Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.62 MB
2009-12-18 13:53:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
726
4318
Rövid leírás | Teljes leírás (373.05 KB)

Zalai Közlöny 1893 026-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VA(;V:KAMZSA. 1893, jflllflS 1-éo.
"Előfizetési ár:
firfat évre . - 5 frt — kr Kel évre \'.
S f rt 5S kr 1 írt 25 kr
Kpje* 10 kr.
HIRDETÉSEK f? hasábos petitiorbao 7, másodszor; fc. i ffiioden további sorért & kr.
SYILTTÉRBEK Lut soronként 10 krért vétetnek |fpf, Kincstári illeték minden egye*] birdíteaért 3» kr. tiietendn
2641t
HarmlnezkeUedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét {illető atoden közlemény Rátöri: I-ajoi- szerkesztö-kisdó tnn, czimzetten Kayj-Kanizsára, bér mentve intéseodők.
Bénnentetlen levelek nem fogad Útnak el.
JKézí rátok viss/.anem küldetnek.
~Í—A , nagy-kanizsai malátagyár és serfóződe*, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári, Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár" részvény-társaság", a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-,n-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kedély nevelése.
— A haíi Hereiéiből. — KotvUt.is és *éfe)
\'A kedély képzés legfőbb eszköze z fídáW hangulat.
A gyermeki lélek főeleme, melyben él, a vidám hangulat, az öröm.
Hogy magyar eleink vidám kedélyes t-uilierék voltak, eléggé mutatja az, li.iáy szerették a családias életet, to-valibá a számtalan közmondás, adoma, rm-ly tőlük éi róluk fenmaradt. Sze-rrtták a zenét, éneket, tánezot, ünnepélyekéi A harcz fáradalmait Ki-nizsy Pál toborzóval piheni ki.
A ki a gyermek kedélyét kihűlni, elhidegülni engedi, az a jóakarat csiráját fojtja el benne.
Felszámithatlan ugyanis a vidámságnak haszna.
K kellemes érzemények jó hatása i test és lélekre egyiránt kiárad.
Testre nézve elősegíti a vérkeringést, az életerő működését, az emésztést: ily állapotban az arcz derült, a szemek mosolygók, a beszéd elmés.
lelkileg minél vidámabb a gyermek, annál könnyebben óvható a [.rossztól; ébreszthető és táplálható benne a jó. Vidám sziv talaja, az í\'réuy termő földe ; az ilyen jóakaró, adakozó, hálás, szófogadó.
(iyermekkorban a hangulat leginkább a bánásmódtól s a környezettől függ. Hosszantartó hidegségnek eltompulás a következménye.
Keményszívű szülő szívtelen gyermeket nevel : szava, bánásmódja legyen barátságos. \\
Az ember rendesen sziv érzelmeit kóveti. . " [
Midőn Nagy Sándor az \\issusi csata után Dárius családját elfogta, a nők iránt legnagyobb kíméletet tanúsított ; 5 éves kis fiát Ochust, ülébe vette és megcsókolta.
A legvérengzőbb zsarnokok is
| megszelídülnek ártatlan gyermekek j korében.
{ Seneca szerint: „Az irgalom a
j lélek betegsége."
A vidám hangulat — s. igy a boldog ifjúság — fejlesztője és terjesztője a játék, mely paedagogiai szempontból legnagyobb figyelmet érdemel.
A gyermeknek első éveiben egyedüli időtöltése, foglalkozása, öröme a játék. Ez reá nézve életszükség, melyet még a legvadabb gyermek sem nélkülözhet.
A játék kis gyermekre nézve fon-tesabb magánál a tanulásnál, mert az fejleszti testét, ébreszti szellemét, és okos vezetés mellett a lehető legjobb hatást gyakorol mindkettőre; mig e nélkül már élte hajnalin el-
! satnyul, komor, életunt, tunyává lesz. Játék a gyermekre nézve több
! mint mulatság, vagy pusztán időtöltés; az test és szellemképző eszköz,
| s mint ilyen erkölcsi értékkel bir.
! A játék reá nézve az. mi nekünk felnőtteknek a munka; ebből fejlődik a cselekvési vágy: a munkaszeretet és az utánzási ösztön: kicsinyben gyakorolni azt, mit a nagyobbaknál lát.
Aristoteles szerint a játék a mennyire lehet, utánzása legyen a felnőttek tetteinek, melyet ö is egykor gyakorolni fog.
Játékban az örökös mozgás, a játszi látás-futás, labdázás, ugrándo-zás, kiabálás fejleszti és edzi tagjait, s azok ügyességét, hajlékonyságát, szóval a testi erő gyarapodását s az érzékek tökélyesbílését eredményezi. . . v
A játéknak kigondolása, rendezései keresztülvitele gondolkodásra kényszeríti a lelket, élénkké teszik szellemét, vidámmá kedélyét.
A gyermekjátékot maga a találó
kony szeretet gondolta ki a kisdedek számára.
Az összes gyermekjátékokat Magyarországon dr. Kiss Áron fővárosi polg. tan. képezdei tanár gyűjtötte össze, melyben azok hűen leírva, képekkel illusztrálva s a dallamok hangjegyekkel vannak feltüntetve. Ez érdekes könyv Hornyánszky Viktor kiadótól bármely könyvkereskedés ntján megszerezhető. Tanítók által rendelve ára 2 frt.
A játék az élet első költészete ; és lelkét ölné el a gyermeknek, ki ót ebben akadályozná.
Hagyjuk a gyermeket minél tovább gyermeknek lenni, mert ezáltal vidám kedélye — ifjúságát csak meghosszabbítja, szellemi rugékony-ságát felvillanyozza.
.Mikor Anaxegorastól halálos ágyán kérdezték a város elöljárói, hogy mivel tanúsíthatnák iránta való hálájukat? így felelt : „Hagyjátok gyermekeiteket az év azon hónapjában, melyben meghalok, játszani !° Életirója laertei Díogenes 600 év múlva említi, miszerint a haldokló bölcsnek a kívánsága még akkor is tisztelet és érvényben tartatott.
Archimedes tadoaá-yos bsvárUtai mellett játékszerek készítésével ie foglalkozott. A Lydiában készült játékszerek voltak a legkeresettebbek, minőket Sokrates is faragott, ki óraszámra eljátszott a gyermekekkel.
Nagy kedvelője volt a játéknak István és József főherczeg is. . Quintilíán szerint a játékkedv jó észre mutat. „Azoktól — monda — kik szomorkodnak és fejüket lógatják nem sokat várok."
Már közmondássá is vált: Vidám gyermek, jó gyermek.
Kiket az utókor némi figyelemre méltatott — föl van jegyezve róluk,
hogy — legtöbbnyire gyermek- és ifjúkorukban derekasan játszottak.
Cyrn8 ifjú korában folyton a pásztor gyermekekkel játszott. \' Barátai voltak a játéknak a szentek, mint sz. János apostol, borrc-mei sz. Károly,.a hősök, mint Leo-nidás és 300 társa, kiket a persák játék közt leptek meg. Demoratus igy nyilatkozik felőlük: „E vig kedélyű férfiak élet-halálra fognak har-czolnü* Ez meg is történt.
Nem idegenkedtek a játéktól az írók és államférfiak sem. Plntarch, Maecenas ebéd után naponkint még utazás közben is labdáztak. Deák Fercncz, mint ifjú rendesen variator volt ; sót Pozsonyban mint követ sem riadt vissza a labdázástől.
Bizonyos külföldi követépakkornyitott be Agesilans spártai királyhoz, mi-dón ez gyermekeivel játszadozva, nádvesszőn lovagolt. Ó legkevésbé sem jővén zavarba, igy szólt az idegenhez : „Kérlek, hallgass a látottakról mig atya nem leendesz.*
Boldog, ki férfikora delében is tud játszani; világos jele ez annak, hogy feje, szive, egészsége és kedélyvidámsága helyén van.
Régebben a tanárok bölcs nézete az volt: „Használja a gyermek szabad óráiban, mi az életet számára kellemessé teszi, csak rabja ne legyen a játéknak ; ne váljék az számára életszükséggé, mint a mindennapi kenyér, mely nélkül el nem lehet."
Azért tartsuk fönn gyermekeinknél a játékot minél tovább. Ez az ártatlanság jele. A mely gyermek üres óráiban szívesen játszik, arról bizonyosak lehetünk, hogy fejét nem törte még rosszban ; ellenben ha a játék terhére van, ha megvetőleg nyilatkozik felőle, vigyázzunk, mert I az gyanús állapot.
A játék az, mely az élet ifjúságát leginkább meghosszabbítja, a kedély vidámságát megőrzi s boldog aggkort szerez.
Jelen felvilágosult századunk nagyon lealacsonyitónak tartja a játékot s azért van oly sok életunt fiatal ember.
Iskoláinkban a tornászat az. mely a szellemi munkának a. testre s igy az egészségre gyakorolt káros hatását reactízálni van hivatva. Azonban nagyon kevés az, amit igy a test üdülésére számítanak, ha azt a sokkal ajánlatosabb játékkal meg nem toldjuk.
A tornászat leginkább Németországban van elterjedve.
Az angoloknál ehelyett a játék van szokásban, hol a testedző nemzeti játékokat versenyszerüleg s egész lélekkel űzik. Angliában még az alsó iskolákban is sok helyen gondoskodnak már játszó helyekről.
A közép- és felsőiskolákban meg egész nemzeti ügynek tekintik a játékot.
Legújabban nálunk is mind nagyobb lendületet vesz, több pártolásra talál, s beismerve annak üdvös hatását, nagyobb kört hódit meg a játék.
A fővárosban már labdázó egyletek is alakultak.
Felsőbb körök, sőt kormányunk is\' magas figyelmére méltatva a tornászat mellett a játékra különös súlyt fektetni óhajt.
Sőt remélni lehet, hogy az rövidesen visszahelyeztetik az öt nagyo.t is megillető, már régebben elfoglalt, helyzetébe. Ezen üdvös intézmény pedig az ifjúságot s az egész társadalmat villanyszert: hatásával fogja njjá teremteni. Ezen ügynek nem kis lendületet ad — a nagy érdeklődések közt rendezett országos tornaver-
T
% A.
Az én hű nemnek.
lelkedet It-ikentbez
Kapcsolta a végzel:
SúvcdJs, kezed is
órökre enyém lelt.
Nem is e földűli nőtt \'
Lángoló szerelmünk ;
Képtelenség itten
Ilyenre szert tennünk
Utunkat állotta Millió ellenség; Magát a poklot !1 Kllenünk szegezték. Azonban diadalt
Un szerelmünk felett t
()rdi>geirel a l\'okol sem vehetett.
Szűz szerelmünk ég Tolt, Kelyben Jsten lakik: Felettünk védöleg N . . :.i kí karjait. S ezért, mivel maga Az Isten volt velttnk, Kérdezhettük bátran:: „Ki lebet ellenünk?\'
VÁROSSY MIHÁLY.
Régi pesti történetek.
VIL A lánczhid.
j Az a hiti már csak tzért is nevezete?, ; \'"m életébe került annak a .hóbortos" >öC\'iosnak, aki tervezte és építette. Mister Clark agyania akkor vette * hibát, midőn a világhírű bid már neszen ült
¦ Akkor látta nagy megütközéssel, hogy nini, a lánczhid oroszlánainak hiányzik a nyelvök ...
. Az pedig nagy baj, ha az oroszlánok mindjárt köböl vannak is, mert a természetrajz nem emlékszik meg olyan állatokról, a melyek ezt a szükséges testre ízt nélkülözni tudták volna valaha.
Ami felett annyira elbúsulta magát a derék ánglius, hogy stante pede golyót röpített a genialis feledékeny főbe
Ezáltal az oroszlánok ugyan nem jutottak nyelvhez, de legalább rehabilitálva voltak. \\
Azért is nyújtózkodnak olyan büszkén ott a magasban.
A lánc/híd második nevezetessége az, hogy Beotzi, a hazaáruló, az esküszegő légbe akarta röpíteni a merész alkotást, új Clark vére es az áldott Gondviselés megakadályozták ezt a gaztettet.
Hanem az els"ő vér még egy másik ártatlan vért is kívánt.
A iánezhidon gyilkolták meg a mi resszat sem sejtő fraoczia La m bertet, a kinek halálát — mint tudjuk — a : .ícsi kamarilla okozta.
A politikai gyilkosság áldozatának vére felszáradt a hidon, s a fejedelmi folyó, a Duna hullámai méltóságteljesen hömpölyögnek tovább.
Ezek a csacsogó hullámok hozzák emlékezetembe a régi Pestet
Azt a várost, melynek német polgárai hiven ragaszkodtak Magyarországhoz.
magyarnál is jobban gyűlölték a hatalmas Prottmant és Metternichet.
A Pach- és Schmeriing-rendszer leg-megátalkodottabb elemei voltak maguk a pesti német polgárok.
Oh igen derék emberek voltak ők, az ötvenes évek „sváb"-jai.
Ez a speczie-t egészen kihalt; az uj főváros romjai alá temette a régi hur-goázsit; eltörölt minden vonzói, mely egykor Pest falai közt élt és uralkodott
Ma korántsem tolong agy a nép Szt-István napján a Iánezhidon, mint egykor, hajdanában, réges-régen.
Most is körülhordozzák a szeut-jobbot, éppen ugy, mint annak előtte, de á mar gasztos nemzeti ünnep nélkülözi ma azt a bizonyos fényt, mely egykor ős Buda várában dics-sugarait szórta szét.
Egy darabka középkorbeli regényesség volt az, mely oly vonzóvá tudta tenni az első keresztény magyar király ünnepét
Mi az tehát, ami ma hiányzik? A realismus, a könyörtelen próza legyőzte az idealismast
Töröljétek el a költészetet a hitből, támadjátok meg profán ajkkal a feltámadás dicső eszméjét, s a hit megszűnt hitnek lenni
Akkor a napot fényétől, a tavaszt virágaitól fosztjátok meg.
1859-ben sürüo tolongott a nép a büszke Iánezhidon, mely szinte meghajlott az embertömegek sokaságától
Augusztus 20-ikát irtak, a ez a nap örökké nevezetes és elfelejthetiea marad előttem.
Olyan „németek11 voltak ezek, akik a
Sp= Lapunk mai számához fél iv melléklet van
A nagy hőségben és tolongásban elalélt egy testes ¦íltés nő, s ott esett össze a hullámzó néptömeg közepett.
A hídon ieirhatlao zavar támadt Nők, férfiak és gyermekek sivalkodtak fülsiketítőn, a mi csak növelte a bajt, mert a távolállók mit Bem tudva az eseményről, a legborzasztóbb szerencsétlenségre gondoltak.
Az a szerencsétlen gondolata támadt többeknek, hogy egy veszett eb megmart több embert
Elképzelhető e rémítő hir hatása . , . az emberek egy sürü gomolyaggá verődtek össze, s kétségbeesetten nyomultak előre\' és hátra. Nagyobb zavart és ijedelmet már képzelni sem lehetett
Ekkor egy szép, erőteljes bátor dalia alakja mag&slott ki a hullámzó tömeg bői, aki piros zsebkendőjét sétabotjára kötve, azt magasan fenntartotta s a levegőben lengette.
.Nyissatok sotfalat egy halállal vívódó nőnek!. . .¦
Hangzott a bátor ifjú csengő érezszava, s mint egykor Lützor katonái cselekedtek — ugy vált szét hirtelen az ember-gomolyag, a mi által sok szomorú szerencsétlenség lett eikerülve.
Évek multak azóta, a büszke lánczhid komoran tekint le a szőke Dunára, mintha azt a közönséget keresné, mely egykor vidáman csevegve a budai pírtra hömpölygött, hogy a regénye közt egy páratlan vig napot töltsön.
De hajh, minden megváltozott, mert „tempóra mutantur, et nos mutamur in iUis..."
A régi Pest gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az idő, ez a modern décorateur, uj alakokat teremtett az uj és fényes díszletekhez.
A budai hegyek nemes levét elpusztította a filloxera, ez az ismeretlen nyavalya, á rózsapirosra sült pecsenyéket és patyolatfehér czipókat pedig ma már csak a képzeletben találjuk fel.
Ha most végig megy a gondterhes nép a Iánezhidon, színét sem találjuk a régi kedvnek és hangulatnak. A lánczhid nimbusza megszűnt régen, s az most nekünk uj pestieknek egy modern ponte del sos pierri —
Az oroszlánok unottan ásítoznak a helyükön, b a fürge verebek vigau csi-ripolva ugrálnak ki és be hatalmas tor-, kokban. Csak a verebek a régiek; ezek most is a régi történeteket csíripolják.
A vén Gellérthegy is elbúsulta magát odafenn. Akkorát sóhajtott, hogy egy ezer métermázsa sulyn szikla szakadt le megrepedezett moh03 kebléről.
Talán az öreg hegyi szellem mozdult meg odabenn ... de hajh, Ő sem hozhatja vissza a régi szép napokat.
Azok elmultak, mint a hogy elhangzik a dal, mint a hogy elmosódik, elbala-ványul egy általunk szeretett kedves, ismerős arcz, hogy soha soha többé viszont oe lássuk.
Csak a mulandóság emléke m&rad meg... GERENDÁT KÁLMÁN.
csatolva.
H ÁRMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JÚLIUS 1-én
senyék bámulatos sikere; hol az egyik főpontot szintén a játék képezi.-
Belátva & játéknak a kedélyre — s igy a nevelésre és az egész életre — gyakorolt nagy hatását, mi ta-^ nitók is működjünk oda. hogy az több pártolót nyerve, minél inkább elterjedjen, 1»
Végül a ksdély művelésének hathatós eszköze az oktatás.
Ez által az értelem fejlődik, az ész élesül, mely az embert érzékein uralkodni segíti.
,A gondolkodó tehetség jó irányban fejlesztve, hat a szívre is; mert az érzelmek annál élénkebbek, minél helyesebben ítéli meg valaki a dolgokat.
Az értelmileg fejlett s oktatásai-tal felvilágosult nép nemes érzelme- j ket tanusit, s kinek szive minden szép és jó iránt lelkesülni a r-ossz"-tul pedig elfordulni képes. r Azért világosítsuk föl gyermekeinket,\' hogy azok a jót a rosztóT megkülönböztetve, azt saját értékük szerint becsüljék. Szív érzelmeiket \'az erkölcsi törvényeknek megfelelÓ-leg\'az ész.által irányítsák.
Miután pedig többnyire a kedély, a sziv — a lélek vezetője, a cselekvés irányzója s igy az egyéni, családi és társadalmi boldogság alapja, azért használjunk fel minden alkalmat, hogy — jelen, a kedély neveléssel vajmi keveset törődő századunkban gyermekeink kedélye, szive — mint a széliem korunája — általunk a fejlődésre kellő táplálékot nyerjen, folyton ápoltassék. s jő irányban fejlesztve ugy a maga, mint mások jólétének előmozdítója legyen, mert csak vidám kedélyű és nemesszivü egyének által lehet a társadalom boldog s virágozhatik fel a haza!
TÓTH LAJOS tanító.
A nőegylet kézimunka bazárja.
Az azúrkék égboltozaton egy parányi bárányfelhő sem mutatkozott, ily szavakkal óhajtottam megkezdeni referádá-ma\'t a keresztény jótékony nőegylet ju-tiius 24-iki ünnepélyéről e lapok nyájas olvasóinak, fájdalom azonban odafennt a magasban nem hallgatták meg kívánságomat : a firmamentumnak nem egy csekély részét, hanem egészét mindenfelől sötétszürke felhők borították s már a kora reggeli órákban megeredt a nem várt áldás s s késő délutánig kisebb-nagyobb megszakitassál folyton esett az eső. De a mit oly szép kezek rendeznek s oly szent ügyekezettel a nemes czél érdekében, mint a nőegylet választmányának fenkölt lelkű tagjai, annak ily bántó akadálvok ellenére is sikerülni kell. . \'
A női kézimnnka bazár bölcs előrelátással a „Polgári Egylet\' épületének kertre néző virágok és illatos lombokkal szépen földíszített földszinti termében volt fölállítva. Már délután 4 órakor telve volt a terem a nőegylet bájos tagjaival s a bevásárló közínséggel. S azok a szép kezek ez alkalommal ismét fényesen documeníálták művészetüket, soha szebb női kézimunkát ily nagy mennyiségben itt ki nem állítottak, s az a mesés olcsó ár, ily nagyértékö vá-sárczikkekért csak a hölgyek áldott lelkének és végtelen szerénységének bizonyítéka, nem volt ott nyoma sem az annyira divatossá vált zsarolásnak, olcsó pénzért öileitbette föl egy-egy mfivész-becsü tárgygyal bárki is salonját vagy ebédlőjét; s e körülménynek -tulajdonítható, hogy a kiállított tárgyak nagyrésze már G órakor mind vevőre talált, a fennmaradóit rész pedig kisorsoltatott. A kézimunka bazár szép eszméje Zadu-bánszky Lajosné elnöknő gazdag érdemeit gyarapítja s ugy Ö mint Nábrácsky Lajosné alelnök és dr Tripámmer Re-zsőné kézimunka felügyelő tevékeny-Véget fejtettek ki a szépen sikerült ünnepély érdekében. S hálával és elismeréssel adózunk irántuk nemkülönben az egész női választmány iránt, hogy midőn a jótékonyság oltárára ily nemeslelküen áldozatot hoz, az évről-évre rendezett társas összejövetelek által egyszersmind a társadalmi éiet élénkítésére is üdítő-leg hat — a széttagolt társadalmi elemeket művészi kézzel összehozza.
A tánczmulatság este. 9 órakor vette kezdetét az Egylet szépen diszitett és ragyogó fénynyel világitott kerti helyiségében, 11 óra után azonban a társaság a hívogató, csalogató hold delejes ereje ellenére a hűvös est folytán az Egylet táncztermébe vonult —hol vigan, kedélyesen igazi magyar jó kedvvel folyt a táncz a hajnali órákig. A jelenvolt urnók sorából sikerült följegyeznünk: Clement Lípótné, Stirling Sándorné, Kom-lósy Kálmánná, Nábráe^ky Lajosné, Ma-jer Ferenczné, Zadubánszky Lajosné, Gutmann Vilmosné, Szekeres Józsefné, Plihál Ferenczné, Svastícs Károly né, Dr. Fülöp Kázmérné, Vidor Samuné, dr. Neusiedler Antalné, Kálivoda Jánosné, Meikly Antalné, Gózony Sándorné, dr. Hauser Jánosné, Knortzer György né, dr. Iíotschild Jakabné, Varga Lajpsné, Sümegi Kálmúuné, dr. Fárnek Lászióné, dr. Tuboly Gyuláné, Dauscha Ottóné, Vusztl Alajosné, Iíntfy Károlyné, Eper-jessy Sándorné, Saller Lajosné, Wei-szenböckné, Fabianicsné, Törökné, Krip-\'p^Jné, Scherz Kichárdné, Pragerné, Wit-tinger Antalné úrasszonyokat és Clement Hermence, ííelus Terka, Szekeres Er zsike, Eperjessy Róza, Weiszenböck Irma, Mester Mariska, FriedI \'fincsi, Kerekes Irma (Máriavö\'gy), Pranger nővérek, Rózsavölgyi Paula, Török nővérek, Svastícs nővérek. Klippel kisasszony, Mafituano nővérek, Korboly Mariska (Högyés7) Vittincer Irma, Szabó Mariska. Szélig nővérek. Káán Irma. Vusztl Mariska, Manhardt Malvin és Malala Ilonka, sat kisasszonyokar. R. A.
E tárgyban még a következő közleményeket vettük:
A mégnyi tásnál működő tagok: Zadubánszky Lajosné elnök, Nábráczky Lajosné alelnök, dr. Tripámmer Rezső né
kézimunka felügyelő, Dauscha Ottóné pénztáros, dr. Neusiedler Antal ügyész, Belus Lajos m. titkár, Seregély Dezső a Bazár könyvvezetője, Plihál Ferenczné v. tag. dr." Tuboly Gyuláné v. tag, Németh Ignáczné v. tag, Knortzer Györgyné v. tag. Fenntnevezett vál. tagokkal az asztalok mellett az elárositásnál: Török nővérek. Krippel Camilla, Szekeres Erzsike, Vusztl Mariska, ezeket felváltották : Pá\'ffy AlaJ^aé. Schmidt Frigyemé, özv. Székely Lajosné, dr. Fárnek Lász-lóné, Mikos nővérek, Clement Hermance, Eperjessy Róza Weiszenböck Irma, majd Varga Lajosné, Kaán Irma, Bogenrieder Józsefné, Oizeszly Antalné, Manhardt Malvin, Pranger Ida, Mantuanó nővérek, Mester Matild. A vél. többi tagjai s majd teljes számban jelen voltak, de későbben érkezve, a tárgyak kora élárusi-tása miatt reájuk már nem került a sor a felváltásnál, üe~a szerencse keréknél működtek szorgalmasan megannyi szép lány segédkezése mellett. A pénztárt kezelte: Dauscha Ottóné, Bogenrieder Józsefné, Vucskics Jánosné, Dauscha Ottó, Belus Lajos felváltva-
Adakozók névsora: A Nőegylet: 1 disza?ztalteritö, 1 asztalközép, 1 tilezakeadő, 2 kenyérkosár, 1 szivar-tálcza, 2 hamutartó, 1 gyufatartó. 1 asztalkendő gyűrű, 1 tűpárna, 2 óratartó, 1 tűtartó, 1 képkeret, 1 lámpa-tálcza, 10 fillérerszény, 12 utazósapka (pepita>-=*— Oszeszly Antalné 1 pam-lagpáruH, Fialovics Lajosné 1 pamlag-párna. Saller Ltjosné 1 kefetartó, Plihál Ferenczné 1 asztalterítő, Janda Károlyné 1 tetli kendő, Schmidt Frigyesné 1 hirlaptartó, özv. Székely Lajosné 1 zsebkendőtartó, Mantuanó Mariska 1 munkaiáska. Németh Ignáczj^é. Lasztal-futó, Ripoch Gyuláné 1 faütáska, dr. Fárnek Lás/.lóué 1 disztörÖlközö, Szívós Imréné 1 disz törölköző, Vusztl Alajosné 1 disztörÖlközö, Török\' Rózsika 1 dísz-törölköző, Belus Tefka 1 tűpárna, Mester Matild 1 levélszekrény, Manhardt Malvin 1 ékszerszekrény, Mantuanó Janka 1 czigaretta szekrény, Sebestény I Lajosné és Nábráczky Lajosné, 1 disz-agztalka, Zadubánszky Lajosné 1 disz-asztalfutó és 3 selyemsapka. Dauscha Ottóné 1 disztáleza, Vucskics\' Jánosné 1 disztáleza. I\'etrics Ferenczné 1 dísz-törülköző, Bogenrieder Józsefné 1 asztal-közép, Mantuáno Gizi 1 tűpárna, Bar-tos Irén I tálezakendő, özv. Dpbrovics Mihályné I szőnyeg, Nyuli Gizella 1 zsebkendőtarló, Pilch Erzsike 1 hamutartó, Pranger Ida 1 tálezakendő, Tóth Kamilla és Mariska 2 fillérerszény, Clement Hermance 1 tálezakendő, Kaán Irma 1 fillér erszény és 1 papirszáritó, dr. Tripámmer Rezsőné 1 asztalközép, Veiszenböck Irma 1 asztalközép, 1 koronaerszény, és 2 fillérerszény, Stirling Sándorné 3 drb zsöllevédő és 2 drb pohártáleza, Oroszváry Lníza 4 pamlag és zsöllevédő, líoih Miksáné 2gesztenye takaró, Janda Margit 1 tolltörló és 2 koronaerszény, Si\'hiniédt Frigyesné 1 pamlagvedő,Pranger Kandin 1 túlczukendó. FischerjJózsefné 3 tálezakendő és 2 vánkosbetét, X. N. 1 lámpatátcza, Wittinger Irma 2 tálezakendő, Tóth Camilla l tálezakendő, Tóth Lászlóné 1 ivópohár, dr. Tersánszky Józsefné 2 pár ablakfüggöny. Vidor Samuné m. virágtartó, Kalkoda Jánosné 4 zsebkendő, Neusiedler Antalné 1 disz-
táleza; pirvi
Mayer nővérek két cserép pa-„. .irág,. Varga Lajosné 1 kefetartó ós 1 disztörÖlközö, Staáb Józsefné 1 tálezakendő, Staáb Rozika 2 tálezakendő, Pflanezer Gáborné 4 hamutartó m., Knortzer Györgyné 2 tálezakendő, Clement Lípótné, 1 pajnlagvánkos, Pálffy Alajosné I diszvirágkosár, 1, m. tál, 2 m. hamutartó és egy koronaerszény, "Wagner Károlyné 1 asztalterítő, dr. Szekeres Józsefné 1 tálezakendő, 1 zsöl le vánkos. 1 munkatáska, Pleheisz Gusztávné 1 hirlaptartó, Segercz Paula 1 arczképtartó, Merkly Antalné 1 pamlagvánkos, Szekeres Erzsike í majolikatúl, Rapoeh Luíza l tálezakendő, Knausz Boldizsárné 1 kis kereszt,
1 virágtartó, 1 hamutartó, 1 koronaer-•saény és egy pár harisnyakötő, Sebestény Lujza 2 selyemsapka.
Felülfizetők névsora: Polgár Pálné 3 frt Orsich Gróf 50 kr. Plihál Ferenczné 50 kr, dr. Tuboly Gyula 5 frt, Krimer János 50 kr, Clement Lipótné 3 frt, Pleheisz Gusztávné 50 kr, Bogenrieder Karolin 1 frt 50 kr, dr. Szekeres Józsefné 50 kr, -Saller Lajosné 1 frt 50 kr, Raueh Flóra 50 kr, Stirling Sándor, Szabó Juliska, Hauser Jánosné 1—1 frtot, Oszterhuber László 1 frt 50 kr, Zóck József, 50 kr, Sümegi Kálmán 50 kr. Gutmann Vilmosné 2 frt, Veber Károly 50 kr, Tripámmer Gyula I frt, Nábráczky Lajos 50 kr. Vidor Samuné
2 frt, Lengyel Lajos 50 kr, Saller Lajos 50 kr, Práger Béláné I frt, Pekáry 50 kr, Plihál Ferencz 4 frt 60 kr, Ga-yer Lajos 1 frt 50 kr, Ebenspanger Leo\' 5 frt, WusztI Alajosné y 1 frt, Unger-Ullmann Elek 4 frt 50 kr. dr. Gallia Béla 1 frt 50 kr, LTher Ödön, Kocsis Kálmán 50 kr., Scherz Richárd 1 frt, Stocker Antal, dr. SzDts Miklós. Kis István 50—50 kr, Tóth László 3 frt, dr. Mantuanó Rezső, Pálffy Alajos. Szélig Francziska 50—50 kr, Grünhut Fülöp i frt 50 kr. Csesznék Miklós, dr. Fodor József. Marton Ignáez 50—50 kr, dr Szekeres József l frt 50 kr, Petries Ödüü_üb kr. Rosenfeld József 50 kr, Köhler Antal 1 frt 50 kr, Tóth IsUán 1 frt. Sümegi Kálmánné l frt 50 kr. dr. N. X. ezredorvos 50 kr.
Bevétel: 1!»C belépti jegy után á 50 kr 98.—
Fe Ifi {fizetések után.....fiö.CO
Kézimunkáért befolyt .... 193.30 Szerencse kosár után befolyt . . 20.60
Összesen 377.50 Kiadás körülbelül ..... 160.— Maradt tiszta jövedelem, . . . 217.50 Köszönet nyilvánítás. A választmány, a mulatság rendezők, a kiállítók s mindazon hölgyek, kik szívesek voltak az egylet által kiállított tárgyakat elkészíteni u. m. Nábráczky Lajosné, Sebestény ¦Lajosné, Kaán Irma. WeísenbÖck Irma, Pálffy Alajosné, Ranch Flóra, Janda Margit. Botfy Károlyné és Ráky Ferenczné, ki a Bazár díszítéséhez szükséges virágfüzéreket készítette — t nem különben azok. kik részint a" rendezésnél, részint az elárusitásnál oly buzgón fáradoztak, kiválóan Tripámmer Rezsőné, kézimunka felügyelő. Seregély Dezső Írásbeli teendők teljesítője, — de különösen a nagy közönség, midőn nagylelkű áldozatkészségét ezúttal is bebizonyította: e szerény kísérletünknél szíves elnézésért esedezünk, fogadják a pártolásért hálás köszönetünket
az elnökség.
csarnok,
Király Pál, emlékezete.
Az országos magyarískolaegyc* Öletnek az ] S93 évi ápril hó 29-én tartolt közgyíllésén feloU TH8U GERLÓCZY KÁROLY kir. tanácsos, B0. dapett 1. alpolgármestere, az országos magj^ iskolaegyesület elnöke.
(Folytatás.)
Királyi Pál József, hazánk egyik vérrel legáztatottabb földjén a tónk ke; folytatott dicső harezok közelében, Za-lamegyében született, mely annyiszor visszhangzott a töröktől elhurczolt, rabláncra fűzött magyarok jajjaitól és mel? közeli tanuja volt a siklósi és szigetvári Leonidások égbetörő dicső tetteinek. E megye adta hazánknak a haza bölcsét, itt látott először napvilágot Deák Ferencz, kit Királyi Pál, mint tanítvány, egész életein át, mesterének vallott. — Királyi Pál Szepetneken, az 1818. éi aug. 10-én kenette meg áldásos életpályáját. Szülei voltak Királyi Mihály és Országa Apollónia. Édes atyja a nagy. kanizsai köztemetőben, anyja hamvai a tótszentmártoni temetőben, a fiúi szeretet által emelt kereszt alatt nyugszanak.
Pál nevet az 133G. év szept. 13-ks óta kezdte használni, síkor a tözsgvö-keres magyarság egyik letéteményes helyén, Kecskeméten a kegy. tanitórendbe lépett. 1838—39. iskolatanévben, a már-marosszigeti gymnasium első osztályát tanította, a következő évben philosophas lett Kolozsvárott s 1840. július havában, az ünnepies fogadalom letétele előtt & szerzetből kilépett
\'\'Mint növendék-s2erzeles szivta magába azon mély vallásos érzületet, mely kitörülhetetlen bélyeget nyomott lelkére. Itt vert gyökeret ágyában és szivében a Végtelenség eszméje, a rendületlen hit a felettünk Őrködő Í3teni gondviselésbe, a melybe veté férfi szivének horgonyát, mely megadta kedélyének benső egyensúlyát, mely lelkét Összhangot adó aeol-hárfává tevé és mely őt megóván minden sivár világnézlettől, sötét borútól, töpreogő habozástól, egész koporsójáig kiséré.
Alsóbb és gymnasialis iskoláit különben Nagy-Kanizsán — főleg a BentzikJ család pártfogása mellett—végezte, hol mindig a jobb tanulók, közt volt. Tani tói a Magyarország közoktatásügyében hervadhatatlan érdemeket kivívott hazafias kegyesrendü szerzet tagjai valáuak, kik már annyi jelest adtának a hazának és kik másoknak hagyván a felekezeli torzsalkodást, megmutatták az ^olfárt, hol vallás- és nemzetiség külömb.-ég nélkül szolgálhatunk Istenünknek, t. i. a haza és művelődés oltárát. 1
A tanítóitól ápolt ez oltárról kapta a szent tüzet, mely keblében szive utolsó dobbanásáig lobogott. Itt gyúlt föl benne a hazaszeretet lángja, melyet szülőföldjének és első neveltetési helyeinek közelében lefolyt és ifjú lelke legmélysé-gesebb rétegébe beigézelt magasztos harezok, lélekgmelő történetek kioltba-tatlanná tevének. Az alkotmányukat, független létünket fenyegető önkény minden válfaja elten való küzdésének— mely később fegyvert adott a férfi kezébe — csiráját e gyermekkórban kelí
Folytatás a mellékleten.
László napján
(1893. június 27-én.)
Megfogyva bár, de tőrre nem t Jó s balsorsban sikra szállva — Lásxló napján minden évben Tisztéig itt a — régi gárda!
S mert a múltban győzni tanult, R tűri sorsát ajelenoek; Ilit, remény és szeretettel Néz elé egy szebb jövőnek.
Egy szebb jövő zálogának Tekinti a házi gazdát, Kinek hírneve majd ismét Bejárja ax egész hazát!
Mit kívánjak Dér flnne pé. u?I Számos évig még e helyen, Láthassuk öt t bájos nejéti Ily azép, magasztos ünnepen 1
S ha megérjük Telük együtt Szebb napjait a hazának: K kastély less bQizkesége Az ős Inkey családnak!
Lobogjon itt — azt kiváoom — Ismét a győzelmi zászló! Éljen még soká a honnak l\'allini Inkey Lászlói
TUBOLY VICTOR.
•Gyermekdalok és szaval mán y ok \\
Irta HAJGATÓ SÁNDOR.
Özerző á)Ul pár héttel ezelőtt kiadott kis füzet verses könyv viseli a fentirt czimet Azért kezdem pedig magán a czimen a könyv rövid ismertetését; mert kétségtelen, hogy az a munka, mely híven megfelelve a czimnek, szellemi feladatát, czélját — mindvégig — megol-
dotta ; már magában véve ezért is megérdemli a dicséretet. De a szerző nem csupán, ezért vívta ki azon előnyt, hogy .sikerölt müvével behatóan foglalkozzunk. Van a csinos kis füzetnek ezenkívül egyéb emlitésre méltó maradandó becsű belértéke is!
HajgatÓ Sándor már abban az időben, midőn Roboz Pista barátom s író-társammal a „Zala-Somogyi Közlönynek", mely a ^Zalai Közlöny" szülő anyja lett, a két dunántúli megyében erős propagandával segítettük elő halk repülését — ismert lyrikus művelője volt a vidéki versirodalomnak, s kivált keresetlen, egyszerű s mégis zamatos népdalai nekem mindig tetszettek! Sokszor mondottam neki, — mint a féle auctoritás — ő előtte — ki már akkor Vahot Imre, Emília, Vas Gereben lapjaiban, s Jókai Mór „Üstökösében" számos versetbocsátottam világgá: „Öcsém Sándori a maga feje és frizurája nem hiába hasonlít a Petőfiéhez! iparkodjék, hogy a Pegazusa is olyan legyen!* — Azóta Sándor Öcsénk több füzet verset jelentetett már meg, s most ugy látszik, hogy közeledő veterán korámk megfelelőleg — mely szerint az ember öregségire második gyermekkorát éli — gyermekver sekre adta a fejét. Csakhogy ő nem gyermekies dalokkal foglalkozik, hanem erőteljes, fiatal és eszmékbem gazdag oktatásokat ir a gyermekeknek.
A gyermekek dalai jókora terrénumot foglalnak már el a hazai irodalom me mália, \'o-
iuk""ULk mar ei a n&zai írouaiom me zején. És habár Bezerédy Amilii mint úttörő, azután Pósa Lajos, Do
lihay Gyu\'a s még többen a nemzet elismerésére méltó ernyedetlen- szorgalmat fejtettek is ki e téren;még mindig Kálás munkát végez az, ki nemesen és ártatlanul ragyogó eszmék himporaval a serdülő nemzedék szellemvilágát meg-népesiteni, s annak lelkületében a? anya-gíságtól el posvány odott jelenkor salakjaitól ment tiszta hazaszeretetet ápolni, nevelni törekszik.
Szinte örül az ember lelke, ha e „ganer\'-foól egy a mértéket megütő munka kerül ki. Az én gyermekkoromban, — melyről Kísfaludyval én is elmondhatom, hogy:
„Boldog voltam én akkor. Oh gyönyörű gyermekkori — nem iriak külön gyermekverseket a kicsinyek számára. Mintha a Gondviselés a rohamosan satnyuló anyagi világ erkölcsi szüksége felett intézkednék azzal, hogy hazánk uj nemzedéke számára már a zsenge korban- apostolokat rendel. Én nem emlékszem a gyermekkorból arra vissza, hogy külön, gyermekeknek való, s ez olvasmányt kedveltetö, pláne hazafias irányú könyveink lettek volna! — Aesopu?, Feneion, Faludy Ferencz meséi, ja Telemák, Utysses, — mikhez utóbb egy Robinson, Kartigám kisasszony és még talán a Rontó Pál is járult — voltak összes gyermek- és serdülőkori élvezhető s esetleg oktatást merítő olvasmányaink! S imel ma már egy egész irodalom áll — e téren gyermekeink rendelkezésére.
És ezek között az egyik elsöhely H aj-gató Sándor e nembeli költeményeit
illeti. Aki az ,ő gyermekdalait olvassa, nemcsak a gyermek, de a szülő sem egyhamar teszi le kezéből a kis könyvet addig,{míg azt végig át nem lapozgatta; mert élvezést talál abban. Egy-két gyengébb alkotású s nem is egészen uj és eredeti versesmese kivételével — meleg költői kedély, élénk hasonlati képek, oktató vallásos irány, hazafias érzés — számos még ismeretlen, ügyes kivitelű gyermek mesével tarkázva — teszi érdekessé a kis munkát
Igy „A kis honfidala" és a „Zászlódal" — a kis honleányé igen talpraesett s a vallást -és hazaszeretetet lelkileg felemelő költemények.
\' ,A kis magyar" egyszerűségében is szép és megállja a helyét. A számos alkalmi és oktató példás-versek közfii különösen az „öszi dalokat* emeljük ki; melyek lendületesek és a költő félre-ismerhetien tehetségére utalnak. Vagy lehet-e ennél szehb, magasztosabb öszi képet álmodni a gyermeknek:
Csendes a táj, nincs egy dalos lakója, Nincs öröme, mind elvitte a gólya. Elszenderül, nyugszik a föld. Immár mit is csinálna?! Szép virágos tavasz legyen Az álma.
A mesevilágból az „Érdem étt rang", a .Veréb és sas" igen találó, jellemző s hivatottságra valló dolgozatok. Szerzőnek a megkezdett uton tovább kellene haladnia, s bizton állithatjuk, hogy kifogná állani a versenyt hazánk e nembeli
irodalma kezelőinek bármelyikével is. Ara az izlésteljesen kiállított füzetnek 50 kr.; kapható a szerzőnél N.-Kanizsáo
TUBOLY VICTOR.
A hétről.
(Fővárosi levél.)
Kidőlt ép- nagy a nagyok kőjtótt. Kevesebb ismét egygyel ; Künnyez azemHnk, mert elköltözött Nagy leneköltőnk, Erkel. Fia halálát bármint titkolák. Szive megsejté, hogy elhantolák.
Nincs többé a nagy zeneköltő\') A ssiv érte sajog, 0 mert a legmagyarabb volt, ¦ Az, nemcsak a legnagyobb. Nem volt ax ö bálvány* idegen, Nem is hagyott halál» hidegen.
Író, zenész kifele sandít,
A nemzeti ma nem sikk.
Andorokká lettek a Bandik,
Czeczilekké a Czenczik.
A háwnesterleány francziát tanul. .
S a magyar szó hangzik ssokatlanuí.
Csak kunyorálunk a némettói, S századát ha megadja. 8 a mit kapónk a hadseregtől Ha, — holnap letagadja. Xemetal ír Lobkontz nr nektiok. És mi neki még pénzzel tizetünk 1
Peutsrlic Schalét Sziknliának !
Nagy Beksics proponálja.
Igy lészen aztán e hasának
Egysem kuhnrája*.
Fa volt, Beks-rs. * vesszőparipád
Hamar le«tél : - retinái hoch, fifl*t ¦
Melleklet a .Zalai KflzISny« 1893. évi július i ilei gg ik számího;
HARMINCZKETTEPIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 1-én
keresnünk. .Szerette hazáját mint ifjú lángolón, szerette mintvférfi minden önzés nélkül ugy, mint kevesen e hazában. A ^Honszeretet vala az, mi szivét be-tölté; ezt tette le bölcsőjébe ajándékul az isteni gondviselés, ezt vitte magával sírjába. ,
ó nem tartozott azon szerencsések ko/é. kiknek — mint Eötvös József br. Körösi Csorna Sándorról mondja— egy család, százados érdem vagy szerencse áital megkészíti magas alapját, hogy leskisebb érdemeik észrevétessenek, vagy, hogy környékező fény előtt az oda állított egyediségnek még törpeségét is elfelejtsük. 0 egészen önerejére bízott ifjú vala a nép azon osztályából, mely a legnagyobb erények példáit adá a világnak, honnan emberi nemünknek majdnem minden valóságos jótevői származnak, de melynek férhai, mint a fa, észrevétlenül nőnek évek leforgása alatt.
Y.z osztály térfiai valának azok, kik rahlánczokat történek szét, zsarnoki tró nokat döntenek romba és megalkoták a polgári szabadságot, az emberi méltóságát és műveltséget. Szerényen lépett a világba s a munkában keresett czimet.
A „Zalai Közlöny", Zalamegye e kimagasló bzoíö te dicsőült emlékének áldozva igy szól: „A szerény és szegény pásztoron országos nevet vivott ki magának s mivel ? Természetadta jó szive, lángesze és önszerezte tudományos képzettségével. Nem született nemee cziraerü szülőktől, de ily ezimerüek vetélkedtek az ő barátságáért ; nem ringatták bársonyban, de a darócz alatt áldott jó szív növekedett nagygyá. A nép. az igazi nép fia volt ö s lett a népek atyja szabadon, ö na lkot la lépcsőkön haladva. A .szorgalom e frappáns alakja lángosz-lopként ragyoghat a nép előtt, hogy erős akarat az életben mindig diadalt arathat." (Folyt, küve&kezík:.)
Tudnivalók.
A budapesti állami ipariskolába
(VIII. ker. NépsziiiháZ\'Utcza 8. sz.) a beiratások szeptember hó 1. napjától 5-ig tartanak.
Az intézetbe rendes tanulókul felvétetnek azok a 15 évet betöltött ifjak: ^ a; kik a polgári. iskola, gymnasium, vagy reáliskola négy alsó osztályában jó osztályzatú bizonyítványt nyertek azon tantárgyakból, a melyek az ipariskola eUa évfolyamánakfótantárgyait képezik; ezek a magyar nyelvtan, számtan és algebra, mértan és mértani rajz.
b) iparossegédek és mindazok, kik az előobi pontban kívánt ismeretekben a felvételi vizsgálatnál kellő készültséget tanúsítanak.
c) Rendkívüli tanulókul felvétetnek egyes szakosztályokba azok, kik az iparos tanulók számára szervezett iskola bárom évi tanfolyamát bevégezték és legalább jó osztályzatú bizonyítványuk van, továbbá, kik a megkívántató ismeretüket kellően igazolják \\
Általában szükséges, hogy a belépni kiváuó növendék az általa \'Választott szakcsoportbeÜ iparágban már előre gyakorlatot szerzett, de legalább is azon tét havi nyári- szünidő alatt, a mely után az intézetbe akar lépni, a gyakorlatban foglalkozott legyen.
Az intézetnek öt szakosztálya van u. ni. az építészeti, a gépészeti, a vegyészeti, a fém-vasipari s a faipari szakosztály.
(\'bauvin, ha ir ; német, ha szavaz, K jeles pnblirzistánk, Mikén! az április : hol havaz, Hol meg melegen süt ránk Okosan ir ét bolondul beszél L ez nála, sajna, állandó szeszély
De vége ran mar, hála légyen 1
A dele^árziönak
A diák nép is baza&h-gycn
Kgy sem lesz itt maholnap,
Hány bnkott el, hány nem, az egyre mén :
Mind a németnél lészen közlegény !
SZÉKELY HUSZÁR.
— Jókai Mór képes diszk iadasának
tiyolczadik füzete most hagyta el a sajtót. Ezen füzet, mely a Magyar Nábob folytatását tartalmazza, a szövegképeken kívül ismét egy színes aquareilképet is tartalmaz. Az eddigi 6 füzetben már 4 aijuarellt nyújtott a kiadó s a. következő füzetekben további 4 színes squa-rellkép várható. A képek a diszkrét színezés, művészies felfogás és tökéletes reproductjó remekeinek mondhatók. A Magyar Nábob ezen diszkiadásai 17—18 füzetben Jókai Mór juhéliumára teljesen elkészül s az ünneplésnek egyik legszebb emlékét fogja képezni. Egy-egy füze*; ára 40 kr. Kapható minden könykeres-kedésben^
— BenJezkyné válogatott regényei <zimü vállalatból megjelent Singer «fc Wolfper kiadásában a 17-ik füzet, mely .Egy szegény leány történetének" 7—10 ivét tartalmassá. Ára 25 kr.
"Az intézet végbizonyítványa a gépészeti, vegyészeti, fém-vasipari és faipari szakosztályok tanulóinak jogot ad a szakjuk körébe tartozó s képesítéshez kötött iparágak úzésére; az építészeti szakosztály tanulói pedig e végbizonyítvány alapján három évi gyakorlati működés igazolása mellett jogosítva vannak a kőműves, kőfaragó és az ácsmesterség gyakorlására.
Azon tanulók, kik valami közép-iskola négy alsó osztályának sikeres elvégzése után tépnek az intézetbe s itt a három évi tanfolyamot szintén sikeresen végzik el, a katonai szolgálatnál az egy éves önkéntesség kedvezményében részesülnek.
A beiratási dij 2 frt, a tandíj félévenként 10 frt.
• Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság.
Az állami ipariskola igazgatósága.
— Hirdetmény. Iíodh József budapesti lakos, „Czipész-szakisiaertetőkönyv" czim alatt egy szakmunkát adott ki. Tekintettel azon körülményre, hogy az emiitett szakmunka hü képét nyújtja a czipészipar mai technikai fejlettségének s másrészt benne ismertetett lábbeli-készítési módszerek a legpontosabb munkára képesitik a tanulmányozó iparost,**— aluirt kamara ezen első magyar nyelven irt szakmunkát kerülete czipész mestereinek és segédeinek figyelmébe ajánlja. A mü 2 írtért bármely könyvkereskedés utján megszerezhető. Sopron, 1893. június hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
— Hirdet menj. Az országos ipar-egye.-ület 50 éves jnbeliuma alkalmával .Ötven év a magyar ipar történetéből" czim alatt emlékművet adott ki, mely felöleli azt a két korszakot, mely az ipar-jelentési mozgalmak bölcsője és fejlesztő meleg ágya volt, t. i az 1842. évtől 1852. évig vés 1SG7. értől 1892C évig terjedő időszakokat. Miothogy ezen mü igen használható forrásmunka mindazokra, a kik bivatásszeriileg ipari ügyekkel foglalkoznak, ennélfogva alulirt karaara e szakmunka megszerzését kerülete ipsrköreinek és iparlársulatainak a legmelegebben ajánlja. A mü az országos iparegye.^ület tagjai által a nevezett egyesületnél 5 frt leszállított áron (a bolti ár 10 frt) rendelhető meg. — Sopron. 1893. június hóban A kerül, keresked. és iparkam.
