Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.26 MB
2010-01-29 15:35:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1521
5271
Zala-Somogyi Közlöny 1866. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ötödik ávfolyuá. igg^
* i-i- J.U- *-v*-J^,u-L.I ,itmm ni*
*f l.Bzimtóee.jműárl
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gmúksut, tudomány és «Avé§2ei-k4rél_iL —_ A samogymegyei gazdasági egyesület Mvitóajos lapja. .„f
l Lcf logaUbfc égj íven január hó l-tül kesdve minden hó 1-én 10-én és 20-án. ro VírXTO kr — Minden elöfisetfi a tulajdonos kölcsön könyvtárát na eddigi fi
tuebu P«tf« soNrf 1-jir 1 kr , S-or 6 kr. *a miidon további béiktatáSírriSrkrrs bélyegatjértSO-kr. fizetOTdt*-boiktitíiii-aij^i-a Inj>" M* Mr»l«t>4».lUtJ-K»«lm«ár» j alap .tcUeml tortalmát illetg kögleményafe ^dig, ngy minden levelek béfmerSvo • aurluutoióghn UMaaé^MbfantlnB.
„-.-.„„ ...... . . -i- lElOfiietéíi-ir postán nzétkuldéisel és helybenháshoc hordva egéoa <VM 6 frt i félévre 3 frt.J
Minden?86»«^ • tulajdonos kolceonkönyvürát a» eddigi fartfflt folUtohk laalUtt fél áron Waiíkstja. — Nyiltlér egy Petit sorért 10 b. —"
isel és.helyben háshos hordva egésa 4 n hasanalhatje. —¦ Nyiltlér egy Petit
id&-Ar-betkt&táw-dü-fl-a \'lap keselés
10
:esKMaé» IBriS
Hirie*-\'
E&pÉ t ez.
kö-
Eb évi első" számunk, üd-TÖiletíajÖTŐreménj\'éyíllépi é& & Jcüssöböt; azon remény--nycl: hogy kedves hazánkra Tjdahi»>azclbjÖYendőderiil! azon reinéonyel: hogy ez évben tyra szerencsénk leend uíL"t>Ht.cZ. olvasóközönségét
Münindent elkövetünk teljes agakból, hogy egy pro-Vfoerialift-lap feladatát meg-\' oldhnasnk azon erőkkel, melyek iiStti Somssich Pált, Zichy Antalt pufelieista és irrtikitünfiségeketvanszeren-
iMikoszonüjjlB Timont, Bu-kógátit^anosi. Gusztávot, Csepely 8ándort, licnyi Rozsot, Tamásfy
" «jyiilnt, Domény íolíBC-f ot stb.-
Á hozzánk beérkezett s általunk közlött pályaművek írói közül ki a nyertes, mai
—s.-jáf5Hínk k«alL»: - - —. — Ajánljuk tisztelettel továbbra is lapunkat a nagy érdemüközönségsziveBfigyei-móbe és pártfogasába
a szerkesztőség.
Xapnnk unit évi folyamában 12 db. earanyat tllMUnk ki jutalmul pálya-müvekre; éspedig: egy gsxdásaati érté-
/: kexyertr 5 dB; wű\'araiiyt; bészélyre 3 dtv ca; aranyt j balladára 4 db. arany t.\\
: CrazdáVzati értekezés egy fokozott
jeligével; a a leikért bírálók által dicsérettel említetett.
Beazélyre 4 palyamU jtltt, de mUbecs-oxel egyik sem bírván, pályázatra nem boosátattak.
\'A -balladára üt< pályamű érkezeit, aXüvetkaaS joligékkcl: v : - l-so" -pályamU: .Csóka" .The mext dearmt blessing that Hosvetrcan giva, Iajlie prtde of tlms dying.\' Moore.
-;.i2"-ik pályani)l: „Zrinyi.ntolsd imája-11 Nincs in" veszve,, kit egy \'nemzet szivébe
: temet el; jeligével. ^
3-ik pályamii: „Benedek." Jeligéjei: él magyar, áll Boda még.
4dkpályamű: „Kupa" ilégjüni kell;
; mikor jutandliataz hasonló nyomorra? ¦ A gazdagok fölöslege T a szegények öröksége. A keresztény vallás sngalta
.isteni tan, ime mikép\' foganatosul, midőn mindenki Isten gyermekének , egymás kbzútt testvéreknek, tekintetvén, a te-
még jtíni fog, egy jobb kor... jeligével!\'
5-dik pályamű: „Szép Ildikó," Ta"& ditatem"gravi(atíjeligév
Ezen pályaművek közül a felkSri bírálók, Bakógáti és Jánosi GassrfsíriS
urak egyhangúlag az 6-ik szám alatj&é érzelem szülte skészitette adományaival
ii 1rét6^e^felkaTgtiá1rgBzejjáMy»éiJÍilijy«t- -áaJg_a_aMÍiad jaaalaa malkodejt, mét a »1 s a «zükolk8d8 nyomoraluk könnyeit tí^f^.i ,.f\'«\'.l??*"tf ¦¦¦¦¦\'¦¦¦¦Ir
letörlik, mezítelen tagjaikat a szerefet
liak Héltík öría a jntalroát, mely táratti ^Ödjl^ hetakarják és midőn («»t teszik
\' Ivrisztua Jézus tanítása s példája Bzennl
felett egyedül bír a ballada keÜékcíveI;s 8 drjünaijíejlgdét^ lyrai hangulat; mbw.
rohanó elbeszélés, jellemek ügyes fel-\' tüntetésével tilpik ki a többiek köatll.\' .!¦
rőttel említtetnek; smintán a gazdámott! értekezés és beszély re jutalmak ez nttgl\' nem adatnak, a jelenlevő Tevely LHék_, Kozma Sándor és Koch Adolf ti rak egy-, hangú véleménye egy-egy db. oa. aranynyal szinte jutalmazandóknak ítélteitek. A
5-d;
(az orroai egyetemben Pesten) név tiint ki; az l-bí51: Tamásfi Gyula, a 3-xkból pedig t)ömény József munkatársaink. A többi jeligés levelek megégetettek. —A- hat-db^-w.- arany ^edig hó
29-én, poatánazIlletőknekelazdilitatott.
A^raerkesztdség.
eselekBsenek tudván, hógy ínit e-kisdedeknek tesznek annyi mintha magának iTL\'dvösitönek tennék, .Ezt javalja^éa helyesli a józan ész,
Az Kaö és 3-dik szám alattiak dioaé-f oöhsaélet és az%mberi sziv iB.mely egy-
iránt Bngalja: hogy a mi jót akarunk magunknak, cselekedjük ugyanazt másoknak is — és nemde mi emberek egy.-faj levén az első emberi törzHröl egy fának gyümölcsei, egy Ös-apának gyermekei, illő, kellő és méltányos, hogy rokonszenvet tápláljunk s részvétirgal-. . . ii, -, , matgyakoroljunk azok iránt,kik as élet
nk számn levélből Gy Ü rgy 1 József kénytelenek. " tudomány et a i&tmvedQoo*
Segíteni a szenvedíín,— emberi saép köny őrén segíteni minden érdek, haszonlesés avagy viszonzás nélkül angyali csel ok vény,mely a szenthit szellemétől át-melegült b felvillanyozott jók tulajdona, mindenki öntudatának böldi tennél van fentartya égi jutalma I
^TiwteUegybegyUltek.jdtettetek földi jutalma legyen e háládatos felöltöztetendő szegény .gyermekek sziveinek legforróbb hálája. Isten ezt látja s jdság-tokat százszorosan áldja!
Kaposvár, decz. hó 28.
FStlflaíelendfl EőmeBa György esperes és ¦=plébAnn«- ur- ~-kÖv?tk*?3i - b«]asétliiet- cyioaUa mog\'ia Kuricaony eatvét, melyen & szegénj gyermekük fölöítúatettok;
Tisztelt egybegyűltek! Harmad éve, hogy a jótékonyság e magasztos estvéjét ünnepeljük. — Harmad estéjét üljük ma azon kegyes hajlam a emberbaráti szeretetnek, mellyel Kaposvár lelkesültjei a szegény, ruhátlan gyermekeket a szeretet szíves ado- —.----
mány RivaHel ruházzák. — A karácsonyfa ^^m^} _
a szeretet a diszes jelvénye harmadéven •*kfíí?I ".WlellJ J°B ^
át díszlik, virágzik s a jószivü adakozóit kebléről az árvák és szegények örömére álddtdioaólag-.gyümölcsözik. :— -
.Kezdetben csekély volt, mint minden nagynak kezdete parányi, de a növekvő fűlebaráti szeretet & múlt két évinél _*ittyyobb és forróbb lángra lnljhi ntidJn ném egyedül oaak Kaposvár tisztelt lakói vallás, rend, rang külömbség nélkUl; hanem még a külvidéken lakd nemes keblüek is ez öröm estét szíves küldeményeikkel gazdagítani kegyeskedtek.
Elsorolni mindazon jótevők s jóte-vönfík dioanereit se czélom, se feUdatum, clőeorolandja ezt majd más, de minden jótevőknek hálaköszönetet szivhöl koddt, & Örökre maradandót szavazni ljnzgó érzelmem, hálás* kötelmem. ¦ Ki Isten nevében dd, Istentől vái hatja jutalmát, kétszer ád, ki készséggol ád,
jetek hálára kegyes jótevőitek nagylelkűsége iránt, magatokat jól viselje s bnzgóan könyörögve: hogy kegyes jóakaróitokat Isten soká soká éltesse! Éljenek! _„
A kiosztás megtörtént — as öröm határtalan —a megajándékozottak keblei jótevőik felé hangosan a hálásan dobognak, szemeikben pedig a köszönet
-vőnők jálelkeitsk ezek fölött örvendve kegyesen mosolyognak. Üdvözölve! áldva leg-yetek! Isten kegyelme, s jósága veletek!
Szerény magánnézet a löte-I -kftTiJT-Rfti fiSgyrnnABt-
Oinról.
Deco. végén. — Ma, as oj óv küMöbén TároBatyátnk tanácskozmányt tartottsk, ka talán nem is azon olhatároLA^&at, bogy ebben a logaürgetőbb ügyben vóger^ininybez jns--sanakj talán a köcraondáBsal tartván: „Szer gény ember esándékát boldog Isten hidjai* De tréfán kivül I seáa ásónak egy »^k^H a dolog, Igon is komoly I Ugy gDpdmnim, bogy most nam csakuj "év, ila yálóban nj korszak: ?8 JTBlfig városunkra náxve uj keres\' k^a^mTTés BEollerai korszak küssöMn/i. vagyank,\' és eseknok-lassu ngyan, da/lSIyy tonór és" döntő bcLoty|sa\'& Unitáai Opy-Ti általában, é« a "táncáéiba ?s"tonlíásl saoT^
. ^____ lömre minden egyes ¦ nyihrtkoiataiJban kdlOk
szánd mög <Lnyomorultat, nem tiidváa- ^nöson olyan viligBzerto oliarntw^hogy egy
néhány példa még a koreikestetesekre tieUs?-anyagot nyajt A politikai éistbSI aMsp kfi&k 3 ssorosan ogyasáatél megkrtfoUa-tethetfl korsaakot és ép aanyl a kfll\'-pőlitikáa bb oskolában htln visits«tt)karosfi tanraidtsart élt át: és padig im-ig «8 61-tffl
mostanáig, mely aojt^iacsét váitaani tog.
feimondáanát ia máakéa zsozsjittt «: tamdij mint a rablánososrott 60—Q&>ki IsnkénvaMr ideje alatt. Most mar ittŰibbis loholank. da asért még bb ntolaé 4 ér zlattfU keHttt rerioio, spprohailo, aasetfo," a \'itui0mi&* roaott évek osáma a magán Tissgáknal bár, más. de rövidebb ntm k m«gtaaoI&&tt& volna és igy tfibbefála: as 1861 budai orasér gos iskolai tanácokoxróany dacoára. Xiast pedig, ba iskolát nyitónk & baladott ko?~ siwllsmmslBsemk&st. kirémuBki Rai é* ki-nak nyissak az iskolái?. HttgyKanizsa már fekvése és kercakadalmi nsae«yüaá4 , fngva is, a kereskedelmi varotok minden kaT-lékei után sóvárog, esek támasaai/onnét veest munkáaail a világ tnlfiacnTélMlbiíil. rnktá-rainak és d tea vágyának alapkövét letenni: vagyis mondjam ki a nagy szét: K.\'Kani* ssának kell r eá 1 i a kel a! Jele annak az orazágsserta híres isr. reál- éa kereskedelmi oskola. De hát aa oflKavaganemaet ts
áldossak föl A kcmskeslelmi As |_ érdekek fejében ?! Aat aamtjM oamarjflk~a magyar eldfiiuirotfttái a elasaiBa* &flQnányok iránt és annek is fctoaflntott birea államtér- , fiainak végtalea\'asrát As jrlrs zzénnkaina^ olasBiettását — desftgil eaaa a vaiédi peno-•_BDÍoj_aJ a k i t a n n "k kAllgj ná a a i-u m o t! A gymnaatjaia tan tárgyal osockHai-lanal maradnak, "ép agy _a kegyes rend taljea-iwfolyáaa \\t ^waB^gy F**s"f<t^frsstéi némi váltoBásávu a rajaotás, eaám* éo mértan nagyobb mártékbenl előadása. a k8nywiteltan fölvétele ¦ IV. iatía oastály-ban, és a VII. és VjU-ban.erö-B& géptan és egyáltalában a neik6l4DOsb^len~iern>éBset-
szemetn elgtt yághegviH pesaeolTadáaaaaBinte hirea felaS lOvfii algymnssiam és alraztiiko-lának és a 2 bácsi Taála^rmnasinm — do
ezekről bővebben 1 Q.
VIDÉKI TUDÓSÍTÁSOK, " \' jfatM vMétírtl. Édea birátom aaerkesatg L MoUkori levelemben tett abbali jgéKttMBety nem mnlaaatom al laagirBl: ki Jesoa-sok pályásé köatateb. Ee*^^^fTálaBV tottja-r esennel beváltom j ámbár tndota asij-bogy lAji^k^n-.i^tMa^inA^^^ gyoraanéa rohanva kflTatQc iiyiáit. Tiogj ha valami érdekes tarzqrat IWrM\'&fmha*-Teveleeő ieljegyzésrsy mi» tollát •ttkaTÖ és neki ült már jön ^gyriasMTÖa va^.frizr hírlap, s oly meglepik kÖaöl wls> hogy.tár-^ gyát elkésettnek éa, érdwkwlaziak^taiálTa -
_ „ érni
.választás eredpiényérCt akart irailoh ekkor már ea&ébe jnt azon daflaa a> tadösláankitakj
rIapos^_egéaz. mtíkiff-Hkej nynjtanak a* iMgéay oJtzsobi
mely akut a.i
Béggel nyn, . . -
Pro gramm es8; kflverrálaastáaí tttdéaitáz oly fólolmas-ragály, mely nájnnkra-kholera híreket pótolja a eaak as osojilatnsV iwgy-, ezeket eflta^end^p^sftfcvia szimaasjsjiesa monoköinekT mint\'. MAÍridbél. PáriSDÓl)4s
NépotybM stb. ....., ------
DoJazért legyen mag igéraitifl ^lyasedia*. : —"A Ubt -nov. S9-éárW Mg azon állal- : mányos fnnepei. mriy^nemzstíréletaak m táréban 1848 éta eaakihárom \'4«4u. *"J" elé- Azért nem oaoda, lx« ngfali bsn, Valamint" é kernOrelbezj\'lss cróaággal éa érdeltettaéggtl U. v -jo^.altré«tver^a*ai*tttís s
.......aejtotorá lagtamrod
Kart TonToVIdokJiidifak;: U)«J sarainak ólokéul pl:-sImttlaaBÍUai-.íolkaWnrts3r
»aík.ínttXw^
nam *ry toldog-jo^o-rwfaTéW1™] slEín. fog élni ajjefríay H
.kegy a park* oijr asMiaágesl
1__j[takJ«ll)ltj*lkbes, amlodwurejö-fs üoif tittHoilik, hogy blsioa gyfaahnat
Nüííe\'ii Toll két-omlitoars málté pirl, . zaelyaTlaaaaTonaltTagT elatérbe állani D«m \'\'Smart Jeloltok pártjainak elaraoaditáao aláa donta piirsnÖfenjirkSsiilt tgymiuah a _. m ,Zichy Antal *a TalUán L. os. ki kamarái
nroak pártfo. .\' ©¦ ¦ \' ? rHtadkét\'pírt Tál»w«i)« r*U«iti»-»»B*n - longí ilislikkil Tooaltak ba ¦ vátaaxtas
kott Polgári a^letíink tinlajiUEn ¦!< klímával, ieraelita. testvéreinknek a»\' eja^lbél- felvélelo —honnét nrindez-ii^g_kUár*a voltat^— -Binvaiattöblfc
lliM^ hol Bgywtoanl s*emt>«n álltak M; -k\'aattfc^aa.alavIgTásalbúl fölállított caoiid-\'".\' ttjait faánüiriH larfalali rl minn\'n a Tnlnlnt^ ¦ njáay_,«luSkoi :* nagyaaimu válaastokaL-fólblrtn a koroyolöliaro, tMmoasateien •A -mlnduiik.Jata.maga. jalaltját kiáltotta. kJ. 1 Dö mlnlhogj J«UUtt L. m. k. kamwia nr \' piitjai eukvegy- kle-tandiket. képasati a »obrPárr elboéba, oonilfogT. Mnlvta «n (Elnök t KogyTnlJon assamel latható klsebb-. min daoxára kWn-a" aaaTasáat vagy elfogadja* nagy tabbaég jelöltjét ktraUI HSrra \' a kia iaání\'TaUiániitt asáraaáat kívánt, \' niab a aa« tShbaagát aaariiB mgarléabo "ltÍattJ»a^l»«ggT»\'*1«\'*T»liyaaal kelk% nagy mlDaaO" komoly oasaeulkdBéa megmka-dályoataaaékvfiinéliogvo » Mavnnia meg-kaa«d6B.ailDUItaLll TaÍUá>:p*rt látta, hogy caak agy -nMrié » tatai ¦ ellmpártnak, okot *a nlkalnnt=- keresett? nt-Tiaasavonaláara; mira_ ea*klnunar_C*Ull ia» mert egy .ellroparlí asavasonak EÖael.a válasstmányhoa magány-: baaUlgttéshev rlajtatt sérül asavoit nsoonal Mfegtaásaiatati snansaetra alapított OTÍflit ¦ \'válttatmáajnoa* banynjtani a< a> halyat. alhagyaL Tarméantaaao: o. vilasatmány nar fogásra! magái tarvanyaa mtktJoaébMi; gás-tnlnl nem nagyvan a asavaaiat, a kosaigek-Dokabo raduani kikiáltása malUu folytatta, mely eaü 8 óiaig tartott BAmalatoa Tolt ágon raodta taraiam, aalylyal a Ziahy-airt Ragy-asiau TiUaitil amaaik part által caapáauS boaaantaaokra kUantaanTaaia befejestit ba-Ta>ták.mdonT4graaJtaTajatokQaaseolTaaTi -1 «|»aW által iji-tT.Jhosatott Zioby Antal 1307 awáuttal 215 ellanébaiSret-nok olvalaaatátott, oly roppant lalkeaedéa
- tírt kiv a aatoal naó altára aljanaaa.agy SrOk Tibar a\'itgsaakeot rogata a varoa.mIndán raasiL tBrta.agy dapaUtlo manaaatatott a.már megválaastottköTfitilsa felkérni aa öt. tírehnotlooül vári Tálantaksasaaág: kOatl
- megjeleaiare |,kl la, nidon aUlkeaflltUniag . toal .ntgajalant,—agy ramak. baaaadben. kö-
\' 1" " ¦•• "---"-át1**"
g^osaUk Col **; eaemínyt, annyival iii--Mbb nagyon OrOmmiű, mert a nagy atslaknláa élffestélyén tortént; midőn a nemiét, magának igényel a követel, midBn vírOBUnk érdeklett értelmisége mint a nagy netnaetrteat égy lüs Hegé-asitff ré&ze, tettel sietett bebisonyitani; bogy-a,nemzet, mely karjait szilárd ren-. dolroétaUl elvett jogai ntán kinynjtá — gyermekeit kulömbség nélkül segyformán síeli. Egyszersmind örömilnkre aaolgál, Eogy a titkos\' ssavaaás kovet-keitében nem sikerült egyetlen egy vágót Bem felfedotnünk, kik qa üsaze
• tía{náloiarLog7 a ramak beaaidet "agiantarJadalnaAkaaiiaiBkeBölaeJani«daaiwyU\'
Wg oltoll, oly aael-: gasdagitá a UtSnoV Tarfa ooMlgbMtár&m^lwgTn^noaake karaiét, da a* agia&Aliau Dtuukéo: fogja magáénak - vallaBl, ajldfo *hűn«tTák koat UoglelkÍTOl "i\'Bllllllllllllllniiiiinllíiniiií \'ll mii nlalniMnil
Igy-aaJtottlgailankakoTetTaloaatáa t 1 ini^ma^a^éJvtfis^taaDlii larutt^ kik 4ré>anélkU-B; ajiilurg\'Hwa" hapoiiaJtlihflitMInV, rnnal ianat a mlndon-napWp^ a inafbiyelgroieadn hotoitlTábsa Mytalluijlk aanfcitt. mnakásaágnkat, — ¦art«k"iéBfaaiflaia>amhiraI°kii«kai4ljrte-eaettaiulto^BVUvDa. to^tanyaigW «1-Hltlilta«».tibhHaa(BTiigváat ea elumeréat aaarea, vlni.a dioaleaéf, malj-oaak aaokat awlgá|ía Una, kik a kltoaoeég magaa Ug-
ˇajaal kajKsna vasnk I - haati-bbaukrOTényksdjflnkr aaonool-b^Bi]<c^ae|TMalTTértla,.apad-a.->ak ~ ^raoáMOiá.aahéa- napjait ntanarodett;
olvadasellenesei voltak, melyek követkea-tében megkiméltétünk ama kimondhatatlan szánandó kellemetlenségtől, hogy a kttlonben mindenesetre elismerésünkre érdemes polgártársainknak századokkal eielütt kiállított szegénységi bizonyítványaikat látományozhassuk. — Szerény nézetünk szerint sárral dobálása volna a lobogónak,melyreaszentazavakirvák ¦Szabadság. egvenlÜBég. testvériség,* ha sem jogegyenlősitte tnének mindazok, kik Isten képére teremtvék\', annyival, inkább, mert megvagyon.irva, s kell hogy fejet hajtsunk a hagyományok \'eme legszentebbikének hogy: mindnyájan egy atyának gyermekei vagyunk. Az egyleti választás következő: Elnök közfelkiáltással HalvaxJdzsef. Titkár-Wagner Károly. Pénztárnok Botfy Károly. Választmányi * tagok : Bartos JánoB, :Mantuano Rezső*, MicLl Tgnáoz, Halvax Károly, Klein Péter, Altman Mihály, Pranger József, Stotzek Wenzel, Fasci-atti Bertalan, Matnlnik Antal, Barát János, Simoncsits Antal.
A Folyd ho" 2G-án d. e. 10 órakor tartatott, a nagy Cusino számosan meglátogatott évi közgyűlése, Pigmond Tároskapitány, mint kiküldött/városi biztos ur jelenlétéhon. Gniniáiin 8,-\'IS\' ki tiz^esztendeig folyvást volt ezen egyletnek elnöke lemondván, Olop Samu ur választatott meg helyette. Alelnöknek Ebenspanger Mand pénztárnok-""l ^lan F»rdinand és titkárnak Efaens^ panger Lipót. Választmifn) i tagoknak. . ^ . -Öntmann H. Weiss jíanó, V/eisz-
"J\'mÍÍÍ\'.W ...i I n"^"*\' "attír,- BlSu~WszlórSzűktöa; DrV Sohreyér, Dr. Engel, Löwinger I^náoz, Weiss Henrik, Blan Pál, Wg Henrik Engl\'ánder Lajos. Póttagoknak pedig Albanioh Fldrii Somraer József, Weiss
""iotán- a -választott elnák.
iBemmikép-sem^ akarta^ivatalát- alyál-Ulni, ax alelnök ,foglalta, el helyét, ij^tra egylet dics^reteWlegyen mondva, ¦nuir^harminca évig fennáHÍ kezdetében;. a« összes úgynevezett. intelligenliának xangV álláa^ é« jalláskiilömbség nélkül :^l\';k^T^\':maűt<Sh\'elye. Kés3bl)éri, a Tiajipijpk !vált6zá»á™l midSh nj kávé-jhjiakéaégyleleli.keltMkéztvk látügatása-osökkent,é« most mintegy 130 tagot „*^Újt,;;iiki tabbnyire; a. Jtereakficljii
......., Ofijjflyl^pa; tartoznak. Helyiségei nem
^2SCT^Í^^WT?*ííf"f\'lm|!í ! \'8*" <»ino»ak,de-tága»ak. és igen alkal-- »--^™««ri«k dwuUnd alawinY nu«0k4ánczkoBzor?o«kák taxUaára, me-
rlyékben-legyen mellesleg émlitvei az .előbbi kedélyeaség jiiáriyiik, a^mennyi-:ben .a fesiteTéu egyszerllségr-helyett-ipompa\'és fényűzés uralkodik. Bzámoa *MgLar:.éa német-lap öirtatiki ngyrmrit i«P«íSíSap.!*"j^gyarlV/ilág ». „ Zal»: 8t^9gyi^bzl»ny" „Bolond Miska" .PeaterUoyd" „Wiener Zeitung". ,Do-Batte" „N, fr. Presse" stb. Kívánatos átTOiai ^e^t^?\'^i\'^aBiriaa:polgáii ««rí]«,^.tif»»he al8pa»b2íyaÍWl ason_ nefe«19,izázadbahanerfta középkorba tartotó^lapszabályt Jiogy ai iiraerSák Iri vágnak «4ry» köréből ,a nagy Oasino ^^^^^^J^aapFoíradSnák,-\'1"
még viasza tértink és indokolását\' bű. veboen eliiadandjttk.
. _ t «fir«k diaaulanOl olieaaal \'mato agréH.jnnji lejek, annyi aii.
IMaftzasat-kla*, — ¦ annyi hq tobal\'lmád-kanik1»*. .. ¦
\' -l*a».dauiimtlfr«». " -:——.
;-, • IRUiEAt\'lHKLÓa.
-tasemépyejfc-^AffjSoaiUttQ nj év[ üd«telctünk WŰ*Uhidfc t tlráfizetőiokeC, kinek dBtíHáH írteje lejárt, aztmegiijitaiii ipgy pciitpaan kiUd-hmttk ¦ lapot, annál w inkább, mt-"~ , mttködéaét azem
tadsbV.m-^iauiatO\' -Jlajmnk haiibjai. *qg)iilc
axünnepektnáaod ;\'BHgtaTMtni aao-
A A helybeli ^aélyegylet" háronr évi fenálláaa ntffiWst tartá- aa elaö najy gyűlést, melyben^ Wels Samu eltiök Udvbzlé a majd íffO-A\' mena -egybegymlteketf — elKadá.áa fgylot .sikeres müködéséti ¦ ofinját fejezé ki,, hojyiniindeii liaaai intézet oly sikernek-örvendjen, mint a „N.-Kani«aai Segély-"egylet;" .beszéde után> következett az elfihbeni számnnkban jelentett pontok tárgyalása, "ezt követte a választás. Weís Samn, ki eddig is .oly diosércttel elnökölt, njból egytlangnlag megválasz-tatott. Alolnükkó Hauser Jnnos,.Pénz-támokká Blan Pál. Ellenőrré Engllfn-der Lajos. Könnyvvivő Löbl Miksa. Választmányi tagok Fisoher József, Steinburger József, Blan Lázár, Rosen-berg Izrael, Tánozos Gergely, Mitzky Miksa, Somir József. Fót tagok: B. J. Weisz éa Halphen Lázár. Továbbá a „Segélyegylet" számadási jelentése lBűVi-ik évről következő: Heti betétek 2200 részvéttől á 50-kr, s pedig 1862. évi november 2-ától, 18G5. évi október hó végéig scámitandd löü hétre 171600.Knn,atok 186\'/,, 186\'/. és 18G\'/, évről 15990 frt 38 kr. Irásdij 186\'/. évről 2204 frt 90 kr. Halasztási kamatok 18G«A. évi 361 frt. 92 kr. Előjegyzési dij 18G\'/,. évi 168 frt. 60 kr, Átiratási dij 186\'/s. évi 31 frt. G0 kr. Tőkésített kamat számla 18G*/,. évi 2379 frt. 75 kr. Részvénybetéti hátralékok folyó évi október havi kimutatás szerint 441 frt. 50 kr. Kiszolgált kbl-csönök—betáulázésárs 1000-lrL, .hilel-papirokra 21,295 frt., eddigi betétekre 59,145 frt, kezeskedésre 109,160 frt., folyó" évi költségek, jótékony ozélokra forditott 157 frtnyi kiadással együtt 1670 frt. 23 kr. Pénzkészlet folyó éri október hd végével 25 frt. 42 kr. ösz. szesen 192737 frt. 15 kr. Ebből az egybegyűllek jelenlétében 100 o. é. frt n n.-kanizsai gymnaEiom és ugyanannyi a helybeli házi szegények számára adatott.
