Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.98 MB
2010-01-25 11:04:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
678
4308
Rövid leírás | Teljes leírás (257.12 KB)

Zalai Közlöny 1895 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i\\AGY-KAWIZSA. 1895. Julius 6-an.
27-ilc BZéLxsa.
Btöfixeléni ár:
Egw,éTre . . . 5 frt — kr Kél érre . . . . 2 frt fio kr. Népedéty . . . 1 fn 25 kr. Ktjj n ua» 10 kr.
. HIRDETÉSEK 5 baaáboa petiUorban T, maaodszot * minden toVábbi aorert & Vr.
NYILTTEKBEN petit soronként 10 krért réttloek tel. Kincstári illeték minden egyelj hirdetésért SO kr. lixete&dő.
mm
\\\\W. évfolyam.
ZALA KÖZLŐI!.
A lap szellemi és anyagi részét iílető Tn;idea közleménj ItátorR Lajos "urketztő-kiadó nevére tón Xagy-Kan izxára bérmentve iatézendAk
Bérmeotetleo levelek tipm fugati -tatnak el.
Kéziratok riwiz&nem kaidetaek
A nagykanizsai „Ipar-Testület1\', aa nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a ,Kotoritakarékpénztár részvény-társaság", a ,nagy-kanizsai- és gslambokiőnkéntes lilzoltó-egykt*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézetea „katonai hadastyáa egylet" a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja
HLTENKIWT -EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ v EGY ES TARTALMÚ HETILAP
Felhívás
az 189G-iki ezredéves országot kiállítás kereskedelem-,pénz- és hiielÜgyi csoportja érdekében.
Az 1896-iki Ezredéves kiállítás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjábau több régi irodai és üzleti helyiség bemutatása van tervbe véve.
Hogy ez lehetőlég híven és teljesen legyen eszközölhető, első sorban a régibb czégek segítségére, de ezeken kivül mindazoknak a közreműködésére van szükség, a kiknek birtokában vannak a régebbi időktől egyes berendezési és felszerelési tárgyak (asztalok, székek, állványok, czégtábiák, dobozol:, csomagoló papírok és vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtatványok (számla-, árjegyzék-, körlevél-, etiqnette-mínták, plakátok, váltók, értékjegyek stb)
Száz meg százféle tárgyról van itt szó, a melyeket felsorolni, de megjelölni sem lehet, amelyek azonban bármi jelentékteleneknek látszassanak, az említett czélra használhatók, sőt
Fölkérjük ennélfogva mindazokat, a kik ily tárgyakkal a csoport inrézó bizottságának vállalkozását elősegíthetik, szíveskedjenek azokat az\'Ezred-éves országos kiállítás igazgatóságának Budapest, városliget „az v*. cso port számára11 mielőbb rendelkezésre bocsátani.
, Budapesten. 1895. éri jnnins hó 20-án.
Az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás kereskedelem-, pénz- és hi-i el ügyi csoportjának elnöksége:
Falk Miksa s. k. Lukács Antal s. k.
oraz. képviselő, a főrendiház tagja.
Pályázat
A vezetésem alatt álló kereskedelemügyi minisztérium személyzetének keretébea a poata és táv:rdaQ.il alkalmazandó IOö „posta és távírda gyakornokjelölt" állásra pályázatot nyitok.
Pályázhatnak az 1SS3 I- t. cz. 14. § a alapján, — kik középiskolát vagy egyenrangú tanintézetet érettségi vizsgával sikeresen befejezték, 18 életévüket betöltötték s a magyar állampolgársággal bírnak.
Ezen feltételeken kivül a pályázók, ko/.ségi városi bizonyitványnyal fedbet-len előéletüké\', közható sági orvosi bizonyítvány nyal pedig ép és egészséges, a posta éi távírda szolgálatra testileg is alkalmas voltukat Urtoznak igazolni.
A pályázat alá bocsátott állásokat a posta és távírda igazgatóságok fogjak betölteni, számszerint minden igazgatóság tizenkettőt.
A sajátkezüleg irt és születési orvosi, erkölcsi, s iskolai bizonyítványokkal kellően felszerelt pályázati kérvények ennélfogva és pedig a már közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a közszolgálatban nem állók által elten ben az illető szolgabíró a polgármester utján 1895. jul. 31-Ígaszerínt.aholapályázó alkalmazást óhajt, a budapesti, kacsai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy a zágrábi posta és távírda igazgatósághoz nyújtandók be.
A pályázók közül kiválasztottak-az.. illető posta t\'-í távírda igazgatóság felhívására az igazgatóság vezetőjénél személyesen jelentkezni tartoznak, aki azután felfogadásuk iránt végleg határoz.
A fölfogadott posta és távírda gyakor-ookjelöltek eskü helyett ennek megfelelő fogadalmat lesznek egy (1) frt napidíjban részesülnek s ezen állásuk elfogadásával a következő feltételek mellett lépnek szolgálatba:
I.) Állásokat az igazgatóság felhívására f. év szeptember I-én vagy azonnal is elfoglalni tartoznak.
2.) A posta és távírda igazgatóság által kijelölendő hivatalnál, melynek fegyelmi hatósága alatt állanak, a posta és távírda szolgálatot gyakorlatilag elsajátítani s rendes szolgálatot tenni kötelezik magukat
3.) 189G szeptember 1-ével arját költségükön Budapestre illetve Zágrábba fognak áthelyeztetni a posta. éH távírda tanfolyam szabályszerű hallgatására.
4) A posta és távírda tanfolyam tartama alatt, mint ennek rendes hallgatói, a tanfolyam szabályzatnak minden tekintetben alávetik magukat/tehát a be-iratári és tandijakat is — amennyiben ezek alól a szabályzat értelmében föl nem mentetnek — fizetni kötelesek.
5.) Napidijaik élvezetében a tanfolyamnak 10 bóra terjedő tartama alatt megmarad! \\k, de ennek fejében a posta és távirda ig*.Tgatőaág rendelkezése szerint szabad idejükben rendes szolgálatot tartoznak tenni.
6 ) Azok kik ezen feltételeknek eleget nem tesznek, kiknek magatartása bármi tekintetben kifogás alá esik, a kik a posta s távirda szolgálatra alkalmatlanoknak találtatnak, a szolgálattól illetve ezen próbaképeni alkalmazástól egyszerűen felmentetnek.
7) Édenben azok, kik gyakorlati alkalmazásuk alatt feladatoknak kellőié? megfelelnek, a posta és távirda tanfolyam szabályszerű befejezése után posta és távirda gyakornokokká neveztetnek ki az 1893. IV. t. cz. II. §-ban megállapított segélydijjal, azaz, ha felsőbb tanintézetet végeztek évi 500 frí, különben évi 400 frt segélydijjal és . távirda tanfolyam szabálj előirt szakvizsga leté\'el után pOí-ta és távirda tanfolyam részére iskolai képességükhöz mérten -femartutt állásokra- nyernek\' képesité3t és amennyiben a gyakorlati követelményeknek megfelelnek, addig még posta és távirda . tiszti állások üresedésbe jöcrnek, mint posta és távirda segédtisztek nyernek alkalmazást.
Budapest, 1S95. június 2-án
Kereskedelemügyi víiniszter.
posta zat által pedig a hallgatói
A posta kézbesítés egy fontos akadálya.
A posta tarifában intézkedés van ugyan téve az iránt, hogy különösen a nagyobb városokba szóló postaküldeményeken a czimzett lakása, a kerület, utcza, házszám stb. kiírásával pontosan megjelöltessék.
Ezen gyakorlati ntasiiást azonban a | közönség, oly kevéssé veszi figyelembe, hogy naponként ezer és ezer Jevél -ér> kezik Budapestre és más nagyobD városokba, melyeken a czimzett lakása hiányzik.
Ennek azután az a következménye, hogy a levelek tekintélyes része vagy hosszas kérdezősködés után elkérve és sokszor illetéktelen egyénnek kézbesitte-tik, vagy egyáltalában nem is kézbesíthető. Különösen előfordul ez rendes körülmények közt is olyan esetekben, midöu betegség-. .íegyvergyakorlatokra valóbehivás éi más efféle okok következtében a kézbesítésre hivatott egyént mással kell helyettesíteni. A napokban lefolyt sztrájk közben különösen nagy fennakadást okozott ez a körülmény, a budapesti posta- és távi rdai gazt? atóság ! költséget és fáradságot nem kiméivé hasztalan* igyekezett azon, hogy a posta-forgalommal kapcsolatos és a közönségre annyira fonUa kereskedelmi és magán érdekek a forgalom szüoelélése által kárt ne szenvedjenek, hasztalan pótolta a aztrájko\'ó egyéneket más munkaerőkkel, minden jóakarata füstbe ment a közönség azon mulasztásán, hogy a Budapestre szóló levelek nagyobb részének czimeiböl az ulcza éj házszám hiányzott, holott ha ezen akadály fenn nem forgott volna, a küldemények nagy része a sztrájk tartama alatt is akadálytalanul kézbesíthető lett volna.
Reméljük, hogy áz elmúlt forgalmi
zívarokból a - küzünsí\'j; -i*. sa}á: iÓi felfogott érdekében le fogja vonni azt a tanúságot, hogy postaküldeményeink gyors kézhez jutását a megfelelő teljes czim ráirásáva! biztosítani igyekszik, mert kü-iömben a nagyobb városok postahivatalai — különösen Budapest — a legjobb akarat és igyekezet mellett sem képesek az érkezett küldeményeket gyorsan kézbesíteni, késedelem pedig sokszor magántermészetű ügyekben is nagy hát ránynyal járhat egyesekre, üzletemberekre pedig valóságos kalamitás, a melyen csakis az érdekelt közönség maga segíthet az által, ha a pontos és gyors poetakézbesitésnek ezen itt említett akadályát elhárítja és postaküldeményeinek czimzésére gondot fordít.
A sertésvész
nzon főbb és szembeőtlőbb tüneteinek leírása, melyekről a nemszakértő is e kór jelenlétére kavetkezteOiet.
A sertésvész a (sertéskolera) igen ragályos termeszein megbetegedés, a melyet legtöbbször ujonan bevásárolt beteg sertésekkel hurczoloak be az egészségesek közé.
Azért itt is megemlítjük az\', hogy különösen óvatosak legyünk az uj anyai, legföképen pedig a tenyész-állatok beszerzése körül. Nevezetesen külföldről ilyen sertéseket ne hozassunk: és — legalább §flétg, mig a betegség az országból ki nem lesz irtva — az itthon vásárolt állatokat ú>, mielőtt a vevő törzsnyájába bocsátaná (hogy ezt a ne-táaí befért őzt etéá tői óvja) előbb 10 — 14 napig elkülönítve tartsa és ezen idő letelte után, akkor is ha az állatokon semmiféle aggasztó tüneteket nem észlelt, — nagyobb biztosság kedvéért.állatorvos által még egyszer nézéssé meg őket, mielőtt njéjába bocsátaná.
A sert és vész lényegében mint tüdő és bélgyuladás folyik le és majd az egyik, majd pedig a másik betegségnek a jelenségei szembeötlőbbek. Rendesen lázzal étvágytalansággal kezdődik, a mihez lég-zéí, köhögés és heves hasmenés csat lakosnak. A már súlyos betegek tátott szájjal, szuszogva vagy hörögve lélek-zenek, nagy fokban lesoványodottak és elgyengültek, lehorgasztott fejjel, mintegy bódultan é& ingadozva jároak. Állandóan vagy legalább is sokat feküsznek, felkelni alig bírnak és mihamar újra összeesnek. A betegség végefelé a hason és a czora-bok belső felületén lencse, egész borsó nagyságú, körülirt sötét-vörös foltok tűnnek elÖ, vagy pedig nagyobb kiterjedésű kékes-vörös elszínesedé3 látható a hason, nyakon és füleken.
Minden olyan sertés, a mely ilyen tünetek között megbetegszik, sertésvész gyanújában állónak tekinthető, különösen akkor, ha egyszerre több egyforma megbetegedés fordul .elő.
A betegség lefolyása igen különböző, a mennyiben enyhébb esetekben 15—16 napig, sőt tovább is elhúzódik, ellenben heve3 járványok alkalmával rövidebb lefolyású s pár nap alatt elpusztítja az állatokat.
T A fi C X A.
Vén fenyőfavén fenyőfa áll a Hegynek tetejeben .Alig már egy aga Amely volna épen. Havat eső járja Tépi hideg szélvész, Istennek csodája Hotj itteo el nem véaz. Kemény kötalajba Verődött gyökere, örökös tengődés. Vajúdás élete. Nem környékzi egyéb Csak a setét felhők, A vándor madár sem ;y
Tart rajta pihenőt. Nincs alatta zöld fű, Zöld lű között virág. Hogy rászórná olykor Balzsamos illatat Ott áll évek ót* Szórnom magányban, Caak a téli bÓ, mely Betakarja lágyan ; De az is elhagyj* Tavasz jövetével, Sok könnyhullatással ¦Jár a bucsavétel j Oda tette a sors - Villámhárítónak, Amikor az égnek IWrgései szólnak ; Owzeviasza is már Szaggatva kebele, A réti be sem forrt Ott mar uj sebhelye, Mig le nem teríti Egy *éfC*ő csapáaaal 8 a völgybe dől a fa Tompa zuhanással!
HEDVIG JÓZSEF.
A sors játéka.
— Beszélj. — Irla : CZIKLE VALÉRIA.
(Folytatás.)
— Mért oly halvány ön Elza ? — kérdé Andor mélyen fürkészőleg nézve szemébe.
— Elza kiállta a tekintetet Miért ? Oh I ha tudnád miért ? de nem fogod megludnii
— Rendes színem.
— Leült a zongorához.
— Melyik a kedveocz dala ? — Ennyit akart tudni.
.Cserebogár"
Elza hozzákezdett. Mintha vasmarok szorította volna össze a szivét és torkát. „Cserebogár— sárga cserebogár" .. . Egész lelkéből tele érzéssel játszott
— Milyen kár, hogy csak ma élvezhetem játékát, — ismét erősen nézett Elzára.
— Miért caak ma ?
— Holnap utazom Olaszországba. Szeme lángolt, ajka lázba égett Vájjon mit felel Elza ?
— Sokáig marad oda ? — odavetőleg kezdé, pedig mindent oda adott volna, ha azt mondhatná neki: Ne menjen, maradjon ... Ha ezt mondhatnál
— örökké----
— Örökké ? Az hosszú idő .... nem is tudta mit beszél. Ö elmegy, Örökre elmegy........Mi lssz vele ? Játszott tovább.
.... Csak azt mond meg: rózsámé leszek e ? ¦
— Hosszúnak találja ?. . . — hangjából elfojtott vágy tört elő.
.... Hosszúnak ....
.. . Akarja, hogy ne menjek el... ? a mélységes azemekben forró várakozás tüze égett s megállt Elza előtt várón, esdeklően.
Elza vigyázz, te Bzegény árva madárka vigyázz, vigyázz! 1
— Nekem mindegy I Erös volt Köny-nyét visszafojtá s atlól az egy könnytől majd megfúlt,— annyira szorult a szive.
— A három szál nefelejts kihullott a hajából.
Andor fölvette. Ez is mindegy, --ha nálam marad ? — szép férfias arczán kinos rángás futott végig.
— Ez is ....
— Megértették egymást — — —
— 11 óra, — szólt Andor óráját elővonva. Jó éjt és sok boldogságot a jövőben. Korán reggel indulok, nem lesz időm búcsúzni.
— Hová ? — kérdé Gábor csodálkozva.
— Olasz honba. -
— Ily hamar I
— Már megunhattál, elég rég vagyok itthon. — Ugyan ne beszélj ily badarságot. Téged megunni, mikor 10 évben látlak egyszer. — Maradj még holnap holnapután nálunk Elza is rossz néven venné.
— Lehetetlen, ó nagysága meg fog bocaájtaní.
— Árvy felhagyott a marasztalással, ismerve öcscse nyakas természetét, hogy az elhatározásától el nem áll.
— Mikor látunk ujjra ?
Lehet, hogy soha 1 — a körülmények nem engedik. — Elzára nézett hosszan, soká.... Kívüled ugy Bem vár senki e hazában. — Mit keresnék itthon ? — Te megelégszel, ha koronként értesitlek.
— No ds majd mégis eljösz hozzánk, majd, ha megszáll a vágy látni hazád édes földjét, — melyet uem Maffiád elfelednie annak, ki magyar, ki fia, ki benne született I
— Igazad van, — mond Andor elkomorodva — majd visszajövök egyszer, valamikor........ Isten veled
bátya 1
— Isten veled Andor ! De ily hamar I — Alrvy nem birta megérteni Öcscsének ezt a különös, gyors elutazását. Ahhoz hozzá volt szokva Andor részéről; bogy az mindent saját akarata, belátása szerint cselekedett és hogy függni nem függött senkitől, de- e gyors utazás okát nem értette. ^
— Isten önnel Elza, gondoljon óéba reám, én sokat, nagyon sokat fogok önre gondolni. Isten önnel! Örökre.-, .. .
— Elza erőt, eröt II
— Isten vele Andor .... Isten vele----. :
— Eltávozott Gábor lekísérte. Arojnt a lépcsőkön haladtak, Gábor megszőlitá őcscsét, ki hallgatagon ment mellette.
— Mi okozna gyors elutazásod I — képtelen vagyok megérteni.
— Egy elintézetlen ügy, melynek késnie nem szabad. Komolyan, határozottan volt mondva, Arvy nem emelt több szót.
Távozásuk után Elza fölrohant szo-! bájába Bezárkózott\'. — Az akaraterő, az önuralom elhagyták. A pohár megtelt, csordultig volt, és ő fenékig ürítette.
A pohárban méreg, — keserű, ész -vesztő méreg volt Szegény fehér asz-szony 1 Elment • -. elment... örökre... nem látom többéA háromszál nefelejts ott van, keblén van .... előbb az ő hajában volt Azt mondta: „gondoljon néha reám ... I néha ... ? — Örökké, mindig, szünetnélkül 1 Édes .. .
édes Andor.....mennyire szeretlek !
Sokat, nagyon sokat fogsz rám gondolni ? .. . . édes . .. édes .... Majd önmaga ellen támad : mért dobogsz te sziv ? hallgass . .. hallgass 1 A keserűség kelyhét fenékig ihatod, mig a boldogságot meg sem ízleled. Fáj, hogy nem lehetsz övé?- Övé, kinek egy csókjáért oda adnád egész életed. No ne zokogj, oly keserűk azok a könnyek. Az élők előtt titokban kell tartanod szerelmedet. Meglopnak, kikaczagoak! Hanem majd, majd néma sötét éjjeken, mikor senki nem tálja, nem hallja, mikor a föld ura a EÖiétaég: akkor zokogj, öntsd ki bán\\tod. — S ha majd, majd szép csillagos éjjel lesz, mikor "lég, virág, fa minden szerelmet lehel, akkor .... akkor.... neked is szabad szerelmet álmodni 1
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 JÜLIÜS 6-án
A fertőző anyagot az egészséges sertések főképen az ürülékkel szennyezett takarmány nyal, vagy vízzel együtt veszik fel, de bejuthat az a belégzett levegővel, sőt a bőr sebzésein keresztül is. & legveszélyesebb terjesztője e betegségnek kétségtelenül a bélsár és a kiköbögött váladék.
A sertésvészszel sokszor összetévesztik a sertés orbánczot, a mely leginkább a tavaszi és nyári hónapokban lép fel nagyobb számmal, de sohasem szokott olyan rohamosan terjedni, mint a eertés-vész s majdnem kizárólag csak a fiatal — egy éven aluli — állatokat támadja meg. A rertétorbáncz magas lázzal kezdődik, a betegek bágyadtak, étvágytalanok sokat feküsznek, elbújnak az alom közé és felzavarva nehezen és ingadozva járnak. Nemsokára (néha pár óra elteltével) vörös foltok lépoek fel a hason, a czombok belső felületén, "mellkason, nya-kGD és füleken: ezen foltok gyorsan terjednek, sötétebbek és az elhullás előtt sokszor már az egész test, de különösen annak alsó része, kékesvörösen vagy rézvörösen elszinesedik. A betegség lefolyása gyors és az elhullás többnyire a 3-ik vagy 4-ik napon következik be, néha azonban 24—28 óra alatt is elhull az állat
Sertésorbáncs eseteiben tüdőgyulladás és nagyobbfoku hasmenés nem szokott íellépni.
A mint a fentiekből kitűnik, ha a betegeket megfigyelik, a sertésvész és ser tésorbáncz egymástői jól megkülönböztethetők.
CSARNOK.
.Álmok az üdvről."
— Lnby Sándor verseskönyve. —
(Vége)
Ötösig nem tette fásulttá, a XIX-ik század blazirtsága, o még tnd álmodni az Üdvről s az az álmaiból néha felriasztott költői szív még hisz az idealizmusban s gyönyört talál a legkisebb fűszálban is, pedig modern költő a szó télies értelmében. Erre vall „A hajtÓröcske" czimü költeménye is. Ez olyan románcz féle apróság, de oly tiszta, hü igazsággal megírva, a mit Lubynak majdnem minden versében tapasztalunk, „A hajtÓröcske" egy minden izében modern kis história, egy bálnak az emléke. A legszebb lány viselte a bálban s egy napra nála hagyta a költőnél. Másnap a költő virágcsokorba\'rejtve küldte haza, de mihaszna! a tőr ott maradt — szivében.
Leírása, oyelvezete igen gördülékeny, sima s lyrai dalait könnyű játsziság jellemzik. Vegyes költeményei között az „Otthon" czimü kiválik igen jő technikájával, — Luby Sándor különben nem csak a szülei házat szereti nagyon, de mint azt „A búcsúzó fecskéhez" czimü költeményének utolsó strófájában írja:
De ha mint & sas, repülni Tudnék bátran, szabadon, Veled fecske mégse szállnék Merre szived vigya von Mert mit érne mis baxioak\' Minden kincse én nekem ? Magyarország, mindig érted SÓTirogna hü szivem
Most térjünk a fordításokra! Itt
A zokogás kimenti, hamvas pilláira álom nehezül. Az álom hatalma nagy, rejtett, titkos világba viszi az embert, ad, igéi, kioál boldogságot. Almaiban legboldogabb az ember. Elza is álmodik, szépet, gyönyörűt----1 Ajka mosolyog, keble gyorsan hullámzik s elő tör ajkán :. .. édes . . . édes ... Andor mennyire szeretlek I........
Csak álmodj, álmodj szépeket.
Álmodnod szabad !
VIH.
Elmúlt egy év; két év, Elza egyre halványabb, de ez nem ront szépségén, még érdekesebbé teszi eszményi arczát, melyen a lelki szenvedés nyomai látszanak.
A két év alatt sok minden történt. A Brády-kastély lakatlan, az urnö meghalt
, Brádynélátta müvének következményét l/itta napról-napra sápadtabban, szenvedőbben Elzát, ki panasz nélkül megadással viselte tova keresztjét, látta dühöngeni Arvyt szerencsétlensége fölött, — és hallgatott, hallgatott büszkén, rettenetesen, nem vigasztalta egy i-
kénytelen vagyok amaz elcsépelt szállóigével élni: „le a kalappal araim !"
Fordítani nagyon komoly dolog, itt nem rendelkezünk saját eszméinkkel. legíeljebb kifejezések dolgában alakithatunk egy keveset, de csak nagyon kereset s a.fordítónak igen ügyelnie kell arra, hogy az eredetivel egyezzék.
Luby Sándor legkitűnőbb \'ordítása „Az ifja Rajna," melynek szerzője Mária Valéria főherczegoő, továbbá , Az ifjú Werner dala," melyet népszerűségénél fogva már mások is lefordítottak, de ez a legtökéletesebb az eddig olvasottak közt Ki ne ismerné a ,Sückingeni írom bitás * örökszép bucsu-dalát? Csak hogy a szöveget különféle fordításban éneklik, különösen pedig a második versszakot nem találták el jó).
Álljon itt ez a második rész a Luby féle fordításban :
Irigységben volt részem s gyűlöletben, Vándor vagyok, ki ismeri a vészt, Csendért, nyugalmas órakért epedtem, & ime, utam tehozzád menni kézit. Ha kebleden lelkem felépült volns, ífju korom mnlása mit se bánt: lítec veled ! Oh milyen szép lett volna. Isten veled ; Mist mírt a sors reánk :
Különösen ajánljuk az ifjúságnak Luby Sándor verseskönyvét, mely segíteni fog nekik álmodozni az üdvről.
HALÁSZ MARGIT.
H i r e k.
— Előfizetési felhívás. — Lapunk július l-jével 34 ik évfolyam 3. negyedébe lépett — Tiszteiette! kérjük mindazon t előfizetőinket, kiknek előfizetésük m. hó végével lejárt, hogy előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek. — Lapunk hátralékosait pedig fölkérjük, hogy a hátralékokat mielőbb beküldjék hozzánk, mert a lap főntartása tetemes költséget igényel, melynek csak ugy feleihetünk meg, ha követeléseink pontosan befizettetnek.
TUztelettel A KIADÓHIVATAL.
— Deiikok napja Szent Péter éj Szent Pál ünnepe. Az évnek a tanulóra nézve legfontosabb napja ez, mert - a bizonyítványok osztattak \'ki, délelőtt az iljuság arczárói lehetett leolvasni az örömet vagy bánatot, egyiknek boldogságtól sugárzóit aVafczy toknak azonban kön} cseppek vegyültek az izzadságába, ki amilyen eredményűvel végezett Egy körülménynek mégiB mindenki örült, bogy két hónapig tartó szünet van.
— Páz mim dy Dénes zalaegerszegkerületi országgyűlési képviselő beszámoló be^éilenek megtartását szeptember bóra halasztotta.
— Kisdedek örömnapja volt június 29-én dé.utáo a Polgári Egylet nagytermében, a kis ártatlanok versikéztek. énekeltek, játszottak Fröbelttárgyakksl éj anélkül, mulattak és mulattatták a szép számú közönséget; kár hoey az ártatlaokák örömében az intelligentia nem gyönyörködik, bizon nagyon csekély számban jelent meg. Az óvónők kifogástalan élnek hivatásuknak s ismételten elismerést arattak. A csekély belépti dij melletti felül fizetést ezennel nyugtázzuk: Vidor Samuoé 5 frt, Knausz Boldizvárné 3 frt, Bogenrieder Józsefné 1 frt, Neu Albertné 80 kr, Blumenfcheiu Vilmosné 50 kr. Wosztl Lijosné 50 kr, Milhofer
ket sem. De kihalt, megfásult szivében egy érzés támadt, a lelkiismeret szava: a megbánás. Igen, a kőazivü asszonyt vádolta lelkiísmertte. — Vájjon jobban szenved-e Elza, mint szenvedett ö ? — gondolkodék Brádyné. Elza hisz a sze relémben és szereti Andort — Tadom, láttam. Élesek az én szemeim, — Elza szerencsétlenebb, mint én voltam. Elzahisz a szerelemben. — Gyűlöli Gábort, ki nem állhatja. Csoda-e ? Mily boldogtalan. Én tettem őt azzá, éu erőltettem. Én is gyűlöletet érdemelnék tőle, éa Ö Bzeret engem. Betegségemben ápol, vigasztal, szeretetével elhalmaz, fájdalmam enyhíteni igyekszik I Nem érdemlem, nem érdemlem ...... A vén asszony
szemében könny gyül. Látszik, hogy megtört, de ajkai szorosan csukvák, fél, hogy kicsúsznék ez a megbánó szó . .. Aouak nem szabad kicsúsznia I A ki oly büszkén élt, büszkén haljon meg. És Brádyné büszkén, bocsánatkérés nélkül halt meg Elza karjai között, ki soká siratá nénjét
(Vége következik)
Kálmánné, Satler Dávid, Braun Benedek, Seitl Jáoosné, Bajor Lásilóné 30—30. kr. Schulcz \\ Károly, Rosenberg Miksa 20—00 kr.SupkaBéláné, Poílák Fereuczné, 10-10 krr összesen 12 frt 90 kr. Mely. szíves felülfizetésekért hálás köszönetet mond az egyesület elnöksége. A bevétel összesen 60 frt 30 kr. kiadás 6 frt 20 kr. Tiszta bevétel: 54 frt 10 kr.
— Néppárt szervezés Horvát-Sat-Miklóson. Járásunkban irja*a .Csurgó és vidéke* laptársunk, megindult a politikai mozgalom. — A járás legszélső községéből vesszük a hírt, hogy már javában szervezik a legifjabb pártot a „néppártot*. A párt alakítása czéüábó] legutóbb gyűlést is tartottak, a j§l a legközelebbi választáskot-fallépteteodő jelölt, Daxner.János n.-kanizsai ügyvéd személyében meg is állapodtak. Kíváncsian várjuk, váljon az elvetetett mag fejlődik-e járásunk jó részben értelmes községeiben, avagy csirájában elvész.
— Topllczán tartózkodó munkatársunk irja, hogy Nagy-Kanizsáról számos fürdővendég élvezi az ősrégi gyógyforrás jótékony hatását és a kies hely ujabb meglepetést okozott, miután nagy változás állott be. A fürdőket a mai kor igéoyeinek megfelelőiig átalakították, a fürdőszobák a régi csengetyü-jelzők helyett villamos jelzőkkel vannak ellátva,\' a fürdőház előtti rózsatéren díszes és oszlopszerü időmutató ház van felállítva és gyönyörű oövéoycso-portozattal körülvéve, az ebédlőbe az első emeletből lépcső építtetett, melynek növényekkel díszített háza a vendégekre nemciak kellemes hatást gyakorol, hanem kellemetlen idő esetén Őket megkíméli a kerüléstől. Amióta Kukcvics tiszttartó ur itt van, a vendégek kényelmére igen sok történt. Valamint nevezett .tiszttartó urnái, ugy Schnnr ellenőr urnák előzékenysége, készsége és szi vélyessége a vendégekkel szemben köztiszteletet arat. A vendéglői élet élénk, italok és étetek jók sőt kitűnők, árak a tavalihoz hasonlók, más fürdőhelyekkel szemben meglehetős jutányosán él a beteg és egészséges egyaránt
— Kegyeletes téoyt tanúsított az Arany Jáno -utczai kisdedovoda vezetője Leokei Malvin okleveles óvó úrhölgy, amidőn az évzáró vizsga alkalmával a kisdedek által Összehordott virágokból két szép koszorút kő Ö\'.t éa azokat Kemény József éí npje született Tarnóí Miletz Mária kisdednevelők sírjára helyezte.
— Nyilvános köszönet. A „Po\'gári Egylet" elnöksége és választmányának azon nemes ténykedéseérf, bogy az óvodai évzáró ünnepélynek a nagy teremben! megtarthatását engedélyezni szíves volt hálás köszönetét nyilvánítja a KísilednevelÖ Egyesület elnöksége.
— Az irodalmi és művészeti kör férfi énekkara mult hé:lön este a sörgyár alkalmas helyiségébe kirándulást rendezett, kitűnően sikerült, melyen a választmány tagjai voltak legiokább kép . viselve az egylet elnöke Sümegi Kálmán személyes jelenlétében.
— Kemény József és neje síremlékére ujabban beérkezett 2 frt; időközi kamat 1 frt 67 kr, van ez idő szerint a nagykanizsai takarékpénztárban 107 frt 67 kr. Tisztelettel kérjük mindazokat, kiknél e czélra még pénz van, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, mert a ftiremlék f. évi aug. 11-én fel fog állíttatni.
— Gyászhír, Habarta Kornélia Szt-Víncze-rendi apácza, a nagykanizsai városi közkórháznak megnyitásától kezdve ápolórendi főnöknője élete 49-ik évében elhányt Temetése július 1 - éndélelőtt volt.
— Gyászhír. Régi jóbarátunk, egy igen becsületes és tisztességtudó köztisztviselő hunyt el Hofer Ferenc?, oki. erdész, utóbb város jegyzőben, a családi gyászjelentést részvéttel közöljük: Alulírottak a maguk, valamint az ösz-szea rokonság nevében, fájdalomtól megtört szívvel jelentik forrón szeretett férjének, édes atyjuk, ipjuk és nagyatyjuknak, Hofer Ferencz városi jegyző urnák, folyó hó 2-án reggeli fé) 3 órakor, életének 63-ik, boldog házasságának 37-Ík évében, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos íelvétele-után bekövetkezett gyászos elhunytát A fe-lejthetleu elhunytnak hült teteme folyó hó 3 án d. u. 5 órakor fog Kis-Kanizsán. saját házából a rém. kath. vallás szertartásai szerint a kiskanizsai\'temetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat folyó hő 4-én reggel 8 órakor fog a kiskanizsai templomban az Urnák bemu\'attatni. Zala-Kis-Kanizsa, 1395. joliua hó 2-tn. Áldás és béke hamvaira I Hofer Fe-reaezné, szül. Stangl FraDcziika, neje. Hofer József, Hild Feraoczné szül. Hofer Szidónia, Grebencz Henrikoé, szül. Hofer Izabella, Molnár Ödönné, szül. Hofer Francziska, Hofer Rufina, gyermekei. Hild Ferencz, Grebencz Henrik,
Molnár Ödön, vejei. Hild Károly, Hild Jenő Hild Lajos Grebencz Paula, Molnár Irma, Molnár Touka, unokái. Te metése nagy részvétté! történt, a ma-gistratus majdnem teljes számban megjelent szolgáljon némi vigaszul e gyászba borult családnak.
— A nagykanizsai iparos ifjak önképző és betegsegélyző egyletének jun. 29 én rendezett nyári mulatságára felülfizetők névsora: Oroszváry Gyula 5 frt Belus Lajos, -frt 50 kr. dr. Mayer Ferencz 3 frt 50 . v Ti volt János 2 frt, Focht Jakab, Wéisz Izidor, Fischel Lajos. Kasztner János 1 frt 50—1 frt 50 kr., Szépe Boldizsár, Práger Béla, SÖlétor-mos Géza, Fehér Pál, Lamberger Henrik, Literi Tóth Lajos, Trojkó Péter. 1—1 irtot, Zákonyi Ltjos, 30 krí, Hers-kovicí Ignáczné, Reinics Lajos 60—60 krt Temkó János, Tóth Lajos, ifj. Ofan-beck Károly, Darvas Ferencz, Halvsx Frigyes, Stern Mór, Csesznák bíró, Rosenfald Lajos, Pásti Lajos 50—50 krt Reszpotnyik Rezső, Hóhekker József 30 —30 krt, Turek Géza 20 kr, N. N. 10 kr. — Amiért is fogadják a rendezőség hálás köszönetét
— Villámcsapás. A jun. hó 21-én kora hajnalban dühöngő vihar alkalmával a villám Szabar község róm. kath. templomának tornyába csapott. A község lakói csak reggel vették észre, hogy a templom tornyának csúcsa hiányzik, a kereszt pedig elgörbülve hanyatlik alá. A villám á templom falait is erő sen megrongálta, erős tölgyfából készült ajtaját pedig szétforgácsolta.
