Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.24 MB
2010-01-29 15:39:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1530
4733
Rövid leírás | Teljes leírás (254.19 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 008-010. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
8. szám 1866. \'á p r i L
lala-Somo
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaz A>somögymegyei gazdaság
Mindon hi 10-ín, ÍS 20-kAa
cjísa irón.
S&arEiewrtsW iraaia-4&4sla<lá hivatal: WAJDITS JÓZSEF kBaTtksreaSBáísibea.
Előfizetési föltételek :
Helyben bankos bordással ?0 vidékre postán küldte E|fó«i évru : • ö frl. - kr. Fél érre - - S . — „ ÉTtiejryedra - l , W „
dászat, íisáoniány és művészet kürébőL
i\'egyesület hivatalos lapja.
Évnegyedes t. előfizetőinkhez!
Aa nj évnegyed beálltával, haza-fini bizalommal fölkérem az évnegyedes t. előfizetőket, hogy megrendeléseiket megújítani szíveskedjenek. Fölöslegesnek tartom lapunkat nagy szavakkal ajánlani; de azt kérkedés nélkül vélem mondhatni, hogy a lap jóakaróival egyetemben Sennj fognnkannyit,menny it egy provinciális lap szerény köre\'ben tehet. Rajtunk nem fog múlni, hogy ez öt év I5ta nagy anyagi áldozatokkal fentartott közlönyt minél érdekesebbé és tanulságosabbá tevén olvasóink megelégedését megnyerhessük.
Az előfizetési ár a lap homlokán olvasható.
Nagy-Kanizsán, 1866. mart. 20.
J DIT » JÓZSEF,
Legyünk körültekintők!
Most, midőn minden szem az ország fővárosa felé van irányozva, minden gondul kusd ffi aa ország Ügyeivel foglalkozik, s minden ember — az elsőrangú várositól as utolsó falusiig — az országgyűlésről beszél, nem ok nélkül hangoztatjuk: Legyünk körültekintők !
Képünk oly természettel bir, melynélfogva igen hajlandó vÓrmeab reményeknek Vpimbör" dhsjíSsölcnak üiteíí adní; szívesen hallgat a község szájasb vagy értelmesbjeinek (?) szépséges beszédeire, a ugy kinodortatik rendes kerékvágásából, hogy majd a törvény hatálya eem leszen képes a féktelen-ségtÖl visszatartani. Kern sok kell a könnyen hivő nép gyenge eszének kífiasamitáfára! Kern kell hazudozni, @gy kis nagyítás is elég arra, hogy a népet mozgást)a hoaza ; elég néhányszor említeni egyét mást, mi kedvére van, a év nép azonnal-késs mindent arra magyarázni, hogy már maga ura, nem kell többé adózni stb.
Én így ismerem a nép gondolkozáff-mrfdját* És -liogy-^—szerinfr-fél re vezettessék, nem kell ám rósz akarat, csak a valónak vigyázatlan elbeszélése.
De nem osak ezen, hanem más tekintetben is legyünk körültekintők! En tartok attól, s tulán aggodalmam nem ís egészen alaptalan, midőn megfontoljak, hogy a megyék tekintélyeBbjei agy szólván éltet add napjai nincsenek körünkben, ők a hongyüháseír-vannak elfoglalva. Mert az csak tagadhatatlan, hogy jobbára képviselőink voltak azok, kik eddig a mogyéjt sötét éjszakájában deréngöV világot gyújtottak, mely fölriassza az alvókat, a tétlenség ezenderé-be merülteket. És niűat eltávoztak, nincsenek itt! Kik helyettesítik őket? - Sajnos volna ugyan, ha a képviselő választások egészen kiürítették volna a
megyéket ¦ a tűzhelyek körül nem is maradtak volna oly unok, kik iirra hivatvák, hogy a népnek vezérei, jtmknrúi legyenek. Nem ia e miatt aggódom, hanem igenis a miatt — és méltán* — hogy a. honmaradt tekintélyesbek is annyira elmerülnek az országgyűlési mozzanatokba, miszerint mással nem is igen törődnek. É* nagyon természetes, hogy a ki csak egy kissé szereti is hazáját, 0 avatott e téren, sőt boldog boldogtalan, az országgyűlés minden mozzanatára figyel, mert alig várja a pillanaiot, mely a kiegyezkedés vagy legalább a kölcsönösen merev magatartások megszűnésének hirét meghozza. Ezért mondom : legyünk körültekintők !
Ki fog gondoskodni: a vidéki futtatásokról, szántás-versenyekről aib. Nem maradnak-e mindezek el, hacsak egyedül a politikával foglalkozik mindenki, a csak az országos eseményekkel törődik. Nera,azért apróbbakról sem szabad megfeledkezni. A tűzhely körlü maradiaknak íb van hivatásuk, melyet be kell tölteniök. Ne csak Pest felé irányozzák szemeiket, hanem maguk körül is tekintsenek szét. Ott a nép, melynek ők a támaszai, gondoljanak arra ia. Azaz, mindenben: legyünk kürültekin-tffk!*) COCLE3.
Állatgyógyászat
Gaadaságl állatjai a k adás-vevéséné! el u furdaló tOrvéuves kezességi vagy (a jdültaBÍ hibák a Olajokról, .. , Easn-laji-malt 18gÖ-Íkévi404ii; &aimÁb&ii elősoroltam gazdinig! illatjaink jótálláni hibáit és bajait. Jelen Boraimmal szándékom t. cz. gasdassatl közönségünkkel as elősorolt hibák a bajok alakját, lényegét, a természetét megismertetni, a csen Bsándekombaa azon remény kecsegtet, bogy a tárgy t. cz. gazdassati kösönségünkre nézve érdekes tadnivaló leend.
AJ A lovaknál előforduló jót-óllási hibák éa bajok:
1. A csira, butaesira, kábaaág. (Kollár, DamrokoUar.)
Ezen baj a lo agyvelejében fóss-kel, hol agy előrement agylobnál a támadott kiissadntányok\' tökéletesen föl nem szívódtak b fi>l nem oszlottak, &esen kiízzad-mányok aa agyvelő így vagy más résaére folytonosan a a körűim ényekhes képest kisebb vagy nagyobb nyomást okozván, az állat érzékenységét, öntudatát s önkénjei mozgás i tehetségét zavarj dk; ezen baj tehát az agylob után visszamaradt láz-nélküli a gyökeresen gyógyit-hatlan üdült utókor.
A butucairáa lónál aa órzéa a az ettől függő önkényes maggá* hiányos lóvén, ba annak ér-sókenységét viaagáfjuk: p-o.ha a körmök pártájára bagónk, vagy ujjainkkal füleibe nyúlánk, aat fogjak tapasztalni,, bogy azt — esőn különben ép éa egészséges állapotban érzékenyebb helyeken — egykéd vüleg viseli
a) A t. csikklro UbsU ha*afiui loUteafiltaéBBi:! L" lelvén oa általAnoB kedilyiKgatottaAg jflenfléfrcít, attdl litfsalik tartani, nuaierint, ha aa ornAggyUlé* toki taft, kOBigosgatÁiL íb törványkcsÍBi lanyhább íljáris nlcllott a sokai pengetett, BWbadsig ia \'egyonlGríg olvoIhfiT a fflJBÜenfléa; ét ököljog fog kmrigosni; mi azonban helyt odrán lapunkhan t eíikkinJ korwcril körülte kintóaénak bistuGh, miBserint a hon maradi halóflapi kBBegflk Jbar SrkSdbéa b oiéljea e\\j&ti*in ama Itt-ott nyiladozá TÓaa-viragok caakh/mar gyü-\'mölcitalonUl elharvadnak. 8 í o r k.
A haí baoáboa petiLiíirtrt 1-Bsfir 7 kr., 2-ssor G ?9 mindjsn torábbí bcifctátáncrt 6\'fcn. Üélyegdlj minden skjcb bciklati»írt 30 kr. A „Nyilt líren-egy petit aor bcikwtiíl dija 10 kr.
Q nem érzi. A csiráé ló tekintető ál morofl, buta, letsöggoaztett ^agy
b, maiit}-ura
(ámaoztott FÖvcl köionyüuen áirt*BZÓliUsra keveset, vagy ép«n Bcmmit a»m figyel, legyek csípéseit, s&t as OBtur-roapáaok&t u keveset árai, állása nsabslytalan, -lábait- gyakran-. keresztbe vagy egymáa elébe helyezi, a ezen aa&bálytalan, ügyetlen állását akkor iu megtartja, ha azt kísérlet-képen magunk hely eszük is el, néha csudálni lehet, bogy as ily Bsabálytslan állásban &s ilyen ló el nem d&l, yáráaközben lábait ügyetlenül magasra emeli, mintha vízben vagy eárban járna, mozgásban néha öntudatlanul körben is jár, befogásnál & zab lába és hámba igen belefekszik, n majd elÖre majd öSaira toUkodik, a hátráltatást ellenben, kivált eeielt fejjel, alig szenvedi, &éha pedig helyből mozdulni vagy indulni som akar; — az ily ló fejének rögtöni fel* etaelé&ára néha megszédül, a néha ös*ze is rogyik, azonban van eset, hogy az ilyen ló fejét magasan is hordja. Türabbá a : tirás ló Bem érez evés, ivás, vagy fekvésre vágyni vagy szükségei, miért is az eledelt kedvetlenül k.CHcdeliiK\'Ben vágy nélkül — a gyakrabban a fűidről mint a rácsból veszi fül, gyakran a rágással is felhagy, b a megrágott sfcdelt is kiejti szájából, néha üres szájjal Ja rág, a tisztán a takarmányt ritkán nyeli le, miért ia noha egyes széna és szalma szálak állanak ki a száj szcgJeloíbö), ivásná^az cgéBZ orrát a yizbe dugja, s hogy leheletet vehessen hirtelen kiráni}a, ritkán a exak rövid ideig fekszik, az ilyen lónál, valamint az emésztést ugy a kiüritcseket is hiányosnak , késedelméének, szóval rendetlennek fogjuk találni.
Ezen érintett tünemények néha felyviat észlelhetők s igen különböző fokozatúak és pedig: néha oly kis mérvbon enyhék, hogy a bajra alig K\'bet ismerni, néha pedig any-nyira nagy mértékben jelentkeznek, hogy a bajra lebellen rá rora ismorni, mely körülményt az agyvelőben! kórtormény több vagy kéve&?b4rffi"eítíyísép\'d batár&rsöV^— ~~ ~~~~ Ha a csirAs lónál bánni okból vértorlódáa történik n fej felé, akkor az érzéketlen állapot indulatra és dühössé változhat, mely állapot dühös csirának (raBender Koller) éa némelj-ek által hibáían ló-dühnek ia neveztetik. Az ily dühös, cairáa ló minden akadálynak öntudatlanul ellene ront, mindent tör és rombol, sőt saját éleiét ia nemcsak veszélybe dönti, de gyakran el is veszti.
A gyannB caíris ló vizsgálásánil a loval befogatjuk, a őrös meghajtáa által meBteraó-geaen igyekszünk gyorsabb vérkeringést 9 agyvelBreí vértorlódást előidézni, mely esetben aa indulatos vagyis dühön állapot vagy kitör, v»gy prdig a ló érzéketlenségét még nogyobh mértékben s foltünőbben köllolí.
Daczára ezen a természet szabályaival ellenes kórképnek, vonnak esetek, melyekbea acsirds lovat bizonyos életrend s gyógy-keselés melleit többé kevésbé haasnálnt lehet ugyan, de blutosan soha.
As eddigi tapajztalatok azt biBonyirják, hogy eaen üdült agykórhoz különös hajlam* mai a nagy vastag üubob fejÜ a nyakú, éa petyhölt szervezetű lovak bírnak.
Miután ezen gyökeresen gyógyitbaÜan Üdült kór a lónak baasnálhntáaát Demcsak kiroaitja, de a tulajdonon életét ia veszélyezteti, ea okból ezen baj törvényes jótállási hibának határ ostatott, melynél as eladó 30 napig j ó talián i köteles, e az adáavcvés nemcsak \'megsemmisíthető, hnnum as eladó szerencsétlenség osotében kártérítésre is kötelaz-totlictö.
Jövő alkalommal folytató
Előfizetési .pernyék, én hirdetések.
ngy oiintún c Inp" s b • tlVml""tortala?4 HleW
kflsleni my e kt
¦fal.tmici vidíkl IcYcIob, bérrattitre a biad61iÍTasaIri(ía küldeadők KAOY-SjlEISaiaa;
Zrinyi Miklóa SOO-doa ©232." lek^iinnépelye.*)"
Nemzetünk müveltségérgi, nemes jelleméről tanúskodik aaon kegyeletes saép ssokas, "Hogy öThunyt jeleseink emlőkének Eae§ar9=~" kitésére ünnepélyeket rendes, Qzobroksfi emelni törekszik. J-
Ssigctvár ugyan érenkint megüti a magyar Leonidás és a vele elhunyt vértanuk évfordulóját, de a folyó éri birom-Bzáaadoű üane-pély kiválóságánál fogva maris aa«géss basa ügyeimét magára vonta és érdekaltsógét folyton ébren tartja.
így olvastuk annak Időjében fc&bb lapban és most ujolag a „Homcigy" Ejutaftványazámá-ban, hogy: mult évi okt. bó 9-én ELapoa^a— rutt a corínó helyiségeiben értekezlet tartatott méh. Jankovích Laasló fÖispán éa nag. Bomssich Pál kir. tanácsos elnöklete alatt, Zrínyi lliklósa „szigetvári vértana" hős haldin 300-dos évfordulójának megun -nepléao végett. Ez t riekezletben agy válaezt-műoy ít-tí kioevezvo fentebb emiitettek elnöklete alatt a kívánt időbeni intézkedek megtétele végett. Elhatároztatott továl>Uu; hogy a szobor-allitás as 1666-lk évi ax pl. , hava 7-rQl csak azért maj&d el, mert & tervez ott colossalis mfl fotállitásáhos a&m elég idő, som pénz nincs : továbbá ,hogy aa Üoue-pélyre a horvát kitücöaégek is meghivoasa-nak testvéri szeretettel.
A „Kalauz" pedig irj«; 8zIgstvárott as évenkint megtartani asakott Zrinyl-fionepély alkalmával hold. Jurán íco llásaló pécsi nagyprépost alapítványa folytan tartatik magyar egyházi benaéd. Mily szép és teotrérlB-köseledés volna az, ha. a közelegd birni&asá-zados évforduló gyáss-ünnepélyra egy lelkes horvát-ajka szónok hivattatnék meg, ki ugyanekkor vagy a magyar szónoklat előtt, vagy nlin tartaná a asent beszédet, Ajánljak
ez_indityányt az ille\'^O Un_____
urak ^gyélmábe. Xíe ajánljak; aat kedves hazánk fiának, a Ssigetrárótt ezülett »og. Fécsy Márton apát éa jelenleg aágráfcri kanonok urnák is figyelmébe. Ö a hörval4est» vérek közt élve a ismerve a nemzet jeles agyházi szónokait, ajánlhatna ia egyet közölök.
Ezen indítvány utón a t. valaaxtmiayngy-hiszem, tőlem sem fogja ross néven venni, ha becses figyelmét egy, már tovább nem odázbaló tpnyre — mely pedig egyedül leend-képes,mtutárj a sznfnr-átlítis elmarad»300-na ünnepélynek a kívánt, „hazai fénytuíBegadtil
— hivom fel.
De mielőtt ezt tenném, kénytelen vagyok, as évenkinti ünnepélyek főbb moaaanatut
— bahár nagyában ia — vázolni.
Az ünnepélyek előestéjén közönsége«ö kivilágittatik a város fútéra éa föatczija. A várfokon mosaarak szólnak. Ha vittdör* színészek vetődtek ide, előadást tartanak a „Korona" vendéglő nagy termében, vagy tüzjáték rendeztetik a várban\' A f&téren, a városház előtt Zrínyi életnagysága arcaképa kitétetik, hol az oasaagyült sokasig nem. szabatosan énekli eh „Hazádnak rendületlenül1\' „latén áldd meg a magyart8 ás yal*. mely czigánybanda lebuzxa a BKákóc*y -ia-duló"-t, Icczikoruyáa néhány laasat ** le-morzsol néhány caárdásL -V
Ab ünnepélynek fénypontját pedig kétség-kivül a gyásamiaa és kttlflnöwn aa enhiii aa. beszédek képezik. Csakhogy itt ia iiáayjsik aá Gazbangzás. Mert amity jelesek aa-ígf: házi ssóooklatok, melyeket jeles T"*^-*-tartván, tormésaet**, hogy Síiw^
előforduló BhÖkkenÖBég, caőkönösség, ma-kacBoaaág«-rÓl mint jótállási hibáról fogok közölni. N.-Kanizsán, m^rrcz. 1-ján 1866.\',
MÁÁH NANDOB, állatorvos, ^afaduliit UpnaUi
x<i i -^Uíf kainak történélmébol mloe^rilAai; tólag a lovaknál TQ,Rmi meglepővel kStlklaaaájatqália
őgyelrnót: oly-iajnoisnnélkfllftsrflkag
*) As Agyét teUatriÜBii ís a lafumUb U^tAo* indaak\' tért UiinaUaa , -¦¦¦*»**,,;
^3^JS^l»ji^ygWMrt omattttgy házi
-^mjHV............ ...
De hJrten ?* nem ia lehet bmw^ . < ¦
- ^ínóa-vgyetlenog/ iflíHraiig- ¦
¦fl^nykáiitorJ«M»W#I^*^.IWW. Véneftloi, vagy J» «Aiffn9»Teíf:au*rtí,Mot tákolhat Össio. u h*lt«tj* ¦»átb»ng«atnit. Daczára onnok mégis Uthatiesen vaxlat-" Wl,hogy aa dmnkinti ünnepélyek programm-jáolj liaprA van fektetve, melyei czolszcrüen Kifejtve bátran- meg lehet tartani a 300-duB Ünnepélynél is.
7J -A remk-ésnek erek arra kell törekednie,
Azért kivnnaíoB volna, ha *t. választmány
- idejtt korin meghiraAifl-ÍUoegély-OiDBléaéio a kaníssai, keaztbelyi, fia csurgói ¦« még -mái dalárdákat is;
\'^-líftfc\'BsntaV ugyancsak a fBtéren, a Irinyi kUp\'elílt etoöléhdÖállvdnyon dniárelöa-dóst tartván, méltAan tolmácsolhatnak a nép ¦^¦/Imr-it & „K«Agatg nHinuiust> és más honfidalok cliongÓBÓvel és működhetnének a
-CfitBmÍH-«Utt-^ ~— De, hogy ngyá8emise*seno ignzán mogkntó fgaa^-lélekemelö legyen, olkerübetlonfll
~»ftkt4gPBj bogy magyar irálya éa a sió tel-
— - j^lfTfefelmeben j&i"be- és össze tanaivá le--
- gyBPi "ehopy csak a hangokat-hallván,a szövegből mit ae értsünk.
¦ Bt- Chiray Alajos egyházi írónk és költőnk zaaWirt ilu alkblomra egy meghaló gyász-njaeréiiekvt, a „Katana" pedig közülte folyó
-"jarriiMk ssamabaa-í-éa—pedig mint mondja
---SURFTriníttybeti: TBlszwfnTpnajd találkozik
tíAm.0gy_1éikea ~fia^* kozüT néhány bőkezű Uapcanai, kik e miséének dallama írójának néhány db. Aranyból álló díj t tüzendnek ki. ^Jíem akarom fl.„Lalauzu reményéi kétség-íieTOBpi, «5t ningam UbíitoBan hiszem,, hogy fi megtörténnek,
iifi eu 0 tárgyban nom helyeselhetem a
- nMyiiat-hirdetést -—-
yjlért elÖBtör: hossza időt kíván, MtÍBod-Mori legjelesh zeneszerzőink tqbbnyire mti*-\' bírálóknak lóvén fölkérve, nom pályázhat-iiskj^Yngj nam akarják a koszorút a Hutai -ajnéjsek elbl elnyerni. Harmadszor: a legegyszerűbb dallamra ls.gyakran 10—20arany van kitűzve. Már pedig egy rugyobbszerü magyar irályi mÍBczeiw nem is egy vagy két dallamot tételez fut, mint inkább az egén siövégnekmegzönéutété\'.Ilyon munkáért aztán néhány dluafauy hoíllanek gunyfrak.
Azért Icgezélszorflhb lenn*, ha a t. választmány M"«nnyÍ MihAly nrat, a magyar zene r 1 gytucstpréí" kérnérföl a fötnnovezett gyász-mtítí tzTiVi-g zenei átdulgnsásárn. Ebbun mindenki megnyugodhatnék. Es Moaonyí Mihály ur, kinek fóbüstkcsÓgót képezi, ha a . magyar egyházi rausonoemoluséhea járulhat, Még Yagyok. róla-gyí-Bdre, ftrőmmel vállal-krtsoék a tnttnkár*, i lehető rövid idö alatt b**éfoin*j ngy, hogy a t. választmány még \\idejoVjrin—ktnyoniathafíiá és wlk-flldhTTtTiü-» meghívott dalárdáknak bétanuláfi végilt. - ELEMI aiüDOB.
Vulfl-.1..1
ni -g-
capucit
j lnvív.\\
..b..i
Levelezések.
--IV.\'
fX^yOnSt, Sr:wsy:vaJamsV -Uraim le-ft^kalap-- pftl-í öaigetvir ojuinojiba megjflnk, tehát ujre\'nondoiii Um kalappal 1 Lat pedig nem líért űmétlfim oly idrgSien mert. berenda--sfaa^j^icaé^Uít^éTdBmld. mert hias ily MIAMI caalio^altHt -.öckín,^!* kalapul ema-K&a> JHanem aaért mos4nWfn mert eit a ca-a^k.-aaskiljai paxatieioyák, . Ijaj rttgyan,- ho»i«UpiaaUlyait Bobsem
4rMhr MJc r^iL^i\'jj^LfTTgTn 7 E1ö_-
a*5rVJmert\'nem volt még rá üttkiégem. Ili--«líi*orJ mórt én Magyarurtaágon belől csak -¦tftiÜte rsetében értek —,uéaiítűi. Már pe-4« akik UtUk.aal mondják, hogy m eredeti agOLajjedat fldvWia-nydven vab fogalt
SjiítpDd^íjot.: hogy 1860 Óta Uoy [fflfilKrdllóttakíkígetvárbanmíg^ra! t_> Uttléütoa pedig, iaa. oUAes|léa mfivé-biaonyoa^ magüiágíg emelkedett lU^Ulbk-dsaZa, éa aCeletetirQ grákorlatías klktvilpttliel diciekrfi sséllemek hozzA-Igényeltdttt ^-küér^0-ulilkoi-Itt íg/ "oJy,a vtíig nyelrekben UrBa. H emt.panlalU nyelveo irt
laifatvárl oaclnobsi miért kell \'foJWSL asqq aukat (d^rairfeja-¦Utafélil algmid lUwfriak aa " «a*f ^SUftt H, nőit b lömém a «9taMtti» » tag arak egyike \' \'WjpX feajtal a ^rad»ag|^ íj ami a tagok ínak érdekében,
w«k ftnó^pbdly.
^tfjB^Stt^t\'-bónapban,
Hallói, mart. búban, (.líiy^^j lmjaink hit-forrása.) A honuii!j;.>r..lc v:.gvoit-ji\'.lcli\'-lj.-n rojhk. a nemzet ca ham joietf, tizeit ib ^ mely nep anyagi joletut «rr.jm-acH vv.li cl Bajaüthatiu-, annak sikerül ntryaz/ir(,miinl megvetni szollcmi )ó!t-tL> nV. pjal. ^íllitis^tn
aseUemriiL-lyzotére.
Anyagi jólétünk en szcllomi bil^íi\'U
raegtslÉgedésOnket, a hogy uZt tli.v-rli.ssü^, szellüztetní JsbII aa eszméket a ni^.J m eh.\'tr i már csak azért Íb, mert az cszui\'xm-re a?u[ gál szellem! Bjololóroata gymuuit a külón-bÖZÖ elvek tisztítására^ » ig\\- közvetve az aggaaztó anyagi helyiét olbárílJaára a toké letes megorvosUsára,
.Ezen „Kö-*.lonynok« feladata, a h-tlv-Y\'"QPyokat .^megUmertotni- és megvóduni
ráiftántűDl-mogani kucsmám Iúumeléaéro ¦ -fajsYetudtom- ismét.tapasztalást-raiKirs«ndo*-acfó), hogy mennyi bcfűiyássaT van afunnub-bt aaa>ály fogtárs _or«k lungiikvisíjlftóro -kQlusQnOs drlntkoséabeit. A seorzott tapftía-talál varakosávomat felülmúlta!
Épe°\'a kártyásokat néztem, s kivántam magamban, bogy bár mindegyik vesztene,1 mert hiába akárki minők nevezi a kártyázást, éú ezt olyannak tartom, mint a párbajt t. i. ebben szabály szerint gyilkolják amabban szabulyszennl fosztogatják egymást. Egyikbon míndiggyilkolaBt,musikban rablást latok-Cziviltíáll modorban.
> Neknm már ea botegBégem, nem tehetők rÖla. iin só szabályszerillog fnsstani vagy füSEtatuí, se taktusra verekedni nem sse-rctek.
Jól tudom,bpgy ebben igiín kevesek értenek velem egyet,do hiszen éii se vagyok sokakkal egy értelemben és ekként kvittek vagyunk.
Mondom tehát a kártyáinkat néztem. Kiásó tá^alabb X- éa Y. urak beszélgettük. Nem !8 figyelmeztem rajok éa akkor oBzmélti\'m inidün X. ur Y. urnák ezen szavakkal atlA tudtára, a Iiobbzu párbeszéd fuljt-ui irányában kifejlett Sszinte véluiuéuyét, hogy: „Siu Bind ein Niemand."
• Nem tudtam mit jeUnth-itiiek e szavak magyarul; csak ugy a feleletből kuiiyitottnm hozzá, mert ez már magyar nyelven is igen órthclG volt. Ugyanis Y. ur idy gy jrsaíággal éa erö kifejezéssel helyeié X. ur arezának délkeleti részét tunyiirébe, hogy üyF n büvo-gelés által Bzabályoíolt tiszt\'.\'letnyilvánitást még tréfának la racgsufcstriáTiT:
Erre kissé csend Iú\'n. A jelenlevők egyo-lőrinem tudták m igukat clbatározui, melyiknek érve mellett nyilatkozzanak. Magának X. urnák is egy kia idő kilk- inig unnak megismerésére rszmclt mikéut o doh\'g öt közelebbről érdekli.
\'Közelebbi barálj.\'iinak részvétfytlatk^znLi által támogatva ; bát.irsr.gnt vün macának — részint, .hogy előbbi vví>:nicnvÓ!>. k n.»-gyubb súlyt adjon, részint, h"íy nyert érvet megezáf >lj a. — Ws\'-flzárilhnz folyamodni. S itii.il .tl p: rátj ii Y- urat kísaó gv. \\It. I kezénél és lábánál fo-vn n.-|,i küitelen kimen, tl-l « -llí-i r,!l, \\-nak niegidiuerésére, a/, it! .1; iiyiguti oldalról iparkod<itt V. n. iii.igyaráeui a távozás ai-jtt-\'tv\'nén g ősségét.
Ekkor volt ulkalmniu lap:\\szt.dni, moiinyi bilverövol bír a savegelési r --,;tt:..ly : un*rt n!eLnnLyobb rendhen végfi ¦/. m bili laültit ogész vétiig ka! pl ¦
Le uraim hát a ka|n|ip:il !
Mondjákjingy kerdes t.iiu dt hogy mulyiket tumljisk ki n k.-itii koí.iil gok sorából. Hnmár ilyeHnii f,-l tt még kt dés is támadhat, ugy 1. gjubb (.¦snk_in.fP;biigy mind a kettőt. " M 1\'.
roktÖl, mert jegon 6b igazságos, bugy Tnín-deo-.mQgyü__éB-JiiÍEBég Biy^\\t.^dajm^ alatt tartva oly emberét, a kíuuk nincs löibiltinog-ólbotnioa Így reniényu[btjtli, hógyTa vagyon-bUtonaégbuIyra állván, izont\'fug maradni mevei törvényünk * a, mezei gazda Íb b»«-renoséaobb leond, mort anyagi bajaink kútforrása* ogy róflábűn sikérülend otfojthatnl.
11 AHÁNYAI ELEK.
minden jó irányt és tőretvéet. fí szempont-bél indulván ki, követte- az eszmét nyomna* zuk, hogy minő bajai vannak a megyo-ko-belbeli gazdának s ^abatoljuk ki cgyazer-smind abajok gyógymódját i>. . A_ gazdát Monkivűl, hogy elemi csapáaok ¦BJjJ*k| nyomorgatja egyszersmind oly nép, awly előtt a vagyonnak , bíctffnságimk csak •aját magára vonatkozólag van -ériéke és becse, a mezei rendőr törvény elaui vizbulioi rék, már pedig ha ;egyca pnlgArok a tiüaj. doujogotnem tanuljak becsben tnrinni. akk-r nilMeréz nemlehotjeléta-am-izei gazdának. Puhatoltuk mi e merényletnek cikát, s h-g-inUbb.abhao találtak, bogy a népnek sz-gényebb outaljrandje. némi vándpréletot kead_FelTflBnirjahagyvÍa. szülőhelyét, hul itt hol pedig amott ver tanyát, birtoknélkítli aaelléraég jogot formálva, mi véli a másét B as| HJAtitja el, a mi nem az Ové. ! *
"\'tKi/ír*d ** emuer\'a p4H"Ba és iiitézkodó-sekfolvUn, kaad ;a hatóság az ily kíhágá-\' •WrelleB. de jebbira zlker nélkül^ mort xiép- és nép egyetértve a li<ilveit, Imgy <i .UWkaW^ottáaiVJcJttnn takabb-védí I. .. - . . - Oda jirol e zzcrfut^I.fvjVijom. n ti/-kedjBnkköaat Prev-4 bly t -i »1.7.11, lugy ft -k^zaégek4i«tnA>iiitU.\'i.(4;" ,,,,, ,1 „ , u^, „ "3ötJ monl bUoujíulaii^j.ít.íet n, JW. m\'i.
Sala-somogyi hirek.
(OroB lakások). Számos, előbb ké-nyolmes lakosztály, ^most holmi házi eazkő-16U és bútorok raktára lett, mert a pénz hiány már annyira úrozbetö , hogy több család, kik előbb a leguagyobb kényelemben éltek, moBt ugy Öaezevunták kiadásaikat/ bogy a kényelemnek nyoma sóin látszik. A házi gazdák kÓBzsnggel engednek egéBs összeget is a bázbérbŐl , caakhngy lakost kaphassanak, de ezon terhes viszonyok közt még e móltányos ajánlatra sem báturkudnak válalkozni az Illetők,
^(Tűzvész). Folyó hó 21-én éjféltájban kia és nagy kanizsa álumba szenderült lakóit ismét a [1 arai-gok megszakasztott moraja verte fel, inert Kis-Kanizsán három ház, ot pajta és több mellék épülélttíl együtt a láLfc gok martaléka lett. Valamint az oka, ugy ukozója is edigelé ismeretlen.
A (.Vásár és tiizvéss.) A folytonos hetnkig la rí ó Qsözésuk annyira elrongdhák az utakat, hogy a távoli árusok és vevők nom bátorkodtikutnuk Índului,BÖta már elindul* lak 1b visaííi 4értok kedvexűbb_ ..alkalomra halaeztván a teendőket.
A helybeliek sem bátorkodtak árucs,ikkjeik-kel megjelenni, mart nom oknélkül, tartottak o reggeliül egész estig tartó esőzéstül, ebez járuli még a p.?sti utczi közepén kiil-i.ilt [ÍÍL d. 11. \'1 órakor, mely lármára a uó-Y t caizeesöditette. A szenvedélyes gaz gy»tj-l\'tg-itó neve eddig ismcrctlűn, egy ház éa kamra lett a lángok tuartiléka.
S\\ {\\, ó v á s á r 1 á a Olaszországból szá< mos ló!; -reskodü lat.igaltn ineg tájékunkat v.i fiíéji l,,rakal v isiin Inak.
/\\ i-LI a I u t o 11 t\' íi r e 1! e t"; ragyban csíi:o-sitj" ik, uj, kény, In, s l:id-g fürdők készülnek, 11 nóta tért a Hil.inn pariján tetemesen u:»gyubbiljukf a ven J >¦ g 1 íi ne k uj bérlój\'j lesz, kinek egyik tok,.teh\'s,-ég<:vv tfizik, lugy , jutányos legyon.\'il lzIi.¦lyekröl is g -ndn-kod ; n;ik ínivá magaiios.ik kort-ket és villákat épithcíf-oni-k Aí épitésrlirt-íz érd-misÉlt-y ; ur vezé\'li. j
A é g i t p m r t ü li e I y.) A város lom- j ploni nii.-ltl-.tL tér tój.k s.irkán egy giidor j ofliis alkalmavul s/.:nn,j etiontokra {ti ko- j porfó ilarabokra") akadtak, pedig fl/ái éve \' nrrlf, li^gT 1 h ÍV\'-n adták viöíau poraikat a mindenek kiiziia anyjának.
A t V » a tt t i rendelet) C b. k i r. s z a-1. ml. .1 é 1 y n 8 11 11 l a r a a g. Az Itíliő. doe. á atol fi.gva kiailasban levő menet és térti j egyek : a soproni- e 7. ókesfoliérl - éo u j-a i o u y t alltimiiaokrol Budára és vissza l\'flyu liu J2-üt»l kezdvo nem fognak többé kiaditm. I3ecs mart. 17-dq lSliG. Az Üzlel igiiígatoimgri.
"\' vSr-M^a fe\'o\'d-^frtgr-e t Bttí^s ÖrOm«nkro
p\'o\'gil n^ a bír, bugy helybon ismét egy muk\'idv-tut kor vau alakulóban, kik a nngy-cYimrnsmm jnvara olondannkat óhajtanak r -ndezní, kívánjuk, hogy HÍker koronásai szép terveiket.
A (Bekttlile te t t.) Előfizetést relhíváa. „llagytír Bazár" apnl—junlús! évnegyed! folyam ira. A január — martiuei évnegyed vég<\'f«.-lc, j.\'ire:<n, tisztelettel figyeltiie\'-tíet\'jiik a t. cz. olvasó kozunseget eliitizetésénck azi-vos megújítására.- E 1 uf I z o t é"á\'Í díj aprü —júniusi nigyo lévre 2 ft. april—RíVptcinburí félévre 4 frt. lílníizetesekRt elfogiid Wajdíts József könyvkereskedő.
A A „Magy.ir Világ" 72-ik nzámúb^n ol-1 vassuk, hogy a „Soinrigy- nagyon dlrsér valami ,7K.ék Lduyvet", nii\'lyufb legtöbb érdeme »S, hogy — a „Somogy" HxerkcHi-tüje lrt(L
K a fi » 1 \\ ii r.
hi Dalárdánk olsö nyitvánoaságr\\ ló-pésútegy-f. é. apnl 30-an tartamió jtagy" bangveraeiiynyel éa- másnap auriz: máfua 1-é 1 a BKabadban rond\'iznndŐ majálisnál Ün-ncplendi meg. Jlint értcBOltünk^ a bangvor-seny a megynbáz fényen termében b a-maja-lis a bUki regényes erdőben tartatnék a» erre kiküldeti bizottmány részéről kidolgozandó éa a dalárda közgyűlése által. orfogádandó terv Bzerínt. Nom ketolkedüák; hogyha t. közönség, mely eddig is meleg pártolást tanúsított az egylet iránt, a kot Ünnepély tői bciq vonandja. meg. részvétét b viszont, bogy nz
^eddlg ii^ép-r^ninón^kre^JBg^UÚ^iíiáru^ .minden .szorgalmát klffl|tf!ni, a progninimot jnviff on tolt tnpí 11 tattalTÍör kcÜztenTB n t<írvo-
\'\'zc\'tít áldozattal ia dóidra vinni nem késik, s- Ih.gvj-eldő lulIopús\';V^f nílndan igénynek
-1uej».l!.-bjliind.--
b.;3T ?11.1 a ti H a 111 ji!r.i/.3.ále;ni:inaznlinún p*p ű n-i\'p >kb,iti utazott k> rjaztül várúsiiiikón,
a törükkormány kültaégón Magyarhonban qz-iUoni nyelg^neatanuláBa tokintetóbÖl tett utfolyamában^liliűl monda 11 bóíg volt ba-zánkbanj\'do esokügyan jól hasanálta oe időt, mert megakadáaifcélkal kópoa magyarul bo-szálai.
j: li> Ma rczftlLfiBn öt meazely pálinka kiivusára -fogadott Valami RaCBek~VVnczct nevU napszámos, de bizony a fogadás torkára forrott, mert a szesz megölte. Hiába ha tót vagy cseh íb rnlaki, azért csak mégsem erösebb a pálinkánál
h. A drávamcllotti lókai puaztán o hét folytán egy toliéu veazett meg.
a. Szigetvárott meg a BserBetesoktÖl 240 frtoL ezüstben loptak ol, azonban nem soká gyönyörködtek a tettesek a csengő pénzben; mert máV -hűvösön ülnekj hogy péns helyett nemsokára lánczot csörgessenek. Biz es kíaaó kényelmetlenebb leaz.
h. Don Hidalgó jelenleg assbadságon levén eaak egy hozzánk intézett leveléből küzölhe-1 tuuk valamit, t. í. azon bizonyos bukni akart kereskedőre készült pár strófát, ktröl múltkor cmlitést tevék.
Holdvilágba felbombáznak,
— Gonosz idők járnak — Oh jaj bizony vége leás már
Ennek a világnak. Megrémül aa ég, leroskad
Trónja fiastyuknak, A csillagok vahraennyon
Hanyntthomlok buknak. És a földön .. . bej maholnap
Váltéra sem mennek KölcBönösnl tán magának
Bonkor Morgen-S törnek.
Fővárosi ós vidéki hirek.
— {A Botond MiskdbiSl9). I. HUzek rgy Schmcrlingben, mindenható miniazleruon, raenyuck és földnek gyönyörűségében, és a Raixráthban, B egy tiában, ml arunkban, ki fogantatott október iJO-án, született február 26-án, kinzatott, a magyarcnektöl, megfeaiit-teteti, meglialt, felfügg sztotett és ellomet-tetetl ; száll-i alá a so;iiiiiUégbö, harmadévr.) f-d fog t-imiidiii, ft lnvrnní a .Schott.,\'nthórra 3 Ül ii a puha IVit.-uill kb^n aj..bbnldal felül, miau leszáll L-lji>V-\'ijdú ítélni 4Sl0ok.il ós Gi)-"sokat. Hitze!; -py Alilonellib"ii, e-gy k izónség\'-B U\'T\' ^!•.tyé^l eoiieurdAtamban bt einigodeutseliű O 1 1 r-iehb m, beAmterok Bz.ípjrudasában, U .ciinak f,rltá:n idáaában és az örök debuilben, ámen.
II. ll.szek úgy eazméb-n, a mindenható ígizságban éa jug\'.oi), Deák Furo iczbon. au-n ik npustolában mi atyánkban, ki szül.-tett a mngvar nninzetmk, fel v\'lágoa\'ttatoft a s^.i t lulsktul. Kinek clvii kiuzaltak lí.icliius-^eli-merliogus alatt, 111 gf BzitliHok, da inog n-Jia haltak, eaak cl :ven.-n oltomoltuttuk, menlrk át hat provÍB"riuin >u és egy a.ziaztá !11611, 17-oJ
fiwrfettám dn!rj~f^lrenmt,3k a íijodel muS^
es ültek a pesti flrazá^íyfllés biileseínclí fűjében és szivében, ot 1 itélendök elovonekot éo holtak. Hiszek a nontzel +zelloinébcn, egy áttlánoB p.\'Btí orsziggy ülésben, nemzőtök pgyeBségében, a jólét feltámadásában íb a» ,%ük-ol4gotl\'iiuágban1 anian. . .
— Sorsjáték A pesti lánczbid-társulat megkapta az engedélyt, bogy több mint ogy millíi\'n/i függő adóssá akövetkeztébeu,sorsjátékot reudezhesaen.
