Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.39 MB
2023-06-28 13:11:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
122
197
Rövid leírás | Teljes leírás (188.35 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-TCanizsn. Ötödik évfolyam.
szám 1866. január 1-én.
Ismeretterjesztő lap
, a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből
A somogymegyéi gazdasági egyesület hivatalos lapja.

............ ■
Megjolen e lap legalább ogy ivou jamior hó l-tiíl kezdvo mindon bó 1-ón 10-6n és 20-án.Klfílizotósi Ar postán szétküldéssel és holybon házhoz hordva egész évr« B frt. i félóvro 8 frt. Negyod ¿vrelfrt 70 kr — Mindon oliiliuotí» a tulajdonos kölcsön könyvtárát na eddigi fonntilló foltétolok mnllctt fó l áron használhaya. — Nyilttér egy Potit Borért 10 *r. — Hirdetések hat hnaábos Potit Borért i-ör 7 kr , 2-or 0 kr. ós mindon további boiktatásért 6 kr. » bólyogdijért 30 kr. ílzotondtt. A bolktatAsi dlj a a/lap kozolését il|otö minden tá-gy a kiadó hivatalhoz Nagy-KanizsAra j n lap azollemí tartalmát illót» küzloményok p$dig, ugy mindon lovolok bórmontvo a szorkesztösóghoa küld
■ va
T-
ondők Kaptárra.
E lapok L tx olvasó kö-zAiiségéhez.
Ez övi M számunk, üdvözlőt s a jövő reményével lépi át a küszöböt; azon rcmény-nyel: hogy kedves h a z á n k r a valahára szebb joYondö derül! azon remónnyel: hogy ez évben újra szerencsónk loond e lapok t. ez. olvasóközönségét együtt lathatni.
Mi mindent elkövetünk teljes erőnkből, hogy egy pro-vinczialis lap feladatát megoldhassuk azon erőkkel, melyek közé SomssichPált, Zichy Antalt publicista és irói kitűnőségeket van szerencsénk elősorolhatni; ugy az iréi koszorúból T i m o n t, li u-kögátit, Jánosi Gusztávot, Csép oly Sándort, Hőnyi ltozsőt, Tamásfy Gyulát, Dömény Józsefet stb.
A hozzánk beérkezett s általunk közlött pályamüvek irói közül ki a nyertes, mai számunk közli.
Ajánljuk tisztelettel továbbra is lapunkat a nagy érdomüközönségszivesflgyol-mébe és pártfogásába
a szerkesztőség.

rályáxaii jelentés.
Lapunk múlt évi folyamában 12 db. o * aranyat titatUnk ki jutalmul pálya-mUvokre; éa pedig: egy gazdászati érto-koxi''s.ro-ö db. oh. nranyt; boszélyro 3 db. oh. aranyt; balladára 4 db. aranyt.
Gazdás-zuti értokozés ogy érkezett csak: „buldog, ki a más kárán tanul" jeligévei; h n leikért birálók által diósé-réttel emlitotett.
Heszélyre 4 pályamll jött, de mllbeos-o.<el egyik som bírván, pályázatra nem buosátattak.
A balladára öt pályám 11 érkezett, követkazÖ jeligékkel:
1-ső pályamű: „Csóka" The mext doavoat blessing that Heaven oan gívo, Is tlio prido of thus «lying.'' Mooro.
2-ik pályamll: „Zrínyi utolsó imája" Kínos az veszvo,, kit egy nomzot szivébo toinet el; jeligével.
3-ik pálynmll: „Denodok." Jeligéjo: él mogyar, áll Buda még.
4''ikpályamU: „Kupa" Mégjőni kell, még jőní fog, egy jobb kor... jeligével.
6-dik pálynmll: „Szép Ildikó." Tar-ditatem gravitato jeligével.
Ezen pálynmUvok közül a felkért birálók, Bukógáti éa Jánosi Gusztáv urak egyhangúlag az ö-ik azám alatti» nak Ítélték oda a jutalmat, mely társai felott ogyedUl bir a ballada kellékeivol, a drámai fojlődée, lyrai hangulat; aebes rohanó elbeszélés, jellomok Ugyea fel-tUntetésévol tUnik ki a többiek közlll.
Az 1-ső éa 3-dik szám alattiak dioaé-rottol omlittotnek; a miután a gazdászati értokozéa éa beszélyro jutalmak ezúttal nem adatnak, a jelenlevő Tovely Elek, Kozma Sándoré» Koch Adolf urak egyhangú véleménye egy-egy db. os. aranynyal azinto jut''almszandóknak Ítéltettek.
A jeligés levelek felbontatván^flgj, 5-dik számú levélből Györgyi József (az orvosi egyotemben I''oBten) né...