatványszámok ingyen [.ülőéinek.
^^^v^i^^y.^%v^^s^^^^wv¦,,.^¦
0^8363. sz.L 890.
I.
% %
5
V V
s
%
A nagy-kanizsai laktanya részvénytársaság tulajdonát képező Nagy-Kanizsán a Battljyány-utczában fekvő 10. számi i tágas udvar és kerttel biró ház szabad kézből eladatik és f. évi május 1-én átadható.
A megvásárolni szándékozók bővebb értesítést az eladásra megbízott társulati igazgatóság! elnökségétől nyerhetnek, j
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. márczius 15-én.
Az igazgatóság nevében
Eperjessy Sáudor
3S5j eiuök.
Ezennel van szerencsénk köztudomásra hozni, hogy y.-kaniz>sa éa környéke részére fóügynökségünket
WEISZ TESTVÉREK
czégre ruháztuk át, kik a biztosítási dij ik beszedéséről is gondoskodnak.
Budapesten, 18\'J0. márczius báva. AZ A N K. E B
élet- és járadék biztosító társaság magyarországi vezérképviselósége.
Sziyes.figyelembe vételül: ai Jtaláleselre nyereményrénzesülexiiel biztosított feleink rendszerini az cet díj 24—25*l0-&t kapják nyeremény gyanánt.
A nyereméiiyréxzevülefutel egybekötött gyermekbiztosttánoknül biztosított ŐHKzeg 30°/0-át telte ki.
nyeremény eddig átlag a 3858
Zala-egerszegi m. kir. pénzügy-igazgatóságtól. ^ ü
Árverési hirdetmény. |
A Nagy-Kanizsán levő, a kincstár tu- T
lajdonát képező úgynevezett „Zöldfákért" &
1890. évi ápr. ho 24-től kezdve három egy- T
másután következő évre, vagyis 1893. évi L
ápril hó 23-ig, folyó évi márczius hó 24- °,
dikén délelőtt 10 órakor a nagy-kanizsai i
m. kir. adóhivatalnál megtartandó nyílva »
nos árverés utján (275) kétszázhetvenöt i|
forintnyi kikiáltási ár mellett a legtöbbet § Ígérőnek haszonbérbe fog adatni.
Miről bérleni szándékozók oly felhi- 13 vassal értesíttetnek, miszerint bánatpénz
fejében a kikiáltási ár 10°0-a, vagyis (27) y
huszonhét forint 50 kr. készpénzben, ^
avagy elfogadható értékpapírokban, az jjj
árverést megelőzőleg a nagy-kanizsai kir. ^
adóhivatalnál leteendő — a netán benyuj- i*J
tandó zárt írásbeli ajánlatok, fent szám- <|
jelzett bánatpénzzel ellátva ugyancsak ||
említett kir. adóhivatalnál, és pedig leg- S
későbbén az árverést megelőző nap dél- ja
után 5 óráig adandók be. !^
A szerződési feltételek a nagy-kani- jj
zsai kir. adóhivatalnál, megtekinthetők, J.
Zala-Egerszegl890. évi márczius 12-éjttr ^
GEJiNY \\i
• . -\' pénzügyigazgató. ^JQ
Wajdits József köEyvnyomdájábó! Nagj-Kanikán.
NAGY-KAMA« 1890. márczius 29-én.
X3-1H: szávii
I
Előfizetési Ár.
. egész évre ... S frt--
fel érre . . . . 2 fit 50 kr. , uegTadérrfl . . . 1 fnii& kr. Egy*9 10 kr.
/~>r —
HIKDETÉSKK " S li ssábos uetitsorb&n 7, mánodizoi \\ 6, ¦ minden további sorért ;"> kr.
NYILTTÉRBcN
v u-eiii toronként 10 krérl vét-lnek fel. Kincstári illeték röíodeu egyes " hirdetésért 30 kr fiset«nd<
Hflszonkilenczedik évfolyam ~r i
lap szellemi részét illet": emények a" "zerke^ztősék\'l anyagi részét iUrtS kuz\'em. pedig akiad.iliivatalb\'i-. hérrn íntézendok ; A\' «gp-K a n ízsá > takarékpénztári- ¦piltit.
Hérmei
en levelek l tatnak el.
fr.fc-,,1-
Keziratok vissza nem küldetnek
j A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a Bn.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedueveló egyesület* a , nagy-kanizsai, keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", á nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkézét*, a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai küíválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEttÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„ZALÁI KÖZLÖNY" IS90. évi II. negyedére
Jelen számunkká! az első évnegyed befejezéséhez érvén, — tisztelettel felkérjük mindazokat, — kiknek e számmal .előfizetősök lejár, hogy azt mielőbb megnjitani sziveskedje nek, hogy á lap rendes küldésében feiüiakadás ne történjék. Ujounan be-\'.\' lépő előfizetőinket is bizalömtóal felkérj ük, hogy megrendeléseiket idejekorán megtenni kegyeskedjenek. Ál tálában kérjük lapunk t. barátait a további pártolásra és lapunk terjeszt ésére.
Előfizetést ár:
lö90.é. ápr.--jun. évnegyedre 1 frt 2Dkr „ „ . — szent, félévre 2 , 60 „ r „ „ —deez. végéig 3 „ íü , Mely Összegnek postautalványon
történő beküldése a legczéíszerübb
Hazafias tisztelettel
Szerk. és kiadóhivatal-Királyné o Felsége nyaralója.
Az elmuít nyarat Zilábau Pusí.U-.Szt-Iiászlóu töltvén, szerencsés vok tani ugyanott egy vendégszeretetéről ismert nagybirtokos: Tarányi Ferencz ur házánál Fettctich Mária grófnővel Ö felsége Erzsébet királyné udvarhölgyével, mint régi ismerőssel újra találkozhatni.
A grófnő most is, mint ezelőtt régen volt, t, i. akkor, mikor még boldogult Deák Ferencz bácsi életében vele ugyanott az utóbbi sógoránál Tarányi-Oszterhocber József unokabátyámnál találkozg ttam, — most is ép oly kedves, szeretetre-mélt,p\'\'nyájas modora, ki szellenidus társalgásával szinte elragadja a társaságot. Sőt mondhatom, még kedvesebb! Mintha csak Ó felsége kíí-
, rébea, magába szívta volna mindazt a magasztos bübájt, mi által ó felsége a mi imádatszerüleg szeretett királynénk modora, habár állítólag — oly anuyira kiválik. ÁlUitólag — irom — mertí" megvagyok annak valóságáról ^ózódve, de én még ez ideig úeáí lehettem oly szerencsés, abbio a boldogságban részesülhetni, hogy Ü felségét csak egy pillanatra is láthattam^ volna. Oh, pedig menynyire kivánnaxu én Öt látni és ismerni, azok után is, a miket a lapokban eddig felőle olvastam, hát még most azok után, a miket felőle Festetich Mária grófnőtől elbeszélni hallottam! Milyen lehet az a nő, a kiről, mint királyáéról, ép oly magasztos ihlettséggel és forró lelkesültséggel lehet beszélni, mint akár más melyik halandóról, ki mint anya ős nő egyképp oly jelesen betölti hivatását és szive mégis mily nyitva áll miuden szegény alattvalójának nyomora enyhítésére, a lelke pedig mily fenköit, mily magasztos! Minő szerencse, minő boldogság lehet az ó körében lehetni* midőn,, ha csa* beszélni hallunk is felöle mily élvezet, ésugy elbeszélni, mint a hogy Festetich grófnő ajkairól ó felsége felöl elbeszélni hallottam. Milyen a királyné U felsége otthon, és milyen O az utazáson, a tengeren- ^\\
A milyen szelid, nyájas, nőies otthon, olyan férfiasan elszánt, bátor lelkű a tengeren. Mikor a vihar dü höng a tengeren és mindenki reszketve siránkozik, á királyné nyugodt és csendesen van. Egy •jrcz-izma nem mozdul, bármint dühöng az Oczeáo, tombol a vihar és csapkodnak a hullámok; a királyné nyugodt, az ó kedélyét mindezen földi veszélyek nem zavarják meg, mert az ő bizalma Istenben van.
.Mikor egyszer Corfuha utaztunk — elbeszélé a grófnő — .meglehetős vihar tört ki a tengeren Eta
rémülve futottam Nopcsa báróhoz, hogy nála tiuáesot és vigaszt keressek és a mint benyitok hozzá, ő ott ül kényelmesen kinyújtott lábakkal, á szájában égő szivarjából bodor füst fellegeket eregetve. Mit csinál itt az istenért ? — "kérdem tőle — midőn Ö felsége és mindnyájan oly nagy veszélyben vagyunk, mozduljon és tegyen valamit kérem!! —Csendesüljön grófnő — szólt Ő nyugodtan, mit rettegjünk, mit féltsünk mi, midőn 0 felsége a királyné, a kinek annyi veszteni valója van a földön, oly nyugodt, oly* csendes, oly elszánt ? ! — Különben legyen nyugodt — folytatá a báró — e hajó a lehető legszilárdabb szerkezettel bir, mely képes bármely viharral is .diczolni, a ka-pitá-y kipróbált ember, a legénység ügyes, nincs mitől félnie; de ha mégis fél, keresse fel 0 felségét és merítsen erőt, bátorságot az ó körében. És utoljára is vigasztalja magát a gondolattal, hogy lia vesznünk kell is — de az ö szolgálatában veszünk el! — És igaza" volt! — monda a grófnő. Mit féltem volna én, midőn felkeresve a királynét, láttam, hogy Ö felsége fel sem véve a vihart, mozdulatlan, merev tekintettel bániul a nagy mindenségbé, mintha csak arczára lett volna írva, hogy: .tiéd vagyok Istenem, itt és mindenütt tégy velem, a mit akarsz!" És lecsendesült a vihar — folytatá a grófnő — de e jelenet Őrökké emlékezetem ben fog maradni.*
\'— És milyen az a Corfu szigete és milyen az a mesé3 királyi nyaraló ? — kérdem a grófnőt.
— A mi királyné Ó "felsége nyaralóját illeti — feleié a grófnő, — bizony az csakis a képzeletben mesés, mert egyébkint bizony a lehető legegyszerűbb lakás. De a sziget maga és a kilátás Ú felsége nyaralójából, az aztán annál reme-
kebb. Szebbet, felségesebbet, bűbájosabbat képzelni sem lehet. Ha a nap süt ős a hold bevilágítja a hegyeket és a tengert, olyan a táj, mintha minden aranynyal és ezüsttel volna bevonva; a szemünk szinte káfprázik a ragyogó gyönyörű látványtól. Igazán ráillik a „bűbájos keleti táj* elnevezés. Mert ott minden oly szép, oly üde; az egész vidék egy illatos virány, virágzó czit-rom és narancs, pálma és cédrus erdőkkel felváltva. És e gyönyprü tájkép teljes szépségében, nagyszerűségében látható a nyaralóból, a mihez még hozzá képzelve azt a kellemes balzsamos enyhe keleti éghajlatot, climát, nem lehet csodálkozni, hogy 0 felsége ugy szeret ott időzni. Királyné Ü felsége, a természet csodás szépségei iránt különös fogékonysággal bir, akár egy természetbúvár, vagy egy par forcc Umrista.
— Ha a természet szépségei iránt oly nagy fogékonysággal bír O felsége, a-i kor, tudja-e grófnő, hová. kellene a királynénak nyaralni menni? — monda Tarányi Ferencz a házi ur.
v. — Hová? — kérdé a Marit grófnő.
