Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.62 MB
2010-01-29 15:45:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
979
3360
Rövid leírás | Teljes leírás (172.3 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 032-034. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kantul; ötödik évfolyam.
32. azámJ866. december 1-én,
/nla-Somodvi kö/tönv.
3
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazjjászat, tudomány és művészet köréből.
elexi.\':
Minden bá 1-ío, 10-ín, ía 20-feán egísn íven.
§3crkf>6Síoi iroda çs kiadó hlvnlal :
WAJDITS JÓZSEF könyTkereokedósében.
Előfizetési föltételek :
Helyben há»hoS bordással Lb vidékre pustAn JlQIiWl- : Ep<!« ívm : - fi frt. - kr. VA1 érrfl - - 3 . - , Érnegyedre - 1 „ fid .
A !iat hasábon peliUiirvrl l-«i.íír 7 k>-2-ator 0 és minden további iififctabíarrí 5 tr Üéljc(;dii minden rprta beiktat/iaert .1U kr ... A „Nyilt téren" egy pclll sur Ltiktatnii dijn l(t kr.
Előfizetési penseíc éa hirdetéseit. -
? BT ramleö e I«p >s«IUmi lírliilá( íQ&t&- — k í» B lf HI.Í.O J el, ralsmlnt rirtéfei lerclçk, b/rraentre a tüüüJóhlvatalboi
kaidendűk NAQy-KANiasÁaar
Az előfizetési uj év küszöbén erkölcsi kötelezettségünknek tartjuk, lopunk lefolyt üt évi korszakára visszapillantva, a t. cz. pártoló közönség iránti viszonyainkat számba venni.
Midőn lapunkat honpolgárt áldozatkészséggel megusditók, azon meggyőződés lelkesített, — hogy vállalatunk énékeny hiányt fog, a helyi viszonyok és érdekek tüzetesb megvitatása által, e vidék társadalmi b közművelődési terén pótolni, s ma azon meggyőződés hevít, miszerint mindent megtettünk e nemes czél elérésére.
jfipPv. A"kezdet,tíeüézBépein rég tnleavén, mint szerkesztő-kiadó iotéakedttink orról, hogy n haladási utón, a legjobb erőkkel aZO-Vetke&é, csüggedetleníil törvén előre, mind fényesb és fényesb eredménynyel oldhassuk meg föladatunkat.
Tudjuk azt, hogy a legközelebbi súlyos csapások oly terheket róttak sok hányattatáson keresztülment nemzeteinkre, miszerint számos családnak le kell mondania arról, hogy az irodalom oltárára nevezetesb áldozatot hozhasson; de hogy az olvasni tudó magyar ember ily V&ls&gOS időben lap nélkül ne maradjon, lapunkat, ámbár terjedelme az előbbi marad, s ezentúl is havonként háromszor jelenend meg, olcsóbban adjuk, ugyanis:
évnegyedre csal 1 frí, féléire 2 IH, egész évre 4 frt o, é.
Ily áldozatkészségünk mellett bizton reméljük, miszerint t. cz. munkatársaink 8 ügybarátaink közreműködése folytán a méltányos köaönség vállalatunkat hathatós pártolásával jntalmazandja.
Kelt-Nagy-Kanizsán, dec. 1-én 1866. -
WAJDITS JÓZSEF,
Piánovics P. urnák! \'
Bámulva olvnstarn Önnek u „Z. S. Közlöny" 30-dik Bzámában meg-jelent ozikkjét; bámultam három hó előtt irt „Szerény észrevételeimnek\'\' véletlen föltámn4ándn, miket u íeledékenyaég mély örvényében enyészni véltem, én miket ön újra fölélesztve; eV tanulságos megjegyzésekkel btfvitve, értekezésének tárgyára méltatni szíveskedett. — Szándékom volt ugyan e tárgyban tübbé ^azóvitába nem bocsátkozni, ön czíkkjét azonban válasz nélkül nem hagyhatom; részint hogy bebizonyítsam, mennyire mélránylom Önnek jóakaró intelmeit a higgadt éa ingerüluég nélküli válaszolást illetőleg; főleg pedig azért, mivel Un azüvíiimat fdfxéórtutte, miért is kó-ttlősségemnek tekintem e félreértének felderítésére a következőket ©lmondiini, -Sigryuital nyilatkoztatván, hogy ezontnl fontabb kimondott szándékom melleit szilárdan maradok — akárki "pendítse is e tárgyat.
ön ozikkjének e ozimotadja: „Hogyan Iobe jobb, izraelita-magyar, vngy — gsidd?rf SzeTrintem a szubadelvll államnak törvényhozása olyan, vagy legalább olyannak kellene lennie, hogy
abban s...