— Kaezorlakon folyó évi1 június 29-én d. u. 4 órakor á legelő körül levő úgynevezett „Kerektóban" Bosskai István 30 éves, nős; két gyermek atyja és Horváth Ferencz 19 éves ífju fürödtek. Az utóbbit a forgó víz magához ragadta s mindeu erőlködése daczára a víz alá bukott. Bocskai István a veszélybea levő társa megmentésére utánna úszott s a küzdelemben mindketten a vízben lelték halálukat. Június 30-án d. u. nagy részvét mellett temették el a^szerencsétleneket.
— üj vasat. Dr. Mandel Pál és érdektársai kinyerték a Nagy-Kanizsa— r,etenye—Aísó-Lendva—Bellatinc^—Muraszombat—Regede h é. vasút előmunkálatainak engedélyét. —; A nyomjelzőst Hoffmann Sándor és érdektársai jui. 25-ig teljesitik is.
— Meghívó. Huckstedt Irén a Rár ko3Í Szidi szinészisko\'ája operetté nö-vendéke\'Ollop Ernő, Hajgató Béla és Salgó Sándor (Rákosi intézet növen déke) urak közreműködésével 1895. évi július hó 7 én vasárnap este 8 és fél órakor a Polgári Egylet dísztermében raűvészestélyt rendez. Helyárak: Páholy 5 frt — Z öllye 1 frt 20 kr. — Körszék 1 frt — Zártszék 80 kr. — Földszinti álló 40 kr. — Karzati Ülés 50 kr. — .Karzati álló 30 tjr. Jegyek előre válthatók Belns Lajos és .Práger Béla urak gyógyszertárában és este a pénztárnál. Műsor. i. Endrödi Sándor: Visszavárlak előadja Salgó Sándor. 2. Bányamester: Grófné belépője énekli Huckstedt Iré.>. Zodgorác kiféri Ollop Ernő — 3. Czimbalomjáték előadja HajgatÓ Béla. 4. Arany János: Pázmán lovag: előadja Saitó Sándor. 5. Lili keringő énekli Huckstedt Irén Zongorán kiséri Ollop Ernő — G. Czimbalomjá-ték előadja Hajgató Béia. 7. Bánfy: Ha ö nevet (kaczagó dal) énekli Huckstedt Irén. Zongorán kiséri Ollop Ernő — Melegen ajánljuk a t közönség figyelme és pártfogásába.
— Közgyűlés. A felsőmagyarorssági kéményseprő-ipartestület ez évi közgyü lését folyó évi jn\'. hó 1-én Nagy-Kanizsán tartotta meg. A közgyűlésen képviselve voltak nyttra, komarom, söpron, vas, somogy, pozsany és zala megyei kéményseprő mesterek. A közgyűlés első sorban a két kisorsolt választmány helyébe uj. választmányi tagokat választott és pedig városunkból Mantuano Józsefet Azután azon szakkérdésekkel foglalkozott amelyek a közgyűlés élé terjesztettek: u. m. jóváhagyatott néhány kéményseprő tanoncz felszabadítása, vizsgálat tárgyává tétettek üzletvezetők és üzlettulajdonosok közöu kötött szerződések stb. Munkaképtelen segédek és ezek Özvegyei számára az ipartársulat pénztárából segélyek utaltattak ki. A közgyűlés egyszersmind elhatározta, hogy országos kéményseprő iparegyesület megalkotása iránt V munkálatok oly módon folytatandők tovább, hogy az egyesület >a jövő évi millenáris kiállítás alkalmával megalakulhasson s egy országos -egyesület tekintésével képviselhesse ugy az összes mint az egyes kéményseprők érdekeit
— Az „Arany Szarvas" szálloda újólag régi hírneves tulajdonosára visszaszállt, amennyiben Knortzer Frigyes á"-vette Hlatkó János föbcrlőtöl, kit albérlői cserben hagytak.
— Megyei tfizoltószövetségünk juo. 30-án tartotta közgyűlését Nagy Kanizsán a városháza nagytermében, Bíbo-chay polgármester szívélyesen s remek beszédben üdvözölte s ilayer szövetkezeti elnök köszönte meg. ilnorczer György főparancsnok által kiadott uj alapszabály-tervezet némi módosíttassál elfogadtatott. Délben társas ebéd volt a Polgári Egyletben, melyen számos lei-keaitö pohárköszöntés mondatott, délután jelesen sikerűit diszgyakorlat volt este pedig a Bőrgyárban tömörültek.
— Szerencsétlenségek. Maric3 József, 32 éves családos ember, vasúti Őrt KámáocsnáT a bécsi vonat elgá zolta, mindkét lábét elmetszette, 2 nap múlva a kórházban meghalt, neje és 4 permeké siratja. ¦— Nóvák György kiskanizsai vasúti munkás a II-Ik csatornában halászott s ugy belemerült az iszapba, hogy holttestét húzták ki.
— Árva fiuk ingyen fölvétele. A balatonfüredi .Erzsébet" szeretetházba ez évi augusztus hónapban mintegy 10 árva fog fölvétetni ; a pályázatnál a következők tartandók szem előtt: növendékül a teljesen árva és vagyontalan árvák vétetnek föl első sorban, s csak ezek hiányában vétetnek föl másodsorban félárvák. A kérvéuyek az igazgató tanácshoz iotézendők, s vagy a tanécs elnökéhez, főtisztelendő Kovács Ábel úrhoz; vagy\' alulírott igazgatóhoz küldendők július hó 25 ig. A kérvényekhez következő! okmányok melléklendőd : a) családi értesítő (nem pedig keresztlevél) ; b) szegénységi bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány a fiu testi és szellemi épségéről, s az ujraoltásról; d) netáni iskolai bizonyítvány. A kérvények, s mellékletek, bélyegtelenek, ameny-nyiben szegény árva iránt tétetik a kérvényezés. Csak oly fiáitfák vétetnek fel, kik hat évesek elmultak, de IO-ik életévöket még nem töltötték be és magyar honosak. Balaton-Füreden, 1S95 juoius hó 29. Kanovics György igazgató
— Tűz volt juniui. 30-áa délután 4—5 ára közt Kis-Kanizsán, a városi bikaisláiló égett el, a -kár 324 frt körül van; a kiskanizsai tüzolióosztály csakhamar ott termett s mire Nagy-Kanizsáról kiértek, már arra az időre eloltatott.
— A szepetnekí önk. tűzoltó egyesület június hó 23-án a czériaaí községi erdőben tartotta meg első nyári táocz-mulatságát. mely dacíára a kellemetlen időjárásuak elég jót sikerült Az esőre haj ó időjárás sokakat visszatartott a megjelenéstől s a kÖ/önség csak lassao kezdett gyülekezői. Amint azonban az idő földerült\' egyik fogat a másikat " érte s csakhamar elég szép számú közönség gyűlt össze, melyet késő estig is együtt tartott a jó kedv s mely csak a hirtelen megeredt zápor esőtől kényszerítve oszlott széf. — Tekintve a kedvezőtlen időjárást, az anyagi siker mégis a lehető jónak mondható, ameny-nyiben a bevétel 70 frt 60 kr. volt, melyből levonva a 37 frt kiadást, titzta jövedelem 33 frt 60 kr. Felülfizettek : . N. N. 9 frt 70 krt. Fuchs János község bíró 4 frt 70 krt, Starzainszky György (Galambok) 1 frt 70 krt, WL ber Samu 1 frt-GO krt, Csigaházy Kálmán 1 frt 40 kit, Beck Samu 1 frt. Grüafeld József (Sorjnás,) Málovecz Gyula (M.-Keresztur). Kreznár István és Fuchs György 70—70 krt, Pfeifer György 40 krt, Schveiczer Emma (Bajcsa ) Csitkovics Ferencz, Nagy Ferencz (Lang-viz.) Horváttt Pál (Fűzvölgy), Pu»gir Imre (Galambok,) Hbrényi N. (Kis-Ka-riizsa,) Béncze József, (Galambok.) M:-kola András (Sormás.) Garai József
* (Galambok.) Kovács László, Gara József, Erdélyi Béla (Győrvár,) Snemau András, Peiostingl Ferencz (Erdösfa,) Goíl János és Fuchs György 2(>—20 krt, Stocker Péter, Kiri József, Szentmiklósi Ján03 és Kovács Ltván 10—10 krt és Berger Károly Oó krt. összeseu 26 frt 95 krt Fogadják\' a felöjfiretók szíves adományozásukért az egyeíüM őszinte köszönetét.
— A Tarnőczy tüzoltószer és gépgyár részvénytársaság közgyűlését Kossuth Ferencz elnöklete alatt megtartotta. Az előterjesztett igazgatósági jelentés szerint a mérleg 207,823 frt 23 ki. nyers hasznot mutat A költs-égek és aiapszerü leírások után 59,249 frt 4 t:c. tiszta haszon áli rendelkezésre. — A közgyűlés a jelentést és mérleget jóváhagyólag elfogadta. Zolfán Győző eddigi ügyvivő igazgatót az igazgató -ságba beválasztotta és elhatározta, bogy részvényenként juüus 1 töt 5 frt . osztalék fizettessék. Tekintettel arra, hogy a gyár most már külföldre is kiterjeszti Üzemét Tarnóczy Gusztáv vezér-, igazgató indítványára kimondták, nogy a gyár czimét , Hunnia gépgyár és vas-Öntöde részvénytársaságra" változtatják:-át. A szelvényeket július 2-át61 kezdve a VIII.. IX., X. ker. takarékpénztárnál váltják be.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
_s__
ZALAI KÖZLÖNY.
IftnS JULIUS il án
— \\KiriIyl könyvek étimét fogja Viselni u a több mint 7000 magyar nemes családnevét tartalmazó könyv, mely október hónapban fog a Franklto-Társnlat nyomdájából kikerülni. — A királyi könyvek anyagát Bécsből a felség körüli minisztérium levéltárából, a mSlt évben hozták haza s bizlák axTÍagy. kir. országos levéltár őrizetére. Tudósaink megbecsüihetlen kincsesbá-nyát nyertek e történelmi emlékekbeu gazdag könyvekben. — De sokat nyert hazaszállításukkal a magyar társadalomnak az az osztálya, a mely belejátszott hazánk történetébe — a nemesi osztály. — A 82 vaskos kötetből álló királyi könyvekben található aemességi bejegyzéseket a magy. kir. orsz. levéltár engedélyéből és felügyelete alatt dr. Illéssy Jánosa Pettkó Béla fogják most ^közhasználatra bocsájtani, megbecsüihetlen kézi könyvet nyújtván vele a hazai heraldikai és genealógiai tudománynak. A könyv két részre. Magyar- és Erdély-országira osztva tartalmazni fogja betűrendben nemcsak a nemesleveleket, hanem a bárói, grófi, berezegi, hoofiusi-tási diplomákat is, továbbá azon családok jegyzékét, a melyeknek nemességigazoló perében legfelsőbb határozat keletkezett, — valamint káptalanok, testületek, városok, vármegyék czimer-leveleit, egy szóval mindazokat az adatokat, a melyek nemességbizonyitáaok-ban haszonnal értékesithetők. A nemességszer / őket névszerínt felsorolja, a keletkezés idejével és helyével együtt Feltünteti, hogy a czimer le van-e irva és festve, megjelöli, — kivált az azonos egynevü családoknál — a vármegyét, a melyben az illető család akkor lakott s végül megemlíti a királyi könyv kötet- és lapszámát. A munka előfizetési ára bérmentes szétküldéssel 2 frt, bolti ára 2 frt őO kr. Megrendelések az előfizetési pénzzel együtt, Pettkó Béla orsz. levéltári fogalmazóhoz Budapest, I. ker. Vár, orsz. levéltár küldendők.
— 3-5 forint napi kereset érhető el a legtisztességesebb módon. Tisztességes külső és becsületesség az egyedüli kellék. Bővebbet e lap szerkesztőségében.
— Kerékpározók figyelmébe. Min-dennemü tévedés kikerülése végett figyelmeztetjük a t. cz. közönséget, hogy a Styria kerékpárokat a hasonnemü „Steyri* gyártmányokkal össze ne tévessze. A legutóbb Tríest és Bécs közt megtartott nagy versenyben az első,dijat szintén BStyria" gép nyerte Bővebbet mai hirdetésünk hoz.
— Rövid hírek. Lentiben 42 ház égett ei. — Rozsnyó vidékén juniu- közepén havazott. — A csáktornyai kaszárnya építését Hírscbel & Bachrach válalkezó czég nyerte el — Ő Felsége szept. 18 és I9-én Kis-Czelben lesz. — A siófoki lóverseny július 21 és 22 én tartatik meg. — Bismarck beteg. — Napezurásban Bpesten a gyakorló téren több katona meghalt. — A nemzetköz; vasúti congresíos Londonban ülésezik. — A milleniumi nagy osztálysor-játék aug. közepén kezdetét veszi. ,
kiállítási tombolán és egy hét napra szóló 2000 koronás baleset biztosítási barczával bírnak. Egy könyvecske ára 42 forint, beszerezhető 1 frt-heti, vagy 4 frt 20 kros havi lefizetés mellett már ma és az esetben, ha egy € frt 50 kros napi szelvénynyel pótolva lesz, 2 személy á\'tal 4 napra bír érvénynyel. Nem csoda, hs &z ország minden részérő; már is oly nagy számban érkeznek a vállalathoz bejelentések s igy a közönség helyesen cselekedne, ha minél előbb jelentkeznék, miután a vállalat csak korlátoltBzámban fogad el előjegyzéseket — Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. ugy keményíteni, hogy ngy néznek ki, mintha ujak volnának — Tekintettel L.\'¦-.ol követelményekre, melynek mai nap a fehérneműnek fényesség és merevségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs keményítőt különféle pótszerek, — mint főtt bóris, gnjnmi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a mosónők javítani, ami azonban csak gyakorlat és tapasztalat utján érhető el. Ez az oka, hogy sok háztartásban foly-*\' tonos a rosszul sikerült keményités miatt a panasz. De a keményités mindenkor biztosan pompásan sikerül, ha Mack kettős keményítőjével történt, mely feltétlenül megbízható és használatra teljesen elkészített keményitőszer, amely továbbá a szükséges pótszereket, úgyszintén a fenyítésre szolgáló anyagokat kellő arányban tartalmazván lehetővé tesz:, hogy gallérok, kézelők stb. rövid idő alatt ugy keményíthetek, hogy ujjak-nak tűnnek fel.
Yegyes8&.
— Testegyenészeti raúintézet. K e-leti X czég, Budapest, IV., Ko-rona-herczeg-utc/a 17. az eddigelé sérv-kötök és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kivül egy nagy-szahásu, a modern technikának teljesen megfelelő műhei.t nyitott, Budapest, IV.. Régi posta-uteza 4 az. fu Ida x int, melyben orvossebészeti arzéláruk, mü:eges lábak, mükezek, tesí-eiiyenéazeti készülékek, Hessíng-rendszerű elismert müderékfüzök, i»yujtó- és járógépek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van, szíveskedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjpgy-zéket kérni. 0\'zletí elY: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak.
— „Mentor41 ellátás! vállalat Fontos kérdést old mee e vállalat, a mikor az ezredéves országos kiállítás igazgatóságának pártfogása alatt működését megkezdette. — A lakáskérdés okozza minden a kiállításra felráodulóknak a legnagyobb gondot, mert nemcsak attól tart: bogy nem kap lakást, de fél a kiállítás tartama alatt azok drágaságá-101 E válialat saját bzállóhelyeit ren-de*i be és minden jelentkezőnek 7 napra mar előre lefoglalja szobáját, jöjjön az * kiállítás tartama alatt bármikor is Buüapcstre, Az étkezési szelvények a főváros és • kiállráai terület több e\'ő-keiŐ vendéglőiben birnak érvénynyel, fc\'S a közlekedés a lóvonat és a vil-lamosvasuttal bármely vonalon teljesit-hető- A villalat ellátási könyvecskéi 7 öapra szóló szoba, étkezés, közlekedés, k\'álliiás és szórakoztató szelvényeket tartalmaznak. — Azonkivüt játszanak a
Irodalom.
— Athenaenml történet. Az Atbe-naeum r. társulat kiadásában megjelenő, „ A magyar nemzet története" czimü tiz kötetes nagy muokának (milleniumi kiadás) 28. 29. és 30. füzete most került könyvpíaczra. Ezekben a füzetekben befejezést nyer a második kötet második könyve, mely Kálmán király és Átmos herczeg, valamint a keresztes hadjárat, Horvátország és Dalmáczia meghódítása, az orosz hadjárat, a világi törvényhozás, az egyházi törvényhozás, végül Kálmán király családi viszonyai és Álmossal vs!ó küzdelmeik történetét foglalja magában. Nyomban megkezdődik a harmadik könyv, melynek föczime: A görög befolyás kora. A kitűnő szerző, dr. Marczali Henrik egyetemi professzor erre a korszakra vonatkozólag is számo< történeti adatot, hoz fel, a melyek eddig ismeretlenek voltak. Általában oly bőven írja le ezeket a Kálmán király alatt történt különben is rendkívüli érdekes eseményeket, miként előtte még egyetlen -történetíró sem. A bemutatott mümellékletek és az a számos szövegkép. melyekbőt majdnem minden egyes lapra kerül egy-egy. a jeles történetíró szakadatlan kutatásainak gazdag eredményéről tesznek tanúságot A 28. füzethez müméllékletül van csatolva Székely Bertalan festőmü-vé zünk nagyszabásuképének: ,1. Endrekirály koronázásának" pompás fénynyomata, melynek eredetije a pécsi székesegyház Szent Mór kápolnája falát ékesíti. Ezen kivül Kimnach l*ászló rajyában be van mutatva a történelmi nevezetességű „Körösszeg, látképe. A hazai jogász közön béget kébégkivöl érdekelni foeja a 29 ik fűzet fényes kivitelű mümelléklete. mely ,11. Endre arany-buli áj a" lecsüugö arany-pecsétjének hasonmását tünteti fel, a Kállay család levéltárában. levő eredeti példányról véve. Ennek a füzetnek másik mümelléklete szintén közelebrból érdekel bennünket, amennyiben uralkodó házunk első ősének, habsburg Rudolfnak saját korbeli arczképe, mely az ambrasi kép -gyűjtemény eredetije ntán készült nagy hűséggel előállítva. A 30 füzet mellékletei is fényeseknek mondhatók. E;yes füzet ára 30 kr. Előfizetés nagyedévre 12 (füzet) 3 frt 60 kr. félévre 24 (füze!) 7 frt 20 kr. Az\'elö&zetők minden szombaton kapnak egy füzetet
—- Verne Gjula összes munkainak egyedül jogosított képes magyar kiadásából a 13. és 14. füzetét küldte be a Franklin Társulat A két füzet az .Utazást a holdba\' tartalmazza, Gaal Mózes uj fordításában, s rendkívül gazdagon van illusztrálva Megjelenésekor Verne ezen munkája rendkívüli föltűnést keltett Egész viták keletkeztek a hóidba lövés lehető- vagy lehetetlenségről. Tény, hogy nincs Vernének eredetibb és megkapÓbb könyve, mint ez. — Ei uj olc-ső kiadás egy-egy füzetének ára 2o kr. bármely hazai könyvkereskedésben. Előfizethetni a vállalatra 1 írtjával 5 füzetre, akár a Franklin társulatnál, akár a könyvárusoknál.
_ „Trenok Frigyes kalandGS élete*
czimü kiadványa a Budapesti Hirlap uj-ságvállalatnak megjelent: Irta Somogyvárj Somogyi József. Ára 3 korona. A 228 lapra terjedő jeles müvet ajánljuk.
Ki nyert ?
Húzás június 22-én.
45 22 25 78 27 Húzás június 2G án. Prága : 23 66 61 32 26
Húzás janins 28-án. Bécs: 17 57 16 75 2 Grácz: 30 13 44 27 2
Húzás július 3-án. Brünn: 90 13 89 11 5
Szerk üzenet.
— Az .Aruztria" szennyeac. Nem közölhető a mi lapunkban.
— Kr. Azonnal vilaazoltunk, N.-Kaoizaia reáliskola nem létezik
— H. Helyben Kirételeten megküldöttük.
— .Alom." Bar régi, de még te jö. Heg-Bemmiaiteuflk
— K. Gy „Nyáron." Gyönyörű költeményed a legközelebbi számiján jo. Másikat elküldöttem az illetőnek.
Nylltcör.
Henaeberjr-selyem csakis akkor val&di, ha köz rétien gyáramból rendelik — fekete, fehér és színeseket 35 krtól 14 frt 65 krig, méterként — tima, uikos, kocz-kávttt, mintázottakat, damasztot >. a. t. (mint yy 240 kulűnbozC minőség és 2000 mintázatán) a. a. L postabér éa vámmentesen i szállítva és mintákat postafordultával JfQld : \'Henoeberr G. cz k udvar: száliitft) sel re murára Zürichben Svájciba czimzett levelekre 10 kros, és le-\'.eve/ő lapokra 5 kros bélyeg ragaaztaodó Mairyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Vese, húgyhólyag, hü57dara és küszvénjbántalmak elleu, továbbá a e légzö és ?::.¦\'¦-¦/.\':\'¦ ~l szervek hnrntos báu-talmainál, orvosi tekintélyek által a LITHIOX-FORRAS
SALVATOR
ftlkerrel rendire lesz.
Húgyhajtó natásu !
Kellemes úti K&Bnren emészthető!
Kapható ásvaoyvízkereskedésekboc i\'-s /. gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazg. Eperjesea.
Felelőa szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
Hirdetések.
Újszülött
g/ermekek,
kik aiijjuk által épp*n nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, a II. Xeatlé-féle fjpripek liszt, íiasmálata folytán okszerű módon fölnevelhetek. Mlntaadagot. nerok ülőmben röpiratokat, melyekben a készilésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen kQld a központi raktár:
V. BRRI.YAK I., NADLERtíiSSE Nr. 1.
Henri Nestlé-féle ^ertnrtiápliszt ítfl írajciár-Heari Kesílé-féle Hiesimégps lej öö krajezár.
F. BERLYAK,
BÉCS I., NADLERUASSE 1.
Raklár minden gyógytárban és fuszerkerea-k édesben.
(ivás más a rásá-i kikiáltási módra ajánlott készítmények bevásárlásától, mely csak a közönség megtévesztését ezéiozza.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
íaél drágább kincse, miért is az, a ki nj Tagy üdült
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valamint minden
W belső bajban
éapvdig:sárgasáa;,székrekedés, hányinger, szédülés, ájnlás, felbőfőgés, aranyér, epetelnláa- máj- és allcsti bántalmak. Tértolalás a lej- vagy szivhez, kBhógés, nehéz lélegxés, re-kedtsés;, éjjeli izzadás, vérküpés, ¦yilala^, álmatlanság-, szívdobogás, ksszrény vagy csaiban szenved, biztos sikert ér «1 ax
Egészségi Regulator által.
ára használat* utasítással S kor. (I frt). Postán koldve Jáda és fnvarlevél-ért 40 fillérrel (20 kr.) több.
Szétküldés a TÍdékre csáis a „Hattynhoz" cz. gyógyszertarból
Bndapest, VI., Szabolcs-ntcza, 33. sx.
! MINDENKI!
naponta kereshet nálunk ő—10 írtig, ki tőrvényesen engpdélye->ett sorsjegyeket az 1883. évi XXXI. t. cz. alapján részletüze-lésre számunkra elad. Ajánlatok czimzendök
Fővárosi váltó üzlettársaság
Adler és Tárta BadtpestM
MACKfíLe
Dupla-
^ , it rr4rtöJ»
:. ^ reltaiaiö:
ülm a. D.
ie^toszerobb *o leskj-oraabb mód (tallérokat, kézelőket stb. enekéJy t»nd-lifisal gí7 keményíteni, hosy
oty szépek, mint ha ujak volnának,
klzaróias abban ?11. itogj
Hack dupla keményítőjével
k«ménjitjak azokat. Akiccrszfrbiszüiitta. mimii^ caak itztalkalmazza. Mindenütt kapható 3. 10 éa W krajcáros Cart ónokban. Főraktár osztrák njaenrorszie rf«zére: VOtth GottU, B-i-fKba: 1111.
V izgyógyi ntézet
Msssagc. elektro-theraphia és gyógygymnasitika stb. intézete
¦¦F-Egészévenátnyitvaáll. ~W
Tulajdonos: a Pozsonyi Iparbatik.
Igazgató orvos: Dr Scklesinger
Miksa.
Prospektusokat ingyen éa bérmentve kQld
az igazgatóság
Kitűnő utí kerékpár, 13 kiló nehéz, ára 180 frt.
Kizárólagos raktár és képviselőség Zala-, Somogy- és Veszprém-megyék részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSAH
a hová minden megrendelés intézendő,. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
W~ Eladás részletfizetésre la
Á ki kerékpárt óbajt vásárolni, az saját érdekében csakis a világbirre szert tett
„STYRIA0 gyártmányt
vegye.
A legutóbb Bordeaux és Paris közt 591 kilométer távlaton megtartott nemzetközi nagy versenyt Gerger Ferencz egy ^
„STYRIA" kerékpáron
nyerte. 24 óra, 12 f STYJUA-fÁf/JiRABLR
perez és 15 másod-percz alatt a világ legjobb versenyzői ellenében.
Az idén Bécs,
Berlin, Bzidapsst, München, Boroszló.
Hamburg, Lipcse, Stettin, Brünn, Manheim, Posen, Szombathely, Szabadka,
Schweinfurt, Zittau-ban é% 1894-ben 522 legnagyobbrészt eísÖ dijak lettek , Styria" kerékpárokonnyerve,
a mik Jényesen bizonyítják, hogy a
„Styria" kerekpárok
a legjobbak a világon.
. Albrecht, Salvator Jöherczeg o fensége, Péter Jöherczeg ö feiuége Oltó Sachen-Coburgi herczeg „ „ Mehedin Bey fig „ a
stb. „Styria kerékpárokat használnak.
Kizárólagos raktár és képviselőség Zala-. Somogy- és Veszprém-meg\'fr-ek részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSÁN,
¦ a hová minden megrendelés intézendő. |V Árjegyzékek ingyen és bérmentve. ~W§
tgf- Eladás részletfizetésre Is. ~M
Kitűnő utí kerékpár, 13 kiló nehéz, ára 180 frt.
álllfII
r:xxxxxxxx,\'xxxxxxx..xxxxxxxxxr»
X X X X
und Privit-PerSOrien die Bekanntschaft haben, werden auf-X genommen zur Uebernahme von Bestellungen, anf neue Pa-^ teet-Artikel überall leicht absetzbar. — Hohe Provision )^ und bei defieitiver Anstellung fixer Sehalt zugesichert. ¦
X X X
Offerten mit 5 kr. Ketourmarke (auf Antwort) unter Chiffre
Franz P&korny, Prag, 1050
^XXXXXXXXXXXXXX
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
« 1895. JULIUS 6-án
•Aranyérmekkel kitüntetve
Első c«. és kir. kitár, szabndalm.
Aranrfrmekkel Mentetve
OlULOKZAT-FESTEK-CrTILR
KRONSTE1NER KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, saját házában.
FSherczoüi és berczeei uradalmak, cs és kir. katonai raktárak, Tasnt-, Ipar-, bányS- es hámortitEsnlatoU, építkezési raonkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, Miamiit «S^odSTxámtója - Ezen homlokzalfestékek, melyek mészbeí oldhatók, száraz porított állapotban, 40 különféle siinmintab.il. kitinként 16 krtol feljebb szállíttatnak és a festéksiinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. - Mintalapok és használati ntasitasok ingjén es bérmentve kőidéinek.
Az i896-ikl ezredéves orsz. kiállítási igazgatóság: pártfogása alatt*) lévő
«)Epirt<o,i.tDailslLrii\' « - »\' r™ « A it B11 íí íií Bí I U í
magy. kir. keresk. min nr ()ca.gjméltói&g&4512|95 sz. leirat&ban biztosította.
„MENTOR" Ellátási-Vállalat
BUDAPEST, Kerepesi-at 22. szám
esját DJ
szülőhelyeinken. Étkezés
: saját
>n. Biti a főváros él a kiütitia elS-kelöbb éneiméiben.
ebedére, orzzig^s kiállítást látogatók azámára kiboczájt *2 frt értékbea 1 írt heti, vagy < frt 20 kr havi befizetés mellett
sioM-, étiBzés-, rozleÉ-, oltás- es szóratoztatás:
bolajegjet, végül egy 2000 borenie baleaet bfziositás! bárcait tartalmazna\' Err ilyen k..ny»eca*két,"(j"Memé^"i használhat, t-i napra, ba 6 írt 50 krr.l pótolva lesz) - Elöfizeléseket csak (az dió részlet beküldése mellett) mir most eltog.dnak, valamint bővebb felviligos.iazsa. szolgain: (azeuo "^^^.anartjarMi Bánt - A ..MEXTOJf EUálási-rHUalal ~W
melyek a kiállítás egész tartatna alatt 7 napra szóló
1 klilllti I tombolajegyet, végtU egy 2000 koraaii baleaet btztositáal barcsit tartalmaznak. ^ aimia
Budapest
Dr. Mo.zsinyl király orszggy. képv m. t elnök Ehrlich 6. Snsztiv f5v
tag, gviros. m. elnök. Rózsa Lajaa igazg. Hegedia Diaiéi tztkir. Takao\'i Zalgäiaad az Első magf. ált. bi:t tira. közp. fófclügy. Stadler aaraly fóv biz tag, biz- és szálloda-tulaja.
¦aar- Proipeotaat tlvisstis iliyll és b éraseatva. -ay__
Grand Hotel National
Wien (Bécsben) Táborstrasse.
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, ho! sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 írttól felfelé. Fürdók, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötök közvetlen közelben. Hosszabb idóíg tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel. A. HARHAMMER. igazgató. F. M. MAYER, tulajdonosok.
OOOOOOOOÖOOOOOOO
_J GÜMMI!
Eredeti párisi flaani- és halhólyagck finomság (•« |úsip tekintetében a kivánat-
::.....- is felütmiiiják, roczxtoskéot I, 2. 3,
4, 5. ti, 7 és 8 forintért. Bonts saair (rövid) 3 és 4 fnrint, legfinomabb hölgy szivacsok 2, 8. 4 és 5 írt. — UH tvazerek Hásse ntán 2 forint, Massicger unár utin 2 frt 50 kr, dara*!önkin*.. Suspenseriumok Itb. részletezeti árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellet
R E I F i. specialista Bécs,
I., Briidttatte 3.
Pitktikus mint&Ky&jtemény urak részére 5 frt. Árjegy- I zék zárt borítékban ingyen I és bérmentve.
Legszebb magyar divatlap
tornite ttt-t I**!
^íErirl "Illeti!
ooc ooooooooooooo
3
ilífll li |H-í|»ll
>flg.
l-f ^
glfffiÉfff Mi^h
m S5«» = si;; ?i- - r* n . - D = .1"?».-—
I* »ein. a.?" « < S "
Régi hírneves kénfurdő Horvátországban.
S* VAR AZSD-TOPLICZ A Etf
Zagoriai vasút Zágráb—Csáktornya),
Dr. Lud víg udv.tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsiuá meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rhenmatikus,izlllet.bántalmak, kötvény, 7,sába. titkos betegségek, bőrbajok éa gBrvélykóroál sat. ITÓGTÓGTMÜD köhögés, mellbaj. máj, veáe, gyomor és aranyerekre aat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény május í-töl okL l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, táncz, hangverseny aat. A varüzsd-toplicsai vasúti állomáson naponta a vendégek i sTámára omnibas, kocsik. Megrendeléseket a f&rdöigazgatőság V teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longhlno A. íürdöorvos szolgál Pro-ppclu-oltat inzyen é< bérmentve kü\'d
fü íló!ga2Qaíósag
gazdasági gépgyára, vas- és é re zö ti töd éje NAGY-KA NÍZSÁN.
-•íX.-\'^^tK-jr--
A maRy. kir. állam vasutak gépgyára vezérügy nöksegének dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kátbarázááj acz&ekéü és ezekre felszerelhető összes fold.nivelii eszközeit, agy hármas ekéit, lókapáit, töUögctöit és borondit.
Amerikai rendszerű EoÜingsworth szénagyüjtök, Planet jr_ amerikai lókapák, rosták, konkolyoz6kí járgány cse/^üÁéK/ei*^;,:. járgányok, szecska- és répavágók, ^tikorioza^morzsolÓk kézi- és gőzerőre Dagy készletben tartatnak. C? Ajánlja továbbá:
Szab.PERFECTA. m itiloroííos .orretötÉpét
és tr-iot ejdonságot
alk ia hejyss talajhaz egy aráit aikalaiai legaiake is leg\'.üaá-lateaaU
„Zala Drill"
(szabad. SIBPLZX) könnyű sbrretogépét egé- K szen nj rerjelszertl Tető-korongolkaj és szab. kiváltható kapacsuk-
lyókkal.
Árjegyzékek kívánatra ingyen ós bérmentve küldetnek.
i\\A(.Y-K»SA. 1895. juliüS 13 án.
28-lfic BZám.
ElŐfizfrtéHi án
Egész évre . ... 5 frt — kr Kél ém . . . . -2 frt 50 kr Negyedévre . . . 1 frt 25 kr X$Z** vtém !0 kr. hirdetések Ifi hasáboi petittorban 7, másodszori |f>, í minden toTábbi torért S kr.
