Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.12 MB
2010-01-11 13:58:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
530
3754
Rövid leírás | Teljes leírás (279.65 KB)

Zalai Közlöny 1894 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


M.Y-KAMIZSA. 1894 január 6-án.
Előfizetési ár; Egész évre . . . 5 frt — kr Fél érre . . . . :* fft í>0 kr NegvedévrV-*\'!\' . . 1 írt -2b kr
Egyen -r.u.ív. 10 kr.
HJ*RIí ETÉS EK 8 hasábos petútorliaa 7, másod*zni fi, ¦ nuu<íen további sorért 5 kr.
SÍI LTTÉEBEK prtit soronként 10 krért Tétetnek lei, Kincstári illeték mindeo egyesi hirdetésért 3<> kr. fiseiendi
)4 január 6-an. |.^.^,| i.a<a B5E&m. ifjfr__gjaranteg
ZALAI KÖZLÖNY.
Harylnczlrarmadlk évfolyam
A lap szellemi és anyagi részét illető Minden közlemény liatorii Lajos .-./.tö-kiatíri nevére
csimzetten Na^y-Kaniz^ára bérmentve intézendok.
Bérraentetlen levelek n»m fugad-
Kexíratok Hs»xanem küldetnek
»a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a , Kotori takarékpénztár regény-társaság*, a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyeáület" a „nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a-kanizsai izr. jótékony nőegylet* a .szegények tápintézete*, a . katonai hadastyáo egylet* a ,soproni kereskedelmi.iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányáoak hivatalos lapja
¦HETENK1NT EGYSZER.SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Kinek nevéről zeng ma ezrek ojka Afayruztaló, dicsérő éneket. Kinek jejére diszüi lelkesedve (Írok habért egy r\\emzet helyezett; Magyar Ilmánknak disze, büszkesége. Költök királya hozzád járidunk, Fogadd el azt mit szentéit érzelemmel H -iánk jdé\'úl néked áldozunk! . . .
Félszázad évet hogy ihlett ajakkal
Kezdted regélni szép regéidet
A mult időknek sok dicső alakja
Kobzod húrján életre ébredett;
S -ni elbüvÖloe hallgattuk szavadnak
Csodás erővel zengő hangjait
Ks képzeletben véled álmodók át
A múlt idők tündérszép álmait.
Midőn kitartod lángoló szivednek Mesés kincsekben gazdag rejtekét, Nem tétovázva és nem mérlegelve Pazar kezekkel szórtad szerteszét,. . Mint egy apostol, állottál közöttünk A hosszú terhes ötven éven átt
— Az eml>erekben az embert tekint-
ésük —•,
fürdetted a szeretet e tanát . . f
S u jöldi élet zaklitó zajában Ha megtévedve már-már csüggedénk. Az eszményeknek Örök szép hónából Beszédé* ajkad hangja szólt jelenít \\ H na újra tudtunk hinni és remélni.
— Má* lelket Öltve vártuk ajovöt —, »S a küzdelemhez, a nehéz napokban Hitedből nyertünk mindig uj erőt /. .
Te megmutattad a nehéz időkben Mint kell szeietni tettel a Itazát, Nem lankadó erővel s buzgalommal Szolgáltad azt egy hosszú élten át. Ha van, kihez tanácsért jolyamod-[junk,
Ha van, ki egyben prójétánk lehetí Te vagy csak az, ki megtaníthatsz [minket
Szerelni a hazát és nemzetet.
Midőn a nemzet értve önszivének Hálás Örömre hivő szózatát, Nagy ünnepén a szellemóriásnak Nem hervadó babérját nyújtja át;.. Bog;/ el ne mondjuk, mit szivünkben [érzünk,
Ajkunk továbbra néma nem lehet; Csak azt kívánjuk, még nagyon sokáig Regéld te nékünk szép regéidet!! . .
POÓR JÁNOS tögymn tanár.
1894
Újévi elmélkedések
Boldog újévet! \' Millió meg millió ajkakról hangzanak ma ezen szavak, mert egy-bizonytalan esztendő kűsz&uén állunk, melyről nem tudjuk — boldogságot, vagy szenvedést hoz-e reánk ?
liyen az újév is.
Vaunak az életnek oly komoly perczei, midőn a gondolkodó ész szeret visszapillantásokat tenni a múltba s a mult eseményeiből következtetéseket vonni a jövőbe.
Mint minden a természetben, ugy elmúlik az idő is; a jelen múlttá, a még nem létező jövő pedig jelenné változik. Az öregek nyugodni mennek, a fiatalok veszik át a munkát, s uj élet fakad a letűnt mult romjain.
Egyik élet a másikból táplálkozik; az egyik ugy mint a másik, elenyészik, gyilkolják, pusztítják egymást,
mint az emberek és egyik év a másiknak sírját ássa.
íme mos; is már koporsójában fekszik 1893., * múltba tolja az uj 1894. esztendő. Meghalt, elmúlt az ó év, pedig j beteg sem volt soha; igaz azonban, hogy millióknak hozott bút, bánatot, és halált, de ismét millióknak osz togatott örömet, boldogságot, megelégedést és jólétet.
Élete i idegen, zordonan kezdődött; | felválta ugyan rövid időre egy kis i mosolygó üde tavasz, majd a nyár : és az ősz, hogy ismét megújuljon : zordonsága s a mily ridegen született olyan zord állapotban távozék sírjába.
Volt és nincs.
Legyőzte az uj, mely egy nniue-i nissal erősebb lesz, s a gyengébb i kénytelen volt az erősebb elöl ki-j térni.
Öiömtelt kebellel üdvözöljük, de azért „mégis félve és remélve, aggodalmak és remények között gondolunk reája, mert nem tudjuk, mit rejt méhében?
Nem tudjuk, mit hoz reánk, környezetünk és szeretteinkre ?! Örömet-e I vagy bánatot?, boldogságot-e vagy i boldogtalanságot?
Jövőnket sorsunkat egy átláthat-lan fátyol takarja el szemeink elől, a jövő titkos méhe zárja magába.
És pedig nagyon helyesen.
Az isteni gondviselés kifürkészhetetlen bölcsessége nagyon jó! intézkedett így a gyarló, földi ember sorsáról, hogy halandó szemeivel be nem láthat a jövő titkaiba.
Ugyan mivé lennénk, ba jövőnk és életünk sorsát előre láthatnék?
Ha előre látnók jövőnk nagy örömeit, avagy a reánk bekövetkező sors csapásait; a bút, bánatot a hosszabb vagy rövidebb ideig tartó
I életszenvedéseket, s a földi életet | befejező borzalmas végperezefcet ?
Ijesztőleg szomorú és borzalmas földi élet lenne az! Már első szüléinkre szerencsétlenség kútfeje lett a mindentudás vágya.
A mindentudás nincs meg, de maradt helyette egy földi életünket boldogító érzésünk a remény.
Ez vigasztal, legyünk bár szerencsések vagy szerencsétlenek!
Ezlánczolja le keblünk érzelmeit, lefogva tart, biztat és táplál, ha szerencsétlenek vagyunk, megóv az elcsüggédéstöl, s gyengülő erőnket megaczélozza ujabb tevékenységre.
A múlthoz emlékek kötnek, örvendetesek vagy szomorúak, a jövö-hez pedig remények fűinek.
De vajmi kevesen\' mondhatják el, ha a mult emlékein elmerengnek, legyenek bár bíborban szülöttek, hogy multjök csak örvendetes képet tár fel előttünk.
Nem mondhatja el egy földi halandó sem.
Mert mindegyikünk átélte az örömek mellett kisebb-nagyobb mértékben a fájdalmat, bút vagy bánatot, Egyiket anyagi veszteségek értek, másikat szívbeli csapások sújtottak. Egyik csatád elvesztett szeretteit gyászolja, s fájó szívvel, könytelt szemekkel keresi a csöndesen pihenők néma országában a frissen hányt hantokat jelelő szent jelvényeit a megváltás- és feltámadásnak míg a másiknak gondolata örvendetes családi események- és ünnepségekhez fűződik.
Öröm és köny, szerencse és sorscsapás, bánat és vígság, ezek váltakozva igazi emlékeink.
A jövő reményeivel sem vagyunk másképpea
A jövő kérdései: .Mi lesz! —
Mi Jog történnif!\', megfejthetlen kérdések.
Nincs jós,\' nincs halandó, nem volt, nem is lesz, ki határozottan képes legyen rá felelni.
A jövő, melyhez annyi reményt füzünk, a messze távolság ködhomálya takarja el szemeink elől és nincs erő, nincsen hatalom, mely eloszlatni tudná.
De azért mégis bízunk benne, nem csüggeszt/- el bizonytalansága, mert meg van aTreménység bennütik, mely-lyel a jövőt, ha megérkezik és jelenné lesz, köszönteni szoktuk.
így üdvözöljük, köszöntjük reménytelen a jelen újévet is, bár nem tudjuk, hogy jobb lesz-e az uj az ónál; de reméljük, hiszen oly édes a remény, e tünékeny kép.
A hit-, remény- és szeretet bol dggitó érzésével üdvözöljük az uj évet, melynek küszöbén elfeledjük a "mult szenvedéseit egy jobb jövő reményében, hogy a mit megtagadott a mult, az átélt nélkülözések- és szenvedésekére meghozza a jövő; meghozza busásan nemcsak egyeseknek, hanem az egész nemzetnek is, s a gondviselés megelégelve a hosszas szenvedéseket, melyeket a nemzet átélt, kiterjeszti felette áldásos kezeit s boldog lesz a nemzet, fel virágzik a haza, s a virágzó hazában boldog nemzet kebelén legyen boldog virágzó azon hely w, és annak minden családja, lakója, hol ezen újévi elmélkedő soraimat olvassák, mely hogy valósággal beteljesedjék, szivem mélyéből kívánom és befejező soraimban is ismétlem:
.Boldog újévet!11
MII.ETZ JÁNOS.
TABU A.
Három királyok napján.
JA ker jótékony nőegylet ünnepélyéhez)
<»tt . . . me*sze keleten a hol egykor bölcsek, Koronás királyok Jézuskának kincset: Aranyt, tömjént, myrrhát ajándékoz inak K«l kell tűnni ma is az ég csillagának Sugarai ezre Ragyogjon el messze!
Hagyó jon e csillag, tündököljön ismét!
Árassz* el fénynyel a ,királyok" szírét,
a-w; királyokét, kiknek koronája:
n \\ V&rretet*, melynek könyör a zoroáocza
Mert királyok vagytok, a kik ma vigadtok !
Ám ha „király" vagytok, a csillagfény utáa /.[¦dúljatok gyorsait: — nem habozva : pulyán — Kivezet az titek\' Jézus tanyájához : .A szegénység s nyomor rozzant viskójához;
Ott didereg éhen, Jéznska szegényen I
Királyi hódolat iól esik szivének!
.Mindenkoron lesznek v letek szegények.
S ha egy ponir vizet a szegénynek adtok,
Énnekem adtátok, — s leazen jutalmatok:" a szelTéoyek ára Eltörölt kftaoy arja.
Hagjogj hat te csillag tdndókölj ma. ismét:
Árasszad el féuynyel a királyok szivét,
Au>c királyokét, kiknek koronája!
-trió sziv gyémántja, Jézuska szivpárja.
Mily szép gjrémáotiörés Er vij könyörflié*?!!!
HORVÁTH HONOK fer. r. áldosópap.
A divathölgy.
Irta: LENKEI ADOLF. (Vége.)
Mintha tegnap történt volna, bogy az ; ajtót utoljára magam után betettem, hogy a ház küszöbét többé át ne íép-i jem, mintha tegnap irtunk volna a csa-;. ládi asztalnál, a bol e nő büszke gőg-töl elvakítva, elbizakodva szépsége ál-1 tal, félvállról adta feleleteit. Hah\' az ; Isten keményen sújtotta öt, mert megérdemelte.
De térjünk a történet idejére; szomorú emlékeim hadd éledjenek fel, bist1 nem oly régi emlék Ciak ezelótt 14 évvel törtéotek mec-Ha egy nagyszámú családról teszünk ! említést, azt^szokjuk mondaui, az Isten | áldása van a csaláá>c. De ez mégsem !\'mindenütt alkalmazható.
R . .. űr. egy köz becsal és ben álló hi-i vetalook volt, a kit a? Isten nem többel, csak kilencz családtaggal áldott meg.
Szorgalmas és teljesen a családjának élő gondos apa vo-t, a ki minden jövedelmét családjára fordította.
örömmel és megelégedetten, jött és távozott, sokszor mondogatta, habár az Isten bőven megáldott családtagokkal, mégsem jugolódom ellene, csak az és egészségem legyen tartós, hogy tisztességesen felnevelhessem Őket.
A legidősebb fia 18, a leány rooH lépto át a 16-ik évét. A többi családtagok még kicsinyek, de avval nagyobb suly nehezedik a szülők vállára.
A családanyáról is teszek említést, mert azon anyák egyike volt. a ki férjével ritkán lehetett ecy gondolaton, a melyek -sokszor zűrzavaros órákat szereztek.
Habár családjátn agyon szerette, mégis ezen szeretet inkább elkényeztetését, mint a rendes "nevelését idézte elö a családtagoknak; különösen a legidősebb leány éreztette ezen ferde nevelés módszerét, mert nem fiatal éveiben oly sok könnyet szerzett, a fáradhatlan atyának.
Édes Istenem! sóhajtott sokszor az anya, hát ezen örömöm se legyen "meg, hogy c-taládomat »zereihessem, nézd csak e szép leányt, mily csinos, mint ragyognak szemei, arcza mint a rózsa és mily jól tud öltözködni, bizonyára Ő lesz a jövő idők divat hölgye.
Az atya nem szól semmit, c-skaha-ra_\' szisszen feL néha belőle, hah", de azt nem gondolja meg, hogy a teher az én vállaimat nyomja.
A bolti számlák szaporodnak, hja a pipere és a divatos ruha sok pénzt nyel el. De ha meg kell lenni, hiszen az ó leányának dtvathölgynek kell lenni, igy akarja az édes aoyja.
A leányok a : T-ik évükben kisasszonyok. Hogy is ne lenne az én lányom az !
A házi teendők lealázok voltak, ő nem arra született. Ha már agyonnnta magát, leült a gép mellé, varrt, de ogy, hogy a szabóoé ollója többet vágott rajta, mint meghagyott
A házi kisasszony szerepét jól beta-íjulta, nem csoda, hiszen rutai létére
már egy könyvtárt olvasott ki a honnan a különböző szokásokat merítette. A tükör szenvedett legtöbbet. Kü\'önös figyelmet fordított a divatos szájmozdulatokra, a melyet a tükörben tanulmányozott. ^ .
De meg is látszott ez a szobai tárgyakon. Egész bátran beírhattak volna a tányérba, a melyen vastag porréteg feküdt; de mit törődik ő ezzel! Szabad ő neki ebhez hozzányúlni?
A szegény családatya, a ki fárad egész nap megtörten tér lakására, ezt mind nem tudja. Hát honnan is tudhatni, ó a kenyérért fárad és küzd, ez az anya kötelessége, hogy gyermekeit tisztességesen nevelje.
Eomint mindennapi vendégjói tudtam ezt de mit szólhatok én.
Sokszor megvigasztaltam a család-\' atyát, ha panaszkodott, bogy majd minden megváltozik.
A legnagyobb fiu mesterséget tanul, a leány férjhez megy, a családtagok száma és ezzel egyidejűleg a gond is apadni fog.
De nem uzy van az, válaszolt ilyenkor.
Én kétszeresen érzem a szerencsétlenség voltát; családtagjaim sokasága még hagyján, de a tiszteletlenség — a melyet felnőtt leáoyom tanúsít irányomban; uram. ez \\ist engem a korai sírba. — De megbűnhődik érte, mert az Isten keményen megbünteti.
Bármikor együtt voltunk, az atya az asztalfőnél foglalt helyet, sokszor észrevettem a futó redőket arczáo, a me-
lyeket leánya látásakor a harag odabarázdált
Egy napon az atya teljesen kimerülve tért lakására. A kerevetre dőlt és égető kinját akarta megszüntetni, szomjazott és vizet kért. A kérés nem ment teljedésbe. én vittem a vizet hozzá és háláé köszönetet rebegett érte.
Ezután az arcza kigyulladt, szemei nzikrát hánytak és monda: asszony ez a te műved.
Én. éreztem, hogy a felháborodás fojtogat, jónak láttam felkelni ülőhelyemből és távoztam.
Alig hogy az ajtót magam után betettem, zörrenést hallok. Mi ez, gondoltam magamban és már visszakartam fordulni, de az üditö levegő visszatartott. Eltávoztam tehát, anoélkül, hogy visszamentem volna.
Másnap láttam a divathölgyet, egész büszkén haladt a városon keresztül, magasra emelte fejét; engem is megpillantott, de én őt semmibe sem vettem.
Előkelő öltözéke a legnagyobb pompát fejtette ki, a tegnapi eseményre már talán nem is gondoi: mit neki a más baja
\' A azomszédok cselédei is már suttogják & megtörténteket és ujjat mutogatnak a távolban haladó pipere nő felé.
A ragadós betegség nem hagyta a kisebbeket aem érintetlenül. Ük is da-czoltak a szülőkkel, hogy is ne, hiszen a jó példát nekik is követni kelL Még a gyermekek is dicsekednek, hogy a mama és a papa czivakodtak.....
HARM1NCZHARMAD1K ÉVFOLYAM.
Előfizetési felhívás
a
„Salai Ozl&ay"
1894. évi XXXHI-ik évfolyamára,
Kgési évre 5 frt vauvis 10 korooit Fü érre 2 frt 50 kr. „ 5 \' „ Negyedévre 1 frt 25 kr. „ 2 ., 50 fillér
Adófizetések mielőbbi eszközlését \'•érjük, hogy hiánytalan példányokkai <:olgálhasmnk.\'
Hazafias tisztelettel Szeri.;sitó s kiiiíló.
7. a 1. a 1 KÖZLÖNY.
JANUÁR 6-án.
Hírek.
Jókai-jubileuma Nagy-Kaniz«a
város képviseletében Babochay György polgármester és "Lengyel Lajos főjegyző urak január 5 -én a reggel gyors vonattal Budapestre utaltak
— Hirdetmény. Nagy Kanizsa város tanácsa részéről közhirré tétetik, hogy a föld- és ;házbirtokoak általános jövedelmi pótadójából levonandó kamat és életjáradék tartozások 1894. évre szóló vailomási ivének beadási ideje 1894. január Utó! 31-ig tart Fölhivatnak mindazon ház- éz földbirtokosok, kiknek iQgatlaQs^elekköoyvileg biztosított kölcsön és életjáradékkal meg van terhelve, hogy ezen vallomás! iveket a városi adóhivatalnál nyelhető nyomtatvány íven a fenti idő alatt, vagyis folyó hó 31-ig annál is inkább vallják ne. mert .ezen határidő lejárta utat. beérkezendő vailomási ivek figyelembe vétetni nem fognak. Nagy-Kanizsán, 1894. január hó 4. A városi tanács.
Boldog ujevet kívánunk lapunk pártolóinak. munkatársainak a barátainak!
— Sylreszterest A Polgári Kgy-ietben kedélyes mulatfág volt Sylvesz- \\ ter estén. Daczárá\\hogy az egyletek mindenütt a saját haiyiségökben Syl-veszter estélyi tartottak és isya közönség a különféle egyletek között njeg-tazlott. mégis a Polgári Egylet termeiben szép és elegáns közönség hullámzott. A nagytermet ez időszerint színtársulat tartá elfoglalva, s így a táucz az egylet kis termiben volt; a négyest 48 pár tánczolta. Az éj folyama alatt a tobhi társaskörökből is többen a Polgárt E-jy létbe tértek át mulatni. Szünóra alatt tombola volt; a vidám társaság reggel
X órakor oszlott szét.
— A ilunániuli dalárdák szövetkezetének közgyüiése a7t határozta, hogy az idei dalverseny Szombathelyen lesz június végén.
—- Boronkay Károly nagy-kanizsai el. fötanitó úrtól, mint szerzőtől három füzet lankönyvecskét kaptunk, melyek a nm. vallás és közokt. minisztérium által 1G.382 sz. rendelettel általánosan engedélyezve vau. Czime „Maeyar nyelv-eyakorló könyv" a népiskola II III. és IV. osztálya számára, irta Boronkay Károly. Mind a birom füzet harmadik javított és teljesen átdolgozott kiadás. Megjelent Lampel Róbert cs. és kir. udv. könyvkereskedésében. Ara kötve 18. •JO. illetve 24 kr. Jó methödikáva! s velős rövidséggel ir; tanköuyvecskék minél >zélesb Tiörbeni elterjedése méltán ki-
Szegény családaiya, lassankint füstbe mennek terveid és ősz hajad igazolja korai öregségedet.
Sokszor mondogatta, nem\' maradhat, ez igy sokáig, /vagy én pusztulok el vagy ók máskép lesznek. Istenem, ha nem lennék már e küzdelmes életben, a mely nekem bem juttat semmi örö möt, csakis bánatot. Gyermekeim visznek a korai sírba. Istenem, ne sújtsd azért őket. megvetik Ők magukat saját kezeikkel és majdan akkor goudolnik reám, a midőn már nem leszek és könnyeikkel áztatják hideg síromat.
De mi ez! A divathölgy visszatér a sétílásból, átlépi a szoba küBzöbét, a gőgje nem engedte, hogy az asztalnál - ülő édes atyját Üdvözölje.
. Ó a házi dolgot megveti, nebogy aranyos kacsói durvák legyenek. A géprészek porosak, hadd legyen, a jó mama majd leporolja.
Ebéd ideje érkezett el. ő is helyet foglal az asztalnál, fitymálva az ebédet, ö jobbat várt.
Jó az léten, a ki mindent lát, megbűnhődik e no és ott is sírni fog, a hol senki sem látja.
Ez így ment éveken keresztül.
Én nem mentem többé oda, hanem kerültem őket. a mennyire csak lehetett.
Egy napon az atya betegen tért lakására és lefeküdt ,¦ Napról-napra rosszabbul érezte magát, míg nem egy szép reggelen elköltözött az élők sorából. Az atya halálával a szomorú napok is bekövetkeztek. Az anya uem szokott a komoly munkához, félt
Váoatos. A versecskék beillesztése finom érzékre matat.
— Következő meghívó bocsájtatott ki: Van szerencsénk tek. araságodat egyletünk megalakulásának folyó hó 6-án délután 3 órakor a Polgári Egylet föld szinii termében tartaodó első közgyűlésére tisztelettel meghívni. Nagy-Kanizsa, 1894. január hó. Tárgy: 1. Alapszabá-Ivok felolvasása. % Programm-besxéd. 3. Tiszti választás. 4. Egyéb indítványok. A zalamegyei aggbarezosok testületének id. elnökséee.
—. Faludj Ferencz a magyar írod -lom úttörő jeleséuek.Vasvármegye nagy nevü szülöttjének a rohonczi temetőben levő elhagyott és jeltelen sírjára állandó síremléket állítanak; „ Vasvármegye* t. laptársunk meleghangú felhívást bocsáj-toit ki. E szent czélra szánt kegyeletes adományok hozzá küldendők, időről-időre nyilvánosan nyugtázza.
— Ittas állapotban elkövetett kimé-lyetlenségek, insultálások szórnom árnyként követik a tetteseket Enyhítő kő- -| rülmény, ha egyes egyénnél tapasztaltaik, ellenben tcen elszomorító ha többen együtt garázdálkodnak, mert egyiknek visszakellene tartania a másikat és ez volna az iidom, ez volna a barátság. Ez a körülmény közsajnálkozást, idézett elő, amidőn körünkben állomásozó honvédségjegyes tagjai részéről már löbb ízben tapasztalunk a békés poigárokkali szántszándékos összeütközést. Orvoslást és szigorú rendet követel a polgárság 1
— Lapunk első helyén közöljük Poór János. kr. tanár t. munkatársunknak azt a haugulatteljes költeményét, melyet országosan ünnepelt Jókai Mór költőok félszázados irói jubileumára irt s január 4-én Monori színtársulata előadott. A városi ünnepély ma január 6 án délelőtt tartalik meg a városházáit.
— A népfŐlkelok figyelmébe. A m. k. honvédelmi miniszter 1892. évi 71,411 és 1893. évi 67,224 számú rendelete szerint mindazon népfölkelökötelesek, kik népfólkelöi kötelezettségüket háború esetén élelmező tisztviselői minőségben óhajtják teljesíteni, eziránt! pályázati kérvényüket kellőleg felszereive, legkésőbb 1894. évi február hó l-ig a bon-védelmi minisztériumnál benyújthatják.
— Beszüntetett végrehajtások-Wekerle Sándor, mint pénzügyminiszter körrendeletileg szép meglepetésben részesítette az ország közönségét. A miniszterelnök, mint pénzügyminiszter a napokban egy körrendeletet bocsájtott ki, melyben elrendelte, hogy apénzügy-igazgafÓsági agyszintén a szolgabirósági végrehajtók, az 1894. évi január és február hónapokra szüntessék be az ország közönsége előtt nem igen kedvelt működésüket, melyet csak majd márczius hóban kezdhetnek meg újra. A pénzügyminiszternek eme rendeletét azt hisszük; országszerte nagy örömmel fogadják, amely különb újévi aj-índékot a pénzügyminisztertől képzelni alig lehet.
— Jókai műveitek nemzeti kiadását ujabban Nagy-Kanizsáról Eperjessy Gábor ur rendelte meg, és ez városunkból a 9-ik példány.
— A táuczkedveló ifjúság az Arany Szarvas termében január 1 -én sikerült táuczvigalmat tartott, az első négyest 30 pár tánczolta. Jelen voltak női névsora: Wrábl Katinka, Neuinark
Adel, Káhn Katalin (Körmend), Véber Matild, Rechnitzer nővérek, Bódis Gizella, Weisz. Netti. Dánia Margit, Löbl Adel, Mitli Anna, Nyakas Anna, Horáfc Roza, Reibner Roza, Krausz Szidi. Szom-mer Berta, Guttentág nővérek, Kálmán Szidónia, Herskovits írnia, Hérákovita Roza, Danis Lina Batcka Kamilla, Noll Josefiin, Harangozó Mariska, Hubinczkí Adel. — Felülfizeiők névsora: Wrábl Antal, Schvarz Sándor, Bódia Jánosné, Stepánekné, Horák Ferenc*, Löbl Jenő, Wagner Lajos, Kálmán Mór 20— 20 kr. Seidner János 80 kr. Wéber An;al 50 kr Kluger Ferenc/. 50 kr. Rateka Lajos 10 kr.. mely szive1:- adományokért hálás köszönetét nyilvfnitja a rendezőség.
— A nagykanizsai izr. elemi iskola tantestülete növendékeivel f. hő 7-én d. e.,8 órakor Jókai-ünnepélyt rendez, melyen Bún Samu igazgató tart beszédet. — Ugyancsak f. hó 7-én délelőtt 10 órakor tartja az izr. polgári iskola is Jókai-ünnepélyét, melyea a nagy költőről Kertész József tmár mond ünnepi beszédet. Vendégeket szívesen lát mindkét testület.
— Nagyérdemű közönség! Egyrészt több oldalról jött felhívásnak készséggel eugedve, másrészt változott körülményeimnél fogva itt maradásomat 8 előadással meghoss7abbitottam s az idényt visszavonhaílanul e hó 16 án fejezem be. Ez idő alatt töob kiváló újdonságot lesz szerencsém bemutatni. Egyszersmind
6 előadásra 4 Irt csekély bérlet ár mellett bérletet nyitok és erre nézve a bérletgyüjtést Hevesi Janka és Aituer Ilka és Bessenyei Miklós voltak szívesek elvállalni. Mély tisztelettel kérem a t. közönséget, a bérletben való résztvétellel kegyeskedjenek lehetővé lenni a tervezett előadások megtartását. — Kitűnő tisztelettel: Monori Si\'ndor szín-iga zgaló.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában, vasárnap Scherz 1. Mocné-Samuely Ol^a, hétfőn Sch:nidt Erigyésné Mikos Melánia, kedden Bluruenschein Vilmosné Hoch Janka, szerdin Vucskics Jánosné Török Rózsi, csütörtökön Grün-hut Henrikné Boronkay ,4-\'rhncziska, pénteken Ledofszky Árminué Hirschel Hedvig és szombaton Scherz Aibertné\' Wajdits Irma.
• — Heti biztosok e héten (január 8 — 13.) a" nagy-káhizsai Jitsdednevelö Egyesület óvodáiban Sauer Jeuőné és Hirschel Edéué választmányi tag urnök.
— Orodafigy. Hornig Károly báró megyés püspök ur mltsága egy Tapol-czán felállítandó r kaih. óvoda létesítésére 4000 frtot adományozott. Az óvoda a kath. iskola közvetlen szomszédságában fug építtetni, az anyagot már részben oda is hordták, ugy, hogy kedvező időjárás mellett, kora tavatzszal hozzá foghatnak az építkezéshez; e szerint Tapolcza három óvoda fölött fog ren-\' delkezni. .:
— Heti felügyelő e héten (január
7 — 13.) a nagy-kanizsii öuk. tűzoltó egylet Örtanyáján Jack Ede szakaszparancsnok ur, a VI és Vll-ik kerületben Poredus Antal alparancsnok ur.*
— Gyászhír. Alulírottat; fájdalomtól megtört szivvel jelentik forrón szeretett és felejthetlen édes anyjuk, illetőleg anyósuk és nagyanyjuk özv. besenyői és
velikei Skubüts Gábarné, szül. Koha-novszky Antónia úrnőnek életének 75-ik évében folyó hó 31-én d. o. 4 órakor rövid szenvedés után szívszélhűdés következtében tőrtént gyáazos elhunytát. A drága halott hűlt teteme 1894. évi január 2-Jn d. u- 3 órakor fog a római kath. faitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a zala-szt.-mihályi sir kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat 1394 évi január 3 án d. e. 10 órakor fog az ottani plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Zala-Szt.-Mihály, 1893. évi deczember hó 31-én. Áldás és béke hamvain! özv. Skublits Sán-dorné, született Zambucby Emília, menye. Skublíts Paula. férj. Nunkovits Vilmosné, Skublits Mihály, Skublíts Imre és neje Prosch Zsuzsanna, Skublits Gabriella férj. Gmich Józsefné. Skublits Anna férj Dr. Kapriuay Endréné, Skublits Erzsébet, férj Ifj. Rajky Lajosné, Skublits MarisÉa, férj. Takács Jenőné, Skublits Rafaella, férj. Szűcs Dezsőné. gyermekei, PrÓsch Zsuzsanna, menye, Grulicb József, dr. Kaprinay Endre, Ifj. Rajky Lajos, Takács Jenő, Szűcs Dezső vők. Számos unokák és rokonok.
— A Társaskör hagyományos fény nyel ünnepelte meg Sylyeszter estijét. S a megjelent elegáns társaság minden egyes tagja szemmel láthatóan doku-\'mentálta, hogy szivvel 1 élekkéi tagja a társaskörnek, a jó kedv s amint határtalan yolt, — s a kedélyesség, mi\' az itteni mulatságokat egyáltalán jellemzi — haványra emelve jelent meg a fényesen világított termekben. A mindvégig lankadatlan jó kedvvel tartottmulat-ságcsak a ké ö reggeli órákbaD ért véget.
— A Csaino szépen sikerült mulatságot reudezett az év utolsó napja alkalmából, melyen nemcsak a tánczból hanem egyébb szellemi élvezetből is bőségesen részesült, a jelen volt szép számú táraság. A mindenkép sikerült estélyt. Dr. Rauch Zsigmond szellemes felolvasása nyitotta meg, ezt követte Scberz Ödönné uroő kitűnő zongorajátéka, majd Boronkay Francziska kisasszony szavalta el Ilosvaynak Férjhez menjek e czimü monológját természetesség és bájos köz-vetlenséggel (Vjígül egy Schubert quin-tett adatott, meiynél dicséretre méltó praecizitással inüköotek közre, dr. 0!lop Mór (fuvola.) Neumann Artbur (hezedü ) dr. Goldmann Lipót (gordonka) dr. Rosenbera; Mór (zongora) és dr. Fried Ödön (harmónium). Az előadást reggelig tartó táucz követte.
— Gyászhír. Tuboly Victort é< ne jét Szűcs Mari.ska leányuk elhunytával mély szomorúság érte. Fogadják a bá natos szülők és a t. család tagjaif őszinte részvétünket. A jószívű a nemesérzületü leányka hamvai nyugodjanak békében.
— Jókai és a gyermekek. Pósa bácsi gyermcklapjának Az én Újságomnak kis olvasói egy gyönyörű albummal kedveskednek Jókai Mórrak jubi leuma alkalmából, a ki nekik annyi szép elbeszélést, bűbájos mesét irt Az* én Újságomba Ebből az albumból több -mint ezer aranyos gyermekdrez fojr mosolyogni a koszorús költőre. Jókai, a ki Az én Ujságom-ból megtudta ag^erme kéknek ezt a gyöngéd figyelmét, nagyon örül ennek sz aranyos megemlékezésnek és viszonzásul Az én Újságomnak egy
hosszabb mulattató elbeszélést küldött, mely a mostan megjelent első számban. A medvék országában czim alatt kezdődik. Ezenfelül legújabb és legjobb arcz-képét is megküldte sajátkezű aláírásával, mely így szól: Jókai bácsi „Az én Újságom olvasóinak*. A nagy mesemondónak ezt a sajátkezű aláírásával el átott fénynyomatu arczképét Az^én Újságom minden olvasója megkapja a második számhoz külön mellékletül.
— A „Magyarország!^első számainak gazdag választékos tartalma nemcsak a lap értékének, politikai pártállásának körvonalait tünteti fel, hanem a hírlapirodalomnak intelligencziájával arról győzött meg bennünket, hogy a „Magyarország" esti megjelenésével, .a közlekedések, érintkezések közvetlenségé! bámulatos előnynyel képes értékesíteni, Táviró-, telefoo-összekötteései, melyek
— értesűlésüuk szerint — szerkesztőségének helyiségeibe futnak egybe, arra képesitik e lapvállalatot, hogy mi, a vidék közönsége — a kezdet nehézségeinek daczára alig néhány peicz alatt a világ eseményedről, s az ország különböző vidékeiről kimerítő és megbízható tudósításokat nyerünk. — A „Magyarország este 7 — lüüra között készül, s az útirányok szeriot a leggyorsabb vonatokkal fokozatosan nyer továbbítást, ugy, hogy Nagy-Kauizsára a Budapestről reggel érkező vonatta! küzdik s így már reggel 8 órakor kapjuk a postáról, mig a többi, úgynevezett reggeli lapok csak a délután 4 órakor érkező vonattal érkeznek Á „Magyarország" eszerint majd egész nappal előbb van Nagy Kanizsám mint a többi újság. Ez a haladás meglepő, korszakot alkotó hazánk kultnrfejlödésének történetében. Ez alapon megvagyunk győződve, hogy ezen uj lapvállalatot, — mely, gyors tudósításának ^szervezése, fejlesztése óriási áldozatot igényel — megérdemelt méltó támogatásban részesiti a vidék közönsége, melynek érdekeit a „Magyarország" a legméltóbban szolgálja.
— Rövid hírek. Aradon azinfiuenza nagy mértékben terjed. — Ottó föher czeg keleti tanulmány ntra megy. — Mikszáth Kálmán febr. 5-én tartja székfoglalóját az akadémiában. — Az első hóvihar Szabadkán volt decz. 27 én. — Dr. Jelűnek Adolf bécsi hírneves főrabbi meghalt — KalazantinnmoL önálló bittudományi és tanárképző intézetet nyit a fcejjyestanitóreud Kolozsvárott, —József fhg föudvarme terévé báró Vécsey Sándor neveztetett ki. — 3900 papír gyár van a világon. — Erkel szobrára 2295 frt gyűlt be. - 1892.-ben a hó-takaritás Bpestnek 140 ezer forintjába került. — Pasteur 71 éves. — Csepely Sándor bpesti ügyvéd elhunyt. — Az Emke vagyona 1.016.274 frt, évi bud-getje: 52 171 frt. — Horváth Gyula nemzeti pártelnöki állásáról lemondott.
— 114 iró s lapszerkesztő fizet Bpes-ten jövedelmi adót. — Jókai jubiláris müvére az elŐfizetőimeghaUdjaaz 1500-at
— A „Honvéd" országos szépség versenyt rendez. — A czárt mérgezett hallal akarták megetetni.
— A„ Honvéd" panasza Még olyat se hallott senki, hogy egy lap azért panaszkodjék, mert nem remélt sikert ért el. Ez a csoda esett meg „A Honvéd4 czimü politikai aapilippal, a mely a
önmagá\'ól is, de jobban a következő élettől. Ezt elkerülve, megmérgezte magát. A legidősebb fiu folytatta mesterségét és a kicsinyek árvaházba kerültek.
De mi lett a divat hölgyből. A midőn magára maradt, a nagy lakásból ki költözködött és egy szegényes lakást bérelt.
A varrógéphea nyúlt és az lassan-lassan zakatolni kezdett.
Az ilyen munkához nem szokott, nő rettenetesen szenvedett és küzdött. Néha öngyilkosság: eszmékkel foglalkozott, de félt a haláltól.
Megtanult varrni és néhányan csakis könyörületből adtak neki munkát!
Hetek multak el. hogy egyszer is gondolt volna tükörre.
Éjjel nappal dolgozott, hogy megélhessen. — a fáradságos munka és éj jelezés eltüntette a pirosságát és üdeséget arczárói, halvány, beesett szint nyert.
öt év alatt tizenöt évet öregedett és csak a legnagyobb erőfeszítések árán élhetett meg.
Most már jó varrónő, de a régi szépségéből semmi sincs meg. Talán nem is gondol most már a múltra,*éhi. h\'. reá goodol, könnyek tódulnak aze-iii- ibe és zokogva siratja a meghaltakat. - ö most éldegél, nehezen megkeresett krajczárjaiből és nem megy senvva.
Hónapok telnek el, mig valakitől igazi nevét hallod, mert még ma is ugy hívják — divat höjgy.
Nöi életképek
VACHOTT SÁNDORNEFÓL-
Mint a legtöbb esetben szokás, ugy uevelte Bánhalmyné is egyetlen leányát.
A mama társaságokat fogadott, színházba — s bálokba járt, mig leánya honn a szigorú erkÖlcsü: franczia gnuver-nante társaságában, s nyelv-, rajz-, zongora- s egyéb mesterei látogatásai által, kedve szerint mivelhette magát.
Semmit előre tanulmányozott rendszer s gondolkozás után nem határoztak a szülék egyetlen gyermekök nevelésére nézve, mintha a sok tanító látogatásai, s a jót fizetett gouvemante gondoskodása minden szülői kötelességtől fölmentené miud az atyát, mind az anyát,
Hítzen Bánhalmynét\' magát is ugy nevelték, s nem vált-e . belőle elég jó feleség s anya? s a mi ránézve sikeres vo\'.t. miért ne lenoe ugyanazon mód gyermekére nézve is jó?
