Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.21 MB
2009-11-27 14:51:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1141
3996
Rövid leírás | Teljes leírás (353.2 KB)

Zalai Közlöny 1890 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1890. m<yos 34n,
18-1K azam
Huszopkilenczedlk évfolyam
Klöfizetés-i ár.
esi" *W» • • ¦ 5 írt--
fii érra . . . . I írt 50 kr. «Ta*évffl ... 1 Íri25 kr Ed.) s* uáa 10 kr.
H IEDETÉ8EK -¦ basáboi petittorban 7, másodiz->r l» • minden to rabbi torért á kr. KYIITTÉRBEK
p«tit torosként 10 krért Tét-ln«k fel, Kincstári illetik minden hirdstéiért 30 kr nietendS
_L
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap sioüemi recasse UtetS \' imények a szerkesztőséghez, agi részét illető közlemények! pedig a kiadóhivatalai* bertnentiej intéxendŐk : X agy-K. anixsá n takarékpénztári-épület.
BérroentHlei
levelek nem fogad-iiitak el.
Kéziratok vissza neta küldetnek
~A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a ,n.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet\', a nagy-kanizsai kisdedueveló egyesület" & „nagy-kanizsai keresztény jótékony nóegylet^^nagy-kanizsai izr. jótékony nóegyiet", a .szegények tápintézete", a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet"\', a ,soproni kereske-
* A delmi iparkamara" nagv-kanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZEffsZQMBÁTON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagykanizsai .Kisdedneveiő Egyesület* köréből.
Tekintetes tBzgvaléal
A. XV-dik évi sxokisb* vett elnöki jelentést a következőkben van szerencsénk előterjeszteni:
A, lefolyt 1889-dik év egyesületünk életében merész növekvést! volt, amennyiben májas 1-én a III-dik óvoda\'Kis-Kanizíán, — decz. 1-én pedig a IV-ik óvoda Atilla-ut-czft) városrészben \'megnyittatott, amott 30, emitt 50 krajezáros havi díjfizetés, mindkét helyen 30 — 30 szegény gyermek díjtalan felvétele mellett! Mind a két helyen a kezdet nehézségeivel küzdvén, a választmány act határozta, hogy még egy évre próbaévül meghosszabbíttat!k a jelen állapot s tüzetes jelentést az eredmény és tapasztalatról csak ezután adhatni. A tényleges intézkedést a jóakarat és kötelességérzet elég hiven mutatja és tanúsítja.
Nagy-Kanizsa vár os tanácsa és v képviselőtestülete hálára kötelező figyelem- és pártfogásra méltatja egyesületünket, amennyiben 3 óvodánkat évi segélyben részesíti, sót kilátásba helyező, hogy IV-ik ovo-. dánkat is a jövő évre hasonló segélyben részesitendi.
Tartott az egyesület 9 választmányi, 6 igazgatósági ülést 123 ügyszámmal; vagyis az egyesület keletkezése óta 19 közgyűlést, 91 választmányi és 59 igazgatósági, Ösz-szesen 169 ülést, a mai tehát 170-dik.
Közegészségügy mind a három óvodában kielégítő volt. Az Atilla-utczai IV-dik óvodában azonban a kisdedek közt scharlacb terjedése észleltetvén a városi orvos által és épen jelentésünk írásakor záratott be hatóságilag, a járvány terjedéséhez képest egyelőre 14 napra, vagyis ápril 17-től kezdve e hó végéig. A
helyiség desiníiciálására a kellő intézkedések megtétettek.
Egyesületi tagok létszáma: Tiszteletbeli 8, alapító 20, rendes 105, és pártoló 39, összesen 172. Ujabban alapító tagjai lőnek Báró Hornig\'\'Károly megyés Püspök ur és néhai gelseí Gutmann Henrik or 100 — 100 frt befizetett összeggel.
Kisdedek létszáma a kővetkező: 1889. éTi aog.-tól 1890. évi már-czius végéig beiratkozva volt a Ná-dor-ntezai központi óvodában 64 fiu, 53 leány, Összesen 117; díjmentes 1 4 fiu, 13 leány, összesen 27. Együtt: 144.
Az> Arany János-utczaiban: 20 fin, 23 leány, összesen: 43;.díjmentes fiu 22, leány 25, összesen 47. Együtt: 90.
Kts-Kanizsán: 28 fiu, 14 leány, összesen 42; díjmentes 14 fiu, 16 leány, összesen 30. Együtt: 72.
Atilla-utczai óvodában 1889. decz. 1-től 1890. évi márczius végéig 18 fiu, 10 leány, összesen: 28; díjmentes 13 fiu, 6 leány, őszesen 19. Együtt: 47. Mind a négy óvodában fietéses 230, díjmentes 123. Együtt összesen 353 kisded részesült az \\ alapuevelés jótéteményeiben. Tavai 205 volt, tehát 148-al szaporodott. Az egyesület keletkezése óta 3515 | kisded jelentkezette Megjegyzendő, hogy nyáron jelentékenyen szaporodik az időleges létszám.
A télen is fentartott •¦jNép-konyha" tápjegyeiból 200 darabot vett a választmány 20 frt értékben, azokat az Arany Jánosutczai, mint közel, eső óvoda árva- és szegény növendékei közt kiosztva oly: módon intézkedett, hogy egy adag ebéd két gyermekre jutott s igy 400-szor részesültek Összesen e jótéteményben.
A városi 790 frt segély, tagdij és havi dijakon kívül a nagy-kanizsai takarékpénztár 20 Irtnyí évi rendes I adománya, kis-kanizsai majális 15 frt
,40 kr. féle jövedelem, éa a záróünnepély 174 frt 51 kr. jövedelme fedezte pénztárunkat. Egyesületünk vagyoni állapotát illetőleg van szerencsénk a mérleget, a vagyoni kimutatást és zárszámadást, a "olvó évre szóló költségvetéssel egyetemben azon tiszteletteljes megjegyzéssel bemutatni, hogy a számvizsgáló bizottság jelentése alapján ügybnzgő pénz-; tárnokunk Oszeszly Antal urnák a | felmentvényt szíves fáradozásaérti ¦ köszönetünk kapcsában megadni méltóztassék.
Karácsonykor az Arany Jánosutczai oyodában 4 fiu és 4 leány a legszegényebbek közül aj ruhakelmékkel ajándékoztatott meg, melyeket egyesületünk buzgó alelnöke Knáusz Boídizsárné aroő volt kegyes felajánlani, mely szíves adományt köszönetünk kapcsában van szerencsénk felemlíteni. Az idénre már a választmányitag úrnők koszomra tett adományuk feleslegéből 5 frt e czélra felajánl tátott, mely összeg addig is takarákpénztárilag kezeltetik. _, - •
Mindezek után egyesületünk to-, vábbi munkásságára Isten áldását kérve, ajánljuk a nemes Ügyet ezen-tnlra is méltó pártfogasukba, kívánva, hogy egyesületünk a város díszére a polgárságának valódi Örömére s a kisdedek rendszeres nevelése- és ápolására eredménydúsan működhessék. Nagy-Kanizsán, ápr .26-án 1890.
Lajos Fidor Samnaé
Egy darab 100 frtos földhitel- frt kr intézeti kötvény . . . . 100 — Marad tiszta vagyon. . . . 20453 lG
Pénztári forgalom.
1889-jan. hó 1-töl 1889. decz. hó 31-ig.
titkár
egyesületi m. elnök.
MÉRLEG.
/ 1889. évi deczember hó 3l-én.
frt kr
Pénztári maradvány 1889- év
végével....../ 642 18
Házbirtokokban .... 17460*—
Felszerelésekben .... 538 —
Betétek a nagy-kanizsai takarékpénztárnál .... 1712 98
Bevétel. Pénztári maradvány 1888. év végével
Tagsági dijakban .... Zárünnepéiy jövedelme . . Tan- és beir. dij a Nádor ut-czai óvoda után . . \'. . Arán; János-urczai után . . Kis-kanizsai után .... Atilla-utczai után . - . . Visszafizetés a betétekből . Földhitelintézeti szelvényekért Betétek utáni kamat . . . Ajándékokból . ... Failletmény a várostól . . Véletlen jövedelmek . . . Segély a várostól .... Adomány a kis-kanizsai óvodára .......
Br. Hornig Károly m. püspök
alapitv. dija.....
Együtt"
Kiadás. Előfizetés a Zalái Közlönyre óvó és óvóoék illetménye
Dajkák fizetése.....
Épületek fentartási költségeire Kertek és udvarok fentartására Tűzifa felvágatásáért . . . Felszerelés és javításokra . * Nyomtatványok éspostíkölts. Szóigák fizetése és kézbesítési
jutalékokra.....
Betétek és azok utáai kamat tőkésítésére . .
Tanitói nyugdíj alapra - . . Tűzifáért .......
Rendkívüli kiadásokra . . Lakbér a kis-kanizsai óvoda
után...... - -
Lakbér az Atilla-utczai óvoda után . . . .... •
Pénztári maradvány 1839. év
439 10
399 — 174 51
978 — 221 — 42 — 17 —
350 20 5 — 74 69 45. — 40 — 30 20
500 —
400 —
kai összehasonlítottuk és minden tételében azokkal megegyezőknek találtuk.
Nagy-Kanizsán. 1890. április hó 25.
B-rtóflí Henrit, Trojié Lajfii Rirccliei li% Györff; János-
KÖLTSÉGELŐÍRANYZATA a nagy-kanizsai ,KisdednevelÖ Egyesületnek 1890. évi január—deczemberi időre.
3815 70
frt kr 5 — 1153 31 332 — 83 90 1 50 28 175 25 . 101 12
75 22
749 20 24
642 18
Bevétel. Tagsági dijakból 104 rendes
tag után á 4 frt . . . . Tagsági dijakból 39 pároló
tag után á 2 frt . . . . Vigalmak rendezéséből . . Tandíj Nádor-utczában (JO
gyermek után havi 1 frt
Beirási dij......
Havidíj Arany Jinos-utczában
40 gyermektől á 50 kr
Beirási dij......
Havi dij Kis Kanizsáról 30
gyermektől á 30 kr . . .
Beirási dij......
Havidíj Atilla utczában 30
gyermektől á 50 kr . . .
BeiráSi dij......
Nagy-kanizsai takarékpénztár
évi adománya .... 2 db. földhiteüntézeti szelvény Nagy-Kanizsa város rendszeresített évi segélye . , . Fapénzpótlék Arany Jánoi-ut-
czai óvodára .....
Összesen :
Kiadás.
Egy óvó és 3 óvónő évi jutalmazása ......
Négy dada fizetése . . .
Épületek tatarozása . . .
Kerti udvarok fentartása . .
14 öl tűzifa a felvágatással .
Szolgák fizetése és tagdijbe-szedési •/«......
Nevelési adóalap illetéke . .
Két óvodai ház évi bérlete .
Vegyes kiadásokra ....
Pénztári készlet mint egyenleg Összesen
Együtt 3815 70 \' Kelt Nagy-KanizBán, 1889. évi decz. hó 31.
OSZESZLY ANTAL egyl. pénztárnok. Jelen mérleg és pénztári forgalmi ki mutatást az egyleti könyvek ósokmányok-
frt kr
78 — 150 —
660 60
220 20
99 9
165 15
20 5
2707 — frt kr
40 -120 -
74
48 -205 260
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. ápril.
YíQor Sc« Miisz Bulinar
egyesületi m. elnök. egyesületi gond.
OizeszI, Aulai
egyesületi pénztárnok"
egyesületi titkár.
Teresa.
Phryne
iSiwmradíkí Iettata?*.)*
Zaphyr stelli forala» [tag » uofer
Aracj fodros traaragdsöld babjain. B»gy°f • »P Hell»» derült «gerii,
átadás dalol a pálma lombjain a, UBitrpartOO áll a «*ip fOröabölgy,
Ott áll a nép Tiragas*! msstatan . Bimnlja éi csodálja kéjgTÖnyÖrrai
Át emberek csoportja «sendeten
Miként a röaa* íaslik bimbajából,
A ssáp görogbölgy ii ler»tk*ntt . . .
Ab ! mennyi szépség, mennyi báj • tastbec, Márrány fabtrabb annál nem labatl
Elbáit a aao, otak a aairak dobognak, Szem fényt venit »¦- ifja é« aa agg,
Megállt a aaollS, ballgat a madárka, ;• i iserelmat laagre uong a. bab.
Miot .jt arurfitjo! TÜlára omlott
A aapaoiárban tQadtlkl6 baja. CiiUagiiemebaQ ott ng;oL ax égbolt
Legftcjtic¦ ciíllaga.
Kát kn •¦irárváa/ két tal^ao (SimQldj*
Síép arcaa mint fahér gJÖDgy, olj fehér. Ameljnek ró«»apirja 0I7 piroi, miit
A Térbi mixton lilioaleT*].
Biriooybibor az ajk, a caókra ternett--
Ott áll, oem fátyoloaaa fit lapal,
at&ci •hakarra battjstainO keblt, A tJicjCrQ két gimböljO kabal.
«iüíttaiott
ilighirí ftttmanj mir ~ p;c-.r = ; Béeiba
Ott Ül, mint eg? uobor a acép Laeté>a A o5: aaépiég caiboi aiaaosya,
AmÜ^en aiépet ntim látott OOrSglioa, Sem látott u«a a földön mág eoba!
S ott in kCrött* dalnokok csapatja
Dalt zengni aeog6 Ifra bárjain, Hidfin mim e?y habtán; ott fog labafni
A zöld tenger zsongj bullámatn, S majd a babok kőiül ha falmartllend,
.-PhrynérÖl díthTTambok tengjenek Cs teiti népségét dicsérve lantoo,
Babérfaaérbe aiirdalt fllzzen«k.
A nimfahOIgj éiibocíjí bájvarazta
A lengyel fettS képén látbató. Sz inpompa közt a meztelen BBirénhLlgyP
A fény, az árny . . . minden kápráztató". De mért nincsen kAtalma az ecsetnek
A_. taiv laarelmét i* lefesteni? Latjak, caodiljak s nem értjük a képií,
Tan jobbas megtndnók ngj érteni.
Síép Tolt á hOlgy, de csalfa izire, lelka,
Boldogtalanná tett sok hü "kebelt. Saflmy »oh a szító és rajongra érta
Periklai 11 elStte térdepelt, kfsgannopelu öt, a síép órOmlinyt
Az elTakult nép . . . így ölt ünnepet Hajdan a kéjgyGcyOr a aiBa erényen,
A testi ssép a lelki ssép felett.
így Bnnepeljflk most is ai ÖrBmlinyt,
(Mart agj bolond ntán sser magyen —) Ksblére dAlOnk a caibos Pnrynénak,
Nem aziT* jó, csak. tett* tsép legyen 1 És mig a tsép hölgy karján ringatódzank,.
ÉlttetfirnSr as, mely asiTünkre j5 . . . Tapsol aa irdCf, a piros pokolban —
Kgy durraaás . . . aaétfecacaant agTTOld í- . ..
BAUNTFFY BÍ.LI2ÍT.
A végrendelet.*
Költő: rajs. .
Irta: BRANKOVICS GYÖRGY.
Mozart estélyen valék egyszei;. Egy fia*al rajongó zeneköltő, nagy \'művész életrajzát olvasta fel s néhány symfoniáját mutatta be. Az estély épen olyan érdekes s épen olyan unalmas volt, mint a többi estélyek s hangversenyek. A sörü padsorokban ölő közönség műértő arczczal hallgatta végig mind a kettőt, de tapsaiból s éljeneiböl kiérthette mindenki, hogy inkább örül a hangverseny után következő köz vacsorának, mint az azt megelőző műélvezetnek.
A zongora hurjaiuak zengését csakhamar % kések és a villák zörgése váltotta fel s a pálmafákkal és déli növényekkel diszitett terem hosszú asztalai körűi űlő társaság minden tagja, vagy a tányérba szögezte szemét, vagy a pohárba nyomalt az orrával. j
.Szép szomszédnöm" épen nem vala szép s a szentírás ama szavaihoz: ,A te beszéded legyen : igen, igen és nem, nem* nagyon is szigorúan ragaszkodott Mintán minden elmésségemet kimentettem s a társalgás fonalát mégsem sikerült felfedeznem, a levegőt kezdtem bámulni s tekintetem a csillár arabeszk szerű ágain futott fel egész a tetőig s ott? . . .
Mi az, a csillár aranyos koronája ke-
• A .Képs
ol.
Cialádi Lapok\' f. é. 16-dik
rül ? Mintha valami mozogna. Mintha valami rózsaszínű fátyol bűzödnek az ablaktól a terem közepe felé s a fátyoton tul, mintha a hajnalpír ragyogását látnám I Oh, most már világosan látom, egy uszályos atlaszruha s & ruhából egy gyönyörű, egy kedves női arcz mosolyog édesden alá. A légies alak könnyed röppenéssel ott terem & csilláron, ráül a karjára, uszályával szemérmesen elfedi lábacskáit s mintha régi ismerőse volnék, bizalmasan int felém és üdvözlése —kimondhatatlan kéjjel árasztja el szívemet. De hát istenem, a társaság közű! csak én látom őt egyedül f Körűitekintek — s meggyőződöm, hogy senki se vetie észre. Egy mű kedvelő hölgy közkívánatra, érzelemmel s lelkesedéssel énekli szép magyar dalainkat s a társasig\'.\'.....Hogyan? Az
előbbi társaság\' ez? Mindenki felugrál, tapsol, éljenez, Örül, az énekesnőt üdvözli, kaczag s élezel, szomszédnőm poharamhoz koezíntja poharát, jóizüt nevet, ar-ezora bámuló kifejezésén, szemei fénylenek, fogai valóságos gyönygyök, ajkai, tekintete, a midőn pajkosan hátra veti fejét — a szó szoros értelmében fejembe kergetik a vért. Ilyen szép nőt még nem is láttam, szenvedélyesen ajkaimhoz szorítóra hófehér kezét és .... a többiekkel együtt őrjöngve járom a csárdást. Az én hölgyem valóságos tündér, egy egész bol dogságot viszek a hegedű varázshangjai mellett a karjaim közt; szellem, szépség és üdv minden köröttem.
Vájjon, mi idézte élő e változást V Talán a csilláron űlő ttadár? Ah, örömömben egészen megfeledkeztem róla I
IL
Áz^óasztalom mellett ültem máskor. Tiszta ..piros feküdt előttem s néhány sor irás feketéllett rajta. Egy elbeszélés kezdete vala — melynek vázlatát már rég kidolgoztam fejemben Ablakom nyitva volt, az akáczfs pazaron lehelte illatát otthonos szobámba s fejem fölött szerelmes kanári pár csicsergett kedvesen. A ragyogó nap fényes sugárszalagokat rajzolt s kert talujára s a lombok részein át ¦a Duna csendes tükrének kék szine mo-isolyga felém. Az ifjú nyár, az üde lég szárnyakat kölcsönöztek gondolataimnak; tollam nyilsebetiséggel haladt a papiros sima felületén ; elbeszélésem alakjai bi-izalmasan vettek> körül s a legkedélyeseb-ben társalogtak egymással. — Egyszerre olyan érzelem fogott el, mintha nem tudnám kellő gyorsasággal leírni azt, a mit valaki lágy hangon sug a fülembe. Izgatottan tekintek körül s íme ott .... a kandalló párkányon ott ül ismét az a titokzatos lény, a kit & Mozart estélyen a csilláron láttam először. Ábrándos szeméi mintha benső világába tekintenének, mitsem törődnek a környezette); parányi kezei a nap heve által mozgásba hozott porszemecskékkel labdáznak s észre sem veszi, mily vágyó szemekkel nézem kedves alakiát, sőt még arról sem vesz tudomást, hogy az ablaktáblákat beteszem s csendesen felemelkedve lábujjhegyen az ajtóhoz lopódzom és bezárom.
Ah, mégis, a zárban forduló kulcs-zörgésre fölemelte szemeit 8 csodálkozva, de egyszersmind kárörvendve tekint reám. .Nos, uram ?" kérdi, kezeit melléa
BSZONKJLKNCZEDIH ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MAJüS 3-ía.
Az Igazgatóság következőleg valaaz\', ságban szükséges törvényhatósági rendes lyéni lakosok felebbezése a f. évi január t.íAtf ¦ " • lés nóttacok megválasztása iránt, 9-én megtartott czirkovlyáni községi tiszt-
Utott meg.
EinÖk: Vidor Samun é. Másodelnök Knáusz Boldizsárné. Alelnök Scbreyeií Lajosné. Másodaleinök: Oszeszly Antalné. Ügyész: Győrffy János. Orvos: Dr. Schreyer Lajos. Pénztárnok : * Oszeszly Antal. Gondnok : Knáusz Boldizsár. He lyettesgond. Haba József. Titkár : Bátorfi Lajos. Másodtitkár :. Rosenfeld-Lajos.
Zala vármegye
törvényhatósági bizottságának az J890. május hó 5-én s folytatva tartandó közgyűlésén felveendő tárgyak sorozata:
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
Nagymélts. gróf Szapáry Gyula ur leirata, melylyel ro. kir. MiDtszter Elnökké történt kineveztet éséről értesíti a törvényhatóságot.
Nagymélts. gróf Bethlen András föld
^agymeits. groi ranien Anoru iom-, - . hoz2ájárulá2 ellenértékéül kívánt mive esugyi dl tar, Miniszter ur eiraL ; ^ réBzvéaJve][re TOQ*tkozóla«. melylyel értesíti a törvényhatóságot, hogy, Báró pu-tcáQÍ Géza urnák,
és póttagok megválasztása iránt. 9-én megtartott czirkovlyáni közeégi
A közigazgatási bizottság jelentése ujitás ellen, az 1889. év Eí-ik feléről. I A megyei számvevőség Hahót község
A községek pénzkezelésére vonatkozó nek pótköltségtervét beterjeszti, szabályrendelet megalkotása, i SzécsiSziget község elöljáróságának
Megyei árvaszék előterjesztése a közmunka birság elengedése iránti folya .szigligeti árvatár részére 434 frt. 61 kr. modványa.
. és járulékainak megtérítése érdemében. I Sümeg község birájának folyamod i • Zala-Egerszeg rend. taú. város sza- ványa a sümegi önkéntes tűzoltó egylet j bály rend elete a városi mérnöki állással ¦ részére szükséges helyiségül a vármegye [kapcsolatos teendők\'szabályozása tár-j tulajdonát képező épület egy részének [ gyábao. j bérbeadása iránt.
i Községi szervezési szabályrendeletek! Tűrje község elöljáróságának és i jóváhagyása. ; Praemontrei rend megbízottjának folya
A megyében létező és tervezett he-1 modványa, vásári helypénz árszabályzat lyiérdekü vasutak^ építő Müncheni Lo ¦ ] megállapítása iránt, í^ihahn Actien Geseilschaft megDi2ott Légrád község folyamodványa, meiy-
jának az iránti kérelme, hogy a megyei j ben a délivasut társulat ellen határigazi hozzájárulás első részlete után késedelmi kamat fizettessék.
A Keszthely—Balaton-Szt-Györgyi helyi érdekű vasút igazgatóságának előterjesztése az ezec vasútra megszavazott
a nevezett minisztérium vezetését átvette.
! tás iránt indított perben létrejött egyezséget törvény hatóságilag jóváhagyatni kéri.
Légrád község képviselőtestületének határozata, községi ingatlanuak felekezeti iskola czéiokra leendő átengedése iránt.. >e_ Vooyarcz—Vashegy község képviselő-mint a I testületének községi kölcsön felvételét
Czukelter József ro. főszámvevő, vármegyei házipénztár 1839- évi zárszámadását bemutatja.
Ugyanaz az utfentartási alapról 18*9. évre szerkesztett számadást bemutatja.
Ugyanaz a betegápoíási alap 1889. évi számadását bemutatja.
Tapolcza—Süniegi helyi érdekű vasút ér-itárgyazó határozata.
• jdekeltsége elnökének az iránti kérelme, ¦ hogy az ezen vasútra megszavazott me-f gyei hozzájárulás 20%-k* m^ m03t ! zettessék.
I Bagocya község birájának az iránti jfolvamodványa, hogy a község által kö-
^.SSdMŰ alap-1\'" -»«* ról 1889. évre szerkesztett zárszámadást /ól™*Lf* s& kép5Í5eld
emUUgíaaDaz.a .méter alapról 1889. évre >f * k51c5t\'!\' «**"*»? vonatkozó ha-szerkesztett zárszámadást bemutatja. rozaia.
Ugyanaz a k5z>gazSatisi fogház alap \',. ,r,r(lak\'Ja* fo«o Ptbiraja jelec-1889. én számadúi* bemutatja. tós.. ™\'}}\'}to^oyhatósap . jóváhagyás
Ugyanaz az erdészeti alap 1889. évi ff^.^í^ "
számadását bemutatja.
A megyei árvaszék a közö3 árvapénztár 1889. évi számadását beterjeszti.
Ugyanaz a gyámpénztári tartalékalap, 1889. évi zárszámadását beterjeszti.
Ugyanaz az 1889. évre vonatkozó lüzkárbiztositási alapról vezetett számadást beterjeszti.
Ugyanaz az 1839. évben befolyt bírságpénzekről szerkesztett számadást beterjeszti.
Ugyanaz. Zala-Egerszeg rend tan. város gyám pénz tárának 1SS9. évről vezetett számadását beterjeszti.
Ugyanaz Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város gyámpénztáráuak 4889. évről vezetett számadását beterjeszti.
A zalsvároiegyei tiszti-, segéd-,/ki
lajdonát képező komp bérbeadására vonat kozó szerződést
Csabrendek község képviselótestü létének községi kölcsön felvételére vonat kozó határozata.
A rimlts. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak f. é. 3183. sz. a. kelt leirata a Zala-Egerszegen felállítani tervezett fögymuasinm ügyében
A magyar tudományos akadémia a magyar szent koronáról, alkotmányunk jelképéről készült diszmüvet megküldi.
A megyei árvaszék előterjesztése a tapolczai izr. árvatár ügyében felmerült 1 frt 50 kr. költségnek a tartalékalapból leendő kifizetése iránt
A tapolczai járás föszolgabirája Tihany község elöljáróságának malotnkőbá-
vosnak tudori oklevelét kihirdetés végett beterjeszti.
. Csongrád vármegye közönsége a vármegyei autonómia épségben tartása_.tár-gyában a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi.
AIsó-Fehérvármegyé törvényhatósági bizottsága a vármegyék önkormányzati és tisztviselő választási jogának fenntartása végett a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi.
Ceanádvármegye közönsége a közigazgatási tisztviselők választásának fenntartása tárgyiban a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi.
Méltóságos Főispán „Űr! Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A törvény által tisztemül szabott kő-képest a törvényhatóság állapotáról és a közigazgatási hivatalos ügyvitel körében tett intézkedésekről izóló jelentésemet mely a mult évi szép szeptember hó 1-től ezec évi márczius hő végéig terjedő időszakot foglalja magában következőkben van szerencsém tisztelettel előterjeszteni:
A közegészségi állapot a lefolyt havi időszak első 3 hónapjában általában kielégítő, sőt októberben teljesen kedvező volt, szeptember és november hónapokban a lendvai, pacsai és csáktornyai járásokban szaporodott ugyan némileg a mégbetege dések száma, de a különböző kőrnemek legnagyobb részben szelid lefolyásúak le vén, a halálozási arány nem emelkedett
. , segéd y__
ze\'íő és szolgaszemélyzet nyugdíj alapjának D-Ta Wrleti szerződését törvényhatósági 1889. évről vezetett számadása bemutat- jóváhagyás végett bemutatja, tátik. t i A szent-gróthi járás föszolgabirája
A községi és körjegyzői nyugdíj alap- Tekenye községnek községi ingatlanéinak 1889. évről szerkesztett\' számadása adását tárgyazó határozatát törvénvható-bemutattatik. (sági jóváhagyás végett bemutatja.
A nagyméltóságú belügyminisztérium Perlaky Sándor felebbezése a mult leirata, mely szerint az adófelszóíamlási évi decz- 30-án Baksán megtartott község bizottság elnökévé Szigethy Antal, helyet- Jegyzői választás ellen, tes elnökévé pedig Skublics István urak j Dervaderits Mátyás és társai domasine-neveztettek ki. [ czi lakósoknak felebbezése a folyó évi ja-
A nagyméltóságú pénzügyminiszte-; nuár hó 15-én Domasineczen megtartott nőm leirata, az 1890—1892. évekre ala-; közbégi tisztújítás ellen. \' kitandó egyenes adófelszólamlási bizott- j Kovács Ferencz és társai czirkov-
keresztbe téve, a legközonyösebb és elfogulatlanabb hangon.
.Kedves nagysád!" kezdeni nem minden zavar nélkül, „ma másodszor van őshöz caodálatos módon , szerencsém
bocsánatra. Összeroskadtam az önvád súlya alatt.
ö megmozdult.
„ Oh kegyes istennő!" rebegem összetett kezekkel, „hallgass meg, mielőtt el-mintán — névjegyem az ajtón lévén ki- hagysz. Nem magamért, hanem a feleba-ragaaztva — ön bizonyára tudni fogja, ki.r*1\' szeretet s a tndvágy nevében esen-vagyok, megbocsát, ha a kíváncsiság en-; 8em\' mondd meg, létezik-e a főid kerek-gem is gyötör s tudni szereretném . , .¦ jSégén valami, a mivel Téged vissza lehet
„Sohase kérdezzél, ki vagyok, hon-jesen^üi ?" nan jövök s kitől származom I" monda\' »»em létezik semmi!" vélaszolá ő közbekiáltva s az ujjával tréfásan megfe- ndeSen- •ííem tagadom, hogy a leányka ?yegetve. | igéző mosolya, a lelkesedő ifjú szemének
.Ab, vagy úgy ! ismerjük Lohengrin y\'iláina\' a templom karénekének vissz-meséjét!? Nem adok rá semmit A szép "TO*. a bokrok lakóinak suttogása, a lovag akkor is elhagyta volna valószínűleg nap elött haUdó rózsaszínű hajnali felhő. - nr...L,«iLh«„ a középkor mohos, folyondéros erkélyei, a
Elzát, ha egvátalában nem kérdezősködik.\' C
„Aggodalmak szülője a-— kutatás" folytatá egy kissé komolyan.
„Nincs bennem félsz ! Lehet, hogy illetlen dolog azon hölgygyei szemben, ki
harangok összhangja, a szabadság magasan lengő zászlója, a habzó, sziporkázó pezsgőpohár, a csatadal s a gyászinduió, a szép nő bajába tűzött rózsa, az árva ka-kukszó s a lombokat gyöngéden ringató szellő: nagyon kellemesen hatnak reám,
Fityeház község elöljáróságának folyamodványa, melyben a képviselőtestületnek községi ingatlan elcserélésére vonatkozó határozatát törvényhatóaágilag jóváhagyatni kín.
Légrád község képviselőtestületének községi kölcsön felvételére vonatkozó határozata.
Derzsimorecz község birájának az -----------,
iránti folyamodványa, hogy a képviselő j deczemberben a légzőszervek hurutos )o-testületének községi kölcsön felvételére bos bántalmai már mindenütt nagyobb vonatkozó határozata jóváhagyassák. j számban észleltettek, e hónap második le-Vulláría község birájának az iránti\' létől a közegészségügyi állapot tekintettel folyamodványa, hogy a képviselőtestület- la megbetegedések nagy számára, különö nek a községet illető italmérési kártala-1 Sen a felnőttek közt általában kedvezőtlen nitásból előleg felvételét rendelő határo-\' volt, mert az ezen évszakban amúgy is zata jóváhagyassák. - ! nagyobb számban jelentkezni szokott kór-
Derzsimorecz község birájának az ; esetek mellett még országszerte uralkodott iránti kérvénye, hogy a képviselőtestület- influenzának is legváltozatosabb alakjai nek a községet illető italmérési kartája- \\ oly nagy számban léptek fel, hogy alig nitá: ból előleg felvételét rendelő határo-1 maradt ház beteg nélkül, sőt január hÓ-zata jóváhagyassék. I napban igen sok ház egész kórházhoz ha
Orehovicza község birájának folya-1 sonliíott, ugy, hogy az emiitett kór jár-modványa, melyben a képviselőtestületnek \\ ványos jellege félreismerhetetlen né vált. a községet illető italmérési kártalanitásbol i Eíen betegségnek tünetei leginkább előleg felvételét rendelő határozatit jóvá-1 lélegzési gyérebben az emésztő szervek hagyatni kéri. 1 hurutjaiban, majd idegbántaimakban oyii-
Dr. Háry Istvánná zala-egerszegi la-\' vánultak többször súlyos szövődmények kős folyamodványa, melyben Puszta-Ede- kel; a kói minden kor- és nembelit meg-rics község képviselőtestületének telek- lepett, éi ha\'jár utóbántalomképen nem könyvi kiigazítást engedélyező határoza- ritkán hoszan tartó gyomorhurutot és tit jóváhasyatni kéri. reakivüli elerőtlenedést szült, a betegség
Pola község birájának a/, iránti folya- \'lefolyása az esetek legnagyobb részéberi modványa, hogy a képviselőtestületnek1 szerencsés volt, mert a megbetegülések ingatlanszerzésére vonatkozó határozata | nagy számához arányítva a halálozás cse-jóváha^gyassek>-^__^ j kély maradt; a járvány tartama alatt több
Arvay Lajos tapolczai községi jegyző | helyen az iskolák 8—14 napra bezárat felebbezése Tapolcza községnek az ital-; tak. Február hó elején a kóresetek száma mérési, jog hasznosítása tárgyában folyó rohamosan apadt és az influenza járvány \' e hóuap második felén megszűnt miáltal
évi márczius hó 24 én hozott határozata ellen. \'
Szívós Lajos zala-iövói vendéglős folyamodványa záróra meghosszabbítása iránt
Dr. Mangin Károly megyei főorvos, dr. Brüoner József alsó-lendvai lakos or-
irására még képesnek éreztem magamat Reménytelenségemben és kétségbeesésemben elhatároztam, hogy a jövő nemzedék okulására leirom gyászos sorsomat s ime, midőn, az alkony óráiban, mély barázdákkal a homlokomon, bánat Őszitett fejjel az Íróasztalomhoz ültem, tekintetem még egyszer átsiklott a lombhullató fák között s a zajgó Dunára esett a mely fölött sivitva rohant tova a szél s ptheként kergette a magasban a sáppadt hold alatt
a közegészségi állapot ismét javult és már czius hónapban már teljesen kielégítővé változott
(Folyt köv.)
Balatoni halász társulat mag alakú lásárél.
A Balatoni haiásztársulat a folyó évi április hó 26-án Keszthelyen, Csertán Károly Zalavármegye alispánja elnöklete alatt tartott folytatólagos közgyűlés alkalmával megalakult
A népes közgyűlésen részt vett Land-gráf János orsz. halászati felügyelő a részint személyesen, részint pedig képviselőik által 26 víztoiajdonos.
A közgyűlés megnyitása után elnöklő
a felböfoszlányokát. A közeli sziget zárda-\', alispán beterjeszti a földmivelésűgyi m, romjai közül áthallatszott hozzám a ba- miniszternek 72,067/V. 16. 89 száma
egy szegény írót kegyes volt szobájában de m^ h\' milldpzek 8 ezer egyébb meglátogatni, a vizsgálóbíró szerepét jat- dolgok csalhatatlan büvszerek, a meJyek-Bzani, de megjelenése s eltűnése múltkor nek engedelmeskednem kellene. -oly sajátságos, oly rejtélyes; egész lénye Ln akkor jövök( a midön kedveffi oly légies, hogy ... ! teliik fe akkor távozom a midön nekem
„Minden árop s talán még akkor is tetszik. És most, Isten veled I Kutass utá-tudni akarod, ki vagyok, ba tudtodra \\ u&mj ha tetszik, avagy tanulj meg oélkü-ndom, hogy az esetben többé nem látsz?":löznil"
„Amint látod, még személyes sza-j Az ablak feltárult magától, ő — el--badságod ellen is merényletet követtem ; lebegett! *\' QL
sNos tehát, balga te, tudd meg, hogy | Három évig vágyódtam utána; három reám nézve nem létezik sem zár, sem bi- ; évig kerestem nyomát — eredményteíe-lincs, sem parancs, sem könyörgés, mert nüL Müveim töredékek valának, a valódi én — a Hangulat vagyok ! szenvedély hangját nem bírtam többé el-
„A Hangulat!" találni, a lelkesedés áres hordóként kon-
E szó villámcsapásként hatott rám. gott hőseimből. Száz tervet, száz mesét Abban a pillanatban tisztában valék hely- szőttem s ugyanannyit semmisítettem meg. zetsmmel s tudtam, hogy védangyalomat, Végre hosszú, elkeseredett küzdelmek és nem istennőmet, a ki nélkül Üres és szia- czéltalan kísérletek után beismertem, hogy telei: az élet, hatástalan a művészet, ki-\' szellemileg tönkrejutottam. Végrendele-üztem szentélyemből. Itt nincs remény altem volt az utolsó mfi, a melynek meg-
goly méla hubogása s tagjaimban egyszerre meleget éreztem ismét Csodás alakok s rémes temetői képek tolongtak közvetlen közelembe és a képek közül, ah 1 kidomborodott ismét az ö alakja, Igen, ő itt van, ö megjelent 1 A szeszélyes istennő ugyanazon pillanatban szállott le hozzám, a melyben örökre lemondtam a viszontlátásáról. Oh áldott pillanat 1 S arcza mily átszellemült, mily halovány. Tagjait fekete bársony ruha fedi.. Oh értem, ő a kétségbeesés hangulata most s én ujjongva igyekszem megragadni s az ajkaimhoz szorítani ruhája szegélyét, de-ó — felkaczag. a szegély egy darabját jobb kezembea hagyja s eltűnik, eloszlik, mint a pára és az én szivem . ..
„A test még meleg ;\' mondja fölöttem valaki, .de élet már nincs benne. Szivszélbüdés érte.\'- -
.A jobb keze egészen fekete!" — mondja fölöttem más valaki.
"Halálküzdelmében felfordította a téntatartót! „ feleli az elaő hang.
„S leöntötte végrendeletét l" fejezi be a másik hang.
Az én lelkem pedig azon tudattal száll az ismeretlen tájak felé, hogy leg-hangulatteljesebb munkám is, a mely halhatatlanná tette volna nevemet, tönkrement
Vájjon érdemes volt — élni ?
s hozzá intézett rendeletét, mely szeript a halászati törvény 15-ik §-a alapján a Ba laton és Kis Balaton tavak, kapcsolatba i a Zala folyónak torkolatától a Balaton-hidvégi hidig, továbbá a Somogy és Vesz prémmegyei oldalakon létező élővizeknek a torkolattól a cs. és kir. szab. délivasut áthidalásáig terjedő szakaszaival együtt oly vízterületnek jelentetik ki, melyen a halászat jövőben egyedül csak társulati uton lesz gyakorolható, és amely rendelet értelmében gróf Jankovich László, Wo dianer Arnold, Basch Fülöp, a Jeliéi és kővágó-eörsi közbirtokosok, — mint akik halászati jógáknak a halászati törvény 14. §. a) pontja alapján önállóan való gyakorlását kérelmeztek, ebbeli kérelmükkel elutasittattak.
A felolvasott miniszteri rendelet tudomásul vétele után elnöklő alispád jelenti, hogy a halászati törvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 58- §-ának megfelel öleg a balatoni érdekeltséget a mai folytatólagos közgyűlésre egybehívta, egy-szersmint felhívja mindazokat, kiknek a vízterület kiterjedését feltüntető adatok,\'] vagy a halászatra vonatkozó jogosultság ellen észrevételük volna, ebbeli észrevételeiket terjeazszék elő.
Ezen felhívás alapján gróf Jankovich László képviselője és a szepezdi közbirtokosság területük kisebbre vétele, a fütedi
közbirtokosság képviselője pedig 1600 holdnyi vizterületük felvételének elmulasztása Ügyében szólaltak feL
A közgyűlés felszólalókat oda utasítja hogy vizterületük nagyságát hiteles ada tokkal igazolva, a folyó évi május hó végéig Zalavármegye alispánjához s es^tlee a halászati társulat megválasztandó el nőkéhez okvetlenül betérjeszszék.
Landgraf János orsz. halászati felügyelő behatóan és részletesen ismerteié a tervezett halász társulat czélját és azoa eszközöket melyek a társalat czéljai meg. valósításához szükségesek. Beterjeszti íz általa készített üzemterv és alapszabály, tervezetet, részletesen felsorolta és ia-mertette annak alapelveit s kijelenté ot*. hogy a társulat megalakulását már csak azért is ajánlja, mert különben az érdekeltség, tekintettel a törvény 47. §-\'ának reLdelkezésére, a szabad rendelkezési jogot felfüggesztő kényszereszközök alkalmazásának tenné ki magát
Elnöklő alispán ezután a következe kérdést teszi fel:
,Akar-e az érdekeltséer a 72.067/V. 16. 89. számú minisí.-teri rendeletben körvonalozott alapon halászati társulattá alakulni?"
. Az érdekeltség az elnök által feltett kérdésre, a végrehajtási rendelet 5y. § értelmében névszerint szavazván, a szz-vazás következő eredménynyel ment végbe:
Igennel, tehát a társulat megalakulása mellett szavazott 18 érdekelt 82,258 hold 1293 O öl területtel.
Nemmel szavazott 8 érdeke/f 14,555 hold 532D-Ö1 területtel.
Távol volt 6 érdekelt 7bt2 hold. 964Döl területtel.
A szavazatok összegezése s az eredmény kihirdetése után einökiő alispán — tekintettel arra, hogy az igennel, tehát a társu\'at megalakulása mellett szavaié érdekeltek által képviselt vízterület a nemmel szavazók és távollevők által képviselt vízterületek összegével is a törvényei többséget jóval felülmúlja. — A bála toni halászati társulatot megalakultnak nyilvánítja.
A társulat megalakulása u\'án a köz-;yülés Landgraf János orsz. halászati felügyelő által készített és beterjesztett üzemterv java>latot majd a társulat részére ugyancsak általa szerkesztett alapszabálytervezetet vette tárgyalás alá s azokat némi módosítással elfogadta - « jegyzőkönyv kapcsán a földmivelíjngvim. kir. minisztériumhoz leendő felterjesztésével az elnökséget megbízta.
Elnök hivatkozva a végrehajtási rendelet 59-ik § ára, felhívja a közgyűlést & társulati tisztviselők és választmány elválasztására, mely felhívás folytán
el o ökké : cróf Szér.h eay i Imre alelnökké : báró Puttbeányi Géza, igazgatóvá: Hennel Károly.
Választmányi tagokká: s
Zalamegyéből: Pap Sándor, Ne-deczky Jenő, Csigó Pál és Lénárd Ernő.
SomogymegyébŐl: Bors Mihály. Körmendy Lajos, Vázsony Sándor és Bertalan Alajos.
Veszprémmé gyéből: Vogrocica Antal kanonok, gróf Eszterházy Ferencz, Tóth Ede és Tost Gyula.
Elnöklő alispán régül szívélyesen üdvözté a most már formailag is megala- . kult halászati társulatot, valamint annak megválasztott tisztviseíőségét és választmányát kérve a társalat vezetőit, ho^y a Balaton érdekeit szivükön hordva, a törvény által kitűzött feladatot megvalósítani törekedjenek. Ezután a? elnöki széket a társulat njonao megválasztott elnöke nem levén jelen, annak alelnökének adja át.
Báró Pattheácyi Géza társulati alelnök elfoglalván a: elnöki széket saját valamint az összes tisztviselők nevében is midön köszönetét mond az érdekeltségnek az irányukban nyilvánított bizalomért, indítványozza: hogy Csertán Károly Zala-ármegye alispánjának a társulat érdekében kifejtett búzgo tevékeuységeért ugy a közgyűlés tapintatos vezetéséért jegyzőkönyvi köszönet szavas ztassék.
Az érdekeltség alelnök indítványát lelkesült éljenzéssel elfogadván, jegyzőkönyvbe foglalását batározatilag kimondotta. \' *•; —z—1.
Hírek.
— Heti biztosok e héten a „Kia-dednevelő Egyeeület" óvodáiban Plibál Ferenczné\'és Schmidt Frigyesné választmányi tag úrnők.
— Eljegyzés. Rozgonyi Lajos nagy -kanizsai polgáriskolai tanár kedves leánya Rozgonyi Emilia kisasszonynyal Dr. Nen-siedler Antal köz- és váltó ügyvéd ur jegyet váltott
— A bellatfhca! uradalom tulajdonosa gróf Zícby Ágoston fiumei kor-mányzó az idei nyarat családjával Beüs-tmcson fogja tölteni. — -Fogadtatására már ¦fcegteszik a kellő lépéseket
HUSZONKTtENCZEDlK EVFOLYA.M
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 3-áiN.
— Gye.szhii. Gallubicb Lajos és felszólitásának megfelelve, tisztelt körük-oeje született Prohaszka Karojio, ugy ben megjelenek, tudom és érzem, hogy e gyermekeik Imre és Gyula fájdalomtól le.- pillanat reám nézve nagy fontossá? sral bir. Mijtott sziwel jelentik szeretett és feled- Engedjék meg tiszteit uraim, hogy én hetetlen gyermekük, illetve testvérük Gal- hitközségünk elnökévé választva kijelent-lubicb Béla, az első magyar általános biz- sem. boüy e kitüntetést elfogadom, már Vpsitó társaság volt tisztviselőjének hosz- azért is, hogy-nagy bizalmukat ezáltal 30. d. u. 6 órakor, élete 25-ik évében tör- megköszönhessem. —Fö\'örekvéseoi lesz. gzas szenvedés ás a halotti szentségek ál- hitközségünk ügyeit mindenben boldogult taios felvétele után 1890. évi ápril hó édes atyám elvei szerint vezetni, mely el-tént gyászos elhunytát. A belboíult hült vek tudtommal abban összpontosultak: tetemei május hó 2-án d. u. 4 órakor fog- Hitközségünkben a békét és jó eeyétér-nak a r. kath. hitvallás szertartása szerint tést fentartani, okszerű és takarékos gaz-az iharos¦ herényi sírkertben örök nyuga- dálkódást vezetni— Serdülő ¦iljuságunk lotara tétetni. engesztelő szent-mise- müveltetésére főgoqdot forditadi.—Fel-álda^at pedig május hó 2-án d. e. 10 óra- séges királyunk és drága hazánk iránti hü /kor az iharos ír. kath- plébánia templom- ragaszkodást megőrizi. — ltne tisztelt 1 bau fog a Mindenhatónak bemutattatni, gyülekezet ez röviden az én programmom, í Ibáros-Berény. 1890. april. 30 Áldás és de mindez csak ugy és akkor lesz kgresz-\\béke hamsaira! . tül vihető ha Önök engem mindenben tá-
V^j^- Meghívó. A nagy-kanizsai ker. mogatni szívesek lesznek — Magamat jótékony nöeeylet május 4-én d. u. 3 óra- hajlamaikban ajánlva fogadják ismételt kor a polg. iskola nagytermében évi ren- köszönetemet. — A beszéd egyszerű volta, iles közgyűlését tartja, mely alkalommal a ennek rokonszenves előadása a legjobb tárgvsorozat a következő: titkári jelentés-benyomást szülte és zajos tetszéssel fo 2 od titkár, ügyész választása. Alapsza-í gadtatotL A közgyűlés berekesztése után bály módosítás. Indítványok. a hitközségi elnök saját lakásán fogadta,
— EUiniáuban ápril. 29 én a bé- í a tisztelgő küldöttségeket.
rések/ugy megvertek egy majoros gazdát, j — Uj egylet. Nagy-Kanizsán „Al hogy- másnap .belehalt. A tettesek elfő-! tiszti segélyzö és önképző egylet* alakult, írattak s a bírói vizsgálat folyamatban van.\' Üdvözöljük a nemes törekvést! A bonczolás a helyszínén eszközöltetett. í — Figyelemre méltó bizonyítvány.
— Szmodics György nyomdánkj S ü meg-CsehL (Zalavármegye.) Tiszteit szorgalmas munkása f. hó május 2-án reg-\' uram! Valóban rendkívüli s bámulatos geli 5 órakor meghalt. Áldás és béke len?-\' gyógyhatása van az ön készítette Brandt jen porai felett! | Richárd- féle svájczi labdacsoknak (egy
— Díszest él j\\ A „Polgári Egylet" j doboz ára 70 kr. a gyógyszertárakban).
rád közt a Tiszát a Dunával csatorna által -összekösse. — A aoproni lóversenyek beszüntetése küszöbön van. — B. Fehérváry honvédelmi \' miuiszter táborszerűacygyá neveztetett ki. — A heraldikai és genealógiai társaság vagyona 12.373 frt — Bpest főváros Mária-Valéria föherczegnő menyegzője alkalmából 70 ezer forint alapítványt tesz szegény lányok kiházasi-tására. — Kárpát-Egyesület központját Bpestre szándékoznak helyezni. — Veszprémin egy ében a nona járványosán terjed.