Hírek.
— Uj főkapitány. Halálozás által üresedésbe jött Nagy-Kanizsa város rendőri főkapitányává Vécsey Zsigmond uagybecskereki irodatiszt neveztetett ki.
— Tanulók juniáliaa. A helybeli elemi iskolák tanítói kara az évzáró vizsgálat befejeztével a városi alsó erdőben június 26 án juniálist rendezett a taculó ifjúság részére. Kedvesebb helyet ily nyári kirándulásra keresve sem lehet találni. Köröskörül százados tölgyek árnyékozzák be a bársonyos pázsitot, a Irg madárdallal és vadvirágok illatával van telitve s a források kristály tiszta vize oly üdítöleg hat az egész idegrendszerre. A kirándulás az önkéuy-tes tűzoltó zenekar vidám zenekiséreté-ben történt meg. Jól esett látni a tanulók mesterkéletlen jó kedvét, őszinte örömét, kik nagyobbrészt szülőik vágynia- hozzátartozóik társaságában jelentek meg, s ugy Ők, mint a jelenvolt ver.dégek sokáig örömmel fogjak- visz-szaemlékezni e kellemesen töltött délutánra. S.\'.ép - gondolat volt a tanítói kartól, főkép ez eszme első megpendi-töje Németh Ignácz népiskolai jeles igazgató úrtól, hogy a fárasztó iskolai év befejezése után annak mintegy jutalmául ily szép mulatságot szerzett tanítványainak.
— Névnap. Juniu3 hó 27 én Nagy-Récséo, Inkey László névünnepén nagyszámú tisztes uri társaság gyűlt össze. A kastély nagy ebédlő termében jelszolgáit díszebéd kitűnő borai és pezsgői, s a^irágok és exotikus növényekké"! díszített lépcsőházból behangzó czigány-zene változatos darabjai emelték s vidá-
\' miták az ünnepély hangulatát. A lelkes toasztok egymást érték. Toboly Victora házigazdára és nejére, Inkey Sándor Bittó Istvánra, mint Magyarország volt miniszterelnökére, Skublics Jenő Gróf Apponyi Albertre, Pdp Károly kis-komá-romi esperes a nemzeti pártra, Tuboly ismét Bittó Istváncéra. Baán Kálmán Inkey Lászlóra stb. emeltek poharat A gazdag és ízletes menu a késő esti órákban ért véget.
— Fényes esküvő színhelye volt jun. hó 28-án a letenyei katholíkus plébániatemplom. E napon vezette ugyanis oltárhoz Sándor László nagy-kanizsai királyi csendőr-hadnagy Tamás Ádám letenyei földbirtokos szép műveltségű és bájos leányát Irma kisasszonyt. A fényes násznép\'
a szentegyházat teljesen megtöltötte. Az esketési szertartás befejeztével TóthíSán-dor lentii káplán megható beszédet intézett a fiatal párhoz. — Esküvő ntán a I vendégek lucullusi lakomára gyűltek össze az örömapa vendégszerető házához, j
— A városi bizottságok alakulása. A szinbázügyi bizottság elnökévé Gutmann Vilmos, a jogügyi bizottság e\'nö-kévé pedig Tóth László urak választattak meg mult kedden tartott alakuló ülésen. ;
— Községi népiskolák* kézimunka kiállítása az idén meglepő eredményt mutatott fel, különösen a polgári leány iskola növendékeié. Csin és izlés uralgott mindenütt. A Kisdednevelő Egyesület vizsgáló bizottsága a legnagyobb elismerését nyilvánította. .
— Rosenbaum Karolina brazíliai milliomosnő a oapokban szülőföldjén városunkban időzött és édes atyja sír-halmára emléket állított fel Egykor mint szegény szülök gyermeke az itteni főrabbiba! szolgált, de kalandos természete öt a,, nagyvilágba űzte s -Braziliában egy gazdag férfi nőül vette.
— Kinevezés Hortoványi Jenő n.-kanizsai kir. törvényszéki joggyakornok ugyanidetvszékt aljegyzővé neveztetett ki.
— Nagj-Kanfzsáról a Budapest fö-és székváros közigazgatásig bizottsága részérni uj tanítóul ajánlottak között van Rózsavüleyi Paula kisasszony is.
— Hercieg Thnrn Taxis Miksa janius 30 án tette. le a nagy-kanizsai fogymaasiuinban a miniszterileg.engedélyezett s összesített VII és VIII osztály-vizsgát.
(—.Jutalom A „Polgári Egylet 2 db. aranyát, mely minden évben a főgymn. gyakorló iskola azon tagjának szokott adatni, ki a magyar irodalomban, főleg a költészetben legkiválóbb volt, ezévben Landler Jenő utólagasan kapta meg.
— Nevíinneplések. Tóth László kir. törvszéki elnök ur névnapja\'alkalmával a törvényszéki birói és járásbirósági kar testületileg tisztelgett ; Mikos Géza táblai bíró ur tolmácsolta a kar érzelmét, megelőzőleg a kir. ügyézsíti fejezte ki jókiváoatát, üdvözlő Készedet Bogyay Ödön ügyész ur tartotta Mind a két ac-tusnál szívélyesen megköszönte ö nagysága a megemlékezést. Farkas László fögymo. rector és director ur névünnepe ugyau ekkor volt. Eiöestéjéo az ifjúság serenáddal tisztelte meg. a nap reggelén pedig a tanárikar és az ifjúság testületileg tís-telgetí, rokonszenves érzülettel üdvözölvén Öt. melyre hasonló érzülettel válaszolt.
— JuJvNálő tanítók. A keszthelyi és sümefíbín\\atho!ikus Tanítói Kör, tíz éves fennállásának emlékére e napokban disz-gyülést tartott, melyen Kakosi Antal zalabéri, KuUmaun József ukki ésSchaf-fer Ferencz nagy-bükki tanitók ötven éves jubeliumát is megünnepelték. Fekete Gergely egyházkerületi tanfelügyelő elnöki megnyitójában élesen kikelt a községi iskolák ellen, de ez a kirohanás nem zavirta meg a diszgyülés hingula tát. A diszgyülés a Himnusz elénekié-sével kezdődött, azután felolvasták a kör tiz éves történetét és a jubilánsok életrajzait, majd pedig báró Horning püspöknek az ülés ideje alatt érkezeit üdvözlő levelét A díszközgyűlést a Szózat eléneklésével zárták be.
— Yarasd-Topliciára 6-ik számú kimutatás szerint jun. 21-ig 749 fürdővendég érkezett.
— Eljegyaés. Alsó-Domboruból értesülünk, hogy dr Szabó Zsigmond és Berger Olga jegyesek. A leendő ojpár-nak fellegtelen boldogságot kívánunk.
— EsUüvó, Hofftnann Gyula ur ju í. 29-én tartotta esküvőjét a nagy-kanizsai izr. imaházban Fischel Jozefa kisasz-S70nynyal Fischel Fülöp ur leányával. Koszorúzza boldogság az uj pár szép frigyét.
— Zalavármegyében a mílleniumi helyi bizottság megalakult ; elnöke Svas tits Benő főispán, alelnöke Háczky Kálmán, előadó Orosz Pál a gazdasági egylet titkára és 46 bizottsági tag a megye előkelő egyénei közül.
— Miniszter köszönete. A vallás és közoktatásügyi miniszter báró Hornig Károly veszprémi megyés püspöknek, ki Veszprémben az irgalmas nővérek vezetése alatt álló római katholíkus elemi iskolánál két uj tantermet és azonkívül egy kisdedovodát 40 ezer forint költséggel építtetett, azokat mintaszerűen felszerelte, továbbá 2 tanítónő, egy kísdedovónő és egy dajka fizetésről egyszer s mindenkorra gondoskodott, elismerő köszönetét nyilvánította.
— Vasút ügy. A dunántúli h. érd. vasutak, névszeriot a pozsony-szombat-helyi, boba-csáktornyai, ukk-tapolczai és türje-szentgróti vonalain a m. állam-vasutakon jelenleg érvényben levő olcsó árudijszabást léptették életbe.
— Heti felügyelő e héten (július 2—8).a nagy-kanizsai ónk. tűzoltó egy-
let központi őrtanyáján Weissberger Zsigmond h szakaszparancsnok ur, a VI. és VII-ik kerületbeli őrtanyán pedig Poszavecz Bátori Ferencz szertárnok ur.
— Évzáró ünnepélye a nagy-kanizsai • „Kisdednevelö-Egyesület" mind a négy óvodájának mult vasárnap délután tartatott meg a „Polgári Egylet kert^ helyiségében, melynek feldíszítését szíves volt a Keresztény JótékonyNöegylet e napra is meghagyni. Az érdekelt szülők nagy számban jelentek meg s gyönyörködtek kisdedeik bátor feleleteiben, vers mondásuk, játékuk és gyermekdalaik meglepő elé u e kiesében. Bevétel belépti jegyekből 69 frt 20 kr. Felülfizetésből 29 frt 20 kr, összes bevétel 98 frt. 40 kr. Felülfizetni szívesek voltak : Vidor Samuné 5 frt, Knansz Boldizsárné. Gutmann Vilmosné. Sauer Jenöné, Bo-gönrieder Józsefné és Dr. Plihál Victor, 2—2 frt. Fesselhofer Józsefné 1 frt 60 kr. Wusztl Lajo=né 1 frt 60 kr. Dr. Szüts Miklós 1 frt, N. N. 1 frt. Gross Samuué, Sümegi Kálmán, Szeitl Jánosné, Scherz Richard 80—80 kr. Scherz Kichárdné 70 kr. Lusztig Tódor 60 kr., Rosenberg Bernátné 50 kr. Neu Alberine 50 kr. Feiglstock Adolf 40 kr. I^ach Mártonné, Gubicza Józsefné, Neu József,\'Knortzer György. Eísinger Hen-rikné 30—30 joi Schwarcz Jakab, Országh Kálmánné, Simon Kálmánné 20 — 20 kr. Masznyák Róza, Hegedűs Istvánné, Sinkó József, 10 — 10 kr.. melyekért köszönetet mond az Elnökség.
— Nagy-Hadán a Szent-Benedekrend által épített uj templom és paplak augusztus hóban lesz felszentelve Ffhér Ipoly ptnnonhalmi főapát által.
— Balaton-Füreden a 2 ik számú kimutatás szerint jun. 18-ig 278 fürdővendég jelentkezett. Kórházra adakoztak : Kovács Gyuláné 1 frt, dr. Mondscheín E 2 frtoL
— Operette premiere lesz Keszthelyen e héten. Donáth Lajos az ott időző színtársulat ifjú karnagya, ki évek előtt, mint gymnasiumi tanuló a n- kanizsai zenekörökben ismert alak*** volt s itt több hangversenyben is fellépett, irta a zenéjét. A czíme „kis boszorkány" ; szövegét Dr. Torkos Béla, a jÓnevö költő fia irta. Mint értesülünk a most Keszthelyen időző szombathelyi színtársulat jövő télen váró unkba is eljö s akkor reméljük, nekünk is alkalmunk nyílik kedves ismerősünk müvével megismerkedni. — Ugyancsak ő töle legkö-közelebb 8 uj eredeti magyar dal fog megjelenni. E dalokra előfizethetni 1 frt 20 krért a mü kiadójánál. (Nádor és Bárd, Budapest, Károlykörut.) Az előfizetési díj és teljes czim beküldése után a czég azt bérmentve küldi el. Bolti éra 1 frt 50 kr. lesz. Ajánljuk a megjelenendő művet a magyar zenét kedvelő közönségünk figyelmébe !
— Csalók. Tislér József m.-kereszturi földmives a vásárról jövet június 19-án betért egy légrádi korcsmába ; utánna ment mindjárt három ori ember. Ez utóbbiak elkezdték^az úgynevezett gyü-szü játékot játszani ; Tisler József is közibük állt és ő is elkezdett játszani, el is veszítette a tehén árát 36 frtot.— Ezen uri egyének ugy látszik most már — miután Kanizsán nem merik Űzni gonosz mesterségüket, falazni kezdenek s megfosztják szerény keresetüktől az együgyű köznépet — A keresztúri atyafi feljelentette őket, a n.-kanizsai kapitányság le is tartóztatta mindhármukat s ellenük az eljárás folyaínátban van.
— Öngyilkosság. Június 24—25 közti éjjel Tóth Kincses Juli özv. Szentmar-tooi Mihályné jómódú galamboki özvegy asszony szomszédja kútjába ugrott, ott lelte sírját. Nevezett nő tettét búskomorságba követte el, mert mióta férje ez év elején elhalt, gemmivel sem törődött sőt már az Öngyilkosságot is megkísérelte egy alkalommal, de megmentették
— Lopás. Unger György szepetneki lakos Imre-hegyi pinczéjét június 25-én feltörték ismeretlen tettesek a onnét 10 frt értékű apróságot elvittek.
— Töz. Ismeretlen okból Zala-Szent-Balázson június 27-én tüz ütött ki; 1 ház s melléképületek égtek el. A kár 200 frt
— Yizbefulláa Fuoyák András légrádi lakos 7 éves kis fia f. hó 23-án három kis gyermek társával t légrádi feketebid-nál a Dráva egyik ágát átakarta gázolni, de nevezett kis fiat a víz elsodorta, — halláját\'még aznap kifogták. — A gondatlan szülők ellen az eljárás megindit-tatott, kik a kis fiat egyedül hagyták otthon.
— Katonaság köréből. Nemes Ár-thold János és. és k. vezérőrnagy 1893. évi juoins hó 27-én az itten állomásozó 4S. gyalog ezred hadkiegészítő parancsnokságot és 3. zászlóalját megvizsgálta és teljes megelégedését ^fejlesz te ki.
- — Halls Istvántól felette érdekes mü jelent meg ifj. Wajdits József könyvnyomdájából „Színes Mozaik Nagy-Kanizsa történetéből" czimen. A díszes kiállítása mü tartalma híven megfelel jól választott c\'zímének. Egyes esetek jóizü humorral könnyű modorú stylusban irvák meg, melyekenrvörösfonálként húzódik végig s gunyor. mely itt-ott egész keserűséggel tör ki. E jobbsorera érdemes város mily lelketlen elnyomatás alatt nyögött, nyíltan szinezvék e mozaik lapokon. Csodával határos, hogy ennyire haladhatott. Nagyon helyes, s melegen üdvözöljük a derék szerzőt, hogy érdekfeszítő elbeszéléseihez Roth Miksa ügyes rajzolót társul vette s apró rajzaival a kimagaslóbb pontokat látérzé-künkre haiólag is megöiökitette. Felette óhajtjuk folytatását, mely nagyrészt az olvasó közönségtől függ a becses mű méltó pártfogásának nyilvánulásával. Ára 1 frt 50 kr. Megrendelhető Arvay Lajos urnái, vagy lapunk szerkesztőségében Nagy-Kanizsán.
— Az érettség] vizsgálatok eredménye. A helybeli fögymnasíumban az érettségi vizsgálatok folyó hó 22, 23. 24-én tartattak meg. 25-én hirdettetett ki az eredmény, mely szerint jeleién érett kettő Kuh Győző és Havas Hugó; jól érett négy: Tauber Hugó, Phar Károly, Kécsei János, Simon Lajos. A 25 jelentkező közül 22 ¦ bocsáttatott szóbelire, ezek közül végleg egy sem bukott négy azonban két hónapra vissza vettetett.
— BanLett. Az érettségit tett tanulók f. hó 25-én este a „Polgári Egylet" alsó helyiségében társas vacsorát rendeztek, melyre a tanári kart is meghívták. Vacsora végén .Landler Jenő társai nevében meleg szavakban mondott köszönetet a tanároknak megjelenésükért s azon jó akaratú bánás módért, melyet tanutói pályájukon részokröl mindig tapasztaltak. Az ízletes ételek elköltése után ^or és czigáoyzenétől fokozott kedvben mulatott az érdekes társaság éjfélutánig. Mennyi mondani valója volt mindeniknek a lefolyt 8 év történetéből, és különösen az utóbbi vizsgálatról ! A ki hallotta a társalgást; mely a tanárok és a most már bizalmasan nyilatkozó ifjak között lefolyt, meggyőződhetett, hogy jól nevelt, \'romolyan gondolkodó, igazán érett fiatalemberek valamennyien, s hogy az érettséget nem éretlen hen-czegésben, hanem a tisztességtudó szerénységben akarják es tudják nyilvánítani.
— Meghívó. A „Kereskedő-Ifjak önképző Egylete* Nagy-Kanizsán, 1893. július 1-én, szombatoo, saját segélyalapja javára, a „Polgári Egylet" kertjében zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete 87» órakor. Belépti dij: személyjegy GO kr.. családjegy 1 frt 20 kr. A jótékonyczélra való szíves felülfizetések köszönettel -fogadtatnak és hirlapi-lag nyugtáztatnak. — E névre szóló-meghívó a rendezőség kívánatára felmutatandó. Kedvezőtlen idő eselébc-n a tánczvigalom a jövő hétre, azaz július s-ára halasztatik; ha az idő ekkor sem volna alkalmas, ugy a mu\'atság a rPol-gárí Egylet" dísztermében fog megtartatni.
— Hamis magyar koronapénzek vannak máris forgalomban Bécsben, szélze-tüköo „Bizalmam" helyett „bizalmaz" van kiverve.
— Paprika Xarekovits Szeged.
— Rövid hírek. Szombathelyen Bábaképző intézetet állit fel a belügyminiszter.— Balaton Füreden jui.l 7—23-án galamblövészet tartatik. — Aranyárkeletpótlék július hóra 23%. — A sümegvidéki gazdakör jul. 5-én közgyűlést tart Sümegen. — Lengyelország Lem-bergben 1894. jul —okt.-ben országos kiállítást rendez. — Zágrábban 4 &zer socialista munkás népgyűlést tartott, általános választási jog megadása mellett tüntettek. — Herz Kornél a Panama bőse meghalt.— Mekkában 199 egyén halt meg kolerában egy napon. — László Elek\'jeles hirlapiró meghalt. — Szabó József altábornagy Beöthy Zsolt ipja Féiegyházán meghalt — Rakodczay és színtársulata 3000 frt subvenczióban részesül ó-Budán.
Y e g y e s.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágy hiányban, felfúvódásban, gyomorgörcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Koll-ÍMe seidHtx por- használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Xoll A. gyógy -szerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, L Tucblauben 9. Vidéki gyógyszertárak-" bao határozottan Moll-félekészitmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Budapesti Hírlap uj háza. Pár hét malva a Budapesti Hírlap, a magyar
HARMIKCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖK
JULIUS 1-én.
inteligen czíának az a kedvelt lapja, mely, minél több versenytársa van, annál győzedelmesebben bontogatja ki hatalmas szárnyait, átköltözködik uj házába, a népszínház mellé, Rökk Szila rd-utcza 4-ik szám alá. A ház, ha már külső diszével meglepi a nézőt, belül, a belső berendezésével valóságos csudálatot kelt. A gépészek és építőmesterek ízlése és leleményessége versenyzett egymással, hogy csinosan, és elegánsan oldjon meg egy nehéz feladatot: egy ujságháznak építését A.feladatot az tette nehézzé, hogy a belföldön semmiféle minta nincs erre nézve,\' s a küldföldi lapok palotái nem felelte?? meg a Budapesti Hírlap szükségíeteinek. Teremteni kellett tehát valami ujat, a ez most meg van. Az ujaághá?. mely magéban foglalja a nyomdát, a szerkesztőséget, a kiadóhivatalt, az expedicziót, szóval mindent, a mi egy lap megírásához, kiszedéséhez, kinyomtatásához és szétküldéséhez szükséges, Kakk Szilárd-utcza 4-ik szám alatt van. A ház másik kapuja József-Körut 5-ik szám s igy a szerkesztőség, a kiadóhivatal két oldalról könnyen megközelíthető. A nyomda egyik nevezetes, része a vasvázu üvegház alá foglaltmélyen kiásott udvar, melyen a Budapesti Hírlap kétuj hatalmasikerrotácziós * gépe foglal helyet, két óriás, \'mely t a lapot, mégha három ivnyi tartalmú i§r felvágva és összehajtogatva dobálja ki magából óriási mennyiségben. Megjegyzendő, hogy e gépek nemcsak felvágják a Budapesti Hírlapot, hanem egy végiében, folytatólagosan nyomtatják, egészen huszonnégy oldalig, de épen ugy a 20, 18, 1G. 14, 12, 10 stb. oldalas lapokat is, s az olvasó az egymásután megszámozott oldalakon a legnagyobb könnyűséggel eligazodik. Ez a változás rövid idő múlva bekövetkezik, s a közönség jó formán észre se veszi, egyszerre csak a saját otthonából kikerült Budapesti Hírlapot kapja a kezébe — A Budapesti Hírlap előfizetési ára.,Egé»z évre 14 írt, félévre 7 frt. negyedévre 3 frt 50 kr. egy hónapra 1 frt 20 kr. az előfizetési összeg vidékről legczéi*ze-rübben postautalványon küldhető a Budapesti Hírlap kiadóhivatalához Budapesten, Kalap-utcza 1G. szám.
Előfizetési felliiváK
a
„Zalai Közlöny"
1893-ki If-dik félévi folyamára.
Tisztelettel jelkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük az 1 sö ]&évijo-lyammal lejárt, hogy azt megujir ani szíveskedjenek.
Kló fizetési ár:
1S93. iun.—szept. negyedévre 1 frt25 kr. , B decz. félévre , .2 , 50 ,
3^T~ Mai számunkhoz postautalványt mellékelünk, kérve szíves igénybevételét .
Tisztelettel Bátorfi Lajos
szerkesztő s kiadó.
Irodalom.
— Előfizetési felhívás .Népdalok* czimü versfüzéremre, mely 152 eredeti szerelmes nótát tartalmaz. Ára bérmentve egy korona (50 kr.) Gyöjiönek csupán háromra adatik háromféle művemből tiszteletpéldány: 11 .Népdalok", 2) .Anyós-dalok" és 3) Népfelkelők dalai" verses munkámból. Zeneszerzőnek a fent czimzett nótafüzér fele áron küldetik meg. Zala-Egerszegen, 1893. június hó 16-áu. Yáimsy Mihály tanár. Tisztelt munkatársunk ez ujabb müvét melegen ajánljuk.
— A „közszellem ébredése0 czim alatt a politikai sajtóban eddig páratlan fénynyel kiállított mü jelenik meg Keleti í). Lajos hírlapírótól. A műnek az a czélja, hogy részletesen ismertesse az országszerte lefolyt egyházpolitikai mozgalmakat, bejárva a hazát a Kárpátoktól Adriáig, Erdély bérczeitől a Lajtháig. A munkában megjelenik a katholikns vezérférfiak arczképe (Pátffy Móricz. Széchen Antal, Zichy Nándor, Szapáry Géza grófok, Samassa érsek, Schopper és Schlauch püspökök), továbbá az egyházpolitikai mozgalmakban tevékeny szerepet vivő államférfiak és pártvezérek YYekerle, Csáky Albin, Apponyi Albert gr., Eötvös Károly, Polonyi Géza, Ugrón Gábor) országgyűlési képviselő (minden megye egyházpolitikai mozgalmának leírásánál a megye országgyűlési képviselőinek), valamint minden megye egvház-politikai küzdelmejnek ismertetésénél közöltetik a legnagyobb szerepet játszott megyei vezértérfiak arczképe. A könyv hü tükrét képezi annak, milyen arányban vannak képviselve az ország minden
megyéjében a kormány egyházpolitikájának hívei és ellenesei. A könyv közel 400 arczképet fog tart&lmatni r mint a .Nemzet" írja. kétségkívül érdekes emléke lesz. az egyházpolitikai küzdelemnek. A könyv július hó 10-én jelenik meg s ára 1 frt 50 kr Tekintve, hogy a mü országos érdekkel bir és sok arczképet és leirást közöl megyénkből is — ajánljuk azt olvasóink pártolására. Megjegyezzük még, hogy a kiadóvállalattal kötött megegyezésünk értelmében szem előtt tartván olvasóink kényelmét, a könyv lapunk kiadóhivatalában is megrendelhető, 1 frt 50 kr. lefizetése esetében e könyv bérmentve megküldetik.
— Az Athenaeum Képes Irodalomtörtenetéből (szerk. Beöthy Zsolt), mely a tartalom és illustrátiók egyre fokozódó gazdaságával minden két hétben pontosan megjelenik, ezúttal már a 7-ik füzet hagyta el a sajtót. Ebben Szilády Áron folytatja az előbbi füzetben megkezdett értekezését a XVI. sz. lyrai költészetről; Kardos Albert külön, czikkben foglalkozik Balassa Bálintnak e kor legkiválóbb lyrikusának kalandos életével és költészetének fejtegetésével; Badíts Ferencz a XVI. századi elbeszélő költészetről ir; bevezetöleg kimutatja a virágzásra ható okokat, szól a lantosokról és hegedűsökről, majd\' külön csoportban a bibliai elbeszélésekről (Farkas András Sztárai Mihály stb.), a történeti énekköltésröl (itt Tinódinak jut a főhely), a magyar mondákról (részletesen a Toldi-mondáról, Szilágyi és Hajmási történetéről) s végül megkezdi a regényes, vagy Bzép históriák fejtegetését. E tudományos alapon, de a nagyközönség által is élvezhetőén irt czikkekben élénken rajzolódik elénk a mozgalmas század egész irodalmi élete. Különösen tanulságossá teszik e szemléletet a nagy gonddal és ízléssel összeválogatott illustrátiók : Heltai Zsol tárkony vének s Balassa ¦első (s egykorú kiadásban egyedüli) müvének, a szülei vigasztalására fordított Beteg leikeknek két két kÍ3 lapja, továbbá Esztergom vára és a sztambuli Héttorony, amaz Balassa harczáró!, emez annyi jó hazafi keserves rabságáról emlékezetes; érdekes egy XVI. sz. lantosnak .képe is ; mutatványok vannak továbbá " Tinódi Egervárából (az eredeti hangjegyekkel és Bar-talus átírásában) a Hadnagyok tanúsága egykorú másolatban ; Ilosvai Tholdijának czimlapja a legrégibb fenmaradt kiadásban (lovas párviadal) ntb. Külöu mü-mellékletül a Képes Krónikának 5-ik lapja van a füzeihez csatolva. E lap, mely az initialéban Hunyor és Magor szarvasvadászatát ábrázolja tizennyolez színben adja az eredetinek hasonmását, s mig amaz a középkori miniatűr festésnek, a másolat a nyomdai techniká-/j\\nak valódi remeke. A fedőlapon megvan a latin szöveg magyar forditása s igy tartalmilag is érdekes. Bár az ily re-productio rendkívül költséges. Az Athenaeum mint kiadó, a későbbi füzetekhez még több nagydiszü mellékletet készül adni, ezzel viszonozván a közönségnek azt az áldozatkészséget, melylyel e hézagpótló vállalatot már eddig is oly kitüntetöleg felkarolta. A képes irodalomtörténet c. 20 füzetben adatik ki és minden könyvkereskedésben kapható. Egy-egy füzet ára 40 kr- Előfizetés 10 — 10 füzetre legczélszerübben a kiadóhoz (Atheneaum Könyvkíadóhivatala, ümiapest. Ferencziek-Tere 3. küldhető.
— „Herkő Páter" Igen ügyesen szerkesztett legújabb, legnagyobb és legolcsóbb élezlap, hogy jellemző kritikát mondjunk rája: A Bolond Istók és az Urambátyám együtt véve ö, a kettőnek épen egy negyed árán. Művészi képekkel, kitűnő humorral telve 16 oktal, minden héten. Melegen ajánljuk. Egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt.
— Műszaki leírás homoktalajon építendő borpinczék tervezéséhez Irta : Hencz Antal építész. E czim alatt eleven tollal irt kis füzet jeleDt meg, mely a foldmivelésügyi m kir. minisztérium egyik legközelebb lejárt pályázatára készült. A pályázat történetét szerző elég humorral adja elő és méltán kíváncsivá tesz arra: mit fognak a minisz-terileg megbízott szakférfiak produkálni. Magát a pályamüvet sokoldalú fizikai ismeretekre és gondolkozó főre valló észjárás jellemzik, és érdekessé teszi azon elv alkalmazása, mely szerint az ujabb-kori technika nem ismer lehetetlenséget. Arról van ugyanis szó : hogyan lehetne építészeti segédeszközökkel állandó hőfokú, mérsékelten száraz és vegytanilag tiszta levegőt biztosítani, milyent szerző szavai szerint nemcsak a homoki borok kezelésére számított pinczék-, hanem bármiféle más ép idézéseknél is elérhetni nagy fontosságú találmány volna. Az eredeti eszmékben bővelkedő füzet 1 ára 30 kr. Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben. Keszthelyen Mérei Igoácz könyvkiadóhivatalábaa 35 kraj-
czárnak (akár levéljeegykben) beküldésénél a mü bérmentve küldetik meg.
— „Magyar Géniasz" a legszebb, legfényesebb és legtartalmasabb képes hetilap, országszerte el van terjedve, mint az egyetlen illusztrált lap, mely díszes és fényes kiállítása mellett, az actualitást tartja főieg szem előtt Igen találóan nevezte a .Magyar Géniusz\'-t egyik kiváló kritikus ,a heti események illusztrált krónikásának", mert az eseményeket tényleg a technika hatásai között lehetséges gyorsasággal mutatja be olvasóinak. A „Magyar Géniusz" második éves pályafutása után bátran hivat-kozhatik a füveit közönségre, hogy nem volt domináló esemény vagy szereplő egyén, a melyről vagy a kiről már a legközelebbi számban kimerítő és érdekes Íllu<>ztrátiót ne közölt volna. A „Magyar Géniusz" megizmosodva halad a megkezdett uton, támogatva a magyar irodalom kitűnőségei s legjelesebb művészeinktől. A „Magyar Géniusz* előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr., mely ösz-szeg a kiadóhivatalhoz (Budapest, Er-zsébet-körut IS) küldendő. A „Magyar Géniusz" már legközelebb megkezdi Tolnai Lajos kiváló írónk nagyérdekü regényének közlését is. A most folyó „Hamis bálvány" czimü regény a újonnan belépő előfizetőknek kezdetéfői megküldetik, a mi által az előzhető díjtalanul jut csaknem egy félévi füzetekhez.
Ki nyert?
Húzás június 28-án Prága : 71 44 41 57 Gl.
Húzás június 54-én Bpest : 31 47 09 G4 1G.
Szerk. üzenet.
— M. 7,. nem közölhető.
— „íiymn. ügy." Névtelen közleményeket nem vebetitnk figyelembe.
— „A szít" rajz. Gyenge.
— L. S. minden lehetőt elkövetünk.
— Ifj- D. L. őrömmel iKlvjüljük,
— S. Zs. Bpist Gratulálunk. A lap rzitnzé-sét megváltoztattuk.
— Eí. 0. Rendesen kflldjiik.
— lt B. A szép költeményeket megkaptuk. Lapunkat az uj helyre kuldjük.
— d. K. A n(i6»^ru-rel nem vagyunk c»e-revíszonyban. A .költészet jubileuma arimü czikket nem olvastuk s nem láttuk egy lapban sem.
Vasúti menetrend Kanizsa állomás
Yese, húgyhólyag, kiigydara ;és kóuvénybánUlnak ellen, továbbá & légxő és emésztési szervek hurutos báo-taJmainá*, orvosi tekintélyek álul a Lithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve less.
Hiigyliajtri hatásul
\'Kellemes izfi! Könnjen emfórttieíű!
Kapható ásványTlzkereskedésekben és gyógyszertárakban. a salvaior-forrás igazff. eperje****.
Indulás Kanizsáról Érkezés Kanizsára
| Sj "~ i 1
a— SZ. V. SZ. V. ÍJ\'. T. 0 loTíregR. 2 1351 d.u. 12:20 éjjel ÍJ.T. SZ. V. SZ. V. 5 ^33|regg. 12|59id. u. 11 !22 éjjel
Bécs Sz.Iiin Bí-cí 8Z. v. SZ. V. V. SZ. v. 0 !o5|regglss.v.| 3 J42:reBg. 2 10; d. u.isi.Y. 1 i34 d. u. 5 |l5 d.u. kv. 8(04 regg. 124ő;éjjelísz.í.|I0 15. este
cy. v. V. V. SZ. V. SZ V. 5 47!regg; (1 30Wg. 2d. u. 12 33 éjjel sz. ?. SZ. V. T. V. ¦rj.Y. 4 10 1 30 10 25 12jl0 regg. d. u. este éjjel
Barcs _ SZ. V. 8Z. V. 4 !57 regg.isz. v. 2 !25 d. n sz. v. 1 11 20 d. a. 34\'éjjel
38 kitüntetés, közte 14 tisztelő oklevél és 18 aranyérem, számos bizonyítvány első orvosi tekintélyektől.
Újszülött
gyermekek,
kik anyjuktól semmit, vagy tökéletlenül szopnak, a\'Henri Nestlé-féle gyermeklisxt által előnyösen helyettesíthetők. Mintadobozok, mint utasítások,, melyekben a készitcsmód és számtalan bizonyítvány van a kontinens első orvosi tekintélyeitől, leienczházak- és gyermekkórházakban foglalkozóktól, kívánatra ingyen küldetnek a közpouti raktárból: F. KKIU.YAK. Bécs, Marit, Nagler^asse Nr. 1. Egy doboz cyermeJílinzt 00 kr. Kg-y doboz nűritett tej 50 krajezár. ,
Nyilatkozat.
Vonatkázással a „Yasvártnegye0 ezimll lapban a múlt őszén megjelent czikksorozatra, mely eleinte Vogler József petánczi savaoyn-kuttnlajdonos ellen, utóbb ennek védelmére fogalmaztatott • aláírásával közöltetett, gondunk volt az illető szerző kipuhatolásáról, mely sserzó — mellesleg mondva — előttünk tökéletes ismeretlen s kinek „válasza" a fentneve-: zett lap egyik ujabb számában meg is jelent. I Kekünk ezen vitáról sejtelmünk sem volt ; azon napig, midőn Vogler Jószef ur jónak , látta, hogy kezünkbe juttass egy példányát az al-: tala iegtijabban szétküldött röpiratnak. Kzenröp-[ iratban az emiitett vitából kifolyólag a „savanyu-1 vizháborura" tér vissza, mely állítólag ellene visel-tetett; magát a hazai ipar mártírjának mondja ] és a.külföldi elnyomás" áldozataként mutálja be. | Hogy az „eloyomók* — a szomszédos stájer iforrásvállalatok — alstt csak bennQoket gon-i dol, ^itr világos. Nem tartanok érdemesnek, 1 hogy Vogler ur ábrándozásaival s ezekből eredő vitáival foglalkozzunk, ha Vogler József 1 ur egyébb saját-magát elitélő állításai között j nem arra vetemedett volna állítani, miszerint a radeíni forrás „el van rontva s alig élvezhető." ¦ Ezen állításokat meghazudtolják ama köztudo-: másn tények, hogy a radeíni savauyukut ma ; gazdagabb és hatásosabb, mint volt ezelőtt j bármikor, a regedéi pedig tisztasága és kellt). i rr.es ize következtében különösen Magyarországban nyer mindinkább növekedő elterjedést, daczára Vogler József ur kérdésének, ki ott, ahol ezt jósak látja, ax ö forrása előnyeként tünteti fel, hogy „Radein aiellett* fekszik, más alkalommal pedig a radeinit lehordja.
Igaz, hogy mult télen roppant költséges veszŐdségünk volt a radeíni forrással, melynek vize, földbeömlés következtében, egy ideíg zavarosnak és gyöngének mutatkozott— de, hogy Vogler ur ezen reánk nézve kellemetlen inter* mézzót indokul veszi, kárörömét nyilvánosságra hozni, elég bizonyítéka nemes gondolkozást módjának.
A mi axon vádat iT-ü, hogy mi hirdetményeinknek és nyomtatványainknak mindig ama. nemzeti jelleget adjuk, a mely országban terjesztjük ezeket ugy hisszük, hogy minden helyesen gondolkodó ember be fogja látni, miszerint es csak ozleti ügyelem az illető ország lakóival szemben, — ahogy Vogler nr sem kerüli azt, hogy Stájerországban terjesztett hirdetményeinek alakjait megfelelő jelmezbe bujtassa, ami azonban .hazafias érzületét" legkevésbé sem sérti. Csak bizonyos idegesség és üzleti dolgokban: ^kicsinyesség képes arra, hogy ezea eljárásban okot találjon mások gáncsolására.
Ami a képzelt elnyomatást illeti, erre nézve kijelentjük, hogy mi, anélkül, hogy Vogler ür á\'tal tévútra vezettetnSk magunkat, vállalatunkat, miként eddig, ugy ezentúl ís ama beható figyelemmel és körültekintéssel fogjuk vezetni, a mely szigorúan tisztességes eljárás mellett egyedül biztosítja a sikert — ellentétben az embertársakkal való folytonos becsmérléssel és hogy mi, még ha ez izándéknkban volna is, Vogler nr vállalatát setnmikép sem tartjuk oly jelentékenynek, hogy ellene hábonit viselnénk, mint Vogler ur ezt képzeli. Sokkal hasmosalri. dolgokra fordítjuk mi időnket.
A radeini és regedéi savanyu-
kutak igazgatóiága.
Felelős szerkesztő és kiadó : BXTORFÍ LAJOS.
HlRPITÉSEK
Nyllttér.*)
Kgész selyem, mintázott fottlartlokat (mintegy 4:>0 különböző fajban), méterenkint 85 knol 3 frt 65 krig — valamint fekete, fehér és sznes selyemszöveteket 45 krtól 11 frt 65 krig szilit — sima, koczkás, csíkos, virágos, damaszolt minőségben i mintegy 240 féle dispositió és 3000 különböeő szin és árnyalatban) szállít postabér és vámmentesen llenneberg (i. (cs. kir. udv. szállító) Helyemgyára ZQrjchliep. Minták póstafor-dulóval küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
1452 szMk. 893.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék tkvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy Hajdú Anna, Hajdú Zsófi és Hajdú IstrJ.ii kiskomáromi lrkós végrehajtatoknak Bées Vendel, Bécs Teréz és Szabó Juli. mint néhai Parti Juli férj. Vida Boldizsárul örökösei végrehajtást szenvedő kis-l\'omá-rorai lakosok elleni 1783 frt 85 kr. töke, ennek 1884. január 3-tól járó G°j0 kamatai, 14 frt előbbi, 19 frt 70 kr. végrehajtási, 10 frt 85 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a kis-komáromi !38. sz. tkben I. 435 hrsz. a. felvett ingat- . lannak Parti Juli férj. Vida Iíoldizsániét illető s í>2 frtra becsült \\ része, — az ugyanazon tkben I 912 hrsz. ingatlannak ugyanazt illető s 132 frtra becsült 3lt része, — és a kís-komáromi 48t> «z. tkben f 373 hráz. a. felvett ingatlannak ugyanazt illető s 141 ftoa beesült 3|t része, — Vida Boldizsár javára bekeblezett szolgalmi jog épségben hagyásával, — részletenkint külön-külön 1893. évi augusztus hó io. napján délelőtt io órakor Kis-Komárom község házánál Simon liá-bor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beesár. Árverezni kívánók tartoznak a beesár 10 százalékát készpénzben vagyjóv ad ék képes papírban a kiküldött kezéhez lejönni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszélc\'miut telekkönyvi hatóságnál 1893. évi ápril hó 25 napján.
Csesznák Miklós.
ktr. tszéfci bíró.
» Cl
*) E rovat alatt köziSttekért nem válla! felelősséget a szerk.
szőnyeg-növények:
Altenanihera 5 különféle faj, Ageralhum kék ís jehérvirágii 2 Jaj, Lobélül 2 Jaj kék és fehér, Sednm Jehér levelii, Asrherantus 4 Jaj, Santolimm, ezek drbja 2 kr. Peretrum drbja I kr. Coleus gyönyörű szinvegyiUelbe sokjéle, és Cnaphalia drbja 4 kr. stb.
virágzó növények:
Vanília, Pelárgonia, erös növény dr. 5 kr. Fuchsia, Lantanaúr. 8 kr. Pelnnia dupla. Magas rózsái 50 kr. Alacsony rizsák 25 kr. dr.
és még sok egyéb növények a legjutányosabb árért adatnak. Cnokrok és köszönik minden érádban kaphatók. :
Siirgonyczim: Janda N.-Kanizsa. Vzlet Sitgár-ut Babochay-ház.
JANDA KÁROLY mü é» Qzletkertész.
Egészen újonnan berendezve! A leggazdagabb
szénsavas ?asas fomsot!
iJózsef- és Mihály-ferrát.)
Fürdő idény tartama május—
Buzi ás
arjósjTfiríiö
A női bántalmak, vérszegénység, sápkór. hó-lyaghurut és vesefövény, arany eres bántalmak, glonor..é. bélhurat idegbajok dlen kiváló or-miti állomás LÜ60S TOST TEMESVÁR-vost tekintélyek által ajánlva. i r"
Szénsavas vasas meleg-(pez8gá}-tQk*r-füráök, [ egy külön e czélra emelt uj épületben, a legkényelmesebben berendezve nők és férfiak szá-! mára. Láp-(mór)-fiirdók CsJorisator-fürdők. Mindennemű kádfürdők. Uszoda a természetes források fölé emelve, 17°—18* C. fokra melegítve.) Kellemes égalj. Jó, olcsó lakások. Kitűnő ki-szolgálat és jó étkezés. Naponta többszór xene. Este villamos világítás a parkban.
AUandó fürdőorvos: Dr. SÁNTHA GYÖRGY.
Zőnajegy Budapest—Orsóra.
Magyar királyi államvasutak.
Minden vonathoz elegáns társaskocsik személyenkint l frt, magánfogatok sze-mélyenkiat frt 1.60 a fürdőigazgatóság által kirendelve
szeptember. Villamos világítás.
Hiűcgvizgyógjintézet
és
Kneipp-kura Boziáson.
Tekintettel a fürdőző közönség azon részére, mely a hidegvizknrát, főleg • Kneipp-ktirát kívánja használni. Bitziáa-fürdőn ez idén egy külön e czélra épült és sx*ks«erüen berendezett víz-gyógyintézet létesült hol a vizgyógymód te Kneipp-kura műveletein kívül masaage, villa-syoxás. villamos fü-dők ís alkalmaztatns.k. k . ISti gyógyétreod. Jól képzett fürdőszolgák és fürdöszolganők.
A Titgyógyintézetnek 6 téren már régóta elő-avöscD ismert szakorvo\'a és vezetője;
Dr. FAJTH PÉTER
de Óriási szénsavtar-
A buziási József-és Mihály-fbrrások SS^Tl*^
felrilágoiitistal, onakoM*» prospektusokkal szolgai a fürjóit-izgatósst Buiatti Temtsmecye.
HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 1 év.
előfizetési felhívás !
Bl pesti napló
naponkint kétszer megjelenő politikai napilapra.
A PESTI NAPLÓ Magyarországon a legolcsóbb, legtartalmasabb és lesszebben kiállított napilap, megjelenik minden
reggel legalább lf> — 24 oldal és délutáni—8 oldalnyi terjedelemben, föl vágva és lapjai egymásba ragasztva. A PESTI NAPLÓ főszerkesztője és kiadótulajdonosa: Felelős szerkesztője:
IÍJ. Aörányl Kornél. Barna Iziaor
A PESTI NAPLÓ szerkesztősége maga köré gyűjtötte az or- j A PESTI NAPLÓ nagy gondot fordít szépirodalmi rovatára,
szag legjelesebb újságíróit. hol mindig a legkiválóbb irók neveivel találkozik az olvasó.
A PESTI NAPLU bel- és kulíóldi tudósításai, hírei és táv- Regényei és tárcsái élénkek és érdekes olvasmányt nyújtanak, iratai iriasek, eredetiek és a legbizbatóbb forrásokból erednek. A PESTI NAPLÓ minden vasárnap A GYERMEKSZOIÍA-Ipari. kereskedelmi és mezőgazdasági rovatát kitűnő szakírók szer- : NAK czimfl rovatában Móka basti kedvelt miséit kúzli a gyermekesztik Kel és külföldi tőzsde rovatai mindig legpontosabbak. | kek részére
A Pesti Napló legközelebb egy rendkívül érdekes regény közlését kezdi mig. A Pesti Napló minden hónapban Ü városnak a monográfiáját közli, mely örökös irodalmi becscsel bir és az előfizetők, a kik ezeket Összegyűjtik, azok Magyarország városainak hü történetét bírják.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :
PESTI NAPLÓ reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett összes bireket magában foglalja, tehát a telitol PESTI NAPLÓ-nak előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan házhoz juttatva,
az esti lap küldése nélkül : j Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre :
Kgész évre . 14 frt — kr. Negyed évre . 3 frt 50 kr. i Egész évre . 18 frt — kr.j Negyed évre . 4 frt 50 kr. 1-Vl évre 7 Irt — kr.-jEgy hónapra . 1 frt 20 kr. | Kél évre . . 9 frt — kr. j Egy hónapra . 1 frt 00 kr. Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön-külön házhoz vagy postán küldve : Budapesten: Vidéken:
Egész évre . 18 frt — kr I Negyed évre . 4 frt 50 kr. j Egész évre . 20 frt — kr. {Negyedévre . 5 frt — kr. Fél évre. . 9 frt — kr.j;Egy hónapra . 1 frt (!0 kr. I Fél évre . 10 frt— kr. j Egy hónapra . 1 frt 70 kr. ¦V A PESTI NAPLÓ esti lapjára külön is elfogad előfizetéseket, ugy. hogy ha valaki más újságot járat és a megszokott újságtól megválni nem akar, az előfizethet a PESTI NAPLÓ esti lapjára 2 frt 30 krral.
A Pesti Napló kiadóhivatala.
Budapest, Kerenrziek-tere, Bazárépület.
IKSZAD
gyógyfürdő Szatmárroegyében.
Megnyitás:májns 15 én
Ezen égvényes, kooyhasos savanyúvíz ,kitűnő hatású heveny és idült nyomor- és bél hurutban a légzőszervek hurutot bántalmai-máj-és epe-bajokban, vese-és a húgyhólyag beteglégeiben
Ezen évben nagy átalakulások történtek, ugy a fürdő szépészeti, mint gyógy-berendezérét illetőleg.
A fürdőben ivó, f U r d Ő- és belégző gyógymód alkalmazta tik. Savú kura. Hidegvíz gyógyintézet. Zuhanyok. A betegek szórakoztatásáról kellőleg van gondoskodva
Kitűnő élelmezésről ez évadban, valamint a jövőben is az által lett gondoskodva, bog}- szerződtette a budapesti Pannónia szálloda fiszakáosát Luka\'.s f e-eo.cz arat, kinek országos jó hírneve mindén tekintetben nemcsak biztosítékot nyújt, hanem a legmagasabb igényeknek is képes lesz megfelelni.
Vasúti állomás Szinyér-Váralja és Técsc, bol alkalmas koesik kaphatók, bármely állomástól 2\'/, óra alatt «1 lehet érni a fürdőt. Helyben fúrdöorvos és posta.
A bikszádi gyógyvíz országos főraktára Eíeskoty L es. és kir. és szerb királyi udvar; száUltsiil V ker. Erzsé-bettér 8. szán alatt van. ahol az mindig egészen friss töltésben beszerezhető.
Gyógy fürdő-Igazgatóság.
.-«-S S-SS-Síi_
A Horgony - Pain - Expeller.
Ezen rég jónak bizonyult bedör-zsölés, CSuz, köszvény, hátfájdalmak és meghűlések ellen a világ minden részén el van terjedve é« kitűnő hatása által
S^F" » legjobb
házíszer hírnevét elnyerte. A valóli Horgony-Pain-Kxpeller majdnem minden gyógyszertárban kapható 40 kro», 70 kros és 1 frt 20 kros üvegekben és igy a legolcsóbb
Valódi
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
AGNES
Ujabban a hmxiokt
Kitfinö szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál
Gazdag 82 ensav tartalmú — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izét kellemessé teszi,
a miftr is a vendéglős uraknak keverékül ..Spritzer" előnyös szolgálatot tesz.
talajbíin termett savanykás borukhoz kiváló előnyösnek bizonyult az Ágnes-forrás savanyuvize.
Ujabb orvosi bizonylatok az Ápes-forrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vizét hosszú évek sor-in át rendelem s jó szolgálatot tesz a gvomorhurui. a vékony belek hurutrjs állapota, hólyaghurut és torokhurut eseteiben.
Budapest. 1892. m\'árczius hava. Dr. Kétli Károly.
Kötelességemnek tartom- értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Ágnes-forrasat kítünC sikerrel rendeltem. A gyomor és bél működését rendkívül hathatósan támogatja, a néikül. hogysininl a többi savanyúvizek nagy része korgásl és hasmenést okozna. \' Irümmel konstatálhattam, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek között is legelső helyen áll.
Budapest, 1893. november 17. 7>r. Gtaser Marcel.
A mohai Agnes-f orras vizét, mint a természet által adott egyik meglocsol hetién kincset, a legnagyobb mérybeit szoktam orvosi gyakorlatomban Iwtegeimnek ajánlani ; a kórjavalat. melyeknél ezen vízpI adom, heveny és idült gyomorhurut, az eredmény minden esetben kielégítő.
Adja Isten, hogy a külföldi hasonczétra alKaimazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk ásványvíz-forgalmából.
M.-Szalonta. 1892. október 20.
i>r. Derne Béta, járái éf Bltutrm. t. b. íoorvoaa.
A kolera.-meBbele8ellés ellen Präservativ gyógyszernek bizonyalt.
Friss -töltésben az ország minden gyógyszertáréban, fiiszerkereskedésében és vendéglőjében kanható.
főraktár
Ëdeskiity Ej.
