Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.89 MB
2010-01-25 13:15:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1698
4657
Rövid leírás | Teljes leírás (372.98 KB)

Zalai Közlöny 1895 044-048. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1895. Dovemler 2-án.
jT \\Zil \\
Kiöfi zeténti ár;
[Egész érre - . . 5 frt _ kr I Fél é*re . . . . 2 fR 50 kr. Negyedévre . . . 1 írt 25 kr, Ksje« szám $0 kr.
HIRDETÉTÍí K 5 hasábot petiuorbaa 7, májodnzor 6, s minden további sorurt 5 kr.
SYl LTTÉKBEN t\'ttt soroiikéut 10 krért vetetnek
hirdetésért 30 kr. űxetendő
ZALAI KÖZLÖlf
XXXIV. évfolyam.
A nagykanizsaiIpar-Testület",
A lap szellemi és anyagi részét illető Minden külleménj Bátorfl Lajos szerkesztő-kiadó nevére cnnuetten Xatry-Eanizaara bérmentve intézendnk.
[Bérmentetlec levelek n*-t3 fogadtatnak rí.
lEéziratok Titwzaaem k&ld«lt:«k
_a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotoxi takarépénztár részvény-társasig") a , nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tüzoltó-egykí*, a , nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület" a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony \' \' gvlet* . n kanizsai ízt jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányáoak hivatalos lapja
"° HETENK\'lNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
monda szenvedések iskolájábau......
Ilyenkor szivem ugy ÖsSíeszorult, mint egy összecsukódott virágkehely. Életem egész boldogtalansága fölébred, széttépi azokat a gyönge kötelékeket, melyeket, a büszkeség rak rája és mint kiéheztetett fenevad támad szivemnek."
Mindjárt gondoltam, vágtam szavába, hogy szerelmes vagy. Mert csak ez nem \\talál nyugtot a természet ölén. hát én szívesen meghallgatlak, sétálj végig újból itt az omiadékok között életed romjain és mond ei azt, a mit a szenvedések iskolájában úgyis fölmoudottál.
Hosszas unszolás után így kezdett beszélői. .Bellának hívták. Kevés halandó kapott jellemzőbb nevet Szép volt, mint a hajnali álom, üde, mint a májusi gyöngyvirág harmatos reggelen és nem pillangó, hanem — repkény természet.
S vájjon mivel árulta el repkény hajlamait? Azzal, hogy vonzódott hozzám, a romhoz. Édes rokonszenvének indáival behálózott és a rom kezdte hajtani a másodvirágzás tisztes,bimoóit. Sajátságos érzés töltötte be szivemet. Csak a másodvirágzást megért orgona-bokor értené meg. Lankadó életkedvem fölpezsdült, gondolataim, melyek közöl ed- . dig csak egy-kettő akadt meg emlékezetem öregszemü hálójában, szépen sorakoztak, megtalálva a gerin-czet, megtalálva a boldog szerelem mindent egyre vonatkoztató \'.Örvényét Pedig iszonyú és áthidalhatatlan volt közöttünk az árok, melyet a sors iróniája szokott vonni a szerető szivek közé. Éreztem, hogy ö csak ugy lehet boldog, ha én boldogtalan leszek. Láttam, hogy ó csak az én fájdalmam könnyes taván át fog beérni a boldogság révébe. Vagy pedig ó neki kell második YVinkelfried Arnoldként a rágalom, guny, megvetés, lenézés és kineve-
A nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság 1895. évi október 27-én fennállásának 50-ik évfordu lóját méltó diszszel tartotta meg.
Délben közgyűlés volt saját palotájában, melyen a részvényesek nagy számmal jelentek meg. — Itt Herleleudy Béla elnök a legszivé-lyesebben üdvözölvén a jelenvoltakat, a diszgyülést megnyitotta, — azután Kbenspanger Lipót alelnök előadta az igazgatóságnak e neve-vezetes évfordulóra készített memorandumát s az intézet által emlékül alapítandó ajánlatokat meleg szavakban ajánlotta a közgyűlésnek elfogadásra, mit is a közgyűlés lelkes éíjenzéssel egyhangúlag elfogadott.
Az intézet igazgatója Tripammér Gyula által alapos ismeret és buzgalommal szerkesztett emlékfüzet kiosztatván, az igazgató választ...