— Bpesten a Dunán 4-dik híd felállításán buzgólkodik Dr. Heinrich Ká\'.mán. — Debreczenben „Csokonai-kör" alakult, elnöke Vértesi Arnold.
— Külföldi r. h. Bécsben június közepén nemzetközi szépség /erseny lesz, pályadijkép 50 ezer frank osztátik ki — Hugó Víctor szobrára eddig no ezer frank gyűlt be — Róma építésének\'2641-dik évforduló uapja ápril. 21-éa volt- — A persa sah neje szemeit Bécsben sikerrel operálták..— Angliábanji bot- és korbácsbüntetés alkalmazása: ujolag elrendelték.
— Stanleyt Londonban fényesén fogadták.
— Linge Pál műépítész Bécsren meghalt
— Strassburgban június hó folytán bor-kiáiiitás rendeztetik. — Amerikában a lányokat lábukon oltják be. mivel a karon a sebhely meglátszik.— Az olaíf^trón-örökös világkor útra. készül — Looferiban nemzetközi hirlap társaság alafflrit egy millió frt tökével. —
igazgató vála>ztmánya a színtársulat tisz-telet-rea mult héten disxestélyt rendezett. A második fognál dr. Szüts-Miklóa kir. törvényszéki bíró ur megszokott szellemes beszedőén köszönté fel a társulatot viszont Vedress Gyula művezető ura mü-\' pártoló\' közönséget éltette. A kedélyes mulatság tánczczal egvbekapc-iolttn reggelig tartott. „
— ÍJzinl -/•:••-. Balog Árpad ápril ho gívégéig Sümegben a máfodik bérietefnát-
ie. Amint halijuk, SzL-Gróthou május hó elején megkezdik előadásaikat. A tár-sula) jól vao szervezve; hisszük Bethiemi \'(szerelmes) — igyekezni fog különösen a . hal kéz merev hatása fölött rendelkezni, a tii[ érzelüésbÖl elhagyni. A társulatot S/t,-Gróth közönségének bátran ajánlhatja a sümeghi levelező.
— Cj szálloda Halász Elek a „Bá rsny*\'-fé\'e vendéglő bérlője e nyáron tnée a Sugár-ut és Korona\'&erczeg utcza sarkán a Stern-féle telken e^y emeletes szép hátat építtet, melynek emelete szálló szo bábból fog állani, földszinti sarok helyisége pedig vendéglö\'il használtatik.
— ^És" hiány. Esy helybeli szülésznő lakóházán a Vörösmarty-utczában olvasható: Szánt hó Katalin cs. kir\' okleveles szülésznő. — Nem ku tatjuk, ván-e\'cs. kir. szülésznői oklevél, de ba már czimtáblául használtatik, a legma gasb rendelet és törvény alkalmazásának kívánjuk hatályba léptetését.
„ — Megtekintésre érdemes gyár van alkalmazva a déli vasúttársaság nagykanizsai állomásán. A sínek alá rakandó fatalpfákat páczolják óriási kazánokban gőzzel, mi által tartósabbaknak hiszik.
— Baleset. Ápril. 27-én a práiíer-hofi vonalon a robogó vonatról leesett a kalauz, szerencséjére csak kisebb sérüléseket szenvedett.
—¦ Eljegyzés. Dr. Neu Ignácz gyakorló orvos Bpesten, Neu Alberí Nagy-Kanizsa városi adótiszt testvére jegyet váltott Schamburg Amália kisasszony nyal, Scham-burg H. fővárosi nagy-kereskedő bájos leányával. Az esküvő Bpesten f évi június 1-én lesfC
- Gyászhír. Szigethy Sándor kir * törvényszéki irodatiszt 58 éves korában ápril. 26-án Zala-Egerszegen meghalt. Béke hamvain!
— A szentgyörgy vári szölötelepen hegymesterré Varga Lajos ügyvéd, ki az Albánich-féle szép szölőbirtokot vette meg Örökáron, kápolnagondnokká pedig Bartosl
Béla urak választattak meg ápril 2S-án —Megyei r. h. A kis-komárorni főszolgabíró ur jelenlétében tartott hegy-. orsz. vásárban lovakat olaszok vásároltak gyűlésen. össze. — Keszthely íőgymnasmmot kap,
— Hiba-Igazítás. „Kohn M. I. űz- ellenben Zala-Egerszeg nem. — A polai letfeladás" czimü hirdetményben a Taka-. utóbbi tűzkár 25 ezer frt, biztosítva 3 ezer rékpénztár utczai 2. sz. alatti épület Ro-] frtij; volt. — A leteuyei uj casino könyv-senberg-féle háznak említtetik, holott az: tár 235 kötet könyvből áll. — Kottorinál „Rosenberg és Welisch-czég" birtoka.\'a gyorsvonat egjik éjjel 5 lovat és 2 csi-Kérjük igy értelmezni. ! kót gázolt el. — Csábtornyáo „Társas-kór"
— Elnöki székfoglaló. Gelsei Gut-\'alakul. — Május 9-én és 10-én jegyzői mann Vilmos kir. tanácsos a helybeli izr.\' szigorlat tartatik Egerszegen, eddig öten hitközség uj elnöke április hó 27-én tar-1 jelentkeztek.— A zalaegerszegi ügyvédi tott rendkívüli közgyűlésen mutatta be kamara közgyűlése május 10 én lesz.— A magát ezen minőségében hitsorsosainak.ílégrádi r. kath. segédtanítói állásra pályá-A közgyűlésből nagy küldöttség menesz-: zat nyittatott
tételt az aj elnökhöz, öt a közgyűlésen J - — Hazai r. h. A herbusi nagy fúvató megjelenésre felkérendő, ki is rövid részgyár leégett — Az ezüst árkeletpótlék idomulva megérkezvén leirhatlan lelke- májusra 18 Va\'/o- — Bpest-Lipótváros de-aedéssel fogadtatott. Itt első izben á köz- rék plébánosa Simon Ferencz íneghalt — aégi elöjáróság nevében dr. Schreyer Lajos Az orsz kisdedóvó egyesület vagyona, ^után pedig a választók nevében Rapoch 295.861 frt 26 kr. — Edison május végén Gyula által üdvözöltetett Ezen Üdvözlő lesz Bpesten. — Pala Lipót-féie szegedi beszédek után, az uj hitközségi elnök a gyufagyár leégett — Rill József Vasvár-következő rövid beszédet tartá: Mélyen megye\'tanfel ügyelője Szolnok-Doboka messziéit Uraim! Kedves hitsorsosaim! gyébe helyeztetett át —Egy angol társa-Amidöa a hozzám -menesztett küldöttség ság engedélyt kért, hogy Kalocsa és Csöng-:
De hogy a szenvedő emberiséi; javára azok elterjedését én is töbé sikerrel eszközölhessem, tisztelettel kérem szíveskedjék nekem e labdacsokról irt legújabb könyvecskéjét inéíküldeni. Tisztelője Mokor Pál. Mivel Magyarországban Brandt Richárd gyógyszerész svájczi lapdacwuak sokféie utánzatai léteznek, a valódi telis-merfaétése végetbcondosaa meg kell nézni, hoay mindenik dobozon rajta van-e á vé döjegy: egy fehér kereszt vörös mezőben a Brandt Richárd névaláirása.
— Szép tett. Fábián Ferencz kir bírósági végrehajtó ur. a nevelésügyiéi kes barátja a nagy-kanizsai felső leányiskolába járó szegényedé szorgalmas és jö-viseietü tanuló jutalmaíasITra egy darab 10 frankos aranyat ajándékozott
— A toalatou-ITiredi gyógyfürdő f. évi május 25 én nyílik meg, A rendszeres szöiókúrá pedig szeptember 1-én kezdődik. A közlekedés a déli vasúton Buda pestről napokint kétszer, Bécs és Kanizsától Siófokig, innen a Balatonon át \'/* óra alatt a „Kelen" uj gőzhajóvá! történik ; továbbá a oyugoti va^-u; veszprémi állomásától, honnan az ott keiiö számban lévő kényelmes bérkocsin és kellemes úton másfél óra alatt juthatni Balaton-Füredre. A fürdő-intézet rendelő főorvosa dr. Huray; uradalmi orvos: Gemál. Lakás-megrende lések (melylyel előleg küldendő.) a fürdő-intézet igazgatóságához intézendök Balaton-Füredre. Lakások június 15-ig és augusztus 20-tól 30%-al olcsóbbak.
— A zala-egerszegi főgimnázium ügyében a vallás- és közoktatásügyi miniszter a ft bruári törvényhatósági közgyűlés feliratára közelebb váloszolt. Válaszában kijelenti a miniszter, hogy a megye közönségének azon kérelmét, hogy Zala-Egerszegün egy főgimnázium létesítését támogassa, nem találta teljesíthetőnek; mert eltekintve i keszthelyi algimnáziumtól, a megye területén.. Nagy kani-zsán már vau egy főgimnázium s mert téves azou felfogás, hogy a Szent-Benedek\' rend által a tanulmányi alapba fizetet évi 20.000 forint egy uj középiskola tartása czéljából állana rendelkezésére, holott ezen összes, mint a tanulmányi alap költségvetésében állandó tételkjínt szereplő évi bevétel, az összes kir. gimnáziumok szükséiíleremek fedezésére szolgáló évi bevételnek ki nem hasitható részét képezi.
Színeszet
— Sxómb*ton: a „B el 1eyi11 ei jtils" három felTonásoi operetté korült jol litoíxtott ház előtt íLinre. Vírftioa (Serfóíí Etel) e d&rabbaa eledében tolt ufrjan, de &x úgysem terjedelmei hangját ae rerős «ene majdnem teljesen ^ elnjcmta. Általános tot-»iést és »ürü tapsot arattak : Mese; (Gödiben) és :-::ry (Adriene) izep únekökkel Kóaa»i\'eky (Tropeaa) sikeralt mókáival ét Ötleteivel. Hzen -leadás kai&abeo Mezey jnta-lomjátéka volt.
— Vasár na p, ipr. 27-én kettős eüSadia délután felárakkal „Síni4 DÍpszinmü, eBtö Kinaszéky Gnsitáv bohótaU .Tyokodi L 5-riuci famíliája* ssinmíl. Csakagyan bohócát, van tü.\'íü.e lárma, keresitvetús, meg a besE-dek i»m.\'-tlése. Tagadbatatl«nnl fel-fel esiUám-lk benne a humor, de as is kétértelműségbe banjattik .\'s igy cfak a kszöoség egyik részéaek tetszik. Cselekmény kevés, "ami vau, nz !1 a véletlenség müve. Legtübbet ért a szerzü alkalmi rógtánxése. A azereplűk miuúanriyian igyekesetet Unusitottak.
— He: . ápril. ÜS án Daudet Alfooz ,lfj. Fromont és Id. Ri sler\' czímB hatásos ncinmüve adatott elő az «sos4s miatt csekély számú közűns«g előtt. Diróciy Ilka
-r-zr..¦-\':¦¦\'-> beatüiéggel adta a ka-dér , K-. -:.:-7 Nina p«díg (Dasirée) m-"\'í._-kapó bfibájjal a isende lányt Vedren Gyola
(Id. Rislcr) kitűnő drámai erőt fejtett ki. Ró-naaxéky (Cheeb), Rónai rék j né (Claire) Németh József (Delobell) méltó sikerrel m&kod-tok közre.
— Kedden, ipr. 29-én ,A kirchleldi pap\' ismert darab került síinre Peld Zsigmond í- fővárosi várotligeti sziobia igasgatójáaak vendégszereplésé vei ki a czimszerepet meleg bensőséggel, teljes szenvedéljességgel játszotta mellette mOvéssi kidomboritáss&l maksdtek Kaczér Sisa éa Tompa Btáhnán, ntdbbi nehéz szerepét kitfir-.őía oldctta meg. Közönség nagy számmal s . ¦ t*_,!okban nem fukarkodott. — Feld nr üsí.:-.vtére előadás után banqaette readestetett, melyen Nóvák Félix lelkész n-hatá<oi felköszÖ^Qtöt^mondott
— Sserdán: ,Ai ideges n űk" ki-tün5 vigjáték volt a musorou. Lzen elSadás olyan egybevágó, olyan kitűnően rendezett volt, hogy a legnagyobb műigényt is kielégi-tette. Sz. Sémet József (Chapelanx) oly jóravaló, beeatlletes, nyájas arcén, minden mozgásában éa tettében egyszera nakrász vala, hogy valóban nehéz volt megértenünk, miké-neo rokonsxenvezbetett a hirtelen természetű Szidónia diratárosnővel (Daróczy Ilka), kinek csakis kalapjai árulták el k divatároanőt, de tellépáae jobban a lovarnőre vallott Kacaér Nina finoman, Ízléssel, nem pedig hatastvada-szólag mutatta be az idege* Pontgiband gróf-nét. Igen jól megállották még belyöket: Tö-rökné Szakáll Boza (Blvira). Tompa Kálmáa (gróQ -\'-« Vt-dress Gynla (Chamoisel.) A szép-szima közönség a pompás előadásért mioden felvonás után tapsviharban résxesité a fóbb s>erep lókét.
— Csütörtökbe, májas hó 1-én színre kerOlt, Soappé ismert élénk jokedvtl és dallamos Boccaccio operetté* Danára, hogy helyben mir ezen operettet magyar ás német nyelven mir számtalanszor hallottak, mégis szép szAmu közönséget ront maga után. A főszereplők Serfősi Etel, mint Kocc&ccio Egri Stefánia Fiametta a nagy melódiákat érezve énekelték, Rónaszéki Lambertacco, jutalom játékos is szép hangaál volt élénken játszott. Mindnyájad tapsviharban részesültek.
Ki nyert?
Színes selyemszövetek
méterje 60 krtól 11 frt 45 kiig — sima és mintázott (körülbelül 2500 kUlöabÖzÓ színben) szállít egész rnháka&k valót bármely mennyiségben vám és bérmentve Heuueberg G. gvári rsktira Zarriüh (cs. és kir udvari aíállitó.) Minták postafordultával. Levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 3804 3
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFÍ LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
iffyllttér*)
— Méhészet kedvelőknek alkalom kínálkozik a\' közelben levő rajzási idő alatt olcsó áron: darahonként 2—3 írtért természetes rajokat beszerezni. Hol ? megmondja akiadóhivatal. 393\'-.
•)E rovat al*tt köröttekért i lelösséget
vállai fe-a szerk.
-HIRDETÉSEK.
Bécs: Grácz:
Brünn:
. Húzás ápr. üO-án.
48 12 10 51 12 42 7 29
Huz:Í3 ápr. 30-án. C3. 7. 4. 82.
Szerk. üzenet.
— .Huzd rá czigáuy". Nagyon búbánatos, a kis veraben csak hatszor foglaltatik 8> bú
— H. A. Intézkedtünk Odvöziet !
— Szomhathtly. A szomorít esetet sajnál-j\'ik, igyekszünk ri-ndhe\'hozni.
— W. Bécs. Készségééi teljesítettük.
— .Az apácza" cz. beilnda alapeszméjé-oefc sikamlóssáica miatt nem közölhető. Kár a csattanós jámbusukért.
— 3—í. a tudtul adott haláleset költsége miatt, a szép terv jelentékeny halasztást szenvedett. Az Ígért bővebb tudósítást várjuk.
100 márka
biztosíttatik minden tüdőbajos embernek, a ki a viiágbirű
Maltosa-féle praeparát
használata által föl nem épül. Köhögés, rekedtség. asEbma, tüdő- és légzési kattarb, elnyalkásodás stb. már néhány napi haszná!af után megszűnnek, s már százaknál ereL-ménynyel használtatott. — A Mal-tosa nem valami titkos szer, hanem malátának kukoriczáv.tli vegyítéséből készül. — Bizonyítványok a legnagyobb tekintélyektől megtekintésre bárkinek rendelkezésre állanak. Ára 3 üvegnek iádával együtt 3 frt, G üvegnek 5 frt, 12 üvegnek 9 forint.
Albert Zenkner, a Maltosa-prae-parát feltalálója. Berlin (26). 3895
Nyilt levél az igen tisztelt közönséghez !
Az eddig ismert mohai ásványvizeknek hazánkban számos barátja és jóakarója van, de van ellenfele is. Ez utóbbiak tábora — sajnos — nem jogosulatlanul azt hangozta-tja: Jó ásványvíz, de nem mindig tiszta. *
E téren immár nagy elŐrehalaiiás történt.
Legyen tehát, szabad a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy létezik most Mohán egy a j-jabbi forrás, a mely a legszigornbb követelményeknek teljes mérvben, a mely rövid idő alatt széles e hazában oly kedveltségre tett szert, hogy a mohai ásványvizek fogyasztói immár tömegesen ezen mohai forrásból fedezik szükségletüket.
É gyógyforrás neve
STEFANIA4\'
fiatal doserejü gyógyforrás, a mely/hivatva van valamennyi hazai ásványvizeink között a vezérszerepet viselni és a mely iránt — első eset hazánkban — külföldi fogyasztási piaezok is nagyban érdeklődnek.
E forrás vize nem lesz szivattyúzva (a mi köztudomásúlag az ásványvizek minőségére és tisztaságára a legkárosabb befolyással van) hanem ŐnerejébÓi emelkedik a felszínre a föld mélyéből és minden gépezet mellőzésével lesz üvegekbe fejtve. Ezen egy kiváló szakember által létesített felette költséges berendezés eredményezi, hogy a mohai Stefánia vize kristálytiszta és az üvegben teljességgel nyújtja mindazon az egészségre nézve oly fontos ásvány oldatokat, a mel;; >:kel a forrásnál bír. ; .... \'W
A czélszerü berendezés és kezelés tekintetébea szakférfiak véleményezése szerint a mohai Ste fánia forrás hazánkban egyedül áll.
A milyen kitűnő ezen forrás vize, mint hűsítő ital (tisztán vagy borral keverve) ép olyan meg-becsülhetten gyógyszer a lélegzési-, emésztési- és vizelő szervek hurutos bántalmainál, vese-,.kŐszvóny-bajobnál. a gyermekek görvély- és angol kórjánál stb. stb.
Forrásunkat a nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlva, kérjük minden alkalommal saját érdekében határozottan
mohai „STEFÁNIA" vizet
kérni, nehogy, más mohai viz szolgáltassák ki. .....
Kapható Na g y-K a n i z b á n : .
Fesselhofer József és Strém és Klein uraknál.
3890
Kiváló tisztelettel
a mohai „Stefánia forrás
HUSZONKILE.NCZEDIK ÉVFOLYAM
LAI KÖZLÖNY
ASODLAC-I APÁTSÁG (Franctia-Orsiig) IMjíd MAGL\'ELOXXE, prior Főtisztelendő" Benedek rendi atyái
F06VIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 >í/?XWr c*ffL« : 1880, London 1884
A -:r^;r.„::": allÚUtesea:
reltaiS totl l mkm Ik trésboussáus péter az I «3 i «3 prior aital
c\'A fvüsztdendú\' benedekrendi atyák z<:r.<-k haaicálata. naj-onkínt néhány cseppet vizbe véve, megakadályozza cs gyógyítja a, fiinak odvasidgit mt-aj-ekiick fehérséget és szilárdságot kolcaöiiöz, a mennyiben a foghoat ltÜhííí s teljesen egészségessé változtatja.
c Szolgálatút teszünk tehát olvasóinknak mitiűn őket ezea régi e^pnvcticus készítmények re, fi^yelmezteTjük, melyeJc a legjobb gyógy ezért -*\'s a fogfájás ellem egyedüli óvszert képt-sik
1 üuu 1u7 ü: OCOi IIU ¦
oooe
:>e©oooo©e©o©eQeooex*es0O
1
X
Tenyész-kos eladás,
A palini uradalom Zalame- $
gye1 Nagy-Kanizsa melletti pa- $
lini gazdaságban 42 darab l\'j2 *
éves és 2 éves X
.. Silóiét füipte |
3887 eladó.
X
Bővebb felvilágosítás nyerhető az )K uradalmi igazgatóságnál. X
Palin, \\lb90.
X
Palini ipzo;aíósás.J^
20 ev óta ismert"
B K R G ERféle orvos
*. s
¦« ».

"a V •« ».
%
*! iE
i
"z "i Ex E-=z
I
?
"z
I
I í
zE
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Auaztria-M&gysjoraiagban, Prancsia-o-szág, Németország, Hollandban, Schvoiczban, Kominban stbi. már íiz év yta fényes sikerrel használtatik 3270 12 —12
-mfin~w~\\-Ci toörHütegeli, mint szinte az axczbór mindenfele tisztátalanságai L ,Wr & elten kuiorjöBen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen, M0% tfjB
a kosz, a B(im5r repsdvény, a tej ée szakái ellen, a szeplő, -
májtolt, úgynevezett rezes orr, a fagyd*", « Ubizzadás, a gyermekek valamennyi külső íejbetegaégei ellen. Ezenfelül mindenkinek mint < bort tieztitó mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint üasonlatl utasítással együtt 35 kr?
A lierger-féle kátránj szappan 40°/0-a tömény fakitrányt
tartalmaz, felettébb .... van kéazitve s !ényeg*sen küióabozc
a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ez*n szappan 35u/0 gliczerin anyagot tartalmaz,finom illatszeres. —
Csaláséit Mfe©r$Iés§ végett
a gyógyszertárakban világosan Berger-íéle káírányiszappan
kérendó s ügyelni kell a zöld cs o m a ogi ás r a. számos okmánnyal kitüntette tett a bocsi nemzetközi kiállításon 1883-ban.
Egyedüli helyettes a bei- és külföld részére:
A. HELL gyógy. Troppau bova
JSagy-KaniZ*án Prager Béia gyógyaze
a megbízások és tudakozódások Is küldendők.
Idény 1 áprilistól október végéig.
Krapina-TÖplitz, Horvátország.
Zagoríai vasati állomástól .Zabok Krapína T\'"\'plitz* egy órai cávolság. Joaius l-ig és •i«ptember Mól lakásár»zabá:y 25*|0-kal le-
szállitTa. Haulmas 30—36 B* bérriaek. Kitűnő gyógybaüg, görcs, mererOIés, rhenmatikus bajok, bőr- és sebbetegségeknél. Kronico* Mor-bo» Brighitti etb. Kagy Baainok. Külön- é> Kádfürdők, izzatztű kamrák. Maasage, villanyos gjógymíd. Legnjabb berendezés, olcsó árak. FürdÓorroi: Dr. Weingerl József 3886
„IWARGTTÍ
GYÓ6YFOHBÁ8,
„MAGYAR SELTERS
Vegy elemez re a budapesti zc. kir. egyetemen. Szerencsés vaeyl 6«wzetéiele, kévéi izabad, de ga-dag, í*llj kűtütt izénskTtartalma kiraló batá^nuak bizonynlt, kfilön\'sen tüciöbántalmaltziíil ahol a •zabaáncéjua* csekélyebb jelenléte m»gúija a betegat a karos, sot veszedelmes Izf-taaiöl, sllanben a felig kötött szinsav gasdag-tága a jryÓKybatasu alkatriazeknek a beteg tritriizez.be való gyors és biztos filrételét eazköili. Ezen talajdozufc-gának a Hargjt-fo-rai\' azon kiváló előnyét it, bogy a bol tzabadszémavtartalomban aroaebb áeTáuy-
vizek, mint a Mlt«3z-iii-firlelczien[>«rs\'i tüclöbtijolíbai;, ktUÖnö>«n tÜdSvénéet\'.líní : ár a«m alkalmazhatók, a Margit-f.-rrir itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik. «.
A rlidíitXít-t\'E\'el; klímátikni gyógjintéxetefbtti, kUlssOMO a 1« . Ktog-totuhb GÖrber*dori I>«n a Margit-viz ottbonOMi vált, — Orvosi tekintély tint Bodapaaten : Dr. Korinyt, Dr. G> biiurd l, l>r. Vavraill, Dr. Pcúr, Dr. Réíly, Dr. Bsirt>sVs; Béc Dr. Bamberger, I>r. Dd MCheátt stb. a legjobb eredméDynyel alkalmaTsiV a lésfJcS-, oinéaz to- éss hugyúerrek áliala-> os h urxtoe bántalmaznál. .
^Nlinf ivó viz|
pratervatlT-r;yúgyaxeraek blioTju.t IfgUötPlebb Trie«»t., F.umt- és JsaxAiifcbftn a EOLKB t -negbetejedéa ellen
borral használva a legegészségesebb ital!
K,f?rSos Edeskuty Lb^e^
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, ftlazerkereskedésben és vendéglcben.
Máriazelli gyomor cseppen.
lisbiztdsalili itbgtsíef aimíen flyomor aajnaí.
Utói.
tir. lehrlct s»v«r.yc fcll\'ö rés. «el rrltedé». (Kollka) umor bnrut, ornar é»té\\ on:or homok es din képzo-j, l ii 1 «Ík os < ínyxlkiaodaa, ..„rsuixK. undor h.-r.ya.^tr
(ha »i x íjoaor elrqsrti satwl 1 exarzoaxfk) irjomorKorc»St,ke-mroy iaeltlM. xirlcrelcniest, n -te; \'- 1:h:í*1 iurt.-fíi. 1: k-j-.iuiro! kiti\'Ztitj:^ í!Uli 1 lid!p-:i.-\'if.. < FV"irs-:t lep, v>Tw. iiM ?5
Bvec ara, hacniisii uts*itȒtai
tgjQl *0 Kf. keltát ll.es 10 J)"1^0! j11^\'"^\'\'!"
I Briídj »Cirolr (losititrtin Kr«ni»i»< («fv»
0rD0«U! A Talódi Mirixxelli R-omor ,«ppeif<4 fr\'.rl:,-;.-:;. slár.oUxtnak ü hxmisiUînalc s eicrt vxlidialc (tjaoict i
, egy vörú
, fenti
Guzek H. könTvavomdijibai
A Kemérrjuáklti *t uítrekeöíi
eller., évek ÓU le^obb hatx-iuxknxk bizonyult lxbdxcioli _ , , ¦ ji, sokféle képen hamiaiiatnak.
Labdacsok.\' fcsífei\'yfö
Karew, Kremzierl ejosimreii név xli frxsira, melytk tnlr.den eredeti dobozon Ixthxtok. Kgy doboz ara iíj jLr„ \'fiv Crkcrc-i 6 doboizi- i írt. Ajiéoi előlegei b^íui\'l-" ai:, 1 tekerés 1 frt. 10 Kr^ 3 tekercs I írt. 30 Kr.. 3 tekercs 3 frt. 20 Kr. ért, csomagolás 4* postaber raentesee küldetik meg.
f A Mirixxelii gyomor cseppek ki Uxríaiell! laMLUSOk nem titkos szerek, a ffyogybató, xnyaKiil-cú Bsszelételt, minden ttazinSliti vtirttaaaa fel vas
K«ayl[ató»a : Prager Bélt ét Sciai József gydgyeierési uraknai. Bai»-Sta: Ilias gyógyiieréiz unii. Koha Sindor gyógyzzerész nrnil MircZall : Kóros Victor gyógyszerész nrnil. Ole-¦ |tz: Bftlei Béla gyógysseré*. nn.il Sieat-Gethard: Tomcaioi I^eopod. gyógyazeréiz nrnil.
Felszólítás!
Knobloch Francziska szül. Binder czipóárukereakedŐ neje, ki évekkel ezelőtt Zágrábban. Pécsett és legutóbb itt Nagy-Kanizsán tartózkodik, ezennel felszólitta-tik, hogy egy igen fontos ügyben Dr. BDchse Ferencz ügyvéd urnái Krumman, Csehországban jelentkezzék. 3894
Árlejtési hirdetménye
A iiy-ati tataréiiiéiiztaT Tészvenytársaság
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1880. Párisi világkiállításon arany érem-3743 mei kitüntetve.
felhivja mindazon vállalkozókat, kik a j| Nagy-Atádon építendő s 13.734 frt 44 kr ^ költségelőirányzattal tervezett helyiségei- f nek felépítésére vállalkozni óhajtanak, ^ hogy a költségelőirányzat I0°0-át bánatpén- s zül letéve, zárt ajánlataikat f. évi május |í hó 17-ik napjának délelőtti 10 órájáig a intézethez nyújtsák be.
Az intézet fentartja magának a jogot, az ajánlatok körül bármelyiket fogadni el.
A terv, költségelőirányzat és egyéb feltételek az intézet helyiségeiben bármikor betekinthetők.
Az ajánlatok felett fentirt napon ha- 5 tározat fog hozatni. |j
Kelt Nagy-Atádon. 1890. ápr. 26-án. g
3895 Az igazgatóság, g
Régi hírneves kénfürdő
íarasí-Tiliczái
vasuti» és távirda-állomás.
a zagorai raseihoz (Zigrab és CsáKtorcja.)
45° H. forró forrás, a kén és iszap föiülmulhatlad ha-tásn, renmáná!, csuzaái, szervbajotnál, női betegségeknél, ya-lamint Sipbilis és skropáíis bajoknál stb. Ivó kara, mely máj-és bélbajoknál, viUanyozás, massafje cnra intézet a legnagyobb kényelemmel.
OrTosi fölvilágositássil szolgál dr. Longhino E. fttrdoorvos.
Értesítéseket ingyen és béraientTe küld széjjel a furdóigazgatóságc S8SÍ
Wajdita József kónyTnyomdájábol Nagy-Kaniaál.
NAGY-RAWZSA, 1890. májns 10-én.
19-1K
Hkileriezedlk évfolyam
Előfizetési ár: egész étit . . . 5 frt — ~ C»re . . . . 1 frt 50 kr. irdévre ... 1 fnS\'ö kr. Esyes szám 10 kr.
It I RDKTÉ8 EK
[S\'hnibo* [wiitSOrban 7, má»öd*zot ¦ * reicien további sorért :> kr.
KYSLTTÉRBEN
Etil foronkéot 10 krén yétft&<-", ¦1. Ktucaiari iiii-ték aiiudui! egyei hirdetésén 30 kr tiaeimdn.
ZALAI ROZLONT.
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\', a „n.-kanizsai önkéntes tűzoUó-egyla*, Lnagy-kanizsai kisdednevelő egyesület*,-..nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr: jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézeteft$?ra .soproni kereskedelmi iparkamara0
nyának hivatalos lapja.
A lap sreüemi részét illető köt lemények a szTko-ztüséghez íjagi restét ilietS V Saáeményetj] pedig a kiadnhivaiíilhoí oérmei intézendSk : -Vtigy-Kati iz\'s. á n :al;arékpónztiri-i\'-ptll\'-:.
Kéziratok vissza nem küldetnek
nagy-kanizsai külválasztmá-:
HETEMKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Magyar ipar.
Irta: NYARY ELEMÉR gróf. A hagyomány !
Mikor azon indokok lesznek Fzakavatottaa mérlegelve, a melyek az ember tetteinek rugóiként működnek, a lélekbúvárok, a legerősebb indokok egyikének a nemes hagyományhoz való törhetetlen ragaszkodást nevezik meg. Való! a nemes hagyomány iránt érzett hü ragaszkodás eredményezi nemcsak a véres bábomban nyilvánuló katonai erények legtöbbjét, hanem & békés -munka Ölén viruló polgári erények számosát is. A katona még oly nagy veszélylyel :s daczol, mert zászlójá-]:ak hűséget -esküdött: már pedig e zászló védelme hagyományként követeli derék híveitől a „vérünket, életünket !* A .szorgalmas polgár jiedig hagyományul köti gyermekei lelkére, hogy\'—¦ ha atyjok mester-Bégét, foglalkozását űzik — a ,czég* jó hírnevére szemök fényénél is jobban vigyázzanak.
A nemes hagyomány azonban a legkiválóbb szerepet az uralkodó-há tölti be; mert azok tagjaiuál s. nemes hagyomány tetteik legtöbbjénél mint erkölcsi rúgó működik közre.
Láthatjuk ezt a felejthetetlen József nádor köztiszteletnek Örvendő családjánál is; mert aminő honszeretetet táplált & nemzetéhez sírig hú atya, ép oly lángoló hazaszeretetet bizonyít be mine n alkalomkor fia; még pedig nemcsak aíért, mivel magyarnak született s magyareaK neveltetett, magyarnak Érzi s vallja magát, hanem azért is: mert hagyományul örökölte dicső atyjától a honszereimet. s,i az oka, hogy az országban igen számos derék hazafi nagy figyelemmel kiséri .-•József királyi -magyar herczeg és osztrák cs. és kic fóherczeg minden
tettét, amely a közügy javára szolgál. Ezen működés egyik legfontosabb s legáldásosabb részét azon fáradhatatlan, nemes bnzgalom képezi, a melyet József királyi magyar herczeg a tűzoltóság megalapítása, terjesztésé, javítása, népszerűsítése nagy érdekében ííííejt.
Mióta az országszerte rokonszenves bel ügyér, Teleki Géza gróf, erélyesen látott a leghazafíasabb munkák egyikéhez: általánosítani, fejleszteni a tűzoltó-intézményt, azóta József\'királyi magyar herczeg vonatkozott ügybuzgalma fokozott mérv-ben gyarapodott jelentőségében.
Akik kellő figyelemmel kísérik az uralkodóház ezen kitűnő tagjának^ közhasznú működését, most is nagy örömmel tapasztalták, hogy ő még a laekeni belga királyi kastély kígyu-ladását és porig-égését is, amely nővérének, Henrik a belga királynénak, rerdkivül számos műgyűjteményét is elhamvasztotta, a honi tüzoltó-egyletek okulására törekszik fordítani.
Tehát igen számos jeles honfi, élükön József királyi magyar her-czeggel, szóval s tettel, jő példával biztatással buzdít nálunk a tűzoltó-intézmény fcltalánositására, fejlesztésére, — a melynek mostanig szerfölötti hátrányára ¦ szolgált — hogy hiányzott oly ^nagyszabású, — a Jwr kívánalmainak megfele-lóleg berendezett tűzfecskendcgyár, mely az ország szükségletét, különösen minőség és megbízhatóság tekintetében, képes kielégíteni. Innét van, hogy községeink nagyrésze nemzetgazdászatun* kiszámíthatlao kárára mindeddig külföldről hozatta gépeit; mivel azon néhány község, ¦amely a hazai gyártmány minőségéiben csalódott, annyira megingatta a | hazai gyártmány iránti bizalmat, 1 hogy inkább vásároltak külföldön j drágábban, mint itthon, tízen bizal-
matlanság leküzdése tát és főnehézséget gyárnak.
Hát bizony még csak néhány évtized előtt is nálunk hiába keresett volna valaki olyan korszerű tüzfecskendőt, amelyet itthon készítettek; hanem & ungyar ember, kénytelen volt verejtéken gyűjtött garasait Prágába, Bécsbe, Gráczba, Brünnbe küldendí, ha szüksége volt olyan tüzfecs ken dó re, amely csak némileg is megfelelt a korszerű követelményeknek. Gsak szerfölött lassan rendezkedett be nálunk néhány jelentékenyebb műhely (távolról sem versenyképes gyár) a tüzfecskendó-készitésrc. Mikor in azon, igen furcsa működést kellett látnunk, hogy, például harangöntő-műhelyekben mint nagyon is alárendelt s vajmi kezdetlegesen űzött mellékfoglalkozás tengődött a tüzfccskendő-késziíés. Gyártásról, mely a műhelyben történő készítés -fölött vajmi számos elónynyel bír, persze! hallani sem lehetett. Nem vállalkozott arra sem tőke, sem szakértő !
Ugyanis, a gyártásnak, melylyel a korszerüleg fölszereli gyérak foglalkoznak a mühelyekben\'történö készítés fölött két fÖelónye van: l-ször, ily gyártmány jobbminóségü árut képvisel; 2-szor, ily gyártmány nemcsak jutányosabb, de olcsóbb is a még oly ügyesen, szorgalommal vezetett műhelyek készítményeinél. Hogy ez igy áll és ennek igy kell állania, az minden gondolkodó előtt világos. Napjainkban a tőkepénz nagy fölényt gyakorol minden irányban; mert az mindennél hamarabb teremt olcsó hitelt és szakértelmét: már pedig nemzetgazdászatunk minden ágánál a virulás legelső kelléke az olcsó hitel és a szakértelem.
Tekintsük például a kézraüipa-rost, aki műhelylyel bir, és a gyá-
rost, aki gyár fölött rendelkezik. Az első nem birván olyan olcsó hitellel, mint az .utóbbi, kénytelen a nyers anyagot drágábban fizetni meg, mint az utóbbi: ennek azután következménye, hogy készítményét drágábban árulja, mint a gyáros gyártmányát, még pedig azért is, mert az utóbbi nemcsak olcsóbban és jobb minőség-\' ben beszerzett nyers anyagot dolgoztat föl, mint az előbbi, hanem kisebb költségen is állítja elő gyártmányát, — a tömegei munka folytán, mint a műhelylyel bíró iparos készítményét. Ámde a gyáros nemcsak jutányosabb és olcsóbb, hanem jobb iparterméket bir a vevőknek nyújtani, semmint a műhelyben dolgozó iparo3; mert a gyári munkának azon rendkívül nagy előnye is van a műhely-munka fölött, hogy a gyárban dolgozó munkás folyton ugyanazon részét állítván elő a gyártmányoknak, szerfölött nagy ügyességre tesz szert szakmája illető ágában; s igy az ily tökéletes részekből Összeállított gyártmány sokká1 jobb, mint a műhelyek készítményei a melynek mindenik részét azon egy munkás kénytelen készíteni, akár ügyes az illetó, akár nem. Ez a munkafelosztás előnye, amely Euró-paszerte csodákat művel.
Az elmondottakból kitűnik, hogy minél nagyobb s minél korszerűbb berendezésű valamely gyár, a^nál jutányosabb és olcsóbb áruval bír a vevőknek szolgálni, amely áru min den körülmény között jobb minőségű és olcsóbb, mint bármelyik mű hely még oly kitűoó készítménye.
A tűzoltó-intézmény gyors elterjedésének fóhátránya tehát abban rejlett, hogy nem volt az országban kellőleg fölszerelt túzfecskendö-gyár. De ami nem volt, hálaistennek ! már van.
Budapest a szó legszorosabb értelmében új nagyváros. Nincs Euró-
pában egyetlenegy más nagy város, mely oly rendkívül gyorsan fejlődött azzá, ami — a magyar fővároson kivQl. Széchenyi István gróf látnoki szelleme Budapest gyors fejlődési irányát Újpest felé jósolta; s ez valóban bekövetkezett: az újpesti országút két oldalán több és fontosai) b gyárteleppel bir a főváros, mint bárhol másutt, — gőzmalmaitól eltekintve. Ha olyan külföldi üsmeróst kalauzolok Budapesten, aki gyáriparunk iránt érdeklődik", a gőzmalmok megmutatása után rögtön kocsizom ki vele az újpesti országúton, melyre csaknem szakadatlan sorban jelentékeny gyártelepek dőlnek ki. — Ezen gyártelepek között a legkiválóbbak egyike Tar-nóczy Gusztáv országgyűlési képviselő tüzfecskendógyára, melyre méltán illik a derék vidéki tűzoltók jelzője: „a legelső magyar tuzfecs-kendőgyár^ •
(Vese köv.)
Megyei alispáni jelentés.
(Folytatás)
A leirt\'járványon kivül deczember és január hónapban még a tüdőlob is számos esetben képezte gyógykezelés tárgyát, többször súlyos lefolyással; észleltettek még egyes helyeken hasi hagymáznak szórványos esetei.
Felemlitendöoek tartom, hogy Nagy-Kanizsán a cs. és kir. 48-ik gyalogezred-|nek gyakorlatra behívott tartalékosai közt október hónapban hasi bagymáz járvány tört ki, mely csakis novemberben nagyott alább, a midiiu a póttartalékosok szabadságra bocsájtattak, a zászlóalj pedig ideiglenesen Pettauba vonult; az óvó intézkedések ugy a katonai, mint a polgári hatóság által azonnal megtétettek, a város polgári lakossága, valamint a honvédség a járványtól menten maradt.
A heveny fertőző kórok közül a megye lakossága közt a himlő Szent-Kókuson — a roncsoló toroklob Arácson — a vörheny pedií Bak-TüttösÖn öltött járványos jelleget Himlőben megbetegült 6, kik kö-
Társasa.
A hüieienhez.
Dalt teamre Untom, mint mindig te honid Bús dalt, a kesergő bánat bárjain. Vágy, keservet, kételyt, mik stivera kínozzák 1-gy panaszba taőttek össze ajkaim. 6 » dal íáj te neked, íáj a ssemrehányás Bánt a hang, sért a szí, sajt az értelem\' í«em I Az önvád tépi lelked. Hány mis Ézirvel jutott ea mir vigasanl nekem.
Abl akkor echőjt binatos dalomnak, A mely addig kisért, Ékkor haljon el.-Harmatos virigien gyepes sirhalmomnak, Mely alatt megpihen * sajgó kebel.
bíEUaiEDLER JÓZSEF.
Bírsa? Én mar k&caagok______
Több a fájdalom, mint könnyek tengeréi,. Sírsz ? A könnyek árján édes megnyogvis * De kaczagva sirni nem szűnhetek én. Sírj! mennyi harmat reaeg a levélen, Sjrjt ¦ ha kényeidből tenger válna tán, 3j,*i7 több lenne, mint a csillag fent az éj
i csillag isivem tenger bánata:
öjrjl azaz, hojy mégse I harag, boisíakünoj m*r. de nem hegeszt nyilt vértó sebei lG\'Ta» bár, mim f(J[yam örvényes öiönje, r-em m0«z egy foltot hfiUenségtdeo.
ne strj! Kzczagjaakí Széles e világon ?7« 1*\' , "j ^odenOtt egymásba vegyül; HOieleo leinysziv, mint i \'
» megcsal,^ Iem rkgJQk tán-.gyedül.
Sf1\' »nge laato, í?11" dali
LtV\'r,kMerT*t\' W***!*, mik izivém kínozzák! addig rimánkodott neki egy kis czigány
L" panaaaba safittek ö»«a. ajkaim. ; "----;--«"---• -
SuhoJr1 fU*db* "agjoa. mint kisértet
ón ufífcfírémM é^eo-
Jattal\'.. ?J °J ¦wtíBSé éltet,
tstedbe, mit tettél velem.
Ed k»«»cj* « egész viJág . . . SSafl t*1 60tber * "*>«,
. mint mindig te boazád, * kesergő bánat nnrjaii
Az utolsó első.
Leteszam kezemből ezt a könyvet, igen bús emlékeim elevenednek felolvasásakor, a Tjiiket szeretnék örökre elfeledni. Valami van a kínos múltban, mi a fajda-kacueásban\' ¦mellett még borzalommal is tölt el.
1 Egy kimondott szó, egy hazug érzés, \'egy komédiás szerep, a mit ol^jól eljátszott, — megmérgezte életemet akadályt vetett jövőm elé s érzem, hogy nem tudok vele szemben oly erős lenni, hogy azt kikerüljem Leszek-t én nála nélkül boldog, ob, leszek én egész ember,ba ö imelhagyott? Sorsom.hozzá volt nőve s erőszakos volta válás, mely kettőnket síéívetett, hogy talán soha se találkozzunk. JÓI van ez igy ? Kern, nincs!
Becsapta a könyvet; kalapja páS-czája után nyúlt s ott hagyta á szobát. Künn márcziusi üde levegő fogadta. Kár is ilyenkor a szobában ülni. A kapunál
lány, a míg rádisputált egy kis csokor ibo lyát. Gomblyukába tűzte, előbb hosszan el nézvén akis virágot, aztán haladt tovább.
Nérey Béla nagyon szomorú volt ma. Talán ujabb szerelmi csalódás — suttogták voloa barátai — ha ő egyáltalában elszokta volna nekik árulni szomorúságát, vagy ujabb kártya veszteség okozói e szo-
morúságának ? Egyik sem, csak egy kicsit elgondolkozott. Belemarkolt a múltba, aztán elkezdte lassan, lassan szemlélgetni, a mit a kezei között tartott. Aztán azok között volt egy nagyon igénytelen, alig észrevehető kis könyv. A lapjai nagyon sárgultak, itt-ott szakadozottak is és égy-egy helyt erősen alá voltak búzva a sorok. Ebből a könyvből olvasott egész délután,, míg végre^erót vett magán, letette a könyvet s elindult más szórakozást keresni, hogy kiűzze gondját fejéből. Hanem az a könyv vele ment mindenütt. Folyton előtte ment, kinyitva, a sorok előtte himbálóztak s kéoyszeritették öt, hogy olvassa. Hát jól van, olvassa :
.Édesem! ne említsen Dekem olyan komoly doigokat, hitvesi hűség, ab, minő zárdába való dolgok, van is az, én is ilyen vagyok s minden asszony ilyen: szeretünk. Lássa, én jól tudom azt. hogy elkárhozom, a miért magára vetettem a szememet, de hátha cly nagyon szeretem. Aztán meg mit érné az éo életem maga nélkül . .
Megfordul hirtelen, szemét törli, talán nem lesz kénytelen tovább is olvasói.
.Valami nagyon szeretem az életet aonyi az egész. Szeretem, ba nagyon, nagyon szerethetek valakit Lássa, maga annyiszor mondta nekem, hogy szeret, most én egyszerre mondom el arra a sok kérdésre a feleletet: imádom."
Azon a lapon nincs több. A könyv eltűnik előle. Lassú léptekkel megy tovább, gondolkozik. Sebesen visszatér, arcza lázas pírban ég, valami különös ötlete támadt, mely behatott a szivéig, de azért megfogja tenni. Senki sem kedves már
előtte. A mult .... a mult. Ügy gondolja, hogy Ö nem elég erős arra, hogy azt az asszonyt kerülje, ugy érzi, hogy most még jobban, erösebben szereti őf. Hisz már nem gyerek. Sokat járt, sokat látott sokat átélt azóta, hogy egymástól elváltak. Nem ámítja többé magát Ez a szerelem való, igaz, nem fellángolása a pillanatra idegeibe szállott érzékiségnek.
Otthon íróasztalához ÜJ. Ir. Sebesen írja tele a lapokat, a nélkül, hogy szeme átíutna rajtok. Közben szemeit dörzsöli, látszik, hogy nem akar sirni.. Végzi, még csak egy pár sor :
„Mondom Juliska, hogy ez az utolsó-első. Nem lehettem olyan büszke, mint maga — megírtam. írjon választ, ha a szívem is hasad meg belé Várom . . . Szeretem örökre, örökre . . . Béla.\'
A szép asszony, az örcikkíi fiatal Zsi-bori Juliska illatos boudoirjé-bao egyre ezzel tépelődik: ,Írjak, ne irjak?" Idegeit lázas ingerültség lepi meg. Ez a gyerek. Még hogy ót fenyegeti, ha nem teljesiti kéréseit. Igen, kéaréseit, mert ez a levél tele van kéréssel. Tessék, ő már egészen el is feledte az figész „komédiát" s ime mi lesz még belöla. Hát jól van. Ir neki, nem ugyan kívánsága, de szive szerint Megirja a levélbeiv hogy ő nem igy akarta ezt a dolgot, ho-gj Ő már rég elfeledte az egész históriát, hogy 6 most már szívesen látná — miot vendéget — ba egyszer a sors erre hajtaná iámét, de alig hiszi, hogy ráismerne. Aztán meg, hogy ő megvénült (no ebben ugyan alaposan füllentene) megcsufult/zsernbos asszony lett,
bizonyára Ö sem\'ismerné fel benne a régi .aranyos Juliskát* És hozzá fogott az íráshoz. Megírja, elolvasta; összetépte. Nem elégerői^iég remélni talál. Pedig ö azt akarja, hogy ne reméljen, hogy feledjen, mint Ö, bár a szive is megrepedne ez erőszakos érzés alatt. Nem is ir. Hátha igy jobban eléri czélját De ott van a levélben egy pont, egy hely, a mit Ö — Isten látja lelkét nem akart s nem akarhat soha. Nem érdemes az ö hitvány élete erre. Haboz, ismét tollat vesz. írni akar. hátha most menne az irás.*\'Könycsepp jelenik meg szemeiben, először egy. azután kettő, mind több. több . . . sir. Eszébe jutott valami, a válás pillanata. Akkor is . sírt, ő is sirt, sirtak mind a ketten. Oh, a női sziv nagyon gyenge. Érzi, hogy most nem tudna elég erős lenni, ha Béla hirtelen szembe állana vele s igy szólna : .szeretsz, hát jöjj velem!" Most már azért sem ir. Felszárítja könyeit A kezei közt rongyokba gyűrte a levelet. A kandalóban megrezzent és lobbofvetett a zsarátnok, talán az is utolsót. Kinyitja a kályha ajtaját s belöki a levelet Égésén elmereng. Mosolyt eröltef ajakára s elhagyja szobáját Kis lánya elébe fut, összecsókolja, mialatt szintén megerednek könnyei,
A Nérey Béla lakása fekete posztóval van körülvéve. Asztalán csak ez iratot találták: ,az\'utolsó-első, ö !" — Meglátta talán azokat a könyeket, mik érte hulltak ? Ki tudja ?