— Az nj országház, kápviaelü köri.fe\'ien remélik, hogy nz ünnepek ntáni első" Ülést már rta uj orazágbáabnn tartják. Ab egyre szaporodó erdélyi kfívotckkel egy üt már ugy sem térnek ineg n mnaeum termében,
— A „Gyűri Közlöny" april t-tül politikai lappá változik át,
—¦ A Vértesi ArnoldáltalsairkoHz-tett. „Kép-tb Világ1*-ciimfl t>-\'Bzély*kÖzlüny első füzetét megkaptuk. A 4.7 lapr 1 ~t>*padŐ füzet bü oli-aamányt nyújt- Az !11 .(¦tratió!í közt szépek ós nagyok: láthatók, tizenkettő v 11 mindössze, meganitTÍ külföldi m^tBzés ;k. Iluvoiikint kót ily füzet jelenik meg, B előfi-zntési ár rgy hóra csak 00 kr^- egész évro íi frt. Az elÖtiz\'-tós öt százalékát akíadóDeutaob testvérek az írói flógélyegylEtri^ajintván, Gyulai I\'ílI ogyloti titkár. öváll4lat>.l a kö-Zuiiíiég meleg pártfűgáBdbá ajánlja.
Bécsi éa külföldi iiirek.
. — TJjvasuttörvóny. Az „Oatdontache Post" jelenti: nA birok a titkos munkákról, tnelyékkol az áliamfnyíiradfi a légutóbbi napokban foglalkozott volnnj.: onnaa eredtek, bogy egy uj, rendkívüli terjedel.iiii vasat törvény-\'hagyta épen nioot ol az államnyomda aajtójffl, nem tadjuk, hogy\'yejJQn jaTABlat-kóppén-\'í, vágy mint fájóban lörvónyhozáai tény. AimyTüizpnypfi, hogya törvény az egész birodalom türülötón nagy.váffttt-hftlózatotakar életbeléptéim. A póiia 300 millió frt erejéig kibocsátandó vasútjegyük*! által axerestoinók
°) an\'il<iná Mi*!tAJ jc\'ea élezlap .moa^"d«nlI, hoffj nítn*t tftbbnn nlnflznuonck. F,lí»fl«lé*i dij:,riegJ«4*-Te l_fiU_Jíi^aiir o lap nzorluuítíÍHÍg*- Is SRtTOflBU elvállal
old. E Jegyek 8 Bzdztóllt kamatoznának cb 32
Öv alatt törloeiBÉetnének-1«"." - ......-r—¦ ¦
— Ham is 1) an k 6. üniz\'mn ujabb idülííl hamis lOpOa.bankjegyek lit\'T.nek, melyek oly remekül vannak utánozva, hogy a loggyuku-roltabb BBOmnok feladat a fülinmeröBu.
Színház.
* Benyelné jutfllomjitíka mart. 10-én errr vnlddi él-veaeteü estét menett h helyl-fti rí mamiin vu^krOl érkegett aneansíjíiicli. A jutalinaiaml.i kt-t kuikrlt, n „Dajka" OiFeaba__.l_t.__. ?11 a „[.ajkua diákuk*. lrv...p pétdl, upérettet TiiljLSítulta Miiulkíi darai, min.lfii te ki utat ben sikerült. A jutalmazniuk mim a tArs/i-.t^ valódi gjongyt., tapsok kftst fugniltatutt. Az tún\'óhrM, ;aintT)ori)ttya un a máoödikliflii,mint Krinke, folv1<.U\'."ai>
ildutt jd kudvcvel eiun, kü_i..ib--ii ts vig .jprri. linket móg vidámabbá varássulta. ,A pajkos diákok"-bnn CE«kóriü ?11 Üalbi ipen kodvesen énekcltok, Bi.__y_.n_i\' í-1 Tímár as „Angiit kiiUi\'stnm\' siHhuí nem akard tapsukat mutuik-ggigaikOri, mint Gaier, iiaonnU szerepet remekül adta elő. Síigi-lközitii}, mind Liik, p.ilgnrl t>.___y, «n.-ki\':t a kiirttu.it-i; taplókkal jutalmai A. Ae elűfurd.ilt vidám kardaluk ítfea j.H aikűrülu.k. A pártoló k-liöns...;; a jutalmazandó k i-gyunciet daczára a ftilytuuoi fiön-s-aak, nagy aiáminal Örvendeztette tatig.
As ipügatók fi t\'Mailiara ismét li.\'rieti\'t iiTitnak éa a köiOnsÍT pártfogásáért esdenék. Ajánljuk a ti. é. kOzönoí- fi^ye Imé tir Os jóakaratába mert c»ak i^y t-»mjllu\'tj_lk, b"iry jf.vűbun a válalkozó igazfjalúk ismét megfogják látogatni Tárásunkat
BSi\'gholtak névjegyzéke.
FabraárhJ 15-tCl marliiu li ¦ 2 7 - i M \' mail, Vero ua II éven. Pék J.\'-nsf 2B *. !íi_n»th Pai 55 í. Siim<.zt Tré sai I fél ó. Kise Juli 2 he tea. HodrOTÍCD JuaBtf 71 i, Caindrry Antal 27 é.
MArtiuí h\'ban. Eirbhurii Matihild 1 éivt. Cíanidi Hári 60 i. Uarer Karuly 33 i. Víria; J\'wef 60 f.. Saflua Mari 3 hún-tpua TJth J-Jisef 25 L. Francain Anna 4 hin. II dl Jnll 2 bet. Müller Jóxief 6 h«t, Tom Mica Tré sai Ite. Stridi Leopoldina 2 Pl í, Sioonxr Lajos IS é. Nncy Mari 1 kel. Kaa__ln..r Jáuoa 9 biin. Yi_.ii__.gt_r Tréü>i 7 Lón, Lánc .íir.ln 3 bet. Cseiner 1 gTi-V.; bi á. VÍrAg Katalin, űt á.
Ytehang Koboz István urnák
(a „SoraogyV 3. sr__. _:.;ib.áTi hazzám intézult j íj v i It le velero, i
A lovagiasság Bzép tulnjdone.-íg, de Don Q n í i o 11 o levág i ¦¦tg lel ke Bed és c neve tee -
goű , mort ott íb jclcnkozik, hol reá ncmmi nzükflég rincB. \'önnek nyílt levele ily lovagi aiságrál fennen tanúskodik, midiin ismert ilpnthuBzn. áliírzfckenysúgénélfDgv.i n gynm-kodáss nl.il f-laznbuil.iU BZ.ila-Hum.,gyí Róz-Hii»yu.:ll..-ii helyttbíiiU-lkeBedÓBSol sikr.i azáll.
¦EilesTíuboz, méri oly gonoaz? A t.ira.-.dnlmi küzdtiiruu it BzubiidclvllB<ig záazlojiit kettfía mnrtjkkul nzerctné ön lüboglani, du kasztbeli hiuBágábol ncin birván kiljontalíozni, elvte-1\'ml li;in<|/ili(.iii.]dziUíi nltnl nllcumorxliJBbfi j.\'in k^zmüvolüdébi p.Jilikái.k kivtiualmaivul, B cüuk fi/rdu ltiii\'.ivLB\'.;ket tcnyéezt képzelt é <i e n é n.
„Kúnyvkotii BzerkeBzto"-nek gnnyot en-Ruiii. Igen, én kiUnült köiiyvkót.! fi egyezers-j nniirl flzuk:iv.it.-itt kúnyvki-n,-aki;dü és nvftm-! diitulíijiloin.s vagyuk, a üzlot.jim vitu-ljre a
¦ B*íikGÓL"-s iM.rieretrket túl c-des Magyarh.i-j zi.uk L.iiiir/.iii íb, íi müvek kQlfühlón buzgól-; kiMk;uii hh-^b/\'t.\'!!,!, Íj..gy drAjm lu.záiiknitk
knaitb-li l.iu^.\'.^iól meni, ktillü mii vpltoé 1 b liaBzuoi- i|):tr< e j>ul^\'jir;i 1 ebf?ua b mint ily.\'n ! mért n" Ijirnt. k é" is BftjniBiigos kivált-
edgijnl \'í rii."lyí a, édvs ;iini..iir oi\'uz,
reám : t\'."..- iriénv-h k i v ii I i i, v. k kürtöl í-.-t n i ! n.\'iu jiirul ! ü, nnift s:ii.»tf.i=;os k i vá! taágnul
¦ f. gva :k.:,vÍ j |,b „, .,„\'¦.\'¦, hVra" ^-ll-nü t,U,,-,-; gsttAsn nielLsi, ki1., küiül Üií ulúli/.^tési huj.
l.áBz..lúb;ui -l.-g vnkm.;ri,k.g. ucvszOlván h^-ZUfful vngv liu^ztií, mint ^tak t . |. n fi?.áui;ira lt:|jtt-jlt tekinUilytiket nz (.Ivnaú kózüitaé^ elé tmrczulni num átnllptt, mért ni: nnvpzInMriéiii magurtiat t,ly iR mer^ tt,.rj.:sz tL vidéki 1:ijj ki-adútiitajiloiH.s éa fi.\'1-.-lü- Bzcrkesztíjjéück, mely lán-7.:ijábnn npynn szépínidalommit!. kiválóbb pedig kerefikcdcl.\'m, ipar, gnzdaeznt, I tudomány t-s művészet köré-Jtil merített kin-lesek k-.:l egyesi gdli a kuz mii ve lo J é ere vvi^iii , ÖSVcliV t. j
l.)e lássuk, mi 611, ki aziiilén l\'j^j vl.ii\'ki | méi: poiii;: in.-llt;aleg n szépi rudíil\'• m, lii/..;- ! leeben P\'-iii-; — 1-r«? nlább a k i l-l t i-íéc E7.>tÍ:.! i — k-.T«»ki\',|.-Um, ipí.r, HMdi.Btat, t»d,.„„;,;y , éfl miivtist-t ki.réKe vágó laj\'sz.\'rk.\'Bztiijén.\'k j : nyumüf.a\'ja mrijrát "i Mutiisin ki ok.U r-1 i;t, \'
donodm pár átaaaott iakqlai osztályról bró16 bJzcmyítvnnyáti
LtthHft cd<;8 Küb\'.\'Z ur( un -7 ^-lelpdlya\'ví* l\'iH/.túEiinál Bzépit-iiilalta uninii lu v--tnt—fn[. euupt.i, o mit k-liet ön arról, hogy a ki-gyca istenek erre való leliftseggel el ncui láttuk, mi nélkül pedig hnsztaltttt eviezkel. Azrmbaii ne t:Bak állit«nnk , Imnem ln/.onyilsutik, ia : iszonyú \' vajudáa kiizcp\'tt letro jött r.i¦ rj.rk cfryellen ünállá Bzepiroflultni »zül-ini\')>V" e er-irii alntt „Kgy p\'>rlnd<j 67 n- t„rti-note. a .4 inie egy lí i a A I S z o n «1 c [ü..:rk. uztt-hu alatti iIIoiekcs lap — Kalauz. — avatüii iten/e nv.nek kfigycinsz BzüUtUúl caakhiitnar t int p.ri itd ¦¦ a rn kényöZHrité, feborulván a f f zinu\' i ra-Ro fi-galmi a nyelvtani liim.knt. H ugy.in miéit ntíin vette fol, tdee Dun í,;aix.itte uram Rnkujzban ün elé vi:U-,tt keBí.tyütV Jól tm-i leksiünk arra in, mily nyomaté k knl tüntuté J I\'jI, n „\'.ryiiri Köíl-jny J ¦ bén a j-Iííb Frank ! If;iid\'.;z ijtmek Bzépirndalraári balgiiiupna [ (ifiil. A kerr.-.Bki_dt-.lt.-D), ipar, gazüiiszat, uilÍ-.,-! Tsany b iiiÜTésíet «. b.-tr.-jén p-.;Ü^ iiiji\'.\'.r l,;,n,l;vnd édeB Ön k..T(-BztÖÍ Rt a kérdÓB-k ! kérdéB". !
I un, wh-t. Itobuz ur, l.--ír!.l,ilJb annvira
Ímh rrré mugál, in-imyirc mii.t l.i__i!ó,
; "ti?, miiit szúr liesz í-it k ü i. lÍ -1iti ; ¦-! j "B rejv évi -.fia=i tt-\' t.-\' e ü nk íil-ilt f:.;jv,.-tt üicü.i da-] >.-f\\\\ ;\\ \'k i ii-m"ri]-"\'tt-jm, ur^y üeb ez <¦ := .\'rr.\'.in.a

Ede is Köbön, mért oly gonOfla ? Arft^hi^ -\' nem ér^i. naín"Í8 hiszi Ön aat, hogya beoaUlet
n penznál sokkal drágább kinoB^J^jtojlvin nzt, iiriHsrnnt- oncek, mint 1stpent~ folt Fzerkeaatojé.iuk- valóban tulcslgáagttkövete* R-tJi-it kng kiegyenlítettem, e a t. cz.^IS&ae^k irmiti tnrti>zasotnat is teljeBttám, mngis beotft-r létem fele nemi rúgást óhajtván Ön^té«Aft felszúlht arra, hogy az elöfiaetők iráfiíi (iH«-lezettsógcmct teljesitBCm; Önnek eseöjeV lemiicrtü vádja íb alaptalan, mert aa Ossaaa clufisetük sorából csak 10 t. É—y árnál téve-deabol történt kia fogyatkozás, mi Ssoohan az elsü felvilagoaitasra teljesen klegésstt-
tetett. ¦ ¦ .............:
B ön drága .... Roboz urt~n)ég mai napig eem küldó bo amaz arcsképet, melyért a já-randÓBágf.t egyik jelesb hazánkfiától mar egy év előtt zsebre tette Btb. ~*rr---^
SaerkeBalS. /
Ve. fit-ük ré bz re haj latitili bírálat alá ft w/ala ."¦¦uiiir.gy i Kuálon v ** niiiíd nziin számall, iiirly-k \'.iti:i-k Bzt.-rkef /. lés e nlatt. mind podig az-.kul, iii\'.-lyvk már önnuk bvf..lyáía ni lkai
láttak li^pvilác\'ít, s íi7...n íi.nüUá^oe eti-d-I ntüa fÜL:ií\'.:tlűn&ég1
iípvilag..!, s i.tiunk. n,l6,,
i..:ru>L!-kíi!tln-lürÍIti i i,i;,u%,Da u,in knpk
¦ v.;.lakájig d a kci.yori üT.r:;. fzüII. arról ón,
*}, Ss. 1, Marccalit>an. Jí«t nélküli igrele^ei tapnnk-h..n rirm vrlirtfink M.
II, f;. !Ia!ii\'it. Mlndcaktr írirsurn lilott rrndó; Cn, k.\'rifiL ...víhbra i\' kiiircinfikr.dÍMt,
Triokk-\'.iiw 2alanit-g-i i\'-i.rn Jönni fnp. kérünk _______t [|.
TolnAlian. W. lí. Jítról niPt;iVrkeEelL
A mai >¦i-irrt-Eikk iri.jÁliüi., kt\'rDuk kaToukciit leg-3!á!ib e^vsier t1»i1tiL"in be bíttrsánk »eiércalki_*l.
l\'iancííití. As Tl^t (T-liLiíln-n már lobbokkel b«sa«l-lo.ii !.:lift s,k.-r.:. A.- r~.it; k.\'-.»\'!.!..
W. Ob_.ii Várra várjuk.
S limlau. V Pcílcn í í
Kapo.irárra. Caak türt-lcm in bidejjrér, ki taa^o^a hiáll alsc«.,nyra c»ik.
D. K. K. ÍI. Utíílt.i küldeaíinrt megkapta Qnl .
Zágrátn,all. liei i_ciu tat.ilknttunk önnet "*
C-sufen. M^kaftiik . kAoaJtn*t -érta mlndía kéf défért levi-lüük feleim {ne lapnnkat ti task indit_itt_ifc_ liukrsiin-k. külrlpnira.r^t Ba_T__»^n f^Eudtok ; Te-ITTie köí.siUiflüuk.l. a Laudu ttlkalumuial" uiafinlcTijI-itií kiírtnak fid, a-idic is lite a üunfl,
Viukuviciii.ak a j-^nrl mpjrkaptnk, kSosfinot irta.
Kis sorshúzás mért. 24.
Béc»: 35. 81. fi. SV IS.
tirai : 11, 41, 61, 80, ___
A R C Z A.
A viszonzás.
Elbeszíl^B H e r c h e u h a c h W-tül.
Kímél eredeti ut-iin k-"itli f liíij, F u li-Látás.,.
MíelííS^&Kócsiií válaszolt volna, tno-solygot\'íiföstríf.U kifejezéssel üzeiulélé a tanulót. „Hm," válaszold, „liog\'y b\' mit g-ondol, nzt igen neht-z megmuiidani, ía nem s oly könven kötnek ilyes valmnit köz li\'nk vulakinek nz orrára; — csak ui?y f^líff meddig lehet hnlluni, De én ast gondolom- hogy Matild inkább fog még várni."
Blázsányi teher esett le .JeuÖ rizivérííl, de azért megnyugodva még nem volt; Ibanehi^tovább JiérdezéJ a Hogyan viseli magát Pergér irányában ?u
„Nagyon barátságos irányában" válaszold n kocsis, éa ba az ember jobban no ni iamerné a dolgot, csak ugyan nzt hinné, hogy szereti. I\'erger ur teljes tüs és láng, s ha Fzikrázcí szemeivel csak reá is néz, már egész nap magán kivül van. Többek küzt magam latiam, midőn a bort n \\ ohár helyett a levesbo öntötte. Már qr.uk mégis igen szerelmesnek kell lenni annak n Perger urnák, nemdo Jö\'iiő" ur?" \']
Jenőnek jgen l.ndvére volt, hogy n kocsis eliávozult, mert nyugtalansá-át már eddig U.nlig titkolhatta."
A kucsis által Diiilíiett Perger, Jenb\'re nézve egész kísértet volt, a kire még Or*alt gondolni ia irtózott. Képzelödésében Matildot, mint nejét karjai közt látta. A legszerencsétlenebb egyénnek gon-d jlá magát a világon. „Az lesz halálom"
t marcaiiia .1(t-Au. A innlt nnpnkban Eaajd nsui kllitiannk volt jobb korea ki-ilcliul rurffttlotiir.-áaji Mborus todúniliBok kl_v»tko> tiben mfir vnlamircl tobb É_OfL;áloni mutalkojott, ?9 nu\'utAn L4 <iránci téri-bcarc.% nliu aa\'oISfabl léllenuíh- » rilaldron fa keaet uyert^ da num vagrunk olj-hrlvstlbun. hogy n kf>rrs-kedeltai psooipontot trkintv jobb tn.Ióxít/iaoküt al-btux-ink., mini "möTjokct IihjsI U olvuflóiiik állolnnt máT tBIBBraoIí, Még (ávlj %/wirtiiik in mindvn ki-tünftífl nAlttflt mult »1, mi nmnil^in d.icArn auiuil; mégis IVlBoroljub }rgyfetelnl-ct U
¦\'PJ\'.-.i\'bi inki\'t :), inr- -Ijm különben ai ulbbblck xagy in multakra né-vo nem ttkgy-ejfiunjel bírnak.
¦faleiilegl árak alaó-nnaztrlal tüórŐkiiit n h I.ibcli piacjioni Busa 8(í fontos ii frt 2f> kr. 87 l\'outja » t\'H 30 fcr.TU) fontos 8 frt 40 kr. 8« foiii,,*\' ;i i>t 50 Iir Bo e 80—83 -ftmtos 2 frt .10- 40 kr. Knh.,rie/a t frt.
I monda magriban „ tui más íugja nösil
! Kimen! a heiryuk közé.liügy féltékenv-| ség!.\': K-jT.u/.iie és nrigát megnvugtris.sa, . de mind La-^uhm; sőt í\'éltékLjj vségu | m é g inkább n Ö v e k l* d e 11. | Fájdalom teljes napok voltak , nu-lve-I ket a legkoaeliebbi nzerdálg töltóít t-l. ! semmit sem volt képes tanulni, mindig i I\'erger forgóit elméjében. | Végre felviradl a nehezen várt regfíf.-l. | A gyötrelmektől, mt-lyeket szenvedett j egészen elbágyadva és halaványodva ! zarándokolt az erdő felé, néha meg állott, b magával küzdeni látszott, mintha félne szet v!ic-é:li\'tir-ég.\'nek elébe menni; ;i/.n-! tán l\'edlg ismét megketozleté léju-eií. j hogy 11 mit elmulasztott, helyre huz/a. : Dél tájban I leimbe rg be ért, inára t dowbroHrtfta ^hfearzT5rd\'Te7^réV — egy 110i alak jött ki az ajtón, s feléje sietett. | Valóban, valóban ! annak Matildnak [ kell lenni monda magában, mert Weller-j nén kivül nincsen más nö a házban, ki a osaládhoz tartozna. Karjait kitár*.a sietett Jenő felé. De mi az ? hirtelen megfordult és \\ isszaeieteW.
„Ha nvjmlá boszusan íí alkalmasint I\'ergert várta és minthogy csalódott, azért sietett viasza,
Lassan lépdelt a ház felé, s félve leple át a szoba küszöbét... Előtte állott a bájos alak. De mily különös vala e viszontlátás......Hallgatva állottak egymással szemközt, arczaikat pir bor-itá el. Matild keble hullámzott, 5 szemeit le.sn:é.
Jenő annvi szépségtől mintegy elbűvölve, reszketve és szivdobogva állott elütto, de szólani nem volt képes sem remén vei 1 ul sem pedig féltékenységéről.
11,,,.
nem ...
Matild
kitalált.
mindenki szivében
ben un törUiit azt Mar régen nézde-\'-gelt i.\'r, c>ii vé > el az árn) ékbó!. li;> j.\'íri-e \' a várvavárt? é> a nnnt mee pilanlá ; el-lt;:cd\\e >uix h\'-jgy nem 1 előtt azt nv dváintuni, a órcz elébe Meiett annak, kii oly régen nem látott, és a kit iámi ol)ann>ira óhajtott- S c-ak mikor már közel volt. i vevé észre a női szmérem j^nrancsát, a inelv ót visszalő rdnlásra kén v szeri lé. ; Arra i*edig nem gondolt, hogy JenÖ ezt egészen mán képe 11 fogja m^g\\arázni. I Matild Jer;Öt képzeleté-ben még mindig í ugy itá le, mint őt azelőtt látta.de mint . bámult, mid\'Mi vnh\'dnm maga előtt »zem-1 lelte\', de egészen másképen, min: képze-\'\'< li-tében. KIŐtte állott egy mugas, nullánk icrmetii, valóban szép ilju : de e T"^Tpégbrn -séwrríT^|fye i^es^g-^iíéfft\'^\'ölf""\' ! lá;U.itu, m\'Ii ellenkezőleg vonásain férfiad I komolvság honolt, a mely kész uralkodni ! i és áldozatul venni. j
í Már a kolccónös félénkséyböl lehetett | - beUejök váliowUát következtetni. \'
„Matild!J rcbegé Jenő a halgatást j félbeszakítva. „Jenő!4 felé ez szint oly | halkan, s kezét feléj.- uynjtá. !
Az ilju pár további társalgását a bíró 1 és nej\'.*\' bejövetele .-zakiiá leibe. Jenő ^zel¦enc»c kivánatai kiltíje-\'.é>e után. 1 egy leveleiét vett elő, a melyen az egye- | teint pediét vol:, s azt átndá a birór.nk. i. mondván : rSajnálom hugy eddig még I mit sem telieitem Ön iránti hálám bébi- ! zon\\rt.;s na. Hugy : edig az idol nem henyéltem el, Imnem iparkodtam szorgalmam által önnek becsületére válni e levél bizonyítja, a melyből meg fogja tudni, hocy az egyetem által kitűzött orvosi leladatrai jutalmat én nyertem el."
Weller elővmiva szemüvegét figyelemmel kezdé olvasni a levelet.
Kipirulva állott ezalatt JenÖ MntiM mellett. A blrúné oedig a nemes tett éi!e tndnnínak érzetében büszkén tekinui majd ö reá, majd pedig Matildra. \\ uiw-sain n megelégedet-- teljes kinyomnia honolt.
Mielőtt a biróJeuŐnek csak egy dic-ér í nzcft is mondhatott volna, kün lrfdobogú-uj látogatót jelenlelt. A bíró kinézett az ablakon; „ Ah,ön tw. I\'erger ur" monda, tessék csuk bejöni, éppen egy fiatul barátunkról szóld iratui vizsgálunk.
I\'erger, ki a férfi kort alig érte el belépett, A házi gazda és neje üdvözlése után Matildhoz fordult, és vele beszédbs eredeti. melyben sok volt mondva, & sz\\v-
alig t-dáít al^tiilniat,Íiogy a^2t~fiatal embert egvmásnak bematathnFsn, b midőn az végre neki mégis sikerült,&kfil-c-íünős tí-iztelgé-i között gyanús -pillanatot váltott a két ifjn egymással, a mi senkinek s igy Matildnak figyelmét sem sem kerülte ki.
Edéd folört Perger Matildot annyim elfoglalta sok beszédével, hogy Jenő egy szót r-oni vallhatott vele. Ez Jenő nyngjnlanwíg.it még inkább fotoata. Perger abbeli szándékát, hogy ma Matild kezét mcgiifefirnvkérni, igen k8ny.ll volt kitalálni, mert folytonosan majorjairól, tökéiről, a ndtlenség unalmairól beszélt, s végre nyíltan kimondá, hogy elhatározta magát a nőtlen életről le* mondani.
(Fulytatása következik.)
XJ 2S Ha E T X
90 kr. — 2 frt. Árpa orsrf\'J ..ísh<w vabi 72 fonloa 1 f. HO kr. Tl f.ut»i \\! t\'rt. Zaliíö —47 f.mt.is I fel SS kr, r«li4ulin t-lFÜ-r.;u.t;i 1 frt Glt —6S kr. Piií;u1y f. lnli 3 I\'il, lurkn 2 fit "il) Cut kr. Gubó il.tii midii 8 fii .\'¦n kr, m.VsAjn. S-.ilvftp/ilinlin ^0 fobu IS frt bárdival ík-.íitt. TLrki\'.l.-pAliuka SO f-.kn I3-IS fri li.nd-val i_iiy.Hl. ili. li li-i. Uork.; ?-1 fri: Sy«r"l-ii .ili : Xuhea- rttü\'-r- rí ti !ífl-b;ir;.fe,3íi"-\'->j4 iVtrn-r-_;=íir,t;V,t.
I!.jr..l; : f. li.ir <.s v..::;9 (*i]\'cri ÍS.\'.S- ¦\'¦« I-ter.l.i vidiJkliíikli.-li t ria.\'\'»: 7 frt SO kr 9 fit. Villányi .\'¦> if.\'gB Ardi f..!..ti. If. ti 5 ? -IS irt. Lj boni b-r v .\'..:¦.« (nclüllur) .irt íVb.\'-r üffrl Si) tir. - C irt b\'l kr. Hnla-tuuaicll\'-ki Lomk 1ÍÍC2-és iSlH-Ikl Miic Hí-lS l\'.t.
\\ iaiu 81) fit -| kr. It.*/, -10 tr.-apinban itt Ws-Jli\'tliiAnv \'iii.itaíkoilk, \'áru 7" frt rongy ftrn 7 jíVt 25 — 7 f,t 75 kr í*.ol-\'-
SI X -El. 3^3" Ö
r.n kr.
.. Juh-
¦ -U.rft. I laíkoiík, ^
b .«.-Br JtcvPB mut,itk.iiik s I idi!ri jn\'dip ^S — 3S frt fit ette í liür Gitom S frt _I0 — l\'rt 00 krjávai v.actik a uió-I . z.1r._9..kt \'I ; ti. í kítnyirelünek pi.,!ig a frt. 50 kr. — -1 1\'. tra! f_3.-tt.-tik in.w-.pArja,
¦ Y-k"tiU*ni piarsi árak niárcz. 31*.
n ir»¦* it.i\'j ¦ lf> kr. Loní-s^ ituitpjo «4 kr. Ikih I-csíje \' fi kr. Kije-, iu-eőji\' ti k^TIniCQi.ya mtíröjo o.fit 8ö kr.
Mitrli-Jins fontja 11 kr. Jubhns fontja 3 kr. Sert-s* 1 lini, l\'outja Ifi kr. S.^nljnn,\'» un\'iasija \'_!9 frt — kr. Zsir ; 1\'uitj.v .ili kr _LAn(;IÍ»at mA-JÍja 1« frt kr. Zscm-j Ír liait ínAaaAjn 8 fri — kr. Kenyerlis-l fanljá 6 kV.
Kiik.ricíftliitít fontja 4 kr. Arpackira fontja tfl kp.
Kiu\'BÍ_Á.a lantja 8 kr. Kli"kA« fnntj» lű kr. Panlnj ! f.iptjn 4(1 kr. Kepoiűolaj fontja 30 kr. Leu macola) ; fontj 11 40 kr.ljj tmr itraéjo 10 kr. O bar Itctéjj 16
kr. l\'inti sur ItíniSjc 14 kr. Kaniísoi »ir jlcsije lOir.
G.botw-pilinkji itcaójo\'4-Vkr. T6rkolj-pilinlts itestj* ?6 ke. SíÍlv»-pálinUn it«*ji 4U kf. íaggg*
niAiaija IR frt. — kr OnlnU_I_M3^-^ycrtj_»4ffl»fcj* 3Ű kr. Mártott fontja 32 kr. 8«oppan fjntj» 84, B . fonfíii R fcr. Keoénjficíle fi frt — kr. Pd*iiLi 6*o 5 frt - kr. Nj-enf* 61« < frt — kr Fmm***.** rCju 34 tr.-Síína mAx»4ía 1 frt —kr. Sultu ».60 W.-K"iM-r fantjn &° kr- I-tn fontja 6T) kr. " , -
Ué«i péoMrfolyftgi na M_riB**d. -
D\'A meUtiqass5^íD%Pem»eti *?ÍüuÍP^* 03.3Ö,- 18G0-ki "álladftimi - kölcsön T94H|._t^ bankrészvények 715.— Utolmtí«lil^rti»-:-: vények 137.00 T London 10&.7ŰJÍ «fifcV*«*° " 104.361 araDT darabjfcS frtD7 fcr. , _
Kclelöa aierkoiitöi W^jdK»-íoS^T^ *r
1 \\
\\>- 30 a*J>:!»i&ít looniw nr*k, hölgyek 61 gyermekek 8*4-¦ Hárs, mfoden gondolható n*gy«á.gtnui föliaerjslt ken rá-" .Mdariiktk ejtéjí raktára ai ris4 éa legnakvpIfV vámon-iStfik^ktár: *r *eir*-fBté«eí koif«níÍ depot-Jában, -fée^-TvelüaeWll. ám. foleirool eladása. ~Rjk?«ad4d!sás;-í tí»ttttDdp- éa a legszebb késsitésl módért, -nfey Ttieletre, ulkalmaa voltáért keseaaég oycijtutik, éa Ifjtfndrá jUrs.b, Wly alegjobban nem illik, vagy nemtotasik, • TTÍ.»sa*wto*ik. •-\'
— -^^--KeBB^iiiPffefe.\'Iegjohb kési munka:
!- ¦ frLb. frt. kr.
FAMbaAl^tWalngek. Ama . . . . .__8 — helyett csak 1 B0
/gaMbn> waiig mal1raa<spka.d ¦ . ¦ g 80
Ffc6* tetwl iimj fiwhotgi Ingek • <* —\' - ¦ s 80 Ftnom ramburg. lngwk,kéai fonál . TW . . 3M
LtfflaomaVb nnbnrg. Ingek, kéri mnnka 10 — - . 6 fiO
Kán nóVingek, legjobb kési mnnka s kési hímzés:
. SW Haiém\' rfiagefc bajtá«w3L_ ¦ ¦¦\' * ~ ¦ ¦ 1 M
Kmom achwefoii ingek, meüriacaokkal . fl 50- . . 3 Hl)
Uj dirttar JUmiotl . ¦ ^— . . 6^> ¦ .3 50
Buggta,^ JlTtn, himaett . - . 7-— ¦ ¦ 3 60
ltori»-Aa**lartl«iBUaaylBg»lc ¦ 6 . . a —
. ^ttoj*-i:hrtwe« .Talddl^Valeaglenaal 16 — r . 7 —
Legnjabb nff-pöngyolák és hajiköpenyek:
Bum, » legnaomahh perkall-bdl . 11 80 . a 60
jj^l. htb^boVMMBtt . . . . 18 — , . 8 frO
jfitl al*i nadrág\'ihlrtlngogl, legfinomabb 7 — . 3 ~-~
•3h^urífi.üm»m Tinón . . . 6— . . 5 BO
- Wlft kjQj-rB>Bny-- H«a; .——.--. ----. 6 5Q , . 3 60-
Bagaa*, f»adagt>B kinuett fa»a nyak ,18— . . 5 6Ö~
- MSI aOtogdC hotm ujakkal. . . 8—3 ao-^i-go
;. " - •\'• Legfinomabb nri alsónadrágok:
1 ¦¦ s frt 80 kr.— 1 frr-6Q"kng; legfinomabb mmbnrgi 3 frt S0 kr. frhoai wntft 48 rsi . - , . . 3-t — . . 17 — L*jrnao»aab trhonl *agy rnmbnxgi 50 rőf 60, — - ^* -
jd TaaiBH-twbkMidJ, 6 db. 1 frt I frt. 60. 1 frt. 80 kr. — 3 frti^r _ l^gfigoaiahh aanbkcBdŐk. TAs»on-batti»»t-aJt U, 6 dh. 3—3 frt 60 kr. Aa árucáikk Talddlsága- a tiiatüi{ríért kesc«»ég nynjtattk. Ingek\' aielyek nem a legjobban illenek, riassa vétetnek.
ngy axintéo e 1 natrs> megkflldőlnek. Vidéki megrendel éjek után rét mellett. Uri-lagck. megrendelia nyakbűiég h*Hentéi* kércük. |S_181
MMtás,
k-ütieg, mart. üJtma (B68. T. ci. — T.\'il.\'Biaannkra eíett, hngy KanUsáii IT.bb cs^g alól, nMljfkaefc UiBrrUt^tel mrttSUOk, líail mint a mi gjartmAnjntik küldetett áiét, meljr uonbas rgéaa mit f«jt4jn furrasb. 1 kdrUlt ki s mlnSirgíl réVo U aalaal (t\'lánjrabb a mienkiűtl. Eonek kíiretkrst^b\'en «Jb\'d eiitlékfcírtb* hounk, hogj elismert jdíAsgn] bírú Kntirúnk epeáai N«|fj-KaoiMÍii • iü-»te«* A*entl félő Uibaa le*3 r»kanitiií-Ml k«pb*td; • mhitin »i Utáni köraj^kro n*»T0 ciégdnk csakis . Ka^ar JalU a*«win/»*g Ken alatt ksaéltetik, kérjük bmtoa me«rrD-4<Va^t Ida nlgxraal. Kí alkalouBikl ajialjok magunkat aagjbaeaO.
Kaebricbt
r *"-*\' \' Gflia, lm Marx, 1860.
v P. T.j- Wir haben In Eríaarnn^ gebraeht, dau an mehreren T&SSa^KaalaM TOB Tallér fielt»; differir naher xn bercicfanoti "«ter lamas, mmhl alt.Biiaer KrxeagulM, jedacii gm oadem Ursprap«* wd %«tt geringerer Qualit^t, Teraandt ward*.
.Wir brtsgw < <4"*aarb eneo cri in "Erinnern uL. dau an» or
^itt\'r 1"\'^rryilin iifiTTi w*— ¦^—»\'¦^iiirh nnr-jach ™*m
/¦Ba^.beeogSR.wefd«» kann, dnreh die vir nna aneh flbeibaitnt den .Vwtekr att tffcttt^ Mekdt« naer« Firma in klntyvr Otgead *"**k "^f . ja?lg..S;aaer Ttmaltet wird. Wir «spiebi«o uu gleich-\' larea gra pigtaa-Zgapwmfa, «^y^
~~io*rfLeBtkr »9t Conta.
STERNES P0LLÁK.
. . ;. Aj4nyik wjTet-.Tijioii-, kiUp- <• prim-raktirnkat NMj-Ueaa^n, it.lloii.ben a vároihicnak a borueg Bat-.\'A^iälU«abatirKaphal4k : HlndoiMa iiinl poaitill tilj--^gitttktmifuiimj^hmi lalé miiufratti, mgélyelktl a Bnnllra\'lbSr.TuTabba Beicbanbirger,BniDii>réiakOl. ;ßU«l>bg/i<^Wl«v«l M«v.eíek mfndroHli. iainMg-<i. ^ite»).- Bnaborii é> orna váftaaak, Uniti fonal-íilivot. ;lW^ai»>l"b»n k«pbattkf^*r «a latka tugtk, Talodi -SfwBVrgbTtfabkr ia\' \'batial-i^olvaUI, aliL : iiarigvk, - .1,*tÖfca»-4á!n« uljvin arak^lMlldők. rálauUkDtn a . v>»J)W>Jfajtajiik«l«|loh hal- íf HlíjUi Kjárakbdr-A-Wlt-• ü*ajT»f»l«KÍ bondik ia kaVaUi nénck éínlUi- éa -Kílaanak. - ~
IWl»|;*o»l"™«jai » ». i;k«iíulpl,w .balani*
». a VViJ^* Arai aurini aWr \' Ta-ajA^aUr fruuai^uabaaa
teujtítf ¦ IrfeMBbmbbaa «IkeuiteÄak.
lllilaiask-n\'^\'.a^r« awnryb Kaki &IU.I k nkiUnt I^wi-inB
ayaajgiaaJa . a."*rkSi3aBJielt tUi-
II IED ET ÉS.
*aJH|a ItavT MaTkatnHMllKafj-balisia, ilrond mia. n « atato aa.dadfaaVTrf.Mau«t~ ^>gjaltiriijBai|Hiawkai^etra. r diala faskatíitfajUpI 1«W1-, jkffl 1au|al<-]afjaliia aitai™ llailli <i(A Uru^ W \'
-TBjVíhBi kereskedifwiben \' nkájkbiB fiatal efTfifn ^a\'-nyomda >1t
S^ltdtclek mellett fuWdtétjk
. magyar iBldalteltatéiOt—--------
szelvény-adó mentes zálog-levejei
X><7-Kaal»l., > aaal;l«ud« iifblrsau ««tl«l (I—¦) kaphilik tülfW««fl»»l
Fränumeratong. Anzeige.
: TTnomgangUcli nathwendig Ist für Jodormanti^ <ferj^ BtU der jetzigoh bewegteri Zelt gleichen BeHrUtiial-^^^.v ; tanwlH.eiiiopgpuUroseitgemaaa« Woll^cbichto.^öt^\'lr . Die bisherigen, melat Tortrofflichea Werke Bind jraL§*. v\' Entweder an amfangrejcb und Kostspielig, od sie aind sn gelehrt, mithin für die graa e yotkama*«ö nicht passaad. * \'
.....Öl» Bw gebotene, aene nnd frei- „.„„ ™
_ dmUgo Bearbeitung Jer OmcWcAi0jÄ2S>JWjb.^ L. anierer Erda wird Uie-em Längst^^j^ cf\'^j? -Alv«n«-|
re/fliiltei» Handel Jibhe^ea nmt j^tV *lv \'«ban, dea-
di« Anschaffung ia der Art /GV. ft-^ .J.*-ty^wLeben «In arlairhtern, Jas« man «ich JC&ByV 4 "»* •fjjt\'halheä gaknlnm) dies Werk, da« 8 Bindej^^^f Lder Literatur an-
anfassen wird, in miv Jr^Ck \'»ff Vj>g«hBrt,liat8-jahrigBn] oatliehea oder 14-^^^V ^ 2> *4*^B.oaonfltiIia diesei tEjrifren Ilcften bu ^^!7 ^SV- ^\\-#Wor\\e geopfert, dem biliigeq if«y Ä \\^ Die praehtTol
Proito roD-aa ^»^^stattnng, (jaioa Heft mit 10
36 kr pr Lie-jft&tyjim V^der feinsten lllmtrationen,) ferüngan-J^ ^spa^^^fn-elebe noch kaine der bUberigen
"tn-en^K^lv^ - %^rvv^^\\VoItg>-schick(en aufweisen (sann, kftllol4^t>^S^ rt^+y n<,cb erwähnt werden,
^ [? einlgonTagen erscheint da* H-te
*°^aett, und Ist dinVoUcndungTor Ablauf von *3* ^\'jbt8 d^hren sicher In Aonicbt. ^ /Verlag von Alb. A. WeaetHkl in Wien. *ZB habemlnGr.-KaiiiwbeiJ.WA^lTan,Malii^
Haz- és szW-eladitSa
liagj-EaniiaAn a bécsi ntcxaban 751. Siam alatti ha*, kiayel me* uri lak- <5s- kil cacJiiaak t i»n lakhel/lfc), jo felt^telek mollett saabadkéibSl cladandó. A 8 t.-O.iirgjTarl hcgjen egy 4060 négyainj Sire tcrjeda Tot Abbi gaidasatf! és mai eask&sók Is anabad tatbji Biadandole. Venni <hajtdk silTc-skidjcnck n fenntérlntett haassam alattl tnloJdonosBal értekemi. (9—*)
Cs. kír. kiziíról. szabad.