ö legalább kis leáoy korában sem ^epedett más után, mint a mit csakugyan el ís ért; szabad-e hát józanul csak kivánni ís tőle, hogy eszébe jusson, miként a szívnek is vannik szükségei?
L•* pedig Bánhalmyné, mint mondani szokták, nagyon jó asszony volt, ha hatalmában állt, örömest segített más baján is, mert szive lágy és nyájas vala, bár alapjában mélység s szilárdság nélküli.
Szellemesnek senki sem mondhatta volna, — felfogása nehézkes, s elméje gondolkozás tekintetében járatlan volt, 8 a képzelő tehetség annyira hiányzik
nála, hogy lelke a legköltőibb helyzetben sem tévedhetett volna ábrándokra.
S mindezen nem éppen megvetendő belső tulajdonok helyét jó adag hiúság pótolta, me\'y valóban szükséges is vala. hogy legyen miáltal felezifrázni c külsőt legalább.
. S ily anyának leánya volt fiatal hös-nénk, a bájoló kis Teodóra, kinek szellemi tehetségei sokszorosan fölülmúlták az anyáét, * kinek hajlamai teljesen különböztek annak hajlamaitól, f S midőn a fejlődő szív megoyilni vágyék, s rokon kebel után epedve, a természet első ösztönére anyját kívánta felkeresői, hogy feltárhassa fiatat keblének egész menyorázágát, — a mama épen társaságot fogadott, — vagy nem volt honn, — s legjobb esetben pam lagán feküdt, s csókjaival némitá el a beszédre nyílt gyermekajkakat, s a sok bálozás szüleményével: migraiojével mentve magát,gouvernántejáhozutasitáőt.
Ily alkalmaknál, fájdalmas meglepetésében sokszor elszorult a leányka szive, de érzéseit csak néhány rejtett, forró köoycsepp tolmácsolá.
Hogy mi ment lelkében véghez, senki sem gyanitá, s nem is kutatta, — hisz csak anyja érthette meg Őt, de a keresett hölgy fontoasbb dolgokkal volt elfoglalva.
Egyébiránt mi is hibázhatnék e gyermek boldogságához? Kimélik-e szülői, neveltetése s kényelmeire nézve a költséget? Nincsenek e díszes Öltözetei, s nem jár-e olykor hangversenyekre s a színházba is? — Ha beteg, nem ápolja-e
maga anyja is néha néha, bár az orvo-tiltja e fáradságot?
Valóban ennyi jele utáa az anyai gyöngédség és szeretetnek, hálátlanság volna boldogtalannak lennie, s még nagyobb hálátlaus.ig, ha a jó szülék szép reményeinek megfelelni nem igyekeznék.
Hisz egész világ elismeri, hogy aoyji a legérzékenyebb anya, ki még nevet i* egészen szokatlant választott gyermeke számára.
Lám. a világ jobban tudta, mint maga a gyermek, mi jó, mi szerelő anya ő.
Mert a szegény kis Teodóra, ha mindjárt hálátlansággal vádolják is öt, korántsem vala boldog, bár mindennel Oly tulságig elbalmoztaték, hogy még csak kívánnia sem lehetett többet — és 5 még sem volt boldog; — talio hibázott hát mégis valami? — igeo, hibázott*-a szív, mely megértené az övét.
Szerencséje, vagy szerencsétlensége, volt-e, előre nem tudhatjuk, hogy a leányka rokonkebel hián ábrándokhoz kezdett ragaszkodni, s a nagy ürességben, mely őt fcernyezé, tért találva, alkotott magának fényes kis világot, s belé szép, s oly Kedves ideált varázsolt, ki szivét megértve, bájló összhangzásban tölte be magányát.
Bohó lányka volt egyébiránt ez a kis Teodóra, minden különbözően hatott reá, mint másra; — arra például, hogy idegenek előtt iátsxék, talán éppen kedve ellenére, képtelen vala. Sba mésí-is kényszeríttetek, színét veszté, elhalványult s kis kezei tehetetlenül bu<-\'oitak vissza ölébe; — de ha senkitől
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUAR 6-áii
- miatt panaszkodik, hogy a közönség valósággal ostromolja az előfizetéssel. aA Honvéd" karácsonyi ajándékát, a Jókai Albnrn-ot valóiággal elkapkodták
a kél körforgó-gép dolgozik szüntelenül, faogy a megrendeléseknek megfelelhes-
Venek, Miért ad .A Honvéd\' félhavi potom ¦60 krért nemcsak lapot, hanem jókai A:bum ot is. A Honvéd ugyanis — mint már megemlékeztünk róla — félhavi előfizetést nyitott 50 krért és a Jókai Album*-ot a félhavi előfizetőknek."— azoknak is, kik most fizetnek elé — ingyen küldi meg.
Y egyes.
— JBgry nep-zer. a Moll-félefrsnczla borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású., mint olcsó szer oTUJtstik köszvényes és csúzos bánlal-saa-oál sebeknél és dagadatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv szállító által Bécs I Tuchlauben 9. A vidéki gydgy-siertirakban határozottan Moll A.-féle készítmény kérendő az ó gyári jelvényével t-s aláírásával.
— A meghűlésekből gyakrao igen súlyos betegségek keletkezhetnek, ha keltő időben alkalmas szerek nem alkalmaztatnak. Mint rendkívül hathatós szer ta 25 év óta Horgony-Pain-Exeller népsierü elnevezés [alatt jó hírnévnek ürvendo Tioct. Caps. comp. bedörzsőlés igen jóoak bizonyult. Csúz, köszvény, fejfájás stb. ellen, gyakran már az egyszeri bedörzsőlés elegendő a fájdalmak oillapitasára. Ezen rég jónak bizonyult bedörz-Őlésnek egy háztartásban sem kellene hiányozni már azért sem, mert majdnem minden gyógyszertárban kap-liaio. 40 kros 70 kros és 1 Irt 20 kros üvegekben, tehát nagyon olcsó! Minthogy értéktelen u\'ibzatok is léteznek, ajánlatos a vételnél a rHorgony\' védjegyre ügyelni.
— Az ldók feltűnő jelének tekinthető, hogy az. egyszerű, természetes é elmód uiaui vágy — amelynek több más emberbaráttal egyidejűleg Kneipp plébános ur adott leghatbatósabban ki-lejezést — mindinkább kezd nyilvánulni ugy orvosi, mint szaktudomáoyi körökben. A naponkint jobban elharapódzó idegesség, nyugtalanság és émelygé.-, mely koruukat jellemzi, csakis azon roppant nagy mérvben logyasztott dívat-i tulok, mint kivé és tbeának élvezetében lefí magyarázatát. Elsőrangú szaktekintélyek máris óva intenek kivált a bab-kávé élvezetétől, többek között Vircbov tanár iíeninbeu, aki azt mondja, bogy: .végre csalhatatlanul constatálhatjuk, miszerint a coffein, mely a babkávé erö-
\' anyagát képezi, az idegeket fölötte izgató és nagyobb mértékben élvezve, egyeoeseu mérges anyag, éppúgy,mint a pálinka." ür. Lutze A. egészségügyi tanácsos így vélekedik: ,Mily kártékony a babkávé, azt csak kevesen tudják." Djr. Hahnemann megtiltotta a babkávé plvezetét mert — szerinte —nem táp-, bauem gyógyszer, és Stublmann János orvos óra- és perezre meg tudta határozni, mikor fognak azon Összes állatok, a melyeken ő, aránylag kis coffeio adagokkal kísérletezett, meghalni. S ámos más\' hírneves orvosok egyenesen kárhoz-taij k a babkávé élvezetét. — Brillat-
sem litva. benseje Ösztönzésére Qlt zongorája mellé, akkor ehjátizoti órákon át, csakhogy nem betanult, mesteri mű darabokat, hanem mit a pillanat s érzéséi sügaHának, mindent össze vissza, és mégis összaangozój, majd fájdalommal, m .j 1 elragadó édes bájjal, mint soba a világ elhíresztelt művészei nem játszottak még.
Legkedvesebb barátoéjaa magány volt, e különös kis lénynek, — hiu ifjú szive elég korán utasittaték annak karjai közé, — hogyne szerette volna hát e hü, e nyájas társoéját, mely-a szép holdvilágos éjeken oly fáradhatlanul virrasztott - mellette, nyilt ablakánál. Hisz ez volt
ve titkainak biztosa, csak ez látta a forró könnyeket, melyek, míg anyja " tánczolt és mulatott, a gyermek szemeiből oly sűrűen omlottak- — Csak ez volt tanúja annak is, midőn az ifjú sziv meg-meg nyilt pillanatokra, hogy egész világát fogadja keblébe a boldogságnak, s dobogni, remegni kezdett az elérhetetlenért, még csak nem is sejtve, mennyi vád mi sok szemrehányás illetné "•\'•¦anyát, ki gyermekét oly nyugodtan engedi át a magány éa ábrándozásnak.
Midőn élte tizenhetedik tavaszát betölté, és szép lón. minő a kikelet, szülői elhatározták őt bevezetni a világba, hogy mdnljoo rendeltetése czélja felé,
a az ábrándozásnak e bájló gyermake, *»» ott áll már a világ, vagyis: a prósa kfiisöbén.
(Folyt, következik.)
Savarin tanár, a híres phiaiologus Parisban, azt mondja: aa világ összes apái-és anyáinak kötelessége, hogy gyermekeiknek a babkávé élvezetét a legszigorúbban megtiltsák. — amely kávé — Birkmayer orvos szerint —,mtnt lassan ható méreg, az idegek folytonos izgatása \' következtében gyöngíti az izom- és idegmás hírneves orvosok egyenesen kárhoztatják a babkávé élvezetét. Brillat-rendszert és igy az embert úgyszólván halálra enyelgi." — Ezen intő szózatok daczára még sem fog senki az annyira kedvelt és sok esetben nélkülözhetetlen \'szükségletté fajult kávé élvezetétől szívesen lemondani. A kávézó közönség szereocséjére nincs is erre már szükség, I amióta Ka:hreiner hireí, általánosan i mint kitűnőnek elismert rendszere uyo-| máu egy oly malátakávét sikerglt készíteni, mely az orvosok nyilatkozatai i szerint, mint vegyitek a babkávéhoz használva, ez utóbbinak káros hatásait megszünteti. (Dr. Hoschek J. Bécsben), és a mely malátakávé az összes eoemü vegyitékszerek közt az első helyen áll, (Dr. Mansfeld M. Bécsben), mert oly tulajdonságokkal bír, melyeket az eddigi használatban levő kávésurrogatók soha sem fognak elérni. (.Ür. HorTmann tanár Lipcsében). De még oly esetekben is, \' amikor betegeknek és gyermekeknek a babkávé élvezete teljesen megtiltatott, I a Kathreiner-féle maláta kávé, babkávé I izével az egyedül ajánlható és legjobb 1 eredménynyel járó pótszer.
Színészet.
— Pénteken Madarász\'került színre felére leszállított helyárakkal. Fájdalom azonban, az előadás még ezen fél belépti d ja: sem éne meg; s ezen egy cseppet sem csodálkozunk.. Nem elég, hogy a pnblikum közönye, az ürességtől tátongó ház béuitólag hat a legjobb tehetségre is. ott a szibériai hidegben. Hitetlen teremben dideregve még egészségükért is rei-tegei kellett az estéről estére agyoncsígáiott színészeknek.
— Szombaton Vittmann és Bauer ope rettje, Szegény Jonatháu adatot:. S az előadás alkalmából valóban kellemes estéje volt a szép kxamu hallgatóságnak A szereplők mindent elkövettek, hogy a darab minden jó mla.donát érvényre emeljék.
— Vasárnap decz. 31 én A íeneanyósok adatott . -
— Hétfőn Üívegy kisasszony czimü bohózat került «iöadásra, melynél kQlöaösen kí-emelendönek tartjuk Hevesi Jankát, ki ftva szerepében, • Beuiczki mint Rideg, Borbély pedig mint Kirmayer méltán rászolgál\'ak a kijutott tapsokra.
— Redeu Hevesi Janka jutalom játékául^ a Czigánybáró Jteru\'t kielégítő előadásban, de számra nézve kevésbé k elégítő közönség előtt színre A közönségnek a azinielöadásokkal szemben tanúsítóit paasiv magaiartasa már e helyen is több ízben, képezte „megrovási kaland" tárgyát — de eredményié lenül. K miatt tehát e felett nem is esünk ismétlésekbe, Te-
|\\ leintve a pnblikum fogyatékosságát, Hevesi I ^Jankának az előadás alkalmával felnyújtott két síép virágkosir ajándékon kitúl alig lesz más anyagi jutalma; pedig reá szolgált volna erre is, mert Ő a vidék jelesebb és képzettebb éne-\\ kesnői közé tartozik, kinek Szaffija is a jobbak ;közul Taló és ugy er.ek, mint játék dolgában a helyi igényeket kielégi r heti. — Bélavári Ilona szamre való „Arzéua" v .ii és a darab legkellemesebb .,látványoasága" közé tartozott Tolnaioé „Cziprája" tűrhető, bár valamivel több hang előnyére szelgá\'i volna. A cz msze-repet ÉreikÖn töltötte be és hogy » szerep nagy, ő pedig kevésbé, az nem az ő hibája. — KBlönben nemcsak nevében, hanem hangjában is van „erez," ha nem is éppan túlságos ; az igyekezetet azonban nem lehet tőle megtagadni. Leodvay és Csige (gróf Cameri és Gábor diák) megjá iák, nem ugy azo ban Borbély, ki can-pán Kálmán szerepéhez gyenge*. Maszkjában sem volt semmi természeteaség. Jól voltak sze-mélyesitve a ciígányok. A zenekar . általában véve jól. néhol pedig mintaszerűen játszott. A karmestert is dicséret illeti, bár a: darabon meglátszott, hogy nem volt kellőleg ..próbálva " Taps is kihívás volt nem kevés, a miért * kedves tanuló ifjúság tenyereit és tüdejét illeti elismerés. — Suum suique
— Szerdá-n A Parasztbecsület és Barát-aágból adatott harmadszori előadásban A kö zönség mindvégig feszült figyelemmel kisérte az élvezetdús jó előadást.
— Csütörtökön Jókai jubileuma tiszteletére az Arany ember adatott elő s ezt megelőzte Poór János ¦fogymnáz.ium tanárnak ünnepi költeménye Bessenyei * Miklós által előadva\'. Az előadásról teljes méltánylással és elismeréssel emlékezhetünk meg S nem tndjnk, va\'jon az ünnepélyes alkalom, vagv a közönség szokatlan nsgy részvéte, mely ez alkalomból a terem minden zugát megtöltötte—ínsip-rálta-e ez eitve a sz> -eplöket: az elsőtől a« atolsóig derekasan megálltak helyöket. Első sorban kell kiemelnünk Bessenyeit, ki mint Tímár Mihály bebizonyította, hogy ily elsőrendű szerep betöltésére teljes erővel és képességgel rendelkezik, beigazolta, faogy ssorgalom, tannl-
! mkny és erős akarat egyedüli mód a művészi \' elnevezés kiéi áem elesére. Simándiné Kaszait kitűnően személyesítette, minden mozdulatán meglátszott a mély lélektani tanulmány, a különösen kifogástalan volt ama jelenete, midőn a Tímár Mihály iránti szerelem felébred szivében. Arányi Bella művészi lényének egész tárházát hozta magával a színpadra, hogy tökéletes Tímeát alakítson S Aítner lika (Atbali ) a a szerelem, gyűlölet és bossznérxet minden skáláját mesteri művészettel juttatta kifejesesre. A többi szereplők is mind dicséretreméltósn járultak ax előadás magas színvonalra emeletéhez. Ast hisszük, tán legfőbb ideje volna a terem fűtéséről gondoskodni, váljon ntm fél a= igazgatóság, hogy a tagok közül még löbbea is megbetegednek?
á íz in társulat még 8 előadásra marad városunkban.
Beniczki Lajos, a társulat egyik jeles tagja e bó 16-án tartja jutalomjátéká: Stern Isiik
izerapében. Előre is felhívjuk kötönségünk szires támogatását, melylyel magának egy élvezetdús estét szerez egy törekvő fiitat" mfi-vészt pedig megérdemelt pár.olasban részesít-
Ki nyert?
Húzás január 3. Brünn: 73 71 49 13 48
Húzás decz. 30 án. Bécs: 70 60 2 76 50 Grácz: 83 53 71 39 80
Szerk. üzenet
— Xix dajcs! Lehetetlen moslanábw közölni. A tér lefoglalja van régóta A sajióhibát mindenki átérti.
— Bocsánatot jkérünk, hpgy az ojéví jókivá-natokat iráabelileg\'^em viszonozhatjuk egyenkint, fogadják összeso e helyütt bálás köszö-oetonket.s víssonti legjobb k<váoatinkat. üjév tájban sokféle teendő őasi?tömoröl s igénybe Teezi minden időnket.
— ..Hárman voltunk " Nem fcözMiük
— L—i. Sajnáljuk, hogy megvzakíttatott. Nvomdai dolog az ilyen ; elég boscsntó ez ráak nézve is.
— F. K. Még mindig a kezdet stádiumában van. Annak idején értesítjük
— Eh. Majd alkalmilag elintézzük. Szíves Üdvözlet i
— Konstantinápoly. Méltóságod nagybecsű levelére mielőbb válaazot\'%k; a lap két példányban rendesen küldetik.
— S—i A kéziratok megérkeztek. Leveleink kerextezték egymást.
Veszprém. A szállítmányt örömmel vettük. .Mielőbb intézkedtünk.
— E lap szerkesztője január 6-án reggeli gyorsvonattal pár napra Budapestre\' utazott
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI f.WOS. HIRDETÉSEK.
8zabási hengermaI-mombanjövő s/t. György napkor egy műmoIn ír és egy kovácsgépész nyerhet alkalmazást
l*al\'n • SOMOGYI GYULA-
7251/tk. 893. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrebaj tatónak Maiidics Boldizsár és neje Németh Rozália végrehajtást szenvedő szabari lakósok elleni 8 frt 22 kr. hátralékos költség, 4 frt 60 kr jelenlegi s a még felmerülendő költségek erejéig a fent-nevezett kir. törvéoyszék területéhez tartozó a sxabaii 26. sz. tkvbeof 1612 hrsz. a végrehajtást szenvedettek tulajdonául felvett s 748 frtra becsült ingatlan. Németh János és neje Nagy Terézia, javára bekeblezve levő haszonélvezeti szolgalmi jós épségben hagyásával, 1894. évi február hó 6 napján d. e- 10 órakor Szabar községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenébb kitett bec^ár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10 10-;í: készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Keit N. Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi natóságnál 1893. évi október .hó 13 napján..
CSESZNAK MIKLÓS
kir. *tizeki brrő.
2867/893. tk.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint tekkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye ö^zésitett árvatárának Tóth Imre vár_-földi lakos mint néhaí Tóth János volt b.-szt.-györeyi lakos Szabó Borbála f. Tóth Györgyné, Szabó Juli b.-szL-gyorgyi és Szabó Anna f. Tóth Péterné bázai lakősNmint néh. Szabó Juli f. volt Tóth Jáoosfré örökösei elleni 513 frt 60 kr. töke, ennek 1887. ápril 9-től járó 7% kamata, és félévenkén! lejárt kamatok 7°/o késedelmi kamatai, 11 frt 80 kr. mar lejárt kamatok 26 frt 15 kr. végreh kérelmi költség, — továbbá 115 frt 50 kr. tőke. ennek 1880 január 1-től járó 7% kamaté, a félérenkét lejárt 7B/t késedelmi kamata, 5 frt 32 kr. per, 20 frt 30 kr. végrehajtás- kérelmi. 11 frt 15 kr. eznttali költségek iránti végre hajtási ügyében a n.-kanizBai kir törv-szék, a letenyei kir. jbirőság területén fekvő Várföld községi 106 sztjkben A f 1 Bor 24/b hrsz. a. felvett ingatlan és az azon levő ház 95 frt, 2 sor 70;a hrsz. 19 frt. 3 sor 82/c hrsz. 19 frt 4 sor, 119|a hrsz. 29 frt. 5 sor U9|e brsz. 61 frt. 6 sor 238|* hrsz. 10 frt. 7 sor 265|a hrsz. 16 frt. 8 sor 319fa hrsz. 10 frt. 9 sor !.77;b hrsz. 15 frt. 10 sor 204jc hrsz. 17 frtra becsalt Tóth Vincze tulajdonául bejegyzett ingatlanok fele, — a Jfeerettyei 50 szíjkvben A f 1 sor 96 hrsx. 69 frtra becsült ugyanennek tulajdonán! felvett V; részbeni jutalék fele, vagyis az egész ingatlan a/» része, — a vakonyai 50
sztjkvben A f- 1 sor 181 hrsz váltságJannár kötelei 82 frtra becsfiit ugyanannak tu-, lajdonáal bejegyzett egész ingatlan fele, végül a b. szt.-györgyí 438 A t 1 sorsz. 710 brsz. ingatlanból Szabó Borbála, Tóth Györeyné Szabói Jalia és Szabó Aona t. Tóth Péternél tulajdonáuí felvett s 64 frtra becöült fele rész jutalékok és pedig a várföldí ingatlanok Várföld községbiró házánál 1894. évi január hó 30-ik napján d. e. 10 órakor, a kerettyei ingatlan a kerettyei község biró házánál 1894 január hő 30-ik uapján d. n. 2 órakor, a b.-szt.-györgyi ingatlan a h.-szt. pvörgvi község biróházánál 1894. évi
10
hó 31 -ik napján A órakor, és%* vakonyai ingatlan a vakonyai község biróházánál 1894. évi szij\'-ivDen január hó 31 lk napján d. u. 2 óra-t-í,"kor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec-tár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10*/o a^ kéázpéozben vagy óvadékképe« papírban a kikü Idött kezéhez letenni.
Kelt Leleoyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1893. évi novemb. bó 8 napján.
NÜNKOUTS kir. alj. biró-
3 05 a
\'áriftozelli fm*~-i-^gg^ Gyomorcseppek
Ooooooooobooi
IWtá^^MÍ^ undor ,| hínTi,. ,TM,0.,6rtí. tíDtOi.I
monolótokat.iwujwniiJi taúSZiZ ii^okkffStaBitiifiS jíflH^ ee tiSiftftheiüáhasX _
Említett bajoknál a JTi^.tAiwvowcmr ertk oU Jcirünfllcnek biwnjolL.k.\' i mit -iTz u-.eg nítfíw-nyitvinT UnmiL Egy kis uv«i\'-iri.Ijju.-inalnt DUkattauml •Kyütt kr., nijT Bveg i « 70 kr. «
W iryironiijri formktár:
Törők Jozaef gyogTszertáxa Budmpe.t. Király mcsa 12 i: „A «*<U«gyet és aláírást tüietesen Üssék mertoktB-tenü! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek fc*r-kolstira sold sxsiáa; Tan ruuitTi x keszltS aláírására] S\\/2^CUJ>9\' Br*d5\') *• e*en axaTakkal: „Valódiságát bixocyttom".. #a-xicity A Marimé*ttU iMsurw.wii ralodlaa kazjtiaásst a NVGT-KANIZSÍ.M: prágcrBela éi Bolus Ltms ,
szereszek iiel. - BARCSON^ Ko h-t gindor grégTSze\'résxoél
30O03OO00OO j
IVIOLÜöSEIDLITZ.POR
Csak akkor valódiaif, ha mindegyik doboz Holt A. védjegyet és
aláírását tünteti fel. A Moll A. féle Sflidillz porsk tar:ós gyózyhatáin a legwiltaesibS gysoisr- ét al testbántalsaak, gyo nor^nres ?3 gyomorhév, rdgzfitt székrekedés, majbanulom. vér-toiulás aranyér es a legltilioubózőbb pü beteaíége\'^ ellen, e jelei baziszeroek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti ds-bszna* l frt o. é. ^
Hamisítások törvényi eg fenyíttetnek.
MOLL "FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO-.
Csak akkOr V3lÖdÍ, ba m""»legyilc üreg MOLL A. v.eJjegyét tünteti fel és i „A. Mail - feliratú Anozatta! van zárva. A t3»ll-f4> fras-
azla borszesz és só oevezeiesen mint fájdalone fiiapitd bedürszölesl szer kosz/ény, csqz és a mezbülés egyé >. következményein ii legismeretesehb népszer. — Ejy óno-2011 ered ?ti üveg ara 90 krafezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: iQzolysavas sziksó.) A tniudenoa i szájtiiztitasnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek í/ámxra; mert e szájvíz a fogak további épségét biztoíitja s egyszersmind óvszer fogfájás ellen. — Egy Moll A védjegyéve! ellátott üveg ári : 60 krajozár.
(691) Fó>9zétkQIde8:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. V.dékl megrendelések sepaata p«»antáavét ssellett teljeslttetaak
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott, készítményeket kérni.
Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adalf és Fia.
Ooooomqaqqcm
Zongoráról külön Stópes arjegysék.
B o P
5>r
o o
a
a
H
o 1 a B
f
Mechanikai hangszerekről külön képes árjegyzők.
HARMISC/HARMaMK ÉVFOLYAW.
ZALAI KÖZLÖNY-
r-Yonto8 a jó háziasszonyoknak \'.L,
Aki sok pénzt, munkát, időt és egészséget akar megtakarítani, a; csak
(cs. és kir. utb.)
„SZAPÜANir-tal
mosson. \\
A „SZAPPANÉT0 nagy mosóerő vei bíró. erős, poralaku szappan, ártalmas vegyölék nélkül, amely már több ezer családnál be van vezetve és mint legjobb mosószappan dicsérettel van elismerve, és mint nemcsak a fehérneműt, hanem a kezet éa egészséget is megkíméli. Angol-. Frauczía- és Németországban, vala-mint Amerikában a legfinomabb asz-Bzo:«vok már több, mint 20 év óta mosnak vele és nem Í3mernek jobb moóport a „SZAPPANm-nál, és nagyon meg vannak elégedve, mert könnyű vele dolgozni;minden csomag kim>riíő leírással és védjégygyel van* tílláxya minden nagy csomag ára csak ^évraiczár és tessék csak „SZAP-PANITft-o% kérni.
. A „SZAPPANIT" minden gyógytárban és füszerkereskedésben. vagy k^zvwlenöl a gyárból is XAYER ERNŐ Budapesten, Luj/a-utc^a 20. hz össz*eg. előleges beküldése ellené-\' ben. vaey utánvétíel kapható.
Vezér-képviselők a monarchia mjn -^den helységében elfogadtatnak. /-
Hamisítástól óvatík !
URAKNAK.
Az újkor legszebb találmány* a cs és kí-. siah. „gaWao villamossági készülék <jrjhaszr.il ata", mely nemi \'.fjen-l\'-^gcségeknél (elgyengült férfierő) kitűnő eredmécynyel használtatik . Az orvosok minden ami a legmelegebben ajánlják. Volta tanár rendisére A világ ipekiselit) készülék*", mely a zsebben kíinnyen kordozható Kezelése igen egyszerű és minden veszély nélkül használható. Az állam által felülvizsgálva. A készülék leirasa zárt levélben 10 kroa bélyeg -Ménében megkü\'det\'k a cs. és kir snab&dalom-tulajdonog Augeníeld ..J electrotech-nikus által Bécs I Schnlerstrasse IS.
Férfi-jfcjjöi betegségek;
mint bujakor, fekélyek, bórkötegek, fo lyasok és hói vagli unita legídQltebb alak ban is. nem a KfizSnoéges, hosszadalmas befecskende/.eíiekkel. hanem
irrigátíó által saját készülékeim ruelt s uj gyógymódom szerint,
vágj- esetleg helyi endoskopikus kezeléssel is \' alaposan s sikeresen kezel tetű ek. Strtctorik, »z aggkórbao fellépő vizelési nehézségek; ágybeszennye-zés, va amint nemi gyengeséggel párosult gerinezbajok
giilvano-m^rhanikai módon
(tlkeresen gyitgyittatnak.
Orrfekélyek s az orrnak bedugulása, vnlamint a száj- s orrnak hficossége az áltitlam feltalált s több 1C0 esetben kifúrni eredmenyiiyel használt
« rrcsapk észü lékemm e 1
rövid idő alatt alaposan gyógyíttatnak
(•afandfergek. melyek a legerősebb kúráknak ellenállónak. Németországban készült gyógyszeremmel 3 ora alatt gyökeresen eltávolíttatnak.
Ur. Fischer Adolf, orros-aebész-tndor. műtő- s nőgyógyász, a .Nyilvános gyógy iotézet"-nek rendelő főorvosa, s speczialiBta 27 év óta.
Ündapestert, Ó-ntcza 5. az. I. ei». Kendéi d. u 2— 5>ig.
Caak dijaiott levelekre válaszolok s gyógyszerekről is gondoskodom.
Tokaji Cognac ?
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
KÉPESv CSALÁDI LAPOK N
SZÉPIRODALMI ÍS ISMERETTERJESZTŐ KÉPES HETILAP 1894. ÉV FOLYAMÁRA
üegjflei íiíindea vasárnap, itíszes liiililásl\'aD. letszeltis boriféiUl.
A .Képet Családi Lapok\'1 a legelterjedtebb, legdíszesebb és legolcsóbb képes hetilap, a mely szivet és lelket neme*itA, hasznos és ismeretterjesztő olvat-máuvokel nyújt \\ magyar művelt olvasóközönségnek.
A .Képet Családi Lapok \' a legmagasabb irodalmi nívón olló iap, mely körüK nemzeti irodalmttokEik elsőrangú írói és ironoi tómörüloek; igy az 18E)4 évi első szám következő íróktól hoz küsleményeket: JÓKAI MÓR: „Bogy is volt ez a"3olog?*- (Beszélyl. BEMCZKY BAJZA LENKE; _A sors koczkája-. Regény. TÖLGYESI MIHÁLY: .A gyémánt gyUrü" Hnmoreszk P. CSORBA ÁKOS -A Bo»porus partján" Raja. ST1LLER tanár: .A fflzöröl- Orvosi czíkk stb. sth Költeményeket inak e számba: KOUÓCSY JÓZSEF. VARSÁNYI GYULA, FELEK! SÁNHOR dr. A regény mellékletet I.AUKA GUSZTÁV irta, czimex.Piaztortíiz és lidércafény— A képek az újév alkalmiból valók, s igen találó rajzok A tni különös érdeket kölcsönöz e számnak az, hogy az albán megjelent kűslemények Íróinak arczképtir. s sajátkezű aláírásait is veszi az olvasó.
A Képes Ctilídl Lapok\'\' évenkint a siövegbe nyomott több regényt ad. elsőrangú irok tollából. .
A .Képes Ctalidl Lapok" kéthetenként megjelenő melléklapja, a HSlgyek Lapja háztanisi ¦ s divatrészszel ellátva, teljesen nélkül tehetővé tesz minden mas divatlap tartisit.
A Képet Ctalidl Lapok a fentebb említett szöveg között mesjelenö regényeken kivfll évenkínt több önálló, eredeti beköthető regényt ¦ ad jutalmul előfizetőinek.
X miodezen előnyök daczára, a Képet Családi Lapoknak a Hölgyek Lapja czimü divatlappal és Rege n yme I lék I ettél együtt, előfizetési ára c*ak egesi évre 6 frt, félévre 3 frt. negyedévre I frt 50 kr Az előfizetési pénzek a lap kiadó-hivatalihoz: Bldapest Nagy-korona utcza 20 az. küldendők, a melr kivin,tra mu-tatviny-Bzátnokat díjtalanul küld birkioek ba az irint levelezőlapon megkerestetik
ÍBst*" A ki az e^ész évre tróló 6 Crtnyi előfizetési összeget L0 kr. csomagig lisi és posUszillitási dijjal egész évre bekOId, annak 4 regényt, — aki felévi s frt előfizetési összeget és 40 kr. csomagolási és postaszállítási dijat kQld be. annak 2 regényt, s aki 1 frt 50 kr. negyedévi elófizeiési dijat s 20 kr csomagolási és postadijat egyszerre küldbe, egy eredeti regényt küld ajánlva és díjmentesen jutalmul a kiadóhivatal. ~W
A -Képes Családi Lapok" kiadóhivatala
Budapest. V, NagykoroDa-itcza. 20
II
: a
" o
OQ !3
O
OQ
<<
_
Sgff- Tiszta b or h i v o n a í. ^Basj
Minőség füinímclli.ihi! ttW (Vak aLknr valódi, ha Tokaj táros czlntt-rt-v 1 beéeetett <lDiraxKaval tan
rllátia lm
Kfipkaló minijen jobb jiiszerüzletben. Főraktár: Fessclhofer József UTiál
N.-KAMZS.ÍN.
.^^^^^ ai
= =¦ rr; ,i 1
-
1
(z. ac ! O L, 1
^=z t - (Q c" O ^ 1
S i: ti = \' i" F L¦ a 1
-7-.ft" > ? ~- [|. *íí b I
[1- S" 1 1
5 5 ? *-¦ g o| 1 r.\'í ff w | i
fi-t -a ^ 1
1 =¦ 1" ? S* I
1
& ifi! ifí 1 1
Tiroli
DARÓCI
Első és legtökéletesebb forrása
az e nembeli különlegességekre^
B a u r Rudolfnál
Innsbruckban (Tirol)
Ilttdo}fittmHi*e 4.
Kész zubbonyok, hajósöltönyök stb Vízhatlan esököpenyek. utazó öltönyök és felszerelések.
legnagyobb választék
Tiroli női daróezbap.
Szétküldés méter szám is történik Iliu\'zfralt névsor é. minta ingyen es béíínentv-ktUóeuk.
Wilhelm-féle
köszvény- és csuz ellenes
WILHELM FERENCZ
gyógyszerésztől Neunkirchen Alsó-Ausztria
minden gyógyszertárban
csomagonként 1 forintért
beszerezhető.
Kathreiner
y Kneipp-maláta-kávéja
az egyedüli, a mely a valódi kávébab izével éá ar májával Jbir. Ez utóbbihoz kezdetben egy harmad- később a fele keverendő.
^ Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
használatban a legolcsóbb vegyület a babkávéhoz. melynek az egészségre károsan ható alkatrészeit egyszersmind elenyészti.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
jelenleg oly kitűnően készíttetik, hogy « babkávéval egyszerre őrölhető és minden szokott módon elkészíthető.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávé
tisztán, élvezve is (tejjel, czukorral vauy mézzel) fölötte kellemes, jóizü és egészséges italt képez.
Minden háztartásban és minden "kávét, élvezőnek ennélfogva nélkülözhetetlen a
Kathreiner,
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
ugy tisztán, mint vegyitek alakjáb?n, tudományos é< orvosi szaktekintélyek által a leghathatósabban sjáoltatik.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
különösen nőknél, gyermekeknél, vérszegényeknél, gyomor- és idegbetegeknél bír kitűnő hatással-
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
mint hazai gyártmány kitűnő családi és egészséges kávé, mely mindenütt kapb&tó. — "-/> kiló 25 kr.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
közkedveltsége miatt sokszorosan utánoztatik. Nyitva ki mért áru vagy csalárdságra számított csomagokban levő határozottan visszautasítandó.
C*iak az eredeti, fehér csomagok kérendők. melyeken világo.ian V.ivehetö e név:
Kathreiner,
Nyomatott Ifj Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
MG MA-MZSA. 1894 Január 13-áp.
2-lk BK&Am.
Efüa <i Fél evrr
ElSfizrlfni ár:
írre . S frt — kr
*\\ - ín 50 kr . 1 írt \'?5 kr KfrfrM *r.aiti 10 kr. H1KDETÉ S EK - nualjns petittorbao másoéwznrl
Xiyi I.f TÉRÍ)E>" prtit aoronkeut 10 krért retrlnrkj . Kitmuri illetik tniudt-n cv.-s jiirdct^Krrt 3" kr. liirteodó
Harmlnczliarmadlk évfolyam.
A lap szellemi és auyazi részét illető minden közlemény Kátorl! Lajos szerkesrtő-kiadó nercre ezinnaileo Natry-Kanizsa-a her\'j mentre intézendő k.
fBérmeotétlen terelek n»m fogadtatnak el.
Iratuk riitHZanetn küldetnek
• „a nagy-kanizsai DélzalaiTakarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a ,Kotori takarékpénztár
észvény-társaság*, a .nagy-kanizs\'ar.ö.nkéntes tÜzoltó-egyUt*, & ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói\' járáskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* .^.-kanizsai izr. jótékony nőegylet* á .szegények tápintézetea .katonaibadastyán egylet* a ,soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EG YSZER.SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Zalavarmegye közönsége üdvözlő felirata Jókai Mórhoz.
Nagy sávos Ur! Fényes, szivet-lelket emelő Ünnepet ul nemzetünk, amidőn Nagyságodnak félszázados i\'rói működéséért &/. elismerés és a hála koszorúját nyújtja.
Nagy események zajlottak le hazánkban^ őrökre emlékezetes korszakokat élt el a félszázad alatt nemzetünk és e nagy időknek Nagyságod irói működése egyik legnagyobb dicsősége.
Azon .nagyjaink között, akik a nemzet lelkesedésének üdvös irányt adtak, s a magyar társadalmat a kor eszméi iránt fogékonynyá tették, akik a vihar rombolása között megmentették a nemzet észméoyeit, megtartónak hitét egy szebb jövő számára, Nagyságod volt egyike a legnagyobbaknak.
-Hogy\'a szellem mily kincseivel gazdagította Nagyságod ezen félszázad alatt irodalmunkat, miként hódította meg közönséglinket a magyar irodalomnak, \'mennyi nagy és nemes eszmét hinteti el, mennyi lelkes törekvést ébresztett, s miként szerzett a magyar géniusznak a külföldön is elismerést, mindezek méltatása irodalom és művelődés történetünknek mindenkor legfényesebb lapjait fogja képezni.
Mi azonban csak há\'ánkat jövünk kijelenteni a nemzet hű fia iránt, aií nagy tehetsége^ félszázados munkásságban ¦egyedül a haza javára áldozta.
K nagy érdemek mindörökre feledhetetlenek maradnak előttünk; s azért szivünk mélyéből üdvözöljük Nagyságodat írói működésének 50-ik évfordulója alkalmából, s buzgón kérjük a Gondviselést, hogy Nagyságodat testi (3 szellemi erőinek tel jességében igen soká tansa meg hálás nemzetének.
Kelt Zalavármegye törvényhatósági bizottságának Zala-Egerszegen lt<93. évi október hó 2-án s folytatva\' tartott rendes közgyűlésében.
A vármegye közönsége nevében: Csertán Karoly t: k.
Zalavármegye alispánja.
Díszpolgári oklevél.
