Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.38 MB
2010-01-11 14:44:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1553
5340
Rövid leírás | Teljes leírás (360.17 KB)

Zalai Közlöny 1894 028-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KANIZSA. 189
Elöfizetittl Ar:
, írre . - 5 frt — kr ! fn U> kr
l*ne . - I fit a kr Kpje* *tMM 10 kr. ^_ IlIRlÍKTflSKK 3 h»«»bol petJtwrl«n 7. m»K>d«i"r| miien uwiubi sor*rt 5 kr.
SVI I.TTÉKBKN .,[ .orouként Hl krrrt .étttm* M. Ki„.-.uri illetik mindé. »pW| hirdcleien 3" kr. u»Wii<to
XXXIII, évfolyam.
K lap szelleán éi kny&rí riasét. illeti ntodeo kfi*l.-ii!-!iY- Itáturfl
I-ajic* f.cTk-». li.-ÍIJ :.r,.>
czinx<4ten SsYsy-K«*fs*t>ra b«r-¦f«we iutéxea<lók
!\'.r:r. r lereWk a-m f-igitl-
Utuk *1."
tCniraUk li-^iir-n; kildttUrk
„a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Öns|géryzó szovetkexetV a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tötoltó-egylef, a .nagy-kanizsai Itísdedneveló egyesület- a . nagy-kanizsai Uoítói járáskő^ a ^agy-kanizsai k •resztén y jótékony nőegylet*, ,n kanizsai izr, jótékony nőegylet*, .szegények tápintózete\', a .katonai hadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai fcíWálasztniáUyáoak hivatalos lap a
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ- HETILAP.
Az anyákhoz, leányaik neveléséről!
(Folytatás.)
„A nemzetek sorsa a uök.* — tik képezik az emberiség felsőházat; ók ugy a szellemi, mint a phy-zikai fejlesztés, fennakadás és haladás képviselői és az igaz nőiesség azon tengelye, mely kfirül az emberiség boldogulása és jóléte forog; ók képviselik azon elemet, mely hivatva van gyeogédsége, szeretete és tepintata által a differencziákat a társadalom egyes rétegei között kiegyenlíteni akkor midőn sem hatalom, sem erőszak már czélhoz nem vezethetnek. Erre pedig, hogy e \'szép feladatuknak megfelelhessenek, a családi életben kell elökészüluiök és előkészittetniök
És a nők ezen szép és nemes feladatuknak majdnem minden időben hűen meg is feleltek. Ha pedig aksduak nők, kik a családot szűk tevékenységi körnek tekintve, abból kilépnek, hogy részükre, őket meg nem illető helyet hódítsanak a társadalomban, akkor a megbántott természet mindig talál utat az ilyenek meghoszulására; meri a nő, a hol raegsrtinik házias lenni, ott megszűnik nő is lenni és akkor a természet nem nyújt neki segédeszközöket, hogy önválasztotta utján biztosan haladhasson; nem segíti őt, ha botlik; nem sajnálkoznak fölötte, ha elesik; és csak a bukás fájdalmában, de nem egyszersmind a merész* tett dicsőségében osztoznak lka nissal.
A nőnek fóékessége legyen minden időben a nőiesség, a férfias kitartásra és erőre csak a baj, vagy veszély idejében törekedjék, mikor szükséges, hogy a higgadt gondol kozás révpartjáról nyugodtan tekintsen ki a szenvedélyek erősen hul-
lámzó tengerére. \\ modern társa* dalosa felruházta a nőket kiváltságokkal és előjogokkal, de nem azért, hogy a nők ezen hatalommal kezükben a társadalom ellenére, a társadalom jóléte és boldogsága ellen működjenek. Nem azért nyújtatott e fegyver nekik, hogy azok ellen használják, kik jóhiszemüteg adták kezeikbe. Azért ne vágyódjék a nő soha más hatáskör után, mint azu tán, melyet a családi élet nyújthat számára. Találhat ugyan tágabb kört és zajosabb működési tért; olyant is, melyben jobban feltünhe-tik. de olyant, a melyben szebb hivatás várna reá, ahol áldásosabb működést fejthetne ki mint családjában — sehol és soha. Az ö szi-véf és lelkét töltse be egészen a gyermekei iránt való szeretet, mert csak az képes a gyermekeket helyesen nevelni, a ki komolysággal és szigorral párosult benső szeretettet viseltetik irányukban és nemesen egyszerű példája által iparkodjék hatni első sorba azokra, kik a jövő nemzedékben az övéhez hasonló szerepet vinni bivatvák.
A leány mindenkor háziasságra neveltessék és ez — soha., sem változzék, ezt soha senki oly czéltudatosan nem intézheti, mint a gondos, maga is jónevelésQ anya, kinek legszebb feladatát kell, hogy az képezze, miszerint leánygyermekében annak esz-mélése első perczétöl a kötelesség érzet és munkálkodási ösztönt fölébressze, ápolja és fönntartsa; a hiúságot csirájában elfojtsa, az el-kényeztetéstől megóvja; nyíltságra, őszinteségre, jellemességre szoktassa, végül hogy minden iránt, a mi erkölcsileg fesép, jó és nemes, fogékonnyá tegye.
Mindezt pedig el lehet érni anélkül, hogy a gyermek ngy tarlassék,
mint valami fegyeuez. kinek minden szava, minden tett*,, mindeü mozdulata kinos elővigyázatossággal ellenőriztessék a nevelő vágy ttfilő ré széről, mint a hogy az előkeió családoknál többnyire történni szokott, mi által azután rendesen éppen az\' ellenkezője éretik el annak, a mit elérni tervünk vagy szándékunk volt, mert az ily módon nevelt gyermekből vállhatik rosszkedvű, makacs, j egyoldalú, lélszeg, összeférhetien te-| rom Lés; illemgép. a ki tud az illem-: szabályai szerint hajlongni és roo-: zogui. azonban szív, kedély és min-I den nemesebb érzelem nélkül. — Azért, ha a gyermeket helyes ve-| zetés mellett annak belátására juttatjuk, hogy nem ő a társaság központja, mely körül minden forog, akkor engedjünk neki teljes szabadságot tetteiben, muzculataiban mindaddig a határig, -a meddig az a másuk szabadságába nem Ütközik, másokra káros, vagy kinros hatást nem gyakorol. »
Valamennyi rossz tulajdonságok között a leánygyermek leginkább bír hajlandósággal a hiúság iránt, mi-I ben a főérdem mindenesetre a kör-J uyezexét illeti és a példát., melyiyel , a felnőttek körülötte mozognak. Nem ; szorul talán bővebb fejtegetésre vagy I magyarázatra — ugy hiszem — ! azon állitásom, hogyha vannak hi-¦ báik a nőknek — és némelyek azt ; állítják, hogy volnának — akkor minden hibáiknak kútforrása hiu ; ságukban keresendő. Hódolat a ki-I vételeknek!
Ez ösztönzi őket minden más helytelenre, sót néha még arra is, hogy — jól cselekedjenek. És ez utóbbi körülmény, mely első pillanatra nagyon tetszetősnek tűnhetik fel egyesek eltett, végeredményében nem kevésbbé, Weszélyes és káros,
mint más hibák, mert a hiúságból ] végzett jócselekedet, melynek mindenesetre más színezetet kell adnunk, könnyen vezet kétszinüségre, ál-szenteskedésreés képmutatásra. Ezeknélfogva tehát ne ott kezdjék az anyák munkájukat, hogy leánykáik szivéből a hiúság csiráját kiirtsák, hanem azon kezdjék, hogy a hiúság elöl zárják el gondosan óvó kézzel az utat, hogy az gyermekük lejkébe, általában el ne juthasson. Minden dicséretet csak mértékkel használjunk, és ne dicsérjünk meg már a kicsinyekben sem egyebet, mint , a mi erkölcsileg szép, vagy jó. — Ha ilyen eljárásunk által sikerült a gyermeket azon meggyőződésre juttatnunk, hogy külsőségek által nem tehetjük magunkat méltókká embertársaink elismerésére, minthogy csak a benső. igaz érdem az, mely? lyel b«íCí ülést szerezhetünk magunknak és hogy ezt sem testi szépség, sem pedig a ruházat vagy egyéb külső máz soha nem pótolhatja, ha ezt a nevezetes eredményt — mondom a helyes nevelési irány által gyermekünknél elérnünk sikerült, akkor az a másodfokú kötelesség sár. reáuk. — ha elaóíoku . fáradozásunk és törekvésünk gyümölcseit | veszélyeztetni nem akarjuk, — hogy | serdülő leánykáinkat igyekezzünk j mindenkor távoltartani a társada-i lomnak azon parazitáitól, azon léha I fecsegők és üresfejű hízelgők társaságától, kik szivük és lelkük együ-i gyűségében nemcsak, hogy a külső-1 ségnél egyebet nem látnak és nemcsak, hogy az égkék vagy éjsőtét szemektől kezdve az ujjak körméig mindenre, de mindenre készek egész rakás úgynevezett bókot előhozni és föltálalni üreskoponyájuknak ilyenekben gazdag társházából; hanem j még olyan tulajdonságokat is lődöz-
nek fel és dicsérnek nyakra főre, melyekkel az illetők, kiket nagyon
is kétes értékű dicsére; ük illet, atP-solute nem rendelkeznek. A
KOVATS MIKLÓS.-(Folyt, következik )
A ker. nőegylet nyári mulatsága.
Lipunk megelőző számában röviden már megenilékrztüuk a ker. jótékony nőegylet jun.us hó 23-áu tartott nyári mulatságáról. Visszatérünk en>. hisz egy jó mulat ágra az ember miudeokor Kziveaen visszatér, és ujr«köizöntjük Nábricx ky La jos n é t, s_kör-ül tekintő és flfyhuzgó helyette* rlnökuót és mindazokat, kik a nván mulatságot létééi-tettek és ezen megjelentek .
Noha a nyár nem a mulatságok évadja, részünkről m-t:!.- itten helyes gondolatnak tartjuk, ha valamely jótékony egylet, mielőtt n.éj. a közösség saját kedves egészsége fontai-tájára *vasy ennek helyreállítására a világ minden tájába szétszóródó ék. ezt egyeaiieut óhajtja a jótékonyság oltára körül. **s midőn a k-T. nöegylei ez irányban tevékenykedett, kell, hogy elismeréssel adózzunk e/éri neki. —.A mulatság színhelye a Polgárt Egylet" volt. Az estéli órákban a gyönyörű kertben inirdtnkább gyülekezett a k íj / íi asée, ni veaeu fogad v a Kogenríeder Jó/.«efoé, W ucsk ic a Jáncané urnök é* Dauscfaa Ottó ur áltál, kik a otflpli-dijak pénztáránál látható örömmel fogadták nemcsak a vendégeket, hanem a szíves felüifizetéseké: is — A szelvény pénztár, hol G ó zony Sándoroé. dr. TripammeF Ke-zsőné urnök és Faics Lajos ur működtek, nem volt ugyan olyan ostromnak kitéve, mint télnek idején, -minek egyszerű magyarázata az hogy a szelvények ez alkalommal csak pezagő, fagylalt és sütemény fogyasztási bárczák voltak. — A szelvény birtokában, betérhetünk a ezukrászdáha, hol Kti\'o Irma kisasszony osztogatja, természetesen szelvények ellen, az édességeket. Közvetlen köí-elében Fraoz Lajosné éti Uher Ödönné vetélykednek kedvességben, kiknek azon nehéz szerep jutott, megkedveltetni a palini pezsgőt és é két szép asszonynak még ez is sike-
TABU % k.
Aratáskor.
Itt Tan újra az aratás \' Megpendült a kasza . . Kora rejtg\'lől késő estig Hezoa ran a gazda.
Oattol h&ngsik most a mező — Itt az Iatea áldás-. . Dal a kéve most halomra — Itt a bő aratás!
B-égtn nem tc/H o gasdának 1 Ilyen orom íve, Meri az ideo neöéz, sutyoi Minden egyes kére.
Ürömtől sugár 6. arcttzai \' Dolgozik a gazáa -. Faradságának gyümölcsét Csűrbe takarhatja . ..
Legyen áldott az Úr nere! így kezd a munkába: Firadtaágnnk. TerejtékQnk -S veszett hiába \'
FAEKASS KAROLY
Az utezánkon ....
Az urnánkon innen it, meg túlnaa Kidült-bedalt íustos házikó rao. Rozzant hajlék, nekem mégis drága, Mint a mesék tandérnalotája.
Rongyos gonjrbó. stöke kislány benne; Hzeme mintha ig*z gyöngyből lenne. Ha feireü ragyogóan, szépen : Llbuvik a nap ís szégyenében 1
KÖRMÉNDY PÁL.
Feledós — emlékezés.
Irta: BÉLDI MIHÁLY.
Tengernyi bánattal keblében, fuldokló zokogással borult a fiatal özvegy szerető hitvese koporsójára, arra a koporsóra, amely élte örömét, boldogságát, mindenét eltemette. Tépő kínja ugy marczangoita szivét, testét, lelkét. Nem tudott gondolkodni, nem tudott ítélni. Az érzelem szava elnyomta az é« szavát.
Í-U amikor Örök nyugalomra kisérték a kedves halottat, a levegőbe révetegeu tekintöu meredt arra az érczalkotmányra, ameiyben ö élettelenül, szótlanul, halva pihen. És amidőn a mélységbe eresztették, hogy átadják az örök enyészetnek, amikor szemei elől elvették, amibe ő oly görcsösen kapaszkodott lelkével: nem érezte magát még annyira elhagyatva; de most, amint a dübörgő hantok, az enyhet adó földi rögök sgivté. pöeu hullottak: a koporsóra, akkor ébredt a valóra, akkor eszmélt, kezdett gondolkodni, Ítélni.
A mély, tompító leverő fájdalom hatása alatt azonban nem birt, iem tudott sírni; kőnyei kiapadtak: mintha valami visszatartotta volna a zokogástól. \'¦— Az ész már fölfogta, hogy mit veszett ő mo3t, meg tudta már Ítélni azt a végtelen veszteséget, amely leikére oly nyomasztó sulylyal nehezül\'. A kín, a fájdalom bensőleg emeletté, végezte őrlő munkáját, S az özvegy nem bírva azt ki, mert agyára, érzékeire, idegeire ag-gasztólag, béoitólag hatott: eszméletle uűl Összerogyott.
Édesanyja szerelő karjai fogták föl a fiatal asszonyt, ákí telve\' boldogsággal, ürömmel, szeretettel alig egy éve esküdött sírig tartó örök hűséget, annak a férfiúnak, aki Őt imádta s aki most már a?, enyészeté, a múlté, az.emlékezeté . .
Lélekölő kínnai, ólomsnlylyal nehezült lelkére a fájdalom érzete, a veszteség tudata. Kínosan, tehetetlenül vergődve feküdt agyában. Zavart, kusza gondolatok, rémképek, halvány sejtelmek töm-kelpge egymást űzték fáradt agyában.
Próbált emlékezni, visszagondolni, — gondolatainak irányt adni: hiába, képtelen volt rá Mardosó beosö lelki fajdalma is hozzájárult, ügy, hogy az tel jeseo kimerítette őt, lelke teljes bá-gyadtságát idézte elő s a letargia bizonyos nemébe ^esett} hallve: látva mindent, elaludt; szelleme, érzékei nem működtek, csak tehetetlen élő bábként, mozdulatlanul feküdt szótlanul, némán a semmiségbe meredő tekintettel. — E lelki aléltságot nemsokára követte a testi is. Mikor szelleme teljesen kimerült, — pillái lecsukódtak, mély álomba esett. Csöndesen, nyugodtan, zavartalanul szuny -nyadt; de keblében annál nyugtalanabb háborgóbb visz dúlt, amely rettentő munkát végzett ott. —-------—
Beteg lett, — sokáig őrizte az ágyat. *
* *
Május volt. A természet ifjú. ünnepi ruhában pompázott, ragyogó, mosolygó édes, kedvderítő verőfényt hintve a vidékre. Mindenki a szabadba igyekezett élvezni a kellemest, a jót, amit csak egy igazi májusi nap tud nyújtani. Fű, fa,
virág, ember, állat — rét, erdő, mező: mind-mínd a természet ébredését, újjászületését hiniette.
Káldoryné leányával — Arankával, aki nemrég épült föl hosszas, súlyos betegségéből — színtér, fölkereste a mosolygó erdőt, az illatos mezőt, a hívó természetet, az üde zöldet, a regös mer: fenyvest, amelynek illata láthatólag jól esett az üdülő, lábbadozó szép fiatal nőoek, akinek arczán meglátszottak a a küzdelmes szenvedés nyomai, de szelleme, arczának derűje, gyöngyei, szelíd pírja, vidámsága már annak elmultát mutatták.
Most először hagyva el a szobát, még kissé bizonytalanul lépett édesanyja karjaiba fogózva s többször hajtotta szép szőke fejét annak vállára.
A család egy régi ismerőse, aki már régen nem látta őket, e vidékre vergődvén, betért Káldoryékboz, azonban honit nem találta Őket s így utánuk ment az erdőbe, ahol látható őrömmel fogadták h a régen látott jó barát nyájas szívességével érdeklődtek iránta, aki is éléuken tudakozódott hogylétuk felől. Szemei folytonosan Arankán csüggtek, akiben rokonszenvét szintén fölkeltette a művelt, szerény, nyílt homlokú ifju. Már első találkozásuk óta vonzódtak egymáshoz, érdekkel lestek egymás szavait s jóízűen elbeszélgetve sétállak a pompás fenyvesben. — Kendi Béla dr. az ottani vidék faunáját tanulmányozván, többször tett látogatást Káldoryéknál, ugy, hogy a fiatalok közt a rokonszenv később vonzalommá, forró szerelemmé
változót\', amely mindkettőjüket boldoggá tette — Aranka viszonozta Béla szerelmét és. teljes bittel, bizodalommal, imádattal csüggött rajta.
Béla megkérte kezét — az anya beleegyezett. Mire a beteg teljesen fölépült, oltárhoz járultak, a pap megáldotta azent frigyüket t a fiatal pár a szerető anya áldás-nitól kisérve indult a boldog nászútra, a Kelet viruló, mosolygó, derűs ege alá.
*
* *
A gyermekek réme, öldöklő angyala vonult át a városon és szedte áldozatait az ártatlan kisdedek közül a szülök szivfájdálaaára; az apák, az anyák kincseit elrttuolta, hogy kietlenüé, szomorúvá tefc>e napjaikat, amely reménységük elvemével érte őket.
Kevés családot kiméit, egyenlő volt előtte a gazdag pompázó palotája, a szegény rongyos viskója, az ur. a szolga: nem tett különbséget Kendtéket is kegyetlenül sújtotta: egyetlen kicsikéjükre, a család szemefényére, a kis Zoltánra, arra a féltett, imádott apróságra szintén ránehezült a gyilkos rém s fojtogató karmai ellen haaztalau volt a szülők, határtalan önféláldozá-tc — a halál előtt nincs kivétel — c teremtő magához vette a szü\'ők boldogságát, mindenét. Angyal lett belőle — ott röpködött az Ur zsámolyánál, hirdetve dicsőségét. —
A szülök fájdalma Őrjítő volt, az anya kínja leírhatatlan, a csapás valóban iszonyú Fuldokolva térdelt Aranka gyermeke koporsójánál — de hasztalan — a halott föl nem ébredt — aludt, mé.
Lapunk mai szamához fél iv melléklet van csatolva-
XXXIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
41
1894 JCL1ÜS 7 ín
rülL Esli 10 óra. tájban a vigalom áttétetett a nagyterembe, melynek három sarkában dmea sátrak voltak felállítva. Itt Volt ám tnéc csak a víg élet. Szólt & zene, a fiatalság tánczolt, a pezsgők •lurroiílsk, a szelvények mindinkább fogytak és a pénztári állomány egyre javuíí, iie lfhetséfíe*-e ez máskép, mikor -jpG y Ő r f f y Jánosné, dr. Ha.u s e r Já-- ncü\'né, - De mwzky Laura és Mi kos Hétfvig lölíögetiit azon nedűt, mely <«em mindig érdemli meg azon fenséges oeífet; pez-igö. Seregély titkár a/, egész-„estéi! át rendkívülien elfoglálfá volt, a roáz nyelvek azt állítják, i o:;y a jelen »n e m tevők \' összeírásán íjul-pó kodott. — A pzépen sifeer&U efÜS-lyen megjelent holpvek névsorát a %*-vetkezőkben adjuk: Acs Málvio, BacbV-nek Uéláné, Oljyay Málcsi, dr. Bentzik Ferenciné, Bogyay Ödönné, dr.\'Bereczky Victoroé, Bánutay Amália, Czengerné Demszky Laura, Darás \'Gusztáváé Da-riwi Viloia, Erdő y Bálintné, Farkas Vi ma, Ffan^ Lajosné, GÓzony Sándorné, "Círunner Paula és Guszti, Gronoer Ká-toiyné (Un^ Jakab fa). Györffy Jánosné, Havas Ilona, Hermán? Frigyesné, dr. Hauser JánosVé, Heim Kristófué, Heim nővérek, Eild Sándorné, Kaán Irma, Kalivoda jánosné, Kali«oda Katinka és Janka. Lűnkey \'Károly-qé, Lenkey Mar-Ki\', ¦ Mantuano JózBefcé. itfantuano DÖ-vtfrek -Mwnhart Ma\'viC, Mikos Gézáné, Mikos nővérek, Nábrác/.ky t Lajosné Nyuly Gizella, üblath Mórné, Poográcz Jkdoifné, Poográcz nővérek, Rajky Bella, lióz-avöigyi "Paula. t Schottné, Sümegi Kálmánná, dr. Schreyer Lajosné, Sebestéi)? Lajosné, Seidl Deinhine, Szabó Juliska, Sfcblickné, Schlick Ilona, Török Saidí, dr. Tripammsr Rezsöoé, Török Aiiibrusné, Uher Ödönné, Varga Lajosné, Varga Gizella, Wagner Mariska, Wucs-kics Jánosné stb. —cl
Bírósági végrehajtók mozgalma.
A „Bírósági Végrehajtók Közlönye11 országos egyesület megalakítására btvja fel a bírósági végrehajtókat s . egyben közli a bírósági végrehajtók kívánalmait felölelő memorandumot, mely sok igazságot és egészséges eszmét foglal magában s így nagyon is kívánatos lenne, hogy az illetékes helyen kellő méltatásra találjon.
A memorandumot következőkben ismertetjük.
A hirósági végrehajtó jelenleg meg nem határozható állast foglal el a társadalomban, mert daczára annak, hogy működtök minden izében állami feladat, a bírósági végrehajtók szorosan vett köztis-ztviselöknek, bírósági hivatalnokoknak nem tekinthetők s a köztisztviselők minősítéséről alkotott 1883. I. t. czikk sen szól róluk, de a kir. közjegyzők s az ügyvédek példájára jogokkal ellátott önkormányzati testületet sem képeznek.
Knnek n bizonytalan helyzetnek okát a törvényes minősítés alacsony voltában találja fel az emlékirat, miért is a bírójáéi végrehajtói minősítés alapfeltételéül a középiskolai érettségi bizonyítványt kivallja kimondatni. A végrehajtói vizsga újból lévén szabályozandó a
lyen. lezárt pillákkal, nyugodtan az urnák ölében.
Kikísérték nyugvó helyére. Árnyas, lehajló, bánatos szomorúfüzek alatt állott részére az enyhet adó sir, az örök nyugalom hazája teste pofhüvelye számára, mert lelke ott van immár terem-tőjénél.
A fájdalomtól teljesen megtört férjétói támogatva, r-rút Jetiül, ingatagon áll a sir fölött az anya. A P*p elmondja a könyfacsaró gyászbeszédet, a résztvevők meghatottan zokognak.
A gyermek hantoíÓ koporsójára eső minden rögnek dübörgése szivébe nyi-lallik s égető kínt okoz. Egyszerre csak, amint fölnéz, nem messze egy sírkereszten akad\' meg tekintete s néhány pillanatig annak fü\'iratára tapad. — Merőn néz rá: iazonyn sejtelem vonul át agyán, a valóra ébred. Arcza megváltozik, teste remeg, egy szívszaggató .Károlyi" kiáltással fejéhez kap — és élettelenül esik össze. Meghalt.....
<q -
Gombostűk-
* T-
Yillaoios árftmféoybcn mtol mórt, este kfciltkép, Nincs ::.\'!> -ii a korzón, út közepére keraltx. Onnan a*é]i Kanizsát ucemléltü gyönjőrben [imóao,
Künkén fényárban hallani a susog int. VI.
Konyha sftteuég. villamos ctcxaí fény dirat !tt fmost.
Füléiben fuetu-:t szama DMgjobb, de kevesb Értélen lőtt, mert ax aranyt sebol, és az ezüstöt találjuk már. Oaa«b« nsép divat ez!
BATOEFI.
vizsgálat tárgyai közé a végrehajtói törvény, valamint az eljárási törvények és rendeleteken kívül a magánjog, perrendtartás, peren kívüli és bűnvádi eljárások alapelemei is. felveendők lennének; vizsgáló bizottságok pedig a kir. ítélőtáblák székhelyein volnának szervezeo-dők az ügyvédi kar és a végrehajtók
bevonásával.
Kívánja ezenkívül az emlékirat a vizsgát megelőző és követő végrehajtót gyakorlatot is, merLkezdö végrehajtóinknál nagyon sok bajnak szülő oka éppen a gyakorlati hiányból ered.
A magasabb foka qualificatiónak meg-feíelőleg a végrehajtói ügykor kiterjesztendő lenne, különösen meghizandók volnánhk a kézbpsílések eszközlésével, mi által az e téren tapasztalható számtalan viszásság megszűnte:tetnék. Ezenkívül megbízhatók lennének a bírságok, pénzbüntetések és hivatalból beszedendő költségek behajtásával, a lakás felmondások, váltó óvások, ingatlan árverések és csődleltározások teljesítésével.
A kenyérkérdést illetőleg a dolog természetének megfelelő ieg leghelyesebb lenne a végrehajlók közhivatalaoki jellegének elismerése s ennek folyományakép állami fizetésben és nyugdíjban való részeltetése. Ha ez azonban legyőzhet-len akadályokba ütkÖ7nék, a franczia végrehajtók példájára önkormányzati szervezet lenne nekik adandó, mely esetben is a végrehajtói jövedelem minimuma törvényileg biztosittassék olykép, hogy azok, kik e jövedelmet el nem érnék, államilag segélyezessenek s részökre nyugdijalap szerveztessék. A díjszabás legyen világos és könoyeu áttekiathetö; elemeit képezzék: az eljárási és napidíj idő és összeg szerint, távozási díj pedig (vidékre) távolság S7erint.
A gyakorlati kiképzés kötelezővé tétele maga után vonja a helyettesi rendszer behozatalát. A végrehajtói vizsgát letett gyakornok végrehajtói helyetteskép működhessék a helyettesitett végrehajtó felelösBége mellett.
Ha állami hivatalnoki jelleget és fizetést a törvényhozás nem adhat, agy szervezze a végrehajtók önkormányzati testületeit, a kamarákat, melyeknek feladata lesz a kari éidekek felkarolása, a testület tisztaságának megőrzése, a jelöltek ellenőrzése, a végrehajtók elleni panaszok elintézése fegyelmi joghatósággal. A fegyelmi eljárásban a vádhatóságot a kir. ügyészség, a felebezési forumot a kír. tábla képezhetné.
Végül szükségesnek tartja az emlékirat a felelősség biztosítása végett a végrehajlói óvadék megkivánását, mely már a helyettesi rendszer behozatalának megkönyitése végett is szükséges. Ebből az óvadékból nyernének kielégítést a végrehajtó hivatalos" eljárásából felmerülő kártérítési i^nyek.
A .Bírósági Végrehajtók Közlönyének" most meejelent ujabb száma pedig az alakítandó országos egyesület alapszabályainak tervezetét közli.
A hirósági végrehajtók teljesen indokolt mozgalmát melegen ajánljuk az ügy iránt érdeklődők figyelmébe.
Haladás boni iparunkban.
Rvröl-évre — napról-napra örömmel tapasztalhatjuk, hogy hazánkban ma már nemcsak a nagyobb, de a kisebbszerü czikkpk gyártása is mindinkább meghe-nosul; miáltal természetesen nemcsak: hogy hazánk ipara, kereskedelme gyarapodik és gazdagodik, hanem a külföldi áruknak hozzánk való behozatala is meg-gátoltatik.a pénz az országban maraj.
Hazánk ipara még c*ak három évtizeddel is ezelőtt oly kezdetleges vo!t, hogy maguk ha\'ai fogyasztó közönségünk sem viseltetett az \'előállított ipar czikkek iránt vajmi nagy bizalommal, hanem szükségleteinek legnagyobb részét küldföldről fedezte.
A fogyasztó közönségnek a honi ipar-czikkek iránt, való ilyetén érdekeletlen-sége méltán lehangolhatta volna vállalkozóink hazafias tevékenységét; — de Özek csüggedést nem ismerve, fáradoztak hazunk iptráuak felvirágoztatásán és igy sikerült nékik a külföld verse nyét diadalmasan legyőzhetni.
Hazafias fogyasztó közönségünk végre nap nsp után mágia azon belátásra jutott, hogy honi ipar czikkeink szintúgy, sőt még jobban megfelelnek a kívánalmaknak, mint a külföld — gyártmányai. — Ipari viszonyaink eme javulása által az ipari vállalatok száma is mind inkább megnagyobbodott de ezek még csak a legszükségesebbeket pótolják és ennélfogva köszönettel adózunk mindazoknak, akik a hiányokat törekednek pótolni.
Különösen a kisebbszabásu iparczi^,-kek azok, melyeknek gyártására — még ma sem fektetnek kellő súlyt és ezeket még mindeddig a küldföldről vagyunk kénytelenek fedezni.
így álltunk még csak egy néhiny évvel ezolőtt az indigó másolópapír gyártásával is, mely fontos iparczikk. mindenki előtt jelentéktelennek tűnhetett fel és igy méltán elkerülhette az illető körök figyelmét is.
Hazánkban ma már egy ily indigó* másoló-papir gyár, tudtunkkal az „első magyar indigó-másoló-papír gyár" czim alatt Budapesten áll fenn és ennek tulajdonosa Schuler József papirgyáros oly kitűnő minőségben képes ezen czikket előállítani, hogy nemcsak hazánk összes vasutai forgalomhivatal- és hajózási vállalatai, hanem a külföldi legtöbb hasonnemü intézetei is emiitett gyárostói fedezik szükségletöket.*) A
Eme szép anyagi és erkölcsi sikeren felbuzdulva, kívánatos lenne, ha vállalkozóink saját érdekükben figyelmeket nemcsak a nagyobb, de a kisebb szabású iparczikkek gyártására is fordítanák uay, hogy boni iparunk minden ti-kin-tetben erős és életképes lehessen, és a a küldföld versenyét könnyen kiállhassa.
JURIS
CSARNOK:
Irodalmi asszonyok.
(Vége)
Visszaemlékezve múltkori szavaimra, melyekbenaztígértem hog}-akö-vetkezó alkalommal, legközelebbi tárczámban beszélői fogok azokról az iróoőkrql, kikró! móg említést nem tettem: ime tehát ismét be-vonulok az én kedves irodalmi asszonyaimmai, kik között lesznek ugyan leányok is, de hát ezen szó alatt ,asszony" értendő mindazon író, aki nem férfi.
Nem követem az abc törvényeit, sem korszerinti fokozatot nem teszek. Hadd kerüljön egy-egy kedves név egész váratlanul elő !.
Karács Terézt nagyon jól ismeri a magyar közönség jó tolláról ,-s .szabatos irályairól.
Ő leginkább, sót majdnem kizárólag azzal a korral foglalkozott; a mikor még a nemzet Géniusza reménytelt arczczal s biztató szemekkel nézett a hazai irodalomra, a mikor az fejlődési korszakának legelején volt, a mikor még nemcsak a nőt, de a férfit is elitélték, sőt megvetették, ha olvasott hirében állt; az „irást" meg pláne szégyennek tartották. Abból a korból merítette eseményeit, novelláit, a mikor még a magyar családokban igazi, patriarchális élet folyt, melyből a hamisítatlan kedély és szivé-lyesség nyilvánult. Mikor az ember olvassa Karács Teréz munkáit: szinte jól eső melegséget érez a szívben s el-elmosolyodik a régi nemzetes nagyasszonyok hallatlan naivságán.
De haj! az a kor elmúlt, eltűnt s az írónőnek is zöld pázsit fedi sírját s emlékezet őrizi nevét.
Gyengéd lelkű s tapintatos Írónő volt Vachott Sándorné. Bizony csak ,volt", mert már nem ír. Nem irhát, mert megfosztva van attól, a mi nélkül még Örülni sem lehet az életnek és ennek a ragyogó szép világnak. De a vak nő azért mégis hú maradt első\'szerelméhez az-imádott magyar irodalomhoz, melyet hajdan szivének, lelkének egész forróságával s rajongásával szeretett, most pedig tollba mondja irodalmi termékeit. Petőfi nagyon tisztelte e nőt, ki elhunyt, legkedvesebb ideáljának Csapó Ételkénéi nővére s igen sokat adott Vachottné szavára.
De Gcrando Antónia különösen paedagogíai, aestheticai művekkel foglalkozik, az 6 genreje a „nevelés* „és ennek érdekében nagyon sokát elkövet Ez a nő külömben egy igazi phílosophnsl Mélyére törekszik mindennek s oly -meggyőzően ir, hogy a leghiletlenebb lélek
*) RcbuVr nr e ldyitó minőségű , gyártmányáért mint érteiülftnk: a bécsi nemzetközi élelmezési és közlekedésügyi kiállitá.ná\' a na y aranyérmet, ja Telenczei nemzetköti kiál-üláanál pedig a legmagasabb kitüntetést, primo premio : a --iszteletkeresztet a szalaggal nyerte.
Sicrk.
is meggyőződik sz»\\r. és felfogásai igazságáról. Mersze a .prózai lelkek az ö munkáit igen szárazoknak tartják s unatkoznak azok olvasásánál. Van benne igaz, de figyelemmel kell nézni azt a correct stylt s határozott kifejezéseket.
Legméltóbb helyen említem fel De Gersndó Antónia mellett Szoák Lujzát (előbb Melháné, most dr. Horváthné) ki egyike azon csillogó szellemű irodalmi asszonyoknak, aki nem akar bombasztikus hihetetlen-ségek feltálalásával „hatást" elérni akarni. Ö a komoly irányt követi a főleg tanulságos és paedagogíai müvekkel foglalkozik s ilyeneket ir. Mint essay-iró majdnem egyedül áll hazai irodalmunkban s ebben valódi művész. Éles megfigyelés, finom Ízlés és választékos nyelvezet képezik fóvonzerejét munkáinak. Kedvencz költője Tóth Kálmán, kir,ek költeményein igazi lelkesültséggel s rajongással csüng. Mint ragyognak azok a jóságos szép szemek, mikor elkezdi szavalni az ő dallamos szép hangján: .Minek is van a szív, s a szívben szerelem ! ?"
Dr. Horváthné Szaák Lujzs mint felolvasó is szép hirt, nevel szerzett magának. Hja! nem csoda! Akinek I az égiek a szép tehetséghez s ru-tiuirt modorhoz még gyönyörű, behízelgő orgánumot is adtak: az hódíthat a felolvasásával. — Jelen voltam „Gyászos idők költője" czimü tanulmányának felolvasásán, a mikor : is egyik a remek kidolgozást, másik ¦ a csengő hangot csodálta s végre is az ^Kslt- az általános bírálat, hogy .okos asszony a dr. Horváthné."
Mericzayné Karossá Irmát mult közleményeimben V. Gaál Karolin mellett kellett volna szóba hoznom, i mert irályuk, felfogásukj, annyira ha-, sonlit egymáséhoz, mintha egy agy gondolkoznék s két kéz irna. Egy : munkát sem ir ugy Mericzayné, hogy az telve ne volna bizarr dolgokkal s számtalan halálesettel. Miért kell meghalni az ártatlannak, mikor az a dolgon nem változtat semmit ? S miért ítéli halálra mindig a bűnöst ? Hisz ez nem mindig indokolható, mert van eset, a mikor a halál megváltás a bűnei tudatára jött embernek s menedék a büntetés elől. — Óh asszonyom! Tpdna ön szépen írni, csak több lélektani készültséggel bírna!
Mint szellemi előkelőségek méltó és igen nagy helyet foglalnak el irodalmunkban Woh! Janka és Stefánia Utóbbi már meghalt, de Janka még mindegyre gazdagítja az irodalmat szép és nemes irányú elbeszéléseivel s gyönyörű költeményeivel. A „Magyar Bazár\' -t ő szer keszti, mely sok szellemi táplálékot ád a — bakfiseknek s különösen a falusi leányoknak.
Apropos! szerkesztő! ljanghné | Gvujtó Izabella is az. Szerkeszti a | ,Divatsalon"-t, mely egyike az or-I \'szag legnevezetesebb női szépirodalmi \\ lapjainak. Az a lap "axtán szereti \' ám az irodalmi, asszonyokat! mert i leginkább női írók tollából hoz közleményeket, de kellőleg megbírálva.
Most már annyira belemelegedtem az én kedves szerkesztőimbe, hogy világért sem hagynám ki Maróthy Erzsikét, a „Magyar Nők Lapja" ifjú bájos szerkesztőnőjét, aki mellesleg megjegyezve kedves kis leány, s mint irónö .Erzsike" név alatt brillíroz. Igazán alig tudom visszatartani a kaczagást, ha arra gondolok, hogy egy fiatal leány szerkes: tő Képzelem, mily komoly arezot kell vágni a kisasszonynak, mikor a kérlelhetetlen szigorúságú szerkesztői üzeneteket irja. Nagyon sokat, szépet, érdekeset ir „Erzsike", csak néha, néha ne — plígizálna! És ha már az ember plágizál, hát na gyobb irótól, de ne Szegfy Mórtól plágizáljon.
: Lgy látszik, igaza van egy tudósnak: „Nagy szellemek öröklődnek." Ámbár megvallom, nem hiszem, hogy mindig igazul ez állítás, de tény, hogy nagy eszű embereknek gyermekei gyakran- öröklik szüleik kiváló tehetsegeit. Ez ?elvitáz-hatlan igazság Györy Ilonkánál. Gyóry Vilmos kiváló szép tehetségu s nagy képzettségű leányánáL^-kí egyre azon fáradozik, hogy az aigui remekírók" nálunk még ismeretei, müveit megismertesse. Francziábm^ leginkább Hugó Viktortól fordit költeményeket.
Walter Scott, Lord Byron, Ten-nyson, Buhver. Bret Harte kisujjában vannak, nem is szólva Shakéspeare-ról. a franczia s német írókról, ki ket szintén igen jól ismer. Fordításai oly szépek, élethűek, hogy legtöbb ször jobban tetszenek, mint eredetiben.
B Büttner Júlia, G. Bütlqer Lina. Tutsek Anna elismert elsőrangú Írónők, van tehetségük, alkotó képességűk s irói routinjuk. Tutsek Annánál, mint fiatal írónőnél szinte csudáljuk azt a rendkívüli higgadt és megfontolt észjárást, következetességet.
És most leirom annak a költőnknek a nevét, ki előtt hódolattal kell meghajolnunk, a lyraí költészet fejedelemnője Líthvay Viktória előtt.
Igazán csak nő szive képes ugy érezni, olyat teremteni, mint ő. A fájó érzelmek összes scálája játszó dik le lelkén, midőn igy ir:
„I\'gy-e hányszor oiondtamnéked, hogy felejts el. Igy is, ogyis csak az lett a vége egyszer Jobb is talán mintha még tnost is szeretnél Jobb ennél az elátkozott Szerelemnél." —
Lith^ay Viktória igazi költői nagy ság. A szenvedély majd mint égő nap, majd mint orkánszerü vihar tör ki kebléből. Versei mind eredetiek, szívből jövők, s fóérdeme az, hogy álpathoszt soh\' sem használ.
Czóbel Mínka a jelenkor egyik legjobb ifjú költónóje. Mit irjak róla? Dalt a dalról? Szelíd napsugár s játszi bárányfelhő az & költészete; enyelegve"; mosolyogva tárja fel ideális szivét, lelkét. Vannak ugyan versei között limonádé — izüek is. de hát hébe-korba nem jó a limonádé?
Szalay Fruzináhan is T«n költői tehetség, akarom mondani: hajlam, de nem sok. korántsem annyi, mint anyjában Kisfaludy Atalában. Ó ugy látszik inkább divatból ir, mivel költőnónek a leánya, de igazi érzést, közvetlenséget hiába keresünk nála, pedig a költemény csak akkor szén* »ha szivünk közepéből jön, legyen az akár víg, akár szomorú.
Balász Margit. .
Tudnivalók
— Az egyforintosok bevonatta Aj
egyforintos jegyek bevonását a tnonarhu niimikét részén, miiit értesülünk, raey-ke/dí az á lam. Az erre vonatke./ hivataltit közzététele már a jövő hétre várható miuthogy előreláthatólag á/. erre vonatkozó tárgyalások a macvar és osztrák pénzügyminisztériumok kiküldöttei között befejezésre fognak jutni Az egyforintos pnptpénz bevonására ket évi határidő fog kitüzetoi.
— Váltó pénzek bevonás*. A pénzügyminiszter rendeletet bocsátott ki a huszkrajezáros ezüst és nt\'gykrijczár.n réz ^áltópéoz bevonására. K szerint, e péuzek 1895 január 1 ével a törvényes forgalmon kívül helyeztetnek. A rendeX életbe !épte napjától fogva az állami pénztárak vs hivatalok a hozzájuk befolyó 20 kros és 4 kros váltópénzeket többé\' ki nem adhatják. Az állampénztárak éT\' hivatalok azonban ezeket az érmeket bezárólag 1895. évi deczember 31« tartoznak névértékben, illetőleg fizeté-i értékben, fizetésképp vagy beváltás végett, még pedig fizetésképp őt forintig, beváltásként a váltópéoztarak korlátlanul elfogadni 1895. évi deczember 31-ikf után ezeket az állán.pinztárak és hivatalok sem oévértékők, sem anyagértékek megtérítés*? mellett el ném fogadhatja1\' és 1895. évi deczember hó 31 ével st
Folytatás a Mellékleten.
Melléklet a „Zalai Kizljny 1894. éti Julim 7-én kelt 28-ik szamához.
XXX11I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
államnak mii.deiiuemfl bevílláii kötelezettsége e/.eket az \' érmeket illetőleg megszűnik. E rendelet 1894. évi július l-jén lépeU életbe.
1*94 ll\'l.ll\'S 7-én
II i r e k.
— Kútba) né Kossuth Lujza Nagy-
hanizsán. Az ünnepelt honleány július j eu a déli vonattal érkezett városunkba, hogy Babochay György köztiszteletü polgármesterünknél rokoni látogatást legveu. másnap délben Barsnyába utazott.
—; Hirdetmény. Nagy-K^iy-fsa fárot részéről közhírré tétetik, hogy mindszon adózók, kiknek évnegytdí adójuk 3 forintnál nem nagyobb, — s igy írásbeli feibivá«t nem kapnak. — adótartozásaikat a folyó évi 11-ik negyedre esedékes részlettel együtt, ha még ez ideig tte. nem fizették, folyó hó 10 ig annál inkább fizessék be, inert a határidő lejárta ulan ellenük a II. fokú végrehajtás fog fogaiiatobiltatui. Nagy Kanizsán. IS94. juiius 2-án. A városi tanács.
— Áthelyezés. Az igazságügyminisz-ti r dr. Gallia Béla kir. törvényszéki & jegyzőt Nagykanizsán, ezen minőségben a i udapesti \' keresk. és váltótör-vényszékhez helyezte át.
— Ku-Mitn orvosa Nagy Kanizsán. Dr. B a s s ó Arnoux Kossuth hú orvosa régebb ismerőséhez a jelenleg N. Kanizsán lakó B r i v i o Pietro olasz uyelvme.-terhez levjlet intézett, melyben tudatja, hogy legközelebb eljön Nagy-Kanizsára hogy közelebbről is megismerkedhessek azon város lakosságával, mely a nag) hazafi iránt oly kiváló módon nyiivanitá kegyeletét.
— Helyettesítés. Vidor Samuné uiuö az Izr. Nőegylet elnöke, nemkülönben B 1 a u Palné egyl. alelnök ftir-dőbe utazván, a választmány az elnöki teendőkkel Rosenberg Izraelné v. Ing uruöt bizta n.eg. A szintén távol levő 6 /. o in m e r Sándoroé egyl. pénztáros uruöt Kartsch maroff Leone vái. lag urnö helyettesíti.
— Ksö utái! köpönyeg. Helyi lap tárjunk ismét neki megy egy oiy névnek, mely három generálion át szolgálta Nagy Kauizsa varosát e század elejétől lógva. Ha éppen sajátságos vis/kete^ségbői oly közQgyféie köpönyeget szeret forgat ni,1- — mint idősebb kollegája, tanácsoljuk: hagyja békén a kö/tsztejeiü név emlegetését; hanem ha mar bdja vau. számoljon a hivatalos állás megnevezésével, annyival is inkább, men ezidö szerint városi polgármesterünk csak egy van. Ennyit egyelőre a „Zala" 53-ik .számának eisö czikkér.-.
— Dr. Szekeres József kórházi főorvosuk szinte részt veit a magyar orvosok és természetvizsgálók pécsi vándorgyűlésén.
— Zala-Kgerszegen felállítandó fö-t;ymnasium részére a szombathelyi püspök telket ifeérU — Ez érdemben ülés tartatott s a püspöki megbízott kijelenté, hogy a püspöki nradülom kertjéből egy catast ralis holdat átenged ha cserébe a vátos a szekeresdi major alatt levő legelőjéből 10 íratást ralis ho\'dat ellenértékben átad.
— Tanulók kirándulása. A keszthelyi fögymuáziuii) tanulót jLmus hó 2.0-án tanáraik vezetése alatt gőzhajón Balaton-Füredre; utaztak. A „Baross" gőzhajó reggeli 5 órakor 240 tanulóval indult útnak a keszthelyi gőzhajó állomásról s Balaton-Füredre 9 óra után érkezett meg. A kirándulók kiszállván a gőzhajóról, a b. füredi r. katb templomba vonultak s itt csendes misét Uailgattak. Mise után a tanulósereg Vaszary Kolos herczegprimás villája elé vonult, hol az ifjúsági dslárda szere náddal tisztelgett. 12 órakor ebédre gyülekezett a kirándulók serege, mely -n -k végeztével a Kisfaludy szobrot látogattak-meg, hol a dalárda hazafias dalokat énekelt. Pontban 4 órakor a gőzhajó a kirándulókkal eliudult Füredről s este 8 órakor érkeztek me>; a keszthelyi kikötőbe, hol százakra menő néptömeg várta a megérkezöket, kik vidám jó kedvvel töltötték el ezen kellemes és reájuk nézve örökre emlékezetes napot. (
— A herczegprimás a keszthelyi gj imiázium tanulóihoz. A ke zthelyi lögymnázium taü«n kara az intézet növendékeivel kirándulást rendezett Ba-iatoiifüredre és ez alkalomból fogadásra jelentkeztek Vaszary Kolos herczejipri-má-nál. a ki a fürdő idényt balatonfüredi nyaralójában tölti. Mint levelezőnk irja, a kirándulókat a fürediek igen rokonszenvesen fogadták, azután a tanú ók a füredi kápo nában misét hallgattak és innen rendezett sorokban a herczegprimás palotájába vonultak. A herczegprimás a nyara\'ó kele\'re néző egyik ablakából nézte a fölvonulási és látszott rajta, hogy mennyire meg van elégedve az ifjak siépeo fegyelmezett katonai tartásával. A gyönyörűen par-
kírozott udvarban félkörbe állott az ifjúság és a „Szózatot* énekelte szépen és nagy lelkesedéssel. Majd azután a ,Vadászdal"-ra gyújtott rá, melynek végeztével megnyílt azon.- emeleti ablak, mely mögött ?7 éneklés alatt a primás állott és fején a bíboros czappával, vállain fekete köpenynyel, a benczések egyszerű, azonban bíbor zsinórra! szegélyezett szerzetesi ruhájában ott állt az ország legelső főpapja: s az Öröm könnyeivel szemében, kezdetben lassú, de azután mindig erosebb hangon következő neszeiét intézte az ifjúsághoz: .Midőn szülőföldem ifjusázát magam előtt látom, lölébrednek szívemben r^-nd azon érzelmek és kedvei emlékek, melyek engem Keszthely városához és a keszthelyi gymnáziumhoz kötnek. Keszthelyen láttam először a napvilágot; ott éltem át ifjúságom hsjnalát; azon gym-náziumban kezdtem tanulmányi pályámat, melynek Önök ma növendékei; s végül az én szivembe is azon rend csepegtette a hazafias érzelmeket, mely önöket tanítja. Nagyon szívesen veszem tehát látogatásukat, melylyel nekem igazán nagy örömet szereztek. Ennek a napnak emlékére csak azt az egyet kérem önöktől, hogy valamint annak a zászlónak melyet kezükben lobogtatnak, három s/.ine van: p ros, fehér és zöld, éppen ugy három dolgot ne feledjenek el soha; ezek: az Isten, Király és Haza iránti szeretet. Lsgyeuek rendületlen hívei az egyháznak; hü és engedelmes alattvalói a királynak és szorgalmas, munkás polgárai a hazának! — Élje neki* Ez arany szavakra szem nem maradi szárazon, könnyezett a kirándulók apraja-nagyja, s a mély érzésű, fölindu lástól e fojtott hangon mondóit éljenek ugy hangzottak a távolban, mintha imát zengedeztek volna. A jóság, a szelídség és a nyájasság egyesitett kellemeivel bíró ezüsthajú főpap ugy állott ott a nyitott ablakná1, mint egy átszellemült, megistenitett eszményi lény. Az ifjúság mindegyre könnyezett . . . Lvsu, mély és szívhez szóló melodikus hangon kezdé el ezután a .Buesudal" t, a melynek távolban elveszett mélabús hangjai után fölhangzott a kommandó szava; és kendő lobogtatás és folytonos éljenzés közt vonult ki az Örökké emlékezetes helyről. A herczegprimás pedig nyájas ;mo-soiygás közt intett kezével .bucsut, s midőn az ifjúság a nyaraló nyugoti része felé az u\'czára került, egy másik ablaknál újra megláthatta\'a primás kedves aiakj.it, ki mindaddig az ablaknál állott, míg az utcza Kanyarulata el nem zárta szemei e-őt a menetet. Füredi szemtanuktól hallottam, hogy ily gyönyörű magasztos és eszményi ünnepélyt még sohi sem láttak, s a kirándulók is azzal az érzéssel távoztak a prímástól, hogy aligha lesz több ily szép napjuk az életben.