FOG-SZIVARKÁK,
Irgojabb t» mini\' Irpjol.Lnok eil*mert leabén)rhncsb iser a fogfájás mludeit neme ellen,
egyedüli feltalálója : Török József pyógyflzoréas PeBten, király utcm 7. bb. alatt.
E*en fiip-niiTnrkik, kdnrelines atkalitiua^uk * bisin* hAtaxnk Tépett A 1 t n 1 i n o e bminiUtri minden mngíUrlalAj n^lktll mnguk-mafrakat a iej-jnbbaii ajánlják, — A f»pfija.>i>an uirnveilC r.íon pillanatban mejno\'í\'*\'\'0^8\' mercahet magánnk , heRy egy jflc*. éa ok-sxerílieg assiedlIitnU kéisltméanj-vl — mely b cnélnak tökéletesen mepfolel — tbh dolga.
Gyermekek ös nők is e Badvarokat egész kényelemmel használhatják
UCdUU a fngmjaa- aanyira k«UcnmUcn éa jj-ajírmn éjjel ill b» a midSn a eiittapltd sxer nem: Igen "»an a késnél, a fof-stirarklk min legjobb basisternak, mindig késslctben kellene lenni.
Ara egy sfeatalyának i ft \'/» akaiulyÁDaU 50 kp.Poa* ^ Ián kflldve 10 Úrral tfibb. Iámét eladók illendő százalékban részesülnek.
UegrendclhetG toribbá a Majj-ar- és «ao mwídoritigok, Tatamint ai Cniea ca. kír, nsttrák lartemlnyok mindea ffydgTwarioÓnél. (fl—B)
H^I^i^lfc7ka4A>M4jI4!l»Ljfd^^
divat- ós rőföb kereskedő n^Kaadmíufa.
Ajáolja ddaan felazsrelt raktárit, hol jutányos áron a bel- éa kfi|fold gyáraiból mindennemű\' |»oaaÍe-p sllvakv éa fényűzési csikkeken kivfll gasdag rálasaUkbaa kap-bató tulaemoDda roba, rumburgl, hollandi és alaaiai Vq-
asou a több eféle. \' 2—°
Cs. kir. Oíitrák, elsS amerikai áa angol aaabaditékltal oalerel^att
POpP J. @- gTftaorlá faK^rrocUíl Bdcsíítra. SogoergasAe Nro S- —sgj üreg\' Ara 1 frt *° becsomagolás "!9 la, Cs. kir. uab. FOR-PEP im 1 frt 23 kr. FOG-ÓLOH lyaksa fogakra Onhoaenalatnl ara S trL 10 kr. KSrénjr foaj-por, egy dobos ára C3 kr.
E jeles kéíaittnánj 15 éri fÜDdlblaa dta hírre kapott ia eJiarjedt Earúpa hatarain tnl is. Hasxnálata kQlSnOeea jótékonyunk blaonyall be mimlconemü fog/ijis ellen, a unj Ügy ré«aiínot minden hajaj ellen, könnyen rén5 iay, skorbnlt stb. ellen. FMolTaaEtja a ujilkit, miáltal megakadiljoEia a fogkO képcGdését, frisaltSleg éa lalesjorlt^lag hat a ssAjra, tehát uljeaea megeeQnteti a roin nagot, mely oc&tans-ges tb{tj Drea fogak, étel vagy dnbiaysij ihol asiimssük. MÍT\'^n « aiájvli temmikép Bem hat hirtékonyán a fogakra de a naijríjaoiro tehát kitDnC nuIpalatokat teaa, mint «cajÜjitilo-saer is, éo kácS Ora^ korig teljes egéttsségben és friasességbcB tartja a foffakstt. Magsa or-Tori tokintattyek bisonyitTinyai elLsmerték irtatLuLíafit a ajinüaideágiíi, és sok jelea orvos által ajinlutik.
Kapható {V.-kaaizaánx Feuelhofer Jdnoí ornál. B.^lua J. cy-\' gysíPrtariban. WellUeh, Roaanfeld A., Roaenberj J. éfi F. urakaiL Waraadon Halter A. gjdgju. Sasoffrarott Kégl gyúsyBav 4s Éoko. 3. Keastbely Weiss A. Ceiktornyán TXaraaa A. Ssegosarfoa feamsp gyiigym. Bonyhádon Sramolin J, ttydgyea. PéeseU Ssolnay. SlpScs gjigjm Zach ét Hariniann, Z.-Lgerasegcn Stenn éa tana, 8cI(fBtTAroa Weaíi gydgyAa. Scomb&thelyon PiQek gyogysa, éa Badolf A. gy*Sy^*a;Srf&áa Schwan 11 , Mohicj Anber P. O., Fosegáo Balogh U gyíJgyaa. Fál-egyhátán Hofer gjógysa. ti raknál. 4 —\'
Dr. Hnfoland Vilmos Kristóf Irta a QOTuiaS. S ndret: .Ue8-tenép aj emb\' ri élit megbossKitasára\' és ki De Iflmer&á boaooa álot-koril 10a fogak me^tartáiát a< élet hoiszltás DAajAawk tartóiul. -Oyakrnn orra ntalmik és még fogjak U *»t IodhI\' Jofl^al, hogj Dr. Popp »i Anatlurin BiAJi-lMt Ré^ib-n ngyán oaoa c«s&asBK ttíiBá lör-tuxik, Ab bgj ember rékWrÖl, kl rgéfliséfe fetSI y^aannl jondulkoiJt, se nLaradjou ha»snálat nélkül. Ai Ansthnrin íiÍjtÍj elaTonllS éfl felfrlssll3;t-g hut, mcBHaatltja a fogakat fySkertslBl minden ra tapadt tis^tatlonaAgtol, eoiybiti éa mcgakalalyostatja a fe(Tfajáat, megfl^oba-dltj.i aa elSre bocsátott baj^nilatnAl /ogT0 B botköy, t, éa Bsefgjd-EJitja a véraS foghusL Igen rué,j t&bb, aa Anathertn iiojvis ffi\'í-akada\'ygitalj% a riadta haíanAlat ma\'.lett a fogak, mcga&addftal él odvnnaAgit. Mind n rosa, mo\'y aa fffisaaégca gyomor frnntaitasAra ln-fui,i»aal bír, ctgyanail gyakorolja^ legnagyobb mértékben ej hoaem él.trf. A *4moi múd kOsdl, melyek a fogak fonntArtiflira, ayil\'aao-flua roagnsaia^atol fognak, íétséff kl\'81 tu eltS helyet fog-laljo «1 aa Anath^-iiu-stájvla, még sem Tolt rtV eoct, melyben UdvCfl botjait td-Tii.tetto Tolna. Dr. Fapp Analheria eaijriia nagforuolt aa rgdtjs En rop 4b-in olt erjedt és BxiintalaB tl-onjUTanya s>i orroil éa tndo-rainyo* tel lnlé)y<ki>«k uilndBítia e\'lsraőrd-\'eff aial fel&Ie.
Eaan alapból aa c«akS< bistooan fos; .ajaalt&tai aa oknak, kik ut még- Mm lamerik.
Welser János
vaskereskedő Nagy-Kanizsán.
Kéwfygel jelenti a n. a &DaRit«atgnekt hogy a bie&l ca. kir. Bsab. ,Els9 uastrák biitoalló tirtásig tüa-, jég-, éa élntblctoni6Í2Í
hogy a n. é. kösfiníéy a bl;to»Ílib*kboa mtail nagyobb flBáfflSiaa! rc-nl réoat.
PIRNITZER TESTVÉRBE
pénzváltó-uzktPesitimrlíoi^^ utcza 10-ik szám alatt
ajánlják mindennemű értékpapírok vásArliíadt
A TíTÚaet" aa elid resale! IcSuUm alkalmáral egy UtÍI káibcuiltptik, m«lycn a t&Sarult er-tOpaptnk eaámai fa)j«gye«re Taanak, ¦ Jnellyel » lef kosalebbl ho sia bon mar J.Vtsilk- Aa utolsó réailet la-aanréMk«f ai értékp«pirok Vluoli-áJtatnak. A ríialLtBxeténk a Vet3 kiraosag\'i Blériot aÜapithatók meg.
XolSflfera tl3ajj)*«)t aa áluloak rcmlei. U
W társas-játékok
A. 10 fal tel. sortier k fri 7.16, SO bari ré*sletben.
B. 10 » . , . 9.78, , Vieri , a 10 ISSa.lOO fioa , , *.-,»> fakvi D.\'IO 18S4. SO tlot p , 3.50, , aaid , E. 10 w*. lOTftoS p , 7.25, v </|áTÍ „-t, 10 ISSi. W> ftos . . B.Ö5, , „ . ...
- Xtmál 10 Mt;mé!y JatEjik 10 sorajegjre, mia-¦itm aaomály. list diri ibtn/i minden riittTe»3 t. I. ¦j^_ntoUA réíiltt ldUeteaekor egy eredeti íorsjfgyet llaf....
»>. 1SÄ Bodolf-sorsjegyre á S.ftO. 20 h->Yl résilnUjen. Enné! 10 aamaiIy_SOodolf-Borjegyro JAtaatk, i, minden ¦¦emély, annak egy \'tlaedréiaére, ¦ ¦
I mlndtm (*emély aa ulolío-réfalct lefiíetésekor 6 •orfjegyeH t«» át.
foTábbá aa annyira mrgkcdTelt társaságok H. 4 4 frt-26 kr. negye mii ré**lotben.
Eanél SO Bsamély, min<t< nlke annak í0-aá rt-¦sére játsaik-, n befizetések tartatna a\'a\'t___
~~j~ 40 hunásbaii éveuklut
Talaroennyí Ausstriában kiadott iiirjcgyekre, egy badrfll és »yíd snnjegy hosaáa[lásával(«a álveilk «ebb ertékptplroktni folyó kamatokat Is a btfijtetéfll naptól keadva, — A so ríj "gyek jégre vagy eladatnak ¦ aa caendü Saav^K aranyoaau feloaitattk vágj ter-mésMtbca ki aooigal tatnak.
f
KBlanBaen Agyelemre máltd as njaanan renileaett K. tíraaaág\' 10 BUmélyre 10 forintjátal IÓN ¦t*j«d«Tl réaaletflwtÍBiel 41 sorsjegyre,, ér^.llgi 1 egésx lB60-kl &00 frtos. 8 tgi** ISSá-kl, 1 wféM 1S64-U MO.fttoa, 1 egása 1833-kl 350 frtoi, 3 kitel,\'X egéaa trlesaU, l gGzhaJdiAai, 3 Eiiter-fklay, i; Balm, -B.Pilffy, 2 Clary, a Qenoli, & bndal, r"Wlndiatkgritti, a Wol.latoln, 9E glerlch. 8 BBttptfea S Carno eorsji-gyre. :
^\': J^Bwn Íá«Waylr1MtrgierjikB hogy, as_ egílk
ttetrnS * jnáaikkal tofíidnák. ¦ ^- -pf. ~.
Még"arra-ía bálrak Tagynnk a t.-e». ktlallnafget Ügyelmeitetnl, hogy kívánatra ktlIBnnemu Mifi-j«a7«t iltltnnk «sss>i, « axokat Ml és R^rinlI oatArldtfre WrténeadJ réaBMüfol^fakrc Arab* bc«*Agnk, melyat; kjUflnOnm alaltnlo magfm i\'otsj-ey-tftrmlatohii^k ajánlunk.
í\' ¦ fiaf^J:*lí^aybtIÍ m; gltizuok ffyonan áí"pOhtoran Wjcsltelaek Tudako.idásoki* atonaal vClaJW iímok^^!mm^_^t^^j^íiíímnéal terveitek éa 1800-Ik évi norioliil nanlárakkil-azolgálnnk. -l^- -BsF*;Hla«jnányo»«li«ak alegméliánj-oilt^Slálélfkal kadreBttiik; - J........(&—*> ¦
SS\' ss
m
° Siglili:
|!0^fa||
1^
Mw^t»rJ#»rf knüló, l»j>- íi nyomiJatnlajdcnDB Nagy-KjHiiuín.
Zíilíi-Souiogys Mto
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazniászat, tudomá A^mogymegyel gazdasági egyesöle
9. szám 1866. &prilia 10-ea.
C és művészet köréből.
hivatalos lapja.......
Mindan hó l-én,.10-én, éa 20-kAn cgvBB iren.
..feerkfasíoj J^^.ésiÜUíiió.lilvatnl: wAJDETS JÓZSEF kDnTTkercBtodéaiben.
Előfizetési föltételek:
Helrbcu baihot hordással ía Tidékrc postán iflldro • EguiE ívre i-5 frt. — br- \'
Fél AttbF— - a . — . - . \'
A Lat huában petitflorért 1-enllr 7 kr., S-nzur 0 éa minden lonibbi beiktatinért fi br. Boljcgdíj raibdca cgjco beiktatásért 30 kr. A „Njilt tZren-pjtj petit imr beiktatási dija 10 br.
Előfizetési pénzek ós hirdetések.
agy s=ínuLn e lop aselleigL t&rtftlm if UloÜ
közlemények,
válásául viditü Irrolet, htitamtm n_ fcltt^4hir**B!!>R\'**1 kaldi-ndSb SAGr-KAKIZalEA:
teltessünk gyümölcsfákat.
Most, mintán a Bach rendszer végtelen eégig öszpontositó és germnnizálva mindent egy rámára ütni törekvő rendaze. révei — ha szabad mondanom örökre — megboldogult: szabadjon egy kinsé elmélkednem egyikéről azon kevés intézkedéseknek, melyek bár javunkat czélo-sák, b bogy cselt nem értek, az csak törvényben nem gyökerező nemzeti-allén állásuk éa rendszerükből kifolyó drasticus modoruknak \'róható fel. — . Nem is említve, hogy a nép oly rend-sxer közegeitől, mely a haza polgárait nom mint ilyeneket, hanem csak mint ©gy a jogtalanságban egyenlő egyének, böl álló tömeget tekintó, semmi jdtnem várt; semmit, jól nem fogadott.
Egyike ezen a közjdt irányzó törekvések ne k a faiskolák létesítése vala; h hála földbirtokosainknak, kik ez intézmény üzélszerüségét azonnal belátva, nem késiek az elkül önzések alkalmával bizonyos nagyságú területet a községek javára áj^afíjetíni.
A Böi^^ndszer multával annyira elmerültünk a politizálásba, miként észre m vottSk, hogy azóta a faiskolák Ugyé-fega mily kevés történt. Pedig alig hiszem gp&éhl no léteznék valamely, ezen fa-fáfaépk&h- létesítéséi Szorgalmazd felsőbb EUSDdelflt.
Valamint azt sem hiszem, hogy ha 7^LaQl«ly község ez irányban önmagától ln$éakednék, kellő támogatásban is ne résseaUlne.
cátani ö Séfen azt, mit magunkra nézve hasanoanab ismertünk fel.
Tennünk kell pedig ezt minél előbb. Nemcsak azért, mert óhajtásunkkal találkozik ; hanem azért is; nehogy az önkornulnysatunktél borzadó és magnót prteokoe.ciiviliaátórainkul feltolni óhajtó elleneink ast mondhassák, misao-eiai: mm bennünk mnes képesség asön-javunkaS e&élHf intézmények fel fogáoám, eaaa önkormány esti gendgarfiob aean glégségea flyfwswfeffih Mtwijrtojgev, ¦
L>Mp&nkb«n di.-Tában megvan a törekvés a gyUmöloafák tenyésztésére a nemesítésére, a épen nem idegenkedik, a faiskolák létrehozatalától.
Nettünk csak szét a községekben, feltűnik azonnal, hogy majd minden g&sd* nd varának éa kertjének zugait és hasának alejót iparkodik vadfákkal betiltatni éa a&okat beoltani, vagy ahhoz jobban értő ianwfföae által beoltatni, Sok gazdinál bizonyos rendrei-törekvést vessünk énre a gytim öl ősfák elhelyezésében, és oly kitártásfttniszerint sokszor egy egy vadoncsot ttibb éven átismételve beolt, mig Végre eltalálja és megfogamzik. Igaz ugyan, hogy esen ne mesitésiiez többnyire oly gyUmÖlcsfajok ágai használ-tatnak, mik alig\'külonbüznok a vadaktól. De. exen btt&galom mégis nem azt bia^nyitja-o^e&y mint fennebb mondám, a népben nem hiányaik az akarat gyu-
Sdt vannak községeink, melyek a faiskolák létrehozására in erélyes intézkedéseket tőnek. Melyek néhányáról cwik azért is bővebben emlékezem, mert Kok községnek a tudomás vételen felill, követésre méltó például szolgálhatnak.
Legelső helyen emlitendd u részben Német-Ujfalu községe.
Ezen község az ujabbak köz\'ül való úrbéres telepitvény b részint telkes, részint zsellér polgárság lakja, kik életrevalóságoknak már azáltal is jelét adák, hogy eikülönözéskor egy tagban vevék ki iíletŐségÖket,s megmutatják, bogy a> tagosítás által nemcsak a szép felosztása földekkel gyönyörködtetik a szemet, hanem okszerű és takarékos gazdálkodásuk által még e nyomasztó években is gyarapodnak.
Szerencsés véletlen vala e községre nézve, hogy Oláh Lőrincz, volt alkotmányos ^esküdt ur, ide tevé 1862-ben lakását.0 mint szenvedélyes gyümölcsész Öreg korának daczára azonnal nagyrósat» sajátkazuleg egész háztelkét rendszeres faiskolává változtatá és válogatott legnemesebb fajú nemesitvényekkel tölte be. Es által megkönnyité azoknak, kik a legkülönfélébb nemesitett gyümölcsfajokra szert tenni óhajtanuk, ennok beszerzését
Szeretném tanácsolni azon kisebb birtokosainknak, kik e czélra kutönkertészt nem tarthatván, de nemes fnjn gyümölcsfákat birni óhajtanak, n helyett: hogy külföldről drága pénzen hozatják, és még azon boszuság is vár reájok, hogy
és Magyar-Újfalu községeket említem, melyek minden hivatalos tekintély hozzájárulása nélkül, csupán nemes versenyből nem hagyják magukat aN.-Ujfalusiak által messze íulszárnyaltatni s faiskoláikat lehetőleg elátták vadonczokkal és a kártekuny szelid és vadállatok ellen biztosítani lorektsznek. Azonban tagad-lmtntlan, hogy a N.-Ujfalusiuk ellenében annyiból liátrányban vannak.amennyiben egy Oláh Lörincs nrhos hasonló tevékenységű éa gyakorlati ismerettel birogyÜQiöicsész támogatását nélkülözni kénytelenek.
A felsoroltam példák csak annak bebizonyításául veendők, mily könnyű a főiskolák létesítése és hogy ez a nép köüoüajtásával találkozik.
Hogyan van tehát mégis, hogy esen .hasznos intézmény tekintetében, daczára ¦annak, hogy átalában helyesnek ismertetik, oly kevés haladást mutathatunk fel; s nagy többsége községeinknek \'\'-nélkülözni kénytelen ?
Minden községnél szóba jŐn évenkint a faiskola területe. S minthogy általános vélemény, miszerint a tanítóknak egyik szép hivatása a gyermekeket az írás és olvasáson felyül a gyllmUlosószetre is oktatni: Tanítókra bízzák a községek a terUlet mívelését és a közösen óhaj tott czél létrehozását. A tanítók nagy-része azonban e tekintetben maguk ia kevés tapasztalat s még kevesebb gyakorlattal bírván — nemi kivétellel — vagv halasztják a dolgot, vagy önhaaz-nnkra véleményezvén a területet, rem
\'B^ifóítfffe\'fé^O nem akarnák a kBsohaj
felelőt harmada is alig fogamzott meg, inkább Oláh úrhoz fordulnának, ki lele áron ia ugyan oly fajokkal szolgálhat, és ha kívántatik személyesen vezeti, az ültetés munkálatát, melynek sikeréről kezeskedni is késs. — Tudom ugyan, hogy e tanácsommal „falra borsót hányok", m©rtrsíwkl;M&:\'ífss^i§&-\'-i&á^^ ccítóesssak, Sgw: cMr~fiielyesík ércta-mtfk súlyát, hogy fe alföldről éa drágán
^BS|sa oraknl akarmk tefeiotetgii siég mindig nagy várása erővel bir a német „Waagut nnd thener" szólláamód.
Oláh Lőrincz nr szUnet nélküli Ösz-tőnzéíének és példaadásának sikerült végre kivinni, bögy a község a faluvégén égy 80ÖQ öl területet palánkkal bekerített. S most az ö uj mutatása szerint Elemi Sándor tanitó ur vezetése alatt az iskolás gyermekek által miveltetve, mintegy 2000 darab nemesitvénnyel bír. •)
Nem mellőzhetem itt tek. Hegyessy Antal szolgabíró ur dicséretes buzgalmát, mellyel N.*UjfalubanaBÍkert gyorsítani segített. Mi kik nevezett Bzolga-bird ur numerusában lakunk, azon reményt tápláljuk, miként nem fog ezen" egy eredménynél megállapodni.
Második rendben Gyöngyös-Mellék
*) F4jtUIom,-aép8B elomi foUnodioJt \' fatenyíssdíveíl\'\' , [,
\\ bír meg
Mai esánnnkhoa fél ív melléklet van csatolva.
nak megfelelni. A kik pedig nem használják azok többnyire épen nem gondolnak vele.
Szerintem óhajtandó volna e tekintetben, hogy a megyeihn-tdsáfeok még akkor is, ha erre semmi felsőbb utasítások nem volöG, indittatva érezvén ma-gnkat,néha napján, a község-a©k e rSssben tett intézkedé-¦•it figyelemmel kis ér ni, támo-
f^fttni s ellenfftisni, mikből ha-ár rajok semmi anyagi haszon nem háramlik is, de mikért az ntókor hálájátésegykornpol-gá\'rtársaik nagyra becsülését kiérdemleniök igen szép alkalom kínálkoznék.
. Nem állhatom meg, hogy egy füst alatt azon intézkedésekre el ne mondjam véleményemet, melyek az utak mellékének "nyárfákkal! szegélyzését rendelik s mi sok helyen létesült is.
Az utszéld§iek fákkali beültetése nem csak fatermelés tekintetéből, a mennyiben egy különben nem használható ta-tület is értékesíttetik, hasznos, hanem egVBzersmind a lég tisztítására, a vidék szépségére és a szemnek gyönyörködtetésére is szolgál. Azonban nézetem Bzerint lehetőleg kerülnünk kellene oly fák szaporitásétmelyek a nélkül, hogy gyümölcsöt hoznának, csak a kártékony
verebek ssaporodí-át elosegélik o fészek rakásra, igen alkalmas növésükkel.
Ás én nézetem mindenepstra aa -volna, hogy az utak széleit, a föld vegyülete szerint eper,korai,körte éa szil fafajokkal ültetnénk be, külön vagy1 vegyesen mindezen fanemeknek az aa. előnyük van, hogy gabona éréskor gyilinöloaöuvén, a kártékony madarakat a gabonáról el és magukra vonj.Ut a nélkül, hogy a fészek rakásra alkalmas helyiséggel szolgálnának. /
KulönvéX-e az eperfi mellett azon körülmény szól, hogy azonkívül mit fennebb mondtam, a majdan gyakorlatba jövendő selyemtenyégztés megkezdését könnyitendi, előmozdítja éa a homokban is jól díszlik.
Szilva fának azokra nézve, kik M árnyéktól félnek, kisebb térfogata miatt van előnye s a homokos Salajb&n is megnő.
Mindez lassan létre hozható, csak a faiskolák nagyobb figyelemben résae-süljenek, hol a fennehbi czélra ú épen ugy nevelhetni fákat, mint községi egyesek részére s ha ekként minden egyesnek módjában leend ueme&faja gyümölcsökkel birni s bennük válogatni, akkor nem leend okunk attól tartani, hogy & Bzabadban levőket ellopják.
Azok ellenvetésére, kikazthoosá^fel, hogy a gyümölcs lopkodás miatt, á földekben nagyobb kárt fogunk szenvedni mind a madaraktól, azt felelem: minden betegség ellen van óvszer. Mire fáink gyümölcsözni fognik, a körülmények r.k itejtendik:^g=eííg^8ft^g3ÍggzOT=^gfe^^ lá<át. Ha pedig azt hiszik, hogy áz ily fákat kivagdalják: nem teszik e ezt a nyárfákkal is. A törvények szigora alkalmazása és a kitartás mind e nehézségeket legyözendi.
Nagyon tartok tőle, hogy minden óhajtásunk e tekintetben egyelőre „ piám desiderium" marad. Mert ha a megyei hatóság azonnal rendelkeznék is, csak az történnék valószínűleg, a mi máskor is történt, hogy ti. a ssol gabirák kiküldik a jegyzőknek, a jegyzők a bíráknak, a bírák elmondják, mint uj*ágo*, néma* lyeknek és marad minden a régiben.
Nem lehetne-e például aa utbiztoaok-nak egy kis fizetés javítás mellett kötelességéül szabni, hogy számon kérje minden községtől, mit tettek a Wskoláfe | ügyében? Védve vali-e a kárléteholf hány vadonoz lettes évben /nemesítve? mennyit lebír a köaségr Ja^oeai_, közt kiosztani évenkint? ki as^el-fél*h*-mesité&re s miként n\\U\\eltetik? zr»íiííyi ős mi \\y fákat te,rniemltmek aiBiltker dási ntak niellé UÚéténre? «*. \':
Körülbelal- mindest nánwn kíroíí . -erről függ«ŰenUk=ímolna a jír*»,T«gy C megyei köípontnatjliejteteni «*iiiit;in-A V\' kibb ez ntdbbinak. A kéd«Ilceffl^*agy % hányig\' intímkedéméTai Jtt»»Jrifl(tSfc. .tói ttaogaiOfaA eWéMgy>k»tait««, yv. hogy kibuxnilto eddig a f«i»kol» J
letét, é* mn fordittatott» Umk»ua«»«l\'! ai ere3eti tníl melllháserel t .
EgyylOre elmondtam niieiom«l;jo
. tírgyban, adni faten ioöf ^tf^t^\'V^ MóVtatVlígyen a puiztáljiiű. V \'
¦ SiSHX LíiVS
>vit)L5
yirm ai, éu magi» prfí. tflk,*k\' .«al ?<.ÜUtí \'.Ir^Ébmei, \'á\'iaírtfo meAíVíajnd omB
/ ¦ - Kaposvári fényképek.
\' Ti \' I.
- Fotografaa Útiam.
, Sí*-itólj mog érdemes publikum, énkor-bmtU járvány.
¦¦ ¦ ¦ Ha tttenayvlcs éves vagy; szere latosnak kett-íflQned^-5*!tiíbb>d ttídis, aa.a, b, CD át: okvetlen verset fogsa írni, ha,francziáui vagy
......elebiwl gsgyogBs.iiivinYus^ Jefo^jod fordil^
ni P BNapoloorv íjojioa Caesar "-ját • vagy
«ljISrt9J8*B(i.- Tassot" ihi egy lap rendoa
\' TevaJMSjp-.kibettél. van egy jó lexikonod stt&Hoár. tanállá könyvel, csak egy nap-tart legalább .adUl kl: elkarfllhotlonfll kri-^tükus^éa geiamba lészeaa: Igy ha tudod
-hol árulják\'*\' oollodiumol, fczflst fürdőt,
^-Wega gépet éa láttál már fotografiroani: le-
j JwieÜeB. hogy fotográfus ne légy.
J ^.TÉa végzet, p
-¦-jLali}&ben nekem hajlamom is van hoszá, J nem dfcaekrftabCl inoudom ; de már diák ko-^anbAB~~eHiiBérté!b~Tali!llótitrBBÍm, bogy hi-^n* érttkiptmli\' lehetek egykor, neveseteaeu, . < ni^tin egveoor egyík tanáromat lepingáltam IUIjIí* Űztem gombostűvel a különösen
- -fgfokbmrjóT rabáxkédó arcskóptt, valódi dia-
dalt araTUtnT-\' <laafc «nfga ¦ tanár neramétUnyoItamÜvé-*\' Bttatemei} h&rem rekráesión becsukatott -* ¦ Ijeo^tyadgy jelen portréimmal ti igy járok. -_ aiaJsfigaégnéL
! T~Sí mait rníf mindegy, "benne vagyok, ffeateo minden emeleten van Fotográfus, ott lehetetlen volt maradnom ; egy atalier-re eaik
- BO fBbSl allö küsönaóg-, ideértve b ptoesela-^ kdabaa 1bt& kismestert, lányával, feteaégS^
_ rc*aJ(fki Wrora aasatcrirusaá qualificált fiával. T Eb- qagypo^yékony keresatwLnyuJi kilátást.
. -Egéasen más Kaposvár, itt van hatoeor \'\'emVflr\'a^ddlg csak kéttényképáaz, ha még
én Jetei epedem ia, eaik egyre egyre 8000 f 3.1 " * Ha a ZaJa-ÍSomrigyi közlönynek ennyi el 5-; í fia etöje volna (no ne sóhajtson aserkear-tö ur 1) L; máj ,-BiegrendeJt volná\' nálam legalább 12
arcíképet.
.Seóval én Kaposvárt pompás staccíóuak " tarlóm-, a azért le is telepszem; a közönség* -,!Mk semmi aaln alatt nem ártok, ha a konkar-i reDcúitnOveltim, legalább válogathat a ké-.pékben.
Saliangafeld vagy Encamnn nem totasik,
Í6TnWaim érdem cafutografiaképes publikum, efutográlirrntafc: én ugy, de agy — no, de " i -teép « dicsekvés.
i a«agai8 nsame,-
,stj» apo^lM-l jrafia alá, -• f^g.—ii. A faladat nem JtönnyüJ d« nem ia nagyon flébjéau ? — 7, \' ¦
\'""\'\'Ali\' egész nem egyéb/ mint figyelmesen néanl, észlelni aaon erőket, melyek a tttlv veltség, tudomány ctb. aib. emeíéae kOrttl fáradnak, vagy axok lerontására dolgosnak,, a többi a gép dolga, a ha jó a lencae, a kép hfl lesz.
És ami leLkényel[meaebb, mdg egy tapodtat ¦BBtá kollménbfink, rágyrijtoiik egy itlatoaoaí-bukra, uíl kónyolemrael belevágjuk magun> kat egy fotelbe, egymásra rakjuk lábainkat éaloláUHjuk aBáromtábtt "göpet éa bűvöa tükreinket.
EtflkVök méltánylására, meg keHjegyea* nem, bogy ajtókat,Molnár féle budai Bclnbáa-tél birom kölcsön.
No éa most gusatáljunk...
Pszt...
Hop, bop, hnp, no láro előttünk áll a tAraaa-élcl.. .Ali?,., Nem, fllöttünlí ugrál és bak-fencaeaik.. Ab mily nebéakes mosdulatai vannak, mily ügyetlenflL esetlenül emeli Idomtalan lábait, mintbfc rablánczot csörgetne.
Do mi ex 7 kedvealAtogalóm to raaanl vagy. Tin erös volt a dohány, roqsul batott rád aa selber-azag, ^vagy megijedtél a képtől ? ,,
Ugy ; -santae, preprto^figy, ket84 bárom I \'tm~a~kép oltünt, ha saivea léss uj látoga táat tennÍ,foljiai,uka ssellamldézáit^a e ti-togntás történt légyen csak azért, bogy meg-iamorkedtankr - Don Padro.--
Levelezések.
ír v^Jm tógTfprobái,..r
Iga», volt már egyszer el3ttunk egy daquer-- i.JcajpJgE^UU KapoavárotL de mint halYore, miq-. Iája rosa képeket csinált éa mtigbakoft, nvkl * rturtott-n etlllaguknak éa naptiriré lett »¦\'\' Ka1~tebát nem veraeqyea többé velünk. ; -A»énAyeraer^talne^_fe[gk. : ^Lenetjrbogy megbukom, akkor neki rontok
¦v\'i*™li,\'JTkBI,» mé8 " amerikai hold-.Wroam^wryr^lbm^ád:.. 1 ^ v \'SV^WfttfMgj\' frafikotikwdak." \\-: ~ llor^cllák e* ia jil jövedelmez, tr i t AMtmbtm dolegra.
jD&íiíl^öoaeg, « kllátái maga megérdemli. >«w?Wj\\5ü boazám, ^ 6 " fa\' fineasu \'¦\' \' -
m MMg^.müibtB, ig*a jil ímiminjn.
tCj M aidl\'i » UVotW mint k«UI Ittg, •Unlak U^*s«rlw\'xapii4li
<"\'«m<M « ftocaü B»lf a Eikiiaaaobrai.il \'¦LjaaJataiai Uukaal^alékaJr^i^ál^naJS llrMlta P"P*« ¦°»allUi.\'gymqa>iam^.tna. «; \'MnaaiBUaicaal kitCTjcdaa«b«o egyre nvaF f Wa, Mlíapía niellili llMrtolbolS mint alaat \'""MW «l\'»i»aí!* réaaía:h»«TSiJtEí^wTjnié( \' «^•{Spalatiiwaoú^iAfcohy bdaatanali ja\'-s4*«?,*»«f»7»ll»lník; Urt,:« 3gn íJolJhai!\' ¦ «awVaa^ti^AtaaklUlOh malyiauadna^ íjtaalk\'el.... .
......>k\'íal»Ík"te"«H! "--
rk gepSitk imrjitol *(eaérl keonn big»-!
it^. : .í
¦Ita. Jato*atem liged. «Imitati B...
laiaa^iam
<.V-Kanfssa.) F. é. márcs. 20-án a BZala-Somagyi Köcljny" 7-Ík a&áma egy ssombat-- helyi levelet kostáit, moly a vároní javadalmak tŐbb érrÖl való számadása éa kölUégva tési nyilván tartása közzététele elmuIaazU-sára vnnatkozik. A küolüny o levé! folytán, valamint már többször í& megjegyzést tett Kanizsa város hatóságának hasonló eljárásiról. Miután ón alulirt 1851-dik évtől 1861-tk évig szinte részt vettem a városi vagyon beseldnóben, mint számadó kamarán, igy tehát a kezlott birlapí vád engem is sújt; bogy minden bekövetkezhető és becsületbe vágó gyauusitgatástól mentve legyek, bátor vagyok hírlap utján, a következő felvilágosítást kösté tonni.
Kanizsa város f onntemlttett hivatal terhes ága 1051. évben személyemre levén átruházva, ennek késelését egész 1801-ik év, február 28-ig vezettem, a számadást rendesen minden évben elkészítve ax akkori városi tanácsnak jóváhagyás végett beadtam, mely t. Horváth Jánoa aa 1851. éa 1852 ik évi városi aaámTOTÖ urnák átadatolt átvizagálás "TTgctí.eaökrö k ninrvevfti ésarevéteUt ful- -jegyeztetvén, a szám adások rendbe hozattak > a kflvotkezö évakrdl szóló várost számadások egész 180O-ik évig & nálam egyei lu számvevői hivatalhoz felküldettek, a ott megvizsgáltatván1 a fulmardlt észrevételek megtétettek ^melyekre a felelet, mint ré-e««mr51ifelv.íUgt^tixáJialÍD Vadatett, axóu
kOzön aégnek az 18ö{<ju ÜU.6-U118Gl.(cbr. 29-ig kaséit, is stimadiatlag kimutatott Táróéi bevételük ée kiadásokról tudomása legyen; bátorkodom egy aa aTeokénti beadott saámadáeokból készített ftkivünatot hírlap atjánkOazé tenai; figyelmeatetréa a ti olvasó kotönséget, faogy.a:.baTótelek es
jlrftrj»^"!*a^astitkamrába... Ubalnki>irr|kiadáaok-a isiiaadáa mell* aárt akmánrok-i. . i ..i... . 4a ayttgUk iUaljgaaQlya y^nnakYuBysaiol&i
megjegTefftti i^istbo^;á.m]nden Sr Végao , betír".Uniiáítótr;f k^i-5iaaVS5»Vi4U la. Ufi JttMaWatltillkVS WMiÜ *am^-\'\' áatanil alberateli TOTalbadaríi^ífta/aaséjf\' »>rt»«V!^|lMajt(ll|l,a^t»tttH«-.; * ;\'^«kjjp>ii|(t^fItfó^iLk.}tya.lUnl«s«. Tiroaijaaípiaaáiiiól: Tgql. fit fTTaaiámadsi ¦iwtat aaii^jii. la^Wr.Jfu\'krl\'alirwI.\' ny«ollbarilo|. 12196 frt!»Vukr. béfiaetelt ^*aaaeg^082(L_lit^Vií!feiSÍajTfar»30jf Jclbelíiot 1862. üri.aaámadaa aaerlntesOst\' páni. "27222 frt be\'/t^kr; jj\'t.lir.:beV. 19082 frrS8V„ kr. bogi. ös.aeg, 192^0 fr\'t: Irkr. .nlalT.\'kinr.y.iriőSv\'áHBxámádáa\'aaerilntfxust:
¦tVfli^iSín .T^iatattjMwa^f.nftyfiy»\'^ kr. otalvinjotott kifiaelis. 1964. ári síin. adfa aaerlot etdst Jriosben 31084 frt. 40»/,, kr.íutaly. bey., 26SífŰ\'fríB "kr.\'Tíéfii. Bsiseg, 249aa"frtl0 kr. otalvikifií. 1866; ivi ,iim-
SaWé frt ia kr. atalr. ^MLÍVmW saáraT. míalrrbaT:; sbios ÍW 4 i*tewti66mntig.
aaárosdo.ateriot.as)UtÜp*;|]77B frí^\'/re affiffl aaejifetá\'allát\'Séimtím\'fi\'illi\'VJ-
:^a^i^#t^#W»^^®ífcaa!\'
0MM|. 44636 frt lí-ki. utal,, kifls. 1869\'
-ávl aaáesadáa saarint eaatr. áaUhk. 4S877 frt 4l»/i. krTutalv. Uvr"4nSJrTr«B6«/.. kr.
^^i^r^S\'MW W§? fr^Mklr. kiSai, 18iia?*Vi 9áBw mrlat a^C\'Um 62>S7 frt 26 kr&itllT.\'ÍVer; «RSi írt 76\'/i. kr.í befis. Jsiieg, 37.608 frt IB kr. aUlV. kifia., 18G1. eBámaááa\'aaotint\'o^é.-boB febr. 28.ln;.: 17636 frt 74 kr. atalv. ber., 9760 frt. 46\'/, kr. beBa. Dssaeg, B697 frt 39\'/, kr. uulr. klfis., oa utolsó ovi eaimadáenál a kiadáa 8597 frt 897, krt levonva, maradott 8939 frt 34 Ys sr- ^aen aaám&dáeilag megmaradt ösaaegben volt 1153 frt 6 kr. kú.spűna, ds 7786 frt 28"/, kr. be nem Sietett bátralik.
E késs pinaröí, is a bé nem Ssotoft bátralik 0asae&}r61 általam elkisaltett asámadás 1661-ík évi m&rcsioB 9.ia aa ojonnan megválasztott városi kamarásnak kit tanáosoa jelcnlitiben minden hoaaá tartoaó Bzámadáai irományokkal agyAlrá! adatott
MegemliténdQ mig/bogy 577 frt 82 kr. katooa-tisati uaáifás, pót-pins, ngy a naf-y-kAnizsai tak&rik-pinsUrba betett 1582 frt. 82 krról szóló betiti könyv, a konisaai vasúti índó\'báa terOletiba esett egyes polgári birtokok kifizetésére sztlksigelt, s felsSbb helyen jóváhagyott, több városi birtok-réss* letek eladásából fennmaradóit Qssseg aa nj városi kamarásnak átadatott.
