Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.84 MB
2023-06-28 13:15:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
206
Rövid leírás | Teljes leírás (249.04 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 005-007. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

-Kanizsa, ötödik évfolyam.
5. Hzám 1800. niárczius I-ën. m

Ismeretterjesztő lap
fs
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaztlászat, tudomány és mnvészét köréből.
A soiriogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
MögdeXen:
Hindun hó 1-Au, lU-in, ¿» SO-kiu •giUx Íven.
ftswkchitÔMrodn én kiadó hivatal:
WAJMTí* JÓZ8EV k<JnyTkor«*k«díiibon,
Üdv éét a szerkesztőnek!
i
Hogy e azorkcBzttf ur folszólitánának némileg tíunttal ia engedjük, csak no-''hány alkalmi gondolat kifojezéséro szorítkozom. Foledem a multat, molynok lapjával ogylltt — ha kis mértékben ia — részese voltam, feledem a kellomos vagy kellemetlen szollemi találkozások porőzoit azon reményben, hogy lapjának o múltból megmaradt állhatatos .köajiínaége már nem töprenkedik azon: •vájjon igazolva vagyok-e bizonyos jelenétre nézvo, molynok esotlcgos elöidé-iőjo lettem? Az igazolá* a körülményekben rejlett; nyilt kifejtése mog-tagaduiotk tíilem.Cs... i. nrnak ia adódén maradtam; a meg nem érdomlott di-" csérét, tárgyilagos megjegyzései és ne-vetéajsetl .elveire nom csak udvariasság-bál v ílofllgyixeretotbtíl is felölnöm kol-lettvoJna, annál ia inkább, mert hasz-''ttos eszriiécitoréro lehetett kilátásom, lío-ttiéiem Ca,.... uralkalmat nyujtand nekem Q lapok hasábjain ismét találkoz-''hutjű.
• Kn mindég a jo&, igaznág b méltá-nyoi-aág buvgó védtfjo valék, az emberiig'' érdekeit szivemen hórdozám s az </gy haza vagy'' megyo szUlöttei "Iránt .gyengéd sxoretettol viwsltetém; mindez . rw.Ijiwom !»v-r a jövőben ifl fog lelkesítőn». De a nyíltságot, bármily élosen iiyijatkpzik is oz néha beírnom, flommi-féle j^bdalini képmutató bon-tonnak ''M ue^i áldozom. A simogatást idóvosz-tésnekvtartom ott; ahol harsány hangra vaiV szükség , ahol az alvót fölrázni kell a hc[\\ ringatni, És lia ez olv irányadó lehet magánéletben, miért nem az irodalomban f Mellőzhetjük itt az tfazín-.teaégot^.^Vogy nem. épen az irodalom hivatása képviselni nz életet s ennek vtdóífi; I''é''texÖ érdokoit? NagynevU írókká lóijok, kjk eziránt nem voltak tiwU&ban magukkal. • ; Ha ezen koruzerUtlon szögletességeim nem Útköznek »zerkcsztó nr programm-jába (molyot mdg nincs ezerenosém is-momi), iijolag oda állok a kapához, a J«ffUto)»ó; aorbft. • Roméletn, találkozik iámét oly méltányos gazda, ki kifizet apró pénzzel.
Sajátságos sqrsnk v<m provinciális lapjainknak. Iiövid időközben föl s letűnne^, vagy u nelymérok változásain mennek, keresztül. Ez utóbbi osetbon eaak az kár, hogy a gubót átrágják, a n rernélútt aélycnj helyett híég műidig a Tégi daróozban járunk. Holott a pro* yinosialiíj lapok, mint vidékök legközvetlenebb nyilvános Orgamimai, épon arra hivatvdk hog''y ugyanezen vidék Ölében a kétrendbeli orkölbsi- a anyagijáét előmozdításán tervazorülog, tárgy-»»morettcl b őszinte buzgósággal munkálkodjanak. A fővávösí lápok o tokín-tetben riokkal általánosabb'' jelentőségeké kitűnőkké ia válhi/tnrtk niintpo-btikajak/ Ázakközlö^Vil)k vátry szépiro-
Előflzetési föltételek :
Helyben Mili«« liofdá««M {, videkro potlAu klUdvo ! Kkííi úvro t - 5 írt, — kr.
FÍI ¿vro Érníjrycdro
- 3 . _
- t . 50
dAlmíak, — de a provinciális lapot egyik «óm pótolja. Másrészt a provin-cialis lap is, ha a kettőnek vegyllloté-ből alakítja magát, a két szék- a főváros éa provinoia között földre esik, hivatásának meg nem felel.
Megbocsásson t. szerkesztő ur, do ugy vagyok meggyőződve, hogy a „Zala Somogyi Közlöny" még mindig nem áll azon színvonalon, tnolycn egy pro vinoialis l...