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
iierb kir. iú\\ szAllitónil.
Nagy-Kanizsán, a a Teleki-utezáhan 65. házszáma házamat, — mely négy elkülönített lakásból áll, egy üzemben lévő bolti helyiséget, nagy padlást, ;az épület alatt tágas jpinezét tartalmaz és melyhez nagy udvar ;és kert tartozik, szabad kézből jutányos áron, nagyon kedvező 6zetési feltételek mellett eladom.
Venni szándékozók szíveskedjenek hozzám fordulni.
Krcmzir Mór
tulajdonos, u. p. Bolmány, Baranya.
lorvdsi Malaeaaszfluorl
Aki kitűnő orsó-czémát akar, az kérjen honi gyártmányú
Ormi CM
mely akkor valódi, ha a fenti védjegygyei van ellátva. MT~ Egyedüli főraktár: *VS
Kreiner Gyula
rövidáru- és norinbergi üzlete Nagy-Kanizsán, Fölér, Babochay-féle ház.
a kloato rneuburgi bork\'sérleti állomás végy bon tása szerint ^
igen jó, valódi Maiakn
mint kitűnő erősilőszer gyengeségben szenvedők, betegek, üdülök és gyermekeknek. Vérszegénység és gyoruorgyengeségben levőknek előnyö-It.atással van. \'|, és lt eredeti üvegekben törs véoycscn biztosított védjegygyel
V 1 \\ A 1) O K spanyol boriia^ykereskeilönél BÉCS HAMBURG.
Továbbá ezen igen finom külföldi borok eredeti palarzkban és eredeti áron kaphatók Na;ry- Kan izsán : Szorcsöky Ttélagyógyszerésznél, Schwarz tt Tanber, S t r é m & Klein kereskedőknél, B o g e n r i e d e r J. ,Arany Korona" vendéglő nél és Illatkö János .Arany Szarvas" v ndéglősaél.
fiffT VINADOE jegyre és a törvényes védjegyre szigorúan figyelni kéretnek, mert csak ezekkel lehet a valódiság- és jóságért teljes garantiát biztosítani
Az INS». Párisi világ kiállításon arnny ércui-¦ucl kitüntetve.
VÉGELADÁS!
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására juttatni, hogy Nagy-Kanizsán a városház-ufezában levő
üveg;- és porczellán-kereskedésemmel
végleg felhagyok, miért is Nagy-Kanizsa város tanácsának 4222— 93. sz. a. kiadott engedélye alapján rövid időn át
¦V végeladást tartok!
Üzletemben ennek foiytán porczeilán és üvegáruk,tükrök, keretek, álló-
és függő-lámpák é3 minden a szakmába vágó tárgyak a legszebb kivitelben jóval a gvári árakon alól el fognak adatni. — Tömeges látogatásért esedezik
Nagy-K^san, 1893. június hó 18-án SCHfFFER VILMOS FIA.
SV Fürdő évad május—október "98
DARUVÁR ÁSVÁNYFÜRDŐ
cs. kir. déli vítsuti állomás Slavőniában. Vezető jiírdo orvos Dr. DEGRÉ VlLHOS Bécsből.
A Daru vári ásványfürdö kitönő gyógy hatással bir a különféle nő\' bajokban u. m. magtalanság sápkór. fehérfolyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli káros izzadmányok felszívódására, hólyagbetegségek, rheumatismus. köszvény és idegbántalmaknál.
Újonnan berendezett vizgyógymőd-ntézet. Izzasztó fülkékkel, be-gyongyölgetési gyógymód á la Grafenberg, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, másságé, Schvéd-gyógytestgyakorlatok, belégzési (inhulation) kamrák slb.
Daruvári fürdő a 830 m. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes labiriatikus és fedett sétányokkal, gyógyterem, kitűnő zenekar, olvasó terem, minden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a furdóigazgatósáK Damvárott.
A t cz. gazda-közönség
figyelmébe ajánljuk ?.
szeszgyári- hizlaló- istállóinkban termeti
légen szárított
természetes istálfóírágyát,
mint a legolcsóbb, legtslsfosabb és a legrégibb trágya-anyagot,
mely nálnnk akár tőzegekben (tégla nagysága darabokban)? akár zúzott álla-- • potbau, bármily mennyiségben kapható.
Árjegyzékkel és liifcueii fehilágosiíissal készségesen szolgáíunl Megrendeléseket haladók nélkül, pontosan teljesítünk.
Neumann Testvérek Aradon,
szesz- és sajtolt élesztő-gyár és sze.szliuomitó gőzmalom.
HAlíMINCZKKTTEDIK ÉVFOLYAM.
7. A 1. A
K flHJNÍ
JÚLIUS 1-én.
Nélkülözhetetlen-------------- _ „_
KATHREINER-fele KNEIPP-MALATR-üRtfE,
minden háztartásban a
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan elónjt ért el, hogy az ártalmas Élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pftkirek keUemeflen^ét* 1 ^JfjggS nóknek, ártalmas hátáéitól megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagát nyújtja. - felülmúlhatatlan »,.t keverék a szemes *^1««™T gyermekeknek és betegeknek. - ü t á n zo 11 a k a t fulönös figyelemmel kerülni. - •/, kítj 4 25 kp. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
Slüi soüat aüar fievés pénzért,
az űzessen elő a világ legszebb és legolcsóbb napilapjára A „Szabad Szó1\'
ACnnrlQrl C"wAlt előfizetői és vevői ilyforoian „SádUdU. OLÍi Menyre .esznek szert, a m.lyct
raf melynek főszerkesztője Hevesi József, és mcl ragyogó szinú pompás képet közöl több színben
minden nap rximlapján.
; kiváló értét!5 színe ts lap nrm iiyiijtli.il.
képgyfijte-
A „Szabad Szó"
ACnn1|n|1 QryrfU Jelszava: „Mindent a népért nOAdUdU O&U munkásosztály Ivlfos szószólój;
mely szókimondó bátorsággal szál! síkra a nép gazaiért.
föhfwi i\'fís, ipn ros ós
a rendes két érdekfeszítő regényen kivüJ i ad k\'inyvglakban színes k\'\'-pfkk<-i, ugy, hogy ¦
egy harmadik regényt
<7 valóságos remek lesz.
A „Szabad Szó"
A ^7 9 Hü fi Ci7nn ingyen adja hetenkint a „Koszorú" czimü képes
" j|W«aMau Q&l) szépirodalmi; lapot rendkiwfll gazdag tartalommal.
A Q73il3fi Qfyn:í ingyen adja előfizetőinek a Szabad Szó- 1894-iki öt
a nOÁtfUdU OLU aziiiü nagy képes naptárát._
A SzShflli Syn\'! *n9yen kElld e9* hétig mindenkinek mutatvány-
IjWíiaiiaU tJtuU szamokat.
magyar kir. államra suta k összes pályaudvarain szá-monkint 5 krért kapható.
A „Szabad Szó" ;
A „Szabad SZÓ" egyes példányai minden hirlapcláriisitónál kaphatók.
A „Szabad SzÓ"-iian nelotatoti barmilmemü hiroetésneic biztos és nagy az predménya.
A „Szabad SZÓ" "- egyedüli napilap, színes hirdetéseket közöl naponta.
Aí,„ni,í Ci»n» hirdetési árairól legnagyobb készséggel ad felvilágo-
„OádUttU OllU sitást a kiadóhivatal, Budapest, VI., Terez-korut 17.
A „Szabad Szó" ELŐFIZETÉSI ÁRA: Ifiüj j g
A „Szabad Szó" A „Szabad Szó" ára számonként:
féléire 6 frl egészétre 12 Irt
pNrlőlizi-téseket elfogad minden poslaliivalál és postautalvány utján i SZABAD SZO- kiadóhivatala: Budapest, VI., Teréz-körot 17.
Vidéken 4 kr, Budapesten 3 kr,
BOR és HORDÓ eladás.
Üzlet á\'adás következtében (1000 hecr.) ó borkészletemet: valamiotszál-üt mányi és nagyobb boro* bordóimat jutányos áron eladom.
Származási helye a fehér ó boroknak Badacsony, termési éve iHílS—1875; a vörös boroknak pedig Szegszárd, Buda- é* Villányi azöllöhegyek. Teimési évek: 1875—1879.
A szállítmányi hordók űrtartalma 1—7, a nagyobb lü—SO hecío. Bővebb felvilágosításokat bármikor nyújtok. — Nagy-Kanizsán 1893. Junius hó- KNORTZER FRIGYES szálloda-tulajdonos.
Alkalmas ügynökök,
kik törvényeset! l>i/.tosiu>tt sorsjegyek réazk-ttizetés utján v.lC i!adásá?al foglalkozni hajlandók, magas jutalékot kapnak Használhatóság esetében állandó fizetéssel. Ajánlatok a „Magyar Nercar" baakosztá-lyáboi intézendök Budapeat JV. Uatvani-ntcza-la az.
WAHSHALL r*l» GÓlMOlGON*
COMDOUiiD CÓZC-É
nnopopoooooooocaooO\'
nnrmoonooocxxxxacxxxxxMO
IVlOLL«SEIDL!TZxPOR
A. védjegyét es
(\'aak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll alairasát tünteti fel.
A Moll A-féle Saldiitz portk tartós gyogyhatása a 1 ^ItT^^ZtZlnJ*** tettbáattl.ak. gyo-norgarcs is gyomorhév, rügzött azekrekedea, mljbantalom, ver találás, aranyér és\'a legkülönbözőbb p6i beteawgek^ell tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. -hozna* 1 frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
jeles házi! Ára egy lepecsételt eredeti do-
SÖLL-FELE FRANCIÁI
P.sak akknr Vfllrirli ba mindegyik öreg MOLL A. védjegyét tünteti feles OSaK aKKOr VaiOUI. ^ Mo„/-fe]iratll ODOzattal Yftn zárva. A Uall-féte frw-czia borszesz é> *6 nevezetesen mint fajdalomé\'illapitó bedörszölesi azer koszvény, h következményeinél 1 égis méretesebb népszer. — Egy 6nc -
CSQZ éa a meghűlés zolt eredeti üveg ara 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Füalkatrészc: fitzolysavaa szíkaó.) A mindennapi szájtmtitásnál killöDoscr, fontos bármely\' korn gyermekek, mint felnőttek .xámára: mert e najrc a fogak további épségét bijtos.tja . óvsser togfájás ellen. - Eny Moll A véd)«gyeyel ellátott um ara . 60 Kr.jczar
Föszt\'t tüliles:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító állal,
Bécs: I., Tuchlauben 8. sz. \' Vidéki nejrendtlések aapoita poj\'niámíét áiellelt teljesltletnek . A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rogenfeld Adolf és Fia.
ITIROLI DARÓOZSZÖVET |
Ül (LÓDÉN __ 9
® BV* urak és nők számára "W S
S R»d.if.tr..»BAUR RUDOLF S
FEKVŐ CÖZGES.
Kesz tengeri flllönyök, esókdpenv, zubbonyok, fővegek sat. való-diak kaphatók.
Láhneintézet Sopronban,
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi ós 6 gime. osztály.
Jteáliskolai ég VII gimn. osztálybeli növendékek előkészítése A családi, in dividnalis nevelés mellett, különös gond fordittarik a test edzésére és figyesitesére
rendszeres lornalanlt«8, vivás és ItézöEiyess&íri tanítás által Cj nmen; dékek csak korlátolt számmal vétetnek fel, de már jntini és agusztus
hóban is léphetnek az intézetbe.
MimieDnemfi fel világosi ássál készségesen szolgál
Lahne Vilmos
intézettulajdonoB ét igazgvtó
GÉP-ÉS ROSTALEMEZ-gfÁR. MALOM ÉPÍTÉSZET
>1Í!
"VEZÉROGYNÖKE.
BUDAPEST. V., KÜLSŐ VÁCZJ-ÜT 46
Árjegyzékek kivánrirra, bérmenfve.
1868-iu: év óta ismert BERGER-féle orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
m
orvosi tekintélyek által ajánlva Auazt-ia-Magyarországban. Franczia-ország. Németoraz\'f,, Hollandban, Schw3icaban, Bominban atb. már tíz év óta fényes sikerrel hat-ználtatik,
mindennemű börküteget, A
mint szinte a.7, arozbör mindenféle tiaitátlanságai ellen kulünö\'seü a rüb, az idült és pikkely sömör elten a kosz, a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, 4w*r^y^ májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen Eien kívül mint a bórt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ara darabonkint használati utasitással együtt 35 kr
A Berger-féle kátrány-saappan 40°JO-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan vat, készítve a lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ezen szappan 35% gliczerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyógyszertárakban lilágosan BKRGKR-féle kátrány-szappan kérendő B ügyelt\'! a zöld csomagolásra.
Számos otaínyal ntlBletletei a bécsi nemzetlczi tiállilásoB 1883-ban.
Egyedüli helyettes a bel- és külföld részére:
J\\i aSjIjIjgyógy. ilOpptlU dakozóflások is küldendők. Xagy-Kanizitán, Práger Béla gyógyszerészoíl.
Nyomatott Ifj. Waidits József kSnyvnyomdíjiban N»gy-Kaniísán.
NAGY-KANIZSA. 1893 július 8-án.
27-llL szám.
Harmlnczkeítertík évfolyam.
J-
Egész évre . . . 5 frt — kr tel évre . ... \'J írt r«0 kr Negyedévre ... 1 frt \'25 kr Egyei szám 10 kr.\'
HIRDETÉSRE 3 hasábos petitsorban 1, másodszori
|t>, * minden további torért 5 kr
NYLLTTERBEN |petit soronként 10 krért vételnek . Kincstári illeték minden fgyes hirdetésért 3<l kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY
~j A ,nagy-kanizsai malátagyár és serfózöde*, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a „Kotoritakarékpénztár" a „nagy-kanizsai önkéntes tozoltó-egykt*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör", a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorfi Lajos szerkesztő-kiadó nevére cximzettea Nagy •KsmlxHárg> bérmentve intézesdők.
[Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
részvény-társaság :
ji-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a „szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hazai erdészetünk viszonya & múltban és jelenben.
Ha őseink felkelnének ma, ugy azon rengeteg erdők helyett, hol hajdan kürtök jeladásával történtek találkozásaik, — hol százados tölgyes bükkállományok boriták hazánk hegyes-völgyes bérczeit, — ott ma sokhelyen szántóföldek, rétek és kopár térek kápráztatnák szemeiket. E szerint az erdők tehát nem nagyobbod-¦ tak, hanem fogytak, — nem is fogytak, hanem tényleg pusztultak, ősi Vérrel szerzett honunkban.
Rengeteg erdeink, melyek oly roppant kincset rejtettek magukban, azok teliát napról-napra fogytának, — meiy devastátió nyomai legnagyobb mérvben észlelhetők az állami erdőkben, hol is a magukról oly sokat képzelt tudós erdészek működnek, — ennek fényes bizonyítéka a mármarosi és temesvári kincstári erdők, melyek miatt Lóoyai minisztersége is vereséget szenvedett. Igaz, hogy a pusztulás nyomait nagymérvben előidézi hazánk folytonos népesedése — és e szerint ált egy német tudós erdésznek azon állítása, hogy az erdők leginkább ott képződnek és tenyésznek — hol nem laknak emberek, — következőleg, hol nincs erdógazdá-szat; és teljes igaza van, midőn azt állítja: .Ennek előtte nem volt erdészeti tudományunk, de volt fánk, most van tudományunk, de nem lesz fánk.* (Volta „der Wald* czimü muo-kájiban.)
Igaz, hogy a szaktudomány képezi a hidat az iskolából az életbe\\ — az átmeneti korszakot pedig a gyakorlatba : de soha sem szabad azzal kérkednünk, hogy az iskola bölcsessége és a nyert diploma folytárí már mindentudók vagyunk, — sok, igen sok van a természet nagy háztartásá-
ban titok még elrejtve, melyet sem bölcsész, sem természettudós nem képes még ma megfejteni. .
Nem szándékom ezúttal meddő interpretációkba bocsátkozni, azonban, miután látszik és tapasztaljuk, hogy éppen az erdészetnél a mai iskolákból kikerült egyének többnyire elbizakodott tudósok, — tisztelet a kivételnek — azonban kevésbé gyakorlati erdókezelők, kik talán min-i dent jobban ismernek, mint az erdő természetét, — és ha egy jól iskolázott és vizsgázott, a gyakorlat terén pedig bő tapasztalatokkal rendelkező régi erdész jön eléjök, — nem mint egy szaktárst — hanem mint egy idegen patriótát fogadják, — ez jele azon ambitiónak, melylyel manap a képze-I iódő és túlhajtott tudományos világ leginkább foglalkozik.
Megalkotott uj erdőtörvényünk. \'¦¦ melynek kezdeményezői annak idejében igaz, hogy mi voltunk — régi erdészek, — államgazdászatunk eme nagy horderóvel biró ügyét mi törekedtünk annak idejében a .Pesti i Napló*, „Hon", .Vasárnapi Újság* \\ s több provincziális lap hasábjain aján-l lani, hogy az a mezőreadőri törvény-i nyel karöltve hozattassék meg, — és midőn ebbeli elveinket fejtegettük, \\ melyet a megalkotandó erdőtörvény alapjául az időben elfogadni ajánlottunk. — nevezetesen az erdőtulajdon szabadsága mellett harczoltunk — : és csak annyiban óhajtottuk annak korlátozását és jogosságát, amennyi-; ben azt a közjóiét helyesen magyarázott érdeke követelte. Azonban, hogy oly ferde viszonyok és állapotok hozassanak az uj törvényben létre, hogy az kiváltságokat osztogasson — azt nem hittük, nem reméltük. A törvénynek egyforma kedvezmény-I ben kell részesítenie az adózó polgárt — vagy sújtani a bűnöst el-
követett lettéért. Nem látunk igazságos következtetést abban. — hogy ami a Pálnak syabad — az Péternek nem szabad. — és ami Péternek nem szabad — az Pálnak szabad legyen, — ily igazságszolgáltató törvényből nem kérünk. Az uj erdőtörvény kiváltságot ad a magánbirtokosoknak, kik nem tartoznak a törvény hatálya alá — szabadon tehet e dö birtokával a mit akar, — e tekintetben számtalan példával szolgálunk; azonban annál nagyobb pressiót gyakorol városok, községek, hitbizományi, papi és iskolai erdöbirtokokra. Magyarországnak a szőigálmányok terhe alul felszabadult erdei hogy egekor felvirágozzanak és a nemzeti vagyonnak kincsét képezzék, alig hisszük, mert e tekintetben már a tagoBitá-soknál történt hivatalos eljárások tévesek voltak, megszorítva a községek jogai, kénytelenittetvén megelégedni azzal, ott, hol tetszett egyes-ség folytán erdő és legelő compe-tentiájukat kimérni, — sok helyen nem föltétlen talajon — vízmosásos helyeken mintegy ráoctrojálva a népre.
Ezen ferde kinövésü uj erdőtörvénynek mig ferdébb eljárása mutatkozik és ez az, hogy a mai nj erdészi kar a régi gárdának jogviszonyát megsemmisíteni akarja — íjuo jure ? azon gárdáét; mely a múltban terjedelmes erdeinket — különnemű lombosait, azok közt az uralkodó tölgy és bükkállományokat természetben mutatták be, — mig a mai kor erdészei papírra rajzolva.; be fog következni maholnap, hogy\'az ujbolitások csak papíron, vagy legfeljebb ákáczlombu erdőkkel fog majdan dicsekedni.
Ma, midőn vége a nemesi kiváltságoknak és a közös teherviselés a mai államrendszer egyik sarkalatos alapköve, megkívánható, hogy vala-
mint a kedvezmények, ugy a terhek viselése közigazgatásilag az \'adózó polgárokat egyformán kötelezze, — és ha azt teljesítették, — legyen sikere a közteherviselésnek ; melyet sokban súlyossá tesz az egyéni hatalmi Önkény, — mit az erdőtörvény nyel\' szemben az uj erdészikar igen is éreztet
Ez ideig tudvalevőleg erdőtörvényünk nem más, mint Austria-Németország erdőtörvényéből extractum, — I mely szerint sem a magvai ipar. sem ! a kereskedelem nem fog nagy virágzásnak indulni, — és habár saját iparkodásunk folytán annak egyes I agai itt ott fejlődnek is, — de kötve ; hisszük, hogy czélhoz vezessen. | Hogy mit rejt a jövő, nem tudjuk, azonban érezzük, hogy a feltornyo-| sult felhók alól oly dániai szél fúj-; dogál hazánk hegyes-völgyes téréi i felé, mely erős tölgyként aligha meg-! fogja állani a jövő viharral szemben I az Ó jelenlegi álláspontját.
Nagy-Kanizsa, 1893. jun. 30-án.
Neiiszidler János erdész.
Tudnivalók.
— A csáktorayai áll. tanítóképző-intézetbe való felvételről. —
Az 1893—94. tanév szeptember első napjain kezdődik. A megérkezés idejéről, a felvételi és javi tó-vizsgálatok napjáról minden növendék külön értesítést kap.
A Csáktornyái áll. tanitőképző-inté-| ?.et első évfolyamába fölvétetik oly ép és egészséges testű növendék, ki a 15-ik életévét már meghaladta és legalább 4 gymnasiumi, vagy reál, vagy polgári iskolai osztályt, vagy teljes felső népiskolát végzett. Ha a jelentkezők száma engedi, esetleg felvétetnek olyanok is, akik kevesebb osztályt végeztek, de a magyar nyelv, számtan, földrajz és történelemben annyi jártassággal birnak, mennyit a középtanoda 4 alsó osztályában tanítanak. A felvétel vagy iskolai
bizonyítvány, vagy felvételi vizsgálat alapján történik.
A szegénysor&u, de jó magaviseletű éa szorgalmas tanulók 4 évig tartó kiképzésük ideje alatt államsegélyben része sülnek. A segély áll: t) teljesen ingyenes ellátásból (élelmezés, lakás, fűtés, világítás, mosás) ; 2.) fél ingyenes ellátásból, (mely esetben a felvett növendék bavonkint 5 frt. élelmezési dijat tartozik fizetni); 3.) Csupán lakás, mosás, s hozzátartozókból; (mely esetben havi 10 frt élelmezési dij fizetendő- 4.) Havonkint 6, 5, 4, frt pénzsegélyből. .5.) Havi 12—14 frtért bárki kaphat élelmezés, lakás stb.-ből álló teljes ellátást az intézetben. A segély mennyisége a bizonyítvány minőségétől, a további szorgalomtól és jó magaviselettől függ. A segély -a magaviselet és szorgalomhoz képest: év közben is felemelhető, leszállítható és elveszíthető.
A felvett növendék tartozik magát tan könyv vekkel ellátni. A könyvek, vagy ára (osztályonkint 15 frt) jelentkezéskor az igazgatónál bemotatandók. A -szülők figyelmeztetnek, hogy intézetünkbe küldött gyermekeiket tiszteségesen téli és nyári ruhával, elegendő fehérneművel (legalább 6 ing, 4 gatya, 4 törülköző 6 pár harisnya), teljes ágyneművel (legalább 2 lepedő, minden vánkoshoz 2 vánkoshéj), asztalkendőkkel, kefékkel sat annál inkább is lássak el. mert a végleges feltétel a megjelenés alkalmával történvén, felsoroltakkal kellően el nem látott növendék nem vétetik fel. A köz-tartásban résztvevő növendék tartozik a beiratáskor az evőeszközök pótlására L —1 frtot fizetni.
A küztartási dijak negyedévenként, (rendkívüli esetben havonkint) előre fizetendők. \'
Az. igazgató-tanácshoz czímzett kérvények aug l-ig a képezde igazgatósághoz küldendők. A kérvényhez melléklendők: kereaztelési (születési), iskolai és orvosi bizonyítvány. Á segélyre igényt tartók szegénységi bizonyítványt tartoznak kérvényükhöz mellékelni, mely esetben a kérvény bélyegmentes. •,
Kelt Csáktornyán, 1393. július 1-én.
Margitai Józsej igazgató.
T A R U A.
Szomorú nótát
i.
latén veled.
Isten reléd szép kedvesem ! Nézlek, nézlek szerelmesen. De ha téged, már nem látlak, Bufsut mondok a világnak.
Mit oekem az egész világ I A szivem csak téged kiránt. Másé lettél, nem szerettél, Árv» bujdosóvá tettél !
isten veled I Egyet mondok : Légy igazán áldott, boldogi S ba rám gondolsz bébe korba : Gyere ki a sirhalmomrs 1 f
n.
Meg vagyok én verve.
Meg vagyok én verve,
Az Isten kegyelme
Felém soh\'se fordni.
Rám emeli fejét a féreg a porból.
El vagyok átkozva
Csupa búra, rossirs :
Nincs a ki szeressen,
A boldogság révét hasztalan koresnem !
Mért nem szakad vége !
A sok-szenvedésre
J-mne sir nyugalma,
Bár volnék mielőbb kiterítve, halva.
Kár te lenne értem !
Ki örflU, hogy éltem ?
Most csak bánt mindenki,
S ha meghalok, tudom nem sirat meg senki !
III.
Szülőfalum . . .
Szülőfalum, szellős tanyám,
iv.ifra szuri.rii, kis furulyám. /
Kis angyalom — Isten veled I
Itt maradnom már nem lehet
Hej, ez utam de keserves ! Szél sikongat, vjbar verdes, Mintha temetőbe mennek. Mintha kósza lélek lennék !
Foly a könnyem, csak ugy szakad, Szegény szivem majd megszakad I Mért is nem öl meg a bánat V El nem hagynám szép hazámat !
Hiidny&n&zhy Gyida.
„ A hű asszony.
—* Beszély. —
Bor mellett ültünk, a körülbelül hetven éves öreg és én. Éa csúfolódtam az asszonyi hűség felett.
.Uram, ne csúfolódjék és hallgassa meg az én történetemet:
.Nyolcz évig jártam jegyben Marimmal, és még sem sikerült őt haza vezetnem. Ennek oka először a katonai szolgálat- és azután a nagy szegénységem volt. Az valami rettenetes, ha két fiatal, kik az erény utján akarnak ma-ranoi, egymást szeretik, és még sem vehetik el. Nem bírtam tovább kiállani, elmentem Amerikába, hogy ott szerencsét próbáljak, és Marim számára a tűzhelyet végre megalakítsam.
Nem féltem attől. hogy Mari engemet elfeledni fog. Bár az ifjú földesúr sze-
met vetett a fiatal leányra, Mari azon-bao erényes leány volt, és szeretete hű maradt hozzám, mint arany. Azt tudtam jól, uram.!
A tengeren szerenc3ésen átjutottam, és idegen földön, idegen nép között voltam. Nehezemre esett eleinte, azonban csontjaim erősek voltak, és igy éreztem magamban, hogy szerezhetek valamit számomra! Tehát dolgoztam. A bőr-erszény — melyet mezítelen testemen egy zsinóron a nyakamban hordoztam, nehezebb és nehezebb lett a megtakarított pénztől. Én a pénzt a gyomromtól vontam meg, nagy örömet találtam aKban Még egy évig folytattam igy, és az összeg együtt volt, akkor Marimat és öreg anyját áthozathattam, és akkor— mégis az leírhatatlan szerencse, hozy olv remény létezik, az embernek éreznie kellett 1 — Tehát azon év elmúlt
Egy nagy göz-fürészelöben dolgoztam és a gőz kazánnál kellett segédkeznem. Marinak levelet írtam és délbea a bankba akartam elmenni, hogy a pénz utalványt megszerezzem és azt mellékeljem. .A tűzhely megalapítva ;* állott azon levélben, „Jöjj !" — Uram mit tudhatunk mi reggel arról, hogy délben mi történik velünk ? I — Semmit!
Örömmel léptem a f.üzelö hely ajtajához. — Arra, ami következett, emlékszem, egy sebes villámlás, egy rettentő C3attantás, követve egy velőt keresztülható sikoltástól, és, hogy éa egy erős nyomástól, mint polyva tasziütttam vissza. Tudtam a gőz kazán pattant el 1
Azután sötét volt minden és magam kívül voltam.
Midőn eszméletre jövék. fájdalmat éreztem, és még mindig sötét volt.
Az én hideg nedves kezem egy meleg párnában nyugodott, lágyan körül véve.
Megpróbáltam felemelkedni. Nem lehetett.
„Hol vagyok ?" kérdeztem és magam is csodálkoztam szavaimnak gyenge hangján. „Ki van itt ?"
„Én vagyok — az orvos", mondotta valaki. „Nyugtassa meg magát barátom I*
„Éj van ?" kérdeztem.
„Éj van*, volt a válasz.
.Miért nem gyújt ön világot ?*
Felelet nélkül maradt
„Mi történt velem ?\'
.Nem emlékszik ön ?*
.Nem tudom — igen, egy nagy csattanás és —; *
.Explosio. — Ön megsebezve, mások megölve lettek."
Uram, ekkor megfagyott a vér ereimben,
„Doktor*, kérdeztem megborzadva, ,éj van ?¦
rh\\ barátom*, volt rettenetes késedelem után a válasz. .Nyugtassa meg magát*.
Akkor tudtam, hogy vak leltem 1 Hangosan felsóhajtottam és csuklottam : „Éj! Éj 1 Örökre éj I"
.Legyen erős, barátom 1" bátorított az orvos. .Borzasztó eset viselje el azonban mint férfihez illik.*
Elviseljem éppen, mint férfihez illik !
Mit jelent ez egyáltalában ? Hiszen mi mindnyájan gyengék vagyunk, és akik legerősebbnek látszanak, azok rendesen a leggyengébbek I Vak voltam !
Tudja ön, mit tesz az ? Szemem világával minden reménységem oda ve-\'szett Pénzemet, megtakarított vagyonomat — midőn a szerencsétlenség ért engemet, — valamelyik nyomorult elrabolta tőlem. Tehát vak koldus voltam. Inkább a halált választottam volná. Azonban a halál nem jött ; élveztem és lassan ismét erőhöz jutottam.
Igy ültem egy napon a kórház ablakánál, és éreztem, hogy a nap mily világosan sütött be. Ekkor határozatot hoztam. Marinak, a menyasszonyomnak nem szabad megtudnia, hogyan vagyok.
„Doktor*, mondottam este, midőn őt előttem beszélni hallottam, .nekem egy kérésem volna*.
„Mi az, barátom ?*
.írjon nekem egy levelet*. ,
, Kihez ?*
És ekkor elbeszéltem neki mindent, a köztem és a Mari közötti viszonyt, és, hogy én nem akartam, hogy az ő élet-szerencséje egy szegény nyomorék által megzavarva legyen.
,Mit irjak neki ?*
.írja meg neki, doktor, hogy én meghaltam I — Ö búsulni fog, tudom, de — írja meg neki,\' hogy én az ő nevévé! az ajkamon meghaltam. Áz őt vigasz* talni fogja. Ö még fiatal — bizonyosan fog még találni egy jó módú embert*.
(Vége kV.vetkezik.}
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Iskolai Értesítők.
Mikor a kasra alatt a gabnarendek ledülnek, mikor a magyar földmivelő verejtékes arctczal kévébe köti a leta-
¦ rolt kalászokat: akkor ér véget az ís-kola-év is — A tanulók hazamennek üdülni, a füidmives pedig munkához lát, kimegy a mezőre aratni, hogy súlyos "munkájának gyümölcseit betakarítsa. Föld mivé- és tanulói, egy időben veszi munkájának jutalmát Amaz megszámlálja gaonak eresz fjeit, ez elömenteléaek
• érdemjegyeit. Az érdemjegy a tanár elismerése, az elismerést pedig szereti apraja-nagyja, kiki más alakban.
Az iskolai értesítők kiosztása az iskolai életnek igen fontos mozzanatát képezi.\' A tanuló ifjúságra nézve azért, mert a haladásnak egy szakát jelenti és jelezi. A hivatott köröket, a kultur-politikusokat. a tanügybarátokat érdekli a jelentés, mert számot ad arról, hogy á magyar nemzet szellemi tőkéje mennyivel gyarapodott
Az" iskolai értesítő az iskolai életnek főkönyve, a melyben föl van jegyezve, hogyvmivel tartozik állam és társadalom az iskolának, és viszont, mit követeljek ezek ez iskolától. A mérleg helyessége függ a helyes könyveléstől, az az igazgatók doiga. A szellemi nyereség és veszteség megállapítása már komplikáltabb dolog, mert a közreműködő tényezőket nem mindig ismerjük. . A beérkezett Értesítőkről azon igyekezettel számolunk be, hogy közoktatásügyi kérdésekben íeikoltsük városunk és környékének érdeklődését. Társadalom és iskola egymást kiegészítik és ez annak éltető érdeklődése nélkül satnya iotézraény marad az állami és társadalmi intézmények közt. Nagyon is meg van bennünk a hajlam a tanügy apró-cseprő kérdéseinek mellőzésére, meg van bennünk a hajlam kicsinléssel tekinteni azokra, kik kultur dolgokkal foglalkoznak, mert hisz ez ártatlan idealismus, de van más ideálunk, a mely után kapaszkodunk és ez a kenyér. És a szülök is jobbadán az iskolát csak kenyérhez vezérlő ka-lauzoak.tekintik, az iskola őket csak addie érdekli, amig gyermekeik is látogatják.
Villányi Henrik.
csarnok:.
belvárosi kerületének képviselőségében: ez a jellem az 1843 —44-iki országgyűlés alatt aczélosodott meg és kapta meg lelkének iránytűjét
Itt borult le először Deák Ferencz Catoi nagy jelleme előtt ; itt bámulta először a világtörténelem az egyik legnagyobb alakját, kiben öíszpontosulva volt mindaz, mi korunk nagy embereiben elszórtan találhatók. Az ifjúra ellenállhatatlan erővel hathatott Deáknak különösen azon ténye, melylyel a megyéje által fölajánlott követségi megbízást visszautasitá, nem akarván elfogadni oly mandátumot, mihez korteskedés, megvesztegetés, erőszak tapad. Nem is csodálkozhatunk a felett, ha Királyi Pál jellemében sok oly vonást találunk, mely Deák Ferencz lelkével rokon.
Deák Ferencz jellemének uralsodó vonása az igazságosság és Királyi Pál mit sem utált jobban, mint a jogtalanságot : mint ember, mint politikus, mint pártelnök soha sem vétett mások jogai ellen, sőt még a méltányosság ellen sem.
Soha senkinek halántékáról egy babér levelet sem tépett le, hogy a saját halántékát ékesitse vele.
(Folyt, következik.)
Királyi Pál emlékezete.
Az or«ágos magvar is kolsegy csilléinek íz 1893. évi ápril hó 29-^n tartott küxgyiilésén íelol-vaslaOKRI.úl\'ZY KÁROLY kir. tanácsos, Budapest 1 alpolgármestere, az országos magyar
iskolaegyesület elnöke. (Folytatás.)
Jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezvén, mint joggyakernok résv.t vett az 1843—iki pozsonyi országgyűlésen. Az orsiággyölés egy hatalmas lépéssel vitte előbbre czélja felé nemzeti átalakulásunk nagy ügyét. A tanácskozásokból kiáradó szellő jótékonyan hatott Királyi Pál lelkének megizmodására is. Ez országgyűlés egyházpolitikai vitáival és vallási törvényével közelebb hozta a türelem, az igazi keresztény szeretet korszakát : az ősiség és örökváltság, a nem nemesek birtokképessége, a közös adózás nagy kérdései élénken érintették Királyi Pál gondolkodását is és bizonyára lelkesült örömmel fogadta, ő, a nép fia, az országgyűlés azon eredményét, mely a válaszfalakat az osztályok között legalább részben lerontá. Az unió Er-délylyel, az anyagi érdekek, a közlekedési eszközök, a büntető törvéuykezés, a megyei kicsapongások, maniczipalis életünknek e kinövései, a városok rendezésének ügye, a vámviszonyok tisztázása Ausztriával, tengerpartunk elhanyagolt állapota, a magyar érdekek kigu-nyolása Horvátországban, az országgyűlésről szóló tudósítások szabadsága, az ország sérelmei, — mind oly kérések valánák, melyeknek országgyűlési tárgyalása az ö lelkének vitorláit is dagaszták. És ez országgyűlés eredményei között bizonyára a legnagyobb Örömmel a magyar nyelvet s nemzetiséget illető törvény üdvözlé, mely győzelemre vitte politikai nemzetiségünk ügyét E törvény ugyanis mig egyrészről a oemzeti nyelvet vissza helyezte minden őt megillető jogaiba, másrészről a hazában lakó nem magyar nyelveket illetőleg kimondja, hogy egy népfaj nyelvét sem akarja erőszakkal elnyomni s csak a felsőbb nevelés, a törvénykezés és közigazgatás körében követeli a magyar nyelv bass-nálatát és csak azt rendeli el, hogy a latin helyett a magyar legyen azon kötelék, mely a hazának politikai nemzetiségét összetartja.
Az a Királyi Pál, kinek alakja később a politikai pártok tusai kőzött is mindig tiszteletet gerjesztő volt; és az a politikai egyéniség, ki 188Í-ben Deák Ferencz közvetlen utóda lett Budapest
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Az I89i-ík évben Antwerpenben tartandó világkiállítás alkalmából e kiállítás osztrák-magyar osztálya részére egy helyi bizottság alakult (Antwerpen, Place de Meir G9), mely feladatául tűzte ki, hogy az osztrák és magyar kiállítókat téliesen díjtalanul támogatja é3 azok érdekeit a leghatha-tósabban képviselői fogja. Az esetleges megkeresésekre haladéktalanul és kimerítően válaszol s mindent el fog követni, hogy a kiállítás osztrák-magyar része a monarchia iparát méltán képviselje MirŐI alulirt kamara az érdekelteket ezennel értesíti. Sopron. 1893 július hóban. A kerül, keresked. és iparkamara.
— Hirdetmény. Becher Frigyes és Társa budapesti czég (Csengeri utcza 55 82.) kartonpapírgyárát, mint a mely igen tekintélyes mennyiségben behozott külföldi iparczikket van hivatva a hazai fogyasztástól kiszorítani, alulirt kamara a kerületében levő nyomdatulajdonosoknak, fényképészeknek a legmelegebben ajánlja. Sopron. 1893 július hóban. A kerül, keresked. és iparkamara.
Hírek.
— József fóhercxeg ő fensége nem-csaít\\juniu-í 24 én tartózkodott a nagykanizsai indóházban Varasára menetkor, hanem 2C-án is a visszajövet alkalmával itt ebédelt Mindkét esetben nálunk állomásozó honvédség részéről Schubert Fereuez m. kir. honvédszázados, mint a nagy-kanizsai m. kir. honvédállomás parancsnoka és helyettes ezredparancsnok fogadta.
— Vidor Samnné uruö. több humánus egylet köztiszteletü elnöke hosszabb időre Marienbadba távozott Szolgáljon tudomásul a „Kisdednevelő Egyesület", ,lzr. nőegylet" s a .Szegények Tápin-tézete" egyletek t. tagjainak.
— Né?ftnnep és jubileum. -Kettős névünnepre rándult mult vasárnap lapunk szerkesztője Vasmegyébe Seper Lászlóné sz. Nagy Kornélia s kedves leánya Seper Kornélia ö nagyságaik tiszteletére, ez alkalommal egyszersmint a .Zalai Közlöny" negyedszázados egyik munkatársának írói érdemei lettek dicsőítve. 0\' Nagysága a honleányi erényekben tündöklő szellemes irónő munkálatait ismeri t köíönségünk s bizonyára elismeréssel veszi tudomásul e ritka körülményt s a személyesen nyilvánított ü:h kívánathoz szellemileg hozzá járul, hogy a jubiláns írónőt a gondviselés legjobb egészségben éltesse! Vas és Zalamegyéből számosan megjelentek vendégszerető házánál; az ízletes ételek, a kitűnő borok s reggelig tartó táucz\' mellett fáradhatlan volt a köztiszteletü család minden tagja, hogy a nagyszámú vendégsereg a legjobban érezze magát.
— Kegyeletes ténykedést tanúsított Lenkei Malvin Arany János-utczai Kisdednevelő kisasszony, midőn az óvodások zárünnepélyére összehordott virágokból koszorút fonva, azt néhai Kemény József és neje Miletz Mária Kisdednevelők sírjára letette.
— Kirándulás Ujnépre, Városunkból mintegy,26-an Ebsospanger Leo ur szíves meghívása folytán f. hó i -én Ujnépre rándultak. — ut többnyire zöldelő-kai ászok között vezetett, mi a házak közé szorított városiaknak kellemes látványt nyújtott — Említett helyre érkezve a szépen parkírozott kertben keresetlen Őszinte fogadtatás várt az érkezőkre, kik a borral telt asztaloknál foglaltak helyet, avagy meleg tej élvezését használták fel. — A tekerés kezde-
tét vette ugyan, de a hulló sürü esőcseppek csakhamar verenda alá kény-szeritették a társaságot, hol már terített asztalok várták a vendégsereget Hol leginkább nőtlenek ily számosan vannak együtt, ott a jó kedv fokozva a jó italok- és ételektől, magas fokra emelkedik. — A felköszöntők sorát a házi gazda kezdette meg, szép szavakban éltetvén vendégeit — Dr. Síüts Miklós hasonlatokban gazdag beszéddel Ebens-panger Leo urat Jjöszöntötte fel, — Seregély Dezső pedff a távollevő másik házi gazda Ebenspanger Lipőt és csar latijáért ürített poharat — A társaság vidám hangulatban az éjfél utáni órákban érkezett Kanizsára.
— Tanulmányút. Dr. Nyári Sándor műegyetemi magántanár, megyénk szülöttje, a kormány megbízásából tanulmányúira indult Lengyel- és Németországba, hogy Mányoki Ádám életrajzához adatokat és festményeket gyűjtsön. Csáky Albin gróf miniszter dr. Nyárit ajánló levelekkel látta el, melyekben a hatóságok támogatását kéri.
— Gyászhír. A nagy-kanizsai kii. törvényszék épületére kitűzött gyászlobogó búsan hirdette egykori törvényszéki elnökünk. Cseresnyés Sándor kir. táblai tanácselnök elhunytát. A tetterős és javakorbeli férfiú elhalálozása a pécsi tábla területén mély részvétet keltett. A boldogult kitűnő családapa, igazságos és tevékeny törv\'énybiró volt s mi leginkább föjellemvonásaként tündökölt: a társadalmi éiet élénkségére erősen hatott. Ott szerepeit Ö maga s családjának minden tagja, hol a közjóról s közügyről szó volt, nemcsak jelenlétével, de áldozatkészségével is. Temetése nagy részvéttel történt Pécsett, július 7-én. Béke hamvain!
— Eljegyzés Reichenfeld Leopojdina kisasszonyt néhai Reichenfeld Ignácz termény- és lisztkereskedö leányát eljegyezte Dr. Szilasi Jakab vegyész Bpestről.
— Öngyilkos. Biümjein Fiigyes bécsi lakos, hosszabb ideig á „Korona" vendéglő bérlője Piskor Tamás őrnagy, zágrábi térparancsnok ipja 74 éves korában Bécsben gyógyithatlan betegsége következtében agyonlőtte magát
— Provinciális ""választás érdemében a Szent-Ferenczrendüek gyűlést tartanak Nagy-Kanizsán július 15-en.
— Uj iigyvédi Irodák. Dr. Bereczky Victor ur ügyvédi irodáját Nagy-Kanizsa székhelylyel Széoapiacz 595. sz- a. megnyitotta, nemkülönben dr. Kreisler József ügyvéd ur Magyar-utczai lílatkó-féle házban nyí\'otta meg irodáját Ez idő szerint 42 ügyvéd van .Nagy-Kanizsán.
—1 Napjainkban tiszteljük azon intézményt, melyet a vallás és közoktatásügyi miniszter sz 188 í. évi XV. t cz. értelmében a városok és községek érdekében a kisdedóvók vagyis menedékházak czimén elrendelni kegyes volt.— Valóban mondhatjuk, hogy áldásthozó intézkedése ez a miniszter urnák, a mennyiben tudjuk, hogy a vidéken iés a községekben a nagyobb mezei munkával ^elfoglalt nép kéoytelenittetvén serdülő gyermekeiket a honhajyá<ra, és számtalanszor megtörtént, űogy nemcsak testi sérüléseket szenvedtek, de akárhányszor bebizonyult, hogy a nagyobb szerencsétlenségek, tüzesetek a gyermekek pajkos mulatásából eredett. — De másként is többre becsüljük mi a nevelés áldásait, mint a pusztító elemek viharát, — többre becsüljük, mint egy hadvezér emlékét, kinek tetteit csak sírhalmok, vagy elpusztult helységek jelzik. — Ezen czél-szer.ü intézkedés bizonyára haladási jele polgárosultságunknak, az emberi kedély nemesülésének, hogy a múzsák felügyelete és nevelése iránt mind nagyobb figyelem mutatkozik, kezd ébredni. * — Igen kívánatos és nagy előnyére lenne az emberiség egészségének, ha orvosi iskolavizsgálók is neveztetnének ki, — és habár az iskolásgyermekek betegsége nem is éppen életveszélyesek, de annyiból figyelemre méltók, mert nagy maradandó hátrányokkal bírnak a későbbi életre nézve s gátlÓlag hatnak a tanuló jövőjére is. Ezen betegségek leginkább az agyvelőt, az idegrendszert illetik, — a látszereket. a hátgerinczet és a vér keringésének minőségét stb. — A körülírt rendelet a 3 évestől 6 éves korig terjedő múzsák mentését teszi kötelezővé oly kedvezraénynyel, miszerint a legszegényebb szülő is, kinek gyermeke testi épsége szivén fekszik, ezen csekély áldozatot — melyhez a családtalan adózó polgár is tartozik járulni — szívesen meghozhatja. — E téren nagy fáradsággal, törekvéseinek miuden irányában oly üigybuzgó föszolgabirája a kanizsai közigazgatási kerületnek már is kibocsátott körrendelete hisszük, szép eredményt fog elérni. N.
-r „Eiffeltorony a mllleniumi kiállításra* a legújabb hir, a melyet ugyan nem közölt még egy fővárosi lap se, de
a mely igen tekintélyes személyiségek élénk megbeszélés tárgyát képezte és — tekintve az illető tervező urak erélyét és financiális vagyonosságát — valószínűleg ténynyé is fog válni. Hogy kitől eredt az idea, azt nem voltam képes kinyomozni, de annyi bizonyos, hogy az eszme a „fekete" mellett megpeuditve, jelenlevő urak részérő: lelkesen üdvözölve és ez egyszer minden h*zafias ellenzék nélkül elfogadva lett. Ezek szerint azt tervezik, hogy a magyar állam 1000 éves fennállási ünnepének emlékezetére állandó tar;Ó3 emléktárgyat, a párisi és chicagóihoz hasonló Eiffeltornyot fog emelni, miotajelenleg élőgenerác/.ióhaza-fiasságának emlékeztető jelét déd- és ük unokáinknak. A párisi és chicagói Eiffeltornyok mintájára emez Kiffellorooy iskoiessális nagyságúvá válnék, bizonyos térméretekben kávéházakkal és restaurá-cziókkal berendezett síkokkal bírna — és felhuzógépekkel volna ellátva, melyek a torony különféle pontjaihoz leendő felmenést eszközölnék. Budapestnek tehát le3z Eiffeltornya, akár Párizsnak vagy Chicagónak, a miért is polgártársainknak nem lesz szükségük arra, hogy messze és költséges utakat tegyenek meg Párizsba, vagy pláne Chicagóba, ha Eiffeltornyot látni akarnak, hanem e világ-csodát majd hazájuk fővárosában, kisebb pénzáldozatokkal is tekinthetik meg.
— Panasz emeltetett nálunk a köszörűsök nyílt működésük ellen. Tudvalevőleg sebes forgatás következtében a köszörűkő folyadéka több méter messzeségre elvetődik s a nyári ruhában járókelő közönség ruháit befecskendezi, mely körülmény annyival is inkább bosszúságot idéz elő, mert e folyadék a ruhát roz3da színűvé teszi és kimosni lehetetlen. Czélszerü volna e köszörűsöket zárt helyiségbe utasítani, de ha már mégis nyílt iparüzletté akarják hagyni, legalább parancsoltassák meg nekik, hogy a forgó kerék elé pléhellenzöt állítsanak, igy a hölgyek ruhái nem piszkittatnak be.
— Heti. felügyelő e héten (július 9—15.) a nagy-kanizsai önk tűzoltó egylet központi örtanyáján Jack Ede sza-kaszparacsnok ur; a VI. és VII-ik kerületben pedig Poredus Antal szakaszparancsnok ur.
— Eljegyzés. Budapestről értesítenek bennünket, hogy liosenberg-Rahmer Leona és Török Félix jegyesek.
— Villám ütött le Kis-Kanízsánate-metö-utezában Bognár György házánál július 6-án éjjel, elégett két pajta és egy ól.
— Csoporfjegyek a Balatonon. A Balatontavi gőzhajózási részvény társulat a balatoni nyári forgalom élénkítésére Balaton-Füred és Siófok, Siófok és Almádi, Boglár és Badacsony, továbbá Boglár és Révfülöp között mérsékelt ára csoportjegy könyvecskéket adott ki. Egy ily könyvecske 20 — 20 jegyet tartalmaz és a jegyek ára körülbelül 40 százalékkal olcsóbb a rendes, menetdíjnál.
— Fürdőkből. Uj-Tátra-Füreden június 2G-ig 335 fürdövemlé^jelentkezett. — A lipiki jódfürdöben június 26 íg 1102 fütdövendég keresett gyógyulást.
— Amateur-fényképészeinket felkérjük, hogy a milleniumi kiállítás háziipari és néprajzi csoportja számára tipikus parasztházak levételeinek birtoka--ban b i volnának, ily példányokat szi vesked jenek a soproni kereskedelmi és iparkamara rendelkezésére bocsátani, hogy majdan ily néprajzi múzeum létesítése eszközölhető lehessen.