NYILTTEBBEN (petit soroltként 10 krért vétetnek! ,M. Kincstári illeték minden egye«| hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorfl Lajos szerkesztő-kia dó nevére czimzatten Xagy-Saaizsára bérmentve intésendők.
Bérmentetlen levelek nem fogad-tttnalc el.
Kéziratok t"i>*sza=»m küldetnek
Á nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Délzaíai TakarékpénztAri „Önsegélyző szövetkezet*) a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a „nagy-kanizsai- és galaxnboki önkéntes tftzoltó-egylet*, a Bnagy-kanizsai kisdednevelő egyesölet* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, ^kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények táptntézeí*", a „katonai hadastyán egyieí* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külváiasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
lakoíák és Ertesitők
Az igazgatóktól titfikxarnsan őrzött iskolai „Értesítők" végre napfényre kerültek. A gyermekek és ifjak hada Örül nekik legjobban, csak itt-ott lehetett egy eltorzított arczot, egy könnyes szemet látni, mikor gnsz-tálta a rovatokba beosztott számokat: Sietve halad tova a gyerek, a kire a négyest ráolvasták. Hál\' Istennek ez a végzetes szám immár nem a négyesre, hanem az ötösre esik, mert ismét visszatértek a régi rendszerhez, mely az előmenetelben Öt fokot kölömböz-tet meg. A középifkólákban azonban még eddig maradt a réginél.
Városunk iskoláival kezdjük meg beszámolónkat. Sokat áldoz ez a magára hagyatott város iskolai czélokra és mégis egyetlenegy palotaazerü i s-kolaépüietünk sincs. Az állam keze csak szubtilisen adja a csengő pénzt és a tanügyben is csak a maga emberségéből teremt Nagy-Kanizsa áldozatkész polgársága egyet-mást. Pedig uj, modern épületekre már csak közegészség ügyi szempontból is szükség van. A polgári leányiskola épületéről az iskola igazgatója elpanaszolja, hogy a lefolyt tanévben a viszonyok semmit sem változtak, legfentebb a viszonyok változtatásának szükségessége lett nyilván valóbb s a leányiskola számára építendő uj helyiség tervezgetése haladott elébre, de a tervezgetésnél maradt is.
Ép olyan sürgős a gymnázium épületének kibővítése. Az első osztályba lépő. tanulók jó részét, el kell utasítani, mert a törvényes szám már az előzetes bejelentésekkel betelik. A tantermek kicsinyek, hiányosan vannak fölszerelve. De beszéljenek az .Értesítők."
l.)Értesltóakegyes tanitórendiek vezetése alatt áll ó n agy ka&izs a i ka tű. fögymnasiumróiaz 1894j95. tanévben, közzétesz! Farkas József igazgató. „Ifjabb Pliniusélet- és jellemrajz\' cz. értekezés, mely 46 lapra terjed, előzi meg az értesítő részt A tudós szerző, Farkas Józaef igazgató, azért választotta e római író életviszonyait vizsgálódása tárgyává, mert nálunk eddig alig voltak, kik vele foglalkoztak.
Az írásbeli dolgozatok kimutatása nagyon áttekinthet és czélszerü. Táb-. lázatba való foglalások jó újítás.
Az intézetet 366 tanuló látogatta, annak 24%-a kapott egy és több tantárgyból elégtelen osztályzatot. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 27, jelesen érett 1. jól érett 8, egyszerűen érett: 15, szóbeli alapján: 3 hóra visszautasitta-tott:- 3.
2.) A nagykanizsai áljamilag segélyezett községi polgári fin és 1 e á nyi skol a huszo n h a r m adi k értesítője az 1894—95 tauévről-Szerkesztette dr. Bariba Gyula, igazgató.
A fiúiskola látogatottsága csak egy tanulóvat szaporodott, a leányiskoláé ellenben 12-vel. A tanulók létszáma a fiúiskolában 177, a leányiskolában 180 és mégis a fiúiskola épülete tág teres, a leányiskoláé szűk- és egészségtelen. Emmiatt évről évre ismétlődnek a panaszok, a képviselőség is élénk tudatában van a helyiség mizériájának, de a tervezgetéi állapotán tul még cinciének és mindeddig más egy szekér;, téglát sem szavaztak meg. .
Az uj vizsgálati „Szabályzat* már az idén életbe lépett
3.) A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott elemi- polgári és középkereskedel mi iskola Értesítője az 1094—95 tanévről. Szerkesztő Bún Samu, igazgató.
A jeteotésből a következő érdekes adatokat vesszük: Az elemi leányiskolába jáit 196, a fiu iskolába 197. a polgári fiúiskolába 141, a középkereskedel mi iskolába 98, összesen 632 tanuló. Szegény tanulók rubáztatására évenként 199 frtot fordít a község, ösztöndíjakra 175 frtot Kegyes adományokból befolyt 300 frt
A hitközség hittani intézményei ál-
lanak - a hitoktatásból, — az ifjúsági istentiszteletből és a leányok confir-máti ójából.
\' A szóbeli záróvizsgák a kereskedelmi iskolában jnnius 24 és 25 -én tartottak meg. Vizsgálatra jelentkezett 21 tanuló Jelesen felelt míg: 6 jól: 9, megfelelt: ő. egy tanuló két ,bó múlva teendő ja-vitóvizsgárautasittatöt*. Az érettségi vizsgáról a miniszteri biztosok nagyon elismerőleg nyilatkoztak.
4.) A nagykanizsai ^községi nép iskolák növendékeinek neves érdemsorozata az 1894—95 tanévről közli Németh Ignácz igazgató.
A fiu osztályokat 1149 tanuló, a le-áoyosztályokat 1004 tanuló, összesen 2153 tanuló látogatta, egy tanítóra esik 76 növendék, ami minden esetre tul sok. V.
44584IV. sz.
Pályázati hirdetmény!
Am. kir. posta éstávirdánál kezelési szolgálatra alkalmazandó és a Xl-ik fizetési osztályban 500 írttól 700 írtig emelkedő fizetéssel, továbbá az 1893 éví IV. t cz. által megállapított lakpénzzel javadalmazott p. és t segéd-lisztek kiképzésére folyó évi augusztus bú 1-től kezdve hat hónapra terjedő gyakorlati tanfolyamokat nyitott a következő posta és távírda hivataloknál:
a.) a budapesti p. t. igazgatóság kerületében; Egerben, Kecskeméten és Váczott
b.) a kassai p.t_ igazgatóság kerületében: Miskolczon, Nagymihályban;
c.) a kolozsvári p.és t igazgatóság kerületében: Brassóban s Marosvásárhelyt.
d.) a nagyváradi p. t igazgatóság kerületében: Aradon, Békés-Csabán és-Nyíregyházán ;
e.) a pécsi p. és -t igazgatóság kerületében: Zalaegerszegen és Pécsett;
f.) a pozsonyi p. és t. igazgatóság kerületében Érsékujvárott és Tren-csénben;
g.) a soproni p. és t igazgatóság kerületében ; Győrött, Szombathelyen és Veszprémben;
* h.) a temesvári p. és t igazgatósig kerületiben: Temesvárott és Újvidéken;
i.) a zágrábi p. t igazgatóság kerületében; Eszéken és Cj-Gradicskán.
E tanfolyamokra haltgatókui felvétetnek.
1.) első sorban az 1873. évi II t cz. 5 §-* értelmében kisebb hivatalnoki alkalmazásra igazolvány nyal bíró igényjogosult katonai altij :
2.) a postamesteri ^agy kiadói minő-Bégben szolgált oly férfiak, kik gymnázium, reál vagy polgári iskola IV. osztályába, vagy ezzel egyenrangú más iskolák megfelelő osztályait végezték.
3.) Ugyanezen iskolai előképzettséggel biró más férfi jelentkezők.
A felvételre megkívántatik továbbá annak igazolása, \'hogy
a.) folyamodó 13-ik életévét betöltötte, de a 35. élet évet mégnem haladta meg; b.) magyar állampolgár; c) a magyar, illetve, ha horvát-szla-vonországi illetőségű a horvát nyelvet szóban és írásban teljesen bírja; d.) fedhetlen előéletű; e) a p. t. szolgálatra testileg, lelkileg alkalmas, mely körülmény közhatósági orvosi bizonyitványnyal igazolandó.
A tanfolyam hallgatói, a kisebb hivatalnoki állásra igazolványnyal biró katonai altisztek kivételével, beiratási és tandíj fejében (tiz) tíz frtot kötelesek fizetni.
A tanfolyam szabályszerű befejezése és az előirt szakvizsga letétele után a hallgatók posta és távírda segédtiszti állásra nyernek képesítést, — illetve a p. és t. segéd, tiszt jelöltek létszámában vétetnek fel és ezen minőségükben tanúsítandó magatartásuk és használhatóságukhoz képest nyernek segédtiszti állásra kinevezést; a 4.) pont alatt em-emlitett hallgatók azonbm 18-ík életévük betöltéséig csak napi dijas minőségben alkalmazhatók.
Felhívom mindazokat, kik ezen tanfolyamokba belépni óhajtanak, hogy saját-kezüleg irt és születési, orvosi, — erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal kellően felszerelt kérvényüket f. évi július hó 20 ig és pedig a mar közszolgálatban álló rendes elöljáróságuk utján, a többiek pedig az illető szolgabíró vagy polgármester közvetítésével a tanfolyam helye szerint az emiitett posta és távirda igazgatóságok egyikéhez nyújtsák be.
Budapest, 1895 június 29-én. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter.
Hírek.
— Eljegyzés. Booáári" Svastits Pál zalamegyei földbirtokos jegyet váltót t bessenyöi és velikei Skublics István leánya Gizellával Besenyőben.
— Uj 4rvoe05ollák Ernő dr., Pollák Miksa jóneríf" zenetanár testvéröcscse, városunkbau mint orvos telepedett le. Tanulmányait Grazban és Bécsben végezte. Az osztrák fővárosban a klinikákon szerezte meg a fiatal orvosra nézve oly szükséges gyakorlatot. Lakik : Nédor-utcza, Pollák-féle házban.
— Uj ügyvéd. Dr. Ollop Mór, fiatalságunk előnyösen ismert tagja,- múlt hó 20-án Budapesten ügyvédi vizsgát tett. Jelenleg Nagy-Kanizsán, tartózkodik, hogy letelepedése iránt a szükséges lépéseket megtegye.
— 25 ev a tanítói pályán. Emecz JÓzsefné, Oppenbeim Katalin és Pöltz Pál, a keszthelyi községi népiskola tanítói a folyó évben bezárult iskolai évvel töltötték be a keszthelyi községi elemi népiskolánál eltöltött tanítói működésüknek 25 évét. A tanítótestület június hó 27-én tartott ülésében Bányai Károly igazgató szívélyes szavakban méltatta a már negyed század óta működő tanítóknak a tanügy terén tanúsított buSgó tevékenységüket s Isten áldását kérte további működésükre; 2b-áu délután 4 órakor a községi fiúiskola helyiségében, a jubiláló tanítók tiszteletére rendezett barátságos lakó*
j mára gyűltek egybe a helybeli népoktatás: tanintézetek tanítói, s a lefolyt 25 év emlékét vidám kedélyhangulatban töltötték el.
— Balatonba fútt gazdász. Veress Fereocz Szilágymegyé ipp-i illetőségű, 20 éves, gazdasági tanintézeti hallgató június bő 30-án fürdés közben a Balatonba fult. Deák nevü társát Herteleudy József földbirtokos* és Nitsmao Jenő mentették ki. Veress temetése 2-án igen nagy részvét mellett ment végbe. — A sírnál Fáber János éves gazdász megható búcsúbeszédet tartott.
— Posta mesterek mint ügynökök. A kereskedelmi miniszter egy biztosító társaság kérdésére megengedte, hogy a postamesterek a nyilvánosan működő biztosító és egyéb közhasznú, különösen jótékony jellegű magánintézetek,
TÁRCSA.
Nyáron.
Tüzel a nap, izzasztó meleg van, Búüugatnak az érett kalászok, Lopva jár a zefír, csöndben, halkan Csókolja * szendergő virágot.
A természet mint bájos szép asszony Puha ágyán szerelmet, kéjt lettel, T«le raézsel, hogy vágyat Ukasszon, Epedve néz miden virag-k-hely.
És engedi, hogy szfiz keble haráű Gyönyört sxivjon méhe, bogár, iepke ; A virág is sejti, tudja talán. Hogy mért virult, mert nyilott ki keble.
Családi kör minden kiesi bokor, í^ies titok a hűs árnyék alatt, Csak nagy ritkán hívja párját olykor Egy elmaradt, féltékeny pitty-palatty.
A i Öcsök se kíváncsi, meglapul, Nem dugja ki fejét a Irakjából, Bent büról a rejtekbe legalul, Csaladja van, csendes, csak ritkán bzói.
izzó a nap forró sugár-karja Átöleli kedvesét a földet, Felgyújt minden érző parányi rajta, Legoebb kora életnek, gyönyörnek.
Egy érzelem ég a mindecsígbeo, Mely boldogít, teremt, gyújt, hat, éoit: A természet olyan mint az éden, A szereiéin ragyog raju végig.
Ext az idSt szeretem én a nyárt, . Ilikor minden lángol, hevül érez: Nemc«ak sejt a aziv, de mindem tud már, S bár küzd, ízstd, de legtöbbet élvez.
-. fi KELE GYÖRGY.
A sors játéka.
— Beszély. — Irta: CZIHLE VALÉRIA. (Folytatás és. vége.)
Arvy Gábor is megöregedett, élénksége oda, a fürge emberke hallgatag Öreg ur lett Nincs kedve az élethez, s haláltól mégis fél. Andor pedig Olasz-honból Afrikába, onnan Amerikába és igy tovább utazott szivében sajgó, mardosó sebével. Szerette Elzát, szerelme nem kártyaváz volt, melyet a legcsekélyebb szellő is romba dönt, nem pillanatnyi felhevülés, hanem a férfi szerelme volt az, — melyet a viharck aczéíoznr.k.
A két év alatt történt egyébb is: Arvy Gábor, a milliomos sokat vesztett Ez nagy hatással volt reá. Aztán azt is látta, hogy Elza látni nem szereti, hogy kedélye búskomor lett Órák hosz-száig elül a vízparton, nézve a habok játékát s néha éjjeket virraszt át gondolataiba mélyedve. Csak a magányt szereti, ha őt látja, tekintetéi elforditja. — Árvyt hántotta a lelkiismeret: mért lánczolta azt a fiatal teremtést magához ? Magát ís, azt is szerencsétlenné tette. Keservesen tapasztalta Arvy, hogy vél embernek nem vaió fiatal feleség
Ha Elza a vízparton ült gyönyörködve a habokban, olyankor Arvy a parkban sétáit és egyre azon törte magát, miről gondolkozik Elza? Soha nincs jókedve, j : agyon S7ereuc-étlennek érezheti magát, i
Órákig jár alá s fel a porondos uton, egyre erről gondolkozva: mit tévő legyek ezzel az asszonynyal ? —¦ Hiába gondolkozol te azon jó Öreg, nem találod azt kí. Nem is sejted, mi baja szép feleségednek, nem is sejted.
Miért is vettem el, mikor tudtam, hogy nem szeret ? Hiu voltam, bolond voltam. Azt akartam, hogy irigyeljenek, hogy ne Jegyen párja feleségemnek. — Mit értem vele ? A szórakozásra sem vagyok érdemes. Magam keresem magamnak, hát jól van ? Csak legalább egy nyájas szava volna hozzám, — de észre se vesz, rám sem néz. Mindig gondolkozik, de miről ? Csak tudnám mi baja ? Más asszony, a kí nem szereti az urát, — mulat, élvez, ő azt sem teszi. Sebővá nem jár, csupán a templomba. Nem érthetem, nem érthetem. Kellett nekem a házasság ? így még inkább egyedül állok, ö messzebb van tőlem mint bárki más. Megvénültem, beleöregedtem a bánatba. Még ma hónap sírba visz . .. Jobb is lesz, az élet semmit sem ér. Elváljak tőle, mi okon, mi czéibót ? Újra úgysem házasodnám meg. — Elég egy sütetből egy lepény nekem is.
^Igy törte magát, töprenkedett a ven
Rosz idö járt, a bevétel kevés volt, a kiadás sok/
Arvynak sok vállalata megbukott. — A bánáti meg ez is ágyba tette az öreget, nem tudott járni, annyira elgyöngül:. Elza odaadással ápolta.
— Ne fáradjon Elza, —¦ mondogatta gyakran az Öreg.
De Elza fáradt Ó azon lények közé tartozott, kik örömüket találják az önfeláldozásban.
Hüvős őszi alkony volt Arvy Gábor naponta gyöngülve az utolsóján volt. Elza ott ült a beteg ágya mellett, hús kezét a beteg forró homlokán nyugtatva.
— Elza megtudna-e nekem bocsáj tani ? — kérdé a beteg gyönge hangon.
— Mit Gábor ? —
— Hogy boldogtalanná tettem.
— Meg, édes Gábor meg, — \'szólt Elza elérzékenyülve. • \'
— Isten áldja meg érte. Az a gondolat, hogy gyűlöl, még a sirban sem hagyott volna nyugodni. — Isten áldja meg érte.....
— De maga nem hal meg Gíbnr.
— Tudom, érzem, hogy meghalok. Nyugoűlan halok meg. Vén vagyok, eljött az idő.....hangja egyre gyöngébb
lett.. .___.----csakhogy ?. . meg ...
bo .. . . csaj . .. tott......végső erejével monda e szavakat Karja erőtlenül hullott alá, szeme lecsukódott.
— Meghalt**— monda az orvos.
— Meghalt.... rebegé Elza és letérdelt imádkozni. — — — — -—
A temetés nagy pompával ment véghez. Elza igaz könnyet hullatott és igaz szívből viselte a gyászt — Andor nem jött haza a temetésre, későn kapta a gyászhírt Arvy Gábor megmaradt vagyonát nejére hagyta.
Férje halála után Elza egyedül maradt magányában. — Kedveocz helye a tópart, itt szokott gondolkozni. Most is itt Ül, gyönyörködve a hullámok játékában. — Ha Andor is ítt volna, itt
mellette s együtt néznék a habokat......
Arczába szökött a vér...... Ha itt
volna ?..... ...
Balzsamos tavaszi alkony van, a tó körül ezer színes virág nyílik. Másfél éve, hogy özvegy és Andor azóta még meg sem látogatta. Előérzete súgja: eljön, el keil jönnie I
Az alkony oly szép. az ég azúrján egyetlen felhőcske sincs, a virágok kely-héböl édes Hlatárad .... c*ak ö hiányzik.
Közeledő léptek nesze hallszik a porondos uton. Vájjon mi lehet az? E\'za szétnéz, Ő az ? Ó I Andor I Elza
— Andor 1.......
Ajknk egy hosszú édes csókban olvadt össze I — — — — — —
Annyit szenvedtünk, megérdemeljük, hogy botdogok legyünk ; ugy-e édes Elzám ? I
— Megérdemeljük, Andor megérdemeljük .....
— Olyan régea szeretlek, az első percztől ; de végre mégis enyém vagy ! — Andor megcsókolja Elza ajkát.
— Valóság ? Nem 1 álom I Nem, nem, ő ébren van, látja jól, hallja hangját, érzi csókját .... nem, nem álom, még sem álom. — valóság I I
.; . . Éo is .. . én is.....
XXXTv*. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
táraulatok ügynöki képviseletét elvállalhatják, hogy az élet, testi épség, vagyon stb. biztosításából egyesekre és a közállapotokra háramló\' előnyök minél szélesebb körben elterjedjenek, s a takarékosság és előrelátás eszméje a nép minden rétegében felköltessék. A miniszter azt köti ki, hogy a postamesterek a képviseletet bejeleotsék.
— Eljegyzés, H. Hodossy Gyula jegyet váltott Moldrik Josefa kisasszonynyak Szent-Endréről. Üdvözöljük a jegyespárt !
— Hérics-Tő th János kir. táblát tanácselnök, miot minden évben, ugy az. idén is szabadságidejét körünkben tölti családjával együtt, kies szentgyörgyvári szőlejét vette igénybe, Isten hozta!
— Pleheísz Gusztáv m. kir. honvédszázados Kőszegre helyeztetett át A köztiszteletben részesölt család távozását sajnáljuk.
— Darás Malvin tanítónő Budapesten tautóul meg választatván Nagy-Kanizsáról a fővárosba költözködik. Társadalmunk e rokonszenves alakjának eltávozása űrt hagy maga után.
— Nászúiról az ósí kastélyba. Gróf Batthyányi Pál cs. kir. huszár kapitány, tartalékos tiszt, bájos, fiatál nejével, pallíni Inkey Valéria óraéltóságával az esküvő utáni, külföldi útjáról — Paris és Genfből — f. hó 6 án érkezett vissza Rigyáczra. A néhai Inkey Kálmán álta!, a terjedelmes angol parkban emelt gyönyörű kastély az édes anya özvegy pallíni Inkey Kálmánné, szül. Szemző Lujza urnö rendeletére az ifja pír fogadásához virág- és lobogódiszt Öltött, a parkban az elegánsan szegélyezett ut közepén ékes diadalkapu állíttatott ez alkalomra „Isten hozott- felirattal. Midőn a négyesfogat a bejárat alá robogott; a lépcsőház alján Torma jói szervezett czigáoyzenekara kitűnő magyar darabjának hangjai mellett a szakadó eső daczára is a falu nagyszámú népé és az iskolás gyermekek élükön tanítójukkal ünnepi köntösben és a meghívott vendégek fogadlak a hazaérkezett uj házaspárt. Délben diszebéd volt, melyen kedélyes vendégkoszoru vett részt. Az Ízletes menü alatt Tuboly Viktor ügyvéd, munkatársunk üdvözölte az uj pari nagy hatást keltő ékes rythmusok-ban, melyet a költő szívességéből közölünk :
Az 5a luké? családnak Legbájosabb leánya, Most egy grófi koronának ít*|jOg4, szép sugara;
Ez a sugár a szivjóság, S édes viszont érzelem ; A mit az egész világon Nem pótolhat semmisem 1
Boldog a ki síivén hordja E ragyogó koronái; így látom a gróf Batthinyok Egyik derék utódját!
S poharam szívből emelem A legszebb grófi párért ! Kívánom, éljenek soka Boldogságban — egymásért;
Legyenekbü gyermekei A jó örömauyának í Lljen soká az ifja pár ^tűmére — hazánknak!
— Az evangeükns püspök lemondása. Karsay Sáudor, a dunántúli ág. evaníj. egyházkerület érdemekben gazdag püspöke és a győri egyházgyüíeke-zet lelkésze, többször nyilvánított Rzán-dékát megvalósította s püspöki állásáról lemondott, a mit az egyházkerületi közgyűlésnek, mely augusztus hó 13-sán lesz tartva Nagy Kanizsán, Írásban már bejelenten. A lemondás, melyet Karsay agg korára való tekintetből visszavon-
— Olyan boldognak érzi magát, ott
pihen keblén, tehát mégis..... Az
álom teljesült. »
Az örvény eltűnt, vigyázzatok, megérdemlitek, hogy boldogok legyetek....!
Két héttel későbben levelet kaptam Elzától, hívott esküvőjére. E\'mentem. Soha boldogabb esküvőn nem voltam.
Elza és Andor rég szeretlek egymáht, sokai szenvedtek egymásért, végre mégis egymásé lehettek.
— A sors tehát mégsem oly kegyetlen.
Papírszeletek.
Gyermeki szójáték.
— Apa: Mond meg Petikém, mit mondott Krisztus urunk, hogyan is kell felebarátunkat szeretni ? — Peti (az 5 éves): Ugy, mintha egész barátunk volna.
Esti sétán.
— Férj: Oh bár csillag lehetnék 1
— Feleség: (ásitását elfojtva.) Bár az volnál, mert a legközelebb eső 11.760.961 kilóméter távolaágra van.
hatlanul fentart, ugy a legközelebbről érdekelt egyházkerületben, valamint országszerte minden körben őszinte és mély sajnálkozást fog kelteni, meri mindenki nagy veszteségnek tekinti a közügyekre is azon férfiúnak viaszavo nulását, a ki püspöki hivatalát 28 éven át szeretettel, ügy buzgósággal és lelkesedéssel mindig lelkiismeretesen töltötte be. Karsay már 1-890-ben is lemondott püspöki állásáról, de akkor ezt nem fogadta \' el az egyházkerület, a mely legelőkelőbb tagjaiból alakult küldöttség által kérte a jeles férfiút, hogy maradjon továbbra bölcs vezetője eeyházánbk, mely kérésnek engedve, visszavonta lemondását
— Fegyvergyabor latra a m. kir. 20. honvéd gyalogezred fiumei százada is f. hó 20-án Nagy-Kanizsára érkezik.
— E-isztekézés. Vasárnap, í. hó 14-én délután öt órakor a ,Polgári Egylet0 tekepályáján disztekézést rendez, melyre a t tagok és azok vendégei meghivatnak. A disztekézés után társas estély lesz^ mely 9 órakor veszi kezdetét. Egy téritek ára 60 kr. Jelentkezni az egyleti vendéglősnél lehet.
— Katonai szállítás F. évi július 15-én délelőtt 11 órakor lesz Sopronban a katonai élelmezési raktárban nyilvános Hczitáczió utján . kiadva a soproni, szombathelyi, nagykanizsai és kőszegi l\'atonaság részére szükséges széna, szalma, fa és szén szükséglet szállítása 1895 évi szeptember 1-tÓI 1896 an\'g. végéig szóló egy évi tartamra.
— Könyöradományra szorult egy elemi csapással — nagyon sújtott család Galambokon, Kremsier Sámuel borkövágással foglalkozó egyénnek kis házát Összes bútoraival elseperte a június 7-ki vixár, felesége beteges és 6 élö gyermeke van ; \'a galamboki n«jnes-Ielkü ref. lelkész i? igazolja és meí^en ajánlja a részvétre érdemes szegény családot könyöradományok beküldőiére. A nagykanizsai izr. hitközség 5 frttal segélyezte. Bármi csekély adomány ueve alatt Galambokra küldendő, hálás köszönettel fogadja.
— Gyászhír. Alulírottak szomorodott szivvsl jelentik szeretett jó atyjuk, ipa és rokonnak, Fülöp Lász\'ó nyug. kasznár urnák, folyó 7-éo. /-íl€tének 74 ik évében agyszélhüdés következtében történt gyászos elhunytát — A boldogult hűlt tetemei folyó bó !0-én délután 3 órakor fognak az ev. ref. hitvallás szertartásai szerint az ihárosi temetőben örök nyugalomra tétetni. Iharos, 1895. évi július hó 8-án. Áldás és béke lengjen porai felett. Fülöp Karolina férj.. Szakács Károlyné, Fülöp Szidónia férj. Török Ambrusué, Fülöp Terézia férj Héjas Zsigmondné, néhii Fülöp Etelka férje Teke Lajos, József, Ferencz gyermekei .
— Színésznő vendekeb múvészes-télye. Váró unk két szülöttje Hockstedt Irén és Salgó Sándor, mindketten a Rákosi Szidí-féle szinitanoda növendékei, f. hó 7-én a Polgári Egylet nagytermében mulatták be - haladásukat az ének és\' színészet terén.^jjjtuckstedt írén k. a. kellemes és terjedelmes hanggal rendelkezik, melynek magassága is színes, erős, csengő s mely nem tremo\'ái; de a közép és albangok még némi fejlődésre várnak. Vocalisatiója értelmes, játékát azonban ahangverseny-dobogón nem érvényesíthette. A „Báuyameater"-böi énekelte a belépőt és a Lillí keringőt; végül Bánfy kaczagó dalát. A zenekíséretet Ollop Ernő ur szívességből vállalta el és azt tőle megszokott tökéletes?éggel vége/te. SalgÓ Sándor, mint halljuk, nemcsak színi, hanem írói pályára is készül. Nem tudhatjuk, mely téren fogja jobban érvényesíthetni tehetségeit Mint serdülő színésznek szép érczes orgánuma van. Szavallalából a versmérték pattogásaraég nagyon is kihallatszik; hanglejtéseképes leend egykoron a kedély, sziv hullámzását is kifejezésre juttatni. — Hajgató Béla művészies czimbaiomjáté-kát ismerjük a gymnásiumi bonczertek-ből. A fiatal művész ez alkalommal is kitett magáért A gyér számban megjelent közönség az előadókat lelkesen megtapsolta. -djL
— Már hogy is lenne bncsu verekedés nélkül Kis-Kanizsán !! Mióta a bor annyira megdrágult, befészkelte magét nálunk különösen bucsuk alkalmával nemzeti itallá a bábosok álul árult mézsör, ezt aztán ilyenkor férfiak, nők egyaránt fogyasztják és csakhamar kapatosak lesznek tőle. — így történt ez múlt vasárnap a kiskanizsai bucsun. a legények a mezsörtől neki virtuskodva, roppant verekedő kedvet kaptak ét ha ilyenkor egyéb nem akad jó nekik ha rendőrt elverhetnek, nem számolva av val, hogy ennek mindig rossz következményei vannak. A kiskanizsai Őrség e napon ismét a "központból meg lett erő sitve s mikor este 10 óra felé már a
legények nagyon nekivadultak és a rendőrök őket esicsitani akarták, megtámadták hát ezeket, de oly óriási tűi-erővel, hogy ezeknek meg kellett hátrálni, a Tiulakodó tömeg aztán jegyet
— Csordás József nevű rendőrt társaitol elválasztott és ezt husángokba^ fejbe verve, belelökték egy iajsspos pp# csolyába és ott még néhányat ráütöttek s karját ugy összeverték,. — hogy ezt néhány héten át nem tudja használni; a rendőröknek végre e megvadult tömeg elől az Őrtanyára kellett menekülni, a hova sebesült társukat is sikerült nekik bevinni és egy ágyra fektetni; a kiskanizsai városház ajtaját bezárták és a tizedes betelefonozott a központhoz segélyért és orvosért; n kapitányság rögtön kocsira Ültette Raffay rendőrbiztost nébány rendőrrel ós az orvossal; mig ezek elindultak, már ismét \'szólt a telefon, hogy gyorsan se gályámért a tömeg.döngeti az ajtót és ostrommal készül beveuoi a városházát. Ismét megnyugtatást telefonozott vissza a főkapitányi helyettes, hogy csak tartsák magukat, a felmentő segély már útban vao. — A rendörbiztos odaér-kezése és harsány hangon való felszólítása csakugyan lecsillapította a meg-., vadult legényeket és ezek az őrtanyá-\' tói kezdtek elszállingózni; — a- legvitézebb vezérférfiutifju Kálovics Fereoczet nyomban le is tartóztatta, a többi vitézt .pedig összeírta. Rátz Kálmán városi orvos pedig ezalatt varrta a folytonossági hiányokat Éjfél már jól elmúlt mireabucsu eme virtusa lecsendesült és Kis-Kanizsa is nyugalomra tért
— Másnap a virtuskodó ficzkőkat a rendőrség szépen összeszedette és az elővizsgálat befejezése után átadta a büntető bíróságnak; hol most elmélkedhetnek ama virtü* felett, hogy bi-zon nem nagy dicsőség egy nagy; csoportnak égy magára hagyott egyetlen embert eldöngetni.
— Távversenyek. Semmi sem adhat könnyebben bizonyítványt azon általános megkedveltségröl, melyet a kerékpározás a közönség körében szült, mint azon érdeklődés, melyet a közönség minden rétege az egyes nagyobb városok közt megtartani szokott távversenyek iránt tanúsít. Semmi sem bizonyítja jobban a kerékpározás praktikus hasznát és az egyes gyártmányok ellentát\'ási képességét, mint a f. évi május hó 11. éa?-12-én Bordeaux és Pária közt 592 kilométer távlaton megtartott verseny, mely óriási utat Gerger Ferencz urGráczbó! az ő .Styria" gépén, a legjobb a ngo I, franczia, német, holland és dán kerékpározók ellenében 24 ó 12 p alatt elsőnek tett meg. Továbbá Fischer József Münchenből f. évi június hó 1-én a Bécs—salzburgi iíSíi kilóméteres uton 12 ó. 50 p. és jnnius hó 24 én Trlest és Becs közti 509 méteres távon daczára az iszonyatos időnek 24 ó. 6 p. alatt elfőnek érkezik be. Kp wzy július hó 7-én Bécs éi Grácz közt 200 kilóméteres távon megtartott országúti versenyt dnc/ára az erös ellenszélnek, mely akkor dühöngött, 10 óra alatt tette meg Francán ur. Mindezen kerékpározók az ő győzelmeikhez Pnch János és Ta grae/.i czég .Styria" gépeit használták. E/en világhírű kerékpárokon az idei évadban július hő 8 ig 231 első. 117 második. 68 harmadik díj lett nyerve, és ezek közt 14 bajnokság, mint az olaszországi, a német kerékpárosok egyesületéé stb. s ezek a legfényesebb bizonyítékot szolgáltatják, ezen kerékpárok \'kiválóságáról. Egy ed ü 1 i k é p v i s e-1Ö s é g e és raktára ezen kerékpároknak Zala- Somogy- és Veszprémin e-g y é k b e n Ifj Wajdlts Józsefnél Nagy-j, Kanizsán van, a hová minden megren-| vösiés intézendő. — Árjegyzékek ingyen I küldetnek.
I — Uj intézet Stern Lipótné és ( Taussig Salamonná uroök Nagy-Kanizsán a Sugár-utón levő Babochay házban fehérnemű- mosó és féoytisztitó íntéietet nyitottak, vegyészeti - uri és női ruhanemű-, selyem függöny és nyakkendő tisztító intézettel kapcsolatosan. Kitűnő szerkezetű gépeik a ruhát legcsekélyebb mérvben sem rongálják, miért is e tekintetben a felelősséget elvállalják. Intézetükben a legjobb bécsi munkások alkalmaztattak s egy első-raneu bécsi vegyészeti tisztító intézet munkavezetője működik. & aemben is halad városunk s ezen első ilynemű intézetet ajánljuk a.nagyközönség méltó figyelme és pártfogásába.