Nagv-Kanizsa rendezett tanácsit város képviselő testületének 1893. évi október hó 5 én tartott közgyűlése — Nagy-Kanizsa város közön sége nevében Nagyságos Jókai Mór urat, a kőszórás irót, a magyar iro dalom terén 50 éven át szerzett el-évülhetlen és örök érdemei elismeréséül, személye és működése iránt érzett mély tisztelete és igaz hálája - kifejezéséül, általános lelkesedés kőzött Nagy-Kanizsa város díszpolgárává egyhangúlag megválasztván, ezen határozatról jelen okmány a város pecsétjével megerősítve küllittatik. Babochív György s. k. polgármester-ángyéi Lajos s. k. főjegyző, (ph)
: éves jubileumát A város minden taoin-| tézetében ünnepies beszéd kíséretében i emlékeztek meg Jókai halhatatlan énie-! meirö1, január 6-áo pedig az egész vá-: ros lobogó díszt öltött s délelőtt fél 11 órakor kezdetét vette a Matiné. A vá-; rosház dísztermét az ünneprendezó bí-; zottíág fenyőgalyakka) díszítette fői; ; már 10 óra tájban az ünneplő közönség [ a terem minden zugát megtöltötte. Fél i tizenegy órakor a fegymnázium énekkara \\ Vörös Mátyás kegyesrendü tanár vezetése alatt a Hymnust énekelte el, s ezután Seregély Dezső ref. lelkész szavalta el Koinócsy alkalmi költeményét. A hatásnak kissé rovására esett a túlzásba menő gestikulalio s a túlerő* ; banghordozás. Az ünnepély fénypontját | képezte dr. Szüts MÍKlósnak oagysza-; ésu alkalmi beszéde. S e szónoklatnak I ugy retorikai szépsége, mint mélységes tanulmányra valló szerkezete teljesen indokolttá tevé a szűnni nem akóró él-; j?nzést és tapsvihart, míejylyel a közöu-i ség a jele szónokot beszéde végén üd-! vözölte A beszédet alább egész térje-j delmében közöljük. Majd az éljenzés le-, \' csillapulta után Sümegi Kálmán olvasta | föl a rendező b. megbízásából készített ! táviratot, melylyel a jubiláns irót Nagy-Kanizsa város nevében üdvözölték. A távirat szövege a következő: Nasy-Ka-nizsa város közönsége lelkesedéssel gyűlt \\ össze, hogy Nagyságod félszá/.ados irói j munkásságának jubileuma alkalmával \\ hazafias örömmel vegyen részt a nemzet ! ünnepében. Hódolva a szellem fenséges ; érdemei előtt ünneplő közönségünk meg-\' bízásából azzal a forró óhajtással üdvözöljük Nagyságodat, hogy a magyarok istene mén sokáig éltesse hizánk büszkeségére és örömére.
Végül a főgymnáziuTi énekkara a Szózatot énekelte s ezzel a szép ünnepély véget ért.
Jókai ünneplése Nagy Kanizsán
Mékó kegyelettel ünnepelte meg városnak közönsége is nagybirü írónk 50
Tisztelt ünneplő közönség!
Nagy ünnep ez, melylyel a nemzet ma önmagát megtiszieli; igen nagy azért, cinért a legkisebbeknek is ünnepe. Boldog az, akinek diadalünnepén mindenki csak örülhet: megvigasztalt ezreket, nem bántott soha senkit, ezt csak a balba--f tattanók érhetik meg a halandók közül.
Más hivatásnak élve nem volt időm I oly beható irodalmi tanulmányokra, hogy í méltónak érezhessem magamat hazáin nagy Írójának Jókai Mórnak méltatására; főleg, ba meggondolom, bogv többen ; vannak \'itt köztünk arra illetékesebbek,\' ab»l csak nemrég is hallottuk az iro-i dalom egy fiatal tanárától Jókainak j rövid, de magvas, egyenlő lelkesedéssel : és izléísel irt méltatását.
De midőn a rendező bizottság jónak látta engemet bizalmával megtisztelni, mégis engedtem a fölhívásnak, egyrészt azért, merc azt tartom hogy magyar, ember vissza nem fordulhat, ha Jókai nevével jönnek eléje; másrészt pedig, mert JÓkai nemcsak a tudósoké ő édes mindnyájunk tulajdona: gondolatai, fölfogása, világnézete közkincsévé vált nemzetünknek, mert onnan is van az merítve; visszaadatott a főidnek, amelyből vétetett, hogy azt ujabb.gazdag termésre bírja.
Lo tehát bátor vagyok ma fölemelni gyönge nzavamat, hogy Jókairól beszéljek, semmi más, csak azon egyetleu, de legfenségesehb jognál fogva mert éo is magyar vagyok; tagja vagyok annak a nemzetnek, melynek ő büszkesége s melyre ő maga büszke; amelyértő kész volt meghalni, dea kegyes Gondviselés ugy akarta, hogy érette éljen. Ha beszélt, ha irt, ha kardot kötött, de még ha elhallgatott is valamit, azt ő a nemzet szolgálatában tette minden Önző számítás nélkül, csupán azért, mert ő csak is tehetett és nem másként.
Csak igy tehetett és nem másként, ebben van az ő irodalmi pályafutásának nagy titka; benső »>üks*gből fakadt,
nem erőltetés van [abban, hanem erő; megafáodékozta 3t az ég fényes tehetséggel. Őt meg h5eájándék07ta aztán nekünk. Így lett ö a jtiienk és igy lettünk mi az övéi.
Ötven év nagy idő az emberéletében is; hát még ba ezalatt a félszázad alatt a kettő elválaszthatatlanul összeforrt! E hosszú idő alatt nincs mozzanat a nemzet életében, a melyben Jókainak ne jutna szerepe; az ő élete a nemzet történetének s a nemzet története az ö életének egy része. Különböző hivatásoknak élünk, mindannyian a nemzet : napszámosai de a király az — a nap számosok között, a ki ezt magáról elmondhatja. Apáinkkal és velünk örült, szenvedett, szeretett és gyűlölt ő. velünk tanult és velünk tévedett: .Homo 1 síim, nihil humani a me alienum esse : puto", mondotta Terentius, magyar va | gyok, semmit, ami magyar, magamtól idegennek nem érzek, ezt hirdetik nekünk az ö élete és müvei.
Csak ^ egy magyar dolog van, amit Jókai nem ismer személyesen: az uaa-lom. Pedig van specziális magyar unalom, sőt tirssdalmi és közéletünkben óriási szerepe van. egy vidéken lakik az a Pató Pálokkai és azokkal a tűit galambokkal, melyekről Jókat födözte föl. mivor Pulszky . Kerenczet az Ő jubileumán üdvözölte hogy az is heral-dikus nemzeti madaruuk, a melynek mindig várjuk az eljövetelét.
Jókai soha peni ért rá unatkozni, soha nem tudott mást uotatoi; Jókai és az unalom, hazánknak ez a két kima-
I gasló alakja, eddig még soha nem ta-
! lálkozának.
Jókainak irói működése mint regény-
\\ író, mint költő, színműíró, mint szónok és mint publicistáé oly nagy és sokoldalú, hogy aonak körvonalozása félórai beszéd keretében lehetetlen, ha arra egyébként képes volnék is; ezért nem beszélek ma egyes müveiről, nem életének folyásáról, amikről e napokban oly sokan és o\'yao érdekesen beszéltek; csak egy kérdésre szorítkozom, a mi az ö lényének magva. írói egyéoiségének talányát, jelentőségét próbálom fejtegetni..
Jókai valóban egyike a világirodalom legérdekesebb, legsajátosabb tüneményeinek. Legeredetibb tulajdonsága agyának rendkívüli termékenysége és munkaereje; müveibői az látszik, hogy csak ugy tódulnak tolla hegyére a gondolatok, innen az a kedvencz szokása, hogy zárjel közé tett megjegyzésekben még önmagával is diskurál; nem azon kelt gondolkodnia, bogy mit írjon, hanem, hogy mit hallgasson el.
Bámulatos is az ó muakakedve, mindenre vállalkozik, amit tollal végezni iehet. Hallottam már, hogy ha valaminek az elolvasására kérték, azt nem mindig olvasta el; de ha valaminek a megírására kérték, azt még nem hallót.-^ tam hogy képes volt valaha visszautasítani; volt légyen az kegyelmi kérvény, vagy mübeszéd, operett vagy tragédia, egy adoma-, vagy egy regény.
Neki csakugyan ugy, mint Kárpáti Zoltánnak a mulatság és a munka az egy.
L miatt gyakran említették őt együtt az idósbb Dumasval. De ez az összehasonlítás nem talál. Az idősbb Dumas fényes tehetségével némileg visszaélve sokat irt, bogy sokat keressen. Jókai sokat irt, bogy sokat dolgozzék; ő éne-aelt, mint a madár az ágon, mint a pacsirta a levegőben tiszta jókedvéből.
Dumas valóságos közkereseti társasa got alapított oly fiatal emberekből, akik neki és az Ö neve alatt írtak regényeket; de Jókai az ő mesteri tollával mindig csak maga szántotta végig azt a másfél négyszögméternyi területet, az ő Íróasztalát, mely után, mint Ö maga mondta, annyi adót fizet, mint egy kétezer holdas birtok után.
ü maga szántotta, maga el is vetette,
gonddal, szeretettel beboronálta: a termést pedig learatta széles Magyarország.
És valóban ebből a másfél négyszög méternyi kétezer hold terméséből jutott is mindenkinek; elég volt az, hozy leszorítsa a piaczról a hasonfaju ausztráliai és amerikai búzát, egyenlő részt kapott belőle minden, marad méa ugyanannyi a külföld számára ,is; áldja Isten a földet, a mely termetté, áldja Isten a szántóvetőt, aki termesztette..
Egy kenyérrel, a maga kenyerével, a melyet keresete, ötmillió embert megvendégelt.
És milyen egy termés volt az!
Uj földesúr lett vele a magyar nemzet; kapott beláthatatlan térségeket a jeges sirktól a tropikus zónáig —Tüo-dérországbau; azok a fekete betűk, melyeket könyveiben olvasunk, azok is ám fekete gyémántok; ba ö maga ehető drágakőnek nevezte el a sót, műveiben van az iható drágakő is, jgazi nektár, az ő, humorának attikai savában, mely eoyim, tied, övé egyaránt, a nélkül, hojrv ez a polgári jogrendet megzavarná.
Ö az a magyar nábob, aki pazar kézzel szórta ránk kincseit, és ha fejlődő kis nemzet vagyunk, ha irodalmunk még szegény is, már ő miatta gazdag szegényeknek mondhatjuk magunkat.
Ő az. a ki a szivét a homlokán hordja, a honnan besugárzik késő századokba, mert müvei, mii.d a jövő század regénye, azokat a jövő század is gyönyörködve fogja olvasni; s ba ilyen a termés, nem kell-e szántójretőjét irodalmunk arany emberének neveznünk?
Tenger a nemzet, mely önmagában bírja és önmagából meri ti erejét; de nagy emberei a mérőknek, a kik aonak mélységeit megmérik.
Ezért nagy a kölcsönhatás irÓ és a nemzet között, ezért látjuk sokszor, hogy egvmás képére vannak teremtve.
A magyar népnek egy kiváló tulajdonsága hogy a legjózanabb felfogást egye-sití a fellegekben a járással. Természetes és józan a leifogása, mihelyt nem hevíti semmi; a fellegekben jár, ha lelkesül.
Ugyanezt a tulajdonságot megtaláljuk Jókaiban, a,t mondhatnám, ez az\\ö egyéniségének & jeligéje. A túlzást a legtermészetesebb fölfogással kevés iró, vagy talán egy sem tudja ugy egyesíteni, mint ö. Ez egyszersmind az Ö valóban rendkívüli szellemi és kedélybeli képesség -inek az eredménye.
Rendkivüli képzelőereje a csodálatost és a fenségest, néha. a szertelent, humora a kontrasztot, éles megfigyelése, józan felfogása a valót, optimizmusa míodezekoek a kiegyenlítését, tiszta erkölcsi érzéke müveiben is a jót, a nemest keresi. Ezek az ö koronagyémántjai, melyek túlragyogják a Koh-i-noort.
Segitségése jő miudezekben rendkívüli emlékezőtehetsége, a mely folyton fantáziájának a kezére dolgozik.
A mi csak valaha csodálatos történt, a hol csak egy exotikna adat létezik, azt Ő mind felkutatja és soha nem felejti; feje valóságos ismerettára a kuriozitásoknak és korának történetét ugy ismeri, mint kívüle talán senki sem:
Előadása a iehetö legelevenebb, meglátszik rajta, hogy köaoyen készült, megerőltetés nélkül; meglátszik rajta, hogy magától ömlik a mesék és ötleteknek aboói a bőségszarvából, amelyből bármely pillanatban kölcsöa adhatna egy ötletet és egy mesét — magának még mindig maradna elég. Kevés szóval is sokat tud mondani, de a kevésről is sokat tud beszélni
Minden gondolata történet és minden története gondolat; ö mindenekfölött mesemondó és elbeszélő; ez a két tulajdonság nem egy, de ő benne csodálatosan egyesül. Meséit oly megkapó közvetlenséggel tudja elmondani, hogy azt hisszük, igaz történet; elbeszélését pedig oly világításba tudja tenni, olyan színekkel színezi, hogy azt hihetnék
Mindezen tulajdonságok ősszehatásá-nál fogva tartozik Ö nem a szentimentális, hanem a naiv írók köré. akiben minél több az ötlet, annál kevesebb a reflexió.
De amíg gazdag az ő letekben és mesékben, alakjaiban már nem oly termékeny. Hőseit nagyobbrészt egy mintára szabja, nem mélyed bele alakjaiba, hanem inkább azokat mélyeszti magába s valamennyire ráadja az ő ideá<jauak a szabását.
Mindent jói hí.\', élesen megfigyel, de rendkívüli tecméj^ínységével, az-eisielett munkában átdolgozza azt, amit a* reális világból merített az Ó gazdag képzelő-désének színeivel.
Attilában érdekes megfigyelni, hogy a meseszövís egyrészt az alakok teremtése, másrészt a világirodalom oagy íróinak szellemében is oly nehéz föladat, hogy a kettőre együtt egyenlő virtousi-tással egyik sem vállalkozhatik.
Shakespeare az örök karakterek, a tipikus és óriás, alakok ez a \'nagy megteremtője, meséit rendesen készen vette, a törtéuelemből vagy mesekönyvekből; Turgenjew az ideális és mé^is olyan ig& egyéniségű alakoknak ez a nagy mestere vékony mesével éri bs.
Mennyire éles inegfigyelö Jókai, azt akkor látjuk ha oly dolgokat ád elő, a melyeket megért; ő jól lát minden.vonalat csak a s/.inek azok, melyeket már fantáziája fest rá a szürke valóságra. Ezért is a legjobbak azok a müvei, mint az Uj földesúr, Egy magyar nábob. A régi jó táblabírák, A tengerszemű hölgy, A sárga rózsa, melyekben azt a világot irja le, amelyet látott És ezért olyan jók mellékalakjai; a perkovácsoló prókátor, a.görög kalmár, a konnyüvérü jurátus, Cseresznyés a/ csizmadia, a jámbor tiszteletes, a pergönyelvü leány vagy menyecske, akikkel csak ugy mellékesen foglalkozik, ezeket nem alakítja ét a maga mintájára és csaK azt irja le belőlük néhány mestervonássai, a mit éles szeme meglátott.
Egy időben két oly nagy irót adott nekünk a gondviselés, akiknek képzeiő-désük, ha az egeken túlrepülne is: .újvilágot teremt mindenhatósága." Petőfit és Jókait. De Petőfi, aki e mellett a legnagyobb szilajság és érzékenység, a kiben a legkisebb incidens is megháborítja a lelki egyensúlyt, letz a lyrikus; őt sérti, hevíti minden, lelke megsebesül vagy lázba esik s igy szenvedése árán annál fönségesebben teremnek remek költeményei; Jókai, akinek olympusi nyugalmát meg nem zavarja semmi, előkelő magasságon lebeg a vizek fölött és mesemondó lesz.
Petőfi, olyan, mint a híres Boerhave orvosnak az a buzgó tanítványa, a ki minden betegség szimptomáit, a melyről mestere beszélt,\'egymásután megkapta; Jókai pedig olyan, mint az állhatőan felfüggesztett hajólámpa, melybeu a súlypont legalól esik és viharok bármint dobálják is a hajót,^ egyensúlya föl nem billen, egy csepp olaja kí nem f\'o y.
A legnagyobb tehetséggel megáldva is csak ilyen egyéniséggel lehetett valaki olyan termékeny mint ő; maga csakugyan olyan, mint hősei, akiket nagy utjókban meg nem állit semmi akadály; ; fönséges álmában őt meg nem zavarja semmi; ez az álmok álmodója mégis nyitott szemmel álmodik, mint ami körülötte van fölvesz és beleszövi álmába; de mint az álomban sokszor megfoghatatlanul áll be egyik fordulat s másikból: a fényes szceneriák tarka egymásutánja nem oly szükségszerűen fejlődik egymásból mint a való életben, a kérlelhetetlen okozatosság világában.
De a legnagyobb tehetség mellett is ily termékeny munkában nem adhatta meg a költő hőseinek azt a mély igazságot, mely csak hosszú belső küzdelem és érdeklődésnek lehet1 az eredménye valamint a nemzetgazdaságban a munka az, mely a javaknak az értékét megadja, éppen igy a költészetben is a rá-
H ÁRMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 13-án.
fordított munka nagysága, inienziv ereje meglátszik az ablakon, az adja meg azoknak belső igazságát, fajsulyét. Eleven ablakokat teremteni a papiroson az a legnagyobb tehetségnek erőfeszítését igényli. A kagylóban is egész életének napy betegsége árán terem a néhány igazgyöngy.
Xzé.rt Jókai nem azok a/. írók közül vaió, Kiknek egyetlen müvük elég arra, bogy megismerjük abból tehetségüknek egész nagyságát és erejét. Arra a hosszú életre ?<olt szükség, mely^yel az Isten megáldotta őt és bennünket, hogy egész káprá\'zatosságában megnyilatkozzék az ő szellemi ereje. Kiváló tulajdonai meg-vairoak többnyire legapróbb müveiben is; de ha csak egyes műveit tekintjük és összemérjük azokat világgal, Összemérjük\' azokat az igaz eszméjével, amihez Önkénytelenül is hozzáméri az ember mindazt, ami elölte mint szép megjelenik, — hézagot találunk, érezzük, bogy a költő világa és ez a világ nem egy.
De ha írói munkásságának összeségét látjuk, akkor megismerjük, hogy ez a költő világa egyénileg oly gazdag,annyira ereáeti, oly sok abban a reflex, ebből a kívüle létező igazság-világából, hogy nyereség volt ezt a külön világot, amelyhez ö soha, hitelen nem lesz, amelyről nem tud lemondási, föltárni és leirni. Gazdag az. crat az aranybánya. Akkor belátjuk az ö rendkívüli alkotóerejét, mely néba versenyre* kel a természettel magával, és megértjük az ő küldetését:
Sokat beszéltek Jókainak jelességéröl, beszéltek sokat hibáiról is; de ez a H^ttö nagyobbrészt egy, az ö tulajdonságainak kei oldala; szemléljük öt mint természeti tüneményt, amely.ritkitja párját s a melyet uzy kell vennünk, amint van: változtatni rajta nem tudunk mi, de ü maga sem. Hála Istennek, hogy vau
Ötven éves iróipélyája alatt Jókai leikének rendkivü\'.i fogékonyságával fölvett magába hatásokat, de i\'tánzója nem volt senkinek, ha nem tudott soha más lenni] mint magyar, egyszersmind nem tudott soha más lenni, mint Jókai.
Természete?, hogy sokszor hasonlították őt össze más nagy Írókkal.
Báró Jósika Miklós másik nagy regényírónk.— és tisztelettel legyen említve ma, midőn "Jókait ünnepeljük, az ö neve is, — azt mondja egy helyütt emlékirataiban, hogy nem találja őt humoristájának á la Dickens, ez nagyon igaz, mert ő hnmorista á la Jókai. Elmondhatjuk, hogy a gyámoltalan ügyefogyottak szenvedéseit azokkal az igaz színekkel nem ecseteli mint Dickens, a lélek állapotainak és az érdekes egyéniségeknek nem az a mesteri rajzolója mint a kevésszavú Turgenjew, az emberi lét mély szomorúságát nem tárja fel azzal a megrendítő igazsággal és erővel, mint a valamennyi között talán legmélyebb Dostojewski, a előadásának nincs az az epikai nyugalma és színt p a társadalom történetírójává fölávató tárgyilagossága, amelyet Tolstoínál találunk. (Vége köv.)
Hírek,
— Közvacsora. A keresztény jótékony nőegylet uek^ a Polgári Egylet termeiben f. hó G-án tartott közv:esorája hírnevéhez méltóan mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben kitűnően sikerült. A bevétel 1042 frt 50 krt eredményezett. A fényesen világított termekben nagy és elegáns társaság gyüU ö«sze, s a kedélyesen" elköltött vacsora után táncz kö-veike.-ett. melyen (az első négyest két colonban 104 pár \'tánczolta, — oly szám, melyhez hasonló messze vidék bálkróni-kajábau nem szokott előfordulni. Az elért fényes eredményért elismerés illeti a nöegjlet buzgó fáradhatlan választmá nyit, melynek köréből a készpénz és ételadakozásjk s fölülrizetések következő kimutatását vettük:
Készpénz adományok: 15 forintot: L\'jlaky Hirschler és fia (Alsó-Domboru) 5 irtot: Pálfy Majosné és özv. Zadubánszky Lajosné. 3 frtot: Gyórffv Jánosné, Plihál Ferenczné, Tnboly Gyu-láné. Lengyel Lajos, Sartory Oszkár. Varga Lajosné, Herlelendy Béláné, Fia-lovics Lajosné. dr. Szűkíts Nándorné, Polgár Pálné, Szollö*)* Kálmánné, Fes-selhofer Józsefné és ifj. Fesselbofer József. 2 frtot: Hevey Flóra. Grünhut Fülöp, Török Ambru3né. Eperjessy Sándorné, Derűin Mártonné, PfafF Teréz, Lumniczernó Saller Lajos, Sárgay Antal, Halphen Mór, Strém Vilmosné, Zerkovítz Janka. Szívós Imréoé Fesselhofer József, özv. Sautr Jenöné, Baodias Ernő, Tass Simouné, WucskicsJánosné. Próbáld Károlyoé. özv. C\'^méoé, özv. Weiszeo-böckné. Cher Ödönné, Tivolt Jánosné, Mntoss Gézáné. Klein Iiié-ué Nagy Va-lérné, Czeoger Nándorné, Ábrahám Fanny, Waligurszky An alné Juhász Györgyné, Özv.Segerczné,Koch Mihály né, Nábráczky
Lajosné, Buchgraber Károlyné. Inkey Lászlóné. 1 frt 50 kr.: özv. Rátz Antalné, Kozma György, Miltényi Sándor-né, Svastits Károlyoé. 1 frtot: Dezsényi Ái páil né; Sümeghi Kálmánné, Véber Károljné, Jack Edéné, Merkly Antalné. Jakoby Fülöpné, Fiscber Józsefné, Thom-ka Endréné, Lakin (Viktoroé, Rosenber-ger Pálné, Bentzik Ferenczné, Verncz Anna, Chinorány BÓdi. Botfy Károlyné, Bentzik "Ferencz, Haígató Sándorné, Wajdiis Józsefné, Tóth Antalné, Dobro-vits Mihályoé, Tbassy Abelné, dr. Mayer Ferenczné, Keller Mátyásné, Váry Józsefné, Freyler Adolf, Resahofszky Pál, Poór János. Wittkó József, Kozár Fe-rencz, Kalcsok Leo, Obelcz|József. Glass Ferencz, Mayerhofer Henrik, Reichenfeld Gyuláné, Vorös\'Mátyás, Sölétormos Géza, Fehér Pál, Baboss László, Práger Bé lácé, dr. Plosszer István. Krámer Lajos, özv. Fölnagy Miklósné, Kaszter Miksáné, Mészáros Jánosné, Treíbfr Lujza, Kat-taner Edéné, Perics Ödönné. Petrics Ferenczné. Fleischhacker Gyuláné, Hoch Fülöpné. Schertz Albertúé, Szt.-Ferenc/-rendi zárda, Horváth Honor Rasztics Pál, Mincsek Antal, Varga Péter Fantl testvérek, Szegő Gyuláné, Kuhár Ferenc-né. Wenczel Rezsőné, Wéber Pálné, Schaltz Károlyné, Sauermann Mihályné, Kohn L \'-Lajos, Rózsavölgyi Pauliua, Barts GyÖrgyné. Hajek Józsefné, Wu--ztl Alajosné, Pranger Károlin, özv. Wágner-né. Lázár Józsefné, Horváth Gézáné, Fitzkó Jánosné. Löwy Sándor, Friedl Eres, Svastits Hugóné, Wilheim Ienácz-né, Sluck Sándor, Tripawmer Gyula Waraberger Sándoiné, Kágyi Gyuláné, özv. Bartos Béláné, dr. Bartha Gyuláné. Komlóssy Kálmánné, Csizmadia Imréné, Makara Ivánné, Brandthofer Antalné, Trojkó Lijosné. Roseoberg Izraeiné, No^ák Karolin, Seres Dénesné, Havas Mihály, özv. Szalmayné. Verhás Gusz-távné P\'ischl Pálné. 50 ki*.: Dávid Jánosné, Szabó Józsefné. Tiber Lőrinczné, Buváry Béláné, Hock János, Ro\'schíld Sándorné. Molnár M., May Mátyás. Mayer Károly. 20 kr. Merkly Mukiné és özv. Ludvigné.
Felfl 1 fizetések: 15 frt. Gut-mann Vilmosné. 10 frt. Karczag István. 5 irt Clement Lipót. Eoenspanger Leo, Ebpnspanger LipÓtué, Unger Ul mann Elek, Vidor Samuné. 4 frt 50 krt:Ra-poch Gyula. 3 frt 50 kr.: Reíseuauer őrnagy. 3 frt.: Klobucsár ezredes, Bo-genrieder Józsefné. Schertz Richárdné. 2 frt: Dr. Hauser Jánosné, Simon Gábor, Plihál Ferencz, Jemrics őrnagy, Horváth Őrnagy. 1 frt 50 kr.: O^zter-huber László, Stocker Antal, Weisz Tivadar. Weisz százados. 1 frt.: Dauscha Ottóné, özv. Székelv Lajosné, dr. Tripammer Rezsöué, Nábráczky Lajoj, Sümegi Kálmá/n. Stirling Sándor, Saller Lajos, dr. Ernyei István, Varga Lajos, dr. Dick József, Scherz M. J. Wüchter Kálmán, Marton és Kub^r, dr. Roth child Jakab, Blau Pálné, dr. Löke Emil. 50 krajczárt: Belus Lajos, Matulnikné. ÍIu-bouay Sándor, Deutsch Lajos, Papp Miklós, dr. Ollop Mór, Frank Vilmos, ifj. Wajdits József. Wagner Károly, dr. Ma-zurin ezredorvos, Palkó Z-igmomi. Jer-kovic százados. Grünfeld főhadnagy, Ba-ypr hidnaEy, Thomka Miklós, Petrich Ödön, Hajdú Gyula, Weiszmayer M., Abe! Alajos, dr. Szüts Mik\'ós, Rosenfeld József, Mair József, dr. Plihál Viktor. A felülfizetések öszzege 111 frt 50 kr.
F.tel- s italok:MarkóAntalnéegytál kappan, egy tál felszelt. Özv Pfeiffer Gyuláné egy tál sütemény. Dr. Schwartz Adolfné két tál compót. Bóronkay Károlyné 2 üveg bor. Kovács Pá.né egy tál pulyka. Kassay AnUlné 1 malaczot. Mair József 3 üveg bor. Özv. Zadubánszky Lajosné 1 tál compót 12 adag créme. Bahóchay Györgyné 1 malaczot. Knáusz Bcldizsárné 1 torta. Talahér Kálmán (Sárszeg) 1 ko-ár alma. Götze Róbert 15 üveg bor. Back Károly 25 üvpg pezsgő. Dr. Szigetby Károlyné 3 kiló ezukor. Fischer Józsefné G üveg compót, egy tál sütemény. Fehér Szidónia egy torta Ciément Lipótné 12 adag compót, 6 üveg bor. 2 kenyér, 1 malacz galantine, egy pulyka. Darázs Zsigmondné egy torta. Wuaztl Lsjosné I tál pecsenye, 1 tál sütemény. Lenkei Malvin egy tál sütemény. Morandini Románné 4 Üveg bor. Schulhof Adolf 3 üveg villányi bor. SUab Józsefné 1 malaczot. Weiser Józsefné 1 malaczot és 1 pulykát. Gelsei Gutmaon Vilmosné 20 adag hal, 2 üveg pezsgő. Özv. Mesterué 1 tál sonka egy tál sütemény. Borai ts Igoiczoé 1 tál sonkát. Oroszváry Lujza 1 sonka 4 üveg compót. Dezső Béláné 1 tál kappint. Dezsényi Elekné 1 tál pulykát. Ács Müi-ler Janka 1 tál pulykát. Németh Ignácz-né 2 tál Bonkát. Janda Károlyru: egy pulykát, 1 üveg uborkát, 1 kenyeret. Ábel Alajosné 1 tál pulykát. Bausch Zsigmondné 1 tál kappant. Németh Ger-gelyné ezukrot. Galambos Ulrikné 1 tál pulykát. Schertz Richárdné egy tál puly-
kát. Knortzer Györgyné 1 malaczot és 1 tél salátát. Ráky Ferenczoé 2 kenyeret Babnigg Emilnő egy tál libát. Reichenfeld Jakabné egy tortát Saller Lajosné 1 pulykát, 2 malaczot. Perger Károlyné 1 tál pecsenyét, 1 tál compót Dr. Hauser Jánosné 1 pu!ykát 1 tál süteményt. Méhes Mariska 1 tortát. Pong-rácz Adolfné ezukrot. Roth Mikaáné 1 malaczot Marton Ignácz 1 üveg Meri-kow cognacot. Dr. Fülöp Kázmérné 1 malaczot Dr. Dick Józsefné 1 Iái süteményt. Maulwurf Lina 1 tortát Dr. Schreyer Lijosné 1 üveg franczia pezsgőt. Kaan irma 1 torta 1 &1 sütemény. Fleáschaker Józsefné 1 üveg franczia pezsgő. Vidor Stmuné 24 adag halat Gárlner Vilmos 50 drb. császárzsemlye. Dr. Szekeres Józsefné 1 nyulat, 1 tál réczét és borjúhús. 10 üveg bórt. Özy. Pollák Arrainné 1 tál sütemény, Pollák Edéné 1 tortát. Fa-ciatti Berlalanné két doboz thea süteményt. Ciément Lipót féT akó bort Ujváry Hennkné 2 tál süteményt. Mersits Lijosné 3 kenyér. Sebestyén Lajosné 17 adag ha\',.1 tál malacz galanlíne, 4 üveg bort Özv. Wieber Ferenczné 1 tál pulykát. Karczag Béláné l tál vaddisznót. Weiss Berta 15 czitromot. Özv. Suták E\'ekné I tál süteményt. Spéván Józaefné 1 malaczot Dauscha Ottóné 500 czigarettát. Id. Szekeres Józsefné 1 tál pulykát 2 kenyeret. Özv. BKrényí Józsefné 1 tál páiykát. Lilük Gusztávné egy malaczot. Jaeger Ferenczné egy tortát. Tóth Lászlóné 1 pulyka, egy tál süteményt. Hitzelberger-né egy malaczot. Stírlíng Sáodorné egy pulykát 1 tál felszelt. Steínicz Hermin 1 tortát. Özv. Mattosch Józsefné 1 tál kacsát 1 tál salátát. Özv. Székely Lajosné 1 tortát 3 üveg bort. Mantuano Józsefné 1 tál sonkát. Karczag Béla 10 üveg bort. Sándor Lászlóné I tottát Dr. Fodor G}ula 1 kiló ezukorkát. Pintér Sándorné 4 üveg badacsonyi bort. Gogl Lajosné 1 tál süteményt. Dará-s; Malrín 1 tá! süteményt Faics Lajos 5 üveg bort. Bogenríeder Józsefné 24 adag kocsonyázott felszettet. Tripammer Etelka 1 tortát, 1 tál süteményt Özv Nentvich Gyuláné 1 tált kappant, 1 tál süteményt Hnckstedt Gocsárdné 1 tál süreményf. Özv. Tersáuczky Józsefné 1 tál sonkát, 1 kenyeret Belus Lajos 1 üvegfranczia cognac és citrom kivonat. Zadubánszky Lajosné l tál compót 12 adag créme. Dr. Tripammer Bezsőné 1 sonka\', 25 citrom, 10 adag créme. Nábráczky Lajosné 18 adae eremet Belloní Jánosné egy nyulat. Wittinger Antalné 40 darab indiaüer fánkot.
— Napi biztosok a népkonyhában e héten: vasárnap Bellheim S-imuné Wil-heim O\'ga, hétfőn Nábráczky Lajo-né Rátz Aranka, kedden Szegő Gynláné, Polák Szabina, szerdán dr. Rotschild Jakabné, Fischer Elvira, csütörtökön Dauscha Ottóné, Török Szidi, pénteken Löwy Adolfné, Wolheim Fanni és szombaton Strem Vilmosné, Löwinger Kamilla.
— Koszorút pótló adomány. Gelsei Gutmann Vilmosné uroó Weiser Lola elhunyta alkalmából koszorút pótló adomány fejében 5 frtot adományozott az éhező iskolás gyermekek javára, melyért köszönetét nyilvánítja a népkonyha elnöksége
— Vasutasok balja Nagys. Weiss Dávid főfelügyelő és Palanek Ferencz felügyelő urak védnöksége alatt a cs. és kir. szabad, déli vaspálya-társaság nagykanizsai vonatkísérő személyzete 1894. évi február hó 3 án az „Arany Szarvas" dísztermében a cs. és kir. Ernő főher-czeg nevét viselő 48. sz. gyalogeznd, valamint Horváth Laczi-féle zenekarok közreműködésével a vasúti szolgálatban megsérült nyugdijképtelenek felsegélyezésére zártkörű tánczestélyt rendez. — Kezdete S órakor. S\'emélyjegy 1 frf. C-ialádjegy 2 frt. Karzat 1 frt Felülfizetések köszönet:el fogadtatnak és hírlapi lag nyugtáztatnak. Jegyek előre valt-haiók Práger Béla és Belus Lajos urak gyógyszertárában.
— Jókai ünnepélyen Zalavérmegyét Svastits Benő főispán, Csertán Károly alispán és Gutmann Vilmos,Nagy-Kanizsát Babochay György polgármester, Lengyel Lajos főjegyző és Hertelendy Béla urak képviselték.
— Alarczos bál tartatott jan. 6 án a budapesti tisztviselői telep Casinójá-bao, mintegy 240 en vettek részt többnyire oltani birtokosok és családtagok. A "díszes berendezésű Casino házgondnoka gróf Hugonnaj Kálmán ur ö méltósága, ki kedves emlékezetében van a ?agykanizsaiaknak 20 évig \'tartott ittléte következtében. Ez estén a pénztárnok; fáradalmakat teljesítette. A szebbnél szebb s mulatságos jelmezét alakok közt legszebb volt egy barna és 1 szőke díszmagyar öltözetű módos leány, kik szak idatlan i tánezra penderítettek, a legjobb férfi tánezos ki is jelentette, bogy csak lányokkal szeret tinczolni, pedig mind a kettő boldog menyecske már.
— Gyászhír. Lapunk előző számára Tuboly Victor családi gyászjelentését már későn kaptuk s ennélfogva csak most Közölhetjük: Tubolyszegi Tuboly Viktor ügyvéd és neje Czike Mária, mint szülők s illetve atya és édes anya, Szűcs. Ferencz, mint testvér — továbbá Tuboly Ida és Lajos, mint anyui testvér, mégis Tuboly Aranka, Rozi és Margit, férjezett várbogyai Bogyay Elekné, — mély fájdalommal jelentik szeretett leányuk, illetve édes és mostoha test-vérjüknek, Szűcs Mariskának f. é. január hó 4 én este 9 órakor, élete 21 ik évében, hosszas szenvedés és ~a halotti szentségek felvétele utác történt gyászos elhunytát A boldogultnak hült teteme f. évi január hó 6 án délután fél négy órakor fognak Király ulcza, 743. számú gyászhászból a róni. kath. hitvallás szertartásai szerin tbeszeoteltetni s Hild F. „Elsö^ nagy-kanizsai temetkezési
| vállalata" által a helybeli róm. kath. i sírkertben a családi sirtboltban,, örök i nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. évi január bó 8 án délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Ferencz rendűek templomában az Urnák bemutattatni. Nagy-Kanizsán január hó 5 én. A béke angyala lebegjen a korán elhunytnak drága hamvai feletti
— Lapunk elózö számával aXXXIli-ik évfolyamba léptünk. Szép kor ez már magában is, ha bar nem nagy, de egy kis figyelmet, és elismerést érdemel. Nem most, de már előbbi időkben is erőlködtek egyesek az örvény szélére hurczolni, hogy letaszítsák; azonban mindannyiszor való lett az a közmondás: aki másnak vermet ás, maga esik bele. Bízunk erőnkben, melyre edzőleg hat e város higgadt érzelmű polgárságának beismerése: hogy törhetlenek vagyunk a munkában b tisztelettel viseltetünk e váios jövőjének, e vármegye díszére irányuló minden tényezőjének haladásában és önzetlen nemes törekvésében.
— Meghívó. A keszthelyi iparos és ifjúsági Önképző- és betegsegélyzÖ egylet tagjai által, az önképzö-osztály javára szombaton, 1894. évi január hó 13 én Gyarmati Lams éttermében tartandó zártkörű ifjüsági bálra. Kezdete esti 8 órakor. Személyjegy GO kr. Családjegy 3 személyre 1 frt 50 kr. Felülfizetések az önképző-osztály javéra köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug-táztalnak. A kik tévedésből megbivŐ-nem kaptak, de arra igónyt tartanakt szíveskedjenek ez iráni Ulimann Jákó, r. b. elnökhöz forduiiu.
— A nagy-kanizaa! .Kosbuth Lajos magyar asztaltársaság" a szegény és árva\'gyermekek felruházása és segélyezési alapja javára 1894. évi január hó 7-én saját gyülhelyiségében Bajor László ur „Polgárok vendéglőjében" tartotta legelső tánczvigálmát. a mely a rendezőbizottság várakozásán fölül sikerült. Ehnulaszthatlan és kedves kötelességemnek tartom a megjelenő közönségnek asztaltársaságunk irányában tanúsított jóakaratú szívességeért őszinte szívből, jövő hálás köszönetünket nyilvánítani. Az első négyest 30 pár tánczolta, a kedélyes mulatság a reggeli órákban ért véget. Ezen alkalommal fo ülfizetni szíveskedtek: Krénusz Károly ur vezetése alatt álló tánczkedveló ifjúság 4 frt, Bau Samu 30 kr. N. N. 50 kr. L. Tóth Lsjos 40 kr. Farkas Mihály 10 kr. Szcbados Ignáczné 50 kr. Rothmann Béla 10 kr. Frank Dezső 50 kr. Totola Lajos 30 kr. Bedenics Sándor 20 kr. Fehér N 1 frt. Berger N.-50 kr 8. I. 50 kr. Roseothal 80 krajezár. Koródi János 80 krajezár. Schweitzer József 50 kr. Heffer József 20 kr. Lod ner Ferencz 40 kr.r&íillag Lajos 1 frt, Kripácz Ignácz 1 frt, Vfiártner Antal 50 kr. Imrei Ferencz 5o kr. Lamberger Henrik 50 kr. Merkly János 50 kr. Pintér Sándor 50 kr. N. N. 90 kr. Ifj. Wajdits József 50 kr. összesen 17 frt 50 kr. A tánczvigalom tiszta jövedelme 43 frt 91 kr. Az asztaltársaság nevében: Sárdy Károly, elnök.