Kolozsvár, 1890- márcz. 13.
EMMANUEL GYÖZÖ.
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
zala\'i közlöny
MÁJUS 10-én.
zul ..meggyógyult 5, meghalt 1; roncsoló toroklobban megbetegüft 10, ezekből gyó gynlt 9, meghalt 1, ezen két járvány meg :.Kiint. A bak-tűttósi járványnál eddig 22 kóreset merült föl, melyek közül gyógyulással végződött 6, halállal 14, márczius végén további kezelés alatt maradt 2.
A perlaki éslendvaijárásokban uralgó szemcsés köthártyalob járványban szenvedők gyógykezelése az eddigi eljárás"sze-rint\'pootosan teljesíttetik, kielégítő .ered-ménynyei; a csáktornyai járásban, hol a muít év nyarán e kórnak szinte számos esete fedeztetett fel, a gyógykezelés eleinte — mint minden ily alkalommal — a kezdet nehézségei miatt akadályokba ütközött, azonban az elsőfokú hatóság utasít tátott, hogy a felsőbb helyröü szigora rendeletek szem előtt tartásával a gyógyke^ zeitetést az előirt mód szerint lelkiisme^ rétes pontossággal teljesíttesse és ellenőrizze.
Az 1889. évi védbimiö oltás 40 oltási kerületben 37 oltóorvos áital teljesíttetett ; beoltatott összesen 13.970 gyermek, ezekből jó sikerrel 13,794; összehasonlítva ez eredményt az 1888. évi eredménynyel, a midőn 14.638 gyermek s kőztük 14,537 jó eredménynyel oltatott, kitűnik, hogy 1889-ben 668 etal kevesebb a beoltottak száma. Ujraoltatott a mult évben 7615. jó sikerrel "575, A 888-ban 13,470 egyénen teljesíttetett az ujraoltás, az elmúlt évben tebát 5855-tel kevesebb.
Bonczvizsgálat összesen 58 esetben teljesíttetett, és pedig 28-szor törvény széki megbízatás folytán. 30-szoc pedig rendőri tekintetből. A halál legközelebbi okai voltak a törvényszéki bonczolatoknál: sgyrázódás 5, agyszélhüdés 3, eívérzés 8. hashártyalob 4, fuiadás 1 szívszélhűdés 1, gyomorlob 2, gyennyvér 1, idétlen szülött 1. méhrepedés 1, fiszök 1; a rendőrieknél: agyguta 5, agyvérzés 1, elvérzés 5, fuiadás 6, szivbüdés 5, gyomorlob 2, tü-döhüdés 2, mellhártyalob í, aszkór 1, bél hurut 1, tüdögümö 1.
Külső hullaszemle rendőri tekintetből 55 esetben történt; súlyos testi sértés bejelentetett 38.
Öngyilkosságot 20 egyén követett el-kik közül 8 magát agyonlőtte, 2 vizbe ugrott, 3 nyakát átmetszve elvérzett. 1 phos-7phor oldatot ivott 6 pedig önfelakasztás-sal vetélt véget életének-
Véletlen szerencséi lenség általi halálnak 41 egyeneseit áldozatává, és\' pedig: különféle tűzveszély alkalmával^ elégett 10, vízbe fúlt 9. szekér által el-gázoltatott 5, fáról leesve agyrázódést szenvedett 2, leomló, főid alá temettetett három, széngőzben megfúlt három, — me^agyott .3, vasúti kocsik által össze-
25, a noviiban 5. a letenyeiben 27, a perlakiban 76. a csáktorny&iban 59, azaz Összesen 221 bika niányzik.
-A mult évi 296 bika aiáoynyal arányosítva javulás mutatkozik.
(Folyt köv.)
i r e
A kir. táblák decentralisatiója alkalmával az országgyűlésben szeretve tisztelt képviselőnk Nagy-Kanizsa érdekében felszólalt, melyről a következőt olvassuk: Hertelendy Béla: (Egy hanga szélső baloldalon: Megyfc,a gőzös Kanizsára!) Méltóztassék a L ellenzéki képviselő uraknak figyelemmel lenni arra, hogy a merre a gőzös jár, oda szívesen csinálnak király: táblát. (I>erültség.) Elfogadja a törvényjavaslatot a mostani Írásbeli rendszer mellett bázisul, mert bizonyos az iránt, hogy az utána következendő a szóbeliség és közvetlenségre fektetett perrendjavaslatok egymásután fognak következni. Van azonban egy aggálya a törvényjavaslat czélja iránt s e? az, hogy a javaslat indokolása szerint a leendő kir. táblákra sokkal nagyobb hatáskör és több teendő mháztatik. mint a jelenlegiekre, pedig a törvényjavaslatnak czélja épen az, hogy a kir. táblák a felszaporodott sok munkahalmaztól szabaduljanak, s mégis tervben van az, hogy a felügyeled joggal, a biróképzéssel és az első bíróságok szervezetének rendezésével fognak majd a kir, tábiák megbízatni, illetőleg e teendők fognak hatáskörükbe utaltatni, a melyek a mai törvéaj kezesünk szerint egyenesen adminisztratív, dolgok és kizárólag sz igazságügy minisztérium hatáskörébe voltak osztva, ezzel kitzoríttatik a leendő kir. táblák hatáskőre. De minthogy a létszám nem lett nagyobb és ezentúl a 11 táblának majdnem ugyanaz a létszáma lesz, mint most a kettőnek; aggódik szóló, hogy a teendők is megszaporodván nem igen lehet majd apasztani a restao-cziákat. — Somogy többsége és köpcösén a Balaton-menti járások szívesebben fognak menni mindig Nagy-Kanizsára, még a czeotrumot Kaposvárt sem véve ki, mint Pécsre. Nagy-Kanizsában naponkint 34 személyvonat közlekedik, ezek között 4 gyorsvonat Pécsre csak egyetlen egy vasút megy és ha a mohácsi viczinális vasutat is hozzáveszszük, összesen csak 10 vooat közlekedik naponkint 34 tiz ellen., igy áli Nagy-Kanizsa Pécscsel szemben, s ig a jogkereső közönség, ha Pécsett egy íléleiöttöt vesz igénybe a bíróságnál való
Egyveleg. Ellenbogen Samu karmestertől; előadja az intézeti zenekar. 9. Bihari kesergő, vonós négyes; játszáfc Somogyi Károly, Dulánszky Nándor, \'Hackl István és Szemere Márton. 10. „Az őrült", Pető^ fitól; szavalja Várady Géza. II. Magyar népdalok, gordonkán játsza Szemere Márton, hegedűn kisérik Duláaszky Nándor és Hackl István. 12. Rákóczy induló. Játsza az intézeti zenekar. A z e n e->
— Majálist, Illetve juniális tartanák a kis-kanizsai tanító urak június 1-éu a tölgyesi erdőben belépti dij, mellett, a tiszta jövedelmet a kis-kanizsai óvoda ja vára ajánlták fel. Óhajtjuk, hogy a nemes törekvést méltő siker koronázza!
— Majális a Szabadhegyen. A Szabadhegy ritkán látott még olyan vidám májusi lakomát, mint amilyen az volt, melyet az elmúlt vasárnap Ebenspanger
kor mukodő tagjki: Bognár! Lipót ur rendezet szőlejében megbiva erre István, Bognár József, Dervarics Ákos, I jó barátai és ismerősei közöl többek/t Dulánszky Nándor, x^kes Andor, Hackl j Már az ozsoima alkalmával is széles iri István, Körmendy Lajos, Schweudtner kedv uralkodott az asztaloknál melv ip,/ Ede, Somogyi Károly, Szeép László, áze- pontját érte el a 8 órakor kezdődött v»" mere Marton, Taíách Elemér. csoránál, hol a kitűnő vacsorát szereíetrT
-Gyászhír. Raile József uagybor- méltó, kedves modorával még fÜszeV^ kereskedő f. évi május ho 6-án tétetett ja szíves háziasszony, a" második r Suineghen atörök nyugalom helyére. Nem után megeredtek az áldomások it
olt szem, mely a koporsó lebocsájtásakorkizárólag a családfőre mint a ÍL#lJ ne könyezett volna Temetésén részt vett vékony bajnokára .kedwVi,\' KOZé\'et te-Sümegh számos tagja, koszorút tettek le s a családra vonatkoztak Zfí^^^ sokan. Koszorúval adózott^ valamint teljes \\ - melyet a szakadd 7<ö nemráSíSü
2?St"!?™ÍLe»ött * tárSg
zúzatott 2, kék festékkel telt kádba fult 1, dolga, akkor kénytélen két napot ott tül pálinka égetéskor megfúlt 1, forró lúgba teni, addig Nagy Kanizsán a 34 vonat köz-ín.! 1, véletlenül az ajtó kilincsre akasztva lekedése mellett, dolgának végeztével fult meg 1. azonnal elmehet. Elfogadja a törvéoyja-Etmekornak 16 esete lett hivatalos vaslatot. N.-Kanizsa mellett Veszter Imre
beavatkozás tárgya, ezek közül 8 esetben a beteg ^tébolydába szállíttatott, 4 beteg kórbázi megfigyelésbe vétetett 3 mint csendes örült házi gondozás alatt hagyatott. 1 esetben pedig a beteg a roham alatt meghalt
Veszettség gyanújába* volt eh által 4 egyén maratott meg, az illetők azonnal gyógykezelés alá vétetvén, ez ideig egészségesek.
Jelentésemnek a közegészségügyet tárgyaző része kiegészítéséül van szerencsém a vármegyei, népesedési mozgalom adatait mult évi szeptember hó 1-től folyó évi márczius hó végéig terjedő időszakra nézve, a lelkészi kimutatások alapján, következőkben előterjeszteni:
orsz. képviselő is felszólalt
— Munkás-gyűlés. A magyar poli tikusok még pár év előtt is méltó dicsek-véssel mondhatták el, hogy „hál\' Istennek, Magyarországon nincs munkáskérdés.¦ Ez a jó! eső dicsekvés ma már idejét multa Benne vagyunk a munkáskérdésben, még pedig — a hírlapoké a kétes dicsőség — nyakig. A nemzetközi munkásmozgalomhoz, melynek czélja egy&lóre csak a munka-idö leszállítása és a munka-dij fölemelése, a magyarországi munkások is csatlakoztak és e mozgalom első lépéséül május elsejének munkás-ünneppé avatása és munka-szünettel való megülése tekintendő. A munkás-ünnep meg is ületett Európa-szerte, igy Budapesten és hazánk
Szolgabírói járások és rendezett tanácsú városok megnevezése
Született
Meghalt
Szaporo-i dás
Zala-Egerszeg rendezett tanácsú város
Nagy-Kanizsa „ » »
Tapólczai főszolgabírói járás . . .
Sümegi „ ¦ ...
Szent-Gróthi „ „ ...
Keszthelyi „ * ...
Kanizsai „ „ . . .
Pacsai „ ¦ ...
Zala-Egerszegi „ ....
Novai * a ....
Alsó-Lendvaí . „ ¦ • ¦
Letenyei - ¦ • *¦ •
Perlaki „ . ...
Csáktornyai , „ *_•_!_
146 435 1045 660 608 604 873 793 756 498 976 734 874 963
98 365 804 399 400 347 547 485 483 324 672 517 615 619
48 70 241 261 208 257 326 308 273 174 304 217 259 344
Összesen: j 9965 j 6675 | 3290
A hasznos háziállatok egészségi állapota, a ragadós száj- és körömfájás kivételével, mely is a vármegye 2 községében áli ffut jónak mondható.
A feüBáiló megyei szabályrendelet értelmében az apaállatok megvizsgáltattak.
A szarvasmarha és sertéstenyésztés emelés czéljából alakított megyei központi bizottság folyó évi márczius hó 25-én tartott ülésében tárgyalás alá vette a vizsgáló bizottságok által benyújtott jegyzökönyveket és tapasztalta, hogy a tapolcxai járásban a. a sümegiben 3, a keszthelyiben 3, a Bxent-gróthíbau 4, a kanizsaiban 11, a pacsaiban 5, a zal a-egerszegi ben
díszben tisztelgett a tűzoltóság, melynek a megboldogult alelnöke volt. Raiíe a Ramazetter-féle hírneves borkereskedés utódokfőnöke, illetve első vezetője, hihetőleg elmezavarban röpített golyót agyábaBécsbeo máj. 4-én reggel 2 órakor. Anyagi viszony nem vihette » halálba, mert ez a szenvedő állapotot kellőleg szépen fődözi. E szerint a halál valódi oka eddig ismeretlen, ezt talán a kiszenve-dettnek neje született Pataky Ilon tudhatja. Raiie Józsefben egy szerető apát, kedves a mindenki által tisztelt jó barátot vesztettünk. Béke lengjen porai fölött 1
— Eltűnt asztal. Szabó János h.-szent-miklósi illetőségű tolvaj a kanizsai börtönben megtanulta az asztalos mesterséget nem csoda tehát hogy mikor kiszabadult, igen megkedvelte az „asztalokat1 és igy csupa ősztönből emelt el egy szerinte gazdátlan asztalt. Ugyanis Wolf Sándor kereskedösegéd, a vidéken lakó atyjának egy uj asztalt akart küldeni; mie-löttaz asztal a vasútra vitetett volna, beállították a nagy uradalmi épület városház.* utczai kapubejárata alá, minden felügyelet nélkül, mikor aztán kiakarták szállítani az állomásra, csak hűlt helye volt az asztalnak. A károsult jelentése folytán a rendőrség azonnal nyomozást indított
osztanak ki. Az igazgatóság bejelentette, hogy ujabban egy kisebb csavargőzöst bö csátott vízre s tekintettel arra, hogy Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter kilátásba helyezte a 2000 frt szubvenczió , fölemelését valamint Somogy-, Vesz-ipiém- és Zalamegyék szintén 3—3000
I forint szubvencziót helyeznek kilátásba: az igazgatóság jónak látta két nagyobt gőzös beszerzéséről gondoskodni. A közgyűlés e jelentést helyeslőleg tudomásul vette; majd elfogadta az igazgatóság amaz indítványát, hogy a részvénytőke 80 ezer forintról 120 ezer forintra emeltessél fel A fölmentvény megadása jfán felügyelő bizotttsági tagoknak megválaszuutak : Andrássy Géza és Sándor grófok, Inkey Litván. Károlyi László gróf és Vaszary Kolos főapát. Az osztalékot május l-jétől kezdve tizetik ki.
— A zóna hatása. A déli vasut\'.ár saság — mint már előbb is jeleztük -június l-töl fejgúgre tetemesen lefogja szállítani a menetdíjakat Csakhogy — mint illetékes körökben beszélik — nem az eddig tervbe vett 30% árleengedmény lép életbe, hanem kilometerenkint 1 kroyi menetdíjat fognak ezután az utasok fizetni ugy azonban hogy mindig kerek számban fizetnek, t i. a 10-nél kevesebb kilométer is mind lOkrba számíttatik.
— Heti bíxtosok e héten a Kisded-neveló Egyesület\' óvodáiban Fesselhofer Józaefné és Morgei-besser Jánosné választmányi tag úrnők.
— Májusi tiszti előléptetések alkai mából a nagy-kanizsai bonvéd tiszti karban .Franyeczky József IL oszt. százados L oszt. századossá, Benedek Samu főhadnagy II oszt századossá, Petrás Miklós, Hajós Gyula és Baloghy Miklós hadnagyok pedig főhadnagyokká lettek előléptetve.
—: Április nevéhez méltó szeszé-lyeskedéssel és morositással viselkedett az utóbbi hetekben; de mintha csak el akarta volna feledtetni a szerzett sok kellemetlenséget, ragyogó fénnyel vett tőlünk búcsút. Ugyancsak úgy köszöntött be május is. A tüntető munkások szinte ómennek vehetik, hogy az ég is kedvezett terveiknek. A növényzet az esős, hűvös áprilisi napokban dús tenyészetnek indult. A vetések pompásak, sőt itt-ott tulkové-rek s megdöléssel fenyegetnek. A rozs. már fejét hányja. Bö szénatermésre a legszebb kilátás van. A tavaszi vetemények is szép fejlődésnek indultak. Gai.dd.iuk a legbiztatóbb reménységgel tekintenek a termés elé. El is kelne már rájuk egy kis jóesztendő a sok silány utáu. Szöleinkben a kadarka nehezen indult meg, egyéb szö-lőfaj kitűnően bajt.
— Egfhét~körébö\\. Tislér József vizi-szenfygyörgyi plébános városunk szü lőttjét a zágrábi bibornok érsek ur ö emi nentiája felső-muraközi h. esperesnek és róm. kath. iskolafelügyelönek nevezte ki.
Milliónyi hernyó pusztítja ismét a gyümölcsfákat épugy «mint tavaly. Sokkal több gyümölcs eziden sem lesz. mint amennyi tavaly volt kivéve a cseres-nyét
Gyászhír. Tóttössy Kálmán m. kir. bonvéd hadnagy kezelő-tiszt és neje szüL Maár Adél, ugy gyermekeik: Jenő, Melánie, Lujza és Imre, valamint az ösz-szes rokonság nevében fájdalomtelt szívvel jelentik kedves felejthetetlen jó leányuk, testvérük, illetve rokonuk Tőttössy Ellának élte 9. évében f. hó 2-án éjjel
II Va órakor, hosszas szenvedés után agyhártyalob folytán bekövetkezett korai ha-1 engemet Örökös tiszteletben tagjává vá- SLí^
i f hó!lasztott Midőn e kitüntetésért őszinte kő ™Lj^5™ tSLj 5"-^» Ily i i. ou, lasziuiL íoiuu........ esetekben, köztudomás szerint RrAnHt
egész éjfélig, egy kellemes est emlékéve\', távozva a derék, vendégszerető család köréből.
— Megyei r. h. A nagy-kanizsai indóháznál utazók részére kölcsönkönyvtár nyittatott — Göcsejben a czigányok vakmerően garázdálkodnak. — Tűz volt Ola, Batyk és Csabrendeken. — Zalavár- \' megyei székház kibővítésének építése Graner és Hagymássynak adatott ki. — A keszthelyi fögymoásium V. osztálya 1892-ben nyittatik meg. — A nagy-kanizsai tanítói járáskör tavaszi közgyűlése Kig-Kanizsán május 8-án tartatott meg.
— Hazai r. h. Bécs-, Berlin-, Hamburgba társas utazás rendeztetik, indulás július 10-én. — Félvilági hölgyek neveinek megváltoztatása nem engedtetik meg. — A cultusminiBt mái. 20-ára összehívta, acongrua-bizottságot. —Középiskolákban a katonai gyakorlatok rendszeres behozatalát tervezik. — A bpesti munkás gyűlésenJiO ezerén vettek részt — Ko-mócsy József irói jubileuma az ősszel tar-tatik meg. — Tordárói Abrudbánya- és Zalathnára mérgezett túrót küldtek. — íizerb patriarchává Brankovics György temesvári püspök választatott meg.—OFol-
rövid idő alatt kitudódott, hogy Szabó ség„ , ^¦jmám hóbm\'Bpestcefő.-
— Dühöngő legény. Gudlin János kis-kanizsai parasztlegény a mult vasárnap délután többe* talált aförhénczi lőréből beszedni, mint a mennyi elég lett( volna és ilyen állapotban bement Stern Ignácz boltjába szivart kérni, először el-kezdte a szivarokat tördel,,,, utóbb pedig BaítiraŐreVánJoTí. ami keze ugyebe ekadt. tort, zúzott *s végre a boltost magát kidobni akarta, mig végre néhány bátor férfi megfékezte. Átadatott a kir. törvényszéknek.
ZalHvármegye bizotis^gi rendes
dik. -- A székesfehérvári püspök beígta-tisi ünepélye Esztergomban történik me^/ — Külföldi r. h Lembergbea i vaspályán óriási raktár leégett — Mo*. szulban és vidékén a kolera aggasztó-mérvben fellépett — A bécsi kiállítási-O Felsége május 14 én nyitja meg. — jégeső volt, hogy 20 ezer ház ablakait beverte. — .Tokióban 200.000 japáni kiállítóval világtárlal nyittatott. — Gióf Széchenyi Bélát a zul-tán nagy kitüntetéssel fosadta. — A görög király trónjáról lemondani ké-
közgyűlése gyér látogatottság mellett tar-\' ^ _ /^„^ ^ békelétszáma tátott meg. Lapunk elozo szamában foglalt tárgysorozat teljes rendben letárgyaltatok. Lapunkban is közlés alatt levó érdekes alispáni jelentés tudomásul vétetett.
— Gróf Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszter ő nmga levele Vidor Samuné urcö, aKisdednevelöEgye-aület elnökéhez : Örömmel vettem Nagyságodnak f. évi ápril hó 28-án hozzám iu-
tézett becses sorait a melyekkel velem, g^y^ Z%ötorló^ (szédülés) tudatni szíveskedett, hogy a^ uagy-kam- dobogá3i 82em32ikrázás, sápkór, börkiüté-zsai „Kisdednevelo Egyesület f. évi apr. gek gtb| miatt panaszkodnak, arról kellené bó 27-én tartott évi rendes közgyűlésén gODdo3kodniok: hogy reQdes emésztés
486.983 embert számlál. — Lembergben egy „angyalcsináló" asszonyt halálra ítélteié
— Az egészséges vérnek nagy jelentőségét az ember testére nézve a közönség még igen csekély mértéKben méltányolja. Nem fogják fel, hogy igen síik bajnak a rosz, a nem kellően képződött vér az oka. Azoknak, a kik vérszer
lálát A boldoítultnak hfilt tetemei 4-én délutái 5 órakor fognak a körmendi közős temetőben a rom. kath. vallás szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni. Körmenden, 1890> évi május hó 3-án. Áldás és béke lebegjen hamvai felett!
— Meghívás. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet hallgató ifjúsága kebelében fennálló\'„zenekor" folyó 1890-ik évi május hó 17-én a Schilinszky-féle színházban saját-J tökéje gyarapítására hangversenyt rendez. — A hangversenyt az „Amazon" -szálló nagytermében tar-tand\'ó tánczkoszorucska követi. A hangverseny kezdete pont 8 órakor. Belépti dij : Nagy páholy 5 frt Kis páholy 4 frt. Támlásszék a négy első sorban 1 frt 20 kr. A második négy sorban 1 frt. A többi sorokban 80 kr. Földszinti állóhely és karzat 60 kr. Jegyek előre válthatók május bó 17-én d. e. 11 és 12 óra között és előadás előtt a színházi péiztárnál. Felülfizetéseket a rendezőség köszönettel fo-
több pontján is, még pedig — s ezt elia-\'gad, mit hirlapilag nyugtat Hölgyek mi meröleg hangoztatjuk — a legnagyobb nél egyszerűbb öltözékben kéretnek meg-rendben. -jelenni. Müsor.l.„Gazdászindulóu Mórocz — A balatontav! gőzhajózási rész- J.-tŐI;játsza az int zenekar. 2. Részlet Be-vény-társaság Eszterházy Mihály gróf el- nyovszky operából; gordonkán játsza; nöklete alatt a napokban tartotta rendes Szemere Márton, hegedűn kisérik Du-közgyűlését A LÖw Tivadar dr. titkár ál- lánszky Nándor és Hackl István. 3. Ma-tal előterjesztett évi jelentés szerint a gyar népdalok. Klöadja az intézeti zenemuit évi mérleg 612 frt tiszta nyereséget kar. 4. „Desperat ur." Monológ Gabányi-lüntet fel, melyhez hozzáadva &z állam tói; előadja Szeép László. 5. Magyar tán-2000 forintnyi és Veszprémmegye 2000 ezok. Hannv Bélától. Zongorán játszák : forintnyi szubvenczióját 4612 frt áll a Dervarics Ákos és Hackl István. 6. La se-közgyütés rendelkezésére. FJbatározták, renade, .keringő, IvanovictóL Előadja az hogy ez összegből osztalék gyanánt rész- intézeti zenekar. 7. Magyar népdalok vésyenkint 10 irtot, azaz 5 százalékot Czlmbalmon játsza Körmendy Lajos. 8.
szooetet mondok Nagyságodnak és az egyesületnek, egyúttal szivemből kívánom, hogy az egyesület magasztos törekvé
esetekbeu, köztudomás szerint Brandt Richard gyógyszerész svájezí labdacsai, melyek a gyógyszertárakban 70 kr. kap-
B°^7-^?^^^rT^:7 ír- ITi\'lwtók, nagybecsű szolgálatot tesznek, s sétminé nagyoob siker koronázza. Kivaó , ,,- - J -,_ - , L 77 , 1 ¦
. , ¦ \', t> j . ,onn - ¦ -- ikü onoseu a nok is kel emes hatá=uk mi-tiszte ette Budapesten, 1890. evi mams, - , . ,, ^ „7?,
\' sttminden mas szernél <obbre becsülik. lj)e mindig különösen- a keresztnévre kérni c. Brandt Richárd
4 én. Gróf Csáky m. k.
— Horváth Laczí zenekara május-- , , ,,
8-án a „Szarvas" szállodában, 9-én pe-1 u^elve K.e11 ......
díg a „Polgári Esvlef-beu bucsúelöadást gyog)\'^re3z-fé e svajczilibdacsokat. Szo-tartottak teljes uniformisban, lü-én útra-1 r0sa? ^í-?1?* maga? » Jf* ^ keltek Konstantinápolyba. Utiköltségök moá™ ™}odl áohoz. czimlm™ fejenkint Budapestről a vaspályán a török X/ííí k^.^?3^SÍ![?-± fővárosig 42 frt A I
Esküvő. Szabó István kis-kani-
zsai közs. tanító ma, május 10 én vezette oltárhoz Kozó Anna kisasszonyt, a kis-kanizsai óvoda vezetőjét Kisérje boldogság fri gyöket.
— A Peroaosporafelléptével ijesztgetik egymást a szőlőbirtokosok, tény,
nevezés: „Brandt Richárd gyógzszerész svájezi labdacsai" található. Minden más fajta dobozt vissza kell utasitsni. i >- \' . - 3856.
Színészet
— Májns hó L\'-íti a színlapok cag? - ¦ hamrversenjt hirdettek. Zamara Téréi asiaooy
hogy a gyenge levelek itt-ott maris her- Bécsbói, mint hárfamavé«DÍ>, Schmidtier, mi« vadnak, szakértők azonban bogárcsipés- énekes, z a ¦ a r a a -itk* hárít binguví: nek jelzik a szórványosan mutatkozó le-1 _ * mt}J * ki*lT\'s ayelihez kesá
vélhptPlMéppt ^ihasoalá isoni, ügyesen ?«ii<ette. Schmidüer
Teinetegseget eiirtiit=jttiTe énekek, d« hoey bsDcját kur-
— Helyettesítés. Neusiedler József nton.banerersenyekbsn bemausaa gT-ence ; hal-
t munkatársunkat Szentmiklóssy Gyula tottunk már népéaekeseket, a kik u énekben főszolgabíró ur, Gulácsra helyettes jegy- • béc,i -Btl*é«»el oátran versenyeztek Toina.
3 w | A maoarDak nem mind jó, a mit Bec« ne-
zoul nevezte ki. | kflnk jónik EOodoi _ ^3»«»«, mint fiiozo-
—¦ A dunántúli kulturegyesületek fns naasknecht a kSsiJmáget jól meguevet-lé\'.esitése Ügyében országgyűlési képvise- | »tt*. Ábrányi „Végrehajtóban" Tadreat, mint
lökből egy bizottság alakult május 3-án a | ****** ü\'Hf*? swrepének. 1
, , . 7L. , . 7. , ,__t .__íl : hanctersenyaok nem bírtak TOSMrOTU, m«rt
képviselőház I. oszt tanácskozó termében; 4 S^SéV«5rS jelent mef. tartott értekezleten, mely alkalommal 40 j — s.ombaton a-ijui. s-án Kacsé* dunántúli képviselő jelent meg. Elnök:Nina jutaiosjjátékául „*« egér\' ewmfi «f-Bezerédj Victor. előadó Beksics Gusztáv. I iítikr ttj* »^ «inbá.iátotatá k^-
vooswtt a idaháibia, mtív mobá
A bisottságba Zalamegyéböl Hertelendy US.?
Béla választatott meg.
1 k:TÍnc*isásf*-l Tárta f„aa
aibarását áa
EU SZ ONKILE NC ZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS\'10-én.
raidSo «1 végre megtörtént, oly virágsápor- éa iap«»ib«rrai fogadtatott, hogy már attól fél-tank mísserint, as egérke megrémülte elfnta-modik; ugy láttáik azonban, hoyy a mi kedves kii egerkénk már igen megszokta az ilynemű zajt. megmaradt tebát a Kínpadon és eljáUaá naiv sserepét elíagadó kedveiséggel ¦ finomsággal. A kiváló mtlvéizoő egyik legszebb tulajdona a teres éazetei előadás; S nem for-eirotsa a színpadi hatást, hanem aec:5ségtel .¦beim: ci élethűen alakit, mi alul könnyen és . sainjáig eléri azt,\' mit misok foreirozva sem érzyek «!. Martba (Kaczér Stioa) édea, és nem mostoha testvéreként , tekinthetjük Clotild gröfoét (Ronaszékiné) \'mert ó szín tárj egyik oszlopát képezi a társulatnak Jelen szerepében a izaretŐ mostohát, a szíífáj dalraak által fyötört n3t oly kiválóan, érzelmeién és meghatóan személy-sité, fcogy az tgt sikerében 5 méltán osttoskodhatik. Dcrttj Ldl (Hermin baroné) ez ^alkalommal mutatta be magát elS-¦aQr nagyobb si~f;i:.c. és igen természetes, hogy w/»-yfci é»ekec át c«eléd*zerepeket játniik, nem egy könnyön tudja magát beleélő! ecFiffsnctia báróné helyieióbe Oly félénk, ds dieWfttsi vigyázatossággal játwott, hogy Uarócii \\llka (Pepa) űntndatos és s cin padi roc-tinjáná] fogva biitos fellépése még inkább Kísnbf Ötlött. Tompa SáJmic (Mái) és Tö-rokflé Saakiintózz (Moisaudné) jól megállották kilyokeL A közönség mindat. egyez fel-után tSbttsaörOi kihíTázban és zajoi jtí. .. 1b in résiesilé a • isudót
— Vasárnap a népszínművek napja Hv4Bj délután .Reservisták" este pedig: „A Lajn "¦.:»" adatott cl5 és általánosságban stondhatiuk, hogy mindkét előadás kitűnő volt ; főleg ta. laln rosszt* pompis előadásáért
t ksll •lum érésünket nyílTánitani, jobb Oöndör Sándort, mint mínó Psrenciy József nem egyhamar akadni, nemcsak nép hangja, hanem főkép eredeti magyarsága, mely minden egyes mozdulatában éa kiejtésében nyilvánult, osa-tatian teuzéjben résaesdlt. Finom Rózsi szerepébe Kgri Stefániát óhajtottuk roüaa látni, mi által a darab batároaottan nyert volna.
— Hétfőn Roseokrans éi Gatdeoiten iamert rigját-ík csak köaépizámu kösönséget ronaott a sainbáiba. A szereplők mind- helyt állottak-
— Kcdd-n Ciigány báró mint S> Németh József jnlalomjátéka kitüc" ssersp-feiosstéasal csúfolt ház előtt került szféra. Es»n előadás tdI: as eddigi operetté elóadá-¦ok gyöngye a gyöngy fényét pedig Egry Stefánia (Sa/6 czigányleány) képezte. Erős, csengő, iskolázott hang,, szép megjelenés, ér-zelzaiSs éi beoidfégtelj es előadás azon kiváló tulajdonok, melyekkel a közönséget elbűíőite és meehódiiotta. Egry k. a. a színtársulat oeyik féiftt ?<ines* lehet, mert vajmi ritkán látják a.MinpadoD, mii nemcsak a közönség hinecisi jiiaú\'»ul*t érdekében is sajnálunk ; T*.g7 tan Egry k. a a pestiek réizére ressr-
•itatott? Mese; Mibály (Barinkzy) Szép tenor jávai iQrö tapiot aratott, ugyanez volt osz-talyré.ze -,a szép bevételen kirOl Sz. Németh Józsefnek it Zsuppán pompásan adott szerepében.. Rónasxékyné mint Czipra ismét jelét adá kiváló\'művészi tehetségének. Rónaszéky (Sirályi bizlbi) mnlatiató volt mint mindig. Íren kedves alak volt a C évei Mexey Joláoka [Áigiüf leány), ki agj ssép kis virágosokról ím kapott. As ope?etteben előforduló torborsO Unczró! nem akarunk szólni.
— Szerdán Sapamamiony franczi a vígjáték adatott elő, mely daczára a szereplSk dicséraaec igyekezetének, nálonk nem talált
— Cs^ű-tfl-rtíTk^a : Bőregér vig operetté volt a mjtioron. A gyönyörű senéjü .és kitö-nées rendezett darab több kösöoséget érdemelt volna. Egry Stefánia (Rosalinda), SeríŐzy Etel ,<Rosalioda szobaleánya), Rónaazékyné lOrloffsxky). St. Németh Jó<sef (Eisenateirj), Bónis {fogbiaizazgató), Rdnaaz<-ky ibörtönőr], éa Uexey (enekmester) batalm&s eosemblet nyújtottak, mélyet csak. Ferenczy ur Szerep nsSatndása zavart mtg egy kissé.
— Pénteken a helybeli jótékony uŐ-egyletek javára Snhzoez kedveit operetté ismételtetett, ezután pedig „Bál után" czicoö -¦. kedveskedett Kaczér Nina a nagy tsámu kösöntégnek.
egy igen nevesetel éa fontol lépest tett előre,. Amennyiben kijelentette, hogy az életbistosititi ág küünös érdekében a jégbiztoiltást üzletköréből kizárja és azt mi nt a baleset ellen való bistositásnál tette, egy külön e czólra szolgáló intéseinek átengedi.
Ez által a trieiti áítzlánot biztosító tár* sasig űsletfolei még i= non helyzetben vannak hogy összes bizsositásait a nevecett intését ügynökei álul helyezhetik el, jói és megbízhatóan, mert a .mint a baleset ellen való biz-tositásokat az „Első o. általános baleset ellen biztosító társasig* ikal intézteti el, égogy utalja a jégbiztosításokat a szintén általa támogatott PMagyar jég- és viszootbistositó részvény-tá saaághoa* elintézés végett. Minthogy, mint ismeretei, non két intézet roind-egyike egy-egy ..teljesen bofisetett millióra1 rugó alaptőke és az Astícorasioni Generáli jó\' kipróbált figynökí hálózata felett rendelkezi,^ és zzonkivül az aoyamtézet szolid e Ivei szerint kormáuyoztatík, nevezett két társaság is azon kellemei helyz-t\'oen van, hogy biztosítást ágaícbas a legmats^ebbre terjedő bisto2ttéko-kst képesek nyújtani.
— A TrVcstl általaid blzUtitá-társaiái
{Aasicorazioni tíeueralil f. é. Április bó 29-én Tríastben tartott 58-ik köigyQlésén beterjesztette as 1889. évi mérlegét
A közgyűlésnek tett jelentésekből érteiű-lűnk, hogy az életbiztosítási ágban a díjtartalék 2.044,093 frt 42 krral szaporodott és 18s9 deesember 31-dikén 26 634,162 frt 01 km emelkedett, míg ss 1889-ben újonnan kötött biztosítások összege 16225,817 frt 80 krra rngott, miáltal az 1889. deczember Bl-dikén r.;. levő biztosítások tőke\' ősssege 118.904,648 frt 39 krra felssaporodott.
Az elemi < biztosítási igazatokban a díjtartalék , \' ; frt 21 kxt tesz ki, mig as 1889. deczember 31-díkfn a jOvő évekre érvényben maradö díjkStelezvéoyek Ssszege 28.544,053 frt 82 krra rüg.
Az értékpapírok árfolyam ingadozásának fedezésére szolgáló tartalékalap 253,»&5 frt 74 krral szaporodott és 1S69. deesember 31-dikén 1 190,453 frt 60 krra emelkedett, noha
a kisorsolandó értékpapírok csakis cevérté\'
kökkel lettek a mérlegbe felvéve.
A töéksitett nyereségtartalék elérte lm
alapszabálysserinü magasságot 2 625,000 ftUl,
míg a* ingatlanok tartalékalapja 1.289,480 frt
92 krra emeltetett
Az 1889 ben kiűzetett károk össiege 10.114,54.0 frt 47 kr. A társaság alapítása ót* "iész 1889. deczember 31-dikéig 227.371,940 fft 2íi kmyi tekintélyes ősizeget fisetett ki -i\'Qk fejében Ezea Össjegból 139.041 káreset «.396,621 frt 32 kroyi kártérítéssel háziakra esik \'
A« ötsz,, biztosítéki alapok 2 388 389 frt
31 krról 40.758.s38 írt 42 krra emeltettek és » legjobt értékekben vannak elbeíyazve
T-irta nyereség fejében, 653,438 frt 48 kr lón kimutatva, miból, minden egyes részvényre erk^"7 forintnyi = 265 franknyi jutalék
.. "-int iimeretes, az Assienrazdoni Generáli •¦•watMitett feleinek érdakében mái évek 1 i eÍlttltir\'-*t\'- ét alapszabályainak 43. §-a erteimebta kereutfll ü vitte, hogy az életbU-toutisi a, dijtartaléka a B) mérleg szerint «|tan kaioa kezeltetik és kfllön számolutik Í7L í\', °w alaptőke és a nyereménytirta. |«0* felét kkirolfctMM u éietbialositotUk j" í,010" liköt*tt«. 1888-ben a erezett in té-»et az életbiztcHási tárcsája érdekében még
— „A Balaton és Vidéke* czimü becses kiadványnak ii dik füzete küldetett be hozzánk. Irta Dr. Szikiay János. A szép kiállítású müvet számos rajz illus-tráija. Tartalmát illetőleg a szerző ügyes tolla és a balatoni cultus buzgó müveíöje bizto-j garancziát nyújt. Füzetenkint ára 40 kr. Kapható a Révai testvérek könyvkereskedésében. Az egész mű 20 füzetből fog állani. Előfizetési ára 7 frt. Melegen ajánljuk t közönségünk méltó pártfogásába.
— A baromfitenyésztés egyike azon leghasznosabb gazdasági foglalkozásoknak, melyet va\'aki űzhet. Megkezdése az elképzelhető legkisebb tökét igényli, fentartása különösen gazdáknak ugyszólva mibe sem kerti\'/és nem 30k dolgot okoz, leggyorsabban jövedelmez, biztos piacza vau és űzhető még olyan által is, kinek alig van egy néhány négysz. méternyi területe. Ez a termelési ág mai kicsinyelt és,figyelemre sem méHatott állapotában kiviteli szempontból többet jövedelmez á7 országnak, mint a zab- vagy rozster-meles, mint a ló vagy juhtenyésztés. A min ezen gazdasági ágak a statisztika tanúsága szerint .alig jövedelmeztek évi 3 —6 millió forintot, a baromfitenyésztésből 1*2—13 millió, forint folyik be. É-i ezeu valóban számot tevő efVdméayt elértük a lehető legrosszabb tenyész anyaggal s a legkisebb figyelemre sem méltatott tenyésztéssel. Képzeljük csak el, mi volna a pénzügyi eredmény akkor, ha közönségünk belátva a beromfitenyésztés nemzetgazdasági nagy fontosságát és igy okszerű utou igyekeznék az eddigi beltenyésztés következtében meglehetősen\' visszahanyatlott hazai baromfi anyagon
j javítani és azt némi szakértelem és figyelemmel tenyészteni? Elvitázhatatlandolog, j hogy a baromfitenyésztes jövedelme két ]doiog:ól függ: a jó tecyész anyagtól és a I szakértelemmel űzött tenyésztéstől. Ez hiányzott nálunk eddig ezen két bajon kívánta „Házi szároyasaiuk" czimü illustrait baromfitenyésztés! szaklap segíteni. A .Házi szárnyasaink" egyedüli baromfi-teoyészté.si szaklap az országban. Hivatalos közlönye: a Baromfitenyésztők Országos Egyesületének, mint az Országos Magy. Gazdasági Egyesület baromfi tenyésztési szakosztályának és az Orsz. Ba-i romtitenyésztési Szövetségnek.— E lap Parthay Géza ismert hazai szaktekintélyünk szerkesztése alatt az ország összes kitűnő tenyésztőinek közreműködésével készül. A ,Házi szarufásaink\'\' ugy tartalmát, mint rajzait tekintve, a continéns legelőbbkelő baromfitenyésztési szaklapja, közleményei gyakorlati irányúak s teljesen helyi viszonyaink figyelembevételével vannak írva. Iránya határozott és a leg helyesebb. K" lap egyforma buzgalommal és valóban lelkese .éssel foglalkozik ugy elsatnyult honi baromfi állományunk javi-
4 ábrával E kitűnő és uagyhaazou füzet, — mely Heisler J. (Bpest II. kór.) kiadáséban megjelent s minden könyvárusnál kapható, a rosz zenetanítás, de leginkább a rosz zongorázás okait, továbbá a rosz methodu. ok következtében előforduló úgynevezett zongorabetegségek eredetét fejtegeti s a zongora betegségekkel foglalkozó orvosok figyelmét a természetellenes inethodusokra irányozza. Eme fejtegetések első sorban a szülőket érdeklik, ameny-nyiben azokat képesekké teszik aunak megítélésére, hogy helyes utat követ-e gyermekük tanítása. Említésre méltó, hogy e füzet szerző 20 évi búvárkodásának eredményét tartalmazza, s végül a kartársakat a zenetanítás cséljából eszmecserére hívja fel. Ara 50 kr
— Gáti Györicy. ,A hivatás áldozata" czimü regényre nyitott előfizetést fűzve 1 frt, diszkotésbec 1 frt 50 krjával. Történeti rajznak jelzi, mely a magyar űéptanitók jeleuébol van merítve.
- - Uj zenemu. A .Hofeöm Mátyás" a népszínház nagy látványosságának ösz-szes dallamai és dalai egy diszes Izoldáira terjedő füzetben megjelentek. Köonyü modorban az ifjúság számára zongorára két kézre letéve a „Harmónia" zeneműkeres-kedés kiadásában A „Hököm Matyi" számainál az énekhang és.szöveg is a zongora rész folé vannak nyomatva. A diszes kivitelű színes czimlap a darab egyes jelene\'
részlet után az árverés napjától járó 6°/o kamattal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és ríiódo-zatok szerint lefizetni.
Kelt. N.-Kanizsén, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi április hó 16. napján. Gr HUGONNAY. 3898- kirendelt kir. tvszéki biró.
1911. márcz. 29-én 1890.
Árverési Mrdetmény.
A nagy-kar. >.. ¦¦. kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. kír> ál^mkiucstár végrehajtatónak Pál József végrehajtást szenvedő galamboki lakos elleni 351 frt. töke és járulékai iránti végrehajtási ügyében a feotoevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a galamboki 116. sztjkv-ben A. f 2573. hrsz. alatt foglalt váltságköteles ingatlannak Pál Józsefet illető 311 frtra becsült \'/,-ed része Recbuiczer Ferencz galamboki takos utóajáhlata folytán 1890 évi június hó 20. napján d. e. 10 órakor Galambok községházánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. . "
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs ár 100/0"át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, "evő köteles a vételárt három egyenlő
teit ábrázolja. Miután ily fajta gyüjte-^-aszletben, még pedig: azelsöt az árveré: ménye.-í a hazai zeneirodalomban n;é--\'|j0geröre emelkedéséről szám::a:idó 1 hó
egyáltalán nem léteznek a zongorázó ifjúság bizonyára Örömmel fogadja e füzetet, melynek ára daczára, a nagy terjedelemnek és diszes kiállításnak, csak egy forint és kapha\'ó Budapesten a .Harmónia" zeneműkereskedésben (váczi-uteza 9.) és vidéken minden könyvkereskedésben.
Ki nyert ?
Húzás május 7-
; 7-én : 35 74 48 70
Szerk. üzenet.
— .Addig voltam boldog" A vég-n ellaposodik, midőn tengi : Kin-.oadontiarj szenve-délylyel epedek.
— „l\'taiz" Szerk. Sajnilatuukra sem tiszt, sem cserepé^diny felet: már nem rendel kezünk.
— K. L. BpeBt. Ez ¦:•-!:: is kérjük
— F—y. A nem közölhető kízirntukit azonnal megsemmisítjük, ha csak kivételesen előre fel nem biv&ttatuuk a -vissz**dánra.
— Sz—i. He\'yben. Ellenkezőleg, szerencsére még a kézirat nem sem mis itt« tett meg. Készséggel átadjuk ; bovi küldjük?
— il. B Sajuilstuiikra. n-ru tehettük.
— B L. Bp. Szivi\'sen, adandó alkalommal ismét
— „As első virág*. S-m közölhető.
— F. Gy Kö,Z3njÜk.
— .Unicum". Hirdetésbe való.
Robseidene Bastkleider fi. 10.50 per K->he and bezserf-Quahtüien versende1, porto and zollfrei das Fabriks-Depot G. Hennebarg (K. u K. Boflilferant) Zürrich. Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 3804 6
nap alatt, a másodikat ugyanattól 2 nap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjátólszámitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok sze^ int lefizetni.\'
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi ápril. hó 8. napján.
Gr. HUGONNAY 3899 kirendelt kir. tszéki biró
Felszólítás lÁ
Knobloch Francziska szül. Bindet czipöárukereskedő neje, ki évekkel ízelöti Zágrábban, Pécsett és legutóbb itt Nagy-Kanizsán tartózkodik, ezennel felszólitta-tik, hogy egy ijien fontos ügyben Dr. Bflchse Ferencz ügyvéd urnái Krnmmáu, Csehországban jelentkezzék. 3894
Máriaz^ili gyonior cseppen.
leg ti zia ss ahi 3,gaysz=r minden gyomor bajnál
inior homok <¦» kcpi5 , Iuts:\'iKos i"lny:ilk:iso(Li.«, Kai\'-\'K. iindfir h.iuyiiiter \'icib-n.iniMpfzümctiaiutAj^« i v* a gyomor elrontAsitol iriiMi.tlc \' "fj-omor (jürcsöí, k<-¦nv sn\'-ki^st, mi-krck.nií^t.ii
¦iryit lép. vese.
,,-J és Egy
; 7C K
í,<:.u;tT;akal.~ ..„.
ratürT BVidV\'kiroirSTOgjsisrmVa \'Kremtler (Mer.\'
0*as! A valódi Mirlazelll gyomor c-ejípesTÍj) riak eí
-.tiy-k --
Máriazelli
melyek Avetn._e«y * ellitvtt papírba Van csomagulva, s .... , hlV"41*H D»ai:a*»n az is re! van tüntetve, hosj] az K remi" 1 erben. (Juzek H. k"my\\-nyomd«j»b»a
"\'^ \' \'" A K*mén;utMe* íiziéíirekeúti
ellen, évek .ita lepjobb liatá-luaknak bisonyalt labdacsok
¦ a-e • i.jokíílf képen :xan-.isita:nalt.
Labdacsok. fí.«öSíSía
minden eredeti dob"ioii !^:h»t..k. Kjrv dobni irx M Kr_ egry tfkerc.i •¦ üotioiial 1 irt. A uér.; cl-.l-tíf" bekuldrs.- otin, i lekeres I frt. » Kr.. 1 tekercs 1 frt. 20 Kr„ J [rkerci 3 frt. 2o Kr. ért. CSOBMgOlAs es piütabcr mentesen küldetik meg.
»A Mariazetli gyomor cwppek és MsriuelM UMiiMk nem titkos szerek. a pj-ogy ható. »ny»^-xik >-..-:.-:ele. minden hatrnilsii ulasltísSan ff! >u
A Mifiaielli Bjomarci pa*k is Marisziic
NigyKiniis i: P.igef B-la éa Be-Ina József gyógyszeres* uraknál. Babo-OSa: Utas gyóiCyuzi-rész , urnái. Kohn Sándor Ryó(;y\'zeri\'\'sr nrn.il MarCZall : KÓröB Victor gyógyszerész urnái. OtO-njtz: Böles Béla gyŐgysz \'rész nraAI Szent-Gothárd: Tomcúni Lcopod. gyógyszerész urnái.