— Böidi Mihály t munkatársunk következő előfizetésre való, fölhívást bo-c^ájtott ki: ,A magyar helyesírás és a helyes magyarság" czimü müvem sajtó alá rendezésére a szükséges anyagi esz -közök híján ez uton fordulok mindazokhoz, akik érdeklődnek édesbazánk nyelve iránt. Könnyen forgatható és használható könyvet szerkesztettem azok számára, akik törődnek azzal, hogy írásuk éa be-
szédjük helyes és magyaros legyen; hogy felvilágosításul, útbaigazításul szolgáljon. Különösen az o-ígráfia és stílus roszul értelmezett, tév * vagy vitás és nehezebb pontjaival foglalkozom, hozzácsatolván egyes fontosa bob ide tartozó grammatikai dolgokat is. A mű ára egy korona és 1895. szeptember 1 én fog megjelenni ; ugyanekkor küldöm meg az egyes példányokat az előfizet üknek. Kérem a szives megrendelőket, hogy a könyvnek a kellő időben való megje-lenhetése tekintetéből az előfizetésre szánt pénz nevemre czimezve FelsŐ-Rajkra (Zaiamegye) postautalványon mentül előbb megküldeni szíveskedjenek. Budapesten, 18957 június 1-én. Béid-:-Mihály.
— Állás keresőknek most jó alka-lonvklnálkozik jövedelmező kereset elnyeréséhez. Bővebbet e lap szerkesztőségében.
— Rövid hírek. Pakrácz és Daru-várott n gy felhőszakadás pusztított — A hódmező-vásárhelyi iurégesek közt 48 ezer frt gyűjtés osztatott ki. — Kís Czel vidékén hamis ezüst forintosok vannak forgalomban. — ö/v. Isti Sándorné urnö meghalt. — Somogyi színtársulata Balaton-Füreden joliuB 14-én kezdi meg előadásait — Major Kálmán honvédőrnagy Sopronbinagyonlötte magát
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudósítása.)
Váltoxás a mait bét óta csak annyiban történt, hogy Amerikából legutóbb érkezett, bár némileg ellentmondó hirek szerint, a lóherevetések állása utolsó idobeD némileg gyengült, minek következtében a termelók cj lóherére vonatkozó \' követeléseiket fölemelik Magától értetődik, hogy ez piaeznnkra nincs befolyás nélkül, a mennyibea szilárdabb lett az irányzat, mist a mult héten volt
Jegyzések nyerfeámért 100 kilónként Budapesten :
Laczeroa -48 — 52 frt —
Lóhere «,f—65 frt —
Bihorhere 24 frt —
Mubannag , 24 - frt —
Pohánka 9 50 Irt —
Mustármag 10 — frt —
Csibebur 10— frt —
— TeBtegyenészeti mnintézet. K e-1 e-t i J. czég, Budapest, IV., Ko-rona-herczeg-uteza 17 , az eddigelé sérv-kötők és betegápolási eszközök készítésére létező gyárén kivül egy nagyszabású, a modern technikának teljesen megfelelő műhelyt nyitott. Budapest, iy., R é g i p o s t a-u t c z a 4 sz. földszint, melyben orvossebészeti aczéláruk, müleiíes lábskTmükezek, test-egyenészeti készülékek. Hess ing-rendszerű elismert műderékfüzök, nyújtó- és jaróíépek. valamint intnden e szakmába vágó ae/élárnk stb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van, szíveskedjenek fenti czégtöl költségelőirányzatot vagy kéoes árjegyzéket kérni. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak.
— Henri Nestlé-fele gyermekitszt, mely Nestlé vegyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatolt föl, azóta nemcsak az egész szára?földön, hanem a többi világ részeken is órási elterjedésnek indult s a legel-ő tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az el:;ó helyen áll. Mig a tej, hogy tartósabbá váljék^ .gyakran szóda, bor és száliczil savval vegyittik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklíszt-nél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukho?, tőle virágzók, és erőteljesek s ami födo\'og egyenletes gyors táplálékuk van, raéíynek készítéséhez vizben néhány percéig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt aüípUlékonyság minden sajátságával bir- w azonfelül gyártása is felette észszetü. A gyermekliszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott egy készülékbe, öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40 —50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejoek sajátosságai változatlanul megmaradjanak, A szükséges kenyér héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfiatalabb részben csak a kenyérhéj használtatik föl, a légecy-gazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e táptá\'ó anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló, voltát a laikus is köny-nyen át láthatja. Az előállítás módja
nincs homályba burkolva, a közöuség elé teljes világításba van helyezve. Végül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitünö tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolható elő.
— „The Gresham" életbiztositótár-saság Londonban. E társulat 46. évi jelentése, mely az 1894. évi deczember 31 -én befejezett üzletévről szól és a részvényesek 1895. óvi április 7-én tartott rendes közgyűlése elé terjesztett, rendelkezésünkre állván, kővetkező főpontjait, közöljük. Az 1894-ik évben 9233 kötvény 78,736.000 korona tőkeösszegről lett kiállítva A díjbevételek, levonva a visszöiztositásért fizetett ösz-azeget, korona 20.134 437-55 fillérre rúgtak, mely összegben a korona 3.246,109.48 fillért tevő első évi dijak bennfoglaltatnak. A kamatszámla mérlege a lefolyt üzleti évben korona 5.185,194.58 fillért tett ki, és a társaság jövedelmét a díjbevételekkel együtt korona 25,319 668.13 fillérre emelte. A társaságaz elmúlt évben kor. 10-045.965 94 fillért utalványózott oly követelések alapján, melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek L°járt kiházasitási és vegyes biztosításokra korona 2.006 340:83 fillért, visszvásárlásokra 1.331,648-02 Síértfize-tett ki a társaság az elmúlt évben. A biztosítási és járadékalapok a lefolyt üzleti évben korona 6.974 567.50 fillérrel gyarapodtak. Az aktívák főösszege 1894 deczember 3l-éu korona 138.410.475 63 fillérrerugt^k. Tőkebefektetések : korona 738,543.02 fii. angol állami papírokban, kor. 395,581 25 fli. indiai és gyarmati kormányok értékeiben,kor.25.897,993,23 fillér idegen államok értékpapírjaiban, korona 6.203,650.94 fillér vasúti részvények, elsőbbségek és garantáltak, korona 56.068,96443 fillér vasúti és egyéb kö\'c-öokötvényekben, kor. 18.287.406,14 fillér, a társaság ingatlanaiban (ezek között vannak a ""társaság budapesti és bécsi hazai,) korona 6.590,663.75 fillér jelzálogokban és korona 24 233 672.82 fillér különböző értékekben.
Irodalom.
, — A „Vasárnapi Újság* julinb 7-iki száma 22 képpel a a következő tartalommal jelent meg: ,A Kaukázusbó\'.." Gróf Zichy Jenc kutató utazása. — Tifliszből irta S/.sdeczky Lajos. (Képekkel az expedicziú útjában Wosinszky apátplébános és Jermakov által felvett fénybépjk után : 1. Gróf Zichy Jenő Kovaleuszky ekatbriuodari atimánnal éa Bálint Gáborral ; 2. TiflWz es régi várromja ; 3. A Zíchy-expediczíó a Kaukázus éjszaki alján; 4—5. Nagy-Magyar város régi helye és a mostani város a Kuma partjín; 6. Karsc-ájok; 7—8. Abaza és kabard nők; 9. Kara-csájok táncza; stb.) — „A pozsonyi harangok." Gróí Zichy Géza költeménye.
— ,A kertbea.* Irta B. Bflttner Lina.
— .Regénjtár.\' : ,A zöld légy és a sárga, mókus." Elbeszélés. Irta Mikszáth KfSImab. (Goró Lajos rajzával.) — »An-
*JÍfer mester csodálatos kalandjai." Verne Gyuia regénye. (Az eredeti franczia kiadás illusztrációval.) — .Bakunin Mihály és a magyar emigráczíó." — ,Nemzetközi tolvajok." — , Megöszii-lés egy nap alatt" — A .Kaukázus."
— ,Laszkáry Gyula, a dunáóinneni ev. egyházkerület főfelügyelője (Arezképpel.)
— .Kopenhágai levél." Lord Alberttól.
— „Idomított fókák ¦ (Képpel.) — „Víllámsujtott templom." (Képpel.) — Irodalom és művészet Közintézetek és egyletek. Sakkjáték. Képtalány stb. rendes heti rovatok. — A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Ujdonságok"-kal együtt 3 frt?-Megrendelhető a Franki ín-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem u. 4. sz.) Ugyanitt megrendelht-tó a .Képes Néplap," a legolcsóbb ujsáe a magyar nép siámíra, télévre csak 1 frt 20 kr..
\'— a kánikulai melegek sem képesek játékkedvét lelohasztani annak, ki a .Zenélő Magyarország"-ot járatja. Hogy is? mikor a megjelent 13-ik pzáfix is oly pompás darabokat hoz; bét hangulatos magyar nóta, Ssí Náczi és Kö-rőssy Györgytől, .Petit chanson d\'amour" végtelen kedves salondarabot Mayer-Hellmundtó1, a híres ,TÍng-a-liug" coup-let, mely a Somossy mulató csillagának Dr. Ar.tiaod Árynak legvon7Óbb mü^or-darabja volt » *égül a .Bárfai fürdőbe!" czimü kedves polka indulót He-merbától. dupa Schlager valamennyi ! Előfizetési ára negyedévre 1 frt, melyért 6 füzetet, 60 zeneoldalt bapni. Előfizethetni a .Zenélő Magyarország" biadó-hivatalánáJ Bpest Csengén utcza 62. a.
XL?fV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
IS95 -TfJLTDS 13-án
— BUj Idők." A magyar olvasó közönség egy régi vágya beteljesült, Kapott végre egy jő, modem Ízléssel, de azért magyaros szellemben szerkesztett képes hetilapot. Ez a hetilap az ,Uj ldök." Csak igazságosak vagyunk, mikor ezt az első félév után és az uj évnegyed első számánál konstatáljuk. Ebbe a számba hosszabb és folytonos novellák kezríSSuék Herczeg Fertmcztől meg Bródi Sándortól, pompás kis vígjátékot irt belé Murai Karoly, Mikszáth Kálmán folytatja „Szent Péter esernyője" czimü elbeszélést és apróbb közleményekkel gaidagi\'ják a szára tartalmát Bársony István meg Sebők Zsigmond. A kitűnő illusztrátiókat Skutetzky, Neogrády meg Rubovits szolgáltatták. Az .Uj Idők" kiadóhivatala (Andrássy-ut 10 sz.) bárkinek kívánatra ingyen küld mutatványszámot.
— Dndinszby Kirojy uj vállalatot indított meg Bpest Szabóky ntC7a 18. az. .Szülők, Nevelök és Tanítók könyvtára" czimen. Áz első kötet első füzete: A gyermekek szünidei Üdülése körüli eszméket tartalmazza, mutatványt fogunk belőle közölni. Ara 80 kr. kapható a szerzőnél s minden hazai könyvkereskedésben.
— Beníczfcyne válogatott regényeinek harmadik sorozatából megjelent Siuger L Wolfow kiadásában a 18 és 19-ik fűzet, mely az .Arany Kigyó" regény folytatását képezi. Ára 25 kr. egy-egy füzetnek.
— Földink, Wiesinger Frigyes rimaszombati főgymo. gyorsírás tanárától „a gyorsírás világából" czimü kiadvány jelent meg Gabelsberger és Markovits Iván arcképével. A csinosan kiállított jeles tartalmú kis füzet ára 50 fillér. A gyorsírás tárgyú válogatott elbaszé-léseket ajánljuk.
— Angéla, regény, .irta Theuriet. Egy fiatal leány története ez, akit egyfelől a művészet csábit, másfelől a szerelem vonz. Az utóbbinak enged és megtörve, szárnya- szegetten esik le képiéit magaslatáról. A mese rendkívül bajos és érdekes, mert Theuriet azon franczia irók közé tartozik, akik hívei ugyan az igazságnak, de nem vetik meg a romantikát, sem. A két kötetes regény tele van érdekesnél-érdekesebb jelenetekkel és sorrendben látják magunk elolt elvonulni a párisi élet kü lőnböző alakjait, jeleneteit\'és a figyelmet lebilincselő helyzeteit. Theuriet ezen regénye Singer és Wolfner kiadásában, az .Egyetemes Regénytár"-ban jelent meg és a két kötet ára piros vászon kötés ben l forint.
— Száll az Ige szájról szájra. Az egész országbao mindenütt csak a .Röpteben a Nagyvilig Körül* czimü amerikai disznüröl beszélnek, mely ugy technikailag remek kivitele, mint egyes fényképeinek tisztasága, élethűsége és az egész műnek kaleidoszkópízerü változatossága által tényleg megérdemli az általános figyelmet a vállalatból eddig négy füzet jelent meg.. A hozzánk most beküldött negyedik füzet a következő 16 fényképet tartalmazza: Rue de Ri-voli, Parisban. — Shakespeare háza. Stratford-on Avon, Angolország. — Kiagaibariang Skóthonban. — a királyi vár Siockholmban, Svédország. — Mauzóleum Cbarlottenburgban. Berlin mellett. — Mer de Glace, Svájca. — a" Colosseum külseje, Róma. — Firenze panorámája, (Jaizország. — Maria de Padilla palotája, Alcazar, Sevilla, Spanyolország. — Palota és hárem Alex tud-riában, Egyptom. — Kasbmir-völgy, India. — Auckland kikötője, New-See-laud. — Havana, Cuba. — Muir-Glet-scher, Alaska. — Capitolium, Washingtonban. — New York és a Brooklin-hid. Mindegyik kép rövid, érdekes magyarázó szöveggel van ellátva. — Az egész mű 256 változatosan összeállított fényképet tartalmazva, nagybecsű gyüjteméoyt fog alkotni, melyben gazdag és szegény, öreg és fiatal egyaránt élvezetet fog találni — Egy 16 képet tartalmazó füzet ára postai küldéssé! 35 kr. Előfizethetni 4 füzetre 1 frt 40 krral, 8 füzetre 2 frt 80 krral, 16 füzetre 5 frt- 60 krral. Az előfizetési dijak az Egyetértés kiadóhivatalába Bu dapestre küldendők.
— Ax 1848-49-iki Magyar Szabad-ságharcz Története." II ik kötet. Irta Grac/.a György. Kiadja (Lampel r-) Wodianer F. és Fiai könyvkereskedő -zég. — a nagy füzetes vállalatból, a melyről lapunkban többször volt már szó, most jelent meg a 2-ik kötet A kiváló munsának ez a része is megérdemli a legteljesebb elismerésünket Grácia György a magyar történetírás terén egészen uj ntat tőrt. a száraz, pragmatikus adaifölsorolás helyet az angol történetírók példájára a könnyed szemléltető modort használja. S épp ezért munkája mindvégig olyan\' mint egy érdekfeszítő történeti regény, mely
nemcsak oktat, hanem egyúttal gyönyörködtet is. Az események szemünk előtt folynak le, az alakok szinte élnek. — Nagy előnye Graczának, hogy mesterien kezeli a. tollat Meglátszik munkáján a jeles hírlapíró, aki pompásan tudja csoportojitaoi az eseményeket s ezekből kiválogatni azt, ami a legérdekesebb. Nyelvezete tiszta, magyaros, de emellett választékos is, sőt egyes helyeken költői szárnyalású. A most megjelent kötetaz első népképviseletior-. ax ággyülés megnyitásától Kolozsvár eles-téig terjed. A szerb csatatér harczai. Fehértemplom hősies védelme. Lamberg és Latour megöletése, István nádor balatoni ntja. Jellasics futása, az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés, az oláh vérengzések stb. mind\' igen élénk éa szerfölött érdekes részletei a munkának. A mű értékét nagyban növeli a tömérdek illusztrácziő, nem kevesebb, mínt 190 kép van benne ; s a legtöbb olyan, mely eddig még sehol sem je-! lent meg. Kü Önösen szép a két színes
műmelléklet az egyik „Az. ozorai fegy verietétel," a másik „A tösösi szoros védelme." Ezenkívül a kötethez még két egykorú irat is van csatolva az eredetinek hü másolatában. Az egyik, a horvát hadsereg lefegyverzéséről szóió kiáltvány, a másik pidig az 1849-iki radtkal- (köztársasági) párt programmja. — Ez ulóbbit főkép a számos aláirás teszi szerfölött becsessé. A munka külső kiállítása is rendkívül diszes a valóban becsületére vélik a Wodianer könyvkiadó czégnek. Az ízléses bekötési táblán ott díszeleg Zala budai honvédszobrá-uak bronz dombormű másolata. A disz-kötéaü kötet ára 7 frt. Megrendelhető (Lampel R.) Wodianer F. és Fiai cs. és kir. udvari könyvkereskedésében. Budapest, Andrássy-ut 21 sz. a. — E helyütt emiitjük meg, hogy a munka eredetileg két kötetre volt tervezve, de különösen az illusztrációk elhelyezése szükségessé tette egy harmadik kötet kiadását A 3-ik b fejező kötet az év végén fog megjelenni. Fölemiitjük egyúttal, hogy a kiadóhivatal a művet 1 forintos havi részletekre is szállítja.
Gabonaárak.
— Nagy-Kanizsán: Buza 6—50, 7 frt Rozs 6—6.10. Zab 6.50—80. Árpa 7—8. Kukoric/a 6.40—70.
— Budapesten: Buza 620.—7.85. Rozs 5.85-90. Zab 6.-33.-35.
— Bécs: Buza 6.96. Zib 6.46—8 84.
— omba thely: buza 6.96—7.20 Rozs 5—GO—6. Árpa 6.40—60 Zab 6.60—80.
— Veszprém: Buza 6 80—7 20 Rozs 5 30 —50. Árpa 5 30—6.20. Zab 6 20—40. Kukoricza 6.50—80.
— Papa: BuzaC.80— 7.Rozsö—5.10 Árpa 6.—620. Zab 6. —6,80. Kukoricza 7.70—8.
— Mohács: Buza 6.—6.90.
— M uraszombat: Buza 6.20—30. Rozs 5.30 -40. Zab 6 50—60. Árpa 6. Kukoricza 0 50—60,
— Körmend: Buza 6 70. Rozs 5 60. Árpa 6.20—40. Zab 6 05.
Szerk. Dzenet.
— „Fény és árny" jöoci fog mielőbb.
— -Egyéni függetlenség - E modorban Bem közölhetjük.
— A kereskedelmi congressxos meghívóját felhasználjuk. ^
— Si. L. KőszSnettel vettük, e saamról mar leszorult.
— Szemenyei. Okvetlen kell tndnonk kilétét, maradhat azért sterkesztöi titok.
Poitard Rflyem, 60 kril 3 frt 65 krij — japáni, dunai atb. a 5epij*bb mintázattál t-s színekben, u no. fekete, fehér ék színes Henaeberi selymet 35 krtól 14 frt 65 krajezárig materként — sima, csikót, koczkázntt, mintizottakat damasztot stfc. <mint egy 2*0 különböző minőségben éa SdOO szin és mintázattal atb, péstabér ét vámmentesen a házhoz szállítva éa mintákat kaid postafordaliivsl: Henneberg (*. (cs. kir. ndf. szállító) nelyemgyrira Zörlch-fcCB.Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóakaróinknak és barátainknak, valamint azon tiszttársaknak, kik boldogult
Hofer Ferencz városi jegyző urnák elhunyta alkalmából szives részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, legmélyebb hálával Je-jezzük ki ez uton köszönetünket.
A gyászoló család.
Vese, hagy hólyag, bú\'srydara és küszYeayb&jitalmák ellen, torabbá a e lépző és emésztési szervez: hantos bánta! mainál, orvosi tekintélyek által a . LITHtON-FORRÁS
SALVATOR
Kikerret renitlre lesz.
Húgyhajtó hatású!
Kellemes uü\' Kótnra emészthető!
Kapható ásványvizkereskédesekben és gyógyszertárakban. A. Salrator-forrá* Igáig. Eperjesen.
Felelős szerkesztő és kiadó : vNBÁT0RFI LAJOS.
Edisontól luegtliesérve!
KitiasH aikerBii képek 1
SS
HIRDETÉHEK.
1323jtk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tőrvényszék tkrí osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szita Juli szabarí lakos végrehaj tatónak Dr. Plosszer István ügyvád mint néhai Hajnal Rozália Örökösei részére kirendelt Ügygondnok végrehajtást szenvedő nagykanizsai lakos elleni 41 frt 67 kr. tőke. ennek 1871 november 10-tÖl járó 10°i0 kamatai 14 frt 80 kr. per, 6 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi, hirdetési dij nélkül 7 frt 25 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozék a nagyra-dai 117 számú tjkvben f 1*73 hrszám alatt íelvett öreghegyi Bzölöoek Hajnal Rozáliát illető s 768 frtra becsült fele része 1895 évi anguszt. 10. napj. d. e. 10 órakor Nagy-Rada községházánál megtartaná ó,/nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.,
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°10 át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál\'\'1895. évi máj. 23. n. GÓZONY, kir tszéki alb.
BIRTOK VÉTEL.
Kéizpénz fizetés mellett azonnali vé télre kerestetik.
egy birtok 15O.O0O Irt értekben
és egy uradalom
500 000 frt értőkben csinos varral, jó gazdasági épületekkel, termő szántófölddel értékes erdőség kivántik.
Ajánlatok csak a tulajdonosoktól kéretnek Patz Richárdhoz intéztetni. Bécs IV.jl. Márga rethen-strasse Nr. 12.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az, a ki uj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüdö-v.mellbaj
valamint minden
WVV belső bajban ~WI
és pitiig :aár{rasáx:,Hzékrekedéfi, hányinger, s/i-dúlcs. ájnláfi, felbÖTőgéx, aranyér, epetolnlé^- máj- és aitestt bántclmak, y<m tolulás a fej* vagy ¦>¦/.¦ \\!;»"/. kfthiigrá, nehéz lélegzett, ; (--kedtseg, éjjeli izzad a*, vcrkiVpés, nyllaláot, álmatlanság. r»Irdobogáa, köszvény vagy csuzlian szenved, bizton sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
ára használati ntasitási«at 2 kor. (1 írt). Tostán küldve lada és tovarlevél-ért -10 fillérrel (M kr.) több.
Széltüldrs i Tiiérre csakis a „Hattyúhoz" cz. gyógyszertarból
Rndapent, VI., Szabolcs-ntcza, s2. sz.
iE* E3C O T O H JE "X"
zaebára aUkn féayképkészillék.
Igen alkalmas utazók, azállodatulajdo-noiok, dedektivek,\'-magánzók, üzletemberek míndeu faja számára bármely czél eléréséhez. Egy nyomás eiég egy felvételhez sa legrövidebb idő alatt a lefényképezett tndtán kivül. pompás képeket állit elő Ára eme revolver-fénykép-készüléknek mely hat pillanatnyi felvételre lemezváltoztatás nélkül van berendezve r a képzelhető letíeeyszerübb kezelésű felvétek és időjelző készülékkel ellátva, cjupán 5 frt o. é,, mely öiszegbe 36 felvételhez szükséges hat lemezköteg s egy elegáns szekrényke is bele van értve. — Photoret-főraktár :
Bécs, i. Pred gsrgasse 5. földszint.
Számot ckminy bizonyitju. hogy a készülék használható s hogy nem jateks-.tr.
Tessék megpróbálni.!
A legtakarékosabb csalid is megeagedheti magának azt a luxust, hogy megrendelje egy- negyedévre
a Divat Ujság-ot
Előfizetési ára egy negyedévre postai szétküldéssel l írt 10 kr.
A Divat Ujság\'nemcjak arra való hogy utasításai szerint öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa-\'4 divatot, mely a sokféle ruha, fehérnemű, kéximunka és más apró táreyakhan nyilvánul. A mellett a legkedvesebb szórakoztatója
az e^ész családnak.
--—-3---
Egy negyedévi próba
i\'y cBekély Összeggel megéri minden embernek azt. h«gy a Divat Újság hasznos voltáról meggyőződjék
Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VUL. Rökk-Szilárd-utcza4.sz.
Régi hirneves kénfürdö Horvátországban..
H. VARAZSD-TOPLICZA SS
Zagoriai vasút Zágráb—Csáktornya i.
Dr. L u d v i g udv. tanácsos tanár által elemezve 1894- 58 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus, izület bántalmak, köszvény, zsába. titkos betegségek, börbajok és görvélykórnál sat. IVÓGYÓGT1IÓD köhögés mellbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kénye\'emmel. egész éven át nyitva. Nyári idény május 1-től okt l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térz&pe, táncz, hangverseny sat. A varazsd-toplíczoi vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibas,>kocsik. Megrendeléseket a fürdőigazgatósng készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longhlno A. fürdőorvos szolgál.
Prospectusokat ingyen éi bérmentve küld a fGrrJÖigazgatdság.
Gyümölcs értékesítésére,
Sajtók gyümölcs és bor-préselésre
legújabb, kitűnő szerkezettel. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettős nyomószerkezettel és nyomásszabályozóval.
A leoBagyobb anokaképesség 50 százalékkal ¦int ataden egyéb sajtónál.
sagyabb
(SylnaoIeS" is szaílo^zóMIL
Szöllő-gereblyézók ( Bogyófej íő-gépek.i
Teljes szüretelő berendezések, állók és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló készülékek gyümölcs és vetemény számára. Legújabb önfiiű<ado szab. szólóresszó- es nóvénypermetezó ,. Syphonia."
E gépeket különlegeFffég gyanánt pyirtják
MATFARTH PH. És
cs. és kir. kizár. szib. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor
Bécs, ii,, Tai>i>stritsse \'G. sz.
Árjegyzékek és eliSMori biÁ.íyltvi.yak inayea — Képviselők feivétetnek
90f Utánzásoktól óvakodjunk. "18®
LICK
féle vasöntöde és gépgyár-
reszTénytársaság
BlBAPEüTEü.
^¦¦j. <iVAK ÉS IROn.lt: TASOS1 IRODA És RAKTÁR:
ffi^^K VI. ker. külső váci-ut 39—35. Podmaniczky-utca 14.
¦LJ Gőz- és jáfganv csép!ő-készületek,
^ számos első díjjal kitűnt HCHLlCürfele szab. * és 3 vasuekck.
-m élyltó és egyetemei aozel-eKóü:, eredeti SCHLICK te TlDATS-fele egyvasuekék, talaj mlveló eszközök.
rjjamint
Schlick-féle szab. ^{J A L A D Á S sorbavető-gépek.
Takarmánykészitő gépek, dirá\'ók. őrlőmalmok és mindennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő és marokr&kó arató gépek és fűkaszáló gépek, szállítható mezei vasutak stb. Előnyös fizetési feltételek Laglitáiyiitbb árak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
Z A L AI K
öl
L Ö N Y.
189;,. JULIUS 13-án
- Aranyérmekkel kitüntette.
Első ex. H kir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitűntetve
OlfELOKZAT-FESTEK-GYAR
K1ÍONSTE1NER KÁROLY WIEN, III, Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Főherczegi és berezegi uradalmak, c* és kir. katonai raktárak, vasat-, ipar-, bánya- fcsshámortarsnlatok, építkezési munkaiatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPITŐHESTKRKK, valamint gyártulajdonosok szállítója. — Ezen homlokzaifestékek, melyek mészben oldhatók, 87Üraz porított állapotban, 4C különféle színmintában, kilónként 16 krtól feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok és használati utasítások ingjen és bérmentve küldetnek.
*. K pártfogá»t Dánfel Eraö nagy. kir. keresk. min nr < í nagytoél tósága 4512j95 sz. leiratában biztosította.
iz f$»«-iki ezredéves orsz. kiállítási isazgraíósájs pártfogása alatt*) lévő
„MENTOR" Ellátási-Vállalat
Elszállásolás: saját nj izállöhelyeinken. Étkezés i főváros és & kiállítás előkelőbb éttermeiben.
szotia-, linúh UMÉk-, Más- es iiMMM-mlíwM,
BUDAPEST, Kerepesi-ut 22. szám
az ezredéves országos kiállítást látogatók számára kibocsájt 42 írt értékben 1 frt be:i, vagy 4 frt 20 kr. havi befizetés mellett
,y3E3 7. 1 á t él s i kőnyvoosKeket
melyek a kiállítás egész tar tama alatt 7 napra szóló
1 kiállitá i tombolajegyet, végül egy 2000 koronás baleset biztosítási bárczát tartalmaznak. Egy ilyen könyvecskét, (2 személy is használhat, 4-4 napra, ha 6 írt 50 krral pótolva lesz) — Előfizetéseket csakis korlátolt számban (az első reszletbekftldése mellett) már most elfogadnak, valamin; bővebb felvilágosítással szolgálnak: ¦V A Budapest-Erzsébetvárosi Bank — A ,.MSííTOSti Eiláiási-Váltalat. Dr. Morzsányi Károly orszggy képv m. t elnök Elirllcb G. Gusztáv föv .biz. tag, gyáros, m. elnök. Rózsa Lajos igazg. Hegedűs Oániet titkár. Takács Zsigmond az Első magy. ált. bizt társ. közp. főfelügy. Sfadter* Károly föv biz tag, ház- és szálloda-tulajd. Stf Protpeotnst kívánatra ingyen és bérmentve. -zflg
Ügynökök
kerestetnek, kik az 1893 ik évi XXXI. törvényezikk \'alapján törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melletti eladásával foglalkoznak. Mrgas jutalékot meg felelő működés esetén, megszabott 6zetést ifi ad a
Fővárosi váltóüzlet társaság Adler ésTsa Budapest.
ooosooaooooooooo
Eredeti páriái gumim- és halhólyagck finomság és jóság tekintetében a kivána!-makat is felQlmulják, tnczatonként J, 2, S,
4, 5. 6, 7 és 8 forintért. Bonts samór (rövid) 3 és * forint, legfinomabb bölgyszivacsbk 2,
5, 4 és 5 frt. — Hói óvszerek ílasse mán 2 forint. Massinger tanár után 2 frt 50 kr, daraViookint. Suspenserinmok stli. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellet
RE\'F I. specialista Bécs.
I., Brandslátle 3 ¦^¦¦¦¦B Pisktikus rajntagvfljtemény
I nrak részére 5 frt. Árjegy-¦ zék zárt borítékban ingyen és bérmentve.
OOC OOOOOOOOOOO oo
Mutatványszámokkal szolsál a ..Pesti Hirlap\'Lcs „Párisi Divat" kiadóhivatala váti-könit 7s.
_/ HHEREBHER A UTAL
—INNSBRUCK, M-Tcrfzia-utcza 17. m
Etjtö tiroli (larócz-Hzövel-iízlet. Legnagyobb szétküIllési háza jótállássá] a valódi j
TIROLI DARŐCZ. (LODEN)
— ár« ttnjarSltöny, eiiköpeny. felöltik, nitbíny «1. — teljes utazó készülékeknek.
X a s j b a n. Minla é. árjpgjzék iu(tyen. Kicsinyben.
F" eltűnő
s t kelt
CREME
1 3E a § 1
Weiss
Mag;
¦egtepl hatása. Csodás hatással alkalmazható szep\'ö hőség okozta B0>S( ;ések barnult bór. nepsütött - trcihör. irOZ-veretség, Wrrspsdés ellen Vakitó fehér és kito-gást»lanuí öde bársonyszerü bort -Héz elő Minden hölgy és nr, kik ezen igazán ártalmatlan, a tudomány előkelőségei álul ajánlott készítményt naponkint használják, el vannak ragadtatva annak hatásáról és leltnnést keltenek csodásan azép és jól ápolt arczbőrükkel Egy köcsög vagy ut: tégely ára 1 frt. Használatban igen kiadós Figyeljünk az oldalt látható védjegyre és óvakodjunk a számos és határozottan ártalmai stanzátokra, melyeket hirdetési szövegűik lenyomásával ajánlanak — Kaphaló a gyógy tarákban, előkelőbb drognakereskedésekben és illatszertárakbaa, avagy
Co. nóo&ierész fiötralttara utján, Wien, L Kártnemflg 6.
yarországi főraktár: Torok József gyógyszerésznél.
WKSI11. D,
gazdasági gépgyára, vas- és érezörltődéje N4GY-KAÍVIZSÁN.
----tjp<r+*-jr*&3r^----
A ma^y. kir. államvasutak gépgytovezéragyuökscgéiiek dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbarázdás ar.zélekéií és ezekre felszerelhető Össze* földmivelö eszközeit, ugy hármas ekéit, lókapáit, töitt\'igetint és borondit.
Amerikai rendszerű Flollingsworth szénagyüjtok, Pln.net jr. amerikai lókapák, rótták, konkolyotok, járgány cséptökészletek, járgányok, szecska- és répavágók. kukoricza-morzsolók kézi- t
gőzerőre nagy készletben tartatnak Ajánlja továbbá:
Szab, PERFECTA iiiGiiíDtcnnEos semíógépét
és mint újdonságot
sík és begyes tai&jboz egyaránt alkalmas legajabb Ós teft&ké-letetebb
„Zala Drill"
(szabad. SISPLEX) könnyű soiretőgépét egészen aj rendszerű vető-korongokk&l és szab. kiyáltható kapacsnk-lyőkkal.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek
Nyosiatott ífj. Wajdits József kőayrayoaUjibto Sisy ICiaizsáa.
KAGY-KAMZSA. ISI) 5. julios 20-án.
Étffizetéai Ár: Egész évre . . . 5 f rt — kr Kél évre . . . . ¦» frt 50 kr Negyedévre . . . \\ ín "2h kr Kjrye* ük un iO kr. HI R DETÉS E K |5 hasábot peti Húrban 7, másod*ior minden további sorért 5 kr
N VILTTKRBEN petit soronként 10 krért vétetnek jftfl. Kincstári illeték minden egyes] hirdetését*^* kr. íútetendö
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Uátorfl Lajos szerkesnő-kiadó nevére\' ir^imz^tten Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők. .
Bérmentetlen levelek nem fugád-tatnak el.
[Kéziratok rÍMzanesa küldetnek
. részvény-társaság\', nőegylet
Á nagykanizsai ^Ipar-Testület", .anagy-kaniasai Délzalai Takarékpénztári ,Öriseg%ző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár j .nagy-kanizsai- és galambokiÖnkéntes tflroltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony
a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k dl választmányának hivatalos lapja
gylet* n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a „katonai hadastyáo egylet - ----------?r~------ ™~------------------¦>---- ----------
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A bazasságjogróí.