— A sümegi polgári önképzö-kör jan. G-án Jókai ünnepélyt rendezett. Szózat, hymnus éneklés közben dr. Székely Albert ügyvéd hatásos szónoklata után Kocsis Károly tauitő felolvasta Jókai életrajzát, a diszgyulést kővető társasvacsora alatt pedig Bánfi Alajos igazgató méltatván az irő érdemeit, valamint a hazafias érzelmű kör elnöke és tagjaira mondott felköszöntőt
— N\'évestely. Közéletünk egyik tevékeny munkása Knáusz Boldizsár ur vendégszerető házánál január 5-iki névelőestéjén számosan üdvözölték. Dr. Szüts Miklós adott az ő megszokott ékesszólásával kifejezést a közérzületnek, bogy a .Három Kirá\'yok" dicső érzelmeit bírva sokáig éljen a város disze- és javára, családjának Öröme- és boldogitására. A kitűnő ételek és italok fokozták a jókedvet s a hajnali órákban
oszlott szét a vidám társaság. Jelen voltak: Dr. Fülöp Kázmérné, Komlóssy Kálmánné, Ludvig Riza és Sauer Jenöné urnök. Baranyay Béla, Bátorfi Lajos, Csertán László, Eperjessy Sándor, dr. Fülöp Kázmér, Háry József, Hirschel Ede, Knortzer György, Komlóssy Kálmán, Dr. Mayer Ferencz, Oszterhuber László, Plosszer Ignácz, S|x>\'cker Antal, Sümegi Kálmán, dr. Szüts \\Miklós, dr. Tuboly Gyula, dr. Vizlendvav József és Vizlendvay Sándor urak. N.
— Eljegyzés. Szentmártom Darnay Kálmán sümegi vaskereskedő, tehetséges író és az orsz. régészeti társulat egyik legkiválóbb munkás tagja eljegyezte gyalokai Kutrovich Ella kisasszonyt Kassán. Az esküvő febr. 3-án lesz.
— A nagj-kanizsai főgymnázium segély-, ének- és zeneegyüsülete javára 1894. január 24-én Nagy-Kanizsán a „Polgári Egylet" nagytermében táncz vigalommal egybekötött zártkörű hang versenyt rendez. A meghívó má ra it nem ruházható s ennek elömutatása mellett belépti jegyekx válthatók Belus Lajos ur gyógyszertárában és este a pénztárnál. Személyjegy 1 .frt Páholy 10 frt. Felül fizetések köszönettel fogadtatnak s hiriapilsg nyugtáztatnak. Kezdete 7 és fél órakor. Műsor: 1. Üdvözlő, Kreutzer K.-lól. Előadja a fögym-náziumi énekkar. 2. Nyitány, Herold „Zampa\' czimü dalművéből. Előadja a fögymnaziumi zenekar. 3. Szavalat Előadja Sárecz Károly 8- oszt tanuló.\' 4. Tánczdal, Belmanntől. Előadja a fő-gvmnázinmi énnekkar. 5 II. Magyar Iíhapsodia, Liszt Ferencztől. Zongorán előadja Fuchs Károly 5. oszt tanuló. 6. Tenor Solo. Énekli Kripácz Iiajos 8. oszt. tanuló, zongorán kiséri Saller Aladár 5 oszt tanuló 7. Belli ni „Klein Gedanke" cz.^uiutettje. Előadja a fó-gymoáziumi zenekar. S. Népdalok. Előadj.! a főgimnáziumi énekkar. 9. Rákóczy Rodostón, Melódráma Ábrányi K.-tól, zongora, gordonka és czimbalom kísérelte!. Előadják Kopácsy György 8., Fucbs Károly 5. Schreyer István G. és Hajgató Béla 7. oszt tanulok. 10. Jux-induló. Schildtől. Előadja a fögymnaziumi ének- és zenekar.
— Eljegyzés. Fried Tasziló budapesti kereskedő f. hó 7-éo eljegyezte Klein Berta kisasszonyt Szombathelyről.
— Katonai sorshúzás. Az 1873. évben Nagy-Kanizsa város terü\'etén született I. korosztálybeli hadkötelesek részéré a sorhúzás 1894. évi január hó 15-én reggel 8 órakora városház nagytermében tartatík meg.
— Fürdőtelep Balaton Berényben. Biztos forrásból értesülünk, hogy kies Balatonunk somogyi oldalán Balaton-Berénybenalkalmas és lehetőleg kényelmes fürdőtelep létesíttetik. A telket már össze is vásárolták, az építkezés módozatainak megbeszélése tárgyában a napokben értekezlet tartatík Palinban Somogyi Gyula nagybirtokosnál, mint e hatalmas ügy hftzafías kezdeményezőjénél. Arról is értesülünk hogy Lellén vagy Fónyódoo szintén létesíttetik fürdőtelep és pedig eey millió forintberuházásával.
— Gyászhír. Nagy-Kanizsa város egy tevékeny, muukaszerető polgárával, a „Polgári Egyiet" egy tagjával s lapunk egy barátjával kevesebb, Horváth József hentesipart űző, egykor a „Sas", később az „Oroszlán" vendéglők bérlője elhunyt. Nyugodjék békében 1 \'
— Meghívó. Alólirott bátor vagyok
a n. é. közönségnek becses tudomására v hozni, hogy folyó 1894. január hó l4*én Bajor László-féle házban (Magyar-utcza) Zártkörű tánczvigálmát rendezek, melyre czimzett urat és b. családját tisztelettel meghívom. Brinnei\' Mihály vendéglős. Kezdete este 8 órakor. Belép*i-díj sze-mélyenkint 30 kr.
— Heti biztosok e héten (január 15—20.) a nagy kanizsai „Kisdednevelö Egyesület óvodáiban Mantuano Józsefné és Fesselhofer Józsefné választmányi tag úrnők
— Heti felügyelő a nagy-kanizsai Önk. tűzoltó egylet Őrtanyájáo e héten (január 14—20.) Schavel János szer-tárnok ur, a VI és VH-tk kerületben Fleischhacker Ignácz szakaszparancs -nok nr. /"
— Jókai Xór koszorús költőnk 50 éves irói jubileumát méltató ünnepélyt rendezett a magyarszerdahelyi elemi iskola is. A tanító az élő és elhunyt jeles íróink s kimagasló nagy íérfiaink, különösen Jókai Mór életét és irói tevékenységét beszélte el tanítványainak, ezután néhány alkalmi szavalmány előadása és „Isten áldd meg a magyart" hymmi* eléneklése után a tanítványok szép csendben hazamentek.
Színészet.
~ Vasár nap január 11-én a Suhanc* ke-rnu színre közepet számi: kfrcöoiég jelenlété-bec serek előadáab»r
— Hétfőn Beoiczki Lajos jutaEsmjaUkftul Murai /Caroly eredeti vígjátéka A Pastgfi aáa-
KARMINCZBARMADIK évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
i,/.: elő melynél Beniczki a nokottnil is na-Ci,il.li igyekezetet tanúsított s színpadra ter-m\'ettiégéí az eél is kézzelfoghatóbban
— Kedden .Mikid., ragy Titipu városa", >ii!liv»o zug". zeneszerző híres operetteje adaton marokn.yi kózonség előtt olyan előadásban, nieív 1*1\' házat érdemelt roloa Első helyen rxúltl Bélavári Ilona említendő, ki >\'anki-Poo szerepel*" iá os jelenség volt. Hevesi Janka
Jun-\'orn \'szépen énekelt és kecsesen ti-pffgétt- Toiusiue Urnnin [Katisha- e len lemm . .\'..t.i-\'- emelni ¦ lehet. \'.- is hozzájárult az előadás sikeréhez. A férfiak közül Lendvai. liorbeh .és K\'czkövi mulattatták ügyes mókáikkal a gyér- publikumot Nem hiányzott tehát .imtíii. cs k — a közönség mit sajnálattal re-¦jntrélitnk.
— Szerdán Karrzag Vilmos jeles szin-núvé a lemondás adxioit Aitner lika javára .-ajatságos eljárása az igazgatónak, hogy a «rii«u vécén, ifidöu a társuUt eltávozás már hivatalosan pultlikalim volt s pusztán ••éhanr ..(".avasra Btittatott bérlet, — rendezi a Jiita-iomiat-kokat Aitoer Ilka, a társulat jeles drá-:uíi iiiiiTeszuóje Talóban más bánásmódot fr« •iratéit volna ; azonban a közönségnek rescvét-Iísbts éppen nem befolyásolta elöa-láatban,
. Irén fj:erepét mindvégig művészetti-1 s
iiri«sa dÍS4-rrtió«l ^át^zotta a sm-rxett a meg-ifient kó/onségn-k olyan élvezetes estér, nsinÖ a színi idei.) a att alig volt; az előadás elején •¦W\'jíjuojora virágko.arat nyújtottak át neki. K¦ismerés illeti még Tolnainét, Bessenyeit, Si-:i!iBiiiaet. Heoiczkit és Borbélyt.
f © g y a s.
— Sok .évi megfigyelés. Emésztési jveugeseüekrté. és étvágyhiánynál általában miuilen gyomorbajnál a valódi ..Moll fr-le seidlitr. porok- bizonyultak .1 teüsikere-ebbeknek a többi szerek lufitt, mint gvomor erősítők és vértisztitok. E\'*y doboz ára J frf. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A gyógyszerész cs. és k. szállító. Béc-*. I Tucbliu ben 9. A vidéki gyóuyszert.írakbao határozottan Moll A. készítményé kérendő az ó gyári jelvényével es aláírásával.
Mutt, midőn az itiliuenza és egyéb huiu:os megbetegedések oly gyakoriak, li\'jyelme>t"tjük a n. é. közönséget, hogy ¦¦ If^kitünőbl köhöjés elleni szörp a .Wiibelm\' s Schn»«ebergs Krauber Al op" a Wiihelm Fereocz féle gyógyszertárban Neutikircbeohen (Al-ó Áus/.tria, valamint -minden más gyógyszertárban kapható. Ára 1 frt 25 kr.
Ki nyert?
Huris január 10-én :
Prátfa : 1 50 28 4. fi9
Szerk. üzenet.
K 1) K Azonnal postára adtuk. B A. A kérdéses lap nj\'< ve\'üuk rse-yban
— T. A hiányzott füzetek megérkeztek, el-- tetiuk a lappal egy itt t Tiszteletteljes üdvözlet!
— B A f rsangi predikáczió a már meg-keidett kóz\'emény után a legnagyobb valószínűséggel jő.
. — \'.Dél írása t ügye" Sem kozólbö ö.
— »*ÍJ"IiT* reczecze\' detto
— .Most j«V- — állunk elébe
— X. y. 7.. Jíem olvassuk Nem tudjuk, meg-jelent-e vagy tetn Tessék közvetlen oda fordulni
— Relisre A példányokét távollétünk —¦miau csak saerdao adbattnk postára
Nyllttér.\')
Heaneberg K. (ra kir udvari axAlHtÓ) trlyemsryara /üt irhheii privát megrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, feh r és színes selyemszöveteket méterenkint 45 kr.-tól H frt 05 krg postabér és vámmentesen s>jns. esi kas. koczkázott és mintáznttakat, : damasztot stl> (mintegy 2*0 kü\'önbözö minőség és 200\'> külyibóíö azin* S árnyalat-V-an) Minták postafurdulóval küldetnek — >vsjczba címzett lerelekre 10 kro» és lejelező lapokra 5 kros bélyeg . ragasztandó
i"E rovat, a\'att kflzlOttekért mm vá felclŐsséset a\'azersr.
Felelős szerkesz.tó és kiadó \' BÁTORFI LAJOS.
HIRDETÉSEK.
8397. Bi.ltk. 893.
Póthirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, miszerint dr. Tuboly Gyula ügyvéd Daeykatíizsai Ukos végrehaj tatónak Benke Erzse férj. Benke Péterné eszteregnyei lakos végrehajtást szenvedett elleni 154 frt 07 kr. s ját. iránti végrehajtási ügyében 6642./(k. 893. sz. a. kibocsátott árverési hirdetményben az eszteregnyei 813. sz. tkben fogla\'t L 1—27. sorsz. ingaila nokra 1008 trt, az eszteregnyei 866 sz. tkben foglalt I. 1 —2., 4 —7. aorsz ingatlanokra 289 frt és a/, ugyanazon tkben foglalt y 731. hrsz. ingatlanra 3D frt kikiáltási árban Eszteregnye község házához 1894 évi január hó 17. nap jának d. e. 10 órájára kitűzött árverés »z 1881 évi LX. t. cz. 167 §-a alapján Orbán János és neje Kts Roza nagykanizsai lakos végrehajtók érdekében i-200 frt töke követelés s jár. kieiégitése végett megtartatni fig.
Kelt Nagy-Kanizsán, a ktr. törvényszék mint tlkvi hatóságnál 1893. évi november hÓ 25-én.
C3KSZNAK MIKLÓS kir. tszéki biró.
JANUÁR 13-án
elleni tea" egy háztartásból se hiányozzék. Egy csomag ára I frt
Kapható a készítőnél: WILHELM FER. gyógyszerésznél Neuokirchenben (Aluó-Au-ztria) és az osztrák-magyar monarchia bármely gyógytárában; vételnél határozottan BWilheIm-féle köszvény- és
csuz elleni tea" kérendő-yrárl gyógjroódl ÖszI tryŐgymód ~ 28 arany ás ezlst érestéa diszoklevé lel kltüatetett 4—209 darabot játszó
Játszó művek
kifejezéssel vsgy anclkDl Mandolínák, dohok, harangok, hárfák stl>..
Játszó szeleiiczék
2— ltí darabot játszva; tov&M>á szivartartók, ékasertokok, schweitzi ti>za«sksk, arrzképalhumok, iró eszközök. t«>ziyfi-tartók nehezékek, virágvázak, do-
hanyszeletczék, dolgozó asztalok. Üvegek, sürús poharak, székek att Mind zenemfiTékkel leiszereive. I>gnjabb e* lesrlókeletesebb talalmáuyolí. kc-lönöseii alkalmasak karácHottyi ajándékokra, ajaulja
I. H. Heller, Bernben (Schweitz.)
Csak egyenes megrendelésnél vállai a-tik szavatosság. Illustrált árjegyzék bérmentve küldetik
Tokaji Cognac
Téli g)ós; mód! TaTaszi Kjogj\'m.id!
o-
URAKNAK.
Az újkor legszebb találmány* a cs. és ki-, sxab. ,galvan-villamossági készülék íiiiliasznilata\', mely nemi gyengeségeknél (elgyengült férfierő) kitűnő ered meny nyel használtatik . Az orvosok minden államban a legmelegebben ajánljak. Vnita tanár rendszere A viTáí;C legkisebb készüléke, mel»- a zsebben könnyen kordorható. Kezelése igen egyszeri) és minden veszély nélkül használható. Az állam által felülvizsgálva. A kész új ék leirata zárt levélben 10 jfro* bélyeg •¦llenebeu megkfildetik a cs. és.kir s«ahailalpm-tulajdonos Augenfeld J electrotech-nikus által Hérs I Schnlerstrasae 18.
Wilhelni-féle köszvény és csu/ellenes
Yértisztitó-tea
a világkiállításokon az ebő díjjal, arany éremmel kitünte:ve.
Az emberi szervezet legfontosabb eleme a véT, s ép azért arra törek-syüok, hogy egészséges •testben egészséges lélek lako/zék ; ennek alapfoltétele pedig hooy „egészséges vérünk legyen." A vér képezi az életműködés központját. Rendszeres éíetmód melj lett ju\'hatunk egészséges vérhez. Üei nem mindenki képes magát folytonosan; az előirt életrend! szabályokhoz tartani! sem evésnél, sem ivásnál. De még leg-éberebb vigyázat melleit is fordulnak elő az egészségben rendellenességek, melyeknek helyes diagnózisát sokszor az| orvos sem képes megállapítani. A ki beteg, azt szeretné, hogy msgától meggyógyulna; de bogy az egészséges ember az maradhasson, arra keve*en gondolnak.
A vér tebát az életműködés kö/pontja lévén, nemcsak a beieg, de egészségs embernek is vére tisztántarrására kell törekednie. Ennek első föltétele egész- f\\ sége-t és erőtadó táplálék; de ez egyedül nem elég, szükséges, hogy az egészséges ember oly szerekkel éljen, melyek nem engednek ártalmas anyagokat a vérbe jutnKs a már beoné levőket is kiküszöböli pfr emberiség javát már 50 év óta sj.olgaló ilyen batásu szer egyedül aj _ W í 1b e i m-f él e köszvény és r.suz-jpj ellenes vértisztitó-tea, kizárólag ™ Wünelm Fvrencz gyógysz. által N\'eun-kírcheuben (A.-Ausztria) előállítva.
A ki vérének természetes tisztaságát! megőrizni akarja, de külöt;ö-en azok,\' kik c uzos fájdalmakban szenvednek, ezen hatásos szert használni el oe mu-laszszák. Betegeknek ezen tea nélkülöz* hetién Híres orvo ok köztük OppoIzer| és Feozl tanárok. Műller, a berlini vegy. lab. igazg- dr. Werner és dr. Jauelj szerint ezen tea a vér minden betegségeinél, továbbá májbetegség,; ^ altesii bajok fehérfolyás és arauyeresj !3 bántalmak ellen c-odás hatassál bir.,— Mivel az idegrendszer szintén a vérrel Us van összeköttetésben, következőleg ezeuj általános szer ugy mélakor, ídeggyenge-ség és hysteria eüen is jó szolgálatot! tesz.. S/óval nincs oly betegség, melynél} ez a szer a legjobb sikert ne eredményezné.
Ez^okból tehát, a közegészség szem-,__ i
ontjtibó] ic a Wilhelm-féle köszvény fj^W^^xsfc^^
§Hr ÉrdekeK ajándékul.
Ékszerek és ezüstnemnek,|
° BENEDEK GÁBOR és TESTVÉRE ?
aranymiveaek étt órások
BUDAPEST, Hatvani utcza 17-ik *zám. c 0 .
A ssokásos írj ryíck szétküldéstől az idén eltérve, ran szerencsénk becses\' vevőinket j ez uton czégQnkre emlékeztetni. Dusán felszerelt raktáránk a legújabb divat pzerint [ készAIt éa a lrgkovetelőbb igényeknec megfeleld ékszereket, ezastnemBeket és a legkitűnőbb sze-k.-zetü Tatódi svajczl /sebórákat tartalmazza. Különósen megemiitendőlí: Arany s gyémántgy Ír k. Arany s sry mánt Ifi bevalök. Arany s gj mact mellt íík és nyakékek. Arany s gyémÁut karpereezek. Arany óralinexok és ¦yailánezok. Arany-és ezfist órák kiszabályozva, 2 éri jótállással. Kzüstuemuek 13 próbás ezüstből, nevezetesen.
Teljes erők ész letek 6 va-y y> *?• mélynek, gyermert-e tő készletek, f.i-aaeletelő\'készletek, díszes tokb—. hc*rt olajtartók, gyertyatartok, karós gyertyatartok, csemegeállrányok, cznkorszelenezék, kenyérkosarak, thea- éa ka- I véakéuletek stb. stb Minden tárgynak valódiságáért j ót állunk. Vidéki megbtzáa|kat [ lelkiismeretessn elintézünk. Nem utaző tárgyakat minden Teszteség nélkül kicserélünk. Kívánatra teljes árjegyzéket bérmentve küldünk.
pa o
ÜQ z< P> _^
¦sjsjjjr\'Tisz t aorkbi vonat.
Minőség főlülnmlhatatlan. íjsar C*ak akkor valódi, ba Tokaj váro» ívi nicr>- \\ 1 és beégetett dugaszával van ellátva.
Kapható minden jobb jüfzerüzletben-Főraktár: Fesselho*"sr József urnái
VAMZSAN
5004/tk. 893.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kn*. törvényszék tkvi losztálya részéről köibirré tétetik, bogy JRemete Géza ügyvéd nagykanizsai lakos Ivégrehajtatnak Péterfi Fereocz orosz-tonyi lak03 végrehajtást szenvedett el-V^lleni 45 frt 80 kr. töke. ennek 1892. q jnovember 1-től járó 6"/„ kamatai, 2 frt kr. per, 9 frt 80 kr. végrehajtás ké-írelmi, 6 frt 35 kr. jelenlegi s a még .jfelmeiHiendő költségek iránti vé^rehaj-*—\' * táai Ügyében a fentit nevezett kir. tör-vényszék területéhez tartozó az orosz-OrD\'\' 8Z" lkvbeD t 120. hrsz. alatt *!^| ff felvett, felerészben Peterfi Fereocz. fe-rpQ lerészben pedig Kohn üaspár orosztonyi ^* jlakósok nevén álló 413 frtra bec^üLt iu-jeatiaD az 1881. évi LX t. cz. 156. Ji-a ¦ értelmében égésiben 1894. évi márczius ihó 2-lk napján d e 10 órakor Orosztan] község házánál Remete Géza ügyvéd felperes vagy belyettece közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog.
Kikiáltási ár a fenébb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10\'%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteoui.
Kelt N. Kanizsán, a kHv-tv\\zék mint telekkönyvi hatóságnál 1893.évi november hó IC. napján.
CSESZNAK MIKLÓS
kir. tszéki biró
.>. ¦ n .i i i/.-i.v a i kit. tszexi niro
Oooocxaooooooooboooooooobboooao ooDoaoooon
MOLL«SEIDUTZiPOR-
védjegyét
Csak akkor valófliak. ha mindegyik doboz Moll
., ! aláiráast tünteti fel.
A Mo\'l K. féle Seldiítz porok tartós gyó^yhatása a gyeBsgr< es al
teatbántiinak, gyo t)org*res és gyomorhév, rögzött síékrsítedés, majbantalom. vér-lelntáa. aranyér es a legkalOubózőbb női betegségek ellen, * jeles baziszeruek óv-tize.Uk óta mindig bagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de-boznak 1 frt o. é.
Ham isitások törvényi eg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIA!
BORSZESZ ES SO
Csak akkOr Valódi, hi mindegyik üveg MOLL A. vejjegyét tünteti fel és I ,A. Mail - feliram ónozattal van zárva. A Msll-fále fran-ozla borszesz és té nevezetesen mint fajdalomc iliapitó bedsrszölesi szer köszrény csuz és a mecbfllés egyén következményeínái legismeretesebb népszer. — Egy ónozott eredati üveg Éra 90 krajezir.
Moll Salicyl szájvize.
^ {FőalkatréBze: íiizo!ys&7&s szik.é.) A mindeonft. i szájiiszütásiiál kulőnüseo fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek ízámára; mert e szájvíz a fogak torábbi épségét biztosítja s egyszersmind ÓTazev togfájas elléo. — Efly M.I! A védjegyévé ellátott üveg ára : 60 krajezár.
I" 0 s 7. é 1. k 0 1 tl !¦ s :
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
(691)
Moli A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidéki aagrendeléiek napaata poVaatánvét agellett teljesíttetlek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
qogggpogggogogcooaoa O
ária cz elli #3^
Gyomorcseppek
¦¦lín-irlun-ifi: fi-.jij» <!inuq. giomorgtengeaég. WhOílthelet IciMiit.tjf». hitmenrii. qiomorfjfs. It<efti«ijei* njálkakltí-r.d.>r él hínjí*. giomoTfjÖrci. *j(lktilt>í.
•K>\'"zmiel( Izonynli lejtájasnít. x tiii-t,yiiyltwii * xyn-g.omortnltrrr.eliHníl ^!cl,-kk^l ex italukkal, güitztik. májba.ok ea Mmcnci ím:. «
Kinlí.\'-t! tia,ii\'küí! *. MnrlnesrUt jrvoforrmrfptrr év.\'k kiinii.ki i-k b-7 nijull \'k. a mi: -/.ií lu-i; *zAz liizo- ¦ nyiivÁiiv tanii->iL i\'v ki* ¦-¦.•- ir> biuiiiálmil ulniiántl ] UKjutt ín kr.. nnirv u^"-f. i» "0 kr. v ?.!0 -\' ¦r-.-.-.^-. :„-¦
Török Jozaef jttojttszertári lin.i.p.-.:. Király wcza 12 az. . A TWiJé^rj-rt, *ai aüAiraat tiiz»t-j>»n i*n»-k merUktB-I«-nlî! \'i»«k oly i-«tpii*ki?t n-wk \'li^iíailnl. nn-lykntk bor-l ki\'UtSin-E»ld niaJafj vin miiv.lv» » kfBiftrt »U.iri*ÍT»J | *>^.*VrJ\'i^r*1 (¦ Brarivi i* rx#n nsavxkkal: .V«JixlísA((4t iiiionyitom".
I C\\/^LO.U^- a U,.,amr.mWU ff-—».. ¦ -f fi—* h^k^fi**! (
, nagy-kanizsán*: PrágerBéla és Belus Lajos g0gy
szexészekuél.— barcson: Kohnt Sindor gyógj-szerésznél-
A Magyar-utczában levő s régi jóhirnévnek örvendett
Baier Lacii-féle kc
átvettem, üzletes és jutioTos ételek s kitűnő tiszta borok pontos kiszolgálásáról gondoskodom. Magyaros konyhám társas estélyek rendezésére a helyiségek kényelmessége folytán is alkalmas lavén, a mélyen tisztelt közönség becses pártfogását 5 tisztelettel kérem.
í
BRI H MER MIHÁLY
vendéglős.
BARM1NCZHARMAMK ÉVFOLYAM.
Z" A T. A 1 KÖZLÖNY.
JANUÁR 13 /,„
Zongoráról külön képes árjegyzők
I
Tiroli
OARÓCZ
\' Első és legtökéletesebb forrás a.
az e nembeli különlegességekvek
Uí a u r Rudolfnál
Innsbruckban (Tirol)
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
-oi fi.-ero lK°a2Q3 Csésze ¦ . Ttcltio
RudolfHtraftfte 4.
Mechanikai hangszerekről külön képes árjegyzék.
ELŐFIZETÉS! FELHÍVÁS
KÉPES CSALÁDI LAPOK
SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÉPES HETILAP 1894 ÉV FOLYAMÁRA
ülffijflrD minden la^map, díszes .iiillilaslun, letsielüs »rilr\'ktaU
A .Képes Családi Lapck" a legelterjedtebb, legdíszesebb ét legolcsóbb képes hetilap, a mely szivet és lelket neme>itő, hasT-nos és ismeretterjesztő olvasmányokat nyújt a magyar műveli olvasóközönségnek.
A .Képes Családi Lspak 1 a legmagasabb iroilalmi nívón álló !ap, mely körit] nemzeti irodalmunknak elsőrangú írói és ironői tömörülnek; igy az 1894 évi első szám kővetkező íróktól hoz kíizleménveket: JÓKAI MÓR: „Hogy is volt ex a dolog?" (Beszély). BEMCZKY BAJZA LENKE: .A sors koczkája". Regény TÖLGYESI MIHÁLY: .A gyémánt gyüru" Humoreszk I\'. CSORÍH ÁKOS: .A Bo\'-porus partján* Rajz. BTII.LER tanár": .A fözőről* Orvosi czikk atb. stb. Költ. menyeket írtak e vzámba- KOMÓCSY JÓZSEF. VARSÁNYI GYULA, FKLF.Kl SÁM\'OR dr. A regény mellékletet I.Al\'KA GUSZTÁV irta. rzime : ,Pásztortűz és lidércxrény." — A képek az újév alkalmából valók, s igen találó rajzok A mi különös érdeket kölrrönöz e számnak az; hogy az abban megjelent kúslemények íróinak arczkép»it. s sajátkezű aláírásait is veszi azolvasó.
A ,.Képes Családi Lapok. • évenkint a szövegbe nyomott több regényt ;ui. elsőrangú írók tollából.
A .KépflS Családi Lapok kétleteoként megjelenő melléklapja, a Hölgyek Lapja háztartási \'S divatrészszel ellátva, teljesen nélkülőzhetővé tesz minden más divatlap tartását
A Képes Családi Lapok a fentebb emiitett szöges k»/:ött megjelenő regényeken kivfll évenkint több önálló, eredeti beköthető regényt ad jutalmul előfizetőinek.
S mindezen előnyök dsczára, a Képes Csa\'.ad! Lspok-nak a Hölgyek Lapja
cximQ divatlappal ét Reg é n y no e 11 é k 1 e11 e I együtt, előfizetési ára csak egész évre 6 frt. félévre 3 frt. negyedévre I frt 50 kr Az előfizetési pénzek a lap kiadóhivatalához : Budapest Nagykorona ntczt 20 sz kiildendök, s_jmely kivánura mutatvány számok«t díjtalanul küid bárkinek ha az iránt levelezőlápon megkerestetik.
¦BT A ki az ezéaz évre szóló fi frtnyt előfizetési összeget 80 kr. csomagolási é* postaszállítási dijjal egéss évre beküld, innak 4 regényt. — aki félévi 3 frt elíifizetési összeget ex 40\' kr. csomagolási és postaszállítási d\'jat küld he, annak ¦2 regényt, 8 alíí l frt 50 kr. negyedévi előfizetési aijat ¦ 20 kr csomagolási és postadijat egyezerre küld h; egy eredeti regényt küld ajánlvi és díjmentesen jutalmul a kiadóhivatal. TH
Családi Lapok" kiadóhivatala
Budapest V, Nagy»orona a:rra 20
mosson.
A „SZAPPANIT* nagy mosóerő vei bíró, erős, porainku szappan, ártalmas ve^yölék nélkül, amely mar több ezer családnál be van vezetve és mint legjobb mosószappan dicsé réttel vau elismerve, és mint rem-csak a fehérneműt, hanem r kezet é-j egészséget is megkíméli. Angol-. Franczia- és Németországban, vala mint Amerikában a !efjriroiiabb asz-szonyok már több, mint 20 év óta mosnak vele és nem íímernek jobb mosóport a „SZAPPANIT"-nái, és nagyon meg vaonak elégedve, inert könnyű vele dolgozni;minden comag kimerítő leírással és védjegyűvel van ellátva, minden nagy csőimig ára csnk 10 krajezár és tessék c-ak „SZAP-PAMT"-oi kérni.
A „SZAPPAMT- minden pyósy-tárban és finzerkereskedéí-bfíti. vagy közvetlenül a gyárból is MAYER ERNŐ Budapesten, Luj^a-utca 20. az összeg előleges beküldése ellenében, vagy utánvéttel kapható.
Vezér-képviselők a monarchia min -yien hely égében elfogadtatnak. /-
Kész zubbonyok, hajósoltönyök stb Vízhatlan esököpenyek. utazó öltönyök és felszerelések.
Legnagyobb választék
Tiroli női daróezban
Szétküldés méter szám is történik.
Illusztrált /jérsor és minta ingyen és bérmentr-
TUDÓSÍTÁS.
A S/üz Mária-, nagy képes-, kis képes-, zalamegyei magyar uépnaptár&kban foglalt hirdetésben egyebek közt: Giycerin. borzamat, ártatlan bőrszínek, finnösesszencüa hirdet teteit Minthogy a hirdetést az 1893. évi XXIII. t. cz. megul-kotása előtt szerkesztettem és megvált oztatásáró1, mielőtt megjelent volna, megfelejtkeztem; ezen az u\'on van szerencsém értesíteni a t. kö/Önséget, hogy jelzett czikkek darusításával felhagytam.
Budapest, I8ít3. deczember 31.
Watterich Arnold
BUDAPEST.
-Képe
Férfi-s női betegségek,
mint lmjakor, fekélyek, bórkütegek, lr> Ivások és hó.lvaghumt a legidültebb alak ban is, nem a küzönségey, ho«szadul-:n;i- befecxkemrezesekkel, hanem
Irrigatió által sajítt készülékeim írd, a uj gyógymódom flzeriul,
vagy esetleg helyi ondoskopikus kezelessel ÍH alaposan s sikeresen
kezeltetnek, ^tricturak, az aggkórhan fellépő vizelési nehézségek; ágyheszeunye-zes, va amint nemi gyengeséggel párosn.i gernezi sjok
giilvaiio-mt\'t\'hatükai módon
sikeresen gyógyíttatnak.
Orríekélyek s az, orrnxk bedugulása, valamint a száj- s orrnak hiizóssége a/, áltiiom feltalált s több ICO esetben kitűnő eieilint-iijnyel ha«znált
iirrcsapkésznlékemniel
rövid idő alatt alaposan gyógyíttatnak
Hal and fertrek. melyek a legerősebb kúráknak ellenállónak. Németországban kesznlt gyógyszeremmel :i óra alatt gyökei esen eltávolíttatnak.
Dr. Flscher A dolf, orvns-^ehesz-tudnr. műtő- s nőgyógyász a .Nyilvános gyógyiutézef-nek rendelő főorvosa, s sp<dialista 27 év óta.
itndapeste<i, ()<utc/.a ¦>. s/. I en*. Rendel d. « 2—5*ig.
Csak díjazott lehelekre válaszolok s gyógyszerekjől is gondoskodom.
PSERH0FER J,-féle
ayögyszertár (898)
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel.\'
Vertisztitó labdacsok! \'"15,t
pve alatt.; ez utóbbi neret teljék joggal megérdemlik e«ilc betegség, melyben ezen Ia.bdaca>k csodás h»:ás<ik«t Italános «Iterjedésnek n;veudenek és á\'íg van csalid, niely-
•I6tt általán*
_ iv.-l cSKkugya-- -., eiersser.sen be n*m btonyitották voina. Kvtisedek óta ezen labdacsok b"u ezen kitűnő ház scerböl készlet nem volnjf t ilajh .tó.
Siámtaliu orvos álL-il ezen labds-csak hisisierm ajinltatoak és ajiultattak minden olv batoknil. melyt-k a roox emésstés-hn] és sz* a-rekedésból erednek: mint epe-/.arajok, májbajok, kólika, vértululások, sranyér, b ;ltétlenség s hasonló hetegséaekoéj. Vértisnitó tulajdonságuknál fogva kitUnŐ haiáisa) vannaK rérszegéoytú^. s abbil eredő bajoknál i« : iey >ápkimil, idegesééiből szármaió fejfájásoknál stb. E«on vértiszt:t.\'. labdicsok oly könnyen hit ia\'<, »io2y a legRsekelyebb fáj dalmak*í sem okozzák és ennek folytán míg a leggyöngébb egyéneit, de mt^ gyerm-íkíik á\'Ul is minden aggod \':om nélkül b"vchet5l<.
A iíimtalan bálsiráiból, melyet e labdacsok logyasxtii\'a l«xkal8nbos*>bb és l,egndh->iebb betegségük min egészaég.k visizanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen ciakii n-iliányat emiitank m«{ *¦» t megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer batcuiits,, meg vagyunk győződve, hogy axoküt tovább fogja ajánlani.
Schüerback 13S8 október 22 én. i
I -I
Tekintetes Ü
Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitilnö vertisztitó lab-dacsaiból iámét 4 csomagot kiüdeni szíveskedjek.
Neur.-iter Ignácz, orvos
lab-
1S8T szept ho 12
Csak akkor valódi, ka » hí-oniízA u p*. ItcvJc az itt levő szalaggal [vöró, és fekete nvomis sárg.i pa ,jroa van eizarfa
Eddig fölulmulhatatlan >
Maager Vilmos féle valódi tisztitelt
májoLaj .
(torvé nyilep védett rsomag\'olá!>baB>
Maa^er Vilmostól,
líécaben.
Az orvosi tekintélyek által megvizígálutott éi köoy-nyii emészthetöségéné\' fogva gyermekeknek is különösei! ajánltatik és rendeltetik mindama eseteknél, melyénél a\' orvos az egész t-sü szervezfi, küli>nö«>\'n a mell és tüdő erös ité?é t, a tett súlyának gyarapodását, a nt-dvk javítását, valamint általában a vér tisztítását elakarja érni. — Kgy üveg ára í forint és kapható a gyári raktárban Lfecsben 111,3. k>r., Heamarkt S., valamint az o ztr.-magy«r monarchia legtöbbb gyógyszer-táráb*n. Nagv-Kanizsan: Rosenteld Adolf és Fia, Fea-selholer Józwf ffl«zer- éacseméíe kereskedésében. — Főraktár és főelárositis az osztrák-magyar monarchia réazére:
Mhia?er Vilmos; Bécs, Hl/3., Heumarkt 3
l\'lánzatblróllag fildSztetlk.
Hrasche, Flőinik mellet\' Tekintete* »r!
I^ten akarata volt, h.igv ax ön labd icsai kec-im <: r ke-rü\'nk, m lyeknek hatását exenncl meitiro\'n; Kn gyi-rm-\'kágyb»n meghűltem nlvaunyira. hogy semmi munkát sem voltam többé képet végezni és bisoayára már x holtak közt volnék, ha az Un csodálatraméltó 1 ah 1 ácsai eng-m nem mentettek volna mez. Az Isten áldja mei; Önt ezért exersxer. Nagy btzaimam van, bogy ez-n ,labdacsok ergem it tükélet-sen kifognak gyógyitxuí a mint már másoknik ii egészségük visszanyerésére »e,\'iiíég«l szolfcáltik.
Kuificz Térés.
Bécs-L\'jbely, 1ÖS7 iii\'vember 9>u. Mélyen tisztelt n, ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Oaoek 60 évet nasynéném nevében Az illető öt éven át szenvedett gyomornu-lUtbxQ és viikóraághxn, már életét is megunta, melyről egyébig mondott, midőn véletlenül egy dobozt k&pon ax Un E vértitxtitó labdacsaiból a azoknak állandó hatanáUta fo y-i tökéletesen kigyógyalt.
J^eföJ* tisztelettel, Weiuczeitel Joseía.
Eichengrabe\'amt, Gfohl mellett, 18?9. márex. 27-én. Tekintetes ur!
Alulírott ismételten, kér 4 csomagot ax Ön valóban baBZ-i éi kitUnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb el-lerésemot kifejezni exen Ub tacsok érteke felett éj azok, a hol k alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogon aján-Ksen hálairatom tetsxé-sxerinti használására Önt ezennel fel-Teljet tiaxtelettel, Hahn Ignácz.
ként I. kitűnő
lani hatali atom.
GoUrhdorf, Kolbxch mell tt, Szílétia, 1S8S. okt. 8 in T. orl
Felkérem, misaeriot az Öa vértitzlító labdactaíbót ery csomagot ¦ ¦ dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis ax Ön csodálatos iabdacaatnak kötzSnbetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem Qt éven át ejötört, megszab .dúltam. Lxen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni a midőn legforróbb köixönetenirt kifejezem, vagyok tisztelettel, i> Zwickl Anna.
luzea vertisztitó labdaetok csakis a Pserbsfsr J -fele. ax ,.ariny birtdslsii alsikbaz" ozlsizett ayéjsjyszsrtárbaa, Becsben I., Slaaerstrasss 15 BZ. a kétxitt-tnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacsot tartalmazó dobos ára 31 kr. Egy csomag, melyben 7 duboz tartat mattalik, 1 frt OS krbt kerül; bérmentetlen utánvételt küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál k- vessbb nem küldetik el.
