Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.26 MB
2010-01-29 15:35:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1207
4747
Rövid leírás | Teljes leírás (187.87 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ötödik ávfolyuá. igg^
* i-i- J.U- *-v*-J^,u-L.I ,itmm ni*
*f l.Bzimtóee.jműárl
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gmúksut, tudomány és «Avé§2ei-k4rél_iL —_ A samogymegyei gazdasági egyesület Mvitóajos lapja. .„f
l Lcf logaUbfc égj íven január hó l-tül kesdve minden hó 1-én 10-én és 20-án. ro VírXTO kr — Minden elöfisetfi a tulajdonos kölcsön könyvtárát na eddigi fi
tuebu P«tf« soNrf 1-jir 1 kr , S-or 6 kr. *a miidon további béiktatáSírriSrkrrs bélyegatjértSO-kr. fizetOTdt*-boiktitíiii-aij^i-a Inj>" M* Mr»l«t>4».lUtJ-K»«lm«ár» j alap .tcUeml tortalmát illetg kögleményafe ^dig, ngy minden levelek béfmerSvo • aurluutoióghn UMaaé^MbfantlnB.
„-.-.„„ ...... . . -i- lElOfiietéíi-ir postán nzétkuldéisel és helybenháshoc hordva egéoa <VM 6 frt i félévre 3 frt.J
Minden?86»«^ • tulajdonos kolceonkönyvürát a» eddigi fartfflt folUtohk laalUtt fél áron Waiíkstja. — Nyiltlér egy Petit sorért 10 b. —"
isel és.helyben háshos hordva egésa 4 n hasanalhatje. —¦ Nyiltlér egy Petit
id&-Ar-betkt&táw-dü-fl-a \'lap keselés
10
:esKMaé» IBriS
Hirie*-\'
E&pÉ t ez.
kö-
Eb évi első" számunk, üd-TÖiletíajÖTŐreménj\'éyíllépi é& & Jcüssöböt; azon remény--nycl: hogy kedves hazánkra Tjdahi»>azclbjÖYendőderiil! azon reinéonyel: hogy ez évben tyra szerencsénk leend uíL"t>Ht.cZ. olvasóközönségét
Münindent elkövetünk teljes agakból, hogy egy pro-Vfoerialift-lap feladatát meg-\' oldhnasnk azon erőkkel, melyek iiStti Somssich Pált, Zichy Antalt pufelieista és irrtikitünfiségeketvanszeren-
iMikoszonüjjlB Timont, Bu-kógátit^anosi. Gusztávot, Csepely 8ándort, licnyi Rozsot, Tamásfy
" «jyiilnt, Domény íolíBC-f ot stb.-
Á hozzánk beérkezett s általunk közlött pályaművek írói közül ki a nyertes, mai
—s.-jáf5Hínk k«alL»: - - —. — Ajánljuk tisztelettel továbbra is lapunkat a nagy érdemüközönségsziveBfigyei-móbe és pártfogasába
a szerkesztőség.
Xapnnk unit évi folyamában 12 db. earanyat tllMUnk ki jutalmul pálya-müvekre; éspedig: egy gsxdásaati érté-
/: kexyertr 5 dB; wű\'araiiyt; bészélyre 3 dtv ca; aranyt j balladára 4 db. arany t.\\
: CrazdáVzati értekezés egy fokozott
jeligével; a a leikért bírálók által dicsérettel említetett.
Beazélyre 4 palyamU jtltt, de mUbecs-oxel egyik sem bírván, pályázatra nem boosátattak.
\'A -balladára üt< pályamű érkezeit, aXüvetkaaS joligékkcl: v : - l-so" -pályamU: .Csóka" .The mext dearmt blessing that Hosvetrcan giva, Iajlie prtde of tlms dying.\' Moore.
-;.i2"-ik pályani)l: „Zrinyi.ntolsd imája-11 Nincs in" veszve,, kit egy \'nemzet szivébe
: temet el; jeligével. ^
3-ik pályamii: „Benedek." Jeligéjei: él magyar, áll Boda még.
4dkpályamű: „Kupa" ilégjüni kell;
; mikor jutandliataz hasonló nyomorra? ¦ A gazdagok fölöslege T a szegények öröksége. A keresztény vallás sngalta
.isteni tan, ime mikép\' foganatosul, midőn mindenki Isten gyermekének , egymás kbzútt testvéreknek, tekintetvén, a te-
még jtíni fog, egy jobb kor... jeligével!\'
5-dik pályamű: „Szép Ildikó," Ta"& ditatem"gravi(atíjeligév
Ezen pályaművek közül a felkSri bírálók, Bakógáti és Jánosi GassrfsíriS
urak egyhangúlag az 6-ik szám alatj&é érzelem szülte skészitette adományaival
ii 1rét6^e^felkaTgtiá1rgBzejjáMy»éiJÍilijy«t- -áaJg_a_aMÍiad jaaalaa malkodejt, mét a »1 s a «zükol...