EelelÓs szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS. Laptulajdonos.- WAJDITS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
2212 érk. 1890. ápril. 15
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye összesitött árvatára vég-tásának kérdésével mint azon nemesitett trehajtatónak Czoma Jáuos végrehajtást
szenvedő pacsai lakos elleni 126 frt 42 kr tőke, 1387. évi jarruár hó 1-töl járó 7% kamatai, 9 ft 50 kr korábbi árverési, 3 frt 25 kr jelenlegi, s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tar-tartozó a pacsai 494. szijkvben A. I. 213. hrsz. a. Czoma János tulajdonául felvett 480 frtra becsült iugatlan a c. t alatt Pap János és neje Francsics Rozália jav. bekeblezett 1 clrb. szarvasmarha legelte-tetéséböl álló szolgalmijognak épségben hagyásával, Stern Dávid pacsai lakos utóajánlata folytán 1890 évljulna hó 18. napján d. e. 10 órakor Pacsa község gázánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/o-át készpénzbea, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevó köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat
fajták ismertetésével, melyeket kereszte-zési czélokra legjobban felhasználhatnánk. Megtanít, hogyan kezeljük baromfiaiokat, hogy a teuyés/tésbőt hasznunk legyen, hogyan védekezzünk a baromfitenyésztés jövedelmét annyira csökkentő baromfi dög ellen. Hirdetési rovata a legjobb alkalmat nyújtja a nemesebb anyag beszerzésére és eladására. A „Házi szárnyasaink" havonként 2-szer jelenik meg é* előfizetési ára, a mi a szerkesztőséghez. Budapest (Üilői ut. Köztelek) küldendő : egész évre 4 frt, félévre 2 frt. Ha tekintetbe vesszük azt a nagy hasznot melyet e lap bírása a tenyésztőre gyakorol, csak csudálnunk lehet, ha az ügygyei foglalkozó vagy foglalkozni akaró e lap megrendeléséiöl tartózkodik, mert évenkint sokkal nagyobb kárt fog szenvedni tenyésztésében, mint a mibe a lap elófize:ési ára kerül. Ezeu, a tenyésztésben nélkülözhetiea segédeszközt az érdeklődők figyelmébe ismételten ajánljuk. Barom fi-tenyész tök Orsz. Egyesülete Budapesten.
— Megjelent és beküidetett hozzánk: A zene, de legkivált a zongoratani-tás bajai és azok orvoslása, irta Szentelj1
Béla zenetanár és zenemtézet-tulajdonos. I ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes
1427. érk. 1890. márczius 1.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. tszék tkvi b tósága részéről kózbirré tétetik, hogy n.-kauizsai tkpénztár végrehajtatónak B (züzora) Ferencz végrebajtást szeovei kis-kanizsai lakos elleni 4S3 frt. 28 kr. töke 1SS9. évi május hó 15-től járó. S°/o kamatai, 5 frt. 10 kr. jelenlegi, s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tszék területéhez tartozóa n.-kauizsai 5197. sztjkv-ben A. f 7346/b. hrsz. a. Bai (zuzora) Ferencz tulajdonául felvett 51 frtra, és ugyauazon tkvben f S589 hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 390 frtra becsült ingatlan 1890. évi mújus hó 21. napján d.e. 10 órakor ezeu kir. tszék tkvi helyiségében Dr. Rothschild Jaiab felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feunebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lO\'.\'o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés I jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap; alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap 1 alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kaoizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi márcz. hó 10. napján.
/\' Gr. HUGONNAY
3897. kirendelt kir. tvszéki biró.
Az 1889 Parisi kiállításon arany 3743 mei kitüntetve.
Keresünk
bármily állású tis/.tességes egyéneket, kik törvényesen kiállítóit rész-letiven sorsjegy elárusitással foglalkozni akarnak. A sorsjegyek saját pénztárunkban maradnak és bármely perezben megtekinthetők. Üzletünk már 25 év óta a legsolidabb uton vezettetik. Elárusítók a lehető legnagyobb provisiót, tsetleg havi fizetést adunk Ajánlatok a Coman-dit czimü Bankház társasághoz, Darnfeld testvérekhez iotézendök. Budapest, Fflrdö-utézá 4. 3S96
Idény 1 áprilistól október végéig.
Krapina-Töpiitz, Horvátország.
Zagoriai vasati állomájtól ,Zabok Krapins Töplitz* egy órai távolság. Június l-ig it szeptember 1-tÓl lakásárízabily 25e|0-kal lo-
izek. Kit(la
szállítva. Hatalmas 30-35 Ra U( gyógyhatis, gtírea, mereWllés, rheumatikti-i b* jok, bőr- és sebbeiej;ségtíkné1. Kronit-ua Morbus Brighiti stb Nagy-Basino*. . Külön- é> Kádfürdók, izza&ztó kamrák. Massage; villa-nyos gyógymód Legújabb berendezés, olo»o Arak. KürüŐorvos: Dr W«i
ief 63ötí
3538
A SOULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország)
Dom MAÜL\'ELONNE. prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOEVIZE. FOGPORA & FOGPASTÁJA
1 ARANY ÉREM : SruiSSl 1830. Lontíw 1SS4 A legmaffuabb li:".-n-.::: = Teltaláltatott j^^O tk évc^ BODP.ii.UD PÉTER az 10 / O prior által
a A főtisztelendő benedekrendi atyák fogvi zenek használata, naponkint néhány cseppet vizbe véve, megakadályozza éa pyógyitja a fágai odvasaágát melyeknek fehérséget szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghuat | erősíti a teljesen egészségessé válbnxtatja>
c Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn őket ezen régi es practicus kéazitrncnyek-re figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik »
OtuUlPl eokdeaiti
ntt/Qbb iíiMtUtftHnél. trttJtie-ikriin ét trúí/fi trrssiegSao
Jtapftsí
HDSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 10-én.
X
x x x
X
X X
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen -\\T: r-- s pógUgözh^jók
H h iii li u r ^ b ó l.\\ e » ) o r k b «,
sonthamptont érintve
? Oceaiint MrWi 7 uj.
Azonkívül reodes posiagőzhajó összeköttetés iíawre-Newyork Hambnrg-Ny.-India
Siettín- „ -, Slavanna
íiHmbnrg-BaltirEyjre » Mexico
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
SCHIERHAKL JÓZSEF
Bécs, Wfedec Weyring-gasse 32. szám. 6326
X
Tenyész-kos eladás, *
J X
X
A palini uradalom Zalame- X gye Nagy-Kanizsa melletti pa- w lini gazdaságban 42 darab 1" éves és 2 éves
X
\\
1 tényé
eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető az &
uradalmi igazgatóságnál Palin, 1&90.
Palioi igazgatóság. \\
X
HJSBWMIMMIW
ül X X X X X
Legjobb asztali- és üditő-ital. XKX!*ggg
i Hazánk: lefrkieliT\'eltebb
sav a n yii vize
A MOHAI
FORRAS
-v-earyolmeas\'re «ir-
LENGYEL BÉLA ogyoteml ta?i?:
I iohereeff asztali rafe it
Ajánlva a bel- és külföld számos orvosi tekintélyei által föieg a lélegzési-, emésztési-szenek nnratos bán-talinataál, hatásosan gyógyítja a Rhaehltis-, ?Öí-Télj-,Te»e- és kösz* rénybajokat, ép agy használható a tagok csúzos bajainál, gyermekeknél meggátolja a túlságos gyomor - se-rany tópxódö-t s ft-kozza az Hegre ndszer tevékenységét- üaadag szénsav tartalma folytán ezen öditö savanyc-viza legkellemesebb ízzel bir s berral kasz-aálTa Igen nagy keletnek örvend.
Mindazon tisztelt fogyasztóinak, tik ezen ásványvizet akár borral, gyó gycz él okra, vagy tisztán mint asztalivizet előszeretetté! használják, kérjük azt rövidítve
ÁGNES-
forrás néven kiszolgáltatni.
A nagyérdemű k üzöns égn ek ásván yvi -ziinket azives jóindulatában aiánlva, maradtunk teljes tisztelettel
az Á fi n E S forrás
fcotkezelösége JCohán.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertarában, füszerkereskedésóben és vendéglőjében kaphzió. — Országos főraktár:
csász. ee kir. és szerb kir. ndv&ri ásrány
viz-szállltónál Badapeat, Erzsébet-tér 8. -
Edeskuty L.,
IPP^rm/ használta kiterjedt kedveltségtiek örvend
tv?
isii II
L § L m ° 1?
i § ! I
. Ü S \' s s * 1=2 II
SS L S9

IILJÉI
— .
Illlllsll!
5 ¦ 3.5"; -? 3 1,5 SS^F
3 a ZZZ-.\'á
- M I53- !s S_Ss í e. L
j{ 5iS L S Ö5SSL
wajdits józsef könyrnyomdijiból nagy-kauk&áu.
NAGY-KANIZSA,
20-íJt sigam
El&fi*etesiár: • LÍsi érr* 5 frt —
f*l-#>re. . - -2 frt 50 kr. urfjedé*.e ... 1 frt25 kr. Egyas tHm 10 kr.
HIKDETÉSEK
5 bieáboi petit torban 7; maüodjZM
6 i minden további »orjrt 5 kr.
NYIlTTÉRBfcIL . patii toronkf\'tit 10 krírv vét«m«k; iát Kinctari illeték minden egyei hirdvtéaért 30 kr fizetendő.
Iliiszonkllciic/A\'dik évfolyam
- . i r
| | A nagy-kahiz^i^Kéreskedelm! Iparbank*, a Bn.:kanizsai önkéntes iü/oitó-egylct\', a nagy-kanízs^l. KisdediJevelő egyesület\',
„nagy-kanizsai keresztény; jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*,, a .szegények tápintézete "W^ .soproni. kereskedelmi iparkamara"
A-lap Kellemi részét ÜletÖ kö lem ínyek á szerkesztőséghez, anyagi résrét illető kőkemények! pedig a kiadóhivatalhoz l>ermeutv« iniézendok: . -| X <ig V-K anizttá n takarékpénztárt-ípülM.
llérmeut\'tlMi levelek nem fogad-.tatnak él."
Kéziratok vissza nem kőidéinek
nagy-kanizsai külválasztmá-
i,- • • • •. • , f; ¦ nvának hivatalos- lapja. \'- ;- .ww • V;. ^
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Sagyar ipar.
Irta: NYARY ELEMÉÉ gróf. (Folyt és vége.)
—A nagy és \'kis Rákos vize között- elterülő homokos terepen, közvetlenül ..az országút mellett, halom emelkedik, a melyre pár évtized előtt hatalmas épületet emeltek: a legkiválóbb. \' kisebb sörfőző-gyárat. Miként más iparágakban szintén tapasztaljuk, ezen sörfőzőgyár sem birta diadalmasan leküzdeni a nála sokkal nagyobb gyárak ellene is irányntt versenyét; s igy beszüntette a munkát A gyönyörű nagy épület használatlanul állott, amíg a nevezett kiváló országgyűlési képviselő azt megvásárolta és a legújabb szak be rendezések vivmányaioaK teljes alkalmazásával tűzfecskendŐ gyárrá átalakíttatta. Míkéut más iparvállalatnál, úgy e nagyszerű lű-fecskendógyár korszerű berendezésénél sem sajnálta a tulajdonos még a legnagyobb pénzkiadásokat sem, ha azok azt eredményezték, hogy e kitűnően fölszerelt\' magyar iparterep nemcsak Ausztria, hanem más kűlállamok ilynemű gyáraival szintén diadallal versenyezhessen a legjobb tűzfecskendŐ gyártásának dicsőségéért.
Az agybuzgó gyártulajdonos ezen áldozatkészsége azután máris szép gyümölcsöket termett: az ország minden vidékéről épűgy, mint számos külföldi helyről a megrendelések egymást érik, ami annál természetesebb, kert aki a legújabb technikai vívmányok és a leghasznosabb találmányokra vett szabadalmak eredményét akarja tűzfecskendŐ alakjában, beszerezni, aunak — legyen az illető akár belföldi, akár külföldi — napjainkban a Tarnóczy Gusztáv-féle magyar tüzfecskendő-gyárban kell vásárolnia.
Az ipartelep igen nagy; a felépítmények a gyármunkások, a Ke-
zelő-hivatalnokok, a mínUrajzölök. a •felügyelök és a gyárigazgató befogadására szolgálnak. És maradt mófr laz épülettömbben alkalmas helyiség: ! kocsiszínek, istáliók, raktárak, irodák, jszcp magá-lakás — a gyárigazgatóé j — s oly vendéglő részére, ahol a telep alkalmazottjai teljes kényelemmel erősíthetik magokat üdvös mun-. kájokra.
Érdekes a gyártelep pompás műhelyeinek és óriási raktárainak megtekintése; kivált ha ily alkalom-í kor az örömest látott érdeklődőt a \'gyárigazgató, Detrich Gyula ur, szi-|ves kalauzolni. , Hát bizony egy két jóra alig elég arra, hogy ezen minta-.gyár működéséről saját szemeinkkel j gyűjtsünk csak kisebbmórvü tapasztalatokat is/; mert a szemlélni való [oly renárfivii; sók, miszerint annak beható méltatására nemcsak órák, hanem napok szükségesek. Ámde ha Detriefa. Gyula igazgató szíves \'az örömesrlátott vendéget kalauzolni ja műhelyek, raktárak, festőszi nek, olvasztók stb. valódi útvesztőjében, akkor 1—2 órai, viszonylag rövid idő alatt is kellő betekintést uye-jrünk a legelső magyar tűzfecskendő-\'gyár közhasznú „rn-aködésébe ; ment | oly, még a laikus által is wegért-jbetó sza-iavatottsággal fejtegeti, magyarázza meg a látottakat, mely hununk!) ui bizony páratlanul áll. S ¦ezxyokból Tarnóczy Gusztá v gyártulajdonosnak ezen ipartelep minden1 látogatója szerencsét k\'iván, hogy ily eisöraogú szakértőt sikerült tüz fecskendőgyára igazgatójául megnyernie. Agyár helyiségeinek rendkívüli szakavatottságot bizonyító beosztása szintén a gyárigazgató sikerült munkája: minden műhely ott lett fölél litva, berendezve, ahol legalkalmasabb. A szinte , beláthatatlan-végű kovács-műhelyek ; a kétemeletnyi"birfogatot nyert lakatos-műhelyek, ahol a kézimunkához a gépmunka társul oly
gépek útján, melyet szinte csodának; a festők óriást „színjei; á bognárok hatalmas területen- berendezett műhelyei stb. k.ülőu-kúíön épóVy érdemesek a megtekintésre,, míut együttesen. A rézöntő-kohók pedig sajátlagos különlegességei e gyárnak.\' A szinte megszámlálhatatlan raktárak között a s z é n r a k t á r a k époly nagyterjedelműek, mint a szellős padlásokon berendezett tűzfecskendŐ fölszerel vények rakj\'É\'rai. Ezekben sokat-éró szgrelvénJr vannak "fölhalmozva: hosszú gtrmmicsövek; sárgarézesapok; gépcsavarok, melyek halmokat képezuek; tömlők stb. A festós.töból kikerült,. teljesen kész .tűzfecikendök hosszú sorba állítva lesik az időf, mikor a1 váczi-körutón fekvő raktárba vitetnek és onnét szétküldetnek. • /
Á ude a legelső magyar tüzfecí-ketidó-gyárnak nemcsak érdemei vannak : a legjobb tüzfecskendőt gyártván, hanem abban is páratlanul áU koruii\'vbun ezen iparág terén, hogy ügykezelése — magyar! Magyar sző hallatszik a műhelybea; magyar könyvvitel áll fönn irodáiban; magyar szellem lengi át működését. Sajnos!- ezt bizony nem tapasztaljuk azon tüzfecskendŐ-mrthelyekben (egyikök-másikok ,gyár*-nak képzeli és híreszteli magát!) melyek harang-öntés vagy egyéb főfoglalkozás mellett úgy mellékesen tüzfecskcndÓk készítését is űzik — honunkban, dédelgetői lévén a német munkave-zetésnek, a német könyvvitelnek, a némeí" szónak cs a germán szellemnek. "~\\
És ezen gyártelep majdnem a végtelenig fejleszthető, amennyiben a fölépitmény alatt gyönyörű helyiségek rynlnak elj a melyek ezelőtt mesterséges pinczéknek használtattak, ugyanis oldalt homokkal töltettek föl. Ha most ezen mesterséges homokbuckák eltávolíttatnak, a falak
kiszabadulnak, s minthogy azok nemcsak a Duna sempontja.^de néhány lábbal az oráíágut színvonala fölött is épültek, kitűnő, száraz, világos műhely ekül használhatók, ha a gyár üzeme^ annyira fokozódnék, ttogy/\'a mostani helyiségek nem volnának; elengedók. Hogy az olvasó magának fogalmat képezhessen ezen ritka nagyságú helyiségek terjedelme felől, felemlítem, hogy ezen 14, eddig igénybe nem vett helyiség kerülete 5000 lépésnél, azaz félmértföld-nél hosszabb, vagyis szakszerű kiszámítás szerint 1000 gyári-munkás számára eléggé terjedelmes,
. Napról-napra élénkül az üdvös mozgalom a honi ipar érdekében, ^tzonyos. a legjobbat kívánjuk ezen üdvös mozgalomnak* de azért a iűzfecskendógyártás terén máris azt imerjük hangoztatni: „Egyedül akkor pártoljátok a honi ipart, Jia az jutányosabb és olcsóbb; tartósabb s jobb tüzfecs kendőket nyújt nektek, ¦mini-a külföldi gyártmányok, vagy pedig azon műhelyek tákolmányai, melyek ama műhelyek már elavult berendezései folytán szinte szóba sem jöhetnek,* Nincs okunk attól félni, hogy ily merész kihívás legkisebb kárt is.okozna a legelső ma gyar tűzfecskendögyárnak; mert au-aak kitűnő gyártmány1\' jelenleg mind a bel-, mind a kuúóldön: a legjutányösabbak, legolcsóbbak, leg-tartósabbak s legjobbak. Egyébiránt erről már mindenütt meggyőződtek, [ahová Tarnóczy CKusztáv tűz-j fecskendő gyárából szerezték be azou 1 gépet, amely a leghasznosabbak egyike a 19-ík évszázad polgáriaso-dott emberére nézve.
Megyei alispáni jelentés.
(Folytatás.) . Ezen bika szükségletnek magánúton leendő beszerzését 5394 ni. -890- számú felhívásommal elrendeltem, s a/, összes
jelentések beérkezése után a további intézkedések megtétele végett a fent megnevezett bizottságot azonnal ö-szehivom.
A\'vármegye területén 31 fedeztetést: állomáson Sö állami mén van elhelyezve.
Az 1890-ik évi fedezésre bejelentett magán mének megvizsgáltatván a tapolczai járásban 2. a sümegiben 1, a szent-grót fiiban 2, a keszthelyiben I; a kanizsai-bán ö, a novaibau 4, a lendvaiban 21,. a letenyeiben 6. a perlakiban 12, h csáktornyaiban 8 lett tenyész igazolványnyal ellátva.
A hasznos háziállatok járlati és kereskedelmi forgalmát illetőleg tisztelettel jelentem, hogy a mult évi szeptember hó 1-től folyó évi márcziu" hó végéig a központból kiadatott IÚ5.I17 drb 5 kros, 30.043 drb 3 kros marba járlati űrlap, melyekért 6(777 frt 14 kr. bélyeg illeték szolgáltatott át a ni. kir. adóhivatalnak.
A közbiztonság a lefolyt időszak alatt 2 rablógyilkossáiiiiat éí 2 gyilkossággal leít megzavarva, ugyanis Fiiak József galambokí lakos mult évi. szeptember bő 2-án a Garaboncz és Karos községek kö -. zötti útvonalon átlőtt mellel halva találtatott; — a tettesek kinyomozása eddig eredményre nem vezetett. ^
Mult évi iteczéiuber hó 9-én Özvegy Balassa Erzsébet kis-örshegyi lakos saját lakásán meggyilkoltatott cs 30 frt készpénze elrabpjtatott
A tettesek Balassa Dávid a meggyilkolt, fia Lri Vendel ottani vinczellér személyében 4etar;óztattak s a -bűnjelekkel együtt a tapolczai kir. járásbíróságnak átadattak.
Folyó évi márczius hó 11 én Tálosi Katalin, e?y igen feslett életű récsei szü-"eLc ".gelseszígetí lakósnő Vörös Baczkó puszta közelébeu egy mezei kútban átlőtt nyakkal halva*tal.iltatott.
A gyilkosság elkövetői, daczára a legszigorúbb nyomozásnak, kiderithetök nem voltak.
Folyó évi márczius hó 2S áti Bedök Vincze pikai illetőségű a csokmai csárdában szolgálatban volt .22 éves egyén Páka község határában a Váliczka patak iszapjában halva találtatott; azon körülményből, hogy a bulla kezei hátia vetve és ösz-(szekötve, ugy a lábak is összekötözve vol-jtak, koponyáján pedig bátul küleröszak [okozta sérülések voltak észlelhetők, gyilkosság esete . forog fenn s magán uton szerzett értesülés szerint a tettes ki is
nyomoztatott
Tártra.
Itt a május!
Itt a májat, itt >an t Dtlol a p&cfJrta, Caicieng a fecike az errsx alatt.
Zold ii erdő (• a vad roxaabokoTban Ibolya éa fehér gyöngyvirág fakadt.
Itt a niju, itt van 1 Ragjog a ver&féfay,\'
A\'-anyfelhífátjol a derűit egen . Kiatbalinmival % tavaisi sietiö
Langy fnTalom saaroyáo leng a ligeten.
Itt a mijat, itt v»c 1 Dal caendul az ajkon S Tinbíugiik a iziTnek víg Kr&mdala.
Gyöngyös koiaomi fQz röaiabimbajábúi A ti-p kikeletnek TÍrágangyala.
Itt a majna I itt van . . OyOogyÖxő piroi bc Habzik a pobarban, azt felemelem
í» mely dobogtatja, keblemet: kocsöntlek Tégedet itabadiag i éit* azerfJem 1
, itabadaá; él a aaÍT s 1 ereime 1 3 mely fakadt faivembÖI, eaeudBljÓa a dal Eljeti a n>agrárnak tseretett baaája\'I Eyen a dieiíiég! Éljen a magyar I -
Beduin karaván.
Kőbioak magasztos eszméje támadt* Neo csoda, mert a hol legnagyobb a ve-^\'¦oda legközelebb, a segély, már pedig &6bioak nem-volt csak egy újpesti plczulija 36i segíteni kellett bát a bajon, a ez álUl segített a budapesti állatkerten is, a melj műit köztudomású ; bizony nagyon rászorul a segítségre.
KÓbi ugyanis elhatározta, hogy a budapesti áll-akertben egy valóságos, Aí-
jrika forró homoksiVatagán vadon száguidó teve hátáról leszedett öseredeú beduin | csoport bemutatásával fogja a budapesti \'közöuség kíváncsi szemeit gyöuyörköd-¦te\'ni á -aját niaga és az.állatkert jóvol-tára.
j Mindenekelőtt felvette az „impres-¦sario"1 czimet, a mely okvetlen szükséges ; a tekintély és hivők bizalmának kinyeréséhez; azután.pedig nem isá megszokott j lépe. ö. liauem ponyva nagyságú papíron ; bírdelte. urbi et or.bi, hogy legkö/.elebb I megérkezik a budapesti állatkert legújabb I szállítmánya a még itt soha nem látott \'Attuon mellől szalasztott bed-jiu karaján, j M után az érdekeltséget a naíy fal ragaszok a ua«y közónségbeo a látui va-Jók iránt kellőképen felkeltették, Kóbiel-| ment Afrikába s néhány nap múlva sze-.rencséseu beállított a teljes épségben i megérkezett barna arczu arabokkal és ;szerecsen szolgáikkal, kik "a magukkal hozott tüzes vérű arab paripákat és szo-j moru ábrázata tevéket ápolták. A beduin I csapat 20 tagból állott, de nő csak egyetlenegy volt köztük, s ez is egy férfi volt, a mint ezt Budapestuek erre nézve illeté-\'kes körei autograhai ismeretkörük bővité-, sének forró vágyától vezérelve — meg-[ tudták.
j A beduinok megkezdették mutatványaikat A nép Özönnel tódult bámulatára. A vállalat szépen jövedelmezett Kóbinak is. Az arabök pompásan néztek ki, szerecsen szolgáik sokkal feketébbek voltak a
I feketénél. Ez volt a baj, me?tx egy szép; afrikai hőségü. szudáni fényű nap délutánján, mikor már pár ezer ember epedve
várta, hogyajíubia sivatagán divó népszokásokat, melyeket, Kóbi nagyon ügyesen szerkesztett színről-színre, lassú ügetésben repülő, teveháton feketekávézó,. valódi verpalétí török dohányból készült cziga-rettából füstöt ivó beduinok által bemutatva láthassa, előzetes összebeszélés folytán a lákktopány fényű arezczai megbol-dogitott szerecsen szolgák kijelentették, ímpresariojoknak, hogy streikoínak, meg pedig miért V bog)\' fellépti tiszteletdíjuk felemeltessékjtáu azért V
Oh nem! — Sokkul nagyobb oka volt a sínkének. — Arcúikat nagyon égette a rendesen fényesitöul használni szokottszepitőszer, a kulimász. Kijelentették tehát, hogy többé ezt használni: nem fogják, mert mar arezbörük több helyen kisebesedett afolytonosan használni kényszerölt szépítő szertől. Kóbi kétségbe volt esve; baját tépte, a föbeduint elcsapással fenyegette s hoizy az elkeseredett kára- -vánt a fellépésre rábírja, azt az ajánlatot ¦ tette, hogy ezentúl hársfaszénporral teli-: tett vizzel fognak mosdani, még pedig mint igazhivő muzulmánhoz illik, minden nap hétszer. Ez.a szerecsenyi színezetnek hátrányára nem lesz és még sem fogja bőrüket ugy égetni, mint eddig szépito-szerül használni szokott kulimász.
Az ajánlat a strikeolók által elfogadtatott s ezek — Kóbi megháborgatott lelki nyugalmának legnaeyobb örömére"— azonnal meg is kezdették az Arabországbeli mut-ttványokat A közkívánatnak engedve, időközben Kóbi egy ujabb szállítmányt hozott Afrikából, bét darab kordováncsizma szinü személyében. A kétség-
I kívül nagyon érdekes ujabb\'szállítmány \' megérkezése oly nagy vonzerőt gyakorolt a ! nagyközönség minden rétegére, különösen . mivel az egyik szerecsen: tensasszpny ér-\' dekes állapotban volt, hogy a kerítésen kívül álló-fák ágaira kapaszkodó mezitli-. ; bos suhanezseregtöl. a bekerített előadási tér zártszékein monokliző\'előkelő:uracsig, és a narancsot almával vegyítve törkasza-kadtáig kínáló kofától a Müller-szépitette Neruda-szagositotta 4egélökelöbb . del-hölgjig minden társadalmi osztály bőven volt képviselve. Én magam is elmentem megnézni, hogy oly lármás-e az arab itt isT mint hazájában, oly- fürge-e a teve;; mint Nubia sivatagján. Azonban a látottak nem elégítettek ki, mutatványaik Afrikában seliolsem fordulnak elő; telivér arab paripáikat budapesti \'komfortáblis lovaknak néztem, csak tevéik voltak tevék, bár talpuk a Szaharát sohisem taposta.
1 De nini mi történik ! Egy szerecsen szolganö selyemzsebkendÓt buz elő valahonnan a ruhája közül és használja-No én jártam Afrikában; de annyire czivilízált arabot nem láttam, áz ki zsebkendőt használt volna, annál kevésbé nubiaí szerecsent, mert ott a zsebkendő annyira ismeretlen, hogy még ama bizonyos há-remi czélra sem használják, annál kevésbé rendeltetésének megfelelőleg.
A közönség azonban melegen pártolta Kóbi vállalata1, a minek Kőbisemmi-esetre sem vallotta kárát, sőt még az állatkert sem. Tudós tanárok jártak ki az arabok és szerecsenek megvizsgálására, tekintélyes orvosok méreteket eszközöl-
tek koponyáikon. Nagy lében felerésztett tudományos érte kezesek irt közöltek róluk hirlapi czikkekben s kijelentek, hogy ugy az arab, mint a nubiaí főfaj képviselőinek ily jellegzetes példányait még Európában soha sem látták. Igaz, én ís találtam bennük Ösvonást, azt,, hogy a rézdobot ép ugy ütötték, mint Afrikában, az ép ugy hangzott egyhangú ¦,tam-tsm"-n)al, mint ott.
De végre is minden fénynek van árnyéka s így történt, hogy azakkor,isépj>en nagy közönség előtt mutatványaikat végző beduinok közt a mindig érdekeltség felkeltése végett jelenlevő, s már terhétől járni alig tudó szerecsen nagysága egyszerre rosszul lesz. Össrerogy a gyöpön s néhány velőkig hajjaj11 szó után életet adott egy valóságjpf no minek ? táo nu-biái szerecsenyporontynak. Nem .bizony ; de még csak kreol, sőt niestic. vagy aíbi-nosnak sem, hogy egy szőke fürtű teljeseu európai színben születni szokott fehér angyalkának.
Azt hivém, hogy tán ez is a mutatványhoz tartozik s elakartam távozni, midőn az épen most szült szereejsenynö szerecsen)- férje, azon eredeti fekete állapotban, fehér ^turbánnal á fejéu és piszkos burnuszszal.a vállain kiszalad a sátorból, hová a beteget szállították s tiszta zeng zetes magyar nyelven elkezd könyörögni.:
„Könyörgöm szépen ^a hölgyeknek, ba van valaki közöttük bábaasszony, jöjjön segítségére a\' szegény feleségemnek.
A mire a közönség első meglepetésében ugy megnémult, hogy még a tömeg megszokott rendes zajábó.1 sem volt hallható csak akkora köbiutés sem, mint egy
BÜSZONKILKNCZEDK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 17-én
Tisztelettel je\'entem továbbá, boej lent & ezen iskola sefídtiszti irodájiban „ varmegye egész területin a kijebb be-1 is készletben van. A felvétel; Jérvéojek
a -»^\'— ------------
töréses lopáséit számos esetbea fordultak elő, tettesei azonban legtöbb esetben kir deritTe lettek; — sajnálattal kell végül bejelentenem az erkölcsiséget teljes mértékben sújtó homok-komaromi templom beLörését, honnan 483 fit 20 kr. értékű különböző tárgyakat vittek el, tettesei azonban eddig kinyomozhatok nem voltak. \\ ¦ >.
A lefolyt idő sJatt a lólopások és sertés tolvajlások esetéi kevés számmal fordultak elő. .V
A csendőri őrjáratok alkalmával le-Urtóí.talva lett emberölésért,?, méhmagzat elhajtásárt 2, rablás kísérletért 8, betörési lopásért 24. lopásért 113. lopás gyanújáért 23, lopás kísérletért 5, orgazdaságért 6, gyújtogatás gyanújáért 8. igazolvány nélküli csavargásért 41. súlyos testi sértésért 23. gyermekgyütcosságért 4, .sikkasztásért 1, büorészességért 1,, dohány csempészetért 1, \' rabiógyiikosságért 2, csalásért 1, okirat hamisításért 2, csendzavarásért I, jogtalan elsajátításért 1, gyilkosság gyanújáért 2, más vagyona megrongálásáért J egyén, továbbá G katona szökevény és 10 körözött egyén fogatott el s szolgáltatott- át az illetékes hatóságoknak.
A mult évi szeptember hó i-tol folyó évi márczius hó végéig a vármegye területén előfordult tüzesetek száma összesen 176 volt. melynél az összes elhamvasztott én ék a hivatalos kárfelvételi jegyzőkönyvek szerint 105.0Ü8 irtot tett ki, ebből biztosítva volt 06694 frtoyi érték, a igy a biztosítatlanul szenvedett kár 48.314 frtra rug.
A tűz keletkezésének oka a teljesített vizsgálatok szerint 13 esetben gondatlanság, 39 esetben gyújtogatás és 123 esetnél kideritbetlen volt.
A népoktaiáiügyl állapotát, a lefolyt időszakra vonatkozólag van szerencsém a következkókben e\'őterjeszteni:
. Ezen időszakban tanköteles volt e vármegyében:
6—-12\'évesig 24118 fiu. 26064 leány. 13—ló évesig «746 fiu, 92JS leány. \' Tebát a tankötelesek összes száma C714G, ezek közt 32S64 fiu, 34282 leány.
elfogadására a végső határidő j-jülis 20-ka, de a pályázóknak saját érdekükben fekszik a kérvényeket már előbb beküldeni.
— Egy kis figyelmeztetés. Az
1882. évi janaár i-én kibocsájtott és forgalomba hozott I forintos illamjegyek még csak folyó évi június bó 30 ig fogadtatnak el özetésk\'épeo, július l-től 1892 juniu3 30-áig pedig már csakis Budapesten, a központi állampénztárnál fogadtatnak el. 1892. évi július hó elsejétől 1893. deczember 31-ig ezen bevonandó áilamje-gyek kicserélése csak a cs. és kir. pénzügyminisztériumhoz intézendő és szabályszerű bélyeggel a) látott folyamodvány alapján engedtt tik meg. 1893. évi deczember 31-töl pedig már sem beváltatni, sem kicseréltetui nem fognak.
lWism- Hirdetmény.
Kimutatása a kamara 1889. évi tényleges bevételeinek és kiadásainak.
(Folyt k^
Tudnivalók. Hirdetmény.
A^budapesti magy. kir. III. csendőr kerületi parancsnokságnak f. é. 3073. sz. a kelt értesítése szerint, az 1890-, 1891. és 1892. években a fenremlitett parancsnokságnál hasznavehetlenné vált rubá-szati, lószerelvéoyi és egyébb czikkeknek értékesítése fcírgyában ott helyütt f. é. június 9-én tárgyalást fog tartani, miről az érdekeitek azzal értesíttetnek, hogy a feltételeket a nevezett parancsnokságnál (Budapesten VIII. k«qliet. Sándor-fóher-czeg-utcza 28. sz.) betekinthetik.
Sopron, 1899. május havában.
A kerületi kereskedelmi- és iparkamara. /
— A jövő tanév\'kezdetével a pozsonyi cs. és kir. gyalogsági hadapród iskolába felvétetik 40 hallgató az I., és a mutatkozó hiányok szerint egyes pályázók a felsőbb évfolyamokba is. — Az I. évfolyamba való felvételhez szükséges 4 elégséges vagy 3 jó eredménynyel végzett osztálynak kimutatatása, valamely reál iskolán vagy gymnáziumon, vagy valamely ezen iskolákkal egyrangu tanintézeten. A tanpénz az atyának állása.szerint- 120, 60, vagy 12 frtot tesz ki évenkint. — A többi felvételi föltételek és határozatok a kérvények szerkesztése, kivehetők a kővetkező szabályzatból: .Vorscbrift über die Aufnabme von Bewerbern in die k. und k. Cadetteuscbulen
Bevétel: Pénztármaradvány 1838. végével .......
Illeték fejében befolyt . . . Kamatfejében idöleg elhelyezett pénzek után ....
A kamara helyiség egy részének albérlete fejében .. . Védj egy lajstromozási díj fejében Viaszafizetett előlegek .
Összesen : Kiadás: Lakbér a kamara helyiségeért Évi fizetések, lakpénzek és
napijakra Irodaszerekre . . . \'. . Nyomtatványokra ....
Könyvek, hírlapok s könyvkötő munkákra . . Fűtésre .......
Világításra . . * • • Póstabérre . . . Járulék kereskedelmi-és ipariskolákra .....
Járulék nyugdíjalaphoz . . Ösztöndíj iparos szakoktatást
hallgatóknak.....
Utazási költségekre .... Hírlapi hirdetésekre . . . Előre nem látható kiadásokra Fizetés előlegekre .... Adólajstromok másolásáért Túlfizetések után visszaté-j ritett kamarai illetékek j Elhalálozások fo\'ytáo bevehet-len fizetési előleg . . .
összeseD : Pénztári maradvány 1889. év végén
18859 02 12722 85
296
32663 81 frt kr \' 1030 —
188 — 17 81 110 —
562 50 488 80
200 342 40 417 40 260 360 — 384 80
17 37
F«lhívá« a maovar aazdakÖZÖBtéfl- k^zát ne% méga helyreigazitólag bőveb-Ffllnivas a miöyw yWB«MW«w, tiielentíük hogy különösen nem fo-
hez.
ben kijelentjük hogy különösen nem gadta el a törvényjavas, a székhelyeket örömünkre szolgál a gazdaközönség s ezek kerületi beosztását magukban fog-szives tudomására hozni, hogy József fő- laló l.és 2-dik §;-ait ezen szavakkal: herczeg ö császári és királyi fensége véd- ,Én csak azérf szólaltam fel, hogy szava-DŐksége alatt álló szövetségünk mnft évi zatomat indokoljam. Ki is jelentem nyil-dijbevétele>az 1888-ik évi 525,348 frt 80 tan, hogy mint jogász a törvényjavaslatot krral szemben 587,357 fit 97 krr^ i-inel- általánosságban megszavazom, ki kell kedett. E számok tanúságot tesznek ar- azonban jelentenem, bogy az 1. 2. § azon ról, hogy a jég biztosítási szövetség esz- rendelkezését mely Pécset teszi székhely-méje örvendetesen terjed, s hiveínek lyé és nem Nagy-Kanizsát, el nem fogadszáma évről-évre fokozatosan szaporodik, hatom." A való és történeti igazság érdé — L haladás azonban még sokat nyer je- ¦ kében mindezt készséggé\' pótlólag közöl-lentŐ3égében, ha tekintetbe vesszük, hogyjük.
a mult évben rossz volt a termés, s ala- [ — Gyászhír Urváry Lajos a csák-csonyak voltak a gabona árak-— Azon tornyai keritlet egykori országgyűlési képreményünk tehát, melyet az elmúlt tava-! viselője, a „Pesti Naplódnak 17 éven át szon a jégszövetség bódító képességébe felelős szerkesztője, jeles iró, élete 48 dik etettünk, jogosultnak bizonyult. j évében Bpesten elhunyt. Temetése nagy
Szövetségünk a 20%-val leszállított részvéttel törtéül. Budapest főváros a ke-díjtételeket 12 éven belől semmi szín \' repesuti temetőben díszhelyet ajánlott fel, alatt sem emelheti fel. Teljesen megóvja Nőt és három gyermeket hagyott maga tehát tagjait azon eshetőségtől, melynek: után. Béke hamvain I
minden társaságnál ki vannak téve, — . — Nyilvános köszönet Grüuhut J; \' Henrik ur a .Szegények tápintézete" részére 5 frtot volt szíves adományozni, megért köszönetét nyilvánítja az elnök ség.
—örömmel vettük az értesítést, mely szerint Molnár Samu Pál cziszterczita rendi áídozár, Nagy-Kanizsa város szű lőttje május 11-én kánon jogtudorrá pro moveáltatott Tisztelt munkatársunk e fé
bogy t. i. veszteséges esztendő után a dijak felemeltessenek. A szövetségi tagok kárpótlást nyernek oly jégkárokért is, melyek az évi részletes- bevallás benyújtása előtt történtek. Ezen egy társaság álul sem nyújtott kedvezmény nagy jelen tőségét legjobban igazolja azon számos korai jégkár, mely az évi bevallás benyuj- _ tasa előtt történt és melyért a szövetség} teljes kárpótlást nyújtott tagjainak. Ka- .
lászos növényeknél a beadott részletes l Károly Öcscse pedig Fehérmegyében
10
13679 42
18984 39 A kerületi keresk. és iparkamara. —- A hírlapi bélyegilletékeknek késedelmi kamatmentessége tárgyában a pénzügyminiszter valamennyi m. k. pénzügyigazgatósághoz a következő* rendele-letet bocsátotta ki: .Kételyek merülvén fel az iránt, vajon a bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok értelmében a hirlapokbau közzétett hirdetmények után a lapkiadó által havonként leroj^dójjaló kilátás, illetéktartozások késedelmes befizetése fmárjna i-esetében késedelmi kamatok szedhetők e\'? miheztartás végett ezennel kijelentem, hogy a hírlapokban közzétett hirdetmények után járó bélyegilieték tartozásokra nézve egyedül a bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályoknak az 188,1. évi XXVL t cz. 29. §-a alapján kiadott híva talos összeállítás XX. fejezetében foglalt határozatok tekintendők mérvadóknak ezek értelmében pedig, minthogy azok késedelmi kamatokra nézve intézkedést nem tartalmaznak, az emiitett bélyegilleték-tartozások késedelmes befizetése ese-mely nem rég! tében. késedelmi kamatok felszámításának
L. W. Seidel & Sohn-nál Bécsben megje-1 helye nincsen."
egér tüsszentése, csak pár perez múlva szabadult fel a lélek a lidéreznyomás alól, j 8 lett kaczaj akkora, hogy viszhangját az ¦ öreg Gellérthegy oldsla még ma is visszaveri.
Kóbi megrestelvén a dolgot, minthogy a vállalat várakozáson felül kitűnő sikerrel záródott; megtöitvén zsebeit bőven s kifizetvén a vállalat tartamára araboknak és szerecseneknek felcsapott bandáját a beduin karavánt feloszlatta.
.NAGY SÁNDOk
Dunántúli tábla nóta.
Siombalbely L« Xagy Kanizsa Mindkét Tárol ir.a, Mindakettot éterben hagyta A királvi tábla!
Nagy cí*p*« a szegény népre, Ej[áij Dunántúlra — Ki fog tanai tt igaaiág RSTÍd idő múlva!
Kanizsának Picire janii, Egeruagntk Győrbe 1 Kfiisonjflk e go cd oí kod itt, Men kérank balőle 1
iiz ezt a minister máiké p Rend ezb ette Tolna, Ontágiierte e gravamen Mist leu orvosolva;.
De senkire nem oly lérto", Egynek sinci oly kára; A legnagyobb ciapált mértek Ezzel Kani náral
bevallás május 28-ig tetszés szerint sza bályozható. Ezen kivül a szövetség nyereménye a tagok kizárólagos tulajdonát képezi, s azok kőzött — befizetett dijaik (arányában — felosztatik..Veszteség azon-509 9 G ban a tagokat nem érheti, mert szövet-247 79 ségünk alapitója, az „Első magyar általá-24G 72 jDos biztosító társaság", az esetleg mutat-\' | koió veszteséget sajátjából fedezi, a- a ká-285 79 | pfA pontos és teljes kifizetéseért kwlát-lan szavatosságot vállal. A károk felbecsülése pártatlanul teljesíttetik.
A bizalmi férfiak intézménye immár a gyakorlatban is próbáltatott A bizalmi férfiak megjelenése és igazságos mükö dése miudenütt megnyugvást és megelégedést szült a káros-iltak között s a legvi-tásabb kárügyek is békésen fejeztettek be.
A szövetség azon tagjai, kik egyszers mind gazdasági egyleti tagok is, még külön díjengedményben részesülnek. Miután pedig az ily biztositások után az „Első magyar általános b^psitó tirsaság"-gal szerződési viszonybJ^%tió gazdasági egyletek a szövetség részéről jutalékban ré szesülnek, a gazdák a szövetségbe való belépés által közvetlen hozzájárulnak az illető gazdasági egylet gyarapításához.
Ily előnyök mellett azt hisszük, hogy gazdaközöoségünk azon része is, m-ly a szövetség eszméjével mégnem barátkozott meg, idővel mindjobban fölismeri annak Üdvös voltát, s végül nem fog habozni a szövetségbe való belépésével. Minél sza*,-. mosabban lépünk be, minél nagyobb csoportot képezünk, annál nagyobb körben oszlanak meg szövetségesünk koczkázatai, s annál bizonyossabb lesz a nyereményre Ennek következménye a jutányosán megszabott dijté-telak további leszállítása lenne.
A magyar gazdák legsajátabb érdé kei parancsolólag követelik tehát, bogy szövetségünk köré csoportosuljanak, mely a feut jelzett előnyök mellett nemcsak teljes erkölcsi, hanem pénzügyi garamiakat is nyújt. Mert míg egyfelől önbiztositási alapon van szervezve, addig másfelől az ,ElsŐ magyar általános biztosító társaságra" támaszkodik, mely kizárólag hazai tökén alapuló, lényegében és formáiban is tisztán magyar s mindenek felett megbízható intézmény.
Hazafiúi Üdvözlettel: A magyar gazdák jégbiztositási szövetségének felügyelő-és vizsgáló bizott-
Grőf Jankovich Lásxló
el-Ők,.,
talóiágoi belsÓ titkoi tanáé-Oi, a lomogyme-gyii gacdatági egylet e^n^ke.
Melcxer Gyula,
alelnök.
Bonodmegje aliipánja éi a bonod megyei gazdasági egylet elnöke.
int eddig
Mert Péoi helyett, ugy Inkább Budapestre. S GrQmiitebb a izomisédba Mennénk S i o m b a t h el jre!
Tábla-oíttá* Nagy-Kanina N\'eked ngran koppant ! Yirigao itju Táróinál ElCbb járt — a rokkant!
ügy jártál a tíbláTZl, mint Aesopni kutyája 1 Elejtetted & magadét S_mázt ie kaptál rája !
illetve, Sz.-Fehérvárott kitűnő eredménynyel jegyzői oklevelet nyert, noha ámult évben már Zala-Egerszegen letette & jegyzői viísgát. E szerint dupla oklevéllel bir. Ez onnan van, bogy minden megye rülön kívánja a jegyzők! öl a szakvizsga letételét.
— Közgyűlését a ker. jótékony nőegylet május 11 én tartotta meg, melyről, ugy a .Szegények tápintézetéröl" jövő számunkban referálunk.
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban dr. Fárnek Lászlóné és Witünger Antalné választmányi tag ura ők.
\'— Királyi Pál Csáktornyái országgyűlési képviselőt választotta ismét elnökéül az országos mérsékelt ellenzéki párt.
— Színészeink eltávoztak körünk bői s bizonyára a legszebb emlékkel, mert rég ideje annak, ho^y egy mag/ar színtársulat ily szép pártolás- és fogadtatás ban részesült volna, mint a székesfehérvéri. Mégis Ígérték, hogy öszszel Szombathelyre menet, vagy jövet néhány előadásra Nagy-Kanizsán megállapodnak. — Elismerés illeti városunk műpártoló közönségét a nemes buzgalomért, melylyel e jól szervezett társulatot méltóan pártfogolta.
— Kirándulás. A nagy-kanizsai iparos ifjúság dalkőre Pünkösd vasárnap ján Csáktornyára rándul, mely alkaiomma.1 a „Hattyú" szálloda nagytermében Hock János tanár ur vezetése alatt dalestélyt rendez. Belépti díj: 80, 60 és 50 kr. Kezdete 8 órakor.
— Zenevizaga. A nagy-kanizsai kereskedelmi és elemi iskola kebelében alakult, Sterneck Zsigmond zenetanár ur vezetése alatt álló zenetanfolyam vizsgahangversenye vasárnap, 1890. május hó 18-én a kereskedelmi iskola nagyterme ben több magántanítvány közreműködése mellett fog megtartatni. A műsor következő: 1."a) Donizetti, Lucretia, b) FIo-tow. StradeUa. 2. Pdcini. Airs Varies, he-gedüsolo. 3. Brahms, Magyar tánczdal. 4. Weber, Freisehűtz begedü-solo. 5. Donizetti L\'eli>ire D\'amore, Trio. 6. Donizetti, Lucia di Lamermoor. 7. Lucée^ Fe-rien-Lust, Studenten-Marsch. Előadja az egész orchester zongorakísérettel. 8. A. von Koutsky, Erwachen des Löwen, quin-tette brilliante. 9. Mor. Zigeuaerniusik. A zongorakiséretet Sterneck zenetanár ur eszközli. Kezdete pontban 3 órakor. A t szülők, valamint zenekedvelők szívesen láttatnak.