A Az Ünnepek előtt a helybeli vadásztársnlat a városi Brdöben vadá-szBlut tartott, elejtettek 12 n)ulat és 2 rókát. VUsznjjvetkor Babochay János városbirunknt lovai elragadták és szo-rencséllenül libái töré. • - A. ^ y- ittfini jzl. Ferenoziek teui^ilo-allása
mában egy helybeli protestáns foglár felvette a kath. hitet.
A" Inkey Kazimér fSbiró ür egy jó-tékonyozélu tánczvigalmat rendezend, bővebben jövő lapunk értesít n felől.
A Eiőbbeni számunkban jelentett gymnasinmi ülés dcoz. 28-án a város-diaEtemiében ^több-JtdybeU: óa.-jiéhány^ vidéki ujljelenlétében .megtartaiott, Az^ utóbbiak közül jelen Toltak a minden Bzép és jóban résztvevő _ Palini Inkey László, Glavina Lajos, Semetke Lnjos, .Hayden Mihály, Botka László és Alura-közy plébános nrak. Fájdalom, hogy a sok meghivdjegy daczára is oly gyéren*\' jelentek meg a vidékről o szent ügyet tárgyazandó. — Helysznke miatt ~az—^előfordultakról - jelen \'lapunk¦¦ nem szólhat, de nemsokára megkezdjük a gymnaBiális Ugyi-bizottmány jegyzökönyvének közlését, mi leghívebb adatként szolgál. —-....... ......-
. A Az 1866-ik évi ujonozkiállitás megyénkben a .köveikezendőképen állapíttatott meg: mártins 13, 14, 15. 16 TéirlW-ínsrtapol-izai járásban Tapolozán. Mártins 19; 20. 21, 22 és 23-án szántói járásban Keszthelyen. Mártius 26, 27, ,28, 29 es 30 án zala-egerszegi járásban Zala-egerszegen. Április i, 6, 6 és 7-én jBvöii^árásban LendVán. Április 9, 10, 11, 12 és 13-án a Muraközben Csáktornyán. Április 16,17,18,19, 20 és21-én a kapornoki járásban "Nagy-Kanizsán. Április 23, 24 és 25-én utánÜIItás a szántói, tapolozaí, egerszegi, lövői és -kapornak! kerületekből Nagy-Kanizsán. A feltnentetési folyamodványok az illető nibirói "hivatalnál nyújtandók bo. -^í Megváltási dij nem mint lapnnk utolsó számájían.hibáBan megjegyeztük, hanem 1000 o. é, forintban állapíttatott meg.
--Aa -eTjen magyaráxato. Aa ^Ost,\'
D. Post^egyik munkatársa (Klapp Mi-\' hály) követkeagleg ír Pestről a magyar „éljen\'-röl: A»-f.é1jen*-ekkeI különbeni ngy vagyunk,_mint a táviratokkal, A légben röpködnek, skörUlveszriek ben-nhnkei" éjjel és nappal. Híre képes a magyar lelkesedés,azt osak most látjuk\' igazán. Ar. „éljení olyan gynanyag, melyet ha boledobnak egy gyülekezetbe, rögtön lángol az egéBB, s roppant gyoN sasággal futja végig a Borokat, magával ragadva nagyot és kicsinyt. Mi egy német „bravó" vagy „böoh" <t> magyar I „éljenu-hez ké{>est? Semmi, mondom, hogy semmi. Ezt alkalmainvoU tapass-talni n mait héten. Nagy tömeg között > egy ilyen „éljen"-r hallani, körülbelől -ugy hangzik, mint hangozhattak egykor "a lüfnok osatakiáltásai. Vad és.féktelen; mindig rendkívüli és hevee hangulatot jelent, a jobban magával ragad, mmt a oultura „hoolf\'.-ja.
— A felséggel I\'osfro rtuott enaléd-ség és lovak mind visszakőltőztatnek lléosbo, s a legmngasb ndvar leutozása-\' kor ujakkal fognak pótoltatni. A hintók asztaliedényekés ruhák itt hsgyatnak.Ats asztali készlet, a leveses éü esemagetányérok kivételével, égésien esUatbőí készült. Szám szerint — a tálftk éalál-ozák beleszámítása nélkül —1500 tányér és 2000 személyre való éteLgkÖ&t bői áll.
— Jól értesült körökben ason örvendetes hir kering, hogy az udvarnál már nngyhanlfésrnlrtpk O Felségének a egd-- -száménak legközelebb történendő\' lojö-vetelére, sőt némelyek már egéaa- bmtd-rozottsággal álliiják, miszerint jannTár
16- án Budán már fogatatás ís történik Ö Felségénél.— A ielsöLb itt tartózkodás ideja alatt heter.kiiií két udvari bál és hangverseny is rendeztetnék á budai várlakban. " \' : ;
A Deák Ferenez arczképe Bécsben nngy keletnek örvend, alig győaik a pestiek a küldeini\'nyt.
A Outman íá. Ií. izi-nnlitn elöljáró volt as elaö, ki mngát a putgán ogvltítbun felvétetni jüluntó, tekintve, több érdemeit, A asegények iráayabani jószivUse^ét, eailard jellemét, kOsbangan falv^tdutt es óljonekkol. fldvő-zDUotett.
Kaposvár. V"A~szegény gyérmakok relőltőzteté-séroujabban niiakuztnk; T. Kohn Jose-fine asszony 1 ftot, T. Lnjpezig Antolnö asz, két pár czipőt; két pár kaj\'esát; négy kötény és egy meleg alsó szoknyát. T. Csepán-Anlní első alispán ur 5 ftot. T. Vissy Pál főorvosnŐ asz. egy1 azok-:Ayát^egj^KBjtUU-Sg.y női iijg,egj.kaBdgv.. egy kötény és egy pár kupozát. f. Heideoker Francziska asz. egy_ gyermek attilát, Mélt. gf. Zioliy JánoKuő újra: hat darab meleg szoknyát; hat-darab-moleg : rcklit. i Egy névtelen 5 frtot. Kriszt János törv. tanácsos nr 2 frtot, T. Somssioh Lőrinoz mávod alispán ur tiz ftot. T. Márkusa Babetta asz. egy női téli öltönyt. Ns. Jankovieh Jdzsefnő asz, és-leánya 3tatild-k, -a-.ihat-_darab horgolt felöltőt,.T. Szalay .Alieeik. a. két egész öltözet leányrnháL~Vénínger Antal két frt. ára babot, Gindli János 1 frt. SzaoaJánosia-frt^árát..T.-Berger : Antalnö asz.egy nadrág és egy mellényt. Mélt Jankovieh László főiapán nr hii-rom öltözet férfi ruhát. T. Fodor Pál nr 1 frtot-Bogyai Ella k. a. négy öltözet leányrtihát. E" lapok aserkesztőjo a két estély jövedelméből éa a hozzá pénzben begyült adakozásokból készítetett összesen tizenkét öltözet férfiruhát; huss pár csizmát; hnssonkét pár czipőt; huss sipkát; hat öltözet leány-| ruhát; hat pár kapozát,
Összesen bejött 387 darab lábbeli s ruhanemil; 420 frt. =»négy szás ha>s frt. beosáréHékbon, a fel letf öltöztetve . hetvenhárom-gyermek;-. :
A két estély tisila jövedelme,a a ma-gánadakozásokból — -mint-eHapokbanj. számot adtunk, rdlo — begyült\' összesen készpénzbon 159 frtSSrltr; oszt. értékben; kiaáutoü lábbeli és ruban»>
¦sHskért, világítás , nyomda stb.órt, a gMrkosBtffnél letett b kifizetett .a megtekintheti számlák szerint 158 frt. Ukr. o.é.
-* A farsang folytán, ás pedig.január hii20.asfebr.ini 10-án osakngyan létesülni fog azon két vigalom, b megye palotájában, melyről már emlékeztünk, a kaposvári és esnrgéi gymnasiumok javára- E tárgyban deo. hé 27-én tisszo-jövetel volt Kaposvárott s a rendezőség következőlegalaknlt meg; elnök Roboz István; Jegyző Németh Ignácz; Pénztárnok Benkd Ignácz, akadályoztatása
esetében:\' Gruber Gnsztáv. Ellenőr : Szabi Kálmán. Választmányi tagok betűrendben: Bárány Dénes és Sándor. Boronkay Károly és Lajos. Bosnyák Forencz és Leszid. Bogyai Kálmán. Bárosa Ödön. FerenozyJenB.FodorPál. Gaál János. Haberllauer Bíúr. Iforman Mand. Kooh Adolf: Kozma Sándor. Kund Jenő. l,ehncr Sándor és Gyula. Maár Gyula. Nagy Sándor. Poiss Andor. Hihmer Kálmán. Somssich Andor. gf. SomBsich Imre, Pongráoz és János. Svaslios Gyula. Szalay Imre. Tallián Jenő. Véssey Mihály.
" Bényeí éa Laczkdszinigazgatdkegy szini jelentéa által értesitik a székváros és környékein lakó t. közönséget, hogy ez év jan, 6-án kezdik meg itt működéseiket. — Továbbá itt, tartózkodásuk alatt a legérdekesebb drámák, vígjátékok és operetteket szándékoznák előadni. Miután o társulat egy a proyín-cziákon levő jobb színtársulatok közül, ajánljuk a székváros- és környékén lakó t. közönség részvét- és pártfogóiba.
" A ezilli kbvetválasztás január hó 5-ín loend.
* Freystódtler Antal törláiáDán már, erélyesén folyXmnnka,8_miét nalljuk, kitUnif mijiHségU sört főznek, Pestről jött^H»rtSzők felügyelete alatt. A ttir. ház egészen újonnan alakitatott, b hogy a jó sortartáshoz mi se kiányoszékf egy óriás jégpincze van késsolőbcn,- ¦ több ezer koosi jégre. A tavasz elején pedig megkaz&kTplle^tagőzj^dőnek. Miopn az uradalom főbérlője ennyit áldoz a közönség érdekében,, megérdemli , hogy a szerencse öt is karolja fel.
TAR G 2» A.
Jvgy «ate mell ?ra ült a mosolyba mond : — BarJtom, fflirt mereng** t* sxüset aflifll Tíyujrvú napon ¦ &¦ irajon, mely «Ütétüf,
5 b fölkel5 iranjssin csillagon I
Pncasüd fönn rail eaínil ? Add visa** níkem. Le Lkomba néas ¦ ne csagsj mindig <u egoa)
Mert lá»il as ej, e o Ötét, pnmta tér EJ a tudományam elyrs! Hsugilmii-fuglaJ, lilra tatul aú u in rooíolyomroai, Miro tanít mi csókommal fölér? ¦Eaiéfá ftl BEivem tiasta, bioxí fátylát Ott hagynád *g*& csUIagit ha látnád í
Oh mennyi fóny ! Mert lásd raidSn hiven
ÖBoretDak l?uyflnk cjry tündéri látvány,
Saabbea ragyog t bánat ejrcakájáa
A hfiaég mint a csillag- oda fenn,
A ptuiU kék íg aemmi — atlvem mondja
DIcsSbb oí ?g, mely lelkem biragjOKJa!
A csillag flrép a iCUSl ?jjelon
6 ¦ vttáff lcI*o í«Ai «odi» dologgal
A rússa eiíp í%Jes^>:a piros hajnal, — Epyia BCm w^^P rnint * Bsordetn 1 Lojicftsabb iíny íi a legtiaiiibb láng, A fényaopir, mely asivbúl súvba astilI ai \'-
Tnbbrt ér*a mini os csernyi nap,
UffcneH a "tíBtlíí Bevot-Bír mmr i a literre-,
laton tCTé, rjontlülTan as emberre,
Knacl a n3t a ab eget távolabb.
0 íeíI Irry a kot*iá calUagissoak i
„Élj és 8 & ere ! A többi poasta árny «>ali !*
Fsercaat Dv? e nagy parancsolat
Aa egtt, melyet halvány fíny nseg be
Hagyd olt, & téged nieFotC nsemekbo\'
- ^k^^Lrjy^^*pfAimTr~fa-$.f*\\?>i_ efaillagokfií.!_____
Ptarotni to«>: Álmodni, látni, tndnL
Nagy uollnia v?cr gjön^d sziihoi glmulnL
JOjj kedvoSftia, jiljj illmodni Tolctn ! Vírj nem Jut ai édes dal hangja bosvid í A termivel epy latittA TÜtosott át f* aierelniQitkrSl dalol csak íaünt«]en. SeerúMÜnlc jfljjt Balyongjonfe ícümi a ritca Ha^yd aa egot! SíIvodi roa féltékeny.
Íj Így lieuétt halkan kedvesem
l-\'cjcí píeainy fuhJr koairo hajtta És angyal ascp Biome, bsatb éa idea ajka Éa are»a, mely oly kidrea énnekem, H ssípiérra lÁtvin, hogy otbűTűl eagma ToTŰbb besa élt aa én idea sner ólmom.
Elfojt & gydnyOr , .. ailrflnk ngy dobó;, . . Kat ICa- Kelyhök Utárták a virigok. . . • Burainkbal ti-aBld f&k mit caináltok? Lá stíkajla\'ütal istklaa báressorob.? lllaony nagyon aiomorn ea a fbldl Som, hogy ily nap elfut caak mint a többi!
kralékoiet 1 Dioatbati droga kincs 1 Letűnt álmoknak {álhSs látüatAra 1 Mnlt gyönyör ?dea viaasavart angaral Yiaifénjre annak löbbé ami nincs I Hint kOaiöhén aa latan Ukhílyéoflk, Ktandalofj még rajtatok.\' á lílok 1
US itt t b? a a nép napok Ita tnár LptÖntak ?o üdv nem tít ^elvcinkrp. _ fa B remény lia cao|ljiig kiílritvej HnDjoii.tengerbe aa Urea pohár. Toltfdíal felodéa I ta vagy az o mély tongor,
— H«t4- Brömát hányja bí os «mbor.
JÍNOS1 GUSZTÁV.
Bourbon herczeg ôs Prie marquise.
Közli
ARE0PÂO. I-
XV-ik Lajna napykonivá Icveo, Orlcanai Fülöpöt, ki eddig mint rfgont veseté a kor-inánj-i üfryckt\'t — minÍBXtcr«lu»kkó tevé.
Urlcansi Külöp okkor íb , mint recenti Idejében — fulytíiti gyengenégeit a 1723-ik év auguBztus havúlian, azámna hölgyei egyikének karjaiban, — Phalakia asasun) tiibun — Bi élüléelien mpghntt.
Ezen, az ifjú királyra néivo mindenesetre jelentékeny hnláleoet nBgy, Bcukáfi1\')n ki-vtlli izgatutteágot okozott aa udvarm-l. .... A retem még ki aera KOlt,0) nridön az udvnriak, azon "kör\' FurcaüTöttíJzetpinek leg-poDipÓBabbjába bújva, a királyhoz mentek Teleltetve DourLon IiercíegtBl.
XV. Lajna nagyon levert volt, a ki veresedett Bzemeibfil lehete látni, hogy sírt.
Alig tevődött be as ajtó a csoport megett, Frejua pÜFpök, ki mar elü&b jelen volt, i^y flzólt az ifjú királyhoz: „Az orlennai berezeg elvcsitéflekor — kinek dicnöeége egy szóval ífl ktmondbntó, — nem ltbül Füleégud jobbat mintha Bourbont felkéri, hogy vállalja el Fülöp berezeg hivatalát."
XV. Lajos kérdő tukíntetet vetott Frejua arczára, — de minthogy ez változatlan maradt, — egy föintéoBel beleegyisett az indítványba.
Bourbon megküazöné a bizalmat a VríUIere ur; örülve a gyorsan teljesült kívánalomnak elővoná Eeebéböl az eskü formát b Bourbon herczeg Frtncxiaorazdg premier míníez-toré lön
Frejua pQipük, ki kéaíibb mint Fleury bibornok szerepelt, könnyen magáb^ü keríthette volna a hivatalt: de 8 a becauletéreet éa türelem embere veit; két oly tulajdoné, mely ritkán van államférfiban párosulva e ha igen, ngy nem könnyű öt raegdjnteni. 0 megelégedett volt befolyásával , a valódi hatalommal b másra bi&ta a külaain éa for-maöágokat, .____...............
Vagy tán nem érkeaett még el m ídG ?
Egyébiránt Q júl ismeró Bourbon tehet-Bégöit. -
II.
Bourbon herezog valódi neve Lajos TTen-rik volt, de coak Bodrbon horczeg név alatt lön annyira ismert. 0 a Bourbon-Conde-Engbien hasból asirmasott, s Üreg atyji as AlbreTT^\'flr^eg\'tfSgőft Hyiiré kárpétláanl a bourbntiiL
Anyja, a o se Ham dús NantPa kisasszony, XIV. Lojos éa Stontespin asszony loáDya, volt.
A berezeg test éa lelkileg rut;*") harmincz-egy éves, magas, szikár hajlott, — majd púpos vnlt. Beesett arczczal , kibígygyosz-tett ajkakkal és kiálló, tulságig hegyes ál-csonttal.""1\'*)
Anyja azt szokta mondani, b^gy a terroé-Bzet azért látta el ily állal, hogy lehessen üt nevetni.
A közmondás, azt tanítja: egy baj oleg arra, hogy többet vonjon maga után: már pedig Bourbon hercEOgpek nem egy hibája vott s ezt a véletlen még t&bbef toldd meg.
Egy teli napon ugyan íb Dauphln éa Berry lírggel vadászatra indult. A fátum Berryí egy lónak jobb, a hrget pedig balpirtJAia veaetá. Egy öz kingrik a BÜrüböl, Berry líl, a golyA nem az özet, hanem a Bourbon hrg. aaemóV találja.
Bourbon meglehetős phlegmával türó cl e valótlant, do midőn Noszlo asszony szűre-telét e miatt olvesaté,"—Beny halálát óhajtá ^Üniflster elnöki szókét elfoglalván, a aatyra-n-ók körűlbelíi) ily gnnyiratot röpité-nes ellead: „Bourbonnak két aaemo van; az egyik Üvegből készült, a másikkal jól lát: azzal n kormányíigyuket, ezzel padig-saját érdekeit vezérli."
Mi morei oldalát illeti, — ti nagyon ndva riaa ember volt, — toasztirozni szeretett, —
•) ITeld 7Gi lap.
nd Corvina WeltgoHchiehtc ; Neaisit
"4) Domo* ! «Louis \\V.¦ (Anth.)
hitiíág éa füBvényaégéríil hires volt. A mia-BÍBÍppi-részvényeken má&ftl milliói nyert — b anyját, ki c miinkálatban Bogítöje volt — neru réazelteté ce ak egy parányi réazíien sem.
Neazlo asazoiiyba a bofundiiláBÍg azerelraeB volt, ki Houbis hgnek adva előnyt, neki ez. végnélkül fajt. f-
— Mi az ördögöt panaszkodik Bourbon Rzólt Süubiü, roiilon a hrg. bujáról tudíisítva lön, hisz én mindent megengedek Neeltnek.
Uq NcbzIo aaaznny ez engedőimet nem igen vevé igénybe, — u Bourbon, kit ezalatt XV. Lajos Oonti íignővpl öBEzeljázLBitott, ca;ik í\'rio aaazouy az erL-lroé vcí vígasztala magát.
Pría marquise, korának egyik legszebb legnagyobb csellel biró s l»gfoBvényebb aaz-Bionya volt; ffiurbon liercze\'gTc nngy-bffo— lyásenl bírt, a mi onnét keletkezet^ hogy a raár ekkor nagy tekintélyre vergődött négy F a r i a teatvir ^ égig magaaztnlá. Bourbon hrg. pedig a mit ezektől látott, azt mind nagy--Rxerfinok g-eívdaiÁ.
B\'-urbon csak ia azért tevé meg az első lépóat, a vittzony kötéare, hogy a kor igényeinek, a chontonu-nak megfeli-íjen, t. i. miuél több szeretovelijirjön. \' - ...
XV.Laj">B ncü^udni mit-rt, tán a Doaschaf-fnuréalaTrcmouillo mondaBserÍDti esetek *) követk^Btében, —súlyos beteg volt, annyira, hogy Bourbon kétségbe volt cove, — mert hivatalát csakis e kiral} éltével tarlhatá meg.
A király k gyógyult- Elad gondolata az volt hercaegdaltnek, hogy a király házasodjék. Dü kivel? — Volt a kérdéfl\'-k kérdése.
A spanyol infánsnő elültével dIübzÖt snját nővérére, Vermandois kiaosszony ra gondult, s öasae is hivá a Pría nsazony és a 4 PárU testvérből álló tanácsot. Prio először beegye-sett a tervbe, de ulóbb fclíamorvén, hogy nem igen nagy befolyáara számithat Vnrman-d>ia kisaBszonynál , Bourlxmt igyekezett lebrszélni balga kívánalmáról.
Egy bibére figyclruezlcló Prio Bourbont t. i., ha nővére Franoziaurszág királynéja lcend, ugy ük mindketten az anya és Vcrmnu -doto kiHaSHTony rmtalrrií* *Ifltt (sssaasu-ÍL. igy ismerve a két fShgnő nmngy ía parancsoló szellemét — engedett Bourbon herczeg.
A rnTntielerélnök flffy ideig ürcazorsTtáff ra pillantott. Kourakln ÍÖhg. az iitfanBnö elüso-lését tndatta a cárnöveL 1725-ben fohr. 8 án a cárnő Erzsébet nevű leányát kinálfa as infánsnő helyére, do midiin Bourban a Gusztáv halála által megürült királyi trónt emle-goté^mindpa továbbLnlkudozáarnegssünt,
Prio asszony Lescinaka ÁTariara, LepcTnfl"ky Saaniazló, elűzött lengyel király leányára gondolt, — klekkor aa elsossi Waiaaenbiirg-ban mulatott-
De hogy jutott az eszmére: X\\. Lajost ogy exkirály leányával ösazeházasitni ? Imo elmondjuk.
III.
Körülbelül egy évvel ez idő előtt kelt össze Orleansi Lajos a badeni fohgnPvel. Ab öfleaekelégt mfigelözö eseményekben Argen-eon gróf volthelyettesitiíje: Eí-Ötrasabargbon látta SzaniBzlót és leányát, s Vorsaillesbo visasBÓrkcatekor sok szépet beszélt a fuher< ozegnÖröl. így jött Frid asszony a gondolatra, 8t királynévá tenni.
Hngy miért? — Prio asszony akart as egyedüli lenni, ki iránt a franczia királynő bálával vÍBcltessék.
Mnríe bálás volt — Prio ki vitt© terveit r -Siepfr. -4-cn -R«h[»n4ól esketteWe, XV. Lajos nejo lön aa elűzött lengyel föherczegnö. a
Nemsokára nehéz vádak érék Bourbon berezoget és szerelmesét, 1725-ben nagy volt az esőzés, a volések mind ellőnek ooitb. Drágaság állt be, a kenyér fontja 9 eouera rúgott. Boarbont s Prie mrBt vádolák nyilvánosan, mert ezek hir szerint ucsprát tiztek a gabnával. Szorencséro szép idő lett — a vetések megújulva Bzép roméiiyoket nynjti-nak, — a Bourbon megmenekült a véaz elf"
) A DouchaíTonr ig-^k Tromonillo filo frtíírilnyo-kat tartAlmiilinaî foffra Un kííifllbetjak: UtasUjnk. áa olraaiírDufattfl- k-o u i i XV. erimü regényére melyben nem nyíltan ngy an, ddvmégia feltaljUbstók.
Bourbon herczegnek Önmagát kellé megdönteni.
Prie mra nem csalatkozott várakozásában, midőn a karonájLescinskaMária fejére leffé.A királynő nyilt dzívÜ , bália volt. Annyira bálás., hogy Prie asszony, dacsira hogy Picneaf ur leánya- volt, az illemet nwm pgy-szcr hágta át elbizakodásában.
Prie QBBKonynak állást adtak &s udvarnál, vagy azért, hogy az illetlenségeket acükebb, va§y hogy még tágabb kürbe vigyék át.
A marquisc e támaszra Bzámitva, egy kis államcoint elkövetni, nem tnrtá véteknek. t
Frejua püspök iránti gyalöleta már Bourbon megválasztásakor ke&d&dűtt,
Prie aoB&ony, először is a negyvenezer font Bterlingot, melyet egykor Angolors&ág Duboín mcgazeliditésére pensióul mért kí,
— kerití hatalmába. Ez ellen Frejaonak nora vo1t~fcrfrrgTÍ«a\\ de raid5a.a rars még több tngi és ingatlan jaTuUalmakatXjrt, — kéfa--ken megtagadd*)
Prio mra remegett dühében, midőn a javak igy kisikamlottak kénéből. A czélboz érve,
— hord jutni kivánt a királyné bálája, XV. Lajosnak a közügyek iránti közönye által, meceröaitetett állásában. Juég csak Frejual kelte rnagingatní — még ia lett válna tán,
— de-\'taga.-ELÍa^lfenkott._
Bourbon a régens péIdájakSníJTfeiráíy^rál-vagy jobban mondva a király jelenlétében dolgozott, Frejus ily alkalommal ott volt mindig, de ez Bourbon! mit aem báborifür\' Csak PriB az, ki igen jó kedvvel tűrte mindezt, b egy módot kellé kitalálni, a kMl--mellen tanú eltávolítására L i. hogy XV. Lajos Mária szobájában dolgozzon, mint XIV. Lnjos Alnintenon asízonynál.*") A torv sikerült.
Frejna nem sejtve a cselt, osokoa szerint a király szobájába ment- De alig mulatott pár porczig ott, midőn XV- Lajos felkelj b minden bzó nélkül Máriához megy. Frejna a legnagyobb türelemmel várta viseita-érkestét, do rafdön pár negyed múlva ar axolgákiól kérdezé hollétét, válapcoUk : hogy -Bourban és XV. Lajos Lescinaka Mária szobájában dolgoznak ; — Össserdnczolt homlokkal, s a "tr/pnagyubb phl c grn^val tá-yonott, - ------
Frejus basa meni, ff & dolgokról gyanakodni kezdvérj, — növendékének, XV. L»-josna.lt ícTelet írt, melybao kíjolentó\', hogy az udvart elhagyni a íaBybe, Saínt-Sulpice aárdájába vonulni elbatároata magit888)
A levét nem volt panaaskodó, da elég fájdalmas.
XV. Lajos flsomoru volt, — aírt. Frejus
Bonrbon öoazehívá a négy Paría testvért és Prie mar^uiseL As ügy sQrg5s~ volt. Ae volt a kérdés, hogyau leÜétné Trejusi bb udvartól elsrakitnl.
A kiráry paranesot oda Mortornart her-czegnek, hogy Frejust hívja viBssa.
Ez alatt a tanács Bourbonnál megkezdődött. Egy a Paris testvérek közül ast indit-vdnyotá: Frejust az Issy ás Versailles közti útról távolabb vidékre kell vinni, o titkos királyi paroncacsal asámktvetrii. Itthon: ha s kiráty k^rdezfiaködik. nevelnje felölj a,«t feleljék, hogy Frejus vonakodik vU&satémi. Astan a szép királyné, vadássat s egyéb gyönyörök XV. Lajost annyira *lfoglaíJik, hogy nemsokára elfogja felejteni nevelőjét.
A terv\'jó, de épen jósága miatt lett kivl-hetlon. A követ ugyanis gyonabh volt, mint tanácsa hivé, a a püspök a Jielyett, hogy. sokai kérette volna magát, útnak indulva, elébb ért a királyhoz, mint a terv ki jett volna vive as elleneknél.
A herczeg ób Prie osasony fenyegetve üti lak magukat, de b veszélyt nem bitték|oly kösel lenni, mint ae valóban volt
Frejua épen oly udv^rioa volt a hercseg iránt mint cl&bb, de nagyobb fesüültség támadt köztük. 3 daczára, hogr Btrurbon és Prio mindenl eík6te4té%.Erejas klbéBÍíéaére, _elÚxetéBÜk el lön batároxva.
, Frejna pfiapQk, U mint iat»tta^kLsSbb_ ^™ry bibornok nevet TÍselt, val&baa balalmAsabb volt, mist
Donrbpn.
Prio aanony ekkor Sl—15 irxl -IamDratce F]*ury azon &ttjki*d, henry midSe. valami sem 15a in;ére téré, Tttjht Toaalt tí*4*&, .
,fna BBBionyl asonbanépen oly gyakran - tartó legyen. De minden reménnyel fetha-, taegtttqgaU, - mint aaelfltt. Egyélilrúnt aa 1 gyott, rnidBn palotahölgyl rangját Hulain-¦HU&WáifllC elült kellemetlennek vélt dolog «onrl aseBonTra rakásták"
ü iMm bagy luttktt volt a püepökro.
-,-^--—r^-.-. —--
, , IV.
^^«lOB^^én XV. I^joi l^mbonllletbe, ¦ menti.vadáiani ¦Bourbonnak is megparan,-tuoLty^ogy-no sokáig várasson magára.
" "XV,\' \'Lsja«: ki* ; szerepét nem rostául jAtssotta.
"¦ \'^r^frpBn/ntra keltűit Bourbon, mldon egy tQi4>t!e«t tépasobájába, ki a király nevében lelssélitja öt, hogy Chantillybe menjen, b ott várjon egy ellen parancsra. Kgy\'"niáBÍk királyT parancs Prio asszonyt - jéaségárafConrbft-Bpiné\'bvssámuai. A paran-csat-msga- Fknry adta át nekt^ következő ¦ szavakkal -=..-\' -^Hadamé, ima emléket hozok IssybOl!