EzcnkivQl még a város ingó és ingatlan javoiról készült leltár 194863 frt 96 kr. értékben szinte átadatott.
Szükségesnek tartom még Kanizsa város passiv állását is felhozni, es pedig tese 1244 frt 4 kr. hagyományozott tokit; azon megjogy.ósspl, hogy esen tOkinek kamatja a bolybeli t. kegyes- éa aat. Ferencs-rendO. szerzeteseknek fiaotteiik ki a városi póns-lárból.
Esen koslésemet a „Zala-Somogyi KSs-lanyben" bátor vagyok nyilvánossá tenni, egyrészről, hogy a t. olvasó-kSsónsig és többi polgártársaim tabhnemakételyeit eloszlassam ; de másrészről na tigy fontossága miatt szükségesnek Utam a magam ós az okkor! városi tanáes érdekében nyilvános téren bemutatni, hogy a reám ruházott fontos hivatalban a kellő readot és pootos«ágot megtartottam ; mit azáltal is bebizonyíthatok, hogy akármely idflbcn képes vagyok az rgísz flgyrSl kellő felvilágosítást adni, közlésemet a t. városi polgárság remélem, érdekeltséggé] vcondi.
BOTFY KÁROLY.
-elesel a\' .\'IsVerl, hÓL lsVbnioza vtiaBt
immondTJa: ,a<IUeal-Brkeresátü íj arnia riten? iamaradatlu Calgányom megsaontyorodott volna, án : nba elveszi kend, hát
v«* ,Ja«a Vnidíiondvin; do eat már III méKeetegyi)\'Tikba, van nekem booaaletea hajlikpQi, keressen kend ott fel, s ha megtudnak ott egyezni (t. i. a szamárral) latén neki, in nem bánom. — De ekkor már aa in csigányom is futóra kerekedett, s én a 1... nagyobb lefözetóa bösepette máig is haragszom.
Ujságkip megongom még hogy k6rnyé-künk Ismert szép lalkl kűltíijo D. J. ur a biten vezste olUrboz egy gazdag, lelkéhea méltó asép magyar agt- Adj, az 4g, bogy aa élet reá nézve vimló szakában a hasas ilat andalító idea Oroméi kist se felrdkexxák meg a múzsákról. Adja az Isten áldásit e szent frigyre. . .
A napokban egy marháa levelet röpitott a szél közelembe, melyen es áll: eN. N. hajt az ádándi vásárra egy fekete szörfTolvoíy tehenet" na ez a levél talán még aaon időből való, mikor fehér bivalyok létezhatfcab. a) Apropos, Most olvastam épen, hogy kedTeaor* ssággyQlial követünk,megnyerte a -^foleki-fele 100 aranyas pályadijt gyönyörű tragoe-diijáért a: .Nagyság átka," agy kell neki, miért akarták egy némely roszakarói leduron -golni „Sirafford is rjtnárt Máriá"-ját
De moat legyen elég ennyi, -eaektítán buzgóbban fogunk irni, majd tele rakom a ssür ujját hét ssámra újságokkal, sasokat rendesen bekfildendi a
N. BEEÉirn CSÖSZi
Somoírj-siéll revelck. L
T. szerkesztő uri Oly jól esik elrejtőznöm az emberek látása elöl s e rideg magányban keresni vigasztalást. De minek is koresném in a helyet, hol u emberek csak ssórakoaáa végett gyűlnek össae, hol nem látni bánatos erezet, hol kiki csak derült s fellegtelen ö9*Wnetne_k él!_. . Én mir_nom tartozom azon kosaornlia, nekem cuk ez abely-valo", hóvá balcsillagzatom temetett?! . .
Azonban most veszem észre, hogy nom divatlapba Írok, is én t. szerkesztő úrtól humoriszticus levelek Írására szólittatám fel.; de váljon mit is írjon, aa ember moat,
......... . _*« \'nnen, hol ngyszólva a Jón kívül misem
tudomásom nincsen. Hogy azonban a t. olvasó "történik, s e perczton, trayermámiiák büTfa-
i.-----.,_.!. :..r!...« .^i i«i nyele nincs, bitony Isten I összerágom. Do
ahil meg van a tárgy, irok a „semmiről 1« "^.Sial\'.rsekes less, hiaaaz Ur is semmiből tejemtette a világol; hl íz napjainkban a semminek kívánnak bizonyoa beiyen legtöbb beoaet tulajdonítani; miért képezne kivitelt egy vidéki levelezi potentát, kinek ionora-rlnma saluto Mmmi(í). .
•!«^il}*Wjjrí irr^MiUbarVM^Í\'nWnat* ^r?0<m°ik&h^e*».,TJlp». Htfilen
*-»^ilaalja*U.v^krtgoku;^gy, itoEyi.r,ana^rtamj0,BJ.^Wn»4-I,aiSo.\' ^"Sfnekkqe a^n.gy;lotteria főnyereményei nemcsak- a Mtó-Sreationil, do ecvesek zsebjeiben is ngjr teremnének, miiit a gomba.
És\'ii
íme nem roppant,..,, »] raínd, mint sok ezrek imája, . csak az marad meg, mi prózai : a deficit-conto «b. igylregynő.
Azonban ezen v«lö,ig„. semminél kezd-
lÜ\'rV" i"\'"\'\'\' h\' " a",bor önkénytelen
„ítí!íTf,k-lL0".i 41íd\'»k»\', csakngyan som-T. I! Mniank, riir pedig, ha az
pedig,
—i^j —. , . "-> —— M—gunK, ez k ?uu... \'«"i-\'elnen b„ld„g évnek nizün!
late* ugy.akarja, mint magunk; ea ídin egj
•al!I?jV*,\',rt\'?»1\'T,W""\'«\'lgen szipek egy-
re«iti{f.nk\',7ti.a ^ eUÍa ,0«t5bb , Most toliál eaen első beköszöntő levemben ne várjon többet I. rtarkeszlS ur: mert az .ÍSL*0"^^*"^ »«P»«P«n a sok iráa «3"« magamfélo csősz-pol«iit/.inak, annál \'inkáT,b, mivel most ls liarogoa vagyok, egy rajiam elkövetett czl-»«M««rt: Képzel), csak t. sierkeszlö
M"Ji-"d6k»l, \'ti ...maraí kordén Vát ritan vágott kwwaia Én neraíTlbivatá.om-
Kia-Knnaág, mart, atolján; A február havi bámulásig gyenge időket a már esi ua hóban beköszöntött tavasa kezdetével valóban zordon napok váltották fé^tslirt. vége felé elS&zcdve békéseinket, btidlinkat, subáinkat, bondAinkats minden néven aove-aend& melegséget, rejtegető öltünyalnkat egy nózaük & aivataroa időt, abUkonker^astiU a meleg szobából, mondván: n Hűmb ? bit moat van ennek as ideje?- miért nem volt Tamás februárban ilyen idő; hiszen tönfcrtúteaa hennánkét" Igen ia tönkre tesz, líedvoa atyámfia — ha aeká igy tart, de talán elég voli már 5—6 év a roazból, a moat következik egy jó esztendő\'\'— igy okoakodik.a szegény ember, is igaza lehet, annak dácsára %b, hogy obbs egy-két kallemotleh "nap, Bgy "megijesztett bonntlDket; de megljee&tette különösen a birkás gazdákat (jó, hogy 110-kem nincsenek birkáim) kik nyájsdlőt már azóltében hosszában legeltették gyönyörű, dús vetéseikén, melyek csodálatos képén \'néki indultak: mondják földtnives gaidálnk, bogy aa eddigi idojárálhoz képest reodklvQlt dö esxtend&t lehet várni; tehát nem ok nőidül Ijeiatett meg bennfinket es idö, mlftoriápen márczius 30-án ceakugy szakad a k^ajntha lapáttal szórnák. Á birka már mégUElello a természet sarjadó növényeit, a mírat ha iaUlóra kell fogni, félui lehet, m tanári öl a gyenge fijaaokal voazedelem ériTfQleggiiiS8n a mult év! azQk termés miatt oiaéoa épen aemml aioca; már pediggazdaiiági aaempont-ból tekintve, Kis-KnnoágbAn a birkanyáj nagy fclontSségfl ssorepet játasik, agyösóSván ebből fizeti ki a gazda adóját, papjüt, taoító-ját^atb; gyapjnra^kölcaűn Teaafel-pdhst, aa izraeli taatyafiaktóljó nagy kaoiatri\\caaSütAn jól megtB járja. Ily módon lettek, ,éa leásnék naponkínt koldnaokká Kia-aCttnaág\'btSii^ csak egytizeddel íb etfelSU még íéjbeti, ffléiibfln fflrdö a dieaöaég^eti fény 13 wnlddok | afitábár a néhány aapi sordon idft még- jórti- tordnl ia, aem a Vetéseknek, aem egyéb termény a kp ek mitaea^ árt ip, a legbővebb eastondfinek örfll-hettti.k is ha acaÜrök, pincaék, kamrákj\'mind megtelvekia: \'*i eddfgl lapa»kUraibklít>I^Be-ritve, nézeteinket bátran elrortadfaAtjttk,\'!iQgy ittn\'yagi helyertüuknaponkrot kétoéjJtMjtíibb a szomorúbb Usz, - <
Igax,hugy a 48-ki szerencsétlen koraaak éta ránk nehezült Iztéa tudja hányiéle,aulyoa adótorbek; nagy horderlfvei nyomultak as íddk moilnhasága mellatt\'rálla^nkr*/\' BBgy-bnn mozditák elö elsae^nyedéafinkóí; de valljuk mag, járullak ehez egyéb kjosoarti-uknek látszó okok fa7 melyek oaoaboa.pinit emésatö Férgek rágtak bo; magákat Tittnaye-ze!eíhkbc. — 48 clÖti-B kunsági nép,,j4ím-tességea egyszerűségével, nyilt, ÖOBétrt©leo baráti azeretetével, az egyeaea jeliamŰság fény cd dioakoazorujával, í^sbó teljfS ^rtal-mében as egyenlőség a teatvériaéff ájtiiaoB következÓBoivol, aa anyagi jólét legkiválóbb jellegével tQnt fel ak áldott Kana\'Aü főidón; nJéllán megillette \'arrftéJbon, tnéaben folyó kiB-kunságr" elnevesés j;ámde 48 óta, midőu as orBzág máa vidékein a nemzetet megrázkódtató i átalakító - törvédyok aa »na-tokrata nemosséglgel ogyonltípolct«aemolók, aa áddlglga alatt\' nyögi! \'néposabllytí \'jnolv idB bekövetkeztével hti^iAagakAtJjUHaak
cioektÖl, ka mílr a törvény clötl cgycnlÜkkó {étettek, kiválóbbon mogkülflauBzteBBÓk: Itt 1«, hol nem. volt jobbágy, b jugf-gycnlŐBÓg árulkodott, befurakodott, aa önsdB, go\'g, nagyrovágyás * fényűzés gonosz szelleme; OS addig karöltve Járó testvérek, n, nemes-keblö nép étkezdéit alakulni, s let tok jLaastok, osztályok;.* hogy maga kai a ko-"vésbbé vagyonosoktól megkülönböztessék, axúutáa jogok-b kötelezettségekben ogy formák voltak,-legfolebbis a papok, jegyzők a tanítók _ tÜstok kibelaö módon viselt uri egyéneknek, a fényűzésben kerestek abnormiu nézetük aaeriut a. fölülemelkedésre töredókany állványt, melyről most ogyönként banyát homlok suhannak alá aa oiseogényédéB Örvényébe. •) A hol eddig Kie-Künnágnak csak egyetlen kevéabbé népes községében ia 2 — 3 eser darab szilaj ló száguldott afiüíSo m a. IAvdIÍ oflö pasztákról behajtatott, s feltűnően mutatá a népjólétét, a bot pedig 2—3 eser darabból álló gulya íogeléazelt a dús mező téréin, oít most -alig 2—300 darab görhés ló, a "ngyansniiyi^soviny aaarvas-raarba tangÖdlk kopár, bomok-lepte sivatag-¦ passtákon. Hová lettek a nagyobb községek tulajdonait tevő 16—20 eser darabból álló gulyák, Bzílaj ménesek ? megeméaztette a fényűzés, a a agyra vágya*, az erőszakolt családi tüntetések. A betáblázáaok ügyre szaporodnak, csődök agyán nem nyittatnak, do annál rossabb, mert as illetők titkolni pbajtják állásukat, s csak akkor yeaszük észre a bukást, midiin a* tényleg bekövetkezett
így állunk, röriden Összevonva, anyagi tekintetben ; hogy azonban elszegényedésünk dácsára ia mennyire haladtunk elé a szellemi műveltség torén ; ennek vázlatára térünk legközelebb*8). KISKUNSÁGI.
Zaln-Egersseg, 1866. opril elején.
Vérosank tisztán tartására s csinosítására ujabb lépés történt, as egész templom körüli térnek szép rácsozattal való bekerítése a plébánia has b templom közti helyisig, mtly eddig as utcaaí-ezem étnek lerakására aaolgált, ssépagáca a hársfákkalbeültottetvén,kis sétatérré alakilatott át, melynek czélaEerüBéga b hamninasága fölött mindenki niögvan^yÖ-EÖdvoj mind a mellett azonban, azon aggodalom szállja meg sok rendszerető polgár keblét, hogyha euen csemete fák lombjai kis árnyékot vetnek a sétálókra, egyszersmind menhelyet nyújtanak, a bujtorjánként ragadó söpredéknukjratálUlatÍBatesaégQS sétáló közönség kéoútelen leas, a latrok barlangját kerülny^jap^\'
ValóSMJndejo volna, hogy ezen általános botrány* ellen a helyi rendőri orgánumok részéről mind tavai is jó sikerrel — kellő intézkedések történnének , melyek moat annál inkább foganatosíthatók, miután állítólag a kSserkölcaiség javítása (?) tekintetéből nem régen égytátóságilág engedélyesett a felügyelés Alatt álló v ar róintéz c t élet-bclópatt A templomi domb egyengetése alkalmával számos emberi csontvázakra akadtak (miután ezen hely hajdanában temetőnek ~^BBMBltatotr)| m^ taottettek el.
Midőn a lársasélet erkölcsiségéről lévén Hfrftt pnrn TTuilnngtbfttnm al, még ngy máitilyröl említést tenni, mely a mai, úgynevezett fel* világosait világ, társas életét megmérgezi, a fájdalom 1 városunk különben csendes a tiszta tükrét is megzavarja. Értem pedig a, kártya -sás ragályos mérgét, mely nálunk főképen aa uj-, vagy zöldfái casino helyiségeiben divatozik.
Ezen társas HSrben a napi rend délután 7,2 órakor kezdődik, s pedig rendesen ki-sebbszerü játékkal, melyben néhány óra alatt csak 6 —10 frtot lehet veszteni- Miután majdnem minden asztal kártyásokkal s nézőkkel van fcörffl Véve ,o szerény újságot olvasó tig, rendoa olvasó szoba, s&t külön olvasó asztal hiányában, a terem valamely augába visszahúzódni kónytelenittetik. — Este dórakor azonban, mikor a béke b rendszerető tagnk távoznak, akkor kezdődik csak ¦ valóságos ólat, hifi minta somogyi levelező caen lapok mult. Bzámában helyesen mondja, a» kártyázók szabályazerüen foBZtogotják egyraAsta, ut figura docet¦ ezen mnlatság hol éj félig, hol pedig hajnalig eltart 1 — JJocaásBonimeg azonban a tisztelt somogyi levelező ur, háóna kártyázásnak a párbajhoz törtónlhasonlitásátmegnem foghatom, mi után os annyi lényeges dolgok által a játéktól különbözik, A párbaj többnyire nemes indokok a-fiatalságban hevesen pesagÖ vér felindulásából származik t a mindenkor legalább - . iérfi&s-bátorságrA mutat, holott a játék a rasa sa ad vadójyek egyik legelfajultabb nemeken tartozik, moly által sok fiatál ember roas ütriícaábittatikaflok család vagyoni állapota, s böldogBága tönkre tétetik.
A pérbkj. még abban a tekintetben ifi különbözik n játoktól, hogy a párbaj noha a nyit-vánÓBeá^ a\'a h|átisíg éber szóméi kikerülni
törekszik, mind a mellett az-j 11 e m a a beqsülot Bzabályait ssigöruan meg-tartjay míg a kártyázó világos nappal a kivilágitott éjjel a legnagyobb társaságban üzi moatnr-sógét, sukaziir ag^IIera b becsület szabályainak megsértésével a nélkül, hogy a közbiztonság közegeinek bcnvatkozáaálól valamit tartana. ")
ÜDveskállB, 1866, apríl 3. Tisztelt szerkesztő ur 1 Ismét egy kegyes adományról értesíthetem a kösünaéget, mart. 31-én nagy szombat napján osztatott ki, a Bzoperdiek kösött azon 93 frt 60 krnyi ÖBszeg, melyet választókerületünk képvíee-lőjo tök. Botka Mihály ur küldött részünkre. Mtly Ososeg olóltrott közbejöttével osztatott ki.
De beszéljen maga, a köszönő r.yilutkozat, melyet a Begélyczett szfipordi lakosok Intéztek tekint. Botka Mihály nrhoz: Tekintetes ur! Mélyen tiflEtelt kegyes urunk M
Kpcn nugy aeomh-it napján kaptuk azon Bcgély-adonjányt, melyet t.\'kintet-ífl ur azá-munkra küldeni kegyeskedett, mintegy ünnepi ajándékul.
IlaKrisztus urunk feltárnndáBa szellemileg Üdvös volt az emberiségre nézve.\' "gy üdvös oá adomány reánk nézve nnyagilug, mert halottai nkhól lettünk általa felfátnaB&tva, annyival inkább, mert nálunk napszám Alul keroeid nű-io_leimt, miuiáu muukálLitni nem tud, a birtokosabo osztály szegénység" mia\'t.
Moat tühál tek. ur szív.-Baéga & eszközlése folytán, víg hálandó éneWt moüdhatunk ni egek urához, hogy benhünknt n lognngyobb ínségből, — egy időre is — kimenteni méltóztatott.
Mit adhatnánk mi oaért( mint a bálát 1 mire nézve a tek. ur emléke sziveinkben — mint a Vestta esüzek oltárán a láng-— Örökké él; azért fogadja legforróbb köszönetünket l 8 szivünkből kívánjuk, hogy jó Istenünk legnagyobb áldáeát árassza a lok\'niL arra, b un családjára.
Maradunk báláé tíazlelettel Hzeperden 18GG. martiuB 31-én. Alázatos szolgái Birkás Péter Keniea Sándor b a többi réazcs.
Ezen kivül időjárásunk ulég változatos, holíiíeg^ol meleg, — A vetések elég meglehetősek, b lépek. Un nem gyümölcsre nem igen van kilátás, mert nngy Bíombnton virradóra eró\'s fagy volt, mely által a fák virágai csaknem mind lefagytak, hanem a exöl-löben még nem lőtt kárt. V. J.
*) Nagy Vaj ea nlltnik.\'Is I 8 a e\\ k.
M) Csslc mindi [tíUfy tóiviflen fogsájük. B rb t k.
Zala-somogyi iiirek.
AAfeltámadÁBÍ ünnepély magasa-tos hatásának emelésére igen nn,gy sokaság gyülekezeti összd, és pedig helybeliek és vidékiek. A körmenet & város templomból a nagy sár miatt nemJöhetett ki, de a bz. Fo-renezrendtok az clfilér reméuy-zöld pázni tán a legnagyobb fény nyel el végezhették. K kW -menetet a az. Farénczíek tiszteTeÍreméití tárdai Sas főnöke vetetó-
A H vi v ét va a á r n a p. Valamennyi ün-nepeinkiegnagyobbja a busvétvasárnop. Üdvözítőnk dicsőséges feltámadásának napja. Hajdan a\' \'fogTy^>V"\'b5rWnc^ bocsáttattak- e-napon. A -húsvét napjának meghátárazása a hold forgásától, vagyis a mart. 2l-kö utáni oUő holdtöltének idejétől lett függővé. E napon aa egyház, híveinek némely tápszereit meg szokta szentelni, hogy azok a hívek testi a lelki ja-vára szolgáljanak. A szentelendő eledelek közt legrégibb helyet foglal a bárány, mely a zsidók húsvéti bárányára emlékeztet, melynek ovéaében ők a Pháraók rabságából! Hzabndulásuk csodáját ünneplik. A szentelendő husvétí étkek köst a tojás a téli fagyos fold kargú alatt szendergő tarméBsetet — Jézust jelzé) pirosra festve a Megváltó vérére vonatkosík, melynek árán nyertük saját egykori feltámadásunk reményét. A húsvét hnjdan egész héten át, hozánkbafT pedig négy napig tartottamig azt a mult században Mária Terézia királynőnk két napra leszállitatni kérte az apostoli széknél. S. H.
A Csássárné ö Felsége május\'hó középé táján bizonyosan B.-Füredre jön. Meddigfogott-tartóskodni mégÍHsonytalan; de a ssállásmestera mult napokban mar Füreden volt, a a kellő intézkedésüket megtette.
A (.Páter Albach.) A fővárosi lapok ez évi 30-ík számában olvasnak, hogy az úgyszólván világhírű páter Albach, a minden müveit nyelveu megjelent „Szent -Hangzatoknak szerzője 15 dik évéban, midőn a külvilágból hucsut vett, a az. Ferencziok rendébe lépett mint Bzerzctes növendék. A hlttani tanfolyamot kitüntetépsol zala-megyci Bucsn-Sa,-Lászlón végezte. Érdekesnek tartjuk ezt feljegyezni, s maholnap tán megje)n-ncndü-megyoi történetünk leiráBánok megőrizni.
A.(Tűzvész.) Folyó hó 5-én déli haran gozáa alatt ismét a pesti utozában tüzvéaz-
•) Barjos-átóTc-bisany mind a ketÍB a* emberisí-jín I B ¦ d r k.
ütött ki, három mellókópülot lett alácgok
martatékar^SajátBágns —hrnttáer-á —gyantia-gjnjtogató már b»fngitott, még mindig oly az"pnrán következü tűzvész nyugtalanítja a vároa ceendoB lukéit.
A(Tllzvóflz.) Ugyanazon éjjel egy el-Vetemedett gaz f^yujtugató űzte aljas azon vedélyétn homok-komáromi hegyen, mert iW-gy pinczét egymáaután felgyújtott. A kártvallottnk egy gyanní egyén házához rohnntak az illetőt ágyából kihurcsolták és iiiiiiyira megüllcgcllék, hogy alig fog ftíbbó fcllabnclni.
A (Alá í rá sí fehi váa) A pécsi se. Pál tárnnlíit f.ilyó évi tápjainak aláírási felhívását vettük, ily Qzimü röpiratra „Lehet-e hivő keriíoslény aiabod kíimiVeB." E C ivre terjedő füiet ára l frt. előfizetve 40 kr.
A (Szinéazek bucoujft) Yároeunk-ban G hetet tültüttBényol és Laczkó társulata, fjlyó iiÓ -ién tartotta bunsu előadását Innen Sopronba mentek, szivünkből kívánjuk e szorgalmas tárealatnak, hogy Sopronban, mely eddig ígen kevéa részvétet tanúsított a magyar Bzinéssetirányában, Boroulc ktjlégitS legyen.
A (I d öj áráa.) Hnt hét óin, kevés kivétellel folytonosan eBÖs éa borult napSik vannak ; kertek,mezők szépek, bfitermeit ígérnek. Varosank utczái sárban us&nak.
A- (M u 1 a t ó k e r l o k.) Vároaunk ismert -szép mulatékerteit már elkezdték nagyban oainosititni, Ita aa idő megengedi, e hó *éga felé lürténnok az ünnepélyes megnyitások.
Aí^Üzfürdö Kap oaváro t t.)Hajól értesülUiak, FreyoUidter a kaposvári bérlii gözfdrdöt állit, mely vállalkosás haasnot bgtü lesed. Hallod-e ezt Kanizsa? Megfoghatatlan előttünk, hogy helyben annyi penses vállalkozó van, és ezen biffitoo jöv&dslmecő éa a lakosságnak is jót tevő vállalatra senki sem találkozik. Dicséretet érdemel Kaposvár, mert jobban megérti a kor igényeit.
A (Karcsi ki lá tár.) A környéken állomásozó daidás ezred tiszti karának legnagyobb részo, a mogaaabb luvaglásbani gyakorlás végett, a telet várocunkban tol-lőtte, must azonban váradac érkező parancs követkectében az előbbi állomásozó helyekre kellé viftaB&menrne, híre terjedjhngy nrra sokára az egéBz ezrurJUaeliorazágba menend.
A(b"j vendéglős Kanizsán.) A helybuli korona-vendéglő Schmidt Cíyörgy-ben egy uj bérlöt kapott, ki mint látszik, nz eddig elhagyatott s elhanyagolt vendéglőt újra csinosan felszerelt és a közönség kényelmének poetOB szolgálat mellett, minden tekintetben megfelelni törekesík.
A (A fecskék megérkeztek.) A kedves tavasz hirdetői, bbívobch látott vendégeink, a fecskék, megérkeztek tájékunkra, ugy reményünk lehet, hogy hideg éo ferge-tagtől mentek IcszÜ .k.
A (Ny eremén y.) Fortuna istenasszony utóbbi időben nyájasan mosolyog fnlénk. Ab elmnlt év folytán a pesti mütirkt 600 forint értékű fonyeromeny tárgyát -vánnonk egyik dőrék polgára nyerto,Alig néhány hete a polgári egylet föpíncsére kis lottérián 900 forintot, o_li:gközetebhi niteWorsjegyok húzásánál pegig b 200,000 frtot, ugyan csak helyben ¦-lgibffiüfH~ifWifani Tit\',h\'rg\',p4J\'Wfm]\' Örököset nyerek. Hogy-anam megvetendő ÖBSsegccske,
e pénzBzÜ^ világnati"városunkba foly, minden eaetre mind nyáj a okát érdeklő ürvendetea esemény.
A(^ilipp,nTich éa Ssabó asin-táranlata.) Értesültünk, hogy a jelenleg Ss.Febórvárott mQködő Filippnvich és Sznbó opexa-társulata május első napjaiban Kagy-Slanissára érkezik.
A(Város bíránk.)Tkt.BabóchayJános várósbiránk a lakosság nagy örömére annyira fölgyógyult, hogy helyét a söld asztalnál elfoglalta.
A (L o p á b.) Rosenborg Dávid, s.-eger-asegi lakos, jelenlegitía-KanizBán_tartózkodó katonai él«lera s\'jillttóoak s*obájából 10Ö0 frtot loptak el? Állítólag 8 db, 100, melyeknek háta D. R. jegygyei láttatott el, 10 db. 10 ós 30 db. & Jrtos.
f (Temetés) ^ílulánoa róssvétet gerjesztett YárosunkbanGrebencz Bzorgalmos iparos 16 éves leányának elhunyta. Temetését 86 fehérbe öltözött leányka, 22 fáklyát vivő ifjú, gyászzene éfl nagyszámú közönség di-szttó ós kísérte ki a jobblétre Bsenderültet.
A(Hirtelon halál.) Egy brünni születésű nyomdász-Bogéd a napokban érkesett ide betegen, és midőn őtet aa orvostóFa kórházba kíaérní akarák, halva összerogyott
A(Hulva találtatott) egy, helyben tartózkodó 10 éves Füszfás József nevű fiotal l ember, esto jól mnlatott, jó kedvre), ^ipa-Szóval feküdi le éa reggel halva találták.
A(Ujfln0!10Stta.ivarosunkban azujon-ezozás f. hó 15-én- megkezdetik.
K^a poívir.
h. A f reys töd tler féle nsgyszerfl-pni^ cze holtoza\'ta bessakadáBsaírfényeget, tnint ó>téBüÍtÜn\'k\'Bs ügy ta&e küldöttségaíg =ju$g-viBBgáltalott. . "h. IiméirmbUi\' tőrtént boglári Löwen-
-sohn Jakab al lenéban; ftiatteWoiyjífllfflrtAtf-
oakrdp-eoÍd,e(g-irto^4lM*" "
h. A dalárda hnsvét nflpjin s> UI«&M órai misén köz rum ük fid vén, lg*n elegáns é«
nagyszámú kösönség gyfllt B*iae. lm a dalárda morális hatásának élő példája.
h. Az ts njdvnságtbogy a MBemogyu magát az épen említeti dalárda ¦: hivat**** lapjának írja. Nem rójak mee » tettet, de«Sj» megmondhstjnk, hogy a tttl elSséksaiység tudtunkon-kivül\'történt. v
h. B i t i F e r k ó jól BBflrveitett bandája pár hét tnuiva nagyobbutasist ocándókoziktenni, minek kivihetése tekinteteléből, mint tudjuk egy királyi endélyért•folyamodott Egy kis útravaló is jól esnék szegényeknek, no esérQ folyamodjanak a s&ives köcöaséghez, mély \'bizonynyal nem vonandja még pártötá&áír
h. Egy k e r e s k nd ő temetésén voltnak mínap. Számos izraelita koreskedő is kisérle az elhunyt koporsóját, kik megAtközni lát-saottak azon , hogy igen botrányos vnh a képviselet a keresztény kerefikedSség résziről. Pedig egy végtisstetut megadása csak nem kerül pénzbe ? I (BukÜidetett.)
li. A nagyhét folytán Somssich Pál hazánkfia pár nnpot körünkben töltvén, & dalárda küldötuégét Íb fogódta, —s mintér-aorültünk —aiön nzép reménynyül engedő távozni, hogy a kérvényezett gymnosiuminagy terem a dalárdának tanhelyül át fog engedtetni. — A napy névhez csakis asép tettek képatheUk-a bt»béjkoaaorqt---___.
h.Kutyáai kőtél által kivégzett rabló búcsúztatója a börtönben Baját kezűleg irón-Tinl írt eredeti után másniva, kezeinkbe kerülvén, néhány verset közien! érdemesnek tartunk: „Egy kötél által télődött szenesél-Un fijn Kntyási a Leopoid Ferenes esne vérééi. Melyet feomogymegye Kaposvár roóij bortönében hagyott maga kese írása, által.
Lám raeg montani rózsám Ne psfrea engemet Mert öt had vár megye Kereslet cngcniaL
Ním keres egyebér "
Cenk Öt hat rablásér. H itta larluzabdé Zaandár gyiLkulaaiir.
Nyillik az virágszál Hegy halmok tetején, Di! én elhprvntUm íailt mező közepén.
Hervagy rózsa bervagy, Meri már enyéio nem vagy Még az cnyím voltál Addig nem hervadtál. Késérgy el kedvasom Az jássofi utamon Néssed balanrsootat Utolsó órámon.
Meghalok, ím gli;dok 1
. " MégJ>éie|pem cügyok
S.jk meztt.kÖ2epén EltemetV^vngycík.
Cife -fogna k-sirntni Mind as kis madarak Végy js kik jils§elni|k As erdei vadak.
stb. stb.
Elmondja még körfllbciül 10 venzakban,\' mint bujdokolt míg nem a Ahalalom kesébe esett s életének vége jgyiott.* Igen megható b természetes észjárása vers as egész, kár, hogy ily emberek ro&z társaság áldozataivá lesznek.
Fővárosi és vidéki hirek.
A (Zrinyiünnepély Hűrvátoraságbaii.) As idén Horvátországban» megtartjákoZri-nyiünnepélyt.BczéJraTm^éi^^iUlhóúap-pal alakult Varaidtm egy bizottmány és lag-közelebbrŐl a zágrábi történelmi társulat U elhatározta es Ünnepélynek_e^é«B Horvát? r országban leendő megtartását A»onkivül emlékkönyvet szándékoznak kiadni, mely Zrínyi Miklós életrajzát, aKsképét, több sajátkezű levelét, továLbá !fja Zrínyi Miklós adriai „tengTürayrenájit8 fogja -kösölíű *gy-kom horvát fordításban.
— Császárné ö Felsége, lakMtrtilyit_a_bii-dai Tárban megbörítették, a aa «1080001041 a várkertbe külön kijáratot késssteitak.
— (H-ndoló nyilatkozat) Gyoma városa Ő&Bses polgárai Deák F#remni nagy Lasánkűáhoa hódoló oyilitkszatot •xorkeas-tettek, melyet ű^tköiésben ep—két tagbél álló, a nép álul TálasátottDotspriltlIdftttBég adott áltál apríl 4-kés. .
— (A» iddgl. orwéghásst) a.hét/iblytáa volt á veendő ama bisottaány, ss»lye «aélra az alsó-hás AltU kikaJdatíjtL A« építési k&lt-zégek körfllbeial 20^000 f^ntisAftkv mely BBszeget aa orasvJap ,fed^-Aí.bP4»«*r*P1-tési alapból i,MnW^OWM^rAÜfa-.
-.. í. u " * ¦ ----— ¦ - .......-------- \'¦ ¦* -¦- — \' _
tnoJTr^fetTal a hffl, i már >¦ -lu»n. ^nlHeT forr^Ubái\' némi állltólagüs illatot a pénzügy
- T<aiArv«sá*e>Al>-i — .... ......
, ^Haagsden nagy buzgalommal fáradoznak egy slrvabáz, osolédjavilóUtéset és önkéntes doíogbáa léteaitéfo ögrébün. E jótékony in-ie4Bfe»k\'et\'e|7et6kadóaájiyoaáaafolytáD óhajtják *létböUptétníi már .1167 frt van együtt o czílra. Aránylag csekély összeg ugyan, de , biztosan lehel remélni, hogy as annyira asa--poredik, raiMarint egyikét vagy. másikát a ¦ \'.jótékony \'.intésetek kosai nem sokára meg ~ía~érrfálóa\\Uni. A fölébresztett ngybuz-ngn(cri»t"6aBÍn.te örömmel kelt. üdvözölnünk, —annál inkáblyraeFt bisopyosj-hogy ily dolgok ^Tárotainfc-Mgy anyagi sarára miatt legalább _njég jó ideig, csak magánosok áldozatkész* ?aíga alapján létesíthetek.
~—(A magyarors ság i k ilz é p tan o-dáfe&sH) haMnálatban levő összes tanköoy* vekawk újólag tüzetes átvizsgálása, éa egy általános kimutatás összeállítása szükséges. ¦ A m. k- helytartótanács tcliál as udvari kancellária réB*ér»l folhiyntutt, miszorint a kö-níprtanodák használatára 18til-ik évtől számi tv-a^hegengedett, « a korábban leíolyi évtizedről való tankönyveket és taneszkGzÖkot, egy külön jegyzékbe öszefoglalva,. mielőbb felterjesaBZ*--
— (A^d:uiráb*n ta 1ábt régiségek.) A Dana medréből, asIssapmorő segedelmével, közelebbről több érdekes régi» éget k uztak k i."
Ssek közLvan égy.egéazan.megkövesült gyi ]ok, továbbá\' agy, római kard, melynek csak maákolata kövosfllt meg, pengéje azonban régi minőségében, csak a rozsda áltat lett megvisalve egykissi, L tárgyak a múzeum;, nűk adattak ét.
- Unj a is* án> mely 3000 példányban forog a yl-^AeTr^^lódi^mm-iktthkBladas ós élénken bizonyltja az ottani életrevalóságot. , ..
— ÜÜrögorsaágról az a hit karing, hogy n tró» alig lm meg nem ürül, a mikor aztán Víotor Emraánuol fia Amado hivat-nók nicc királynak.
A (ZrlnyiUnnepély Poroszországban.) . Collbergbon as ottani tanoda igazgatója Stíér Tkeofil, ki nyelvünket jól ismeri s akadémiánknak is tagja, fobruár 26-kán egésa Zrinyíünnepélyt tartutt.Beveaetósül elmondá a Zrínyi-nemzetség történetét j azután saját jeles fordítása szerint mutatványokat olvasott fOHSí-inyiHiiklós hőskoltöményéből. A német hallgatóság mindezt nagy érdekeltséggel fogadta..
— Parisban egy tolvaj genialltása vonta magára-közelebbről a figyelműt. E tolvaj egyik tekintélyesebb ügyvédtől egy dus tartalmú, tárcsát lopván olf a rendőrség.erélyessége folytan elfogatott a midőn felszállították, hogy védelmére Ügyvédet válasszon, épan a meglopottat válaaatutU; ez pedig, tekintettel az ügy védi illemre, elvállalt V Baját tolvajának védelmét.
Pipere-asztal.
A női hsépség, vagy is a nők virágzásí szaka rendszerint oly rövid, hogy nem lát-tam felealegeanek erre vonatkuzólag némi müTogásokat közzétenni, melyek a női kt
Bécsi és külföldi hirete.
— (BorzasatóöngyilkoaaágBécs-haa) A birodalmi fíiTárösban végtelen nagy isgatiittságótrríÍBéU élő a 18 évtől fogva Zeitung eorreBpondens szerkesztőjének és 4 tagból álló csaladjának öngyilkossága, moly-nok okát a határtalan fényűzésnek tulajdoníttatni, mely által az illető család adóaágá-bél nem bírván kibontakozni méreg általi ¦öngyilkosaággfll vétvén vegöTetetént\'k.
Tnrova Ferencz 50 éves, ritka szépségű neje 35 éves, a magasabb körökben ismert, mindig a log" ujabb divattal fclpíprézett 18-éves leánya Claira, 17 éves fia Jóssef és IS érés fia Károly mindnyájan egyetértve húsvét hólfSn méreg által vevék el életüket.
— AfrancwiatrónÖrökÖsnevolőjo. Daguerry plébános van arrakiszemelve, hogy áfrá^cia császárt hertieg nevelését vezesse. Dagiaerry plébános nr, ki o minőségben a Madelaine templomnál volt. akalmasvo, legközelebb aeuatorri fog kineveztetni és in partiba* püspökséggel folruhástatm.
— A m e r 1 k én a kas olaj fórrá sok ysakiism ugy ]flvMélmesa.ek) mint a* arany-
bányák. PeonsylvláblÍi^r^ohjBétkilirac«-|-»: kó a Ifitt olaj forrásokat fedés tek föl. Pitholo
okkor még eaak két háaból állott, most már Bsmnbaa 18 vendégleje,"
i, posta hivatala és saját
\'esek eltűnését meggátolják s az eltűnteket visszavarázsolják.
Habár a női szépség, s átalán A szépség felöli fogalmak nngyon oltérök, mégis midőn \'egy nőt szépnek mondánk--, annak főkép következő testi tulajdonokkal kell bírnia: 1. Közép termőt. 2. A t-igok helyes aránya. 3. A tagok arányos nem túlságos teltBÓge, 4. A kellemes nrezvonások, b. Gyengéd, fehérbor, mérsékeli piros arczczal. 6. Piczi száj, szép sorozatú fehér fogak, viruló piros ajkakkal. 7, Gödröcskék os nrez és állon. 8. Nyílt homlok. 9. Nagy szemek. 10. Hosszú, Bzép haj. 11. Közép nagyságú orr, különösön görög vngy római idom mai. 12. Kerek telt nyak, 13. Sróp boltozatu, kerek, telt moll. 14. TeltgÖmböiyÜ-karok tej fehér bőrrel a gyen- -géd-piraaság-gnl borítva. J5. Szép domború test. 16. Kicsin lábak. 17- Kicsin, gyöngéd fehér keruk, rövid húsos ujakkal.
