Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.24 MB
2010-01-29 15:39:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1468
4648
Rövid leírás | Teljes leírás (254.19 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 008-010. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
8. szám 1866. \'á p r i L
lala-Somo
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaz A>somögymegyei gazdaság
Mindon hi 10-ín, ÍS 20-kAa
cjísa irón.
S&arEiewrtsW iraaia-4&4sla<lá hivatal: WAJDITS JÓZSEF kBaTtksreaSBáísibea.
Előfizetési föltételek :
Helyben bankos bordással ?0 vidékre postán küldte E|fó«i évru : • ö frl. - kr. Fél érre - - S . — „ ÉTtiejryedra - l , W „
dászat, íisáoniány és művészet kürébőL
i\'egyesület hivatalos lapja.
Évnegyedes t. előfizetőinkhez!
Aa nj évnegyed beálltával, haza-fini bizalommal fölkérem az évnegyedes t. előfizetőket, hogy megrendeléseiket megújítani szíveskedjenek. Fölöslegesnek tartom lapunkat nagy szavakkal ajánlani; de azt kérkedés nélkül vélem mondhatni, hogy a lap jóakaróival egyetemben Sennj fognnkannyit,menny it egy provinciális lap szerény köre\'ben tehet. Rajtunk nem fog múlni, hogy ez öt év I5ta nagy anyagi áldozatokkal fentartott közlönyt minél érdekesebbé és tanulságosabbá tevén olvasóink megelégedését megnyerhessük.
Az előfizetési ár a lap homlokán olvasható.
Nagy-Kanizsán, 1866. mart. 20.
J DIT » JÓZSEF,
Legyünk körültekintők!
Most, midőn minden szem az ország fővárosa felé van irányozva, minden gondul kusd ffi aa ország Ügyeivel foglalkozik, s minden ember — az elsőrangú várositól as utolsó falusiig — az országgyűlésről beszél, nem ok nélkül hangoztatjuk: Legyünk körültekintők !
Képünk oly természettel bir, melynélfogva igen hajlandó vÓrmeab reményeknek Vpimbör" dhsjíSsölcnak üiteíí adní; szívesen hallgat a község szájasb vagy értelmesbjeinek (?) szépséges beszédeire, a ugy kinodortatik rendes kerékvágásából, hogy majd a törvény hatálya eem leszen képes a féktelen-ségtÖl visszatartani. Kern sok kell a könnyen hivő nép gyenge eszének kífiasamitáfára! Kern kell hazudozni, @gy kis nagyítás is elég arra, hogy a népet mozgást)a hoaza ; elég néhányszor említeni egyét mást, mi kedvére van, a év nép azonnal-késs mindent arra magyarázni, hogy már maga ura, nem kell többé adózni stb.
Én így ismerem a nép gondolkozáff-mrfdját* És -liogy-^—szerinfr-fél re vezettessék, nem kell ám rósz akarat, csak a valónak vigyázatlan elbeszélése.
De nem osak ezen, hanem más tekintetben is legyünk körültekintők! En tartok attól, s tulán aggodalmam nem ís egészen alaptalan, midőn megfontoljak, hogy a megyék tekintélyeBbjei agy szólván éltet add napjai nincsenek körünkben, ők a hongyüháseír-vannak elfoglalva. Mert az csak tagadhatatlan, hogy jobbára képviselőink voltak azok, kik eddig a mogyéjt sötét éjszakájában deréngöV világot gyújtottak, mely fölriassza az alvókat, a tétlenség ezenderé-be merülteket. És niűat eltávoztak, nincsenek itt! Kik helyettesítik őket? - Sajnos volna ugyan, ha a képviselő választások egészen kiürítették volna a
megyéket ¦ a tűzhelyek körül nem is maradtak volna oly unok, kik iirra hivatvák, hogy a népnek vezérei, jtmknrúi legyenek. Nem ia e miatt aggódom, hanem igenis a miatt — és méltán* — hogy a. honmaradt tekintélyesbek is annyira elmerülnek az országgyűlési mozzanatokba, miszerint mással nem is igen törődnek. É* nagyon természetes, hogy a ki csak egy kissé szereti is hazáját, 0 avatott e téren, sőt boldog boldogtalan, az országgyűlés minden mozzanatára figyel, mert alig várja a pillanaiot, mely a kiegyezkedés vagy legalább a kölcsönösen merev magatartások megszűnésének hirét meghozza. Ezért mondom : legyünk körültekintők !
Ki fog gondoskodni: a vidéki futtatásokról, szántás-versenyek...