— Gróf Csekonlcs Eudre az országos vörös kereszt egylet elnöke körutat lesz az országban, hogy a városi választmányok körében megjelenve az egyesület állapotát megismerhesse. E czélból július 13-án a délutáni vonattal megérkezik és az e napoa délután
4 órakor tartandó üléseit részt vesz. óhajtandó, hogy a választmányi tagok minél nagyobb számban megjelenni szí veskedjenek. A fogadtatás érdemében polgármesterünk elnöklett alatt június 26 án értekezlet volt.
— A Ktsdedneveló Egyesület óvodáinak évzáró ünnepélye mult pénteken délután tartatott meg a Polgári Egylet kert helyiségében a kívánt sikerrel és szép erydményuyel; elismerés illeti dr. Bercczkyoé-Bánulay Matild, Lenkei Malvin és Hajgató Janka okleveles óvónőket. A szokásos csekély belépti díjból (20.és 10 kr) befolyt 71 frt 65 kr. Felülfizettn kegyeskedtek: Vidor Samuné
5 frt. Sauer Je,nÓné, Bogenrieder Jó-zsefné N N. és Scherz Richarndé 1 — i frt Rosenberg Miksané, Reinics Lsjo-, Seidl János Knizsek Autalné 80—80 krt. Bluineaschein Vilmosné 70 krt. Keigelstock Adolf, Strém Dezsöné, Czim-balek János 60—60 krt. Neu Albertné és Le,dofszky Armtnné 50—50 krt. Grün-feld József 40 kr. Pál Gyuáné, Ujváry Henrik 30- 30 krt. N. N. Heeedüs Istváuné N. N. Kaíser Józaefué, Predl Marcsa, Belloni Jáoos 20—20 krt. N. N% Jakóbi N. 10—10 krt., összesen 18 frt 10 kr. Valamint a szíves felülfizetök. ugy általában az érdeklődők fogadják az egyesület elnökségének hálás köízö-netét.
- A jégverés. Borzasztó pusztítást végzett a jégeső a , Balaton vidékén. Alsó Eörs, Feisö-Eörs, Lovas és Paloz-nak községekben is estek félfontos jégdarabok. Lovas községben Nagy Gábor jómódú gazdaember agyoüötte magát, mert a jég minden termését elverte.
— Villám csapás. Jun. 21-én az esti órákban támadt zivatar alkalmával Streíf-fer János vá-lusi lakos 26 éves föld-
mívest, ki az alsó-zsidi szőllőhegyból hazafelé ment. a villám agyon ütötte. Szt. Andráson ugyanakkor Varga József méhesébe ütött le a villám a az a benne levő méhekke! együtt porrá égett
— Az iparoi Ifjúság mulatsága. Az iparos ifjak mulatsága e hó L-én a Polgár. Egylet kertjében minden várakozáson felül sikerült. Minden kellék, mely egy kerti muiatság sikerét elömozdit-tatja, megvolt. Gyönyörű idő, nagy kö-lönség és kitünó hangulat, mely utóbbi reggelig összetartotta a társaságot. A tánczban, melynél az első négyeit 88 pár tánczolta, a következő leányok vettek részt: Boros nővérek, Briller Riki, Blau nővérek, Czvetkó nővérek, Dvor-zsák Mariska. Danis Amália. Egyed Emma, Fridrich Katicza, Farkas nővérek, Graditsky nővérek, Guttentag nővérek. Glesinger Ilona. Heffer Mari, Horváth Mari, Hergovics Terka, Hofner Terka, Hardics Terka, Heckenberger nővérek. Kovács Mari, Kollárczik nn vérek, Knáusz Terka. Kovács Mariska, Kelemen nővérek. Korongi nővérek, Liebeceit nővérek, Lirheim nővérek, Mautner nővérek, Mitzky Róza. Nagy Mariska, Nyakas Mariska, Rcss nővérek, Rosenkranc Amália, Riebner Róza, Ro-senstock Aranka, Rotuiann Terka Rasz-tovics Gizike, S\'.abó Malvin, Szélig Szidónia, Steru Károlin, Stein Lotií, Szom-mer Berta. Steiner nővérei: Spitzkopf nővérek, Weisz Szidónia. Voi: ott továbbá sok szép fiatal menyecske és megfelelő számú gardedam; elóbí>iek tevékenyen részt vettek a tánczban utób biak szép szerényen beértek azzal, ha leányaik homlokát minél többször kellett Jetöröluiök.
— A felülfizelések kimutatása. A nagykanizsai iparos ifjúság által június hó l-én rendezett mulatság alkalmával felülfizetni szíveskedtek. Kasztner János 2 Irt, Szépe Boldizsár 1 frt 50 kr., Focht Jakab 1 Irt 20 kr.. Itj Wajdits Jóisef, Balász Elek, Merkly János, Schs-vel János, Oláh Is.tván, Vetésy Mihály, Sölétormos Géza, dr. Mayer Ferencz, Belus Lajos, Halvax Frigyes, H?ll János, iíj. Samu József Tivolt János 1 — 1 frtot Boross Imre, Prezlmajer N., özv. Hafnerné 30 —80 kr. Kovács Mihály vasúti kalauz, Kudich Alajos mozdonyvezető, Veitmaon N., Miltényí Sándor, Nagy Mari. Hoseothal Jakab, Za-kál Mihály, Blau Samu Fehér Pál, Stocker .Antal, dr. Szűcs Miklós, Strém Pál, Uager UHmann Elek. N. N., Fagyas Lajos, Viola Kálnián^Söiétormos György, Klemmer János, ifj. Gártner Vilmos, Nóvák Frigyes, Kususz Ferencz, Tóth József, Raczka Lajos. Sapriuger Izsó, Harkányi József 50—50 krt Hergovics Ferencz 40 kr. Offenbeck Károly, Mor-vay János, Turek Gézi, Korongi Pál, Nagy Józseí, Humbert Gusztáv 30—30 krt. Temkó János, Heffer József, Szau-berer Alajos, Mitzky Samu, P;lczer Albert, ifj. Milténji Sándor, Moger Ig-nicz. Tersztenyák Bódog 20 --20 krt. Veiler Albert, Klener János, ifj. Topc-lics Józs*-f 10—10 krt, kiknek a ne-mesczél iránti áldozatkézségükért hálás köszönetét nyilváuitja a rendező bizottság.
— Heín kávéháza. Feltámadt az uj Hein kápráztató fényben és nagy ele-gancziával. Sokáig várakoztatta ugyan Ilein Miska vendégeit, mig ismét helyet adott nekik, de most bőven kárpótolva vannak a várakozásért Heiu uj kávéháza a főtéren valódi látványosság és vidéki városban ritkítja párját. A kávéház mfrllett van egy kedves kis kerthelyiség, taely főleg nyáron igen kellemes tartózkodási he\'y. A villamos fényben uszó /és díszesen berendezett kávéházat, valamint a kert helyiségei a közönség élénken látogatja és erre Heiu valóban érdemet is tett.
— Meghívó A nagykanizsai katonai hadastyáu-egyíet 1894. évi július hó 15-én saját árva- és segélyalapja javára a Polgári Egy-let kertbeiyiségében (ked vezőlleu iáö esetén a nagyteremben) Horváth Laczi jeles zenekara közreműködése mellett jótékonyczélu zártkörű nyári tánczvigalmat rendez. Kezdete esti 8 órakor. Belépti dij személyenkint 50 kr. Családjegy (3 személyre) 1 frt 20 kr. Kelülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapílag nyugtáztatnak Belépti jegyek a pénztárnál válthatók. A meghívó másra át nem ruházható és kwánatra előmutatandó.
— Nagy-Kanizsiról az idén 7 magántanuló leány tette le a legjobb ored-ménynyel Budapesten az ővóképezde el ő évi kurzusát és pedig Horn Sze-rafin, Kalivoda Janka. Lithvay Gizella, May Mariska, Neu?zidler Etelka, Peltz Gizella és Prem Mariska, Tábory Mária letévén a második évi vizsgát is és képesítő oklevelet nyert
— Hirtelen halálozás Tursiscsén Míszlovics József nevű foldmives a napokban szántás kzöbeo Összeesett és meghalt Szélhűdés érte.
— Eikfivó. Molnár István perlaki kir. ibirósági aljegyző mult szombaton délután tartotta esküvőjét Gebhardt Katicza kisasazonynyal Pécsett, Gebhardt Ferencz takarékpénztári pénztárnok kedves leányával.
— A nagjkanlzaal Polgári Egylet folyó évi július hó 7 én, szombaton, saját kerti hrlyiségében. kedvezőtlen idő esetén a nagyteremben családias jellegű táncze8télyt rendez. Belépti-dij (urak részére) 1 korona. Kezdete 9 órakor.
— Hun ka ki állítás. A keszthelyi iptr-testület álla! iparostauonczok iparter-termékeiből rendezendő munka kiállítás július hó l-én nyittatott meg. A kiállítási bizottság elnökévé: Csatbó Alajos ipariskolai igazgató, alelnökké: Láng János ipartestületi elnök, jegyzővé Pöltz Pál községi tanító és pénztárossá Salamon János ipartestü\'eti pénztaros választattak. A kiállításra jelentkezett 70 iparos tanoncz 129 drb. tárgygyal. A kiállítás bezárása július 8-án lesz.
— Öngyilkos. Málék Imre perlaki születésű 25 éves nőtlen mult hóban Letenyén a réten forgópísztolylya! ve-tett véget életének. Az öngyilkos dr. Csempész ügyvédnél voit mint irnok Llkalmazva. Tettének oka ismeretlen.
— Évzárő-Tfzsgalstok. A keszthelyi községi elemi népiskolában az évzáró vizsgálatok június hó 23 án kezdettek s 27-én fejeztettek be. A vizsgálatokon a város közönsége igen oagv számban jelent meg s a látottak és hallottak felett teljes megelégedésüket nyilvánítva távoztak el, meggyőződéséül annak hogy gyermekeik szellemi nevelése a legjobb kezekre bizatott. Az évzáró ünnepély a bizonyítványok és jutalmak kiosztásával június 29 én tartatott meg.
— Katonaság koréból Roisenauer János cs. és k. Őrnagy szabadságról be vonult, átvette Czenger Nándor cs. és k. századostól a 48. hadkiegészítő kerületi parancsnokságot.
— Lapunk 22-ik száma teljesen elfogyván, köszönettel vennők szíves vjsz-szaküldését, sót árét ké*zséggel meg-fi etjük.
— Somlyóról értesiteoek bennünket, hogy a jég roppant károkat tett a szőlőkben, mihez még az a malőr is járt, hogy az épen\'bagyott vesszők virágzás alkalmával a rósz időjárás következtében elrúgták a gyümölcs nagy részét.
— Jeney Gusztáv csáktornyai közs. népiskolai igazgató mult hó 28-án ünnepelte tanítói 25 éves jubileumát. I nneplé<ére a tanférfiakon kivül a város legelöbbkeíői megjelentek.
— Névmagyarosítás. Weisz Jenő íümegi illetőségű bpesti lakos .Török\'re magyarositotta vezetéknevét.
— TársfigyTédi irodát nyitottak Pécsett Tamásiból dr. Darányi Ferencz és dr. Madarász István ügyvédek.
— Hillomossá lett Esser József 48-as honvéd, Zala-Egerszegen járás-birósági díjnuk. Nagynénjének hagyatéka két millió értéket képvisel, e hagyatéki tárgyalás? Pozsonyban jul. 5-én vol*.
— Halálos esés. GyömŐrey Lajo* keszthelyi lakos cserepes, Lázár Ignácz Sándor Keszthely város fó utczán levő földszintes lakóháza tetejéről leesvén, szörnyet halt.
— Balaton vidékéről, mint a Vasmegyei L. irja, még mindig lehet szállítani kitűnő borokat; a napokban Honig és Weinherger czég szállított Szombathelyre kitűnő fehér bort nagy mennyirégben.
— A Balaton Füreden időző fürdővendégek közül az ottani kórházra ada koztak: Poor Antal 2 frt. Ormai Etelka 1 frt, Brvat Dávidné 1 frt, Purgly Zsig mondóé 1 frt, Rácz Lászlóné 3 frtót.
— Heti felügyelő e héten (ju\'ius 8 — 14.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Morandmi Román szakaszparancsnok ur és a VI—VII ik kerületben Fleischacker Ignácz szakasz parancsnok ur. ^.
— Feli;ívjuk t. közönségünk figyelmét a József Főherczeg tulajdonát képező Szeut-Margit-Szigeten létező üdi-löviz élvezetére. Szénsavval dúsan ellátott ásványvíz a legkiválóbb és legolcsóbb bakteri ameotes asztali viz és egészségápoló ital patentirozott Öndu gasiszai bír, mely poiczelláo és drót-rugaszszal levéu ellátva, nagyon czél-szerü. légmentes s könnyűd módon du-gaszo\'ható el. Megrendelhető nagyobb mennyiségben a l?Őhferczegi Szent-Mar-giti gyógyfürdő igazgatóságánál. A kitűnő viz nagyban terjed Bécsben is. söt a contingens mmden országában.
— Tilos a „byczikllsés.* Székely Emil, Zílamegye szolgabirája és Balaton-Füred fürdóbiztoía falragaszokon hirdeti ama rendeletét, hogy BalstoB-Füreden a bycziklizés szigorúan liltatik, mivel a csoportosulások alkalmával gyakori szere r esetlenségek fordulnak elő. Az a ki e tilalom daciára Balaton-Füreden mégis
bicziklizne. az 6 napi elzárásra és s byczikli elkobzására iiéltet k
— A bécsi nemzetközi gabona és magváUr megtartása ellen, illetve az abbani távolmaradásra nézve Budapesten Szávoszt Emíl elnöklete alatt mázas bizottság alakult E bi\'O\'Uág felhívást bocsájtott ki a magyarországi irrmény-kereskedökbez, hogy abban részt ne vényének.
— Fürdókból A várasd topliczai fürdőben jun. 2C-ig 841 fürdővendég jelentkezett Baiaton-Fureden jun. 2é-ig 576. Tárcsán jun. 20-ig 289
— MióU káromkodnak Xagyaror-szágou! Erre a kérdésre a legtöbb magyar axt. felelné, hogy <;.-.... meg van Magyarország Mert el tagad hatatlan tény, hogy erősen káromkodó nemzet vagyunk. Annyira bt^éuk van oltva
a virtus, hogy szime már sok. A magyar pp.rasziuak még >. dicséretében is benne vau a káromkodás, aayannríra, bogy talán nem is képes azt mondani valaki felöl, hozy .derék ember." Hi ilyeu kijelentést akar tenni, a legtöbb esetben meg is toldja Oaan módon hogy bizony alig van köszönet benne, mert dicsérete ilyen formán fog hangzani: .Annyi-bizonyos, hogy derék ember, üssön bele a háta közepébe a menydőrgös mennykő" Vagy kis-kanizsaiasan: .Egye meg a rosz^eb." Ily csúnyán ugyan általánosan te n, de mégis olyan hatalmasan tudunk ká omkodoi s olyan gyakran tesszük, hogy az ide vetődő idegen ezt tanulja meg legelőször. Az osztrák tartományokból idekerülő bakatiszt pláne sokra viszi ebben a tekiote\'ben. Kolostorban nevelt s az életben egy>z-irre kipotytyanó fiatal uruak a szeme is szikrát nány, ha egy őrmestert káromkodui hall. Ugy k< ludják már azt minálunk cifrázni, bogy igazán a netovábbját képezi miuden néven nevezendő knro-nkodásnak. Megszó lal abban a neki veszekedett fantázia is. Hát a magyar löroéiie^mi tarsu\'at közlönyében, a „Századoké-Bán, mo>t arról cikkezik Lebóczky Tivadar, hogy .mióta káromkodnak Magyarországon V Utána nézett a dolognak (mír t i. annyira, amennyire ez lehetséges) s arra a kissé naiv és hihetetlen eredményre jutott, hogy nálunk csakis a mohácsi vész után kezdtek el -káromkodni a magyarok. Mikor a válságos, szomorú idők következtek be s mikor túlságosan el volt keseredve a magyar. Legalább erre mutat az, hogy ez időtájban hozták az első ösmert törvényt a káromkodások ellen. Hit ha örökre eldöntetlen marad is az a kérdés (aminthogy az marad,) hogy mióta káromkodnak Magyarországon, az kétségtelen, hogy a káromkodókat 1563 ban kezdték büntetni, amikor a pozsonyi országgyűlés megalkotta a 42 ik törvénycikket. Kz időtől kezdve azutái q egyre-másra hoztál; az Üyen törvényeket, de természetesen eredménytelenül, mert a búsuló magyarok dehogy szakítottak ezzel a szokással. Nem érdektelen, hogy a káromkodást a katonák között is igyekeztek elnyomni; épen ott, ahol ez a furcsa virius a legnagyobb tökélyt érte el, s ahol most is a lehető legnagyobb szinvoualou áll. A Bach; korszakban megtörtént, hogy a túlságosan is lelkiismeretes zsandárok olykor olykor a káromkodókat följelentenék, de hiába, mert a bírák meglehetősen tisztában lévén a magyarországi szomorú állapotokkal, azt mondották ki. hogy a káromkodás a magyar embernek második természete s igy a közönséges cikornyás káromkodás gonosz szándékú bűnténynek nem minősíthető. A mi nagyon helyes okoskodás volt, mert ha a. káromkodó magyarokat miud megbüntetnék, akkor aligha volna köziük — .büntetlen élóélétn."
— Rövid hírek. Jósika Mik\'ós szobrára 1429 frt gyüft eddig össze. —¦-Csáktornyán polgári leányiskolát létesítenek. — a baiatou füredi galamblövészet július 11 — 13-áu tarlalik meg.
— Wolfner féle bőrgyár 25 épülete leégett Újpesten, a kár egy millió forintnál töiib 3 ember is beunégett. — Parisban a Boulevard des Italienst , Boule-vard Caruot"-ra neveztek el. — Szombathelyen a Dunántúli D ilosszövetség jövő évi összejövetelét\' Győrött túrija.
— Zengbeu dohánygyár állíttatik lel.
— Kertcszképzó iskola nyittaiik azösz-sze! Bpesten — A bécsi kiállítás 101.777 frt tiszta jövedelmet eredményezeit. — Chicagóban Kossuth Lajos Egylet alakult — Budapesten uj ka-tonabiztosító intézet van alakulóban. — Az országgyü;és ülései eiuapoltattak. — Az ar^uyárkelelpótlék ju<iu< hóra a vámilletéknél 25e/0- — A Csepelt*zige-teu Árpád hídja építését tervezik. — Kossuth könyvtára megérkezett — Küry Klára Tarcaíu nyaral. — A delegatió szept. 14-Te hivatik össze. — A 20 és 4 krajezáros pénzek uj évig maradnak forgalomba. — A Megváltó sírhelyét t a Golgotát egy angol társaság 25 ezer forintért megvásárolta. — A Iraoczía
XXXHI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1894 JÚLIUS 7 én
köztársaság elnökévé Casimir Perier választatott meg absolut .többséggel. — Kossuth Lajos szobrára^ eddig 137.451 írt folyt be. — ^
. Hangos ipartelep.
Millió ember ismeri biréből azt az óriás terjedelmű ipartelepet és százezrek keresik^ fe! megrendeléseikkel azt az ipartelepet, melyet a következőkben körvonalozuuk, — mire) képtelenség .annak rajátszerü benyomását htveu leírni éa atáoyl g kevés embernek van alkalma személyes meggyőződést sze-" rezni annak nagyszerűségéről.
„Steruberg Ármin és Testvére", ki ne ismerné ezt a világhírű czéget? és ki ne vásárolt vagy Iái ott egy-egy hang-\' fezért, mely azt a gyáiat dicséri. — ílafigszerárufaáza nagyban emeli a Kerepesi üt és a népszínháznak környékét, a keleti pályaudvaron érkező idegennek máF messziről \'feltűnik a hangszeráruház, földs-ziníi és emeleti impozáns díszkapuzataival. \\
Kirakatait a nap minden- órájában óriási nézőközönség lepi el, de különösen este. mikor a pazar villamos világításnak fénye, nemcsak aal üzletházat, de annak környékét is valóságosan elözönli, olyannyira, hogy gyakran megakasztják a bűmuiók a közlekedést s. a czég főnökeinek nem egyszer volt e miatt ügye a rendőrséggel. Természetesen mindannyiszor simán elintéztettek ez ügyek, mert hiába a yzékesfőváros világvárossá fejlődik.
Egy látogatás az. áruház belsejében meggyőzött bennünket annak nagyszerű voltáról. Az ember nagyobb szabású kiállításban képzeli Viacát. A czéguek a találmányok terén e!.ért legjobb vivmá nyal az embert egyik meglepetésből a má-úkba ejti — Á tágas helyiségeknek minden részében megs7Ólal egyik-másik hangszer, I^y elragadtatott esy messziről halatszó czira balom szóló virtuozitása. Közeledve e hangszerhez, bámu latba ejíett azon hihetetlen lény, hogy nem emberi készültség működött a remekül előadott zenedaribon. hanem önműködőlég czimbalmozott a mysztikus hangszer. Még nagyobb bámulatba *ej-tett a czég főnökeinek azon kérdése, hogy mi a kedvencz zenedarabunk és miután megneveztük volt, *<SgtÖn megszólt rendkívüli preczizitással • a fenomenális haugsv.er, melyet a czég .Önműködő mechanikai czimbalotnnak* nevez.
A díszes és szőnyeggel borított felső helyiségekbe vezető lépcsőn haladva, egy ritka terjedelmű .terembe érkeztünk, hol az érdekesnél érdekesebb hangszerek sokasága i között különösen meglepett egy. zongora, melynek villamos gyer tyái kigyúltak és billentyűi egyszersmind mozogtak mintha a szellemek billegették volna s ugy eljátszotta Lisztnek hannadik rapszódiáját, akár a nagy mester maga. Mindez egyetlen kézmozdulatra történt. Kérdésünkre azt a választ kaptuk az érdemdús czég főnökei egyikétől, hogy ez az úgynevezett .Villamos zongora" ezer meg ezer tetszés-szerinti darabot játszhat el. Tovább haladva azon gondolattal, hogy nem hiába élünk a „villám korában" és útközben egyik-másik hangszer iránt érdeklődve, lebilincselte figyelmünket a czégnek szintén saját találmányú .Czimbalommal kombiuált zongorája", me\'yen tiszteletünkre a czég két alkalmazottja egy eredeti magyar népdalt játszott el. A zongorában elrejtett czimbalom játéka zongora kísérettel megkapó harmóniát idézett elő- — Fáradtan és kimerülve a sok látottak és hallottaktól, egy-egy széken foglaltunk helyet, melyek legnagyobb meglepetésünkre megszólaltuk. Ez aztán már csakugyan az elöbaladott-ságnak netovábbja!
Az irodában, melynek falai diszokmá-nyokkai és a vilá« külömböző kiállításaiból, mint pl; Chicagóból eredő- kitüntetésekkel vannak/^elhalmozva, a szorgalmas tollforgatók a világ minden részéből érkezett levelek elintézésén dolgoztak.
Azzal az ígérettel távoztunk a páratfan nagyszerű áruházból, hogy legközelebb a elégnek a Klauzál utczában levő óriási terjedelmű gyáránál leszünk látogatást, és azon meggyőződésünknek adtunk kifejezést, hogy fónökeioek agilitása, melylyel egy évtized alatt üzletüket olyaii, polezra emelték, mely a kort is túlhaladj*, de egyszersmind kö zöuségünk nagyfokú műveltségére is vall, amely nélkül ezen iparág nem virágoz hatnék ily s épen, valóban bámulatra méltó.
Utoljára a csomagolói belyiréget tekintetlük meg,, a hol számos ember dolgozott a rengeteg megrendelések gondos csomagolásán. Távozásunkkor vaskos füzetet nyomtak kezűnkbe, mely számos illusztráczióval ellátva, a látottak precziz leírását tartalmazza.
YeftyeseBi.
— Sok évi megfigyelés. Emésztés -gyengeségeknél és étvágyhiánynál által Iában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll-féle seldlltz pórok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölöit, mint gyomor erősítők és vértrsz-titók. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. szállitó, Bécs, I Tuchlau ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Bfoli A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
Beküldetett.
Henri Nestlé fele c\\y ennek liszt.
mely Ne3tlé vegyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nemcsak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is óriási, elterjedésnek indult s. a legelső tekintélyek és gyermekorvosok állal az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll. Mig a tej. hogy tartósabbá váljék, gyakran hzóda, bor és szálíczil savval vegyittetik öasze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nesfé féle gyermeklisztnél teljesen kivan zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, tőle virágzók, és erőteljesek a ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk van. melynek készítéséhez vízben néháuy perczig táró ÍÖzés elégséges, szü\'etéskor mint tejet iszszák, későbbi hóuapokbau pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé féle gyermekliszt a íáplálékonyság minden sajátságával bír,-, m azonfelül gyártása is felette észszerű. A gyermekliszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosau megvizsgáltatott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40—00 íokaái magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér héj iegfiuomabb búzalisztből állíttatik elö. Minthogy liszthez legfinomabb részeiben csak a kenyérhéj használtatik fő1, a legény-gazdagság ezáltal még nagyobbodik. Ezeu tejhez a légenydús .vegyűlékoek rend kívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a iaikos is köny-nyeu át láthatja. Az előállítás módj* nincs homályba burkolva, a közönség eé teljes világításba van helyezve. Vé~ gül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek-ka tarusánál, cholera nostras eseteiné) mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nigy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórhá/.i kézi könyvek által Íb teljes joggal előnyösen sorol-hitó elő.
— A bűzös lehelettől bizonyára mindenki undorodik s mindazonáltal nem ritkán fordul elő kiváltképen a szépnemnél. Hány jó házasság dőlt már e csekély b»j miatt tökéletesen rombal S mind-a-inak daczára a száj és fogak \'ápolása, melyek elhanyagolásáé baj alapját képezi, oly gyakran Bzorittatik háttérbe. Nem mulaszthatjuk tehát el Dr. Popp cs. és kir. udvari fogorvos (Bécs) aaalherín-3záj-vizóre ismételten felhívni a neyelmét. Kellemetlen szagú lehellet, rosz fogak, gyenge gyomor, hiányos emésztés: ama emberi bajok, melyek fölött naponként hallunk panaszt: egyetlen orvos sem tud egyelőre segíteni! A fogaknak rendes időben teljesített ápolása mindezen bajokat és még más ezerét nem engednek létesülni. Az anatberin-szájviz gyakori használata, melynek előállítási módját egyetlen tudományos tekintély sem támadta még meg, (melyet azonban hamis gyári jegy alatt gyakran utánoznak.) eddigelé legjobb, legczélszerübb és — alkalmazásának hasznossága folytán — legolcsóbb szer a fogak ép egészségben való tartására s minden bennök mélyen gyökeredző betegségek1 a lehetőség hatórain belől való elenyésztetésére. — Azonban nem egyedül fogaikat tartjuk meg azoknak szabályszerű tisztogatás által, az anatberiu szájvízzel: az egész emberi szervezet, melynek egyes részei legszorosabb összeköttetésben állanak egymásnál, mntéa ifjabbodni fog, ha e viz haszuálatát nem hagyjuk abban, s ezt valódi étrenddel egyesítve, a testbe ujabb erőt vezetünk, ami csak akkor lehetséges, ha az étkek jól ..megrágva kerülnek a gyomorba. Mindezt biztosan elérjük, hí Dr Popp anatherin-szájvizé\', melynek egyetlen urí- és női toillettben .-em kellene hiányozni, szabályszerűen és ideje korán használjuk, azért lapuuk olvasóinak ezúttal újból melegen ajánljuk.
Irodalom.
— Balogh Gyula Vasvármegye fő-levéltárnokának „Vasvármegyé nemes családjai" czimü nagy munkája megjelent díszes kiállításban. A jeles és nagyszorgalommal gyűjtött heraldikai kiadvány amily történeti becsű mű. ép any-nyira díszére válik Vas vármegyének és általában történeti irodalmunknak. A derék, fáradhatlan szerzőt melegen üdvözöljük - s nagybecsű müvét ajánljuk Ara 5 frt. Kapható a szerzőnél Szombathelyen.
— Beniczkynfe válogatott, regényeinek második sorozatából Smger & Wolfoer kiadóknál megjelent a 16 dik füzet, mely a .Megkésett fecske" folytatását közli. Ara füzeteokint 25 kr.
— A magyar földrajzi társaság Balaton Bizottságának jelentése 1892 — 93. évi működéséről beküldetett ho/zánk. a/, érdekes kiadvány egy táblával és 14 ábrával jelent meg.
— A Regény Szalon az előttünk fekvő 14-ik számúval a másodikként kezdi meg. Zempléni P. Gyula R-ígéoy-Szalonja tulajdonkép alig szorul már ajánlásra, mert a roppant anyaghalmaz, melyet a világirodalom legjelesebh regényei, novellái, színdarabjai, versei képeznek, Önmagát ajánlja. — Hogy mégis és újra szólunk e kiváló, félhavi folyóiratról, ép abból az alkalomból teszszük, hogy olvasóink figyelmét rátereljük ujabban is, megemlítve és hangsúlyozva azt, hogy a most belépő, uj előfizetők az év végéig még legalább hat teljes regéoyt kapnak és hogy az eddig megjelent hét regény is mindenkor teljesen kapható, előző füzetek megrendelése utján, igazán o csó áron megszerezhetik. — Spielhagen re-géoye ,A ki kettőt szeret," melynek közlésével a „Regény Szalon" még a német könyvpiaezot is megelőzte, oly szerelmi történet, mely a női szív- és kedélyvilágbúi merítvén tárgyát, szívhez és kedélyhez szóló is, a mellett, hogy minden sora újra és újra felkölti érdeklődésünket, leköti figyelmünket. — „Áldozat" és „Az Ö elleLsége" a másik két regény, mely most egyszerre folyik. Mii.daket\'ü igazi remekmű. A kiadóhivatal (Budapesten VIII.. Xépszinház-utcza 26.) szívesen küld bárhová mutatványszámot és negyedévi két forintért szebb, előkelőbb és tartalmasabb folyóiratot képzelni sem lehet.
— Békésen, a .Tanügy" czimü közlöny kiadásában jelenik meg a .Magyar tanférfiak s tanítónők ezredéves albuma," mely a tanítói körökből egyik inpo^íos jeleuaége lesz a milencáris ünnepségnek. Ezen mű czélja egyrészt, hogy egyik bizonyítéka legyen a magyar tanítóság intelligencziájáoak, másfelö: maradandó emléke legyen a törekvő kortársaknak, továbbá pedig, hogy adattár legyen a késő utókor előtt ís, melyben feltalálhassa ama élönemzedékek nemesebb tagjainak arczképét és tárgyilagos hü-éggel írott életrajzát. A ezét tehát nem az, hogy több. — kevesebb érdemeket szerzett egyének feldicsértessenek; e művet nem a hiúság hozza létre, hanem komolyan felfogott osztályérdekés kultur szempontok. Ezéit az album szerkesztő é^e minden tartózkodás nélkül az érdekeltekhez fordul arczképük és életrajzi adataik beküldése iránt. A kiadás biztosítási c/.éljábói pedig előfizetésre hiyja fel a taníérfiakat és érdeklődő közönséget. Az albumba mintegy ötszáz kíváóbb tanférfiu és nő fénynyomatu arccképe életrajza lesz befoglalva. Előfizetéií dija Össze-seo 9 frt, melyből 3 frt előre, 3 frt 1895 január végéig, 3 frt 1895. azept. hóig fizetendő. A mű havi részietekben fog az előfizetőknek megküldetni. Bolti ára 12 frt lesz. A tiszta jövedelem fele a tanítók or&z. árvsháza és az .Eötvös alap" javára fog fordíttatni. — Gyűjtőknek méltányos kedvezméuy adatik. Minden megkeresés a „-Tauügy" szerkesztőségébe Békésre küldendő.
— „Magyar fakereskedÓ" czim alatt uj szaklap indult meg a fővárosban Székely Ignácz szerkesztésében, örömmel Üdvözöljük az első magyar lapot e téren, melyre igazán nagy szükség volt. Szívesen hívjuk fel rá áz érdeklődök figyelmét, mert az élénk tartalommal és nagy szak avatottsággal szerkesztett lap, mely minden hó 1-én és 15-ikén fog megjelenni, — mig a magyar szövegnek német fordítása minden hó 5-én és 20-ái fog önálló lap alakjában szétküldetni, — kiterjeszkedik a fakereskedés és faipar minden ágára. . kö/li az egész világ fapiaczairól beérkező eredeti tudósításokat, árakat, forgalmi tüneteket tarifa ügyeket és egyáltalán mindazt, a mit minden fake • eskedőoek ás faiparosuak okvetlenül tudnia kell, hogy e nagy lendületet vett és nálunk kiváló szerepet játszó üzletággal lépést tarthasson. — A .Magyar fa kereskedő\' mely egyúttal a .Magyar fakereskedök és fai párosok oraz. egyesületének" közlönye, van
hivatva arra, hogy kiszorítsa az idegen lapokat, melyek e téren is a reudszerinti tájékozatlansággal és gyakran rosszakarattal tárgyalják ügyeinket és sértik legvitálisabb érdekeinket A kiadóhivatal (Budapesten, VI, Teréz-körut27) szívesen küld bárhová mutatványszámokat — A lap űlöözítési ára egy télévre (12 magyar és 12 neme\' » Hm) 5 frt.
— Az egyházpolitikai kérdések s az azok nyomán támadt országos mozgalom valódi próbaköve lettek a napisajtó elvhüségének. Különösen a fővárosi sajtó voli erős kísértésnek kitéve és egyes pártok és szövetkezetek részéről óriási összegeket áldozlak, hogy egyes lapokat eredeti irányukból eltérítsenek. Az elveknek e c-sereberéjéből előnyösen v.ilik ki régi, jó hírének megfelelően, hazánk legnagyobb lapja az .Egyetértés", mely elismerésre méltó önzetlenséggel, fáradhatlan buzgalommal s a legnagyobb erélylyel küzdött és küzd az egyházpolitikai kérdések liberális szellemben való megoldása érdekében. Küzd azért, mert ezek az elvek a függetlenségi és 4"8-as párt egyik föprogrammpoiiiját képezik s az Egyetértés nemcsak vallja, hanem mindenkor tényleg követik is ezeket-az elveket, melyeknek meghamisítását nem tűri Ha nem így tenne, nem is volna méltó arra. hjgy tovább is az ország legelső lapjának—tekintessék. Erre a csinire a? Egyetértés különben is rászo!- , gál, neme ak tartalmának gazdagsága és j változatossága, hanem annak föltétlen megbízhatósága s ama valódi hazafias 1 szellem által is, amely országosan népszerű, magvas vezérc/ikkeit átlengí, melyekről köztudomású, hogy Magyarország legelső publiczistáinak és p.ílitiku saíoak tollából kerülnek ki. Közeledvén az előfizetési időszak, nem mulaszthatjuk el, a közönség figyelmét az Egyetértés eivszilárd, hazafias magatartására felhívni, azzal a megjegyzéssel, hogy az Egyetértés kiadóhivatala készeéggel küld kívánatra mutatványszámot. Érdeklődők kedveért még azt is megjegyezzük hogy az Egyetértés előfizetési át a negyedévre 5 frt.
— A Pesti Hírlap, mely immár a 39. félévbe lépett át július 1-vel. va óban nem szorul arra, hogy különösen ajánlgatni kelljen a magyar ujságolvasó-közöoi\'ég figyelmébe. Mindenki tudja,, hogy a megalkuvás-nélküli liberalizmus pjlíti kaját-képviseli s évek óta folytatott küzdelmének nagy része van a szabadelvű egyházpolitikai reformok szőnyegre hozatalában. S ha ma a demokratikus irány hivei jegyezhetnek föl sikereket a reakció rovására; a Pesti Hirlapkétségbevonhat-lanul sokkal járult abejz Nem is azért szólunk most ez el-ö rangú és első tekintélyű napilapunkról, hanem hogy felhívjuk az olvasó közönség figyelmét a Pesti Hírlap egy uj nacy vívmányára. Ez a vívmány a Testi Hírlap palotája, mely ott emelkedik Budapest egyik legszebb körútjának végén — váci-körut 78. szám alatt.— Az uj paotáról, mely a szép főváros egyik ujabb ékessége, annak idején részletes leírást fogunk közölni. Levelek és előfizetések az uj félévtől kezdve már ide lesznek cimzendök. Az uj félévben a lap ismét több érdekes közleményt igér fényes nevü munkatársai: Jókai éi Mikszáth lollabői. továbbá érdekfeszítő regényeket s végül — mint minden évben — az 1895. énre szóló nagy képes naptárt teljesen díjtalanul, mint karácsonyi ajándékot, valamennyi előfizetőjének. Az bizonyos, hogy a Pesti Hírlapnál többet egy más lap sem nyújt ma előfizetőinek s ezen bő és változatos1-tartalma dacára — naponkint 20 vasárnap 32 oldal — előfizetési ára egy hórar csak 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr., mely a Pesti Hírlap kiadóhivatalában (Budapest, váci-korul .78. sz ) küldendő. Mutatványt kívánatra öt napig ingyen küld a kiadóhivatal.
— A „Vasárnapi Ojság^jul. 1. száma 14 képpel és a következő tartalommal jelent meg: „Carnof (Caruot arczképével, s még két képpel.) — .Garno^öívegye." (Arczképpel.) — .A franezía köztársasági elnök" (Casimir Perier arczképével) — .Afőrendiházjunius21-tki ülése, (Ellinger Ede 3 pillaaatnyi fénykép-fölvételével, melyeken a főrendiház töb\'b^mint negyveo tagja fölismerhet.) — .Kossuth budai fogságában." Kossuthnak a magyar nemzeti muzeumben őrzött s eddig kiadatlan levelei fölhasználásával irta Várnai Sándor. — „A honfoglalás körképének részletei." (Feszty Arpíd két rajzával) — .A tőzsde hullámzásai." Elbeszélés. Irta Bret Harte, angolból fordította S. V. — Költemények Móra Istvántól és ifj. Bírd Alberttól. — .A hangyák beszélgeti e." — .Villamos muiikagépkiáUtás." — , Az uj műcsarnok." „Egy nő elégetése." — Büvészeti mutatvány. (Képekkel.) — .Irodalom és művészet," .Köziotézetek és egyletek," Sikkj íték. Képtalány, Egyvelegstb rendes rovaiok. — A. Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdon-
ságok\'-kai együtt 3 frt. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, e^yetem-ufeza 4., Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap" lego-csóbh újság, a magyar nép számára, lélévre csak 1 frt 20 kr.
— A „Zenélő Magyarországa zenemű folyóirat, mely fiiévi fennállása óta változatos gazdag tartalma, a \'mesét olcsóságánál fogva máristeljeB mértékben hóditá meg a magyar zení-közönség^t, most július elsejével, hogy öuállÓ-aagyoirb szabású darabokat is felvehessen műsorába, s azt. még változatosabbá tegye -havonta 2 szer jelenik meg. de a k»ts/e resné még 2 oldaüal több — igy lOohlal zenemű tartalommal. Egy \'jegyed évben igy az eddigi 52 oldal zeneré« helye\'.t 60 oldalt hoz 1 forint előfizetési árért remek szép kőnyomatu czim borítékban. A méltán n.tgy eli érjed tséfire-éídenies vállalat 2f> dtk száma hozza Huber Gyula , Mmél szebben" népdalát, Waldtf ufel .Délibáb" keringöjét. - - Carmkhael .liaiíjogj reím estcsillagom!" remek dalát és Yvon "A czigány arája* divatos polka mazurját. Egyes füzet ára 20 kr. A szép lap megérdemli, hogy egy zongoráról se hiányozzék, s ajánljuk is minden zenekedvelőnek azt megszerezni.
Kadcpeat, 1894 Julim bó 2-*n.
Budapesti értéktőzsde.
A .Belvárosi bank- és váliónzlel0 Hecat SasM — Bpett, Kosautb Lijos-atcu 13. — jelentése
Utolaó jelentetnek ÓU x ketanaepnap meg-akasztotta a spekulálfó tevtrkcnvaegét, mely különben is u&gyoa korláioit a.z eiör*- haladott idényre vató tekintettet. A : / - >i> .- ngjamut nagy riaze immár a külöral-őzí fQrdö beljrrkca pihent ki az atell izgalmakat Az arfolyauiok mgadozaaa alig emütéare uieltu es mtudeu jel arra mutat., hogy legközelebb a\'igha, varbatu nevezetesebb mozgalom A nemzeikfizí értekek és első sorban az osztrnk biielré»zveny, úgyszólván teljesen vi.t ¦ a; .:. A bánraértékr-k közül a riinamurauyi v*amíi egy atmeuett gyou-gulés után ismét eróteijeseu javult. Bankrészvények kózQI a magva bite.bauk gyöuge irauy zatott követeit, iigyssmten a leszámitoícbank rés\'.vényekben |a « s tekaláczin r«*lixal*sat árhanyallait idéztek elö Jelzalogbaak részvények tovább emelkedtek Á br-lyierdekek kozul iiinet a vjroM villamo* v&sut részvényeit favorizálta a kö ónseg ar a a birre, hogy a földalatti raaul munkálatai nemsokara megkezdőd nek „Az osztrák biielré*xvények prulongatiúp megdrágu t, [>éu^vis<pnyok mellett folyt le, a mi az tr&uysitot ti kedvezőtlenül iiefolrásolta A járadekuiarz szilárd de üzle telén ErrzváJ-tók es valuták feszesek. A lefolyt bet ueveze tesebb aruyadozaaai i kovetkczu keretben történtek:
Osztrák hitel: 35010 ^3í*ig Magyar kitel: 441.60—443 25-ig Rimamurányt: i*55-Zf>8-ig AHamvalUt . 341 8\'J-34? 40-ig
Ki nyert?
Hazái június 30. Bécs: 57 87 7S 88 46 Graz: 42 1 33 17 49
Szerk. üzenet.
— Sopron. Rendesen éa bérmentve megérkezik. Köszönet.
— Z-Egerszi-g Mindkét szamot megküldötttik
— K. K. Köszönetül veuuk Az időszerű! közöljük, többit sor szerint
— Kr AzonuaI megtettük.
— V. V. Nmcs sehol.
— N K ét K. T Nem közölhetjük
— K. Helyben. &agao reclam levén, nem közölhetjük \'
— Muraszombat. Kúsxőoettel vettük. 1 dv
— Keszthely. Tárgyhalmaz miatt jövüre ]•.-\'..i- tiagy-nnnk
— M. Kpest. A kis kóujrek Qgjrébeai intézkedésedet kérjük
-* I) V. Megkaptuk
— b. Csaba. Intézkedtünk -¦ El Válasz küldve leli
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás
B^CS sz. v„ i St Ilii karJ* Bécs isz.v.jl
6 05 reüK s/..\\. 2 ;05j4. u.fsz-v. 5 ÍI5; d.u. .2:45; éjjel I
— gj-. v.i 5 47íregg.
S. v.v. 10 -iregg.
¦S sz.vi 2— !<tu.
a sz v.ll2il5 éjjel
Barcs J
Sz.v]4;57Jreí!g|-; (Z. y-l 2 ;25: .1. u f_ „
| 1 V26 A. u |ll|S4|pjjel
Felelőé sierkesztö és ki.dö BÁTOBFI LAJOS.
XXXlil. F. VI OLY AM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1894 JULIUS 7-éo
llpuneluTc ics kir. udvari azáltitii) -elyeaigyara Zürichben privát megrende-~.mkj-,r . közvetlen ili szállít: fekete, feh t s Sittarii seh<ms\\to vetek et nteterenkint 45 kr.-; iiVJ 1! frt 6\'> krg postaher és vámmentesen -.•na. esikon, knczkázot; ég míntizottakat. ,MntasiU)i gtb (mintegy 240 kíl.űuhóző mi-wt-eg éi 200<> kn><.ohöíŐ szín, s árnyalat-i.jüÍ Minták posuforduioval küldetnek -vitiv.ba rximzett levelekre IO kroi éB le .írunú lapokra ó kros bélyeg ragasztandó
Ve-e. iiúiryhulras Iiuzydara ,, LS-/» i\'iij lianlulmak ellen, további a léff/« eí eméw/tesi szervek liurnlos hiti. bilsaiiDal. «rvosi tekintélyek által a J.ITHIOX FORRÁS
SALVATOR
.ikerrel rendelve Ie«.
Húg* hajtó hatású !
Kcileas izli KöMíen emesztöeíö !
Kaplutú a-iv.itn ii/ki-rf\'ikeiléeeklien és
gyógysz-rtárakivan. A Salialor-forras izazz r.pe jcseu
SZEKERES JÓZSEF
„HANNA-SÖR."
t Hanna malátagyárén gözsQrlóződe (tulajdonosa Plwher Juz-tef HSrlaeh-Nenaftádban, nem rég két budapesti vendéglőben, szá mos budapesti vendéglős és étteremtuNjdonos j-lenléttben kóstolópróbara nyújtott PUxenl vetHenyKŰr (Manna »«r neve/.\', ej mindiukább | elterjei A hürszakértök egryhangrn Ítelete szerint ez a \'különös világos sz ne tömör es aalyos habja valamint kiválóai: L !-1 ]--.r.e-konaló-keseriiyeje által kitűnő remek termék, arra van hivatva, hogy & pilzeni sörnek komoly konknrrencziát csináljon >incs e sörön kiviil még egy másunik, m ly mindazokat a tulajdonokat, a melyeket a pilzeni tArbifl di-cérnek, annyira magában egyesítené, n nincs tehát kivllle még egy, mely a pilzeni sörrel vetélkedhetne.
A Marisrh Xt-ustadbau termelt Hanna-I *5r ezen tulajdonságai miatt a most éppen \' Bécsben lefoljt sörkonkuírenczia és élelraiszer-kiá Inasban, daczára annak, hogy a rilág ruin-ileu réizéből mintegy száz sftrfij vetélkedett, a le^magas.ibli dijak egyikevei
4{ az ezüst állami éremmel }f
lett kitüntetve és nem fér hozzá semmi kétely, hogy ez a nemrég Bélcsbeo. Hrünnben. Drezdában. Bor Kilóban, sőt ujabb időben Parisban is nagy sikerrel meghonosított sor Magyarországban i« siert fr>g tcmi számos barátra.
Mezrendelesek hordókban á &Í, iO, 100 liter es üvegekben á 50 darab ladánkétit in-tezendök a budapesti fSké^TlMlísét; ezi-
b\'a\'ÜER LAJOS és TESTVÉRE, V.. Arany-János utcza 9
Gyógyszerész gyakornokul
egy j6 házból való G—8 osztályt végzett fiatal ember kedvező feltételek me.letl el/ogadtatik Sümegen
E. Dervarics István
gyógyszertárában.
HIRDETÉSEK
hagyatékához tartozó s Nagy-Kanizsán a Bajza-titczában levő földszinti ház készpénzfizető* melletteladó Feltételekmeg-t udhatok Dr. SZ1GETIIY EL EM liR zala-egerszegi ügyvédnél.
V
\\ \\
\\
"a
SZT.-MARGITSZIGETI
ÜDITÖVIZ
LEGKIVÁLÓBB ÉS LEGEGÉSZSÉGESEBB ásványos savanyúvíz.
Kitüoö eredménynyel haR7iiáltatik: cyoracr- és bélbajoknál, faárat, gége-, tödő-•* és húlyaghurutnál. \'/"T
Kapfaa\'ö a legtöbb kereskedéiben éi vendéglőben.
Dr. Dreíszker József-féle
llidepizíyógyifliézeí
KŐSZEGEN (Vasmegye)
k/.on inlézet a m. kir. minisztérium áitai engedélyezett. Rendszere: PrisnitZ és Koeipp. Kgész éveu át nyitva áll. Árak teljes ellátás mellett igen mérsékeltek. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság.
tr"
QJ A Bickter-fao tina. ív,,,..,-, mmp.
HorBony-Pain-Expeller m-
elnevező* alnu igen >j litrnevuet örvend.
Ezen fájdiilonu-si!lapító bedörzsöl.-s valamennyi köszvény, ¦ ¦•iii/. i-s ja^z:i^^at;i*l.iíiii szenvedő • in-tnek ez utón legyen ajáiMóbf: eml\'k.-z.-tbr hozva. Ezen liuktnra már 25 év itt, mint legmegbízhatóbb háziszer áhabtao^an kedvelt és ennélfogva iikh\' továhin ujánk\'tsra nem szorul.
CVekélv ára. ÜreRntkcnt 40 kr.. 70 kr\' vagy 1 frt 20 kr. vagyontalanoknak i~ b-betűvé teszi, ez\'.-n kittiBÚ háziszornek ÍK->zer/j\'-M\'L Ilevásárlas alkalmával a „Horgony" védjegyre fi^jflondö, nehogy utánzatot adjanak, mert csak a vörös Horgonyayal ellátott üvegek val>xliak Ha a valódi Patii-Expcller helyben nerit volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógyszertárához: Kiehter gyógyszertára ..az arany orosz Ián h oz\'- Prágában
v;igy Török, József gyógysaefészliej; Bndítj -esten
Újszülött
Tyerm eke k,
Felhívás
kik anyji.k által éppen nem, vagy csak töke-letlenfll lesznek szoptatva, a II. NeMlefele cyermeklis/t i\'issználata folytán oks/.rril módon I6l nevel he-tok: Mintaadagot. nemkülönben rop ratokat. nielyekheii a fcészilesmód <¦ a kontinens legels<< s/aktekiutélyeinek. menházak és gyermekkórházak számtalan bÜHinj iivány* foglaltatik —
kívánatra ingyen k:. . a kuzpouti Baklár: l\\ BKRI.TiK I., SAfiLERGASSE sr. 1.