As 8t<xeg slobbeai bekBldé*énél (mi legjobban pottaaUl-ványon eazkSsölletik) bérmentee küldéisel egyQtt: 1 csomag 1 f t 26 kr. 2 csomag 2 frt 30 ki. 3 esomaf; 3 irt 31 kr., 4 eeomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt L0 kr. ét 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
f NB N\'agy elterjedett-égük követkexlében ezei legktllönfelé b n-*V"k es alakok alatt utlnoítatnak : ennek következtében krretik csakis Psarhof r .I.-féle vé-tis \'ütó lab-nacsnkat követ\'fní és csakis mok tekinthetők valódiaknak, melyeknek haaznilati utisitása a Paernofer .1. r.é\'xli.irásssí fekete színben és mind a egyei doboz fed-l- ugyanazon aláírással vörös szinben van ellátva.
gyors és biztos hátién legjobb szer, i : férioc- , ; bántalom, fogf jás, főfájás, fültzag-
Amerikai köszvénykenőcs,
tagszaggatas is -bi u gatás atS? stb eilen
bíjok. migraine, ínég i 1 frt 20 kr
Tannohinia hajkenoc
mennyi hajiinvenxin szer k\'>iü!t orv
Pserhofer i tel. Kvek
éta
Ja-
.Vhalá
>k által * legjobb iák el-sxeíencxé_vel 2 frt , ¦ tanártól. fSét és szúrás által okozott sebeknél mérg"* ds-¦ajiv gyuladtVmeli vagv más ily htt-próbálva. 1 té. ;e\'y 50 kr. Bérmet.tw
kiáll tott nagy Steudel
Fagybalzsam
biztosabb »».fr elismerv,
egaina
mos tapasz
ganatoknil. ujiknkacz. se\'-s jokoáJ, mint kinlnö txer lőn 5 krajcx
Pserhofer 1 -141. Sok «v öta a fagyos la iinkra és minden nlüll sebrp mint leg biztosabb „ér elismeiv,; I köcsöggel 41) kr. Bé«n-.j>t*e 6:*) kr.
otan isméit kitűnő háxiaxer. burut köbfigéo Uh. ellen. 1 üve-gecsk.í ára iV> kr., 2 üveg bérmentve 1 frt ftO kr. ^latűűQ\'/on/i /ÍQ tpíagai csííppjk) megrontott B7«mf-r-rjlDltJSS/Jt?ílt\'/íl»l ro>E em^ztés é% mindenn-mU alte^ti lujik ellen kitfluö háx\'nxer. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt
Általános tisztitó-só KL**, ^ JSLL
minden követke*ményei, u. m. : főfa ás sxédQlés, gyomorgörcs, fyomorhév, aranyer, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára. I frt.
Angol csodabalzsam, ;A;íj^kr\',s,k,"a"8 Por a láb;ízadás ellen
LépiŐdő k«llemetl 1 szagot, épi>o tanja a lábbeli: és mint arta -mitlan szer van kipróbálva. Egy dob jzzal 50 kr. li-rmentve 75 kr kitűnő »zer golyva ellen 1 flvej 40 kr, bérmeutex köldé-sei 65 kr
Exea p a lábizz
r megszünteti\' tdáal s xsalul
Golyva balzsam,
Helsó vagy egészség-só S^JSÍ^u.
a rendellen emésztésből ttármaxó bajoknál. 1 csomag 1 frt.
Ezen iit felsorolt kénitméuyeken kivül *s nostvák lapokban hirdetett összes bel- és kOlföioi -ogys-eréasoti V nlOuleg-sséV\'*k rak táron vannak ét a készletben zetáu nem levók gyorsan és cirsón megasereatetnek — Postai m^srendelesek a leggyorsabban sm-közöltetnek, ba a pén»o«axeg en r- bekdldetik: nagyobb merren-delétck ntánvétettel kitldetnek. Bérmentve c-akis oly esetben történik a küldés, ha az ussz-g elCre heérkexik, mely entbeu a posUkoluégek sokkal mérsékeltebbek.
Nyomatott llfj. Wajdits József könyvojomdijában Nagy-Kanizsifj.
695575
vM.Y-KA WA. 1894, január 20-án.
Elôfizrt+fii á r: [Egén *vre 5 frt — kr
>\'rgredérre I ín líí> kr
¦". nzam 10 kr.
; Hl fi U F, T ÉS K K t*ai»ns petitoorbaa ?. másndxznr : minden i\'ivalihi sorért 5 kr
X.VI LTTKRBEN ¦toroukéDt 10 kr>*rt vetetnek Kiurturt illeték minden rgyet hirdeioiert Cí<\' kr. üxetendő
.ctít
Harmincharmadik évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT
A lap szellemi és anyagi részét illető xtiadea közlemény ttát\'irfl Lajos szerkesztő-kiadó nevére; csimzetteo \\agy-BÍa,ntsi<ara bérmentve intézenffők.
JBérmentetlen levelek nem fagad-*» tatnak el.
Kéziratuk vi«»zaiiein küldetnek
részveov-társasag
IiÓegJ
a nagy -kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár ¦kanizsai- és fityeházi önkéntes tVoltó-egylct*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a ,nagy-kanizsai k-resztény jótékony .szpgények tákintézete", a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külváUsztmányának hivatalos lapja 7fA M D A T Aki KM V P l 17 T CM A U T P V CC T i DT i I M II H E T í L A. P
¦a .nagy
iet* n -kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .swgértyek táfcintézete", a .katouaifiadastyáa egylet* & .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai k ni válasz
H ET EN Kl NT EG Y SZ E R,S Z/0 M B A T Q hl MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ
Emeljünk emiekszobrot .Klapka Cyörgy tábornoknak!
Dic>ó szabad ságharczunk fg3\'ik legfényesebb alakjának, Klapka tábornokiak, jeltelen sírjára hiváo fel honri;ársaiuk figyelmét, egy felállítandó síremlék költségeire való gyűjtés megindításakor oly széles körben megnyilatkozott a kegyeletes hála érzete az elhunyt halhatatlan hós iráni, bogy a bizottság a sokoldalú biz-\'atásuak\' engedve elhatározta, mi-szeriot? a .gyűjtést immár kiterjeszti a Klapka tábornoknak Komáromban, fényes hadvezéri szereplése színhelyén emelendő emléktzobor költségeire is.
Klapka György szelleme nem szorul ugyan emiékre. Örök időkre világit az, mint a nap. mely kisugározza áldásos fényét és melegét. Halhatatlan a névtelen hós is. ki életét a szabadság szent eszméjének szentelé: minden idők előtt nagy az ó neve, ki ezreket vezetett, buzdított és lelkesített a világeszme érdekében.
() nem szorul .emlékoszlopra, de igenis szükségét kell hogy érezzük íri kik az élet realisoHisában rá* szuruinak minden emlékre, hogy lelkünk impulzust, elménk örök tanúságot merítsen a multakból.\'
Klapka tábornok, Komárom hős védője hazája jöldjében jeltelen úrban nyugszik. I)e kegyeletünk ott őrködik a simái, kegyeletünk nemcsak síremléket, de fényes emlék-szobrot is fog emefni a dicső elhunytnak.
E szózat, tetté fog válni és nem kételkedünk benne, hogy minden magyar hazafi hozzá fog járni ni ama \'.hajunkhoz:
Emléket a lialhatatlan hősnek, emléket Klapka tábornoknak!
Hogy a gyűjtés szigorúan ellen-
őrizhető legyen, a bizottság akként intézkedett, hogy a gyüjtőivek szá-moztassanak és a budapest terézvárosi pénztár bélyegzőjével raegjeöl-tessenek. Tehát egyedül az a gyüjtöiv tekinthető hivatalosnak, mely a nevezett pénztár bélyegével van ellátva.
A gyűjtött Összegek átvételére egyedül a budapest-terezvárosi takarékpénztárt hatalmazta fel a bizottság. Hazafias tisztelettel kérjük tehát a pénzt közvetlenül a „3uda-pest-tevézvárosi takarékpénztár, Budapest, Andrássy-ut 5. szám" czi-mére elküldeni.
Azonban az ellenőrzés csak akkor ejthető meg pontosan, ha a számozott gyüjtőivek a bizottsághoz visz-szakerülnek. Azért kérjük a gyűjtőiteket a „Klapka-emlék bizottság irodája" Lzimére, Budapest, V., Gyapju-utcza 10 alá; ha üresen is. ajánlott levélben visszaküldeni.
A takarékpénztárban begyült pénzösszegeket a hírlapokban fogja a bizottság njugtázni.
A magyar nemzet kegyelet-érzetében és lelkesültségében bizva küldjük im szét a gyüjtóiveket. A szegény -ember -filléreivel, a gazdagok nagy adományaival kerüljenek azok vissza minél hamarább, hogy nem ¦ sokára fényes emlék hirdesse a magyar nemzetnek halhatatlan hós fia iránt még a síron tul is táplált háláját.
Hazafias üdvözlettel A Klapka-emlék bizottsága nevében: Tuba János Qonda J6zsef
Komárom város őrnagyul. a bJf0lfrtg títkim. képv.. a bizottság elnöke ^
Jókai ünneplése Nagy Kanizsán.
f (Folytatás.)\'
De ez az összehasonlítás bármennyire érdekes és tanulságos- legyen, nwm vonhat le semmit Jókai érdekességéből, és ez az Összehasonlítás nem
lehet alkalmas öt megmérni. Jókait nem lehel máshoz mérői mint Jókuhoz; megvan az ö belye és az & hely egyetlen, nem volt ott és nem is iWz ott senki. Ó rá is illenek Ansto sz4p szavai „natura lo fece e po! ruppá ftlampo". a természet megalkotta őt és azután összetörte a. mintáját.
Egyes müveiben oagyobb lehetett volna talán, ha kevesebbet ir, de mi főbbet nyerünk vele igy. Éppen abban látom Jókainak gondviselésszerű küldetését, az teszi provincziális emberré, hogy oly sokat irt.
1325-ben oly időben szülerett melynélfogva fejlődése élete a magyar nemzet és irodalom újjászületésével összeesik ; de minő szegényes, minő lassan ébredő nehezen küzdő kor vala még az. ráillenek Kölc-ey szép szavai: kunyhók körül küzdenek és hu lottak el a hó-ük: I de sirjoik fő ölt birodalma* terjeszkedtek eí.
Még az iskolában vajmi keve et tanulhatott: anyanyelvéből, amelyen kéiöbb olyan erővel és bájjal tudott me^szól-laloi s amelynek kezelésébeu mindenesetre i^eo sokat tett *rra is, hogy azt amiért Gyulai P..1 Vorösmariyokuak oly remekül megirt életrajzábau fohászkodik, megteremtse a magyar szép próza nyelvét olyan erővel és tisztasággal amint Vörösmarty megteremtette a magyar költői nyelvet
Alig hogy a múzsa őt fólavata, eljött a fagy a fiatal csemetékre, az elnyomatás kor-zika. midőn elnémultak legjobbjaink és ht a költő szólni akart, nem volt szabad szólnia arról, amiben élt. vissza kellett szállóié, nz elöidókhe vagy el a mesevilágba, hogy erővel el ne némítsák szavát.
S Jókai elkezdett írui az Ő bűbájos nyelvéo, íz ő bámula\'o- lermékeaységé-vel a a mit a. politikában megkísérteni sem lehetett, ó megtette azt az irodalomban, visszatartotta az ioegen inváziót, müveivel vará/sgyűrüt vont nemcsak az ötvenes, de a hatvanas és a hetvenes években is a magyar olvasóközönség köré és együtt tartotta azt a magyar irodalom számára.
Megmentette az irodalom számára azt, amire első sorban szüksége van, nem az irókat. hanem a közönséget. Ha éveken át Ír csak egy-egy remekmüvet,
az évekig i-zunyadhatot: volna az ő ne vével egy ffíTfolis méretlen ül s a közönséget, ahol még nincs nemcsak tobor-zaoi kell, hanem együtt is tr.rtani, erre nézve pedig áll az. amit Görhe mondott: Die Mas.e köont ihr nur durch Masse zwiQgeo, gebt ihr ein Stück, so gebt es gleieb in Stücken.
Ebben látom én Jókaioak küldetését; az irodalmat a műkedvelői pártolás és a dillettáns gyakorlat korszakából átvezérelte a tömeges fogyasztás korszakába, majd csaknem egymaga hajtotta végre azt, amibez másutt az írók egy fényes csapatának egy évszászad fejlődésével közreműködnie kellelt.
Kellett ehhez a többi oly sokoldalú szereplése is. Valamint müveiben megvillan minden, ami e félszazadon át a magyar nemzetet mozgatta, éppen ugy benne vojt ő és részt vett a magyar széliem fejlődésének minden fizisábau, egyenlően nagy pályát tutott meg és mint ember, s ha soha egyetlen sort nem ir, csak beszédeit mondta volna el, már helyet érdemel a magyar Pánt heonban.
Jókai mint ember a legszeretetremél tóbbak, a legkedvesebbek közül való.
Csak egyszer voltam oly szerencsés, bogy Jókaival érintkezhettem, persze, ő oayyon mersze volt akkor tóíem én pedig nagyon közei voltam hozzá. Ei 84 ben történt, midőn boldogult neje a színpadon búcsúzott el á nemzettől, melylyel először is itt találkozott Ekkor együtt jöttek nejével Székesfehérvárra s Jókainak külsejében és modorá-bau teljesen igazolva láttam a képet, melyet müvei és működése utáu felöle alkottam magamban.
Mert bár szive nyitva áll mindenki számára nehéz ám nagyon Jókaival érintkezni Állandó testőrség veszi öt körül: gondolatai és álomképei, melyek vele járnak mindenült. Termete karcsú, nyúlánk, mozdulatai oly könnyűek és gracziózusak majdnem mint a tolla; nehéz hozzáférni, mert ő folyton magával társalog. Érdekes látni e hallgatag embernek azt a beszédes arczát. sokszor elnéz\'.em még arczképén és ott a társaságban ic, szája körül, arczának minden szögletében mintha folyton mozogna valami, mintha beszélne láthatatlan í lakokkal, homloka mint az égbolt a fellegek játékában, hol elborul, hol meg mintha kisütne rajt a napsugár.
A város egy előkelő polgáránál Hüb-ner Nándor építésznél volt bekvárté-lozva, a íényes vacsorán ott voltam én is. Folyt a pezsgő. Jókai múzsájának ez a földi testvére, a társaság zajos volt, oly büszke volt ott minden ember, mintha irtuk volna Jókai összes müveit, büszke csak nem egy volt ö maga. A fiatalság zsibongott,egyszerre csak. mint varázsütésre néma csend lett, — én éppen másfelé néztem, de rögtön eltaláltam mi történt: fölállt Jókai. Megszólalt azon a tompa, mélabús, de mégis az érzelmek és a gondolatok minden árnyalatát kifejezo>_rokonszenves hangján és ezekéi mondta, — talán szószp-rint megjegyeztem:
„Egy német könyvben lapozva nemrég ezt olvastam: „Durstiir wie ein Poet, huugrig wie ein Maler, grob wie ein Bildhauer, ííqü ich wie ein Architekt" Én, a ki poéia vagyok, tehát szomjas, iszom házigazdám, az építészek közt is a legudvariasabbuak egészségére. Éljen !"
Hát én pályadijat mernék kitűzni arra, hogy mondjon valaki ilyen kevés szóval többet: ami mégis eredeti, meglepő, enyelgő és kiválóképén alkalomszerű r
Nagy dolog az, ami ma, talán éppen ebben az órában törtéDÍk Magyarország székesfővárosában.
Most adják át Jókainak a 100,000 forint nenueti tiszteletdíjat. Igaz, bogy Boz Dickens csak az ö utolsó müvéért melyet már be nem feje\'hetetr, 7777 font sterling tiszteletdíjat kapott, — tehit több mint 82000 forintot. De ha meggondoljuk, hogy Vörösmarty halála után, mikor Ztlamegye nagy fia Deák Fereocz fölemelte szavát, Magyarország még csak a holt költőnek adta meg ugyanazt a tiszteletdíjat melyet ma az élőnek ád meg és hogy akkor ez gyűjtés utján történt, ma pedig az író müveinek a kiadásáért folyt be alig egy pár hónap alatt: akkor ez a 100.000 forint kitejezi Magyarországnak anyagi és szellemi megerősödését egy emberöltő alatt, kifejezi a legbeszédesebb ékesszólással pénzbeo.
És hogy ilyen időket megértünk abban oroszlánrésze van Jókainak is.
Mikor nagy Frigyes meghalt, Berlinben nagy népc-iödü\'et volt; egy közkatona, aki még nem tudta mi történt.
TÁRCSA.
Kanizsai emlék-dalok
Nagy-Kanizsán végig menni nem merek,\'
azt mondják mindenütt az :
Nauv-Kanizsln igen sok a boszorkány : Legyen ízóke, legyen baroa a leány 1 Boszorkány ax valamennyi, akárhány :
Végig fn-otem a Csengery nagy utc/.án — He éztem egy jzuke kis lány ablakán . . . Virágait öatözgetie & szentem S megigézett, mert máig sem felejtem. A sjzivembéii felébredt a szerelem.
- Nagy-Kanizsán igen sok a boszirkány. Te IS as Tagy knkény szemű szőke lány ! Felejtselek, de már késő — nem lehet! Habod lettem, megigéztél engemet - a bálódba kerítetted szivemet l II.
.Zöld a kökény, msjd megkékül.-Itózea sincsen tövis nélkül. Szeretlek én szőke babám! Habár tiltja édes anyám.
Hogyha tiltja — hát csak tiltsa! Ó lesz, ki a tevét issza — DrátBát játszunk — ngy*# babám ? S ki sirat meg? — Édes anyám.
HL
<>szi szellő kergeti a
Lehullott fa-levelet.....
Srerettelek szőke kis lány ; De most immár nem lehet.
Én elértem — te is érj el Buldogságod révébe 1 • t> vessünk fátyolt egymásnak a Korán ismert nevére!
FABIASS KÁROLY.
Női életképek
VACHOTT SÁNDORNÉTÓL (Fol)tatás)
Eddig csak virágokou járt — vájjon : e durva, mindenki által tiporható küszöb nem fogja-e mindjárt a belépésnél megsérteni parányi seíyemc\'.ipös lábait?
Anyja tapasztalt s szerető vezetése mellett kikerülhetné talán a rögöt?.
Igen, de anyjától elszokott már, — ők nem értik többe egymást, — s szép ábrándjai e helyen, nem segithetnek raj l a.
II.
Mondom fiam ily leánynyal házasságra lépni, nem neked való — szólt Zárday
¦ György fiához. — Ha házasodni akarsz, vedd valóságnak sz életet Bánhalmy Teodóra, kedves, szép leány, — de neked életre való feleség kell, ki asszony is tud lenni, s társoéd is. Teodóra mellé, még valakit keresned kellene, ki házadat kényelmes otthonná varázsolja, rendet tart s gondoskodik szükségeiarő!. Igazad lebet atyám, — viszoozá Ede
I lehangoltan — magam is átlátom, bogy Teodóra kedves, szép teremtmény, — de u"ii az életbe való. — És lásd mégis ugy tetszik, mintha esik arra született volna, jogy szeressen, s bol-
I dogit-on.
Bizonyosan arra is született. — de
; együgyű anyja mindent elrontott tul vitt
i neveié-révei, — s ő felelős érte. ha leánya áldozatul esik. Mert a szépség nem eiég boldogitásuokra — tevé hozzá félbehajtva — azt éppen ngy megszok-
juk, mint ki kevesebb kellemmel van felruházva,. Állandóan csak o\'y nő kötheti le férje érzéseit, ki mint házia-szony
— feleség és anya egyenlően birja tiszteleiét,
I^en, de Teodóra még oly fiatal ! akár magam nevelhetném kedvem szerinti feleségnek.
Csalódó! fiam, Teodóra fiatal, de lelke oly ábrándos irányt teli már. s annyira nincs szokva a kötelességérzet által kormányoztatni magát, bogy férje jóakaró utbatéritései csak boldogtalanságát eszközölnék. De ha még kikerülhetne és az ily második nevelés, gondolkozzál riam. vájjon szabad e józan embernek egész jövőjét bizonytalanért koczkára tenni? Ha házasodni van kedved, keress magadnak oly feleséget, kit anyja, jól s okosan neveli, azt könoyü lesz ngy vezetned, hogy boldoggá lehessen. Teodóra ábrándok fs eseményképek után kupkod, s férj. ni-rí ki Öt boldo gitbatná — Egyébiránt ez csak atyád magán véleménye, — tudod, nem avatkozom dolgaidba, mióta képes vagy azokat magad e\'iotéZ\'d. — Nekem há-zasodol, — de sorsod szivemen fekszik,
— s éppen azért vedd fontolóra legjobb barátod megjegyzéseit
Az apa és fia melegen kezet szorítanak, s meglátPzék mindeuikük arczán a kölcsönös bizalom f> tisztelet.
IIL
Bánhalmy Teodóra fö lépte a városb m nagy batást, egész kis korszakot képezett Nyájas barátnék sereglik öt körül,
s számtalan hódoló, — irányában mindenki előzékeny és figyelmes volt szem ben legalább, mintha egész világa angyalokból állt volna.
Bánhalmy né büszkén járt kelt terem-ből-terembe szép leányával, s meg vala győződve, hogy nincs anya. kinek több önelégültségre volna oka, mint neki. — mig Teodóra mint szelíd, áldozutra szánt galamb, csaknem elkábult olykor, ránézve oly szokatlan zaj s zűrzavartól
Mit mond az Teodórához? Kérdé L.-oé termében úrhölgyek egyike.
Csinos kis libácska — viszoozá közömbösen a kérdett.
Éu is azt tartom, — mond egy más — külseje csak megjárná, de semmi társalgása.
Nagyra is lehetett hát Bánhalmyné nevelésével! szólt Körmöczyné a lehetőségig felpipprézve, s alig birva Fényes ékszerei terhét. — Mindig mondtam, bogy az a sok haszontalan tanul is volna, ne volna.
Szavait végezve, méltósággal üté fel fejét, viruló Évájára elégülten pillanatva. s aztán legyezgetni kezdé magát fényes legyezőjével, mintha szükség volna enyhülést keresnie, iménti felgerjedése utan.
Mert Körmöczyné soha sem hailhatá Bánhalmyné nevét fölgerjedés nélkül, ki egykor vetélytársnője volt, mivel — köztünk maradjon — Bánhalmyaak el kellett volna nőül vennie. S azóta is, mióta mindketten férjhez mentek, s anyák váltnak, ezer félreértés távolitá el őket egymáatól, a bár szomszédságban laktak, s mindenik igeo jól tudta,
mi megy a má^ik házánál naponként véghez, csak igen ritkán iát ogatták egymást, s azt is csak azér\', hogy minél több kifogást találhassanak egymásban.
Körmöczy Beoedekné egyébiránt éppen ellenkezője voltBánbalmyuének, s egyetlen leányát is egészen különböző módon nevelte, ó Is túlságba esett, — amaz azon törekvék, hogy leánya csupa szellemiség, s nagyvilági hölgy legyen, — ez pedig a legfőbb női erényt az életrevaló gazdaass?onykodásba hely ezé. Mind a két anya efelejté, hogy szellemi és fcny&g csak ugy igazán becses, ha egye-sfirte bírjuk. Egyoldalú, korlatolt, bár ellenkező nézetekből indulva ki, mindketten merész koczkára vetek leányaik sorsát
Teodóra csupa ábránd s szellemiség volt ki anyja szere\'étét csak közvetve Upaiztalváo, soha egészen boldognak nem éreziieté magát. — Bzive meleg szeretet után sóvárgott, s csak ábrándokba kere-heté kármentesítését
Éva gyakorlati foglalkozások közt növe fel, nem érzé annyira szükségét a szerééinek, mit jói fŐlvéve, ö is nélkülözött, a gazdaasszooykodás által tökéletesen igénybe vett anya mellett. Csinos kis fejét egyátaláo véve nem lévén ideje gondolkozás, vagy éppen ábrándokon törni, egész nap folytán sürgött-forgott s csörgette a gazdáasszonyi kulcsokat, a nélkü1, bogy csak eszébe is jutott volna, miként a dolgok másképpen is mehetnének. Érdekét a háztartási gondokon kivül semmi sem költ-heté fel, — olvasással éppen nem rootá
BARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 20-án.
kérdezte, mi az, hogy ilyen sokan összeszaladtak, talán valami nagy tüz van? mire azt felelte valaki, nem, banem egy nagy tüz aludt ki.
Midőn ma az egész Ma^yarorsság összejön, lélekben egy alak, egy név körül csoportosul, ma azt feleibetjük .a
. kérdezőnek: ez azért történik, mert nagy tüz van. Egy hatalmas fényű, messze világító tüz, mejy hála a mindenhatónak, még ég, a mely meleget ád és világosságot; mint a messze sugárzó északi fény beborítja a magyar égboltot ugy, hogy azt a külföld is gyönyörködve szemléül sugárkévéjéből pedig a nemzetiét minden momentumára; jut egy sugár.
* Ahány sugár abban rezei, annyi áldás száll rája, kis nemzetieknek még inkább meg kell becsülni kiváló embereiket, általuk lesznek nagyokká.
„Mi.mindig ketten vagyunk: mu*ikám éi én", mondotta Jókai, ó Jókai Mór, ti most már mindig hárman vagytok: Jókai, a munkája-és a nemzet; ez is egy fölbont hatatlan bármasszövet -(ég, a melynek összekötő kapcsa a munka, a földi lét malasztja.
Ez a munka .a?, ami Jókait Össze fűzte a nemzeítel, és összefűzve tartja mig a magyar szó egy ajkon zeneg; ez a munka a nii halványunk, ezért imád- \' kozunk, midőn ma yiszhangozza egész \\ Ma gyai\'ország^ezt az egy kiásást, ezt az egy fohászt; ; Kijén Jófcaf^Mór!
Dr, SZÍTS MIKLÓS.
Hírek.
— Zalamejíyeí bál. Meghivó Zala-virmegye fiatalsága á\'tal a létesítendő megyei árvaház alap javára Zala-Eger szegen 1894- évi február 3-án a vérmegyeház termeiben rendezendő zalavár-meeyei bálra. Belépti dijak: Személyjegy 5 frt; családjegy 3 szeméhre 10 frt; több személyre 15 frt; karzatjegy 3 frt Jegyek válthatók Czukelter Lajos megyei aljegyző ur hivatalos helyiségében és a bál napján a pénztárnál. Lakásokról előleges bejelentés esetén a .rendező bizottság fog gondoskodni. Fe\'ül fizetések — a jótékottyczél iránti tekintetből — köszönettel fogadtatnak és hirlápilag fognak nyugtáztatni. Rendező-bizottság: Árvay Liszló \'dr., Bilpgh Zoltán, B lus Lejo°. Berzeviczy Emii, Bezerédy Lász\'ó Bot ka Ferencz, Csák Károly dr. C-igó Ferencz, Dervatics Ákos, ifj. Eitner Sándor, Eöry-Szabó Jenő _dr r Fabianics Károly, Fárnek László dr.. Farkas Gibor, Gayer Lijo*. Gere Kálmán, Gombár Ti-vtidar. Hangay Géza, Halész Miksa dr., Hajós Ferencz dr., Hajós Kálmán dr., Hertelendy Ferencz, Horváth István, Horváth János, Kétheiyi József, Kolbemcblag Béla, Osterbuber László, Pálffy Liszló, Pataki Gyula dr., Perczel Ferencz, Pli-bál Viktor dr., Ritz Kálmán dr., Rosen-thal Jenő dr., Skublics Károly, Soós Sándor, Stocker Antal dr., Strausz Sándor dr., ifj. SvastiU Benő dr., Svastits Imre, Svastits Pál, Szalmay József. Táoczos Lajos, Thassy Gábor, Tolnay Dezső dr., Vass Lajos dr.. Vécsey Zsigmond. Viosz Ferencz, Vizlendvay József dr., Vizlend-vay 8*indor, Vizy Géza.
szemeit, — hangversenyekben, a bosszú csendes ülést megunta, a zenét csak akkor hallgatta örömest, ha láb a\'á húzta a czigány. Szóval, életrevaló, derék leányka volt. kinek ha nem valának 6nom kis kezei, annál munkásabbak voltak.
Ha őszintén akarunk szólni,, meg keli vallanunk, hogy Könnöczyné a városi élet legnagyobb ellenségei közé tartozott, s leányát j— mellékesen legyen mondva — t>oha nem hozta volna Pestre, — miuláo bnxgóii reményié, hogy kit Isten Évájának rendelt, az falun is fel fogja öt keresni, -x de hogy a büszke Báohalmynénak megmutassa fnikéotleánya mindenkor megállhat az övé mellett, kész volt otthagyni gazdaasszonyt körét, s mo\'t éppen mint hajdani vetély-társuöje. ő is járt teremből terembe.
Éva\'föllépte a nagyvilágbao még Teodóra melleit is sokkal nagyobb zajt ütött, mint az előzmények után képzelhetnék, miután a gazdag leányka kedves arcza, ruganyos mozdulatai, 8 csinos táncza által épen annyi hóditóra talált, menoyit keilernei méltán érdemeltek.
Mig Zárday Ede szivét Teodon vonzó, gyöngéd lénye kezdé lekötni, azalatt apja. practikusabb szempontból véve fel a dolgot, Évát-szemelte ki menyének.
Hogy akár egyik, akár másik alkalmas nő leende-e oly férfiú boldogi tására, kit vágyai józan éíetnézetek mellett is. nemesebb s magasabb czél felé vontak, — nehéz egysierre meghatározni. Annyi azenban bizonyos, hogy ha a két fiatal hölgy megoszthatta volna egymás közt tulajdonait, mind a kettő sokkal jobban megközelíthette volna a boldogítva boldogult. (Folyt, következik.)
— Kinevezés. Makara Iván nagykanizsai kir. törvénysíéki aljegyző a nagykanizsai, — dr. Sárváry Ferencz nagyváradi törvényszéki aljegyző a zalaegerszegi járásbírósághoz albirákká neveztettek ki.
— A soproni Ipar és kereskedelmi kamara a bárom királyok napja előtt látogatott ülést tartott; a melyen Muller P. kamarai elnök kir. tanácsos érdekes visszapillantást vetett a kamara tavalyi muakásíájára, a mely tizennyolcz Ülésben és kei szaktanácskozmáoyban jutott kifejezésre. Felem titette az elnök, hotj a kamara 2616,08 frfot gyűjtött Baross szobrára; a csávái agyagipariskola fel-állitásá\'. 300 frttal segítette; 600 frtnyi utazási segélyt eszközölt ki kere3kedő-és iparos-ifjak számára, közvetített ipa* rosoknak kölcsönt vagy olcsó gépeket. A ti-ztviselők nyugdijalapját 5000 frttal gazdagitotta a kamara 1893-ban. Kieszközölte, hogy a Grác/.ig feladott gabo-naszállitmányok is élveznek refakeziát és hogy a déli vasút olcsóbban szállít a meszet. A kamara egyben a maga munkásságának tudja be, hogy a levágott állapotban kivitelre kerűlö jószág fogyasztási adója rendeztetett és hogy a nagykanizsai fegyház asztalos műhelye korlá-toztatott, több messzemenő kereskedelmi és ipari tevékenység kezdeményezésén kivit1, a kamara titkára a tavalyi év folyamán "kezdte meg a kerületben a kiállítási bizottságok szervezését, a me\'yre 500 irtot szavazott a kamara. Az elnök végűi köszönetet mond Kirchknopf Frigyes titkárnak.
— Á közigazgatás állami dotációjából Ztlavármegye 116 200 fo-intot kap.
— Az egyforintosok bevonása dolgában teljes megállapodásra jutottak Wekerle miniszterelnök és Pleoer osztrák pénzügyminiszter, kik a magyar-osztrák bank vezetőségének képviselőivel is tanácskoztak Kétszázmillió frtnyi államjegyet fognak bevonni; először természetesen az egyforintosokat, melyek helyett ezüst koronákat fog kiadni a két államkincstár Mostanában körülbelül 64 millió egyforintos van forgalooiban. a minek bevonására az idén és a jövő évben 40 —40 millió egykoronást bocsátanak forgalomba s mivel ez csak 40 millió írtnak felel meg, még 30—30 millió ezüstforintos t is adnak ki, hogy zavar ne álljon be.
— A keszthelyi ipartestület kebeléhen alakult bizottság 1894. évi január hó 27-én, az „Amazon" szálloda nagytermében Nagy I-tvánné uroö védnöksége alatt az Ipartestületi könyvtár javára zártkörű tánczestélyt rendez. Be-léptidij 1 frt. Oialádjegy 2 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor. A könyvtár javára szánt szíves felü fizetések köszönettel fogadtatnak s hirlápilag nyugtáztatnak. A kik tévedésből meghívót nem kaptak, dd arra igétryt, tartanak, szíveskedjenek ez iránt Laog János r. b. e\'nökböz fordulni.
— Meghívó. .Magyarország táoczta-nitóinak egyesülete\' folyó 1894. évi február hó 14-én szerdán d. e. 9 órakor Budapestoc, VI., Andrissy ut 25. sz. a. (a Reutter-féle vendéglő fél-emeletén levő 1—2. sz. alatti helyiségeiben) az alapszabályok 12 § a értelmében rendes évi közgyűlést tart, melyre a t. egyesületi tag urak ezennel tiszteletteljesen meghívatnak. A közgyűlés előtti napon, vagyis 1394. évi február hó 13 án kedden d. e. 10 órakor választmányi ülés és táneztanitói vizsgák (VI. ker. Híjó -utcza 2. II. em 13) lesznek, melyekre a választmányi, illetve vizsgabi -ottsági tag urak ezennel meghivatnak. Vizsgatételre jelen meghivó vétele után a tit kari hivatalban kell jelentkezni. F. é. január végén esetleg még egy választ-máoyi ülés tartatik. Ugyancsak 1894. február 13-án esti 8 órakor ismerkedési estély a közgyűlési helyiségben, mely alkalommal Bodnár, Sándor egyesületi alelnök ur felolvasást f >g tartani „ A táneztanitás fejlesztése* czim alatt, melyre a t. tagokat ezennel tisztelettel meghivjuk.\' Budapeit, 1894. január hó 4-én M*7zaattni Ltjoi s. k. egyesöleti elnök. Lángh Gyula s. k. egyesületi titkár. 1894. évi február 14-iki rendes évi közgyűlésének napirendje: 1. A titkár évi jelentése. 2. Zárszámadási jelentés és a tisztviselőknek adandó felment-vény. 3 Alapszabály-változtatások, kü\'ö-nöseo, hogy csak azon egyesületi tagok bírnak szavazati joggál. illetve jogaikat csak azok gyakorolhatják, kik egyleti tartozásaikat teljesen lerovták. 4. Tisztviselők, választmány, vizsga- és számvizsgáló bizottság vá asztása. 5. Egyesületi helyiség iránti határozathozatal-6. Jelentéi a táneztani ói rendtartás alkotása iránt a képviselőn ár hoí beadott kérvénye ügyében. 7. Nyugdíj- és segély-zőügy iránti határozathozatal. 8.-Síráncz-tanitő-képezde felállítása Budapesten. 9. Esetleges indítványok. Az egyesület választmánya.
— Jókai jubileum. A Sziszeken élő magyarok — kik tulyomó részben nagy-
i kanizsai származásúak — Jókaihoz ju-büeuma napján a kővetkező szép táv-| irali üdvözletet intézték: „Nagyságos { Jókai Mór urnák Budapest A magyar I baza dicsőségének Ünnepnapján, midőn ; mindenütt a hármas bérc; alján és a négy folyam mentén meggyuloik az öröm tüzek nemzeti irodalmunk és kultúránk ékesszavu prófétájioak, a szeretet és csodálat glóriafényével övezett < lánglelkfl honfinak a halhatatlanság ba-¦ bérko szomj ival feldíszített és az egész 1 müveit vil tg által bámult aranytollú költőfejedelemnek tiszteletére, a Sziszeken élő magyarok is sietnél** az üdvözlői- seregéhez, kifejezendő* mi aeyuk j minden gondolatát, szivük minden dob-| bánását eltölti, hogy a magyarok Istene, j ki nékünk Jókait csak a legjobb ked véb\'jn adhatta, őt az emberi kor legvégső határáig szellemi frisseségének teljében, egészségének és erejének épségében boldogan éltesse."
"— A kath. nagygyűlésre Nagv Kanizsáról Clema.rt Lipót, Sebestény Lajos és D.ízséoyi E\'ek urak utaztak a székesfővárosba-.
— Közgyűlését a nagykanizsai önk. tüzoltóegylet január 28 áu tartja, ezt megelőzőleg j tnuár 20-5n választmányi Ölés lesz.
— Gabonaár Nagy-Kanizsán. Bu a 7-50—8Q. Rozs 5. —5 50 Árpa 7—8. Zib 6.30-70 kr.
— Száz koront kritikáért. A Pestmegyei Hírlap szerkesztősége Kecskeméten az alábbi bizalomtámasztő sorokat s kapta : „Tisztelt szerkesztőség ! „Liget" czimü kötetenx200 példányához mellékelve itt küldök a Pes\'megyei Hírlap szerkesztőségének 100. azaz szá3 koronát azon c/élból, hogy a következő feltételek szerint értékesíteni szive: ked jék. Száz korona pályadíjjal pályázatot
i hrde\'.ek Liget czimü könyvem bírálatára az alábbi pootok betartásával. 1. K>váltatik egy iárczarovatot betöltő kritika? melynek tárgya a L\'get ismertetése és bírálata legyen. 2. A költemény-füzér ¦-•rtéke szerint: a versek árnya vagy fényénél fogva legyen kiemelve a kritikában, hogy hazánkban milyen Hírértékben ápolják a népkölt oszétet a másnemű kul-turnrsziókkal szemben. 3. A pályadíj fele a legjobb közleményt illett. Más felével az öt legértékesebb pályamunka lesz kitüntetve. 4. A pályamű egyu\'.tal honorárium is lesz a p tlyamuikáknak a Pestmegyei Hírlapban való közléséért. 5. Idegen kézzel irott s csak lipszámo-zott muikik vétetnek figyelembe. 6. A pályamunkák ez év február h) 15-ig bezárólag érkezhetnek a „Pestmegyei Hírlap szerkesztőségébs (Jókai-utcza Központi takarékpénztári épület) Kecske-kemétre és sorsuk felett a szerkesztőség által összeállított bizottság lesz hivatva ez év márczius 15-ig dönteni és a b\'rálati eredményt e napin a Pest-megyei Hírlap ha-iábjiin kihirdetni. 7. A kötet bírálat végett a nevezett lap szerkesztőségében 2 koronáért szerezhető meg. 8. A pályázat kihirdetésével a kötet szerzőjének neve is közöltessék. Kiváló tisztelettel a Szerző "
— A nagykanizsai kereskedő Ifjak t-t.k- p. Ö egylete sajit segélyalapja javára 1894. január hó 27-én, szombaron a Casino dísztermében K. Kopácsi Juliska urnŐ ő nagysága, a népszínház elsőrangú művésznője valamint a .Magyar Hírlap" kiváló munkatársai Fenyő Sándor, fele lös szerkesztő, Szeredai Sváb L\'-o (Gulliver), Girdonyi Géza (Góre Gibor bíró
\' ur) Karczag Vilmos urak, szíves közreműködésével jótékonyczélu estélyt ren -dez. Kezdete pontban 9 őrskor. — Az előadást táncz követi. Belépti dijak: Ülőhely 1. és 2 sor 2 frt., 3. sor 1 frt 50 kr., a többi sorok 1 frt. Karzati ülőhely l frt 20 kr. állóhely 80 kr. Jegyek előre vélthatók Beim Lijos ur gyógy-
i szertárában és este a pénztárnál. Szíves
i felülfizetések köszönettel fogadtatnak.
j Műsor: GoJliver telolvasása. Karca;,- V.
| Részlet uj drámájából. K. Kopácsy Ju liska: Dalok. Fenyő Sándor: Miért jöttem Kanizsára? Gőre Gábor biró ur:
. Melyhez hasouló llyőkat kívánok.