— A keresztény jótékony nőegylet tevékeny titkárától következő sorokat vettünk: .Addig is, míg az egylet által | kiadandó évkönyvet beküldhetőéu), a vasárnapi ülés eredményéről következőket közölhetem a titkári jelentésből : Vagyon 1922 frt, tagok száma 448, hangsúlyozza
Mercxeg ThumTaxls Egon,
alelnök-
trek.
la jelentés, bogy az elnökné, Bogyay | Ödönné helyét Schmid>Frigyesné váltotta fel, ügyész dr. Neusiedler Antal lett, 2-od | titkár dr. Hauser helyett Kovács Lajos 1 tszéki aljegyző. Hogy 1888. végén 467 frt1 készpénze volt az egyletnek, ma 1572, j daczára, hogy 1000 frt adatott ki, segé-— Helyreigazítás. Hertelendy Béla lyekre, hogy 30 egyén havi 358 frt se-1 szeretve tisztelt országgyü\'ési képviselőnk gélybeo részesült 200 egyén pedig alkal-az országgyűlés május 2-iki ülésében tar- mi segélyben 600 frt erejéig; felemlíti a tott azon beszédét melyet Nagy-Kanizsa jelentés, hogy bár a városhoz, bankok mellett Pécscsel szénben & szétosztandó hoz fordultak adományért, azt csakis a kir. táblák egyik székhelyéül való kijelö nagy-kanizsai tpztár adóit, mely az egy-lése érdekében mondott, lapunk előző létnek külöaben is alapító tagja. Az alapszámában kavonatilag. közöltök; e kőz- szabályokat is módosította a közgyűlés, jlemény végén az állt: .Elfogadja a tör- eddig az egylet teljesen kizárta a nem. tuboly yictor. vényjavaslatotV Noha a közlemény szel- kereszt tagjai közül, most az uj alap-
_ ! leme az, hogy országgyűlési képviselőnk szabályok szerint azok is tagok lehetnek,
\' a törvényjavaslatot csak általánosságban csak tisztviselőkké s választmányi tagokká szavazta meg, de részletei minden sza- nem választhatók. \\
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai tanítói járáskor május 8:án tanoita rendes tavaszi közgyűlését Hofftnann Mór elnöklete alatt Sáringer Károly uidgyar-szerdahelyi taoitó ,Az osztott és osztatlan népiskola tantervének módosítása* czimü tételről tartott nagyhatású értekezést; Krausz Lajos nagy-kanizsai tanitó pedig ,A tanítók szolgálati viszonyaikról értekezett, mely jeles értekezés határozati javaslatait a kör magáévá tette. A bpesti egyetemes tanitógyü lésen a kört Hott-mann Mór, Hajgató Sándor és Sáringer Károly fogják képviselni.
— Gyászhír. Keszthely városnak egy érdemekben gazdag közüszteletü polgára hunyt el a napokban. Lénárd Ernő ügyvéd e városi ügyész édes atyja Lénánl János nyug. uradalmi felügyelő személvé ben. A dicsőült 78 évet élt Temetése nagy részvéttel történt. Béke hamvain í
— Kamarai tagok választó kerÖle tei. A soproni kereskedelmi- és iparkamara területéből Győr- és Veszprémvármegyék elvetetvén, a most már csak Mosón-, Sopron-, Vas- és ZatamegyékbÖV továbbá Sopron és Szombathely váröiokoól állandó kamarai kerületnek alkerületekre való beosztása — a az azokban választandó kültagok számára nézve á ken-s-kedelmi miniszter a kamarát javaslatié télre hívta fel. A karaara a megüresedő 12 kamarai kültagi állást Sopron-, Vasas Zalamegyék közt javasolja felosztani akként, hogy mindegyik megye négy-négy uj kamarai kültagot válasszon, kiknek választási helyéül Sopron megyében Köszfó és Körmend, Zalamegyében Zala-Egerszeg és Keszthelyt hozta javaslatba. E ja vaslat elfogadása esetén a kamarakerüíet választó alkerületei megyénkben ekké^ alakulnának: Nagy Kanizsai választó ke rüiet. Kiterjed N.-Kanizsa r. t. városa ~éi
nagy kanizsai, Csáktornyái, letenyel. perlaki és pacsai szolgabiróságok területére. Választ 3 iparost s 3 kereskedőt: zala-egerszegi választó kerület. Kitérjél Zala-Egerszeg r. t. városra és a zala-eger-szegi, novai és alsó lendvai szolgabirósá-gok területére. Választ 1 iparos és egy kereskedőt; keszthelyi választó kerület. Kiterjed a keszthelyi, sümeghi^tapolczai és zala szent-gró\'i szolgabiróságok terű létére. Választ 1 iparost és egy kereskedőt, s igy Zalamegye összesen választ 10 kamarai kültagot
— Jótékonyczélu előadást tartó;: az itt működött magyar szintár.-ulat má-"us 9 én, melynek tiszta jöveifeJme feif részben a szintársulaté, tele résibeu y1* díg a helybeli két jótékony nöegyleié volt, s igy a keresztény jótékony nóegyletnek 55 frt 30 kr, az izraelita jótékony nőegy letnek is 55 frt 30 kr-lett kézbesítve. Fe-
15 frt 50 kr volt
— Évzáró ünnepély. A nagy-kanizsai kathotikus fögymoasium ifjuság-i 1890. évi máj. hó 24-én szombaton délután 5 órakor, a ÍÖiíymnásium nagytermében a műének-, zene- és szavalatból záróún-nepélyt tart, melyre a t szülőket és a tanügy barátait tisztelettel meghívja ai igazgatóság. Müsorozat: 1. Szép öröm-köny ragyogása. Erkel F. .Bánk-báa* czimü dalművéből. Előadja a főgymn-énekkar. 2. Nyitány .Mamzelle Nitouche" czimü dalmüoől Herve\'ől. Előadja a főgyiu-zenekar — 3. Czigány nők kardala. Verdi .Travíeta" czimü dalművéből. Előadja a fögymn. énekkar. 4^Magyar rbap-SOdia. S/.ékely I.-tŐL Élőidja zougoráa Hoffmanu Sándor 8. oszr. tanuló. 5. Szavalat. Előadja Pálfly L. S. oszt Un 6. Magyar népdalok. Előadják cíimbalmon Haj gató Béla és Tábí Miháiys3- oszt. tanulók. 7. Melodie. ,0 sag\' es "mir" . . . Ganshals K.-tól. Vonós négyes. 8. Magyar népdalok. Elöadja a fögymn. énekkar. 9. Mi az újság Pe>tbudán ? .. . rÉjjeI az erdőn\' czimü szinmüböl Szentirmay E.-iól Előadja a fögymn. ének- és zenekar. 10. A pályázatok eredményének kihirdetése. 11. Dalra fel! Előadja a fögymn. férfikar.
— Szólóbirtokelades. SzentgyÖrgy-várott a H. begybátou létező Vajda tele jól rendezett s jó karban levő szőlőbirtok szabadkézből eladó. A venni sv.ándélíOiók e lap szerkesztőjével értekézhetnek.
— A balatontavi gőzhajózás iiiaj-15-én nyílik meg olyképeu, hogy május 31-ig a hajó csak egyszer, még pedig a nappali órákban is csak Siófok és Balaton-Füred közt fog közlekedői ugy. hogy Siófokról délelőtt 11 óra 25 perczkor, Ba;a-toofüredröl pedig reggel 6 óra 45 perczkor indul. Június 1-töl 30-ig a hajó naponkint egyszer Almádira is fog közlekedni a jelzett meoetrend szerint
— Nyári mulatsággal egybekötve tartatik meg a kis kanizsai óvoda növendékeinek évi ünnepélye éspedig június 1; én a tölgyesi erdőben, kedvezőtlen idő ecetében június 8-án. A VII dik kerület tanitói kara rendezi a mulatságot, tiszta jövedelmét az óvoda javára ajánlva fel. E* alkalommal bemutatva lesz az óvodai n° vendékek képzettsége, korukhoz mért óvodai tanulásuk, azért igeo óhajtandó, hogy minél számosabban látogassák meg annyival is inkább, mert az óvodai intézménynek Kis-Kanizaán való meghonosítása ne-
HTJSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI SÖZLöh
MÁJUS 17-,
hézségekbe Ütközött, az érdekeit lakóiság részvétlensége miatt hajótörés fenyegeti a nemes ügyet. Az ovodaünnepély rendezé set áz egyesület ré-zéről Hiba József helyezés gondnok ur volt szíves elvállalni.
— JégSümeghen F. évi május 13-án épen vásár tartatott. órakor ebéd alatt 11 perczig tarló jég pusztított, mely déli részéről észak és északkeleti irányban mogyoró nacyságbau hullott alá szőlő és gabonában kárt tett.
— Veszélyesen vágta majdnem szét Sümegen 12-én Méhes Mihály csendőr káplár társa. Molnár János fejét. Perpatvar Összeízólakozásból eredt fölhevül t-ségében tette s most büntetését börtönben várja bánkódva érte.
— Verekedést kezdett néhány k.-kuiizsai gatyás suhanc/, mult vasárnap délután, a Király utczáii levő-TattSZ féle ¦korcsmában, ugyancsak szórták egymásra az ütjegeket, azouban a rendőrség csakhamar ott termett és a vitézek b\'kisérése által véget vetett a harczkedvuek.
— Kok-mi szeretetből. Mait va sárnap Berke czika László összeszólalkozott ipává] Istéf Józseffel, a szóváltásból
pályadijat nyert Gratulálunk a széptehet- j bukaresti községtanács 20 ezer Jfank fa;
ségü ifjúnak, örvendünk jeles kitünte tésén.
— A pünkösdi országos vásár Nagy-Kanizsán hétfőn május 19-é t tartatik me#, Mire az érdekeltek fi«ye Imét (elhívjuk.
. — A nyári évad közeledvén, eré
lyes intézkedéseket szándékozik életbe léptetni a rendőrségünk, melyek legközelebb küzzé fognak tétetni, hogy a háztulajdonosok ez évad alatt házaik tisztántart; sára Vzigoruaif ügyeijenek, a házi szemetet naponként eltávolítsák és a csatornákat va&gáliczczal fertőtlenítse*; külö-!:ö;-en figyelmeztetve lesznek a vendéglősök, korcsmárosok es\'egyál talán tuindazok kik étel- és itaíaemúek eladása, idetve kimérésével foglalkoznak hosy üzletük gyakorlása közben a köztisztasági és közegészségügyi követelményekel pontosan szem eiö\'t tartsák, valamint hogy auáztu lajdonosok a házaik előtti járdát reggel és este öntöztessék; eijenkezö esetben szigorú büntetés fog ellenük alkalmazásba vétetni.
— Méhészeti szakelőadást tart Csáktornyán Dömötör Lá>7ló vándortanár má-
Elöadási-
telt szavazott meg egy halottégetó kémen cze felállításához. — A római szépségverseny első diját Berger Teréz béc-i leány nyerte el. - - Az első rabszolgakeres-kedö William Hawkins volt. — A berlini egyetemnek 1S33. év óta 195 erdélyi szász hallgatója volt. — Strauss Ede zenekarát nem eresztik be Amerikába. — Az öreg Iíenz meghalt.
Piaczi árak.
Nagy-Kanizsán május 14-án
zsánkint. .\'. .-Buza S 20—40. Rozs Árpi — — Zab 7. — 7.20. 5.30 Hajdina 6 — 7 frt.
7. 30-50. Kukoricza
¦\'ír
Ki nyert?
G\'rácz :
liuzás máj. 10-én.-77 56 3U 82 31 .54 67 43
Húzás májnus 14 én. : 72 62 34 25
heves vira, s vitából dulakodás lett; ezt
meglátva Lstéfnek fia ifjú ístéf József ap- ! jus íerőt kezdve. 5 \'napon át. \'jáuák védelmére sietett és kedves sogo- í hely az állami tani tó képezd;, ráf Berke Liczit ügy találta \'fejbe kálin-{ \'. „..\'
tani egy buzogány nyal hogy ez összeró- ; . s . r. n. Rerka-Szent-Mik-1 widütük. * gvott kesobb feleszmeit, de asérulés elet-, ,ó szolgalegénv véletlenül agyon! - K L. Bpeat,
veszélyes és meg nem tudhatni életben marad e Berke László. — Az ügy a kir. törvényszék előtt van.
I ló-on egy szoli 1 ; lőtt egy kis tiut -, 17-én hangverseny
Szerk. üzenet.
ioyt készséggel meg-Sstres tadóiitisaírí
— Csodaborju. Szótár István hor-vat-szt-miklósi polgár nem kis ijedségben volt\'f. hó íll-íu. Tehenén a leborjuzás tünetei mutatkoztak, de bizony a borjú c-ak nem akart édes anyjától megválni, noha \'néhány markos kér segédkezett a gazdának;\'hogy a borjú napvilágot lásson. De a fáradság hiába való volt és midőn végre Szolár attól tartott, hogy az a nyáré bén áldozatul esik, hétfőn korán reggel besietett Nagy-Kanizsára Fürst L\'tjos át-tami áiiacorvosh\'iz, ki haladéktalanul kihajtatott a vész színhelyére és akadt itt e kitűnő szakférfiúaak annyi és olyan dolga, mint mily már régen vagy tán még soha setli volt. A-magával vitt eszközök segítségével olyan borjút, vett ei a tehéntói anélkül, hogy egyiken vagy a másikon a legkisebb sérelem eseti volna melyet valódi \'unikumnak mondhatunk 2 fej. 6 láb, 2 fark mindkettő jobban a lapoc/.kún. igy. voit alkotva külsőleg a szegény pára, mely vasárnap még élt a tehénben, de az értelmetlen parasztok ránc/.igálása folytán
ény véletlenül agyon 1
- "Csáktornyán május beE,s t , - ,.
j i - — 8—1. Hatalmas, a javából való biz ae
taitatik az óvoda ja- Beioroi[ak SaJEjái0ID; hJogy se mej«, « vára — Kelemen JánOi sávoli korCimáros ! jövet nem találkozhattam velők; Cí-val Lbe-Keszthetveu hirtelen meghalt. — Hévízen ! "óim íogok. üdvözlet!
P. A. Sajnálatunkra, mi nem közölhetjük.
P. Bpest Az állapotról levelezó lapon •b tudósításodat k-rem-Pöstyén. At erdeke* leiratt kössónet-tel Tettük, alkalmilag közlünk belőle-.
— B. H Szíves készséggel.
— S. A. Sem bigzuájhitjuk El. Sajnáljuk, a^Mett lappal nem ál-
oayhan ÓillgJFfc üdvözlet! k. K«ndbp»yran.
lennek, előfizetési-íra 70 frt. - A bpésti! veted~ekDr- M ***** "«
Pa-teurin\'ézethen már Ifi beteg ápoltatik j _ C—*, ús« dalok csak észre valók. — Semsey Andor az akadémia igazgató j Akkor közrendjük.
tanácsába egyhangúlag megválasztatott j —------:—¦-:--
Vadas Gy. sümeghi zenekara fog az idény I alatt működni.—A mura-szombati j. Zala- j megyéhez kivan csatoltatni. — Szí széki gvakori Márk ny. beilatinczi plébános meghalt. — I Az alsó-Iendvai önk. tüzottó-egytet mulatsága 46 frt-82 krt jövedelmezett 1 — Hazai r. u. A tatai tavon grófj Esterházy Miklós gőzhajót, járat — Páz- jlnnk cacrev inány Péter munkái 14 kötetben m?gje-
gr. Aüdrásáy Gyula helyére. — Hazánk ban \\ojs fogorvos van. — A kanyaró ijesztő/mérvben terj-\'d Bpest iskoláiban. ¦-^Hazánkban a mult évben 527.117 métermázsa dohány termett — A tiszai ev. egyházkerület püspökévé ZeleukaPál mis kolczi ev. leikész választatott meg. — Stöczék József műegyetemi jeles tanár megbti.it. Győrött petroleo\'mgyárt létesite-
aireazorvo-s megérkezt kilehelte ilárá-i\'rk ,~ *fövárosi Hókus kórházban juu
*> », nrvoo ^^bín, K^«,.....U ^ kezdik OlC?
ját. Az orvos ezeu kettős borjut bebozatti lakására, bot is ezren meg ezren bámulták | a természet ezen csoda állatját. Az iker-borju rendkívüli nagy exempláris volt; orvos felbouczolta és azt találta, hogy a közösség a 4-ík csigóljáig terjed és így mindegyik borjúnak uieg volt a külön gyomra,, lépe satb. ellenben a máj és tüdő közös volt. Fürst állami állatorvos: ur a börjut a keszthelyi gazdasági intézetnek ajándékozta.
— Gyászhír. Pranger Józsefné szül. Kiirt;: Terézia asaját, valamint alul -írottak és számos rokonai nevében mély fájdalommal tudatja a szeretett férj, atyja, nagyatya és apósnak Pránger Jó zsef urnái; 1890. május hó 15-én reggeli 8 órakor, életének 68-ik évében, rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát A drága. halottnak földi maradványai folyó hó 17-én délután 4 órakor fognak Fő utcza 35. sz. házban az evang. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli róm. kath\'. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1S90 május hó 15-én. Béke hamvaira ! Maii. férj; Kobutb Mibalyné, Karolina, Anna férj: Pranger Károly né. Erzsi férj. Zieger Fe^ reoczoé, Sándor, Ede. József és Ida gyermekei. Kohuth Gyula. Irma és Mihály. Pranger József unokák. Ivobu\'.h Mihály. Prá igtT Károly, Zieger Ferencz vök.
— Xegbivó. A magyar szent korona országai vörös-kereszt egyletének nagykanizsai városi választmánya 1890. évi május 18 án d. u. 3 órakor, a Kisdedovoda nádor-utezai helyiségében tartandja évi rendes közgyűlését, melyie kívül czimzett rendes tag ezei.uel tisztelettel meghivatik N.-Kanizsán, 1890. május hó 4-én. A vá lasztmány. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitás; 2. Jelentés a lefolyt év működéséről. 3. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 4. A sorrend szerint kilopó választmányi tagok helyett ujak, esetleg azok ísuiéti megválasztása. 5. Netáni in-ditváoyok. Kisorsolt tagok: Fesseíhofer Józsefné Gelsei Gutmácn Viltnosné. Kiia usz Bötdizsárné Piibá.Ferenczné, Székely Lajosué. Vidor S^muné úrhölgyek. Babo-chay György. Hoffmann Mór. Knausz Boldizsár, Puhái Ferencz, Dr.Tuboly Gyula, ^\'olheim Ernő urak,
— Gyászhír. Wagner György, a ^Ev-kaDizsai takarékpénztár tisztviselője
¦ hosszas szenvedés után 26 éves korában Karolvvároson elhalt Béke hamvain !
-™ Mantuano Rezső joghallgató, városunk, szülöttje a budapesti tudományos egyetemen a jogi karban 200 forintos.
apáczák ápolói mükö
désűket. i
— Külföldi r. h Dmte Divioa Co-mödiájának eisö kézirátát megtalálták egy jegyző hagyatékában. — A berlini urak-haza üléstermében Bismarcknak márvány szobrot áüifanak. — A Singerféfe varró-gépgyár New York mellett leégett. — A
Szines selyemszövetek
méterje 60 krtól 11 fü 45 krig — ai^a é* miniázott (körülbelül 2500 különböző színben) ¦zállit egész ruháknak .valót barroely mennyiségben vám ús bármen-íve Benneberg G. gyári raktára Zü-rich (es. és kir advari szállító) Miuták postifurd ultival. Levelt-kre 10 kros bélyeg ragsstlaiidó. 3S04 3
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOEFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
3532 889. decz 22-én.\'
Árverési hirdetmény.
A letenyei kír. jbiróság mint tekkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. állam-
kincstár végrebaj tatónak Kobra Jakab Örökösei tőtszerdahelyi lakósok elleni 79 frt 16 krtöke, ennek 1884 évi november hó 19-től járó 6% kamatai, 7 frt 65 kr végrehajtási és 7 frt 55 kr ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő, a tót-szerdahelyi 140. sztjkvben A. I. 1—7 sor. 190., 267., 358-, 567., 727-, 914., 1110. hrsz. ingatlanok és a rajta épült 113.: népsorszámu ház 944 frt becsárban tót-szerdahelyi községbiró házánál 1890. évi májas hó 29. napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak a becs ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésitől számítandó 1 hónap alatt, a másídikat ugyanattól 2 ü- >ap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 -.-jnap alatt, —minden egyes részlet után az^árverés napjától számítandó 6°/o kamatokká? együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és - módozatok sze-int lefizetni.
Kiadatott Letenyén, a kir. jbiróság telekkönyvi hatóságánál 1889.é,videczem-ber bó 23. napján.
FILIPICS
3902 1 — 1 - kir. jbiró.
íl 14. febr. 2\'4-én 1890.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekköoyvi\'osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a k. kincstár végrehajtatSnak Gyarmathy Mari,f. Mazur Károlyné elleni 116 frt 22 kr töke, 5 frt 16 krnak 1887. é. máj. bó 1-tői járó, 105 frt 76 krnak
1889. ju\'ius 1-töl járó 6%, kamatai, 9frt 66 kr végrehajtási kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek\' iránti végrehajtási ügyében.a fent neve-í zett kir. tszék területéhez tartozó a kere-1 csenyi 449. sztjkvben A. f 536. hrsz. a, I foglalt Gyarmathy Mari tulajdonátképező; 116 fiira becsült ingatlan A. f .538. hrsz. j a. foglalt ugyanannak tu\'.ajdonát képező: 33 frtra becsült ingatlan, A. f 542. hrsz. j a. foglalt ugyanannak tulajdonát képező; 460 frtra becsült váltságköteies ingatlan i
1890. évi május bó 27-én d. e. 10 órakor Kerecseny községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 1 Q%,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyan attól 2 hónap alatt, — a harmadikat
ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától járó 6% kamattal együtt áz árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsárr, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál Í890. évi február hó 26. napján. Gr HUGÓNNAT. 3903. kirendelt kir. tvszéki bitó.
Á ti Gpszséps és ül-lumen farost seres
akár áilatuló vagy \' iyári tartózkodatra, ar bo-««*sa mec » regényesen t\'ekvö Köszeu 8iat>, kír. vár*l (Vasraegy«; rSvid Ieirá»á: tar:atmaió künyvecsk^t, mely liárkinfk ingyen és béV-meutesen küldetik meg. Igen olcsó, síép ia-káiok. nagyon olcs-í élelmi szerek, kiváló egésiiáges kl;ma. ü-Ütó folyoriz-fflrdők, díszes Kór- és kádfürdő (hWeíviz-knrákra is béren- . dezre) kellemes és gyuny >rü séták, jól eon-dozott befásitott utakon, parkokbsn, r^góny-s völgyekben, erdgbea és a város körül feki-ö (300-900 m magas) gyönyörű begyek közt, Élvecetes kirándulásuk. A mindezt Wfvebbcn ismArtető könyvecske ingyen Inpbstó az .Idegen forgilmi hitottsás--t\'JI Kőszegen, mely bárminemű tnddknzásokra ponto felvilágon-táat ad. 89UI.
Máriazelli gyomor c-seppeK
iBflbiztossabb\'gjüűisiEr minden gjsssr bajaat
eg^Jl -JO Kr. kéttűs
raktár: Br3dt Kár.
\' Chisl A valót feleképeo ntanozt
\' ijek i
i giogisicrtáia Krtmsier iMa;1\'1
.tetve, liORj romdaj&bax;
Máriazelli Latdacsok,
\'tiflen érheti Z>]yw. I
\' ti védjeKTK " \'-->Sra
2n Kr.. 2 frt. a
¦keres 3 írt. Kr. ért, c^omapolas itesen küldetik meir. f"A Mítriaüe\'li .minr ceppek i- M.-inazelH UMnwkiicmtilk!" -/.,.-r..lt..-iir>\'<\'v-v\'1at... auyaKait ¦ nsk összclí-tele. uiin.len hatmílít»*:utltilbati f.-lvic .
\' K Káriaielli SjomorcHppta ét feUriuem «aphatok
Nagy-Eanizsa: Práger Béla és Bellis Jóisef gyógyBterésE uraknál. Baboesa : llia* yógyszvrési árnál. Koha Sándor;Kyógy*zerész urnái. Matcxali : Kőrös Victor gyógyszerész ornil. Olonitz: Bölcs Béla ygógys»?rész urnái Szent-Gothárd: Tomcsáni Leopold gyógytze-, rész urnái.
Szecskavâgô.
Lóhere tokJászoló
Cséplőgép.
CRAEPEL HUGÓ
GŐzmozgony.
CÉPGYÁROS
MARSHALL SONS & C0fiP L™
VEZÉRÖCYNÖKE
YM KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTÉ N V., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(EZELŐTT BROCLE JÓZSEF-FÉLE G Y i R).
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Triezzr) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén legojabb - rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú kétvasú ekéiig, csöves tengeri darálók-, kukoricza morzsolok-, szecskavágók-, répavágókat, továbbá lóhére-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlŐTnalmok és 7nalombere?idezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztitek\' (Enrekn), tarárok, malom trieurok, Tiengerszékek, lisztosztályozó íten-: gere^ felhordok, dara tisztítógépek és inalom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett
Lisztosztályoző henger.
ELVÁLLAL
mindennemű malom, felszereléseket bármily erőhajtásra.
FükaszaJógdp.
«-~@í Árjegyzékek bérmentve küldetnek, f^—^
Malomtriei
SZERSZÁMGÉPEK, *
szerszámok és eszközök gépészek, kovácsok és lakatosok számúra.
Szénagyüjtő.
Gepolaj.
RépavAgó.
Őrlőmalom.
Sorvetögép.
HUSZO.VKILENCZKDÍK ÉVFOLYAM
Z a\'lA I K ö Z L Ö N T
MAJOS iT-é»
MARSIT1
Gr YÓGYFOH I i AS,
„MAGYAR SELTERS
Vegye\'.tmezTt a budapesti m. tír. egj-el«uien. Srt-r-vc*-\'-* rervt i-z^tit*]-, kfvós szabad, de gaidag, feli..-tCKtt izeninvtariairoa ki»-«16 batá*unsk birocj-nlt, kiilGn len tUíló\'hánCal lunkofil, ahol a izab*draéijsav csekélyebb jeleolte u>egá*ja a beteget a ttroa, söt »raze-l elmés Íig-tAsi61, étien)>rn a faiig kötőitazénsaT ürazdag a kryOtfyhatisu aJbttrs«Z«knek a beteg, tonránzekr* való gj\'urs cl biztos fe\'.vrte\'é: eszWli. Ezvn lulajdomaa-frtnak köszönheti a .M.*rgit-ío\'r>ii azoo k.val- élűmét Is. hogy a h I fzabadizéa«avtart-l..ii1 ¦ *o rröirhh aivá-1
ár nem alkalmazhatók, a Margit-f-<rrii itt is * iegjoLb b-tís mellett folytul) használtatik.
A tUdú\'bcteurclí kíimalÜuí g\\ógyin\'ézeteib..i . kítl5i!Ö*en a [• . Uioc-totia\'b GorlxT-dofl l.iiti * Margít-vii otthoi»Msá váli. - Orvosi tekintélyeid F...rlap*st*c : Dr. BorAnyl, Dr. G> blmrdt, Dr. SavratlI, Dr. Potfr, Dr. KsMlj, Jör. B«ri>ás; Béc- ru: Dr. Kamberre^, Dr. Du-Hchek, síb » legjobb eredmécvnye! aikainiazzat » léjjrzo*, t-rnéaztő. 6« hugyazorvok kllabv
5 IW i il t i V Ó Y i I I
pra*«-rYMt:v-L7«jr,jHzernek bíronj uit IrxKözflf 1> Trieszt-, E\'.nme- é» luz&iikban zKOI.Kiíl nt-cbt-teRcdéa ellen
borral használva a legegészségesebb ital !
Édeskuty L.
Kizárólagos főraktár
««. tm kri aaori. k. n.l». aava»j-v::- = :;.:!iií-\'; ,
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, faszerkereskedésben és vjjndéglcben.
I
Uri
: 3 3
itis
es ?!* Sí ?:
jpí sE* ¦**¦ ft-3 a^ic-ff
3 IS
!ful"-í-"IIa ?f 113
s sr p
i i*
Jas I" S
Hilf !i,^RÍ ili
i « B itisi *P
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Franczis
Dom MAGUELONSE, prior
Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOG VIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
: 4/M/Vr ÉREU : Brüssel ISSO, London 1834 A \'.: r~ tílüatítéaek
Faitaiaiutott |0"T9 ik eve= boursaüd pítteb
az IO / «3 prior aitai.
¦ A főtisztelendő beaedekrendi atyák fogri-rjénck basznilata, naj-ookint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza éa gyógyitja a
rak odvaaaágat melyeknek fehérséget éa ilárdságot kölcsönöz, a mi-iinvilxn a fogbust rositi s teljesen egéazeégtssMÍ változtatja.
¦ Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, Ina őket ezen regi ea praetictu kéazittitények\' il-ydmeztetjük. meiy.-k a legjobb gyógy-rt a fogfájá" ullriu egyedüli óvezért kejpeziK. *
tu atfzlssiuís\'.: 1ü; íj: OCf^llílŰ "¦« * IM. nt tr*i-í( Sri VíirrurjBOk OLU Jin Boxszavx
Felszólítás!
Knobloch Franczíska szül. Bín.lerczipőárukereskedÖ neje. ki évekkel ezelőt Zágrábban, PécaPtt és legutóbb itt Nacy-KaDtwáo tartózkodik, ezennel felszólitta tik. hopy egy ígeo fontos ügyben Dr BüchseTerencr ügyvéd urnái Krumniau Cseburszágban jelentkezzék. j 3894
t0F~ 20 év óta ismert
B E R GERféla orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekin éiyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczia-ország, Kémetország, Hollandban, Scbveiczban, Korainban et\'ui. már tiz év óta íéoyfs sikerrel h*8zn<iltatik. 3270 12 —12
mmaennemü t>örK:xít.e^«3li-;
niiut Szinte az arezbör iniiidenlelf tisztátalanságai ellen kuíöcö-ieü aa rüb, az idült ea pikkely sömör ellen, a kosz, a aöroőr r^psdvény, a f«j éa szakái ellen, a Bzepl\'i. májtolt, ugyuevezett rezes orr, a fae;ydag, « lábizzadás, a gyermekek valamennyi külaú [ejbetegaégei elleu. Ezenfelül miodeD-kinek mint a búrt tiaztitó moadóazer ajánlutik.
Ára dardbonbiüt husuiilatl utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féie kátrány szappan 40°/0-a tömény fakitrányt tartaimüz, íelattébo gondosan vao kéazi\'.ve a lényegesen küldnbösó a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, tn*r: e7-n szappan 35°/0 gllczerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres. —
5
=E
100 riiárka
biztosíttatik minden tüdőbajos embernek, a ki a világhírű
Maltosa-féle praeparát
hasznalata által föt nem épül. Köhögés, rekedtség, asthma, tüdő- és légzési kattarh, einyálkásodás stb. már néhány napi haszoála\' után meg&zünnek, s már szazaknál ered-méojnjel használtatott. — A Maí-ti\'Sa nem valami titkos szer. hanem malátának kukoriczáv..lÍ vegyítéséből készül. — Bizonyítványok a legnagyobb tekintélyektől megtekintésre bárkinek rendelkezésre állanak. Ára 3 üvegnek ládával együtt 3 frt, 6 üvegoek !3 frt, 12 üvegnek 9 forint.
Albert Zenkner, a Maltosa-prae-parát feltalálója Berlin (26). 3895
llégrl hírneves kéufurdö
ORVÁTORSZÁGBAW
Villi Ír I? S-l
cx>. co
ISI
íarasfl-Toiczáii
vasúti- és távirda-állomás.
a zagorai vasathoz (Zágráb és CsáKtorny*.)
45* R. forró forrás, a kén és iszap fölülmúlhatván hatású, reumánál, csuzuál, szervbajoknál, női betegségeknél, valamint Siphüis és skropális bajoknál stb. Ivó kura, mely máj-és bélbajoknál, villaoyozás, massage cura intézet a legnagyobb kényelemmel.
Orvosi fölvilágositássa! szolgál dr. Longhioo E. fürdóorroi.
Értesítéseket ingyen és bérmentve küld széjjel a furdőigazgatóság. ,8it
9435 m. 1890.
Zilavárruegje alispánjától.
Pályázat.
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrányaszapparl
kérendő s ügyelni kell azőídcsomaoglásra. számos okmánnyal kjtüntsttetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883-ban.
Egyediili lielyettes a bel- és külföld részére ¦
A. HELL ímy Troppau
itagy-KanixsÜn Präger Béla gyágyazarésznél.
t saeabizáSBk és todaksze-dásak It kSIdezdik.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
>Q\\Uí.f.O • JKJ\'iOO-t-SPSZP • t..f\'- ¦¦
Az 1889. Párisi világ klállltáNon arany érem 3743 niel kKQutetve.
xxxxxxxxxxxxxx
Keresünk
bármily állású tisztességes egyéneket, kik törvényesen kiállítóit rész-letiven sorsjegy eiárusitással foglalkozni akarnak. A sorsjegyek saját pénztárunkban maradnak és bármely perezben megtekiothetök. Üzletünk már 25 év óta a legsolidabb utón vezettetik. Elárusítók a lebetö legnagyobb provisíót, esetleg havi fizetést adunk Ajánlatok a Coman-dit czimü Bankház társasághoz, Dirnfeld testvérekhez intézendők. Budapest, Fürdö-utcza 4. 3896
Zalavármegye területén üresedésbe jött 400 frt évi fizetéssel, 100 frt uti, 100 frt lakpénz éa 4 frt 80 kr irodai átalánynyal javadalmazott pacsai járási utbiztosi állomásra pályázat hirdettetik. \' (,
fTnnek folytán az emiitett állomásra pályázni kívánók feihivatDak, hogy a katonai kötelezettsége teljesítését, továbbá irás és nyelvismereteiket, szakképzettségüket, eddigi foglalkozásukat, valamint életkorukat és testalkatuk egészséges voltát igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat
í. évi májas hó 31-ig
a mennyiben szolgálatban vannak, előljáró hatóságuk utján, különben pedig közvetlenül Zalavármegye főispánja Svas-tits Benó ur ő méltóságához intézve alulírotthoz mutassák be; megjegyeztetvén, hogy az említett állás betöltésénél a kitzolgált s igazolványnyal ellátott altisztek az 1873. évi II-ik t. ez. értelmében lehefcáleg előnyben részesittetnek.
A\'végleges kinevezésnek egyik feltételét képezi az állami utmesterek részére előirt képességi vizsgának egy év alatti letétele.
Azon tárgyak iránt, melyekből ezen vizsga leteendő a zalamegyei m. kir. áŰamépitészeti hivatalnál tájékozás szerezhető.
Zala-Egerazegen, 1890. május hó 9-ón.
3904
Gsertáa Károly s, k.
Zalavármegye alispánja.
Wajdita József kSnyrnvomdijiból Nagr-^uixtaa.
VÁGY-KANIZSA. 1890 májas 24-éit.
Ki ö f I z et e * i Ar:
Egyes *?zam 10 kr
"Hl K.l> K-T tíK*,.
5 li i sit-os ]) lítscrb^n 7, tná-nd
6 * mi.dei. W.^l.j »«reu -í
NYiLTTÉRBfcN
:i -rt.tmiííut !0 kt\'ári-v,-t • . Kinc-Urj lil-lék ir.jnd.-ii -hír\'riés-ri 3\'1 kr\'titetriidí
9fJ_májns 24-én. / ai-iR^m x Hnszonj
ZALAI lÖZlflHÍ.
Haszoijkllenczedtj évfolyam
J- j A nagy kanizsai „Kereskedflroi Iparbaiik", a „n.-kanizsai Önkéntes tüzoÍtÓ-egyi€í", a nagy-kanizsai kisdédueveíő egyesület*,-.nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tanintézete", a .soproui kereskedelmi iparkamara" . » >¦"\' \\. nyának hivatalos lapja. ./
A láp arellyfni részét ifl-tS kö;
lemérry*k * -z rke zt^séghez anyagi rést*5: illető" köz\'emények pr-díga kiflii I,ivjttarS\'>< bérmezt-v*
levelik ; - uak r\\.
Kéz.rátok vissza nem küldetnek
nagy-kanizsai külválasztmá-
HETHKKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy kanizsai .Szegények táp-intézete" köréből.
Pénztár- és-vagyon-kimutatás. Bevételek: frt kr Pénztárkészlet 1888—89
évről ...... 39 10
Báró Hornig Károly megyés püspöiL-^Jápitási
Összege ¦ f • ¦ • * 5^ -Nagy kanizs&i\'bkarékpénz-
tár 2-od évi segélye . 50 *-?-Dél-zalai takarékpénztár
2-\'>á évj segélye"* . 50 —
Xisy-Kacizsa. város.2-od
év: segélye . . . . 100 — Tágsági -dijakból . . . 432 50 W\'oüím-íi IjajosruVadománya 20 — Baci Károly (Budapest)
:;iion»ánya . . \' . - "-0 Kisebb adományok . \' . 22 IVrsctv-gyűjtés. .. . . 79 75 Kamatok . . . . . 111 96 Elárusított élelmiszerekért 46 15 1994 ebéd-bárcza után a
10 kr....... 991 40
5154 eladatott tápjegy
(beadatott 2080) á 10 kr 215 40 1436 26
Kiadások: frt kr
Kiszolgált 4266 ebéd-adagért á 18 kr . . .\' 767 88
Beruházás (különféle felsze-¦ reléseSt) ¦..... 88 56
Nyomtatványok, és hason-
nemüek í-*". . . . 41 20
Tiszteletdíj és egyéb kiadások " . . - . 41 -
Kezelési költségek . . 32 16
Cselédbér, .* . . . . 30 50
S.:otga éri fizetése* . . 25 —
F.aálfaláijy a-vendéglősnek
1889—90 ki idényre . 2.0 —
Beiét a kereskedelmi és
ip.irbanRba .... 16! 15
Betét a iiagy-kauizsaíMa-
karék\'pénziáiba . . . 192 31
Pénztári egyenleg . - . 36 50 1436 2*6
100 —
2125 15
581 65
Vagy on-á f 1 ap o t Pénztár-készlet . ... ,5% os magy. papirjára-| dék névértéke . . . Betét a nagy-kanizsai ke
resk. és iparbanknál Betét a nagy-kanizsai ta karékpénztárnál . . .
Összesen : . 2843 30 A .Szegények tápintézete" elnöksége által előterjesztett fenti kimutatást a mai napon a könyvekkel és egyéb bizonyítékokkal tételenként összthasonlítottuk, megvizsgáltuk és" azt teljesen rendben találtuk.
Nagy-Kanizsa; 1890. május hó 11 ón.
A számvizsgáló bizottság :
frt kr \'• rendkívülit képes létre hozni. Mint 36 50Ugyike a legifjabb, de nem utolsó, ]gazd»g terményeinek tuljökasága ál-" tal, melyet áldott íöldje előteremt, különleges szokásaibán, művészet- és tudományban, politikailag tapasztalt és k4pzett bölcs államférfiak által vezetett művelt nemzete Europáuak, képes volt ezen aránylag kicsiny, de vállalkozó szellemű nép a világ legnagyobb fokú tiszteletét és becsülé sé\\ megnyerni és büszke lehet reá. hogy ma már — saját ereje által Ja nagyhatalmak tanácsában nem kis szerepet játszik, figy ilyen nemzetről mondhatjuk: .Xoblesse obiige.* De jótékonyság tekintetében is első sorban találjuk ezen nemzetet. Budapesten és az ország minden nagyobb városában régidÓ óta létez-I nek külÖ"féle jótékonyczélu intéze-
inm Bofeár s. t. Biaa Lajos s. t üiifisr nu Elei s. l Mai Henrit i í. | n&
A népkoryba mááodík \' idénye tek\',. melyek bármely más ország ha-1889. november 20-án kezdődött "és i so\'nczéla intézeteivel méltón veteked-f. évi márczius 3l-én zárult, tehátjJetnek; fürdőhelyek, források és 132 napon osztá át jótéteményét. A gyógy katak nem ritkák .az ország
kiszolgált ebéd-adagok napi átlaga 32, de az étkezőké legalább is 4-0-re tehető. A kitálalt 4266 adagból csakis 1994 volt fizetései^\' 2080 adag egyletek, a város,és magánosok által vásárolt táp/egy, 192" adag pedig alapitói utalványok ellen szolgáltatott ki és igy" 2272 ebédhez a közjótékonyság utján jutottak a szegények, isten áldása legyen e ne . mesczélu intézményen!
Fölhívás
a gyógyulást kereső emberiség ¦ er-j dekében.
A lovagias és nemes magyar nép mindeukoT kész volt közérdekű vállalatokat elősegíteni, kiváltképen ha
belsejében, csak a magyar-horvát tengerpart nem képes üyeut, a művészet v által szervezett éghajlati gyógyhelyet fólmutatui, daczára, hogy a kék Adria gyönyörű partjai, de külöuösen a Quaruero festői környéke mint ezen czélra teremtve látszik. Mindenekelőtt a természet arról" gondoskodott, hogy p. o. Crkvenicében, a gyorsan fölvirágzott Fiume kereskedelmi város közelében egy ilyen hely létezik — de ez egy nyers gyémánt, mely még művészi befoglalást és finomabb csiszolást Igényel.
Minden természeti előny meg van, hogy ezen ép említett gyönyörű fekvésű tengerparti falucskát a magyar-horvát tengerpart fényes gyön
ugyan költséges, de nemes és czéi-szerü müvet létre lehetne hozni ; mert szükséges volna -^gy minden kényelemnek megfelelő L igyház, egy elegáns szálloda, fürdöházNa fürdővendégek részére és egy kiterjedt liget a kertészet legujabb^szabályai szerint. Vállalkozók részére ennek keresztülvitele kétségbevonhatlan értékű volna, s hogy Üzletileg beszéljünk, bizonyára fényesen .jövedelmezne*, mert már is sokan fölkeresik ezen még kevéssé Jsmert gyógyhelyet, nem\' tekintvén\'a még most egyszerű berendezéseket, kik igen előnyös ítéletet adnak az ottani tengeri fürdők és-a levegő gyógytiatásáról. .
Bizalommal folyamodnak tehát a magyar nemesség és a gazdag töke-pénzesek h azaö a ss ágához . egy társaság ámítása érdekében, mely -teljes eróve-JS\'ezen nemes müvet, melynek keresztülvitele érdekében már elő-, munkálatok készíttettek és egy magas védnök is megnyeretett, munkába venné, a szenvedő emberiség részére Magyar- és Horvátországban egy menhelyet teremtene, hol hazai levegő, jár és a gyógyulást keresÓ hazai vendégek, kiket ezen esetben már nem lehet idegeneknek nevezni, saját hazájukban egy gyógyhely jótétében részesülhetnének, mely a jóságos természet által oly pazarul minden szépséggel és kellemes, egészséges éghajlattal van megáldva.
Adja Isten, hogy ezen . kevés egyszerű szavak nemes és emberszerető szivekben viszhangra találjanak !
Volosca Fiume mellett, 1889. deezember 31.
Lovag MAY ERSBACH E.
hazafias czéljuk volt. A legújabb ígyévé^átalakithatnók, csak a szttk-időben is mutatta Fiume nagyszerű j séges ^éüzforrás hiányzik. A külön-tíikőtójénok építésénél, mely vete-jben épen nem szegény Horvátor-kedhfiik bármely legnagyobb teii-j szágbau ugy látszik: lehetetlenség a gcrparli város kikötőjével, hogy [kellő tökét összehozni, hogy egy
Megyei alispáni jelentós.
(Folytatás.)
A tanko\'.elesek vallásuk szerint kö vetkező áttekintést nyújtják: Római kath. 60G.33, görög kath. 32, helvét hitv. 2069,
ágostai hitv. 1438, izraelita hitv. 29G8.
Nemzetiség szerint volt köztük: magyar 50846, német 739, vend 341G, horvát 12145,
A tankötelesek az utolsó 5 év alatt 599l-e) szaporodtak. A tankötelesekre vonatkozó adatok gyűjtése most is családi összeírás és az 1885. évi 7040. számú magas rendeletekben foglaltakhoz képest anyakönyvi igazolás alapján volteszköz-lendő.
Ezen tankötelesek közül iskolázott 54261.
Elemi iskolába járt 22018 hu. 20956 leány.
Ismétlő iskolába járt 5429\'fiu, 4736 leány Felső népiskolába „ 77 _ 111 „ Polgári iskolába „ 493 „ 56 „ Közép iskolába „ -,.385 „ — —
összesen ,28402 fiu, 25859 leány*
A tankötelesek számának szaporodásához képest az iskolázás általában kedvező arányt tüntet fel.
Az utolsó 5 év alatt az iskolázok létszáma következő fokozatot tünteti fel.\'
1883/, tanévben 61155 tanköteles közül iskolázott 48187, 188*7\'; tanévben 66272 tanköteles közül iskolázott. 53254. iSS\'/s tanévben 67146 tanköteles közül iskolázott 542G1-.
Az egyes csoportokat illetőleg kevéssé kielégítő a 13^r-15 éves leányok iskoláztatása
Általában az ismétlő iskolázás keresztülvitele főleg az iskolailag csatlakozó községeknél mégmindig igen sok akadályba ütközik, részint mert az ismétlő iskola fontossága s az élettel összefüggő gyakpr^ lati hatása iránti - érzék még nincs kellően meggyökerezve; részint mivel sok iskolaszék az ismétlő tankötelesek igazolatlan mulasztásaival nagyon is enyhén bánik el.
Kívánatos tehát, hogy az ismétlő iskolázás keresztülvitelének s elenőrzésének e, az erre hivatott összes té-
nyezők közreműködésével a köztudatba mii.dinkább átmenjen s az intensivefejlödő mindennapi oktatással kellő kölcsönhatásba hozassék.
Az iskolázok vallásuk szerint a kö-
i vetkező arányokat tüntetik felv római
\'kath. 48578, "görög kath. 9, helvét hi\'v.
11772, ágostai hitv. 1219, izraelita hitv.
[ 2683.
j - Nemzetiség szerint volt köztük: ma-rgyar 42085, német 703. vend 2776, hor-ál8697.
T ír-iz a.
Juliska.
" Iria: MÉSZÁROS SÁNDOR.
ituvjj >ny iiiis S nyomornak képe, Auya, lány suíctig, nir, kB iyt-"l ttM Kóténje. F«lu dol j* baa^zik. kóty»-v-ivc ké«zitl, Bútort, fiukat Yrooi a bazhos iti-ln gytll. Psréfc a dob, bangáik -. Vi ad tobbei Mi-uit")\' i-lt,*ll: ezret aook erte. Uútort vacikot bordát; ea a raene cége — A lanr menojai-iohj- lei\', kerek hiroón bét re
SienU-ajék háza ki vao Tilr.gitva, Meaise k\'augafitik a mícies. világa. \' , -ltoka alá rakja ^muzsika a tiutát, r \\
VOlegíny, menníaisszoDy váltogatja jiirjit.
— üyere párom, rakjuk a bokisót kelti 0 ¦ Lg)nit járvaa ti-JCíct, két ilj^in zos bíucmü.
\'^"l-R^ybé rad ktiL*, hullik verejtéke.
— Mi 11 énrubintom? bTőuoj van a íiemedbe
— Se löfüdj a kSnynyel, láttad te azt t&bb-
Magamért,\'Mttl«mért n« panaixold azt föl. K\'fldtii, •zegí-tiy Toltam, a kexed urri t*+t, A küaiíjvm pxtakjH CrörnSmb ? telt meg
m" - kéredzett Nagy J^nu*,
-i.Uíje, s&drágJM cninoroi, haizároc
k-nve-fef.ve, htgyi, mint nindelyszíg
Ht^Cú ttkintet, lükteti uiv *ér*, -Árulja oen kejwel m-gy táoczra estére. JM«rnteiy komij» örflj ,t ünnepnsk,
r"n? haz a^nyawwmrt, holló két köny [ira, -
— Ae bit a há»égnek, a malukoak ara ?
— János, :.e sz.ilj, ne stólj. rcegl>asád a -/.\\
— Uudok a Biegi\'^uy nép, ugy-e hölgyem
(kincsem.
Öt hónapot várni, mint éu, ily szegényért, Uondolainsk is sok ; gazdag jött a liuyért!
KjtVlt üt az ó>a, a legény hallgatja, Léi-gxetet venni j»-t kí az udr&rra Kísértet f.í.ÜK zaklatja a lelkét\', Bltemetett boltját, —\' felkölti Jiz^relmít Ölti kapufélfát, homloka nyugstik rajt, Érxelem x.aklatva, igetí kunyt bullajt. 110r:0uét sajgú szív dOugtrti erSaell, Ktvk:c-a futó vér faflmpülyüg mérgesen.
Kapja f«iét farú! mintha ülést é.me, Síilaj^ vig<atasi>an megk 1 szívverése. . : Szem foltltt s\'-mr.ldőn ráuezot simít liMHa, Móni, fid u arcz tfloik, két arcain mosoly [vau.