Hriiri Srsllr\'-fiilí BienBftlápliszI líajczár-HfDri NVjilr-féle tttímt*n \\t\\ ütő krajrzár-
lr" BSRLYAK,
BKTS 1.. \\ Kii,KEK ISSE I.
Raktár minden gyógytárban es -üízerkeres-
kifcbiríokoíok. gazdasági és házi-ipar eszköz leiáltítására Martonvá^ár.
y A ki állit ás tartama 1894. augusztus 12 — 15-ig tart. A kiállítás ő csoportból áll. I. Talajmivelési eszközök. / II. Termény tisztító eszközök.
III. Takarmányozó eszközök.
IV. Gazdasági kézi eszközök.
V- Házi-ipar eszkőzök. Méhészet, selymészet. Bejelentések elfogadtatnak 1894. július 2.0 ig. Akiállitott tárgyak aug. 8-án fogadtatnak el.
A kiállítás tartama alatt felolvasások és gyakorlati előadások tartatnak, valamint ekeverseny is leend. Bővebb felvilágosítást nyújt a
Kiállítás igazgatósága Martonvásáron.
Christoph Ferenc
SZOBAPALLÓ-FÉNYLAICK
ni, b«cr a uobüt i il a kellec««U4H »i _ nMlv »t oUjfMUko«k «• •»6l«Jtikki»kwjüj..%lk*r6rtftlk Kmellotl k uiitnilatiolru acvawrt. bojy klkl BMÉ> l4aa>Mti » mkíoltm. a p»Ilo nodT« lírrrrji! (\'•lujrOltutn »n#lkUl, hor» íéojiu kUf 1\'.. kCIósbötUOJ.
Hlnasatt azobapailó - fénymáit.
Mr:...liir:;jl él ¦¦kag*alb»rnat. -r\\. »n- 1U u OIBJ fMtVk ff»ll t» ¦ p*Hit • «tTBit*J rtnjn U m, Eajn . i i • < ¦. ,- txt "i pollen Trljf.rn betM aalndrn foltot, knrabbl amazoLUt *:: ¦¦ tr. uuctn
tiszta féajmia :.• •
uj ct psrketre. taéij c*«pao Udti *d. .-. . ¦
parkMra • ..mj(«(.-k*»l au bemiiolt «c««z*n vj pallókra való.
Cuk fcny: ».J, anarllogrx oam íbdi *l a famtutrit.
]\'»- :-r.„iiikMutMMI 5S aifjtiöf mlr. (két koiípna-a7*áfa nol.ifi vsUl 1 frt. SO kr., vacy 9\'/> márka.
A kBíVFttru mrfr*Da>lrsMk attoden T»ro»han, akol raktárak vauuk. Ide kBIdendok. MloUBiaaoIA-ok *• proap-- ¦ . éi binMilr, kBJd«tnak- A Le-. -«!¦ : t**.ik
JSI a raira » a fi.-\' lafTra. mlval a UVbt> mini
IsMIrveletrio i>irtcin jt *eímé aUaozzakéi bunUltják. • lukkal « (-.«n; a edlsak m*c \'<¦\'¦¦¦\'¦ - ¦
biz lik (oreálomba.
Chrlstoph Ferenc,
i kén sic-íapalió-liiTlatt Itltiliiila b unllli (Tinin Prága. K. Berlin.
ZÓrich.
M.-Kanizsa: PÉEU és KLEIN.
betegség* aüápokatoi ír - ? «kaf szabaduloi biztos alapon. feJax lösséf .-.elleti :
a tértében létrejött toroial nem akarja nagyon, vagy U ?jözhelleone kinövecztexu
a mai gyogytodornány sikertelen halasáról coáx meggyőződött :
a ragadós és Jirvlnyo? betef-^éiretlól magát megölni akarj*, fep utódokat és Igy blztot alpon családi boldogaigol az öngyiltoMlgloI é* ttbolj-háxt61 meg akarja magát menUm;
vágyottat é» rralá.;jál CAairav tenni nem akarja:
munkaképes akar lenni te a
az olvassa cl Fazekas Danelatk .KI akar egészséges leaaJ?\' czimü füzetét, melyben
Londoabaii es hazánkban .\'iá evi orvosi gyakorlat* alatt s«erzett tapasztalatait a kzen-vedo embenseg javára megitta Egész bizalommal fordulhat hozzá bárki, aki szenved es fájdalmaitól szabadulni akar. Lakáaa Budapeat, feUÖ erdősor 25 az hol vaaárnap kivételével rendel délután 2-4-íg. Szegényeknek díjtalanul G—7 óráig. A feant emliteU fűzet ugyanott megrendelhető 1 frt előleges beküldése mellett.
Ásvanyfürdo Daruval
Vasút állomás.
Vastartalmú hévvlz-^\'-sö\' C.
Saison m :jus — okíoher. Fiirdóorvos :Dr. Degré Viimss Bécsből.
l\'orczcllán, már?ány, kö, tükör, iszap-fürdők. Hires győgyhatás női betegségeknél is; terméketlenség, fehérfolyás, sápkór stb., cstiz, csonttörés és idegbántalmaknál stb., továbbá újonnan épült
„Hidegvizgyógyintézet.*\'
Gőz cabinok, hideg és temperált tükör-fürdők, hideg és meleg Douch-ok stb., valamint Kneípp Seb-féle
„Vizgyógyintézet,"
mely főt. Kneípp Seb. plébános ur utasításai folytán egészen a wörishoíen; intézet mintájára épült s rendeztetett be. A fürdő orvosa e czélból Wörishofenben időzött huzamosabb ideig tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig főt. Kneipp Seb plébános ur által személyesén ajánlott s tanult fürdőmestert alkalmaztatott VVÖrishofenből.
ooooooooooooooooooooo : o
Miodenneinfl hingíicreic íszenétSinű.ek javlta.a és liaiiealáwa B«k-flzerü pontossággal eKkőzölteük.
Ä Columbus
oooooo o
o
o
:Í.J C
o o tj . u o o o o o ü o o o
s
o o
n balom verő fej meg<zQn-teti az eddigi pamutozást és (zérnazást, erÖs és csengő hangot nyerünk általa. Minden verőre bárki ráhúzhatja és mindenkor le is húzhatja. Sohasem punztul el. Ára e veröpálczákkal együtt az utóbbiak minősége szerint , L .10, :(.— e* :j-ti() Külön a -Columbas- veröfej párja 1 frt.
*=¦?/^áttattia^rTtaw IKTXAKT A \'i\'tozuthato erezjáték- =: O
IIH I UXlA lapokkal és korlátlan & Q
műsorral Ezen aj találmányú hangszer- S- f\\
rel mindeo előzetes tanulmány es zene JfL \' :? B| HLbbbt- isilieret nélkül szái meg szát tetszés.
J| B^dVn szerinti zenedarabot lehet jitszani.
\' A: a 12 frt. a kctalapok drbja 30 kr. SS
Megrendelések az árak előleges beküldéte 1
mellett vagy utánvétellel teljesíttetnek. Q
Elpasztithatlan aczélhangokkal. q
C000000000000000000000^000oo
Védjegy.
Gyomor- és vesebajok, székrekedés,
fejfájás szédülés aranyér, végbél da. ni ás,
igen jó hatással vannak a I8 év óta hirés „malaczkai ka összeállítva a hírneves dr. K v a p i 1 uta:
ellen
páti egészségi labdacs itása folytán
Friedrich János gyógyszerésztol Malaczkán a Kárpátoknál
Egy skatulya ára 21 kr., egy teketys ára >> dobozza! 1 frt 5, bérmentetlen küldeménynél 5 krral a bélyegért több. öi a labdaciok árához 20 kr mellékelietik és az egész összeg postautalványon elküldetik, akkor a megrendelt mennyiség az ósazes birodalomba bérmentve küldetik
1894. HÁL
Tek. gyógyszerész ur\' Az ön nélkülözhetetlen labdacsaiból szíveskedjen számomra i 4 «ekercset küldeni, továbbá felkérem a tek : gyógyszerész urat. hogy készlete legyen nagy mértékben, mert egész korcsoportomat ¦ 1 akar-im iátni ebből a megbecsülhetetlen szerből, hozzám több felöl küldöttek labdacsokat b kértek a pártolásra, én vHtza-kiiblöttem, minthogy ezt a labdacsot a legjobbnak találtam s mindazok, a kiknek eddigelé bottam, dicsérettel halmozták el.
Gyergyó-Szt.-Imre, 1894. február 2. Tisztelettel és kész szolgálattal Dr. HERBETH KÁROLY, járási körorvos.
Tekintetes Friedrich Jánor. gyógyszerész urnák Malaczkán.
Csak egynehány napja, hogy labdacsaiból egy skatulyát kaptam. Eddig cm hittem volna, hogy ezen labdacsoknak oiy csoda hatásuk van.
Egyúttal pedig köszönetemet fejelem kr sógorom és sógornőm nevében, kiknek szintén juttattam belőlük.
Szíveskedjék tehát póstaf<-rduíóval minél hamarabb egy tekercset küldeni. Tisztelettel
Zombor. 1Ö94. február 23-án. SCHLAGE TT ER FERENCZ keresk. segéd
Tisztelt uram!
Két ér óla szenvedett feleségem aranyérben és székrekedésben és hiába használt mindenféle orvosságot, csak miután as 5n kárpáti egészségi labdacsaiból egy tekercset fogyasztott, szűnt meg a baja. EgynttaJ fölkérem, szíveskedjék egyik ismerősöm számára egv tekercset küldeni. Tisztelettel
Zsapanje, 1894. febr. 22-én.
TÓTH REINHARDT gépész.
ÚRITOK.
Tisztelt gyógyszerész ur\' Sziveskt-djek \'2 tekercs kárpáti egést-teg labdacsot. postafordultával knldeni, mer nélkalAk nem tudok meglenni Gyomorba jömbíMi .oly áldásos hálással voltak, hogy azÍKesen ajánlom ismerőseimnek- Tisztelettel >• í.iWr\'jst, 1891. febr 7 én.
KSOMGARTNER MIHÁLY s
Tekinteteles gyógyszerész ur! S/tveskedjéx kárpáti egészségi labdacsaiból 2 tekercsei küldeni, mert olyan jó ba< táss&l t*irn::fc, hogy miuden más szert mpl iőzni lehtt. Tisztelettel
Glogovácz. 1894 február 22 én.
WOLF TAMÁS fodrász
Tiaztelt aram \'
Winternfcz a bécsi egyetem or<osi szukának t»nár ura értesitetl, hogy igen jó ver-tisztitó labdafsai vannak
Snivcskedjék tehát labdacsaihói 2 tekercset postafordultával küldeni. Tisztelettel Becs, 1894. márex. 1-én.
HORACE DE MATER
Tisztelt gyógyszerész nrl Szíveskedjék njból nyolca rubel\' értékű kárpáti egészszségi labdacsot számomra-kül dení. Minthogy oly kitünSek és rendelteié síiknek megfelelnek, már az előbb rendelteket mind ei adtam
Ha ezeket is eladtam, njbói fogok rendelni. Fogadja egyelőre kö*xönetem«t, mint hogy feleségemnek is igen jót tettek.
Tisztelettel
Kokand. (Orosz-Ázsiai 1891- jaa 23-ár*
WILDE E gyógyR/.erész
XXXIIL ÉVFOLYAM.
A 1. A 1 K 0 /. I. fi N Y.
1894. JULIUS
Aranyérmekkel kitQptetve
Első cs ós kir. kizir. szsbadalm
Aranyérmekkel kitantetve
OM LO K Z AT - F ESTEK-G Y AR.
FÖherczegi és faerezet;i uradalmak, cs es kir katonai raktáruk a síálliti\'ja. Ezeket a festékeket epületek befeatéaére haaxná\'ják.
KROMSTEINER KÁROLY Wien. Ili. Haujjtstrásss 120. *z. táját hazában
fl-wxé* rasut-, ipar-, bánja- éx hárnnrlársulal előlük 40íéle különböző szín ran, kilójuk 1G krtól fölfelé, mészbe használati utasítással ingjén M bérmentve szolgálok
Biztos állás.
Fiatal emberek, izrael. 18—28 éves katonaság alól felmentve, kik áruk bevásárlására és eladására ügyességgel és ismerettel birnak, Münchenben egy nagykereskedésbe azonnali belépésre kerestetnek. Ügyes és szorgalmas ifjaknak biztos jövő kilátásba helyeztetik Ajánlat fény-
képpel 4708 szám alatt RUDOLF RnOSSE-^\'*^
Münchenbe intézendő.
QOQQOOCTOCOOC
JVlpLL SEIQLITZ POR
Moll
Cnk altkor valódiak, ha mindogyik dobos aláírását tünteti fel. A Mgll A.-féle Seldlltí párak tartós gvóiyhatá-n a legmakacsabb gyamsr és *l tesltaáatalaak. gyo nor/^rca -s gynmorhé>, rogzott székrekedés, májbántalom. ver-lalRláa. aranyér es a Icgktlloubo/öhb néi betegségek ellen, e jeles háziazernek évtized ak óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecaételt eredeti do-háznak 1 frt e. é.
Hamisítások tör vé n y i i eg f en y i t te tnek.
-----2_______
MOLL-FtLE FRANCIÁI
Csak akkor valódi. ha min,^ityik hm*
......—- _A. Moll - fi\'lirttu ií]
orla berszesz éa aé :;>¦¦..¦;.:¦¦¦¦-¦.¦¦¦. csuz éa a meehülés egyé > k\'ivetkezi zetl eredatl üveg ára 90 krajezár
MOU, A. veJjegvét tíínt-ti fel és zattal van zárta A Mali-féle frao-nt fá|diloacaÍllapitó bedarszölesi szer kftssiíény.
legisfliereteselib népszer. — Egy ono-
Moll Salicyl szájvize.
(691) FÓtzrtküldéa: Q
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, g
Bécs: 1.. Tuchlauben 9. sz. Q
Vidéki ueareadeléaek aapaata pos;autánvét mellett teljesíttetnek U
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásánál é.s q
védjegyesei ellátott készitmétsyfket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
-—_______lo
Doc»aoooooooooo3Mooaaanoaao33n3oaaaaao3Q
ajáríulajdoi
oldható, telje.ee hasonló u oi.j-maiola.hoi. - MLtalaMMi"»!
oaoaoooaoooaop
.a o a ?
védjegyét ós O
Birtokvétel.
Azonnali készpénz fizeTés mellett keresetik egy nemesi
Birtok
200000 forintig terjedő árban és egy
Uradalom
G00000 frt értékben.
Előnyös fekvés szép kastély, jó gazdasági épül etekkel első miiinséüü szán-tófő d. vagy ériékes erdő .kívántatik. Ajánlatok usak a tulajdonosoktól Patz Richárd-hoz Bécs. IV. Margarelhen-stra*se Nr. 12 intéz.endók.
\'a
s
? ? ?
a ?
Q
a a ?
? ?
|0
iD
!? .
(Főalkatrésze: fflzolysaras szikié.) q
A mindennat i szájtisztitásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint fel- \'Q nőttek számára; m°rt e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyazersmiud Q óvszer togfájás ellen. — Egy Moll A védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajezar. Q :
IKSZÁD
gyógyfürdő Szatmármegvében.
Megnyitás: maja* 15-én.
nyes. konyh.no« savnmnvi/ kitiloő hatású heveny es idült gyomoréi I élharulban. a légzőszervek hurutos bactalmatbsn, maj- éa epe bajokba*, veae éa a húgyhólyag beteriM**eibeiii__ Kzeti evhen nagy átalakulások történtek, agy a ínrdö szépészeti, mint gyógy-b rendezését illetőleg.
A fürdőben Ivó-. fS\'dö éa be\'egrc cyngyniód alkalmaztatik .Savó knra. Hideg vizgyógT intézet. Zuhanyok- A lu-tegek szórakoztatásáról kellőleg van gondos -kodva.
Kitűnő élelmezésről ez évadban, valamint a jövőben is *z által lett gondoskodva, hogy azerzödtette a budapesti Pannonit szálloda frszakácsát. Lnkáta Ferencz arat. kinek orazágos jó hírneve minden tekintetben nemcsak biztosítékot nyújt, iiüti -in a legmagasabb igényeknek is képes les* uv-gfelelui.
Vasul i állomás Szi«y ér-Váralj a és Técsö. hol alkalmas kocáik kapbaók, bármely állomástól a\'/t Ara alatt el lehet érni a fürdőt. Hrlybeu fílrdÖor%\'OS és posta
A bikszádi gyógyvíz országos főrak-táni Édeaknly L. cs és kir. es azerb királyi udvar: szállilóná- V ker Erzsé bettér 8 szám alatt vsa. ahol az mindig egészen lriss töltésben b-s-erezhetö.
GyÓgyfördo-Ígazgatn-.nLí.
A valórii moAliaió
Padlózat-fénymáz
Csak akkor valódi, faa »z nrany-(jyal léoyezeit szeleticze * fenti vét\\-
örös .merőben hordja
jegye
a leitiobb és legolcsóbb eszköz a Kw.i«M\'«"i--vr- —-¦ JagyténymázoU padlótat l.eere.ztéaére. Azonnal »«1»«^. éí keféié, nélkül tUkörtiazta. állandó fényt kólcSonóz. kap-hatn s.in.elen, világosba, ^„a. ****** *«»«" d barna színben! Egy szelence ára *f> 8.. ét 1 tn^O kr.
Szab Tánczterem-íecskendo maz
dib éa legr/.élszerü helyiség padlózata
niegkefé\'t ;>szi Fehér
Nxttll. Fölkefólö-niá/..
Tetemesen m-vkftonyiti a fölkefilést és az ez átli talajt a nedvesség és por ell<-u eileuiiló képemé és sárga tűmben djirali szám 20 kr Aijegyzéket (lijiiientenen klild
SCHHEIDER 4 COMP.,
Bf.CS, T|?,. Huiidsthnrmcrstr. I4t.. !. Herrengasse 10. Kapható : Fesselhofer József, Watton és Nuber, Ntti é* Klein,
Csak akk«r ha minden dar-véJjegjret rit
Neu
U Adolf es fia uraknál N -Kanir-sáu es Kálmán .1 . Zieg-
maroui; Hub t.szky Adolf. Jan Ferenc. Zala Égerszögen, -- ?alam nagyobb Ifi-izer. fesi.ksrü kereskedésben es drugueriákban
MAGYARORSZÁG.
TELJESEN FCGGETI.EN POLITIKAI NAPILAP.
Felelős szerkejiz.tö éa laptuiajdonos: HOLLÓ LAJOS dr., orazággy. képviselő
REGGEL az ország legtávolabb eso részeiben is már az civaso kezeiben van.
A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival nz ösftzpft lapokat megelőzi.
A Magyarórazágból a közönség már kora reggel olvashatja ~az ország-gyfllérf targyalá_4áii kimeriiö alakban, az aznapi összes kül- és belföldi esetné nyéket, kimeriiö iö/>dei tudósításokat slb. stb. .
A Magyarontzág eddig is tanújelét adta. hogy férfias bátorsággal kúzd az ország függetlenségéért és önállóságáért, és szembe száll minden korrnp-cziÓval éa közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik.
A Xagyarorazág független minden hatalom\'ól, minden magánérdektől, senkinek alárendelve uincs, s igy álláspontját nyiltao és egyenesen mondhatja ki bárkivel szemben. *N
A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy lámosatáühaq részesül, s igy mint a nyilvánosság é-a közérdek orgánuma folytonosan fejlődve t-s megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára
A „Magyarország" előfizetési ára:
14 frt — kr.
Szerkesztőség: VIII- ker.. Fhg Sándor-ufcza
2 BZ.
Egész évre . Félévre . . Negyedévre . Egy hónapra
50 20
Kiadóhivatal:
IV. ker..
Kathreiner
K neipp-maláta-kávéja
az egyedüli, a mely a valódi kávébab izével és ar-imit-jával bir. Ez utóbbihoz ke.rdetben eey harmad- később a fele keverendő.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávcja
használatban a iegolc óbb vegyület a babkávéhoz, melynek az egész-égre károsan haló alkatrészeit egyszersmind elpnyészti.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
jeleuleg oly kitűnően készíttetik, hogy a babkávévsl egyszerre őrölhető és minden szokolt módon elkéázithet\'ő.
Kathreiner
K neipp-maláta-kávé
tisztán élvezve is (tejjel, czukorral vagy mézzel) fölötte kellemes, jóizü és egészsége* italt képez.
Minden háztartásban és minden kávét élvezőnek ennél fogva nélkülözhetetlen a
Kathreiner.
Kathreiner
Kneipp-maláta -kávéja
ugy tisztán, mint vegyitek alakjábfn, tudományos és orvosi szaktekintélyek lilta! a teghttthRtósabban ajánltatib
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
külöt-öspii nőknél, gyermekeknél, vérszegényeknél, gyomor- és idegbetegeknél bír kitűnő hatással.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
mint hazai gyártmány kii unó calidi és egészséges kávé. mely mindenütt kapható — \'/a kiló 25 kr.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
közkedveltsége míatt acíiszoro^au utánoztatik. Nyitva ki mért áru vagy csalárdságra számított csomagokban levő határozottan visszautasítandó.
Ciak az eredeti fehér csomagok kértodök, melyeken világosan kivehető e név:
Kathreiner,
Njomatcit lf|. Waidits József kaoyyrtyoiDdájában Nagy-K»ni»sáji.
XAtil-KAMIZSA. Í894.JBI10S |4-én.
29-1U azéiriu
F.löfixettni ár: Egén évre . . . 5 fn — kr FéJ fin\' . . . . 2 fn fK> kr Negyedévre . . . 1 frt 25 kr
rxjrn nzain 10 kr. HIRDETÉSEK - hasábos petil*"riian>--TÍ\'máaods*orj \'). i m miien további sorén ő kr
.\\ 1*1 LTTERBEK j\'itii soronként |U krért vétetaek tel KiurstAri illeték miudeu egyes hirdetésen 3<> kr. lueteudŐ
XXXIII. évfolyam.
vény-társaság*, a ,nagy-kauizsai-
, a nagykanizsai Déízalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, és fityeházi önkéntes tözoltó-egyla*, a .nagy-kanizsai . kiedednevelÓ egyesölet"
A lap szellemi ét. anyagi résxét illető minden közlemény Kátorr* I.hjo* azerkesxtö-itijdo nevére rzimz^tten Sas-y-Kaniz-ara t>er-men\'te intézendük
Üérmeotetk-u levelek n-m f.gad tatnak el
Kéziratok ri«<za sem kildrtuek
.Kotori takarékpénztár *
a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a .nagy-kanizsai k-reszténv miékor.* ,óegvtet«, ;,n.kamzsai izr. jótékony aóegylef, „szegények Upintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai küiválasztmáováaak hivaL, b
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VE G Y ES TARTALMÚ HETILAP.
Szentgy\'órgyv tilgy e, 1894 július 13.
Felséges szép napra viradtál drága Barátom!
Negyven egész évnek ünnepi dísze biz ez. Mennyi dicsőt műveltéi, tettel, fáradozással
S íme a jó isten megfizeíé Neked ezt. Tanpályád tövises kétségtelenül, de azért még
Ennyi időt érvén, jo" szived érzi a kéjt. Hoiry Szentgyörgyvölgyének az apraja mind Veled érez
És az idó\'sbek, most hálaimát rebegök Hosszú életedért s községed messze határán *
Tul rs imát mondunk s áldjuk az égi Atyát, Hogy megtartott teljes erőben, lelki gyönyörrel.
Élvezvén korod ily messzehaló örömét. — Boldog ez a község s híveid sokasága valóban
Majdnem félszázad csendje borul Tereád. Visszatekintvén állásod sikerére dicafí, nagy
Gondolat és szent czél gyújtja örömre szived Es ez Örömben itt mi is osztozkodni kívánván.
Eljöttünk hozzád ünnepi vágyakozón. Hódolatul jobbunkat vedd Te baráti kezeddel
S óhajrásnuk : még üdvteli éveket élj! Hird L szerencsét karjaidon, meg honfi szivedben
Éljen erÖ, ncint élt. Áldjon az Isten ezért!
BÁ.TORFI LAJOS.
Az anyákhoz, leányaik neveléséről!
{-Vege)
Ezen szomorú jelenség átkos következményeként pedig fiatal leánykáink, kik az üres dicséret, a hízelgés iránt fájdalom: nagyon is fogékonyak; önállóan dis.tingválni pedig még nem képesek, — ha a józan gondolkodású és látású okos anya biztosan és helyesen nem igazgatja, — elvakittatnak ezen dicséretek által és a külsőségeket felcserélvén és összetévesztvén a lényeggel, minden idejüket, minden fáradozásukat, minden törekvésüket külsejüknek minél feltűnőbb módon való díszítésére fordítják, és mialatt órákat töltenek a tükör előtt, a szíves iélek képzéséről és nemesítéséről teljesen megfeledkeznek. A gyakori hízelgéstől tévútra vezetve, képzelt tökéletességükben a vesztökre törnek; a _~ legkíméletlenebb egoistákká lesznek, kik valóságos despotismus-sai aralkodnak környezetük fölött, melyre nézve csakhamar elviselhet len teherré válnak. — Hány ilyennel találkozhatunk az életben, a ki csak egy kissé figyelemmel kisérte és tanulmányozta is az ily ferde nevelésben részesült leánygyermekeket. Az ilyen nevelés ad azután a társadalomnak olyan nőket, a kikre nagyon találóan alkalmazhatók XIV. Lajosnak ama nagy nevezetességre jutott szavai, hogy: „E két asszony között a barátság föntartása több fáradságomba került, mint az európai békének a főntartása.*
Hogy pedig mind ez ne következhessek be, első sorban az anyák kötelessége, hogy leányát óvja meg mindazoo emiitett léha emberek társaságától, kik előtt a világon semmi sem szent, kik a mint ezt nagyon, de nagyon is gyakran láthatjuk, nem
respektálják meg a 13 — 14 éves iskolás leánykának naivitását sem és durva kezekkel ragadják ki gondatlansága boldog világából. Ugy beszélgetnek vele éppen, mintha 20 vagy 24 éves volna és nem tesznek külömbséget a gyermekekkel és felnőttekkel folytatott társalgás között, aminek azután a leánykáknak az a bizonyos sokat fölpanaszolt korai érettsége lesz a következése: bla-zirtságukban nem külömoöztetnek, mértéket nem tarlanak s megérdemelnék, hogy minden okos anya bottal vezesse el őket háza tájékáról Csakhogy fájdalom a legtöbb
I szülő a helyett, hogy a jelzett társaságtól megóvná gyermekét, még kitünteti az ilyen éretlen embereket, mert hízeleg szülői hiúságának, hogy leányát olyan kitűnő teremtésnek
; tekintik.
Az anyáknak — a nói. nevelés ezen Istentói hivatott védszentjeinek — kellene tehát saját példájukkal oda hatni, hogy leányaikban az ilyen üres beszéd iránt való fogékonysá-
! got elöljék; hogy megértessék velük,
: miszerint az e fajta dicséretek tu-
¦ lajdonképpen ostyában beadott sér-i tések, mert az illető, ki azokat osz-
togatja. föltételezi a megtisztelt nő j ről, hogy az elég gyarló és korlá-I tolt e hizelgéseket készpénzként fo-
¦ gadui és talán még való állításoknak j is venni.
A milyen az anya — mondja nagyon helyesen a közmondás — olyan a leánya Az anya és leánya | közt egészen más viszony áll fönn, mint például az apa és fia közt. A 1 fiu nem lehet az apa folytonos fel-: ügyeiete alatt, mert ö inkább a 1 külvilágban és külvilágnak neveltetik; neki meg kell ismerkednie az életnek sokoldalúságával, mert jövendő működésének köre beláthatlan.
Az anya leányával ellenben folyton a legközvetlenebb legszorosabb érintkezésben vannak és maradnak a szülői ház szük körén belül. Az anya első tanítója, első nevelője leányának és az marad mindvégig, és mint ilyen állandó és maradandó hatást gyakorolhat gyermeke lelkületére, mely fölött a szeretet varázs vesszejével korlátlanul uralkodhatik. A leányok suha nincsenek magukra hagyatva hanem ellenkezőleg szakadatlanul az anyának felügyelete alatt, annak társaságában, az Ő bűvös hatásának,\' befolyása alatt. Azért lebeg az ő s szemein előtt
! az édes anyának lelki képe mindig.
! mint a nőiesség ragyogó minta és példányképe.
í
Ha már most magának az anya-: nak lelkét is megszáliva tartja a hiúság ördöge; van e annál termé-: szetesebb valami, minthogy gyermeke követni fogja ebben is, és ezt an-i nái inkább, mivel a hiu anya, ne-1 hogy gyermeke előtt igazságtalannak [ tessékt még legyezgetni fogja leányának hibáját, kiben saját gyen-: geségének hümását bámulja. Kerül-\\ jék tehát az anyák a hiúságnak még ! látszatát is, ugy ruházatukban, roint \' viselkedésükben éa akkor megfogják i érni azt az Örömet, hogy inkább \\ egyszerűségre mint pompára; inkább ! szerénységre, mint feltűnésre, inkább I háziasságra mint szereplésre törekvő ; leáoyaikra büszkén és jogos nemes i önérzettől dagadó kebellel fognak mutathatni a Gracchusok\' anyjának \\ szavaival: „íme, ezek az én ékszereim és kincseim."
I „Átkozott legyen, — mondja századunk egyik legnagyobb gondol-! kozója. Eötvös József — ki a gyér-! meknek virág helyett borostyánt | nyújt-* — A természet akarja, hogy
TÁRCSA.
Mi volt lelkem?
Mi volt lelkem, mi volt szivem? Önmagamtól azt kérdezem ! Á\'lmbk, ábrándok tanyája, A szereim szép virága: Méhecskéktől körül dongva, Haruiatgyongygyel szirmaiba. Édes ábrándoknak éltem. Szerelem volt egész éltem, f\'sak felőled álmadoztam Éjjel nappal, .... bár titokban! A virágnak, a lepkének
Mondogattam......nem szeretlek\'.
Pedig hazugság volt szava*. Mikor szivem megtagadtam Azt akartam, hogy ne sejtse Szerelmemet földszülötte, Legyen titftk, édes titok. Melyet csupán csak én tudok! Mégis saind, de mind megtudta, Lepke, csillag, rét virága; Áruló volt a sóhajom. Mely atánnad kelt ajkimon.
Most mit érzek? Lelkem, szivem Minden megváltozott, minden! Eltűntek a fényes Almok, Sötét árny maradt utánnok. A mióta elröpültek A szép álmok, a remények, A nap többé már nem ragyog, - Homályosak a csillagok Lelkem is borongóvá lett. A mióta a szivemet, Hegcsalatás fagya érte. A mióta a szerelme filrabolvc, ki lett jiuwria, A mióta a fájdalma Ktkiczagva, kigúnyolva. Hűtlenségnek lett játéka. Sxéijel fotalott minden .... minden, A reményem, a szerelmem.....
/ Hü\'vos alkony borult rajok. Nem harmatos éjszakájok. Alvó tűzzé vált sterelmero. Elhamvadt sok, szép reményem
CZ1ELE VALÉRIA
A polgári házasság Göcsejben.
— Elbeszélés. —
Görbeszegen olt ütöttek föl a pletyka-padot, ahol az a bárom akár/f.! vau, uieiyek előtt Braun Satamon korcsmája emelkedik. Az aksezok árnya alatt szoktak összejönni a görbesiegi, tekintélyes komámasszony) él szomszédasszony! karok és reedek, hogy fontosabb kérdésekben vitatkozzanak. Fontos szerepet j;ítszott ez a hely már a múltban is, ugy annyira, bogy mindenben ez volt az irányadó.
Most is éppen két jelen tag van a fenti helyen, élénk vitába merülve.
— Az még semmi, magyarázza Panna néni, hanem az valami, amit Füligláb komámasszony mondott. Igaz., azt is a lelkemre kötötte,\' hogy ne mondjam el másnak; nem is mondom én senkinek, csak magának lelkem, galambom, hogy a Kondorosi földesúr Bélája Spitzig Iczigék Regináját szereti, s már azt is beszélik, hogy el is veszi.
— Jaj. angyalom, Panna néném, mi az Isten csodája lesz ez megint ?! Keresztény fiu zsidó leányt vesz el?!
— Hm, — lelkem, a mai világban minden megtörténik.
— De biszec ez csak még sem lehetséges ?
— Dehbgy nem, édes Istenkém, lehet bizony! /f- urak már el ia végezték a tör vénben; mert tudja lelkem, a burkus-császár megtette Ti&Z8 Kálmánt kálomista pápának és ráparancsolt, hogy csinálja ki a-dolgot.
Erre a rettenetes valláspolitikai hirre elnénwftt*\'az ajak és hamarosan szétváltak.
Kányám\' asszonyom hazafelé ballagott, s az uj hírt, a földesúr fiáról, meg a Spitzig Iczig leányáról senki másnak sem mondta el, csak azoknak, akikkel találkozott, de szigorúan a lelkükre kötötte, bogy tovább ne adják. Még abban a negyedórában én is megtudtam és még sem fordult fel a világ.
Annyi igaz hogy a polgári házasság nagy.port vert föl Görbeszegen; s oly változása okozott, aminőre Göcsejben a legöregebbek sem emlékeitek. A keresztény és zsidó-elem közeledett egymáshoz Haxli Béni, a legfeschebb boltos legény Kányáné érdemes leányának udvarolt. Majd meg az a bir járta, hogy Berger sakter fia, a Maxi, a lutheránus pap leánya kedveéri egy egész adag sonkát megevett. A sok apró eseményt végre a földesúr fiának a viszonya te lőzte be. Ez volt a legérdekesebb, amit görbeszegi csepütelegraf a pletykapadról széjjel röpített.
Kondorosi Béla gazdag család egyetlen örököse, Spitzig meg hires tökepénzes volt. Az utóbbi gyönyörű lakháza éppen
a Kondorosi-kastélylyal állott szemközt. Az épület hátsó részén c?ínos kert húzódott végig, melyek egyik ludasában Spitzig Regina és társalkodónője Lenke, ültek.
Mit gondol, kedves Lenkém, eljön e ma ltéla hozzánk ?
— Hihetőleg meglátogat bennünket, mert még eddig egy nap sem mula; z totta el látogatását.
— Hanem azután, S20lt Regina, hü csakugyan ugy történik, ne legyen ám édes barátnőm, ismét oly elfogult. Egészen ugy viselt magát Lenkém, mintha gyűlölné Bélát; pedig oly kedves modorú, oly szellemes, hogy mindig örömmel várom jöttét.
Ezen gyöngéd figyelmeztetésre Lenke arczát pir borított* el, s néma maradt.
— Ejnye, bizony megharagudott édesem?
— Szó sincs róla; inkább köszönöm hogy viselkedésem félszagségeire figyelmeztet.
Alig hangzottak el Lenke szavai, Reginát hivták, távoznia kellett.
— Isten kegyeddel, a viszontlátásig! Kevéssel Regina távozása után Lenke
egy aranyszegélyű könyvecskét vett elö s lapozgatni kezdte. Végre hol megállapodott, egy elszáradt búzavirág volt, piros szalaggal átkötve. Kezére hajtotta fejét, sokáig elmerengett a kicsi emlé ken. Kjt t ajka mosolyra nvilt, szive lázasabban kezdett dobogni. Élea kéjjel járta be képzelete a multat; s olyaoy-?yira lekötö<ték lelkét annak képei,
sem vette Béta megérke-bocíássa
hogy észre zését.
— Jó napot kisasszony: meg, ha zavarom. . Lenke ijedten csapta be a könyvet, kezet nyújtva Bélának.
— Jó napot uram, tessék helyet foglalni; Regina nem soká fog késni.
— Az ifjú gyengéd szemrehányással tekintett a leány szemei közé.
— Hát a/t hiszi Lenkém, hogy éD____
— Ne szóljon Béla, az IsteDért, csak most ne! . . . .
— Eljött az idom; megvallom, ami a szívemen fekszik. Lenkém, hallgasson meg, — szólt Béla. megragadva a leány kezét. — ne kínozza szivemet, hiszen olyan forrón szereti. Nyugtasson meg; c-.ak egy rövidke szót es én boldog leszek.
Lenke arczpirulva sütötte le szemeit.
— Tehát nincs szava bozzámV — Ugy- hát az Isten áldja meg!
— Ne távozzék Béla! rebegte a leány éi zokogva az ifjú keblére borult.
Nem tudott szólni; elfcjtá szavát a köny. Minek is szólt voiaa, hisz az a ragyogó köny csepp a legjobban tudja Löimtc-ohi: a sziv örömét, boldogságát!
Nem sokáig élvezték a szerelem hol dog pereseit; Lenkének Regina után kellett cáyozoia. Egy forró csők és a szerelmesek elváltak.
Béla észrevétlenül távozott a kertből, örömsugárzó arczc/al, fütyörészve rohant el a bárom akáczás pletykapad mellett, az ott szónokló Panna asszonyt majd hogy el nem taszitá.
Lapunk mai számához fél iv melléklet Tan csatolva.
XXXIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI .KÖZLÖNY.
1894 JÜL1ÜS 14 én
a gyermekek gyermekek legyenek, mielőtt emberré lennének. Ha e rendet megakarjuk fordítani, idő előtti gyümölcsöt állítunk elő, melynek sem érettsége, sem ize nem lészen soha.
Lesznek fiatal aggastyánok és \\én gyermekeink. \\ gyermekségnek megvan a maga sajátlagos módja gondolkozásban, szemlélésben, érzésben, és éppen ez oknál fogva nem
¦ képzelhetek el esztelenebb és \'ter-mészifteüenesebb dolgot, mintha a
¦ saját módunkat erőszakoljuk gyermekeinkre; mert valóban szintannyi joggal követelhetném, miszerint valamely 13—14 éves leányka hat lábnyi magas tegyen, minfc azt, hogy ezen korban higgadtan, érett megfontolással gondolkozzék; a felnőttek észjárásába bele élje magát; azok társaságában és társalgásában jól érezze magát és szórakozásukban kedv tel lést- találjou. Sok anya azt hiszi, hogy nagyon jól cselekszik, ha mindenüvé, ahol megjelenik, magával viszi gyermekét is. Nem gondolja meg, hogy a gyermeknek gyermek társaság kell és hogy ugyanaz a társaság és társalgás, melyben neki talán legnagyobb kedve és öröme telik, 12—3 4 éves leánykát halálra untatja: nem iCrja felfogni, hogy az a színdarab, melynek\' látása ót kitűnően szórakoztatja, leánykájára annyira izgató hatással van, hogy egész lényét napokra, sőt hetekre kiforgatja a maga\' valójából és míg ö a függöny legördülte után vidá-
. man haza menvén, jóízűen költi el vacsoráját és kitűnően alszik az egész mulatság betetőzéséül, azalatt gyermeke, a szokatlan hosszú ébrenlét által is már kihozna a rendes életmód kerékvágásából, meg azután fantáziájának a látottak által történt fölizgatása következményeképpen is, álmatlanul virrasztja át nyugvó helyén az éjszakát. Képzelhetni, mennyi értékkel hir a következő napokban végzett akár physikai, akár szellemi munkája az ilyen szánalomra méltó teremtésnek, kit az anyai hiúság vagy gyengeség minden áron idő előtt nagy leánynak akar megtenni. Nem is emü\'.em a tánczvigalmafcon átvirasztott éjjelek szomorú következményeit, melyek még a felnőttebb 18 — 20 éves leányokra is erős izgató hatást tesznek és eltörölhetlen nyomokat hagynak hátra lelkületükben. Mégis — mintha csak saját gyermekeik vesztére törnének — sok anya leánykáját már iskolás gyermekkorábai) teszi ki ezen iz galmaknak. melyeknek veszélyétói a lehető legvégső határig keltene öt
még a legnagyobb áldozatok árán is megóvnia.
De a mit ily észszerűnek, természetesnek, sőt magától érthetőnek találunk, azt fájdalom, a szülők jó részével megértetni nem lehet. Nemcsak hogy nem halasztják lehetőleg későre a felsorolt dolgokat, ba már minden áron meg kell azoknak történ niők, hanem az iseolás korban vonják már bele leányaikat, kiket ily módon, mivel két urnák szolgálni nem lehet, elvonnak tanulmányaik lelkiismeretes végzésétől; systema-ticze hozzászoktatják a kötelesség mulasztáshoz és megtanítják arra, miként kell a legfontosabb dolgokat is semmibe venni és a kötelesség hangosan parancsoló szavát elhallgattatni.
Ha meggondolnák a szülök és kiváltképpen az anyák, hogy ezek a látszólagos csekély okok, gyermekeik jövő boldogságára nézve mily káros és veszedelmes következményeket rejtenek méhükben, bizony-bizony százszor is meggondolnák, mig gyermekeik dolgában akármily paránynak és semmit mondónak látszó cselekedetre elhatároznák magukat. És hol akad valaki, aki ma. midőn a ferde női nevelés aranykorát éli, a szülök előítéletével és gyengeségével szem be szállani, azokat egy jobb irány kö\\etésére rábeszélni merészkednék? Ha arra figyelmeztetnénk valamely anyát, hogy leányának az ilyen szinü vagy szabású ruha nem áll jól; hogy más szabásút és színűt varrasson neki, mert abban sokkal jobban fog tetszeni: a leghálásabb köszönettel fogja jutalmazni „nagybecsű és szíves figyelmünket."
úe igyekezzék valaki ugyanazt az anyát arról meggyőzni, hogy leányának ilyen meg olyan rosz tulajdonai vannak, melyek nem illenek hozzá, eltorzítják lelkét; figyelmeztesse, miképpen lehetne e rosz tulajdonokát kiirtani, helyükbe az erény virágait plántálni, és biztosithatok bárkit, hogy a mi köszönetet .hívatlan tolakodó beavatkozásért" nyerni fog, azt az ablakjába ki nem teszi, sem pénzért, de még ingyen sem, tőle meg nem vásárolja senki sem.
A szükség; a kényszerűség és a tapasztalás nagy tanítómesterek és későbben jóvá tehetnek ugyan még egyet-mást ab.bój, a mit a rosz nevelés elrontott; de az élet drágán adja ieczkéit és a Leányok érettebb korukban gyakran nagyon keserves áron jutnak ismét annak a tudására, a mit fiatalabb korukban a téves utón haladó anyai nevelés szí vükből
és elméjükből mesterséges módon kitörülni iparkodott, Nem kisebb veszélylyel jár a gyermek jövőjére azon körülmény, hogy a szülői háznál a vallásos érzelem fejlesztésére napjainkban éppenséggel semmi gond nem fordittatik. Pedig ez azon érzelem, mely a női erények összesé-gének csiráját rejti. .magában és az igazi nőiességnek zománczát. fényét képezi. Korunk álmiiveltségének és a rosszul értelmezett felvilágosodott-ságának legnagyobb átka gyanánt tekinthetjük a hitetlenséget, vallástalanságot, mely példátlan erővel hódit a társadalom minden rétegében és valóságos orgiákat ül a családok szentélyében, a honéin a régi jámbor szokásokat kiszorítani sikerült.
És mi a nö* vallás nélkül ? Virág, melynek nincs illata; hajó, melynek eltörött kormányzó kereke és melyet a véletlen hullámai hánynak-vetnek tétova az élet szélvészes tengerén, m\'L- egy erősebb áramlat sziklához veti és eltemeti a szenvedélyek hul-lámsirjába. A vallásosságot -azonban nem lehet sem szavak után, sem könyvekből elsajátítani. A szülök pildája csodákat mivelhet ebben a tekintetben is, mert észrevétlenül plántálják át gyermekeik szivébe azon érzést, melylyel a ki nem bír, méltán a legboldogtalanabb teremtésnek nevezhető, mert istenfélelem az egyedüli forrás, melyből a szenvedések, — veszedelmek idejében bátorodást menthetünk; ez óv meg bennünket szerencsében a féktelen-ségtől, szenvedés közt a kétségbeeséstől; ez teremti meg azon őszhangzatot, melynek a külső természet és az ember belvilága közt kell hogy létezzék. — A biblia legyen a nÖ legszebb könyve és a magyar nö egyik kiváló erénye — a hazaszeretet. És akkor biztosan elmondhatjuk a költővel, hogy : p
. . .a hol enyhe bölcsöm lágy ölén Az anyának mézét ízlelem: Vidám napod mosolyg itt reám. Hü gyermekedre, édes szép hazám!
Mindezen, eddig elmondottakból csak azt láthatjuk és észlelhetjük, hogy a nőnevelés kérdését megoldani, egészséges női jellemeket alkotni nem az iskola van hivatva, hanem a csatád.
A család légköre, a benyomások, melyek a gyermekleány lelkébe vésődnek, főleg az anya példája az, mi a leendő nőre döntő befolyású, a mi annak jeliemét megadja. Az iskola a női jellem képzésében csak másodrendű szerepet játszik, csak hozzájárul ahhoz ; de egészben véve
sem egy, sem más irányban meg nem változtathatja. Az iskola ismereteket ad, testet, értelmer, kedélyt fejleszt, elK s frzi az erkölcsi képzetek tisztaságit, — rendszeretetre tanít, de sem a valódi nöi jellemet meg nem alkotja, sem a nevelés azon tényezőit nem fejleszti ki, s nem szilárdítja meg kellóképpen, melyek általánosságban az ember, de különösen a nö anyagi jólétének s erkölcsi épségének az egész életen át a legbiztosabb támaszai.
Állam és társadalom nyisson tért, nyújtson alkalmat a nőnek az önálló megélhetésre; de mindenekelőtt a család és iskola összbangzó nevelése hasson oda, hogy a gyermekleány lelkében fejfeszsze ki és szilárdítsa meg azon alapérzelmeket, melyek a nő lelki romlatlanságának s önfen-tartásáoak legbiztosabb eszközei. — Adja Isten, hogy ez mielőbb ngy legyen. — KOVÁTS MIKLÓS.
.Panama."
A .Zala" szerkesztőségéhez a következő levelet intéztem :
A Zala tekintetes szerkesztőségének Nagy-Kanizsán.
Több napi távollét után tegnap megérkezve, a mai napon, mások figyelmeztetése folytáo olvastam a „Zala" 53. számának távollétem alatt megjelent azt a meglepő támadását, melyben nevek és számok említése nélkül a városi pénzügyi és építészeti bizottság olyan bűnszövetkezetnek van megnevezve, a mely a szerződés megkötésénél, a szabályrendelet megalkotásánál, szóval minden ténynéi Pa közügy érdekében kifejtett buzgó tevékenységök babérait szépen megolvasható aprópénzben zsebeikben hordják", más szóval: a vállalkozó által az egész vonalon meg lettek vesztegetve. - h\'zeii bizottságnak első elnöke ¦hosszabb időre eltávozván, az ő távolléte alatt a bizottság tevékenységének erkölcsi súlya reám, mint őt helyettesítő másodelnökre nehezül.. Ez alapon hivatva sőt kötelezve érzem magamat az építészeti bizottság ügyét--ebben a kérdésben is magamévá tenni s a valódi tényállásnak megfelelően intézkedni. Felkérem azért egész tisztelettel a Tekintetes szerkesztőséget, szíveskedjék azokat az egyéneket oévszerínt és a „szépen megolvasható apró pénz" azon összegét számszerint, a kik és a mivel a vállalkozó által meg lettek vesztegetve, a lapban nyíltan és félreérthet.énül megnevezni.
Neveket és numerusokat kérek 1 ( tisztelettel GYÖRFFY JÁNOS ügyvéd az épitéaieti biz. Il-od elnöke.
Erre a .Zala" szerkesztősége lapjában nekem a következőket üzeoi: Szerkesztői üzenet. Györffy János urnák Nagy-Kanizsán.
Ön czikkünket nagyon jól érti, sőt
egyik munkatársunk előtt tett nyilatkozata szerint azzal nagyjában egyetért. Mi oka van, hogy most ol ¦ értelmet akar belemagyarázni, mely annak tartalmával teljesen ellenkezik ? Tán csak nem pártolja azok inteatíóit, kik magukról az ódiumot akként iparkodnak elhárítani, hogy a czikket mások ellen irányzói inak magyerázzák? A czikk élének irányát józan észazel félre magyarázni nem lehet Amennyiben még is magyarázatot vaey adatokat kívánna, naponkint 5—i; ;,n között szerkesztőségünkben szívesen szol. gálatára állunk sőt a kérdezetteken kívül még a vooatkozatos megyei közgyűlésről meglevő aiatnokatl is sziveden tudomására bocsátjuk." 1
Megjegyzésével annak, hogy^ én az 53. számban megjelent „Panamá\'-rói a „Zala" szerkesztőségének soha egyetlen tagjával sem beszéltem, a szerkesztői üzenetet csak annak igazolásául veszem tudomásai, hogy az egyenes válasz elöl kitér, minél fogva mai napon a követ kező beadványt intéztem a városi tanácshoz :
TekinteleB Városi Tanács!
A Nagy-Kanizsán megjelenő „Zala* cziiuü hírlapnak „A városháza* czjmü vezérczikke a nagy-kaö>zsai újonnan létesült városi villany világítás történetét és előzményeit tárgyalván, azt mondja, hogy a világítási vállalatot panamai köd veszi körül, a mire felhívja a „nagy tömeg" figyelmét, értvén a nagy tömeg alatt a nagy közönséget. A .Panama" kifejezesse! a francziaországi hírhedt bünperre czéloz. melyben törvényhozók és miniszterek, bankárok és legmagasabb társadalmi állású előkelő egyének kerültek milliókra rugó csalás és megveszte getés büntette miatt a vádlottak padjára, onnan pedig jogerős bírói ítéletek alap . ján a böitÖn falai közé.
Azt mondja a czikkiró, hogy már magának az eszmé.iek is büoöj spekutáczió volt a szülő anyja, mert az eszme nem a tanácsban, nem is a képviselő testületi Ülésen fogamzott meg. hanem egy pár ügynökösködő magánember agyában, a kik ketten egymással szövetkezve egy harmadik társat, vállalkozót kerestek és találtak arra, hogy annak czé<e alatt a város közérdekeit az Ö magánérdekeik czéljaira. magán vagyon szerzésre kizsákmányolhassak.