Irta: Szondy László,
sz«nt-balázsi korjegyző.
Rövid idő kérdése, s a nagy viv-toáoy éleibe lép!
Folyt a barcz, a küzdelem a kérdés megoldása körül, — de a mai kor Bzabadgondolkozását képviselő államférfiak kitartó erélye megtörve ,az ellensereg nem csekély erejét, megalkotta a kötelező polgári házas ság törvényeit; —^nevezetesen: a házassági jogról, a gyermekek vallásáról és az állami anyakönyvekről. ^(Vkély előadásomban ezen törvények elsőjével, a házassági joggal fogok foglalkozni.
E szentesitett törvény alapelvét a 29. §. Öleli fel; — e szerint „a házasságot polgári tisztviselő előtt kell megkötni.* A házasság tényét megelőzi az eljegyzés, ami tulajdon-képen a kihirdetésnek kérése, melyet vagy a házasulok személyesen\', vagy ezeknek törvényes képviselői, vagy e czélra külön meghatalmazottak is kérhetnek.
A kihirdetés a házasalók rendes lakhelyén, különböző községekben lakó házasulóknál pedig mindegyik lakhelyén, ha pedig 3 hó ótá\' nem tartózkodnak rendeslakhelyükön.ez esetben » kihirdetést megelőző [rendes lakhelyükön is teljesítendő. Rendes lakhely hiányában a kihirdetést abban a községben kell teljesíteni, hol a házasulok tartózkodnak, 8 ha tartózkodásuk 3 hónapot meg nem halad, ott is, hol utoljára 3 hónapon át i tartózkodtak. Ha ily tartózkodási hely nem állapitható meg, a kihirdetést a házasulóknak illetőségi s esetleg születési helyén is kell teljesíteni. A kihirdetést azon anyakönyvvezető rendeli el, ki a házasság kötést teljesíteni jogosult, s cz intézkedik, hogy az esetleg más
anyakönyvvezető területén szükséges kihirdetés foganat osittassék. Az igy megkeresett anyakönyvvezető a kihirdetést azonnal foganatosítja, s ennek megtörténtéről„ vagy az esetleges akadályokról a megkereső anyakönyvvezetőt értesitL
A hirdetés az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében és a község házánál nyilt helyen 14 napig tartó kifüggesztéssel történik, nagy és kis községekben azonban a kihirdetést a kifüggesztés ideje alatt két vasárnapon a községházánál az elójáróság nak egy tagja élőszóval is teljesíteni köteies. — A kihirdetésnek magában kell foglalnia a házasulok családi és utó nevét, szülőik megnevezését, családi állapotát, foglalkozását, korát, vallását, születés és lakhelyét, szükség esetében a házasulok egyéb közelebbi megjelölését, végül azon felhívást, hogy akinek valamely törvényes akadályról, vagy a szabad beleegyezést kizáró körülményről tudomása van, azt az anyakönyvezetónek jelentse be. — A kihirdetés alól az alispán indokolt okok fenforgása esetén felmentést adhat.
De a házasulok egyikének közel halállal fenyegető betegség esetén a házasságot kihirdetés és felmentés nélkül is szabad megkötni; ha mindkét házasuló a polgári tisztviselő előtt kijelenti, — hogy legjobb tudomásuk szerint köztük házassági akadály nem forog fenn, — erre nézve a polgári tisztviselő tő-lök esküt is vehet ki.
fiabár ezen előadottak nem is tartoznak szorosan a házasságjog ismertetéséhez, de mégis szükséges, hogy a házasságot megkötő cselekményről egy képet állítsak elő s igy kénytelen vagyok az állami anyakönyvekről szóló törvény egyes részleteit is felölelni.
Mielőtt e. kihirdetést az anykönyv- i vezető elrendelné, a jegyesek tartoznak születési bizonyitváayaikat felmutatni a törvényed képviselőnek és a szőlőnek a házasság megkötéséhez szükséges beleegyezését, vagy gyámhatósági jóváhagyását igazolni, — az esetleges korábbi házasság megszűnését igazoló közokiratot, egyházi rendhez tartozók házassága esetén az egyházi felsőbbség engedélyét, a törvény 26. §-a esetén a véderő törvény értelmében szükséges enge: délyt s a mennyiben az engedély biztosíték adáshoz van kötve, ennek megtörténtéről szóló okiratot felmutatni.
amennyiben az anyakönyvezetők előtte a viszonyok teljesen ismeretesek, vagy más hitelt érdemlő módon igazolva vannak, a feleket az okiratok felmutatása alól felmentheti, kivéve az egyházi rendhez tartozók s a véderő törvény értelmében szükséges engedélyt s a katonai biztosítékról szólót.
A kihirdetés utolsó napjára következő három nap letelte ntán —¦ akadály hiányában — a házasság megköthető, ami egyszerűen azon\' tényből áll, hogy a tisztében eljáró polgári tisztviselő előtt együttesen jelen-leró házasulok mindegyike két tanú jelenlétében kijelenti, hogy egymással házasságot köt, s a polgári tisztviselő ezen nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalva, a feleket a törvény értei mében házastársnak nyilvánítja.
A manapság érvényben levő házasság kötéseknél a hány a felekezet, annyi a házasságkötés módja s ugyanannyi féle a tiltó és bontó akadály. A polgári házasságról szóló törvény ezt egyöntetűvé teszi, nevezetesen, nem kÖÜietnek házasságot: cselekvő képtelen személyek ; férfi IS, nő 16. évének betöltése előtt;
vérrokonok egyenes ágon; testvérek; testvér testvérnek r^rszerinti leszármazó jávai ; egyik házastárs a másik j házastársnak egyenes ágbeli vérrokonával; a kinek korábbi házassága : meg nem szűnt; nem köthetnek Jiá-: zasságot azok, kik közül egyik a má-, sikfcal egyetértve, a saját házas tár -| sának, vagy a fmásik házastársnak élete ellen tört.
Ezen esetekben a házasság érvény-: telenuek tekintetik, a majd alább el* \' sorolandó fentartásokkal.
Tilos házasságot kötni elmebete-í geknek, magát még jelekkel megér-I tetni sem tudó siketnémáknak; tilos -„ ! a házasságkötés unokatestvérek kö-| zött; tilos a házasságkötés őrökbe : fogadott között, mig e viszony fel-i bontva nincs, és ez esetben tilos | még^a házasság örökbe fogadó és : örökbefogadott vérszerniti leszárma-j zója között. Kern köthet házasságot, \\ a gyám, vagy ennek leszármazója a ¦ gyámolttal, mig a gyámsági viszony I tart. Tilos a házasságkötés azok kö-í zött, kiket a felbontó ítélet házasság-i törés miatt az egymással való házasságkötéstől eltiltott
Tilos holttá nyilvánítás alapján házasságot kötni, ha a holttá nyilvánított házastársa, vagy az, kivel uj házasságot akar kötni, tudja, vagy ha igazolva van, hogy a holttá nyilvánított a vélelmezett elhalálozás napját túlélte. Tilos házasságot kötni j* egyik házastársnak azzal, ki a másik házastárson elkövetett gyilkosság, szándékos emberölés (Btk. 278. 279. §§.,) vagy ezek kisérlete miatt mint tettes, vagy részes elitéltetett; tilos a nőnek uj házasságot kötni házasságának megszűntétől számított 10 hónap eltelte előtt. Elhárul azonban ezen akadály, ha a nő időközben szült. Tilos az egyházi felsőbbség engedélye nélkül házasságot
kötni ai.nak. aki azon egyház szabályai szerint, melyhez tartozik, egyházi: rend\'uvagy-;; fogadalom okából házasságot nem köthet A kath. vallás felekezetet kivéve, ilyen tiltó akadály nem alkalmazható. Már most érdekes az, hogy ha kath. felszentelt pap akar házasságra lépni, annak más vallásra kell áttérni, mert a kath. egyház tana szerint a felszentelés eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekre, s a papok által tett nótleuségifogadalmat ezzel szembeállítva, a lelkiismereti kényszer ezen intézkedéssel fen tarlat i k. s a val lásszabadság, melyet biztosítani ép az egyházpolitikai törvényeknek kellene, — ez esetben kötve marad. Tilos házasság kötés a vederéről szóló tőrvény értelmében szükséges nösűlési engedély nélkül; végül tilos a házasság kötés szabályszerű kihirdetés nélkül.
Semmisnek tekingetik a házasság, ha az nem polgári tisztviselőnek saját kerületében köttetett, de ezeo érvénytelenségi ok megszűnik, ha a házasság megkötésétől számítva a felek egy évig együtt ékek. Semmis a házasság, ha a törvényben megkívánt 2 tann jelen nincs, avagy ha a feleknek nem mindegyike jelentette ki akaratát a házasság kötésre. — Semmis a házasság, ha azt cselekvő képtelen személy kötötte, de megszűnik ezen érvénytelenségi ok, ha a cselekvő képtelen cselekvő képessége megnyerése után a házasságot helyben hagyja. Ha testvér testvérének vérszerinti leszárm szóival köt házasságot, s erre a házasság érvénytelenné nyilvánítása előtt utó lagos felmentés adatott, a házasság érvényesnek tekintetik.
(Vége köv.)
TÁRSSA.
Népdalok.
i.
Nincsen párja a magyar leánynak. Maga mondja szerelő párjának : Ölelj babám. Ölelj a kedvedre \' Nem veti azt senki a szemedre.
Három a táncz, hazaad czígány, húzzad ! De aztán ne szotnonnt, búsat. .. Vigat nekflnk, a legvígabb nótát — Arczom legyen a hegedű kótát!
Te meg babám, ide vigyázz — járjad 1
— Kik itt vannak, azokat mind latiad \' Vígan azöl mosta hegedő húrja:
— Meddig Járjuk ? — A jó Isten tudja.
II.
Este későn szépen szól a tiliakó, Katonának sorozatott a tftró. Megállj bíró, megbánja ez Találni Lesz még idő, meg fogod ezt siratni.
Ne sirj. ne sirj ki* angyalom én értem, Lassankint ctak letellik a Vét érem ; Két ér múlva eskető re elmegyünk, S nem parancsol a bírótok mi eeküok.
in.
Szomorúan szól az ének — temetnek. Halottja van szegény íit* sxivMMtek, Alig munott egy hete, hogy ismerem, S temetőbe viszik 5t mar hidegen.
Temetőnek nap nyugati sarkában, Uj sirhalom emelkedik magiban ; Odavágyik az éo.árva. báí lelkem, Ott nyugszik az, kit igazan szerettem.
FARKASS KÁROLY.
A Lap-Fejedelen.
Ne tessék megijedni, hogy tán a magas éjszaki hómezökről volna szó, abofa az ily, úgyis hosszura nyú.ott tél után, a nyájas olvasót akarnám kalauzolni, és ilyetén testének drága hüvelyit még további kísértéseknek kitenni ; vagy éppenséggel holmi jegesmedvék kedveskedéseinek kiszolgáluí ? Esi«m érában ainc* ilyesmit megcselekedni !
Általános áoegnyugtaiás okáért, mindjárt elárulom, hogy ami Lap Fejedelmünk itt székel közöttünk, hazánk szí vében, és jelenben selyembéléses török pongyolában burkolva, fekete s sallangos piros koronával fején — ott Ql keleti kényeima hinta-trónján, a .Szerkesztői üzenetek" dísze* fogadótermében; egy karuyi vastag, ölnyi hosszú száro csí-bukbol pöfékelve.
A pipaszár egyenesen a tudásfájárŐl került; a dohány valódi pamásszí termék ; gyufáját pedig prometháus szállítja ; a csibuk maga. remeke az antic domborműv \'szelnek, de eredetét egész mondakör homálya takarja. Egyik Salamonkirályig, a másik Sokratssig akarja visszavinni stb.
Van ezenkívül fejedelmünknek még nagy választéka a pipákban; de ennek legnagyobb részét ügyfelei lepipázására bxs^Bálja. Köiöobeu a terem inkább gyakorlati — mint fényűzésre van berendezve. Itt megvan mindeo,. ami a kérvényezők érdemeikhez mért kielégítésére csak szolgálhat.
Buzdító-, bátorító-, megkegyelmező-, jóakaró-, lehi.íő-, visszautasító- stb. eszkőzök gyanánt: Különféle erotikus növények : Kisebb-nagyobb csokrok áz orchideák, azuleák, kameliák fajából ; a rózsák családjából egész le a bazsarózsáig; szegfű és ibolyából stb. Továbbá egy rózsavízzel töltött fecskendő; egy, attikai sóval töltött a aP. N-* hámorából került forgó-szivarvágó ; egy ambós tanár kovács műhelyéből; egy azelencze burnót ; hideg felszelt, hideg zuhany, forró itása, resaelt torma, fekete retek é? a la .sólet" síb. stb.
Még a papirkosár a.aku kiadóhivatalról kell megemlékeznem, mint egyik legnélkülöaözbetlenebb bútordarabról; melynek feladata: mindazon .beküldött" dolgokat, amiket már a „Lap-Fejedelem* felséges gyomra sem bir megemészteni — helyette, további rendeltetésük czél-jából — kiadai.
Most is zizog-zsong benne — mint méhkasban — egy raja a legheterogé nebb elemeknek, és majd hogy.fel nem dobja fedelét, ha szerencsére pandóra nagysám rá nem gubbaszkodik.
Az előcsarnokban is a legtarkább társaság - ¦ .... mintha csak életet nyert volna ittküon pandóra asszonynak ott-benlévő gyűjteménye: öreg, ifja, gazdag, szegény; nemes, pór; vak, béna stS\\mindmegannyi vára bebocsájtásra. Mindmegannyi leakarja lesai a fejedelem hangulatát a visszatérők arczárói; kik közül az egyik sugárzó arczczal — a másik fekete retekkel a 3 ik tubákos-,
a 4 ik véres-, az 5-ik csokorral tér vissza.
Tartsunk azonban sorrendet, — ügy amint egyenkint a Irón elé kerülnek :
— Pipiske. IUik-e kezet fogni és levelezni egy idegen férfivel?
Ha a kéz Jákob kezefés a hang sem Ezsaué — igen !
— A. I. Nagyatád. Talán: I-á____?
Nagyapád 1
— N. B. Hogy mondjunk mi oly számokat, amelyek kihúzatnak ? Tegye meg 1—32-ig és forduljon Tarnovszki Farkas Menyhérdhez.
— L. M, N: Dorogh. Helyesbítsük: I, m, n, tárÍB dolog.
— Naiva. H M. Vásárhely. Hogy nem lehet-e az ártatlanságot megtartani a házaséletben is ? . . ön csakugyan a holdba való, de nem Vásárhelyre I Különben ha férje már Platónál réve*" dez ? 1 — Minden eshetőségre íme e füge levél.
— Dr. K. Á. K^á-katÖvén költ a rucza — meséket; ezekké? pedig nem lehet m.egczáfolni tényeket.
— Ojztrák Kekele. N.Kanizsa, A kártyakérdésben megállapított 10 frtos fogadással — mivel ez vagylagos (L i. be nem bajthatás esetén 2 drb nyaklé á 5 frt — kérjük olykép eljárni hogy : behajthatás esetén az egész Ősszeg okvetlenül hozzánk küldendő be. A mások esetben: Az ön érdemeinek elismeréséül tessék felét megtartani, felét pedig azonnal alábbinak utalváoyoz-
— Hazafi V. Lantjának mélabús zön-geményei oly szegénységről regélnek, hogy magunkat könyörületre indíttatva érezvén, ezennel kiutalványozzuk önnek a fentinél máris javára irt 5 frtot.
—- B. K. B-k-k kuruttyolása, eb ugatása nem hallszik a mennyországba. —¦
Özvegy. Noé bárkájába sem bocsájtatott be -Özvegy, tehát: ezurukk! Mi sem terhelhetjük bárkáinkat ilyen anttdeluviá-nis dolgokkal.
— Egyhónapos Előfizető. Felhősay báró iakezime ismeretlen lévén előttünk, legott átsiettünk a szomszédos kávéházba, — hogy .fekete közben a kért czimnaptárba felkeressük ; azonban már kissé megkésve — t. í. a fekete megren -delése után—- vettük észre, hogy aczim-t ár 84 - i k i ki adás, melyben a k i ván t czim nem.volt feitalálható.
Ugyanígy jártunk az .Abbáziában* a .fekete Nr. 2." mellett, noha ott már a legújabb kiadású czímtárt kértük.
A .fekete Nr. 3.Mól már magunk is, zsebünk is irtózván — ama geniáiis ötletünk támadt, hogy hát mire való az a telephonra keresztelt közkofa ? És mirevalók a tudakozó intézetek?
Legott a kávéházi kofához siettünk, melytyel épp egyik .mihaszna* hagyta abba kaczérkodásait.
Cincin .... cincin .... halló ..... halló I (És most a telefon ördöge, mókázó kedvtelésében elfelejtető velünk, hogy első sorban a tudakolő-intézette! való összekötést kérjük, — hanem Fei-hössy báró foglalván el elménket —
XXXíV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Iskciák ós Értesítők.
n.
1.) A keszthelyi község-e 1 cm i fia- és leányiskola Értesítője az 1834—95. i sk o-1 a i- é v r ő 1, s i e r k e s z t é, Bánjai Károly igazgató.
Az -rí esi tó a keszthelyi elemi népiskolák mnlijáról érdekes visszapillao-tást közöl. Keszthelynek 1771-ig nem is volt más, mint elemi iskolája az agynevezeit j,Vörös iskolában." Ez a „Vő-rösiskola" szol gáltotthonai 1771—1799-ig a gróf Festetich Pál által saját költségén alapított keszthelyi gymnasium-nak. Érdekes a keszthelyi népiskola (nemzeti iskola) líl-ik osztályába járt tanulók érdemszerinti osztályzata az 1S3S—9-;k évben. A keresztény tudományból Vaazary Ferenc z, kit fogadalmi néven Kolozsnak nevezünk, jeles és egyéb tárgyakból is jeles osztályzatot nyert Ugyancsak itt járlek iskolába 1837—38-bandr. Kuncz Adolf csornai prépost 1845—49.. dr. B i t a Dezső tud. egyeiemi tanár. A tanulók száma jelenleg: 387 tíu. 193 leány; összesen 580.
2.) A e ü m e g v á r o s i államilag segélyezett reáliskola XXXVL értesítője az 1894—35. iskoiaévről. Közli: K e 11 e tn e n Károly dr. igazgató.
Takáts Gyula a légkör electromos-ságáröl értekezik. A tanári személyzet jelenleg a következő tagokból áll: Asztalos József Földi János, Kein Félix dr., Kellemsn Károly dr.. Takács Gyula.
A tanulók figyelmi állapota és .előmenetele, általában véve kielégítő vítlt.
A középiskolai rendtartás a hospitálást a tanároknak ajálja. E kívánalomnak a sümegi reáliskolában eleget tettek. Az igazgató és a tanárok egymás előadásait többször meglátogatták, minek eredménye volt : egyes pedagógiai és didaktikai kérdések megbeszélése és a nevelés tanításban nélkülözhetetlen egyöntetű e\'járás létrejötte.
Az egész évben fél vétetett 104 tanuló,
3.) A sumeg városi f ej s ö leányiskola és a ró m. kath. elemi fiu- és leányiskola Értesítője az 1894—95. tanévről. Közli: Bánfi Alajos.
Éles Károly tanító: Minő készültséggel bocsássa a népiskola növendékeit középiskolába czímü kérdést tárgyalja. A képesítést a szerző a fegyelmezéssel, a figyelem fölébresztésével és renddel véli elérhetni.
A jelentésből érdekesek a következő adatok:
A felső leányiskola ideiglenes helyiségéből Ramasetter Vincze és nejö által e czélra örökképpen hagyott házba költözött.
A felső leányiskolába járt 25 leány, az elemi fiaiskolákat 283 tanuló, az elemi leányiskolát 281 tanutó látogatta.
4.) A soproni m. k i r. állami felsőbb leányiskola Értesítője az 1894—95. iskolai tanévről. Közli: Marusák Pál igazgat ó.
Az értesítő meleg szavakban emlékezik meg az intézet egyik elhunyt tanítónőjéről, Reich Pauláról, aki mint benlakó tanítónő 8 évig működött az intézetnél. „Harczolnia kellett nem egy nehéz barezot, melynek végére lemondás volt irva!"
Az 1896 iki ezredéves országos kiál-
lítás intsntióinak kíván megfelelni az igazgató, azért megírja a felsőbb leányiskolának történetét. Ez a múltra való visszapillantás alaposan kiterjeszkedik minden nevezetesebb eseményre. — A tanári testület tagjai: Marusák Pál, Bock Szerafio, Bründi Ödön, Bröndlné Proháska Ottilia, Hanzély Irma, Jőzsa Menyhért, Biesz József, Scbub Kamilla, Szlinák Lajos, Tschttrcz Oktavia. Wagner Jőzefin. A statisztika szerint összesen fölvétetett 147 leány, az iskolaévet befejezte 141. Anyanyelv szerint 102 volt magyar és 45 német. Sopron városé van köztük 113. Elégtefen osztályzatot nyert 12 =^ 8% kai.
5.) A s.z o m b a t b e 1 y i városi női kereskedelmi tanfolyam értesítője az 1894—95. tanévről, szerkesztő Palffy Boldizsár igazgató. .
Ezen intézet az 1892—93. tanév elején a polgári leányiskola mellé szer-veztetett. Az idén. felvételre jelentke zett 26 növendék, kimaradt kettő; a megmaradt 24 növendék a zárvizsgán megfeleltek. -— A vizsga eredményéhez képeit 6 minden tantárgyból jeles, 4 általános jeles, 12 jó é-t 2 elégséges osztályzatú bizonyítványt nyert.
6.) Az államilag segélye-zéttpozso ti\'y i kereskedelmi akadémia tizedik évi jelentése az 1894—95 ik iskolai év végén. Közli: Jónás János igazgató
Az igazgató az országos hirü akadé miának tiz évi történetét közli. Első\' sorban Ludvíg János nagykereskedő és gyáros urat illeti az érdem a Pozsonyi Kereskedelmi Akadémia alapításának kezdeményezése közül. Az Akadémia Összes osztályaiba 10 év alatt összegen 1871 rendes tanuló íratott be. A tanulók jövője kezdettől fogva nemesik statisztikai kérdés volt, hanem az igazgató maga is sokat járt és fáradozott, hogy tanulóit jó állásba jutassa. Az 1887—1894. években 324 tanuló nyert alkalmazást ez uton. .<
A záró érettségi ^vizsgálat végeredménye a következő^ Szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 72 abiturieus. Jelesen felelt meg 4 «-* 5llpl0; jó! felelt meg 27 = 36,9°|0, megfelelt 31 = 4l89%; nem felelt meg 9 = I2l0\\ ; nem telelt meg és a? egész záró vizsgálatot egy év múlva ismételheti 3 =—- 405ajo. A statisztika a kővetkező látogatást mutatja ki: Beíratott össze..en 275 tanuló, évközben kilépett 19.
V. H. dr.
CSARNOK.
Goethe. Irta: Halasi Marcii.
Hatalmas sziv, hatalmas lélek, hatalmas ész és rendkívüli nagy tehetség nem egy ember tulajdona szokott lenni. Földi halandó csak kivételesen és a legnagyobb ritkaságok között találkozik, aki mind ezen fé nyes tényezőknek tulajdonosa. —
Az embert gyarlóság, az egyén különös charactere sok tekintetben befolyásolják a hivatásában múködó hivatott lelket; a megszokás hatalma gátot szokott vetni a mag&snatörő
ambicziónak. Feltétlenül ragaszkodni bizonyos eszméhez, bizonyos alakhoz: nagyon megunttá teszi az. embert, ha ez a megszokás, vagy alak a v* lasztott művészeti ág hatáskörébe, tartozik, nem pedig a privát, vagy családi életben. -
Élő példa volt erre a világ legnagyobb festőművésze Rafael, aki kedvesének arczát s alakját használta mindig modellnek Madonna képeihez. Ez a szép s ihletteljes arcz-nak mesteri lefestése s kivitele emelték Rafaelt a művészet zenith-jére s mintegy Fornarinának köszönhette részben dicsősségét s ez okozta utoljára bukását is, midőn őt mint szerelmes nőt festette le. Ekkor a világ megyőződött arról egész határozottsággal hogy az \' az imádott Madonna, az Istenember szent anyjának képei nem más női arezok, mint — Fornarina. Azt tudja ugyan mindenki, hogy képzeletből festeni nem lehet, ahhoz modell kell, de az illúziót ily" nyíltan megsérteni nem szabad. A világ sejthet, de bizonyosat ne tudjon ebben a tekintetben.
Goethét is egy alak kisérte élete végéig, de ő mégis szerencsésebb volt mint Rafael.
Mindenki nögyölölőnek ismerte a költőt agg korában s tényleg az is volt már akkor, vagy valószínűleg ifjú korától fogva.
Rajta is beteljesülni látszott azon igazság, hogy a fiatal korban történt események feltétlenül befolyásolják az embert bizonyos időre, némelyiknél az egész életre, Goethénél pedig ez utóbbi tétel állt. .
Gyermekkorában már igen gondos nevelésben részesült s már akkor meglátszott kedélyén bizonyos finomság és mélység, mely nagyon fogékony a külbenyoraások iránt Gyakran mondta anyja, hogy a kis ,"Wolf-gang\' vagy igen boldog, vagy igen boldogtalan lesz. Közepes botdogságra vagy boldogtalanságra nem is gondolt, mert ismerte gyermekét és annak lelkületét, mely mindenben túlzó szokott lenni.
Anyja őt mindezeknél fogva a művészeti pályára szánta, hol szerinte tehetsége és ambicziója nagy térre fog jotni, a költészetről nem is álmodozva, mert mint gyakran megjegyzé*: „Wolfgang rendkívül éles ész, kitűnően tanul, álmadozó lelkű, de poézis azt hiszem még sincs benne. ¦
Vájjon ilyen formán sejthette e az anyja, hogy ép a költészet lesz az, mely fiát nagygyá, hátaim assá teszi, melynek köszönhetni fogja még politikai dicsösségét is ?
Nem tudta azt a kis Wol fgang anyja, hogy igen is abban a mélyen érző szívben és abban a lángeszű főben
mindjárt annak czimét kértük.) Felhőssy báró.....? ? ? hangzott vissza, bizonyos nyomatékkal. Igen 1........Hon-
nét tetszik beszélni ? Az Abbáziából____
Az Abbáziából ... András, maga az ? Nem. Volt gyanútlan válaszolunk. — Mindjárt I kis türelmet kérünk —
. Biz ebből a „mioiijárt\'-ból lett vagy busz perez. Türelmünk is már kimerülvén, ismét csengettünk. Halló...! Halló ... hangzott vissza; de ezúttal nem a telefonból, hanem közvetlenül a hátuok mögül. Egyszersmind égy hatalmas kéz nehezedett vállainkra. Hirtelen megfordulva, szemben találjuk magunkat egy martiális, zord külsejű uri emberre! és két állig; felfegyverkezett rendőrrel.
A martiális alak fényképet ránt elö zubbonyából és ezt orrunk elé tartva, kérdi: hogy ismerjük-e ?
Alig bírtunk ámulatunkból felocsúdni, ugy hogy ismételnie kellett kérdését. .Sincs szerencsém" volt gépies — de az ijedtség és izgatottságtól rezgő válaszunk. Nem ismeri....??? Hisz ép az imént tudakolta czimét 1 A törvény nevében : Ön foglyom !*
Node uram ?!.... Hiábavaló volt minden szabódás és tiltakozásunk. Mi biz kérlelbettenüi bevitettünk a rendőrségre.
Itt nyaggattak-faggattak- és itt legelő -ször volt alkalmunk tapasztalni azt, hogy Andris külöinb szent a többinél, mert (noha ezúttal saját kezére dolgo zott) soha nem inaga, hanem mindig mifelénk hajlott szentkeze.
Első sorban orvosi megfigyelés, később vizsgálati fogság alá kerültünk, miközben coafroatálás czéljából a szegedi-, kassai-, párisi-, berlini, hamburgi stb. rendőrségek kérvén ki bennünket — Európának nagy részét utaztuk be. Szerencsére mint állaniköltséges utasok és államkosztosok.
E közben az össze) kül- és belföldi lapok csak urry csurogtak a dicsőítéstől, hogy .ismét" sikerült a rendőrségünknek egy Papacostáékka! egyeoértékü nemzetközi zsebéaz-consortiomot felfedezni stb. stb.
Mig végre kisülvén ártatlanságunk — itt vagyunk ön előtt, első sorban bocsánatot kérve a fentivel indokolt késedelmünkért; azonban örömünknek adva kifejezést a felett, hogy mégis siker koronázta a csekély költséggel t. i. 2-kávé á. 16, egy villanyos á. 6 kr. összeses tehát "Sg-kr., — járó fáradozásunkat, és igy megbízatásunkról beszámolván, van szerencsénk értesíteni hogy :
Mint Cosmopolita Felhőssy báró fel-hőkéot száll egyik világvárosból a má-
sikba, de mint philaotrőp mindig ott található, a bol a .túlterhelt1 emberi-Bégen lehet — könnyíteni.
Régi előfizető: Hirsch báró? (ismét egy czimhajhász !) Menjen po . . . . pardon I Menjen maga Colchisba I Vagy forduljon mindjárt közvetlenül a rendőr-éghez. Különben ön mint régi előfizető tudhatná, hogy mi a czimkórságnak határozott ellenségei vagyunk, és ilyetén ön nem tarthat igényt, ama elnézésre, melyben az .Egyhónapos" újság szop-ronezokat részesítjük.
— B. B. Minek sírt keresni? A Bé bének úgyis kijut a sirásból !
— Szemérmccske. Egy hajdani „Sze-mérmecske" igy éneklé:
Képeddel alszom el, képeddel ébredek Iaccpressibl az mit érted azenvedek.
— D......(A terembe lépvén honnét már minden szép és jó elpárolgott, már a fejdelemnek is csak halt helyét tatálja. Beléptekor pandóra asszony — mint vad a martalékát — nvakoncsipi és a retek és sólgt maradványaival együtt belegyömöszöli kosarába.
D......
ott sztmnyac? a költészet isteni szikrája, csak idő, alkalom kell, .hogy lángot -vessen-.
Az idő s alkalom mi hamar kínálkozott. Lipcsében egy farsangi jelmezes bálban megismerkedett az akkor 17 éves Goethe egy fiatal hölgygyeí, aki pedig éppen nem volt szép, de modora oly különös, oly rendkívüli kedves volt, hogy az ifjú egyszerre hódolattal, imádattal, viseltetett iránta s még csak azt sem kérdezte, hogy vaj? ki ő és merre vatKjiazája.
Ez a nő volt neki azután múzsája, eszményképe, daczára annak, hogy többé sohasem beszélt vele, csak az utczán látta hol gyalog, hol fényes fogatban tovarobogní. De lantját felhangolta s kezdett hozzá szebbnél szebb szerelmes verseket írogatni, de a melyekről meg a hölgy nem, tudott, pedig arra kéri a költő imádottját, hogy csak egyszer, egyetlen egyszer beszélhessen vele.
Látni lehet tnlságos szélsőségét s rajongását azon nő iránt, akinek csupán csak keresztnevét tudta Stoll-berghez irott egyik levelének néhány sorából; ebben híven elmondja barátjának egész esetét körülményesen s szenvedélyével. Többek közt igy vélekedik: „Einen Augenblick gelebt im Faradiese, ist doch nicht zu theuer mit dem Tode erkauft."
Stollberg, aki ismerte e nőt s Goethe leírásából ievélből is ráismert: megirta Goethének, hogy ne epekedjék, ne búslakodjék elérhetetlen után, met t az egy igen magas, az uralkodóházzal közeli rokonságban levő hölgy, még pedig nem is leány, hanem — asszony.
A csalódás véghetetlenül fájt Goethének s ez tette ót a sötét, nehéz gondolatok költőjévé, melyből csak nagyon későn tisztult meg s melyért a berlini literatnra társaság egy ízben keményen lehordta. Pedig tulajdonképpen ekkor ébredt fel az álmaiból felriasztott szívben a szuny -nyadó isteni szikra.
Az 1759-edik évben Strassbnrg-ban már mint atheista ifjút találjuk Goethét. Tagadta az Istent, a mindenség létezésének onnan felülről való kormányzását, csak éppen, any-nyiban külőmbözött Voltairetöl, hogy lelke mégis hajlandó volt a költészet iránt, mig Voltaire a bölcsészeinek élt.
Csudálatos hogy ez a modern betegség, az atheismns már akkor is mint penészgomba rászállott az ifjú lelkekre, holott ez a XlX-edik azá"? zsd tulajdona. Akárhány 16.—17" éves ifjút — hogy ugy mondjam gyéreket — találunk, sót majdnem minden nap látunk olyat, aki magát atheistának, a filozófia és darwinizmus hívének mondja. Azt hiszik, hogy ez által érettebbnek látszanak, mig később az érett korban belátják, hogy csak egy fiatalkori betegség volt, hogy a lélek és a ^sziv nemessége tisztult érzelem.világ és az istenben, való mély hit és megnyugvás az a mi az embert a szó igazi, teljes értelmében remberré teszi.
Ha méjyenJvizsgáljuk s belemerülünk Goethe akkori lelkivilágába s hangulatába: igazán a természet . csudáját, rendkívüli csudáját fedezzük fel, mert látni fogjuk belőle azt is, hogy Goethe mennyire a kivételek közé tartozik. Más ember ha meghasonlik önmagával s az egész világgal: még ha az előtt volt is benne valami a poezisból, a pessi-mismus teljesen kiöli s eloltja a lángot, helyette nem marad meg más mint üresség vagy könnyű hamu, lelke sivár, közönséges fogalommá változik, Goethénél pedig ép az emuiéit lelki állapot volt a tényező, mely őt a halhatatlan költők egyikévé tette.
Phydias a nagy mester, az an-tique görög kor leghíresebb szobrásza
1895 JDLTOS 20-án
összetörte remekét, midőn ideáljában csalódott. Goethe pedig felhangolta lantját. Mily különbözőknek terem-\' tette Isten a lelket s az ember kedélyvilágát, hogy a külbenyomások némely ritka esetben az ellenkező hatást érik el- ...