Az Ököl is táíül. tiklik görcs, erő rajt, \' Fi-lnyiiik * két ajk, ttalk\'kal boc-ájt sóhajt Sóhaj után hang,kél, mormogás kacsajt; ír !
! — Itt a lelkt-m kell-e, egy kis gazdaságéi\' ? Sövény keritéabSl lécte* keritéi lett,
j Náotewjü házból, cserepes hás, telkek.
; Mac»ka, kutya, kordé, talicaka, seprünyél,
I Nekem is v»n, kell-e, ló, ökör joszágér1 ?
[Kutya vilig. mondom, ur lehet •szegényből,
j Szívet rágó dmsiis kiáltott h6séghSl.
, FeoylS cillagt^oger weoássíért c*iUog, Hfiscgért hUtietixég rak a itivre foltot. Hajrá. diDOO-dánom, ngr»Ij kapufétfa, Husrár ngy S\'-m birott életcdhen tánezra, C>5rgó kilincs, nagy kulcs, fakiliocs királya. Bolond világ, ieljő rap a* éjszakára. Szentesy megcsallak, éa is leszek boldog, Ha mcgcsiltak, se baj, bozok hercsegaaszoovt. Minek a izir ? Nem kell, pénzzé teizem Pe»t«n Drága jószág nem kell. negtnarad a testem. Azután agy járom a széles világot, Sarkantyns csizmámmal egy-egy szivrtf hágok. Hej-haj, égi csillag, kapafa, taiodelyszeg, Kocsi, 6kCr, és ló — ara aaerelemuek!
Hfgfdil hangzik beüt, Ühra-get a nagy bőgő, Eredj be cs»k János, foliik a keringő. KcriügS^ keiiűgö, egy tiuczot egy csókért, Kgy oókot a tánczért, eletet a táuczért
— Juliska, Juliska lelkem foglalatja. Elvibet egy. tinezra Szentesy komája
Szentisy kiddlt már, öröm, lincz meggyőzte. Szilaj kedvvel ja-ja tovább a menyecske Földet nem *r lába, Ját>o« ki rlSpiti Szilaion — hujjázva ; .férj ürömmel nézi. Sin.a! a menyecske, legény karja zárni, SŐhaj tn«"-2\' 5 szóv&l röpUl tiiz ajkárai,
— Juliskám, rahintom, be epedtem érted, Meghoztam a szivet hibátlanul néked.
Egy ölelés, egy csók, ha egyéb díj uiíicaen, Kezed; szived helyett —elég less az kincewa.
A szív nagyot dobbin, (Ízi a vért szerte, Fojtott sóhajtátt&l tágnl Jínos keble. Mintha görcs ragadná, izmokkal t-lt karját. Ölel szenvedélyiyel s bocsájtja sóhaját. Pirnl a mennyitsszony, majd válik balványnyá, Majd változik egy fájdalmas jajjá.
öleli a két kar, csókolja a két ajk, Ott van, ott az ajkán a halálos harmat. Vér, vér, píros vérc«epp, ölelés, csók adta, Halál dijit vette sikoltó sóhajba.
A nö földre omlik, János tántorogva Kilép a szabadba, mormogva, dadjgv^. Utczán égre pillant, két karját feltartja.
— Ott megy, ott a lelke És ered futásba. Lélek, megállj, megállj, megsugom titkomat. E titoknak ára, megiásd égb^en mi na/y. Hűség hG szivet ér, csalódás egy pokolt. Kicsalt, az égbe fent mi less? tudod mi? folt! Megállj, hallod? megállj! Ne, .vedd péusül
[tzivfcm,
Szereted a kincset ennél nincs egyebem. A becsület arás ur lehet sz^gúnybó!. Szivet rágó macska, kiáltott hűségből.
Az éji sötőiben nagy zuhanás hangzik. Vize a folyónak bugyborékol, habzik. Etelt futott János, Ott találta\' sirjit; Szegény Ott találta minden boldogságát.
A teremtés végén.
Már öt hosszú napon munkált az Ur-Nfc M-gteremtve mindent oda fenn, és itt lenn, S atentségei szemével áttekintvén mtiréa Ugy tudott örflloi tökéletességén. — Az lehet, tt, biüzen szabidon mankála. Még titkos tanácsos fdltövin nem álla. Majd egé<z vi:láruan paradicsom kertbe Benyitott, hogy térjen pihenőre . csendbe Hit mibe botlik megfira Ihatlan Iába? Kgy halom potyadék anyagba . gytirmába. A c ¦ u s z ó m as z é k na k k imi utazgatása Csúf munka li betett s volt nagy igszsága. Ha félre dobott sok formátlan anyagot. Se b«j, ha nem ;át is elevenen napot. Azutáu li feküdt, de t.em jött az itom Töprengett . . Tiinid í:t magával magában. Talixrfkfusága meg nem engedhette, Ebjába, hogy annyi anyaga elveszne, S mieiótt éj leplét rózsás ujjaival Félre vonta volna a mosolygó hajnal Reggeli imáját se végezTe — sflbten Uj mankáboa látott amus,y isten««tn. A mi még itt amott a sokféle állat Gyurmáibol maradt, az már mind Ott mrllott A legfenségesebb ma véss tenyerében 8 ember alakot nyert a pép hevenyéhen. Keserves munka volt, maga sem hitt abba. Hogy torokgyik nélkül ébred vasárnapra. De még heted napra sem maradt njngalma. Nagy bölcsességével ugy vígig gondolta, Hogyha a sokféle ind a lat-természet , Mily amaz alakba bele dagasztva lett, Egy a másik fölött idényt követelne Szép uj világára de nagy kár, vész esne Ám egy prflsasentésre — s egésaaégére vált, Aggodalma nyomban kételyitSl megvált, iteti milito évet Átlátó hatalma Egy kivlgaaztaló eszmét talált vaia. S aztán »iót se szólva ea mibÓl eredett
Fogta szerszámait s itt hagyta a földet.
Talán nem csalódom én, mikor azt\' hissem, Hogy ez eszmétől nyert nymtot, a jó Isten : Mert a csúszómászók gyurmaiból ragadt Emoeri alakra legtöbb dirib-d\'arab \'Ez leeod uralgó, — s gyöngy élet folyik i [majd,
: Még a „Szétbal\' kas is ereszt „m a-j [melák- rajt.
GUOT.I GYULA.
Esküvőre.
Édes remény dagasztja kebletek: Lesztek-e majd. lesztek e boldogok ? Jártok-e majd viruló rózsák közt, Eser átok lesz-e vagy sorsotok? . . . Xe féljetek! Nyílik r-">z*a elég. Az örömbea lesz majdan részetek. Zajongó vész, — s áldásos béke közt Uukál, s hala! felváltva éltetek. Jólét, S öröm! de lesz ám bánat >*¦!. Párosával mit el nem viseltek? . . Áldás, de hó s szerencse kisérjen K!tka hu közt - a sírig bennet-k.
SQ/MLYÓTÖV1.
Üdvözlet.
Üdvözöllek szép faiam határa I Üdvösöllek te bájos vidék 1 Egy teljes évnek fáradalmára Pihenai Ím meev-haaa jövék.
Obi mi régen vártam en e perczet, Dalommal mi régen kési valék; Határodnál elmondani e verset Tudja isten.....képea nem vslék.
Ob, de tndom,.hogy majd széperdSdb.\'i Ha madárdal bájlón settg felém, Mélyen andalogva séta köabeu Dalommal majd Üdvözöllek én.
Ciprus.
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 24-én.
köz
kell tensí, váljon kívánatosnak tartja e, hogy ezen vélemény alapján az illetőt felvegyék a tényleges katonai szolgálatba. A pótvizsgának pedig tárgyai mindazok a katonai és műszaki tantárgyak, melyek annak a badapródiskolának tanterve sze rint vannak előírva, amelyek megfelelnek a folyamodé fegyvernemének.
hírek.
— Boldog és vidám Pünkösdi ünneplést kívánunk *
— etób védekezést fejtettek ki a szőlőtulajdonosok a lefolyt héten szőleik-ben a peronospora ellen. Minden tehetősb öntöző gépet vásárolt, míg némelyek ösz-szeállva ketten-hárman szerezték be. Vol tak kik egyszerű kannával öntöztek gá-liczkő és sodavizes keveréket. Szakértők még korainak tartották az öntözést s Pünkösd utánra halasztották. Csupán a kadarka faj van megtámadva s erre egy öreg virághegyi azölőmnnkás azt jegyezte meg, hogy gyermekkora óta hasonló bán-talomban szenvedett a kadarka faj évente kisebb-uagyobD mértékben.
— Aradon, mint már említettük, augusztus 2 án nyitja meg Baross Gábor kereskedelemügyi mioiszter az „Alföldi és
ji. , dél magyarországi általános kiéllitás"-tme-
E vármegye népoktatásügyének sze-. lyet Aradváros és megye védnöksége alatt :yi s dófegi fejlettségét, másrészt ugy a a két törvényhatóság,.az ipartestület, ke--*-» (reskedelmi kamara és gazdasági egylet kiküldötteiből alakult bizottság rendez az aradi és temesvári kereskedelmi és ipar kamrák testületének bevonásával. A kiállítás külön e czélra emelt épületekben lesz elhelyezve s egyikéül Ígérkezik a nagyobb regionális kiállításoknak. Lesz iparcsarnoka, mezőgazdasági, gépcsarnoka, borászati, erdészeti, méhészeti pavillonja stb. Összesen tizenhét épületből fog állani a kiállítás telepe, melyet villamos fénynyel világítanak meg esténkint ÁHatkiállitása lóveraenyoyel és állatvásárral lesz összekapcsolva. Borkiállításán a fillokszera által veszélyeztetett hírneves aradhegyaljai borok gazdag gyűjteménye mutattatik be. Lesz régészeti és művészeti tárgyak és szabadságharczi ereklyék kiállítása is. Ez utóbbi az egész országra kiterjed. A kiállítás iránt nagy érdeklődés mutatkozik a az előjelek után ítélve, igen sikerült le3z az. A kiállitással kapcsolatban sorsjáték is rendeztetik, melynek 50 kros sorsjegyeivel 300 arany értékű főnyeremény s
A tanuláshoz szükséges könyvvel birt 49824 növendék; nem birt4437.
Iskolamulasztások büntetéséből befolyt 242 frt 94 kr. Ezen ősszegből ráfor dittatott:
1. Iskolai vagy népkönyvtárra . . . . . . 28 frt — kr.
2. Szegény tanulók segélyezésére ......29* frt 50 kr.
3. Taneszközök beszerzésére ......102 frt 04 kr.
4. Iskolai cz él okra tőkésit-tetett......83 frt 40 kr
Zala vármegye összes népoktatási tanintézeteinek száma — a kereskedelmi és iparos tanoncziskoláklól eltekintve.
415..
Jelleg szerint: a) állami 20 ségi 76, c) felekezeti 319.
Fokozatra nézve: a) elemi iskola 404. b) felsőbb népiskola 5, c) polgári is kola 6.
A jelleg és fokozat viszonyaihoz képest:
a) Az állami iskolák kőzüi 18 elemi 2 felsőbb népiskola.
b) A községiek közül 67 elemi, 3 felsőbb, 6 polgári iskola.
c) A felekezetiek közű! 259 római katholikus, 21 helvét, 19 ágostai, 20izra elita.
méh.......,- -.
nagyméltóságú közoktatásügyi kormány, valamint az iskola fentartó községek és hitközségek áldozatkészségét eléggé feltünteti egy piHantás Zalavármegye népiskoláinak háztartására az utolsó tanévben.
Az iskolák összes bevétele (pénz és pénzértékben) 383547 frt.
Ezen jövedelem származott, a) 972524 frt értékű ingat-
48315 frt.
1975 frt 88412 frt. 92428 frt 89729 frt
lan jövedelemből
b) 35815 frt tőke kamataiból ....
c) Tandíjból . .
d) Állami segélyből
e) Községi segélyből
f) Egyházi segélyből. 57740 frt.
g) Egyéb vegyes forrásokból ..... 9948 frt
(Folyt köv.)
T u d n i v a 1 i k. v :
— Körrendelet a postagalambok _ ügyében. Értesülvén arról, hogy az ország azonfelül sok értékes tárgyból álló nyere több helyén egyesek és egyesületek posta- mén? érhető el. A kiállítás alatt lesz az galambok tenyésztésével foglalkoziak; te- \'ipartestületek, a kereskedő Ujak országos kintve, hogy a po tagalambok háború\' kongreszusa, a méhészek nagygyűlése, esetén kiváló fontossággal birnak s így nagy lövészüonepély, kerékpárverseny, azok pontos nyilvántartása szükséges, fel- tornaünoepély, a gazdatisztek orsz. gyü-hívom a törvényhatóságot, hogy a ható- lése és az aradi tizenhárom .vértanú szob-sága alatti területén létező összes posta -\' ránakTelsplezése. Az a közínség, mely az galambokat — a katonai galambposta ál - idén a nyári szünidőt belföldi utazásra iomáaokon levők kivételével — irassa ösz-\' szánja, helyesen teszi, ha a marosparti sze s az összeírásból egy kimutatást ké j szép várost keresi fel, mely nagyvárosias szitsen, melyből kivehető legyen a tulaj- {jellegénél fogva alkalmas nagyobbszámu dooos neve 3 foglalkozása, a helység neve,\' idegent is kényelmesen ellátni. A zóna hol a galambok tartatnak, a postaga\'ambok igen megkönnyité az utazást s különösen szama, faja és repülési iránya. Ezen kimu- j annak, a ki hazánk délkeleti vidékét még tatás hozzám f. évi június 30 ig felterjesz-1 nem ismeri, nagyon ajánlatos az aradi ki-tendő. Budapest, 1890. május hó 10-én, a állítás meglátogatása. Szép vidéket, fejlő-miniszter helyett: Lu k ács György ál-, dőtt várost ismer meg s igaz magyar ven-
\' lamtitkár. j dégszeretetet fog élvezni ama város falai
— A postán szállított nyomtat- \\ között, mely márjtörténelmi nevezetességű vány-küldeményekre nézve jelenleg fenn-1 múltja miatt is érdemes arra, hogy min-álló dijfokozatot a kereskedelmi rainisz-^den magyar ember megismerje és rokon-ter í. é. május 15-ikétől kezdődő hatálylyal j szenvezzen vele.
akként módosította, hogy a keresztkötés — Heti biztosok e héten a Kisded-alatt feladott nyomtatvány-küldemény i nevelő Egyesület óvodáiban Scherz Selina 50 — 150 grammig 3 kr. dij alá fog esni. E| és Scherz Richardné választmányi tag ur-módositásazoban csak a magyar szent ko- nők.
rona területén feladott és ugyanide szóló I — A Csáktornyát állami tanitóké-nyom látványokra érvényes. A magyar pezdében a tanitóképesitési vizsgálatok szent korona területére nézve tehát a! június hó 17-ik és következő napjain tarnyomtatványok dijfokozata & fentirt naptól tahak. A kellően felszerelt folyamodványok a következő: 10 grammig 1 kr., 50i május hó végéig alulírotthoz küldendők grammig 2 kr., 150 grammig 3 kr., 250 Az intézet végzett növendékei 10 frt,- s grammig 5 kr., 500 grammig 10 kr., 1000 máshonan jövők 20 frt vizsgálati és 1 frt grammig 15 kr. oklevéldijat tartoznak a vizsgálat előtt le-
— A tartalékos tisztek ténylege-. fizetni. Csáktornyán, 1890. május 4. Samu eítése. A tartalékos tiszteknek a tényleges I József, igazgató, állományba való felvétele békeidőben csak\' kivételesen és a tényleges állományú tisztek kinevezésére vonatkozó minden felvétel teljesítése mellett, királyi engedélylye! történik. A felvétel iránti kérvények — mint a „Reicbswehr1\' jelenti a folyamodó hadkiegészítési parancsnokság útján a hadügyminisztériumhoz intézendők. A hadkiegészítő parancsnok azután a kérvényt a személyi kimutatás .és képzettségi lajstrom és véleményes jelentés kíséretében ter jeszti fel. Ha a kérvénynek hely adatik, a folyamodó mindenekelőtt több hónapig tartó csapatszolgálati próbára hivatlk be abhoz a fegyvernembeli csapattesthez, amelyhez a folyamodó tartozik, és pedig vagy állami költségen, vagy saját költségén. Ennek a gvakorlati próbaidőnek eltelte után a csapatparancsnok jelentést tesz a folyamodóról. Ebben a jelentésben feltün teti a folyamodó egyéni sajátságait, kato nai tehetségét és a gyakorlati csapatszol-gáiatban való alkalmazhatóságának fokát, tekintettel a gyakorlati szabályzat alkalmazásában elért megbízhatóságára, esetleg a lo vasszolgálatra ia. Végűi azt is ki
Ritka betegség. Egy német anyanyelvű egyén a mult héten ngybántal mákban beteg lett a betegsége közben teljesen elfeledte anyanyelvét 8 csak tört magyarsággal beszél. — Különben remény van felgyógyulásához, de, hogy németnyelven fog-e még beszélni ? arra az orvosok is kíváncsiak.
— Királyi Pál orsz. képviselő ur az alsó kraljeveczí Önk. tűzoltó-egylet tüzo) tószerelvényeinek beszerzésére szives volt 30 forintot küldeni. Fogadja a nemeskeblü képviselő ur e helyea is leghálásabb köszönetünket 1 Az alsó-kraíjeveczi tűzoltó-egylet elnöksége.
— Meghívó. A nagy-kanizsai VII ker. (kis-kanizsai) tantestület folyó évi június hó 1-én a kis-kanizsai .Nyires\' erdőben jó zenekar közreműködése mellett jótékonyczélu zártkörű tavaszi táncz mulatságot juniálíst mndez; ezzel egybe kapcsolva tartatik az óvoda zárünnepélye is, melyre kivül czimzett meghívottakat tisztelettel meghívja a rendezőség. — Beléptidij: személyjesy 50 kr, családjegy 1 frt. Kezdete d. u. 3 órakor. Feiülfize-
t*** köszönettel fogadtatnak és hirlapi-, tett apró hernyókat legalkamasabban ugy 2 nvuStnak. Je^ek előre válthatók: lehet pusztítani, ha a petróleumé egy per-la* nWf^attr_ ™JLtZ. .itm^-ilmetezŐ fecskendőből spritczeljük a nové-
a rendezőségnél és a vigalom alkalmával helyszínén a pénztárnál. A tiszta jövedelem egészen a kts-kanizsai óvoda javára fordittatik. Jó ételek és italok pontos kiszolgáltatásáról Halász vendéglős fog gondoskodni. Kedvezőtlen idő esetén a tánczvi-galom jun. 8-án fog megtartatni. Kocák a .Zöldfa\' előtti téren lesznek, melyek sze-mélyenkint 20 krjával fogják a közönséget a helyszínére szállítani. Az ut a kis-kaoizsai homok-komáromi utcza (templom mellett) végétől zászlókkal fog jeleztetoi.
— Ügyvédi kamara A zala-eger szegi ügyvédi kamara részéről közhírré tétetik, hogy Tóth Lajos volt nagy kanizsai üsyvéd Pámer Antal volt keszthelyi ügyvéd, elhalálozásuk folytán, Horváth Béla ügyvéd viszi lakos pedig saját kérelmére a kamara lajs\'romából kitöröltettek; Tóth Lajos ügyvédi irodája részére Frey-ler Adolf nagy-kanizsai ügyvéd, Pámer Antal ügyvédi irodája részére Lénárd Ernő keszthelyi ügyvéd neveztetett ki gondnokul; továbbá, hogy dr. Illés Samu Ügyvéd — Marczali székhelylyel — áramára lajstromába folytatólag felvétetett
-— A zalavári szentbeuedekreodi perjel kitüntetése. Keszthelyi tudósilónk közli velünk, hogy e hó 14-én ünnepélyesen adták át Apátiban Fussy Tamás szent-benedekrenü perjelnek a Ferencz József rendjelet. Az^ünnepélyre megjelent Zala-Apátiban Vaszary Kolozs pannonhalmi főapát a titkárjával, továbbá dr. Kisfaludy Árpád Béla egyetemi tanár, szt István társulati alelnök és Kiss János szL István társulati igazgató Budapestről stb. összesen körülbelül harnrinczan. A keresztet Vaszary főapát ékesszónok\'at közben tűzte fel a kitüntetett mellére. Fü\'ajy meghatottan mondott köszönetet a kít&gtetésért Egy órakor a kolostorban nagy ebéd volt, elyen több felköszöntőt mondtak az ün nepeltre.
— f Gyánzhir. Jótékonyságáról országszerte ismeretes alsó-domborui Hirsch-ler nagykereskedő házat mély gyász érte. amennyiben egyik jeles képzettségű, barátságos és szilárdjellemü család tagja, Hirschler Antal élete legszebb szakában elhunyt. A dicsőült magas műveltséggel párosult jőszivvel, hazánk és irodalmunkat egész lelkesültséggel szerette, minden humánus intézménynek hő pártolója volt. Temetése nagy részvéttel történt. A családi jelentést mély részvéttel közöjik,\' mely igy szól: Alulírottak fájdalommal megtört szívvel jelentik forrón szeretett fivérük, illetve sógoruk Hirscher Antal
k. nyug. földmivelésügyi miniszteri számtiszt urnák, a Koronás arany érdemkereszt birtokosának síb. életének 47-ik évében, folyó hó 18-án délután \'-^órakor, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 20 án délelőtt 10 órakor fognak az alsó domborui rőm. katb. sirkortben örök nyugalomra bejy_eztetni. Az engesztelő szentmise^dozalTie4^ó_hó 20 án délelőtt 9 órakor fog az AlsÖ-domborui plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Béke hamvaira! Alsó-Dom bora, 1890. május 18-án. alsó-domborui Zalán Lipót János, alsó-domborui Hirschler Miksa, Hirschler Jakab, Hirschler* Henrik, Hirschler Ödön fivérei. Löke Teréz szül. Hirschler, Szegő Fanny szül, Hirschler nővérei, alsó domborui Zalán Hermin szül. JíÖnigsberger, Hirschler Adél szül. Pressourger, Hirschler Hona szül. Freund, sógornői- LŐke Samu, Szegő Gyula sógo-
Hernyók. A gyümölcsfák az idén rendkívüli gyümölcstermést mutattak me gyeszerte, alig lehetne meghatározni a fajokat, melyek kevesebb \' termést mutatnak. Ámde a néhány év óta reudkivüli mérvben fellépő hernyók a legszebb reményeket is tönkre teszik s a fákat teljesen lekopas2tják. A szokásos tavaszi ber-nyóirtás, illetve hernyóféazek szedés kevés sikerrel jár, mert az idén már megfigyelé süiik szerint a hetedik bernyóínváziÓ pusztít. Legújabban egy igen apró, kzőrős hernyó milliói lepték el a fákat, melyek annál kevésbbé pusztíthatok, mivel igen aprók-s ha a fáról leesnek ,mint a pók, szálat eresztenek, s azon lÓbbálódznak mig a szellő más galyra viszi őket. Ez a hernyó
nyékre, mely esetben az egész fát el lehet árasztani egész petróleum harmattal. Az irtás e módja kevésbe is kerül, mert a permetezővel fecskendezett petróleum uem fecseg a főidre haszontalanul, hanem finom cseppekben a fa leveleken marad s igy kevés is megteszi a kiváut hatást. Permetező fecskendőket bármely diazmu árusnál be lehet olcsón szerezni.
minden egyes darab után újból, meg újból felhangzó tapsban és éljenzésben impözáa san nyilvánult _
— Kegyel r. h. Csáktornyán az áll. tanítóképezde tornacsarnokát építik. — A keszthelyi gymn. igazgatója Ur. Marány Gergely prem. tanár lett. — Muuchart Géza herczeg Eszterházy urad. mérnökét Pécs városi mérnökévé választotta. — Széntgyörgyvölgyén Preisz Ignác/ keres-—ri,~R*í.jiflv Victor benczés rendű \' kedot 3 álarezos egyén kirabolta. — Bak-t^ArTeles afchSogus a római arcadiai !sáo 6 ház leégett. - Feleki Miklós Zala-L^etCíaStOT^^ érkezett-j Egerszegen fényes sikerrel vendégszere a vidék őstörténetének tanulmányoz-isara, pult. -
no\'y befejezhesse Dr. Romer megkezdett \\ > - HazaI r. h A delegaho jun. 4 re ZaíamTgye őstörténetét, bírom ^^\\^^}^^XxJ;J7 Komiveá ***
tanulmányozta, Darnay Kálmán múzeumában a vidék őskori leírtéit mely elegendő adattal szolgált a vidékőstörténetére Majd a szent Ferencz szerzel 2 igen érdekes incunabulájáról késíitett jegyzeteket, melyek egyike 1325-ben íratott egy augusztinus szerzetes álul „A királyok életéről". 18-áu este utazott a fiatal tudós Tapolczára, hol valószínűleg ásatásokat fog esz közöltetni.
— Tirolt János ur az itteni Bazár épületében a mii korszaknak megfelelő fényes berendezésű kávéházát f. hó 24-én nyitja meg; erre vonatkozó bővebbet lapunk hirdetési rovatában.
— Tár.-as kirándulás lesz július 10—21 én Bécs-, Berlin- s Hamburgba. Zártkörű jellegét szigorúan megtartja a azért csak ajáolatok mellett vétetnek fel a réazCwnni akarók. U-dik osztályon a kirándulók személyenkiut 85 frtot fizetnek szállás és kalauzolással kapcsolato-an. E társas u\'azásban részt venni Óhajtók je lentkezbetnek lapunk szerkesz tőjén él is, aki a bővebb felvilágositásaal készségesen szolgál.
— Jégeső vonult keresztül május 2 l-én délután kelet felöl nyugat felé a ba-golyai éa szentgyörgy vári szőlőhegyeken, hoi különösen a III. hegyháton s a gabonákban nagy kárt tett.
— Halálozás. Lapunk inult számában emiitettük, hogy ifj. Istéf József apját védelmezve fejbe ütötte sógorát Berke czírka Lászlót valami ólmos buzogácynyal, ki is a szenvedett súlyos sérülés következtében f. hó 22 ére virradóra meghalt. A kir. törvényszék elrendelte a bonezoiást.
— OrszágoSTásárunk, mint iparosaink mondják, a leheiő leglanyhább volt, és csak a 6 kros bazárokat Ö/öulötték körül Igy aztán a vásári tolvajoknak ia rosszul ment a .gseft", mindössze két tol vajlási e-set fordult elő éa ezeket is ott nyomban nyakon csípte a rendőrség. A marha- és lóvásár azonban igen látogatott vol.
— Kinevezés. A nr. kir igazságügy-miniszter dr. Svasnu Géz* nagykanizsai kir. törvényszéki joggynkürnokot a nagy kanizsai kir. tövényszékhez aljegyzővé nevezte ki. Gratulálunk!
— Egy vidéki kereskedő vásárvasárnapján szállószobát vett egyik magyar utczai szállodában. Éjjel 180 frija, órája, s ruhaneműje eltűnt reggel vette észre s jelentést tett a városi kapitányságnál, ahol kérdezték tőle volt-e valaki nála? melyre csak annyit tudott mondani: hogy egy vörös riganós nő I — Ütheti a nyomát! Bővebben uem irjuk le, nehogy a inámi megtudja.
— Kitüntetés Ó Felsége a király dr Mangold Hetrrik gyakorló orvosuak és balatonfüredi fürdőorvosnak a közegészség ügy terén szerzett éfidemei elismeréséül a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adományozta.
— Kegvadult lovak. Május 18-áo Verbovecz József fazekasmester lovai a mezőről hazajőve, megbokrosodtak és sebes vágtatással rohanva, a kocsit darabokra zúzták; - szerencsére a kocsis sértetlen maradt
— Verekedés. Országos vásárunk alkalmával hé\'főn S—r alkusz összeszólal kozott több vidéki földművessel, de ezek nem vették tréfára a dolgot hanem dore kasán elverték.
— Hősies párbajt vívott két kőuyv kötő-segéd. Valami csekélységen összevesztek s párbajkihívás fejlődött ki helöle. Mégis jelentek a kijelölt téren, de az egyik ugy elbotozta a másikat, hogy jobbnak talaj semmiféle növényt ae kiméig éppeoj^álta\' a közmondást gyakorolni: Szégyen a
ugy elpusztítja a diófa lombjait mint megygylevelet s mindenféle cserjét sőt a kerti palántákat is. A szilva- és kajszifákat lepi el leginkább s ezeken a-fejiödés-
daltársulata Székesfehérvárott időz. — Hubai Gusztáv mult szombaton ünnepelte .izinéezkedésének 50 éves jubileumát — Egy cserháti aUzonyuak 3 lába fia született s él, aligha le-^z katona. — A vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvényjavaslat 1891. jm. l-én lép életbe. A somlyói vár nagyazöitösi része leom\\o-t. — \\ királykisasszony esküvője július 31 é&leax Ischlben. — Horváth\' Gyula Szentes város díszpolgára évenkiut 800 forintot ajátilott fel az Emke javára. — Djakovárott egy magyar huszárt egy kotács kalapácsával agyonverte. — Büils/.entmihályon 83 éves Dogály nagy birtokost rab.ók agyonlőtték.
— Pápáu a villám a székesegyházba csapott és sok kárt tett — Bluin János a magyar malomipar fejlesztője meghalt.
— Fényes Elek szülőházát emlékkővel jelölik meg.— A kereskedő ifjak orsz. congressusa Arado.i aug. 2- és 3-án lesz.
— Külföldi r. h. A román király e borszéki fürdőt fojíja baszuírat. — Reményi Ede Afrika déli részéről haza indult.
— S anley Londonban egy festőmfivészdöt vesz nőül. — Grác/.ban a polgári őrség" tagját gyávaság miatt kizárlik. — Olaszországban az utóobi 10 év alatt 2759 párbaj fordult elő. — Kossutb Lajos nagyba* záukfía Nápolyba teszi át állandó lakását.
futás, de hasznos.
— Hibaigazítás. Lapunk előző számában a Kia-Kanizsáu tartott tanítói gyűlés leírásában Krauss Lajos helyett ,Kra-
nek indul gyümölcsöt rágja, szinte bele eszi. mer Lajos" értendő. Tudósítóinkat tiszte magát á gyümölcsbo, mely a sebzés követ-. lettel kérjük a nevek és szimok lehető hi-keztében elszárad. Még szőlőkön ia látunk bátlan kiírására.
kertekben ilyes hernyót hol .a gyümölcs I — Vizsga hangverseny. Sterneck szárát rágja el. Egy ismerősünk azt aján -\' Zsigmond zenetanár tanítványai folyó hő lotta, hogy a hernyókat legnagyobb si-\' 18 án tartott nyilvános zeoevizsgája igen kerrel petróleummal lehet irtani; kísér- nagy közönséget vonzotta Kereskedelmi letet tettünk a tanács folytán,mint a „Ka- iskola nagytermébe. Mind a szóló darabok-posvár\' Írja s a hatás csakugyan bámula-\' nál, mind az összjátéknál igenkellemftsen tos: egypár csepp petróleum képes me>7- lepett meg mindenkit a gondos betanitásról Ölni egy egész csomó hernvót pár pillanat tanúskodó pracise előadás. Az egyenként alatt Esős időben a.bernyók egy csomóba és általában igen sikerültnek mondható szoktak összemeoni. ilyenkor leghatásosabb pmducliók a jelenlevők*, t a legnagyobb petróleummal való fecskeudezés. Az emli- mérvben kielégítették éa ezen megelégedés
— Az iparosok adó-, bélyeg- és illeték-ügyeinek kézikönyve az országos iparegyesület megbízásából irta dr. Horváth János budapesti ügyvéd kerületi esküit és iparhatósági biztos. A most idézett czimii munka megjelenése, közmivelödéíQok emelkedésének kétségtelen jele, mert ily mű kiadása oly iparos közönség létezését tételezi fel, mely ugy a közügyek, mint a saját érdekében szívesen ismerkedik me? és irodalmi munka alapján képes megismerkedni az állami közigazgatás egyik fontos ágazatának azokkal a\'részeivel, a melyek őt legközelebbről érdeklik. A kézikönyv értékét és főként az iparoaok által belé helyezett bizalmat miuden esetre növeli az a körülmény, hogy e munkát oly egyén állította össze, a kinek az iparosok érdekeit védelmezni ha:áskorébe tartozik. Igaz, hogy e miatt talán épen az iránt merülhetne fel aggodalom, hogy a szerző iparosok érdekei iránt elfogultan magyarázhatja a törvényeket és szabályokat a mi által az ismereteket inkább zavarná, mint terjesztené ; de én, kinek hivatalos állásomnál fogva az adó- és illetékügyek-Kel behatóbban kell foglalkoznom hatá rozottan kijeletitem^bogy szerzőt szakis mereteés icazsácszeretete mindenütt meg óvta az egyoldalúságtól, tanácsait és útbaigazításait\' az iparosok a legnagyobb megnyugvással vehetik és követhetik, s ha itt-ott a tényleges állapotok előrebocsátása mellett némi kritikát gyakorol s bizonyos kivánalmiknak ad kifejezést ez csak arra szolgálhat indokul, hogy a munkát ne csak az iparosok, hanem a pénzügyi tisztviselők is forgassák, mert jó tisztviselő, szerény nézetem csak az lehet ki nem elégszik meg a törvények és szabályok ismeretével, hanem annak az állampolgárokra való hatását, s az állampolgároknak azokra vonatkozólag nyilvánuló kívánalmait is figyelemmel kiséri. Fölír tébb emeli a munka értékét az a kurti-uiény,"fíngy szerző az adó és illeték alap- . fogalmait s a pénzügyi közigazgatás szervezetét is ismerteti, s ez által nem csak a közismeret terjesztésére hat, de a munka érdekességét is fokozza, a nagy előnyét képezi az is, hogy nem c-upán azoknak az adónemeknek ismertetésérc szorítkozik, melyek az iparosokat legszorosabban érdeklik hanem tárgyalja például a földadót, házadót, hadmeutességi dijat a bor- és husfogyasztási s italmérési adót s illetéket, s ezzel szerző jelét adta annak, hogy *z iparosok beléletével teljesen ismerői* és azok szükségleteit mind.en\' eshetőségre ellátni törekszik, mert hiszen mi termesze sebh, hogy az iparos, ha üzlete kedve zöen megy, azt nagyobbítja." főid vagy házbrrtoko\'. szerez. A munka irálya minden.erőltetés és a nélkül, hogy Írodaln:i értékéből veszítene, oly-egyszerü a világos, hogy a legközönségesebb iparos is köny-nyen megértheti a ebből látszik, hogy szerző nemcsak tárgyával, de közönségével is tisztában volt Végül megemlítem,
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 24-én
hogy a kézikönyv nyolczadrét alakban 300 lapra terjed, ára 2 frt s kapható szer zónél Budapesten IV. ker. sütő ntcza 6. szám a. Lasitz Pál pénzügyminiszteri fogalmazó a m kir. pénzügyi közigazgatási
— A kozkedvaltségü .Egyetemes Regénytár legújabb (V. évfolyam Í3--14) kötete Daudet Ernőnek egyik iegerdeke sebb regényét ,Az eliiélt leánya" czimüt hozza, Szigethyné Szalay Erzsi ismert szép szabatos magyar fordításában. — Daudet szellemes toiiát ismertetni felesleges, de annyit mindenesetre megjegyezhetünk, hogy ezen, agy eseményekben mint pedig jellemfestés és érzelem tekintetében kitűnő regényben ujabb\' bizonyságát látjuk, hogy Daudet nem csuk az olvasó érdeklődését tudja lebiliiic-elui, de-a szivek meghódításában is nagy mester. Az önfeláldozó gyermeki szeretet, az ártatlanul vádolt be c^ület. valamint>a tiszta magasztos szerelem diadalmaskodása egyiránt érvényre jut ,
„"Az elitéR^eátJyáB-bán. A regény két
kötetet képez, a ára diszes piros egész vászon kötésbep 1 frt — Kiadja Singer és Woífner könyvkereskedése s Bpesten An-drássy-ut 10-^z.a. megrendelhető.
— Fenyvesay- Ferencz orsz. képviselőtől új könyv jelent meg: .A görÖs gyelv tanításának kérdése Mágyarország-bac1\' czim alatt mely aeiualis jelentőség gel bii\\ a mennyiben még e hóban fog dön teai L kérdés felett a képviselőház. Feny-vessy\'műve három részre oszlik. Az elsőben a legapróbb lelkiismeretességgel tárgyalja a kérdés egész hazai történetét közölvén , benne minden illetékes helyen mondottakat; a második rész a törvényjavaslat előkészítéséről szól, s különösen az enqiiC\'teről, melynek ultra orthtidox tagjait „Marphurius és Pancraee" czimü fejezet ben maró gúnynya! ostorozza. Végül a harmadik, részben, mely a kérdés fejtegetését tartalmazza, a külföldi szakirodalom gon-. ilos felhasználásával foglalkozik behatóan és szakszerűen az enész kérdéssel. Fery-vessy könyve kétségkívül élénk érdeklődésben fog részenüloí, annyival is iitkább, mert — mint előszavában mondja — tájékoztatóul kivan szolgálni, ¦ nehogy a mü-
tikai és szépirodalmi tartalma is oly dua, oly élvezetes, hogy ennél jobb hetilapot a t közönségnek valóban alig ajánlhatnánk. A „Magyar Szemlé\'-t Rudnyánszky Gyula éö Kaczvínszky Lajos szerkesztik s a lap kiadóhivatala örömest küld bárkinek mutatványszámot, aki ezen hozzáfordul; Budapest, VI. Uj ulcza 14. sz. alá czimzett le-velezőlapou.
— A természet örökös körforgása, mely -oha sem szünetel, s a melyoek az ember, valamint minden élő alá van vetve, testünkben. kü^önö<en tava-szkor feltűnően észrevehető. Ki ne tapasztalta volna már saját-magán, hogy ekkor jelentkeznek: a tagok lankadtsága, kedvetlenség, vértolu-lás fejre s mellre, szédülési rohamok, sziv dobogás, fejfájás stb. Ily esetekben nem tehetünk jobbat, min: ha a természetnek segédkezünk azzal, hogy az egyedö! valódi Brandt Richárd gyógyszerész féle svájczi labdacsokat használva, testünk kitisztítását eszközöljük s ez által komolyabb bajoknak elejét veszszülí. Brandt Richárd gyógyszerész svájczi labdacsai a gyógyszertárakban 70 kr. dobozonkínt mindig kaphatók-
— A FrlBch féle szab. száraz-másoló könyvekről a ,Neue Freie Presse" egyik szakiéiba a következőket írja: ,Az úgynevezett száraz copirpapir nem más mint egy hygroskopikus alkatrészekkel praeparélt enyvtelen selyempapir, mely ezenfelül még ugyanazon praeparátummal van itatva, melyet a másoló tenta készítéséhez használnak. Ez alkatrészek által a papír mindig másoióképes marad, ha alkalma van a levegő nedvességé*, beszívni. Ez a cseké\'y nedvesség elég arra, hogy a papírra egy kopirtentávai írott levelet többször lemásolhassunk, különösen ha néhány körülmécyt tekintetbe sészüuk, melyekre különben a használatbán önmagunk is rájövünk. Az első feltétel a jó ko-pirprés mert a szükséges -íegyi hatás a papírnak a tentával való mennél erösebb contactusa által éretik el. a miért is lei
közönség és köztük a fiaik jövőjéért\'alább 2 percznyi erős nyomás
.„„íja 0-.-.ut. —------¦-- \' 3 z ü k, s é g e s. Ezenkívül szükséges
oly copirtentát választani, melyet a papir praepsrajuroa könnyen felfog, mely tulajdonság csaknem minden jó másoló tentá-nál megvan. Különösen ügyelendő arra, hogy a kopirpapir hygroskopikus tulajdonságainak mind \'nkor megfelelhessen, vagyis hogy a szükséges csekély nedvességet a levogötöl megkaphassa, mert átfűtött kályha, a tuUzáraz levegő értalmára van és igy ajánlatos a kopirprést a másolókönyvvel együtt az ablak közelébe állítani. E papirról méltán állithatni, hogy a .levegőből él" de másoló képességét sohasem veszíti el, mert ha a papir hygrosco pikus savai a kályha hősége által kristál-lizálódnak. elég ha a könyvet a friss levegőre tesszük hojíy azonnal ismét használ-hitó legyen, vat;y ha 30—10 ily papírlapot nedves itatós papír közé teszünk, körűibe lüt 10 perczig lepréseljük és aztán az itatóspapirt eltávolítjuk. A száraz másolás előnyei nagyon sokoldalúak. Olvashat-lan vagy szétfolyó kópia ki van zárva, egy
aggódó szülők megijedjenek egyes tudósok "vészki&iásaiíó1. Az érdekes mű a Pallas nyomdából, a Révai Testvérek bizományá-ban csinos jilStban került ki és egy frtért minden könyváiusnál kapható.
— Az „Olvasó Kör" regény folyóiratban niCL\'jelent .Szófia gyöngye" c/.imü nagyérdekü történeti regénynek ,2Í-dik füzete beküldeteit hozzána s ezzel aVVII dik kötet befejezve van. Ara 25 kr. Hlö6-
- jtetök külön kedvezményben részesülnek. Megrendelhető Bpesten, Cllőt-ut 21 sz. a
— A „Vasárnapi Újság" május hó 18 iki száma a következő tartalommal je lent meg: Stoczek József (Arczképpel.) — á veYcsefiu. Költemény Fejes Istvántól —Horütius és Kazinczy.Irta Beöthy Zsolt. t,A magyar tud. akadémia nagygyűlésén tartott fölolvasása.) — Világiéi fordul ás. Verne Gyula regénye. — Panorámák a lipótvárosi bazüika tetejéről. Dr. Csapody Istváutói. Dr Téry Ödönnek a lipótvárosi bazilika kupolájáról és a miniszterelnöki palotából fölvett 3 fényképével.) — A lon-
doni óriás torony. (4 rajzzal.) — A Zöld; iromány többször is másolhat anoélkü1 Marczí fazék vásárja. — Stanley London- hogy az a levelén észrevehető volna; a ban. (Két képpel: l.-Stauley a mint felöl kezelés sokkal ti-ztább és egyszerűbb vasasát tartja a londoni földrajzi társaság-. mert a vizes spon^ya va^\'y ecset fölösleges, ban május 5-Íkén; 2. A hallgatóság az Al- szintúgy a sok kartonlap vagy itatóspapir. berí-Hall teremben.1 -- Harcz a törpék mellyel a régi rendszerű könyveket tele országában, Stanley utazásából. (Képpel; kell rakni és oly irodákban, a hol sokat Dr. Parké kiszívja a mérget Stairs hadnagy I másolnak a száraz-másol ás tekinté-sebáböl. — A fotográfiáról. 1851-től maig. \\ ly\'es időmegtakarítást is jelent Franczia-(4 képpel.) Schmidt Sándortól. — A\'országban,a hol ez az eljárás már othonoa, műkedvelő fotográfiai kiállításból. (6 kép- rég eltűnt a szivacs és a vizes edény a pel: 1. Kossuth Lijosnak 1851 ben Éjszak a másoló asztalról." (Tudomásunk szerint Amerikában készült daguerrotyp képe. 2. j eszáraz másoló könyvek Frisch Mór te AKrepatura völgy az erdélyi Kárpátokban. | kintélyes kereskedőnél Bécsben Wipp-3. Római aranybányák a Csetátye-hegyen. j Hngerstrasse 21. sz. a. kaphatók. Egy ily Verespatakon. 4 Magyar királyi testőr. 5,; könyv ára 500 lappal 2 frt 60 kr. bér A zsámbéki temlpom. 6. Pulszky F. 1851-1 mentve.)
iki daguerrotyp-képe.) — A magyar tud j — Hngyar ember diadala Bécsben akadémia nagygyűlése.\' — Irodalom és Budapesti levelezőnk a következőket írja. művészet.— Egyletek és köziutézetek —LNem rég volt alkalmam odu mutatni MÍ újság? — Halálozások. — Szerkesztői - arra, hogy a magyar ember ha intelligen mondanivaló — Képtalány. — Sakkjáték, cziával és erélylyel bír és nem fél a mun — Hetinaptár. A „Vasárnapi Újság" elő- kától: mily magas poiczra képes emelkede fizetési ára negyedévre 2 frt. a „Politikai [ még hazájától távol is és hogy Bécsben a Újdonságok" kai együtt 3 frt — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadóhivatalában 1 Budapest, egyetem-uteza 4. sz.) megren-
delhető a „Képes Néplap" legolcsóbb uJaág a magyar uép számára, félévre 1 frt
; ~r Hornyánszky Victor akad. könyvkereskedésében megjelentés beküldetett hozzánk „Az egyházi közigazgatás rfézi .könyve", mely nélkü őzhetetlen útmutató lelkészek, birák, ügyvédek, tanítók
egyházi ügyekben - működő tisztviselők
legnagyobb és leghíresebb üzleti telepek egé-.z sora magyarok kezében van. Nem mulaszthatom el hazánkfiai figyelmét ismét egy ily üzleti telepre felnivni, mely rövid 9 éves fennállása óta magához bódította Ausztria Magyarországnak legelőkelőbb vevöközönségét. Ez S c h 1 e i f f el d e r Ottó győri születésű hazánkfia, a nagy császárvárosnak ma már legelőkelőbb és legkeresettebb l.i tsz eresze, kinek diszes és megtekintésre érdemes üzleti
^amarö.\'irta Eötvös Károly Lajos. II kötet, telepe Bécsnek legélénkebb pontján a ö-aik füzete.^ra 30 kr. Graben on a híres Péter-templom szom-
, ,~ A külföldi lapok különöí goudor széd.ságában van. Simor herczegpri-o\'uitaiiak talány rovatok összeállítására. | m ás, ki már évek hosszú sora óla nála mi szépirodalmi újságjaink közül a jó ! fedezi szükségleteit látszerészeti czikek-L„ • c:uPaD a .Magyar Szemle" követi, ben, legu óbbi látogatása alkalmával avval ^azonban szelleme.,, mul&taió játék-ro-! buc-uzott el Scbleiffeldertöl, hogy „Va-va,ava(. pompás rejtvényeivel, szórakoztató [lóban örülök hogy az az üzlet, kati,°f!^ legjobban képes kielégi-
m zs felülmúlja A. Magyar Szemle" kri-iteni e czikkekben való szük-
ségleteimet magyar ember kezében v a n". De nemcsak ez az egyedüli kitüntetés a mi hazánkfiát érte, mert eltekintve attól, hogy az inteligensebb polgári osztály csaknem kizárólag itt fedezi szűk ségleteit ez üzlet körülbelül 20 herczeget (köztük több föberczeget) és mintegy 200 főnemest számit vevői közé. Schleiffelder kitűnő gyakorlati tapasztalatait a külföl dön szerezte. Köztudomású, hogy 13-szor beátazta Európát és 7 évig volt a legnagyobb párisi látszerészeti ipartelepek egyikének munkatársa. Hazánkat már 16 évvel hagyta el, de azért nagy elő^j szeretettel és oly jól beszél magyarul mintha\' mindig Debreczenben élt volna. Szállítója Bécs város hatóságának, a legtöbb vasútnak, az udvari könrvtárnak számos tekintélyes intézetnek és számos ezred tisztikarának melyeknek az utolsó évben meglepő mennriségü tábori látcsövet száiiitott. Legutóbb több oldalról tortént felszóllitásnak engedve bevezette a részletfizetésekre való elárusitást is biztos állásban levó.egyéoek számára. Rendkívül fontos az a körülmény —- 8 ezt kü\'önösen ajáulom a Bécsbe utazók figyelmébe — hogy üzletében mindazoknak a a szemei, kiknek szemüvegre szükségük van, e czéira figyelmébe — hogy üzletében mindazoknak a szemei, kiknek szemüvegre szükségük van, e czéira készített és szabadalmazott készülékek által a legnagyobb pontossággal vizsgáltatnak meg, az oly egyének számára pedig kik a vidéken lak c a k, egyszerű levélbeli megkeresésre a legszívesebben küld oly könynyen érthető útmutatót, melyszerint a legnagyobb könnyűséggel választható ki a megfelelő üveg. Schleiffelder, tekintve magyarországi vevőinek nagyszámát magyar levelezőt tart irodájában és igy mindazoknak, kiknek szemüvegre és látszerészeti czikkekre szükségük van csak azt ajánljuk, hogy ha Bécsbe utaznak, ne mulaszszák el Schleif-feídernek Graben 22. sz. alatti diszes berendezésű üzletét felkeresni, a kik azonban ezt nem tehetik azok hozassák meg maguknak a czég legújabb és érdekes képes árjegyzékét, melyet ingyen és bér-mentve-kaphacnak meg.
