Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.27 MB
2010-01-29 15:40:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1345
5520
Rövid leírás | Teljes leírás (207.43 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 014-016. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből, somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos ..lapja,
Minden hó l-í. :¦
. és SO-bÁn
Sserbehstöl iradu t- iadd hivatal:
WAJDITS JÓZSEF könyrkereíkedésóben.
Előfizetési föltételek :
1 Helvben Itáxhot bordiasal i\'-h vidélui- postán küld™ Ekísi ím: -. - 5 fn. — tf.
Ffl íttc ¦ S , — .
Éynepyedre 1 .50 „
\\ iüt hasábon peÜUiirrrt 1-niOr 7 kf., !S»r 1 /\'s minden t-rrábhí bfikuiáVTl 5 tf.
A ,N?1lt téreo-
rpj petIt fior bclliUitósL dija 10 Lr.
NépnöY9ldóinJic) hiányai tantárgyak tekintetében.
Ha ama tantárgyakat, vagy jobban mondva: képeséin, nevelési eszközöltet, anyagokat, melyek által népnöveldé-inkben a -népnevelők a reájok bizott gyenge, fejletlen, szóval tökéletlen ember csemetéket tökályeibiteni, művelni tartósnak, —¦ némi figyelemmel kisór-jtik: legott szemeink elé tűnnek ama borzasztó üregek, melyek azok között" tátonganak.
Mindenki tudja, hogy a népnöveldei kia polgárban négyféle erö szendereg — négyféle erők várják a népnevelő hatalmas^ de nzért óvatosan ismétlendö szavait: ^Keljetek! ébred-jetek!"
Az sem titok egy képeidéi tanár vagy akármely nevelésbarAt előtt sem, épen ugy, mint e borok ir<5ja előtt nem, hogy neveléstanok, képezdei előadások, írott és élo szó — szakadatlanul a menny -dörgő ara vak kai öaahangad neve-1 &%% hi^eteíí&w^-.aUrgstmak, asoz.; olyan\' nVy^^^nióly az imént emiitett négyffltfjfiKV >- a testi, elmebeli, érző
_ és vágyerőket (tea\'tet, elmét, szivet
és akaratot) oly mértékben, a egymáshoz képest oly arányban fejleszsze s képezze, miszerint a gyermekből idővel, Baját köréhez lépest, lehető Iegtökó-lyesb ember váíhassák, vagyis: testileg a lelkileg, mennyire sorsa engedi, mii-veit**) s boldog ember lehessen.
Már kérdem: ha népnöveléseínkben nem adatnak elő mindazon tárgyak, m elyB^Tj-fönaebb-érín Cett né gy fél e e rő k -mindegyikének tökélyesbitéséro lényeges befolyással lennének, s melyek nélkül ama erőket épen nem képezhetni, — hogy lehet.akkor úgynevezett elemi iskoláink kis bajnokainak öszhangzó neveléséről, mint lett dologról, mint ténvről beszélni?
És —, fájdalom — mégis ugy vau. Avagy,,hogy jelenleg csak egy két tárgyra szorítkoztam, — egészség- és Yiér-SserU gyógy-tánnak, illendőaégtsn-nak rövid jogtannak Van-e csak hite is népnüveldéinkben?
Pedig, hogy ezen tantárgyak minden emberi képzettségnek, és igy a népnö-veldékből kikerülendő többé legna-gyobbrésat más képző-helyekre, ísko-HkAía; be sem tekintendő növendékek képzettoégének is, szükséges kiegészítő részeit alkotják, — _pnnan kitetszik, mivel egészségtelen, népszerű gyógymódok ismerete nélkül aa illetők test-épsége, egészsége\' folyvást vészedéi era-
¦) Eddig nom igen Tagy &pvu »om" használt kife-josáa *— \'sn4p iskolák V IielyvEát, da a moly ennél (a i a; HaJplahaLk\';> es4aal} eokkal hclyasobb, mert, ougjar éó — mi íSduloff — Ürgéit ejjií ara mind értelmeri,
\'•¦) \' UflVeltsi ff alAtt B|B ipán sok tndomAnjt írtönii bSV bo m*<2bftn Jiom fi JöQTelt»ígTo; hvxom osafc tadtkaigrfl Toaettici: ás irtjSk « emberi orűk fiashangsA,, 4«rraéfiBatfink o kflrfllmitoyeinkkn! mcg«-gyeaí Uhatö\'lagKásTatib iépaeitaígit. Tehát tnQvel^ «mb«r Isiiéi\' áMuf&\'öailjír ll; mig a legnaffjobti tad&fi-flSapán tS*HO*Bya malkit, maraltaécí «rmpotit-bit nagyon faragatlan, ni&radluit.
nek van kitéve, sői gyakran életük forog veszélybe...