Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.23 MB
2010-01-29 15:44:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
843
2592
Rövid leírás | Teljes leírás (188.39 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 029-031. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-JLaaizsa. ötödik évfolyam. s„„. 29. száAimmtibfemé 1-én.
Znla-Somogyi hii/Jiiny.
Ismeretteity\'esztő lap \' .;~
\'i a .......
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gmúiimű, tudomány \'és iinlvészét köréMt
HinJeo há 1-én, 10-éa, Éj 20-krin egt!s» ítcii.
Ssrrtt\'astöi iroda é*» kiadó blvnUI:
WAJDÍTS JÓZSEF kBDr»torc.kedÉoibei..
Nyelv és irás.
Oo court, Jiéla-., ftprá la roritó j
Kt la iaino raisoo Irionipbe ovec le tímps.
Vo ttalre.
I.
As emberi művelődén törtenetében a 18. és 19. raázad uj irány t jelez. A tudományos törekvések alanyi elvont jellemét, mely a tudományok újjászületésétől egész a 18. Bzázud elbö\' negyedéig nyilatkozott, — eítörlé az ujabb kor majdnem kizárólagosan tárgyilagos iránybun müködu szelleme ujely szellem éltét kölcsönzött az emberi tevékenységnek: felköllé az indnciiv szemlélődésbe merült korszellemet, erőt adutt a subjecij vitás nyomasztó terhe alatt ny ögö értelemnek, » azóta; életben és tudományban egy iránt halndást látunk, uj alak élteti u régi nm ngot, a az emberi szellem a tökély eddig nera sejtett fokára emelkedett.
Értekezésünk tárgya, a nyelv éa írás kösti v-\'SOtMUae kuniakban lett az emberi, aael^^^^^ila tnuniává. A-a általános mozgalom s tudományos átalakulás e korszakában történt ngyanis, hogy a nyelvészeti kut tások elfiagyvnaz eddig köveiéit subjtctiv irányt, kiléplek az" élet a. gyakorlat mezejére. Megcuérhet-lon tér, a gazd»g aratás kínálkozott az eddig aránying oly kisszerű nyelvészeti munkálkodásoknak. — Az általános mozgalom elnyjDmá az egyoldalú nyelvészkedést, az emberi értelmet nagyobb -t^Ai@.®ásí3aáUí4bb, térre veseté, kimutalá az utat, melyen czéíja felé biztosan haladhat; a az emberi szellem kutatni kesdé a titkos köteléket, mely nyelv és jiyelv közt eliejtve lappang t megteremte a régi nyelvészek álmait izgatd fanto-me-oí, az öpsielmaonlití nyelvéssetet.
A nyelvészeti törekvések ajalt erővel léptek életbe, s az összehasonlító nyelvészet, mido\'n a régi föliratok olasaioas földjére, Aegyiptorars, Cyros, DarjuB, Artaxerxes fölirataira, Hetfuria sírköveire, Unibria s Samnium\' töredezett táblaira irányzá a szellemi, erűket, szoros viszonyba hozta a nyelvet az Írással, fölfedezte a láthatían. köteléket, mely nyelv és írás között bensŐleg létezik.
Miben áll e viszony, mely nyelv és Írás közt kezdettől fogva lóteaik, amiként lép érvényre egyes népek helyesírási törekvéseiben, a mennyire e lap köre engedi, megkísértjük kifejteni.
A \'nyelvészeti kutatások csak azon korra vihető^ vissza,- melyben az dkori történelem kétes;világánál az emberiséget nyelvek-áltQl elkUlünözvo nemzetekre falosstvfl -láfj^V j s, így nem mutathatjuk ki az időpontot, — mert a történél mi világa elaü SBÜykületén"is inl, eBikr-^rjaelybenanyeJvéaaairás^ az emberi.művelődés Biolgálatába lépett. Be annyit biztosan állíthatunk, hógyanyelv létté nézve megelőzte az-, iráai, s liogy valamint.a nyelv, ugy az írás a népek művelődéai fokáhoe mindig határozottan egyenes arányban nyilatkozott.
A történelem világosat! kimutatja az
Előfizetési föltótelek:
Iteljbcti liitlioa bwdÁRAaJ ?0 vidékre poBtiin knI4»e ; Egem érm : - 6 fit - kr. Vél t-vro - - 3 » — . Évnigyedro -1 . 50 ,
utat, melyen az emberi Bzellem az írás képzésében fokonként haladt.
Nem az ókori történelem szolgál e tekintetben biztos adatokkal ; bevégzett! tényekkel találkozunk itt már, melyek \'-valamely történeulötti kornak köszön-; hetik eredetöket.
Az irás kezdetleges állapotát...