— Majálisok és családi Ünnepélyek. A szép május és június hónapokban, mikor a természet tavaszi toilettejét befejezi, az ember kedélye is vígabb, elevenebb lesz. Mig télen azért keresik a vigalma-kat, hogy a nyomott kedélyt felfrissítsék, addig tavaszszal az emelkedettebb hangulatnak enged az ember. Ilyeokor majálisokat, juniálisokat és családi ünnepélyeket rendeznek, az ember fiatalabbnak, erősebbnek érzi magát és élvezni akarja az életet. E refir-xiók két fölötte érdekes árjegyzék lapozgatása közben jutnak | eszünkbe. Ezek Bisenius árjegyzékei (Bécs. Singerstrasse 11.) kinek Ausztria-Magyarországban díszítési és kívilágitási | tárgyakban a legelső raktára van. Upy a ¦ szabadban, mint zárt helyiségben rendezendő mulatságok számára sok érdekes tárgy van itt felsorolva. Tánczjelvények, női ajándékok, durranó bonbonok tréfás tartalommal, hatásos világitások tánezter-mek számára, szalon-lángok, kívilágitási lámpák, lampionok, fáklyák és szélgyertyák, minden színű magnesium-fáklyák, teremdiszitési tárgyak, esetleg egész Bzin-padok, melyeket Bisenius kölcsönképen is szálht":-. továbbá álszakálak, álhajak és jelmezek a legolcsóbb árakon; szövet-\' drapériák, czimer paizsok, transparentek, [zászlók és lobogók minden nagyságban. Villamos világító készülékek; kisebb tűzijátékok termek és nagyobbak a szabadban való használatra 40-töl 108 darabig, 6-tól 100 írtig. Betűs tözjáték alkalmi ünnepélyekre, rakéták, vizi tűzijáték, tréfás léghajók, melyek komikus alakokat képeznek, dij-diszitések lövész- és sportünnepélyekre stb stb. Ki tudná mindazt elszámlálni ? Mindazoknak: ugy magánosoknak, mint testületeknek, egyletek
aszi, nyári vagy családi \'ünnepélyt rendezni akarnak, azt tanácsoljuk, hozassák meg maguknak Biseniustól a két érdekes árjegyzéket, melyeket ingyen megkaphatnak. 3908 —¦ Hár száz évvel ezelőtt Mattoni! Giesshübli savanyúkútját: „Buch.-a.uer-1 ling* neve alatt, az akkori orvosi tekintélyek és végy elemzők kellő méltatásban részesítek, és pedig különös tisztasága, kellemes ize, könnyű emészthetősége és nagy szénsav tartat ma miatt, s már 1799 ben folyton fris Giesshübli vizet tartottak készletben a császári udvarnál. Nem csoda tehát, hogy e kitűnő savanyúvíz, mely ez idő óta szakértői kezelés folytán minőségben tetemesen javult és nevezetesen gondos töltés következtében rendkívül jól eltartható, jelenleg óriási\' elterjedésnek örvend^úgy, hogy alig van pont a földön, boi a Mattoni-féle Giesshübler jeles tulajdonságai, e víz nagymérvű fogyasztásában nyilvánuló általános elismerésben ne részesülne. De Giesshübl Pocbstein forrásainak berendezése mintaszerűnek is mondható és természetesnek látszik, hogy
20 kiállitáson a legmagasabb dijakkal lett kitüntetve.
Ki nyert?
Húzás máj. 17-én. Budapest: 43 23 73 64
Húzás május 21-én. Prága: 37 35 62 24
Piaczi árak.
Nagy-Kanizsán május 2 l^én metermá-zsánk\'":v\'
Buza 8. 20—4l \'iozs 7.30—50.
Árpa--Zab 7. — 7.20. -Kukoricza
5.30. Hajdina 6—7 frt. s js
Szerk. üzenet.
— M. V. Fii»té.;« rovztbs. való I
— Arzá. SciTexen
— H H. H átadtak a kiadó-talajdonoi crnak.
— H. Z%. Utána tíétllDk, homályoaan emlékszünk mi is a 10 év előtti jóalalszerQ közleményre. v
— N. M. EllntéitUk. B. E. földbirtokos Zalában. Elhalt régen. Fiai tekintélye!
gazdálkodik. B. D-őt nem ismerem.
— F. B. E. Azonnal filaicoltaok.
— B. B. A lapot megináitottuk, a költeményeket kfisECnjak.
Vasúti menetrend.
Intal Kaoüsdröl.
Heggel.
Prágerhof 5 óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 28
Budapest 6 óra 4
Budapest 7 óra 30
Bécsújhely 6 óra 55
postavonat gyorsvonat vegyesvon postavonat
Délben.
Budapest
Prágerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iván
2 óra — perczkor postavonat 2 óra 45 „ postavonat 2 óra 15 „ postavonat 2 óra 25 „ postavonat 5 óra 20 d. u. vegyesvont
Este
Prágerhof 12 óra 35 perczker gyorsvona Budapest 12 óra 26 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 34 . postavonat
Érteit Kanizsára
Reggel.
Bécsujb. 4 Óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 „ postavonat Prágerhof 5 óra 54 , gyorsvoant Szt. "Iván. 8 óra 9 „ vegyesvon
Délben.
Sopron 1 Óra 44 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs -1 óra 40 . postavonat Budapest 1 óra 59 . postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujb. 10 óra 26 » postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs -11 óra 34 , postavonat
Ganz a«id. bedruckte Foulards fl 1.20 S frt SO kr. Met (ca. 450 Terach. Deaiins)
nek, iskoläkoak stb., meljekvala^l, U KLIÄSm? gt
neberg (k. n. k. Hoflieferant) Zürich. Muster umgebend. Briefe kosten 10 kr. porto 7
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJMTS JÓZSEF
bevétel biztosítások éa kamatból 1889. ári jna. 1 30-án.......
M&Ucm-féle Giesshübler már több, mint s>fiaatá*ek biatoiitiai it
HIRDETÉSEK.
.The Gresham* életbiztosító társaság Londonban.
Msgráror8Eág( fiók:! Ausztriai Sok : BUDAPEST I BÉCS,
Ferencz József tér 6, 6: Giaell&stratae 1. ez az a társaság báziban.| a társasig házában.
jársdéki icerzSdések s viiizsráaárlások itb. után a társaság f eunálasa óta.
(1848.)....... 219,930.701 87
A legutóbbi tizenkét bari ücleti jdS alatt a társaságnál .......„ 49,069.600 —
értékig nyújtattak be •J ajánlatok, n-.i által a társaság fennálása óta benyújtott ajáulatok Ssbi-ártéke ...... „ 1.610,287,290 —
értékre megy.
Prospectnsok és míndi-n közelebbi felvilágosítás ok az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb Tarosában ai ügyuök urak ét a magyar és otítrák fiókok által adatnak.
XXX^XXXXXXXXXX
A társaság vagyona )
30.
jfiu
frk. 106,578,528 96
19,328.516.86
Az 1899. Párisi világkiállításon arany érein-3743 mei kitüntetve.
xxxxxxxxxxxx^x
100 márka
biztosíttatik minden tüdőbajos, embernek, a ki a világhírű
Maltosa-féle praeparát
használata által föl nem épül. Köhögés, rekedtség, astbma, tüdő- és légzési kattarh, elnyálkásodás stb. már néhány napi hasznáía* után megszűnnek, s már százaknál eredménynyel használtatott. — A Mal-tosa nem valami titkos szer, hanem malátának kukoriczáw.li vegyítéséből készül. — Bizonyítványok a legnagyobb tekintélyek tói megtekintésre bárkinek rendelkezésre áilanak. Ára 3 üvegnek ládával együtt 3 frt, 6 üvegnek 5 frt, 12 üvegnek 9 forint.
Albert Zenkner, a Mákosa praeparát feltalálója, Berlin (26). 3895
Matiazelli gyomor cseppek.
Iej,biztossal!b gyóníszer minden gyomor bajnat.
Utólérbetlen hatása métváery ta!an*iK. (tyotnOi1 öen.S**eL. 1,1,2,.. li-h..-!-t. ssv.invu írli.ö Pírí\'. mcI n-ketU-.-. ik.ililít>; Kvuinor hurut. H> " • -ejte*. ^¦¦,:i.or lj.mi.ik i\'-s kci-iü-
dí-í. tul-iKf* <-í:í\\-kV^ .>i"^-".
c.-.;(.-[b.i\'..:ii.-j:\'i;i:::<-;. \'f\'ií, i*l (ha »1 « b-v.ici\'ir ciroii.MsiM! sxArmmikl gyomor xi>n-*!>i, kr-ini\'-nv -i.\'-k:.-!«í, sitkiv"*e.íi-st. « t-tcl V lullal turi-ilK-It Ky.-.:tir:)í fciti.atitj;.. <-;uii ft l.tflícrjif-kr; í k-v^-yit lép, virae. -náj is _ , , .ranyeres bAutalmakat- V.KJ
»eaiegy. u. ,ri. his:RÜaü lIüíüim!
MTtn 40 Kr. keltO* Q«B 7° "r- Köip-nti -- "\'•<«::•:••\' ríktAr: Bridj Kirolr gioswerbifi Kremiler (Marvs
°r*Sofáí! A valódi Mirinn-lli.Kyimor ,^íT\'\'«f*í--a félrképen oUuoitJitiiiik s hamisltatiiak. s vulodíak Bysn^nt cs»k axok t-w.Uir-*i<.*.* .-, melyek üve^e. eK>\' v.",r«v - a ic»U -..-h. k-^v,;! ellitoW papírba van í.-:C*Jv;..- mvlvík me. hiainil»tí ulüiltisAn ai i.« fel van iun:-:-. 1 az Kreauicrben. (íuiek 11. kunyvnyomd; m BTomtatatotL A Keménjwíl\'lí* is siéliri«e<:íi
Manaselli t^i^^^x
mZ>DCi3»CS0SL kc!*»fftnU^djeCTre^*SB*ád, Karolj. Krsmtieri oiojytierési nív ali trisára, melyek minden eredeti dob\'non l\'.ihalok. Kiry dobni ira Kr.. vsrv tekercs 0 dobónál 1 írt- A pénz elülrfre* bi-külíi.-V títíi:), 1 h-keres 1 frt. 20 Kr.. 2 tekerís 2 frt. 20 Kr., 3 tíktrc.i 3 frt. 20 Kr. ért, csomagolás te postabér menteden küldetik m«. ¦
t A ¦ MAriazelli gyomor weppek *-- Sinuclli tamlac-tok nem Ütko* >ierek. a EyoKJ\'1*\'". anyasaik-u*k oMzetétcle, minden haKnálall utasltisben f.-^vxi. íorolra. ^m
A Uáriaielli g)Omorc*epp*k it kUrlaicm
Nagy-Kanizsa : Prág»r Bíla és Belus Jóisef gyógyszerési uraknál. Babocsa: ílias yógysíorésa\'nmál. Kohn Sándor gyógyszerész ornai. Marczali : Kőrös Victor gyógyszerész urnái. OlOnitz : Bölcs Béla ygógysaerész urnái Szect-Gothárd: Tomcaáoi Leopold gyógyszerész urnái. -
HUSZONKILEXCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
AT/KL#/Z MEG IV VITÁS
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy hetyben
Miícza i-zalai ialaré^éizlár líMM
} az „Arany Korona" szálloda átellenében egy a jelen kornak megfelelő csínnal és ízléssel berendezett a
:Ki
1890. május hó 24-én megnyitottam. E téren huzamosb időn át szerzett tapasztalataim-i nál fogva azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az igen tisztelt közönségnek kitűnő kávéházi italokat | előnyös árak mellett képes vagyok pontosan kiszol-: gáltatni.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, : vagyok kiváló tisztelettel
TÍYQLT JÁNOS
a ,K5aponthoi" ozámEett kavená* tulajdonosa
XaXKXSK Legjobb asztali- rs Ht!ilő-:lti!.
MAJÜS 24-én.
ltég:i hírneves kéiifürtlö
Varasfl-Tonlíczán
vasúti- és távirda-állomás
a z.igorai vasuiboz (Zágráb t>s CsáKtoruya.)
45" R. forró forrás, a kén és iszap főlülmalbatlan hatású, reumánál, osuznál, szervbajoknál, női betegségeknél, valamint Siphilis és skropéjis bajoknál stb. Ivó kúra, mely májas bélbajoknál, villanyozta, massage cura intézet a legnagyobb kényelemmel. -
szolgál dr. Longbino E. fürdőorvos.
Értesítéseket ingyen és bérmentve küld széjjel a fürdőigazgatóság.
li
ASOULAC-I APÁTSÁG { Franczia-Ország)
Dom MAGL"ELOXXE, jinor Főtisztelendő Benedek rendi atyái
F06VIZE, FOGPORA: FOGPASTÁJA
Z ARANY ÉREM : Brossul 1S80, iondon 1884 A lezmaeas&bc kHütotósea;
Feltaláltatott |
ax I
« A főtisztelendő bcr.cdekrendi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vÍ2be véve, megakadályozza is gyógyítja a fagak odvasságát melyeknek fehérséget és szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghust j erösiti 8 teljesen l-ge;z»égeo3ti változtatja.
<r Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midiin őket ezeu régi es practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és & fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik. ->
Ajánlva a bel- és külföld számos orvosi tekintélyei által főleg a lélegzeni-, eoiésztéai-ozerrek hnrutos bau-Ulwalnál, hatásosan gyógyítja a. Ekarh i t i.—. g5rvély-,re>e- és kosz-lénjbajokat, ép ngy használható a tagúk csúzos bajainilj gyermekeknél meggátolja a tálságos gyomor - Karán j képződést a fokozza az Idegrendszer terékenységét- Gazdag szénsav tartalma folytán ezen üditő savanyn-tíz a legkellemesebb ízzel bir s borral használva fgea nagy keletnek örvend.
Mmd.y.on tisztelt fo lovásztól iiak, kik ezen ásványvizét sikár borral.gyógyczélokira. vagy tisztán mint asz-\'ali vizet előszeretettel használják, kérjük azt rövidítve
ÁGNES-
forrás néven kiszolgáltatni.
A nagyérdemű közönségnek ásványvizünket szíves jóindulatában ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel
az Á 6 N E S-forrás kutkezelösíge Mohán.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertarában, íüszerkereskedésében és vendéglőjében kapható. - Országos főraktár:
csász. és kir. és szerb kir. ndrari ásrány-
Tix-S/álHtónál Bndap-Kt, Erzsébei-tír 8. szitui.
Edeskuty L.,
RMMBorral használta kiterjedt kedvellségnek ortend Kgg
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gyors- s póstagőzhajok II a ni h n v íL 1» 6 í * e \\\\ } o rk h n,
Sonthamptont érintve
Azonkívül reades po^ayőzhajó Összeköttetés Hawre-.Newyork Hamburg-Xy .-India
Stettin- „ * „ Havanna
Haiubqrg Baltimore „ Mexico
Bővebb felvilágosítást szívesen nvujt:
SCH1E HAKL JÓZsEF
Bécs, Wieden Weyring-gasse 32. szám. 632C \'
Idény ráprilistól okióber végéig.
Krapina-Töplitz, ±rx orvatorsza g".
ZaKorai T.eUti állomásról ,Z»b<ik Krapi:
. sze •leml.t-r l-ti"l lakáiári>z»liály -JS0^ kai 1«-; siátlüva\'. Hatalmas 30 - 35 K° i évvnek.-Kitiíuü g>"ó|(> hat**, gftrrs, m.-r> villr*, rlieumJilikrn l>a-jok, b<"r- és se ti be legs-gittnél. Krouieu* U«ir-I : ns Bri/bitti »Vj Nagv Husinoh, Külön- 6a i Kádfii\'dók, i/zatitö. kamrák. Massage, villa-| ii)os gvigymód I.ei:iir.if,Ji bcretidezis, o\'c-ó ar-k. EÜroŐorvos: Ur WÍiuiiiger Józsel30aÖ
Árverési hirdetés. ,
A budapesti kö/ponti papnevelde tulajdonát képező Zalameuyei Kiskomároní, ivo-márváros, (ialambok és Karos községekben léte rö koresmaépületek a beltelkekkel együtt folyó 1890. évi iunius 16-án Kis-Komáromban tiszttartósági irodában reggel 10 órakor nyilváno> árverés és zárt ajánlatok utián eladásra boesájtatnak ; venni szándékozók zárt ajánlataik mellé a megajánlott vételár 10°„-át, az árverezni szándékozók pedig a kikiáltási ár 10"„-át az árverés megkezdése előtt lefizetni tartoznak.
Az eladási feltételek a tiszttartósági irodában, Kis,-Komájomban bármikor betekinthetek.
Kis-Komárom, 1890. május 19-én.
Mésüáras Antal
Wajdits József könyvnyomdájából
Nagy-Kanizsán.
Y-KÁNIZS*. 1890. miüiis 31-én.
22-iK azam
IluszonkllHiczcdlk évfolyam
Előfizetett Ar: ¦geiz é»\'e 5 frt
el eil* 2 frt 50 kr
Egytl 10 kr"
HIRDETÉSEK
NYILTTERBeN
li: ¦ őrönként lO.krért v.-t-t . Kiuc.tari ili-lék minden e%7e*\\ bir.!*te»*Tt 3i» kr fizetendő
_l
A lap itellerni részét köz
leméü)-ek * iz-\'rk e .nőséihez anyagi résívt illető kőz\'eménve pedig a kiadi-kivataUioí bérmeuLv in:éxen<i5k : -V a ff y~K aniz* takarékpénztári- \'pfi\'et.
Bernien í. tlen lerelt-k uem togli
Kéziratok visua nem küldatnek
A nagykanizsai .Kereskedelmi \'iparbank\', a .B^anizsai önkéntes tüzoUó-egyitt", a nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület",-„ \'.nagy-kanizsai keresztény \' jótékony nőegylet-, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", » .szegények tapintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamura" nagy-kanizsai küJválasztmi--\'
nyánab bitataloj lapja. \'
HETEiNKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMÖ Vi GYES TARTALMÚ HETILAP.
A ötíírantyü Ksimüveiótiesi egy esti
let érdemeben.
A ai;>gyar társadalom nr&zág-Vszerte megmozdult, hogy támogassa az államot nagy nemzeti feladatainak megoldásában.
Erdély segélyért kiáltott, az ország társadalma nagylelkűen felelt vissza neki. Létrejött az erdélyrészi közművelődési egylet.
A félvidék bajokkal küzd, s megalakult a felvidéki közművelődési egyesület. Nemzeti czélú egyletek-. kel vau behálózva szinte az egész ország, északon, délen, keletea és nyugaton
A magyar társadalom megemlékezett régi nagy szerepeire, melyre netn volt példa a történelemben.
Megemlékezett arra, hogy valakikor pótolta az államot, s teljesítette ennek feladatait\'is.
Hogy\' minden, ami ebben a hazában szép\' és virágzó, mindazt a társadalom hozta létre. Magát a aemEtti és alkotmányos államot js.\'
Széchenyitói, Deáktól Kossuthiíí minden uogy emberüuk és minden nagy eszménk a társadalom erőire támaszkodott és jutott diadalra.
A vezérszerep most e nemzeti Sí alkotmányos államé. De minden társadalom lemondhat Öntevékenységéről s a nemzeti feladatok teljesítését rá bízhatja az államra, csak a lo&gyar társadalom nem!
A magyar hazát csak az egységes nemzeti knltnra teheti valóban egységessé, magyarrá, nemzetivé: mert a kaltmában való szakadás a nemzeti és társadalmi, sót majdan az állami szétszakadozóitságot jelen tené.
A nemzeti knltnra gyors és ha-, tályos terjesztésére pedig az állam erói csak akkor elégségesek, ha a társadalom erói egészítik ki azokat.
Ezért örvendetes a magyar társadalom nemzeti czélú mozgalma.
Ez a mozgalom azonban, meiy a lekesedés által vitetve, s a hazafiság őrtüzei által vezéreltetve szétáradt Pozsonytól Brassóig, a Vágtól az ültig, a leghatalmasabb magyar folyónál megállt.
A Du-a azon határvonalat jelenti, melyet a társadalom diadalmenete még nem lépett át. A Dnnán-! tu! társadalma nem mozdult meg, pedig megmozdult maga a nagy magyar Alföld is.
Miért uem csatlakozott a Dunántúl társadalma az Erdély érdeké ben megindult hazafias mozgalomhoz? Mert érezte, hogy neki saját feladata van, melyet saját erejéből kell megoldania. /
Saját feladata a nemzeti kultu.ru terjesztése a,-Dunántúl nem magyar ajkú polgárai közt. A Dunántúl nemzetiségek nincsenek, igy nincs nemzetiségi féltékenykedés.
. A hazafiság nincs nyelvhez kötve az ország egyéb részeiben sem. A Dunántúl azonban a nemzeti kultúra
teljes diadalának még grammatikai akadályai sincsenek. A szép országrész nem magyar ajkú polgárai szívesen csatlak-oznak a magyar kultúrához, csak alkalom kell nekik Szinte sürgetik, hogy az alkalmat megkapják!
íme a dunántúli társadalom egyik feladata, mely az egységes nemzeti kultúrának megvalósítása az ország sziute legszebb, legnagyobb, legelórebaladottabb ós politikailag, társadalmilag legfontosabb részében.
Másik — az elsőnél szinte fontosabb feladata a kivándorlás, kérdésével áll kapcsolatban.
A haza virágos és gyümölcsös kertjéből nagymérvű, a népesedés miuden uuávai daezoló kivándorlás van régóta folyamatban. Évenként ezer és ezerre megy azon attoántii-
liak száma, kik vándorbotot veszne*- kezükbe. Csendes, z»ji*Uu kivándorlás ez, de ép ezért bár sokkal tömegesebb, tniut akár- a felvidéki, akár az erdélyi, az ország ke vesét hallott róla.
Az első alarmod a phylloxera pusztításai okozlak. . a közvélemény, a sajtó által felvilágosítva, most döbbent meg először a Dunántnl miatt, mely a nemzet erőforrásai közt a legeisók közé tartozik.
Mikép oldandó meg a kivándorlás kérdése, mikép %vezeter*K és irt nyitandó az, bogy a oimJ^Í érde-\' kékre abból minél kevesebo kár, sőt j esetleg haszou hároraoljék?
Ez a dunántúli társadaiora legnagyobb problémája. A társadalomé ] első sorban és nem az államé.
A két nagy kérdés, illetőleg feladat megbeszélésére gyűltek Össze a minap a Dunántúlnak alulírott\' országgyűlési képviselői, összegyűltek.\' hogy tanácskozzanak, mikép volna, mtgiuditandó az emiitett ezéiokkal-kapc^oiatb in, a Dunártul társadalmi actiója. És azon meggyőződésre ju^ tottak, hogy úgy a megindítás, mint vezetés részleteit csakis a dunántúli társadalom kitűnőségeinek közremű kődése mellett állapíthatja meg a sikerre való kilátással. , ;
Ez az oka, h:>gy alulírott képviselők czimzettbez azon bizalomteljes kéréssel járulnak, méltóztassék a hazafias eszmét felkarolni, azt saját körében terjeszteni és népszerűsíteni., Szóval mindent megtenni, hogy az általános Dunántúli közművelődési egylet még az ósz-szel megalakulhasson, s a helyi —j törvényhatósági és városi egyletek szintén az alakulás küszöbére lépbes | senek.
Az Ősz kezdetén . alulírott kép-| viselők Budapesten nagy, alakuló j gyűlést fognak összehívni, melyre \'annak idején külön meghívót fognak
kibocsátani, de & melyen való sze mély-es megfe+e nésre csfmedet mir i
eleve felkérik.
De felkérik egyszersmind a Du nántúl összes társadalmát rang,i osztály és felekezet különbség nél-| kül. És remélik, hogy a társadalom lelkesülten fogja, nem csak megérteni, hanem teljesíteni is hivatásit.
Ä Dunántúl mindig legelső sorban állott, midőn a hazát kellett védeni. Most sem maradhat hátra, midőn a nemzeti eszme kultorai diadalát kell kiküzdeni
É* nem fog hátra maradni ! Hazafiúi üdvözlettel Budapest, május hő 2 2 ikén 1890.
Bezerédj Yiitor s. L
elnök.
Betücs &pszlaT.s. t
nők (Bécs VIII. Auerspergstrasse 21.) az osztrák magyar kiviteti egylet védnöksége mellett í. é. őszén Chicagoben, Milwaokee, Detroit, Cleveland, Cincinati, Indianopo-lis, Louisvilie, St.-Louis, Kaosas, City, Omaha. St. Paul és Mineapolís városok levonásával egy Ügynöki üzletet száudé-kozik nyitani.
Erről az érdekeltek azzal értesíttetnek, bogy f. e. jonios hó végéig az illető vállalkozóval még személyesen érintkezhetnek
Sopron, 1890. évi május havában. A kerületi keresk. és iparkamara.
Tudnivalók.
2304/1590.
Hirdetmény.
A budapesti kereskedelmi múzeum f. évi augusztus 17-tÖl szeptember 28 ig tartó bőripari kiállítást rendez Bpesten. A kiállítás tárgyai kikészített bőrök, lábbeli iparczikkek, szíjgyártó és nyerges munkák, bőröndös munkák, keztyüámk, végül mindazon munkagépek, segédeszközök és szerszámok, melyek a timár, czipész, szíjgyártó, nyerges, böröndös és keztyüs ipar czéijaira és a bőrhulladékok értékesítésére szolgálnak. Ezen csikkek, a munka gépek, szerszámok és segédeszközök ki vételével csakis hazai gyártmányok le hétnek.
A kiállítási tárgyak legkésőbb június ló-ig bejelentendök és augusztus l-ig a budapesti kereskedelmi múzeumhoz be küldendők.
A részletes feltételek ezen kereske delmi és iparkamaránál betekinthetők.
Sopron, 1390. május havábau.
A kerületi keresk. és iparkamara.
1753Ü 890.
Hirdetmény.
A kiviteli üzletekre számító érdekelt ség értesíttetik, hogy Klein A. bécsi ügy>
Hirdetmény.
Kereskedelmi körökben ismételten panaszok merültek fel a miatt, hogy a űzetett szállítási díjtöbbletek visszatérítése tárgyában a vasutakboz benyújtott felszólamlások és visszkeresetek késedelmesen intéztetnek el.
Midőn a kir. kereskedelemügyi miniszter ö nagym. egyrészt a vasutak veze-. tőségeit kellőleg utasította a kérdéses beadványok gyors és pontos elintézése ügyében, másrészt az érdekelt köröket is kívánja figyelmeztetni, mily eljárást kövessenek, bogy a gyors elintézést lehetővé tegyék.
Erre nézve a következő pontok tartandók szem előtt:
I. A felszólamlások lehetőleg rövid idővel a szállítás utá i eszközlendök.
II. A fuvarlevelek kisebb csoportokban, nem pedig százanként egyszerre adassanak be.
III. Azon fuvarlevelek, melyek oly szállításra vonatkoznak, mely csak egy vasútnak vonalán történik, elkülönitendök a^on fuvarlevelektől, melyeknek szállítmánya több vasút vonatain szállíttatik.
IV. A felszólamlás mindig a leadási állomás vasúti igazgatóságánál nyújtandó be.
- V. Oly felszólamláshoz, mely nem a felsülj vagy czimzett által, hanem megbízott által adatnak be, ezen megbízást igazoló meghatalmazás vagy engedmény csatolandó be.
Sopron, 1890. évi május bávában.
A keresk. és iparkamara
Hirdetmény.
Ismételten előfordulván, hogy az ipa-

r c í ».
Kossuth Lajos ablakában . . .
Koitutti Lajoi ablakában
Aranyoi kii ktlitkaban,
Árva madár búsan zengi lüirdaUt.
Rákönyököl antalára,
Szeme gySogye pereg rája,
t\'gy siratja Kc-uuth Lajos a hazát
, Hazám, bazitn, magyar hasára,
i\'.;. gyönyörű izfllSaLjám,
,É\'Íe> báikm, hej bab regen láttalak!
BÍ7 í UÍTem, lelkem aOkOf,
Hogyha tereád gondoiok.
Kit oly árráo egymagádra hagytalak . . .
A !:L¦;.-.: keaerTeben
Siratlak én immár rágen
Ldei arra magjai- hasim tégedet!
Itt őrizem hfi azivemben
KgÓ róziaixerelemben
Diága hazám szomorú nép képedet . . .
Níbcj a világon,
rezeg . r _ fsa é> zokog szíremben a fájdalom . . . Nem ragyog caülag as égen. Minden lágyam ea reményem \'Jzipruiloab\'jk árnyában a airbalo^ . .
KoMcth Ujo* ablakában
Cajtlagtalan éjtzakiban
*Wa levelü\'rozmaringasái lenge. ei.
<>>l keaereg laobájában
™| «i»e bánatában
*™tt árctáa izemé gyöngye rengciea
z"g a madár, a kii dalo* :
.he «irj, ne ,jrj Konnth Lajot!
Le" m*l nekfink binem iífnt, j<i napánk.
ijzabadtágban QJra élünk
« vagy z mi dicaóaégank.
Te ragy a mi UDjpt reméoyciülaguuk I"
A kaczerság-
,A Magyar Háziasszony" czimű lapban dr. Küule Tivadar a ,Kaczér iiök" czimü czikkébeu igen szellemesen fejtegette a nők kaczérságának okát, de még sem találta el mindenben az igazságot. Igaz ugyan, hogy a kaczér uök egyrésze öntudatlanul, a másik része meg öntudatosan kaczérkodik; de ha igy áll a dolog, akkor meg Dem állhat fenn az az állítás, mikéut a kaczérságuak legjobb orvossága a jó házi nevelés, és hogy hatásos gyógyszere volna a sok csalódás is.
Mert a ki öntudatlanul kaczér. abban a nőben a kaczéröágot nem a hiányos nevelés fejleszté ki, hanem, mert azon nőnek alaptermészete a kaczérság felé bajlik; kifejlődik az benne öntudatlanul ; és ba még oly jó nevelésben részesitik is az olyan nöt. az alaptermészet mindig uralkodik fölötte. És az ilyen kac/érságból nem gyógyítja meg a nőt semmifélt; orvosság, sem jó nevelés, sem a sok csalódás. mert ismét és ismét ki fog az rajta ütni, törni megint azeisökínálkozó alkalommal.-
Különben ismertem éu egy .olyan nöt is, a ki a kaczérsigot egész öntudatossag-gal űzte és a csalódások még sem Gyógyították Őt kí. pedig sokat és sok-zor csalódott. Önmagát ámította azon gondolattal, bogy csakis a kaczérság eszközeivel hódíthat sziveket. És ez erős meggyőződésévé vallott, ugy annyira, hogy képtelen, hiuki-sérlet lett volna őt ezen erős meggyőződéséből kiábrándítani. Hakaczérkodásainak fogásai eredménytelenek maradtak, uzért füt-fát képes volt okozni, de önmagát
soha. Ellenségei\'voltak jó barátnői, rokonai, minden ismerőse, az egész világ, de kaczérsága szent és sérthetetlen bizalommal tölte el. a melyben hitt. a melynek sikereiben műidig, minden legszentebb érzelmei, vágyai teljesülésének reményét helyezé. É< aiei t ezen szerencsétlen nézet oly erős gyökeret vert a lelkében, oda törekedett mindig, hogy a kaczérság művészetében egészen tökéletessé kiképezze magát. Egész tanulmány tárgyává telte azt, bogy a kaczérságnak különböző fogásai minő hatást tesznek a férfiakra. Itt aztán nem % olt válocatos, hogy ki ? mi ? az a férfiú csakhogy férfiú Jegyen, ki a női kaczérság, az ö kifejezése szerint: a női szépség » bájak hatását\'érezni tudja.
Igy törCSnt egy alkatommal, hogy falun lévén ism röseinél, barátnőjével az udvaron sétálgattak, a midőn a házhoz éppen egy fiatal drótos tót legény érkezett munkát keresni és kapott is. drótozni valót. A drótos — nyár levén — kiült a konyha ajtó-talpra s ott drótozgatött, magában csendesen dúdolgatván tőt és magyar népdalokat. A kaczér nőben egyszerre fölébredt a kaczérság öntudata Úgymond barátnőjének : jerüuk. menjünk arra, a merre a drótostót ül. Jól van — monda a barátnő — érdekelnek dalai ? Nem — vi-szonzá ö — csak más egyébért, majd utóbb megmondom, hogy miért! Es mentek többször fol-alá az udvaron sétálva, miközben feltűnt a bázíkisasszonynak, bogy barátnője, ha a drótos felé közeledtek, oly feltűnő kacz\'értaglejtéseket, arcz-mozdulatokat, szemforgatásokat tesz, — mintha nem egy nyomorult drótostót le-
gény, hanem valamely nagyvilági, előkelő arszlán ülne ottan a ki képes volna minden mozdulatát bírálat alá venni. A házi kisasszony eleinte csodálkozott, később megütközött modorán, de barátnéja furcsa magaviseletét megérteni, — az ó becsületes, egyszerű, igénytelen, szerény természetével semmikép sem bina. A drótos tót legény peúig a női kaczérság hatásának furcsa tanulmányául szolgálhatott voloa neki, a minthogy valóban eszközéül is szemelte öt kí, A drótos tót legény eleinte föl sem nézett edényeiről, csak dúdolgatott, utóbb már egy-egy pillantást vetett fel az előtte elbaiadó úrhölgyekre, miközben alázatosan köszöntőit nekik ; azután mindig erősebben raeregettea szemeit és kezeit nyugasztaláa munka köz ben, ba arra mentek, csakhogy még in kább bámulhassa a szép „zasszonyságot". Végre pedig oly zavar fogta sl szegényt, bogy nem birt dolgozni és a konyhából hozzá kilépő szakácsnőnek monda : . Teremtene nem tudsz dolgozni/az a szép zasszonyság egészen elferditje zeszemet, itt nem tudsz dolgozni, hadd be megyek za konyhába, fazekat itt künn nem tudsz drótozni, minden drótom zelszakad, hadd bemegyek konyhába.*
És a szakácsné nevetve ment jelenteni a „bolondos" drótostót legény beszédét. A házi kisasszony irult-pirult és boszankodott a szakácsnő jelentésén, barátnője pedig nevetve monda: .Hadd el kérlek, ne bántsd, nem boszant a? engem, sőt ellenkezőleg örülök neki." És midőn magukra marad-ak, folytatá: „Lásd, ezt akartam én látni, ez az igazi hatás : a
nöi szépí-ég hatását igy lehet látni, \' kitapasztalni. Ilyen eredményének kell 1 lenni mindenütt, a hol én akarom, bogy
legyen !"
! És a kaczér nő mind halálig ilyen maradt: pedig kaczérságaval soha sem éne el azt az eredményt, a mit elérni óhajtott; nem íudta magának azoknak a a férfiaknak a szivét megnyerni, a kiket ö szeretni és becsülni tudott volna, sőt ellenkezőleg éppen azok elfordultak tőle. És igy egész életében igeu, de végtelen boldogtalan volt, holott kitűnő szép. szellemes és egyébkén\' meg alapjában még is becsületes, erényes dó is volt ö. De a végtelen hiu kaczérságéért rossznak tartották öt mégis és még olyanok is elfordultak tőle, akik a külszint ugyan megtudták Őrizni, de egyébkint meg még sem valának jóknak ino; .hatók. t. i. a képmu tató álszentek. De -a"világ ezért nem volt hibás, hanem hibás veit ö, mert nem őrizte meg a külszint is. A nőnek nem csak becsületesnek, erényesnek kell leb-nie de annak is kell látszania, a mi.
A k.iczér nőről hamar felteszik a legrosszabbat, ha egyébkint még oly jó volna is. C-akhogy sajnos! mint más egyebek nem, ugy ez sem gyógyírja meg a valóban kaczér nőket szerencsétlen hibá-jokbÓl, gyöngéjükből, ha öntudatlan, vagy ha még oly öntudatos is a kaczérságuk, mert a kaczérság épp oly gyógyíthatatlan tulajdonság, szenvedély, mint a lopás, gyújtogatás és gyilkolást mánia, vele születvén örökjévé válik az.
A ki soraimat olvasván, állításom valóságában kételkedik, tanulmányozza csak
HUSZ0NKILE5CZEDIK ÉVFOLYAM
; A L A I KŐZ LÖKI
MÁJUS s l-én
rosok vagy közvetlenül (vagy a kereske- \' Helyben egy vagy több népiskola rolt delmi, és iparkamarák utján) a m. kir. 342 községben. Valamely szomszéd közkereskedelemügyi minisztériumhoz for- séghez iskolázásra rolt becsatolva 201 dnloak oly kéréssel, hogy a külföldön ké- község.
szült gépekre a behozatalnál vámkedvez-! A nagyméltóságú vallás- és közok-mény engedélyeztessék. Ö nagymélt m. tatisagyi Miniszter urnák az iskoláztatás kir. kereskedelemügyi miniszter nr f. é. nélküli községek állapotának megismeré-16.488/YX sz. a. kelt rendelvényével azt sere és rendezésére irányult messzeható tudatja, hogy-az 1882. évi XV\'L t. cz.-ben intentiójához képest, erre vonatkozó foglalt általános vámtarifa XV. osztálya- körrendelete folytán. Zalavármegye azon hoz tartozó 4 jegyzetben foglalt azon ha községeinek állapotáról, melyek földrajzi tározat, mely szerint a kormány megen- akadályok, közlekedési nehézségek, cso-gedhette, hogy a vám területen kívül ké- kély létszám, nyomott anyasi helyzet, szült és behozandó gépek után a tarifa- vagy más egyéb okokból éppen nem, vagy •ízerü vámoknak csak fele fizettessék, az csak legszórrányosabb csatlakozásban 1887. XXV. t. cz. áital hatályon kívül he- iskoláznak, — ide értve a nemzetiségi vi-iyeztetett és igy többé ily kedvezmény dékek külön viszonyait és a még állami nem engedélyezhető. iskolákkal ellátandó csoportokat — a
Mi ezennel az érdekeltek tudomására nagyméltóságú Minisztériumhoz részletes hozatik. jelentés tétetett. Ugyanezen alkalommal a
Sopron, 1890. évi május havában. Miniszter ur figyelme vármegyénk legna-A kerületi keresk. és iparkamara, gyobb erőmegfeszitéssel iskolázó több
- apró községeinek viszonyaira i-t reá irá-
nyoztatott Másrészt pedig egyes csopor-VilJamOS levéloOSta. 110": aIkslmasabb iskolai Összeköttetése
V " f czéljából a közigazgatási bizottság ezen
Egy uj villamos szállítási rendszer ¦ időszakban is több irányban intézkedett mintája állíttatott fel röviddel ezelőtt pró- j A tanítók összes száma 618. Állami bakéat Bostonban. Üolbear tanár, ki ezen \'iskolában működött 4*1. községi iskoiában uj szerkezetet megbírálni volt hivatva,! 186, felekezeti iskolába!) 388. biztosította a jelenvoltakat, hogya kér-> Képesítet: . 548, nem képesített . 70. deaben forgó Ulálmány teljesen józan és! Henceg _ 527 ieéá gi
tudományos elveken alapszik és gyakor-1 p^rfi . 54S nő * 70
lati hordereje is nagyon jelentékeny « \'. - _í.
A feltaláló egy villamos huzalorsó l sok«^ \' fordntatott ezen időszakban ismert delejességét használta fel, melyet!19 arra- h.°«T ¦tanttoi fizetéseknek törve-az elhozza közelítő vaspálczára gvako- iTtSSE&S* "í?1*?* a m" ,l3Í?eiE" rol. Ha a folyam az orsótól megvoaatik, i n?k*"b^ " előképzettség megszűnik természetesen a vonzerő és a nélkui\' V?\'lok ai^lmazUtása lehetőleg pálcza-ismét szabadon bocsáttatik és ha ^^^Jozwek, a képesítés nélküli most egv másik villamos árammal telt tamtok pedl6 , oklevelük megszerzésére huzalorsót helyezünk a vaspálcza köze-! ra3z0LttafaDak-. , . lébe, tapasztalnunk kell, hogy ezen orsó- L (,MluUn P^\'g ez elemi iskolai tanítók hoz vonzódik s szabaddá lett vaspálcza. ^zetéie f2™^ 3Z*m03 köZ3é«i és feI^ llvetén orsót orsó ulán alkalmazva, a vas-1 kezeti iskolájában, az 1868. évi XXX VIII pálczát "tetszés szerinti távolságra moz ¦ f-\'"-142-§*) pontjában foglalt rendel gathatjuk előre, olykép, hogy a háttérben j*6™ daczara Dem. .^ri 61 a 300 frtnyi
vallás és közoktatási Miniszter ur gondo\' kodoi kívánván, 1889. évi szeptember 4-én 38271. szám alatt keit leiratában elrendelte mindazon iskolák kimutatását, melyek e részben a törv. követelméoyei-
kedelmi iskolájában 95 növendék részesült 6 tanító vezetése mellett oktatásban.
A zala-egerszegi polgári fiu iskolával kapcsolatos középkereskedelmi iskolát a a legutolsó tanévben immár 42 növendék látogatta; a müasztalos tanműhelyben pedig hat uovvndék nyert oktatást. L .(Folytkor.)
lx r e
... _ , --, Jykép, hogy a háttérben i mÍDJnluinot( ezeD hiányok orvoslására maradt orsóktól a villamos folyam megvo-|s|akgége3 eszköLökról a nagyméltóságú natik és a vaspálcza előtt levő orsóknak j & közoktatási Miniszter ur goodos-adatik át darabról-darabra.
íme az uj rendszernek alapeszméje, melynél azonban a vaspálczát egy kis kerekekkel ellátott aczéldobozka helyettesíti, a mely egysines pályán szaladva alkalmas
- -í-. —-........---— inek meg nem felelnek, pontos fel tűn te
levelek és kis csomagok továbbítására, t tésével az illető tanítói állomással egybe
a, *\\,Án a-rarbaeitátt Iria trnr.sí Itét bf»V&- I.------ - - , . . ,
Az ekép szerkesztett kis kocsi két bevá gott kerék közvetítésével vezettetik egy felső sínen az egy vonalt képező huzalorsók nyomán, a mely elemi befoiyások el
kötött fizetés pénzértékének.
Továbbá a nagyméltóságú vallás „ ;kőzoktatá3Í Minisztérium a tanítói nyus:-1 díjról szóló 1875. évi XXXII. t.-cz. módo
sva, ujuuiwi, a mi-ij --- OljrOl SZ010 löiO- evi aaa.ll. i.*cz. iuwuu
len faköpönyege által védetik. A villamos ^tásit elhatározván, az ehhez szükséges
f„;,-!m mommlritása illoíve vAp\\pffPS fii- . i \'_____i_ r___i-:.í..1. í.....,»„:iíu.
folyam megszakítása, illetve végleges el zárása czéljából minden egyes orsó egy önműködő kapcsolőkészülekkel van el látva. A vezeték, melynek főrészét az orsók képezik, egy közvetítővel van szoros összefüggés bee egyrészről, míg az ellenkező vég egy csap körül fergó mágnessel van összekötve, melynek feladata a közvetítő érintése folytán a villamos áramot megszakítani, vagy teljesen lezárni. „(Első budapesti szabadalmi iroda" Bergl Sándor mérnök közleménye.)
Megyei alispáni jelentés
(Folytatás.)
Az iskolák összes évi kiadása 388547 frt és pedig:
a) Rendes tanítók fizetése . . ¦ • 241682 frt
\\
b> Segédtanítók fizetése . \'...... 42954 frt
\\í----- ......
V- c) Fűtés és tisztogatás stb
27947 frt 7164 frt
d) Taneszközökre
e) Szegény tanulók segélyezésére..... 2453 frt
f) Vásárlás, építkezés tőkésítés , *..... 29816 frt.
g) Vegyes kiadás . . 36331 frt.
egy kissé az ...életet és tapasztalni fogja, hogy állitásom a valóságon alapul azon hozzátevéssél, miszerint e végzetteljes kaczérság nemcsak a nők, de tessék elhinni — a férfiak tulajdona is szokott lenni. Számtalan kaczér férfiút ismertem éu már — csakhogy persze a féi fiút nem mondjuk azért kwczernak ^— hanem csak — ledérnek.
SFPERN\'É NAGY CORNÉUA
— A Vörös Kereszt egyletből. A
városunkban fennálló Vörös kereszt egylet zajtalanul folytatja működését. Szerkesztő ur engedelmével a legutóbb lefolyt köz gyüié-iól fogok valamit elmondani. Ez a hó 18 án tartatott meg szép részvét mellett. A közgyűlést Babochay György elnök nyitotta meg lelkes szavakkal. Azután Tripammer Gyula, az egylet egyik titkára olvasta fel az évi -jelentést, a melyből megemütjük, hogy az egylet tiszta vagyona, daczára a csekély tagsági díjnak 1163 frt 69 kr. Az Erzsécet kórházi ezer frtos alapítvány az utolsó részletig födözve van. Ez alkalommal is 6 hölgy és 6 férfitag soroltattak ki, nagyobbrészt újból meg is
.tanulmányok és számitásokfoganatosítás : czéljából minden jellegű és fokozatú nép oktatási intézetben működő tanítókra, J tanítónőkre, óvónőkre és óvókra, ezek 3 j nejeire, illetve gyermekeikre vonatkozó. * ujabban a tanitói -n kántori járandóságok {külön feltüntetésével pótolt adatok felterjesztését elrendelte. Ezen adatok begyüj tettek és felterjesztettek.
A vármegye kisdedóvó intézeteinek száma tizenegyig emelkedett Ápolást nyer bennük 1070 gyermek 13 óvó gondozása mellett Evi fentartásuk 6411 írtba kerül. Az óvodák vagyona ingatlanban és alapítvány bt n 58048 frtot ér.
A kisdedovodáról szóló törvényjavaslat végleges szerkesztése czéljából, a nagyméltóságú ^közoktatási Miniszter ur 1889. évi szeptember kő 4-én 38269. szám aiatt kelt rendeletével a tényleg fenálló kisded-ovodák és menedékházak összes viszonya inak kimutatását meghagyta.
A vármegye öt iparos tanoncz iskolájában 696 tanoncz nyer 27 tanító vezetése alatt oktatást. Fentartások 4699 ítba került Négy tanoncz iskoht muukakiálli-tást tartott a tané? végén.
Szervezés alatt van a csáktornyai uj iparos tanooez iskola.
A vármegye két alsóbb fokú keres-
választattak. Ezek a következők : Fessel-hofer Józsefoé, Gelsei Gutmaun Vil-mosué, Knausz Boldizsámé.\' Plihál Ferenczné, Székely Lajosné, Vidor Sa-muné, — Babochay György, Hoffmann MÓr, Knausz Boldizsár, Piina! Ferencz, Dr. Benczik Ferencz, Györffy János, Surfing Sándor. A közgyűlés után nyomban megtartatott válaszrmányi Ölés is. s megalakult a helyi választmány az eddigi tisztviselők megválasztása ; és pedig: Elnök: Babochay György; alelnök: Ebenspanger Lipót; elnöknő: Fesselhofer Józsefné, alelnöknő Fischl Pálné. Jegyzők: Hoffmann Mór, Tripammer Gyula. Pénztárnok : Unger UUmann Elek. A választmány hölgyei ismét buzgólkodnak tagok gyűjtésében s már az utolsó" ülések alkalmával jelentett be néhány uj tagot Ebenspanger Lípótné úrnő. Kívánjuk a lelkes elnökkel Babochay György úrral együtt hogy mentül kelőbb legyen alkalma egyesületünknek actióba lépni, habár mindent meg kell tennünk, hogy ezután készek legyünk.
