Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.74 MB
2010-01-25 10:40:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1716
5446
Rövid leírás | Teljes leírás (276.8 KB)

Zalai Közlöny 1895 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGMA3IZSA, 1895. január 5-éi
Előfizetési ár:
Egén érre . . . 5 frt — kr. Fél éra . . . . 2 frt 50 kr KégTédéra . . . 1 frt 25 kr Eyjéa szan 10 kr. H I R DETÉS E K 5 buáboi peütsorb&Q 7, máiotlszor| minden további torért 5 kr.
XYILTTÉRBES petit sorookéDt 10 krért rétetoekl íei Kiocsuri illeték miodeo egyesi r: SO kr. fitetendö
XXXIV. évfolyam.
k lap ue)Iea.i és anyagi részét illető minden közi-ra . Bátorft Lajos szerkesztő-kiadó r.etére imzatten \';^;-lkí;^-- bérmentve iotézendák. ,
Bérirentetlen JerMek 0*m fugírf\' tatnak «1.
Kéziratok . :->.-.an«m kflldnttt«k
, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári\' „Önsegélyző szővetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társasig*, a .nagy-banizsí-i- és fityeházi önkéntes tözoltó-egylei*, a anagy-kanizsai kisdedDeveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények ^pintézete*, a ,katonai hadastyin egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Boldog uj évet:
Ezzel _a. szép, nagy jelentésű kő . szöntéssel üdvözlik az emberek iS-merőseiket az év első napján. Midőn az 1895 ik évben először kopogtat be hozzád, kedves olvasóm, a .ZALAI KÖZLÖNY", légy üdvözölve te is ezzel a jő kívánattal, melyet nem a szokásos udvariasság diktált, hanem az a benső, szeretetteljes viszony, mely e lap szerkesztősége és kipróbált hűségű előfizetői között van.
Boldog uj éret ! Légy egészen boldog, ha ugyan embernek itt e földön része lehet ebben ! Hogyan, hát az egészség és gazdagság nem adnák meg a teljes - boldogságot ? Sem. Valamint a természetben tökéletes szélcsend nincs, ugy az emberi létek sem ment a mozgástól, melyet benne a különböző irányban működő erők küzdelme hoz létre. Okos, előrelátó értelem azonban irányit hatja ezeket ugy, hogy lehetőleg kiegyenlítsék egymást, éd ekkor az egyéni boldogság a megelégedésben tetőpontját éri el, dc azt a nyugalmat, azt a zavartalan megelégedést, mely után vágyakozunk, nem érhetjük el soha.__
A czivilizalatlan emberről nem is szólok. Elemi csapások, a megélhetésért folytatott nehéz küzdelem, az önvédelem és kényelem fogyatékossága, ezer és ezer okot szolgáltatnak a belső és külső nyugalom megzavarására.
A testi jólét mellett a gazdagság megszerzi a művelt ember számára a szükséges oltalmat és kényelmet. Mert sok Örömet és szórakozást szerezhet a pénz, ha éhben rejlenek a boldogság, elég volna csak egészséget és szerencsét kivinni az uj évre. De ha meggondoljuk, hogy a kielégített vágyak nyomában
ujak fakadnak. A megszerzett jó ban annak előre képzelt becsét soha sem találjuk meg, hogy tehát minden reménynek csalódás a vége, akkor megértjük miért nincs igazi boldogság.
Ha elkülöníthetnék magunkat a világtól teljesen, ha nem éreznók a társadalmi élet kellemetlenségeit, ha nem érdeklődnénk semmi iránt, talán önmagunkból, saját jő tulajdonságainkból fejthetnők ki boldogságunkat.
De mikor olyanok vagyunk, mint a vízcsepp, a mely, ha nem is éri öt a szél, a többiek nyomása következtében ké ívtelen részt venni a hullámzásbar, vagy mint a levegőbe került porszem, mely akarva tiem akarva végig száguld a szélvészszel, melynek útját pusztulás jelzi minden felé.
Ha magasztos eszmék, dicső czé-lok kivannak áldozatokat, ha milliók érdeke áldozatul kívánja egyesek boldogságát, még minden jól van. De mikor hazug jelszavak alatt hívatlanok zsarnokoskodnak hiszékeny tömeg fölött, mikor az önzés, csalárdság, pirosra mázolt arczczal az ártatlanság ...