— Balaton mellé, a csopaki hegyre. Ott van a Ranolder püspök-féle igazán királyi nyaraló, az épen eladó is mostan, azt kellene (x felségének megvételre ajánlani, mert annál elragadóbb, gyönyörűbb kilátást, mint i onnét a Balaton vidékére, kívánni sem"! lehet. Meglehet, sőt hiszem is, hogy\' Corfu 3ZÍgetén a tenger és vidéke mindenesetre nagyszerűbb lehet; de az — nincs a Monarchiában! És — miután O folségét itten Magyarországon olyannyira szeretjük mindenfelé, talán nem is volna olyan merész kívánság, vagy legalább is — óhajtás, hogy a királyné itt nálunk is bírjon egy igazán neki való, igé-
nyeinek mogfeleló szép nyaralót. A Ranolder-féle villa a legmagasabb igényeknek is képe3 mind comfórtr-aw mind minden más egyéb tekintetben is megfelelni. Ezt volna jó O felségének figyelmébe ajánlani, és azt a grófnő leginkább megtehetné. Ezzel 0 felségének is, és nekünk magyaroknak is nagy Örömöt szerezne. Tegye meg grófnő, figyelmeztesse királyné Ő felségét a gyönyörű nyaralóra ! —
És a grófnő meg is Ígérte azt megtenni de, valljon megtette-e, nem felejtette-e el az udvari élet zajában a csendes falusi eszmecserét? Fölhívta-e királyné 0 felsége figyelmét a Balaton melleti csopaki hegyi Ra-nolder-villa szépségeire s ajánlotta-e neki a nyaraló megvételét? — Ki tudja! — Pedig be szép honleányi tett volna tőle, ha azt tenné. Vagy ha ó nem feszi, tennék meg azok. akik Ü felsége közelében juthatnak, s arra hivatva vannak, hogy azt megtegyék. Csak akkor virágozna fel igazán Balaton vidéke! És csak és egy királynő volna arra hivatva, hogy a Balatonmelléket minden tekintetben, az ország legelső vidékévé emelje, fel. Valamint, :hogy Balatonmellék épp ugy megérdemelné, hogy egv királyné avassa fel világhírű helyivé, mint akár Ischl, Gasteni s. a. t.
Oh. bár ugv lenne!! —;
Nagy CöFűélia-
Tudnívalok.
— Az országgyűlési képviselőt választók figyelmébe ajánljuk a törvény amaz intézkedését, hogy aki április ló-éig mult évr. adóhátralékát be nem fizeti, az a Tnájuft\'hóban szokáson összeírásból kiliágyalik és azáltal polgári jogától elesik. Most még idejekorán figyelmeztetjük az illetőket, hogy ezeu polgári joguk ientartása czéljából esetleges. adóhátralékukat egyenlítsék ki.
T & r e x &.
A tavasz.
Te oly gyakran megénekelt Isteni szép tavasz, , Minden ujab életre kelt | Te vagy remény, vigasz. \' Ha j.\'ittöd órája Üt, Még a nap is máskép süt S eltölti szivünk a kép. Istenem! élni mily szép 1
Más az égbolt kék azarja, Más a földnek z5ld füve, Más\' az ember gondolatja, Más a föld minden hive. C«ak még ekkor kezdjük véln Mért saeret minden ngy élni És az egész föld golyó Azt matatja „élni jó I*
Még a nap is korábban kél Dicsérni az alkotót Ka tüzes csókkal szívja fel Az illatos harmatot; Játszva nyájas mosolygással, Kéjjel enyelg egymással Lelkünk mámorból ébred iJzi, mily kincs az élet.
Eózsako-sorúival ékes Ily élet biraflke, Szivünk lényünknek oly békés Varázsló védnöke, lia a vidám madársereg E"13n, merfn, fán csicsereg, \'Kazán felkiáltok véled: Gyönyörű szép az élet!
JOSEFA.
A legkisebb kan.
Elbeszélés. Irta: MÉSZÁROS SÁNDOR. (Folytatás.)
— Gyűléseznek? kérdéköszönés után Aczél kapitány uram.
— Gyűlésezünk, nagyságos uram, Monda a biró.
— Mi ügyben, mi tárgyban?
— Gondolhatja nagyságos urain! A legutóbbi eszménk volt— ál\'itsunk-e össze fiainkból külön c-^apitotV
Eiámuit e szavakra az én kapitány-uramnak a szeme-szája. Majd kivett zsebéből egy nagy pecsétes, legfelsőbb helyről eredő levelet s azt Turi István föbiró uram orra alá tartolta.
— Mi van benne ? kérdé a biró.
— Mi van ? A Nádor Ó-Fensége leg^ kegyelmesebb parancsa, hogy kunjai maradjanak e hazaellenes mozgalomtól távol.
Halotthalvány lett Turi biró uram e szavakra.
— Tehát ez parancs, hogy ne merjünk, mi kunok a haza védelmében valamit : tenni 1
— Az! . . .
— ügy köszönöm a bírói tisztet. Nem kell. Ha mint biró nem tehetek, majd mint nem biró, tenni fogok.
— Éljen Turi István föbiránk I Hangzott minden ajakróL
— Bíró uram. monda" Nagy Dávid, már letette a leköszönést a nagyságos kapitány ur kezébe?
— Letette és én elfogadom 1 Monda
határozott hangon a kapitány. Lázitó biró — Ime, monda, hogy a biró ne vetnem kell. A vizsgálatot meg elfogom ren- kezzék, leteszem bírói pálezám, jogom, delni Ön ellen. " hatalmam a kapitány ur kezébe s most,
— Készen vagyok a vizsgálatra. mint független ember, mint független pol-
— És elfogom rendelni az összes-gár, mint hazámnak hü fia, kérdem, akar-elöljárósán ellen. j tok-e kun-barátaim, testvéreim a\'hazának
— Ellenem is? kérdé hülledezve segítségére leoni, s akarjátok-e, hogy le-
Nagy ?
De ezt kapitány uram nem hallotta már, meri kiment, hogy a kisbíróknak kiadja a rendeletet, hogy három órára a nép gyűljön össze a városház elé, mert a palo-tinus egy levelét kell nékik felolvasni.
Nosza menteka kisbirókházról-házra, egyik meg dobszóval hirdette a parancsot.
Eltűnt a városházáról a főbíró uram, ntánna egyenkint a tanács uraimék is.
Maga maradt csak Nagy.
Egyet gondolt a bekopogtatott a kapitányhoz, hol mint egy Júdás árulta a tanácsot,\' egy székért, a bírói székért.
Egy óra raulva már gyűlni kezdett a nép.
Megütközött a kapitány, mikor a tanács uraimék közül csak egyetlen egy embert látott maga mellett, a Júdást
Feláll az emelvényre a kapitány, széttárja nagy pecsétes levelét s mondókájába kezdett már, de oly éktelen zsivaj hangzott a nép közül, hogy nem lehetett abból eay szócskát sem hallani, i
— Éljen Turi! Éljen Turi! Zngá a nép. Halljuk Túrit!
Olt volt az is a nép között, s körülállói felemelték a kis embert, hogy szóljon, beszéljen ő, ne pedig az a másik.
És Turi uram beszélt is, szépen minden szava aranyat ért
gyen, alakuljon fiainkból egy csapat, oly csapat, mely méltó lenne arra, hogy kun-csapatnak lenne hívandó ? . . v Ha akarjátok, íme,, megvetem e csapat alapját, ; itt van három fiam, János, István, Péter. E három honfiú legyen a csapat alapja ; negyedik leszek éti! kí lesz az ötödik?
Földet rázkódtató hang volt erre a válasz
S a kapitány? Ott állt az emelvényen balott halványan, mig kezében a nagy pe csétes levél csak ugy reszketett
Ott a néptömeg mögött csoportosult a fiatalság, össze fogódzottuk és elkezdték dalolni:
Süvegemen nemzeti szin rózsa, Ajkamon édes babám csókja Ne félj babám, nem megyek világra, Nemzetemnek vagyek katonája.
Kapitány uram meg magához térve némileg, harsányan, hogy mindenki meghallotta, oda szólt Torihoz, hogy!
• _— Az igazságos törvény majd kifogja nyújtani kezét, s megfogja büntetni a hazaárulót! És e szavakra nem borult el az ég.
—Nem kell, zuga erre a nép, nem kell nekünk kapitányság, palatínus, de senki. Éljen a haza, éljen Turi.^
A kapitány segédjével bement szoba-I jába, rakódott s beült a hintóba. ¦ •
— Hajts! moüdá a kocsisnak.
A kocsis lesgárött a bakról s azt mondta a kápitát^iák, hogyvmenjen to vább maga. . •- v
A kapitányi segéd felült a bakra és hajtott.
(Folt köv.)
Vezúv belsejében.
(József-napi tárrza.)"
VezeMmk megáHitá szamarainkat, előttünk érthetetlen nyelven motyogva valamit, mely a kézmozdulata uián ítélve, annyit jelenthetett, hogy helyen vagyunk. A mennyi rugékonys9gota^32 fokos" höáég még bennünk hagyott, az éppen elég\'volt, arra, hogy a fanyeregböl ép lábba! szállhassunk az égvényes talaj pázsitutáu földjére. Még egy kis gyaloglás n keskeny ösvényen és elértünk Vezúv tölcséréhez, napernyőnkből sátrat röktőnözve pihenésre dűltünk, nem vonva meg raaguuktóli a velünk hozott hűsítő". Már egy félóra g nézegettünk az előttünk tátougó, mélységne. midőn szemünk megakadt egypár csillogó ékkőhöz hasonló fényponton,\' mely ide s tova mozogván, majd 4, később G ékkőre szaporodott, megmagyarázhatatlan^ vált előttem, ugy a két.elválhatatlan útitársam a szőke Gyula és a barna Dezső előtt is : tanakodtunk megfejtésén, de megegyezni9 nem tudva, hősi elszántsággal elhatároztuk, hogy leereszkedünk a tölcsérbe, történjék bármi, de e dolognak nyitjára kell jönnünk. Az el ha tarozást tett követte,, annál inkább, mert a leereszkedés módoza-
Mai számunkhoz féliv. melleklet van csatolva.
ÖSZONKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM
Z A L"A I KÖZLÖNY
MÁECZID8 29-én.
— AVidegen kézbe került levelek dolgában Baross Gábor kereskedelmi miniszter a következő figyelmeztetést közli: \'A leggondosabb kezeié", mellett is előfordul, hogy egy-egy .levél vagy levelező lap valamely összehajtott hírlapba, vagy mas le nem zárt postai küldeménybe csúszik és azzal együtt másnak jut kezéhez, vagy a rendeltetési helyen lakó ugyanegy nevű egyének hiányosan rzimzett levelezései felcseréltetnek, vagy pedig a levélfiokbér--lők levelezései a gyors munka közben te védésből nem a megfelelő hókba osztatnak be. Az ebből eredő kellemetlenségek ki kerülése végett felkéri a miniszter a közönséget, hogy levelezéseit pontos és kimentő cziiuzéssel lássa el, a netán tévesen kézhez adott levelet levelező lapot stb az illető levélhordónak azonnal adja visz-
* sza, ha a levél netán véletlenül felbontatott, e körülményt a boriték hátsó részén jegyezze fel, ba pedig a levélhordó már eltávozott, á tévesen kézhez adotUevelet stb. a pos tahi vaui hoz juttassa. Kiégendő e czélra a levelet stb: néhány felvilágosító sorral a postahivatalhoz czinrzett borítékba
. helyezni és bérmentetlenül bármely levélgyűjtő szekrénybe \'dobni.
Az orsz. szinésziskola huszonöt éves jubilaeumára
előadandó „Mult és jövő" -cziniü I felvonásos drámai prológ (irta Váradi Antal) meséje és tartalma. A prplógot előadják a nemz. színház művésze:.
