Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.62 MB
2010-01-29 15:36:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1259
4412
Rövid leírás | Teljes leírás (103.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 004. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
4. szám 1366. februáriusíWa.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
somogymegyei gmamagi egyesaSet hivatalos lapja.
~" t3Iad«ü bS T-^n, 10-ía, és eg*ii ítob.
Sgey&etjsiö! Iroda én ktaéo hivatal : WAJDltS JÓZSEF k (TűjTkercskedáaé ben.
Előfizetési föltételek :
Holybeu l.áibui "hordiwal ?0 TÍdékro pootAn kflldvéT t írt, - kr.
Egéas érre : Vl\\ évra -Évnegyedre
60
A i. olvasó közönséghez.
MidÖn as ötödik évfolyamba átlópti „Z&la-Somogyi Közlöny" szerkesztését réssint alapos indokaim, réaainta különösen az értelmiség többjeinek régóta táp lálthŐohaja folytán,a kiadd hivatallal azo-rostrSa^ösötat&á húzni caélfaveaetöbb-nek találnám: közöa ügyünk szentsége által rezéreive legyen szabad reménylenem, — miszerint a kit szomszéd megye érdemes olvasóközönsége, szokott ügy-szeretete és buzgó pártolásával támoga-tanüja egy ttj korszak küszöbén lílld lapunkat; legyen szabad reménylenem,
— hogy azon két megye, mely a nemzet két jelesének születéshelyével nemesen büszke önérzettel kérkedhetik: nem bí-zand mját sorsára oly lapot, a mely négy éren át szívesen látott házi barátja éj hü képviselője volt közöa érdekeinek ?
— legyen szabaJLfeménylenem, — hogy azon lobogi^^^íyre korunk\'jelszava, a „haladna" Van kitűzve, s mely köré négy éven átcsoportosulva azt híven követé, jövőre sem hagyandjn kialelkU-leg oda; hanem tömör phalnnx-csopor-
. tokba alakulva mefförzendi ós vedelme-lendi azt!
tíögy pedig kitűzött czélomat elérhessem, főtörekvésem: közlönyünket oda emelra^jnidzerint as^s^Képirodalom, művészet, navelésset, gazdászat, ipar és kereskedelem terén oly álláspontot foglaljon el, mely a nagyérdemű közönség korszerű igényei és méltányos kivan alminak oly mérvben megfelelhessen, a minőben azt honunk magasztos érdekei kívánják.
Törekvésem: különös snlyt fektetni a közép-osztály szellemi és anyagi érdekeinek képviseletére, különösen a gazdá-Bzat;ípar eV\'fcéreske\'3 meséjén.
Törekvésem: az alsó néposztály erkölcsi élete emelésére nézve, a népnevelés körébe vágó közleményekkel növelni lapunk szellemi becsét.
Törekvésem: Zala- éa Somogyme-gyókre nézve oly kiváló fontosságú társadalmi viszonyokat különös éber figyelemmel kisérni, s miután neveset! két megyére nésve egyedül Kanizsa városa azon közlekedési központ, mely a kereskedelmet élénken képviseli: exert saempontból különös gondot fordítandók arra, hogy kösbiítplcosainfe és mezei gazdáinkat egyaránt érdeklő, a ke-reskedéa\'éa gazdászat körébe vágd pontos tndósitásolc által értesíthessem ugyazintén egyes megkeresések
Előfizetési pénzek, és
iotío e lop e« «11 e mi t a r ta l o. i t J3et5
ttlamiat Tidéki levelek, binnentre a kiadíUratalkoB \'—\'idCk NA OY-KjSNIZSAHÍ.
bármely tárgybani bővebb fölvilágosítást nyerni kivánók számára szíves szolgálatát ajánlja szerkesztőségünk.
Hogy tehát lapunk magas feladatát jövőre nézve kellően megoldhassa, gondoskodtam oly szellemi munkaerőkről, a melyek támogatásával reménylem, hogy közlönyünk a versenyt „Sotnogy*--gyal e tekintetben ia kiállandja.
Buzgó ügyszeretettel karoljátok fül azért Bzent ügyünket és vállvetve egye-slllt erővel törekedjetek Zala éa Somogy lelkes fiai a közös czél eléréséhez ; mert a közmondás szerint: „Egyetértés által kis dolgok ís növekszenek, míg visszavonás által a legnngyobbak ia megsemmisülnek," csak akkor számit hatunk nagy horderejű éa fontos fela...