A király-, hogy Flearyt jobban kibékiiae, kivetkező levelet küldött LweinsktfBfariá-unk; Kérem, -a \'szükség esetében parancsolom", hogy Fleitrynak mindenkor engedői-muskedjekl*)
A szerencsétlen Prie marqnise oöák pillanatra volt megrondiWe. Magához hivatott egyet imádói kos ül, hihető, hogy tSlo elba-\' Ciiizsék, mert, a hercseggel nem teheté asL A búcsúzás, leskelődd szomszédai állítása eserint. nem igen gyöngéd volt.
Eírrfdulísakor mosolygottba barátainak rövid- [AH alatti visaontlAtáaUgért. Ö valóban nem\'bitté, hagy e Bsámazetéa Jioassaa ideig
Hoat -látta be, hogy elttietvén as ótvart ól,
odaLTisasajütnra lcEuIutlen, a umideiiró~niényc~ tova tttntl Ssórakoaáasal akarta elnyomni a bánalotv. mely testi egéaasógél is aláásta. Estélyeket &.d"1t. meghívta a vidak mindt-ii-
-szépségét mindkét nemből; színdarabokat adott, melyekben maga ia szeropelt, a mint
Argenaon marquis mondja, bárumasáz verset
oly jól eltudott szavalni, mintha valóban
boldog lett volna. Búja nem múlt!
Aa orvosok az idegrondazor olgypjigOlóaó-ben keresték a baj okát, de híábo^ tán a marqüieo maga nem lemérte azt. Vélomonyo szerint számára már mindoii elveszett, mert szépségQ ta olhorvadi.
Elhatárosá magát megmérgnfjm; kitűzte a mérgezés napját ék óráját. Hirdette halálának peresét ia, .mint egy jövendölést, do\' senki sem akart aa ujabbkori Cassandrának hinni.
Eb időben gyöngéd vÍBBonya volt egy Amfreville nevQ fiatal emberrel, ennek is jósol gatá halálát.
Két nappal elöbbj egy, tán száz Ltiisdort felérő gyémánt-darabot adott emlékül neki, a felasolitá öt, hogy menjen Kuuenbc, hol szintén tetemes Összcgi-t kellő kiosztani Amf re viliének, Hogy ki knptn meg ez Összeget nem tudni, "Hiert Amfreville a titok megtartására esküt teve.
KlUdeténóröl vissza érkezvén,Prie asszonyt már halva találta. Mérget vön be, a a jövendölt nap meghatározott órájának előre megmondott peresében megszűnt élni. A hulla mogvizsgáltatván, kitűnt as erSszakoa halál. -
Egy kJtQnö arcaképo maradt, melyet Vntnr festett a as ifjabb Gltoronnd raotnzutt vnla. Aa ujján-állt kis.oziakéje, melyet-beszólni tanított.__
Ví.
.Ugy-^a; farosa egy omb&r lohotctt Prie
rnnrr[uÍB ? ......----------..... ...........................
llg-y látszott, hogy Prie ur ellíit nem voli imnert-tcs a B<mrb<in óh Prie uinrtjuiso kusti viszony, mer* midon egy időben lüntk clüzva, Priu mindönkinek, kivel csuk tululkuzii, uzt \'nn>ndtn: ,,Hi az ördög! érti ön i-ut, mun es a heriízfg kuzt tán vulnmi viszony V\'U?"
^„Igen, — válnBznln egy — kiiziia volf ar.in-lofiük, crkölcstolun viszonyuk, és moat közös n gyalázatuk."
Prie ur igenjó ember v^lt. Egykor a király lakószobájában ült az aszta.)mik tamiiBzkud vu. Vendéglmjiit a víaszgyertyu filé tnrlá, h az lubbut vutett. Hirtelen U-knpjn fejéről éa hibáival (laszetapusta a liingwknt e a parókát ismét felteszi.
Epon *o pillanatban lépett be a király többektől kisérve.
,,AIi uraim — szólt — mily liGdíia vu olynn mintha volaini b z a t v égett voi
Bármily rusz lianguh\'tbnn volt Íh n tiirs\'i-Bág, imliotára fakadt; Priü ur pedig cKiik in lovailLiiitdsa által mcuukült mtg a borzuaztó liahotától.
3 frt. 45 kr. Rom 2 fri. 25;kr. Kukorlem ? (uj) 1 frt. 80 kr. ilrpa 1 frt. 76 kr\'. Zab 1 frT > 5 kr. Fohér bnb\'S frt. 45 kr. Tarka 3 M í 15 kr. mór (Inként. Dió ii frt- 35 kr Ösilvo 1 fft." Bt) kr. iiiázsánkóiit. 30° BB;lvuriuin 7 akója 20 frt. Boré 4 fri. Ab olroult év Ígaa \' kedvezőtlenül hatott Üzleteinkre, adja aa. éz hogy a joloir uj_"öv~vlgihhan njosölyógjf.B.
Iterai péiiz.írrjlyniu doeaeinber 67„ metnliquvs Ga.~ ;&7o "orasetl k»lca8a Gú.Jú ; 18G0-ki állndalmi kölcsOtv 83.lo*
b\'inkréazvenyok la2.— hitelintézeti róaa-véfiywk UH.5H-, L\'indnn 102.90; ezüat agio 102.1*01 arany darabja 4 90 ;
ep-m
¦) Utltl ood Carria WollgBcchichte. Nonseil ÍM. L
Gazdasági tudósítás.
IV.-Kanizsa* decz. 31, Időjárásunk beoIcb \'éFliTdeg, ÜS eddig "még nem esett. Gabna-árnink mitaem-emelödnek, mi jegyzünk : Busa
K. M-nak: A jiéuzt kül.Uieted poatin Íj, a dalak jíiii.-k nrm nakárn.
P. U*urtk ; A t.irria srAmira is kérünk tőled J. L. A luvt-I vúiolórtl eJjirtunk & tacgbtsásh&a¦ . tutss. rilftsaüíik,........_______........_....._____ 1
T. V-uak, Se.-LjÍsi1iJii : Mr(rr lerelQiik.
M. Qy. tíics : A nn-tit^iíií nlnpos ; aaírt még Is Tiitinnk Üres poreaplt.
N. J A mopcuilckeíítSi kedves Tult.
Timunnak: A Inp is fliaent, leTclQnlt b; nem kajitail? inl meg, }w\\ t.ilá|..ak fi;l s<ir«ink ?
D. S. M. K. é« L. N-nak : a Tilalom érfwnébon mcSkaj.Ják nunk a f.-H..vá.t, mire « aorak rOágot l»ennk. A mc^jelpii.\'-si linL-irnüii Janrtir 8. ajánlj ah M tt(rvfíl pártfogásokba.
Ul*. S. I-uok : Kérjflk Iísc.scs válaasit-
.IüIiÍcj: n parton.\' Iti-ott rau beune bnmor ; rDri-ilitva adhatniik.
L\'k. M-nak, Cn-giíii : .L\'trn kelt a ráudor axesa? krlile láncol s íc l.pl.i ?-
pCs-imal uram hátfám-. Nem jó.
Felelős Hzerkeszto\': R01IOZ ISTVÁN.
2^
SS
3ES
(2-3)
ÜRIÍRÉSI HIRDfi L^Tí.
SomogjBicJT*" P*1!*- Wrr^aríoé-
hak rMirarfcBiliIrrti tátutlk, hágj K{a llAlint Oj^-m-Ucki lakóinak ftlp nM;jr a\'att Blotn OjörgJ nijrelvart lakot elleni kSTetrHw f liciWrr- InAl\' 5«U ^* O •migflrirl kű "jig 507 aa. t.-Jfg/i«5kan/Ti.lb«n A i 630 hr: «a. a. haiholj a Ulta-lo\\bn Liró lajííOft. Voüll In-Ea\'ha SiipctTir kBiíígbra a hely-•alnín IPU. jatuiAr h& Ifi napjának rrpffrli 9 Arijára mind eltf hatax-> münii eUrv ara itatni fofnak*, a mi* » d\'kárri ré>l liM,ka nrtáa az ctaon *x rS kmoi taÍLfco né*, 1S60. Kbr. 1&, naf>i4ft*k .ttgfftli ,9 rfrAjAra a h+Iy«aíoirs kitfiteUX aaxal, bog/ pkki 11 utalAklJodSll Ingatlanok a fcc. fáran al> 1 la rlaáatnl (agnaí.
Aa árrffriai f. hétekk a törrénj-¦irh irodajibaA miadeakar mrgta-kiaÜMtfik.
K lt Kapoaviiott dacára, hó T-a
lWS.-:--
HomnjyjDrifjf* irrTé«jna/ko mint ta^ckkuajri huvaig-
• (2-3)
. ,g*«i>Braefj» -pola;. tftm*ny-a fttok t tatul trIrkk«ar»TIüiló-
Hs^alrWS!^
. Qttifr ¦ ~Urvtínfji Uko* «limi 3Vatf utí* JVJfilWI. IxiilopiU ém -
-Vlgrh-|g7:i»s7iil\'tolki. k U«#g lilrii!^ UO li» bnam inf.tUaok ím. JaüUr a-ik upjiuk n^pll
WTfiHfiiU, k. atíia u tU&S Te-rB
CikUlt - - ¦ »»lH)li.
bkUfUUJ*
Jv. miai titeiadMtai fanuk.-
ui x^HMTiroti vaja, íus-
&dDiif7iiic(r. UrTMtkc adui talefckBnjvl km^^lf --
"•y.p 9-3. Hirdctvény.
IWkH CwU\'li-Hie-Ohhn Xt-\'flabildnfiia.k (UnfiUváu!
^k. MlBt tiCkknnl ititda ¦telia -Udini ut, Un UmiitOí f«uk, Xud»rt cL-rud fo^Ml. .B«l kwwi4b«i a lu\'liilkd .tgnkrilb uibbiuk • knllnl Mu-t-f, lllijrt». A1
¦.i.i.i.iiiii bUrinBk^: «* tfmfilU kmlIHun.1 Ut»
arra! hivatnak mej*, hopy meg nem jelenéaQk esolibco a Touebbi ügyletek birdüsg fognak mególlnpit-tatal,
_ EjjarejraiBÍní_ío|hIratnak mind-mok, Jik_tt kijelelt birtokhoa ilfénTt Urtanak, ut a fonnebbi határidőig ido bejelenteni (icssnick,
Kaporrar, co"*mb, hó lj8. iwrta.
Somogy megye Ulrvenysaiiko mint telekkOnj-ri haWsáp.
ra\'Aa 2—3
HIRDETMÉNY.
Cíurl-JíMíf bltaleiQinek Seaxchivaaa 1 Somogj-taegje polffirl tür^nye»ílto mini tíletkBaj-Ti haióaig raaidr&l kíia-kirri tetetik, hogy Ilik hal Jó.fea-nak Centi Jóiaef rllcni kriv. setében a kicléjrilÍBÍ T^frrehattaa Utóbbinak A kaposvári 66. ai. L j. kGnyvben Ai I. ia í 3U35. hr, aalm. ren^aiAmtf i» alatt bejtgy-¦ctt TÍIihlitokini elrrnilpltetrén imriBi íeltítalfk a a kiel^t/,! sorrend mpgAJlapitása tekintetib31 eitele»Sknek tárgya áal ka tarnap ni f. 4tí decs, h<> 23. napjának ng-CtU B ót-íja kiílaeliki mire bitr-Liok. saial hivatnak Buy, bngy -sa«g twn jalaneauk-CMllban % feacbbl ügjIttak biroOag fognak laofrtU lap Italai.
Kgyaaeroir.ind fcliiratnak mind ai-Qk, kik a kijelelt birlokhoi I^n?t tartanak, aat a Ti-Debbi katiridaig Ide bfjtl *intenie i eoa* n ek.
_8om9gjHrFyBtürWDyji^ko mint lalrkkonyrl katósi^.
ÁRVERÉSI
hirdetmény..
..¦ *-nn*(y mfgTf poTg^í tSrnSny-f«*k»a»!k, mint teltUtónjTi káló-aaffaalc rUihGi kBablrra tiU-Ük, a«cr Weiai Ifnaes Tisvari lok^a-
Jfa>af-a.-koVpaJi-laaHa-t>ll«al kS-veMaae Mmiain laaálafalt H a Ba^-K«rfád-|^B«4g; tSS. aaana talck J«^y*«k5iiy»eb«i A I alatti ¦s. MasHg éa boaaiUrto^ fi!
- teüd-kflJaCaij- Hridiif «000 ftt.-o. *. Wwsflll bb^mtlaaok H.-Xurp&d JaMifkaa «vM7aaia«« 1866. jan.
.hé IS. napjának reggeli 9 4r*jaa — coiafaa ataB hatlroapon —
/aliiraraatetal fbgvak j a misndik árvatévl W, Oetán ái elatfn «nvtalalk«c-ík, 1S64. ftbr.
¦bw II. napjáütk ragyeU 9 orijia. Aheljtflnm kltCicÜk, aaaáí hogy akkor fenébb kljvlölt Ingatlanak a Saerdtm-aM la tfaaUtal fognak.
Ks AaáeveitWfalWeick atarriny-a^ta^IndaJaUa mindcolwr meff-tAUfktSk. \' \' • ^
KmgotrfbtMÍ»eLh&7-tn lSflS. Beaaaff/ Sfe«Cf* tfler. anaka nini l^kaSajTi katAfli«r.
r**-ír5l kSthirrí t*>tik , hogy Pare, er IgnAcs maro/jUi lakúsnak felpr reííége alatt Dotnía Imr" bor-vitknti\' lakón elleni kürt teluse Co-dia-uíro leiilojjolt ?8 a burrnt-; kuü köa-éff 7. aa. IjkiSnjr.\'btn A I 340. hr si. alatti esol:0 tű bir- Uag SOO frt- — kr. o. é. becsült ingatlanok Hurvilknt koj-sé^bon a hrljiíinéo ISOB. jan. hó 17. napjának regali 9 óráján — mint ai ol»ü határnapon — , lrjl^Íá\\rJtereatetni fotjnak ; a második imresi i.rű, ha netán ai cl sün Terfl ni-m talilkoíuík, 18G6. f. br hii 17-<lik napjának roffirrli- 9 lírájára a h- lyatlncro kitS otik, assai, hegyekkor f-nnebbkijcISH ingatlan ok a becoArun alul la eladatni
Ab árrered fr1t.<t<<lck a t5rr. Irodájában mindL\'okor mé^tiklnt-hetók. -
Kelt Knposvá.otl demember h» 6-ín 1SGS.
Pnmogymrgye t5rT. Siáko mint tolrkkunyri hatóaá^.
1-3. .
ÁRVERÉSI :
hirdetmény.
" nafj* ipolf. Wmiiíkil-fa^Ukato^ S«4it4^k
M1VBas (3-3)
-iWERgSI HlBDETMLrtfr
Somogymegye pnlg. toményoaí-kínck, mint Ulekkonyri hat aig-pak rdsaírül kfiahirré tétotik. hogy
-jlakob János kadar\' nti lakóinak iH|>LrrgaéRc alatt Jakab Sándor
^J.4>»cUBÍ^n40ftk^_olU
~"VeW*se fedeiGsére iBiáíúgolt ia a IstYándl kSst^g 39. Bz&mn tclak-Jrgy SkonyreVn A I alatti 30.
"nPpsör fliSma beTsoaég 4a hozzá-tar<o ó 3 -negyed telki kQlsSaég biriilaff 124ü frtro becsBlt Ingatlanok Istvándi küsíígbcn a hely-Bainán 18C8. jannár hó-S napja-Bak reggeli 9 óráján — mint aa
első határnapon — clánerestctnl fognak : a második árverési Id5 ha nolin as eltÖn varü nem tn-lálkosnék 1SG6. ftbrnár h"> n-dik napjának r*?gc.li kilenc órájára a bolvSiiiiíre kítÜietík, "\'ajiiaí"Eügy ekkor funuehb kijei SÍ t ingatlanok a boeüAron al I Is eladatni fognak.
As irrerídl feltételek a lilrvény-eték irmlájábun mindenkor mag-tekiothflók.
K.lt Kaposvárott no» 2S 1865.
Boiiiog,. mciryv lorvénjBai-ke uiiut tek\'kk\'iuyvi batÓBág.
Ilirdetvény.
Eskitt János ia neje hiteleiCi-
PomiiKy mr;rr pnlg. tttrvény-asiíka mint tel klillny»i hatóéiig résióröl kfiihirré titetik. hogy Kel-Inncr Sándornak EnkUtt Já\'no* és nrj,- cll.>ni ker.<*i>tr-i>cn a ki empiitili végrehajtás utobliinak a cac-ríiif.I 60 t. j. kíinyvhen A t 027 1129 hr. sí. alatt bejegyzett
¦JrniiiMtrtTi>n, a» inWfff
feltételek a a kiol^gitáil sorrend megiillapitisa tckintcU\'bül hitcle-enktiek i árnyalás i ha tárnap ni f. évi decsember hó 18. napjának reg-peli ö árija kitüictlk ; mire hlto-eleííík aaxal liiratnak mog, hogy meg nem jelonésOk esetében a tanenbr^ÖfelEtcY".^^ m e gáti ap i ttatui.
Egyszersmind foüilTatnak mlnd-took; kit ft-kijedoU. birtokUo*. igényt tartanak, azt a fennebbt ho-tárldtVig ide bejelenteni sieMnnek.
Kaposvár nor. hó 37, 1SG5.
Somogy megya türrényaiíko mint telckjcGnyri hatóság,.
Hirdetméiiy.
• " Suinujry-megye törvt\'nyszökímiint árva-sztSlt réézériíl ezennel közhirrtí tótetik, miszerint kiskora gróf Somssich Ötlünt tulajdonjoggal, illető és "687 "A., kőidből álló Tamási puHztnbuli instruált birtok 1866. évi január hó Sván délelőtti 9 órakor a helyszínén Görgeteg község mellett\'levő. Tamási pusztán, tübb évre hdszonbL\'rbe fog kiadatni.
Mire a haszonbérlőm kívánók-oly hozzáadással hivatnak.meg, hogy a haszonbéri feltételeket ezen árvaszdknél betokinthetik:-
Keh Somogymegye törvényszéke mint ár-¦Vaszáknek18H5. évi novemb. 28-áu Kaposvárott tartott tanácsülésében.
Ca. kir. kizáról. szabad.
-s z 1v a r k á k,
li-gnJAbb s mini leajnbbank pli»mprt leskényelrneslb
astT a fugfitjás mind n mme ellen, egyedüli feltalálója : Tőrük Jóx*ff gyógyssorésa Pesten, király utcza 7. f-z. alatt. Ezen rog-Bsirarkák , kényelmes . nÍkali.innL«uk a biztos h\\tiank v.\'-cí-tt általános hannálnlrn minden magaaEUlia nélkül ma-iuk-magtikat a lügji.l.ban ajánlják. -- A rogrAjAsbaa.BiotívcdlI zon pillanatliaii. mesirj-öaSdéft szereshet magának , hogy crt jclea éa "k-werlllí-g ilítózeAllilott készítménnyel — mely a caúlnak t&kéletaaen uiepfelol — Tan dolga-
Gyermekek ós nők ia e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Miutín a Jogfájis annrira k.-ll.nnet cn í» gyakran tyrt Ali be, a mi.l\'n a csillaiiitó ster nem Igen ran a kéanvl, n fi.g-SElvaTkAk mint $ legjobb liári-zeniok, mindig kéazK>ll>i>n kellene lenni.
Ara egv bkntulvnunk i ft V, Hkntulvnuak 50 kr. Postán küldve 1.1 krral több. ;
Ismét clnilók illendő Beázalékbnn réazeafllnek.
Kílnépponli elküldeti rakíilr; a fertíríulntt gyógyazcrérenél. Mogr«iud»dhetü tovi\'ibá a Mi.^yar- és i-stiin«*édnr«iágok, Talamlnl na Öasacs ca. kTr." osztrák lartámányötT nilüíon m\'ám\'ausiéaiíuíl.-í9*-6*-f
Gyorsirászali tanfolyamot,
mngynvvapj;némát nyelvre nRalniazva szándékozik ITulift jivfm\'iír h"(5Dan^Kgf*TOií^w^y\'i\'i*-"";á tan-folyam 3 hónapra, hetenkénti 3 tanórával,legjobban m -esti úrdtebHn, vsn nzabva, tandíj ns egósi idóro osakiü 5 frt o. <S. — A gyorainísznt e rendszerének ( egy nyelvben! elsajátítása után bár nilly más nyelvben cank féle annyi idö koveteltetik. Sznea ¦ tudúsitástál szolgál e lapok kwulohivRtaltt, -vapv én
GRŰNBAUM MIKSA
ny^ tanító, Wajdita-fcle házban.
Ssobovlqs,Nándoriglobb iiieg^\'ui.türvényBzéTu ü^\'ök tudatja a n. ó. kiiíöiisSggel, kogy a jngi,
illítíil,
kfrL-
.Olvastae kiadta
Schvoy Ferencz
aljegyző* i •¦
törvénykezési téren tizenhat évi htV\'itMiiBkodá8ánB>k megszűntével, rcnŐea ükyvédf Irodiíjít Som ngy megy élt4nt Kapnsvárott, a pap-nteza éjszaki részén, kOzép-ntczn, 1-atr szám alatti (ngynevezett Lajt-Félu a régi toponárt nt melletti) há^bnn megnyitotta. — Egyúttal van anoroocaéjo ft n. é. közönséget értesíteni^ mUz^rint aközÍgazgnt«8Í és törvénykezési hatóságok előtt elíVfucduló mindennemű ügytfkbon, ugyanis: a köztiírvénykczéa- a váltóQgylotofc körüli peres-, árva- 8 osztályos, dulgiikbnn, — b z ám bíráló-Bzéki1-*-Jigy. telekkönyvi jogügyletekben, — as ügyvádi acgelylyorélni kívánó Meknok, vulamint a aaékvárostét távolabb lévu ügyvéd uraknak, haaonnomü s egyéb-aaivas megbizásaikban a szükséges ügyvédi kuzbojárását.kéas-seggel elfogadja és azoknak kitelhető pontosság-, asorga* lom éa réazrehaj latlansággal a megelégedésig mogfe-_ -r-- lólni fog. ¦
IT ölcsönpciizt amortisatiókra kap-tk batni Schorz J.-nál Benzián-Afele házban. (2—*)
W^itfl_Jíztwf kMúT Jap-^s nyomba felaj^^öB"Nagy
Nagy-Kanizsa, ötödik évfolyam.
2. szám 1866. január lp-én.
nla-Somo(|vi közlöny.
Ifflnefotft^esztö lap -
a
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOrébőL
. Á. Somogy megyei gazdasági egyesület hivatalos Sapjá*s;
, Hagje-íaa\'aJsp k^alább egy ivén január lió 1-Megyed érrel frt 70 kr — Minden előfizető -^sak &atiaaaáfeöa Petit sorért 1-lir 1 kr " Vaivat&lbos Nagy-Kantzaára
Uil kezdve minden hó 1-én 10-én éa 20-án. —íjElürizctéB tulajdonos kül^aim könyvtárát az
a 20-án. —^KlüüxctÓBi ár postán axétktlldéaflel és helyben házhoz hordva egéss évre 5 frt. j féléw® Sírt.
iddigí fenntálló feltételek mellett fél á r o n haaználhatja. — Nyilttér egy Petit sorért la bTP._- -HirflV\'
2-or 6 kr. és minden további beiktatásért Jxkr. e bélyegdijórt 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a lop kezelését illető tnindon tárgy & ; a lap Bzellömr tartalmát JtlctS tazlemé nyekkedig, Pgy-minden levelek bérroBDtva a Bscrkesr.tofH-gliíiz. küldendők Kapogyécrft. _ ...
A ,^ala-Somogyi KÖzlönyu ez uj évvel ötödik évfolyamát lépé át; kéljük tehát Zala-és Somogymegye t. közönségét lapunk további pártolására és terjesztésére, az előfizetési feltételek lajmakhomlokán olvasható.
A ssül kerület választóihoz! *)
Ha a képviseld-jelelt fellépése után is csupán önmagáé volna,és nem egyszersmind azoké, a kik megválasztani-akar-ják, a múltkor meghiúsult választási Hsérlcft ntán asonnaí leléptem volna. Jaj, habár cmk közvetve is^okul tekintethetni olyan sajnos eseménynek, mint a milyennek mnlt november 29-én voltunk tanúi. Nem akarok senkit sem vádolni, sem menteni, — ez nem tartoz-hatik annak köréhez, a ki buzgalmat ^^^r^f^^^^^^^^^^g^^^o^^s^ma-
jíem a liáaa lto^s}J?lleiiségei ellen ha^z nálj^hB volr^tj^sűö van szükség arra, hogy legyUt^^yetértök, egymás iránt elnéaők éa tareltoeoek.
Hogy a hasa szabadságát elérhessük, első feltétel — nézetem aserint, — miszerint egymáa jogait, egyéni szabadsá-gnnkat tudjak tisivtel étben tartani. -^B^-a^ki-a-kggbísjgltnat elnyerniT c&ak.
loyaKs nton, loyalis eszközökkel hiszem megengedhetőnek, a ki a közbizalmat nem ia tafftom bizalomnak, ha as erötetve szereztetik meg, — látván, hogy a vá-ífissíók @§y ?éc34íiaí:-bisalm4t iiem bK írom, — a ssílkerületi képviselői -állás elnyerésére,.,es alkalommal lépést tenni nem akarok. — Kát is ben voltara Somogy megye egyes kerületei részéről országgyűlési képviselővé meg választatva, két isben tettem választóim előtt ama fogadást: „mindent a hasáért, sohn éa semmit ellenei" — Legyen szabad meggyőződve lennem 1 hogy mintán 1848 áta_ mindig-és folytonosan azon nagy, nemzeti eV szabadelvű párt elveiben és küzdelmeiben vettem részt, a mely feladatául ttlste ki, a haza boldogságát, a többség jólétét és a magyar nemzetiség jogait védeni, választóim egy réséének a bizalmát nem azért vesztettem el, meri elveimhez, a becsülethez és a hasábos hütelen lettem volna, hanem egyrésEt azért, mert a választási mozgalom tisztán személyes \'Igygyé törpítte-tett, másrészt pedig azért, mert a választók egyrésző nem hitte beanem feltalálhatni a kitűnőség azon mértékét, melyet minden képviselőben méltán lehet és kél! feltételezni. — Sziveeen adok tért és helyet inasnak, remélvén, hogy a kit bÍBalmukkal megajándékoEflndnák, az épen annyi httaéggel éajrS akarattal, de sokkal nagyobb és fényesebb sikerrel
°) A mily aeelapatea e> oly sajnálattal rotttllc t. baritnnk • (amsaááaat..* UpriaoIB jalallso^rul, >mo-Irat — Usesak vdQafc egyQt; oíjkfiű oa&ta&ab.
P-
fogja a képviselői állást betölteni, mint| a mint én azt betölteni képes lettem volna. Azoknak, a kik bizalmukkal továbbra is megtisztulni kívánlak, szíves köszönetet mondok hü és általam juta.j lömül tekintett ragaszkodásukért, azok-j nak pedig, a kiknek ri\'gibb hajlamát! és ragaszkodását megőrizni nem birtnm,í kinyilatkoztatom, hogy ezt részemről f nemfogom tekinteni okul a csüggedésre,; hanem inkább arra, hogy a közélet pá~[ lyáján ónnál több erÖt, jóakaratot éaí becsületességet fejrpek ki.
Kelt Karádon 1865. dcez. 28-án.
FEKETE LAJOS.
Nagy-Kanizsa.
A rég óhajtott Udvet szággyülés megnyílt
A másik a halhutatlnn Vörösmarty ihletett szavaival válaszolt: „még jönni fog, még jöni kell" — a hnrmndik biln-bánd kifejezést Öltvén arczára mélyen felBŐkajtozott,ésigy szólt: hisz jól tudom, ozsiddk már régen érdemelték volnaaz egyenjogoaitásí, de — a negyedik lelkesülten fclkiáltá lelkemben beszél, mintha ha szivem legtiikuüb rejtekében olvasott volna stb. éa mégis mily különös, valahányszor ezen zaidóbaráloknak alkalom nyújtatott kedveltjeik érdekében a tevékenység terén fellépni mind-~r~ annyiszor elnémult a részvét éa a rokonszenv szózata érzékeny keblükből.
Szeretném a zsidót azon felüdülő betegséghez kpeonlítant, kinek az orvos lágy tojás!, föS gyümölcsöt és ~lésztaT
ígérő mit hazánké
minden nomzetiBÉge ízgultság-j készített, és a beteg elé^álalta, ki is azt gal várt. Erdély milliója, Horvátország-? jdizüen elköltötte, de természetes,előbbi nak pedig visszakapcsolása van kilátás-j betegségébe visszaesett, a nélkül, hogy ban, szóval, a polgárokat — nemzetiség visszaesésének okát megfejthette volna, gok tekintetbenem vételével egybesiteni miután ö véleménye Bzerint az orvos törok^e^Tr^éa^azegyes "^épföjöíé^í^ í^aadajetét pontosan követte.
nemzetté olvasztása teszi a napi kordé sek súlypontját,Ámde a politikával ugy vagyunk, mint a köznapi élettel, hol rendesen.azután nyulunk, melynek birtokában még nem vagyunk, a birtokunkban levőt pedig elhanyagoljuk. Vajha hon fiaink e hibát el ne kövessék.