Ez volt az első bűnszövetség az eszme megfogamzásától kezdve az^ajántat benyújtásáig.
A vállalkozó aztán, a czikk szerint, megrette ajánlatát a városhoz, a két magánegyéut mint a bűnszövetkezet első szervezőit pedig megbízta a kivitelre vagyis arra, hogy az ajánlat elfogadását keresztül vigyék, szabad kezet engedve nekik az erre szükséges .utak és módok" alkalmazására, a kik a szabadsággal élve a városi képviselőtestület tekintélyesebb, befolyásosabb tagjaiból a már meg volt bűnszövetkezetet kiegészítették.
A két magánegyént, akiknél a bűnszövetkezet első alapeszméje megszületett, a kik az első szükebbkörü bűnszövetkezetet megalkották, a kik abba kérőbb a képviselőtestület oszlopos tag-
Folytatá* a mellékleten.
— Ugy-e látták, Kappanné komámasszony, milyen széllel rohant el az úrfi, mennyire Öröit; éppen most jött Spitzigéktöl, vakuljak meg halálom óráján, ba nem láttam a kert alatt bemenni. Bizonyosan megkötötte Regina kisa-astzouynyal a polgári kootraciu*t.
Az asszonyi karok és rendek minden kétséget kizárólag helyeslőleg bólingat-tak és már abban a pillanatban a gör-beszegi verebek ft polgári kontraktusról cSírip -Itek a hármas akáczfén.
Amint Béla hazaérkezett, a szobájába vonult. Egy karos székbe^ veté magát s elgondolkodott. Azok a képek foglal koztatták az ö agyát is, melyek Lenke kép/elmét Eszébe jutottak kora ifjú évei, s az a kies kis város, hol tanulmányait végezte. Maga elé képzelte azt a hárssal köritett kis házat, melynek nblakán át azt a kis szÖke fürtű fejecs két, azt a kedves kis lányt látta, kit már akkor olyan igen megszeretett, s most újra feltalált.
— Hála az égnek, végre bírom szerelmét, fóhajtá rövid szünet után; most már nem fogsz kényszeríthetni atyám, ahhoz, akit te szántál nekem. Beszélek atyámmal még ma; felfedezem előtte a valót, s ha mégis ragaszkodnék régi tervéhez, ugy elhigyom e házal.
E szavak után atyja szobája felé tartott .......
Másnap dúlt arczczal ment át Spitzi-gékhec, hol Lenkét egyedül találta.
— Istenem, mi történt Béla?
Béla borús tekintettel nézett a leányr* és megfogá kezét
— Lenkém, mindenem, egy kérésem van hozzád. Nem tudom, képes vagy-e érettem ezen áldozatra? El ¦ keli hagynom az atyai házat, itt nem ragyoghat reánk a botdogság, az atyai büszkeség elhomályosítja. Elmegyek ismét; óh mond hát Lenkém, akarsz-e követni, meg akarod e velem osztani mint hü nő, az élet keserveit ?
— Béla, ne távozzál, ne vond magadra atyád haragját; engedj szavának, inkább lemondás legyen fájó osztályrészem.
— Ne szólj lemondásról leány, sokkal is inkább szeretlek, semhogy nélküled élni tudnék. Jöjj velem, édesítsd meg a küzdelem napjait; mi boldogok leszünk.
— Legyen meg a te akaratod, suttogta a leány, Bé\'a keb!ére hajtván fejét.......
Az éj leple alatt távoztak, s egy közeli falusi templomban megesküdtek.
Ezen eset nagy feltűnést keltett Görbeszegen. Legelőször is Ká nyárié fülébe ment a hír, ki éppsn ráutá-st kevert, de inkább kozmásodní hagyta, csakhogy a három akáczásba megvihesse a hirt, volt riadalom az asszonyi karok és rendek közötti „Ki hitte volna?"
— .Hej, szép buzavirág-szemei voltak is ám a társalkodónőnek, cem csoda, ha az úrfi feje megzavarodott! , .. kiáhtoltuk soló, duett, quartett, s tud;--
Lten hányas szólamokban az asszonyi torkok.
— Mi lesz most már a szegény Spitzi-gék K égi kajával, sóhajt á rettenetes szuflával Dikicsoé, tudom, hogy rettenetesen sajnálja Bélát?!
— Az ám lelkem, szekundál rá Ká-nyáné, bujában a ripacsos Schwartzblau Mózsi menyasszonya lett, amint hallom nem sokára meg is lesz az esküvő.......
Az öreg Kondorosi meg rettenetes dühbe jött, mert Béla minden számítását romba döntötte.
— Mit szól majd ehhez Göodörösi barátom s lánya Hermin, kit Őneki szántunk? Ekkora szégyent hozni fejemre! Koldussal kelt össze, — dörmögte tovább az öreg, - kinek sem neve, sem vagyona! — De megállj — fenyegetőzött Kondorosi, pipájából egy szörnyűt szippantva, — kitagadlak gyerek, kitagadlak!! — Várj csak, majd megtanít a nyomruság, majd haza jönnél mégl! 1......
De bizony Béla nem mutatott hajlandóságot a hazatérésre, sőt atyjához irt leveleiben helyzetét ki mon halat tan boldognak festé, könyörögve egyúttal atyai áldásért.
Az üreg eleinte mit sem válaszolt hanem végre az idő begyógyitá a nagy-ravágyásáu Ütött sebet; mindinkább .érezte fia hiányát, mi végre is* elviselhetetlenné váli.
Egy reggelen csak arra ébredt a boldog pár, hogy a kemény szívű apa hívta vissza gyermekeit.
Szívdobogva lépték át a kastély küszöbét, lesütött szemekkel léptek az ősz atya eié.
Az öre^ szempilléi megnedvesedtek, midőn fiát, s annak gyönyörű nejét látta; s kitárta karjait ölelésre.
— Jöjjetek gyerekek, ne húzódjatok tőlem, édesítsétek meg öreg napjaimat!
Egymás karjaiba borultak; boldogságuk teljes volt.
A görbeszegi pletykapad ezt a hirt röpítette szélnek; Pgyéb nevezetes dolgot nem tud. — Én sem; leteszem a tollamat. KÖKMEKDY PÁL.
Nagy-Recse jun. 27 1894
László napján évről érre Itt vagynnk mi tisztelgésre Régi záazlóniE alatt! S bár az érek jönnek, mennek. Soraink ia kereskednek — De elvünk fennmarad\'
Zászlónk ugyan nincs kibontva, Fegyverünk hOTelybe dugra — De van önérzetünk Hogy a közel.jövőben már Iámét kiaQt a napsugár. Újra felébredünk !
Ilyen honfi gondoUtra Lelkesít a há>igazd&. Bárhányaxor itten vagyok! Mert ielleme igaz, azilárd ; Negyvennyolcában védte hónát Krdevae felragyog \'¦
Poharam reá emelem: Óhajtásom ez ünnepen Legyen égbe azálló ;
Kívánom, hogy soká éljen És bazftján is segéljen , Még — Inkey László!\'
Éi minthogy szép neje nélkül; Mint az eget csillag nélkül — Le hetiének vélem — Azt kivánom bogy mellette Kastélyának az az éke Szintén aoká éijen
TUBOLY VICTC
— PonorI Thewrewk Árpádtól taas" nos és szépkiállitásu müvecske jelen: meg „L\'j hangok" czimen, mely állal elegiákat, szatírákat tartalmaz. Iga... van a szerzőnek, midőn uj hangoknak nevezi. Dr. Szalkay Gyula tanárnak van ajánlva, ki az orsz. állatvédő egyesült-igazgató titkára, mí ia ajánljuk a nagyközönségnek. Ára? -
— Hungarlca 19 sz. jegyzéke megjelent Kende S. bécsi könyv és m ükére.--kedésében, mely 94 régi magyar nyomtatványt tartalmaz 14S8—171" időkből keltezettekeL
— Kemény Ödön fiumei hírlapíró a milleniumra„Magyarország vidéki hirtapjaiés hírlapírói" cz. munka összeállításán dolgozik, mely munka hazánk összes vidéki-hírlapjait; hirlap-iróit, azok történetét, illetve élettörténetét és működését fogja tárgyalni. Ex érdemben körlevelet bocsátó t ki az összes hazai hírlapokban. A szándék hazafias és szép, de a kivitel nehéz.
0gT Melléklet a .Zalai Közlöny\' 1894. í?l jtgw 14-én kelt 29-ik szimábS2
XXXIII. ÉVFOLYAM.
jait a szabadon választott ,u ta k és in 6 d o k" alkalmazásával bele von iák. akik az egész bönös eljárást elöra kitervezték s a bűnszövetkezet megalkotásának értelmi szenői voltak névszerint a czikk iró nem nevezi meg. de a sorok közül kivehető hogy ezek alatt a vállalkozó két ügyvédét érti, a kik innak képviseletében mini nyíltan bevallott megbízott ügyvédei a várossal tár-j-valtak és érintkeztek. Nem nevezi meg névszerint a bűnszövetkezetbe állítólag ké óbb bevont városi képviselőket sem, tie rámutat a pénzügyi es építészeti bizottságok keretében azokra, a kik a villanyvilágítás létesítése körül buzgólkodtak" a siiter érdekében szorgalmas szellemi munkát és tevékenységet fejtettek ki. szinleg ukvati a városi közügy érdé kehes, tényleg ásottban jogtalan magán érdekeik kielégítése czéljából a titkos szövetség éi vállalkozó érdekeit szolgálták.
Azt is megmondja a cikkitó, mik voltak az ok az \'.utak és "mód ok", mélyekkel a pénzftgyi és építészeti bi zoitság szóvivő tagjait a két értelmi bünszerző:iek a bűnszövetkezetbe bele vonniok .sikerült. Ez az „ul" és „mód\' volt a czikk szeiint ama szóvivő bizottsági tagoknak készpénzzel történt megvesztegetése. ¦ mert azok a bizottsági tagok .a közügy érdekében kifejtett buzgó tevékenységűk babé-rait szépen megolvasható apró pénzre felváltva zsebeikben hordják."
Ezek a készpénzzel megvesztegetett buo\'tsági tagok c<ak sziule^ képviselték a város érdekeit tényleg azonban a színfalak mögött zsákmányra leselkedő bűnszövetkezet bűnös czéljait szolgálták, mert .a vállalkozó megbízottjai voltak, ha nem is szerepeltek ilye.u gyanánt*. Ezek a megvesztegetett városi képviselők és megbízottaik mint a bün-zövetkezet tagjai „hatottak közre a szerződés, a szabály rendelet megalkotásánál szóval minden lénynél, a mely a villamos világítás -megvalósítása kör öl felmerült*
a czikk szerint ,Igy keletkezett a villanyvilágítás* a/ért „nagyon tévednek azok a kik azt h 5 a 2 i k. h 6 gy az imént életbe léptetett fényes villamos világítást a közóbaj hczta j étre.*
Ennek a gyalázatos bűnszövetkezetnek a czikk szerint a polgármester és a tanács .szereplő egyéniségei- nem tag jai, de azért a bűnös uyiniputátiűbau ezek is ludasok, mert hatalmukat féltik és .hatalmi érdekük féltése folytán" „oly egyéneE\'öi intimidáhatnak. akiknek c-elek menyei minién erkölcsi alapot nélkülöznek* s ezek álul az erkö\'csi ala pot nélkülöző egyének által a saját „privát érdekeikéi czéjaik megvalósítására eszközül felhasználtatnak*. Vádolja a polgármestert azzal, hogy hivatalos állásában trafik il, a mennyiben szükségét érzi bizonyos elemekre támaszkodni, magát azok által befolyásoltatni, és .nagyrészt oly elemekre támaszkodik s viszont ezektől befolyásoltatja magát, kik a közügyért semmit, hanem mindent csak jól felfogott saját érdekeiknek cse-lekeszoek", vádolja végül ugyancsak a polgármestert azzal, hogyha hivatalos teendőiben másokkal trafikál, miért nem választja az Önzetlenebb elemeket, mert „hatalmi érdekei féltése folytán* egy kis ügyességgel, „egy kissé nagyobb körüliekintéssel ő a város önzetlenebb elemeire is; támaszkodhatnék.**
Hogy azok alatt az erkölcsi alapot nélkülöző nyomorult erkölcsi halottak alatt, a kikre a polgármester támaszko-. dile és magit- befolyásoltatja, a czikkiró ismét csak a gaz bűnszövetkezet tagjait érti, az kitűnik a czikk befejező passu-sából, mely azt ígéri. hogy azokra az Önzetlenebb elemekre való támoszkodá-sáv<il a polgármester .eloszlatná annak a panamai ködnek az árnyékát, a mely a mi fényes városházunk, fülkéiben is sö\'étséget áraszt."
Tekintetes városi Tanács!
A ,/ísla" czimö lap szerkesztőjének nem ez az első támadása Nagy-Kanizsa város hitósága és törvény által alkotott testülete eilen. Néhány bónappil ezelőtt ugyancsak a axerkesziő a Zalában jog-és alaptalanul neki rontott a város hatóságának elhalmozva azt, különösen a pénzügyi bizottságot qualifikálhatlan sértegetésekkel. Most mar tovább megy. Olyan bűntényeket sorol fel ujabb támadásában, hogy azok hallatára minden jó érzésű ember eliszonyodik.
A villanyvilágítás behozatala Nagy-Kanizsa varos fejlődési történetében korszjkalkotó fejlődési mozzanat Fejlő-dé-Onknek ezt a kimagasló szép vívmányát vátoeuok haladásának ezt a
ALAI KÖZLÖNY.
1894. JULIUS 14 én
j korszakalkotó történeti tényét a .Zala" * szerkesztője, mint városunk sajtójának \\ egyik képviselője, olyan modorban üdvözli, | olyan alakban örökili meg az utókor számára, hogy a képviselőtestületet, kű-. lönösen annak előkelőbb tagjait, főkép í a pénzügyi és építészeti bizottság tag-: jait testületileg feltünteti lelkiismeretlenül zsákmányoló gazemberek bű n szövet keze -; téaek. a város polgármesterét és tanácsát I pedig feltünteti ezen bűnszövetkezettel trafikálé bűnös mulasztásokkal terhelt gyámoltalan testületnek.
Lehet 13 vagy 14 éve annak, hogy a : város világítási ügyeinek rendezése napí-\' rendre került és azóta folyton napiren-| den volt. Egy sereg vállalkozó ajánlatát ! tárgyalta már a város 14 év óta.
A legutóbbi ajánlattevők között legelőnyösebbnek találtatott a Frauz Lajos vállalkozó ajánlata, főkép aiért is, mert magát egyidejűleg egy nagy kiterjedésű gőzmalom felállítására is kötelezte, a tárgyalásban Kanizsa város intelligens vagyonos közönsége vett részt A szerződést a képviselőtestületnek jelen volt legalább 80 ttgja fogadta el egyhangú határozattal. Jóváhagyta azt Zatavár-megye törvényhatósága, megfordult az a minisztérium előtt is, a hol szintén kifogástalannak találtatott, nem szólott az ellen maga Dr. Lőke Emil ur sem, s ime most, mikor a világítás a közön aj kielégítésére tényleg megnyílik, elö áll Lőke ur és kisüti, hogy azt nem a közóhaj, haiem egy gaz bűnszövetség hozta létre azért, hogy azzal a várost kizsákmányolja. Olyan gaz büocselekmények elkövetésével terheli a városi képviselő-; testület színe javát, hogy. most már va i [amennyien gyanakodva néznek az emberek egymá ra, mert nem tudjak nem e i egy fertelmes gazember lappang a be-i csületes külső alatt, a kivel tisztességes : ember nem állhat szóba. .
Ezt a piszok ügyet lisztázoi kell, mert [ ez a helyzet igy, a mint létezik, tartba-tatlan és ezt a helyzetet tisztázni csak \' bírói uton lehet. Meg kell indítani a ! sajtópert Dr Lőke Emtl ur ellen a bün-tetötÖrvéoykőnyv 262 §-a alapján s al-I kaimat kell neki adni arra, hogy irtó-I zatos vádjait a bíróság előtt bebizonyit-; hassa, mert ezt a közérdek követeli, j Bukjék el a hatósági személy, bármily magasan álljon is a társadalmi közbecsülés lajtorjáján, ha a felsorolt förtelmes tények kö/ül csak egy is rábizonyul, de ha nem tud bizonyítani Lőke ur, lakoljon a gaz rágalmazó érdeme szerint. Ezeknek alapján tisztelettel kérem | intézkedjék a Tek. városi Tanács az iránt, hogy Dr. Lóké Emil ügyvéd ellen a Nagy Kanizsán mecjelenő .Zala" cz. lap 53-ik számában „A városháza" feliratú czikkben foglaltakért a büntető-törvkv. 262. § a alapján a sajtóbiróság előtt a, bűnvádi eljárás folyamatba 1é-lessélra hol a czikkben állított tények valódiságának bizonyítása a büntetőiör-\'¦ vénykönyv 263. %% alapján meg van I engedve. Tisztelettel
GYŐRFFY JÁNOS.
városi képviselő, a pénzügyi hizottság unja s az építészeti biiot\'sig másodelnöke.
Iparos tanulók munkakiállitása.
A keszthelyi ipartestület ai iparos i tanuló\'t áltál készített ipartermékekből | folyó évi július hó 1 —9 ik napjaiban i munkakiállitást rendezett. A kiállítást ; Csathú Alajoi kiállítási elnök betegsége ! folytán Láng János ipartestületi elnök, I mint a kiállítási bizottság alelnöke ju-I iius hó 1-én d. e. 11 órakorigen nagy-: számú közönség jelenlétében nyitotta I meg. A kiállitásbau képviselve volt 22 \\ iparág, részvett benne 60 iptrostanuló | 103 drb. tárgygyai, A kiállítást állán -\\ dóan nagy közönség látogatja. A kiállított tárgyak között leginkább feltűnt egy, 4 tanuló által készített házikó, melynek falai czemeótböi, as ezen levő diszkesek é* cserépssindel pedig gipszből készítettek üdvardy József kőmives tanoncz által; de igen szép kivitelű az ezen házikón levő bádogos munka is, melyet Kolárs <Imre bádogos tanoncz készített Ejury Nándor uradalmi gépész 3 tanoncza által készített kávéőrlő, egy pár gyertyatartó, két levélayomó és ve-loczipád kiváló szép kivitelűek. Kiállíttatott továbbá egy igen szép kivitelű, s teljesen kifogástalanul készített ebédlő | asztal, melyet .Braun Rudolf asztalos ! tanoncz készített, 8 drb lószerszám. [ melyet Laky Péter szíjgyártó tsnonczai | ügyességéről tesznek tanúságot A réz-| műves iparág 6 igen szép drbbal volt j képviselve, melyet Persics Ferencz rézműves tanoncza á tal készíttetett A szabó iparágból 15 lárgy volt kiállítva, melyek közül leginkább Neuwald Adolf, Uilmann Jákó. Sándor Elek és Nagy József iparosok ttoooczai által készített munkák kötötték le a közönség figyelmét. A szobafestő iparágból Farkas
László szoba festő fia által készített izlése* mennyezet és gyümö\'cs csoportosítás kiváló szakértelemre vall; de Kanze Antal órás fia által kiállított villamos óra, — ugy Ridyné fia által kiállított kalap és ennek fokozatos készítésének természetbeni ismertetése felett a látogató közönség kiváló tetszését nyilvánította. A bőripirág 19 pár czi-pÖvel és 4 pár csizmával van képviselve, mig a kárp\'tos iparáéból egy dívány fokozatos készítési módja volt bemutatva Sfovonik János tanoncz által. A kiállítást július 3-án Festetics Tasziló gróf fia György gróf is meglátogatta.
A zalamegyei aggharezos testület köréből.
Folyó évi juoius lC án a .Zalai Közlöny" 25-ik számában a hírek rovatában megjelent a nagykanizsai hadastyán egylet köréből egy ctikk. mely testületünk és a kérdéses hadasiyáo egylet azonosságával foglalkozott, melyre félreértések elkerülése czéljából a következő felvilágosítást vagyunk bátrak becses tudomás vétel végett a t kö /önségoek e lap utján közétenni.
Igaz ugyan, hogy e két czim alatt különböző egylet illetve testület működik az is igaz, bogy a .nagykanizsai* Hadastyán egylet már 1886. évtől fenn-áll, és a .zalamegyei aggbarezosok testülete* csak ez idő szerint alakult e két működő egylet illetve testületbe való felvételi feltételek ugyan azooosok, mert mind a kettőnél csak oly egyének vehetők fel rendes tagul kik a katonai tényleges kötelezettségüknek eleget tettek.
De e két küiömböző czim alatt működő testület jíletve egyesületnek czél-jai eltirök egymástól, mert a zalamegyei aggbarezosok testületéné) minden rendes tag tartozik minden hónap első vasárnap délutáni GO krt a betegsegély javára befizetni, és ki ezen fizetési kötelezettségnek három hónapon át eleget tett megbetegedés esetén veheti a testület segélyét igénybe, mely áll az orvosi segélyben és a szükséges gyógyszerek díjtalan kiszolgáltatásából, azon-elül kap a beteg rendes tag naponta 40 kr. pénzbeli segélyt, a rendes tagok családjai pediglen részesülnek az orvosi segélyben és gyógyszerek díjtalan kiszolgálásában.
Halálozás esetére 30 frttal járul a testület a temetéshez, azonfelül a hát ramaradt özvegy és árvákról gondoskodik a testület
Ellenben a Hadastyán egyletnél tartozik minden rendes tag havonta 40 krt. fizetni, betegség esetére kap naponta 20 krt. pénzbeli segélyt és gyógyszerek díjtalan kiszolgál fását és csakis a rendes tagok tarthatnak erre igényt, családtagjai pedig ezen kedvezményből kivannak, zárva".
Rendesltag elhalálozására esetére 10 fit tal já.rsl az egylet a temetkezési JvülUcghez.j
Itt kitűnik tehát, hogy e külömbőzö czim alatt működő^ testület, illetve egyletnek a zalamegyei aggbarezosok testület tagjai és családjuknak betegség és halá! esetében sokkal nagyobb segély nyújtat tk ¦
Bátorkodunk a nagyérdemű közönség becsese-figyelmét felhívni arra nézve, hogy az elénk kitűzött nemes czélunkat támogatni. — Ez alkalommal felkérjük a nagyérdemű közönséget, bogy mindazok, kik a katonai kötelezettségűknek eleget tettek, s óhajtanak a zalamegyei aggharezos testülethez rendes tagnl belép ii, szíveskedjenek — Magyar utcza Bettlheim Samu ur féle házban a testületi irodában, hétköznap este 6—8 óráig, vasár és ünnepnapokon pedig délután 2—6 óráig a felvételre nézve jelentkezni.
\\ Tisztelettel a zalamegyei aggharezos testület elnöksége.
Felhívás.
k torontálvármegyei községi és körjegyzői egylet elnöksége ezennel közhírré teszi, hogy miután a nm.m kir. belügyminiszter ur, Toron tál vármegye alispánjához 1893 é. július hó 26-án 60,707. sz. a. kelt kegyes leiratával e vármegye protectoratusa alatt álló: a megyei jegyzői egylet által fentartatott „Torontál-megyei községi és körjegyzői szaktanfolyam" hézagpótló működését mindaddig, mig az állami tanfolyamok tényleg felállíthatok lesznek, nemcsak nem kifogásolta, de sőt igenis kívánatosnak tartja; miután ezen fölül a legközelebb műit ezen tanfolyamot zár vizsgával síkeresen végzett s a jegyzői pályára komoly készülésnek jeleit szolgáltatott hillgatókazon előnyben részesíitek, hogy azok névsora a nm. m. kir. Belügyminiszter úrhoz, enuek f. é. márczius 9-én
15.655 az. a, Dániel László alispán ur, mint a tanfolyam igazgatóságához intézett kegyes leirata fplytán azon czélból terjesztetett fel. hogy .azokra a vármegyei ali>pínok figyelmét körrendeletileg felhívja; miután végül ugyancsak a mult tanfolyamot azon kiváló kitüntetés érte hogy f. é. május első napjain tartolt zárvizsgáira a nm. magy. kir. üelügyminiszter ur f. é. ápril 23-án 31.913 sz. a. kelt\'magas rendelete folytán miniszteri megbízottként, méltóságos dr. Faschó Moys Sándor miniszteri tanácsos ur jelen volt s a tanfolyam szakszerű működéséről személyesen meggyőződött, kinek jelentése folytán a a belügyminiszter ur f évi május hó 24-éa 39.815 az. a kelt leiratával az elért eredmény felett teljes elismerését fejezte ki : a toron tálmegyei községi és körjegyzői szaktanfolyam VI. évfolyamát 1894. évi szeptember bő 1-én újólag megnyitja.
Ezen tanfolyam azonban az eddigi 6 havi időtartam helyet tíz bóra terjesztetik ki, s igy tart 1895. évi június hó vécéig; mivel a nyert tapasztalat azt mutatta, hogy az előirt tetemes tananyagot az aránylag rövid 6 hó alatt sem a Bzükséges terjedelemben előadni nem lehet sem pedig azt a ballgatók kellően elsajátítani nem képesek.
Azonfelül pedig ezen tanfolyam a < hallgatókra felállítandó tápiotézettel (in/ teroatussalj lesz egybekötve, a mennyi-V ben azt igénybe vevő legalább 20 hallgató jelentkezik; mert ismételten előfordult, hogy szegényebb sorsú ifjak a drágább magán ellátás költségeit vagy éppert nem, vagy legalább némi nélkülözések mellett voltak csak képsek fe-; de/ni, és ezen ok miatt sokan a tan-\' folyam látogatásának lehetőségétől is meg voltak fosztva, mi pedig ezen táp intézet felállítása által elesik sőt a jobbmódu ujaknak is mód lesz nyújtva : annak igétybe vétele mellett költségkímélésre, s,tehát szegényre s gazdagra egyaiáat előnyös.
AV Tanfolyam
A tanfolyamra felvétetnek azok, a kik az 1883. évi I. t-cz. §-ában elő irt elméleti képzettséget igazolják. — E-eu elméleti képzettség a VI. gymn. osztály sikeres bevégzése egyenrangúnak tekintetnek a polgári iskolák VI. oszttlyárót, valamint az 1887. évi 56313 é- 80 588., oemkö önben az 1888- évi 5715. és 1889. évi 80816. sz. belügyminiszteri rende\'etekben említett középiskolákkal egvenrendü kereskedelmi és katonai szakiskolák és tanfolyamokról svó\'.ó bizonyítvány ok.
Azok a kik e tanfolyamra felvétetni óhtjtatnak, 1894. évi augusztus hó 15 ig \\ irásibv* is folyamodhatnak, azonban leg-czélszerübb ha augusztus 31-ig személyesen jelentkeznek, mert azt ki-ki maga tudja legjobban, hogy birtokában van e az emliiett iskolai bizonyítványnak, mely esetben ba t i. ily bizonyítvány nyal rendelkezik s erkölcsi jó magaviseletét hatósági bizonylattal igazolja a tanfolyamra felvétetik.
A felvétel irán\'i kérvények Torontálvármegye aiippánja nagyságos Dániel László ur, mint a tanfolyam igazgatójához intézendek, de a boriiékon csak a .tanfolyam igazgatósága* névre czim zetteo küldendők Nagy-Becskerekre (me gyeház I. emelet, jobb folyosó 12 sz.), i ugyanitt történnek a jelentkezések is. j
Tandíjat minden egyes hallgató a felvételkor 30 frtot tartozik egy összeg ben lefizetni. A hallgatókat tanykönyv-vel a tanfolyam látja el.
A tanfolyamon a következő tantárgyak adatnak elő, u. m :
I. Csoport.
A). 1. Általános magánjog. Bevezető s általános része, (személyek, dolgok, jogok, jogvélemény): vagyoni része, (birtok, dologbeli jogok, úrbér s rokon jogviszonyok, kötelmi jog; családjogi része (házasság, különösen a háztársak közti jogviszonyok); öröfciési jog (öröklési jogunk mai érvényében különösen a végrendeleti örökösödés, Örökösödési szerződések).
2. Községi biráakodás.
3. Kézbesítés.
4. A büntető törvénykönyveknek a községi közigazgatást érintő része.
B) Különös magánjog (?áltó, csőd, kereskedelmi törvények általános ismeretei s ezeknek a közigazgatást is érintő részei, a telekkönyvi rendtartás) IL Csoport
1. Magyar közjog (az alkotmánypolí-tikávai). különös tekintettel a politikánál a terület, népesség, alkotmáoy, államhatalom, polgári szabadságjogok, kü öo-bözÖ államalkatok a törvényhozásra; — s magyar közjognál a képviselő vála z-tást eljárásra, az állampolgárok állami jogi viszonyaira, kormány szer vezet, politikai önkormányzati közegek, s a birói hatalom gyakorlására.
2. Magyar közigazgatási jogból a föld -miveléa és kereskedelmi minisztérium ügykörét érintő ügyek közül; az állat-egészaégügy, mezöreadőrség, borászat, erdőtörvény, faiskola, vadászat. üTászat, madarászat, méhészet, aelyemtenyésziés, kereskedelem, házaló kereskedés, mértékek, vizjog, közutak és vámokról szóló törvény.
III. Csoport. Pénzügyigazgatás. Egyeoes és közvetett adók, illetékek, dijak, vámok, egyedáruságok, szőilödézsmaváltság, itaímé-rési jog, közadók kezelése, pénzügyigazgatás szervezete.
IV. Csoport.
1. Magyar közigazgatási jog (a kormányzati politikával) Bevezető s általános rész (a végrehajtó hatalom forgalma, birtokosa, gyakorlás 1 módja, a törvényhozó hatalomhoz való viszonya: a végrehajtó hatalom szerve s Bzerve-zete, a végrehajtó hatalom tényleges gyakorlása.) A különös részből, a belügyminisztérium ügykörét érintő ügyek közül: Népesség (Népszámlálás, statisztika, állampolgárság, anyakönyvezés) közegészségügy (1876 XIV t-cz. 1875. XIII. t-cz.) Phylantropia ügye (szegény, letenezügy, koldulás, köoyöradomány). Gyám- és gondnoksági ügyek (az igaz-g tás tekinietébenjTlléoUészet (a r-:.-döri hatalom szervezete, államrendészet, köz- és közbiztonsági rendészeti jogszolgáltatás.)
2. Közigazgatási eljárás különös és fötekintettel a községi ügyvitelre.
3. Községi pénzügy, különös és ÍÖ. tekintettel a községi számvitel, háztartás és pénztár kezelésre, a megyék háztartására. Nemzetgazdaságtan, pénzügy • tan és áilara-s7áinviteltan ismertetése.
4. Törvényhatósági és községi önkor mányzat.
5. Tiszti ítálytan.
!¦ V. C a o p o r t.
1. Katonaügyi közigazgalás. Védtörvény és utasítás, honvédség, népfelkelés, katonai beszállásoiási pótadó, katonaság lószükségietének fedezése katooai elö-fogatok — és élelmezép. Mozgósítás, mozgósítás esetében behivottak segélyezése. Katonai ellenőrzés.
2 Magyar közigazgatási jogból a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ügykörét érintő ügyek és a kereskedelmi minisztérium ügyköréből az iparügyek
B) Tip intését. A tápintézetbe felvétetik mindaz, ki mint tanfolyam hallgató fel íesz véve, ha legkésőbben f. é. július hó végéig akár írásban, akar szóval felvételi szándékát a tunfolyiüi igazgatójánál. bejelenti és biz\'ositékként ugyanaddig 36 frtot az igazgatóhoz beküld, illetve lefizet.
Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen tápiotéietbe felvétetni kivannak, hogy hogy saját érdekükben annál hamarább\' is jelentkezzenek, mivel a felvétel a jelentkezés sorrendje szeriut történvén, nagyobb érdekeltség esetén a későbben jelentkezők esetleg mellőzendők lesznek.
Ellátá-i dij czimén minden hó 1-éo egyszerre és előre 18 frt fizetendő, mely összegért lakást kiszolgálást, reggelit ebédet és vacsorát nyer a növendék. Az előre lefizetett 36 frt az első két hónap ellátási dijába számíttatik be éa csak azon esetben fizettetik vissza, ha az illető tanfolyami hallgatóként fel nem vétetnék.
Minden cöveudék e ágyneműjét magával tartozik hozni, a váltáshoz szükséges legalább 2 áthuzattal.
A növendék az intézeti szabályoknak van alávetve. . t
Különben írásbeli megkeresésekre ha a szükséges postabélyeg csatoltatik, bővebb értesítést ad a tanfolyam igazgatója^.
Nagy-Becskereken, 1894. évi máj. hó. SCHILLER LIPÓT,
bejaazentgyörg)i közs. jefvaő, a torontilmegyei jegyzői egylet elnöke.
CSARNOK
Jubileum.
25 év egy ember életében nagy szó, 25 év egy nemzet történetében korszakalkotó és 25 évig egy magasztos eszmért küzdeni valóban ki-meéitó. Az isteni gondviselésnek ily ritkaságai mindenkor kiváló ünnepélyességgel szoktak megtartatni. Különósen a jelen évtized szerencsés a dicső negyedszázadok feljegyzésére, melyek közt kétségkívül az 1892. évi koronázási jubilenm az, melyben egyszersmind a nemzeti ujjáébredés és a cultura bámulatos baladásának voltunk szerencsés ttn-
XXXIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1894. JÚLIUS li-én
nepelhetői. A műit évben pedig bol-t dogemlékü Br. Eötvös József első caítus miniszterünk dicső alkotású torvényeinek eredményteljes 25 évi ju&üeumán is igazi örömmel ünnepelt nemcsak Magyarország tanítósága, V de az egész nemzet. Ezen törvények reformálták tanügyünket és emelték a nemzeti culturát azon fokra, mely áz ti] Magyarországot versenyképessé teszi bármely más állammal szem-beE is. \\
Ezen, törvények varázsolták elő a jugosan tanító képe;déknek nevezhető első szakiskolákat, minő az állam közreműködésével 1869-ben Csurgón is nyittatott.
Ezen intézet ma már negyedszázadot élt át, küzdve az élet tengere háborgó hullámaival, de mely által teljesen megizmosodva oly fává növekedett, hogy bátran daczolhat a nagyobb viharokkal is. A. magasztos eszmék ily páratlan diadalát örömmel -ünnepli az^, intézet és az azt felejthetien növendéksereg.
Az intézet e-su igazgatója a nagynevű Bárány Ignácz volt, ki a kezdet nehézségeit az ö fáradságot nem - ismerő buzgalmával iparkodott mindenkor leküzdeni ; hogy ez mennyire sikerült, azt .az Ó\' eredményteljes működése eléggé igazolja. A dunántúli kerület egyetlen állami tanitó-képezdéjének kezdetleges épülete csakhamar szük\'ké vált a tömeges jelentkezések befogadására, olyany-nyira.\'hogy a város —^an állam hozzájáró]ásával — kénytelen volt 1880-ban a magasztos ügy szolgálatára egy terjedelmes uj épületet emelni, mely nemcsak nagyobb számú tanuló sereget fogadhat magába, hanem a jelen kor igényeinek teljesen megfelelve, a városnak is díszére szolgál.
Miután az állam a magva ositás szempontjából Csáktornyán is állított fel egy képezdét, melynek vezetését Bárány Ignáczra bizta, igy a csurgóit Czibor Mór vette át. ki azonban gyorsan a sirba költözött; s igy az intézet vezetése a máig is igen tevékenyen működő Mátray Gyula igazgatóra szállt, vele egyetemben a tanári kar: Bárány Gyula, Bátort Lajos, Horváth József és nethes János oly missiót teljesít, mely kihat az egész országra.
A nemesen gazdálkodó tanári k»r hivatásának magasztosságát tekintve mindenkor bebizonyította, hogy nemcsak akar. de tud is a hazának oly tanítókat nevelni, kik a szélrózsa minden irányába szétoszolva, mint a nemzeti tanügy buzgó apostolai, mindenkor megálltak helyüket, s mint ilyenek, nem kis mértékben járultak az intézet negyedszázados hírnevének megalapításához, melyre-\' a tanári kar is nyugodt megelégedéssel gondolhat vissza.
Ezen szoros kapocs s az igazi önzetlen testvén szerétét megnyilvánulása \' volt tapasztalható azon ünnepélyben, mely június havában a csurgói tanítóképezde 25 éves fennállásának emlékére az intézet helyiségéhen rendeztetett.
A Öröm és meghatottságnak le-irhatlae képe játszódik le, midőn a 10 — 20 é.v óta nem találkozott iskolatársak, ismerősök és mind egy intézet növendékei — most már kartársak — találkoztak a tanári kar, mint szerető édes atyák körébén. Az ország különböző részeiből mintegy 300 tanitó jött össze az ünnepélyre, hol mint egy nagy családban mindegyik oly végtelen sok érdekeset tudott elbeszélni és ugy eliegélték élményeiket a távoli életből, akár —ak a leghíresebb utazók.
Igy a viszontlátás felejthetien Örömei által oly ifjú reményekkel történt az elválás: vajha a félszázados ünnepélyen is ily teljes számban s a jövő generátió áltat megszaporodva sikerülne ismét a találkozás.
Az intézet 25 éves fennállásának ünnepélyére a tanári kar egy emléklapot is adott ki, mely 30 krért Mátray Gyula igazgatónál megrendelhető.
Ezen emléklap közli az intézet* rövid történetét, két alkalmi verset Jókai Mór ^irály-himnuszát Bátori Lajos intézeti tanár által megzenésítve és a 25 év alatt beirt tanulók igen érdekes névjegyzékét, születési és jelen működési helyeik feltüntetésével; sajnos azonban, hogy ez utóbbi igen soknál hiányzik.
Az intézetbe a lefolyt 25 év alaít fölvétetett 655 növendék, s igy egy évre 26 ujoncz esett; ebből 1883-ig & 3 évfolyamos képezdét végezte 179, s azóta a 4 évfolyamot 128, tehát összesen 307 növendék. Oklevelet nyert ez intézetben 278 növendék.
Tekintve, hogy többen más ké pezdébe lépve végeztek, esetleg más pályára mentek, mégis ez intézeti növendékek közöl azt számithatjuk, hogy a mult tanévben a tanítói pályás 400 tanitó — egyre 60-at véve — 24.000 tanulót oktatott.
És ha ebből átlag mindegyik évre 16 tanitót számítunk, akkor a csurgói képezde növendékei közül, 400 tanitó — á 50 tanulóval — -a lefolyt 25 év alatt 260,000 gyermeket részesített a nevelés és tanitás áldásaiban, mely eredmény is elég szép .erkölcsi jutalommal koszoiuzza meg a jubileumi ünnepélyt.
Tekintve, hogy már 14 év óta Zalamegyének külön képezdéje is van, mégis a 25 év alatt Nagy-Kanizsáról a csurgói képezdét 31 növendék látogatta, akik a következők :
Banekovits János tanitó Nagy-Kanizsán.
Barabás János meghalt,
Biba (Erdósi) Bálint tanitó Nagy-Kanizsán,
Buzády Boldizsár vendéglős Czeg-léden.
Dávidovics György tanitó. Farkas Mihály díjnok N.-Kanizsán, Fater Mihály téglagyári intéző
Nagy-Kanizsám. Feuchtenberger Károly tanitó. Filó Géza tanitó Diósdon, Fischer János,
Hartmann (Kemény) Simon tanitó Hódmezó-Vásár helyen.
Junker Antal vasúti kalauz N.Kanizsán.
Kovács Miklós tanitó N.-Kanizsán,
Liszíner Aurél segédkántor Nagy-Kanizsán.
Makovszky Géza tanitó Vizváron, Masznyák István, meghalt,
Nagy József tanitó Briszticzén (Baranyám.)
Kathmann János tanitó Bpesten,
Kauch Lipót tanitó Csurgón,
Szabó István vasúti pálya felvigyázó Marczali,
Szakonyi Géza polg.\'iskolai tanitó Alsó-Leodván,
Szalay Dénes tanitónővendék Csurgón,
Szalay Sándor tanitó N--Kanizsán, Szinicz Ede
Tibolt Boldizsár taniló növendék
Csurgón, Tóth Lajos tanitó Budapesten, Vágner Aladár polg. isk. tan.
DÖv. Budapesten, Váry József tanitó N.-Kanizsán, Weber Antal tanitó Rácz-Petrin, Weisz Béla,
Werner Boldizsár tanitó Oltárczón. Ys\'erner Károly tanitó.
T. L.
HireL
— Stefánia Föherczegnő három hétig^í fog az idén Balaton-Füreden időzni. Megérkezésének ideje mée nem tndható.
— Gróf (.Vkonit-fl Endre Na*j-K ánizs a n. Az országos magyar vörös kereszt egyesület tevékeny elnöke e hó 13 án délután A r g a y János irodafőnök kíséretében városunkba érkezett.
A pályaudvaron fogadtatására megjelentek: Babochay György polgármester, a nagykanizsai fiók egyesület elnöke, Lengyel Lajos v. főjegyző, Vé-usey Zsigmond rendőrfőkapitány, továbbá EbenBpaneer Leo, ifj. Feseelhofer József, Grünhut Henrik, Hoffmann Mór, Tripam-mer Gyula és Unger Ullmann Elek egyes, választmányi tagok. — Babochay rövid üdvözletét Csekonics eióf szívélyesen viszonozta Argay irodafőnök és a fogadó bizottság khéretében a városba hajtatott. Délután */a 4 órakor a városház tanácstermében a vendég^P jelenlétében választmányi ülés tartatott, melyen az itteni fiók beszámolt tevékeny ségéröl. E szerint Nagy Kanizsa 212 sebesült részére jól szervezeit oyug állomást képez, még pediglen 200 sebesült, részéré a vasúti áruraktárak, 12 súlyosabb sebesült részére pedig a III. 03-/L váróterem rendeztetik be. Az Összes szükséges felszerelések Komáromban vannak beraktározva, de mobilizálás esetében azonnal ide küldetnek. A betegek élelmezéséről is kellőleg gondoskodva van. — A tűzoltóság kebelében 20 tagból álló, sebesülteket vivő csapat áll rendelkezésre. — Van továbbá az itteni fióknak már több az Erzsébet korházban kiképzett beiegápolónője.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város lanácsa részéről közhírré tétetik, hogy N. Kanizsa város 1894. évi IV. oszt. kereseti adú Kivetési lajstroma az 1883. évi 44. t. cz. IC. § értelmében a városi adóhivatal hivatalos helyiségében a mai naptól számított 3 capon át közszemlére kitétetett oly czélbúl, hogy ezen idő alatt a hivatalos órán belül bárki által betekinthető, hogy a netáni észrevételeit, és pedig: a) azon adó 7Úkra nézve, kik a kiv^e^ési lajstromban megállapított adónemmel a mult évben is megadóztatva voltak, a közszemlérei kitétel napját, b) azon adózókra nézve, kík a kivetési lajstromban megállapított adóval a folyó évben első izhen rovat tak meg: adótartozásuknak az adóköoy* vecskéjűkbe történt előírást követő..?5. nap alatt a városi lanácsná\' írásban megtehessék. Nagy-Kanizsán, 1894. évi július hó 11-én. A városi tanács.
-- Iskoiaszéki gondnok. A nagykanizsai községi iskolaszék július 12 én tartott Ülésében az elhalt KnauszBoldizsár helyébe gondnokul titkos szavazatta] 1 szavazat ellenében Lengyel Lajos városi főjegyző iskolaszéki tagot választotta meg. A megválasztott a bizalmat megköszönve, a választást elfogadta.
— Szűcs Móricz, oagykapornaki pté bános július 20-án tartja Hévízen áldó zárságának 25-dik évfordulóját, mely alkalommal cooscolárisaí is összejönnek.
— Városi képviselő testületi ülés szándékoltatott jul. 12 én ingatlanok vétele tárgyában tartatni, azonban kellő számban a képviselő urak nem jelenvén meg, ujabb ülés július 28-ára tüzetett ki, melyen a megje\'enendök jogérvényesen határozni fognak.
— Dr. Físcher József nagykanizsai kir. törvényszéki jogygyakornok a nagykanizsai kir. törvényszékhez aljegyzővé neveztetett ki.
— Gyásihir. Weísz Dávid déli va>pilyai főfelügyelő urat s neje szül. Práger Lioa úrnőt mély fájdalom fujtotta, egyetlen üuk Weísz Lajos végzett joghallgató élete 23 dik évében július 10-én éjjel elhunyt. Béke hamvain.
— A „Polgári-Egylet" tánczestéije Családias jellegű tánczestélyre hívta meg a Polgári Egylet vigalom rendező bizottsága az egylet tagjait és ezek hozzátartozóit. A megbirottak szép számban meg is jelentek e hó 7-én este a „Polgári-Egylet* gyönyörű kertjében és mulattak családiasán, kedélyesen. Az első négyest 38 pár tánczolta. A megjelent hölgyek, kik azonban nem miod-nyájan vettek ectiv reszt a mulatságban a kővetkezők: Bartos Béláné. Bartos Irén. Bogyay Ödönné. Brandlhofer Antalné, Brandlhofer — Avecker Gizella és Anna [Sopron], Darás Gusztávné, Darás Vilma, Dobrovicsné dr. Engel Nándoroé, Fábíáoics Lajosoé, Fasciattiné Gózooy Sándorné, özv. Gruanerné. Grutiner Auguszta, Halvax Gyuláné, Heimler Mórné, Heimler Adel, Hermanyi Ferenczné. Dr. Hauser Jánosné, Híld Ferenczné, Hcffer Ferenczné, Hoffer Rufioa Humor Mariska, Kalivod&r- Jánosné, Kalivodá Magda, Katinka és Aranka, Knáusz Lászlóné, Lázár Józsefné, Lázár Izabella, MaEchanz-ker Mórné. Ma^cbanzker Laura, Merkly Antalné Manhart Malvin, Nagyné [Budapest] Neufeld Sándorné. dr. Plovitz Ervinné [Bécs] és leánya Lidia, Poredus Antalné, Rátz Antalné, Rátz nővérek, Sável Jánosné, Sável nővérek, Sebestyén Lajosné, dr. Schwaiz Adolf né, dr. Tripam-mer Rezsöné, Török Ambrusné, Török Szidike, Veber Pálné, dr. Vidányi Heu-rikcé, yörös Józsefoé s a t.
— TJj magyar honpolgár. Morandini Román olasz származású n-kanizsai lakos,
szakértelmes épitész, a ki a közelben és távolban már sok szép épületet emelt, magyar honosságot és nagykanizsai illető éget nyert.
— Farkas Ládiló kr. tanár, fogym na siumunk\'volt igazgatója Szliácson van, e gyógyfürdő élvezete jótékony hatással van beteg szervezetére s mint halljuk, annyira felüdült, hogy járni tud.
— Dr. Svastics Géza letenyei ügyvéd a tapolczai kir. jbirósághoz jegyzővé neveztetett ki.
— Juniális. Inkey József ih.-berényi nagybirtokos az iháros-berényi elemi iskola növendékei részére június 29 én nagy erdei mulatságot rendezett, melyen számos meghívott vendég vett részt. A mulatság, melyen a vendégeket az apró múzsa fiak dalokkal és szavalattal mulattatták, igen jól sjkerült. Az Inkey család lakomát rendezett a mulatságon részt vevő vendéeek és iskolás fiuk részére.
— Zala-Szent Gróthon tartatik aug. lí)-én a zalamegyei íüzoltó-Bzövetkezet közgyűlése.
— Figyelmeztetett a háztulajdonosoknak. A rendőrkapitányság elrendelte, bogy a járdák napouként kétszer\', reggel és este megöntöztessenek.*A mulasztókat esetröl-esetre 5 frt pénzbüntetésben fogja elmarasztalni. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy ez nem a nagykanizsaiaknak, hanem a pápaiaknak szól.
— Nagy Kanizsán f. évi szeptember 1-én C hóra terjedő posta- és távirda segéd tiszti gyakorlati taufolyam nyíttatik. Felvételre aug 10 ig lehet jelentkezni bármelyik posta- és távirda igazgatóságnál.
— Öngyilkosság. Novotni János 67. éFes, szolga az iparos ifjak egyletéoél ju1. 11-éu reggel az egyleti helyiség padlásán felakasztotta magát Mire é*zre yrtték,. már halva volt. Tettének oka ismeretlen.,
— A Tarnóczy tűzoltószer- és gépgyár részvényiársaság 1894. évi július hó 4-éo tartott ülésében az aláirt rész vények felosztása iránt határozóit. Tekintettel a gazda közönségnek több vidékről beérkezett azon óhajára, hogy aratás után jegyezhessen, e czélra az igazgatóság bizonyos számú részvényeket fenntartott
— Kitüntetés A mi hazai savanyu vizünket (tulajdonos Vogler József Széchenyikuton), — mely a külföldi versenyvizekkel évek óta kemény harezot vivn; kénytelen — a Bécsben nem rég megtartott néptáp\'álási- és hadsereg-élelmezési nemzetközi kiállításon a legnagyobb kitüntetés érte. — Ezen\' kitüntetés méltóan sorakozik a már előzőleg kivívott 8 nagy és aranyérmekhez.
— Elfogott sikkasztó. Az állami rendőrség bpe.-tí főkapitányi hivatala e hó 10-éa táviratilag értesítette az itteni rendőrkapitányi hivatait, bogy Klein Arthur 16 éves mechanikus 300 forint elsikkaeztása után Budapestről megszökött és Kanizsára utazott. A körülményesen leirt sikkasztó tényleg Kanizsára is érkezett és ugyanazon éjjel a Weisz-féle, Hunyady utczában levő kávéházban feli: mertetvén, a rendőrség által letar-toztattatott. A 16 évvel jelzett sikkasztó inkább 20 évesnek látszik és letartóztatásakor erősen szabadkozott, hogy c nem a keresett egyén, és nem is Budapestről" jött, hanem Bécsből, ezen utóbbi álliiását azonban c -akhamar megdöntötte azon körülmény, hogy kaUpjában
volt Budapestről Kanizsáraszó óiueuet jegye, melyet a jó firma óvatosságból nem adott le a megérkezéskor. A gyanút főleg az élesztette, hogy a kávéházi frájla állítása szerintiiéin czipö-jét használta péoztarczául éV^ezt nem valami mechanikus *-~o io:i nyitotta fel, hanem egész prózaisan levetette. Az elidegenített pénzből 246 forintot találtak a fiatal aikkasztónal
— Méhész tanár N.-Kanizsán. Abafy József II. ker. méhészeti vándortanár július hó 17 éo keddeo a déli vonatta] N.-Kanizsára érkezik és az nap délután 3 órakor a városháza nagytermében méhészeti előadást tart. melyről az érdekelteket midőn értesítjük, a díjtalan előadás mioél számosb látogatására felhívjuk.
