Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.99 MB
2010-01-29 15:42:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1169
4444
Rövid leírás | Teljes leírás (194.46 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 023-025. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
23.
Bzám-1866. mpternhe^faé?**^
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet koréból,
Minden ho i-ea, lo ín, és SO-kin cgéaa ivon.
ÍVj-rHipasíö! Iroda éa biado hivatni: WAJDIT8 JÓZSEF könyrkcreakedüébeii.
Előfizetési föltételek :
idelire postán küldve : H fri. — kr.
A hal haíáboB Jicliljrorún 1-eiOr 7 i.i G *s minden további beiktatásén BtlTrfrdij roinilpn igym brlttAlájü-r; ?><i A „Nyílt lúren" °fO\' syr bfiUwLáai dija\' 10 br
előfizetési pénzek és hirdetések,
pziolin e Inp 1 6 1111 n i t o r Itt l nJ i l űtotC
k ö e I e nt é q j e kj
nl vidéki terelek, l>Lrm6iitvG a kiaJdhi t&lallio küldendők NAGV-K.AÍÍIZ8ÁHA.
Héhány szó gyermekeink nevelése ügyében.
Időszerűnek tartjuk jelenleg, midőn as uj tanév küszöbén állunk, a czimben megnevetett tárgyról a tisztelt olvasó kösönségties néhány szót intézni- — A gyermeknek helyes nevelése a czél, melyet minden lelkiisnieretss szülő életének feladatául kitűzött; ez képezi a törekvés és fáradság iránvát, melv felé a gondos atya, a gyöngéd bzívü anya iart. Az öntudat, hogy ebbeli feladatokat a szülők kellően megfejtették, teszi életük boldogságát, én halálórájok vi-gapztaláflát. De ha mindig nngy megerősödés- éa küzdelembe került, gyermekeinket jól nevelni, azaz azon képzettséggel tólroházni , bog\\ önerejükből becsületes módon h tiíriadalom azon polezjíra vergődhessenek, mely azokat természetükhöz szabin eltartsa: jelenleg növekedtek a nehézségek, melyek as életerőt akadályozzák én fáradalmait ellensúlyozzák. Megszűntek a kiváltságok^ a BzahujirTjjerseny korát élj lik. A nagy frnttííspr hddiló nnm mondnta: „Rósz közvitéz, ki legalább is marvcliall-pálcza után nem törekszik" nálunk is jelent őséggel kezd birni. A különféle életpályák mindenki előtt tárvák. Ehez még azon körülmény 1» járni, hogy a legközelebb niult évtizedben a pálya-keresők száma fölótto megszaporodott, minthogy sok a termelők Borához tartózd család fogyasztóvá lön, és ennek folytán kereseti I\'orrá.sről kell utódaiknak gondoökodniok. Ezen tények ici-
szerünk mellett maradunk ; ügyvédi pályára készíttetjük elő gyermekeinket, ámbár a hazai Blatistika világosan kimutatja, miszerint ipar és kereskedelmi tanulmányokat végzett egyénekre inkább van szükség; éB ezek jobb dija-sásra is tehetnek tízért. Szolgáljon nekünk ezen bizonyíték irányadásul, midőn & tanuló gyermek pályaválasztása fölött díintőleg határozunk. Szakítsunk a korhadt előítéletekkel, ne legyünk ason álszemérem ben elfogulva, mintha az ipar és kereskedelem nem volna oly tisztes hatáskör, mint az Ügyvédség vagy bármely más pálya. Angolországban példánl a dúsgazdag lord egyszersmind keresktdő, és hazánkban is már igy sok üzlet- és iparvállalat élén fényes ffÖuri nevek diszelegnek. Kezdjünk hozsá tehát gyermekeinket a kereskedői pályára képeztetni; adjuk őket reáltanodába, hol eddigelé csaknem kizárólag\' idegen hangzású és nem-magyar nevekkel találkoztunk. Sajnos ugyan, hogy a nagy kiterjedésű Somogy megyében a reál-tanoda felállítási. Ugye eddig csak a remény fokáig emelkedett és Zalamegyében is csak Sümegben van ilynemU két osztályú intézet, de azért nyugodjunk meg azon férfiak szilárd akarata ás hatásoa befolyásában, kik csaknem varázserővel megyéjük kebelében1 létre hozák a nagyszerű -gyinna-üiumi épületet Addig is pótoljuk ebbeli
szükségünk föd\'óz^fstt a pécsi, sümeghi íeliérvári tttb. intézetek által. Mihelyt ezen ügy funtua volta általános meggyőződéssé válik, minden hiv honfi és h...