Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.8 MB
2010-01-29 15:41:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1337
5218
Rövid leírás | Teljes leírás (190.01 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 017-019. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsn. Ötödik évfolyam.
17. s/.ám 18üG. július 1-ún,
szépirodalom, keres.
smeretterjesztö laj
delén, Ipar, gazda szat, li
Á somogymegyei gazdasági egyes
>many es mii veszet lőréből ilet hivatalos Japia.
Bffioö ©lesa.:
L-gúíi iven.
ös«3.!j^s&JS4 Iirada éa kindú hivatal: WAJlJITrt JÓZSFJE knn^kürushcdéiiíbtji.
Előfizetési föltételek :
El-.\'... í,„,
ridíkm I-
Előfizetési pénzek és hirdetések,
k & X I r m é n ) p L ,
nl vidéki leT.-l.-l:. I.Jrr.i.n,,.. n kiaddliirntnllHH fcöldrud.\'k >AIJ1 KANIZSÁRA.
Előfizetési felhívás!
a
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
">-dik évfolyama Ü-dik felere.
Azon biztos öntudattal lépünk t, pártolóink elé, miszerint elhalmuzó fi-nves ikretek helyett lapunknak juát a köaelraultban folytonosan emelkedő mrtulmát a körülményekhez képest még tetemesen fokozni,
u testvérmegye növekedő tudva-gyát lehetőleg kielégíteni leend fö-türekvésiiiik-
A „Zala-Somogyi Közlöny" továbbra is megtartja az eddig követett beosztást és azon reményben iuilad előre, hogy a n. é. közénség pártfogásátezimjml ia kiérdemelve as előfizetők b^0i^ imiaél nagyobbra emelhesse.
Előfizetési feltételek: helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán szétküldve, egész évre 5 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr,
WAJDITS JÓZSEF,
felelős szerkesztő és kiadótulajdonos.
A gy®rme&-n©v©16srői ss első
A jó apa és anv a gyermekeiben találja legdrágább élet-kincsét. As ingé 6b ingatlan vagyon az életet kényelmessé teheti, de a sxiv boldogságát a gyermeki szeretet önzéstelen ömlede-zé$<3, gyengéd \'.. ragasnkodáfia, állandó hűsége képezi. A szenvedő anya köny-nyeit a-szerető* gyermek ártatlan mosolya bllvöa szivárványnyá változtatja, melynek színeiben egy boldogító jövő reményei ragyognak a földi gondok fellegein ke re azt ül.
Midőn az apa küzdő lelkét a aors vi-ssályai, a családi bajok, a társadalom nyomorai, a hnza szenvedései tépik, ssakgatják c a családi körbe vonuí és szerető .gyermekeinek dalszerű csevegése, bUalom-teljea kórdezgetése felvidítja as el komoralt lelket, az arczvonósok kiderülnek \'B a kitartás legnemesb erénye Uditö, eríísittí tápot beí a szere-tet édes érzelmeibíSl.
A tudományos búvárkodásba sülyedt lélek a gondolkozás éa elmélkedés tömkelegében elfáradva, a családi\' kör szentélyébe menekül; itt koresve és találva as elvont, egamÓk, a leigázott erkbioBÍ-ség sajtold nyomása ellen biztos menhelyet, itt nyenVr?rÍB8sa n küzködí! szel- f lem rnganyoBságát, hogy a közjóért fáradozása kitűzött életpályáján, bármily Tíiglis légyen az, tovább * haladhasson.
Hogy a jól nevelt gyermekek mily nagy kincsei legyenek a szülőknek, ió-lep a nÜknek, erre ;i nzámos példiík közöl csak cgy-kotlöt liozuk fel a rómaiak idejéből. Midőn a mngasztos kcblu római nőt, a történetileg hires Curneltát, a Gracchnsok anyját egv ékszerekkel megrakott s nkkori ienviizesj.tr] öltözött \\Hdéki urhölgy Rómában meglátogatná s tündöklő ékszereivel tennen dicsekednék; Oornelia addig szütte u beszélgetés fonalát, míg gyermekei az iskolából haza jöttek, s ekkor reájok pillantva monda: „Ezek az én ékszereim."
De hogy a gyermekek a szUlöknek valódi kincsei, a legszebb, legdrágább ékszerei legyenek as egész életen át: szükség azokat zsenge körüktől kezdve folyvást éber gonddal, fogyhatlan szeretettel, gyengéd tapintattal mind testileg , mind lelkileg nevelni, képezni, ápolni. A gyermek hasonló a gyenge fácakához, mely ha korán nem áp...