— Vltbefnlt. Molva községnél a Dráva egy hullát vetett ki, mely hatóságilag megvizsgáltatván, a zsebében talált mnnkaköcyv alapján kitűnt hogy Harsay József csizmadia-segéd volt, nagykanizsai születésű, 58 éves.
— A katonai élelmezési szállítás érdemébeni árverezés Sopronban julíus 16-án délelőtt 11 órakor tartatik meg a széna, szalma, fa és egyéb szükségletekre nézve, mely a soproni, szombathelyi, kőszegi és nagy-kanizsai katonai állomásokon egész évre október 1-től 1894, szeptember 31-ig 1895 szükségeltetik. c<. és kir. k&touai élelmezési raktár Sopronban.
— Szomszédos község. Horvát Szent Miklós földesura Beniczky Gábor, gróf Batthyányi Ilona férje Mármarosván gyében fő be. ót te magát. Holtteste Czinko-tán temettetett el. A kitűnő gazda * jótékony löur e gyászesete ori-za^oi részvétet keltett.
— A balatonfüredi ErzséSet-sze retetházban augusztusban 20 ár*át fognak fölvenni. Növendékül a teljeseit árva vagyontalan árvákat veszik föl elrXsorb
a csak ezek hiányában a fél árvákat kérvények az igazgató\'anácsboz intézc dők és vagy a tanács elnökéhez, Ková Ábe\'hez vagy Kanovica intézeti igazg tóhoz küldendők augusztus 10-ig. kérvényhez, családi értesitő (nem petig keresztlevél) szegénységi .bizonyítván, a fiu testi és szellemi épségéről s az ujraoltásáról, végül netáni iskolai bíz nyitvány. A kérvények és mellékletei; bélyegtelenek. Csak oly fiárvákat ve*z oek föl, kik hat évesek elmultak, d< 10 ik életévöket még sem töltötték be és magyar honosok.
— Földink, Mikó György szeg.szá újvárosi plébánost a roegyV püspök valóságos kerületi esperessé és tanfe ügyelővé nevezte ki. Mikó egyike legnép^zetübb lelkipásztoroknak, ki lu éven át saját házában ingyen óvodát tart fenn. Gratulálunk derék földinkneic.
— A piaczi husirnlas betiltása Jászberé iy város hitósnga egy épületet emeltetett, melynek földszinti uiczai helyiségei huselárusitó üzletekre vannak szánva. A piaczi összes mészárosoknak henteseknek és birkavágóknak ezentúl itt kell árulniok Az intézmény igeit helyes, és okos gondolat a városin melynek ugy a szakipír mint a közönség hasznát lógja látni. A szakipar azért, mert a kontárnépséget a rend és az állandó ellenőrzés lehetősége elriasztj->, a fogyasztóközönség pedig azért, mert egészségügyileg megbízhatóbb husuemüe-ket kap. A példa követésre méltó.
— (.\'s tktornyai orsz. vásár július 1 A szarvas marhavásárra összesen 800 db körűi volta felhajtás s ebből hivatalosan 430 eladás jegyeztetett be ; az árak rendesek voltak: jó fejős teuéo ára 90—-t 110 frt között változik, igás-tehenekért 80 - I uu. közönségesebbekért 66 frttal feljebb fizettek; ökröket vásárainkon gyérebben látunk, mivel ezek csak nagyobb gazdaságokban ét uradalmakban használtatnak: 1 éves üs^ők darabja 31—38 frton. bikaborju levágásra jói tápiáit, 35—40 frton kelt. 6 — 8 hetes borjú 10 — 18 frtig, minősébe szerint adatott. Az eiözöleg megtartót seitésvásár forgalmát főleg fiatal jószágok nagyobb raeny-nyiségben adás-vétele emelte : ilyenek-bő! nagyobb számban 10 — 15 heteseket 4.70 frton, nagyobbakat egészen félévesig 7—8.50 frton adtak. Süldők ára 22-30 frt, malaczokkal, ezek kora szerint 25— 36*írtig, emelkedett.
— .Gyászhír. Egy kitűnő gazda, szorgalmas éi szakkép/.ett tisztviselő, nem kü öobeü szerető családapa és jóbarát hunyt el Godina Jácos uradalmi szám-tartóban, Palin éj vidékének áldott emlékezetű jóakarójában. A családi -gyászjelentést részvéttel közöljük: Godina Izabella és férje Horváth Árpád, Godina Gizella és férje Zitnureczky Zsigmond. Fáy Adolf mint elhunyt Godina Roza férje, Godina Vilma é< férje Cle-ment Lipót, Godina Angyalka, és férjé R\'edi Károly, és ezek gyermekei fájdalmas szívvel jelentik édes atyjuk, ipjuk és nagyapjuk Godina János dand-ria gróf Ö fensége nyugalmazot szám-taitójának a halotti szentségek ájtitoa feivéiele után folyó évi jul us 7-én reggeli 5 órakor éleiének 74-ik évéb*-történt gyászos elhunytát. A drága ! lobnak hült teteme folyó évi juius h 8-áo délután 6 órakor fog a helybe sírkertben örök nyugalomra tétetni. A engesztelő szt. miseáldoz tt ugyan e h 9 éa reggeli 9 órakor fog a helybe: plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Sümeg, 1894. joltm Tv, Aldárt emlékére.
— Idegen kereskedelmi utazók megadóztatása A pénzügyminiszter rendeletet intézett az összes pénzügy-igazgatóságo\'iboz, melyben elrendeli, hogy mindazon osztrák és külföldi kereskedelmi utazók, akik nem kizárólag minta szerinti megrendeléseket gyűjtenek, hanem kész árukat hordva magákkal, azokat a szállodákban, vagy házrói-házra\' járva, árusítják, II. oszt. kereseti adó ral rovandÓk meg. Az adó kivetése é-beszedé*e akként történik, nogy a pénz ügy igazgatóság adójavaslatát kézbesítik az utazónak azzal, bogy a javaslatba hozó t adóössaeget az állami vagy városi adőpénztárba rendes lakóhelyénei bejelentése mellett fizesse be, hol ai-nak idején a végleg megállapított adi> összeget közlik vele. Ha a biztosítékot le sem imz\'x az illető utazó árukészletének megfelelő részét zár alá veszik, a kiveteodő adó biztosítására.
XXXHI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1894 JULIUS 14-éo
— Szélvihar vonult keresztül július Il-éo délután 5 órakor Nalfy-Kanizsa .város fölött, mely a gyümölcsökben nagy károkat tett. A lekaszált takarmány kepéi: széthbrdta. A szőlőkben számos rtáztetŐt lesodort, fákat tördelt a Vajda-
, egy háti feszületet összetörte, s mint dlljuk Nagy Récse vidékén erős jégeső pusztított.
— Tűz volt Horvát-Szent-Miklóson \\ juti 10 én délután, elégett 6 kazai takarmány, mely Btrck O-tzkár ur tulajdonát képezte. A n. kanizsai tűzoltóság kivo nult. A tüz keletkezése ismeretlen
— Ellsnieréfiael közöljük ezt a he-Ives intézkedését Nagy-Kanizsa város magistratusának, hogy a VI és VII-dik kerüietbeii tűzoltók őrtaoyáját felépíttetni rendelé.
— Szabarl plébánossá Humor Já-iios merenyei káplán neveztetett ki, e plébánia "tudvalevőleg Göndöcs Imre elhalálozásával jött üresedésbe.
— Nyári népmnlaUágot tartott a helybeli önk. tüzoltó-egylet mult va sárnap a sánczi kertben, a galamboki tűzoltó egylet derék főparancsnokukkal öten jelentek meg s a legszivélyesebben Qdvözöltettek A nyári mulatságnak az idő is- kedvezvén, -kitűnően sikerült; nem csods! Túlin Péter bajtársunk badacsonyi arartynedüje hatványozta a jó kedvet. A vendéglőst dicséret illeti, mert pontos és gyors kiszolgálni mellptt ételei Ízletesek és jutányosak voltak Fe-lülfizelni szíveskedtek: Hermanyi 3 frt BO kr.. -í^eugyel 10 kr.. Filipovic* Em-muska 20 kr. Tersztenyák György 70 kr. Kaschner 20 kr- Tersztbuyák. B. 30 kr. Dobiin Aladár Sir.ger 50 — 50 krt. összesen 6 frt,
1 — Az ingyenes könyvtár jelentékenyen szaporít ta\'ott. vezetősége elismerést érdemel. Legújabban 1G5 folyó számmal 623 darab mű szereztetett be.
— Heti felügyelő e héten (július 15—-21 a nagykanizsai önk. tűzoltó-egylet öitmyájáii Fekete József fő-parancsnoki segédtiszt ur. a VI. és VII. Kerületben Bátori Poszavecz Ferencz .-zertárnok ur.
— Jótékony hagyomány. Szekeres József baki uradalmi tiszt s nagykanizsai háztulajdonos a következő jótékony hagyományt tett: A Szekeres és Kali-voda család részére iskolai alapítvány czimén lO.üou. zala-egerszegi közkórháznak „Szekeres József és neje Kali-voda Kíementin alapítvány" czimre 2000 frt, a csatári plébániának mise alapítványokra 500 frt, Söjtöri iskolának szegény gyermekek ruházására 500 frt, hasonló czimeu a baki iskolának 500 frt, írói nyugdíjalapra 300 frt. Az arany és ezüst ékszerekért árverés utján befolyó jövedelmet a budapesti és zala-egerszegi népkonyhának és az országos lelenczh áztak.
— Veszélyes csónakázás. A rendkívül gyors folyású Dráva folyóo evezési ügyességét akarta proaukáini Yérth József légrádi segédjegyzö s e czélból — mint levelezőnk írja — harmad m igával csónakba ülv«?. Légrád mellett beeveztek a sikvizre. A három csónakázó közül egyik sem volt valami kiváló evezős s a főszerepet a segédjegyzö vette át. -Kvezés közben azonban a sebesen rohanó ár elragadta a csónakot, az evező hirtelen a csónak alá fordult s Vértbet a
. vizbe rántotta. Szerem:-ére a másik két uri ember minden rémülete daczára sem vesztette el lélekjelenlétét s az első
.ijedségből felocsúdva, a habok között elmerült \'fiatal ember mentéséhez láttak
-s az utolsó pillanatban, mikor már luldoklott, sikerült kimenteuíök. Azonban a segédjegyső esés közben oly súlyos sérüléseket szenvedett a mellére nehezedő csónaktól, hogy csak a rögtön alkalmazott orvo\'si segítségnek lesz köszönhető, ha nehéz sebeiből, mint remélni, lehet, felgyógyul.
— Disznó tolvajok. A bét elején nem kevesebb mint 22 drb. sertést loptak el Kis Komárom mellől egy pusztáról: A tolvajok Iháros-Beréoy felé vették útjukat s valószínűleg Slavóniába indultak zsákmányukkal. A disznók tulajdonosai nyomról nyomra követték íiket s az Iháros-Berényi erdőben meg ; találták a 22 drb. disznót, azonban mivel a fegyveres csavargók lelövéssel fenyegették őket, kénytelenek voltak az üldözéssel felhagyni. A csendőrséget értesítették ugyan, de későn, mert mire az inkei őrs kivonult, a csavargók nyomtalanul eltűntek.
— Jutalmazások a sümegi lenyész-állatkiállitáson következőleg eszközöltettek;* Arany oklevelet nyertek: Sümegi Tivadar .Sümegről, Varga Béla Nyirokról, Lázár József Szegvárról, Barcza László éj Kohn Henrik CsabrendekrŐI, Gyömörey Viocze Ukkról; ezüst levelet: id. Eitner Sándor és Mojzer József Sümegről, ifj. Háczky Kálmán Káptalanfáról, Nagy József Csehiből, Bagotay János Mihilyfáról, Zatbureczky Zsig-
mond Ukkról és Kardos Lázár Mihály-fárói. A kiállításnak jutalom tárgyait csakis parasztgazdáknak ítélték od? Jutalmat nyertek 27-en 500 frt értéiben, melyből 300 frtot a földmivelésügyi kormány adott.
— Sutba fulás. EszLeregnyén Benke János 2 éves József nevű fia f. évi 6-án a szomszédja kútjába eseti, mire megtalálták halva volt.
— Villám áldozata. Karoson egy 14 éves Sut f. hó 11-én 5 Óra tájban a roppant vihír az erdőben talált, menedéket keresendő egy fa alá bujt, s ott a villám agyon vágta. Nyáját melyet legeltetett pajtásai haj:ották haza.
— Tűz. A förhénczi hegyen Marti-necz György kiskanizsai lakos pinczéje f. hó 12-én leégett, a tüz keletkezésének oka ismeretlen.
— PÖstyénl fürdőből írják lapunknak: Mintha a fürdőközönség documen-tálni akarná azon örvendetes tényt, hogy Pö4yén éppen került ki az árvíz alól, sőt hogy a viszonyok még annyiban megjavultak, bogy a rombadülő szalmaviskók helyett tiszteséges épületek emelkednek, oly rohamosan érkeznek Pös-tyén vendégei az elmúlt hét óta. A fürdőben teljesen helyreállított rend még a pessimistákat is ugy látszik teljefen megnyugtatta, mert a zsúfolásig telt lakások bizonyítják, hogy a Pöstyén iránti bizalom meg nem szűnt. — A vizká-rosultak javára körülbelül 500 forint tisztán a fürdővendégek sorából került ki; nem említve azt. ha a fürdővendégek részéről idegen helyen történt gyűjtések ez összeget sokszorosan túlhaladják. Maga Vécsey Miklós báró a főrendiház ama híres ülése alkalmából, midőn a polgári házasság megszavaztatott, 30O frtot hozott haza a főrendiek köréből (bánatpénz!), a kedves :Fodor doktor szeretetreméltó neje (sz.1 Berchthold grófnő:) eddig mintegy 500 frtot gyűjtött a környéken, a hová valóságos körutat tett: egy előkelő bécsi fürdöszép-ség pedig hasonlókép nagy summát szolgáltatott be, s büszkén jelezte, hogy ő még Hieronymi miniszter szivéig is eljutott, midőn e* az árvíz lepte vidéket megtekintette. Az episódok sorában meg kell említenünk még azt a 12 tagu hölgybizottságot, mely a gyógyház 3zép termében tombolát rendezett, melynek mintegy 250 frt tiszta jövedelme volt. A fürdő vigalmi bizottságnak a vendégek sorából rendezett hangversenye 100 frton felül szolgáltatott be a jótékony czéira. A fürdőben egyébként semmi nyoma sem mutatkozik már annak a kellemetlen inczidensnek. mely a szépen emelkedő fürdőhely iránt annyi szánalmat keltett, s remélhető, hogy Pöstyén fejlődései sorozata, ezzel csak egy ujabb erős impulzust nyert.
Egy előkelő uri házhoz Nagy-Kanizsa közelében kerestetik egy fiatal oki. nevelőnő, ki a rendes tantárgyakon kivüi a franczia és angol nyelvben, valamint a zongora játékban sikeres jó oktatást adhat. — Énekelni tudók előnyben részesülnek.
Czim megtudható: If j. Waj-dits József könyvkereskedésében.
— Rövid hírek. Livomóban egy szerkesztő anarchista gy ilok áldozata lett. — Lőry Jenő bpesti bankár agyonlőtte magát. — Succi a híres koplaló jelenleg Budapesten van. — 1895. május 20-án lesz száz esztendeje, hogy a magyar Jakubinus lefejeztetett, emlékének megölésére bizottság alakult. — Szombathelyi Lapok és Dunántúl mérsékelt ellenzéki programmal egyesülnek-
— Xantus János tudós nagyfokú idegbajban szenved. — A aPécsi Újság" és .Pécsi Napló" két napilap egybeolvadt.
— Királyuuk Ifchlbeo tartózkodik. — Chicagőbao a slrajk miatl OslromálíapDt hirdettetett ki — Baj aton-Füreden „Balatoni Közlöny" czimü hetilap indult meg. — Temesvárott 2 millió frtba kerülő pályaudvart építenek. — Kassán halálos koleraeaet fordult elő. — Kossuth Lajos szobrára 143.097 frt gyűlt be. — 10 millió frtíal több lesz a katonai budget jövő évre. — A pécsi sátortábori artézi kútra 85 ezer forintot költve, betemették. — Gróf Apponyi Appouy Albert Wőrishófenben a Kneipp kúrát használja. — Az egri vár omladozik.
HudapeV. 1894. jnlioi hó 3 én.
Budapesti értéktőzsde.
A .Belrarosi bank- és váltoüxiet\'\' Heeht Samu
— Bpest, Kossuth Lajos-utcza — jelentése.
A spekulácxióoak a* a kis része, mely a nyarat is Budapesten tölti, agylatszik azt a feladatot tűzte ki maginak, hogy az értékek árfolyamait az őszig változatlanul konzerválja Az üziettílenség gyakran olyan mérveket ölt,
hogy hosszn időközökben még csak névleges árára: tem lehet hallani. Ugyanilyen állapotok uraUodnak a knldfaldi tőzsdéken is A gazdasági éa politikai életben teljes szélcsend állott be ét nem történt semmi, ami valami kevesebb mozgalomra okot szolgáltatna\' A nemzetközi értékek piarzra különösen rendes és az árfolyamok rfuktuaeziója vajmi csekély. A báoyaért\'ékek és iparvállalatokban sem sokkal élénkebb az üzlet, de az irányzat szilárd ét emelkedő. A járadék piacion utóbbi időben különösen kedvező volt a hangulat, mert párisi számlára nagyban vásárolják a magyar államkölcsön kötvényeket Az előfordult ár-ingadozások a következők: Osztrák hitel : 850.30-351.20 Magyar hitel: -40.10-441.90. Rtmanmrányi: »64.25—456.75. \'...-szánnmlu-bank: 262-2(12.50. Városi villamos: 237.50 — 238.50. Arany járadék - 120.76-121.50. Ko-ronajáradék: 95 05—9Ü 60.
Vene, húgyhólyag- húgydara és kiw vény bántalmak ellen, továbbá a legxö éa eaiéazlMi szervek hirutas bán* talmainil, orvon tekintélyek álul a MTHIOS-rOEftAS
SALVATOR
sikerwl rendelve lesz.
Húgj hajtó hatású !
Kellemes !!1 j Köanten eutieió
Kaph-tfö ásván yvizk ere ikedétek ben és
gyógyszert árakban. A Salvate-forra* igazg. EpeiJeten
Hirdetések
Yegyesek. ; Gyógyszerész gyakornokul 1
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok é-míndennemü gyui adások a -ÜMl féle fi anczia borszesz" szel gyógyitalnak biztos sikerrel. Kgy üveg ára 90 kr. Szétküldés raponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész, c*. és kir.. udv. szállító által Bécs, 1. Tuch auben 9. A vidéki gyógyszertárak hat és anyagkereskedésekbeu határozótlan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Kitüuó fog gyégyszer. Nemcsak a tudomány tekintélye, de tanúsítja minden egyes ember tapasztalása is, hogy a száj éi fogak tisztántartására, azok egészségének föntartá-*ára nagyon szüksége-, s elejét veszi ép ugy azok betegségeinek, mint szintén minden csor-vás és ideges fájdalmainak, e czélnak legmegfelelőbb és legbiztosabb szeréül van elismerve dr. POPP J. G. cs. és kir. udv. fogorvosnak Auatherin-szájvize, Bécsben, Felülmúlhatatlan hatása a csúzos és köszvényes fo^íéj dal mákban, köny-nyen vérző, Mp ós és lobos foghnsnál, annak porhinyo és aszányossága ellen, különösen az előrehaladt korban a süy és csootezu ellen; eltávolítja >a mesterséges vagy lyukas fegak, vagy a dohá-nyozás által kifej ődö rosz szagot, s a szájnak kellemes üdeséget, mint szintén tiszta izlést kölcsönöz.
Ki nyert?
Húzás július 4-én. Brünn: 30 10 15 1
Húzás július 7-én. Bpest : 43 7 33 34 Prága: 37 19 54 28
Szerk. üzenet.
— Többek tud«kozödására kijelentjük, hogy dr. Fároi-k László szabadkai ügyvéd július 20 án\'-Xagy Kanizsán lesz.
— K. 6, Fiume. Hazafias vállalatát üdvözöljük. Válaszunk el ment.
— H A hiányzó számot rögtön megküldöttiik, előbb is és mindenkor rendesen expedláljttk.
— Győr, Sopron. Köszönet a számokén.
— Sz. Az iskolái értesítők ismertetését jövő számunkbán kezdjok meg.
— M Bpest. Az tigy tárgyalása folyamatban van. Most csinálják a rajzokat s méretet.
— 0. Kgy évé lesz a jövő búban.
— T T. Költeményei nem közölhetők.
— T. A BpéítVKöszönettel vettük.
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás.
Indulás
Kanizsáról
Érkezés
Kanizsára
lo:\'», i 42 ret!g.\\\'j. v. 5 [33 regi JM.f.l 2 35 d. u. sz. v. 12 59 d. i \'?y.». 12J20!éjjel 1 ss. v.jl 1 22 éjj< v. Y. 6 !50 estei v. v. [ 7 159 i-™
B6" sz. 1. 2 05 d. u.
St.Íróit.t. | 5 ,i5;d.u.
Bécaisz. V. 12 45 éjjel
— Ej-, v. í. 47;regü. S v. v. In - re»R BZ.T: 2 —i d. u. m sz v.12 15 éjjel
sz. y.i 3 |42recg. íz.i.\\ 1 34 d. a. v. v. | 8 !04 regg. sz. v.;10,15 este
sz. fj 3 SOiregg. sz. v.l 1 !39! d. u. v. v. 8 L44|e*te| br.v.|i2J10| éjjel!
Barcs
"CTI
4 !57 regg| sz. v.l 2 !25 d. u
9 l40lrege. v.| 1 |2G\'d. u. 11 34|éjjel
Felelős szerkesztő és kiadó -BÁTÜRFI LAJOS.
.Kgész selyem, mintázott foolardokat {mintegy 450 különböző fajban), méterenkiot ; 75 kriil 3 frt 65 krig — valamint fekete, fehér és sí nes selyemszöveteket 45 krtól 1 II frt 65 krajezárif — sima, koczkás, csikós, virágos, damaszolt minőségben mintegy 240 féle diipositiO és SO0Ű különbötő szin ét Árnyalatban) szállít pós?abe- es vámmenteséé a prlvÉtaftgrendeltk lakására Henae-berg I». (cs. kir. ndv. szállítói Kelya gyára ZBrlchbep. Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra ö kros bélyes ragasztandó
egy jő házhói való (S—H osztályt vtgzítt fiatal ember kedvező feltételek me.letí el/ogadtatik Sümegen E. Dervarics István
gyógyszertárában.
WANNEK és RÜSZ
BUDAPEST, ATI., Anűrassy- ut 76.
Ajáulják dúsan feitzerelt raktárukat, a. *tn saját ketzi ményu
FÉRFI FEHÉKVEVllFHET.
Divatos tBW anjo toarista ingek. ~T$Mt rlarabja 1, 1.35. 1.8". Ützadás^eTlásii >als»lag Jager-téte darabja á 1. 1 00. Anaoi hslozot-. alaoinr, -* - 65 kr. Feiybázhaa kstttt fabtyák Incxal 1.60 Keityük ztebkeadtk. férfi «ai-, ea^eserayék a .^gnagyobb választékban. Noi dlvatimczikkek Valódi cosmanosi mosó, kretoimk, divatos francija szatiu és batisxt. Ketz női pipere es fehérnemüek. legújabb divat* se;yen, bátiazt ét tzatía blúzok Franczia derekfílék, nai és gyermekbahtujak. glice selyem- es fii de <*os kezljuk. ftfy-hazban kölD t pÖi harisnyák \'/i " • <\'-\'• \'- ín W
Vlllíkl MEGRENDELÉSEK PONTOSAN ESZKÖZÖLTETNEK,
WANNEK & RUSZ
ltudape>t VI., And ássy-nt 76.
Ifi Hiúi | ?
\'hi& isii:¦Sifí^ÍFÍíí- S, s
su ¦=*
9 Ivi S " ¦
N
-1— CD
CJ>r>j co
Ásvanyfürdc
Danivár
Vasút állomás.
Slavoniában.
Vastartalmú tiéwiz. 42*— bO* C. Saisonm^jus—október. FtrdöíKvos :0r Degré Vilmos Becsből
l\'orczellán, márvány, kó. tükör. i<zap-fiirdók. Hires gyógy halas női beiegségekuél is; teiméketlenség, fehérfolyás, sápkór stb., e*úz, csonttörés és idegbátitalmaknál síb., továbbá újonnan épült
„Hidegvizgyógyintézet.\'1
Gőz cabinok, hideg és temperált lükör-fürdők, hideg és meleg Duuch-ok stb, valamint Kneipp Seb-féle
„Vizgyógyiníézet,"
mely fót. Kneipp Seb pletiános ur Mlasitásai íoWlív egészen a worisnoferii intézet mintájára épait s rendeztetett be A fürdő orvosa e czélból WÓ\'ristlGfenoen időzött huzamosabb ideig tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig főt. Kneipp Seb plébános ur által személyesén ajánlott s tanult fürdőmestert alkalmaztatott Wórishofenbol
ím
XXXIÜ. ÉVFOLYAM.
A 1. A I KÖZLÖNY
1894. JÚLIUS i H
Aranyérmekkel kitüntetve
Első cs. és kir kizár, szabadalm
Aranyérmekkel kitüntetve
OMLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTEIMER KÁROLY Wien. III. Hauptstrasse 120. az. saját házában
Főberczegi és herczegi szállitoja. Ezeket a festékeket
.radalmak, cs éi kir katonai raktárak a* Ssszes tmuU,\' Ipar-, bánja- f* háinortársulatok, épi.kesé.i vállalatok. vállalkozók ea ép|t««e*ter*k, valamiat f4*^0;-iák, Delöluk 40-féte különböző síin van, kilójuk lö krtól föl/elé, mészben oldható, teljéién hasonló az olaj-maxolashoz. — aiatMapMkai használati utasítással ingyen é» bérmentve szolgálok
elek hefestésére has»i
SZT.-MARGITSZIGETI
ÜDITOVIZ
LEGKIVÁLÓBB ÉS LEGEGÉSZSÉGESEBB
ásványos savanyúvíz.
Kitűnő eredménynyel basmáltatik: gyomcr- és bélbajoknál, garat, gége-. lüdŐ-éa húlraghumtnál.
Kapható a legtöbb arereskedé-iben és vendéglőben.
betegsége alapokától meg akai szabadulni biztos alapon, felelősség mellett:
a testében létrejött kórokat oem akarja nagyon, vagy |*> .\'; \\zb«1 .•• .: •. kinóve&zteni
Aki Aki
_ — m a mai gyogytudomAay aikerte Ifi len hatásáról már meggyö
a agad • é* Járv4nyos beteg-eégettól magát megóvni akarja.
Aki
A \\ri éP utódokat és igy biztos ala^ JljL ü.ü (Íod családi botdogságot akar
_ - .az ör.p\\itioísigtól és A kl háztól me7 akarja menten.). t=}
téboly-in a fát
Aki
vágyótól csaJ adjál ifinkre tenni n«.iu akarja .
akar lenni ét a
ax olvassa, el Fazekat Dánielnek .KI akar eoéiziévei Itaal?\' camö füzetét, melyben Londonban es hazánkban 35 évi orvosi gyakorlata alatt arer«elt tapasztalatait a szenvedő emberiség javára megiita Egész bizalommal fordnlhat hozzá bárki, aki szenved é« fájdalmaitól azahadnlni akar. Lakása Budapest. fel*ő erdősor 25 az hol vasárnap kivételére! rendel délután 2-4-ig. Szegényeknek díjtalanul 6-7 óráig. A -íennt emiitett füzet ugyanott megrendelhető 1 frt előlegea beküldése mellett. ""\'
Gyümöles-értékesitésre. fy-
Sajlók gyümölcs es bor-préselésre
legújabb, kitűnő .1/érkezettel. Eredeti Kvárimá-nyok folyIonosán működő kettős nyomós/érkezettel és nyomásszabályozóval.
A legnagyobb mnnkak^épesHég ?0 százalékkal nagyobb mint minden egyéb Hajtottál.
GyiwaőÍGS- Is síűllő-ztbök.
Szöllő-gereblyézök (Bogyófejtő-gépeKi Teljes szüretelő berendezések,
állok ég «zállithatok.
Gyümölcslé-sajtók. - bogyómalmok gyiimölesló készítésére
Aszaló-készülékek gyümölcs és vetemény számára Legújabb önműködő szab. szőlővessző- és nővénypermetezö .Syphonia "
E gépeket kulóoleg.-siég gvanáut gyinjik
MAYFARTH PH. És T5±
. . / ct. éa kir. kizár stáb
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor
3 Becsj II., Trtborstasse 76. h%.
A\'jegyzékeik és elismerő bizonyítványok ingye.i. — Képviselők felvétetnek
\\ \'l** L\'UinzáMoktöi óvakodjunk. ~**JB.
X valódi lUONliafo
Csak akkor valódi, ba az aranynyal lenyesett uelenrze a fenti védjegyet vörös merőben hordja
Padlózat-fénymáz
a legjobb éa legolcsóbb eszköz a kocikái (Paiuuett), puhafa, vagv fénymásolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, éi keféiét Beikül tükörtiszta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világossárga. sárga, Bötétsirga röróa éa \'dióbarna sziuben Kgy szelemre ara 4.5. 85 éa 1 frt 60 kr.
Szab. Tánczierem-f ecskendő máz
a legolcsóbb és lejezélszerübb fényező éa simitó eszköz min-deu tánezhelyíség padlózata számára. Kilója 1 forint 30 kr.
Nznli. aFőlkerélö-máx.
Tetemesen megkönnyíti a fölkefélést és az.es által megkrfélt , /
talajt a cedvesség és* por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga színheu darab szám 20 kr
árjegyzéket díjmentesen küld \\
SCHMEIOER & COMP.,
BÉCS. V|2„ Hnndsthnrmcnttr. 141., |, llerrenpasxe 10. Csak akkor valódi
Kapható : FesseJhofer József. Marton es Huber, Nen é* Klein. ! \\?hrJ^t*ví«*i?ien Kotenfela Adotf es fia uraknál X -Kanissán és Kálmán .1 , Zíeg- "
!e ¦ A. Komárom; Huhmazky Adolf. Jao Ferenc* ZaliKgerszegeu, — valamint mindi
- valamint
nagyobb faszer, festékárn kereskedésben és drosrurriákban
Ezen égvenyes, konyhasó* savanyuvíz I kitQnő határit heveny es idült gyomor-és I ólharntban. a légzőszervek hnratts I bastalmaibsn, maj- éa epe bajokban, | vese- és a húgyhólyag l>eie?>egeibe;i
1 évbéo nagy átalakulások történtek, ugy a fürdő szépészeti, mint gyÓgy-I b-readezéaet illetőleg.
fürdőhen Ivá-. fürdő- és belégzt gyógymód alkalmazlatik. Savó kara. ili-degvizgjógjintézet. Zuhanyok A betegek sorakoztat ás Ar ól kellőleg vau gondos-| kodva.
Kitüuő élelmezésről ez évadban, valamint a júvőbeu is az által lett gondolkodva, hogy szerződtette a budapesti Pannónia szálloda f?szakáosát, Lukáts Ferencz irat, kinek orszago1! jo hirneve mitideu tekiutetbeu nemcsak biztositekot nyújt han-m a legmagasabb igényeknek s képes lesi m gfelelui.
Vasutí állomás Szioy ér-Váralja és récső, hol alkalmas kocsik kapba ők, wrniely állomástól Ü\'/9 ora alatt t*l lehet rni a fürdőt, lirlyben fürdőorvoi es posta, A l\'lksza.li gyógyvíz országos főraktára Édeskuly L. cs és kir. es szerb királyi udvari szállítónál V ker Erzsébettér 8 szám alatt van. ásol az mindig egészen Iriss tultéaüen beszerezhető.
Gfógj furdö-lgazgatÓMág.
1868-lk óta ismert
BERGEK-FÉLE ORVOSI
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztriii-Magyarországban, Franczia-ország. Németor.-zág, Hollandban. Schweiczbao, Rorotoban stb már tiz év óra fényes sikerrel használtatik. S
WRT inintleniieran bőrkOte^et,
mint ftxtate az arezbör mindenféle risztárlanságai elieo különösen á rüh, az idült és pikkely sörmir ellen a kosz, a sömör repedvény, a fej és szakíl elíen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a íasydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Kzen kívül mint a bórt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ara daratronktnt használati utasítással együtt 35 kr.
A Bereer-féle kátrány szappan 40°/e-a tömény fukátráeyt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben elöfordu\'ó kátrány-szappanoktól, inert ezen szappan 36°|9.gliczerin anyagot lartalinaz, fiuotnillatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gvógy-íxcrtárakbao világosin BKRÍiEK-fele kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Számos üUíqtgu! kiliatetteleli a becsi Deszeiiüzi tiiÜtUsoi
Egyedüli helyettes a bel- *¦* külföld részére :
A. HELL ayé„. TROPPÁU \'TLiStuŰgŰZ
Nagy-KnnixH <n Práger Bélaa BeiurtfAtjv* gyógynxeréiunél.
Felhívás
kisbirtokosok, gazdasági és házi ipar eszköz kiállítására Martonvá ár
A kiállítás tartama 1394. augusztus 12—: \' - c tart. A kiállítás 6 csoportból áll. I Talajmivelési eszközök.
II. Termény tisztító eszközök.
III. Takarmányozó eszközök.
IV. Gazdasági kézi \'eszközök.
V. Házi-ipar eszközök. Méhészet, selytaészet. Bejelentések elfogadtaloak 1894 július 20 ig. A kiállított tárgyak-
>ug. 8 án fíif»adtatnak el.
A kiállítás tartama alatt felolvasások és gyakorlati előadások tartatnak, valamint ekeverseny is leend.
Bővebb felvilágosítást nyújt a
Kiállítás igazgatósága Martonvásaion
¦JE
I
a>

>>•

"rxj

~ * i—
l>4
s; 1-
o
ae
-<
i"
SS CD
C3 t*
„MftRGlt"!
GYÓGYFORRÁS. v
„MAGYAR SELTERS
Vegyelemezve a budapesti m. kir. eg%-elemen. Szerencsés vegyi összetétele, kere^ szabad, d* gazá.\'^ félig kötőit srrnsavlSrUlnia kiváló hatásúnak bizonyult, különösen tOdöbántalmaknal, a hol a szab-i-szensav csekélyebb jelenléle megóvja a beleget a karos, sőt veszedelmes izgatástól, ellenlien a féli? kö\'.o.-szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos (elvételét eszk" Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szensavlartal" • ban erősebb ásványvizek, mint a scltcrsi, gleicherbergi, tOdöbajokban, kfll&o6s*a tOda««trae-meknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is. a legjobb hatás mellett folyton használtatik
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Efirber*dorfban a Margit\'V-iz ottbonussá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr NavrsUi dr. Poor. dr Kétly. dr. Baxbás; Bécsben: dr. Baraberger. dr. Daschek. stb. a legjobb eredménynye. alkalmazzák a légzö-, emésztik- es húgyszervek általános burutos bintalrnainál
Mint ivóvíz 5
práserv&tiT gyógyszernek bizonyult a lüOl©I*fli-megbetegedés ellett.
borral használva a legegészségesebb ital!
r
Kizárólagos BJBBJj mm - *¦
íöraitar fálCleSkllty il. \' ~\'\'\'
ügyszintén kapható minden gyógyszertárban, fttszerkereskeiésben *• vendéglökben.
XyomAtwi Ifj. Wajdits József köDj-vnyomdájibao Nmgj-Kaniisia.
NAGYKANIZSA. 1894.joliu$ 21-én.
Elofizeténi á tj^s JEgéiz évre ... 5 frt — kr Fél évre . . . . 2 frt 50 kr Negyedévre . . . 1 frt 25 kr ¦ Keién Kza.ni 10 kr.
H1RKETÉSEK . hasáhni petiuoroao 7. masod«or 6, s roiudec további sorért 5 kr.
NYII.TT ÉKBEN 4 i\'ctit soronként li krért vétetnek fef. Kiucitari illeték minden egyes hirdetésért 3<i kr. hsetendő
304k szám
XXXIIL évfolyam.
A lap sxellemi és anyagi részét iu<-v, Minden közlemény Bátor II j Lajos sxerkesstö-kisdó nevére ¦\'¦z.:;:/..-::,-:. Xagv-Eaalzsára bér-; ment ve^tn tézenaok.
Bérmeotetlen levelek nem fogad -tatnak et.
Kéziratok visxz&nenkaldeUek
.a nagykanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori Ukarékpélfcár részvény-társaság\', * ^nagykanizsai- és. fityeházi önkéntes tü*oltó-egylet«, a .nagykanizsai kisdedoeveló egyesület- a .nagykanizsai Litói járáskor-, a .nagykanizaa, k-reszténv iótékonv nőegylet*, ;>n.Xanizsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete-, a .katonai hadastyán egylet- a .soproni kereskedelmi iparkamara nagykanizsai küivLztmánvánarhtaTa^
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
\' • • ••\'"" "" ""..... — —i--._
A tanév végén.
A tanév bevégződött. A tanuló ifjúság boldogan és megelégedettséggel hagyta el az iskolát, örvendve a\' pihenés és nyugalomnak. A\' \'tanuló ifjúság azon része, kik az elemi iskolák bevégzésével, tanulmányaikat befejezték, kilépnek az életbe, hogy maguknak pályát, életföntartást és jö.őt válaszszanak. A fiatal sereg édes reménynyel és bizodalom mai néz a jövő elé, hisz az arany iguság még nem ismeri az élet kü^ deimeit. rejtsem tud a.kenyérért va^ harczról, szive telve van uptimismus^. sal, s remény várakat épit lelve rózsákkal tövis nélkül. * Míg azonban a gyermekek a jövőt rózsás szinben festik ki maguknak addig a szülői kebelek el vannak telve gond és aggodalommal; a gyermekak optimismusával szemben áll \'a szülók pessimismusa. Mert val-juk be őszintén, czívilizált korunk még mindig nem jutott el odáig, hogy az embert mint embert becsülje, democrátikus korunk a rang ós kaszt rendszer igája alatt görnyedez. S a szerető szóló, ki ismeri az élet küzdelmeit, ismeri a társadalom előítéleteit s kit a létért való küzdelemben csak azon remény tartott fenn, hogy gyermekéből külömb embert nevel, mint ó ; hadd legyen „ur", kinek nem kell a társadalom előítéletével küzdeni, legyen ur és bo-szulja meg még azt is, hogy öty— az apát, — mivel csak kereskedő vagy iparos, lenézték.. •
És ime most. minthogy a gyermekének semmi vágya sincs arra, hogy az iskola poros levegőjét még tovább is fogyaszsza. mert Ő nem érez hivatást arra, hogy a tudományos pályára, menjen, s tudja, hogy tehetsége is kevés, tehát inkáhb
megy szive hajlama és vágya sze-
rint az iparos vagy kereskedői pályára; a szülők keserű resignátióval mondanak le a gyermekük születése óta táplált hiu reményről, s minthogy a rábeszélés és fényes jövőre való kilátás sem tériti vissza a gyermeket a tanuláshoz, ietargikas szomorúsággal adják beleegyezésüket, hogy gyermekük iparos legyen.
Most azonban ismét elő áü egy keserű kérdés, melynek megoldása a szülői kehlet ujabb gonddal tölti el. Melyik legyen azon pálya, mit gyermekének kiválaszszon, mert ha már kéztnives is, legyen olyan, kinek nem kell piszokkal bajlódni és a keze ne legyen szenyes a mesterségétói; s a gyermek egyéni hajlama és tehetsége itt sem érvényesülhet.
Még rosszabb azonban azon gyermekek sorsa, kiket a szülői vas akarat majdnem erőnek erejével kényszerit arra, hogy a felsőbb iskolába járjanak, hogy a proletárok számát szaporítsák. Az ilyenek jövője, a szülők téves felfogása és előítélete által, örökre meg van semmisítve, mert ha a közép iskolákon alig elégséges osztályzattal át is úsznak és föltéve, hogy a felsőbb tudományos intézetekbe be is iratkoznak — minthogy sem kedvük, sem tehetségük nincs a tanuláshoz, itt kitűnően megtanulnak urizálni és adósságot csiuálni: életük legszebb ideje a semmi tevéssel telik el, s ha a hatalmas protektió őket valami kis hivatalba be nem segití, mint blazirt és életunt ember tér vissza a s>4ilői házba, s ha még van azoknak vagyona, azt segíti fogyasztani, vagy valami gazdag parthie után vadász és ha ez sikerül, szerelem nélkül lép az oltárhoz és boldogtalanul folytatja léha életet, de ha a házasság sem sikerül, bevesz
egy kis ólyomgolyót az agyba és ez mindent kiegyenlít •
Szomorú társadalmi viszonyok k.özt élünk, a cormptió és protectió gyakran a jobb tehetségeket is visszaszorítja a megérdemelt térről, küzdeni kell a lét föntartásáért és e mellett a láthatár egét még a vésztjósló szocziális mozgalmak is borítják. Ne altassuk és ámítsuk magunkat azzal, hogy hazánk nem alkalmas talaj a szocziális tanok befolyására, nézzünk körül és látni fogjuk, hogy a vészmag el van hintve, s hogy ki ne keljen, arról nekünk kell gondoskodnunk, még pedig az áltat, ha gyermekeinket nem kényszerítjük arra, hogy tehetség és akarat nélkül menjenek a tudományos pályára, hanem engedjük őket a kereskedő és iparos pályára menni, hol tehetsegüket érvényesítve, a magyar iparnak hirt és dicsőséget szerezzenek, s hogy gyárosaink és iparosaink ne legyenek kénytelenek a külföldi iparos legények salakját behozni, kik gyakran még a józan gondolkodású magyar iparos ifjak agyvelejét is infitiálják a veszedelmes külföldi tanokkal.
A tanév végén beáll a pálya választás kérdése a szülőknél, ne nézzék ezt aggodalommal, neveljék a gyermekeiket becsületes és szorgalmas iparosokká, hisz hazánkban az iparos és kereskedő még legkönnyebben boldogulhat, s a szülők helyes gondolkozása mellett csakhamar megtanulja a társadalom azt, hogy egyik ember a másiknak, egyik a másiktól és egyik a másikért —- s viszont munkálkodik és ét.
Hogy mit tehet az iskola is ezen ezét megvalósításáért, azt egy második czikkben mondom el.
LÖ3 SIMON néptanító.
Iskolai értesítők.
Mint minden évben, ugy az idén i.-oi vasúink Dák beszámolunk a szerkesztőségünkhöz érkezeit értesítőkről, azon reményben, hoaj beszámolónkat a .Zalai Kö/.iuuyu olvasóközönsége némi érdeklődéssel fogja kisérni.\' 1
Értesítő a kegyes tani\' tórend vezetése alatt álló nagykanizsai k a t h. f ö g y m-oáziumról az 1893—94. tanévben. Közzéteszi: Sárgay Antal igazgató.
Az évi jelentést Obelcz József tanárnak az igeidők és igem^dok a latin nyelvben czimü értekezése előzi meg.
Az in*evetben 14 rendes tanár működött. PtUnezer Gábor rajztanár 1893. nov. 1-én meghalt, Farkas László betegsége miatt tisztéről lemondott f. é. ápril 2b-?.ti, Helyébe a keyyes tanitó-rend kormánya Sárgay Antal k. r. áldozópapot neve/te ki igazgatónak. A főigazg ttó az inté/.etet kétszer látogatta meg.
A gyninázíumot összesen 338 tanuló látogatta, érettségi vizsgálatra jelentkezett: 25. Szóbeli alapján vissz a utasíttatott 4, Írásbeli alapján 2 tanuló Elégtelen osztályzatot nyert az első osztályban 15, a másodikban 11. a harmadikban 8 a negyedikben 7. az ötödikben 13, a hatodikban 2, a hetedikben 3 tanu\'ó. a létszámok 19% a.
A nagykanizsai i a r. hitközség által feotartott elemi, polgári és középke-deImi iskola értesítője az 1893-94. tanévről Szer-keszté: Bún Saraa igazgató.
Az igazgató igaz örömmel teljesiti tisztét, mert a lefoht évben az iskola harmadik osztályát is töláilitották és az első érettségi vizsgát megtartották.
Az intézet egyszermind az egyévi önkéutesi jogot is megnyerte. A büszkeség egy nemével kérdezi magától az igazgaló: Van-e még hitközség—akármely felekezeti, széles e hazában, sőt messze annak határain tul, mely az ifjúság neveléséről ily széles alapon gondoskodik, mint a nagykanizsai izr. hitközség V Ls erre határozott nemmel felelt. Tehát a nagykanizsai izr. hitközség által fentartott intézet legnagyobb Kö\'ép Kurópában és hozzá hasonlítani
talán csak a hallei Franké alapítványt lehet me\'y magában is egy egész vá rosrészt képez és körülbelül 150 év óti áll fenn. A statisztikai kimu\'atás szerint a leányiskolát 77. az elemi fiúin-koiát 199, a polgári üuiskolát 143 éa a középkereskedelmi iskolát 76 tauuíó látogatta. Az 596 tanuló közt 244 vi déki van. Az érettségi vizsgára jelentkezett 24 tanuló Jelesen megfelelt 6, jól 11, megfelelt 3. Két |ó múlva teendő javító vizsgára uUsitUt&tJ? - tanuló.
IpSARNOK?
A remén irodaiam kiváló nőalakjai
Irta: BABOSS LÁSZLÓ.
Az már eldöntőit dolog, hogy a férfi czélja, sorsa; az elet czélja sorsa: a uó; eldöntött dolog, hogy a férfi ideálja, az ifin szerelme, az agg támasza és minden dolgaink mozgató oka az asszony, legendáink, vuliá>uuk, történetünk, költészetünknek, sziuirodalmunk - a viiágiro dalom temekéinek azok a legvouzóbb részei, amelyek a núkkel s azok bájaival; tragicus sorsárai, s problémájával vanntk tele
Éva a legbájosabb asszony az egész világ sorsát hatalmát, erényét, földi pariid csomát tette lünkre egy a\'ni a véget\', — vaty helyesebben azért, hogy a tudás fájának gyümölcsét ízlelhette, s fajdalommal megszülte gyermekét
Mária pedig a legtitokzatosabb alakja a vallásos költészetnek: az örök tisztaság, hz örök szeplőtleiiségbeni fogantatás titkos leple alatt.
A vigasztalás, az enyhítés, a megtisztulás, a fölemelés alakjairól akarok szólni tehát e kis cikkecskében s bemutat::! körképekben, vázlatokban azokat a tiöi alakúkat, akiket a költők s írók fantáziája lé\'rehozott, hogy soha meg ne haljanak, hanem uiint bájos < mintaképek, örökre bevilágítsanak a
késő századokba. 1 Nem könnyű munka ez, kiválogatni ! n renekirodalomból mindazokat a női ! alakokat, akik vonzó lényeikkel, bájaikkal, naivságukkal, vagy forró szerel-\' műkkel, és remek érdekességével meg-j nyerték a világ hátnu.atát; s a# em-| beriség elismerését éa csodálatát s eze-
T A
S Z A.
Feleségem születésnapjára.
Gólya" száll a háztetőre .... Am ni nyitva ám a esőre! . -, . . Mi jót hozott a mi gólyánk? Bent mutatja a mi pólyánk
Virágzott a kedves rózsa .... * Uj vendegünk legyen Róza! A kis házban vol: ám Öröm, Azonlni ia tágas\' körön.
Csicaigatták a caersemőt Alom utáu, álom előtt. . . . Anya ébren . . cpa munkán . . Igy ment ám ez nsp-nap után!
Sebes szárnyú sas a* idő,
Nő a gyermek, a gond is- nő ... .¦
„Nemes szivet teremteni . . .
— Siói az anya — az kell neki •
Imádkozzál és dolgozzál _ "Mond az apa— csak ez használ; A hit, remény és szeretet: Ki élteden át elvezet."
Nem csslódtak apa, anya, hí bút rajok sohsem hagy* : Megállt laoynk bátor — büszkén Az é. étnek bokrán — tüskén!
Felnevelni gyermekeit, Kikre árvák gyász sorsa int.. . KjjejVnappal beteg köröl ? Vao-\'e szív. mely ennek örül? !
* Kötelesség és szeretet," Ez a jelszó ;ébred veled . ... Bátran tehát nézz az égre, Oooan várd a* áldást végre :
Élj szeretve, élj nemesen ! Jó feleség én kedvesem! Gyermek ni űfk szent fohász^*, Kérjed örök hŐ imája: .Szentelt tűzhely, áldás, béke — Nőnek legszehh gyémántét* !"
T ÖRÖ K K R X Ö.