A prológ meséje, mely ideális keret gyanátrt foglalja körűi az ünnep
eszméjét, a következő: Sötét, boltíves ----------
sirterembeo, Mátyás király . sir-katafalk-! ameiv velünk érez, értünk hevül, barátja jura támaszkodva.-kezében lobogó szövet- j a magyarnak, ki felállította ezt az iskolát, nekkel, mehet a királyi sarcophág örök-1 melyet most a nemzet áldozatkészség^\' lángjánál gyújtott meg, áll a nemzet Ge-j tart\'fenn. Trónjáról, a királyi hitvese aj-niusza (Márkus Emília.) Töprengve kérdi! kán gyönyörködve hangzik a magyar szó. Ki önmagától, vajh\' itt van-e már a perez, a | Voina más mint a Jégelsőmagyar ember, a melyben a négy századéven által álmadott , király!" S a háttér szétrebbenő függönye Hunyad-dicső "fiát, Mátyás királyt újból |.mögött a király f-zobra látható. Mátyás fölébreszthetné, hogy ős hazában uj kort iaíSUi méltóságteljes léptekkel közéig mutathasson vágyó lelkének? — Thália hozzá, e mély jelentőségű lelkes szavak-(Helvey Laura) ki a lelkesedés (G. Csil- kai:. „0, mintha most is élnék....\' S lag Teréz) s a Tudás (Gyene-) kíséretében a büszke Thália önérzettelve vezeti eléje keresi föTa nemzet (jeniuszát elérkezett-\' az uj sziDéaznemzedéket; zengő költői uek láija az időt. melyben a királyi szel- lendülettel s feszmedosan irt versekkel lemnek újra kelnie keli, mert ime száz I mutatván be magukat, vonuF el előttünk a éve már. hogy a magyar színészet, a nem-\' nemzeti színháznak a szereplőkkel együtt zejicultura e hatalmas tényezője, mely huszonnégy, az operának hat, a népsziu-száz küzdelmes év napfényén és viharán háznak, kolozsvári nemzeti színháznak edződött meg, fönnáll, s büszkén emelt ny0lcz tagja, a legújabb szioészískolai fővel s Öntudatosan léphet a nagy király : „emzedék hetven, s a vidéknek csaknem szelleme elé. Lelkesülés és Tudás egy- j százra menő. többnyire első rangú tagjai, ként buzdítják a Géniuszt, ki megtöri a Mátyás emelkedett szellemű, ihlett be-Hollós nagy király sírja zárát, s kikél | gzédé zárja be a költőileg gondolt s gyö hamvaiból, mert magyar I szó hívta, s a j nyőrüen rendezett jelenetet: meddig Mátvás hamvai felett magyar szó
szóló hévvel s ragyogó költői képekben mutatja be tisztét és önmagát, elmondván,: mi hivatása van s mit tett a nemzet éle-tőben? Sorban mutatjáfe be magukat, ! lényegöket kitünőleff-jellemzö, találóan (rövid sorokban a Tragoédia (Fáy Szeréna) a vígjáték (Cs.. Alszegby Irma): a dráma (Horváth Zoltán); a bohózat (Nagy Ibolyka); az opera (Ábrányiné, Wein Margit); s a népszínmű (Gabányi k.)* Mátyás elragadtatva hallja s érti meg, csak azt kérdi aggodalmasan, ha támadt-e vájjon magyar, ki a külszín s látszat művészeté nak hódoiva, álarezot öltsön, megríkasson, kaczagiasson, és eltűri azt, hogy általa s rajta kaczagjanak. A nemzet Géniusza azt viszonozza, hogy bár hosszú küzdelem után támadt egy lelkes és bátor sereg: a régi gárda óriásai, a kik szembeszáilva előítélettel és szenvedéssel, megteremtél ték a magyar színművészeiét. Egressy Tóth, Lendvay, Bartha. Fáncsy. Megyeri. Szentpéteri, Déryné. Kántorné, Laborfalvi Róza, neveit említi föl, kik sírba szálltak. Ez komoritja a nagy királyt, hogy sirba szálltak e nagyok és sírjukba vitték magukkal a szent iáugot, s a tehetség égi tüzét Nem ugy királyom, mond Thalia. E nagyok nem szálltak sírba egészen. Iskolát teremtettünk, melyben a nagy művészek tanítva adják át s közlik lel kök égi hevét tanítványaikkal, az uj szinésznem-zedékkel. — „Oh, hogyha most élnék!" — kiált {el Mátyás — ,Én, a ki negyvenezer tanulónak kezdek palotát épiteni, menynyit áldoznék azokért most, kik a művészet tudását szomjazzák?! De vájjon van-e sziv, mely átérzi, fan-e lélek, amely megérti ezt?\' — „Van" felel a nemzet Géniusza. Utődid nagy sorában van egy sz
zeneg, s magyar nép büszke lépte rengeti ni\'-g haló porát, addig törökverő Hunyad lia. Mátyás, nem hal meg, csupán álmodik! A (leniusz hódolatteljesen fosadja Mátyást, s elmondja neki. mivé lőn népe négy bosszú századéven át? Mátyás tudja azt. hiszen magyar földben pihent, s azon átreszket a magyar nemzet öröme, fájdalma a porladó király hamvadt szivéig — s ö népével együtt erezett ott alant. Virág, ha nyílt a honi föld felett, az a holt király-mosolya volt. s ha föld) rendült zúgva: Mátyás haragja rengetéyfiieg azt, ki népe fájdalmát megtorolni nem tudá! Egyet azonban még sem ismert a nagy király — az immár századévet betöltött Thaliát A színművészet szelleme, mint mondja, a látszat\'hatalmával gyakorol buv-eröt Ugy, de a sir a látszat sírja is, a kripta kapuján csak a rideg valónak van bejárása, a szín varázsa ott lenn megtörik, — ezért nem ismerhette \'Mátyás Thaliát. Thalia ékes-
BUgj áldva légyen, a ki ezt teremte . . ál\'lott legyen ai ujal>b nemzedék,
a mely a régi nyomdokába líj>.....
. Isten veled, virág\')* Osi földem, munkát nép-m, haladé magyar, Müvénél égi fény*, lángizivu Apoitolaerge népnek La nemesnek, Halt éa jövő magva* színészete: Mátyás pihenni CslakAl.a tér A szent magyar föld hantjai alá. "" >gadd áldásom, — édes nemzetem
ti, eme háwak, eme szent esetnének Harczoiai, ti mind, magyar -r.iné-s«k, Munkáljatok lelkea hévvel tovább 8 ba játszva szépet és dtcsCt teremitek Érezze felnia-gisl-\'. lelketek, Hogy ai a láng, melr akkor áthevitend, Az én lelkemnek forró csókja itt Iont S e csík hevét eresze mindenik, Ki nemiéiért, háziért áldoiik S éréire, tudja és birde-se mind, Hogy van, kJ rajok égből letekint S hogy tetteik minden sugári baji Hnoyad fiának áldó l«lk« van.
Hírek.
Országos vásár tartatik Nagy-Kanizsán márczius 3t-én, hétfőn, mire az lletöket figyelmeztetjük.
— A népkonyfaá-ban még vasárnap is hétfőn adatik ki ebéd, első nap Ma-schanzker Morné és Fiscber Elvira, utolsó nap özv. Szigethy Károlyné és Darás Malvin lesznek a napi biztosok. S ezzel jövő Őszig a népkonyha beszünteti működését.
— Uj tagok. A „Kisdednevelő Egye-ület" tagjaivá lettek ujabban: Gelsei
Gutmann Henrik ur alapító. Dr. Wajdits Alajosné és Özv. Sauer Jenöné úrnők rendes, Úi\\. Ludvig Itiza, Dr. Hauser Jánosné és Blau Genovéva úrnők pedig pártoló tag minőségben.
Öngyilkossági kísérlet. F. bő 24-én a közös hadseregnél egy életunt baka, kinek szerelmét imádottja viszonozni nem akarta, s ennél fogva saját fegyverével a gymnasiumi kertben agyon akarta magát lőni. De egy bajtársa észre véve a szándékát s mielőtt tettét végrehajtotta voina, fegyverét elvette.
— Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ruzsics A ndrás munkaképtelennek talált légrádí r. kath tanitó részére évi 1 25 frtnyi rendes nyu dijat engedélyezett.
— Gyászhír. IdÖsb Csillag Endre .páros polgártársunk hosszas betegeskedés után végelgyengülésben elhunyt Temetőse márcz. 23 áa délután részvéttel történt. Béke hanvain!
— Uj emeletes ház. építtetik a Széchenyi- és iskola-utcza sarkán a Ra-poch-féle ház átellenében. Ez utczákat a szándékba vett ház épitése nagyban fogja szépitészpti szempontból emelni.
— Rendkívüli közgyűlését a nagykanizsai takarékpénztár márcz 24-én délelőtt tartotta meg, mely alkalommal elnökké Hertelendy Béla egyhangúlag, alelnökké pedig Fbenspanger Lipót urak választattak meg lelkes éljenzés közt.
— A Szarvas vendéglót uj bérlője Mátejkó Ede ur ápril hő elsején átveszi,
ban gazdag rajzot olvasott fel. A felolvasást I leg pár ezerre menő pénzhiány is con a nagyszámú közönség mindvégig feszült statáltatott, hogy a büntető igazságszolgál-figyelemmel éa általános érdekkel hallgatta Utast kikerülje, e hó 26-án reggel 6 óra-és a tetszésnyiiváoitásokkal nem is fu- kor agyonlőtte magát. A keszthelyi főizo]-karkodoK-. gabiróság kannacsi körjegyző helyettessé
— Halálos végű bárbaj. Vidats Pallér János keszthely-városi segédjegy-Janos budapesti hírlapírót, a ki egy Zí- zöt nevezte ki.
kánybdu vívott pisztolypárbajban oly sze- — Elnökválasztás. A keszthelyi m. rencsétlenül t találta ellenfelét, Kovács kir. gazdasági tanintézet segélyegyletének Sándor vasúti hivatalnokot, hogy az a elnökévé Pencz Géza leköszőnése folytán kapott sebbe belehalt, a kaposvári tör- Czupy Béla 3-ad éves gazdász választatot\', vényszék párviadal vétsége miatt három — Gyászhír. Remete Géza ugy saját, évi államfogházra ítélte. Ez ítéletet a mint az elhunyt testvérei s Összes rokonai kir. tábla és Nedeczky biró előadása nevében mentort sziwel jelenti szereiéit alapján most a kir. kúria is helybenhagyta rokonának Kreskay Saroltának Remeié Az utóbbi években ez a legkeményebb József ügyvéd özvegyének folyó hó 26-án ítélet, a melylyel a biróság párbajt esti S Órakor, hosszas szenvedés után\' sújtott ,56ik évében tőrtént elhunytát A meg.
— Irtsuk a hernyókat! Az idő-:boldogult hűlt tetemei folyó hÓ 2S-án dél-járás, hova-tovább csak melegebb lesz után 4 órakor fognak Szemere-utcza 3 ik már s elkövetkezett a hernyókelés i sz. házban a róm. kath. hitvallás szertat -ideje. Ne várjuk be az- enyhébb időjárást j tásai szerint beszenteltetni és a. helybeli s azt, hogy a hernyók ismét kopaszakká , róm. kath. temetőben örök nyugalomra
tegyék fáink nagy részét ugy, mint mult évben, hanem mármost lássunk hozzá a pusztításhoz.
— Heti biztosok e héten a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban: Físcbl í\'.ilné és Scherz Albérlőé választmányi tag ur nők.
— YasntI baleset. Marci. 27-én íreggel Zákánynál Varga nevű" kocsikap-
csolót a vaskocsi fején, kezén és lábán jelentékenyen megsértette. A családos ember életéhez*nincs remény, a nagy-kanizsai közkórházban ápoltatik.
— Tűzeset fordult eló márcz. 28 án délután Gerócs János 1021. számú honvéd-utczai házánál, hol egy kazal takarmány gyuládt kí. Tűzoltóink gyors megjelenése következtében meg lett akadályozva a tüz romboló hatalma.
— A „Társas korben0 folyó hó márczius 27-én rendezett hölgy é.s férfi piknik, habár nem ís volt egészen saison szerű — kiiüuően sikerült és egyike volt azon társas Összejöveteleknek, melyek elité és mégi-i fesztelen családias jellegüknél fogva !-emmi kivánní \'valót nem hagynak hátra, mint legfeljebb azt, hogy
á.t ünnepélyesen megnyitja, minden lob ,] f>irniiué! többször ismétlődőének !A* izle-bíi lapunk hirdetési rovata közöl. i tes menü, mely a tagok által felajánlott
Ajánljuk oUasóink b. figyelmébe j kitUQÖ ételek és italok dus választékiból
9 mai hirdetési rovattiukbau közölt Frank féle ruha- és fehérnemű ujonan nyitott üzletnek hirdetését.