Külömben a költő kedélye nem
is olyan, mint más emberé, _
lelke sem hasonlít a közönséges, mindennapi lényekhez. Az -. ember vagy érez vagy gondo:kozik, a költő érez és gondolkozik egyszerre mert a mit érez: azt le is irja, dalba foglalja.
A dal a költő könnye is.
A költő lelke folyton érzelmek világában jár, innét van az, hogy mintegy megfinomodik ott s érzékenyebb minden iránt, minden jobban hat rá. mint más emberre. A legtöbb nagy költő boldogtalan volt.
Goethín kit az égiek oly erős lélekkel, nagy szellemmel áldottak meg, hogy borithatott ^-homályt egy olyan futólagos kezdetleges ismeretség utáni csalódás. \'#jr
Sokan azt hitték, hogy később vigasztalódott, pedig dehogy! Igaz, hogy nem érzelgett, nem rajongott, de beállt nála az a bizonyos elfásultság. ,
Költeményeiben is nagyon sok blazirtságot találtak. A\' viiág igazságtalanságát akarja feltüntetni. .Az énekes" czimü költeményében, a ,Kincsásók-uban is nyilvánul, melynek kezdetén így ir: >,
Szegény erszény — 8 beteg azivrel Húzom hosszi: napjaimat.
A szegény erszény felett nem sokáig panaszkodhatík, mert a jogot végezvén, politikai pályára adta magát, a hol rendkívül éles esze és szép költői hírneve folytán nagyon gyorsan emelkedett
A hírnév s lelkesült ambiezíő feltüzelték a költőt s java korában irta meg hatalmas, remek drámáit: Ber-lichingeni Götz-öt, Iphigeniát. Tassot és életének utolsó évében\' Faustot. Ez utóbbi —¦ bár erős naturalizmussal szőve — a világirodalomnak is kiváltságos remeke s tulajdonképpen ez tette a szerzőt is világhi rüvé. "
Ugy látszik Faustban akarta kiönteni összes tehetségeinek javát, azt akarta, hogy ez legyen összes munkáinak koronája és ebben a drámában már bizonyos megtérés látszik, a mit .Herrman és Dorottya\' czitnú , költeményén ugyan, hogy Dem tapasztalunk.
Különben Goethe az utolsó időben nagyon megváltozott s kezdett hinni az emberi lélekben is, pedig az előtt ngy nyilatkozott, hogy „a lélek vagy nagyon kemény, tagy- nagyon lágy, de jó semmi eseire sem."
Kisebb költeményeinek legszebbikében a Mignon dalában már tisztult világnézetet látunk, a mint a hazája után epekedő leányt írja le:
tudod hol a boo. hol czítrom virul ? Dús lombok közt aranynaranea pirul. Kék éjr kiöl szelíd azel.ó ¦óhajt, a. L.no myrtua áll, babér magaara hajt. etb.
Az .Erikönig\' czímü balladában és a „Wandelude Glocke" cz. román-czában babonásnak mutatja magát a költő s ez is olyan megtérésfélére mutat, mert az istentelen ember nem szokott oly naiv lenni, hogy hígyjen a babonában. És ez a naivitás oly jól esik attól a yilággyülöló, fiatal, mas léiéitől. .-
Tudatára jött annak Goethe, hogj a lélek küzdelme csak egy atonya a nagy mindenségnek s hogy igaza volt szent Ágostonnak: .Te terem téd óh Isten a mi sziveinket, és a? nyugtalan marad mindaddig, mig benned nem nyughatik" — Goethét a gyönygyksgylóhoz lehet hasonlítani, melyben a drága gyöngy ugy képződik, ha megszúrja valami a kagylóját. A fájdalom költőitől annyiban külömbőzött, hogy nem adta át ma-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
IftOó JULIUS 20 án
gát a melancholikns költészeti irányiak. Benne az ember hasonlott meg saját Önmagával és a világgal; ez Indította talán ót arra ia, hogy Tas-sót megírja.
A természetet igen kedvelte, sok tudományos értekezést irt e szakmáról, mert ő milyen nagy költő, ép oly nagy tudós is volt.
1775 ben a weimari udvarnál belsó titkos tanácsos lett s reá 9 évre kinevezte őt a nagyherczeg miniszterré. Mint miniszter üres óráiban később tanítgatta Auguszta herczeguőt; aki a mostani német császárnak nagyarú.; a volt.
A kis német berezegné rendkívül vallásosán \\ olt nevelve s ennek sze-iid, áhítatos lénye nagyon hatott Goethére, aki is így irt önmagáról barátainak: „ Eddig azt hittem, bogy csak elfásultság az, a mi bennem létezik, de a mióta a kis fenséget tanítom: azóta érzem, hogy egy meg rögzöit bűnös vagyok." • Goethe at&an is a kiváltságosak közé tartozik, hogy rendtíivüli tehetségét méltányolta a világ s műrei nem maradtak ismeretlenül. Midőn 1832-ben meghalt, már akkor a dicsőség zeaithjén látta magit: hódolattól környezve Színművei a világ legelőkelőbb színpadjain adatnak elő; költeményeit pél dákul veszik, neve ragyogó betűkkel van feljegyezve nem csak a nemet, de a világirodalomban is, büszkeségét képezvén egy nagy hatalmas nemzetnek.
A költő él, de az ember ott nyugszik a weimari temető lombos fái alatt, aluszik mélyén s álmodik talán a földről, hol a remény és boldogság még nincsen ugy elenyészve és kihalva, mint egykor ö gondola.
Aludj költő a sir hideg, sötét ölébe ?! neved élni s ragyogni fog századokon át.
Hírek.
— Eljegyzés Következő családi értesítést vettünk :. Nyirlaki Tarányi Ferenci és neje szül. Riefi Mária bárónő örömmel jelentik Mariska leányuknak uadasdi Sárközy Imre kultúrmérnök, somogyvármegyei földbirtokossal, néhai cadasdi Sárközy Déoes és néhai neje szül. györgyfalvi Csépán Apollónia fiával, július hó G án történt eljegyzését. Nyírlak. 1895. július havában. Ugyanily értesítés érkezett a vőlegény részéről is. A két vármegye nemes osztálya méltó örömmel veszi a bymenhirt s a bájos menyasszouj nak boldogságát szívből kívánja.
— Miniszteri adomány. Nagym. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő Excellencziája Halász Imre ref. lelkész s miniszteri kir. isk. látogató kérelmére a galamboki ev. ref. felekezeti népiskola részére 28.711 sz. magas rendeletével a Hölczl fé le Magyar korona országainak 1 fali térképét, Gönczy-íéle magyar fali olvasó táblákat s 39 rJrb szemléleti képes a m. kir. tud. egyetemi nyomdából kegyelmesen ajándékozni méltóztatott.
— Eljegyyés. Kászonyi Mihály paksi állami polgári iskolai igazgató eljegyezte Udvardy F á n -u y t, Udvardy Ignáez zala-egerszegi polgári és középkereskedelmi iskolai igazgató s a .Zalamegye" szerkesztötu-lajdonosának bájos leányát.
— Eljegyzés. Plander Alajos Budapestről Bódis Mariska kisasszony nyal Bódis János kedves leányával jegyet váltott. Kisérje boldogság a kötendő szent frigyet I
— Nyugdíjügy. Nagy-Kanizsa városi tiszti,- segéd,- kezelő- és szolgaszemélyzet, ngy azok özvegyei és árvái részére alkotott és Zalavármegye törvényhatósága által jóváhagyott nyng-dijszabáíyaat kezelő választmányába a uyugdijintézeti tagok részérő! július 14-én Varga János tanácsos. Farkas Ferenci alkapitány, Ács József adótiszt *¦ Nagy Lajos rendortizedes rendes tagokui. Vojkovits György erdőőr pedig póttagul lettek beválasztva. Tudvalevőleg a képviselő testületből Eben-spaeger Lipót, Györffy János, Haba József és Grünhut Fülöp, póttagul ifj. Fesaelbofer József urak választattak be. Elnöke mindig a polgármester is pénztárosa a városi pénztáros. Első ülését jniiua 18-án tartotta.
— A csaktornyal járás utbiztosává Filipich Kálmán strídói lakos neveztetett ki. _
— Visky Ágost m. kir. bonvédhad-nagy Körmendről Nagy-Kanizsára helyeztetett át.
— Városi rendőrségünk éber figyelmét és ügyes intézkedését elismeréssel említhetjük fel, midőn Fáj Károly újvidéki származású betörőt sikerűit elciipnie. Ifj. FiBcher Ferencz kereskedésében bélyegeket kinált beváltásra, gyanút keltett s feljelentette s valóban sok kulcs és értéktárgyak találtattak nála, állítólag Sziszeken tolvajolta.
— A kormány által létesített kerületi betegsegélyzó pénztár Nagy-Kanizsa székhelylyelf. évi aug. 1-én nyílik meg.Ki-terjed N-Kanizsa r. t. városra, nagykanizsai, letenyei, perlaki, csáktornyai és alsó-lendvai szolgabírói járásokra.
— Kolera esetek. Egy 73 éves aggastyán heves görcsöktől kinozva, az ut-czán Öszeesett. Az orvos a megbetegedés tünetei után ítélve, kolera nostraszt állapított meg. Hasonló kolera esetek gyermekeken is észleltettek, de halál eset mindeddig elő nem fordult Az elő fordult megbetegedések nagy óvatosságra intik a közegészségügyi hatóságot.
— Uj szolgabíró. Somogymegye főispánja ifjú Inkey Józsefet tiszteletbeli szo\'gabirővé nevezte ki. Az uj szolgabíró a csurgói járásba osztatott be s a csurgói szolgabiróságnái végzi hivatalos teendőjét. Ugy értesülünk, hogy július 25-én a szentgyöreyvári hegybírtokos-ságí gyűlésen már üdvözölhetjük.
— Zala Margit gyengéd érzelmű ifja költőnő, ki Kozárdi Ciementio álnév alatt lapunkban sok szép költeményt közölt, megyénk szülöttje, néhai Kováw Sándor nöjtön köztiszteletü taniió leánya .Füzér az élet kertjéből\' czim aiait költeményeit kiadja. Előfizetési ár egy korona, az ivek aug. 15 ig neve alatt Kolozsvárra küldendők. Ajánljuk a költészetet kedvelők figyelme, és pártfogásába.
— A szóló uj ellensége. Egy trieszti lap azt újságolja, hogy Görz vidékén a szóilöket egy bogár pusztítja: az Otiorrhyn-chus giraffa. A bogár lerágja a szőlőlevelet, álezái pedig a föld alatt összerágják a gyökerét. A bogár ellen ugy védekeznek, bogy kora reggel összeszedik és vizbe fojtják
— ZaiaTÖIgyl h. é. vasút-részvénytársaság. E czim alatt uj vasút társaság alakult Budapesten. A társaság oly czélból alakult, hogy a dunántúli h. é. vasutak zalaszentgróthi állomása és a déli vasút Balaton-Szent-György állomása között összeköttetést hozzon létre. A társaság alaptőkéjét 1.742,300 frt névleges összegben állapították meg, a mely összee 501,200 frt törzsrészvJny-böl és 12,411 drb 100 írtról szóló elsőbbségi részvényből áll. Igazgatósági tagoknak egyhangúlag megválasztották: gróf Batthyány Józsefet, gróf Batthyány Ernőt, Barouyi Edét, Csertáo Károlyt, Möller Henriket, Svasiits Benőt. Száj bély Gyulát, Steiu Miklúi, Krüzner Viktort, dr. Volz Frigyest, -Haúdek Ágostont és Malatinszky Ferenczet ; felügyelő-bizottsági tagok lettek: Grósz Károly. Harkányi Károly, dr. Szenté Gyula ; póttagok : Bogyay Máté, Scho-risch Jáno3 és Oltay Guido. A vasút mintegy 40 kilométer hosszú lesz és még az idén átadatik a forgalomnak.
— Hirdetmény. Becsehely és Póla községet illető vadászatijog 1895. évi julios hó 27-én délután 3 órakor Be csehelyen nyilvános árverés utján ujabbi G évre haszonbérbe fog adatni. Hóbpr József kjző.
-~. Intelligens, szép s fiatal nő óhajtaná megismerkedni gazdag barna úrral. Levelek .Havanna* poste res-tante czim alatt küldendők. Helyben.
— Meghívó. Balaton-Füreden 1895. évi augusztus hó 4-én a fűrdőiotéiet gyógytermében tartandó Anna-bálra a t. közönséget tisztelettel meghívja a fürdöigazgatóság nevében a rendezőbizottság. Külön meghívók nem bocsáttatnak ki. Belépti dij: azemélyenkínt 2 frt, páholy 10 frt. Kezdete este 9 órakor.
— Iparostannlók mnhk&klállltása. A keszthelyi ipartestület az iparostannlók által készített ipartermékekből július hó 7—14 ik napjaiban munka-kiállítást rendezett. A kiállításban 28
í iparág volt képviselve, s 65 iparosta-i nuló 106 tárgyat állított ki. A kiállítás I sikere legfőképpen C*athő Alajos ipar-¦ iskolai igazgató, a a kiállítási rendsző-bizottságí elnök lankadatlan buzgalmának, Braun Rudolf ipartestületi elnök és Pöltz Pái ipartestületi jegyző buzgó tevékenységének köszönhető. A kiállítás bezárása 14-én d. u. 5 órakor ment végbe, amidőo is a kiállítás Ügyét oly melegen felkaroló Csatbó Atajos eloök szívélyes szavakban ecsetelte a kiállítás baaznos voltát s melegen ajánlotta a jelenvolt iparosoknak az e nemű kiál-
lítások felkarolását s a tanulóra nézve olyannyira szükségességét. Ezután a jutalmak kiosztása következett. A bíráló bizottság javaslata alapján Simon Ferencz. Laky Péter szíjgyártó taaoncz 20 frt jutalmat nyert egy pár lószerszám kiállításáért; ezenkívül 15 tanuló 2—2 frt, 17 tanuló 1 frt 50—1 frt 50 kr.. 14 tanuló 1—1 frt és 19 tanuló 50—50 kr. jutalmat nyert.
— Tűzoltók közgyűlése. A keszthelyi önk. tűzoltó egylet jnlius 14-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyben HeDez Antal leköszönése folytan elnökké : Lendvay József választatott. A titkári és főparancsnoki állások ellenben, L:ely két tisztséget 15 a illetve 10 év óu" Poítz Pál községi tanitó oly kiváló szakavatottsággaJ töltötte be, s melyek Pöltz Pál leköszönése .következtében szintén megürültek, alkalmas egyének nem létébén egyelőre betöltetlenül maradtak.
— A balatonfüredi kórház javára -adakoztak: Ormay Mór 5 frt, Rálz Lászlóoé 3 frt, Darvay FflIŐpoé 2 frt, dr. Mutscheobacher Béla 2 frt, Ángyain Erzsi 1 Irt, Schwarz Gusztáváé 3 frt.
— AjáHlkozií8. Egy képzett fiatal ember, szép és corröct Írással bir, ajánlkozik ügyvédi irodába, vagy máshová irodai munkák írásbeli teljesítésére szerény feltételek mellett Bővebben érte sülhetni Helyben, Kölcsey-utcza 36 sz. aiatt.
— Milyenek lesznek &g nj bankjegyek \\ Az ezer koronás bankjegy akkora mint az ezer -orintos bankjegy. Az ötven forintos bankó\' valamivel hosszabb a tiz forintosnál. A bank a réznyomáit könyvnyomdai felülnyomással meg akarja tartani, mivel a folytonos kísérletek bebizonyították, hogy ezek a jegyek még a fotográfia segítségével sem utánozha-
\' tók. Az ezer koronás jegyek mindkét oldalán ülő oői alakok láthatók. — Az egyik Magyarországot a másik Ausztriát jelképezi, az ötszáz koronás jegyek két szélére egy-egy medailonba foglalva egy szép női fej látható, egy a magyar, egy az osztrák koronához hasonló diadémmal. A delegátusok ugy találták, hogy a Magyarországot jelképező barna női fejnek túlságosan komoly és sötét a nézése. A száz koronás jegyeken ugyanityen fejek vannak, az ötvenkoronás jegyeken épp ngy, mint az ezreseken, ülő uői alakok vannak mind a kétoidalon.
— Rövid hírek. László fhg 20-ik születésnapján nagykorugittatott. — A „Hazai általáros biztosító részvénytársaság* július 14-én megalakult. Elnöke Kossuth Ferencz. — Kiszámították, hoay a legolcsóbb piacz a verseczi. — Dr. Kölesvölgyi szombathelyi ügyvéd éa lap szerkesztő Bécsben operatió követ kei-lében meghalt. A budapesti lóvásár jut. 18 áu megnyittatott: — Stambulov Bolgárorazág volt miniszterelnöke Szó-nábaa orozva meggyilkoltatott. ~
— 100-150 forintnyi havi kereset érhető el I Tisztességes személyek bővebb felvilágosítást nyernek e lap szerkesztőségében.
Irodalom.
— Páratlan siker. Altalános panasz volt Magyarérazágon mindig az íróknál : és könyvkereskedőknél, hogy a közön- i ség nem vásárol könyveket Legjobb Íróink uj regényeit is alig lehetett egy év alatt ezer példányban elhelyezni. Tudományos munkáknál pedig a legjobb esetben néhány száz példányra lehetett felvinni. Annál feltűnőbb tehát az a siker, melyet alig néhány hét alatt az Egyetértés kiadóhivatala áltat forgalomba hozóit .Röptében a Nagyvilág körül" czimü amerikai dtszmú elért. L diszműbö! most jelent meg az Ötödik füzet s máris SGOO példányra emelkedett füzetenkin\'Ca fogyasztott mennyi-ség,\\8 napról-napra tömegesen jelentkeznek az uj előfizetők. — Ez oly óriási s hazánkban eddig páratlan eredmény, a mi csakis a munka kiváló szépségében, értékében és rendkívüli olcsóságában lelheti magyarázatát A .Röptében a Nagyvilág körül* czimü műben tényleg művészi értékű albumot nyújt az Egyetértés kiadóhivatala a közönségnek, melyet minden család s a család minden tagja örömmel üdvüiöl Minden egyes füzet; mely postai szétküldéssel együtt csak 35 krba kerül, IG művészi kivitelű fényképmásolatot tartalmaz eredeti felvételekben a világ minden tájáról, ugy, hogy az egész 16 füzetre tervezett képsorozat 256 szebbnél szebb érdekes és tanulságos fényképből fog állani. A kinek nincs módjában utazgatni és ugy nézni meg a világot, e műből olcsóc éa kényelmesen alkothat magának róla fogalmat. — A hozzánk most beküldött 5-ik fűzet a következő egész oldalas fényképeket tartalmazza: Hotel de Ville, Paris. — Themserakpart ás Obeliszk, LoDdon. — TrocbShachs, Skóthon. — Régi királyi múzeum Berlinben. — A Kolosszeum belseje, Róma. — Naranc-i-udvar és mecset, Cordova, Spanyolország. — A modern Athén, Görögország. — Sphinx sétány, Egyptom. — Capernaum Galiläa, Palästina — Andrássy-ut, Budapest— To\'tem-oszlopok, Alaska. — A fehér ház, Washington. — Mammoth Hot Springs (meleg források) Yellowstone, Nemzeti park — Meiico város panorámája. — Mindegyik kép rövid, érdekes magyarázó szöveggel van ellátva. — Az egész mü 256 változatosan összeállított fényképet tartalmazva, nagybecsű gyűjteményt fog alkotni, melyben gazdag és szegény, öreg és fiatal élvezetet fog ta\'álni. Egy 16 képat tartalmazó füzet ára postai küldéssel 35\'kr. Előfizetbetoi 4 füzetre 1 frt 40 krral, 8 füzetre 2 frt 80 krraí, 16 füzetre 5 frt GO krral. — Az előfizetési pénzek az Egyetértés kiadóhivatalába Budapestre küldendők.
Vetőmagvak.
(Mauthuer Ödön tudósítrísa.)
Mult hét óta változás nem igen történt vörös lóherénél mint hallatszik, a termelők nem igen akarnak belemenni, ugy látszik, a termés eredményét akarják bevárni. Mesterséges takarmány termelésére való magvaknak, nevezetesen mustármagnak és bíbor herének már az idei rendkívül olcsó ár következtében is jó kereslete van. ^
Jegyzések nyersáruért 100 kilónkict Budapesten :
Luczerna 48—52 frt —
Lóbere GO—65 frt —
Bihorhere 21— frt —
Pohánka 9.50 frt —
Mustármag 10— frt —
Csibehur IÖ— frt —
Széna-, szalma- es takarmány,
Fuchs József gabona- és takarmány nagykereskedő jelentése. ,
Uj szénában a behozatal a hetivásáron e héten nagy vala, valamint a vételkedr ia igen ílénk volt és aa árak változatlan maradtak. Saalma és szecskában ia nagy volt a behozatal és az árak következőkép jecyeztettek: Elsőrendű nj széna 2 frt 60 Intól 3 írtig, másodrendű minőségű 1 frt 80 krtól 2 frt 50 krig, iuezerna 2 frt 50 krtól 2 frt 90 krig, alomszalma 1 frt 20 krtól 1 frt 50 krig, zsu?-BtaJm* 1 frt 50 krtól 1 frt 80 krig, szecska 1 frt 90 krtól 2 frt 50 krig fuvaronként házhoz sxaUitva. .;
Tavalyi préselt szénában csekély a behozatal, de a kereslet is gyenge arak minősége szerint 2 frt 50 krtól 2 trt 90 krig, préselt szalma 1 frt SO krtól 1 frt 40 krig nagyban és 25 -SOkrajczárral drágábban kisebb mennyiségben adatnak ti.
Az árak 100 kiló szerint értendők.
Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színeseket S5 krtúl 14 frt 6ö krig, méterként — »ima, csíkos, kocz-kázott, mintázottakat, damasztot s a. t. (mint ety 240 különböző minőség és 2000 mintázatban) s. a. t. postabér é« vr^amentesen a házboz szállítva és mintákat postafordultával kQld: Henneberg ti. (es. k. ndvari aziltfU) selyemgyára Zürichben vájez há czimzett levelekre lO kros, és le-Sye/.ő lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Wlpterberg-intézele.
Bécií, Wührlng, Cottage-Anlagen.
SSr Felnőtt lányok részére com-forttal berendezett nevelőintézet. Szép tan.- alvó és társalgó termekkel. Gyönyörű kert. Egészséges fekvésű hely, állami érvénynyel biró bizonyítványok. Winterberg Maria Intézeti tulajdonos. Rhajna melletti Coblenzböl.
Felelős szerkesztő és kia\'ití : BÁTOBFI Í.A4US.
Hirdetések.
*
Kasznár,
ki magyar-, horvát- és németnyelven beszel és .ir. katonai kötelezettség alatt nem áll, nőtlen, rúm. kath. és szám adást: vezetni képes, 600 jrt biztosi-lék letétele mellett j.évi július hó 31-ig kérvényét a varusd-teplitzi uradalom vezetóségéliez benyújthatja.
Fizetése - évenkint: G00 frt készpénz, szabad lakás, fittes, világítás és kiszolgálat,
VarasiHeplüzi E-raflaioin yeielösége,
Horvátországban.
Szerk. üzenet.
— Nyitra II frt 45 krt köszönettel vettük. A többire nézre óhajodat lehetőleg teljesítjük. Üdvözlet !
— Szamosttjvár. A füzeteket az őszszel küldjük el. Szívélyes üdvözlet.
— K. P. A kérvény postára adatott egy kissé megkésett. A görög pénznek? általában minden pénznek örülui — modern szokás.
— Sz —i. Örülünk a szellemi találkának Parisból semmitse kaptunk, bizonyára küldöttük volna lapnnkat.
— Z. M Mutatvány költeménye jövő számra maradt. ^ -
Nyuttör.
Újszülött
gyermekek,
kik jtüjjtik ulial eppt-n nem, vagy csak tökéletlenül lesznekszop-tatva, a H. Xestlé-Téle gyern-cktiszt, használata folvtán okszerű módon fölnevelhe-tők. Mintaadagot, ncmkülőmben röpiratokat, melyekben a készitésmod s A kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számta.an bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küld a központi raktár:
F. BERLTAX Iv SADLERfUSSE Kr. 1.
öritri Mé-féle gjemuliáplisii 90 \\npii. Henri Xfstlf\'-fi1f kjrsifrsegf? ifj ÓD trajfzir.
F BERLYAK.
BÉCS 1-. N\'.ni.ERÍ.ASSH 1.
Raktár minden Lyófryt.irban ét fftszerkeres-kedésbec.
Óvás más a vásá-i kikiáltási módra sjánlctt készítmények bevásárlásától, mely csak z közönség megtévesztését rzélozza
Az embernek níncn az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, mi-\'rt is ai, a ki nj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüdő-v.mellbaj
valamint minden
íWF* belső bajban
és p*dig isárcasá^.Mzékrekedés, liány-inger, szédülés, ájulás, fellmfoirés. aranyér, eprtoluláx- máj- és altesti bántalmak, vértolulis a tej- vagy szírhez, kölióg-és, nehéz lélegxés, rc-kedtség, éjjeli izzadás, vérköpé*, nyilai ás, álmatlansá-g, szívdobogás, köszvény vagy csozhan szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással i kor. (1 frti- Postán küldve lada és fuvarlevélért 40 fillérrel (20 kr.) több.
SzétttHdcs a fiáétre csakis a ..Hattyuhoz" cz. gyógyszertárból
Budapest, VI., SzabolcK-ntcza, t2. sz.
Sxifattjak. a legkSíSafSEéBh cx6Lok.ra.
Felszívó éa nyomó szi?attyuk, udvar- ós építési szivattyúk, hydrauükus Widderek. legjobb szerkezetű gózszivattyak, centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motores jár gái-.yhajtással.
Költségvetések ingyen- éa ^bé r m en t ve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása / ¦ mellett teljesen megbízható.
Képzelhető legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás órásként egy lóeróre számítva alig \'/, liter. Langensiepen Hloli.-féle gepgryar, Fioküziet: Bécs 6. Mariahilferstrasse No 19.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KŐ ZJ..Ö.JÍ T.
1895. JÖUUS 20-án
- Aranyérmekkel kltüntetre.
Elsó ». és kir. kizár, azabadalm.
Aranyfrpiekfcel bilDntetre
JTOMLOKZAT-FESTEK GYÄR
KRONSTE1NER KAROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Főherczegi és Berezegi uradalmak, cs és kir. katonai raktárak, yasut-, ipar-, Mnja- és liámortársnlatok, építkezési tttunkálalok, VÁLLALKOZÓK
, valamint gyártulajdonosok szallltája. — Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben oldhatók, száraz poritott állapotban, 40 különféle szinnii ! uak és a fesléksziuek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok és használati utasítások ingjon és bírim
építőmesterek,
Dtábun, kilóukéttt 10 krtóL fHjebb szalu: ut-mentve küldetnek.
Ili, «
ES- S W
s |3:
liti - o.f Si
S-r-ÍK L. eű —: v
e a S s =
S- cet 3
Ki* § rg. e ifnHilf
Híríuii flIlífMírlIlPföi f
\'~i^í--i5 - ¦ \' í ; - "r- ------ r i 5- =
T\'-- ?0-2--; L S\'-e = L~ ° - -:re = » ~* ~L --
-sfíi\'f 2 Síi " "
* \'es-
J GOMMI! I
(deti párisi gommi- és nalhóiyagck „-
nomság és jósát* tekintetében a kn.ini\'. mákat is felftlmiiljik, íurzatónként I, 2, 3, 4, 5 6, 1 és 8 forintért. Boots l:.:.-;-3 és * forint, logfir.omabb hölgyszivarsnk 2, 3. 4 és 5 frt. — ^Hól óvszerek Hasse, után -t forint. MaBsinger tanár után 2 frt 50 kr, darafconkint. Susp\'enserinmok Hb. részletnél, árjegyzék szerint SzétkiLdés titoktartás mellet
REIF J. specialista Bee:.
Brandstätte 3
Pisktikai miotagyöjtemÍDj tirak részére 5 irt. Arjegy- 1 , •k zárt twritéklian ingyen I és bérmentve.
1
Vizgyóg)rintézet
Pozapnytoan.
Massage, alektro-tlier&phia ós gyógygymnasztika stb. intézete ¦V* Egész éven át nyitvaáll. ~W
Tulajdonos: a Pozsonyi Iparbank: Igazgató\' orvos: Dr. Schlesinger Miksa.
\', . Prospek t u so»ka t ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
*) E j.artfogá\'t Dániel Ernő maev kir. keresk. min or Ö nagyméltósága 4512|95 sz. leiratában biztosította.
Az f $96-iki ezredéves orsz. kiállítása iiíí*/.iraíókuíc pár<fogása nInjt*J levő
„MENTOR" Ellátási-Vállalat
BUDAPEST, Kerepesi-ut 22. szám
Elszállásolás : Fftját iij
szállóhelyeÍDkt*n. Étkezés a fiivárosésakiállítás i líi-kelőbb éttermeiben
íltáh IMMih Kiállítás- és széTastoztatási-szelrénye let,
az ezredéves országos kiállítást látogatók számára kibocsájt 42 frt értékben I frt heti, vagy 4 írt 20 kr. havi befizetés mellett
,,m 1 i a t a. s l könyveosliéke t"
melyek a ki ál lilás egész tar ni tama aiatt 7 napra szóló ül
1 kiállitá i tombolajegyet, végű\' egy ?00!) koronás balenet biztosítási bárexát tartalmaznak. Egy ilyen könyvecskét, (2 személy is használhat, 4-¦! napra, ha (S irt ;\'>0 krrsl pótolva Ihsz) — Elöfi*etés*ket csakis korlátok ázásában (az elmíi részlet beküldés* mellett) már most eltogudnak valamim bővebb felvilágosítással szolgálnak : mm A Budapest-Erzsébetvárosi Bank — A ,.MRST01lti Ellátási- Vállalat ~7M Ot;. Mo:2Sányi Kirolporszggy képv m. t pIdöIc Ehrlich fi Goirtáv f.\'v híz. tag, gyáros, m, elnök. Rózsa Lajos iga/g. Hegedős Dániel titkár. Takács Zslgmsnd az Első magy. ált. bizt társ. kö/p. íöíelügv. Stadler" Károly fó\'v biz tag, ház- és szálloda-tulajd. flsV Prospectnst k Ivátttri í st g y e ¦ és bérmentve. ~9mi
B1RTOKVÉTEL.
Készpénz fizetiu mellett azonnali vételre kerestetik.
egy birtok 150.000 frt éHékbeii
és egy uradalom
500 000 frt értékben csinos varral, jó gazdasági épületekkel, termő szántófölddel értékes erdőség kivántik.
Ajánlatok csak a tulajdonosoktól kéretnek Patz Richárdhoz intéztetni, Bécs IV.Jl. Márgarethen-strasse Kr. 12.
Keresünk
egyéneket minden hivatásból igen kedvező feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek
részletfizetés melletti eladására az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében.
Főváros! váltó &zlet-tár8agág
Adier és Társa Budapest
Régi hírneves kénfiirdo Horvátországban.
SSL VARAZSD-TOPLICZA ftL
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L n d v i g udv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus, izület bántalmak, köszvény, zsába, titkos betegségek, börbajok és görvélykórnál sat. IVÓ GYÓGYMÓD köbögé*, mellbaj, máj, vese, gyomor és aranyerekre sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény május 1-tól okt l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tánc/, jhangverseny sat. A varazsd-topliczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fürdő igazgatós ág készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Loasbtno A, fürdőorvos szolgál.
Prospectu3okat ingyen éa bérmentve küld 2 fürdöigazgatcíság.
Feltűnést üt e 1 t
CREME
t a i s \\
meglepő hitása. Csodás hatassál alkalmazható szeplő hösés fkazla porsenesek barnáit bőr. napsütött. arczbtr, srcz-veresség. bírrepedés ellen Vakiió f«hér és kito-gástalaanl üde bársonyszerö bőrt jHéa elö Minden hölgy és nr, kik ezen igazán ártalmatlan, a .adomány előkelőségei által ajánlott készítményt naponkint használjak, el vannak ragadtatva annak hatásáról és feltűnést keltepek csodásan szép és jól ápolt srczbőrükkel. Egy köcsög vasjy atltéaaiy ára 1 frt Használatban igen kiadta. Figyeljünk as oldalt látható védjegyre és óvakodjunk a számos és határozottan ártalmas ntánzatokrs, melyeket hirdetési szbvegüzik lenyomásával ajánlanak. — Kapható \\- a gyógytárakban, előkelőbb drcgnakereskedés*\'kbeii és iuatszrrtárakban, avagy
5» 1 eiss \\ Co. ötatieréu Sélrattára níián, fiea, L Kárta6rríaL 6. 2,
Mngjarországi főraktár: Török József gjógyszerésznél,
MACK
Dupla-
Esyednll CjrSkrtója a fel\'aláló
iíackHsarikj Ulm a, D.
"tea^jT«érnbb tm tessvónwl.b B»od gat-LÓrokíit, kézelőkéi ntla. í-*rkfly tiira\'l-»s3:a1 ocy kftn.\'-iyifin. bopy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólaK abban áll, hoflN Mack dupla kemenyitöjévei
krirrnvitjak azokat. Akip2-s7.iTh.iw...".lta. ntiudit;c-ikfitalfcxl-mazza. Mindmntt kapbaiq 3. 10 és ío kraj-
Kotnkt.it i>-.--ii-k iiintrvnroisirí: ri^wíre: VmitU l.ottt.. Btrtt^H tilt.