Bíertamagyar nemzet egész figyelmét n királyhágón éa a Drávántnli lakokra
fordítja, és azokat minden áron részére megnyerni iparkodik; a haza keblében pedig tekintetbe sem veszi azon népecs-két.mely a többi honpolgárokkal egyenlő kötelmeket viíel, egyenlő teherben ré-"szesTQlmeTynek TteTilef™a "honszeretet lángja szinte hevíti, mely erkölcsiség és érlelmiáf/gre nézve a legjogoaultabb nép-fajjal bátran mérkííziietik, de mely csupán abban eltér a nagy csoporttól, hogy a dtsznóhnsnak nem nagy kedvelője, értem az izraelitákat.
Nem czélom a magyart azon emanci-patióra emlékeztetni, melyet az 1848-ki országgyűlés Aradon végvonoglásiban kimondott, se nem akaróm a nemzetet szavánál fogni. Ez hasztalan és felesleges volna, mert ha a zsidók igényei méltánytalanok , \' akkor kár értök szót emelni, ha pedig követeléseik jogosultak, ha az igazság szilárd alapján nyugszannk, minek a mesterfogás? minek az igazságtalanságot álérvekkel támogatni? — Nyíltan beszélünk. A tit-kolódásnak most már sehol sincs helye; a törvényszéken, az államháztartás tárgyalásain nyilvánosság uralkodik; a sajtó szabad,ninos mit rettegnie Democles kardjától, mely mé^-aközelmúlt napokban hajszálon függött feje fölött. Mi is tehát nyíltan tárgyaljuk a zsidó kérdést, ód mondjuk ki bátran, mt tölti keblünket aggasztó elŐ^ejtelmekkel.
Többször volt alkalmunk hazánk álprófétáivalnzsidónak kivételes állapota felett értekezni és akkor réTfdeson az "egyik ekkép nyngtatoít meg ; csak legyenek türelemmel majd liíáskép lesz.
emrimegengedett, deazápolónő e három speciest egybegyúrva, jó zsíros rétewt
Szerintem sokkal Őszintébb és becsületesebb — ámbár nem igen következetes — volna, ha a zsidók ellenei igy okoskodnának: Igaz a magyar zsidók még a romaiakkal jöttek Pannóniába és igy sokkal régibb lakói o honnak nálunknál ; igaz, hogy velünk egyenlő módon adóznak, igaz továbbá( hogy Ük p ugy mint mi verőket ontották é.t
is^p
ontják" ."király és hazaértedé hiába hatalom joga a mi részünkön van, és a nagy halak felfalják az apróknt.
De ne legyünk pessimisták, bízzunk inkább hazánk valódi és lelkes honfiaiban r kik-bÍ4íatva--vanBftk a jog=áSztöjsén y mellett szóllani. S azért reméljük sőt orŐ«3n hisszük, hogy nem" fogják azt elhanyagolni minek birtokában már is vannak, hogy a m veit Európával szemben nem maradandanak vissza a Lajt-liántuli lakóktól; és hisszük és reméljük, hogy a nemes magyar nem kivan elleneinek gunytárg\\ává lenn) és nem ak&rhatja , hogy ellenfelei Tiedgevel gunyólag kérdezzék ; Bei Utngen Tagén wird duntul scknoll, BIeibt aucli bcknnntlieh lange hell; Bei itnaerom Lantnge ist die Frage . Wnnn wird endlich hell in dicsem langen Tag ca?
_ L-y.
EgyestUjünk»iiogy erősödj ülik.
. A honmírpwt, bármily tinta ¦ crőf leprtm is, s bár hány rnkon kebelWa landoljon i", csak rajml ku hatalom, Iia ogyonilfp, jíSianul ki/cjrro a epj rn\'lra íránvuava ninca."
Gr. SicclicnTÍ litván .Vllig.* Most, midőn nemzeti közéletünk azon napjait éljük, melyek eldötitendík, mi közvetlen eredménye Iübz a tizenhét éves szellemi küzdelmeknek : nekünk mognDOsokul, kik \\iü részvéttol csüggtlnk a szeretett hon jó s. balsorsának fejleményein, de hivatva vagyunk közvetlen ^aulyt vetni a méri melyben a nemzet Bprsa méretik-f nekünk rangánosokul lelkünttszabád röptét mintegy szárnyassogottnek kelifiioat érakaünk; mer1
most nincs idujp, aj raeg nj diLifit válogafin a teendőknek végtelen teréb; ninea ideje, nj fokoEftiot jelvlgetní ki( reelyre a nata&éti akarat ügyeiméi üszpontoaitni óhajtanok{ — de igenis egy termő forrássá ktál elakitai kÖsérzQletünket, melynek mélyéből asantalen cDürgedeznek a nyüvlnooság felezinére as ctioracrl érdem éa fájdalementet gySygyei.
Lehel ezer kérdéa, melynél ma jtlájg yitl férnos kíiveikezgtceaég politikai ssempontbét tán lulság vi.Ina; de vannak kérdéaek, melyekben a nemzet jövendőjének aslvo ver, ilyeneknél a férfias jellemnek alkat kizáró
határuaottsággal résre állani kötelesség,_
annál ts inkább, mert basánkban Eta elégedetlenség a létezi! állap*.tokkal BBembetttnfl. Látjuk azt alól, látják felal; ninca politikai tibor, mely ez érzettől raenl volna.
latconck hála 1 hogy a jelen magyar her*~ mány étén oly hatalmas államférfiak állanak, kiknek Kurópaazerte iameretea nrvök elegendő bizLuaiLék nemzeti nagylét{rnk,a korona jogaink viBSzaálliláaának kivitelcru nésve; cBak a megyék ne térjenek el as ödv&a iutvz-. meny ok vterekaU^ígqffro^it^r matt1* %};•••-ben megyei aecrko3ietSqket| nemseti letolunk palládiumát, veszély fenyÉgetné.
„A népnek nemzetté téleléte&ásadok b4ne b a hon jövandö és as igasaág k&vatalik. (mondja K- I-) Mi honank oépéfól raagyar nemzetet óhajtunk, mely abba, hogy neuzetr s abba hngy magyar becsQletét helyessé, mi lognlább ia az ólvttul felér,-**6&ttialkan&Ini képcB legj-cn, mint oly dologért, eaely legalább
1b ax -elgttfll füUr
Ki a lelkesedén fölött páfcüi tSr>~«í áa emberi nemnek nemes levelét Bsaggalta ssél.
Ezen lclkeiedés előtereatesa legyen eseo-tul hivat/snnk, — mid fia másrészt fo figyel-mtlnkm aaocialí^jafojmo^Bi jtejh^hogy for-^ ^
diuuk.....A Bocí&lta téren mtndea jegyes \'
ember önmagában, a önmagára Tiécve- teljes hatalom, a rokonB&envflek egyöttmunkálása pedig c hatalom körét nevezetesen kitágítja J-\\ mert as egyesületi eszmének azon gyönyörű sajátsága van; hogy B kik oociális csalókra egycaülnok, hátasakat részvétlen Mdeg milliók nom akarása Bera képe» akadályozni...
ájuljuk hát as egycaOleti ewmót mindenek fölött Ideje, hogy terméketlen lamestatlok helyett az egyesületi essmót minél melegebb lolkeBedésael léptesB&k elébe.....
üzentcirílyi aubel.
ügy pár t6Yé&M&& \'ü^áaT episod.
A válaBztások előtti és alatti nagyon is eleven párttaaákrél — miqt mkár Moetechi éa Capuletti biatoriárél — annyit láttánk a
hallottunk, mar, hogy tdüaitövet urakat sem tamérjük annyira, mint választóikat s meg-
választásukat, bedig aa álköTmanyoB\'hámok ezen hadi bulletinjei helyet! Ördn 111
tstetib
vonatkozik\';-hrtgy Jól atött\'O ki a válakstáa; mert az nekfljis csak akkor flthet jéjL lei, midőn majd tudni fogjnk: .hányat flfettor órai" — minthogy podv aa, 6>a má* nora ütött, tehát ezuttal let^eJeW&ak arrdT aszhatunk\': kit Ütöttek meg termakaetos rálsastái
T\'-Wn — roort Vk\'imeg Motin ia TcwktdtU
ttematnS,\'bogy ad
anafc, m\'örl hogyialviUiiUil "iopg»a»nt;kf k»v>tik
. iaoCnäiriEillSci. Mf?» filosa-
äl \'maaralntoi eeifatnnbaj, iSÍSlfli 1 \' Azórjiiofpiiíi part! l>irioko»ok gazdáaiatl
Ä«rt6oyottä™}ito^^nneln ajtjjogjr rí-. 7aUaMa^,a»a^u-nöpQcg«egyiMat|
-Z^J^klég\'^-- nyiW*"",B"Crti hn.ni, litigy a ^^p\'ulitilcuia écUaa\';bolalii^ -,
•.••.•í»r»ln"lr<»liíí-, -.hegy ZaUmajOf« egyik r-\'VaUáaUawÉtMéb«á.a«fo*U» pár\' a vdlaax-. v «aai^t-ilBlMiföit^aia.^Maliaagy.aap. - Liléjén aeit.*ln»ll»Ll^»»5\'tWtl1\'°l\'ok =^«Mt^»tiF»aU^^--3^t^m<.¦ll^"~^•ó™ís, mioilmeiiiTolButi^tlmitcurlettil -^..ttniatyt tgrik irdomWí %8«wp«lWif 1SII6. ügyvéd
\'.....o^kitakkel l«TCríír,Tlt.p«Jig. ¦-.\'miden.
» awezWólee&lialik küiii.bitran kilépro azt ^gji\'JBiMÖriiik í Jnjira bolt* kezoin
1. ffi»s:sA±íAf
m
__D^.«gy^ alkot miayas polgár
iaábadiiga-ellen 11 Eaen caelekmeny egyéb. irt^Sto4.p»>tSiWy»»»i melyben — tlaalo-
-liitüji lr\'r\'\'-\'«S"|k — °\'y"" o°J°°g-atr6J VegfolVdfccaoicSjBtalálkoztak, kik-az cllcu-parlnai\'KeieikSeTiórlilt «zont jclrényét egy J8Wtir--\'M&|a^a4blMl- tapodni, > rugdalni
; ietig\'\'Y»kmerüle»iiltak, » kik isteni a embert :ft&t*enyalL*t inégictre, .niiJSu azavazáa köz-J^nr«yféL«tAn 3Lö>akor gyozűlmukal biztosnak uUlakl kéMibenLraeg\'mzattak a rendel-KaWlMTelilt iS» Wek»»r»»got, aa
rcllenpQülíJialtaSanlt kiliarnngnzaflára 1.
\' ^"ialáfr mln<Lcigi3ayelc, melyekot flp azért, mari aa illeiö tatóüg .Üulinalg\' um toroltalak avegi^anak^átuui alkotmányos szaba-dazi^jiiatkoabA^ biztos tiidatábnn — küz^ \'indonliärifc- jnHzTSu. annyival inkább; \'morf: "^ttterWanKyawt az, ki a legyőzött ellen-seaot tisztel et batrtartsni nom tanultai"
k- -.- :*~*ír \'T-V.
a loproni ktre&delmi- és iparkamara 1S65. aiupüxftu. 3I-én tartatott általános
retjde* üléséről.
--.-IVége.)
IIs *j*fljf-icmig*a kormány réner&Í eien T&nalAtaAk -ÜT \'Titool Átvitele nem axindőkoi-titltvK ..bimb «t janennruíob vallalkeiiji
----------¦¦¦¦¦iiimTk iimf f3!**-^m*
¦ ¦¦ -¦ \' i# aii^fili.jfiTirtit^a\'\' \\vimimjmtA»t aBgg8«<m
m*&iv**A$~^Bá******t egy e cadrai tánulat-¦Vtk evIeÜLolabuíl suDdcB rendelkezésire Ülj ett-kBaBttcT«l%fiejr..«i.I a Irrftatiie-Mbnan timo-|*Aoi lMfctfíifcoÍBri mivel a kamara ngy Tan »*(nrj5»5(ÍT»V-a«gy épen a jelen id5 a hajá-1 airi tai 1 utFr Alatatjaara k«dveiü, míyel ea • \' iltail aj, w-iai fülfuaak »1t gyakon pTuaUtaaa jQlil >t)^a»78XÜ birtotiiaok tBrpkTi-se rlőrooi-\' \' ditatrin i~\'ft\'"1cf(bnK\';ubb TÍ&Eactj<arta1a«ra e
.rl ,.e_-wh**$l K*^4fta4ai; ka pedig a moitanl ked-
-ti-iS fiHiWii^iiliiiiiliinntntniríi nr « aiabalToaia
a mir aUntH- btrmilat- ílbil lenne ví-rekajtra, * Fr\'y-Hifc ^-JwahafITH tftele alig Tolna 1-\'— BUSH
1 eien -teíiw
5-liaöri bncy na ijmrj guüiliUsat és hnjoaas ordokébon a vÍíkcb gnzdaBiigoí foIIiÜBsnip JiUa lubotövo tétessék, av aaUJiBÓgoa.1mennyi-1 ségíl katnarsr-tiilipok épiten3ök íonntib**!^,
6-Bzor a csatomanak^valaranit ob azon lé-tcsöiparasteUpaknok\'mogröngílldaát nkailá-lyosandó, na arVisek megfelelő loyesotéBé-rfil goniloékpdni küllarjo; vógro: : J
7-szér, bogy üdvÖ8_yérBcny fojlo\'dhessék, ar neUUn alak^tandíl; tárjaBiig. Ham volna; n cantornának kfzftrótVgos\'éB osak sfijátjárrrifl-
voivoli . hajóahatáeára sjiaüadalmázandó,---
ellenben niirtfnTffgengcdendíi volna,
a) lio^y n csatornán kOíelodö bajuktól mázsa, í* mérföldenként Icgíeljeblj krnyi virodyat a«É(IheM«n; b) hogy n rodlmok 4a egjib vii-rallafcnrclctól, u-klnutial arra;
vakkal fofltotlo az olmnlt próbakornnkiy okát, a kiömölte, hogv nfe^^«^ ként nS^JdiffTFaanalIotírtiiaesoV osak kóro8 kovőtSésményekot B80lt. de mégis tudva,
ittig-auiti)
xitit osok egy kQlan a ciélirönyot cjaiorninak" lótcsíliío által, jlJvöiion a víi-gátok éa egyéb líiillaégM Tiiúpitmrnyck fen tartam tcrbétül fel-mciiti-o Itnuínek ia ekként valódi érték db lote-mesén iiyfme, — ;uér»éhelt e»na~illgtfl fiila-lal túrj e de! méhet arány*<itt, tlnrénysseralcg mepAH»r\'tand,S illetékül kttretflheate.
•h\'igffTlTik? végre e Mav^kk>l^. airta^bo bz&p ^Sdjo^adjaf»ton,irogy axönTffny, ralr "fTlBstelt kör liMink ogdn uzobb napok oW-postájának bivo Iát, no legyen cBupán északi fény.0
¦ Vógro bokovetkezött n« idil, midiin búcsúzóra- emelte poharát a kOzbisalom fórlia, b még egyaaar megküBzünvo n benno belyezett bisTilnwit,: haraogo ^ooak i kost lelkeíült ttsztolüi kíí.Óböl eltávozott, s Ufiaanként a jclenvoltafc ia olajsélodtek.
Nom ballgiithatom ol niégfliDgy B nga a csurgói dalárdáért, mely n fennállása ótai pár hetek alatt életrevalóságát máris fénya-Ben boblzoiiyttotta, poharat emelt,-mit a dalárda nevében Tólh Károly nr karmester Jtnazilnl-meg-jUclcB férfinnjü^ée pedi^iíy azavnkkal zárván beBÉéilét: „E dalárda, mely eddig igy zengott: ,Isten áld meg a magyart1, osután nst Íb belesiíövi onekcibo : .latén áldja meg nagyságodat !\'
K. M*)
VIDÉKI TUDÓSÍTÁSOK.
Z.iln-Egersxcg, január 1-én-Ab év vegÓTel rninderi cgyee em\'cr üsztön-ezcrüiíg Bzóttokint multán, éa nEan elbatá-. rpsáshim nyugszik iticg : hogy n netnní mulasatáBukut jövőre pótolandjn; az uj év
kczd^Jjin pedtg- fiai Bzukás szerint aaoknl--
kikhez igás vuníódással rng.iazkodunk — Jjjrrnsiintébb kivánataiiik nyilvánításával fld-vösölni iKoktank.
- Ha mii^gorssegiek vfaBaatekiniank anmltra tnposztalnunk kell, li"gy nálunk a társadalom mely n szellümi eftik kikópesésóre, a nyelv miyjjly^sérq.... éa eg.yéJi,.kiizhasLntt—Gaelttk" eTÍJmoEdtlására bivatvn \'ínn — legktsobb élet jelét acm adtn. Városunk mini a megyének székhelye egy Casinon kívül , melybon a reformalio szinte, égető szükség — nem matat fel egyetlen egy oly táraaíágot vngy kbzt, moly a ezcliemi téren mozogna. Po3íg lolietne olvasó körünk, — Dalárdánk — könyvtárral ellátott Casamonk — csuk Öasstartáa volnál Az uj ov alkalmával tebát legjobbat vélek tenni azon óhajtásom . nyilvánítása által t-vajba varosunk ason t. cgyónisógai. —kik> szellemi lobetiög b vagyoni, alláauknáí rógvar a^vcaórBierep-viBolésro hivwva vannak — a Tenntebb elöaproltak létrí httél Bzívükön hordnnván, nzt köabo járŰBuk folytán való-sitnák. — Vcdoremó.
1. cx.
€sQr|(ó, dcezember olojén, 1865-- ^kinhrtra- BgcrkGBztff Ur 1 — Dccsorobor j én a szebb napok ecvikének firvt^nfl^tr Csurgó, di
ü natii___
átnlábnn annak vldóko isj n, -a csar^i^alűgylet^Tigíi .kcrtTletank \'orfiäSg\'-"
•fjotisl B»Wßt «k.4r a kormány, akír na nr-\'1 r-rti^^aMrjHí^ v.iiararlv maganTtarsnlat által ii^^S^kfl^UÄpIfe^- íiOkjtgkcii .kell, hogy nun-
» dfa kOrt>^iLryek kRxt a gasdásxat éa ipar ^
\' \' I^JSäJBäL. «aal . kSmrT^Mk \\ Ke^Ra-tägyeBT--\'.;-------------;~
T~r^íkÍT»i^fS!vk Jit\'^ik, ~ Tia a* .eiríaüiéuyílr-~r ««elemrer-matituak - ffr^ GvSrtßl M.tlnarit--^"WíjíHí ás-i*^ -dSTl vairtolvAliDt rs.itt.ikoiir
—j^taag<<ÍM-t*&öift&y uelvox tiOc«icsc.aapl n»-Ttte, Bjry,.Í^Kkw oTdalrnl tcU" rülcmünyek r tta;rhai.\'at_J^>atfcmr-n-gvdr-aakBteliieTt tegtdel-."laTétSda^-f^jititík gazdaugos trlbaiuiálajaTal • pwdiaaatrÉí IjarM enlekckaei "vemílyct-.\' t*#t* tr^IIr%!lÜact.n«cerR jannflvek liuinaH-,, :¦ a ^- iára ; lafaU^igBk ;tm *aUi&.: A. mi pedig caca fulyé-; Utó«wtí*Í^j5Wén*k leliutŰEér^lt Uotniritol •¦WÍJkthoíí^lBK JMí, \'.arrél a \'kamara, inibir ttrtpsiadnjBjft twejnJwntkiil kivanatoenak ttÜfintl réUrBéByi^iiMiiilrii .l*iuaj»poninak luanyában
kéiiytdm jmnek Btgftíléjőt a magu- ^SiiiiyiaaSk. bjjlcs Lellübuva bimL -mfgtjinlittetett — a vállalataik t>r»igo* : m-sta miákol
EriUjilkelylartÄtBa^e»^ fri: ngy "(rfaj^iy^lintiUal i, ¦^tfíi&f&m * Itiuuira csen ^ralli-
fbtnak ^33mótiISiiti-Hgj ax es altnl t-rinteü *»élt*:( bK-^óviaa t*kirtU>tób51 a ^fontexalntrnl .t^lnbawdStcrjesatcnr..
_ iivrallalat kiviiela-« vlijögnäk 6\'rdtUe éi o^yébpctAlin-órvényre marfnyard-kijk riíirrtt-rne^ aonhins atUkolonttA nagim
gyűlési képviaolőjénok tiaatelotérö áltaíinoa Lai-ans ebedet rendezett, melyre aa egylet valamennyi tngjnin kivül o kerfiletbelí minden köxsógböl kotta a nép közül íb l\'ivataloa-
KftftrFtrvid történrjtrj «:; ÜSlrájbaií "zászlók és gene kíséretében jndull rpeg nz e napra iii"gh|vottak mjnáiín ti8ZÍ!tlyí "képviselt inrVa mencio — ¦» Bzcht; "Király feio vrzetö ntmi (linr^ian p ngn váratott) ? gynkori „éljen Inkey Józaeíkavetanku félktáltáaí. kOet ófte cl r, már elüro kUftzijU holy.ct — hol válasititltja megérkezését beva-." rsridó, megállajindott. Minden arezon feasült ingoralUéget IflbcU látni, mellyel az ünnepeit: férfin, megérkezését várpr, — rat nem Bokára, megia. történt; ^- mert «lig- pár-pcroinyi várakozás után aandl gróf Zyehy ur $ méltÓBágávnl megérkezett a várva várt. Ü ngát Berky F. osporea..qr-. ÜdvözöiTe rövid" da-afcép bojizéddel, mit O ngn i— raiuján a_
j?víiránti, jó reményságétnyiÍvánilotta — megköszönt — é*a ft-iinevczntt gróf ur uti-tnrsával übzIcIkCi I^ixa-Vt\'gyült [ éa^a raonct lassú léptekkel tert vissza a városba, éa ^pcdi^.^Jímcsflh äx \'csjicrrair ilakhrw.^hol »»mer>.-.°P"epélycs jelenetnek\' vollnnk azem-tanaLt.n. í.iwur\'g\'urTíoTülct. Izroolila közün--síg^kaldottoi joitwk liitsofsoauk novébon Örünriíkat és teljca bizodalmnkat kijtlontoni ---^cgválaartott honatyának1-*-, mit.\'Steiner
,i, . *&%y^SL^!Lj-~i^==-u~, -."^¦v\'"\'V""i"1—mii, űioincr
i JpilfiitDknäl ¦ioki^i*n TW^flv.kr^F orvos ur szép tiszta magynraággal dicsérd ^PCial^unno felrnlj majsiIöj y; leien teljesÍtctitt.ÍB ; a mcgttázlíflü\'\'blulom
nyily^rjMíUnt^mcgkiiszanvo; vdbiHzábhn nyilvánijri: ÍJ ngn nbbcli, rcményót, :h\'jigy*iít • on$tyXwé*tbVminüen-jót varimi ...haza, éa ipy az f*raalít3kJ^>om\'é\'nyBc^bén1ö 1 oek. Ezek ütáh á RúkówI-ÍBaalo\'meUe_á"í,i ¦¦ egyleibü:. tórtünlq\', lini-, a\'jgondnBiWdégtó^
Ifrbf,« iwaitiu ibiiuil ajui|iui\'_«
\' mmtin a tirsnl it egyed Ola fulyó-ry1i4to*Atitola ájul igényelt ktiltió-gßlffAM lelifltkt-tclcaltelö, nz/ezicl " Idz^roUg á. pa>tibiet»kotok
w _ «jTtsigeknttk mikénti ÍA^tAwanndó.-a b^Bzedéa-ggj^UiI liab5iágok m*gbí-
^lomipar ne-yestólyüz ok kciotkexéio gátolva ne
OTHNÍ7,lL,lTi^ e1^\'«*»., jwtíteí-swlgálol-Tnollult jó étclokkol fogadta \\hvfiSfl»1t ktfMgckntfk mikénti rémlíeclt.
\'taj-lyirnk k.l tkexéi
réndégclt,
- ebéd/jjbti .tübb jelesrat^nbklat.ok^roon^ Uattnki-nevPAoteBon llefkyijj. psperes ur IgBQ-scípCtt\'lflhizéll^Mánlt egire fefíöní hajnalról r-WintiaobUnapdk előjeléről — • * fl mhga gróf Zichy arpadí^igitsUn Un gita- t
Pcrs, jnnnár l-jén 1666.
T. azerkeaBtii ur! — Én, ki ont hiven tutiósitoitam aton érdekes dolgokról, melyek nálunk az év folytában előfordultak, megfelelvén levelezői tisztemnek, ezennel megírom, mik lürténtt\'k nálunk na év utolsó pereseiben, hiszen „végén csattanik na öBtor.1\' Azonban n lisztéit olvasó megnyugtatás ára elüro kell bocsátanom, ncra íogok visszapillantva a l.;gküz*--lcbb múlt földit elmélkedni, nem vetem össze az eseményeket végszámlába, nem következtetok bölca" tnnáeaoknt a jövöro nézve, mert nom vagyok újságíró, hanera csak közönségcB levelező, milyent minden bokorban találni , üb ki , ha nkarná íé , \'""\'hém bírna minősége tol hnzött \'korébbl kilépni.
A „Pécsi Dalárdának" jutott a feladat, hogy a város nevében a váló évnek bucsnünnepélyt rendezzen,ós egyszersmind asujüt üdvözülje. Áthatva a dolog fontos voltától, megfeszítette minden erejét, éa oly nagy sikerrel fejtette meg a kitűzött feladatot, miként caak lehet-BÓgoa. S\'ylveBler estvéjén rendezett a helyben állomásosé katonai zenekar közreműködése mellett ugyuoveaett „bohózatos estélyt" a „ Hattyú"\'bos oaima»tl táana b olyi a egekben-Nyolcs órára volt ti kezdőt kitüare, de már hét óra felé sereglett a népség a mulatóhelyre, és a ki valamivel későbben jüti, a vósztbozó „trop tardu-ot fájdalmns oldjldoféaok alakjában órexhette. Ugy kellett nckí ft iömegtin ÓBBsókaorokonátftiródni; láttdogoinek teljes igénybevételével iparkíTdott valamely betöltetlen Üloholyet foiföd&zni, do siker nélkül volt minden fáradság. Ha akadt ia egy üres-nek vélt helyre, éa közeledett hor.zá fqfllaláBÍ
szándékkal, a pohárba dugott evlieszkös volt eJieM 8zegEiva..és.4u(tattA velo, hogy- „itt nincsen\' számodra hely." Minthogy pedig nz illem képyJBelBiyelacivUizáltvilágban senki-Bzembo nem azáli, bele nyugszik nz embor* szomorú sorsába és, ha nem akar fl „bolygó zsidó" módin szerint mulatnij meghúz2a
test! ób lelki azemo előtt Feltárninak
A nagy éa kia cBÍÜárok ma bőven mr-g vannak rakva és kápráztató világárral öm-lesztik cl n termeket, mintha valamely fényes túnczvignlmat akarnának fényre deríteni. Pedig a fölszerelés nem ia gyanittntja a tanezot. \' A p.i31ó egyik réoio állvánnyal födött és nzon vagy negyven kntnrin ül, felfegyverkezve mindennemű hangsa-errok Vnn. ilt hogedíi, bügü, gordonka, fagottá, flóta, dob, trombita ós tudja Isteu még miféle hang* Bucr, oly nogy különfólo i^s mennyiBÓghcn, hngy raég Dávid király íb, kinek biÜBmcrctQ Ttilt ilyenekben, bnfjaMiírt volna eügnzodni.\' Mindjárt - az állvány Biömazódsigában egy hosszú oastal mellett Ülnek aaenóazek tosti éa lülki-TOjtálftl, a dqlároV. Van "kÖzfiTk öBszeborult, megvla«lt fórfi, élénk, pezagö ifjú, n zenóazot emldtn nagyra -nőtt Bznk-cmber.-éa mtikedvol^j\' mindnyáját \'n dal éa »enu cgyeaiti. Mindenik- otött ugyanazon dal líangjegyG;tCBftkb_ögy,term"észeti lehotBégühez Bzabvn, mindenik előtt hasonló nagysága ^pnlaczlc bor, m.ert:.Bn borban van a dal ;u igy mondja az énok. A vendégek aziniára Ttiló KB2 tal o fc azUk pál3mz4^
hogy a pinozérck néniig bírják p;UyáJoknt futnúrALközöhBÓg rqipde,n .qsz|ályt.kópv,sQlj :CÍTÍl-,é* kntonai urak, kcreBkcdcík. iparoflok, .atoT Gsak n nök aránylag,kovóa-azámmaí Jelentők meg, mert sejlottók, ltogy a tűrjo-tfclmoB oltÜzBk^eglapnl^a B2orongásbnn. Az előadásokat Illetőleg küzíljük aftbb ugyan av.müsorozatot, de a holt botÜ kerántaom Tk^cs^irokTÓttiszta fogatm.ií aánírLogfölebb a Jtogyos oIvqbó képzelő tcliotBÓgét bírja fülkölteui ml ennek tájékozására csak
nóháoy tnogjog^á*^szÜnk. Teljoaon meg-győcMtÜnk nrrSk|id^y az igazi niüvóaz egy flosntvnnttasdl k«M b komoly arosot nova-tővÓ átváltottatn^^. Bsivet lelket andalító \' vagy n vérÜ pazsgiljb" hozó, tánezra pendo-ritő aonoófl dttl *rü\\ mintegy magasságok lot«prok:_Nsm \',iiftflr*iHia zenészeink húrja és ónekeaoiok torka n aaivre hatni, vagy & műértők totBzósét kivívni, caak a nevető izmokra czélzott. csak rózsás szessélyt akart előidézni, a logbangosabb kaozagis volt a legédesebb taps. Cztnozoglak, kurntyoltak, sivítottak, röfögtofe, prditottok atb. mindent cank n vógro.^gy] W\'"^ ^t°lj» derűben folyjon le. Közben kösbéa\'öomloua dalművek hozattak színre, kellő je^eaben előadva.
