Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.29 MB
2010-01-25 11:53:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1283
5653
Rövid leírás | Teljes leírás (246.47 KB)

Zalai Közlöny 1895 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KÁMZSA. 1895. október 5-én.
-40-11E szám.
ElG^ijictéai ár: Egéaz évre . . . 5 frt — ler [Fél érre . . . . 2 frt 50 kr SejlvedéTre . . . 1 frt L5 kr Egres szánt 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hasábos petiuorbm 7, múodixorj !6, ¦ minden további sorért 5 kr.\'
NYILTTJűKBEN petit toronként w krért vétetnek! jtel. Kincstári ileték minden efye«J hirdetésért &> kr. fizetendő
XXX1Y. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai „Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár ~ részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedDevelő egyesület\' a ,nagy-kaoizsa: tanitói járáskör nőegylet", „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápiatézete", a .katonai hadastyáu egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara
|a lap szellemi és anyap részét illető aiindea köaleméns BátorH Lajos szerkesztő-kiadó nevére |c*imzetten Hagj-Kanizsára bérmentve íntézesdők.
jBérmentetlen terelek nem fogad-tataik el.
Kéziratok TixHz&nem kftldetnek
a .nagy-kanizsai keresztény jótékony
*j — « if-------- —- *-------- . - - - ¦ . ----------- -. -w— - r---- ------------ -r— nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
¦HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési feliii vás
ii
11
1895 évi IV-ik évnegyedére
vagyis 1895. októb.—deczemb folyamra.
Lapunk mai számával megkezdettük af. évi utolsó, vagyis 4«k évnegyedet, tisztelettel kérjük az előfizetés szíves megújítását, nehogy a lapküldésben fennakadás történjék. E*yszersmint bizalommal kérjük mindazokat, kik lapelőfizetéssel, vagy hirdetési díjjal hátralékban vannak, az Összeg megküldését eszközölni szíveskedjenek.
IV Előfizetési dij lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel Báiorfi Lajos, szerkes7tö és kiadó.
Hírlapírók congresazusa.
(Folytatás és vége.)
Szükség van a vidéki hírlapirodalom szellemi és erkölcsi níveaujának emelésére, mert, az eddigi ziláltság következménye egy részről a selejtes túltengés, másik oldalról a tömeges bukás!
A sajtótörvény esetleges módosításával kérni kell a törvényhozás se gítségét, hoi szinte meg vannak győződve a vidéki sajtó jelenlegi állapotának tartha\'atlanságáről, de ismerik sunak nagy és fontos misszióját is!
A vidéki kiadóhivataloknak erősen szövetkezői kell, egyöntetű és kötelező eljárásra jutni a hirdetési ügyek-
r á a c I A.
Nem szól a dal .. .
Xfin szól a dal a puszta Sszi tájon, - Krdé, liget most néma, hallgatag, S a méta csend, hogy annál jobban fájjon -U"iayez az ég. sír búsan s patak.
A herradáa, enyészet hűs Lödébe" Nem nyíl virág a sárga lombokon: Hal, szerelem, virágnak vége-vége,-Kihalt a táj, a mező pu zta rom.
Mégis mi az. hogy lelkemet nem bántja A méla csend, a bervadás, halál; E némaságot szinte ugy kitá ta, a Kg danát, a zajt megunt* már.
El-Hmerül lelkem a messzeségbe, — Tavasz,- virág, ifjúkor elhagyott; a csalódás reményeim letépte, ¦Vem érdekel a hold s a csillagok.
Vágy, ábránd tündérálom mit sem ér, Nem csüng ezen a fásait képzelet: Az élet terhe, gondja — a kenyér A napi kérdés most ezek helyett.
Csak mosolyogj te bágyadt őszi nap rám, Fáradt lelkem megért, szeret, köszönt. Oh — jól esik a mait idS tarlóján Böngészni hervadt emlékek között.
Bánat, öröm megférnek most már szépen, Az oem kinoz. ez nem kaczag, nevet: Nem érezem, h \'gy van pokol, vagy édpn, Egekbe törő vágyim nincsenek.
Mit a tavaszban, nyárban ne...