— Ezer év meseköltese. A „Magyar me>e- éa Mondavilágából, Benedek Elek e nagyszabású mese vállalatéból a 10. 11. é.s 12. füzetet kaptuk egyszerre. A 10. füzetben véget ér az öt kötetre tervezett, mü első kötete a ez most már külön is kapható díszes kötélben 3 írtért. Ebből az alkalomból a kultur-miniszterium, mely maga is 2 X» példányt vett meg az iskolai év végén ivaló kiosztás végett,\'meleg hangú és rendkívül elismerő rendeletben ajánlja Benedek könyvét az összes népoktatási intézeteknek megszerzés végett. Érdekesnek találjuk a miniszteri ajánlatot sz5 szerint közteoi, mert ebből is látható, hogy Benedek könyve mily osztatlan elismerésre talál, s ugy nemzeti, miot paedagógiai szempontból mily nagy fontosságú A május 29-éu, r raégCsáky gróf által aláirt rendelet igy szól: Az Athenaeum irodalmi é.- nyomdai részvénytársaság kiadásában legközelebb egy díszes kiállítású könyv jelent meg, a melynek teljesczimekövetkező: .Magyar mese és Mondavilág. Ezer év ineseköltése. Meséli Benedek Elek: Széchy Gyula BZÖvegrajzaivol." Első kötetét képezi ez a könyv amaz öt kötetre tervezett nagy mesekönyvnek, mellben a magyar
nemzet ezer éves ünnepének alkalmából Benedek Elek, az ismert meseíró írja meg népies irodalmi nyelven mindazokat & meséket, mondákat és regéket, a melyeket a magyar nép költői tehetsége ezer évnek leforgása alatt teremtett A könyv megírásánál különö« gond van fordítva arra, hogy azt aggodalom nélkül lehessen adai a gyermek ifjúság kezébe is, s igy az egész mü nemcsak irodalomtörténeti, hanem paedagógiai szempünt-hcl is igen becsesnek, s a tanévet záró vizsgálatok alkalmával jutalomkönyv gyanánt szerfölött alkalmasnak ígérkezik. Mindezen jeles tulajdonságainál fogva a s?ó alatti művet —, melynek ára kötetenként 3 frt, a mely azonbia kéthetenként megjelenő 25 kros füzeteikben is megszerezhető — az összes népoktatási intézetek (tanitó-, tanítónő-képezdék, felsőbb leányiskolák, polgári, felső, nép- és kereskedelmi, ngyszintéu az elemi iskolák) tanulóinak, tantestületeinek és könyvtárainak, valamint a népkönyvtáraknak beszerzés végett mele geu ajánlom. Erről a kir. tanfelügyelöséget további megfelelő eljárás végett értesítem. Bpest, 1894. május 29-én. Gr. Csáky. Mi a magunk részéről csak örülünk, hogy a legilletékesebb helyen ily örvendetes értéket tanúsítanak a szó igaz értelmében nemzeti szellemű müvek iránt s ismételten nem ajánlhatjuk eléggé a szülőknek és tanítóknak, hogy a nagybecsű könyv megszerzését el ne mulasszák.
— Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből megjelent a 24-ik füzet.
Ebben Angyal Dívid befejezi Kisfaludy Sándorról irt tartalmas czikkét, Négyesy László, Bercsényi Dánielről, a Keszthelyi; Helikonról s az ekkori nőköltőkről ir, végül Ballagt Géza a „Felviiágosoiás Irodalma* czim alatt a mult század végén keletkezett vallási és politikai röpiratokat ismerteti, érdekes képben mutatva be az akkori .aufklftristák" szellemi mozgalmait. Mind a barom író már azelőtt bővebben foglalkozott a tárgyait írókkal s vjesgálataik eredményeit itt mintegy Összegezve nyújtják. Nem kevésbé becses a szövegben és mellékletekül közölt nagyszámú képek sora: Kisfaludy Sándornak régi éi nj szobra Berzsenyinek a Kisfaludy-társ. ereklyetárából itt először közölt arezképe, hetyei szülőháza, továbbá „A magyarokhoz- czimü híressé vált költeményének első versszakai. niklai síremléke és Festetics Györgynek arczképe; BaMagi czikkébez: a Magyar Kurír czimképe, Laczkovics János és Martinovics Ignácz. arczképe, végül az összeesküvők fája. Külön mellékletekül: Kazinczy Ferencz arczképe (Kreuzingertől) és Kazinczy Kiss Jánoilnz irt revelének hasonmása járulnak a füzethez. A legközelebbi fúzet, a boríték jelentése szerint, szeptember elején fog megjelenni. A monumentális vállalatot melegen ajánljuk az olvasók figyelmébe. Egy-egy füzet ára 40 kr, | s bármely hazai könyvkereskedésben megrendelhető.
— A „Vasárnapi Újság** julíns lő iki száma 23 képpel és a következő tartalommal jelent meg: .A lembergi
országos kiállítás.u (Sapieha Ádám berezeg, a kiállítás elnöke, és dr. Marcbwicki Zdislaw, a kiállítás igazgatója arcEképével és 15 képpel a kiállítás egyes részleteiről,) Dr. Nyári Sándortól.
— .Falun." Költemény: Illyés Báliutó!.
— .Loráothy János." Elbeszélés. — „Nicotera." (Arczk/ppei) \'— .Kossuth a fogságban." Kiadatlan iratok alapjáo közli Várnai Sándor. — „Kmléktábla Baross ^zjUőházán." (Loráufi Antal szobonKüVéuek rajzával.) „Carnot teme tése." {Képpel: A halottas kocsi elindulása az E ysée palotából) — „Az olvasás, egéezségtaoi tekintetből." — "A öorkü merénylet emléke.\' — „Cafterio a börtönben." (Képpel.) — „A koplalás mestere." (Képpel: 1. Succi, a híres koplaló. 2. A koplalás ideje alatt; 3. Az első étkezés a koplalás után) — .Irodalom és művészet," .Közintézetek és egyletek." Sakkjáték, Képtalány. Egyveleg stb. rendes rovatok. — A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyed évre 2 forint, a .Politikai Újdonságok*-kai együtt 3 forint Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, Egye-tem-uteza 4 sz.) Ugyanitt megrendelhető & .Képes Néplap" legolcsóbb újság, a magyar nép szamara félévre csak 1 frt 20 kr.
— Ás első félév. Régi vágva volt a tanítóknak és a tanároknak, hogy a sajtóban egy teljesen függetleu s e mellett magas irodalmi színvonalon álló lappal érdekeik képviselve legyenek. — Ez a vágyuk teljesült akkor, mikor a Benedek L ek szerkesztésében a Nem-
XXXIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1894 JULIUS 21-én
kei Összefoglalni egy keretbe nem is lenne--oly egyszerűt, de ma már, midőn ismerjük s birjnk a világirodalom legremekebb műveit, nem merész kísérlet, aonál kevésbbé hiu törekvés, és annál íérdekesebb, meri. összefűzve s egy csomóban látjuk azokat, akiket a legrégibb kortól a legujabbíg, a legjelesebb írók \'és költők eszményüknek választottak.
Homérosztól —. Götheig sok szép és kedvesen bájos alakja van a . remek-irodalomnak, — de sok ellenképe^.is, mint"Marion Lescaut, Heloís-k. Gautbier Margitok, bűnbánó Magdolnák, én ezeket a bűvös vagy helyesebben bűnös alakjait az eleven vérnek átengedem a múltnak, és csak azokkal foglalkozom, akik lényük tisztaságával, vagy odaadó szerelniük mélységével, fajdalmuk ben söségésel, s-oraoru sorsukkal vívtak halhataf lanságot ki maguknak.
A remekirodalomban a legvonzóbb, legegyszerűbb, legtermészetesebb, de ?Őisége varázsában mégis legüdébb alakja a költészet-s a nöi remek, alakoknak Homérosz Nausiksaja, Alki-?oos király leánya, aki egyszerű természet\' s lényével, magatartásával, visel? lével mindjárt leköti fig^e\'mfinkér.
Vajaníint a Homeri \'költemények Ittas és Odyssea az egész görög életet feltárják előttünk, a háborút, a békét. :: götög otthonát, piacát, család életét, a társadalmi és politikai i viszonyokat, az ember aiesterségeit, foglalkozásait, ugy tünteti fel a;\', üde természet leheilete mellett Homer a serdülő ifjú ideáljaként Teleroachot éa a hajadooé gyanánt Nauatkaa remek alakját. A szűziei gondolkozású Nausikaa -találkozása Odys .idussal egyike az- Odyssea legszebb részéinek, s ezért is nevezik az Iliast a férfiak, s az Odysseat a nők Öo^mero-sának; már az magában hogy Odysseus és Pt-ueiope hűségét busz évi távollét sem ingaija meg, s még oly kísértés sem, amilyet Nausikaa, e kedves hajadon vonzalma gyakorol bizonyítja, hogy Odysseában nemcsak a görög életnek, de egy erkölcsi eszmének a hiívestársi hűségnek is emléket akart emelni, s emelt is Homer. Mi azonban helyünk Bzük voltánál fogva nem térhetünk ki aem Homer költeményeinek szépségeire, sem más alakjaira, csak azt a helyet idézzük, midőn Odysseus elfáradva a partra kivetve aluszik s Nausikaa, a mosást végezve, lapdázik hölgyeivel s lapdájuk a vízbe esik, s a lányok sikolyára Odysseus ébred: s fut tölemin-deuki, csak Nausikaa nem; részvéttel tudakolja sorsút, megfüröszteti, ruhát adat rá s megmutatja az atyjához vezető utat. Odysseus szívesen láttatik Alkiooos házában is, de minthogy minden áron haza kívánkozik, hazájába bv állítják.
Az egy.-zerüség, a természetesség bája ömlik el Nausikaa gondolkozásán, magaviseletén, s egész lényén, midőn Odys-seust férjének óhajtja, kocsijára ülteti, mondva: .Kelj fel már most vendég indulni a varosba, hogy okos atyám házához vezesselek" — de hozzá teszi, ho.zy a rágalmat elkerülje — hogy a város végén kerülő utat tegyen, nehogy azt higyjék, hogy apja, anyja, tudta nél-küls nyilvános egybekelésük előtt férfiakkal köt viszonyt. (Folyt, köv.)
fi/a lap
zeti Iskola megindult — E-t a lap már egy féléves múltra tekinthet vissza. Es ez a félév az elért sikereit tekintve a lapnak — valóban olyan, milyennel egyetlen tanügyi lapunk sem dicsekedhetik. Ugyanis egy szaklapnak az a fófő előnye, ha azt az érdekelt hatóságok magok is szorgalmasan olvassák. És - e tekintetben a Nemzeti Iskola elmondhatja magáról, hogy ezt nemcsak megérte, de a szó teljes értelmében figyelemre is méltatják köziemén) eit a minisztériumtól elkezdve a várme gyekig, sz. egyes egyházi hatóságokig. Ennek a sikernek pedig egyetlen titka a férfias nyíltság egyfeiői s másfelől a szerkesztő előnyösen ismert neve. Benedek nem tanár, nem tanító, neki tehát e téreu sem elérni való czéljai, sem pedig semminemű érdekei nincsenek. A tanitóaág és a tanárság tehát csak önérdekét mozdítja elő, midőn e kitűnően szerkesztett politikai tanügyi lap körül csoportosul. — A kauczió letételével felszabadította magát ez a lap a szájkosár nyűgei alól. Ez pedig igen fontos dolog, mert igy kritikát s ba kell, éles támadást intézhet a kormány általános poltikája el|ea is, ha ebben a tanügy-érdekét sértve látja. Ez az egy félévi pályafutás elég biztosíték a többire a részünkről örömmel nyújtjuk az elismerés ?1.Imáját érett* a derék szerkesztőnek.
—< Benictkj né válogatott regényeinek második sorozatából megjelent a 18 dik füzet Siuger cs Wolfuer kiadásában. „A
Tudnivalók
— Hirdetmény. Ez évi augusztus bó folyamán Debreczes.ben országos tauszerkiátlitás fog rendeztetni. A kiállítási szabályzat főbb pontjai a követ kezók: 1. Bejelentések f. é. augusztus hó 1-éig eszközlendök. 2. A kiállítandó tárgyak legkésőbb 1 é augusztus hó 10-éig küldendők be. 3. Térdijak: egy O m. földterület 2L korona, ftcy ? asztalierület 4 korona, egy O m. szekrényterület 6 korona, a kiállítás tartama alatt az igazgatóság eladásokat és meg rendeléseket ia;„közvetit. 5. A postai levelezések „a?. 1894. évi országos tan-szerkiallitás ügyében portómentes" felirattal ellátva, díjmentesek; valamint a kiállítási tárgyak is a ro. á, v. által díjmentesen szállíttatnak vissza. Miről az érdekelt kereskedő- és iparos köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a kiállitást illető mindennemű felvilágosítás Vámsa György kiállítási titkártól, (Dehreczen, kereskedelmi akadémia) nyerhető. Sopron, 1894. évi június hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A lembergi általánoi országos kiállítás magyarországi lengyel helyi bizottsága, f é- augusztus bó 12 éu Krakkó és a vilicskai sóbányák nv-glá-togatásával kapcsolatom, nyolez napra tervezett lembergi kirándulásokat rendez, mely kirándulásra a Fővárosi Ipi-rosok köre megkeresése folytán oly megjegyzéssel hívjuk fel kamara kerületünk érdekelt köreink figyelmét, hogy ezen társas kirándulásra kamaránk is fogad\' el bejelentéseket, és megfelelő elöpénz befizetése mellett a jelentkezőknek ideiglenes részvételi igazolványt állit ki. A részvételdíj a közös rendezési költségeket beleértve a következő útirányra nézve u. m. Budapest, Galantha, Zsolna, Zwardor. Zeybusch, Krakkó, Lemberg, Lowozue, Munkács, Szerencs. Budapest oda vissza I. oszt. 31 frt, II. osztály 21 frt. Indulás Budapestről (keleti pályaudvar) f. é. augusztus hó 12 én este 7 órakor külön vonaton. Sopron, 1894. évi július hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
Népdalok
i
Tarka-barka virág nyílik a réten — Krketure megy a báliam a héten ; He szeretnék ott lenni az esküvőn. Hogy esktUrik az éu régi szeretőm.
Megesküszik, mint a többi pro torma. I>e bensőieg ezt gondolja — jobb volna: — Sötét sírban élettelen pihenni : Hol legalább nem fái a szív — nem semmi. II
Kihullott a rozs virága — Nem nézek én a leányra : I/egyen szóké, legyen barna. Ez is, ax is lü tlen, csalfa.
Virágozni kezd a bitza — Nem koll nAkem senki lánya: Kii t-s kedves feleségem! Jer ölembe — kérlek szépen?! III.
A kerek bold fenti ragyog tz égen Csendé* esie furulya ,\'szól szépén . . . Janr-ú bojtár furulyáját.
Szeretöj-t csalogatja — Birő Andor — lányát
Jancsi bojtár ma biabi fújod \' Nem jöhet ki a szerető húgod — Kezét kérik « kezével a szivet S valöizíuü megáldja a ftzeutbárom<ág frigyet\'
FARUSN k .Ull i, \\ ,
— Lélekemelő szép ünnepély folyt le Szent-György völgyén július 13-án, amidőn Gózon Imre ref. tanító 40 éves jubileumát ünnepelte inkább családias körben, mindamellett messze távolból is felkeresték a derék férfiút, ki már a szabadságbarezban is kitüntette magát mint jeles hazafi s vérével áldozott a hazaszeretet oltáránál, máig is őrzi azt a golyót, mely karjába fúródott. Megye ik tevékeny és minden nemesért leikesülö tanfelügyelője dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsus üdvözölte lánalelkü szavakban a jubilánst, aztán Csiszér András nagyrákosi lelkész az egyházkerület névében, majd Antal Dénes ottani lelkész a maga és hivei nevében üdvözölték a szív meleg érzületével, e lapok szerkesztője pedig felolvasta azt a költeményét, mely előző számunkban közölve volt. Gózon Imre megható a érzékeny szavakban köizönte meg az ovátiót melyben az isteni gondviselés kegyel? méböl részesült. Lakoma követte a lélekemelő szép ünnepélyt, melyen a jubiláns
megkésett fecske11 czimü regény első kötetének Yégét és a második kötet elejét képezi. Ara 25 kr.
szívélyesen köszöntötte fel kedves ven-dégeits ezzel a pohárköszontések hosszú sora megkezdődött, a kitűnő magyar ebéd s jóbor csak fokozta a fókedvet. Szebbnél-szebb pohárköszöntés t. mondottak többnyire a jubilánsra. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. Tanácsos éa megyei tan felügyelő. Dr. Berger Igoácz helybeli plébános és or-zággyülési képviselő, Pap Zsigmond pécsi lelkész, Csiszér András nagyrákos!, Antal Dénes szt-györgyvölgyi, Horváth Endre németfalusi ref. lelkészek Zsiga Gyula helybeli jegyző, Ffr-dőí Jenő s. jegyző, e lapok 8zerke?ztője stb. Leameghalóbb volt az ünnepelt fiának Gózon Lajos tanítónak pohárköszöa-tése édes apjára, midőn megköszönte az apai nevelést s viszont fogadta, hogy agt\'napjaira hü gyámolója lesz. Nem ma radt \'szem szárazon. Másnap érkezett meg az ünnepeltnek másik fia is a szt-gali lelkész s igy három nap tartott a magasztos é3 kegyeletes szép családias ünnepély, mely 3 ev múlva ismételtetni fog, amennyiben most 37 éves nős, adja Isten, hogy jó egészségbea ezt is megérje a kö/tisztelet.ü család.
— Személyi hirek. Tóth László, a n -kanizsai kir. törvényszék elnöke f-hó 22-én kezdi meg szabadságát s nagyrészét Lovason nyaralójában fogja tölteni. — Távolléte alatt Nábráczky Lajos kir. törvényszéki biró végzi az elnöki teendőket.
— Eljegyzés. Horváth Károly zala-szent-gróti fölobirtokos eljegyezte macának Brüli Fáni kisasszonyt Nagy-Kauizsáról Kísérje boldogság a kötendő frigyet!
— Menyegző. Zsiga Gyula szentgyörgyvölgyi körjegyző július 11-én vezette oltárhoz Kálóczfán özv. Simon Pálné nevelt leányát, a szép s müveit lelkületű Tomatz Magdolna kisasszonyt. Esküvő után a fényes lakomán dr. Berger Ignácz plébános és országgyűlési képviselő érzelemdüs szavakban mondott lelkes pohárköszöntést az uj párra. Baka Boldizsár tartós boldogságukért s Ba-L\'OSS Jenő pedig a menyasszonyért emelte poharát. Sirig tartó boldogság koszorúzza a szent frigyet.
— Eljegyiés. Szalády Antal tisztelt barátunk fia Szalády Géza jegyet vál-tott Iiiegler-Olga kísass;.onynyal, Rieg-ler Ferencz és neje szül. Münster Katalin bájos leányával. Gratulálunk!
— A nagykanizsai ker. jót nőegylet 1894. június 28 án tartott nyári mulatsága alkalmával felülfizettek: özv. Zadubánszhy Lajosáé elnöknő, dr. Rothschild Samu. Ebenspanger Leo 5 — 5 frt. Faics Lajos 4 frt 50 kr. Hermany Ferencz 4 frt. Bogenrieder Józsefné, dr Kiss litván 2.50— 2.50 kr. Dr. Ruzsicska Kálmán, Stirling Sándor. Sebestény Lajos, Diuscbi Ottóné, ífj. Fesselhofer József 2-—2 frt. Vidor Samuné 3 forinr. Szénásy Imre, Uner Ödön, dr. Löke Emil, Sümegi Kálmán 1.50 —1.50 kr. Gózoriy Sándorné, Tripammer Gyula, Franz Lajos, Iíogyay Ödön, Sibrik Ador-j ín, Vécsey Zsigmond, Simon Gábor, özv. Csimáné. dr. Hauser Jánosné, Knortzer Gvörayné 1 — 1 frt Oszter-liuber László, Harkányi József, Loocbar Jeromos, dr. Fríed Ödön. Nábráczky La-J3S, dr. Roseoberg Mór, Weígard Istváu, Pekáry Pál, dr. Szüts Miklós, Stocker Autal. Lengyel Lajos, Rosenfeld József, Kartschmaroff Arnold, Poós Benő, dr. Plosszer -István. Gallia Béla. N. N. N. N., N. N-, X. N\\ ifj Wajdits. József 50 — 50 krt Összesen G8 fit. — Back Károly ur 25 üveg pezsgőt volt szíves ezúttal is adomáuyozni, — a ker. jót. nőegylet választmányi -tagjai pénzt és tésztanemüeket adtak. — A jótékony c/élra nyújtott adományért bálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Gyilkosáig és öngyilkos-ián Gizi Takács K:ilmán2í éves napszámos, Bugícs Horváth Mari 17 éves hajadon, kiskanizsai bkósok 2 ev óta viszonyban \\oItak, július 1G án reggel 6 — 7 óra közt a gőrdövényi szölötelep mellett az országút közelében halva találtattak. Takács a leányt 3 lövéssel s aztán Önmagát egy lövéssel ölte meg. A hullákat a temető halottas házába szállították. Uiiy halljuk a leány hütelen lett s Takács boszuból ölte meg kedvesét.
— Zala -Egerszegen megállapodtak mégis abban, hogy a fögymoázmm fun-dusának átveszik a püspöki kert egy holdnyi területét és cserébe 10 holdnyi rétet adnak Egyidejűleg felírtak a miniszterhez, hogy az épitkezést kezdesse meg.
Nagy lüz volt a homokkomáromi szőlőhegyben |ulius Ifi-án délután. Ho-fer Ferencz nagy kan i&ai jegyző ur istállója kigyuladván, 6 lakóház és két melléképület égett el; a rekkenő hő-Kégben lehetetlen voit a mentés, egy tehén és ket disznó bennégett. Állítólag boszobói erjedő szántszáudékos gyujto-gatásbó! forog feon. <
— Eladósodott város. Zalamegye székhelyének Zala-Egerszeg városának, nagyon rosszul állanak a pénzügyei. A város nagyon el van adósodva s mos tujabban ismét 200,000 frt kölcsönt volt kénytelen felvenni, ho^y zilált pénzügyeit kissé rendezhesse. Mint a „Magyarország* levelezője irja, a város adóssága ezzel 855,000 forintra fog felszaporodni, ami egy olyan kis városnak mindenesetre csinos kis összeg.
— Cs.iky Albic gr köszönete. A_, zalamegyei közigazgatást bizottság júliusi -gyüléséu felolvasták a volt közoktatási miniszternek következő levelét:
Tekintetes közigazgatási bizo: tság! Szívélyes, meleg hangú bucsuiratukért nehéz méltó köszönetet mondani, mert mindaz, ami miniszteri működésemet kitöltötte kötelességszerű ténykedés vala, melynek hogy sikere is volt, ezt leginkább azoknak kell betudnom akik f-mkölt hazafiúi érzéssel é.s értelemmel körülvéve, ugy egyházpolitikai, mint kö oktatási téren engem a leghívebb támogatásban részesítettek. Ezekközött mindie első sorban állott Zalavárraegye tekiotetes közönsége és közigazgatási bizottsága,, tántoríthatatlan szabad elvüséggel és kifogyhatatlan ügybuzgalommal felkarolva azon eszméimet és rendelkezéseimet, amelyekkel egyrészt az állam és egyházak közti viszonyt biztos alapra fektetni, másrészt pedig közművelődésünk igényeit kielégíteni törekedtem. Ha tehát érdem van ezekben, önök is részesei annak;
— nekem pedig megmarad azon megnyugtató tudatom, hogy az igazi kö/.vé\'eméoyt, azt a közvéleményt, melyet az ország hazafias értelmisége alkot, jó eleve fölismernem, kellően értékelnem sikerült Nagybecsű jó1 ndu-latuíeba magamat továbbra is ajánlva, vagyok a tekintetes közigazgatási bizottságnak, — Szepes-Mindszenten. 1894 június 30-ikán, lekötelezett
"szolgája: Gróf Csáky Albin.
A közigazgatási bizottság tagjai a levél felolvasását lelkes féljen ékkel fogadták.
— TDa volt mul\' szerdán Lenti-Kápolnán; elégett 12 ház számos melléképülettel, egy gyermek a tűzben lelte halalát. mint értesülünk, számos marha veszett el. Az idén ez már a második tüzeset, a lavaszszal 35 ház égett el.
— Értesítés a női kereskedelmi tanfolyamról. A szombathelyi polgári leányiskolával kapcsolatban a jövő tanévben női kereskedelmi taufolyara fog felállíttatni. A tanítás ideje teljes .8 hónap október 1-tőJ május 3l-ig. — A uci kereskedelmi tanfolyamba oly leány -növendékek^ vétetnek fel,- kik a polgári vagy felsőbb leányiskola 4 osztályát legalább e égséges eredménynyeí végezték, vagy kik felvételi vizsíálatoa igazolják, hogy van kellő" előképzettségük a tanfolyam sikeres elvégzéséhez. — A tanfolyam növendékei hetenként 13 órai oktatásban részesülnek. — A beiratások és felvételi vizsgálatok .szeptember hó három utolsó napján történnek. A tanítás október l-én kezdődik. Evi Undij 40 frt, beiratási díj 2 írt. Féltandíjmen-tességre csak oly szegénysorsu növendékek tarthatnak igényt, kik jeles bizonyítvány bittokábau vannak. A tandíj baví előleges részletekben is fizethető. P-Övebb fel világosi tással szíves készséggel szolgál Szombathely, 1894. július 10- Palffy Boldizsár igazgató.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai hadastyán egylet árvái és öz vegyei segélye alapjára adakoztak: Remete Géza ügyvéd és oriza^gyülési képviselő ur, Thaasy Miklóz föszoííábiró ur Zala Egerszeg 5 — 5 forint. Gózony László m?gy»i főjegyző ur Z.-Eger.szeg. Kaiser \'József ur Zstla-Egerszegröl 10 — 10 frtot, öiszesen 30 frt. A folyó hó 15 én tartott tánczvigalom alkalma val felülfizetni szívesek voltak: Orosz-váry Gyula. Billisits József 25— 25 frtot, dr. Vizlendvay József, Kobu Gispár, Véssey László 5—5 frtot, Jeszenszky Árpád, Glavina Károly, Sebesiéoy József Etléoyi János, Bakó Gyula 3—3 frt, Hein Mihály, Weisz\'L F., Horváth Géza, Pálfify Elek, Auguszt N. Dervarits Ákos, Unger János. özv. Frankovits örnagyné, Gaal Miklós 2 -2 frt. Kozma György, Bogenrieder József, Seregély Dezső, Mayfarth Gyula. Halasi Elek, Rákóczi Parcsetits Ottó, Bőröody Aman-dus, dr. Pfravek József, Schleiffer Mihály, Koblbenschlag Béla, Asternitz N 1 —I frtot N. N 60 kr., Pál Sándor, Valde Géza, N N., Gattertnayer N., Illés István, Schütz Zsigmond 50—50 krt. Holczer Lipót 40 kr. Szabó József 30 kr. Pásti Lajosné, Katzianer Mátyás, N. N., N. N., Brüll Soma. Flinker Miksa, Schfltz Sándor. Müiler László 20—20 kr. Nikicser József 10 kr., összesen 140 frt 50 kr.. melyért hálás köszönetet nyilvánít a Hadastyán Egylet elnöksége.
— Zala vár megye törvény ha tósága a milleniumi kiállításon szervezendő faluba egy göcseji parasztház felépítését ajánlotta fel a kiállitás elnökének.
— TőrOlt magyar állampolgár. A m. k honvédelmi miniszter 1894. évy-május hó 23-án 26861 sz. a. kelt xéü-delete íoiytán 1872. évben Nagy-Kahi-zsán született Wortmann Igoácz védkV teles, aki a belügyminiszter f. é. aiájoV^ hó l-én 32.958. sz. a. keit határozata szerint az 1871. évi 43-ik t. cz. értelmében az észak-amerikai egyesűit államok polgárának tekintendő, a katona állítást lajstromból éa a távollevő véd köteles-ik nyilvántartásából töröltetett.
— Say Gyözó cs. és kir. altábornagy az V. honvéd kerület paraucsnoka f. hó 16 -án városunkba érkezett a m. k. 20- honvéd gyalogezered megvizsgálása végett. Ez alkalomból altábornagy ur hosszasabb tisztelgést tett a polgármester urnái, ki azt azonnal viszonozta az altábornagy ur lakásán. ^
— Távozó ezred. Az eddig itt el helyezve volt cs. és k. 48. gya\'ogezj^eil 3. zászlóalja e bó 20-án Komáromba távozott, a honnét az őszi gyakorlatok után ezredével Pozsonyba a helyőrségbe vezényeltetik. A távozó zászlóalj legénysége a városi tanács részéről borral és szivarral vendégeltetett meg búcsúzán | emlékéül. A távozó zászlóalj parancsnoka Jemrics István cs és k őrnagy egész tiszti karával e bó 19 én Babo-chay György polgármester urnái bucsu tisztelgésre megjelentek. Viszont a polgármester ur is a városi tanács tagjaival tisztelgő bucsulálogatást tett
— Kossuth* Lajos szobrára adakozók nevei Nagy Kanizsán: N. Kanizsa város közönsége 300 frt, Karczag István 50 frt, Ebenspanger fiai 40 frt, We:ser József 20 frt, Belus Lajos,, id. é* ifj. Fesselhofer József, Grönhut F\'ölöp es fiai, Ledofszky Ármin. Schwarz Gusztáv, Unger Ullmann Elek 5—5 frtot. Bogenrieder József, Lőwinger Izrael és fiai>3 — \'i frt. Babochay Györsry, Berger Adolf, Bet-trilheim és Gutb, Danneberg k VYeiss, Faotl testvérek, Halis I^ván, Neu és Klein, Oroszváry Gyula. Sirtori Oscar, Sattler Mór, Sommer József, Strem Vilmos, Scherz & Englfiader, dr. Szűkíts Nándor, Tóth Mihály, özv. Zadubanszky Lajosné 2—2 frtot. Bentzik Ferencz, dr. Bentzik Ferencz, Berger Mór, Blau-kenberg Vilmos, Blum F., Botfy Károly, Chinorányi Boldizsár. Kisinger utóda, özv. Fe benraayerné, Fischer Jó /.sefj Frank Vilmos, Franz Lijos, Goldstein F.« Gstettner fivérek, Györffy János. Halpheu Mór, Hein Mihály, Hertelendy Bíla, Irmler József, Jjck Frigyes, Kas-say Antal, Keller Mátyá3 Klein József, Koun fivérek. Kohn I. Lajos. Koho S. B.. Kohn és Licht-chein, Kohn és Reich. Kreiner Gyula, Kripácz Ignácz, Kroui pacher István. Ling Miksa, Lengyel és fia, Lengyel Lijoi, Lus:ig József é< fia. Maninger József, Mantuano József, Marton » Ignác: Milhofer Ödön, Miltényi Sándor, N. N.. özv. Neusiedler Káro\'yné. Petóics Ferencz, Petrics ÖdŐn, Péter József Plosszer Ignácz. özv. Pollák Arminné Práger Béla Reichenfeld \'I.\'. és fiai, Rothschild Zdgmond, Singer Samu, Stirling Sándor, Szegő Gyula. Schwirz Ignácz. Schw-irzenberg Ignác/, Vécsey Zsigmond, Weiss Jakab, Weiss L. és F. Z-rkovitz Albert 1 — 1 frtot. Márkus Frigyes (!0 kr. Bay György, iíalaton Ede, Banekovicb József. Berger Beruát Bergstein Lipót, Biách Lipót, Farkas Ferencz. Fischer Ferencz, Fischer L pót. Fleíschkacher .József, özv Fölnagy Miklósné. Hell János, Kohn Lipót. Kohn Ödön, König Ferencz, Kénig Samu. Krausz Zsigmond, Kreisler Henrik Kürchner Ignácz, Lickenbacher Ádám, Mayer F. Mecz Jócsef, Mihályi. N. N, Nagy Károly, Petncs GyÖrgyné. Pintér Sándor, Pollák József, Raff*y István, Rosenberger Bernát. Rosenthal Jakab, Sauer Edéné, Sterbeczkv Ferenc/. Szabó József, Szélig Antal, Tóth József, Tóth Károly, Vagner Károly, WVis-Miksa 50—50 kr, összesen 558 frt 10 kr.
— Hivatalos Órák a zalaegerszegi pénzügyigazgatóságnál ju\'ius és augusz lus hónapokbin délelőtt 8 órától délután 2 óráig tartatnak. A beadványok azonban d u. 5 óráig elfogadtatnak.
— Igen érdekes szabad előadást ; tartott Abafy József II ik kerületi mé
I hé zeti vándortanár Nagy-Kanizsán a városháza nagytermében július 17 én
; délután. Az eiŐadá->ou kevesen vettek ugyan részt, mit a nagy munkaidőnek tulajdonitunk, mindamellett élénk 6vallóban részesült. Szakértelmes előadását miniatűr méhészeti szereivényekkel illusztrálta.
— Járgány kórnáx szervezése helyeztetett kriatasba Nagy-Kanizsán a zalamegyei főorvos javaslatára a közigazgatási buonság által. Kinek a költségén? ped:g ez a nervus rerum geren-dttruni.
ZALAI KÖZLÖNY.
1891. JULIUS 21-éa
— Jeles niinősitvényü óvóképezdei bizonyitványnyal tüotettetelt ki Sebes-
"tvén Magda kisasszony a szatmári püspöki óvóképezdében Most már csak; egy jó o*óoói\'állas szükségeltetik hozzá.
— Eskfivó. Breier Ignécz nagykanizsai borkereskedő e hó 17 én tartá esküvőjét N e ú f e 1 d Henrik alsódora-borni kereskedő és birtokos bájos leá-nvával.Tinka kisasszony nyal.
— Csáktornyán a városi képviselő [estületet július 2G-áu választják meg, alakulása július 28, án lesz é- az elöljáróságra aug. 4-én szavaznak
— Nagy lüz pusztított Beliscsén jul. 15-én délután a Gutmann czég nagy iatélepén, a :ü/.oltók kiváló eiöfe3zitése daiváia e\'égett mintegy 1000 öl fa. A in/, .okaüzáiása sikérült.
¦\' — Poroszok Zaliiban. Pór-zombaton a Uübner-féíe COO holdas birtokot 68 e/er forintért egy porosz származású ur vette meg, nemkü önben a Kiss János-féle birtokot 32 ezerért egy porosz báró,\' a Molnár Kiek-fé\'ét C3 ezer forintért szinte egy Kopf nevezetű porosz vette meg őrök áron.
— Gyújtogató villám. A zaluvár-megyei Pókafáu, mint tudósítónk Írja,-nagy zivatar volt e hó 15-én este. A viliam beüiott Spiegel Lipót kereskedőnek istállójába és agyonsújtotta a kereskedőnek egy gyönyörű lovát. .A villám az épületet is meggyújtotta és elhamvasztotta Sok baromfi is odaveszett. A tulajdonos kára nem térül meg, mert semmi Bem vo t biztosítva.
— Hegbhó. A nagykanizsai „Kos-. suth Lajos magyar asztaltársaság" 1894.
évi auausziu* hó 5-én a ^Polgári Egylet- kerti helyiségében a szegény gyermekek felruházása és segélyezési ahpja javáta Sárközy János zenekara közreműködése mellett jótékonyczéiu zártkörű
- tánczmulatságot rendez. Belépti-dij sze-
- mélyenkint 50 kr. — Családjegy 3 személyre 1 írt 20 kr. — Kezdete este 8 órakor. — Fólülfizetések kö zönettel fogadtatnak és hírlapiiag nyugtáztatnak. A meghívó másra at nem ruhizha:ó. — Kedvezőtlen iilö/ esetéu a mulatság az emeleti díszteremben tartatik meg. — Kendező bizottság: Sárdi Károly, r. b. einök. Steiuer József, táuczrendezö L. Tóth Lajos, tánczreude2ü. Aigner Gézp, Bedenics Sá idor r b. ellenór. Bl iu Samu Bogár Henrik, Farkas Mihály, i\'rank Rezsó, Gal mbos István, Gürtner Antal. Hardy Gyula. r. b. titkár. Kó-ródy Jáuos. Momvetz Mór, Rosenthal Kü öp, Ternzttnyák "Bódog. r. b. pénztárnok, Totola Lajos. Weber Pál.
— A Badacsony-begj tetejére ve zetö tourista-ut július hó 29-én lesz üuuepélyesen átadva a forgalomnak. — Miként értesüíünk, az ünuepélyes megnyitáson jelen lesznek Zalavármegye közszeretetben áló főispánja Svasíics Benó, Csertán alispán, Lányi főmérnök és a megye kiválóbb vezérférfiai. — Az ünnepélyes megnyitás után bankett lesz a „Hableány-szállodában.
— A légrádi róm, katb. elemi népiskola évzáró vizsgálata f. hó 13. éi 14-én az iskolaszék több tagja és számos vendég jelenteiében tartatott meg. Az L, IL fiu- és leányosztályok a tanév kezdetétől apáczák vezetése alatt állanak, a III, IV. fiu- és leányosztályokat világi tanító ós tanítónő oktatja (ez utóbbr-~"csak ideiglenesen van alkalmazva.) Az L és II. osztályban inkább
• horvát nyelven, mig a két felsőbb osz tálybau kizárólag magyar nyelven tanú nak a gyermekek, a miniszteri tan terv szerint és kiváló eredménynyel dolgoztatott fel a tananyag, a tanulók majd kivétel nélkül dicséretes feleletet adtak, miért is ugy a t nővérek, mint a világi tanitok lelkiismeretes működésűiért teljes elismerést vívtak kj maguknak, miről nemcsak a vizsgálatokon, de a betekintett, iskolalá\'ogatási jegyzökönyvek alapján\'győzödtem meg. A ttutermc-k világos, magas és tágas .volt*, azok berendezése és fölszerelése semmi kívánni valót sem hagy hátra, szóvai Légrád varos képviselőtestülete, iskolaszéke é^ annak lelkes papja Gadó Mátyás plébános ur semmi áldozattól sem retteocek vissza akkor, mikor neveiéiről van szó. — Adjon Isten Muraköznek sok olyan polgárt, mint Lég-rádnak, sok oly hazafias és munkás papot, miut az Övék, ugy lesznek Muraköznek több olyan iskolái, mint Lép-ráduak s mi bizton számíthatunk arra, bogy Muraköz mihamarább teljesen magyar lesz nemcsak érzelemre, de nyelvre . - ¦ Egy jelen volt.
— Ritka természet! tünemény! Roppaut szenzáliót : keltő ritka természeti tüneménynek voltak szemtanúi a légrádiak f. hó 15 én este fél 10 órakor. -- Ugyanis, a midőn már megszűntek gyöuyörködai az emberdk a várva-várt e.-ónek, amely megállt néhány perez múlva, akkor az ég kitisztult s az ezer és ezer csillagtól ragyogó azúr-
kék égen egy gyönyörű szivárvány jelent meg G színben; — ezen jelenság sokakban uagv consternátiót idézett elö, a melyből kifolyólag rögtön különféle babona-fám ik keltek szárnyra.
— A járvány Kis-Kanizsán megszűnvén, az ottani kiadedovoda aug. 1-én ujbó\' megnyittatik.
— Heti felügyelő e héten (július 29. aug. 4.) a nagykanizsai önk. tűz olló egylet örtanyáján Jack Ede szakaszparancsnok ur, a VI. és VII. kerületben Poredus Antal alparaucsnok ur.
— Névmagyarosítás. Biliege Vendel és Biliege József rigyáczi illetőségű nagykanizsai lakosok belügyminiszteri engedétylyel .Várnai\'-ra magyarosították vezetékneveket.
— Csáktornyán aug. 2G án tartatik meg az ált. megyei tantestület évi rendes köznyülése.. mely arról lesz szokatlanul érdekes, hogy ekkor fog megünnepeltetni dr. Ruzsicska Kálmán megyei tanfelügyelőnk 10 éves juhileuma. 10 éve annak, hogy Zalavármegyében a megyei tanügy élére lépett.
— A csurgói tűzoltóság jubiláris ünnep ;lyt tart aug. 19 és 20-án, mely zászlószenteW\'ssel lesz egybekapcsolva.
— A szomszédos Horvátb-Szent-Mik-lóson kigyuit takaruiáoy értéke 5000 frt, mely Birck Oszkár nagybérlő kárát képezi. A lüz vigyázatlanságból eredett. Gabonatakarodáskor egyik béres gyufát ejtett ki c. zsebéből, mely a nagy forróságban meggyuladt s mire észrevették, a szétszórt száraz éghető anyagban bő táplálékot találván, a tüz gyorsan ter-jedett.
— Nagy Atádon epy család nem a mérgezett nyúltól balt kí, hanem mérges gomba megevé-e folytán.
— Ai eszteregnyei önkéntes tűzoltó testület alapszabályait a belügyminisztérium a bemutatási záradékkai ellátta.
— A szólók állapota Zalamegyében. Szőlősgazdáink a szőlők elvirágzása után, most már másodszor fogtak a permetezéshez Az idei amerikai zöld éj fásoltás legtöbb helyen sikerült, ugy, hogy csak csekély perczent maradt el. Érdekes kisérlet tétetett egy-némely t-zólosgazda részéről az amerikai zöldalanyokon angol párosítással, természetesen csak még kis mértékben, de az eredmény oly meglepő (alig maradt el egy két százalék), hogy az amerikai zöld oltáshoz alkalmazók sietnek ezt az oltómódot is elsajátítani. A sok zivatír és esős idő daczára a megye nagy részében a szÖ\'ővirágzás meglehetősen jól ment. A hol a mult évben permeteztek s a tükék megerősödtek, ott jó termésre van kilátás.
Fürdókból. Uj-Tátrafüreden a 3 dik kimutatás szerint július 6-ig 553,
— Balaton-Füreden jul. 7-ig 1165, — Várasd Top\'iczáa a 9 dik kimu\'atás szerint jul. 6-ig 1055, — Tárcsán 470,
— Lipiki jódfürdöben jul. 9-ig 1215 fürdővendég jelentkezett.
— Pályázata A kereskedelemügyi tárcza keretében a posta- és távirdánál alkalmazandó 10S .posta és távírda gyakornok jelölt" állásra pílyázat nyittatott. Ezen i\'ÓS gyakornok jelölt közül 12 a pécsi keiü\'e\'ben fog alkalmaztatni. Pályázhatnak az 1883. I t. cz. 14 íí-a alapján, kik középiskolát vagy evvel
: egyrangu tanintézetet érettségi i\'izseá-val sikeresen bevégeztek 18-ik életévüket betöltötték és a magyar állampolgársággal birnak.
Ezen feltételeken kívül a pályázók-községi erkölcsi bizonyitványnyal fedd-betlen előéletüket, közható«ági orvosi bizonyitványnyal pedig ép és egészséges, a posta- és távírda szolgálatra testileg is alkalmas voltukat tartoznak igazolni. A pályázat alá bocsátott állásokat a posta- és távirda igazgatóságok fogják betölteni, számszerint minden igazgatóság tizenkettőt. A sajátkezüleg irt és születési, orVosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal kellően felszerelt pályázati kérvények ennélfogva és pedig a már közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a közszolgálatban nem állók által ellenben az illető föszolgabuó vagy polgármester utján 1-894. július hó 31-ig — a szerint a hol a pá\'yázó alkalmazást óhajt —* a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, vagy a zágrábbi posta- és távírdaigazgat ósághoz nyújtandók be. A fölfogadott posta- és távirda nyakorook jelöltek ezen minőségükben 1 frt napidíjban részesülnek, a melyet a posta- és távirdatan-folyam tartama alatt is élvezni fognak. A gyakornok jelöltei, a posta- és \'ávirda tanfolyam hallgatására sajátköltségükön 1895. évi szeptember bÓ 1-én Budapestre, illetve Zágrábba helyeztetnek át. és a tanfolyam hallgatásával járó költségeket u. m. a beiratásí és tandíjakat viselni köteleztetnek. A 10 bónapíg tar.ő tanfolyam befejezése
után a eyakornok jetöltek az 1893. t cz. 11. §-a érielmében, ha felsőbb tanintézetet végeztek, évi 500 frtnyi, más különben 400 Irinyi segélydijjal gyakornokká, az előirt szakvizsga sikeres letétele után pedig a posta és távirda tanfolyam hallgatói részére az iskolai képzettségükhöz mérten fentartott állásokra nyernek képssitést és a mennyi- 1 ben a gyakorlati követelményeknek megfelelnek, mint posta- és távírda tisztek vagy ha ily áll.is üresedésbsn nem tenne, addig mig az bekövetkezik, mint posta és távírda segédtisztek nyernek alkal mazást. A fentebb kiirt feltételek részleteiben a posta- és távirda igazgatóságoknál bővebb felvilágosítás nyerhető. Pécsett, 1894. július hó 13 ác. Opris s. k.
— A Csáktornyái állami tanítóképző-intézet első évfolyamába felvétetik oly ép és egészséges testű növendék, ki 15-ik életévét már meghaladta és leg-a!ább 4 közép — vagy polgári ^esetleg 3 felsönép) iskolai osztályt végzett. Ha a jelentkezők száma engedi, síkével kiállított felvételi vizsgálat alapján fel vétttnek olyanok is. akik kevesebb osz- i tályt végeztek. A -szegénysorsú, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, négy évig tartó kiképeztetésük ideje alatt államsegélyben részesülnek. A segély miuö-ége lehet: 1.) ingyen teljes ellátás (élelmezés, lakás, mosás stb); 2.) a növendékek által fizetett bavi 5 írtért teljes elláiús; 3.) havi 10 írtért teljes ellátás; 4 ) az intézet pénztárából havi 5, 4. 3 frt. páozbeli segéiy. A köztar tási dijak pontosan előre fizetendők. Beiratáskor tartozik minden növendék ! frtot betegápolás , a köztartásban résztvevő növendék p^díg még 1 frtot evőeszközök kárpótlása c/imén fizetni szükséges tankönyvekkel, ágynemű hí és ruhával magát ellátni] A fehérneműbe vegyi tintával beírandó a növendék nevel Más intézetből magasabb osztályba rendes elbocsájtó mellett csak is rendkívüli esetben véietik fel növendék. Az igazgatótanácshoz czimzeit kérvéuyek a képzöintézet igazgatóságához küldendők. A kérvényben melléke lendok: keresztelési (születési) iskolai és orvosi bizonyítvány. A segélyre igényt tartók, szegénységi bizonyít vái.yt tartoznak kérvényükhöz meilékelni,, mely esetben a kérvény béiyegmentes. A kérvények benyújtásának határideje aug. 15. Csáktornya, július- 15-éu. Margitai József iga/gató.
— Megbízható gyógykezelés. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik éivágyhiányban, felfuvód.ísban. gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll-fele seidlitz por" használata által rövid idő raulva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A.gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Béc, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jolvényével és aláírásával.
— Rövid uirek. Lengyel tanulók közt a czár elleni merénylet fedeztetett fel. — A belga királyné hazánkba jó Koburg bg szentaatali birtokára. —• Baksay Sándor c-tekdörfőhadnagy nyugalomba vonul. — ) Kecskeméten .egy éjjel szivárványt lá/tak. — A kalocsai cseudörségi laktanya udvarán egy szőlőtön 500 fürt van — Gróf Festetics Andor lelt földmivelé.-ügyi minszier. — A hgpriraás aug. 1 2 íg marad Balaton Füreden. -*- Pécsett az Eogel-féle nagy nyomdát Dulánazky püspök megveue.
— Doppler Ilka/feles operaénekesnönk Bécsben meghalt — A mormonok elfogadták a többnejűség eltörlését. — Az aradi KÖlcsey-Egyesület megveszi Sólymos várát. — Iglón egy 90 éves laniió öngyilkossá lett. — A pécsi püspök a mebadiai Herkules-fürdőbe utazott. — Bettelbeim bécsi bankár jelentékeny összeget sikkasztva megszökött.
— A konstantinápolyi földrengésben 12.00 egyéo lelte halálát. — Hyrth Jó zsef magyar születésű bécsi orvosegyetemi kitűnő tanár :lneghalí. — A .Magyar Hirlap\'-ot is egy részvénytársaság vette meg. — Kossuth Lajos hagyatéka itthon van. — Fonyódnál fiatal szép erdő égett el. — Nemeü Apátiban Koppányi Háry József földbirtokos meghalt. — Keszthely vidékén hamis egy forintosok vannak forgalomban.— TromsÖ norvégiai város jövő héten ünnepli ezer éves alapítását. — Stmley a Herknlesfürdöt meglátogatta.— Kossuth Ferencz szeptember végén jö véglegesen Magyarországba.— Kossuth Lajos sj.ob-ráraa 69-dik kimutatás szerint 153.592 frt gyűlt be. — Döbréte határát tönkre tette a jég.
Ki nyert?
Húzás július 14-én Bécs: 58 69 39 26 20 Grácz: 27 74 14 13 63
Húzás július IS-án Brünn: 60 1 17 7 74
Szerk. üzenet.
— K. Gy. A szép besxclyt mielőbb kötúljük.
tdíözlet
— .Fontot kérdéa csikket mi nem kúzölhet\'&k
„Tévesztett ntakon" c»ekély
vedö ealamboki lakos elleni 9 lorint 65 krajezár tőke, ennek 1893. november 1-től járó G*/0 kamatai, 3 frt Anarenijmunól illatos 10 krajezár per, 2 frt 20 kr. vé«re-,do,;t4a4l haÍUs .kérelmi, 10 frt 75 kr ingó vég-
- többiből valoRathaiank. \' rehajtási, 5 frt 80 kr. jelenleg;
— Taanád. Nagy orAmmet v.inik. Sajnála- ,n(^ felmerülendő Vftltségek iránti vég-tuukra díoc* ejcwen mer okkal-mmtilal rehajtási ügyében x. fentnevezert kir segi.anka do\'gori f^ak uiretem rdrö*6ljük : -örvénynek területéhez tarto.ó
Sajaáljuk, bogy mazod^or n/m lambokj ^
A gondolatuk j6k.
W.
találkozhattunk.
— .Temetőben rosr.
— V. Békés Mar egészen kö/öltük lé-be nem bocsátkozhatunk.
— K. Igen, X7. ukki viíuti állomás rakodó állonisu! engedélyeztetpit
— Muraszombat Mimimkor - t/ívesen b önimmel Iáinak fjdvóslet!
- — T. H I Intezkednuk W-bciií gyorsan Mikor jöhetsz ?
- ga-
sz. tjkben t 24*0. hrsz. a ven, ingatlannak Erhítics .Lajost illető s 145 frtra becsölt >/, része: — továbbá a ismét- ealamboki 73G sz. tjkben f 2452 hrsz. 58 trt és 2460. hrsz. 99 frtra becsült mgatlanok 1894. évi október 23. napján d. e. 10 órakor Galambok köíség-házánál Trojkó Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtar-
marba-
B, Igp. M«gkaPia az amerikai magyar tandó nyilvános árverésen eladatni fog; \'"P017 nég pedig oly ro^gjegV/.éssel hogy a
- Pali.-s Jövőre maradL Csizmazta 1-erencziMr javara bekeblezeit
jholtiglani haszonélvezeti sz.olgalmi jog-
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BATORKI LAJOS.
