Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.91 MB
2023-06-28 13:16:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
201
Rövid leírás | Teljes leírás (256.59 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 008-010. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
8. szám 1866. »1'' r ''l 1 l-én.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréWl.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
i m j ji iij '' ii ji<i ''M■ ...... ,i ■■uu—-i i i 11 T-iniri jn^_l_i_
Megjelen:
Minden h4 1-áu, 10 iu, ii SO-káu eg4ia íven.
Naerkr»ztAI iradta <U>fcUdá hivatalt
WAJDITfl JÓZHKF könyvkwMkedMbeu.
Előfizetési föltételek:
Helyben báahos hordással i» vidékre poitán kOldvo > Kxi''n úvro t - fi frt. — kr.
rfl irt* • '' t . — . Évnegyedre • t , 60 ,
A hat haaiboi petlUorírt l-»»ör 7 kr., 2-isor 0 it minden további bolktati»írt 6 kr. lJilyegdlj minden egye» belktatátárt 90 kr. A „Nyílt tírfcn" egy petit tor belktatáíl dija 10 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
ugy Hintón o lap ntlliul tartalmát lll»MÍ
k ö z I o in é it y e k,
valamint vidéki levelek, bérmentve a kladihlvaUlh»»
kOldendflk NAOY-KAN1Z8AHJL
Évnegyedes t. előfizetőinkhez!
Az uj óvuogyed beálltával, hazafiul bizalommal ftilkdrem az dvne-gyedes t. előfizetőket, hogy megrendeléseiket megújítani sziveakedjo-nek. Fölöslegesnek tartom lapunkat nagy szavakkal ajánlani; do azt kdrkedds nélkül vélem mondhatni, hogy a lap jóakaróival egyetemben tenni fogunk annyit,monhyi|;egy provinciális lap szerény körébon tehet. Hajtunk nem fog mului, hogy ez öt év óta nagy anyagi áldozatokkal fentartott közlönyt minél érdekesebbé és tanulságosabbá tevén olvasóink mogelégedéaét mognyer-hcsallk.
Az előfizetési ár a lap homlokán olvasható..
Nagy-Kanizsán, 180Ö. mart, 20.
WAJDIT M JÓZSEF,
fololíí» ««erkentö ét kiadó,
Legyünk körültekintők!
Mo»t, midőn minden »zom uz ország fővároHft felé van irányozva, minden gondolkozó fő az ország Ugyeivwl foglalkozik, a minden embor — az elaŐ-rangú várositól az utolsó falusiig — az országgyűlésről beszél, nem ok nélkül hangoztatjuk: Legyünk körültekintők !
Népünk oly természottol bir, mely-nólfogva igen hajlandó vórmosb reményeknek h jámbor óhajtásoknak hitelt adni; szívesen hallgat a község szájasb vagy értolmesbjeinok (?) szépséges bcsxédeiro, u ugy kisodortatik rendes kerékvágásából, hogy majd a törvény hatálya sem leszen képes a féktolen-ségtől visszatartani. Nem tok kell a könnyön hivő náp gyenge eszénok kifiozamitására! Nem kell hazudozni, •gy kis nagyitás is elég arra, hogy a népet mozgáxtm hozza ; elég néhányszor omlitoni egyot mást, mi kodvéro van, s a nép azonnal kés» mindont arra magyarázni, hogy már maga ura, nem kell többé adózni stb.
tón igy ismerem a nép gondolkozás-mddját. És hogy o szorint félrevezettetnék, nem kell ám rosz akarat, osak a valónak vigyázatlan olboszéléso.
Do nem o*ak ezen, hanem más tokin-tetbon is logyllnk körültekintők! Én tartok attdl, s talán aggodalmam nem is egészen alaptalan, midőn megfontoljuk, hogy a megyék tokintélyesbjoi úgyszólván éltet adó napjai ninosenok körünkben, ők a hongyülésen vannak elfoglalva. Mert az osak tagadhatatlan, hogy jobbára képviselőink voltak azok, kik eddig a megyék sötét éjszakájában derengő világot gyújtottak , moly fölriassza az alvókat, a tétlonség szondoré-bo merülteket. És most eltávoztak, nin-oflonok itt! Kik helyettesítik őket?
Sajnos volna ugyan, ha a képviselő választások egészen kiürítették volna a
megyéket s a tűzhelyek köi lll nem is maradtak volna olyanok, kik arra hivatvák, hogy a népnok vezérei, jóakarói legyo-nok. Nom is o miatt aggódom, hanem igenis a ...