— Eljegyzés. Zilavármegye egyik előkelő nagybirtokosának családi szép Öröméről ad hirt a következő nászjelen-tés: Nyirlaki Tarányt Ferencz és neje báró Riefel Mária Örömmel jelentik Urna leányuknak bezerédi Bezerédj László földbirtokos és tartalékos m. kir. hon-
. véd-huszár hidnagygyal, öiv. bezerédi Bezerédj Lajosné szül. aranyosmedgyesi báró Mednyánszky Gizella fiával 1893. évi deczember hó 12 én történt eljegyzését. Poszta-Szt. László. .
— KOzgyülést tart a nagykanizsai ipartestület január 2l-én délután saját helyiségében.
— Balatonfüredre már megérkezett a hivatalos tudósítás, hogy !3 fensége S\'efánia özr. trónörökősné, a júliusi évad
folyamán oavétlen odaérkezik. Természetes, hogy a legszélesb ííötü intézkedések fognak megtétetni, hogy a rajongásig azerrttett kedves főherczegasszony, ott a legjobban étezze magát
— Halálozás Saáry Vinctó kir. közjegyző Keszthelyen, Öveges Antal köztiszteletben állott kántortanító Pákán elhunyta*. Öveges Antal, előbbi időbeo német szt-miklósi, most pákai kántortanító f. évi január 10 én é ete 60 s tanítóskodása 33. évében jobblétre szenderült A boldogult egyike volt a jelesebb és haladni kívánó szabadelvű kán-tortanitóitoak, ki szóval, tettel és to\'ial a tanttói jótétért s Önállóságért folytonosan • küzdött; a szolgaielkü ^tanítókat gyűlölte. Halálát szép családján kívül, ismerős kartársai és régi jó barátai gyá-szo\'ják. At ö. v. f. neki.
— Báli metthjvó.. Nagyságos Weiss Divid főfelügyelő éa Palanek Ferencz felügyelő urak védnöksége alatt a cs. és kir. szabad déli vaspálya-társaság nagykanizsai vonatkísérő személyzete 1894. évi februir hó 3 án az „Arany S/arvas" dísztermében a cs. és kir. Ernő főher-czeg nevéf viselő 48. sz. gyalogezred valamint .Horváth Laczi-féle zenekarok közreműködésével a vasúti szolgálatban megsérült nyugdijképtelenek felsegélyezésére zártkörű tánczestélyt- rendez. Kezdete 8 órakor. Siemélyjegy 1 frt. Csadédjegy 2 frt Karzat 1 frt Felülfizetések köszönet\'.el fogadtatnak és hirlápilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók Práger Bila és Belus Lnjos urak gyógy szertárában.
— Szomorltő eset törté.it Fi\'yeházán jan. 15-én, aiíidőj a körjegyző ur több ottani lakossal az iskolában megjelent és betiltotta az önk. tűzoltó zenekarnak facuiá.-át az iskola helyiségben, ez alkalommal egyik Styeházi lakos a tanítót mellbe is lökte. Tudva azt, hogy a támlásra a községben egyéb helyiség niuc*, a közművelődést pedig még Fi-tyeházán vis eiŐmozditani kell s szép doíog, a kö/-ség fiatalságának a ta-nuásra és ki1iép<césre kedve I ;vén alkalom nyujtatik. Egyébként ez érdemben a szolgabírói hivatal erélyes és bölcs intézkedését kérjük, nehogy hasonló esetek merüljenek fel. A tényleges bántalmazás ügye a .kir járásbíróságnál bejelentve van.
— Egy Delzalai Takarékpénztári részvény az esedékes szelvéoyoyel együtt, vagy anélkül a legtőbbst igérö íek el-adatik. Zírt ajáulatok Deák Ferencz 1848 jelige alatt a „Zalai Közlöny* szerkesztőséghez küldendő.
— Meghívó. A nagy-kanizsai ker. jót. nőegylet választmínya f. év. január 21-én d. u. 3 órakor a polgári iskola rajztermébeo Közgyűlést tart melyre Czimzett tisztelettel meghivatik. Tárgyak: Titkári jelentés. S^ámadisok megvizsgálása, riszt fi elők, választmányi tagok választása. Indítványok. Nagy-Kanizsa, J.893. jan. 11.-Cement Lípótné, védnö.
— Heti biztosok e héieo (jmuár 22—27) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban dr. Szukits Nán-dorné éi Lőwioger Lijo né választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e bétsn (jaóuár 21—27-én) a nagykanizsai önk. iüzgHí ¦ egylet őrtanyáján Bódis János szakaszparancsnok ur, a VI. és VIL kerületben Bátort Poszavecz Ferencz szertárnok ur.
— A fonyódi fúrdó ugye — értesülésünk szerint ujabb stádiumba, a meg-valósitá-hoz közelebb érkezett. Az ínkey család kinek tulajdonát képezi a part és a víz ama része, me\'y a fürdő telep leállítására legalkalmasabb, hajlandónak nyilatkozott a telep számára szük-éges terület és víz eladására s annak igen méltányos árt szabott. Glück Fiigye\', ki a telepet 1 millió forinttai kiépíteni szándékozik, az InJcev család e határozatáról értesíttetett most a mérnök dolgozik a Je\'.ephez \'^szükséges föld kíhasitásán.
Meghívó. A nagykanizsai Önk. tűzoltó-egylet a VI. VII. kerületi osztá lyának tisztakara 1894. évi január hó 27-én a nagyvendéglőben Kis-Kanizsáo, saját Örtanyájának felszerelésére jÓté-kouyczélu zártküiti tánczvigalmat rendez. Belépti-dij személyeakiot 1 korona. Családjegy (3 szem.) 2 korona. Felü fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlápilag nyugtáztatnak. Kezdete esti 8 órakor. Jó zenéről és kiszolgálásról gondoskodva van.
— Öngyilkos. Fibola János 72 éves zala-Istrándi lakos a napokban szobájában felakasztotta magát Az öngyilkosság okát nem tudják.
— A bellscsei gyártelep tisztviselői február 1 én jelmezbált tartanak. Szállásról gondoskodva lesz.
— Istentelen tolvajok, még barátokét is ellopj ik. Folyó hó 18 ára virradóra a szent-ferenezrendi zárda udvarából két drb sertést ismeretlen tolvajok elloplak. R •ntlőriégűnk a csendőrséggel
yállvetve erélyesen nyomozza és reménységet fflz hozzá, hogy a vakmerő tolvajok burokra kerülnek.
— Szerencsétlenség; a jégen. Leítner Ödön korcsmáros fia keresk. isko\'ai tanuló f. bó 17-én a jégen korcsolyázás közben o!y szerencsétlenül esett el, hogy jobb láb alszára eltörött.
— A Társaskör bálja Felbuzdulva a tavai elért sikertől, — a társaskör folyó hó 13-án az Arajaf Szarvas szálló kávéházi tündéneseu disziiett termében ismételten fényes elité bált ren-
. dezett, mely habár nem is ^ugy mint a taváli, de azért minden tekintetben kitűnően sikerült. A figyelmes rendezőség mindent elkövetett, hogy a megjelent hő gyek, kiknek pompás kaméliás csok-ros tánczrendekkel kedveskedtek, minél szebb emlékekkel távozzanak. — Ott voltak: Böhm Sidneyné Perlak, Clement L\'pótné, Clement Hermauce, Gsertán lika, Csertán Emília Nemes-Apán. Gaai Ján03né. Gaál Emília KaposmérŐ Got-mann Vilmosné, Grész Alajosné, Grész Irma Perlak. Hertelendy Béláné, Hertelendy Irma, Horváth Csöngőmé Perlak. Koller Istvánoé, Kollaj; Miczi Alsó-Rajk, Marton Lajosné, Marton Irma Szabás, Merkly Antslné. őzv. Nyuliné, Nyúlt Gizella, Plihál Ferenczné, I.dtz Antalné, Rátz Aranka és -Gizella, Rogosinszky Antalné: Sélley Lászlóné, Sélley Tercsi Gelse, Stirling Sándorné, Szőllősy Kálmánná. Tóth Lászlóné, Tóth Kamilla és Mariska, Véber Károly né, Var?a La -josoé, Vidor Simuoé. Az első oégvest 22 pár táoczolta.
— Évi rendes kozgj ülését a nagykanizsai kereskedelmi és iparbank febr. 18 án tartja meg.
— Babosa László ügyvédet fajdal mis csapás érte édes anyjtnak január 17 én történt elhunytával. Nyújtson némi enyhet tisztelt barátunk nagy bánatára minden ismerősének őszinte meleg részvéte s a hit balzsamos szava. Az elköltöző*t egyike vala a régi boldog kor ősmagyar asszonyainak, kiknek száma fájdalom t.aprÓI-aapra csökken jobban mondva kivesző félben van. A gyászjelentést, részvéttel közöljük a következőkben. Baboss László ügyvéd a sajit, ugy alulírottak, valamint az összes rokonság nevében mély fijdalommal és megtört szívvel jelentik forrón szeretett édes anyja, illetve nagyanyjuk és rokonnak, üzv. Baboss Benedekoé, szül. Vagenfahl Anna úrnőnek folyó hó 16-án esti fél 6 órakor életének 65-ik évében a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után végelgyeogülés következtében történt gyászos elhunytát. A drága halottnak földi maradványai 1894. évi jtnuir hó 18-án délután 1j* 4 órakor fognak Báthory-utcza 2 számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai sze rint heBzenteltetni s Hild E. L ,I-ső nagy-kaoizsai temetkezési vállalata1- által a helybeli róm. kath sírkertben őrök nyugatomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise áldozat ugyan ehő 19 én d. e. 9 órakor fog a szent Ferenczréo-
.düek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Ksniztsa. 1894. évi január bó 17 én. Áldás és béke lengjeu a drága jó anya hamvai feletti Reszler Liszló és Mariska, unokák.
— Rablás. Vakmerő rablás történt f. hó 5-én Bskónakon, amidőn is este 7 óra tájt — midőn már az egész falu csendes volt — Boros Pál jómódú fö\'d-müves gazda bezárt ajtaján kívülről kopogás hallatszott; a gazda kérdésére, hogy „ki az?" „csendőr", mondta a kopogó. Boros az ajtót kinyitaui nem akarván — az idegen kívülről szörnyn szidalmakkal illette, mire is a gazda engedvén, haz ajtót kinyitotta s azon egy kopott öltözetű, áiarezos, erős test alkata egyén\'lépett-be, vállán fegyverrel, s ezt Borosra szegezve — fenyegetések között — pénzt követelt — Boros oa-gyon megijedt s a láda fiából szép csomó pénzét elővette s belőle az idegen 150 frtot kimarkolva — a szobából távozott, azt mondván Borosnénak. hogy jó va-c-orát készítsen mert ötödmagával mindjárt vissza jön, — a tettes ismeretlen\' mindez ideig, s károsnak gyanúja\'"senkire sincs. \\
— Menbeosztas. A palíni méntelep osztálynál jaouár 17 én tartatott meg, a szokásos évi ménbeosztás. A meleg-érdeklődés, mely Zala és Vasvármegyék " nagyszámú előkelő birtokosát a megjelenésre ösztönözte, igen élénken bizonyítja, hogy teljtsen át vannak hatva at illetékes körök hazánk közgazdasága egyik elsőrendű tényezőjének a lótenyésztésnek fontossá-rától. Ez alkalom mai megjelentek: Gyarmatai Durmanu Antal a legnépszerűbb tábornok s a méntelepek országos főfelügyelője, kinek a lótenyésztés felvirágoztatása körűi oly bervadhatlan és utolérhetlen érdemei vannak, továbbá Zürich Tivadar alezredes székesfehérvári méntelep parancsnok, Svastits Benő főispán, Reiszig Ala-
HARMINC/HARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 20-án
jos a vasmegyei iótenyészté*. bizottság elnöke. Kíbs Gyúlt. Chernél Antal s báró Szeebach Rezső Vasmegyébíl, Roller litván. Véciey^mszló, Vizlendvay Sándor, Ü Bezerédy, Karczag Béla, Far-ga-< József, Baranyay Ödön, Mu-set. Ferenci, Somogyi Gyula, Honerla Annin. Bogyay litván, Hértelendy József Grun-ner Károly, Tóth István, gróf Festetich Jenő képviseletében, dr. Mayer Ferencz, Kben^panger Ernő, Jeszen-zky Árpád, líózsas. Vlaüits, Szondi, s ezenkívül . számos körjegyző é* 62 község képviselője. — A méntelep osztály paraoci-ooba Parcsetich Ottó, ki oly kiválóan megérdemelt előléptetése óta ez alkalommal fungát először a nagy közönség e-őtt. s megjelent vendégeket páratlan fiúzékenységgei - szeretetreméltósággal jogadta s 16-án és Í7-én a palini jó-hirii vendéglő éttermében fényes társas cDédet rendezett tiszteletökre. A meg-jeltől előkelő társaság a méntelepen tapasztalt rend, poutoiság s mintaszerű kezelés fölött elismerésének adott kifejezést. S a dicséret feltétlenül és ki-magasióan illeti meg Patcsetich parancsnokot, ki a mint egyrészt .kiváló társadalmi műveltségénél fogva díszére válik a szép állásnak, melyet elfoglal, ugy má-részt kiváló Bzakképzettségéoé! a méntelepet a felvirágzás magas fokára emelt. Mindenekben méltó társa Hor-váthy Géza h tdnsgy, ki mint magas műveltségű ember, s mint kiváló katona egyaránt, rászolgál a mindenfelől nyilvánul tisztelet és elismerésre. Hogy a méntelep lovai oly nagyon jó conditió-¦.-s.il vannak, abban nagy része van Jan :.m-h József á\'latorvos kiváló szakképzettségének.
— Monori Sándor színtársulata e bó 15-én tartotta városunkban utolsó előadását s innen Mezó-Turra távozott. Kívánjuk, — hogy működését nagyobb anyagi siker koronázza, mint az itt töltött idény alatt,— minek azonban nagyrészt maga is voit okozója, amennyiben nem volt elég szerencsés a műsor ösz-szeálutasában. Hevesi Janka megvált a társulat tói.
— Népkonyhát állit fel Keszthelyen sr." Festetlek Taszilóné urnö ő nmga. Ez érdemben a szükséges iratok és altpszabályokért a nagy kanizsai népkonyha elnökét kérték fei.
— - .Vapi biztosok e héten a nép konyhában: vasárnap dr. Schreyer Lajosné Hoch Janka, hitfőn Knáusz Bol-<nz»ároé Boronkay Francziska. kedden Bachracb Gyuláné, Hirschel Hedvig, >zerdán Rosenberg I\'.raelné Weis Ka-rolin, csütörtökön dr. Fü\'öp Kázmérné Mikos Hedvig, pénteken Grünhut Alfréd ué Fíícber Elvira és szombaton i\' dák Armíoné Kohn Selina. Plachte Hermina urnó VarasdróJ^a népkonyhának 5 frtot volt szives adományozni, melyért köszönetet mond az elnökség.
— A Veszprémi püspök a káplánoknak. Báró Hornig Károly veszprémi j.Q pök ur ó méltósága uj évtől kezdve orfeohé: kípláni áilás jövedelmét saját uradalmi pénztára terhére. 200 forintra emelte fel. Ez a jótékonysága évi 2934 torint, kiadást ró a püspöki pmztárra. A püspök e segélynyújtásért csak azt kívánja, hogy azok a káplánok, akik a secéjyt élvezik Öt öt forint után egy misét mondjanak, az ö szándékára s az$ köti ki hogy ha valamelyik káplán va\'ameJy okból érdemetlenné válnék a segélyezésre, a rá es-ö Összeget az egy-b izmegyei papi nyugdíjintézet kapj--. Hornig püspök e rendelkezését mindaddig feutarija, mig a veszprémi püspöki ; ivadalmat mostani jövedelmeivel s terheível bírja, vagy pedig mig a káplánok . ¦•• •• eil más uton nem szabályozzák.
\'— Ac sümegi takarékpénztár részvénytársaság, közgyűlését f. évi jnnuár 27-én délelőtt 10 órakor Sümegen saját helyiségében tartja. A szokásos jelentések — mérleg bemutatáson felül, tárgysorozatba van véve a tiszti fizetések emelése vagy módosítása is. A gyűlésen résztvevő részvényesek részvényeiket az ni\'ézet pénztáránál letenni felkéretnek.
— Balaton-Füreden, egész csend ben. nagyhangú reklámok nélkül százezrek befektetését igénylő építkezésekbe fogtak a napokban. Fényes czáfolatánl
ma koholmányoknak, hogy a tulajdonos fend minden áron eladni akarná. A park sz. len álló Ki.->faiudi-s Lóbl-féle vendéglőket most bontják le s azok el-víraocu vendéglőkké fognak kiépitettni. K két vendéJö között volt eddig a \'sidótempJom kovácsműhely, kertészlak s-b. Ezeket is lebontják h helyükbe egy \'"Odern, balkonokksl eilátoU kétemele ,ei nagy bérház épit\'eik. Ezenkívül egy rfg óhajtott tervei valósit meg, az apátig egy kórház épiié^e által, melyre ku|at> aiaj, j„ glö|t p^jb*., a. munka ^tokhoz már hozzá fogtak. A jövő ti*V vagjíí mijus Tégere a két uj
dig tető alá kell, Hogy jusson — nyár végéig befejezhetik, a veszprémi káptalantól vett fuadust parczelézzák és fá-sitják most szép széles állófasorokkal. A másik oldalon pedig a:w Eszterházy területén, a megho«abitott parti sétány melletti mocsaras helyet töltik be most földdel. Ez a munka, rengeteg pénzt emészt föl ismét, de megkellett tenni, közegésszégügyi szempontból. A nagy költséget -felerészben az apátság, felerészben gróf Eizterházy Ferenc* viselik.
— „Királyi Pál emlékeseié\'\' czimü ncgybecü ilo!goz*t, meiyet Gerlóczy Károly kir. tanácsos, Budapest. I. alpolgármestere, mint az orsz. magyar tskolae^yesület elnöke olvatott fel a .Zalai Közlöny köuyvtárában* 13 ik füzetképen megjelent. Ara 30 kr. A 15 ik füzet is sürgőségénél fogva már előbb megjelent, mig a 14-ik füzet most van fü/.és alatt s igy a 3 füzetet egyszerre kapják meg a vállalat előfizetői.
— LevélbélyeggyDjtók figyelmébe Előttünk fekszik a tDte Post" erimű levélbélyeg újságnak első Biáma, mely általános útmutató levélbél yeggyüjtők számára, s az egyesűit gőz könyvkötészet Baumbach et Co. Leipzig ktadá-dásában jelenik meg. Az 1 és 2-ik szám tartalmából kiemeljük a következőket: Könnyen hivüség a levélbélyeggyüjtés-ben. — A Shnabelí levélbélyegekről. — A I ergerdorfi levéibélyegekről. — Ht-mísit í-ck Dél Bulgáriában, Tőrökországban és Bolíviában, Bijorhoni ujnyoma-tások. Továbbá a következő tételek alatt. Újdonság minden világrészből, nagy mennyiség az újonnan megjelent posta-értékjegyekről, melyek bámu\'atos gyorsasággal nyilvánosságra hozattak. Mindkét s\'im gazdagon van illusztrálva. A közel 40 oldalra terjedő tárgymutató a világ legnagyobb levélbélyeg kereskedőivel megismertet beuiünket, — egyszóval azon gyűjtő, ki a^ Post czimü lapra elő nem fizet, önmagát helyezi világításba. Egyedül csak azon bámulatos olcsó ár fölött csodálkozunk, melylyel az évfolyam 24 szá-ua 75 Pfenígért megszerezhető. A kiadók sziveseo bocsáta nak mutatványszámot díj mentesen a reflektálok rendelkezésére.
— Rövid hírek. Csáktornyán cognac és likőrgyár állíttatik fel. — Atkér Gusztáv Iipest alpolgármestere maghalt. — A .Piros hu nyel .áriát" 100 adszor adták elő január 9-én a Népszínházban. \' — Királynénk a karácsonyt Madeira szí^e tén töltötte. — Edifon vagyona 8 millió frt. értékű — Vaillant anarchista hi Iáira ítéltetett. — A magyar honvédtisztek létszáma tetemeden felemeltétik — Gurkó utóda Varsó kormányzásában Vladimír nagyhg lesz. — Az orsz. színész congresszus márcz. 5 —7-én tartatík meg. — Alsó-Leadván egy házaspár szölőheli pinczeházukban bennégtek. — Aradi Zsigmond remek Kossuth-már-vány mellszobrát felállították a Szabad-ságharcz múzeumában. — Flóbert az ismert puska feltalálója meghalt. — Szt.-Gothárdon dohánygyárat létesítenek. — Károly-kaszárnya, Újépület és a citadella 9,500 000 frtért a katonai kincstár részéréi áteogedtetik Budapestnek. — Vn-csetich István záprábi kanonok, érsek-jélolt elhuoyt; a jeles főpap elhalálozása veszteség az Egynázra. — Nemes Déden az országos vásár január 23 án lesz. — Bach volt miniszter hagyatéki .összege 3 millió forint — A debreczeni egyetemre másfél millió korona folyt eddig bc — Göndöcs Benedek apát gyulai plébános elhuoyt. — O\'aszországbó hóviharok Ilire érkezik. —Jókai műveiből 17 európai nyelvre van fordítás, mintegy 3 ezer müve van három millió kötetben. — Roboz Zoltán egészsége helyreáditása miatt Kairóba utazott — Kens:ngtoni angol színház most a legnagyobb, 40 ezer né?ö elfér benne. — Jókai 10 ezer koronát ajándékozott jótékony czélokra jubileuma alkalmából.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a _Soll féle ftanczia borszesz" szel gyógyítalak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. üdv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedíésekben határozottan Koll-féle készítmény kérendő az őgyári jelvényével és aláírásával.
vendéglőnek a ., kéazaek kel! lenni
kórházn ik teljesen nagy bérház ad-
Irodalom.
— Rnsche1-. AnúI győrszigeti ple bánostól két előfizetési felhívást vettünk, egyik: „Betegségünk,orvosságunk* czimü nagyböjti beszédsorozatának második kiadására, fűzve 1 frt diszköiésben 1 frt 60 kr.: másik „Szent Mónika élete" szinte második magyar kiadására, irta Boti$aod Emil lavaü püspök. Ára fűzve 1 frt 75 kr-. diazkötés-beo 2 frt 50 kr. Bolti ára miodkettőnek magasabb lesz.
— István bácsi {R>mbay Dezső) egy nj .Néplap\'-ot szeikészt a föld m-.velő nép számára, tis/tá t a főid mi ve -lés körébe vágó s gyakorlati czikkeket közöl a nép nyelvén. Ára egész évre csak 2 frt, télévre 1 frt s negyedévre 50 kr. Megjelenik mindeo vasárnap.
— Hornyánszky Yíctor könyvkiadó hivatalában előbb füzetekben most együtt 2 vaskos kötetben megjelent „Az egyházi Közigazgatás kézi kön y-ve." Nélkü!ö/.betetlen u\'mutaló leikészek, bírák, ügyvédek, tanítók s egyházi ügyekben működő tisztviselők számára irta Eötvös Károly Lajos. Ára G írt vásvou-köté-ben 7 frt, e nagyszerű mühez földabrosz is díjtalanul adatik, mely1 külön 2 frt. Most kettős érdekkel bir mindazok tészére, kik a napirenden levő egyházügyi kérdések komoly tanulmányozására szánták magukat. A bú és tiszta fonások tárháza e kiadvány. Kapható a kiadó czégn.*l és általa minden könyvkereskedésben.
OS
0*
fi
!lîi|||tî1i|
L t =--2 k-* "H - ^
l -? a ~~ ¦\' - \'S. ? Z^í 5--^ Ö
9083.
sz./tk. 893.
FŐthfrdetiuéuy.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatésáe közhírré teszi, miszerint Czvetnics Ferencz légrádi lakos végre-haj\'atóoak Gerccs Anna férj. Makovecz \'Mihály né légrádi lakos végrehajtást Isjeivedett elleni 250 frt s jár. iránti Ivégrehajiári flgyétam 4050/tk 93 sz. p. ki bocs itot: árverési hirdetményben a \'410. sz. tkben 1. 967. brsz. ingatlanra \'185 frt kikíáitá\'i árban Légrád község házához 1894. évi január bó 29 napjának á. e. 9 órájára kitűzött árverés iaz 1881- évi 60. t. cz. 167. g-a alapján ÍLeiner Acoa férj. Szamascsanecz Mihály [gyelekováczi lakos végrehajtató érdekében is 135 frt tőke követelése s jár. kielégítése végett megtartatni fog.
A kir. törvényszék, mint tkvi .hatóság iNagv-Kanizsán, IS94. január 12.-.
CSE8ZNÁK MIKLÖS. kir. trvsz. biró.
Kí nyárt?
Húzás január 13 >ír
Bécs: 40, 44. 54, 14. Grácz: 8, 47, 84, 89,
-^Fontosajo háziasszonyoknak !^
JSösztéüi ellei.
\'I
Csez flieo.
Szerk. üzenet.
— Strídó. A jelzett Up mcgsiüot még 1S88-ban.
— P. K: Köszönettel vettnk az ádrewet
— tiirscbel Jiqaet ur caaládi éa Ssletí ügyekben mólt héten tzQlÖföld é» Nagy-Kaai-\' zsio időzött
S—r. KöazóDf-t.
— Z B. Eétőa ksptnk u^jin, de azért mé% nem ké*Ön
— Síuzek Köi«inett«l Tettük Neheztelésröí n6 sincs Szirélyei üdvözlet!
— Fiume. A hiányzott uámokat ::.•>••• . dóttük
— T. L. Bpeat. Köixö et: mielőbb küldünk néhányat.
— „M&gyirorszáf1\' kiadúhiraUlának Költ-séf-jepi ??1; oÍdcs. Az érdekelt izáicut megkQl-döttük.
— Sz Sz. Magyar történeti Albumot kö-szöacttel retirtk.
munkát, időt é-
megtakaritani: a;
Felelős szerkes/tö es kia>io BÁTORFI LAJUS.
Nylltt6r.*j
Egész selyem, mintázott fitnlardokat (mintegy 450 különböző fajlizu), méierrukínt 75 krTél 3 frt 65 kri| - tüantfnl fexele. feh;r és li ast ¦ -z.¦¦¦¦¦ 45 Krt.I
II frt 65 krujczériB — simi, kocíkxs. csikós, ririgos, d&mzszoh minöitégben mintegy 240 féle diap-.sitió és 2o00 kúlonbö-ö sxtti ét iruyaUtbau) szállít póstabé- es vamueti-teita a pr<vatHtfl\'eniltl6k lakaaar* Henut--bers; ii. (cs. kir. ndr. szállitói seljera- j gya a Zürichben. Minták póstaKirdulöval < küldetnek. Svájciba cumzen levelekre |U kros él IcveletŐlapokra b kros bélyeg tj.-gAtztandó
Aki sok pénzt, egészséget akar
csak
(cs. éa kir. szab.)
s>SZAPPANIT"-tal
mosson.
A „SZAPPAMT" nagy mosóerő vei b:ró, erős, poralaku szappan, ártalmas vegyfllék nélkül, amely már több ezer családnál be van vezetve és mint legjobb mosószappan dicsérettel van elismerve, és mint rem-csak a fehérneműt, hanem a kezet és egészséget is megkíméli. Angol-, Franczia- és Németországban, vali-mim Amerikában a íegönoxaBb asz-szoíiyok már több, mint 20 év óta mosnak vele és nem ismernek jobb mosóport a „SZAPPANIT*-nál, és nagyoi meg vannak elégedve, mert könnyű vele dolgozni; minden csomag kimerítő leirással és védjegygyei van ellátva, minden nagy csomag áracsak 10 krajezár és tessék csak „SZAPPAMT" -0" kérni.
A „SZAPPANIT* minden gyózy-tárbau és füszerkereskedésben, vagy közvetlenül a gyárból is MAYER ERNÓ Budapesten. Lujza-utc«a 20. az összeg előleges beküldése ellenében, vagy utánvéttel kapható.
Vezér-képviselők a monarchia min -s.den hely-égében elfogadtatnak, f
és Csuzellenea
vórtisztitó-tea, §
Biztos erednjaHV ! Riiönó öalas! §
Kitüntetve: Si«lney-i viláekÍRlInss 1873. Melbourne-i/ világkinllilás 1880. arany éreinniel__
WII.HEI.M FKRENCZ
Oyógysieréazt "i NeMkirohea (V Ausztria) kitűnő eredméiiyny*»] ajánlható: Köszvény, csuz, idü\'t betegségek, börkiüié.sek. kiuju\'ó genyedéaek, mindennemű támadások, bujakór. idegbetegülé-ek. aranyér, fehérfo-lyás, eigyenüü t férfierő, májdaga-uatok, szorul isok, gyomor- és altesti ir..uk. dusulás, skorfula és minden külső- s beifó fájdalmrit ellen — Naponta érkeznek elismerő levelek.^
A lesuíóbb: 18 év gyógyered-méoyéről szóló füzet ingyen és bérmentve küldetik.
Eey 8 adagra osztott csomag ára 1 forint.
Hamisítások ellen, a legtöbb államit bejegyzett védjegyre ügyeljünk.
A „Zala" f. évi január hó 14 k számibui .Ejnye be jó\' czim alatt megjelent közlemény írójának vagvok bátor a következőket aaivs tmlomására adni: S
Mindazok, kik asitaltársasáaii-k ház<zabá-lyait nem ismerik, rotszaiáinknak adnak ki- r~ /ejezést a .Kos*uth eljátszásinak bttil- *
tásáért; ugyanis amikor azt cselekedtem, ház- g szabályaink értelmében jártam el. mert annak 3-egyik pontj > szerint mindcimema .poliiikivali Q foglalkozás*, valamint más egyéb .,tüntető.da-| lok" eléneklése szigorúan tiltatnak. Amidőn 3 tehát a ,.Koisutb nóta" betiltását elrendeltem.| *"L nem ..hazallitUnságb\'d 1 tettem, haucni igenis M tettem mindennemű tüntetés kikerülése czéljá-l böl. \\xt, ..hogy minő jogon d\'axiti tet magát; társaságunk Kossuth -."s nevével", arra nézve negalakulásunk alkalmával k<~Ilö felvilágosítás I sal siolgáltunk a város érdemes közönségének .
Egyúttal kijelentem, hogy visznnválaizra te i lelni nem fogok. SARllV KAROLY.
a .Kossuth -asztaltársaság elnöke
» s
árlaczelll «*se$ Gyomorcseppek
:«::..: o\' .-.i,.r.i. n*i.ui*rn«T>tt*n c> . .0 i^uií: HmtttUt
X gvnmorbefre»-» ton-t-i : mnu^ ¦tomorj-mçMé^. kfeoi l*h«t«t.
ietíjjttíj. Mvan]ii l(bsío,(.. h«u»«n*t, giasinic.tx. t*t*SJ«fr,<lli»ki>á-lasitál. ttrjatág. u>.dif ét h*-.1-. c. -rr.c í\'.--i. « BV1U«(.
tUlltiTot frj"ik* (vtttifib iri^jitnil » n.^fijnylbefi *x * ítj°-mnrtol nannunu- gr»o>or1uh«1t«Utnél ^\'-Irkkel m italukkal. Jtitulíli. mâjtalok
ol !:lfr.crr,-o: á UL , «
KnlftHl t>ai<\'ku*l a XfMNfMW tfn*m»»mrp^rr
fii\'k n>A ki[i!i>"kT»k t>iz\'-i\')iil(vk, a mii íiai títttg tXÁx Otzo-ujltviny IKlW\'iL K^y ki* ára haaxiiálati ulaalünaaj
rK)uit <" kr, "i-*r>\' uv«t i a Tu kr. ifc-y«-i>nUJ>^i (tlraktar:
Töröl*. Jwxnrf gyógyszertára üüítpfi. Kirill utcu 12 ax..
v*Al*tÖ*» *¦ alftirájn tiiift^aen \'.fit;
•i.|.tk-:
-sek r
,C. Brailv) e
fialajt
a NAGY-KANIZSÁN: PrigerBÍU és Beinti
szereiteknél. — BiRbSON: KohtU Sánnnr gróeyszeréaznéi
kf**ítö aliiráaávaJ [
k«J: .ValMIaásit blxonyttom".
*«rr.r„,„a ralodtan kajaaték.
ai".s íjőgy
Dr. LINCK-félo ZS1RLI (ilJSZT
az elismert legjobbr legolcsóbb és legártatlanabb mosó- ás tisztitó-szer.
Teljesen klórmentes.
181 %0f~ Nincs többe szappanszag. *T*M
BagasrkodjéL szigorúan a kővetkező használati utasításhoz : V, kgr-mos csomag 50—CO liter forró vizben teloldatik s ibbe a rnha szükség szerint 2 — 12 éran, lefiCZBitzeriibbeil éjjelen át be feg áztatva. Szappan, szeda vagy hamuzs\'r használata teljesen télésieges. Nagyon szennyes helyek csak egy kevés száraz zsirlugliszttel bedörzsölendók. Kézzel vagy való rövid mosás után tiszta, vakita fehér ruhát nyerünk, s emellett a ruha szine és szüveta éppenséggel szenved. A mosás jelentékeny idő-, munka- és pénzmegtakarítással jár.
Csak m -Dr. LISCK-fMe zslrlngliszt" ment minden kártékony alkatrészektől.
IST* "D" Eáczásojstcl ó-vtaJcodJuiiXc.
Fesselhofer J és Augner János István uraknál.
túp.viiNcz harmadik évfolyam.
MOLL^SEIDLITZiPOR
védjegyet és
Caak akkor valódiaV, ba mindegyik doboz Moll
aláírását tünteti fel. A >r A.-félt Seldlitz ptrsk tinói gyógyhatást a legmakacsabb ayasssr és al tístbáattlstak, gvo-norgfircs >¦* gyomorhév, r&gzAtt székrekedés, majbántalom, vor-t italát, aranyér es a legkülönbözőbb »41 betegségek ellen, e jeles hiziszeroek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de-I bszaak 1 frt •. é.
Hamisítások törvényi eg fenyíttetnek.
MOLL FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
P*ak akkor valódi t> miníejjik o.et HOLLA. r*Jje?y« tmnvu feléi
¦J»BW UMl M »é arvraet*9?<> mint fajdalomé Mapüó tedör.iölesi tler kösz.ény i-sm éa a meabüléa egyé. Ic^velkezméayeiui! legiamertítesulib nepsser. - Egy 6«c-mtt eredlU iiif >r»90 kr.|crir.____
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatréaze: fuzülysavae szik«é.) K mindenna- i száj tisztit ásnál különösen fontoi bármely kora gyermekek, mint fel-Ql nőttek szánján.; mert« szájvií a fogak további épségét biztosítja s ^egyszersmind Qj Óvszer tugfájás
Egy Mell A védjegyével ellátott üv;r ára : 60 krajozár
8j fő91) n ¦ F ő s z é t k fi 1 d é s:
MoÍ! A. gyógyszerész, cs. és kir. udvar; szállító által,
B*t>: I.. Tuchlauhe\'i 9 sz. Vidéki ¦ éjread¦látek napos:a pss aslánvét Mellett teljesíttet* sfc.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és > védjegyével ellátott készítményeket kérni
Ráktár; Nagy-ICanizsán Rosenfeld Adolf 6S Fia.
Zongoráról külön képes árjegyzék.
a
C
B
o s
IKS\'
B
K
7?
o B
fi
JANUAR 20-.ín
Férfi- s női betegségek,
mint bujakor, fekélyek, bórkutegek, fo lyások és bólyaghurut a legidQltebb alak ban is, nem a közönsége!1, hosszadalmas befecakendexésekkelplnuem
irrlgátió által saj.U kfwzfilékeim-mel, k uj gyógymódom s-rrlnt,
vagy esetleg helyi eudoskopikus kezeléssel is
alaposan s sikereses
kezeltetnek, ^tricturák, az aggkórhan fellépő vizelési nehézségek, ágybeszennye-zéa, íz amint nemi gyengeséggel párosult ger.nczbajok
g;ilvano-m«chatiik&l módon
sikeresen gyógyíttatnak.
Orrfekelyek s az orrnak bedugulása, valamim a száj- s orrnak bűzossége az áltilam feltalajt s több ICO esetben kitűnő ere-dme nynyel használt
orrcsapkrszfilékenimel
rövid idd alatt alaposan gyógyiitatnak (¦alandfergek, melyek a legerősebb kúráknak ellenaíTottak. Német orszagb&n készült gyóg)szeremmel 3 ura alatt gyökeresen eltávolíttatnak.
Dr. Flseher Adolf, orvos-sebész-tsdor, műtő- s nőgyógyász a . Nyiháoos gyógyintézet*-tiek rendelő főorvosa, s speczialista 27 év óta.
Uodapettex. Ó-ntcza .">. sr. i etr. Rendel d. n 2 — 5-ig.
Csak díjazott le«elrkre váhs/oTok s gyógyszerekről is gr>i>doskod<>m.
O CR
M 0> PT
P
CD
0 <
!
Mechanikai hangszerekről külön képes árjegyzék-
Csak akkor valódi, ka a bá-omszö .fi pt-; lack az itt le*ő nzalaggal [vörfl: és fekete nyomás i sárga papíron van elzárva.
Eddig fölüímulhaiatian !
Maager Vilm3s féle valódi tisztító t
MÁJOLAJ
(t5rtényileg rédett cvomagoláxbaBl
Maage r Vil moatól
lí résben
Ai orvosi tekinté;year>á\'.Ul megvizsgáltatott éa kóoy-nyü eméAzihetőséréné fogva gyermekeknek is kill<íi:ó3)*n ajánltatik és rendelieiik m ndima ennektiél, melyeknél ai orvos az eg^sz t sti. szervezni, kfllftnösen a mell ea. tüdő erősítését, a test snlyáaak gyarapodását, a npdv»k javítását, valamint általában a vér tinztitátát el-¦karja érni. — Egyflvegára I forint és kapható a gyári rsk\'árban Bécfbea Hí 5. ker.. Heaaaarkf S., valamint az o ztr.-magy-r monarchia lertóbbb gyógys&r-tárab*n. Nagy Kanizsán Rosenteld AAulf és Fia, Fes-seihofer József ffuzer- és cB*"efe kereakedéaébeo. — Főraktár és fÖe\'árnsitás az o»z-trák-magyar moourrui* részére:
^Tfaagrer YIIuioh, Bpcs, II! 3 Heumarkt 3
Utánzat blróllaglldffztetlk.