Aryilttör.*j
--^-:---
llenneherg B. u-s kir. udvari nzálliió) telycmsyara ZUiii-hhen jtrivat meírt-udi--lök inka.ara kozvctlfinll szxllit: (r-kete. ;Vu <ra színes st íycmsíovfteket méureakint Aít kr.-tót 11 frt 6*> kne i«>stab-r é« vammeniesi-n sima. rsik >s, koc/.kaz»ti és miatázottakat. damasztot stb imintt-gy 240 klhimbóző mi-nő«<*g és 2000 kiilfiulH>«\'» sziu s áruyalat-banv Minták |.<>sl»f.irdulával kuld»-tafk \'ivajrzlia cziazett levelekre 10 kros és le-I veleio lapokrx 5 kros ln-lycg ragasztandó.
A polgári osztályokat jól végzett, szép Írással bíró tanuló alkalmazást nyer irodámban
Fried Dávid
fü :/crk<\'rekt\'dö és nyomda-tulajdonos SZIGKTVAROTT.
Qgyes füszerkereskedüsegéd is fel vétetik
teái adatnak el akkor ha a szolgalmi jogot, megelőző feltételek kie.égitésére mutatkozó 500 frt vételár beígértetik, e.lenkezÓ esetben az árverés mindbárom ingatlanra nézve azo«ma! hváytalarmá válik s az iiiuaiiaiioli a szolgaim\' jog fenntartása sélkül a f-*nt kitett hit ár-napon ujabban eiáivere-tetnek. -
Kikiáltási ár a fennebb "líiiett becsár. Árverezni kívánók tario/nak a btc-iar 10°/„-át készpénzben vagy óvadékképe> |>»pirban a kiküldött kezéhez letenni
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tsi^kjuint telekkönyvi hatósHgná! 1S94 évi jű-nius hó 1|C napján.
(iÓZON kir. ts?éki albíió.
IVemes rákok !
jótállássa! fürgén és élve érkeznek, naponta frissen fogva, po*ti kosárban bér mentve vagy utánvéttel:
40 drb. nagy óriási solo 4 frt 90 kr.
GO „ óriásiak 3 „ 70 „
100 „ levesnek való 2 „ 90 „
, Mintegy 4 klgr
T. Ml I.BEK
Stanislao, Galiziában,
Nr. 135.
*) E rovat alatt kűzlütlekért nem vállal felelősséget & szerk.
4443. azám./tk. 894.
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi o ztáya részéről kozhirré tétetik, bogy Balaton Ede n.-kanizsai lakos végrehajtatónak Erhetics Lajos végrehajtást szen-i
IKSZÁD
gyógyfürdő Szatmármegyeben.
Megnyitiís: m»jUKl,Ven.
Ezen érvényes. ko.nrha*ós savanyúvíz kiiilnö bati.su heveny, ét idu\'t gyorrc-es léifaarntbaD. i légzőszervek hiVatos baatalnaiba*, rí-a;- ét epe bafakbaa. vese és a bugyhélyag beiev*éfeJba«i
v./.ra évben nagy átalakulások történtek, orv a fürdő szépészeti, miutgyögy-bereodezését illetőleg.
A fürdőben Ívé . fü-do et bslégző gyógymód alkalmaztatik. Sávú kúra. Ili-dvRvizfcyögyintrzt\'t Zuhanyok A betecek szórakoztatásáról kellőleg van gondoskodva.
KitünS "élelmezésről cz évadtian, valamint a jövőben is «z által lett gondolkodva, hony szerződtette a budapesti Pannónia szálloda frszakassa! LakátS Ferencz arat. kinek országos -jo bírneTp minden tt-kintetben nemrsak bixtotitékot ny-tijt banv\'m a legmagasabb igt-nyekuek is k"pes íesK m-gfelelui.
Vasúti álloBiás Szinyér-Váralja és Técső. hol alkalmas kocsik kaphatók, bármely állomástól S% ora alatt A lebK érni a fürdőt. Helyben fürdőorros és posta
A bikszádi gyógyfiz országos főraktára Édesku!y L. cs és kir. et szerb királyi Hlvan tzáUltéati V ker Erzsébettér 8 szám alatt vsa. ahol az mindig egészen triss töltésben bt-sierezaetc.
Gyógyfürdő-igazgatóság.
SZT.-MARGITSZIGETI
ÜDITÖVÍZ
LEGKIVÁLÓBB ÉS LEGEGÉSZSÉGESEBB ásványos savanyúvíz.
Kitűnő eredménynyel has7iiálta1ik: gyomer- és bélbajoknál, garat , gége-, lüdő-és hólyaghurutnál.
( Kapható a legtöbb kereskedésben és veudéglöben.
NBUMAN TKSTVÉREK
aradi szes/.?j ári liizlalií !«;allóiliól gff lésr\'Mi.száríu.tl "W§
természetes istálló-trágya
(magyar guanó)
darabokhan, zúzott vagy őrölt állapotban. A legrégibb és legbiztosabb hatású trágya-anyag. Beltartalomia nézve kezesség elválla\'ása melleit minden meoy-nviségben kapható
NEUMAN TESTVÉREK
czignél
szesz- és sajtolt élesztő-gyárak, szeszfinomitó és gőzmalom
ARADON.
Megbízásokat elfogad a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete* is Budapesten. Alkotmány-uicza 31. szám.
XXXIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö\'Z I. Ö K Y.
1894. JOtlüS 21
Aranyérmekkel kitQptetve
Eiső cs. és kir kizár, sz&badalm
Aranyérmekkel kitflitetve
OMLORZAT-FES.TEK-GYAR
Föbercaegi é, berezegi uradalmak, ct éa kir katonai .---— —. .....
siälHK.j» E\'eket i featékekel épületek beírelesére haaiealjak. btliUk 40-fél
KRONSTEIHER KÁROLY Wien, III. Hauptstrasse 120. az saját házában
é|.itkezé«i vilia\'atok TáHalkozók es építőmesterek
kQlönbüiü 82Íü ran, kilójuk 6 krtól használati utaxitasg&l Ingjén és bérmentve l
raktiraV
valamint gyartulajdonf.K — XlnMlapokkal
oljráluk
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a koczká* (Parquett), puhafa, vagy féuymázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és keféiéi nélkül tükörtiszta, állandó fényt1 kölcsönöz. Kapható síintelen, világotsárga, sárga, sötétaárga vörös és dióbarna sziabec. Kgy szelénére ára 45, 85 és 1 frt 60 kr.
Szab. Tánc.cterern-f ecskendö máz
a legolcsóbb és legczélizerübb fényező és simító eszköz min-_,. den tánczhelyiség padlózata siámára. Kilója 1 forint 30 kr.
Sfti.li. Folkefélö-i»á%.
Tetemesen moskonoyiti a fblkefélést H az ez által megkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga dara>b szám 20 kr
AVjeg-yzéket dljnientenen kttld
8CHIEIOER & COMP.,
BÉCS, Y;r>„ JtuRdsthnrmcrstr. 141., I. Herrengasse ío.~
Csak akkor valódi, ha az arany nyal fényezett tzcleneze a feotí védjegyet vörös merőben hordja
Kapható : Fesselhofer József, Marton és Huber, Nen és Klein, Roseufeld Adolf es fia uraknál N.-Kan irtán és Kálmán J , Zieg-ler A. Komárom; Hnhinszky Adolf, Jan Ferencz Zala-Egerszege •t-i nagyobb fűszer, feaiékárn kereskedésben
Csak akkor valódi, ha minden dar >b ezen védjegyet viseli
— valamit drogneriákban.
KKXXXK*XXX**XX
Újszülött
[yerm
kik anyjok által éppen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, a H. Nestléféle prjermekllszt használata foktat) okszerű módon fölneveibe-tök. Xlntaadágot, nemkülönben röp ratokat. melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítvány* foglaltatik, — kívánatra ingyen küld a központi raktár:
V. BKRI.yjK l.j KA6LBRGASSB Sr: I.
Henri íiesíft-fele greraekliplial Üö krajczár-Hfiri Nestlé-féle mesterséges lej ?0 krajeiir. V- ^I3E3 JFi LYAK,
BÉCS I.. XaIJLEIM.ISSE I. Raktár minden gyógytárban és Tüszerkeres-kedésben
COOOOQOOCOOOOOOOOCOOO _ OOOOOO XXXXXXXXXXXXXX
Mindennemű hangszerek és zenélő m ti vek javítása és hangolása szakszerű pontossággal eszközöltetik.
WANNEK és RÜSZ
BUDAPEST, VI., Auűrassy-ut 76.
Ajánlják aáaai felszerelt raktárakat. :i. m saját kétziiménjü
FÉRFI FEHÉKSEltlt EHET.
Divatos fkV angol I ourist a ingek ~W darabja I, 1.35, 1.80. Izzadás eltein\' slicing Jäger-:.:- darabja á 1. 1.50. Annoi Bálázott altófng 40, 65 kr. Fegyházbac kitölt labtyiik 7, tneiaí 1.60. Keztyük zsebkendők férfi nil-, esi esernyők a legnagyobb választékiéi,
Nói rJivatiruczikkek Valódi cosmaoosi mosó, kretoook, divatos franczia szatiu é| batiszt. Ketz adi pipere es fehérnemuek, legújabb divata selyeas, batltzt és szatin Lia/.., Franczia derekfnzäk, noi es gveroiekharisnyak, glace stlyem- és fii de cos keztyük. fegy-bazbai kötött aöi barisayák tuczat 2 frt 50 kr.
VIDÉKI MEGRENDELÉSKK PONTOSAN ESZKÖZÖLTÉTNEK.
WANNEK RÜSZ"
Budapest VI., Aadrá-ssy-nt 76.
Felhívás
| teti az eddigi pamuíozást és ist. erős és csengő haneot nyerünk általa. -Minden verőre bárki ráhúzhatja és mindenkor le is húzhatja. Sohasem pusztul el. Ara e veröpálczákkal együtt az utóbbiak minősége szerint 2.—, ?.10, &.— és 3-Ő0 Külön a „Columbus*- verófej párja t frt.
LEfjl\'JABB! iv.uii lbb:
I MTflM A változtatható erezjáték-1 II 1 Uli A lapokkal és korlátlan
műsorral. Ezen uj találmányú hangszerrel minden előzetes tanulmány es zene ismeret uélkül szá* meg száz tetszés-
szerin\'i zenedarabot lehet jstszani. Ara 12 frt, a kctalapok drbja 30 kr. Megren Jelesek az árak előleges beküldése mellett vagy utánvétellel teljesíttetnek.
O O
8
o
fcipuszutű»tian aczeinangOKkai.
e OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOQ
aoooaoaoaaoaoo n
MOLL SEIDLITZ PÖR
Holl
védjegyet és
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz aJairs&át tünteti fel. A Hall A.-féla Seid:il.\' porok tartós gyógyhatása a ¦¦ ?-1; ¦¦ gyomor- éa al
teatbántalaták, gyo/norgísrcs As gyomorhév, rogzött székrekedés, májbáutaloni, ver-¦tlnlát. aranyér es; a legkülönbözőbb aöl betegiégek ellen, e jelei bázíszeruek év-tize.Uk óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti dobozna* I frt •. é.
Hamisítások törvényileg .enyittettiek
fMOLL-FELE FRANCIA 1
# BORSZESZ ES SÖ
n»alí akkor va!Ódl ha mindegyik Üveg MOLL A. védjegyét tünt-ti fel és W\'M bA ajjgy- fe]ir8tu ánozattal van zárva. \\ Mell-fÜe fraa-
ozla borszesz és só nevezetesen mint fá|daloac*illapité bedirszölesi tzer köszvény, csnz és a meghűlés egyé** kovetkezrnenyein.il iegisineretesebb népszer. — Egy úao-zatt tredatl ivefl ára 90 krafozár.
Moll Salicyl szájvize.
(Fóalkatrésze: füzolysavas szík«ó.) A mindennaii száj tisztításnál különösen fontot bármely korú gyermekek, tnict felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer fogfájás elleo. — Egy Moll A vcd|acjy«vel ellátalt iveg ára : 60 krafozár.
(691) Fószétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I-, Tuchlauben 9. sz. Vidéki ¦egrend\'e\'.ések naponta pos aataovét ateUett telj«sltteta»k
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aLáiráxával ét
kisbirtokosak, gazdasági és háziipar eszköz kiállítására Mar Ion va ár
A kiállítás tartama 1894. augusztus 12 — 15-ig tart. A kiállítás 5 csoportból áll.
I. Tatajmivelési e-zközok,
II. Termény tisztit^ eszközök.
III. Takarmányozó eszközök. IV.- Gazdasági kézi eszközök. V. Házi-ipar eszközök. Méhészet, selymészét.
-•Bejelentések elfogadtatnak 1894. július 20 ig. A kiáltott tárgyak-aug. 8-án fogadtatnak el.
A kiállítás tartama alatt felolvasások és gyakorlati előadások tartatnak, valamint ekeverseny is leend. Bővebb felvjlágositast nyújt a
Kiállítás igazgatósága Marionvásáron.
rí _ — , botegsege atapokátöl meg »ta; jn szabadulni biztos alapon, fele-1 lösság molleU :
a testében létrejött körol Dem akarja nagyon, "any győzhet lenné k inoveszteni
# a mat gyogytodoinány sikerte-
A \\r\\ len batásáról mar meggyó-
\' * zodött
* 1^ • a ragadós és Járványos boteg-
A*\' segektól magát megóvni akarja.
A \\t-I &r kódokat és >gy btztoa ala-
,f \\ " * pon családi boldogságot skar:
_ - . az OngyiLkosskguU ea tábor/\'
|n háztól mos; akai}a snagál
A I-.* vagyonát és családját XX. ni tenni nem akarja
• pinr.kaké7i«a »k*r leant
az olvassa el Fazekai Dánielnek „KI akar egészséget !«¦»!?¦ ezimü ftizetét, melyben
Londonban és hazánkban 35 éri orvosi gyakorlata alatt srercelt tapasztalatait a szex*-vedő emberiség javára megitta Egész bíxnlommal fordulhat hozzá bárki, aki szenved éit fájdalmaitól szabadulni akar. Lakása Budapest. íel*5 erdősor \'25. sz , bol vasárnap kivételével rendel délután 2 —4-ig. Szegényeknek díjtalanul 6 — 7 óráip*. A fenni említett füzet ugyam>tt megrendelhető I frt előleges beküldése mellett
Ásványfürdő
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf és Fia.
joxxaoűoapoaaaooaaaaoaoÖ
:.-ie---TL t«cx!, hmfj > uabik i BásoLb ftlut 1 tuasiltattu-¦ar.n :-...to\\ i krlúoirtlcn *• a luia, raftdó* ci.-iUii,
mtr m olaJfnUk»«c »i olajtakkaak ujiijL, plk.Tilltc-tik t^uellou K huuiliuoljm rfjiítrü, botj klltl mi(i »>¦ ¦ ¦ miioliiL A palló nedr*! Uu-gyzral fetUSrUlheto, aoí IkliT; aofj-Mayát, tfaf kall <-\'- :-¦ ¦
¦xinexott axobapalló - féxtyzoixt,
narptaabBmát rt mabsf ont barnát, maly akar cuk ax oiaj lcua.:k fódl b« a pailil ¦ ofTmtal im ott. Eurt i-..-.
nlk>:maiDató régi Tigv uj : i\' - ¦. Teljeaeii betod minden foltot, korábbi maioUat t:b, van aaotia tlsxta fénjnnáz (szmezetlen; uj pallókra «• partrtrr. BMljc>npan Uajt ad. \'-. . • • • •• •
liarketra ¦ oiajir.sckk.el mar bemázolt «(tiuii aj pallókra való. l\'.ilt icqvi ad. annatrofra nam AMI •) a famnstfát. PoiUriKiDu;, kúrülbalfll 35 nígyiiój mtr. (kél kóuípna-C7*a^o oottara »«1A| S frt. 90 kr.. vazj S\'ti márka.
^ * közvetlen mrf;r«ndrlra«k mind c-n városban, ahol raktárak vannak, ide kOldrndok. MinusimaoLáiaok éa protp* \'«klu>«k ÍD(7«aci bormantvs káldatnak. A booiaarláanaj tSa ?1 H •• * r,;.;ro ¦ a syiri Ja«7ro. mlval e« a tóbb mini
1HIO r»r Iftrxo s> jrlmanjt .ok!-..: ntSKOXiakra hamliltják, • aokkal rOMiabb, * t^akran a cdlnak mac-nara falalo mlaoáce-boiaak forf-alomba.
Chrlstoph Ferenc,
i tjiüi aoiipalü-liirutt mulilita a KTtlili (Tártait, Prága, K. Berlin.
Í. Zürich. N.-Kanizsa: HEU és KLEIN.
V^t.-j* ."^••\'\'j ~4r-x : i , .
"Daruvár Slavoniában.
Vasút állomás.
fS. \' \'
Vaatarjialmu hévvlz. 42«—50* C
Saisonmájus—október. Fürdőorvos: Dr Degré Vilmis Bécsből
I\'orczellin, márrány. kü, tükör, iszap-fürdők. Hires gyógyhatas női betegségeknél is; terméketlenség, fehérfolyas sápkór stb., csúz, csonttörés és idegbántalmaknái stb., továbbá újonnan épuit
„Hidegvizg^yógyintézet.*\'
Gőz cabinok, hideg és temperalt tükör-fflrdók, hideg és meleg Douch-ok stb, valamint Kneipp Seb.-féle
„Vrcgyógyintézet,"
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán egészen a wirlthofeni Intézet mintájára épült s rendeztetett be. A fürdő orvosa e czélból WSrishofenben időzött huzamosabb ideig tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig főt. Kneipp Seb plébános nr által személyesen ajánlott s tanult fürdőmestert alkalmaztatott Wisrishofenböi.
Nyomatott lfj. Wajdits József kanyvnyomdájábau Nagy - Kanizsán.
XAGY-KAWZSA. l8i)4.jHlhis 28-áfl.
Ml&fi*etéai Art Kg*** #TT* . . . 6 fn — kr J-eJ én> . - ¦ - 2 Ért 50 kr NetT*d*Tre . . . 1 fn 25 kr \'ítfM HZftM 10 kr.
HIRDETÉSEK i hasábot petitsorbaa 7, másodszor
> i miudeu további- sorért 5 kr.
NYILTTÉHBRH étii soronként 1Ö krért Tétetnek \' Kincstári illeték minden egyet . á irdetesert 3U kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXIII. évfolyam.
A lap sseUessi és anyagi rétié: illető aiadeo kos testén* Bátort !LaJoH «serieesxtfS-ki* dó aerérs czisszettea Xlgy-sUatzj-Ara bér-mestve iotézendók
Bérmenutiea levelek o-m f-jgid-tatnak st..
KexIraUk vissza b*« kJLUoUek
m\'-\'SI**"^ maMT**"*f*\'***, .Önsegélyző szövetkezet",. .Kotori takarékpénztár «„ien}-társasig*, a , nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tOzoltó-eerlef a naev.kani...,- - ., 1
.kanizsai ,zr. jótékony nőegylet*, .aze^yek tapintó, a Jk.Vn^^ ^ eÍ a ^
„r-TC Ml/l MT C/-VC7 CD C* "7 A ¦»» r» \'a t rtn " T" *gí,\' * ¦ío\',ron ^eskedelm, .parkamara* nagykao.zaa. külvalasztmányinak hivatalos lap>
HETENKliNT EG YSZEfl, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TÁRTA LM U HETILAP.
Tévesztett utakon.
Vacátió van. Irigy szemmel néz most mindenki a .nemzet napszámosaira* — a tanítókra. Nem csoda! hisz ók a szabadság olyan élvezői, kik 4i hosszú 8 — 10 havi terhes, fáradságos munka után sem élvezik szabadságuk édes gyümölcseit; hamm dolgoznak, fel feljajdulnak, kérnek, köretelnek, ezek a parányi kis porszemek!
Most a „ Délmagyarorszigi Tanító egyesület- lép fel uj irányú eszméivel. Ugyan is: .A közoku tasi mioiszterium választassék el a .vallásminiszteriumtól. A közoktatásügyi és valláserkölcsi alapon egy-ségessé szervezendő, a család, az uvóiskola. a .népiskola szorosabb kapcsolatba hozassanak egymással. A népiskolai neveié", oktatás ingyenes legyen. Az iskolajelügyelet joga ki-zárólag az államé legyen. A megyei tanfélügyelők -alá járási tanfelügyelók rendelendők. Az iskolaszék csak az iskola anyagi ügyeit gondozza stb stb:"
Ezen irány eszmék között, kétségkívül van olyan, mely megteremué üdvös gyümölcseit; de vannak még olyanok is, melyek bizonyára burjánt teremnének: 9Az első oktatás a gyermek anyanyelvén történjék, melylyel kapcsolatban a magyarnyelv is gyakorlandó. A népiskola 111 osztályától kezdve a tanitás nyelve a magyar és ezzel kapcsolatban az anyanyelv is használandó, stb."
Tehát vissza — pár tized évvel!? Most ott áll népnevelésünk, hogy minden népiskolában (kivétel kevés van) a tanítási nye.lv a magyar, mert mindnyájan Magyarországon lakunk s kell, bogy magyarul tudjunk, de ez nemtetszik, (miért ?) ismét idegen nyelveket műveljünk ? Szép uj irányú eszmék mondhatom!
A tanulni kezdó gyermek szive fogékony — úgyannyira, hogy amit az első években szivébe öntünk, azt onnan többé kiirtani nem lehet nyom nélkül s éveken keresztül fogékonyabb azok iránt, mint bármi más iránt. Ha tehát két éven ke resztül pl. németnyelren tanítják a 1 német-anyanyelvü gyermeket, bizonyára sohasem fogja a harmadik évben kezdett magyarnyelvet, ugy elsajátítani, mintha ót az első osztályban kezdjük tanítani; ugy mint a magyar.anyanyelvűek nem sajátítják el a németet, tótot, horvátot, stbit. Addig hajtsd a fát, mig vessző !
Továbbá: , A tanítóképzés oly módon szervezendő, hogy a leendő tanitó érettségi vizsgát tegyen, azután pedig két évi paedagógiai hír- \' \' znst hallgasson stb." Istenem! -hát ezen irány eszmével is segítünk a népiskolai tanügyön ? . . . Szecény : véleményem szerint nem, sőt ellen -i kezóleg ártnnk! Miért?... A nép : iskolának nincs szüksége tudományos, magasreptü emberekre, mert ott rendesen egyszerű semmittudó és látó kis emberekkel van dolgunk kiknek ismeret-körük a családi tűzhely kű-\' rfi! hallott, látott fogalmak összessége. S eze k közt egy algebrától, geometriától, khcmiától, meg tndják az angyalok még mitől duzzadozó, nagy fejű ember mit csinál?... Semmit ? . . . Mérgelődik, gyűlöletessé válik a — különben — magasztos tanítói hivatal s megy vasutasnak.
Nem igy tisztelt Uraim! A népiskolának nem érettségizett, tudós, emberekre van szüksége; hanem igen is jól képzett tanítókra. Jól képzett tanítókat pedig alig hiszem, hogy az által kapna a népiskola, ! hogy érettségizett emberek legyenek azok. Szerintem jó tanítókká nevez-
tetnek ifjaink, ha marad a régi t. i. a polgári, reál, gyronázium négy osztályát sikeresen elvégzett ifjak vétetnek fel a tanitó-képeziébe. miután ezek elég előképzettségért bírnak a népiskola követelményeinek hanem a képezdék kívánnának re/ormálást; de ezek sem agy, mint azt önök, tisztelt Uraim! programm-jukban felvették.
És pedig azért nem, mert a képezdék, s-.akiskolák, mint ilyenek kívánatos volna, hogy feleljenek meg teljes mérvben elnevezésüknek, mint megfelelnek a többi szakiskoláink — pl. a gazdasági, theolőgiai, doktori, mérnöki, vasúti, állatorvosi stb. iskoláink.
A tanítónak, rai a hivatása? Nemde a tanitás?! S mit tapasztalunk? Ké-pezdéink, mit tanítanak? Mindent, csak azt nem, mi á tanítónak éltető eleme. Nem tanításra, hanem tanulásra kényszeritik a növendéket. Ismételi éltetnek mindent, mit már tanultak a megelőző négy éven keresztül. Csupán az: embertan, lélektan, neveléstan, taniíástan és a neveléstani történet, zene 8 talán a szorosabb értelembe vett gazdaságtant lehet uj tárgynak venni — a többi mind mind ismeretes. A képezdék nem ismétlő iskolák, hanem — mint fentebb is mondám— szakiskolák . . . Tehát, miért nem felelnek meg hivatásuknak ?
A tanitóképjzdéböl kikerült növendék tanitó lesz. És jaj! 6 mindent tanult, csak tanítani nem — tehát mit tegyen? Hogyan kezdjen tanítani? Igaz, mtior a III. IV. évfolyamba járt, tanított néhányszor; de itt ezek semmit, mórt mind most jöttek először iskolába ... Ily gondolatok gyötrik a képezdéból kikerült ujdon sült tanítót a népiskola első osztályában. .% miért? Azért.
mert a tanitrvképezdéink; valamint a „Délmagyarországi Tanító-egyesület" uj irány eszméivel — tévesztett utakon jár.
Nem szükséges a tanitóképezdébe menő ifjúnak érettségi vizsga; hanem igen is szükségesebb lenne, ha ké-pezdéinknek I—li. évjolyamába a növendékek az előtanulmányaikat tüzetesen átismételve a 3~~4-ik esetleg .5. évfolyamokban a paedagógiai tárgyak rendszeres oktatása mellett, kizárólag a népiskolai tantárgyak módszeres gyakorlati tanításával foglalkoznának, miáltal oly tanítókat kapnának népiskoláink, kik — mindi n körülmény között — egyszerre otthonosan éreznék magukat az apró emberek körében s nem dűlne romba a képezdék falai kőzött épített légváraik mindjárt az első hetekben . . . Sót még a tan-képesítő vizsgálatok is üdvösebbek lennének, ha azok írásbeli részei szintén minden egyes tantárgyból egy-egy gyakorlati tanitás lenne, melyet a tanítójelöltek egy szakbi-zottságjelügyelete alatt készitnének.. -
A tauképesitó szóbeli része pedig, egy-egy a népiskolai tantárgyakból feladott leczkének tanítása, melyből a viz-gáló bizottság meggyőződést szerezhet, minden növendék tanitó-modoráról, ügyességéről, tapintatosságáról — szóval mindazokról, a mire egy tanítónak szüksége van.
Az ily vizsgálatokról kiállított oklevelekben bizonyára nem fognak azután csalatkozni az iskola fenttartók, mert az, ki ily vizsgán szerez: „it\'fünd oklevelet\',az bizonyára Jog tudni tanítani is . . .
Mig maiiap számtalan: kitűnő, jeles oklevelü tanitó iskolája a legcsekélyebb eredmény Jelmutatásával dicsekedhetik, valamint még sürüeb-beu megtörténhetne a „Délmagyar-
I azásji Taoitó-egyesttlet" uj irány esz-\' menyeit kBvglö- érettségizett , csak \' két évi paedagógiai tanfolyamot hallgató tudományosan képzett tanítókkal, mert ne felejtsük, mégis csak: gyakorlat ám, az élet mestere!
F—ss K—ly
Iskolái Értesítők
| > II.
A nagykanizsai állami-i 1 a g nnélrsittt községi , polgári üu-és leányiskola \' haszookettedik érá\'esitő-i je a z 1893 - 94 tanévrö r^r\'z •* r-i k esz tette Dr. Bariba G y u-1 I a i g l^z g a t ó.
Városunk ezen látogatott intézete főleg leányiskolájával nagy cultur missiót teljesít. Az egyedüli intézet ez, mely a nőtanulúk magasabb műveltségét közvetíti, számos leányunk kenyérkeresethez vezető utat egyenget és a mellett magyar és hazafias honleányokat revei. A fiúiskolát is szép számmal látogatták. A statisztikai kimu\'atáa szerint az év végéu járt 166 tanuló a leányiskolát 161 növendék, látogatta Az iotézet felvirágoztatásához nem kis mértékben járul trazá annak szakszerű igazgatása, mely nemcsak az intézet küleö ügyeire terjed ki, hanem figyel a vallás-erkölcsi nevelésre, kihat a hazafias és nemzeti érzelmek ébresztésére, figyel a tanulók erkölcsi magaviseletére, de nem zárkózik el attól sem, hogy a növendékek egyúttal játszanak is és mulassanak. Nagy hitrányára van a leányiskola fejlődésének a meg nem felelő szűk, sőt egészségtelen iskolabelyi-ség, melynek átalakítása bár tervbe van véve, mégis mindeddig nem jutott a kivitel stádiumába.
A soproni m. kir. állami felsőbb leányiskola érte-\' s i t ő j e aj 1893—94 iskolaiévréí XXIIL évfolyam, — közli Hamsak Fái igazgató.
Az igazgató keresetlen őszinteséggel megemlékezik oly jelenségekről, melyek nem közvetlen az intézetet érintik, de az általa képviselt intézményt: a felsőbb leányiskolát érdeklik. Régi akadály munkásságának az a jóioiulat biány, a melylyel a felsőbb leányiskola intéz-
TÁRCSA.
Szól a zene .
.Szól a zene, tzól az éuek, Az en-berr-k vígan élnek. Bú elmarad, bánat nincsen, Csak nekem fáj, fáj a szivem
A pohárban a bor csillan .A\' izem Ékben tüt, láng villan, . Az ajkakon mosoly játszik.
Csak a szivem reszket, fázik.
Arrze, mi odeii kinek virul. Szerelemtől, boldogíágttrl; Az én szivem majd megszakad Búbánalom terhe álatL
CZIKI.K FaLERIA
Piíyok Marczi.
(Beszély.)
Irta: KELÉ GYÖRGY.
Bajusztalan pufók gyerek volt Pityók Marczi, nem igen hederíölettek rá a lányok, csak mókáztak, április bolondot járattak vele; mert őt bele lehetett ugrasztani mindenbe. Kivált a «zép mária-képri Ángyai Mariska : szavára még a torony tetejéről iá lebukfearzezeit volna; \'-¦sakhogy épp?n a Mariska oem kívánt tőle semmi virtust, ez a tudat okozott Marczi na* legtöbb főfájisc és ál mattan éjszakái. Nem is mert a szemekőzé nézni; kivált azóta, mikor egy szép nyári alkonyon a mezőn ösazetalátkoztak, b Marczi készségesen ajánlkozott, hogy segjt a leánynak nehéz kosarát
haza vinni; de ő nem fogadta el a szive* ajánlatot; sőt mikor Marczi ezért .".zemrehanyást tett, s inrva-pirulva ki bökte, a\' mi szivét a megszakadásig nyomta, hogy mennyire -szereti a leányt, táláu el is emészti magát miatta^ olyat kaczagott a Mariska piro i kis szája, a mitől Marcziuak szégyenletébe kicsordultak a könnyei, s ha ott lett volna a Mura. mentén beleugrik. Ettől fogva se nem énekelt, se nem kurjantott az uíczán végiga Marcii gyerek, a korcsmába, fonóba sem járt.a vasái.napijátékonsem lehetett lattá a templom előtt, a hol a legények és bajadonok összejövetelt tartottak, s együtt játszottak „is-pilángi rózsát." Leforázta lelkét az a gunykaezsj, s kiégette szive minden reményét az a két gyilkosan mosolygó tüzes szempár; a bolondos, őczkóból egyszerre komoly férfi lett. De aztán nem is volt ám tanácsos kikötni veié, a kinek ilyen elkeseredett szive, a olyan marha ereje volt, ouív még a falu bikáját éi egy maga meg tudta tartani szarvánál fogva, attól órizkede\'t mindenki, még a duhaj Nyakas Ferkó sem mert kikötni vele. Hej pedig ez kellett volna Marczinak. hosy belekössön, birokra hivja ez a sudár bajuszú, kikent hetyke legény, tuiom Isten nyomorékká morzsolta volna; mert eaoik a Bzépen kirajzolt pofáján akadt meg a Mariska égő tekintete; tudta, megjtondták neki. hogy össze is csókolóztak már; de Ferkó kerülte Marczit, mint a macska a forró kását, ő psdig erőszakosao elejbe lépni
nem akart, nehogy á világ azt higyje, hogy irigységből tiporta le; hadd teljék öröme benne Mariskának.
Hanem még soha legény ugy nem örült a „tauglich ohne gebsechen* kijelentésnek, mint Marczi, mikor a sorozásnál a reg«metrtrorvo3 megveregette a vállát. ii besorozták huszárnak; a hetyke Nyakas Ferkőra meg még a hon-védörvos is azt mondta, hogy „szolgálatra alkalmatlan, fegyverképteleo * Akkor meg Marczi habotázott ám ott akkorát, bogy még a sorozóbizottságot is vele ragadta, mosolyogtak az urak is; Ferkó szégyenletében még a spanyolfalat is földöntötte, ugy sietett ki a teremből, sokáig még az utczára sem mer; kimenni. Mariska a^onbin megvigasztalta, jobb lesz igy^legalább a farsangon egybe kelhetnek, szerelmük ugy is már tul ment azon a határon, a hol & tisztesség végződik, siettetni kell a lakodalmat, máskép baj lesz. Meg is házasodott /Ferkó de nem a Mariskával, hanem egy gazdag özvegy menyecskével kelt egybe, a ki nem igen járt ott, hol a szépséget osztogatták, de vagyona nagyon szép volt; Mariska hoppiu maradt;, a nagy szerelemnek rendesen ez a jutalma.
Alig tudtik a szegény Mariskát megmenteni, a kit a szivjájdalom az Öo i gyilkosságba kergetett, de hála Isten a 1 mai gyutaoldatok már nem oly veszedelmesek mint régebben, kevesebb bennük a kén, életben nuradt; kis gyermekével ott Ül a pitvar ajtóban mint egr
megszenvedett szép, eleven madonna kép. elcsendesedett a kinja. bánata, — a bárom esztendő, a mi azóta elmúlt é3 a szép kis gagyogó gyermek visszaadták lelke nyugalmát, ba nem mult is el. de már begyógyult szivének fájó mély-sebe. Maga sem tud a merre járt mélázó gondolata, mikor a kis elevenség hozzáfutott, s félő kíváncsisággal mutatott egy jövevényre; odajött egyenesen egy olyan pörge bajuszú, nyalka huszár-gyerek, a milyen még a regementbe siocí ta ián bárom se. a Marczi volt. a három esztendőt kiszolgált huszárkáplár; nem is mert igen ránézni szegény leány, ugy szorongatta torkát a sirás. hogy alig bírta, visszatartani, a köszöntésre sem tudott felelni, elpirult a Bzemefd-héréig. még apja előtt sem szegyeké magát ugy. mint ez előtt a becsületes legény előtt, a kiről tudta, hogy menynyire szerette Öt egykor
— Mariska — szólt Marczi — tudom a sorsodat, hiza jötiem. az időm kitellett, most ne búsulj, leszámolok azzal a gazemberre!, van okom reá, még azt hittem, hogy boldoggá tesz, nem bántottam, oem volt jogom hozzá azért, hogy Őt választottad helyettem, de most két összetiport, legázolt boldogságért kell számot adoi a hitvány lelkének
— Ne bántsd Marczi, szólt halkan Mariska, megbüntette az Isten, nagy annak a boldogtalansága; itt volt már többször visszakódolni a szerelmet, melyeta vagyonért eltaszított mtgától; kért, rimánkodott, hogy bocsássak meg neki.
| fogadjam vissza szivembe, elvált a ne-\' jétől, mert oem szereti, utálja, gyűlöli ; gyermeke sincs tőle, s csaknem kisza-j kad a lelke\' ha meglátja e kis fiút, a ki cseppentett apja; de én kiutasítottam, megutáltam mint a bűnt, s kerülöm mint a veszett ebet Nem kell se testemnek, se lelkemnek. ítéljen felette a jó Isten.
Igazad van angyalom, igy hát nem bántom én se, hadd főijön a aaját levébe; de legalább nekem adj \'igazságot lásd én most ia ugy szeretlek, mint akkor, mikor veled utoljára beszéltem a mezőn; megbecsüllek halálos holtomig gyermekeddel együtt, \\éiy a feleségem ha nem igéc&d, ha nem tudsz szívelni vissza megyek katonáékhoz, talán nem is jövök meg soha többé.
Erre a váratlan megnyilatkozására a legmélyebb, legnemesebb szerelemnek, csakugyan elsírta magát Mariska; álmodni se merte volna, hogy a kigúnyolt, kinevetett Marczi még valaha meg tudjon neki, a megtévedt, megesett leánynak bocsátani, a kinek legtöbb joga volt megvetni, elítélni, íme felmenti teljesen. Nem tudott válaszolni, csak airt s e könnyek tisztára mosták az elbukott, bűnbánó nö nagy szerelmének tévedését, hibáját, a a megszégyenített, de felemelt, megdicsőült mély szerelem és hála ragyogott harmatos arczán, mikor kezét nyújtotta Marczinak.
— Nem vagyok méltó re ád, de egész életemet annak szentelem, hogy meg-
XXXIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1894 JCLIEJS 28 án
ménje a társadalom némely rétegébea ínég miadig találkozik. A kenyéririgység szálltaikra ellene és afeisőhb leányiskola • b téséve dii eredi tálja magát a felsőbb leány Qskolát. A számadások mibenléte azonban előttük titok marad.
A fölvett növendékek száma 156. A növendékek magatartása elérte azt a fokoi. mely az igazgatót kielégíti, de a szülei bázzal való gyakoribb érintkezést -fctsYánalosnsk tartja. A szülőkhöz azért ~aztá\\kérelmet intézi: forduljanak az igazgatóhoz a növendékekre vonatkozó minden ügygyei. Uj ititézmény a végzett növendékek olvasó ó/áí: Az intézettel végzett jéa Sopronban lakó növendékei télén egysr/er összejövetelt tartanak éa ta tárgyalás tfiá nem került magyar irodalmi termékeket az igazgató vezetése \'alatt, megbeszélik. V. H
Paíics /
Ha az ember Szabadkáról Szeged felé utazik, mintegy lr- pereznyi távolságra - — satutat értve — találja Palicsot
Mini iskoiás gyermek az ügynevezett géogrsphiábói tanultam, hogy Magyarországnak tavai: a Balaton, velenczei tó,.a Fertő, és, palicsi ta. Az elsőről sokat lehetett hallani beszéd utáu is, de az uóbbiakról.-rajmi keveset, s" igy történt, hogy különösen Palics volt az, melyről csaknem él is felejtkeztem.
A szabadkaiak másként vannak, sőt a vííiék -távolabb lakíi * is kirándulási helynek tartják, és a tó vize bárha hideg, mint fürdő, melegítve is gyógy-eroyel bír.
, Palics tehát nemcsak tó, hsnera fürdőhely. ..
Szabadkáról naponkint 8-szor közeledik Paiicsra a vasút oda és vissza La, és igy. nagyon természetes, hogy a város" lakossága óránkint ki és be utazik, sőt kocsikon is könnyű, szerrel lehet közlekedni. .
. \' Mint Szabadkának uj lakosa, már voltam párszor a palicsi tőnáL mely mintegy 1000 hold területet foglal el s csak kis része van náddal benőve. Fekvése egészen kies, közelében még egy dombocska sem emelkedik, de azért az egyik félkörén már százados fák árnyalják a homokos talajt, s ezen részen igen sok nyári lakás ékesíti, mely leginkább szabadkaiak tulajdona a hely maga pedig, s igy a tó is Szabadka város tulajdonát képezi.
A .tó parkja rendkívül szép, és igen terjedelmes, a sétányok kiváló gondozásban részegülnek, s a pirk környékén levő nyári lakók — villák — oly barátságossá teszik, hogy az első megpillantás is már igen kedvező benyomást, tesz a szemlélőre.
De nemcsak a szabadkaiak élvezik ezen szép helyet, hanem mint alkalm un volt kitudni, távoli lakósok is meglátogatják, sőt Budapestről előkeiő családok is jönnek le egész nyárra itt időzni.
Sokat köszönhet a palicsi fürdő, — mert itt igy nevezik. — Vermes L»jos hires sportmannak, kinek ott magának is több villája van, ki áldozatot is hoz a fürdő vendégei számára amennyiben saját költségén nyári színházat, s angol lapda játékra alkalmas helyet rendezett bé, a hová a járék kedvelök naponkint rendes órákbau összese regiének s alkonyat után gyakran csónak versenyek tartatnak
Palics tava mellett elkerülő parkban vannak igen czélszerüen berendezett vendég szobák, s több vendéglő is, de különösen a központi vendéglőben ét-
érdemeljem uemes szivedet; csak addig élek, még boldogítani tudlak./\'
Éltek is boldogul, egész % sírig; az igaz boldogság ritka virága, csak a megszenvedett saiveken virul; az egész faluban, csak egy ember vo!t.\\ a ki irigyelte boldogságukat, az elzüllött tönkre ment, részeges Nyakas Ferkó,\\talán. ha Marczi agyon verte volna boszuból, nem fájt vo\'na neki ugy, mint az a szép csendes boldog házaa élet Marczi és Mariska közt; ez gyötörte, kínozta egész életén át.
— A szellemi szórakozás a művelt embernek ép oly szükséges, mint az üdítő levegő az egészség fentartásához és éppen azért a nyári hónapokban is melegen ajánljuk .a BKépes Családi Lapok" czimü ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilapot. A .Képes Családi Lapok* legutóbbi számában költeményeket és elbeszéléseket irtak : Tolnai Lajos, Buza Bírna, Déesi Sándor, Vérté tsy Gyula, Abrányiné K. Clementin, MártODffy Imre, Dombay Hugó, Barsics Ernő, Monostori Károly. Ezenkívül a kisebb közlemények és a képek oly ügyesen vannak összeválogatva, bogy nem csak a szemet, de szivet is gyönyörködtetik A „KépCsaládi Lapok" előfizetési ára egész évre 6. frt.
kezőket Kitűnő zenészek mulattatják gyakran késő éjjelig.
Sokat lehetne még a szép Palicsról imi de megvallom, hogy még magam is njoncz vagyok annak ismeretében, ennélfogva egyelőre csak ennyit kívántam a BZalai Közlöny" kedves olvasóinak leírni sietve, hogy ezáltal is megmutassam, hogy szívesen emlékezem reájok vissza.
Dr. FáTnek László.
CSARNOK
A remekirodalom kiváló nőalakjai
Irta: BABOSS LÁSZLÓ. (Folytatás.) II. A mily nemes a\'.akja a szűzies gondolkozásnak Homer Nausikaaja. épp oly kimagasló és fenséges költői szépségű képe Sofokles Antigonéja a gyermeki önfeláldozó szeretetnek, de Antigone nemcsak atyjának támasza, vezetője, htnem a hós léleknek is élöpél-dája.
Sofokles Oedipus király, Elektra; Oedipus Kolonosban, Antigone czimü tragédiáiban egy végzet hatalmát testi, mely Laios thebai királyra nehezült; ez sok éven át élt gyermektelen házaaság-j ban Jokasteval, ami miatt, a júsdához fordulnak, mely azt a választ adja: „fog ugyan gyermekük, születni, de ez apjának gyilkosa, s anyjának férje lesz" Oedipus ez s gyermekei saját anyjától : Antigone s Ismene Oedipus nem érdemli meg azt a sorsot, melyet, az Istenek reá mértek, de lüri embeifólötti tűréssel ; és szenvedéseiben, vakságában orzo angyala, vezetője, leánya: Antigone, akinek a sors szintén oly nehéz véget . jelölt, midőn bátorságára, hogy temetetlenül fekvő fivérét eli emette — s igy magát az isteni természeti törvényt tisztelve az emberi törvényt meg sértette — mert egy földalatti barlangba zárva: öngyilkossá lesz.
Antigone egyike a költészet legfeu-ségesebb és legtragikusabb, legszánan dóbb alakjainak, fájdalma, szenvedése, sorsa, mély és megindító, s Ö nemese.i, bátran, nagylelkűen viseli, és csak ez nyújt neki vigaszt : hogy kötelességét mint ió, engedelmes és szerető gyermek híven teljesítette.
Végsóbaja is szüleit illeti, midőn mondja :
,Da édes a remény, mely utamon ki-ér: Örömmel zársz kebledre otthon jó atyám ! S te jó anyám s te drága testvér [jól fogadsz!"
Mily odaadó szeretetnek, mily nemes gondolkozásnak, mily fenséges érzemény-teli szívnek kellelt annak lenni, amely elhagyta hazáját, elhagyta jegyesét, feláldozta házi tűzhelyét, családi boldogságát, életét, szerelmét, hogy kiiérje, ápolja, gondozza vak /és, koidussá lett, de végzettől sújtott apját. ¦ •
Van-e ily nemes szív még egy ilyen, mint Antigone? NincsI De Sofokles hallhatatlanná tette s neve el nem vész soha.
HL A hitves nemes s egyedüli mintaképe a „Cid" Ximenája.
Ximena férje a hői Cid esküvő után visszatér a csatákba, fáj Ximenáaak, hogy férje nagyobbra tartja katonáit, s azok szeretetét, tiszteletét, mint az Ő forró szerelmét, rátekint köuoyes szemmel, s elmondja neki, milyen az udvari hölgy sorsa; s milyen a falusié; milyen boldogtalan az, s mily boldog ez. Ezt nem zárja el javától senki, ha a reggel egyedül leli is. estére férjét visszavárja, s oldalánál tölti minden éjét, nem remegve távoztat, veszélyét; föl nem kelti a harezok álomképe, legföljebb \' kis szomjazó magzatja s örül ez, ha keblét nyújt eléje, s elringatja, midőn megszoptatta! Ennek a világ a faluja s a kis szalmagunyhó a palotája, mert nem arany a szerencse ára 1
Ha vasárnap van, felöl ti nászrubáját, gyöngyöket tesz, lánczot fűz nyakára s élvezi a szabadság bubáját, kéj, kaczaj közt mén a mulatsága, késő korban is még ifju.
Igy festette Ximena Cid előtt az asszony, a hitves boldogságát, a Cid meg is esküdött, hogy az ellen táborából ha szerencséién visszatér, nyugalomban halálig nála é .
A Cid-románczok legszebbje tán Xi-menának e panaszos költeménye, de Ximena is egyike a legkedvesebb, a leg-igazabban. legforróoban s legtermészetesebben, azért legegyszerűbben beszélő asszonyoknak, bizonyára mondhatott volna bármily szavakat, de azokkal nem sikerűt volna sorsát jobbra fordítani, mig a falusi és férjét szerető botdog. egyszerű és szerelmében üdvözülő hitves rajzával sikerült neki férjét magához lánczolni a -egész életév szerencséssé tenni. (Folyt kóv.)
Hirek.
— Hirdel.W-ny. Nagy-Kanizsa város\' tanácsa részéről ezennel közhírre tétetik hogy a Nagy-Kanizsa város 1894 évi\' megyei útadó kivetési lajstroma a mai nnp\'ót számított 15 napon át, a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly czélbó!, hogy az a közszem léreí kitétel ideje alatt a hivatalos órán belűí bárki által betekinthető. Nagy-Kanizsán 1394 évi július 22-én. A városi tanica.
— Kinevezés. Dr. D e z s é n y i Árpád nagykanizsai ügyvéd Keszthelyre aijárásbirónak neveztetett ki
— Házi ezredünk eltávozott 3-dik zászlóalja helyett a 4-dik zászlóa** vezényeltetek. Nagy-Kanizsára, hová aug. utolsó napjaiban érkeznek meg.
— Áthelyezés. Ludwig Vilmos honvéd főhadnagy a körmendi zászlóaljtól az ezred székhelyére, Nagy-Kanizsára helyeztetett át.
búcsúzás. Szeretett rokonim, jó barátim és iimerösim fogadják meleg ,I-ten hozzád"-omat. kérem, tartsanak meg továbbra is jó indulntukban ! Weber Vincze. :
— Ehrenrelch Nnndor, muraszerdahelyi körjegyző Náudor fiat Zágrábban e hó 22 én szentelték föl pappá s első miséjét aug. ő én tartja Muraszerdahelyen.
— A kánikula roppant hői-é/gel dühöng néhány nap óta, a fű kiszárad, a kapás növények elhervadnak kukoricza összeég, egyedül a tzö\'ök állnak még ellent a hőségnek.
— Egy nap két tüzeset vette igénybe derék tűzoltóinkat. Julius 23-án Kis-Kanizsán délelőtt egy ház és melléképület hamvadt el; éji 10—11 óra közt pedig a takarékpénztár udvarában levő faraktár gyuladt ki, ifj. Wajdits József nyomdatulajdonosnak a fd rak tárban elhelyezett 52 ezer ívnyi tiszta pt pirosa égett el. Valószínűleg a ezukrá-szatnál használt kemenczéből gyuladt-meg, mert a tüzeset alkalmával consta-tálva lett, hogy a kályha meleg volt. Többi a vizsgálat dolga.
— Tanítói pályázatok Zalavármegyében. Tót szent Mártonba osztálytanítói, — Pákáia kántortanitói, — Le-sencze-ístvándra segédtanítói, — Tur-nifcsáo oszt ilytanitói, — Bánokszeut-györgyön segédtanítói, Zala-Sőjtőrre két osztálytanítói állásra pályázat nyittatott.
— Az alső-lendvai járásra Utassy Béla bellatioczi lakos gazdatisztet 3 földinívelésügyi miniszter állandó gazda-sígi tudósítói tiszttel bízta meg.
— Egy boszuyák munkás a helybeli indóház közelében az úgynevezett négyházon tuli Porták-féle korcsmában egy szabadszemély miatt összeveszett több magyar munkással, szóközben csizmaszárából egy kést vett elő és szurkálni Hkart, azonban leteperték és ugy elverték, hogy kórházba kellett szállítani. Felgyő gyulása remélhető s innen a dutyiba
j kisértetik.