Miután, egy baktor-itt arcába bltösksdott^ dalár, a karzatán elkiáltotta ntbsenkett8i ütött az óra" n „Pócai^DalBrdii^\'t.-elnöks, Angyal Pil, orsziggyüléai képviselőnk, bucsnszózatot mondott a váfcó óvre és egy-asersinind üdvöuIŐt as^njr^Alwltekról nem akarván rostát mondani, as év fányoldalait cmlitette csak föl, a jövendőre néave padig mindenkinek az egylet nevében boldog uj é ve I ki vont. filöadásAt ss| FbSl f^fcstái bárján v éljen és a néphimnusz elsengéae követté.
Kis\'Bsüncl után megfnl Mánatt*aipájzáá kedv, éa igy benntartott ea.kiyixadtlg. f, ;
Azonban a mulatóhelyen kívül céákham&r azétmállott a jó kedv,\' éft aiigímottdaaijtik, bogy igazán magnnkkal> átvittük -az uj él kÜBzöbén. Ezen rögtöni Váltósait ki sdóbi^ ralék tefizetésére intő bJzottbatu*Lalrftgá»snk Idéztek elő, melyekaek rikácsoló .ellentátát Inpos erazónyetnk képéaí."Mági« ma mladen-kinck pénzt kell adnnnk. A .Hn*jD^3r,&kf kóményaöprŐk, házmesteTek ajándék végett tisztelegnek. A házi szegényei; alamizanSt kérnek. Sokan várnak me^epatéjt,: mek^ pénzbe jő. Ilyen körülmények közt, liogy lehessen aa embernek tartós jókedve 1
A mŰaorozAt követkeaö: 1, „Igyál,11 egy* -palsesfc érdekeinek megfelelő dal. 2. „Glyej-mek-Sympbonia," RombergtÖl — előadva egy — kia hangszerekkel ellátott nagy íCae-knr által. 3. nEEyTC\'aSíU magyar keverék Vnaehíogtól. 4. „A hibátlan férfinégyűs," Kochtól, előadták Vigasatalollan, Fejetlen, Hangtalan és Pénztelen arak, kísérve Üteny éa Tapintatlan ur által. 6. „Bolondok mé-gycBe," Engelabergtől. G. „A Topott Ina," üenóetöl. Í3gy legújabb rág! történet. 7. „Bor-dfll,u Verdi ,Ernaní\' csirnü dalművéből, előadva olaaanl magyar nabveggel.^B. >Aa állatoS »4{ryw.*íTs. ÍSrlawwtüI, alÖadta aa egylrt állató a ztólya. 9. „A boteg PÜcr^ Kunczetől. HaaonBzénrilcg olBadva \'négy egészségnek örvendő egyleti tag; által. 10. „Hatos" (tíextet), etőad,va négy lamerfttlen müvósz által. 11, „NaprBJ/\'nagynyolvgya-korlat as egyleti tagok esámára. 12. 0ías-Pulka* Storchtól.Tond.klYflti nagy zenekarra. 13. ^Rbítenetco szerelmi vallomás\', "holdas dalmű, egy felvnpaflban. 14:\' „Vkrlftaiídftf"
Storobtól, énekli a lBvé»*egyleti tn«ly TaH-Bzinülcg már miU^ra tatái. ^ Míbdep egyes azámot a.helyben állumáaozó ca. kir. vértes-.ezred zenekara állni előadott kedélyes zeoe* dnriib követte.
-¦-*) toir^\\ida~mzi&\\ Milani ^hol fa* MlttMii hoiíánk, Mürt, mint olyat, mely mogyénk logknzDlnbbl -Bsomebyeit JObrUsI, — 4r>lemesnnk H.GíirS"Tiö«lénrQ.
JCct Bzbrnyqte*gÍTolí^:hd\'özik aaromo^rjalen* log, molyqk cgyikoatíikamlÓB politika, roásUc a középveUemény. Äsüa4n>ja polgár, ki most vtlemónyót magába sArja. vagy.a politikai események tavaszi felbőkként elő- olőbnkaijó tümegóhe\'a\'igénylőhóly\'esléatjvagy oHeóáaon-vot no^nyilvánitana. Akár mint rejtsed gondolntodat, a közvélemény raógia elbai azt, mert mint, a vadász nyomaidat kiflóri, teslvérok, rokonok meghasonlanak ogymáa-iránt, Ursula tok bomlanak eset, csupán azért, .mert politikai elvűk nom ogyöütetü s bizalmuk nz országgyűlési képviselők «egviiaaz-táaában nem olvad öasze. Városunk lakéaai még mindig kót ellopsógcs félre, osaük a közelmúlt képviselő megválasztása miattL A kedélyek még folyvást fölizgatnák, a tüa ngynii nem lobog finggal, a mintha Osalaoi lát\'azanék, do a hamu alatt rejlik, ínég annyi patáén, moly csak- alkalomra vár,; hogy iámét föllobbanj ók. Mindenki: fossülteuTárJB.. * megválasztott kőpvíslőnak történendő verlfi-catiójat, ez tárgyú a ^őzbeszódnok. Ason választás elion^ tiltakoztak, as órszágg^ulÓBV nhÄ lláznolc í hő élőjén küldése bWapetltíót, uj válnHZtaBt kéitve. Ela utóbbi oiegetigetBtlk, Bzertntom nagy óvatoságra lena paüknég, mort a köznép, mely nmngyio nem raeggyÖRŐ-dosót követi, morjt fn&r irányt veaatve. mínt a Utbatnrt Bürü fulhök borítják, jinaga BQm tudja, hova fordnljon.;~^Nngy kelendőségnek Urvendonok moet afövárOBt politikai bírlarjok melyek hasábjai telvák\': oraaággyülóai tndóoi-tiisok ea kővelválacatáai mozgalmukról, beküldött rcfutatiókknl. Igen órdokoaast nézni kaszinókban mint, lesik BÓvárgva az. alkalmat, .hogy egyihirlflpW julbaosanalíjegy-cgy. ilyon hírlap olvaaä\'beillik VftláeAgoa moloob-nak;ki annyira bolcmólyed a holtbotük ti>-mogobo, miszorint ilyenkor ae nom lát, se ball, ugy «Ivan foglalva elmójo.
A megemlíts.ti takarékpénztár alakHáfláról hallgat a krónika. A mitől jó olovo fóttcm, aö^ft. i^lídgy niajd aa alaptükéro hiányzik a pens ftgylátuíik teljesül, raort még ns odora sem keral, annál kevóshó takarékpénz* tárl alapsft. AdVocom adó. Az cxccutióra níintégy kít 00 eloit HdokUldMt katonai küz-vdütÖkerinSg mindig élelmezi várpBUnlt, mi elég f^dalraas^ftgy as adóhátralék oly laeBan felyik;My ^oílegiíikább néhány lakos miatt, kik adóiakkal tartósnak, az öbbzcb lakosok szenvednek. I4ÖJ Arámink már majd 2 hó óta egyeíllS/saáras, bo hó ae gbo nem ásztatjn a földöt; a jelenlegi azáraz hideg tán ártani is fog a vetéseknek, ha a hótakaró míg bo kiig elmarad.\'A gőzhajói közlekedés o hó kBaepén safintmog aDuna zajlása miatt. Végül sok Iscfencaéí a álddsoB megelégedést kívánok a jÖvö évben e lapok kedves olvasóinak.
RÜGYERAY.
Ptttiaosay, 186G. Január elején.
Ham hiába aabndák, még csak pár évtizedééi.Is efifitíirt Pozsonyt Béca külvárosának,— mert ha van Városi nép, mely bir a bécsiek hirhedt kedélyességével, ugy bizonyára a pozsonyi aa. — Azonban tisztelet, becsület, — de méltányosság !8, PozaoTiy nagyobb virágzásnak Indult már, hogysem a külvárosi szerény esimrael megelégedhetnék, habár Bécs mellett Is — Pozsony nagyváros. —A ki nem hiszi, csak néhányszor menjen végig jói kövezett ntezáin, palotaazerü két, három emeletes hasal mellett, — lássa számos és fárryefl "bolt&lriikatait, állandó séinházát, hatalmas gás világítás át, — ismerkedjék inog a vároa összeköttetéseivel vaBUton éH gBzö-90« Bécs és Pest felé, — belső táraadalmi éíátévol, egyletéivel, intézeteivel éa tudja még, hogy a városban lévő 2000 lakházat 40__5<X>00 lélek lakja: azonnal meggyőzöd-helik illitásom. valódiságáról. .,........
"Esők u\'áu már tudósításaimhoz ia Foghatok. Farsang közeledtével minden gondolat csak a kösélgá rariUtaágok, élvek körül forog. —
Naponkónt hallunk ujabb meg ujabb híreket ajjeandő vigalororól. — Ezeknek elseje egy résívény-bál január 6-án,utána még négy p taraang tartama alatt, — a jognazBág a miílt évben keletkezett sególycgyleio javára lÖ-én rendez egy tónczvigalmat, — a lövéüz-táranlat ad kottSt , — azonkívül minden yjTPv^mpp ^lgflffzr|3 hiii a vigarda termében.
Égy más körülmény, mely igénybe vcaai figyetmttnket- A tavaszi lóverseny. — 0 Felsége mint a ráült, ugy az idei évro ia 200 db. Bjiinyar.adé\'ídékoaB^.dijul egy .akadály ver-Bonyre. A verBofirogSírsulai (Pozsony és vldé-feéaeklSarai) o^zegyűlt éa jelenleg a prog-ramm (réasttésével foglnlkodik.
Ssinéeaeink derekasan működnek, — majd
minden hóten kerül egy-egy uj darub n az\\r\\-padra, —- kár, hogy a dráma és opera teljcücn elhanyagoltatik. — Mindazáltal a küzíinafig mindig nngyBzAmu. — Jelenleg\' Mocrgarté Eduárd, jolca onumfivénz mutatja három kutyáját, melyeknek ugrásait, tánczát sokszoros tftpB követé. Kinek szól ez a taps legföképon azt ca.ikMoorgartó ur hajlongáBaiból tudjuk ; — kár, hogy ebeit még nem tanitd mrg bókolni.
KiivetválaHztáBaink bókÓBen folytak loj — képviselőkké Desewffy Emil gróf ée Geduly Lajos Biiperirjtendt\'iiB lettük. — ])cg..-w Amazonban lemondott, — minek következtében uj választás raiidultL-lTtui cl..-Németh Károly kiáltatott ki decz. 2tí-án Poe kópvio élőjévé.
E tudÓBitáflaimfit noraeokára ujabbak kúv--tendik, — addig íb botdog újévet.
DIOGENES,
ominentiádnak annyira szivrehaíÓ szavai dltní oly lelkesült kifejezésre^ piáltak. Fogadják önök ezért mélyeit érzoLl őszinte köszönetemet és adják át k\'Udöiknck azives üdvözletemet addig in, mig — az ország óhajának megfelelve, Felséges Férjem oldalún önök között megjelenhetek, (lelkeséljenzés.) Legfelsőbb parancs folytán az Összes küldött-\' ftfgi tagok azon szerencsében részesültek, ;iz udvari táblához meg hivattatni.
ffirek éa események.
A Az országgyűlés azon küldöttsége, mely ü\'Felségét.aCsá»zárnét Buda-l\'estre meghívandó, Bécsbe megérkezett, a következő tagokból álhl\'rimásöen.inent., Nákó püspök, Wcnkhcini B. b..3zapáry Antal gr., Easterháay Pál gr., Széc*cnü Gyula gr., Telcky Sándor gr., Andrássy Gy. gróf, Széchenyi B. gr., Jaukovich László, Dániel Pál, Damaszkin János, Bencsik György, Fanr János, Vitorisa J. és a fötárnokmester. A küldöttség ma déli 12 órakor lett fogadva Ü Felsétáltál, és G órakor az udvari ebédre hivatott.
— Császárné 0 FeUége ma jan. a-án délben fogadta a pesti országgyűlés küldöttségét. A küldöttség a .magyar «dv. kanezelláriritdl indult u várpalotába. A Császárné a trónmennyezet alatt állva, és a föndvnrmesterné Königsegg grófné s nyolez jialo-ahölgytol környezve nu\'h^z-tatott a küldöltseget fogadni. Császár né O Felsége a bibornok-prímás bt svédére magyar nyelven ezt válaszolá: Mióta a Gondviselés Ü Felsége,szeretett Férjej:t által áp oly gyengéd, mint feloldhatlan kötélé k kel a magyar királysághoz fűzött, ennek jól éle folyvást legélénkebb részvétemnek tárgya volt. Ezen részvét még inkább fokozódott a hü ragaszkodás én szívélyes hódolat azon tanúságai által, melyek közelebbről az orazágszineelőtt Felsűgea Férjem iránt, mn pedig irántam
— 1 j^ év napján a Pesten tartézko- : dr.-tt ki\'p^\'seííjk w^t\'iletiieg tisztelegtek ¦ Sz^ntiványi Kárólvná1, mint a képvi: \\ pfl\'diáz elnökénél. A ti-zif\'lgí5l: nzónokn ! Ue/.erédy László ugv a ti-ztí\'lgíík, mint \\ a megtisztelt férfiúhoz méliú szavakkal = Udvozlé a ház elnökét, niirr a jelen- j voltak hangos éljenekben törtek ki. Ezt j a megtisztelt elnöknek viszont udvözlfí i szavai követék, kiemelvén külünesen, b \' intvén képviselő társait, liogv egyetór- . té.-, lakozzék közöttük, liogv a ezélt, nn.-ly után annyira covárgunk, valahára elérhessük. Az általános tet"7,ésvtt találkozott barátság h bizalom mondotta el ti f, ki \\ ál asz után a képviselni.; szeretett elnökükkel Deák Kprencz üdvös* lésére mentek. kinek a ház elnölíe Rzives üdvözletére mondott vála.-zábfll kierne-leii\'lök ezen szavni: Áldozatot kell hoznunk, azonban két dulgoi semmi szin nlatt nem áldn7.1iatun k. ^ ez ; ha-,m;-uUm.-..¦Ijeni-U közt
í ;i fi k i i i g ge i 11 n ^ v g e után a jelenvoltak -gzét oszlanak.
a Egy hrl^li o:
r lf? uf ben
éves leánva g\\o\\> v it hall n ! szenvedett, ké^ril.ib a ízűink fájdalmára ¦ nif-g Örült s leli\'igvelet ala tetetett, de ! sainos.óllilt^égi !-fjliairiíitc\'j) megtámadtat-j ván n Ir-ánv. pegszököti é« a t\'egxck ! alatti fol\\ú vi?hr ngiutt <• bde íuladt j ezen szerencsétlen eset áltahínus sajnálatét vont maga után.
Gyak rau történik. hogv jténz-Ugvéri örök mngynr dohány eladókat \\ fedeznek fel; a mipokbati is egy dohány-árufl kocsiját és lovait hozták ide eladás végeit, de mintán vevö egyáltalán nem akadt, a pénzUgyérok egyike 16 frt 10 krért lette tulajdonává.
A Ngoppalini Inköy Kazimir tir,afla> potnaki Járás fd bir ója a kis-kKOizsai türkárvallqilak javára rendezendő fé-¦ nyes\' táncz-vigtilma f. hó 24 .én IflK a helybeli „Zöldfa" vendéglő* nagy termében^ megtartva. Belépti jegyek Bel08 Józsergyógyszerész és Welisöh Vilmos uraknál, eBte pedig a pénztárnál személyenként 2 írtjával, családi jegyek 5 frt jávai kaphatók. Magán szállásokról— az elÓlegos hirdetés szerint, — már gondoskodva van. Továbbá nem mulaszthatjuk el lapunk L olvasóival tudatni néhány nemes kebl i fiatal embernek a sármelléki, ugyan tüzíáltal károsultak iránti dicsü eljárásukat, kik ugyanis Keszthelyen az „Amazon"-hozczimzett vendégfogadóban szinlén a fent érintett tánczvigalomhoz hrtsönldt rendeznek e f. hó utolsó napjaiban. Jegyek csakls^a meghívás felmntntatám folytán váthat4k 1 frtért az érintett vendéglSben. A ssá-madápt, valamint a felül adakozók beesés neveit lapunk közlendi. As emíitetttáncz-vigalmákon a Keszthelyen államasoad dsidás ezered zene kara rnttködend, mind a két mulatságot ajánljuk a kegyes adakozók és vigadók figyelmébe.
A Hallomás szerint Kis-Kanizsán egy dsidás néhány ló farkát megnyirbálta volna, mire a. tulajdonosok dühbe jöttek és a katonát ugy elrakták, hogy idökeÜ hozzá még ismét fellábnd.
A hvlvbeÜ katonai ruhatárt az éjeli őr íelverte és több ruha nemű el-LuIn,jdjni:áAáhuz fogon, de gaz tette.netn„. sikerült, mivel a szomszédságban lakd uradalmi kádár fia által észrevétetett, ki is azonnal a várdán jelentést tön és a jó madarat hurokra kerítek. •
A Griinbaum Miksa által mnlt szá. nmnkban jelentett gvorsirászati tanfo-lyjciiat e Íió IG-án kezdi meg. Azőfrlu* tanlolvam 3 hóig tarí.
A Letenvéhez közel fekvő Cscrnye-földön egy iparos háza felgyújtatott, a gyűjtő tijtonhan a tett után kikiáltá, hogy ezt a tüzet ellehet ugyan hamar fojtani, de íí nemsokára a laln közepén levő biró házát fogja felgyújtani, mit azután nem fognak oly hamar elolthatni ; (FoljtnliiM n túloldalon.)
. 1SSB, i
McghallAl, meghaltAl \\ végre vcssdim! kr-lleti, Hloiill üjlííar3T aa \'nfSso"Tea\'clít , \' örökre elíiiflott I " TJIroJmiBH kÍ5tinJ-*m áilaljfl n lifintíit , Kpportódrft 6q11ií fSla ad rfinca hangol, r} Arra. flflá áU ott. "
Arra flaá áll ott d gjámoló Oivegyeil ; SscraeinkbCl árad kcsarvcs ktlnnraset Értted atya Ja rárj t Kit öIcIto tart a hideg kecfl Imlál ; S ha 6ár Iráatniih a hü aiercict ralil, "Nhb «ag«d hog7 inígtdrj.
ÍSoIyoa a güiöogy a^o^ura^dra tml!((, , $ícrt Éjfj-ejy rög-eíífl^aolin cl nem inal A. "BebflUa silxflnkan; SflemBaahn pataksá tBnjűInk hulla-"n fájdalomra ajÜé ajknak jajduliea OrBlt hia IcBiüa&On-
IMlAto^jtn^flti^^MrodJv^a^ TCcpBelmnnk állítja leülnt ílteil visom ; egykiir. kedves U-tcd Erulikeaílüakiick érci-l.ijijAr.t irrn. IlnUlndoii borús sti\'tiiünkci kiüirva GyiMoljiik ctulíkfil !
vöhü
a bbív aeh« gjáffTnl, a szir-acb beheged,
őrölt .ISrTÍay sseriat tarj?»at--tta-m*logűl^y LUS boldog \'ia ItUttot; ,\' Do a lilák OrOk mart nlnt-jicn anrngíi 8 midffa a teataaB már ülvdsa Hxlno. iraaga. GyiMoUa a hfiitBt
~KekDO>ntnescD fájjad, — nincs ím atyáin oűkem I
Nem Sfaifé^Sb: Rt meg Irfnciitm, nem kOnnjchon ;
& lel«tc gyíinántjii!,
Tatámét BrQb ajr rideg ürjo airja;
-Vlragut OnUJenl foly caak könyflnls arja \' A\'^odraa dz hantján.
Hngy^ral^ gaerotot — csak mit -ttidök Addig;, \'Ml ft tdrt«I mlííg T — Upafl Utalj uh meddig
\' Csák t« éa éa\' áldok i
Ha Üy Da{T lijW.okp?, ki minket niorctott, Auél ki Dcm todja: ml as a szerelőt Mi jdt ne roarjluak.
¦t decsajnber 2-6,. Tfazlolí ^EcrkcBzty ur.
A hozaám küldött palyaniüvekot óí..Ivas-tam. KÖBZönöm, hogy figviilnjüeeé tett kepvtil rcájok, mert ratdÖn a „Zala-iSomogyi Koz-lőnyu-ben mrgjeleritek, megvallom — nem olvastam cl Ökct. Ha igaz hogy „inter orma silűiit ronflo", raóg mig ignsabb, hogy „inter armn pausaut loctures."
Moflt „béke már viszünk", a csata elviharzott, a csönd l-IvÍharcolt, a csönd visszatért a hazába ; s midiin megszűntünk poIpari kötelmeinkot egymáson » agymAt elltn gyakorolni, újra a béko eraboroivó letíünk a caaládkőrbon , karáosonfák inóroBkalácsoa árnyékában.
A ki moBt lát bonnÜakot a szent ünnepek csendében nem hiaai el, hogy mi vagyunk azok, kik harmadfél hónapon nt, nőin tettünk egyehot, mint programmot olvastunk s egymás fejét vortük bo.
Aprop.DB — karácsonyfa. Én Íb ott voltam o bo 24-én eflta, midÖn a somogyi hülgyok által állított, Karácsnnfa a kaposvári azegóny gyormokeknek moghoata ob örömöt.
Lehet-e kedvesobb, ssivrohatább, okosabb azokáa ónnál ! A nyomorlakta viskókhól megjünok az örömtelen élet apró neophítái, n saóp megyeház fónyeaon világított diazto-remébo. A kis Bercg rondben köríllállja a a gyÜmülcBCBel, sütaraónyekkol megterhelt nagy kardoson fát. - A fától két oldalról nyúlnak cl az OBZtalok megtorhelvo mlndenfólo öltüzókokkol, a praktikus borjubőr csizmától egészen as elegáns horgolt „aauteen canottig". Eb mind l\'z a szogóny gyormekekó — a boldogabbaktól adva, do nom saját, bánom az Iatiin nevében 1 A .terora megzendül az tirüm-rivalgáBtól, a komoly szavakhoz szokott falak megvidámulnalfaí ártatlan gyermekhangok
hariii-niAiátrf --Ej. al.nl ftily s Ki\'iUjiUh.- A\' titzta iimm ül ki as nrezokra, n brddocaág éracto gj\'ors mozgásba hozza a két proletár csnpatot • a nézÖk Bsemeihen n nÍRivol gyöngye a kíiny mm cg h -\'lüál! \'1^ családi jelenet, melyen miig n g--v,í,t-z ^\'nr^.:iy is megindul b magába szál).
Az idén hftvr- fi és le.v ily raud-\'-MLteljes ruházat.-Ei(g mfgk\'ílpzfinl\'.\' .i nomcF eé^él ¦. a közúnség cpr reez eaerkesztöjét, az ily díilpíi
v pvrmpk kapott . Aetí.n a reti*lt;aö-r\\\'í"i"it"i)íTn^\' "T;>gyi*E^" "ig o lap..k Efjkuzi\'ros
f.iraibízáBaiért , crj- di?s-p nr.irsyláncitízril lepte meg. Mi pedig e pillanatban kegyelete-Bon emlékeztünk meg azon derék hölgyről ki ezelőtt négy évvel, mint akkori fciepinné IcgelÖBEZÖr kezdeményezte r, keriíBZtyén lm-mantsmns ezen engesztelő ünnepélyét. -Éhre dem Ebre gebfihrt".
Uo beszéljünk inroét a pályamüvekrül. A szerkesztőség által kitÜ2\'>tt jutalomra öt ballada pályázott.
Csodálatosan vagyunk mi a mi balladáinkkal.
Ez előtt \'5—20 évvel vnlamely adás cee-rnénj — mely rendszerint -gy magyarnak ca körülbelül hnrmincz tőrük s tatárnak életébe került — számtalan strófákban megénekelve, — volt az igazi ballada.
Rettenetes voreek, melyekben a hőeíik át-karolódásaí, a poéta tömérdek refiectlóival ösBzefolyvs, óriás levat képestek az itt-ott UBzkáló cselekvényhea.
Slajd a visflaahntás kora állott be. Arany megírta néhány balladáját.
Aa émelygős érzelgéa eltüní, a költő többé nem okoskodott, hanem embereket állított az elötárbe, nagy tényeket adott el6 a mint azokat közvetlen vette a néptől, hagyomány tói, vagy saját képcelotélöl. A hang már itt nem tanító, osnom naiv, a nyelv a diezitmény ódon, népies zamatn. Istnni reactio, mely egy_, Zách Klárát, Koveliázát teremtett! /
Do ah ! aa öröm n^m volt tartós. Az^Tmi-tatorum sorvus pecuav" esakhamnr .ezöp tért Is fölgáznita. A népíosípúriÚBsá, n/íiaivBag — ÖgyctlcnkedéBBÓ, az nirnriBág, mar/irros avnfl-Bágá lett; s o tL^ietetlens&gmilléro verve kiabála: „Anch io sono pirtorc1*.
lítertb\'ín kÖzönHÓg nevetni büzdett, miholyt egj- ily odon gavallér mntatbfizrrtt A józan kíizönBCg az nvnll ruhában burkolt vin korteat nem fopndá cl többé öslovag gyanánt Barégi vért, aisak, fringia, ezévnl as egész ódon jar-fri. t.\'ljceen megbukott.
Ily állasában a dolgoknak mngjvm som sokat t=".rödt>\'m n lííillndnkknl a Z:da-8om->gyi Kőa-lűnyiían.s-^idyii még is cgjazer, az V-dik pülvamtr rl^lfvofliVr fi .lvns\'tam: at\' arany-"* fíl"\' ritfinm« f^lism-Téfiénél e a refrainQl liatznall j é Alilánal, — ugy elment minden kedvem, hogy a fnl^tntást egyedül B\'zcrkcaslö ur rcndcletéro vállaltam el, becaOleteB jó akarattat, d" bizony kedvetlen elövélelemmel-
Bírálatomnak aztán c lett eredménye:
a 11-ik IV. esámu müvek határozottóa gyengék.
Az I. IU-ik Bzámuak mind felfogia, mind alak tekintetében csinos dolgozatok a előbb említett tárcáikat merete maguk után hagyják. Azonban a Csóka caimü pttsutn elbeszéléssé terül el ; a „Benedek" podtg a végefeló folyvást hanyatlik, mintha az oróryefl kezdet elfárasztotta volna.
Az V-dik „Szép Ildikó", ugyan ^m^ly fatális „jó" refrainjével előbb annyira m%-TJeaztétf, — komoly elolvasás ntin — egyike a legszebb balladáknak.
A cBolekvóny érdeken, a gondolatok tömörek, az alak őszhangzó, a fejlSdéfl drámai, rohamos, a nyelv koltöi.
Kell-e ennél tübb, hogy ily körmök ntin es oroszlánréBZt n Ssép Ildikó irójiaak adjak? Azon irónak, ti lakozzék bir s Dana vagy — a mit jobban szeretnénk — a rínya," vagy knpos partjain,— minden-esetre költő, kiees bölceÖjé4-Br inmsák-finfeatták. X. ,
Aannban nem akadok elogiröani;. kj^n kér/m önt bontaa fel a^^a^itatamJsyítate* ieligés levrlet s adja annaV-a^fTégy arsayat, ki abban elrejtve ily kedves meglepetésben részesített bennünket. T^ten ÖDnel, boldog j ujóvoU ~ _ h:
erre megfutamodott, eltűnt, később "\' \'aionbán többnek sikerUU" a gyújtogató hollétét megtudhatni; felkerestelettésoly
j---kegy-etlenuT clpiholtatot^; ho^ lelkét
. -irtdatntd kínok költ kiadá, miután egy
árokba lükatutL ________\'......-..........
i A Az „előbbi lapban jelentett rátköí
rakblók közlll a csendőrök már nehá-> nyat elfogtak, i "¦ * A 1866. évben a kapitányi hivatal í által büntetésként fizettetett 218 o. é. i ftQtjíyujiánakita lielybfiUkérodának ; továbbá 151 minden hely és iromány nélküli egyén a városból kintasittatott, és a kisebb szóbeli tárgyalásokat nem számítva 970 tárgy végeztetett.