— Felolvasások. A „Casinóban" f. hó 22<-eu ft. P o p i n i A1 b e r t k. r. tanár szépszámú distingualt közönség jelenlétében tartá felolvasását „Shelley Cencí drá májáról". A felolvasó lelkes tisztelője és tanulmányozója az angol drámairóknak és müveiknek, mely körülmény megadja neki a jogot, hogy ezeket interpretálja és hogy felolvasásainak tárgyát ezekből merítse. A nagy előszeretettel folytatott tanulmánynál fogva a felolvasó azon kellemes helyzetben van, hogy megértve és átérezve a drámaíró műveinek szépségeit, érzéssel és műveltségénél fogva méltó keretben képes ezeket reprodukálni. A hallgatóság legnagyobb része azonban, mi nem a fel olvasó hibája, nincs azon .szerencsés helyzetben, mint a felolvasó és így a nagyszerű felolvasásban nem talált annyi gyönyörűséget, mint mennyi ebben tényleg rejtett A hallgatóság saját hibáját nem akarta a felolvasónak betudni, ezt lelkesen megéljenezte és felolvasását zajosan megtapsolta. Háiadatosabb thémát választott S z a la y Sándor" a Zala társszerkesz hó 25 én a kereskedő ifjak egyleté ben tartolt felolvasásának tárgyául. Kedélyesen, jóizu humorral fűszerezve tárgyalta jeles tollú irónk a házasélet egykori fenséges voltát és jelenlegi kinövéseit a továbbiban pedig egy drámai fordulatok-
állott, teljesen kieiégité a díszes vendég* köszönti és előidéző a toasztok ékes sorozatát, melyek közt els6.sorb.in D.-zséuyi Elek felköszöntöjéröl emlékezünk meg. ki a jelenlevő hölgyekért ürité poharát, utána Tuboly V. Dézsányi Elekre.mmt a tár.-as kör jelenlegi\' ügybuzgó elnökére. P.ihál Ferencz az alelnökre Schmidt Frigyesre, ezután T. V. Ismét Oroszváry Gyulára és Varga Lajos az elnök nejére ürité lelkes szavakban poharát. Tuboly Victor első toasztját, mint rendesen versekben pattogtatá és a végén, a mint megjegyeztük, következőket mondotta:
De kedvünk nem azért van ám, Hogy megbukott T is u K ál m á n! Nincsen boszi semmi küaünk; Másban van a mi Qr5münk.
tál megleltük az egyik oldalán megerősített ko\'élhágcsóban.\'
Sorsot húztunk, ki megy elő, a sors engem szemelt kí, igy istennek ajánlva lelkemet, óvatosan lépdeltein a feneketlennek, látszó mélység hosszú kötélhágcsóján lefelé, barátaim felül várták az eredményt, illetveajeíadást.bogy utáunam induljanak. Már jóidéig haladtam a mélységbe, folyton szemmel kísérve a 6 vijágitó pootot már láttam a hágcsó végét midőn méla-busult hangok ütötték meg fülemet, később kivettem a dal bekezdésének néhány szavát is Jement a nap" stb. Dobogó szívvel siettem megtenni a még hátralevő utat mert meggyőződtem, hogy nemcsak élő lények vannak lent. hanem hazám fiaival találkozom, meggyújtottam egy szál szélgyufát jeladásul, társaim megkezdték azó-názást leftléj\'magam pedig kemény talajt érve. siettem a világító pontok és a hang után, az üreg mindinkább keskenyült, még egy száz lépésre lehettem czélomtól, midőn az énekhang helyett czigányzene, vig hahota, vidám koczingatás hangjával talál koztám, egy fordulatnál fényesen kivilágított helyiség bejáratánál állt 3 szép leány, kiknek szeműk fénye csillagként szórta a • tengernyi sötétségbén világító sugarait A három alak összeölelkezve állt a czigá nyok előtt, mellettük egy csinos lovag, ki figyelemmel hallgatta, időnkint bele-bele vegyülve az élénk társalgásba.
Csakhogy itt vagytok fiuk, kiállt reánk, elibénk sietve a kedves háziúr, éppen jókor jöttök, rokonaim, barátaim körébe névnapot ülök, vannak szép lányok,szól a zene, serami sem áll utalókban, hogy kirakjátok a kopogóst.
Beléptünk, egyik szoba felteritett asztallal, másikban a kedves háziasszony társalgott vendégeivel, a harmadikban a gibiczek megjegyzései megértették velüak, hogy ott folyik a blatt
Szép hölgyek közt a jóvérű fiatalság nem vár nógatást, ha már tánezra kerekedtünk, mely jókedvvel folyt, míg nem a kedves háziasszony szíves nógatással az asztalhoz telepitette vendégeit, Gyula és én azon kiváltságban részesültünk, hogy két szép hölgygyei a macska asztalnál foglalhatunk helyet, nincs is annál nagyobb boldogság, mikor a fiatalok, ha csak 5 lépésre is, de mégis távol tudják magukat a garde mamáktól, büszke önérzettel ültünk helyünkre, áthatva azon gondolattól, hogy reánk van bízva két kedves kis hölgy, kikkel jókedvvel elcseveghetünk, néha-néha koczinthatunk is. Olykor az előzékeny házi ur is köztünk termett, kezében a hosszú nyakú somlya: üveggel, magyaros kinálga-tásokkal ürittette ki velünk poharainkat, hogy azt újra tele töltse, mig mi minden kigondolható jelét adtuk jókedvűnknek, addig a föasztalnál megindult a szónoklat, i körszeretetben részesülő Tamás bácsi
volt az első, ki fenköit szellemű szép szavakban felköszöntötte a kedves hází urat és tisztelt családját, maid a klérus egy másik kedveli tagja vonatkozással az elölte szólóra ürítette poharát, a háziúr egészsé gére, a sikerült dictiókra a háziúr felelt megköszönve a jókivánatokat, Örömét fejezte ki, hogy barátait és rokonait ily szép számmal látja és üdvözölheti házánál. Mi, a macska asztal disztagjaí sem akadva hátra maradni, dictiót ugyan nem mond\' tunk, de annál őszintébb szívvel koczin tottonk a nap hősére. Az illatos somlyaitól felpezsdült vérünk, asztalbootást sem várt iparkodtunk czigányzene talpalá való nótáinak hódolva, magyarosan kirakni a soupe csárdást, nem is volt annak se vége, se hossza.
Már pirkadni kezdett, még egy utolsó koezíntás, de oh jaj, falba ütve ke zem, hirtelen felébredtem.
órám épen éjfélt ütött, szobám sötét volt, a mámortól megzavart gondolataimat nem tudva hamar tisztázni, tűnődtem a Vezúv gyomrába vagyok e mé«í most is, perczek multak el, mig é.\'zre tértem és meggyőződtem, hogy a kedves éjjen egy névestében valósággal részt vettem, go gánfai Semetke József földbirtokos ven dégszerető házánál, nem pedig a Veznv gyomrában, hova az álom a zónánál olcsóbb, sebes szárnyán aluiaztatott
HIKSOS
Öröm Hogy, És a i
z, hogy együtt vagyunk, sínt „egylet" összetartauk, iodern társas élet -ben* igy maj<t felébred!
Poharam hát szóljon annak, Kihez bizton kötve vannak, A .tárta-kör- ?8 ép Reményi Étjén az elnök üecBéuyi!
Vacsora után a fiatalság tánezra kerekedett, mit később az öregek is jártak a határtalan jókedv között és a kitűnő czi gány-zene mellett reggeli 5 óráig; négyes négy voltos 22 pár tánczolta azokat
tétetni. Az engesztelő szent-mise a szent-Ferencziek templomában folyó hó 2o\' án délelőtt 9 órakor tartatik meg. Nagy-Kanizsa, 1890. márczius hó 27-én. áldás és béke hamvaira I
— \'Alakuló közgyűlés. A főinme-lésugyí miniszter a Balatont és Kis-Balatont, ugy az ezekkel egybefüggő "folyó vizek közül a Zalának a Kanizsa—Keszthelyi államuttal való átmetszésétől a torkolatig. Somogy- és Veszprémvármegyei parton a déli vasút által áthidalt vizeknek a vasúti áthidalástól a Balaton tóig terjedő szakaszát a halászatról szóló 1888-XIX..t.-cz. 15. § a alapján oly vizterületnek nyilvánította, a melyen a halászat jövőben csakU társulati uton lesz gyakorolható. Erről az érdekelt halászati jogtulajdonosokat megyénk alispánja értesítvén, az idézett törvény végrehajtása tárgyában kiadott rendelet 58. §-a értelmében, a folytatólagos alakuló közgyűlést folyó évi ápril hó 2G-án d. e. 9 órára Keszthelyre a városház termébe tűzte ki. A tanácskozás tárgyai: I. A társujat megalakulása feletti szavazás. 2. Az üzemterv- és 3. a társulati alap*-szabály tervezet tárgyalása. 4. Elnök és választmány választása. 5. A társulat meg nem alakulása esetén a halászatnak a törvény 47. g a értelmében leendő bérbeadása és az üzemterv iránti külön feltételek megállapítása.
— Br. Hornig Károly, veszprémi megyés püspök ur n méltóságának intézkedése az egészségtani szabályoknak a néppel való megismertetése iránt T. olvasóink igen jól tudják, miszerint gyakran hivatkoztunk arra, mennyire szükséges hazánkban, hogy a lelkész és tanitó urak az egészségi szabályokat a lakosság közt terjesszék. Ez ugyanis egyik legjobb módja, a nagymérvű néphalandóság csökkentésének. Szavaink igazságát belátta ugy Veszprémmegye közigazgatási" bizottsága, valamint a veszprémi püspök: báró dr. Hornig Károly ur, a ki közelebb e részben a következő iratot intézte, egyházmegyéje összes lelkészeihez és tanítóihoz: „Veszprémmegye közigazgatási bizottságának hozzám intézett kérelme folytán jelen soraimmal felkérem és utasítom egyházmegyém lelkészkedö papságát és. tanítóimat, hogy a vezetésűk alatt álló népiskolákban a köztisztaság érzékének a tánonezokbau való felébresztésére, az egészségügyi főbb szabályok megismertetésére, — szóval az egészségtannak kiválóbb gonddal való kezelésére és tanítására minden lehetőt kövessenek el. Károly s. k., püspök.\'*
— Árverés. Város erdejében a szokásos évi ölfa eladás májrz. 27-én tartatott meg-; a vételkedv csökkent az által.
hogy a palini erdőkben is sok kivágatás Egy jelenvolt.(történt I oszt. 10 frt 10-30 kr, II oszt. — Templomrabiás. Lapunk előbbi s frt III oszt. G frtért árvereztetett, haza számában említve volt, hogy a homok-\' komáromi templom kiraboltatott. Most
már közölhetjük az ellopott tárgyak heveit és értékét 2 kehely 150 frt, I monstraucia 150 frt két feszület 24 frt, egy cziborium 90 frt, és a perselyből 9 frt készpénz. A tettesek, bár nyomozásuk a legszélesebb körben meg indíttatott, ez ideig nem kerültek kézre.
szállítás nélkül.