— Szerencse a szerencsétlenségben Juo. 29-én délelőtt Haba nevű kis-ka-nizsai gaztfixeseresnyét vitt egy lovas kocsiján az indóházhoz. A cseresoyét lerak"ák és a kocsit lovastói együtt Őrizetlenül hagyták. Valószínűleg egyik mozdonyfüttyekövetkeztében megbokrosodott a ló és villámsebességgel a város felé vágtatott. Minthogy ünnep volt, sok ember járt a vasút felé, de ki fogja életét koczkáztatni és a megvadult állatnak útját állani? A ló a kis kocsit neki verte könekfának ugy, hogy a kocsi teljesen összetörött és kitörte a gel-sei útátjáró egyik sorompóját és már veszélyben forgott a földön játszó kis fiam élete, de egy derék ember „Szűkíts Péter\'-nekhivják, amegvadult lónak mégis útját állotta. De hogyan? Lukíts ur földszinti lakása ablakából több vatutí kalauzzal beszélgetett, midőn a ló jött. A kalauzok iparkodtak testükei épségben megtartani és gyorsan elkerülték a lovat, nem törődve a földön játszó 2 éves gyermekkel. Lukíts*" ur azonban látta hogy a kis gyermek össze lesz tiporva és mivel már egy pillanatot sem lehetett veszíteni, kiugrott az ablakon, megragadta a lovat és — a gyermek meg volt mentve! Az Isten segítette Lukits urat is, mert csodálni való dolog öogy ö nem sérült meg. Midőn irodámból délben haza mentem, kötelességemnek tartottam Lukíts nrtt felkeresni és kö-
szönetemet kií*>jezni, de Lukits ur még ezt sem fogadta el, mert nézete szerint csak kötelességének (eleit meg! Éljen e derék ember! \'
— A kereskedő ifjak önképző egylete által\'f. évi július I-ére tervezett tánczvigalotn az estr órákban beállott záporeső és szélvihar miatt nem tartathatott meg, s az a rendező bizottiág határozása folytán e hó 8-ára halasztatott. A bizottság teljes buzgalmával mindent elkövet, hogy vendégei egy kellemes est emlékével gazdagodjanak.
— Kérelem a déli vasuttársulat tek. Igazgatóságához. — Van a déli vasut-társulatoak egy Potyondi N. nevű vasúti kalauza, ennek pedig 8 pávája, melyek1* éktelen hangjukkal a Csengeiy- és Sze-mere-uteza lakosait végtelenül boszant-ják; ezen bajon segítendő, panaszt emeltek ugyan a városi rendőrségnél, de a pávák nemcsak hogy éppen ugy moles-tálják a közönséget, mint előbb, — mi több, a 8 páva még 8 pávával szaporo dott. s Potyondi a két u\'czabeli lakos bosszantására csak azért se ad tul páváin. Fentebbi utczák ííikói most már látván \' rendőrségünk intézkedésének sikertelenségét, azon kéréssel fordulnak a tek Igazgatósághoz, miszerint fentebbi alkalmazottját helyezze olyan helyre, hol csak egyedül gyönyörködhetik pávái idegbontó rikácsolásában. —Több Csengeri-és Szemere-utczabeli lakos.
— Iskolaértesltö eddig 10 darab érkezvén hozzánk, közelebb megkezdjük ismertetését *
— Halfs István kedves munkatársunk BSzines Mozaik Nagy-Kanizsa város történetéből" czimü helyi érdekű köoyvp, mint lapunk előző számában jeleztük, szerkesztőségünkben kapható. Ara 1 frt 50 kr. Vidéki megrendelőknek bérmentve küldetik meg.
— A\' kies é3 méltó figyelmet érdemlő daruvári fürdő hirdetésére külöoöseu figyelmeztetjük t olvasóinkat
-— Az aratást e héten megkezdették, szalmára silány, de szemre jó középszerű, általában a rendetlen időjárás folytán csodálatos, hogy ennyire is juthatott.
— >VeínInger Mátyás a szent Benedek-rend tihanyi gazdatisztje, az ismert gazdasági író, zala-apátü kasznárrá neveztetett ki.
— Balaton-Füredre a 4-ik számú kimutatás szerint július 25-íg 402 fur dővendég érkezett. Kórházra adakoztak: Francsics Norbert 5 frt, Brust Dávídoé 1 frt, Csemegi Károly 2 frt,\' Lusztig Edéné 1 frt.
— Szólló zöld-oltás. Rozgonyi Lsjod helybeli polg. isk. tanár kertjében Lencz Ferencz, ki a magy. kir. vinczellérké-pezuét végezte Ér-Diószegen, látogaíüba jővén bátyjához, eszteregnyei tanítóhoz, szőllő zöld-oltást vitt véghez Józsefnádor (York Madeira) amerikai sző lő vessző be. mely kitűnően sikerült; aki érdekkel viseltetik iránta, fentebbi helyen megtekintheti.
— Nyári menhelyt nyitott Galambok község július 3-án s 3 nap alatt a kisdedek száma 70-re szaporodott. Elismerés illeti Starzsinszky György jegyző és Szabó Lajos kántortanító urakat, kik egész ügybuzgósággal hozzáláttak a nemes czél sikeresitéséhez. Legyen áldás nni-
j ködésükön! Menhely vezetőül a n.-kanizsai Kisdednevelö Egyesület óvodáiban* kiképzést nyert okleveles dadát alkalmaztak.
— A negyedforintosok és kétforintosok bevonása. A m. kir. pénzügyminisztérium figyelmezteti a közönséget, hogy
¦ az a határidő, a melven a belől az ausz-\\ triai értékű egynegyedforintosok és
¦ kétforintosok állami pénztáraknál elfo-i gadtatnak, 1893. július hó 31-én lejár, I Felmerült kételyek eloszlatása végett i ezzel az alkalommal egyúttal megje: | gyeztetik, hogy az ö felségeik ezüst
menyegzője emlékére vert ezüst érmek, a melyek ez idő szerint állami pénztáraknál, adó- és vámhivataloknál o. é. 2 forint fejében fogadtattak, szintén csak 1S93. jul. 31-ig fogadtatnak el ezekuél a pénztáraknál.
— Ellte társas utazás a keletre — Jeruzsálemig f. é. szeptember hó 3-án egy a legnagyobb kényelemmel és ele-gancziával berendezett külön gyorshajón. (Kitűnő konyha, villamos világítás, fürdők, tornaszerek stb.) Korlátolt részvétel. Menetközt szakbeli felolvasások hírneves orientalisták által. — Útirány: Fiume
j (Abbázia), Ragusa, Athén (Piriiu-). Kon-j stantinápoly, Smyrna, Rhodus, Beyrut,
¦ Jaffa, Jeruzsálem. Betlehem. Port Stid, i Ismailán át CairÓba. Innét Alexandria,
Catania, Corfu érintésével vissza Fiumei^ Menettartam 40 nap, beleszámítva a 26 napra terjedő tartózkodási időket. Részvételi díj: (teljes ellát ássa\'0 I. osztás 600 frt II. osztály 450 frt. Jelentke?"-sek 150 frt biztosíték beküldése mellei\' f. é. augusztus hó l-ig intézendök $¦ alulirt irodákhoz, a hol bővebb proeT-as^t is ingyen kapat: ó — A magya
HARMINCZKETTEDIKvEVrOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 8-án.
jjjamvasutak menetjegyirodája. Budapest: jjnucaria Szálló, Bécs: Grand Hotel, X.iruthnprrine és az összes vidéki irodák.
_ KilTúl hírek. Hismark berezeg eíészségi fllapota aggasztó. — Darázs Jlikss jeles czigáoyjjrítnás meghalt. — Maios-Vásárhelyen a székely iparmúzeum Lukács miniszter jelenlétiben nyittatott íntec- k~ A ^P1"00\' k&th. tanítóképző intézet beszüntettelett. — Schiudler János szobrász Bécsben megbait. — Tfiitsch erdélyi superintendens meghalt. — A bpesti Pasteur intézetben eddig .-21174 beteget ápoltak, meggyógyult
JNTyllttér.*)
Y © g f e s.
I tlennelierg fif, (cs kir. udvari -raállitó) |
-fii enigyára /Sriekben privát megrende- i
; löknek közvetlenül szállít; fekete, Mi*r és j
I színes selyemszöveteket métecenkint 45 kr.- í I tói II frt 65 krig jM»>tabér ég vámmentesen \\ sima, fsikos, kookázott Ós mintázol!akat, i damasetot stb. (mintegy 2-íí) különböző ári-
! nöseg é> 200«) köU.tibdző síin s árnyalat- i
i ban). Miaták postafoniuióval küldetnék — j
; Svajezlia cximzett levelekre 10 kros és le- j
; velexö lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. I
— Tartós Kyógyslker. Fájdalmas irúzuál, a dei*ékr, testrészek és a forgó köszvényes Lántalmainál a „Moll-fele fránrzia boretesz és sóa-TaI való be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára yókr. Szétküldés napocta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari ^állító álul Béc, I. Tuchlsuben D. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan MoII-féle ké-sritmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— A Kathrelner czés. mely az általánosan ismert Maláta-kávé feltalálója s folyton növekvő közkedveltségnek örvend, különösen az utóbbi időben a legszebb eredményt érte el elismerés által, melyben az ö tökéletes és egészséges gyártmánya az- orvos\' urak részéről részesül. Az eddig gyakorolt szokás, mely szerint a babkávét a táplálék nélküli, s az egészségre is ártalmas kivonattal összekeverték, mindinkább kezd tünedezni és ugy az előkelő mint egyszerű körökben csak az Ízletes és egészséges r«lódf Kathreiner használtatik pótlékkal. Figyelemreméltó, hogy ezen Maláta kávé fukt-p Karisbadban. nemkülömben máshol igen sok orvos által gyomorbetegségekben alkalmaztatik. hol nem kövér tejnél könnyű voltánál tápláló ereje, és szelid jú izénél fogva mint pótlék kitűnő ha-táfunsrk bizonyul. Az idegingerlö teákat és bármiféle dj..?. pótkávét mindeneseire messze túlszárnyalja. A* KathreiDer-féle Maláta kávé az utóbbi időben oly kép tökéletesült, hogy az egyszerűen mint babkávé készíttetik, illetve mint pótlék azzal felönthető. Valóságos családi- és egészségi kávé az, hozzá már kinézésé-nél fogva étvágygerjesztő, természetes egészséges találmány és ép azért egy család asztaláról sem volna szabad hiányoznia. Csak főkép az első kísérletnél szükséges a czégre ügyelni és a kevés értékű verseny találmánytól óvakodni, nehogy káros tapasztalatokon kellessen okulni, mi állal azon jótétemények maradnának el melyek a Kathreiner-féle Maláta kávé alkalmazása állal Nninden család egészségére és jó létére haramia n inak.\'
— Az „Ördöge. Eddig azt tartotta a közmondás, hogy „Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik.\' tiddig az ördögöt az emberek bizonyosan respectus-sal emlegették. Eddig az ördög a családok réme volt és most legjobb házi baráij.\'^Ca kivel, mint a házi barát okkal szokás, szintén az asszony foglalkozik legtöbbet. Most már nemcsak a falra fesiik az ördögöt, lianem a bútorra, sőt az ágyakra is és ha emlegetik, akkor csak dicséretet zengenek fölötte, fis-ezt .az óriási változást a kedélyekben egy budapesti vállalat idézte elő, mely .Poloska-ördög" elnevezés alatt oly kitűnő szert ho/.ott forgalomba, a mely végre alaposáéi véget vet bizonyos tola kodó és kellemetlen házi állatok uralmának. A „Polosks-ördög nem bűzös,
• mint a többi hasonló szer és évenkint csak kétszeri használat után nemcsak teljesen kipusztítja ez állatkákat, hanem alaposan meg is óv minden bútordarabot e kellemetlen látogatóktól. Egy palack ára csak 30 kr. és kapható Budapesten máris minden droguistánál és füszerkereskedönél. Óhajtandó .volna, hogy e már eddig is kitűnően bevált szert városunk kereskedői is meghonosítanák nálunk.
Vese, h ügy boly a?, húgydara és köszvénybantaltuak ellen, továbbá a léjrző és emésztési szervek hnratos bán-talmaíná\', orvosi tekintélyek által a Lithion-forrás
SALVATGR
sikerről rendelve less.
lliígyliajiú hatású!
Kellemes izt! Könnyes smesztüelő!
Kapható áMványrizkerexked énekben és gyógyszertárakban. A Safvotor-forr&s iffazff. Epir}e**n.
38 kitüntet*., közte ]¦*. tisztelő oklevél és IS aranyérem, "számos bizonyítvány •első orvosi tekintétvektöl.
Újszülött
gyermekek,
kik anyjuktól semmit, vagy tökéletlenül szopnak, a\'Henri Neműé-féle gyertnekliszt által előnyösen helyettesíthetők. Mintedohozok, mint utasítások, melyekben 3 készitóámód és számtalan bizonyítvány van a kontinens első orvosi tekintélyeit^!, leírnrzházak- és gyermekkórházakban foglalkozóktól, kívánatra ingyen küldetnek a központi raktárból: F. BKRi/YAK. Bécs, Stadl. Na-]ri-ra--i- Xr. 1. Kgy doboz -mtiih\'Lli-/: «0 kr. Egy doboz *ur.tett tej •tO krajezár.
„Studenten Pensionat"
prospecte gratis
J. Weingeri. Lehrer, Marburg.
Ki nyert ?
Húzás július 1-én : Bécs: 29 01 « 39 ürácz: 33 38 77 08
Húzás július 4-én Brüun: 1 G3 24 14
Szerk. üzenet.
- Zala-Koppinr. A köajjOUa előtt ri kerül a sor s a jegyaet nem marad et.
— Kattergom. A rengeteg caikkaorozatót *atutuk e hó 16-ig előbbi helyre lerelat >ra«k .agy ezeréinek » tattlkoiált, megbeaxé-l«4ö a érdekea dolgokat Legyen azerencaéuk, "tl» otha caik SK. . ¦¦
¦ -H-d Bpesu Lapnak aiűk tere keres tMtaéayt ölelhet fel.
•j E rovat alatt kozlfittekért o«tn .állal felílőaaégct a azerk
"Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS.
Hirdetések.
2819. és 4ÍÍ50. szám. 1893. p.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldőit bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 2430/93.. számú végzése által Schneller Zsigmond, Fischl Fülöp, Frank Salamon és Fant! testv. czég jivára, Kobn Lajos vendéglős nagy-kanizsai lakos ellen 424 frt, 200 fit, 38 frt 68 kr. és fii frt 83 kr. töke, ezeknek bíróilag megítélt G°/0 kamatai és perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási - és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag ie- és felülfoglalt és 302 frtra becsült bútorok, szállodás korcsmai berendezés, hordók, bor és egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a lenti 1S93. p. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis N.-K.anizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1893. ev július hÓ 14. napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. L «z. 107. á-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron* alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881- évi LX i. cz. 108. ^-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő-
Kelt K.-Kanizsán, 1893. évi juoinshó 24. napján. .BAR;TS GYÖRGY
kir. bírósági végrehajtó.
jí "ci ¦B M
Si a
ct ^
s s
W UJdonság-ok ! *VI
illatszer zseliíiMullinek ! ! \'
IPÍ\'-féle tilá.flirí ill»to-lil«lfírssr»l!.
Alpes! iholra Kehér napraforfró, tiw\'illff.nlriii I
Penta liliom | Jaczlnt - I
Woharózsa
előkelő és kedvelt illatok üvegcsékben
ára 1.25, 1.40 1.50. és 2.— forint.
! ! I!jdoii«áa-ok !!
Dalimra. kedves illatú
és
Essence of Coelojina.^**^ s j Essence de Lilas d\'Esparjne, g ; Favorlta Bouquet, oL ^ Libetia Bouquet, o M rLh:iis Bouquet: °- j Tilia Essence. ! Cyclamen.
fsotlálülos illatúak.
P f) n n - féle család i transparent szappan
fUriipen habzó, sokáig tartó é,s kitűnő minőségű szappan darabja 20 kr.,tuczitja
2 forint. • j pnpp-féle Savon de Familie pompás IUriminöség, franczia módon készítve, különösen ajánlatos családok köréből való használatra. Darabja 15 krajezár, tuczatja 1-60 forint.
Anatlierin sziíjviz,
a világ legjobb sznjvixe-
Megftátolja és gyógyítja az összes száj-és fogbajokat, fogfájást, a fogak lazulását, gyulladásokat, daganatokat, vérző foghust, sziijlmzf, fogköképződést. skor-;butot stb. Kitűnő gargarizáló sáer. Popp fogporával vagy fogpasztájával használva a fogaknak ragyogó fehér1, éget kölcsönöz.
$)r. Popp" fogtömöje.
Popp. Violelt Soap íO kr., tartós angol-{Ujdonság.) szappan állandó ibolya-illattal. Popp- naprarorgő-gzappana 40 kr., tartós, finom liőrflnontitó-szappaR.
Poudre Popp.
és racbelO K hírei gyártmányt a legmagasabb körök és legelső művésznők előszeretettel hasit nálják Az areznak fiatalos szépséget, üde szin-kölrsóarrz. észrevéfenül tapad. Ara 1 forint (Újdonság.) ."in krajezár. Popp Eaa de Ouiriine 70 kr. A legjobb fej-mosó-szer. Brősiti a fejbőrt.
POPP hajfestő-szere.
ponalse gyorsan hat arra nézve, hogy a legvilágosabb barna hajat a legsötétebb feketére színezze, a Fontaine Jonrence pedig arra nézve, hogy sötétes hajat szőkére vagy aranyszőkére-változtasson. Teljesen ártalmatlan:
»r. POPF J. C».
osztr-magy. cl. és k. és görög k. ndv. szállító,
Becs, I, ker., Bog-nergasse 2. * Kaphatók: NAGY-KANIZSÁN : Práger Szärcsüky B é* Belus L. gyógyszerészeknél. Fesselhofer J., Sommer S., Cnillag B, Wein* & Iiedofdzky, Kolenfeld A., Prezelmayer & Dautscb. NAGY-BAJOMBAN: Körös I,. gy<4gys=. KIS-KOMÁROM BAN; Horváth E. S. gy*gyne. CSÁKTORNYÁN: Gönczy özv. gyógyír SEB-MES-TIDON: Kica Gy. üzv. gyógy-a*. CSÜK-GÓN : Plaehner F. gyogy«« PERLÁKON; Sípos B. gyÓgysz. MURA-SZOMBATON: Bölcs B. gyógyaz.ALSÓ LENDVÁN: Fuss F. gyógyst. MARCZAI.I: Kötök V. gyÓgysz. NAGY-LAKON: MíkeFr.. Mayer S. gyóíyszerészelt. NOVÁN : Persaf & győgysz. NaGY-ATÁDON : Boda S. gyÓgysz. nrxknál. Valamint Magysrrrszág ro>n-deif gyógytárában és illatszer kereskedésúben Határozottan dr. Popp-féle gyártmányok ké-rendők. i
Csat * fc
az illető, aki bevásárlásnál „Hargaay gyárjegyre figyel, biztos leuct, hogy Hem kapott értéktelen utánzást.
A Pain-Eipeüer
..horgonynya! \' legjobb eredménynyel alkalmazható csóz, hátfájdaLmak, fejfájás, köszvény, csipőfájdalmak, tagszaggatás és meghitlések ellen;gyakran már egy bed&rxsol-s elegendő a fájdalmak enyhOlésére. Minden Qveg * gyáriegygjel, a
@) •Horganynyal*
el vau látva és ezntáxt kfinnyen felismerhető. Minthogy ezen kitűnő házi-szer inajdncm-niindi-n gyógyszertárban 40 kros, 70 kros «a 1 frt 20 kros üvegekben kapható, mindenki által beszerezhető Csakis a Rir.bter-féle Horeony Paic-Expeüer
MlNDENim KAPHATO.fi KITI1N1
suchard
KEUOIAra.íscawtu-1
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremmel kitüntetve.
Gazdák figyelmébe!
Moharmag és köles, nyári vetésre kitűnő takarmányt adnak, — továbbá kitűnő fajú őszi bükköny. Kapható: LÁZÁR IGNÁCZ SÁNDOR-nál KESZTHELYEN főuteza 97. sz
Hirdetmény.
V nagy kanizsai fürdő-részvénytársaság 1893. évi márczius hó 12-én tartott közgyűlésében G2 drb. társulati részvénynek 10 forint, azaz tiz forintjával leendő visszavásárlását elhatározta.
Felhivatnak tehát azon részvényesek, kik ily módozattal részvényeiket visszaadni hajlandók — hogy ezeket átvétel — illetve visszaváltás végett Plosszer Ignácz társ. pénztárnok urnái mielőbb annyival inkább beadják, mivel a meghatározott számon tui beváltásra ezúttal több el nem fogadtatván, - a később jelentkezőknek e részbeni kívánsága figyelembe nem fog vétetni. í
Nagy-Kanizsán, 1893. jnnins 22.
A nagy kanzsai fürdő részvény-társaság igazgatósága.
MOLWSEIDLITZifOR-
Alkalmas ügynökök,
kik törvényesen biztosított sorsjegyek részletfizetés utján\\.ló eladásával foglalkozni hajlandók, magas iutalékot kapnak Használhatóság esetében állítódó fizetéssel. Ajánlatok a -Magyar Mercur- bankoeztá-lyuinrz intézendök Budapest IV. llatvani-titcza sz. -\'
Moll
védjegyét ós
("sak akkor valódiak, ha mindegyik doboz . aláírását tünteti feL
A Moll A.-féle Seldlitz-porok tartós gjógyhatása a legmakacsabb gyomor es al testbántalaaak, gjo-norgSrcs és gyomorhév, rőgzött tzekrekedés, májbáatalom, ver-talilás, aranyér \'es a legkülönbözőbb női betegségek,ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti doboznak I frt o. e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
[MOLL-FELE FRANCIA]
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi üa mindegyik üveg MOLL A. védjegyét tünteti fel és T<nwut, ^A feKrltn ónozattai van xárva, A Moll-féle\' fraa-czia borszesz é> só nevezetesen mint fajd&\'omc illapito bedörszolesi szer köszvény, rsnz és a meehülés egvéb következményeinél legísmeretesebh népszer. — Egy ónozott eredeti üveg Éra 90 krajezár. __
Moll Salicyl, szájvize.
(Főalkátrésze: füzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtmtitásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer fogfájás ellen. — Egy Mell A. védjegyével ellátott üveg ára: 60 krajezár
V (") s z é l k fi 1 <i í- s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és. kir. udvari szállító által,
Bécs: 1-, Tuchlauben 9. sz.
Vidéki Megrendelések naponta pos-autinvét siellett ieljtslttetssek.
A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
3000QOOOOOOQÖO
VÉGELADÁS!
Van szerencsém a n. ét. közönség becses tudomására juttatni, hogy Nagy-
Eanizsân a városház-atezában levő
üveg- és porczellán-kereskedésemmel
végleg felhagyok, miért is Nagy-Kanizsa város tanácsának 4222—93. sz. f engedélye alapján rövid id6u át
kiadott I
végeladást. tartok !
Üzletemben ennek folytán porczellan és üvegáruk,tükrök, keretek, álló- | és fuggő-jámpák és minden a szakmába vágó tárgyak a legszebb kivitelben jóval gyári árakon alól el fognak adatni. — Tömeges látogatásért esedezik
Nagy-Kanizsán, 1893. június hó 18-án. SCHIFFER VILMOS C"
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 8 in.
MT Füröö évad május—október "QS
DARUVÁR ÁSVÁNYtfÜRDŐ
cs. kir. dél! vasúti állomás Sla vonlában. Vezető jürdö orvos, Dr. DEGRÉ VlUHOS Béesbfd. . A Daruvári ásványíürdŐ kitűnő gyógybatussal bir a különféle női bajokban u. m. magtalanság sápkor, fehérfolyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli káros izzadmányok felszívódására, hótyagbetegségek, rheumatismus, köszvény és irfegbáotalmaknál.
Újonnan berendezett vizirróíry mód intézet, izzasztó fülkékkel, be gyöngy öl getési gyógymód á la Grafenóere, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyógytestgyakorlatok, belégzési (inhulation) kamrák stb.
Daruvári fürdő a 830 m. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes labirintikus és fedett sétányokkal, gyógy terem, kitüttö zenekar, olvasó terem, mioden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és für-iiök a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a fürdóigazgatósáic Daruvarott.
Aki kitűnő orsó czéro^t
akar, az kóúen honi gyártmányú
¦J
mely akkor valódi, ha a fenti védjegygyei van ellátva. «HT Egyedüli főraktár: "M
Kreiner Gyula
rövidáru- és norinbergi üzlete Nagy-Kanizsán, Főtér, liabochay-féle ház.
A t cz. gazda-kőzönség
figyelmébe ajánljak a ^
szeszgyíirl- hizlaló- Istállóinkban termett
légen szárított
természetes isíáílólrá»:yáí,
mint a legolosóöb, legbiztosabb é« a legrégibb trágya-anyagot.
mely nálunk akar tözegrekbeu (tégla nagyságú darabokban), akár zúzott állapotban, bármily mennjlgégben kapható.
Árjegjiektel és mindeaDemS Pel világosi fással készségesen szolgálunk. "•¦ Hegrendeléseket haladék nélkül, pontosan teljesítünk.
Neumann Testvérek Aradon.
szesz- és sajtolt élesztő-gyár és szeszíinomüó gőzmalom
Legjobb védós^er járványos
Olcsó árak.
Leírások ingy
Főraktár: Budapesten, V., Lipót-kőrut 21/a
Igazgatóság: Radein-fürdöber. (Styria). |f Képviselet Xttgu-Kani**dn ÁB Eh ALAJOS urnái. "?M
COMPOUND CÖÍGCP. FEKVŐ
KARRISON AAC A 01 \'(
*»*T6íS FÜKASIÁIÓ GÉPEI.
iorr,-bcrof>a<=ieia» randszsr w»^r>i
GÉP-ÉS ROSTALEM EZ-GYAR. MALOM ÉPÍTÉSZ ET VEZÉRŰGYNÖKE.
BUDAPEST. V., KÜLSŐ VACZI-UT 46
Árjegyzékek kivanalra- bérmentve.
Láhne-intézet Sopronban,
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi ós 6 gimn. osztály.
Reáliskolai és YII. gimn. osztálybeli növendékek előkészítés* A\'családi, ifl ilividuális nevelés mellett, kíilomí*. gond fordittatik a test edzésére és nevesítésére
rendszeres lornatanltáR, víyíih és k»\'/üt>«\'\'s^Í\'í;í tanitia alt.il. Cj növendékek csak korlátolt számmal vétetni-1. fel, de mar július és
léphetnek az intézetbe. Mindennemű felvilágosítással készségesen szolgál
. Lahne Vilmos
intézettula:tiooos éi igazodó
Előleges jelentés!
IIIEY MŰLOVARBA
Van szerencsém Kanizsa város és vidéke nagyérdemű közönségének becses tudomására hozni hogy elsőrendű
liivardalársiilaioinmal,
mely 70 kiváló művészből, 66 ló- és egy páratlanul idomított elefántból áll, legközelebb ide érkezek és csakis 8 napon át változatos mÜsorti előadást rendezek.
Ez idő szerint Szoviltatlielyről jövök és tovább Zágrábba vagyok kötelezve. — Bővebb értesítéssel a hirdetmények szolgálnak. Mély tisztelettel
hen r.y,
lovarda-igazgató.
1 ai l
g 0-
fii
(51
- .*
>-1
_1 ? * ?
¦o «
3C1 - JÉ
_ll

= \\ - z *¦
co !
»-
SE urlati
" * 5 1
5 li
col "s s ^
5S\'1 "o s " te j;

o_ i I1 •
¦ ¦ ¦ E — -o
a a , 2 \'1 u t X ZK E M " • «1
fcuaul -« Í4
E
MARGIT"!
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Vegyelemezve a bndapestí m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összelétele. kevés szabad, de gazdag, fejig kötött szénsavlartalma kiváló hatásának bizonyult, különösen tűdöbantalmaknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte megó>jaa beteget a káros, sót veszedelmes izgatástól, ellenben a Télig kulim szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azor. kiváló előnyét ia, hogy a hol szabad azénsavtartalom-ban erősebb ásványvizek, mint a seltersi, gleícherbergi, tüdöbajokban, különösen tüdövérxé-seknél már ncin alkalnuzhatók. a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek kJmatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görbersdorfba* a Margit-viz ottboncisá vált — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebbardt, dr. Havratil. dr. P:-ór. dr. Kétly. dr. Barbás; Bécsben: dr. Bamberger. dr. Duschek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légzÖ-, emésztő- és húgyszervek általános hurutos hántatmainál
Mint ávóviz 5|
priservati v gyógyszernek bizonyult a koX©I*fl*-megbe téged és ellen,
borral használva a legegészségesebb itali
Kizárólagos főraktár
Édeskiity In.
n. fi k, í. mrerU k. urti. fta*áM>
Bi:nii\'.I>\'-v l
Ugy szintén kapható minden gyógyszertárban, fiiszerkereskedésben * vendéglőkben.
Kélkülözheteiien
minden háztartásban a
KATHREINER-fele KNEIPP-MALATA- ÜAVE,
szemes kivéizzel felDlmnlhatatita elpnyt ért el, hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pótkávék kellemetlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nyújtja. — Felttlmn\'.hatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek.
gyermekeknek és betegeknek-. — Otániott ttsj különös figyelemmel kerülni. — \'/, kiló á 25 kr. Mindenütt kaptató. \\
Vajédi csak fehér csomagokban a főtisztelendő nr arczképével ellátva, mint védjegy.
Nyóinitott Ifj Wajdits József kSiyvnyoaidájdban Nagy- Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1893. július 15-éD.
Előfizetem ár: Egész évre . . . 5 frt — kr. Kél évre . . . - 2 frt 50 kr. Negve-Jérre , . . 1 frt 25 kr. Egyes w.;iüi 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 nasáboi petittorban 7, másodszori 6, g minden további torért 5 kr.
NVILTTERBEN petit soronként ]0 krért vétetnek: i.l Kioratáii illeték minden egyet hirdetéséit 30 kr. fizetendő.
2S-1K szám.
Harminczkeítedlkévfoijam,
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi és anyagi/rés lletö áfnden közlemény BálorBJ Lajos szerkesztő-kis dó nevére czírazí-ttea Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők.
Kérmentetlen levelek nem fogad Útnak el.
Kéziratok vissza nem kEldetnek
A „nagy-kanizsai malátagyár és serfó^őde", anagy-kanizsaí Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár" részvény-társaság\', a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a „nagy-kanizsai taoitói járáskör", a „nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet-„n-ianizsai izr. jótékony nőegylet-, a „szegények tápintézete % a „katonai hadastyán egylet- a „soproni kereskedelmi iparkamara- nagy-kanizsai kulválaaztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kölcsönök és amartisatiok.
Nag)birtokoiainlc figyelmébe .janira.)
Köztudomása dolog, hogy összes belföldi pénzintézeteink a kölcsönök megszavazásánál, illetve a kölcsön-összeg magasságának megállapításánál a megterhelendő birtok valódi és helyes értékének téves meghatároz ása állal a birtok valódi értékének fél, legjobb esetben */, részéig becsülik fel és ennek alapján a valódi érték alig \' ;-ána*i felel meg az általuk nyújtott kölcsönösszeg. Ezen téves becslés pedig onnan ered, hogy az intézetek nem a birtok területét, minőségét és tényleges művelési ágát veszik irányadón!, mi által a birtok valódi értékét legbiztosabban és legpontosabban lehetne megállapítani, hanem a helyett a birtok valódi értékül az egyenes földadó százszorosát fogadják el, ugy, hogy pl. egy tényleg 160 000 -irtot megérő birtokot ha ezután sokat véve 800 Irt egyenes adó fizettetik ez intézetek 80.000 fitot értéket becsülnek fel, e.zen téves felbecslés által a birtok valódi értékénél 80.000 írttal a kölcsön megszavazásánál a birtokos saját hátrányára és későbbi időkbe is kiható kárára lett illetéktelenül csorbítva, ugy, hogy, mialatt helyes becslés esetében 100 000 frt kölcsönt kellene kapnia, ezen téves becslés következtében csaköO.OOO frt szávaztatik meg törlesztéses köl-csönül. Ezen nem eléggé elítélhető, szinte nevetséges (de az illető köl-
önkereső földbirtokosra káros következményű) becslési módszer alaptalanságát és helytelenségét a következőkkel demonstráljuk.
Már akkor, mikor a földadót megállapították — tehát évekkel ezelőtt, mikor a föld értéke még Urántsem volt oly magas mint ma, mígakkor sem érte el a földadó százszo-
rosa a föld értékét megközelítőleg sem, sokkal kevésbé ma, midőn a íőldmíve-jJés oly óriási előrehaladottság stádiumában van, midőn erdők, mocsarak, (ezelőtt értéktelenek), termő Kiddé fölszántva értékesebbekké és jövedelmezőbbekké lettek; midőn a vasutak és más közlekedési eszközök, melyek a produkált termények jobb és könnyebb értekesithetését előmozdították, miután modern építkezésű gazdasági épületek emelése által a marhatenyésztés (mely a gazdaság egyik legfontosabb tényezője) — a marha állomány kényelmes elhelyez-hetése által, oly nagy fejlettségnek örvend; mely körülmények egyenként és összesen emelték a földbirtokok értékét, ugy, hogy a mai érték az akkori értéket a legtöbb esetben 3 szorosan is felülmúlja. Helyes lehet tehát az ilyen becslés ? Erre minden földbirtokos azt fogja felelni, hogy nem!
Hogy mily káros következményű tehát a hazai pénzintézetek ezen eljárása, kik csakis saját érdekűk megóvása által a kölcsönkereső földbirtokosok érdekeit és előnyeit szem elől tévesztik, azt a felhozottakból könnyű következtetni, de még inkább fogjál! ezt hangoztatni néhány év múlva azon birtokos urak, kik hazai pénzintézetektől kölcsönöket felvettek és a felhozott hátrányokat önmagukon tapasztalták.
kölcsönöknek ily téves és a \'öldWtokosokra nézve ily alacsony-arányban történt megszavazásának következménye, hogy a kölcsőnül nyert összeg sokféle okből beállható szükségletre elegendő nem lévén, a birtokos kénytelen II. helyréi betáb-lázásra kölcsönt szerezni, ezt természetesen a helyi takarékpénztárnál, árvatárnál vagy magán hitelezőnél szerezheti csak meg drága költséggel
magas kamatláb mellett 7—8% kamatláb váltó fedezettel
A birtokos kinek ily esetekben nemcsak a magas kamatot, hanem ezenkívül még a tőkét is külön kell törlesztenie, rossz termés esetében természetesen azon kellemetlen helyzetbe jut, hogy fizetési kötelezettsé-i gének eleget tenni nem képes, s mi-I vei a pénzintézetek, takarékpénztá-i rak és magánhitelezők, oly esetekben, mikor a birtokos fizetni nem I képes, a kölcsönfelmondhatás jogát ! maguknak fentartották, a birtokos \\ tönkre van téve, mert birtoka- árve-! résre kerül. Nagy hasznára vélünk i tehát a földbirtokosoknak azzal lenni, | ha figyelműket felhívjuk azon előnyös i feltételekre, melyek mellett a kölcsö-\'< nőket eszkőzh* az Ingatlan-\' és Jel-\\ zálog Forgalmi Intézet (Budapesten.
Váczi-körnt 39. sz.) egy kizáróla-: gosan ezen téren már évek hosszú során át a legnagyobb sikerekkel működő és a maga nemében a mo-j narchiában egyedül álló intézet, mely-több elsőrangú küldföldi pénzintézettel áll közvetlen összeköttetésben és az ország legtekintélyesebb földbirtokosaitól ; valamint városoktól és községektől, melyeknek kölcsönöket kieszközölt, elismerő..\', és teljes megelégedést kifejező hiteles okiratokat vívott ki magának.
A fent emiitett Budapesten székelő .Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-Inté-zet" törlesztés és kölcsönöket eszközöl a birtok valódi, a helyszínén hites becslő áhal megállapított érték V, részéig 20,000 frt kölcsöntól fel-I jebb áOÖ.000 frtig, vagy 45 évi : törlesztésre ö\'/, vagy 50 évi tör-I lesztésre 47,7, ra 200,000 írttól | feljebb milliókig ugyancsak 50 évi | törlesztésre 4•/, -ra ; melyeket a ! pénzintézet igazgatósága soha sem | mondhat fel, a\' birtokosnak eltenben
joga van fél évi felmondás mellett a hátralékos kölcsönt bármikor kifizetni.
Néhány tekintélyes, befolyásos külföldi egyéniség a Magyarországon évek óta a legszebb eredménynynl működő I .Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-In-| tézetef, (Budapest, váczi-körut 39) ; részvénytársasággá szándékszik áta-i lakitani, a nélkül azonban, hogy az ; eddigi elismert vezetésben változás | állana be. — Eme mozgalom élén egy elsőrangú belgiai pénzintézet áll több franczia tőkepénzes kös-reműködésével. Köztudomású, hogy ícntemlitétt. intézet tetszés szerinti magas összegekben oly előnyös feltételek mellett eszközöl magyar birtokokra törlesztéses kölcsönöket, minők alatt egyetlen egy belföldi pénzintézet sem képes kölcsönöket nyújtani és számtalan magyar nagybirtokos az ország minden vidékéről és törvényhatóságok, melyeknek kölcsönöket eszközölt, köszönik gazdasági és pénzbeli viszonyaik javulását fenti intézetnek. Magától értetődik, hogy részvénytársasággá való átalakítása esetén jövőben még nagyobb mérvben lesz képes a földbirtokos osztály hiteligényeit kielégíthetni, mint a hogy ezt eddig is általános megelégedésre tette. Maga a kormány is érdeklődéssel szemléli fenti intézet virágzását és áldásos tevékenységét, mivelhogy az ország legfontosabb osztálya —: a földbirtokos osztályra nézve igazi áldásnak mondható és azon intézmények száma, melyek Magyarország földbirtokos osztályára nézve igazán hasznosak volnának, — fájdalom, igen csekély.
Iskolai Értesítők.
L
Értesítő a kegyes tanitóren-diek vezetése alatt álló nagy-
TÁRSSA.
Aratáskor.
0
Boldogság terül szét t . Az egész határon .... Áldj&s van mindenütt Ax- egész világon; Ameddig etak ellát Az ember két szeme — Arány kalászokat Lenget a nyár szele ....
Krett boza fejek Varjak az aratót: — Leányok, legények Hozzatok már sarlót! — Hadd kerüljek már be Az árnyékos csűrbe. Hogy ne kelljen égúem E tikkasztó hőbe\'!
Összekötött kévék Gazdagon duzzadnak — Örnl minden ember, A bő aratásnak; Hogy i; ne örülne, Hiis a bő aratás — Minden földi lényre A legnagyobb áldási
FARKASS KÁROLY.
A hű asszony.
" • — Beszély * — {Folytatás és vége.)
„És gondolja, hogy Mari most nem volna Lü önhöz, ha tudni, hogy mily állapotban vau
„Nem, doktor, éppen ez az. Eo ismerem Őt nagyon is jó1, ő magát értem
áldozná, és ezen áldozatot én.nem fogadhatom el.
„Nemdp, ön megírja a levelet, doktor ?¦
„Bizonyára", mondotta ő, „azonban most jut eszembe, hogy van itt" egy ápolónő, ki önt néhány napig ápolta. Egy nőnek mégis több fogalma, több gyengédsége van ily dolgokhoz".
„Egy nő. ki engemet ápolt ? Miért nem beszélt Ő velem ? Nem tudom, dokter — "
„Mégis, mégis, Ő hallgatag természetű, önt azonban ápolta^ és lágy együttértŐ szive van I"
„Legyen áldott érte ! — Hivja ide őt hozzám, kérem Önt arra*.
Női ruhák suttogása ébresztett fel fájdalmas gondolataimból.
„Itt van az^ápo!őor ki önnek a levelet megírni akarja", mondotta ez arra.
„Köszönöm önnek", mondottam én.
„Mit irjak ?\' kérdezte az ápolónő halkan, csaknem suttogva.
„írja meg ön neki, hogy én meghaltam, hogy én őt szerettem utolsó leheletemig, és, hogy utolsó kívánságom az volt, öt boldogan látni".
„És ön azt hiszi, hogy ha én azt megírom neki, ő boldog lesz ? E-i ön hisz az Ö szeretetében ?*
Uram, egy szemrehányás volt az ő halk Bzavaiban.
„Nálunk oda haza", válaszoltam én, „van egy közmondás, mely ekként hangzik : „A holt baj jobb, mintáz élő". Ha a holt Bernátra emlékezik vissza, ki öt
oly hiven szerette, nem fog oly nehezére t esni, mint az élet egy vak koldussal. ! Én most keveset tehatek, de a bajtól , megszabadiihatom. írjon ön, kérem". Hallottam a tollat a papíron sebesen tova iramodni.
r Irtára-, mondotta az ápolónő kis idő múlva „Felolvassam ?"
„Igen", mondottam éo, „kérem." És ő olvasott:
„Halj, meg. szerencsétlen ! Bernátod meghalt Minek neked élned tovább ? Szerelőd meghalt; — ha élne még, akkor remélned lehetne,öt mint vak nyomorékot még szerethetni és ápol hatni, világtalan szegény jelenlétét megvilágíthatni és átmelegíthetni, érte dolgozhatni, róla gondoskodhatni és ezen öntudatban szerencsét találni ! Oh te azt nem fogod megtalálni !Ö odajutott el, ahol őt szereteted nem értheti utol! Azért halj meg. Te szerencsétlen, halj meg 1"
„Asszonyi" kiálték én, „mit irsz te itt? És ezen szavak? Honnan vetted ezen szavakat?"
Akkor két kis kezet éreztem, melyek nyakam körül nyugodtak, és egy könytől nedves arcz erősen nyomódott az enyémhez és susogta:
„Éo vagyok — a Mari — a te Marid, ki eljött, hogy veled éljen 1 A doktor megtalálta .a te teveledet, néhány hozzám intézett sort zárt hozzá és postán nekem elküldte. Éppen akkor temettettem el anyámat, eladtam a házikót és azonnal útra keltem. Az orvos nem engedte meg nekem magamat előbb felismertetni, hi-
szen te oly gyenge voltál! ő attól tartott, hogy a szokatlan izgatottság megöl tégedet, vagy legalább is szemed világát örökre elrabolja! — Nem, Bernát, te nem vagy vak, nyomorék, habár az orvos eleinte gondolta és nekem ez értelemben írt is, te a köteléket csak még rövid ideig hordod szemeiden, és akkor — akkor látni fogsz 1 Azonban ha vak lennél is, Bernát, én nem hagynálak el soha!"
Ami velem tovább történt, azt nem tudom leírni- De valamint engemet, vén fíczkőt most maga előtt lát, én éppen ugy a mennyei boldogságot a földön élveztem. — Éjen ő!B
„Éljen Ö!" — mondottam én, és egy könycsepp hullott a boromba.
Kocziotsunk tehát, édes jó öregem, és én ürítettem a poharamat — a hü asszonyok egészségére!
Darvasi Iszjos,
Egy szalmaözvegy fölsóhajt az ebédnél: — Lelkemre, nem tudom, az ebéd
rossz-e vagy pedig a feleségem után
bánkódom 1.
Egyik vendéglőben a vendég arra gondolva, hogy a kért savanyu viz régibb töltésű, azt kérdezi a pinczértől, váljon fnss-é ez a viz? a pioczér gyorsan feleié: Kérem igen friss, most hoztam a pinczéből.
kanizsai katb. főgymnásiumról az 1892—93. tanévben. Közzéteszi Farkas László igazgató.
Ezen tanintézet 125 év óta városunk kulturális intézetei között első helyen áll. Jó- és balszerencsében ellenállt az idők viszontagságainak és viharainak és. oly instituczióvá fejlődött, mely mint a megdönthetetlen szirt emelkedik fel fői-érhetetlen magasttágig, az idők tengerének hullámaiból. Ügy N.-Kanizsa város, valamint annak közönsége részéről is a főgymnásium mindenkor különös gondozásban részesült, amit az iskola annyival is inkább megérdemelt, mert nemcsak a város ifjúsága nyert ebben az intézetben előkészületet a magasabb tudományos pályára, hanem azért is, mert a tanári kar a közönséggel való sűrű érintkezést, jó barátságot és fegyver-szövetséget mindenkor fenntartotta és remélhetőleg fenn is fogja tartani.
A csinos kiállítású Értesítő elején vau Kalcsok Leó tanárnak eleven tollal irt értekezése: Róma és Kárthágó a második pún háború idejében. — Kalcsok tanár a karthágóiaknak, mint a Bémi népfajhoz tartozó néptörzsnek faji jellegéből igyekszik bizonyítani a pún -j ép élhetetlenségét és vesztét, a sémita népfajt telhetetlenséggel, kapzsiság és hűtlenséggel vádolva. A rómaiakat ellenben különös védelmében részesiti, állítván, hogy Róma eljárása a meghódított népekkel humánusabb volt. A tudós tanárnak történeti felfogását nem osztom, mert hogy bebizonyítsam, mily humánusan bánt Róma a meghódított népekkel, elég lesz, ba éppen Karthágó és Sagunt városok sorsára, valamint Gallia meghódítására utalok, a hol éppen Róma alkalmazta a legszörnyűbb adóprését a curialisokszemélyesfelelösségemellett. Az értekezés különben rendkívül érdekesen van megírva és a tanutók elég tanulságot és ismeretet meríthetnek belőle.
Érdekes újítás a tanintézet betéteiében a nyilvános toroavizsga és torna-verseny, melyeknek megtartását az 1892. évi 1193. sz. a. kiadott miniszteri körrendelet elrendeli.
Szép alapja van a segélyező egyletnek, mely ez idő szerint 5290 forinttal . rendelkezik. Ebből az alapból 37 tanuló kapott segélyt. Az e tanévben kiosztott rendes ösztöndijak összege 607 frt
A statisztikai táblázatok kimutatása szerint az intézetbe 311 tanuló járt. A tanulásban tett előmenetel kedvezőtlen, mert minden tantárgyból elégséges eredménynyel 203 tanuló végzett, 50 pedig elbukott.
II.
A nagy-kanizsai polgári fiúéi? leányiskola Értesitöjeaz 1SS2—93. tanévről. Szerkesztette üi. Bartha Gyula igazgató.
Az évi jelentésben az igazgató keresetlen Őszinteséggel utal azon hibákra, melyben a nagyfontosságú intézet leledzik." A fiúiskola már a fejlettség bizonyos magaslatáról tekinthet le a leányiskolára, ez ellenben csak a kezdet elején áll. Frequenciára nézve a leányiskola Zalavármegye legelső leányiskolája; a lefolyt tanévben 179 növendék látogatta, de épp azért szüksége lesz a fenntartó hatóság jóakaratára és halogatást nem tűrő tevékenységére, mig eléri azt, hogy a polgári fiúiskola mellett nem kell magát szégyenkezve meghúzni. Tanhelyiség dolgában a leányiskola nem áll jól és a fenntartó hatóság egyik feladatát képe-zendi a jövőbeu, megfelelő tantermek előállításáról gondoskodni. — A leányiskolába beíratott 179 tanuló, ezek közül felsőbb osztályba léphet 148, javító vizsgálatot tehet 18, osztályismétlésre utasíttatott 10; a fiúiskolába beíratott 170, felsőbb osztályba léphet 117, javító vizsgálatot tehet 21, osztályismétlésre utasíttatott 23.
V. H. dr.
IIAP.MIXCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 15-én
\'\'csarnok
Királyi Pál emlékezete-
Az or**jf[os magyar ískolaegycsfiletnek az 1893. \\ évi áprit hó 29-én tartott közgyűlésén felolvastarGKftLÓC&Y KÁROLY kir. tanácsos, Budapest J. alpolgármestere, az országos magyar ískolacgvesíilet elnöke. 1
. (Folytatás.) m \\
Megvesztégethetetlen és önzetlen volt ¦ és azon hazafiak sorába tartozott, kik a haza szolgálatában kifejtett munkásságért csakis a1 saját öntudatukban és Jelkiismeretükben találtak jutalmat, másfélét se nem kerestek, se el nem fogadtak.
Nem vállalt el semmiféle hivatait; rossz szenvedély"; oagyravágyás nem emésztette. * .
E tulajdonok, nemkülömben a rendkívül puritán jellem, a szivnemesség. a a polgári egyszerűség, a lelki erőnek és gyengédségnek, a léleknek és szívnek egyensúlya." a társaságban szíves modor, az emberbaráti szeretet a ravaszságot, fogásokat mindenben megvető egyeneslel küség: mind azt mutatják, hogy Királyi Pál telke Deák Ferepcz jelleméről varrt magára...hímet és méltán sorolják öt Deák Ferenci tanítványai közé.
Nagyon természete?, hogy később ott találjuk Deák Ferenc\'z oldalán a politikai Wüzdtéren.
Azok között p. o. — mondja egyik jellemzője a Pesti Naplóban — a kik egy negyedszázad előtt a koronázást lehetővé tették? alig van valaki, a kinek a munka mennyiségében és folytonosságában több érdeme lenne, mint volt Királyi Pálnak.
Mínt Pozsonyban tartózkodó joggyakornok irta a Batthyányi Kázmér gr. által kihirdetett s a magyar gazdasági egyesület által 50 arany második jutalomra itélt. „Robot és Dézsma" cz. nemzetgazdasági és politikai pályamüvét
Mint a nép. gyermeke maga is mélyen legjobban érezte azon igazságtalanságot, mély a misera plébs contribuens-t kizárta az alkotmány sánczaiból és melynek jogok által nem erősített vállaira kínosan nehezült az egész ország föld -müvelését, mezőgazdaságát megbénító robot és dézsma is a többi teher kö-?ött. Az adatok lelkiismeretes gyűjtése és felhasználása, a mély tárgyilagosság és\' széles látókörű felfogás mellett a legnemesebb emberszeretet sugározza be e muokát. (Folyt, köv.)
Hirek.
— József fókerezeg Ö fenségének, mint Magyarország első tűzoltójának bronzból készült dombormű arczképét a nagy-kaoizsai önk. tűzoltó-egylet egyes iagjaicak srives adakozásából a főparancsnoksági iroda díszítésére beszerezte. A remekn.fi Tarnóczy Gusztáv tüzoltósze-\'vc\\ gyárában készült; bársony körzettel van ellátva. Ára 8 frt 50 kr. Űgy halljuk, a helyben állomásozó m. kir. honvédség tisztikara is megfogja rendelni.
