Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.62 MB
2009-12-18 13:53:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
785
4541
Rövid leírás | Teljes leírás (373.05 KB)

Zalai Közlöny 1893 026-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VA(;V:KAMZSA. 1893, jflllflS 1-éo.
"Előfizetési ár:
firfat évre . - 5 frt — kr Kel évre \'.
S f rt 5S kr 1 írt 25 kr
Kpje* 10 kr.
HIRDETÉSEK f? hasábos petitiorbao 7, másodszor; fc. i ffiioden további sorért & kr.
SYILTTÉRBEK Lut soronként 10 krért vétetnek |fpf, Kincstári illeték minden egye*] birdíteaért 3» kr. tiietendn
2641t
HarmlnezkeUedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét {illető atoden közlemény Rátöri: I-ajoi- szerkesztö-kisdó tnn, czimzetten Kayj-Kanizsára, bér mentve intéseodők.
Bénnentetlen levelek nem fogad Útnak el.
JKézí rátok viss/.anem küldetnek.
~Í—A , nagy-kanizsai malátagyár és serfóződe*, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári, Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár" részvény-társaság", a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-,n-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kedély nevelése.
— A haíi Hereiéiből. — KotvUt.is és *éfe)
\'A kedély képzés legfőbb eszköze z fídáW hangulat.
A gyermeki lélek főeleme, melyben él, a vidám hangulat, az öröm.
Hogy magyar eleink vidám kedélyes t-uilierék voltak, eléggé mutatja az, li.iáy szerették a családias életet, to-valibá a számtalan közmondás, adoma, rm-ly tőlük éi róluk fenmaradt. Sze-rrtták a zenét, éneket, tánezot, ünnepélyekéi A harcz fáradalmait Ki-nizsy Pál toborzóval piheni ki.
A ki a gyermek kedélyét kihűlni, elhidegülni engedi, az a jóakarat csiráját fojtja el benne.
Felszámithatlan ugyanis a vidámságnak haszna.
K kellemes érzemények jó hatása i test és lélekre egyiránt kiárad.
Testre nézve elősegíti a vérkeringést, az életerő működését, az emésztést: ily állapotban az arcz derült, a szemek mosolygók, a beszéd elmés.
lelkileg minél vidámabb a gyermek, annál könnyebben óvható a [.rossztól; ébreszthető és táplálható benne a jó. Vidám sziv talaja, az í\'réuy termő földe ; az ilyen jóakaró, adakozó, hálás, szófogadó.
(iyermekkorban a hangulat leginkább a bánásmódtól s a környezettől függ. Hosszantartó hidegségnek eltompulás a következménye.
Keményszívű szülő szívtelen gyermeket nevel : szava, bánásmódja legyen barátságos. \\
Az ember rendesen sziv érzelmeit kóveti. . " [
Midőn Nagy Sándor az \\issusi csata után Dárius családját elfogta, a nők iránt legnagyobb kíméletet tanúsított ; 5 éves kis fiát Ochust, ülébe vette és megcsókolta.
A legvérengzőbb zsarnokok is
| megszelídülnek ártatlan gyermekek j korében.
{ Seneca szerint: „Az irgalom a
j lélek betegsége."
A vidám hangulat — s. igy a boldog ifjúság — fejlesztője és terjesztője a játék, mely paedagogiai szempontból legnagyobb figyelmet érdemel.
A gyermeknek első éveiben egyedüli időtöltése, foglalkozása, öröme a játék. Ez reá nézve életszükség, melyet még a legvadabb gyermek sem nélkülözhet.
A játék kis gyermekre nézve fon-tesabb magánál a tanulásnál, mert az fejleszti testét, ébreszti szellemét, és okos vezetés mellett a lehető legjobb hatást gyakorol mindkettőre; mig e nélkül már élte hajnalin el-
! satnyul, komor, életunt, tunyává lesz. Játék a gyermekre nézve több
! mint mulatság, vagy pusztán időtöltés; az test és szellemképző eszköz,
| s mint ilyen erkölcsi értékkel bir.
! A játék ...