— Lopás, Darázs Mátyás Nagy Bécséhez tartozó tüskevári majorbeli - ura dalmi gépész erös nagy hidasát"f. hó 27-röl 28-ára átmenő, éjjel imeretlen gazok szétbontották és a\'benn volt 8 drb. sertést elhajlottak. — Ugyanezen majorban történt ezelőtt három hónappal, hogy az ott lakó kovács, Remetz István sertéseit is
- Ongyilkost-áij. Rosenberg Samu , ellopták, de sem a tettesek, sem a sertések szolgálatában volt Pálfi Katalin nevű 18 1 elö nem kerültek, éves rédirsi születésű cselédleány folyó 1 _
hó 27-én este Öngyilkossági szándékból 8 csomagból álló gyofaoldatot ivott — Az előhívott orvos, alkalmazott ugyan el
— Megyei r. h. Keszthely főterét „Andrássy-tér\'-nek fogják nevezni, -—
lenszereket, de ez már keveset használt Kohn Dezső keszthelyi órás lánykeresés a súlyos beteget kórházba kellett szál- kedés miatt letartóztatva lett. — Maczi-litauismint halljuk, életéhez nincs remény, neczen fatolvájok egy gazdát agyonvertek. Az öngyilkosság oka eddig ismeretlen. | — „Kelén" hajó a Balatonon ápr. 15 én — öngyilkos-körjegyző. ErÖss megkezdi járatait — Náprádfán a kavics István karmacsi körjegyző ellen a község hordó vaskocsikkal tréfálkoztak a.fiatalok lakói közül mintegy 60—70 egyén által s négy ifjú súlyos sérülést szenvedett. — aláirt s az alispáni hivatalhoz beterjesz- Csiszár József hodosáni segédtanító ráejtett feljelentéi folytán a vizsgálat elreu- kanizsai, rendes tanítóvá neveztetett .ki. deltetvén, az e hó 17-én Karmacson, a —Csáktornyán a szobranje asztaltársaság jegyző hivatalos irodájában kezdetét vette, ujabban 30 frtot gyűjtött az ottani óvoda 20-án már oly terhelő adatok jutottak a részére. — Mura-Szerdahelynél a vasúti vizsgálatot leljető bizottság tudomására, hidat már építik.
hogy Eröss, a felfüggesztést megelőzőleg — Hazai r. h. Az akadémia Teleky állásáról leköszönt Neje az eseményről pályadiját Varsány Gyula nyerte el. — Jánosházán lakó atyját értesítvén, ez Kar- Siófokon az uj sió-zsilip 33 660 frtba ke-macsra utazott s leánya összes hozomá- nll. — Tornyai Schossberger Zsigmond nyát összepakolván, 24-éoleányával együtt magyar báróságot nyert. — Azaranyárkf-\'Jáaosházára vitette. Eröss, ki ellen állító-\' letpóték ápril hóra 18%- — A szerencsi
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1890. évi 13. számához.
czukorgyár leégett, — Balaton-Almádiban márcz. 21-én jégeső pusztított. — A-fiíi-davári Mátyás templom királynénk meny asszonyi ruhájából kapott misemondó köpenyt. — Kokáu Jánost a kir. tábla is 47a évre ítélte. — Szabadkán Jankovics Kázmér kir. ügyész agyonlőtte magát — ¦lakab Lajos színigazgató meghalt —A Tisza veszedelmesen árad. — Kazinczy Ferencz legifjabb fia: Emil ny. huszárör nagy meghalt — 25 — 30 ezer 48-as hon véd éi még hazánkbán. — Kaposi Béla hírlapíró meghalt
— Külföldi r. íi. Sacci bires koplaló l^ondouban 40 napos koplalásra vállalkozott. — Bordeaux városban nemzetközi szakácskiállitás tártatik. — A gráczi ma gyar egylet márcz. 15. ünneplése miatt feloszlattatok. — Dr. Palisa uj bolygót fedezett fel a bécsi csillagdában. — Június 1-én Ausztriában is életbe léptetik a zónatarifa rendszert — Brombergben a városi színház leégett. — Egy meráni lap írja, hogy Stefánia özv, trónörököst!ével estei Ferencz Ferdinánd jegjet vált — Nyassá vidékén a.portugált. expeditíÓ fél konczoltatott — Bismarck utóda Capriví tábornok lett.
— Ai első magyar általános biztosító Társaság folyó hó 24-dikén tartotta rendes évi kö/.gyülését Csekonics Endre gróf elnöklete alatt, miután a társaság elnöke. Károlyi Gyula gróf gyengélkedett Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére Jeney Lajos aligazgatót kérvén fel. meleg hangon emlékezett meg gróf An drássy Gyula elhunytáról, ki 18G0. óta választmányi tagja volt ezen elrö rangú hazai intézetnek. A közgyűlés a választmány azon határozatait hogy a boldogult ¦ özvegyének részvétiratot küldenek s egy hazai festő által az elbunyt gróf arczké-pét megörökíttetni fogják s egyszersmind kegyeletük jeléül egyik fiát a választmányba beválasztandják, helyesléssel fogadván, miutáu az özvegy grófné köszönő levelét felolvasták, a gróf emlékét a közgyűlés jegyzökönyvébe beiktatják. Jeney Lajos aligazgató felolvasta ezután az igazg. jelentését mely szerint dacára annak, hogy a jég- és szállítmányi üzleuígok veszteséggel várattak, az 1889-iki üzletév végeredményét kielégítőnek mondható. A tüz- és szálitmányi díjtartalék 1.794.702 frt 23 kr. ezenkívül a társaságnak különféle tartalékai ez évben is jelentékenyen emelkedtek. Ugyanis: Az életbiztosítási díjtartalék 13.414 368 \'frt 10 krról 14.466,696 frt 20 krra, a nyeremény-tartalék 2.302.983 frt 04 krról 2- 378,633 frt 02 krra, a tisztviselők segély- és nyugdíjalapja 498,G8-S frt 71 krról 514 91 frt 13 krra. a „Lévay" alap 67 819 frt 17 .krról 71,811 frt-85 krra, a dunaparti házadé* tartalék 54 348 frt 16 krról 58 522 frt 09 krra, az árfolyam-különbözeti tartalék 300,000 frtról 330,000 frtra. Az életbíz-. íosiiási osztály külön jelentése szerint \'a lefolyt évben 8.339,875 frt. 19 kinyi ujabb biztositások köttettek. A\'z 1889 ik év zártával\'az összes biztosított összeg: 60.298 592 forint 27 krra emelkedett A kimutatott 758,009 frt 60 krt tevő nyeremény felosztására nézve javasolja az igazgatóság, hogy az alapszabályok értelmében történt levonások után fentnaradó 480,955 frt 72 kr tiszta nyereményből: 1 szór. Osztalékul minden egész részvény után 160 frt és így összesen 480 000 frt fizettessék ki. 2 szor. A fenmaradó 955 frt 72 kr a jövő évi számlára irattassék elu. A közgyűlés a felügyelő bízottság jelentésének meghallgatása után az igazgatóság összes javaslatait elfogadta, a közhasznú czélokra javasolt 5325 frt felosztását jóváhagyta és a felmentvényt ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak egyhangúlag megadta Végül meg választattak választmányi ragokul: Gróí Mikes Miklós, Schoeller Pál lovag, Jálics Kálmán, Gróf Andrássy Gyula, gróf Szápáry Iván; felügyelő-bizottsági tagul Giczey Simu. Érdekes felemlíteni ezúttal, hogy a társaság, Összes biztosíték alapjai 22.879.G61 forint 53 krt képviselnek és következőleg Vannak elhelyezve: Takarékpénztáraknál és bankoknál betétekben 2.074,000 frt a magyar földhitelintézet zálogleveleiben G.325.060 frt, el-^öbbsé[7i kötvényekben 5 755,445 frt, ma gyarországi föld tehermentesítési kötvényekben 4.000,000 frf, Pest városi köi-csöckötvényekben 537,500 frt, olasz járadék s különféle értékpapírokban 808,554 frt 99 ki, tárczákban levő váltóban 299,518 frt 14 kr. jelzálog kölcsö-nökben 196.272 frt 73 kr, életbiztositasi kötvényekre adott kölcsönökben I millió 673.311 forint, értékpapírokban összesen 21.069,061 frt 53 kr, társasági házakban 1.210,000 frt. összesen 22 879,661 frt 53 kr. A későbbi években lejáró dijkötelez-vények s dijváltók állománya 12.040,904 frt 91 krra rug.
Budapesti Hírlap.
Szerkeztük és laptulajdonosok: Csukás!
JüISCf é* lUkobi Jenő.)
A „Budapesti Hírlap* újévvel pályafutása tiredik évébe lépett. A* elmnlt év-k óriási haladás korssakát alkotják a magyar zsurnalisztika történeiében í*a „Bodr-pesii Hírlap" talán elfogultság nélkül mondhatja maga ?1, hogy Övé as elsőség e korszak meg>3\'li áa&ban, ¦ nely a magyar sajtói a legmodernebb és legkitűnőbb eur5pai sajté magaslatára emelte. A „Budapesti Hírls\'p\'-ot ebbeli törekvésében bét\'ól-hőtre, hónzprói-bóoat-ra, évről-érre szakadatlanul nagy arányokban növekedve, támqga\'ta Magyarország intelligenciája: a világ legío* 6 konyább, legméltányosabb és ragaszkodásban leghfibhkBiOnsíge. A decennium k&sz*béo elmöndliatjnk, hogy a „Budapesti Űrlap" a művelt migyar újságolvasó közönség mandatariusa E megbízatás óriási erkölcsi súlyával vessünk részt a vélemények harcaiban és a közdolog intéseiében Kucy milyen sikerrel, arról aa elmúlt és a jelen vé-azonyok legékesebben tauntkodhatnak. A védelmi vita a\'ati, az alkounsny- és neensetelle-nes kísérletekkel vívott el.záot kütdelmünk-b*n, valamint a ferde pártviszonyokból eredt fonák belj seték kritikájában,\' melyek okaí ée forrása a jelenlegi válság, a „Bpeeti Hírlap" minden egyes száma a.nemsati jogoké* aspírá-caiók diadalmas botéként, szátlottikra A közöas. éreste, hogy lapunkban á legőszintébben, legbátrabbak él legelctántabban nyilatkozott meg a kőzérxülot szara. Éi a mikor a közönség napról-napra lavinakéjrí növekedő tömegével segítségünkre ét támogatásunkra jött: a „Budapesti Hírlap\' dönic erűvel működött közre a vitás kérdések megottrom tatában a politikai fordulat és aa nj események előkészítésében. A partoktól ffigget en, csa\'. is a közérdek által vezérelt és saját becsületes meggyőzödé-¦ttoktól diktált mflcSdésank akkor érte el legszebb jutalmát, a mikor miuden igaz mag-var ember a ^Budapesti Hirlap*-ban kereste ét találta a nemzeti ügyek legfáradbatatlanabb, legszívósabb és legvehemensebb védelmét.
Legbazgóbb iparkodásunk, bogy a .Budapesti Hírlap* a jövőben is as maradjon, a mi volt, a minek indáit, a mely irányban hatalommá növekedett, a miben as elsőséget nem engedheti át soha senkinek: a legmagyarabb újság, tartalomban, lélekben, sióban egyformán. A legmagyarabb újság és mint ilyen, a nemzeti érzület leghűbb tolmácsa, ébresztője, íxgatója és ha kell, lángba borítója. A legtisztább tudatossággal hirdetjük és valljuk, hogy olyan időkben, a mikor a nemzeti essme fajfentartó és államalkotó erővel érvényesíti magát mindenütt, hogy ugyanakkor nemest k jog, hanem kötelesség nekünk magyaroknak a sovinizmus lelkesedésével, sőt türelmetlenségével szolgálni a nemzeti irányt mindenben és mindenkor. Ez a mi pro-gcammunk..
E prLggrammuukkal nekünk adott igasa a magyar közönség, mely semmitOl sem irtózik inkább, mint a uinteleo és lelketlen kozmo-politáságtól, a hamisságokra éi az elmék meg-tévesztésére alkalmas czifra jelszavaktól; nekünk adott igazat, mi tőn lapankat szinte hihetetlen mértékben felkarolta és egyre jobban terjeszti.
\\E programmal folytatjuk a jövőben is mindennapi munkánkat a közügyek szolgála-tabin. PoLytatjuk erőien fegyverkezve a nagy tusákrn, a melyek a kóseljóvöben a nyilvános élet minden munkására vajnak A nemzeti munkából részt kérünk és részt fogunk benne venni legjobb tehetségünk szerint, pártolva támogatva mindéi.\'., a mi szükséges, életképes derék és jó ; ostromolva üldözve mindent, a mi caéltalan, félszeg és becstelen. Ebbeli szándékunkban m-m íjg bennünket korlátozni semmiféle ssíraéTyi tekintet, párt- ú hatalmi érdek és ninc* az a politikai fordulat, melynek kedvéért í-s érdekében párta Hanságunkat és e.fogulatlanságuokat csak egy pillanatra is feladnék.
