Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.93 MB
2010-01-25 11:04:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1312
5069
Rövid leírás | Teljes leírás (257.12 KB)

Zalai Közlöny 1895 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i\\AGY-KAWIZSA. 1895. Julius 6-an.
27-ilc BZéLxsa.
Btöfixeléni ár:
Egw,éTre . . . 5 frt — kr Kél érre . . . . 2 frt fio kr. Népedéty . . . 1 fn 25 kr. Ktjj n ua» 10 kr.
. HIRDETÉSEK 5 baaáboa petiUorban T, maaodszot * minden toVábbi aorert & Vr.
NYILTTEKBEN petit soronként 10 krért réttloek tel. Kincstári illeték minden egyelj hirdetésért SO kr. lixete&dő.
mm
\\\\W. évfolyam.
ZALA KÖZLŐI!.
A lap szellemi és anyagi részét iílető Tn;idea közleménj ItátorR Lajos "urketztő-kiadó nevére tón Xagy-Kan izxára bérmentve iatézendAk
Bérmeotetleo levelek tipm fugati -tatnak el.
Kéziratok riwiz&nem kaidetaek
A nagykanizsai „Ipar-Testület1\', aa nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a ,Kotoritakarékpénztár részvény-társaság", a ,nagy-kanizsai- és gslambokiőnkéntes lilzoltó-egykt*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézetea „katonai hadastyáa egylet" a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja
HLTENKIWT -EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ v EGY ES TARTALMÚ HETILAP
Felhívás
az 189G-iki ezredéves országot kiállítás kereskedelem-,pénz- és hiielÜgyi csoportja érdekében.
Az 1896-iki Ezredéves kiállítás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjábau több régi irodai és üzleti helyiség bemutatása van tervbe véve.
Hogy ez lehetőlég híven és teljesen legyen eszközölhető, első sorban a régibb czégek segítségére, de ezeken kivül mindazoknak a közreműködésére van szükség, a kiknek birtokában vannak a régebbi időktől egyes berendezési és felszerelési tárgyak (asztalok, székek, állványok, czégtábiák, dobozol:, csomagoló papírok és vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtatványok (számla-, árjegyzék-, körlevél-, etiqnette-mínták, plakátok, váltók, értékjegyek stb)
Száz meg százféle tárgyról van itt szó, a melyeket felsorolni, de megjelölni sem lehet, amelyek azonban bármi jelentékteleneknek látszassanak, az említett czélra használhatók, sőt
Fölkérjük ennélfogva mindazokat, a kik ily tárgyakkal a csoport inrézó bizottságának vállalkozását elősegíthetik, szíveskedjenek azokat az\'Ezred-éves országos kiállítás igazgatóságának Budapest, városliget „az v*. cso port számára11 mielőbb rendelkezésre bocsátani.
, Budapesten. 1895. éri jnnins hó 20-án.
Az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás kereskedelem-, pénz- és hi-i el ügyi csoportjának elnöksége:
Falk Miksa s. k. Lukács Antal s. k.
oraz. képviselő, a főrendiház tagja.
Pályázat
A vezetésem alatt álló kereskedelemügyi minisztérium személyzetének keretébea a poata és táv:rdaQ.il alkalmazandó IOö „posta és távírda gyakornokjelölt" állásra pályázatot nyitok.
Pályázhatnak az 1SS3 I- t. cz. 14. § a alapján, — kik középiskolát vagy egyenrangú tanintézetet érettségi vizsgával sikeresen befejezték, 18 életévüket betöltötték s a magyar állampolgársággal bírnak.
Ezen feltételeken kivül a pályázók, ko/.ségi városi bizonyitványnyal fedbet-len előéletüké\', közható sági orvosi bizonyítvány nyal pedig ép és egészséges, a posta éi távírda szolgálatra testileg is alkalmas voltukat Urtoznak igazolni.
A pályázat alá bocsátott állásokat a posta és távírda igazgatóságok fogjak betölteni, számszerint minden igazgatóság tizenkettőt.
A sajátkezüleg irt és születési orvosi, erkölcsi, s iskolai bizonyítványokkal kellően felszerelt pályázati kérvények ennélfogva és pedig a már közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a közszolgál...