E tulajdonságok mindegyikével felruhd-eott nő tökéletes szépnek mondható. Miután azonban ezeket agy ugyanazon egyéniségben öBBpontositva.-nlig -találjuk, azért\' már oly nőket is, kik az elősorolt Bzépségi kol-lékek caak főbbjeivel ia bírnak, hanem épen szépeknek is, de kollomos, csinos, bbo re te Iraméi toknak tekintjük. -
- A női szépség raegUrtáaái a ápolásit illetőleg, ha as itt elősorolandó átalán ea elővigyássti ssabályok kellően teljesíttetnek, igen sokáig megtartható\' — kerfllendS "élfegvt
1. A napnak kőn veti ea hatósa -Ba wea$ karok \'b kesékre, mert ea által a b3r meg-\' barnul; azért is nagy kalapok, kS lő nősen
l.httnzái nélküli féksU fAtyaJ és kéatyÜk viselése ajánlható"." .—......—r™.„,;.r.......f---------------
2. A nagy hideg] legalább Igyekésnt kell befolyását a bőrre lehetőleg enyhitoni; különben foloserepesodik, némelykor fel ia hasad. "
3. Eb mindenek fülött a légmérséklet hirtelen változása.
4. A táncs macában réve ugyan ártatlan mulatság, de midőn ssenvadélyfyé válik, s a tüdők túlságos megerőltetésével élvezte tik, mind a szépségre, mind aa életre veszélyessé less, kivált ha vigyázatlanságból vagy-gyermekies pajkosságból a tüdők s a test hideg ital, étel vagy légmérséklct változtatása által hirtelen meghilttetik. Hány női keca éa mennyi ifin. kéz lett mar e vigyázatlanság ós özonvedély martaléka ? vaa példa reá, hogy az ily vigyázatlanságnak rögtöni gutaütés, vagy kora aggság a még többször tűdövéaz, sorvadás állván be, kora halál lön a következése; azért is e részben nem lehet elég vigyázatot s óvatosságot ajánlani, mert bárha nem okoz is mindig életveszélyt, mégis károsan hat a túlságos b erőltetett táncs a bőrre és a testi kecsre; a bőr elhervad, megsárgul, éa ha aa arca b ajkak eddig szép pirosak voltak, a bőr hófehér, élénk színben tündöklött, ezeket csak hamar elhulaványodni B elsatnyulni látjuk a igy a szépségnek is egyszerre vége van.
d. A s&eazes és hevitő italok, különösen a bor, puncs és "tfaes, miután a testet ollan-kaaztják, a bőrnek élénkségét elűzik s nem ritkán lassú sorvadást idéznek elő, vagy egyéb rendetlenségeket hoznak létre a vér éa idegrendszerben.
6. Gyakori s naponkénti séták által kell igyekezni testmozgást szerezni; de a testi erőket igen igénybe vevő házi foglalkozást kerülni kell.
7. Igyekezni kell & kedélyek derültsége megszerzés óban és kerülni a lélekráskod-tató ihdulutoBkodáaokat, mert a legszebb nő is akkor rut, midőn boszüá vagy haragos. ¦
8. A nők többnyire szeszélyesek & ábrán- I dozók, pedig ez leginkább alkalmas a női szópBÓg folduláaára, azért is a szeszélyt kellemes társaság vagy válogatott olvasmányok k-dko 11 elűzni \\ mert ha a lélek kellemes targyatTíaTTogTaTkozTk, akkor d Bz^ssélyéá-aég ía eltűnik.
9. Az anyai kötelességekét nem szabad elhanyagolni; minden anya a természet szabta torvény szerint tartozik gyermekét saját emlőin táplálni, egyedül fontos, kivételes esetek menthetik föl ettől, mert csak ez tartja fenn szépségét folytonos és egyenlő virágzásban.
10. A nő legyen mérsékelt minden élvezetében, szigorú tiszta, azért, is el nem mulasztandó a teatnek mosással éa fürdéssel! tíeatáa tartása. Htktnt ért an igen melegvíz, agy korosén hat a bőrre a tuuó hideg is, mérsékelt kévfoka legyen tehát & mosdó-vta.
jb«k.a »»én^s^Us4áj, JenWtAoát.bia-, ^oaité jósán ro&desanárynk a ha megtartásáhos még jj—w éaa é^eselto jellem ie járul, lehetetlen, hogy ily nft vonzerővel na bírjon.
Utóbbi megjegyajare némelyektol Ily qÜűü-JEetist- ballhatiiC*_hlsQnyue korbeminiBg|ajá^ lehet arra WbM gondolái! miért oflmr efií -Van példa reá, hogy 40—60 éves nffk Bséa. légük által fiatal Mlvekel blUneialnk 1«| de e nők fiatal korukban as elősorolt rt&d-saabályokat hívta követték, s később élj szereket használtak, melyek a nélkül, bogy aa egészségre károsan hatnának, alkalmsa-hatót
Ily szerekről Is kivinek aaót émefat!, áa be kell várnom az alkalmat, hogy férjem távozsék, mert nagy lakit alatt álló nan&jáD. tudtával nem lapozhatom át Ej 1 pedig be sok szép tapasztalások raktára es; Dgy van, elfogom sajátítani és alkalmilag a nyilvánosságra hozni, mint
OEVOS»ő.
Nyilt szó a t. cz. köiöniéglm.
Mintán köztem, mint kiadó éa Eüboz nr, mint szerkesztő kiízőtí e lapokra vonatkozólag folyó éVfebr. közepdtől minden Tiszony megszűnt, ő mindazáltal lapja aprl. 3-ki számában ismételve arra utal : elégíteném ki előfizetőimet; ennélfogva ügyem tisztaságában bízva, tiszteletteljesen felkérek mindenkit, szíveskedjék ebbeli követelését folyó évi maj, elaeig vélem tudatni
szerkesstő.
S3"^IXti poata.
V. Jónsef ESreakáüa. Be«áaat a rÖTiditAaírt hely asflke kinfnoHto rá, borkoreskeaést aslTesea VQtmk, oak fotjtzsa karjuk.
JeoS Sasos. Kérünk mái kBUaménjt, ¦ küldOUbea as psímo saép,. da S sldol^osáa kúná nehJsksa, Kan b »ayárinak. Ugyan ait. D. Orulioak Bs. Sstrenraéltauen miol&bb Qj teminynyet.
CfiorgélnáK. Kait kirünk, est elteflusuk jSvSrs. —B. Károlynak.. A költeaiínyt ajjal kérjük felcaarilnl. N. JL Gj-Cr.Hem ÜÜ raeg & mírtáket bKritss kalda-
Bch, I. Kaniiaán. Sslveseo fogadtak, mást la kárflnk , csak a forditijtól lehetnénk mentek.
Piantmca. No báotaa s bo&dt, biaa nam tadjs sait uclekfElk.
Kaposvárott, Csak akkor fogjak elstttal, ha iovaát hetvenkedik, addig bíkeMÍít ss TTrb&n.
W. Olaai. KéoiUl a naptárba való 1 oi baj t W. S. K. Uegérkoícü Bn ? gondoljon reánk U, B. fiodia. Egy költeménj-a sem TebetS fel ? PuutafalTj. Torka álam nsm Tehető fel, hflJdjBa jobbat, a kaltcmenjnkr* kOlSaoa figyelmei fordi&uia.
V, B koltemáarel nsadcikeaiaire Itivoak. Hág ne@ tatáik OBtonk.
Kis sorshas&u április 7.
Ciras t 1&, 78, IS, 7S, SS.
tinit :
Visen van. ahajó...
s a. aa|é, de aiacs eroiöje, •wwiAMAilia hitía mint clilre, As árbées- leomlott, a alacien a konainroi M Wrtfalli-saát-
FaaákbSl kikelUk « t*ngtr aíljiwígí, A tsjtáksi aoltán már aa *get irí, ^Zavaffjá etssnA, f a ganan noUeBiek , Wss csatán kehak.
V^asaáVtsrfcwal a l**elr8-mBi arem> r
.tws»«sriMf fim aáfwcál hallatja, , JB9 múUu.SsJthangmik rímei ófimnéee,
~_j*j%rst.&&r..j______
\' A amjeVeá^ Kttsf, d«
Snatogáárt, \' iB n«BT árért.
i, m»»»,.<¦»jimi.wui Mmiaa.nuT ar *e& 4rizy kWéi, qrijet alraii : AwrjLkfl*^_ka>ou,
i _
í^ nváVjátok-tadai •-- BWgmvMom — Boej hirjikt
B.stT aptad*\'.*.BsBfsr árukcthB árja ?¦ ¦; \'" Oh\'-aifr e?^tak*-ts c -áJaifto tasara 1 P fa lemen uon-ck bs^átek a hajét, Siatesta stb asez halott I
& lat, a MkSk kOai tt^iLLrifinrbe\' M..t / A á* Ur bmbi hantja
* Jst-B S^JuálliLfelkcek >
• ¦ nmm inát* SS^aktoSlSMk,
, WtfrSftkBSB a Ssanr fS^Orérei,
A viszonz&E. Elbeízélés Horchcnbaoh W-ttíl.
Német eredeti ntin icSsli S.ítiij. (Folytati..)
Perger e félredrthotlen boszídánek igen klllamböiíJ liattiüa volt » jelenlevőkre. Matild arczitt égíi pir borítá éí; Weller és neje beleegyezésüket látszottak kifejezni. Jetii! pedig elhalaványo dott, Bzivőben liartig b-boHZuforrpngott.
^íe
magasabbra esigázta,JcnBre egy gyanúi pUUnatot. vctTe mondd: „Wellör ufj ttnoel egy pár bizalmas BztSt Bzorotnók -láltani."
Weller felakart kelni,hogy PergerreV a mellík azobdba menjen, de JonB öt megélőié éa c szavakkal Itogyá el a szobit: „Maradjon csak biró.ur! úgyis már ideje, hogy éden anyámat "megnézzem." __A« indulatos niúdot, a melyei ezeit Bnkéntrtávozás történt, Matildon kivül senki «em vette észro, mert jobban ón. írdekUkkel voltak elfoglalva, semhogy JenBre csak egy vizsgáld pillantást is vetettek volna. ^-
. Amint. Jenő "arszobát elhagyd, Perger kérését azonnalelüterjeszté, gazilagédgdt kérBul használ van, fel, a mely véleménye szerint, IBbbei nyom n mérlegben a lég-jobb beszedné). ... -xitfwmílü jj^inatijiagy. neióJUik; Maüldjolemjétéboa keiét ajtUeittfl meg/ kémi, de gondold, hogy ily roppant
gazdagság mellett, némileg aí.illedclmet át lehet hágni.
JenÖ távozta után Matild is elakarta hagyni a szobát, de Perger őt vissza tartóztatta mondván: „Önnek itt koll maradni és választ adni, hogy tndjam magam mihez tartani."
Pirulva nézett Matild szüleire, ezek pedig kérdőleg g reá. Végre a biríPer-gerhez fordalva móndá: „Nőm is az én beleegyezésemet birja, de mintbogy\'hém akarjuk gyermekünket oly házasságra
nem cgyezno, azért Matildé az eldöntő szdi",
Perger kinek a bbr igén is sok bátorságot adott, épen Matildhoz akart fordulni, de ez Bt megelőzd és monda: „Jóllehet igen nagyra koll becsülnöm e megtiszteltetést, mégis mindamellett idBt koll kérnem ily fontos lépés meggondolására. A legközellebbi héten választ fogok adni."
Perger viasza akard tartóztatni Matildot, de ez hirtelen eltávozott.
Gyors léptekkel ; haladott íiozelné knnyhócskája felé. Gsak Jenő volt egyedül otthon. Ott ült az rfoska asztal mellett, főjét kezeire támasztva és sliru könnyeket, hullatva. A nagy. fájdalom miatt, a mely szivében honolt; MatildkBzolédését nem- vevé észre, sóhajtásainak szabad folyást engedett.
„:JfctiH__k-<Jzel6bb lépett s kezét Jenő vállára téver_reszkető hangon nevén szól-litá. Á~ kellemes hang hallá tára Jenő hir.
ételen..megfordult s Matildot látá maga mellett, de könnyes szemekkel.
„Miért sirst ?* kérdé Matild halkan. „Mert látom, reményeim meghiúsulását" feleié Jenő zokogva. „ KUsUttUnk nagy hézag van,-a mely távol tart bennünket egymástól."
„Miért tartana bennünket távol? vá-laszolá Blatild, „nem állottunk egésa máig közel egymáshoz.?"
„Igen, egész.máig Matild! Máig még gj érmek voltam, és mint gyermek éreztem és ezen érzés egésa kedélyemét Kelé-gité."
„Azírzéa, mely mint gyermeket ítör-nyezc és boldoggá teve, most,mint ifjút kerüljön?"
„Engernsoha sem került Matild" föleié Jenő, „hatalmas fává nevvltem azt, s szivem melegsége által táplálva virágzott,"
„Ésevirágok oly haraur elhervadtak?"
folytatá Matild \'
„Oh! bárosak -Blhervadűatnának 1° válaszolá Jenő.
„No engedjo azt az Isteni" sdhajtS Matild.
„Nem kell-e nekik elhervadniuk?" feleié Jenő kérdőleg; nem kérte meg ezon Povger kezedet ?..És. ha. téged, mint nejét fog magával elvinni, nem kell-e e szívnek másként tanulni dobogni?" _"Jerjő, JenÖ! mióta csak gondolkooó tehetséggel birok," valammi aa atyai házban, ugy azon kivtil is" emk reád, (Folytatása a mellékleten.).
reád gondoltamé MiVit kutkédeT Celiitt; bennem?"
„Tekérését vissza utasítottad ?" kérdé as ifja meglepetve.
Még nem, de azt fogom tenni, mert e flziv a tied és a tied leza még meg nem szűnik dobogni. Te ezt jól tudod éa tudtad mindig.
„Tehát szeretsz!?" kiálta föl aa ifjú, \'a az eljegyzést forró Öleléssel Ünnepiek. A mint Matild távozni akart, JenÖ szivében iámé t uj k étségak támadtak. „Lásd " kezdá Jenő; „atyád jótevőm, nélküle mi sem volnék, a ha kezét rólam leveszi, előbbi nyomoruságomba fogok vifizaesni. Mégfogja-e nekem azt bocsátani, bogy gyermekét ily nagy szerencsétől fosztom meg? Mitadhatok én neked a gazdagságért, a melyet értem feláldozol? Ezen agyag gunybócska elég kárpótida lesz-e Perger herczegi vagyonáért?"
BKís lelkű" váloszolá Matild. „Szived éa tndományod nem becsesebbek-e annak minden vagyonánál? Nem fogsz te javakat szerezni? Ea ha nemis.nern elég as, a mennyit én fogok örökölni? A mi pedig atyámat illeti,meglehetsz győződve arról, hogy nem fogja gyermekét földi javakért eladni. Magam fogok peki mindent elbeszélni, s addig nem is fogsz tanulmányaidhoz visszatérni, még a kétség végképen el nem lesz oszlatva és az ügy elintézve.u
B Valóban jobb vagy az angyalnál, fele méretétedet sem érdemlcttem meg" rebegé JenŐ.
„Ha nem érdemletted volna meg, akkor nem bírnád azt," válaszolá Matild.
Matild távozott. Este szüleivel együtt a kis szobában találjak, hová az Öregek csak valami fontos tigy tárgyalása-végeit szoktak összejönni.
„Gyermekem" kezdé az atya; Perger ur ajánlatát hallottad és választ kell adnod. Kezeddel ugyan rendelkezhetel, de én az ajánlatqt nem csuk elfogadhatónak, tol mindea^^rakozást felülhaladőnak ta\'.álom.1"íL^ *
„Minthogy kezemmel szabadon rendel-keshetem" válaszolá Matild komolyan, „éppen azért őszintén is fogok beszélni: Perger gozdag ugyan, de sziv éslélek,a melyktttö nélkül egész életen boldogtalan lenne, nála hiányzanak."
„Tehát fítet\' nem "akarod?" kérdé az atya homlokát kissé összevonva.
„Gyakran mondád" foJytatá Matild, hogy u házasság szerelem nélkül örökös gyötrelemé Miért fogadnám\' tehát én öl,r ajánlatát, holott én öt nem szeretem, de nem is szerethetem, mert benne a pénz vágynál egyéb nem lakik."
Ab atya, a ki ily gyors visszautasításra elkészi Ive nem.yolt, egészen zavarba jött, a szótlanul maradt karszékében.
„Igazad van gyermekem" kezdé az anya, a hallgatást félbeszakítva ; ő nekem sem tetszik, de vannak több kérőid is? a kiket jól ismersz, melyiket akaiod tehát választani?
„Egyiket sem, egyiket sem" feleié Matild, ós zokogva anyja keblére boenlt. „Anyám hagyj mindent elmondnni, és te atyáin bullgaa ki harag nélkül! Szivem csak egyé és azé volt gyermekségem óta és azé i*fo* lenni migmegnem szűnik dobogni. Akarjátok, hogy megnevezzem b\'t ? JenÖ hz, Ő életem s mindenem, azé akarok lenni, vagy halni!"
„Jenő!?" kiáltanak fel a szülék bámulva.
„Ez nem lehet reátok nézve meglepő" jfolytatá Matild zokogva ; „Tudtátok ezt előbb is. Én is tudtam, de csak Perger kérése után tapasztaltam, hogy meghalnék, ha nála nélkfll kellene élnem 1"
„Szerencsétlen gyermek11 monda az eSyo ^oszusan j^jJenő kevesebb a Böuimi-nél, ha kezemet róla leveszem,"
„Azt te tenni nem fogod atyám, mert Ugyan azon kézzel taszítanád -el gyermekedet és. níegBlHéd:1\' """
----A bíró helyéből felugrott fi ingerülten
folytatá: „&\' ki jótéteményem által növekedeti fel. oeábitott el téged?"
„Nem atyám, Ő engem nem csábított j-ol; sőt ellenkezőleg, a midőn látta Per- I ger szándékát, visszalépett, habár mélyen sebezve szivén, de azon erős elhatározással, hogy jóltevöjének nem akar aggodalmat szerezni. Én ígértem meg neki áldásodat. Azért most térdeimen kérlek, add reánk atyai áldásodat, légy neki !8 atyja, mint nekem,"
„Szavamat adtam" feleié harag tői reszketve az ntyn; „hogy kényszeríteni nem foglak, éa e szavamat mégis fogom tartani. De abba nem egyeztem, hogy ily sehonníiivnl add össze magadat."
„Ke nevezd Őt Így atyám," válaszolá Matild sírva, „nem érdemi i ő meg r gnny nevet. Szive jő és nemes, nemesebb mindazokéinál, a kik kezemért esdekelnek. Szeretete szent szeretet. Mi sem hiányzik nála egyéb a földijavaknál, ezért pedig öt eltaszítani nem lógod magadtól.
„Oh" morogd a bíró, „bár rt<? h/illgat-tani volna kerekedre, hanem öt végzettnek átengedem vala, most csak egy szolga volna, b mi sem több."
„Es ha ugy lenne is válaszolá Matild, az reám nézve mitsein változtatna a dolgon, mert szivem akkor is csak nz övé volna.és most szintén áldásodat kérném.u AVellerné előbb hitte volna az ég leszakadását, mini ily komoly szeretelet; de "mivel látta, mily mély gyökeret veit az, gyermeke szivében, engedékenyebb volt férjénél, „Weller" kezdé meg a bi-róné: „gazdasági szempontbél Pergert én íb jobban Bzerettem volna, jellemére pedig Jenővel összehasonlítani nem lehet, s a gazdugeágtól eltekintve, meg kell vallanom, senki sem érdemesebb Jenőnél, Matild kezére.
Lásd az én keblemet is ily érzelem bevité, midőn minden gazdng kérőt elutasítva, téged választalak, és nem lett-e házasságunk a legédesebb boldogság forrása. Miért fosztanánk tehát meg gyermekünket e boldogságtól,
Weller maga ifjúkori szeretetére nem gondolt, és egészen zavarba jött,n mint azt neje eszébe juttatá, s mindamellett, hogy belátta neje igazságát, JenŐveli egybekelésről tudni még sem akart semmit.
Végre Matild atyja megnyorhetéséröl kétségbeesve zokogás közt monda : „Tehát nem akarod gyermeked kérését meghallgatni? Jól van. Gyermeki kötelességem engedelmeskedni, s e köteledé-gémet teljesitni is fogom,-de egyszers-L""iníhuL~"íTídt6dra adom atyám! hugv a. világban nem maradhatok, ha Jenőt elkeli hagynom. Add reám, tehát áldásodat és hagyj távozni. Jiogy valamely csendes zárdai szobácskába vonulva legalább háborithatlanul imádkozhassam.
A biróné leánya e szavain megindulva hangosan kezdett zokogni: „Ha te távozol" monda Matildhoz fordulva; én sem maradhatok itt. mert oly atya, ki gyermekét magától eltaszítja, nejét sem Bzerethetí,
Weller az ostromlásnak tovább e\'lent nem állhatván, elfojtott hangon a nők felé fordulva monda : maradjatok ! teljesüljön óhaJoíok,deelnem hallgathatom, hogy valami belső\' aejtelemszerü ngeo-dalmnk nyomják jelen pillanatban lelke-mot. Oh leányom ha te, most használt fegyvereiddel : állhntatosságoddal és könnyeiddel, melyekkel engem meggyőztél, osak önmagad boldog jövőjének adtál halálos döfdtrt!;.
De többet erről ne beszéljünk, ti győztetek.
Matild atyja nyakába borult s sürü könnyek közt köazönó meg.
Alig nyerte meg Matild szülei beleegyezését, sietett azonnal, az agyagk uny-hdcskába az Örömhírt megvinni. Az Öreg Rozelné a ki még álmodni sem merte\' volna, hogy Weller leányát Jenőnek adja,, móat midőn Matild JenÖt a kézfogóra hívta, nem foghatta fel e rögtöni változás ( okát. A világnak megkello fordulnia, gondola, mert ez mánként\' nem lehet.
Hogy pedtg Jehef-ségea-vaU,, bebizonyító Matild, uz öreg uBszunyt is u kéz-iugóra moghiván. Jenő sem hitte, már kétszer monda neki Matild és mégis még harmadszor ia kérdezte, váljon csakúgy an igaz-o?
A boldogságtól tnláradt szívvel vonultak mind a hárman a házfelé, a hol minden kétség eloszlatandó volt.
Wi-ller nyájasan de komolyan fogadta a belépőket; s Jenőhöz fordulva kezdé Ünnepéi) cs hangon : Jenő ! a legkedvesebb s legdrágább a mit bírunk gyermekünk,mindenek közül téged választott júvendö házastársául. Elmerd el az áldozatit, a melyet hozunk, a midőn, gyermekünk kezét neked adjak\'. Bánj vele, mint legdrágább kincseddel, mert megérdemli. Törekedjél hzou. hogy nekünk soha ee legyen okunk megbánni azt, bogy gyermekünket reád bíztuk, ét* annak sorsát ;t tiéddel oiiszeka; ooltuk; mert különben átkozni foglak ugv, n mint tna megfogUk áldani. Térj vissza holnap tmnilniilii) aidhoz. és haladj azon s/.orga-luinuiul ezentúl is, mint a milyennel eddig. Ha már állandó állásod lesz, térj vissza Ileimborgbe. és vidd el m\'.gaddal nődet." |
Mindnyájan zokogtak , Kuzclné ma- j gém kivül lett Öröméljen. S a midőn \' magához tért, kezeit égi\'elé emelve rövid 1 buzgó imát rebegett. ;
.i ni-
Mellőzve ffenö hátralévő tanulmányi , éveit, és a boldog szünnapokat, melyeket HeimbergbenMatilddal töltött; átmegyünk azon időszakra, melyben már mint dr. Közei JenÖ magának hirtelen nagy hírnevet szerzen.
Kitűnő tehetsége a» egyetemi tanárokat bámulatra gerjesztette, mint egyetemi hallgató már könnyen megfejté a nehezebb tételeket, uj rendszert léptetett éleibe, és szaktudományának uj korszakol adott. Pálya társaínak folytonosba-múlás tárgya volt. Gyümölcsöket kellett az ilyen virágzásnak hozni
Weller többé mit som bánta, hogy leányát Jenőnek jegyzé el, büszke volt jövendő vöjéro, és megköszönte Matildnak, hogy a gazdag Pergert viazautusi-totta és Jenőt választotta.
Matild egyedüli gondolat tárgya csak Jenő volt. Alig várta azon perczet, melyben ötökké egymáséi lehetnek.
Ez nem sokára beteljesedni látszott. A fejedelem, ki több, orvosok sikertelen gyógyítása után hallván dr. Kozelnak hírnevét, magához hivntá azt.
Jenő megjelent, és első Ügyes kísérletei oly szerencsésen Ütöttek ki, hogy öt a fejedelem udvari orvosának kinevezé
Ekkor gondola Jenő vagy most már a fejenelmi orvos dr. Rozel, hogy itt az ÍdŐ nejét elhozni, és azonnal irt is neki.
Weller az esküvőre és lakodalomra mindent elkészített Matild tul boldog volt, ugy szinte az öreg Rozelné is.
Azonban egy ítíratlan esemény az esküvőt és lakodalmat elhalasztotta. Ugyanis a fejedeleníBen, ki magát jelenleg tökéletesen egészségesnek érzé, ellenál-batlan vágy tárni; di Olaszországot beutazni. Orvosának vele kellett menni. Matildot erről tudósította Jenő azonnal. Az elhalasztás természetes Matildnak nem volt kellemes, de azért azt minden zugo-\' lódás nélkül eltűrte, gondolván; egy áldozattal ismét többet hoz kedvesének.
A fejedelem fényes kíséretével megr_ indult. JenŐ engedelmet nyert egy pár napot arája körében tölthetní, és a fe-\' jedelembez csak Svájczban csatlakozni; Fájdalmas Bzivvel vettek egymástól búcsút, a esküjüket megújítva váltak el egymástól.
Nyughatatlanul várta Öl már a. fejedelem a Genfi tónál. Nála nélkül\' nem bátorkodott a melegebb éghajlat alá menni. A mint,Jenő megér-kezetfra*°u-íial\'megrüdnltak Olaszországba, hová a fejedelem gyermeksége óta vágyódott.
—Három ^.ísú^sÍMMt^eMméj^ó^ a mely idő alatt Matild és Jenő kBzilft" a leggyüngéd\'-hb levelezés állott. Már Örvendett Jenő, hogy nem sokára vÍkhz* fognák térni, midőn a fejedelem tudtára adá, hogy még teljes négy hónapot fog Romában tölteni.
Jenő ez elhalaszt ás miatt igen^zomorn lelt, de neki engedeTmeykodm kellett Roma nem igen küté le JenŐ 6gyelm«t, mert Ő házassági gondulatjaival volt elfoglalva De a üigy hónapi elhahmztán alkalmat nyitott neki figyelmét éTielyrö is kiterjeszteni, úa- c^ak hamar\'valami rendkívüli kutatási vág y fogta el annyira, hogy végre kntatánál kara reggelLől
egész ké.-úi eltéig l:irfu4-H!-k. .....
Bizonyos napon R/.t\'^koleí táján 9 *?.H-moe templomok egyikébe k:j»ett. LVea volt és épiié>zete sem nyújtott valanri figyelemre méltót, .h-mi valami különbé szent érzeitö) ádi.ttv.-t t-gyoazloj<mögött helvét foglalt é« bn/gó eltnélkedésbe merült Nehán\\ |\'rc/- mnlva valnn zörgést vett iníi»!i mellett éasr© s amire oda tekintett, egy k-tVityolozott hölgyet pillantott meg, a ki nn\'»éí?íüf, hnpyöt észre vette volna, letérdelt. Termete magas, s egészen feketéb-- öltösve, mintha valakit gvászolim. .lei ö hogy Öt ím íjában ne zavarja, cí-eiidL\'sen maradt 1h 11\'én. ! Rövid idő nmlva ké-t iillarcaos alakot 1 ?1 ott n tenTfdom bnjóból kijönni, a kik } egyenesen n hölgy (ölé közeledtek. A \' mitrt közel értek, hirielen reá rohantak ! e vakmerő követeié- s^l: „Egy hangot I &em, különben ön a halálé! Ide gyémánt-j jait!"
{ A hölgy gyenge Rikoltást bocsátott | ki, a melire .K-u\'í nz oszlop mögül i előugrott, és az orgyilkosokat erÖsököl \' c>apással a midre leiiié. \\ A mini a hölgv e/t Iátá, mentfije [ karjaiba rohant, s a/, aggodalom minden \\ jelfii vei kéré : „uram.\' szubaditson meg, szabadítson nifg nz I-ienre kérem önt, ne lingyjon egyedül mennem, kisérjen lakomba !¦\'
A mint az ntc.ákon haladtak, a hölgy mintha oltiilom alatt i» félne az orgyilkosok üldözésiiiól. hevesen reszketett Jenő kurján, s jobliau tűzte magát, mint azt az illem engedte.
Dr.Rozel a néptötnegközt az orgyilkosok egyikétől egy tőrrel meg*eb«sft-tetett. Szerencsére a lőr a mellről fölfelé sikamlott é-- c-uk vállát Bértetle meg, de sebe mégis uiÍHen kezdett vérezni. Védenczéiif>k lakásaRoma falain kivül jókora t:ívids,-igra eseh, "tehát a folytonos vérvrsz\'és miatt JenÖ nem kissé lehetett el gyeiig ith c, midőn végre elértek egy nyári hikot, mely a h^d fényétől megvilágítva egyedül állott Babonásan lengett a csendes esti ezellŐ és a virágok kellemes illatjukat terjesztek a légben.
A hölgy meghuzá a csengetyüt, a mire egy szolgáló kinyi tá nz aj tőt. As orvos sebje fájdalmát eléggé titkolva e az időt U már későnek találva, hirtelen távozni akart
A hölgy azonban oly esdekelves nvá-jasan kéré Őt; a betérézre, h^y7iridva-riallanság lett volna, meghívását ^tnem fogadni; »Részesítsen legalább azon gyönyörben" monda szelíden, ibögy megmentőmnek csak egy liálaszavat is mondhassak, a mit eddig a félelem tenni nem sngedett; ernyedje becse* rnevét megtudnom JiogyelfelejíheteÜén legyen az szivemben, és tudja meg ön is as ,enyímet. ,
Eren és más tobb tendkiviUiii^atott-sággal telt beszéd" között értek el egy kürti csarnokot, mely egy függő lámpa, által csak homályosan világi tátott ki. A pompás teremben OlassoiMnlg teljra fénye kelet gazdagságávalOavponjoanlva látszott urálkodnf. Jj.._j_vy ^ • ;
A hölgy fátyolát hS^vetve kérőjét üléssel kinálá meg. ~ z - —-
(Folytatáaa kövrtSealk.^
Z^i^"!$*gff4aattfiaaj ¦wfr\' :1<M«<, A kareakeJelora
~. Siat-B várja*.é»ak>V- -TapasttaM k«-
jWn^a^\'S%:tfl,ijfy«kp««Me1em* IPttrJ<,bb Ibr" 7-==aatsfert=v^;4»b*to " *
\'— ~feíidB»tVMr4e*t. ám cMoM i*TfXb«n.» \'Ci^kcdclcJJi lSiAnyt f ápsHie*f»*} nrrt.}>fnsflnkn«k nern «lt leijei trtAkef- nnwt - eflenbtn a twnAnyaMnek csokélr a> Jffákn Ve* a-kvrcaiadarl Tiflionjn* ruaamlbal. \'"" Aa .utóbbj tttdósítAiök taerrirt, a nycrsArUi-alkkek kcrctxodclm. fbrRalmiikra ncV« nemMlet küJBnBa íilIniiU ali. A-BTOrttör, torko ia homjrobör boaalala -a-huavAU ünacpek miatt Uiíjliibh volt) ,«« körülmény t* a: biliönu rauiaitiaok a haniralatol a txo-
___iiM^ V ti"* -fokban • retnHartdUáh. a inely-ajonban
¦rtm-tokiraá*mit: oIcay«í«» tt ípríinM irneíikkek kerotkrtWml loTgatesz^tdaJu, a p"lí •rfilro»I-«lmiilt-U\'lgy \\.txir bnwAllaük kflare, a mely caakály Afral :
blr, Onbai-jra *é»VB több tnilaboiüdAsok ltJrtiu,uek, a \'nélkül, bojry Ara. Táitüinek.
Jelenle*! Arak alíá-n.witrlni merílkJnl a b-ljbcll piaciam Ilusa Bfl fimtoa 3 fri 26 kr. 87 fonta* » frt 30 kr. 88 Conloa 3 frt 40 kT 80 Tonto» a frt B0 kr. Ho.» H0-H3 foni»* 2 frt 2S-3$ kr. Kukorica*- 1 frt. 9(>\'kr. — 2 fri. Arji» B?rflUí«hr-« vab\'. 79 funtos 1 frt BS kr. 7» fiintái S frt. Zab 46—47 fonta* 1 fri 2S kr. Pohánka »laö-rendu 1 frt 80—65 kr. Fatanly fthír 3 fjt, tarka 2 frt 60—fr) kr. Guba olaB rcndÖ 8 frt — kr. migaja. bslIvapATItika 20 ftjlni 18 frt bordi-Tal egjilti. Torkol rpAlinka 20 fukn 13—U frt tiortlA-Tal esyütt. Uli 13 frt. ííorkü 24 fr«. NyertbSrök ; toben- !>kBr- r» bnaa-bÖríík 33—34 IVt mass inkául.
borok: fehér h. viirfla (schillnrl 18ÜS- n 1803-ki TidíkflnkiiPli t.-rtttJB T fri — kr. — 9 frt. Villán/t ?a ¦ r^-ardi~fek«>tL;l3o!> D —12 ..frt._tJ?bapt b*,r »ärO» [•cbillerj^hi fehér 5 frt 50 — 0 írt 50 kr. Balatuninollőkl" borok iqúi-éi I8fl8-iki Adiér 10-12 frt. akt-nként. C
| Vlasa 80 frt — kr.^Eéa 40-44 frlTKÍI28rjB(!|;nB (•rapjulian III koaiMhlAny mnUtkoílk, Ara 70 frt FvliJr-r»nffy Ara T\' Crt 36 — 7 frt 76 krr fuketéá .1 frt bO kr. — i frt. h\'a\'-Sr kuvca nmdítkoilk » brittanért (JO Cft frt, lö^Mert pedig: 35 — 38 frl Biettetik. Juh-1.3r finnlii S j"r! !10 — 3 Trt 80 kr jávai »6totlk a uif>-.tiroíuktvl; iK\'biiji kJtD/irolünck poőig S frt. 60 kr. — I filtal fiai\'ltctik meg pArja.
.\\.-knnlisnl plaeil árak npritls 10.
Ilarió ilcníjo ífl kr. lene** Ituaeja <4 kr. Bab ItcaAjo C kr. R\'JIoí ifvatje B kr> narfrorijra méröjo\' 0 frt 80 kr. Marh.-ihim fontja 12 kr. Jolihiis funtja 8 kr, flertia-h\'i« fontja ID kr. Sialunoa inAatAJa 38 frt — kr. Zair tVh.ja 3ü kr LAnglIatt mAtaAja 10 frl — kr. Zaviii-IvrUsut inAiaAja 8 frt — kr. Kco^rllait fuafj8 G *f-KnkoricEali«5t fontja A kr. Árpatlara fontja 18 kr. K.jkslííVsa utja 8 kr. Rlaskása fontja 10 kr. Faolaj Tt>ilija i\'f kr. fiepeneolaj—foojjá- síljki^ Lemnayjlnj foutjn 40 kr. Uj bor i tea ója 10 kx. Ó bor itcaíjo lű
kr. P«tl aOr Jtesáju l*Lkr^ SanJ«?ai_ _oö»_itca<Si« Ipja^ QabonA-pAUnka ItcaAJa 40 kr. Tílrküly-pilinha hr.s4li> ~ !15 kr BílUa-pAHnka. ilc.aejo 4o hr. N/cre Tag^yA inAaaAja 10 frt. — kr Öntött fniryffj-ö-gyártva fontja 311 kr. Mártott font|B SS kr. flxoppan fontja 24 kr-Ö.\'» fontja 10 kr. Kemt>nrfa 31 o 0 f>t — kr. PnhBfa ölo 6 frt — Itr. Nycrifa Dlo\'4 frt — kr. Fnaitta bA. rBje 34 kr. e&ina mAsaAja 1 frt — kr, Saalma ra. &0 fe, Kondér fontja 50 kr. Lejt fontja 00 ír.
Oéral péiisnrfolyam áprUlB @. ^
6% műtaÜqnoB 59.— j ö% nomaeti KslesBa 61.85; I860-kr álUdalmi kölcaön T6;20 j bankrészvények 710.— hitelintóaeti rŐos-vények 131^5; London 106.20; estfiat ágia 105.26 j arany darabja 6 frt 07 kr.
Fele tus\' sserkeastÖ t WaJdHs jtém®L-.
KERT ^9%
¦^A n.-kanizsai rZÓLPFAu vendéglős tinateletlol ér-iöslli a nagyerdőmfi kbzön-égct, hogy vasárnap f. hó l4-én kertjét QrQnbaam zene-tirsnlata- raüköiJéBO mellett \' OnÍít^lyfiB«n=iBegTTyitjj.-j -ueiukítlunbcD kideg- és roelog izietcs étkek-,- ja italokrél, pnntpa Bzolgálntról gondoBkod-ván, jelenleg ugy, mint jovBre minden tűrekvéfiét oda fu^Ja irányozni, hogy a tisztelt közönség ebbeii igényci-\'írek-a lehető legjobban mpgfoleljen ] minélfogva kegyes ptírTglást remél
Neusiedler Pál, vendéglői?.
Sertés eladás tenyésztés- és
^ hgrvúíh-szt.-iiiiklósi urudalombnn, gráf Kqgjpriclí Béla féle sertésfujból. mely n pesti gazdasági kiáíütásoii nz elsü éremmel jutalmaztatott, elndaatló :
3 darnb 3 i:vcw kon, 0 S ., H»l>r, —------.....-.....-i^C 1__« Annáit-" „ 1 „ R<)b<- in ^-éO „ 1 „ híréi I. B3féT>beu értekezhetni I-I.-Szt.-3Iiklrtson
Limbek Rudolf tiszttnrtúuúl.
divat- és rőfös kereskedő N.-Kanizsán.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, hol jotányns áron ftvbel- é» külföld gyáraiból mlndennema posatü-, divní-éa Nayflzélil ezikkekon kivül gazdag választékban kn^-haté Bttsetuoadó rabn, rumburgl, hollandi és slézini vn-•vdb stöbbefóle. 3—*
Pränumeratons-Anzcige.
Máz- és szőllö-eSaiSás,
; ifagj-KanÍLtiD u bétsl atesaban lai. «lAm alatti bis, kíSnyol KM* ari lak- ia kit raalAdnak k^lSn lskbelyljrcl, jó feltételek molleU •sabadk?ib?l vladanJo. A 8 t.-Q/5rfjtyAtI bfgji-n egy 4060 nifyajDg Blrc ter\\ciS -TaiAbbA -ajaarlaaAgl <s mit MsküiIJk " ta Usaba!\'L5jW •IftJasáAk. . T««nl i bajtiik ¦aiTcakidjeark a fentibJrliitaU bit»*im tA*tcbaaL_(*-\')
lTnum|rEii glich notimeli il ip Ist filr Jedermann, ilcr mil iter jcttigvti bpwegtpn Zuit plcicfacu deliriti TIll,cIno jiujmlnrr *t-Ut;cniliiu>i\' Wi-Itpi\'neliicht«. biü1it>ri)rcii. mci.it vortreftUcliPn Wrrk, i-ilcr eri atririlncrt-itii ttml kost.-jpitilil\'. » - . „ intl su geluhn. mitbin fiir die Rrus e gVulk5iiiaf*a uiebt paageu.L j^L^S>
Die hin pebutune, neue nnil froi-^Vv^^jJ irjiiii[c Bearli eHuug\' dEr Onariiicbie^^k^Ä^Ä nsrrer Erde wird dic»pm \'^S" /(CV\' Ipvnilillcii Manpid »bbelfett und J?<^ ^ jfy
¦ .ticltaffmig io ,1er ArtÄ.V. ^ »\'\'"Lphrn 1
JZsZy A v\'^balbea Saknli
7Tk, das 3 b&adnjt^^ ä der Lite rata r i
wird, ;„ mo. ^r*rt. }$y *• e* ^eelinrt,kufi-jlihriBcn " njiencnÜeiBH dicaam Itftstpen Hüften wÄÄSTjA * .^Vw« jreopftrU
billigen ^r^^V» V Or» pracliltoUo Aaa-
_Z&J&TJl€ ^^j^atattiing. (jedes Hdl mi! 10 Üillü^\'^^y^iP LyjyJrUT_ Mauten lUnstraÜonen,) .\'tiltllt\' hui Ii iM-Htt»-4pf4iIaherij(eJl \'elti-Bi-li ii\' Ilten anf weisen kann, s ii ii eh cnvtifint werden. ciL.iirenT.isen cMchuint da* 1.3-le r Ablanf twu
2? 4
rh Jahren slphrr in Aiu.ielit. rVerlitgvi»n Alb. \\- Wenedikí Ín Wien, ^za hnl.eninGr.-Kiu
tUiiiVoU«
at.eiJ.WAJDlTSo.llatulnlk
Tudósítás.
irl.y-kAck i
, — Tiidfiroáíüiikri
ülik. 1
mia tojtnju
íart. büban tSTJÖ. An Ifibb t-«#(r al»>l, pyArlmAnviink kül-rr&*b.<l kx\'rUU ki, a M)i-k kQvelki\'it.\'ben mert ii-íA^ga! bir>\'i liaitárunk ¦nü filc bAiban lo\'ií raktirunk-rüiut&n Oi itti\'ul Iclruj^kio n^tre cégünk ronkia ionjáig unvo aUtt kezeltetik, krfrjük beegea meirrcn-U\'tiií. E< alkalommal ajin\'jitk rna^xakat liajTJbecaű
Mily ü»;u.iottüi t\'seke J. t\'» tárun.
il.-ictt ni-lj* aioiibau egíaa .
niíii.M.-R-iJl TéTL. I« lokkaJ *ilAii,rabb ojból eml^knulbc liUitnk, hoíy eli nirjeilul ííacy-KaiiiitsAn a fű-ntcia A bőt kapbatü*; Kaini-r Julia Jűl.\'Wt i (d c bi-olaltníiba.