A szigoiu objektivitás ntját.fogják követni a (Sttrnalissiika minién rgyéb ágában. Az irodalom és művészet kérdéseiben mint eddig, ugy exentn!- is szigorúan mellőzni fogjuk a pajtaskodást st klikk-szellemet. A mi megfelel a szép és nemes izléáqek, az mindig elfogulatlan méltatásra fog találni lapunkban. Hl magunk is azsal vélünk legjobb szolgalatot tenni az irodalomnak, hogy egy sor se jelenjék meg lapunkban, a mely aa irodalmi mértéket meg nem üti. Közleményeink irodalmi scínvonalának előkelflsége kezdettől fogva legfőbb" gondunkat képezie. L1 is értük vele a*t, hogy a „Budapesti Hírlap" a legki-figáslalanabb magyariiggal irt újság és mín-deoekfólÖU vrzérczikkei és-tárexái irodalmi élték dolgában verseny nélkül állanak.
Tadósitások éi hirek dolgában a leggazdagabb és le^m<<Kbishatdbb forrásokkal rendelkezünk. E ír mü küzl/siényeink megváló-gátasánál mindig issmelSlt tartjoJt, hogy a legmüveltabb és legkényesebb ízlésű közönséget siolgaljok. A valóságot, igazságot. ós ¦ldomosságot sohasem áldozzak fel a szensá-cziónak. Az erkölcsi tisataaág, a jó és nemes érzés tiszteletben tartásával a „Budapesti Hírlap" Lú, szolgálstkész és lelkiixmáretes házibarátja óhajt leoui minden magyar uri Láznak.
Az előfizetés feltételei;
Egész évre 14 frt, . félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy bóra ; frt 20 kr. Az elŐS.
zetérek vidékről legcsélszerübben pattantál, ványoyal eszközölhetők következő cziru alatt A „Bud-.peiti Hírlap* kiadó-hivatalának, VI ker., kalap-utcza 16. sz. Az egész f tl r a G-ivad alatt elSfísetöink Idvanaágar* a lapot bárhová útinak küldjük. még akkor is, ha a nyáron át többször változtatoak tartózkodási helyet.
A „Budapesti Hírlap" jelenleg rendkívül érdekes két kötetet angol regényt közöl: „Doktor Ecpido* irta Brougthon Rboda E regénynek április bó 1-sejéig a lapban megjelent részét (26 folytatis) as nj elSfizetók külön lenyomatban íngyeo megkapják.
— Az .Osztrák Phöaíx- üzletelnek ér vény tel ess ege. Mi sem természetesebb, mint hogy — Aadiatur — as „Osztrák Phouli- és az .Azieoda" biztositó-társnlataál bístositott felek, áldozatok árán is hajlandók, as ezen társolatol:kai kötött szerződéseket felbontani. Különösen ax életbiztosító felek, lik axon erentnalitaszal á lanak sieuibeo, hogy a társulatot tnlélík, tömegesen szorgalmazaik kötvényeik visssaváJtásit. A legtöbben egyszerűen megelégedjek, ha kötvényeikért s. beűze-
teLt dijak egyharmad részét . kapják viti>za, dacsára annak, hogy a társulat fnziója\\illetve feloszlása folytán az összes befizetett dijak visssakóvet -lésére jogositvák.. Ez felléttenül áll ugy. aá „Osztrák-Pbö&ix.\', ^,mint az „Asienda" biztosításaira ciésve. ff
Egy biztositási szakessber ez Ügyben a „ Magyar Pénzügy* czimü közgazdasági szaklapban a következőket irja :
„A dolog nézetünk szerint akként áll, hogy valamint a biztosított nem ellenezheti a fúziót, másiétxről. a biztosi tó társaság sem kénytxerithüti a biztosítottat, hogy helyébe más biztositót elfogadjoo; és a szerződés természetéből Önként folyik. Hazánkban e kérdés már több uben nyert bírósági megoldást és a bírósági praxis állandóan odahajol, ho*y a biztosított a kérdéses esetbea, összes dijait követelheti vissza.*
Ezt bizonyítja a legfőbb itélöszéknsa 137S. június hó 27-é= 394. s*. alatti Ítélete is, metylyel alperes biztosító-társulat, az összes befizetett díjak, ezek kamatai és a kéltségek megtérítésére köteleztetett Az ítélet következőleg hangzik:
„Mindegyik szerződő fél a szerződési viszonyt csak azon személyijei vagy személyekkel tartozik folytatni, kivel vagy kikkel szerződésre lépett. A szerződő felek egyike tehát, a azerxődéien alapuló jogait és kötelezettségeit, a másik felet kötelező batálylyal mázra át nem ruházhatja. A ki tehát valamely meghatározott stemélylyel (vagy társasággal) \'szerződési viszonyba lépott, a megállapított jogv:-szonynak más személyiről való folytatásai-nem kötelezhető.*
.Kétségtelenné tétetvén, .hogy alperes (a fenforgó esetben az . „Osztrák Phönix11 és as „Asienda* biztosi tó-társulat) - hatáioaottan kijelentette, miszerint az életbiztosítási üzletagat többé folytatni nem fogja, tót valamennyi életbiztosítási ügyletét, már tényleg más biztosító-társaságnak viszontbiztosításba adta, illetőleg átruházta: tekintve, hogy alperes biztosító-társaság, ezen egyoldalú ténye által, a maga részéről, a közte és felperes biztosító fél közt létrejött biztositási szerződést felbontotta, de különben is nyilvánvaló, hogy a szerződés czélja: miszerint felperes, alperes biztosi tó-tarsulatoál biztosítva legyen, meghiúsult, masrésst felperes biatosító fél, más bíxtoiitó-társulattil jogviszonyba lépni oem kötelei : felperes biztosító fél, a biztositási díjrészletek további bi fizetésével jogosan hagyhatott fel a nélkül, hogy késedelembe esett volna És miután a szerződé? felbontásának az a következ-énye, hogy & felbontó fél, & j&tositott félik, a tőle nyert értéket, a slsBodé-si viszonyból folyt minden kö\'tekezéseff sőt netán szenvedett kárát is megtéríteni tartozik — alperes biztosító-társaságot elmarasztalni kellett ...•>-\' * V- Tv -¦" ,\', f
Egy még toutosabb, mert világosabb\' coríai döntvényt kötőit a „Magyar Kereskedők Lapja\', melyet a biztosító Mek érdekében szintén egész terjedelmében reprodukálunk:
Az „Azienda* biztosító-társaságok a műit é. ssept. 8-dikán megtartott közgyűléseik határozata szerint megszűntek létezni, biztositási kötvénytik és az a=ok alapján kiállított és azokkal kapcsolatos díjváltók tehát feltétlenül érvényüket vesztették.
Mert a Curia, 18S7. márczius 22-éo 1,080. szám alatti, elvi jelentőségű döntvényével kimondotta, bogy: a biztosítási ügylet oly kétoldalú szerzódésen alapszik, melyet az egyik | szerződő fél a másiknak beleegyetéae nélkül,, \' harmadik nzemélyekre egyoldalulag át nem I ruházhat, a mennyiben pedig est mégis meg-\' tette, ezen egyoldalú ténye által, a közte éa a \'bi-toaité fél között létrejött biztosítási szerződést felbontotta. Alperes, a menynyiben^ biztositő-társasággal szerződéses viszonyba lépni nem hajlandó, a minthogy ezt ki is jelentette, a régi társalat irányában kötelezett díjrészletek befizetését jogosan tagadja meg.
Nem szenved kétséget, hogy a kérdéses dijváltók a megszűnt társaság czége alatt fognak beperesíttetní, de miután a közgyűlési határozat kétségtelenül bebizonyítja, hogy a társaság még a kereseti összeg lejárata előtt megszűnt és így a váltó kikötött értéke fejében elvállalt kőczkázatot nem viselhette, bízói nyosnak vehető, miszerint a társaság keresetevei el fog utasíttstni és a kőltsígeltben elma-r asztal tatni. 3259.
wird der-Frauenwelt Österreich-Ungarns von den ältesten und tonangebenden Modenblatte . .Der Basar" .geboten. Dies Weltblatt erscheint \'fortan auch in den S\'aaten der Österreich.-ungarischen Monarchie in Wochennumraern, sodsss.BDer Basar\' vor allen ähnlichen Zeitschriften den Vorzug -besitzt: das einzige grosse Moden Journal zu sein, welches alle acht Tage erscheint. -- Mit gleicher Freude wird die Damenveit eine andere Ueberra-schang begrüssen^ die ihr seitens der Administration de-f „Bazar" bereitet wird : das Erscheinen einer neuen, stempelfreien und billigen Spexial-Ausgabe, die vom ersten April unter dem Titel: „Die elegante Mode" herausgegeben wird. Von dem neuen Modenblatt erscheint alle 14 eine Nnramer, das Abonnement beträgt nur einen Gulden vierteljährlich, und „Die elegante Mode* wird vornehme dieselbe und gediegene Ausstattung, den gleichen praktischen und nützlichen Inhalt und ebenfalls kolorirte Stahlstichbilder und Schnittmuster enthalten wie der „Bazar", Die erste :Kummer „Der eleganteb Mode* l.\'iefert jede Buchhandlung auf Verlangen . -atis.
Szerk. üzenet.
-—V. M. Nem közöljük.
— V. Gy. Székesfehérvár. Szives kézs-séggel intézkedtünk.
— 8. S-r- Várjuk az ígért zárt levelet.
— Sz. Bpest. Aminti lehet, elkészítjük a jeltett időre.
\' — F. Bpest Leveleiteket köszönettel vettem. L hátén szállítmány megy. "üdvözlet!
— „Bedő gióf közöltetni fog.
— N. S. Bpest. Köszönettel vettük Mi nem tehetjük azt, mit a .Ővárosi sajtó. Ások az\'egész hazára támaszkodhatnak, mi csak hely: körünkre szorítkozhatunk.
— S—r. Bécs. Tessék magyarul bskülden L, német fordítással nem vesződünk.
— D. A kívánt öt példányt megküldöttük\'.
— 8—i. A jelzett ri^.pon és órában ott leszünk. Servus villám! a hosszú latin fordítással most már elkéstünk. ,—
— „Magyarország kereskedőinek és iparosainak czimtáca"\'szerkesztette Dr. Jekelfaiussy József niiiiszteri tanácsos, lapunk hirdetési rovatában, igen előnyös árban ajánltatik megvételre. Tekintettel nrra, hogy ilyen óriás adat- és anyaghalmazt tartalmazó nagy munka bazai irodalmunkban nem mindennapi jelenség, a magunk ré. zérói is ajánljuk a Dr. Jekel-falussy-ffile czimtár megrendelését. — Kgyutta! figyelmeztetjük t olvasóinkat és különösen oiYasóegyesületeinket az „Érdekes könyvtár" első négy kötetére, mely négy kötut, a , Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatalánál (Budapesten, Er-zsébet-körut 27.) két frt bolti ár helyett egy írtért kapható. — Állandó értékkel és belbecscsel bir a „Magyar Kereskedők Évkönyve" eddig megjelent öt kötete, és a „Magyar Gazdák Évkönyve" \' eddig megjelent két kötete. Mind a két\' kötet éra csak 3 frt 50 kr. — Magyarország mezőgazdasági cz\'tmtárának ára pedig 12 írtról három forintra szálüttatotfíe. — Az érdeklődők a közelebbi feltételeket lapunk hirdetési rovatában megtalálják.\' Még netalán szükséges felvilágosítással szívesen szolgál á „Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatala Budapesten.
