Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.06 MB
2010-01-29 15:43:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1179
4688
Rövid leírás | Teljes leírás (186.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 026-028. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
26. jgárn^ ISÖÍLoctober 1-éű.,
Lsmeretteijesztö lap
Ti
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és mü\\ észét köréből.
Minden hó 1-éa, 10-án, éfl 20-kán cgéss ítcii.
^zerkr&zt&I iroda és kiadó hiveUt:
WAJD1TS JÓZSEF k ü hjt k ere akt dos ében.
Előfizetési föltételek :
Előfizetési felhívás
rZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
october—decemberi
évnegyedes folyamára.
Elofitetéoi dr helyien hárlioz hordva, Yagy ¦vidékre poétán flsániitva 1 fi 60 kr.
Ősim nélküli értekezés a falusi iskoláról.
, Megyénk egy tősgyökeres magyar falujának birája ezen év elején, egy reggelen, azon nem várt meglepetésben réniestilt, hogy három luva vaUkit elvitt országul . . .
Ez, tudjuk, hogy nem azon kellemes reggelek kbsé számithald, melyeken az ember valami jó izü fölöstökömölédkes kedvet érezne, hanem azért végre is csak reggelizni kell az embernek; liaiiztnem akarja , ^&y — éh gyomorra ebé-
Birómria így tön , én miután készen vala, elszáná magát, hogy . . . do már most utána fog látni, ki volt az, ki három lovát ezen müiitazá.t tételére serkenteni elég vakmerő\'vala ? — Addig járt b addig ment, mig végre rájött, hogy : két k — i embernek nagyon tevékeny része lehetett, 3 lovának abbeli elhatározásában, hogy világ látni induljanak.
Ezeket tehát, menten fel is adta a kaposvári töt^it-y-sz^éknél; hol ki-is\'hallgatták éa meg is eakették arra, a mit tud. Ez körülbelül Mátyás nap táján történt.
A mi bírónk azon jó reményben, hogy lovai már az alatt meg ia hiahatnak, mire őket visszakapja; vár csak vár, az Ítéletre, de se Ítélet, se posató, mnt mondani szokták.
Mikor azután megsokallotta a várakozást, irat keresztfiával egy folyamodás! ráat N, N. alispánhoz. S minthogy maga épen a kukoriosavetéssel elfoglalva volt, két falnjnbelt ember által, kiknek épen Kaposvárott dolgok volt, fel-küldötte, Erflsen megmondván az alispán urnák, hogy do bizony most már vége a barátságnak.
A folyamodvány Bzóról Bzdra így hangzik :
Könyörgöm alázatosan
m—i lakos. „N. N. (as ő saját neve), hogy micsoda dolog es már, hogy Mátyás nap uta meg nem küldik As Itéletttt mikor Már épen Gyflvánoa, hogy egyéb nem töte, Mini N. István és ,N. József Mikor Már rájik is van Esküdve, hogy as én három Lo vaj imát egyéb sönki Nem.-hagy-totta, Mim ezek. halom az itéletöt kUl-gyék meg A N. JózaeftUl és N. Sámnel-tül, hogy pedig meg nem küldik A kor Mayd még less fal Böb törvényre is feladva , hogy ha Aa Kaposvári törvégy-székbe Megnem Lssa ítélve. Kel M—n 1866 N. N. Bíró raoet nenvneheS utána.
Es pedig 0\\omtatiie Írást in küflgyenek szauaszélc hogy A le\\cl ia had kerese rátzorHzágba íp. Az egyik ló Fekete Hzurü lusta 9 éves homlokán csilag van, A Másik fnkószórü herélt az egyik füle meg van, haaéíva a harmadik íó piros szőrű, herélt a homlokán vegyik az óráig coillngos erek „íolvashatlan) nN. N.-neku (alispán ural éiti) Kaposvárott tisztelettel".
Ha ezen lehető legszabadel vübb sty-lusban irt ío\'yamodványt: lupozerkeaz-tök, ozikkirók, vidéki levelezők b betü-Bzedíík elolvasnák; ké;zelem, hogy némely ölt mennyire felsúhajtnna , hogy . . . tán hogy a lovak hová lettek ? . . . nem - . . hanem azt {.óhajtanák , hopv . . . népnevelés jöjjön el a te országod.
Hm . . . Népnevelés!
Hála Istennek van józan gondolko-dásu — s fogékony eszű népünk , és vannak népnevelőink i.«.
Fa a népnevelés mégis oly ráklábakkal halad... . Alig van már falu, melyben iskola nem vnln* . «»...