A Városunknak fáradhatlan kapitánya Pigmond Ferenqz nrj igen szép beosztássid foglalkoztatja afmunka nélküli napszámosokat, kik fts 8 általa „Hordár" névvel és bádogba kimetszett számmal jelöltettek meg. Minden ily jegygyei ellátott hordár tartózkodási \'helye a „Zöldfa* vendéglő előtti szalad tér, honnan megszólítás utána rábízott Ugy eligazítása a legpontosabban teljesítendő\' ; az egész napi használatra fel-juuSI tutiak....6íX4tt^^jéxt-kÖtelesek..u.un-kálkodni. Kik nem ide valók, s mégis szándékok itt tartózkodni, tüs esetében oda kell tórekedrüök,iiQg.y azt mielőbb elfujtsák. Ezen és más több ily erélyes lettéiért városunk kapitánya általános ¦ - #li«nierr*t és dicséretet vívott ki, kívánjuk éa óhajtjuk is, hogy -tettei által " mtirdfiilíor azokbnn-rönzésüljötn ^" A Fol_\\ó hó 8-kán tnrtá a zala-eger-szegi cmdno gyűlését; Parth Károly nyilvános számot adott a casino fen ál Ha ótai bevétel- és kiadásról; ezt követte több egyleti tárgy elintézése és végül a nyomorban szenvedő Balaton vidéki lakósok felsegélésére egy fényes tános-vígnlom megtartása rendeztetett el, melyre\'a rendezők mégis .választattak ; kielégítő\' sikerét szivünkből kívánjuk. Máanap 9-én a megyeház nagy termében nyilvános tiszti ülés tartatott a főispán én cl»ö* aliapán távolléte miatt Csillagh László másod alispán nyitá meg a gyűlést juleBF-beajsédjévcl j a számosan megjelenteket ÖY&mmel üdvözölte, beszédjét -ddVgö éljen fejezte be; ezután felolvastatott föÍ8pán_ur~lfi^Y-elaT és a megyének eddigi működésérenjriU\'ános számadás — t éret et i ^ n n í> ml i tR Uek-után több haaznoa teendők tárgyalutuk, melyek köatll különös figyelem forditatott á Balaton vidékén éh.séggel küszködő felebarátaink feWgélyeztetés\'re.
" .g^yar^s^rdélyotgz^g^kegyes
tariitórond évkönyve az lS6%-dik tan-Syíe^megjelent-. Ez évkönyv szerint, n két testvérbazában, h kegyes tanitóroud összes személyzetű Íí20-ra megy; mely az löGVo-dik tanévben Összesen 8ü37 gyermeket részesített közoktatásban.
— Férfi mint konyhaszolgáld. Egy orvosilag megvizsgált, tökéletes és valóságos férfi nöi öltönyben mint nő több év óta ámítva n világot, bekísértetett F.-megye börtönébe. Neve Ory. János, álneve J. Verona, mint kony lincseled sok holyon szolgált, ha elfogták és megvizsgáltatott, akkor férfiruhát öltött, különben nőnek öltözött át. Váczon zsidókpál egy és fél évig, I\'eston szintén zsidóknál mint nőcseléd szolgált, nöi munkákat végzett, mint mosás, csalás, súrolás, főzés, kenyérdagasztás, tészta-gyúrás, varrás, — férfi nem akur s nem tud lenni — kívánja, hogy asszonynak hngyassék, ugy vallja, hogy már kis korától —most 39 éves — mindig mint fehér személy volt öltözve.
—- Tiltott^ könyv. A bécsi országos törvényszék büníenyitö osztálya f.fljió 27-röl kelt ítéletével a következő czimü 3 kötetes munkát: „ Magyarország függetlenségi harczánuk története ltí4S-és 49-ben, irta Horváth Mihály, Genf, l\'uky Miklósnál 18Ü5." betiltá, mert tartalmában a nyilvános o-nendzavarás s a -Osászári ház tagjainak megsértése ismertetett föl, a butit, törvényszék *JÓ.§.lit. a. és 65. §¦ értelmében.
— lícC^ben kél iker leány, kél iker fiúhoz ment nüül. mindkettő egy érában i
.fiút pzült, a két fin egy év múlva egy órában meghalt, a két apa bánatában i egy órában nzinte meghalt, s a két anya \' három hónap múlva ugyanazon ólában — megházasodott,
•— A házi urakat a természet is" pártolja, mióta szigorúan meg van parancsolva, hogy a havat el kell söp-retni, a a jeget fölvágatni, azóta nem esik hó éa jég sincs.
— Amerikában oly trágyát talált föl valaki, hogy egy urnák sáros csizmájára hullván belőle néhány szemenni és egyszersmind egy ugorka-mag , mire azon ur tiz lépésnyire haladott, csizmáján nemc-tiik kihajtott és fölnőtt a növény, hanem már egészen érett ugorka is csüngött rajtn. Ez is o*ak olyan fonna, ^uU.Trajda\'n Vv^TakTAzt.jIllitá, "hagy 3~ nap alatt 3 ezer majmot lőtt.
Kaposvár. * A kaszinó-egyesület dee. hó 3l-én tartá tiszválasztó ülését. Midőn ideigle-
nes olnöknok Folly József, sjegyzőnek, o lápok szerkesztője — kikiriltuttak. volna, a szabályok értelmében megkezdődött a tisztikar választása, titkos szavazás utján. Elnök lett ismét: Kozma Sándor. Titkár: Szabó Kálmán: pénztárnok: Nöthig Károly- Válnsztinányi-tngok: Tovely Elek. Matkovios György. Folly József, gróf Niczky György. BUohel MikldB. Schvoy Feruncz. Kriszt János. Kelemen Lajos. Láván János. Csaláy Imre. dr. Kozma József. Szoku-lay Dániel.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a Casino naponként jobban megfelel azon magasabb czéloknak, melyeknek halhatatlan Széchenvink szelleme szentelé a casindkat. Sokféle s színezetű hírlapot járat; — liabár szűk — társalgási termében estvénként élénk vitatkozások vannak közügyeink , hazai intézeteink, Bzékvárosuuk szellemi s unvngi jobbléte, különbféle jogkérdések síb. lelett. Szeretjük hinni — hogv minián u kezdeményezés sok tekintetben a casínokat a megyékben, — itt szülelik meg az eszme s jut pártolás alá: újra feléleszteni a lótenyésztés jövőjére .aimyiro kiható lefuttatásokat; egv megyei árvaházat épitetni küzadakoziis utján, a casi-nóknak könyvtárt alapítani stb.
— F. hó lö-kén reggeli 8 órakor a „Korona" czimü vendéglő helyiségében kaposvári „Segél \\ egyletu másudévi közgyűlése fog tartatni, melyhez u t, ez-résztvevők niegbivntnnk.
a Svastics Gábor f. hé> 5-én közfelkiáltással \\ álasztatutt meg S^ill kerület követének.
* A január hd 20. és febr. hó 10-én megyénk palotájában tartandó vigal -makra már szétküldözvék a meghívások és jegyek. Ez utolsók egy-egy vi-galomra, 1 frtjával kajtliít\'úk minden íö és alszolgabiró urnái: ugy a székvárosban a kereskedésekben. Az érkező levelek már ia azt sejtetik, hogy e vigiil-mak a szent ozélnak jövedelmezni lógnak, s a szomszéd megyék szépei is többen részt fogruik benne venni. A pesti jogtanhallgaió, ugy a kessihelw országos gazdasági tanintézet iljusága is meghivák. Reményijük, hogy a kásztos-kodás , mely az elüi ehaludÓMiak, a testvéresül éan-irk nyilt ellensége, megszűntek valahára közönünk, s mindenki egyformán szívesen látutt vendége leend a vigalumnak. Jan. hó 20 iki vigalombnn a készt heh i kutunai zenekar játszik, melyet parancsnokló ezredes, Appíd ö
méltósága, a jótékony czél iránti figyelemből, ingyért ongedett át.
* líényoy István jélos színtársulata 5-én érkezett meg a székvárosba, s elü-ndásait „A pajkos diákok" czimü ope-rctte-el kezdte meg. örömmel tapasztaljuk, hogy a társaságban Tímár is jelen van. ki a proviuczialis színpadoknak minden tekintetben egyik elBÖbb rangú tehetsége.
* Mint halljuk, e hó 8-án a székvárosban is biró választás lesz.
* Mult számunkból kimaradtak n vigalma! rendező választmányból következő nevek : Kutnssy Ernő. Gulyás Jenő. Düohnl János Schvoy Ferencé.
* Vissy Marii-kát, a székváros egyik szép virágát 10-én vezette oltárhoz a kitűnő készillUégU a ép oly jeles, mint szerencsés orvus, Siklósy Gyula. Kívánjuk boldogságokhoz Lamartíne-nak e szép sorait.
,, Mi n t k ét,egvgyó olvadt sugár, Mint kat sóhaj, mely elvegyül: Lelkünk csak egyet alkot már, S uem létes egymáson kívül."
Gazdasági tudósítás.
\\.-Kanizsa, január 10. Időjárásunk hideg, GabmHÍríiink változatlanok : Búza 3 frt. 45 k/. K..z9 frt. 25 kr. Kukoricaa l frl.COkr. ^irpa 1 frt. "d kr. Hajdina 1 frt. 60 kr. Zab 1 frt.\' !>0 kr. D;uz.ára annali, hogy a gyűjtelek jófor mán f>>gy, a kdldetnényok as olcsó agio vég..!ti ncmi-mk akadályozva vannak, hanem lehetetik mié íb váltak ; beloruaág usá-mara pedig a gjüjMek több mint elogendö.
Síéc3Í péiizarfolyaiii janu \' r íö.
5° a motaliqueo 62.GÖ ; ó°/0 namsoti kölcsön Gö.Űö ; ÍM)-ki álladftlmi kölcsOo 83.85 ; bankrészvények "Gu. — hitelintézeti réna-vónyok lőO.si\'J; L\'irdon ll>4-855 esüat agio 105.—i arany darabja 5-01,
Ki-oiki-sn.\'-trm: A Milnntáat önre binsali; caaUiu^j 20-if: in li-u\'ii-ii. Att-ín ^lakmlib taLilkonáal.
l\'uciiiiuvbaii : uiugiiiottfli : magánlovelot yárnnh ; öntől.
1. (1 — n.ik, Vttasprúm: tiruukr. .. — Il —II. \\V—1 II—D. K—E. Ca—S-nak.
vil.isul kórftíik tüvninnkre ;
T. V—iiak : Ktniont a, loval számodra la; felelj
: stsintű lorolet Irtunk sulmodra.
ml.
l.\'rávap.irli Tilinkán- A jOyOro igeili\' F K-nak Hi íi hTitAroiae?
Felelős fizerkesztő: KOBOZ ISTVÁN.
3E5
L2
(3-3) I
ÁRPRÉS) HOnKlatnY.
Ki« Btónt Gj-.-aucUéU UkAaaak rdpvHsa^ alatt Btoica OjSrsy •xifvtran Imko» t, Il col kSwteUM Vinétti? ksiiacott *** tci|#<riK Violivi, tx. L.-J«CT«5U«jWh«a .A t.«Wh(. i*. a. biiMr a belta. WV» Uri Uff «0 n. beatili In-gstlui 8d|«fcvir kS*a*f Un a Wj-witeu lS*t.IH*a> ka 1B upjiaak ¦ngftU t *riji» mima bm lutar. amrna >4ir« mitri ni fapu^l *v4 k trrtrfai [<13, ha urtin ai el^ja y**$s**t UWko 1S«S. ftbr. ». utpiknkf nfftll » «VijAn a ,lwlju«iii<n UtiUeUk wsal, h*gy . ekkrr r.nebb kljol&ll Ingatlanok a bertiron ia eladaloi fofuk. - —\'ab 4rrcr4^fr|t^tclck a iorrtny-•«¦^«d^ilwa miixfeakor^Bicg-l»-
JtoaMtTWRT* G*rrin)§*AhB nini ~~\' " " "li katftUj 1 ~
• \'""/u. (S-3)
ÁVERÉS! HfflDETMÜn
\'.-•tmOtrthi btIbI tobLUatrvl klAi Biguk rteatrH hftah&si tMttík. Olia HIÚI* kSHtoWnl U-, b nak ieipfrvasfa aUit^Ssexka 07Brcr ttiriab-pi laUs- «lhai raWAn UfUocctt U
h3ajTTA«a A t alatti fíltelptbB frlc ¦najjln e^jr n«g7^d talk! í ltü»íg ti hoiiátarlozá hiiatlao hcliűiíg blr-\'\'Ua;f 500 Ara U-rsűll ingat\'aank\' KSriJahejj küuígbea a hdjwlnín -íSWi janairS-ik napjinak rcjf^elt 9 órijaa — mint cito h44rti«(.\'»n —elarrenstetal fogtiak; a mfa otti k arrerni Ida, ka ncüa aa eli.ln tc*S n«m tálalkosn^k, 186G. fobr. 3-ik aapjiaaa rejjoli 9 órijíra a hely-axia/re titüieük, oaraj hogj ekkiir fraaebb kljaliílt ingatlanok a bres-iraii «141 Is eladatol foijoak
AxArrerési f«I\\Aulrk a blrr^k Irodájában mladenkor mvirtt-kiiit-fcotSb.
- \' K«H EapMTirott boy S9. 180& SoBJOgyaiogja UrrM^kr mint talekkdnjrf i aatötig.
Hirdetvény.
Toobtrt Conri<l ét c-Ja SAibcr
-Zauflahital«s&laek saaubiriaftl Baniogy m«g7»-po1g. falnrénr-
^•»*h»-bjínt- U0*kköuj=tl - tntáiíq
pténMl kbabiitb iúl«tik, hogy Daninak Falnak, Taubcrt Con-
-téd fa &«> ollcnl kcrsmtében a kieUgiíiíi tégrehajtii ntűbülnak » UHsel S6 aa. t. J. künrrbeo A \\ 41. hr.M.daUbnjenaettbirtokra rfrBBdehotvAi, Va\'i^erÍJl felti-W*l a khlfeiUai aorraod nef-
: iQa$Haaa ¦ tekiah;t«1>ei bll*1«Ck-atk tin57*U*i_. UatánutpqJ ISCS jkanaV há^Sdik sápjának regéli—
-t oriU kitflieUk-; -m>rc kiUilcaSk luwd hlvataak meg, hogy meg. nem
-Jabnjaxfc taetábea a fenébb! Ugy-
letek blriiilag fugiiak me^állnjijt-tatni,
E(tjB5erfiniiml felhívatnak nuinl-nn.ky kik a kijelelt tiirtokhos icvnvt lartnnak, nzt a fvnnelibi táritlílig iilír brjrlüiiteiii gicneentík. _ Kapnavir, oo^iub. bit J8. IÖÜíí.
öoHmgy, mi-gru tnrvinj-biuko mint telekkOiiTvi hntóná^.
: 2-3. ÁRVERÉSI
hirdetmény.
B»mngjt m^py polgári tilrríiij-jiekínftk^ mint "tie5konj»n»ótii-i&gusfa reiterai kiiíbirré tétetik, h\'>gy Wefi/ Ijniee viivári lakainak f lpcrpíiíge atatt Ualamboki Jósicf n.-koipíkdi lak\'s elleni kr>--vcti.\'léso (VdriéJcrf lerilogolt ia a Nágy^iCorpM kr<iflá^ 163. liliuu tel^k\'Jcgr^akiinvtgben A I alatti sv. "bclaOaéír és hnnitarto/.ó f\'-l telki\' kaisCség bíróilag 2U00 frt.: o.o. bcoült ingatlanuk N.-KurpU kSí^gbcn ft^dy«siuén 18C6 J»n. ¦JnLJ2..jiftpJAnak regüeU 0 6rij4n — mint as oiaü \' határnapon — eÜTTOroitetni fognak | a második árrnréal liS, hj netin a* litiin vcv3 nem talSlioiník, 1908. f.br. bA 12. aapjanak cnggcll 0 oraJara a h^lj-íjfháre kltGaetik, azxal hogj okkor fenobb-kíjrinlt Ingatlanok a bftcs&ron-alo^ U eladaf ni fognak-
. Aa irveieíi iíltétcUk » tarvínj-tjfíC irodAjúban ntin dirikor ci^i;-Uklatbctük.
Kapoirirott deci. hó 7-fin 1866. Bumogy megyo törr. SEéko mint tclekkiSajYi hátúiig.
HIRDETMÉNY.
Conii J .í i z ( f hlt\'\'\'e.-.<iiüt\'k ÜssielüvAsa : Soihüjtv-tni.gt-n potgAri tnr .íuvitiékc mint li l«liki}ii> ví hat b.\'ig ré"liiül k\'<»-hirii l.-t. Üli, l,,,gy iiiuiu.i Jó nak Cuti József t-tl-ni k r -• ít.\'bi\'n o ki, lilgitpsí vítrr.-bftjlAs ntóLbiiiJik A kuposviri ti5. íí t. j. kitnjtbcn As I ét + 3\'í3ft. hr, biatu r.mbitAuiig é0 nlait bi-jcjrr-
tt p\'íibirtirkAra cJr\'-n-M(ttvín Arrerí»i fühéti l*k ¦ n kiv li^-it^\'-gi sorrc-u\'l mrgAllapítAfla tckintutíUJI hitelt;, a.knek tárgyainál hatániapnl f. 6*i d^ra. hi *J3. napjának p|r-gili 3 órAja lűliia.-tik; niirc liiti--lotök nuttl hivülnak on-f, h»g,v mrB nem Jplenísíik cai-bíbcít \'a fi-ticblii ügyletek bir.ülag fognak mrgMlupilatai.
EgysEorsinlnd feihívolnuk miml -a ok, kik« kijeleltbirtukhm i^i,,. t taríiinak, uít a fi-ncbbi b.irúridoig Ide bijel. nti ni ai»n»i-nck.
KaposvAr nnv, I,.\', ÍM íBGfi.
Boningymf gyistilri-i^uya éke mint lutrkköriyvj hiilúaig:
s 4«
Hi
a—a.
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Somogy rncpjo polg. tör vikinek,-mint tflt\'kkiiiiyvl liat.\'mS-naíi rfi érül kíilii.rí liti lik , Jmpy rare bt ignic-í Marcali lak." ínak Mp* nibaápi! alatt JJomna Imr" hur-Titl«ili lokéa alluni kövftclíaii ft!-dcaesdro leiilcigolt ia a borvát-
knti kóa»ilg 7, 6i tjkiiny vi-bi-n A I 3-10. hr. sí. alatti ax"il:ö es bir- llag 200 frt. — kr. o. í. bo-i iiilt ingatlanuk Ilonitkut köi-ai\'pt\'bea n Ifi*nxinóo 18U0. jan. h-> 17. nnpjAnak rfgfrdi It \'\'rAján — mint aa ol»(l liatArnnpon — t lArvcrcatutnt fugtiok ; a iiu\'.bodik atttlsi Mö, ha n-l.nu ai vinőn
>c»a nnn talAikoíiiík, iflifl f.-br h-i 17-lih i-n jiliali regeit \'J óri-
Jiro d h. lysíinérs kitÜiotia, aana hogy ekkor foanebb aJJoIÖlt ingatlanok a bécoiron alol ia eladatni fognak.
Ab Arre rési feltételek a tfirv Irodájiban raindunkor megtekinthetők.
Kilt KapoarAiott dee*ember hí 5-án 1806.
fvjinngymegyo tBrr. oadko mint tclckkőnytl hat\'-BAg.
L\'s. kir. kizúról. őzabad.
f o g-s z i v a vJl á
legujnbli a mini IcujnhlHiiik elismert legkényelmesb
hzi r n fi^rujÚH iiijiulfii neme ellen, egyedüli fidtalálöjajJLnj^k József gyogyazoréas Pesten,
^¦--"""király uté^a 7. bz. alatt. Kii n f,yj-bti\\:irkáli, kéiiyt:ltnua niknjmaeásuk a bbtoa batAauk vi\'-^ctt ,í I t ;i Lá ii u a b n i i n jí 1 a t r a minden magaartaJás aítkfll iii;t;-iili-ui.i;nilint .i 1i--j..bi..iu ajánlják. — A fogfájáaUan~Bs«aved8 .-aon |nllaii:itliaii minriryt!s<\'íilrjit nsiti-ilu\'i mngáaak , hogy egy jeles éa ok ¦i/.iti||rfn\' as»análliti)tt kúaiitmóiinyel- -- moly a ca álnak töbáletoacu m..-gft.|.-l - van d.,lga.
Gyermekek ós nők la e szivarokat egésa kényelemmel használhatják.
Mimin /i f.igfájáa annyim küllemet ca ?4 gyakran Ajjel .1 jiiiili.ii n i-mH.tpiiA nser nőin igi>n tíiq a kAcníl, a rbg-azivaxkák oÍdI |í\'[rj..l(b liJíi«tft_nf:l(, miiiili^ ki-tiiluibon kcllono lenni.
Ara egy hkntiílyáiink 1 Tt V, Hhntulynnali 50 fer. Postán küldve 1U Unul tflbb.
Isméi cTudiik illendő azázalékban róazeaülnok, ~~ K.;z,\'|,|i„[itt ctkjiid.\'üti raktár; a fpjitírinl«u gyógyaatríasnAl Mrjrrniid. Ib.-t.\'i t^.íl.bá a Magyar- ín sioinaíídorazágok, valamint na ilm/.i-h (-a. Uir. osztrák tartományok minden gy<Igyám;résaenól. (i—9
fájdíts J^asef Itiadé, lapr éanyptndn tu/ojdonos Nii^y-Kanizsan
Nagy-Kanizsa. Otorini evioiyam.
3. szám 1866. január 20-án.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazteái, tudomány és művészet köréből A somogymegyci gazdasflfri egyesület hivatalos lapia.
Megjeleli e kp legalább egy iven január hó 1-181 kezdve minden hó 1-ón 10-én íb 20-iln.«- Elöliz.\'lii.i ir Hegyed ém-1 frt 70 kr — Minden előfizető a taUjdonoa kolcaon könyvtárát nz eddigi fonnlállú feltétrlik
*•« »•» kS-4Í?*,.P\'?^,<,rS,rt ltr 7.-k,r \' 2°,r 0 kr- «\' mind°" •"\'*bW beiktatásért 5 kr. , béWiiert 30 Ur fizetendő
kiadó hutaihoz Kagy-K.aniz.ar.., a lap szellemi tartalmat illőin közlemények podirr, „gv m,„den tvelL\'l, E„tl.« »
ostan ,„,k«ldea.rf éa helyben házhoz hordva egé.r évrs 5 OLt felem » frt. ¦¦¦Ileltfel iron ha.znalhatja. - Nyilttér egj Pejit ,orért 10 kr. — Hirdo-- A trciktata.ii dij .a Ián kezelését illetü "nuülaii tirpT"
ee»rke»stii»éghcz kQldondík Kapoavirta.......
E lapok tiszteli olvasóihoz!
Bátrak vagyunk n. nagy érdemű olvasó közöuaéggel tudatni, miRze-rint lapunk jövő száma, szerkesztői rá\\tozÁ& miatt, febr. hú közepén fog megjelenni; az elmaradandó febr. 1-ei számot pedig melléklettel lúgjuk pótolni. — Előlegesen jelenthetjük, hogy a lap jövőre nem Kapósban, hanem N.-Kanizsán szerkesztődik, a minden lehetőt elfogunk érdekébeírkövetni, hogy n. t. előfizetőinknek megelégedéseiket ki%¦ iv-hassuk,
a kiadó hivatal.
Nevelésügyi közlemények. VI.
A fisniílók tekintélye.
Bliaról volt szándékom e hntodík csikkben értakeEni, de mivel napjainkban oly korszerű e tárgy s legújabban ia megtámad|^iLi, a BierkejatcJ ar engedelmével ^eíníl szólok.
Sünt a történetből tudjuk,macedóniai Fülöp rendeletet bocsátott ki, hogy a tanítványuk Áriatoteles tanító előtt ne üljenek , hanem tiszteletteljesen állva hall^agaák előadásait. Nagy Theodosius hason Idán gondolkodott, midőn Arca-dián éa Honorius fiait Arzenius tanitrf-juk iránti tÍBSteletlenBégtül óva. megpn-ranCBolá nekik, hogy tanítása Alatt királyi ékességeiket tegyék le. Egy ókori böltS" irataiban ! pedig esteket, ol vastani; Q Aa Istennek, ez ülőknek, tnni tóit nnk soha sem adhatjuk meg a kellő tiszteletér." BA ki azt kérdezi, kell-e az Istent, szülőket óé tanítókat tisztelni? az büntetést éa nem megfeddést érdemel." De nem vezetem végig t. olvasóimat az egéaz történeten, elég- legyen ennyi, tannak megmutatására, hogy nem számíthatnák a 19. azáznd vívmányai közé, ha a tanítók nagyobb tisatelet éa becsillésben részeltetnének. Sajnos, ellenke-sÜt kelj majd a 19. Bzázad fejlődési történetébe jegyezni. A napokban is igazán botrányos esemény "odtn mngát elő. Aztán nem vehetnÖk ezt oly zokon, ha egyik vidéki városkában tlirténik, de épen az orazág szivében, központjában, honnét mindenki csak jót, csak szépet éa nemes magatartást várna , n k Ulönöaen hova c követválasziási mozgnl-mak alatt mindpnki szemei függesztvék; igen ott történt — Pesten.
A pesti Terézvárosban megtngndták a tanítók választási képességét. Nem . sokat időzöm leírásánál, mire e sorok napvilágot látnak, már úgyis értésükre eaett más forrásból, hogy a terézvárosi Ussaeiifó bizottmány kinyilvánította mi1 szerint csak oly iskola tani tét ismer ed válaaatdnak, ki valamely pestvárosi is-kolánáLniint igaigntd tanító — régiesen fíitanitó — 800 frt. évi fizetésnél \' vim
alkalmazva. Ennélfogva azok,kik kipebb fizetés mellett bármennyi ideig foglal-koztak e terhes lővrthIIhI , akár hány fiat neveltek már I\'chi városának, választói jogukat nem gyakorolhatják.
Talán szellemi kéjiessé\'gok ninc-t ? E kérdésre válaszolni nevetséges lenne. Tehát csupán anyagi állapot határoz a tanítók választani jopa föl ott, mi mim bizony a 800 irtotoknak nem épen nz állna bizonyítványukban, mint a kisebb fizetéssel ellátottaknak. Aztán meg ezt íb. azt ia nem a váro.-tanác.s noieüte-í- ki?
Mily jogalapja van az üsí-zeiró bizottmánynak ? nem tudjuk. I)e azt tudjuk, hogy egy 1S45. jan. 2*-ik napján kelt 3968. fz-ala*ti felsőbb rendelet iivonián a tanilók a honoratiorük osztályába soroztnttak ; ín hogy nz 1 ^4K.ki V. t. cz. 3. §. D. pontja igy szól: „Választók a városokban, jövedelmükre való tekintet nélkül: a ludurok. sebészek, ügyvédek, in é rn ö k ö k , akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segéd-lelké-pzék, községi jegyzők éa iskola-tanítók azon választókerületben, melyben állandó lakásuk van."\' A törvény itt nem tesz megk h-n bőit el-\'-t ignzgntó, í f I e-tült\'g fő tanító, egy szeriíen tanitó és aUanitó között. Vngv ezután azt is tekintetbe, veszik , nnt eddig c.°ak az iparosaknál tettek, hogy t, i, hány segéde van ?
Vtihíbíin kt.hinÜKnck találom azi, hogy némelyek most íf, nyílon mindenki a neveléssel t\'uplal kőzik , mindenki az iskolaiig! ct ajá\'dja. ily ti.-z tel ellennek azok iránt, kikre r. nemzet reményteljes ti átül caenieLéil. .b.izzuk ,, kik „először in iiják e szól érzéssel olvnpni: „édes haza," és kinek a legnagyobb hálával tartoznánk. I\'edig mily rut a liábíllanság.
De tulajdünkéji hui is a Iiiba? — kik okai annak, hogy tanítóinknak kevés tekintélyük van? A hiba a díjazásban van, s okai cgvediU a tízül Ők. Mert ha az összes kóvség nem tudja tanítójiít jól ellátni, illően diiaznt, szükség esetén egyesekhez fog folyamod ni s mngát egyeseknek kénytelen alávetni, azok kénye kedvétől függővé tenni. Nem tekintély eljátszásn-e ez? Vagy ha egyesek hez nem fordul segélyért, mái«hoz kell nyúlnia, viig\\is hivatásszerű foglalkozásán kivid pénzkeresésre is kénytelen időt fordítani j miáltal gyakran oda jutunk, hogy némely tanitó tuinjdon-képeni tisztét csak mellékkeresetkép teljesíti, a fogondot más vonja magára. Még ha igy nem segit magán, szegény elhagyatottságában mindenki tartózkodik tó\'le, kerüli, utóbb megveti. E pieg-vetés nemzetségről nemzetségre szál, innét nini nap is a tanítók nem becsülése.
Akartok boldog hazát, neveljetek jó fiakat! Do miután a családatya ezt tenni egyedül nem kópés, iskolába kUldi, vagyis tnnitóra bízza gyermekeit s ha Ő azt nem becsnli, nem tiszteli, kinek keztibo legdrágább kincse jövő" üdvét helyezte, n.il.ónt kívánhatja, hogy a
kincs lelkiismeretes sáfára legven ? A szüléknek karöltve a tanitókkal együtt kell gyermekeik nevelését eszközölni.
Miként Vc.iUlje azonban tanítóját a gyermek . ha kedves szüléi a tiszteletlenségben példával mennek elő. A szülő k-alázölag beszél gyermeke hallatára a tanitőkról b öntudatlanul ugyan oly elveket olt gyermekeinek keblébe is. Miként í<_¦ fif¦ t akkor a tan, itvánv teljes bizüluuintal tanítója iránt- eltelve? miként engedelmeskedjék annak, kit szülei ihen arnf.lyar.nak írtak ie előtte? l\'fi-lig a töltetlen bizalom, odaeníiedés r.a<í_ybari föltételezi a tanítás sikerét.