7 — Csak 3 krajezárba kerül naponkint az európai leghíresebb tanárok s orvosoktól ajánlott Brand Aichard gyógyszerész-féle svájezi lebdacsok használata úgyhogy az minden más szernél, mint: keserűvíz, gyomor cseppek, mixtúrák, ricinus-olaj stb. határozottan előnyösebb, s a mellett kellemes, butoí a teljesen ártalmatlan hatásuknál fogva, a valódi-, Brandt Richárd gyógy z ser ész-féle svájezi labdacsok utolérhetetlenek!
— Eme wfUkomroeae Ostergabe
— Uj zenemű. Táborszky Nándor nemzeti zenemükereskedésében Budapesten IV. váczi-uteza 30. sz. a. legújabban megjelent: „Nemzeti dal" Talpra magyar hi a haza! Petőfi Sándortól. E lekbangra zongorakísérettel, vagy csak zongorára két kézre szerzé Főidényi Frigyes. Ára 1 frt. v
— Radó Antal jeles műfordítónk G-íacomo Leopardi, a világfájdulom legnagyobb olasz költőjének müveit- fordította magyarra s adta sajtó alá. Fűzött példány 1 frt 60 kr. diszkötésben 2 frt 40 kr.
— „Olvasó-kör* szépirodalmi gény folyóirat rendkívüli folyamában „Szófia gyöngye" czimfl történeti regény 16-ik és 17-;k füzete megjelent, mely a G-dik kötetnek elejét képezi. Ára egy-egy füzetnek 2o kr.
— Bún Samu „Egyszerű és kettős könyvvitel" czimü tankönyvének II-dik kiadását a szakminisztérium az alsófoku kereskedelmi iskolák használatára általánosan engedélyezte a közoktatási tanács jelentése alapjai.
— „Olvasó kör* szépirodalmi regény folyóirat rendkivüli folyamában megjelent „Szófia gyöngye" czimü jelenkori történeti regény lö-dik füzete, és ezzel a mű VI dik kötete befejezve van. Ara egy-egy füzetnek 25 kr Megrendelhető Bpest üllöi-ut 21. sz.
Fehér selyemszövetek méterje 60 krtól 14 frt 45 krig (körül -
belül 150 minőségben) küld széjjel egész ruháknak valót bérmentve vánböltség nélkül HEXSEBERQ G. gyári raktára Zttrricb (cs. kir. »»ívari szállító!. Mintákat postafordultával. Levelekre 1u kros bélyeg ragasztandó. SS04 2
Vasúti menetrend.
Miíl Kanizsáról.
ReKKel.
Prágerbof 5 óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 2S . „ postavonat
Budapest .6 óra 4 „ gyorsvonat
. Budapest 7 óra 30 , vegyesvon.
: Bécsújhely G óra 5ö „ postavonat
Délben.
! óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Szt.-Iván 5 óra 20 il. u. vegyesvont
Ki nyert?
Húzás márcz. 19-én. Brünn: 79 15 53 85 , 69.
Húzás márcz. 23 án. -Budapest: 11 68 74 2 51.
. Húzás márcz. 2G-án. . ~. Prága: .;.- ?}61 75 . 87.\' 58- 62.
— Egy országot egy lóért. Színész (mint HL Rikhárd): „Lovát!,egy országot egy lóért!" — Egy hang a karzatról: „\'Nem volna jó egy szamár is?" — Színész (a karzat felé): „De jó lesz, csak jöjjön ön idei" ¦
Este
Pragerhof 12 óra 35 perczkor gyorsvona. Budapest 12 óra 2G „ postavonat Bécsujh. 12 óra 34 , postrjpnst
Mnií Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra í 6 perczkor posta vonat Budapest 4 óra 26 „ postavonat Pragerhof 5 óra 54 „ gyorsvoaot Szt. Iván. S óra 9. „ vegyesvou.
Délben. \'
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat
Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat
Barcs 1 óra 40 „ postavonat
Budapest 1 óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 2G „ postavonat Budapest 12 óra 25 , „ gyorsvona Pragerhof- 11 óra 44 „ postavonat Barcs " 11 óra 34 „ postavonat -
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
!
HIRDETÉSEK.
— Gyors igazságszolgáltatás Or oazországban. Egy orosz nő, I ki utazásában hazájáról beszélgetett, a
következő kis történetét beszélte: Egyszer I ~~™"™"—~~**-———— megtörtént, bogy egy dajka nem akarta a, KKKKKKKsKXKItKMX
reá bizott gyermeket tovább szoptatni. I Az apa erre beporölte a dajkát a bíróság- \' nál, kérvén, bogy hatóságilag utasítsa a dajkát á tovább szoptatásra. De mire a végzésa tovább szop tatás kötelezettségéről.! megérkezett, a szopós gyerek ezredes volt a pétervári dragonyo soknál, j" ; - >.
— Melyik a régibb katona? Egy hnszér s egy baka együtt utazván, azon vitatkoztak, hogy melyik a régibb katona: a huszár-e vagy a baka? A vitatkozásról komoly szóváltásra s majdnem már tettlegességre került a dolog, amidőn egy ut melletti kereszt -előtt megáll a baka és szalutál, mondván: „Infanterie-Regi-ment Numero I. (l\'H\'ííl) Látod e felírást pajtás, bogy már Krisztus urunk is baka volt a -most már csak elhiszed, bogy a baka; a legrégibb katona?? Huszár: „Vagy akarom, vagy nem el kell hirjneni; de tudom Istenem, ha Krisztus urunk huszár volt volna, bogy akkor fel \'nem feszíthették 3743 voloa!6 1
Az 1889. Párisi kiállításon arany
vilás:-
érem-
niel kii {intetve.
\' XKX*X*X*XXKXXK
Ssiiîoia átvétel Kaf y-S&aízsáa.
Van szerencsém a nagyérdemű utazó közönség tadomásira homi, hogy
a régi jóhirti
„ARANYSZARVAS"
szállodát
efölött Knortzer, INT -TCnm 1 zaan IS90. áprll hd 1-éu átveszem.
Mint a tátrafüredi fürdő huzamosabb ideig volt vendéglőse és kávéház tulajdonosa — képes vagyok igen tisztelt vendégeim legnagyobb kívánságának megfelelni és a legkellemesebb tartózkodást szállodámban biztosítani.
Kitűnő ételek, italok, pontos szolgálat valamint előnyös áraimmal főtörekvéaem leend tisztelt vendégeim bizalmát kiérdemelni.
flegans bérfogataim ugy az utazó, mint helyi nagyérdemű közönség részére minden időben rendelkezésre állanak.
Mély tisztelettel
EDE.
++++«§•++++++++*+
¦ Á fenti körlevelemmel egyidejűleg van szerencsém még a. t. közönséget 1890s ápril hó 1-én (kedden) Horvát Laczi zenekarával tartandó
megnyitási ünnepélyre
tisztelettel meghívni. Becses figyelmét felhiva, ez alkalommal kitüuő Roasbeef ála Márton valódi szepesi burgonyával és friss márcziusi sörre a kőbányai
részvény-serfőzdétől. 3867
H&luUWMgr~LëgJobb asztali- és iiditö-ital. KBiSWWSg
ssvüiiyuvizG
A MOHAI
AGNES
FORRAS
M-L-yomieaTü dr. I^ESGYÍX BÉLA etryotemi Usaár »«• Sl\'tal.
]fe( ierccí italán ries italul szótól,
Ajánlva a bel- és külföld számoa orvoai tekintélye*) által főleg a lélegré-vl-, \' emésztésl--zerrek burtitoa báu-tklnaUá), hataío-an gyígyitja aKkachrtls-, Bjorrélj-jveii:- és kösz-véaybajokat, ép ugy-oasznáfbató m tagok cauxos bajainál, gyermekeknél meggátolja a Uilságos gyomor - xa-rflny képződést s fo ko^za az Idegrendszer tevékenységét, i.\'azdag a^énsav tartalma toly-tármzim üdítő savanya-yiiu Icgköliemoseijb Lz-ztíi biz a borral használva Igen nagy keletnek örvend.
Mindazon tisztelt fogyasztóinak, kik ezeii ásványvizei akár bor-«J, gyogyczélokra, vagy tisztán mint a.-z-lalivizet \'előszeretettel Íia»a>4!ják, kérjük nzt t\'o viái íve
ÁGNES-
forrás néven kiszolgál-
A nagy érdé mi. közönségnek áávanyvizűnket Hzivea jóiudola-Lábán ajánlva, maradtunk teljes tiszteletű;\'
az ÁGNES forrás
kntkezeloeégf Mohán.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, tuszerkereskedé3ében és vendéglőjében kapnató Országos főraktár :
ÉD ESKÜT 1 L.
*) Ittidap -
és szerb kir. ndrarl vlz-s/állitútml Erznébei-tír H. v/.rtm
%P ¦ / ___ _ - -J g
:i^y.ßorralhasználta kiléijetUkedrellséynekürrciui gjjjjg
A LEGCZÉLSZERÜBB
HUSVBTI AJÁNDÉKOK
WAJDITS JÓZSEF
i ü. m. kath. imakönyvek papir-, vászon-, bőr-, chagrtn-, bársony-, csdn-t ugy a legújabb párisi diszkőtésben is
ára 30 krtól kezdve 19 Írtig.
Továbbá esinös elbeszélések,\' kfseb\'r/ és nagyobb diszmüvek,
ifi iratok, képeskönyvek
Nagy raktár iró- és levélpapirokból csomag- és dobozokban.
Olcsó árért.
Könyvkötő és diszmű munkák jutányos áron
elváilaltatnak.
IVagy választék a íepjabb hangjegyekből
mlnti.on hangszerre.
^rW^ Ugy iro- és rajszerekből,
| Névjegyek s bárminő nyomtatványok elkészittetiíek.
I Vidéki megrendelések postafordultával eszközöltetnek\'\'.
Sette Modenzeitung mit kolorirten StahlittícJibildern.
DIE ELEGANTE MODE,
— Spezial-Attsgabe des BASAR" für Mode und Bandarbeit. —
Abonncmeritspreis = nur 1 0. =. vierteljährlich. ALLÉ 14 TAGE EINE NUMMER "
Kein anderes Modenblatt ausser dem „Basar" ist so reichhaltig, wie
DIE ELEGANTE MODE.
Mail abonnirt bei allen PoBtanstalten und Buchhandlungen. Probe Kümmern versendet auf Verlangen gratis und franco jede Buchband-.lung sowie die Administration der „Eleganten Mode" in Berlin S. W-, 3854 Charlotténstrasse 11.
I
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Alulirottt pénzkezelő által közhírré tétetik, hogy az eger-aracsaí közbirtokosság tulajdonát képező két volt korcsmaházak melléképületekkel együtt árverés uíján a legtöbbet Ígérőnek igen előnyös feltételek mellett, esetleg többeli részletfizetésre folyó évi április hó 20-án délelőtii órálcban a helyszínén Eger-Arac-fán elfognak adatni, mire a veíini szándékozók ezennel meghivatnak, a feltételek bármikor alutirt pénzkezelőnél megtekiníhetők.
Kelt Eger-Aracsa, 1890. márczius hó 27-én.
GRUNNER ERN\'Ö
38G8 közbirtokossági pénzkezelő.
S Hirdetés.
Somogymegyében Gróf Széchenyi Dénes kőröshegyi uradalmában a község közvetlen közelében röyidí évekkel ezelőtt beton alapra, téglából, cseréptetőre solidan épült egy - kerekű felül csapó vizes malom és a helységben hozzá tartozó lakás, kert és udvar szabad íézbSl eladó.
Az eladási feltételek Kőröshegyen az uradalmi jószágígízgatóségnái "betekinthetek és az aj4p|atok L. ugyanoit\'besáiatófe; — . 3862.
HUSZONKILE NCZEDIK ÉVFOLYAM
Z A li A I KÖZLÖNY
MÁRCZFJS 29-1
í, miskoiczí gyalogsági és lovaslaktanya összes csatornázási .beton" és czementmunkáinak vállalkozója.
SARTORY OSKAR
iíó-anyagoí rajtára ti czement-arn i,m
Nagy-Kanizsán.