— Közgyűlést tartott július 13-án Nagy-Kanizsa város képviselő testülete Báboebay György polgármester ur eluok-lete alatt, mety alkalommal a kinevezett rendőrkapitány Vécsey Zsigmond«ur tette le az esküt s utána tetszéssel fogadott beszédet tartott, kérvén a képviselő :testületet, hogy bizalmával tisztelje meg.
A bérleti szerződések bejelentése tudomásul vétetett s helyben hagyatott, nemkülömben a honvédlaktanyáknál teljesítendő pótépitkezés eszközlésével a tanács megbízatott. Jegyzőkönyv hitelesítésére Knáusz Boldizsár és Ebenspan-ger Leo bizotts. tagok hivattak fel.
— Villamos világítás. A tervezett villamos hálózat építését még július havában fogják megkezdeni. Az építkezés megkezdése előtt a vállalkozó, Franz Lajos, felhívási iveket fog a város lakosságának kézbesittetni, hogy alkalma legyen nyilatkozni, vájjon a háló végleges lerakása előtt kívánja a sodronyt lakásaikba bevezettetni. Akik a felhívási ivet már ez alkalommal, aláírják az alapdíj fizetése alól fel vannak mentve, különben izzólámpánként 1 Irt alapdíj fizetendő.
— Czukorgyár Nagy-Kanizsán. A hatvani ezukorgyár igazgatója, Kopély Géza a múlt napokban Nagy-Kanizsán járt, hogy előtanulmányokat tegyen egy városunk környékén fölépítendő ezukorgyár érdekében. E czélból hosz-szabb ideig Stolzer Gusztáv bankigazgatóval és a helybeli ezukorügynökök-kel tanácskozott, hogy a birtokviszonyokról ke!IÖ iuíormácziót kapjon. — Mura-Keresztur nyújtana technikai szempontból iegtöbb előnyt; a somogyme\'gyei nagybirtokok fekvése azonban a mellett szól, hogy a ezukorgyár a budapesti vonal mentén építtessék fel. V.
— Cseresnyés Sándor temetése. Mult pénteken tettékörök nyugalomraCserea-
nyés Sándor kir. táblai tanácselnököt Pécs város közönségének nagy részvéte mellett. Az egyházi szertartást Papp Zsigmond, református h. lelkész végezte. Szivet a lelket egyaránrineginditó halotti beszéde nagy hatást keltett. A gyászmeaetben részvettek Pécs város notabilitásai, az egyes hatóságok s az ügyvédi kar. A katonaság is képviselve volt. Ott láttuk Rózsa Bertalan táboraokot, Schlip-penbacn és Corti ezredeseket s a honvédség tisztjeit. A koszorúkat a halottas ! kocsi előtt külön kocsi vitte, ezenkívül | a koporsó is, a halottas kocsi is tele volt diszes koszorúkkal. A nagy-kanizsaiak küldöttségileg rótták le a végtisztességet, melylyel törvényszékük egykori elnöke iránt tartoztak. A küldöttségben részvett: Nábráczky Lajos, dr. Szüts Miklós trvszéki bírák, Oszterhuber László járásbíró, Bogyay Ödön kir. ügyész, dr. Bentzik Ferenci. Györffy János, dr. Rothschild Jakab, Sebestéoy ; Lajos, dr. Schwjrz Adolf, dr. Fried Ödön j ügyvédek és Seregély Dezső reform.
lelkész. — A\' sírnál Várj Gyula kit. ; ítélőtáblai bíró következő beszédet tartotta:
Eltávozál! . . .
A gyászhír hát való. Megszűnt dobogni a nemes kebel. Nem lüktet a sziv, mely forrón erezett Szemednek fénye megtört, elhomályosult. Elled napjára I örök éj borult Eltávozál... Itt hagytál bennünket bús kartársidat, kik téged oly nagyon szerettünk, kiket te is any-nyira szerettél.
Szerettél! . . . hiszen te csak szeretni tudtál, szivedben gyarló érzelmek száraára nem volt hely sehol. Szeretted Istent, buzgón, imádva, mély áhítattal, szeretted hazádat, forrón, lángolón, szeretted árván hagyott bús családodat h/ven, melegen. Önfeláldozón, szeretted tisztán nemesen — a melynek éltél — szép hivatásodat, szeretted őszintén, barátilag — akik rajongtak éried — hű pályatársaidat, szerettél mindenkit, kivel érintkeztél, kicsinyt és nagyot, szeretted összes embertársaidat önzetlenül, szegényt, mint gazdagot. .. mert szived a szeretetnek dús tárháza volt És ez a nagy szeretet volt a végzeted! A szived Öit meg ... az a nemes sziv, mely csak jósággal, szeretettel volt tele. Szived a szeretettől mindegyre tágult, és feszült s e roppant érzelemnek szük lett a burok és gyarló porhüvelye megre -pedt .. .
Oh miért is szerettél oly nagyon! Miért szerettél Jugyha itt hagyál! Most itt kesergünk néma sirodon, hü páiya-társid, vigasztalanul.
Kiket vezettél pályánk utaiiLfennköit lelkeddel fényt árasztva rá, kilret segitél bölcs tapintatoddal nagy hivatásunk kellően tölteaibe. kiket szerettél, mind sorsod részeseit, buzditva. gyámolitva küzdelme ink terén, most... mindörökie végleg elhagytál. Im. itt kesergünk fájó bánatunkban. Örökre vége .. . Kibillt kebel. És mi itt, a régi pályatársak, busán állunk, mint a síri jel.
Oh, vérez a szív, a kebel sajog, szemünkbe köi;y tolul és ajkunk remeg, midőn most tőled végbuc-ut veszünk. Hisz nemcsak vezérünk, atyáik, barátunk, mindenünk valál. Oh fájdalom, hogy már többé nem élsz. Jóságos arezod nem mosolyog felénk, lelked fölénye nem ragyog reánk, nagy szellemed többé nem tündököl. Minden, mi benned élr, ma már halott Szellemed már szárnyra kelve elszállt, nemes lelked már ép felé repül, csak porhüvelyed van itt koporsóba zárva, a melyre bánatunknak sörü könye hull. Bus fohász kél hamvad sátoránál Gyászolóid hő fohásza az. Oh, ne sirjatok rideg poránál. Létre kelti azt fel egy tavasz.
A halottnak nyilik égi pálya.
Menj hát égi pályádra szeretett halott S ha majd az ég Uránál nagy lelked megpihen, csillag honodból olykor ránk tekints alá és áldó szellemed közöttünk megjelen, buzditva jóra. szépre, biztatva serkent munkára, tettre, s erűt adand, ha majd tán csüggedünk. És szellemed közöttünk itt marad. Emléked él szi-vünkbeu és örök. Magasztos példád mindig lelkesít.
Örök bucsut hát csak testedtől veszünk, a melyet íme a sírnak könyezve átadunk.
Hová a szenvedő kínját feledni száll JIol nyugovók felett Ört a nagy Isten áll:
Oh sir, te néma bon á hamvadás ölén
Fogadd polgárodul ki most kebledbemén.
Isten veled hát nemes barátunk! szereteti elnökünk, hü pályatársunk, Isten veled !
Isten veled! Isten ^eled I Kedves halottunk e földöu már . . . örökre . . „Isten veled!"
— Kitüntetés. Tordai Sándor László m kir. cseodőrh&dnaLy ur a katonai érdemkereszttel lett kitüntetve. Gratulálunk!
— Eljegyzés. Városunk hölgykoszo-rujának egyik legékesebb virága -—
Pranger Ida kisasszony nyal Tar Lajos surdi körjegyző jegyet váltott
— Henry clrctis titkára Chon Leo ur a mai napon megérkezett és az óriási circus felállításához szükséges előmunkálatokat már meg is kezdette, mely a Zárda és Zrinyi-utczában levő városi telken, és Roseaberg féle híz kerti részén fog állani. Már fokó hó 20-án azsz Csütörtökön este Sárakor fogja első bemutató előadását tartani.
Az óriási lovarda mely 70 kiváló művészből, 5G lóból és egy idomított elefántból áll, mely Zágrábba utazás következtében, csak 8 napon át fog Nagy - Kanizsán tartózkodni, melyről bátran mondhatjuk, hogy városunkban egy ilyen cireue még nem volt. — A n. é. közönség b. figyelmét előre is felhívjuk,
— Körlevél. Következő értesítés küldetett hozzánk: Van szerencsénk ezennel értesíteni, hogy Engländer Lajos és Engländer Ottó urak barátságos megegyezés folytán czégünkböl kiléptek, miáltal ctégjegyzési és képviseleti jogosultságuk megszűnt. Egyúttal kérjük tudomásul venni, hogy a megmaradt czég-alatt eddigi terjedelmében változatlanul folytatják. Kérjük, miszerint bennünket becses bizalmával ezentúl !3 megajándékozni szíveskedjék. Tisztelettel Schertz Alb. és Engländer.
— Nyilvános jelentés. F. hó 11-én elhunyt Fiscbel Fülöp ur iránti kegyelet jeléül koszorút pótló következő adományok folytak be a Chewrakadisa pénztárába: Fische! Fülöp család 30 forint, Rapoch Gyula ügyvéd és neje 5 frt, Grünhut család lő frt, özv. Démánt Simonná 3 frt, Hoffmann Gyula és neje 10 frt, Strausz Sándor és neje 10 frt, Markbreiter Lipót é3 neje 5 Irt, Bonyhádi család 3 frt, összesen 81 frt N.-kantzsai Chewrakadisa.
— A kereskedő Ifjak önképző egylete július 1 ére tervezett, de az akkor bekövetkezett záporeső miatt elhalasztott tánczvigalmát e hó 8-án tartotta meg a Polgári Egylet kerti helyiségében. Az egész kert, főkép annak táocz-helyisége és bejárata ezernyi- apró lampióaokkal és lámpákkal Ízléssel és fényesen volt kivilágítva. S a mulatság igen szépen sikerült hisz a tavasz hirnÖ kének megérkeztét, óhajtjuk oly mohó yágygyal. mint minő türelmetlenül várja e vigalom évre való visszatértét a bájos tánezosnők és tánezosok egész légiója. S a bnzgó rendezőség mint mindig, ugy ezúttal is mindenekben ugy felelt a várakozásnak: fáradhatlan volt a tánezban, fáradhatlan volt az udvariasságban. Az első franczia négyest 32 pár tánczolta. A vigaimat, mely a reggeli órákig eltartott fesztelen jó kedv és kedélyesség hatotta át és tette soká, soká feledhet-tenné.
— Vihar vonult keresztül erős záporesővel július 13-án délben Nagy-Kanizsa városa fölöt-l. Ez alkalommal a villám Hild Ferencz kőfaragó mester műhelyébe csapott le, szerencsére nem volt tüzes, nem égetett; csak rombolt és mintegy 25 frtnyi kárt okozott — Ugyanekkor a Szeidemann féle házba is beütött s a telephon-sodronyokat szétvagdalta. Gyujtóereje ennek sem volt
— A nagy-kanizsai sodrony fonógyár és gépjavitó-műhely keres 2 JÓ nevelésű és tisztességes családból való fiút ttnoncz-iak. — Értekezni lehet Lud-vig István urnái N.-Kanizsáo, király-ut-cza, Babochay házban.
— Kérelem foglaltatott becses lapja 27-ik számában a délívasuttársulat tek. Igazgató iágához Potyondi N. pávái miatt Kérelmezők roiz helyen kopogtattak, — minthogy Potyondi uram nem vasúti, hanem m. kir. állami posta- és távirda-szolga; e szerint fentebbi kérelmüket nem is teljesítheti! Forduljanak az érdekeltek Potyondi bácsihoz magához, ki hallomás szerint egy egészen kedélyes öreg ur, s hisszük, hogy ezúton a kanapé pör befejezést nyerne, melynek örömére grand áldomás sem maradhatna el. Egy nem érdekelt.
— Az Iparos ifjúság mulatsága a .Polgári Egylet" kertjében igen szépen sikerűit, jelen voltak: Schável nővérek, .Takáts nővérek, Lirheim nővérek, Szélig nővérek, Kohn nővérek. Ungar nővérek, Dittrich nővérek, Blau nővérek, R<ithman Teréz, Himer Teréz, Hirschl Teréz, Kolarits Teréz, Baranyai Teréz, Hódíts Teréz, Ridosits Julia, Kováts Mariska, Nagy Mariska, Andri Mariska, Heffer Mariska, Horváth Mariska, Ratonits Mariska, Stoker/Mariska, Rtdasits Karolin, Gubátt Karolin, Eyvirt Karolin, Roth Gizella, Steinberg Gizella, Puhler Szidónia, Deutsch Szeléna, Németh Inna, Kováts Etel, Szauberer Emma, Sobár Nalika, Halasi Örasike, Briller Frida, Keberling Matild, Klein Hermina, Danis Margit, Vegeié Lujza, Danis\' Amália, Stein Ágnes, Schável Jánosáé, Búzás Lájosné, Lirheim Lajosné, Mersits Edéné. Táncsics Józsefné, Szélig Antalné, Roth-
man Menyhértné, Takács Józsefné, Dit-richJórsefrfé, Nagy Lajoané.öz.Rothmanoé, Kaán N.-né, Golenszky Fereoczné, Seley Zsigmondné, Hirschl Miksáné sat
— A bírósági végrehajtók kérvénye. E napokban nyújtotta át az érdekettek küldöttsége Szilágyi Dezső igazságügyminiszternek a bír. végrehajtók folyamodását, melyben azon tervök kivételéhez kérik a miniszter hozzájárulását, liogy hivassék össze a fővárosban a bírói és ügyvédi kar tagjaiból álló szakértekezlet, mely a végrehajtók panaszait, kívánalmait küldöttségüktől szóbeli informáczió utján átvévén, a bírósági végrehajtók helyzetének javítását czélzó tanácskozás eredményéről a miniszternek jelentsen és illetőleg javaslatot terjesszen elő. A tárgyalások a bíróságoknak a végrehajtók irányában tanúsított maguktartására, a díjszabályzat módosítására, az ügykör kibővítésére irányulnának. Óhajtandó volna, ha az igazságügyi kormányunk végre alapos vizsgálat tárgyává tenné a bírósági végrehajtók helyzetét, melyen — ugy látszik — sok javítani való volna.
— Paprika Marekorlts Szeged.
— Gyászhír. Fischel Fülöp könyv-keresdő és kőnyvnyomdatulajdooos, a „Zala" alapitő kiadója Jolim ll-én hajnalban elhunyt. A boldogult tevékeny kereskedő volt, számos könyvet adott ki s az irodalom terjesztésében érdemei vannak. Nyomdájának személyzete szeretett főnökük elhunytáról külön gyászjelentést adott ki. A mély bánatba borult család értesítőjét részvéttel közöljük: Fischei Fülöpoé szül. Kohn Róza saját, mint Emma férj. Strausz Sándorné, Jozefin férj. Hoffmann Gyuláné, Lajo?, Irén, Arthur, Ernő és Viktor gyermekei, Talamint Strausz Fridas Lilla unokái, ugy az egész rokonság nevébe i fájdalomtól megtört szívvel jelenti hőn szeretett férje, illetve apa, após és nagyatyának Fischel Fülöp könyvkereskedő és könyvnyomdatulajdonos urnák f. hó 11 -én reggel l/j3 órakor életének G2-ík ejtésen, rövid Bzen-vedés után történt elhunytát A boldo-gultnak hűlt tetemei f. hó 12-én délután G órakor fognak a helybeli izr. temetőben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsán, 1893. évi július hő ll-én. Béke hamvaira! — A „Zala" szerkesztősége is bocsátott ki gyászjelentést, mint a lap megalapítója, tulajdonosa- és kiadójáról.
— A „Zöldfa kertiben volt Üvegezett nyaralót Merkly János jóhirü vendéglős közkívánatom szerint oly formán alakította át, hogy léghuzat ellen most már nem panaszolkodhatnak. Akik az árnyas fák alatt a szabadban nem akarnak üdülést nyerni e zárt helyiségbe vonulhatnak, és a kitűnő konyha, jó sör és hatalmas tiszta borok élvezését igénybe vehetik. Mit is őszintén ajánlunk a fürdőkbe nem távozók méltó figyelme- és pártfogásába.
— Nyilvános köszönet. A kereskedő ifjak öoképző egyletének f. hő 8-án tartott tánczvigalma alkalmával saját segély alapja javára a következő felülfizetések folytak be: Unger Ullmaan E!ek, 5 frt, Dobrin Rezsó. 3 frt, Fischl Fülöp. I frt, Rosenfeld Lajos, I frt, Goldarbeiter Emil, Breuer Míksa 80—80 kr. Brandl Sándor. Nyitrai N. 50—50 kr. Klein József, Deutsch Hermann, Deutsch Arthur, Lang Bertalan, dr. Szűcs Mikló*. Frísch Henriit, Scherz Richárd, Ehrenfeld Antal, Lichtschein Pál, Thurn Lipót, Deutsch Lsjos, Krausz Jakab, Blau Béla, Ifi. Fischer Ferencz, Zerkovicz Lajo3, Hojfawno Beroá*, Schwirz Dávid, Rosenfeld. József, N. N. N. N. N.. 4^—40 kr\' Kellerraauu Lipót Bódis János 30—30 kr. Lusztig, József, N. N. 20—20 kr. összesen 22 frt, — mely szíves adakozásokért ezúttal mond köszönetet a rendezd bizottság.
— Hirtelen halál. Horváth Ferencz csizmadia mester városunk jómódú és tevékeny polgára hétfőn reggel 4 órakor teljes egészséges állapotban háza köze-lébe levő tengeri földjére ment, hogy ott az elmaradt töltési munkát befejezze; kis idő múlva leánya, kí a munkánál segédkezni óhajtott neki, a földön elterülve eszméletlen állapotban találta, lakásába szállítása után 1 óra múlva minden mentési kísérlet ellenére meghalt. Halálát agyszélhüdéá okozta. Elhunytát egy fia, ki hivatalnok a minisztériumban, s egy hajadon leánya gyászolj*.
— SvastlU BenÖ megyénk főispánja, mint a vármegye lótenyésztési bizottságának elnöke e hó 8-án Palinban időzött A hivatalos teendők befejezése után, melyben még K&rczag Béla és Farkas József bagodi földbirtokos vettek részt, — a méntelep osztály gyönyört1 parkját tekintette meg a társaság — melynek napról-napra emelkedő szépsége — főkép jelenlegi nyári dísz pompájában, az egész méntelepen uralkodó példás rend és ragyogó tisztaság mindenkire fölemelő benyomást gyakorolt. Végül Parcsetics parancsnok ismeretes
szeretetreméltó szivélyességével a mesz-Bze földön híres gesztenyés hüs árnyat nyújtó lombjai alá hívta meg illastris vendégeit s disztekézést rendezett tiszteletükre. Főispánunk másnap viasza utazott székhelyére.
— Nőemancipatlo a mult században. 101 éve annak, hogy Vörös Anna „hajdani be vett szokás" szerint eljegyezte Horváth Józsefet s a következő mórir. golást tette: „Aláb irtt adom tutiokra Mindeneknek az kiknek illik Hogy éo magamnak Handani bé vét szokása szerént a Keresztény Anya Szent Egy Háznak törvénye és módja szerént el Jegyeztem Horváth Józsefet Hitves Társul, kinek is ugy mind Mátkámnak magam Jó Szántómba) és akaratombul ugy Atyai Mind Anyai reám esendő Jussomat néki Móringoloin ugy hogy ha tsak egy Esztendeig éllendene -js vélem még is meg nyerhese minden törvényeken, minden ellen állás nélkül, és ha Máktalan Maradnánk is kitül -.z Isten mentsem meg még Js meg nyerhesse sőtt az utóbbi szerezméoy is reá szálíon; Melynek Nagyobb el hiteiére nézve magam saját kezem xt vonyásom-mal erőssétett Moring Levelemet adom. Sign. Canisae 18-a xber 1792: Menyasszony Vörös Anna. Bizonyságok Kérők Sárecz György. Hiti Mátyás."
— Heti felügyelő e héten (július 16—22) a nagy-kanizsai Önk. tüzoltó-egylet Örtanyáján Schável János szer-tárnok ur; a VI. és Vilik kerületben Fleischhacker Ignácz h. szakaszparancsnok ur.
— Tüz. Szepetnek községben folyó hó 12-én délutáni órákban tüz ütött ki, — egy lakház s több gazdasági épület égett el, biztosítva semmi sem volt, a tüz keletkezésének oka eddigelé teljesen ismeretlen.
— A cseresnye lopás áldozata Bíllege Péter rigyáczi lakos föld míves fiu folyó hó 2 án az erdőből jövet betért a hegybe cseresnyézni, egyszerre észre vette, hogy Takács György pásztor feléje közeledik, leugrott a fáról és futni kezdett; az alig 15—20 lépéspyi távolságban levő szóllöpásztor rá kiáll-tott a fiúra „megállj, mer meglőlek? a fiu csak tovább futott; erre nevezett pásztor a fiúra lőtt s 7 szem srét hatolt a lábszárába; a fiu Összeesett, s jelenleg a nagy-kanizsai közkórházbtiu gyógy kezeltetik. — A hivatásához oly hu hegypásztor ellen a b un feljelentés az illetékes hatóságnál megtétetett
— Túz az ország-uton Fischer Miksa pacsai lakos, kereskedő folyó hó 7-én üzletéhez szükséges árúczikkek bevásárlása után Nagy-Kanizsáról hazamenet a gelsei falu végén kocsija egyszerre meggy uladr, és a szekéren volt átűk csekély kivéteHel a tü; martalékává lettek; minthogy a szél ellenkező irányban fujt a lovaktól, ezeknek semmi baja
I sem lett. A tűz a szekéren volt nagyobb mennyiségű gyufa súrlódása következtében keletkezett; a kár 250 frt.
— Puszta Ederlcs község a novai járásból a z.-egerszegt járáshoz csatoltatott
— Villámcsapás. A keszthely-aLó-páhoki uton július hó 11 én a villám egy Kubacsek Rezső oevü, Keszhelyröl Nagy-Kanizsára igyekvő szabósegédet ütött meg. A szerencsétlen vándor jobb karjáról és jobb lábáról a villám a ruháit leperzselvén, karját és lábszárát összeégette. Sérültet a keszthelyi városi kórházba szállították, hol már jobban érzi magát
— Lopások. Kiss György kís-kanizsai lakos homokkomáromi hegyen levő piu-czéjéből — az oldsl- fel s kibontása után f. hó 5—6 közti éjjel ismeretlen tettesek hordót és bort loptak; összes kár 10 frtra tehető. — Poszavecz Ferencz kis-kanizsaí lakos Bagó-hegyen levő pinczéjét f. hó 8 — 9 közti éjjel eddig ismeretlen tettesek feltörték s onnét csekély mennyiségű bort vittek el.
— Mnnkakiállitásról. A keszthelyi ipartestület az iparos tanonezok álul ipartermékekből fényesen sikerült kiállítást rendezett. A kiállításban 64 ts-noncz 104 tárgygyal vett részt. Képviselve volt 23 iparág. A kiállítást június hó 9-én Caathó Alajos ipariskolai igazgató, mint a kiállítás elnöke által .szép beszéddel nyittatott meg. Megtekintette a kiállítást Svastits Benő Zalavármegye főispánja és Csertáo Károly alispin i». Július hó 10 én pedig Gróf Festetics Tassiló és fenséges neje tisztelték meg a kiállítást, kik egyidejűleg egy kocsit, egy íróasztalt és egy asztalteritőt C drb. asztalkendővel is megvásároltak, t gróf ur ö Nagyméltósága nemeslelkü-ségííH sugallva 50 frtot adott át a kiálUó iparos tanonctok jutalmazására. E\'.en ritka kitüntetés szerintünk c-tak ösztönül fog szolgálni Tálamat iparosainknak, ugy a kiállított tárg^okat kr-szitŐ iparosta.nonczokn&S is. A kiállítás ünnepélyes bezárása július 13 úi törté-nend.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
Z A L A1 I KÖZLŐN I.
JÚLIUS 15 én.
Y egyes.
— Biztos gyógj hatás. Mindazok,
kik roszemésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, íő fájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenved ne k> a valódi „Moll féle seidlilz porok" használata által biztos gjózyulási érnek e!. Egy doboz ára.l frt Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs. é3 k. udv szállítótól Bécs, L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A-készit-niény kérendő az ő gyári jelvényével és aláiráVával
— Szállítás a hadsereg részére. A katonai élelmezési raktárnál Sopronban folyó évi július 21-én délelőtt 10 órakor a soproni, szombathelyi, n-kanizsai és kőszegi 1893—4. évi helyőrség széna, szalma, fa és kőszén szükségletének biztosítása tekintetéből nyilvános tárgyalás fog tartatni. Felhívjak az érdekeltek figyelmét
Ki nyert?
Húzás július 8-án. Bpest: 19 83 8 10
Szerk. üzenet.
— F. K. Zala-Teskáod. Szívesen íidvözöljíik munkatársaink között.
— II—l.Biiest. Megkésettneornlog. Különben sem közölhető. Annak idejében mindez jelenre volt, ismétlésekbe pedig nem bocsátkozhatunk.
— G. K. A BNyirvidéku-kel nem állunk csere viszonyban s igy a kérdéses közleményt nem olvashattuk.
JVyirttör.*)
Kgész selyem, mintázott fonlardokat
(mintegy 450 különböző fajban], tnéter^nkint 85 kriel 3 frt 65 kríq — valamint fekete, fehér és szenes selyemszöveteket 45 krtól II frt 65 kríg szá lit — sima, koczkis. csíkos, virágos, damaszolt mirtőségben mintegy 24ít féle dispositió és ÍOOO különböző szin és Árnyalatban) szállít postakér és vámmentesen Henneuerg- <». (cs. kir. ndv. szállító) selyemgyá*a Zürichben. Minták póstafor-dnlóval küldetnek. Svájczba czimzeU levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
Vese, húgyhólyag:, h úgy dara és kösz vénybán tal mak ellen, továbbá a léirzö és eméttztexi szervek hurntos bán-talmainá1, orvÓBi tekintélyek által a Tjithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve less.
Iliig} liwjtó hatású!
Kellemes !!I! KOssven emésztbető!
Kapható ásványvlzkereskedésekben é* gyógyszertárakban. A Salvalor-forrás igazg Eper/eseti.
„studenten Pensiona!"
f prospecte gratis
J. Weingerl, Lehrer, Marburg.
Nyilatkozat
Már huzamosabb idő óta terjeszti valaki a városban ama hírt hogy a kávé nálam élvezhetetlen; gyanítom ugyan, hogy ki ez a pótkávéhoz szokott jóakaróm, de nem tudom, hogy egyszerű bosszú, avagy kenyériilgyaégböl teszi ezt, de annyit tudomására adok, hogyha nekem, — általa megnevezett szakértőkkel, avagy vegyelemzés által bebizonyítja, hogy a helybeli kávéházak bármelyikében jobb és tisztábban kezelt kávét kap, ugy én neki egyezer koronát kötelezek fizetni, és egyúttal esedezve kérem nagyrabecsült vendégeimet, hogy az ilyen rágalomnak, — meggyőződésűk nélkül — ne adjanak hitelt T1V0LT JÁNOS kávés.
Hála nyilvánítás.
Felejthetetlen emlékű családfőnk Fischel Fülöp ur ellfunyta alkalmából az igaz részvétnek Oly sok megtisztelő jelét vettük, hogy mély bánatunk mellett a bála érzete az, mely lelkűnket eltölti.— Ennek kifejezést aürs, fogadják mindazok, kik a drága elhunyt iránti tiszteletüknek, vagy a hátra maradottak iránti részvétüknek — bármi módon is kifejezést adtak, mélyen érzett hálánkat
A gyászoló család.
*) E rovat alatt közlőitekért nwn fái:*1 felelősséget a axerk.
Felelős szerkesztő és kiadé : BATOBFI LAJOS.
Hirdetések.
IKSZAD
gyógyfürdő Szatmármegyében.
Megnyitás:májns lő én
Ezen égvéoyes, konyhasós savanyvjviz | kitűnő hatásii heveny és idült gyomor- és bélbarutban a légzó-|szervek hnrntos bántalmai-lan, máj -és ep e-b aj ok h a n, v ese-¦s a biigyhólyag lietegvéEeiiien. Ezen évben nagy átalakulások történ-! tek. ugy a fürdő szépészeti, mint gyógy-bere.udeze»ei iliftóleg.
fürdőben ivó, fürdő- és bc-j légző gyógymód alkalmaztatik. Savó knra. Hidegvíz gyógyintézet. Zuhanyok. A betegek szórakoztatásáról kellőleg van gondoskodva -- x
Kitűnő élelmezésről é.., évadban, valamint a jQvűbefl is az által\' lett goidos-kodva, hogy szerződtette a budapesti Pannonit szálloda fi lukácsát LskttS Feresez arat, kinek országos jó hírneve j mindtii tekintetben nemcsak biztosítékot nyújt, hanem a legmagasabb igényeknek is képes lesz megfelelni.
Vasutí állomás Sziny ér-Váralja és TécsŐ, hol alkalmas kocsik kaphatók, bármely állomástól 2", ön alatt «1 lehet érni a fürdőt. Helyben furdöorvos és posta.
A bíkszádi gyógyvíz országos főraktára Edesknty L cs- és kir. es szerb királyi udvari szállítónál V ke- Erzsébettér 8 s:am alatt vac abol az mindig egészen friss töltésben beszerezhető.
Gyógy fürdő-Igazgatóság.
Hirdetmény.
A Sopronban, Szombathelyen, N.-Kauizsáit és Kőszegen folyó 1893. évi szeptember I-töl IS94. evi anguszlus hó véfféig a hadsereg részére szükségeltelő széua, sialma. fa <\'¦? kőszén előállítása tekintetéből f. évi július 21-én délelőtt 10 óidkor Sopronban a cs. is kir. katonai élelmezési raktárban Írásbeli ajánlati tárgyalás fog tartatni. Vállalkozni óhajtók az Egyetértés, Budapjsti Közlöny, Pesti Napló, Pester Lloyd, Nemzet, Magyar Géniusz, Képes Néplap és Magyar Újság czimü lapokban, nemkülönben az erdötermények lapja, az osztrák CentralblaUbán Bécsben 1893. évi 15G7/a "és 15C7/h számok alatt közzétett hirdetésből szerezhetnek fölvilágosítást A közelebbi feltételek Sopronban az élelmezési raktárnál, nemkülönben a soproni, szombathelyi és nagykanizsai közigazgatási hatóságoknál ¦levő bérleti feltételek jegyzékéből be-tekinthetők.
Az ily bérlet fel tételek füzete az élelmezési raktárnál í>0 krért megszerezhető.
Sopronban, 1893. évi július 1-én.
A cs. és. kir. katonai élelmezési raktár.
Oroszlán-
CZÉRNA.
Aki-kiiünő orsó-czérD»t akar, az kdrjen honi gyártmányn
QroszláBCzérnát,
mely akkor valódi, ha a fenti védjegygyei van ellátva. ¦V Egyedüli főraktár: tagi
Kreiner Gyula
rövidáru- és .norinbergi üzlete Nafry-KanizSás, Főtér, Babochay-féle ház.
Valódi
ih»tiMal van. \'I, é, \', eredpti úvegí>ki<fa u.ra Ivéoypwn hiztASitntt Tpdjegvfricl
-"NÁDOR -jKiun.! Miriiit-.-vkc:i..L.,: .....!
BÉCS IIUIII i;„ ToTábhi ezen ijfea finom külföldi Iwrok erc-_;d*ti pa!arzkl>&D és ereó>ti áron kaphatók
klosu-rneiiburgi bodmérleti illomásTegybon réaxnél, Scbvin ií Tanber slrím í taai imiDi IK 1 e i n kcresk«dólc»íl. Bogenrieder J
ieeil i\'6. valóit! Mahi"a i-AT Korona- r™díeU"i-nél is III a 1 ltí,..l i
s Jiai-i,* Ino! .Arany Szarva.-j ndrS15,0í.l.
lOrTflirMilioaniuorf"
mint kitÜDŐ erősitöszer gyonges*»bei:"xzenvédők betegek, üdülök és gyermekelrííeJí. Vérszeg
„ . VFNADOR jegyre és a törvér.,,,. .üegjre szigonian ügyelni kén-tnek, mért csak jezekkel lehet a valódiság- és jóságért teljes Igsrantíát biztosítani —
ség és gyomorgyengesegben levőknek
Csak 8 napig CIRKIJS HENRY
_N.-Kanizsán.
Elö leges Jelentés!
Van szerencsém N -Kanizsa város és környéke n teni, hogy a jövő hét folyamin jó birnevu
. közönségét értesi
mely 70 személyből. fiO lóbó.l és az eddig még páratlan feltűnést keltett „BLONDIN" nevű csoda elefántból áll. mely a béc<i napilapok szerint a világ legjobban idomított állata, — külön vonattal megérkezem ós a
Zárda utczaban levő városi telep és Rosenberg féle ház kert részen
felállítom mely óriás circusban a magasabb míilovaglás, lóidomitás, ballett, pvm-nastika és mg\\ látványos némsjátékokból előadásokat tartok. A társulat első rangú miivészek és művésznőkből ál, akik közöl bátorkodom néhányat ide iktatni: Henry igazgatónő első és egyetlen magvar iskolalovaruő. Mis Klisé angol lovarnő. Sign. Ulotllde olasz miilovarnő. Bonét és Desponi kisasszonyok lovaglőuők, Uappa Ida ktsaaszoDy, a cs. kir. udvari operaház msKÚntáa-ctosnÖje — Hallettánrzosnök: Zigler, Klíeber, Ludmilla. Vilma, Itosa, Marietta, Mantovani, Deseru, Johanna, Bradbary, Lidi k. a. — Henry igazgat^, hírneves angol jockey, kitfinő idomító, ftellini M., a jelenkor legjobb salto-tnoriab- hivassa. A bel- és kii föld minden nagyobb cirkuszának művésze. Jnaefi iirjoekey. Charles M, rolligenr (iusztáv ur jelenet lovar. A 4 Máatovaii fivér, nagyszeiii olasz gymnastikusok és magas ugrók. Mr. Harker. nyujtótornás\' ScbaÜnann Gusztáv és\'Antnui urak híres iskolalovasok. Loi.g és l.iltle zeuepbantasístak Klíeber Gusztáv, Hradbury lovaglók. Rösncr és fia gymoasttkus potpoury.
!5^8 bohócz és Bohó Guszti. 1^5
Saját zenekara Eri karmester vezetése alatt A cirkus a legkényelmesebben van berendezve az előadáson mindennap bármily időjárás mellett is megtartatnak. A tartózkodás Zágrábbal kötött szerződés folytán csakis 8 napig fog tartani.
Csütörtökön f. hó 20 áu első nagy T3ct egnyitó előadás
Arra fogok törekedni, hogy nagyszerű mutatványaimmal itt is kínj.\'rjema n é. közönség tetszését. A társulat ugyanaz, a mety!yel már két éve Bécsben játszom, és Bécsben csak az oltani circus renoválása miatt szakítottam meg előállásaimat. Mivel itteni tartózkodásom csak 8 napig lesz, kérvm a n. é. kó> zöns^get, engem b. megjelenésükkel pártolni.
Kiváló tisztelettel
Cohn Leo Koschke Henrik
üzletvezető. igazgató és tulaj tionos.
A t cz. gazda-közönség
figyelmébe ajánljuk a
szeszgyári- hizlaló- istállóinkban termett
légen szárított
természetes istállótrágyát,
mint a legolcsóbb, legblzfosabb éa a legrégibb trágya-anyagot.
mely aalonk akar 1cizrtrekb.it (It-u-ln na^y^á^n darabokban), akár zazoll állapotban, üirii\'ilr mennyiségben kapható.
ÁrjeniAlel es lijilfnifnii íeltüajosilissa! tt\'sívgfSfn szolgaiunk. "•¦ Megrendeléseket haladék nélkül, pontosan teljesítünk.
Xeiiman Testvérek Aradon,
szesz- és sajtolt éleszt5-gyár és szeszfinomlió gőzmalom.
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremnél ki tűnte .ve.
%0F~ Fiirdi évad május—október
DARUVÁR ÁSVÁNYFÜRDŐ
cs. kir. déli vasúti állomás Slavőniában. Vezető Jiiráő orvot Dr. DEGRÉ VjLMOS Bécsből
A Daruvári ásványíördő kitűnő gyógyhatással bír a különféle női bajokban u. ro. magtalansag sápkór, fehérfoiyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkördli károi izzadinányok felszívódására, hólyagbetegségek, rheumatismus. köszvény és idegbántaimáknál.
Újonnan berendezett vízgyógyraódintézet. Izzasztó fülkékkel, be gyÖngyölgetési gj-ógymód á la Gráfeobere, villamos fürííők, hideg, meleg ?ubanyok, massage, Sch véd-gyógy test gyakorlatok, belégzési (mhulatíon) kamrák aib.
Daru vári fütdő a 830 m. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes labirintikus és fedett sétányokkal, gyógyterem. kitünö zenekar, olvasó terem, minden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és \'fürdők a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a fürdöigazgalósájc Daru váró tt.
— Üyáuhir. Kisfaludy Mór 1Q48—9-ki honvéd-huszár alezredes Sümegen július 10-én végelgyengülésben meghalt. 6 tag-
, ból álló családját uagy v*ry6morban hagyta.
— A m. kir. technológiai iparmúzeum közleményeinek első száma megjelent, ü\'artalma előszó, szakvélemények, azaktanác-ok és műszaki vizsgálatok. Az ideiglenesen kiállított gépek és egyéb tárgyak ismertetése számos rajzzal. Mu zeumí.hírek. K közhasznú vállalatot a magas minisztérium újból meginditotta, ¦.mindazoknak megküldi, kik az iparral az\'akszerüleg foglalkoznak.
. — A za la-ege rezegi ügyvédi kamara jun. 28-án tartott tisztujito közgyűlésén megválasztattak: elnöknek Szigethy Antal, elnökhelyettes lett Hertelendy Béla; titkár; íiajik István ügyész Horváth Jó z\'seí, pénztárnok dr. Szigethy Elemér,
- választmányi tagok dr. Czinder István, Bost-hán Gyula, Krosetz János, dr. Ober--hou Mór, dr. Hajós Ignácz, Varga Lajos, orojswáry Gyula, dr. Vaszary János; púttagak: Hajós Mihály, dr. Haidekker Károly, Csendes József és dr. Árvay
. László.
— Fürdőkből, A varasd-topliczai hírneves gyógyfürdőbe jul. 4-ig a 8-ik sz. kimutatás szerint 913 - fürdővendég jeleutkezett,— Uj-Tátra-füreden jul. G-ig 438 — A szép daruvári fürdőbe jul. I-ig 117, — A lipiki jódfürdöbe jul. 4-ig 1205 fürdővendég jelentkezett.
— A „kereskedő ifjak önképző és betegsegélyező egylete" Keszthelyéé, 1893. július hó IC-án vasárnap saját könyvtára javára, a „Nemzeti Szálloda" .kertjében tombolával egybekapcsolt táncz-Mrigalmat rendez..Kezdete esti 8 órakor. Belépti dij: Személyjegy 80 kr. Tombolajegy darabja 20 kr. A jótékony czélra való szíves felülfizetések köszönettel fogadtatnak és birlapibg nyugtáztatnak. Belépti- és tombola jegyek előre is kaphatók, Mérei Ignácz, Kovács Mór és Wüiiseh Ferencz urak kereskedésében. Kedvezőtlen idö esetén a tánczvigalom vegy héttel utóhb, vagyis július hó 23-án tai tátik meg.
— A somogyi ügyvédek küldöttsége. Somogy megy ének hetvenkét tagból alló ügyvédi kara a uapokban küldöttségileg tisztelgett Szilágyi Dezső igaz ságügy-miDísztérnél, hogy ügyvédi kamarájukat Zala-Egerszegröl Pécsre helyeztessék át. A küldöttséget, mely ifj. Csorba Kde vezetése alatt Bakonyi Ferencz, dr. Riizinger János, dr. Berzsenyi Gerö, dr. Itímanótzy Ferencz és dr. Löwentritt Ödön ügyvédekből állott, a miniszter kihallgatáson fogadta s kérelmük teljesítését kilátásba is helyezte.
— Iskolai ünnepség Muraközben. Strídón a muraközi hegyvidéki iskolázás eme gócpontján nagy ünnepségek között tartották meg a minap az iskolai záróvizsgálatokat Megjelent a vizsgálatokon Syastits Benő főispán. Ituzsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő, Vrancsics Károly főszolgabíró s mások. Az egyházi hatóságot Tislér József esperes képviselte. A vendégeket uonepiessen fogadták a strklóiak. Diadalkaput állítottak a tiszteletökre s díszesen fölékesítették a
. város középületeit, különösen az iskolát s a- város apraja nagyja kiment eléjük a város határára, hol Horváth Gyula igaz-—~gaJó-tanitó üdvözölte őket. A vizsgálatok meglepő eredménynyel végződtek. A hor-vátajku gyermekek, kik egy-két évvel ezelőtt egy szót sem tudtak magyarul, most oly szép magyarsággal feleltek, hogy bámulatba ejtették a vendégeket és Svas-títs főispán ott nyomban ki is fejezte az örömét s az elismerését a fényes eredmény fölött Nagy hatással voltak -a főispán szavai a stridói népre, mely a vármegye lejének az elismerésében erkölcsi jutalmát látta fáradságos munkálkodónak. Később- lakoma volt a vendégek tiszteletére, mikor a főispán \'kijelentette, hogy minden esztendőben fölkeresi a stridói iskola vizsgálatait
— Benlczkj ué válogatott regényeinek 18-ik füzete jelent meg Singer ésWolf-ner kiadásában Budapest, Andrássy-ut JO az. mely „Egy szegény leány törté-
. nete" czimü regénynek végét és a „Merész szavak" első három ivét tartalmazza. Ara 25 kr.
— Rövid hírek. Az orsz. tűzoltó egylet tanfolyama jul. 19-tőíaug. 12-ig tart.
— Parisban a koldusok napilapot alapították. — Erdélyi Náczi szeged: hires czigányprimás meghalt — Nagy Sándor és Cleopatra sirját Alexandriában megtalálták. — A nemzetközi orvosi con-gressus szept." 24-én nyittatik meg Rómában s tart. okt. l-ig — Festy Árpád a „Honfoglalás képével" az őszre már elkészül, 120 m. hosszú s 15 m. magas lesz. — vA király a fejedelmi vendégei szeptember IC—22-én lesznek Kőszegen.
— A csorbái tóhoz számos porosz utazgat. — A belügyminiszter tözfelügyelői állásokat szervez. — József íbg Fiume melletti ős Frangepan várat megvette, építtet s e közben ezüstpénz leletre bukkantak. —
harminczkette[)ik évfolyam.
7. A 1. A I KÖZLÖNY-
JULIUS 15-én.
Nélkülözhetetlen n....u«=..-------- - .
KATHREINER-féle RNEIPP-MfllflTA-kRVE,
szemes kvízzel felfllm.lhu.tbn dk* ért e., .hogy « ártalmas élvezetétől a kcveretlen vagy * rossz ,f^J1^^^1 "^^TJ^i, ártalmas hatásától megóv és a legnemesebb izü egészséges tápanyagot nynjtja. - Felulmu.hatatlan ^^i^affi gyermekeknek és betegeknek. - U t i n z o 11 a k a t különf.s figyelemmel kerülni.- »/, suló a 25 kr. Mindenütt Upüato. V Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ar arczképével ellátva, mint védjegy.
minden háztartásban a
kitüí
1868-lli.ey óta Ismert berger-féle orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Auszt ia-Magyarországban. Franczia-oíszág, Németoraz \'•{,, Hollandban, Schweicsban. Rominban stb. már tiz év óla fényes sikerrel használtatik,, . 0
isiandennemu börküteget,
mint szinte az avezbőr mindenféle tisetátlansagai ellen
küiönüíeü a rfih. az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör, repedvény. a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydaç. a lábizzadás, a \'gyermekek CaJárheanyi külső fejbetegségei " ellen. Ezen mint a bórt tisxtiíó mosdószer ajánltatik.
ara darabüítkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány-szappan 40°,0-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegeden különböző a minder: egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35°/0 gliczerto anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
f csalások kikerülése végett .
a gyógyszertárakban világosan BERGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyeim" a zöld csomagolásra.
Szamos ofcuMfayal btüstetteteit a fei miîliM kiállításon 1883-Ö an-
Egyedüli helyettes a bel- és külföld részére :
a. hell gyógy. troppau
Ragy-Kanixüán. Práger Béla gyógyszerésznél
hova a meghizá*ok és tudakozódások is küldendők.
GÖZMÜiGO»*.
OOMPOUNO GÓrCÉ*> FEkvő cöígé*i
j»*rS .áüJMü sii fMiAa^- tg
iisom aac gmcooo * 09 aravqts *ŰKASZÁIÓ gépei
gép-és rostalemez-gyár. m alo m építesz et
«¦m ü ütitek
VEZÉROGYNOKE.
BUDAPEST VLKÜLSÖ VACZI-UT
Árjegyzékek kívánatra bérmenfve.
Láhne-intézet Sopronban.
Nyilváuossági joggal bíró 4 elemi és 6 gimn. osztály.
Reáliskolai VII gimn. osztálybeli növendékek előkészítése. A csalid\', in dividnalis nevelés mellett,, különös gond forditta-ik a test edzésére és ngypsitr-sére
nmlsieres tornatanlf as, vívás és kézfiftjesséffi tanítás által. Cj növendékek csak korlátolt számmal vétetnek fel, de már július és aguszim
hóban is léphetnek az intézetbe.
Mindennemű felvilágosi ássál készséiesen szo\'gál
lahne vilmos
intézettulajdonos és igazgció
SörtelGDetet
kivan felállítani delmapyarorszAg legnagyobb és legrégibb versenyképes sörfözödéje magyarhon \' minden városában. Jégverem és megfelelő1 biztosíték
megkívántatik. Szíves ajánlatok Draisaj Lajos Arad, ciimzer;dök.
tirotf daróczszövet |
(LODBlff) S
9BF~ urak és nők számára "Vfl *|i
Rudolfstra.se baur rudolf I-**""*- ü
tKesz tengeri öltönyök, csőköpeny, zubbonyok, fövegek sat. való- % diák kaphatók. |g»
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
AGNES
FORRÁS m
Kiíünö szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál
Gazdag siersavtartalrnu. — A bornak színét nem változtatja. — Természetes jzét kellemessé teszi,
a mW is a vendéglős uraknak keverékül ..Spritzer-\' előnyös szolgálatot tesz. Ujabban a homokos talajban termett savanykás borokhoz kiváló előnyösnek bizonyult az Ágnes-forrás savanyuvizc.
Djabb orvosi bizonylatok az Ágnes-forrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vízét hosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot tesz tiorhurul. a vékony belek hurulos állapota, hólynghunil és torokburat eseteiben. Budapest. 181)2. márczius hava. Ur. Kt-tli Kóroty.
ny. r. epy«. tanár.
Kötelessége mr.ek tarlom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alall mohai Ágnes-forrását kitűnő sikerrel rendeltem. A gyomor és bé! roGiudését rendkívül hatba Lh-san támogatja, a nélkül, hogy mint a többi savanyúvizek nagy része korpást és hasmenést okozná Örömmel konstatálhattam, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek között .is _ leg slsö helyen áll.
Budapest, 1892. november 17. - J>r. GUtser Marcel
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a természet által adott egyik megbecsülbellen kincset, a legnagyobb mérvben szoktam orvosi gyakorlatomon betegeimnek ajánlani ¦ a körjavalal. melyeknél ezen vizet adom, heveny és idült gyt.nmrhurut, az eredmény minden esetben kielégítő.
Adja Isten, hogy a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk .ásványviz-forgalmából. l>r. IMwe \'¦/,«¦.
N.-Szalonta. 1892. október 20. 3irAj r* BiI,»rm- *>¦ tWvM*.
a gyo
* kol©l?S.-i"egbetegedés ellen práservativ gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fűszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
Qraigos főraktár
edeskiity ila*
budapest, erzsébet-tér 8. sz.
e* ** kir. és f**rl> kii\'. Mttv.
Alkalmas ügynökök,
kik törvényesen biztosított sorsjegyek rész eifi/.etéa utjáo való eladásával foglalkozni hajlandó*, maga* jutalékot kapnak. Használ hatóság esetében állandó fizetésnél. Ajánlatok a „Maeyir Mercar* baakoszlá-lyáhöx intézendök Budapest IV. Hatvani ntcza IS sí.
Gazdák figyelmébe!
Moharmag és köles, nyári vetésre kitűnő takarmányt adnak, — továbbá kitűnő fajú őszi bükköny. Kapható: lázár ignácz sándor" nál KESZTHELYEN főuteza 97. sz
MgQOgggQ
I
Nagy-Kanizsán, a a TVleki-ufczában G5. házHzámq házamat, — mely négy\' elkülönített lakásból áll. egy üzemben lévő bolti helyiséget, nagy padlást, az épület alalt tágas pinczét tartalmaz és melyhez nagy udvar és kert tartozik, szabad kézből jutányos áron, nagyon kedvező fizetési feltételek mellett eladom. •
Venni szándékozók Hziveskedjenek hozzám fordulni.
Kremzir Mór
tulajdonos, \' u. p. Dolmány, Baranya.
mqlméidutzápor
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét ós
aláírását tünteti fel. A Mali A. féle Seldiitz portk tartó2*.gyógyh&tása & legmakacsabb gyener is al testbáitataak, gyo-norgRrcs és gyomorhév, rögzfltt azékrskedés, májbántalom, vér-ttlilás. aranyár és a legkülönbözőbb »i\\ betegsálek.elleu, e jeles hiztszernek év-tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de • kezaak 1 frt •. é.
H amisitás.ik törvényileg fenyíttetne k.
moll-fele francia] 1*1
BORSZESZ ES SO
Csak akkor Valódi na min,3egyik üveg MOLL A. védjegyét tünteti fel és
......in i „A. Hall\' feliratú énozattai van zárra. A Mell-féle frai-
exiaborszesz és se nevezetesen mint faJdalOHC i-apiío bedirszBlesl szer köszvény, csoz és a meghűlés egyéb követkéz menyei nai legísmeretesebb népszer. — Egy Inc ¦ zett eredeti üveg irt 90 krajezar.
moll salicyl szájvize.