— Ó Felsége a király magán pénztárából a szécsi-szigeti r. kath. hitközségnek 150 frtot a balaton-kövesd,-csopák>-paloznaki ref. egyház községnek 100 frtot legk egyel mesésben adományozott
\'— Á nagy-kanizsai iparos ifjak dalköre pünkösd vasárnapján Csáktornyán — mint az már a mult számban jirlezve volt daleatélyt rendezett. Sajnos, hogy az erkölcsi siker mellett az anyagi teljes megfordított arányban áll. Tagadhatlan, miszerint a dalestély napja igen rosz időre volt kitűzve, minthogy ilyenkor a közönség inkább a szabadban keres szórakozást; ekkora idegenkedést azonban mégis csak nagy fokú bizalmatlanság, elfogult előítélet és talán pártoskodás is szülhettek. Hogy a dalkör ezt nem érdemelte, arról a megjelent feltűnő csekély számú, de bizonyára műértő közönség meggyőződött mely minden egyes énekszám után lelkes tetszését nyilvánította. S igy a dalkör főczélját: az erkölcsi elismerést a jóhirnevet kivívta magának, mi annál szebb minthogy Csáktornyának tisztán előkelő tagokból álló s már 26 év óta fennálló daiegylete van. Míg tehát a kivívott művészi siker a dalkör tagjait továbbra is kitartásra buzdíthatja, addig másrészt bizonyos, miszerint a kitűzött nemes czél feladatinak megoldása a közönség anyagi! támogatásától is függ. — A dilkör —; habár szerény, de kulturális tényező; lét-; iérdése első \'sorban Nagy Kanizsa város1 müveit közönségét érdekelheti. Minden I esetre kár volna, ha az egylet.mely önerejéből keletkezett e a legszebb fejlődésnek indult, pártolás hiánya miatt, feloszlassék. ^ ¦" f
— Szalády Antal Vővárosi író és [ gyártulajdonos t. barátunk mtljus 28 án Nagy-Kanizsán levén, az Arany Jáno.-, utczai kísdedovodát meglátogatCi;, a gyermekek1 előadása igen meglepte s valamennyit czukorsüteménynyel vendé-. gelte meg. Berény Zsófi .Árva lányka": czimü lendQletea költemény el szavalása egész az érzékenyülésig hatott rá. Mint, monda, e jelenet éléuk reminiscentiát\' idézett elő, mert Bohus Szögyéni Antónia által Világoson alapított első hazai vidéki óvodának ő is növendéke volt !
— Egy gyémánt fülbevaló Tán-; dorlása. Min\'egy másfélévvel ezelőtt egy \' szobalány a nagy-kanizsai főtéren egy értékes gyémáotfülbt Valót talált Nem1 szólt senkinek, hanem eltette a ládafiába. A leány ionét később Pécsre ment szol-j gálni, ott már elővette a páratlan fülbevalót és megkisérlette eladni, a pécsi rend-Őrség azonban neszét vette a dolognak és gyanút táplált a leány iránt, hogy nem-e lopott jószág forog kezén, átírt a kanizsai kapitánysághoz, nem lopott-e a leány ittteni gazdáinál, ezek kihallgattatváti,\' egyik sem tudottá leánynsemmi rosszat, Olyan ékszer meg egyiktől sem veszett el. A leány végre beigazolta, ho*y a páratlan 70 frt értékű, gyémánt függőt csakugyan találta. A pécsi rend. az ott lefoglalt fülbevaló iránt végre megkereste a kanizsai kapitányságot hogymiután itt-letttalálva, puhatolják ki h. tulajdonost. A ki tehát
[az említett ékszerre nézve tulajdonjogát f igazolni tudja, jelentkezzék a helybeli kapitányságnál.
— Elgázolás híre szárnyalt N/agy-Kanizsán, mely május 29 én délben a főúton történt volna. Akart lenni ilyesmi.. Két gyermek összeveszett az utczán, egyi szódás kocsi pedig haladt lefelé, a kocsis hiába kiáltott s igy a fékezőt alkalmazta,\' melylyel a bajt: szerencsésen el is hárította,\'
j de a kocsi közelébe került egyik fiút az\' I ostornyéllel megjutalmazván, sírt és hire futott az elgázblásnak; rendőrök a városi orvoshoz vitték a Sut ki semmi bajt sem talált rajta. A fiu aztán haza szaladt persze a jól megérdemelt ostornyelcsipés fájdalma már ekkor elmúlt.
— Zárünnepély. A helybeli k. r. gymuásiunj zárönnepélye május hó 24-én
| a szokásos kÍTáló szellemi élvezetet nyújtó módon igen nagyszámú diszes közönség jelenlétében folyt le. Az ének-valamint a zenekar mintaszerű productiói hámulatra és zajos tetszésnyilvánításra ragadták a jelenlevőket Ftiszt. Vörös Mátyás ének és Venc/.eí Rezső zenetanár uraknak; a gondos és szakértelmes betanítás, valamint a müior ügyes ösz-szeállitásáért a legnagyobb elismeréssel kell adóznunk: A változatos zenei műsor után felolvastatott a pályázatok eredménye, mely itt-ott a tanulók körében meglepetést keltett A beérkezett pályamunkák sokasága igen stép bizonyítékát nyujtá a tanuló ifjúság buzgó szorgalmának. Végül ft Janky Károly igazgató ur
szép beszédben köszönetet mondott c megjelenteknek az érdeklődésért, a továb biban pedig megható szavakban búcsút vett az mtézetet elhagyni készülő növeo dékektöl atyai tanácsokkal szolgálva ne kik a jövőre. Az igazgató ur szavait lelkes éljenzés követte. A zenekar által lelkesülten eljátszott induló kíséretében igen megelégedetten -távozott a jelenvolt közönség.
— Haladunk. A haladás szempontjából igen czélszerö intézkedésnek tartjuk, hogy városunk tóbb helyén bérkocsik állanak a közönség rendelkezésére, és igy nem kell a fiakkeros urakat lakásukon felkeresni, kik ba nem valami .Kund sebaft" jön, legtöbbnyire ,el vannak foglalva*. A bérkocsik állóhelyei: Az „ Arany szarvas" szálloda előtti és a nagy-kanizsai takarékpénztár előtti tér.
— Az építkezés szempontjából is szép haladásnak indult városunk. Az is kola- és Széchenyi-utcza sarkán Bachrach Gyula ur építtet emeletes, ugyancsak az iskola utczában pedig Bartos Béla fogorvos földszintes házat.
— Tivoli János újonnan megnyitott kávéháza „a központhoz" szintén mutatja, hogy haladunk. Provincziáiis városban nem igen akadunk ilyen pompásan berendezett kávéházra. Közönségünk méltányolni látszik Tivolt ur nagy áldozatokkal járó vállalkozási szellemét és tömegesen látogatja a nagyvárosi csínnal berendezett J mára.
és kitűnően v-jzetett kávéházife. ( — Megzavart ebéd. Kedélyes társa-
— Hegjött Az oly sokszor jelzett j sás ült május 21 én ebédhez Htichreiter-és régen várt Edison-féle phonograph j Kornél ügyvédnél Csurgóft. Odakint éppea végre tényleg megérkezett és június hó elemit a nyári zápor s felhőfoszlányok 2-án hétfőn 1 frt belépti dij mellett lát- I kergették egymás1. Az ebédelő társaság ható az .Aranyszarvas" nagytermében még a levesen se igen volt tul. miden si-d. e. 9—12 ig, d. u. 3—7 ig.Jegyek kizá-lketitÖ csattanás hallatszott, az ebédlöu rólagosan Práger Bélaurgyógyszertárában . pillanatra kékes fény c/.ikázott át s erős kaphatók. Egy-egy előadásnak csak 42 kénszag áradt szét. Beütött a villám a személy lehet fültanuja, az érdeklődök te (-házba a kémény mellett, mit ledöntött s hát jól teszik, ha jegyekről idejekorán végig futva a padlás gereudán, beszaki-gocdoskodnak. f , tototta az éléskamra plafondeját, — a
— Képviselői látogatás. Fehér\'a konyhába szolgáló villamos csengetyfl Miklós államtitkár a letényei választóké-1 drótján behatolt az ebédlőbe, útközben rület képviselője pünkösd másodnapján j három ajtót teljesen szétrombolt s az előlerándult választói körébe. A szeretett, szoba felé, ugyancsak a csengetyü drótján.
a zörejre Kovács felébredve, reájuk kiál tott. mire a pincze ajtót nyitva hagyva, Tóth lőni akart, de fegyvere nem sült el. s erre abban állapodtak meg, hogy megvárják Kovácsot ,mig előjön s lelövik, de mert nem jött, elhatározták, hogy a pin. ezét reágyujtják. Tóth meg ia gyújtotta azután egy bokornál lesbe állott Kovács látva a veszélyt, az ajtót félig kinyitván, távozni akart, mire Tóth czéloz fegyvere eldördül, s arczán találta a menekvö Kovácsot, ki összerogyott. E közben a pincze lángba borolt, s a tolvajok tartván a tetten éréstől, eltávoztak haza, a fegyvert elrejtették a gabonába. Kovács csak kisebb sérülést szenvedett, mert a lő vés na^v része az ajtóba ment ugy, hogy mire & tűzre többen kijöttek már felkelt A csend-Őrség Matékovics századosunk vezetése alatt a nyomozást megindítván, sikerült kiderítenie a tetteseket s a nevezettek személyében elfogni Kezdetben tagadtak mindent, de mikor a bűnjeleket előttük \' felmutatták, a lőkészietet puskát, az apránként lopott s Poklos pinczéjében levő bort azután Kovács pinczéjében maradt mécset szívót, tettüket beismerték.
-X Jótékonyság. Báró Hornig Károly veszprémi püspök ur ó méltósága a főtisztelendő székes káptalannal együtt hat ingyenes helyet alapított a győri püspöki tápintézetnél a veszprém-egyház megyei szegény sprsu képezdei tanulók szá-
képviselöt Sva3tics Benő főispánunk és számos megyei előkelőség kíséretében mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták, óméltóságaik és kíséretük hétfőn alsó-domborui Hirschler család vendégei voltak ugyanazon napon átrándultak Letenyére, kedden d. e. pedig Légrádra, innét Mura Kereszturra, hol az apát ur vendégszerető házánál volt nagy ebéd; innét ismét Dombomba tért vissza a társaság. Fehér beszámolót nem tartott, minthogy csak még igen rövid idő óta képviseli ezen kerületet; óe méghallgatta választói kivánatait és amennyiben ezek a közérdekkel ellentétben nem állanak, számithatnak a leghathatósabb pártfogásra, mert őméltósága kijelentése szerint, kerületét szűkebb hazájának tekinti és ennek érdekeit előmo7-ditani legszentebb kötelességének tartja.
— Hymen. Fleischhacker Albert helybeli törekvő fiatal kereskedő pünkösd másod napján eljegyezte magának szive választottját Weisz Regina kisasszonyt gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos ur gyermekeinek művelt lelkű és szép tehetségű nevelőnőjét
— A kereskedelmi iskola Nagy-Kanizsán a közel jövőben egész szervezetében nagy változáson fog keresztül menni, amennyiben miniszteri engedélylyel 4 elemi, 4 polgári és 3 kereskedelmi osz tályból álló közép iskolává fog átváltozni és igy az ezen intézetből kíkerü\'ö növendékek az egy évi önkény tességre jogoitva lesznek.
— Pünkösd A tavasz e bájos ünnepét teljes poinp íjában, virágdíszében ünnepelte a természet Békés reméuység~ra-gyogott minden arezon s a ki csak lehette, kint a szabadban töltötte idejét Orbán jól viselte magát.
— Eljegyzés. Goricsanecz József Perlak város jegyzője jegyet váltott Viz-mathy Terka kisasszonnyal, Vizmathy Ferencz letenyer főtanító bájos leányával.
— Rablás. Kovács József kis-radai lakos pinc7éjét május hó 21-én reggel fel törték, a borát elvitték, e közben rálőttek Kovácsra, öt meg is sebesítették, s Yégül még pinczéjét fel is gyújtották. A csendőrség azonban kézrekeritette a tetteseket. A rablás részleteiről a következő tu dósitást vettük: Kovács József k.-radai lakos észrevevén, hogy pinczéjéböl lopják a bort e hó 19. és 20t közti éjjel kiment szőlejébe lesre, de akkor senki sem jelentkezett, — huszadikán ismét kiment s a pjneze padlására lefeküdt Tó*h Ferencz, s a közvetlen szomszédságban levő pincze tulajdonosa Poklos Ferencz hara gosai levén egy ro3z kulcsból oly álkulcsot reszeltek, melylyel Kovács pinczéjét fel nyithatták, s azután közösen megállapod tak abban, hogy Kovács borát meglopják. Ez sikerűit is nekik már két izben, s 20-án is Tóth fegyverrel kezében, Poklos pedig egy hordóval megjelentek Kovács pinczéje előtt, ezt feltörték, a hordót bor ral megtöltötték, s átszállították Poklos pinczéjébe, s egy sajtárral visszatérve, azt is tele eresztették a távozni készültek. De
a villanytelepben oszlott el. melynek fémrészeit teljesen megsemmisítette, utja-közben ért fatárgyakat megperzselte s az üvegekre letörölhető kékes homályt festett Az ebédelő társaság, a házi ur nejével, nagynénjével és gyermekeivei, Foll> József megyei főügyész nejével. SárkÖzy Béia főszolgabíró az első ijedtségtől magukhoz térve, a szabadba menekültek, annyival inkább is, mert kívülről behallatszott a kiáltás, hogy ég a ház! Szerencsére ez nem volt igaz, de azért a rombolás igy is nagy. A konyhában el foglalt-cselédek kőit legnagyobb volt a rémülés, kik azonban az ijeJtség árán szintén megszabadultak minden egyéb bajtól. — A tüz hírére — dicséretükre légyep mondva — a csurgói tűzoltók Reményi Samu pa-raucsuok vezetéke alatt tizenkét perez alatt teljes készenlétben a veszély színhelyén termettek, kiket követett a résztvevő és kíváncsi tömeg. Miután konstatálták a megtörtént bajt s többé tűzveszélytől a helyiségek pontos megvizsgálása után tartani nem kellett, a megriasztott társaság ismét ebédhez ült. mert ezt csu-dálatosképen a vastüzhelyen nem .ütötte meg a ménkű." A csurgói képezde igazgatója meteorológiai feljegyzéseket szokott tenni s jegyzeteiből konstatálta, hojy éppen egy évvel ezelőtt, május 21-én szinte leütött a villám. Hochreiter házától mintegy 20 lépésre eső jegenye csoport egyik fájába. Jó lesz azon a veszélyes helyen villámhárítót alkalmazni. „Kaposvár."
— Déli vasút. A Balaton fürdőt használó közöoséget érdeklő újdonság jött létre az által, hogy f. é- június hó
1 -tói fogva az idei nyári évad tartama -alatt a nappal közlekedő pó-ta és vegyes vonások közvetlen a pályamentén fekvő Lelle község részére, a boglár-szemesi vonalon lévő 110. sz. őrháznál feltéltelesen 1 perczig fognak tartózkodni. Ezek szerint a Kanizsáról reggel induló 216. sz vegyesvonat d. e 10 óra 42 perczkor, s a délután induló 204. sz. postavonat pedig. 4 óra 2 perczkor érkezik oda. A budapestkanizsai irányban közlekedő 203. sz. postavonat d e. 11 óra 50 perczkor é? a 215. sz. vegyesvonat este 7 óra 27 perczkor fog onnét indulni. Miután menetjegyek kiadása és podgyászfelvétel ezen megálló helyen egyelőre nem eszközöltetik, az utazó közönségnek az illlető menet és podgyászszállitási dijakat az idénybe veendő vonatoknál, a kalauzok közvetítése mellett kell fizetniök.
— Fürdővendégek névsorának tísé fecskéjéavarasd-topliczai hírneves gyóí^\' fürdőből megérkezett, hol is áz I. és H-számu kimutatás sz-rínt május 12 ig 233 fürdővendég jel«nt meg.
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő egyesület óvodáiban DanachaOt tóné és Stemmer Kálmánné választmányi tag urnók.
— Esküvő. Sohár Imre körjegyző május 24-én vezette oltárhoz Baksán. ezv. Ungerné sz. Nagy Amália • úrnőt Áldás frigyökre 1
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 31-én.
— Hirdetések felragasztása. Győr város igen életrevaló eszmét pendített meg\'a falragaszok rendezése tárgyában, s oagyon óhajtaodó volna ha az eszme visszhangra találna nálunk is; legalább nem kellene boszankndnuck az utczasarkok és házfalak éktelen oeragasztásáért s a városnak némi jövedelemre is lehetne kilátása. A javaslat értelmében Győrött a falragaszok kifüggesztésére 40 drb alkalmas nagy hirdetési tábla állítandó fel s falragaszokat máshova kifüggeszteni 2-20 frtnyi pénzbüntetés terhe alatt tilos. E táblákra hatóságok, közhivatalok és köz-mtézetek hirdetései valamint a színlapok díjtalanul felragaszthatók, más falragaszok kiiüggesztéseért pedig nagjság szerint 50 krtól.ő írtig terjedő illetmény fizetendő .le. Ajánljuk az illető körök figyelmébe.
— A déli Tatát szép menetár kedvezményt engedélyezett az állami tisztvi selök és családjuk számara, mint ezt an uaii idején tudattuk. A kereskedelmi miniszter, urápr. 7-én 10177/IV. szám alatt hozta ezt az érdékeit hivataloknak tudo mására. E rendelet értelmébeu a magyar é.- horvát szlavonországi állami tisztvise lök és szolgák, akik rendesen vannak al kaímazva éa a hivatali esküt.letették. nem különben azok nejei .és gyermekeik (ha Családtagok), továbbá az utazásnál hasz nált cselédek, magán otazás, vagy költöz ködés alkalmával a déli vasútnak Magyar ország területén levő összes vonalalaic továbbá KÖszeg;Szof|i"bathélyi és Barcs-Pak-ráczi vooaloi/iél áron utazbatoak. A ked vezmény esetről esetre kérvényre adatik a déli vasút igazgatója által. A kérvényt láttamozni kell áz illető hivatali főnökuek. A költözködésnél fgawlní kell azt, hogy az illető hivatalnok saját költségén utazik s aeai bütitetésből belyeztetett át. A kedvezmény kőliözködés alkalmával a teber-száUitmáoy r&\'h kiterjeszkedik.
— Meghívó. A „ Kereskedö-ifjak önképző egyíete" Nagy-Kanizsán, 1890 június 7-én, & .Polgári Egylet* kertje ben* zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete 8Vá órakor. Belépti díj: személy jsgy 50 kr., csaladjegy 1 frt, 20 kr. A tánczvinalom tiszta jövedelme a „Keres keiíő ?íjak\' önképző eeyletének" sagély alapja javára íordittatik; e jótékony czélra való szíves íelü.fizetések köszönettel fogadtatnák és hirlapilag, nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetében a tánc/.vigalom a „Polgári Egylet" dísztermében fog megtartatni
— Gyászhír. Részvéttel vettük a következő gyászlapot: Benedek Árpád fajdalomtól megtört szívvel tudatja forrón szerétett édes anyja Özv.-Berger Jakabné, szü. Milhoffer Jankának élete 51-tk évé-b?n folyó bő 28-án reggeli 7 órakor, tör téut gyászos elbsnytát. A boldogult hült tetemei (öl?Á hó 29°én délutáni 5 órakor -fognak náilőr-utcza 7 ik számú lakásából a neoV izr.- sírkertben örök nyugalomra tétetni.- Székesfehérvár, 1890. május hó \'^íí-én. Béke,lengjen porai fölött!
— Felhívás Az örségi eyan.^ form. egyházmegye tagjai. Körmenden, f. évi jnuius 5 én\'délelött 9 órakor tartandó egyházmegyei, közgyűlés alkalmával fog ják szeretve tisztéit egyházmegyei gondnokuk nagyságos Chernél Ferdinánd 25 éves goodnoki jubileumát megtartani,
"ojelyre az ünnepleudö tisztelői szíves szeretettel meghivatnak. í. \'Heggel l/59 órakor gyülekezés az evang. reform, lelkész lakon. 2. 9 órakor hálaadó isiem tisztelet az e>ang. reform, templom bau. 3. Isteni tisztelet utáu a templomban a gyűlés megalakulása, az ünnepeltnek üdvözlése, a gyűlés megnyitása és folytatása. 4. Délután 2 órakora „Korona" veudéglö nagytermében közebéd. Kelt Körmenden. 1890. május 21-én, Kerecsényi János, ref. lelkész; tanácsbiró. Kovács János, egjházmegyei, világi főjegyző, köz- és váltó-ügyvéd. Dienes Lajos, tanácsbiró. Somogyi Gyula egyb--radóczi ref. lelkész Jezerniczky Kálmán, ter.-e.-szecsödi ret. leikész.
— A szalonkák idei első megjelenését Zalainegyébeo a „Vadászlap" szerint következő napokon észlelték: Nagy-Ka nizsán márczius 9\'én, -\'Zala-Patakán és Sárszegen 12-éu, Sümeghen 13 áu, Alsó-Leadván 15-éa.
— Zala-Egerszeg ünnepe. A zalaegerszegi iparos ifjak Pünkösd napján ünnepelték önképző s betegsegélyzö egyesületük zászlójának felszentelését, a melyre niegjeient Radocza János, azala-eger.szegi valoazióKerület képviselője is. Pünkösd vasárnapján érkezett meg Fejér Miklós foldmiveiésögyi miniazteri államtitkár. Megérkezése után. tisztelgett nála Csertán Károíy aliapán vezetéséülatt a vármegye tisztikara, azután Zala-Egerszeg város "epviselötestülete Radocza János képvi-se|o vezetése alatt. A zászlószentelés délelőtt 11 órakor kezdődött, z. templom előtti wren feláiijtotL gulyákkal és virágkoszorúkkal czinosan feldíszített emelvényen. Kfdocza Jánosné szül. Saager Sarolta a zaszloanyai tiszt teljesítésében akadályozva lévén, a helyettesitésre Farkas Józsefnél szül. Sümegby Rózát kérte fel. A zászló-
szentelés t Balaton József zala-egerszegi munkáját a fehérnemű rongálása nélkül esperes-plébános végezte. A szegbeverés\' végezni. De barátom neje annyira dicSérta végeztével Radocza János megtartotta a gépetí és mivel magam is meggyőződtem képviselői beszámolójába melyet banketts a gépnek valóban kitűnő munkájáról, tánczmulatság követett. | tudva továbbá, hogy barátom neje fölötte
A balaton második gőzhajója. A takarékos és praktikus asszony, azonnal balatoni gőzhajózási társulat második gÖ*\' elhatároztam egy ily gép beszerzését E zösét szombaton délután bocsátották vízre czélból érintkezésbe léptem az előbb em-. Siófokon. Ez egy kisebb fajú csavargőzös, lített czéggel. mely a legnagyobb élőzenévé Rohan, me\'ry ideiglenesen fog közle-1 kenységgel azonnal beküldte képes kedni addig, a míg a jövő évre elkészül a árjegyzékét Nagyon kellemesen ériatett a két nagy gőzhajó, melyek az alsó Balaton czég ama kijelentése, mely szennt tisztvi-partjai közt fogják az állandó összekötte selök, tanítók, katonaság, csapattestek, entartani. Mint értesülünk, az igaz- intézetek, kórházak stb. számáráé gépeket ga\'o-ágnak az a terve.hogy már az idén e fölötte előnyös részletfizetésre is szállítja kisebb gőzös Boglár. Badacsony és Rév- j ugyanoly árban, mint készpénzfizetésnél. Fülöp közt rendesen járjon, még pedig ak- ¦ Ez a reám nézve fölötte kellemes előny Képen, hogy a b-ilaton füredieknek s min-. egy teljes készletnek azonnali megrende-dennap alkalmuk legyen Badacsonyba! lésére indított, mely egy mosó rándulni méL az nap visszatérni Füred- facsaró- és egy mángorló gépbői állott, re. A terv végrehajtása azonban függ az j Meg kell vallanom, hogy ily hasznos tárérdekelt Zala- és Somogy megyéktói s gyat még soha sem szereztem be ily köny attól, hogy ezek megépítik e a szükséges \\ nyüséggei. mert a megtakarítás, melyét
kikötőket.
— Hegyei r. h. A keszthelyi tani-
nőm e gépek által elért, oly nagy volt :— .hogy az teljesé\'n^éTSg volt á ,Her-czoggal kikötött havi részletek pontos törlesztésére. E mellett sokkal szebb és
tói járáskör tavaszi közgyűlését június LS fi\\ * ™"e" mbdu «
12-én tartja. - Bíaha Lujza asszony j katalánabb fehérneműnk van mint Z, Egerszegre érkezett 4 előadásra. - mkor * m^nö/??í\'
Csáktoruján az uj indóház építésén seré- W ,éá ^linatol függött. A fehér-
A Csáktornyái tűzoltó-1 °em,ü kimélve nömDelL »M «\'«JJ«
icíri mntauáiffit tart. I ma<x szükségesem mosokonyhára,
nyen dolgoznak.
egylet június 5 én nyári mutatságot tart, — Farkas Sándor-pécsi czigány bandája fog az idén B.-Füreden játszani. — Za-thureczky Márton Zsigmondbázán ce-j^?
sem/mosónőre, mert a mihez azelőtt egy egéfcz nap és két ember kellett, azt most leány e gépekkel rövid 2—3 óra alatt
Papir szeleten.
Me gbot rán ko z ás.
Vén kisasszoBc a háztetőn mászkáló és hazatérő macskájához :
¦— Pfuj, cziczuaka ! Ilyen későn a háztetőn tnászkáJai más macskák után I, Pfuj! Hát láttál én tőlem valaha ilyet ?
A ko-nybában.
Úrnő (a szakácsuéjáboz.) No, ne tagadja, fogadni mernék, hogy a maradék pecsenyét a katonájának adta ? Ismerem már az ilyen dolgot.
Szakácsné (Örvendve) : A nagyságának is volt katonája ?
Mi az absurdum?
Ha egy mameluk képviselő az elveire hivatkozik.
Ha az ember influenzás és zsebkendőt kérnek tőle.
Ha a fiatal férjet felesége az esküvő után két hónapra apai Örömben részesiti és ha a férj ismerősei előtt azzal menti magát, hogy ő ártatlan benne.
Megnyugtatás. Bak^ : Panni 1 Azt mondja felőled a Trézsi, hogy a mult éj: ú\' *gy huszár ko pog tátott az ablakon ?
Panni (méltatlankodva) : Nem igaz Hazudott! Aki kopogtatott. aJ egy dra gonyos volt
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh/ 10 óra 26 „ postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Pragerhof II óra 44 „ postavonat Barcs 11" óra 34 „ postavonat
ment-gyárat állított fel.
— Hazai r. h. A büd-szent-mihályi rablógyilkosság tetteseit elfogták. — Jövő évi jauuátban Budapesten legyező kiállítás lesz. — A berettyó ujfalusi kerület Csanády Sáadort egyhangúlag orsz. képviselőjévé
laztptta .— Temesvárod a jövő évben kiállítás rendeztetik. -- A szegedi kir. tábla elnökévé Ür. Szávák Inre or.-z kép-iselö, jeles jogász fog kiueveztetoi. — A pákozdi houvédemlék május 26 án lep-leztetett le. — Az Emke vagyona ez idő szerint 4O7.72G frt 2 kr. — A svábhegyi fogaskerekű vasút meghosszabbíttatott.
— Rákos-Csabán Pünkösd estén vasúti összeütközés volt, 4 egyén meghalt számosan megsebültek. — Az ezüst árkelet-pótlék június hóra 18%, — Szegeden sáskairiásra 1000 ember rendeltetett ki hivatalosan.
— Külföldi r. b. Gordon basának bronz s/.obrot emeltek. — Berlin tyidgetje 131-457.793 márka. — A németytsászárt potsdám: kocsikázásban bales-\'t érte, lova megbokrosodott, kocsijábói kidgorva, karja kificzamodotc — A sah> Jélesége szembajából kigyógyult 3 Bécsből visszautazik a jövő héten. — Bécsi kiállításon a czukor-pavillon leégett. — Xessler Victor német zeneköltő meghalt — A „Keunione Adriatica" biztosító társaság osztaléka 52 ft.
— AVAthén-larissai vasútvonal kiépítésére 80 milliós kölcsönt kötöttek.
könnyen elvégzi és pedig akár a konyhában vagy az előszobában is, mert e gépekaél a kellemetlen gőz stb. ki van zárva éá a mo sás napja e gép által minden eddigi bor-zasztóságát elveszíti. Szóval e kitűnő gép alkalmazása által a ,mosás" tekintélyes kiadási tételénél nagy megtakarítást ére.k el, melyet más czélra használhatok fel. Örömmel ragadtam meg már gyakran a; alkalmat e kitűnő gép beszerzését barátaimnak ajánlani, kik mindannyian hasonló előnyös eredményt értek el általa. Ma is szívesen ragadtam meg az alkalmat, hogy tisztelt collegáímnak e kitűnő háztartási gépek beszerzését ajánljam és azt hiszem, hogy azoknak általános alkalmazása nagyban hozzá fog járulni az általunk ma tárgyalt kérdés megoldásához". Elénk -taps és elismerés jutalmazta a szólót érdekes előadásáért és miután a gyűlés köszönetet mondott az előadónak, elhatározta e közérdekű javaslát közzétételét, Még csak azt tartják szükségesnek felemlítene hogy Herczog magyar állampolgár és hogy mosógépei és meidingi kályha-gyárának gyártmányai számára Budapes ten is Erzsébetkörut 56. sz. alatt minta-raktárt nyitott.
Mit kell tavaszkor tennünk 1, tódítottak
Válogatott hasonlatok. A agglegény olyan mint a kakukk: mindig a más fészkébe jár.
A házasság olyan, mint a pisztoly : ritkán sül el.
A szobai eány olyan, tmint némely hivatalnok ; megvesztegethető.
A boldogság olyan, mint az ezres bankó : kevésnek jut. x t
Felelős szerkesztő és kiadó : ^ BATORFI LAJOS.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
Ki nyert?\'
Húzás május 28-án 7 63 32
Szerk. üzenet.
— B. S Bpest ajánlatát könöaettel vettük. A.pró\'icÖrleaiényeket igen, de csikket lapunk izük tera miatt nem kérünk.
— „Mily nép a aarr". Jó »agy ro«i sziv Tan, de siépet még nem hallottunk.
— „A páter- igaa história. Nem kOl&l-hatS.
— Sümegé A Közlemény hlrdetéií rovatba ráírt.
I — S. A. Tárosank a vidékünket nem érdekli, ¦ így nem közöljük
— „Haladási" A cjerapéld. itiveíia-jaet;-
— A mosógép és a tisztviselők con gresszusa. A tisztviselők legutóbbi con gresszusának egyik tárgyát képezte az a kérdés: Mily eszközökkel lehetne a hivatalnokoknak lehetővé tenni azt, hogy az életnek mindinkább felmerülő követelményeinek megfelelhessenek, atmélkül, hogy a legfontosabb életszükségletekből túlságos sokat elvonni kellene? E kérdés megoldására néhány többé kevésbbé gyakorlati javaslat történt melyek közül néhányat mint „figyelemre méltót* elfogadtak. Általános érdeklődést keltett azonban Enselbardt vasúti tisztviselőnek következő előadása: „E kérdés, melyről itt tanácskozunk már régóta foglalkoztatott Több ízben gondolkoztam ennek megoldása fölött és szerény háztartásomnak csekély költségelőirányzatában gyakran tettem törléseket csak egj tételt nem mertem bántani, habár az jövede\'memnek nem csekély részét vette igénybe. Eza „mosás" tétele, mert nőm különös büszkeségét leli fehérnemű szekrényében; de magam is szívesen lemondok egyről-másról.\' de fehérnemünknél mitsem szeretnék magunktól megtagadni. Egy szerencsés véletlen végre megmutatta az utat, hosy miként lehet e tételnél tetemes megtakarítást eszközölni annélkül, hogy kedveocz gyengeségünkből engedni kellene. Sőt mond hatom, begy ast most még nagyobb mértékben elégíthetjük ki és a mellett tetemes Összeget takarítunk meg, melyet más czélra fordíthatunk. Mintegy 2 éyvei ezelőtt egy barátomat látogattam meg, mely alkalommal nejét egy egyszerű és csinos kiállítású géppel való foglalkozás közben találtam. Kérdésemre, de a gépen alkalmazott táblácska által is megtudtam, bogy az egy Herczog Sándor hazánkfiának Bécsben Graben Braunerstrasse 6. 5«. alatti raktárából való mosó- és facsaró gép (Strakosch és Boner szabadalma). E gépek a korábban felőlük a lapokban olvasott nyilatkozatok által már régen felkeltették érdeklődésemet de mindig kételkedtem, hogy egy gép képes volna a mosás fárasztó
Mindazoknak, a kik sürüvérüek s ennek\' folytán bnrkiütésjkkbea, vértolulásban mellre s főre, szédülési rohamokban, sziv-dobogásban, Dágyadtságban stb. szenvednek: nem kellene eltnutasztaniok testök-nek friss, jó egészségben föutartását a tavaszi tisztító kúra által, mely alig kerül pár krajczár napi költségbe. Erre nézve használjuk fői a legjobb szert, Brandt Richárd gyógyszerész szvájczi labdacsait (egy doboz ára 70 kr. s a gyógyszertárak bau kapható) de bevásárlásakor különösen ügyelni kell Brandt Richárd névaláírására s a keresztnév azonosságára.
— V. P. KSazSnot,
— D. éi F. Mind a kettőt megkaptuk.
Odrszsljak.
Fekete selyemszövetek
60 krtél 11 frt 95 krig méterje, lima éf mintázott (ca. 180 különböző minőtégben) iiilUt egé»= ruháknak Tálét bénnenteien éi vám nélkül Henneberg G. gyirí raktára (ca. ét k. odv. siálütój Zürich. Mintákat portafordalti-ˇal küld. Levelekre 10 kroi bélyeg raga»-taadó. 8804 1
**************
1067 szám. 1890. P.
Árverési hirdetmény.
Alulírt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 13901. számú végzése által Bleier és Weisz bpcsti czég végrehajtató javára Freiler Adolf ügyvéd mint Schmideg Samu volt gelsei lakos ügygondnoka ellen 20 frt tőke, ennek 1890. év augusztus hó 7-dik napjától számítandó 6 % kamatai és eddig összesen 20 frt 40 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag felülfoglalt és 308 frt 80 krra becsült lovak, kocsi és vegyes bolti áruczikkekkből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 1067./1889. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Gelsén Schmideg Samu alperes házánál leendő eszközlésére 1890-i~k évi junis hó 9-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezeunel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingíságok vételára az 1881? évi LX. t. cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. évi május hó 29. napján.
BABTS GYÖRGY 3913 kir. bír. végrehajtó.
XXXXXXXXXKKXKK
— Rendszeres , földrajzi atlaszt adott ki Dobrowsky és Franké, melyet a közoktatásügyi miniszter a középiskolák, tanítóképzők, polgári fiu- és leányiskolák számára engedélyezett Az atlaszt Kozma Gyula igazgató szerkesztette 38 szép és tiszta nyomású térképből és 19 fióktérképből. Az atlasz legfőbb érdeme, hogy teljesen a magyar iskolák érdekei szerint készült, a mi a legtöbb németből fordított-ilyesféle könyv (ólé emeli. így az atlasz legnagyobb két térképe Magyarország magassági viszonyait és vizeit a legnagyobb pontossággal feltüntető pompás térkép s ennek párja, mely a megyéket ábrázolja.. Azonkívül fióktérképek ábrázolják a fővárost és vidékét, a Magas Tátrát Magyarország esőzését, népessége sűrűségét, nemzetiségeit, vallásfelekezetét, földtanát, mezőgazdaságát Ellenbea bölcsen mellőzi a többi európai országoknak megyéik és kerületeik, szerint tarkított, minden igazi áttekintést akadályozó földarabolást, a helyett minden ország termé szeti viszonyai vannak feltüntetve s a történeti vidékek nevei vannak beírva. — Az atlasz ára 1 frt
Piaczi árak.
Nagy-Kanizsán május 28-án zsáukint
Buza 8. 20—40.
Árpa--Zab 7. -
5.30. Hajdina 6—7 frt.
Rozs 7.20.
7. 30—50. Kukorícza
Vasúti menetrend.
Inaili Kanizsáról
¦¦X
Retttel.
Pragerhof C óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 1
Budapest 6 óra 4
Budapest 7 óra 30
Bécsújhely 6 óra 55
postavonat gyorsvonat vegyesvon. postavonat
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat
Pragerhof Sopron Barcs Szt-Iván
2 éra 45 2 óra 15 , 2 óra"2i , 5 óra 20 (L ll
Este
postavonat postavonat postavonat vegyesvont
Pragerhof 12 óra 35 perczkor gyoravona. Budapest 12 óra 26 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 34 , postavonat
• írtaik Kanizsára
Béggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 „ postavonat Pragerhof 5 óra 54 „ gyorsvoant Szt Iván. 8 óra 9 „ vegyeavon.
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Pragerhof 1 óra lő „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest ! óra 59 , postavonat
377 890. február 14.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint tekkví hatóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincstér végrehaj tatónak Kopács József Örökösei elleni 53 frt 63 kr tőke, 7 ft 08 krnak 1884. évi július hó 25-től. 10 frt 12 krnak 1888. évi január 1-töI járó 0% kamatai, 7 frt végrehajtási, 7 frt 5 kr ez-uttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék a) letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő egyedutai 61. sztjkvben A.I. 68. hrsz. ingatlanból a rajta épült 75. népsorszámu házból Kovács Józsefet illető felerész 291 frt becsárban, továbbá a rajki 113. sztjkvben A. f 240. brsz. a. felvett Kovács József örököseit illető és 252 .frtra becsült váltságköteles ingatlan az egyedutai községbiró házánál 1890. év! június hó 1 T-ik napján d. e 10 órakor, a rajki ingatlan pedig a rajki községbiró házánál 1800. június bő 17. napján d. u. 3 órakor megtartandónyiivános árverésen eladatni fog. A rajki 113. sztjkvben 1. a. Kis Ilona özv. Kovács Józsefaé javára be-keblezett özvegyi haszonélvezeti jog ezen árverés által nem érintetik.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár. s, Árverezni kívánók tartozóak a becs-ár 10°/O"át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt" bárom egyeniő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap aíatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/3 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és móáo.yik sze-int lefizetni.
Kiadatott Letenyén, a kir. jbi.\'óság telekkönyvi hatóságánál 1890. évi márczi-\'us hó 11. napján.
FILIPICS
3910 1—1 kir. jbirÓ,
HUSZOSKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZABA\'I eözlöni
MÁJUS 31-ét
Hamburj-Aanrikíi
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gjon- ¦ pósUgöih^\'ók Hambur gból i*le») orkba,
Sonthamptont érintve }
1
Azonkívül rendes poslagöznajó üfszekötteles
„„„ v-wrork H»mbnrS-Sj.-In4i»
H«wre->ewyor« Hnanoa
Hamburg Baltlmore »• «e*lc°
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
SCH1EHHAKL JÓZSEF
Bécs, VTieden WerrtaS-ga«e 32, szám. 6326
líriaielli gyomor cseppes.
Itiliitmikb iiíiTiur Biníen nflnar N"*
i Stolertetlen bxiá.»a asétvAsy
tnlíi» lehelet, ssrmiyu fellel fagis, né] retedéi. (Kolíkai now huni;, gyomor égin.
Somot homok «¦ átrz. kepzo-*, tolnAgo* elnyÁIk-¦•x\'..ir. .i\'ryüjij;, undor t* Unlmr «Uibcn,meK"iJji!ei.Li.r,:-jiíi fh» ü * g-j..mor elronUstinl aaanmzlki gyomor gorcaCt, ke-meny nékléit. izekre* ed e»l, u étel » itallal torterbelt p-otnrot kiliaali"J=- ellni » bél lenieket, i rrosrrit lép, TCM, "nij in aranyere* bántalmakat.— Egy üveg ára. huaiiliQ utatiUítal MrSi « »> un&s íni-ib Kr. KCsponÜ szétküldés! raktár: BnWj XáMly ST<>«r**»rt*>* Kresuier ,MO" 0r*^niÍ! A valódi Mariazelli gyomor cc^perí-a. léiéképp: staj,ozt*tnak t hsjnisl tatnak, í txért ralodUi gyanánt ciii azok fogad tMtKBBk melyek üvege, egy i » lenti vrd.-,-; - .
ti- ^i-jlrbavan csomagolva, ¦ melyek mellékelt b»iin-\'»ti ntasitisao " ii fel v*o Hintetve, hogy ai Kramaierbeo. Q°"\' H. kSnyvtiy osadiji bm
sj-oraiatalott. A Ki«J.(iiiUfa *s tx.kr»f*4»
2LSTlclZClll íítteík^i^yí^ííbd^ok
3" |f 20 év óta ismert %
j BÍR G EKféle orvosi í
í KÁTRÁNY-SZAPPAN jj
»»Cle*ry.
St
Labdacsok. &?1
lokfile képes -. aak
Árlejtési hirdetmény.
Mely szerint a Jítirakeregsstur-Kollát-szeg községben építendő-két elemi-iskolának építése
f. évi június tié
•en
délután 4 órakor fog Murakereszturon a községháznál nyilvános árlejtés utján kiadatni.
A tervek és költségjegyzék a helybeli állomáselőljáró urnái megtekinthetők.
.* basára, melyek E«y doboz ara
10 Er_ egy tekerd E dobozzal 1 írt- A pénz eliltffoí bekülde**" ntác, 1 tekerés 1 frt » Kr., J tekercs 3 frt- 20 Krn S Ceksrcs 1 írt- » Kr, ért, cwm»«oíai 4* postsbér mentesen küldetik me*. • a. Kariaselli gyomor CMopesí fa Marlaztót
landsuaok aem Ürkoí ixerek. ¦ rroc7h*tó, anyaguknak osszeStele. mindto essiaalst! wvuthUUv fe^«
\'C"\'i íunxiini fi—W*»f*> •* HariaMiB
Nagy-Sanizaa: Pr»f»r Béla él Beltu Jdzicf fjd|7»s«r**i arainil. Babncaa: Iliai yófyisBréii umál. Kohn Sindor gjójjizsréíe árnál. Marcaali : Kóröi Vícior yjóe7»2erí« nrnál. Oiociti : BCÍe» Bíla yyofjtzeréis croai Sí«nt-Gothard: Tomeaani E-eopold fTÓíríze-r*u oraal.
Árverési hirdetés.
A budapesti központi papnevelde tulajdonát képező Zalamegyei Kiskomárom, Ko-márváros, Ualambok és Karos községekben léte :ö koresmaépüleíek a beltelkekkel együtt folyó 189U. évi június 16-án Kis-Komárom-ban tiszttartósági irodában reggel 10 órakor nyilvános árverés és zárt ajánlatok utján eladásra boesájtatnak; venni szándékozók zárt ajánlataik mellé a megajánlott vételár 10°0-át, az árvurezni szándékozók pedig a kikiáltási ár 10\'u-át az árveíés megkezdése előtt lefizetni tartoznak.
Az eladási feltételek a tiszttartósági irodában, Kis-Komájomban bármikor betekinthetek.
Kis-Komárom, 1890. május 19-én.
líisseros áat&l
tiszttirtó.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Az 1889. Párisi világ klállitáxon aranj érem 3743 mel klíttatetvé
orvoeí t^kiníé^jek álul ajuot-H Auaztria-BIagyarorazágban, Francnia-ossag, Németország, Hollandban. Schveiccban, Romínban t ¦ bí minii év ó:a íéajr-t, ilkerrel b*aaoállatik 3270 12 — 12
mint szinte az arczbór mindenfek- tisztátalanságai ellen kalönöaeii a rüh, as idillt éi pikkely aomör ellen, a koaa, a aöm5r repsdvény, a fej és axukál ellen, a areplŐ, méjfolt, ugyoeveiett re^•!¦ orr, a fagyda-g, a lábiiiadú, ^49t c gyermekek valamennyi kfílad lejbetegaígei ellea. Emenfeiill mindenkinek miut a bort tiaxütg mordóecer ajaoltatik.
Ára dambonklnt hasonlat! utasítással együtt 35 kr-
A Berger-féie kátránj szappan 40c/0-a tömény fakáirínyt tartalmas, feielteib gondoa«n van kéaxttve a lényeg *aen kUlónbfiső a mindea egyéb, a Weakedéaekben előforduló katraoy-aiappanoktói, Dtert esnn isappan 35G/t glicserio anyagot tartalmai, fioom ilJatasareS. _
Cs&lásck. Mkerülése végett
* gyógrszertáritbjD viligosan Berger-féle kátrányi«appan s kérendő s ügyelni kel! a zöld csórna oglásn. ízámoí okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kl-állitáun 1883-bar..
Egyedüli helyettes a bel. és küljöld részére:
A. HELL gyógy. Troppau
Zagy--Kanizsán Práter Béla gyógyaieréainól
a aegbízink ét tidak*zi-
dátafc iS fcÜíÖEBÚBt-
oooooooooooooo
Tűzijátékok
C
o
Q tavaszi és más ünnepélyekre, f\\ könnyű és epyszerü mód szerint bárki ál:al kezelbetö. legújabb O minták és sokfele vázlatokban, O a legolcsóbb gyári árakon.
O Szalády Antalnál
O Budapesten, Andrassy-O nt. »6. ««.
g Árjemét íiiétn\'
nem
ja.
inoea.
oooooooooooooo
hogy a sok hirdetett gyógyszrt h\'óziií melyik felek.J neg tegbikáittt 1 Fbetegségének, — kérje azonnal levelei5-l f lapon Richíer kiáríó intézete tói üpesébei, . képetWl eUátott „A Betenbtrát" czíe-* | könyvechiét. A hoizi nyomtatott halaLi-tok bizonyítják, hogy a múvecakében foglár; ^jó tanácsok követése által, nem csak errer> ^meg- ezren elkerülték a haszontalan^ l^pénrkiadÁst, hanem mág a tifín^ ^ rílfitt iríyilllt is hamar raeg^ találták. 1 tktp iirrn j
mm *»f.
ASOÜLi.C-1 APÁTSáG (Frazicxia-OraiAg) Dom MAGLTLOSÍílű, prior FőtiszteieidS Besedik rtndl xtyil
FOG VIZE, FOGPORA és FOSPASTÁJA
2 ARAHY ÉREM : Bfúmi 1S80, London 1834 A laffxa*7*sato\'b ülintatssir
raltaialtalotc é O "9 O lk »t«X4 BOURSAtTD ÍÉTER az I «9 # O prior SltaJ.
< A fütiaztelendő benedekrendi atyák fogri-séoek használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, me^-akadalyozza és gy\'ógyitja a fapak odvassigit meiyeknt-k fehersefret éa szilárdságot kíílcaőnöz, a mennyiben & foghust erOaiti s teljesen egészségessé változtatja.
c Szoigilatot teszünk tehií elvasúinknak, midiin ííket ezen régi es practicus kéizitménvek-re figyeimeztetjük. melyek a legjobb gyógyszert éa a fogfájás ellem egyedüli óvszert 1
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
V^gvelemezTe a bndapeiti m. kir. egyttemen. 8zerenc«-« wiryl ¦"¦•-zetit\'-le, ker.-« isabad, de gazdag, fóti-\' kOtStt izéniarUrtalma kivAló faáUkmnak bizonyait, kB!ön"*eii tUdöhAtitnliniilciaid, »bol a «Tj»badiz^n-av csekéljebb jslenléte megóvja a beieget a kAroi, «0t Teiierfelmes irg-\'.iw öl, ellei.ben k felig kötütt »iéniiiv c»id*g-•iga a O-ösyhatAsn alkstrffzeknet a beteg testrészekbe való gyors és biztoi MvéttTé: eií!c"./li. Ezeu tulajdouia-ganak kö^zÖIJhet! a Margit-fo-rai azon ki rá tó elömét ii. hogy a h-1 tzabadízérnavtarWinn-an •r"»"bi> á.vá. y-vizek, mint a aeltez-Kl-frIeIcliOiir>cz-n;! tUdfíhi.Jolir>«r_u külónö-en lUtlÜvéx-v.íSínjlíii^l
.aj pem alkaímaihmók, a iLargít-f..rrás itt i* a legjobb hntái mellett folyton ba«zrtiliaiik. " • ^
-¦ A tUdolietearelc klimátikos gyógy ia\'fxeteibcu. k\'Uónösen a 1< :Utaz«t>ittn\'>h (;orbor*<loil 1-tA.ii a Marvit-vit ot:üo-i-w» vál-. — Orró»i tekintély*io* B"d»pe»t«r. : Dr. KorA.ityi. I>r. G«-l>har«il. Ur. Savraiil, Dr. Poör, Dr. Kétly, Dr. BKrii&a ; Béc...: I>r. Biunl»er;er, l>r. I>n-NCheb, *tb. a legjobb eredméuyayel alkalmazzák a 1 ^cco-, eméfl/cS\' 1 x 1.1 >-«oi\'Vi\'lí általa-
. o« hurutot hánUlmainál.
Int ivóvize
nr-i-r-.cr- u-I*.--júz jsztruek bi/.«nj ult le^közeleMt Trieszt-, Fiuuie- é» liM-cú-ukban s ::... ::c i .ucgbetegidö. eia-n
íborral használva a legegészségesebb ital!
| Kizárólagos főraktár
Edeskuty L,
k. Mdv. UrlKj
IT !.;:í:ii:ör.f. , SodspeM.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőben.
WajdiU Jónef könyToyomdájából Nagy-Ksnitsin.