\\achriclit.
3-3 CUrt», im Alara, 18CR-
P. T. — Wir haben In Erfalirnnc; j-ebrachí, daaa an mehrcr*n Tlnnpn in-Kanlaaa tan.etnee Srite^diD wir riHbcr »u beaeichnen nntor laasen, Mehl ala uuaer Erscugiíiaa,. jíáocb " sn\'üä anJemTTrapnißBer Und íréit trorinfercr Qualität, reraandt wurde.
Wir bringen deaabalb ernonort in Erinne.rung. daas unser llebl in der bekannten piten Waaro amsehltciilieb o or dnrch qnaerc eiRíTuo ilriiinloderlago an Gm aa-Kau lesa, Hanptpisao im AxcnÜ\'achon Hame ffci»i;cn w*wl«n kann, durch dio wir ans aneh nborbnnpt don Vorkehr-ttrir tu» crí\'ittea, uaebdera uniere Firma in bicn]{ri>r Ocg-cnd nur dnrcli Fr3" JttlÍD K*lser ^\'?warn^iTÍrd. WrrSrmpféblen^íift\'eleích-«citíg recht angclcgtnUicb Ibrotn genripen Znaprncfi, und aelchncn acbtun^rrell * JoSff Cllkc dt Comp.
\'i
FIENITZEE ~ TESTVÉREI
pénZváltó-üzlct Pesten, Dorottya utcza 10-ik szám alatt
ajánlják mindannemfi értékpapírok vásárlását jréS^OtLaLS€)t^B3«»2E. 333.f3l3.ett>.
-!7. •" A~TBVÍtiek\'aa-elsB ^Uilet kitafasa alkslmival egy Wtt\\ k6j.be»itteUk, mcl^n a tAbAtoU 6r-Tnkpsffrok taimal faljefveaVe Tuuk.s laelljBl a legköaalebbí h"niiiban jnir jitarik. An utolsóréaikt le " \' " r aa értíkpaplrvk kJisal|rAlUIBafc. A reaslsUUatetek s títÖ klvAnsAga szerint Ai:apilkatók ne*. XiUsanz eJSajrJJmk u Utalnak nadesétt . ¦< -¦. _ " -.. .
társasjátékok
\'A
\'/>*»• bari kari
Mr«j«S7vt veax át.
ToTAbbA as annyira megkedvelt társaságok H. A 4 frl tí> kr. a-trjBÜTÍ r^aletben.
Enníl 20 aaemílj, mindralke annak 20-ad ré-laéfa jAtnik, a, beS^tcsek tartama ataU
B9" ^t) huzádbao évenkiut "(Bg
valaoiBiuiyi Ansitriaban kiadott fl"rj(iffyekro, egy ba<Uní éa st4(I *n«SeLj hotlAadSa4ral,íg ílr-iik 0Ien értákpaprrukon folyá kamílökafira BeGotfat nap-t\'.I ,k»»ÍT«, — A aoríjegyek \\é%xa Tagy cladatuak » aa_«at«d3 %*tvg arinj9aau Lo!ontalik vágj térim eStttíwn klízalgA! tatnak.
C 10 taftiriooikM , aiölB«. IW fto* , . t.&O.
VTidfatl.lDOiÍM -, . 7.S5, F. 10 IBU «0 (Ws . F 5 03,
Basii 10 wnéiy jAtaaik 10 sor*j«g7-ra,\'miasmi nsnjtaV llsE^rfaaben. * mlndas ríiirraríi L 1. Sta alolaé raarxle-tleécetaackor sgy eredeti aor»jej^«t
G W ítodelf-aor»jepyrn A S.60, SO\'h ,t1 rfsitrtben, ¦\'CaaaAI 10 »vmnHy Ut Huáult-iarSegytt JilSslkj ¦SU Xaittésa Bsattaaj,: -asaak- ugy UaeJV^itAre, -i
^^¦if^í^^í¦^,t*^ "40?"" "rt"íiStt\' If. • IfcaSsa; 10\'S«einA)yr«-\'10 forlntJAral io EÍ^\'íte X93*-kl 840 ftto>- r*"«l.\' í pEá" 1 ¦a-BaLaJáíial. 2 Ente,.
ftaiíS3lÍ^ ^ \' ^"\'l InAl^t Wladl^l1.^,,a%Ateri » -^levaSTr
^Jffjf^^g^j^^^^^}^^^^^- beidet, aáílkli), hvgy *s tgjií
JaIJÍÍ; fc"T.*?^ f *\' ^ ^B"^t 4fflalinnt,lni, [,0ríy klvAaatrt^kOtWma Mt»-ggW«fvt aMbf^fc-ts.és fserftiU katAridBn) UrtéoendiJ résilutfltelJ.ckre ArabTbQ.aAtjak ti jj#i,l!sp*J*a soraJígr-UtanUtok^ aJAaliirik: — .*. ! \'1
""~*É " *-«Fft»»si és {MDttMaa taijeaiiataak. Tn<lako*^ókea:aaobn»]rvAlBii»i rtBxaUsI ütrveietek és lW0-ik irl sorsolAsl íiantArakkal awIa^luBav I a l^ltAnp^b^^^kkal kftlrasRnk. ^.....^.,TT /¦ \' I
(186G. idény.) Teroiéasetes (1866. idéay.)
íisváiiyvlzek és forrás-terffléayek
fö eisállitó helye.
Van szerencsénk ezennel jelenteni, bogy raktárnak Bécsben „Stndt MaximiUanBtraBae" 6. az. alatt létesik éa mindennemű bizományok legpontosabb éa íegolceébb módon teljesíttetnek.
Herczeg Eandnitu Lobkovitz fejedcleraféle ipar- és kereskedelmi igazgatósága Bilin ben. — Knoll éa Mat-toni kuti Bzállitó igazgatósága KarNbad-ban. — Kati aaál-litáai-igazgntéság Eser-Fraraenabad-ban. — Báró Nea-berg János-féle kut-igazgfctóaága GüsshObelben. — Kuti-felQgyelése Morlenbad-ban. — Kösségi kpaeraviB-ieasEa-tóaága Pöllna-ban. _ - ¦
Főraktár: Knoll ?3 Mattoni-nál Bécsben
Stadt Maximílianatrasae B. szám. (1—3)
rdetmény.
30 nap nlatt leend az urak, hölgyek éa gyermekek számára, minden gondolható nagyságban Tólszerelt késs vászonruhák egész raklirn az rlsft és legnagyobb vásEon-rah»-raktár é« vnrró-intést\'t kíízpontl depot-jábao, Ilúc», Tuthlnuben 11, sa. felcáront eladása.
A--v-ttlédÍBág-vtiaetaaig- éa a legszebb készitest módért, agy viseletre alkalmas voltáért kozeaség nyujtátik, és minden dnrnb, mely a legjobban nem Illik, vagy nem tetszik, visszavétetik.
Kész uri ingek, legjobb kézi munka:
írt. kJ. ft*. kr
FcbeVfuniU-vajisoníiigefc, aima . 9 — helyett csak 1 !0
Finomabb mellrnheinkkal * 80 X 30
Finom irhimi \\agy ri)intmrni Innék 0 — . „ 3 60
Finn»t ruujburgi inpek, kéti fonál . V oo H 3 ?0
Lee^Iuomabb rntnburffi ingek, kéal munka lü ~ 6 äü
Kész nü-lngek, legjobb kézi munka s kézi hímzés:
Bima yisiim nűlngck hajtással 4 — 1 oo
Fiuüm schwcic*! Ingek, m el Irán csókkal . fi 60 J 60
-Uj -di*atn Iiimodtt —...........j_____ , 0 ?0 3 SO
En^onia, uj divatú, hima*ti 7 — . 3 60
M.ario-A utóin ette-flUflnyingck . . 0 60 a —
Viktória-, bimrett valódi Vatűnuionnel io — \' 7 —
Legújabb nfí-pongyolák éa haj-köpenyek
TL!fe(tfírilt, a 1 íjrfhiDinabb perfcaiVbjdi^ej-^-t,-~-^j^jliü-..n___
Angol kalmóbíil, biroaoU ... 18 — . - « 8 G0
Kűi aisú nadrág ahirtingbGl, lagLnomabh 7 — . . 3 —
Jí\'Tt nadrág, bimicit váaann , . fl — „ . 3 80
tivi mu> fTlinoy, rima , J~~". & 60 » u 3 CO
Elcgana, pnadngon binuett fQsOnyOk 18 — ¦ - . fi 60
hűl hálúinpek, hoasxu ujakkal 3—3 60—4 60 \'
Legfinomabb uri nlsd-nadrägok :
1 frt 20 kr. —1 frt 60 krig; Icgflnnmahb rnmbnrgi.%...frt 50 kr.
írhoui acriTÚa 48 rőf
lalib tritoni, ragy rumbargi 50 rSf (
J& vaaaon-Eacbkenda, (1 db. . 1 frt. 1 frt. 60. 1 frt. 80 kr. — a frtlg Legfinomabb aaebkcndHk, Taaaon-batüazt-ból ia, G db. 2—2 frt 60 kr, As árnezikk YalodlaAga* s tlastaaágáárt kcieMÓg njnjtntik. Ingek> inoiyek nem n legjobban illenek, riíítfl*étérnek.
¦=BVUa*1Ja*il3»lK.^
Tendeléaek ntánret mellett, Uri-tngek megrendelőién41 a nyakbíaif bojelentdao kíreük. (6—13) I
STE;lN LLát
Ajánlják Bzövét-jVáazoh-,\' kalap- és prém-raktámba! Nagy-lutnizBán, átellenében a városháznak a-bercaeg Bat-thyáni házában:-KaphntókrMibdcnfélo azinQ poaatdtt ezíj-gyártók számára a hozzá való szőnyegek, sseg^clyrbkel a amrrikaibör.Továbbá Ht!ÍcbenborgerrBrunneréaakal* föld több gyáraiból dlvat-BSGvctek míndonfólo mínöség-ei , árral, Rumburgi éa croaa vnHznak, bánáti fouat-szövet. j Nagy választékban kaphatók febér éa torka ingeU, valódi | rnmbargi róezon* és batízt-gyolcsból, alaó nadrágok, vegyes szinti selyem DVek-kendöb. Nagy választókban a 1 legjobb fajtájú kalapok bel- éa külföldi gyárakból, A téti \\ idényre Utazd bundák "és külföldi prémek diazitcs- á»
bélésnek. " . ------- ^ .-iit
ZAWÍlnj fiffjclmcslatjUka o. í. kÖtünsó^t, hogy a legjeloa*^ I
Bzabóműftt^rekltel állunk DHBiekőttctéabi-n, kik a 1, inegroad:ld *líll7.\'
ra a b.gujabb divat <*crlöt akár magyar-, ahAr franca In-swbiau ™*
liiny&kct n legprjntniubbátt elkeaaltcuck. -
AllltAaunk valódlaA^Arol mogfryűjon.líí a n. é. feöí3naoffCi, tj»»*
teleitcl folkérjilk ralftAmnU bociea lAtOgntAaAra. (8—"\'
8 JÓímí Hadó-, lap- és nyomdatulajdonoB Nogy-Kjaaiiein.
Nagy-Kanizsa. Ötödik (Vvfolyam.
10. szám 1866. április 80^éa,
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet körébfH
A somogymegyei gazdasági-egyesilet hivatalos lapja,"
Slindeu há 1-én, lO-én, és 2 Ó-kin cgíes ivén.
SserkesEtöS Iroda e* kiadó hivatal:
WAJDrrS^JÖZSfeF tflnTyktreflkedÉsAlMm.
Előfizetési föltételek :
Helyben bishu» bordásul és Hdekre poílán kdldre EgLaE írre : - *> írt. — kr. Fél óvre . - B „ — B Kmegjedra - l , 50 „
A b_ii huiboa peütsorért l-Bsflr 7 kr., 3-isor 9 és ralndon további beíktatásert & kr. UilyBjrdij minden egyca beikt&UUert 30 kr. A vffjil* téren" egT petí* »or bfliktaláoi dljo 10 kr.
A gyermeksser etÖ szülőknek
a testgyakorlatról (gytonnstika) egészségi szempontból.
Mik ép értesültünk, Nagy-Kanizsán az idén két magán testgy&korló intézet fog felállíttatni a gyermekek testi és lelki erŐfejlödése emelésére. Sietünk megelőzőleg erről tudomást hozni, hogy a gyer-meksxeretö szülők felvilágosítást nyerhessenek s igy be ügyeikét oldalról is biztosíthassak.
A gymnastika nem gyermekjáték, van ennek nemesebb oldala is, t. i. a testnek éa léleknek erőfejlesztése, a testnek il-domitása, Ügyessététele, aa egészségnek megvédése éa némely betegségeknek meg orvoslása.
A gymnastika, hogy minő jótékony-e^-g®Í: hat as ember testi éa lelki álla-pótjára, kimutatom a következőkben,
ért is arra kérem a t, olvasó kösön-6téget,hogy ez ügy iránt érdekkel vísel->$assék, nehogy, elvégre kénytelenek
„máV !césjLt^
A Bia^fóm és rendes testmozgás a testi és lelki egészségnek megvédésére Mllkséges, ezt bizonyítják tudomány és tapasztalás. Miként a folyó viz tiszta, as álló tó pedig romlandó, épen ugy védetik és táplállatik a testi és lelki egészség ia a testgyakorlat által j ezért is a tétlenség, a lustaság, a testi és lelki nyava Iáknak mint kimoríthetlen kútforrása tekintendő.
As élet ősapa mozgalom, azért is mos* gás nélkül nincs;* de nem is lehat egészség, ezen alapszik élet, fejlődés és egészség. L2 a természet törvénye, melytől eltérni nem lehet, nem szabad.
A k ül mozgás aa izmok vagy is a hus-részek által eszközöltetik, mely a test ogész felületén észlelhető.
A mozgó idegek által hozatik tevékenységbe minden izom az agyvelő cselek veséből kifolyó akaratra, melyre as egész élet műves gépezet mozgásba jön. A szabadakarat alá rendelt izmok, melyek egészséges állapotban as akaratnak hódolnak, a legnagyobb\' befolyást gyakorolják aa élet íegfontosb működésére, n. m. az emésztésre,a táplálkozásra, a légzésre, a vérképzésre, stb.
Ac élettudomány (Physologia)tanítja, hogy aa emiitett tehetségek által a testben folytonos nedv változás történik, mely mellett az egészséges tápszerek felvétele, ezeknek anyagokká való vál-tqstatása történvén, a fejlődés éa ujjá-kópséa eszközöltetik. Eaen ujjáképzés, mondhatni, fiatalositaa, képezi az egészségnek és a hosszú életnek alapját; aaért is ott, hol es átalakulás folyama fennt-akajl,iy bomlott egyszersmind aa egészség, beállt a betegség vagy a halál íb.E szerint különböző feltételeknek elégtétele ssükségeltetik a test azon ifjabbitáaa fentarthatáaárá és az életerő újítására, mely as egyességet kormányozza 6b a betegségek ellen megvédi.
Aaisomroosgásleguttkségesebb köve-
telménye az egészségnek, mennyiben ez állal kormányoztatik aa eniberi test minden életművében a nedvkeringés éa változás. Az által, hogy azrizönirendszer\' az idegrendszerrel a legbensőbb öszfüggés-ben áll, mely fi (esti életnek minden tehetségét keresztül hatolja, az izommozgás nem szorítkozik egyedül as izom és érzékkéüzletre,ennélfogva történik az, hogy az izom-mozgás által nem csak az izmok esongittatnak, hanem az összes nedvforgalom is élénkittelik.
A mozgásnak előnyeit Bok tanár szerint a kővetkezőkben Öszpontágíthatni :
1. Az agyvelőnek akaratos tehetsége növekszik, erösb akarat fejlődik ki, igy erőre emeltetik a felfogó,tanulási tehetség, háttérben marad ellenben a félénkség, gyávaság stb.
2. Az agyvelő felmentetik minden "fiisíkaí teher alól az akaratos tehetség
eltávolító nógatása által.
3. Ac alvA* d<fo~;.iteuk, os agjvelS állsttaány-Tiuk f_\'!i&j)*a*.3 úsz* f«/y tár, aű!y nlváskőzben pdtol tátik ismét vissza. - 1
4. Az izom erő, tevékenységében kitartást-és ügyességet nyer réazszerinta jobb táplálkozás, részszerínt pedig annak gyakorlat által.
5. Étvágy és szomj áll be az izom és ideg állomáuy felhasználása, valarrint a folyékony anyagok ki váj ásatásai növekedése folytán.
6. A táplálkozás fenntartására szükséges nedvváltozás élesztetik, minő a vérkeringés, az emésztés, a tájfnedvke-ringés, a légzés, az el* és kiválasztások, a melegség kifejlődése.
Semmi sem hárítja el biztosabban á>ér dugulást, a vértorlasst, a szorulást, a bőrtétlenségéből keletkezni szokott bajokat a czélszerU,mozgásnál.
7. A teatvássa jobban kifejlődik, a csontok erősekés kemények lesznek, n mell* és hasür nagyobb kiterjedést nyerj a gerinozoszlop kellő arányt vess fel.
Mivelés által kormányoztatik test és lélek, e nélkül sok oly ártalomban részesül, mely testi ós lelki sérelmeket, szóval nyomorult ^állapotot okoz. Ennél fogva a mit az ember természetes uton és módon el nem érhet, aat mtifogással BzUkséges pótolni, é szUkséghozta létre a gymnas ti kát, mint azon testmozgási rendszert\', mely az egészség, a testi ügyesség, erő, kitartás és szépség megvédésére Bsolgál.
Már a régi görög orvosok is meggyőződtek arról, hogy az egészségnek helyreállítására semmi sem oly hatályos, mind a rendes és kellő mozgás. Esku-láp és Herodikus egy beteget sem ápoltak a nélkül, hogy ne szabályozták volna a test mozgást.^Medea épen azon testmozgásokat ajánlta betegeinek, melyeket Eskuláp. Ő bűvésznek tartatott, ki az embert megtudá fiatalítani és erőre emelni,, pedig nem volt egyéb előre látó nőnél, ki aa elkaticzásult, asz-azonytermésséÍU, és a henyélés által el-Hal sannmnklioz egy fói
gyengült embert tökéletességre tndá hozni. Es ez adott alkalmat azon mesés hiedelemre, hogyönz embert főzés által meg fiatali tá.
Ennek folytán létesültek egész Görög-orjgzffgban s Romában a fürdőkön kivül a Teatgyakorló intézetek, mondhatni:.; minden városban éa neveidében.
Hogy minő betegségekben és mimó-dóh alkalmazhatni a testgyakorlatot, elfogom mondani folytatólag.
TERSÁNCZKY.
Előfizetési pens@k. é& hirdetések,
»57 Biinlta e lap stalle ml tartsliaia [lldf
k fl e í e nj é ta y e fe?
Toloiuint riáékl terelek, tíírmtnlT* « HfuMWti küldendők NAOY-KAKIISARA.
Anyagisad aink főbb kutfor-
— rásai.
Hogy a tulajdoni jogot népünk nem tias-talj, oka a hibás nercléaben rejlik, mert : uépiakuláhiknstgyobb réenbenellianyagolvák, atftnitók rosszal vannak SzctTe.8)FelületoBpn eahtem a bíanyoa tanrendszert, mely ellen Ö feanári testület agy is fel fog ozólalni, at-t$rek. a flzolöí teendőkre ; sok szQlS gyorme-<J^%feki^4. mestera mogtanitíz imiáaol-vgftn!t Ot^íea lógja, nem ezért, n6^";si§ók&-aodé életgondot segélje elvÍBalnl, hanem, bogy legyen kire bízni marhái Brséset, aa ily otthon fogott tanonca, agy olfdlojt mindent néhány ev mnlvo, hogy még o betükot som isrnori, igy aa iskola, irinyadóio nem lehet a gyermoknok,minek különben lenni kellene. Tanítóink ket axélmSiig kötött vannak, ki-eobb kQzaógekboD oly csekély fisetéat kapnak, bogy a leghasafiasabb sziad^k mellott íi nincaon tea vük a tabltáoHoz. Tíípciií\'bT)l:iJB-aógekbon eddig iincacnek ugy dijjozva, hogy mallaitök jÖTÍidelinökböl, egy kikópseit segédet tartsanak, pedig 120 tanonca szellemi művelődésére nem jat annyi ideje, bogy tanítványait külön kilmÜgalhaasa, ily körül;, menyek között melyik tanítónak rolna kedve tanítani, bíaz as élet anyagi fan tartásáért, kell neki naponta kflzdeDÍ, és a legnagyobb takarékosság mellett minden magasztos igényről la mondán reaak azért, bogy tengődve élhessen....
LcoeteIjem továbbié falusi oskola tanítóink szomorú oelysetöket, sok közal egy körülményt említek, midőn a Bcegény tanító kénytelen megszolgált bőrét saját községében, koldus módon öaszehordanl, ép ngy mind a fala bármely pásztora, ily körülmények között, melyik kikóptett ifjúnak volna kedve a nevelői pályára lépatj,melyik oí\'et feláldozni ifjúságát, türelmót éi szorgalmát, bogy a hasinak hasznon 6s mntikáí p-ilgárokot nevelhessen, ba atjában rózsák helyett csak tövisek teremnek, midőn keble érzeményeit követve, aton kűtobsségét, raelyel hazájának tartozik, teljesíti és megnősül, hirtelen bokö-vetke&hetS halála esetében, saját neveletlen gyermekeit ott kell hagynia vagyon nélkül ás a kétségbe ejtő jövőre bízni.
Énen sírom be ötlö bajainkat nem lehet befödni fekete Iepellol,a nevelési ügyet a feledé\' konység tengarébo nem temethetjük, tenni kell, s minden utat módot fel kell használni, hogy segítve legyen e bajon. Nem írói viaske-tegBégbol szólaltam fel, vagy aituágból, dicsőségre sem vágytam soha, hanem keblem moggyBsödéoe ozerint, egyedül as flgy érde-\' kéltsége tekintetéből sEÓljanakbozsát&bben, nyíltan, leplezetlenül, a jól megvitatott ese-raékböt kcBzülnek-ae üdvöa tör vény oáikkek. Sséltam azért, bogy meghallja képviselS Hónatyáak, hngy ómenén., ásót mallettnk aa országgyűlésen, hogy tndja meg ujabban,
melyek a kerületében lakó népnek bajai ? flogy mi büeskén mondhasank árdekoiok képviselőjének, hn Összetett aíöval kisebb sebek orvosUsábns fogunk L laasankénty nreziVgoB Bebeink is befiignak gyé^alDt, — -csak kitartók legyünk.
BAÜANYAYELEK.
*) ta&s •... hlán^sík a kaüS táraaiBr. ¦ .firiaj*rate« t
lv melléklet van csatéivá, "Vj^
Országgyűlési levelek, i.
Apríl 17. Aa aluóhas tegnapi ütéae- aa, mit legelöazür űietünfe fe^egyesni. A n-d ráasy Gynlo gróf elnökölt. A f. hó 15-ki Üléa jegyzökönyve felolvastatván lí ó n i a tnegjegyíé, hogy Ka & ház jogyrfikönyvet biliitcBittíul akar, BZÜkségcB Tuiiid«iit?k előtt, hngy a fulolvnsó jogyröt hallani és érteni lehessen. Ab ülésterein ezen hiányos akoMü-tikájára való utalás hosszabb vitát eredményezett, mely azon határozatra v esetet i, hogy a ház a napirenden álló igazolást ügyekre ne térjeB&kadjékj hanem a GJ-c» bizottmány lb erdélyi tagjára a>\'nsann.ik be a s&avazatok, s axután Arról taná^kt s• iának tárt ülésben, míkép kellene éa leJu tiwi a terem hiánya akusztikáján segiteui-^l c r-náth indítványaf hogy"a napirend váll<-s-
ssavazáo megtörtént- & kBvetbeaA eViwl-ménynyel : Zeyk Károly (235) roásoduP-elnőkké,O o o v a y Ferenci (239) uavsxat-t&l hatodik-jegyzővé választatott. A 67-eo bizottmány erdélyi tagjainak nevel a jövft ülésben fognak előtérjesstetni.
A lelsÖbás d- a. 10 órakor szintéa tartott ülést. Az arak helyeiket mind elfogtalak, nem szokott asgy ttimauü jelenvén meg \'a nemzet BzüleiijTt tö^réiiyhím*l.-" Ab-erdélyi r. eath. püspök is megjelent. A karzatokon a borváth küldői taég tagjai, Strosemayer püspök, aok képviselő & disEes hölgykoBsora foglalt helyet. Nnpirenden volt as alsó báz második felirata. As erre megnyílt vitában W e n k h e l m Bé la báró as alsóház második feliratának elfogadása mellett szót, nagy tetszés között. Utána Cziráky János gróf emelt szót, hoeezs-san fejtegetvén, miért nem fogadhatja ö felsőház as alsóház feliratát. A t4rgy=fapt«i levén, többen szóltak hozzá, de miatáa as ölés hosszura nynlt, a viH folytatin-máa-nnpra maradt, b igy a végeredfBéíiyrfll olvasóinkat e porezbon még, m\\ sem< tndi-sitbatjuk. Annyit azonban bátorkodluikmeg* jegyezni, hogy miután a többség a felirat mellett szólt, aat a ház elejteni nem fog la.
Kaposvári fényképééit, n.
No szésezer forint lökével bírni,fogatot tarr tani,csmos nyári lakban tölteni a nyaraddal?! madarak s azok énekén*! it {áesenb csevegés Q feleségecsko iársazigában élvezni a terméaset BíépDÓgpit, aztán néba-néba esnp4 időtöltésből s privat pamiobél fotoarsJ»sarA ugy bTssem, igen pompás lehet: de pestiért ke* nyérkereaetböl, borura-derfire fényképeket gyártani, keséinket tmt... akarom uondaal — iblany- és ezflst flaidtuukkatkéstytaél feketébbre festeni;7--—hidd «!¦ nyája, kastift-¦ig, es nem tartozik a legkellemesebV «W-gok kösé. "
Uagy művészeket, birea maestrék fostmé-nyeit gép elé áiUtani,.a terméssel hámul*tc« csodáit, kiválóbb nmekéit a sötét katarábmk pej Iß öveg« életbtven lelopni, --- fTÖnyÖT, élvezet lehet? de Uom^sffsamoai^tsdbxb^ téglázott. nyakkendATét,^odorito« fa^fW koBSsarvra pedrett hrdasttml *« ftoÄk BsakáUal b«»epp«li** Detbtíyfcjíénjt, «Ub-
uoJÖ
TÖÍiVmuWÍsAí , *tT»!i»ybí lwkriláT«l .]<^»Mb nw^.ldo\'lmdrl.J
- .Spk.d.1, ghcnlimulurhiillh* tmihUlltl-k«g, ! -|gy_™aq, ta-j«j*luiuu>lB»ino
K,|rW»^i«»»bíl(BÍiiyJ,«lTrt((fi«ll»a.>«oti»- I nerjorfotjil . . . ~ , 7
báiwL kc.ébw, Follili *=áriv»i, » Tégtí. I - E,mÍgtamiJiorUnoi«c.i»,lM\'gj ín M^yi.l
\'""«» burjr.r fumili»! ai UBMiA fokYÍrMJ Mil«e«er f5pBf41 «Wn*>"»»- ; ¦ ¦ kenyirre kuiáiull pottítkáK fioMSáfmini* j ¦¦:•: J»bl>.:bi«li«ji hu mondok v«h.mit. «toh» „yngtal.ííoSf p*l»d? ha TNJ« 1 " " ^" "----\'" \'
--aionen:\'nyuguiaujtoiur pu*m»*«gi f.rintert lofolografi roani JS^lüányban, ra
-gyötrelem, ea saio ando állapot; «s luflvu-
. uet-citencal - ,
¦ Vedig én tudom, mit tcaa ea!
^"-:\'SwMb\'cféa\'-TJigy-ofcf"ba -ar. harmadik alláa Bfin a gyeilgo aslyü szobaleány elég költőinek találja: Májast., ai ssabylwéuv elég hódítónak \\teoVa«it\\. eU 1>oTger-csnlá;d éleggé-híven vteeaaadva a puniit,
Hár nem ^niond tani volna aominit I pu legalább beszéltem a-Buiiiniiségekro\'l ?" . 1- Így tehát jól van, -megmutattuk:aat, hogy ! a semmi ia pompás tárgy, mikor »» flinbar \' kejiyérkereaotböl fbtírgratiroiiy meri lám, arról is lehet fényképezni.
Majd máskwr órJcineaebb kepokkol azol-g\'Iok ,
h -Adja. ¦¦• -T- f -\' " *\' " \' " "~
NB- A „íjomo^ybana kukoricza Iovolesi
Ivó ipo*za&«j&t\\faémi!eg- kttrvonalozt&n) \\n rajEÓn niegji fcajoa fareang\'i napoknak
A az-ikácannrór-nesa lajiaftlok^ját oVhai \' JíukerioisA Jáíiöa; L&onyoa névrokonomról
állíts után is alig^ierk^élé\'fíitm ¦ ¦,. tlraáinr ogjr„fulflgraLua-Yalod>-mi*rtir. i
- l>e Aliiban, *; közümiégBt; kielégítőm a lehetetlenségek Tiozé tanosik. ;Im rainidok-rá\'példákat.-1 ....w í
¦\'¦^Jótékony cróla bál Tan, a belépti díj egy | forint. \\
?t "Karcsii: De n\\ár hogv lehet jótékony czólu ¦
j,vmabjmDV égjűjorintul-kuzai-2.. -------
Onrczll: Do ez mpgis skandalum, fényes | í- biit-\'ésTí\'aak egy fonni belépti drjr tudom, i jlipgy inasom, kas a tis a- vis m ! j
j: \' Orrfj; L?f-\'jl w » tértim |mpríká.val. van —Julamvtw. |
Tidlfy : Htgyje ol uram, es a padlat nagy-azrfrün van beeresztve, csakúgy repül rajt \\
TJipaT:^Kisztiliand nagysád, képtelen va fry-dc tovább u&cxolni, formaliter boleraya Uuk & viaszba.
Hát os étterem ?
Nyeldesi: No már hogy ez a pörkölt
cm lek esvén, azonnal névváltoztatásért fo-1 vamod tato, a igy jelontem a t. cz. közöTiaég-nek, hogy Don Pedrovalszakítottam, s ezontul otellóin firmájára ez ieez írva:
DON RIVALGO.
I ezen
Pflgysiiírír, az Ltzonyoa.
, Jr\'uszeai; l\'inv-zérl mí ez? hát ez paprtEiás caitke? Hisz ez tiz esztendőig bojtultöU-lt ekappin, taplúvá Ka ve én lojfol fürilöbo naalatva 1
. Mád.
, ülvnssa ün a herradt virágv.k^t ? , — IVrgzu.
— Nos?
- — Uori\'kjógondolatid vannak a aznrzonok. ~v=~ilcnjr\'n, uinci ttbftairtíKy t^"i\'do-
lat, urto^ratit ti el kuli sí lányaiig nz czéts, jubb bizidiy, ha búlJBlontóxt csinál hicij;ijiiv ^ÍaJC,. mulyán, as jfjuaág aztno a reniiezouéf;. ,Vágy. _
Cachati: Lajpniknak nagyazcrQ lürc vno.
füvesít hovix, tgvék. üo tiundtnál, majd J*kjLor.me^t!t^jn« mi a mlr.
Eikkbnyvi: Kgyíknck ainca icaza, Frcy-alikldur. soro cxiiuüaL Yalainennvi folett. . r?-.Ad vocem froystádtler, hidlmn LnjpniU f 11 111 folyamodott, hogy tiltanék lo a posti aor árttlttaurvt,
— Azam, ea caudnrsá^ majd bizony n yttblikuoi az ö zaobo kedvcert loret tsztk l
;.: Kukkunyvi:\' l>e kérem oa jogos, s sz
-----iparra fjleita alaaymtr-meglásják Jnily-en kt--
tifit<1 fldrt fog produkálni.
-fízóval árut, mindennek Tan barátja ób ¦rfletise^c. --
a Itt Van ptldánl szegény „Somogy." llalljmk caak a párbeszédet. ¦ ¦ ¦"„íjemraírekolld egy lap es a rt^fmogy," már bár-minek ez; nem volt olég „ZaU-8wnftgvH?r»ak könnyebb auhak ft poelitiiik, ¦¦—fc» hhjgi-britíinrahat-
-De-Ha ut-Tts bántsa as nrl én meleg barátja vaffyok „Somogya-nak, mert meg ia írdemlLl Tésaék csak némi ezt a fájn papi-¦ róaf,adiaaef cjlmet, t felárasatos botüket és a^ m>gmfiqa* „A közönsee""^ w^^melyiceri. briliánsai helyei
i.. iMV«K)r-iir *....."
l J-afifkalabaflll ¦¦; "i íoTilaiáfk as egész, "Brodneíd és lova*
.j j: alattiam benczeg^és. Már min5 eljárás az; hogy I \'Ba4(OÍ3ii*taaelBÖaetési felhívásban oly klmé-¦ r látUnfil n-kt ront édes apjának, a BZt\\la-\' HPwe«yi Kan) Kiy^-BektétiombAzza ezugény-
\\WdlOa^»krfeJ^>^rryi^h^ittbb^ b i hogy megyénkben :lapot állított ki.
AiLÍYalpaá krilikári\'kAsűnaégral-Ugy.zem j$ aa atmia^b^ak a ^rae^^gyaUw !\' t L* A*Ua n«»e- ttr«mT»4xféit,"»zé les mar -Ig^ial raiamt nuppin^ »_t>» arányoi fel-
i,.—Koaml v»aólt(,mar«óJill«hVa«cwlkT k ngyaa tMg ni^H^JüoAr^db^.eíLvplna ám
; ^.Miir«Jnqgy láiaaikataxtajomra czíloz, rrl«*»^deki^Ol < ^^^iV-VfíTOfe^lgSrfZada-8«moiry«-baD, \' »Vat _öüTp««j^;ba- vándoroltutik"," én íWÍl VlU * papír, oaStn. Iwtuk éa bor-talAai<laD ktvlil-mtt-aem látok. •%g*m>fi* «lleniég.(
ezftítszúlí-itusiti mnst ttt aaámbaa a vezérczikket 1
Levelezések.
Knajssai It-vrltk. I.
T. sEerkeaztö nr! Van nálunk itt N«gy-Knnizaán egy ugynovezett „dalárdu"\', moly mint ön is tudni fogja, tnnan-onnan irárrtm éve. hogy fenn áll. Ezen dalárdáról ukaruk üii ezennel egy két Szól szúllaui. Üielotl nzonban hozzá fognék mondmií valómhoz, kijelentondönok vétem, hogy én ügy vagyok ezen leendő értekezésem tárgyával; mint érmek koromban -szegény ódosanyáiii rin-rongyaa bugyogómmal, melyen annyi lyuk, hogy a foltozásnál nem tudt-i, váljon- hal kosdjo. — ¦ Emtóteaat fog még bizonyára szerkesztő ur, midőn dalárdánk megahtkttttának ela3 évében egy diiliircatély nlkalmával a züldfa torom egyik alil.tk mó Ivedéséb\'! mdlycdlflnk «1^ én éa liu az ujdun-¦ Alt duUrdn karekded a S9utbat\'>s éneke ki>-vi\'tkt\'itébrn. Ez alkalommal dilárdáiik oly jól, oiv szépen énekelt, ln>ey fényes jövőt :i ?10—40 dulárdatag toroktohetségének az angol államadósságnál s a mtttfzkn ízuronyok hatalmánál nagyobb hatiiat, nagyobb varáza-ern.t liUíijd\'»nitJÍ(ikí jóeobítikj a i-aítli\'.thutrk.