? (Föilkatréaze: ftlzolysaTas 3zik«6.) A mináftnnaFÍ sxájüsztitáanal kíiiöEusen fontos bármely kora gyermekek, mint lel nőttek \'ül-:\'::: mert e szijfiz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind ónzer togfijis ellen. - Ej, Kall A. ved]»nyével ellátott Svsj ara : 60 krai«iir
Mail A.
FÖ8zétbfildes:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz . Vidéki asegreadalések naponta posiautánvét sieliett te\';je=it!einek
A raktárakban tessék határozattan ISOLL A. aláírásával és
Njotnttott Ifj. Wajdita Iózkí koayvDyoadajibaii Nagy-Kaaiisin,
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeiű Adolf BS Fla.
Oaooocxxxx3oooaaozx3oaaoacöö^aoaacx3aoaao6Ő
MGY-KAWZSA. im Julios 22-éd.
xzzi_—_i_ ¦ ¦—
5 frt — kr 2 frt 50 kr 1 frt 25 kr.
~El&ftxtété*Í ár
Kg ész" évre Fél évre Negyedévre
Fzrye* mm 10 kr
HIRHETÉSEK !- hasábot petitsorbau 7, másodszor s minden további sorért 5 kr.1
NYILTTÉRBEN (ftk soronként 10 krért vétetnek, fel. Kincstári illeték mindeo egyet hirdetésért 30 kr. fizetendő 1
ZALAI KÖZLŐIT
Harmlnczkeftedikévfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető siínden közlemény Ritorfl jLajoH szerkesztő-kiadó nevére Ipisazettea Na^-Kámzsára bérmentve intézendők.
Bénneutetlen levelek nem fogadtatnak el.
[Kéziratok vissza nem küldetnek.
"A ,nagy-kanizsai malátagyár és serfózóde", a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szöretkezef, a .Kotori ti r^vény-társasag-, a nagy-kamzsa:^ önkéntes tűzoltó-egylet-, a ,nagy-kanizsai kisdednek egyesület- a .nagy-kanizsai Unitéi járáskör-, a .„.gy-kanizsa, k,resztény jótékony nö^ef
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A néprőt a — népért. ~
Értekeiét köznépünk rosz szokásai- éi res*tő-br-iieiről. — Nézetek a részegeskedés és egyéb aeiiekletlenség kiirtásáról s a falnsi tanitó e liinili teendőiről. — Indítvány az ifjúság er-- kölesének megóvása_érdekében.")
Irta:\'BÉKÉI*] ELEK, zala-koppányi áll. közs. népisk. igazg. tanitó.
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mi dón a .Zalamegyei ált. tanítóegyesület* központi választmányának — a zala egerszegi járáskör határozatából, illetőleg megkereséséből kifolyólag történt — megtisztelő fel hívása folytán szerencsés lehelek e mai közgyűlésünkön köznépünk rosz szokásairól és káros gyülekező helyeiről értekezve, nézeteimet a rési egeskedés és egyéb mértékJetlenség kiirtásáról s a falusi tanitó e körüli teendőiről kifejtve, végezetül egy indítványt-is a tisztelt Közgyűlés elé terjeszteni: bátor leszek e körüli rövid elmefuttatásomat nem a száraz, pedáns, nehézkes és fárasztó logikájú értekezési hangon és modorban tartott okoskodás és bizonyitga-tás által, hanem inkább a nép életéből közvetlen szemlélet alapján ellesett s épp azért — habár rideg, igaz — találó színekkel rajzolt karczk épek ben megvilágítani. Megjegyzem, sót hangsúlyozni kivánom azt, hogy tórülmetszett illusztrácziói-mat tulerős színekkel megrajzoltnak csupán s legfeljebb csak azok tarthatnák, akik csak a népszínművekből ismerik az írók fantáziájában mez-nemesitett köznépei; de a népéletet . és népszokásokat közvetlen érintkezésből \'ismerők — sajnos ! — semmi esetre sem találják túlzónak, nagyi-" tottnak e karczolatokat.
Ámde legyen elég eunyi a szokásos és elmaradhatatlan exordiumból.
i ") Felolvastatott * .Zslaniegyei ált. tanítóéi. *-iaiet--nek IS92-ik évi augusztus 24 én Ke-ithelyen tartott iiagycyfüésén és tár/yal-tatni fog a folyó évi AÍsó-Lendván tartandó tisg; gyűlésen. SZERK.
— Köznépünk rosz szokásai éa vesztő
helyei. —
A városi ember a hosszú téli esték unalmát zene-estéiyeken, táncz-vigalmakon, színházban, vagy egyéb társaskörökben űzheti el, de a falusiak, mihelyt beáll a tél és Szünetel a mezei munka, nem tudják ily esetben elkergetni az unalmat, mely felüti sátorozó tanyáját a kályha mellett üldögélő, kukoriczát morzsolgató, vagy éppen semmit sem tevő család között. Az ilyen család jobb teendő hiányában egy darabig nagyot ásit, mit nyomban szokott követni a lefekvés. Innét van, hogy már 7 órakor — a pap s tanitó lakát kivéve," nem igen látni egyéb 4 háznál gyertyalángot, mint a korcsmában, hová a tétlenségszülte unalom hajt neme--lyeket, hol aztán rovásra isznak, dőzsölnek, sok esetben véresre verik egymást, továbbá, a hol tollat fosztanak, vagy végül a — jonókákban.
Nem tudom mindenütt-e, de ugy hiszem, hazánk nagy részében, kisebb-nagyobb mértékben szokásban vannak a fonókák, hol télen a fala ifja népe, legények és lányok összegyűlni szoktak, hogy a hosszú téli estéket beszélgetés és rokkapergetés által rövidítsék. A látszat után itél5~émber talán ezt igen szépnek, jónak találja és azon eredeti népszokások közé tartozónak gondolja, melyekben a mi népünk oly gazdag. Igén! azok közé tartozik, csakhogy — fájdalom, a rosz szokások közé.
Tudni kell ugyanis, hogy az ilyen if^nókák többnyire erkölcstelen, dolog-\'Kterülő vénasszonyosnál szoktak lenni, , kik ifjabb korukban is inkább haj -)lottak a könnyebb életmódhoz, mintsem a becsületes munkához.,
Minthogy az ilyenek öreg Dap-. jaikra nincsenek ugy ellátva, hogy
minden dolog néuül élhessenek. — dolgozni pedig ifjú korukban nem tanultak; kénytelenek tehát gonoszságaikat más alakban folytatni.
Az ily helyeken való Összejövetelek legjobban rontják és erkölcsié-lenitik a népet, mert a vén anyó édes szava, odacsalogatja a mindkét nembeli fiatalságot, ahol aztán távol a szülők őrködő szemétől, tér és alkalom nyílik mindennemű kiese por. -gásokra, szemérmetsértő dalokra stb. stb. Továbbá itt oltatik a még talán minden bűntől tiszta, minden jóra fogékony ifjú kebelbe azon elvete-niedettség csírája, mely minden rosz-nak, minden aljasnak kútfeje, t. i. a toívajlás, a lopás: itt kezdődik a zsarolás és a bűnre való ösztönzés, mert az ilyen gonosz vén asszony mi dijat sem szabván a nála történendő összejövetelekre és helységért: először is csak egy kis égető olajra valót kér, azután mézes-mázos szavakkal körül irva előadja, hogy: „lám, mily jó volna egy kis rétes, pogácsa, mintha mindenik egy kevés lisztet, zsiradékot hozna, lehetne sütni!* ha ez meg is történt, ezután jön a többi: .Egypár krajezárt hoz ¦ hatnál te Trézsi, Jglí stb., ezért adnának bort, mert a legények meginnák ám! és ami legrosszabb, ezt rendesen hozzáteszi a vén gonosztevő: „De erről nem kell ám édes apádnak, vagy a gazdádnak tudni!"
Az ilyféle megbízásnak egész készséggel engedelmeskednek a fiatalok, még pedig bővebben is, minta megbízó rendelete, mert a falusi gyermekes észjárás ezt bűnnek nem tartja, s igy okoskodik: miért ne tenném, vau az apámnak vagy gazdámnak elég, aztán meg nem tudja senki is.*
(Folyt, következik)
Iskolai Értesítők.
HL
A nagy-kanizsai izr. hitközség által fenntartott elemi polgári-ésközépkereHkedelmi iskola K r-tesitöje az" 1892 —93. tan évről, k ö z 1 i: B ú n S a m u i g a z g a tó.
A közép kereskedelmi iskolának második osztályát a lefolyt tanév elején állították fel és a jövő tanév elején az intézet teljes lesz., miután a harmadik osztály szept. 1-én fog megnyílni. Ezen tanintézet nemcsak az izr. hitközség érdekeit szolgálja, hanem arra is van hivatva, hogy Nagy-Kanizsa város és vidéke kereskedelmének ,müveit szakértő és -széles látkörü intézőket neveljen. Feladatának pedig csak oly képen felelhet meg. hogy ha a kereskedelmi érdekeket képviselő Összes tényezők hathatós pártfogásában fog részesülni. A városi képviselőség mindeddig az intézetet kellő támogatásban részesítette. A bitközség maga pedig, eltekintve ama nagy áldozattól, melyet az évi rendes kiadások fedezéséhe/, hoz., az intézet állandó fenntartásának biztosítására még iskolaalapot is létesített, mely ezideig4192 frtra rug. Ezen alap gyarapításához a helybeli pénzintézetek következő Összegekkel járultak: nagy-kanizsai takarékpénztár 100 frttal, délzalai takarékpénztár 80 forinttal. Különös, bogy a soproni kereskedelmi kamara az iskolát mindeddig semmi segélyben nem részesité. A pozsonyi kereskedelmis iparkamara, a pozsonyi keresk. akadémiát évenkint 2000 frt tubven-czióban részesiti, a kormány pedig 3000 forintot utalványoz ki segély czimén. — A kereskedelmi kamrák a kerületükben fekvő kereskedelmi iskolákat mindenütt kisebb nagyobb pénzösszeggel támogatják, csak Zala vármegye legfontosabb és legnagyobb kereskedő városát Lem méltatják arra, amit méltán megérdemel !
A kereskedelmi iskolának az idén 10 tanára és két osztályban 47 növendéke volt. Az elemi fiúiskolát 210, a leány iskolát 202. a polgári fiu iskolát 152 uövendék látogatta.
IV.
A nagy-kanizsai községinépiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata az 1892—93. ta.n-
I évről, közli Némethlgnácz igazgató. A városi népiskolákat 1073 6u és 981 leány látogatta, összegen tehát 2059 tanuló. Ezen népes iskolákban 27 tanerő működött, egy-egy tanítóra tehát 76 növendék jutott, a mi azt bizonyilja, hogy az osztály kevés, és hogy párhuzaraososztályok felállítása immár elodázbatlau szükséggé vált.
V.
A csáktornyai államilag segélyezett községi nyilvános fiu-; iskola Értesítője 1892—93 iskolai I évről. Szerkeszté Pálya Mihály í igazgató.
A belügyminisztérium általa közigaz-1 gatási hivatalok megvizsgálására kiküldött i bizottság a kir. tanfelügyelő meghívására : a polgári iskolát látogatta meg és az ! intézet I II. osztályában figyelemmel ; hallgatta meg a horvát ajkú növendé-| kéknek a magyar nyelvben tanúsított 1 előmenetelét, a mely a bizottság tagjait ; meglepte.
I ^-Királyi Pál. Csáktornya bold. képvi-; selöje az iskolának alapítványképpen két j ezer forintot hagyományozott.
Az intézetben 7 rendes tanár mükö-; dött. A tanév végén maradi tanulók száma j 110. Az előmenetele az első osztályban kedvezőtlen.
V. H. dr.
CSARTSTOK.
Királyi Pál emlékezete.
Az oraxifOS magyar iskolaegyesltletnek az 1393. évi ápril hó ?9-én tartott közgyűlésén felolvasta GKRí/lCZY KAROLT kir. tanácsos, Budapest I. alpolgármestere, a: országos magyar iskolaegyes\'ilet elnöke.
(Folytatás.)
.Századunknak nyílt homlokán — irja „az irányszóu-ban — e szavak olvashatók : világosság, türelem, emberiség I E szavak főnségében rejtik minden, mit nagynak, jelesnek nevezhet haladásunk. E három eszme nemzője a lélek-oemességnek, mely a jog mezején ki-válólag;az emberiség egyéni méltóságát tekinti, ennek igényeit méltányolja, jogait őrzi, elnyomatását siratja ; e bárom eszme teremti a kor mindenható szellemét, mely a kiváltságokat ragy mégsem-
vpjl e G z a.
Révész Julcsa.
Révész Julcsa gyönyörű orrzája „ fíros mind a piros rózsabimbó, i Csillagos *zép éjben ablakánál Szerelemről dalol a tdinkó.
\' Kihajolt a leány ablakiból, Csalogány zeng a rózsafaágon, „ítérétx Julcsa, ragyogó szerelmem, (iy>r* ki szép, aranyos virágom!\'
Hajnal í\'-sta igy köoyörg hozzája, Árvalánybaj a kalapja mellett. „Gyerr lelkem, szivem gerliczéje!" Szép Jnlcsának igy vallott szerelmet
Kimegy a lány s a hatászlegénynek Edes csókja csattan eperajkán Holdas éjben a virágos kertben A szép leányt elringatja karján. -
Szegfű Hindi, régi szeretője Csendesen áll a virágos kertben. Látja hűtlen, csalfa\'szeretőjét S ég a szive iszonyú keservben.
„Átkozott légy csalfa szívű lélek! . . .? Es a pisztoly eldnrran kezében. Elrepült a golyó a leányhoz, Általütvén a szivét középen . . .
I\'irot vérgyöngy hattynfehér keblén . . . Elnémult a szórnom tilinkó. Révész Julcsa gyönyörű orczája >\'ebér miat a fehér rózsabimbó.
BÁLINTFFY BÁLINT.
Régi pesti történetek.
VIII. A kálvária. Az Üdvözítő tizenkét kínUdjes stációit ábrázoló kálvária ma már a lehető
legelhanyagoltabb állapotban áll a;. Baross" utcza végén.
Az bizony nem oagy dicséretére válik a Józsefvárosnak I
Olyan az, mint egy tatárok, mongolok által feldúlt templom: beszakadt boltozattal, elpusztított oltárokkal és feldőlt szobrokkal.
A kálváriát a vallásoséig emelte a mult szízad derekán a pesti római katholíkus híveknek.
Ez az emelkedett domb ugy állt ott hajdan, mint egy darab Róma ... Ma már a romba dőlt kálváriával a dogma-tikusaykorlátok is ledőltek: — az emberiség közeledik az egy igazi Isten imá disához, melynek, neve! Szeretet!
Midőn végig megyek az isteni szeretet é golfothiján. megállok egy pillanatra, és a menyei kőnyörület zeoithjeig emplem szemeimet
És akkor újra előttem áll a régi, a megkoszorúzott, fellobogózott. Kálvária az ö egész díszében.....\'. .
A római egyhái hívei annak a keresztre feszített Isteauek a feltámadását Ünnep lik, melynek fénye, sugara, mindenhova elhat ma, mert hiszeo a testvériség megdicsőülése ~volna ez ... A sziv vallása kebléf Öleli az emberiséget felekezeti külömbség nélkül
S én tovább álmodom.
... Az ájtatos tömeg közt egy angyali arczu leányka halad fel a kápolna lépcsőin, s ott konyezve karolja át az istenember fájdalom fáját.
A leányka mindössze IC éves lehet, s a néma fájdalom, mely liliom arczán de-
reng, hasonlóvá teszi őt a meoybélí an gyalok egyikéhez. /Egy tiszta angyal, a föld poréban . . .
Az ájtatos nép meghatottan szemléli a szenvedő gyermeket, aki öntudatlanul a kőnyörület és a bocsánat allegorikus képét nyújtja e pillanatban
A megváltás é^i fény/* veszi körül az egész alakot.
De hát ki ez a gyermek ?
Miért sir és könyörög a mater dole-rosa lábainál ?
fladjuk imázni a gyermeteg szüzet, a bájos hajadont, és nézzünk hátra arra a delj ifjúra, aki most érkezett oda és állt meg a könyező leányka m égett.
Az^fjtt és * leányka szeretik egymást: tisztán éi lángolón.
Az egybekelésnek mi sem áll útjába, sem rang, sem gazdagság, mind a ketten egyenlő gazdagok.
A mi útjukban áll, az egy könyörtelen ellenség: a valláskülöaibség az.
A leányka a kereszt, az ifjú a csillag híve.
A kereszt és a csillag igen szépen megférnek egymás mellett, mind a kettő az istenember születését és végtelen szeretetét hirdeti, de a dogmák csontos keze elválasztja a hű szeretőket
A két szerető a sziv symbolumátismeri el üdvözítő tánüak, és örömest egyesülne a szeretetben, mert hiszen Mester azért balt tne^, mert — szer e-tett . . .
. . A bánatos leányka sebzett szivén keresztül nyilai a tájdalom, midőn az ifjú I szomorú arczába tekint.
Aztán bágyadtan hajtja le szép fejét az imazsámolyra s ugy zokog csendesen.
Az ifjú oda térdel szeretett jegyese mellé a bánatban, a hasonlókép imára kulcsolja kezeit.
. . . íme itt vagyok ... a csillag híve a keresztnél ... oh adjátok ide a leánykát, kit a szeretet választott magának urául e földön . . .
A megfeszített Isten képe fájdalmasan mosolyogva tekint a szerető párra.
.. F.o e íis mer lek be n u e t ek e t, ó.v az emberek még mindig nem tanultak meg szeretni I
A sokaság közt egyszerre nagy mozgás támad.
Egyes, érthetlen szavak s zűrzavaros felkiáltások valami különös eseményre engednek következtetni.
Pedig csak az történt, hogy egy szerető sziv megrepedt.
Mindennapi történet . . .
Az a könyező leányka hamar elért az üdvözítő ragyogó arcsáboz
Most már ö is a csillag.lakója . . . . A fájdalmak földi keresztjét itt hagyta, bogy a csillagokban üdvözüljön.
A kálvária közöosége egy uj megdicsőült szentet koszorúzhatott meg a golgothán.
Ez a hit apotheozisa.
Most hallgassuk meg a prózát
A kálváriához gyakorta feljárt egy öreg, rongyosan Öltözött ember, akiről mindenki azt hitte, hogy az egy nyomorult tébolyodott koldus, pedig nem volt az.
A bánatában megőszült ifjú járt oda imázni.
Nagy pénteken a csillagnak áldozott, s a feltámadás napján a feszületet koszorúzta meg.
Igy tett eleget holt kedvese emlékének, és\'saját meggyőződésének.
Mert meghalunk a Szeretetben, és feltámadunk,a Szeretetben!
Kell-e enuél magasztosabb hit?!
Egyszer aztán a fájdalom emberét is magához vette a menyei kőnyörület.
Egy napon Öt is halva találták az ima-zsámolyon,
. . Consummatum est! ....
Minndenoapi történet
Az elpusztult kálvária felett csak az a fény ragyog még, mely abból a könyvből támadt, melyet a szerelő leányka sirt a szivek goigotháján.
Azt az oltárt nem dönti romba az >uő. GERENDÁT KÁLMÁN.
Gazdasági tudósítás.
• Az aratás megkezdődött — Dul a krvi- halomra.... Kern-fejlődött ki a kalász Jobban, mint most tán\' soha Az ősziek éa tavasziak Egyaránt mind nagyon jók ; Kemkűlőmben a kapások Szinte — detto hasonlók .... Hihetetlen gabonáink\' Hogy fizetnek az idén — Egy kereszt — két mérő szemet Áil, mí náinnk az idén Óh Teremtő, nagy Istenünk ! Áldásodért mit adjunk \'í Remény nélkül segítettél Terméseddel mi rajtánk. Zala-Teskándon, 189S. július 15. \'
FARKASS KÁROLY.
7. c
HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 22-én
misiti vagy tágítja • fölemelve egyiket oda, hol a másik szabadságot kizárólag élvezett.*
Ez eszmeháromságot kell szerinte a föld népére kiterjeszteni.
„A Paraszt élete históriai fontosság, S — ügye : minden erősödésre, boldogulásra törekvő nemzetnél életkérdés, miként BzGiíkeblü elhanyagolása előbb-utóbb „ nemzeti sülyedés. Ha elődeink annyi vérrel tárták\' meg a hazát s annak szabadsagát : hála emiéköknek ! — ha ők ¦ a »80k milliónyi népet szolgaságban hagyák: menthetők! — de ha mi, kik az emberi szeretetnek magasabb, tágasabb fogalmait szittuk be. nem sietnénk a nyomort enyhíteni, a könnyeket torién., érdemetlepek volnánk nemzeti létünkre, méltatlanok szabadságunkra."
„Nem szándékom — írja tovább — e hasábokon a parasztot, mint megvetett, eltaszított csoportját a föld néptömegének fölmutatni; nem akarom, mint siránkozó árvát, mint nyomorult, szegényt, rongyost,, műveletlent, butát s mégis annyira né\'kt\'ilözbetlent fölmutatni: nem! — ezt tenci nem szándékom, mert a részvétlen politikum hideg -ítéletében azt nem mádnak, Mint költői siránko zásrak gúnyolná: ám szándékom hazánk yarasz\'jait agy í.iiitt vannak, históriai és statusgazdasági fontosságukban, mint az országos haladás, boldogulás és gaz-dagulás veí-értéuyezöít előállítani."
Értekezését magyar parasztjaink történetének éppen a tárgyilagos előadás folytán megható rajzával kezdi és fel- \\ tárja munkája czélját, vagyis annak megmutatását, hogy ezen osztályt — mely pedig nevezetes részét teszi az egésznek — azon jogokba, szabadságokba kell visszahelyezni, hová öt a I természet és emberi rendeltetésének | méltó igényei akarják telepíteni s hová | fölvergődését az ország gazdasági jóléte kívánja.
Bár ér\'ekezésében folyton hivatkozik az emberi jogokra és a 19, század magasztos eszméire, inkább vezetik Őt a nemzeti, minisem az általános emberi érdekek és az egészen keresztűlvonul azon törekvés, mely megmutatja, hogy a robot és dézsma gyászos hatású hazai földmivetésünkre s általán mezei gazdaságunkra, s hogy azok megszüntetése nemcsak lendületet adna általán a hazai gazdaság kifejlődésének, hanem valósággal haszonnal és nyereséggel járna a nagy reformátort, Széchényi István politikai munkásságát áthatotta.
ö is, miként Széchényi, a károkat mutatja be, mely régi roskadozó intézményeinkkel nemcsak a közgazdaságra, hanem éppen az érdekelt kiváltságosokra is háramlik.
( Folyt, következik.)
Tudnivalók.
— A „Magyarországi központi Frö-bel nőegylet" gjermek-kertésznö képző-intézetében az 1893—4. tanévben az előadások folyó év szeptember első napjaiban veszik kezdetüket, miért is mindazok, kik magukat gyermekkertésznőkké kiképezni, s ekkép tiszteletreméltó állásra szert lepni óhajtanak, felhívatnak, hogy folyamodványaikat f. é. augu ztus hó 25-éig az egylet iskolaügyi bizottságának elnökénél. Hősen z weí g-Sap h i r Saro 1 ta úrhölgynél (lakik Margitsziget, nagy szálloda 237. sz.) vagy pedig Pé-terfy Sándor urnái, az intézet igazgatójánál (lakik: VII., Damjanich-u\'cza 3. sz.) nyújtsák be.
Az I. évfolyamba felvétetnek oly tisztességes előéletű nők, kik:
a) U-ik életévöket betöltötték, vagy a kik 40-ik életévöket még meg nem haladták;
b) polgári vagy felbőbb leányiskola IV., avagy a felső nép iskola II. osztályát nyilvános tanintézetben sikerrel végezték; vagy a megfelelő tananyagból jó eredményű felvételi vizsgálatot tesznek ;
c) tiszta hanggal és jó zenei hallással bírnak;
ti) a kisdednevelöi pályára alkalmasak, egészségesek és ép testűek.
2. §. Olyan nők, kik valamely nyilvános felsőbb leányiskola VI. osztályát vagy az elemi tanítóképezde I. osztályát legalább is jó sikerrel végezték, 15-ik életévüket betöltötték és a fentebbi pontban megszabott többi feltételeknek megfelelnek, azonnal beléphetnek a gyer-mekkertésznö képző intézet II. osztályába.
Úgyszintén felvétetnek az intézet Ií. osztályába olyan nők is, a kik az első osztály tananyagát magánúton elsajátítván, abból jó eredményoyel felvételi vizsgálatot tesznek; 15-ik életévöket betöltötték és az I. §. b) és d) alatti feltételeknek megfelelnek.
Pályázók kérvényükhöz csatolni tartoznak :
¦ a) a keresztlevelet vagy születési bizonyítványt;
b) a legutóbbi két tanévről szerzett iskolai bizonyítványokat;
b) a testi épséget igazoló hatósági orvosi bizonyítványt:
di a második védhimlőoltást igazoló, bizonyítványt; végül
e) ha a jelentkező a megelőző tanévben nem járt, iskolába, eg)-, ezen évből származó hatósági erkölcsi bizoayitványt.
Budapesten, IS93. július hóban.
Az elnökség.
A növendékek kivétel nélkül ingyen tanitásbau részesülnek, taneszközökről, lakásról és ellátásról azonban maguk gondoskodnak.
Hírek.
Méltóságos s FőtisztelendőSlabinyai Main Ferenci választott Püspök Nagyprépost, boti Apát, püspöki helyettes. Arany misés áldozópap 80 éves korában Pécseit július 19 én éjjel meghalt A dicsőült Főpap Nagy-Kanizsa város szülöttje. A Király-utczának ez idő szerint legmélyebben"fekvő házában született. A nagytudományu és kitűnő Főpap elhunyta széles körben mély részvétet keltett Az ö. v. f. N!
— Szent latvan napján tartandó népünnepélyre nagyban folynak az előkészületek ; három jótékonyczélu egyesület tömörült: a nagy-kanizsai katonai hadastyán egylet, a nagy-kanizsai iparos ifjak egylete és az első nagy-kanizsai magyar asztaltársaság. — Ezen három egylet kebeléből alakult ünnepélyt rendező bizottság elnökévé ílel 1 János ur kéretett fel s mindegyik egylet báromhárom bizalmi férfiút küldött ki a közös tárgyalásokra, kiknek fö elvük és törekvésük az, hogy történelmünk e nevezetes napját minél szebb, minél impozáusabb színben mutassa be a nagyérdemű közönségnek. — Hisszük is a szép eredményt, mert oly egyének állanak az ügy élén, a kiknek főjellemvonása a tenni tudássá tetterő,N.-Kanizsa város nagy érdemű közönsége pedig — reméljük — hogy mint eddig minden ily jeles alkalommal, ugy a jelenben ií? pártfogolni fogja ezen jótékonyczélu egy letek szempontosított erejét és törekvé sét, a mely egyedül a nagy nap emlé kének emelésére s dicsőítésére irányul. — Az ünnepély i észletét megállapodások után közöljük.
— Kitűntetett csendörök. A király a hivatalos lap közlése szerint a közbiztonság terén kötelességhü és fárad-ságteljos működése által elért jeles és közhasznú eredmények elismeréséül a m. k. VI. sz. csendőrkerület állományába tartozó tordai Sándor László hadnagynak a katonai érdemkeresztet. Gábriel Alajos és Hunyadi Sándor őrmestereknek a koronás érdemkereszté adományozta. — Tiszta szívvel gratulálunk ezen igazán kiérdemelt kitüntet t-snek, mert tavaly elég alkalmunk vol: látni, hogy mily fárasztó a testet-és lelket ö!ö munkát végeztek a czigány-karavánok befogása és kivallstása alkalmával.
— Exner Lajos, sümegi néptauiló most ünnepli 48 éves tanítói jubileumát. Kz ftlkalomból a kulturminiszter meleghangú levelet intézett hozzá, ő felsége pedig rendjellel ajándékozta meg.
— Eljegyzés. Babarczy József Szegedről jegyet váltott Baán Kálmán za-laszabari birtokos bájos * leánya Baán Atala kisasszonyával. Fellegtelem boldogság koszorúzza kötendő frigyöket I
— Laput.k kedves munkatársait tisztelettel felkérjük, hogy vasárnap július 23-án délután öt órakor értekezletre a Hungária-szállóba megjelenni szíveskedjenek.
— Készséggel közöljük t. munkatársunk Híjgató Sándor legújabb könyvének a „Kisdednevelés" mint szaktekintély bírálatát: .Örömmel üdvözöljük e téren Hajgató Sándort kinek „Gyermekdalok és szavalmányok" czimü munkája nagy rést fog betölteni a gyermekirodalom tátongó hézagjain. Munkája határozott nyereség gyermekirodalmunkra; gyönyörűséggel olvashatják kicsinyek és nagyok egyaránt. Amellett, hogy sorai könnyedek, gördülékenyek, egyúttal tanulságosak is. Nyereség, hogy versei határozott vallásosság és hazafiság által vannak át- meg áthatva. —| Nálunk, sajnos, külön fejezetben kell tárgyalni, hogy valamely magyar munka magyarul van-e megírva; azaz, hogy a magvar nyelv szellemével ellenkező germaois-rousok és latinizmusok nem teszik e élvezhetetlennél magyartalanná. Hajgatv jó magyar érzelemben és nyelvben egyaránt 12G lapra terjedő verskötetébén nagy választékot talál a szülő, nevelő és tanító különféle alkalmi költeményekben.
I Különösen szépek az imák, kiválta Miatyánk sikerült átdolgozása, AköIőmbözŐ évszakok szennt rendezett versei is szépek s határozott könnyen kivehető, ugy szólván a gyermek szájába adott erkölcsi tanúsággal. Ajánljuk Hajgató Sándor munkáját ugy a szakemberek, mint a nagv közönség szives figyelmébe".
.— Hegjel tantestületi közgyűlés. A zalamegyei általános tanítói egyesület ez évi nagy-gyűlését 1893. évi augusztus 24 én tartja Alsó Lendván ;^z elő értekezlet augusztus 23 án déluWn lesz. E közgyűlésre a megyei tantestület t tagjait, valamint a tanügy- barátait azzal van szerencsém meghívni, hogy a részletestárgysorozat később fog közzététetni. — Zsla-Egerszeg, 1S93. július 20-án. Udvardy Ignácz megyei tantestületi elnök.
—-Biztosi állás létesíttetett a posta-és távirdaigazgaiósáííí kerületekben.Zalamegyére Schuicz Antal felügyelő, Somogy-megyére pedig Chinorány Géza felügyelő "neveztetett ki.
— Balaton-Füreden a 8 dik sz. kimutatás szerint július G-ig 946 fürdővendég jelentkezett. Kórházra adakoztak : Lalubay Pál 1 frt. Kováts Mária 1 frt. Lőwinger Adolf 1 frt. Szabó József 1 frt Köszeghy Mihály 2 frt. Gyulassy Gyula 1 frt. Szabó Anna 1 frt. Balogh Lázamé 1 frt és Spitz József 1 frtot.
— Heti felügyelő e héten (július 23—29 ) „a nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet őrtanyáján Bódis János szakaszparancsnok ur, a VI és VII dik kerületben Bátori Poszavecz Ferencz szer tárnok ur.
— Tűi oltó egyletünk közgyűléséről A keszthelyi önk. tűzoltó egyesület f. hó lG-án tartotta ez évi rendes közgyűlését melynek lefolyásáról vettük a következő tudósítást. Dr. Dunst Ferencz apátplébános a közgyűlést megnyi tván, üdvözli a megjelent tagokat, mely után a mult évi közgyűlés jegyzökönyve felolvastatván, tudomásul vétetett. Az egylet 1892. évi működéséről Pöltz Bál titkár által egybeállított évi jelentés helyeslőleg tudomásul vétetett. Az évi jelentés szerint az egyletnek van 22 alapító, 75 pártoló és G3 működő tagja. Tüzeset a város területén lS92-ik évben nem voit. Csathó Alajos, mint a számvizsgáló bizottság elnöke az 1891 és 1892-ik évi számadásokról jelentést tevén, a közgyűlés Schleíffer Izidor egyleti , ugy Hoffmann Mór lókezelési pénztárosoknak a felment vényt megadja. A közgyűlés következő tárgyát a tisztújítás képezé. mely miután Dr. Dunst Ferencz apát-plébános elnöki tisztségéről leköszönt, a következőleg ment végbe: Elnökké általános lelkesedés mellett Hencz Antal építőmester, ki a nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egyletnek másfél évtizeden át főparancsnoka volt, választotta meg, kinek meghívására Csathó Alajos, Nagy István, Sebersing József és Stegnjüller Károly egyleti tagokból álló bizottság választatott Hencz Antal a meghívás folytán megjelenvén, az elnöki tisztséget, melyre az egylet tagjai Őt egyhangúlag megválasztották, elfogadja s igyekezni fog. hogy ezen reá nézve megtisztelésoek tulajdonítható bizalomnak lehetőleg eleget tehessen. Alelnökké: Hoffinin Soma ügyvéd, — titkárrá: Pöltz Pál, — pénztárossá :Scfneiffer Izidor,— választmányi tagokká: Dr. Danst Ferenci, Pap Sándor, Beck Sándor, Lénárd Ernő, Dr. Burány Gergely, Hegedűs Béla, Pető Vilmos, Csathó Alajos, Fülöp Antal, Lendvay József, Nagy István, id. Szabó János, Scheiner Henrik, Gyarmaíy Lajos. Böhm Frigyes. Számvizsgálókká: Csathó Alajos elnöklete alatt id. Szabó János. Pető Vilmos. — Az egylet műszaki tisztviselőiül közfelkiáltás mellett újból megválasztanak, és pedig: főparancsookká: Pöltz Pál, helyettes főparancsnokká: Sebersing József, ki egyszersmind a mászó osztály parancsnokság vezetésével is— ideiglenesen — megbízatott Szivattyús osztályparancsnokká: Wein-scheok József, rendfentartó osztályparancsnokká: Stegmüller Károly, szertárnokká: Bóry Imre, orvossá: Dr. Ülés Ignácz, m. k. koovéd huszár ezredorvos helyettes orvossá: Dr. Mojzer György. Az 1893. évi költség előirányról. mely szerint a remélhető bevétei az a kiadás is 607 frt. 26 krban. van megállapítva helyesléssel elfogadván az ü és bezáratott
, — Henry jeles lovardája városunkba érkezett s e hó 20-án megkezdette előadásait. Már az első előadás beigazolta, hogy e lovarda mindenekben megfelel La kor igényeinek, n.üvészei ügyesek és szorgalmasak, a lovak jó condittóban vannak s kitűnőení idomítottak. Henry méltán megérdemli * pártfogást a mint a hogy a lovarda minden zugát megtöltő közönség sürü tapsaival sietett tetszésének kifejezést adni.
— Franczia nyelv tanítói állás. A nagy-kanizsai polgári leányiskolánál a
franczia nyelv tanítói állás lemondás folytán megüresedvén, fölhivatnak az érdekeltek, hogy ezen állás elnyerése iránti kérvényeiket f: é. aug. 20 ig dr. Bartha Gyula polgári isk. igazgatónál nyújtsák be.
— BékeB Elek zalakoppányi igazgató-tanítót az ,Orsz. közegészségi Egyesület" 30 korona jutalomdijjál tüntette ki.
— Gyászhír. Egy kitűnő jó nő és szere^Ö anya elhunytáról vettünk gyászjelentést: , Darázs Ágostonná született P.gmond Malvin urnő édes anyja özv. Pigmond Ferenczné szül. Komárotny Mária néhai Pigmcnd Ferencz Nagy-Kanizsa városi főkapitány_neje hunyt el 80 éves korában Gy őr-Szemeréu. Temetése ugyanott július IS án ment végbe aagy részvét mellett. Béke hamvain!
— Az ezredéves országos kiállitás háziipari és etbnografiai csoportja ugy van tervezve, hogy az mint egységes faíu tüntesse az ország nevezetesebb vidékeinek típusait és pedig egyes ez alkalomból épitendö parasztházakban. E házak kiválasztásánál és berendezésénél a c*o-portbizottság annál nagyobb gonddal kivan eljárni, mert azok nemcsak a kiállítás muló céljaira fognak szolgálni, hanem tervbe van véve, hogy a kiállítás után a létesítendő néprajzi múzeum számára e faluból mindaz folhasználtassék, a mi jellemzetes és érdekes. Hogy tehát a háziipar és néprajzi csoport minden iránybafi megfeleljen a hozzákötött várakozásnak, szükség, hogy a falut képező h-ízak a legeredetibb és legérdekesebb vidéki típusokat tüntessék fel. Felkérjük ennélfogva a tek. szerkesztőséget, szí veskedjék becses lapjában vármegyéje előttünk névszerint ismeretlen amatőr fényképészeit felhívni, hogy amennyiben kamara kerületét (MosGn, Sopron, Vas és Zalamegye) illetőleg, ily tipikus parasztházak felvételeinek birtokában volnának, szíveskedjenek azokat az illető vidék és község pontos megjelölése mellett, a nagy nemzeti mű érdekében rendelkezésünkre bocsátani, esetleg vonatkozó javaslataikat velünk közölni. Sopron 1893. évi június hó 23-án. Á~icerüleii kereskedelmi és iparkamara nevében: az alelnök: Dörfler György, a titkár Kirch-knopf. Frigyes. Ajánljuk e felhívást az illetékes egyének nagybecsű figyelmébe. Szerk.
— Miről ismerni meg az nj nikkel-pénz valódiságát Az uj veretű 10 és 20 filléres nikkel-pénzre nézve az az aggodalom merült föl, hogy azt majd nagyon fogják hamisítani. Egyszerű és biztos módja van annak, h^gy a nikkel pénz valódiságát meglehessen állapítani. A tiszta nikkelt ugyanis a mágnes oly erősen vonzza, mintha vas volna. A mi nikkel-pénzünk pedig ¦ épen ezen tulajdonsága által tüuik ki és így valódisága könnyen konstatálható.
— Sínt értesülünk, a „Rózsa Újság" birtokosát változtatta, a mennyiben mostani kiadója a híres Mühle Vilmos-féle kertészeti telep Temesvárott E kiváló szaklap, mely a rózsatenyésztés minden ágáról behatóan értekezik és egy függe-\' lékben, az általános kertészetről hasznos és érdekes, czikkeket közöl, czéljt az, hogy a rózsa- és yirágtenyészlést emelje és megszerettesse, mit bizonyára eléri azáltal, hogy egyrészt pompás szin-nyomatu müinellékletet csatol minden egyes füzetéhez., másrészt, mert előfizetési ára egész évre igen csekély. A .Rózsa Újság jeleulegi birtokosa, azon kitüntetésben részesült, hogy a hazai kertészet magas véielraezője O cs. és kir. Fensége József föherczeg előfizetői sorábt lépett
— Paprika Marekovltá Szeged.
— Rövid hírek. w— PöstLnyben a német színházi előadásokat betiltották.
— A korúitusi tengerszoros megnyitása július 28-án történik meg. — Július 14-én volt 103 éves évfordulója a párisi Bastille bevételének, mely azonban ez idén egész csendben ünnepeltetett meg.
— Nagy-Szent-Miklóson R ivay-szobor állíttatik fel. — A bábolnai állami méntelep Győrbe helyeztetik át — Barossszoborra eddig 83653 frt gyűlt be. — 11 törvényhatóság jelentette be hódoló tisztelgését Kőszegen: a királynál.
Irodalom.
— A „Képes Családi Lapok- szerkesztősége különös súlyt fektet arra-hogy a bekövetkezett nyári idény alatt lehetőleg még érdekesebb közlésekkel szolgáljon olvasóinak mind eddig. Munkatársai az ujság-irodalom legkiválóbb tagjai A .Képet. Családi Lapok" a legelterjedtebb és legolcsóbb szépirodalmi lap, melyhez külön regény melléklel éa minden két hétben A Hölgyek lapja czimü divatlap csatoltatik. Előfizetési ara egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. — Mutatványszámok levelező lapon nyilvánított óhajtásra ingyen és bérmentve küldetnek.
— Az „Olvasó-kör*- szépirodalmi regény-folyóiratban megjelent „A világhódító L Nagy Napóleon szerencséje és vége* czimü történeti regény 34-ik füzete. Ára 25 kr.
— Megjelent a .Tanügy" 14-. száma következő tartalommal: 1. Térföglalásunk. 2. Társadalmi lapjaink a tanév végéről. V. J. 3. Chicago és a tanügyi ktállitá*. R. J. 4. Leány ne velésünk _ és a testgyakorlat Erdélyi Imre. 5. A Zambezi vi dékérÖl. Egy afrikai niissionárius és egy tanuló levelei. K. N. 6- Egy napilap a rokkant Unitóról. Nagy V. 7. Testületi ügyek. 8. Tárcza. A gerencséri vizsga. Vitriol. 9. Szin és salak — találkoznak. (Pályamű.) 10 A tanitói életből. Ritókh István. 11. Nekrológ. Emlékezés Dömötör Dánielről. Csajághi Imrétől. 12. Vegyesek. 13 Szerkesztői üzenetek. — Kz a lap egészen uj irányt művel az irodalomban, amennyiben a tanügy előmozdítását társadalmi térjen törekszik művelni. Mint a tartalom mutatja,nagyrészt laikusok, szülék által is élvezhető érdekes czikkeket ád, hogy akként a tanügyi dolog iránt a szülék érdeklődését is felkölthesse. Megjelwiik kétbeteu-kint a Budapesti Hírlaphoz has >n)ó nagyságban 8 oldalon. E őfizetéBi áta félévre 1 frt 50 kr., negyedévre 80 kr. Főszerkesztője Vaday József Békésen, kihez az előfizetések és hirdetések is intézendök. Ajánljuk tanügy barátok és tanférfiak figyelmébe.
— „Kortársak" „Zeltgenossen" „Ve-kodrubovia" cz. a a magyar, német és tót ifjúság és nép számára Körösi László dr. fővárosi iró és főreáliskolai tarár szerkesztésében és kiadásában egy uj füzetes irodalmi vállalat indul meg, melv hazafias és tanító "Irányánál fogva méltán megérdemli az olvasó közönség pártfogását A Franklin-Társulat nyomdájában készölő díszes füzeteket mesteri kivitelű arczkép és művészi czitnlap fogja ékesíteni. Az 5—10 ivre terjedő" füzetek a fejedelmek közöl népszerű nyelven be fogják mutatni három ~hazni nyelven a következőket: XIII. Leo. — Ferencz József. — Erzsébet — ¦.Y»-. rencz Ferdinánd. — József fhg. — Viktória angol kír. — II. Vilmos német cs.
— III. Sándor orosz czár. — Umberto olaszkir. — II Lipót belga kir. — II Oszkár svéd-uorvégkir. — Abdul Hamid török cs.
— IX. Keresztély dán kir. — XIII. A1-fonso és Krisztina. — Károly román kir.
— Sándor szerb kir. — György görög kir. — Károly Ferd. potlugáil kir. — Ferdinánd boigár fejedelem. — A főpapok közül: Vaszary K., Császka Gy., Samassa I., Schlauch L.. Hornig K., Hidassy C, Zalka I., Dulánszky N, Schopper Gy., Meszléoyi Gy., Steiner F., Bubics Zs., Dessewffy S., Bende I., Rtmely K., Cselka N. érsekeket és püspököket — Az államférfiak közül: Kossuth, Tisza K. Wekerlfc, Szilágyi, Csáky A. Apponyi, Eötvös, Ugrón, Bt-zeviczy, Zichy N., Eszterházy M. M., Csemegi, Szlávy, Zichy Jenő. — Írók: Jókai. B. Bajza L„ Sz. Nogáll L, Tu-Isek Anna., Tóth L.. Szilágyi S., Szász K, Gyulai P., Vadoai K, Vajda J, Falk M., Baksai S., Ágai A., Horváth Gy., Rákosi J, Szana T., Ábrányi, Bartók, Kaas, Endrődi, Erödi B, Mikszáth, Vá-radi A , Herczeg. Karczag stb. — Művészek: Munkácsy, Zichy M-, L. Sz, Benczúr, Wagner, Roskovits, Lietzen-mayer, Stróbl, Zala, Zichi G, Paulay, Prielle K., Jászay M. Márkm E-, Török L. Blaháné, KüryKl.. Ujházy, Nádai. Nagy. Mihályfi stb — Tudósok: Pulszky. Brassai, Vámbéri, Eötvös. Széchen, Sziy. Thaly, Szinnyei, Szabó, Frakoói Knauz, Pór, Dankó, Széchenyi, Lóczy, Hermán, Beöthy. Ábrányi, Nagy I. Szarvas, Ti-mon, Ctigler stb. — Külföldi nagyok: Bismarck, Edison, Carnol, Gladstone, Mommsen, Virctron, Lindau, Müller, Cantu, Rossi, Flammarioo, Pasteur, Kocb, Rothschild. Matejko, Zumbusch, Joachim, Sarah B. Duse, Saiasate, Verdi, Mas-cagni, Ibsen. M. Trvain, Tolsztoj, Zola, Sardoar, Ohnet stb. — Egy-egy füzet bolti ára 30 kr. öt füzet előfizető ára egy frt. mely Összeg a szerkesztő kiadó nevére (Bpest Andrássy-ut 25 sz. a.) küldendő. — E hézagpótló vállalatot melegen ajánljuk külöaösen iskolai hatóságok méltó figyelmébe.
— „ThokB, regény 2 kötetben irta Charles Reade. Az ujabb angol regény - \' irók közül Reade kiválik meseszövő ügyessége és zamatos humora által, mely az angol társadalom alakjait pompás tereiben mutatja be. A .Titok" czimü regénynek köiönös érdekességet kölcsönöz még az a körülmény is, hogy megkapó eióvel ecaeteli és báoyászéletet egy mindvégig vonzó mese alakjában. A két kötet 62 Egyetemes Regénytárban jelent meg. Kiadja Sioger a Wolíner Budapest, és kapható díszes kötésben egy forí ötért.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 22-ín.
"tf e g y e s.
— Eg) népazer. A „loH-fele fran-ciia borszesz es aó" által a betegeknek egy ép oly gyógyhitásu, mint olcsó szer nvujutik köszvényes és csúszós bántsl-makiiál sebeknél, s daganatoknál Egy üveg utasítással együtt 90 tor. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. ktr. udv. szállító által Bécs, I. TucWauben 9. A vidéki gyógyszertárákban határozottan Moll-féle készítmény kérertlo az ő gyári jelvényével és alá-- hasával.
¦ ..A. a hülyék és\' gjengeelméjöek hiíilapesti intézetében vasárnap délelőtt tartották meg az évi záróvizsgát a nagy közönség, a tan- és szakférfiak, az orvosok nagy részvéte mellett. A vizsgá-la\'ok sorát az ovóintézeti növendékek nyitották meg. Az óvónő, Kiss Vilmosáé Hiénán nagy dicséretet érdemel. A kis . növendékek között két olyan is volt, kik beszélni egyáltalán nem tudtak s néhány havi tanítás után mégis meglepő eredményt érteit el. A kezdők, kiket Strauber Jakab tanító tanított szintén szép eredményt tudtak felmutatni. A növendékek nagy előmenetelt tanúsítottak az ints, és olvass és pzámnlávban és tájékozottsággal adták a feleleteker. Legérdekesebb volt a baladók vizsgája. Ezek már 3—4 év óta időznek az intézetben. Magyarország fö\'d rajzából és \'történetéből a mennyiségtan — és kü-1 IÖnösen a magyar nyelvtanbó1, igen jól vizsgáztak A baladók tanítója: Purth Lajos Károly. A vizsga bevégeztével a növendékek több dalt adtak elő, végül Kölcsey .;Hymouszát." Majd egy kib növendékleány, Valent Etel alkalmi be széiiet mondott, mely annyira meghatotta , a közönséget, hogy maga az einök, Szénássy folytatni nem bírta. ür. Szé-uássy első sorban köszönetet mondott az igazgatónak, ki az intézetet megalapította, mely által száz meg száz születésénél fogva szerencsétlen embert visszaadott a társadalomnak. Elismerését feje/.te ki végül a fáradságot nem ismerő tanítóknak. A tornavizsga, után a közönség az igazgató kalauzása mellett megtekintette az intézetet.
Egytől egyig szabadelvű feltételei közül ezúttal azon jelentékeny nj határozmá-nyái emeljük ki, mely szerint a biztosított összeg haláleseteknél még az esetbea is minden levonás nélkül fizettetik ki az illetékes félnek, ba az elhalálozott öngyilkosság, párbaj vagy birói ítélet folytán múlt volna ki, egyetlen feltételül kötvénki. hogy ily esetekben a biztosítás 13hóuapigérvénybenvolt legyen. Hasonló fontosságú továbbá a „Gresham" legújabb határozmánya, mely szerint valamennyi nála kötött biztosítás, ha a korbizonyitás megállapittatott és a dijak rendesen befizettetnek, tényleg a biztosítás napjától kezdve megtámad hat-lan. Figyelemreméltó végre az előny is, melyeta „Gresham*az összes konkurensintézetekkel szemben nyújt a biztosítottjainak az által, hogy mától fogva ply kötvényekre, melyeknél a biztosítás 15 éven a\'óli tartamra köttetett már két évi fennálás után kölcsönt ad vagy az ily kötvéojeket hasonértékben visszavásárolja. Azon állandó progre*sió, mely a „Gresham" óriási fejlődésében évről-évre észlelhető, biztos alapot nyújt arra nézve, hogy ez intézet a, jövőben, is folytonos haladásra számit hH:
Ki nyert?
Húzás július Iá-én. Béc<: 4f>. 43. 77. 34. Grácz : 7. 15. 82. 68.