WIIS1E J, C.
gazdasági gépgyára, vas- és érczöntödéje NAGY-KANIZ-SÁN. A magy. kir. államvasutak gépgyára vezérügynőkségének dunántúli képviselője
Ajánija: Egyetemes egyes és kétbarázdas aczélekéii és ezekre felszerelhető Összes földmivelő eszkÖzeit^~M^y kár mis ekéit, tókapáit, töltögetüit és boronált. ^
Amerikai rendszerű HcUingsicirth szénagyüjtok, Planet jr amerikai lókapák, rosták, konkotyozók, járgány cséplő kész letek, g járgányok, szecska- és répavágók, kukoricza-morzsolók kézi- és gőzerőre nagy készletben tartatnak. ~~
Ajánlja továbbá:
Szab.PERFECTA m iiótoroagK sorreíöLepet
és mint újdonságot sík és hegyes ia\'aiboz egyaránt alkalmas legújabb és legtökéletesebb
„Zala. Drill**
(srabad. SISPUEX) köuoyü sorvetőgépét egészen uj rendszerű vető-korongokkal és szab. kiváltható kapacsnk-lyókkal
¦P" Árjegyzékek kívánatra ingyen és bériaentve küldetnek.
Nyora»tott/tfj. Wajdits József kSujvufoaiijábiu Nagy-Kanizsán.
17
ÍVAGI-KAfflZSA. 1895. julins 3?-én.
30>Ut szám.
XXXIV. évfolyam.
Előfizetési ár:
Egész évre . , . 5 frt — kr.
*\'él erre.....2 frt 50 kr.
Negyedévre . . . l frt 25 kr. Ks/yes ukm 10 kr.
HIRDETÉSEK hasábot petitsorban 7. másodszori ¦ minden további sorért 5 i-r.j
n yi lttjTrben
petit soronként 10 krért vétetnek! 1 KioatírHlletek minden egyet hirdetésért 80 kr. tixetendÖ.
A lap szellemi és anyagi részét [illető aimdea közlemény Bátorfl [Lajos szerkesztő-kiadó nevére eximxatten Xax;y-K»ti ksaia bér-mentre intéxendők.
Bérmentetlen levelek nem fitgad-tatnak el.
Kéziratok T.iitxanem küldetnek\'
A nagykanizsai „Ipar-Testület1\', „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző sző vetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a „nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tüzoltó-egyla*, a „nagy-kanizsai kísdedneveió egyesület* a „nagy-kanizsai tanitői járáskor", a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a „katonai hadastyán egylet" & „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai küJválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A házasságjagril. Irta : Siond j Liszló,
szent-b&Uzsí körjegyző.
(Vége.)
A semmiségi per indítására jogosítva vannak a házasfelek, kir. ügyész, és az, a ki kimutatja, bogy a házasság semmiségétol valamely jogi érdeke függ, különösen jogositvák a per iudítására: a korábbi házastárs, a későbbi házastárs-, ha saját házasságának érvénye a korábbi házasság semmiségétől függ.
A házasság megbontására vonatkozó „Semmis házasság" s az alább ismertetendő „megtámadható házas-ságta kifejezéseket egymással Összetévesztenünk nem szabad, mert mig az előbbi feltétlenül mégsem isi ti a házasságot, utóbbi, csak megadja a sértettnek a jogot, bogy a házasságot semmisnek mondhatja, — ha azonban e jogával élni nem akar, ugy a házasság hallgatagon fentartatik.
MegtámadJiató a házasság, ha azt valamelyik házas fél kényszer hatása alatt kötötte; megtámadható a házasság tévedés miatt, vagyis ha az egyik házasfél egyáltalán nem akart házasígot kötni, s nem tudta, hogy kijelentésével házasságot köt, vagy ha nem tudta, hogy a kivel házasságot köt, "ím az a személy, akivel házasságra lépni akart; ha az egyik léi már a házasság kötésekor a házassági tartozás teljesítésére állaa-dóau képtelen volt, s a másik házasfél azt nem tndta s nem is gyanította ; ha az egyik fél 5 év, vagy börtön büntetésre volt ítélve, (fogház büntetés esete ki van zárra) s a házasfél ezt nem tndta, s ha alaposan feltehető, hogy ezt tudva, a házasságot meg nem kötötte volna; ha a nő házasság megkötésekor teherbe volt ejtve, s ezt a férj a házasság
megkötésekor nem tndta; ha a holttá nyilvánított a házasság megkötése után jelentkezik, s az nj házastársak a házasság megkötésekor nem tndták, hogy életben van, — megtámadható a házasság megtévesztés miatt, ha az a másik házastársnak lényeges személyi tulajdonaira vonatkozik, s a megtévesztést a másik házastárs tndva idézte elő, vagy tudta, hogy egy harmadik személytől ered.
íme főbb vonalaiban, csekély kitérésekkel, a törvény egyes §§-ának leírásával ismertettem a házasság megkötését, érvénytelenségéOs megtámadhatóságát. Most még röviden csak a felsorolt tiltó és megtámadható akadályokon kivin eső egyéb a házaséietet tarthatatlanná tevő borító okokkal foglalkozom.
A házasság jelbontását kérheti az a házasfél, kinek házastársa házasságkötést, természet elleni fajtalanságot követ el. A házasság felbontást kérheti a házasfél, kit házastársa szándékosan és jogos ok nélkül elhagy, s az elhagyásától számitott 6 hó elteltével birói ha-tározattalaz életközösség visszaállítására lett kötelezve s e határozatnak eleget nem tesz; ha a házassági életközösséget megbontó házasfél; kinek tartózkodási helye legalább egy év óta ismeretlen, az életközösségnek egy év alatt leendő visszaállítására bírói hirdetmény utján felhi-vatuít. s e felhívásnak igazolatlanul eleget nem tesz. A házasság megbontását kérheti az a házasfél, kinek házastársa élete ellen tört, vagy kit házastársa testi épségét veszélyeztető módon szándékosan bántalmazott; kinek házastársát a házasság megkötése után halálra, vagy 5 évi fegyház, vagy börtönre ítélték, utóbbi esetben kivéve, ha a házas-
fél a bűntett*/ a házasságkötés előtt követte el, s erről a házastársnak tudomása volt. \\
Felbontható a házasság egyik fél kérelmére, ha a másik házasfél a házastársi kötelességeket szándékosan magaviseletével súlyosan megsérti; — ha gyermeküket bűncselekmény vagy erkölcstelen életre reá bírja, vagy reá birni törekszik; ha erkölcstelen életet megátalkodottan folytat; — ha 5 évnél rövidebb ideig tartó szabadság vesztésre — nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt — elitéltetett. De ezen utóbbi esetekben csak akkor bontható fel t házasság, ha a biró a házas felek egyéniségének és életviszonyainak gondos figyelembe vételével meggyőződött arról, hogy ji felsorolt okok valamelyike következtében a házassági visszony annyira fel van dúlva, hogy a felbontást; kórőre nézve a további életközösséget elviselhetetlenné teszi. No ez bajos tanulmány lesz a bíróságnak.
A törvényhozó testület kebelében kifejtett nagy viták egyházi szempontból indultak ki, különösen azért, mert a kath. vallás alapelvei szerint a házasság szentség, amely Istentől rendeltetett és felbonthatatlan. Igen ám, de ezen tan csakis a I kath. hit fel ékezetnél áll, mig más I vallásfelekezeteknél különböző gya-: korlat alkalmaztatott, például az I izraelitáknál is a házasság, ha az ! rendes körülmények között köttetett, i egyházilag a legszentebbnek és fel-\\ bontbatlannak tekintetik, de mégis i megengedhetőnek tartja az elválást j hűtlenség, még politikai bűntény ese-j téré is, gyógyithatlan betegség esetén, j ha egyik vagy másik lelki világát \\ elveszti.
A törvény megalkotásánál a kor-
mánynak főczélját ép a nemzet keblében lakó sokféle vallásfeii&ezefaiek a házassági eljárás körül divó különféle -gyakorlatainak" egyöntetűvé tétele képezte, hogy ez által az államok jogrendjének fentartására hivatott „Család* falapját megvető házasságjog az állam kezébe legyenletéve.
Jókai összes műveinek 3 ik sorozata.
Abból a monumentális vállalatból, a mely Jókai Mór összes müveit mesésen olcsó áron teszi közkincscsé, megjelent egy ujabb Borczat. — Ez már a harmadik a vállalat megindítása óta s ¦ugy a kiállítása mint tartalmának gazdagsága folytán méltán sorakozik az előbbiekhez. Valóban most látni csak. milyen éleireszőló eszme volt ,a Jókai jubileumát rendező bizottságtól, hogy azt a nagjAnemzeti ünnepet, a mikor Magyarország meghódolt Jókai zsenije előtt, nem mnló külső pompával tette felejthetetlenné, hanem egy maradandó nagy alkotással. Jókai Mór egy félszázad ot felölelő irodalmi tevékeny-ségének száz kötetbe való fogla 1 ásáv al.
Jókai Mór neve ma már mondhatni a társadalom minden rétegében — átment a köztudatba. Dicsérő jelzőket fölösleges reá halmozni, munkái ajánló levélre nem szóróinak. Mindenki tudja, hogy Jókai Mór már magában véve is kincsesháza a magyar szellemnek s hogy tevékenységével szinte egyedül áll a világ irodalomban.
E sorok czélja nem is lehet az, bogy uss/.es műveinek harmadik sorozatának megjelenése alkalmából újra- és njra zenéjük nagyságát s azt a dicsősséget, a melyet fényes szellemével a magyar nemzetre és magyar irodalomra hárított — Hanem feladatunknak ismerjük olvasóink figyelmét felhívni arra, hogy e korszakalkotó munka beszerzésével ne késsék. — Mert fájdalom nálunk nem áll egyforma arányban az elismerés a könyvvásárlással. Hamarabb osztogatjuk a pálmát, mint a kenyeret s szivesebben dicsérünk, mint vásárlunk.
Ennek ellenkezőjét kellene bebizonyítanunk most, hogy Jókai Mór összes müveinek kiadásával szinte elesik az-az
általános panasz, hogy a magyar könyvek drágfik^-A/hatalmas mü kiadói a Révai tes tvéreknagyban megkönnyítették beszerzését az által, bogy havi részletfizetés utján szerényebb uorsuak-nak megközelíthetővé teszik a diszki-adásé. Havi három, illetve négy forintos rész letetik el mindenki jo^ot válthat magának arra, hogy egy ^valóságos egész könyvtárral gazdagítsa bibliotékáját.
Azok, a kik négy forinto1* részletfizetéssel vásárolják meg a száz kötetet, nyomban megkapják a kiadásából eddig megjelent három sorozatot, a kik három íorinto; részletekkel törlesztik a nagy munka dijat folytatóiagoian kapják e*ak meg a sorozatokat. — A részletfizetés feltételei"-T- mint látui való, olyan alö-oyösek, bogy valóban mulasztást követ él az, a ki tehetné s még Bem szerzi meg e nagyszabású vállalatot.
Jókai Mór összes müveinek harmadik sorozatát a következőkbea ismét tétjük : Valóban gyönyörűség forgatni ez ujabb sorozat tiz vaskos kötetét, a melyből egész teljességben sugárzik feléuk az a nagy géniusz, a mely Ötven év alatt egy egész irodalommal ajándékozta meg a magyar nemzetet. — Csak a czimét soroljuk fel a tiz ujabb Jókai kötetnek és az olvasó már ebből is következtethet arra a szellemi kincsesházra, a melyet a nemzeti díszkiadás, e harmadik sorozata tartalmaz. íme % tiz kötet tartalma XXI Hangok a vihar után (Novellák) XXII. Vadon virágai (Hösz-Bzabb elbeszélések:) XXIII k. Erdélyi k.(Novellák:)XXIV. Azrij földesúr XXV k. Milyenek a a ük — milyenek a férfiak — (Elbeszélések.) XXVI—XXVII k. Egy az Isten. (Két kötetbén.) XXVIII k. Mire megvénülünk. XXIX—XXX. k. A kőszívű ember fia. (Két \'kötetben.) — Irodalmi szempontból is rendkívül becses uj elöszókatirt Jókai Mór e kötetek egyikéhez és másikához. Igy „Az uj földesur-Bról mond el néhány érdekes uj adatot, továbbá á „Varcbo-nitáku-ról. E sorozat novella köteteinek — mint már a tartalom felsorolásából látható — uj gyűjtőczimeket adott a koszorús költő, aki tudvalevőleg maga rendezi sajtó alá művei nemzeti diaz-kiadását A kötetek külső kiállítása, épp ugy mint az eddig megjelenteké, rendkívül tetszetős.
TÁRSSA.
A talált gyermek pöre.
Irta: KÖRMEKDT PAL.
Langvizeo, Sormáson gyöngy vala az élet, IVboify ismtrték ott a haragos képet ! Laugvir, na megszorult ebben, vagy amabban, Sormás segitette a legham arabban.
Egyszer csak tótágast állott ez a béke ; Barátság egének elborult a kékje ; A két község között szörnyű harag támadt, De mért fordítottak ók egymásnak hatat ? . . .
Csörge Márton nram Langviznek birája, A térvényt Sormáson sógora diktálta, A jj Kovács Mihály, hossza évek óta, — A; i) eletükkel kezdődik a nóta.
Kettecskén ballagtak a csingmi-hegyröl; A sok fényes csillag ragyogott a mennyről. Lenn, a keresztútnál azután megalltak. Vége-hossza sem volt a sok parolának.
Huszadszor tisztelték as otthonralókat, Kívánva azoknak temérdek sok jókat, Midőn gyereksírás hangzik a kőiéiben, S indult a két Breg keresésre sebten .....
— „Hé sógor, szólt Csörge, Langviznek a feje : Itt van mar karomon a eirú csemete.
Ne keresse kelmed. Hsza viszem szépen, Majd csak felnevelem ax Isten nevében.\'\'
— B „Ej, de nem ngy van az, nincs igaza kendnek, Enyém is az, kit a Mernem előtt lelnek "
—- No de én találtam; nem adom mig. élek, Otthon megvernének a vászoncselédek"......
A jó Tompos Mihály menten haza nyargal A szivében daló, szörnyű nagy haraggal .... Másnap öíszeg)-ültek tanácsra Sormáson, Mert nagy faiba esett a uCtx igazságon
— Nem engedjük jussunk, a törvényre adjuk I Wieuk .ets..a gyerek, azt majd megmutatjuk.*\'
Bősz harag volt irva a aonnási arezra — És készültek rögtön szörnyűséges harezra.
Pör, pör ntán támadt! múlt az év az érre ; Langrizi nem tévedt a sormást végre. A talált gyermek már legény lett a gáton, Oly dolgost nem láttak hetedhét határon.
Egyszer csak, hogy, hogy sem a jó öreg Csörge Öizfehér bajuszát hegyesre pödörte ; Elballagott szépen, meg sem állt Sormásig. — „Béke lesz közöttünk I" — est mottyogta váltig
Tompos sógorhoz, hogy aztán belépett, Láthatta ott azt a két haragos képet; • Csak az a kis izötske, az öregebb lánya Kapott elő széket, s nyomta Csörget rája.....
— „Eljöttem jó sógor, mert belátom végre: Nincs e világon drágább, mint a béke. Vessék ki szivükből azt a harag-szikrát, Átadom Sormásnak azt a lelencx Pistát."
— „Mit mond kend ? odadná? noha kesét raja I"
— Odaúotr., mert-itten termett meg a párja. Ha egy kis lányka megszánná Sormáson, Hagyjon el örökre, akkor azt -sem bánom I*
— ..Van itt elég leány, szőke is, meg barna; Itt Tan a* én Juciim, vigye ha akarja.
És ba száz lenne is, a nyakába varrnám: Mert \'"rilgos. helyre is, ember lesz a talpán 1""
— ,Hallod-e apádat, édes ki* cselédem? Téged szeret Pista, segíts a szegényen.41 Pirul a kis Juczi, meg-megremeg ajka:
— .Legyen bát, bogy ha .as Isten is akarja I"
És a két öregnek szeme tele könynyel, 3b siivii\'í csordultig ax édes örömmel.... Ki lett tűzve hamar a lakoma sápja Ott ¦.-Laogvix, Sormás apraja és nagyja.
Hét napot, hét éjjelt rendre hegedültek,
A kormot cxtgaoyok, már majdnem kidűltek.
TalszáUdt a hire hetedhét határon —
Hogy ott nem lehettem : terenttnescae bánóin.
Fény és árny.
Irta: GLaSER S. SÁNDOR.
Egy vén asszony szivében több van Istenről, mint száz bölcsész könyvében.
Somló Sándor.
Bolyongásim közben betértem a temetőbe. —- Egy szórnom fűz árnyában végig olvastam Buchner : „Anyag és erő* czimü müvét. A mint a könyvet letettem, nyugodtan tekintettem végig a behorpadt eirhalmakon. Nem \'\'éreztem semmi szánalmat a megholtak iránt; hisz nincsen túlvilági élet Ez emberek éltek, meghaltak. Az anyag csak régi alakját veszti el, de meg nem semmi-sülhet. Ez az egész.
— A nap rég letűnt az ég ivéről, beállt az esti
— A temető néma csendjét egyszerre csak halk zokogás verte fel. Virággal behintett parányi sírhalmon térdelt egy hő, ki fel akart kelni, de megtört inai nem bírták a testet, erőtlenül hanyatlott vissza a sírra, össze kulcsolt kezeit tördelve könyörgött
— Végy magadhoz Mindenhatói Nélküle.....fiam nélkül, teher csak az
élet Miért stakitád le keblemről?! —•¦ ~ Tudom hozzám vágy ő is, bár a\\mennyben vanl
— Közelebb mentem az asszonyhoz és megkérdeztem, hogy nincs e senkije, kt osztoznék fájdalmiban.
— De igen, férjem, válaszolta nő.
— És ő nem sir veled, vagy tán nem
érzi a veszteséget, bogy ily magányosan hagy ?
> Oh ne itélj előre jő uram I
ö jó, nemes és szintúgy érzi a veszteséget De neki dolgoznia, kell. és e gond enyhíti kínjait De én csak reá a kis kedvesre gondolok, s nincs más kívánságom, mint véle — — — kis fiammal együtt pihenni ott alant 1
— Nem lenne-e ír szivedre, ha tán egy anyátlan árvát vennél magadhoz, s nevelnéd fiadként ?
— A nő meghökkenve tekintett reám..
— A megholton kívül van még egy fiam.
— Tán rossz Ő, és nem bizol benne, bogy agg korotok támasza leszen ?
Oh nem I ő szorgalmas s mióta meghalt kis öcscse, kétszeres szeretettel csüng rajtam I
— Igy nem vagy te szegény. Hisz egy élet öröme vár^még reád. Gondolj azokra, kiknek elveszett mindenük, kik bolyongva keresik a magányt vagy járva .zajgó tömeg között szívok mégis fájdalomteli, ezek kívánhatják a — —
— Feledni akartam én is, de nem tudom. Könnyező szemekkel nem járhatok örökké az emberek között Imád-Eág, jó és bü barátok igaz részvéte nem adják vissza többé elvesztett boldogságomat I E szavakkal a nő elterült a siron, á;u ás foga el. Iparkodtam segíteni rajta, — de a tebetetlen testtel nem birtam. Lélegzet vétele mindinkább szabályosabb lett, végre észrevettem, hogy alszik.
— A közeli toronyban az óra tizenkettőt ütött Némán, merően álltam az alvó mellett. Majd a közeli padra ülve vártam a nő ébredését
Tekintetem akaratlanul a kezemben levő köoyvre esett. A hold halvány sugarait előnté a sírhalmok körül. Egész testemben megremegtem.
Egy benső bang azt súgta ; te aem hiszed mindazt, mi e könyvben áll. — Majd egykor; hitoktatóm ősz alakja jelent meg szemeim előtt kinek utolsó szava ez volt hozzám: „Imádd az Istenséget!" Távozni akartam már a helyről, mert egymásután jöttek elómbe á régi ismerősök, kik nem kérdeztek egyebet:
„H i s z e m-e I a t e n t J*
A nő megmozdult a siroo és halkan susogta: .Igen, megyek Károlykám, megyek I"
Én erre megkönnyebülten éreztem magam. A nő felemelte halvány arczát, melyen a könnyek vörös barázdát vontak. Tétovázva tekintett körül. Co megkérdeztem, hogy miről álmodott.
— Alom volt tehát, monda ö
Igen .... igen----hisz itt feküdtem
gyermekem balmán----
Nem ... nem volt ez álom, ez maga a valóság I Halld csak.
As TJr meghallgatá imámat, én á mennybe indulék. Hosszú utat jártam már meg, midőn egy nagy kapnboz jutottam, melyen láng betűkkel e szavak állottak : „A menny kapuja !*
Ki akartam nyitani, de oem volt elég erőm bozzá. Zörgetni kezdtem és kértem, hogy bocsássanak be.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
L A I K őz L ÖN Xj
1895. JÚLIUS 27-éu.
Varazsd Toplicza.
A természettől oly annyira megáldott szép fürdőt és bájos illatos vidékét ismét kiváló örömmel üdvözlöm.
Koszorús köitÖuk szép eszméjét ide ültetem, a midőn azt mondom:
II.- Horvátország Isten kalapja Ugy Toplicza a bokréia rajta.
Bizony Isten.el lehet mondanunk; bogy Topliczánál a természet remekült, a kik a nagy termésiet szépségei iránt fogékonysággal bírnak, a vadon és kultivált természetet az ő eredetiségében látni óhajtják, csak jöjjenek ide — itt feltehetik az Istenséget a természetben, mert a természet az istenség.
Oh! ez a szép illatterhes levegő, ez a balzsamos áramlat, az erdők,, mezők milliói, virágai, a rengeteg viruló fák az erdők, hegyek diszei, üde légköre, a csodás szép panoráma, mind ez és még ezer más a bájtó természet nagyságában a tespedő testet, újra és újra felvillanyozza, uj életre varázsolja, azért ne csak ti betegek és szenvedők jöjjetek ide, hárem ti bádjadt testüek, a kik évente a bezárt szoba levegőjét szívjátok, a városok elzárt ntczái levegőjére vagytok utalva, a betegnek a ritka gyógyhatású víz hozza az írt a fájdalmas test részére íp ugy, az üde balzsamos levegő a fáradt tespedő testet újra életre ébreszti, a tesíet felvillanyozza, uj életre ébreszti, munkakedvet ojt bele, életet hofszabit.
. E, kies helynek LűDgbino a fáradhatatlan és körültekinio fürdő orvosa, a ki ritka orvosi tudománynyal s páratlan memóriává! van felruházva, annyi ezer szenvedő bajaira, még évek után is vissza bír emlékezni. Közbizalomnak Örvend.
Továbbá Kukovics tiszttartó, mióta . én e fürdő helyet látogatom ez körülbelül a 8.i.k kezelője e fürdőnek, kiváló dicsérettel kell elismernünk, hogy e fürdő diszesitéséo és czélszerüségén egy sem fáradozott annyit mint Kukovics ur, tavai a gyönyörű rerandát, az idén az ebédlő czélszerü átalakítása a séta parkban az idő jelző és a bév-raérö, amely ezer forinton felül került, a fürdő-szobákban a villanyvezetés, a tisztaság rend és csend fentartása, az ö érdeme, de mutatkozik íb annyiból az elismerés, mert tán még soha sem volt eeyszerre annyi fürdővendég itt, mint jelenleg.
A most vasárnapi Anna bálra serényen folynak az előkészületek, fényesnek Ígérkezik, a vidékről és különben Varasdról sokan készülnek ide.
A jótékonyságánál ismert Talián Ede cz. püspök ur jó egészségben ide érkezett. — A viszontlátásig
könyves.
Hírek.
— Zalavármegye törvényhatósági bizottsága aug. 6 án rendkívüli közgyűlést tart.
— Tóth László kir. törvényszékünk elnöke július 22 én szept. 2 áig . tartó szabadságát megkezdette s a törvényszék vezetését aug. 2-áig Náb-ráw.ky Lajos kir. törvényszéki biró, aug. 2-tól ^ szept. 2-áig Mikos Géza kir. Ítélőtáblai bírói czim és jelleggel felruházott tvszéki biró veszi át.
Mit keressz te itt, hallatszott belülről egy isteni szózat.
— A vágy, az anyai szeretet űzött engem idáig, hogy beteg fiam láthassam és ápolhassam, mint azt eddig te vém, még ide nem költözött.
— Reád nincs itt szükség felelt újból a hang. Vess egy tekintetet elébh a mennyek országába, mert ki egyszer ide belép, többé innen nem távozhatik.
Félve habozva álltam etry kis ideig, végre megnyílott az ég kapuja. A mennyei fény, mely ott belül uralg, majd szemem fényétől foszta meg. Már beakar-fam lépni, midőn kis fiam angyalszárnyakon szállt felém.
A halvány, beteges arcz üde volt. mint egykor régen. Liliom szálat tartó\' t kis kacsóiban és apró társaiv&l együtt hozsannát zengett az Urnák.
— Gyermekem, gyermekem kiáltók felé. ápolni jöttem tégedet.
— Mosolyogva tekintett ő reám — kezével inte, hogy ne lépjem át a küszöböt, mert ó nem beteg többé.
— Nem fogsz engem keresni, ha majd idővel elhagyottnak érzed magad ?
— Idővel ?! E szó ismeretlen itt jó anyám. Itt csak az Örökké valóság van.
Nem leszek elhigyott soha, mert az ég a gyermekek legjobb barátja.
De te ne gondolj a halálra addig, mig; az Ur magához nem szólít, különben sohasem látjuk egymást.
— Lábai m g yökeret vertek, nem bírtam mozdulni, ugy képzeltem, mintha fiacskám már eg> magasabb lény volna.
— Csertán Károly. Zalavármegye alispánja július 24-én tüzetes vizsgálat alá vette Nagy-Kanizsa város pénztárait és a hivatalos kezelés ügymeneteiét; mindenütt a legszebb rendet cons-tatálva, teljes megelégedésének adott kifejezést
— A zalaegerszegi kir. törvényszék elnökévé Sztaoiszlavszky Adolf kassai kir. Ítélőtábla elnöki titkára neveztetett ki.
— Csáktornya második tisztújító közgyűlésén ,-városbiróvá Molnár József, helyettesbíróvá Cvetkovics Viocze és pénztárossá Frász Tamás választatottmeg.
— Esküvő. Szabó Adolf Nagy-Váradról aug. 4 én délelőtt 11 órakor tartja esküvőjét a nagykanizsai izr. templomban Bún Malvin kisasszonyayal Bún Samu bájos leányával. Boldogság kisérje szép frigyüket 1
\'— Értesítés. A nagykanizsai .Kisdednevelő Egyesület" Nádor-utczai Arany -Jáoos-utczai és Petőfi-ntcrai kisdedovo-dáiban az uj felvételek f. évi aug. I-én csütörtökön kezdődnek; szokott módon történik a beiratás és jelentkezéü. A díjmentes szegények városi hatósági bizonyítvány mellett az egyesület titkáránál vétetnek fel. Miről az érdekelt szü lök és gyámok tisztelettel értesíttetnek. Az elnökség.\' *
— Anyakönyvi felügyelővé a nagykanizsai kerületbe Zala- és Somogyvár-megyékre Botfy Lajos zalavármegyei tb. főjegyző neveztetett ^ki. Kostyál Ferencz perlaki főszolgabíró pedig Bács, Csongrád, C-ianád, és I ékésmegyék Újvidék, Zombor, Baja, Szabadka, Szeged s Hódmezővásárhely városokra lett kinevezve.
— Gazdasági tudósító. A fö\'draive-lés-Cgyi miniszter Kherndl Imre Sándor majori laka;, földbirtokost Zalavármegye kanizsai járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg.
— Tőttóssy Béla pécsi kir. táblai biró ur a napokban Nagy-Kanizsáo időzött, innen Letenyére utazott s mint volt járásbirájnkat lelkesedve- fogadták, liszteletére társas estélyt rendeztek, és a casino tiszteletbeli tagjává választották.
— Irodalmi és művészeti körünk tagjai holnap, vasárnap Keszthelyre lesznek kirándulást, este hangversenyt adnak a „Hullám* szállodában Ugyanekkor a Byczikli club is kirándulást rendez Keszthelyre és igy két élénk körünk lesz távol városunktól. — A nagy-kanizsai irodalmi és művészeti kör elnöksége ez utón is tudatja- a kör azon t. tagjaival, kik a vasárnapi kirándulásra jelentkeztek, begy a déli vasút által adott kedvezmény csakis személyvonatokra szól, ennélfogva a gyorsvonat díjmérsékléssel nem használható. Az elutazás ezek szerint Keszthelyre díjmérsékléssel csakia a d. e. 10 órakor induló vegyes- és d. u. 2 órakor induló személy vonattal történhetik. A kedvezményes menettérti jegyek ára: II. o. 1.90, Ili. o. 1.30 kr.
— Változás a tanári karban fö-gymnaaiumunknál. Általános fájdalmat okozott, hogy a szeüdlelkületü és jóságos Farkas Józseí házfőnök és igazgató távozik körünkből a központba, távoznak továbbá társadalmunk közked^elt-ségü tagjai: Poór János Nagy-Rárolybá és dr. Eroyey István. He\'yökbe jönnek dr. Pachinger Alajos egyetemi tanár házfőnök és igazgatónak, Pakos János Temesvárról és dr. Kiss Ernő Váczről rendes tanárokul.
Általános mozgás keletkezett ezután. Egy főangyal karjára fűződve lebbentek tova a kis angyalok. Többet nem láthattam fiamat, a kapu bezárult
Tekints a földre,, monda újból az előbbi égi hang és válasz !
Alápillantok a földre s két alakot, láttam, kik fájdalmasan zokogtak egy sirhalom fölött. Férjem és másik gyermekem volt a két zokogó. — Boc ásd meg igaztalan kiváuságom, moodám az égi hangúak, mely majd a . vétek útjára terelt
Ekkor felébredtem. Mond hiszesz te is a túlvilági életben.
— Én ... . én...... hiszek mondám akadozva és darabokra téptem a kezemben levő könyvet.
— Beniczkyné válogatott regényei harmadik sorozatában megjelent a 20 ik füzet, mely az .Arany kígyó" regény folytatását tartalmazza kiadják Singer & Wolfner. Ára 25 kr. \'
— A „Vasárnapi Újság" július 21-ki száma 22 képpel s a következő tartalommal jelent meg: .Sztamoulov István, Bulgária volt miniszterelnöke." (Arczképekkel.) .Petkov Dimitar, Sztam-bulov barátja. Stiausz Adolf. (Arczkép-pel.) — .A csorbadzsi észjárása. Stam bulov István költeménye, bolgárnál fordította Strausz Adolf. — („Regénytár" : „A végrendelet." Víg elbeszélés. Irta Vérteasy Gyula: „Antifer mester csodálatos kalandjai." Verne Gyula uj regénye, fraocziából fordította Huszár
— A magyar gazdatisztek és erdőtisztek országos egyesülete védnökségét József főherczeg ur ő cs. és kir. fensége elfogadta, tekintettel az egyesület hazafias és humános czéljaira melynek tanújelét eddig is bőven adta, a tagjai közt szétosztott segélyezés s azzal, hogy védoőksége alatt, alakitá b tartja fetn a mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézetét, mint oly intézményt, mely a haza e kiválóan mezőgazdasági áliamfentartó osztályának érdekében alakult. —: Alkalmat aduok, hogy a fenkölt gondolkozású főherczeg ez irányú értesítését az érdeklődök is ismerjék s az alábbiakban egész terjedelmében közöljük. — Nagyságos Elnök Ur 1 A magyar gazdatisztek és erdőtisztek országos egyesületének tegnapi napon kelt feliratára felelve József fótterczeg ö cs. és kir. fensége ezennel általam kijelenteni méltóztatik, hogy a fent tisztelt egyesület védnökségét, tekintettel a hazafias és humánus cíélra, szívesen és köszönettel elfogadja. Fogadja Nagyságos Elnök Ur.kiváló tiszteletem nyilvánítását Alcsuth 1895, juains 28-án Vécaey Sándor br. s. k. főudvarmester." Most tehát a gazdákon van a sor. hogy pet az intézményüket, melynek (•\'.év. a legnépszerűbb főherczeg neve fénylik tömeges részvételükkel anyagilag is oda emeljék, hogy hasznos czéíjait leijei sikerrel szolgálhassa!
— A Keresztény JStékony Nőegylet munkaanyag alapjából Koronczí Mari 5 frt jutalomdijat kapott, nem különben Ráth Katalin 5 frt kegydijban részesült.
— Katonazene. A cs. és kir.gyalog-ezered zenekara Grossauer karmester vezetése alatt a Polgári-Egylet kénjében f. hó 20 21 és 22-éu hangversenyzett A közönség c belépti dij határán innen és ¦ lul élvezettel hallgatta a jó zenét. Hétfőn a zenekar a KörmeodrŐl bevo-nu ó honvédzászlóaljak élén haladt azt a szokatlan látványt nyújtva, hogy egy bonvédezred közöshadseregbeli zeneszó mellett feszesen menetelt végig IJEsgy-Kauizsa város íöutczáin.
— Meghívó. A nagykanizsai láricz-kedvelö ifjusá? a zalamegyei vizkárosul-tak javára tek. Qroszváry Gyula üjyvéd-ur védnöksége alatt a Polgári Egylet kerthelyiségében 1895. évi augmztus hó 20-án, Szt.-István napján Horváth Laczi közreműködésével jó:ékoityczé:u tánezmu-latságo: rendez, a rendezö-éi: 3-ö\'iösy János, Wusztl Alajos. Kreuu-z Károlv, Ofeobeck Károly ifj. S öcs József, Hirschl József, OfF;nbeck Viitno.--, Lőbl Károly Fie schner Sirou, Neiberl Mihály, Andri L-jos. Belépti dij személyeakinl 1 korona. Kezűére este B - órakor. Csinos tánezrend a pénztárait. Tekintve a nem°a c/.éit. fel ül fizetések kös?Önettel fogsdut-nak s hirlapilag nyugtá7tatnak. Kedvezőién idő esetén a mulatság á nagyteremben\'tartatik meg.
— Villamos vasnt Zalamegyében. Egy legközelebb alakult társulat e hó első napjaiban adta be kérvényét a kereskedelemügyi minisztériumhoz Budapestről Varazsdig építendő villamos-vasút épit-hetése ügyében. A villamos-vasút a benyújtott terv szerint a Balaton zalai partján Balaton Füred Keszthely, Nagy-Kanizsa és CjáktoiTjyánát épitetuék ki Vaiazsdig.
