Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.41 MB
2023-06-28 13:14:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
124
195
Rövid leírás | Teljes leírás (108.3 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 004. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanfcsa. Ötödik évfolyam.
4. szám 1866. fcbruárius 18-án. •• 1 ! ••
«■■Éti
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazhitszat, tudomány és művészei köréből. A somogyinegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Miud.u Ló 1-ín, 10-íii, U 20-kitu ogéu 1y«d.
8gcrke»x(&l iroda ét* kiadó hivatalt
WAJJLUla JÓZSEF kthiyvkcreikcdétében.
Előfizetési föltótelek:
Holybcn háxbos hordÍM«l ¿» vldékro postán kdldvo i
Egíi» évro j - 6 frt. — kr. ''«1 ém • - 3
£
Ivnegyedro • 1
60

Hirdetése^:
A lml Im.Aboi petlUorfrt J»Mltr T kr., 2-tior 0 é1 minden további belktaUUért 6 kr. üélycgdij minden egyei bcikUUUírt 30 Ur. A «Nyílt téren* Cfty petit tor beikuti*! dija lö kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
ugy »»Intén o Up ■■•lleml tartalmát illót«
köilfiui''nyrk,
valamint vidéki lovelok, bérnientvo * klad.5Ulratallio« kOIdendSk NAQVKANIZ8ARA.
A t, olvasó közönséghez.
Kíidőn az ötödik évfolyamba átlép» „Zala-Somogyi Közlöny" szerkesztését részint alapos indokaim, részints különösen az értelmiség többjoinok régóta táp« hílthöohajafolytán,akiadó hivatallal bzo-ro»b'' kaposolatba hozni oaélravezetőbb-nek találnám: közös Ugyllnk szentségo által vezérolvo logyon szabad remény lenem, —: miszorint a két szomszédmegyo érdemes olvasóközönsége, szokott Ügyszeretete és buzgó pártolásával táinoga-tandja egy uj korszak küszöbén álló lapunkat; legyon szabad reménylenem,
— hogy azon két megye, mely a nemzet két jelesének szülotéshelyévShiomeson büszke önérzettel kérkodhetik: nem bi-zond saját sorsára oly lapot, n mely négy éven át szívesen látott házi barátja és hü képvísolőjo volt közös érdekeinek;
— legyen szabad roméaylcnom,— hogy rixon lobogót, melyro korunk jelszava, a „haladás" van kitüzvo, s mely köré négy éven át osoportosulva azt hiven követé, jövőre sem hngyandja kislclkü-leg oda; hanem tömör''phalanx-csopor-tokba alakulvA megőrzendi és védelme« sendi azt!
Hogy pedig kitUzött ozélomat elérhessem, fŐtörckvésem: közlönyünket oda emelni; miszerint az a szépirodalom, mUvészot, nevelészet, gazdászat, ipar és kereskedojem terén oly álláspontot foglaljon el, mely a nagyérdemll közönség korszerű igényei és méltányos kivánal-minak oly mérvben megfelelhessen, a minőben azt honunk magasztos érdekei kivánják.
Törekvésem: különös súlyt fektetni a közép.osztály szellemi és anyagi érdekeinek képviselésére, különösen a gazdászat, ipar és kereskedelem mezején.
Törekvésem: az alsó néposztály erkölcsi élete emelésére nézve, a népnevelés körébe vágó közleményekkel növelni lapunk szellemi beosét.
Törekvésem: Zala- és Somogyme-gyékro nézve oly kiváló fontosságú társadalmi viszonyokat klllönös éber figyolémmol kísérni, s miután nevezett két megyére nézve egyedül Kanizsö városa azon közlokedési központ, mely a koreakedelmet élénkon képviseli: ezen szompontból különös gondot forditau-.ttok árra, hogy közbirtokosaink és mo-zei gazdáinkat egyaránt érdoklő, a ke-reskcdóa és gazdászat körébe vágó pontos tudósítások által értesíthessem; — úgyszintén egyes megkeresések vagy
bármely tárgybani bővebb fölvilágosítást nyerni kívánók számára Bzives szol-Si gálatát ajánlja szerkesztőségünk.
Hogy tehát lapunk magas föladatát jövőro nézve kellően megoldhassa, gondoskodtam oly szollemi munkaorőkről, a melyek támogatásával reményiem, hogy közlönyünk a versenyt „Somogy "-'' gyal o tekintetben is kiállandja.
Buzgó ügyszeretettel karoljátok fül azért szent llgyünk...