Hozás jul. 19-én. Bruno: G6 IC 76 45 23
37. 4L
— -The Gresham- életbiztosító társasng Londonban. A társulat évi jelentése, mely az 1892. évi deczember 3t-én befejezett 44 ik üzletévre szól, - és a részvényesek 1893. évi május ;V0-An tartott rendéi közgyűlése elé terjesztett, rendelkezésünkre állván, kővetkező főpontjait közöljük. Az elmúlt időszak eredménye rendkívül kedvezőnek mondható. A lefolyt 18 havi üzleti időszakban a társasághoz 15 20C biztosítási ajánlat érkezett 125.732.050 frankra, melyek közül elfogadtatott 13 091 db^ 102,63(1,475 biztosítási összege gel. és erről a megfelelő számú kötvény ki is,állíttatott. A díjbevételek, levonva a visszbiztolilásért fizetett összegekét, 25.753,415 frank 42 cts-ra rúgtak, a nirban a 3.744 277 frank 1!) cts-ot levő első évi. dijak bennfoglaltatnak. A kamatszámla mérlege 7.690,898 frank 01 cts-ot telt ki, én a társnság jövedelmét a díjbevételekkel együtt 33.444.433 frank 43 cts ra emelte, a társaság az elmúlt éyo-n 12 908.048 frank 96 cts-ol utalványozott oly követelé-ek alapján, melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek; lejárt kibázasitási- és vegyo3 biztosításokra 2 801.155 frank 42 cts-ot, kötvények visszavásárlására pedig a tfzen-ny*>!cz havi időszak alatt 1.929 171 frank 57 cts-ot fizetett ki a társaság. A biztosítási és járadék alapok 7,922.421 frank 77 cta-ii gyarapodtak. Az aktívák főösszege a lefolyt tizennyolc* havi időszak végével 1892. évi deczember 3l-én .125.305,150 frank 62 cts-ra emelkedett, tőkebefektetések: 49,425 frank 52 cts angol állami pipirokban, 401.616 frank 77 cts indiai és gyarmati kormányok értékeiben 19 584,857 frank 40 cts idegen államok értékpapírjaiban,^ 253.396 frank 14 cts vasúti részvények, elsőbbségek és garantáltak, 61.191,868 frank 02 cts vasúti és egyébb kölcsönkötvé-nyékben 17.536,889 frank 18 cts a társaság ingatlanaiban (ezek közt vannak a társaság budapesti es bécsi házai,) 5 328,350 frank 43 cts jelzálogokban és 20.958,747 frank 16 cts kfllömbözŐ értékekben. A lefolytévüzleti virágzásáról, szigora szolidság, a legnagyobb szabad-elvdséggel párosulva vezérlik az intézetet üzleti működésben. E tényezők szerezték meg a ,Gre«ham"-nek azt a rendkívüli bizalmat, melyben őt a biz-"toriitó közönség részesíti, az a szabadelvű és szolid üzleti eljárás bódította meg részére a nagy közönséget és szerezte meg számára évek során át azt a közkedveltséget és népszerűséget, melyek ma örvend s amely az intézetek sorában a legmagasabb polezra emeli.
Szerk. üzenet.
— „Szeget szeggel " Sorit keritjök.
— M. E. Veszprém Értesíteni foglak pár nappal előbb.
— BI. Mindenkor szívesen üdvözöljük munkatársaink között.
— G K Az* egésx ügy abban kulminál, hogy addig nem nyilatkozhatunk, mig a fcoxS leményt n«m olvassuk. A .Régi petti történetek- befejezése előtt pláne aem K 10 kis leírás kfllön is megjelenik a Zalai Közlöny Könyvtára--han, mint önallö faxét régibb Ígéretünk szerint.
— <ít Gy. Sajnáljak, hogy nincs terünk a közlésre.
— Srh. Megérkezett.
Nyllttór*)
Henneberg <>. (cs. kir. udvari szállító) : selyemgyára Zirichben privát megrende-löknek közvetlenül szillit: fekete, fefa^r és ! színes selyemszöveteket météreztkint 45 kr.-tói II írt 65 krig postabér és vámmentesen sima, esikoi, koczkázott és - mintizottakat, 1 damasztot sth. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 különböző szán s árnyalatban). Minták posufordnlóval küldetlek — : Svájciba rzimzett levelekre 10 kros és le-velező lapokra 6 kros bélyeg ragasztandó. I
3& kitünteté*, közte 14 tisztelő oklevél és IS aranyérem, számos bizonyítvány első orvosi tekintélyektől.
Újszülött
gyermekek,
kik at-vjuktól semmit, vagy tökéletlenül szopnak, a Henri Nestlé-féle gyermeklisst által előnyösen helyettesíthetők. MinUdol>ozok, min-utasítások, melyekben a készítesmód és számtalan bizonyítvány van a kontinens első orvosi tekintélyeitől, lelenczházak- jél gyermekkórházakban foglalkozó VH). kívánatra ingyen küldetnek alközponti raktárból: Y. BEKLVAK. Bécs, Sfadt, Nagleryasse Kr. 1. Egy dobos gyermeklfszt ÍM) kr. Egy doboz -.ürített tejx 50 krajezár.
Ispán vagy kasznár!
állást keres egy 40 éves, a gazdaság terén 22 év óta elméletileg és gyakorlatilag képzett, keresztény vallású gazdatiszt, ki a eazdasá? minden ágában jártas, magyar és német nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírja. Szíves megkeresések e lap kiadó hivatalához „22 én" jelige alatt kéretnek.
Eladó gőzcséplőgép.
Egy teljesen jó karban levő nyolez lóerejü eredeti angol gyártmány (Mar schaü-jele) gözcséplö készlet, teljes jelszereléssel f. 1893. évi attgusziits hó jégén jutányos árban eladó. Czim megtudható a kiadóhivatalban.
Bátor vagyok lisztéit hazánkfiai, külOnOsen az orvos urak ttL5jelmébe ajánlani e lap mai szamttban megjelent .Pettáu-ezi Savanju-*vlz hirdetésemet. Tisztelettel Vogier.
HIRDETÉSEK.
Azonnal belépő ügyes comptoirista, esetleg gyakornok, alkalmazást talál Oarl Spitzer nrnál Zágrábban.
Horvátul tudó előnyben részesül.
Pályázat.
Nagy-Kanizsa város községi iskolaszéke 300 írt évi fizetés és a kert haszon élvezetével díjazott népiskolai kertészi állásra pályázatot -Mrdet — Folyamodóktól megkivántátik: a) a kertészet minden ágábani képzettséget igazoló okmány; b) szüleiedig egészségi és honossági bizonyitvány.
A megválasztottnak kötelessége az iskolai kertet jó karban tartani és ott a tanulóknak április, május & június hónapokban heti S órában gyakorlati előadást tartani, miért is megkívántatik, hogy a folyamodó előadási képességei és a magyar nyelvben tökéletes jártassággal bii jon. A kellőleg jelszerelt kérvények f. évi augusztus hó 20-ig a községi iskolaszék elnökéhez küldendők. Kelt Nagy-Kanizsán, 1893. jul. hó 15-én.
Az elnökség.
Szülők ügyeimébe.
Kőhalmon — Sopron megye -r- egy órányira a kőszegi vasút állomástól, egészséges, hegyes vidéken, a Megváltóról nevezett szerzetesnők gondozása alatt álló leány ii évelő intézetben szept. 1-én kezdődő tanévre 6 — 12 éves leánykák — és esetleg nőikézimunka tanulás, és a, német nyelv elsajátítása végett korosabbak is, teljes ellátás mellett nevelésre felvétetnek. Havi díj az előbbiekért 10 frt. az utóbbiakért 12 frt. Az intézet külön álló épület, magas és száraz termekkel, ennélfogva egészségi szempontból különösen ajánlható. . , .. ,
Bővebb felvilágosítást ád megkeresésre az igazgatóság.
Pályázat
A szepetneki róm. kath. iskolánál egy okleveles osztálytanítói állomásra aug. 10-ig pályázat hirdettetik. Fizetése 300 frt. készpénz egy polgári, évre, egy szoba fűtéssel. Kötelessége egy osztály önálló vezetése, az ismétlők tanítása s a kántorságban való segéd kezes. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Jelentkezések 27. iskolaszékhez küldendők.
Winteríenr, intézel,
Bécs Wáring. Cottage-Anlagen.
~" Nagy leány-növelde, kényelemmel berendezve. Szép tan-, iiáló és társalgó termek. Gyönyörű kert s. a. t. Egészséges fekvésű hely. — Államérvényes bizonyítványok. Tulajdonos Winterberg Mária urnó Coblenzből a Rajna mellett.
, Orvosi véle meny-nyilvánítás.
A dr. Pepp i G. cs és kir. osxtr. jnagyar és görög kir. udv fogorvos ur Bécs I.. Rogner-gasse 2. Aaatfasria-szijvize nemcsak a szájnak kellemetlen bűze. a lyukas fogak s a dobány-Ibfiz ellM, hanem a foghat, sorvadása, a akor-Ibnt s a fogfájásoknál is az aJalirott álul a legjobb sikerrel használtatott és alkalmaztatott. Flohenmauth, (Csehország.)
Boldan JaraoS.
cs. kír, fÖseborvos a !). bnsxárexrednél
OrvosiblzonyifTány ___;Dr. Popp J. Ci. urnák.
m. , * , - \'___l c% és kir. esztr mazy és g»rö| kir. fogorvos
Tisztelet az ígíizsagnakfaéctbee, i kera:«t, ««¦¦ *¦¦•*« 2 u«i
Alkalmas ügynökök,
kik törvényesen biztosított sorsjegyek rész\'etfizetés ntjánv.16 eladásává! foglalkozni hajlandók, magas jutalékot kapnak. Használhatóság esetében állandó fizetéssel. Ajánlatok a „Magyar Merenr* bankosztá-lyához intézendők Badapeat IV. Hatvani-atcza 15 sz.
ott a hol illeti.
•} E rovat alatt kö!Ío:tekérI nem vilUI felelüsséget a arerk.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS.
Pályázat
A nagy-kanizsai közs. népiskolánál egy 375 \'rt évi fizetéssel dija-zottsegédtanítónőiállomás8zer-veztetvén, arra f. éri augasztns hó 20-ig pályázat hirdettetik.
Folyamodók fölhivatnak, hogy kérvényeikkel az iskolaszék elnökéhez forduljanak.
Kelt Nagy-Kanizsán 1893. jul. 15.
Az elnökség.
orvosé több mint 3000 munkásnak, az aa
valódi
K* ea« kúlöoöien meg van. Dr. Popp J A natlierin-S/.ajVÍ7,ít
Btc-btn. Stadt, Soone-gatte Hr 2.) Unt readeltem "iann a f«J lázaUaa. a tagak mtf Anatherin szájvizet iiletőlog. aoba ieen aok olylaféaadáaa. szaj ui « a száj syakbártyáiaak fogazer létezik, nyelveknek bataaait rs tulajdon-laoarliDtaa betegségeiae! a azzal mladaakar a aágait alaposan megismertem éa megfigreltem [egű cseretreme tobb eredaséayekrt ertem el mégis oly szerrel nem találkozhattam e nemben, ,o év óu használom az on .Vnatberin-
mely dr. l\'opp ur Anatherin-szajvizének nagy!8z,jvizét a annak hasznos voltát nem győzöm előnyeivel csak a legkisebb hasonlatot is kíá]-c]p(tgt magasztalni s aa őo szájvizét mindenki-laná Ka\'önösen kiemeleadők azonban sokré\'e a^ miot . legjobb szert ajánlom, megfigyelésem éa tapasztalataim szerint azon, „,„,,,„,, ,,be,z.,b!ctl
,nagy elonysk. melyekkel minden maae fajtalDr. VV Vili „.ostndari egyetem tagja szerhez képest bír es melyek abból állanak. „„. _ .
hogy azt a >zájit rendkívül üditi, az ízlést ja-ltaphalők: NAUT-KANIZSAf : Praier R. vítja éa a levegőnek orr- és atájból valő kile-SiörcaSW; B ev Beim I. grigyai.r.aeksel. bélését legnagyobb mérvben kellemeisé e« illa |Fesselhofer J.. Simmer b>.. (..illag It , Wrfaa tossá teszi. Knnek oka terméezeteaen abban rejlik I^dof.akT, Kosenr.ld A.. Irez-lm.yer s hogy az nemcsak a fogak s loghus é. at egéaz, l>«nucb. NAGV- KAJ01IBAN : Korö.1.. gyégy... a ájfireg tisataulansagát eltávolítja, hanem a KIS-KOM ARlt.M Kíh -. !Iorr.-h E S gyigy.a -a.ájnak minden részeit ia és az egéaz r4)l6m.iOSAKTORNVAS: GlSnciy Sav. győttyz. NK, közöket éa már rothadáatől ővjamegkezdödötti«BS-V"«>X- Ki" Gy. özv gyógy,. C3LK-rothadást U eltávolít és megsztlntet. Ily kit(lnö!G";i: Placbner F. gyogya FKHLA\'Kt)^ Si. szer megérdemli. h.íy nagy előnyei és jeles1?"- B- gjígyaz-. Ml Ui-s/.oMKAtOS : Bílc. tulajdonságai pártatlanul é. ígazságszerüleg el-"- gy4gja.-AI.SO l.hND\\AS: >ii.i f evógjaz. í.merteasenek, mit is ezennel ISUétlenal teszek MARCZAU: Ko.ö. % gjJgyaz NAG. L.KON és azt egVnttal nevem aláírásává! é, pecsétemmel Fr- ""J" S\\^".\'T"V\'-\'"^ N"VN.: bizonviiim és hitelesítem. fraaj S rj4gy... NaG^-ATAIÍON : B.d. S.
Ref]ín igyőgjsa. orAkhal. Valamint Magyarcraaagmin-
den gjógytárálian é, ilmtizar kercakedé.éb.u J->r. MtlllOr Jéanoí, Halározotlaa dr. Popp féle gyártmányok ké-orrostndomáGyi tanácsos. . kendők.
C III KUS HENRY
_N.-Kailizsán.
Ma szombaton, ette pontban 8 órakor nagy
díszelőadás.
BLOJXTDXISÍ
¦P«F ff
a csodavlefánt elővezetése Oskar a ponoy-tórpe és Slinko majom kíséretében. Ezen elefánt idomítása a képzelhető legn&gyohbszenihh és legnjab az idomitá-sok közöt:; a bérsí napilapok szerint Blonrlío a legkitűnőbben- idomito/t uéj lábu. Idomította és elövezeti Henry igazgató
Itt először T o ra ó ti4* nasJ nyári éjjeli ünnepély adatik H p ct II , Titlbuban-
Nagy látványosság, ballett, gymnastika, i-soportotat, fölvonulások stb. b képben Előadja körülbelül 60 férfi, nő és gyermek ,
l kép: Fölvonulás az ünnepi térre. — 11. kép: Odatiszk-tánez. Előadja Rappa k. a- magántánízosnö és a batlettkar.
III. kép: Japáni qusdlibet az összes ünnepi résztvevőktől.
IV. kép: Japáni nemzetictáncz, tánczolja 10 férfi ésnö.—
V, kép: Zárünnepély es elvonulás.
A bécsi napilapok többi közt ezeket írják: „A Henry Circus tegnap „Japán\' czimü látványosságot mutatta be és elkeli ismernünk, hegy oly előadást élveztünk, melyetrsak Itenz lovardájától szoktank élvezni; bámulatos, mily személyzet fölött rendelkezik Henry. — Japán egy kitűnően betanult képlet, telve élettel és változatossággal. A czirknsz csatolva volt..
Holnapi vasárnap 2 nagy ünnepi előadás.
Délután 4 órakor és este S órakor; mindkét előadás váloga-
M a™ml Koschke Henrik
igazgató és talaj donos.
Láhne-mí ézet Sopronban,
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimn. osztály.
Reáliskolai és VII. gimn. osztálybeli növendékek előkészítése. A családi, in dividnalis nevelés mellett, különös gond fordittatik a test edzésére és ügyesítésére
rendszeres tornatanltág, vivas és kéz&gyesaegí tanitáa által Cj növendékek csak korlátolt számmal vételnek fel, de már július és agitsztus hóban is léphetnek az intézetbe.
Mindennemű felvilágosi\'ássál készségesen szolgál
Latiné Vilmos
intézettulajdonos és igazgstó
BV Fürdí évad május—október
DARÜVÁR ÁSVÁNYFÜRDŐ
ca. kir. déli v*snti állomás SlavónUban. Vezető fürdő orvos 0\'. DEGRÉ V.LMOS Bécsből.
A Diruvári ááváayfürdö kitűnő tzyc.;ylia\'á-ísal bir a különféle női bajokban u. m. roaítalanság sápkor. fehérf^Iyá-.. hivi vérzés rendellenességeinél, a mélikorülí károt izzadminyolc felszívódására, hólyagbe\'egségek, rheuDatiamn*. köszvény é* idesbántalmáknál.
Újonnan berendezeit Tlzajjőejmődintézet. Izzasztó fülkékkel; be pyöngyoleetérsi gyógymód á la Gráfenh^rc, víIIstios fürdők, h^deg, meleg 7ühaoyok, massage, Schvédjgyógytestgyakorlatok, belégzéai (iphulatton) kamrák síb.
Da«*uvári fürdő a 830 re. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmen lab\'rintikus és fedett sétányokkal, gyógyt^fem kitűnő zenekar, olva>ó terem, minden nevezet^spbb napi lapok stb. Lakások és lür-dök a mai kor igényeinek megfelelő móló i van bf-rendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb fel világosi tással kész? éggel szolgál a fürdölgacgalósás Oaruvúrott.
nAfiMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM^
Z ALAI KÖZLÖNY
JIT.irS 2\'2
A t cz. gazda-közönség
figyelmébe ajánljuk a
szeszgyári- hizlaló- istállóinkban termeit
légen szárított
természetes isíállóírágyáí,
mint a legoloaóbb. legbiztosabb és a legrégibb tra gya-anyaKct
meljf nálcnk akár t«;eLefcbfii (téirla nac-ysagn darabokban), akár zn/ott állapotban, bármily mennjisépben kapható.
•W íijri\'iZfktel és MÍfuiifiM felnlifosilissal tózstgrStn szolgálóit Megrendeléseket haladék nélkül, pontosan teljesítünk.
(Veuman Testvérek Aradon.
szesz- és sajtolt élesztő-gyár és szeszüiioraltíi gőzmalom.
Előnyös
törlesztéses kölcsön
földbirtokokra,
a birtok valódi értékének háromaeoyeű részeifi é> nem adóalapon, mint ax a hazai pénzintézeteknél szokásos. Csak a telekkönyvi kivonat és kataszteri falr-toklv küldendő be. Eiea kfJaaúnük a birtokos tetstese szerint :flí—SOsivreadst-ríak. Csekély kamattal egyúttal a tőke ii törlesztetik Beiábláaott adósságokat az igazgatóság egyenesen fizet ki, a megszavazott többlét készpénzben lesz megküldve a birtokosnak. Intézetünk az egész birodalomban az egyedüli, melyet halóságok és tekintélyes földbirtokosok az ország minden megyéjéből elismernek és ajánlanak Előleget vagy előleges költséget elvből el nem fogadunk. Részlete* fel világosit ásókat a telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv beérkezte után készséggel és díjmentesen ad a « budapesti hatóságilag engedélyezett
„Iuiatlan- és J&lzáioa-forsialiiit-Intéíer1
Budapest, csak: vaezl-körut 30.
* A természetes, legdúsabb Nátron- és Lithion-tartalmu
IpitIiczi SllilfilIZ,
^ VASMEGYE]
^ rrtely évek óta ugy bel-, mint külföldön rendkívüli elterjedésnek örvend, 8
+{ bel- és külföldi kiállításon nagy aranyéremmel lón kitüntetve
Jj A tn. k. .Minisztériumtól már 4 évvel ezeió\'ttuz elsőrangú gyóg) vizek sorába lelt fölvéve.
A tavalyi budapesti balneologiai értekezleten — miuthösy meghagyás folytán a hires tanár dr. Korányi által vegyileg újólag megvizsgáltatott, — kimondatott, hogy minőségileg „Bilini" {Csehország) és „Radeini" (Stayer r^C? savanyuvizeket pótolja.
Nyolcz hónappal utóbb Dr. NEUMANN S , a B. kir. kereskedelmi hitóság hites vegyésze által megvizsgáltatván, teljesen ocsárlás nélkülinek találtatott.
Folyó évben pedig ezen .Széchenyi forrás Udiné, Ulm és Rómában vegyileg megvizsgáltatván, hasonlókép kitűnőnek találtatott.
Rómában a pápai és királyi palotában Dr. Carlo Saglione és Dr. G. Qtúfiko
házi orvosok által behozatott.
A „Stéckenyi forrás" hoz hasonló tartalommal biró savanyúvizek Dr. Nothnage) tanár véleménye szerint, miui óvszerek az epidemikus betegségek — nevezetesen kolera — ellen ajáuliatnak.
A .Széchenyi forrás" a legkedveltebb ital borral vegyítve.
A k\'tU 40 méter mélységű és egészen el van zárva az édes viz behatolásától. MF~ Megrendelések a tulajdonoshoz intézendók Petánczra. Vasmegye. "ZJJQ
V Q G LE R JÓZSEF,
26 év óla zalamegyei nagybirtokop, a magyar oraz baiueoloyiai egyesület tagja.
M0LL*EIDLIT#P0R-
védjegyet és
Csak akkor valódialr, ha mindegyik dobos Moll
aláírását tünteti fel. " A lloll A. fele SeldMb pórik tarlói g>-ós?taatisa a legmakacsabb jyo«»r, és «1 teslbánt.l.ak. cvo nor^rcs <¦ Tyomorhív, ropott székrekedés, ntajliantalotn Ytr-Ulalás srsavér ei a legkülönbözőbb ¦« betegségek ellen, » jelei bizisiernek ev-tijieuek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ari egy lepecsételt eredeti do-bszaak 1 frt o. e.
Hamis itások törvényileg fenyíttetnek.
[MOLL-FELE FRANCIA
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi ha mindegyik Üveg MOLL A. védjegyét l/MK aKKOr vaiOOI. miH-"fejir»tll okozattal van zárva. A ¦
tünteti fel és
„A. Mslt* "felirati, ónozattal van zárva. A Hol -\'e t fraa-ozia borszesz ét iá nevezetesen mint fájdafomciíllapitd bedörszölesl szer köszvény, csaz és a meghűlés egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Efiy ónozott eredeti üveg ára 90 kra|czár. _
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: füzolysavas szíkné.) Á mindennapi száj tisztit ásnál különösen fontos bármely korú gyermek^ mint felnőttek száiaíra; mert e szájfiz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás ellen. — Egy Mail A védjegyével ellátott üveg ára: 60 krsjezár.
MoSI A.
Főszétköldes:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító által.
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések aipoata pos\'autánvét Kellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
OoOOOOOOOOOnOOOOOOa^
*§r Legjobb védőszer járvány o s J| m betegségek ellen! m
MARGIT
Cf
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR
Vegyelemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevé^ szab.id. de gazdag, félig kötött szénsavlartalma kiváló hatásúnak bizonyult, különösen tOdöbántalmaknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a karos, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig köliilt szénsav gazdagsága a gyógy hatása alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközii. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyé^ is. hogy a hol szabad szénsavtartafoin-ban erosehb ásványvizek, mini a seltersí, gícicherbergi, tüdöbajokban, különösen tttdöwérzé-seknél már nem alkalmazhalók. a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdob etegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görbersdorlban a Margit-viz otthonossá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Kuvratil. dr Poór. dr Kétly. dr. Barbis; Bécsben: dr. Bamberger. dr. Doachek, stb. a legjobb eredménynyei alkalmazzák a legzö-, emésztő- és húgyszervek-általános hurutos bántalmainál.
^ Mint ivó viz 5|
priaervativ gyógyszernek bizonyult a kolera-megbot=ged és ellen.
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
XSdeskiity X*.
e«t. k. e4-» axerb k. udv. ftutáujtI*-Mxainitfnai.
üti ti :t;i!\'v
Ügy szintén kapható minden gyógyszertárban, íüszerkereskedésben «• vendéglökben.
I tni
! 0.
! fii esi il-
eo
cs;
S5\'j
— bt.
e °c •
15 m e r He
M

LT==?
CF==2
Lei fásak ing;
Főraktár: Budapesten,
V., Lipót-körut 21 a
tgazgatóaág: radein-furdőben (styria). Képrítteiet Xaffu-Kanizsán ÁBEL ALAJOS untai.
Hirdetmény.
V nagy kanizsai fürdő-részvénytársaság 1893. évi márczius hó 12-én tartott közgyűlésében C2 drb. társulati részvénynek 10 forint, azaz tiz forintjával leendő visszavásárlását elhatározta.
Felhivatnak tehát azon részvényeseb, kik ily módozattal részvényeiket visszaadni hajlandók"^- bogy ezeket átvétel —- illetve visszaváltás végett Plosszer ignácz tátií pénztárnok urnái mielőbb annyival inkább beadják, mivel a meghatározott számon\' tnl beváltásra ezúttal több el nem fogadtatván, a késóhb jelentkezőknek e részbeni kívánsága figyelembe nem fog vétetni.
Nagy-Kanizsán, 1893. június 22.
A nagy-kanizsai fürdő részvény-társaság _igazgatósága.__
TIROLI DARÓCZSZOVET 1
ja Rudolfötrasse
LODEJST
urak és uök számúra
BATJR RUDOLF
Innsbruck.
Kész tengeri öltönyök, esóköpenv. zubbonyok, lövegek sut valódiak kaphatók.
sé\'
Nélkülözhetetlen «, minden háztartásban a ,
KATHREIHER-FÉLE KNEIPP-MALATA- KÁVÉ,
ámlmTtóffe^ ll fe\'u,ton"!ita\'\'»n elon/\' é« * h<>gy « •rtalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossr pótkávék kellemetlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hatásától^ megot és a legkellemesebb ,zü egészséges tápanyagot nynjtja. - Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek gyermekeknek es betegeknek _ ü t á n z o 11 a k a t különös figyelemmel k e r ü 1 n i. - >/. kiló i 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nâgy-Kaniisio.
\\A(;i-KAMZSA. 1893, július 29-én.
L
Előfizetési ár: Egész étre . , . 5 frt — kr. fel érr* ... . 2 frt 50 kr. Vgyedevre . 1 frt 25 kr
Kgye* szán 10 kr.
HIRDETÉSEK
a :m: is petitsorhsa 7. mázod siorj minden további torért 5 kr.
NY1LTTERBEN Ijirtit soronként 10 krérl vétetnek! 1 Kincs taxi illeték minden egyes hirdetésért ii" kr. tizetendO
Harmlnczkeltedlkévfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátor fi Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzétten Nagy-Kanizsára bér-mentre intézendők.
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézi rátok vissza nem küldetnek.
A ,nagy-kanizsai malátagyár és serfózöde*, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári. Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár" részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai önkéntes tözoitó-egyla*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesölet- a .nagy-kanizsai taoitói járáskör-, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' :jn.-ianizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a ^soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külváiaatmáöyáaak hivatalos lapja \'
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEG.JELENÖ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A népről — a népért.
]rtB: BEKEFÍ ELEK, zala-koppányi áll. a. közs. népisk. tanitó. (folytatás.)
Iveket kelleh-; tele irnom, ha csak részben el akarnám mondani, menynyi éppen nem épületes dolog törté-jaik az ily helyeken és hogy az iskolás lányok és fiuk idősebb testvéreik által ide vezettetve, minden esle ezreit hallják a legsikamlósabb, leg- j trágárabb daloknak, élczeknek, beszédnek, amihez képest Zola és Kock naturalisztikus regényei: „bliktri"\'. „Kis miska*, ártatlanság és merő ártalmatlanság lészen. Ks tehát hogy itt — miután a gyermeki lélek olyan mint a viasz — mennyire és mily hamar letöröltetik a gyümölcs bamva: a gyermek szeméremérzete, azt ép e helyen nem szükséges bővebben fejtegetni.
A tolljosztök-rói csak annyit, hogy ezek tőbbnyjre 12 —18 éves leányok és fiuk, akik az egyes házaknál ösz-szejövén, esti 6\' órától egész 11—12 óráig rémmesék, illetlen élezek és dalok közt fosztják a lúdtollat minden este, a mig csak el nem fogy ; amidón aztán egy más háznál vagyis családnál kezdik elölről e munkát. Ls már csak azért is nagy hátrány-nysl vannak az iskolába járó gyermekek testi és lelki fejlődésére, hogy az ilyen „tollfosztó-diák* a megrövidített éjszakát nappal az iskolában póioiván,álmos szemekkel vagy aludva hallgatja az előadásokat s igy —\\| hátramarad.
Köznépünknek — továbbá — igen nagy ártalmára van az, hogy eddigi rendetlen, ferde és szellemi valaminj/ anyagi fejlődését és jobblétét megakadályozó szokásait elhagyni nem \'.karja. Kme rossz szokások közül legenilitjük, mint mely egy magában
képes a falusi népet menthetlenül a bukás örvényébe sodorni, mely már valóságos szenvedélylyé fajult: amér-téketlenséget. Ez leginkább az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi arezot Összeroncsoló, az elmét tompító és elbutító, a testi egészséget és életerőt elhamvasztó pálinka és egyéb szeszes italok túlságos, mérték feletti élvezésében nyilvánul különösen.
.— Nem nélkülözhetem a részegítő italt — úgymond egy némelyik — mert az azzal való élés testem táplálására mulhatlanul szükséges: csak kellene az urnák is egész nap kaszálni, kapálni és csak oly silány kosztja volna *mint nekem, biz Isten ön is meginná a pálinkát reggel, délben, este, csak ép ugy mint én."
— Kénytelen vagyok — igy szól a másik — a világi gondok és tengernyi bajok közt, melyekkel körül vagyok véve, szeszes italokban keresni szórakozást, különben sem lehetek vidám, .csak mikor részeg va-\' gyok!^
— Nem kerülhetem ki — igy nyilatkozik a harmadik — hogy jó embereimmel hébe-korba poharak közt egy órát vagy napot ne töltsek, különben azoktól megvettetem s becsületem (!) csorbulna.
Ily álokoskodásokkal s mentegeté-sekkel állanak elő mindazok, kik eme gonosz szenvedélynek rabjai lettek; nem gondolva az ily élet és elvete-mültség — mint másokra, mint magukra kiható következményeire /nem : rettegve a roncsolt, aláásott becsület; erkölcstelenül eltékozolt idő. és elfecsérlett vagyon miatt zajosan dorgáló .benső kisbíró" a lelkiismerettől : nem törődve végre azon öntudattal, hogy az idővei, egészséggel, becsülettel együtt elrepült a, ha nem is maga, hanem talán boldogult szü-
lői által fáradtságos munkával gyűjtött vagyon is: eltékozol tátott ajeg-égetőbb szükségekre fordítandó pénz, minek következtében hozzátartozói, a házastárs, aggszülök és gyenge gyermekek rongyokba és éhségben fetrengenek.
Reménylem, hogy nem értetem a t. közönség áltál félre, nem a tisztességes mulatozásnak, a néha napján történő egy-két pohár bor megivá-sának vagyok ellene, de az már engedelmet kérek csakugyan rossz szokás, ártalmas ..módi", ha mint itt Zalában működésem helyén — majd minden alkalommal látom, hogyha valakinek egy napos gyereke hál is meg, oly tort csap, melyben akó-számra fogy a bor, egy közép módú ember, anyja \'halála alkalmával 5 akó bort itatott még, egy másik csak szintén középszerű gazda tavaly búcsúra G3 kl. lisztet süttetett fel stbbi.
Ezek bizony rossz szokások s nem illenek a mai szük világba!
II.
Nézetek a részegeskedés és egyéb mértékletlenség kiirtásáról s a fa lusi tanitó e körüli teendőiről.
Sokat tűnődtem már azon : hogyan lehetne eme mindinkább elmérgesedő mételyen segíteni ?
Hogy az orvos gyógyításhoz foghasson, szükséges, hogy a bajt, annak keletkezését stb. ismerje, tudhassa: vizsgáljuk tehát mi is a bajt gyökeresen és főleg annak keletkezését!
„ Alkalom csinálja a tolvajt* — és pedig, mint már érintettem, most ismételve hangsúlyozom, hogy nagy alkalmat szolgáltatnak a mértéklet-lenségre és illetőleg a részegeskedés gyakorlására faluhelyeken a hazának majdnem minden táján divó két sőt
néha három napig is tartó lakodalmak, a ezek 8 napi . kárlát új a? mellett a felette pazar halotti torok, bucsuk, pasziták, névnapi, disznótori stb. .titulus bibendi\'-k. Tapasztalatból tudom, hogy ha a falu legszegényebb emberét házasság, vagy temetési eset éri — ha egy krajezárja sincs, mégis e rossz szokást követi, kész inkább nagy kamatú kölcsönre pénzt venni fel, melyet talán többé visszaadni sem képes és ezáltal ingatlan vagyonát is pusztulásnak indítja,melynek megtörténte után — keservesen szidja Tisza Kálmánt, no meg a — zsidót! (Szapáry még nem ment át a nép rétegeiben). A ki ezen felesleges pazar szokások felhagyására figyelmezteti, rendesen ilyen feleletet nyer: .De minek megrontani a régi szokást, őseink is igy szokták. Persze\' nem veszik tekintetbe, hogy apáik
„Ha egy abiposztó mentét vettek Abban becsülettel megvénhedtek." Mig ellenben napjainkban a nép rétegében is a luxus: ezugos czipő, hosszú kabát, .verzsinia*, fekete kávé, az egyszerű virág, rozmaring helyett özfark a kalapban, .czviklis" kötény, atlasz szoknya — sót! per amorem Dei, canis tota mater — im! hogy lesz erre jó rím? — még a .turnŐr* is ezen hála Isten már levetett uri viselet kapott itt-ott már lábra a nép között.
Persze ha a szegényebb ember felakarna is hagyni ezen vagyoni bukását elősegítő szokásokkal: a gazdagoktól származó megvettetés vagy — mint mondani szokás — „lenézés* félelme miatt ezt nem teszi.
Itt tehát a néptanító, lelkész, jegyző vagy más a nép között élő értelmes egyéniség mindenekelőtt falujának vagyonosabb és tekintélye-
sebb s „hangadó* lakóit igyekezzék ezen tékozló pazar divatról itiheszétni. kimulatván emiitett ellenvetéseikre az ösok kora és a mai helyzet közötti különbséget,
(Folyt, következik). Semmelweis-emlék.
Semmelweis J. Fülöpöt manapság az orvosok már az egész világon a gyermekágyiláz kóroktana és gyógyítása lángeszű megalapítójának ismerik. Ismerik és nagyrabecsfilik tudományos munkásságát és tanításának messze kihatását az emberiség javára.. Semmelweis az .emberiség jóitevője lett, mert az ő (ásítása életeket mént meg. Ő a fiatal anyák védőangyala. A mióta az ó tanítását követjük a vajúdás nehéz óráiban, a gyermekágyi lázban való meg-- betegedés és elhalálozás elenyészően csekély azokhoz a hek atom bál: hoz képest, a miket még ő elhullani látott, korszakot alkotó fölfedezése színhelyén, a bécsi közkórházban; a halál pusztítása ily természetes aktusnál §z Ö lelkét annyira elszomorította, hogy nyugtot nem talált, a mig fáradhatatlan kutatásában e szÖmyü baj igazi okának — a fertőzésnek — a nyomára, nem jött.
A lángész sorsa azonban rajta is beteljesedett
Semmelweisnak az életben nagy fölfedezéséért vajmi kevés elismerés jutott; de jutott annál több küzdelem, mert tanításáért sokat kellett harczol-nía, bevés támadásokkal, bántó kritikákkal kellett szembeszállnia. a m-inek izgalmai időelött megtörték lelki erejét és korai airba döntötték.
Egy negyed századig idegenben por-lottak hamvai. Két éve kerültek a hazai földbe, szülőhelyére, székes fővárosunk temetőjébe, a hol a főváros tanácsa az ő emlékének megörökítésére alakult bizottság kérésére már is diszes sírhelyet jelölt kí és engedélyezett porainak utolsó nyugvó heiyf\'l. Semmelweis emlékének méltó megörökítésén működő e végrehajtó bizottság a budapesti .tud. egyetem orvosi karának kiküldött képviselőiből és a budapesti kir. orvosegyesület kijelölt néhány tagjából alakult
Népdalok.
i.
Uarna felhő leng az éges, Barna rózsám van én nékem; Hosszú, tömött bogár haja tsiliagfényü, szép éjseaks.
Q Vigányhaju piros Rózsám ! tfutlen ne légy soha hozzám : , -Szeress mindig Úgy engemet Mint a madár az éneket.
Hogyha szerelsz, bii angyalom! -Nem lesz soha semmi bajom; Felhőtlenné válik éltem 3 Örök tavasz nés rám azépen. II.
Arczod Üljom s azon rózsa. Két szemed a szQz ég boltja; Bibor ajkad nyújt színmézet,. .. Nekem szánt az Isten téged.
Hó karjaid ölelése. Tondér gyönyör mesés kéje : TuzeB csókod szent igézet . . . Nekem szánt az Isten téged.
Hü szerelmed ndíők üdve, Te lesz a nők tiszta tükre; Ilyen nő kell feleségnek .. . Nekem szánt az Isten téged.
VAROSSY MIHÁLY.
Régi pesti törtenetek.
IX.
Az imakönyv.
rí— < Egy detektív elbeszélése. — A j-obz híréről ismeretes Újpesten r"ffinisózott rablógyilkosság történt.
Egy jó módú, nyugalomba vonult mészárost gyilkoltak és raboltak meg s ezt oIy körmönfont furfanggal cselekedték,
hogy egy esztendő mu!va is mindig csak „nyomon" volt a rendőrség.
Az akkori erélyes főkapitány az egész rendőr-apparátust mozgásba hozta. Olyan tapasztalt és ügyes detektiveket küldött szanaszét, hogy mindenki meg.volt győződve a bűntény fényes eredményéről.
Volt köztünk detektívek közt különösen egy, ki talán már a pokol tornáczá-ban is járt. Ez az ember elment egyedül a legpiszkosabb és a legveszedelmesebb lebujokba s egy pohárból ivottá gazemberekkel. Mindhasztalanl A tettesek nyomtalanul eltűntek s az elrabolt ötvenezer forint ott fülelr vaithol a rablók biztos tanyáján.
- A nyomozást különösen megnehezítette maga a gyilkosság színhelye Újpest. Ez a község rég időktől fogva gyülbelye volt a prpfeszionátuid zseb metszőknek. Parisban és Londonom is van egy olyan tolvajoegyed, hol a polipmen. minden igyekezete hajótörést szenved, hacsak a véletlen nem vezeti a helyes nyomra.
Újpesten minden gyanúsabb helyen házkutatást rendelt el a rendőrség, sőt még tisztességesebb polgárok sem lettek megkímélve^ s az eredmény mindenkor Ugyanaz volt: egy csúfondáros hosszú orr 8 egy még érzékenyebb fricska a rendőrség hosszú orrára.
A meggyilkolt mészáros mester öreg nyolezvanöí éves ember volt már, ki íu-karságánál fogva vissza vonult életet élt és Boba senkit nem fogadott A ház folyton zárva volt, barát és ellenség előtt egyaránt.
/*~Kz öreget egy több évvel fiatalabb nő rokona szolgálta kí s a ház kapuja csak akkor nyílt meg, ha bevásárlásokat kellett eszközölni. Ilyenkór befogatott az öreg gazda asszony, s egy fiatal kocsis legény segédkezett az élelmi szerek bevásárlása körül.
Ez a fiatal suharcz igen csöndes és jámbor legénynek látszott Korc-tmákBan csak ritkán fordult meg s mindig tisztességesen viselte magát. A mészáros mester jói tartotta az embereit s az "élőbbem öreg kocsist csak azért bocsátottá, el, mert az a halál kocsisává szegődött s a fiatal ember a megholtnak fia volt. J
Nagyon természetes, hogy ezek tisztán állottak a rendőrség előtt Az öreg anyóka és a fiatal kocsis vigasztalhatatlanok voltak. A gazdaasszony nem is tett egyebet, mint hogy folyton sirt és jajveszékelt. Mi lesz már most ő belőle? A pénzt az utobó fillérig elvitték, most nincs egyebe, mint a mi rajta van, no meg az imakönyve. Csoda hogy azt is el nem rabolták a gonosztevők, mert régi jő vert ezüstből van a kapcsa, a könyv tábláján lévő feszület pedig színarany. Most már mehet világgá, mint afféle nyomorult földönfutó s egyedüli vigasza az, hogy imádkozhat a könyvből a meggyilkolt lelki üdveért.
S midőn ezt mondta, zokogva szorította keblére az imakönyvet s csókjaival halmozta ei. hiszen a megboldogult is ugy szeretett benne lapozgatni 1
A fiatal kocsis csendesen sírt, mint
egy gyermek. Nem szólt semmit, de a fájdalom mindent megmondott
A vizsgálatot vezető rendőrtisztviselő részvéttel nézte. Egy gonosztevő tud kaczagní, jajgatni, óbégatni, de sirni — nem, azt nem érti. Könnyezni csak romlatlan emberek tudnak. Ismeri ő már a krokodilus könuyeket! ,
Mindazáltal — a forma végett — vizsgálati fogságba helyeztettek; hoi igen nyugodtan és türelmesen viselték magukat Az öreg asszony csak azt kérte ki magának, hogy az imakönyvet hagyják meg,, a mi készséggel megadatott, mert igen vallásos és ájtatos volt
A két hű szolga ártatlansága a napnál is fényesebben kiderült; a vallomások egybe hangzottak, semmi gyanús körülmény nem merült fel ellenük. A /gyilkosság éjszakáján mélyen aludtak, /oly mélyen, hogy mit sem hallottak.
Csúnya hideg téli éj volt; egész nap Naürün havazott, s iszonyú szélvihar (dühöngött.
A gyilkosság bizonyosan ugy egy és két óra közt történhetett, mikor már egy gazdátlan eb sem kóborol az utnzáo. Ekkor a kocsis egy kissé felriadt, mert a vihar iszonyú erővel rázta meg az ablakot. Csak reggel rémült meg, mert mikor ki akart menni az istállóból — az ajtó kívülről reá volt zárva.
S ez tényleg ugy is volt Lakatost kelett hozatni, a ki az ajtót felnyitotta, mert az istálló kulcsa sehol sem volt feltalálható.
Az anyóka semmi lényegest nem tu-
dott deponálni. Egyre csak a fejét rázta, és áj latosan összekulcsolta a kezeit.
Midőn újra vissza mehettek a meggyilkolt házábs, az öreg asszony a szoba silány bútorzatát és a konyha eszközöket eladta. Eladta a kocsit és a lovat is. Kifizette, a szolgalegény két heti bérét, a ki ott helyben, mint csapos állott be egyik korcsmároshoz. Józan, szorgalmas fiu volt, s a korcsmáros nagyon meg volt vele elégedve.
Az asszony egy kis kamrácskában húzta meg magát s gyümölcsöt éa zöld-- séget árult. Az emberek csupa könyörületből nála vásároltak, hogy végkép tönkre ne menjen. Este korán bezárta a nyomorult boltot, s aztán sajátságos rezgő hangon imádkozott
Szegény Öreg asszony! A tiszta lelkiismeret volt az édes, puha párnája...
Három év mult el a rejtélyss gyilkosság óta; az öreg asszony még jobban megöregedett, egészea Összeesett már, s alig tudott a lábán járni. Az „üzlet1\'-tel felhagyott, s miután végképpen elgyengült, a volt kocsis legényhez ment lakni, ki a korcsmáros leányát, vette el. Az uj házaspár korcsmát nyitott, közel a vasúti állomásnál, hol igeo élénk volt a forgalom. Az üzlet csakhamar jó hírnek örvendett. A szelíd, jó nevelésű asszony barátságos volt a vendégekhez, s a fiatal korcsmáros is jól értette a vendég fogás módját No meg a — szerencse is pártfogásába vette az üzletet
A homályos bűntényre kezdett a fe-
HARMINCZKETTEDIK .ÉVFOLYAM.
\'ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 29-én.
- meg. E bizottság a megállapított program keresztülvitelén már régebben dolgozik és egy ínternaczionáliP; a világ előkelő orvosaiból alakított komité segítségével * külföldön a gyűjtését Semmelweisnak Budapesten felállítandó emlékszobrára (¦ már megindította. Most itthon kivánja ugyanazt tenni és első sorban az or vospkhoz, Semmelweis kartársai hoz, fordul azzal a kérelemmel, hogy karolják fel lelkesen ezt az\'ügyet, a saját*óigyö? ket -- mert Semmélweisban - a tudós orvost fogjt dicsérni az emlékére állított szobor, a sírjára emelt kő és a szülőházára alkalmazott emléktábla, a miknek létrehozatalán fáradozik a bizottság — és nemcsak az ő filléreikkel járuljanak Semmelweis alakjának meg-eleveni\'éséhez, de működésük körének minden családjában is legyenek Bzivesek - a mellékelt gyűjtő ivet köröztetni, hogy az anyák hálájuk egy csekélyke részét leróhassak ama férfiú emlékéneL, a kinek köszönhetik, hogy nyugodtan néz hétnek a szülés nehéz órája elé.
Ámde az orvosokon kivül egyenesen a nagy közönséghez ia fordul a végrehajtó bízotttág, mert jól todja; hogy örömmel adózni filléreiből Tama legnagyobb magyar orvosnak, a kit messze földön mindenütt — a magyar nemzet dicsőségére — az egész emberiség jól tevőjének ismernek el.
A gyűjtött összegéket a végrehajtó bizottság pénztárosához: Kliscber Gyula dr. úrhoz, Petőfi-tér 1. sz. a. vagy a. „Zalai Közlöny" szerkesztőségéhez méltóztassék juttatni.
A gyűjtés eredményéről a végrehajtó ^bizottság a lapokban" részletes kimuta-¦> \'íást fog adni s egész működéséről az . 1994-ik évben Budapesten tartandó VIII. nemzetközi községi és demográfiai kongresszus alkalmával remél leszámolhatni, a mikor Semmelweis nagy jelentőségét is internaczionális részvétel mellett óhajtja megünnepelni.
Budapest, 1893. évi június hóban.. A végrehajtó bizottság: Kézsmárszky Tivadar. elnök.
ELischer Gyula.
pénztáros. IV. PétSfi-tér 1\'
Berczeller Imre, II. titkár.
Liehmann M. Akliáhvics G. MiWér K. Navratil 1. Héczey I. Täufer V. A Semmelweis emlék érdekében működő internaczionalis^bizottság tagjainak száma 122: mig a hazai nagybizottság 157 tagból áll.
\'csarnok.
Dimer Gusztáv,
I. titkár. IV. Hatvani u.
Bókái A. Bruck J. Fodor J. Gebhardt L. H/igyes E. Korányi Fv.
^ Királyi Pál emlékezete.
Az orazágns magyar ískolaegyeaiiletnek az 1893. évi ápril bó ?9én tartott .."közgyűlésén felolvasta GKRI.ÓCZY KÁROLTkir. tanirsos, Budapest I alpolgármestere, az országos magyar iskolaegyesiilet elníike.
(Folytatás.) Széchenyinek volt szokása a jogi reformok mezején — mint Kemény Zs. br.
ledés fátyola borulni, midőn a véletlen (ecce!) az én kezembe játszotta a fonalat.
Egy szép tavaszi napon csupa kíváncsiságból magam is bepillantottam az uj vendéglőbe
A korcsmáros rögtön a legnagyobb udvariassággal kiszolgált, s barátságos beszélgetésbe eredt velem. Látszott rajta, hogy meg vsn elégedve sorsával. Arczvonásai nyugodtak és derültek voltak.
— Hát az öreg raámi mit csinál?
— kérdem egyszerre mintegy önkénytelenül.
— Benn van a szobában és imádkozik, azaz csak lapozgat, mert szegény már nem látja a betűket. Hallja? most éppen énekel.
A szobából vékony, rezgő hang hallatszott ki. Oly különös valami rejlett abban a hangban, hogy kiváofágomatfejeztem ki, az Öreg nőt látni.
— Az asszony igen együgyű és fér lénk, — monda a korcsmáros fanyarul,
— idegenek irányában bizalmatlan és felette barátságtalan.
— Talán nagyon szivére vette rokona meggyilkoltatását^
A fiatal asszonyka a „gyilkosság" szóra gyöngén és észrevétlenül elhalványult.
— Igen . . . feleié férje helyett. — a boldogtalan teremtés gyakran sirva fakad és az imakönyvet csókolja.
— Külömben tessék bemenni hozzá, szólalt meg most a korcsmáros egy-két köhintés után.
mondja — a visszahatást csökkenti annak megmutatásával, hogy a mely áldozatba kerülnek a gyökeres változtatások, azok nemcsak a hazára, hanem a jogait feláldozó egyénre is hasznosak, S valamint, ugy tanítványa, követője Királyi is jól tudta, hogy mikor feudális intézményeink rozsdáit támadják, egyszersmind egy uj társadalmi szellemnek alapjait is megvetik. Királyi Pál munkája végén e társadalmi szempontokból tekint vissza föihozott praktikus érveire és lehetetlennek mondja, hogy e hon főbbjei, e dicső nemzet^ hatalmasabbjai, a dicstelen önzés kérge alá rejtőzve, a jelen korban le ce szedjék a haza millióról a rongyokat és föl ne ruházzák ezeket polgári öltönynyel.
„Mert hol van ország, bol van nemzet, hol nép és hol van főid a világ két sarkai közt egy ezredéves palástja alatt, mely annyi fajból lenne össztférczelve ? Annyi vallást, annyi nyelvet, meg annyi okokat birna a villongások ártalmas ápolására, mint hazánk? Uraim! nekünk, hogy a nemzetek nagy könyvében ne mint gyarmat, nem mint kiskorú, de mint erős, müveit, gazdag nemzet foglalhassunk kitűnő\' helyet mivel magunk annyi ellenérdeküek kőzött csekély számmal, kevesen vagyunk, osztályokat kell magunkhoz fölemelnünk, jogokban részesítenünk, érdekeit alkotmányunk egének jótékony harmatával nedvesítenünk, hogy mint törhetetlen lánczkapocs kösse össze a küiön osztályokat, az eddig elkülön: zött osztályokat, az eddig elkü\'Önzött fajokat Ezt léve, jövendőkre nézve két tényezőt alapítunk meg: erőt és egységet s ezek mellett — úgymond Királyi, még az emberiség szelíd szellemének is leróttuk adónkat."