— Életmentő typografus. A Balaton partja a kanizsaiaknak kedves ki-
Imre. (Az eredeti kiadás iliusztriczió val." — „III. Napóleon és a néroet-fracezia háború." — „Dagesztán." (Képekkel gróf Zichy Jenő és-\'társai ázsiai utazásából.) — „A magyarok bejö vétele." — Képékkel Morelli\' Gusztáv tanárnak a Feszti-féle körképről készített fametszete után.) — „a budapesti kollégium története:" (Képekkel.) Sztambulov utolsó leveleinek egyikéből. (Kéziratai hasonmással.) — „Yillá«nuté-sek.* — „D.vattudósitás." (Div iképek-kel.) — Irodalom és művészet, Közintézetek és egyletek. Sakkjáték. Képtalány stb. rendes rovatok. — A „Vasárnapi Újság" előfizetési éra negyedévre 2 frt a „Politikai Újságok "-kai együtt 3 frt Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában egyetem-uteza 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap" a legolcsóbb újsága magyar nép számára félévre csak 1 frt 20 kr. ( — ,Ae 1848-49-IkI magyar Szabadságharc z" czimü nagy illusztrált munkából most jelent meg a 40-ik füzat, a melyben Gracza György Bécs október 27-iki ostromát és a achvecháti csatát mondja el igen érdekesen egészen uj adatok feldolgozásával. A fűzet képei a következők; Dessewffy Arisztid honvédtábornok. A szabadság ha rcz nevezetesebb szereplői. Bécs] 1848. okt 27 iki ostrom alatt, Bem szobra Marosvásárhelyen. A debreczeni, csata térképe. Részlet a schvecháti Ütközetből. A fogaraai csata, Epizód a hatvani csatából Bátori-Schuitz Bódog honvédezredes.
ránduló helye. Üde és friss levegője, a viz fodros, habzó hullámai csalják a környékbelieket, Sattler .ErnÖ ügyvédjelölt f. hó 20-áa megfürdött a Balatonban a keszthelyi fürdő mellett — Messze kiúszott, hogy jobban szemlélhesse a gyönyörű vidéket. Mikor már betelett a sok nézéssel visszafordult, de a fürdőkorlátok előtt ereje elhagyta Őt, elmerült, a újból felbukkant Ezt Weiss Ferencz ismert könyvnyomdász és papírkereskedő Nagy-Kanizsáról észrevette, az elmerülő fiatal ember o\'án úszott öt szerencsésen kimentette és az Összeverődött fürdővendégek örömrivalgása közt partra vitte. Sattler Ernő pedig fölfogadta, hogy a Balaton hab leányainak többé nem udvarol.
— A Csáktornyái állami tanítóképző intézet elő osztályába felvél étnek oíy ép testű egészséges tanulók, a kik 15 ik életévüket már meghaladták s négy közép-vagy polgári-iskolai osztályt sikerrel elvégezte*. Ha a kérvényezők száma eogedi, kevesebb osztályt végzettek is felvétetnek; ilyeneknek a magyar nyelvből, számtanból, földrajzból és tör ténelemből a felvételi vizsgálaton legalább annyi jártasságot kell tanusita-niok, a mennyit a négy közép- vagy polgári iskolai osztályban tanítanak. A tanítóképző intézet igazg. tanácsára czim-zendő folyamodványok f. évi aug. T-ig a képezdei igazgatósághoz küldendők. Melléklendő a) születési bizonyítvány, b) iskolai bizonyítvány, c) orvod bizonyítvány d) szegénységi bizonyítvány ha az illető . segélyért is folyamodik — A segély minősége: A felvett növendék részéről 10 vagy 5 frtos havi részletekben pontosan előre fizeteudö évi 100 vagy 50 írtért étkezés a köztartásnál és szabad lakás, vagy e helyett lakbérpénz. A kik a köztartásban nem óhajtanak résztvenni, . megfelelő pénzbeli segélyt kapnak A felvett növendékek szorgalmuk, elŐmetelök és magaviseletükhöz képest a többi évfolyamokban teljes ingyenes ellátást nyerhetnek\'. ¦ Minden bennétkező növendék tartozik az intézet pénztárába evőeszközökre egy frtot, s kivétel nélkül minden növendék 1 irtot betegápoiási dij czimén fizetni. — A tankönyvek, Írószerek, rajzeszközök, oj-tókéa mintegy 18—20 írtba kerülnek. — A felvett növendék elegendő fehérneművel s felső ruhával tartozik magát ellátni. A tanév szeptember 5-én kezdődik, a felvételéről a nyert segély minőségéről, a megérkezés napjáról sal. ki-ki külön fog értesíttetni. Csáktornya. 1895 ju.ius 10. Margitai J. igazg- i
— Szomorú adat A szentgyörgyvári hegy birtokosság többsége 20 szavazattat ja). 25 én Kacskovi^s Lajos főszolgabíró elnöklete alatt < elvetette az önálló .hegyközséggé való alakulást
— Perlakon áz állam által készített szemkórház megnyittatott.
— Az. idójót nyilatkozik. Falb Rudolf a jelen ev második felére e napokban tette nyilvánossá prognózisát. E szerint pedig az augusztus esős és bü-vös lesz s csak a hó vége felé fog a bö-mérsék kissé emelkedni. A szeptember meleg lesz. Októberben rendes lesz az időjárás, sok csapadékkal, bár nem any-nyival, mint muít évben. A november hónapot hóesések fogják megnyitni és befejezni, a hó közepén azonban enyhe idő lesz. Deczemberben éppen foiditott lesz a sorrend. Meleg idővel fog kezdődni és végződni, a második héten azonban eső lesz mig a harmadik bélen havazni fog. Elsőrendű kritikus napok július 22-ike, augusztus 20 iká, szeptember 18-ika és október 18 ika. A kritikus napok, legkritikusabb)a szeptember 18-ika, a\'mikorNoapfogyatkozás is lesz. Ez időtájt különben ráadásul földrengések is várhatók.
— A balatonfüredi kórház részére ujabban adakoztak : dr. Baumgarten Egmootnő 5 frt -Stalkáy Sándor 2 frt, Császka György püspök 30 frt. Tatity Müntin 2 frt, Purgly Sándorné 2 frt Gerber Frigyesné 1 frt. Zemliuszky Mária 1 frr, Schmidt Frigyes 1 frt. Damián János 2 frt
— Fürdőkből. Hozzánk küldött fürdői jelentések szerint: Balaton-Füreden 2844, — Lipiken 1282, — Üj-Tátra-Füreden 814, — Varasd-Topliczán 1341. fürdővendég jelentkezett juL 21-ig.
— A „Zenéló Magyarország" zenemű folyóirat juüus 15-iki száma páratlanul érdekes hangjegy tartalmával költötte fel az érdeklődők figyelmét Két szép dalt hoz e szám Dr. Angyal Ármáodtól „őszi szellő" s Gaál Fereocz hírneves dalköltőnktől egy t Azt a leveses mivoltát" czimü szép friss nótát. Szent Gály Gyula jónevü zeneszerzőnktől egy clas-sikus szépségű szalon mazurkát Brahms János „Kárba veszett éji zene" híres müdalát magyar szöveggel, s végül a század leghíresebb contrapuoktistájának Martininak „A birkák" czimü világhírű agvottéját A számról száma magasabb
művészi niveaura törekvő vállalatot minden zongorázónak saját érdeke megismerni 8 támogatni, mert az viszont meg a közönséget iparkodik aránytalanul csekély költséggel absolut értékű zeneszükségleteivel teljesen ellátni. Előfizethetni negyedévre 6 tizoldalas (összesen hatvan) füzetekre 1 írttal a „Zenélő Magyarország" kiaaóhivatalábaa Bu-dspest Csengén-utcza 62. a. honnan mutatványszámot rendeletre készséggel küldenek.
— Rövid hírek. Gutorföldön- nagy tüz pusztított — A kápolnai putztán levő tokába egy 12" éves béresgyerek belefulladt fürdés közben. — Keszthelyen Balaton-muzeum létesíttetik- — A törvényes kamatláb 5°[„-ra szállitatoti le. — Zalamegye 25 ezer frt* segély1 kért a belügymisztertöl uttk s hidak javítására. — Ehrenreich Nándor mura-szerdahelyi körjegyző meghalj
— Megbízható gyógykezelés. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiáuyban. felfúvódásban, gvomor-görcsőkbenésrendetlen székelésben szenvednek, a „Moil-féle seidlltc por" használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy dobozára 1 frt. Szét-küldésnaponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekészitmény ké-reudö az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Jelenleg állás nélküli urak (é< hölgyek) állandó és tetemes keresetre tehetnek szert Tisztességes külsó s jó beszélő képesség egyedüli kellék. Bővebbet e lap szerkesstösegében.
— Testegyenészeti mnintézet. K e-1 e t i J. c z é g, Budapest, IV., Ko-rona-herczeg-uteza 17 , az.eddigelé sérv-kötök és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kivül egy nagyszabású, a modern technikának teljesea megfelelő műhelyt nyitott, Budapest, IV., Régi p o s t a-u t c z a 4. sz. f ö 1 d b z i n t melyben orvossebészett aczéláruk, n;ü eges lábak, mükezek, testegyenészeti készülékek, Hessiog-read-szerü elismert müderékfflzók, nyújtó- és járógépek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van, szíveskedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak.
— Henri Nestlé-fele gyermekliszt, mely Nestlé vegyész által Veveybeu 30 évvel ezelőtt taiáitatott föl, azóta nemcsak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is ói*ási elterjedésnek indult s a legelső tekintélyek és. gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll. Mig a tej. hogy tartőssabbá váljék, gyakran szóda, bor éá száüczil savval vegyittik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkrirosabb következményeket vonja maga u:án, ad-\' dig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisztnél teljesen kivan zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, töle virágzók, és erőteljesek s ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vizben néhány pérczig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekhszt a táplálékonyság minden sajátságával bir, s azonfelül gyártása is felette észszeiü. A gyermefcliszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tej gazda sígból állíttatik elő. Mintán a tej poutosan megvizsgáltatott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel fülének a melegilés azonban 40 — 50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér béj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik föl, a iégeny-gazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyöléknek rendkívüli finomsága nagyban elósesi ti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállitá-i módja, melynek tápláló voltát a laiku- is kÖny-uyen át láthatja. Az előállítás módja uincs hcmályba burkolva, a közönség elé teljes világításba van helyezve. Végül- megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera noatras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fő lőtt uagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek álul is íeljes joggal előnyösen sorolható ei\',
XXXíV\\ ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1*35 JÚLIUS 27-én
Vetőmagvak.
(Mauthuer Ödön tudósít ísa.)
Ijóheréoél szórványoian előforduló kisebl kötes^ kezezik az inkább névlegesnek mondtató ^j^gai mit termelők kiknek már némi termésre vsa kilátásuk az \'dSssM* eladásról még hallani sem akarna*. Üubannsg készletek héján letQnt a forgalom terérö, ellenben liiborheréaek mustármagnak stb. igen jA kereslete ran, úgyszintén lariorépa magnak is.
Jegyzések •yetiáraért !00 kilónkint Budapesten :
Luezerna *8 - 52 írt -
VórAS lóhere 60—6:\'. irt -
lüborhen- 21 — frt —
Pohánka ffl —
Mustár 10- Irt —
Csibebnr mag 10 - frt —
$zen*-, szalma-, e.s iakarraány,
(iurhi József nagykereskedő; jelentése: Széna és szalmában a behozatal elegendő mt-anyiségben tőrtént a hetivásárrs. Tatamim a veielktdT és szükséglet is kedvező roll; tizetuteti elsőrendű szénáéra 2 frt M krtól 2 trt 90 krig, másodrendQ minőségűért 2 írttól 2 frt 50 krig; alom sialraa 1 frt \'?0 krtól 1 frt 40 krig. zsupszalraa 1 frt 40 krtól 1 frt 60 krig. szecska 2 frtól 2 frt 5\'. kng házhoz szállítva
Préselt tavalyi széna már alig található valamint préselt .nj széna sincs még a vásári forgalomban meri a mezei munkák fentanjak ¦-¦iiüi-k megszerzésit. Préselt alom szalma jegyeztetett I frt 20 krtól 1 frt 40 krig nagyban
Az arak IO0 kiló szerint értendők.
Ki nyert ?
liuzás július 17-én. iirünn : 4 61 öl 75 67
Húzás július 20-án. llpeaí: 84 31 13 51 71
Húzás $nlius 24-én. Prága : 70 87 85 76 63
Szerte- üzenet.
.Az én regényem, költőiesb formában is raitak már. Igen gyors munka biz ez. II Hpest. Személyesen vtgezzük eí Hall Készséggel várunk. Hl. Intézkedünk K. A 4 példányt küldjük. P. V. Kesön érkezeit.
inj yllttér.
kr:S
rtlard oetyen, 60 knót 3 frt 65
— japáni, chin^i ítb. a leguj tbb min-
liuiiul es színekben, u. m. fekete, fehér és szirtes Henneberfl selyemét "-15 krtól 14 frt 65 krajezárig m-térként — sima, csikós, koczkázott, mi alázottakat damasztot stb. imint egy 240 kuluuliözÖ minőségben és snoo sziu és mintázattal >tb, pástabér és vámmentesen a liánhoz szállítva, és mintákat kaid tiostaforduliával: Hénneberg <i. tcs. kir. udv. szállítói xelyemgyá a Zürichben. Svájcába ezunzett levelekre 1U kros es levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragxsz-taadó Magyar nyelven irt megrendelések [loatusan eíiatéztetaek._\'
, bonczi lakó* csatlakozott Tégrehajtatóknak 1892. szeptember 19-tól a birtokba adás napjaié évenként, járó 10 ftt elvont haszonösszeg 30 frt 55 kr. per, 11 frt 85 kr. végrehajtás kérelmi, ugv 15 frt 25 kr. per, 6 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi, b a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feotoevezett kir. tszék területéhez tartozó a garaboocíi 85 sz. tkvbea a 4-87jb hrsz. alatt Szabó József és neje Tálos Rozália tulajdonául \'elvett b 358 frtra becsült ház, udvar és pajtás kert az 1*81. évi 60. t. czikk. 156 §a d.) pontja alapján egészben, még pedig Dervaücs Mihály garabonczi Iskós javára bekebleíett életfogytiglani lakás ^olealmijogának épségben tartásával, 1S95. Svl augusztns hő 27. napjának délelőtti 10 órakor Garaboncí község házánál Trojkó Lajos és Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilván03 árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, Árverezni kívánók tartoznak a becsér I0°|„ át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi jun. 8. n. GÓZONY kir tszéki sin.
Vendéglő eladás!
Mura-Kereszturon, az állomás mel lett jó forgalomban levő ujjonnan épitett vendégfogadót családi körülmények végett, szerény feltételek mellett eladja
MÁLOVBCZ GYULA , tulajdon 03.
Léczeladás.
Van szerencsém közzé tenni, hogy a volt palini gőzfürésznél, az üzem beszüntetése miatt, a Iécznek árai leszállitattak. Jelenleg a száraz, jó minőségű léczek árai %fA" er5s da" rabja 6\'/a kr, V*\'\'" erős darabja 4 kr. — Kérem, mig a készlet tart, e kedvező alkalmat kihasználni. Tisztelettel
Palin, 1895. jnlius 20.
FRANK SALAMON. ¦
Hirdetés.
Ezennel tudtára adom mindenkinek, hogy fiam Zsigmond álta! csinált s csinálandó bármily nevet viselő adósságokat semmi körülmények között kifizetni nem fogom, miért is mindenkit óva intek a fiamnak való kölcsönzéstől; .
GRÓ3Z JÓZSEF.
Wlnterberg-lntézete.
It««, Wührlog, Cottage-Anlagm.
W Felnőtt lányok részére com-forttal berendezett neveiéintézet. Szép tan.- alvJ és társalgó termekkel. Gyönyörű kert. Egészséges fekvésű hely, állami érvénynyel biro bizenyitványok. Winterberg Mária intézeti tulajdonos. Rhajna melletti Coblenzböi.
Felelős szerkesztő éa kiailó : BÁTOKFI tlJOS.
Hirdetések.
31?9|tk. 895.
Együttes árverési hirdetmény.
A "agykaoi?sai kir. törYénjszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Halálon Ede nagykanizsai lakos »ég-rehajtalónak Szabó József (turó) végrehajtást szenvedő garabonczi lakos elleni »1 frt 95 kr. töke, ennek 1893. november 1-töl járó 6»|. kamaUi, 4 frt 60 kr- I>er, 3 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, — a„, 19 frt 10 kr. tóke, ebből 9 frt 25 krnak 1893. méjns 29-tó\', 9 frt 25 krnak pedig 1893. november 1-töl járó Cl. kamatai, 4 frt 20 kr. Ptt, 3 In 20 kr. végrehajtás kérelmi, 17 frt 10 kr. végrehajtás fogacatositási, \' \'rt 80 kr. előző, 6 frt 50 kr. jelenlegi árverés kérelmi és hirdetési, mégis Tóth József és Szekeres István gara-
BIRTOKVETEL.
Készpénzfizetés mellett azonnali vételre kerestetik
egy birtok 150.000 Trt értékben
és egy uradalom
500.000 frt értékben csinos varral jó gazdasági épületekkel, termő szántófölddel, értékes erdőség kívántatik.
Ajánlatok csak a tulajdonosoktól kéretnek Patz Richárdhoz, intéztetni. Bécs, IV|1. Margarethen-sir. Nr. 12.
Ügynökök
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melletti eladásra (az 1893 ik évi XXXI. tör-vényezikk értelmében) igeo kedvező feltételek alatt alkalmaztatnak.
Fővárosi váltdüzlet társaság AdlerésTsa Budapest.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
ínéi drágább kincse, miért is az, a ki aj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valamint minden
tMT* belső bajban
és pedig :ttárgraság;,8zékreke(li-s. hányinger, szed új (>. ájulás, fel bö fogé*, aranyér, epetolnlás- máj- és altesti bántalmak, T«i tolalás a lej- vagy szívhez, köhögés, nehéz lelegT.es, re* kedtség, éjjeli Izzadás, ver köpés, nyIlalá*, álmatlanság, szívdobogás, kSszreny vagy csnzban szenved, biztos isikért ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással 2 kor. (1 írp. Postán küldre láda és fuvarlevélért iO fillérrel 1.20 kr.) tóbb.
kétúlÜi i íidetre csakis a 1 „Hattyúhoz" cz. gyógyszertárból
j Bndapest, tt, Szsbolcs-atcza, S2. sz.
Kasznár.
magyar-, horvát- é$ némeinyelven beszel és ir, katonai kötelezettség alatt nem áll nőtlen róm. kath. és. szám adást vezetni képes, 500 frt biztosíték letételt mellett f. évi július hó 31-ig kérvényét a varasd-teplitzí uradalom vezetőségéhez benyújthatja.
Fizetése évenkint: 600 frt készpénz, szabad lakás, füles, világítás és kiszolgálat.
YarasHeplitzi nraialom Teietoséae,
Horvátországban.
Edisontól luegdiesérve!
Kitűnően sikerű.c -.epek !
zsebóra alakú fenyképkészilék.
Igen alkalmas utazók, szállodatulajdonosok, dedektivek, magánzók, üzletemberek minden faja számára bármely czél eléréséhez. Egy nyomás e\'ég egy felvételhez sa legrövidebb idő alatt a lefényképezett tudtán kívül, pompás képeketállit elő Ára eme revolver-fénykép-készülék-nek mely hat pillanatnyi felvételre lemezváltoztatás nélkül van berenjezve s a képzelhető legeeyszerflbb kezelésű felvétek és időjelző készülékkel ellátva, Ciupán 5 íit o. é., mely öiszegbe 36 felvételhez szükséges hat lemezköteg s egy elegáns szekrényke is bsle van értve. — Photoret-föraktár :
Bécs, I. ?n-/j-gergasse 5. földszint.
Számos okmány bizonyitj i. hogy a készülék használható s hogy nem játékszer.
Feltűnést
elt
CKÉME
1 ES-I
>-]:-¦\'¦ hatása
Csodán hatáxKal alkalmazható szeplő h»sf g-okozta pömeaéjiek barnnlt bör, napKutütt arcbor, arc-TerenKég, bi>rreped«» ellen Vakitó fehér és kifogástalanul Üde harsonyízerü bőrt idéz elő. Minden hölgy és nr, kik ezen igazán ártalmatlan, a tudomány előkelöfiécei által ajánlott kiaxittnén>t naponkint használják, el vannak ragadtatva annak hatásáról és feltűnést keltenek csodásan szép és jól ápolt arczbőrtikkel. Egy köcsög vagy atltégrly ara 1 frt. Használatban igen kiadós Figyeljünk az oldalt lithe.tr\' védjegyre éi 6vakodjank a számot é» határozottan ártalmas utánzatokra, melyeket hirdetési szövesüok lenyomásával ajánlanak. — Kapható a gyógy"árakban, előkelőbb drofraakereskedé-sekboa és illatazertárakban. avagy
Weiss & Co\' gyógysz. fiókraktára utján. Wien. Eártnerring 6
Magyarországi főraktár: Török Józse-rgyógyszerésznél.
oogogoooooooo zaoo aoc oooooooo
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
alE VARAZSD-TOPLICZ A PT^
Zagorai vasút (Zágráb—Csáktornya.)
Dr. L u d v i g udv. tanácsos lanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg fórrá?. Felülmúlhatatlan hatánsal van a rheumatikus, izület bántalmak köszvény, zxába. titkoi betegségek, börbajok éa görvélykórnál sat. IVÓGTÓGTJIÓD köhögés mellbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre eat.
Villamgyógy. Massage.
k gyógyintézet minden kénye\'emmel.. egész éven át nyitva. Nyári idény május 1-töl okt. l-ig. Nagy park. Kiterjedt f-kvé*, állandó térzene, tánc, hangverseny sat.\' A varazsd-topliczai vasúti állomáson naponta a vendéaek száméra omnibusz kocsik. Megrendeléseket a fQrdÓignzRatóság kéreggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Lon?iiino A. fürdóorvos szoígál. Prospektusokat ingyen és bérmentve küld
* A fürdöigazgaíasárj
000000000000003 COOOOOOOOOOO Q
Az lS96-ikl ezredéves orsz. kiállítási igazgatóság pártfogása alatta lévő
„MENTOR" Ellátási-Vállalat
BUDAPEST, Kerepesi-uí 22. szám
:>EpártfogastDáelel Erűi
magy. kir. keresk min. nr .B nagyméltósága 4512(9 >. sz. leiratában biztosította
az ezredévi
Klszallaso.ás: ssiai aj száílóbelyeinken Étkezéi a főváros és a kiállítás elő kelőbb éttermeiben.
szoba-, étkezés-, MMBflis-.tíilás- és sziiratDztatáiií-iiziilwBtot,
országos kiállitást látogatók számára kibocsájt 42 frt értékben 1 frt heti, ragy 4 frt 20 kr. bat-t befizetés mellet:
„El 1 1 ó. t á 8 1 Isiöny-c^eiosltölEe-t
melyek a kiállítás egész tar tama alatt 7 napra szóló
1 Uállltási tumbnlajejjat, végül efly 2000 koronás baleset biztosítási bárczát tartalmainak. Egy ilyen könyvecskét, _(2 személy is hasz-álhat, 4—4 napra, h i 6 frt 50 krral pótolva lesz) — Előfizetéseket esakis korlátolt számban (az első részlet beküldése mellett) már most elfogadtatnak, valamint bövehb felvilágosítással ízolgálnak : WT í Budapest-Erz*él*eecároxi Bank — A .MESTOR- Ellátási vállalat -g* Dr. Morzsányi Károly orsiággy. képv. m. t eluí.k Ebrllch 6 Gusztáv föv. biz tag, gyáros, m. elnök. Rázsa Lajos iga/g Heueriü* Dániel ütkar. Takács Zsigmond az Első magy. ált. bizt. tár-, közp. föfelügy. Stauler Károly föv biz tag, ház- és szálloda tulajd. sas- Prospektnst Uv tiitn tiQyeu és bérnestve "W
1631)18
Zalavármegye kir. tanfelügyelője.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter urnák 1895. évi június hó 23 án 33.063 azam alatt kelt magas rendeletére az alső-lendvai áll. polgári Iskola elhelyezése czéljaból emelendő épület felépítése alkalmával teljesítendő: ¦ ., \'
I. Föld kőműves munka 16003 frt 18 kr
II. Kőfaragó 1184 24 .
III. Ács 3849 30 .
IV. Vas 2944 38 ,
V. Bádogos 917 41 .
VI Cserépfedő 665 "9 .
VII. Asztalos, lakatosa mázoló, üveges m. 3828
VIII. Szobafestő munka IX. Kárpitos . X. Kályhás XL Knt,
XII. Kerítések
124 frt — kr. 139 „ — „ 810 , — „. 480 , — ,
231 » —\' .
összesen: 31176 frt 91 kr-
ral azaz harminegyezezeregyszázhetvenhat forint 91 krral előirányzott munkák elkéizitése, illetőleg szállítása iránt a követ fcező feltételek mellett nyilvános árlejtés hirdettetik:
1. Az árlejtésben részt vehetnek mindazon szakértő hazai iparosok, vagy vállalkozók, kik üzletük gyakorlásárahatósági engedélylyel birnak.
2. Ajánlat az összes munkákra tehető vagy egyes munkacsoportra vagy pedig egyenként külön-külön.
3. A munkákra vonatkozó ajánlatban vállalkozók kötelesek ai uitaluk teendő árengedmény vagy árfelemelés "éa a végösszeget ugy a eaámj egy ékkel, mint betűkkel kiírni és felemlíteni,, hogy a vállalati általános és különleges feltételeket ismerik s fzok határozatainak magukat alávetik.
4. Távirati uton küldött ajánlatok nem vétetnek figyelembe.
5. Az 50 kros bélyeggel ellátott és lepecsételt ajánlatok legkésőbb-1895- évi augusztus hó 4-en déli 12 óráig Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtandók be. — Később érkezett ajánlatok nem fogadtatnak el.
6. A beadott ajánlatok Z*lavármegye kir. tanfelügyelőjének hivatalos helyiségében (Zala-Egerszegen) a megyei kir. állam építészeti hivatal közbejötte mellett 1895. évkauguszUis hó 5-én déli II órakor nyilvánosan felbontatnak.
7. Tartoznak ajánlattevő vállalkozók az áltaiános vállalati feltételek 5. g ában megszabott 5°|a-nak megfelelő bánatpénzt az ott körülirt módozatok és kikötések mellett a zalaegerszegi m. kir. adóhivatalnál az ajánlat benyújtása előtt letenni s az erről szóló nyugtát az ajánlathoz csatolni. \\
8. Fentartja magának a minisztérium azon jogot, hogy ajánlattevő vállalkozó közül a jutányosság szem előtt tartása mellett a munka kivitelével és végrehajtásával &u a vállalkozót bízza meg, ki a jó és helyesen készített munkák teljesítése iránt már eleve is a legtöbb biztosítékot nyujtaei képes.
9. A munkákra vonatkozó általános és különleges vállalati feltételek, költségvetés és tervek Zalamegye kir. tanfelügyelőjének hivatalos.helyiségében naponta d. e. 9—12 óra között megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, 1895. évi jaüus hó 17 én.
Dr- Euzsicska Kálmán
kir. tanácsos tanfelügyelő.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
IB95 JULIUS 27 én
Arany érmekkel kitüntetve
Elsó cs. és kir. llztr. szabadalrí
Aranj érmekkel kilüntolve. TtSl
OMLOKZiiT-FISfllK-GrYáR
KRONSTE1NER KAROLY WIEN, Ti i. Hauptstrasse 120. szám, saját házában
Föberczepi és berezegi uradalmak, cs. és kir. katonai raktárak, vasút-, ipur , bánya- és hnmortársnlalok, épitkazési munkálatuk, VÁLLALKOZÓK és ÉPITÖMESTKHEK mint gyártulajdonosok szállítója. — Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben olthatok, száraz, poritolt állapotban, 40 különféle ^inmintábin, kilónként 10 kríó! feljebb szállíttat k festéksziuek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz — Mintalapok és használati utasítások Ingjén és bérmentTe küldetnek.
8
OOCXXXX»OOOOOOatXXXXXMOQOt30f3000000000gOO
MOLL SElDLITZaBO
í3
Moll A. védjegyét ós
Csak takkor valódiak, lia mindegyik dobos aláírását tünteti feL A Moll A.-féle Seidlltz-poruk tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- és a(-
t est bántalmak, Ej-omor^Jírcs Ls gyomorhév,\'rógzött székrekedés, máj bán talont, vér-tolnlás, aranyérés a legkülönbözőbb PŐI betegségek.eilen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti doboznak I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Csak akkor valódi. SSFJSA LL
ozla borszesz és so nevezetesen mint fájdalomcsÜlapitd bettorzsölesl szer kösxrény, csoz « a megetfliés egyéb kiiveikezraényeinól légi* méretesebb népszer. — Egy ónozott eredatf üveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: ffliolyiaras szik*é.)-A mindennapi száj tisztit ásná! killönösen fontol bármely kom gyermekek, mint felnőttéit szamára; mert e szájvíz r fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer fogfájás ellen. — Egy Hall A védjegyével ellátott,üveg ára : 60 krajezár.
(091) Fószétküides:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító alt a!,
Bécs: L, Tuchlauben ít. sz. Vidéki megrendelések aapoQta pos^aatánvét mei\'ett te!jesit!elnsk
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket. kérni. Baktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
QööEo5p55o55^
Szivattyúd a íegüaíanféiéBö egálokra
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk hydraulikus Widderek. legjobb szerkezetű gózszivattynk, centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motor-és járgányhajtással.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható. Képzelhető legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet. Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre számítva alig l/s liter. Langenalepen iFtiotk.-féle gópgyéir. Fióküzlet: Bécs G. Mariahilferstrasse No (9.
Ikherebher Antal
jxxsbrvck, M-Terezia-ntcza 17. B-EIkö tiroli darócz-nzövet-üzlet. Legnagyobb szétküldési háza jótállással a valódíj
TIROLI DARŐCZ (L/ODEiS)
ára tenneröltöny, esíköpeny, felöltik, zubbeny sat. -teljes utazó készülékeknek. \' Sarjban. Minta é, árjegyzék ingyen Kacsinybet
-•ssf\'lfl-fri
mmiin-mniiiii i g íRBiHifiiissiri. rr4:
:a * litigi\'*iix l"üs í\'t-i
CHLIGK
-féle vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság
Bl\'ll.iPESTE i\\.
(ÍVAR ÉS IRODÁK : VÁROSI IRODA ÉS RAKTÁR ¦
VI. ker. külső vá<-i-iit 89—35. PortiiiHiiic-zkj-nten 14.
Gőz- és járgány cséplö-készületek, számos első clijjnl kitűnt. M IH,Il K-fVIc szlül. 8 és 3 vasú ekék. mélyítő &a egry*3"C©zxi©s aczél-ekélc, eredeti SCHLICK és VIDATS-féle -
f jtjmsu (kék. talaj ml vel6 eszközök,
valamint
Schlick-fóle szab. {J A L A D A S sorb&vetö-gépek.
Takarmátykészitö gépek, dará\'ók. órlőmxlniok és mindennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő és rt.arokrakó arató gépekés fűkaszáló gépek, szállítható mezei vasutak stb. Előnyös fizetési teltételek. Legjatinyesabb árak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
mm
_|riüTO|_
Ereoetj párisi gnrami- és haibólyagok
finomsác és jóság tekintetében a kivánxi-makatistelfllmnlják, tiiczatonként 1. 2,3, 4. 5,6.7és8forlntér1 Btotsanór (róvid) 3 és 4 frt. legfinomabb hülgyazitacsok 2, 3, 4 es 5 frt. — NÓI óvszerek Baate ntán 2 forint. Massinger tanár után 2 frt jO kr daraboiifcint. Susptnscrinmok stb. részletezett árjegyzék szerint. Szét-killdcs tit<jk\'artás mellett
R E l F J specialista Bécs.
l\'istikt
Brandstátte 3 i mintagj-üjtfímény urak rész.. Arjepyzék zárt bo- ¦¦ ritékhan ingyen és I bértaenlve.
Gyümölcs értékesítésére.
Sajtók gyümölcs és bor-préselésre
lepujabb, kitűnő szerkezetté!. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettős nyoraószerke-zettel és nyomásszabályozóval.
A legnagyobb munkaképesség ?0 százalékkal nagyobb mint minden egyéb sajtónál.
ss» és ^mllü-zűtQk,
Szólló gerebfyézők (Bogyófejtő-gépek.)
Teljes szüretelő berendezések, állók és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló készülékek gyümölcs és vetemény számára. Legújabb önmŰKÖdo szab. szőlővessző- és növény permetező „ Syphonia. -
E gépeket különlegesség gyanánt gyártják
MAYFARTH PH,
ES rriSA.
cs. éi kir. kizár. szab.
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor
Bécs, II., Taborstrasse V6. sz.
Árjegyzékek é« elismerő bizonyítványok ingyen ~ Képviselők felvétetnek. .
¦Bar Utánzásoktól óvakodjiieí;. ~Wt
gazdasági gépgyára, vas- és érczöntődéje NAGY- KANI Z S A N.
A magy. kir. államvasutak gépgyára vezéragynöksegének dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbaráziás anzéUkéit és caekre felszerelhető összes foldmivelö eszközeit% ugy hármas ekéit, lókapáit, töltikjetöit és boronáit.
Amerikai rendszerű HoUingsworth szénagyüjtÖk, \'Planet jr, amerikai lókapák, rosták, konkolyotok, járgány cséplókészletek, járgányok, szecska - és répavágók, kukoricza-morzsolók kézi- és gőzerőre nagy készletben tartatnak! "r^ "
Ajánlja továbbá: —^
Szab.PERFECTA
és mint újdonságot
sík és hegyes t?:z jhtz egyaránt nkatnias tega]zbb és Isg oké-leteieAb
„Zalíi Drill"
(szabad. s1hplex) könnyű sorveíőgépét egé. szen uj rendszerű Tetőkorongokkal és szab. kiváltható kapacsuk-lyókkal
SSST" Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Nyomatott Ilj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.