]:. csuljuk tisztes kari, melynek mi" is suknt kösl^nhettink! Becsüljük és tiszteljük azokut, kiktől hazánk lulvirá-gi>zlatás,(. gyermekeink Üdve alapjában \'"PB-
rK^rt i ir.\'igin ttiTinvi a esinul vüilék, ii rf_-\\-[,a r:tjt..k n k<-li\'j nnp láng_|u ep \\ A fii i! y , \';EÜ6l, csillapftMiy ni°g >i rugak. Ö V.^llii\'gien rajtuk ugjütt Ullictö."
[)o h,i nincs Utz, mely viaelje gnrdjukat, M<*ly vthnrtól védje, ója a^árutsal, K.lforinj\'íidiiak, clvoB/.(\'.jtik azínnaik, mini o BLéj>Bég cord vadonnÁ
viilinaik."
SFXLYEY BÉLA.
Valami a gyorsireszatról.
„Time ía rannív" íidti pón*} a moítani kor rcjénVBZRí\'n, n: ipar minden ágnitmn Ugj", mint n^m Ue v éoítc az ip^r ÓB gazdíiaünt tprón, de még a 1*-gn ngyt.bliBzerü liiVboruk ia aránvUg sfikkal rövidehb idüben véges-tétnek mint bajdan ; főleg pedig a kereate-J,-d?diaLcvik4g.. as, ine^e^en |»rOJrticyi^__monda; tDt-mindt-n Itövotkeiményeivt\'! t«Ijc»crí öra-giierA tette. Ha tehát eznn, kivátúlng korca-Itedoltni vároabnn és vidéken nic[-jeleni), de a gatdiiBZiU érdekeinek in Biiint Inp hfiaibjai-ban vitlnmint i\\ gjorairiinrAt roiTuliAról és eBE-kí.EeirÖl, molyak lehetotigcBBÓ teaRÍk, ezen Bokut iro időben időt éa tért könnyű módon hatod egész l/í réaaérfi aaoriikozni, Bzólok, nom vt-ÍKk sera Ttilanai hasztalant, sem Talami korctlenvt cselekedni.
A gyorairáBsat, (Tschy-, Brachy- vagy Stenografia) tért és időt megkímélendő, kicsiny, egvnzerü éa könnyen öBacekiJthetíJ betükbez f.jlynniodik, a mellett f.igaeíikat asintö el nen» ulanitván, könnyen elsajátít-haló ós ai emlét és omlékeíelnt nemcsak hogv nem terheli, de aL ember lelemcnyea-Bégét éa ÜBBteléfli (combinaíioí) tfbetaégét még a legérdekesebb prébára lü hívja ki. —
tétlen hévvel kövctelheflatlk gondolatainkat eszniéinli folyamát. — A goodolntok eg-aa lánczolftta lenz előttünk a papíron azon futólagos csinos jegyek egy-egy Bnrában, meljcket moat mint gyöngyöket füabetOnk öaose, mig végre aa egéaa bovégsett alakban áll szemeink eliítt.
Viszgáljuk moot meg, mily haejnnt nynjfi ¦EjryoTBirttg-as egyeseknek ea éUt kfiLinLösS heyzeteiben óh ágazataiban.
Mindenek elütt a tanalónak tehet jelen BEolgálatokatj és pedig nemcsak a íotapo-dákon (egyetemen, technikán, akadémián), hanfim már & küréptanodák (gymnasluraoh ób reáltanodák) felaobb osstályaibanJa, ke-véabó oe előadások azóauerinti ntámrána, (mi talán károB befolyáan volna), mintaem cuak azoknuk "tdm&tt kÍYoi>otáívak -Tóijegy-EÓae által, mit különben a FolyóírAaiml caikia erőltető és eddigi esóp írását rontó kapkodásnál és BEaggatott alakban végeshetno, pedig gyorajegyekkel egész kényelemmel minden mulaactáa nélkül teheti papírra és a Felsőbb tanintézeteken vele bacaea munkák éa, iratokból kivonatokat késcitbet ; ily módon nyert tanulmányt füzetek, miket már aok helyen láthatni, örök becs ttek, — a mellett, a világba kilépvén, a gyarnirÚB rz ő hü, jótevő kisérőjo marad egéaz életén át- — Az egyházi éa világi szónok használhatja a gyorsírást beasódoiock fogaitQQjdBiLj"*, gsu» lyeket vaokoa fősetek helyett aokssor egyet-lan agy n egy odrét lapra ia leírhat és kónycl-raea éa áttekinthető alakban kosóbfl v«het. A tudó a és irodalmár általa időt éa tért klmélÖ easkUztnyer.dolgosatathniJaBQkséges idézetek éa más anyagok gyQjtéaóre. A hlrlapirbnak már hivatásánál fogva késs gyoroirónnk kellene lonnio, b ha es a jelen naraaedéknél már általánosságban nem leheUégca U, min-donesolro még i^on n.igy jiivfl ?11 a. pyom-irászatiiak"birlaplródalotn BBobjálfttaro nyitva.
Igen csélssorűnok mntatkosík a gynrsiráfl az ügyvédi irodákban is. — Több bécsi éa pesti ügyvéd, még kik a gyorsírásban nem la _iiUtóSÍ^&J^a^E--^or8Ír^kftt alkalmasnak Irodwk&.\'TtTlíntit íov\'.a^B%Jía^^ffiíaFiír:-veket otb. oly gyoi-onn mondóinak, mintha a tárgyal nekik elbeasélnék- —Mig asulán o gyorsíré as 5 gyorsiratát vagy maga áttcaaí folyóiratba vagy aa Írnoknak mondolja, as Ügyvéd as &—6 naoronan mogtakarítatt arág« idejét más csélokra fordilhatja,— de még jobb ott^holax ügyvédi iroda fog alma&ói magok & gyorsírásban Jártasok.
Kern kevéabo sikeres a gyorsirifi már a nagyobb Ügyleti hasakban , mintán egéaa Hémetorasagban általában, de már pl. Becsben som ritkaság, hogy a főnök e»ive»obb«n fogad oly gyakornokot, ki a gyorairáaban ia jártas kinek.aztán a leveleket mintegy el boázol öle g tollba mondhatja.
A hivatalnok ssinte nagy mértékben kSoj-nyítheti magának dolgát, ha följegységeknél jegyzőkönyvi- levelesési- é» misfogalmaaTá-
ti aatnn kiazámithntlatr és sokoldalú, mind- „. ,
amellett még sok balvélemény asétoszWó. ¦ nyoknál & gyoraíráa botaivel él, miket «»Un Nom ia emiitjük aeon fontos Bsolgálatokat, |~később kösöo&éges irásha át tehet.
melyeket a pvorsirás az álladalomnak a nyíl vánóe tárgyalásoknál nyajt, melyekre vonat kozolag egy tudós angol (Gawtrea) mondja, hogy „n pulirikai történelemben fehér lap támadna, ha caak egy hétig i« föggí-astetnék . j ftil a gyorsírók mükődésai", mert caak kevés egyén váloBEtja a gyorsirist élethivatáflnl- 1 Aaonban mindenki, kinek sokat Írnia kell, nigy előnyt nyer a gyorsíráaBal, miután roár aa u. n. clomí gyorairás U kógeait, & —10
órányi mnnkát 1 —2 óra alattXa vita gyora=~ a*---, , -¦¦ , . , , .
iráa aegélyóvel még hamarább) elvógozbVni. Némolorsitág határain tol, meute el Habár a atenegrali>í iráat még áltatában a kÖzönnégi\'B folyó-irajs helyett ne/n használ, hatjak is, do íilkalmaíha \' nál, hol aa lehetségessé"
Még aa orvos, a ternréiwtvizgáló és utamó ta igen jól hSisanálhatja a gyorairiasatot, niaT pl. a btrefl német termésaetvisagáló éo afrikai ntazó, dr. fiarth (meghalt 1365. novemBer bávában) ki nnplóit, de még levelesésé* családjával gyorairistat jegyekkel TÍtta, ogye-dQl cfla^JdntéxUcavégetl. — nem ir»*"»*" ván.-ff magas állásn\\ államférfiak irodáiban mái elterjedt alkalmazásit
<k gyorsírás általi le>wII^eT«oft tnir
jedve. hol már a oMsi^UsiTÍUSII^.XJ* a míndennapisigok kűié tartósnak. ~Lp oly
hátiak is, doníkntmkahatiuk fo/almaxisok- j alkalmai* gJOTiira* a «ftóSP.^P^^STIIl-
_,<J ...» .*_ i.i..,a.3ÍK;...: »7«„w «.Mn^!. \' sére, melyek, %» örök k*14etn, aa irútítt*
oak diaira «bbxryiw-nwk-B folyóirat mv- müíödóae dacaira uínmk háJaaUtUnaag,
"WilseÖe^ \' l& * §7orBÍrftB» me\'X ifclefr a í nyilvános •jrinoklatok följegyréae végét* találtatott fel, lassanként it megy* polgári élol minden -^tarnryrib»^i^kalma»A^ik»-k^Mor1«-tübb Időt <a ttrtigónylö folyétrái-helye tta-•ittetÓzoreér igen kedves esetiem! közlekedési-esakössé növi ki magit; a ki egyaaer meg^Mkjar-dtrlgoBatait gyorsiratilag végeini -na a fcSsflnséges folyó itás újra alkal mázasánál ogyanason ellenné avat "fogja ttpasstiilm, melyet aa ataoó érce, kinek a» ¦langó^vaa-- pályái vonatot" asoraz^rürparos kocsijával teeíí felcserélnie. -
Ha a gyorsírásnakmég imitt amott alflitd Jetekkel kall küzdenie, avval vigasztalódjunk, hogy ezelc a" „féJreismeröi.1^— épen „nom -i>nmr8r "\'Annyi lényyJiQgy a kikngk bátorj
za^dabhn éB%y**w>r a-SaeUaa: Kákáiul tsöTgiljon a esflkaéggol éa élelmezési hiánnyal kttzkődb* osaladoinéplaultó, kinek -gyakran oly bajok Álgondok keaer.Uk életét, walyBhpt.mai h!TJtaIi\\ok_niég "evőkről i* alig ismer. Testéétől lelkestől elfáradva éa erőtirnedve, aa ískolaportól kiszáradt és
aigukVoKa gyorsírd" lényagól» lehatolni, Qa^iboTg^ir\'leghWebb követőivé lettek és
ˇaUmiol egytor\'a"g5lg*pé»»,\'TfHanjU»\'ÍFda-rflltaUIójií kinevették, ugy a gyoreirianak ia hoaistt ideig kellett kiállnia életrevalósága-a>k küzdelmeit a bizálautlanság éa közöm-\'<bBÜeg ellenében. v
Qabelsberger rondaaero, főleg phoneticai ^bjuigtanl)fiÍBpraépíttetvén,majd minden európai műveli nyelvre, minta b ved, angol, tcao-calSf o>öjí, dán, gÖrögktb. ét-kfllönnemflen -aa- anaztriai ; cash, lengyel, borvit, román,
3Iníir nyelvre Tan ittéva;á magyar irodalom ezen htatt^At Markovit* tanár gy oreirágtan a
•átintetni, mérv b*n...van elfladi
_r_____ ason, mia rind-
ageraél elő nem- furdalható elSpnyel, hogy .¦«man rend bb érnek egyik nyelvben! megtana-fi" »gy nyefvbeoiro alig 4 hét
asfikséges,. .mit számos példa bisonyit, de jelen íb meg, ezen {rendiser betűéivel írva, caakii\'. Néaetorssigban 52, és AuaatrMban 6—7 német, egy magyar éa 2—8 osláv és cseh nyelven irt szaklap.
. Hagintanitáara, ezen rendszer elflojátifá-•Ara leginkább ajánlható A. F- Kűhnelt német gyorairastana 40-kr. o.ó. és Mark o vita Iváné magyar nyelvre, mind a kettő Bécsben llae-pínT kUnyvkercBkedéséhen vagy az illető eaarzŐknél; kívánatra, kivált kisebb társuln-tokaak alalirt ís késs á magyar vagy német __j&orBÍraazMbaxi oktatást adni.
KeítTN.-KaniiBán, Január 16. I8CÖ.
GRÜNBAUM MIKSA, ........ nyllv. tanító.
rekedt torokkal távozik tanonca*!köréből a népnevelő, Bietván lakásába, hói nyomorult, a sin alomra méltó családjától jajkiáltás kosban fogadtatik. Moaiazttérdezuéin: képesre ilyen családi kör, moly kellene, hogy a tanitó boldogsága templomát és megelégedésének oltárát képoazej neki ason nyugodnlmat éa elégedettséget nyújtani, moly nélkülözhet len megpihenése — és felélesztésére.
De lia már minden" aftttyargatás, minden nélkülözés éa koplalás mellett megnyugbat-néT olykor szeretett cflaladjaTkörében, mity-fájdalom Bujthatja lelkét ób búsítja szivét Bociali Beállásra tekíntyén, midőn atyai k ö te -lcaségerjél fogva családja jüvfljérOl gondos-kodik ?
Minden állapotban, hogy valami BÍkert várhassunk, legelőször ia BZÜkaégeB, hogy a működő Bzemély hivatalával megelégedjék. Ily körülmények kost honnét Bzármazhasaék ason elégedettség, mely meUöshotleuül szükséges a Unité fÖ erényei közé, hogy mükö-déae áldáflOB legyen.
tanító legjobb férfikorban testestől lelkestől elgyengül, testének ereje megtörik, Bselteme,. padig a sok nyomor ób anyagi gondok következtében tncg>ompul,
által aikarfllt teljesen és klelégitően meg
r oly könnyű ei vonso modor......---
v«, hogy 3—4 hó-alatt Jgen. eshetik. A helyett, bogy azon embert,
miszerint agg Tiora caak neheaére éfl unal-
~A népnevelésiül.
i volt a DA^kUtfa~unfciegHiWt
!5n, b<igy ugy fejezzem-jlícm ellen küzd
salnt korankbai , _
ki magamat, aa anyag a atu A"la^e^|nmf..ng^lálsiik^gjipttBt "ráakódá- ! Wtknak levs kitéve. Jaj ason országoknak, 1
aaelyet haladás intő saézatitmeg nem értve, (\' kan, hanem nöm ia lesz, mert erre a fizetésre
kisek a helység küuönketi szellemi kifejlődését, gond é» &aj nélkül eliartanák, hogy megelégedéssel élvezhesse fáradíágos mun-_kájinak. gyttmölcsét, diónyi nyugdíj nyujtátik neki, hogy alig leépea velő iatiyaru életét tengetni, b csak fájdalmas, elkeseredett szívvel aaemiálltctiazonhálátlanBágot, mely-lyel taiálkozuia kell.
\' Szeretné mindenki a népet miveltnek látni, mondogatják ia egyremásra : „népnevelés, jöjjön el a ta országod !u Hanem azért csak mégis késik a népnevelés országa oljöni.
Mi ennek oka? Nincsonok iskuláüik? Vagy nincsenek jó tanítóink ? Vannak iskoláink és jó tanítóink, pedig Bxúp számmal; da nincsenek azok, kik lizotnék őket, és nineaonok, a^kik eliamcrík, bogy a taniro* szonved, fárad, sanyarog, a népnek csak jót, a azulfiknok mogelégodÓBt, gyermekeikben pedig latén ildáaát iparkodik bo mutatni.
Országazerte szomorúan tapniztalják ezt azok, kik a népnevelés nelióa pályájára adták magnkaL A tanítónak oaekóly ffSpe-téso, es tudva van, a mégis ezon csekélységet *ítim kapja meg a tanító^ iokszor évekig kall várni reá.
A belyiéghasnál levők mindannyian ren-deaan kikapják fizetéBéikot; ha a tanító kéri; „nincs a kaszában." Vagy pedtg a jegyző ast mondja: „Nemcsak, hogy nincs a kasza\'
Apftriflivilögklállitás ügyében.
_ .A pár lel világkáillitia ügyébfn aaorBtigoB központi bisottmány figyehmeatelesTéa Tol hl-" vást intés a kiállitókhos, molybeo. tudatja, bogy a j. 6. kiállitásnák 140,000 ? méternyi tér van asentelve, s 10,000 kiállítóra atárai-tának. Aaön bit és klzödnlomtól éltotve,bogy a magyarok részvéte a következő nemzotküaí mérközéa alkalmával lohadni nom fog, fi gyí 1-nieaiett és\'felkivjá- hazánk-mindon rendű termelőig a minél buzgóbb, a minél tevékenyebb réBzvétro, tájékozván tikot egyúttal a azükségua tudnivalókról a következőkben : A ktáliittás megnyílik 1867. óvi apr- 1-én és j_bcxáratik ugyanazon évi október 3t-ón. Elfogadtatnak ezen kiállitáara mindennemű szép-müvcfiseti, műipari ób gazdasági tárgyak. Felállítása ezen tárgyaknak a következő 10 csoport- éa 95osztábybnn történik: I. Csoport. _^_tfzépmttvéBseti tárgyak (1—5 o^ztály.JII. Csoport. — A szabad művészetek anyagsze-rei ób alkalmasáéi (6 —13 osztály.) III. Csoport. — Bútorok és egyéb bútorozási csik-kek\'(í4—26 oTaláTyO TV. CB<.porf. — RuT.SSr (ide értve a otűvotokot) éo más öltözethez tartozó tárgyak (27—39. oaat.) V. Cfloport. — Nyers termények éa fél-gyártmányok (40 —46 osztály. VI. Csoport. — A közönséges termelá8 ágainak szerei éa alkalmazási (47 —66. OBstályJ VII. Csoport. — Élelmi bsb-rek aa elkészítés külűnféln fokain (67—73. oBZtály) VIII. CBoport. —- ÉIÖ állatok és mutatványok a gazdasági űzlot korébö! (78—84.
oaztáIy1)-IX.-C»ep«Ft.----Élő termények a
kertészet köréből (85—88 osztály.) X. Ceo-póTt*^—-Oly tárgyak, melyek különösen a népek noy-agi-da-erkülcsi hclygotónokjavitáca caéljáhnl állíttatnak ki 89—95.) A kiálltásra beküldendő tárgyakra azok eladási ára fel-jegyzendő. A kiállítás bezártáíg viasza nem vonható különös engedély nélkül. A kiállított tárgyak által elfoglalt térért bér nem fiao-tendő. ^ágflJ^yftimeatetia-kíállUó kűzönsé-_ get, hogy bejelentendő gazdasági tárgyaikat főleg olyanokból válaszszák, melyek egyrészt gazdasági termelésünk fö csikkéit teázik, máj rófltt pedig külkoreskedéai Bzorapontból első Borban állanak. Ily tárgyak névszerint; a gyapjú, bar, buza, repeze, tengeri, dohány, kender, gnbaca, ÜBzt s dongafa; az élő illatokat illetőleg pedig tanácsképen mogoriilitik, hogj Ttileg hizlalt ürÜk cs göbölyök lehetnének azok, melyek a leendő kiállításra küldethetnének, miután özeket ugyanott valószínűleg egyazersmind megfelolö áron értékesíteni is lehetne.
. todfltíánBágban engedik falnflnu Anyja, a hwtft- ellön emelendi u majd meg* erflaídött karját^ mint a roessnl nevelt
¦ \'Jjrerojrtkí ¦¦: ........—r-^...................
— .hilról kell ipitónL hogy lártil
\'l«gr"«jA\'jieiM»ln«gyrtttit a IrSnép tori; n», a twUlkn, nagyobb ritiíbsii tnditlín a -=naiBÍM it, mart egy pár Unnlt míg nem taui » Mwkt münltU. \' —
.í1\' \' A#irAriM..V»n flUn Ám lj-iifttt nnnv PV.If a ítpi>f- \' ?
egyébre van alap. és JkerQÍ pénz, c»ak__a_gyer-mekek nevelésére nem? Összefuthatja a szegény tanitÓ aztáu mindaznkat, kikről .gondolja, Bogy valamit tehetnének, ha akar* fiának. As elöljárók és tekintates urak vállaikat vonogatják, eliamerjk, hogy -«a q"gy baj, de azért kinek volna kedve magát a tanítóéit, kitenni ?,Aa érdekek ÖsszeOtköz-nénék^\' pedig~nTbat u magánérdek minden; kinek jaua eszébe egy tanító érdekéért mások érdeke ellen szólani? Ilyenkor aztán fc\'családos tanitó jó ke^vTel taníthat, midőn a szánalomból nyújtott kSnyÖradomány tengeti családja keserű életét.
Ls nincsen túlozva, Bok kötBígben Így áll
__a dolog.
"^M^ btAsré^ Ugy tuBsem, itt triár as ideje, hogy a sajtó
-FaUla^^ralslnokQkf.kik Mállamlóljllen- \' nemsetduket scitadóa altiizékonytagiból ™» fiasftetDak, még pedtg-l^BtolgÜati év - felrázza. Lapszerkesztőinknek eajátérdekdk
-.......\'V&é * "" - • ¦ ¦ ........ \'.....-----
^J?laiiifticlnsV vpJóBzinfileg eá Ienéssméje, My^ktM:kusdeiii fog; Oroaztonban, bovi amflveJüég augaral csak igen gyéren hatnak.
^svfelViltgntitiBlcéa iJüata^ iniDUsieríDni
e)xneMk \'/,-dal, ?0 óv ntin s/b*dal sza- \' hozná magával, hogy a, nemzet örökké
ponlMik, 26 •ioIgmliUiTnOn pedig klíi- «t b»nogt»lnik:„ElTéei»i én népem, meri
---. . —.......... - tQÍ0oijy„ílkül y«li.« Pedig T»n 4ni Urmo,
-o---•—------j— uuwniU[]meg- . b. n[nu«n_elég \'eHfSxetu:-.„ki a&-Irodalniat
ikslafataini éTdijiíiU; — sálul padlK » nara párlolja, mm a\'acreti nomaalét." Da hi
- \'k» «n még kodrtk í. ararti mOliiii, m?e- .
\'t^P" -Báluk pailg".
\' f*.""" \'h^lUj, bog, klóban
«f« pdf Mt»uI "mailéit jobb ia" koorífabb étaMá^euiiDek. ." - *m*m"°
¦ B.*?í ** ¦»•»?•»«»"-» t»nlt6Mk.ÍÍT«láa. "-%,*5?!yS*«*\'™ ¦mUmU af kedély! iajla-
M erki>l«-«> m OdroBB^rre - „\'«kwUben mnoti » 1«1W-. Uj&fam; mégb. «rténlk, nem\'
nem tud a- nép ofvasni, hogyan lebesBen annyílapajak elég olvaíója? Szabadjon még erre náave gróf sséohoriyi látván azarsiból e tehinyt idéznem:
„Sok ss«rénységi köpenyeg alá tnyik; hogy .fi est és amazt inkább tndóaabbakra, hől-esebbekra hagyja, mid5ri> igazin azért nem" ^avatkozik a dologbíj mert Vagyniqcs bitpr-Tsgy -tflsténti Odnyerességót nem látja
ÜTUPPAC11J5R J,
VIDÉKI TUDÓSÍTÁSOK.
Zia 1 a-E g- e r s z\\é[g és vidékén meg-nyngtatd b örvendetes acon hir, hog-y n „Zala-Somogyi Közlöny" szerkesztése Kanizsán J\'olytjittatikL, liÍB2emt hogy Zals>Egerszeg da kUlönöHen a megyö Iskdsaága szokott ügyszeretetével íntéz-kedend hogy n Zala-Somogyi Közlöny minél nagyobb számmal rendeltessék
• éneket tánoz szokta követei.—> Vajha ezt nemoaak a fara&ng\'alatt, hanem máskor, is minden mngyar nö gyakorolná.
Minthogy a bálba benn vagyunk megérintem: misaerint a folyó évi jan. 24-éh Kanizsán tartandó" tánozvigalomrn Zala-Egenízegrül igen nagy Bttámu kb-sönség rándnl el.
Az ujonozozási Összeírás 5 járás részéről már befejeztetett. Muraközön van a sor búslakodni azokkal, kik a felmentő bizottmánynak szigora eljárását as 5 járásba kérvényeiknek visezajett-vetésé- i vei érzik. " \'
Az nj tagokbál alakult, megyei tör- I vényszéU a legerélyesebben intéskedjkj\' hogy a régi tisztviselőktől átvett témái. dek hátralék-elinté-stessékT^okyigoa^aek az njabb beadvány is s mégia éreshetS, i hogy az uj tagok mily gyorsan és eré-tyesöM döigoznak, hja osafc-K^Tts:ali kotmányossághozi köaehajét^.; haj? ha még bennt leszünkTHLnidShrt^tÍOTtvisélSt is megnyngtatd öröm a nagyobb megelégedés fogja áthatni, akkor látandjak majd akalömbségetaBaoh-Sohmtarfing-féle trendszer a az alkotmányosság kfr :aött, vajha ez mielőbb végképpen bekövetkeznék s különösen a megyék törvényes helyzetükbe mielőbb iriaaza helyeztetnének, mert csak hiába az csak azon-kor, mely után ezúttal bnsgó-imádság epedez száz ez erek ajakán.\'
Boczföld községbe folyó" évi január bóban tJz Ütvén kí, egy hás, egy pajta s disznó dl 4«tt~ a lángok martaléka a tüs-máképpeni ereSí^nem tndatikí\'
A mait-Bzámban emiitett Zala-Eger-szegi caBsinói tiínczvígalom csakngyan létre jövendő, e részben a rendezőség megalakult s következő tagokból áll: Bessenyei György, Szalay Gusztáv, Ba-bochay György, Büky Gynla, JJorváth Sándor, Veszter Gynla, Kecskés\'Károly, ezék a szükséges intézkedéseket mar is megtetfék b a hirdetményt mely szerint a vigalom folyó övi február hó 3-án Zala-Egeiszegen az arany Bárányhoz czimzett vendéglőben Csicsery F&renoz jól szervezett zenekarának közreműködésével 1 frt 50 kr. belépti díj mellett .ok vetetlen meg-fog tartatni, ki is bocsáj-tották, e szerint a jövedelem a Bala-tonmelléki Ínséggel küzdő szegény köz-ségbelíekfelaególésérefogvánfordittatni. egyedül Zalamegye lelkes s mindon jóra kész nemes keblű közönségétől fog^ függni, hogy a szerencsétlenek minél nagyobb segélyben részeaittessónek.
Tanozvigalomrdl lévén bzó nem hagy-hatom érintetlenül: miszerint Zala-Eger-szeg lelkes izraelita szépei, a farsangi napokat asájtal óhajtják élvezettdnssá tenni, hogy bizonyos hely en Összejönnek a hazánk jelesebb férfiaínak munkáiból ízavalhak és énekelnők, természetes ma. gyarulLézáltalHajintegymegmntaUndókt hogy a magyar hölgy, édes nyelvének felemelésében is-elegendő, mulatságot a Voldo^\'megelégedést talál, — igon természetes, hogy a véghezvitt szavallat
Kaposvár, január 36-Tekintetes szerkesztő ur 1
E sorok tartalmakra nézve e b. lapok többi közleményeitől eltérve külön érdekű állást foglalnak el, fontosságra nézve a napi események fizínvonalán talán alul ifunak ; mindazáltal bátorkodom számukra a hasábok egyikét kikérni, acon meggyőzŐdéafi láván, miszerint egynémely olvasó érdekkel fog kísérni egy kis körben kifejtett eszmemcautót, melynek, ho tágaib körökben is fogam-sik üdvös hatása lehet.
Ez eszme menetnek - egyházi . szónoklat alakjában, a Makkabáusok ünnepe alkalmival, helybeli Rabbi ur, ékoeosóldflí kifője-zést adotí. -
Kbvób Ünnepei vannak as Izraelitáknak, melyeket annyi ihlotottaóggel, és mondjuk oly elmésen ülik, miot a Channba finnépót.
Ez űnnop az izraelitákra nésv.o vatláai éa polgári fontoBsággal bir egyaránt. Judaa Makkabaust, es Ünnep hősét a történelem nemcsak mint aa tstenttíastelet regenerator-
tűnteti elénk és mint ilyeo még a pogány romai legátusnál Is persona grata volt. ^Éa ez volt a kiindulási pont, melynek ta-noHájjoB kővetkestotéseit rabbi or korsserOleg a jelenlegi viazonyainkra alkalmasa.
Kent engedi e lapok tere, miszerint rabbi urnák a sikerült szónoklatát ha csak általi\' . nossig is. ismertessük as olvasó kSacnséggel. De a szónoklat fSvonáaait legyen aaabad érintenem. Vannak nemzetek ugy mond rabbi ur, melyok történeténél as ember\' égy bizonyos keserűséggel mulasst Ilyen a ssldó nemzőt. Lapoagsiank a történet- évkönyveit és látni fojrjnk, miszerint ha valamery sötét fellegek elboritik a saabadsig\' derllt.efit, a zsidók, voltak aa elsők, kik * sMavedélyei-cégnek a vad dühnek áldozatáal estek. A tanatizált keresstee csapatok dahőngS fegy-yeret-a zátdókra rágták. A manrok Üldaatete-aeiben a proteatansot fagg4tattásalban a zsidók osztoztak. Do fájdalom tölti él keblünket, igy foly tata rabbi ur, ha látjuk, mi-B&erint azoknak, kik a szenvedés\'napjaiban annyit ttirtak, az Örömnapokban a vívmányoknak ópon semmi aem jut osztály rés sűl>
VigaaztalóUg 0Sak az hathat-ráokj igy fejesé bo. rabbi ur, hogy a magyar x&ég a középkori-történet lapjai rendszeres, aaidó flldÜztetÓBektől bofortöztotva nincsenek, újkori törvényhozó lapjain ragyogtatni fogja a koíláílan jogagyenlöséglolvét,, Ee ez annyival Inkább, minthogy az^fintadktoBeágöenié-vel mondhatjuk, elŐsmény^gyanánt\'-niárJa\' létesik bennflqk, ft^mi.eaa^ a jígélvM^ folyamatába szokik, kifejteni —-.. árpolitikai érettség.