„A magyarnak — ekként végzé köny vét — széles e földön, ennek színén és az ég alatt nincs rokona, nincs testvére, nincs senkié, kiben vére pezsegne, kiben szükség esetén bizhatnék, megtámadásakorsegélyt reményellietne;nincs senkije maga áll a nagy világ zajongó küzdterén testvér- és rokontalan és egyedül, mikétit\'. szirt a habzó tenger hullámai közt. — Erőt, hatalmat, segélyt önkebléböl kell merítenie, miként menté eddig is, de a forrás uraim, higyjék önök, e forrás félig-meddig fogytán, száradó félben áll; mert ellenérdekkel nemcsak kivül a hon határain kell e nemzetnek találkoznia, nem! itt benn édes országa szent kebelén is milliók vannak, kik a magyart csak nevéről ismerik, csak földesúri hatalmáról félik; itt forrása a nemzeti erőnek van ugyan, de azaz igazságtalan terhek-miatt, melyek ahíU földhöz sújtva nyög, bedugult, ezt, mig az ér fél nem dagad, sietni kell folyásnak ereszteni és igy jótékony lesz a nemzetegészre; miként vészt és bukást következtet, ha magától ront ki, mert akkor szabályozott tölcsérét már nem fogji elégleni. hanem miként kirohanó vulkán, a testegé.sznek négy, öt helyein szagyat lyukakat, melyeken kirohanó dühét tova kergeti pusz-litani, de míg e vészroham sem egyesülten, mindéi) láva másfelé, más irányban "
Lelkének e vonzódása, Széchenyi István irányához mutatja, hogy a fiatal jog gyakornok szelleme már ez időben evangélium gyanánt fogadta magába ;i „legnagyobb magyar* munkáit.
Beléptünk a szomszéd szobába.
Az anyóka ott ült egy ős régi ka rosszékben és szunyadai látszott A csekély zajra, a mit okoztunk mégis felemelte a fejét.
— Ki van itt\'.\' — kérdé töredezett gyönge hangon
— Én vagyok s még egy idegen ur,
— viszonzá a korcsmáros s gyöngéden a^ő fölé hajolt. Ugy gondolom hogy a fejét cziró^atta meg, vagy talán súgott neki valamit?
— Mit akar az az ur? Én nem ismerem; én nem is ismerek senkit . . . hagyjanak békével meghalni . . . siránkozott gyermekesen az agg nő.
— Édes jó mámi. — léptem nyájasan karosszékhez, — én nem báutom magát, nem azért jöttem, hanem azt az imakönyvet ciakugyao szeretném látni!
Az öregasszony fájdalmasan nyöszörgött és érthetetlen szavakat mormogott.
— Az Istenért . . . |ne izgassuk fel szegényt! — veté magát közbe á fiatal menyecske.
— Szegény meg van zavarodva. — — hebegte a korcsmáros:
— Jaj, jaj, ne bántsatok, — sipított az anyóka. Nem adom oda a könyvet. -. a ti kezetek véres
A korcsmárosné\'felsikoltott.
— Most már kötelességén^ a dolog végére járni, mondám éles hivatalos hangon, s egy gyors mozdulattal: kivettem az ágy párnája alól a sokszor emlegetett könyvet.
Felnyitottam és bele néztem.
Egy közönséges régi imakönyv volt
Az a mágikus erő, mely mindazokat áthatotta, kikkel Széchenyi István gróf érintkezett, valíságos bűbájjal vonta be Királyi Pál lelkét is akkor, midőn engedve belső hivatásának, az irodalmi élet munkaterét választá, megkezdvén ez irányú működését Széchényi I. „Je-"lenkora" (1S32—184S.) czimü, a szenvedélyes nyelvújító, Helmeczy szerkesztése alatt megjelenő politikai Lpja mellett, mint-a küldfödi rovatvezetője; később a laptulajdonos neve alatt szerkesztője is lett alapnak. 1845 —1848-ig dolgozott e lapnál és e helyzetben jutott Széchényi I. gr. közelébe.
E nagy férfiú irodalmi munkásságábar. politikai iskoláját találta föl. Ettől kezdy^ Deák_és Széchenyi voltak egész éleíebetLaton égsarki csillagok, melyek cek—lézersugarai szériut tájékoztatta magát eszméinek, számításainak és reményeinek tengerén..
A magyar faj biztosítása és kifejtése feküdt Széchenyi szivén oly kétaégtele-nfll, hogy Kemény Zs. szavaival éljünk, mint Mózesnek az izrael fajé. Fajunk biztosítása s nemesebb kifejtése volt Királyi Pálnak is nagy és mindent alárendelő törekvése.
„A magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni — Európában egyedült heterogén sarjadék — ázsiai bölcsőjében rejtőző, eddigelé sehol ki nem fejlett sehol érettségre nem virult sajátságit; sajátságit egy törzsökfajnak, mély jóllehet mindent maga előtt ledöntő dagályként már több izben gyászba borítá földgolyónk legképzettebb részeit, s fel fel bőszülésíben mint Isten ostora mindenütt vérrel járt, bizonyosan annyi különöst s erejénél fogva bizonyosan annyi jót és nempst rejt magában, mint az emberi nemnek akármely lelkes és erős családja."
„Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait, mint ereklyét megőrizni, és szeplőtlen minőségben kifejteni: nemesíteni erőit, erényeit s igy "egészen uj, eJdig nem ismert alapokon kiképezve végczéljához, az emberiség fö.ídicsöitéséhez vezetni", — ez volt Széchenyi szavai szerint-a főfaladat ez lebegett Királyi Pál előtt is.
„Hivatásunk nem csekélyebb, mint a világot egy uj nemzettel gazdagítani meg, mit azonban csak kitűzött terv szerint érhetnénk el. ,
„S minden jelenetek jövendő fényt mutatnak, minek megjóslására egyedül fontolgatás, más nemzetek kifejlődésének ismerete és nemzetünkkeli egybehason-iitása és semmivel több prófétai tulajdon nem kell mint, előre megmondani, hogy a kisded makkból, ha nem romlott idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja."
(Fo\'yt- köv)
Hírek.
— Hirdetmény. Az 1868. évi VI. t. ez 4. S-a értelmében kiadott Nmélt. m. kir. Ipar és keresk. Miuislerium magas rendeletének 7. alapján azonnal, közhírré tétetik, hogy a soproni újra alakulandó kereskedelmi s iparkamarához fi kereskedő és fi iparosnak mint kültagjuknak választása rendeltelvén el, — minthogy a nagyméit - m. kir. Ipar
az. ökölnyi belükkel, sárgult lapokkal s egynehány szent képpel.
Akorcsmárospár visszatartott lélekzet-tel követte minden mozdulatomat;
—f Nos. — mondám, — mi különös van ebben? se szavak után szétszedtem az annyira féltett ima-könyvet,!, s feltűnő vastagságú tábláját belső zsebembe rejtettem.
Aztán odaleptem a két remegő emberhez^
— A törvény nevében, önök foglyaim! Ezennel le vannak tartóztatva! . . .
— Isten akarta igy, — sóhajtott a korcsmáros s megsemmisülten rogyott egy székre.
Másnap meg volt fejtve a titok!
Az aggnő és a fiatal korcsmáros voltak a gyilkosok.
A gazdtsszony egyetértett a kocsissal, ki kora hajnalban követte el a büntettet, aztán visssza ment az istállóba, melynek ajtaját reá zárta a bűntárs. A kulcsot a mély kútba dobta.
Az áldozattal könnyen elbántak. A kocsis egy közönséges zsebkéssel keresztül metszette a szereucaétlen nyakát, a hogy a legkisebb gyanú se férjen hozzájuk — az elrabolt pénztlaz imakönyv táblájába rejlettét, a mely belől üre3 volt Még egy néhány ezer forint volt benne. ,
A könyvet az, immunitása mentette meg, a többi betanult komédia volt és arra szolgált, hogy ez ügyben megejtett vizsgálatokat megnehezítse és meghiúsítsa. GÉRESDAY KÁLMÁN
s kereskedelmi Ministeriumcak rendelete folytén Zalavármegye három választási kerületre osztatván fel, választási he--lyül: a) Nagy-Kanizsa város székhely-lyel, hol Nagy-Kanizsa város, nagy-kanizsai, pacsai, letenyei, perlaki és csáktornyai járások kereskedői s iparosai 4 kereskedőt 4 iparost; b) Keszthely város székhelylyel, hol keszthelyi, sümegi, tapolczai és szentgróthi járások kereske^ dói és iparosai egy kereskedőt egy iparost; c) Zala-Egerszeg vájos székhelylyel, hol Zala-Egerszeg város, zala-eger--szegi, novai és alsó-lendvai járások kereskedői és iparosai egy kereskedőt, egy iparost kamarai kültagul választanak. Választási helyül Nagy-Kanizsán, Keszthelyen és Zala-Egerszegen mindenütt a városház tanácsterme s mind a három válasz\'ási helyre hatámapu\' 1893. évi augusztus hó 14j-ik napjának reggeli 9 órája tüzelett ki, a mely választásra a választási joggal biró kereskedők s iparosok hivatalos tisztelettel meghivatnak. Zaia-Egers«gen, 1893. évi július hó ló-én Kovács Károly bizottsági elnök.
— Változások a fŐgym. tanári karban. Eltávoznak Holczinger Imre Nagy-Károlyba, Macska Lajos és Vörös Cyril Rózsahegyre. Helyökbe jönnek: Obercz József Podolinból, Dékány Lajos és Szalay Gyula Léváról
— Értesítés. A nagy-kanizsai „Kisdednevelő-Egyesület" óvodái augusztus első napján ujből megnyittatnak; beira-tások a szokott módon eddigi díjfizetések mellett, eszközölhetők anádur-utezai, Arany János-utczai, vagy Atilla-utczai KisdednevelŐ-urnőknél, ellenben a díjmentesek felvétele szegénységi bizonyítvány átadása mellett a titkárnál történhetik meg-. -Miről az érdekelt szülők és gyámolt tisztelettel értesíttetnek. Az elnökség.
— Heti biztosok e héten (aug 1—5) a Tiagj -kanizsai Kisdednevelő Egyesület -óvodáiban Dr. Fülöp Kázmérné\'és Kom-lósy Kálmán né választmányi/tag urnök.
— Heti felügyelő e héten (jul. 30 - aug. 5.) a nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet órtanyáján Fekete József föparancsnoki.segédtiszt ur. a VIés \\TI-Ík kerületben pedig Poredus Antal szakaszparancsnok ur.
— A zala-egerszegi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Király Lajos keszthelyi ügyvédet elhalálozása, Gruber János kaposvári ügyvédet a szombathelyi pénzügyigazgatósághoz segédtitkárrá történt kineveztetése, és Kovács Lajos nagykanizsai Ügyvédet öukéntes lemon-dá a folytán a kamara ügyvédi lajstromából törölte: továbbá dr. Hajós Ferencz alsó-lendvai ügyvéd székhelyét e kamara területén beiöl Csáktornyára tette át; végül dr. Kemény Fülöp ügyvédet Perlak, dr. Kreisler József, ügyvédet Nagy-Kanizsa és dr. Bereczky Viktor ügyvédet szintén Nagy-Kanizsa székhelylyel a kamara ügyvédi lajstromába folytatólag felvette. S
— Esküvő\'. Dr. Kemény Fülöp perlaki ügyvéd jul. 30-án d. u. 1 órakor esküizik örök hűséget Kohn Riza kisasszonynyal Székesfehérvárott Boldogság legyen a kötendő frigyen!
— Hetivásár Kis-Komaromban. Kis-Komáromban az első hetivásárt é hó
20 án tartották meg a szokásos ünnepségekkel, melyen jelen volt Nedeczky Jenő orsz képviselőnk is, a ki a kis-> komáromiaknak a heti vásár tarthatását kieszközölte. Az első ft3ti vásár eredménye igen kedvező volt a mennyiben 400 felhajtott marha közül mintegy 2Ö0-ra alku köttetett — A hetivásárok ezentúl minden csütörtökön m^gtartatníre;
a helypénzt csak a harmadik netivásártól kezdve kell fizeti.
— Méltányos kérelme van Perlak községnek, midőn a déli vaspálya társaságtól azt kéri, hogy a Csáktornya és; Perlak, illetve Királyfalu közt naponta, reggel és este közlekedő tehervonatokhoz személyszállító vaggonok is csatol lássanak s igy a személyi utazás angedélyeztessék.
— Gyászhír. A sümegvárosi katho-likus elemi iskola tantestülete mély fájdalommal jelenti felejthetetlen kar-társának Gallik Mariskának július hő
21 én, hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos, felvétele ntán ta-nitói működésének lS-ik\' évében történt gyászos elhunytát A megboldogultnak
- hült tetemei f. hó 22 én, szombat délután 6 órakor tétetnek örök nyugalomra, az engesztelő sz. miseáldozat pedig f. hó 24-én hétfőn délelölt 9 órakor a plébánia-ierapíomban fog az Urnák bemutattatoi Sümegen, 1893. július 21. Áldás és béke lengjen a drága kartárs porai felett!
— Uj fürdóháa. Balázsy a volt Haragos-féle Csengery-utczai fürdőt egészen újonnan berendezte, igen csinos és czélszeiü karba hozta; vannak benne márvány és kád-fürdők, társas zuhany, köpülözö, 60 hectos víztartály és 20 hectój vízmelegítő. Rend és tisztaság
uralg mindenütt; méltán ajánljhatjuk látogatását és pártolását.
— Névmagyarosítás. YVeiás Nándor nagy-kanizsai illetőségű ugyanitteni lakos „Viaszra"-ra, — Trampus János nagykanizsai illetőségű bécsi lakos „Tordai"ra,
— magyarosította nevét belügyminiszter engedélylyel.
— Szerzetesi szép ünnepély folyt le . július 14-én Nagy-Kanizsán a Szent-Fe-renezrendiek társházában. Provincziális választásra egybegyűllek a rendtarto-mánybeli házfönökök s szokott\' ünnepélyesség közt. Provincziálissá Horváth Lajos ujből megválasztatott, tartomáoy-beli custossáNith Norbert nagy-kanizsai quardián: definitorokká Varga Vitus siklósi, Iiengyeo Ferencz zágrábi, Ángyán Aurél csáktornyai quardiáuok és Vosnyák Vendel a varasdiak magistere.
— Színtársulatok helybem működése befejezett tény. F. évi deczemberre Monori Sándor színtársulatának ad*;ott engedély, Itakodczay színtársulatának pedig a jövő évi tavaszra.
— A sármelléki tazkárosultak részére a keszthelyi föszolgabírósághoz a kővetkező adományok . folytak be. 0 Felsége legkegyelmesebb urunk és királyunk I. Ferencz, József adománya: 800 frt, A vármegye területéről befolyt kö-nyöradományok 9S9 frt 78 kr.. Sármelléki közsigbiróhoz 72 frt 80 kr., Belügyminisztérium ujabb adománya 50 frt, Vörös-kereszt egylet z.-egerszegi tiókj* GO frt,. B.-szt.-lászlói tűzoltó egylet 33 frt, Zala-egerszegi keresk. kör 37 frt, Zala-Szántó község 7 frt 09 kr. „Keszthely" szerkesztősége 5 frt.. Plébánoshoz (Sármelléken) 2 frt GO kt. Ossszesen 2055 frt 17 kr.; mely Összeget Takács Imre főszolgabíró ur f. hó 6-áo Sármelléken a tüzkárosultak kőzött felosztván, a mar előzőleg kimutatott és felosztott 1G00 frttal együtt nemes emberbarátok, hatóságok és egyesületek-összeseu 3855 frt 17 kr. készpénzt és jelentékeny értékű terményeket juttattak a szerencsétlenség által sújtott község lakóinak.
— Az Atheneaum Képes Iroda iointörténetéból (szerk. Beöthy Zsoll) megjelent a 8 ik füzet, az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal és illustra-tíókkal. A czikkek során : Badics Ferencz befejezi az előbbi füzetben kezdett tanulmányát a XVI. századi elbeszélő költészetről, itt a regényes vagy szép-hiatóriákból szólván ; Beöthy Zsolt Széppróza czim alatt először a misztérium-drámákról s ezek magyar nyomaitól szól, eredeti felfogásával egészen uj világítás ban tüntetvén föl a költészetnek ez ágat, majd a dramatizált polémiákat s a Balassa Menyhárt ámltatáVáról feonma radt „comoediát" jellemzi; a czikk második részéfcfen az aesopusi meseirókkal (Pesti és Heltai) s a novella legrégibb maradványaival (Salamon és Markaif, Mánkoczi; Poncíauus stb.) s végül Bá-thorí István meghaló prózai zsoltáraival foglalkozik. E czikk egyszersmind befejezi a XVI. század irodalmának ismei-tetését s visszatekintöleg Beöthy találóan mutatja ki e kor munkáiban a miifaji kialakulásokat. A következő czikk: A katholikus visszahatás, melvbeu Széchy az 1600—1676 íg terjedő időszak vallásos és irodalmi harczaioak fejtegetését kezdi meg. A szöveget 14 illusztratio díszíti: ritka munkák czím- vagy kezdő lapjai, aláírások, arczképek stb.; különösen érdekeB : egy középkori misztériumdráma előadásának egykorú rajza. Külön mellékletekül: Károlyi hires vizsolyi bibliájából van közölve egy szép lap, továbbá a Pesti fabuláinak és Sylveszter nyelvtanának nyomdailag is érdekes czimlapjai. A legközelebbi füzet, mint a borítékon olvasható, szeptember elején jelenik meg. A mű megrendelhető 40 krajezáros füzetekben míndeo könyvkereskedésben valamint az (Athenaeum könyvkiadóhivatala, BudapestFerencziek-Tere 3.)
— Jókai Mór Regénjelnek Díszkiadás aból 9. és 10. füzetet vettük, melyekbeu a Magyar Nábob folytatását találjuk. A 9. füzet szövegképet, a Itt. pedig a szövegképeken kivül egy remek aquarellképet is tartalmaz. A Góró La-Lajos művészi kezéből kikerült képek, valamint a gyönyörű alak, papír és nyomás a Nábob ezen diszkiadását legszebb díszmunkáink soriba emelik. Mindeu füzet ára 40 kr. Megjelenik az Atlw-naeum kiadásában Budapesten.
— Fürdókból. Varasd-Topliczán a 11 -ik kimutatás szerint jul. 14-ig 1211,
— Balaton-Füreden jul. 7-ig 1506 fürdővendég jelentkezett. Kórházra adakoztak. Nérey Ferenczné 2 frt Láng Nándor né 1 frt, Undenbaum Jakab 2 frt, Goldschmid N i frtot, Pauker Zsig mond 2 frt. Fehér Nándor 5 frt, Her-telendy Andorué 1 frt, Vály József 1 frt, Gr. Eszterházy Liszló 5 frt, Mihályi Péter 3 frt, Vásárhelyi Géza 2 frt es Kerekes Teréz 1 frtot.
HARMINCZKETTEOIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 29-én
— rhíeagóha. Veisz Adolf mérnök városunk szülötte a Gutmann S. H. czég beliscsei taningyárának vezetője e napokban miniszteri ajánlattal a . vi-láckiállitá-sra Chicagóba utazik. Utazásának r.zélja a modern ipar haladása fŐ-Lép faipari és bőrcserzési ágának tanulmányaira s hazai viszonyainkhoz alkalmazásra, ezen fontos és lényegei ipar oemet azután nálunk is meghonosítani Ogyekszik.
KS isme rés az érdemnek. Városunk közéletének egyik kedvelt alakja, Nagyságos Trievisz Károly posta-és távija tanácsos, vaspályái posta- és távírda főnök ur a jövó hó 1-én fogja megünnepelni hivatalos működésének 40-ik évfordulóját, a mely alkalommal, mint értesültünk hivatal társai nagy ovacziók-l.ai) fdpják részesíteni a közkedveltség titfk Öivendö jubilánst. Ad multos annos.
........Jtegedri savany u viz. Az ismét fenyeget^ koleraveszély alkalmábóljónak véljük a nagyérd. kÖzö*éget ismételve a regedéi .-a.anyuvizre figyelmeztetni, mely járványos betegségeknél nem miot valódi óvszer bizonyult kitűnőnek, hanem rendkívül kedvező vegyi tartalmánál fogva kitűnj diatikus, nevezetesen a jelenlegi időszaknál megbecsülhetlen üdítő italt , képez. A regeilei savanyuviz az utóbbi 2 évben fölötte nagy kedveltségre tettszert, mi jósága meliett legjobban tanúskodik. Kapható minden solid kereskedésben és vendéglőben. Főraktár: Budapest, V. L pót- körűt 21-a.
— Jótékonyság. Néhai Királyi Pál s/.epetneki születésű hírnevespubliczistánk hagyatékából a tanítók KÖtvüs-alapjának S ezer forint jutott, melyet a magyarországi tanítók házában az ű nevére lelállitandó lakosztály beiendezésére fognak fordítani. E lakosztályban Za-Javár-megyei tanítóknak a budapesti egyetemet látoaató fi i i nyernek elhelyezést
— Ló és Vat-htverseny Siófokon. Az uríovasok s/cveikezete július hő ;it>\'án, vasárnap Siófokon" lóversenyt reudez. filénk, mozgalmas képe le?z e napon e kies, magyar tengeri fürdÖ-nek. Déli\' l\'t órakor ugyanis a balatoni yacht-egylet érdekfeszítő jacht-versenyt rendez. Délután :> órakor pedig a lóverseny veeudi kezdetét. Legjobb ur-iov.isaiuk fognak ezúttal is nyeregbe szállni. S mínthogy á nevezések is jól í sikerültek, nagy mezőnyök és érdekes futamokban e!őreláthatólag nem lesz hiány. Azonfelül este fényes tánczmu-latság lesz. Látni való tehát, hogy Siófok veszedelmes concurrentiára kel nagy tengeri világ-fürdőkkel, hogy egyebet pe mondjunk, pl. O-sztendével. Hogy O.itende a concurentiától nem fél az az ü dolga. Annyit mindenesetre mondhatunk, hogy Siófok se fél és pedig annál kevésbbé, mert asióíoki ,nagy nap*(agy
a íö.városban niint a Balaton környékén, és pedig Fehérvártól Öreglakik és Keszthelyről Iháros-Berényig, Somogy-Jadot és a henczeti majort sem véve ki máris élénk érdeklődés tárgya, s a lóverseny, Jacht és tánczsport bivei vallás és nemi különbség nélkül, előreláthatólag bfirü és nagy tömegekben fogn k e napon Siófokra zarándokolni. Egyszóval a mulatság nagyszerű lesz, a hangulat pe-•dig .lelkes\'. Egyebekben pedig kiki megfogja lelni Siófokon azt, amit a sors reá mér: dus nyereséget a totalisiteu-röki nagyszabású bódításokat a bálon, a vagy mély sebet a zsebén és még mélyebbet a szíve.\': — már t i. akinek pechje van. De a eorsoak eme mostoha gyerekei is bizonyára azzal fognak hazajönni, bogy nemcsak a nagyban és egészben, de az egyes részletekben is remekül mulattak s ezek is okvetlenül a szokásos a legkedveltebb emlékekkel megrakottan fognak visszatérni saját vagy uem saját tűzhelyükhöz. Fel tehát a hullámv.\'rö szép Balatonba! Fel Siófokra I
— »A közszellem ébredése0 czimü s hazánk egyházpolitika mozgalmát Írásban és képben ¦ismertető nagyszabású mü a közeli napokban fog megjelenni. A mü országos vagyis kettős érdekű, mert a mellett, hogy az letükrözi az egész nemzet egyházpolitikai mozgalmát, részletezi is azt, tehát külön külön tárgyal minden megyét. A mü közelebbről érdekel bennünket is, mert az megyénk több kitűnőségének arczképe és szereplését fogja bemutatni. A tartalom gazdagságára p dig csak azon körülményt hozzuk fel, hogy a könyvhöz Beksics Gusztáv, Magyaroraz. első pcbliczistája Írt előszót. A mü, mely közel 400 arczképet tartalmaz és rendkívüli díszes kiállításban jelenik meg, ára 1 frt 50 kr., mely. összeg
szerző, Keleti Ö Lajos hírlapíró czimére (Budapest, Erzsébet-körűt 18 ) küldendő.
~~ Rövid hírek. Baross-szoborra a pályázat kihirdettetett — A takarmány kIT»teh tilalom érvénybe lépett. — Bffi-rede° a galamblövészeti bajnokdijat Síb-nk Kálmán nyerte el. — Szombathelyen aug 2o\'aD nagy byczikliverseny lesz. —
A letenyei adóhivatalnál adótiszti állásra pályázat nyittatott. — Báró Baner Nándor közös hadügyminiszter meghalt. — Az osztendei játékbarlang bezáratott — Dr. Spttkó Lajos tankerületi főigazgató a reichenhilli fürdőbe utazott. —
Vegyes.
— Sok fcvi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágyhiáoynál. általában minden gyomorbajüál, a valódi „Moll féle seidlltz porok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött, mint gyomor erösilökés vértisztitók. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállító állal, Bécs, 1. Tuehlauben 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mollféle kés/.itmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
Gabonaárak:
—agy - K anizsán:Buza 7.30-— 50. Ri.zs 6. 10—20 Árpa fi—7. Zab. 7. 10—40. Kukoricza 5. 20—30.
Veszprém: Buza 7. 00 — (10. Rozs íi. fi0-80. Árpa 5. 20—60. Zab fi. 80 r-7. Kukoricza 5.00 — 80-
— Körmend: 7.—7. 30 Rozs 5. 80-6. Árpa fi-fi. 10. Zab fi. 20-7.
— Muraszombat: Buza 7—7.ví0. Rozs 5—0. Zab 7 50 Kukoricza fi.
— Bécs Buza 7. 60-63 Rozs fi. 65-68. Zab 5 85—89. Kukoricza 5. 5-8. . .
— Budapest: Buza 7. 70-B.4 Rozs G. 20—30. Zab 7 — 7. 55 Kukoricza 5. 15-^20.
— Mohács: Buza 7. 30 —50. Rozs 6. 50. Árpa fi. Zab fi Kukoric/a 5. 30.
— Pápa: Buza 7 6—8. Rozs 5. 90 — fi. 30. Árpa. 5 10—68. Kukoricza 5. (!0 - fi.
Ki nyert?
Húzás július 22-én. Bpest: fii 36 4.2 T
Szerk. Szenet.
— L., A. Köszönet: Jövőre is bírjuk.
— Fiume. Intézkedtünk.
— G. K-. Többet a régiből nem vehetőnk föl, mert akkor a füzet vastag leaz.
— Bfiired. Igazad van.
— Id W Hozzánk most egyik lap se ;ő s igy uem küldhetjük el.
Selyem liamt-itwiny. Égessünk el" egy mintát a venni szándékolt fekete selyemből, 9 a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a T»lódí s jól festett selyem az elégeté«uél nyomban össxepödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély világosbarna hamut hagyviu; addig a hamisított selyem (mely zsíros srinü szalonnás lesz és könnyen törik) lassan tovább ég (minthogy rostszállal a festanyagtól telitetten tovább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga utá", de ralridi j se yetn módjára soha Össze nem pödöröd ik, csak meggörbül Henneberg ti. (rs. kir. ndv. szállító, selyemgyára Zit lekben, házhoz szállítva, póstabér- és vámmentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár egyes öltönyökre valót akár egész végekben levő valódi selyemszöveteiből. Svájciba ezimzett levelekre 10 kros- és levelezőlapokra 5 kros bély-g ragasztandó.
Winf erbero; intézed
BéGS Wáring, Cottage-Anlagen.
Nagy leány-növelde, kényelemmel berendezve. Szép tan-, háló és társalgó termek. Gyönyörű kert s. a. t. Egészséges fekvésű hely. — Állam-érvényes bizonyítványok. Tulajdonos Winterberg Mária unió Coblenzból a Itajna mellett.
Ispán vagy kasznár!
állást kére? egy 40 éves, a gazdaság terén 22 év Ca elméletileg és gyakorlatilag képzett, keresztény vallású "gazdatiszt, ki a gazuVá? minden ágában jártas, magyar és német nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírja. Szíves megkeresések e lap kiadó hivatalához ,22 év* jelige alatt kéretnek.
38 kiliinteiés, közte 14 \'isztelö oklevél és 18 ranyérem, számos bizonyítvány első orvoBi tekintélyektől.
Újszülött
yermekek,
kik anyjuktól semmit, vagy tökéletlenül szopnak, a\'Henri Nestlé-féle gyermekliszt áltai előnyösen helyettesíthetők. Mintadobozok, mín-utasitások, melyekben a fcészitésmód és száni-talan bizonyítvány van a kontinens első orvost tekintélyeitől, lelenczházak- és gyermekkórházakban foglalkozó Hó), kívánatra ingyen küldetnek a közpouti Vaktárból: F. BERLYAK. Bécs, Stadt, Naglerjasne Hr.-l. Egy doboz gyermek liszt 90 kr. ügy doboz fcDritett tej 50 krajezár.
Előnyös
törlesztéses kölcsön
rölilhirtokokru
a oirtok valódi értékelek hironiegyed részéig éi nem adóalapon, mint az .a hazat pénzintézeteknél szokásos. Csak a telekkönyvi kivonat ét kataszteri btr-t»t t küldendá be. Ezen kölcsönök a 111 rtokoa tetszése szerint ííO—60 érre adatnak. Csekély kamatul egyúttal a tőke ia törlesztetik Betáblázott adósságokat az igazgatóság egyenesen fizet ki, a megszavazott többlet készpénzben lesz megküldve a birtokosnak. Intézetünk az egész birodalomban az egyedüli, melyet hatóságok és tekintélyes földbirtokosok az ország minden megyéjéből elismernek és ajánlanak Előleget vagy előleges költséget elvből el nem fogadunk. Részletei felvilágosításokat a telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokir beérkezte a tán készséggel és dijmenteien ad a
budapesti hatóságilag engedélyezett
„iQíatlan-ésJelzáiojE-íorplBii-lBtüZBf
Budapest, csak; vacxl-körut 39.
A •) E rovat a:att kSzlUttekert imm vállal felelősséget a szerk
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS.
HIRDETÉSEK.
2956/tk. 1893.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Brosz Já-tos légrádi lakoí végrehijtatónák dr. Rossnberg Mór ügyvéd, mir.t lírisza-nles József és Krizsauics Roza5 ismeretien Örökösei részére kirendelt ügygondnok végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakos elleni 80 frt tőke, 1874. apr. IO-től járó 6% kamatai, 54 frt 13 kr per, 6 frt 60 kr. végrehajtás kérelmi, 6 frt aránymegállapilási. 5 frt ügygond-?oksági dij, 13 frt 65 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a légrádi 302. sz. tkben L 3359 hrsz. a. 2/» régben Pocekaríci Regina férj. Kovacsics Mátyásné, i/i részben, Krizsanics Roza férj. Czvetnics Antalné s V* részben Krizsanics József tulajdonául felvett s 109 frt rá, ugy az ugyanazon tkben I. 3161. hrsz. a. u. azok tulajdonául felvett s 100 frtra becsült egész ingatlanok az 1881. évi 60. t. íz. 156 §. a) pontja alapján, és. pedig részletenkint külön-külön 1x93. évi augusztus kő 2$. napján d. e. 10 órakor L4grád község házánál dr. . Tripámmer Rezső felperesi ügyvéd vagy \'helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10o/D"át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. tvazék mint telekkönyvi hatóságnál 1893. évi június hó 7. napján. í
CSE3ZNÁK MIKLÖ3 kir. tszéki bitó
3998. sz./ik 893
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkvi osztá\'ya részéről közhírré tétetik, hogy Özv Torma Lászlóné szül. Berteg Zsuzsanna légrádi lakos végrehajtat ónak Juratovics Ádám, úgyis mint gondnokság alatt álló Juratovics Antal részére kirendelt ügygondnok végrehajtást szenvedő légrádi lakos elleni 48 frT 75 kr. töke, 12 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 15 kr."jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, a légrádi 96. szikben I- 1—4. sorsz. a. foglalt és felerészben végrehajtást szenvedett, felerészben pedig Torma András nevén illó 382 írtra becsült egész ingatlanok, és az a. azon tkben t 2002 hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felvett s 132 ínra becsült égisz ingatlant az 1881. évi CO. t cz. 156. g-a alapjáojószágtestenkintkülön-külön 1893. évi auguszlii!* hó 28-lk napján d. & 9 órakor Légrái község házánál dr. Tripámmer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettesé közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak é becsár 10%-át kéizpénzben vagy óvadakképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál l Síi3. évi június hó 3. napján. /
CSESZNÁK MIKLÓS kir. tszéki bíró.
5258/tk. 893.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Czítkovics Ignácz íülöp-majori lakos vég-
rehajtat ónak, Knrucz Kati férj. Göllei,szenvédett tulajdonéul felvett rf 486 frtra Istvánné végrehajtást szenvedő sorméRÍjhecsüliv ingatlan 1893^ éri október hó lakos elleni 200 frt tőke, ennek 1890.5 napján d. e. 10 órakor Palin községaugusztus I-tői járó 8% kamatai. 8 frtjházánál Faics Lajos felperesi ügyvéd 57 kr. jelenlegi s még felmerülendő vagy helyettese közbejötével megtartandó költségek iránti végrehajtási ügyében nyilvános árverésen eladatni fog a fentnevezett kir. törvényszék terülő- Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár téhez tartozó, a sormási 98. sz. tkben| Árverezni kivánók tartoznak a becsár II. l!2|a. hrsz. a. fele részben Kurucz lO/\'-át készpénzben vagy ovadékképes Kati férj. Göllei Istvánná, fele részben papírban a kiküldött kezéhez letenni
pedig ifj. Kuruc2 József és neje Balázsi Éva tulajdonát képező s 481 frtra becsült egész ingatlan az !881. évi 60. t.; cz. 156. % d. pontja értelmében 1893. évi október hó 2. napján d. e. 10 órakor Sormás község házánál Faics Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese köz-l>ejöttével megtartandó nyilvános árve-réseu eladatni log.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10/7,,-át készpénzben vagy óvadékképes! papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N-Kanizsán, a kir. tvazék mint telekköoyvi hatóságnál 1893. évi július hó 12. napján.
NÁBRÁCZKY LAJOS kir. tszéki biró.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint [telekkönyvi hatóságnál 1893. évi július hó 24 napján.
NÁBRÁCZKY LAJOS, kir tszéki biró.
szülök ügyeimébe.
Kőhalmon — Sopron megye — egy! órányira a kőszegi vasút állomástól,! egészséges, begyes vidéken, a Megváltóról nevezett szerzetesnők gondozása alatt álló leánynevelő Intézetben szept 1 -én kezdődő tanévre 6 — 12 éves leánykák — -és esetleg nőikézi-munka tanulás, és a német nyelv elsajátítása végett korosabbak is, teljes ellátás mellett nevelésre felvétetnek. Havi dij az előbbiekért 10 frt. az utóbbiakért. 12 frt. Az intézet külön álló épület,\' magas és száraz termekkel, ennélfogva egészségi szempontból különösen ajánlható.
Bővebb felvilágositá3t ád megkeresésre az igazgatóság.
IKSZÁD
gyógyfürdő Szatmárnegyében. Megnyitás: május 15-én
Ezes egvényes. konyhasós savanyuviz kitűnő hatású heveny és idült gyomor- és bélhurntban, a légzőszervek hflrutos bántalmat-ban, máj -és ep c-b aj ok b a n, veie-és a húgyhólyag .betegségeiben.
Ezen évben nagy átalakulások történtek, ugy a fürdő szépészeti, mint gyógy-berendezését illetőleg.
A fürdőben ivó, fürdő- és belégző gyógymód alkalmazta tik. Savó knra. Hidegvíz gyógyintézet. Zuhanyok. A betegek szórakoztatásáról kellőleg van gondoskodva
Kitűnő élelmezésről ez évadban, valamint a jövólien is az álul lett gondoskodva, hogy szerződtette a budapesti Pannónia tzillsdz fészakáetat Lukats Fereaez arat, kinek országos jó hírneve minden tekintetben nemcsak biztosítékot nyuit. hanem a legmagasabb igényekuek is képes lesz megfelelui.
Vasúti állomás Szinyér-Váralja és Tócsa, hol alkalmas koí-sik kaphatók, bármely állomástól 27, óra alatt «1 lehet érni a fürdőt. Helyben fürdöorvos és posta.
A bikszádt gyógyvíz országos főraktára EdesKuly L cs és kir. é* szerb királyi udvari száMitónái V ker. Erisé-bet fér 8. szam alatt van &ol az mindig egészen friss-töltésben beszerezhető.
Győgyfűrdó-Igazgatósag;.
Eladó.
4429|tk. 893. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy Tiszai Anna előbb özv. Vajda Ferenczné. most férj. Fiumbort Ferenczné, ugy is! miot kisk. V jda Katalin és Juli tst. Egy finom lószőrrel töltött erős szövet-gyámja kis-kanizsaí lakos végrehajtató- tel borított oak özv. Vajda (maoczi) Józsefné szül. ágy matl*«ÍCZ,
SS^)^\'íÍtí\'^S2.* betölekét matrácz i.
vedo k«-kanizaai lakos elleni 24-frt, évi e^j,^,,^ u «_ t0?4bbi ni
vont haLzon löke. 14 frt 85 kr. per »noUtérozott frt véltrehajtás kérelmi, 7 frt 30 kr. ™.
jelenlegi a felmerüleDdó költségek iránti Gniton-Almariom
végrehajtási ügyében a fentnevezettkir.es végüi,"^ politérozott »gy eladó törvényszék területéhez tartozó a palini Bővebb fölvihtgohitás nyerhető Nagy. 50 sz. Ikben t 61 hrsz. a végrehajtást Kanizsán Magyar-uUza 748 sz. a.
Láhne-intézet Sopronban,
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi ós 6 gimn. osztály.
Reáliskolai és VII. gimn. osztálybeli növendékek előkészítése. A rsaládi, in dividnális nevelés mellett, különöa gond fordittaiik a test edzésére és ngyesitésére rendszeres tornataultás. vivs\'is és kézügyessegi tanítás által Cj növendékek csak korlátolt számmal vétetnek fel, de már július és sgusztus
1 lu\'han is léphetnek az intézetbe.
1/ alindesnemü íelvilágositássál készségesen szolgál /
Lahne Vilmos
intézettulajdonos és igazgvtó
186B-1K év &tBL Ismert BRGER-féle orv os
KÁTRÁNY-SZAPPAN
oryosi tekintélyek által ajánlva^usztna-lCagyaroiwságban, Francaia-ország. Wémetoraz lg, Hollandban, Soliweioaban. Bominban stb. már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű bőrkuteget,
mint szinte nz arezbör mindenféle tísztatlauságai ellen különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény. a fej és szakái ellen, a szeplő májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, á lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbétegségei ellen Ezen íh ül mint a-bőrt tisztító mosdószer ajánl tátik.
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány-szappan 40sjo-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen külenbö/ö a mindrtn egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ezen szappan 35°/0 gHcserin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások, kikerülése végett í
a gyógyszertárakban világosan BERGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni a zöld csomagolásra.
Számos otiao?ii!3l iitínleiietelt a bécsi nemzetközi tiállitásoi 1883-ban-
Egyedüli helyettes a bot- és külfötd részére:
ATTUT T rji ATiT.t. 71 hova a megbízások és íu-
. IlÜJjljgyó vy. llUppdll dakozódások is küldendők.
yagy-Kanizsán, Práger Béla gyógybzerésznél
1
HARMINCZKKTTKOIK- RVFOLTAM.
7, A 1. A I KÖZLÖNY.
JULIUS 29-én.
minden háztartásban a
Nélkülözhetetlen ---_ _ _ _ _ «7 ¦ || p
KATHREINER-féle liNEIPP-IKIALATA- 1%.AWE,
es ká veivel felülmúlhatatlan előnyt ért el, hogy az ártalmas élvezető! a keveretlen vagy a rossz Uga\'ánUttsabb\'nöknek,
as hatásától megóv ós a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot rynjija. — Felulmu.hatatlan »mt f?™"1 „- k Mindentttt kapható, gvermekeknek ós betegeknek. - 0 t a n zo 11 a k a t különös figyelemmel k er ú In. — /-. kiló a ZS Ur.
Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ur arczképevel ellátva, mint védjegy.
Csak atkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyet éa
aláírását tünteti fel. A Moll A. féli Seldfitz porolt tartós gy.\'.zy hatása a !cirm!ikawtabb gyowir es tl test bántalmak. gyotuftrrfíircs *-s gyoniorliév, ríijre&tt székrekedés, májbinuűom, vér-.toiuIjs.^ar.íiiyi\'t "es a legkttlAnboz^bb női betegségek .ellen, <¦ jeles báziszéniek év-tizedok <\'.ta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ár*-egy lepecsételt eredeti do hoznak. I frt o. e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
f MOLL-FÉLE F RANCTÂ1
BORS
?EStlSOv
Csak akkor valódi.T,a minii(\'L-vik f,voír moll a. védje^-et matrti m éa
—. ¦ „A. Moll\' felíratii .\'•nozsttal van zárva A MoH-féle fran-
czia borszesz és só nevezetesen mint fájdalomé íllaptlo bedörsíölesi szer köszvény, <suz cs a nieebiilés egvél következményein-í legisminttesebb népszi-r — Egy ÚBC-íotf eredeti üveg ara 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Köalkatrésze: fiizolysavas szikac.) a mimlennapi szájtisztitasnál különösen font»s bármely koru gyermekek, mint fel-nőttek számira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja S eeyizeramiiid ..vszer togfájás ellen. — Egy Mail A védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajezár.
Moll A.
F ŐSZI
cs.
t k 0 I d e R:
és kir. udvari
szállító által.
gyógyszerész,
1 Bécs: 1.. i\'uchlaubeu !>. sz.
Vidéki megrendelések naponta pos autánvét nelleit teljesíttetnek A raktárakban tessék határo.zattan MOIAj A. aláírásával
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
\' Ügynökök,
kik mellékkeresetképpen
é.t hnvonta IÖ0 frtot meghaladó ilioedflevU elérhettük,
újonnan szabadalmazott tárgyak
elárusitásárn az\'innnl alkalmaztatunk. Válaszra való bélyeggel ellátnit ajánlatok czimzendnk: F MMACEK p R a G.
1050/11.
Eladó ház.
Magyar - utozában egy 8 ufczára nyíló sarokház, mely több lakásból áll, olcsó áron eladó. Bővebb értesítés Kosenstock Betti úrnőnél nyerhető.
OobooxxxuiaaooaaoooaoaoaooaaaoonaooaooooaO
A t ez. gazda-közönség
figyelmébe ajánljuk a ^rv
szeszgyári- hizlaló- istállóinkban terinell
lésen szárított
lermészclcs isíálliiírá^ál.
mini a legolcsóbb, legbiztosabb és a legrégibb trágya-anyagot
mely nal ti tik akár tőzegekben (lézla pótban, bármily
nasysáiru darabokban I. leiinyísécben kanttal<».
kar /.ti/.ott álla-
*T .üjf^kkel és mútmtü felrilágosiíássa! tészsrgfsri szolgálónk. Megrendeléseket haladék nélkül, pontosan teljesítünk.
Neuman Testvérek Aradon,
szesz- és sajtolt élesztő-gyár és szeszíiiiomiló-sőziniilom.
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
TÖRfiÁS
AGNES
Kitfinö szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál.
Gazdag sztnsavtartalmu. - A bornak színét nem változtatja. - Természetes izét kellemessé teszi,
a mi., is a vendéglős araknak keverékül „SpritKr" előnyös .zolgalatol tesz. Rabban a I.. .-okos lalnjban termett savanykás borokhoz kiváló elönyílsnek bizonyult az Ágnes-forrás savanyuvize. _
Ujabb orvosi bizonylatok az Agnes-forrásról Mohán.
a mohai Ágnes-forrás vizét bosszú évek során át rendelem s-"j<\'j szolgálatot tesz a gyomorburut. a vékonf belek hurutos állapota, bolyagburut és torokhurut eseleil^n.
Budapest. 18&2? márczius báva. l>r. Killi líúroiy.
ny. r. etejet. tanár.
¦fíot élessége mnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Ágnes-forrását kitünö sikerrel rendeltem. A gyomor és l»él működését rendkívül hathain-sjiti tainogalja. a nélkül, liogy uiint a tiibbi savanyúvizek nagy része korgást és hasmenést okozna. Ürfinimel konslalálbatlan), hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek között is g - iso helyen ált.
Budapest, 1S9\'2. november 17. I>r. Glaacr Marcet, "
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a természet által adott egyik megliecsülhetién kincset, a legnagyobb mérvben siwífc\'íam orvosi gyakorlatomban belegeimnek ajánlani; a kórjavalat. melyeknél ezen vizet adom, heveny és idült gyomorhurut, az eredmény minden esettan kit-it-v\'ilö
Adja Isten, hogy a külföldi hasonezélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk ásványviz-forgali-iátwl. Itr. I>ente HHa.
N.-Szalonta. t8í>2. október L0, jiris « Khtrm. t. b. íooi-vom.
A kol©ra.-TtegbetegerJé3 ellen práservattv gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fűszer kereskedésében és vendéglőjében kapható.
flraágos tonttár
Ím,
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
sxalHtói
kivan felállítani délmagyarország\' legnagjohb és legrégibb versenyképes sörföxödéje magyarhon minden városában. Jégverem és megfelelő biztosíték
megkívántatik. Szives ajánlatok líratsay Lajos \' Arad. caimzeodők.
1
# A természetes, legdúsabb Nátron- és Lithion-tartalmu n
IPÍTÍICII SlfilfWE
Bérbeadó lakhelyiségek,
Zágrábi káptalan bérbe adja.Varasd-Topliczán a következő lakhelyiségeket, úgymint 1-ször ahol jelenleg a gyógyszertár van még pedig 1894. január I-tÖl ezen helyiségek a gyógyszertárban, Vaf.-Toplicz legkellemesebb és legalkalmasabb pontján lévén, mely igen alkalmas bolti helyiségnek finomabb tárgyak, , arany stb: el árusítására. A ki ezen halyiséget bérba venni óhajtja, ugy ebbeli ajánlatát 5% bánatpénzzel (vadiunj ellátva és lepecsételve az ottani (Var.-Topliczi) uradalmi irodába adja be.
2 or. Egy lakház, mely négy szoba, konyha, éléskamara.ístálió, és féiszerböl all, ez idöszerint a m. kir. postahivatal van benne, ezen épület f. évi október hó 1 -tői adandó beibe. A ki ezen lakházat a melléképületekkel együtt bérbevenni óhajtja, szinte lepecsételt ajánlatát 5°/ft bánatpénzzel ellátva f.évi augusz-! tus hó végéig a fenti irodába adja át, ahol mindkét bérbeadandó helyiségekről I a közelebbi feltételek megtudhatók. Zágráb 1893. juüus 4-én.
Káptalani urodalmak igazgatósaga.
mely évek óta ugy bel-,
bel- és külföldi kiállításon
l VA.SMEGYE)
mint külföldön rendkívüli elterjedésnek örvend, 8 nagy aranyéremmel iőn kitüntetve A in. k. Mitiis7Jerlumtólmár4évvcl ezelőtt az elsőrangú grog} vizek sorába leít föl ve ve.
A tavalyi budapesti halneologiai értekezleten — minthogy meghagyás folytán a híres tanár dr. Korányi által vegyileg újólag megvizsgáltatott, — kimondatott, hogy minőségileg ..fülini" (Csehország) és ^Radehii" (Stayer
savanyuvizeket pótolja.
Nyolc/, hónappal utóbb Dr. NEUMANN S . a m kir. kereskedelmi hatóság hites vegyésze által megvizsgáltatván, teljesen ocsárlás nélkülinek találtatott.
Folyó évben pedig ezen .Széchenyi forrás Udiné", Ulm és Rómában vegyileg megvizsgáltatván, hasonlókép kitűnőnek találtatott.
Rómában a pápai éa királyi palotában Dr. Carlo Saglíone és Dr. (5. Quiriko
házi orvitsok által behozást. A „Sxéchflnyi rorráa^-hoz hasouló tartalommal biró savanyuvizek Dr. Kolbiiagel tanár vjéleménye szerint, mint óvszerek az epidemtkus betegségek — nevecetesen kolera — ellen ajánltatnak.
» A .Széchenyi forrás" a legkedveltebb ital borral vegyítve.
A imt 40 méter mélységű és egészen el van tárva az édes\\ víz beliatoláxától. Megrendelések a tulajdonoshoz intézendók Petánczra. Vásmegye. "W
\\ VOGLEfí JÓZSEF,
a 26 év óta zalamegyei nagybirtokos, a magyar oráz. halneologiai egyesület tagja.
TIROLT DAROCZSZOVET
(L,OZ)EUr)
ajBJ~ urak és nők száuiára ~&Q
itu,ioifStr.SSeBATJR RUDOLF i™^™k.
Kfesi tengeri öltönyök, esököpenj, zuljhonjok. fövegek s*t. v»16-" di«k kaphatók.
S0f~ Fűrdi évad május—október ^PS
DARUVÁR ÁSVÁNYPÜRDŐ
cs. kir. déli T«8nti állomig Slavóniában.
Vezető jürdö orvos Or. OEGRÉ Vll.MOS Bécsből.
A Daravár: ásváayfördő kitűnő gyógyhatássa! bír a különféle nöi bajokban u. m. magtalaoság aápkór, fehérfolyás, ha?i vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli káros izzadmáayok felszifődásira, hólyagbetegségek, iheumatiamus, köszvény és idegbántalmaknál.
t\'joiman berendetett Tiigyógymidmtézet. Izzasztó falkékkel, be gyöngyölgetési gyógymód á la Griifenberg, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyógyteslgyakorlatak, belégzési (iuhulation) kamrák stb.
Daruvári fütdó a 830 m. magas Slavon kfeéphegység alján fekszik, terjedelmes labirintikus és fedett sétányokkal, gyógyterem, kitűnő zenekar, olvasó terem,\'minden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, a* árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítássá! készséggel szolgál a fürdóigazgaf.óaág Daruvárctt. .
Nyomatott Ifj. Wajdits, József konyvnyoadájában Nagy-Kanizsin.