— Vérmérgezés rézpénzzel. Bécsben a kölcsönös tüzkárbiztositó intézet pénztárosa Pillwax Tódor szombaton este a vacsoránál valami kis sebet ejtett a késsel a mutató ujján, ügyet sem vetett rá és másnap rendes munkáját végezte. Véletlenül nagymennyiségű rézpénzt olvasott meg és már délben erőien megdagadt az ujja Délután orvost hivatott, de már későn, mert a pénztárost megmenteni nem lehetett s a szcrencjétie:i kedden a rézpénz okozta vérmérgezésben meg is balt
— A nagy-lengyel vidéki gazdasági kör a zalavánnegyei gazdasági egyesület lámogatásával szeptember hóban aliatesi termény kiállítást rendez.
— öngyilkosáéi kísérlet. Bálás Anna keszthelyi lakó* 70 éves Öregasszony folyó hó 16-án a város határában levő tégla égetöné. a kútba ugrott; a téglások azonban észrevették s még élve ki mei: tették. Tettét állítólag (ia és menye rosz bánásmódja következtében követte el.
— Baleset. A Zerkovitz-féle Kazinczy utczai építkezésnél Czukelter István kőműves a létráról ju1. 19 én leesett s másnap meghalt. Családos ember volt.
— A -zalamegyei aggharezosok testülete köréből. A zalamegyei aggharezosok testületébe ujabban alapító tagul beléptek. Karczag István és Karczag. Béla 25—25 frt. befizetéssel; pirtoló tagul Benczik Ferencz, Medvéd István, Berger Adolf, Lodner Ferencz, Talabér Jánor, Petrits Ödön. Haba József; Fried-man Károly 3—3 forint tagsági díjjal ; továbbá Eperjessy Sándor 2 írttal, Szegő Gyula. ifj. Blait Károly, Staab Jó.z.-ef 1— Tfrtal járultak a testület alaptökéjéhez —összesen 76 forint, A testület s/.ives pártolóinak köszönetet mond az elnökség. ,
— Szép ünnepélyt rendezett az általánosan ismert Mjayfartb PL és társa c/.ég szabadalmazott gazdasági gép-
gyára Bécsben e hó ;\' én 10.000-ik ¦ göpel" csépiő-gépéne.: alkészitése alkalmával. A gyár összes -munkásai és azok czaládja, ugy szintén a hivatalnoki kar Kierltngbe rándult ki vasúton., bol a napot vidám zene. énekszó táuczczal : és tarsas étkezéssel töltötték. A leg { idősebb munkás a gyár bécsi főnökének. Moser Ado.f árnak, az összes munkások nevében köszönetét fejezte ki a uagylelkü áldozatkészségért A szép egyetértés, mely ezen czégnél munka-adók és munkások között fenáM, ezen ünnepély alkalmával is kifejezésre jutott.
— Az erdélyreszi Kárpít-Egyesü et kirándulások rendezésével kívánja a szebb természeti szépségeket a nagy közönséggel mégismerte ni. E végből ? ugy szervezte macát hogy bármely időben az anyaállamból jövő nagyobb kiránduló csoportokat programmal ellátni, vezetni és kalauzolni tudja. Hazafias tisztelettel közzé teszi tehát, hogv híjlan-dók vagyunk nz anyaáUam bármely vidékérő! kirándulá-t reu.de/ni az erdé yí rész bármely pontjára, ha legalább 15—-20 kiránduló jelentkezik a raegállap tandó részvételi díj lefizetésére m igukat kötelezik. A követendő eljárás ez lenne:
A kirá-idu ás ílleto vidéki szerve/Ője — \' kit maga a kirándulni akaró\' társaság váiaszt, vagy kér fel — összegyűjti a je\'entkezöket és a névsornak legalább 10 nappal előbo bekü!dé>ével megke resi egyesületüoket, hosy ekkor és ekkor, ide és ide, ennyi és ennyi napra i szólólag egy kirándulási programmot állítson össze. Erre egyesületünk azonnal megállipitja a programmot, kiszá- 1 mitja a részvételi dijit és közövén .ezt \' az illető társasággal, a kirándulás érdekében elvégzi a szükséges előintézke-déseket. Ez a határozata egyesületünknek ieen fontos, mert ennsk alapján igen könnyen és olcsón megtekinthetők az erdélyreszi gyönyörű terméizetü ritkaságok. Felhívjuk a nagy közönséget, hogy minél nazyobb. számban szövetkéz- ; zenek ijL kirándulások megtevésére. Kér- , dezősködések Radnóti Dezső főtitkárhoz , Kolozsvárra intézeodok. Kolozsvár, 1894. július 23-án. Báró Feilitz>ch Arihur :árs- I elnök. Radnóti Dez.ő főtitkár.
— Széles magyar nemzeti szinü plakátot kaptunk: B ilaton-Füreden 1894 július 29 én a fürdőintézet\' gyÓgytermé-beo tartandó amaz bálra a t. közönséget tisztelettel meghívja a fürdőigazgatóság nevében a rendező bizottság. Külön meghívók nem bocsáttatnak ki. Bjlépti díj: személyenkint 2 frt. piholy 10 fit. Kezdete este 9 órakor.
— Értesítés. A nagyk mizsaí „Kis-dedoevelő Egye-ület" kisdedovodái f évi au-íusztui 1-én újból megnyittatnak és a felvételek szokott módon eszközöltetnek. Dijraentis szegény gyermekek hatósági szegénységi bizonyítvány mellett vétetnek fel a titkár átil. Kis-Kanizsái a járván/ megszűnvén, az ottani kisded-ovodaisaüg. 1-én megnyittatik. Miről az érdekelteket tisztelettel értesíti az el-nöksés.
— Gyászhír magdöbbenvo vesszük a leverő hirf. ho^y városunk derék szülöttje Mikó György szegszárdi plébános Balaton Földváron tüdőgyuladásban meg
[ balt. Nem rég neveztetett ki esperessé ; és tanfőiQzyeliSvé*. Az ő. v. f. n.
— A knruzsiás borzasztó e3etérői f veszünk tudom bt. Horvát S-\'-entmíklóiOo I egy jó mó-iu uj házaspár első szüiötije,
kifejlődött fiu gyermeknél a szüíeté>ekor egy kuruzsló b nya tejesité á bábái teendőket és a kisgyermek nyakít kitekerte. Elfogták és a csendőrök C-urgóra kiférték.
— Változna a nagykanizsai szent-ferenc/rendüek társházában. Weber Vincze volt másod házfőnök C iák tornyára neveztetett ki hitoktatóvá-S^és plébános helyettesnek, helyébe vicariüVsá Mindek MelchUd. enneit hlyére kiskaaízsai hitoktatóvá H^ukó Henrik, Risztics Rafael Felső Seg esdre ujonezók mesi erévé s eunek helyére helybeli bit©*i Utóvá Szabó István pécs-szi^etkülvárosi segédlelkész helyeztetett át.
— A villamos világitas ívlámpái-nak világossága kitűnő, egy ily Ívlámpa volna, szükséges a fópiaezra. Magyar Ki-nizsy és Korooa-Föherczeg-uicrát összekötő saroktérre. Az itteni világítás feltűnően gyér.
— Templomszentelés lesz aug. 5-én Újudvaron. A felszentelés; szertartást főtisztelendő Modrovics János geisei esppres-plebános teljesiti. A szép ée szilárd templomot Zeleoák Antal jóbirü nagykanizsai építőmester építé. Újudvar lakosságának e temp\'om emeltetése dicséretes vallásos érzületéről tesz tanúságot
— Adakozások a balaton-füredi kórház javára: SzíjgyáríóSúmuel 5 frt, — Dr. Mutschenbacher Béla 2 frt — Id. gróf
Eszterházy Ferencz 1 frt Izsó Miklósne 20 kr, — Samits Irma 20 kr. Bakv István 2 frt, — Biksay Sándonié 1 frt
— Tűz. Folyó hó 24 én d. e. 9 óra tájhan Bessenyő községben egy kaza: gabona ismereten okból kigyulladt s a tüí a nagy s?é tol élesztve nébáoy perc/ alatt mintegy 24 26 lakóház, abentlevó bu\'orokkai és ruhanemükkei, fzámo* gazdasági épületet és szerszámot, igen sok -szalmás gabonát — usy ?zótvá-i
a leégettek összes gabona készletére elhamvasztotta. A helyszínén azonnal megjel en:ek a zala-egerszegi Iüzoltók. valamint a szomszédos községek tüzo\'t^ és lakosai is, de a nagy terjedelmű tűzet meg sem lehetett közelíteni a így mégha vízhiány nem lett volna rs — mentésre gondolni sem leh-Hett, csupán a tüz tovább terjedésének meggátiására törekedtek, a mi mintegy 9 —10 órai folytonos megfeszített munka utáu szerencsére sikerült is. A nyomor igen nagy. mert a leégetteknek a szó szoro* értelmében nem maradt egyebük a rajtok levő ruhánál.
— Öngyilkos nó. Weisinger Jánosné a\'nagykaoizsai gyep mester neje jul. 23 án arzenikummal megmérgezte magát minden orvosi segély daczára meghalt L"5 éves és 9 élögyerraek anyja C-aládjához tör (ént hűtlensége miatti bánatában 1^*.\' öncyilkos.
— Gózfertótlen Itó gép beszerzést\'-! rendelte e! a ministeiinm. Nagy-Kaniz?.i város egyet és a szo\'gabiróí járásra négyet rendeltek meg.
— Jubileum. Hét M-ffeotelt píp jött össze Keszthelyen folyó hó 17-én, hogy nyoíczadik társuknál Dr. Uanst Ferenc, keszthelyi apátplébánosnál megünnepeljek 25-ik évfordulóját ama nevezetes napnak, amídöu 1869. évi juhos hó 17-én pappá szetelteitek.A jubiláns lelkészek: Dr. Dnust Ferencz keszthelyi apátp\'ebáno-Illés Ráfáel premontre kanonok keszthelyi tögyranasiumi tanár, Fekete Gergey zsidi plébános, Hankóc\'zy Miklós kis-baari plébános. Szabó Lajoi kéthelyi plebino i SzekérLlszló hahmbai p ebáno= Bognár Károly káptalantóthi plébános és Szűcs Móricz kap írnak plebauos. Ueege! 9 órakor a jubiláns pipok a r. kalit, templomban gyüitek egybe, hol I>r Duust Ferencz csendes misét mondott. hálát adva a Mindenhatónak, hoüy nekik e fogadaSuii napot meaérni engedte. Mise után a jubilánsok lefényképeztették magukat. Délben Dr. Dunst .Ferencz vendégszerető házánál fényes ebéd volt. Másnap a jubilánsok Fekete Gergely zsidi plébánoshoz rándultak át
— Ujttlsc Porkoláb József kegyes reudü papnövendék folyó hó 15-én Keszthelyen mutatta be az eisö szent mise áldozatot az egek urának. Az ujmisés manuductorja Dr. Bita Dezső egyetemi tanár volt. A szent beszédet Szántó Lásztó keszthelyi káplán tartotta. Koszorús lányok voltak : Porkoláb Anna. az ujmisés nővére. Sa Margit, Lídák Mariska, Rtiman Lina és Mariska. Az isteni tisztelet végeztével az uj misé* a jelen volt nagy számú közönsége: egyenként megáldotta. A templomi ünnepélyt az ujmisés szüleinek Gyeoes-Diás negyi községbea levő lakásán fényes lakoma követte, hoi Dr. Bifa Dázsó az ujmisést. dr. Dunst Ferencz keszthelyi\'
.: pedig anoak szüleit köszöntötték fel.
— Tűi Homok Komárom községbén. — irja tudósítónk, — f. bó lti-io, id. u. 1 órakor tűi ütött ki Hófer Ferencz kiskauizsai jegyző istállója kapott lánura ás innét terjedt tova a rendezetlenül össze vissza épült szaltnafédelü házakra Mentésről szó sem igen lehetett; — egyik szalmatető a másikat érte. az udvarokon a fahalmazok lobogtak és a mi fö: rendes utcza hiányában a veszély helye megközelíthető sem volt Hiába éit a tüz 8Z in helyére Fűzvölgy, Langvi;. Korpavár és Német-szt-Miklos községed fecskendője, a vízhiány miatt tétlenül kellett vesztecelniök. Mikor aíután a szomszédos Langviz cépe megérkezett. a füzvölgyíekkel együtt sajtarozták a vizet meszirol, a szóllőkön at. Ekzor a tüzvöigyi fecskendő a szőllőköu keresztül utat tört magának, Borsos és I\'orpáczi gépész vezetése mellett megkezdte működését. Ennek a fecskendőin k a védelme alatt néhány sortnási tűzoltó bámulatos Ügyességgel kezdte az iugóságok mentéséi. Sajnálom, hogy Gil Sándoron kívül a többiek nevét nem jegyezhettem fek Őszinte elismerés és dic éret illeti őket. valamint Kelekovic? János langvui kovácsmestert Krjusz Samu németszent miklóri vendéglőst és egy komáromn ember, kik egy lakházat a lángteoges közepette maguk meg mentettek. Elismerés illeti további Langviz. Fűzvölgy é*
Korpavár községek népét, kik nagy tömegekben jeleut^k meg és fáradhatatlanul segédkeztek az oltásnál.. — Tökéletesen elpnszfu\'t 6 ház, több me;lék-épület és a mír kicsépelt gabona, ami padUsokon volt fdhilmoíva. EflpL^rCl
XXXIII. ÉVFOLYAM.
7. A 1. A 1 KÖZLÖNY
1894. JULIUS 28 »»
Vas- és faszer-
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Arverenii kívánók tartóinak a b.csár
asszonj a vesieiMeri láttára rouoktel t. «Xo megnyílik. Aí iotííette\'felvétetnek de hamarosan orvosi segélyben résieslllt.1 valláskaiönbséj nélkal 6 —ISéves leán
- Háborúzók UloSfé.e jelére\\növendékek, kik elemi oktatást az eV:, akadtak a nagykanizsai gőzmalom ása- tvf. .lőtamtó á!UI vezet-tt elemi- ooltí Cl\'eS K Píl f KPCr.Wl flli10 /o *™V*m*nn vagy óvadékképe (ási mankálauinál. Kaldubdzó nagy gáriskol.i okta.áM a Kintei, nöi UnW^k » »»;(.»pirban a kiküldött keiéhez letenni
tiía ágyúgolyók, sisakok találtattak . kel ellátott városi polgári leányiskolában kill TTiaváxt 11 ver \' Kelt ^\'W Kanizaán, a kit Uiék min
földben, bol mar étaá\'adok oia pihen- eietleg házi oktatást a Mülők kívánatára Ixllll"a*\'ao*\' \'«.> lek öldöklő munka ulán a lörök vi- magában az intézetben nyernek. A tár mim II nrftT
\'^V.n.tU.kU,. A t*** -nagy-! SÖSJ Stffcj?É FR\'ED ALBERT
SttTTÍtS/iü \'ÁM;;fc«kereskedőnél CSURGÓN. Bí rtoli Vétel.
.,/áuiu tehervonal kisiklott és ezáltal a ívezményea dij mellért is felvétetnek A---Z-
rígányok elzárattsk. miért is a 30S, dijak 3 egyenlő részletben előre fizetendők 1 H,RDETÉSEK 304 és 300 xtáira személyvonatok nti- • Je!enlkezé>et az intézet i»azgHlásával
telekkönyvi hatóságnál 1894 nins hó 11. napján.
GÖZON kir. tsaéki
minti évi ja-|
tlbiró
Készpínzfizetés • mellett veiéire kerestetik két nemesi birtok, egyik
71. szám./tk. 894.
Árverési hirdetmény.
-aiuak a bileset szii.heyén átszíl niók | megbizolt Dr. Horváth József "főiskolai\'*1 kellett, mi a vonatok beérkezését kés \'(anároil Papin augusztus hó 10 ig esz :-lte. Szemilyben nem e ett kár. ! közlendők, » ki a jelentkezőknek, valamin!
- ArpakiálllUs Bogláron. Sou.ogy ; levélbeli megkérésé re bárkinek is minden K nagykanizsai kir tórvéovszék tkvi megyében az ide, bő á,p .termé, kih.sz- , Hányban ««».lré<ale-esfelrtlifo«tá« .1 .„^TrV^Ti közhírré téetYk hoVv
ízi mozgalom indult mag azon Cíél fog bzo\'g«lni. fc~L.1,7 „l í ¦ . I \\ -
z.„»l. hogy. bárom baUtonputimegye: " _ Tarto8 ,J.g)„ler. ^tei^klötífe Zala SOiaOií Veszprém, á.pakldliuást csúznál. a derék . testrészek és i forgó \' y ?¦ J, , \'SSrSrT V rendezzen Bogláron, laXpar. leg- köszvényes .,dnul,„a,„ál „ „„.,,\\rZ„™b\\f\'l^Z !"3*íi\'.Uevo nagyobb lorgalmu városában. A „,.,o.-.- , rr.nCz|. boraaeaz é. ..\'-v.li.B be- Jjjg 7i TáLlJk \'teí 18 7 ele, mely hivatva volna a n;omou ca dörzsölés sikerrel használtatik. Egy OvegUtober 3-tól iáró 6" kamata bo»aár,kn.k lendttletet .dn, n.gy érdek ára 911 kr S/.é.kudés naponta utánvétellel 70 kr u m> írluL kérelmi m lodes el lekmtenek a gazdák. Moll A. gyoíyszeresi cs. és k. udvari whli.-1(.\',1..liih-i „mi,M\\ ,,
- Zalavkrmegye kozig.».tt.l bi- szallró által Bécs I Tuch.uben 9. Vi- Zil *kb»„ + 1 sor ?4330 433Í)1 lOtt-ag. e hó 10-én tartotta meg ren-;,iéki gyógy.zenárakban és .nyagkeres-",m aku fXett . 394 írtra be^t ,les .havi ü é ét. Az egyes előadók je- | edtésekben határozottan Soll-féle ké
120.000 ft»,
400.000 fri
erejéig. E ónyös fekvés, csinos kasté » "tivántaiik Aján\'atok csak a tul.jdti-io soklól fogidtalnak el s Rióba-(1 Pätz,
[Bécs, Wieden, Margarethenstrm e Nr 12. intézendók.
2?Wittícrberí intézel
Dr Dreiszker J6z«ef-fé)e
Hideívizírjoürjifile/Jíl
KŐSZEGEK i Vasaagyc)
Ezen intézet a m. kir. minisztérium áitai engedélyezett Rendszere: Prttaib és Koeipp.
Kg\'5sz éven át nyitva áll. Árak teljes ellátás mellett igen mérsékeltek. Prospektus kiiá-natra ingyen és bérmentve kü.cl
az igazgatóság.
Bécs Wá-ing Ctttaie-Aalagen.
. nasvrécsei 13C számn tkber.! ***** ieín>" n0velde\' fényelemmel leniéseitől felemliiesre méltók: a leg-1szitmeuy kérendő a< ö gyári jelvényé-^ j 50r (4335—4338) hrsz alatt fel- berendezve. Szép Un-, híló és tir-rádi rom kaiboliknsok templomuknak j vei é« sjáirisával. Lelt „ m [rtn oeC)üU váltság kőtelessalgó termek. Gyönyörű kert s. a t.
tatarozását követelik kegyuruktól, a ki A Zugligetben n.gj-mgatlam,k 1894. évi szeptember hó,Egészséges fekvésű hely. - Állam
egvinagiban vonakodik azt te jesi en. szerű szállodát építenek. — A szombat-n naninn d e 10 órakor Naev Récse x 1« . .. . . L m, . A-köveskaUi ág. ev. tanitó munkaerőt helyi fö„-m„. »j épü.ete szép-. ,5.éu „^"íTíaá.^ebest^ l^^A^ll^\'Zl ^ l^T köver-el a kö?sé\',löl a faiskola n.uvelé- avatutik fel — Szombaihelyeo kullur-;vaiíy helyettese közbejötteié! m^tír i«inter&3rg Mar.a urno Gobleozbo1 sere. a közigazgatási bizottsáí azonban mérnöki hivatal állíttatik fel Zaja,-Vas-esendő nyilvános árverésen eladatni fog.|a -Kijna m illett
Sopron vármegyékre kiterjedöieg. — Zala j :_i^zzi^_i____il._:_----- — -.......
vármegyében az adóh ttraiék 3 817 275 frt. — Nagy-Kíkindán villamos vasotat létesitettek. — a tapolczai izr. templomot: jul. lSéjjei kirabolták. — a keszthelyi1 szentlörinczi országos vásár aug. 10-én tartatik meg. — Hetyey lGábor költő és a dévai tanítóképző intézet igazga tója meghalt. — Pulszky Ágost közök j tatásögyi államtitkár letL. — Betteiheim,
csak annyiban kötelezi ilyen munkára községet,\' a mennyiben azt a itietíye ene vonatkozó szabály rendelete **IŐirja. a megye közegé-tzségt állapota tűrhető, habár difteritisz, vörheny, himlő és trachoma is jelentkezett elég sűröti. a trachoma terjedése miatt a kormán) etésységi felügyelőt is küldött a megyébe, a ki teljes erélylyel igyekezett a betegséget elfojtani. M>jd a letenyei
mura-hid ügyét tárgyalták, mely rövidke I bécsi bankár a Dunáha ölte magát, hidra az állsm az építéskor 70,000 frtot a csorbái \'óba négy ember belehalt költött, tavaly pedig ismét 50,000 frtot. | azóta nem mernek fürödni benne. _
a hid vámo* híd volna, de a vámköte lezettség rendezése intézkedést igényel A kir. taofefügyeiő olvasta fel e/után C^áky Albert gr köszönő válasziratát arra a feliratra, melyet a megye a miniszteri székből való távozása alkalmával hozzá intézett. Azután 3 elemi iskola felállításáról és többek közt a szent-adorjáni iskola évzáró vizsgálatáról tett jeleatésf, tunem azt elhallgatta, hogy az iskolaház összeomlott és a tanító eiien valóságos lázadás tört ki. A muraközi iskolák évzáró vizsgáira a főispánt. Vizlendvay Józsefet és Farkas Józsefet küldi ék ki. hosy a magyar nyelv sikt-res tanításiért és tanulásáért kitűzött jutalmakat kioszszák
— Heti biztosoké héten (aug. 1 — 4) a nagy-kanizsai kisdednevflö Egyesület óvodáiban Dr. Fü öp Kázmérné és Komlössy Káimánné választmányi tag urnök.
— Kurdokból. A daruvári kies gyógyfürdőben juiius JŐ ig 756 fürdővendég je ent meg. — Cjtátrufürdden 817, köz\'ük N.-Kaniisárói Kertész Jóísef tanár é- neje — Varawd-Topliczán a Il-tkszámn kimutatás azermt jul. 17-ig 1369. — Balaton-Füreden a jul. 15 ig a 12 dik számú kimutatás szerint 1381.
— Heti felügyelő e héten (július 2S.-töÍ aug. 4 ) a nagy-kanizsai Önk. tűzoltó egylet örtttiyájáo Weiszberger Kálmán szakaszparancsnok ur és a VI és VII-dik kerületben Flei-chhucker ígnácz szakaszparancsnok ur.
— l\'öatjéuben nagy előkészületek tötténnek az Anna bálra1, mely vasárnap július bó 29 én fog megtartatni. A vi-ualmi bizotLság a bál előtt két műkedvelői előadásról gondoskodóit, mely annál érdekesebbnek mutatkozíK.
A bolgárok első lapjának 50 dik évfor j dulójít jul. 22-én üsuepelték megl Sódában. — Kossuth Lajos szobrára 162 325 frt fo\'yt be. — Hieronymi belügyminiszter Erdélyben utazgat lelkesedéssel fogadják. — Muraközben 1612 trichomas beteget vizsgáltak meg.
Rad&peit, 1891. július bó 28 in.
Budapesti értektőzsde.
.Belvárosi bsnk- és váltóQzIet" iíecht Simu Bpest, Kossuth Lajos-ntcia — jelentése ¦
A tőzsde irányzata x lefolyt héten, duciira a hu t idénynek igen szilárd volt. A kdlfuldi
- zniék bizftlma és fételkeilve folytan a nemzetközi j.aptrok ii-u-üjes emelkedést értak el. E nagymérvű vásárlások által >z osztrák hitel & itt, a nwgyar hitel 4"80 frttal és a korona járadék 120 frttal emelkedett
\\A helyi papírok árfolyamaiban bizonyos magállapodást láttink. mig a báaraértékek pIvoI-Uk hanyagnlra. Jó termésünk igen kedvezően befolyáso ta a va*uu ériékeket, nagyobb üzleti íoriralomra való k réfén. Állam Msot 5 frr, déli vasnt 2 frt emelkedést 4rtek el.
A lefolyt bét oevezetesebb árineadozisai a követ í^eök: Osztrák hitel réssv 3^0 355-ie. Magyar hite! ráaxr. 433 -442 *0. Jelzálogbank 339\' ,-3tt. LeszimitnlÁ b 260—262 80. AlIámra* ut ré»zv 339—3*4 Koron* jántdék 95 05-96.20. It mamuraayi részv. 253 76 — 251 7-Íg
-«| GyümölüS-értékesitésre |^
Sn|(ók gyflraölcs és bor-préselésre
legnjabb, kitűnő szerkezettel. Eredeti gyártmányok folytonosan működő ke»ó* i.yomószerke-zettel és nyoiiárszabályozóval.
A legnagyobb BrnDkaképf>x»ég 30 százalékkal di-gjobb mint minden egyéb rajtánál.
OytmSles- és sr5Ll5-zúzók.
Szőllö-gereblyézök (Bogyófejtó-gépek). Teljes szüretelő berendezések, állok és fzaliithatók.
Gyiimb\'lcsló-sajtók;, bogyómalmok gyümölcslé készítésére
Aszaló-készülékek gyümölcs és vetemény számára. Legújabb önműködő szab. szőlővessző- és Dövénypermetezó .Syphonia "
E gépeket különlegesség gyanánt
BIAYFARTH PH. És Ts=^
ca. és kir. kizár, szab
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor
Bécs, II.. Taboraíasse 76. m.
Árjegyzékek és bUouyitvájiyok elismerő íngyf . — Képviselők felvétetnek \\ Utánzásoktól óvakodjunk. "W
Ház eladás.
Ki i&yert?
Húzás juliui \'i \\ -én Bpest : 67 49 48 -1-7
Hozás ju ius 25-én Prága: 87 78 59 19
Szerit, üzenet.
24 44
Újvidék. Poziega. Azonnal válaszoltunk - Kolozsvár. Körievelókoly haiváoy nyomain, n*ívp"Í áfirr- ho8y vészodséggel útedfaetö ki. Alkalom-iiivei ami iadttníobbEt kérüak, különben kényteleuek
ooventíegek legjava b nevezetesen a. k9Züüi félretenni.
szép nem legszebbjei fognak benne léizt! — K. P. Délelőtt a nagy m-leg miatt, addig venni — A fürdő egyéb irányt annyira « RdvOzlet mindkét részre.
Ujváry Jozefa cs Ujváry Aladár tulajdonit ke\'pező a nagykanizsai 2063 sz. rjkvbeu f 302/b hrsz a felvett ingatlan Nagy-Kanizsán a fö-ntezava néző emeletes, — ^s"a Kölcsey-atczára néző fö dszintes házzal< az 1894. évi augasztas hó 2 ik napján d. e. 10 órakor a nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi helyiségében őnkónytes árverésen eladatis:.
Árverezni kívánók tartoznak 1600 forint o. é. bá-aKw-íSÖrS^^ kiküldött kezéhez készpénzben vagy óvadékképes
papírban letenni. Bővebb felvilágosítással szolgál az eladók megbízottja: Dr. HAUSER JÁNOS ügyvéd.
telt mint még soha nem volt, lakást előzetes megrendelés nélkül a szó szoros ertelméoen már nem lehet kapni. Ma ismét a trecc-éni katona zenekar játszik délben és este a gyógyteremben, mely általánoB nagy megelégedésére szolgál az időző vendégeknek.
— Megbíró a pöstyéni vigalmi bízott ság által a gyógyház termeiben vasárnap \'. é. július hó 29. megtartandó Anna-bálra. Belépti dij: személyenkét 1 frt 50 kr. Csaiádjeey (3 személyre) 3 frt. K>zdete este 8 órákor. A bált műkedvelői e\'őadás előzi meg. löbb a fürdővendégek kóréból felkért hölgy és ur közreműködésével. Műsor iz előadás estéjén.
— Felfeivás. A dunántúli ev. reform egyházkerületi főiskola székhelyén Pápán a pá^ai egyházmegye közreműködésével szervezeit ev. reform, egyházkprüeti jellegű leánynevelő intézet az 189\'A-ik tanév kezdetével vagyis f. év szept. hó
R A. nj hangon nem közölhető.
Felelős szerkesztő és kiadó -UATOB.FI LAJOS.
Nylltt6r.*J
Selyem hamisítvány. Égetnünk «) egy mintát a venni szándékolt fekete ¦elyembŐi ¦ a himiaitás rogtSn kiderül: Mert míg a. valódi a jól festett selyem az elégetéauél nyomban összepödörftdik és csakhamar kialszik, maga a-áa csekély világosbarna hamut hagyván; addig a hamisított s*ly»m (mely zsiroi sziua szalonnás lesz és köunyen törik; lassan továi* ég (minibogr rostssallai a festanyagtó! teliteiten tovább izzanakj és sö.étbarna hamut hag}- maga ntá ; de válédi Be módjára soha össze nem podórfidík. csak meggörbül Henneberg «. (cs. kir. odv szállító Melyemgyára Z8i Icktbesi, házhoz szállítva, póstabér- és vámmentesen szívesen kQ!d barkmelc is mintákat, akár egyes ölió-nyőkré valót, akár egéaz végeiben levő valódi selyemszövetei bő!. Svájciba rzimzett levelekre 10 krci- és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
J\\ K"l szabadulni bizton alapon, fc!-tösseg melleU. - , . « teülében létrejö\'.t kArukai A_ Jm nem akarja nagyon.
_ - # a mai • . • _ wLer:*-.
>\\ len hatásáról már Ckgt:y6\'
A Tj-i ¦ rapadös e* Járványos h..v. ¦CssJSJX »eg«itólinagá! megOvni akarja
ép utódokat ts ipy biziot ala pon családi boldogs;\'4,-Ol akar
téboly magát
"^r^ *P utódokat\'és igy biztof ala . . , m öngyilkosságtól oj
neziUaJ :
Akii
-raíádjíí ai
az olvassa el Fazekas Daarclaek .Ki akar egéizséges leül?\' czimQ füzetét, melyben Londonban és,hazánkban 36 évi orvosi gyakorlata alatt sortéit tapasztalatait a szea-ve>dö emberiség jaTára taégirta Egész bizalommal fordulhat hozzá bárki, aki sziveit és fájdalmaitól szahadalnz akar. LaJcása Budapest, feliö eniőeoí- 25. az , ttoi vaaii-aav kivételével rendel délután 2—4-ig. Szegényeknek dijt alánul 6 — 7 óráig. A fenni emiitett füzet agyauottfcegrendelhetÖ 1 frt előleges beküldése mellett
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK
labetArd i*.z. kocT • nofcik L _
mini a k*i\\rmrxUn azAC «, . ^ „y,^"
"-*7
ÜBM.I
« múolist.
íéojis.. U-t a»!l kSiuobuitníai.
színezett aic.b*pall6 -fénymáit.
KOSI barnát. m»ly akár ;u> «, •(rrntui tínj-t .. má. Emin rr:. -arv . Trlj^.rr, bet(,d rí,
ttaita fénymás íszinczetienj
*J pallskra iá furhrlr.-. nwly ci^ii i±0yi »I.
. !(!•¦ kfildpndÖL. HfniamuDlá.
ára«ltsa. ajtói
¦ai «.Tk
.- -a. Mu\'^ai. ».!.., 1 M »__,
A kAcTrllru lii\'V.m.-\'.-W\'.\'X raktárak
•klnwk iBfj
jr.i >ieraui ».<-*erí ¦ ¦ fjari )\'tyi-. —.. ... - m^m «>¦>
IHiOrvf lí-t\'io o«nm»rjt >.i!-.. Utanuiuk" ¦ i:;.i-.;,»». • ¦okkal i .-.akim a réliiaa, tari una (aiuto <LiBu*rar-
tum hi. iilit lottalomba.
Christoph Ferenc,
i TUsti szQkutlls-lárUU íeiiiiilóia a snüti; nirúii. Prága K. Berlin.
Zárlch.
M.-Kanizsa : NEU és KLEIN
A ..:¦-.¦„.¦-. a ;->)b-nak blxonynir *e valódi. =i -.i a
.\'.("-- = *\'¦\'- ¦¦¦>;•\':\'•---<¦•*. ¦ ;¦ :.-. - házi ayory-bz«t majdnam minden kft lai aa balaö batag--
a«c all an. haw>nl4Skat UftalaMnu Balztamom ftart.i iloi . tra, Bucnraan (.\'Wí-tl-A Bírt*, k,
Egyedül valódi angol
A. lyógyszeresztől PRE GR AD A-ban
Znynltl a ichojn-.. (ryt/iyiíj-a, m>> : n tldöbajt, ;. ti- • \'-.-o aa balKo bilt(Ht*t aa csoda izarft
f7"t-> t»ata»»»l bír ÍTint tW ataatji haai-valatára ffft\'n rgy ruladiut a* Luny-.«..n. 6*a* akkof val«íi « t^mi-¦ataűui M Wtea fia Bantdni tify rfj rxflat kaa^kkal (Ki{wli *an laaLnta, a aWlrbi" r/*a-n. „Tbl«trry Adolf r.ioryiiíf.tti az Oraat-yalhoz Pragradaiban-- b«tagyoni>a. ¦ lu iniu-
*»n. rnaly a«awM VmIj^j ja aafiaaa (•1, mm\', itf !r»n lalíiali.. vaO rllatvi Hiadra m•- h^\'r.^nunk\'. n>-l>>k wm a; vti kupakj^.riimjl »uk l«.n.i mia l-nt Tannal kiatlitra, tujni.ilvar.rok -* oUruatr-k r» lillaK, kari- tuúru ét rlnrra an..,r ¦ oimt _a.Ic«-\' n rlihrt X.ii.lao ilywrnd lnluin ne f.<i;a.!!«.-»¦*. \'<
. kall
nallírtdi bjzanvi rany al^Jijan !
¦¦aupínumfl !ii:utt r»ry xx nra-aarfta ¦ carw tiaia-u aniítj\'-i tartalmai. Oly lucrai, ii<Á battsaMWnbd-l raktár ama). rwio^lr-t koz.rtimili lj"/fan. : TMaTTT PraaTadiban.
hi-j-Baocrbrccn mellatt intra» An» tria ««sjarnraiag bal pual aal I orna palira brinirnlrr kdtdva ll ki* y*fí G doplaU^p; fco una. «o ti» ttijt *¦ d-iplaovi^; aia li kortjua *>i f.iler. mata Tap}\' H-ri-gi-vinolia b«lTD«»lv< : «t« ki* rigr 4 doaii ara 5 korona. 00 kta \\*rf »¦ dniibQvnt 111 korona.- X*gr*n<i-lr*ik
ttok
pani
..őni5ffar--iK ftttiaa.
tt A valódi angol
csotóaiics
hatása és ereje
(l4CT arain k 6aaxtatalaL \'.
anya italai kapaz-k.
UtBSafi itjtm- "(I-IÍ ,lkatrí« \'foll«:--l>an Mtaaí eaoda-zarft batiac BVU »¦ tfi nooTi alia mart r70 ny cey apók
A.\' \'.\'nfrot ooiiikrli.\'"\'- li-i-ina.Uat\'i i, «yi-rmeiairTaanfl mrllbajáafkl, trjrrflimleaaél. mallkmt-uyrd-*-ií. Orbánra rSlt-Antal 1Ű*-1. miPd»ni«-n.O «-jr»4n"-k. lab *»fy raon" tM-telt^ark. arbak. (Fnyedt-^-B. d r>dt l.bak. »ot e*unl<xn rltm _ta«-. axuráa- 16-, vafa»- e» iinudaai «rt»-k rtlm. Ha-inalbatf mm dea idf-fMi ttjtA. a. ta. : Ove*;-. tWalki-, bornok-. nilank- a* tO-írk eltavo itawn »tia\'1-nn»nia dspinat. kiuuvr*. pokol tar. ojjá-kt-pjödt». túl rákbetrg-^t* el\'tfn ; «™ii>lr«, k .",r.onda tra nat. bdlvag é* Mdörzaűit tanak fTuEvilitiara K-zd- r-~ c(-,¦¦L. !.:,-. fagyott («trnzek. b«-fv*k.\'»i boMn> \'¦¦ \\\\ •-- állal támadt nyrkdaaana:. vértorls»da*. fOlinf u é* a gycrnH-krkníl flí.fordi kíwb«té*fk aUan, -tb. ílb.
Az «u*C*t oaodakonocs mtn*I r*Bibb. ajinaj Utnnobb hataaában.
Igen aj«rsl»to» azan og-yedCl alio «Iorlcyaxatl zrarböl
minden eaaládnal kr«íl-n>« lartani.
KH doboznál k-ir-<-bb orw koldptik : a izatkCMaa ír.- . Swirg «16 *bw brkOld^B vapy pídig utanvatelW MukCjíJtciík. tértlj c«omap3U*. ftáaapHavM e> brrrafntr* ntaftkuideaci ! kotoi *o filar. ; .
nsjr* Száiros fciionyiiványok rende[kezé?Te ailr.sk ÍM
Fi^jílnjMtf.\'k rnir.áencil hatlatalan fiam isi tvaoyoi migritele ei\'ia > kérem izigóruan arra Ctyrlni. oog-y glindrn Itgjelyen a vad-
jagy é> ..TMarry A Orang-yal rt.
p-eg-rsdaban beleégatye tati lenni e* niindrn Navlyawk *gyj baaználali otasitaaba ugyanolyan v^djegygyel mini itt 1 ,ta*tú kell] becaomagoly* l?oni.
Az egyedüli é* raiódi ango! caodakenrnüin hamuitól ea otanziii a Tédjegytránrany alapján sxigoraac Oldftlvln. *. Bgyauogy - v ¦itráiiyok iímeUfUrnaildi. ...
Egyedüli körrotlan beaiteT-xáal forrás
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
Pi-tagradátajiHa RoliiU-Sauerbnrnn meliett
ÉfjedOu fúraktar Ha-:.......: éa rnek-
TÖI3ÖSZ TÓBZEF-nél
Bndap«at, Király ntcza 12. acázn
Oly be\'.vrW, hol r-ktir ninr». ttwík a mearendrle-it ki\'izretlenal „Tlllarry Adelf OraecraJ gyógyaxartaxfthoz-\' >»n.
Robil»-S*ii*rortiiiri mellett ezinmiu.
Az Aaatria Xac;arorazagi védjegy lajitom «urna 4534.
09053679
xxxin. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Aranyérmekkel kitüntetve.
Első cs. és kir. kizár, szsbadalra
Aranyérmekkel kitüntetve r
0 MLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRÖN STEIN EK KÁROLT Wien, III. Hauptstra«S3 120. sz. saját házában
Fóberczegi é. berezegi uradalmak, c. é. kir katonai raktárak l> «sze. Taa.t-, Ipar-, báoya- í. toolrto«UJ-k, fc«^.^1"*^
-------e - ¦ * • •¦ ¦ beíestésére baaxnálják. belöiok 40-féle kólönbözö szín ran, kilójuk 6 krtol (Gliele, maxiim oldható, teljesen
használati n tasitása&l Ingyen éa bei-mentre szolgálok
szállítója Ezeket a festékeket épületek
állálkozük ea építőmesterek, valamint .gyárJ]ítájdo„o«>k haaouló az olaj-mázoláaboz. — «iataltipokkal «a
NEUMAiN TESTVÉREK
aradi szeszgyári hizlaló Istállóiból MT léireiiM/áritott
természetes istálló-trágya
(magyar guanó)
darabokban, \'/urott vaey Őrölt állapotban. A legrégibb és legbiztosabb balása trágya-anyag. Béltartalomra nézve kezesség elvállalása mellett minden meoy-nyifíégften kapható
\\EIMA\\ TESTVÉREK
cxegnél
szesz- ás sajtóit élesztő-gyárak, szesztlnomitű és gőzmalom
ARADON.
Megbízásokat elfogad a „ Magyar Mezögnz\'lnk Szőreikezeled ia Bi(<Uijte*ten. Alkotmány-vicza 31. ttznm
1 OSa-llí öv ót ei ismert
BERfiER-FÍXE ORVOSI
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban. Fraticzia-ország. Németország, Hollandban. Schweiczban. Romínban stb már tiz év óta fényes sikerrel használtatik.
BSSF* iu Iliden nem fi bÖrkfife^ef, ~M
raint sziu:e a/, arczbőr mindenféle tisztátianságai ellen -különösen a rüh, az idillt és pikkely sömör ellen a kos?., s sömör repedvény, a fej és szakil elhn, a szép Ő májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi kQleŐ fej betegségei elieo. Ezen kívül mint a börí tisztitó mosdószer ajáoitatik.
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berber-féle kátrány szappan 40%-a tömény fakáttányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve » lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ezen szappan 35°|0 gliczerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a í/Agy szertárakban világosin BBRtíER-féle kátrány"-ízappan kérendő s figyelni kell a iolii csomagolásra.
Számos öLebídtb yal LiÜBteíteteU i Wrsi kiurlkúii Liillitisoo WS-Mai.
Kgyt-dtiH helyettes a be!- es külföld részere :
A. HELL w*w TROPPÁÜ *ZJXSLml*
yugy-Kani*xm Práger BéUin BelusLajo* gyógy*xeréMznét.
IKSZAD
gyógyfürdő
SzaimariTiegyeben.
Megnyitás: majuslő-en.
Ezen égvényes, kooyhanói savanyúvíz kitnnn hatású heveny és idült gyomorét bélnnrntban, a légziszervek huruté: bantalmaiban, naj- él epe bajokban, vsse-!és a húgyhólyag beiegségeibeu
Ezen évben nagy átalakulások történtek, ugy a fürdő stépészetL miut gyógy-herendezését illetőleg.
A fürdőben Ivé . fu\'dö ét belégző gyógymód alkalmaztatik. Savó kora. Hi-degTÍzfryógyintézet. Zuhanyok A betegek szórakoztatásiról kellőleg van gondoskodva.
Kitűnő élelmezésről ez évadban, valamint a jövőben is az által lett gondolkodva, hogy szerződtette a budapesti Pannónia tzalloda ffsztkáosát. Lnkétt Ferenci nrtt, kinek országos jó birneve minden tekiDtetben nemcsak biztosítékot nyújt, hanem a legmagasabb igényeknek is képes lesz m-gfelelui.
Vasúti állomás Suny ér-Váralj a és Téctö, bol alkalmas koctik kapbaiók, bármely állomástól 2\'/. óra alatt el iehet érni a fürdőt. Hrlybenfurdöorvos és posta.
A bikszádi gyógyvíz országos főraktára Édesknty L. cs és kir. ét szerb királyi adván szállítanál V ker Erzté-betlér 8. szia alatt van. abol az mindig egészen friss túltésnen beszerezhető.
SZT.-MARGITSZS
ÜDITOVIZ
LEGKIVÁLÓBB ÉS LEGEGÉSZSÉGESEBB ásványos savanyúvíz.
Kitűnő eredniénynyel használtatik: gyomor- és bélbajoknái, garat, gége- tüdő és hólyagburutnál.
Kapható a legtöbb kereskedésben é< vendéglőben.
WANNEK és RÜSZ
BUDAPEST, VI., _A_r3ca.re1.ssy- ux 76.
Ajánlják dátnn felszerelt raktárukat, n. m. táját készi ményü
FKItFI FI III! H\\ F VI l IHFí.
darab.a 1, 1.35,. 1.8<>. Izzadát ellesi altélng
Divatos iV angst tourists Ingek Jäger-.:.- darabja ál.] DO. Angnl káfoiot- aisélng 40. 65 kr Fegyházban kitölt láblynk \'/„ tiiczat 1.60. Keztyük zsebkendők, férfi nap-, ess eiersyftk a legnagyobb választékban. Nei divatárnczikK ek Valódi cosmanosi mosó, kretonok, divatos franczia szatm éi batiszt. Kész női pipere ei frbérnemuek, legujabb diva In te^yrn. ballszt és »zat»D blúzok Franczia derekfnzők, női és gyenuekharisnyák . giace selyem- és ßl de rot kézijük. ÍBfjy-bazbas kc tőtt nöi harisnyak tuczat 2 frt 50 k-
VIDÉKI HEC.KEXDELÉSEK PONTOSAN ESZKÖZÖLTETNIE.
WANNE K *» FÚJSZ
Budapest VI., Andránsy-ut 76. .
(Tafel-Krebse:)
>#3 **: Előnyösen nemesített fajbeli, na->ä? úsC Pouta frisseri fogva. jóállássaJ, ^ * bogy meqérkezéíök éló állapotban történik, küld postarekeszben bérmentve és vámmentesen, kívánatra utánvétellel-
110 drb levesnek való 2
SO 60
közép féle 3 óriási 2 vastag ollóval 3
Magán óriási 5 feltűnőbb magán óriási 5
frt 75 - 25
kr
90
» 50
FREUDMAMN & COMP.
Stanisl.\'U. iuazlriában.
Nr. S3S.
A valódi mosható
Csak akkor valódi, ba az aranynyal fényezeit szelencze »v fenti védjegyei vörös mexőbea hordja
Padlózat-fény máz
a leíiohb éa legolcaóbb eaiküi a kocaka, (Parquelt). puhafa.
fénymixolt padlóiat beereaatésére. Aionoal meiazarad, éa keféléa oélkQI takörtiaala, állandó féojrt kalcaónőz. Kapható a.iateleo, viUgoaiárga, aarga, aőléuárga. ,6rt>« »a a.ó-barna azioben. Egv aaelenc.e ira 45. 85 él I Irt 60 kr.
Szab. Táncrterem-f cc»kendő máz
a legolcsóbb és legcaéliaerübb fényézó éa «imltóeazkózminden tinezbelyiség padléaata s.ámárj. Kilója 1 forrni 30 kr.
Mznb. Fölkerélö-máx.
Tetemesen meakónoyiti a fólkefélést éa az ez aitai
oegkefélt
ulajt a nedvesBég és por ellen eileuilló képessé teszi Fehé éa sárga ezinben darab\'szátn 20 kr Árjegyzéket dljntenteaen kaid
SCHNEIDER & COMP.,
BÉCS, V|2;. Hnndsthnrmerstr. 141.. I. Herrengaíme 10. Kapliatd ; Fesaelhofer József, Marton és Huber, Sen és Klein, Kosoiifelü Adolf es fia urakuál X-Kaniztán és Kálmán J , Zieg-le- A. Komárom ; Hnbinszky Adolf, Jan Ferenci Zala-Egerszegen - valamint miudeu \' nagyobb lüsztr, festékem kereskedésben és drogueriákban
Csak akkor valódi, ba minden dar«b ezen védjegyet viaeü
MOLL SEIDL1TZ PQB
Csak akkor valódiak.
védjegyét ás
ha mindegyik doboz Moll alairáaát tünteti fel. A Holl A.-féls Seldlitz-porok tartós gyógyhatása a leemakacsabb gynmer- és al testbántnlaak, gyonorgircs ét gyomorhév, rögzfttt székrekedés, májbánta.Iom, vér-lelnlss. aranyér es a legkülönbözőbb séf betegségek ellen, e jelet háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de bíztak | frt e. é. *
Ha.-nisiíasok törvényileg fenyíttetnek.
Csak akkor vsJtjdi. h» ",!nd««;ík "t moll a. .ejjegyét tanteü fei és
^—— ¦•!)\' feliratn rtnozattal ,an zárra X Hall-fale fraa-cziabgnzeaz és só neiezetesen mint ra|dalaa>eilllapit< bedirlzölaai aier kószrény, csuz és a mea-hQles egyé, kóvetkezményein ii legisroeretesehb népszer — Eay ó»o-zott erediU ívoj ára 90 kra|ezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésae: fuzolysaraa szik.c A mindeunaii szájtisztitaanal killónosen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek százaára; mert e sxájria a fogak toráóbi épségét biztosítja a egyszersmind ó.szer togfájás ellen. — Egy Kall A. v*d|«»yávíl allatait üvtg ara : 60 krajazár.
FÖDzetkOldes: gyógyszerész, cs. és kir. udvari
(691)
Moll A. i szeresz. cs. és kir. udvari szállitó
Bécs: 1., Tuciildube.il S. aiz. Vidéki saegreadelésék aapaata pts aatáavét taellett teljealttetaék
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
Ulli,
<L
\'(X
3<5 ?r aw p-
L a:
N --
ss- OD
¦
a
as
védjegyével ellátott készítményeket kérni. * IH
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia. 7
~~» ~;
-n »
_ te
CD.
IWÜRGIT"Í
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Vegyelemezve a budapesti is. kir. egyetemen. Szerencsét vegyi Összetétele, kevés szabad, de gazdag. Tálig kötöll szénsavlartajnia kivaió batásonak bizónyull. különösen túdÖbántalmaknál, a bot l szabad szénsav csekélyebb jetenléie megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig Ló;uit szénsav gazdagsága a gyógyb&láta alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli Ezen tulajdonságának köszönbeti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsav tárta lomban erósebb ásványvizek, mint a seltersi, gleicherbergi, tadttbajokban, különösen tDcJÖvérzá-sekaél már nem alkalmazhatók, a Idargit-forrás itt is a legjobb hatás meilett folyton használunk
A tOdöbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb GBrbersdoríb»n a Margil-viz otthonossá válL — Otvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhaxdt, dr Navratíl dr. Poor, dr. Kéily. dr. Barbás; Bécsben: dr. Bamberger, dr. DnaeheJt. stb. a legjobb •redménynyel alkalmazzák a légxb-, emésztő- és húgyszervek általános buratos bánta!mainál
Jf: Mint ivó viz 5|
priservativ gyógyszernek bizonyult a koX©I*& mengbetegedé" ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
M. ** k. +•> -»"b uAllltOaUU.
ügy szintén kapható min j en gyógyszertárban, füszerke^siedésben » vendeglokbeo.
Kizárólagos főraktár
Édeskuty Ka,
Nyomatott Ifj.l Wajdits Jóisef kínytnyomdájábín Nagy-Kaninán.