PSERHOFER J,-féle
gyógyszertár (S9S)
BÉCSBEN, I. KERÜLET, SINGERSTRASSE 15. SZ alatt ,2un goldenen Reichsapfel*
VüT.fio\'/fifA 1nKrluf)ar.lr e»el5lt általaiét labdacsok nev« alatt; ez at-ibbi »e»*t teljes joggal m"gérdemHk V Cl llSALitU llllMlaLSUh., miw* citku-yan alig iéteaik betegség, me\'yb-n ezen Ubdaea >k e-odái h«tá«uk*t ezerazer^aen b« nem bzonyitották voioa. Évtizedek óta aien labdacsok általánoi «1 t«rjedé*nak Brvtmdenek é« a-\'íg van cia\'áJ, tnftly-ezen kitűnő ház saerbdl k>zzlat nem volna tilálhuó.
Szán.taUn orvos iit.ii ezen labdacsok háiísaera! a|ánhatnak és ajánltattak n::ndan oly bajokníl, melyek a \'oh eaiém:.\'!-I>ől és Kerekedéiből srednak: mint *pe-zavarok, «iájb»jok, kólika, virtolnláaok, aranyér, bjltétlaniég • h»*oi!ló betegaé.i«\';nél. Virtisztitó lulajdoa-ágakoál fok,va kítllnS hrio*; vwan verszegéayaéj, s abből eredő bajukaót la: iey •á^xőrnái, idegaatéfi.fil szármaió fejfájiiokoál stb., E*ea vértisztitő labd io*ok uly kónnyan httiak, *\\o%j a Ugci-tk >lyebb fájdalmakat sem okozzák és címek tu ytán mg a leggyengébb egyénec, de taé{ gyermeket í tat is míndsn aggodalom nélkül b >vehst5k.
A bsámuian bálairatbi!, melyet e labdacsok togyaastii a le ,\'icQÍB ibözóbu ?3 le^nehecibb beiegsógük otin eg^sifée\'k risiztu;. *rrse fjiytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányit említünk mef aaoj mogje^yzéitel, bogy mindenki, a\'cí ezen I«o-dacaokat ejíyizer havanálu, meg vagyunk gyoaődve, bogy azokat tovább fogja ajánlani.
fáVT NB Nagy «lte-jedett*égak következtéboa ezen lab-daesok a legküloafaléiib n-v-k ea alakok alatt ntWitztnak : ennek kövjtkeztéban ktretik csakis Paerhof ír J.-féle vérttatiió lab-daeaokat . : és csakis asvk tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati uUsitáea a P«erhofer J. ni«aliiráissl fekete ezinbeti és minden e\'gvei dobos fsd ugyanazon aláírással -6roj szinbec vaa ellátva. ~W
SchÜerback, 1888 október ?3-\'én.
Tekintetes L\'r 1
Alnlirt kéri, hogy felette hasznos cs kitűnő vértisztitő labdacsaiból ismét A csomagot kftdeni szíveskedjék.
Nenreiter Ignácz, orvos.
Hrasche, Flfl.lnik OLtiletr, láST azept bo 12--Sn. Tekintete* nr!
l^tea a»«r*ta volt, bjgy az ón labdaciii kezeim kütí ke-rfi\'Uk, m-lyeknek hatását eaennel megírom: Én gyermekagyb in mejfhü\'tem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többi képet végezni és bixonyára már a holtak közt volnék, ha at Ou caodálatraméitó lab lacaat engem nem mentettek volna me*. Az Ista>n áldja meg Out ezért ezerszer. Nagy biaalmam van, hogy ez-n labdacsok engem is tökéletlen kifognak gyógyítani, a mint már másoknak iségéssségilk viaaxaoy jréséro segittégdl azolgáltik.
Koificz Teréa.
Bées-Ujhely, 1887. november 9 én. Mélyen tisztelt m 1 -A legforróbb kOssóneie net mondom ezennel Unnék 60 éves narynéném cavében. Az illető Oc éven át szenvedett gyomorba-iuib*a és vizkórságban, már életét is megunta, melyrfil egyé\'i-Vént le is mondott,, niá6tv véletlenül, egy dobozt Va.pott as ön kitQnő rérüsstitó Ubdafsaiból a azoknak állandó hassnálata fo * -tán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weiaezettel Josefa.
Lieheiigrab«ramt, Ofohl mellett, 1838. márcz. 27-én. Tekintetes nr!
Alulírott ismételten kér 4 caomacot az Ún valóban basz-noa és kítUnS labdacsaiból. L1 nem mulassthatom legnagyobb elismerésemet ktfejoxni esen lab lacsok érteke felett éj azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogo« eján-lasmi. Kién bálairatom te Uaé - szerinti használására üat ezennel fel-hataJu.aMim. Teljes ttsstelettel, Hahn Ignácz.
Ctai-hdorf, Kolhach mellett, Szilézia, 1888. okL 8 án T. ztr!
Felkérem, mísseriot az ö» vértisztitó labdacsaiból egy csomagot Ü dobozzal kaideai ssiveskedjék. Ciakis az öo csodálatos labdacsainak koázonhetem, h»gy egy fyomorbajcol, mely engem öt éven át ryötort, megszab.dúltam. Ea«n labdacsok nálam soha-sem fognak kifogyni s mid&o legforró><b kQasón»temAt kifejezem, vagyok tiszteletül, Zwiektí aVi-Ba.
t-zea vértfsztitó, labdacsok csakis a Pserhsfer J -fele, as ..arany blredalml alsjábiz\'- eztsizatt fyéfyaiortárhai, Bécsben I., Siaiarstrastt 15 az a »é«itt tnek valódi minő-égbao s egy is szem labdacsot tartalmazó d"bo<t ára 21 kr, Kgy csomag, melyben 7 doboz tártaimaztaiik, 1 frt 05 krb* kerül; bérmentellen utánvételt küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál k- veatbb nem küldetik el.
A« >* = *p «lóbbeiii bekOldé^én^l (mi legjobb in. postautalványon eszkStMtetik) bérmentes küidétsel együu ; 1 rsomag 1 f t 25 kr. 2 caomag í ft 50 k\\ 3 csomag 3 i.t 8> kr, 4 rsomag 4 fn 4<) kr., 5 cumag & frt 20 kr. ás 10 csomag 9 frt 20 krba kerfl!.
Amerikai köszvénykenőcs. JTé* bi-"°"
nden köszvénye* és sinw bajok, tagtzaggatás. isvhlas, migraiajie, ideg : gatát *ti. s\'.b e 1 -n. I frt 20 kr
Tannohiüin hajkenőcs
st. legjobb SZT, ; geriacc-agy bántalom, fogf.jás, főfájás, fülszag-
J.-WI. Évek
Pserhofer
hoaazu sora óta v els>-mennyi híjnövesztö szer k/lxíitt O\'vosok álul a legjobbnak el-is nerve. E,ry elegánsan kiállított nagy ezeleacsevel 2 frt.
Általános tapasz IW\'LXJlt\'XlZt
gsriatoknal. iijjkukacs. sebes- vagy gyuladt-mell vagv más ily bn-jokdál) ">int kkuaő izer íőn kipróbálva. I tégelv 50 kr. Bérmentve (A^ltraiczir.
Píli^vhííl\'/ílslTil Pwrt\'f"- * **l Sok év óta a fagyos la-* "T>J Uai/öalD. Kok,a és minden idült sebre, mint legbiztosabb szer elíimsrv*. 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentre 65 kr. í "tí tíí nOíl T **T általánosan ismert kitűnő hátisier, huru1 t-ÜUUCUV, rekedtséf, görcsös kobOgéi stb. ellen. 1 üve-gecake ára 50 kr., 2 üveg bérmentve l frt 50 kr.
tflAtoaQ\'/AnP/.fl (Prá***i ""PPek) megrontom ?yomcr, rjlOW33áírCUt\'ila rosi emésztés és mindennemű alteiti btje.it ellen kitűnő hácisaer. 1 Övegesével 22 kr., 12 Qveg 2 frt
Általános tisztitó-só K5S,*.- Z^JSSZ
nden követkeamínyei, n, m.
gyomorgörcs, . 1 frt.
főfá:ás. stídfiU-fyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag
Angol csodabalzsam, \\2"^J"-""íi">"t Por a lábizzadás ellen. f\'^/^TlXI
képtödS kellemetl 1 nagOt, *peű Urtja a lá>>belk ét mint árt* -m.tlaa iier un kiprábil.». Ea;y doboXMl 50 kr. BérmenlTe 7S kr
Hnlwn hnlvQom killl°5 ,°\'í" •"\'*¦ 1 0T\'\'
UOiy VH U<Il/>saiXl, ,0 kr, Irfnmm kHld< Kl 65 kr,
Helsó vagy egészség-só SSr^TÍJC
a rendevlen eméaztesbSI ssármaaó bajoknál. 1 caostag 1 frL
Ezen itt felsorolt kétaitményeken kívül as osztva* lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógy.-terásaeti k űlc ¦:] eg-sié :*ic rak táron vannak éi a készletben netán aem levók gyor»an éi olcsón megaaer \'zle\'nsk. — Postai megrendelés- k a leggyorsabban eiz-ktsOhetnek, ba, a pétnössicg előr- beküldetik; nagyoijb megren-de és\'-k utánvétellel kdldeteck. Bérmentve c-aiis oly e i-t ben t5r-táuik a kaldés, ba az óáez-g fllCre beérkesik, mely esetben a postaknluégek sokkal mér»éaeK«bfaek.
Nyomijtott Ifj. Wajdirs József kÖDyvnyomdijában Nagy-Kariizsia.
MGY-KANIZSA. 1894. Január 27-én.
4-iJee szam.
Előfizet^ ár: [Egész évre . . . 5 frt — kr \\Yél évre . ... 2 ín ftO kr kvgvedévre . . . 1 frt 25 kr Egyes uram 10 kr.
HIRDETÉSEK hasalios y: ... 7. másodszor |i>.\' ¦ minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉBBEH ipetil. soronként 10 krért Tétetnek |lei. Kincstári illeték minden egyes famietésért 30 kr. fizetendő
Harmlnczharmadlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét (illető minden közlemény llátorfl I.ajo* szerkesztő-kiadód-nevére czimzetten SL%j*4CLníz*Kr* bér-mentre intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. .
[kéziratok T.Mtzanem kBldetnek.
. a rsfy-kunizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet részvény-társaság*, a .nagy-kaDÍzaai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesölet óe&vlet* n-ianizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tipintézete*, a ,katonaihadastyán egylet*
" HETEN KI NT EG YSZER.SZOMBATOW MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP
a , Kotori takarékpénztár
» .nagy-kanizsai Unitói járáskor*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai külválasitmánvának hivatalos lapja.
József Fóherczeg jubileuma alkal bumI Nagy Kanizsa város közön-sege következő feliratot intézett o Fenségéhez.
CsUzári és királyi Töherczeg Fenséges Ur!
A legmélyebb hála, hódolat és tisztelet kötelességünkké teszi, hogy a magyar királyi honvédségnek huszonöt éri fennállása után annak hatalmas elhaladására tekintve a köszönetnek kifejezést adjunk.
A magyar királyi honvédség ki-tüqó és magasztos állását Fenséged alkotta meg. Fenséged fejlesztette és emelte a hadi képzettség azon magaslatára, melyen, — a haza büszke honvédjeire, melyen a külföld által harczképesnek elismerve, \'tiszteltetik.
Ezen magyar királyi honvédség Fenséged lelkétől nyerte a Király és Ha; a iránti rendithetetlen hűséget, s mindezen eredmény Fenséged huszonöt éves fóparancsnoklása szüleménye.
Nagy-Kanizsa táros közönsége lelkesülve a magyar királyi honvédség megalsotójiért, folyó évi no1 vember hő huszonötödikén tartott rendkívüli közgyűlésében elhatározta, hogy Fenséges Urunkat honvéd főparancsnoksága huszonötéves jubileuma alkalmából üdvözli.
Ezen határozat alapján fogadja i-sászári és királyi Fenséged huszonöt éves magyar királyi honvéd főparancsnoksága jubileuma emlékéül örök becsű, a magyar történelem által méltatandó, a magyar haza körül szerzett dicső érdemeiért Nagy-Kanizsa város közönsége legmélyebb Indulata és legmelegebb üdvözlete kifejezését.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1893. de-czember 10 én.
Babocaay Gsörgy s. l Lemnél Lajos s. l
polgármester.
t. főjegyző.
T j R SU. _
Katinka emlékezete. *
Kiborul a szomorúfűz lombos ága Egy fiatal\' s-\'ép leányka sirbalm&ra, *a azt susogja: aludj édes, álmodj szépen, Ki ott lenn a sir fenekén alszol mélyen!
"ii mily hamar véget ért a földi pálya! Mily koráQi kialudt élted szép fáklyája. Miért kellett néked már a sirUaszállui S jé anyádtó1: kit szerettél, igy megválni I?
Te voltál jó* anyád legszebb virágstála. Kedves lánya\' egyetlené, boldog íága De te hamar meguntad ezt a világot, \' Nagyon korán-óbajtád a síri álmot.
Kár sok a bú, bánat mégis szép az élet. Sok örömet nyújtott volna az még néked! Ha csalódtál, felejtk znt tudtál volna, Nem borulna szomorúiuz még »irodra \'
Ast hitted tán, hogy majd ejt .ö-\' könnyűt érted ? Dehogy ejtett, elfelejtett az-már tégedr Síremléked anyád konyáitól ázik 8 te itt alszol mélyen a tóliámadáaig 1
halász hargit.
Női életképek
VACHOTT SÁNDORNlíTÓL (Folytatáj)
Egyik csipős-\' észrevétel a másikat válta Bánhalmyné rovására, mint a jelen «em levőare rendesen szokott női társasagokban, — mert az «sszony, ki tár-»*f*goiiiak él, sokkal azigorubb itéle-leibPB lárgnéi irant mint az, kinek eg az világa: a házikör
Az »jtő éppen legjobbkor tátu\'t iel, s BaohalmyBé lépett be, leányától követve.
Erre a következő válasz érkezett:
Nagy-Kanizsa város közönsége ! A magyar királyi honvédség negyedszázados fennállásának évfordulója alkalmából mély baza6as érzel-j mektól áthatott üdvözleitel lepelt | meg, mely keblemben őszinte visz-í hangra talált. Fogadja ezért Nagy-j Kanizsa város közönsége legbensőbb j forró hálámat és legyen meggyőződve, ! hogy szíves figyelme, hazám és an-; nak minden egyes része iránt táplált ; szivem mélyében gyökerező ragasz -\\ kodásomat — ha lehet, — még öregbíteni fogja. Ba a magyar királyi honvédségnek 25 év alatt tanúsított haladása Ő Császári és Apostoli Felsége, koronás Királyunk legfelsőbb megelégedését és hazánk bizalmát kiérdemelte, ugy köszönje ezt az ország saját fiaínak, mert e haladás csakis tisztikarnak véghetetlen kötelességérzetének és .bnzgó-ságának, valamint a legénység kiváló jóakaratának tulajdonítandó, kiket mindnyájukat az ós magyar szellem és apáik legszebb erényei, tántoríthatatlan hűség királyunkhoz és lángoló hazaszeretet vezettek. Ily viszonyok között Isten szent áldása sem maradhatott el intézményünktől, és kisérni is fogja Örökké. Fogadja Nagy-Kanizsa város közönsége hálám ismétlése mellett benső ragaszkodásom kifejezését, melylyel maradok \\AIcsuth, 1894. január hó 10 én.
József s. I Hí
Egy magyar sportlap jubileuma.
\' Tiz éves fönnállását jubilálja a Budapesten megjelenő „Herkules" czimü testgyakorlati és sport-közlöny, melyet
1884-ben Porzsolt pálmán a .Nemzet* főmunkatársa és Pof.\'solt JeoÖ tanár alapítottak, a mely a?.uia igen jelentékeny szerepet játszott a m&gyar sport-világban és sok hasznos s7olgálatot tett a testi nevelés ügyének. L lap sohasem volt egyszerű újság vállalat, mely krónikába szedi a sportvilág napi eseményeit s előfizetőket fogdos a mag* megélhetésére. A Bllerkules"-t egy kultúrpolitikai programm megvalósítására agitá-cziooális eszközül teremtették szerkesztői, nem törődve az ujságvállalat, anyasi boldogulásával. Ennek tulajdonítható, hogy a „Herkules" mint ujságváilalai", liz esztendőn keresztül ezrekre menő deficittel járt; de mint kultúrpolitikai fegyver fényes győzelmeket aratott. Ez a kultúrpolitikai programm, melynek keresztülvnelére a lap alapíttatott, a magyar nemzeti szellemnek érvényesítését tűzte ki feladatául a testedző sport és a testi nevelés terén s inaugurálta a magyaritemzeti testgyakoriatot. Sportvilágunkat ugyanis tiz év előtt a német torna s az angol atbletikai egymással ellentétes és tőlünk idegen rendszerei domináltak. A „Herkules* s az a körül csoportosult szakírók fótörekvése volt a két rendszert egymásba olvasztani, s ebből kifejleszteni a nemzeti testgyakorlást, mely az emberi testnek természetes módon való edzését üzi, lehetőleg a szabad természetben, kevés tornaszerrel s a játékoknak, az úszásnak, gyaloglásnak, la b dázásnak. korcsolyázásnak s más erösi t ő sportnak a tornatanitásba vonásával. Ez irányoak diadalát üli most a jubiláló „Herkules", melynek tiz év előtt fölállított programmjából ma már a következők megoldatlak: az-iskolai tornatanitásba miniszteri rendelettel bevitettek a természetes testedzésnek módjai, az úszás, a korcsolázás, ki terjesztetett a játék, rendeztettek Országos tanulói tornaversenyek, s a mi ezeknél lényegesebb, bevitetett minden egyes tanintézet ator-natanitásába, mint a testi nevelés állandó eszköze, a verseny; megkezdetett a toruatanárképzés reformja, a tornatanárok fizetésének szabályozása, a testedző t=port tanítása az egyetemen stb. A testi . nevelés e századokra kiható gyökeres reformálását a most jubiláló „Herkules" indította meg, minden egyes reform-eszmét e lap vetett löl vagy érlelt meg; de á szerkesztők a lapon
kívül is külön emlékiratokban sürgették a közoktatási kormányt e reformok keresztülvitelére, ők nyerték meg ez ügy nek Berzeviczy Albert államtitkárt, ki aztán élére állt a mozgalmaknak s keresztülvitte Csáky Albin grófnál a toroa-aukettéket s a lornaügyi rendeleteket. A „Herkules" szerkesztői ezeken felül versenydijakát is tűztek ki, a lapot az iskoláknak és sportegyletek nek ingyen küldöttek, számos sportegyesületet alapítottak, b a .Herkules könyvtár" czimü vállalattal megvetették a magyar testgyakorlati irodalom alapját; Porzsolt Jenő ugyanis megírta az első s ma is egyetlen nrniryar szakmunkát a korcsolyázásról, Porzsolt Lajos az első és egyetlen magyar könyvet a labdajátékokról, az első rendszeres tornakőeyvet stb. Növeli mindeme alapvelő és reformáló munkásság erkölcsi értékét az, ho*v tíz éven keresztül teljesen Önzetlenül fejtették azt ki. A Herkules" szerkesztői u|yanis most a lap jubileuma alkalmából betekintést engedtek a budapesti sportegyesületek képviselőinek a lap műhelyébe s azok most a következő okmányban hozzák a sportvilág unióin ására a Porzsolt testvérek példátlan áldozatkészségét, melylyel tiz éven át nemcsak, hogy ingyen dolgoztak, hanem inéi több ezer forintot fizettek nemes ambítiójnkra. Az érdekes okirat, a minőt kevés uiságvallalat állíttathat ki uiagáró\', igy hangzik :
Nyilatkozat
Alulírottak, a budapesti sportegyesuletek képviselői Porzsolt Kálmán urnák, a „Herkules\' szerkesztőjének főikérésére — a Herkules tízéves feuuállása alkalmából átvizsgáltuk a lap számadásait s könyveit és ezekből a következőkről győződtünk meg:
1- a testinevelés refo-rajának előmozdítására s a testedző sport terjesztésére 1884-ben alapított .Herkules\' czimü lapot Porzsolt testvér urak tiz éves feanáltása alatt teljesen díjtalanul s minden anyagi haszon nélkfll szerkesztették;
2. a tesigyaknrlati és sport-irodalom gyarapítására szolgáló .Herkales-könjvtar"-t is hasonlóképen díjtalanul szerkesztették ;
3. díjtalanul írták a következő köteteket nevezetesen: Parsáéit Jenő nr „-a korcsolyázás kézikönyve", Porrsolt Kálmán ur.A testgy*. korlati oktatás rendszere*\', Porzsolt Lajos ur. ,.A labdajátékok könyve ¦, „A tornázá* kézi könyve- és a „Tornakártyák\'- czimtl műveket; mindezeken felöl.
tV. Porzsolt Kálmán ur ez idő tartam alatt a „Herkules\'- feuutartásá-a deficitkép
Összesen 2164, azaz kétezerszáihatvannégy forintot fizetett sajátjából.
HEGEDI\'5. SÁNDOR or«. képviselő, a „Nemzet\' tornaegylet" elnöke Dr. HU-DOMEL JÓZSEF a* ..Hunnia magyar kerékpáregylet" elnöke. GERE.VD KY GYÖRGY a „Magyar athletikaí-cluh- alelnöke. I)r. KOLLÁK LUOi a ..Budapesti tornaegylet" elnöke. D1ETZL GUSZTÁV a , Neptun budapesti evező-egylet" pénztárnoka. ISZER KÁROLY a ..Budapesti tnrnaclub- képviseletében. FREYBERGER PÁL a „Budapesti polg. lövészegyesület\'- h fölövész-mestere. OTT LAJOS, a „Sndapesti polgári lövész-egyesület\'- pénztárioka.
Érdekes a dologban; hogy mig <egy iró és egy tanár ily nagy áldozatot hoznak a sport ügyének s a testi nevelés reformjának, rddig az a hetven magyar sportegyesület, a uie\'y hivatalos közlönyül választotta a „Herkules"-t, ueni érezte ízt az erkölcsi obligót, hogy a maga részéről is áldozatot hozzon. A közoktatási kormány is. melynek pedig a lap és szerkesztői kiváló szolgálatokat tettek csak ecy ajánló rendeletet adott ki még Trefort életében a tankerületi főigazgatókhoz és tanfelügyelőkhöz, a melyben azonban a következő hízelgő módon nyilatkozik a vállalatról: A „Herkules*"- Cíimü testgyakorlati he tilap, szertcesztik Porzsolt Jenő és Porzsolt Kálmán, eddigi fennállása után olyannak bizonyult, mely a maga nemében szakirodalmunkban hézagot pótol, ennélfogva terjedése kívánatos. Felbivom tebát czímet, bozj hatáskörében az iskoláknak s azok elöljáróinak ajánlja a szaklap megrendelését. Az állami és államilag, segélyezeit iskolák megrendelhetik költségvetésükből. A felekezeti iskoláknak ajánlani lehet a megrendelést Kiterjed e jól szerkesztett szaklap első helyen a tornázásra, azután a korcsolyázás, csónakázás, rívás, veloczipé-dezés stb. köreire.
A „Herkules" ma is tiz év előtti formájában és szellemében jelenik meg, azzal a különbséggel, hogy tartatnia még változatosabb, iüus/trácziú: még s/.ebnek s e\'idigi rovatain (torna, ath-letika, csónakázás, úszás, vívás, korcsolyázás, veloczipádezés, turista sport stb.) kivul a vadászatra is kiterjed. Előfizetési ára azonban ma csak félannyi, mint tiz év előtt volt, ma ugyanis egész évre csak 4 frt, tebát nemcsak a legjobb, hanem egyszersmind a legolcsóbb
Azt hittem már nem is jöttök — szólt elébök sietve a nyájas háziasszony.
Egész estvét elrontotta volna elmaradástok — tevé hozzá egy más.
Teodóra nélkül nem lehet mulatni. — Szólt a harmadik s negyedik egyszerre.
Kí is goudolna arra! — Monda szem-rehányőlag az ötödik s igy tovább a hatodik, hetedik is. mintha nem is ők volnának az iménti elméoczkedők.
Csak Körmöczyné ült bántódva és feszesen előbbi helyén, ki belső felgerjedését csak az által árulta el, hogy macát a szokottnál még gyorsabban le-gyezgeté.
Igen jók vagvtok krdvesim — szólt Bánhalmyné csaknem kegyesen, mig re-dözetes selyem ruháját a pamlagon elhelyezkedve, a lehetőleg szétigazitá, hoey ha. már igénytelen belső tehetsegei szúk tért foglalnak el, külsőleg legalább, annál inkább szétterjeszkedjék.
Teodóra nyájasan, de minden látható élvezet ncikü: társalgott barátnőivel, s később az urakkal szintagy. — míg Éva csaknem türelmét veszté, hogy egy kis táncz által senkinek sem jő kedve a hossz n estét rövidíteni.
A feltátult ajtón Zárday Ede jelentetek.
Kevés pillant mnlva a mulatság sokkal derültebb azint vőn, — de Zárday szokása ellenére, ma feitünőleg látszék Teodóra társaságát kerü\'ni.
Zirdiy György, Ede apja, egykor a legvalódibb szerelemből vette feleségül számos év előtt elhalt anyját egyetlen fiának, a szép Benőfy Katalint, kinek
viszonérzélmei a legtulzóbb férj igényeinek is tökéletesen megfelelhettek.
b házasságuk még sem vala boldog
A^szép fiatal no szü\'Öitől, s a világ által egyenlően bálványozva, oly elkényeztetett gyermeke lön a sorsnak, hogy boldogitását elvállalni valóban vakmerő gondolat vala a legszeretőbb férfiutói is.
Zárday György a leggyöngédebb férjek közé tartozék, de éppen, meri a szó szoros értelmében fértíu volt józanul még csak föltenni >em lehetett felőle, hogy felesége szeszélyeinek rabja legyen, vagy hogy folytatui engedje az irányt, melyen- a gyermekek kellemeire büszkélkedő, gyönge szülök elég hibásan, megindulni engedek a fiatat leánykát.
Katalin szép, kedves teremtmény vala, ki egész szivéből szerette férjét, — de ugy megszokta már a társaságot, s oly szükséges , volt ránézve, hogy hiúsága mintegy legyezgetve, ápjlva legyen, mihez még aaját és férje vagyonossága ia járult, mely által az ifjú nő minden élet gondok, — s munkától fölmentve, tökéletes tétlenségben élt, s így csak au-nál több ideje maradt észrevenni s érezni, mi kevés tennivalója van, — ismétlem, ugy megszokta magát a világ álul keresve, s Üonepelve látni, hogy férje szigorúbb elveit, melyek a nőt tisztán csak a háziasság határai közé kárhoztaták, meg nem lóghatta s végre azeretetlenségnek kezdé tulajdonítani.
Mert miként hihette volna a szerető gyermek, hogy mit szülői helyeinek találtak, az kárhoztatható 13 lehetne.
O nem szeret engem — gondola fájdalommal — ha szeretne, nem voloa képes minden mulatságot mégtagadni tőlem. <
Hiúsága sokkal erősebb, mint szerelme — gondola viszont a férj — különben nem kívánkozhatnék társaságokba.
Ezen gondolat veté meg mindkét részről az elégületlenség alapját, mely éppen, mert soha szemrehányások s főlvilágo-sitásokra nem került a sor. s mind a keltő csalódni vélt a másik érzelmeiben, boldogtalansággal végződött.
Ede születése más irényt adhatott volna az egész viszonynak, — de éppen mert félreismerve és forrón szerették egymást, egyiknek sem volt ereje fájdalmát leleplezni, a igy a megtörött bizalom nem állhatott helyre.
Zardayn&lt szélesebb körében csak könnyebb volt házi boldogtalanságát tűrnie. — ö állásánál fog?a. mint erélyes, tevékeny férfiú, s. igaz hazafi, a közügyekben is buzgó részt vőn, — s a mellett mint családfő, nemcsak saját, de családja ügyeit is rendezte. A fiatal asszony azonban, ki háziasságra nem volt nevelve, s a világba nem járhatott, férje szerelmének hitétől megfosztva oly szegénynek érezte magát, hogy még egyetlen kedves gyermekét is hasztalan szoritá védpaizsnl a fájó kebelre, a szív csak megszakadni vágyott
Az élet ily eseteiben, melyek éppen nem ritkák, a legbiztosabb kiegyenlitő az szokott lenni, ha az asazouyt, s mire szoktatva nem volt, tevékenységét s
szorga\'mát házíbajok s gondok veszik igénybe, — de Kata\'ia gazdag volt, férje gyöngédsége nemcsak kényelmeiről gondoskodék, hanem megótalniazta s Icimélé Öt még a legapróbb kellemetlenségtől is. -Idejével tehát tetszése szerint rendelkezhetek, — de fájdalom, ő nem ismerte az idő becsét, s csak beteges hú-dakodásra fordítá, mit gyermekének élve s őt nevelve, oly szépre, oly németre használhatott volnál.
Boldogtalanságának Kora halála vetett véget, s férjével csak \' utolsó vallomása tudata, mint szerettetek, s mennyit szenvedett titkon — s Önvétke nélkül, a hibás nevelés e kedves áldozata.
Zárday György férfias lelkét oly mélyen lesujtá e nagy veszteség, 3 neje végvallomása, inkább fájlalva talán még halálánál ia, a forrón szeretett nő élte titkos szenvedéseit, hogyha az 1848-ban bonyolódó hazai viszonyok, s később fia nevelése, nem veszik annyira igénybe szivét, talán a sok — bár igaztalan Önvádnak valami nagyon szomorú következménye is lehetett volna.
Idő multán azonban, midőn az eltűnt eseményeket nyugodtabban végig gondolta, .kénytelen, volt elismerni, hogy Katalin boldogtalanságának nem is maga az elköltözött angyal, hanem a szülők elhibázott nevelése volt oka.\' Ha a tűzhely körül nincs szokvs az asszony otthonát föltalálni, ugy boldogságot élvezni a terjeszteni, nem létez számára hely.
(Folyt, következik.)
HARMJNCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
V
JANÜÁB- 27 én.
sport lap is az országban. Melegen ajánljak a sporUroanők, vadászok; tor-p naianárok, sportclubok, iskolák és ca-siDÓk fipyelmébe
Tudnivalok.
— Hirdetmény. Kis Emil Szilágyvármegye aljegyzője az „állami kötelező állatbiziositás" tárgyában irt s az országos magyar gazdasági egyesület által első belyen dicséretre méltatott szakmunkájára előfizetést hirdet. Midőn e
. körülményre" az érdekeit gazdakörök figyelmét ezennel felhívjuk, megjegyezzük, hogy előfizetéseket f. é. február hó 15-íg kamaránk iák ész közvetíteni A mű 7—8 ívnyi terjedelemben márczius hó elején fog megjelenni. — Ára 80 kr. Sopron. 1854. január hóban. A kerül, keresk. és iparkam.
— Hirdetmény. Folyó évi május hóban Milanóban nemveti bor és olívaolaj és e/ze! kapcsolatban nemzetközi bor és olajsajto-ó gépkiállítás fog rendeztetni. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssé! értesítjük, hogy e kiállításra vonatkozó bővebb főlvilágositások hivatalos heJyiségütikbei: nyerhetők. A bejelentén .batáridő f. é. január hó 31 én jár le. Sopron 1394. január hóbao. A kerüí. kerer\'ked. é> iparkam.
H fr e k.
— /\'alanienye közigazgatási bizottságának, Svá«<tic3 Benő főispán elnöklete alait hétfőn*volt a januári közgyűlése. E gyűlésen elhatározták, hogy a növekedő ügyforgalomra való tekintettel a központi tisztviselői kart egy jegy-. zövel és egy számtiszttel szaporítják. Ezután az egyes bizottságokat alakították meg újra. A gyámi felebbviteli bizottság tagjai lettek: Cserfán Károly alispán. Gózoay László főjegyző. Oestnák Sándor árvaszéki elnök, Árvay^Sándor tiszti ügyész hivatalból, Eperjefeiy Sándor, Skublics Jenő. István és Gyula. dr. Gyömörey V. és Bogyay Háté, föispánilag kinevezve. A fegyelmi választmány tagjai: Skublics Gyula. Eperjessy S.. Háczky Kálmán. Csejma László, dr. Ruz«icska Kálmán és Lányi Kálmán. Az erdészeti albizottság tacjai: Csertán Károly, Háczky Kálmán és Skublics -latvám Az erdei kihágási másodfok u bizot tság taej ai: Skublics István és Jenő, Háczky Kálmán, Farkas József, Koller J., Gyömörey V., Bogyay M. és dr. ..Vizlendvay József A pót adók elbírálására hivatott bizottság tagjai: Eperjessy S-. Gyömörey V., Skublics J. és Vizlendvay József. A börtönökre felügyelő bizot\'ség tagjai: Skublics J., Háczky K., Eperjessy S. és Yízlendvav József, Deczember hónapban befolyt adókban 342 793 forint, az 1893. esz\'eudőben 2,784 855 forint, tehát r.9.744 forinttal több. mint 1892 ben — A nngy-kanizsal fógymnázhim tánrzvlgalommal egybekötött hang versenye. Üde. bájos arczu leányok és asszonyok egész serege töltötte inee január 24-én a főgymnázium ifjúsága bálja alkalmával a Polgári Egylet nagytermét. Már évek óta keűves találkozó helye e mulatság a város és vidéke legbájosabb hölxyközönségének, s tán ugyan oly vonzerővé! .ugyanoly jelentőséggel bír Nagy-Ka-nizsán, mint a jogász-bál a fővárosban; elscí nyilvános föllépte a rövid ruhából /kinőtt fiatal leányoknak, első megvalósulása az ártatlan tiszta női lélek napsugárral telt álmainik. S ez est fölülmulta az előbbi évek sikereit is^ Maga a.hangverseny, mely Vi8 óra kor vette kezdetét, mijia a műsor művészi össszeállitá^a, mind a kivitel tekintetében magas színvonalon álló volt S itt e helyen elismeréssel kell adóznunk Vörös Mátyás tanár urnák, ki az ének betanítását oly mesWi tökéletességgel teljesité s Venczel R. tanár urnák a zenei előadás kiváló sikereért. — A műsor legérdekesebb pontját .Rákóczy Rodostón\' czimü melodráma képezte, melyen az előadók, főkép Kopacsy György szavalata, — nemkülönben Fuchs K, Schreyer István és Hajgató Béla zongora, gordonka és czimbalom kísérete résvesültek viharon tetszésben. Kiváló elismerést érdemelt és nyert Kripácz Lajos éneke. Sárecz Károly szavalata és Saller Aladár zongorajátéka. — A hangversenyt hajnalhasadtáig tartó táncz követte, melyhez mindvégig lankadatlan jókedv és vidámság adta meg a bűvös-bájos vonzerőt. Az első négyest " pár tánczolta. A tiszta jövödelem
72
360 frt. Jelen voltak: Leányok: Clement Hermance, Krippel Kamilla, Kohn Anna, Nyuli Gizella, Vágner Mariska, Krausz Józsa, Tóth Vilma, Sveitzer Anna. Magot Olga, Heim nővérek, Bader nővérek, Grunner Pauta (Eger-Aracsa). Havas kisasszony, Szekeres Erzsike, Richter Irén, Sattler Irma, Hiczelberger Karolin, Kaufmann nővérek, Bábuig Irma, Ros-maoitb Mariska (Marczali), Nentvich Nina, Deák Gabriella (Zala Szt.-Grótb),
Mayer nővérek, Lisztner nővérek, Malala Helen, Janda Margit, Mesteri nővérek, Acs Malvin, Puchmaon Karolin, Veissen böck kisasszony. Lázár í-a. Güosberger Tinka (Kővágó Örs), Cserni Irén, Pam-mer Blanka (Siófok), Bartos Irén, Weisz Margit (SlaÜna, Horvátoraz.), Prusztács Paula (Csáktornya) Zrinyi Jolán, Bán Gizella, Vittingerlrma. Binni kisasszony, Huckstedt nővérek, Kalivoda nővérek Asszonyok: Clementné. Gutmann Vi\'-mosné, Plihálné, Dezső Béláné. Stirling Sándorné, Sümegi Kálmánná. Tripam-mer Rezsőné, Varga Lajosné, Toboly Gyuláné. Beloniné, Goglné. Tcthné, Schmidtné, Bonczikné, Vidorné, Krip-pelné, Vucskic-mé, Szekeres Józsefné, Veuc7elné, Kalivodáné, Sallérné Bartosné. Acsné, Lüikné, Gitettnerné Hirschlerci, Kopácsv Györgyné, Mairné. Zrinyinéstb.
— ÉtI rendes közgyűlését a nagykanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet január 28-án d. u. 2 órakor tartja a polgári iskolában. Vagyona 10679 frt 29 kr. Tagjainak száma 124, forgalomban levő 888.6 üzletrészszel.
— Nyllatkorat. Több oldalról nyilvánult nehe/.telésekre kénytelen vagyok kijelenteni, hogy eszemágában sincs a Keresztény jótékony nőegylet ellen agitálni: annyival is inkább nem. mert a nemesczélu egye; ület létesítésében nem kis szerepem jutott osztályrészül mint alapító titkárnak. Hogy az idei közva-csorén nem vettem részt, egyszerű oka az, hogy az nap reggel a gyorsvonattal Budapestre utaztam, a jegy pedig az nap délben vitetvén lakásomra, nem nyílhatott alkalom annak igénybevételére s nehogy illetéktelen kézbe kerüljön.
] vissza kellett juttatni. Tisztelettel B ttorfi.
— Meghívó. A nagy kanizsai izr. nőegylet 1894. február 6-án. kedden a
: Polgári Egylet nagytermében falusi sokadalom jellegével bíró jótékonvczélu zártkörű Tánczvigalmat rendez. Bdlépti I díj 1 frt 20 kr. Páholy (Öt személyre) \\ 8 frt. Karzati ülőhely 1 frt 50 kr. Fe-| túlfizetések köszönettel fogadtatnak és I hirlápilag nyugtáz tatnak. Kezdete 87j órakor.
— Gyászhír. Egy eltévesztett élet-pílya zárult be Bálint ffy Bálint elhunytával. Tagadhatatlanul szép költői tehetséggel bírt; hazafias hévvel, édesen ömlengő szerelemmel telvék szebbnél-szebb költeményei. Lapunk tisztelt közönsége jól ismerheti, mert legszámosabb költeményei itt jelentek meg. Magyarország felső vidékéről jött hozzánk a szomorú hír. Minden közelebbi iránt intézkedtünk.