Miót:i istenben boldogult Ooldstein József akkori karmestere meghalt, nzütn jóslatunk, rcményQnk, mint az ég5 gyertya ugy fogyott, ma már reménységüuk az égó gyertyának a gyertyatartó alján papirosba. takerttUzkOa -maradéka,.aammt máa. Tevéin pedig síenn* tebbi bugyogó hasonlítást azért, mert nlnoa nz a húsvéti bárány tórmészeta s -.ultd eriticua, ki n fogyatkozásokban teljesdalárdának egyetlen egy pontját felfodeznÓ7nielyr51 mini épről helyes, valamit mondhatna- Karmuatero-e oka, vagy a működ8 tagok hanyagsága, tény: Imgy az általuk elSadott darabok híven vissza idézik azon macakamiizsika-féle bangzQrza,- -vart, railynek irgalmatlan szépaegétől az dmuH--é>-forjtáh"-egjik -eHHceHÍbb -rárosi -tisztviselőnk ablakai kűsarvQkben okbzc-visBza töredeztek. Templomi sz\'^nt miau dalárda kílzremüködtévél sohaaein tartatik, holott ez az alapszabályok értelmében köteles-ségo volna. De hogyan is, midőn egy „no menj rózsám a tarlóra" félő ncptHilncskát sem képes kielégítölog elénokului. llldjj el KflÍraTBaict8;_\' lit; Taiaöll aTTegUtÓbbi dalárda-astélyen a csurgói kis dalárda nagy karmos* terét niegpiHannám, ejplrnltaia; éai"míg jobban, midőn az émlitett~derék karmcstnr azt válaazolá, hogy teljes-oicom van reá, — már Li. az élpiruláara. — Oly égyéntűl ballám kinek állítása hitele síé gén épen nincs okom kétkedni, hogy daUrdánk karmeatero Jeite-lea nr határozottan azok közé tartozik, kik azt állítják, hogyha magyarnak ztfaJja uíncs. -E karmssteri nézőt raogOmlitéséve) azoknak Iparkodtam\'felvilágositáaul szolglilai, kik dalárdánkat nemzett seaéuk- meJlüiéicycl ^vádolják. Nem akarván levelűmet hoastara nynjtaoi, néhány ecaetvimással ip-irkrrd1<ipjT dalárdánk vázlatát adni, a rn>st magához á* dalárdához azon Sazintn pár szót intézem, hogy as itt elmondottakért n<i pi UszkoljÖn, követ ne vegyen kezébe, agyouhnjitandé azérkeszUSt a lovelezfít, mint ezt rendesen tenni szokás, — mert ax itt elősorolt vádak, Vnlók/Mennydílrgés, villámlás lovegdt tisztit, rostálás *BZeTtiIáa gabonát/egyes éknek, tíraii-Utoknak/iirdeségeít, hibáit a nyilvános kár-: hoztatáa; Felette nevetséges dolog, bnszan* kndni azért, ha valaki hibáinkra figyelmez-ter.\'Mogvetem; kl tetteimet folytonosan bo-lyóBÜ, — kral nem malasztja a tükröt elibém tartani, melyben7a\'zegleteaségcirare ismerek ; szivemhez azoritnnt mint barátomat. Szivem-\' böl sajnálom e \'tekintetben a provincziális lapokat Ha rendel te téottkhös hl ven valiml ellen azét mer nek emelw~Fnfs;6Bbottal rulvan-nak\'aaaerkeaztrmek a aserencaétlcnak, kikT elég balgák, hojty be nem Iátják,-mikrTp n aajtÓnak-helyes fefszóllalása következtében az ügy a általa mindnyájan megorQuk. Da-
lárddukhoz ruindnyájunknak^ joga ;van, ai mindnyájunké; a tiiinihogy aaííönkbül kivá mink nnkl "rtirlménydns öiHlk Slotft^\' kiUolna-Bégürikuek tartók\'n; siiitddü britsgtjok a d.rjf-,^ DÜoasíssörtftlkiilmaziii^ ellővén WbzIíIvo reá/ hog> Jialása-lij élel«t kolusontíz uekf. K hÓ végével na olatt három, év lejár,- moíynak tdojérekotolezók magukat a dalárda pirtŐló tagjai. A jtivö.hó 1-sít nnpián tartandó nagy-, gyüléa alkalmával megválasztandó választmányt tdüra-asL.-figyelmertetjük oda hatni, hogy dalárda által rendezendő eatólyek ne csupán a lársulgáB és táncz Bzuiholyo legyen, mint eddig, hanom iparkodjék a bzO izorosan -vett értelmében dahar-fcstelyekkóvarágsolni, \'hoT\'Bsivoiik lelkűnk a dilár-bübájnban nn-
Eátolodzva élvez, a alszik el, azort udvarol-. |„ kpanok tnat a kikelet Mmbai a veh
hatunk iBj.tátocsolhatunk. in, a-bizoBjrára?riepi * kezderrcfc;:nylliíFhimbtfÍ a levelező___.„
fognak oly sokuu akadni, — vagy^ hisszük Hnenytiinek is, hogy ezután már többször s
Keeathcrjv april 16. ^óg volt raáapaso|idü, midőn városanknzk
elhullott eni|ókvffiágalt szedte Ösbzo j azóta \'azonban lefolyt a"%>anzu biíjt is, melynek g|-mélkadéare BBmik.aapjaiban kikl elmereng, betott a boldogabb1 napokban átérzett élraé-nynin; itt van a lavaez íb, félig meddig még pongyohi züld ruhájába, s mindezen hősem idd alatt — Baj nos — nem voltam képes vi-rcemikirak eletj\'-liinsegciből annyit is ol tulaj, donilani, hogy azukbol — bármint megereaj. teli tollal — egy. levélnek való tárgyat tudtam- vobia-Itikarekilefei* (Szerencsétlen helyzet levelezők számára*!) Azonban jelení-velök együtt azon
-jföokt-aapa; — kik "o\'pártoló tagok sorábóti Hilepósűkkol alkalmatlankodnak az elnöknél. Folyó hó Sfy-ón a létrehozandó fogyatna-Búim javára műkedvelők által atatik „Angolosan" cziniQ v>g_|átek , moly alkalommal várusunk hölgyei ;iltií ajándékozott tárgyak fognak kIBorsult itili A nyomatott ÜOOO sorsjegy már eddig íb egytől egyig raind r-lkett,
mely liizonysága :i koíütlíég érdeke] tBÓgónok. Halálliinok volnánk, ha ozuttul D. K. kÍB0Bs-asonyt emlitósbu n^m\' hoznánk, mint a ki megoAÖiiiuileU eszméjét sziU és száz nkadá lyok lekQzdtiao mellett vas ki) vei keze les a ég g I valósitaudjn, melynek következtében, niig Kis városunk közönségének minden rétegét érdiíkfoszültségbon tartja— mi magában véve is fulytuunsan egyforma, unalmas társadalmi viazuiiyiiink közepotte kellemes időtöltési buszólgetéa^árgyául szolgál,— egyszersmind a szent ciél néhány száz forinttal mozdíttatik elü. —¦ NeuBJedler ur e czélr.i n 0Zöldfa" venderlo nagy lorniót, dij nélkül engedó út, mi miodenosetro illó, — liogy feljegyei-tcBaék. DOCTOUITS.
Dutla-l*est, HűŰ. aprilia 15-én.
-^Bít Unatk ítayMdftü .darált keácl/lrel iieda-*** "~" &t&* -ti.-^v s-\'"-^ ,~"f-LÍ^!«rkt--.í
Kzáljnkóznak a fucskek is; do a bonatyák Íb visszatértek már ós II kén tárták meg a liiiavéti siíitietelés uUn cUo közgyűlésüket, lUitybeu a haza bölcs-1, l)\'*ák Fareucz isjoleu volt. A gy Ü lé.3 esupáu_két követ mcg^vál asz-tásál aemtmstté meg. E veriókatiói vrtakban uz oláh kepviai-lük ia ig^n elénk részt vettek
A 13-ki Ülésben bizottmányok felállítását sürgető jitvaaLt olvantiitott fel, mely elfogadtatott. Az Ülés vége folé az elnök, kijelenté, hogy a holnapi aa as 14-ki ülést az aj kapvi-aelójtázban\' tarthatják már. E napon á képviselők nagyobbróazú jelen volt. Tu órakor pontban mogBzóllalt nz elnök csríngt\'työjo ób j csend lón* mire as elnök meleg Szavakban Üdvözlé a követeket az uj országházban. Beszédét azon óhajtásával zárt* be, hogy; „ Vajliu a múzeum toruieoou mogkezduttekuuk Ílt, óhajtott Bikero lenne és azon törvények, melyek itt alkottatnak, a nép boldogságát mozdítanák elü. Erre vibros éljen keletkezett éa stv ortcágháxa-fel -lön avatva;
Az országgyűlési elnök Szcntiványt úrról szólván, mogbull omlttefieaí, hogy ö azon szándékáról, miozuriüt uz olnökségrül gyöngélkedő egészsége miatt leköszönond, elállott és az ote tisztség megtartására kérő küldöttségnek mBglgéré addig, meddig lehet, annak megtartásai." ~.
"Ford aljunk most azok felé, mik a rd varia eseményei közé tartoznak. LegeluazQr is a budai ffNépBzÍuházrólu szóljunk.
Sokat beszéltek és Írtak már a budai „Nép~-Bzinházról" hírlapjaink; de fájdalom felszól-lalásaik,élczoakcdésoikncm talál lukelcvonre; mortaz mínt tán olvasóink ís tudják — finnn-ezok\'laktanyája lön, hogy beteljesedjek, nz ige : „Hazafiság a nemzetiségnek," moly oly elhagyatott feketeségben tűnik fal hnraiok-zatán. Ez az árvaintézet most, iníut a BP. T." irjú elárvereztetik é* tahija házhelyekQl adatik— eh^A mint halljuk már találkozott íb valaki, hogy itt na^y szállodát építsen. ^¦AaBJtérHzinbázimkj inelyot\'inkúbb kome7 diának lehetne nevezni, újra akadt Don a tója, ki az élőbben! mesterének vullja magát Ez az-ar azt gondolta, hogy ha míjd\'TelTaböti\' ugrándozik, mert mindkét lába ép, megbámulják; azonban csalatkozott, kétszeri fel-lépésa flres padok előtt történt.
; AJmrkányi fürdií vendégeiknek kellemes idényük, loond ez évben, mert ott Sórközy barnái teszik a Baíeont élvezetessé gyönyörTT zenéjükkel. ~V.\'^ r"\'
\'Nom hiába _ftnriliabftu\'. vagyunk, hanom caakugynh\'rkifogott ez az idei. minden kalen-dariunjCBinálón, mort napjai júniusi hÖsóg* gi=l bírnak és kicsalt mindent a^ólotro.
. Az „első magyar álulános bíztasitótársa-Bág" ez okból, mert^ jó évet roméi, a befizetési dljjakat toteincBCnloszállitotta; adná az ég, ;bo^yjcrnnnyibcnneleialatkaznék 1 -
",;,:A budai „Császár, fardöbén" inár as uszodában is fürdenek. . , , ylLsomhatohl4:őnBlum giízmalmában Budán: i^f^7_;gyermokcá:caaládiipáj,jii agóp alapp-, téBáynTfőgTalkozek; e« darabokra szaggatott.
r\'\'A"vi»zQntlItHBÍg Isten velllnk--7- - - Nyárfi Károly.
lalán nem érdektelen rajzokkal fog beállíthatni a t.~BzerknaztÖaegbesi 1 .*
Jelenleg mindenelott városacknak buigi
Íiüliisat kell ki.-melnem, mely a legnagyobb [agyar lelki nyngiilraaert, ssqmora haláUuak érfordulati napján tartott Ünnepélyes, gyáaa • luiaétiél iwilvanjltj melyre ugylátazik mm-denkí, ki hona sorsát szivén hordozd übzbzo-gyült, kérvén ót közbenjáró a 1 a mindenek tj rimái, hogy n közös anyastilyos Ügyeit mi-\' 1 elöbh a legjobbra fordulni engedje. *J \' * Elérkezik liesankfnt a szörr napokkal & fürdőidény is, mely vár-asunkri nézvo nem i épen a liigknzönyöscbb körülmény. Aaonban { jelenleg a fürdő vendégek számáról nem i tbdjuk magunkat kellöieg tájékozni. Mert ; meglehet, Imgy a fürdő aaiaoat B. Füreden 1 töltő Legmagasabb vendégek azokat íb oda fogják Vünzaui,Mk különben nálunk kerestek volna Üdülést; do az is megtörténhetik, a valószínűleg, hogy Fürednek- lakáahanj ajsük-sége miatt Bokán Fngnnk hozzánk átköltözni. Adja Ist.-u ! Naliuik is tétettek kássuletek, mind a Ilévizr.él, hu! számos, renden fürdő osztályokat épilflttcfc, mínd a balatonifürdŐ-1, hol íie épülvteket jobb karba helyezték,
illetőleg njra c|Mt.-ttek. Készen állanak tebál fürdőink b várják mindazokat, kik altár a lí J.ittin hideg-.akár n Hévíz gyógyhullámaiba tvkarják temetni nehéz vngy nem nebéa bajaikat.
—-Y«!Sfil t»^y--kis csodáról irhatok^ mely esemény jelen Íd3iikbenpnridön-«ifidig-jBftk"a fiatal emberekre bányatik a gyaláaat földje, amily ritka, épen oly nevezetes. Itt ugyanis f. hó egyik napján bál rendeztetvén, melynek kedélyes lefolyását mindenki Mmé^yhl, sl»ál ea tején egyetlen egy »5 aem jétdat i»ef. Teásé k most bármely psychologna által megfojtatni a „roota r:ilio,í-bóJ «tma titkos okot, mi o tettet eredményeséi Én biztositól fogok mindenkit, bogy a payobologus hallgatni fog. Ily csudának is, csak Keszthelyen van privilégiuma történni. + t
Zala-somogyi iürek.
A (M ü e g y 1 o t i ró savé n y ha a k.") Kv\\ tcIcaségémnek tartom ismét felszólitani 0 lapban a magyar niüflgylet e tájékbeli rébb-yényoscit, mÍEZ\'~\'rint képeiket tőlem elvitetni és rószvényjegyeikot kicBorélni ostvoakedje-nek minél eíöbb. Egy úttal tudatom vötök, hogy ez évi 100 festvény. kisarsobiBa nrájus 8-án leond. Wajdits József müegyleti üj^ynüU.
A (Műkedvelők.) Lapunk utóbbi azá-máb.in emlitvö. volt, hogy leendő fógyranáBÍ-umtinfc tükójö gyarapitiaára^ mökeiivelő7társulat alakult, mely folyó hó 29 ón foSJa tartani előadásán A tagoktól „Angolosan" czimü azindarab válaaztátott ki. Sikerét kösölo\'i fogjuk.
(Hála nyilvánitáa.) Minden kegye-ieteB mozzanat, mí közmQvcIíídésÜnk érdekében történik, ily válságos körülmények közepett, mid(}n közintézoteíuk a részvétlenség közönyeién fokfisatos baladáá^wlddgítö révpnrtja feló!kell^\'lcndűlottol nem törbéí. kéisznros: luHAra ktHelez; mjórt ia odeak&-telihomnek/tai-tom.t Torsánczky JósBef megyei. orvos1 tiínafc, ki, honpqlgári;hivatását teljos mórybtin felfogván^ mint ígas.iakoU-"liarát-f- gy.mupsijtmt ;szertárunkat Balaton ranlIékén/tettyéazÖ oriÓBöud*pár tojásával cgy*afiy HVip1*! B abaliríon-berónyiBSÖHB-hogybeil /talaTll 12 darabPhnjdankort magyar tíirök b r\'omaji esüat pénzzel megajándékozni azl?afl- vala/tt-tanuló Jfju polgárság nqvóbon nyílt h^látflaavaziii. Könnj-b Alájb\'a igaiagatÓ. -"-A-tOÁl-ifi-fíank,) Há jól értoaQltQnk, helybeli dalárdánk la\'kéazfll ogy daloatélyre, jó remény ke\'osog\'tot bennünk, tán Jobban fog az utóbbínálÍBiknrülni, egyébiránt mint értesültünk Doutnrits uram ott loas. Óhajtandó volna ha n du|árdft vezető arak, már ia egy kis gondot íorlditnnánáklVr\'^ és mily töujejjoBonfognitkas-aradi és azigflt-"vári nag^ Ühnl»pinyoköh^égjeTÍnni.; •
A (TÜíÍvÓbz.) April 12-én délben Gutor .földön tüz? ütött- ki, és oly dühvel; rombolt ~ illauut nlalt\'13 háí ameUekApÜ-
») Ml eld/k1n\\|it1icn\' n*öíobrá4mnfcymara\' \'aWármv laU\'emljkP n«|n ahloaank:a-kea7<»Mít-öU^án! _
USoio-el egyfltt a lángok martaléka lett. Bölcs Qwflrgy Tfili ffiblrónk gvliságí épületei is fel omésztettek língüSiél, doísutóbülak biztosítva voltak.
A (li ia to s i t á, a.) lt aenborg Uracl vetto at aa ismert \'„ Victuria" társulattól Zala-tíü-mogyra a FottgynökBégtit. Bitvcbb tudÓBitáa tekintetéből mai számunk hirdetési rovatára u talán k-
_ ^v (Z A le g\'k\'aa.") Nagy Karnisa Bzcgé-
-ffynhb tortm polgárai ógetöV szükséget érzik-ss általános Iparpangáa sorvasztó járma ulatt egy méltányos zálogház felállításának ; mórt ha az létre jöhetne, ugy nem kelleno egy 12 frt értékű óra , vagy ily értéka ékszerért as uzsorásoknak havon kint I frtuyi kamatot fizetniük, a így e szegények könnyob-ben segíthetnének magukon, Szívesen fogadnánk munkatársainktól orro vonatkozóiig terveket. Vajha sikerülne uzt létre hozhatni éa a szenvedőkön segíteni.
A (H n ¦ á r a b a b á b.) GyÜrvdroBO közgyűlési\',.a mészárosokra vonutkozólng sziguru rendszabályt foganatosított. Enuuk erejénél fugva a mészárosok nem csak, hogy teljes foutot tartoznak adni, hanem egyszersmind meghatároztatik , minden fontra hány ha nyomaték ndbató. Máj, aziij, láb Lb pacsal a húsnak fele árán úrultazhutik, nyomatékul ősapán csak a fej & egyéb a leveshez (mez. nálhutó csontok alkalmazhatók, A rendelet bármely pontja ell<n kihágó mészáros ellen — ki Idgényéórt Mslős, — olöazör szigorú büntetés, lamételt esetben üzletének elvételt; alkalmaziatik. — Melegen ajánljuk c eiél-seerü a utánzásra méltó példát városunk tanácsa figyelmébe^
A (Újonc sózás.) A mult vasárnap az az f. hó 15-én vette nálunk kezdetét ez évi ujoBOsosós, a tartama alntt városunk valóban botrányos élénkség Színhelye volt- Eget ostromló káromlások, s ocsmjiny dali>k bang-aottak ulon-utfélén. Följajdul a honfi-kehei 9 kétkedve- néz egy szebb jövő elé, c?mo kér-déü.jnlya alatt; Vájjon Ily nyers s félvad nemzedék képes leend-e egy pnlgáriasult államban a katonai kötelmek teljesítésére ?
AtUtánzá-araiuéltó nemei tett.l Ink,ey.Kálmán 8 nagysága a lelenyei választó-- kerüfetjmelyDek, a jeles Királyi Pál hongyfl-lezlképvisalöjo, érielmeob közpolgárni közt, „A magyar országgyűlés képviselő bása elé terfesstett felirati javaslatát s a képviselő-hisnak a> legfelsőbb Irónbeazidrc adott vú-.loasfeli rátát" ezáműa példányban oBztá ki küzüégsnkint. Valóban Qdvíjs bonpolgári ín-f tiskeJiiTV:\' .
A{V á r (f^i^áJk e r é 1 y o s kapítányn) t. PigmowíjW naár Űt bét óta súlyos beteg- , ságben fekszik. Vajha mielőbb üdvuzölhet-nök 3t a.rendflri teendők élén t |
— A pesti biztoBitÓ-irtézctnik azideíjég-biztositásí szakra nézve ép<vn mnet kihocsá-tott díjszabályzata, a tavalyi díjtételükkel asembon jelentékeny dijleBzáUilásuknt tartalmaz, miről a biztosiilató közönség kétségkívül ördmmcl érteedl. Noru kor-tlsbbé dicséretreméltó intézkedés a nevezőit Intézet részéről ns ia, miszerint a jel»n pónzszorult idflkbon váltéval cszkdzíondő díjfizetés mellett ía nynjt biztosítást.
A (U j száll it\'ó. 1b velük) figyelinoa-ra estetnek az illet ük, hogy cenk oly szállító levelek fogadtatnak «1 a vaspályán, melyek ás igazgatóságtól bélyeggel láttatnak el.
A (Lö-vá s d r 1 á a.) Helyben a kereskedelmi élénkséget a lóvásárlús előidézte, mihelyt egy használható ló baj tátik varosunkba serege* t öl rá esnek a lóvásárlók, hajói értesültünk, szép árat ígérnek értő.
A (Siófoki fürdőhely.) A fürdőt használó közönséget figyelmeztetjük, hogy a 4 tó foki "fürdőhely, mely ajonnn a legjobb kényelemmel láttatott cl, egyszersmind uj ápöíetokkeliafoldissittettet, a pontosabb közlések hirdetési rqvatunkb an találhatók fel, A (Xakarékpénzrtár.) A nyomor már legnagyobb\' fokát érte el oastoly-különbség .nélkül, melyet azon körülmény bisouyit, bogy a takarék-pénztári tökepén-aesük botett tökéjök legnagyobb részét felmondták, ennek következtébon a pénztári választmány az adós feleknek tartozásuk TitegyodrÓBzót felmondta, Igy kénytelenek leesnek jószágaiktól megválni, habár harmadárán kaphatják íb meg. Valóban azána* lomra méltó helyzeti
A<Uj israeinőTtanLló nÖ.) A hely-boti lar." leány tanodában egy tanitónüi állomás flrfllt meg, melyre ll, éa pedig 10 német, éö egy eaj át kezűleg irt- magyar folya-Medás érkúsett ber az utóbbinak Írója Bek* rtsnp, Karol ina k. a- Temesvárról. A holyboli kQaség a 10 német teljes mollOzéadvul og; TiaogöTüg á magyar mellett nyilatkozott. Igy ramélykaijBk, bogy aa, nj nomsedék közt mögflsttnitagcji^yBkori folsórtÖ váJofle, „nem értek magyarul." Az ízi", község pédíg^dícső-retet érdemel uon-f elállított elvért, bogy Ja-TŐben csak ír oly tanárok nyerlmtnek alkal-maaáatrbik a. jnagyar^ nyelvet lökélctuBDn
A(Dj terem,),Korona vendéglő uj bór- 1 leje Folyó hó 18-án hyítotto meg, valóban di/l
Bzes óttarmét. A megnyitásra ritka szép közönség gydlt Öbbbo, jó italok, ízletes étkek közt táraaö vrgalóra jött telcörlln ~az ittcTÍT bérlő Így folytatja, mint clkoj&dto, ssép jövőt jósolhatunk noki, mert máris a Szarvas vendéglő napi vundtigtit WraogüBcn költöznek az nj terembe.
A "(K ö r h á z i orvos) Az ulolaú ízr. köz- , gyülóeen dr. tizuklta helybeli orvos lett kinevezve az izraelita kórház és szegények ^orvosának. - -----—
| KaoRaházúból a következő gyászjelentést Teltük : Znhiiióri íl o r v á th V i l m o a n é^ született Ifermttfnlvi éa fulcívári F Ö 1 d v á ry Kornélia maga, — egynzeramind Mária és Vilma leányai nevében ia — a legmélyebb hánattul és szomorúságba merült szívvel jelenti, úrukro fulcjthet\'jilcn férjének, illetőleg legjobb cd na nly jóknak zalabért H o r v it t h Vilmos urnák idei április hónap Kt-án esti O\'/j órakor, bnsszu azunve-dések után, vízi befReég kuvL\'tküitiibün életének, (ij it ételien, ICossaházdiL lürtéut gyászos kiinitltát. A boldugultnuk földi mtirad-vúnyai f\'lyó I16 ]& dilim délutáni 3!/t ór.i-kor téutttík a kaBzali.izi ci rkértben uruk I nyugalomra a na i-ng* Bzt-\'lű áldozatok: f. 6. nnrilis hó 2l\\ án a z:iln,t:g:razegí szent ¦ egyházban nu-^iartatink. ^Uilna u béke ham-vairal Krlt Kiicz hátán IblJli. aprl. 14-én.
A (Vetés cin k.j Az öfzi v téat-k K.a-nizsa környékén oly gyönyörűek, hogy lútá-Bukou az einb^r lelke fclma^asztriBiil, kiliö-núeon az tiazi r-i* mái fejét hányja, ha valami , caapáo ncra éri, ugy bó aratást renaélynek b. gnzdák.
A(,yzereiic6Ótlenaé g.)Egy aomogyi | fuvaros oBSZokotinant n bclybeli helypénz* szedővel, egy harmadikon boezulta meg ma- t gát a eora, t. i. Lublitz az ismert tűzoltó R 1 lovakat cröflsakkal feltai totta, mire a fuvaros közibük vúgi.ii, és Lu^Ül* egyik türí)lt Inba i lett nz áhlozat. A fuvaros elfogatván hüvua- ! re tétetett.
AlVorekedés-l Ki& I\\^nízein nébÁny auhnnez özBzekap"Lt cb vérrel végződött tréfa, a fövere kedu befogatott közé a.\' r<.ztnt¦ tt.
A bú mLi emUert ollienroiit I..
Tű JU&^. íitvnn fnninj Lllbtft
- Hy a binntuil ajoBija azt! —
li. „Somogy" Dzerkofiztöjo szegény fej<m-nuk Íb hadat izout, a bovebelleu nátitzniliol rujipentyUket bocsát rám. Ertem a ^Somngy-1 npril 17-röI 7. az; a,, kiadott^lapjának I,ir-rovatihan látható--Felületűt," — mely szerint azzal látBEoiu vádoltatni, hogy nz ngyutiutt lomásult, d« «gv-f t-e-tt-e t)-kis ^ejtóbílwvat küilrjtt — b eredetileg o lapban mcgjülunt liir ellnmarkodott, ^Inptnlan volna. — N> tu a liarctias azcllemö szerkesztő, — il" e l.-ip uWrBÓ kösünaége előtt, — liir.ím hiolesnége érdekében tisztán akarván állói, ujbi.t ia eeak aunyít mondhatok, miként a dalcgylut vilaíiiminj\'n, — mely unnftlt minden Ügyeit intézi, azt, bogy n*f>-noígy1 a löbbazör említett d a 1 e g ^ Irt li i v a t a I o b lapja, CB\'ik a t. 6z"rkcBztü urunk U. \'-i. nlctnnkhöz inliizett a c hu i\'j t-n r)-f«cá\'t livt-la után vot\'.e tudó iimsu!, arrn. miután Bp..at fesUu VoIl, n.-.-n lial.i-
¦zlott d.,CUQ
Al\'Ult.
cg.véb
| — (Önkény Vesék.) Azon «etr»t ha,u 1 osztrák-porosz viszonyok u-aakngyaa, A,.TÉf*
inézőti donnílhötieU el,u ^(ehflk onkéuysescs*^^
p-*tni .\'.llilati^k fel, czílt afokctevadáaz ciimM ;
vi^-lit, f- k\'.\'io v.ntlász öltözetben, kalapjaikén
ft;ket" li;ilál| j fogdíszlqoi?
— Egy btt ea V ó k bz erk o r c ak ed 8 * nem régen elhunyt gr. 6zapá>y ürökusaitfil annak egy disz magyar ÖlU>ny4l UÖÜfOCK) forintért vetto meg. Az egész egy kalpag, mente, ötilía-1-nadrág, egy - péf •g*flrka«8ytta ,. caisma, kard éa «gy antik fokosból áll. Bt-t«ny tutnérdek araov, ea d/ága kíl Ien^ltfli~~ rajt\'"*, ha az az ára volt.
— Loiul\'inböl irják, hogy bizonyos Peadoby n<. vfl imteriUaí kereskedő, ki évek óta sebritt füvdr<ieban lakik, a ki vagyona nagy réestí, niint"gy. ÜŐO/K) font sterlinget aloádönljzc-g\':nveknek hagyú, e napokban levelet kapott \\"u u.ria kir.ilyuötül, ki megk&ozönve a szu-k\'ilkódők ní-véb\'-n a kereskedő nagylclkűsé F\'-t, iniuLiin mr. Pn.idoby nemcBÍcciniL\'t, yagj
ettseget küiunben eem fogadna el, arra rged je meg, bogy miniatűr gkŰtiUieBBe, mit belucgye-
végs t és az ujunciok
A Lapunk zártával vettük ozun örömhírt, hogy n i\'i.tf\'U\'lyk haza t-1-fugadta a kvpvist\'luház tclinitát,
Kaposvár.
li. A dalárda választmányának Uatárznta folytivn i\\z egylet lnvngversenye éa majálisa iránt kibocsátott hirdetményt ezennel egész terjedelmében szívesen küzöjjük : „A knpoflvnri ila!árda f. é. apri) t\'8 án Ki-poavárott a koruna vendéglj teremében esti ö 6r.ik<>r haiigvorsonyt ób f. 6 május f>. án, az ogylet nu>;íal.ik\'i Irtfláoak öróniü n nnjóú I, a bükben majálist rendez, melyekre a (. pártoló tagok éii a n. é. közönfég tisztelettel uipghrvntnnk. A hangversenyre szóló jepy.-k ób podig: zártpzék 1 frt. foldBzint GOkr. karzat 30 kr. az egyleti pénztárnok, llünij; Jú-z&ef urnái, valamint I.öw Mér és .Stcrn Sonm kereek eiiésében knpli:itók. A hangverseny rébíUteit a pr.\'gr:iiiim közlendi. A t. parlagok fel kéretnek, szíveskedjenek,
toló
Bzukséglrnilo j-gyek "mennyigégét pénztárnak urnái jó íl.-vr bejegyeztetni, hogy a helyek részükre fentartathnBaanak. Kaposvár, april 14- 186G.
\' Az egyl. választmány."
h. Lovardánk ia v a n Foureaujt Adolf igazgatása alatt, mely is elö.idáanit o hó 15. vata megkezdendő, azonban a roaa idti miatt halasztania kellett. A jelentés Bzerint a lo-vngláaban órákat ia vehetni a cirkusban.
h. Városi jegyziivéja közel 30 évig híven szolgált s önkényt nyugalomba vonult Öreg Szalay helyett, Budánli Tgnácz választatott meg.
b. Tabon íb sogélyogylotot alakítanak, a az alapszabályok megerősítés végett a m.k. hclytartÓtanácsboa már fel tűrje szívók. Haladunk, haladunk 1
h. Drávából a mull hét folytán egy összerágott a szakgatott hallát fogtak ki. A mint kÍ*Qlt, n hulla egy botból ezabadeágos katona volt.
b. Don Hidalgó következő uj spanyol románezot küldőit be :
Nehéz bánat.
SeerrlnieB tíín Dnn Biego .. .
„Érted Élek Dl&bcUn, S ha n>>m aictoUb, hidd el nekem
üftláloni lesi rpy .. vbsvcIIhi"
Don DIpro mprclmL1 ><>n
GŰamaJorahüí ki bal Ion ott, BJáiüára áilt, a tíipnJitaii,
Húrt kerók kit mizíil nyomott
Do csalódott Tlnn Dicgo . . rÁlok r»hí Uiabclln.
____ Kyeljcn cl as adáí»np ¦>»
CbÍjiJcd rap|j a taranlolla!*
Don Diepo bánatában
Oiliiaabimllnl ki bal lopott, UAuiAra Ült ú» — bDrrenúnm —
KítflíiiQtvon fontot njomott,,
j.-gy^..k.inyvéllfcic kivonatat , vagy az u feletti vitat közölni felesleg^Enek" tartóin.
Fővárosi éa vidéki hirek
— U r e 1 a é g e a cpáBZárné\'inint n lap\'.kböl értoBüiiüuk, laajus hó (J-én erkezend Füredre, hol^ jun. küaepéig fog tfirtuzkodiii. Igy „,,.! gyénk h;het <.ly szerencsés FcUégeB Acb.-.o-nyunkal, kúzel ket bónnpig, keblében Ü1V;,-znlhetni. Legyen tehát ezen,\'a ÍTinépzetlöl megáldott fürdőhely reá nézve oly aditő, boA-y
I ÍQrdöi idejét minél szárai.eabb évon át, Ualj ¦ j ton regéiiyfeB partj&tt ttrliso-I — (Uo\'rvüt küldöttség.) A hvrvál ! regniclárÍB küldöttség tüL.b Ligja már Pentre j érkezett. A^ értekezletek , iiir szerint, már
j\'.\'V-ö bélen í^-gkejdotnek. 1 — Azelaü magyar általa n o b bii-| t o s i t ö társáéiig, ukinttiUul a velés\'-kntk , áidiflt nrat.iht igt-ro áHábüra, tek in tett-.-J az ; árak j..den olv tóságüra b a pénZBZük voltára, ; ép azon ezélböl, b.\'gy a jég elleni biztOEitás-j nak mind nagyubb kürl>«ni elterjndeBÓt elö-| mozdlten, a jeg elleni biütoeinia dijait a ku-, k-rb-za : tei.g ri ;\'i a hüvulyca t .riuuin -.lt, az oltj ii\': vények i mint repLZf, bi vicz ttb.; a I .-n { éa ker.dt-r ce n liüv!-ly-,-a veteményeknél t\'>te-: mesen leszállijá. A bÍzt<>BÍlnni óhajtó felek | bővebb értesítést az ílletÖ Qgynökaégtöl j i^-crhetnek.
— A n)VandererIi-ben olvassuk «z ameri-kai magyar emigrátiónak l\'erezel Miklós
j aliiirápilvnl ellátott fi-liratát Deák Ferencihez i küldték. Alkftlmat ailutl erre a Icgmagisabli ! trónbeezédre adott válaszftlirut, melybí-n a ! magyar országgyűlés a távolban lakó biercu-; csett-.-n teatv-er-_\'krül la megemlékezett. ! — A VorÖsmarty-Bzobe-rnnk ísrék"s-Fehér-; vár ott történendő leleplezési Ünnepélyére 0 Kisfalndy-lürSfisAg Gy«tay 1*. Tolnai L. j Greguaa A éa Zichy A. tagokat vnlaszta meg, i \',0ff/ r\'z ünnepélyen a tArsaaágwl kéjivisel J jék. Mint Biónuk Gyulai P. ójánIkozitt.
viaeloház.) Már valahára
ilvásátriTilí\'il, h\'pgy\'kfpvi-
aelo ház apr. 14 iki gyűlését az ország Uj épületében tartotta meg.
— („Kora jeli om.") Egy uj lap j plen t meg: a ^Korszellem," szerkeszti Zách József. E Up, . mint látjuk, irányt nem képvisel, s igy azükBéget nem tölt be, hosszú életet nem jósolunk neki. Nem akarjuk előlegesen elítélni: án közönségünk a minden alap nélkül megindított vállalatuk á!t;il már annyiszor kizaebeltetctt, begy bizalmai a jobbak iránt ía elveszte.
— A budapesti tanfir-ögylet má-sodik Ülésében, a fzakoBztályok egyike c o -difieáló lesz, mely nz országgyfib-a elé, egy k ü z u k t a t á s - ü g y i lőrvényjavaslatni fog terjeszteni. Kisült, hogy az országgyűlés ez egyletből fogja választani nitni eznk-fórfiaknt, kiket n c u 1 t u a- éa nevelési biaottinányha tanácakozáaro felkór.
— Az „Uj korszak" egy igtrn fontos ezikkeL közölt 14-éa 15-ki számában. Czime a nemzetségi kérdéa az \'irodalomban, melyben értekező kimutatja annak szükségességet, hogy a magyar irodalom, foglalja el valahára a azerb-, román-, ruthén-, horváth stb. nemzetiségek irányában, a közvetítői azorepet. S azt azáltal lehetne elérni, ha minden hazai idegen ajka irodalmi termék, magyarra lefordíttotnék. Mi eaen indítvány roppant horderejét felfogjak, s az „Uj k o r-aHak"-ot s téren üdvözüljük.
\' kéri Ot . k ; k^ít neki i .
I i.-\'Bf- ÍP. teben le i« f..gna fi-stetni. ( I\'-tí >\' b <. f .-i I a z o 11. j Egy irlózatoa
I -i..iei-y kővel letelt éa fedeztetett f-rl,ilrann-! e-\'ííveigban. Egy. knpu elöM n mankások a ;. i/. l\'-r.,uLi.aával voltak tifogíalvo. A közben 1 i-l-iI-miI «gv rur-lletto btfítd-tt füldrjiáa-, !..,: tartozó ablaktalan tömegre bukkantak, \', ni lyb-\'n egy emberi alak tűnt fuL A köre-i l^bbi nyamiizás...után \'csakugyan egy HU éve* I embert fedeztek fel, az ulrodhudt fekhelyre ] f ¦kvr.,rérgi»kk»,l elhnrrtvii.llrtp-y a BZcrcnP«ét-b.;n mar rég ott feküdt, bizonyítják körmei es haja. Az ebük t,Ürdk hoaizVtk az utolsó, u^ynjiftt a Bzaka-üa hótoiit-r /-» Ijoíbzű körűi-
be lói
röf. Egy
kiforrt. A miből a
bietfin liid.iTjireT.voTi
y élt, íuutaljak az ch\'lem maradványok, ntelyk koröle feküdtek (.Iszurva. Ez úgynevezett Bérlés eleeég volt, bulelen burganya-vx-sze és ciekhez ItabonU\'kbjl be-állitva. Már k ijjiiiuilo Iták , hogy az aggitlyin Uizunyoe N Ágoston, ki fivérétíil a gazdag K. N. ma-g;iiitó sEümelytül ott fogva tarnUuti. Azyiúhbi nz eleó vállalásnál azt ^lliLá, hogy ez elzárás fivére Baját kívánságára történt.
Hasznos tudni valók.
A burgonyának t»v^as*.znl \\ i*Hz;m<l\'.)i n fris burgouyn (ulnjdoiiHií^n I. Dr. Artua L*nár e ozélra a kji-L-tk. / ó\'.-I ráat ajánlja. A horgonyát fözeíc elöli i. k -zepén (köröskörül tegy vékony csíkban) m -g kell liáranzni, nzae a héját gyűrűalakban I -venni ; erre a kuiónségus inóilou megl"»*ui. | ExálUil d burgonyának termésp.f)tas nedvoa-| sége cltivíHlittíilik éa a b«irg.my.i a főzés után oly lisztensé éa izloloesu v^lik, hogy a | friB burgnnyától megkül\'inbört"tni som lehet. Ha a főzés alatt a vizlicx kevés konyhasó is adatik, mi állal a víznek ferrpontja erael-telik, akkor a már csírázott burgonyából .a ; mérges sol* ni n tá-ViJUtolik-fll. lly-el^áras ! m llott tehát rz egészségnek kfllrtiibon ártalmas csirzoít krumplit is lehet élvezni, éepfi-; díg egeaz azon időig, mindig, midőn az uj | burgonya az asztalra jut. I A Babo»az»ia>*U elleoj . ¦ ¦ r> -
Egy franca ia gazda a koVetkezO szert oján^\'a | kendermag, luczerna és foghagymalevél ma-( iBárba letolt!ot a együtt jól sxérttlretirek, I mire a keverék ogyszcrüon a hombár padló-; jára szétszóratlk.
i Egy másik gazda a következő szerrel tol-i jesen ezámüzto magtárából n zsizsiket. Aáoá 1 helyeket, hová n gabona öntond.0. U«_z( foxro \' vízzel teli tisztin kísurulní, míatán Bo4ffi i felazúradUik, erős >n befőzött kornlóvizzet : fkom|ó[ vízben rJfmralvn) jól beiiratfai és ! megint fcUzaritani.
Bécsi és külföldi hirek.
_ (Öngyilkosságok.) Bécsben föltűnően gyakorolják oz öngyilkosságot, ezen undok elhatározá\'a már oly magas fokát érta el hogy hetenkínt 10—15 eg)-ón különféle módon vet véget életének. Ez egyedül a nehéz konyórkoreBet és pénztelenségnek, talaj doni tható.
Nyílt szó a t qz. közönséghez.
Mintán köztem, mint kiadó é& Koboz ur, mint szerkesztő között e lapokra vonatkozólag fply<5 eVfebr. közepptó\'imíndeu viszony megazünt, ö mindazáltal lapja apr. 3-ki számában ismdtelve arra utal: elhitetnem ki előfizetőimet; ennélfogva ügyem tisztaságában bizra, tiszteletteljesen felkerek mindenkit,"" táai^ veakedjek ebbeli kdwtelését folyó évi maj. l-ig vélem tudatni -
szerkeszt^., ]
rii..BerÉn3**B. Dy ajil«tk(»ati»V s*ií tabfc.»jSÍTrfr ¦icrwicíéH«U*k. Aa ifíntai mdrtwaa fafaájtt." v r
J A. Mlko#4^.Cuk miaílHKbb, i-ert-íitTirk*-tunk önnek toUiWL - - :- \' . / :.-r^i ^
N. Oaréajtm:^\'HairsfMst Hywr, .*•tds*^sjstt&|-: njaonUeot psdlf blatt ubhma*. Baptto aijadH|r elsjóiTA B-k*l saátalatbaii stiaAB WstN «
_a Ba a/toU^M J#*k*r4k i fcala&atuk. KMnk aalaaübb
O. B...«M«Rj«lfa»krJ.KU« volt abbál annyi, do bwkedfti ft|Wlt"i»y6>i.li irdahwt koadlal, T.J. \'^ttsák «f7>sDtt,~iae]é\' ~«<ilu mir.ft papírt ii isUtml - pjfe—ipkkal, SMóeiak- (olyWno»*n a.... »1.
Dtefma. ESrÍ4J«\'ijfrJB "•«•« ilmaiMl; Hifin
,QvctoriU^HInda n. kftsa Mrfnk rOHÍ, <Ir raW« nTolniháa. IP boaaaakgdtank, talin *¦ 1», "j, hogy
indjok magunkat mlkaa tartant
D. F. T«Mpr?m. Kertlnk míg náhinj köitoméajt -BM«temk b«b> BarAndokóir el ? \'
Don SlnI|T>t. Fluj-kepet nagy *¦!*•> fJóitok oJű. •Ur varjak fotrtntiait. „ " \'
F. P. flgyTÍd nra*k TEapotrir.Ab: igárut wép tí», d« aajnaa nem Utinnk lemmlt aduig, nem, .nunui^ asflkaégvt HMTsdnJnk, d» 0)7 agycí toll jdt teremt. CaurpJUk r«f TÍrjik/
KBf7walaak. H*f bmí ira wtUatik mtf 7
B Q Sí. LarvtDnk ilattt valamit körünk. -
Tiiitifllondí H. í.-b*n, Turulnak, lííféleink el-menták, wD««r jBnofcskirtak í T / —Pariin kTHaBtt\'majii^^ iBlítot-TÍriiak, UHéi regett.