Van szerencsém azon tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint raktáromban ;
a le^kiüinöbb minőségű ¦ J \\
mező- és vakolat-gipsz, építészeti mész, hydr. mész. román ce- j ment, la román cement es valódi perlmöosi portland cement
készletet tartok eredeti gyári árak mellett; továbbá - a helyben berendezett ce- ! ment áru gyáramban kitűnő és valódi poitland-cemeötböl készült cement-lemezeket, ! természetes vörös és fekete szinben. kü Önféle nagyságban közönséges és raestersé- \\ ges márványban gyártok mindennemű épületdiszitményeket, szállítok, elvállalok ce- \' mentépítési munkálatokat, u. m. venicziai-terrazi gránit, mozaik padozat-talapzat,/ vizvezétő \'¦ement-csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek hely reál litásáí, i szarvasmarha abraksorompők, abraklehütö kádak és vizgyüj:ők elkészítését.
Steyer homokkőt, karsti és karrarai márványt, ktlbeimi lemezt, elszigetelő kátrányos lemezeket — különösen előnyösek falak száraz állapotban! megtartására — keresztágakat, falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból gazdasági gépeket, ugy sziutén szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok, általában minden az-Jépitészeti és gépszakmába vágó megrendelések leggyorsabban és legjutányosabban teljesíthetnek.
Kívánatraflöleí,\'es\'árszabásokat, rainiala-. pokat, rajzokat, fényképeket és mintadarabokat \\ mindenkor kész vagyokbeküldeni. .
Kiváló tisztelettel
ti %
TRIOOOHIES COGNAC
ooooooooooooooooooooo r><z>oo<z>o<^q<z><z><z>o
§ Tricocbe § Mám. elsejétSí tasvétÉ MMIitós. g Tncocíie g
0 COGNÁC. qOooóoooooooooooooooooooSÍ rjrjGNAC.O OoooóO Trlclioche és társa cognacl czég OqoooO
384G
SARTORY OSKÍR.
FlÓlt ÄL i E k O l O 2& O XX.
3538
ASOUI.AC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország) Doni MAet\'ELON\'Nt:, prior Főtisztelendő Benedek rendi atya!
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREU : Brússel 1&80, London 1834 A losrmaffa&ab\'b kiliz.tr.csci
Fo] találtatott | O T O ilc tvcn BOURSATJD PÉTER az. I-9/0 prior ftltaL
o A fíitiaztelendii beuedekrendi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vízbe- véve, megakadályozza, és gróiryitja a fagak odvttsságút melyeknek teherstíjret és > szil,órd.fágot küle-sííniiz, a mennyiben a foghust t erősíti s teljesen cgéeZüégcBíé változtatja.
c Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, iiiidön őket ezen régi c» practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és .1 fogíajá.-- eltem egyedüli óvaíert\' k
Rendkívül fontos !
4t írt-
Iparosoknak. Gyárosoknak, Könyvtáraknak, Kereskedőknek, Részvénytársa súgóknak, Egyesületeknek.
Magyarország posaiiak és taMlelí czlmtára
A legújabb hivatalos adatok alapján szerkesztetne:
Dr. jekelfálusst József
miniflztori tanácsos a kereskedelemügyi minisztériumban sat, sat.
Magyarország Iparosainak és kereskedőinek ezen nagy czimtára, mind«uje-lentékenyebb iptres, kereskedő, gyáros, részvénytársaság, könyvtár, egyesület réssére, igen értékes anyagot tartalmaz.
Árát 15 frtról i Négy forintra szállítottuk le
é& kérjük a megrendelésekéi mielőbb a Magyar Kere >k «dflk. L? pja- kiadóhivatalából (Budapest. Erzt6bet-k5mt 27 ozlnuni.) WB~ Ajánljuk továbbá *W
Magyarország Mezőgazdasági Gzimtárát
tartalmazza a magyarorscági földbirtokos, bérlők, az\'szpyárosok, kertészek, ló- éB marhatenyásxtök, valamint kereskedők pontot czim-it, menyek szerint rendezve
3840 Ara Tászoskötésben 12 írt lielyett = csak 3 forint.
36eKreQd.llielO & .M-par K.reikedok Lipj.* kiadóhivaia!ir.:í: Burtspeaten Erzncbet-tőrut 27. ,rim )
Tejre aeireniellletö az „Érdekes Könyvtár- levetkező néo Kötető
KleUst Henrik : Hailbronní Ka ticia vagy a tüzpróba
Ford. Reviczky Gyula.
Ára 50 kr.
I
eraer Gyula: Jalja szerelme és Ziziphiis: Két eredeti elbeszélés. Ára 50 kr.
Hhamiaso Adalbert: Schlemü Póter csodálatos törtenete.
U Ford. Kormos Alfréd. Ára 50 kr
Reviczky Gyula: Apai örökség. Eredeti társadalmi regény.
Ára 50 kr.
A „HA6YAR KERESKEDŐK UPJA- e!itzitaH ara:
félévre 4 forint — negyedévre « forint. MF HotatTÓnyszímok Ingyen küldetnek.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOq
Kisebb es\'nagyobb kiterjedésű q
O BIRTOK O BT. olcsón eladók"
o
q Bővebb felvilágosítás kapható
O Sever Konstantin urnal
O 38C5 Kolostor Ivanicán Horvátországban.
o o
O0O300O0OOOO00OOO0OO0OO00O00
o o
o
8
o o
a:
n
0 0
Q 1820-baD alapított Q
0 hirneves gyárából. . 0
Oooo ocv^oöoooo ^. oooo ooooooö
\\ IFJ. R0SENBER& MIKSA í
s 1
iszgr= es esemige s.©pesii@ö;isiöea ffaiHiSIISiB. (Dél-zálai takarékpénztár, a „Korona" átellenében.
0 0 0 0 0
u m
Oli":
Off. 0
0 É.
0
0 0 0 0
-I?
X t i X
Q^C3 OOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOQ
Q Orvosilag megvlzesá-lt Q
Q folülmulhatlan Q
OooooO kitűnő gyógyhatású cognac. OoooóO
0 Tricoche Oo oooooooooooooooo ooooooO Tricocho ?
o cognac. o MiadleaaiTO ásYlaym@k c cognac.o
OooooOoooooooooooooooooooooooöooooO ¦¦¦¦ ^4 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^» ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
j ^3F"I1"T-A-TOTT 1820-t>an. J
-5 t 0
:
TJZLBT M-B Q M" T I T A S.
Van azeremcsétn a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy helyben
fő-uteza „Délzalai takarékpénztár* épületében a ,Kornaa vendéglő átellenében, egy
KALAP- FSHERNEMÜ
¦üzletet nyitottam. ,
E téren 15 éven át szerzett tapasztalataim és a legelső gyárakkali előnyős összeköttetéseim által azon helyzetben vagyok, hogy iigy ár, mint minőség tekintetében minden igénynek megjelelhetek.
FötÖrekvésem oda irávyzilandy hogy
olcsó Llx*el3L mellett jó és lelkiismeretes kiszolgálás általa közönség b. bizalmát és megelégedését kiérdemelhessem
Szives pdrtjogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel. FRANK VILMOS.
^ .Délzalai takarékpénztár\' épületében a ,Korona, vendéglő átellenében.
A Peronospora- fecskendő
a lefrjealaserflbb elismert készülék a szőlőkben. Védekezi eszköz a szöiú!evélbe;egség
(peronospora-viticola) levélhnlláa ellen. Képea árjegyzék és ntaaitás ingyen és bérmentve. NEDKOL. \\D fiÁLINT éa fiainá\' 38C9 YEiiSCHETZ.
legbiztossabb gyooTszer ninden gyomor baJBat
Iictleii hálása aiílváírj K. iryotnor ^\'¦¦^¦-¦•n-
síéi rrkciU*. (Kolika) Dr honit, eyom\'t ffiés, or homok cs dir» ké|ixo-
. . lUlSÁKOí flliy \'.lk:i.-<"!:!.«,
A íi.rK"":\'iK, undor h-iiivin^er eactei!w-ti,mt-(;siiiiitcti jiföírtJ\'tM (ha «i.a f^-oinor clront\'iíiiol túnnnxnc) t \\ Ölni >r fön1\'"!, k,i in.-i:\\ >i.-k:.-si, su\'-fcrepedést, m .\'-tr-I - iütüal tiirtnhi-lt Rynmrot kit;s..tilj». elüli i " "
r* 20 év óta
B KRGERfé
ismert
8 orvos
f KATRANYSZAPPAN
•g»0t 10 Kr. kettíj Qteg 70 Kr.. KöíjM.ati íiitíüldi-si ralcDU: Brítii Kírolj gjoajiiertíra Kr«mtíer (Wftrv*
Oiaii A vaiúdl Márlax-tü gyomor -inicirS.* fé]ekér*n utanoitatn-ik s hamiaiutitak. n cxi-rt valódiak gyanánt csak aiok • f>)tadt.i**fui»k mclyeic üvckc <-%y viJrös, s a fenti v.*dj.-^vpy,-l ellát\'.t: |iapIrba van cKOitut^: Ív... > Hiclvi..k :iii-üvkflt használati ntaíiULsán ax is fel van tuutítvt-. lioo ax Kreinslcrbcn, (iaxck lt. könyvnyomdájnbjui ^lyomt»^a^)tt. \' _,
A KemcnytaHtlés is uekrekedéi ellen. évekJóta IpRJolib b*t*-lunkit tk bizonyait Ubdsctok ¦ « 1 « jLSokrélekcpenltsmisitatnsk,
Ti?l hflfl TÍAk tehát «ek vételnél is vlgvftíní
ész névaláírására,melyek
___lilbatok. E»ry doboz ára
) Kr_ egy tekercs 6 dobozzal 1 rrt. A pint cli\'leges beküldése ntin, 1 tekercs 1 frt. 20 Kr., 2 tekercs 3 frt \'Ki Kr., 3 tekercs 3 frt. 20 Kr. ért, c-omagplás és p»sisbcr mentesett küldetik mtg.
* A Máriazelli gyomor cseppet és MariaxelH latxlai^ok nem titkos szerek, a cyoRyhatf>, anyagaiknak összetétele, minden használati utasításban fel vas.
NagyXánlzSi : Friger Béla éa Be-lm József gyÓRysEeréss uraknál. Babo-csa. Illan EyógyjEuréss \'»rná!. Eohn Sándor gyógysrerész orrStl Marczall : Kíröí Victor gyfigyszeréaj arait. Olt: 1|Íe: Bölcs Béla gyógyiaeríaa nrnál Szent-Gcihárd ; Tomctíni Leopod. gyógyszerész araái. v
s
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-JIagsrarországban, Francsia-o\'Bsag, irómetország. Hollandban, Schvéiczban, Romínban atbi. mar ti; óv o\'-a fényes sikerrel hassnáltatik 3270 12 —12
mlnűennemü. tórKiütegeli,
mint szinte az arezbór mindenfele tisztátalanságai-ellen kulöDÖsen a rüh, az idült és pikkely sömör c: ¦-a kosz, a BÖmSr repodvéoy, a fej ée szakái ellen, a májfolt,, úgynevezett rezes orr, a fagydag. a lábizzadás, a gyermekek valamennyi küleo\' fej betegségei, ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a búrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára daraDonklut hssonlatl utasítással együtt 35 kr. A Berger-féle kátráuj szappan 40%-a tömény fakátrányt
tartalmaz, felettébb gondosan van\' készítve b lényegesen külcinbözö a minden egyéb, a kereck édesek ben előforduló" káirány-szappanuktól, mert er*n saappan 35% gliczerín anyagot tartalmaz,finom illatszeres. —:
a gyógyszertarakban világosan Berger-féle kátrányjszappan
kérendó s ügyelői kell a zöld cscmaoglásra. számos okmánnyal kitűntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883-ban.
Egyedüli helyettes a bel- és külföld részére-
A. HELL gyógy, \'froppau
2iagy-Kanizsán Pragtr Bíía gyógyszerééinél.
a negbizátsk es tudakozódások is küldezdik.