Egy figyelmes hallgató.
<L* mY*é*8t aqgusBtus havában 1866.
Vofba ilocent, oxempla trnliuiit.
T- BzerkeflatŐ url— Qn becses lapjában ralidig a taiiugyét szeretettet fölkarolta, eéámára oson nelyat kijelölte, moly azt lagyegaaés fontos voltánál fogva Illeti ( híven tolmácsolta a szakemberek éa férfiak abbeli péagteitjrfigyolémbe vette a szorongatott tant-tol kebelnek siralmait, osztozott üröméiben, általában mindig részvevő barátként tűnt fel a tanítói pályán működöknek. Eaen eljárása e sorok íróját arra indítja, hogy időről.időre bb ériÓtetVJ^bAivágó közlemények nyilvánítására becses lapját bátorkodik igénybe venni. De mielőtt tulajdonképeni tárgyaimhoz szólnék, még egy megjegyzést kell előreboosátasom..Jelenleg a tanoda szüaetel. A tanítok aa Jakolal port lerázták, az egész éven át munka alatt hajladozó hát fölegye-DGsedett.a sátorfa Összeszedetett és mindenki rokoim és b^á^^jkBrébe siót, mindennemű szórakoztatásban elfelejteni a köznapi élet bajait. Ennek folytán, nem akarom én sem valami" komoly értékeséé, keserű panaszok vagy bármely ilyféle^—a jó kod ve, elfojtó dolgokkal aa Bédes nem-tevés" idejét meg-¦avarnl, hactm csak olyféls dolgokról akarok mostan aaólní, mely a-tanító hivatására! emlékeatatásét édessé teszi, őrömét magasbra lükteti ás reményeinket ajövÖ iráni fokozza.
Pécs városa koBőnságének a tanügy javára ssentelt áldozatairól teszek ezennel rövideden kövotóaro méltó példaképen említést. As elemi FBtanodái tanítók évi fizetése a mull tanévben 8QQ forintra- emeltetett, dacaára annak, bogy a városi pénztár nem igen bő velkedS állapotban van. Minden szegény tanuló val Iái kfl lön bs ég nélkül rendezett gyűjtések utján bejött könyöradományokból raaáir&t láttatott el. Továbbá a jogakadémia alapítvány kiegéasitésáro szükségelt pénz csaknem égessen közadakozás utján folyt be ; pflepök ö nagy méltósága a lyceumi belyisé-
gaket -nagylelkűen.......átengedi a .reáltanoda
számára, minthogy atyeaura a esi ssterciták (sircsjek) épületében helyeztetik ; azon helyiség pedig, mely eddigelé a reáltanodának ssolgált.a város részéről eladatik; az eladási ár a fő reáltanoda fölállitásáhoa szükséges tőke talpköve gyanánt azolgáland. Különös őrömmel,.jelezzük aa utóbbi tényt, mivel a főreál tan oda ipar ás kereskedelem emelése körüli fáradozása hazánkban a felette szükséges, ée s mellett — ha emlékező tehetségem nem csal — egész Hagyarországban csak négy ilynemű intézet létezik, t. L Pesten, Budán, Kassán, és Yeraeczen. A város törekvése nem .marad eredmény nélkül, bátran mondhatjStíl^-TniBBerint a,pécsi tani lésetek és jel^agrll, reáltanoda, ritkítják páro kat. Miudez&a példáé érdemek, melyeket íttea érintettünk &. pacsi papságtól indulnak ki, mely szóVaT és "tettel, fáradsággal éa teljes odaadással törekedik tanodáinkai azon fokra, hoani, miszerint valódi nemzett intésetekké váljanak, tanítói pedig megelégedett emberek és hivatásuknak lelkes követőt legyenek. 31—-
gazdagnak egyaránt kedve szerint ucm működhetik, hogy pannnzraokot ne adjon, caak személyes gyűlölet na pártosuljon ebhez: s í3^fl.bökkflnií_uilank. A választáaLBredméayl. a^nak idején közlendem.
F. hó 9-ére dalárdánk daleotélyt rondezend mint rendesen tánozmulatsággal összekapcsolva. Egyúttal aláírás utján pénz gyűjtetik B megcsonkított dalárda alaptőkének kiegé-asitéaóro. Ez bíz kevessó rosszul hangzik, mert mig a pénztárban volt, addig sok olyasmire történik utalványozás, mi elia mnrad-hatott volna.
Nagy lelki gyönyörrel olvasom e lapok ntósó számában a kaposvári lelkes hözön-Bégröl, mely az atóbbi Karacaon estéjén ismét megemlékezett a szegény gyermekekről, kik közül 73-.it öltöztettek fel. Kaposvár e tekintetben biz mintául szolgálhatna sok nagyobb városnak, mert szegény mindenhol legtöbb van, a rriilyjól eshet a szegény ártatlan gyermekeknek, kik Kriazlno születése napján ölintegy emlékéül tetőtől talpig uj ruhába zatöztetnek. Kell-e nagyobb öröm-nyilatko-óltot hallani, ez többet ér bármi lelketfárasztó jóvczetnéll Bizony nálunk is eltelnének "ily mtékuny adományok, mért elég uprú gyermeket csikorgó hidegben is mezítláb, lehet latnij-vagy pedig oly rongyos mezben, hogy némely helyen kilátszik a test.
Mára tán elég ia leend ennyi, latén velünk.
ISIofoácS, január 7-én 1SG6.
• ísi^étregyáff VBl^régabbok í&gyaok- korra? nósyet ds nem jólétre.,Adja as ég, hogy a a mootani év kipötoya ast, mi a múltban hiányzott, édes hazánk fölött derült ég mosolyogjon. A mult év sok szomorú emléket hagyott bátra, de esek mind elenyésznek aaon nagy horderejű s kedvező politikai események előtt, melyekkel az áv végződött. As ipar éa kereskedelem pangását éppen az okoaá eddig, mert nem volt megállapodás semmiben, q vajmi nehóa ott megállni, hol az alap hiányzik. A kereskedelemre nézve nagy előnyt nyújt az is, bogy a postadíj aa előbbi nagyon felemelt árról méltányos fokra losaálljjglatott.: A? -fi kros díjnak mindenki--\' érül, caak & poatakeaslők biisong^ak^mert aligha as nem történik, hogy a mínnyivel a postajövedelem csekélyebb leend,* mi a kea-„ üstben; mgftttt is tarméaseteo,a hiány majd ngy lesz pótolva, hogy a postakezelők jövedelmét ujolag lejebb szállítják. Amerikában hol a postaintézet keletkezése után az Bok évig semmi jövödelmet sem hozott, sőt deficit mntatkoaott, a postakezelők. fizetésükre nézve még sem -fakadtak ki oly sokszor a oly keserűen, mint eát& birodalom béliek tették, midőn a tiszta postajö ve delem aa intézet részére milliókra ingott. Hisszük azonban erősen, hogy e Esempoutban is mielőbb ki-; elégíttetnek a panasalók^ „ .
Vidékünkön javában restaurálnak a köa-ségekben, az újév beköszöntése után; hely-larlóflági rendelet folytán nálank ía nj tisat-viBelökífognak választatni.
Kom akarván*a mostani tisztviselők elleni felasélUtásokftt feszegető i, szerintem azonban nem Jó a köznépnek kifakadásait mindig kásapéats gyanánt fogadni; mert legyen bár ki is tisBtvieula, mint ilyen, azegónynoU,
Hírek ós események.
• Az éjszaki vaspálya igazgatóságához küldött értesítés szerint —• írja a nP. h.\\e hd 13-ról, — Caászár és Császárné Ö felségük e hd 26-án érkezend-nek külön vonaton kíséretükkel együtt Pestre. Az államvasuttárBaság részéről a pályaudvarok, hol & külön ndvarí vonat megállapodni fog, virágok és lobogókkal Ünnepélyesen földiszittetnek, s ott fehérruhás leánykák csoportozatai fogják Ő Felüégeiket Üdvözölni. A Császár kíséretét ugyanazok képezendik, kik múltkor. A Császárné kíséretében valamennyi magyar hölgyek leendnek. 0 Felségeik Buda-Pesten mulatása mintegy 50—M napra fog terjedni. Már 23-án Bécsből egy különvonat indnl az udvari, cselédség, udvari háztartási czikkek, lovak\'s hintókkal a udv. csendorséggel. Ő Felaégeik e hó 26-án történendő" Pestre utazása alkalmából a bécsi polgári bál megtartása napja változást szenvedett, s e hó 24-én fog végbemenni. — Ugyanazon nap a „Wiener Abendpost" kinyilatkoztatja az Ö Fol-geiknek közelebb Magyarországba utazásáról szóló hírlapi híresztelésekre vonatkozólag: hogy, noha a legfelsőbb leutazás bizonyos, de az idő iránt még a legszűkebb udvari körökben sem tudnak "semmi bizonyost. " A r"Á~fftraaÍTff \'vígan kezdődik, e "hő 24-én tartja Inkey Kázimérurjótékotiy ozélu tánczvigalmát,melyre feltűnő előkészületek történnek, eddig is. hisszük, hogy esen fényes mulatságon a közel fekvő megyék felsőbb osztálya lakói is számosan fognak jelen lenni, Febr. 2-án a Polgári Egylet tart saját helyiségében tánczvigalmat, Febr. 3-án Keszthelyen a sármelléki tüzkárvallottak felaegé-ilyezésére. Febr. 6-kán a dalárdái nagy álarczos tánca vigalom tnrtatik; előlegesen ennnyit jelenthetünk, de hol vannak a kisebb casinói vjgalmak és vendéglök mulatságai. Táncz elég lesz, csak jó kedv is legyen hozzá.
A A helybeli nagy gymnosium érdekében az ügyi bizottmány szorgalmasan tart gyűléseket.
A Eb évi elnö országos vásárunk e hd 29-én tartatik meg.
A A pesti bálokban némely hölgyek annyira kivágva kezdik viselni a ruhákat, hogy nem less csoda, ha bálokban ruhákat fognak találni, mikből az illető tulajdonosnök kiestek. Ez nálunk nem ojadg, mivel a franozia divatot követő hölgyeken már régóta látunk oly ruhákat.
ADessewffy Emil gróf temetése ehó 11, ment véghez Pozsonyban, aszent-ferenoziek templomából. Gyászoldk rop-
pant számmal jelentek meg, a város polgári, katonai hatósága s a polgárnág-ríö^ÍJ- A főnemesi osztályhúl,aCdülád tagjain \' kívül jelen" valának:" BfajliÜh György ud\\-. kanezellár, Sennyei Pál báró, tárnok, Károlyi György gróf éa mások. Az akadémia s a földhitelintézet küldöttségileg rótta le nagy halottja iránti tisztelete adóját. A tetem éjjel lön a Bzabolcsmegyet azentmihályi sírboltba szállítva.
A Eg y előkelő nö vég tisztele tén Hzámos kísérő jelent meg, a koporsó beszentüléht után a menet indulni készült, de lehetetlen volt, mivel a halottat vivő kocáit illő órában elfelejtették oda rendelni; o botrányos várakoztatás miátaa egybegyűltek nagyobb része zúgolódni kezdett, egy ott levő cs. kir. kapitány jónak látta a bajon segiteni, oda rendelt a közel levő lnktanyárdl 12 katonát, kik a jobblótre i-zenderült \'köztiszteletben élt nőt éa jó anyát, vállaikon vitték ki az örök nyugalom helyére. Az ily rósz vért Bztiltf botrányos eset elkerülése végett, nagyobb figyelmet ajánlunk az illetőknek.
A Gödöllőt, —- mint a „M. V."\' hallja 170U0ÜÜ írton 0 Felsége már megvette. A 27UÖÜ holdra terjedő vadaskert,pari s a kastély 0 Felsége birtokába ment át, míg a Gödöllőhöz tartozó egyéb birtokokat a belga bank magának: tartotta meg,
A Jónak látjuk fél re magyarázhat ás elkerülése végett, a mult számunkban említett katonai raktár kirablásáról *zóló hírünket nn^ibúl kiigazítani, hogy az őrálló tettes, neui a városi, hanem a katonai Őr volt.
18 A megürült kalocsai érseki székre, — mint a lapokban olvassuk — a helytartóság Kitiiulder veszprémi püspököt hozza javallatba.
Kaposvár. . B Jankovieh László főispán és neje szül. Tallián Rúzsa ö méltőságaik e hd 2U án a Bzékvárosba váratnak, a megyénk ifjúsága által rendezendő viga-lombaii részt venni.
* Boglár és Le He közti Balaton jegén a mult napokban több száz mázsa halat fogtag; mind elvitték Pest felé.
a Mint értesítve vagyunk, a székvárosunkban levő Btínyei-szintársnlat pár álarczos vigalmat adand a farsang folytán. A színi ulőadá.sok a lehető legjobban ütnek ki; a színház látogatott,mint itt Kaposvár lelkes közönségétől várni lehetett, innét Szegszárdra megy a jeles Tagokból \'áTTö^taTsuíaT.""\'"" "
Vegyes.
* Milanóban egy grófnő haltmegnem rég, ki hat gyermekének, tizenkét millió húszast hagyott készpénzben. Oda hetediknek is örömest beállottunk volna.
— Örvendetes hír o vadászok számára. Egy legfelsőbb rendelet váratik, mely a magyar korona tartományaiban a fegy-verengedély szükségességét eltörölvén, megengedi azanélküliiegyvertarthatást és vadászhatást.
•— A postadíj leszállitásn menyire szaporítja a levelezések szánját, kitetszik onnan, hogy a bécsi postahivatalnál jan. 1 tÖl fogva naponkint ezer levéllel adnak föl Többet, mint azelőtt.
— A franczia császári ház nj udvarmestere Dupuis az első lépést a takarékosságban ott kezdto, hogy minden fél-szolgáló inas zsebét bevaratta, biztosítván eként a megmaradóit pástétomokat az eltűnéstől. Egy odavaló lap némely Vendég irányéban is ajánlja e mütj"
— Nagykor.7Nágy-Szombat«ri\'.\'\'hl 10-én egy régi\\Öreg euifeér, Wallner. ülés molnármester u&lt¦meg\'. Pozsonyban -iTW-ben - S2Ű]etett/^-Hária Theresia uralkodása alatt, és öt trónváltoztatást ért meg.
— A magyar ldrTapok ÍS^&n,"-^\' Politikai napilap megjelen. 6.: Poliubii! hetilap 9. Vegyestartalinn képes lap ?»? "Egpjízi 1% i8kbTaTurT Sz^plitroahnhitt.t Humoristikai 3. Szaklap 21:Viduki nem politikai tartnlmn lap 14 -fosjMMrii-,7: a így nyolccal több mint a mult év elé*-, jén. Ezek közül 54 a fuvarosban, 22 pedig a vidéken jelenrfc meg1. FoIyÖiratí van 5, ezekből 2 a f3váronban és 3-vi^ déken adatik kí.
— Zrínyi Miklós hős halálának, f. é, szept. 7-én bekövetkezendő üOO é\\-ea emlékezetét Horvátországban is nrcgf akarják ülni. Mint tudjuk Somogybntt alakult már egy bizottmány Som-dck, Piü elnöklete alatt, hogy a hŐaemlékczera Magyarországban méltón íinnepelre.<r-ék -meg.----------------------------.....----
— A leendő k o ronázás rteí n-helyéröl már is sokat éa üiönteni beszélnek. Némelyeit Esztergomot óTiáJ^-tanák, mások szerint a budúT vérmező volna kiszemelve e célra. Egyik lap azt az indítványt teszi, hogy a koronázás egyházi szertartása a budavári plébániatemplomban történjék, h onnan a disz* menet jöjjön át a pesti hínezhidtérro az eskülététel és az ünnepélyes kardvágások, végett. A kornnáráij hűlműt R2
-«j.-köpart fölötti nagy téren lehetne emelni, a budavári palotával Bzcmközt. itt tömérdek sokaság lehetne jelen, s a legpompásabb rámát kölcsönözhetné a rendkívüli lörléneü képnek,
— Rajtavesztett batikócsínálók. G—y L. pestmeg)ei. aUódubasi közbirtokos házánál darab idő óta két nri küleejtt iBmereilen egyéniség rartózkodék. Ezek egyike a napokban tr\'ekő-Dobásra sétált* 3 ott egyik boltban egy más aprólékokat vásárolván 5 frtoa bankóval fizeted. A bankjegy liamísnak ismertetett fel. Minek folytán az illető ismeretlen egyén ajánUi szolgabíró elé idéztetvén, az altul le in tartóztatott; do G. L. kösbenjárá a. a kezessége folytán szabadon bocaáttaték. Mindamellett isaházigazda megszepi ént; kocsira rakja a bunki\'gyár készleteit s azokkal a gyónj-erdőbe sietvén, otí egy magános helyen ládába sarja és eM^ii. Szerencsétlenségre, e/.en egéss műtétnek az erdőcsősz véletlenUrszemtaiuija volt, a mint előtte gyanítanak tntsz j dologról a csendbiztosnak áronnal jelentést lenz. Ki is — a megelőző körülményekről némi tudomással bírván — n b njeleket kézrekeritve, hadnagyaivul G—y házát haladéktalanul körülfogja a a két idegen bankói urat (kiknek neveik( polgári állásuk\' s egyéb körül menyeik élő 11 ÜnTim^\'i^iiéretTemí^elfo
nak asonban — közopettoa zaj ó» meglepetésnek — BÍkerült az igazság UldöiŐ keze elől menekülnie. — „AdjaU-k 15 frtot, mert vesEve vagyok!tt; —•& kétségbeesett szavakkal rohant menekvése közben, egy bizalmas ismerőse házába, honnan bujdosó pályáját rögtön tovább folytatta. Másnap egy közel erdőben látták Őt, hol a cxösz lakában kenyerei és tejet kért. A megkezdett bunvizsgádat erélyesen folytattatík. E végzetszerű osapásjtegérsékenyebben snJtja.G. L. ártat\'an kiskorú gyermekeitbfőleg boldogtalan nejétJí^néhány évelÖttinüvek lélek, fiatal szépsége az időbep._ Bokskiql irigylett gasdag menyasszonyi hozománnyal nyujtá kezét a könnyelműség áldozatul esett férjnek. r./y =
— (Rejtélyes történet.) Esztergomból, jan* 14-ro\'l írják: Várotíaiikbaneg^yig-íi BajáUágósJiTr liéreng, utely embe\'fÍMne-ret érdekében figyelmet érdemel. — Mnl t^sbfirinál ank bizony aieázte rgáty os-
bekopogtar-og-y^legény, s műhelybe , azoa kikötéssel, hogy ő nem kíván fizetést, jot meriNmestertiégcbeW még nem igen jártas, 5 fogJiavxj^jat.JÍzetiii. Az ííju csinoa bltüzékU, szerény í^\'m-* kodó ember volt. otthon hált, de.má-Mitt étkezett, s többfelé jót iönA nemójjele-^ sett, nem korcsméaoít, bo\'I asszon)fömlí
borháav bejbtiéaére 100 forintot ajándékit*^ 7 hrfnapot töHöUnálnnk,azntán
¦ mesternője, ki Ö^mmd^negkulömbBi-tat te, még szegényebb sorsra jutott,
Pár hónap előtt egy nagy lóvéI érke-\' ¦ik öten aataonyhoE, megrakva bélye-_g«k_kel é«_riagy rjecaétetkel. A* asszony nem hissit hogyrÖt illeti, elfogadni vona-kodikv végre rátukmálják; felbontani azonban nem mervén, vele egy jó ianje-TÖjéh«fi aiet; es elhiteti vele, hogy a levél hosaá-»sdl,"s előtte fol is bontja, s hne a levél tele van értékpapírokkal, BorVjegyekkel mikhez a nő ugyan nem értett, de mégis magárai vitte.- íamerő-jének aaoraban egy hamis" gondolat ötlik fejébe, ntána siet s elhiteti vele, hogy a dologban tévedés vant a-levél nem hozzá
flíól, b ha viasía nem küldi,\' Kéményen; még^ÍQg büntettetni. Ab asHzonjr\'meg-iied.-ff layelet mindejiefltlU--átAdin, _8Öt
fölkéri, hogy küldené vissza; es. igér mindent, ¦ távozik. A nőt agonban: mások nemsokára felvilágosítják, figyel -meatetik a gaidag ifjúra, elmegy-tehát leveíét visszakövetelni. A jd barát állítja, hogy már visszaküldte/he asszony iga-solást sürget, de ast nem birja előállítani; a nő utóbb követelőleg lép föl, minden hirfban. Megjárta Pozsonyt is, n6m. bír útbaigazításhoz jutni; újra kér, rimánkodik, ismerője régi állításánál marad, sőt hogy nyakáról végleg lerázza, a nőt Őrültnek nyilvánítja. MÍ,dÖn Ö Felsége Pesten volt3az asszony is lerándult a fővárosba, kérvényt is nyújtott be, de még eddig v^Iasimoa~Rem~juthatottrA^
jó ismerős most tagad mindent, a nő Bécsbe is felmenne, csak körülményei engednék. Kíváncsiak vagyunk, mi lesz a végeredmény ?
Myiit; posta.
E_E—aek : Nem flietflnk értOk; csak lássák a
rtgi Bankáit megtartani, K hó 9*-Ip; kérjük a vidék-rSU klmeriUJ twtdiUirf s a plicsl árjegjaeket.
W. J—nok -. Dntajit Uenjflk,
I\\ G—nsk . NeaV kaptatna véItlnket.
T. V—nak : Majd megint megkésel.
Aroopiff; Minél elflbb kérjük a küldeményt.
lí. Laisáuak:\'Nem ártOuk rá Imi; logkBaelebb pótoljuk a mulaaitAgt.
K. H—nck : Kórjak mlolébb aa ígérői beváltását; mioél tBbb van itt, annál blctoubb a jövő. MQvod ¦jepjelenÍBÓre előre ii gratulál nnk. A leveleket Is Tarjak ; Ir^yen bennílk tniíi éa paprika ogjiráDt.
Kantsiúra : a dalokat megkaptuk: "do nem értjak, hofrr miért nem felel Ha rúg irt IcrclOnkro.
V, L—nak : Levelét vettük; a talál kotisnak flr-Tim-JI"** ; ° l\'p>»»" _kÍTitni^rlBitg^t MjeaUjflfe. Kérjük aaivea kOsn; működését.
Gazdasági tudósítás.
N.-KaniBBa, január 20. A gyér aaalllUi ikövetkeatében a nyoro termény ára Taltosat-Ian. Qabnaaraink k&retkeaok: Buaa 8 frt. 46 kr. Hon 3 frt, 30 kr. Knksiina 1 IrU 80 kr. Árpa 1 frt. 70 kr. Zab 1 frt. 5 kr. TovíbbS mindenféle Oslet pang éa aa arak ingatlanai maradnak.
Bévsl p4i»árfolyam januári©. 5% meUliqneo 63.25; 6% nemsoti kBlosSn 66.70; 1860-ki álladalmi kiilclsOn 84.96 ; bankréaz?ényok 768.— hitelintéaetl tóbh* vények 161.80; London 104.66; esflat agio 104.80; arany darabja 6 frt.
FelelSa awkwntrt :JRQBQZlBTVAN.
SS
Jgt.....\'"\'0\'..............2Ha
""/*» _ 3-3.
Árverési hirdetmény.
flinmiaj\' »t«c* polgári V&rréajm UéUaME, salat taraSHéjvi" kafi>-tanai, réaaért. WaMirA. tJteÜk, sag7 WvtBsIsvsa\'fUvsjl\'lsa^ aak MpwnMp alatt Odaatbokl JAiW.v-k8.pAdl lattá\'állani kfl-
KacrKorpád kfinar laS. aaámu tal«k >a7a«kBBjrTáW A I alatti
Wal\'^rtSéÍ\' Wriüís^Sofl frt-twctttlt iacaUoauk S..Sorpad a«MiffWa a WvhUd^ 18fi«. jaa. hi IS. a*|rjauk Ttgstíí 9 ArAjaa — wdat m iW aattgaapaa — tUrrmatatál fttfMk, a nUodlk kmr*tí Í48, lu vtáa at elaoa vert ama tatitiwsa^lfM. febr. W 11. afflUaa; n^«U 9 óráján a tel/adatára kittiioÜk, aixal BOgv «kk»f feattU kijeleli logatlanok a baeaáfiK. aUl U* eladatni ropnák. Aa át-rciéal MUMth atörvéoy-
¦iaík Irodájában mindenkor taeff-tealntbetSk
Eapoiváratt deca. hi T-ín 1865.
Somogy ajrgjro lörv. sadko mint to!rkkönjr»i bnl"tÁ$.
>¦•/» ,3-3,
_ARVEBÉSI •
hirde^tineíiy.
nak, Dttal telekkBojTl hatóaágnak riiiírSl kStjaifre títrük, hogy Paraiar Ignáca Batreiali lakóénak fclptrreaiifefi "nlaft Dom«a Irar* hor-Tatknti lakoa elleni köretelése fe-daaíftére leiilofolt is a horvát-kntí k8»<és 7. aa. tjkSnjTébea A 1 MS. hr. ii. alatti B»51\'fl M MnMIag 200 frl. — kr. o. <J. bedűlt [apátlanok Hor<átknt hSi-eéffiban á krty*<Inén 1Sfi«. jan. hi 17. napjának regffeli 9 6r4ján — mint aa eUQ baiarnapan — flirvvrwtcaii fognak j a második irTereei ldö, ka noOn aa elafln vevfl Dcm találkoznék, 19GG. fefar
bi 17-lük napjicak n^jroll 9 Ará* J4ra a h. IjBiinére kilüetik, nasal, bt>frv fkior f nnebb kijelölt inptt-Jaook ft bejáron alól ia eladatni
Ai irreréíl feítételefc a tflrT.
l.odájSban mindéi betűk.
Kelt Kaposvárott deezem K-dn 1855.
Pomogvinrpje 15r*. «iéki t^I^kkfiarvi hatnaig.
^tekint.
Cs. kir. kizárul, szabad.
f\'o\'gsTzI v a r k á k,
legnjabb a mint legjobbnak elismert legkényelmesb sarr a.rugfájáa nladen neme ellea,
egyodüli feltalálója ; Török Jóssef jryógyezerésa Pesten, király atcsa 7. ss. alatt.
Ezen foff-izivarkák, kinyilmea alkalmasisnk b bistaa hataatik vé^rtt általános basánálAtra minden magaastnla* nélkQl m»puk-tnapákat a legjobban ajánlják, — A foptíjáaban aienTedfl. joa pillanatban mcirRJűaSdéat uereahet magának , hogy egy jelei éa ak-¦ier<tleg- "ssiealüioU kéaaltmianyel — mal^ a csalnak tUkalataien merrfelel — vau dolga.
Gyermekek és nők ls e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Mintán a fo^fájáa annyira kellemet en éa gyakraa éjjal áll be a midGn a csiUapiUi aaar nem igen Tan a kjásnál, a fogHudrarkák mla legjobb hAziiisernek, mindig kiaaletban keÜano Id&qL.
Ara egy skatulyátaaU 1 tt Vs skátBlyánab &0 ks*. Postán bflldve 10 krral több.
Ismét eladók illendő ssásalékban réssesülnak.
Köiépponü elkflldlal raktár: a fentáristétt gjigfaaiaxaíl, !CcgTflndeIb«t5 továbbá a Mngjiu- 4a ssmnssádoreságDk, valaaibst aa Ouses cs. kir. oaetrák torta mán vok minden gy jgyaaeréBaáafl. 4—0)
Há\'szonbérb.6\'ksr@stetík
egy 300—400 hold fóld-rtítből állö lakház ás gazd. epületekkel ellátott gazdaság 12 évi bérlet tartamra. Ajánlatok kéretnek e czim alatt boküldetni: „Hnjnos G. intéző számtartónok, VVetzer A. ur kezeihez Nagy-Kanizsára.
OlYasó-tij leszállítással
olese n- kon
NiPf-llilIfil-
.-.i,=Altilirt figyelmébe ajánlja á t. cz. olvasó közönségnek magyar és német kölcsön-könyytárát, mely 2000 kötet- s általán uj müvekből all; vidéki előfizetők kedvezményben részesümek.
; ^L \' ¦ \' • Előfizetési feltételek:
. Egy napra 3. kr, egy hóra 60 kr, féléves előfizetőknek 1 hó elengedtetvén 3 fi-t, egész éveseknek 4 hó engedtetvén 4 Irt 80 kr., a ki ..egyszerre több müvet akar vinni* aránylag többet fizet. Betétel minden könyvért 2. frt. EKogadtatik továbbá előfizetés a
yiZala-Somogp
- \'M-f"
éjSjh. -r- Pélérrc 3 frt. — Negjedévre 1 frt. 70 kr.
WAJDITS JÓZSKF, könyvárus.
P ^*Jíit* J<«a«f kuvlórlsp- ÍBnyorada tnlijdonoa Nágy-Kanlmdn.