0, Budin. Torkoli":hr«\\á» megkoptak, ka n aoi rí JOa fttüunnáljak, u UtatS aff~BMffkíp|* * ..Bt J.\'lí*kac«in Ab emtlliitt lap oÍj-"7w«k.41r u«Jl-dípyban jelenik meg TÍdokünkOn, hogy lehatod en volt feltalálnunk.
F. 4, K. A kárt orroanak aém bocija, aam oraxign, d> uirt üy filé Peátan U kapható.
Bvréqjrl, klagknptak. iBjp csomag, cnajd Alafada atio PlanoTttj, Majd. aíasi*aakor. — fcleglcapta oV a küldom?nyt T
—K. g^Ppat. A haoratfohafl tnrtim inngat. JSvSra. -.
8. Budin. ttOBsBnjQk a já tanácsot, Jo aem vil-tostaüwtűnk raJU hataakinL Ertokoiton K. P. orral 6a fölváltva, kttldjonnk oraaijrajflltta lévaiakat, ujdoo-eagokat pedia; kŐlOnOaen.
Kis eorshusés április 18.
*Wei»: 68, 69, 61, 73, fl.. Gráes: &L, 35, SS, 66, Sfl.
TáR.G I A.
... A i&irál csök &lmodosniL
_• fionolsfta. —
Aiaír4l «uk ilmadoul mertem
Xpkar, afiasaak «4«ő UngbuAn, a-AraliSn tv Lrt«d ralkeTaltem 8 titkaa égte Uaguloa ncrcttam
Bir susastboa fotjtan k?tked?m : " -Lt4SS-n dijam siÍtcíI Totis^dixa, Rám durfi]-e majd m fldr angira, Ba aaaraln«4, kadTaa, drága, linjka. Am!t aalTaiB olj epvUre irira.
Ok, «o oly fiivá remíltBin én, ftlrairO eaak áimodolni mertem, TSlod liajkA hS nénimet ofertan» l S 5»°rt, mldSn u égi b?k ixiremian
Bn kaJiSf aa Bírnék tengerin. 8 Sdmápomuak atojtrvl felettem fái* Uní ¦ -figdalmir éUettatem
\'flynn bol dognak biííia i ^tt^agtaHfal, mit aallra-aea aajte. Tára— Elbefvlf u adnupnok ragira, Botaba tah n&m réBj-«IkgdU vira, SÁm nÍ?rl « klnak aOraya arja. .. "UavUrttat, cd tabb, mint k?p*em?nj, AairSl b& ?lmo4@l aa inertem : UegBaalil 6a oHsagyil ta engem I \' ^ \'_ VLRLS &ÁNDOB.
A vissonzés.
Elbessélés Herohenbaoh W-iöl.
Kéme* erodcli a tán kojll 8 s á t i (Fol/UUa.)
Ab orvos sem a hölgy bájos szépségét, sem a csarnok csodás botorán ti t nera yevé éxsre, mert alig, bogy belé-p^txSpáaTaiaitoI elgyengülve egy gyeu-ge sóhajjal a hölgy által mutatott pam-lágyra rogyott-
.Ssenit Isten! síkolu fel n hölgy, a zuiotii vért balkarján folyni lútla. „ön Wrsikj mogvan sebesitve miattam!"
Dp, Boftol má» ném ballá e csengő bangót, nem Utkatá a tüses, fekete Bse-snekftt, melyek tUsébe egy kOnycsep ve-ajyülr, nem látá a keblet, melyből jljkB i\'anaMÍmngoi jöttek; mert ugyan IMD pillanatban er8a liiba osett. Ba fajdalom ét vérremtéí drzékeitulcgeuen
. MéUti vflágitott kint a hold, vártai>! finjrbaR ragyogtak a eoillagok éa benn ftkttdl ájultan as orvot. Mar fél drája, hogy lerogyott, de as életnek még lemmi jelét aetnadtjC Végre öntudata laiaan w—a keade térni. é» ngy tetuék neki, marik* gyenge karok fognák át nyakát, t.forrrf ajkak érnék ajkait. „Matild" re-bagéj halkan, a karjait kitárva. Keblén. JtyugodoU awretett Matildjai de raive lokOsM Jáng .gyanánt égett, a életerei ¦HlÍMge boraaaatáaunvedélyt31 iagatva
^ Vagra felnyitá«»emeit,de nem Matild-ja, hanem a fekete h»lgy volt - karjai
MegleiefvB, igín a boaaankodáanámi >JM*tl tívoliU el magától * hölgyét é» A famlaaro) tt)emalk*dek. Muet\' cak áaare, hogy aébe bem kötve. A kíTai **t *Jnl*jS kWben tevé. ,-.Boetiiiat nii4onyöin" monda JenS, J^^h<borg^rJam,deenged>mflg, *OgJ tívotJuaaakl: EKg-érUaék ériem --a bkáaomat elérhetni:"
feledje el a fekete hölgyet, a kinek oly nagy szolgálatot tett." S a mint est mondotta, nevével ellátott illatos jegyet nynjtott neki ,éa jelentékenyen szoritá megkezét.
- Megíávarodva nynlt ai orvos ssebébe, s átadá neki íi ia névjegyét, 6 egy néma meghajtással távozott.
A vaskapu eló\'tt egy négyfogntu koosi állott, a jjiel\'ybe Jenőt egy szolga beemelő, és a kocsi tova robogott.
Jenő sebe nem volt oly veszélyes, hogyannak komolyabb következményeitől kellett volna tartani. Szenderegve vagy inkább gondolatokba merülve feküdt fekhelyén. Az orgyilkosok, a fekete hogy, akerti asarnok, forogtak szemei ekítt. Bár mint igyekezett ia ások emlékét eltávolitani, de az neki semmiképpen sem sikerült; a forró osdk még most is égeté ajkait
Boszankoda magára, majd jobb, majd Ba1~^oldalára fordult. Mind hasztalan. A fekete hölgy egyike volt azon bájos dűli alakoknak, melyek méltdságteljesés elbájold szépségét oly könnyen még a hideg sziv sem feledi el. Megnyugtatására volt az, hogy néha Matild szelíd ésjúm-bor aroza ezen szépséget fölülmulá és öt Némethon árnyas erdeibe veseté vissza.
Reggelfefé csendes álomba merült. -Midiin -falébredi egykia látóikéi talált az asztalon, melyben a fejedelem tudatja vele, hogy egy kirándulást szándékozik a hegyek közé tenni, minek következtében szolgálatára legközellebbi három napon nem leend szüksége.
Fekhelyéről fölemelkedék, hogy sebét megvizsgálja. A mint a véres kötést levevé, észrevette, hogy az a legfinomabb gyolcsból készült s két egymásra tett zsebkendőből állott A zsebkendők 1 mindegyik sarkba egy korona volt hi-mezve, az alatt pedig L. di C. betűk. Kiyánosilag, hogy --ki- lehei » fekete hölgy, vevé elö a kártyát, a melyre „Lucia di Cnpaa" volt nyomtatva. Tehát a Capuai grdfnSI kiről ittléte alatt dr. Rozel, mint a szépség és gráciák csudájáról oly sokszor hallott beszélni.
E név olvasásánál Jenőt némi büszkeség szállá meg. Heimberg agyag kany-hoeskájábdl származott ifjú,és aCapuai grdfnS mégis osak nagy ellentét voltak.\' Es mi által nyeré meg e nagy megtiszteltetést? Soppant tudománya által.? Mem< kisa 8t a grdfnS nem ismerte... Tehát tnlajdon személye által Életében elSnzVr mutatkozott külső vonása n bUwkeaégr
--inmlaii.1 mint o«k tudta, elttzé a-fekete hölgyről! gondolatokat, és édes Matildjával foglalkozott. Jóllehet tegnap irt neki levelet, mégis iámét iröaszta-Uhoz olt. t^osszaa éa gyöngéd ömlede léssel telt lüvelet^irt. Váljon essél hnl-Wnaó keblét akarta-e. leoaillapítani, Yagy étté, hogy a htt leány irányában elkövetett méltatlanságot kell jóvá tort-nieí
Alkonyat-felé, inidgn a bőség csilltv
podott és kellemes hűvösség állott be, el hagyá ismét lakát. Gépileg intézé léteit azon templom felé, a melyben tegnap as orgyilkosokkal kalandja volt. Ügy anaeon oszlop mögé térdelt, szemeit behnnyá, de nem inttidkozott. A fekete bölgytíl volt elfoglolva. Hogy emlékétől megszabaduljon, elbogyá a templomot, el hagy á a várost, éa czéltalannl barniigult ide s tova.
Killonüa erei volt-e mely öt vonzii vngy Roma környékéni ^ismeretlensége az oka, hogy rövid barangolás után azon vnsriíűHozat clÖtt állott, a mely eltítte már egyuzer fel csukódott.
A rúcáozjitnál állott a grófnő; várni látszott \'ól Elég világos volt még, bogy JenŐ h grófuo egéss szépségét megbámulhatta.
„Vegye köszönetemet" orvos urkezdá a grdfno; hogy meghívásomat elfogadá! Lépjen be, és nagyja a komor tudományokat kívülről. Reménylem, hogy sebe nem veszélyes; nyugtasson meg e körülményről, mely nekem egy e^-éaz álmat-lun éjét és iiggodítloniteljea napot oko-zuU."
„Legyen nyugodt asszonyom" feleié JenÖ, beléjive, a legmélyebb sebnek ia be kell gyógyulni, míkorily szép kezek kötik be.J
A grófnő mosolygott, Bzemeiben lángoló t Hz ígett,.a.jnily.Bn_csak déli hölgyekében ég, de azokéban is csakakkor, mikor szerelnek.
A kert hátulsó részén pompás kastély állott, melyet a lenyugvó nap világított meg. Egy sorrégisgu vereté a márvány léj esőkhöz, de a grófné lépteit nem oda irányozta, hanem azon kerti csarnok 1 felé, a melyben tegnap Jenő eebőt be-kötözé.
A grófnő Jenőt, mellette helyet fog-lalri kére. Oh e közellét veszélyhozó volt, mert testének minden részecskéje saikrát szdrt, a mely mindent magáival, ragadott, a mi áthatlan paizsssal ellátva nem volt.
„Barátom.\'" kezdé a grófnő „én soha sem fogom a szolgálatot elfeledni, a melyet Ön nekem tett; annál inkább sem minthogy csak ma tudtam meg, hogy ön azon férfin, kinek nevét s hírét már régen hallottam, és igen tiszteltem, mielőtt gondoltam volna arra, hogy vele szenesem leend ismeretséget köthetni. "
„Mától fogva" folytató önt, mint természetes védőmet tekintem, és hogy lm önnek történetemet bizalmasan elbeszélem, befogja látni, hogy védőre csakugyan nagy. szükségem van. Mielőtt szüleim meghaltak ^engem oly házasságra kényszerítettek, a melyet egész undorig utáltam; de bele kellett egyeznem, mert a nekem szánt jegyes földi javakban még gazdagabb voli, mint években."
örbmtelenUl, majdnem kétségbeesve viselem két husssn évig e bilincseket. Számtalanszor akartam életemet a Tibe-rinfolyobuoluni.de ezen bűntettől gyűlölt férjem halála által megkíméltettem."
„Férjem halála ntán végtelenül gm. dag valók, de Bzivem hideg és Üres volt. Meg kísértettem ez üreget tanulmányokkal a imádsággal betölteni, de nem sikerült. Ehez meg egy uj szerencsétlenség is járult, t. i. férjem testvére.....
grófj föltette magában, hogy! férjeta Ita-end- őt még jobban utáltára mint a megholtat, éa undorral utasít ám vissza kaiét. Azon naptól fo^vn sskol sem vagyok biztos, mindenütt üldöz, vagy pedig hé-renczei által üldöztet. Bizonyos voltam abban, hogy ő a legalábbvald osskosokét sem szégyenli fölhasználni, csakhogy czélját elérhesse. Azért menekültem asÜ-lö városomból, Pnlermóbd), és magaraat ide rejtem, Hogy pedig nyomomban van már itt is, hebizonyitja a Umplombani megtámadás."
„Mig Romában leszek" feleié JenB megindulva, védelmemre számithat mindenkor.
„Hallgasson meg tovább isa folytatá a grófnő. „Jóllehet sai\\em hideg és iirea volt, de belsejében mágia egy eszményképet hordozott. Álom volt az élet és mozgás nélkül. Egy napon egy kópk©-reskedönek kirakatában egy aesélmet-czetet pillant ék meg. Elragadtatva állottam meg a kirakni előtt, bámulva e lelkes, és értelmes arezoí, mert igyláttnm eszményképemet képzeletemben a hordoztam magammal, így festettem le, midőn gyűlölt férjem életemet megkeserítette ! —.. Pillanatnyira elhallgatott, azután pedig fejét Jenő vállára hajtva b kezét megfogva folytatá: „Most pedig orvos ur! én azon kép eredetijét találtam meg."
Jenő a grófnő e félre érthetlen beszédeit jól megértette, s tettszett neki, hogy a bájos grófnő szemeit Ő reá vetÓ. Gyengén szoritá meg kezét, mely az övében volt. De hirtelen visezaemélékezett a\' fölkelt helyéből. Matild emléke még hat-hatásán működött benne b oltalmezőja volt e kísérteiben.
Fájdulom! Matild emléktTe nnptót fogva -mindig homályosabb lett, m\'tg végre egészen elenyészett, és JenŐ &s olasznŐ hevének menthetlon ál dósat ja lőn. Látogatásait mindennap ismitlá @ kastélyba, a melyek sokszor kááŐ éjig tartottak.
Egykor Jenő nem találá a grófnői a csarnokban, hol az összejövetel történni szokott A komoma as ajtónál várta, éa elejébe menve monda; hogy ujrnője nem jól éraimagát, a ezzel őt a kastélyba vezeté. A pompás termekben, melyeke© keresztül vezetév minden fénylett aa arany tói; a széles márvány léppaőzeten végre egy kerek terembe értek, a/tfiely egy rózsa Bzinü üreg lámpa által vilcl gi tat ott meg. A márvány fal ;n»Deitegy pamlag, a terem közepén pedig egy edény tele vízzel volt. A grdfnÖ fllrdője volt.
Jenő a rejtélyes fél sötétségben eteinto mitsem látott, de osakhamar megszoktok szemei midőn a grófnőt a pamlagon félig fekve nyugodni pillantá mog. (Folyt, köv.)
-3BB\' I JET X Xt. JST -O
ItHia 12 AfUTtaiaai knmotj Jt-MBaaitlia rnüka^péW vatMkaaa a cabwaa^\'jarvUka^-
4rf» aj farai «-^«>kalrtcik*r
P*bÍok. daC^midlL.1 ftt «-flO kr, IWnl7 ftur I tVt 40-00 kt, OnU aW lenül« frt I . — kr. »i*iÁJ*. M»»püink» M fokn 18 frt kortU-ˇal efjrfltt. T*rkJ%p4ilak. »0 foka lS—14 fftboreU-
t»kin- _BkSr- fa W-WrBk:w^_S4 MTaSaH^OaC
^fkttaktall ivmtb « W -líí.-- s fíC Vfflanji *Y Sat^aatVdt Altif. J8SS, 0-.» fft IiJbmI b«r vd7$a tatkín»a1a»-ftrMrft tVtW — f M M kr« BalaasauálUkl
>«^L IStt-ffl 1M*4kLJ*ér 10-11 faiVvkétíL \' Vjf ^.Jfi<.- kfra^-iQ-U r^XiJitxiév
. C/ayJtftaa. ttfifcsrfrtkít^^ntaik^lk,\' in- to frt ¦Tt&t reap^ra T frt IS—7 M tá kr, fkkatai 8 frt U SK — 4 frt. I«t)«Sr kevfri aotatkasllt ¦baüanirT
•a-« *ít; íBviUrt \\rtifto~airtít&fami^
w 1 írt SO-* (ri (0 to-jáfat\'Ta^k-V ?í-
UAroaoktúI; ?eb?i Utarfrvttinak podía; a frt 60 kr. — 4 MUÍ Siettetik mef pirja. .
\' N.-kanlzüal plaesj árak április fi©.
Bono IlcaAJi 1« kr. l*flc#s UxiAfr U ar.Boh itci6|« J kTTlCBUi Il«aije 6 fcr.É UargoriT* nverSja 0 frt SO kr., It«»hab*lia ÍOBtJ* 13 kr. Jjihhni" fonljá 0 kr. Bertía-baa fontjtt Ifl kr. Si«lannai mftMajaSfl frt— kr. Zalr faettja SO kr Lingliütl mi:aija 10 ftt — kr. Ziom-Ijeliíat miaakja 8 frt — kr. KenjárÜBd funtja 6 kr. Kakriilcaallait fontja 4 kr.^Árpadara, fontja IS kr. \'Xötalrlra f mtja 8. kr. Ktaikiw fontja 16 kr. F*ui(*j fontja ~40 kr- HípcieolaJ ¦ fontja 86 kr. Lonmagol«J fontj* 40 kr. UJ bor tíajíjaia kr, Óbor itc»éjo 16 kr; PtBtl ilir Itaaaja 14 kr. SjuUaai aiir.ltcieje 10 kr. aabon^pAIlnk*^l^J«.4Ö-kr.-TarkJJly-htllrika Itcpíje SO kr SilWn-piUnkn ltuaja 40 kr. N^er» fe^jrí miaaija^lfl frt, — kr őnWU ftTyffjn-gyertra fontja,
84 kr. UirtoU fontja, 32 kr. Saappan fontja 94 kr. Bi fontja 10 ttr. Kcmínjfa Öle Ö frt — kr- PüHűla 8la fi frt — kr. Sj-onfa 3lo 4-frt — kr Faos<5a saé-rüjo 84 kr. Sieaa diittája 0 frt 80 kr. flanlau>;tn, 00.1a. Kondér fanlfa 60 ke. Les ftjoíja 80 kr.
Ilérsi pénaárfolyatu ápiiUa t©. 5% metnliqnes 58.4b; b% öBtnSűti köleslh.
61__; 18C0kÍ.ftlladalmi kölcsön 74.50.;
bankréaavéayek^603,tt--blteujitézeti réss-véoyok 130.50; London 105.50; estist agio 105.50) arany darabja 6 frt 08 kr. : . Felelős laarkesato; WmjáHa aféiaas1.
Melléklet a wZa!á^BeMo^yi Kőziöny" 10, Bzamáhoa^
. jl\' r 1
•\' \'\'TŰS
Az első magyar általános btóositó-tórsasig
ég kár elleni lifli
¦ ez évre már megkezdette,
éa figyelmezteti a t. cz. közönséget, hogy .a kukoricza, kalászos termények, olajnövények, (mint repcze,<4srvicz Ittj.,) leu-, kender- és hüvelyes veteményeknél ",\'f
Bővebb ériesitést a nagy-kanizsai íöügynökség és az illető ügynökségek adnak.
Á n.-kaiiizsai főügynökséi
kerületi ügynök.
pénzváltó-üzlet Pesten, Dorottya utcza 10-ik szám alatt
ajánlják mindennemű órtékpapiruk vásárlását
él b«tteBÍttcLik, m,-lv
A vevőnek at el«3 rísiiel lefi tákpapiruk íjamul fotiegrrsTe vannak, a l B**t#í.\']iiT ni Orlíkpaptruk ltiaiol?a]tatn»
IlUlöaűii-n tl5nyöin.k az &lta!u
i TitArull ír
. IrgUciecicbbthnxAsban mkr jataiik An «tol»ú Ha.M 1c tMnEelrv-k a VdvB ki\'Auunga aíerint tl apithat\'.k meg
társas-játékok
A. 10 hitul-sorajfFT A frl 7 25, Ii. 10
20 Lai-i ríaaMbrn noinaen "cmily &i uto:aé résalet Icfixet\'aAir 5 i/,#tí , .órajelet *»» ÍU
javauba aa annyira megkedvelt taraor^xlc H. A 4 Í7t 25 kr.\'negysdáíf TÍaalstben.
Eurul 30 a to mily, mindi tűk" unnak SO-ml ré-aicrp j&taaik, a bcfitetáwl tartama alatt_
HÁT* kM-hv&áuhaü éven Unt "IPH
rulnnionnyí AnntrlAban - kl&dott aurjegyekre, egy létesekorrgy orrdeti aoraj.\'pyet bodfnl es arad Sorajegy hoBaiadaaAToI.íaílv^iik éten írtíkpapltubon fúlj ó kamatokat la a btfiictíti nap
Sfl4 100 ftus , a 4.-,
D. 10 18r.4 60 rto* „ „ 3.50. „ havi
E. 10 !80t. lOOftua . . 7.26, . \'/Lévi K. 10 1»**. 00 fto* „ , 3 65, ,
Enniíl\' 10 "wnrfjr JAtaaJk 10 aoiajegy •Vo B\'oiníly lli.<^^^"B- s rainden réi ovi ufcjliö. rc*/^ kan.
Q. ao Huáulf-aBraj-\'fryn- 4 3.60, 20 h-irl ríul lb*\'n i-l keidre„ —. A flowji-g/ck-tojtu T»gy eladatnak J \' Erm41 10 6xoai*ly,BU Rudijlf-aarjegyru jntailk, i m i-íondű Pbb» g aranyosan fel oo itat ík vagj tor-ajpaa miu-en nviii\'ly, annak rgy üsc.\'r+aiírc, •imi\'-*E> tbro kl a iolga> tatnak.
KnlOnÖa<Mi ftgyrlrinro mílld ai i-joiinnn rei>Jexi-tt K, társasiff 10 sitmalyre 10 fbrintj&val 20 negyeiili ri-asleln** teasel 41 aorajfgrre, ia jmlig: I og<íia l8GO-kl 600 frtoa, 2 rgJaj ISOJki, • cglaa 185+-OÍ 260 irtás, 1 *(fé>* 1839-kl 300 frtos. 3 Litcl 1 eg^ai (riiniti, 1 gfiihajo 4*1, 2 Eaater-hA-y, 2 r\'alm, 3 PAIS"/, * .Clarj. & ücnuii. 3 budai. 3 Wind;8l -hgrlit*, 3 Waldsteln, 3 Keglnrlch. : I^ndolíía 8 Conn aorsj-gj-ra,
E*cn tarBUsi^ok.iátjneiíÜióbo tfilflaia st^rint miadenfei brli^jihíi, anílkül, hogy ás egrit ^4ffntrc3 a mAaiUknl törWnik-
__ Sléff arra ia lúlrak vagyunk a t. ci. IniiGnjiú(irt figyc^oiojtutni, hogy klrinatra kaionnrmíl aors-
jpgyet illlt-mk íiiiir, s bt okát t. la éa a^iriuli batAridQm Hrtúnondö ríarU"tá tetősekre imba bocsátjuk, caalyet kŰlSoösoD eiahitld magán sorsjegy-tironlatoknak njiufiit.k.
. 1 cvél általi mi gfalsáaok CToraao fis, pQoímao.. Wj.c>iteiaak. Tadakftiádaiokra aaaanal >Ubm
¦aZatik, b ktv4atolrn\'lii">«rrií3 \'rfaalctBaeuul tprreirlcb ós I8C6-lk írl aorsol&ai napi Arakkal szolgálunk. ^p*1 Blsomanyoaokuftk (tlcffmiltapyoab Jutaiákkal kodvEiűnk. (7—»)
i 3
M r e b «s «jíí s-s
ZEW01OTZtWl"és A.
In-, gyarmat-, festék- és borkereskedése
hel- éa kQlfüld minden iránybani biiomán^ átvétele, min-doBnomü Isrányvizek éB Teteménvrangvak rnktárn, ca. k. nagy- os kis dohányttlzsdo
(4SaS. Uimf.) Tes-caÍBBoíeii <f886. Idény.)
ásványvizek; és loriás-íeruiéipk
ff3 uaóílitd faelye.
Von sEorencsénk esennol jelonterd , hogy raktárunk Bécsben „btndt MaximilianstraBBe" 5. az. alatt létezik és mindennemű bizományok legpontosabb ás legolcsóbb módon toliesit tétnek.
Herczeg Rauduítz Lobkovítz fcjodclurafélo ipar- és korcakedalmi igMgatéaágfl Hília-ben. — Knoll és Mat-tooi kutí seillit6-ÍgitagntÓBágaKfcitrísbfld-ban. — Rutissál-litási-igaagatéDág Eges-FrítBgenöbad ban. — Báró Non-berg Jánoo-féle-kut.igasgatóaága OÜbahŰhelbesa. — Kuti-folügvoTése Siarlen&ad-oan. — Köaaégi koaertlviz-igaBgu-taSadga IPíUSiaa-baDr
Fílraktár: KboU MaUoni-uiil Bécsben Stadt MaximiliaDBtraase 6. azám. (2—3)
Aléllrott tiastalcttel értexitl a n. í. kOaOniéget, bogy as általa fttrett
láz- és szőUMüás*
Ha^r-Safl^ifi: a Ncti ntcsAban T61. saim alatti, hia, kínyol W0 Wti 1^ <9 a^tet&liakuk kllliia la>kb«lyly«l, Jé ftlrftolefe nalUtt BsakadWakdl eladandó. A B<t.~Oy6nrjTárl\' hogjea egy tofö^gjsiDg BlStó-^rjiiM." To^AbSi ga84iaSgi i, mis eafkUiSk !s jaábad késből alaáaaáék.. Venni áhájtití"faivélkédjcnek a fenntiríntott haaaaam níotti tataJdoiiD&BBl ártsbisnl., c (6—*)
vendíglBt e kd 18-in megnyííotU fl ?«4 Ttlmelt knlbágct, hogy ott ngy helybeli, mint vidékiek a legnagyobb kényelemben a pontos (tol-galatban réaaeaaiheaicnek, redért It hódold Üsatdcto mellett bátorkodik ngy a helybeli mint a vidákl n. A, k&aBniég becsoa litogatiaáé" eeedrnnl. N^-Kanixaán, 1666. április hiSftn.
SÜHHIOT &TÖR61,
j, veDtlúglÜa.
Alólirott tiaatolottol érttuiü N.-Kaniiaa lakJaAit, bojy
100 üvegen Ifttható-
puráiljlt-w
a lŐpiacaon mogayitotta, ¦ osaak salves latogatáaát keaa tUatelcltel kirí
LIEBICH ÖZVEGYE,
obQL Peter ka.
J^. so.
Orfertigte macht d«a gwarten DaarohBBin Ör.-Kawcsa\'a inw ergabesata AnssIge, Oass ale Ihra AosatalloDg ran
PANORAMP
durcli E00 Gláseni
aaf dom- Haaptplataa in ikror elgenen -Bleehbnáa m goiBIHffWi Be-alchtiffttnff anfireatellt hat. Ergebenstv
WITTWE LIEBICH,
eKmals\' Caterka.
S ffiráetméiij.
30 nap nlatl leend aa arak, biilgyek és gyermekeit bs&* mára, minden gondolhaté nagyságban CüUsoreh késs vé-L ion ruhák egcai raktára az eittö ea Íegnagj<v5a& vásnoa-riihit-raktár t:« vnrró-iatéart kOspou^ de^öt-|ábaar ÍS^t-b, Tnchiauben Si. as. feleároni otádáea-........
A valódiság-, tisztaság- és a legszebb késsitési módért^-ugy viseletre alkalmas voltáért keteaség nyujutík, éa minden darab, mely a legjobban nem Illik, vágy nomtotakík,, v iaazavétetik.
Késs orj ing^k, legjobb kéeí -rminkar ------~
frt. kj. frt. kr.
Kfbérfoottl-váirsonfngek, íima , 3 — helyett csáb I L0>
Klih.uh>).). uc-tnü mellránciokkal . 4 20 , .. t 30
Finom írtauni Ta^rj rmniarjri ingek . 6 — "\' ¦ . • /. 2 m-
Finom romWurpl ingek, kcal fonál . 7 60 . „ «, a^Wff
L^g^ítloranbb rntnbnrgi ingek, kíii mim ka 10 — . . . B W|
Kész níf-ingek, legjobb kézi munka s kési himiéa:
Sima vasion nűlógok hajlatul í — ¦m \' , 1 SO-
Kiiiura acbwclni ingek, mellrnncsakkal . & tiü ii , a eo
Íj dlTBtu himictt.....6 60 . B fiO
Kdfrenla, nj diratu, Mmactt 7 — -\' ...» W
Marii^AntolnPtte-fŰii1nying<!k . & 60 . 8 —
Viktória-, bimsrtt ralóili Valonciennél . 10 •— „ . T-
LpgTijnbb nU-|iöngyblák és bTRJ-WBpeayek:
Klt-uanfl, a logönomalib peAall-bdt . " . 11 60 , ,
ilió nadrág ahirtingbvl, legfinomabb lodráe- hlmaeti tíkdd . . .
\' Tl^jranii. iraaáagon bltaseu roaa&yak K&T"bafú\'Íiigck. hoiaaa ajakkal
a—a w-r* 60-
I^egfinomabb ori alád-nadrágok :
1 frt 20 kr.—1 frt 60 fajg; legfinomabb Cttmbargi B fet 80 kr. frhopl b8»t^» i8 rőf . . . 5i — . , 17*^"
I^egfinamabb írbonl »agy rnmbargi M rGI 60 — , . 24 — J6 Taaaoa-a»cbkeiH6Í 6 db. 1 frt. 1 frt. 60. 1 frt. 80 kr. — 2 fttig \' Legfinomabb aaebkendSk, TáMon-balÜaafebJHaf C db. 8—8 fr* ftQ br, -
Aa arocttkk valiídiaiga- a tiaxtaaágáert keaaueg nrajtetíb Iagemv
melfek n*m a legjobban Illenek, rlaasavcicinek.
i« .deliek otán-ct duHbU. Urí-iogok mcBrőuloK^ail * BfiMaif
KOlcaOnpenst amortiaatiokra kaphatni Soherz M. W.-aél N.-Kanisaán, a Ct-nczián-ftle házban.
Sertés etadás tenyészífer és
A horváth-azt,-miklósi arodaloinbao, gróf Keglcvich Béla féle Bertésfujból^mdyajieatí gazdasági kiállításon aa első ^remmfl jutal-maLtat\'jLtt, eladandó:
S ^Uvall S rfvM liaa,
9 „ S „ gSbe, ,,,, ,... ,,¦
SS. » S i, 8**«fc _.....a-^J\'
S« „ t m. IwríU.
BŐT«bbea értekezhetni H.-Sat-lfikiáK»> - •
A Victoria biztosító társaság
alŐlirott Tezárflgynütoégének van szerencséje közhírré tenni hogy nagy-kanksai főügynökéyór Muraközre, továbbá Zala- és Somogy vármegye alsó részére is kiterjedő hatáskörrel t. HöSPSlíííTg UXm urat nevezte ki.
\' rv-JLélt Porton 1866-lk"év ftpr. havában;—------ - 7 w írni w
~ ~ ~- - A Bvictoria" biztosító társaság vezérügynöksége Pesten. GalgÓCZy J. Bili V. F,
___----gL^0^«>5>L3----
~ M^csátott közzétételre hivatkozva} ezennel tisztelettel felhívom a t ez. közönséget a nálam tűzkár ellen, hiindenfele ingók és ingatlanok, épületek, áru- takarmány és gabnakészletek stb.
Abiztositási dijak a lehető legolesóbbra szabvák, egyszerre több biztosításoknál különös kedvezések engedtetnek. A „Victoria* egyike lévén: a legfiatalabb hazai-biztosító intézeteknek, igyekezni fog máris kivívott jó hírnévét a kártérítések alkalmával is -méltányosság, igazság és gyors fizetés által megállapítani, s általában véve mindenben a legsolidabb eljárást követni, miről s a társulat kivállóan magyar szelleméről kezeskednek az intézet élén álló férfiak nevei; n. m. Elnök: báró JÓZSikil LlJöS ur- Alelnök: főtiszt. HÍI1CZ G)\'Örgy ur- Igazgató választmányi tagok: gróf Andrássy Gyula, országgyűlésünk hazaszerte tisztelt alelnöke) gróf Horváth-Toldy Lajos, Pataky fiándor,. gróf károlyi Ede, báró Szentkereszty Zsigmond, Zeyk József, Simon Elek, báró Bornemissza János, stb. urak. Igazgatok: Dózsa Dániel, Kőváry László, Wagner Frigyes. Vezérigazgató: Galgóczy Károly.
íeladmányi ivét ingyen" attatnak; mindenféle felvilágosításokat s utasításokat legszívesebb készséggel szolgáltát az alólirott „Víctoria" biztosító társaság fóugynöksége N..Kanizsán,
\' ¦ iOSEÜEBMMEL
Bal&tontavi faráé Bkíok
vasúti állomás
A r\'égola tímárt, Aa es évben nagy mérvfl mnnkála. tok által ujooan sserveaett, olcsé és minden kényelemmel ellátott, a Balaton- és a déli vaspálya hasonnevű állomása nellelt.fek.Y8 fQrdo
SS X tt> T O Is. a fardenl kívánó köaönségnek, különösen a kösvellen ás erőleves hullámosspások — melyek elkerülhetetlen szükségletei egy jó tavi fürdőnek — nemkülönben^ sima és kemény föveny feaekével ajánlkoaik. -
Van Siófokon egy os. k. posta és távírda! hivatal, továbbá a naponta dilnl5tt éa délután Füreddel koslekedS „Kisfalndy" goaos állomása.
( A koavetlenal a té partján fekvő helyiségben o!cfl6 Itthljagfc haphatdh, agy egyesek, mint családok réeiére,
1 Nagy vendéglő. Szép tájék.
Délelőtt és (télatia. jé sene mulattatja a vendégeket, -vlgalmak is rendeltetnek. Á tóban arak és hölgyek ra^fllfiDoa vasodé és fBrdé van berendezve.
- VSO-H IOKÁ 0z,
fflrdö tulajdonos.
l-S
A PESTI
ez idén
különös dljTészáltifösokmellett köt jégbiztosításokat,
Hogy az uralgó pénzhiány mellett a t. termelőkre nézve lehetőleg megkönnyittessék a Biztositás igénybevétele : váltóval eszközlendó díjfizetés mellett is nyujtatik biztositás, mi iránt az ügynökök minden időben szolgálnak MlilMositóssaL A-J^JltetoSla^
..... _ Sz.-Fehéi^árott:\':^EIlTHEIM M. fiai.
- ÁsvfwY\'VÍzmt.
m. Adolheitaqaello, _a.-alati, badai : .Deák Peronea".,
\\ ehaubergl, halli Iblányos, ivándi, karlshadi, marienbod! VrAdi, pilnai, aaidaohrtal, salteri, rohltsi és \'fcorsséki. ^S&t!***-.-***. *• T»»yU-l866-!k évi töltésnek.
ItráhU aa itt említettek köst nem találhat, ás.ánv-?^*r*^s^^Mv^TOrtir^iBgiiiviirtb-idí sUtHotínyoo Írért aségreiidaléa vegeti magamra villslom.
\'_zi-~¦ — - ÍBSSa^OFFEKJ.^
:., \' \\ " fta*«réjrn« Nagy-Kaniián, at városkái
V-» .___épületében.
Wajdlta Josaef a^vWakadáso Har/-K«nL*s»n, denaemu e minta taeriatt névvl ellátott lo»Íl ragaaotü >fyekr*l megbiiáukat olrti kirí sslats á!taJaa^l^krtBjkíiil.le»áU papink, fínjbípl laiAfr.tá,-jegyek « taíná^a o niuhmaba vágA lartrjak ű.
Továbbá kereskedésében egy jőbbiáztóü fiatai egyén gyakornoknak, a nyomdai és könyvkötői üzletében pedig ..Pikíny tanönoz jó feltételek mellett vidékiek előnnyel bírnak.
elfogad mui-
felvétotik
rok elleni biztosítás.
Atólirottaknak van szerencséjük jelenteni, hogy a
^ «lleni biztosítást
legolcsöb^a ; ezáÜitott dijak mellett
. eitidén^e^tóái: megkezdetté.
B6v8l>fa értositóssel srol^tink Nagy-Kánizsá^7
ImIHÍR "és \' neübergee,
JBHT"-—_s_ - . \\ : ügynökök^ 1
Cs. klr, oastrák, Wí3 amerikai ét angol BsabodUékk&l okievsleantt AJgA\'JLiJa^JHIa\'lL^^
POpp J. Q gyakodá fogomitálBácabsa. Bognergasae Kro S. — EgjAflvcg ára 1 frt 40 kr. beesomagotás 20 kr. Ta Ur, tsab. I\'O fi-PEP^ákj « tS kr. FOG OLOB lyaka. fogakra SaUíaasaálatal árt 9 frt 10 kr. -NOvény fog-por, egy dobos ára 03 kr.
L jeiea kessltnínj la ótí {aa?lUm& -íta, Jáirra kapott ?a gltBijo4l Earépa határain tal U, HasaniLsta kflIGnOtea jóÖkoBynök biipnynlt ba xoiudeaitemfl fogfájás síim, » axij li«xr r?aa?aek anisan bájai \' ellen, könnyen vérsS Íny, akorbolt stb. ellen. Fölolrasatja a nyalkát, miáltal magakadaJjoiaa a fogkS kápaSdiaít. frissit&lee éa islá4ja«itálag hat a aaajrs, toaü teljwon negnSntetl a roca asagat, mely raeateno-gcs xagj ftreo Tagak, ítél vagy dobinytia Alul —t^n,r.T!h Mlutin a ssá|Tta s«wmlk4p sem hat birtékonyan a fogakra és a ssájresaekra, tahit kltflnS laoIgalatokAt taaa, tntnt aaájtiaatít?-aaw Is, ?a keaS Brag korig teljea «trtwágban it friseasgbon tartja a ívMa^ IfflM of Toal teklaUlytk^DliODTliVanyai tJUinnrtik \'&***u**!,?flt fl ijjnfr^A^r» ?a sok jaUa orvoa által ajáaltatik.
lUpbaié N-KantMu í Fattáetbofer J&Kstvnt&^BdvaA. vy*3jtm*rtéiiUm> WaBIaeh, BotraftU A., Romberg j; ét F- nísknAl. Warastlon Halter A. gydgvss. Kapoafirott Kégl s^ágvtw. ás Soha. J. Keaatbely Weiaa A. Csáktornyán KarMB A. Saamároon Dftuaay gyógyaa-BaaybAdoa Kraanolin J. gjogyn. Péesatt SsvfauaT. Wn BlpS«s gyógya». Zách «a lUrtmann, Z.-Kg«m«m Btaan ia társa, fralgvtvlron Wooü gyógjss. giombaiheljen PUlek gyógyn. ia Badotf A. gyAffjas. Tolnia Hehwsrs V., Maliiéi Anber P. Ö., Poaaegin Balogh L. gjógyaa. Fái-egyhiain H&fer gyógyan. uraknál, 5_o
mjdh. Jí"rf kií^o-.\'lap-\'.. nyomdalnUjdo\'noa N»eyKani\'í»án7
.....Dts iQboDceD-Bnreae
_ ¦ . von ¦ ¦
In Frtvakfnrt a. M. and Hpmharff ^ «mpa«tilt olch sor Bosorgnng von A a a o i ge n Jodor AH ia alla Zcltuiigan und LooalblUltor des In- oad Ane.andoa.
, FfU allo Anselgea (aelbst dl a LrUlnaftan) mrdan oar dft -Originai - Inserllonspreisn angeíetat oline Porlo- odor Pw rielo nsberMbnang ond bei grSssom At.ftrfl.jen, umeatllca bel nehrmsj.ífisr Insmion eln e r he hlj.0a*T ttabn ti govSorL - .-,,VD0(r"Bt«3-n?*ii Ia^*tl^0Br»clwB wardoB\'frsrreel hesorgt nnd die e rt beji tea Aurtílige sto ta:-mit gr^uter Börgfdl I, Pttattt-1 i e h k e i t und Disc tj\\M&n anageftthrt.
r lia nan sstsa, vo llstScrdlgoi Zflilvaf.sva raolob-d_iia mit. genaner Aagaba.dui\' Zei\\éDprelaer AaftBg«n ota fstífct ont Verjangeo-gralli and frani» a o Dleosten. 1
Vermit (tan^ von HttadÉ?Ii,vcrb/adaiig«B aelbat nach den entrerbíesten Cegeadeci. „