— Helyettesítés. A pécsi királyi közjegyzői kamara az elhunyt vámosi Saáry Vincze keszthelyi királyi közjegyző állására annak betöltéséig helyettesül Major István volt/Tgali királyi közjegyzői helyettest hivatalból kirendelte.
— Meghívó. Több nagy-kanizsai fiatal tisztviselő és 7. kerületi tanító 1894. évi február hó 1-én a 7. kerületi (Kis-Kaoizsáu) nagy vendéglő csinosan díszített termében Sárközy János jóhirö zenekara közreműködése mellett J6-lékonyczélu Zártkörű Tánczvigalmat rendez, melyre czimzett urat (és b. családját) tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti-díj 1 korona. — Családjegy (3 személyre) 2 korona 40 fillér. Kezdete 8 órakor. Kelülfi/etések köszönettel fogadtatnak és hirlápilag nyugtáztatnak. E meghivó másra át nem ruházható. A tiszta jövedelem az önk. tűzoltó ezylei kebelében felállítandó .MentÓosztály" felszerelésére éj a,Népkonyhára" fog fordíttatni.
— Hamis korona, már t. i. az uj pénznemben; az itteni bankoknál találtak hamis koronapénzt ezüstből verve, így is nyereséggel jár, inert alig használtatik fel felényi ezüst, a munkát vegyük darabonkint 5 krba. mégis 20 — 20 kr. nyereséget nyújt s váljon büntetendő cselekmény e ez?
— Tűzoltóegyleti közgyűlés tarta-tik jan. 28-án délután az egylet saját helyiségében a szokott sorrend szerint. Egy pont azonban kimagaslik és ez egy „Mentöosztály rendszeresítése". Iy népes városban nagy szükség vau erre, b igaz az is, hogy egy i y egylet önálló felállítása nagy könnyüség a polgárságra nézve, ujabb egyleti adóval nem terheltetik. Azért a humánus eszme méltó figyelmet érdemel.
— Meghivó. A nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző egyletének vigalomrendező bizottsága 1894. évi február hó 4-én a .Polgári Egylet" emeleti disz termében segélypíuztára\'\' javáta Sárközy János jóhirü zenekara közreműködése mellett Jótokon; czélu Zártkörű Jel mez -Estélyt rendez, melyre czimzett arát (és b. családját) tisztelettel meghívja a rendezőség. Kezdete 8 órakor. Belépti--3 díj azemélyenkint 60 kr. — C-aládjeey
1 frt 50 kr. Felül fizetések tekintettel a nemes czéíra köszönettel fogadtatnak és hirlápilag nyugtáztatnak. E meghívó másra át nem ruházható,
— Gyászhír. Egy köztiszteletü csen des polgára Nagy- Kanizsának, kii ünő családapa és minden humános törekvésnek buzgó előmozdítója hunyt el Ca-vallar József berezegi számtartőban; a családi gyászjelentést mély részvéttel közöljük. Cavallár Etnilia férjezett Juhász Györgyné és Cavallár József gyermekei, ugy saját mint az alulírtak és az Összes rokonság nevében fájdalomtelt szivvel jelentik szeretett édes atyjuknak Cavallár József nyugalmazott herczegi számtartónak, f. hó 23-án délután 5 órakor, életének 84-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtaj&s felvétele :ttán történt gyászos elhunytát. A boldogult hült teteme f. bő 25-én d. u. 4 órakor fog a róm. kath. b\'tval-lás szertartásai szerint Csengery-utcza 957. sz. házban beszenteltetni és Hild E. L. a .Részvéthez" czimzett I só nagy-kanizsai temetkezési vállalata" által a helybeli róm. kath. sírkertbe Örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat f. hó 26-án d. e. lOórakor fog a szt. Ferencz reudüek plébánia í-emp-lomában a Mindenhatónak bemutattatni. Njgy-Kaoizsa, 1S94. január hó 24. Béke hamvaira I Juhász György veje. Cavallár Józsefné szül. Frank Emília menye. Pirkhoíer Gyula unoka veje. Juhász József. Pirkhoffer Gyuláné szül. Juhász Emma, Juhász Lujza, Kotrtsch Károly, Civa lár Ödön mint unokák.
— Napi biitosok e héten a népkonyhában: vasárnap Rothschild Albertné Samuely Olga. hétfőn Saller Lajosné Wittíngefirma, kedden ScherzRichardné Wolheim Fanni szerdán Sebestény Lajosné Wdjdlts Irma, csütörtökön Clement Lipótné Tóth Kamilla, pénteken Fischl Pálné Birtos Irén és s/ombitou Kirsch-ner Ienáczné Weisz Karolin.
— Meghívó. A nagy-kanizsai polgári egyletnek 1894. évi februir hó 2 án d. e. 10 órakor tartandó rendes közgyűlésére. Tárgyai: I. A választmány és számvizsgáló bizottság jelentése. 2. Évi költségvetés, felvételi s tagdíj megállapítása. 3. Kötvények kisorsolisa. 4. Tisztikar, választmány és számvizsgáló bizottság választása. 5. Netáni indítványok. — Ugyanaz nap este a szokásos évi alakulási bankette lesz saját helyi-s igeiben. Teritek ára 1 frt 20 kr.
— Eladó ház.. Nagy-Kinizsán az úgynevezett Mező-utczában a Kinizsí-utcza vége felé egy 1885-bpn épült és három Ukosztálylyal bíró ház negyven öl hosszú s 10 öl széles kerttel együtt eladó Bővebb értesülés e lap szerkesztőségében nyerhető.
— A villamos világítás ügye halad, május éltjén életbe lép; ívlámpa le3z: A posta épület előtt. A főtéren. Magyar utczán a Gutmaun háznál. A foutezán. Az urodalmi épületnél. A városház utcza sarkán. A Kisfaludy-utcza sarkán, a Blau-féle teleknél. A gymoázinm előtt. Sopron-utcza sarkán Berdin féle ház előtt. A Sugár-ut sarkán Babochay-féle háznál. Deák Ferencz téren a templo:n előtt. A Koronaherczeg-utcza parkán a Halász-féle vendéglő előtt. A Csengery-utczában a Rapoch hágnál. Az iskola utczában a Casino épületnél. — Az oszlopok lerakása újból megkezdete t, nevezetesen a Sugárúton. A föbbutezákra szegletes nagy oszlopok, a kisebb utc/ákra pedig gömbölyű kisebb oszlopok alkalmaztatnak. A villamos világítást ma. jan. 27-én a Polgári Egylet nagytermében megpróbálják bevezetni, a midőn a .Magyar Hírlap" szerkesztőségi tagjait körünkben üdvözölni szerencsénk lesz. Lapunk előző számában közlött program mou kívül, mint bennünket értesítenek, valószínűleg maga Horváth Gyula főszerkesztő is megérkezik. Isten hozza őket, legyenek üdvözölve körünkben 1\'
— Gyászhír. Tanítói nyugdíjba vonult 1893. jun. 30 áu Sümegen Einer Alajos kántortanító, — örök nyugalmat ért el 1894. jan. 17-én G9 éves volt 40 éven át működött a rögös tanitói pályán, kartársai koszorút helyeztek ravatalára. Béke lengjen porai fölött.
— Meghivó. a palijai méntelep osztály altiszti kara 1894. évi január hó 31-én Palinban a méntelep osztály helyiségeiben Zártkörű tánczvigalmat rendez, melyre czimzett urat és becses családját tisztelelte! meghívja a reode-zöség. Kezdete este 8 órakor. A kik tévedésből meghívót nem kaptak s arra igényt tartanak, a rendezőség minden megkeresésre szíves készséggel bocsát ilyet rendelkezésre.
— A ker. jót. nőegylet január •21-én tartotta évi közgyűlését. Elnökké választatott Zadubánszky Lajosné. alelnökké Nábráczky Lajosné, pénztárnokká Daascha Ottóné titkárrá Seregély Dezső, másodtitkárrá Belus Lajos, Ügyéax Faics Lajos, orvos dr. Szekeres József. Választmányi tagok: Bogénrieder Józsefné, Borsics Igoáczné, dr. Fülöp Kázmérné, Fi cber Józsefné, dr. Fárnek Lászlóné, GózonjA Sándorné, Győrffy Jánosné, dr.
Hauser Jánosné, JandaKároJyné, Knortzer Györgyné, Kaao Irma, Mautuano Józsefre, Németh Igoáczné, Pálfy A lajosné, Sebestény Lajosné. ifj. Szekeres Józsefné, Székely Lajosné, Saller Lajosné, Stirling Sándorné, dr. Tripammer Rezsőné, Cher Ödönné. -Varga Lajosné, Wucskics Jánosné, Wnszti Lajosné.
— Eljegyzés. Vécsey Zsigmond városi rendőr főkapitányunk jegyet váltott Beszterczebáayán Soldos Emma kiaasz-szonynyat, Soldos Barna ny. nonvéáör-nagy leányával, — Hubenay Sándor, a Weiser-féle gyár felügyelője eljegyezte Szívós Zsófia kisasszonyt. Kísérje^boldogság frigyöket I
— Muraközben farkasokra hajtóva-d*szat tar\'stik.
— Meghívó. A „nagy-kanizsai táocz kedvelő iljuság" 1894. évi február hó 4-én az .Arany Szarvas" szálloda hátsó éttermében a .nagy-kanizsai Kossuth Lajos magyar asztaltársaságnak" szegény gyermekek felruházása és segélyezési alapja javára Horváth Laczí zenekara közreműködése mellett Jótékony-czélu Zártkörű Jelmez-Estélyt rendez, melyre a t cziraet és b. csatádját tiszteletlel meghívja a rendezőség. Belépi -dij személyenkint 50 kr. családjegy (3 személyre) 1 frt 20 kr. Felül fizetések köszönettel fosadtatnak és hirlápilag nyugtáztatnak. Kezdete esti 8 órakor. E meghivó másra át nem ruházható
— Tévedésből mult számunkból kimaradt, hogy Nith Norbert Sz. F r. házfőnök és Horváth Honor Sz. F. rendi áldozár a budapesti kith. nagygyűlésen szinte részt vettek, mit ezennel helyreigazító ok.
— Légradon veszett eh által meg mart négy gyermek a budapesti Pasteur-intézetbe KzállittatotL
— Meghlvő. A nagy-kanizsai polgári egylet 1894. január 29-én. hétföu. saját termeiben a cs. és kir. Ernő Fóherc/eg nö^ét viselő 48. sz. gyalogezred zene Karának közreműködésével családias jellegű tánczestélyt tart. Kezdete 9 Órakor. Személyjegy 1 frt. Családjegy 2 frt 50 kr- 4
— A február 6-ki izr. nőegyleti jótékonyczélu tánczvigalom díszes mea hívói kibocsájtattak; akik ily meghivó" nem kaptak s arra igényt tartanak, szíveskedjenek az elnök éghez fordulni, azonnal intézkedés történik.
— Perlakon a magyar nyelvben les-több előhaladást tanu.siló horvát növendékek jutalmazására közadakozásból .Jókai alap" létesíttetett
— Farsangi díszebédet rendezett a helybeli Szent-Ferencziek társháza jsn. 21-éu, melyen számos meghívott vendég vett részt s folyton derült jókedv fű-szerezte azt.
— Egy Delzalai Takarékpénztéri részvény az esedékes szelvénynyel esyütt, vagy anélkül a legtöbbet ígérőnek el-adatik. Zárt ajánlatok Deák Ferencz 1848 jelige alatt a ,Zalai Közlöny" szerkesztőségéhez kü\'dendők.
— MeghlTŐ. A perlaki kisdedovóda javára dr. Bóhm Sidneyné, Csesznák Józsefné, Grész Alajosné. Horváth Csöngőmé, Kosival Ferenc/.né. Sípos Károly né és Verly Ernó:ié urnók védnök sége alatt a perlaki szálloda nagytermében 1894. év február hó 1 én tartandó Jelmez-bálra. Kezdete 9 órakor. Rendező bizottság: Dr. Wlassics Gyula diszelnök. Dr Böhm Sidney elnök, űrész Alajos másodelnök. Horváth Pál jegyző. Sípos Károly házoagy. Tóth Sándor pénztárnok. Wiener Ferencz ellenőr. Bandi Vilmos, Bauelli László, \'Chityl Pál, Csesznák Jí/.sef, Ebenppangar Miksa, Horváth Csongor, dr. Kemény Fülöp. Klestioszky Dezső. Kostyál Ferencz, Kramarics Viktor, LangeJ Kelemen, Ma-lek István, Mihácz János, Molnár István, Németh Gyula. Plichla Kázmér, Sólyomi Tivadar, -Spitzer Nándor. Stern Frigyes, dr. Tamás János, Vargha Tivadar, Verly Ernő, dr. Vizteleki Frigyes, Wüsztner Henrik. Személyjegy 3 koroua, cealád-jegy két személyen felül 8 korona. Jegyek a meghivő előmutatása mellett Sípos Károly ur gyógyszertárában és a bál estéjén a pénztárnál válthatók. Felftlfizetések hirlápilag nyugtáztatnak.
— Baleset vigyázatlanságból. A karmsai állomás úgynevezett disznóvá gányán folyó hő 25-én tolatás közben egy kocsi az e ső kerékpárral áthaladt egy földbuezkóo, mire az ott működő munkások hozzá fogtak a visszaemelés-hez, ezt azonban oly ügyetlenül tették, hogy Török István csoportvezető súlyos sérüléseket szenvedett. Bal felkarján és mellkasa baloldalán erős zuzódásokat konstatált az orvosi vizsgálat és mivel a tüdőben is erős fájásokat érez, állapota életveszélyei.
— Országos Tásár lesz Nagy-Kanizsán január 29 én hétfőn.
— Heti biztosok e héten (január 29—febr. 3) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Schmidt Fri-
gyesné és Pálfy Alajosné vé\'asztmányi tag urnök.
— Heti felügyelő e héten \'(január 28— feb. 3.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Mor^ndini Román szakaszparancsnok ur, a VI. és VII-ik kerületben Poredus Anlal alparancs-nok ur.
— Rövid hírek. Irányi D-ísiremlé-kére 9491 frt gyűlt egybe. — \\Uj-Zee-land egy városában nőt választotiak polgármesternek. — Dante szülőháza Ftorenczben nemzeii emléknek nyilváníttatott- — Vajda Bálint szombathelyi posta- és távtnlafőnök meghagyatott állásában. — A herczegprimás budai palotáját renoválás alá veszik. — Forster Emil hotivédhuszár alezredes Váczon meghalt. — Siófokon a vasúti híd ló ezer frtb. kelült. —
Y © g y © s.
— Megbízható gyógykezelő*. Za
vart emésztéssel ellátott ^gyének, kik ét vápy hiányban, felfúvódásban, nyomor-görcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll-fele seldlitz pff." használata által rövid idő mulya visszanyerik egészségüket. Egy doboz éra 1 frt. Szét-küldésnaponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlaubeo 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekészitmény kérendő az Ő gyári jelvényével és aláírásával.
— A Neue Zűricher Zeitung Írja: Henneberg G. jóhirü czég rqmek kirakatai mögött szerdáu reggel rémes látvány tárult a szemlélő elé. Az eladási helyiségekben tüzpusztitása sem nyújtott volna borzalmasabb képet. — A legfinomabb szövetek ezrei szín- és minőség-különbség nélkül hevernek szerteszét, áttekinthetetlen széttépett doboz-tneunyiség van halomra döntve, finom és sokat ígérő tartalmuk, melyet gondos kezek tettek tetszetőssé. ím hasznave-heileuül hevernek összekuszált gombolyagokban. A víz eleme mindent elpusztított. Az első emelet két lakása ugyanij. mely eddig egy nöszabónönek szolgált tűzhelyül, rövid idő óia üresen állott. Ezek egyikén közönséges vízvezeték-cső vezetet\', keresztül melynek tartalma valószínűleg megfacyotr, mi annál is inkább meglörténhetett. mivel eme lakatlan helyiségben téli ablakoü nem voltak alltalmazva. A cső bizonyára még . kedden korán i éggel repedt el. de csak másnap, midőn a víz már patakként folyt, jöttek ennek nyomára. — A Henneberg ház teljes szemé yzete lankadatlan erővel látott — hogy ugy mondjuk a mentési kísérlethez, habár sok megtartható aligha leszen. A kár negyed millió frankra rug. Ha a tisztelt hölgy-közönség örvend is az olcsó vési Indásnak, méltán vegyíthetné emez örömét egy kis részvétlel a cyáros iránt. Megjegyezzük, hogy az. üzlet menete r fenti eset által absolute nincsen befolyásolva.
Ki nyert?
Húzás jan. 20. Budapest: 4. 18. 41. 59. 28. Húzás jan. 24-én Prága: 58. 20. 80. 90 M.
Szerk. üzenet.
— Aanustu>L Gyenge a köziéire Jobbat kérüL-k.
— B KésSn jött; a péutrk délutáni jiostá-val érkezettet mar nem adbatjuk sajtó ala. Szórnom a mi nyomdai viszonyai k a pronDCziáo.
— New-York. a lap kirasat szerint gön-gyölelben küldetik.
— Konstantinápoly. Méltóságod részére azinte. A máaik előfizetés is beérkezet\'. Tiattéletteljes üdvözlet
— S. L A* aj előfizetéat köszönettel vettük éi bejegyeztük
— R. ZaJ»-Egerazeg A kérdéses könyvet nem kaptuk meg. Elmegyünk érte
— „Selyem kendőd" papírkosárba került. Jó, ragy semmi.
— St. S. Bpest. a jövő bisalma. Ken közölhető.
— Kotor A jelzett lap mar nincs birtokunkban. Légy aaires újból az egeszet beküldeni; a kihagyott nagyon szép részletért kár volna. Örömmel köxöloök.
— T. A. A lapkőidét beallittatott Nagysád kívánatára tijböl küldjük.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORÉI LAJOS.
Nyiltt^r.*)
Báli sa yemsiö vei ekei métervnkiat 45 krtól 11 frt 65 kii^ valamint fekete, fehér éa ninei ael/emitöveteket rait«-renkéot 45 krtól 11 frt 65 krig — lima, caíkoaott, iocxkáaott, aintiaoU, damaasolt atb. mioStégban (mintegy \'?00 küiönbözt fajta éa 2000 kfllönbnto\' aain t árnyalatban) postabéT ét rimmeate«en a privátmegrea-delŐk lakáaár* aailiit.- Henneberp (..!¦«. éa kir. udr. süJütóse!yemgraraZürichben Hintik poataforiiulÓT*! küldetnek Svájcát)* ctimaett levelekre 10 k.-o« éa I le vei «so 1« pókra 5 kroi bélyeg ragaaaundó j
t"E Ír**** alatt kSalOttekért naan ?ált*I felalőnéget a tzerk
HARMINCZHARMAMK. ÉVFOLYAM.
Z A 1 A I KÖZLÖNY.
JANUÁR 27-én
Koazönetnyuvanita*
Mindazok, a Jkík felejthetetlen nóm elbnojU éa örök nyvgalomra helvezé e alkalmával részvétükkel a nehéz napok lesújtó fájdalmát $ viselhet őbbé tenni igyekeztek, fo"aii)-ik ér^t\'e hálás kö<zöuetemet.
Nagy-Kanizsán, 1894. januários hónap. Kertész József
tanár.
HIRDETÉS E~K.
, 3^4?.«k. 893.
Árverési hirdetmény.
A leienyei kir jarásbiróoág mint tkvj hatuíág közbirré teszi, hogy Zalamegye ^szeíitett árvatárának Gerencsér József! poiai Uktis elleni 26 frt 75 kr. tőke, eonek 1892. november hó 9 töl járó, ff>fa kamata. 3 frt 50 kr. végrehajtás kfTeiar!. 4 írt 85 kr. árverés megkisér-"iési, ^ kr. árverés hirdetési, 5 frt 10 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi s 7 frt o5 kr. ezur tali kőltsézek iránti végrehajtási ügvében a nagykanizsai kir. tör-vényszék (a ktenyei kir - járáebiró ág) területén fekvő polai községi 59. számú tjkvhea A f 248. hnz. Gerenc*ér Jó-j zsefet illető \\ rész 17 írt. a polai; 585- az. tjkvbm A I. 1 —4. 7. sorsz.: ingatlanoknak ugyanazt illető \'k része, a ?-4 hr.iz. ingatlanon levő 41 népsorsz, jpíxoftk % részénél 328 frt. ugyanazon íjkvben A f 1. sorsz. 649. hrsz. ingatlannak .uuyanazt illető vü része 78 frt és t 2. sor 721. hrsz. a. ingatlannak ugyan Gerencsér Józsefet illető Vs része 60 frt bee árban a polai község biró hazánál 1894. évi február bó 22-Jk napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec-ár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár l\'.iejD-át készpénzben vagy óvadékképes a kiküldött kezéhez letenni.
Keit Letenyén, a kir. jbirÓság. mint telekkönyvi hatóságnál 1893. évi decz. hói. napján. NUNKOVJTS kir. alj -bitó.
íS \\ 8
[
Wilhelm-íéle
köszvény- és csnz-ellenes
WILHELM FERENCZ
gyógyszerésztől Neunkirchen Aiso-Ausztria
mindéi} gyógyszertárban
csomagonként 1 forintért
be-zerezhetö.
Aki \'--ok pénzt, munkát, időt és egészséget akar megtakarítani, az csak
(cs. és kir szab )
„SZAPPANIT"-tal
mosson.
A „SZAPPANtT" m,gy mosóerö-vel bíró, erős, poralaku szappan, ártalmas vegyülék nélkül, amely már több ezer családnál be van vezetve és mint legjobb mosószappan dicsérettel van elismerve, és mint rem-csak a fehérneműt, hanem a knzet és egészséget is megkíméli. Angol-, Franczia- és Németországban, valamint Amet lkában a legfinomabb asz-sz.onyok már több, mint 20 év óta mosnak vele és nem nmeraek jobb mosóport a „S^APPANII^-nál, és usgyon meg vannak elégedve, mert könnyű vele dolgozni: o.tinden csomag kimeritö leírással és véti/egyiyel van ellátva, minden nagy csomag áracíak 10 krajezár és tessék c-ak „SZAP-PANIT^ot kérnt.
A „SZAPPANIT* minden gyócy-tárban és fü-^erkereskedéi-ben. vagy közvetlenül a gyárból is M A VER ERNÓ Budapesten, Lujía-utca 20. az ö-sz.eg előleges beküldése ellenében, vacy utánvéttel kaphaló.
Vezér-képviselők a monarchia min i-^den helységében elfogadtatnak
Tiroli
DARQCZ
Első és legtöké-e letesebb íbrrúsu
nz e nembeli különlegességeknek
B a .u r Rudolfnál
Innsbruckban (Tirol)
Rudolfstrasae 4.
Kesz zubbonyok, hajósöltönyök «tb Vízhatlan esököpenyek. utazó öltönyök ós felszerelések.
legnagyobb választék
Tiroli nöi daróezban.
Szétküldés méter szám is történik.
IHn.ztrilt ninor é* minta iogjea éf bérmeotf. ¦ küldetik.
Férfi-s nöi betegségek,
mint bujakór, fekélyek, bőrkntegek, ío Ivások és hólyaghnrut a legidültebb alakban is, nem a közönségen. nos nax befecMkendezetiekkel. hanem
Irrlgátió által saját készülékeimmel, uj gyógymódom szerint,
vagy esetleg helyi endoskopikas kezeléssel is
alaposan g sikeresen
kezeltetnek. Ktricturák. az aggkórban fellépő vizelési nehézségek; agybeszennye-zés, va amint nemi gyengeséggel párosult gerincre aj ok
gnlvano-raerhanikai módon sikeresen gyógyíttatnak.
Orrfekelyek t= az orrnak bedugulása, valamint a száj* s orrnak hüzóssége az általam feltalált s több 100 esetben kitűnő ered meny nyel használt
orrcsapkészülékemmel
rövid idő alatt alaposan gyógyíttatnak fíalandTergek. melyek a legerősebb kúráknak ellenállettak. Németországban készült gyógyszeremmel ora alatt gyökeresen eltavolittatnak.
Wr» Fischer Adolf, or»o«-sebe>z-tndor, műtő- s nőgyógyász, a .Nyilvános gyógyintézet"-nek rendelő főorvosa. b specialista 27 év óta,
iíui:.ijí> . U-utcza 5. kz. I. ew. Rendel d. u 2 — 5-ig.
Csak dijazott levelekre válaszolok s gyógyszerekről is gondoskodom.
L 3
2. m
i == 3
áriaczelll ^m-^ ^mfr Gyomorcseppek
renti (TO^rtuliBTheiMníl nctrkket
* (.•¦orrhottíá-nál _ , _
aU kltii<><.kWk bi*o.,yQl^k. * »? ««S "J^SS
i mottót Ili "li!
tyött í> kr.. n^J."fU ••to-
TKrüli Joí»rf gyogyizertára
BU4*>«*(. KlrtlV QtcM II «-
NAGY-KANIZSÁM : Práger « élaésBelus I.ajoa gy»gy merészek, éi - ItAKCSONNfí o h n t Sándor gyogys^rf-aznéi"
(Földiiiivelési m. kir. ministerium.j
Sz. 1437.
- j^- Az orsz m. kir. chemlai intézet é» ^köx-
ponti Tegyklsérleti állomás részéről hivatalosan igazoltatik, hogy a Cognac-lpar re*/.\\énytársa-ág cognacgyára a modern technikai és az egésxségegri követalményeknek megfelelőleg van berendaxTe a az ott gyártott készletből f hó 2l. napján hivatalosan tett [Ötféle] cognteminták mindegyike kifogástalan jó minőségűnek találtatott. llSSlA.
Budapest. 1891 október bó 23-án
Az igazgató helyett : TÓTIU. k.
Kapható Hagy-Kanizsán:
Strém él KUimiéL
3
Meghivó.
a nugy-kanizsai takarékpénztár résívényiársasá^
f. 1894 évi február hL ;3-én d. e. 10 órakor tartatidja
XLIX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyhez a t. cí. részvényeseket az intez-t hivatalos helyiségébe
ezennel tisztelettel meghivja . .-
° az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Elnöki megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentéseknek felolvasása.
3. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése felett határozat hozatal. .
4. A hivatalos közlöny kijelölése.
5. Az alapszabályok 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 42. és 73-ik §-aiiitik módosítása.
6. Az alapszabályok értelmében, a sorrend szerint kilépő 10 igazgatósági tag, ugy a három tagból átló felfigyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig a sorrendben levő Danneberg Jakab, Fischl Pál, Ifj. Pessel-hufer József, Maschanzker Mór, Práger Béla Sartory Oszkár, Schertz Albert, Sommer Sándor, Siern I. M. Vágner Károly
isági tagok helyett három évre, mig a 3 felügyelő-bizottsági tag helyébe egy évi időtartamra.
7. Netáni indítványok.
JEGYZET: A t. cz. ríszvényeaek figyelmeztettetuek, miszerint szavazólapjaikat 1S94. évi február hó 12-ik napján délelőtt 9 — 12. délután 3 —r> óráig az intézet helyiségében átvehetik.
Megjegyezte tik, hogy az alapszabályok 11-ik Ji-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttel ue-: átíratott.
UtlTHATÓ WLALMOK i maiom-br--unoe.\'eí.a»
ifiúen WMÍia»f Si*"""!
OÉP-ÉS ROSTALEMEZ-GYÁR. MA LOM ÉPÍTÉSZET VEZÉROGYNÖKE
BUDAPEST. V.. KÜLSŐ VÁCZI-ÚT 46.
Árjegyzékek kívánatra bérmentve.
KARMINCZHARJiAMK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y.
Dr. LINCK-féle ZSIRLÜGLTSZT
az elismert legjobb, legolcsóbb és legártatlanabb mosó- és tisztitó-szer.
Teljesen klórmentes.
~ZSJBj sjBJg* Nincs többé szappanszag. ~~&
fiagaazkoajfek szigorúan a következő használati utasításhoz : Vt kgr-mos csomag 50—60 liter forrd vizben feloldatik s ebbe a ruha szükség szerint 2 — 12 órán, leflCzélszeriibben éjjelen át be lesz áztatva. Szappan, szóda vagy_ hamuzsir hasznalata teljesen felesleges. Nagyon szennyesSjelyek csak egy kevés száraz zsirlugliszttel bedörzsölendók. Kézzel vagy géppel való rövid mosás után tiszta, vakító fehér ruhát nyerünk, s emellett a ruha szine és szövete éppenséggel nem szenved. A mosás jelentékeny idö-. munka- és pénz megtakarítással jár
Csak a -Dr. UXCK-féle zsirlngliszt" ment minden karlékony alkatrészektél.
•sy XJtanzasolitól óvaltodjunlc:. "SJf|
Raktár: Nagy-Kanizsán: Ifj Fesselhofer J és Augner János István uraknál.
PSERHOFER J,-féle
gyógyszertár - (898)
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel*
vűt»i-ía*7+í i-Á lohrlsiparitr e,ei5lt Altalássji labdacsok neve alatt; « utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik » Cá 11SZ.iíiu laUUtlL5Ui\\i mivl cs skusyan alig léteiíkN betegség. me\'yb.*n ezen labdacsok csodás hátasakat fiersxeresen be nem bizonyították voina, EVticdek ót* ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő ház saerbö\' k>scl«t nem volna található.
Számtalan orvos álul ezen labdacsok hasiserül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a roaz emésztésből és isénrekedéiból "rednek: mint epe-zavarok, májbajok, kóltka, vértoluláaok, aranyér, bíUétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitő tulajdonságoknál f.»a.t« kit\'Jnő bánival vannak vérszegénység, i abból eredÓ bajoknól i«: így sápkórnál, idegességből származó fejfájásokuái nb. E»en vértisztitó labdiesok ..ly könnyen hátiak, **ogj a legcsekélyebb fájdalmakat sem okcziák és ennek engébb egyénen, de még gyerm \'ic.-.\'c ául is minden aggodalom nélkül b\'vehetők.
lan hátairatból, melyet >- labdacsok togyaaitii a legkülönbözőbb és legnehezebb bategségflk ntán egészségük hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk meg azon megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen lab-áiznáiu, meg vagyunk győaődve, hogy azokat tovább fjgja ajánlani.
folytán még a
viusanyeréi dacaokat egyiZ\'
ScbJíerback, 1888. október 22-én.
Tekintetes Ür!
Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitűnő vértisztitő labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék.
Neureiter Ignácz, orvos.
ellett, 1887. szept. ho 12-án.
azoknak állandó haaználata fo.y-
Hrasche, Flöo\'u.k Tekiotetes nr!
Lten akarata volt, hogv az Ön labdacsa^ kecoim közé kerülték, melyeknek hatását esenncl megírom; Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bitonyára már a holtak közt volnék, ba az Ós csodálatra méltó lab latsai engem nem mentettek volna meg. Ax Isten áldja meg Öut ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok engem is tükélet\'sen kifognak gyógyítani, a .mint már másoknak is egészséglk visszanyerőiére legitiégüi szolgáltti*.
Knificx Teréz.
Béca-Ujbely, 18S7 no vem bor 9 én. Mélyen ti««telt m ! A legforróbb köatönetemet mondom ezennel Önnek 60 évei naa-ynruérn fb evében Az illető öt éven át szenvedett gyomorba-ru\'.bao él v|zkórsághan, már életét is megunta, melyről egyébként 1« ít mondott, miriőn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitüti" vértiSxtitó labdacsaiból tán tökéletesen kigyógyult.
Tisztelettel. Weínczeitel Jossfa.
Eichengrabijramt, Gfflbl mellett, 1839. tnárcv.. 27-én. Tekintetes url
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Öu valóban hasznos •* ktto.nO labdacsaiból. El nem mulassthatom legnagyobb el-inmerésemet kifejezni ezt>n lab 1 ácsok érteke felett ti azok, a hol ciak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani, bálairatom tetszé«szerinti használására Önt ezennel fel-m Teljes tíaatelettel, flahn Ignácz.
G<>Urhdorf, Kolbach mellett, Szilézia, 1883. ok:. 8 án T. nr!
Felkérem, miszerint az Ön vértisztitő labdacsaiból egy csomagot ¦\'¦ dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az Ön csodálatos labdacaainak köszön be t-m, hogy egy gyomorbajtól, mely engem ot éven át gyötört, megszab .dnltam. Ezen labdacsok nálam soba-tető fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwiokl Anna.
r.j.rz vértísztitó labdacsok csakis a Pserhsfer J.-fále, az ..araay birsdalssi aimthor- ciiwiett gyógyszertárban. Bécsben I, Slagerstraste 15 IZ. a késaitt-tnek valódi minőségben s egy IS azrm labdacsot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy csomag, melyben 7 doboz tattal maztatik, 1 frt 05 krba kerül: bérmantetl^o utánvételt küldésnél 1 frt 10 kr. z>iy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
As vi-g elóbbdni beküldésénél (mi legjobban postautalványon eszközliItetik) bérmentes küldéssel •gyütt: 1 csomag 1 frt 20 kr. 2 csomag 8 frt 30 kí. 3 esutnag S Lrt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. ás 10 csomag 9 frt 20 krba
kerül.
Általános tapasz
Fagybalzsam
C7 NB Nagy elterjedetUégűk k&vetkestében ezen láb-daesok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt titioos tatnak : ennek kövatkeztében kéretik csakis Pdsrhuför J.-féíe vértiaititó labdacsokat követelni és csakis ások tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyei doboz fedele ugyanazon aláírással vör3s színben van ellátva. ~~&gg
Amerikai köszvénykenőcs, &ttú*TJ*,
minden köszvényes és csnsos bajok, n m.: gerines-agy bántalom, tagsxaggatis. tacbias, migraíane, idegrs fogfájás, f5 fáj ás, fülseag-gatás stb. stb ellen. 1 frt 20 kr.
Tannohinin hajkenőcs [^V\'/i S:k.
mennyi liajnö.-eejttÖ szer között o:vosok által a legjobbnak elismerve. E^y elegánsan kiáflitotN nagy stelenczéviel 2 frt.
Stendet tanártól. Ütés Ói szúrás által okozott sebeknél, mérges daganatoknál, ujjknkacz, sebes- vagy gynladt-mell vagy más ily b»-nkiál, mint kitüuÖ szer lön kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve 5 krajezir.
Pserhofer J -tői. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint leg-. 1 köcsöggel..40 kr. Bérmentve 66 kr. I" M t\'íí Ildii V \'"ev ^I^IánOSan ismert kitűnő bázisaer, hurut \\J 111 ailtU \\ , rekedtség, görcsös köhigés stb. «ilen. í üve-gecakc ára 50 kr., 2 Qveg bérmentve 1 frt 50 kr.
s^lotAQOr/anAg.a (P***** esnppsk) mogronUtU gyomor, 1 jiUlroci/jriUj.\'-iti rósz emésztés és mindecnemü altesti b<j«k ellen kitűnő házi szer. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Általános tisztitó-só BSr *. jSÍ JLL
minden következményei, u. m. : iofá ás. saédttlés, gyomorgörcs, pyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. I csomag ára 1 frt.
1 üveg 50 kr., egy kis üveg jezár.
Ezen por -megszünteti a láhiztadást a azáltal képződő kelleraetida szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal-mitlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr
Golyva balzsam, íi\'í, S^WÍÍii\'.íbí Helsó vagy egészség-só KŰSÓT»;^
a reodailen emésztésből saármaző bajoknál. 1 csomag 1 frL
Ezen itt (elsorolt készítményeken kívül az osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti küíödlegesaégak raktáron vannak és a készletben netáu nem levők gyorsan és olcsón megszeretetuok. — Postai megrendeleaek a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megren-de\'ésck utánOellet küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a kfildés, ha az öseaeg előre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérté keltebbe*.
Angol csodabalzsam, S^c Por a lábizzadás ellen.
Csak akkor valódi, ka a háromszögű pa: laczk az itt levő sxaiaggal [vörÖJ és fekete nyomás sárga papíron van elzárva.
Eddig falaimulhatatlan!
Maager Vilmos féle valódi tisztított
MÁJOLAJ
(törvényileg védett csomagolásban
Maag-er Vilmostól
bécsben.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és köny-emészthetőségénél fogva gyermekeknek ia különösen ajánltatik és rendelletik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész t sti szervez -t, különösen a mell és tüdő erősítését, a tejt súlyának gyarapodását, a nedv°k javítását, valamint általában a vér tisztítását el-f^-, Bp- ,uv.- • ¦•¦ jbj akarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható
QrgsjaaaaX^BBjBBBBBB_L a gjári raktárban Bécsben III/S. kei-., Heumarkl
valamint az o ztr.-magyar mon&rcbiajegtóbbb gyógyszer-\\ tárában. Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Fia,\'Fes-
s^lhofer József fűszer- és csemege kereskedésében. — Főraktár és főe\'árositás az osztrák-magyar mooarrhia részére;
Waszer Vilmos, Bécs, Hl/3, Heumarkt 3.
flamal kiroi I > c I l< i t I t tik.
MOLLoSEIDLITZÍPOR-
Csak akkor valódiaV
Moll
védjegyét éa
ha mindegyik doboz aláírását tünteti fel. A Moll A.-féle Ssidlltz porsk tarcóa gvó^yhatáia a legmakacsabb gyoasr- és al testbáatálnak, gyanorgörcs és gvomorhév, rögzött azékrekedés, majbantalom. ver-telilás. aranyér es a legktUönhö/Óhb »11 betenséflek elleu, e jeles haziweruek évtizedek óta miudíg nagyobb elterjedést sz?n-.ett. — Ara lepecsételt eredeti do-bsznaK I frt e. é.
, Hamisítások törvényi eg fenyíttetnek
MOLL -FELE FRANClAj
BORSZESZ ES SO
Haalf alfk-nr viifírJi ba mindegtik flveg MOLL A. védjegyét tünteü fel és dKKUr vaiUUL A sjeli- felirata ónozattal van zárva. A Mell-féle frai-czla borszeszMaáne vezetésen mint fi|da!n«c illtpi.td tcdorizöles: »zer köszvény/ cbuz és a meghűlés egyé > következményein ji legismeretesebb népszer. — Egy ónc-zotí eretlaU üveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: fűzolysavas szíksó.) A miudenna i szájti*ztitásnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek s/ámára; mert « síájvíz a^íogak további épségéi biztositja s egyazersmiud óvszer togfajás ellen. — Egy Moll A védjegyével ellátott üvaj ara : 60 krajezár.
F Ö s 7. e t k ű : (I (¦ s :
gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által.
(691)
Moll A.
Hpcs: í., Tuclilauben 9. (*z V deti rapgrendelesek iipa&ta pos autúvst nellet! isljasitletnsk
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Eaktár „• Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
OarxxxjorxxjticoaaaoooaopQa\'oaoaarjasaaaaonaoO
Zongoráról külön képes árjegyzék.
tn
SS
3 o
Pilo-fr
3
»>¦ -1
0) J") VI
n
PV
a> i a a =. o>
i
1
2
SB
V)
o re
oq ¦<
s
OS
•< a a
c
av
¦ B
IS
a
<
a
i
Nyomatott Wajdits József kSnyrnyo mdijiban Nagy-Kanizsán.
Mechanikai hangszerekről küllőn képes árjegyzék